Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

----------

GV : Th
N 2

Đ

g

i h

1. Đ g Nam Quang 2. Th h u u h h u g Th Ng g u h g h

ĐT1 ĐT1 ĐT1 ĐT1 ĐT1

1

Công ty TH True Milk

2

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2

MỤC LỤC
I.
I.1. I.2. I.3.

TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – MỤC TIÊU ........................................................... 4
Tầm nhìn của tập đ Sứ mạng của tập đ Mục tiêu của tập đ T ............................................................................................................ 4 T ............................................................................................................. 4 T ............................................................................................................. 5

II.
II.1. II.1.1. II.1.2. II.2.

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI..................................................... 7
h t h g h ............................................................................................................................. 7 ................................................................................................................ 7 ............................................................................... 12 h t h đ i thủ ạ h tr h ........................................................................................................ 21

II.2.1. Tổng quan về Vinamilk ............................................................................................................... 21 II.2.2. II.2.3. II.3. h t h i tr ờ g v ..................................................................................................................... 29 V T ............................................................................ 31 ................................................................................. 36

II.3.1. Ma trận EFE ............................................................................................................................... 40 II.3.2. Ma trận CPM .............................................................................................................................. 42

III.
III.1. III.1.1. III.1.2. III.2. III.2.1. III.2.2.

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG (TH TRUE MILK) ................ 43
h t h hiế hi tại ....................................................................................................... 43 .............................................................................................. 43 .................................................................................................................. 44 Điểm mạ h v điể yếu ủ h ghi p ................................................................................ 44

.................................................................................................................................. 44 u ..................................................................................................................................... 48

III.2.3. Ma trận IFE ................................................................................................................................ 50 III.2.4. ................................................................................................................................ 52

IV.
IV.1. IV.2. IV.3.

XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC TỔNG QUÁT ......................................... 57
trậ T ............................................................................................................................ 57 Ma trận SPACE........................................................................................................................... 58 Ma trận chiế c chính (Grand Strategy Matrix) ..................................................................... 61

V.

LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÙ HỢP ......................................................... 66

3

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 I. hi tại sữ t i v á sả phẩ từ sữ th g hi u T True i k . với ột ự đ h tr g tru g v i hạ sẽ hiế h th tr ờ g thự phẩ sạ h tại i t N v x y ự g th h g th g hi u thự phẩ đ biết đế kh g hỉ tr g ớ trê t ầu Đ g thời T ũ g đ r á yếu t hủ h t g ty sử ụ g để tạ r giá tr ủ g ty đó sự đầu t tập tru g. Sứ mạng của tập đoàn TH “Với tinh thần gần gũi với thiên nhiên. hữ g g ời ó hu h. qu hữ g gì đ êu r tr True Mi k đã xá đ h đ á vấ đề s u: Mục tiêu • • • • Đứ g đầu th tr ờng Vi t Nam về thực phẩm sạch Xây dự g th g hi u thực phẩ đ c biết đến không chỉ tr g Công ngh sản xuất hi đại Đầu t i hạ h sở hạ tầng và công ngh ớc mà trên thế giới Các yếu tố chủ chốt 4 . tập đ T đã xá đ h đế g ời tiêu g i t N . Với sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn kết hợp với công nghệ hiện đại nhất thế giới. bằ g á tậ ụ g hết p ó thể để phụ vụ g tầ hì v sứ ạ g ủ ì h. I. tập đoàn TH luôn nỗ lực hết mình để nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn Việt bằng cách cung cấp những sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên – sạch. TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – MỤC TIÊU Tầm nhìn của tập đoàn TH “Tập đoàn TH mong muốn trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong ngành hàng thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên. g gh v ứ g ụ g á g gh hi đại v tr g sả xuất I. i hạ h sả xuất về sở hạ tầ g. Th g qu hữ g gì đ tuyê hó khá h h g T hắ ầu về thự phẩ kh g hỉ sạ hữ g gu ự h ghi b tr g sứ ạ g ủ ì h. mọi người yêu thích và quốc gia tự hào”.2. tươi ngon và bổ dưỡng”. ó thể thấy đ tập đ T đ t ụ tiêu trở th h h sả xuất thự phẩ h g đầu hiế v tr tr s ột ở th tr ờ g i t N về á sả phẩ sạ h ó gu g thiê hiê Điều y h thấy g h ghề h ạt độ g ủ h ghi p sẽ g h sả xuất thự phẩ sạ h. chúng tôi quyết tâm trở thành thương hiệu thực phẩm đẳng cấp thế giới được mọi nhà tin dùng. an toàn. t i g ò bổ ỡ g. T Nhậ xét: Nh vậy. Th g qu hữ g gì tuyê b tr g tầ hì ủ ì h.1.

đ g thời tì kiế ở rộ g th tr ờ g s g khá h h g ó thu hập tru g v thấp TH true i k kh g hỉ tập tru g v á th tr ờ g ớ h T . hập khẩu y huyề áy ó hi đại.3. th t bò từ 1 i tại i t N v 1 • - Tăng trưởng về thị phần: hiế th phầ sữ t Tăng trưởng về quy mô doanh nghiệp • • • • • Đầu t sở hạ tầ g. Mụ t u o n t u • • Đế Đế 1 . TH True i k sẽ đạt h thu ik h thu sẽ á t đ 1t g - Tăng trưởng về thị trường • • ủ g v ở rộ g ph kh th tr ờ g h h khá h h g ó thu hập . Th tr ờng: Vi t Nam Triết lý: n lực hết mình Hình ảnh: gầ gũi với thiên nhiên Mục tiêu của tập đoàn TH trở th h tập đ đầu th tr ờ g sữ t iv i g Mục tiêu chiến lược: T 2015. T True 1 . tập đ T tiếp tụ ở rộ g ạ g ới ử h g. t và bổ ỡng Ngành nghề: Thực phẩ t i sạch. b . ở rộ g quy tr g trại T true i k y ới h th g h áy sả xuất ở Ngh với g suất tấ sữ g y. ph i. đ g thời đầu t hi đại hó h th g ử h g ph ph i T true rt khắp á tỉ h th h ả ớ Đạt m đểm phân ph i TH True Mart trên phạm vi toàn qu đến 1 T g ờ g t h hi u quả ủ bộ áy quả . hi đại hất Đ g N T gs g đ bò ê v 1 Từ u i 1 . sữ hu . h th g h áy y sẽ đ x y ự gh thi v 1 với g suất tri u t . ke .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 • • • • • I. - Khá h h g: Ng ời tiêu dùng Vi t Nam-có nhu cầu về thực phẩm sạ h. đội gũ bá h g g y g huyê ghi p 5 . Nội ò tiếp tụ ở rộ g th tr ờ g r tất ả á tỉ h ả ớ tr g thời gi tới để tất ả g ời i t N đều ó điều ki tiếp ậ sả phẩ sữ sạ h Đ ạ g hó sả phẩ : kh g hỉ u g ấp sữ t i ò á sả phẩ khá h sữ t i bổ su g á ỡ g hất. á sả phẩ sạ h h r u ủ t i sạ h.

sự ự h h g đầu ủ g ời tiêu g i t i sạ h i h ỡ g ó uy t kh h v đá g ti ậy với i g qu hiế ghiê ứu. phát triể hiều ò g sả u 6 .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 - Mụ t u x y ựng t ư ng • • Trở th h th N về á sả Trở th h th g ời i t phẩ với hất g hi u phẩ t g hi u N th gt i ệu ạ h.

1. 7 . sả phẩ ó độ phủ rộ g ê phạ đ th g h sữ ó khả g ph ph i vi ạ h tr h ủ g h trên t qu . - c điểm kinh tế ngành T ị p ần ề th phầ sữ ớ tr g ớ g hiều á g ty ạ h tr h iế g bá h th phầ y Tuy hiê hiế u thế áp đả hi y i i k với th phầ v kh ả g ( 1 i ik ó th phầ sữ u g the ).1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI nt ngàn II.1. P II. kế đế ries pi Vietnam LTD tr ớ đ y ut h y iet ever ge t hiế gầ th phầ Đ y h h h i đ i thủ ạ h tr h ớ hất đ i với T True i k về th tr ờ g sữ u g - P ạ v ạn tr n ạ h.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 II.

5 Đ y ứ tỉ t g tr ở g khá . The bá á ủ ự kiế g h sữ đ bi t sữ u g sữ ớ .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 - T lệ p t tr ển t ị trường M c cho tình trạng t kh t g ở hầu hết các ngành công nghi p chế biến. h thấy tiề g t g tr ở g ủ g h. tuy hiê điều y ũ g ột bất i h á h ghi p hi tại khi ứ t g tr ở g ủ g h thu h t á h ghi p khá gi hập g h. Bộ g th g bá á thá g). sữ bột ph v sữ đậu h sẽ đạt tỉ t g tr ở g kép (CAGR) v kh ả g . riêng ngành sữa v n tiếp tụ t g tr ởng t t với mứ t g 1 . v ụ điể hì h T True ilk. 8 .

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 - Số lượng ngườ u và t ư Th tr ờ g sữ u g ột th tr ờ g đầy tiề g với hu ầu g y g t g kh g hỉ về g ò về hất điều ki ki h tế phát triể g với hữ g h h sá h phát triể g ời ủ h ớ Hi n chỉ có 20g ời dân Vi t Nam u ng sữa theo th ng kê của FAO. 9 .

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 - ố t ủ n ập ọ ả h i đ i thủ ớ hất ủ T True i k i i k h y ut h y đều ó h th ng phân ph i riêng của mình. Tố đ p Đ i với g h sữa ó sự đòi h i về hất g thiết b áy h g t độ phát triể g gh đ i với h th g áy ó . Nh vậy ó thể thấy á đ i thủ ủ T True Mi k đều ó hội hập về ph tr ớ tuy hiê ả i i k v ut h y đều h thật sự hội hập về ph tr ớ khi gu guyê i u hủ yếu vầ ò phụ thuộ v guyê i u hập khẩu. 1 Tr g khi đó ut h y i t Nam hi ũ g h th g ph ph i sản phẩm củ ì h b g h 1 h ph ph i v 1 điểm bán lẻ (Dutch Lady. 2009). thiết b ại t v t ó sự ải tiế g y ả h h ở g ớ đế á sả phẩ ủ g h Sự ệt Th tr ờ g sữ u g ở i t N khá đ ạ g về hã hi u tuy hiê về hủ g ại thì h thật sự đ ạ g khi sả phẩ ủ ó b g ại sữ ớ . ới quy sả xuất ớ ê hầu hết á h ghi p g h sữ đều tậ ụ g i thế the quy C t àn p ần ủ ốt về vốn và rào n tập trung tạ n tế tđể 10 . tổ g đ bò ủa các trang trại i i k đến cu i 1 đạt 9. sữ bột (kh g phải sữ bột g thứ v sữ đậu h Tr g đó th tr ờ g sữ ớ ó sự th gi h tr h th phầ ủ hiều h ghi p h g ại b ắ giữ hủ yếu bởi i i k v ut h y Đ y h h ột thá h thứ kh g h ho TH True Milk. T True i k đ r s bò đ g gu n cung cấp sữa chính cho TH. năng tận ung lợ t ế n tế t o quy Theo kế hoạch. Thậm chí FrieslandCampina Vi t Nam (sữa Duch Lady . kê h ph ph i g siêu th .Vinamilk hi n có h th ng phân ph i riêng với 1 điểm bán lẻ trên toàn qu N K.đ y h h hội T True i k ầ phải ắ bắt Hn t ứ p np ố Đ i với g h thu phẩ ủ ớ h th h sữ thì h th g ph ph i đó g v i trò qu tr g tr g vi tá độ g tới ủ g ty ầu hết á g ty tr g g h sữ đều đ g ph ph i á sả ì h th g qu á kê h: kê h bá ẻ đại .000 con. tru g t i h ỡ g v sứ kh e v kê h ph ph i khá t tr ển ng ng ệ ó sả xuất g đ i hậ . tạp hó h ẻ .Cô gái Hà Lan) còn lên tới 33.500 con.

iê kết đ g tạ r ứ giá sữ v siêu i huậ 11 . h á i huậ ủ g h sữ ó i h ghi p Ng h sữ đ g h ở g siêu i huậ Đầu t t h g ngành sữ i t N đã t g . 1. 8 . hi ph h ph ph i. 1 . ầ s với huậ 1 .8 . h i đầu h thu thấp g ời tiêu g th ờ g hậ th y đổi thói que tiêu g ủ h ũ g h th hiếu. khuyế ại. Đ y yếu t á h ghi p u gi hập g h ầ ut ê ạ h đó h ghi p ũ g ầ phải đ i với vấ đề t i h h ó thể xảy r tr g ột.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 ột đ tr g ủ g h sữ v đầu t đòi h i h g kh g phải tập tru g h đầu t sả xuất đầu t h ghiê ứu phát triể v đầu t h rketi g quả g á . Tất ả tạ ê ột r ả ki h tế h hữ g h ghi p u gi hập g h Mứ lợ n uận i huậ T v 1 .

