BÀI 32 ( Tiết 2

)

HIDRO SUNFUA LƯU HUỲNH DIOXIT- LƯU HUỲNH TRIOXIT

B. LƯU HUỲNH DIOXIT ( khí sunfuarơ)
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Lưu huỳnh dioxit (SO2) là chất khí không màu, mùi hắc,độc, nặng hơn không khí và tan tốt trong nước

1

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Là một oxit axit
- SO2 tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfurơ H2SO3
SO2 + H 2O H2SO3

 Axit sunfurơ H2SO3 là một axit yếu và không bền tác dụng với dung dịch bazơ cho sản phẩm là muối sunfit (SO3) và muối hidrô sunfit (HSO3)
2

1. Là chất khử và chất oxi hoá
a. Là chất khử
- Xem thí nghiệm 33.3.mpg PTPƯ: SO2 + Br2SO 2O khử Br từ màu + H đã 2HBr + H2SO4 2 2 Emvàng nâu xét gìthành HBr không có nhận nhạt về phản ứng trên? màu theo phương trình phản ứng

3

a. Là chất oxi hoá
- Xem thí nghiệmH2S+SO2.mpg PTPƯ:

SO2 + H2S 3S + H2O Dung dịch không màu bị vẫn đục màu vàng nhạt. Em có nhận xét gì về phản ứng S SO2 đã oxi hóa H2S thành trên? theo phương trình phản ứng

4

BTAD
1. Xem thí nghiệm sauSO2 LAM NHAT MAU CANH HOA.mpg - Em có 2. Xem thí nghiệm sauSO2+KMNO4.mpg SO2 có tính oxi hoá nên nhận xét gì có khả vai trò màu về năng tẩy cáctrò của 2 của chất SO màu khí có Hãy cho biết vai KMnO4 là chất có tính oxi hoá SO2 trong phảnở thí trên? ứng ngiệm mạnh nên SO2 đóng vai trò là trên? chất khử

5

III. ỨNG

DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH DIOXIT
1. Ứng dụng - Sản xuất H2SO4 trong công nghiệp

- Làm chất tẩy trắng giấy và bột giấy - Làm chất chống mốc lương thực, thực phẩm

6

2. Điều chế a. Trong PTN
- Đun nóng dung dịch H2SO4 với muối Na2SO3DC
SO2.mpg

PTPƯ:
Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + SO2

7

b. Trong công nghiệp
- đốt lưu huỳnh hoặc quặng pirit sắt

PTPƯ:
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8 SO2

8

C. LƯU HUỲNH TRIOXIT
I. TÍNH CHẤT - Là chất lỏng không màu - Tan vô hạn trong nước, phản ứng với nước tạo dung dịch axit sunfuric SO3 + H2O H2SO4

- Tan vô hạn trong axit sunfuric
- Có đầy đủ tính chất của một oxit axit

9

II. ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT
- Có ít ứng dụng thực tế, nhưng lại là sản phẩm trung gian để sản xuất axit sunfuric

- Trong công nghiệp, người ta sản xuất lưu huỳnh trioxit bằng cách oxi hoá lưu huỳnh đioxit

CỦNG CỐ VIOLET

10