P. 1
Bai Tap Tong Hop Hoa Vo Co 11cuc Hay

Bai Tap Tong Hop Hoa Vo Co 11cuc Hay

|Views: 3,530|Likes:
Được xuất bản bởiKha Tran Van

More info:

Published by: Kha Tran Van on Mar 12, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học

. Phần Đại cương + Vô cơ

CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON
1- Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2(đkc)vào dd nước vôi trong có chứa 0,25 mol Ca(OH)2.Sản phẩm muối thu được sau phản ứng gồm: A- Chỉ có CaCO3 B- Chỉ có Ca(HCO3)2 C- Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 D- Không có cả 2 chất CaCO 3 và Ca(HCO3)2 2- Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2(đkc) vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/lít,thu được 15,76g kết tủa .Giá trị của a là A- 0,032 B- 0.048 C- 0,06 D- 0,04 3- Hấp thụ hoàn toàn a mol khí CO2 vào dd chứa b mol Ca(OH)2 thì thu được hổn hợp 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2.Quan hệ giữa a và b là : A- a>b B- a<b Cb<a<2b D- a = b 4- Hổn hợp X gồm sắt và oxit sắt có khối lượng 5,92g.Cho khí CO dư đi qua hổn hợp X đun nóng.Khí sinh ra sau phản ứng cho tác dụng với Ca(OH)2 dư được 9g kết tủa.Khối lượng sắt thu được là A- 4,48g B- 3,48g C- 4,84g D- 5,48g 5- Sục V(l) CO2(đkc) vào 150ml dd Ba(OH)2 1M,sau phản ứng thu được 19,7g kết tủa.Giá trị của V là A- 2,24 lít ; 4,48 lít B- 2,24 lít ; 3,36 lít C- 3,36 lít ; 2,24 lít D- 22,4lít ; 3,36 lít 6- Dung dịch X chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3.Thực hiện các thí ngiệm sau TN1: cho (a+b)mol CaCl2. , TN2: cho (a+b) mol Ca(OH)2 vào dd X .Khối lượng kết tủa thu được trong 2 TN là A- Bằng nhau B- Ở TN1 < ở TN2 C- Ở TN1 > ở TN2 D- Không so sánh được 7- Hấp thụ hoàn toàn x lít CO2(đkc) vào 2 lít dd Ca(OH)2 0.01M thì thu được 1g kết tủa.Giá trị của x là A- 0,224 lít và 0,672 lít B- 0.224 lít và 0,336 lít C- 0,24 lít và 0,67 lít D- 0,42 lít và 0,762 lít 8- Cho 16,8 lít hổn hợp X gồm CO và CO2(đkc) có khối lượng là 27g,dẫn hổn hợp X qua than nóng đỏ thu được V lít khí Y.Dẫn khí Y qua ống đựng 160g CuO(nung nóng)thì thu được m gam rắn. a) Số mol CO và CO2 lần lượt là A- 0,0375 và 0,0375 B- 0,25 và 0,5 C- 0,5 và 0,25 D0,375 và 0,375 b) V có giá trị là A- 1,68 B- 16,8 C- 25,2 D- 2,8 c)Giá trị của m là A- 70 B- 72 C- 142 D- Kết quả khác 9- Nung 4g hổn hợp X gồm CuO và FeO với cacbon dư trong điều kiện không có không khí và phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,12 lít (đkc) hổn hợp khí Y gồm CO và CO2 và chất rắn Z. Dẫn Y qua bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 0,5g kết tủa. a) Khối lượng của Z là A- 3,12g B- 3,21g C- 3g D3,6g b)Khối lượng CuO và FeO lần lượt là A- 0,4g và 3,6g B- 3,6g và 0,4g C- 0,8g và 3,2g D1,2g và 2,8g 10- Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m(g) Fe2O3 nung nóng.Sau một thời gian thu được 6,96g hổn hợp rắn X,cho X tác dụng hết với dd HNO3 0,1M vừa đủ thu được dd Y và 2,24 lít hổn hợp khí Z gồm NO và NO2 có tỉ khối so với hidro là 21,8. a) Hấp thụ hết khí sau khi nung vào nước vôi trong dư thì thu được kết tủa có khối lượng là A- 5,5g B- 6g C- 6,5g D- 7g b) m có giá trị là A- 8g B- 7,5g C- 7g D- 8,5g c) Thể tích dd HNO3 đã dùng A- 4 lít B- 1 lít C- 1,5 lít D- 2 lít Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 100

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ

d)Nồng độ mol/lít của dd Y là A- 0,1 B- 0,06 C- 0,025 D- 0,05 e) Cô cạn dd Y thì thu được bao nhiêu gam muối? A- 24g B- 24,2g C- 25g D- 30g 11- Sục V lít CO2(đkc) vào dd Ba(OH)2 thu được 9,85g kết tủa.Lọc bỏ kết tủa rồi cho dd H2SO4 dư vào nước lọc thu thêm 1,65g kết tủa nữa.Giá trị của V là A- 11,2 lít và 2,24lít B- 3,36 lít C-3,36 lít và 1,12 lít D-1,12 lít và 1,437 lít 12- Sục V lít CO2 (đkc) vào 200ml dd hổn hợp KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,375M thu được 11,82g kết tủa. Giá trị của V là A- 1,344l lít B- 4,256 lít C- 1,344l lít hoặc 4,256 lít D8,512 lít 13- Cho 5,6 lít CO2(đkc) đi qua 164ml dd NaOH 20%(d = 1,22g/ml) thu được dd X.Cô cạn dd X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn: A- 26,5g B- 15,5g C- 46,5g D- 31g 14- Cho 0,2688 lít CO2(đkc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml dd NaOH 0,1M và Ca(OH) 2 0,001M.Tổng khối lượng các muối thu được là A- 2,16g B- 1,06g C- 1,26g D- 2,004g 15- Cho 37,95g hổn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào 100ml dd H2SO4 loãng thấy có 1,12 lít CO2(đkc) thoát ra,dd A và chất rắn B.Cô cạn dd A thu được 4g muối khan.Nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thì thu được rắn B 1 và 4,48 lít CO2(đkc).Biết trong hổn hợp đầu có tỉ lệ nRCO3 : nMgCO3 = 3: 2. a)Nồng độ mol/lít của dd H2SO4 là A- 0,2M B- 0,1M C- 0,5M D- 1M b) Khối lượng chất rắn B là A- 30,36g B- 38,75g C- 42,75g D- 40,95g c) Khối lượng chất rắn B1 là A- 30,95g B- 21,56g C- 33,15g D- 32,45g d) Nguyên tố R là A- Ca B- Sr C- Zn D- Ba 16- Cho V lít khí CO2(ở 54,60C và 2,4atm) hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dd hổn hợp KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M thu được 23,64g kết tủa.V có giá trị : A- 1,343 lít B- 4,25 lít C- 1,343 và 4,25 lít D- Đáp án khác

Bài tập chất khí của nitơ
Câu 1: Cho 2 phân tử NO2(X) có thể thành một phân tử chứa oxi (Y) ở 250C, 1atm; hh ( X+Y) có tỉ khối hơi so với k2 là 1,752. phần trăm (%) về số mol X, Y trong hh. A. 90% và 10%. B. 60% và 40% C. 89,55% và 10,45 %. D. Kết quả khác Câu 2: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20% Dùng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi 3,4 Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac từ hỗn hợp gốm 4 lít khí nitơ và 14 lít khí hiđro. Sau phản ứng thu được 16,4 lít h/hợp khí.Biết các khí đo trong cùng điều kiện Câu 3Thể tích khí amoniac thu được là: A. 0,8 lít B. 1,6 lít C. 2,4 lít D. 0,4 lít Câu 4 Hiệu suất của quá trình tổng hợp là: A. 19,9% B. 20% C. 80% D. 60% Dùng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi 5 – 6

Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 101

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ Để thực hiện tổng hợp amoniac, người ta cho vào bình kín có dung tích 3 lít một hỗn hợp khí gồm 4 mol nitơ, 26 mol hiđro, áp suất bình là 400 atm Câu 5. Nhiệt độ t0C của bình lúc ban đầu là: A. 458,700C B. 4000C C. 731,700C D. Tất cả đều sai. Câu 6. Khi đạt đến trạng thái cân bằng trong bình còn 75% nitơ so với ban đầu. Đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình là: A. 360 atm B. 260 atm C. 420 atm D. 220 atm Câu 7. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 8. Cho phương trình phản ứng : N2 + 3 H2 ⇔ 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng sẽ chuyển dời theo chiều nào sau đây A. Theo chiều thuận B. Theo chiều nghịch C. Không thay đổi D. Tất cả đều sai. Câu 9. Khi có cân bằng N2 + 3 H2 ⇔ 2NH3 được thiết lập, nồng độ các chất [N2] = 3 mol/l, [H2]=9mol/l, [NH3] = 1 mol/l. Nồng độ ban đầu của N2 là: A. 3,9 mol/l B. 3,7 mol/l C. 3,6 mol/l D. 3,5 mol/l Câu 10. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 11. Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32g CuO nung nóng thu được chất rắn X và khí Y . Thể tích khí Y sinh ra là : A. 2,12 lít B. 1,21 lít C. 1,22 lít D. Kết quả khác. Câu 12. Trong phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2. Nếu nồng độ ban đầu của N2= 21mol/l, H2=2,6 mol/l. Khi đạt trạng thái cân bằng thì nồng độ NH3 = 0,4 mol/l Hỏi nồng độ N2 và H2 lần lượt là bao nhiêu? A. 0,01 mol/l và 2 mol/l B. 0,15 mol/l và 1,5 mol/l C. 0,02 mol/l và 1,8 mol/l D. 0,2 mol/l và 0,75mol/l Câu 13. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?. 35 tấn B. 75 tấn

C. 80 tấn D. 110 tấn Câu 14. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là :
A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 15. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam

muối nitrat kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là A.NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm Câu 16. Cho 1,5 lit NH3 ®i qua èng sø ®ùng 16 gam CuO nung nãng thu ®îc chÊt r¾n A vµ gi¶i phãng khÝ B .§Ó t¸c dông võa ®ñ víi chÊt r¾n A cÇn mét thÓ tÝch dung dÞch HCl 2M lµ :A.300 ml B.200 ml C.100 ml D.kÕt qu¶ kh¸c
Câu 17. Cho nång ®é lóc ®Çu nit¬ lµ 0,125 mol/l, cña hi®ro lµ 0,375mol/l, nång ®é lóc c©n b»ng cña NH3 lµ 0,06mol/l. H»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng tæng hîp amoniac lµ: A. 1,84 B. 1,74 C. 1,46 D. 1,64 Câu 18. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 19. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ

Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 102

thu được dung dịch X(chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH=13 và V lít khí (đktc). 1.36 Câu 6: Hòa tan hết 1. 3. 5.4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm IIAbằng acid HCl thu được 6. 7.05 gam hỗn hợp muối A khan. 2. MgO. 0.13 C.7 % vµ 11. 6. Na2CO3.04 B. 20.4 D. 66.7 C. dư thu được 34. Gía trị của x là? Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.72g hỗn hợp kim loại gồm Mg.03 D.17 B.2%.075 C. 3. 3.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.9g kết tủa. 1.07 B. 11. 22. Al.1 % 10. 4. Gía trị của a là? A. Lọc bỏ kết tủa và cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan. 1. CaCO3. 31.31 Câu 4: Cho 16. A. 3.24 D.1M vừa đủ. 1. Thể tích H2 thu được là bao nhiêu lít? A.344 B. ZnO trong 500ml acid H2SO4 0. 69. 8.81 C.12mol FeS2 và a mol Cu2S vào acid HNO3(vừa đủ). 1.2%.3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HCl loãng. 3. 70. 0. Tổng số gam 2 muối clorua trong dung dịch thu được là? A. KÕt qu¶ kh¸c B.81 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.56 B. 3.81 D. 0.24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được x g muối khan.06 (Câu 2 khối A ĐTTS năm 2007) Câu 9: Hòa tan hết 10g hỗn hợp muối cacbonat MgCO3.7 % vµ 11. H2.3 Câu 2: Hòa tan 28.com – 01679 848 898 103 .0. 13.6 C.37 D.1 % D. 22.3 D. 1. 3.008 C. Hòa tan hoàn toàn 2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A.81g hỗn hợp gồm Fe2O3. Giá trị của V là? A.12 D.81 B.48g muối sunfat khan. 3. Một số bài toán áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: Câu 1: Một dung dịch chứa 38.7 % vµ 1.2%. 7. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn? A.33 B. K2CO3 bằng dung dịch HCl dưthu được 2. V có giá trị là bao nhiêu? A. Phần Đại cương + Vô cơ tÝch hçn hîp N2.2g hỗn hợp gồm một số kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư được 2.13 Câu 3: Cho 6.12 C.72 lít khí(đktc) và dung dịch A. Zn và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí ở (đktc) và 7. 5.24lít H2(đktc). 0. Na.2g hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm A và kim loại kiềm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được 69.7 C. 30. 67.36 B.12 D.2 Câu 5: Cho x gam hỗn hợp kim loại gồm K.1 % C.36 Câu 7. NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A.

112 lít (27. NO2 D. CuO B.8 và 2. Khối lượng muối clorua tạo thành là? A. Cô cạn dung muối được 10.368g hỗn hợp Al. 16. 13. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối.5g hỗn hợp gồm ACO3.149lít C.2. 0.2g kết tủa.3g Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 2. 8g và 1.22g muối. A. A. Mg C. NO B.24 lít khí NxOy.6g Mg trong dung dịch HNO3 tạo ra 2.24 lít CO2(đktc).6g C. 0. N2O C.49lít B. Fe B. Câu 19: Cho 1. Cu D.16g một oxit kim loại M thu được 0. 1. Xác định MxOy A. Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0.24 lít khí (đktc) và 23. 11. Fe B. Ca Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 0. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lượt là? A.com – 01679 848 898 104 .92 g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0.14 lít. Số gam mỗi kim loại ban đầu là? A.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. N2O4 Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 2. 2 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. CaO B. Fe3O4 D. 1. R2CO3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2.001M.06g oxit MxOy . Xác định công thức oxit. M có hóa trị không đổi tan trong dung dịch HNO3 tạo ra 5. 1.8g Câu 13: Cho 3.1 C. Al D.6.8g và 0.6 D.08 và 2.6 C. FeO C.2g B. Xác định công thức khí đó. MgO C.22g hỗn hợp muối khan.7g một kim loại M bằng HNO3 thu được 1. 1.8 D. 1. Fe2O3 Câu 16: Hòa tan kim loại M vào HNO3 thu được dung dịch A(không có khí thoát ra). 16. A. Al2O3 Câu 14: Hòa tan 9. Biết d H =19. 10.30C.68g và 0.2g D.26 Câu 18: Cho 2.56g đồng tác dụng với 40ml dung dịch HNO3 2M chỉ thu được NO.12lít khí(đktc) X hỗn hợp X gồm 2 khí không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí.2 Câu 10: Cho 11. 9. 14.108 cà 0. Xác định M. M là? A. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được 2.Zn Câu 12: Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe và MgO bằng HNO3 vừa đủ được 0.16M và H2SO4 0. Giải thích và tính VNO (ở đktc) khi cho thêm H2SO4.9lít D. Al C. B2CO3. 12 B. Sau phản ứng cho thêm H2SO4 dư vào lại thấy có NO bay ra.224 lít khí NO(đktc). 11.8g D. 12.68g và 8g C. Tính thể tích khí sinh ra (ở đktc). A.4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch A.26 B.6atm) khí không màu hóa nâu ngoài không khí. 14. BaO D.108 và 0. Phần Đại cương + Vô cơ A.8g B. 12.

Zn bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A. Nồng độ mol các chất trong dung dịch A là? Cho 2. 60 và 40 NITƠ . 44 và 56 C. 358.4lít Câu 20: Tính thể tích dung dịch NaOH 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.18lít Câu 21: 50 ml dung dịch A chứa 2 chất tan là H2SO4 và Cu(NO3)2 phản ứng vừa đủ với 31. 12. Sau phản ứng khối lượng trong ống sứ giảm 5. 1.com – 01679 848 898 105 . Tính V? Câu 22: Hòa tan 14.448lít C. 3. 5.48 lít hỗn hợp khí gồm (NO.12g/ml).128lít B.86g Al tan vừa đủ trong 660ml dung dịch HNO3 1M thu được V lít hỗn hợp khí(đktc) gồm N2 và N2O. 2. 1.6g rắn.MUỐI NITRAT a) b) c) d) e) f) g) h) Câu 1: Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: NH3 → N2 → NH3 → NH4Cl → HCl → NaCl → AgCl H2SO4 → H2 → NH3 → NO → NO2 → HNO2 → NH4NO2 Al → H2 → NH3 → (NH4)2SO4 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 NH4NO3 → N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 → KNO3 → KNO2 NH3 → NO → NO2 → NaNO3 Fe → H2 → NH3 → NH4Cl → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → CuO N2 → NH3 → N2 → NO → NO2 → HNO3 → Mg(NO3)2 → MgO → MgCl2 → HCl Natri nitrat → oxi → oxit nitric → peroxit nitơ → axit nitric → đồng nitrat → sắt nitrat ↓ Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.28lít C. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19.568lít Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng acid HNO3 thu được Vlít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và acid dư). Tính V? A.AXIT NITRIC . Phần Đại cương + Vô cơ A. A. Tính % khối lượng mỗi kim loại.8 C.5M tối thiểu cần dùng để kết tủa toàn bộ ion Cu2+ trong dung dịch A(ở câu 19). 20.4g Cu vào 50ml dung dịch A thấy có V lít khí NO bay ra. Fe.6g. 28. Lượng khí H2 tạo thành dẫn vào ống sứ đựng CuO dư nung nóng.344lít D. Lọc kết tủa nung ở nhiệt độ cao được 1.25ml NaOH 16%(D= 1. Cô cạn dung dịch A thu m(g) muối.6gam.6 B.8g hỗn hợp Al.5g hỗn hợp gồm Al và Ag tan trong HNO3 dư thu được dung dịch A và 4. 0. 0. 3.3584lít C. Tính m? A.584lít B. 2. 35.48 lít C. 0. 30 và 70 B.6lít D. 0.84lít D. 1. 27. Giá trị của V là? A. 39. 20 và 80 D.575 D.NO2) có khối lượng 7. A.36 lít (Câu 19 khối A ĐTTS năm 2007) Câu 25: Cho 13.65 Câu 23: Cho 4.112lít B. 4.AMONIAC .8lít D.24lít B.

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. + N2 + …… b) Al + HNO3 → …....com – 01679 848 898 106 i) . Phần Đại cương + Vô cơ s ắt (I II ) cl o r u a ← s ắt (I II ) hi d r o xi t ← s ắt (I I) hi d r o xi t Amoni clorua → axit clohidric → kali clorua → bạc clorua ↑ Nitơ → amoniac → diamoni sunfat → amoniac → nhôm hidroxit ↓ Amoni nitrat → axit nitric → chì nitrat → nitơ → nitơ (IV) oxit Câu 2: Bổ túc và cân bằng các phản ứng sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và viết phương trình ion rút gọn của chúng a) Mg + HNO3 → …. + NH4NO3 + ….

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.. Xác định công thức phân tử A và B. Mg(NO3)2 b) KNO3. (NH4)2SO4. kali nitrat e) Diamoni sunfat. Hỗn hợp A và CO 2 có tỉ khối hơi đối với heli là 9. FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4+ N2O + …. NaCl b) (NH4)2SO4.. a) Tính thể tích NH3 trong hỗn hợp sau phản ứng. Tính thành phần % về thể tích hỗn hợp. Câu 11: Cho 2 lít N2 và 8 lít H2 vào bình phản ứng. Tính thể tích khí amoniac tạo thành và hiệu suất phản ứng.. Phần Đại cương + Vô cơ Fe + HNO3đặc nóng → FeO + HNO3loãng → ….6. FeSO4. Cu2S + HNO3 → …. a) Tính công thức A.25. Sau khi phóng tia lửa điện để phản ứng xảy ra rồi đưa về điều kiên ban đầu. Hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 8 lít (thể tích các khí đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). H2S + HNO3 → S + NO + …. magie clorua Câu 5: Phân biết hóa chất đựng trong các lọ mất nhãn: a) Các dung dịch: HNO3.. b) Tính thành phần % theo thể tích khí trong hỗn hợp.com – 01679 848 898 107 .. Fe(NO3)3. Pb(NO3)2... + NO + …. amoni clorua. HCl. → H2SO4 + NO HI + HNO3 → I2 + NO2 + ….. AlCl3. Xác định 2 oxit trên.. AlCl3. Câu 7: Oxit nitơ (A) có tỉ khối hơi đối với hidro là 23. H2S b) Các dung dịch: HNO3. amoni nitrat. MgSO4. HCl. H3PO4 Câu 6: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21 gam nitơ. biết nhiệt độ của khí bằng 25oC.. AgNO3 Câu 4: Chỉ dung một hóa chất hoặc một kim loại để phân biệt các dung dịch a) NH4NO3. Fe3O4 + HNO3loãng → ….25. Hg(NO3)2. sắt (II) sunfat. P + HNO3đặc → NO2 + …. Câu 8: Hỗn hợp N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 3.. + NO + …. + CuSO4 + NO2 + …. Câu 3: Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các muối nitrat sau: a) Ca(NO3)2. Fe(NO3)3. KCl d) Diamoni sunfat. hỗn hợp thu được có V = 18 lít. natri sunfat. Câu 9: A là hợp chất nitơ với oxi. Cu(NO3)2. Oxit nitơ (B) có tỉ khối hơi đối với heli là 11. Câu 10: Một hỗn hợp khí A gồm 2 oxit của nitơ X và Y với tỷ lệ thể tích V X : VY = 1 : 3 có tỉ khối hơi so với hidro là 20. Câu 12: Cho 20 lít hỗn hợp khí N2 và H2 (theo tỉ lệ 1:4) vào bình kín. Tính áp suất của khí trong bình. b) Tính hiệu suất N2 và H2 tham gia phản ứng. CuSO4. SO2 + HNO3 + …. c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. NH4NO3 c) NH4NO3. Fe2O3 + HNO3 → Fe + HNO3đặc nguội → Na2CO3 + HNO3 → C + HNO3loãng → NO + …. H2SO4..

đem nung ở nhiệt độ cao thu được bao nhiêu gam chất rắn. Tính thành phần % theo thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng. a) Viết phản ứng giữa NH3 và CuO biết số oxi hóa của nitơ tăng lên bằng 0.8 lít khí nitơ (đktc) tác dụng với 18g hidro.5 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 16 gam CuO nung nóng thu được một chất rắn X. Tính nồng độ % dung dịch axit nitric.2 g/ml) tác dụng với hỗn hợp Cu và CuO chứa 50% khối lượng mỗi chất thì thu được 0.44 lít (đktc) khí NO bay ra. c) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đủ để tác dụng với X. b) Tính khối lượng CuO đã bị khử.56 lít khí NO thoát ra ở 0oC và 2 atm.5g NH3. Câu 14: Có 8. b) Tính CM muối và axit trong dung dịch thu được. a) Tính thể tích khí A (đktc). b) Tính thể tích dung dịch HNO3 31.4 lít amoniac (đktc). Câu 17: Cho 1. V dung dịch thay đổi không đáng kể. Sau khi kết thúc phản ứng thu được khí A. b) Lấy kết tủa B rửa sạch. b) Nếu cho hỗn hợp kim loại trên tác dụng vừa đủ với 126 gam dung dịch HNO 3đặc nóng. a) Tính thành phần % theo thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng.5% (d = 1. a) Tính hàm lượng % của Cu trong hỗn hợp.com – 01679 848 898 108 . b) Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch B.4g kim loại Ba vào 500g dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1.5%.5g amoniac. a) Tính khối lượng các muối có trong A.48 lít khí nâu (ở 0oC. 1 atm). Khí nào không phản ứng hết.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Câu 22: Cho dung dịch HNO3 31.06g hỗn hợp A gồm amoni cacbonat và amoni clorua tác dụng hoàn toàn với 80g. Câu 20: Cho 27.72 lít (đktc) khí NO bay ra. nguội thấy thoát ra 4. biết hiệu suất của phản ứng là 25%? Câu 16: Cho 56g N2 tác dụng với 18g H2. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Biết khối lượng của nhôm kém đồng 1 gam. Câu 23: Một lượng 60g hỗn hợp Cu và CuO tan hết trong 3 lít dung dịch HNO 3 1M cho 13. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 13: Dẫn 1 lít hỗn hợp NH3 và O2 theo tỉ lệ 1:1 đi qua ống đựng Pt nung nóng. a) Tính khối lượng đồng và nhôm. dung dịch NaOH 30% thu được 11. Sau phản ứng ta thu được 8. Câu 19: Cho 44. Câu 24: Cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thì có 6. kết tủa B và dung dịch C. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. còn thừa bao nhiêu lít. c) Tính nồng độ % các chất trong dung dịch C. Câu 18: Cho 26. c) Quì tím thay đổi màu như thế nào trong dung dịch sau phản ứng ở câu b. Câu 21: Cho hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc.32% và CuSO4 2%. b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M đủ tác dụng với lượng khí NH3 ở trên. a) Tìm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Sau phản ứng thu được 8. Tính số mol H2SO4 đủ để phản ứng hết với lượng khí này? Câu 15: Cần lấy bao nhiêu lít khí N2 và H2 (đktc) để điều chế được 51 gam NH3.648 lít khí (đktc) và một dung dịch B.

com – 01679 848 898 109 .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Câu 33: Cho 3.6g hỗn hợp A gồm Zn và Fe 2O3 vào dung dịch HNO3 đủ thu được 3. Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 23.2. cực tiểu? Câu 28: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với hỗn hợp Zn và ZnO tạo ra dung dịch có chứa 8g NH4NO3 và 113. Tính V và m khi m (g) đạt giá trị cực đại. Tính khối lượng rắn thu được.72 lít khí NO (đktc) thoát ra và dung dịch A. Câu 35: Cho 4. b) Tính nồng độ mol/l của dung dịch axit ban đầu. c) Tính C% các muối trong dung dịch A. Câu 34: Cho 11g hỗn hợp Al và Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch HNO3 loãng thấy có 6.1g Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 2M ta thu được muối nhôm nitrat và 16. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. b) Tính C% dung dịch HNO3 cần dùng.72g hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HNO3 20% thì phản ứng vừ đủ thu được dung dịch B và 1. Tính V dung dịch NaOH để tạo kết tủa cực đại và cực tiểu.2 lít dung dịch HNO 3 ta thu được hỗn hợp khí NO và N2O. b) Tính thể tích của dung dịch HNO3 2M cần dung. a) Tính số mol của mỗi khí đã tạo ra. Tính thành phần % khối lượng của hỗn hợp.04g hỗn hợp sắt và đồng tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 20% loãng thì thu được 896ml (đktc) khí không màu.8 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm 2 khí N2O và N2. Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim. a) Tính % khối lượng trong hỗn hợp A. Câu 30: Một lượng 13.5g Al tác dụng vừa đủ với 2. a) Tìm a và tính % thể tích mỗi khí. Câu 32: Hòa tan hoàn toàn a (g) Cu vào dung dịch HNO3 2M. b) Cho dung dịch B tác dụng với V ml dung dịch KOH 4M thu được m (g) kết tủa. a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Câu 26: Cho 3.896 lít N2O (đktc). a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. Biết tỷ khối hơi của hỗn hợp khí đối với H2 là 19. Câu 29: Cho 8. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 25: Cho 1.96 lít hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 (đktc) và dung dịch Y. b) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Y. Sau phản ứng thấy dung đúng 600ml dung dịch HNO3 và thu được 8.568 lít khí NO (đktc). c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.4g Zn(NO3)2.12g hỗn hợp Mg và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và 0.928 lít (đktc) hỗn hợp gồm 2 khí NO và NO2 bay ra. b) Tính CM của dung dịch axit đầu. b) Tính khối lượng dung dịch HNO3 cần dung.86g hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thì có 560ml (đtc) khí N2O bay ra. b) Mang dung dịch Y cô cạn và nhiệt phân hoàn toàn. a) Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.584 lít khí NO (đktc) và dung dịch B. khí này hóa nâu ở ngoài không khí.32g Cu tác dụng đủ với 240ml dung dịch HNO3 cho 4. a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Câu 31: Cho 62. a) Tính số mol của mỗi khí đã tạo ra.

ZnCl2 (chỉ dùng một thuốc thử) Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. lấy lượng muối rắn (khan) đem nhiệt phân.Phần 1: Cho tác dụng với HNO3 đặc nguội (vừa đủ) thì có 8. b) Cô cạn dung dịch X. Câu 39: Chia a gam hỗn hợp A gồm Fe và Zn làm 2 phần bằng nhau: . Tính % khối lượng muối rắn đã bị nhiệt phân. K2SO4. .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ b) Tính C% dung dịch muối B. b) Cho dung dịch B tác dụng hoàn toàn với 200ml dung dịch KOH 0.344 lít khí H2 (đktc) và dung dịch B. để nguội và đem cân thì thấy khối lượng giảm 10.com – 01679 848 898 110 . c) Cô cạn dung dịch A và đem nung đến khối lượng không đổi.Phần 2: Cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Câu 40: Người ta dùng hết 56 m3 NH3 (đktc) để điều chế HNO3. K2SO4 (chỉ dùng một thuốc thử) h) HCl. BaCl2. NH4Cl. (NH4)2SO4. b) Tính CM của các ion trong dung dịch A. AlCl3 (chỉ dùng một thuốc thử) j) NH4Cl. Để trung hòa dung dịch A phải cần 20ml dung dịch NaOH 0. Câu 37: Cho 8. Sau phản ứng thu được 1.Phần 1: Cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đặc nguội.22g hỗn hợp Al và Zn vào 200 ml dung dịch HNO3 thì thu được 0. Ba(OH)2 (chỉ dùng giấy quỳ) f) HCl.9M. a) Tính khối lượng dung dịch HNO3 40% thu được biết rằng chỉ có 92% NH3 chuyển hóa thành HNO3. . Mg(NO3)2. Tính thể tích khí thu được (ở 0oC. Ca(NO3)2. . H2SO4 (chỉ dùng giấy quỳ) e) HCl. (NH4)2SO4. Na2SO3. H2SO4. Na2SO4.1M và thu được dung dịch B. 2 atm). Câu 41: Nhận biết các dung dịch sau: a) (NH4)2SO4. Câu 38: Chia hỗn hợp Cu và Al làm hai phần bằng nhau. c) Thổi khí NH3 dư vào dung dịch B thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 2.72 lít khí (đktc). NH4Cl. BaCl2 (chỉ dùng giấy quỳ) g) (NH4)2SO4. b) Tính nồng độ % của dung dịch axit. Fe(NO3)3. b) Na2CO3.96 lít khí màu nâu đỏ bay ra (đktc) và dung dịch X. KCl. Ba(OH)2 (chỉ dùng một thuốc thử) i) NH4NO3. d) Na2CO3. a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu/ b) Tính CM của dung dịch HNO3 ban đầu và CM dung dịch B. NaCl. HCl. CuCl2. NaOH. a) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Na2SO4. K2SO3. a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. FeCl3.9g khí NO và 1 lít dung dịch A. Sau phản ứng thu được 224 ml khí N2O (đktc).8g. Al(NO3)3. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng. (NH4)2SO4.43g hỗn hợp Zn và Ag tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được 896 cm3 khí (đktc) và 50ml dung dịch A. Na2SO4. c) CuCl2. Sau một thời gian dừng lại. (NH4)2SO4. a) Tính a gam hỗn hợp A.Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl thu được 6. NaCl. NH4NO3.

5M để lượng kết tủa thu được khi phản ứng với dung dịch trên là nhỏ nhất? Câu 50: Dẫn 1.24 lít khí (đktc).66 gam kết tủa và 470.2 ml (ở 13.5oC và 1 atm). NH4+. a) Tính m b) Nếu cho dung dịch NH4Cl trên tác dụng với dung dịch AgNO3 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. a) Tính khối lượng Cu tạo thành. dung dịch H2SO4 đặc. a) Tính CM các ion trong dung dịch b) Tính V dung dịch NH3 1. a) Tính % theo thể tích của các khí trong hỗn hợp sau phản ứng. đun nóng thu được 4.Phần 1: Phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư.trong dung dịch và muối amoni sunfat thu được. (NH4)2CO3.5 lít khí NH3 (đktc) qua ống đựng 12 gam CuO nung nóng. Câu 44: Một dung dịch Y có chứa các ion Cl-. NH4+. Ba(NO3)2 với số mol mỗi chất là 0.com – 01679 848 898 111 . Hòa tan hỗn hợp các chất rắn này vào nước.4 ml khí (ở 13. a) Viết các phương trình phản ứng và tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng b) Lượng NH3 trên phản ứng vừa đủ với bao nhiêu ml dung dịch HNO3 2M. a) Tính CM các ion trong dung dịch Y. a) Tính CM dung dịch A.2M. CO32-.Phần 2: Phản ứng với dung dịch HCl dư thì thu được 235. NaCl. Câu 51: Cho 1.15M và CuCl2 0. được chất rắn X. Câu 43: Cho 4. a) Giải thích hiện tượng và viết phương trình phản ứng b) Viết phương trình nhiệt phân NH4Cl. Khi cho 100ml dung dịch Y phản ứng với Ba(OH)2 thì thu được 6.344 lít NH3 vào bình chứa 0.5oC và 1 atm).95 gam kết tủa sau phản ứng. b) Tính khối lượng muối NH4Cl tạo thành. b) Cho 150ml dung dịch H2SO4 vào lượng dung dịch A trên thu được 250 ml dung dịch B. Phần Đại cương + Vô cơ k) Dung dịch HCl đặc. SO42-.48 lít NH3 (đktc) vào nước thì thu được 100ml dung dịch A. Câu 49: Cho 200 ml dung dịch gồm MgCl2 0. b) Tính V dung dịch HCl có pH = 1 vừa đủ để tác dụng với hỗn hợp chất rắn X. tác dụng với dung dịch NaOH thu được 0. Chia A thành hai phần bằng nhau: . . dung dịch HNO3 (chỉ dùng một thuốc thử) Câu 42: Cho kim loại Ba vào các dung dịch NH4Cl. cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam sản phẩm. SO42-. Câu 45: Một dung dịch A có chứa các ion Na+.99 gam kết tủa và thoát ra 2. Tính tổng khối lượng các muối có trong ½ dung dịch A Câu 46: Cho m gam NH4Cl vào nước.224 lít khí (đktc). giả sử hiệu suất các phản ứng đều đạt 100%. (NH4)2CO3 rắn. Tính V. Tính CM các ion NH4+. NH4NO3. Câu 48: Cho 50 ml dung dịch NH3 6M tác dụng với 200 ml dung dịch CuSO4 1M. b) Tính CM dung dịch Ba(OH)2 đã dùng. SO42. Câu 52: Có các chất rắn Na2O. Câu 47: Cho V lít (đktc) khí NH3 tác dụng với dung dịch AlCl3 vừa đủ thì thu được 1.1.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.672 lít Cl2 (đktc).

không màu.4 gam C tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng.Khi đun nhẹ A với kiềm thì thu được khí có mùi khai.2.4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch HNO3 1M loãng b) Cho 6.56 gam chất rắn A. Tìm công thức của muối.5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2. Tính V và khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. sau một thời gian thấy có 8. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.2 lít HNO 3 loãng.368 gam hỗn hợp Al. Câu 64: Cho 2.Khi đun nóng A với H2SO4 đặc và vụn đồng thì tạo thành khí có màu nâu và mùi hắc. Tính lượng đồng nitrat bị phân hủy và xác định thành phần % chất rắn A. Giả thiết hiệu suất của quá trình là 90%. không có khí thoát ra. sau phản ứng thu được hỗn hợp khí NO và N2O. Câu 54: Xác định công thức phân tử của B và viết các phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion thu gọn biết: . biết các sản phẩm tạo thành là muối trung hòa.12 lít hỗn hợp khí O2 và NO2.04 gam đồng nitrat. Câu 63: Từ NH3 điều chế được axit HNO3 qua 3 giai đoạn: a) Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong từng giai đoạn b) Tìm khối lượng dd HNO3 60% điều chế được 112000 lít khí NH3 ở đktc. Câu 62: Tìm khối lượng natri nitrat chứa 10% tạp chất trơ và H2SO4 98% để dùng điều chế 300 gam dung dịch HNO3 6. nhưng khi dẫn qua dung dịch nước vôi trong thì nước vôi bị đục.5M loãng.B là muối khi đun nhẹ với kiềm thì thu được khí có mùi khai. Tìm % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.12 lít khí không hấp thụ. sau phản ứng thu được 3 muối. Câu 57: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe. Câu 65: Cho 8 gam S tác dụng với 500 ml dung dịch HNO3 3. Giả sử độ hòa tan của oxi là không đáng kể. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp khí so với H2 là 19. Tìm C% dung dịch thu được và thành phần % của hỗn hợp các muối nitrat.001M.2 ml H2o thì thấy có 1. a) Tính số mol khí tạo ra b) Tính CM dung dịch axit ban đầu c) Tính khối lượng muối tạo thành. . Câu 59: Khi nung nóng 15. .com – 01679 848 898 112 . Zn tác dụng vừa đủ với 25 lít dung dịch HNO3 0. Câu 55: So sánh thể tích khí NO (đktc) thoát ra trong hai trường hợp sau: a) Cho 6. Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3 thu được V lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và NO2 có tỉ khối hơi với H2 bằng 19. Câu 58: Cho 13. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 53: Xác định công thức phân tử của A và viết các phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion thu gọn biết: . Câu 56: Cho 0. Câu 60: Nhiệt phân 6.3%.62 gam muối nitrat của một kim loại nặng hóa trị II thấy thoát ra 1. Câu 61: Cho hỗn hợp khí tạo nên khi nung nóng 27.25 gam hỗn hợp natri nitrat và đồng nitrat đi vào 89. hỗn hợp khí thu được dẫn qua dung dịch NaOH 2M.Khi đun nóng B với H2SO4 loãng thì tạo ra khí không mùi. Giả thiết hiệu suất của cả quá trình là 80%.5M a) Cần bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2 2M để trung hòa dung dịch sau phản ứng trên b) Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 2M.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch HNO3 1M + H2SO4 0. Tính V dung dịch NaOH 2M tối thiểu để tác dụng với hỗn hợp khí trên.

Xác định khí NxOy và kim loại M.72 lít khí Y (đktc) và dunh dịch Z.96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X.6 gam chất rắn. Sau phản ứng thu được 3 muối. Câu 70: Hòa tan 62. Câu 75: Hòa tan hoàn toàn 0.5 mol KNO3 sau đó thêm tiếp dung dịch chứa 0. Làm bay hơi dung dịch Z thì thu được 47. a) Cu có tan hết hay không? Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) b) Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch A thu được sau phản ứng biết thể tích dung dịch A là 1 lít. Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. biết Y là sản phẩm khử của HNO3. Câu 69: Cho 34 gam một muối nitrat của kim loại M hóa trị n không đổi vào bình kín. Tỉ khối hơi của Y so với H2 bằng 18. Zn cần vừa đủ 25 lít dung dịch HNO3 0. Xác định M.2 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 6. Tính pH dung dịch Y. sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 2M.431 gam hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1.001M. b) Tính số mol HNO3 phản ứng. Nung muối đến một lượng không đổi thì thu được 21. a) Tính khối lượng Cu(NO3)2 đã bị phân hủy b) Tính số mol khí thoát ra. Tính thể tích khí không màu. c) Phải thêm bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M. Xác định A.2 gam Pb(NO3)2 thu được 55.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch X và 1.464 lít khí A (27. Xác định công thức của Y.568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (đều không màu) có khối lượng 2. Hấp thụ hoàn toàn X vào H 2O để được 300ml dung dịch Y. Tìm M.2. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan.2M để kết tủa hết Cu2+ chứa trong dung dịch A? Câu 78: Hòa tan hết 4.8 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu.8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất. Câu 73: Hòa tan 9. Câu 67: Nung một lượng muối Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại để nguội đem cân thì thấy khối lượng giảm 54 gam. đo ở đktc).59 gam. Câu 76: Cho một lượng bột đồng dư vào dung dịch chứa 0. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí X đối với hidro là 17. Tính m. Câu 74: Hòa tan 12. Câu 71: Cho 7. c) Khi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan. Câu 72: Cho một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được 940.3oC. hóa nâu ngoài không khí thoát ra (đktc).3 mol H2SO4 cho đến khi phản ứng kết thúc.4 gam chất rắn a) Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân b) Tính số mol khí thoát ra.344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí N2 và N2O.2 mol HCl và 0.1 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 1 atm).368 gam hỗn hợp Al. sau phản ứng thu được 16. trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí a) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 66: Nung nóng 66.com – 01679 848 898 113 .58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí sau một thời gian thu được 4. Câu 77: Cho 19. không hóa nâu ngoài không khí.6 gam Mg trong một lượng axit HNO3 dư thì thu được 2. Câu 68: Nung 6.4 gam chất rắn khan.

01M 3. b mol Ca2+.CH3COOH 0.HNO3.4 mol Ca2+. Tính nồng độ ion H+ trong dung dịch HNO3 12. b. Tính nồng độ mol của ion H+. HClO. CH3COO−. HCN. Tìm mối liên hệ giữa a.(b mol). Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300ml dung dịch có pH= 10 12. NaOH + HNO3 c. Tính nồng độ mol cuả ion OH− 13. Một dung dịch chứa 2 cation là Fe2+ (0. Tính x.008M.Tính pH của dung dịch chứa 1. 0. d mol NO3−. d. Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit.42 %.375M 11.10-5).6%. 2. (NH4)2SO4 0.com – 01679 848 898 114 . 5. NH3.75.Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch: Ba(NO3)2. Tính a.5M có chứa số mol OH− bằng số mol OH− có trong 200g dung d1ịch NaOH 20%. NaF + AgNO3 e. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0.BaCl2 0. Dung dịch A chứa 0.1mol) và Al3+ (0.05M d. pH = 4 b.464 lít hỗn hợp hai chất khí N2O và NO không màu đo ở đktc có khối lượng 4. a. HNO3. 14. NH4+. pH= 9 d. bazơ hay lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt: HI.9 gam chất rắn khan.Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau: a. Dung dịch HClO 0. Sn(OH)2.02M b.10M ( Ka= 1.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. HNO2. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 79: Hòa tan hoàn toàn 9. c) Tính thể tích dung dịch NH3 2M cho vào dung dịch A để: • Thu được khối lượng kết tủa lớn nhất • Thu được khối lượng kết tủa bé nhất Bài tập tự luận chương I 1. PO43-.5 mol Ba2+ và x mol Cl−.6 g NaOH trong 200ml.KOH 0. NaHCO3. b. Fe2(SO4)3 + KOH g.HCl 0.80. K2CrO4. c.015M c. b biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 46. Ba(OH)2. b) Tính số mol HNO3 phản ứng. 6.41 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Zn vào 530 ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch A và 2. HBrO.Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch: a. 4. Dung dịch CH3COOH 1M có độ điện li α = 1.H2SO4. Có hai dung dịch sau: a. a) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. Tính nồng độ các ion trong các dung dịch: a.2M có nồng độ H+ bằng 0.NH3 0. D= 1. BrO−. H2SO4 . Tính pH của dung dịch chứa 1. 15. 8. KNO3 + NaCl b.46 g HCl trong 400ml.10M ( Kb= 1. c mol Cl-.KOH.10-5). 7. c. CO32-. Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100ml dd HCl 1M và 400ml dd NaOH 0. pH=10 10.Mg(OH)2 + HCl d. HBrO4. HS−. Tính nồng độ mol ion H+ trong dung dịch đó. FeS + HCl Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. pH= 3 c.2mol) và hai anion là Cl−(a mol) và SO42. KOH. Một dung dịch chứa a mol Na+. b. BeF2.28 gam. 9. Tính độ điện li α của HClO trong dung dịch.12 g/ml.

Cho 220ml dung dịch HCl có pH = 5 tác dụng với 180ml dung dịch NaOH có pH = 9 thì thu được dung dịch A. 0.1 M. Cl-. K2CO3 + NaCl l. Trong y học. 0. NaNO3. d. Tính m. 25. 18. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Dung dịch Y chứa hỗn hợp 2 hiđroxit KOH 0. NaHCO3 + HCl i. OHb. Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion sau đây được không? Giải thích a. CuSO4 + Na2S 16. Na+. K2S. Chỉ sử dụng dd phenolphtalein và các dụng cụ thí nghiệm. dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất được dùng để trung hoà bớt lượng dư axit HCl trong dạ dày. 0.4mol H+. Dung dịch B chứa hỗn hợp hai hiđroxit KOH 1M và Ba(OH)2 2M. Tính khối lượng dung dịch giảm sau phản ứng. Ba2+. K+. Các dung dịch sau có môi trường gì? Giải thích. 21.336g NaHCO3.6 mol NH4+. NaCl đựng trong 3 lọ mất nhãn.2 mol ion Na+. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra. Phần Đại cương + Vô cơ h. HCl.com – 01679 848 898 115 . Cl17. Để trung hoà hoàn toàn 600ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 1. Trong 200ml dung dịch A có chứa 0. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaOH.5 mol SO42-. 23. Tình pH của dung dịch A. Tính thể tích dung dịch Y cần dùng để trung hoà 200ml dung dịch X và khối lượng kết tủa thu được.0 lit dung dịch X có pH =13. Dung dịch X chứa hỗn hợp 2 axit HCl 0. KNO3. 0.5M cần bao nhiêu mililit dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH 1M. Al(OH)3 + HNO3 m. 20. Cho 300ml dung dịch B vào dung dịch A. 24. NaHCO3 + NaOH k. NaNO2. Ba(OH)2. nêu cách nhận biết các dung dịch đó. AlCl3. 19. c.2mol Cl-. Al(OH)3 + NaOH n. K+. NaOH. SO4 2-. 22.Có 3 dung dịch HCl.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.2M. Cu2+. (CH3COO)2Ba.1M và Ba(OH)2 0. SO4 2-. Na+. OH-. Hoà tan m gam kim loại Ba vào nước thu được 2. Tính thể tích dd HCl 0. Hãy viết phương trình hoá học ở dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng đó. NH4NO3. đun nhẹ. Cl-.4M và H2SO4 0. Fe2+. Cl-.035M (nồng độ axit trong dạ dày) được trung hoà và thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc khi uống 0. K2SO4. HCO3-.

Nếu dùng chất chỉ thị là phenolphtalein thì có nhận biết được các dung dịch X và Y hay không ? Hãy giải thích. Dung dịch X là một dung dịch bazơ yếu có pH = 8. Theo định nghĩa về axit . Ở 25oC. CH3COO− . Hoà tan m gam kim loại Ba vào nước thu được 2. Chất chỉ thị axit .1M.10−5 .bazơ 2 Bài 1. Bài 3. 4. Bài 2. HCO3 là axit.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. chất điện li. Tính m. Hãy dùng một chất chỉ thị để nhận biết các hoá chất trên. Cl2. 75.0 lít dung dịch X có pH = 13. Phần Đại cương + Vô cơ 1. phân loại các chất điện li Bài 1. dung dịch Y là dung dịch axit yếu có pH = 5. Hằng số phân li axit . Có ba lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch trong suốt : dung dịch CH3COOH có pH = 5. KCl. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. dung dịch CH3COONa có pH = 10 và dung dịch NaCl có pH = 7. H2SO4. pH. CH4.com – 01679 848 898 116 . Hãy tính nồng độ của ion H + và độ điện li của dung dịch CH3COOH 0. bazơ. Hãy viết các phương trình điện li của chúng (nếu có) : H2S. NaHSO4. lưỡng tính hay trung tính ? Tại sao ? Trên cơ sở 4 đó. NH + . Trong dung dịch axit axetic tồn tại cân bằng sau : CH3COOH € CH3COO − + H + Độ điện li α của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào khi : a) nhỏ vào dung dịch vài giọt dung dịch HCl. hằng số phân li axit của axit axetic là K a = 1. CO3 − . các ion : Na+. NH4Cl. Bài 2. H2SO3. NaOH.bazơ theo quan điểm Bron-stêt. 3. C2H5OH. CH3COONa. 4 − HSO− . b) nhỏ vào dung dịch vài giọt dung dịch NaOH. 2.bazơ Bài 1. K + . CaO. Bài 2. c) nhỏ vào dung dịch vài giọt dung dịch CH3COONa. Na2CO3.bazơ của Bron-stêt. Những chất nào trong số các chất sau đây phân li thành các ion khi hoà tan trong nước. hãy dự đoán giá trị pH của các dung dịch cho dưới đây : Na2CO3. Khái niệm về sự điện li. Cl− . Khái niệm axit .

K + .com – 01679 848 898 117 . Phần Đại cương + Vô cơ Bài 1. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) NaCl b) Na2CO3 c) Na3PO4 d) ZnS e) KNO3 + + + + + AgNO3 HCl HCl HCl NaCl → NaNO3 + AgCl↓ → → → → Bài 2.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. sự thuỷ phân và môi trường của muối Bài 1. − a) HCO3 .1 mol) và Al3+ (0.2 mol) và hai anion là Cl− (a mol) và SO2 − (b mol). HS− 5. Cl− . c) NaOH 0. Na + . S2 − . Có thể tồn tại các dung dịch chứa đồng thời từng nhóm các ion sau đây hay không ? Hãy giải thích.0 gam axit CH3COOH trong 250 ml dung dịch. chất điện li yếu và chất không điện li ? Cho các ví dụ minh hoạ. Tính nồng độ mol các ion có trong dung dịch A. phân loại muối.9 gam chất 4 rắn khan. Bài tập tổng hợp Bài 1. Na + .10M. b biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 46. Một dung dịch chứa 2 cation là Fe2+ (0. 6. Dung dịch A có chứa 3. OH − c) Zn 2 + . Ca 2 + . Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Ba 2 + . Bài 2.4%. a) Sự điện li là gì ? Làm thế nào để biết được một chất khi tan vào nước có điện li hay không ? b) Độ điện li là gì ? Độ điện li có giới hạn trong khoảng nào và phụ thuộc vào những yếu tố nào ? c) Thế nào là chất điện li mạnh. H + − b) HCO3 . Các muối FeCl3. Cl− d) Fe3+ .01M. Bài 3. Tính a.02M. Muối. Na + . Cho biết độ điện li α của axit axetic trong dung dịch này là 1. b) HCl 0. Na2CO3 và KCl là các muối trung hoà hay muối axit. trong dung dịch chúng có bị thuỷ phân hay không ? Dung dịch các muối này sẽ có môi trường gì ? Bài 2. Tính nồng độ mol của cation và anion trong các dung dịch sau : a) Mg(NO3)2 0.

Cho a mol NO2 hấp thụ vào dung dịch có chứa a mol NaOH. Tính pH của dung dịch thu được. Dung dịch thu được có pH lớn hơn hay nhỏ hơn 7 (biết HNO2 là một axit yếu). Bài 13. có công thức là NH4Al(SO4)2. Bài 12. Dung dịch CH3COOH 0. Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn của dung dịch NaHCO3 với từng − dung dịch : H2SO4 loãng. SO2 − ? Tại sao ? 4 − Bài 6. Al(OH)3. Viết phương trình hoá học để giải thích. Trong mỗi phản ứng đó. Na+. HCO3 được coi là những chất lưỡng tính ? Bài 7. HSO− .01M.12M với 50. Dùng thuyết Bron-stêt hãy giải thích vì sao các chất Zn(OH)2.01M. H2O. Viết phương trình điện li của CH3COOH và tính pH của dung dịch này. Bài 11. Mg2+. Bài 9. lưỡng tính hay trung tính : NH + . S2 − . Tính pH của các dung dịch sau : a) dung dịch A : H2SO4 0. là axit hay bazơ. C6 H5O− . HCO3 .1M có độ điện li α = 1%. các chất và ion sau đây đóng vai trò là axit. KOH. Hãy trả lời các câu hỏi sau và giải thích : a) Trong dung dịch có thể có những muối nào ? b) Khi cô cạn dung dịch thu được những chất rắn nào ? c) Khi nung hỗn hợp chất rắn. Trong một dung dịch có các ion Ca2+. có công thức là Na2CO3. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được 0.0 ml dung dịch NaOH 0. ion HCO3 đóng vai trò axit hay bazơ.12H2O và sođa. Ba(OH)2 dư. c) dung dịch C : tạo bởi dung dịch A trộn với dung dịch B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 1 : 2.bazơ (theo Bron-stêt) thì phèn nhôm-amoni. b) Tính pH của dung dịch X. Tính độ điện li của dung dịch axit HA 0. Theo quan điểm mới về axit . sau khi cô cạn có thể thu được những chất gì ? Bài 5.3M. a) Xác định nồng độ mol của các axit trong X. Trộn lẫn 50. bazơ.0 ml dung dịch HCl 0.1M có pH = 3. Cl− . Để trung hoà 50 ml hỗn hợp X gồm HCl và H 2SO4 cần dùng 20 ml dung dịch NaOH 0. Việc thêm một ít dung dịch HCl vào dung dịch HA có làm thay đổi độ điện li của axit này không ? Bài 14. K+. b) dung dịch B : NaOH 0. [Al(H2O)6]3+.381 gam muối khan. Zn(OH)2. Bài 10. Hãy giải thích tại sao nước nguyên chất có pH = 7 và nước có hoà tan CO2 lại có pH < 7 ? Bài 8. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 4 4 − HCO3 .10M. Phần Đại cương + Vô cơ − Bài 4. Bài 15.com – 01679 848 898 118 .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.bazơ của Bron-stêt. Theo định nghĩa về axit .

Na+. Bài 18. Trong 3 dung dịch có các loại ion sau : Ba 2 + . CO3 − . Br–. Pha loãng 10 ml dung dịch HCl vào nước thành 250 ml. Giải thích. mỗi ống nghiệm chứa 2 anion và 2 cation (không trùng lặp giữa các ống nghiệm). Thể tích V2 sẽ lớn hơn thể tích V1 bao nhiêu lần ? b) Cho 0. Mg 2 + . dung dịch thu được có pH = 3. Axit photphorơ (H3PO3) là axit hai lần axit.9 gam muối khan. Cho dung dịch NaOH có pH = 13 (dung dịch A). Cl− và SO2 − . Bài 17. 4 2 SO 2− . sau đó làm nguội và nhỏ thêm vài giọt phenolphtalein. Bài 24. muối axit.0 để pH của hỗn hợp thu được bằng 2. So sánh (có giải thích) nồng độ mol của các dung dịch CH3COONa và NaOH có cùng pH.535 gam muối NH4Cl vào 100 ml dung dịch A. Hãy xác định các dung dịch muối này.5M.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 16. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0. Hãy xác định các cation và anion trong từng ống − nghiệm. a) So sánh pH của các dung dịch HCl và CH3COOH có cùng nồng độ mol. Cho dung dịch A gồm HCl và H2SO4. Bài 22. Trung hoà vừa hết 1 lít dung dịch A cần 400 ml dung dịch NaOH 0. Vậy hợp chất Na2HPO3 là muối axit hay muối trung hoà ? 2 − Bài 23. Na+ và Cl− . biết chúng gồm các ion sau : NH + . Cl− và SO2 − . NO3 . a) Na+. Hãy tính nồng độ của HCl trước khi pha loãng và pH của dung dịch đó. H+ (H3O+). Al3+. Cho ví dụ. b) K+. 4 c) K+. Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion sau đây được không ? Giải thích. SO2 − . Pha loãng dung dịch này bằng nước cất để thu được V2 ml dung dịch NaOH có pH=10. Ag+. Có 3 ống nghiệm đựng các dung dịch loãng. a) Pha loãng V1 ml dung dịch A bằng nước cất thành V2 ml dung dịch NaOH có pH = 11.com – 01679 848 898 119 . 4 − d) HCO3 . Fe2+. Cho V1 ml dung dịch NaOH có pH = 13. b) Tính pH của dung dịch A. Cu2+. CO3 − và NO3 . 4 Mỗi dung dịch chỉ chứa một loại anion và một cation. Thể tích V2 sẽ lớn hơn thể tích V1 bao nhiêu lần ? Bài 20.025M cần cho vào 100 ml dung dịch gồm HNO3 và HCl có pH = 1.0. Bài 25. Thế nào là muối trung hoà. Ba 2 + . Bài 19. Cô cạn dung dịch tạo thành thì thu được 12. Mg2+. Cl− và OH − . 4 4 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Cl–. Hỏi dung dịch có màu gì ? Bài 21. Ba2+. a) Tính nồng độ mol của các axit có trong dung dịch A. PO3− . Na + . đun sôi dung dịch.

− − Ca2+ : 0.16 lit khí SO2 (ñkc). b mol Ca2+.01M . a) BaCl2 b) Ba(OH)2 c) Na2SO4 d) NaCl e) Na2CO3 f) FeCl3 g) CuCl2 h) CaCO3 + ? → BaSO4 + ? → BaSO4 + ? → NaNO3 + ? → NaNO3 + ? → NaCl + ? → Fe(OH)3 + ? → CaCl2 + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? → Cu(OH)2 + ? + ? + ? Caùc baøi toaùn veà H2SO4 1) Cho 40 gr hoãn hôïp Fe – Cu taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch H2SO4 98% noùng thu ñöôïc 15. Mg : 31.12 lit khí (ñkc). Al vaø Ag chia laøm 2 phaàn baèng nhau: . Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Cu vaøo dung dòch H2SO4 ñ. 4) Cho 10.com – 01679 848 898 120 . c mol HCO3 và d mol Cl− .Tính khoái löôïng dung dòch H2SO4 ñaõ duøng? 2) Cho 20.04M và HCO3 : 0. Cl− : 0. b. c. noùng thu ñöôïc 4. tại sao ? Bài 28. b) Lập công thức tính tổng khối lượng muối trong dung dịch.68 lit SO2 (ñkc). Mg. Một dung dịch chứa a mol Na+. ÑS: Fe : 36. Phần Đại cương + Vô cơ − Bài 26.Tính % khoái löôïng hoãn hôïp ñaàu. a.Phaàn 1: Taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 2. Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp? b. a) Lập biểu thức liên hệ giữa a.912lit khí SO2 (ñkc). 3) Cho 7. .48 lit khí (ñkc). Phaàn khoâng tan cho taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc 1.58% . noùng dö thu ñöôïc 2. Bài 27.8% . Cu: 31. Kết quả xác định nồng độ mol của các ion trong một dung dịch như sau : Na+ : 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.Phaàn 2: Taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 ñ.38 gr hoãn hôïp goàm Fe. NO3 : 0.Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp? b.62%. a. d.01M .352 lit khi (ñkc).025M. nguoäi dö thì thu ñöôïc 6.8 gr hoãn hôïp Cu vaø CuO taùc duïng vöøa ñuû dung dòch H2SO4 ñ. Hỏi kết quả đó đúng hay sai.6 gr hoãn hôïp goàm Fe.Tính khoái löôïng dung dòch H2SO4 80% caàn duøng vaø khoái löôïng muoái sinh ra. Hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng sau dưới dạng phân tử và ion thu gọn.05M .

42. 9) Cho H2SO4 loaõng dö taùc duïng vôùi 6. Xaùc ñònh kim loaïi kieàm A vaø % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp ñaàu. 57.Tính khoái löôïng moõi kim loaïi.45 gam kim loaïi A.08 lit H2 (ñkc). Hoaø tan phaàn raén coøn laïi baèng H2SO4ñaëc. 7) Cho 20. Y.4 gr hoãn hôïp X goàm Fe.Xaùc ñònh teân 3 kim loaïi.2 mol X taùc duïng vöøa ñuû vôùi 6. ÑS: a.86%. ÑS: a.95 lit.2 gr boät löu huyønh. 2M.32 gr. Xaùc ñònh coâng thöùc hidroxit. Zn. H2S: 50%. B. sau phaûn öùng thu ñöôïc 4.8 gam muoái trung hoaø. coù tæ leä mol laø 1: 2: 3.B ñeàu hoaù trò II thu ñöôïc 0.48lít khí(ñkc) vaø hoãn hôïp muoái B.36 gr . c.24 lit H2 (ñkc).Tìm CM cuûa dung dòch H2SO4 ñaõ duøng.582 gr hoãn hôïp 3 kim loaïi X.7 gr . mAl = 2. noùng thì thu ñöôïc 0. Xaùc ñònh Oxit ñoù. Tính VSO2 ( 270 C.16 lit Cl2 (ñkc).Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. 11) 2. Maët khaùc cho 0.Xaùc ñònh löôïng H2SO4 vaø NaOH ñaõ laáy. Sau phaûn öùng coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 7.66 gr hoãn hôïp goàm 2 kim loaïi A. 12) Hoøa tan 7 gam hoãn hôïp goàm Mg vaø 1 kim loaïi kieàm A vaøo dung dòch H2SO4 loaõng dö.5 gr.14% . noùng thu ñöôïc khí SO2 (ñkc). Tính CM caùc chaát trong dung dòch thu ñöôïc. H2: 50%. mAg = 4. Cho saûn phaåm taïo thaønh vaøo 200 ml dung dòch H2SO4 thì thu ñöôïc hoãn hôïp khí A bay ra vaø dung dòch B( Hpö = 100%). b. ÑS: mFe = 3. 5) Nung noùng hoãn hôïp goàm 11.Neáu cho löôïng kim loaïi X coù trong hoãn hôïp treân phaûn öùng vôùi dung dòch HCl thì thu ñöôïc 2. Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp A? b.2 gr boät Fe vaø 3. a. 13) Cho dung dòch H2SO4 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH. 6) Cho 12.5 M.2 gam muoái axit vaø 56. a) Ñònh teân 2 kim loaïi A. Ñeå trung hoøa dung dòch B phaûi duøng 200 ml dung dòch KOH 2M.12%. oxit B vaø ASO4 ( muoái sunfat).1 mol khí ñoàng thôøi khoái löôïng giaûm 6.5 lít dung dòch H2SO4 1M. 2. b. bieát raèng neáu duøng 60ml dung dòch H2SO4 1M thì khoâng hoøa tan heát 3.16 gr SO2. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 8) Cho 24.Tính khoái löôïng B. Phần Đại cương + Vô cơ Tính khoái löôïng töøng kim loaïi trong hoãn hôïp ban ñaàu. Cho toaøn boä khí SO2 ôû treân vaøo 400 ml dung dòch NaOH 2.com – 01679 848 898 121 .8 gam Oxit cuûa kim loaïi hoaù trò II taùc duïng vöøa heát vôùi 0. 10) Cho Hidroxit cuûa kim loaïi hoaù trò II taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch H2SO4 20% thì thu ñöôïc dung dòch muoái coù noàng ñoä 24. B ( giaû söû MA > MB ).6 gr hoãn hôïp A chöùa Mg vaø Al ñöôïc troän theo tæ leä mol 3:2 taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch H2SO4 ñaëc. c) Cho phöông phaùp taùch rôøi töøng chaát sau ñaây ra khoûi hoãn hôïp A. a. Tìm % theå tích cuûa hoãn hôïp A. b) Tính thaønh phaàn khoái löôïng vaø thaønh phaàn % khoái löôïng cuûa chuùng coù trong hoãn hôïp. Z coù tæ leä khoái löôïng nguyeân töû laø 10: 11: 23. 5 atm). Al taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thu ñöïôc 10.

a) Xaùc ñònh % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh. 19) Hoaø tan 29. b) Cho ½ hh treân taùc duïng vôùi H2SO4 ññ khí taïo thaønh ñöôïc daãn qua dung dòch Ca(OH)2 sau 1 thôøi gian thu ñöôïc 54 g keát tuûa. Z = 6 1s22s22p2 a) Tính khử C + O2. Al vaøo dung dòch HCl thu ñöôïc 5.noùng thu ñöôïc 672ml khí (ñkc). Tính % soá mol moãi kim loaïi trong hoãn hôïp A. CaO.12 lít khí SO2 (ñkc). FeO.2 lít khí (ñkc). (SiO2 + Ca3(PO4)2) Chú ý: C không khử được các oxit kim loại như Na2O. Nhoâm vaø Magieâ taùc duïng vöøa ñuû vôùi dd H2SO4 20% (loaõng). 15) Hoøa tan 11.2 gam hoãn hôïp Cu vaø CuO vaøo H2SO4 ñaëc. Phần Đại cương + Vô cơ 14) Hoøa tan 3. Lí thuyết 1. a) Tính theå tích khí H2(ñkc) thu ñöôïc. Fe2O3. Xaùc ñònh kim loaïi M.165g. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. M = 12. Fe3O4. 24. b. 20) Hoaø tan 24. noùng. H2SO4 đặc. 21) Cho 8.6 lít khí SO2(ñkc). Cacbon (C).176g/ml) thu ñöôïc khí H2 vaø dung dòch A.72 lít khí SO2 ôû ñkc. Mg vaøo dd HCl dö taïo 14 lít khí ôû 00C. Cu trong dd H2SO4 ññ. CuO. Tính V Ca(OH)2 caàn duøng. .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.6 lít khí(ñkc). Hoaø tan hoaøn toaøn B trong H2SO4 ññ.48lít khí H2(ñkc). noùng dö thu ñöôïc dung dòch A. Mg. a.8 atm. Daãn toaøn boä khí SO2 ôû treân vaøo dd Ca(OH)2 sau moät thôøi gian thu ñöôïc 3 g keát tuûa vaø dd D. cho nöôùc broâm vaøo dung dòch ñeán khi broâm khoâng coøn maát maøu thì tieáp tuïc cho dung dòch BaCl2 vaøo ñeán dö. khoái löôïng muoái thu ñöôïc vaø khoái löôïng dung dòch H2SO4 98% caàn laáy. 16) Hoøa tan hoaøn toaøn Vlít khí SO2 (ñkc) vaøo nöôùc. Tính phaàn hoãn hôïp. Al2O3 . loïc laáy keát tuûa caân ñöôïc 1. Phaàn khoâng tan cho vaøo H2SO4 ñaëc. a) Vieát phöông trình phaûn öùng b) Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh X.1g hoãn hôïp A baèng H2SO4 loaõng thì thu ñöôïc 4. Phaàn khoâng tan cho taùc duïng vôùi dd H2SO4 ññ taïo 6. CO2. 17) Cho 4.5gam hoãn hôïp Cu. CACBON – SILIC A.24 lít khí(ñkc). Tính % khoái löôïng cuûa moãi kim loaïi trong hoãn hôïp . tìm khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc. Sau khi coâ caïn dd A thu ñöôïc 132 g muoái khan. c. 0.8 g X taùc duïng vôùi dd HCl dö thì thu ñöôïc 11. .1g hoãn hôïp A baèng H2SO4 ñaëc noùng thì thu ñöôïc 5. thu ñöôïc 1. Tính C% caùc chaát coù trong dung dòch B.4 g hh Al. -Hoøa tan hoaøn toaøn 12. Cu. bieát löôïng H2SO4 phaûn öùng laø vöøa ñuû. SiO2.3 g hoãn hôïp A goàm 3 kim loaïi Ñoàng. b) Tính noàng ñoä % caùc chaát trong dung dòch A.8g hh X goàm Fe. Mg. b.8g Mg taùc duïng vôùi 250ml dung dòch H2SO4 10%(d= 1. HNO3 đặc. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng coù theå xaûy ra. Tính V lít khí SO2. Sau phaûn öùng coøn chaát khoâng tan B vaø thu ñöôïc 5. -Hoøa tan hoaøn toaøn 12.6 lít khí (ñkc).noùng thu ñöôïc 2. 18) Moät hoãn hôïp A goàm Fe vaø moät kim loaïi M hoaù trò 2. Loïc boû keát tuûa cho Ca(OH)2 ñeán dö vaøo dd D. a.com – 01679 848 898 122 . dö.

Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0. 9.Muối cacbonat nhiệt phân (trừ muối trung hoà của các KLK) B.784g. Tính CM của dd Ba(OH)2. Cho 3. Fe3O4 Chú ý: CO không khử được các oxit kim loại như Na2O. Al. Tính khối lượng sắt thu được 5.com – 01679 848 898 123 . HCl → C2H2 +. Sau phản ứng thu được chất rắn B gồm 4 chất. Hoà tan 28. . . . phản ứng xong thu được 7. . B. a) Xác định thành phần phần trăm mối chất trong hỗn hợp ban đầu.3 mol CO2 hấp thụ vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 thu được 3... . Cho 1 lít dung dịch Ca(OH)2 0. b) Tính khối lượng muối tạo thành trong dd X. nặng 4. 2. . Nung nóng 19.5 gam kết tủa. Al2O3 .15 gam hỗn hợp CuO và PbO với một lượng cacbon vừa đủ trong môi trường không có oxi để oxit kim loại bị khử hết. FeO. Ca(OH)2 Các trường hợp có thể xảy ra ? 4. 6.Muối cacbonat + axit → CO2 + . 7.5 m3 cacbonic. Đốt cháy hoàn toàn 8 kg than đá (chứa tạp chất không cháy) thấy thoát ra 0. Cho 0. Toàn bộ lượng khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. CuO.12 c) V = 0. Muối cacbonat . b) Tính khối lượng cacbon cần dùng.Muối hidrocacbonat + dd kiềm PT ion thu gọn của hai phản ứng trên ? .8 m3 hỗn hợp khí CO và H2 khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao.94g kết tủa. 8. .336 b) V = 1. Trường hợp nào sau đây tạo thành kết tủa. CO2. hoặc từ HCOOH 3. 2. Điều chế: C + H2O. . Phần Đại cương + Vô cơ b) Tính oxi hoá C + H2. Tính khối lượng muối thu được trong các trường hợp sau: a) V = 100 ml b) V = 200 ml c) V = 400 ml 3. CaC2 + H2O. . khối lượng kết tủa bẳng bằng bao nhiêu ? a) V = 0. Cho 268.3 mol CO2 và dung dịch X.84 lít khí CO (đktc). . Tính % khối lượng mối chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.36 lít khí CO2 (đktc) tác dụng với V lít dung dịch NaOH 1M. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. a) Xác định A.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Bài tập 1. c) Tính % khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.02M tác dụng với V lít khí CO2 (đktc).56 4.04 mol hỗn hợp FeO và Fe2O3 đốt nóng. Cacbon đioxit CO2 CO2 + NaOH. HCl → CH4 + . Fe2O3. Ca. Al4C3 + H2O. Cacbon monoxit CO CO + O2.4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại A và B kết tiếp nhau trong nhóm IIA bằng dung dịch HCl thu được 0. Để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 cần dùng 7. Tính % cacbon trong than.

a) Xác định thành phần định tính và định lượng của A. người ta đốt mẫu gang trắng trong oxi dư. thu được 2.062 gam kết tủa. Cho hỗn hợp rắn tác dụng với dd HCl dư.6g CaO và 5. Phần Đại cương + Vô cơ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9.112 lít khí (đktc) Tính a ? 19.4g C trong lò hồ quang điện thu được chất rắn A và khí B. 21. biết rằng khi đốt 10g thép trong oxi dư rồi dẫn toàn bộ sản phẩm qua nước vôi trong dư thì thu được 0. Để xác định hàm lượng cacbon trong một mẫu thép không chứa lưu huỳnh. 12. H2. HNO3 đặc d) CO. Phân biệt các chất rắn trên. Thí nghiệm 2: Cho X phản ứng vừa đủ với bột cacbon ở nhiệt độ cao thì thu được 0. Viết PTHH. cô cạn dd thì thu được 4. thu được 16.2g hỗn hợp rắn. C. Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon trong một mẫu gang trắng. Ca 16.com – 01679 848 898 124 . Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. Với một mẫu gang khối lượng là 5g và khối lượng kết tủa thu được là 1g thì hàm lượng phần trăm cacbon trong mẫu gang là bao nhiêu ? 11. Khí B cháy được trong không khí. Sau đó xác định lượng khí CO2 tạo thành bằng cách khí qua nước vôi trong dư . thu được 10g kết tủa. Có các chất rắn. K2O. NaNO3. b) CO. Có a gam hỗn hợp X gồm CuO và Al2O3. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dd Na2CO3 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.24 lít khí (đktc). NaHCO3. người ta phải đốt mẫu thép trong oxi dư và xác định lượng CO2 tạo thành.8g hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi. HNO3 đặc.02M để làm kết tủa hoàn toàn ion nhôm dưới dạng Al(OH)3 ? Biết rằng phản ứng thoát ra khí CO2. Na2CO3. Al2O3. 17. CaCO3.5g kết tủa. H2SO4 đặc c) Fe2O3. Xác định thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu. CO. 15. Cho hỗn hợp khí thoát ra tác dụng với nước brom dư. Al2O3. Ca(HCO3)2. 18. Người ta thực hiện các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho X phản ứng hoàn toàn với dd HCl. Al2O3. Cho khí thoát ra khỏi nước brom tác dụng với lượng nước vôi trong dư. 10. Xác định % khối lượng cacbon trong mẫu than chì. CO2. 20. Na2CO3. lọc lấy kết tủa. 13. màu trắng đựng trong các lọ riêng biệt không dán nhãn là CaCO3. HNO3 đặc. Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-)vào trường hợp nào không có phản ứng xảy ra giữa các chất sau đây: CO2 (NH4)2CO3 NaHCO3 Ba(HCO3)2 Na2SO4 dd NaOH dd BaCl2 dd CaO r 14. Hãy xác định hàm lượng cacbon trong mẫu thép . NaHCO3. Nung hỗn hợp chứa 5.32g brom phản ứng. Có các số liệu thực nghiệm sau: Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. b) Tính thể tích khí B thu được ở đktc. Khi nung 48. Có một hỗn hợp 3 muối NH4HCO3.15M vào 25 ml dd Al2(SO4)3 0.02g chất rắn khan. rửa sạch sấy khô rồi đem cân. thấy có 0. Có các chất sau đây: Ca(HCO3)2. Hãy lập một dãy chuyển hoá thể hiện mối quan hệ giữa các chất đó. CO2. Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh trong oxi. CO2. Cacbon phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ? Viết PTHH ? a) Fe2O3.

* T. NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O.d=1. ng. II.töû N coù möùc OXH +5 (cöïc ñaïi) neân coù theå nhaän theâm e ñeå giaûm möùc OXH veà +4. Tính chaát vaät lyù : . O nhoùm NO2 huùt e maïnh neân laøm ñieän tích aâm taïi O giaûm . Xác định % theo thể tích các khí trong A.Chaát loûng. Tính khối lượng kết tủa thu được. C% (ñaëc) =68%. . a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí.duïng muoái : 2HNO3 + CaCO3 = Ca(NO3)2 + CO2 + H2O.1g kết tủa. Chuù yù : HNO3 khoâng taùc duïng vôùi Pt.com – 01679 848 898 125 . Al → Al(NO3)3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al → Al4C3 → CH4 → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaCl2 24. Tính chaát hoaù hoïc : 1/. vöøa mang tính chaát cuûa axit ñieån hình vöøa mang tính chaát oxh maïnh.Dẫn B đi qua dd Ca(OH)2 dư thì thu được 20. tan voâ haïn trong nöôùc. Fe. +2. Au. lieân keát OH caøng phaân cöïc maïnh hôn. +1. 2/. O2 . TOAÙN VEÀ HNO3 TAÙC DUÏNG VÔÙI KIM LOAÏI.T/c axit maïnh : * Söï ñieän li : phaân li hoaøn toaøn trong nöôùc : HNO3 + H2O = NO3. muøi haéc. 22. .töû H linh ñoäng maïnh hôn. 0 theã hieän tính chaát OXH maïnh. Tính V 23. .96 lít khí X (đktc) tác dụng với nước vôi trong dư.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. I. Tuøy theo [HNO3] vaø tính chaát khöû cuûa kim loaïi maø sp khöû thu ñöôïc khaùc nhau. b) 8. * T. * Ng. HÔÏP CHAÁT CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT : .Deã phaân huûy taïo NO2. * T.duïng kim loaïi : Goïi n laø hoaù trò cao nhaát cuûa kim loaïi R R + HNO3 = R(NO3)n + sp khöû N+5 + H2O. BZ : CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O. PHÖÔNG PHAÙP CÔ BAÛN ÑEÅ “NGAÂM CÖÙU” BAØI TOAÙN AXIT HNO3 : - Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.duïng vôùi hôïp chaát coù tính chaát khöû : 3FeO + 10HNO3 = 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O. H2O ôû nhieät ñoä thöôøng. maïnh hôn ôû nhieät ñoä 84oC.Do ñoù khi cho HNO3 taùc duïng vôùi caùc chaát khoâng coù tính khöû.Xeùt veà CTCT : H – O – N = O O * LK O-H baûn chaát laø lk phaân cöïc. * T. theå hieän tính axit. Phần Đại cương + Vô cơ Cho 22.T/c OXH maïnh : * T.Axit HNO3 laø moät hôïp chaát axit maïnh. noù chæ theå hieän tính chaát cuûa moät axit. Hỗn hợp X gồm CO và CO2.4 lít hỗn hợp A gồm 2 khí CO và CO2 đi qua than nóng đỏ (không có mặt không khí) thu được khí B có thể tích lớn hơn thể tích A là 5. . 6HNO3 + S = H2SO4 + 6NO2 + 2H2O.6 lít. .duïng OxBZ. tỉ khối của X đối với H2 là 20. khoâng maøu. OXÍT. HNO3 ñaëc thuï ñoäng vôùi Al.duïng vôùi phi kim : Ñöa phi kim leân möùc OXH cao nhaát. nhöng khi cho HNO 3 taùc duïng vôùi caùc chaát coù tính chaát khöû thì noù theå hieän laø moät hôïp chaát coù tính chaát OXH maïnh.+ H3O+ .52g/ml.25g muối. Cho V lít khí CO2 tác dụng với 100 ml dd Ca(OH)2 0.02M thu được 0.

+ kim loaïi khaù maïnh (Mg. phaûn öùng nhieät nhoâm. Al. N+1/N2O. nhöng vôùi theá giôùi muoân maøu cuûa hoaù hoïc vôùi nhöõng baøi toaùn laét leùo chuyeân moân tìm caùch daáu ñi “söï thaät” thì vieäc xaùc ñònh pp giaûi laø ñieàu khoù nhö theå “tìm kim ñaùy beå”. Hoaø tan hoaøn toaøn A baèng dung dòch coù chöùa y gam HNO3 (laáy dö 25%).Cu taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö thu ñöôïc 1.4M (ax dö). Hoaø tan hoaøn toaøn löôïng M baèng HNO3 ñaëc noùng thu ñöôïc muoái cuûa M coù hoaù trò 3 vaø 0. nhö kim loaïi taùc duïng muoái. Laäp bieåu thöùc tính y theo x vaø V. Mn.Chuù yù : Caùc baøi toaùn veà axit HNO3 khoâng bao giôø ñôn giaûn.öù -Neáu ñeà baøi cho saûn phaåm p. Zn. 3/.Fe. coá gaéng nghieân cöùu kó ñeå khoâng phaûi thieáu soùt p.Z coù hoaù trò laàn löôït laø 3. qua nhieàu laàn “va chaïm thöông ñau”.Ñoái vôùi baøi toaùn daïng thöôøng (gt cho ñuû caùc quaù trình p. MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN AXIT HNO3 THÖÔØNG GAËP : 1) Cho hoãn hôïp A chöùa 3 kim loaïi X.56 lít khí NO duy nhaát (dktc) vaø dung dòch E. -Vaän duïng nguyeân taéc baûo toaøn e : trong phaûn öùng OXH khöû toång e cho baèng toång e nhaän ñeå thieát laäp moät phöông trình lieân heä soá mol cuûa chaát khöû vaø caát OXH. -Khoâng vieát phöông trình rieâng cho baøi toaùn. Khöû hoaøn toaøn oxít naøy baèng khí CO thu ñöôïc 16. trong ñoù soá mol cuûa X baèng x mol.com – 01679 848 898 126 . Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B khoâng chöùa NH4NO3 vaø V lít hoãn hôïp khí G (dktc) goàm NO2 vaø NO. a) Vieát caùc phöông trình phaûn öùng vaø tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp X. Ba. 2) Moät oxít kim loaïi coù CTPT MxOy trong ñoù M chieám 72. sau ñoù nhaát thieát phaûi duøng theâm ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng cho caùc quaù trình pöù nhaèm xaùc ñònh tieáp pt höù hai nhaèm tìm kieám soá mol cuûa caùc chaát hoaøn thaønh baøi toaùn. töø muïc tieâu ñoù seõ xaùc ñònh ñöôïc vieäc ñaëc aån cho baøi toaùn nhö theá naøo cho phuø hôïp. Bieát raèng caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn.Ñoái vôùi baøi toaùn cho nhieàu chaát khöû vaø khoâng xaùc ñònh chính xaùc sp : -Ta giaûi baøi toaùn naøy treân phöông phaùp baûo toaøn electron. 3) Cho 2. tìm caùch lieân heä caùc döõ lieäu maø baøi toaùn ñeà caäp ñeán.öù. ÔÛ ñaây. dung dòch B vaø chaát raén A khoâng tan. -HNO3 loaõng khi taùc duïng : + kim loaïi maïnh (K.öù. yeáu (töø Fe ñeán Hg) cho N+2/NO. maø vieát caùc quaù trình OXH vaø khöû cuûa caùc chaát tröïc tieáp tham gia phaûn öùng. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra vaø xaùc ñònh CTPT oxít kim loaïi M. *Coù theå döïa vaøo moät khí cuï theå vaø tæ khoái hôi cuûa hh khí ñeå xaùc ñònh khí coøn laïi.1vaø tæ leä mol laàn löôït laø 1:2:3 . Nhaát thieát phaûi chuù yù xaùc ñònh cho baèng heát nhöõng phaûn öùng naøy neáu coù. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. toâi chæ coù theå kính thöa raèng : “döïa vaøo kinh nghieäm baûn thaân. Thieát laäp pt caàn thieát. phaûn öùng axit –bazo…. + kim loaïi trung bình. 2/. Cr) cho N +2/NO. p. Hoøa tan chaát raén A trong 300 ml dung dòch HNO3 0.öù chöa roõ raøng ta phaûi töï ñi xaùc ñònh baèng caùch : *Döïa vaøo lyù thuyeát (chæ mang tính chaát töông ñoái) -HNO3 ñaëc + moïi chaát khöû cho sp laø N+4/NO2.Y. ñaëc bieät laø ñaõ giuùp ta xaùc ñònh chính xaùc sp cuûa quaù trình khöû N+5) -Theo yeâu caàu cuûa ñeà : xaùc ñònh caùc ptp. khi ñoù baøi toaùn môùi ñöôïc giaûi quyeát trieät ñeå. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Cuï theå : 1/.6 gam hoãn hôïp X goàm Al. Phần Đại cương + Vô cơ Maët duø ñaõ coù söï choïn loïc thích ñaùng. giaûi baøi toaùn.344 lít khí H2 (dktc). caân baèng ñuùng ñuû. -Theo yeâu caàu ñeà baøi xaùc ñònh muïc tieâu caàn tìm.9 mol NO 2. Na) cho N-3/NH4NO3. N3 /NH4NO3. Ca. ñeå coù theå “nghe muøi” moät baøi toaùn vaø tìm ra moät höôùng giaûi thích hôïp cho noù”. beân trong noù luoân aån chöùa nhöõng phaûn öùng coù lieân quan ñeán nhöõng phaàn kieán thöùc hoaù khaùc.öù trao ñoåi. thu ñöôïc 0. b) Neáu cho dung dòch E taùc duïng vôùi dd NH3 dö thì thu ñöôïc toái ña bao nhieâu gam keát tuûa . No/N2.8 gam kim loaïi M.41% khoái löôïng.2. -Treân cô sôû aån ñaõ ñaët.

Cho dd KOH 1M vaøo dung dòch A cho ñeán khi löôïng keát tuûa khoâng thay ñoåi nöõa thì caàn heát 850 ml.1 mol khí vaø moät keát tuûa D.167. loïc keát tuûa roài nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc chaát raén D.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. sau moät thôøi gian ngöôøi ta thu ñöôïc 104.com – 01679 848 898 127 . CuO. thu ñöôïc keát tuûa C. Cho 4. Sau khi ñeå nguoäi roài ñem hoøa tan heát vaøo dung dòch HNO3 loaõng ñun noùng nheï. * D laø hoãn hôïp hay nguyeân chaát. Fe3O4.096 lít hoãn hôïp khí NO vaø NO 2 (dktc) coù tæ khoái ñoái vôùi He laø 10. 10) Cho 19. 5) Hoaø tan hoaøn toaøn kim loaïi A vaøo dung dòch HNO 3 loaõng thu ñöôïc dung dòch X vaø 0. B ñeàu coù hoaù trò II. Fe trong 900 ml dd HNO3 noàng ñoä bM. b) Tính khoái löôïng chaát raén B vaø noàng ñoä mol cuûa dd C.05 gam boät nhoâm vaøo dung dòch A roài laéc cho ñeán khi phaûn öùng xong ñöôïc chaát raén B vaø dung dòch C. Fe3O4. b) Tính theå tích khí SO2 (dktc) thu ñöôïc khi cho b gam hh kim loaïi treân taùc duïng vôùi H2SO4 ñaëc noùng. 9) Hoãn hôïp A goàm Al. Chaát raén B cho taùc duïng vôùi dd NaOH dö khoâng thaáy coù khí bay ra ñöôïc chaát raén C coù khoái löôïng nhoû hôn chaát raén B 24. c) Cho dd B taùc duïng vôùi dd NaOH dö.336 lít khí NO (dktc) vaø dd A. Loïc boû chaát raén roài coâ caïn dung dòch Y thì thu ñöôïc bao nhieâu gam muoái khan. Maët khaùc ñem nung khoâng coù khoâng khí a gam hh A (giaû thieát chæ xaûy ra phaûn öùng khöû caùc oxít kim loaïi veà kim loaïi) ñöôïc chaát raén B.36 lít khí NO duy nhaát (dktc). Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.3 atm) a) Tính % khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hh A. Giaû söû caùc phaûn öùng ñeàu xaûy ra hoaøn toaøn vaø theå tích dung dòch xem nhö khoâng thay ñoåi. khoâng hoùa naâu ngoaøi khoâng khí. Hoaø tan heát a gam hh A vaøo dd HNO 3 loaõng ñöôïc moät chaát khí khoâng maøu hoùa naâu ngoaøi khoâng khí coù theå tích laø 12. a) Tính % khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp vaø tính bM. Hoaø tan hoaøn toaøn A trong HNO3 dö thu ñöôïc dd B vaø 12. Phần Đại cương + Vô cơ c) Neáu cho dd E taùc duïng vôùi boät Fe dö sau khi caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc khí NO duy nhaát.9oC vaø 1. dung dòch Y vaø moät löôïng chaát raén khoâng tan. * Tính khoái löôïng chaát raén D.1 gam kim loaïi R trong dd HNO3 (loaõng) ñöôïc 16.032 lít khí duy nhaát NO (dktc). Loïc .8 lít hoãn hôïp khí X (dktc) goàm hai khí khoâng maøu.48 gam. tæ leä khoái löôïng nguyeân töû cuûa chuùng laø 3:8 vaø khoái löôïng nguyeân töû cuûa chuùng ñeàu laø soá nguyeân lôùn hôn 23 vaø nhoû hôn 70.2 mol NO. thaáy giaûi phoùng ra 4.5 gam hoãn hôïp goàm Al 2O3.096 lít H2 (81. Cu(NO 3)2 taùc duïng vöøa ñuû vôùi 500 ml dd HNO3 1M thu ñöôïc 0. a) Xaùc ñònh kim loaïi R. b) Neáu söû duïng dung dòch HNO3 2M thì theå tích ñaõ duøng bao nhieâu lít bieát raèng ñaõ laáy dö 25% so vôùi löôïng caàn thieát. 7) Ñoát noùng moät chieác loø xo baèng saét khoái löôïng 23. 6) Hoaø tan hoaøn toaøn 9. Cho NaOH dö vaøo Z ñöôïc 0. Troän X vaø Y ñöôïc dung dòch Z.800 gam hoãn hôïp raén A goàm Fe. FeO.2. b) Tính khoái löôïng m gam. moät phaàn saét bò OXH thaønh Fe3O4.52 gam trong khoâng khí moät thôøi gian. chæ thu ñöôïc dung dòch Y. Al. b) Tính % löôïng saét cuûa loø xo bò OXH khi ñoát noùng. Töông töï cuõng hoøa tan hoaø toaøn kim loaïi B vaøo dung dòch HNO3 treân. a) Vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñaõ xaûy ra. bieát dX/H2 = 17. a) Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra. röõa vaø nung keát tuûa ôû nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc 8 gam moät chaát raén.08 gam hoãn hôïp X goàm Cu. B. Bieän luaän ñeå tìm khoái löôïng nguyeân töû cuûa A.544 lít (dktc). CuO. Bieát raèng A. Fe2O3. 8) Nung m gam saét trong khoâng khí. a) Tính khoái löôïng moãi chaát trong hoãn hôïp X ban ñaàu. Cho khí H2 taùc duïng töø töø vôùi chaát raén C nung noùng ñeán khi phaûn öùng keát thuùc ñöôïc b gam hh kim loaïi vaø heát 12. thu ñöôïc dd A vaø 3. 4) Hoaø tan 62. Nung D ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc 40 gam moät chaát raén. b) Neáu muoán thu ñöôïc löôïng keát tuûa lôùn nhaát thì caàn theâm bao nhieâu ml dd KOH 1M vaøo dung dòch A? Tính löôïng keát tuûa ñoù.

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Bieát raèng ñeå hoaø tan hoaøn toaøn löôïng oxít kim loaïi coù trong 13. Al taùc duïng vôùi 60 ml dd NaOH 2M thu ñöôïc 2. a) Xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi M. Maët khaùc neáu laáy m gam Mg vaø m gam kim loaïi X cho taùc duïng vôùi H 2SO4 loaõng dö thì theå tích H2 do Mg sinh ra gaáp treân 2. Hoãn hôïp khí naøy coù tæ khoái so vôùi H 2 laø 19. Sau khi caùc kim loaïi tan heát coù 8.16 gam A hoaø tan heát vaøo dd HCl thu ñöôïc khí B. noùng thu ñöôïc dd D vaø 1. Tính b ñeå sao cho sau phaûn öùng xong noàng ñoä cuûa Ba(OH) 2 trong B laø 3. sau phaûn öùng ñem coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 41. Cho 6. N2O. Cho hh B haáp thuï töø töø vaøo dung dòch Ca(OH) 2 dö thì thu ñöôïc 10 gam keát tuûa. b) Tính m1 vaø m2.5 laàn theå tích khí H2 do X sinh ra.16 gam A phaûi duøng heát 50 ml dung dòch NaOH 2M. Cho D taùc duïng vôùi NaOH dö thu ñöôïc keát tuûa E.856 lít.6 gam Cu taùc duïng vôùi 180 ml dd hoãn hôïp HNO 3 1M vaø H2SO4 0. Tính giaù trò m. 18) Cho 20 gam hoãn hôïp A goàm FeCO3. Laáy 13. Phần Đại cương + Vô cơ 11) Cho m1 gam hoãn hôïp goàm Mg. sau phaûn öùng thu ñöôïc hh khí Y. Tæ khoái hôi cuûa Y ñoái vôùi H2 laø 19.2 gam keát tuûa.6 gam Cu taùc duïng vôùi 180 ml dd HNO 3 1M thu ñöôïc V1 lít khí NO vaø dd A. ngöôøi ta thu ñöôïc 6.035 mol hoãn hôïp Y goàm NO vaø NO2.8 gam chaát raén. hieäu suaát caùc phaûn öùng laø 100%. Neáu cho dd NaOH vaøo A ñeå ñöôïc löôïng keát tuûa lôùn nhaát thì thu ñöôïc 62. Sau khi keát thuùc phaûn öùng cho tieáp 740 ml dd HCl 1M vaø ñun noùng ñeán khi hoãn hôïp khí B ngöøng thoaùt ra. Nung E ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi nhaän Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Ñem hoaø tan hoaøn toaøn hoãn hôïp naøy vaøo dd HNO3 dö thaáy taïo thaønh 0.344 lít H 2 vaø dung dòch B. trong ñoù theå tích NO do Fe sinh ra baèng 1. Tính a.com – 01679 848 898 128 . Tính noàng ñoä % NaOH trong B.5M (loaõng) thì ñöôïc V2 lít khí NO vaø dd B. 13) Cho a gam boät Al taùc duïng vöøa ñuû vôùi dd HNO 3 loaõng thu ñöôïc dung dòch A vaø 0. b) Tính % khoái löôïng caùc chaát trong A 15) Ñoát chaùy x mol Fe bôûi oxi thu ñöôïc 5.16 gam A cho taùc duïng heát vôùi HNO3 loaõng chæ coù khí NO bay ra.2 gam kim loaïi M vôùi m gam hoãn hôïp CuCO 3 vaø FeCO3 roài hoaø tan trong 1 lít dung dòch HNO3 3M thu ñöôïc dung dòch A vaø 15. Tyû khoái hôi cuûa Z ñoái vôùi H2 baèng 20. Xaùc ñònh CTPT cuûa A. Loïc vaø taùch caën raén C.2 gam kim loaïi M trong H2SO4 ñaëc dö thu ñöôïc khí SO2. 12)a) A laø oxít cuûa kim loaïi R (hoaù trò n) coù chöùa 30% oxy theo khoái löôïng .4M caàn duøng ñeå trung hoøa dd A.04 gam hoãn hôïp A goàm caùc oxít saét. a) Xaùc ñònh teân kim loaïi X.48 lít hh khí Z ñi ra (dktc). Mg.448 lít khí B duy nhaát (dktc) coù tæ khoái ñoái vôùi H2 laø 15.12 lít moät chaát khí duy nhaát.688 lít khí H2. Coøn neáu cho 9. b) Cho luoàng khí CO ñi qua oáng söù ñöïng m g A ôû nhieät ñoä cao moät thôøi gian. a) Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra.68 lít hh khí goàm NO. Cho khí naøy haáp thuï hoaøn toaøn trong 1 lít dd NaOH 0.1792 lít khí N2. Fe.4 gam hoãn hôïp Ba vaø Na vaø b gam nöôùc thu ñöôïc 1. Laáy 13. Theâm moät löôïng O2 vöøa ñuû vaøo X. 14) Hoãn hôïp A goàm Fe. Tính tæ soá V1:V2 vaø khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc khi coâ caïn dung dòch B (bieát caùc theå tích khí ño ôû ñktc .72 gam hoãn hôïp goàm 4 chaát raén khaùc nhau. c) Tính C% caùc chaát trong dung dòch A. Tính x. Bieát löôïng HNO3 ñaõ laáy dö 20% so vôùi löôïng caàn thieát. NO laø khí duy nhaát sinh ra trong caùc phaûn öùng). Hoøa tan hoaøn toaøn A trong dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0.42%.7M. N2 bay ra (dktc) vaø ñöôïc dung dòch A. Cho moät nöõa löôïng B taùc duïng vôùi dd A ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? Sau ñoù theâm tieáp moät nöõa löôïng B coøn laïi thì löôïng keát tuûa laø bao nhieâu? (caùc theå tích khí ño ôû dieàu kieän tieâu chuaån). Tính m gam vaø theå tích cuûa dd Ba(OH)2 0. NO coù tæ khoái ñoái vôùi H2 laø 14. Cho C taùc duïng vôùi HNO3 ñaëc. CO2 . 20% oxy) thì sau khi ñöa veà ñieàu kieän tieâu chuaån theå tích khí coøn laïi laø 9. Al2O3 vaø moät oxít cuûa moät kim loaïi hoaù trò II. b) Troän 19. Daãn Y töø töø qua dung dòch NaOH dö coù 4. 16) Hoaø tan 19. Al vaøo m 2 gam dung dòch HNO3 24%.25. Cu. (theå tích khí ño ôû dktc) 17) Neáu cho 9. Ñoát chaùy hoaøn toaøn B baèng moät theå tích khoâng khí thích hôïp (bieát khoâng khí chöùa 80% nitô.25 laàn theå tích NO do Mg taïo ra.96 lít hoãn hôïp khí X goàm NO.

Nung noùng löôïng muoái khan ñoù ôû nhieät ñoä cao ñeå phaûn öùng nhieät phaân xaûy ra hoaøn toaøn.5. c) Tính % khoái löôïng caùc chaát trong X.com – 01679 848 898 129 .2M vaø H2SO4 0.575 gam muoái khan. b) Tính caùc giaù trò m1.Cho 4 gam boät Cu taùc duïng vôùi 100 ml dung dòch hoãn hôïp HNO3 0.1 gam kim loaïi R baèng dung dòch HNO3 loaõng thaáy thoaùt ra 6.9 gam Na (Na tan heát). 23) Hoaø tan 8. b) Tính giaù trò khoái löôïng m1. m2 vaø theå tích V.72 lít NO duy nhaát (dktc) a) Xaùc ñònh kim loaïi R. Tính khoái löôïng keát tuûa taïo thaønh sau phaûn öùng. Laáy m1 gam A cho vaøo oáng söù chòu nhieät. 24) Moät hoãn hôïp M goàm Mg vaø MgO ñöôïc chia thaønh hai phaàn baèng nhau : Cho phaàn 1 taùc duïng heát vôùi HCl thì thu ñöôïc 3.8 gam kim loaïi R treân baèng moät löôïng vöøa ñuû dd HCl thu ñöôïc dung dòch A. d) Vieát phöông trình phaûn öùng daïng ion thu goïn.8816 lít hoãn hôïp hai khí (dktc) coù tæ khoái hôi ñoái vôùi H2 laø 25. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc. Sau khi keát thuùc phaûn öùng. Tính m gam Hoaø tan heát cuøng löôïng hoãn hôïp A (ôû phaàn 1) trong dd chöùa hoãn hôïp HNO 3 vaø H2SO4 ñaëc ôû nhieät ñoä thích hôïp thì thu ñöôïc 1. thu ñöôïc dung dòch A. 22) Hoaø tan m gam hoãn hôïp A goàm Fe vaø kim loaïi M (coù hoaù trò khoâng ñoåi) trong dd HCl dö thì thu ñöôïc 1. Phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn vaø giaûi phoùng ra khí NO duy nhaát.51 gam X taùc duïng hoaøn toaøn vôùi löôïng dö dung dòch HNO3 ñun noùng.216 lít khí ( dktc) hoãn hôïp khí A 2 coù khoái löôïng laø 26. Fe3O4. khi phaûn öùng keát thuùc thu ñöôïc V1 lít khí NO duy nhaát (dktc). thu ñöôïc dung dòch A1 vaø 13. M laø kim loaïi coù hoaù trò khoâng ñoåi.94 gam kim loaïi R trong 564 ml dd P thu ñöôïc dd A vaø 2. coâ caïn dung dòch vaø laøm khoâ thì thu ñöôïc 23 gam chaát raén B. Hoaø tan hoaøn toaøn 5.34 gam goàm NO2 vaø NO. a) Tìm kim loaïi R. a) Xaùc ñònh % khoái löôïng cuûa moãi chaát trong M.05 g/ml.008 lít khí (dktc) vaø dung dòch chöùa 4. m2 vaø soá mol HNO3 ñaõ tham gia phaûn öùng 20) P laø dung dòch HNO3 10%.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Tæ khoái cuûa B ñoái vôùi H2 laø 18. 26) Tieán haønh hai thí nghieäm sau : . ñem loïc boû keát tuûa . b) Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû khí X. a) Vieát phöông trình phaûn öùng ñaõ xaûy ra. R laø kim loaïi coù hoaù trò III khoâng ñoåi. Theâm moät löôïng dö dd BaCl2 loaõng vaøo A1 thaáy taïo thaønh m1 gam chaát keát tuûa traéng trong dung dòch axít dö treân. Laøm bay hôi caån thaän dung dòch A thu ñöôïc m1 gam muoái khan.25 gam chaát raén A. khi phaûn öùng keát thuùc ñaõ thu ñöôïc V2 lít khí NO duy nhaát (dktc). Cho 6. Tính noàng ñoä % cuûa caùc chaát trong dd A.2M. a) Haõy cho bieát M trong MS laø kim loaïi gì. . Cho phaàn 2 taùc duïng heát vôùi dung dòch HNO3 thì thu ñöôïc 0. CO phaûn öùng heát. coâ caïn dung dòch vaø laøm khoâ thì thu ñöôïc 14. 25) Cho löôïng dö boät Fe taùc duïng vôùi 250 ml HNO 3 4M ñun noùng vaø khuaáy ñeàu hoãn hôïp. thu ñöôïc m 2 gam chaát raén vaø V lít hoãn hôïp hai khí (dktc). Xaùc ñònh kim loaïi M.Chaát raén coøn laïi trong oáng söù sau khi nung coù khoái löôïng laø 19.24 lít khí NO duy nhaát (dktc). d=1.448 lít khí X nguyeân chaát (dktc).25. 21) Hoãn hôïp X goàm FeS2 vaø MS coù soá mol nhö nhau. a) Vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñaõ xaûy ra. Cho löôïng dd A taùc duïng vôùi 6. Tính khoái löôïng cuûa caùc chaát trong hh A vaø tính giaù trò m gam. nung noùng roài cho moät luoàng khí CO ñi qua oáng. b) Hoaø tan 10. Phần Đại cương + Vô cơ ñöôïc m gam saûn phaåm raén. toaøn boä khí CO2 sinh ra haáp thuï heát vaøo bình ñöïng Ba(OH) 2 dö thu ñöôïc m2 gam keát tuûa traéng.Cho 4 gam boät Cu taùc duïng vôùi 100 ml dd HNO 3 0. Fe cho hoãn hôïp naøy taùc duïng heát vôùi dd HNO3 ñun noùng ñöôïc 2.2 gam goàm FeO. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. b) Tính khoái löôïng m1.136 lít khí (dktc). b) Cho 800 ml dd KOH 1M vaøo dd A.2M.688 lít hoãn hôïp khí B goàm NO vaø N2O. (bieát raèng caùc theå tích khí ñeàu ño ôû ñieàu kieän tieâu chuaån) 19) Cho hoãn hôïp A goàm 3 oxít cuûa Fe vôùi soá mol baèng nhau.

Mg baèng V ml dung dòch HNO 3 coù noàng ñoä 5M vöøa ñuû. nghieàn nhoû. 32) Cho 20 gam boät Al vaø Cu taùc duïng vôùi 500 ml dd NaOH xM tôùi ngöøng thoaùt khí thì thu ñöôïc 6. laáy keát tuûa nung ôû nhieät ñoä cao ñöôïc chaát raén D. 34) Cho hh A coù khoái löôïng m gam goàm boät Al vaø Fe xOy.72 lít H2 (dktc) vaø coøn laïi m1 gam chaát raén A. Laáy chaát B taùc duïng vôùi dd HNO3 loaõng thì ñöôïc 4. Maët khaùc khi cho 1. Tính toång khoái löôïng muoái taïo thaønh trong B b) Tính % khoái löôïng cuûa moãi kim loaïi trong A. Theâm dung dòch NaOH dö vaøo . b) Tính theå tích dd NaOH caàn duøng.Vieát caùc ptp.4 gam hoãn hôïp muoái Na.24 lít khí NO duy nhaát (tc).öù ñeàu xaûy ra hoaøn toaøn. loïc.Sau khi pöù xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc 2.336 lít khí H2 (tc) vaø coøn laïi 2. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.48 lít khí khoâng maøu (dktc) hoaù naâu trong khoâng khí.08 gam hoãn hôïp A goàm moät kim loaïi vaø oxit cuûa noù chæ coù tính bazô trong moät löôïng vöøa ñuû V ml dd HNO 3 4M thu ñöôïc dung dòch B vaø 0. b) Tính khoái löôïng caùc muoái trong dung dòch hoãn hôïp B. 29) Hoaø tan heát 4. tính [HNO3] b/. nung chaát raén ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 1. bieát caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. dd Z1 vaø coøn laïi 1.02 g/ml) toái thieåu caàn duøng. giaûi phoùng ra 20.672 lít khí NO duy nhaát (dktc). Cho D taùc duïng vôùi NaOH dö ñöôïc keát tuûa E. Cho B taùc duïng vôùi löôïng dö dd NH3 thu ñöôïc 31. Maët khaùc.2 gam hoãn hôïp kim loaïi A goàm Fe vaø R vaøo dung dòch HNO3 thì thu ñöôïc dung dòch hoãn hôïp B vaø khí NO.96 gam hoãn hôïp A goàm Al.224 lít H2 (dktc).52 gam chaát raén. 28) Hoaø tan hoaøn toaøn 1.com – 01679 848 898 130 . a) Tính x. Fe3O4 taùc duïng vôùi 200 ml dd HNO3 loõang ñun noùng vaø khaáy ñeàu. Phaàn 1 coù khoái löôïng 14. daãn moät luoàng khí H2 dö ñi qua D thu ñöôïc 14. Tieán haønh nhieät nhoâm hh A trong ñieàu kieän khoâng coù khoâng khí. y vaø thaønh phaàn % khoái löôïng hh ñaàu. NO. b) So saùnh caùc theå tích khí thoaùt ra trong hai thí nghieäm. a) Tính khoái löôïng moãi chaát trong hh A. CO2 vaø dung dòch D. Coâ caïn dd A thì ñöôïc 61. b) Tính theå tích dd HNO3 4% (d=1. 27) Hoaø tan 13. b) Tính V ml.72 lít khí NO duy nhaát (dktc) vaø coøn laïi m2 gam chaát raén.92 lít khí (dktc) vaø moät dd A. a/.16 lít khí NO 2 duy nhaát (dktc) vaø dung dòch B. 31) Cho 15.808 lít hoãn hôïp khí B (dktc) goàm : N 2 . ñöôïc hh B.öù daõ xaûy ra.696 lít khí NO duy nhaát (tc). a) Xaùc ñònh kim loaïi R bieát khi taùc duïng vôùi dd HNO 3 taïo hôïp chaát trong ñoù R coù hoaù trò II. Hoaø tan hoaøn toaøn A bôûi dd HNO3 thu ñöôïc dd B. vaø moät chaát khoâng tan B.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. MgCO3 vaøo dung dòch HNO3 loaõng ñöôïc 3.Tính khoái löôïng muoái trong dd Z1.4 gam chaát raén.40 gam chaát raén E.2 gam keát tuûa C. neáu cuõng cho 20 gam boät treân taùc duïng vôùi 500 ml dd HNO3 yM cho tôùi khi ngöøng thoaùt khí thì thu ñöôïc 6. 30) Cho moät hoãn hôïp X goàm ba kim loaïi Cu.2 gam hoãn hôïp kim loaïi taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö ñeán khi phaûn öùng keát thuùc thu ñöôïc 0. c) Tính V ml.5 gam hh Z goàm Fe. Cu. ñeå hoaø tan heát noù phaûi duøng löôïng vöøa ñuû laø 25 ml dd HCl 1M. a) Xaùc ñònh kim loaïi vaø oxit cuûa noù trong A. röûa keát tuûa nung ôû nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc m gam chaát raén C. Cho phaàn 2 taùc duïng vôùi löôïng dö NaOH ñun noùng thaáy giaûi phoùn 0. troän ñeàu B roài chia thaønh hai phaàn. a) Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong X. a) Vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñaõ xaûy ra. thu ñöôïc dd C vaø 3.6 gam hoãn hôïp hai oxit cuûa hai kim loaïi.90 gam moät hoãn hôïp A goàm Al. Nung keát tuûa E ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc 6.46 gam kim loaïi. Coâ caïn dung dòch hoãn hôïp B ñöôïc chaát raén. vaø m gam.49 gam ñöôïc hoaø tan heát trong dd HNO 3 ñun noùng. Laáy 1 gam chaát C. FeO. Al vaøo moät löôïng vöøa ñuû dd NaOH 2M thì ñöôïc 17. Phần Đại cương + Vô cơ a) Haõy vieát caùc phöông trình phaûn öùng daïng ion thu goïn. Theâm vaøo B moät löôïng dö NaOH. Zn. Tình % khoái löôïng moãi chaát. Caùc p. b) Neáu cho m2 gam chaát raén treân taùc duïng vôùi H2SO4 ñaäm ñaëc noùng thì thu ñöôïc bao nhieâu khí thoaùt ra (dktc) 33) Cho 18.

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ
a/- Vieát caùc ptp.öù ñaõ xaûy ra. b/- Xaùc ñònh CTPT cuûa oxit vaø tính giaù trò m gam.

Bài tập lí thuyết về HNO3 Bài 1.Khi cho kim loại tác dụng với HNO3 không tạo ra chất nào sau đây? A.NH4NO3 B.N2 C.NO2 D.N2O5 Bài 2. HNO3 không thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất nào sau đây? A.Fe B.Fe(ỌH)2 C.Fe(OH)3 D.cả B và C Bài 3.Hiện tượng quan sát được khi cho Cu vào dd HNO3 đặc là: A.Dung dịch không đổi mầu,có khí mầu nâu đỏ thoát ra. B. dung dịch chuyển sang mầu nâu đỏ, có khí mầu xanh thoát ra. C.dung dịch chuyển sang mầu xanh và có khí mầu nâu đỏ thoát ra. D.dung dịch chuyển sang mầu xanh và có khí không màu thoát ra. Bài 4.Phản ứng giữa FeCO3 và dd HNO3 loãng tạo ra hỗn hợp khí không mầu có một phần hoá nâu trong không khí.Hỗn hợp đó gồm : A.CO2 và NO2 B.CO và NO C.CO2 và N2 D.CO2 và NO Bài 5.Phản ứng giữa FeCO3 và dd HNO3 loãng tạo ra hỗn hợp khí có M = 30 .Hỗn hợp khí gồm: A.CO2 và NO B.CO2 và NO2 C.CO2 và N2 D.A,C đúng. Bài 6.Khi cho FeCO3 tác dụng với HNO3 đặc nóng được sản phẩm là: A.Fe(NO3)3 ,CO2,NO2,H2O. B.Fe(NO3)3,CO2,H2O. C. Fe(NO3)3 ,CO2,NO,H2O. D. Đáp án khác. Bài 7. Khi cho FeS tác dụng với HNO3 đặc (đủ).Sản phẩm của phản ứng là: A.Fe(NO3)3,SO2 ,H2O B.Fe(NO3)3,NO2,H2SO4,H2O C.Fe2(SO4)3,Fe(NO3)3,NO2,H2O. D.Không xác định được. Bài 8.Cho FeS tác dụng với HNO3 thấy tạo ra khí không mầu nhẹ hơn không khí.Sản phẩm của phản ứng là: A. Fe(NO3)3, N2, H2SO4,H2O. B. Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3, N2,H2O C. Fe(NO3)3, N2, SO2 ,H2O D.A và B đúng. Bài 9.Sản phẩm phản ứng khi cho FeS2 tác dụng với HNO3 loãng có thể là: A. Fe(NO3)3, H2SO4, N2O,H2O. B. Fe(NO3)3, H2SO4, NO,H2O. C.Fe(NO3)3, H2SO4, NO,H2O. D.Tất cả đều đúng. Bài 10.Cho phản ứng: CuS+ HNO3 + FeS2 → CuSO4 + Fe2(SO4)3 +NO +… a.Sản phẩm còn thiếu là: A.H2O B.H2SO4,H2O C.H2SO4 D.Tất cả đều đúng. b.Nếu dùng 0,1 mol CuS thì số mol FeS2 cần là: A.0,05 mol B.0,15 mol C.0,2 mol D. Đáp án khác. Bài 11.Cho dung dịch HNO3 loãng vào muối Fe(NO3)2 quan sát thấy có hiện tượng : A.không có hiện tượng gì. B.có khí không mầu thoát ra. C. dd chuyển sang mầu nâu đỏ và có khí thoát ra. D.tất cả đều sai. Bài 12. Cho Cu tác dụng với dd HNO3 thu được hỗn hợp khí không mầu có tỉ khối so với hiđrô là 18.Hỗn hợp khí gồm: Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 131

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ

A.NO;NO2 B.N2;N2O C.NO;N2O D.B,C đúng. Bài 13. Cho Zn t/d với dd HNO3 loãng thu được 2 khí không mầu có tỉ khối so với hiđrô là 18 và 2 khí có số mol bằng nhau .Hai khí đó là: A.N2O;N2 B.N2O;NO C.A,B đúng D. đáp án khác. Bài 14. Cho Al tác dụng với dd HNO3 loãng dư .Lấy sản phẩm cho tác dụng với dd NaOH thấy có khí thoát ra ,khí đó là: A.NO B.H2 C.NH3 D.không xác định được. Bài 15. Cho hỗn hợp gồm Fe,Cu t/d với dd HNO3 đặc nguội .Sau phản ứng lấy phần dd cho tác dụng với NaOH được kết tủa. Lọc kết tủa nung tới khối lượng không đổi được oxit .Công thức oxit là: A.Fe2O3 B.Fe2O3;CuO C.CuO D.Tất cả đều đúng. Bài 16. Cho S t/d với dd HNO3 đặc nóng .Lấy dd sau phản ứng t/d với BaCl2 dư thấy có hiện tượng : A.không có hiện tượng gì B.có sủi bọt khí thoát ra. C.có kết tủa mầu trắng. D.tất cả đều sai. Bài 17. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp FeS ,FeCO3 bằng dd HNO3 đặc,nóng được hỗn hợp khí A (gồm 2 chất) có tỉ khối so với hiđrô là 22,8.Hỗn hợp khí A gồm: A.NO;CO2 B.CO2;NO2 C.CO2;SO2 D.B,C đúng . Bài 18. Cho Fe tác dụng với dd HNO3 được dd A .Số lượng muối có thể có trong A là : A.1 muối duy nhất. B.2muối C.3 muối D.tất cả đúng. -------------------------------------------------------Hết -----------------------------------------------------Bài tậpchuyên đê: Áp dụng định luật bảo toàn electron giải các bài toán axit nitric Bài1.Hoà tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe,Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3,thu được V lit (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dd Y (chỉ chứa 2 muối và axit dư).Tỉ khối của X với đối với H2 bằng 19.Giá trị của V là: A.3,36 B.2,24 C.4,48 D.5,6 (trích đề TSĐH-CĐ-2007-khối A) Bài 2.Nung mg bột sắt trong oxi ,thu được 3g hỗn hợp rắn X.Hoà tan hết hỗn hợp X trong dd HNO3 dư, thoát ra 0,56lit (ở đktc) NO (là sản phẩm duy nhất).Giá trị của m là: A.2,22 B.2,26 C.2,52 D.2,32 Bài 3.Cho mg nhôm tan hoàn toàn trong dd HNO3 thì thấy thoát ra 11,2 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm 3 khí N2,NO,N2O có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1:2. Giá trị m là bao nhiêu? A.2,7 B.16,8 c.3,51 D.35,1 Bài 4.Hoà tan a gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào HNO3 đặc nguội ,dư thì thu được 0,336 lit NO2 (ở 00C,2atm).Cũng a g hỗn hợp X nói trên khi hoà tan trong HNO3 loãng dư ,thì thu được 0,168 lit NO (ở 00C,4atm).Khối lượng hai kim loại Al và Mg trong a gam hỗn hợp X lần lượt là bao nhiêu? A.4,05g và 4,8g B.5,4g và 3,6g C.0,54g và 0,36g D.kết quả khác. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 132

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ

Bài 5. Hoà tan hết 12 gam một kim loại chưa rõ hoá trị trong dd HNO3 thu được 2,24 lit (đktc) một khí duy nhất có đặc tính không mầu ,không mùi ,không cháy.Kim loại đã dùng là: A.Cu B.Pb C.Ni D.Mg Bài 6.Một oxit nitơ (X) chứa 30,43% N về khối lượng .Tỉ khối của X so với không khí là 1,5862.Cần bao nhiêu gam dd HNO3 40% tác dụng với Cu để điều chế 1 lit khí X (ở 1340C,1atm),giả sử phản ứng chỉ giải phóng duy nhất khí X? A.13,4g B.9,45g C.12,3g D.kết quả khác. Bài 7. Hoà tan hoàn toàn a gam Cu trong dd HNO3 loãng thì thu được 1,12 lit hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) , có tỉ khối hơi đối với hiđro là 16,6.Giá trị của a là: A.2,38 B.2,08 C.3,9 D.4,16 Bài 8.Hoà tan hoàn toàn 16,2 gam một kim loại chưa rõ hoá trị bằng dd HNO3 được 5,6 lit (đktc)hỗn hợp A nặng 7,2 gam gồm NO và N2.Kim loại đã cho là: A.Fe B.Zn C.Al D.Cu Bài 9.Cho hợp kim A gồm Fe và Cu.Hoà tan hết trong 6g A bằng dd HNO3 đặc nóng ,thì thấy thoát ra 5,6 lit khí mầu nâu đỏ duy nhất (đktc).Phần trăm khối lượng Cu trong mẫu hợp kim là bao nhiêu? A.53,33 B.46,66% C.70% D.90%. Bài 10.Hoà tan hoàn toàn 12,8 gam Cu trong dd HNO3 thấy có thoát ra V lit hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 ở đktc .Biêt tỉ khối của A đối với hiđrô là 19.Ta có V bằng: A.4,48lit B.2,24lit C.0,448lit D.3,36 lit Bài 11.Hoà tan hết 7,44g hỗn hợp Al và Mg trong thể tích vừa đủ là 500ml dd HNO3 loãng thu được dd A và 3,136 lit (ở đktc)hỗn hợp hai khí đẳng mol có khối lượng 5,18g,trong đó có một khí bị hoá nâu trong không khí .Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại Mg và Al trong hỗn hợp lần lượt là: A.81,8%;18,2% B.27,42%;72,58% C.18,8%;81,2% D.28,2%;71,8%. Bài 12.Nung x gam Fe trong không khí ,thu được 104,8gam hỗn hợp rắn A gồm :Fe,FeO,Fe2O3,Fe3O4.Hoà tan A trong dd HNO3 dư thu được dd B và 12,096 lit hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối đối với He là 10,167.Khối lượng x là bao nhiêu gam? A.74,8g B.87,4g C.47,8g D.78,4g Bài 13. Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08g hỗn hợp A gồm 4 chất rắn , đó là Fe và 3 oxit của nó .Hoà tan hết lượng hỗn hợp A trên bằng dd HNO3 loãng thu được 972 ml khí NO duy nhất (đktc).Trị số của X là bao nhiêu? A.0,15 B.0,21 C.0,24 D.0,22 Bài 14.Một hỗn hợp X gồm Al và Fe có khối lượng 8,3 gam.Cho X vào 1 lit dd A chứa AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M.Sau khi phản ứng kết thúc được chất rắn B (hoàn toàn không phản ứng với dd HCl) và dd C(hoàn toàn không có mầu xanh của Cu2+).Khối lượng chất rắn B và %Al trong hỗn hợp X là như thế nào? A.23,6g ;%Al=32,53 B.24,8g ;%Al=31,18 C.25,7g ;%Al=33,14% D.24,6g ; %Al=32,18% Bài 15.Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam Cu vàodd HNO3 loãng.Tất cả khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước có dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3.Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là: A,2,24 lit B.4,48 lit C.3,36 lit D.6,72 lit

Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 133

8g b.2.0.42 lit và 0.Số mol của Na2CO3 và NaHCO3 là bao nhiêu? a.2M. Nhiệt phân hoàn toàn 20g muối cacbonat kim loại hoá trị II thu được khí B và chất rắn A.04 d.1 mol NaHSO3.88g kết tủa. Bài 4.0.06 và 0.76g kết tủa. Bài 1.762 lit.Giá trị của a là bao nhiêu ? a. b.8 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư.Nồng độ mol/l của dd nước vôi trong là bao nhiêu? Đs: 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.23.33% .24 lit và 0.0g d.Giá trị của V là bao nhiêu? a.0075M Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail..22.0.7g kết tủa.Khối lượng muối tan thu được trong dd X là bao nhiêu? a.224lit và 0.0.0.68lit.Số mol muối tạo ra ở mỗi lọ là bao nhiêu? Đs: 0.thì thu được 23. Đun nóng tiếp tục dd lại thấy tạo thành thêm 3.6a − 16 Đáp số: M= x = 2b − 1.cân trở lại trạng thái cân bằng.sau phản ứng thu được 19.64g kết tủa .Hai muối cacbonat và % theo khối lượng của chúng trong hỗn hợp là bao nhiêu? Đs: 58.0.0. 3.Thể tích khí SO2 được sục vào 3 lọ lần lượt là 5.Sau khi 2 muối đã tan hoàn toàn .25.Tính phần trăm theo thể tích CO2 trong hỗn hợp khí.01M thì được 1g kết tủa.52 g chất rắn B và khí C. 0.2g.Hấp thụ hoàn toàn 2. Đs:2. Nung m g hỗn hợp A gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra.0.24 lit.Tính giá trị của x? a. Phần Đại cương + Vô cơ Bài tập chuyên đề : Bài toán về phản ứng giữa CO 2 (hoặc SO2) với dung dịch kiềm.cân ở trạng thái cân bằng .05 mol Na2SO3 Bài 8.CM=0..2.Toàn bộ khí B cho vào 150 lit dd Ba(OH)2 0.41.com – 01679 848 898 134 .6lit .Tính khối lượng m và nồng độ của dd Ba(OH)2 đã dùng.762 lit Bài 6. Bài 3. d.9g c.02M thu được 1g kết tủa.07 và 0.Cho ag CaCO 3 vào cốc A và bg M2CO3 (M là kim loại kiềm) vào cốc B. Xây dựng biểu thức tính nguyên tử khối của M theo a và b? 33.032 b.336 lit c.24lit CO2 ở đktc vào 750ml dd NaOH 0. 3.24% và 15.03M Bài 9.224 lit và 0.06 c.688 lit khí CO2 (ở đktc) vào 2. 4.0.048 Bài 2. CaCO3 Bài 11.Chất khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dd Ba(OH)2 dư.06 c.20.04g . Đs: m=7.48 lit khí SO 2 (ở đktc) vào dd chứa 16g NaOH thu được dd X.Hấp thụ hoàn toàn x lit khí CO2 ở đktc vào 2 lit dd Ca(OH)2 0.68% Bài 7.24lit.36 lit ở đktc.67% Bài 10.05 và 0.Cho 112ml khí CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 400ml dd nước vôi trong ta thu được 0.672lit b.4lit.5 lit dd Ba(OH)2 nồng đọ a mol/l thu được 15.001M thu được 19.Dẫn 10 lit hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 đo ở đktc sục vào 2 lit dd Ca(OH)2 0.36lit c.1g kết tủa .05 và 0.Cho 3 lọ .18. Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết bởi 2 lit dd Ba(OH) 2 thu được 7.3.0.Hai cốc đựng axit HCl đặt trên 2 đĩa cân A và B . Hấp thụ hoàn toàn 4.36lit. Đs: 11.48lit. 2.Sục 2.94 g kết tủa.36lit. 3.7g kết tủa .05 b. 1.06 d.Cho 10.Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.0.12a Bài 12.mỗi lọ đều đựng 200ml dd NaOH 1M.0.2g .05 Bài 5.24lit d. thu được 3.Xác định khối lượng A và công thức của muối cacbonat .Sục Vlit CO2 ở đktc vào 150ml dd Ba(OH)2 1M.

85g Bài 17. 8.01M.Phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X và khối lượng kết tủa m là bao nhiêu? Đs: % Fe 3O4= 40.Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0.24 lit khí CO2 vào 400ml dd A ta thu được một kết tủa có khối lượng là bao nhiêu? Đs:0. thu được 7. m=1.Sục 2.4 lit Bài 14.03M.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.Khi hết hiện tượng ấy thì tốn hết 160ml dd thuốc tím 0. Hoà tan hoàn toàn 11.5g kết tủa .4g.04g.Nhỏ từ từ dd thuốc tím vào dd Y thì có hiện tượng .05M. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 0. Bài 16. Bài 15. Đun nóng tiếp dd lại thấy tạo thêm 3.thu được 3.88g kết tủa . Đốt cháy hoàn toàn 1. Nung m g hỗn hợp a gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra .Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết bởi 2 lit dd Ba(OH) 2 .Nếu cho khí cacbonic sục qua dd A và sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 2. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 13.Khối lượng m và nồng độ của dd Ba(OH)2 lần đã dùng là bao nhiêu? Đs:7.6g lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dd Ba(OH)2 0.Thu toàn bộ khí Z cho hấp thụ hết vào 100ml dd Ba(OH)2 0.94g kết tủa (biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn).8g hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeCO3 trong một lượng dd H2SO4 loãng dư ta thu được dd Y và khí Z.2g CaO vào nước ta được dd A . % FeCO3 =60.56 lit.Tính khối lượng kết tủa thu được? Đs:10.2M thì thu được mg kết tủa trắng .5M thu được một kết tủa.com – 01679 848 898 135 .Số lit CO2 đã tham gia phản ứng là bao nhiêu? Đs: 0.52g chất rắn B và khí C .97g.Hoà tan 5.

CHE: ns2np2 . KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1. Ge.Các tính chất biến đổi có quy luật của đơn chất và hợp chất: C-----> Pb. thành phần: C. Si. Phần Đại cương + Vô cơ CHƯƠNG III: CACBON . Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 2. Đơn chất. Nhóm Cacbon: .com – 01679 848 898 136 .SILIC I.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Pb .Vị trí: nhóm IVA. Sn.

Tính oxi hóa Silic (Si) 1s22s22p63s23p2 .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.Tính khử . Phần Đại cương + Vô cơ Cacbon (C) CHE Tính chất 1s22s22p2 Tính khử .Tính oxi hóa Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 137 .

Viết các phương trình phản ứng xẩy ra khi cho C tác dụng với: Ca. bền. BÀI TẬP VẬN DỤNG Dạng 1: Phương trình phản ứng .) Axit Silixic Muối Silicat H2SiO3 Là axit rất yếu (< H2CO3) SiO32Chỉ có muối của kim loại kiềm tan được. thạch anh. độc Là một oxit không tạo muối. xi măng. Al2O3.. bazơ Nhiệt phân Không tan trong nước Tan chậm trong dung dịch kiềm Tan trong dd HF Điều chế . thành phần. Công nghiệp silicat. KOH. 4. Hợp chất. CO2 → C → CO → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CO2 b. Phần Đại cương + Vô cơ Điều chế 3. CaO. Khái niệm. phương pháp sản xuất thủy tinh.CN: nhiệt phân CaCO3 C + O2 PTN: HCOOH/ H2SO4 đặc.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Tên Cacbon đioxit CTHH CO2 Từ các chất có trong tự nhiên PTN: SiO2 + Mg CN: SiO2 + CaC2 Tính chất Khí. Là một oxit axit Tính oxi hóa yếu Khí. Ba(OH)2 dư. Viết phương trình theo chuyển hóa sau: a. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn của dung dịch NaHCO 3 với từng dung dịch H2SO4 loãng. CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CO2 → C → CO → CO2 Bài 2.giải thích. CN: C + H2O C+ CO2 CO2 + H2O Cacbon monoxit CO Axit cacbonic H2CO2 Muối cacbonat CO32- Silic đioxit SiO2 Có trong tự nhiên ( cát. Bài 1.PTN: CaCO3 + HCl . nặng hơn KK. II. Bài 3.com – 01679 848 898 138 . Al. Là chất khử mạnh Kém bền Phân li 2 nấc Tạo được 2 loại muối (cacbonat và hiđrocacbonat Dễ tan Tác dụng với axit. đồ gốm..

Các khí CO. Có 2 dạng thường gặp: phản ứng nhiệt phân và phản ứng trao đổi (với axit---> khí.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. CO2 Bài 2: Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các chất sau: a. CO. PTPƯ: CaCO3 ----> CaO + CO2 x x x Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. d. Na2CO3. Bài 1: Bằng phưong pháp hóa học hãy phân biệt: a. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 4: Viết các phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho CO2 đi qua dung dịch NaOH.672/22.4 = 26.03 mol Vậy khối lượng muối clorua: m = mcacbonat + 0. Na2CO3. Biết rằng thành phần chủ yếu của thủy tinh là Na2SiO3( Na2O. NH3 và N2 b. HCl. sắp xếp các axit theo chiều tăng dần tính axit đó. K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39.com – 01679 848 898 139 . Chất rắn BaSO4. cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua. Na2SO4. Hướng dẫn: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng. NH4Cl. BaCO3. O2 và H2 c. Bài 5.208 -39. Na2SO4. . với muối ---> kết tủa) Bài 1: Cho 24. Các dung dịch NaOH. Cát thạch anh → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 c. BaCO3. Tính thành phần % theo khối lượng các chất ban đầu. hiđro clorua và lưu huỳnh đioxit.4 = 0. Giải thích. N2. Silic đioxit → natri silicat → axit silisic → silic đioxit → silic b. Phân biệt muối Na2CO3 và Na2SO3? b. Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → Si Bài 7. Viết phương trình hóa học cuả phản ứng mô tả thủy tinh bị axit HF ăn mòn. SO2. Hoàn thành các phản ứng sau: a. Các khí SO2.33 gam Bài 3: Khi nung 30 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. Bốn chất lỏng: H2O. Bằng phương pháp hóa học hãy chứng minh sự có mặt của các khí trên trong hỗn hợp.Na2CO3 (chỉ dùng thêm CO2 và nước) c. NH3.03. Tính m. Phân biệt SiO2.4 gam hỗn hợp Na2CO3. NaCl (không dùng thêm hóa chất nào khác) Bài 3.672 lít khí (đktc). H2SiO3 và HCl. Từ silic đioxit và các chất cần thiết viết phương trình hoá học để điều chế axit silixic Bài 8. Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. thu được dung dịch A và 0.2 mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mhh +mBaCl2 = mkết tủa + m  m = 24. NaCl.2. viết PTPƯ chứng minh.SiO2) Bài 9. Lọc tách kết tủa. Al2O3 và Fe2O3 Bài 4. Tính m Hướng dẫn: n BaCl2 = nBaCO3 = 0. Dạng 2: Nhận biết. Dạng 4: Bài tập về muối cacbonat. Bài 6. Trình bày hiện tượng xảy ra khi sục khí CO2 qua ndung dịch Ca(OH)2. CO2.11 = 14. Bài 2: Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối MCO3 và N2CO3 bằng dung dịch HCl dư.SiO2) và CaSiO3(CaO. SO2 và SO3 (khí) d. Có một hỗn hợp khí gồm cacbon monooxit. CO2. Cho các axit sau H2CO3(1).6 gam. Na2CO3 (Chỉ dùng thêm HCl loãng) b.4 gam kết tủa. Hướng dẫn: Gọi x là số mol của CaCO3. Chất rắn NaCl. a. Các khí CO2. Các khí Cl2.4 + 0. Cứ 1 mol CO2 sinh ra thì khối lượng muối clorua tăng lên so với muối cacbonat là 11 gam Theo đề nCO2 = 0. y là số mol của MgCO3.

Cho 3. Lưu ý: CO chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa hcọ. khối lượng chất rắn thu được là 11. Chế hóa bã rắn đó với dung dịch axít HCl thu được 2.02x/y 0.22g/ml) để hấp thụ hết lượng khí CO2 đó. Vậy VCO = 0. Dẫn khí CO qua ống sứ chứa 15. Fe3O4.84/56 = 0. bảo tòan khối lượng để giải nhanh. Xác định tên và khối lượng muối hiđrocacbonat trên.92 lít(đktc) khí và 31. Tính thể tích khí CO đã tham gia phản ứng (đktc). Phương pháp: bảo tòan electron.com – 01679 848 898 140 . Sau khi phản ứng kết thúcthu được 0.6 gam chất rắn (A) và hỗn hợp khí(B). Dạng 5: Bài tập về tính khử của CO.24 lít(đktc) khí. Phần Đại cương + Vô cơ MgCO3 ----> MgO + CO2 y y y Theo đề bài ta có phương trình: 56x + 40y = (100x + 84y)/2 Hay x/y = 1/3 100 x 100 x 100% = 100% = 28.015 ==> 0.3.5kg đá vôi chứa 92% CaCO3 thu được bao nhiêu ml khí CO2(đktc).02 = ¾ Vậy CTPT của oxit là Fe2O3 Bài 2.2 bã rắn. Bài 7.02 0.3.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Khử 16 gam hỗn hợp các oxit kim loại : FeO. Khi nung một lượng hiđrocacbonat của kim loại hóa trị 2 và để nguội.1).02 mol. nFe = 0. bảo toàn nguyên tố. CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp muối. Xác định công thức phân tử của FexOy.8g bã rắn.8 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với dd HCl sinh ra 896 ml khí. Khi nung 48. Hỏi đã dùng bao nhiêu ml dung dịch axit HCl 20%( d=1.2 – 16==> x = 0. Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp muối. Dẫn hết khí sinh ra vào 200 gam dung dịch NaOH 4% (vừa đủ) thì thu được dung dịch mới có nồng độ các chất tan là 6.72 lit Bài 3.02 CO2 + Ca(OH)2 ------> CaCO3 + H2O 0.015/0. Xác định công thức muối đem nhiệt phân.84 gam sắt và dẫn khí sinh ra vào nước vôi trong dư thì thu được 2 gam kết tủa.63%. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Hướng dẫn: nCaCO3 = 2/100 = 0.22. Khi nhiệt phân 0.015 mol Phản ứng : FexOy + yCO ----> xFe + yCO2 0. Có hỗn hợp 3 muối NH4HCO3. Đáp án: CaCO3 Bài 5.02 Ta cso nFe = 0.4 = 6.2 gam. C.59% Bài 4: Đem nhiệt phân hoàn tòan 15 gam muối cacbonat của một kim loại hóa trị II.2 gam hỗn hợp CuO.02x/y = 0.41% Vậy % CaCO3 = 100 x + 84 y 100 x + 252 x %Mg = 71.8 gam hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi thu được 16. Sục hết khí B vào dung dich nước vôi trong dư thu được a gam kết tủa C. NaHCO3 và Ca(HCO3)2. thu được 17. cần dùng tối thiểu bao nhiêu lm dung dịch NaOH 20%(d=1. Hướng dẫn: áp dung ĐLBT khối lượng nCO2 = nCO = x mol moxit + mCO = mchất rắn +mCO2 28x – 44x = 11. Bài 8. Fe2O3. Dẫn khí CO dư qua ống đựng bột một oxit sắt (FexOy) ở nhiệt độ cao. Đáp Bài 6. Bài 1. FeO nung nóng thu được 13.