2.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 t h thu ủ T True .1. ạnh tranh và s c mạnh áp lực cạnh tranh hì h áp ự ạ h tr h ( M. khi đó i i k sẽ á II. i k ó thể đạt 1 t s u . Porter) 12 .

đòi h i v hiều h sả xuất. ghiê ứu. Nestle. ó ả h h ở g khá ớ đế th phầ ủ g ty. quả g bá v đ bi t ph ph i sả phẩ . từ đó tá độ g đế h thu v i huậ ủ h ghi p Đ i với hữ g h ghi p u gi hập g h thì u h i s để ó thể tạ ự g th g hi u. đầu t ạ h ẽ để v t qu r ả y. Dutch Lady. Abbot đã ó hổ đứ g tr g ò g g ời tiêu g với hữ g ò g sả phẩ đ tr g ũ g h ột th phầ ổ đ h thì đòi h i á h ghi p ới phải ó hữ g ự . hác biệt hóa sản phẩm i y khi á sả phẩ ủ á h ghi p sữ ổi tiế g h inamilk. hi ph sả xuất sẽ ó xu h ớ g giả ũ g ầ . 13 i huậ ki h tế th y đổi the quy . gi h đ sự tru g th h ủ g ời tiêu g từ t y hữ g g ớ khá tr g g h kh g hề g trả ời đ EOS ũ g h i g h sả xuất khá yếu t đ thể hi r tr g g h sữ ở i t N khi quy sả xuất t g áp trả k vọng ới vi ó h i g ớ đ g hiế giữ th phầ hi y i i k v ut h y thì vi u x hập g h đ i với á h ghi p kh g hề g khi ả i ik ut h y đều ó gu ự về v v t i sả để thự hi á h h vi đáp trả g hậ thấy hất i i k với ki h ghi u v tiề ự t ớ ộ g với th g hi u đã đ x y ự g vữ g hắ v sả phẩ thì rất đ ạ g ó thể g y khó h bất ứ h ghi p u gi hập th tr ờ g. Tiếp cận kênh phân phối á h ghi p sữ ớ hi yở i tN hầu hết đều ó ột h th g ph ph i rộ g khắp v huyê ghi p vậy hữ g h ghi p ới khi u tiếp ậ á kê h ph ph i y sẽ phải t hiều hi ph h Nhận diện thương hiệu Tr g g h sữ yếu t th g hi u ột yếu t rất qu tr g.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 - ố t ủtề ậ i h i v vốn năng (New Entrants) Đ i với hữ g h ghi p u gi hập g h thì yếu t về v ũ g ột vấ đề đá g u t hất với đ tr g ủ g h sữ ó ột r ả gi hập g h khá .

ut h y. ì i k. bb t. thì chi phí v n đòi h i b đầu lớn. ũ g ầ đầu t v h th ng nhà máy. để có quy mô bò từ hàng chục con bò trở lên thì v đầu t phải khá lớn. Long Thành Milk. Đ ạt Milk.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 N ận x t h vậy ó thể g hậ thấy yếu t v . bò sữa là loài cầ đ h só hu đá h u i bò ũ g đòi h i h th g t ới mát t t. với nhiều phân khúc th tr ờng. chu ng trại h p lý. kê h ph ph i v khả g hậ i th g hi u ột tr g hữ g r ả ớ hất đ i với hữ g h ghi p u gi hập g h sữ ê ạ h đó đ th th tr ờ g i t N đ g b th g tr bởi i i k ê hữ g h ghi p u gi hập ũ g ê ầ ó hữ g huẩ b tr ớ sự đáp trả ủ g ớ y ố t ủ ện tạ (Competive Rivalry) Hiện trạng các đối thủ trong ngành Hi n tại th tr ờng sữa Vi t Nam có quy mô khoảng 3 t đ ng. Friesland Campina Vi t N . Không chỉ thế. Tr g đó. Tất cả các yếu t trê đã tạo ra 1 rào cản khá lớn về v n. Ta có thể t h h s u: ột con bò chửa có giá từ 20-30 tri u đ ng. với nhiều nhãn sữ h : Vinamilk. Nest e. máy móc để xử lý và bảo quản sữ t i ó thể nhận thấy. h g gu n nguyên li u của Vinamilk hi n chỉ đáp ứng 25% hoạt động sản xuất (từ đ bò tr g trại và thu mua của các hộ gi đì h i i k v đ g gắng giữ vững và c gắ g gi t g thê th phần. M h thế. Đ y hữ g h ghi p đã gắ bó khá u với th tr ờ g v đã đi v tiề thứ g ời tiêu g Đ y h h ột tr g hữ g áp ự ê 14 . vắt sữa tự động. Nhận diện thương hiệu Đ y kh g hỉ vấ đề đ i với hữ g h ghi p đ i với h ghi p ới gi hập g h ò đ i với hữ g h ghi p đã v g h từ tr ớ ó thể g hậ thấy th tr ờ g sữ ở i t N b th g tr bởi hữ g ái tê que thuộ h i i k. Từ đó. trê th tr ờ g sữ hi y rất đ ạ g về hã hi u ũ g h hủ g ại khi á g ty hầu h đều ó á ò g sả phẩ ủ riê g ì h Tuy hiê ũ g ó kh g t hữ g ò g sả phẩ gi g h u ở á h ghi p h sữ t ời. t thấy rõ rằ g. sữ ó v . sữ đậu hvv đó á h ghi p hi y đều r sứ để tạ ự g hữ g ò g sả phẩ đ tr g h h ghi p ì h. các loại máy móc trê đều rất khó chuyể đổi. hác biệt hóa sản phẩm Nh đã đề ập ở trê . 1 s th phần gầ h độc quyền. Rào cản ra ngành Đ i với ngành sữa. và cần ít nhất 1m2/ bò sữa. Bên cạ h đó. i i k hi đ g hiếm th phần lớn nhất.

yếu t hi ph huyể đổi sả phẩ đ i với g ời tiêu g hầu h kh g ó h ũ g rất thấp đó g ời tiêu gh t ó thể huyể đổi sả phẩ s h Điều y ũ g t g áp ự ạ h tr h giữ á h ghi p. i h ghi p hi tại phải ó thể tạ ê huậ ổ h u ột N ận x t Nh vậy đ i với á đ i thủ hi tại tr g g g hậ thấy áp ự từ yếu t hậ i th g hi u. ột r ả r g h Thê v đó g h sữ ó tỉ đ h h g ại đòi h i phải ó th phầ t gđ i ê áp ự khá ớ từ vấ đề ạ h tr h gi h th phầ Năng lự đà p n ủ n à ung ứng Bargaining power of Suppliers) hủ yếu v phụ thuộ guyê i u đầu Đ i với th tr ờ g sữ ở i t N thì gu guyê i u đầu v v guyê i u hập khẩu từ ớ g i v hiế kh ả g h v h g h sữ (the bá á ủ bub k 1 15 .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 hữ g h ghi p khác u gi h ấy th phầ khi th g hi u ũ g ột vấ đề đá g u t hi phí chuyển đổi tr g g h sữ . h ghi p ũ g vấ đề về yêu ầu v t g tr ở g . T ng trưởng ngành Ng h sữ tiêu g sữ ó tỉ t gđ i g ty để tr ở g ủ ếu ó g ột tr g hữ g g h ó t độ t g tr ở g t t hi y khi hu ầu th g y g y g t g Tuy hiê ũ g ầ u đ iể ủ g h t g tr ở g ổ đ h v i huậ h g ũ g đòi h i phải ó th phầ đó áp ự ạ h tr h kh g hề h u ó ột uộ hiế giữ á tr h gi h th phầ ủ iế g bá h bé bở y v uy trì t độ t g ì h với t độ t g tr ở g g h h.

36 27.518 16. thá g 1 ( VT:USD) KNNK 5T/2011 % +/.61 7.38 599.397.74 16.921.488 79.15 4.368.13 55.99 -21.241.746 96.787.49 239.17 -35.238 10.55 -23.43 -13.93 -77.12 2.483 157.574 13.985 10.230 2.422.702.659.48 -21.205 1.195.353.50 147.102 21.117.014 5.427 6.28 -20.797.02 Hà Lan ứ Pháp Thái Lan Malaisia n Mạ Ba Lan Oxtrâylia Hàn Quố Tây ban Nha Philippin :T 1.73 16 .% +/.96 279.58 93.16 -4.433 82.548.382.98 -14.11 92.% +/KN T5 KN KN so so T4 T5/2012 ùng ỳ so T5/2011 -16.238 8.163 4.68 16.110.057.986 450.492 22.75 91.504 1.248.63 37.322.223 24.80 Tổng KNNK Niudilân Ho ỳ 87.63 -31.930 3.028 29.745.913.918.611 4.928 3.76 29.360.994 -53.34 36.966.037.68 213.588.87 819.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Th ng kê th tr ờng nhập khẩu sữa và sản phẩ KNNK T5/2012 KNNK 5T/2012 thá g .95 2.504 11.897.287 3.851.016.47 -36.157.893 -79.864 ổ 1.417.31 -1.24 -76.078 326.967.528 4.741.059 36.442 10.81 91.455 21.853.931 8.66 -67.63 429.030.043 3.345.498.578 17.949 113.329.022 57.80 1.191 4.891 847.022.098 56.490.214.577.57 345.28 152.904 3.

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 u bả g th g kế trê ó thể thấy đ New e . k . Nh đã ph t h ở trê . hủ yếu đ u g ấp từ h u i bò sữ u i the quy hộ gi đì h g t h h ẻ v thiếu huyê ghi p Tuy hiê xu h ớ g hi y quy h u i bò sữ đ g huyể ầ s g hì h tr g trại khi á h ghi p sữ bắt đầu hội hập về ph s u Tiêu biểu đó l sự xu t hi ủ T True Mi k với gu u g ấp sữ hủ yếu đế từ ự á đầu t tr giá 1 t v h th g h u i bò sữ tại tỉ h Ngh the quy trì h khép k .064 con. với g gh h u i hi đại. công ty TNHH một thành viên Bò sữa Vi t Nam trực thuộ i i k đ g quản lý 5 trang trại h u i bò sữa với quy mô lớn. u i the hì h tr g trại với s g đ bò v kh g . ứ g gu guyê i u h g đầu h g h sữ i t N K . không ổ đ nh. Tổ g đ bò ủa 5 trang trại hi n nay là 4. gu thứ đ xử ê ạ h đó đ i thủ h h ò ại i i k v ut h y ũ g ó h th g tr g trại riê g ủ ì h T h đến ngày 30/06/2010. Ngh . h h phủ ũ g ó kế h ạ h để phát triể gi t g s g bò v sả g sữ tr g ớ hằ hạ hế sự phụ thuộ ủ g h sữ v gu guyê i u g ại hập hất trong b i cảnh giá sữa thế giới ngày càng biế động. Đ ng và Thanh Hóa. gu u g sữ hủ yếu h g h sữ ở i t N ò phụ thuộ hủ yếu v gu u g từ ớ g i h New e . hi đại ở Tuyê u g. ì h Đ nh. á ớ u g Đ i với gu guyê i u tr g ớ . v t kh g phải ột khá h h g h h ê khả g th g g hầu h thấp Tuy hiê 17 .

