Sæ Båi dìng thêng xuyªn KÕ ho¹ch båi dìng

N¨m häc:2012 -2013
Hä vµ tªn:NguyÔn H÷u Hoµng Chøc vô: Gi¸o viªn Tr×nh ®é chuyªn m«n: C§SP Chuyªn ngµnh: To¸n Lý Trêng THCS ThÞ TrÊn. I. nh÷ng nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng: Gi¶ng d¹y:To¸n 8DE, To¸n 9AB, N©ng cao 8D. II. §Æc ®iÓm t×nh h×nh, thuËn lîi vµ khã kh¨n: N¨m häc 2012 - 2013 lµ n¨m häc thùc hiÖn chñ ®Ò “TiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý gi¸o dôc vµ n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc”. Lµ n¨m häc tiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¶ng d¹y. Lµ n¨m häc tiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng hai kh«ng víi 4 néi dung; Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc, s¸ng t¹o; TiÕp tôc häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh…. Trong qu¸ tr×nh tù häc , tù båi dìng vµ båi dìng thêng xuyªn n¨m häc nµy b¶n th©n t«i cßn gÆp ph¶i nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: 1. ThuËn lîi: T«i lu«n nhËn ®îc sù quan t©m gióp ®ì, chØ ®¹o cña §¶ng ñy, BGH nhµ trêng. TËp thÓ héi ®ång gi¸o dôc lµ mét khèi ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao, cã tinh thÇn gióp ®ì lÉn nhau trong häc tËp vµ c«ng t¸c. Cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i SGK, s¸ch híng dÉn d¹y häc, s¸ch tham kh¶o vµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc bé m«n To¸n. Nhµ trêng cã ®ñ m¸y tÝnh víi hai phßng m¸y. B¶n th©n lu«n cã tinh thÇn tù häc vµ tù båi dìngchuyªn m«n nghiÖp vô, c«ng nghÖ th«ng tin. 2. Khã kh¨n: Tr×nh ®é tiÕng anh h¹n chÕ nªn viÖc tù häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh gÆp nhiÒu h¹n chÕ. Ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch båi dìng thêng xuyªn, triÓn khai qua c¸c n¨m kh«ng liªn tôc nªn g©y khã kh¨n cho viÖc tiÕp thu.

TiÕp tôc häc tËp c¸ch so¹n gi¶ng bµi b»ng phÇn mÒm POWEPIT. 9.LËp kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y theo khung ch¬ng tr×nh cña bé víi thêi gian 37 tuÇn.Häc tËp CV961. su tÇm mét sè ®Þa chØ.TiÕp tôc so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö chuÈn bÞ thao gi¶ng trªn nÒn POWEPITcã chÌn 3 Th¸ng 10/2012 4 Th¸ng 11/2012 . sö dông ®îc linh ho¹t c¸c hiÖu øng . . .Nghiªn cøu sö dông thiÕt bÞ thùc hµnh To¸n 8 vµ To¸n 9 .Häc tËp c¸ch so¹n gi¶ng bµi b»ng phÇn mÒm POWEPIT. KÕ ho¹ch tù häc tù båi dìng ST Néi dung båi dìng Thêi gian T Båi dìng tËp trung theo kÕ hoach cña 1 Th¸ng 8/2012 phßng gi¸o dôc T×m hiÓu ch¬ng tr×nh néi dung SGK To¸n líp 8.BiÕt c¸ch göi bµi vµ t¶i bµi vÒ qua trang bµi gi¶ng B¹ch Kim.BiÕt c¸ch vµo m¹ng. . . .T×m hiÓu mét sè d¹ng to¸n n©ng cao líp 8.9: .TiÕp tôc nghiªn cøu chuÈn kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cña tõng bµi g¾n liÒn víi viÖc so¹n gi¸o ¸n trong tõng tuÇn.BiÕt c¸ch lËp Gmail trong google vµ mail trong yahoo ®Ó sö dông ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c GV trong trêng vµ trong nghµnh GD .III. .Néi dung ch¬ng tr×nh . . Khai th¸c. t×m kiÕm c¸c th«ng tin trªn m¹ng: Th¸ng 9/2012 2 .Nghiªn cøu chuÈn kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cña tõng bµi g¾n liÒn víi viÖc so¹n gi¸o ¸n trong tõng tuÇn. c¸c trang Website cña bé gi¸o dôc vµ c¸c ch¬ng tr×nh phôc vô cho gi¶ng d¹y vµ häc tËp. sö dông ®îc linh ho¹t c¸c hiÖu øng. .

b¶n ®å t duy. nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tõng häc sinh.TiÕp tôc häc tËp TT58/ BG§&§T vÒ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i HS. mÉu vËt dông cô thùc hµnh.T×m hiÓu phÇn mÒm vÏ h×nh. Häc tËp c¸c chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng. .Häc tËp vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong líp häc. . céng trung b×nh m«n. TB häc k×. . . . .4 vÏ b¶n ®å t duy.T×m hiÓu phÇn mÒm ImindMap 5.Sö dông phÇn mÒm tiÖn Ých cña GVCN trong viÖc lµm ®iÓm. TB c¶ n¨m. 5 6 7 8 9 10 IV. nhµ níc vµ c¸c cÊp ñy §¶ng.SGK.Häc tËp vÒ c¸c kÜ thuËt d¹y häc. …) trong d¹y häc m«n To¸n .Häc tËp TT58/ BG§&§T vÒ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i HS.h×nh ¶nh vµ ©m thanh. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th¸ng 12/2012 Th¸ng1/2013 Th¸ng2/2013 Th¸ng3/2013 Th¸ng4/2013 Th¸ng5/2013 .Häc tËp c¸ch sö dông thiÕt bÞ d¹y häc vµ tµi liÖu bæ trî (m« h×nh. . xÕp lo¹i.