13). C. k KiÓu ®Ò bµi: . s¶n phÈm? 1/2 1 nCO /nNaOH 2 Muèi trung hoµ 1 Hçn hîp 2 Muèi axit nCO /(nCa(OH) 2 2 ) Muèi trung hoµ Hçn hîp Muèi axit . Cho 5.. Bài 8. Bài 5. Phần Đại cương + Vô cơ Xác định A.ViÕt c¸c ph¶n øng cã thÓ x¶y ra: . Ca(OH) 2.6 lítkhí O2(đktc).2).Cho lîng baz¬ tham gia ph¶n øng hoÆc lîng muèi thu ®îc.5 mol nCO2 /nNaOH = 1/1. Tính a Đáp án: a = 10 gam Bài 4. Dạng 3: Bài tập về phản ứng của CO2 với dung dịch kiềm.Cho khÝ CO2 t¸c dông víi dung dÞch NaOH. biết rằng oxit của kim loại đó chứa 20% khí oxi? Bài 7. Tính lượng khí CO đã khử sắt và lượng muối tạo thành trong dung dịch. Híng dÉn: PTP¦: CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O nCO2 = nCaCO3= 100/100 = 1mol nNaOH = 60/40 = 1. Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp khí đó.48 lít khí O 2(đktc) sinh ra 1 hỗn hợp gồm hai khí.4 lít(đktc) hỗn hợp hai khí CO và CO2 đi qua than nóng đỏ( không có mặt không khí) thể tích của hỗn hợp khí tăng lên 5.. Yªu cÇu: X¸c ®Þnh s¶n phÈm thu ®îc (muèi axit hay trung hoµ) lîng chÊt thu ®îc lµ bao nhiªu? lîng kÕt tña thu ®îc hoÆc nång ®é cña dung dÞch sau ph¶n øng…… Ph¬ng ph¸p chung: .TÝnh nCO2 /nNaOH.12 ml dung dịch KOH 15%( d= 1.6 lít (đktc). Khi đốt cháy hêt 3.. Bài 6.5 < 1/2 VËy s¶n phÈm chó¨ 2 muèi PTP¦: CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Khi cho 22. B. Xác định phần trăm về thể tích và khối lượng của hỗn hợp khí trên.com – 01679 848 898 141 .nCO2/ nCa(OH)2 x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng c¸c ph¶n øng x¶y ra. H·y cho biÕt lîng muèi natri ®iÒu chÕ ®îc. Hỏi muốn hào tan sản phẩm rắn thu được ở trong ống sau khi đã phản ứng cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HNO 3 32%( d= 1.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Đốt cháy hoàn toàn 68g hỗn hợp khí H 2 và CO cần dùng 89. Xác định thành phần phần trăm về hỗn hợp khí ban đầu.6 lít (đktc) khí CO2 đi qua than đốt nóng đỏ rồi cho sản phẩm thu được đi qua ống đốt nóng đựng 72g oxit của một kim loại hóa trị 2. DÉn khÝ CO2 ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch cho 100gam CaCO3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d.. Khi cho hỗn hợp khí sản phẩm này qua dung dịch Ca(OH)2 thu được 20. Cho khí thu được khi khử 16g Fe2O3 bằng CO đi qua 99.25g Ca(HCO3)2. Bài 1.6g C trong bình kín chứa 4. ®i qua dung dÞch cã chøa 60 gam NaOH.Liªn hÖ víi ®Ò bµi lËp c¸c ph¬ng tr×nh to¸n häc ---> T×m c¸c ®¹i lîng theo yªu cÇu.

Híng dÉn: PTP¦: CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O CO2 + NaOH = NaHCO3 Gäi sè mol CO2 trong p 1 lµ x Gäi sè mol CO2 trong p 2lµ x Ta cã hÖ ph¬ng tr×nh: x + y = 2.100 = 2.5.0.01.4 = 0.1.11 106x + 84y = 11.224.04 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.24% 10.22. vµ CO2 ®i qua 2 lit dung dÞch Ca(OH)2 0.106 = 10.84 = 0.02 = 0.01 mol VCO2 = 0.01. Híng dÉn: T¬ng tù vÝ dô 2 §¸p ¸n: %VCO2 = 28% Bài 4.84 gam Bài 3.5 Khèi lîng muèi thu ®îc lµ: m = 0.02M.5.5  y = 0.44 gam hçn hîp 2 muèi lµ Na2CO3 vµ NaHCO3 .44 Gi¶i HPT ta ®îc x = 0. Phần Đại cương + Vô cơ CO2 + NaOH = NaHCO3 Gäi sè mol CO2 trong p 1 lµ x Gäi sè mol CO2 trong p 2lµ y Ta cã HPT : x + y = 1 x= 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.01 Khèi lîng cña Na2CO3lµ 0. Gäi sè mol CO2 trong p 1 lµ x Gäi sè mol CO2 trong p 2lµ x Bài 2. Híng dÉn: Trêng hîp 1: sè mol CO2tham gia ph¶n øng Ýt h¬n sè mol Ca(OH)2: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O nCO2 = nCaCO3 =1/100 = 0.6 gam Khèi lîng cña NaHCO3 lµ 0.5 2x + y = 1. Cho 2. thu ®îc 1 gam kÕt tña.100 Trêng hîp 2: Sè mol CO2 nhiÒu h¬n sè mol Ca(OH)3 PTP¦: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2 Gäi sè mol Ca(OH)2tham gia p 1 lµ: x Gäi sè mol Ca(OH)2tham gia p 2 lµ: y Ta cã HPT x + y = 2.464 lÝt khÝ CO2 (®ktc) ®i qua dung dÞch NaOH sinh ra 11.224 lÝt %VCO2 = 0.464/22.1 y= 0. H·y x¸c ®Þnh sè gam cña mçi muèi trong hçn hîp.07 gam K2CO3 vµ 6 gam KHCO3.4 = 0. H·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch khÝ CO2 trong hçn hîp.106 + 0. Cho 10 lÝt hçn hîp khÝ (®ktc) gåm cã N2. t¹o ra ®îc 2.com – 01679 848 898 142 . Cho 6 lÝt hçn hîp khÝ CO2 vµ N2 (®ktc) ®i qua dung dÞch KOH .84 = 42 gam. H·y x¸c ®Þnh % theo thÓ tÝch CO2 trong hçn hîp.

Chất khí dùng để chữa cháy. Khi cho 14. C.9 gam muối.4651: 0. 11.2SiO2. nhất là các đám cháy kim loại. Hòa tan hết 2. Xác định phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí gồm N 2. Biết Zn tan theo phản ứng: Zn + NaOH → Na2ZnO2 + H2 III. Đốt cháy kim cương hay than chì ở nhiệt độ cao đều tạo thành khí cacboniC. phản ứng nào sai? Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Kim cương có cấu trúc tinh thể dạng tứ diện đều.22. Chất khí không màu. Tæng sè mol CO 2 tham gia c¶ 2 ph¶n øng lµ: x +2y = 0. Bài 6.3% SiO2. nặng hơn không khí.568 lÝt 1. Phần Đại cương + Vô cơ x = 1/100 = 0. 11.2H2O Bài 3. Kim cương và than chì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon. nhưng không duy trì sự sống. Hỏi có bao nhiêu muối được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu. B.6SiO2 Bài 2. Xác định thành phần của hỗn hợp trên. Một loại thủy tinh chịu lực có thaànhphần theo khối lượng của các oxit như sau: 13% Na2O.568.7%CaO và 75. Chất khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính. B.4. Tính nồng độ mol/l của dung dịch NaOH. CO và CO2 biết rằng khi cho 10 lít(đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng nước vôi trong. dùng để kẻ mắt.72lít khí(đktc). Bài 7.4 = 1. Xác đinh công thức hóa học đúng của loại cao lanh này. không mùi. Zn và Fe tác dụng với dung dịch NaOH thu được 6. Hấp thụ hoàn toàn 4. trong khi than chì mềm đến mức có thể dùng để sản xuất lõi bút chì 6B.100 %VCO2 = = 15. than chì có cấu trúc lớp. D. than chì thì không. Trong các phản ứng hoá học sau. rồi đi qua một lượng nước vôi trong dư.zSiO2 13 11. Bài 4. Cũng lượng hỗn hợp đó khi tác dụng với dư dung dịch HCl sinh ra 4.yCaO. Khi xét về khí cacbon đioxit. Thành phần chính của một loại cao lanh (đất sét) chứa Al2O3.3 Lập tỉ lệ: x:y:z = : : =1:1:6 62 56 60 Vậy công thức của thủy tinh là Na2O. trong đó khoảng cách giữa các lớp khá lớn.48 lít khí CO2(đktc) vào 500ml dung dịch NaOH thu được 17. Câu 2. Đáp án: Al2O3. Cho 1.68 lít khí CO 2(đktc) vào dung dịch A.35g đồng.03 mol.1395. Thành phần của loại thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng công thức nào? Hướng dẫn: Xét 100 gam thủy tinh có: 13 gam Na2O.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.7gam CaO và 75.3953: 0.9 gam hỗn hợp Si. Kim cương có liên kết cộng hoá trị bền. Một nguyên nhân khác. Nếu cũng lấy 10l(đktc) hỗn hợp đó đi qua ống đựng đồng (II) oxit đốt nóng. SiO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng 0.68% 22. với hiệu suất là 100%. thì thu được 10g kết tủa và 6. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THAM KHẢO Câu 1.8g CaO vào nước được dung dịch A. Điều giải thích nào sau đây là đúng? A. Kim cương cứng nhất trong tự nhiên.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu Kg natri cacbonat. D.01 mol VËy y = 0.CaO. rồi qua đòng (II) oxit đun nóng. Dạng 6: Silic và hợp chất của Silic Bài 1.com – 01679 848 898 143 . C. thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.100 Bài 5.7 75. điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Chất khí không độc. Để sản xuất 100 Kg loại thủy tinh có công thức Na2O. Câu 3.07.48 lít khí(đktc).07 mol VCO2= 0.3 gam SiO2 Gọi công thức tổng quát của thủy tinh là xNa2O.

Sản xuất đồ gốm (gạch. Na2SiO3. SiO2 + 2Mg  2MgO → → + Si Câu 9. Trong các phản ứng hoá học sau. NH4Cl. C. B. Al. Ca(HCO3)2 B. D. NaCl Câu 11. Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì muối thu đựơc là: A. 3CO + Al2O3  2Al + 3CO2 D. Cát. Để tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với HCl và hơi nước. có thể cho hỗn hợp lần lược qua các bình đựng: A. CO + Cl2  COCl2 → → o o t t C. CuO C. Cho K2SiO3 tác dụng với NaHCO3 D. F2. 3C + 4Al → Al4C3 C. Câu 7. H2SO4 đặc và KOH D. Phần Đại cương + Vô cơ t A. Sản xuất thuỷ tinh. Cho qua dung dịch HCl B. HNO3 và KClO3 C. C + H2O →CO + H2 Câu 12. ngói. Mg. Fe(NO3)2. SiO2 + 2C  Si + 2CO D. Boxit nhôm có thành phần chủ yếu là Al2O3 lẫn các tạp chất là SiO2 và Fe2O3. Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu của công nghiệp sản xuất xi măng ? A. Na2CO3 và P2O5 C. Không xác định. NaHCO3 và P2O5 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. C + O2 → CO2 B. Cho hỗn hợp qua Na2CO3 Câu 13. Ba(OH)2. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O to to C. SiO2 H2SO4 (l) B. C. Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng C. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ. Dung dịch NaOH đặc và axit H2SO4 D. Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hoá học chính của loại đá nào sau đây: A. Silic phản ứng với dãy chất nào sau đây: A. CaO C. Na2CO3 và CaCO3 D. C + CuO → Cu + CO2 D. Dung dịch NaOH đặc và khí CO2. Câu 16. CuO B. HCl. 3CO + Fe2O3  3CO2 + 2Fe B. đá đỏ . Al2O3 D. NaOH C. Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. 2CO + O2 →  2CO2 → Câu 4. C. Câu 5. sứ). D. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách nào sau đây: A. đá vôi. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O B. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy B.com – 01679 848 898 144 o . Dung dịch Ca(OH)2 B. Cho qua dung dịch Ca(OH)2 D. Để loại bỏ khí SO2 có lẫn khí CO2 có thể dùng hóa chất nào sau đây: A. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào? A. cả B và C Câu 15. sành. Câu 8. Đất sét. CuSO4. dd Brom D. D. đá mài. Để loại khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp CO ta dùng phương pháp nào sau đây: A.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat? A. Câu 6. C. B. B. Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl Câu 10. đá tổ ong. Cho qua dung dịch H2O C. Dung dịch NaOH Câu 17. Thạch cao. NaOH và H2SO4 đặc B. KOH và AgNO3 Câu 14. Dung dịch NaOH đặc và axit HCl. Dung dịch NaOH đặc và axit CH3COOH. Na2O. B. Đá vôi. CaCO3 C. phản ứng nào sai? A. Na3PO4. Khí CO không khử được chất nào sau đây: A. Sản xuất xi măng. Cả A và B D. Để làm sạch Al2O3 trong công nghiệp có thể sử dụng các hoá chất nào sau đây: A. Cacbon phản ứng với dãy nào sau đây: A. CH3COOH D. NaOH và HCl B.

SiCl4 + 2Zn → 2ZnCl2 + Si D. 6. Fe 3O4. Không thể hiện tính khử và oxi hóa. Cu. 26.4g kết tủa. SiO2 + Mg 2MgO + Si B. 0. B. Vừa khử vừa oxi hóa D. 0. SiO2 + HF SiF4 + 2H2O D. SiO B. Câu 28. Al2O3 và MgO D. Vậy m có giá trị là: A. Khối lượng kết tủa thu được là: A.5g C. 78. Trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính gì: A. Al và Al C.MgCO3 D. Pb.12lít CO2(đktc) 1. A. Cho CaCO3 tác dụng HCl C. MgO và Pb B. FeO. Không có hiện tượng gì B. Có sủi bột khí không màu thoát ra. 19. CaCO3. Al. 98. Thể tích HCl cần dùng là: A. Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2? A. Al và Cu B. Câu 22.05lit B. Cu. Na và K C. Thành phần chính của quặng đôlômit là: A.15lit Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Fe. Mg2Si Câu 25. MgCO3.Na2CO3 C. SiO2 C. cô cạn dung dịch thu được m(g) muối clorua. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A. Tính khử B.1lit C. Số oxi hóa cao nhất của Silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau đây: A.4g hỗn hợp Na2CO3. A.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. K và Rb D. Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong cồng nghiệp. Lọc tách kết tủa. Chỉ có CaCO3. Cho 24. Cho hỗn hợp gồm CuO. Câu 20. Al2O3 và MgO. Al và MgO Câu 24. Cu. Mg và CuO Câu 19. SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO B. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây: A.075 mol Ca(OH)2.Na2CO3 Câu 21. Sục 1. MgO và Al2O3 D. Tính oxi hóa C. SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + CO2 Câu 26. trong phòng thí nghiệm CO2 được điều chế bằng cách: A. Pb. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 18. PbO và Al2O3 qua than nung nóng thu được hỗn hợp rắn A. Cho C tác dụng O2 D. Al.C đúng Câu 33. Fe.6g D. SiO2 + 2C →Si + 2CO C. 0. MgO.12 lít khí CO2(đktc) vòa 200ml dung dịch Ba(OH)2 0. Rb và Cs 2. K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 .Na2CO3 B. SiO2 + 2MaOH Na2SiO3 + CO2 C. Nung CaCO3 B.66g B. 2. Hai kim loại trên là: A. sau phản ứng chất rắn thu được là: A. Có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư C. Pb. 0.com – 01679 848 898 145 . Al và Mg C. Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. Chất rắn A gồm: A. Cu.2 lit D. Sau phản ứng thu được 39. SiH4 →Si + 2H2 Câu 27.2M.8g B. 22.7g Câu 32.24 lit CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. FeCO3. Khi cho khí CO đi qua hỗn hợp CuO. SiH4 D. Cu. Hấp thụ hoàn toàn 2. Có kết tủa trắng xuất hiện trong tan NaOH dư D. Chỉ có Ca(HCO3)2 C. Cu. B. Không có cả hai chất CaCO3 và Ca(HCO3)2. Cho 455g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với HCl 1M vừa đủ tạo ra 1. 5. CaCO3.26g Câu 29.91g D.6g C. Li và Na B.

22g Câu 32. C. (3). (2). Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi. B. Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO và Fe2O3 có tỉ lệ mol là 1:1 cần 8. (4). 75% Câu 33. (4). 110g D. 116. B. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần về độ dẫn điện của dd ? A.12lít B. Độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.01 mol Mg2+. B. 33. B. 59.695 gam.67% B. (2). (4).Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Khi thay đổi nồng độ của dd (nhiệt độ không đổi) thì A.6 lít CO2(đktc) đi qua 164ml dd NaOH 20%(d=1.48 lít khí CO2(đktc) thoát ra. C 2H5OH (2).67% D. Độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi.67% và 40.01 mol Na+. 0. khan.5g C. 0. D. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. (1). 0. 70% D.36 lít D.01 mol. 2. Cô cạn dd sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là: A. Cô cạn dd X thì thu được bao nhiêu gam muối: A. C. Hiệu suất phản ứng là: A. 15. 4g D. 46. Độ điện li và hằng số điện li đều không đổi.03 mol.44g C. (1). Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO. B2CO3 và R2CO3 tác dụng hết HCl dư thì thu được 0. Cho 5. C. KCl rắn. tăng. Độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi. 4.33% C. Fe(NO2)3. 0.4g C. (4). 3. (1).33% và 66. 31g Câu 34. (3).24 lít C. 10g B. 80% B.96 lít CO(đktc). D.67% và 33. Sục 2.03 mol Cl. Nước biển.48 lít BÀI TẬP CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI Câu 1: Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Fe3+ và NO3. 3.là A.và x mol NO3-Vậy giá trị của x là A. CH3COOH (3). dd KCl trong nước.04 mol. D.965 gam.24lít CO2(đktc) vào 400ml dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0. B. D.735 gam. 3. hồ. Độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi. 2. 26. Câu 3: Khối lượng chất rắn khan có trong dd chứa 0. (3). 0.03 mol Cl. Nước sông. giảm. 12. Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi. Fe3O4 thấy có 4. 2. C. 0.5g B. Câu 6: Có một dd chất điện li yếu.896 lít CO2(đktc). (3).22) thu được dd X.01 mol Ca2+. Cho 115g hỗn hợp ACO3. Câu 4: Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được: A. Fe(NO3)2. 115. (1). (2). D.6g Câu 31. B. ao. Fe(NO2)2. 0.và a mol SO42. Thể tích khí CO(đktc) tham gia phản ứng là: A. Độ điện li và hằng số điện li đều không đổi.01M thu được kết tủa có khối lượng là: A. C. Câu 8: Nhỏ vài giọt dd HCl vào dd CH3COOH 1M thì độ điện li α của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào ? A.375 gam. Câu 7: Có một dd chất điện li yếu. Câu 2: Trong một dd có chứa 0. B. C. D.5g D. (2). Fe(NO3)3. C. Khi thay đổi nhiệt độ của dd (nồng độ không đổi) thì A. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp là: A. 120g B.là A. B. 40.33% và 59. Fe2O3. 0. 1. 85% C. K2SO4 (4).05 mol.com – 01679 848 898 146 . Phần Đại cương + Vô cơ Câu 30.02 mol Mg2+. Câu 5: Có 4 dd có cùng nồng độ mol: NaCl (1). D. 66.33% Câu 35. Từ một tấn than chứa 92% cacbon có thể thu được 1460m 3 khí CO(đktc) theo sơ đồ sau: 2C + O2 → 2CO . 0.

4M D. 2 D.4M B.25M. lúc đầu tăng rồi sau đó giảm.4 lít D. [Ca2+] = 0. Biểu thức nào sau đây đúng? A. Mg(NO3)2. 0. NaCl. [Ca2+] = 0. [Na+] = 0.6ml D.0286M C. MgSO4. B. Cần lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH– bằng 2. 0. [Na+] = 1M. C. tăng.15M Câu 22: Trộn lẫn 400ml dd NaOH 0.2M C.3M.2ml C.3M.15M C. 0. 14. Chất điện li mạnh có độ điện li α = 1. và d mol HCO3–. [Cu ] = [SO4 ] = 2M D. SO42–.5c + 61d D. [Cl–] = 1. [Cu2+] = [SO42–] = 1.85gam NaCl vào nước được 0.2M với 3 thể tích dd azit H2SO4 0.375M D. Cl–.5 lít dd NaCl.0143M D. BaCl2. 0.5625M B.3M.12g/ml. b. PbSO4.4ml C. [Ca2+] = 0. D.1M với 150 ml dd CaCl2 0. Mg2+. MgCl2.76M Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. c mol Cl– và d mol NO3–.1lít C. c.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. không đổi. 2a – 2b = c + d B. lúc đầu tăng rồi sau đó giảm.3M B. giảm. Na2CO3. Pb(NO3)2 C. BaCl2. a + b = 2c + 2d Câu 14: Bao nhiêu dd chỉ chứa một chất được tạo thành từ các ion sau: Ba+. 0.4M. MgSO4.2M. Pb(NO3)2 B.com – 01679 848 898 147 .25g/ml). 0. 7. 0. Dd này có nồng độ mol là: A. Câu 20: Hòa tan 6g NaOH vào 44g nước được dd A có klượng riêng bằng 1. NO3–. Đó là 4 dd gì? A. 0. 0. 0. b mol Mg2+.5M Câu 19: Tính thể tích dd Ba(OH)2 0. D. [Na+] = [OH–] =1. không đổi.. [Na+] = 1M. Na2CO3 D. Pb2+. Vậy nồng độ của ion Cl. 13ml B.125M Câu 17: Thể tích dd NaCl 1.75M B. 0. 40a + 24b = 35. [Cl–] = 0. D. 0. Mg2+. Cl–? A. [Na ] = [OH ] = 3.43) nước thu được 2 lít dd.8ml Câu 21: Đổ 2ml dd axit HNO3 63% (d = 1. [Cl–] = 1.25M C. BaCl2. 0. b mol Mg2+.8 lít. [Na+] = [OH–] = 13. Câu 9: Nhỏ vài giọt dd NaOH vào dd CH3COOH 1M thì độ điện li α của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào ? A.3M có chứa 2.5M có chứa số mol ion OH– bằng số mol ion H+ có trong 200ml dd H2SO4 1M? A. CO32–. 177ml Câu 18: Hòa tan 5. Phần Đại cương + Vô cơ C. 3 C.9ml D. Chất điện li yếu có độ điện li 0 < α < 1. Chất điện li yếu có độ điện li α = 0. d A. D.35M. 0. [Cu2+] = [SO42–] = 1M 2+ 2– C. 0. 2a + 2b = -c -d Câu 13: Dd X có chứa: a mol Ca2+. Câu 12: Trong một cốc nước chứa a mol Ca2+. c mol Cl–. 1 Câu 15: Có 4 dd. 0.3gam NaCl là: A. 0. SO42–. 3.2 lít B.38M D. a + b = c + d B. C.2ml B. Na2CO3. PbSO4 Câu 16: Hòa tan 50 g tinh thể đồng sunfat ngậm 5 ptử nước vào nước được 200ml dd A. mỗi dd chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trong 4 dd gồm: Ba2+. C. 2a + 2b = c + d C. 2a + 2b = c + d C. [Na+] = [OH–] = 6. [Cu2+] = [SO42–] = 3. Câu 11: Trộn 50 ml dd NaCl 0. Tính nồng độ mol/l các ion có trong dd A A. 1M B.5M được dd H2SO4 có nồng độ mol là: A. A và C đều đúng.10–3 mol A.18M. Câu 10: Chọn phát biểu đúng ? A. 0. 30.65M + – C.trong dd sau khi trộn là A.15M Câu 24:Tính nồng độ mol/l của các ion có trong hỗn hợp dd được tạo từ 200ml dd NaCl 1M và 300ml dd CaCl2 0. 2a + 2b = c – d D. Na+. Tính nồng độ các ion trong dd thu được A. 0. BaCO3.5M vào 100ml dd NaOH 20% (D = 1. Lập biểu thức liên hệ giữa a. 0.5M Câu 23: Trộn 2 thể tích dd axit H2SO4 0. 4 B.6M B. B.3M A. B. 0.175M. Tính nồng độ H+ của dd thu được A.

5. H2O 4. NH4Cl Theo Bronstet. NH3 B.3 D. HCl B. 8% D. 92. Na+. Cl . 42% B. Cl–.198 g/ml. Cu(OH)2 5.08g/ml) có nồng độ % là: A. 1. CH3COOB. HCl. NH3. H2S . Cl–.2 Câu 27: Khối lượng dd axit H2SO4 98% và khối lượng H2O cần dùng để pha chế 300gam dd H2SO4 36% tương ứng là: A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô là một axit 2. [Cl–] = 0.4 C. NH4+.2. cho một proton D. 1. [Na ] = 0. NH3 + – Câu 40: Có bao nhiêu bazơ trong số các ion sau: Na . K2CO3 3. HSO4 – + 2C. LiOH D. Na+.6 D. ZnO. CO32–. H3O . KOH Câu 36: Theo thuyết Bronstet.04% Câu 32: Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng? A. Al2O3. có khối lượng riêng 1. NH4+. HCO3– 2. Câu 39: Chất nào sau đây thuộc loại axit theo Bronsted ? A. 98 và 202 gam B.4 Câu 34: Theo thuyết Arehinut.Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ra cation H+ C. S2–? A.2 B. 2.Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH–Câu 33: Những kết luận nào đúng theo thuyết Arenius: 1. 3 D.2 và 189. H2O được coi là axit khi nó: A. KOH C.3 g/ml) nước bay hơi một phần cho đến khi còn 1000 gam dd thì ngừng đun. HPO3 D. HS– C. cho một proton D.5gam Câu 30: Đun nóng 1 lít dd H2SO4 40% (D = 1. HPO42– 6. 12.66gam D. oxit axit tác dụng với bazơ Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 60 và 240gam C. HCO3–. 110.8 lần C. 4. HCl B. 1 B. HCO3– D. H2O Câu 43: Phản ứng axit – bazơ là phản ứng: A. 9. 1. axit tác dụng với bazơ B. [Ca ] = 0.6 C. 1. CH3COOH Câu 35: Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là axit? A. nhận một electron C. 21. Na+ D.8 gam D.5% B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô và phân ly ra H+ trong nước là một axit 4.5gam B.18M. chất nào sau đây chỉ là axit? A.4% C. 2.5. Cl–.4M. cho một electron B.3. cho một electron B. Bazơ là chất nhận proton B. H2SO4. 7.97% C.3 B. 6. 8. nhận một electron C. 73% Câu 31: Nồng độ % của dd tạo thành khi hòa tan 39 gam kali kim loại vào 362 gam nước là: A. 2.7 Câu 42: Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính? A. C2H5OH D. 62% D. các chất và ion lưỡng tính là: A. 14. NaCl C.5 và 207.2 C. chất nào sau đây là axit? A. NH4+. 6. Mg2+.2 B. 3. Phần Đại cương + Vô cơ + 2+ D.5gam Câu 28: Từ dd HCl 40%.47% B. 15. 24. Nồng độ % của dd sau phản ứng là: A. Axit là chất nhường proton D. 2 C. 8. 10 lần D. Nhận một proton Câu 37: Theo thuyết Bronstet. Al2O3 7. H2O được coi là bazơ khi nó: A.56 lần B.503 g/ml) là: A. H2O B. 13.2% Câu 26: Nồng độ mol/l của dd H2SO4 là 60% (D = 1. CH3COO–. 10.2 D. 6.com – 01679 848 898 148 .49M Câu 25: Dd NaOH nồng độ 2M (d = 1. HNO3. 6. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là một bazơ 3. 7. 4 Câu 41: Cho các ion và chất được đánh số thứ tự như sau: 1.45 lần Câu 29: Lượng SO3 cần thêm vào dd H2SO4 10% để được 100gam dd H2SO4 20% là: A. H2O C. 52% C.6.89gam C. Nhận một proton Câu 38: Theo thuyết Bronstet. muốn pha thành dd HCl 2M thì phải pha loãng bao nhiêu lần? A.4. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân ly ra OH– trong nước là một bazơ A.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. NH4+. 14% D.

Saccarozơ. + – C. C. (6) B. ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một axit? A. H2S. NH3 là axit. KOH.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. NaHF2 D. C. Theo thuyết Bronstet. Na2SO4. (4). H2O và H3O+.738gam Câu 57: Chất khi tan trong nước tạo thành dd dẫn điện là A. NaCl. NaOH. (5) D. pH < 1 C. pH của dd HCl thu được là A. HCl. có sự nhường.com – 01679 848 898 149 . HCl + H2O  H3O+ + Cl–. Theo thuyết Bronstet thì cặp chất nào sau đây là axit? A. một axit và một bazơ D. NH3 là axit.  NH4+ + OH–. Câu 56: Cho 250ml dd Ba(NO3)2 0. 1 Câu 55: Số ml dd NaOH có pH = 12 cần để trung hoà 10ml dd HCl có pH = 1 là A. Theo thuyết Bronstet. CaF2 + 2HCl → CaCl2 + 2HF B.10M có A. 2 D. (7). C. HCl + H2O € H3O+ + Cl–. không là bazơ Câu 51: Trong các phản ứng dưới đây.65gam C. HCO3– và CO32– B. không là axit. NH3 + H2O  NH4 + OH . CuSO4 + 5H2O  CuSO4. D. có sự dịch chuyển electron từ chất này sang chất khác Câu 44: Xét các phản ứng: (1) Mg + HCl → (2) CuCl2 + H2S → (3) R + HNO3 →R(NO3)3 + NO + + (4) Cu(OH)2 + H → (5) CaCO3 + H → (6) CuCl2 +OH → (7) MnO4— + C6H12O6 + H+ → Mn2+ + CO2↑ (8) FexOy + H+ + SO42— → SO2 ↑ + (9) FeSO4 + HNO3 → (10) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (11) Cu(NO3)3 → CuO + 2NO2 + 1 O2↑ 2 Các pứ nào thuộc loại pứ axít –bazơ: A. Câu 45: Trong các phản ứng dưới đây. D. CuSO4 + 5H2O  CuSO4. H2O và H3O+ D. pH > 1 D. NH3 là bazơ. NH3 và NH4+ D. 100ml D. B.5H2O Câu 52: Dd H2SO4 0. (4).72 lít khí HCl (đktc) vào nước được 30l dd HCl. H2SO4. 3 C. D. C2H5OH D. CO32– và H2O Câu 49: Có phương trình hóa học: NH3 + H2O  NH4+ + OH–. nhận proton D. pH = 1 B.5H2O Câu 46: Trong phản ứng hóa học: HPO42– + H2O € PO43– + H3O+. một axit B. 17. HPO42– và PO43– B. (1). B. Theo Bronsted thì cặp chất nào sau đây đều là axit? A. 1ml. H2S và NH4+ C. Khối lượng kết tủa thu được là A. C3H5(OH)3 Câu 58: Dãy gồm những chất điện li mạnh là A.3 B. 0.125gam B.475 gam D.5M vào 100ml dd Na2SO4 0. ion hidrocacbonat HCO3– có vai trò là: A. CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + HF Câu 54: Hoà tan 6. HCO3– và H3O+ C. (5). (4). B. – 2– + Câu 48: Cho biết phương trình ion sau: HCO3 + H2O  CO3 + H3O . 12ml B. Ca(NO3)2. [H+] > 2. NaCl B. 10ml C. H2O là chất lưỡng tính C. + – Câu 47: Trong phản ứng: H2S + NH3  NH4 + HS theo thuyết Bronstet thì 2 axit là: A. HCN. NH3 là bazơ. Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2. H3PO4 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.75M. NH3 và HS–. H2S và HS– B. (7) C. H2O là bazơ B.0M Câu 53: Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dd có thể dùng để điều chế HF? A. ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một base? A. (8). Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2. (5). H2O là chất lưỡng tính – Câu 50: Trong phản ứng hóa học: 2HCO3  H2CO3 + CO32–. HPO42– và H3O+ C. CH3COONa. một bazơ C. (1). (4). (5). Phần Đại cương + Vô cơ C. NH3 + H2O D. 29. 8. (6). CH3COONa. các chất tham gia phản ứng có vai trò như thế nào? A. H2 + F2 → 2HF → NaF + HF C. H2O là axit D. H2O và PO43–. 11. (6).

Câu 70: Các dd sau đây có cùng nồng độ 0. NaNO3. Số chất tác dụng được với dd Na2S là A. Fe3+. H2SO4 đều có nồng độ là 0. B.1M C. Zn(OH)2 Câu 65: Cho các dd axit: CH3COOH.1M. pH < 1 C. pH = 7. muối là những chất điện ly. HBr Câu 71: Phát biều không đúng là A. Môi trường trung tính có pH = 7. CH3COOH. H2SO4 B. Fe2+. K+. 0. Sự điện ly là quá trình phân ly các chất trong nước ra ion. Pb(OH)2 + H2SO4 → PbSO4 + H2O C. HI C. HCN. Axit. + + C. Ba2+. C. HCl. NO3 . HClO4. HCl. CH3COONa.1M có pH = b. Ca2+. 4 D. Dd dẫn điện kém nhất là A. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 59: Dãy gồm các chất điện ly yếu là A. Zn(OH)2 B. Ca(OH)2. (1) và (4). a < b =1. OH-. PbS + H2O2 → PbSO4 + H2O D. Na2SO4. Môi trường axit có pH < 7. CH3COOH. Zn2+. HCl. B. (3): Zn(OH)2 + NaOH → Na2ZnO2 + H2O. K+ D. 1 C. H2PO4-. pH = 1 D. C. Cu2+ C. Câu 61: Phát biểu không đúng là A. Cl-. Câu 67: Cho các chất: NaHCO3. Al(OH)3. 3 C. Ag . K+. Phản ứng chứng tỏ Zn(OH)2 có tính lưỡng tính là A. Na+ Câu 74: Cho các dd: HCl.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.1M. NaCl. Na+. HCl D. H2SO4. Ba(OH)2. HF B.trong dd thu được là A. HBrO. Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 + NaNO3 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Những chất tan trong nước phân ly ra ion được gọi là những chất điện ly. Cu2+.15M D. Môi trường kiềm có pH < 7. OH-. CH3COONa. 0. Câu 66: Dd CH3COOH 0. HSO4-. Câu 72: Ion H+ khi tác dụng với ion nào dưới đây sẽ có khí bay ra ? A. ion OH.1M có pH = a và dd HCl 0. Số chất tác dụng được với dd Ba(OH)2 là A. Pb(CH3COO)2 + H2SO4 → PbSO4 + CH3COOH. Ba2+ B. Cl-. B. SO42-. C. Al3+. CuSO4. CH3COOH. Mg(OH)2. B. H2SO4. KOH. Chất không điện ly là những chất khi tan trong nước tạo thành dd không dẫn điện được. Na2HPO3. KOH. D. a = b > 1. HClO. Môi trường kiềm có pH > 7. (4): ZnCl2 + NaOH → ZnCl2 + H2O. Na+. C. H2S. D. B. NaCl. 2 B. Số muối axit là A. Câu 62: Trộn 100ml dd Ba(NO3)2 0. Sn(OH)2 C. B. Câu 60: Dd CH3COOH 0. 5 B. HCN. D. D. Độ dẫn điện của các dd được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là A. a = b = 1. Phát biểu đúng là A.1M. CH3COOH. Nồng độ ion NO3.05M vào 100ml dd HNO3 0. Na2HPO4. C. (2) và (3) Câu 64: Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là A. NaHCO3. CH3COOB. OHCâu 73: Ion OH khi tác dụng với ion nào dưới đây sẽ cho kết tủa? A. 3 C. Mg(OH)2. (2): Zn(OH)2 → ZnO + H2O. C. D. A và C đúng. NaHSO4. Zn(OH)2. Câu 69: Không thể có dd chứa đồng thời các ion A. Sn(OH)2 D.1M có A. CH3COONa. Pb(OH)2.có thể phản ứng với các ion A. Na2CO3. 4 Câu 75: Cho các chất : HCl. a > b = 1.2M B. 4 Câu 76: Phản ứng tạo kết tủa PbSO4 nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi ion trong dd? A. SO42-. 0. HCl. HCN. 3 D. B. pH > 1 B. 0. B.com – 01679 848 898 150 . 2 Câu 68: Theo phương trình ion thu gọn. CO32-. H2SO4. SO42D. D. Fe(OH)3. 2 D. 1 B. Mg2+. H D. HCl. (1) và (3). Cl . HBr.05M Câu 63: Cho các phản ứng : (1): Zn(OH)2 + HCl → ZnCl2 + H2O. C. D. Al(OH)3. (2) và (4) C. bazơ.

(II) (NH4)2CO3 và Ba(NO3)2.7. [H+] < 0.10-4M. (I).0 ml. H2SO4. C. C. D. (III). KHCO3.0 ml. D. Câu 85: Trộn 150 ml dd hỗn hợp chứa Na2CO3 1M và K2CO3 0. 5. Câu 78: Dd nào dưới đây có khả năng dẫn điện? A. CaCO3 → Ca2+ + CO32-. H3O+ + OH.04 lít. C. HCl + KOH. Dd ancol.→ 2H2O. C. CH3COOH. NaCl. B. KOH.4. C. B. Câu 84: Trộn 200 ml dd H2SO4 0. NaHSO3. Ba(OH)2. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S. Na2HPO4. B. NaHSO4. D. B.0 ml. [H+] > 1.6. 90. B. Dd đường.60 lít. B. (II). BaCl2 + H2SO4. KHSO3. D. D. Pb(OH)2 + NaOH. + C. C. KH2PO2.Chất điện li là chất khi tan trong nước tạo thành dd dẫn điện.10-4M.06M. Ca(OH)2.0. NaOH. Dd muối ăn. 2H+ + Ba(OH)2 → Ba2+ + 2H2O. H2 + Cl2 → 2HCl. D. + C. Na2CO3. H2SO4 + CaO. D. 2. D. B.9. Câu 93: Trong các cặp chất sau đây. NaHCO3. D. KH2PO3. Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là A. NaH2PO4.B.82 thì nồng độ mol /l của ion H+ trong đó là A.010M. Mg(OH)2. 990. NaOH và FeCl2. C. C. KOH. (IV).0. [H+] > [NO2-]. [H+] < 1. H2SO4 + BaCl2. A. Câu 91: Phản ứng hóa học sau: 2HNO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2H2O có phương trình ion rút gọn là A. Ag3PO4. cặp chất nào cùng tồn tại trong dd? A. 900. Zn + CuSO4 → Cu + FeSO4. B. C. HBr. B.010M. C.0. C. Câu 94: Một mẫu nước có pH = 3. pH của dd tạo thành là ( Coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc ) A. NaHS. D. NaHS.36 lít. HF → H + F . Na2HPO3. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. H2SO4. Câu 83: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit-bazơ? A. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S. Al + CuSO4. 5.10-3M. 2HNO3 + Ba2+ + 2OH. Na2S. D. Dd benzen trong ancol.10-4M.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. C. K2HPO3. 2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S. Câu 82: Phản ứng hóa học nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion? A. C. B. [NO2-] > 0. B.52 lít. Zn(OH)2. H + OH → 2H2O. 2+ Câu 80: Phương trình: S + 2H → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng A.→ Ba(NO3)2 + 2H2O. [H+] = 0.com – 01679 848 898 151 . B. NaOH + HCl → NaCl + H2O. NaH2PO4. phát biểu nào là sai? A. 2. B. 1. D. C. Câu 90: Dãy nào sau đây gồm các muối axit? A. (III) Ba(HCO3)2 và K2CO3. Câu 79: Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh? A.0. K2SiO3. C. Câu 88: Phương trình điện li nào dưới đây được biểu diễn đúng? A. BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S.0. [H+] = 1. HNO3 + Cu(OH)2.5M với 250 ml dd HCl 2M thì thể tích khí CO2 sinh ra (ở đktc) là A. D. KHS. Pb(OH)2. HF. B. (II). HNO3. D.Chất điện li là chất khi nóng chảy tạo thành chất dẫn điện.Sự điện li là quá trình dẫn điện của các chất điện li. Câu 89: Đối với dd axit yếu HNO2 0. 0 Câu 95: Dd của một bazơ ở 25 C có Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 77: Trong các câu phát biểu sau. B. 2. AgNO3 + NaCl. KHS. (I). D. (I). C. (II).010M. K2SO4 và MgCl2. D. H2S → H+ + HS-. Câu 81: Cho các cặp chất sau: (I) Na2CO3 và BaCl2.Sự điện li là quá trình phân li của các chất điện li thành ion. NH3 + H2O → NH4+ + OH-. D. D. 1000.05M với 300 ml dd NaOH 0. HCl và NaHCO3. B.0 ml. (I). (III). nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng? A.0. Al(OH)3. NaCl và AgNO3. B. (IV) BaCl2 và MgCO3. 3. 1. Câu 87: Phản ứng hóa học nào dưới đây không phải là phản ứng trao đổi ion? A. Câu 86: Có 10 ml dd axit HCl có pH = 2. Cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dd axit có pH = 4. Câu 92: Hiđroxit nào sau đây không phải hiđroxit lưỡng tính? A.010M. [H+] = 1.

[H+] < 1. Phần Đại cương + Vô cơ A. 12 lần D.bazơ của Bronstet.10-7M. V1 11 = V2 9 C. Hằng số phân li axit Ka không đổi C. ZnO . các chất và ion thuộc dãy nào sau đây là bazơ + − − A. [H+]. 0. [H+] > 1.3 B. cần pha loãng dd này bằng nước bao nhiêu lần để thu được dd có pH = 4? A. Mg . 100 lần Câu 104: Muốn pha chế 300ml dd NaOH có pH = 10 thì khối lượng NaOH cần dùng là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây ( Cho H =1 . Trong thành phần của axit có thể không có hiđro D.0. HCO 3 .1 mol) và Al3+ ( 0.15 và 0. 0. hoặc chất ít tan (chất kết tủa hoặc chất khí) C.và b mol SO42-.2 và 0. 10 lần B. ZnO .10. HCO 3 . D. V1 8 = V2 11 D. Câu 97: Theo thuyết Bronstet. câu nào dưới đây là đúng A. 0. 0. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion B. HSO 4 . Axit D. − + 2− V1 1 = V2 1 B. Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dd mà không đưa ion lạ vào dd. Kiềm B. Dd K2SO4 vừa đủ D.10 −3 gam Câu 105: Một dd chứa 2 cation Fe2+( 0. Câu 107: Theo thuyết Bronstet thì câu trả lời nào dưới đây không đúng A.3.30 và 0. Tạo thành ít nhất một chất điện li yếu. CH3COO − C. CH3COO − B.com – 01679 848 898 152 . Al2O3 . CH3COO − D. Axit là chất có khả năng cho proton C. C. Cl − . HCO 3 . Dd Na2CO3 vừa đủ B. Giá trị của a và b lần lượt là A.4. O=16 . x và y có giá trị lần lượt là : A. các chất và ion thuộc dãy nào sau đây là lưỡng tính − + − A. B.20 mol Cu2+. H+ .30 mol K+. 2.5. NH 4 D. Một số ion trong dd kết hợp được với nhau để tạo thành chất kết tủa .10-7M. Hằng số phân li axit Ka có thể tăng hoặc giảm − − 10 Câu 100: Một dd có OH  = 2.10 −3 gam D.2 và 0. Hằng số phân li axit Ka giảm B. HSO 4 . Phát biểu nào dưới đây là đúng A. Dd KOH vừa đủ C. Na =23 .10 −3 gam B. CH3COO − Câu 102: Trộn V1 lít dd axit mạnh (pH = 5) với V2 lít kiềm mạnh (pH = 9) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dd có pH = 6 A. D. 0. HSO 4 C. NH 4 .3 C. Không xác định được Câu 101: Theo định nghĩa axit .0. B. H2O B. B. Trong thành phần của bazơ có thể không có nhóm -OH Câu 108: Theo định nghĩa axit . D. 1 lần C. Ca .10 và 0.4 Câu 106: Hãy chọn những ý đúng: Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li chỉ xảy ra khi: A. Dd K2CO3 vừa đủ. 0. Axit là chất hoà tan được mọi kim loại + 2+ 2+ 2+ Câu 98: Cho dd chứa các ion sau: K . NH 4 .35 D.0. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm -OH C. C.10-14. NH 4 Câu 109: Biểu thức tính hằng số phân li axit trong dd nước của CH3COOH theo Bron-stêt là 2− − + 2− Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Axit tác dụng được với mọi bazơ B. 1. Câu 99: Khi pha loãng dd một axit yếu ở cùng điều kiện nhiệt độ thì độ điện li α của nó tăng. Tổng khối lượng muối tan có trong dd là 54.2.2 mol) và 2 anion Cl − ( x mol) và SO 4 ( y mol ). Axit là chất điện li mạnh D. 0.35 gam.10 M . ZnO .1. CO 3 . a mol Cl. Môi trường của dd là:   A. CO 3 .30.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.bazơ của Bronstet. Trung tính C. Biết rằng khi cô cạn dd thu được 46. 1. Hằng số phân li axit Ka tăng D.[OH-] > 1. ta có thể cho dd tác dụng với chất nào trong các chất sau đây: A.20. Pb .10-7M. Các chất tham gia phản ứng là những chất dễ tan.50 và 0. Al2O3 .10 −3 gam C. Câu 96: Một dd chứa 0. 0. NaOH phân li hoàn toàn ) A.50. [H+] = 1. Các chất tham gia phản ứng là chất điện li mạnh.20 và 0. 1. 0.3 và 0. Al2O3 . V1 9 = V2 10 Câu 103: Dd HCl có pH = 3.0.9g chất rắn khan.

Mg2+. B. C.] [CH 3COOH] [H + ].5.1M. Câu 121: Dd chất điện li dẫn điện được là do sự chuyển động của A. 7 B. Các ion nóng chảy phân li. SO42-. (1). B. 1. Các cation và anion.[CH 3COO. HSO4-. D. Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là A. 8 C. − − K + 0. C. Cl − 0. NO 3 0. Câu 114: Dd NaHSO4 tồn tại phân tử và ion nào: A. Phần Đại cương + Vô cơ A . Na+. B. Khả năng dẫn điện của các dd đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau đây? A. C. C. (3). Dd tạo thành sẽ làm cho A.25M. B. (1). HClO.1 mol AlCl3 thu được 3. HNO2.] B. NaHCO3. Câu 117: Cho V lít dd NaOH có pH= 13 tác dụng với dd chứa 0. D. Na . Ba 2+ 0. D.15M. (2) Ba(HCO3)2 và Na2CO3. OH-. B. dd chứa Na + 0. + C. H2O. OH-. SO42-. HF. Na+.05M. CO32-.[CH3COO. HgCl2. K a = [H + ]. CH 3 COO 0. Các cation và anion và các phân tử hòa tan.] [H + ] Câu 110: Nhóm các muối nào sau đây đều có phản ứng thủy phân ? A. C. Na2CO3. HClO. Ba(NO3)2. rượu etylic. NH4+. 1. phenolphtalein không màu chuyển thành màu xanh. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4. Cl2. HgCl2. Số chất điện li là A. bazơ và muối dẫn điện được? A. dd chứa C. CH3COONa. CH3COONa. C. HgCl2.5 lít hoặc 3. NaClO. D. 3. HCO3-.25M. NaCl. KNO3. 9 D.[CH 3COOH] [CH 3COO.] [CH 3COOH].5 lít. (3). (4) Ba(NO3)2 và CaCO3. Ca(OH)2.1M vào cốc đựng 15. HNO2. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. D. Câu 123: Dựa vào định luật bảo toàn điện tích cho biết dd nào sau đây không thể tồn tại ? − A. HNO2. K+. CuCl2. (1). sự chuyển dịch của cả cation và anion Câu 119: Trong số các chất sau đây: H2S. D. NO 3 0.5 lít.6 Câu 120: Có 4 dd (đều có nồng độ 0.com – 01679 848 898 153 . HSO4-. SO2. giấy quỳ tím không chuyển màu. H2SO3. NH4Cl. HClO. Na+. pH= 2 D.2M. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl D. C.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. axit acetic. B. Câu 113: Cho các cặp chất sau: (1) K2CO3 và BaCl2.4M. C6H12O6. AlCl3. C.[CH3COO. H2SO4. H2O. NH4Cl. NH4Cl. H+. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4.5 lít. Các chất điện li yếu là: A. Cl-.2M. CuCl2. KNO3. D. Ba2+.1M. Ca2+. Giá trị của V là: A. B.2M. H2SO4. HSO4 .9 gam kết tủa trắng keo. (3).05M.1mol/lit). Ag+. H2SO4.5 lít hoặc 4. Sn(OH)2. (4). dd chứa − Ca 2+ 0. (1). Câu 115: Cho 1 lít dd NaOH có pH= 13 trộn với 1 lít dd HCl có pH=1 thì thu được có pH là: A. (2). NaHSO4. 1. B. D.1M. Câu 112: Cho các chất sau: K3PO4.5 lít. Câu 112: Dd muối nào sau đây có pH > 7 ? A. Câu 116: Các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dd: A. Na + 0. (2). K a = [CH3COOH] [H + ]. NO3-. kali sunfat.25M. Na+. pH=12. B. sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan D. C.1M. K + 0. giấy quỳ tím hóa đỏ.0 ml dd NaOH 0. D. NaNO3. Cl − 0. NH4Cl. NaCl. K a = D. sự chuyển dịch của các cation C. Cl − 0. C. (3) (NH4)2CO3 và Ba(NO3)2. HNO2. Các ion H + và OH − . H+. pH= 7. phenolphtalein không màu chuyển thành màu đỏ. H2O.1M. HNO2. C6H6. pH= 6. Na2SO4. sự chuyển dịch của các electron B. K + 0. Na2CO3. Sn(OH)2. Sn(OH)2. NO3-.0 ml dd HCl 0. B. Câu 118: Tại sao các dd axit. NO3-. Na+. NO 3 0. Sn(OH)2. H2O. B. K3PO4. Câu 111: Cho 10. B. HgCl2. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.K a = C. Mỗi dd chứa một trong bốn chất tan sau: natri clorua.

D.05M. Ca2+. Câu 135: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi ? A. BaCl2. chất điện li yếu. . chất khí. SO 4 0. C.Cho NaOH dư. Có sự giảm nồng độ một số các ion tham gia phản ứng C. Na+. C. + + HNO3 HNO3 [H ] = [H ] > + + HClO . HCO3 . KOH và Fe(OH)2 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.05M. 0. CaCl2 và Na2SO4. Vậy sự so sánh nào sau đây là đúng? A. Hợp chất có chứa hiđrô trong phân tử là axit. Na+. Cho NaOH vừa đủ. Câu 124: Theo Areniut những chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính A. Ba2+ + SO42.→ Cu(OH)2 ↓ tương ứng với phản ứng nào sau đây? A. Câu 125: Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng? A.→ BaSO4  + 2H3PO4 B.1M. Cl − 0. C. [ H ] B. Al . dd chứa Mg 2+ 0. Nhiệt độ. [H ] D. B.→ BaSO4  C. K2S chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết ? A. Fe2(SO4)3 và KOH. [ NO ] − 3 [ HNO ] 3 > [ ClO ] . D. KOH và Fe(OH)3 D. B. NO3+ 3+ 2C. Pb(NO3)2.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Mg2+. − < [ HClO] . Câu 127: Phát biểu nào sau đây không đúng ? Phản ứng trao đổi ion trong dd chất điện li xảy ra khi A.→ BaSO4  + H3PO4 Câu 132: Các cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong một dd ? A. Tăng khoáng chất cho đất. CuSO4 + K2SO3 → C. D. OH-. D. Tăng pH của đất. Hợp chất có chứa nhóm OH là hidroxit. Fe(OH)2. Phần Đại cương + Vô cơ D. D. Có phương trình ion thu gọn B. + 2− − NO 3 . C. Để môi trường đất ổn định. Giảm pH của đất. ClB. Cho KOH dư. Phenolphtalein. Na2CO3 + CaCl2 → D. Cho lượng KOH vừa đủ. Các chất tham gia phải là chất điện li Câu 128: Cho 2 dd axit là HNO3 và HClO có cùng nồng độ.+ 2H+ + SO42. C.+ 3H+ + PO43. B. Có sản phẩm kết tủa. D. NO3-. NaOH và Fe(OH)3 C.2M. B. CuS + H2S → Câu 131: Phương trình phản ứng Ba(H2PO4)2 + H2SO4 → BaSO4 $ + 2H3PO4 tương ứng với phương trình ion gọn nào sau đây? A. Fe2+. Ba2+ + SO42. CuSO4 + KI → B. C. Chất hòa tan. Cl-. Cu2+. HClO Câu 129: Ở các vùng đất phèn người ta bón vôi để làm A. Câu 133: Để tinh chế dd KCl có lẫn ZnCl2 ta có thể dùng chất nào dưới đây ? A. NaOH và Fe(OH)2 B. Câu 126: Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào A. CuSO4 + Ba(OH)2 → C. Ion hòa tan. Na . D. Cr(OH)2. K2CO3. CO3 . Hợp chất có khả năng phân li ra ion H + trong nước là axit. C. Mg(OH)2.1M. NO3→ Na2SO4 + ?. Câu 134: Có 3 dd không màu sau Ba(OH)2. Na2SO4. CuSO4 + BaCl2 → Câu 136: Các tập hợp ion sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dd A.+ H+ → H3PO4 D. Cu(NO3)2 + Ba(OH)2 → B. Fe2+. Ba2+ + 2H2PO4.com – 01679 848 898 154 . C. Câu 130: Phương trình ion rút gọn Cu2+ + 2OH. CuCO3 + KOH → D.25M. 0. NH 4 0. Áp suất. Các chất thích hợp lần lượt là Câu 137: Cho phương trình phản ứng FeSO4 + ? A. CaF2 và H2SO4. OH-. CH3COOK và BaCl2. H2PO4. B. OH D. B. K + 0. D. Zn2+. Hợp chất có chứa 2 nhóm OH là hiđrôxit lưỡng tính. Al(OH)3 B.

C. Na2SO4. Môi trường điện li. Tạo liên kết hiđro với các chất tan. HNO3. f. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.10-5). chất nào là chất điện li yếu ? A.8. Cu(OH)2. B. B. Pb(OH)2. C. Cu(OH)2. ZnO. Al3+. e. B.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. D. Câu 139: Theo Bronsted những chất nào sau đây có tính bazơ ? A. B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.10-3). B. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh. d. Al(OH)3. Al3+. D. Na2CO3. Na2HPO4. Câu 146: Trong các chất sau. Tạo thành chất khí. a. D. HCO3-. Muối mà dd có pH = 7. Câu 141: Theo Areniut hiđroxit nào sau đây có tính lưỡng tính ? A. Hiđroxit trung hoà. D. NaCl. Muối không còn hiđro có khả năng bị thay thế bởi kim loại. AlO2-. D. HSO4-. Muối không còn hiđro trong phân tử. Na2CO3.Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra cation H+ Câu 144: Muối trung hoà là : A. Câu 142: Câu nào sai khi nói về pH và pOH của dd ? A. Na2SO4. c. Ba(OH)2. Axit là chất hoà tan được mọi kim loại. (4) HSO4. Axit là chất cho proton. Be(OH)2. Muối có khả năng phản ứng với axit và bazơ. c. f. Al2O3. Câu 140: Theo Bronsted những chất nào sau đây là trung tính ? A. B. D. NH4Cl. HCl. HPO32-. b. Zn(OH)2. Na2SO4. H2O. B. CO32C. (3) < (2) < (1) < (4). (1) < (2) < (3) < (4). Câu 150: Chọn phát biểu đúng nhất khi nói về Zn(OH)2. PO43B. D. pH = -lg[H+]. Câu 143: Muối axit là: A. Na2CO3. C. D. (4) < (2) < (3) < (1). HCO3-. Pb(OH)2. Bazơ lưỡng tính. B.com – 01679 848 898 155 . HNO3. C. Na2SO4. AlO2-. NaOH. c. NaCl. Hiđroxit lưỡng tính. Axit là chất tác dụng được với mọi bazơ. B. ZnO. Fe2O3. ZnO. C. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 138: Theo Bronsted những chất nào sau đây có tính axit ? A. Tạo thành chất điện li yếu. Câu 148: Chọn dãy các chất điện ly mạnh trong số các chất sau : a. D. Zn(OH)2. A. Câu 151: Dãy chất nào dưới đây vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng với dd NaOH ? A. Al2O3. CH3COONH4. NH4Cl. a. Axit là chất điện li mạnh. B. d. B. d. e. D. Câu 149: Chọn định nghĩa axit theo quan điểm của Bronsted. HSO4-. e. D. C. H2O. Be(OH)2. B. Dung môi không phân cực. D. f. Tạo thành một chất kết tủa. Al(OH)3. HCl. CH3COONH4. D. b. Al2O3.10-8). D. C. Na2CO3. b. Câu 147: Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất trong nước ? A. [H+] = 10a thì pH = a.(Ka = 10-2). HF. ZnO. Al2O3. e. B. ZnO. D. H2O. CH3COONH4. HSO4-. Câu 145: Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây ? A. C. H2O. (3) CH3COOH (Ka = 1. Al3+. c. C. D. Dung môi phân cực. C. Dãy nào sắp xếp độ mạnh của các axit theo thứ tự tăng dần ? A. pH + pOH = 14. C. a. Be(OH)2. Zn(OH)2 là : A. (2) HOCl (Ka = 5. Câu 152: Theo Bronsted. C. Cu(OH)2. Chất lưỡng tính. (2) < (3) < (1) < (4). C. C. B. HCO3-. AlO2-. b. Al2O3. A. HCO3Câu 153: Cho các axit sau : (1) H3PO4 (Ka = 7. pOH = -lg[OH ]. B. C. NH4Cl.6. Một trong ba điều kiện trên. ion nào sau đây là ion lưỡng tính ? A. Tất cả. Cu(OH)2.

Dd Ba(OH)2. B. 6. Dd NaOH.7. 3. B. 1. 2. HCO3. 4. B. Cu(OH)2. Nếu không đưa ion lạ vào dd. Dd NaOH vừa đủ. 3. D. B. 5. Chỉ dùng một chất nào dưới đây để nhận biết 4 dd trên ? A. H . 2. NH4Cl. Câu 165: Các chất nào trong dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với dd kiềm mạnh vừa tác dụng với dd axit mạnh ? A.? A. Br-. NH4NO3. Câu 155: Cho các dd được đánh số thứ tự như sau: 1. 1. C. KCl. C. D. 4. 3. 8. K2CO3. D.6. 5. NH4+. H2O. Dd H2SO4. NH4Cl. 7. Ba . B. + 2+ + 2+ 2+ Câu 157: Cho dd chứa các ion : K . CuO. HNO3 và NaHCO3. C. Câu 160: Theo định nghĩa về axit . H2O. Chọn phương án trong đó dd có pH < 7 ? A. Zn. 2. Al2O3. H2O. C. Al2O3. Al2O3. Na+. B. Cl-. Dd có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ. 5. NaHCO3. D. Câu 156: Cho các ion và chất được đánh số thứ tự như sau : 1. Bản chất của điện li. Fe.com – 01679 848 898 156 . 5. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 154: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ? A. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện. Al. α của chất điện li phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây ? Câu 168: Độ điện li A. Câu 167: Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính ? A. HPO42-. Axit tác dụng với bazơ. KCl. 2. 3. NaCl và AgNO3. Al. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dd. D. K2CO3. Cl . C. C. NH4+. C. Cl-. Al2O3.bazơ của Bronsted thì có bao nhiêu ion là bazơ trong số các ion sau đây: Ba2+. Sự điện li là quá trình oxi hoá . Có bao nhiêu dd có pH > 7 ? A. Câu 164: Có bốn lọ đựng bốn dd mất nhãn là : AlCl3. ZnO. C6H5O-. Zn. 8. B. FeO. Na2S. NH4Cl. 4. D. 2. Có sự nhường nhận proton. 5. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Na2CO3. B. 1. Al 2O3. NH4+. 1. S2. C. 1. CH3COONa. 6. Zn. 3. 6. Zn(OH)2. Câu 158: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau đây khi nói về phản ứng axit . Fe. ZnO. Bản chất của dung môi. Mg . Có sự dịch chuyển electron từ chất này sang chất khác Câu 159: Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li ? A. D. D. C. Ca . AlCl3 và Na2CO3. 4. D. B. 4. C. 3. 7. Dd có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh. Ba(OH)2. CuSO4. 4. (NH2)2CO. Câu 163: Trong các cặp chất nào sau đây. các chất và ion lưỡng tính là : A. Dãy chất có thể tan hết trong dd KOH dư là : A. B. B. C. C. NH4+.NaBr. Pb(OH)2. ZnO. ZnO. Dd Na2CO3 vừa đủ. Cu. 2. D. Pb(OH)2. NaHSO4. cặp chất nào cùng tồn tại trong dd ? A.bazơ theo Bronsted.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. CO32-. Phản ứng axit . B. NO3-. SO42. 3. NH4Cl. H2O. D. HCO3 Theo Bronsted. Câu 162: Theo định nghĩa về axit . Giá trị pH tăng thì độ axit giảm. B. NaNO3. K2S. 2. Dd Na2SO4 vừa đủ.bazơ là phản ứng : A.khử. Al. Mg(HCO3)2. 2. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ. Cl-. CH3COO-. C.bazơ của Bronsted có bao nhiêu ion trong số các ion sau đây là bazơ : Na+. Al(OH)3. B. Dd K2CO3 vừa đủ. D. Al2(SO4)3 6. 1. Al2O3. NaAlO2 và KOH. 3. C. 8. KOH. Câu 166: Cho các chất rắn sau : CuO. 4. 8. AlCl3. 4. Cu. dùng chất nào sau đây để tách nhiều ion nhất ra khỏi dd ? A. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng. 6. ZnO. Na+. CH3COONH4. CH3COONa. D. 6. Dd AgNO3. 2.? A. HCO3-. 3. D. B.CH3COO-. Cl-. 6. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy. Câu 161: Trong các dd sau đây : K2CO3. 7.

Câu 171: Người ta lựa chọn phương án nào sau đây để tách riêng chất rắn ra khỏi hỗn hợp phản ứng giữa các dd Na2CO3 và CaCl2 ? A.10-15M + -4 Câu 183: pH của dd có nồng độ ion H3O bằng 1. B. C. 7. Đun sôi dd. Axit sunfuric. muối dẫn được điện ? A. D. Câu 181: Cho 0. B. Câu 179: Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh ? A. AgCl.10-10M D.5H2O. NaOH. Câu 169: Độ dẫn điện của dd axit CH3COOH thay đổi như thế nào nếu tăng nồng độ của axit từ 0 đến 100% ? A. SO42-. Câu 177: Dd chất nào sau đây không dẫn điện ? A. B. CH3COOH. NaNO3. C. Có kết tủa màu lục nhạt. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron. B. 8. B. Câu 178: Ion Na+. Phần Đại cương + Vô cơ C.? A. Câu 182:Một dd có nồng độ ion hiđrôxit là 1. HCl. B. Nhiệt độ và nồng độ của chất tan.nH2O được hình thành khi : A. Phân tử saccrozơ không có khả năng hiđrat hoá với dung môi nước. B. H2SO4 + H2O → H3O+ + HSO4-. 7.2 . B. HgCl2. Cô cạn dd. Lọc. D. Hoà tan NaCl vào rượu etylic. 3. 1. Khi đun sôi dd có khí mùi khai thoát ra. Có bọt khí sủi lên. C. KOH.→ H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào dưới đây ? A. D. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4. Nung NaCl ở nhiệt độ cao. B. NaCl. B. Câu 180: Có bao nhiêu dd chỉ chứa một chất được tạo thành từ các ion sau: Ba2+.4. C. 1.10-14M C. 3. 4. CH3OH. HCl + NaOH → H2O + NaCl. 10.2. Câu 176: Chất nào sau đây là chất điện li ? A. Dd có màu hồng khi nhỏ phenolphtalein vào. 2. HNO2. Chiết. Tất cả các lí do trên. Cl. Phân tử saccarozơ không có khả năng phân li thành ion trong dd. Tất cả các ý trên. Câu 174: Vì sao dd của các dd axit. NH3 + H2O → NH4+ + OH-. Chưng cất.8 B. sau đó làm nguội và thêm vào vài giọt phenol phtalein.4. NaCl. Phân tử saccarozơ không có tính dẫn điện.10 M là: A. Mg2+. Câu 172: Phương trình ion rút gọn H+ + OH. Do phân tử của chúng dẫn được điện. D.com – 01679 848 898 157 . Câu 173: Trong các phản ứng dưới đây phản ứng nào trong đó nước đóng vai trò là một axit theo Bronsted? A. Khi đun sôi dd có khí thoát ra làm hoá muối màu trắng một đũa có tẩm dd HCl đặc. Câu 170: Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dd Na2CO3 vào dd muối FeCl3 ? A. nào mô tả chưa đúng hiện tượng của thí nghiệm trên? A. D. HCl + H2O → H3O+ +Cl-. Hãy tìm xem trong số các kết luận dưới đây. Độ dẫn điện giảm. B. HCl. Glucozơ. D. NaOH. 3. C. C. D. CuSO4 +5H2O → CuSO4. thì nồng độ ion H3O+ trong dd đó bằng bao nhiêu? A. D. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện. Do axit. C. C.10-4 M. bazơ. C.011 mol NH4Cl vào 100 ml dd NaOH có pH=12 . Ban đầu độ dẫn điện tăng sau đó độ dẫn điện giảm. C. 1. C. C.2. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3. CuSO4. C. D. NaCl. A và B đúng. sau đó tăng. D. Ban đầu độ dẫn điện giảm. Độ dẫn điện tăng tỉ lệ thuận với nồng độ axit. NaNO2. C. Rượu etylic.10-11M B. Câu 175: Saccarozơ là chất không điện li vì : A. Nước nguyên chất. Có kết tủa màu nâu đỏ. Hoà tan NaCl vào dd axit vô cơ loãng. D. B. muối có khả năng phân li ra ion trong dd. D. bazơ. D.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Câu A và B đúng. D.08 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.2 C. Hoà tan NaCl vào nước.92 D. Dd không có màu khi nhỏ phenolphtalein vào.

+ + 22Câu 196: Dd A chứa các ion : Na . Dd A có tính axit mạnh hơn B. dd nào dẫn điện tốt nhất ? A. D. C.01M với V ml dd HCl 0. C.1 B. 8. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 5. Câu 199: Các dd sau đây có cùng nồng độ mol. C.10-5M) . Phần Đại cương + Vô cơ Câu 184: pH của dd HCN 0. B. D. Al(OH)3 là một chất lưỡng tính D. Na2SO4. D. H2SO4.01M (Ka= 4. Câu 192: Nếu pH của dd A là 11. B.5 D. CaCl2.com – 01679 848 898 158 . không xác định được. Dd B có tính bazơ mạnh hơn A. S2-.5M tác dụng với V lít dd NaOH 0. 1 Câu 188: Trộn lẫn V ml dd NaOH 0. 2. O = 16. 3. NH4 .10-4M Câu 187: Trộn lẫn 50 ml dd HCl 0. Thứ tự dãy dd bão hoà nào dưới đây ứng với khả năng dẫn điện tăng dần ? A. Cả 4 dd. Câu 194: Phát biểu nào sau đây đúng nhất ? A. B. CaCO3 . NaCl. C. D. B. lượng kết tủa thu được là 15. NH4Cl. Na+.3. 10. Nhận biết được tất cả các ion trừ NH4+. D. B. D. Câu 195: Ion nào sau đây vừa là axit vừa là bazơ theo Bronsted ? A. Na2SO4. CaCO3. PbCO3 . KNO3. C. Na2SO4. có thể nhận biết được : A.0 thì điều khẳng định nào sau đây là đúng ? A. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính. Chỉ có quỳ tím. Ca(OH)2. PbCO3. Al = 27) A. 1.3 B.5M. PbCO3 . D.0.Hãy xác định nồng độ mol/l của dd axit trên. SrCO3 . D. 1. dãy gồm các chất đều tác dụng được với dd Ba(HCO3)2 là: A. Dd (NH4)2SO4 và dd NH4NO3D. Câu 197: Cho 4 dd NH4NO3. D. CO3 .Vậy pH của dd thu được bằng bao nhiêu? A. C. Dd Y có pH là A.4. 2. Không nhận biết được ion nào trong dd A. 0.10-10) là: A.10-3M) . Ca(OH)2. B. PbCO3 . HNO3. 2 B. SO42-. NaCl. SO4 . dd HCl và dd Ba(OH) 2. Dd H2SO4. MgCO3 . Dd A có tính bazơ mạnh hơn B. 0. HNO3. B.7 Câu 185: pH của dd CH3COOH 1M là 3. Al2(SO4)3. 2. Ca(OH)2. C.1M . Câu 190: Cho 200 ml dd AlCl3 1. 5. KHSO4. có thể nhận biết được: A.2. C. Dd NaF. Ca(OH)2. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.3 C. PO43-. Câu 191: Sự thuỷ phân Na2CO3 tạo ra A. (NH4)2SO4. B.8. Tất cả các ion trong dd A trừ ion Na+.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. B. MgCO3 .5 và pH của dd B là 4.10-7M). NaF nóng chảy.6 gam. Dd HF trong nước. NaCl. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1. Câu 193: Muối nào sau đây khi thuỷ phân tạo dd có pH < 7 ? A.10-5M D. 5. 3 D. Câu 200: Ở cùng nhiệt độ. Na2SO4. Câu 189: Trong các dd: HNO3. NaCl. Al(OH)3 là một bazơ. B. Nhận biết được ion nào trong dd A. B. 3. môi trường bazơ. MgCO3 . môi trường axit. Ca(OH)2. môi trường trung tính. 3.12M với 50 ml dd NaOH 0. 4 C. CaCO3 . B.10-5M) và PbCO3 (1.31 C. độ tan (mol/l) của các chất như sau : MgCO3 (6. NH4NO3. 1.7 D. SrCO3. HCO3-.10-4M B. H2SO4. C. 2. 4. Dd (NH4)2SO4 và dd H2SO4. SrCO3 . KHSO4. Mg(NO3)2. CaCO3 . KHSO4. SrCO3 (1. MgCO3. C. B.8. C.5. SrCO3 . 1. C. NaF rắn khan.9.031 Câu 186: Một dd axit H2SO4 có pH=4. A. Câu 198: Trường hợp nào sau đây không dẫn điện? A. CH3COONa. HNO3. Hãy xác định phần trăm ion hoá của axít axêtic : A. Chỉ dùng thêm kim loại Ba. D.03 M được 2V ml dd Y. CaCO3 (6. HCO3 . Dd A có nồng độ ion H+ cao hơn B. Mg(NO3)2. D. 3.10-4M C. C.