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 TH True Mi k với đ điể sả xuất h t ự v gu guyê i u sữ đ u g ấp từ h h tr g trại ủ h (hội hập ê sự phụ thuộ v á h u g ứ g gu guyê i u sữ khá hầu h kh g ó Tuy vậy ó điể T True Mi k ầ u đó với vi c lựa ch n phân khúc th tr ờng là sữ t i sạch. TH True Mi k ũ g ó b ớ đi t g tự với gu thứ h bò tại g trại ủ h ghi p hi tại v ò hập khẩu từ Israel và M . sẽ đẩy giá thành sữa lên cao. về lâu dài không phải là một bi n pháp t t. Giá nhập c 260 USD/tấn. g *Phô mai ữ đậu v ke *Cá thự phẩ 18 . TH True Milk hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp ớ g i. đ c bi t đ i với phân khúc ngành sữ T True i k đ g lựa ch đó h ghi p ầ phải ó hữ g hiế h p h bi pháp th y thế bằ g gu guyê i u tr g ớ . với hi ph h vậy. cả về công ngh l n gi ng bò. Dù hi n tại ở Vi t N h ó quy đ nh rõ ràng về tiêu chuẩn sữa sạ h. giúp nâng cao sả ng sữ đá g kể. phần lớ g ời nuôi bò sữa phải nhập khẩu c từ M ìh ng chất i h ỡng trong c này lớ h rất nhiều so với c hi n có tại Vi t Nam. Tại Vi t Nam. nó quyết đ nh toàn bộ giá tr của sản phẩm. ụ thể T True i k đã tự sản xuất thứ h bò bằng công ngh cao. thì các yếu t đầu v h bò sữa và thứ h bò g với công ngh tiên tiế để đảm bảo chất ng sản phẩm là quan tr ng nhất. c . ọ t s np t y t ế Threat of subtitute products) xá đ h r ph kh th tr ờ g ủ ì h ph kh sữ t i ti t tr g v h g đ c thù là sản phẩm bổ su g i h ỡng thiết yếu nên áp lực của sản phẩm thay thế khá ớ khi trê th tr ờ g hi y ũ g rất đ ạ g về á ại thự phẩ i h ỡ g ì thế TH True i k ũ g ầ phải ẩ thậ tr ớ hữ g sả phẩ ó thể th y thế h ò g sả phẩ ủ ì h h : ữ hu u h i h ỡ g khá . gv c với gi ng c chủ yếu đ c nhập khẩu từ M . Theo ông Lê Khắc g – Phó giám đ c phụ trách nông nghi p của trang trại cho biết vào cu i 1 gu n thứ hủ động có thể ê đến 95%. h g đ i với phân khúc này thì yêu cầu đảm bảo chất ng sản phẩm là rất ớ đầu khi tiến hành dự án. Hi n tại T True i k đã ó h th ng tr g g . guyê h với 1 ớc không có truyền th ng nuôi bò sữa truyền th g h i t Nam thì các nhà cung cấp đầu vào cho ngành sữ đó g 1 v i trò rất quan tr ng.

sự đ ạng của sản phẩm. th h ập từ 1 . với hì h ả h gái que thuộ 19 . khiế h g ời u t á hi ph để tì kiế th g ti h g á hi ph y khá thấp Điều y khiế h áp ự ạ h tr h đế từ á sả phẩ th y thế khá khá ớ Gầ đ y th tr ờ g sữ trê thế giới biế độ g giá iê tụ v g h sữ sữ i ại phụ thuộ khá hiều v gu u g ớ g i ê th tr ờ g tr g ớ ả h h ở g. c đ đa dạng của sản phẩm TH True Mi k hi h g u sữ s Vinamilk: 1 ó á sả phẩ sữ guyê với ại 18 v 11 h u i ó đ ờng. sức mạ h th g hi u r i mới đến cạnh tranh bằng giá cả.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 ề hi ph huyể đổi giữ á ại sả phẩ trê đ i với g ời tiêu g t gđ i thấp vì á ại sả phẩ y đều đ phổ biế rộ g rãi trê th tr ờ g th g ti về á ại sả phẩ đ phầ h đ r r g. g trự tiếp. sữ t đ ờ g. Các công ty phải cạnh tranh với nhau bằng chất ng. sữ ại khá Dutch Lady: Dòng sản phẩm sữ t c mạnh thương hiệu ới gi hập th tr ờ g 11. có uy tín lớ v đ ạt nhiều giải th ởng. tr g khi đ i thủ h h i i k nhãn hi u sữa hàng đầu Vi t Nam. giá sả phẩ ủ g h sữ ó xu h ớ g t g ê khiế g ời tiêu xu h ớ g tì kiế á sả phẩ i h ỡ g th y thế khá ũ g h huyể s g á sả phẩ tr g ớ ó thể thấy yếu t giá ả ả h h ở g khá ớ đế đ h ủ g ời tiêu g. FrieslandCampina Vi t Nam th h ập 1 . tuy hiê th g hi u sữa T True i k ũ g ột trong nhữ g đ i thủ cạnh tranh n ng ký với dòng sản phẩm sữ t i từ đ bò sữa nuôi tại Ngh An mà không sữa dụng sữa bột nhập khẩu. hất lượng Xét về chất ng sản phẩm hi n nay thì trên th tr ờng Vinamilk và Dutch Lady là nhữ g th g hi u đ đá h giá về chất ng sản phẩ . trừ á sả phẩ ủ á h ghi p ó tê tuổi. hất . Sứ ạn t ư ng lượng ủ ngườ u rg n ng pow r o usto rs hách hàng l Các khách hàng tiêu ng của sản phẩm. sữ ó đ ờ g. có khả g g y áp ực lớn cho các công ty về chất tN ũ gb g ó g tiêu quyết Hi n tại các sản phẩm sữa rất đ ạng và có thể thay thế cho nhau.

các trung t i h ỡ g. chủ yếu thông qua chiết khấu và hoa h g h đại lý bán lẻ v á điểm phân ph i h tru g t i h ỡng. vì h có thể tá độ g đến quyết đ nh mua sản phẩm sữa nào của các khách hàng mua lẻ/cu i g th g qu t vấn. Lotte. Maxi Mart. giới thi u sản phẩm. s với sả phẩ g ại ủ i ik h Nếu xét về giá.op Mart. ác công ty sữ tr g ớ v á đại độc quyền của các hãng sữ ớc ngoài phải cạ h tr h để ó đ c nhữ g điểm phân ph i chiế c. Big C. nhà thu c. có thể gi h đ c sức mạ h đá g kể tr ớc các hãng sữa. Lốc 4 h p 180ml Lốc 4 h p 110ml TH True Milk Vinamilk Dutch Lady M c Châu Nuvita Fristi Điều y 26500 25000 24500 24500 22500 17000 TH True Milk Vinamilk Dutch Lady Fristi Mộc Châu Ba Vì 100% h T True 17000 16000 15500 12300 16000 16200 ilk. 20 . có khả g tá độ g đến quyết đ nh mua hàng củ g ời tiêu dùng. b nh vi n. sữ t i T True i k ó giá bá h s với các nhãn hàng sữ khá với hất g sả phẩ đã đ g hậ h g h h vì ứ giá h á đ i thủ khá T True Mi k ầ phải thậ tr g vì g ời tiêu g ó thể huyể s g tiêu g á sả phẩ th y thế khá Hi n tại các sản phẩm khác củ T True i k h ó t trên th tr ờng.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Giá Giá sữ kh ả g ủ TH True Milk hi kh g ó đ i thủ ạ h tr h trê th tr ờ g. gi t g áp ự giả giá th h sả phầ Nhà phân phối Các khách hàng trực tiếp h : á đại lý phân ph i nh lẻ. TH True Milk hi n chỉ có sản phẩm sữ ớc l c 4 hộp 180 ml và 110ml. Nh vậy. v đ bi t kê h ph ph i hi đại g y g trở ê phổ biế hi y á siêu th hi đại h Co.

bò sữa. đ bi t là về k thuật và v Tr g t g i. phần còn lại thuộc về các công ty nh h v sản phẩm sữa cao cấp nhập khẩu trực tiếp. i i k. ut h y iet . II. inamilk sẽ phải đ i m t với hiều đ i thủ mới đến từ ớc ngoài do nền kinh tế th tr ờng mở cửa và sự v t trội về m t k thuật và v n. Nutif . Theo dự báo trong thời gian sắp tới mức tiêu thụ sữa sẽ t g từ 15t g the thu hập bình quân) • Tuy nhiên các rào cản của ngành ả h h ởng không nh đế á g ty. kh g t g ty tr g ớ ũ g đã th gi v uộ đu th phầ Nổi bật nhất T Thự phẩ sữ T T True i k .vn và nhận hàng ngay tại nhà mình. Mộ h u Sản phẩ đ c tập trung chính là sữa bột.2. sữ ớc và sữ hu tr g đó Vinamilk là công ty lớn nhất với khoả g h th phần. e h s . P P • • nt nt đố t ủ ạn tr n đối thủ hiện hữu ê • Hi n tại Vi t Nam có khoảng 23 doanh nghi p cung cấp sữa ra th tr ờng.thmilk.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 ạ h kê h ph ph i bê g i. nt đối thủ tiề năng - P • Th tr ờng sữ tr g ớc có thể duy trì t độ t g tr ởng cao trong nhiều tới vì hi n tại mức tiêu thụ sữ bì h qu đầu g ời của Vi t Nam v đ g ở mức thấp so với khu vực • Mức tiêu thụ sữa trung bình của Vi t Nam hi n nay khoả g . Dutch Lady với khoảng 28% th phần.8kg g ời t g gấp 12 lần so với nhữ g đầu thập niên 90.1.2. tập đ T đã đầu t v phát triển một kênh bán h g đạt chuẩn qu c tế để giới thi u riêng các sản phẩm của Tập đ T . Tổng quan v Vinamilk Mụ t u c tiêu tài chính 21 . sữ đ c. g ời tiêu dùng còn có thể đ t hàng trực tuyến trên trang web www. đó hu i cửa hàng thực phẩ t i sạch TH True Mart. Đ i thủ đ lựa ch n ph t h i i k. N đ g phải đ i m t với sự cạ h tr h g y g g y gắt củ á th g hi u ấp ớ g i h bb tt. ut h y Đ g thời. ột g ty tr g ớ đã đầu t tri u đ v ựá h u i . II. Ngoài vi đến mua hàng ngay tại TH True M rt. tiêu biểu h i i k.

đ th g hi u i i k trở th h th g hi u ó uy t v đá g ti ậy hất về á sả phẩ i h ỡ g đ i với g ời i tN .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 T i đ hó giá tr đầu thế giới với ổ đ g. từ vi t h hữ g vấ đề s u ủ g. đế h thu t 1 . y urt ềt i h h ự v bả g ó thể thấy i ik ột h ghi p h ạt độ g t t tr vừ qu với h thu v i huậ t g tr ở g đều đ h g • g hiều 22 . rộ g s g th tr ờ g ụ tiêu ủ i ớ giải khát t t h sứ kh e g ời tiêu g ty h ph ó th phầ . ở rộ g th phầ tại hữ g khu vự ik óđ V thế hiện tại của doanh nghiệp • ề th phầ ới h gắ bó với th tr ờ g. trở th h 1 tr g h ghi p sữ h g c tiêu chiến lược ủ g v phát triể h th g th g hi u ự ạ h. đầu th tr ờ g với th phầ hiế v kh ả á s phẩ về sữ v đ bi t hiế giữ th phầ gầ h tuy t đ i ở ột v i ph kh sả phẩ sữ h : sữ đ 8 . g ty. ó thể ói i i k hiểu rất r t tiêu g ủ g ời i t N ũ g h đ điể g h sữ i tN h h hữ g điều đó đã gi p h i i k hiế đ u thế trê th tr ờ g sữ ở i t N hi y.

3 nhà áy đ g x y ựng. h g ty i h Quy mô Hi n tại g ty ó hi há h v phò g bá h g. 1 h áy đ g h ạt động. 2 xí nghi p kho vậ v 1 phò g khá đ kh ề ật độ ph ph i g ty ó 1 8 điể ẻ v h ph ph i trê ả ớ 23 . về huy độ g v g ty ó v thế t i h h ớ về v . h á h ạt độ g đầu t ủ ì h g tiề t.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 ê ạ h đó.

h thấy tầ ả h h ở g ủ i i u sữ tr g ội đ đ u g ấp h i k đế á h u g ứ g sữ tr g ội đ . 24 .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Ng i r . h gu u g guyê i i k.

lãnh thổ. trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao d ch. Luôn th a mãn và có trách nhi m với khách hàng bằ g á h đ ạng hóa sản phẩm và d ch vụ. an toàn v sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh. tôn tr ng đạ đức kinh doanh và tuân theo luật đ nh. h h sá h.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 với tầ guyê ả h h ở g h vậy h i i u đầu v từ đó gi t g khả i k i thế tr g vi kiể g ạ h tr h ủ g ty s át giá ả gu Ni m tin và giá tr cốt l i của công ty • Giá tr t i Chính trực: Liêm chính. => Xe tr g hất g v sự sá g tạ . Tôn tr ng: Tôn tr ng bản thân. tôn tr ng đ i Công bằng: Công bằng với nhân viên. g đ ng nghi p. tôn tr ng công ty. quy đ nh của công ty. triết ki h h Vinamilk mong mu n trở thành sản phẩ đ c yêu thích nhất ở m i khu vực. đảm bảo chất ng. Vinamilk xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng m i nhu cầu của khách hàng. H p tác trong sự tôn tr ng. Vì thế chất ng và sáng tạ g ời bạ đ ng hành của Vinamilk. nhà cung cấp và các bên liên quan khác. Tuân thủ: Tuân thủ luật pháp. á sả phẩ đ h tr g hất g 25 . khách hàng. tôn tr tác. Đạ đức: Tôn tr ng các tiêu chuẩ đã đ c thiết lập v h h động một á h đạ đức • Niề ti . Bộ quy tắc ứng xử và các quy chế.

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2

ơ cấu tổ ch c: cấu tr

the

hứ

g

Ưu đ ểm • • • • • L i thế theo qui mô Phân công trách nhi m rõ ràng Đ Khả Đ kiê • • g với k gv đ tạo g i vi tr g quả i k_b u tr g giải quyết vấ đề phức tạp tạo sâu và phát triể k • •

N ượ đ ểm Phản ứng chậm với sự th y đổi Khó ph i h p giữa các chứ g

nh đạo hủ t h hội đ g quả tr ủ ột g ời ó ki h ghi ó hiều ki h ghi với i ik i Kiều iê : g g h sữ . g ời gắ bó u h ghi p,

26

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2

ột g ời ó qu điể , ph g h vi ờ g độ cao nhất, cộng với sự sáng tạo không ngừ g, á đi the i ò

động hết mình với gh , á , kh g

N , b iê đ Nh ớc phong t g hh g động thời k đổi mới. Tháng 2/2012, bà Liên là nữ doanh nhân Vi t Nam duy nhất vinh dự có tên trong t p Nữ doanh nhân quyền lự ” hất châu Á do tạp chí nổi tiếng Forbes bình ch n.

Nhân sự ó thể ói về t h sự, i i k ó sự đầu t rất h t h sự ủ g ty, từ hế tuyể h đế á hế độ đãi gộ h h viê g ty ũ g ó sự đầu t tr g vi tì kiế kiế gu h ự h g ty th g qu á h ạt độ g t i tr h bổ g, tuyể h v đ i th u h h á si h viê h về g h sữ tại Ng S mạng i milk cam kết g đến cho cộ g đ ng ngu i h ỡng t t nhất, chất bằng chính sự trân tr ng, tình yêu và trách nhi m cao của mình với cuộc s g và xã hội” Tầm nhìn Trở thành biểu t ng niềm tin s một Vi t Nam về sản phẩ phục vụ cuộc s g g ời” íá cả i h ng nhất g ời

ỡng và sức kh e

Vinamilk thu mua gần 50% ngu n sữa nguyên li u tr g ớc, vi c này giúp cho công ty kiể s át đ giá sữa ở các nông trại. Vinamilk là một trong nhữ g th g hi u uy t và có giá cả phải h g hất trên th tr ờ g sữa hi n nay. Ni m tin vào chất lượng sản phẩm và tình cảm của người tiêu dùng Hai gầ đ y i i i k đều đ tr t g1 o h hi u H ệp sở ữu tr tuệ & Do n ng ệp v và n V ệt N
á á i Gò tiếp th

2006

“S u Cúp” Hàng V ệt N và uy tín
T p1 g i tN hất

ất lượng

C nă t 1995 - 2009 2009

g

Th

g hi u

th h hất

8-2009

i Gò giải phó g ấp giấy hứ g hậ v p 27

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 T p 1 Th g g ời tiêu g th h hất N g hi u uy t i

2010 2011

AC N N- ụ x tiế T

Trusted Brand 2011-Th

ông nghệ –

thuật

Quy trình sản xuất sữ t i với sữa lấy từ bò nuôi bằng c tự nhiên, không dùng phân hóa h c và không tiêm thu khá g si h, s u đó đ c chế biế , đó g gói trê y huyền công ngh khép kín theo tiêu chuẩn qu c tế. H th ng máy móc thiết b hi đại v đ c kiểm soát ch t chẽ theo h th ng quản lý chất ng theo tiêu chuẩn qu c tế ISO 9901: , á g ty h g đầu thế giới chứng nhận. N 11, i i k đạt g v g T p te Th g hi u i t ứ g ụ g K KT TT N -N hát triể Th g hi u i t tr t g Nghiên c u, ng d ng khoa học dinh dưỡng Tr g phát triể , i i k đã lực xây dự g đội gũ á huyê gi i h ỡng dày dạn kinh nghi đ c tào tạo ở Ng v á ớ khá g ty ũ g đã x y dự g đ c m i quan h h p tác tin cậy với nhiều đ i tá i h ỡng nhằm h tr nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều thành tựu khoa h i h ỡng của thế giới vào các sản phẩm củ i i k Thá g 11, i i k th gi C trình ký k t h p tác qu c t về nghiên c u và ng d ng khoa học dinh ỡng với đ i tác châu Âu bao g m Tập đ Thụy ; Tập đ z Thuỵ v Tập đ hr se Đ Mạch). Mở r hội lớn cho Vinamilk, nâng tầm nghiên cứu và ứng dụ g v h vực: khoa h i h ỡng vi chất và vi sinh. Lợi thế v quy mô và kinh nghiệm Vinamilk đã th hập v th tr ờ g sữ i t N h , vậy g ty hiểu r ì h ầ phải gì để đáp ứ g th hiếu ủ g ời g ty sả xuất r hiều hủ g ại sả phẩ khá h u g với i thế hờ quy ớ xét về giá tr t i sả , th phầ v g ự sả xuất h h yếu t qu tr g hất tạ sự khá bi t giữ inamilk v á đ i thủ ạ h tr h khá i ngũ quản lý g ty ò đ đá h giá bởi bởi đội gũ quả ki h ghi , đ bi t b i Kiều Liên - Chủ t h Đ T kiê tổ g giá đ đã truyền cả hứ g v đ h h ớ g đ ờ g phát triển củ N đã đ tạp h rbes xếp v tr thứ tr g h sá h 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất h u ừ qu , 1 tạp chí Corporate Governance Asia (Tạp chí Quản tr Doanh nghi p (DN) Châu Á) - một tạp chí uy tín về quản tr DN, trụ sở tại H ng Kông (Trung Qu c) vinh danh bà Mai Kiều iê " ã h đạo DN xuất sắc Châu Á". Tại Đ Đ 1 , b tiếp tụ đ c tín nhi m bầu làm Chủ t h Đ T
28

đ y ũ g khiế ổ phiếu N đ c các nhà đầu t . đá h v ph kh ới th g ớ giải khát Từ đó tạo ra chiế • Chiế 29 . Phát triể th g hi u i i k th h th g hi u i h ỡng có uy tín khoa h c v đá g ti ậy nhất với m i g ời dân Vi t Nam thông qua chiế c áp dụng nghiên cứu khoa h c về nhu cầu i h ỡ g đ c thù củ g ời Vi t N để phát triển ra những dòng sản phẩm t i u hất h g ời tiêu dùng Vi t Nam bả t . điều y đã giải vì s t tr g hi ph bá h g v hi ph quả h ghi p trê tổ g h thu g y g giả đi II. xây dựng và phát triển một h th t t nhất các nhu cầu và tâm lý tiêu dùng củ g v the đuổi chiến g á th g hi u cực mạ h đáp ứng g ời tiêu dùng Vi t Nam. Tính minh bạch trong quản tr doanh nghi p củ N đ đá h giá rất .2. hiến lược hiện tại ự the á ục tiêu của công ty là t i đ hó giá tr của cổ đ c phát triển kinh doanh dựa trên những yếu t chủ lực sau: • • Củng c . hi phí bán hàng Khi i i k kh g thể t g giá bá để b v á hi ph giá v n thì c g ty buộ phải cắt giảm chi phí tại một s hạ g ụ khá . x y ự g.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 kiê Tổ g giá đ c nhi k 1 -2016.2. đ c bi t là các nhà đầu t ớc ngoài rất huộng. ủ g th g hi u hi tại Đầu t ở rộng sản xuất kinh doanh qua th tr ờng của các m t h g ớc giải khát t t cho sức kh e củ g ời tiêu g th g qu th g hi u chủ lực VFresh nhằ đáp ứ g xu h ớ g tiêu g t g h h đ i với các m t h g ớc giải khát đến từ thiên nhiên và t t cho sứ kh e g ời ở rộ g.

Tiếp tục mở rộng và phát triển h th ng phân ph i chủ động.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 • Củng c h th ng và chất ng phân ph i nhằm giành thêm th phần tại các th tr ờng mà Vinamilk có th phầ h . đ c bi t là tại các vùng nông thôn và á đ th nh . Phát triển ngu n nguyên li u để đảm bảo ngu n cung sữ t cao với giá cạ h tr h v đá g ti ậy i ổ đ nh. • h h sá h đắt tiền h để có chất ng t t h 30 . hiế h th phầ . chất ng • • • Nội đ hó gu u g guyê i u. hạ hế phụ thuộ v gu guyê i u hập khẩu. hi đại hó h th g sả xuất ủ ì h. vững mạnh và hi u quả. Với giá sữa hi n nay. Hi n giá bán của Vinamilk trên th tr ờng chỉ bằng khoảng 1/3 so với giá sữa ngoại. đ ng thời mở rộng sang các sản phẩm giá tr cộng thêm có giá bán cao nhằm nâng cao t suất l i nhuận chung của toàn Công ty. Tiếp tụ g g u quản lý h th ng cung cấp. x y ự g. Vinamilk v n duy trì giá bán ổ đ nh từ giữ 8 đến nay. chứ không l . g hi u để ạ h tr h với á hã Điều này cho thấy Vinamilk tậ ụ g yếu t th h g sữ bột g ại. • Phát triển toàn di n danh mục các sản phẩm sữa và từ sữa nhằ h ớng tới một ng khách hàng tiêu thụ rộng lớ . Vinamilk chấp nhận giảm lãi ho b đắp từ vi c kinh doanh nhiều dòng sản phẩ khá h u để chia sẻ gánh n ng chi tiêu với g ời tiêu dùng. ủ i i k ở ột s ò g sả phẩ đ g hất hiế bả t th h quả • Khai thác sức mạnh và uy tín củ th g hi u Vinamilk là một th g hi u dinh ỡ g ó uy t kh h v đá g ti ậy nhất củ g ời Vi t N ” để chiếm h t hất là 35% th phần của th tr ờng sữa bột tr g vò g tới. th phầ hi tại ở rộ g thê th y vì Mở rộ g phạ vi h th g ph ph i h t g thê th phầ . đầu t thê h g ạt h th g h áy sả xuất h thấy hiế ủ Vinamilk kh g hỉ ắ hắ th phầ tr g ớ đ g thời ó xu h ớ g h ớ g xuất khẩu r th tr ờ g ớ g i ê • ạ h đó ác chiế c giá trong thời gian qua của Vinamilk (v đ g áp ụng): Sự ổ đ nh trong chính sách giá Bất chấp cuộc chạy đu i nhuận của các hãng sữa ngoại.

2. Dumex thành Dumex Gold. ke . đội gũ bá h g ki h ghi ó khả g ph t h th tr ờ g Đội gũ quả bá h g h g ạ h v th v g 31 . • Chính sách giá thu mua của Vinamilk Chủ tr g ủa Vinamilk là vùng nhiều đổng c . Một loạt nhãn hi u củ i i k đ c nâng cấp h : ie ê ie ph ó sữa non colostrum của Vinamilk. điểm yếu của Vinamilk N tạ N o n ng ệp ung Nhã hi u i S n ph m ả phẩ ả phẩ ikđ n g ạ g với 1 ại sp sữ khá h u khá : sữ bột. Friso lên Friso Gold. S n xuất vận hành uy trì h sả xuất khép k HACCP u 1 8 kê h truyề th điể bá ẻ the T qu tế 1 1: . điều ki h u i t t h g vận chuyển xa thì giá thấp h Đ ng thời u điều chỉnh giá thu mua theo mùa vụ và tình hình giá sữa thế giới. Phân phối g v hi đại với h ph ph i v ả phẩ : ph g ph đ ạ g t h g sữ v từ sữ . phát triể á sả phẩ ới ph h p hu ầu thự tế. • Chính sách giữ guyê giá h g hất g h Các sản phẩm có giá tr đ nh v thấp thì Vinamilk sử dụng hình thứ đ nh v giá tr cao h h g giữ guyê giá Điển hình là vi đ nh v dòng sữa ti t trùng và sữa chua. II. sữ đ . ớ trái y. hân tích điểm mạnh. kh g đ th hó . i giới. đáp ứ g hu ầu h ph i : ạ g ới rộ g khắp ả ớ . tr ới : sữa giảm cân. bia và cà phê moment. i tầ g ớp .3.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Khi sản phẩm hi n tại có giá tr đ đ nh v tr g t tr g ời tiêu dùng cao thì vi c đ nh v sản phẩm mới hoàn toàn thuận l i. đ g ời tiêu g ti g Marketing và bán hang G ả : h h sá h giá ổ đ h v h p tiêu g i i.

Các chỉ s : Nghiên cứu Sức mạnh tài chính + Thanh toán nhanh: 1. th g đi p sữ t i guyê hất 1 thu h t ò g ti ủ khá h h g T tr ng chi phí quả N trê bình khoảng 2. huyê gi i h ỡng dày dạn kinh nghi đ c tào tạo ở Ng v á ớ khá trình ký k t h p tác qu c t về nghiên c u và ng d ng khoa học dinh ỡng.4% s với 1 Tổng chi phí T tr h thu sẽ 11 động trung g hi ph bá h g trê h thu ó thể t g từ 8 11 ê 1 .31 + Tổng n /Tổng TS: 0. điều 1 t NĐ u i 11 ấu v n của VNM chủ yếu đ c tài tr từ ngu n v n chủ sở hữu. phát th h. xã hội h i ikầ t i g trẻ .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Truyề th g : i hì h thứ quả g á h truyề hì h. bá h . tru g bì h ả gi i đ ạn dự kiến khoảng 9% (so sánh với t tr ng 2 con s ở nhữ g tr ớc).47 + Tổng n /V n CSH: 0.23 Tổ chức The hì h thứ Ki h ghi quyề ự h u h u 1 ữ g ty ổ phầ i Kiều iê t p ữ h h rbes . ã h đạ h ghi p xuất sắ Lãn đạo Danh mục ngành nghề 32 . quả g á g i trời.42 + Thanh toán hi n hành: 2. nên các chỉ s thanh toán của Công ty khá t t. sá g tạ v iê tụ u h g h g : t h ự á h ạt độ g vì i h ộ g đ g.