06. B. Muối có chứa nguyên tử H có khả năng phân li ra ion H+. Câu 215: Chọn câu trả lời đúng khi nói về muối axit.5M và 100ml dd KOH 0. OH-. thu được 5. NH4+. Fe2+. 11. B. y = 2x. Có kết tủa màu xanh nhạt. B. OH-. C. NH4+. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết. pH của hai dd tương ứng là x và y. Na . Khi bị kiến đốt thì dùng hoá chất nào dưới đây để rửa ? A. PbS + 4H2O2 → PbSO4 + 4H2O. B. C. C. Na2CO3. C. D. D chứa tập hợp các ion sau: (A) Cl-. 9:11 B. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh. D. KCl. C. NH4Cl. 0. Câu 211: Các tập hợp ion nào sau đây không tồn tại trong một dd ? A. Câu 216: Cho dd natri hiđroxit loãng vào dd đồng (II) sunfat đến dư. (B) + (C). CH3COONa. B. CH3COONa. cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A. D. C. Câu 205: Trộn 100ml dd Ba(OH)2 0. Nước. Na+. NH4Cl. C. (B) Ba2+.525 gam chất tan. D. C.2. D. 0.22. 7. KCl. D. (A) + (B). NO3-. Muối có chứa nguyên tử H trong phân tử. 7. Na+. Ba2+. Có bọt khí thoát ra. C6H5ONa. (CH3COO)2Pb + H2SO4 → PbSO4 + 2CH3COOH. 9:101 Câu 207: Trộn 300 ml dd HCl 0. Cl-.05 mol/l với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu được 500 ml dd có pH= 12. 2. NH4+. 0. thu được 7. 1M.bazơ ? Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. C6H5ONa. 11.0125M). 0. Cl-. B.65g – 13. Câu 210: Cho các dd A.25.1M và NaOH 0. (C) + (D). Ca2+. Ca2+. Fe2+. y = x . OH-. NH4+. 0. y = x + 2. Fe2+. NO3-. Câu 209: Dd HCl và dd CH3COOH có cùng nồng độ mol/l.78. K+.0375M và HCl 0. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 201: Cho V lít dd NaOH 2M vào dd chứa 0. NH4Cl. Câu 213: Trong số các dd: Na2CO3.3g – 13. NO3-. NaHSO4.1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn. 2. D. Na+. B. Na2CO3. 6. Giá trị pH của dd X là A. Giá trị của a là A. 0. Muối có khả năng phản ứng với dd bazơ. Dấm ăn. C. CO32-. Na .1 mol Al2(SO4)3 và 0. Câu 203: Cho m gam hỗn hợp Mg.8 gam kết tủa. C. Có kết tủa màu xanh sau đó tan. 0.75M.32 lít H2 (ở đktc) và dd Y (coi thể tích dd không đổi). Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là A. C. 0.1M) với 400 ml dd (gồm H2SO4 0. SO42-. KCl. Cl-.25M. 101:9 C. B. B. B. Câu 208: Phản ứng tạo thành PbSO4 nào dưới đây không phải là phản ứng trao đổi ion ? A. những dd có pH > 7 là A. D. Câu 206: Trộn V1 lit dd H2SO4 có pH = 3 với V2 lit dd NaOH có pH = 12 để được dd có pH = 4. Ca2+. y = 100x.65g – 0. SO42-. OH-. D. H .03. B. D. C6H5ONa. D. HCO3-. NO3-. C. Hiện tượng quan sát được là: A. NH4+. A. 1.5M.5M thu ddX. HCO3-. thu được dd X. C. + + C. Cl-. Câu 202: Khi cho 100ml dd KOH 1M vào 100ml dd HCl thu được dd có chứa 6. Trộn 2 dd nào với nhau thì cặp nào không phản ứng ? A. Nước vôi trong. thì tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào? A. Al3+. C. HSO4 . Cl-. D. NaHSO4. 6. 0. Cho X tác dụng với 100ml dd H2SO4 1M. 99:101 D. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dd đã dùng là A. C. Câu 217: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit . NO3 .com – 01679 848 898 159 .04.05. Câu 214: Axit fomic (HCOOH) có trong nọc kiến. Dd Y có pH là A.45. Câu 204: Trộn 100 ml dd (gồm Ba(OH)2 0. B. (D) K+. Cồn. Cl . K+. Cu2+.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Không có hiện tượng.3g – 0. B. B. B. D. 0.35. CH3COONa. K . (D) + (A). CH3COONa. 2Câu 212: Ion CO3 không phản ứng với dd nào sau đây ? A. Khối lượng kết tủa và giá trị pH của dd thu được sau phản ứng: A. Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 + NaNO3. Al vào 250 ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0. D. D.22. 0. Na+. CO32-.78. + + + (C) K .05. Pb(OH)2 + H2SO4 → PbSO4 + 2H2O. NH4+. 23. 23.5M. 1 B. OH-.

ĐS: 6. Zn(OH)2 + ddNaOH. dd nào có pH lớn hơn. D. 12. 5. g) Dd Ba(OH)2 0. Al(OH)3 + KOH. dd Y chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0. a) Tính nồng độ mol của các ion trong dd X và trong dd Y. ddNa2SO4 + dd BaCl2. 4. d) Pb(OH)2 + NaOH. ddNaOH + dd FeCl3. NaHSO4. Ka = 10-5.37 B.75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH) 2 0. D. Câu 11: Dd X chứa HCl 1M và H2SO4 1M. Na2HPO4 muối nào là muối axit. 3. Zn(OH)2 + HCl. b) Dd HCl 0. + Giá trị m. 2.06 M.01M. NaH2PO4. Phần Đại cương + Vô cơ A. α =4. [Cu(NH3)4]Cl2. Câu 3: Viết phương trình điện li các chất sau trong dd: Na2HPO4.01M và dd NaOH 0. b) Tính hằng số phân li Ka ở điều kiện trên.05 M với 300 ml dd NaOH 0.pH của dd thu được là A.10-4 và dd 0.9 C. C. d) Dd H2SO4 0. Hãy tính hằng số phân li Ka của axit này. NaClO3.04M.08M và KOH 0. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. K2O + H2O → KOH. K2S. b) Tính nồng độ mol/ l của các ion có trong dd sau phản ứng. Na2CO3. SnCl2. Sn(OH)2.0005 M và pH của dd CH3COOH 0. BÀI TẬP TỰ LUẬN: Caâu 1: viÕt ph¶n øng x¶y ra trong nh÷ng trêng hîp sau: Al + ddHCl.37 D.01M và dd HCl 0. 9 C. CuCl2 + KOH. b) Ca(HCO3)2 + HCl. Câu 4: Dd chất nào dưới đây có môi trường kiềm? Giải thích. Cu(OH)2 + H2SO4. [Ag(NH3)2]2SO4. Cu(OH)2 + NaOH đặc. c) Pb(NO3)2 + H2S. muối nào là muối trung hòa? Giải thích. a) Tính nồng độ mol của ion H+ trong dd trên. a) Viết phương trình phản ứng xảy ra (dạng phân tử và ion). b) Trộn 100 ml dd X với 300 ml dd Y thì được 400 ml dd Z và m gam kết tủa. Al2O3. 2. Al(OH)3 + HCl.1M và dd HCl 0. Câu 218: Trộn 200 ml dd H2SO4 0. NaHSO4.1M của một axit một nấc có K = 4. C. Câu 12: Trong 2 lít dd axit flohiđric (HF) có chứa 4 gam HF nguyên chất. 4.01M.4 B. Hãy tính: + Nồng độ mol của các ion trong dd Z. B. Hãy viết các phản ứng xảy ra ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn. pH của dd thu được là A.3 Câu 219: Cho 40 ml dd HCl 0. Pb(OH)2. SO2 + H2O→ H2SO3.25%) Câu 220: pH của dd H2SO4 0.10-4.01M e) Dd NH3 0. 10. Câu 9: Trộn 200 ml dung HCl 1M với 300 ml dd Ba(OH)2 1M thì được dd A.1 M ( A. Câu 8: Trong 2 dd ở mỗi trường hợp sau đây. KHS. Câu 5: Viết phương trình điện li các chất sau: K3PO4. AgNO3.1M của một axit một nấc có K = 1. Câu 6: Trong các muối sau: Na2SO4. Zn + HCl → ZnCl2 + H2.9.com – 01679 848 898 160 . K2SO4. Độ điện li của axit này là 8%.2 D. c) Dd CH3COOH 0.38 B. Fe + dd CuCl2. Na2HPO3. CaCO3 + ddHCl. 2. 2. HNO2. Câu 2: Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dd giữa các cặp chất sau: a) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2. Fe(OH)2. 3 . Độ điện li của CH3COOH trong điều kiện này là 1%. Na2CO3 lần lượt tác dụng với dd axit HCl.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. NaOH + HCl → NaCl + H2O.01M.01M.01M và dd NaOH 0. B.6% (d = 1). H2SO3.01M và dd HCl 0.001M. HClO. Câu 7: Cho: Fe. 4. 3. 3.10-5. Giải thích ? a) Dd 0. 3 . 3. ĐS: [H+] = 0. Câu 10: Dd CH3COOH 0.5M.

biết rằng hằng số phân li bazơ là Kb = 2. Câu 19: Đimetyl amin (CH3)2NH là một bazơ mạnh hơn NH3. ( ĐS : 8. a) Tính pH của dd A và dd B ? ( ĐS : 3 . pH = 11 .0 ml dd có pH = 11. HCl 0. 0. B là dd H2SO4 0.1 M được dd mới có pH = 12. Câu 17: Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH.08M và H2SO4 0.0025M .5. a) Viết biểu thức tính hằng số phân li bazơ Kb của đimetyl amin. Cho dd B là hỗn hợp NaOH 3. b) Tạo 19. ( Đáp số : 0.5M và Ba(OH)2 0. Để trung hòa lượng HCl dư cần 5. -Dd có pH = 13.2M.10-4.134 lít ).1M với 150 ml dd CaCl2 0. pH = 7. Lấy 300 ml dd A cho tác dụng với một dd B NaOH 0. Câu 27: Phải lấy bao nhiêu gam H2SO4 thêm vào 2 lít dd axit mạnh có pH = 2 để được dd có pH=1.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.5825 g ) Câu 26: a) Cần pha loãng dd NaOH có pH = 12 bao nhiêu lần để được dd NaOH mới có pH = 11. ( ĐS : 0.025M . ( Đáp số : [K2SO4] = 0. [K2SO4] = 0. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dd X.2M .7) Câu 23: Trộn 3 dd H2SO4 0.trong dd NaNO2 1.01M với 250 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 12. Tính a? ( ĐS : 1.3M với những thể tích bằng nhau ta được dd A.025M . 1. Đimetyl amin trong nước có phản ứng thủy phân: (CH3)2NH + H2O € (CH3)2NH2+ + OH-. a) Tính m ? b) Cho 0. a) Tính [H+] trong dd A.1M .20M. c) Giá trị ít nhất của V để không thu được kết tủa. Câu 15: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 500.235 lít ) Câu 25: Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0. HNO3 0. hãy xác định giá trị của V trong các trường hợp sau đây: a) Tạo kết tủa cực đại.045M ) Câu 21: Cho dd A là hỗn hợp H2SO4 2.29 M. bazơ dư 0. Câu 18: Cho V lít dd NaOH 2M vào 500 ml dd ZnSO4 1M.8M để thu được : -Dd có pH = 1. Tính pH của dd X. Thêm 100 ml dd KOH 0.10-4 M và Ca(OH)2 3.2M và KOH 0.9.10-4 M . Phần Đại cương + Vô cơ Câu 13: Trộn 50 ml dd NaCl 0.0.10-4 M . [KOH] = 0.080M. 1 lít . (Đáp số : 0.64 ml dd NaOH 0.51 gam bột nhôm oxit tan hết trong 400 ml dd A ở trên được dd B.5. biết Kb = 5.10-11.025M ) Câu 29: Trộn 150 ml dd HCl a mol/l với 250 ml dd chứa đồng thời NaOH 0. 11 ) b) Trộn 300 ml dd A với 200 ml dd B được dd C.10-4 M và HCl 6. Tính thể tích dd B cần dùng để sau khi tác dụng với 300 ml dd A được dd có pH = 2.82 g ) Câu 28: Hòa tan hoàn toàn m gam BaO vào nước được 200 ml dd A có pH = 13.1M vào 100 ml mỗi dd trên.com – 01679 848 898 161 . ( Đáp số : 2M .5M.53 gam . b) Xác định kim loại M.trong dd sau khi trộn. Tính nồng độ mol / l của các dd thu được. Giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kể.2M. Tính a và m.7 ) Câu 22: A là dd HCl 0. Tính nồng độ mol/l các chất trong dd B.2044 gam một muối kim loại hóa trị hai MCO 3 trong 40. b) Cần pha loãng dd HCl có pH = 1 bao nhiêu lần để được dd HCl mới có pH=3 c) Phải lấy một dd HCl có pH = 1 và một dd NaOH có pH = 12 theo tỉ lệ thể tích nào để được dd có : pH = 3 . Câu 24: Thêm từ từ 100 g dd H2SO4 98% vào nước và điều chỉnh để được 1 lít dd A. b) Tính pH của dd đimetyl amin 1. Câu 20: Cho 2 dd H2SO4 có pH = 1 và pH = 2.1M.14 M ) Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. b) Phải thêm vào 1 lít dd A bao nhiêu lít dd NaOH 1. Tính nồng độ mol/lít của ion Cl. Tính pH của dd C ? ( ĐS : 3. a) Viết các phản ứng hóa học xảy ra.0M. Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 0.( ĐS : 1.06M . 0.27 gam bột nhôm và 0.0 ml dd HCl 0.8 gam kết tủa.

[Cu(NH3)4]SO4 . i) HCO 3 . a) Tính a ? ( ĐS : 0. a) Chất nào là chất điện li mạnh ? Viết phương trình điện li. Bài 11. HNO3. H+. Trong một dd chứa đồng thời các ion : Na+ .345 g ) b) Trung hòa 1. H2SO4 . CO 3 . Bi(OH)3. Viết phương trình điện li trong nước: a) Các hiđroxit lưỡng tính : Al(OH)3 . kali sunfat. C6H6 . Na+. Ca(HCO3)2 .5 lít dd X có pH = 12. H2S. NaHCO3. CuSO4. Cho các chất : HCl. Zn(OH)2 . NaH2PO2 . NO 3 . Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho các trường hợp sau : NH + . đều có nồng độ 0.. Al3+ và Cl. CH3COO. NH + . Sn(OH)2 . Khi cô cạn dd ta có thể 4 thu được tối đa mấy muối ? Viết công thức phân tử của các muối đó. Na+ . b) Chất nào là chất điện li yếu ? Viết phương trình điện điện li Bài 3. Clb) Ba2+. CO 3 − − 2− f) H+. NaHSO4 .10-8 . Bài 5.24H2O . Biết H3PO4 có K1 = 8. Mg2+. C2H5OH . Những chất nào là chất điện li. Cu2+. Sr(OH)2. C6H12O6 . [Ag(NH3)2]Cl .Trong dd có thể có những muối nào ? . K+.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.MgCl2. CaCl2. 4 2 Bài 9. NO 3 . K2SO4. HNO2.. Có 3 ống nghiệm. K3= 4. CH3COONa. K2SO4 . Hãy so sánh khả năng dẫn điện của các dd đó. CO 3 4 g) Br-.NaHS. Bài 7. Cu(OH)2. Giải thích ngắn gọn. Cr(OH)3 . H2SO3. Hãy nêu và giải thích: .có thay đổi không ? Nếu có thì thay đổi như thế nào? Giải thích. − Bài 10. NaHCO3 . Ag+ . HClO . NO 3 4 4 d) Mg2+. HClO4. axit axetic. H2CO3 . SO 2− . Mg(OH)2.6H2O.. Na+. b) Các muối: NaCl.075 lít ) c) Tính nồng độ của các ion : H+ . KHSO4. HI. Pb(OH)2 .01 mol/l. NaClO . Br2 . Ba2+ . CH3COOH. NO 3 . Bài 6. Cho một dd axit axetic CH3COOH ( chất điện li yếu). Ag+. thì nồng độ ion H+ có thay đổi không ? nếu có thì thay đổi như thế nào ? Giải thích. RbOH. Cl.Khi cô cạn dd có thể thu được những muối nào ? Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. HCO 3 . Ba(OH)2. NaH2PO3. Na+.Al2(SO4)3. Có bốn dd : Kali clorua. NaOH. S2. HS. Ca2+ 4 2− 2− e) H+.1 M . Na2HPO3 .và Na+.C2H6 . NO − . − − h) OH-. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 30: Cho a gam kim loại Na vào nước được 1.5 lít dd X trên bằng V lít dd chứa đồng thời HCl 0. K2 = 6. Tính V? ( ĐS : 0.1 M. CH3COOH . SO 2− c) Mg2+. H+. SO 2− . rượu etylic. muối nào là muối axit ? muối nào là muối trung hoà ? (NH4)2SO4 .. H2O . K2 = 1. nếu hòa tan vào dd này một ít tinh thể amoni clorua NH 4Cl (chất điện li mạnh) thì nồng độ OH. Bài 8. Na2HPO3 . Na+. HClO. Cl-. CH3COONa . mỗi ống nghiệm chứa 2 cation và 2 anion (không trùng lặp giữa các ống − nghiệm) trong số các cation và anion sau : NH + .3. S2.. 4 Bài 12. Na3PO4 . Có thể pha chế dd đồng thời chứa các ion sau không ? Vì sao? − a) Na+. biết H2S có K1 = 10 – 7 . NaHCO3.1 M và H2SO4 0. Mg2+. SO2 . Na2HPO4 . CÁC BÀI TỰ LUẬN NÂNG CAO (TỰ LÀM) Bài 1. Al3+ . Ca2+. Nếu hoà tan vào dd đó một ít tinh thể natri axetat CH3COONa ( chất điện li mạnh) .10-3. [Zn(NH3)4](NO3)2 . Ag+. H2CO3 .và pH của dd bão hòa H2S 0. Trong số các muối sau. Viết công thức của các chất mà khi điện li tạo ra các ion sau : − a) K+ và PO 3− b) Al3+ và NO 3 c) Fe3+ và SO 2− d) K+ và MnO 2− 4 4 4 e) Na+ và CrO 2− 4 f) Cu2+ và SO 2− 4 g) Rb+ v à Clh) CH3COO.10 –13. H2CO3. Bài 2. CuSO4 . Na2HPO4. CH3COONa. Ba2+ − Bài 13. Bài 4. Na3PO4. H2SO4. 4 4 PO 3− .com – 01679 848 898 162 . NO 3 . Ba2+. KClO3. SO 2− .10-13. HF. K+. Trong một dd có chứa các ion : Ca2+.05 M. Hãy xác định các cation và anion sau trong từng ống nghiệm. KCl. NaClO. KOH. d) Tính pH của dd H3PO4 0. Mg(OH)2 . Br..KCl . Cho một dd amoniăc. HCO 3 . OH-. CaO . NaCl. SO 2− .

Hãy xác định tổng khối lượng của các muối có trong dd A chứa các ion Na+.435 gam. Cl-(0. 4 4 Cho thêm (c+d+e) mol Ba(OH)2 vào dd A thu được dd X . Bài 22. NO 3 (0. NH + . c mol HCO 3 . c mol Cl-. Tính độ điện li α của axit fomic HCOOH.5oC và 1 atm.3 gam kết tủa X và 470. Bài 27. b.25 4 4 mol) . Trong một dd có chứa a mol Ca2+. Dd A chứa a mol K+ . Lập biểu thức liên hệ giữa a.09 mol SO 2− . Biết rằng khi cô cạn dd và làm khan thu được 46. CO 3 .3 thì b bằng bao nhiêu ? Từ kết quả này hãy tính tổng khối lượng các muối có trong dd. dd A và dd B.05 .01 .1018 ion NO 3 .06 mol Al3+. Coi Ba(OH) 2 điện li hoàn toàn.1 mol và b = 0.0g/ml) của axit fomic có độ pH = 3.02 mol SO 2− .1 . b) Tính khối lượng kết tủa thu được trong trường hợp a = 0.03 mol Cl. NH + . c. b) Nếu a = 0. Dd axit axetic 0. 0.2 mol) cùng 2 loại anion là Cl-(x mol) và SO 2− 4 (y mol) .01 . 0. c. Có hai dd . b. a) Khi thêm (a+b) mol BaCl 2 hoặc (a +b) mol Ba(OH)2 vào dd trên thì khối lượng kết tủa thu được trong hai trường hợp có bằng nhau không ? Giải thích . d mol SO 2− (không kể ion H+ và OH. − Bài 24. [NO 3 ] = 0. Một dd chứa x mol Cu2+. Phần Đại cương + Vô cơ .đun nóng ta thu được 4. 2− Bài 21. Xác định dd A và dd B.Phần thứ nhất cho tác dụng với dd Ba(OH) 2 dư . SO 2− . b mol Ca2+. Bài 16. Dd A chứa các ion Na+. [HCO 3 ] = 0. 2− Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. d = 0. Muối có trong 4 dd này thì phải hoà tan hai muối nào vào nước ? Giải thích. Bài 15.1 mol).46% (d = 1. Tính x .và 0. b. e trong dd A và dd X. Một dd chứa a mol Na+.01 M.15 mol).224 lít khí (ddktc). Hãy xác định giá trị x và y. α = 4% có bao nhiêu hạt vi mô ( phân tử . Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn.. b mol NH + .2 ml khí ở 13.3 gam kết tủa.025. Tìm biểu thức liên hệ a. Không tính nước.06 mol NO 3 .y .34 gam khí có thể làm xanh giấy quì ẩm và 4. CO 3 (0. Mg2+(0. Trong 1 ml dd axit nitrơ ở nhệt độ nhất định có 5. Bài 17. − Bài 23. [Cl-] = 0.25 mol) . b mol Mg2+. nếu dd 0. Tính tổng khối lượng các muối trong ½ dd A.Khi cho dd A tác dụng với dd H2SO4 dư thì thu được 0. Tổng khối lượng các muối 4 tan có trong dd là 5. Một dd có chứa 2 loại cation Fe2+(0. Độ điện li của axit axetic trong điều kiện này là 1. Bài 26. ion). .1 . 4 a) Lập biểu thức liên hệ giữa a. H+(0. d mol SO 2− .Phần thứ hai cho tác dụng với dd HCl dư thu được 235. Tính nồng độ mol của ion H+ trong dd đó ( bỏ qua sự điện li của nước).1 mol) và Al3+(0. y mol K+. SO 2− . 2− Bài 20.04 . Một dd chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3 . d và công thức tổng khối lượng muối trong dd.Khi nung hỗn hợp chất rắn sau khi cô cạn có thể thu được những chất gì ? − Bài 14. b) Tính nồng độ mol của dd nói trên.64.60.com – 01679 848 898 163 . a) Tính độ điện li của axit nitrơ trong dd ở nhiệt độ đó. d.2 mol) . c = 0.4 ml khí Y ở 13.1 mol) .Khi cho dd A tác dụng với dd Ba(OH) 2 dư và đun nóng thu được 0. c mol HCO 3 và d mol Cl. d. . b) Kết quả xác định nồng độ mol của các ion trong dd sau: − − [Na+] = 0.5oC và 1 atm.1019 phân tử HNO2 . có 3. Mỗi dd chỉ chứa 2 loại cation và 2 loại anion trong số các ion sau : − K+(0. [Ca2+] = 0. CO 3 . 4 4 Biết rằng : . 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.15 mol) .9 gam chất kết tủa. Trong 500 ml dd CH3COOH 0. 0.0% .03 mol Ca2+. c. 4 4 a) Dd A trên có thể điều chế từ hai muối trung hoà nào ? b) Chia dd A làm hai phần bằng nhau : . Bài 19. khí Y vag kết tủa Z.của nước). NH + (0.2 mol.075 mol) . a) Một dd A chứa 0.6% có khối lượng riêng xấp xỉ 1 g/ml. SO 2− (0. Kết quả trên đúng hay sai ? Vì sao. Bài 25. − Bài 18.

10-5.001M.8. Bài 38. Na2CO3. Giải thích vắn tắt cho mỗi trường hợp. Bài 30.05M . biết độ điện li α của dd bằng 1.10-10).01.75.. a) Tính nồng độ mol/l của phân tử và ion có trong dd axit đó.com – 01679 848 898 164 .3. NH + .. lưỡng tính hay trung tính ? Tại sao? 4 Trên cơ sở đó . HSO − . c) Tính nồng độ mol/l của ion H+ trong dd NH3 0. Bài 31. hãy dự đoán các dd của từng chất cho dưới đây có pH lớn hơn . Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.3mol/l) và kali photphat (0. a) Các dd : HCl . KCl. b) Nếu có thể được. a) Dd axit fomic HCOOH có pH = 3. c) Dd CH3COOH 0. KCl 0. Ba(OH)2 . a) Có thể pha chế dd A bằng cách hoà tan vào nước hai muối kali clorua và natri photphat được không ? b) Nếu có thể được. Đimetyl amin (CH3)2NH là một bazơ mạnh hơn amoniăc .01M ( Biết Kb = 1.5M. hay bằng 7. b) Tính nồng độ H + và ion axetat CH3COO.01M. Cho dd H2S 0. Cl.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Bài 36.10-13 a) Tính nồng độ mol/l của ion H+ và pH của dd. Dd axit fomic 0.10-5 ).1M và NaCl 0. b) Dd HCl 0.. CH3COO.1M ( Biết Kb của CH3COO.trong dd.1M . Phần Đại cương + Vô cơ Bài 28.5M. Dd A có chứa đồng thời ba muối : Na2SO4 0. b) Tính nồng độ mol/l của các ion HS.01M. H+ + S2.1M. Một dd có chứa 3 gam axit CH3COOH trong 250 ml dd.và S2. Ka2 = 1.. Biết Kb của NH3 bằng 1.1mol/l). Bài 40. Cho biết độ điện li của axit CH3COOH là α = 0. Bài 37.0. b) Tính pH của dd axit trên.10-5) b) Tính nồng độ mol/l của ion H+ trong dd NH4Cl 0.10-4.10-4 và dd 0.0. Na2SO4.thay đổi như thế nào ? Vì sao ? c) Tính pH của dd đimetyl amin 1. bazơ. Tính độ điện li α của axit fomic. a) Tính độ điện li của axit fomic trong dd đó. Dd A có chứa đồng thời hai muối natri clorua (0. SO 2− là axit . nhỏ hơn. Bài 39.001 mol HCl vào 1 lit dd đó thì độ điện li của axit fomic tăng hay giảm ? Giải thích. Ka1 = 1. b) Nếu thêm một ít muối khan (CH 3)2NH2Cl vào dunh dịch trên thì nồng độ OH . d) Dd HCl 0.9.10-7 HS. NH4Cl.1M và dd HCl 0. d) Tính nồng độ mol/l ion H+ của dd CH3COOH 0.1 M (Biết Ka = 1. b) Nếu hoà tan thêm 0. H2SO4 .0. CuSO4. CH3COOH. để pha chế 2 lít dd A cần bao nhiêu mol kali clorua và bao nhiêu mol natri photphat ? Bài 32.0. 2− − Bài 29.1M và dd HCl 0. Theo định nghĩa axit –bazơ của Bron-stêt các ion : Na+. dd NH3. để chuẩn bị 200 ml dd A cần hoà tan vào nước bao nhiêu gam mỗi muối? Bài 33. Biết rằng Kb = 5. a) Có thể pha chế dd A được hay không nếu chỉ hoà tan vào nước hai muối sau đây ? * NaCl và K2SO4 * KCl và Na2SO4. b) Các dd : NaOH . So sánh pH của các dd sau có cùng nồng độ và điều kiện .10-5.007M có pH = 3. Đimetyl amin trong nước có phản ứng thuỷ phân sau: (CH3)2NH + H2O € (CH3)2NH + + OH2 a) Viết biểu thức tính hằng số phân li bazơ Kb của đimetyl amin.1M có độ điện li α = 1% .01M và dd H2SO4 0. Cu2+.8.1M của một axit một nấc có K = 1. dd nào có pH lớn hơn ? a) Dd 0.1M. CH3COONa.1M. 4 4 K+. Biết axit này có thể phân li 2 nấc : H2S  H+ + HS. Bài 34.0. Giải thích .trong dd axit CH3COOH 0. Dd CH3COOH 0. Tính pH của các dd sau: a) Dd HCl 0. Viết phương trình điện li CH3COOH và xác định pH của dd này.là 5. a) Tính pH của dd CH3COOH 0. HCO 3 .3% Bài 35. NH4HSO4.71.1M của một axit một nấc có K = 4. Trong hai dd ở các thí dụ sau đây. CO 3 .

Muối nào trong số muối trên bị thuỷ phân khí hoà tan vào nước. Bài 44. Na2CO3. Phần Đại cương + Vô cơ b) Dd H2SO4 0. ta thu được 2 lit dd có pH = 13.a) Cho các dd NaCl. NH4Cl có môi trường axit . CH3COOONa. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.01M . Bài 47. (CH3COO)2Pb. Tính a (g). Bài 41. (NH4)2CO3 .2M và NH3 0. Bài 45. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.+ … → CH3COOH + g) H + … → H2O h) OH. kiềm hay trung tính ? Giải thích .1M.a) Cho m gam Na vào nước.0. Coi Ka(NH + ) = 4 5. CH3COOK .5 lit dd X có pH = 12.0001M. b) Cho quì tím vào các dd sau đây : NH4Cl .10-10.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.+ … → H2S f) CH3COO. Tính pH của dd thu được . d) Một chất khí. Ba(NO3)2.0001M. Bài 42. K2SO4. Bài 49. Tính V(l). Hãy ghi đúng sự thay đổi màu của quì đỏ. Cho Kb(CH3COO-) = 5. Tính pH của dd thu được khi cho 100 ml H2SO4 0.10-10 . Tính m(g).com – 01679 848 898 165 . Biết rằng hằng số phân li axit của NH 4 là KNH 4 = 5. Thêm 100 ml dd CH3COOH 0.05M . Na2CO3. Viết phương trình trao đổi ion các dd sau đây (dạng phân tử và ion rút gọn) : a) CaCl2 và AgNO3 b) Pb(NO3)2 và Al2(SO4)3 c) FeSO4 và NaOH d) NaNO3 và CuSO4 e) Fe2(SO4)3 và NaOH f) CH3COOH và HCl g) (NH4)2SO4 và Ba(OH)2 h) NH4Cl và Ba(OH)2 i) Ba(NO3)2 và CuSO4 j) KCl và Na2SO4 k) Pb(OH)2 (r) và HCl l) Pb(OH)2 (r) và NaOH. Bài 48. Cho các muối : NH4Cl.1M vào 200 ml dd NaOH 0.1M vào 400 ml dd NH3 0. Hoàn thành các phương trình ion rút gọn dưới đây và viết phương trình phân tử của các phản ứng tương ứng dưới đây.71. b) Hoà tan a gam kim loại Ba vào nước thu được 1. e) Một chất điện li yếu và một chất điện li mạnh.05M. một chất điện li yếu và một chất điện li mạnh. Na2HPO4. b) Một chất kết tủa và một chất khí. Coi Ba(OH)2 phân li hoàn toàn. Tính pH của dd gồm NH4Cl 0. Bài 43. KHSO3. C6H5OH. Quì tím đổi màu gì ? Giải thích . Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.10-10 . Ba(NO3)2 . quì xanh. d) Dẫn V(l) SO3 (đktc) vào nước ta thu được 5 lít dd C có pH = 2. Al2(SO4)3. c) Một chất kết tủa.+ … → AlO − + … 2 i) H+ + … → Al3+ + ….+ … → CO 3 + … Bài 46. CuSO4. quì tím khi nhúng lần lượt chúng vào từng dd sau : Dd KCl FeCl3 NaNO3 K2S Zn(NO3)2 Na2CO3 Quỳ đỏ Quỳ xanh Quỳ tím 2− + + Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Xác định V (lit). NaCl. Viết phương trình minh hoạ.6. c) Có thể dùng quì tím để phân biệt 2 dd NaOH và Na2CO3 được không ? Tại sao ? d) Có thể dùng quì tím để phân biệt 2 dd HCl và dd NH4Cl được không ? Tại sao ? e) Vì sao NH3 không tồn tại trong môi trường axit ? Vì sao Zn(OH)2 không tồn tại trong môi trường axit cũng như trong môi trường kiềm ? Bài 50. c) Dẫn V(lit) HCl (đktc) vào nước ta thu được 2 lít dd Y có pH = 1. một chất khí và một chất điện li yếu. Hãy dẫn ra phản ứng giữa dd các chất điện li tạo ra : a) Hai chất kết tủa . d) Dd Ba(OH)2 0. c) Dd NaOH 0. Na2CO3 . k) OH. a) Cr3+ + … → Cr(OH)3 b) Pb2+ + … → PbS + c) Ag + … → AgCl d) Ca2+ + … → Ca3(PO4)2 e) S2.

1mol/l và Ba(OH)2 0.1M cần để trung hoà 200 ml dd Ba(OH) 2 có pH = 13.5M. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc. (Chỉ dùng thêm quì tím) Bài 58. Thêm từ từ 400 ml dd H2SO4 49% vào nước và điều chỉnh lượng nước để thu được đúng 2 lít dd A . CuCl2 . Để trung hoà 20 ml dd D cần 80 ml dd NaOH 0. Bằng phương pháp hoá học. Có 3 lọ hoá chất mất nhãn.08 mol/l và H2SO4 0.Trộn 0. Na2CO3 . Chỉ dùng thêm quì tím. hãy nhận biết các dd đựng trong các lọ mất nhãn sau : Ba(OH)2 . B là dd NaOH . KHCO3 và Na2SO4 .035M .16M và KOH 0.8M cần thêm vào 0. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. Có bốn bình mất nhãn. Coi Ba(OH) 2 và H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. Bài 63. Tính thể tích dd B cần dùng để sau khi phản ứng kết thúc thu được dd có pH = 1. c) Pha loãng 200 ml dd Ba(OH) 2 với 1. thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 2.375M vào 160 ml dd chứa đồng thời NaOH 0. Bài 57. Na2SO4 .04M. Na2CO3 . Trộ 300 ml dd có chứa NaOH 0. Tiến hành các thí nghiệm sau : . Phần Đại cương + Vô cơ Bài 51.1M. Na2CO3 . dd thu được có pH = 3. BaSO4 ( Chỉ dùng thêm 1 hoá chất và nước). Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 4 bình này mà chỉ dùng thêm dd NaCl và dd Ba(NO3)2. b) Tính thể tích dd HCl 0. AlCl3 .3 lít B thu được 0.3M với thể tích bằng nhau thu được dd A .a) Tính pH của dd thu được khi hoà tan 0. Tính nồng độ mol của H2SO4 và NaOH trong dd A. Na 2CO3 .5 lít nước được dd có pH = 12. Hãy tính m và x. A là dd H2SO4. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. Hãy tính nồng độ mol của dd HCl trước khi pha loãng và pH của dd đó.5 lít dd A để thu được * dd có pH = 1. H2SO4 . Hãy tính m và x. NaCl . FeCl3 . Bài 59. B. a) Tính nồng độ mol của ion H+ trong dd A . Có 4 bình mất nhãn. KNO3 với nồng độ khoảng 0. Để trung hoà 20 ml dd C cần 40 ml dd HCl 0. (NH4)2SO4.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Lấy 300 ml dd A tác dụng với dd B gồm NaOH 0. mỗi bình chứa một trong các dd sau : Na 2SO4. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.01M cần để trung hoà 200 ml dd H 2SO4 có pH = 3. b) Tính thể tích dd NaOH 1. Bài 65. Trộn 250 ml dd hỗn hợp HCl 0.2M và Ba(OH) 2 0. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra dưới dạng phân tử và ion. Na 2CO3 và HCl .a) Tính thể tích dd NaOH 0. Khi trộn lẫn dd X với dd Y ta thu được dd Z có thể tích bằng tổng thể tích hai dd mang trộn và có pH = 2. Tính nồng độ dd Ba(OH) 2 trước khi pha loãng. BaCl2. X là dd H2SO4 0. * dd có pH = 13.05M.1M . mỗi bình chứa một hỗn hợp dd sau đây : K 2CO3 và Na2SO4 . Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. làm thế nào để nhận ra các dd này. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.5 lít dd D. Bài 60. hãy nêu cách phân biệt các dd trên. Bài 62.2M . NH4Cl . Na2SiO3 và Na2S. Tính pH của dd thu được.025 mol/l với 200 ml dd H2SO4 nồng độ x mol/l. KHCO3 và Na2CO3 . Bài 53.1M. Bài 54.5 lít dd C.2 lít B thu được 0. Chỉ dùng thêm một hoá chất hãy phân biệt các dd sau : Na2CO3 . NaOH . Trộn 3 dd H2SO4 0. Hãy tính tỉ lệ thể tích giữa dd X và dd Y . FeCl2 . BaCO3 .4 gam NaOH vào 100 ml dd Ba(OH) 2 0. Cho 40 ml dd H2SO4 0. mỗi lọ đựng một trong các dd NaCl . Na2SO4 và K2SO4.Trộn 0.02M. Bài 61. b) Pha loãng 10 ml dd HCl với nước thành 250 ml. Y là dd NaOH 0.01 mol/l với 250 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 12.1M.com – 01679 848 898 166 .3 lít A với 0. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc. Bài 66. (NH4)2SO4 . Na2SO4. HCl 0. BaCl2 . Na2SO3 . Không được dùng thêm bất kì hoá chất nào (kể cả quì tím). . Hãy phân biệt các chất bột sau : NaCl . Coi Ba(OH) 2 điện li hoàn toàn cả hai nấc. Bài 64. HNO3 0. Bài 55. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc.2 lít A và 0. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Bài 52 đây đựng riêng biệt trong các bình không có nhãn : NH4Cl . Bài 56.

Biết rằng 0. Tính nồng độ mol/l của Pb(NO3)2 và khối lượng chung của các kết tủa. C©u 843. A là dd H2SO4 0. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 39.25M.10-11 Ch¬ng II : Bµi tËp hÖ thèng phÇn kim lo¹i C©u 841.005M. Bài 73. Kb = 1. Ka1 = 4.a) Tính pH của dd thu được khi cho một lít dd H2SO4 0. Cho 100 ml dd A chứa Na2SO4 0. Có 1lít dd hỗn hợp Na2CO3 0. Bài 69. Bài 71. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Nhỏ từ từ dd NaOH 2M vào 100 ml dd Y chứa các ion Zn2+.5M và KOH nồng độ a mol/l thu được 500 ml dd C trung tính.5M. c) Cho dd HCl có pH = 2 (dd C). Cần pha loãng hay cô cạn dd A bao nhiêu lần để được dd NaOH có pH = 11.10-4.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Trong m¹ng tinh thÓ kim lo¹i : A. Lấy 100 ml dd A chứa HCl 2M và HNO3 1.005M tác dụng với 4 lít dd NaOH 0.05M với 200 ml dd Ba(OH) 2 a mol/l được 500 ml dd có pH = 12.6 lít dd A có thể hoà tan hết 1.com – 01679 848 898 167 .02 gam Al2O3. Cần pha loãng hay cô cạn dd B bao nhiêu lần để được dd NaOH có pH = 12. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 67. * dd có pH = 13.5M cho tác dụng với 400 ml dd B chứa NaOH 0.7 gam kết tủa A và dd B. Bài 75. Cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dd đó. V2. Bài 74. Tính pH của dd : 2− − a) Na2CO3 0. Trộn V1 lít dd HCl 0.a) Cho dd NaOH có pH = 12 (dd A). Ka2 = 4.5. biết : H2CO3  H+ + HCO 3 − . SO 2− cho đến khi kết tủa hết các 4 ion Zn2+. Bài 68. Electron trong m¹ng tinh thÓ kim lo¹i ®îc gäi lµ : Electron ho¸ trÞ.5M. Tính V1 .05M và Pb(NO3)2 aM tạo kết tủa .. Electron tù do . Tính nồng độ mol/l của các ion có trong dd Y .6.1M tác dụng vừa đủ với 100 ml dd B chứa Ba(NO3)2 0. Tiếp tục thêm 200 ml dd NaOH 2M vào hệ trên thì một chất kết tủa vừa tan hết. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc. Cần trộn VA với VB theo tỉ lệ nào để được : * dd có pH = 2 . Fe3+. ( Coi các chất phân li hoàn toàn) Bài 70. b) Trộn 300 ml dd HCl 0.6 lít dd A. B là dd NaOH 0.4M thu được 0.1M và (NH4)2CO3 0. Fe3+ thì thấy thể tích dd NaOH đã dùng là 350 ml. Bài 72. C©u 842. Electron ngoµi cïng Electron ®éc th©n. d) Cho dd HCl có pH = 4 (dd D). Tính a.10-2M.10-7 − 2− HCO 3  H+ + CO 3 .6M và V2 lít dd NaOH 0. Cần pha loãng hay cô cạn dd C bao nhiêu lần để được dd HCl có pH = 4. Cần pha loãng hay cô cạn dd D bao nhiêu lần để được dd HCl có pH = 3.1M và Na2CO3 0. ion d¬ng vµ electron tù do ®øng yªn ë nót m¹ng tinh thÓ.1M biết : CO 3 + H2O  HCO 3 + OH.8. b) NaHCO3 2. ion d¬ng ion ©m. Tính %m các chất trong A. Tính a và nồng độ mol/l của các ion trong dd. b) Cho dd NaOH có pH = 10 (dd B). M¹ng tinh thÓ cña kim lo¹i cã : nguyªn tö ph©n tö.

Kim lo¹i cã tØ khèi nhá nhÊt lµ : Na / Hg / Li / Be C©u 855. Kim lo¹i dÉn nhiÖt tèt nhÊt lµ : Au / Cu / Al / Ag C©u 854. ¸nh kim. Cs. / electron tù do g©y ra. chØ ë tr¹ng th¸i h¬i. / kh«ng thay ®æi. B Ba. Phần Đại cương + Vô cơ B. B. TÝnh dÎo. Na. Nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ chung cña kim lo¹i. Mg. Al. Li. Ion d¬ng tån t¹i trong kim lo¹i khi kim lo¹i ë tr¹ng th¸i : r¾n vµ láng. Kim lo¹i cã tØ khèi lín nhÊt lµ : Cu / Pb / Au / Os C©u 857. Kim lo¹i dÉn ®iÖn tèt nhÊt lµ : Au / Cu / Al / Ag C©u 852. B. K. chØ ë tr¹ng th¸i r¾n. C©u 848. A. Pb. khèi lîng nguyªn tö kim lo¹i. C©u 856. Li. Nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ cña kim lo¹i nh : tØ khèi. D. Hg. D·y nµo chØ gåm c¸c kim lo¹i nÆng ? A. Li. C. Au. tÝnh cøng phô thuéc chñ yÕu vµo A.com – 01679 848 898 168 . B. C. Cu. b¸n kÝnh vµ ®iÖn tÝch ion kim lo¹i. K. TÝnh chÊt vËt lÝ nµo cña kim lo¹i cã gi¸ trÞ rÊt kh¸c nhau ? TÝnh cøng. Ag. Khi nhiÖt ®é t¨ng th× tÝnh dÉn ®iÖn cña kim lo¹i : t¨ng. Kim lo¹i cã ®é cøng lín nhÊt lµ : Li / Fe / Cr / Mn C©u 859. C¶ A. Li. K. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. nhiÖt ®é nãng ch¶y. Na. Nh÷ng kim lo¹i kh¸c nhau cã tÝnh dÉn ®iÖn kh«ng gièng nhau lµ do : b¸n kÝnh ion kim lo¹i kh¸c nhau. Fe. Al. Mg. Ba. D·y nµo chØ gåm c¸c kim lo¹i nhÑ ? D. Zn. ion d¬ng vµ electron tù do cïng chuyÓn ®éng tù do trong kh«ng gian m¹ng tinh thÓ. Mg. C©u 851. K./ ®iÖn tÝch ion kim lo¹i kh¸c nhau// mËt ®é electron tù do kh¸c nhau / .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Ba. Au. C©u 858. Ag. Li. Na. electron tù do dao ®éng liªn lôc ë nót m¹ng vµ c¸c ion d¬ng chuyÓn ®éng hçn lo¹n gi÷a c¸c nót m¹ng. do : ion d¬ng kim lo¹i g©y ra. NhiÖt ®é nãng ch¶y cao. Ca. B. C©u 850. C. C©u 847. C©u 844. Al. láng vµ h¬i. /m¹ng tinh thÓ kim lo¹i g©y ra /nguyªn tö kim lo¹i g©y ra. Zn. khèi lîng nguyªn tö kim lo¹i kh¸c nhau. Cu. Kim lo¹i cã tÝnh dÎo nhÊt lµ : Ag / Cu / Fe / Au C©u 849. C©u 845. ChØ ra tÝnh chÊt vËt lÝ chung cña kim lo¹i : Cøng. /gi¶m. Au. TØ khèi lín. C. C©u 846. Fe. ion d¬ng dao ®éng liªn tôc ë nót m¹ng vµ c¸c electron tù do chuyÓn ®éng hçn lo¹n gi÷a c¸c ion d¬ng. Fe. Cu. Al. DÎo. / t¨ng hay gi¶m tuú tõng kim lo¹i. Al.

com – 01679 848 898 169 . B. D. Sè electron ho¸ trÞ thêng Ýt h¬n so víi nguyªn tö phi kim. Cho phÐp dù ®o¸n tÝnh chÊt oxi ho¸ – khö cña c¸c cÆp oxi ho¸ – khö. §©u kh«ng ph¶i lµ tÝnh chÊt ho¸ häc chung cña kim lo¹i ? A. C ®Òu lµ ®Æc ®iÓm cña cÊu t¹o nguyªn tö kim lo¹i.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Ag+ B. B. Fe2+ C©u 866. Cu C. Cu2+ D. c¶ A. Fe2+ C©u 867. Ag D. Cu Cu2+ + 2Fe2+ B. D. B¸n kÝnh nguyªn tö t¬ng ®èi nhá h¬n so víi nguyªn tö phi kim. Fe3+ B. C. Trong ph¶n øng : 2Fe3+ + Cu ChÊt khö yÕu nhÊt lµ : Cu2+ + 2Fe2+ A. mËt ®é electron tù do. C¶ A. Pb2+ C. T¸c dông víi axit. Trong ph¶n øng : Cu + 2Fe3+ ChÊt oxi ho¸ yÕu nhÊt lµ : A. T¸c dông víi baz¬. Ni Pb + Ni2+ B. C©u 863. Cho phÐp dù ®o¸n ®îc chiÒu cña ph¶n øng gi÷a hai cÆp oxi ho¸ – khö. B. T¸c dông víi dung dÞch muèi. C©u 862. C©u 860. Lùc liªn kÕt víi h¹t nh©n cña nh÷ng electron ho¸ trÞ t¬ng ®èi yÕu. D. Phần Đại cương + Vô cơ C. Fe3+ C. ý nghÜa cña d·y ®iÖn ho¸ kim lo¹i : A. C. B. Zn C. T¸c dông víi phi kim. Gi÷a hai cÆp oxi ho¸ – khö sÏ x¶y ra ph¶n øng theo chiÒu : Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Cho phÐp c©n b»ng ph¶n øng oxi ho¸ – khö. §©u kh«ng ph¶i lµ ®Æc ®iÓm vÒ cÊu t¹o nguyªn tö kim lo¹i ? A. Trong ph¶n øng : 2Ag+ + Zn ChÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt lµ : 2Ag + Zn2+ A. C©u 861. Trong ph¶n øng : Ni + Pb2+ ChÊt khö m¹nh nhÊt lµ : A. C. Zn2+ C©u 864. C. D. Ni2+ C©u 865. B. Pb D. Cho phÐp tÝnh sè electron trao ®æi cña mét ph¶n øng oxi ho¸ – khö. Cu2+ D.

D. Tinh thÓ hçn hîp. sau ®ã läc. bét Cu d. chÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt sÏ oxi ho¸ chÊt khö yÕu nhÊt sinh ra chÊt oxi ho¸ yÕu h¬n vµ chÊt khö m¹nh h¬n. ChÊt khö yÕu nhÊt. §Ó t¸ch thuû ng©n cã lÉn t¹p chÊt lµ kÏm. B. sau ®ã läc. ngêi ta khuÊy thuû ng©n nµy trong dung dÞch (d) cña : Pb(NO3)2 C©u 872.4 g D. 0. C©u 870. D. chÊt oxi ho¸ yÕu nhÊt sÏ oxi ho¸ chÊt khö m¹nh nhÊt sinh ra chÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt vµ chÊt khö yÕu h¬n. C©u 869. Hg(NO3)2 Zn(NO3)2 Sn(NO3)2 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. chÊt oxi ho¸ yÕu nhÊt sÏ oxi ho¸ chÊt khö yÕu nhÊt sinh ra chÊt oxi ho¸ m¹nh h¬n vµ chÊt khö m¹nh h¬n. C©u 868.2 g. chÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt sÏ oxi ho¸ chÊt khö m¹nh nhÊt sinh ra chÊt oxi ho¸ yÕu h¬n vµ chÊt khö yÕu h¬n.1M. Tinh thÓ hîp chÊt ho¸ häc. C. D. §Ó lo¹i ®îc t¹p chÊt cã thÓ dïng : A.755 C. D. Tinh thÓ ion. D. 0.6 g C©u 873. Nh÷ng tinh thÓ ®îc t¹o ra sau khi nung nãng ch¶y c¸c ®¬n chÊt trong hçn hîp tan vµo nhau. 1. thiÕc. bét Zn d. B. Cho ph¶n øng : Ag+ + Fe2+ Ag + Fe3+ Fe2+ lµ : A. Ng©m mét l¸ kÏm (d) trong 100ml AgNO3 0. ChÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt. C©u 874. ChÊt khö m¹nh nhÊt. sau ®ã läc. bét Fe d. Tinh thÓ dung dÞch r¾n.2 g B. 6. C.5 g C. H·y tÝnh khèi lîng ®ång b¸m trªn l¸ s¾t. C©u 871. C. biÕt khèi lîng l¸ s¾t t¨ng thªm 1. C. ch×. B. 3.430 D. A. B. Khi ph¶n øng kÕt thóc khèi lîng l¸ kÏm t¨ng bao nhiªu gam ? A. gäi lµ : A. Hîp kim kh«ng ®îc cÊu t¹o b»ng lo¹i tinh thÓ nµo ? A.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Cã dung dÞch FeSO4 lÉn t¹p chÊt CuSO4. Phần Đại cương + Vô cơ A. B.com – 01679 848 898 170 . Ng©m mét l¸ s¾t trong dung dÞch ®ång (II) sunfat. C. 9. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc. ChÊt oxi ho¸ yÕu nhÊt.080 B. 1. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

Hîp kim cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo kh¸c nhiÒu víi tÝnh chÊt cña c¸c chÊt trong hçn hîp ban ®Çu ? A. B. TÝnh chÊt ho¸ häc. C¶ tÝnh dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt cña hîp kim ®Òu kÐm h¬n c¸c kim lo¹i ban ®Çu. C. B. B.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. B. Kim lo¹i. Ion. C¶ A. TÝnh chÊt c¬ häc. C¶ A. C. C. Trong lo¹i hîp kim cã tinh thÓ hçn hîp hoÆc dung dÞch r¾n. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. thµnh phÇn cña hîp kim. C. D. C©u 880. D. Hîp chÊt ho¸ häc trong hîp kim (cã cÊu t¹o tinh thÓ hîp chÊt ho¸ häc) cã kiÓu liªn kÕt lµ : A. D.com – 01679 848 898 171 . C. C©u 876. C. TÝnh chÊt vËt lÝ. B. Céng ho¸ trÞ. Tinh thÓ hçn hîp. TÝnh chÊt cña hîp kim phô thuéc vµo : A. cÊu t¹o cña hîp kim. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. TÝnh dÉn ®iÖn cña hîp kim tèt h¬n. Hîp kim cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo t¬ng tù tÝnh chÊt cña c¸c chÊt trong hçn hîp ban ®Çu ? A. C©u 877. kiÓu liªn kÕt chñ yÕu lµ : A. B. TÝnh chÊt c¬ häc. TÝnh dÉn ®iÖn cña hîp kim kÐm h¬n. Tinh thÓ dung dÞch r¾n. TÝnh chÊt ho¸ häc. C¶ A. liªn kÕt kim lo¹i. Phần Đại cương + Vô cơ A. liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö. D. D. liªn kÕt ion. C©u 878. B. TÝnh chÊt vËt lÝ. C. C©u 875. cßn tÝnh dÉn nhiÖt th× kÐm h¬n c¸c kim lo¹i ban ®Çu. chÕ ®é nhiÖt cña qu¸ tr×nh t¹o hîp kim. B. B. C¶ tÝnh dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt cña hîp kim ®Òu tèt h¬n c¸c kim lo¹i ban ®Çu. C©u 879. C¶ A. C. C¶ A. C. cßn tÝnh dÉn nhiÖt th× tèt h¬n c¸c kim lo¹i ban ®Çu. B. D. So s¸nh tÝnh dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt cña hîp kim víi c¸c kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu : A. C. C. C. Tinh thÓ hîp chÊt ho¸ häc. B. D. B.

C¬ chÕ cña sù ¨n mßn. lµ ph¶n øng ho¸ hîp. Phần Đại cương + Vô cơ C©u 881. C. B. Kim lo¹i bÞ ¨n mßn. NhiÖt ®é nãng ch¶y cña hîp kim thêng cao h¬n. B¶n chÊt cña sù ¨n mßn kim lo¹i : A. 885. Kh«ng cã c¸c ®iÖn cùc. lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö. M«i trêng g©y ra sù ¨n mßn. D. C. B. C. D. c¬ häc. NhiÖt ®é cµng cao th× tèc ®é ¨n mßn cµng nhanh. C. sù ¨n mßn ®iÖn ho¸. Mét lo¹i ®ång thau chøa 60% Cu vµ 40% Zn. øng dông cña hîp kim dùa trªn tÝnh chÊt : A.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. C. X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt. NhiÖt ®é nãng ch¶y cña hîp kim thêng thÊp h¬n. 887. Chóng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y b»ng nhau. B. ho¸ häc. 886. C¨n cø vµo ®©u mµ ngêi ta ph©n ra 2 lo¹i ¨n mßn kim lo¹i : ¨n mßn ho¸ häc vµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ ? A. D. Hîp kim nµy cã cÊu t¹o b»ng tinh thÓ hîp chÊt ho¸ häc ®ång vµ kÏm. B. C©u 882. C¶ B vµ C. D. C¶ A. Sù ¨n mßn vËt b»ng gang trong kh«ng khÝ Èm. C¶ A. B. 888. C¶ A. B. C©u C©u C©u C©u C©u Cu2Zn 884. C. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. B. B. ChØ ra ®©u lµ sù ¨n mßn ho¸ häc : A. B.com – 01679 848 898 172 . B. D. lÝ häc. sù ¨n mßn ho¸ häc. Sù ph¸ huû kim lo¹i do kim lo¹i ph¶n øng víi h¬i níc hoÆc chÊt khÝ ë nhiÖt ®é cao. §Æc ®iÓm cña sù ¨n mßn ho¸ häc : A. C. B. sù gØ kim lo¹i. Sù ¨n mßn c¸c chi tiÕt b»ng thÐp cña ®éng c¬ ®èt trong . C. Hîp kim cã nhiÖt ®é nãng ch¶y n»m trong kho¶ng nhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp nhÊt vµ cao nhÊt cña c¸c kim lo¹i ban ®Çu. Kh«ng ph¸t sinh dßng ®iÖn. D. C©u 883. sù l·o ho¸ cña kim lo¹i. Sù ¨n mßn phÇn vá tµu biÓn (b»ng thÐp) ch×m trong níc. gäi lµ : A. C. Cu3Zn2 Cu2Zn3 CuZn3 A. D. C. So s¸nh nhiÖt ®é nãng ch¶y cña hîp kim vµ c¸c kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu : A.

B. ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ : A. CÆp kim lo¹i – hîp chÊt ho¸ häc. 2H+ + 2e  H2 → Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. D. Lo¹i ¨n mßn kim lo¹i phæ biÕn vµ nghiªm träng nhÊt lµ : A. Sù ¨n mßn mét vËt b»ng gang hoÆc thÐp trong kh«ng khÝ Èm ë cùc d¬ng x¶y ra qu¸ tr×nh. B. C. CÆp kim lo¹i – phi kim. chuyÓn trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp sang m«i trêng t¸c dông phô thuéc vµo kim lo¹i bÞ ¨n mßn. C©u C©u C©u C©u B. Trong sù ¨n mßn ho¸ häc. Kim lo¹i cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n.com – 01679 848 898 173 . A. 890. chuyÓn trùc tiÕp sang m«i trêng t¸c dông. ¡n mßn ®iÖn ho¸. ®iÖn cùc ®ãng vai trß cùc ©m lµ : A. Fe0  Fe2+ + 2e → B. C¸c ®iÖn cùc ph¶i tiÕp xóc víi nhau. 892. Kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh h¬n. B. C¸c ®iÖn cùc cïng tiÕp xóc víi mét dung dÞch chÊt ®iÖn li. D. C. B. ¡n mßn ho¸ häc. B. C. lµ ph¶n øng thÕ.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. B. Kim lo¹i cã tÝnh oxi ho¸ yÕu h¬n. C¶ A. C©u 889. C¸c ®iÖn cùc trong sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ cã thÓ lµ : A. B. Sù ¨n mßn kim lo¹i x¶y ra ë vËt b»ng thÐp ®Ó trong kh«ng khÝ Èm. 893. chuyÓn trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp sang m«i trêng t¸c dông phô thuéc vµo m«i trêng t¸c dông. D. C©u 895. C. C. ¡n mßn c¬ häc. 891. D. CÆp kim lo¹i kh¸c nhau. D. ¡n mßn ho¸ lÝ. C. 2H2O + O2 + 4e  4OH– → D. C. C©u 894. Phần Đại cương + Vô cơ C. Fe0  Fe3+ + 3e → C. C. lµ ph¶n øng trao ®æi. chuyÓn gi¸n tiÕp sang m«i trêng t¸c dông. Sù ¨n mßn kim lo¹i x¶y ra ë vËt b»ng gang ®Ó trong kh«ng khÝ Èm. Trong sù ¨n mßn ®iÖn ho¸. C¸c ®iÖn cùc ph¶i kh¸c chÊt nhau. c¸c electron cña kim lo¹i ®îc : A. D. D. C¶ A. §iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó x¶y ra sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ lµ : A. ¡n mßn ho¸ lÝ. Sù ¨n mßn kim lo¹i x¶y ra ë vËt b»ng s¾t ®Ó trong kh«ng khÝ Èm. Kim lo¹i cã tÝnh khö yÕu h¬n.

§Ó b¶o vÖ vá tµu biÓn b»ng thÐp. D. Cu D. ngêi ta thêng cho thªm vµi giät dung dÞch Ag2SO4 C©u 902. B. ¡n mßn ®iÖn ho¸. Tõ kim lo¹i cÇn b¶o vÖ vµ mét kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh h¬n. B. B. D. ¡n mßn vËt lÝ. Fe – Sn D. Ngêi ta nèi kim lo¹i cÇn b¶o vÖ víi mét tÊm kim lo¹i kh¸c cã tÝnh khö m¹nh h¬n. C. Mét vËt ®îc chÕ t¹o tõ hîp kim Zn – Cu ®Ó trong kh«ng khÝ. B. C©u 900. §Òu lµ sù ph¸ huû kim lo¹i. Ngêi ta phñ kÝn lªn bÒ mÆt kim lo¹i cÇn b¶o vÖ mét kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh h¬n. Cã nh÷ng cÆp kim lo¹i sau ®©y tiÕp xóc víi nhau. chØ lµm thay ®æi tÝnh chÊt vèn cã cña axit : axit kh«ng cßn ph¶n øng ®îc víi kim lo¹i. Phần Đại cương + Vô cơ C©u 896. C. Khi ®iÒu chÕ khÝ hi®ro trong phßng thÝ nghiÖm b»ng c¸ch cho l¸ kÏm t¸c dông víi dung dÞch axit. C©u 901. C. chØ lµm cho bÒ mÆt cña kim lo¹i trë nªn thô ®éng ®èi víi axit. C©u 898. Ba B. Fe – Pb Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. §Òu lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö. D.com – 01679 848 898 174 . D. C©u 897. Fe – Zn B. kh«ng lµm thay ®æi tÝnh chÊt vèn cã cña axit vµ kim lo¹i. ¡n mßn ho¸ häc. Na2SO4 ZnSO4 CuSO4 A. C. Fe C©u 899. C. Zn C. ¡n mßn c¬ häc. §Òu lµ sù t¸c dông ho¸ häc gi÷a kim lo¹i víi m«i trêng xung quanh. C¶ A. D. lµm thay ®æi tÝnh chÊt vèn cã cña axit vµ kim lo¹i. ChÊt chèng ¨n mßn cã ®Æc tÝnh A. B. §Òu cã kÕt qu¶ lµ kim lo¹i bÞ oxi ho¸ thµnh ion d¬ng. Fe – Cu C. H·y cho biÕt vËt sÏ bÞ ¨n mßn theo lo¹i nµo ? A.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. C. khi x¶y ra sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ th× trong cÆp nµo s¾t kh«ng bÞ ¨n mßn ? A. B. ngêi ta cã thÓ chÕ t¹o thµnh hîp kim kh«ng gØ. Ph¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ ®Ó b¶o vÖ kim lo¹i lµ : A. ngêi ta g¾n vµo phÝa ngoµi vá tµu biÓn c¸c tÊm b»ng : A. B¶n chÊt cña sù ¨n mßn ho¸ häc vµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ cã g× gièng nhau ? A.

B»ng ph¬ng ph¸p thñy luyÖn cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc kim lo¹i A. CuCl2  Cu + Cl2 → D. baz¬. 4 C. H2 + CuO  Cu + H2O → C. Cho c¸c kim lo¹i : Na. Al. B. Ph¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn lµ ph¬ng ph¸p : dïng chÊt khö nh CO. §Ó ®iÒu chÕ nh÷ng kim lo¹i cã tÝnh khö trung b×nh vµ yÕu. Phần Đại cương + Vô cơ C©u 903. Fe. 6 C©u 910. C. oxit. Ph¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn. C¶ A. Ph¬ng ph¸p nhiÖt ph©n. B. B. C©u 908. Ph¬ng ph¸p nhiÖt ph©n. Cu. C. Baz¬. cã tÝnh khö trung b×nh hoÆc yÕu. cã tÝnh khö yÕu. Zn + CuSO4  Cu + ZnSO4 → B. C.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. B. C©u 904. cã tÝnh khö m¹nh.com – 01679 848 898 175 . ngêi ta ®iÖn ph©n dung dÞch cña lo¹i hîp chÊt nµo cña chóng ? A. D. Ph¬ng ph¸p thñy luyÖn. C. C©u 906. muèi. D. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. C©u 907. C©u 909. kali. B. Ca. Ph¬ng tr×nh ho¸ häc nµo sau ®©y thÓ hiÖn c¸ch ®iÒu chÕ Cu theo ph¬ng ph¸p thuû luyÖn ? A. Ph¬ng ph¸p thuû ph©n. nh«m. C. magie. ®ång. Ph¬ng ph¸p thuû luyÖn ®îc ¸p dông trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ®iÒu chÕ nh÷ng kim lo¹i A. D. D. cã tÝnh khö trung b×nh. 5 D. Al. Ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n. Ph¬ng ph¸p nµo ®îc ¸p dông trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ®iÒu chÕ nh÷ng kim lo¹i cã tÝnh khö yÕu ? A. Ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n. B. C. C. B»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc bao nhiªu kim lo¹i trong sè c¸c kim lo¹i ë trªn ? A. H2 ®Ó khö ion kim lo¹i trong A. 3 B. hîp kim. Ph¬ng ph¸p ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i lµ : A. 2CuSO4 + 2H2O  2Cu + 2H2SO4 + O2 → C©u 905. Ag. D.

B. Ph¬ng tr×nh hãa häc nµo sau ®©y biÓu diÔn c¸ch ®iÒu chÕ Ag tõ AgNO3 theo ph¬ng ph¸p thuû luyÖn ? dd A. B. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. o D. C©u 911. C. D. Tính axit mạnh. . Sau mét thêi gian thÊy : A. Zn D. C¶ A. A. 2. 2AgNO3 + Zn dung dÞch 2Ag + Zn(NO3)2 t cao B. B. B. C. nhiều phi kim như C. C©u 914. C ®Òu sai. C. khèi lîng anot. D. . Ca C. N O . Thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n dung dÞch CuCl2 víi c¸c ®iÖn cùc b»ng ®ång.Khi tham gia phản ứng oxihóa – khử. S. catot ®Òu gi¶m. các nguyên tố thường bị đưa lên số oxihóa cao. Oxit. C. C©u 915. Thuû luyÖn.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. khèi lîng anot t¨ng. §iÖn ph©n. Tính oxihóa mạnh: . 2AgNO3  2Ag + 2NO2 + O2 → ® pdd C. C TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA HNO3 1. khèi lîng anot. khèi lîng catot t¨ng.com – 01679 848 898 176 +2 +1 0 −3 +5 +4 . N2 O . C©u 913.. … và nhiều hợp chất có tính khử (FeO. 4AgNO3 + 2H2O  4Ag + 4HNO3 + O2 → 0 D. C¶ A. C. C¶ A. ®Ó ®iÒu chÕ Cu tõ dung dÞch CuSO4 cã thÓ dïng kim lo¹i nµo lµm chÊt khö ? A. 4AgNO3 + 2H2O  4Ag + 4HNO3 + O2 → D.Oxihóa được hầu hết các kim loại (trừ Au. B»ng ph¬ng ph¸p nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc nh÷ng kim lo¹i cã ®é tinh khiÕt rÊt cao (99. N2 hay N H NO (nếu là HNO3 loãng) tùy theo độ mạnh của chất khử. K B. C¶ A. khèi lîng anot gi¶m. FeS. catot ®Òu t¨ng.Khi bị HNO3 oxihóa. Trong ph¬ng ph¸p thuû luyÖn. 2AgNO3  2Ag + 2NO2 + O2 → ® pdd C. B. C©u 912. nhiệt độ phản ứng. Ph¬ng tr×nh hãa häc nµo sau ®©y biÓu diÔn c¸ch ®iÒu chÕ Ag theo ph¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn ? .999%) ? A. P. C ®Òu sai. Phần Đại cương + Vô cơ B.). khèi lîng catot gi¶m. 2AgNO3 + Zn  2Ag + Zn(NO3)2 → t B. B. Muèi. nồng 4 3 độ HNO3. C¶ A. N trong HNO3 bị khử thành N O (nếu là HNO3 2 đặc). Pt). NhiÖt luyÖn. B. ..