Truyền đạt và thực hiện Các mụ tiêu ó đ c thấu hiểu bởi nhữ g g ời thực hi n không ó ó g th y đổi của tổ chức ó ó Có sự cộ g h ởng giữa mục tiêu. Nhất quán n i b Các mục tiêu có loại trừ nhau không á h h sá h gi p đạt mục tiêu không Không ó ó Các chính sách có bổ tr l n nhau không 2. Sự phù hợp về nguồn lực Các mục tiêu và chính sách có phù h p với ngu n lực của công ty so với đ i thủ Thời điểm của mục tiêu và chính sách có phản ánh khả 4.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 - ể tr t n n ất qu n N ung n g 1. Sự phù hợp v trường hội ngành không Các mục tiêu và chích sách có khai thác t t Các mụ tiêu v h h sá h ó đ i phó đ ó ó ó ó c thách thức trong ngành không i tr ờng không Thời điểm của mục tiêu và chính sách có phù h p với tì h hì h Các mụ tiêu v h h sá h ó đáp ứng những quan tâm xã hội không 3. chính sách và giá tr để đảm bảo cam kết thực hi n không 33 .

Ngành sữa tại Vi t Nam hi n có t độ t g tr ởng nhanh và ổ đ nh. • T g tr ởng th phần h th phầ ả g pi hiế gầ i k về th ề th phầ sữ ớ tr g ớ g hiều á g ty ạ h tr h iế g bá y Tuy hiê hiế u thế áp đả hi y i i k với th phầ v kh 1 i ik ó th phầ sữ u g the .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 • năng p t tr ển T g tr ởng cùng ngành T độ t g tr ởng của Vinamilk hay Dutch Lady trong nhữ g qu t gđ g với mứ t g tr ởng của ngành. các công ty trong ngành phải đ r á hiế c cạ h tr h đ ạ g để xá đ nh v thế của mình trong ngành. Tuy nhiên. với mức trung bình khoả g tr g gi i đ ạn 20052009). kế đế ries iet T tr ớ đ y ut h y iet ever ge t th phầ Đ y h h h i đ i thủ ạ h tr h ớ hất đ i với T True tr ờ g sữ u g 34 .

chúng tôi dự phó g t độ t g tr ởng kép củ h thu đạt v ủ N T đạt 1 ấu v n của Vinamilk chủ yếu đ chỉ s thanh toán của Công ty khá t t.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 • T g tr ởng và khả g huy động v n Gi i đ ạ . nên các ã h đạ g ty ó ki h ghi . 35 Có uy tín. Sản phẩm của dây chuyề y đó "Sữ t i 1 th h tr g Vinamilk" Từ hữ g ph t h trê ó thể r t r đ hữ g điể ạ h v điểm yếu ủ i ik h s u: iểm mạnh: • Quy mô tạo ra th phần lớn ở hầu hết các phân khúc sản phẩm sữa và từ sữa. Yếu tố đ ng g p c tài tr từ ngu n v n chủ sở hữu. Công suất nhà máy : Gầ đ y i i k đã quyết đ h đầu t y huyền công ngh hi đại h g đầu thế giới hi n nay là ly tâm tách khuẩn nhằm cạnh tranh với Sữ t i TH True Milk. g ả h h ở g đến giá sữa trên th tr ờng.11 đ i thời k h g ki cho Vinamilk với t độ t g tr ở g kép GR trê h thu đạt 8 v trê i nhuậ gộp đạt . h g ấ t ng nhất i huậ rò g NR với ứ t g tr ở g kép Tr g gi i đ ạ 11-2016. t i g Đội gũ huyê gi đ đ tạ ở á ớ tiê tiế v th g qu á h g trì h h p tá qu tế Đội gũ bá h g ki h ghi Tổng s CBCNV khoả g g ời. có uy tín. • • • • Vinamilk là một th Có khả Mạ g g hi u lớn. ới phân ph i và bán lẻ rộng lớn. sự tin dùng và yêu thích lớn trong khách hàng. .

nt trường v P E S. phát sữa mi n phí của các công ty trong ngành cùng góp phần tạo nên một th tr ờng tiề g h g h sữa Vi t Nam. ch g suy i h ỡng. Th phần lớ .L) • II. kh g ó á thể hế h y quy đ h hạ hế sự phát triể ủ g h sữ Điều y tạ hội h g h sữ ở i t N phát triể ê ạ h đó ò ó ác chính sách h tr củ Nh ớc: các chính sách h tr trong vi c khuyế kh h h u i v hế biến bò sữ h g ời nông dân tạ điều ki n cung cấp nguyên li u đầu vào cho các công ty trong ngành rất lớn. khuyến kh h g ời dân dùng sữ để cải thi n sức kh e.T. N g ực nghiên cứu và phát triển sản phẩm t t. th g hi u mạ h h g ếu so sánh về giá cả thì các sản phẩm của g ty h ó t h ạnh tranh cao so với các sản phẩm khác. • • Nguyên li u phần lớn v n phải nhập khẩu.11 ó hiều biế huyể Tr g b i ả h h u h h ở g ủ uộ khủ g h ả g ki h tế t ầu v á bất ổ v ủ ề ki h tế đã g y tá độ g xấu đế t g tr ở g ki h tế ủ i t N N 1 . trí tu cho tất cả m i g ời đ c bi t là trẻ nh và g ời già. vóc dáng. t độ t g đạt 11 đế 11 thì t độ t g tr ở g G hỉ ò 8 tr g khi đó t độ t g ại ê tới 18 1 Tuy hiê 36 . i t N gi hập T ò hội gi p h á h ghi p sữ i t N ó hội tiếp ậ đ gu u g guyê i u sữ từ ớ g i với giá rẻ h khi á h g r thuế qu đ giả bớt Tuy hiê bê ạ h i h hi ph guyê i u thì á h ghi p sữ tr g ớ ũ g phải đề phò g i guy về ạ h tr h th phầ tr ớ sự x hập v th tr ờ g ủ á hã g sữ g ại - i n tế E ono s Ki h tế i t N tr g gi i đ ạ vừ qu 8.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 • • Có các m i quan h đ i tác chiế c bền vững với các nhà cung cấp. các chính sách hoạt động của chính phủ trong vi h sức kh e. Giá thành các sản phẩm từ sừa hi n nay nếu h s sá h với á ớc phát triển trên thế giới v đ g ở mứ khá Điều này khiến cho một phầ đ i t ng g ời tiêu g tr g ớc có thể tiếp cận với các sản phẩm này.3.E. các chiến d ch u ng. P - C n trị Pol t s Đ i với g h sữ thì i tr ờ g h h tr t g đ i ổ đ h. d đế h tạ đ c một th g đi p hi u quả để quả g bá đế g ời tiêu dùng về nhữ g điểm mạnh của công ty. iểm yếu: • Khâu Marketing của công ty v n còn yếu. t g tr ở g G hỉ đạt 8 .

75 2011 5.89 18.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 the ự bá thì đế 1 tỉ y sẽ giả xu g hỉ ò v á h h sá h kiề hế ạ phát bắt đầu phát huy tá ụ g v huyể biế t h ự h tr g thời gi tới iểu đ thể hi t độ t g tr ở g G v hỉ s qu á :T T ) 25 20 15 10 5 0 2005 GDP Tốc độ tăng CPI 8.78 11.23 6.75 2008 6.31 19.71 2006 8.87 2009 5.13 2012 (dự báo) 6 11.46 12.57 2007 8.44 8.32 6.5 Điều y hứ h g đế thuậ i h g h sữ i tN khi thu hập bì h qu đầu g ời đ ự bá sẽ t g tr g thời gi tới đế hu ầu tiêu g sữ ó thể sẽ t g th tr ờ g sữ ở i t N v ò ột th tr ờ g đầy tiề g Tuy hiê th tr ờ g t giá h i đ ái v ãi suất h v y tr g hữ g kh g ổ đ h g y ả h h ở g đế h ạt độ g ủ á h ghi p sữ iểu đ thể hi biế độ g t giá h gh gi i đ ạ -2011) (N 2006 = 100%) s g ph g v t giá thự s gầ đ y ại g ph g 37 .52 kh ả g 11-1 khi ề ki h tế sẽ ó hữ g -2012) 2010 6.

ứ tiêu thụ sữ v ò thấp s với thế giới Th hiếu tiêu g huyể s g ỡ với ấu thứ s trẻ. điều y tạ ê ột áp ự khá ớ ê hi ph đầu v ủ á h ghi p sữ ở i t N vì gu u g hủ yếu ủ á h ghi p y đế từ ớ g i hó đã ph t h bê trên.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 T giá h i đ ái tr g hữ g gầ đ y ó xu h ớ g t g. Tr Xã So l ề ki h tế ó hiều khó kh khe h đ i với á sả phẩ bi t hất khi trê th tr ờ th g ti về á sả phẩ sữ g ót e ũ g ó hữ g thuậ h hi y thì g ời tiêu g g y về giá ả. g h sữ i hất đ h: . thói que tiêu ấu s hi g sả sả phẩ tiêu g thiết yếu đ i với g ời sữ giờ đã đ hì h th h Th tr ờ g tiêu thụ ở i t N v ò rất u t g s ò h h tr g vò g v i tới. t độ tại ò trẻ v i h ỡ g • huộ g á sả phẩ 38 . hất g ũ g h th g ti g hi y tr gập á hã hi u sữ ó hứ á hó hất h e i e gb i ả h g trở ê khắ h sả xuất Đ khá h u v á h g ời tiêu • • ữ phẩ Tuy hiê .

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 - C ng ng ệ T nology Đ i với g h sữ i t N thì g gh sả xuất hầu hết đ hập từ ớ g i. i tr ờ g ở i t N 39 . tuy hiê i h ghi p ại ó hữ g ph g thứ . b quyết khá h u đó hất g sữ ũ g khá h u Tuy hiê ũ g ầ u rằ g á khá h h g hi y g đó h qu t hiều h về yếu t hất g ũ g v đó yếu t ải thi g gh sả xuất ũ g gi p h chi ph h ạt độ g đế giá th h sả phẩ sẽ thấp h tr ờ g Điều y g y ột áp ự ê á h ghi p sả ghiê ứu tì tòi á g gh ới hi đại h - y h g ó hiều th g ti h t thự phẩ Thê h ghi p giả bớt đ t g sứ ạ h tr h trê th xuất khi h ph ỉ u ó sự M trường Env ron nt ét yếu t i tr ờ g thì i t N ó kh hậu ó thể u i đ bò sữ gi g hi t đới tuy hiê hất g v sả g kh g bằ g á gi g đới h h vì vậy á h ghi p ũ g h á hộ gi đì h tiế h h hập ội ũ g h ải tạ i gi g ột s gi g bò g ại để ải thi g suất ũ g h hất g sữ Tuy hiê để đ điều đó á h ghi p v hộ gi đì h phải b r khá hiều thời gi u g h hi ph h vi quả h só ũ g h ải tạ á gi g bò y h ph h p với kh hậu.

07 4 0.10 4 0.05 3 0.15 40 .28 4 0. hi y h h quyề v g ời ũ g rất h đế vấ đề bả v i tr ờ g. ả h h ở g từ ph pháp uật Tuy hiê xu h ớ g y ó thể th y đổi tr g ột tới khi uật giá ới đ b h hv đ r ột s điều hỉ h đ i với vi iê yết giá bá sữ hi y II.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Ng i r .40 4 0.21 0.40 Ngu u g ội đ sẽ đ t g về sả g 1 đạt 4.1.15 4 0.14 0.28 0.3.07 0.40 0.60 0.30 2 4 0.Mức tiêu thụ sữ ủ g ời ò thấp s với thế giới t độ t g ạ phát sẽ ó thể giả tr g hữ g tới đạt 11.5% ) th g pháp uật v tr ổ đ h h h 0.10 3 3 0. ếu h á h ghi p sữ ó á h th g xử hất thải tr g quá trì h sả xuất thì á hộ gi đì h h ẻ ại h qu t ũ g h đầu t đ g ứ h vi xử hất thải tr g quá trì h h u i bò Điều y kh g hỉ g y hi i tr ờ g xu g qu h ò t g guy xuất hi á ại b h ó khả g y truyề P p luật L w Ng h sữ kh g h u hiều tá độ g.15 3 0.60 4 0. Ma trận EFE Vinamilk Yếu tố n ngoà Trọng số ếp hạ g Điể ó tr g s TH True Milk ếp hạ g Điể ó tr g s C 1 Th tr ờ g ò tiề t g tr ở g R ả r v g h ớ g 0.