Tạo ra kết tủa có màu vàng đặc trưng. Fe2O3. Fe. Fe2(SO4)3. nóng. 6. Fe. 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl B. Fe(NO3)2. C. Zn. Cu. C. 2KNO3 → 2KNO2 + O2 B. Câu 4: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí NH3 từ thí nghiệm nào trong các thí nghiệm sau đây: A. Nhiệt phân muối NH4NO2.? A. Cu(OH)2. Fe3O4. Tạo ra dung dịch có màu vàng. 5. không đổi.. Zn. Câu 3: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2. Cho muối amoni tác dụng với chất kiềm và đun nóng nhẹ. H2SO4. P. B. 7. Nhận xét nào không đúng về B ?    Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.. D. D. Không bền với nhiệt. B. C. nguội: HCl. Thêm H 2SO4 vào dung dịch NH4Cl và đun nóng nhẹ. 3CuO + 2NH3 → N2 + 3Cu + 3H2O Câu 9: NH3 + HCl → A + NaOH → B( mùi khai). NH4Cl → NH3 + HCl C. Có khí màu nâu bay ra. FeO. hóa nâu ngoài không khí.khử là A. Fe2O3. B. S. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá . D. Cr. Câu 7: Hiện tượng nào dưới đây đúng khi cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối có chứa ion PO43. Fe(OH)3. FeSO4.com – 01679 848 898 177 . Al. Cu + HNO3(đ) → Cu + HNO3(l) → → Fe + HNO3 (đ) Fe + HNO3 (l) → Al + HNO3 (l) → Mg + HNO3 (l) → → Ca + HNO3 (l) HNO3 (l)+ FeO → HNO3 (l)+ Fe3O4 → HNO3 (l)+ Fe(OH)2 → HNO3 (l)+ FeCuS2 → HNO3 (l)+ FeS → * Điều chế HNO3: . Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng A. Fe(NO3)3. NH3 + HCl → NH4Cl C. C. B. C. ta dùng thuốc thử là A. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc. Tạo khí không màu. B. Fe3O4. FeO. Câu 5: Tìm phản ứng nhiệt phân sai? (Điều kiện phản ứng có đủ) A. thu được một chất rắn là D. 8. Fe(OH)2. Phần Đại cương + Vô cơ * HNO3 đặc nguội làm thụ động hóa Al. R Tröôù Mg c 0 R(NO2)n +O2 → KNO3  t Cu(NO3)2  → 0 0 t0 Mg ñeá Cu R On +NO +O n R(NO3)n t R töø 2 2 2 R Sau Cu R +NO2 +O2 t AgNO3  → 2. NH3 NO NO2 HNO3 . Fe2O3.. NaOH. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O D. Fe3O4. D.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. CuO. C. Fe. HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. D. Na2CO3. C. Câu 8: Phản ứng nào dưới đây cho thấy NH3 có tính bazơ ? (đk thích hợp) A. B.Trong phòng thí nghiệm: cho H2SO4 đặc nóng tác dụng với NaNO3 hoặc KNO3. Ag. Câu 2: Để nhận biết ba axit đặc. Đốt khí hiđrô trong dòng khí nitơ tinh khiết.Trong công nghiệp: N2 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI NITRAT 1. Là chất oxihóa trong môi trường axit: 3Cu + 2NO3– + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O MỘT SỐ CÂU HỎI: Câu 1: Cho từng chất: Fe. Cu. 4AgNO3 → 2Ag2O + 4NO2 + O2 Câu 6: Axit HNO3 thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với: A. NH4NO2 → N2 + H2O D.

Vậy thành phần trăm theo khối lượng của CO2 và N2 trong hỗn hợp là: A. Không khí C. 4. NH4NO3 B. 4) Tác dụng được với oxi. Vậy R là kim loại A. NH3 Câu 19: Khi nhiệt phân Cu(NO3)2 sẽ thu được các chất sau: A. 7) Dung dịch NH3 làm quỳ tím hoá xanh. NH4Cl D.khử? A. Dung dịch axit HNO3 Câu 21: Amoniac có những tính chất đặc trưng sau: 1) Hoà tan tốt trong nước. 15 Câu 24: Khi hoà tan 30 g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong dd HNO3 M lấy dư. 10 B. 1. hoá rắn ở nhiệt độ rất thấp Câu 18: Phản ứng của NH3 dư với Cl2 tạo ra khói trắng. 35% và 65% D. Nhiệt phân NH4NO2 Câu 23: Tổng hệ số cân bằng của phản ứng: M + HNO3  → M(NO3)2 + NO2 + H2O là A.NO2 và O2 D.48 lít NO (đkc). 6) Khử được với hidro.88g D. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl D. Đốt cháy NH3 trong oxi có mặt chất xúc tác platin. Cu. Cu.75 mol B.5 mol N2 phản ứng với 1. 6. 11. N2 và HNO3 D. 2. Dung dịch FeCl3 B. 20 D. Trong số những tính chất trên. D. 1. chất này có công thức hoá học là: A.4 B. 3.2g B. 1. 22. 5) Tác dụng được với kiềm.5 mol D. N2 không duy trì sự sống D.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Tất cả đều sai Câu 22: Khí nitơ có thể được tạo thành trong phản ứng hoá học nào sau đây? A.48 D. NO2 và O2 B. 50% và 50% B. chất khí B.4g kim loại R bằng dung dịch HNO 3 loãng thu được 4. 1 mol C.89% Câu 14: Cho 27. Al. N2 nhẹ hơn nước B. Nhiệt phân AgNO3 D. chỉ có tính khử không có tính oxihóa. B.25g C. NH4Cl và NaNO2 Câu 17: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí N2 bằng phương pháp dời nước vì: A. B. 4.5 mol H2 với hiệu suất 75% thì số mol NH3 thu được là: A. 3) Nặng hơn không khí. Fe. 2. 7 D. N2 và P C. Zn. 0. Fe2O3 + HCl C. CuO. tính chất đúng là: A. Phần Đại cương + Vô cơ A. 30% và 70% C. 1. Nhiệt phân NH4NO3 C. 1. N2 hoá lỏng.6g hỗn hợp gồm Al và Zn có số mol bằng nhau vào dd HNO 3 loãng dư thì thu được V lít (đktc) khí duy nhất không màu. Cu và NO2 Câu 20: Dung dịch sau đây không hoà tan được đồng kim loại (Cu) là A. Fe + HCl Câu 12: Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử A. N2 rất ít tan trong nước C. FeO + HNO3 B. NH2NO2 D. 4. 4.36 Câu 15: Khi cho 0. C. 2 mol Câu 16: Trong công nghiệp người ta điều chế khí nitơ từ: A. làm quì hóa xanh D. 7 B.2 C.com – 01679 848 898 178 . HCl B. 14 C. 2. C là chất nào ?  (OH ) 2  + H 2O Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. thấy thoát ra 6. 1. P2O5 và HNO3 Câu 13: Hỗn hợp X gồm 2 khí CO2 và N2 có tỉ khối hơi với H2 là 18. Câu 11: Phản ứng nào là phản ứng không phải phản ứng oxihoá . 2) Tác dụng được với axit. 5. Fe3O4 + HNO3 D. khí này hóa nâu ngoài không khí. Khối lượng của đồng (II) oxit trong hỗn hợp đầu là: A. Dung dịch HCl C. 4. để sản xuất phân hóa học Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 5. CuO và NO2 C. NH3 và NH4NO3 B.11% và 38.52g Câu 25: NO2 + O 2→ A + Mg→ B to → C. 61. 3. N2 C.72 lit khí NO (đktc). C. giá trị của V là A. 7 C.

9 B. Ca3PO4 Câu 12: Cho 11.16 lít D.05 M với 300 ml dung dịch NaOH 0. MgO D.33 gam B. 100 lần B. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. 1.24g. 6 B. A. Hãy xác định kim loại R. A. 4 C.1M có hằng số phân li axit Ka = 1.10-10 4 A.10-5. Mg C.456 C. A. đồng D. FeO.33 gam D.025M cần cho vào 100ml dung dịch HCl có pH = 1 để dung dịch thu được có pH=2 là bao nhiêu ( trong các số cho dưới đây) A. 38.72.26.2 D. 8.com – 01679 848 898 179 . Mg(NO2)2 Câu 26: Cho 100ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 100ml dung dịch axit photphoric 2M. 0. 99 lần D. 34.1M và H2SO4 0.1M . NaH2PO4 C.10 lần Câu 3: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.50. 2. sắt C. Mg(NO3)2 B.10-2 D.9 Câu 7: Tính p H của dung dịch HCOOH 0.26. C. D. A. ở đktc) và dung dịch X. 2.Biết hằng số phân li của NH + bằng 5.14 lít C.3 B.05 M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH= 13. 35.pH của dung dịch là : A. 1M và 2.Biết pH của dung dịch này là 2. Na2HPO4 và NaH2PO4 D. 3.36 gam hỗn hợp gồm Fe. bạc Câu 28: Cho 1 mol H3PO4 tác dụng 1. 2. Phần Đại cương + Vô cơ A.126 C. pH của dung dịch thu được là A.10-2 B.06 M. 0.344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Na2HPO4 B. CaHPO4 và Ca3PO4 D. 4. 1.25lít B. 0. 0. 9. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư).446 D.8 C. 2. 5 D. 49.33 gam Câu 4: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0. CaHPO4 B. Câu 27: Tiến hành nhiệt phân hết 4. 0. 2. nhôm B. thu được 1. 3.36.1M và NH3 0.15M và 2.09. 0. 0.5M và 2. B. 2.33 gam C.668 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Chủ đề ph Câu 1: Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0.875 B.8. 2.3 D. Đáp án khác Câu 8: Cho dung dịch CH3COOH 0. Ca(H2PO4)2 C.18lít Câu 2: Cho dung dịch NaOH có pH =12 .Cần pha loãng dung dịch NaOH bao nhiêu lần để thu được dung dịch NaOH có pH =11.1M . Đáp án khác Câu 5: Tính độ điện li α của axit CH3COOH 0. Tính a và m: A. Giá trị của m là A. Muối nào sau đây thu được sau phản ứng? A.5 mol Ca(OH)2 muối thu được là A.092% có khối lượng riêng d =1gam/ml và có độ điện li α =5%.4 C. D.26g muối R(NO3)3 thì được một oxit có khối lượng giảm hơn khối lượng muối là 3. Đáp án khác Câu 6: Tính pH của dung dịch hỗn hợp gồm NH 4Cl 0.9 . Na3PO4 và Na2HPO4. 9 lần C.12 M và 2.

0.Biết axit này có thể phân li theo 2 nấc : €€ € €€ € H2S €€ H+ + HS − ( có K1 = 10-7 ) và HS − €€ H+ + S 2− ( có K2 = 1. 4. H2SO4 0. VX:VY=5:3 C.22 D.78 B. 1 C. 4. pH của dung dịch X là: A.02 C. A. Xác định pH của dung dịch B : A.65g và 0.65g và 13.98 B. pH + pOH = 14 B.13M B. Để trung hoà 10 ml dung dịch A cần 10 ml dung dịch B chứa 2 axit HCl và H2SO4. 12 C. 100 lần D. 4 Câu 11: Dung dịch X chứa NaOH 0. 2 B.1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0.15M C. Gía trị pH của dung dịch X là: A.2M. thì tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào: A. 1 B.5M thu dung dịch X . 0. 10 lần Câu 14: Trộn 100ml dd Ba(OH)2 0. Khối lượng kết tủa và giá trị pH của dung dịch thu được sau phản ứng: A. 13 D. pH € € của dung dịch là : A.45 Câu 13: Dung dịch HCl có pH =3 . Phần Đại cương + Vô cơ Câu 9: Cho dung dịch NaOH có pH = 13 (dung dịch A). 1 D. 1 C. 9:11 D. 2 B. 9 lần B. 2 Câu 20: Đáp án nào sau đâylà sai A.2M. Đáp án khác Câu 15: Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để được dung dịch có pH = 4.1M .1M và CH3COONa 0.1M) theo tỉ lệ nào về thể tích để dung dịch thu được có pH=13: A.1M . Nếu bỏ qua hiệu ứng thể tích.Cần pha loãng dung dịch axit này bằng nước bao nhiêu lần để thu đựợc dung dịch HCl có pH = 4 .10-13) . 7 D.1M và NaOH 0. 23. 4.06M và Ba(OH)2 0.5M và 100ml dd KOH 0. pH của dung dịch thu được là: A.2M với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0. Ba(OH)2 0. 2 C. 7 C. 11. Đáp án khác Câu 10: Cho dung dịch H2S 0. Đáp án khác Câu 17: Trộn 50ml dung dịch HCl với 50ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2 Nồng độ mol của dung dịch HCl ban đầu là: A. 12 Câu 19: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0. Kết quả khác Câu 18: Trộn 500 ml dung dịch HNO3 0.2M với dung dịch Y (HCl 0.com – 01679 848 898 180 .0375M và HCl 0.Biết Ka = 1. 11. 3 D.3. VX:VY=5:4 B.0125M thu được dung dịch X. VX:VY=4:5 D.10-5 . A.8. 6 B. 13 Câu 12: Tính pH của dung dịch hỗn hợp CH3COOH 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. C. 3 B. 0.75 D. Tỉ lệ khác Câu 16: Trộn dung dịch X chứa NaOH 0.3g và 13. 99 lần C. 4.1M.12M D.22. 99:101 B. 5 D. 101:9 C.02M. [H+] = 10a thì pH = a Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Cho X tác dụng với 100ml dung dịch H2SO4 1M.

NO3 . N2 . NH4NO3 mmuoái = mkl + 62(nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10 N2 + 8nNH4NO3 ) Löu yù : Saûn phaåm khöû naøo ko coù thì boû qua mmuoái nitrat = 2nNO2 + 4n NO + 10nN2O + 12 N2 + 10 n NH4NO3 5:Coâng thöùc tính khoái löôïng Muoái clorua khi cho muoái cacbonat taùc duïng vôùi dd HCl giaûi phoùng khí CO2 vaø H2O mmuoái clorua = mmuoái cacbonat + 11n CO2 6:Coâng thöùc tính khoái löôïng Muoái sunfat khi cho muoái cacbonat taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng giaûi phoùng khí CO2 vaø H2O mmuoái sunfat = mmuoái cacbonat + 36n CO2 7:Coâng thöùc tính khoái löôïng Muoái clorua khi cho muoái sunfit taùc duïng vôùi dd HCl giaûi phoùng khí SO2 vaø H2O mmuoái clorua = mmuoái sunfit . Phần Đại cương + Vô cơ C.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.lg[H+] Caùc Coâng Thöùc Hoa Hoïc Duøng Cho Giaûi Hoaù Voâ Cô 1: Coâng thöùc tính khoái löôïng Muoái clorua khi cho kim loaïi taùc duïng vôùi d d HCl giaûi phoùng khí H2 mmuoáiclorua = mkl + 71 nH2 2:Coâng thöùc tính khoái löôïng muoái sunfat khi cho kim loaïi taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng giaûi phoùng H2 mmuoái = mkl + 96 nH2 3:Coâng thöùc tính khoái löôïng muoái sunfat khi cho kim loaïi taùc duïng vôùi dd H2SO4 ñaëc taïo saûn phaåm khöû SO2 .com – 01679 848 898 181 .mO (Oxit) nO(oxit)= n CO = nH2 = nCO2 = nH2O Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.9n SO2 8:Coâng thöùc tính khoái löôïng Muoái sunfat khi cho muoái suufit taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng giaûi phoùng khí CO2 vaø H2O mmuoái sunfat = mmuoái cacbonat + 16n CO2 9:Coâng thöùc tính soá mol oxit khi cho oxit taùc duïng vôùi dd axit taïo muoái vaø H2O NO(Oxit) = nO(H2O) = 1/2nH (Axit) 10:Coâng thöùc tính khoái löôïng Muoái sunfat khi cho Oxit Kim loaïi taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng taïo muoái sunfat vaø H2O Oxit + dd H2SO4 loaõng Muoái sunfat + H2O : mmuoái sunfat = mOxit + 80n H2SO4 11:Coâng thöùc tính khoái löôïng Muoái clorua khi cho Oxit Kim loaïi taùc duïng vôùi dd HCl taïo muoái clorua vaø H2O M Muoái clorua = mOxit + 55nH2O = mOxit + 27. H2S M muoái sunfat = mkl + 96/2(2nSO2 + 6nS + 8nH2S ) = m kl + 96(nSO2 + 3n S 4n H2S) Löu yù : Saûn phaåm khöû naøo ko coù thì boû qua NH2SO4 = 2nSO2 + 4n S + 5n H2S 4:Coâng thöùc tính khoái löôïng muoái nitrat khi cho kim loaïi taùc duïng vôùi dd HNO3 giaûi phoùng khí NO2 .5nHCl 12:Coâng thöùc tinh khoái löôïng kim loaïi khi cho Oxit kim loaïi taùc duïng vôùi caùc chaát khöû nhö :CO. pH = . [H+] . C mkimloaïi = mOxit . S. Al . H2 .N2O. [OH-] = 10-14 D.

nOH.dd bazo kieàm .n keát tuûa + n H+ 17: Coâng thöùc tinh theå tích dd HCl caàn cho vaøo dd NaAlO2 hoaêc Na[Al(OH)4] ñeå xuaát hieän 1 löông keát tuûa theo yeâu caàu Ta coù 2 keát quaû: n H+ = n keát tuûa n H+ = 4 n Al O2. FeO..2 n keát tuûa 20: coâng thöùc tinh khoái löôïng muoái thu ñc khi hoaø tan heát hh Fe vaø caùc oxit Fe baèng HNO3 loaõng giaûi phoùng khí NO mMuoái = 242/80(mhh + 24 n NO ) 21:coâng thöùc tinh khoái löôïng muoái thu ñc khi hoaø tan heát hh Fe vaø caùc oxit Fe baèng HNO3 ñaëc.com – 01679 848 898 182 . axit.. Phần Đại cương + Vô cơ 13: Coâng thöùc tính soá mol kim loaïi khi cho kim loaïi taùc duïng vôùi H2O. bieát oxi hoaù khoái löôïng Fe naøy baèng oxi ñc hh raén X .= 3 n keát tuûa : n OH. NO m Muoái = 242/80(mhh + 24nNO + 8 n NO2 ) 23: coâng thöùc tinh khoái löôïng muoái thu ñc khi hoaø tan heát hh Fe .n Keát tuûa 16: coâng thöùc tinh hteå thích dd NaOH caàn cho vaøo hh dd Al 3+ vaø + H ñeå xuaát hieän 1 löông keát tuûa theo yeâu caàu Ta coù 2 keát quaû .n OH.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.(Max) = 4 n Zn2+ .(max)= 4n Al3+ .3 n keát tuûa 18: : Coâng thöùc tinh theå tích dd HCl caàn cho vaøo hh dd NaOH vaø NaAlO2 hoaêc Na[Al(OH)4] ñeå xuaát hieän 1 löông keát tuûa theo yeâu caàu Ta coù 2 keát quaû N H+ = n keát tuûa + n OHn H+ = 4 n Al O2. Fe2O3 . dd NH3 giaûi phoùng H2 Nkl= 2/n x n H2 vôùi laø hoaù trò cuûa kim loaïi 14 : Coâng thöùc tính theå tích CO2 caàn haáp thuï heát vaøo moät dd Ca(OH)2 hoaëc Ba(OH)2 ñeå thu ñc 1 löôïng keát tuûa theo yeâu caàu Ta coù 2 keát quaû nCO2 =n keát tuûa ( öùng vôùi theå tích nhoû nhaát CO2) nCO2 = n OH (öùng vôùi theå tích lôùn nhaát CO2) 15 :Coâng thöùc tính theå tích dd NaOH caàn cho vaøo dd Al 3+ ñeå xuaát hieän keát tuûa theo yeâu caàu .(min) = 3 n keát tuûa + n H+ -nOH.3 n keát tuûa + n OH19:Coâng thöùc tính theå tích dd NaOH caàn cho vaøo hh dd Zn2+ ñeå xuaát hieän 1 löôïng keát tuûa theo yeâu caàu Ta coù 2 keát quaû .noùng dö giaûi phoùng khí SO2 + mMuoái = 400/160 (mhh + 16n SO2 ) 24:coâng thöùc tính khoái löôïng Fe ñaõ duøng ban ñaàu .(Min) = 2 n keát tuûa -nOH.= 4 n Al 3+ . Hoaø tan heát X vôùi HNO3 ñaëc. Fe3O4 baèng H2SO4 ñaëc . noùng dö giaûi phoùng khí NO2 + mFe = 56/80 ( m hh + 8 n NO2 ) Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. noùng dö giaûi phoùng khí NO2 mMuoái = 242/80(mhh + 8 n NO2 ) 22: coâng thöùc tinh khoái löôïng muoái thu ñc khi hoaø tan heát hh Fe vaø caùc oxit Fe baèng HNO3 dö giaûi phoùng khí NO2 .nOH.

.. nóng)  NO2↑+. (NH4)3PO4 t  → NH3 + ? → NH3 + ? 0 0 3.. Fe +HNO3 (đặc) t NO2 ↑ + ? + ? → 2.. Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây : 0 1. nóng)  NO2↑+.. Lập các phương trình hóa học và cho biết As. Hoaø tan heát X vôùi HNO3 loaõng giaûi phoùng khí NO + mFe = 56/80 ( m hh +24 n NO2 ) *Chuù yù: Caùc coâng thöùc töø 20  25 coù theå duøng chung coâng thöùc sau : * mFe = 0. NH4Cl + NaNO2 t → ? + ? + ? 4.4 n SPK nhaân Soá e ñeå taïo ra saûn phaåm khöû Vấn đề 8 NITƠ VÀ HỢP CHẤT I – BÀI TẬP TỰ LUẬN I.. cung cấp nguồn phân đạm cho cây cối : + N2 + X NO M + H + ( 2 X (6) NO X ) NO2 + X 2 − O+ ( 1 ) 2 (5) Ca(NO3)2 ( 3 ) ( 4 ) + X 2 O+ H + M + X Y NH4NO3 NO2 ( 9 ) ( 7 ) ( 8 ) + O D + O+ HO E H Y + Z Bài 6. Viết các phương trình hóa học để thực hiện các sơ đồ chuyển hóa sau : a) NH3 + C t ° u O A (khí) + C NH3 t ° . Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau : a)Fe+HNO3(đặc. bieát oxi hoaù khoái löôïng Fe naøy baèng oxi ñc hh raén X .H3PO4+.6 n SPK nhaân Soá e ñeå taïo ra saûn phaåm khöû * mCu = 0. d)P+ HNO3(đặc)  NO2↑+.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. → → c)Ag+HNO3(đặc. Phần Đại cương + Vô cơ 25: coâng thöùc tính khoái löôïng Fe ñaõ duøng ban ñaàu .FeS +H+ + NO 3  N2O ↑ + ? + ? + ? → Bài 5. x t 2 H + 2 O 2 2 2 + N a O t °H G H Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.. b)Fe+HNO3(loãng)  NO↑+. Bi và Sb2O3 thể hiện tính chất gì? a)As+HNO3  H3AsO4+NO2+H2O b)Bi+HNO3  Bi(NO3)3+NO+H2O → → c)Sb2O3+HCl  SbCl3+H2O d)Sb2O3+NaOH  NaSbO2+H2O → → Bài 2..FeO+HNO3 (loãng)  NO ↑ + ? + ? → 4. Fe +HNO3 (loãng)  NO ↑ + ? + ? → 3.Fe2O3 +HNO3 (loãng)  ? + ? → 5.1 Hoàn thành phương trình phản ứng Bài 1.. → → Bài 4. (NH4)2Cr2O7 t → N2 + Cr2O3 + ? Bài 3.7 m X + 5. p . x t t ° . Sơ đồ phản ứng sau đây cho thấy rõ vai trò của thiên nhiên và co người trong việc chuyển nitơ từ khí quyển vào trong đất... ? + OH– 2.com – 01679 848 898 183 .8 m X + 6. Lập các phương trình hóa học sau đây : 0 1...

NH4NO2 N2 + H2O b. N2  NH3NONO2HNO3Cu(NO3)2CuOCuCuCl2Cu(OH)2 [Cu(NH3)4] (OH)2 1) NH4NO2 (1) N2 (2) NH3 (3) NO (4) NO2 (5) HNO3 (6) NH3 (8) Fe(OH)2 (7) NH4NO3 Bài 9. nóng) + Fe(OH)2. Hãy viết các phương trình phản ứng hoá học thực hiện dãy biến hoá sau: → N2 → A2 → A3  → A4 → A05   → A3 A1  t Bài 8. Fe(OH)2 + HNO3 → NO + …+… H2O 11. a) NH4NO3 + Ca(OH)2 b) Cu(NO3)2 + KOH c) NaNO3 + HCl d) KNO3 + H2SO4 + Cu e) Al(NO3)3 + NaOHdư f) FeCl3 + KOHdư Bài 13. b) NH4NO3  N2  NO2  NaNO3 O2. NH3  Cu(OH)2  [Cu(NH3)4]OH Bài 10. Cu + HNO3 loãng 12. g) HNO3 (đặc.n  ? + NO2 + H2O j. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O → Al(NO3)3 + N2O + H2O 2. Bài 12. Cu + HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O. Al+ HNO3l  ? + NO + H2O i. NaNO3. NH4NO3. c) HNO3 (đặc. FexOy+HNO3 đặc  h. nóng) + Mg. (NH4)2SO4 +NaOH NH3 + Na2SO4 +H2O d. Fe3O4 + HNO3 loãng → → Al(NO3)3 + N2O + NO + NO2+ 4. NH4NO2. Hg(NO3)2. Viết phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân các muối NH4Cl. FeS + HNO3 → NO + H2SO4+ …+… 6. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau: a. Al + HNO3 8. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O 7. 13. Những cặp chất nào sau đây không tồn tại trong dung dịch.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. M + HNO3 M(NO3)n + NxOy + H2O k. FeCO3 + HNO3 → NO + CO2 + …+… → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Hoàn thành các phương trình hóa học giữa các chất sau. Cho biết phản ứng nào thể hiện tính axit? phản ứng nào thể hiện tính oxi hóa mạnh? a) HNO3 + NaOH. Fe3O4+HNO3đ. P + H2SO4đ ? +? + ? f. FeO + HNO3 loãng → 3. FeS2 + HNO3 → NO + H2SO4+ …+… Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. nóng) + S. P+ HNO3 + H2O ? + NO g. Bài 11.com – 01679 848 898 184 . Cu(NO3)2. (NH4)2CO3 NH3 + CO2 + H2O e. Phần Đại cương + Vô cơ b) NO2 (6) (7) ( 8 ) HNO3 t0 ( 1 ) NO ( 2 ) ( 3 ) NH3 ( 9 ) CuO O2 ( 5 ) N2 NO ( 4 ) Cu(NO3)2 O2 ( 1 0 ) Cu H2O Cu t0 Bài 7. Viết phương trình hóa học thể hiện dãy chuyễn hóa (ghi đầy đủ điều kiện) a) N2  NO  NO2  HNO3  Fe(NO3)3  NO2. Fe(NO3)2. Al + HNO3 10. Viết phương trình ion thu gọn. 5. NH4HCO3. d) HNO3 (loãng) + FeCO3. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + NO + H2O 9. NH4NO3 N2O + H2O c. 1. e) HNO3 (đặc. b) HNO3 (loãng) + CuO. (NH4)2CO3.

Fe2O3 + HNO3 → I. 2.Chất nào sẽ bị từng chất trên hấp thụ?Chất còn lại sau cùng là gì? Viết các phương trình dạng phân tử . Hiện tượng gì xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau ? 1. Phần Đại cương + Vô cơ 18. N2 được điều chế bằng phương pháp nào? Trong công nghiệp có sử dụng phương pháp đó không? Vì sao? Trong công nghiệp điều chế nitơ bằng cách nào? Bài 3. CuFeS2 + HNO3 → NO + H2SO4+ …+…+… 15.Thêm lượng dư NH3 vào phần 2. khuấy đều thu được dd A4 màu xanh lam đậm. Bài 2.com – 01679 848 898 185 . Bài 8. Viết phương trình phản ứng Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Thêm lượng dư dung dịch NH3 vào phần 2. CuS + HNO3 → NO + H2SO4 +…+….14. Phản ứng tạo thành dung dịch A1 và làm giải phóng khí A2 không màu và bị hoá nâu trong không khí. Viết phương trình và giải thích hiện tượng trong các trường hợp sau: a) Sục từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. a. N2O.2 Viết phương trình và giải thích hiện tượng Bài 1. A4 b. C + HNO3 đặc → 16. Tại sao ở nhiệt độ thường nitơ lại kém hoạt động hóa học. Nguyên liệu để tổng hợp amoniac trong công nghiệp? Dùng những biện pháp gì để thu được nhiều NH3 Bài 4.A3. Chia A2 thnàh 2 phần . Cu2S + HNO3 → NO + H2SO4 +…+…. P + HNO3 đặc → 17. Bài 7. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được một khí làm xanh giấy quỳ ẩm. cho khí amoniac lấy dư tác dụng với đồng (II) oxit khi đun nóng. c) Cho Ca tác dụng với dung dịch HNO3 rất loãng thi được khí mùi khai và một khí không màu (tác dụng với oxi gây ra phản ứng nổ). A3. cho khí amoniac tác dụng với oxi không khí khi có platin làm chất xúc tác ở nhiệt độ 850 – 9000C. Trong phòng thí nghiệm. A2. đồng thời khuấy đều hỗn hợp thu được dung dịch A4 có màu xanh lam đậm.Thêm dung dịch BaCl2 vào phần 1. Hãy chỉ ra A1. Cho 1 mẫu kẽm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. cho khí amoniac lấy dư tác dụng với khí clo. sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và hỗn hợp khí NO. 20. 19.muối B + Cu → Không PƯ . Chia A1 làm 2 phần. Bài 5. Bài 9 (ĐHQGHN – 1999) Cho một lưọng Cu2S tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đun nóng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.A2.ion và ion thu gọn. Dẫn không khí có lẫn hơi nước lần lượt đi qua dd H2SO4 đậm đặc. Bài 6. Nitơ là nguyên tố phi kim có độ âm điện tương đối lớn.muối A +Cu → Không PƯ .A4 là gì ? b. Viết các phưong trình phản ứng mô tả các quá trình hoá học vừa nêu trên.Thêm dung dịch BaCl2 vào phần 1 tạo ra kết tủa trắng A3 thực tế không tan trong axit dư . Cho 1 lượng Cu2S tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 đun nóng tạo thành dd A1 và giải phóng khí A2 không màu hoá nâu trong không khí. Bài 10.muối A + muối B → Không PƯ . B thoả mãn đk: . nêu vai trò của từng chất tham gia PƯ. dd Ca(OH)2 và vụn đồng dư nung đỏ. S + HNO3 đặc → Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Viết các phương trình hóa học minh họa. thấy tạo thành kết tủa trắng A3 thực tế không tan trong axit dư. b) Sục từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch CuSO4. Xác định A1. 3. Chọn 2 muối A. a.muối A + muối B + Cu → có PƯ Viết PTPƯ.

Nhận biết bằng: a) quỳ tím Ba(OH)2. SO42-. Fe(NO3)3. Bài 16. Mg(NO3)2. mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau: Na 2CO3 .NO2.Chỉ dùng một hoá chất duy nhất hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: NH4Cl.H2S b.3 Nhận biết – tách chất Bài 1. HCl. CO32-. NH3. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.NH4Al(SO4)2. NH3. CuSO4. c. Fe3+.SO2 và CO2. SO42-. dd Na3PO4. NaNO3. CO32. NH4Cl. Bài 14. NH4Cl.CO2. 3.NH3. KNO3. H2S. Nhận biết các chất bột đựng trong các lọ mất nhãn: NH4Cl. H3PO4 e.N2. HNO3 Bài 2. BaCl2. NH4+ .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. NH4NO3.Làm thế nào để thu được N2 tinh khiết từ hỗn hợp trên. Bài 10. K2SO4. (NH4)2CO3. Bài 8. NH4Cl.hãy nhận biết các dung dịch sau:HCl. 3. NO3-. b. NaNO3.SO2. H2SO4. Bài 13. Có 4 ống nghiệm đánh số 1. SO32-.Na2CO3.HCl. (NH4)2SO4. NH4Cl. NH4 NO3.SO2. NaCl.Hãy đưa ra một thí nghiệm đơn giản nhất để nhận ra bình đựng khí NH3. Cu(NO3)2. 2. KCl.Cl2. NH4NO3. HNO3. MgCl2. Bài 15. KNO3.com – 01679 848 898 186 . Bài 3.FeCl2. f. H2. CO2. SO32-. (NH4)2SO4. NH4HCO3..Giải thích cách làm và viết các phương trình hoá học (nếu có). 4. FeSO4 và AlCl3. Các khí: N2.NH3.SO2. Phân biệt các chất đựng riêng biệt trong các bình khác nhau: 1. Bài 19: Bằng phương pháp hoá học hãy chứng tỏ sự có mặt đồng thời của các ion sau đây trong một dung dịch: NH4+. Bài 6.H2S. Tách rời từng chất ra khỏi hỗn hợp sau: a. Bài 21: Hãy tìm cách nhận biết các ion ( trừ H+ và OH. NaNO3. Bài 12. N2O5.NH4Fe(SO4)2. HNO3. Bài 4. Bài 22: Dung dịch A chứa các ion sau đây: Na+.CO2.N2. b) một thuốc thử: NH4NO3. HCl. MgCl2. HNO3. NaCl. Na2SO4. NaNO3. g. Phần Đại cương + Vô cơ I. CO2. c. Chất rắn: NH4NO3. Hỏi ống nào đựng dung dịch gì? Bài 17. NH4NO3. 6. HCO3-. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau a. CO32-.MgSO4 và NaCl. HCl. (NH4)2SO4. (NH4)2SO4.NaOH. NaCl.Cl2 và CO2. Bài 18.NH3. Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các khí:NH3. CO2.NO. SO42-. MgSO4. H3PO4. Dùng một hoá chất để nhận biết các dd : (NH4)2SO4. dung dịch HCl và dung dịch Ba(OH)2 có thể nhận biết được các ion nào sau đây trong cùng một dung dịch: Na+.không được dùng hoá chất nào khác. H2SO4. Lấy ống 3 đổ vào ống 4 thấy có khí bay ra. (NH4)2SO4. H2SO4. Trong một dung dịch có chứa đồng thời các ion sau: NH4+ . SO2. Bài 20: Chỉ dùng quỳ tím. HNO3. NH4+. 2. N2.Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn: NH3.H2 Bài 7. Bài 9 Chỉ dùng một hoá chất duy nhất để phân biệt các dung dịch : NH4NO3. KCl. Tách và tinh chế: a) Tinh chế N2 khi bị lẫn CO2. CuCl2. (NH4)2SO4 và CaCl2. NH3. O2. Bài 11.O2. NH3. 4. Lấy ống 1 đổ vào ống 3 thấy có kết tủa.CO2 và NO Bài 5 Tinh chế NH3 trong hỗn hợp gồm :NH3. NH4Cl. H2SO4. Chỉ dùng quì tím.HCl. d. NaNO3. c) Tách từng chất ra khỏi hhợp rắn NH4Cl. MgCl2. (NH4)2SO4.MgCl2. 5. Làm thế nào để nhận biết sự có mặt đồng thời của các ion sau đây trong một dung dịch: Na + .NO. b) Tách từng chất ra khỏi hhợp khí: N2. HNO3. Có 5 bình đựng riêng biệt 5 chất khí:N2. CO32-. HCO3-. NaOH. FeCl2 . dd chứa: HCl. Bằng những phản ứng hoá học nào có thể nhận biết được các ion đó trong dung dịch.)có mặt trong dung dịch chứa hỗn hợp các chất sau bằng phương pháp hoá học: AlCl3 . NO.(NH4)2SO4. H2S. NaNO3. Cho hỗn hợp khí sau:N2. Các khí: NH3. Chất rắn: P2O5. HCl.Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết các ion đó. HCO3-. Na3PO4. Cl2.

Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dung dịch NH3 30% ( d= 0.92 lit NH3 và 120 gam CuO .(đktc) Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.56 atm và dẫn vào bình phản ứng có dung tích 20 lit. b)Nếu lấy 12. Tìm H% . Bài 2:Cho một bình kín dung tích 112 lít trong đó chứa N 2 và H2 theo tỉ lệ thể tích 1:4 OoC và 200 at ( xúc tác thích hợp ) nung nóng bình một thời gian sau đó đưa về nhiệt độ O oC thấy áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu .Tính H % phản ứng ( V đo ở đktc ) Bài 6 : Cần lấy bao nhiêu lit N2 và H2 để tạo ra được 201.5 a)Xác định %V hỗn hợp trước và sau phản ứng .925 kg/l . d= 0. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí B . Tính H% phản ứng đun nóng . b) Tính H% . Bài 8: Trong một bình kín chứa 90mol N2 và 310 mol H2 . Tính %V mỗi khí trong hỗn hợp còn lại Bài4: Thực hiện phản ứng với 17.6 .5% lượng NH3 tạo thành điều chế được bao nhiêu lít dung dịch NH 3 25% ( d= 0. bằng 4.hơi nước ngưng tụ . Bài 7: Lượng NH3 tổng hợp được từ 28 m3 hỗn hợp N2 và H2 (đktc) có tỉ lệ thể tích là 1: 4 . lúc đầu có áp suất bằng p=200 atm . Tính thể tích dung dịch NH3 thu được biết H%=96% . Hỗn hợp khí đi ra được làm nguội . a)Tính số mol N2 và H2 có lúc đầu . Phần Đại cương + Vô cơ I. Bài 4: Nén một hỗn hợp gồm 4 lit N2 và 14 lit H2 trong bình phản ứng ( to >400 oC và xúc tác thích hợp ).com – 01679 848 898 187 . a)Tính thể tích N2 .2 Xác định thành phần hỗn hợp khí và áp suất Bài1 : Một bình kín dung tích 14 lit chứa 14gam Nitơ ở Oo C . đem điều chế dung dịch NH3 20% . Tính p . I.6 . Bài 2: Trộn 50 lit hỗn hợp khí gồm NO và N2 có tỉ lệ số mol là 1:1 với 50 lit không khí . Bài 10 : Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với H2 bằng 3.4.4 lit hỗn hợp khí ( ở cùng đk to và p ) .829 g/ml ) .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Nhiệt độ giữ cho không đổi đến khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng .4 Bài toán định lượng I. Bài 3: Đun nóng hỗn hợp gồm 200 gam NH4Cl và 200 gam CaO .1 Hiệu suất phản ứng Bài 1: Một hỗn hợp A gồm hai khí N2 và H2 theo tỉ lệ mol 1 : 3 cho chúng phản ứng với nhau tạo NH3.4. c)Tính áp suất của hỗn hợp khí khi đó . Bài 5 : Từ 112 lit N2 và 392 lit H2 tạo ra được 34 gam NH3 . (các thể tích khí đo cùng đk ) Bài 3: Trộn lẫn 60ml NH3 và 60ml O2 rồi cho đi qua ống đựng chất xúc tác Pt ( nhiệt độ cao). Tính áp suất của hỗn hợp khí khi đó . Biết H%=20% .Tính thể tích khí NO2 tạo ra .6 lit NH3 . Bài 9: Hỗn hợp khí N2 và H2 có tỉ lệ thể tích là 1:4 được nén tới áp suất 252. a) Tính H % phản ứng . Tỉ khối hơi của A đối với B là 0.Sau khi đun nóng một thời gian để hệ đạt tới trạng thái cân bằng thì tỉ khối của hỗn hợp sau phản ứng đối với H2.907 g/ml ) .Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 .Biết H% =18% ( V đo ở đktc) . Sau phản ứng thu được 16. nhiệt độ trong bình là 497 oC được giữ không đổi trong quá trình phản ứng . b)Tính số mol mỗi khí khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng biết H%=25% .

Bài 10 : Hỗn hợp khí N2 và H2 có tỉ khối với H2 bằng 4. Tính khối lượng dung dịch HNO3 50. Bài 7: Người ta điều chế axit nitric từ nguyên liệu chính là N2 . Người ta phải dùng hết 168ml N2 (đktc) . Phần Đại cương + Vô cơ b)Tính thể tích dung dịch H2SO4 đ. mỗi chất 1mol. Hh khí thoát ra được dẫn vào 89. Cho nhiệt độ bình giữ không đổi . dưới áp suất 1 atm . Biết A có tỉ khối so với O2 bằng 1. Bài 9: Đun nóng 127 gam hỗn hợp hai muối (NH4 )CO3 và NH4HCO3 hỗn hợp phân hủy hết thành khí và hơi nước.com – 01679 848 898 188 . Phân tử khối của A là 79.1 lit hỗn hợp khí . 23 Bài 14: Một hỗn hợp khí X gồm 3 oxit của Nitơ : NO .2ml nước thì còn dư 1. Tính nồng độ % của dd axit Bài 4: Hợp chất A là 1 muối của Nitơ rất không bền. Xác định CTPT của A và B . Bài 5: Dung dịch NH3 25% có d= 0. I. a)Trong 100ml dung dịch có hòa tan bao nhiêu lit NH3 (đktc) . CT của hợp chất A? Bài 5: Nhiệt phân hoàn toàn 18.n có nồng độ 55% và d=1. Tính thể tích các khí thoát ra ( ở 27. %VNO2 =15% . Xác định công thức NxOy .96lit NH3 (đktc) cho tan vào 200ml dung dịch H2 SO4 1. B tạo thành từ hai phân tử A hóa hợp với nhau .Tính %V mỗi khí . Tính khối lượng mỗi muối trong hh đầu b. Tính khối lượng Cu(NO3)2 đã bị phân huỷ b. Nx Oy biết %VNO =45% . Tính thể tích các khí thoát ra ở đkc Bài 2: Nung nóng AgNO3 sau một thời gian dừng lại để nguội và đem cân thấy khối lượng giảm đi 31g a.25 .Tính nồng độ các muối có trong dung dịch thu được .Người ta phải dùng hết 168 ml N2 (đktc ) với H% = 80% .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.5M . NO2 .4 và d NO / N x O y = . % m NO =23. a)Tính số mol khí sau phản ứng .115 M .4. sau một thời gian dừng lại. Bài12 : Một bình kín chứa 4mol N2 và 16mol H2 có áp suất là 400atm khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tham gia phản ứng là 25% . a.427 g/ml đủ để làm tan hết chất rắn thu được sau phản ứng .45% .8g muối nitrat của 1 kim loại hoá trị 2 không đổi thu được 8g 1 oxit.12lit khí ở đkc không bị hấp thụ (lượng O2 hoà tan không đáng kể) a. Bài 6: Dẫn 8.Tính %V mỗi khí trong hỗn hợp . Tính lượng AgNO3 ban đầu biết AgNO3 bị phân huỷ chiếm 65% về khối lượng b.4% thu dược .3 Bài tập nhiệt phân muối nitrat Bài 1: Nhiệt phân a(g) muối Cu(NO3)2 . Tính khối lượng dung dịch HNO3 50.Tính tỉ lệ số mol hai muối trong hỗn hợp . b)Tính thể tích dung dịch NH3 đủ để làm kết tủa hết cation Al 3+ có trong 100ml dung dịch Al2 (SO4 )3 1.30C và 2atm) Bài 3: Nhiệt phân hoàn toàn 27. Bài 11 : A và B là hai oxit của Nitơ có cùng %N = 30.3g hh NaNO3 và Cu(NO3)2. dễ bị nhiệt phân (ở nhiệt độ thường phân huỷ chậm). để nguội và đem cân thấy khối lượng giảm đi 27g.91 g/ml .4375 . Bài 8 : Người ta điều chế axit nitric từ nguyên liệu chính là N2 .6% . b) Tính áp suất hỗn hợp khí sau phản ứng . khi đó 1mol chất A tạo 2 chất khí và 1 chất ở trạng thái hơi.4% thu được. Xđịnh CT muối nitrat? Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Làm nguội sản phẩm đến 27 oC thu được 86. 15 Bài 13 : Môt hỗn hợp khí gồm NO và NxOy có M = 36.

584lit khí Z.24g hh gồm 1 Kl hoá trị 2 và oxit của nó tác dụng với 220ml dd HNO3 1M thu được khí NO và dd Y.09g kết tủa.2g hỗn hợp Fe(NO3)3.984 atm ở 270C. Cô cạn Y rồi lấy chất rắn nung tới khối lượng không đổi được 7.4.92 ml nước thu được dung dịch B và còn lại khí C bay ra. Bài 2: Cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO 3 loãng . được chất rắn A và khí B. Tính nồng độ % của dung dịch B và thể tích khí C ở đktc.dư thì có 6.5 gam muối Fe(NO3)3 một thời gian rồi ngừng lại và để nguội. b) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.333M tạo NO.15 gam/ml) để cã thể hoà tan tối đa lượng chất rắn A.59 gam Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O . Zn.2 lit dung dịch HNO3 cho bay ra một hỗn hợp khí NO và N2O .78 gam hỗn hợp gồm hai muối Al(NO3)3 và AgNO3 người ta thu được 8.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.5 gam. Cho Y vào dd AgNO3 dư thu được 20. Nung nóng 302. Cho khí hấp thụ vào nước thu được 2 lít dung dịch Z và còn lại thoát ra 3. Nhiệt độ và áp suất trong bình trước khi nung là 0.04 lít hỗn hợp khí X ( NO2 và O2). Xác định pH của dung dịch Z. Xác định KL? Bài 9: Nung 67.36 lít khí (đktc).75 . Tính thành phần % khối lượng của A tan trong C Bài 14: Nung 9.52g gồm KL hóa trị 2 (không phải là KL mạnh) và muối nỉtẩ của nó.5. 2. Nung X trong bình kín đến hoàn toàn được chất rắn Y.5 lít chứa khí N2. Bài 3: Một lượng 13.Nung hỗn hợp muối khan này đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn. cô cạn dung dịch X thu được 67.2 . Xác định công thức của muối X. Xác định muối đem nhiệt phân.48l it khí oxi(đktc).2g chất rắn. Tính khối lượng dung dÞch NaOH 4M (d = 1.4 Bài tập HNO3 Bài 1: Hòa tan 4. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. a) Tính khối lượng muối đã phân hủy. Tính thể tích mỗi khí . KClO3.39g chất rắn X gồm KCl. Chất rắn sau khi nung có khối lượng bằng bao nhiêu? Bài10: Cho 17.4 gam M(NO3)n trong bình kín có V bằng 0.5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2. Cho toàn bộ A vào dung dịch C.Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 16.96 lít hỗn hợp khí Y (đktc).2M và Y cũng pư vừa hết với 380ml dd HNO3 1. Sau đó đưa bình về 270C thì áp suất trong bình là p. Bài 15 (CĐSP Bắc Giang. Bài 12: Nhiệt phân hoàn toàn R(NO3)2 thu được 8 gam oxit kim loại và 5. Bài 17. 1. Bài11: Nung m gam hỗn hợp X gồm Zn(NO3)2 và NaNO3 ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn thu được 8. Giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. I. Biết Y pư vừa hết với 600ml dd H2SO4 0. a) Tính thể tích khí A (đktc). Sau khi nung muối bị nhiệt phân hết thì còn lại 4 gam chất rắn là M2On .7 gam hỗn hợp Cu.Tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 bằng 19.3gam muối khan( không có NH4NO3 ). b) Tính thể tích các khí thoát ra (đktc).com – 01679 848 898 189 . Cu(NO3)2 sau pư thu được 4. Dẫn B vào một cốc nước được dung dịch C. Bài 13: Nung nóng Fe(NO3)2 trong một bình kín không có oxi. Xác định KL? Bài 7: Nung 16.4 lít hỗn hợp khí (ở đktc) và chất rắn A gồm một ôxít kim loại và một kim loại. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 6: Hh X khối lượng 21. KNO3 đến khối lượng không đổi được chất rắn Y và 3. a)Tính số mol mỗi khí tạo ra . Tính phần trăm mỗi muối trong hỗn hợp đầu. Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X. Bài 16 Nung nóng 4. Chất rắn X còn lại có khối lượng là 221.43 gam hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2 đến phản ứng hoàn toàn thu được khí A có tỉ khối so với H2 bằng 19. Tính khối lượng KClO3 trong X? Bài 8: Cho 6. c) Tính tỉ lệ số mol của muối và oxit có trong chất rắn X. Khối lượng của hỗn hợp khí X là 10 gam.72 lit (đktc) khí NO bay ra tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .1999) Nhiệt phân hoàn toàn 3. c) Cho khí A hấp thụ vào 198.

Bài 12 : có 34. Bài 14: Cho P gam hỗn hợp gồm Al .5M thu được V lit khí NO (đktc) . Bài 13: Cho 6. Phần Đại cương + Vô cơ b)Tính nồng độ của axit đầu.8 gam hỗn hợp gồm Al. Chia A làm hai phần bằng nhau Phần 1 tác dụng với một lượng dư dung dịch NH3 thu được 3. lưu huỳnh tan hết và có khí NO bay ra . ĐS. Tính %m của Zn và ZnO trong hỗn hợp . b) Tính số mol HNO3 đã phản ứng .45M 3/ m=28.6 gam Cu tác dụng với 180ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO 3 1M và H2 SO4 0. Fe . Tính C% các axit có trong dung dịch thu được .3o C .1 gam kim loại M trong dung dịch HNO 3 loãng được 16. 1. a) Xác định công thức phân tử muối tạo thành .431 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO 3 loãng thu được dung dịch A và 1. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .1 at) .59 gam trong đó có một khí hóa nâu trong không khí . Bài 9: Một lượng 60gam hỗn hợp Cu và CuO tan hết trong 3lit dung dịch HNO 3 1M cho 13.4gam lưu huỳnh ( S ) vào 154ml dung dịch HNO3 60% ( d= 1. a) Tính % m mỗi kim loại trong hỗn hợp . nguội thì có 4.367g/ml ) .168 lit khí NO (27.44 lit (đktc) khí NO bay ra a)Tính %m mỗi chất trong hỗn hợp . Xác định %m mỗi kim loại trong hỗn hợp .09 mol Cu tác dụng vừa đủ với 120ml dung dịch A gồm HNO3 1M và H2SO4 0.com – 01679 848 898 190 .Tính V1 / V2 Bài 8: Chia hỗn hợp Cu và Al làm hai phần bằng nhau : Một phần cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội thì có 8.928 lit (đktc) hỗn hợp gồm hai khí NO và NO2 bay ra . Cu .301g Bài 6: Hòa tan 62.96lit khí màu nâu đỏ bay ra .48 lit (đktc) một chất khí bay ra .8 lit hỗn hợp khí X (đktc) gồm hai khí không màu không hóa nâu ngoài không khí .Đun nóng nhẹ . Fe .2 . Nếu cho 9. Cu vào 200 gam dung dịch HNO 3 63% .72 lit khí H2 bay ra . biết rằng đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết . a)Tính số mol mỗi khí tạo ra b)Tính nồng độ của dung dịch axit đầu .568 lit (đktc) hỗn hợp hai khí đều không màu có khối lượng 2. -Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 8. b) Tính nồng độ của muối và axit trong dung dịch thu được . Sau khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch A và bay ra 7. tỉ khối của hỗn hợp so với H2 bằng 17.41 gam kết tủa Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Bài 10: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với hỗn hợp gồm Zn và ZnO tạo ra dung dịch có chứa hai muối . 1/ %Al=12.4gam và khối lượng muối thứ hai là 8gam . Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 6. b) Nếu sử dụng dung dịch HNO3 2M thì thể tích đã dùng là bao nhiêu . Chia hỗn hợp làm hai phần bằng nhau : -Một phần cho vào HNO3 đặc .96 lit(đktc) một chất khí bay ra . Bài 7: Nếu cho 9.6 gam Cu tác dụng với 180ml dung dịch HNO3 1M thu được V1 lit khí NO và dung dịch A .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.8% 2/ [HNO3]=2. Tính V và khối lượng muối thu được là bao nhiêu .32 gam Cu tác dụng vừa đủ với 240ml dung dịch HNO 3 cho 4. trong đó khối lượng muối Zn(NO3 )2 là 113. Bài 11: Cho 0. Bài 4: Một lượng 8. Bài 5: Hòa tan hết 4.5M thì thu được V2 lit khí NO và dung dịch B .

4 gam chất rắn . Bài 25: Một oxit kim loại có công thức MxOy trong đó %M =72.15M thu được 0.5 lit dung dịch HNO3 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.Tính nồng độ dung dịch Cu(NO3)2 . Phần Đại cương + Vô cơ Phần 2 tác dụng một lượng dư dung dịch NaOH .4 ) thì vừa đủ và chỉ thu được một khí duy nhất có màu nâu . Bài 15 Cho 100 ml dung dịch Cu( NO3 )2 tác dụng với 100 ml dung dịch NH3 6M thì thu được 19.7M .72g hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 vào trong 100ml dung dịch HNO3 đặc.22 gam muối .Tính m gam Al .336 lit khí (đktc) có công thức NxOy .44 lit hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) . a. Bài 26 : Hòa tan hoàn toàn 2. Xác định P gam và %m mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu .1 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì được 1.com – 01679 848 898 191 . Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Bài 23 : Hòa tan 1. Bài 18: Cho oxit của kim loại M có hóa trị không đổi .9 mol khí NO2 .448 lit khí NO (đktc) . Xác định công thức oxit trên biết 3.41 % về khối lượng . Bài 22: Hòa tan 0. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 sau phản ứng.66 . Xác định oxit kim loại .008lit hỗn hợp hai khí NO và NO2 (đktc) . b) Tính số mol HNO3 phản ứng .88 gam gồm hai kim loại A ( hóa trị I ) .35 gam một kim loại R trong 1.08 gam một kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HNO3 loãng thì thu đuợc 0.B ( hóa trị II ) . a)Nếu cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan . b.5 .42 gam . Bài 19 : Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào dung dịch HNO3 thu được 13. Tính m gam Bài 20: Cho m gam Al phản ứng hết với dung dịch HNO3 được 8.Để hòa tan lượng kim loại trên cần 12 ml dung dịch HNO3 90% (d=1. nóng 2M dư thì thu được 1344ml khí màu nâu đỏ (đktc). %mFe = 41.96 lit khí (đktc) hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối so với H bằng 16.8 gam kim loại M . Bài 24: Hòa tan hoàn toàn 1. b) Xác định A. d NxOy / H2 =22 . Bài 16: Hỗn hợp X có khối lượng 6.24 lit khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 21 . Sau phản ứng lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 2. Tìm M . Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO thu được 16. M hỗn hợp = 40.2%.1g hỗn hợp gồm Al và Al2O3 vào dung dịch HNO3 2M thì thu được 1120ml khí thoát ra và hóa nâu trong không khí ( ở 0oC và 2atm ). Hòa tan hoàn toàn kượng M bằng HNO3 đặc nóng thu được muối của M và 0. a)Xác định kim loại R . Bài 21 : Cho 4. CM ( HNO 3 ) = 0.35 gam kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2. B .112 lit khí N2 (đktc) . Đáp án : a. Tìm tên kim loại và tính số mol HNO3 phản ứng . Biết n A = n B Bài 17: Cho 1. b.6 gam kết tủa Cu(OH)2 . Sau phản ứng khối lượng bình giảm 1.Tìm M . a)Tìm M b)Tính số mol HNO3 phản ứng .8% .06 gam oxit của kim loại M tan trong HNO3 dư thu được 5.6 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 0. Bài 27 : Cho 23. %m Fe 2 O 3 = 58. Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Đáp án : a. VNaOH = 38. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. . b. biết rằng đã dùng dư 10% so với lượng phản ứng.05%.24%. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 4480ml khí thoát ra ( đktc ). b.76%.25ml. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.7%. b. %mAl = 38. Phần Đại cương + Vô cơ a. Bài 30.88g. b. Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 25% (d = 1. m = 3. %m Al 2 O 3 = 88.86g hỗn hợp gồm magiê và nhôm vào 75.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X.5 M vào dung dịch X.9g một hỗn hợp sắt và kẽm vào dung dịch HNO3 đặc nguội thì thu được 3584ml khí màu nâu đỏ thoát ra ( đktc ) và dung dịch X. Tính khối lượng kết tủa khi cho 96ml dung dịch NaOH 2. Tính thể tích của dung dịch HNO3 cần dùng khi có sự hao hụt 20%. b.9%.4g. Tính khối lượng kết tủa khi cho 168ml dung dịch NaOH 2.68g. Tính khối lượng kết tủa khi cho 650ml dung dịch NaOH 1. Bài 31 : Hòa tan hoàn toàn 11. Bài 28 (ĐH – A – 2002) : Cho18. dung dịch Z1 và còn lại 1. VNaOH = 31. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thì thu được 4032ml khí thoát ra ( đktc ) và dung dịch X. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. %mCu = 61. . Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. b. a. Bài 29 : Hòa tan hoàn toàn 7.com – 01679 848 898 192 .8%.2M . VHNO 3 = 440ml . Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.1%. a. %mAl = 21.Đáp án : a. Đáp án : a.7%.84%.68g hỗn hợp gồm kẽm và nhôm vào 250ml dung dịch HNO 3 1M loãng vừa đủ.Đáp án : a.5 M vào dung dịch X. . %mFe = 36. VHNO 3 = 960ml .25 M vào dung dịch X. %mAl=29. b.28g/ml) cho vào dung dịch X thì thu được : lượng kết tủa lớn nhất. b.6g hỗn hợp gồm đồng và sắt vào dung dịch HNO3 2M loãng dư thì thu được 2240ml khí thoát ra và khí này hóa nâu trong không khí( đktc).47%. %mMg =12. . Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.3% . lượng kết tủa nhỏ nhất. a.46g kim loại. a. Tính khối lượng của dung dịch muối Z1. m Z1 = 48.16%. Bài 34 : Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp nhôm và đồng vào dung dịch HNO 3 loãng vừa đủ thì thu được 3584ml khí không màu hóa nâu trong không khí thoát ra ( đktc ) và dung dịch X.Đáp án : a. %mZn = 63.Đáp án : a. . b. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng. Hòa tan hoàn toàn 3. Sau phản ứng kết thúc thì thu được ba muối.96g. b. %mFe = 56. a.5g hỗn hợp Fe3O4 và Fe tác dụng với 200ml dung dịch HNO3(l) đun nóng và khuấy đề sau khi phản ứng xãy ra hoàn toàn thì thu được 2240ml khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc) . lọc lấy kết tủa và đun nóng kết tủa này trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn. Sau phản ứng kết thúc. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.95%. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. b.6g dung dịch HNO 3 25%. b.52%. . a.%mAl = 11. Bài 32 : : Hòa tan hoàn toàn 1. %mCu = 36. b. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3.6g. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 2688ml khí thoát ra ( đktc ). mchất rắn = 6. Bài 35 : Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp kẽm và sắt vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thì thu được 3584ml khí không màu hóa nâu trong không khí thoát ra ( đktc ) và dung dịch X. .75ml Bài 33: Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp nhôm và đồng vào dung dịch HNO 3 đặc nguội thì thu được 3584ml khí màu nâu đỏ thoát ra ( đktc ). Sau phản ứng kết thúc thì thu được 560ml khí N2O và dung dịch X.Đáp án : a. %mAl=87.Đáp án : %mZn =70. b. %mZn = 43. a. mktủa = 14.Đáp án : C M ( HNO 3 ) = 3.2%. b. %mCu = 78. . %mFe = 63. m = 4.3%.

84%. b) Để trung hòa lượng axit dư trong dung dịch thì cần phải dùng 150g dung dịch NaOH 20%. . Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 4480ml khí thoát ra ( đktc ).24 lít NO (ở đktc). a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu. b. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.Đáp án : Magiê ( Mg ). Bài 37 : Hòa tan hoàn toàn 14.09g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với HNO3đặc và nóng thu được 2. Bài 39 : Cho 25. nhôm và vàng vào 137. %mAl = 14.16%. a.5%. b. b) Thể tích dung dịch HNO3 cần dùng. C%ddHNO 3 = 36.44 lít NO (ở đktc).Đáp án : a. a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp đầu. b. b.51%. Bài 43 : Cho 2.09g hỗn hợp. Bài 38 : Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp kẽm và sắt vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thì thu được 3584ml khí không màu hóa nâu trong không khí thoát ra ( đktc ) và dung dịch X. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 36 Hòa tan hoàn toàn một kim loại M vào dung dịch HNO3 vừa đủ thì thu được một dung dịch A và không thấy khí thoát ra.96 lít NO (ở đktc) a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thì thấy khí thoát ra 2240ml (đktc) và 23. c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được. Bài 41: Cho 60 (g) hỗn hợp Cu và Fe2O3 tác dụng với 3 lit dung dịch HNO3 1M thu được 13. lọc lấy kết tủa và đun nóng kết tủa này trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn.2g kết tủa. Tìm nồng độ mol/l dung dịch HNO3 ban đầu. Bài 40 : Hòa tan hoàn toàn 4 (g) hỗn hợp G gồm Mg và MgO vào lượng vừa đủ dung dịch HNO3 40%. Sau phản ứng kết thúc. . mchất rắn = 6. a) Xác định phần trăm khối lượng Al và phần trăm khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp ban đầu. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.89g chất rắn. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 đã dùng. . b)Tìm nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch sau phản ứng.97gdung dịch HNO 3 thì thu được 3584ml khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc) và 9.8g hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 2M thu được 2. b) Khối lượng dung dịch HNO3 .com – 01679 848 898 193 .24 lít N2 duy nhất (đktc) và dung dịch A. a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp G. Xác định tên kim loại M. thì thu được 672 ml khí N2 (đkc). b) Tìm thể tích dung dịch HNO3 2M cần dùng.15%.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. %mAu = 66.34%.912 lít khí màu nâu ( đktc) a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu b) Tính khối lượng HNO3 làm tan 2. %mMg = 19. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X.89g một hỗn hợp gồm magiê. %mZn = 63. Bài 44: Cho 30. Bài 42: Cho 34 g hỗn hợp Zn và CuO tác dụng vừa hết với V lít dung dịch HNO3 2M thu được 2.Đáp án : a. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. %mFe = 36.4g. a. c) Tính nồng độ mol/l dung dịch muối thu được.4g hỗn hợp Cu và Fe tác dụng với 500ml dung dịch HNO3 loãng du thì thu được 8.

Viết phương trình hóa học dạng phân tử và ion rut gọn. N2O.74 gam. b) Tính thể tích NO tạo thành.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.56 lít khí NO (đkc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.com – 01679 848 898 194 . Fe2O3 và Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 dư thì thu được 4.2 lit khí NO duy nhất (đktc).352 lit (đktc) hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có khối lượng 3. a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu b) Tính lượng HNO3 làm tan 3. Hòa tan hoàn toàn 2. Bài 56. Tính khối lượng chất rắn thu được.52g hỗn hợp ban đầu. Bài 54: Cho Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng dư.72g hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3 20% thì phản ứng vừa đủ thu được dung dịch B và 1. a) Tính khối lượng mỗi chất trong A. nung muối thu được đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.34 g hỗn hợp muối khan. Bài 51 : Hòa tan hoàn toàn 3. thu được dung dịch B và 11. Tìm m? Bài 47: Cho 4. sắt và vàng vào dung dịch HNO 3 25% thì thu được 672ml khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc) và 0. b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối B. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 46 : Hòa tan hoàn toàn 7.136 lít (đkc). Bài 55: Hòa tan hết 14.48 lít khí NO2 (đkc). thu được dung dịch A và hỗn hợp khí X gồm NO. b) cô cạn dung dịch B.02g bã rắn không tan.9 gam kết tủa. Tính m và % (m) mỗi kim loại trong A. Cô cạn dung dịch thu được 145. Tìm m? Bài 50 : Cho 3. Bài 52: Hòa tan 3 gam hỗn hợp Cu và Ag trong dung dịch HNO3 loãng. a) Tính khối lượng mỗi kim loại. a)Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A. Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư.52 g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được 448 ml khí NO (đkc) và dung dịch A. Cho dung dịch A phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm và một chất kết tủa.32g hỗn hợp X gồm bột Mg và Al vào lượng vừa đủ dung dịch HNO3 1M thì thu được dung dịch Y và chỉ thoát ra khí N2O duy nhất có thể tích 896 ml (đkc) a) Tính khối lượng mỗi chất trong X.5g một hỗn hợp gồm đồng. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Cô cạn dung dịch thu được 7. b) Cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi. Tìm m? Bài 49: Nung m gam bột Fe trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp rắn X. Bài 48: Hòa tan hoà toàn m gam hỗn hợp FeO.92g hỗn hợp A gồm bột Al và Cu vào lượng vừa đủ dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch B và chỉ thoát ra khí NO duy nhất có thể tích 3. c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A. a) Tính %(m) của mỗi kim loại trong hh ? b) Tính số mol HNO3 ban đầu. dư ra V lit NO (đktc). biết lượng HNO3 dư 10% so với lượng cần thiết. c) Để cho hàm lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là 80%.4 gam hỗn hợp Fe và Mg trong HNO3 loãng dư thu được dung dịch A và 2.2 gam muối khan. a. ta phải cho thêm bao nhiêu gam Cu nữa vào hỗn hợp ? Bài 53: Cho m gam hỗn hợp A gồm Al. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NH3 đến dư thu được 41. Hoà tan rắn X trong dụng HNO3 dư thoát ra 0.568 lít khí NO(đkc) .

24g.6 gam bột Cu tác dụng với 180 ml dung dịch hỗn hợp HNO 3 1M và H2SO4 0. FeCO3 tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc. nóng thu được dung dịch A và hỗn hợp khí B gồm NO2 và CO2.com – 01679 848 898 195 . Viết các phương trình phân tử và ion thu gọn. m ddHNO 3 = 30.1792 lít hỗn hợp khí NO và N2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 14.6 gam bột Cu tác dụng với 180 ml dung dịch HNO3 1M thu được V1 lít khí NO và dung dịch A. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A trong điều kiện không có không khí. được hỗn hợp B. Tính a Bài 62. Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thấy giải phóng 0. Xác định công thức oxit sắt và tính m. Cho 4 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch HNO3 0. .Đáp án : a.1792 lít (đktc) hỗn hợp khí NO. %mFe = 22. Tính x Bài 61. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.2M khi phản ứng kết thúc thu được V2 lít khí (đktc) NO duy nhất Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra dưới dạng ion rút gọn. Thêm dung dịch BaCl2 vào dung dịch A. %mAu = 0. b.52 gam chất rắn. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.035 mol hỗn hợp Y gồm NO và NO2. được dung dịch C và 3. Khí tạo thành cho hấp thụ hết vào 400 ml dd Ca(OH)2 2M. CĐ SP Hà Nam 2005 Cho m gam hỗn hợp Fe. (ĐH – khối B – 2003) Cho hỗn hợp FeS2. Tính m và C b. .2M khi phản ứng kết thúc thu được V1 lít khí (đktc) NO duy nhất. Fe3O4 và CuO có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ với 2000 ml dung dịch HNO3 nồng độ C mol/lít thu được 2. Tính Lượng kết tủa Bài 63: ĐH An Ninh 2001 Tiến hành hai thí nghiệp sau: a.4%. Nghiền nhỏ. (ĐH – khối B – 2002) Cho hỗn hợp A có khối lượng m gam gồm Al và FexOy. Bài 58. Bài 57. So sánh các thể tích khí NO trong 2 thí nghiệm trên.8%. trộn đều B rồi chia thành 2 phần.696 lít khí NO duy nhất (đktc). Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Bài 59: CĐ Công Nghiệp 2001 Cho m gam bột Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 0.Nếu cho 9.04 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt. 1. 2. %mCu = 76.8%.25. N2 có tỉ khối so với H2 là 14. Tính m? Bài 60. Trường CĐ SP Vĩnh Phúc 2005 Cho a gam bột Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A chỉ chứa một muối duy nhất và 0.2M và H2SO4 0. Phần 1 có khối lượng 14.25. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 thu được 0. Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp trên ở nhiệt độ cao thành kim loại.336 lít H2 (đktc) và còn lại 2.5 M thu được V2 lít khí NO và dung dịch B. Hấp thụ hỗn hợp khí B bằng dung dịch NaOH dư. Tính khối lượng dung dịch HNO3 đã dùng. ĐH Quốc Gia TPHCM 2001 Đốt cháy x mol Fe bởi O2 thu được 5. Phần Đại cương + Vô cơ b.49 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO3 đun nóng.24 lít khí NO duy nhất (đktc) a. Cho 4 gam bột Cu tác dụng với hỗn hợp 100 ml dung dịch HNO3 0. Bài 64: ĐH Thuỷ Lợi 2001 .Nếu cho 9. tỉ khối hơi của Y đối với H2 là 19. b.

6% (D= 1. Xác định kim loại M? c. Tính thể tích mỗi khí trong A. Cho 0. 16.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.2. Tính % thể tích từng khí Bài 69: Cho 5. a.3M. Hoà tan hết phần hai trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1.1M.1 g/ml) Bài 70: Hoà tan 8. Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng xảy ra và thể tích khí sinh ra (đktc) b. Hỏi ở đktc 1 lít hỗn hợp khí này có khối lượng bao nhiêu gam? b. Phần Đại cương + Vô cơ Tính tỉ số V1 : V2 và khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch B (biết các thể tích do ở đktc.568 lít H2.56 gam hỗn hợp A gồm Fe và một kim loại M (có hoá trị không đổi). a. Tính C% của dung dịch sau phản ứng. Tính thể tích dung dịch NaOH 0. Nếu sử dụng dung dịch HNO3 2M thì thể tích đã dùng bao nhiêu lít. Lọc lấy kết tủa sau phản ứng đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi. 50ml dung dịch A phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 7. hiệu suất các phản ứng là 100%. Tính nồng độ mol/lít HNO3 ban đầu Bài 71: ĐH Y Dược TP HCM 2000 – 2001 Hoà tan 62.36 gam Cu vào 50 ml dung dịch A thì chỉ thu được khí NO duy nhất.8 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm hai khí không màu không hoá nâu ngoài không khí.5M tối thiểu cần dùng để kết tủa hết toàn bộ Cu 2+ trong dung dịch A Bài 67: ĐH Nông Nghiệp 1 . Nếu dùng dd HNO3 12.2 gam kim loại M có hoá trị chưa biết tác dụng vừa đủ với HNO3 thu được 1.41% (d= 1. Để trung hoà B phải dùng 100 ml dung dịch Ba(HCO3)2 1.928 lít hỗn hợp NO và NO2 (đktc). khí NO là duy nhất trong các phản ứng) Bài 65: dung dịch A chứa 2 chất tan là H2SO4 và Mg(NO3)2.16M và H2SO4 0. khí này tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 0. Xác định kim loại M và phần trăm mỗi kim loại trong A Bài 68: Hoà tan hoàn toàn 11. thu được 16.08g/ml).008 lít hỗn hợp khí A gồm có N2 và N2O (đktc). Phần một hoà tan hết trong dung dịch HCl được 1. b. Tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với khí H2 bằng 17. N2 và dung dịch B.344 lít khí NO duy nhất và không tạo ra NH 4NO3 .2000 Có 5. b.42 gam a.2 gam bột Al phản ứng hết với dung dịch A thu được hỗn hợp NO.92 gam Cu vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0.1 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng. biết rằng đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết Bài 72: ĐH Thương Mại 2000 – 2001 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Xác định kim loại M b.com – 01679 848 898 196 .4 c. Tính thể tích NO và N2 trong hỗn hợp biết tỉ khối của hỗn hợp so với hidro bằng 14.7 gam bột Zn bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 672 ml hỗn hợp khí B gồm có N2 và N2O (đktc). Chia A thành hai phần bằng nhau.8 gam chất rắn. Sau phản ứng khối lượng bình giảm 1.32 gam Cu vào 3 lít dung dịch HNO 3 thu được dung dịch A và 4. được 0. a. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch A. a. Hãy tính thể tích NO thu được ở đktc(các phản ứng xảy ra hoàn toàn) Bài 66: ĐH QG TPHCM 2000 Cho 1.4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối hơi đối với H2 là 15 và thu được dung dịch A. Thêm NaOH dư vào dung dịch A và đun nóng có khí bay ra.

lọc. Viết phương trình phản ứng xảy ra b.032 lít khí duy nhất NO (đo ở đktc) a. Fe trong 900ml dung dịch HNO3 nồng độ b (mol/lít) thu được dung dịch A và 3.25 gam chất rắn A.5 gam hỗn hợp gồm Al2O3.96 lít hỗn hợp khí X gồm NO.52 gam trong không khí một thời gian thì một phần sắt bị oxi hoá thành Fe3O4 sau khi để nguội rồi đem hoà tan hết vào dung dịch HNO3 loãng đun nóng nhẹ thấy giải phóng ra 4.com – 01679 848 898 197 . Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 20. Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng Bài 77: ĐH Sư Phạm HN 2 năm 2001 Một hỗn hợp M gồm Mg và MgO được chia thành 2 phần bằng nhau.94 gam kim loại R trong 564 ml dung dịch P thu dung dịch A và 2. Hoà tan hoàn toàn 5. Tính % lượng sắt của lò xo bị oxi hoá khi đốt nóng Bài 75: Trường Học Viện Quân Y Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24%.2 gam kết tủa a.25% (d = 1.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Tìm kim loại R. Cô cạn dung dịch và làm khô thì thu được 14.688 lít hỗn hợp khí B gồm N 2O và NO. d = 1.48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Sau khi các kim loại tan hết có 8. Cho 800 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch A.05g/ml. Cô cạn dung dịch và làm khô thì thu được 23 gam chất rắn B. khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được một phần chất rắn A nặng 3. N2O và N2 bay ra (đktc) và được dung dịch A. R là kim loại có hoá trị III không đổi. Tính m1 và m2 biết lượng HNO3 đã lấy dư 20 % khối lượng cần thiết c. Al. Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp và tính b b.2001 Cho 5g hỗn hợp Fe và Cu ( chứa 40% Fe) và một lượng dung dịch HNO 3 1M.5 a. Cho phần 1 tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 3. Phần Đại cương + Vô cơ Hoà tan hoàn toàn 9. Viết các phương trình phản ứng. Thêm một lương O2 vừa đủ vào X sau phản ứng đựơc hỗn hợp khí Y. .Nếu lấy 17kg NH3 thì thu được bao nhiêu lít dung dịch HNO3 46. nếu cho dung dịch NaOH và A để được lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 62. Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch A b. Tính C% các chất trong dung dịch A Bài 76: ĐH Thương Mại 2001 P là dung dịch HNO3 10%.448 lít khí X nguyên chất (đktc). rửa rồi nung kết tủa ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được 8g một chất rắn a. Biết H = 90% Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.136 lít khí (đktc).Xác định % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp M . Bài 74: ĐH Dân Lập Hải Phòng 2000 – 2001 Đốt nóng một chất lò xo bằng sắt có khối lượng 23.Xác định CTPT của khí X Bài 78: Trong công nghiệp HNO3 được điều chế theo sơ đồ sau NH3 NO2  HNO3  NO  → → → . Tỉ khối của B đối với H2 là 18.36 lít khí NO (duy nhất ). dung dịch B và khí NO Tính khối lượng muối tạo thành dung dịch B. b. cho phần 2 tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thì thu được 0.29 g/ml). Nếu muốn thu được lượng kết tủa lớn nhất thì cần thêm bao nhiêu ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch A? tính lượng kết tủa đó Bài 73: ĐH TCKT Hà Nội 2000 .32g. Cho dung dịch KOH 1M vào dung dịch A cho đến khi lượng kết tủa không đổi thì cần dùng hết 850 ml. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư có 4.

2. Tính a? Bài 79.516 gam và 1. 2.2 a.425.25 gam hỗn hợp gồm Zn và Al vào 275 ml dung dịch HNO3. Hoà tan hÕt D bằng 760 ml dung dịch HNO3 1M. Nung D ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được 1. Tính số gam mỗi chất trong các hỗn hợp A và B. Bài 80. 1. 1. Cu và Ag vào 500 ml dung dịch HNO3 a mol /l thu được 1.016 l khí H2 và còn lại hỗn hợp rắn Q.9 lít dung dịch HNO3 (dung dịch D). Xác định thể tích dung dịch HNO3 đã dùng (giả thiết HNO3 không bị bay hơi trong quá trình phản ứng). Viết các phương trình xảy ra và tính nồng độ mol/lit của dung dịch Cu(NO3)2. Tính m. Nếu cho m gam bột Cu vào 1/2 dung dịch B khuâí đều cho phản ứng hoàn toàn được 0.99 gam chất rắn không tan và dung dịch E. Lấy 1/2 dung dịch B cho tác dụng với dung dịch NaCl dư được 2. Tính số gam mỗi kim loại tronh hỗn hợp ban đầu .Biết thể tích dung dịch coi như không đổi . a mol/l và nồng độ mỗi loại ion trong dung dịch E .12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và N2O. Bài 81 (CĐGTVT – 1999) Hoà tan 6. Al2O3 và các chất ban đầu còn dư .59 gam hỗn hợp E1 thành 3 phần bằng nhau. lắc kĩ để Cu(NO3)2 phản ứng hết. Hỗn hợp khí D có tỷ khối hơi sơ với H2 là 16. 1. 1.com – 01679 848 898 198 . Tính V lít khí NO. Bài 82 (Viện ĐH Mở . Hỏi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan. Biết thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.19 mol NaOH trong dung dịch . Biết các khí đo ở đktc. CuO . Cho Q tác dụng với dung dịch CuSO4 dư .36 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Cho B tác dụng võa hết vớ 0. A tác dụng với dung dịch axit HNO3 63% (d=1.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.44g/ml) theo các phản ứng sau: FeCO3 + HNO3 → muối X + CO2 + NO2 + H2O FeS2 + HNO3 → muối X + H2SO4 + NO2 + H2O Được hỗn hợp khí B và dung dịch C. chất rắn B gồm các kim loại chưa tan hết cân nặng 2. Tính [HNO3] trong dung dịch D c. Fe. 1. X là muối gì? Hoàn thành các phương trình phản ứng. Hòa tan hết phần một bằng dung dịch HCL thu được 3.696 lít khí H2.2M.75. Phần Đại cương + Vô cơ .168 lít khí A (ở đktc). sau một thời gian được hỗn hợp rắn B gồm Cu. Trộn đều và chia 22. 3. 2. 2.5 gam Al tác dụng vừa đủ với 1. vừa đủ. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. b.33 g hỗ hợp bột A gồm Al . (ĐH – khối A – 2005) Hỗn hợp E1 gồm Fe và kim loại R có học trị không đổi.944 lít khí A (ở đktc) hoá nâu trong không khí và dung dịch B . thu được chất rắn E2 có khối lượng 9.24 g (so với khối lượng của Q) và được hỗn hợp rắn D. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính thể tích mỗi khi thu được. Fe2O3. Tỉ khối cả B đối với oxi bằng 1. đem nung tới khối lượng không được 7. Phần thứ hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 3. Cho phần thứ ba vào 100ml dung dịch Cu(NO3)2.Nếu lấy a gam dung dịch HNO3 trên thêm nước để được1. Lọc lấy kết tủa.9 lít dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với khí hiđro là 19. 2. Viết các phương trình hóa học xảy ra và xác định tên kim loại R. (ĐH – khối A – 2004) Hỗn hợp A gồm FeCO3 và FeS2. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 ban đầu. 1. thu được 2.1525 gam kết tủa D.76 gam. thu được dung dịch A. Bài 83 (ĐHKTHN – 1999) Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 3 kim loại Zn. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp A. thấy khối lượng chất rắn sau phản ứng tăng 0. Nếu cho 13.568 gam chất rắn (BaSO4 coi như không bị nhiệt phân). thu được V lít khí NO. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch C cần dùng 540ml dung dịch Ba(OH)2 0.1999) Nung 28.8 gam chất rắn.

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ

II – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chọn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nhóm VA: A.ns2np5 B. ns2np3 C. ns2np2 D. ns2np4 Câu 2. Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí. A. Li, Mg, Al B. H2 ,O2 C. Li, H2, Al D. O2 ,Ca,Mg Câu 3. Trong phòng thí nghiệm, Nitơ tinh khiết được điều chế từ . A. Không khí B.NH3 ,O2 C.NH4NO2 D.Zn và HNO3 Câu 4. N2 thể hiện tính khử trong phản ứng với : A. H2 B. O2 C. Li D. Mg Câu 5. Một oxit Nitơ có CT NOx trong đó N chiếm 30,43% về khối lượng. Công thức của oxit Nitơ đó là : A. NO B. NO2 C. N2O2 D. N2O5 Câu 6. Thể tích khí N2 (đkc) thu được khi nhiệt phân 10g NH4NO2 là A. 11,2 l B. 5,6 l C. 3,56 l D. 2,8 l Câu 7. Một nguyên tố R có hợp chất với Hidrô là RH3 oxit cao nhất của R chứa 43,66 % khối lượng R .Nguyên tố R đó là : A. Nitơ B. Photpho C. Vanadi D. Một kết quả khác Câu 8. Dãy chất nào sau đây trong đó nitơ có số oxi hóa tăng dần: A/ NH3, N2, NO, N2O, AlN B/ NH4Cl, N2O5, HNO3, Ca3N2, NO C/ NH4Cl, NO, NO2, N2O3, HNO3 D/ NH4Cl, N2O, N2O3, NO2, HNO3 Câu 9. Xác định chất (A) và (B) trong chuỗi sau : + O2 + H 2 (xt, t o , p) + O2 (Pt, t o ) N2  NH3 → (A)  (B)  HNO3 → → → A/ (A) là NO, (B) là N2O5 B/ (A) là N2, (B) là N2O5 C/ (A) là NO, (B) là NO2 D/ (A) là N2, (B) là NO2 Câu 10. Để nhận biết trong thành phần của khí nitơ có lẫn tạp chất clo, ta có thể dẫn khí qua A. nước cất có pha sẵn vài giọt phenolphtalein. B. bình chứa liti kim loai C. dung dịch NaOH ( có khả vài cánh hoa hồng) ở nhiệt độ thường. D. bình nước vôi trong Câu 11. Chỉ có giấy màu ẩm, lửa, và giấy tẩm dung dịch muối X người ta có thể phân biệt 4 lọ chứa khí riêng biệt O2, N2, H2S và Cl2 do hiện tượng : khí (1) làm tàn lửa cháy bùng lên; (2) khí (2) làm mất màu của giấy; khí (3) làm giấy tẩm dung dịch muối X hóa đen. Kết luận sai : A. X là muối Pb(NO3)2, khí (2) là Cl2. B. khí (1) là O2, X là muối CuSO4. C. X là muối CuSO4; khí (3) là Cl2. D. khí (1) là O2, khí còn lại là N2. Câu 12. Sục khí NH3 từ từ đến dư vào dung dịch CuCl2 thì hiện tượng quan sát được là A. không có hiện tượng gì xảy ra B. có kết tủa màu xanh lam xuất hiện, lượng kết tủa tăng dần, tới một lúc nào đó thì kết tủa lại bị hòa tan dần đến hết, dung dịch trở nên trong suốt có màu xanh thẩm. C. có kết tủa màu đỏ xuất hiện, lượng kết tủa tăng dần, tới một lúc nào đó thì kết tủa lại bị hòa tan dần đến hết, dung dịch trở nên trong suốt có màu xanh lam. D. có kết tủa màu xanh lam xuất hiện Câu 13. Tiến hành các thí nghiệm : (1) bỏ mẩu Cu vào dung dịch axit HCl rồi sục oxi vào; (2) bỏ mẩu Cu vào dung dịch KNO3 rồi sục hiđroclorua vào. Màu sắc của dung dịch sau mỗi thí nghiệm là A. cả (1) và (2) đều xanh lam. B. cả (1) và (2) đều không màu. C. (1) không màu, (2) có màu xanh. D. chỉ (1) có màu xanh, (2) không màu. Câu 14. Trong số các chất sau đây : AgCl, CaCO3, Cu(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, AgBr, Mg(OH)2, Zn(OH)2, BaSO4. Số chất tan được trong dung dịch amoniac dư là A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. Câu 15. NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các đk coi như có đủ): A. HCl ,O2 , Cl2 , CuO ,dd AlCl3. B. H2SO4 , PbO, FeO ,NaOH . C. HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 D. KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 . Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 199

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ

Câu 16. Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch : A. NaCl , CaCl2 B. CuCl2 , AlCl3. C. KNO3 , K2SO4 D. Ba(NO3)2 , AgNO3. Câu 17. Cho dd KOH dư vào 50 ml dd (NH4)2SO4 1M .Đun nóng nhẹ , thu được thể tích khí thoát ra (đkc) A. 2,24 lít B.1,12 lít C. 0,112 lít D. 4,48 lít +A +B Câu 18. Cho sơ đồ: NH4)2SO4  NH4Cl  → → NH4NO3 Trong sơ đồ A ,B lần lượt là các chất : A. HCl , HNO3 B. CaCl2 , HNO3 C. BaCl2 , AgNO3 D. HCl , AgNO3 Câu 19. Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2 thu được: A. N2 , HCl B. HCl , NH4Cl C. N2 , HCl ,NH4Cl D. NH4Cl, N2 Câu 20. Chọn câu sai trong số các câu sau: A. Các muối amoni điện ly mạnh tạo NH4+ cho môi trường bazơ B. Dung dịch muối amoni có tính axit C. Các muối amoni NH4+ đều kém bềm với nhiệt D. Các muối amoni có tính chất tương tự muối kim loại kiềm Câu 21/ Trong công nghiệp amoniac được điều chế từ nitơ và hidro bằng phương pháp tổng hợp: N2(k) + 3 H2(k)  2NH3(k) + Q Cân bằng hoá học sẽ chuyển dời về phía tạo ra sản phẩm là NH3, nếu ta : A. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất B. Giảm nhiệt độ và giảm áp suất C. Giảm nhiệt độ và tăng áp suất D. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất Câu 22. Làm các thí nghiệm sau: - Fe tác dụng HNO3 nóng đặc (1) - Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng(2) - Fe tác dụng dd HCl(3) - Fe tác dụng với dd H2SO4 loãng(4) Nhóm các thí nghiêm tạo ra H2 là: A. (1) và (2) B. (3) và (4) C. (2) và (4) D. (1) và (3) Câu 23. Đốt hoàn toàn hỗn hợp khí gồm có amoniac và oxi dư ( các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ). Hỗn hợp khí và hơi thu được sau phản ứng là : A. NH3, N2, H2O B. NO, H2O,O2. C. O2, N2, H2O D. N2, H2O Câu 24. Phản ứng giữa kim loại đồng với axit nitric loãng tạo ra khí duy nhất là NO. Tổng các hệ số trong phương trình phản ứng bằng : A. 18 B. 24 C. 20 D. 10 Câu 25. Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc hiện tượng quan sát được là : A. Khí màu nâu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh B. Khí không màu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh C. Khí không màu bay lên, dung dịch không có màu D. Khí thoát ra hoá nâu trong không khí, dung dịch chuyển sang màu xanh Câu 26. Cho dung dịch NH4 NO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch hidroxit của một kim loại M thì thu được 4,48 lit khí (đktc). Khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 26,1 gam muối khan . Xác định kim loại M. A. Na B. K C. Ca D. Ba Câu 27. Hỗn hợp X gồm CO2 và một oxit của Nitơ có tỉ khối hơi đối với H 2 bằng 18,5. Oxit của nitơ có công thức phân tử là: A. NO B. NO2 C. N2O3 D. N2O5 Câu 28. Cho phản ứng NH3 + HCl  NH4Cl Vai trò của amoniac trong phản ứng trên : A. axit B. bazo C. chất khử D. chất OXH Câu 29.Chọn câu sai trong các câu sau : A. Dung dịch NH3 hoà tan Zn(OH)2 do tạo phức [Zn(NH3)4]2+ B. Dung dịch NH3 hoà tan Zn(OH)2 do Zn(OH)2 lưỡng tính C. Dung dịch muối nitrat có tính OXH trong môi trường axit và môi trường kiềm. D. Dung dịch muối nitrat kém bền với nhiệt và có tính OXH ở nhiệt độ cao Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 200

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ

Câu 30. Cho cacbon tác dụng với một lượng HNO3 đặc, nóng vừa đủ. Sản phẩm là hỗn hợp khí CO2 và NO2. Hỗn hợp khí thu được có tỉ lệ về thể tích VCO2 : VNO2 là A. 1 : 1 B. 1 : 4 C. 1 : 3 D. 1 : 2 Câu 31. Hòa tan hòa toàn 10,44 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 6,496 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất bay ra ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính % khối lượng của Al trong hỗn hợp X. A. 51,72% B. 38,79% C. 25,86% D. 33,93% Câu 32.. Xét các nhận định: (1) đốt cháy amoniac bằng oxi có mặt xúc tác, thu được N2, H2O. (2) dung dịch amoniac là một bazơ có thể hòa tan được Al(OH)3. (3) phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch, (4) NH3 là một bazơ nên có thể làm đổi màu giấy quỳ tím khô. Nhận định đúng là A. (3). B. (1), (3). C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3). Câu 33. Phần khối lượng của nito trong một oxit của nó là 30,43%. Tỉ khối hơi của oxit đó so với Heli bằng 23. Công thức phân tử của oxit đó là : A. N2O4 B. N2O C. NO D. NO2 Câu 34. Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nito dioxit và khí oxi? A. Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2 , Mg(NO3)2 B. Cu(NO3)2 , LiNO3 , KNO3 C. Hg(NO3)2 , AgNO3 , KNO3 D. Zn(NO3)2 , KNO3 , Pb(NO3)2 Câu 35. Cho phản ứng 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O Vai trò của amoniac trong phản ứng trên là : A. Chất khử B. Chất OXH C. Bazo D. Axit Câu 36.Axit nitric đều phản ứng được với nhóm chất nào ? A. KOH ; MgO ; NaCl,FeO. B. NaCl ; KOH ; Na2CO3 C. FeO ; H2S ; NH3 ; C D. MgO ; FeO ; NH3 ; HCl Câu 37. Số OXH của N được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau : A. NO<N2O<NH3<NO3B. NH4+<N2<N2O<NO<NO2-<NO3C. NH3<N2<NO2 <NO<NO3 D. NH3<NO<N2O<NO2<N2O5 Câu 38. Cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng tạo khí N2O. Tổng các hệ số trong phương trình hoá học là : A. 18 B. 13 C. 24 D. 10 Câu 39. ở nhiệt độ thường nito tương đối trơ vì : A. Trong phân tử nito có liên kết 3 (cộng hoá trị không phân cực) bền B. Phân tử nito không phân cực C. Nito có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA D. Nito có bán kính nguyên tử nhỏ Câu 40. Ag tác dụng với dd HNO3 loãng. Khí sinh ra là : A. NO2 B. N2 C. N2O D. NO Câu 41. Dùng 10,08 lít khí Hidro (đktc) với hiệu suất chuyển hoá thành amoniac là 33,33% thì có thể thu được : A. 1,7g NH3 B. 17g NH3 C. 8,5g NH3 D. 5,1g NH3 Câu 42. Nhóm các muối nào khi nhiệt phân cho ra kim loại, khí NO2 và khí O2 ? A. NaNO3, Ca(NO3)2, KNO3 B. AgNO3, Cu(NO3)2, Zn(NO3)2 C. AgNO3, Fe(NO3)2, Zn(NO3)2 D. AgNO3, Pt(NO3)2, Hg(NO3)2 Câu 43. Liên kết trong NH3 là liên kết A. Cộng hoá trị có cực B. ion C. kim loại D. Cộng hoá trị không cực Câu 44. Có những nhận định sau về muối amoni 1- Tất cả muối amoni đều tan trong nước 2- Các muối amoni đều là chất điện ly mạnh, trong nước muối amoni điện ly hoàn toàn tạo ra ion NH4+ không màu tạo môi trường bazo 3- Muối amoni đều phản ứng với dung dịch kiềm giải phóng khí amoniac 4- Muối amoni kém bền đối với nhiệt Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 201

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ

Nhóm gồm các nhận định đúng : A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4 Câu 45. Trộn lẫn dung dịch muối (NH4)2SO4 với dung dịch Ca(NO2)2 rồi đun nóng thì thu được chất khí X (sau khi đã loại bỏ hơi nước ) . X là : A. NO2 B. N2 C. NO D. N2O Câu 46. Cho 6,4g Cu tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch HNO3 thì giải phóng một hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có dhh/H2 = 18. Nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 là: A. 1,64M B. 1,54M C. 1,44M D. 1,34M Câu 47. Cho phương trình phản ứng sau: N2 + 3H2 ⇔ 2NH3 ∆ H < 0 Hãy chọn câu trả lời đúng: Để thu được nhiều NH3 ta nên: A. dùng áp suất cao, nhiệt độ cao B. Dùng áp suất thấp, nhiệt độ cao; C. dùng áp suất cao, nhiệt độ tương đối thấp D. dùng áp suất thấp, nhiệt độ thấp Câu 48. Một hỗn hợp gồm hai khí nitơ và hiđro tổng số là 10mol, có tỉ khối đối với hiđro là 4,9. Cho hỗn hợp đi qua chất xúc tác có nhiệt độ và áp suất thích hợp, ta được hỗn hợp mới, số mol nitơ tham gia là 1 mol. Hiệu suất phản ứng nitơ chuyển thành NH3 là: A. 36% B. 35% C. 34% D. 33% Câu 49. Trong phản ứng: M + HNO3 -> M(NO3)n + N2O + H2O Sau khi cân bằng phản ứng, các chất phản ứng và sản phẩm có hệ số lần lượt là: A. 8; 10n; 8; n; 5n B. 8; 10n; n; 8; 5 C. 8; 10n; 8; 5; n D. 4; 5n; n; 4; 3 Câu 50. Phản ứng giữa HNO3 với FeO tại khí NO2. Tổng số các hệ số chất tạo thành trong phản ứng oxi hóa - khử này là:A. 10 B. 9 C.8 D.12 Câu 51. Tìm phản ứng nhiệt phân sai: t0 t0 A. Hg(NO3)2  Hg + 2NO2 +O2 B. NaNO3  → → NaNO2 + 1/2 O2 0 t t0 C. Ba(NO3)2  Ba(NO2)2 + O2 D. 2Fe(NO3)3  Fe2O3 + 6NO2 + 3/2 O2 → → Câu 52. Cho phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng: N2 + 3H2  2NH3 Khi có cân bằng, kết quả phân tích của hỗn hợp cho thấy có 1,5 mol NH3-; 2,0 mon N2 và 3,0 mol H2. Số mol H2 có mặt lúc ban đầu là: A. 5 B. 5,25 C. 5,75 D. Kết quả khác. Câu 53. Hỗn hợp X gồm CO2 và một oxit của nitơ có tỉ khối hơi đối với hyđro bằng 18,5. Oxit của nitơ có công thức phân tử là: A: NO B. NO2 C. N2O3 D.N2O5 Câu 54. Hãy chọn đáp án đúng trong các trường hợp sau: Một trong những sản phẩm của phản ứng giữa kim loại magie với axit nitric có nồng độ trung bình là đinitơ oxit . Tổng các hệ số trong phương trình hoá học bằng. A. 10 B. 18 C. 24 D. 20 Câu 55. Hoà tan hoàn toàn 1,35g một kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lít khí NO và NO2 ( đktc) có tỉ khối so với hiđro bằng 21. R là kim loại nào sau đây: A. Nhôm B. Đồng C. Sắt D. Crom Câu 56: Hòa tan 2,8 gam một kim loại X vào dung dịch HNO3, thu được 1,12 lit khí NO duy nhất (đktc) . X là :A. Mg B. Fe C. Al D. Cu Câu 57. Hòa tan 7,2 gam kim loại X thuộc phân nhóm chính trong dung dịch HNO 3 sinh ra khí NO và trong dung dịch HCl thấy lượng muối clorua và muối nitrat hơn kém nhau 15,9 gam . X là : A. Mg B. Fe C. Ni D. Al Câu 58. Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X, với tỉ lệ thể tích là 1:1. Xác định khí X? Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 202

Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Phần Đại cương + Vô cơ

A. NO B. NO2 C. N2O D. N2 Câu 59. Hòa tan hỗn hợp gồm FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 loãng thì thu được hỗn hợp X gồm hai chất khí. Tỉ khối của X so với O2 là 1,375. Hỗn hợp X gồm: A. CO2 ; NO B. CO ; N2 C. CO2 ; N2O D. NO ; N2O Câu 60. Hòa tan hoàn toàn 8,64gam FeO bằng dung dịch HNO3 thì thu được 336ml khí duy nhất (đktc). Công thức của chất khí đó là: A. N2 B. NH3 C. N2O D. NO2 Câu 61. Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn HNO3 63%.Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3 là A.80 B. 50% C. 60% D.85% Câu 62. Từ 100 mol NH3 có thể điều chế ra bao nhiêu mol HNO3 theo qui trình công nghiệp với hiệu suất 80%? A. 100 mol B. 80 mol. C. 66,67 mol. D. 120 mol. Câu 63. Nung 1 lượng xác định muối Cu(NO3)2.Sau một thời gian dừng lại để nguội rồi đem cân thấy khối lượng giảm 54gam.Số mol khí thoát ra trong quá trình là A. 0,25 mol B. 1 mol C. 0,5mol D. 2mol Câu 64. Hòa tan hết 0,02 mol Fe và 0,03 mol Ag vào dung dịch HNO3 được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X và nung đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn cân nặng A. 8,56 gam. B. 4,84 gam. C. 5,08 gam. D. 3,60 gam Câu 65. Cho 40,5 gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 10,08 lít (đktc) khí X (không có sản phẩm khử nào khác). Khí X là : ( cho Al = 27) A. NO2 B. NO C. N2O D. N2 Câu 66. Cho 19,2 gam một kim loại M tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 4,48 lít khí NO(đktc).M là A. Fe B. Cu C. Zn D. Mg Câu 67. Cho 29gam hỗn hợp gồm Al;Fe;Cu tác dụng hết với HNO3 thu được 0,672 lít khí NO(đktc).Tính khối lượng hỗn hợp muối khan thu được sau phản ứng A. 29,00g B. 6,00g C. 29,44g D.36,44g Câu 68. Cho 26 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp khí NO;NO2(đktc) số mol HNO3 trong dung dịch là A. 1,2mol B. 0,6mol C. 0,4mol D. 0,8mol Câu 69. Cho 6,4 gam Cu tan hoàn toàn vào 200ml dung dịch HNO3 thì giải phóng hỗn hợp khí gồm NO;NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 18.Tính CM của dung dịch HNO3 A.1,44M B. 1M C. 0,44M D. 2,44M Câu 70. Hòa tan hết 16,2 gam Fe;Cu bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 11,2 lít NO2(đktc).Hàm lượng Fe trong mẫu hợp kim là A. 46,6% B. 52,6% C. 28,8% D. 71,3% Câu 71. Hoà tan 12,8gam kim loại X bằng dung dịch HNO3 đặc thu 8,96 lít (đktc) khí NO2. Tên của X hoá trị II là: A. Mg B. Fe C. Zn D.Cu Câu 72. Cho 5,6 g Fe phản ứng với lượng HNO 3 loãng, dư giải phóng ra một khí (không màu, hoá nâu trong không khí) có thể tích ở điều kiện chuẩn là (Fe=56) A. 1,12 (l) B. 2,24 (l) C. 6,72(l) D. 4,48(l) Câu 73: Cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thu được dung dịch chứa 2 muối và 6,72 lít khí NO thoát ra ở (đktc) chứng tỏ % khối lượng của Al trong hỗn hợp kim loại là A. 61,3%. B. 50,1%. C. 49,1%. D. 55,5% Câu 74: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch HNO 3 đặc nóng dư thu được 2,688 lít một chất khí ở (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch NaOH đến dư vào X lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 4 gam chất rắn. Thì m bằng A. 6,8. B. 1,2. C. 7,2. D. 3,04. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 203

08 g .08 mol C. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 2. Cho Y tác dụng với dd NaOH dư thu được 0. Cu (có số mol bằng nhau) vào 1 lít dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch B. 1. thì dung dịch thu được hoà tan tối đa bao nhiêu gam bột đồng kim loại. 10.2 gam bột Fe bằng O2 thu được 13. Cho X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng.6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3. NO C.06mol Câu 87: Hòa tan hoàn toàn 3. C. Xác định X A. Giá trị của x là A. 0. 7. 0.336 lit Câu 85: Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12 gam hỗn hợp X gồm : FeO. 0. 15.48 lit D.3584 lit C. 92. V có giá trị là: A. Tính m và nồng độ HNO3 : A. 2M D. 1. 17.12lit khí( đktc) không bị hấp thụ (lượng O 2 hoà tan trong nước không đáng kể). 0. 3.1792 lit B. 21. 0. B. Fe3O4 . 4. 0. 68 D.8M B.53% Câu 78: Khi cho nhôm tác dụng với dd HNO3 loãng chỉ tạo ra sản phẩm khử là NH4NO3.448 lit D. được hỗn hợp khí CO2. đem oxi hóa hoàn toàn khí A tạo thành một chất khí B có màu nâu . thu được 16.3. 0. Câu 77: Nung nóng hoàn toàn 28. C. 0.72 lít X(đktc).36 Câu 80: Cho 14. Câu 79: Đốt 11.9 gam hỗn hợp KNO3 và Cu(NO3)2. Tổng các hệ số là số nguyên tối giản nhất trong phương trình hoá học của phản ứng xảy ra là: A.08g .84gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng thu được một chất khí không màu (A). 1.8M Câu 86: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.93 M D.8 M Câu 81: Cho 30. 0. Khử hoàn toàn oxit này bằng CO. 0. dư thu được V lít khí NO đo ở đktc.08 gam và 1.16 mol Al tác dụng vừa đủ với dd HNO3 thu được 0. 10.7 gam hỗn hợp A gồm Fe. 0. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 75: Một oxit kim loại M trong đó M chiếm 72. Câu 83: Cho 0. Giá trị của m là: A. 32 gam D. 58.65. V có giá trị là : A. 16 gam. 0.2 gam. Tính số mol HNO3 đã tham gia pứ A.96 gam Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0. NO và dung dịch X.008g . 1. Thể tích oxi đã tham gia phản ứng : A.672 lit C. N2O Câu 82: Nung nóng m gam Al(NO3)3 tới khi phản ứng hoàn toàn thì thu được hỗn hợp khí X. 0. 0.03 mol khí Z.2 gam chất rắn không tan và khí NO(sản phẩm khử duy nhất).6 gam chất rắn X.28M. biết rằng có khí NO bay ra.8 lit NO (đktc).6 mol B. 0. 3.08M và H2SO4 0. 1. 1.24 lit khí NO ( đktc ). Fe 2O3 . 0. x có giá trị : A.8 gam B. thu được dung dịch A chỉ chứa muối sunfat và 268. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X.03 mol khí X và dd Y . Nồng độ dung dịch HNO3 là A. 28.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.64 C. 76 C. 0.24 B. 2.47 % D.75 D. Al.12mol FeS 2 và x mol Cu2S bằng dung dịch HNO3 vừa đủ.8g M. 34.Hòa tan X vừa đủ bởi 500ml dung dịch HNO3 thu được 2.24 lit B.24 mol C. B. 10.41% về khối lượng.10. Dẫn X vào nước thì thu được 15 lít dung dịch có pH = 2.2M sinh ra V (lit) một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch X. 74 B.92 g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0. D.95% B. 0.24 gam Fe cháy trong oxi một thời gian thu được 36gam chất rắn A gồm 4 chất.9 C. A.18 mol D. Tính thể tích khí sinh ra (ở đktc).56.48 mol D.975.12 D.8 mol B.16M và H2SO4 0. Hòa tan hoàn toàn luợng M này bằng dd HNO 3 đặc nóng thu được một muối và x mol NO2.2M C.51 mol Câu 84: Cho 0.448 lit Câu 88: Cho 1.05% C.45 B.56 C.com – 01679 848 898 204 . 0. 1. NO2 D. 65. sục khí B vào nước cùng với dòng khí oxi để chuyển hết thành HNO3 . Thành phần% khối lượng KNO3 trong hỗn hợp ban đầu là A. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước( lấy dư) thì còn 1. 10.6 Câu 76: Cho 11. N2 B. Hòa tan A bằng HNO3 dư thu được 6. Fe dư .4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch X. 0.

Giá trị của V là A. Tính khối lượng 1 lít hỗn hợp NO. Kim loại đã cho là : A.14.12g. Cu . 2. Al B. Al . Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được 1. Al D.16g C. Cho m (g) Cu tác dụng hết với dd HNO3 thu được 1. Fe .45 gam B.18M C.32g Cu vào 3 lít dung dịch HNO 3 (vừa đủ) được 4.01 mol N2O. 4.68 gam kim loại M trong HNO 3 loãng. 18. B. Mg D. 25. 12. 2. 0. 32. Hòa tan hoàn toàn 12.84lít D.9mol NO.25. Zn B. Cu(NO3)2 (trong đó số mol Cu bằng số mol CuO) vào 350 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng) thì thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và có khí NO bay ra. 27. 2.6 gam Fe tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch HNO 3 1M thì thu được khí NO duy nhất và dung dịch X.38g D.4 gam B. 6. 0.2 gam D. Hoà tan hoàn toàn 45. 358.8 g. 16. 41.48lít B. 19. 3. 11. Hoà tan hoàn toàn 24. 3. Hòa tan 1.01 mol N2O. 3.3 gam Câu 95.16M B. Fe C. 3. NO2 ở đktc và CM dung dịch HNO3 A. Cho a gam oxit sắt từ vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử gồm 0.24lít C. B. A.8 gam Cu trong dung dịch HNO 3 thu được V lít hổn hợp khí X ( đktc ) gồm NO2 và NO . Câu 100. NO 2 (đktc). 35. 38.40.04 gam D.1 gam C.3g Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O có tỷ khối hơi so với H2 là 20. Fe C.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.7 gam D. C. 0. Kim loại R là: A.2 Câu 92. 0. 08g Câu 101.02 mol NO .6 B. 36.90. Zn D. dư thì thu được 0. Giá trị của m là A. 9. Câu 103. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Na B. 8. Axit hóa X bằng H2SO4 loãng dư thì thu được dung dịch Y.96 lít hỗn hợp NO và NO2 có khối lượng 15.9g B. Hoà tan hoàn toàn 5.48 gam C. Hòa tan hoàn toàn 16.6 g. 2. Al Câu 102.16. Hoà tan 8. 0.8 gam C.3584lít C.2 gam một kim loại hóa trị chưa rõ bằng dung dịch HNO 3 được 5. C.12 lít ( đktc) hh khí NO và NO2 có tỷ khối so với H2 là 16. D.6 lít (đktc) hỗn hợp A nặng 7. Biết tỷ khối của X so với H2 là 19 . 16 gam.2 gam gồm NO và N2.3 mol N2O và 0. Mg Câu 93. 25.6. A. Câu 91: Cho 5. Cu. 0. Al. Zn Câu 94. C. Giá trị của m là A. Tính khối lượng Cu trong hỗn hợp X. 2. D. Al .15M D.4lít Câu 89: Nung hoàn toàn m gam Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí NO2 và O2. Cho m gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 8.0. 1.99g.72lít Câu 98. 8. Kim loại M là A. 2. 6.4 gam B. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí đó bằng nước thu được 2 lít dung dịch có pH = 1. B. Mg. Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu (tạo khí NO)? A.928 lít hỗn hợp NO.com – 01679 848 898 205 .6.12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 16. Câu 97. 35.5. a là : A.584lít B. Fe. CuO . C.2 D. Những kim loại nào sau đây không tác dụng với HNO 3 đặc nguội nhưng tác dụng với dung dịch axít HCl : A. Mg D.688lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỷ khối so với H2 là 18. 4.02 mol NO và 0. Phần Đại cương + Vô cơ A.36lít D. Fe C. 12. 3. Hỏi R là kim loại nào: A. 6. 15. Vậy V lít bằng : A.14M Câu 99.2 gam.. 4. D. 19.24. Cr B.9g kim loại R bằng dung dịch HNO 3loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0.32. B. Giá trị của m là: A.0 g.2 g.4 C.72. D.20. Tính m.96.94g kim loại R trong dung dịch HNO3 loãng thu được 2.74g. Zn C.8 gam Câu 90: Hoà tan vừa hết hỗn hợp X gồm Cu. Zn Câu 96. 14. 1. 6.

118. Giá trị của m là: A.5 B. Kim loại M là: A.28. 20. 13. B.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. 1. Biết hỗn hợp Y có d/k 2 = 1 và V = 13. D. 66. 119: Cho a gam hỗn hợp A gồm Mg. D. D. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thu được hỗn hợp gồm 0. 13. 33. Hỗn hợp X gồm Al.98.7%.nung trong oxi thu được 2.01 mol NO (không có sản phẩm NH4NO3). 44. C.38. 116: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS có số mol như nhau (M là kim loại có hoá trị không đổi). 55. C. 30%. Số mol HNO3 đã phản ứng: A.2 gam B. Tính khối lượng của Al.4%. Cu trong hỗn hợp đầu và CM của dung dịch HNO3. B. Mg. 25.72lít B. đun nóng thu được dung dịch A và 13. sau phản ứng được hỗn hợp Y.9 mol C.6%. N2 (mỗi kim loại chỉ tạo 1 khí) và để lại một chất rắn không tan. 20%. Giá trị của V là A.2 mol D.3 D.84 gam hỗn hợp oxit. Có kết quả khác Câu 105.5g Al. Cô cạn dung dịch X. B. C.98. D. Hoà tan hoàn toàn 12. + Phần 2: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được V lít NO duy nhất (ở đktc). 32g Cu. 4.34 gam gồm NO2 và NO. N 2O.3%. Ni. 0. 2. Chia hỗn hợp gồm 2 kim loại X. Chia hỗn hợp 2 kim loại có hoá trị không đổi làm 2 phần bằng nhau. Cho a gam Al phản ứng hết với axít HNO 3 thu được 8.36 lít H2(ở đktc). Cho 12.36lít và 6.75 mol B. Kết quả khác C. Thể tích mỗi khí trong hổn hợp A ( đktc ) là : A. 7 lít và 4 lít Câu 106. 140.8 lit hỗn hợp 3 khí NO. 0.72 lít C. N2 có tỉ lệ mol lần lượt là 1:2:2. C.81 g. 27g Al.6 g B. Cùng 6. 2. 115.96 lít hỗn hợp khí X gồm NO. Giá trị của m là: A.216 lít hỗn hợp khí B (đktc) có khối lượng là 26.60 lít. A. B.05 g. 1. 5. 40%. Dùng cho Câu 114. 50%. 38.4 gam D. B. C. Hoà tan X trong 3 lít dung dịch HNO 3 được hỗn hợp Y gồm NO.34. 106. Cu có khối lượng 59g.5 C.24 lít. Câu 117. Al vào b gam dung dịch HNO3 24% đủ thu được 8. 15. Cho 6.08. Cho A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được m gam kết tủa. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 2.75 g.40 g.97.44 lít (đktc). 5. 1. D. Câu 116.792 lít H2 (đktc).2 gam kết tủa. Cùng 5. Phần trăm khối lượng của FeS2 trong X là: A.52. 33. B.9 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch hỗn hợp gồm H 2SO4 và HNO3 thu được 0. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 104. 1. D. D.48 lít. N2O.15 mol NO2 và 0. B.92 g. Ca Câu 115. Câu 110. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y có 0. 155. 0. Giá trị m là? A.08 g. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3. N 2O. 17. DẫnY từ từ qua dung dịch NaOH dư thu được 4. 32g Cu. 4. 15.05 mol N2O. Hòa tan 1 hỗn hợp X gồm 2 kim loại A.6M Câu 111.5g Cu. thu được dung dịch X và 1. Giá trị của m là A. C.10 g.35 g. B.51g X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư. 34. 3. 1.8 gam Al trong dung dịch axít HNO 3 thu được hổn hợp A gồm NO và NO 2 có tỷ khối hơi so với H2 là 19. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Zn. thu được m gam chất rắn khan. 1. 0. Vậy khối lượng a gam là : A.12 gam C.8 g Câu 108. Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại ban đầu là: A. 28.75.48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỷ khối hơi so với H2 là 20. 8. 35g Al.36 lít.1 mol mỗi khí SO2.2M C. Thêm một lượng O2vừa đủ vào X.05 mol Câu 113. 24g Cu.com – 01679 848 898 206 .1 mol NO .4M D. Khối lượng Al có trong hỗn hợp là A. Phần 2. 3. Câu 107. 3. 97. NO. 1. 6. 1. Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 thấy tạo ra 44. Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl tạo ra 1. 75. C.015 mol N2O và 0. C. Phần trăm thể tích của NO trong X là: A.72lít D. 1. Y có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau: + Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 thu được 3. 1.96lít ( đktc ) hổn hợp khí NO và N 2O có tỷ khối hơi so với hydro bằng 16. B trong axit HNO 3 loãng. N2(đktc) và dung dịch B. Nếu cho dung dịch NH3 dư vào B thì thu được được 62.6M B. 27g Al.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Hòa tan hết 10. D.56 gam Câu 112.4 g D. Câu 109. Dùng cho Câu 117. Câu 114.

0. Hòa tan 10. C.35 g hh gồm Mg. tỉ khối hơi của B đối với H2 bằng 19.1 g.52.2 gam hỗn hợp B. 32.83g B. Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Zn trong 4 lít dung dịch HNO3 x (M) vừa đủ thu được dung dịch A và 1. 0. Câu 124.01 M thì vừa đủ đồng thời giải phóng 2. Câu 120. B. Cho 5.1 g. 24.93g C. Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3. 1. C.4 lit B. 0. 23. 0. C.1 mol NO. 2.792 lít hỗn hợp khí gồm N 2. 6.48. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dd là: A.12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và N2O.08g Ag và 2. Zn.12 lít (đkc) hh khí X gồm NO và N2O. Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng.4. 0. gồm hai kim loại: x mol Fe và 0.64 lit C. 55. Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc. Giá trị của b là: A. Cô cạn dung dịch A thu được m(gam) muối khan.12 mol B.24 mol C.96g D. Cho 1. Cu trong dung dịch HNO3 thu được muối nitrat và 0.24.69 gam B.3 mol SO2. Tỷ khối của X đối với khí H2 là 20.45 gam B.336g Cu D.45 gam C.7168 lít hỗn hợp NO và NO2 (đktc). Z trong 100ml dung dịch HNO 3 x (M) vừa đủ thu được m(gam) muối.6 gam S và dung dịch X. 4. B.35 (g) và 0.6. 341.25. 0. 5.22 (M) C. 28. Cu tác dụng với dd HNO3 loãng thu được 1. 0. 0. 0. 55.16g Ag và 1.25. 0.05 gam Câu 125. CuO.60.75 gam hỗn hợp Mg. 5. Câu 122. (A-07) Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe.thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và axit dư).sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0.21 mol D. 5.64g Câu 127. Cho hỗn hợp gồm FeO. Mg.4 mol Câu 123. Giá trị của x và m x là Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.7 mol B.064 lit D.30 mol D. Mg bằng dung dịch H2SO4 đặc thu được 1.5 gam hỗn hợp Zn. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là : A. thì thu được 0.04 gam hỗn hợp 3 kim loại X. Tính V? A. Giá trị của V là A. 0.com – 01679 848 898 207 . 18. Tính khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp: A.416 gam hỗn hợp Ag.2 (M) B. Đem nung hỗn hợp A.12 lít SO2 (ở đktc) và 1. Câu 119. D.35 g hỗn hợp Cu.2 (M) D.944g Ag và 1. trong không khí một thời gian. 6. 1. Al. gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. 3. D. Khối lượng muối được tạo ra trong dd là: A.55 (g) và 2. 7.71 gam hỗn hợp gồm Al. 23. Al.7 gam D. Mg tan trong V(lit) dung dịch HNO3 0. Zn trong dung dịch HNO 3.525.22 (M) Câu 132.35 mol Câu 128. 31. Số mol của mỗi chất là: A.891g D. 13. 0. Al tác dụng hết với dd HNO 3 thu được hỗn hợp khí gồm 0. 53.17g Câu 131.6 mol D. 3.1 mol N 2O và 0.3. 5.36 mol Câu 126.55 (g) và 0. 13. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 127 gam hỗn hợp muối. Hòa tan hoàn toàn 3. Hoà tan hoàn toàn 8.45 mol B.05g B. 0. Tỉ khối của X đối với khí H2 là 20. 30.13g C.05mol NO. Giá trị của m (gam) và x (M) là A. 0. 55. Fe3O4 có số mol ba chất đều bằng nhau tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0.01 mol N2O. 27. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là : A.3 gam Câu 129. Cu (tỷ lê mol 1: 1) bằng HNO3.12 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 21. C.01 mol NO và 0.449g Ag và 1. 4.2.6.36. 0.5 mol C. 53.0 gam hỗn hợp X gồm Mg.35 (g) và 2.N2O có tỉ lệ mol 1: 1.5/3.1. dư thu được 1. Cho m gam hỗn hợp kim loại gồm Al.8 g. Fe. Y. 2. Al.54 gam D.15 mol Cu.82. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là : A.40 mol C.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.13 gam C. Cho 1. 8. 5. Trị số của x là: A.thu được 1. Hòa tan hoàn toàn 30. Giá trị của a là: A. D. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 118. 5.828. Khối lượng muối khan trong dung dịch X là A.1.09mol NO2 và 0.02 mol NO2 và 0. thu được 63. 16. B.005 mol N2O. Al.472g Cu C.688 lit( đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2 có tỉ khối so với hidro là 44. 21. Cho 1. 1.35 gam hỗn hợp X gồm Cu. 64 lit Câu 130.967g Cu B. Hòa tan 5.4 g.256g Cu Câu 121. D. B. 761.

22M Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 0.12 lít.792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Đây có thể là một phản ứng trao đổi.Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3. 0. Xem phản ứng: aCu + bNO3. Câu 143.7 lít và 80 (g) B.b)V2 = 2V1.4 gam b) 100. Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp kim loại bằng dung dịch HNO 3 dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử gồm 0.5 và dung dịch không chứa muối amoni. nó bị oxi hóa tạo Fe(NO3)3. Đây phải là một phản ứng oxi hóa khử. b) 0. d) 1.com – 01679 848 898 208 . là: (có thể có các hệ số giống nhau) a) 18 b) 20 c) 22 d) 24 Câu 140. 34. 1.32 gam c) 4. 7. Hòa tan hoàn toàn m gam bột kim loại nhôm vào một lượng dung dịch axit nitric rất loãng có dư.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.9 (M) (g) và 7.6 (g) C.9 (M) (g) và 8. c) 0.86 gam d) 3. 0. các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Hòa tan 10.5V1. Câu 144.51 gam Câu 139. 27. để phản ứng cân bằng các nguyên tố là: a) 30 b) 38 c) 46 d) 50 Câu 138.2M d) 53. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc).2 lít và 80 (g) t0 Câu 135. 7.9 (M) (g) và 8.8 gam d) Một kết quả khác Câu 137.05 mol. 0.77 lít và 81. thu được 108. Số mol HNO3 đã phản ứng là: a) 0. c) 1.2M b) 55. d) V2 = 1. B.Cho phản ứng: FexOy + (6x-2y) HNO3 (đậm đặc)  → xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO2 + (3x-y)H2O A. Khối lượng muối có trong dung dịch (không có muối amoni) là A. N2O có tỉ khối đối với hiđro là 18.71 gam hỗn hợp gồm Al.5 lít và 81 (g) D. có 0.4 gam dung dịch.0 gam c) 116. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trong phản ứng này.) muối khan.5M. Mg tác dụng hết với một lượng dung dịch HNO 3 2M (lấy dư 10%) thu được 4. C. 39 gam B. Hòa tan hoàn toàn 15 gam CaCO3 vào m gam dung dịch HNO3 có dư. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y (gồm 0. Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng và khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng là: A. Phần Đại cương + Vô cơ A. nó bị khử tạo khí NO2.24 gam b) 4.49 lít.76 (g) B.5V1. Cho 13. Trị số của m là: a) 93. Hòa tan 0.4 gam hỗn hợp Fe. 2) Cho 3.05 mol N2O).15 mol NO 2 và 0.1 mol NO và 0.9 gam C. để phản ứng trên cân bằng. Câu 142. D.1 mol NO. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam.35 gam.1 mol Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO 3 1M và H2SO4 0. d) 1. (A) và (B) Câu 136. và 0.76 (g) Câu 133.9 mol. đun nóng. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với luợng dư dung dịch xút.344 lít.672 lít.+ cH+  → dCu2+ + eNO↑ + fH2O Tổng số các hệ số (a + b + c + d + e + f) nguyên. nóng)  → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Tổng số các hệ số nguyên nhỏ nhất. và 0. và 2. b) 1.55 gam.7 gam D. Zn.8 (M) (g) và 8.76 (g) C. Hòa tan hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B trong dung dịch HNO3 loãng.22M c) 53. 37. đứng trước mỗi chất trong phản ứng trên. 0. Xem phản ứng: FeS2 + H2SO4(đậm đặc.5 M thoát ra V2 lít NO. Quan hệ giữa V1 và V2 là a) V2 = V1. c) V2 = 2.2 mol NO2.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0. Al.55 gam. Giá trị của V là a). và 2. 7. giá trị của m.48 lít hỗn hợp NO.03 mol khí N2 duy nhất thoát ra. FexOy là chất khử.2 mol. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. có thể HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa. có 672 ml duy nhất một khí (đktc) có mùi khai thoát ra. nhỏ nhất.3 gam Câu 134. HNO3 phải là một chất oxi hóa.35 gam. 0.67 (g) D. Trị số của m là: a) 3. a là: a) 55. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3.75 mol.

Trộn lẫn 100ml dung dịch NaOH 1M với 50ml dung dịch H3PO4 1M. X là: a) N2O b) N2 c) NO d) NH4NO3 Câu 146.8 gam. Giá trị của m là: a) 25.344 lít NO b) 2. Hãy lập thành một dãy biến hóa rồi viết phương trình theo dãy: Ag3PO4. supephotphat đơn.896 lít một sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ. A gồm Fe và Cu. b) 26. Phần Đại cương + Vô cơ Câu 145.+ ? → H2PO4.2%. Ca3(PO4)2   → A → B  → C  → D b. thu được 3. H2PO4. Thể tích mỗi khí thu được ở đktc là: a) 0.24 gam d) Đầu bài cho không phù hợp Câu 150.24 lít NO2. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro bằng 18. Bài 2: Từ quặng pirit chứa chủ yếu FeS2. 3. H3PO4.136 lít khí NO duy nhất (đktc).36 lít NO d) Tất cả số liệu trên không phù hợp với dữ kiện đầu bài Câu 149. Quặng chứa hàm lượng 35% Ca3(PO4)2. Cho 7. Ca3(PO4)2.9 gam. d) 28.+ ? HPO42. P2O5. NaNO3. Phân kali KCl sản xuất được từ quặng sinvinit thường chỉ chứa 50% K2O.com – 01679 848 898 209 . dụng cụ cần thiết. Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0.52 gam c) 10. Tính nồng độ mol/l của muối trong dung dịch thu được. Al có tỉ lệ mol 1:2 trong 400ml dung dịch HNO 3 1M vừa đủ.66% c)70% d)90% Vấn đề 9 PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT I – BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1: Viết phương trình điều chế supephotphat đơn và supephotphat kép. Phân lân suphephotphat kép thực sản xuất được thường chỉ chứa 40% P 2O5. Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO3 2M.+ ? Bài 4. Bài 3. Phần trăm khối lượng vàng có trong thỏi vàng trên là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% Câu 148. 3.475 gam thỏi vàng có lẫn tạp chất trơ được hòa tan hết trong nước cường toan. Câu 147.6 lít khí NO2 đktc % Cu là a) 53.8 gam.04 gam kim loại đồng được hòa tan hết bằng dung dịch HNO3. supephotphat kép. Cho 40g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 10g H3PO4 39.2. Bài 10.95 gam hỗn hợp Zn. nêu cách điều chế các chất sau: axit photphoric. Na2S và Na3PO4 Bài 7. 1. tính hàm lượng P2O5 trong 10 tấn quặng trên.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Quặng photphorit → Photpho → điphôtpho pentaoxit→ axit phophoric→ amoni photphat → axit photphoric → canxi photphat c. Tính hàm lượng % của Ca(HPO4)2 trong phân đó.8 gam. 34.896 lít NO2. Để hòa tan vừa hết chất rắn. được dung dịch X chứa m gam muối khan và thấy không có khí thoát ra. cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0. Hòa tan 4. có khí NO thoát ra. Hòa tan 5.8M vào nữa. Hoàn thành các chuyển hóa sau: + SiO2 + C . Hòa tan 6g A bằng HNO3 đặc nóng thóat ra 5.60 gam b) 11. Ca3P2 và Na3PO4 Bài 5. c) 27.464 lít NO2. đó là dung dịch gồm một thể tích HNO3 đậm đặc và ba thể tích HCl đâm đặc. Vàng cũng như bạch kim chỉ bị hòa tan trong nước cường toan (vương thủy).696 lít NO c) 2. Bài 6: bằng phản ứng hóa học hãy nhận biết các chất sau: Na2SO4.34% b) 46. Trị số của m là: a) 9.76 gam hỗn hợp Zn. quặng photphorit chứa chủ yếu Ca3(PO4)2 và các thiết bị. thu được hỗn hợp hai khí là NO2 và NO. viết đầy đủ các phương trình hóa học.+ ? → HPO42. PH3.t o   a. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. đồng thời cũng có khí NO thoát ra.12000 + HCl +O to + Ca. Tính khối lượng muối tạo thành. P. Tính hàm lượng % của KCl trong phân bón đó Bài 9. Bài 8.

2 kg H3PO4. .2g photpho trong oxi dư. Bài 24: Đốt cháy hoàn toàn 6. Tính khối lượng chất tan thu được. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch thu được khi thủy phân 4.03g/ml). đun nóng đến phản ứng hoàn toàn. Cho sản Bài 25: phẩm thu được vào 50 g dung dịch NaOH 32%.1 mol H3PO4.37) để oxi hoá P đỏ thành H3PO4. Cho 44gam NaOH vào dd chứa 39.8 gam một hợp chất của photpho thu được 14. tạo thành muối Na2HPO4 a. Tính khối lượng phần trăm của H3PO4 trong dung dịch thu được. Muốn biến lượng axit đó thành muối NaH2PO4 cần dùng 25ml ddNaOH 25%(d=1. cô cạn dd thu được m gam hỗn hợp hai muối khan. -Lấy phần 2 cho tác dụng với 400ml dd NaOH 0. b) Tính nồng độ % của dung dịch muối thu được. Bài 29: Phân supephotphat kép thực tế thường chỉ có 40% khối lượng P2O5. Bài 12.54g photpho halogenua cần dùng 55ml dung dịch NaOH 3M.3M sau đó đem cô cạn dd thì thu được bao nhiêu g chất rắn? Bài 32: Dùng dd HNO3 60%(d=1.52 g H3PO4 vào dung dịch chứa 12 g NaOH. Tính hàm lượng % canxiđihidrophotphat trong phân lân đó. Bài 23: Cần lấy bao nhiêu tấn quặng photphorit có chứa 60% khối lượng Ca3(PO4)2 để điều chế được 150 kg photpho. Viết phương trình phản ứng b. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 11: Từ 6.com – 01679 848 898 210 b. a. Thêm 0. a) Tìm công thức phân tử của hợp chất. Trộn 200 ml dd natri nitirt 3M với 200 ml dung dịch amoniclorua 2M . Bài 26: Đổ dung dịch chứa 23.15 mol KOH vào dd chứa 0.4 g H2O.2 m3 (đktc) tác dụng với 39.0%( d=1. biết rằng lượng P hao hụt trong quá trình sản xuất là 4%. trong đó có axit H3PO3 là axit hai nấc. các chất vô cơ cần thiết viết phản ứng điều chế NH4NO3 Bài 17. Xác định thể tích N2 sinh ra (đkc)? Bài 20. Đốt cháy hoàn toàn 6. Xác định các muối tạo thành sau phản ứng? Bài 21. Bài 27: Phân đạm amoni clorua thường chỉ có 23% khối lượng nitơ. Bài 31: Đốt cháy hoàn toàn 3. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Tính hàm lượng % KCl trong phân kali đó.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Tính thành phần % khối lượng của amophot trong hỗn hợp thu được sau phản ứng. Bài 15.5 kg photpho trong oxi dư. Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được. Thêm 6g P2O5 vào 25ml dung dịch H3PO4 6. d) Hòa tan sản phẩm vào lượng nước vừa đủ để điều chế dung dịch H3PO4 5M. Bài 14. Tính hàm lượng % NH4Cl trong phân đạm đó. e) Hòa tan sản phẩm vào 300 kg nước. Cho 20 gam NaOH tác dụng với 18.1g P ta được chất A chia làm 2 phần bằng nhau: -Lấy phần 1 hoà tan hoàn toàn vào 500g nước ta được dd B.2 g P2O5 và 5. Tính khối lượng NaOH cần dùng c. Nhận biết HCl. Xác định công thức của phốtpho trihalogen đó. Tính khối lượng phân bón đủ để cung cấp 40kg nitơ. Bài 30: Cho 11. HNO3 và H3PO4 Bài 16. Bài 13. Cho 200 ml dd NaOH 2M tác dụng 150ml dd H3PO4 2M. Tính thể tích HNO3 đã dùng để oxi hoá P. Từ không khí than và nước. Tính thể tích dung dịch thu được. Bài 28: Phân kali clorua thường chỉ có 50% khối lượng K2O.Tính nồng độ % của dd B.375 gam H3PO4. Tính nồng độ % của dung dịch H3PO4 thu đuợc. Xác định khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng? Bài 22: Đốt cháy hoàn toàn 46. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32%.28). Xác định m? Bài 18.2 kg có thể điêu chế được bao nhiêu kg H 3PO4 giả sử hiệu suất các giai đoạn lần lược là 70% và 90%. Xác định số mol các chất sau phản ứng? Bài 19. biết rằng phản ứng thủy phân tạo ra hai axit.2gam H3PO4.

P2O3 C. Bazơ C. H2SO4(đặc) và Ca3(PO4)2 Câu 8. Mg5P2 D. Phân lân được đánh giá bằng hàm lượng nào sau đây: A. Cho dd chứa 11.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.8g KOH. dd AgNO3 D. NaH2PO4 B. P2O5 và H2SO4đ D. II – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1. Số mol Na+ được hình thành sau khi tách ra khỏi muối là: A.2g P2O5 và 5.4g P tác dụng hoàn toàn với oxi. Trong phương trình phản ứng H2SO4 + P → H3PO4 + SO2 + H2O. vô số Câu 6. b. a. b. Trung tính D. Hóa chất nào sau đây để điều chế H3PO4 trong công nghiệp: A. 2 B. 3 C.4g H2O. Tính nồng độ CM của muối trong dd này.5M. 4 Câu 7.5M và 75ml dd KOH 3M.Ca3(PO4)2 và H2SO4(l) B. 1 B. Cu C. Phân bón nào sau đây có hàm lượng nitơ cao nhất: Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Khi cho a mol H3PO4 tác dụng với b mol NaOH. Tính khối lượng dd H3PO4 50% cần cho vào dd KOH để thu được: a. Công thức hóa học của magie photphua là: A. Bài 38: Tính khối lượng muối thu được khi: a. Hòa tan 1mol Na3PO4 vào H2O.3g P2O5 vào dd chứa 16g NaOH. NaH2PO4 C. Thuốc thử dùng để biết: HCl. Xác định thành phần hỗn hợp đầu. Bài 34: Đốt cháy hoàn toàn 6. Cho các sản phẩm vào 50g dd NaOH 32%. Xác định CTHH của hợp chất. HNO3 và H4PO3 A. Tính C% c?a dd muối sau phản ứng. Không xác định Câu 4.5M cần cho vào 75ml dd H3PO4 để thu được dd kali đihiđrôphotphat.: A. Hệ số của P là: A. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 33: a. 3 D.76g H3PO4 vào dd chứa 16. b. 1 B. Đốt cháy khí này thành P2O5. Trong dung dịch H3PO4 có bao nhiêu ion khác. Tính nồng độ mol/l của dd tạo thành. Cho phốtphin vào nước ta được dung dịch có môi trường gì? A.44g kali hiđrôphotphat và 12.72g kali photphat. Thêm 44g NaOH vào dd chứa 39. Na3PO4 D. 4 D. Quỳ tím B. NaH2PO4 và Na3PO4 Câu 9. Tính C% của dd muối thu được sau phản ứng. H3PO4 Câu 11. Xác định khối lượng muối thu được sau pư.com – 01679 848 898 211 . Giá trị của V là. Mg2P2 B. Cu và AgNO3 Câu 5. Ca2HPO4 và H2SO4(đđ) C. Trộn 50 ml dung dịch H3PO4 1M với V ml dung dịch KOH 1M thu được muối trung hòa.6%. 150ml D. Lượng oxit thu được tác dụng với dd kiềm tạo thành 142g Na2HPO4. 4 D. Mg3P2 C. A.Tính thể tích dd KOH 1. Hoà tan sản phẩm thu được vào dd HCl dư thu được 28lít khí ở đktc. Xác định CM của những muối tạo nên trong dd thu được. b. P2O5 D.28). khi b= 2a ta thu được muối nòa sau đây: A. Bài 37: Thêm 250ml dd NaOH 2M vào 200ml dd H3PO4 1. 170ml C. Cho 21. Cho dd chứa 39.8g hợp chất của phốt pho thu được 14. Bài 40: a. Bài 39: Cho 50g dd KOH 33. Axit B. b. 300ml Câu 10. 10. a. P B. 2 C. Bài 35: Đun nóng hỗn hợp Ca và P đỏ. thể tích dd sau đó là 400ml. Tìm khối lượng muối tạo thành? b. Bài 36: Cho 12.2g H3PO4 và cô cạn dd. Trộn lẫn 50ml dd H3PO4 1. Tính nồng độ CM của muối trong dd thu được.2g H3PO4 vào dd chứa 44g NaOH. Sau đó cho toàn bộ lượng P2O5 hoà tan hoàn toàn vào 80ml dd NaOH 25%(d=1. 200ml B. Hai muối kali đihiđrôphotphat và kali hiđrôphotphat với tỉ lệ số mol là 2:1. 5 Câu 3. 2 C. Mg3(PO4)2 Câu 2.