04 0.10 2 0.04 1 0. 14.08 0.01 2 0.03 0.14 1 1 1 0.07 2 2 2 0.v.v.07 13 Giá x g..7%- 0.03 0.10 0.Lãi vay cho hoạt động sản xuất còn cao ( 15-1 15.02 0.05 4 0.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 7.09 0.02 0.05 2 0.Sự gia nhập của các tập đ sữ ớc ngoài làm gia t g ạnh tranh trên th tr ờng sau khi Vi t Nam gia nhập WTO 0.10 1 0.15 8.) 16.02 0.03 4 0.02 2 0.06 0.12 3 0.Thu nhập g ời dân ngày g đ c cải thi n (4.10 1 0.08 2 0. Trì h độ nhân lực ngành sữa g y g đ c cải thi n do sự xuất hi n nhiều các hàng sữa ngoại Nguy 9 T giá g ại t t g ó xu h ớ g 0.02 41 . thu c bổ.10 10 Ngu u g hi tại ò phụ thuộ v ớ g i (70%) 11 Nhu ầu tiêu thụ sữ trê thế giới ó xu h ớ g bã hò TĐTT ò 12 Giá thứ h bò sữ t g ớ t g 0.20 3 0.Sự xuất hi n của các sản phẩm thay thế ngày càng nhiều ( thực phẩ i h ỡng. đi .02 2 0.04 2 0.

48 rketi g.10 Vinamilk ếp hạ g 4 3 Điể 0.20 0.15 0.04 1 0.08 0. bá hì h ả h T i h h quả g 0.16 0.0.45 0.15 2 0.17 0.05 0.04 1 2. Ma trận CPM Trọng số 0.65 II.48 2 4 0.30 TH True Milk ếp hạ g 3 3 Điể 0.45 0.88 2.05 0.24 0.20 0.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 17.30 Yếu tố t àn ng t n ốt th hất phẩ g ph g ph i sả Giá ả ạ h tr h Ngu i u u g guyê 0.15 Tổng số 1 3. Ng ời tiêu dung d b tác động bởi thông tin truyền thông Tổng số 0.30 3 0.44 2.10 0.16 ứ tru g th h ủ khá h h g N g ự sả xuất Th phầ Ki h ghi quả 0.24 2 2 0.60 0.3.2.12 3 4 0.04 1 .51 0.05 4 4 4 0.91 42 .08 4 3 0.68 0.20 3 3 3 0.15 0.

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 III. P hiế i k the đuổi: ạ h tr h ự v III. th g hi u đó ới ó thể yê t khi g t hái th h g b đầu ikđ g gắ g đạt đ điều y bằ g ột hiế sả phẩ ph h p • • T true - Tuyên bố m t thu c tính thu c về chất lượng á th g đi p truyề th g ủ T quả g á tivi. Đ ng thời. bò ủ h đ tắ át v đ ghe hạ z rt the tiêu huẩ u tế Tuy ó hiều kiế h g hắ hắ rằ g th g ti y bò quy ớ đ y h h 1 ứ vật hất t hất T True i k g để iêu tả sả phẩ ủ ì h sự thật : T ó tr g trại u i để giải th h h từ sạ h” ủa khách hàng 43 Tạo được chất lượng theo c m nhận có lợi nhất trong suy ng . yếu t sạ h” ũ g rất đá g giá đ i với g ời tiêu dùng trong thời buổi m i g ời đều lo ngại tr ớc những vấ đề về v sinh an toàn thực phẩm.1. bá . ét về tính bền vững. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ÊN TRONG TH TRUE MIL nt ến lượ T True ện tạ sự khá bi t III. nếu một th g hi u có chất ng theo cảm nhận và chất ng thật giao thoa tuy t đ i với h u. kẻ đế s u TH True Milk phải đ h r h ì h ột đá g giá để g ời tiêu g ự h ột sả phẩ khá bi t với ột t ở g đắt giá u trả ời T True • i k đã vi y rất t t bằ g vi hiế h từ sạ h” Với một h g trì h quả g bá đi k PR nhấn mạ h đến yếu t sữa sạ h”. ếu h i i k kẻ th g tr th tr ờ g sữ .r quity Ở đ y đ ph t h the kh ạ h sau: Mối quan hệ giữa Actual quality (chất lượng thật) và perceived quality (chất lượng theo c m nhận) Tại i t N .1. T True i k đã phần nào tạ đ c khác bi t hóa với những nhãn hàng sữa khác trên th tr ờng.1.er eive u ity Đ y ột tr g hữ g th h t qu tr g tạ ê G tr th g hi u . hiến lược xây dựng thương hiệu TH True mi k tr ờ g h p điể hì h về áp ụ g hiế x y ự g th g hi u hất g the ả hậ ” . p ster h y R đều hấ ạ h hì h ả h v th g ti về tr g trại u i bò quy ớ hất Đ g N ” ự kiế ở rộ g tr g trại u i bò th h bò.

đ g bộ the tiêu huẩ qu tế từ kh u tr g . t v ấp h g ời tiêu g III. g s g đó ở rộ g sả xuất hữ g sả phầ đ hế biế từ sữ t i. iểm mạnh: ph . hế biế thứ h bò. h đế kh u ph ph i sả phẩ đế t y g ời tiêu g ột tr g trại quy Ngh với tổ g v Ng h g ắ đ hất Đ g N đã đ hì h th h tại huy Ngh Đ .1. thự hi ự á u g ấp r u ủ quả t i v á ại thự phẩ sạ h khá h th t bò. .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Điều T True i k đ g thự hi g i hiế gi h i thế tiê ph g ree tive i The đó.Tài s n vật chất Tập đ T đầu t ạ hv ột h th g quả ấp v quy trì h sả xuất khép k . ấp hứ g hỉ qu tế ột bằ g hứ g hứ g : i h sữ về v si h ủ h đủ tiêu ả phẩ ủ T True Mi k đ t thự phẩ ủ tổ hứ huẩ sạ h”.1. ểm mạn và đ ể yếu ủ t h the qu o n ng ệp điể về á gu n lự g ty hi ó III. quả th y. thủy hải sả . hế biế v đó g gói.2. hiến lược sản phẩm TH True Mi k ạ h tr h ớ hất để gi h v tr đầu tr hi y hỉ ở ph kh th phầ sữ t i với sả phẩ : ữ t • • • i sạ h T true Ngu guyê ik: i u hất g từ tr g trại bò sữ g gh h g đầu h u u g á h ghi p sữ ả xuất hế biế bằ g Sử dụng bao bì của Tetra Pak.Tổ g Giá đ g thời h t vấ đầu t t i h h ự á . i i k. tỉ h đầu t ê đế 1.2. T True Milk tuyê b ột đ t h th g th ờ g ủ sả phẩ sữ sữ ủ i i k h y ut h y ũ g sạ h ấ đề ở h kh g i tr g s h hậ thứ đ vi ầ phải tuyê b điều y trê truyề th g đại h g T true i k đi tr ớ ột b ớ s với á đ i thủ h i ikh y gái vì h g ty đầu tiê tuyê b h sữ sạ h” Nh thế quá đủ h vi g y tiế g v g v bã truyề th g” tr g vi tạ sự khá bi t để đ h v h h ì h tr g t tr g ời tiêu g III.2. if đều g b bì Tetr k. tập đ Thụy Điển chuyên sản xuất bao bì bằng giấy carton hi Nest é. thì tr g trại i t h 44 . t The b Thái g . x y ự g hu g trại. để trở th h h u g ấp thự phẩ sạ h.

với gầ ự kiế đế 1 . phân loại sữ kh g đảm bảo chất ng và ngay lập tức ngu n sữ y đ c loại thải. đáp ứ g hu ầu sả phẩ sữ ủ th tr ờ g tr g ớ Ng i r g ty ò ó ột h áy đ ờ g v h áy hế biế sữ g ty ũ g đầu t ột h th g vắt sữ tự độ g: trung tâm vắt sữ đ c vận hành tự độ g v đ c quản lý vi tính hóa của Afimilk (Israel). đ bò sẽ ó 1 v đó sẽ gu guyê i u đầu v i để h áy hế biế sữ hi đại ủ g ty T ó thể đạt g suất t i đ tri u t . rt t v ti i. Cách vắt sữa tự động bằng máy móc hi đại y hạn chế những b nh phổ biế i bò h viê v .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 he t y hi đ g u i ỡ g. T ò 45 . h só th h g đ bò gi g hập g ại h t từ New e . H th ng này cho phép kiểm tra chất ng sữa tự động. đ ng thời ũ g gi p vi c kiểm soát thành phần chất g sữ đ thự hi tri t để Nhằ đ phát triể sả phẩ đế t y g ời tiêu hu i ử h g bá ẻ T True g h h hó g.

H th ng này có độ h h xá . chính xác và hi u quả đ c Ủy ban Qu c tế về u trữ dữ li u động vật R th g qu . thành phần của sữa.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 áy đ sữa AfiLite – một áy đ sả ng.2 tri u đ g độ g á h viê đ h ớ g bởi á huyê gi v g về k thuật h u i bò sữ ủ Israel. sự thoải mái và sả ng sữa. đó phần mềm Ideal – h th ng nhận dạng dựa trên vi c lắp thẻ nhận dạng cho m i con bò. đảm bảo s li u thu thập đ đá g ti ậy. - Tài s n on người • uả v sữ • : Tổ g giá đ ủ g ty T True i k g Trầ ả i h tr ớ đ y phó tổ g giá đ i i k ê rất ó ki h ghi h ạt độ g tr g g h ũ g h sự hiểu biết rất r về đ i thủ h h ủ T True i k i ik Nh viê sả xuất: g ty đ g sử dụng khoả g độ g đ ph g h tất cả các bộ phận với thu nhập thấp nhất là 3. Tài s n vô hình 46 . - Tài s n tổ chức TH áp dụng h th ng phần mềm quả đ fi r ủ fiki sr e òđ đe thẻ chip (Afitag) ở h để giám sát ch t chẽ về sức kh e.

hợp tác g ty đ qu quả tr về gi : fiki t th y . ũ g h vận dụ g ó để R h th g hi u của mình. thời điểm này là 72%. hữ g h viê hiều ki h ghi tr g g h sữ . Điều đó tạo nên sự khác bi t của TH True Milk với các sản phẩm khác. h ũ g t vấ ó gi g bò sữ t t hất Đá h giá điều ki n ngu n lực Các ngu n lực nêu trên hoàn toàn không khó bắt h ớc h g kh g phải doanh nghi p ũ g hì hậ r đ c các ngu n lự đó. Khả g ạ h tr h ạ h tr h ủ g ty tập tru g v sự khá bi t Đ i với T True Mi k thì hiế hó h về hi ph . Thành tựu T True i k đã tạo ra cho mình một đ ờ g đi riê g i n tại. tập tru g v 47 . năng và sự tinh thông ới gi hập g h kh g u. đ tạ g ời Vi t Nam. để đảm bảo sự tuân thủ đ g quy trì h. ngành sữa Vi t Nam phải nhập sữa về để pha chế thành sữa hoàn nguyên tới 72%. Điể hì h h bê ạ h đ t mua quy trình củ sr e . Liên minh. ki h ghi h g T True i k ũ g g g khắ phụ hữ g h điể y bằ g á h thuê huyê gi h ở g .Ú ủ sr e về ớ Tr g trại T đ trự tiếp quả bởi h i quả tr đ bò v T t y ets ủ New e ê ạ h đó.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 ó thể ói T i sả v hì h đá g h hất hi y ủ T True i k h h th g hi u sữ sạ h T True i k tuyê b đ nh v của h sữa sạ h” hất ng thật của TH True Milk không khác gì chất ng củ á đ i thủ. mua quy trình về để bảo v tính v n toàn củ thiê hiê để cung cấp sữa sạch. TH True Milk đã thuê ả nông dân và chuyên gia của Israel vậ h h áy ó v h ớng d . tuyể quả . Cái h ó đ c sự khá bi t” này là nhờ sự từ ”sạ h” the ảm nhậ ” ủa các bà m khi h ch n TH True Milk cho con mình (chất ng theo cảm nhận). kh g ó hiều i thế về h h i. mua bò về. Còn TH True i k đi trê ột đ ờng riêng lẻ là nuôi c . N g ự i g ty ũ g đã h h hó g xá đ h á g ự i s u: ả vi hập khẩu bò từ New e hữ g TH True Mi k ới th h ập kh g u h g ph g h ớ g hiế ủ g ty.

2. sả ng sữa sản xuất trong ớc không thể đáp ứ g đủ nhu cầu tr g ớc. h đã ph t h bê trê .2.v ó hữ g gại rằ g gu u g y sẽ kh g đủ đáp ứ g hu cầu tiêu thụ sữ trê th tr ờ g ếu T True i k hỉ ự h t v gu u g nguyê i u y Trên thực tế. ik ũ g ò . ả xuất á sả phẩ v tiê tiế . g ự i ủ ì h. y ự g ột th g hi u sữ đ g ê h g đầu. tiê tiế h g với s g đ bò hỉ v kh ả g . khiế á g ty khá phải hừ g III. đ t tiêu h g sả xuất hi hất đại N g ự khá bi t ó thể thấy ếu s với á đ i thủ khá tr g g h sữ thì ột tr g hữ g g ự i hi y T True i k t r ó thế ạ h đó g ự về sả xuất sả phẩ ó hất g v sạ h ằ g hứ g thể hi ở tuy hỉ ới xuất hi tr g kh ả g gầ đ y h g T True i k đã h h hó g x y ự g đ th g hi u ủ ì h. hủ độ g hội hập ả về tr ớ về s u. ó thể tiến hành cổ phần hóa TH True Mi k để gi t g thê v kh g t g quá hiều rủi ro liên qu đến vay n . T True ới gi hập g h sữ kh g b u ê T True i k h thể t h ũy đủ ki h hi để ó thể đ i đầu với á biế độ g bất gờ trê th tr ờ g Thê v đó sự trẻ ũ g ả h h ở g đế ki h ghi sả xuất khi T True Mi k yếu thế h s với á h ghi p sữ ò ại về ki h ghi v sự th h thạ . ti h th g tr g sả xuất C ấu vốn np ụt u vào nợ v y Khá với đ i thủ h h ủ ì h i i k. Do vậy để khắc phục h điểm này TH True Milk cần có nhữ g b ớ đi thận tr g h tr g t g i. T True i k ó ấu v ó t tr g vay khá cao (vào khoảng 60%-2011 điều đó khiến g ty h u gá h ng kh g h về áp ự ãi v y tr g b i cảnh nền kinh tế hi n nay.Sự non tr ể yếu: bê ạ h hữ g hữ g hạ hế s u: t ạ h. Năng lự s n xuất t ể ng đ p ứng ịp n u ầu ủ t ị trường sở hữu h th g tr g trại hi đại .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 • • • • th g sả xuất khép k từ kh u sả xuất guyê gh hi đại hập khẩu từ ớ g i. sạ h v ó hất i u h h sữ bò với g biết đế về hất g ự trê h th g. Chính vì thế TH True Milk cần phải có 48 .

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 những bi pháp gi t g g suất. gi t g sả ng 49 . mở rộng quy mô trang trại nhằ nếu mu n mở rộng thêm th phần của mình.

16 50 .2.05 3 0.15 só khá h h g 0. h th g vắt sữ tự độ g. 4.60 g hi u sữ sạ h đ khá h h g biết đế ớ 0.05 4 4 0.10 0. th Israel g ự h độ g ự độ g h th 0. Th guyê ạn i u đầu v đ bò 0. Ngu h ó kh ả g 7.32 g ời tr g đó ớ g i 0.32 8. Ma trận IFE Yếu tố n trong Trọng số TH True Milk ếp hạ g Điể ó tr g s ể 1.08 4 0.05 3 0. Kê h ph ph i riê g T true rt bê ạ h á kê h ph ph i truyề th g Kh ả g 1 ử h g 5.08 2 0.15 0.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 III.40 0.20 3.05 3 0.15 g gh só bò hập khẩu từ 0. h thu v ó xu h ớ g t g tr gi tới t h đế 11: h thu đ g ể 9. ó th phầ t g đ i tr g g h phầ sữ t i -2011) 6. h ó h th g hậu hi u quả yếu ãi h g thời t 0.08 4 0.3.08 4 0. Tự u g gu 22000 con) 2. g gh sả xuất hi đại hập khẩu từ g i h th g fit g.

04 0. Giá ả sả phẩ khá giá trê th tr ờ g phẩ g ại 13. Ngu thứ khẩu với giá hi s với á sả phẩ hất s với á sả 0.10 12. Kh g ó i thế về ki h ghi hi tr g kh ả g gầ đ y 11.05 2 0.08 14. hi ph vậ h h h th g h cao 15.10 1 0. ấu gu v v y v v y hiế v t tr ò ò phụ thuộ g -2011) hì xuất 0.05 Tổng số 1.10 y h bò v tấ ò hập 0.10 hiều v 0.32 51 . ả phẩ h đ ạ g u i bò sữ 0.04 2 0.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 10.04 1 0.05 2.10 1 0.00 1 0.

d ch vụ thẻ thanh toán TH Mart ả phẩ sữ t i ti t tr g 100% TH true milk. huỗi giá tr : Chu i giá tr đ giản ạt độ g h h g gh sả xuất khép k .Th g hi u TH True milk với những sản phẩm sạch hủ độ g hội hập tự hủ gu u g guyê i u trong hoạt động thu mua Ngu h ự ó hất gh th g quả th g ti SAP th g sở hạ tầ g h áy. các máy móc đ c nhập từ ớc ngoài. New Zealand) ạt độ g bổ tr 52 . g gh quản v h u i bò đ hập khẩu từ ớ g i sr e . hiế h quả g á sữ sạ h th g hậu ãi. h vụ v ò tr g gi i đ ạ x y ự g. tr g trại.2.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 III. sử ụ g h th g tự độ g tr g sả xuất ó t vấ ủ ớ g i Chú tr ng quản lý kiểm soát chất ng ngu n nguyên li u đầu vào ử ụ gh th g đ g ạ h tr g u trữ v vậ huyể hế biế y ự g h th g ph ph i riê g kết h p kê h ph ph i hi ó. g ty hu i .4.

sản xuất. chế biế đều nằm gần nhau -EOS 53 . bò gi ng nhập vào cung nguyên liệu huy Thiê Đ . ti ite.2 t đ g đực xây dựng và hoàn thi n -Học h i và lan t a +Có các chuyên viên ớc ngoài làm vi c +Quả g ời có kinh nghi m trong ngành sữa -Liên kết dọc: Các hoạt độ g h u i. -C sở hạ tầng +Trang trại quy mô ( tổng giá tr dự án vào khoảng 1.u ại h áy Đ ờng Ngh An Tate & +H th ng b n ủ c hi n -Tự s n xuất nguy n Lyle. Logistic đầu -Tự s n xuất nguồn -Xây dự g Tr g trại bò sữ ủ . . Sữ đ c chuyển sang các xe b n bảo quản lạ h để vậ huyể đế h áy hế biế h só đ bò từ New Zealand và Israel.độ C. Qua những c c l c chuyên dụng sẽ l c thô toàn bộ ở nhi t độ độ C r i đi qu -B o qu n và Vận h th ng làm lạ h để đi v bể chứa lớn với uyển nhi t độ từ 3. qu 1 bể l c.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Hoạt đ ng n N ung C oạt đ ng ụ t ể ượ trợ t đ ng ổ trợ oạt C yếu tố t t ể đ ng g ty tại -C ng ng ệ 1. thuộc Tập đ T te y e h 11 đại (3 b n) l ệu đường -N n sự -Nguồn t ứ ăn : thứ hập khẩu kết h p K h p đ g t vấn -Kiểm soát nguồn thức với h th g hế biế ủ h h g ty h u i bò sữa với ăn o đàn -Nguồn nư uống : ớ đ c lấy ê s g Afikim (Israel) . tỉ h Ngh +Chu trình SX khép kín ngoại hoàn toàn với s g -Tiếp theo tiêu chuẩn qu c tế chính (sữa) ( inbound tụ đầu t nâng tổ g đ bò ê logistic) +Mua công ngh quản lý (2013) và vắt sữa tự động từ Israel: tit g. có h th ng l c cát áp suất +Tuyển dụng các nhân cao sự chuyên về quản lý và -Sữa vắt đ c sẽ đ c chuyển 4 bể nh có dung tích 1000 lít.

54 .độ C) rt v ột s đại ph ph i ớ . tập đ Thụy động Điển chuyên sản xuất bao bì bằng giấy carton Nhân sự -EOS -Liên kết dọc với nhà cung ứng bao bì và nhà phân ph i sản phẩ đế i đó g gói. Ngh An với công suất Công nghệ 600 tấn sữa/ngày. Vận hành (Operations) -S n xuất và chế biến -Thu mua bao -Sữa sẽ đ c chế biế v đó g gói tại nhà máy C sở hạ tầng: Vi t M đ t tại g Yê (Giả đ nh) H th ng dây -Tháng 11/2012 TH sẽ đ v vận hành nhà chuyền chế biến xử lý và máy sản xuất sữa hi đại của chính công ty đó g gói sữa hi đại ngay tại Ngh Đ .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 2.h ph i trự tiếp đế h th g T True (3. Ả h h ở g đến hi ph đó g gói -Thể chế: Thuế nhập khẩu bao bì vào trong ớc. Sử dụng khoảng 900 lao độ g đ ph g và một s chuyên viên từ ớc ngoài 3 Log st đầu ra (Outbound Logistic) -Thu gom .ữ đ vậ ph i -Vận t i -Phân phối đ sả xuất tại h áy g Yê sẽ C sở hạ tầng ất trữ tr g ột thời gi gắ . Dây chuyền sản xuất tự -Sử dụng bao bì của Tetra Pak. r i đ (Giả đ nh) H th ng nhà huyể bằ g xe tải đế á đ điể ph kh u trữ đạt chuẩn h h (giả đ h Đội gũ xe để -Chủ yếu sử ụ g xe tải để vậ huyể vận chuyển sản phẩ đến Đội xe của công ty ( giả đ h uã g đ ờng i ph ph i chuyể sả phẩ đế th tr ờ g tiêu thụ ũ g Công nghệ ò khá x Ngh đế á th tr ờ g tiêu Các b u trữ sữa bảo thụ h h á th h ph ớ ) quản sữa ở nhi t độ t i u .

website ủ g ty h y á h ạt độ g R đều nhấn mạnh hình ả h v th g ti về yếu t v si h t thự phẩ hiế h từ Ạ ” -Giá sả phẩ công ty ó trê website h h thứ ủ Nhân sự: Tuyển dụ g h viê điều hành cấp cao từ đ i thủ ( TGD TH True milk từng là phó TGD Vinamilk) C sở hạ tầng H th ng cửa hàng TH true mart ( 100 cửa hàng) -Học h i và lan t a - og -Phân ph i SP thông qua h th ng bán lẻ TH -Xây dựng kênh phân True mart ( 100 cửa hàng) và các kênh phân phối riêng ph i khác 5. ử h g ph ph i. th t củ quả sạch. Khách hàng sẽ đ c h ởng nhiều l i h u đãi khi sử dụng thẻ để th h t á hó đ . 55 . M r t ng và n àng (Marketing and Sales) -Qu ng cáo . rau sạch.u á hì h thứ : quả g á trê tivi. p ster g i trời. ch vụ h : á sản phẩm sữ t i sạch TH True Milk. bá h .. Dị vụ (Services) rt đ c Ngân hàng TMCP Bắc Á Kết hợp v i ngân hàng TH true phát hành th thanh ph i h p với h th ng cửa hàng bán lẻ TH true mart của Công ty cổ phần sữa TH phát hành với toán nhiều u đãi v t trội.. bả g hi u tại á đại .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 4.

hi n nay ngoài TH True Milk ra thì chỉ có Vinamilk và Dutch Lady là thực sự chú tr ng vấ đề marketing các sản phẩm của mình. Trong hoạt động m rketi g v bá h g. tuyển nhân sự từ ớ g i v v Giá tr mà TH True Milk tạo ra trong hoạt động chính này chính là sự khác bi t ở ngu n nguyên li u đầu vào. nhập khẩu sữa bột hòan nguyên từ ớc ngoài bên cạnh tự h u i bò ấy sữa d đến chất g ũ g h i v sữ kh g đ g đều v kh g đ c t t ũ g h ó guy hi m các mầm b nh do các hộ nông dân không quan tâm h sóc k . Chiế c kinh doanh của TH True là tạo ra các sản phẩm có chất g v để đạt đ điều đó g ty tập trung quản tr v đảm bảo chất g đầu vào thông qua các hoạt độ g h x y ựng trang trại. tự độ g hó ũ g h tự chủ đầu vào cho sản xuất. mua con gi ng công ngh . cùng với h th g sở vật chất trang thiết b hi đại đ c mua từ ớc ngoài nhằ đảm bảo chất g đầu vào luôn ở mức t t nhất. trái y. TH True Milk chỉ sử dụng ngu n cung sữa từ chính trang trại nuôi bò sữa của mình với đ bò hập từ New e đ c quả v h só bởi các chuyên gia từ Israel và New Zealand. So với đ s các doanh nghi p sữa khác v n thu mua ngu n sữa từ các nông hộ nuôi bò sữa. • 56 . tr g đó chủ yếu tập tru g ở: • True ilk thông qua sự gisti đầu v thể hi n qua n lực tập trung. giá tr mà TH True Milk tạ r đ c thông qua các chiế c quả g á đá h ạnh chất ng sản phẩm thông qua vi c kiểm soát gắt gao chất ng đầu vào và xây dựng h th ng phân ph i riêng TH True Mart phục vụ không chỉ phân ph i các sản phẩm sữa hi n tại ò để phục vụ cho chiế c phát triển các sản phẩm mới củ g ty h : r u. ì h thức quả g á đ ạ g ũ g ột trong các điểm mạnh của TH True Milk.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Th g qu hu i giá tr y t g giá tr sả phẩ ủ T khác bi t so với á đ i thủ.