Khối lượng kg ure đủ cung cấp 70 kg N là: A.2 B. Na3PO4 Câu 14.112 lít D. C. 145. clorua. Flo C. 160.189 tấn B. Halogen là nguyên tố nào sau đây: A. Chọn câu đúng trong các câu sau: Ở điều kiện thường photpho hoạt động hoá học mạnh hơn nitơ. 14. Muối amoni nào sau khi bị nhiệt phân hủy tạo ra sản phẩm có đơn chất A. Clo B.12 lít C. D. 4. Ca(H2PO4)2 D. B. Để trung hoà hoàn toàn dung dịch thu được khi thuỷ phân 4. C. 5.NaH2PO4 B. Na2HPO4 và Na3PO4 D. 41g B. Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử photpho kém bền hơn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nitơ.27 tấn Câu 19. Na3PO4 Câu 16.8%. nitrit.24 lít B. D.Iot Câu 27. 16. Nguyên tử photpho có điện tích hạt nhân lớn hơn nitơ B.2 tấn C. nitrat. 1.8% D. Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H 3PO4 1M.6% Câu 17. Khối lượng photpho ban đầu là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây). Câu 22. Phản ứng tạo H3PO4 và NO. NH4NO3 D. hiđrocacbonat. amoni clorua. Khối lượng quặng photphorit chứa 65% Ca3(PO4)2 cần lấy để điều chế 150kg photpho là. thu được thể tích khí thoát ra (đktc) là:A. A. A. Ca(H2PO4)2 và Ca3(PO4)3 B.48 lít Câu 18. Câu 24. NH4NO3 C. đi từ trên xuống photpho xếp sau nitơ. 677kg B.2H2O C.54g một photpho trihalogenua cần 55ml dung dịch NaOH 3M. 650kg D. D. Công thức hóa học của phân supephotphat kép là A. 2CaSO4 Câu 25. B. 1.5 C.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. (NH4)2SO4 D. NaNO3 Câu 13. (NH4)2SO4 C. K.2g P2O5 trong dung dịch 250g H3PO4 9. CaHPO4 C. 200. 17. (NH4)2CO Câu 12. 0. 0. Đun nóng nhẹ.5 tấn D. Công thức hóa học của đạm một lá là: A. Cho 2mol axit H3PO4 tác dụng với dung dịch chứa 5 mol NaOH thì sau phản ứng thu được muối nào: A. Kết quả khác Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. kali nitrat. C.33 lít dung dịch NaOH 1M. Khối lượng dung dịch H2SO4 65% dùng để điều chế được 500kg supephotphat kép là: A. Ca3(PO4)2. B. C.9 D. Trong nhóm VA. amoni sunfat. Độ dinh dưỡng cao nhất trong các loại phân đạm cho sau là A. Nguyên tử photpho có obitan 3d còn trống còn nguyên tử nitơ không có. NH4Cl B. Ca3(PO4)2 Câu 21. D. 0.0 Câu 20.com – 01679 848 898 212 . Cho một miếng photpho vào 210g dung dịch HNO3 60%. ure. Câu 23. do: A. D. Hòa tan 14. Na3PO4. 720kg Câu 15. Ca(H2PO4)2 B. NaH2PO4 và Na2HPO4 B. phân kali đó so với tạp chất. NH4Cl B. Na2HPO4 và Na3PO4 C. NaH2PO4 và NaH2PO4 D. 2.Phân lan supeơhotphat đơn có thành phần hóa học là: A. Muối thu được sau phản ứng là: A. Phân đạm ure thường chứa 46% N. Phần Đại cương + Vô cơ A. 2. Dung dịch sau phản ứng có tính axit và phải trung hoà bằng 3.7% C. Câu 26.4% B.Ca(H2PO4)2. Cho dung dịch KOH đến dư vào 50ml (NH4)2SO4 1M. Nồng độ dung dịch axit H3PO4 mới là:A. 31g D. 32g C. Ca(H2PO4)2 và CaSO4. 152. Đánh giá độ dinh dưỡng của phân kali bằng hàm lượng % A. NaH2PO4 và Na2HPO4 C. 700kg C. KOH. Brom D. Biết rằng trong quá trình điều chế có 3% P bị hao hụt. K2O.

2 kg C. Kết quả khác Câu 34.Na2HPO4 . 10. Khi bón phân supepphotphat người ta không trrộn với vôi vì: A. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 50g dung dịch NaOH 32%. 12 D. 12. Na2HPO2 và Na3PO4 B. Câu 29. Cho 0. 4. Trong phản ứng: P + HNO3 + H2O Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Dùng dung dịch BaCl2. Tan trong nước và dung môi khác nhau. Cho dung dịch chứa 5. 6. K2HPO4 và K3PO4 Câu 35. dd BaCl2 Câu 39.2 kg D. trong dung dịch muối tạo thành là: A. KH2PO4 .3 mol NaOH . 12 B.8. dùng dung dịch AgNO3 C. Tổng số các hệ số trong phương trình phản ứng oxi hoá . sunfat.101. Na2HPO4 B. Kết quả khác Câu 37. Tạo muối không tan : CaHPO4 và Ca3(PO4)2 Câu 36. Có bốn lọ không dán nhãn đựng các hoá chất riêng biệt là: Na2SO4. Trong phản ứng sau: P + H2SO4 -> H3PO4 + SO2 + H2O. NaH2PO4 Câu 32. K2HPO4 và KH2PO4 B. Ca3P2. Ca3( PO4 )2 → P → Ca3P2 → PH3 → P2O5 C. Sau phản ứng. ddNH3 C. 5. Dùng quỳ tím. 17 B. P2O5. Ca3( PO4 )2 → Ca3P2 → P → PH3 → P2O5 B. KH2PO4 và K3PO4 C. Thêm 0. K2HPO4 và K3PO4 C. 42% C. Nếu lập một dãy biến hoá biểu diễn quan hệ giữa các chất trên thì dãy biến hoá nào sau đây là đúng: A. PH3. K2HPO4 và K3PO4 D.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. 12. NaNO3. 5. P. Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni. dd Ba(OH)2 D. 4. 12. dùng dung dịch BaCl2. 12 Câu 30. Cho các chất : Ca3 (PO4 )2 . Phần Đại cương + Vô cơ Câu 28.NaH2PO4 D. Khối lượng dung dịch H2SO4 65% tác dụng với 100kg quặng trên là bao nhiêu ( trong các số dưới đây)?A. Sau phản ứng trong dung dịch có các muối: A. Tất cả đều đúng. 12. 12 C. Tạo khí PH3 B. P -> Ca3P2 → Ca3( PO4 )2 → PH3 → P2O5 D. Cấu trúc mạng tinh thể khác nhau B. 26% CaCO3 và 1% SiO2.4. Sự nóng chảy và bay hơi khác nhau D.4 g KOH. 4. 19 D. Kết quả khác → H3PO4 + NO Câu 41.8. 8. natri nitrat. dùng dung dịch AgNO3 D. dd NaOH B. 5. A. các chất tham gia và tạo thành có hệ số cân bằng lần lượt là: A.88g H3PO4 vào dung dịch chứa 8. có thể dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các phân đạm trên A. amoni clorua. Muối tạo thành trong dung dịch phản ứng là muối nào sau đây: A. hãy chọn trình tự tiến hành nào sau đây để nhận biết các hoá chất trong các lọ. Dùng dung dịch BaCl2. 8. 16 Câu 31. Câu 40. NaH2PO4 và Na3PO4 D. 5.2 mol H3PO4 vào dung dịch chứa 0. 4. 45% Câu 33. 5.15 mol KOH vào dung dịch chứa 0. 8. 43% D. trong dung dịch có các muối: A. Đốt cháy hoàn toàn 6. Tạo muối CaHPO4 kết tỉa C.2 kg B. NaH2PO4 và Na2HPO4 C.111.1 mol H3PO4 . Supepphotphat đơn chức được điều chế từ một loại bột quặng chứa 73% Ca3( PO4 )2. 8. K2HPO4 và K3PO4 D. Tạo muối Ca3( PO4 )2 kết tủa D. dùng dung dịch AgNO3 B. 41% B.khử này bằng: A. Na2S và Na3PO4. 5. Photpho trắng và photpho đỏ khác nhau về tính chất vật lí vì: A. 18 C.Na3PO4 C. Cho 6g P2O5 vaứ 15ml dung dịch H3PO4 6% ( D = 1. Trong phản ứng: KMnO4 + PH3 + H2SO4 → K2SO4 + MnO2 + H3PO4 + H2O Sau khi cân bằng phản ứng. Sau phản ứng. 110. KH2PO4 và K2HPO4 B. Nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dịch thu được là:A.com – 01679 848 898 213 .03g/ml). Ca3( PO4 )2 → Ca3P2 → P → PH3 → P2O5 Câu 38. 8. Photpho trắng có thể chuyểnthành photpho đỏ C.2 g photpho trong oxi dư.

OH-. PO43B. Natri kim loại C. CaO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.Ca3(PO4)2. KOH C. K3PO4 và K2HPO4 Câu 51. Để phân biệt các dung dịch axit HCl. NH3 B. dùng dung dịch Ca(OH)2 B. Nhiệt phân. NaOH D. Cu. Photpho ở trạng thái rắn còn nito ở trạng thái khí Câu 52. Na3PO4 D. Muối nào sau đây thu được sau phản ứng: A. HPO42-.25 mol KOH vào dung dịch có chứa0. C. 5. HPO42-. H2PO4Câu 53. Ca3(PO4)2 B. PO43-.2%. A. 2. Câu 48. MgO. Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39. Liên kết giữa các nguyên tử photpho là liên kết đơn kém bền hơn so với liên kết giữa các nguyên tử nito trong phân tử nito làliên kết ba B. K3PO4 và K2HPO4 D.com – 01679 848 898 214 . Nguyên tử photpho có obitan 3d trống.. NaOH. CaP2O7 Câu 45. CaF2 D. 2. ở điều kiện thường đơn chất photpho khá hoạt động hơn so với khí nito là do : A. phân kali và phân supephotphat Ca(H2PO4)2. Hãy chọn trình tự tiến hành nào sau đây để nhận biết các loại phân bón trên?. 3Ca3(PO4)2. Chọn công thức đúng của apatit: A. còn nguyên tử nito không có C. 2. H2PO4-. 5. NaOH.1 mol H3PO4. Phần Đại cương + Vô cơ Sau khi cân bằng phản ứng. A. Trong các câu sau : Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Ca. KH2PO4 và K3PO4 B. 5.2 g H3PO4. Muối tạo thành là muối nào sau đây: A. NH3. Nguyên tố photpho có độ âm điện nhỏ hơn nguyên tố nito D. AgNO3. B. 3. CuCl2. K2HPO4 B. Na2CO3. KOH B.K2HPO4 và K3PO4 D.2g. Sau phản ứng trong dd có các muối : A. CaO. Muối thu được sau phản ứng là : A. 3. H+ D. H2SO4 và H3PO4. 3 D. Bari kim loại D. KH2PO4 và K2HPO4 và K3PO4 Câu 54. dùng dung dịch Ba(OH)2 D. CaF2 C. Không xác định được Câu 49. NH3 Câu 47. NaOH. PO43-.76g H3PO4 vào dung dịch chưa 16. 3.5 mol H3PO4. Na3HPO4 và 15 g. K2HPO4 và K3PO4 B. Na2HPO4 C. Tất cả đều đúng. Hỏi muối nào được tạo thành khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu. Na3PO4 và 49. Kết quả khác Câu 42. đem cô cạn dung dịch đến khô. HNO3. các chất phản ứng và sản phẩm có hệ số cân bằng lần lượt là: A. MgO. Na2HPO4 và Na3PO4 Câu 44. Na2HPO4 và 14. KH2PO4 và K2HPO4 C. 5 B.2g D.8g KOH .2g Câu 46. Có 3 mẫu phân hoá học không ghi nhãn là phân đạm NH4NO3. KCl. NaH2PO4 và 19. HPO42-. KOH. Cho 2 mol KOH vào dd chứa 1. H2PO4-. K2CO3.2 g. Rót dung dịch chứa 11. AgCl. H+.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. K2O . Cu kim loại B. Axit Photphoric đều phản ứng được với các chất trong nhóm nào sau đây? A. Cho dd có chứa 0. H+. KH2PO4. 3. K2HPO4 và KH2PO4 C. Cho 44g sung dịch NaOH 10% tác dụng với 10g dung dịch axit photphoric 39. K3PO4 C. KH2PO4 và K2HPO4 Câu 43. 5 C. Dung dịch H3PO4 chứa những phần tử : A. NH3 D. AgNO3. Axit nitric và axit photphoric cùng có phản ứng với nhóm các chất sau: A. CaO. người ta chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây : A. Na2HPO4 và 14. Dùng dung dịch Ca(OH)2 C. NaH2PO4 B. 5. 3. K3PO4 và KH2PO4 D. Ag. KOH Câu 50. Na3PO4 và 50 g. H3PO4 C. PO43-. Na2CO3 C. CuSO4. Na2CO3. Cu. Dùng dung dịch NaOH.

Na3PO4 .03 D. KHSO4. Giải thích ngắn gọn. a) Chất nào là chất điện li mạnh ? Viết phương trình điện li. Dd HCl B. Dd Ca(OH)2 D.NH3 là chất khí 3. C6H12O6 . Bi(OH)3. CH3COONa .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. NaHCO3 . 1 mol NaH2PO4 B. thì nồng độ ion H+ có thay đổi không ? nếu có thì thay đổi như thế nào ? Giải thích. 2. b) Chất nào là chất điện li yếu ? Viết phương trình điện Vieet Bài 3. Đáp số khác Bài 1.H3PO4 là axit trung bình Nhóm gồm các câu đúng là : A. 0. 0. NaOH. dd AgNO3 Câu 59. CH3COOH . HI. H2S. 3 D.8 mol NaH2PO4 và 0. Zn(OH)2 . KOH. C2H5OH . 0. 3. CuSO4.com – 01679 848 898 215 CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Ba(OH)2. Na2HPO3 . Cho một dung dịch axit axetic CH3COOH ( chất điện li yếu). Nếu hoà tan vào dung dịch đó một ít tinh thể natri axetat CH3COONa ( chất điện li mạnh) . Pb(OH)2 . H2O . H2SO4 . Dd H2SO4 C. Trong số các muối sau. NaHCO3. b) Các muối : NaCl.8 mol NaOH vào dd chứa 1 mol H3PO4. Chỉ dùng dd nào sau đây là có thể nhận biết được mỗi loại? A.01 mol/l. Muối thu được có số mol là: A. Có 3 mẫu phân bón hoá học: KCl. Chọn câu đúng trong các câu sau : A. CH3COONa . 4 C. 0. Ca(HCO3)2 . 0. Na2HPO3 . 3. Phần Đại cương + Vô cơ 1. SO2 .03 mol KOH để sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối K2HPO4 và KH2PO4 với số mol bằng nhau A. NH3 vừa là chất khử. 1. NaHCO3 . 2. Có bốn dung dịch : Kali clorua. Br2 . KCl. đều có nồng độ 0. Cách nào cũng được Câu 58. ở điều kiện thường N2 bền hơn P D. Cr(OH)3 . K2SO4 . [Ag(NH3)2]Cl . CuSO4 . Na2HPO4 . Các chất rắn thu được sau phản ứng gồm: A. KClO3. C.H3PO4 là axit 2 nấc 4.C2H6 .02 C. NaCl. H2CO3 . NH4NO3. Cu(OH)2. vừa là chất OXH Câu 56. .6 mol Na3PO4 C. Sr(OH)2.KCl .Các muối nitrat đều kém bền dễ bị nhiệt phân 2. Na3PO4.Al2(SO4)3. H3PO4 là axit có tính OXH B.02 mol H3PO4 tác dụng với dung dịch chứa 0. C6H6 .2 mol Na2HPO4 Câu 57.NaHS. CH3COONa .24H2O . Mg(OH)2 . Na2HPO4 . 1. Những chất nào là chất điện li. muối nào là muối axit ? muối nào là muối trung hoà ? (NH4)2SO4 . [Zn(NH3)4](NO3)2 . Na2HPO4 vàNa3PO4 D. NaHSO4 . NaClO. 2. H2CO3. Bài 2. 4 B. 1. Mg(OH)2. Cho các chất : HCl. 0.8 mol Na2HPO4 D. B. K2SO4. CaO .6H2O . rượu etylic. NaH2PO2 . Bài 6. HClO. NaClO . Bài 5. Viết phương trình điện li trong nước: a) Các hiđroxit lưỡng tính : Al(OH)3 . Hãy so sánh khả năng dẫn điện của các dung dịch đó. Bón phân đạm trước rồi vài ngày sau mới bón vôi khử chua. HNO3. NaH2PO4 và Na2HPO4 C. Khử đất chua bằng vôi và bón phân đạm cho cây đúng cách là cách nào sau đây? A. [Cu(NH3)4]SO4 . Sn(OH)2 . NaH2PO3. Bón vôi khử chua trước rồi vài ngày sau mới bón đạm D. Photpho trắng bền hơn photpho đỏ C. HNO2. CH3COOH.MgCl2. RbOH. HClO4. HF. 4 Câu 55.05 mol NaOH. NaH2PO4 và H3PO4 dư B. Ca(H2PO4)2.01 B. Đổ dd chứa 1. Tính số mol P2O5 cần thêm vào dung dịch chứa 0. axit axetic. Bón đạm cùng một lúc với vôi. H2SO3. Bài 4.2 mol NaH2PO4 và 0. CaCl2. kali sunfat. Cho 0. H2SO4. Na3PO4 và NaOH dư Câu 60.

Trong dung dịch có thể có những muối nào ? . c mol HCO 3 và d mol Cl.com – 01679 848 898 216 2− 3 − 2− . Có hai dung dịch . Ca2+. e trong dung dịch A và dung dịch X.. Na+ .. dung dịch A và dung dịch B. 4 Bài 17. NO 3 . Viết công thức của các chất mà khi điện li tạo ra các ion sau : − a) K+ và PO 3− b) Al3+ và NO 3 c) Fe3+ và SO 2− d) K+ và MnO 2− 4 4 4 e) Na+ và CrO 2− 4 f) Cu2+ và SO 2− 4 g) Rb+ v à Clh) CH3COO. CO 3 4 g) Br-. b. SO 2− . Biết rằng : . Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn. − Bài 18. Na+. − Bài 10. Ba2+ Bài 13.075 mol) . Bài 11. NH + . Lập biểu thức liên hệ giữa a. OH-.và Na+. Biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46. d mol SO 2− . d và công thức tổng khối lượng muối trong dung dịch. b) Nếu a = 0. Một dung dịch có chứa 2 loại cation Fe2+(0. Bài 19. Khi cô cạn dung 4 dịch ta có thể thu được tối đa mấy muối ? Viết công thức phân tử của các muối đó. c. Cl-(0.1 mol và b = 0. Cl-. d.1 mol). CO 4 4 . HCO 3 ..Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Cho một dung dịch amoniăc. b mol Ca2+. Trong một dung dịch chứa đồng thời các ion : Na+ . Ba2+. Có thể pha chế dung dịch đồng thời chứa các ion sau không ? Vì sao? − a) Na+. H+(0. CH3COO. Mg2+(0. Clb) Ba2+.1 mol) .15 mol). NO 3 . H+. Tìm biểu thức liên hệ a. Bài 20. c mol Cl-.của 4 4 nước). b mol Mg2+. NH + (0. khí Y vag kết tủa Z. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 7.1 . Ag+.. Ca2+ 4 2− e) H+. NH + .3 thì b bằng bao nhiêu ? Từ kết quả này hãy tính tổng khối lượng các muối có trong dung dịch. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. b. d. i) HCO 3 . Na+.25 mol) . Xác định dung dịch A và dung dịch B. c = 0. Mỗi dung dịch chỉ chứa 2 loại cation và 2 loại anion trong số các ion sau : K+(0. a) Khi thêm (a+b) mol BaCl2 hoặc (a +b) mol Ba(OH)2 vào dung dịch trên thì khối lượng kết tủa thu được trong hai trường hợp có bằng nhau không ? Giải thích . Có 3 ống nghiệm. Bài 16.Khi nung hỗn hợp chất rắn sau khi cô cạn có thể thu được những chất gì ? − Bài 14.y . SO 2− 4 4 (0.2 mol) .34 gam khí có thể làm xanh giấy quì ẩm và 4. mỗi ống nghiệm chứa 2 cation và 2 anion (không trùng lặp giữa các ống nghiệm) − 2− trong số các cation và anion sau : NH + . NO 3 . Cho thêm (c+d+e) mol Ba(OH)2 vào dung dịch A thu được dung dịch X . Bài 12. SO 2− . H2CO3 . c. Một dung dịch chứa a mol Na+.1 . Bài 15. Na+. c mol HCO 3 . Cl. NO − .15 mol) . Tính x . SO 2− . b) Tính khối lượng kết tủa thu được trong trường hợp a = 0. nếu hòa tan vào dung dịch này một ít tinh thể amoni clorua NH4Cl (chất điện li mạnh) thì nồng độ OH. SO 2− . b mol NH + . 4 2 Bài 9. CO 3 . Mg2+.1 mol) và Al3+(0. 4 4 4 Hãy xác định các cation và anion sau trong từng ống nghiệm. Hãy xác định tổng khối lượng của các muối có trong dung dịch A chứa các ion Na+. SO 2− . Ag+ . Một dung dịch chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3 .Khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư và đun nóng thu được 0. K+. PO 3− . NO 3 (0. − − − h) OH-.2 mol.3 gam kết tủa. Ag+. HClO .2 mol) cùng 2 loại anion là Cl-(x mol) và SO 2− (y mol) . Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho các trường hợp sau : NH + . Mg2+. CO 3 − − 2− f) H+.. 4 a) Lập biểu thức liên hệ giữa a. Al3+ . H+. HCO 3 . S2. Al3+ và Cl. Bài 8. NO 3 . Dung dịch A chứa a mol K+ . Br. K+. c. d mol SO 2− (không kể ion H+ và OH. Cu2+. d = 0. Ba2+ .25 mol) . Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn. Na+..Khi cô cạn dung dịch có thể thu được những muối nào ? . b.có thay đổi không ? Nếu có thì thay đổi như thế nào? Giải thích. SO 2− c) Mg2+. NO 3 4 4 d) Mg2+. Trong một dung dịch có chứa các ion : Ca2+. Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+. Hãy nêu và giải thích: .9 gam chất kết tủa. CO 3 (0.

NH + .2 ml khí ở 13. nếu dung dịch 0.05 . Bài 26. Dung dịch CH3COOH 0.01. Bài 25.02 mol SO 2− .Khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thì thu được 0. hãy dự đoán các dung dịch của từng chất cho dưới đây có pH lớn hơn ..01 . Na2SO4. HSO − . b) Kết quả xác định nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau: − − [Na+] = 0.03 mol Ca2+.435 gam..Phần thứ hai cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 235. Bài 30. [HCO 3 ] = 0. nhỏ hơn.06 mol Al3+. Cu2+. Kết quả trên đúng hay sai ? Vì sao.5M. Phần Đại cương + Vô cơ . y mol K+. NH4Cl. K+. 0. Không tính nước.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Hãy xác định giá trị x và y.1M và NaCl 0.và 0. CuSO4. HCO 3 . Tính nồng độ mol của ion H+ trong dung dịch đó ( bỏ qua sự điện li của nước). 0.1mol/l).Phần thứ nhất cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư . b) Nếu có thể được. Dung dịch A có chứa đồng thời hai muối natri clorua (0. có 3.01 M. Bài 31.6% có khối lượng riêng xấp xỉ 1 g/ml. a) Một dung dịch A chứa 0. SO 2− . Bài 28. Đimetyl amin (CH3)2NH là một bazơ mạnh hơn amoniăc .01 . Bài 22. CH3COO. Dung dịch A chứa các ion Na+. KCl.1019 phân tử HNO2 . 2− Bài 21. 4 4 Cl. Dung dịch axit axetic 0. [Cl-] = 0. NH + . Dung dịch A có chứa đồng thời ba muối : Na2SO4 0. KCl 0. CO 3 . 0.025. − Bài 23. để pha chế 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol kali clorua và bao nhiêu mol natri photphat ? Bài 32. Độ điện li của axit axetic trong điều kiện này là 1. Đimetyl amin trong nước có phản ứng + thuỷ phân sau: (CH3)2NH + H2O (CH3)2NH 2 + OHSưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.46% (d = 1.com – 01679 848 898 217 . Viết phương trình điện li CH3COOH và xác định pH của dung dịch này. b) Tính pH của dung dịch axit trên. Trong 500 ml dung dịch CH3COOH 0. Một dung dịch có chứa 3 gam axit CH3COOH trong 250 ml dung dịch. Tính tổng khối lượng các muối trong ½ dung dịch A.1M có độ điện li α = 1% . .04 .03 mol Cl. [NO 3 ] = 0. để chuẩn bị 200 ml dung dịch A cần hoà tan vào nước bao nhiêu gam mỗi muối? Bài 33. Một dung dịch chứa x mol Cu2+. NH4HSO4. 4 4 a) Dung dịch A trên có thể điều chế từ hai muối trung hoà nào ? b) Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau : . a) Có thể pha chế dung dịch A được hay không nếu chỉ hoà tan vào nước hai muối sau đây ? * NaCl và K2SO4 * KCl và Na2SO4.0% . 2− − Bài 29. [Ca2+] = 0.64. ion). CH3COONa.5oC và 1 atm. Tính độ điện li α của axit fomic HCOOH. Bài 24. Tổng khối lượng các 4 muối tan có trong dung dịch là 5. a) Tính độ điện li của axit nitrơ trong dung dịch ở nhiệt độ đó. SO 2− là axit .4 ml khí Y ở 13. bazơ. a) Tính nồng độ mol/l của phân tử và ion có trong dung dịch axit đó.3mol/l) và kali photphat (0. Trong 1 ml dung dịch axit nitrơ ở nhệt độ nhất định có 5.06 mol NO 3 . 0.3 gam kết tủa X và 470. Na2CO3. b) Tính nồng độ mol của dung dịch nói trên.đun nóng ta thu được 4. Muối có 4 trong dung dịch này thì phải hoà tan hai muối nào vào nước ? Giải thích. Theo định nghĩa axit –bazơ của Bron-stêt các ion : Na+.224 lít khí (ddktc). lưỡng tính hay trung tính ? Tại sao? 4 Trên cơ sở đó . Cho biết độ điện li của axit CH3COOH là α = 0.09 mol SO 2− .0g/ml) của axit fomic có độ pH = 3.1018 ion NO − 3 . α = 4% có bao nhiêu hạt vi mô ( phân tử . hay bằng 7. CO 3 .5oC và 1 atm. a) Có thể pha chế dung dịch A bằng cách hoà tan vào nước hai muối kali clorua và natri photphat được không ? b) Nếu có thể được.05M . Bài 27.60.

b) Nếu hoà tan thêm 0. Bài 44. c) Dung dịch NaOH 0.10-13 a) Tính nồng độ mol/l của ion H+ và pH của dung dịch .3.9. b) Dung dịch H2SO4 0.1M vào 400 ml dung dịch NH3 0.0001M .3% Bài 35. Ka2 = 1.0. Tính pH của dung dịch thu được .05M . Tính pH của dung dịch thu được khi cho 100 ml H2SO4 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Ka1 = 1. So sánh pH của các dung dịch sau có cùng nồng độ và điều kiện .2M và NH3 0.75. c) Dẫn V(lit) HCl (đktc) vào nước ta thu được 2 lít dung dịch Y có pH = 1. Bài 40. c) Tính nồng độ mol/l của ion H+ trong dung dịch NH3 0.0001M . Xác định V (lit). Bài 38.5M . Tính V(l) .71. Bài 43.1M. Cho dung dịch H2S 0. d) Dẫn V(l) SO3 (đktc) vào nước ta thu được 5 lít dung dịch C có pH = 2 .5 lit dung dịch X có pH = 12 . a) Tính pH của dung dịch CH3COOH 0.01M. CH3COOH . Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. Dung dịch axit fomic 0.0. Phần Đại cương + Vô cơ a) Viết biểu thức tính hằng số phân li bazơ Kb của đimetyl amin.007M có pH = 3. dung dịch nào có pH lớn hơn ? a) Dung dịch 0.1M của một axit một nấc có K = 4.1 M (Biết Ka = 1.a) Cho m gam Na vào nước.10-10 . Tính m(g) .1M.001 mol HCl vào 1 lit dung dịch đó thì độ điện li của axit fomic tăng hay giảm ? Giải thích. d) Dung dịch HCl 0. a) Dung dịch axit fomic HCOOH có pH = 3.10-4 và dung dịch 0. H2SO4 .01M và dung dịch H2SO4 0.01M ( Biết Kb = 1.10-5. Bài 39.10-10 . Tính độ điện li α của axit fomic.10-7 HSH+ + S2.8.10-5) b) Tính nồng độ mol/l của ion H+ trong dung dịch NH4Cl 0. b) Tính nồng độ H+ và ion axetat CH3COO.và S2.1M và dung dịch HCl 0.1M .0. d) Dung dịch Ba(OH)2 0. Biết rằng Kb = 5. Thêm 100 ml dung dịch CH3COOH 0.trong dung dịch . Giải thích vắn tắt cho mỗi trường hợp. a) Tính độ điện li của axit fomic trong dung dịch đó. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.10-10 . b) Hoà tan a gam kim loại Ba vào nước thu được 1.01M.05M . Biết axit này có thể phân li 2 nấc : H2S H+ + HS.10-5. Trong hai dung dịch ở các thí dụ sau đây.1M ( Biết Kb của CH3COO.1M . Tính a (g). Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Coi Ba(OH)2 phân li hoàn toàn.1M và dung dịch HCl 0. Tính pH của các dung dịch sau: a) Dung dịch HCl 0..10-10).thay đổi như thế nào ? Vì sao ? c) Tính pH của dung dịch đimetyl amin 1.10-4.1M của một axit một nấc có K = 1. biết độ điện li α của dung dịch bằng 1. Coi Ka(NH + ) = 5. c) Dung dịch CH3COOH 0. Biết rằng hằng số phân li axit của NH + l à 4 KNH 4 = 5.10-5 ). Cho Kb(CH3COO-) = 5.trong dung dịch axit CH3COOH 0. Bài 34. a) Các dung dịch : HCl .com – 01679 848 898 218 + . dung dịch NH3 . Bài 36. b) Dung dịch HCl 0. d) Tính nồng độ mol/l ion H+ của dung dịch CH3COOH 0. Ba(OH)2 .8. 4 Bài 42. Bài 41..0. Biết Kb của NH3 bằng 1. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.71.0.1M. Tính pH của dung dịch gồm NH4Cl 0. Giải thích . b) Tính nồng độ mol/l của các ion HS. ta thu được 2 lit dung dịch có pH = 13.là 5. Bài 37.01M .1M vào 200 ml dung dịch NaOH 0. b) Nếu thêm một ít muối khan (CH3)2NH2Cl vào dunh dịch trên thì nồng độ OH. b) Các dung dịch : NaOH .001M.0 .6.

(CH3COO)2Pb . Ba(NO3)2. Na2SO4. Muối nào trong số muối trên bị thuỷ phân khí hoà tan vào nước . Na2SO4 . BaCO3 . Bài 49. Bài 55. Na2SiO3 và Na2S. một chất điện li yếu và một chất điện li mạnh . Bài 54.+ … → CH3COOH g) H+ + … → H2O h) OH. NaCl . k) OH + … → CO 3 + … Bài 46. b) Một chất kết tủa và một chất khí . Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra dưới dạng phân tử và ion . Bài 48. Bài 53. hãy nêu cách phân biệt các dung dịch trên. Viết phương trình trao đổi ion các dung dịch sau đây (dạng phân tử và ion rút gọn) : a) CaCl2 và AgNO3 b) Pb(NO3)2 và Al2(SO4)3 c) FeSO4 và NaOH d) NaNO3 và CuSO4 e) Fe2(SO4)3 và NaOH f) CH3COOH và HCl g) (NH4)2SO4 và Ba(OH)2 h) NH4Cl và Ba(OH)2 i) Ba(NO3)2 và CuSO4 j) KCl và Na2SO4 k) Pb(OH)2 (r) và HCl l) Pb(OH)2 (r) và NaOH. BaCl2 . b) Cho quì tím vào các dung dịch sau đây : NH4Cl . K2SO4. Có 3 lọ hoá chất mất nhãn. C6H5OH. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ . CH3COOONa . mỗi lọ đựng một trong các dung dịch NaCl . Na2CO3. Có bốn bình mất nhãn.com – 01679 848 898 219 . Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau : Na2SO4. CH3COOK . quì tím khi nhúng lần lượt chúng vào từng dung dịch sau : Dung dịch KCl FeCl3 NaNO3 K2S Zn(NO3)2 Na2CO3 Quỳ đỏ Quỳ xanh Quỳ tím Bài 51. NH4Cl có môi trường axit . a) Cr3+ + … → Cr(OH)3 b) Pb2+ + … → PbS c) Ag+ + … → AgCl d) Ca2+ + … → Ca3(PO4)2 2e) S + … → H2S f) CH3COO. làm thế nào để nhận ra các dung dịch này. Bài 47. Na2SO3 . Bài 52 đây đựng riêng biệt trong các bình không có nhãn : NH4Cl . (NH4)2CO3 . Al2(SO4)3 . Na2HPO4 . Hãy dẫn ra phản ứng giữa dung dịch các chất điện li tạo ra : a) Hai chất kết tủa . Quì tím đổi màu gì ? Giải thích . c) Có thể dùng quì tím để phân biệt 2 dung dịch NaOH và Na2CO3 được không ? Tại sao ? d) Có thể dùng quì tím để phân biệt 2 dung dịch HCl và dung dịch NH4Cl được không ? Tại sao ? e) Vì sao NH3 không tồn tại trong môi trường axit ? Vì sao Zn(OH)2 không tồn tại trong môi trường axit cũng như trong môi trường kiềm ? Bài 50. quì xanh. Na2CO3 . c) Một chất kết tủa . kiềm hay trung tính ? Giải thích . Ba(NO3)2 .1M . Cho các muối : NH4Cl. Chỉ dùng thêm một hoá chất hãy phân biệt các dung dịch sau : Na2CO3 . Na2CO3 . KNO3 với nồng độ khoảng 0. BaSO4 ( Chỉ dùng thêm 1 hoá chất và nước). NaOH . CuSO4 .+ … → AlO − + … 2 2− + 3+ i) H + … → Al + …. e) Một chất điện li yếu và một chất điện li mạnh . Phần Đại cương + Vô cơ Bài 45. Hãy phân biệt các chất bột sau : NaCl . Viết phương trình minh hoạ . Hoàn thành các phương trình ion rút gọn dưới đây và viết phương trình phân tử của các phản ứng tương ứng dưới đây. Na2CO3 .a) Cho các dung dịch NaCl. Na2CO3. Chỉ dùng thêm quì tím. (NH4)2SO4 .Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. KHSO3 . Na2CO3 . Không được dùng thêm bất kì hoá chất nào (kể cả quì tím). BaCl2. một chất khí và một chất điện li yếu . Hãy ghi đúng sự thay đổi màu của quì đỏ. Na2CO3 và HCl . d) Một chất khí .

Bài 60. Tính nồng độ mol của H2SO4 và NaOH trong dung dịch A.375M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0. Bài 62. Bài 63. X là dung dịch H2SO4 0. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc.a) Tính thể tích dung dịch NaOH 0. Na2CO3 . thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2 . b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1. B . Na2SO4 và K2SO4 .5 lít dung dịch D. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có pH = 1. b) Trộn 300 ml dung dịch HCl 0.a) Tính pH của dung dịch thu được khi cho một lít dung dịch H2SO4 0. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. KHCO3 và Na2SO4 . NaCl . mỗi bình chứa một hỗn hợp dung dịch sau đây : K2CO3 và Na2SO4 . Tiến hành các thí nghiệm sau : . Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. . Lấy 300 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch B gồm NaOH 0.04M.16M và KOH 0.05M với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Hãy tính tỉ lệ thể tích giữa dung dịch X và dung dịch Y .3 lít A với 0. (NH4)2SO4 .5 lít dung dịch C . Hãy tính nồng độ mol của dung dịch HCl trước khi pha loãng và pH của dung dịch đó. Bài 65.1M cần để trung hoà 200 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.08 mol/l và H2SO4 0. Bài 57. Tính pH của dung dịch thu được. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 56. FeCl2 . AlCl3 . NH4Cl . Thêm từ từ 400 ml dung dịch H2SO4 49% vào nước và điều chỉnh lượng nước để thu được đúng 2 lít dung dịch A .1M.a) Tính pH của dung dịch thu được khi hoà tan 0.025 mol/l với 200 ml dung dịch H2SO4 nồng độ x mol/l. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.01M cần để trung hoà 200 ml dung dịch H2SO4 có pH = 3 . Bài 59. Tính nồng độ dung dịch Ba(OH)2 trước khi pha loãng .02M. KHCO3 và Na2CO3 . dung dịch thu được có pH = 3 . HNO3 0. Hãy tính m và x. Hãy tính m và x.1M . B là dung dịch NaOH . Khi trộn lẫn dung dịch X với dung dịch Y ta thu được dung dịch Z có thể tích bằng tổng thể tích hai dung dịch mang trộn và có pH = 2.005M. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.05M. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. Để trung hoà 20 ml dung dịch C cần 40 ml dung dịch HCl 0.3 lít B thu được 0. H2SO4 .Trộn 0. HCl 0. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc. hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau : Ba(OH)2 . Trộ 300 ml dung dịch có chứa NaOH 0. c) Pha loãng 200 ml dung dịch Ba(OH)2 với 1. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc.1mol/l và Ba(OH)2 0. A là dung dịch H2SO4. Trộn 3 dung dịch H2SO4 0. b) Tính thể tích dung dịch HCl 0.2 lít A và 0. Y là dung dịch NaOH 0. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. (Chỉ dùng thêm quì tím) Bài 58.2M . Có 4 bình mất nhãn. Tính a . Bài 61. FeCL3 .5M. Để trung hoà 20 ml dung dịch D cần 80 ml dung dịch NaOH 0. a) Tính nồng độ mol của ion H+ trong dung dịch A . Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc. Bài 64.1M .005M tác dụng với 4 lít dung dịch NaOH 0.2 lít B thu được 0.8M cần thêm vào 0. Bài 66.com – 01679 848 898 220 .2M và Ba(OH)2 0. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc.5 lít nước được dung dịch có pH = 12.3M với thể tích bằng nhau thu được dung dịch A . Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. * dung dịch có pH = 13. b) Pha loãng 10 ml dung dịch HCl với nước thành 250 ml. Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 4 bình này mà chỉ dùng thêm dung dịch NaCl và dung dịch Ba(NO3)2 .5 lít dung dịch A để thu được * dung dịch có pH = 1 .01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12.4 gam NaOH vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0. Cho 40 ml dung dịch H2SO4 0. Bài 67. CuCl2 . Bằng phương pháp hoá học. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0.035M .Trộn 0.

5M .Dạng 9: Bài tập về hiệu suất I.25M. Bài 71.Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học .Dạng 2: Kim loại.DẠNG 1 BÀI TẬP: KIM LOẠI. CO. Lấy 100 ml dung dịch A chứa HCl 2M và HNO3 1.6 lít dung dịch A.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Cần pha loãng hay cô cạn dung dịch D bao nhiêu lần để được dung dịch HCl có pH = 3 . Tính V1 . Fe3+. Bài 72. Bài 74. b) Cho dung dịch NaOH có pH = 10 (dd B) . MUỐI …TÁC DỤNG VỚI AXIT KHÔNG CÓ TÍNH OXI HÓA ( HCl.1M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch B chứa Ba(NO3)2 0.com – 01679 848 898 221 .05M và Pb(NO3)2 aM tạo kết tủa .1M và Na2CO3 0.Cách 1: Cách giải thông thường: sử dụng phương pháp đại số. SO 2− cho đến khi 4 2+ 3+ kết tủa hết các ion Zn . bazo. thiết lập mối quan hệ giữa dữ kiện bài toán Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.Dạng 5: Bài tập về điện phân .6 lít dung dịch A có thể hoà tan hết 1. H2SO4 loãng ) 1. oxit kim loại.7 gam kết tủa A và dung dịch B. ( Coi các chất phân li hoàn toàn) Bài 70. OXIT KIM LOẠI. A là dung dịch H2SO4 0.6M và V2 lít dung dịch NaOH 0. d) Cho dung dịch HCl có pH = 4 (dd D) . BAZƠ. Biết rằng 0. Tính nồng độ mol/l của Pb(NO3)2 và khối lượng chung của các kết tủa . Bài 73. Có 1lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0. CO2 với dung dịch kiềm .1M và (NH4)2CO3 0. V2. Tính %m các chất trong A.Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối . Phân loại bài tập hóa học vô cơ theo từng dạng PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ THEO TỪNG DẠNG . Tính a và nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch. Cho 100 ml dung dịch A chứa Na2SO4 0. * dung dịch có pH = 13 . Trộn V1 lít dung dịch HCl 0. C. Tiếp tục thêm 200 ml dung dịch NaOH 2M vào hệ trên thì một chất kết tủa vừa tan hết. Phương pháp giải chung : . muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa . Fe thì thấy thể tích dung dịch NaOH đã dùng là 350 ml. c) Cho dung dịch HCl có pH = 2 (dd C) . Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch Y chứa các ion Zn2+. Al với oxit kim loại . bazo. B là dung dịch NaOH 0.5M cho tác dụng với 400 ml dung dịch B chứa NaOH 0. Tính nồng độ mol/l của các ion có trong dung dịch Y . Bài 69.Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính .4M thu được 0. muối tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh .5M .5M và KOH nồng độ a mol/l thu được 500 ml dung dịch C trung tính.a) Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dd A) . Cần trộn VA với VB theo tỉ lệ nào để được : * dung dịch có pH = 2 .Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2. Cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch đó. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 39. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 68.Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2.02 gam Al2O3 .Dạng 1: Kim loại. Cần pha loãng hay cô cạn dung dịch A bao nhiêu lần để được dung dịch NaOH có pH = 11 . Cần pha loãng hay cô cạn dung dịch C bao nhiêu lần để được dung dịch HCl có pH = 4 . Cần pha loãng hay cô cạn dung dịch B bao nhiêu lần để được dung dịch NaOH có pH = 12 . oxit kim loại.

Kết quả khác Bài 5.1M(vừa đủ). 18.81g hỗn hợp gồm Fe2O3. Vậy theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 1. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. Hoà tan 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dd HCl vừa đủ.= 2nH2 ( trong phản ứng của kim loại với H2O) . sau phản ứng thu được m gam muối và 1.0. 9.545 gam .+ H+ → HCO3. Giải hệ (I) và (II) ta được: x =0.93 (I) và 1. Hoà tan hoàn toàn 3.5.2 → m= 6.456/22.46 gam C. bảo toàn khối lượng.+ 2H+ → H2O + CO2 HCO3.065 mol Các PTHH: 2Al + 6HCl→ 2AlCl3 + 3H2 (1) Mol: x x 1. oxit… với axit thì : nHCl= 2nH2 hoặc nHCl = 2nH2O Còn: nH2SO4= nH2=nH2O nOH.com – 01679 848 898 222 .7 gam hỗn hợp muối khan .(1) HCO3. 4. 23.+ H+ → CO2 + H2O (2) Giai đoạn 2 chỉ xảy ra khi và chỉ khi H+ dư . 37. 4.27g B.7. Giá trị của m là: A.Khi cho từ từ axit HCl (hoặc H2SO4 loãng) tác dụng với muối cacbonat ( CO32-) cần chú ý đến thứ tự phản ứng. 21.81g B.3.22g hỗn hợp X gồm Fe.cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là: A. 4.344 lít H2 ở đktc và dung dịch chứa m gam muối. Hòa tan hết 6.225 g B. Kết quả khác Bài 6. nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.12 lít hiđro (đktc) và dd A cho NaOH dư vào thu được kết tủa.4 g B. 35. Hoà tan 17.02 → m= 0.5 + 0. 10.Cách 2: Cách giải nhanh: Sử dụng các định luật như: Bảo toàn điện tích.03. A.545 gam B.133. Tính m .5= m + 0.vào dd HCl thì: xảy ra đồng thời cả 2 phản ứng CO32. thu được 1.3 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong vừa đủ 150 ml dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 1. bảo toàn nguyên tố ( Kết hợp với pp đại số để giải) * Chú ý : Thông thường một bài toán phải phối hợp từ 2 phương pháp giải trở lên.36 lít C. chứ không đơn thuần là áp dụng 1 phương pháp giải Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 1. 1.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Một số bài tập tham khảo: Bài 1.45 g D.36. 2. 5.12 lít B.Khi cho từ từ CO32. 6.565 gam D.03.065=0. Oxi hoá 13.5x Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2 (2) Mol: y y y Theo đầu bài ta có: 27x + 56y = 1.98 C. 127= 6.hoặc HCO3.81g Bài 2.456 lít khí H2 ở đktc. Vậy đáp án A đúng Cách 2: Ta luôn có nHCl=2nH2 = 2.81g D.93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd HCl dư.4= 0. Phần Đại cương + Vô cơ với ẩn số. Để hoà tan hoàn toàn m gam oxit này cần 500 ml dd H2SO4 1 M .93 + 0.8.065.25g Bài 4.Trong các pư của kim loại. Hoà tan hoàn toàn 2.225g C.48 lít D. Mg Zn bằng một lượng vừa đủ H2SO4 loãng thấy thoát 1. ZnO trong 500ml dd H2SO4 0. 30.6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit .456 gam Giải: Cách 1: nH2= 1. 3. Giá trị của m là: A.5x + y = 0.13. đó là: CO32.25g D.+ H+ → CO2 + H2O 2. sau đó giải phương trình hoặc hệ phương trình .02. MgO. 6. 33. tuy nhiên muốn giải theo cách 2 chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau: .545 gam→ Vậy đáp án A đúng * Như vậy cách giải 2 ngắn gọn hơn và nhanh hơn rất nhiều cách 1.6 g C.5 gam hợp kim Zn – Fe –Al vào dung dịch HCl thu được Vlít H2 đktc và dung dịch A Cô cạn A thu được 31.5M thu được dung dịch X.52g Bài 3.25g D. y= 0. Giá trị V là ? A.Sau phản ứng .81g C.065 (II).13 mol.

A.24 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn.344 lít khí H2 (đktc). 45% và 55%.34 gam D.14 gam hợp kim Cu.86. 62. thu được 5. sắt. 101. Cho 20 gam hỗn hợp một số muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B thuộc phân nhóm chính nhóm II. 400 ml B. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. Cho 40 gam hỗn hợp vàng.5M thu được dung dịch B và 4.54 gam D. C. 40 gam B. 19.6 gam C.368 lít H2 ở đktc.68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2. Cho 3.80 gam.76 gam X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 1.24 lít khí H2 (ở đktc). 97. Fe.4 gam B. 40. B.8 gam D. 31.80 lít D. 200ml C. B. kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được 46. kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được m gam hỗn hợp X. Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và 0.8 gam C. 8.com – 01679 848 898 223 . 2. Giá trị của m là A. Giá trị khác.2g D.Tính V. 6.14 gam hỗn hợp 3 oxit . 800 ml D. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần V lít dung dịch HCl 2M. Tính khối lượng m. Cho 24.45 gam B.86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al. D.84 lít khí X (đktc) và 2. Tính m . 16g Bài 7.92 gam chất rắn khan.45 gam. 30 gam Bài 20.2g C. Bài 15. Bài 11. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48ml dung dịch KMnO4 1M. A. Cho 40 gam hỗn hợp vàng. Bài 17. 56 gam D.79% và 37. Lọc bỏ chất rắn Y. 46.16 gam Bài 12.92 lít.49 gam C. đồng.84 gam D.4 gam hỗn hợp X. D. Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14. 6. 56. 27. 77. 43.92 gam B.8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A. Giá trị của m là A.4 lít dung dịch HCl và thu được dung dịch X. Bài 18. Phần Đại cương + Vô cơ gam chất rắn thì giá trị của m là: A. 76. 25.45 gam Bài 8. 12.66 gam C.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. 101.10 gam C. Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8. 50% và 50%.6 gam hỗn hợp X là A. B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. B.68 lít C.99 gam C. C.33 gam B. 31.91%. 52.54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch X thu được 61. khối lượng muối khan thu được là A. bạc.2 gam Bài 19. Bài 16. D.02 gam. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9. Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. 99. A. A. phải dùng đúng 0.91% và 72.3 gam Bài 10. ở 2 chu kỳ liên tiếp.2 gam C. Cho 1. 12g B. Cu được 4. đồng.344 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A.68 gam. Cho 3. 58. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ? . Đốt cháy hết 2.68 gam.79%.99 gam.48 gam.32 gam D. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan.09%. B.04 gam B. 5. D. C. 35% và 65%.09% và 27.98 gam.72 gam Bài 9. 5. 44. 9. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần 400 ml dung dịch HCl 2M (không có H2 bay ra). Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7. Phần trăm khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp lần lượt là A. 20. Mg. Fe2O3 . 3. Hòa tan 9.32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. 3.20 gam. 48 gam Bài 13. B. 46. Giá trị của m A.6 lít H2(ở đktc). D. 40% và 60%. 37.48 lít Bài 14. 33.87 gam Mg và Al vào 200ml dung dịch X gồm HCl 1M và H2SO4 0. Cho 23. 88. B. bạc. 11.7.21%. Dẫn toàn bộ CO2 vào dd nước vôi trong dư thì thu được 20 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Hòa tan hoàn toàn 14. C.6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư).025 gam. 43. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu lần lượt là A. 4. 10. 72.21% và 62. 1. sắt. cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối khan là A. Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này.12gam hỗn hợp X gồm CuO .328 m gam chất rắn không tan. Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A.

0.0025M là A. Hoà tan hoàn toàn 19. 0. MgSO4. Cho m gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A.7783 gam.005M và H2SO4 0.224 D.65 gam. Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 0. B2CO3.2 gam C.265 gam. Cô cạn dung dịch B được khối lượng muối khan là A. C. Hòa tan 2 kim loại Ba và Na vào nước được dd(A) và có 13.48 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A.8 gam B. V = 3. Cốc A đựng 0.336 C.2 hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra V (lít) CO2 (đktc) và dung dịch có chứa 21.2 mol NaHCO3.3 mol Na2CO3 và 0. Giá trị của V là: A. Bài 29. 12. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa vừa đủ dung dịch X là: A . V = 4. Cốc B đựng 0. C. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa hoàn toàn dd A là: A.0489 gam. Khối lượng muối có trong dung dịch A là A. Hoà tan 28 gam hỗn hợp X gồm CuSO4.36 lít C. Cho 11. 31. 0. Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan.25 C.2.6 gam kết tủa và dung dịch B.34 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hòa của hai kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch A và 0.78 gam B. 27. Giá trị của m là A. 0.2g B.224 D. Giá trị của V là: A.5g hỗn hợp gồm ACO3. 0. 18.4 gam hỗn hợp muối. 23 gam.8lít D.46 gam D. B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4. Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4.336 C.6 lít Bài26. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0. 0. 0. V = 3. Bài 28.12 ml B.92 lít C.033 gam.2g D.6g C.4lít C. 27 gam Bài 21. 25.3g Bài 24.448 B. 120 ml C. 12. Na2SO4 vào nước được dung dịch A. tỉ lệ tương ứng là 4:1.5 M vào 150 ml dung dịch Na2CO3 0. Phần Đại cương + Vô cơ gam kết tủa. Đổ rất từ từ cốc A vào cốc B. 30 gam C. Giá trị của m là A.1. 0.3 C.2 M thu được V lít khí CO2 ( đktc). Xác định V. 16.896 lít bay ra (đktc). 13. 0. B.8 gam B.1 B. 0. 3. số mol khí CO2 thoát ra có giá trị nào? A.2 mol NaHCO3. 0. 0. 25 gam. R2CO3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2.Đổ rất từ từ cốc B vào cốc A.78 gam C. 13.70 gam Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 23 gam D. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Khối lượng muối clorua tạo thành là? A.2 B.2 M và NaHCO3 0. Khối lượng hỗn hợp A gồm K2O và BaO (tỉ lệ số mol 2 : 3) cần dùng để trung hòa hết 1.4 mol HCl. thu được dung dịch X và 2.23 gam Bài 23. Cốc B đựng 0. 1. D. 0. Hoà tan hoàn toàn 3. 9.33 gam. 23. Tất cả đều sai Bài 27. tổng khối lượng các muối tạo ra là: A. 10.4 D. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y. Hòa tan hết hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ vào nước.4.3 mol Na2CO3 và 0. 92.448 Bài 31.56 Bài 30.2lít B.672 lít khí bay ra ở đktc.2 M vào 100 ml dd X chứa Na2CO3 0.672 B.344 lít H2 (đktc) thoát ra và thu được dung dịch X. D. 0. 21 gam. Cô cạn dung dịch A thu được 26 gam muối khan.5 lít dung dịch hỗn hợp B gồm HCl 0. 0. K và Ba vào nước.1604 gam.44 lít H2 bay ra (đktc). 33 gam.9705 gam. D. 4. 4. 0. có 1. Hòa tan hoàn toàn 8.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.15 gam D.V = 5.94 gam hỗn hợp gồm Na. B. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thấy tạo thành 46.48 lít D.5lít.1 M thu được V lít khí CO2 ở đktc. 23.688 lít khí H2 (đktc). 0. B. Giá trị của m là A.com – 01679 848 898 224 . 14.0. Cốc A đựng 0.4 mol HCl. C. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp hai muối XCO3 và Y2(CO3)3 bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch A và 0. Bài 32. 12. Bài 25. 0.5 Bài 33. 240 ml D.24 lít CO2(đktc). 0.4 gam Bài 22. 26 gam B. 0.62 gam C. số mol khí CO2 thoát ra có giá trị nào? A.5 Bài 34. A.4 D.8 gam D.

C. 6. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2. Giá trị của m là A. Fe2O3 là Fe3O4 + Nếu một bài toán có nhiều quá trình oxi hóa khử chúng ta chỉ cần để ý đến số oxi hóa của nguyên tố đó trước và sau phản ứng.52 gam Như vậy với bài toán dạng: Nung m gam bột Fe trong oxi ( hoặc để m gam bột Fe trong không khí) sau một thời gian thu được a gam hh X( gồm Fe và các oxit). N2. Giá trị của m là (cho O = 16. N2O thì phải nhân thêm 2 Mà số mol NO3.trong muối + n của sản phẩm khử( SO2. Tuy nhiên với các kim loại mạnh như Mg. bảo toàn nguyên tố. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 thu được khí NxOy duy nhất ở đktc thì giữa: m.trong H+ thì đều tạo ra Fe3+ 2.24 lít khí NO2 (ở đktc) là sản phẩm khử duy nhất.075. 10. 7.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.9 gam Bài 5. FeO.com – 01679 848 898 225 . D. 2. 336 ml.32. bảo toàn điện tích Khi làm dạng này cần chú ý một số vấn đề sau: + Khi cho kim loại tác dụng với các axit H2SO4 và HNO3 thì: . B. H2S) Mà số mol SO42.2 gam.52.04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO. Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc.trong muối + n của sản phẩm khử( NO2.trong muối bằng tổng số mol e nhường = tổng số mol e nhận + Tất cả các chất khi tác dụng với 2 axit trên đều lên mức oxi hóa cao nhất + Ion NO3. B. Fe2O3.05 mol H2. a. 2. Để khử hoàn toàn 3. .22. 15. Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO. Nung m gam bột sắt trong oxi. Fe3O4.4 gam.Tổng số mol H2SO4 phản ứng bằng = nSO42.075 0. Bài 4.2 gam. 2. FeO. D.025 Theo bảo toàn e: 3m/56 = (3-m)/8 + 0.48 lít khí NO2 (đktc). D. 11. 448 ml. NO. Một số bài tập tham khảo Bài 1. N2O. thu được 3 gam hh chất rắn X. Zn thì khi tác dụng với HNO3 loãng thì HNO3 có thể bị khử thành N2O. Nung 8. 112 ml. B. 46. Fe3O4. OXIT KIM LOẠI VÀ MUỐI TÁC DỤNG VỚI CÁC DUNG DỊCH AXIT CÓ TÍNH OXI HÓA MẠNH ( H2SO4 đặc. Fe2O3) thì cần 0.Tổng số mol HNO3 phản ứng = nNO3.4 gam Fe trong không khí sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe.7 gam Bài 3.04 gam hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở điều kiện tiêu chuẩn là A. C.DẠNG 2 BÀI TẬP: KIM LOẠI .6 gam Fe bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 đặc nóng thu được V lít NO2 là sản Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. sau đó dùng định luật bảo boàn e áp dụng chung cho cả bài toán VD: ( Bài tập 1: Đề bài bên dưới) Ta có thể tóm tắt bài tập này như sau: Fe +O2 → hỗn hợp X( có thể có: Fe. 224 ml. D.trong môi trường axit có tính oxi hóa như HNO3 loãng + Khi phản ứng hóa học có HNO3 đặc thì khí thoát ra thong thường là NO2. C. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3. S.2 gam. nóng thu được 4.7 gam. Hòa tan hết hh X trong dd HNO3 (dư).8 gam.2 gam muối khan. 77. Phần Đại cương + Vô cơ II.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). HNO3) 1. Hòa tan hết 5. kết hợp với các pp khác như bảo toàn khối lượng. 2. C. Giá trị của m là A. Fe = 56) A. Al. Bài 2. nếu sau phản ứng Fe còn dư thì Fe sẽ tác dụng với Fe(NO3)3 tạo thành Fe(NO3)2 + Riêng với Fe2+ vẫn còn tính khử nên khi tác dụng với NO3. 35. thoát ra 0.trong muối = tổng số mol e nhường chia 2= Tổng số mol e nhận chia 2. HNO3 loãng là NO. N2 hoặc NH3 ( trong dung dịch HNO3 là NH4NO3) + Đối với oxit sắt: nếu trong một hỗn hợp nFeO= nFe2O3 thì coi hỗn hợp FeO. Fe2O3 và Fe3O4) + HNO3 Fe3+ o 3+ 2Như vậy: Ban đầu từ: Fe → Fe + 3e O2 + 4e→ 2O và N+5 + 3e → N+2 Mol: m/56 3m/56 (3-m)/32 (3-m)/8 0.NH3) Lưu ý: nếu sản phẩm khử là N2.62. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 145. Giải phương trình này ta được m= 2. Phương pháp giải chung: Phương pháp chủ yếu là sử dụng định luật bảo toàn electron. B. x có mối quan hệ sau + Khi Fe tác dụng với HNO3.

D. Fe. 23.7gam Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.5 gam hỗn hợp Z gồm Fe.12 lít (đktc) và tỉ khối hỗn hợp K so với hiđro bằng 19. 540 ml B.6 gam.12 mol. 5. Zn bằng dung dịch HNO3 thu được 3.5 gam D.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Cho 11. D. sau khi phản ứng hoàn toàn. Để hòa tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (sản phẩm khử duy nhất là NO) A.6 gam.4 gam. Mg.6 gam. 5. 160ml D. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư). 34.0 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư. Bài 9.12 lít. D.6 gam.4 gam D.4 gam. trong đó có một khí tự hóa nâu ngoài không khí.4 gam G bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc.14%. Cu trong hỗn hợp G lần lượt là: A. Fe3O4.7 Bài 8. 50. Tổng số mol 2 kim loại trong hỗn hợp X là: A. 4. Fe. Bài 15. 9. 6. Giá trị của V là A.7 gam C. 320 ml Bài 10. Khối lượng Al. Hòa tan hết m gam hỗn hợp A này bằng dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp K gồm hai khí NO2 và NO có thể tích 1. Cu vào HNO3 đặc nóng. C. 33. Giá trị của m là A. thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Giá trị m là: A. 24. D. 0. 10. thu được 13. Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cho 23. 60.22 mol. Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy giải phóng ra 2. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. 0. D. C. Fe2O3) có số mol bằng nhau. Phần Đại cương + Vô cơ phẩm khử duy nhất (tại đktc). 9.4 gam C. thu được 0. D.12%.96 C.48 lít.1 gam B. 8. 3. A. C.88 gam B. C.2 gam D. 480 ml C.5 gam hỗn hợp ban đầu là: A. Hoà tan hoàn toàn 12.72 lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất).8 gam. 40.72.4 gam Bài 16. 5. 46.4 gam. 6. FeO. Cô cạn dung dịch Y thu được 71. ở đktc) và dung dịch X.136 lít hỗn hợp NO và N2O (đktc) với số mol mỗi khí như nhau.24 gam Bài 7.4 gam B.0gam.44 gam hỗn hợp khí Y có thể tích 2.36.6 gam.44 lít (đktc) hỗn hợp ba khí NO.24 lít khí NO duy nhất (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). 9. Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí.32 mol. Giá trị của m là bao nhiêu? A.4 gam C. 9. thu được 1. Hòa tan hỗn hợp X gồm Al và Fe vào dung dịch HNO3 dư sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và 4. C. Hỗn hợp A gồm ba oxit sắt (FeO.4 gam.24.Cho 18. 5.36 gam hỗn hợp gồm Fe. B. B.8. V nhận giá trị nhỏ nhất là A. Bài 14.45 mol khí B . 32.72 lít. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. D. sau một thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối lượng 12 gam gồm Fe. C. 0.344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. B. 0.48%. 5.24 lít khí NO duy nhất (đktc). 35. 2. 66.36 lít khí NO (đkc).36. 49.46 gam kim loại. 29.6 gam B.com – 01679 848 898 226 .72 gam chất rắn khan.688 lít (ở đktc) gồm hai khí không màu. Hòa tan hết 22. Bài 12. 2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2. 8.69 B.064 gam hỗn hợp Al.12%. thu được 0. 20.4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. 5.48. 8. 1.Cho hỗn hợp G ở dạng bột gồm Al. dung dịch Z1 và còn lại 1.45 mol.8 gam. 9.8 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Fe. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thì lượng muối khan thu được là A. 16. 8.5 gam C. Fe3O4. 40. 22. 6. 9. 11. B.09. Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Cho 11.4 gam G vào bình A chứa dung dịch H2SO4 loãng dư.50.675 mol khí SO2.4 gam. Tỉ lệ thể tích VNO : VN2O : VN2 = 3:2:1.08 gam. 8. Bài 13. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe. Fe2O3. B.8 gam.60. 6. Bài 11. B. Trị số của m là: A. Cu. FeO.Khối lượng Fe3O4 trong 18. 4. 38. 6. Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3. D.8 gam.3 gam Bài 17.24 lít. C. 19. Tính % khối lượng của Al trong hỗn hợp. Hòa tan 23. N2O và N2. Hòa tan hết m gam bột kim loại nhôm trong dung dịch HNO3.69 D. 9. B. dư thu được dung dịch Y và 3. 7. 31. nóng. Bài 6. thu được dung dịch Y và 6. Trị số của m là: A.

Fe ) tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí gồm 0.24 gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và sản phẩm khử duy nhất là khí NO. 11. 78.56 gam. 800ml C.98. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 18.01 mol NO2 và dung dịch X. 13. kết quả khác. D. 1.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. D. Hòa tan hoàn toàn 16. thu được 3. B. C. đun nóng và khuấy đều. 1. 3M. Cô cạn dung dịch Y. 21.88 gam.745 gam D. Mg.78. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y.33 gam. Cho 61.95% và 0. 82.12 gam muối khan.85 gam.5M và H2SO4 0. C. Cho 3. 34.05% và 0. Cu. Người ta thực hiện 2 thí nghiệm sau: TN1: Cho 38. Bài 26. Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được muối khan có khối lượng là A. dung dịch thu được có chứa 8 gam NH4NO3 và 113. 66. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơidung dịch X là A.44 lít (đktc) hỗn hợp ba khí NO. Nếu cho 13.5M. 0.5 gam B.9 gam B. 24.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Cho a gam hỗn hợp E (Al.23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc. C.3 gam Bài 25. gam chất rắn không tan và 2. Zn. 0. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Zn và ZnO bằng dung dịch HNO3 loãng dư. sau phản ứng thu được 1.16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư).92 gam. phản ứng vừa đủ.445 gam hỗn hợp X gồm Al.25. 137. Bài 30.34. B. thu được dung dịch X và 1. C. 97. Mg tác dụng với oxi dư thu được 20.25. 78. 3V2= 4V1 C.82.78 Bài 24. thu được 13. sau phản ứng thu được V1 lít NO (đkc) TN2: Cũng cho khối lượng đồng như trên vào 2. D.2 gam D. Tỉ lệ thể tích VNO : VN2O : VN2 = 3:2:1. 51.5. C. sau phản ứng thu được V2 lít NO (đkc). thu được m gam chất rắn khan. Cô cạn dung dịch X. Trị số của m là: A.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. B. ở đktc) và dung dịch Y. 97. A. 38. Bài 21.55 mol SO2. 31. 8.4 gam Zn(NO3)2. 151.745 gam C.3 gam hỗn hợp X gồm Mg. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y. B. 40.38.01 mol N2O. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. giải phóng một hỗn hợp 4. 21. Mối quan hệ giữa V2 và V1 là: A.8 gam Bài 19. 108. Hòa tan hoàn toàn 12.24 gam hỗn hợp X gồm Al.9. Bài 22.02 mol NO. Hòa tan hết m gam bột kim loại nhôm trong dung dịch HNO3.95% và 2. 3V2=2V1 Bài 29. Cô cạn dung dịch X thu được 11.4 gam Cu vào 2. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan A. Để hòa tan m gam hỗn hợp X cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (biết rằng chỉ sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO) A. B.52 gam.574 gam Bài 20. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A.5M.880ml Bài 28. 6.2.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Hòa tan hoàn toàn 1. V2=2V1 D. 82. N2O và N2. nóng thu được 1.08. thu được m gam muối khan.05% và 2.1. Giá trị của m là A. Bài 27. D. 720ml D.4 gam kim loại. 13. C. 10. D.745 gam B.4 lít dung dịch HNO3 0.2 M. Cho 2. D.12 lít NO (đkc).com – 01679 848 898 227 . 80.3. Giá trị của m là A. 12.688 lít H2 (đkc). ở đktc).4 lít dung dịch gồm HNO3 0.12 gam hỗn hợp 3 oxít.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. C. Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 0. B. 1200ml B. 69. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.5 gam C. 64. 106.5 gam B.48 lít khí NO và NO2 có tỉ khối hơi với H2 là 19. Phần trăm số mol Zn có trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. D. 0. a có giá trị là A. Cho m gam Cu tan hoàn toàn vào 200 ml dung dịch HNO3. 2V2=5V1 B. Cho 13. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toànthu được 0.2M.5M.32 gam Bài 23. dung dịch Y và còn lại 2. 11.1 gam C. 32.22 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được muối khan có khối lượng là A.344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất. B. Kết thúc thí nghiệm không có khí thoát ra. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. 55.5. 9.896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Tính CM của dung dịch HNO3. 9.

6 gam B. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 16. Bài 33. 1. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Bài 34. Cho 5. dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu.88 gam. 66. Xác định m. 22. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Chia m gam X thành hai phần bằng nhau: .64. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Al) bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 7. 400. 5. Kim loại khối lượng M và % M trong hỗn hợp X là : A.616 lít SO2 (đktc). D.DẠNG 3 BÀI TẬP : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI CÁC DUNG DỊCH MUỐI 1. Bài 31.44% Bài 35. Khối lượng X là 10.Phần 1: Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch chứa axit HCl và H2SO4 loãng tạo ra 3.12 gam.12 gam Fe và 1.84. Phần II tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư cho ra khí duy nhất là NO có thể tích là 2. Giá trị của m là A.2M.92.33%.9.2M. B.48 lit khí NO (đktc). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. D. Giá trị của V là A.2%.34%.9 gam hỗn hợp 2 kim loại (Zn.68% B.5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa.6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0. 3. 50. A.83 gam. 120. Chia X ra làm phần bằng nhau: Phần I tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 3.5M (loãng) thu được V lít khí NO duy nhất (đktc).Với loại bài toán này thì đều có thể vận dụng cả 2 phương pháp đại số và một số phương pháp giải nhanh Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Bài 36. Cho 3.36 lít. 33.688 lít (đktc) và dung dịch A. 93. 14. đáp án khác. C. D.64. 60.24 lit khí H2 (đktc). 16 gam Bài 38.15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất) A. 6.12% D. B. thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Hòa tan hoàn toàn 11. 3. Dung dịch A chứa 0. 1. Cu làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với axit HCl dư thì thu được 2. 14. Bài 40. Hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B đứng trước H trong dãy điện hóa và có hóa trị không đổi trong các hợp chất. Cho hỗn hợp gồm 1. Phương pháp giải chung . Thành phần % khối lượng kim loại Fe trong hỗn hợp là: A. B.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.192 lít H2 (đktc). Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO-3 và không có khí H2 bay ra. C.Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). C.8M + H2SO4 0. 12. 18.87% C.2 gam.com – 01679 848 898 228 . III.32 lít. D. 36. sản phẩm khử duy nhất của HNO3 là khí NO. B.5M và NaNO3 0. 2.92 gam.4 gam D. . C. B. Zn. B. D. 2. Biết các thể tích khí đo ở đktc. 48. 240. Cho a mol Cu kim loại tan hoàn toàn trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0. C. 8.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ. 6. Tính V? A. Phần Đại cương + Vô cơ A.24 lít.48 lít. 3.01 mol Fe(NO3)3 và 0.02 lít. 64 gam B.36 lít khí H2. NO và dung dịch X.2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0. Cho 5. C. 1. 30. Al 22. 3. 26. D. Chia m gam hỗn hợp Fe. B.3 gam. Phần 2: Cho tác dụng với axit HNO3 loãng thì thu được 4. 11. 4. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y. Al. 5. Số gam muối khan thu được là A.92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0.64 gam S và dung dịch X. Bài 39. 7. C.933 lít. Bài 32. thu được hỗn hợp khí chứa CO2. B. 53. C. C. 3.82 Bài 41. 0.72 lít.344 lít Bài 37. Tính khối lượng muối trong X. D.5 gam. Giá trị tối thiểu của V là A. 0.2 gam C.3 gam.67%.58%. Cho một hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hóa trị không đổi. Giá trị của m là A. Cu. 25.3 gam. 6.84.2 gam C. 72. D. B.84%.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M.6%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. 63. 360.66%. A.4 gam D.20. Cho 6. 3.

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.425M và 0. Al vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thì xảy ra lần lượt các phản ứng sau: Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag (1) 2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu (2) Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag (3) Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu (4) + Trong bài toán có sự tăng giảm khối lượng thì: mKL↑= mKL bám vào – mKL tan ra mKL↓ = mKLtan ra . Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO4. 1. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. B.2 gam Bài 2. Ag) vào dung dịch chứa 0.5M. Ba. CuSO4 D.4 g B. Một số bài toán tham khảo Bài 1.Khi cho Fe vào dung dịch CuSO4 ( màu xanh) thì có hiện tượng dung dịch bị nhạt màu và có chất rắn màu đỏ bám trên kim loại Fe Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu↓( đỏ) Xanh ko màu . 3.62 gam hỗn hợp X gồm bột 3 kim loại (Zn. 0.Khi cho Na vào dung dịch CuSO4 thì thấy có khí không màu thoát ra và có kết tủa xanh 2Na + 2H2O→ 2NaOH + H2↑ 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 Xanh + Khi cho một hỗn hợp nhiều kim loại tác dụng với một hỗn hợp muối thì phản ứng xảy ra theo thứ tự: kim loại có tính khử mạnh nhất sẽ tác dụng hết với các muối có tính oxi hóa mạnh nhất . lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa sạch nhẹ bằng nước cất và sấy khô rồi đem cân thấy khối lượng đinh sắt tăng 0. đến khi dung dịch mất màu xanh. 0.Cho 4. 5. Sau một thời gian.01 mol Fe vào 50 ml dung dịch AgNO3 1M.38 gam.2M. đặc biệt là pp tăng giảm khối lượng . Giá trị khác Bài 5.3M. FeSO4 B. thu được dung dịch Y và chất rắn Z. 5. Dung dịch Y có chứa muối nào sau đây: A. Nhúng một lá nhôm vào 200ml dung dịch CuSO4. 0. Sau khi phản ứng kết thúc. 2.6 gam. 2.8 gam so Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.2M. 0. ZnSO4.6 gam thì khối lượng lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu? A.com – 01679 848 898 229 . 0. Nhúng một thanh nhôm nặng 25 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 0. Bài 4.Khi giải cần chú ý: + Thuộc dãy điện hóa của kim loại + Khi giải nên viết các PTHH dưới dạng ion rút gọn thì bài toán sẽ đơn giản hơn + Các bài tâp này đều dựa trên phản ứng của kim loại mạnh hơn tác dụng với muối của kim loại yếu hơn. A. 0. VD: Cho lần lượt 2 kim loại Fe và Na vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4.24 g D. Cho 0.69 gam. 0. C.25 M Bài 3.425M và 0. Nồng độ của dung dịch CuSO4 đã dùng là. D. cân lại thanh nhôm thấy cân nặng 25. C.025M. D.8 gam. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9. Fe. Nêu hiện tượng và viết PTHH Giải: . Phần Đại cương + Vô cơ như: bảo toàn electron.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. FeSO4. 2.15 M B.425M và 0.0. Nồng độ mol của CuSO4 và Al2(SO4)3 trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là A.mKL bám vào 2.4 gam.16 g C.2 M D. ZnSO4. FeSO4 Bài 6. tuy nhiên một số trường hợp không xảy ra như vậy: thí dụ: Khi cho các kim loại kiềm và kiềm thổ( Ca. sau đó mới đến lượt các chất khác VD: Cho hỗn hợp Fe. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là: A. Sr) tác dụng với các dung dịch muối của kim loại yếu hơn thì các kim lọai này sẽ tác dụng với H2O trong dung dịch đó trước .15mol CuSO4.05 M C. sau đó kiềm sinh ra sẽ tác dụng với muối. lấy lá nhôm ra cân thấy nặng hơn so với ban đầu là 1. ZnSO4 C. B.4M và 0. bảo toàn khối lượng .

42 gam C. Cô cạn dung dịch A thu được 41. 400.12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và khí H2. Cho m gam bột Fe tác dụng với 175 gam dung dịch AgNO3 34% sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4.13 gam. 0. 0.32% C.64 gam Cu(NO3)2 và 1. Cho m gam Mg vào 100 ml dung dịch A chứa ZnCl2 và CuCl2. 15. Một kim loại khác Bài 14. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư còn lại một chất rắn E không tan nặng 1.2 gam C. Giá trị khác.94 gam chất rắn khan.24 gam. 99. C.28 gam hỗn hợp muối MgCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dung dịch A. C.12 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng kim loại thu được là A.9.72 gam B. 0.82 gam B.76 gam hỗn hợp 2 kim loại. Cho 8. 1.3% Bài 17.48 gam. D. B. Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 5 g trong 250 g dung dịch AgNO3 4%. 52.75M và Cu(NO3)2 0. Cho m gam bột Al vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)3 0.84% D. Bài 11. 35. Cu B. Cho hỗn hợp gồm 1. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng là giá trị nào dưới đây? A. Nếu cho 12. ~0. 82. thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.44 g D. Xác định m.01 g B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Bài 13. đáp án khác. 12.36% C. D. 4.68g chất rắn Y gồm 2 kim loại. thấy khối lượng bản kẽm giảm đi 0.88 g C.34 gam Bài 19. Khối lượng dung dịch D giảm 0.625M.5328 gam D.28 gam.0625M. 5. 120. Hỏi khối lượng muối Cu(NO3)2 có trong dung dịch là bao nhiêu? A. Hòa tan 3.92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0. 240. Thành phần phần trăm theo khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X là: A.26 gam D.1M.72 gam. Phần Đại cương + Vô cơ với ban đầu.5M và NaNO3 0. 50% D. B. 1. Cho một bản kẽm (lấy dư) đã đánh sạch vào dung dịch Cu(NO3)2. 2.4 gam D. 10. Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1.16 gam so với dung dịch nitrat X lúc đầu. 103. 108 gam Bài 8.8 gam C.53% B. Hg C. C.3g hỗn hợp X gồm Fe và Al vào 1lít dung dịch CuSO4 0.22 gam Bài 9. Giá trị khác Bài 15.38 gam D.944 gam B.6% Bài 18.48 gam.2M. Sau một khoảng thời gian lấy thanh sắt ra cân lại thấy tăng thêm 0.6 gam B.29 g D. Giá trị của m là A. 48. Nếu hòa tan m gam X bằng dung dịch HCl dư thì thu được 2. Bài 16. .01g. 0. Giá trị của m là A. Cho 1.7 gam AgNO3 vào nước được 101. 3. Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất.2 M.6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0. Cho 12. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gốm Mg. 6.12 gam bột Fe. Giá trị m là: A. B.com – 01679 848 898 230 .43 gam dung dịch A. Khi lấy vật ra thì lượng bạc nitrat trong dung dịch giảm 17%. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO-3 và không có khí H2 bay ra. phản ứng hoàn toàn cho ra dung dịch B chứa 2 ion kim loại và một chất rắn D nặng 1. 56. Bài 7.5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa. Nồng độ % của Fe(NO3)2 trong dung dịch X là A.688 lít H2 (đkc). Nhúng vào dung dịch A một thanh sắt. 9. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 5. Bài 12.81% B. 32. Ni D. sau phản ứng thu được dung dịch X và 23. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan.57 gam bột kim loại gồm Zn và Al vào dung dịch A và khuấy đều. thu được dung dịch D. Cho 5. Hòa tan hoàn toàn 5.08 g C. 10. Tính m. 0. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15. 6.50M.12 gam. A. D.10. Kim loại X là: A. 11. 0.49 gam. Cho một đinh sắt luợng dư vào 200 ml dung dịch muối nitrat kim loại X có nồng độ 0.6 M.05M. 0. C.5 m gam chất rắn. A.93 gam. Giá trị tối thiểu của V là A. phản ứng xảy ra hoàn toàn. 360. 1.12 gam Fe và 1. 4. Hỏi khối lượng của vật sau phản ứng bằng bao nhiêu? A. D. FeCl3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. tất cả kim loại X tạo ra bám hết vào đinh sắt còn dư.24 gam B.8 gam. < 0. 53.76 g B. 46.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.68 gam C. Bài 10. 0.

Al2(SO4)3.45M IV..là nhỏ nhất + Muốn giải được như bài toán trên chúng ta cần quy về số mol Al3+ trong AlCl3. Ba(OH)2. Ca(OH)2 + Cần chú ý đến kết tủa BaSO4 trong phản ứng của Al2(SO4)3 với dung dich Ba(OH)2.Một số vấn đề cần chú ý: + Cần phải hiểu thế nào là hợp chất lưỡng tính( vừa tác dụng với axit. C%Al(NO3)3 = 21. và quy về số mol OH.42M D. C%Al(NO3)3 = 2.dư sau phản ứng (1) và hòa tan một phần Al(OH)3 ở (2) * Bài toàn nghịch: Cho sản phẩm . 0. Sản phẩm thu được gồm những chất gì phụ thuộc vào tỉ số k = nOH-/nAl3+ + Nếu k≤ 3 thì Al3+ phản ứng vừa đủ hoặc dư khi đó chỉ có phản ứng Al3+ + 3oH. hỏi lượng chất đã tham gia phản ứng VD: Cho a mol OH. Cr2O3..trong các dd sau: NaOH. vừa tác dụng với bazo) bao gồm muối HCO3-.tác dụng với dung dịch chứa cả Al3+ và H+ thì OH. Còn khi tác dụng với HCl hoặc H2SO4 loãng thì lượng kết tủa có thể bị thay đổi tùy thuộc vào lượng axit: Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.→ Al(OH)4. sau phản ứng thu được y mol Al(OH)3 ( x.78% B.→ Al(OH)3 ↓ ( 1) ( k= 3 có nghĩa là kết tủa cực đại) + Nếu k ≥ 4 thì OH phản ứng ở (1) dư và hòa tan vừa hết Al(OH)3 theo phản ứng sau: Al(OH)3 + OH. các oxit: Al2O3. 0.3% và C%Zn(NO3)2 = 37.12 gam chất rắn Y gồm 3 kim loại.(2) + Nếu 3< k < 4 thì OH. 0.Với dạng bài tập này phương pháp tối ưu nhất là pp đại số: Viết tất cả các PTHH xảy ra.672 lít khí (đktc). Tính a? Nhận xét: nếu x=y thì bài toán rất đơn giản.DẠNG 4 BÀI TẬP: VỀ CÁC HỢP CHẤT LƯỠNG TÍNH 1.78% D. Tuy cách làm không thay đổi nhưng khối lượng kết tủa thu được gồm cả BaSO4 + Trong trường hợp cho OH. ZnO. Phương pháp giải chung . sau đó dựa vào các dữ kiện đã cho và PTHH để tính toán .13% và C%Zn(NO3)2 = 3.8% C.3% và C%Zn(NO3)2 = 3.8M C. hỏi sản phẩm VD: Cho dung dịch muối nhôm ( Al3+) tác dụng với dung dịch kiềm ( OH-).3M B.03 mol Al và 0. Ngâm B trong dung dịch H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra. Cho Y vào dung dịch HCl dư thu được 0. HSO-3. các hiđroxit như: Al(OH)3.com – 01679 848 898 231 . Cr(OH)3 + Bài toán về sự lưỡng tính của các hidroxit có 2 dạng như sau: Ví dụ về Al(OH)3 * Bài toán thuận: Cho lượng chất tham gia phản ứng . Dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2.là lớn nhất Trường hợp này số mol OH.từ từ vào x mol Al3+. Na2[Zn(OH)4].. a= 3x=3y a = 3y Nếu y< x Khi đó xảy ra một trong hai trường hợp sau: + Trường hợp 1: Al3+ dư sau phản ứng (1) Vậy A= 4x-y + Trường hợp 2: Xảy ra cả (1) và (2) vậy: Trường hợp này số mol OH. C%Al(NO3)3 = 21.8% Bài 20.13% và C%Zn(NO3)2 = 37. y đã cho biết). KOH. Tổng nồng độ của 2 muối là : A. C%Al(NO3)3 = 2. khi tác dụng với khí CO2 dư thì lượng kết tủa không thay đổi vì: Na[Al(OH)4] + CO2→ Al(OH)3↓ + NaHCO3. Phần Đại cương + Vô cơ thu được phần rắn B và dung dịch D chỉ chứa 2 muối.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.05 mol Fe vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được 8. Nồng độ mỗi muối có trong dung dịch D là : A. Zn(OH)2. 0. Thêm 1 lượng hỗn hợp gồm 0.sẽ phản ứng với H+ trước sau đó mới phản ứng với Al3+ + Cần chú ý các dung dịch muối như Na[Al(OH)4].

Giá trị của m là A. 1.84 lít khí H2 (ở đktc). 0.92 lít khí ( đktc) . Phần 1 cho tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 5. đáp án khác Bài 10. cả A và B đều đúng. Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí.5 % D. B. 96. Khối lượng Fe2O3 ban đầu là: A. 0.25% Bài 13.24 lít khí (đktc) . 0. 22.95gam Bài 2.44 g C. 22.5% C. 1. 1. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. còn nếu cho vào dung dịch NaOH dư thu 3. 36.69 gam. 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau: .54 gam Al vào 40 ml dung dịch NaOH 1M.Khi thổi CO2 dư vào dung dịch X lại thấy xuất hiện thêm kết tủa.08 lít khí H2 (ở đktc). 70 ml. 0. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X. Khối lượng Na tối thiểu cần dùng là: A. 80 ml. 16% D.5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho m gam Na vào 50 ml dung dịch AlCl3 1M. D. 2. Cu thành hai phần bằng nhau. 29.5% B.2. 2. chất rắn Z và 3. Sau khi phản ứng xong thu được 0.61 gam. Hỗn hợp A gồm Na và Al4C3 hòa tan vào nước chỉ thu được dung dịch B và 3. 110 ml. B. C.78 gam kết tủa. D. 0. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 59. 1.7. Cho từ từ dung dịch HCl 0. 0. 13% C. C. 48.6. 4. 1. Cho dung dịch B vào 200 ml dung dịch NaAlO2 0. Bài 8. 2. 36l khí hidro (đktc). B. Al .41 g D. 29.2M thu được 2. D. Cho 0. O = 16. 8. Bài 11.36lít khí ở đktc. 4. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần thể tích dung dịch HCl 0. thu được hỗn hợp rắn Y. 15. phản ứng xong người ta thu được 3. 45.35M C.Khối lượng Na ban đầu là: A. Phần Đại cương + Vô cơ HCl + Na[Al(OH)4] → Al(OH)3 ↓+ NaCl + H2O Nếu HCl dư: Al(OH)3 + 3HCl→ AlCl3 + 3H2O 2.8.56 gam kết tủa. A. Bài 9. C. 57. C. Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch B.3. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al hoà tan hết vào H2O dư thu được 200 ml dung dịch A chỉ Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.75 B. 13. Fe. thì thu được V lít khí (đktc). Giá trị của a là A. D.15M B.69g D. 4. thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. 1.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư).3 gam C. Cu cho 12 gam A vào nước dư thu 2.36 lít khí H2 (ở đktc). 21.15M và 1.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư).55. thu được hỗn hợp rắn X.com – 01679 848 898 232 . dung dịch X và 1.07 g Bài 6. .4.8 gam. C. 17% Bài 5. C. Chia 20g hỗn hợp X gồm Al.2M.71%. 90 ml.36 lít khí C.76g C. Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1.15g B.02g Bài 12. 17. lượng kết tủa thu được là 15.60. : Hoà tan hoàn toàn 0.35M D. 18 gam D. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y. 67.34 gam kết tủa.5M là A. Cho m gam kim loại Na vào 200 gam. Tính nồng độ của dung dịch HCl.0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Giá trị của m là A.45.14 g B. lượng kết tủa thu được là 46. 1.3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư).40. Bài 4. Hỗn hợp A gồm Na. Một số bài tập tham khảo Bài 1. sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. m có giá trị là A. 0.5M vào dung dịch X thu được kết tủa. thu được 39 gam kết tủa. % Al trong hỗn hợp ban đầu ? A.40. B. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3.40. Bài 3.7 gam B. sinh ra 0. Bài 7. sinh ra 3.6 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là: A. Lấy 20 g hỗn hợp bột Al và Fe2O3 ngâm trong dung dịch NaOH(dư). dung dịch Al2(SO4)3 1.5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0. B.43. D. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1. Al = 27) A.06% B. D. 1.6lít khí ở đktc.

22. Số mol Ba.54 gam C. 0. 0. Cu2+. nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Phương pháp giải chung: . Giá trị của m là: A.03 Bài 16. 0. Cho 23. 17g B. D. 1. : Hỗn hợp X gồm Na và Al.03 C. dung dịch A và 3. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na. Sn2+. 39. C. 12.3g D.07 mol H2.92 lít C. Giá trị của m là A. 5. 10. Pb2+. 49.04 mol H2. .04 lít D. Đặc biệt là điện phân dung dịch: + Ở catot ( cực âm): Thứ tự xảy ra điện phân như sau: Au3+. Nồng độ M của dung dịch HCl là : A. thu được a gam kết tủa.03 B. H+. Bài 19. 2atm).12M hoặc 3.6 gam và dung dịch X có 3 chất tan. C. .1 mol H2. 43. Ba. Hỗn hợp X gồm các kim loại Al.Phần 3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0. Hòa tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X.7g chất rắn Z và 8. Zn2+. Giá trị của m là : A.76 gam D.01. 2. Chia X thành 3 phần bằng nhau: . Ni2+.540.32 B. Bài 20.375.45 gam hỗn hợp X gồm Ba và K vào 125 ml dung dịch AlCl3 1M thu được V lít khí H2(đktc). Al.96lít khí T ở đktc. 2.8.84 gam kết tủa.02.75V lít khí.1g Bài 21. 0. 0.03. 2.08 lít B. Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư).Phần 1 tác dụng với nước dư thu được 0. m = 100. K+ Ví dụ: Ag+ + 1e→ Ag H2O + 2e→ H2 ↑ + 2OHSưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. m = 100 gam và dung dịch X có 3 chất tan. C.6 gam và dung dịch X có 2 chất tan. Mặt khác.775 gam hỗn hợp bột Al và AlCl3 vào lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được dung dịch A (kết tủa vừa tan hết) và 6. Bài 15. V có giá trị là : A.125. Mg2+. 7.36 lít khí H2 (ở 0oC.87%. Khối lượng m của hỗn hợp ban đầu là A.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0. K và Al (trong đó Na và K có tỷ lệ mol là 1 : 1) vào một lượng nước dư thu được dung dịch Y. Cho 38. đáp án khác. 11.48M B. 9. Cho m gam A tác dụng với nước dư. 0. B. m = 100 gam và dung dịch X có 2 chất tan. 10. Fe trong 1 phần của hỗn hợp X lần lượt là: A. 3.4.72 lít V. 0. 17.com – 01679 848 898 233 . Cho 2m gam A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 8.DẠNG 5 BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN 1. Phần Đại cương + Vô cơ chứa 1 chất tan duy nhất có nồng độ 0. Al) vào nước dư thấy thoát ra 8. D.01. Ca2+.01. H2O. B. D.8. 0. Cho m gam hỗn hợp (Na.7 gam. 77. Cho 110ml dung dịch KOH 2M vào X.35 gam AlCl3.02. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1. 3. 5. 5.7 gam kim loại không tan. 1.9 gam. 0. Ag+. D. Một hỗn hợp A gồm Ba và Al. 20. 3.24M hoặc 3.6g C. 12. 29. 2.72 lít H2 (đktc).52 D.56 C. A. Fe2+.84M Bài 22. Bài 17. tất cả đều sai Bài 18.24M hoặc 2. 14.Đối với dạng này chúng ta cần phải viết được sản phẩm của quá trình điện phân nóng chảy. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho a gam Na hòa tan hết vào 86. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện. D. 12.2.84M D.6.9 gam kết tủa. 0.710.2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: A. m = 100. B. Al = 27) A.48M C.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. C.1 gam.87%. Bài 18. C. B. 16.96 lít khí (đktc) và còn lại 2. 064 lít khí(đktc).31%. Fe. 0. Al3+. 0. 10. 20. Giá trị của m là A.03.8 gam dung dịch có chứa 13.12M hoặc 2. điện phân dung dịch. 21. Xác định m.688 lit khí (đktc).36 Bài 14. thu được 8. B.87%. Thêm 250ml dung dịch HCl vào dung dịch A thu được 21. cho Na = 23.05 gam B. sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam dung dịch X và 3.04 D. Na+.04.96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. thu được 2.

→ Cl2 + 2e 2H2O→ O2↑ + 4H+ + 4e . Điện phân 1 lít dung dịch Cu(NO3)2 0.08 gam C. sau một thời gian thu được 0. Điện phân 1 lít dung dịch AgNO3 với điện cực trơ.Cu B. Điện phân 500 ml dung dịch A chứa CuCl2 0. 0. 0.16 gam B. Br-. Cl-. H2O.4 gam B. thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).67% B. Khối lượng bạc bám ở catot là: A. 25% C. Hiệu suất điện phân là: ( coi thể tích dung dịch không đổi) A. NO3Ví dụ: 2Cl. 0.336 lít B.Nếu t(s) thì F = 96500 2.112 lít C. 1. thì thể tích khí thoát ra ở anot ( đktc) là bao nhiêu? A. D. Fe D. Điện phân một dung dịch muối nitrat của một kim loại M hóa trị n với cường độ dòng I = 9.45 giờ. Điện phân 2 lít dung dịch AgNO3 0. 25% C.Vận dụng công thức của định luật Faraday: Trong đó: m là khối lượng chất thu được ở các điện cực ( g) A là nguyên tử khối của chất ở điện cực I là cường độ dòng điện (A) t là thời gian điện phân (s) n là số e nhường hoặc nhận của chất ở điện cực F là hằng số faraday = 96500 Chú ý: Không nên viết phương trình điện phân. 0. 1. B.108 gam D. OH-.8 gam C.com – 01679 848 898 234 . thu được 500 ml dung dịch có pH= 13. 3425 giây C.2 M.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.03 M một thời gian thu được dung dịch A có pH= 2.1 M với cường độ dòng điện I= 4 A.7 gam NaCl vào nước rồi đem điện phân có màng ngăn. dung dịch sau điện phân có pH= 2.32g Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. 4250 giây B. thời gian điện phân 400 giây thì thấy khối lượng catot tăng 4. SO42-. Hiệu suất điện phân là: A. Coi thể tích dung dịch sau điện phân không thay đổi.8 .65 A. Một số bài tập tham khảo Bài 1. Sau phản ứng. thay vào đó ta nên viết quá trình xảy ra ở các điện cực và sử dụng phương pháp bảo toàn electron Công thức tính số mol electron trao đổi ở các điện cực: . C.Nếu t(h) thì F = 26.224 lít D. M là kim loại: A. 66.5M với điện cực trơ trong thì thu được 1gam Cu.33% Bài 5.12 lít Bài 9. Bài 2. Ag C.Giá trị của t là: A. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X nói trên vào 200ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). thời gian t giây đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng lại. 4.6 gam D. Điện phân 1 lít dung dịch NaCl dư với điện cực trơ. 40 phút 15 giây.54 gam Bài 8. 2. 45% Bài 7. Hòa tan 11. màng ngăn xốp tới khi dung dịch thu được có pH=12 ( coi lượng Cl2 tan trong H2O ko đáng kể.2 gam Bài 6. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ. Dung dịch A có thể hòa tan được tối đa bao nhiêu gam Fe? ( biết rằng có khí NO duy nhất thoát ra ngoài) A. Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là: Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. 4825 giây D. 0. 30% D. Phần Đại cương + Vô cơ + Ở anot ( cực dương): thứ tự xảy ra điện phân như sau: I-.65 giờ.05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). 35% D. 2225 giây Bài 4. 0. 33. 0. 5. Điện phân dung dịch CuSO4 nồng độ 0.2 M đến khi ở catot bắt đầu có khí thoát ra thì dừng lại thu được dung dịch A. 11. NaCl 0. Nếu dùng dòng điện một chiều có cường độ 1A.32 gam. 50 phút 15 giây. nồng độ NaOH còn lại là 0. thì thời gian điện phân tối thiểu là A. 15% B. Zn Bài 3. 8.

51 gam NaCl ( có màng ngăn và điện cực trơ) trong thời gian 33 phút 20 giây với cường độ dòng điện I= 9. khi đó lập hệ phương trình theo số mol CO2 và số mol OH. Giải: Với bài toán này thì chúng ta chú ý đến giá trị a.72 lít. tìm sản phẩm: Với bài toán loại này ta chỉ cần tính tỉ số mol gữa OH.1M. 5 gam. Phần Đại cương + Vô cơ A.1 M C. Hiệu suất của quá trình điện phân và giá trị V là: A 25% và 0. Vậy thể tích V của CO2 là A.2 gam kim loại. D. Dung dịch X chứa NaOH 0.2M C.2 C. C.+ CO2 →HCO3. 85% và 8. 2. + Cho dù đầu bài cho CO2 hay SO2 tác dụng với 1 hay nhiều dung dịch kiềm thì ta cũng đưa hết về số mol OH+ Nếu bài toán yêu cầu tính số mol kết tủa thì giữa số mol CO32. Điện phân dung dịch muối nitrat kim loại với hiệu suất dòng 100%. tức là xảy ra cả (1) và (2).24 lít. Xảy cả 2 phản ứng (1).+ CO2 → CO32-+ H2O (2) + 1< k < 2 : sản phẩm gồm cả 2 muối.1M D.05M Bài 10.2 M. Giá trị a là: A. 0.336 lít C. Sục 7.3 D. Cho V lít (đktc) CO2 tác dụng với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10 gam kết tủa. b. Tìm giá trị x biết a. cường độ dòng điện không đổi 7.sẽ tìm được số mol 2 muối.(SO32-) và Ba2+ ( Ca2+) ion nào có số mol nhỏ hơn thì số mol kết tủa tính theo ion đó. Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ a mol/l đến khi dung dịch vẫn còn màu xanh thấy khối lượng dung dịch giảm 0.DẠNG 6 BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CỦA CO2. Định hướng phương pháp giải chung: Đưa số mol kiềm về số mol của ion OH-.5 Bài 12. 0. Pb Bài 11.672 lít khí ở anôt ( ở đktc). 6.15M B. Sau khi kết thúc khối lượng catot tăng lên 4. 0.com – 01679 848 898 235 . 20% và 0.2M và Ca(OH)2 0.15 M D. 8. C.Nếu a=2b thì bài toán rất đơn giản x= b . 0. sau đó viết PTHH. Bài toán nghịch: Cho sản phẩm. 0. Cho 5.dư. tính theo PTHH đó: có 2 dạng bài toán Bài toán thuận: Cho chất tham gia phản ứng.2 M B. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1. 20 gam. Điện phân dung dịch AgNO3 một thời gian thu được dung dịc A và 0. Hg C. 0.và O2 (SO2) Đặt k= nOH-/nCO2 Khi đó nếu: + k≤ 1 sản phẩm thu được là muối axit.5 giây. Kim loại đó là: A.8 gam. 2.16 gam FeCl2 và 3. Bài 2. 0. 80% và 0. Cho 1.18 B. hỏi chất tham gia phản ứng: VD: Cho x mol CO2 tác dụng với a mol OH.(1) + k≥ 2 sản phẩm thu được là muối trung hòa.86 gam do kim loại bám vào.Nếu a> 2b thì bài toán có thể có 2 đáp số vì xảy ra 2 trường hợp + Trường hợp 1: OH. Giá trị của V là: A. B.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Ag D.72 A trong thời gian 9 phút 22. 0.25 M Bài 13.96 lít VI. Điện phân dung dịch có hòa tan 10. Một số bài tập tham khảo Bài 1.68 gam Fe vào dung dịch thu được sau điện phân. 2.84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là A.b.32 gam Fe vào dung dịch A thu được V lít khí không màu hóa nâu ngoài không khí ( ở đktc) dung dịch B ( chỉ chứa một muối) chất rắn C ( chỉ chứa một khim loại). B. 0. 0.(2): Vậy x= a-b Chú ý: Để giải được bài toán dạng này chúng ta cần hểu. tức là chỉ xảy ra phản ứng: 2OH.336 lít D. Cu B. 0. tức là chi xảy ra phản ứng: OH.24 hoặc 6. 15 gam. tức là chỉ xảy ra phản ứng (2) Vậy x= b + Trường hợp 2. 10 gam. .96 lít. D. SO2 VỚI CÁC DUNG DỊCH KIỀM 1.tạo thành b kết tủa ( b mol muối trung hòa). 0. Dung dịch sau điện phân trung hòa vừa đủ V lít dung dịch HCl 0.65 A.72 lít Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.672 lít B.

Cho m gam FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng (dư) thu được hỗn hợp khí X. 2. 1. 80ml. 1. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0. 1. 2. Sau khi kết thúc phản ứng cho những chất còn lại tác dụng với dung dịch HCl Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.25 gam D. 0. B.28 g/ml) thu được 46.016 lít C. Nồng độ xM của Ba(OH)2 bằng A. 1.1 M. Al VỚI OXIT KIM LOẠI 1. B.6 lít C.1 M thì thu được 2. Bài 11. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 3.12 lít và 0. Giá trị m và V là: A. Giá trị của V và a là: A.080 gam B.6275 gam D.22 gam và 0.3 lít VII. D.68 lít hoặc 2. 1.02M. Một số bài tập tham khảo Bài 1.36 lít Bài 6. Định hướng phương pháp giải chung . 1. . 2.1792 lít và 0.232 lít và 1.12 lít B. 0.2 gam D.015M.2145g D.24 lít và 1. 2.53 gam B. Giá trị của V và x là A.. 120 ml.1 M sau phản ứng thu được 5 gam kết tủa. 22. Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch X thì lại thấy có kết tủa Giá trị của m là: A. 1. 0.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. Cho dung dịch NaOH dư vào X thì thu được a gam kết tủa. 120 ml. Sục hết 1. Cho khí này sục vào V ml dung dịch NaOH 25% (d=1. + Các chất khử C. Đốt cháy m gam FeS trong khí O2 dư thu được khí X.Trộn hỗn hợp bột Al với bột Fe2O3 dư.76 gam Bài 10.025M. Đốt cháy hoàn toàn 8.1 M và Ba(OH)2 0.34 gam kết tủa. Sau thí nghiệm được dung dịch A. Đốt cháy hoàn toàn 0. Hấp thụ hoàn toàn khí X vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0. Thể tích dung dịch NaOH là A.16M và Ba(OH)2 xM vào dung dịch A được 3. CO.1 M B. Rót 250 ml dung dịch B gồm BaCl2 0.24 lít hoặc 1. Dẫn V lít khí CO2 ( ở đktc) qua 500 ml dung dịch Ca(OH)2 nồng x M . Bài 8. sau phản ứng thu được 3 gam kết tủa và dung dịch A.2 M Bài 5.94 gam kết tủa và dung dịch C. Giá trị của V là: A. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 4.52 gam C. H2 tác dụng với các chất rắn là oxit thì khối lượng của chất rắn giảm đi chính là khối lượng của oxi trong các oxit.568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0. 100 ml.394g Bài 4.0432g B. Hấp thụ hoàn toàn X vào dung dịch Ca(OH)2 0.9 gam FeS2 trong O2 dư. Cho V lít khí SO2 ( ở đktc) vào 700 ml Ca(OH)2 0. 1.96 lít H2S (đktc) rồi hoà tan sản phẩm khí sinh ra vào dung dịch NaOH 25% (d = 1.05 M dư thì thấy có V lít dung dịch Ca(OH)2 phản ứng và thu được 2 gam kết tủa. 0.DẠNG 7 BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CỦA CO. C. 2.Phương chung để giải là dùng phương pháp bảo toàn electron hoặc bảo toàn nguyên tố hoặc bảo toàn khối lượng để giải. 3. 2. Bài 7.05 M thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 3. H2 không khử được các oxit MgO. Khơi mào phản ứng của hỗn hợp ở nhiệt độ cao trong môi trường không có không khí.3. nH2= nH2O. 2.12 lít và 1. B.5 gam B.02M và Ba(OH)2 0. D. Hấp thụ toàn bộ khí thu được vào 100 ml dung dịch gồm NaOH 0. chứ không cần viết PTHH cụ thể. CO.88 gam muối. 1.23 gam và 0. 3.4 lít và 0. Nung nóng m gam MgCO3 đến khi khối lượng không đổi thì thu được V lít khí CO2 ( ở đktc).28 g/ml) được muối trung hòa. + Đa số khi giải chúng ta chỉ cần viết sơ đồ chung của phản ứng. H2. Đun nóng dung dịch A thu được thêm 2 gam kết tủa nữa.05 M C.005 gam C.5 gam kết tủa và dung dịch X.Chú ý : + Trong các phản ứng của C. Giá trị tối thiểu của V là A. C.32 gam và 0.12 lít D. 0. Khối lượng kết tủa thu được là: A.35 gam Bài 12. Al2O3 và các oxit khác của kim loại kiềm và kiềm thổ chúng chỉ khử được những oxit kim loại đứng sau Al. 75 ml. D. 2.4925g C.5 lít B. 0. 1. + Thực chất khi cho CO.016 lít hoặc 1. 100 ml.008 lít và 1.1 M và Ba(OH)2 0. 0.8 gam FeS và 12 gam FeS2 thu được khí. H2 thì nCO= nCO2. 50 ml.5 lít D. 0. tuy nhiên các phản ứng nhiệt nhôm nên viết rõ PTHH vì bài toán còn liên quan nhiều chất khác. 90 ml.com – 01679 848 898 236 . nC= nCO2.03M.02M. 1.085 gam Bài 9. C. Đốt 8.8 gam C.568 lit và 0. 0.16M. C.2 gam và 0. Cho 56ml khí CO2 hấp thụ hết vào 100ml dung dịch chứa NaOH 0.1 M D.

FeO và Al2O3 có khối lượng là 42. . Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đktc). Al2O3 nung nóng. Bài 11. 25 gam D. 3. 0. Fe2O3 ( ở nhiệt độ cao). FeO.784 gam.48 gam.6 mol C. Tính m A. Al2O3.5.112 lít và 12. Khi cho X tác dụng với CO dư.4 gam hỗn hợp gồm CuO. 0.72 lít D.3 mol H2. thu được 3.224 lít Bài 12.448 lít D.8 gam H2O.8 gam hỗn hợp 3 oxit: CuO. Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và FexOy bằng H2 dư ở nhiệt độ cao thu được 17. Một hỗn hợp X gồm Fe2O3.05 C. nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0.3 gam chất rắn.04% C.0 gam. 4 gam B.6 gam C 16. Fe2O3 có khối lượng là 24 gam dư đang được đun nóng.32 gam hỗn hợp G nung nóng cho đến khi phản ứng hoàn toàn. 0. Khối lượng của H2O tạo thành là: A.85 gam D. nung nóng người ta thu được 41.4 mol H2. 1.6 gam hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí gồm CO. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9.24 lít (đktc) một hỗn hợp khí gồm CO và H2 qua một ống sứ đựng hỗn hợp Al2O3. Giá trị của V là A. Fe3O4.96% B.04% D.135%. Fe3O4. Fe2O3. 4. 16 gam C. D. 86. Fe3O4.7 gam hỗn hợp Y.01. 14.28 gam. CuO. 2. Khối lượng kết tủa này bằng: A.6 lít C.24 lít khí hidro (đktc).896 lít C. H2. 0. Hỏi số mol Al trong X là bao nhiêu? A. 28.672 lít và 18.Cho 31. Thổi rất chậm 2.12 lít B.2 lít Bài 4. Tính V và m. Dẫn từ từ V lít khí CO ( ở đktc) đi qua ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO.com – 01679 848 898 237 . 0.05. 18. 32 gam Bài 5. Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 đi qua một ống đựng 16.448 lít và 16. Hỗn hợp G gồm Fe3O4 và CuO.Số gam bột nhôm có trong hỗn hợp đầu là: A. Những chất rắn còn lại sau phản ứng. thu được chất rắn G1 và 1. trong ống sứ còn lại m gam chất rắn. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dd Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa.3 gam B. 0. 4. 8. Bài 10. 0. 7. C. 0. Cho hiđro dư đi qua 6.8 gam B. 0.01% Bài 9. Phần Đại cương + Vô cơ (dư) thu được 2. 13. 11.6 gam Bài 8.62 gam H2O. 30 gam Bài 13. Bài 7. 0.4 gam Bài 14. 0. A.571%. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ được hỗn hợp khí A gồm CO2. thu được 8. 1. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.01 D.289%.027 gam D. . 13.7 gam C. thu được khí X. 0. Dẫn toán bộ khí thoát ra vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có m gam kết tủa. B. 15 gam B. ZnO. 16. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9. 5. 9. 20 gam C.4 gam C. C. Toàn bộ lượng khí A vừa đủ khử hết 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10. 6.3 mol B. C.4 mol D.8 gam.48 lít B.48 gam. 0.4 gam D 20.25 mol Bài 6.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. 2. 5.Đốt nóng một hỗn hợp X gồm bột Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí.6 gam hỗn hợp 2 kim loại. Phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp khí A là A.9 gam hỗn hợp Al2O3.224 lít và 14. Thể tích H2 là: A. 6.2 gam D. 5. . Sau khi kết thúc phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.46 gam. B.36 lít (đktc) hỗn hợp khí và hơi chỉ chứa CO2 và H2O. FeO.4 gam.04 mol hỗn hợp A gồm FeO. 0. CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28.05. CO. Thổi CO dư qua ống đựng 217. 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0.27 gam B.0 gam. Số mol của Fe3O4 và CuO trong hỗn hợp G ban đầu lần lượt là: A. Dẫn từ từ hỗn hợp khí CO và H2 qua ống sứ đựng 20.062 gam kết tủa. D. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được hỗn hợp B gồm 4 chất rắn nặng 4. Sau phản ứng thu được m gam chất rắn và một hỗn hợp khí nặng hơn khối lượng của hỗn hợp V là 0. 0.01 B. % khối lượng Fe2O3 trong A là: A. khi cho hỗn hợp khí này qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0. D. 0. 0.32 gam. FeO. 0.235%. 13. CuO. 0.1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn. B. CO2. 0.7 gam hỗn hợp bột các oxit ZnO.1 Bài 3. 18. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là A. phản ứng hoàn toàn. 0. Giá trị của m là A. Al2O3 nung nóng được 215 gam chất rắn. Fe2O3 đốt nóng.4 gam Bài 2.3 gam.

Viết đúng và cân bằng đúng phương trình dạng tổng quát đó.84 lít.06 gam một oxit kim loại bằng CO ở điều kiện nhiệt độ cao thành kim loại. D. Fe2O3 B. Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn lượng M bằng HNO3 đặc nóng thu được muối của M hóa trị 3 và 0. Bài 4. 11. 13 gam D. C.8 gam. 13.224 lít NxOy (đktc). Khối lượng nào sau đây là khối lượng m ban đầu. pp bảo toàn khối lượng… .6 gam C. Khí NxOy có công thức là: A.74g axit HCl. 5. 7. Nếu cho lượng khí CO dư đi qua m gam hỗn hợp trên ở điều kiện nhiệt độ cao. Hoà tan 2 gam sắt oxit cần dùng 2. C.2 gam C.84 gam sắt và 0. 2. phản ứng xong thu được chất rắn có khối lượng tăng thêm 0.Một số kim loại có nhiều hóa trị nên trong các phản ứng khác nhau nó có thể thể hiện các hóa trị khác nhau.Bao gồm xác định tên kim loại. phân tử khối trung bình) và phối hợp các phương pháp khác như pp đại số.2 gam Fe. Bài 15.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học. 16. 14 gam B.8 gam. thể tích H2 thoát ra (đktc) là A. Hỗn hợp của Fe2O3 và Fe3O4.2 gam. Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO thu được 16. tên muối… Nhưng phương pháp chung là tìm được nguyên tử khối của kim loại. người ta thu được 0. C. A. Nung nóng hỗn hợp A đến hoàn toàn trong điều kiện không có oxi thu được hỗn hợp B. Al2O3 Bài 5. pp tăng giảm khối lượng. bảo toàn khối lượng. B. Hòa tan 6.1 gam bột Al trộn với 16 gam Fe2O3 thu được hỗn hợp A. Fe2O3 D.8 gam. 5. Phần Đại cương + Vô cơ A. B. Khử a gam một sắt oxit bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao. Fe2O3. Fe3O4 B. Công thức của oxit sắt là: A. Fe2O3. b) Đối với bài toán tìm CTPT hoặc CTCT của hợp chất hữu cơ thì phương pháp chung là tìm được số nguyên tử cacbon. sau khi kết thúc phản ứng người ta thu được 11. 4. Một hỗn hợp gồm Fe. Một oxit kim loại có công thức MxOy. A.4 gam VIII. Cho B vào dung dịch HCl dư.Nếu lấy lượng kim loại Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. phân tử khối trung bình). muốn làm được như vậy chúng ta có thể áp dụng phương pháp trung bình ( nguyên tử khối trung bình. Nếu ngâm m gam hỗn hợp trên trong dung dịch CuSO4 dư. NO C. trong đó M chiếm 72. D. muối…hoặc tìm được tỉ lệ về số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất. 22. . 16.4 gam. 22. N2O3 Bài 6. B. tên oxit. oxi hoặc tìm được phân tử khối của hợp chất đó. Bài 2. phân tử khối của oxi. Bài 16. Cho 8.com – 01679 848 898 238 . Trong đó pp đại số là cơ bản. Định hướng phương pháp giải chung a) Đối với bài toán tìm công thức của chất vô cơ: . pp đại số. .8 gam D. Một số bài tập tham khảo a) Xác định công thức phân tử hợp chất vô cơ Bài 1.6 gam B. NO2 B. FeO C. Fe3O4 C. hidro.84 lít hỗn hợp khí X ( ở đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 18.96 gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư thu được 0.9 mol khí NO2. Không xác định. tùy thuộc vào đề bài. N2O D.6 lít. Khử hoàn toàn một lượng Fe3O4 bằng khí CO ( dư) nung nóng thì thu được m gam Fevà 35. 20.48 lít. tăng giảm khối lượng. FeO. 12 gam Bài 17. D. Khử hoàn toàn 4. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo thành 7 gam kết tủa. 11. FeO D.41% khối lượng.Công thức hoá học của oxit sắt đã dùng phải là: A.8 gam kim loại M.DẠNG 8 BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA HỢP CHẤT VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ 1.Muốn giải được bài toán dạng này thì điều quan trọng nhất là phải viết được các công thức phân tử dạng tổng quát của HCHC đó phù hợp với bài toán.72 lít.khi tìm công thức của hợp chất vô cơ hay hữu cơ chúng ta có thể dùng đáp án để loại bỏ các trường hợp khác của bài toán . 6. Công thức oxit kim loại trên là: A.88 gam khí cacbonic. Muốn vây chúng ta cũng sử dụng phương pháp trung bình ( số nguyên tử cacbon trung bình.

Hai kim loại và giá trị m là: A. 6. Al D. FeO2 C.336 lít khí NxOy ở đktc. A.12 gam D. Ca.1 mol một oxit sắt vào dung dịch HNO3 đặc ( dư) thu được 2. B.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.94 gam hỗn hợp gồm 1 oxit sắt và nhôm hoà tan hoàn toàn trong 100 ml dung dịch H2SO4 1. K. Xác định oxit sắt A . Bài 13. NO. N2. ZnO D. Bai 10. Mg.24 lít khí NO2 duy nhất ở đktc.5 gam muối clorua và nhận thấy thể tích khí Cl2 giảm 6. NO và 10. Cs. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được 32. lượng kim loại thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2. Ca và m= 2. Công thức của NxOy và khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp là A. Fe3O4 D. Fe3O4. Hai kim loại đó là. Khử hoàn toàn 8 gam một oxit kim loại cần dùng 3.22 gam C.8M tạo thành 0. NO2. Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan.44 lít N2 (đktc).24 lít khí SO2 (đktc). Hai kim loại đó là A.Zn Bài 12.N2O và 10. X có công thức là Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.com – 01679 848 898 239 . B.6 gam CO2. C. Hoà tan A trong HCl dư thu được 2.67 gam muối khan. Mặt khác để khử hết 0. Hòa tan 0. FeO D. D. D. CrO B. Công thức của oxit sắt là A. Mg. CTPT của oxit sắt là A.44 gam D . Na. Kim loại X là A. Bài 15. Be. Fe3O4 C. FeO B. K. Ca D. Al2O3 Bài 7. sau phản ứng thu được 0. Fe2O3. D. FeO.92 lít khí H2 ở đktc. Hòa tan hoàn toàn một lượng bột Fe3O4 vào một lượng dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 0.84 gam Fe và 448 ml CO2 (đktc). Cho 11.688 lít khíH2(đktc) còn nếu hoà tan A trong NaOH dư thấy còn lại 5.448 lít CO2 ( ở đktc) và dung dịch A. Đốt một kim loại X trong bình kín đựng khí Cl2 thu được 32. Fe3O4. công thức oxit kim loại trên là: A. Nung 9. Fe2O3 b) Xác định CTPT của hợp chất hữu cơ Bài 1. Na. FeO B. Fe2O3. Bài 9. Na. không xác định Bài 19. NO2 và 5. C. Phần Đại cương + Vô cơ sinh ra hoà tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 1. Fe2O3 B. Fe2O3 D.176 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn). Fe.22 gam C. C.6 gam H2O và 69. Hoàn tan hoàn toàn 61. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17. C. Li. Ca.1 gam hỗn hợp hai muối sunfít trung hoà của 2 kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2. Mg và m=3.04 gam chất rắn không tan. Sr. Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. Công thức của oxit là. Ca. Be. không xác định. Ba Bài 20.66 gam hỗn hợp Al và FeXOY đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp A. Mg B.6 gam muối clorua.9 mol NO.48 lít Cl2 phản ứng và tạo thành 20. Đốt cháy m gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thổ ở 2 chu kì kế tiếp bằng khí Cl2 dư thì thấy có 4.36 lít CO ( ở đktc). B. 12. Fe3O4 Bài 17. Cu. Hòa tan hoàn toàn 1.2 gam một kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được hỗn hợp khí gồm 0.03 mol H2 và dung dịch A. C. không xác định được. Sr và m= 1.22 gam B. D. Ca.672 lít khí A duy nhất ở đktc. Biết lượng H2SO4 đã lấy dư 20% so với lượng phản ứng.16 gam Al tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được 0. D. Mg C.3 mol N2O bà 0.Fe C. Ba và m= 2. Bài 8.44 gam Bài 11. N2O. FeO.24 lít khí H2 ( ở đktc).8 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ ở 2 chu kì liên tiếp vào dung dịch HCl dư. Al. Kim loại M là A. B. Cs. Khí A là A.98 gam Bài 18. FeO C. Fe2O3 C. Công thức của oxit sắt trên là: A. Khử một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao.2 mol oxit trên cần dùng 17. B. Sr B. Cho 2.02 gam B. A. Phản ứng xong thu được 0. NO và 5.72 lít ở đktc.

89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.com – 01679 848 898 240 . C6H5-CH(NH2)-COOH. o Bài 15. Đun nóng m1 gam ancol no.75 gam muối. C.2 gam một amin no. C2H5NH2. C. Công thức phân tử của axit đó là A. CH3CH(NH2)-CH2-COOH C. C. Bài 10. CH3-CH(NH2)-COOH. D. HOOC-COOH.25 mol H2O đã cho công thức phân tử A. C2H5NH2. B.255 gam muối. D. C2H4O2.1mol H2O. C4H9NH2. C7H5O2Na. C4H5O2Na. C. D. B.3 gam Na2CO3. Công thức cấu tạo của X là A. C3H5O2Na. C. C3H4O4. Công thức phân tử của A là A. CH2(COOH)2. Đốt cháy hoàn toàn 5. D. C3H9N. D. Bài 7. 1.7 gam kết tủa. HCHO. C3H7COOH.2 mol CO2 và 0. C2H5COOH. C. CH3NH2.8 gam CO2 và 5. B. đơn chức A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ B. C. H2N-CH2-COOH. COOH-COOH. B. Đốt cháy hoàn toàn 6.1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18. C. Bài 6. Đốt cháy 7. (H2N)2C2H3COOH.4 gam H2O. đơn chức phải dùng hết 10. C3H7-CH(NH2)-COOH. Tỉ khối hơi của B so với A bằng 1. Công thức của X là A. (H2N)2C2H2(COOH)2.548 lít hơi hỗn hợp X (ở 0 C.25 atm) gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp vào dung dịch nước brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 10. B. Trung hòa hoàn toàn 1. Biết phân tử A chứa 2 nguyên tử oxi. Đốt cháy 14. D. Bài 2. Công thức của ankyl amin là A. D. Hóa hơi hoàn toàn một axit hữu co A được một thể tích hơi bằng thể tích hiđro thu được khi cũng cho lượng axit như trên tác dụng hết với natri (đo ở cùng điều kiện). C6H6O6. C4H8(COOH)2. B. C2H5-COOH. C4H7O2Na. C4H9NH2. Nung nóng bình một thời gian ta thu được một khí B duy nhất. C3H4. Cho 3. C.5 gam. D. D. CH2=CH-COOH. Bài 8. D. C2H4 Bài 3. X là một a-aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. C3H7NH2 Bài 12.08 lít khí oxi (đktc). B. C3H8.3 gam một axit no. Công thức phân tử của 2 anken là Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. B. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. CH3OH. H2NC3H5(COOH)2. CH5N. CH3NH2. C.46 gam muối khan.7 gam một ankyl amin cho tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10.8 gam một axit cacboxylic mạch thẳng thu được 0. C3H7OH. D. Bài 14. Cho 100 ml dung dịch aminoaxit A 0. CH3COOH. Mặt khác 100 ml dung dịch aminoaxit trên tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0. HCOOH. Cho 0. C2H2.2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0. X là một aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Bài 4. Bài 11. B. D. B. C4H9OH. C4H4O4. Trong một bình kín chứa hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và H2 với Ni. Mặt khác trung hòa 9 gam A cần 100 gam dung dịch NaOH 8%.8 gam một axit hữu cơ đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được 2. CH3COOH.4375. C2H5OH. mạch hở được 0. Bài 5.3 mol CO2 và 0. B. 17. Biết VA = 3VB. C. D. A là A. Đốt cháy B thu được 8. Công thức cấu tạo của X là A. Phần Đại cương + Vô cơ A. Axit nói trên là A. Công thức phân tử của A là A. D. B. C. C2H5NH2. Cho 15. anđehit chưa no. C4H9NH2. Mặt khác a mol A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 4a mol Ag. CH2=CH-CHO Bài 13.6 gam CO2. C3H7-CH(NH2)-COOH. B. Đốt cháy a mol anđehit A tạo ra 2a mol CO2. A là A. Công thức của amin đó là A. Biết A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 52. CH3COOH. C3H7NH2.25M. C. H2N-CH2-COOH. Bài 9. B. CHO-CHO. H2NC2H3(COOH)2. 4. A có công thức phân tử A.5M.4 gam chất hữu cơ A được 28.5 gam H2O và 5.

48 lít H2 (đktc). Bài 23. C. 6.7 gam H2O. CH2OH-CHOH-CH2OH.075 mol Bài 21. không có đồng phân. Y có CTPT là A. Đốt cháy hoàn toàn 1. vinylpropyonat. D. B. Tên gọi của X là A. X có công thức nào sau đây? A. 2. muối khan. Công thức của 2 rượu là A. Lượng H2 do X sinh ra bằng 1/3 lượng H2 do glixerin sinh ra. C3H5OH. D. Đốt cháy hoàn toàn 2. Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng hết với Na thì thu được 2.22 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 5. D.6 gam X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 15. CH2=CH-COOH. X có tối đa bao nhiêu công thức cấu tạo? A. B.8 gam muối.5lít dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo phù hợp của X là A. C. Bài 24. C. 0. C2H5COOCH3. C2H5OH. B. Hòa tan 26. X có CTPT là A. CH2OH-CHOH-CH3. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.025 mol. 1. C3H6(OH)2 và C4H8(OH)2. C. 0. 4. H2N-CH(COOH)2. X.28 gam CO2 và 2. C4H10O và 6 đồng phân. Phần Đại cương + Vô cơ A. D. Bài 22. C.05 gam nước. thấy thoát ra 4. C.đơn chức vào H2O rồi chia làm hai phần bằng nhau.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.2 gam CO2 và 0. 0. Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng no. C4H9OH.4 gam chất rắn khan. không phản ứng với dung dịch NaOH. CH3CHO và C2H5CHO. X phản ứng được với Na.05 mol. Bài 20. B. HCOOH và C2H3COOH. D.3 gam kết tủa.02 gam hỗn hợp 2 anđehit X. Cho hiđrocacbon X có công thức phân tử C7H8. Giá trị của a là A. Mặt khác khi cho 1 lít dung dịch axit trên tác dụng với nước Br2 làm mất màu hoàn toàn 80g Br2. Cho 4. C. D. CH3COOC2H5. B.8 gam hỗn hợp 2 axit no. Cho 15. D. Bài 19. Bài 25. D. Bài 26. Một este X mạch hở tạo bởi ancol no đơn chức và axit không no (có một nối đôi C=C) đơn chức. C3H7OH. 0.4 gam X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M thì tạo ra 4. C4H10O có 7 đồng phân. C. CH2OH-CH2-CH2OH. Xà phòng hóa 10 gam este X công thức phân tử là C5H8O2 bằng 75 ml dung dịch NaOH 2M.48 lít khí (đktc). 3. B. HCHO và CH3CHO.24 lít. Bài 28. CH2OH-CH2OH. C2H5OH và C3H7OH. C3H6 và C4H8. D. D. cô cạn thu được 47 gam. D.2 gam hỗn hợp gồm glixerin và ancol đơn chức X vào Na dư thu được 4.31 gam muối khan. Cho 15. A có thể hòa tan được Cu(OH)2.72 lít khí CO2 (ở đktc) và 4. etylacrylat. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 11. Đốt cháy a mol X thu được 6. Cho 100 ml dung dịch aminoaxit X nồng độ 0. B. (H2N)2CH-COOH. 5. B. C. Để trung hòa 1 lít dung dịch axit hữu cơ X cần 0.72 lít CO2 (ở đktc) và 7.9 gam X là A. 6.9 gam H2O. đơn chức tác dụng với Ag2O trong NH3 dư thu đựơc 4. B.72 lít. C2H5COOH.CH2=CH-CH2-COOH Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. C2H4(OH)2. B. Tìm Công thức phân tử của X và cho biết tất cả các đồng phân cùng nhóm chức và khác nhóm chức của X ứng với công thức trên? A.2 gam một rượu no A tác dụng Na dư. Bài 18.6 gam Ag. H2N-C2H3(COOH)2.1 gam hợp chất hữu cơ X thu được 2. B.com – 01679 848 898 241 . C2H5CHO và C3H7CHO. B. Cho 4.3M phản ứng vừa đủ với 48 ml dung dịch NaOH 1.32 gam Ag. C5H10 và C6H12. C4H8 và C5H10. Cho 1. 3. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3. HCOOH và CH3COOH. D. D. H2N-C2H4-COOH. Phần hai trung hòa hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 1M.65 gam H2O. HCOOH và C3H7COOH. Vậy công thức cấu tạo phù hợp của A là A. Bài 16. C. CTPT của 2 axit là A.32 gam một anđehit tham gia phản ứng tráng gương hoàn toàn với dung dịch AgNO3 (trong NH3) dư thu được 17. B. C. CH3COOCH3 Bài 27.28 gam Ag. B. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 rượu kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 6. Cho 2.06 mol.25M. C. HCOOH và C2H5COOH. Phần 1 cho tác dụng hoàn toàn với Ag2O/NH3 dư cho 21. có 4 đồng phân. kết quả khác. C2H4 và C3H6. anlylaxetat.8 lít H2 (ở đktc). sau đó cô cạn thì thu được 5. C. Bài 17. Vậy thể tích khí H2 (ở đktct) tối đa cần dùng để phản ứng hết với 2. C3H8O. X có công thức là A.12 lít. metylmetacrylat.36 lít.

4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4.76 gam một este no. C = 12.44 gam chất hữu cơ X đơn chức (chứa C. HCOOH và CH3COOH C.8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. etyl propionat.05 gam muối. D. B. C15H31COOH và C17H35COOH. HCOOCH2CH2CHO.4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn.com – 01679 848 898 242 . CH3COOCH3.4 gam este X (công thức phân tử: C4H8O3) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M được 9. CH3OOC–CH2–COO–C3H7 Bài 35. X và Y là 2 đồng phân. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5. phân tử gồm C. C17H33COOH và C15H31COOH. HCOOCH2CH2CH3. B. H. D. Đốt cháy hoàn toàn 1. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho 10. C.8 gam muối khan. Công thức PT của X và Y là.2 gam chất rắn khan. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.5.CH3COOCH(CH3)2. C.64 gam CO2 và 1. HCOOCH2CH2CH3. D.6 gam nước. Công thức cấu tạo của este là A.48 lít CO2 (ở đktc) và 3. HCHO và CH3CHO C. Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Lấy 12. Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Bài 39. B. HOCH2COOC2H5. nếu trung hòa 0.4 gam Ag. Cho 1.5M thu được chất X và chất Y. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. Hai axit đó có cấu tạo là: A. C. A. Khi đốt cháy hoàn toàn 4.8 gam hỗn hợp muối. C6H12O2 Bài 30. Đốt cháy 0.CH3-CH2-COOH.3 mol hỗn hợp 2 axit trên cần dùng 500 ml NaOH 1 M. Cho 17. đơn chức phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch NaOH 0.44 gam H2O. C đều sai Bài 32. C3H6O2 B. Phần Đại cương + Vô cơ C. CH3CH(OH)COOCH3. Bài 36. D. Hợp chất hữu cơ no. Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 11. thu được 4. C2H5CHO và C3H7CHO D. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23. Công thức cấu tạo của X là A. C2H5COOH. Bài 29. C17H31COOH và C17H33COOH. CH3CHO và C2H5CHO B. Công thức cấu tạo của X là A. C. HCOOCH2CH2CH3.3 mol hỗn hợp 2 axit hữu cơ thu được 11. HOOC-COOH và HCOOH D.C2H5COOCH3. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5. Nếu đem đun 2. B. C2H5COOCH3. Cho 0. B. C17H33COOH và C17H35COOH Bài 33. O mỗi chất chỉ chứa một nhóm chức và đều có phản ứng với xút. C. Biết m2 < m1. CH3COOH và C2H5COOH B. isopropyl axetat. CTPT của 2 anđêhit đó là: A. C. etyl axetat Bài 34. B. CH3COOC2H5. CH3CH2COOCH3.1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17. B. A. O).2 gam chất Y được 2. D. Đốt cháy hoàn toàn 4. H. D. Một este đơn chức X có phân tử khối là 88 đvC. Nếu cho 4. C. D. CH2 = CHCOOCH3. Bài 38. D . HCOO CH(CH3)2. CH3COOCH2CH3. HCOOCH(CH3)2. B. C5H10O2 D. B. Công thức cấu tạo của X là A.9 gam hỗn hợp M của X và Y cho tác dụng vừa đủ với 75 ml dd NaOH 2 M. Tên của X là 1.16 gam đồng thời thu được 18 gam kết tủa. thu được 2.2 lít CO2 ( đktc). CH3COOCH2CH2OH. O = 16) A. HCOOC2H5. có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5. A. C4H6O2 C. metyl propionat.2 gam este X với dung dịch NaOH (dư). B. X là một este no đơn chức. cô cạn dung dịch sau phản ứng được m2 gam chất rắn khan.6 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. CH3COOC2H5. đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. C. C đều sai Bài 31.CH3-CH=CH-COOH D. Lấy m1 gam X cho tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ). Bài 37. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5. Cho 8 gam hỗn hợp 2 anđêhit mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit fomic tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 32. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A.

200g Bài 6. CH3COO CH(CH3)2. 125g B. 90% Bài 5. Nếu đun nóng Y với H2SO4 đặc thì thu được chất hữu cơ Y1 có tỉ khối hơi so với Y bằng 1. 300 gam. D. Hãy cho biết hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm ? A. thể tích) tham gia hoặc lượng chất sản phẩm. cường độ dòng điện 5 A . C. đun nóng thu được 8.8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Khối lượng este metylmetacrylat thu được là bao nhiêu khi đun nóng 215g axit metacrylic với 100g ancol metylic.5 g bột Al với 34. A. 75% B. 6875 m3 Bài 4. Công thức chung như sau: H= Lượng thực tế Lượng lý thuyết . viết PTHH và tính theo PTHH đó . D. 85% D.6 gam muối khan. Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 20%. 250 gam. 70% B. 80% C. Cho hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Nung 8. HCOOCH2CH2CH3. muốn điều chế được 1 tấn PVC thì thể tích khí thiên nhiên (chứa 80% metan) ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng là A.100% + Nên nhớ rằng 0 < H< 1. Hiệu suất của quá trình điện phân này là: A.6 gam nhôm kim loại ở catot. 175g C. giả thiết hiệu suất phản ứng este hoá đạt 60%. 100% D.DẠNG 9 BÀI TẬP VỀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG 1. 150g D.1 gam Al với 23. một ancol Y đơn chức và một este tạo ra từ X và Y. 4480 m3. HCOOCH(CH3)2. khối lượng.064 lít H2 (đktc). Một số bài tập tham khảo Bài 1. C. Công thức cấu tạo của este là: A.2 gam hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M được 13.com – 01679 848 898 243 . Giả sử lúc đó chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe.7 (coi hiệu suất đạt 100%). 70% Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail. Khi oxi hóa 11. Nếu đề bài cho biết lượng chất tham gia phản ứng thì đó là lượng lý thuyết.2 lít NH3 (ở đktc) để điều chế HNO3 với hiệu suất của cả quá trình là 80% thì thu được khối lượng dung dịch HNO3 6. 90% C.Cần chú ý một số vấn đề sau: + Hiệu suất phản ứng chỉ áp dụng cho các phản ứng xảy ra chưa hoàn toàn tức là sau phản ứng cả 2 chất tham gia đều còn dư: Dấu hiệu để nhận ra pư xảy ra không hoàn toàn là bài toán không có câu “ phản ứng xảy ra hoàn toàn’’. Bài 3. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm. 500 gam. IX. Hỗn hợp M gồm một axit X đơn chức. D. + Nếu đề bài cho biết lượng chất của 2 chất tham gia phản ứng thì hiệu suất được tính theo chất nào hết trước khi ta giả sử hiệu suất phản ứng là 100% 2. Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: CH4 ¾® C2H2 ¾® CH2=CH-Cl ¾® [-CH2-CHCl-]n. Khi cho 25. 4450 m3. B. + Hiệu suất phản ứng có thể được tính theo lượng chất ( số mol.60% Bài 2. 80% D. B. Trộn 13. thu được 3. B. 4375 m3. 75% C.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.2 gam Fe3O4 ở nhiệt độ cao ( giả sử chỉ có phản ứng khử oxit sắt thành sắt) thu được hỗn hợp X.Phương pháp giải chủ yếu là phương pháp đại số. 80% B. C. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 14. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 40. hoặc có câu “ phản ứng một thời gian”. Phương pháp giải chung . 400 gam. Điện phân Al2O3 nóng chảy trong thời gian 2 giờ 40 phút 50 giây.3% là A.112 lít H2 (ở đktc). HCOOC2H4CH3 hoặc HCOOCH(CH3)2. A. nếu đề bài cho biết lượng chất sản phẩm thì đó là lượng thực tế..

4(lít) C.8 g/ml. 58. Nung 6. Bài 10. Hòa tan hoàn toàn 16 gam rượu etylic vào nước được 250 ml dung dịch rượu.8 g/ml) với hiệu suất 80% là A. 80% D. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là: A.5 gam. Một loại gạo chứa 75% tinh bột.9% C. 70%. D.91 kg D.19 g/ml) bằng cách cho lượng muối ăn trên tác dụng với axit sunfuric đậm đặc ở nhiệt độ cao .15 mol C3H6(OH)2 có mặt của H2SO4 đặc làm xúc tác.65 gam. Lấy 78. 45. Thủy phân m gam tinh bột. C. thấy còn lại 113. 97. 98. Từ 1 tấn muối ăn có chứa 10. phần còn lại là các tạp chất trơ) điều chế được bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 98%.8 g/ml. 120 D. 60% C. người ta điều chế được 1250lit dung dịch HCl 37% ( d =1. Hiệu suất phản ứng là: A. sau phản ứng thu được hỗn hợp B có tỉ khối dA/B= 0.55 gam một este duy nhất.90 tấn Bài 15. 62.MgCO3) nặng 184 gam một thời gian. B. 98. biết hiệu suất lên men đạt 96%? A. 85%.5(lít) D. 75% C.48 gam Al với 17. 186.07 kg C.10-11 Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Nam Ninh – namninh87@gmail.6 gam chất rắn. Khối lượng riêng của rượu etylic là 0.40 C.86% B. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y có pH bằng 1. B.8 gam/ml).28 kg gạo này đi nấu rượu etylic 400.56% C. Nung quặng đôlômit ( CaCO3. 2. 55% B. 945. 98. 90. hiệu suất pư của cả quá trình là 60%. hiệu suất chung của quá trình điều chế là 70%? A.58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí. 83. 25%. Bài 12. Đun nóng hỗn hợp X gồm 0.3% D. 60(lít) B. Bài 17. 62. 180 gam. Ka2 = 4. D. 2. B. 42. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. Bài 11. 52. 949. 60% B. Chỉ có phản ứng nhôm khử oxit kim loại tạo kim loại.Tính khối lượng glucozo cần dùng để lên men thu được 200 lít C2H5OH 30o ( D= 0. thu được 1.1 lít rượu êtylic nguyên chất (khối lượng riêng D = 0. C. Phần Đại cương + Vô cơ Bài 7.88% B. cho biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0.55 gam. toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng glucozơ cần để điều chế 0. C.50 tấn C. Dung dịch có độ rượu là: A.0 gam. thu được 750 gam kết tủa.46 tấn D. sau một thời gian thu được 19.120 6. 200 gam. 58% D. Đem hòa tan chất rắn sau phản ứng nhiệt nhôm bằng dung dịch xút dư cho đến kết thúc phản ứng. 80 Bài 13. 1000 gam.68% Bài 18. 45(lít) Bài 14. 2.7. 5. sau một thời gian thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X.85%. 90.6 gam Fe2O3. Thể tích rượu 400 thu được là: A. 70% Bài 16. 80%. tiến hành phản ứng tổng hợp NH3. 100% B. 195. sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancoletylic. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm giữa 6. 80% D.5% tạp chất . Hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là: A. 95.40. Hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là: A.86% D.8.03 tấn B. 2.Tuyển chọn các bài tập Hóa học Trung học phổ thông luyên thi Đại học.344 lít H2 (đktc).83 kg Bài 8. Cho hỗn hợp A gồm N2 và H2 ( tỉ lệ mol 1:3). D.15 kg B.55% C.25 mol C2H3COOH và 0. 85% H+ + CO 3 2− . 950.2 gam. 75% Bài 9. 48. Từ 3 tấn quặng pirit (chứa 58% FeS2 về khối lượng. Nếu hiệu suất mỗi quá trình là 80% thì giá trị m là A.com – 01679 848 898 244 . Tính hiệu suất của quá trình điều chế trên ? A.

245 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->