T ị àng ếu t u ùng ngày t n 2. T ị trường v n n t ề năng tăng trưởng (57%/nă 2. kh i thá th chiế ới khu vực nông thôn) ủ á đ i thủ khá . Lã suất đ ng ST o v y ến S4S5O1O2 : ở rộ g S1S4S5T1T3: Tập trung h th phầ sữ t i 2. C ng ng ệ s n xuất ện đạ th phầ hi n tại.v v chuyền SX hi n tại để tinh 4. XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC TỔNG QUÁT IV. T u ùng sữ trở t àn t n u ầu t ết yếu IỂM MẠNH (Strengths) 1. M trận SWOT CƠ HỘI (Opportunities) 1. S2S3T2T4: Cải tiến dây thống phân phối riêng) phô mai. T ư ng ệu sữ sạ SO THÁCH THỨC (Threats) 1. sữ hu . Cạn tr n t ị trường g y g t tr n 4. ến đ ng t g g y n ưởng đến p đầu vào 3. giả hi ph sả giả tư ng đối và đ ng đượ ở S2S3O2O3: Giả hi ph quả bằ g á h đ r ng (thị phần 33%-nă 2011 xuất hằm giảm giá thành tạo nhân lực hi n tại thông t g sức cạnh tranh bằng cách 5. C ệ t ống p n p ố r ng đầu t y huyền chế biến c qua h c h i các chuyên gia ớc ngoài. C ủ đ ng n ập ọ về ủ g (thông qua h t động p trư và sau (xây dựng Phát triển dòng các sản mới marketing). T ị p ần ng ty hiện tại hi ph sả xuất. C ấu n số n tr và tố đ tăng n số tư ng đố 5. n ạn n p n p ố mới v đầu t đ tạo huấn truyền t ống (100 cửa hàng luy n nhân viên TH mart trên củ nư c) 57 . T đ ng ủ ủng o ng n tế l n p đầu vào và p oạt đ ng 5. n tế n trị ổn địn 3. g (công nghệ mua t Israel và phầ g hi u sữa sạch để tạ sự S1S2S5O2O3O4: y ự g th New Zealand) g th g hi u sữ sạ h ti t ở g ủ g ời tiêu 3.1. Ngu n ung nguy n vật l ệu trong nư đượ t ện (sẽ đạt % nă 2020 4.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 IV. g th g hi u TH (các trang trạ để lấy sữa và hệ sản phẩm từ sữ h y urt.

xử á ự á h y ph g á 4.42 ểm số +6 Sự th y đổi công ngh +5 Tỉ l lạm phát +5 Sự biế đổi của nhu cầu +2 Phạm vi giá của các sản phẩm cạnh tranh +2 Rào cản gia nhập ngành +4 Áp lực cạnh tranh +5 Độ co giãn của giá theo nhu cầu +4. ng lợ t ế về n để uy trì v tạ á khá h h g T T : iê h á h ng ệ s n xuất oanh nghiệp h g tru g th h W2O1O5: Thu h t h sự u g ứ g bê g i tr g ch m i xuất hiện trong 3 nă ủ á đ i thủ bằng các chính tr ờ g h p ầ thiết Thiết kế trở lạ đ y g bổng. Cổ ụng n ều vốn v y ( cấu nợ/ xuất mới) phần hóa công ty tổng nguồn vốn vào kho ng 60%-2011) s n lượng (số lượng đàn hiện tại ch đạt 22000 con) IV. C ư ă s ệ t ống ậu àng ã WO WT W1O1 : y ự g h th g W1T1T : Th h ập á tru g hậu ãi. Ma trận SPACE Vị trí chiến lược bên trong Sức mạnh tài chính (FS) Doanh thu Khả g th h t á ( gi định) ểm số Vị trí chiến lược bên ngoài Sự ổn định củ trường (ES) -2 -5 -1 -2 -1 -5 -1 -2. hữ g h p đ g u g ứ g i 3.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 IỂM YẾU ( Weaknesses) 1.14 Tổng đ ểm trục Y: 1.2. h só khá h h g t hậu ãi. Hệ t ống s n xuất t ể sách phúc l i 1 : Thu h t á h hạ ư đ p ứng ết n u ầu về đầu t góp v để ở rộ g W4T4T5: e xét ắt giả khả g sả xuất ủ g ty á hi ph kh g ầ thiết. dây chuyền sản sả xuất kh g hi u quả.72 58 V n luân chuyển ( gi định) T l n trên v n cổ phần Sự d dàng rút lui kh i th tr ờng Rủi ro trong kinh doanh Vòng quay hàng t n kho Trung bình Trung bình . C ấu vốn ện tạ n sử (mua thêm bò. h só khá h 2.

62 Tổng đ ểm trục X: 2.13 59 . công suất Trung bình g g +6 +6 +5 +4 +5 +2 +5 Chu k s ng của sản phẩm Lòng trung thành của khách hảng Sử dụng công suất để cạnh tranh Bí quyết công ngh Sự kiể s át đ i với nhà cung cấp v g ời phân ph i Hội nhập d c Trung bình +5 +4.75 -2.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Lợi thế cạnh tranh ( CA) Th phần Chất ng sản phẩm Sức mạnh của ngành (IS) -2 Mứ t g tr ởng tiề -1 Mức l i nhuận tiề -1 Sự ổ đ nh về tài chính -3 Bí quyết công ngh -5 Sự sử dụng ngu n lực -5 Qui mô v n -2 Sự d dàng thâm nhập th tr ờng -2 Sử dụ g g suất.

phát triển sản phẩm. Nh vậy loại chiế c phù h p cho TH True Milk là chiế c tấn công.13) và nằm trong ngành có t độ phát triển ổ đ h 1. v t qu á điểm yếu bê tr g v é trá h đ c các m i hiểm h a từ bên ngoài. kết h p về ph tr ớc. v v T True i k đ g ở v thế t t để tẩn dụ g á điểm mạ h bê tr g để tận dụng á hội bê g i. phát triển th tr ờng. 60 . kết h p về phía sau.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 6 FS 5 4 3 2 CA -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 -1 -2 -3 -4 -5 ES -6 1 2 3 4 5 IS 6 Nh vậy thông qua xây dựng ma trận v trí chiế v đá h giá h ạt động (SPACE) dựa trên các thông tin về doanh nghi p T True i k v i tr ờng ngành. bao g m các chiế h : th hập th tr ờng. kết quả cho thấy công ty T True i k đ g ó i thế t g đ i về tài chính (2.

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 IV. sữ hu .v v .3. Nh vậy TH True milk sẽ phải tập trung vào các chiế c thuộ gó t . ph mai. Ma trận chiến lược chính (Grand Strategy Matrix) Sử dụng ma trận chiế c chính.Phát triển th phầ hi n tại. hó xá đ nh T True i k đ g ằm ở v tr Gó t I. ngoài ra TH True milk m c dù mới xuất hi n trên th tr ờng không lâu (chỉ trong khoả g trở lại đ y h g đã h h chóng chiế đ c chổ dứng trên th tr ờng với 33% th phần sữ t i hỉ đứng sau Vinamilk và Dutch Lady) cho thấy công ty có v thế cạnh tranh mạnh trên th tr ờng. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường óc tư II óc tư I .Giả hi ph sả xuất hằm giả giá th h t g sức cạnh tranh bằng cách đầu t y huyền chế biến c mới và đầu t đ tạo huấn luy n nhân viên óc tư III óc tư IV Vị trí cạnh tranh yếu Vị trí cạnh tranh mạnh Sự tăng trưởng chậm chạp của thị trường 61 . Lý do vì ngành sữa là một ngành v n còn có nhiều tiề g phát triể h đã ph t h tr g á phần trên. kh i thá th phầ ới khu vực nông thôn) thông qua marketing y ự g ủ g th g hi u sữ sạ h hát triển dòng các sản mới g th g hi u TH (các sản phẩm từ sữ h y urt. tức ở v trí chiế c t t.

R khá h tiếp tụ thự hi v ở rộ g á h g trì h i h ỡ g h h trẻ e . Chiế c phát triển th tr ờng là chiế c tìm cách bán các sản phẩm hi n tai trên th tr ờng mới: + Tìm kiếm th tr ờ g trê TPHCM. ầ Th . đại s át h t hẽ á kê h ph ph i hiế h á siêu th . đề yếu t sạ h” ủ sả phẩ T true i k v á h ạt độ g xã hội. Các chiế c này bao g m: • Chiế c phát triển th tr ờng hi n tại : Tận dụ g á u thế hi n tại củ g ty h sản phẩ đ g ó h đứng trên th tr ờng cùng với một h th ng phân ph i hi u quả. t ó á h h sá h tá độ g đến sự phát triển của ngành sữ . đó ầ uy trì th ờ g xuyê v t g ờ g á h ạt độ g đó Tuy hiê . kết với với á hội h tì h hì h h h tr ổ đ h. i y T true i k đ g thự hi t t h ạt độ g phủ só g hì h ả h s với á đ i thủ. khu vự g th Nhằm mụ đ h t g hs v i huậ iê kết v kiể h g. hấ ạ h th g đi p về vấ đề t v si h thự phẩ . sữ t i T true i k v ả hữ g sả phẩ khá ầ phải giả giá tới ứ giá ph h p h để hiều khá h h g ó hu ầu ó thể tiếp ậ đ vi giả giá th h ê thự hi g sớ gt t + hiế x tiế sả phẩ : th g qu á quả g á . t i tr h á h g trì h truyề hì h. . v đầu 1 khi T true i k tu g r á ò g sả phẩ ới. giá ả b đầu ó thể sẽ đ h ở ứ giá h s với t bằ g hu g h g s u đó ầ phải hạ ầ giá th h về ứ t gđ gh h i đ i h t s với sả phẩ ạ h tr h Tuy hiê . T true i k đ g ò thiếu á h g trì h khuyế ãi. nhóm quyết đ nh lựa ch n nhóm chiế c SO từ ma trận SWOT do sự phù h p của các nhóm chiế c này với kết quả của ma trận SPACE và ma trận chiế c chính.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Các chiế c lựa ch n Qua kết h p các kết quả từ các ma trận SPACE. ma trận chiế c chính và ma trận SWOT. p ster. về i hạ . ử + hiế giá: ắp tới. hi y v đ h giá h g ũ g ầ á h g trì h khuyế ãi k the 62 . bá h . h si h. Gi t g ạ g ới ph ph i. á th h ph vừ v h khá ủ tỉ h trê khắp ả ớ . ải hò g. tre b gr trê đ ờ g ph . ấu dân s trẻ hứa h n tiề g hu ầu tiêu thụ sữa còn rất lớn và các sản phẩm sữa ngày càng trở nên phổ biến và thành một nhu cầu không thể thiếu củ g ời tiêu dung nhằm phát triển th tr ờng hi n tại của TH True Milk. á đ a bàn mới g i á th h ph ớ h Nội. ở á ử h g T true rt tại á th h ph ớ khá h Đ N g. tri khá h h g.

hu ầu. g hất g sả phẩ hi tại đ g thời. ke v v hằ t g thê h thu ũ g h x hập vào các th tr ờng phụ của ngành sữa thông qua các sản phẩm mới này. đ tr g ké h hằ đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng có yêu cầu về chất ng sản phẩ tháp h với giá cả rẻ h Từ đó. tập tru g v hó khá h g ụ tiêu trẻ e v th h thiếu iê TH True Mi k ầ ủ g . Chiến c phát triển sản phẩm mới bao g m các hoạt động: + hát triển danh mục sản phẩm + Kéo dãn sản phẩm xu g ph dụ g. h th ng máy móc công ngh hi đại nhập từ các qu c gia có ngành sữa phát triể h New Zealan v sr e để nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới từ sữ h ph i. v thu hập khá nhau. b . T true i k ê ựa ch n chiế c bổ sung m u mã sản phẩ ót h g.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 + Tìm kiếm khách hàng mục tiêu mới th g qu hiế phát triể sả phẩ : Tìm kiếm các nhóm khách hàng mục tiêu mới g y đ a bàn th tr ờng hi n tại: cá sả phẩ hi tại ủ T True Mi k hỉ sữ t i. sữ t i ti t tr g bổ su g vi hất h h trẻ e . hu ầu tiêu dùng các sản phẩm sữa còn cao so với m t bằng thế giới ũ g h i thế của chính bả th T True i k h th g hi u sữa sạch hi n có. sữ hu . đ tr g hất g ké h ới: bổ sung thêm m u mã sản phẩ ót h g tá á sả phẩ sữ t i ủ T true i k h t ó thể đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng có thu nhập cao. sữ t i th h tr g. ke 63 . Nhằm gi t g th phầ sả phẩ khá từ sữ v tì kiế khá h h g ới h công ty. ph i. • Chiế c phát triển sản phẩm mới Chiến c phát triển sản phẩm mới tận dụ g á hội ở i tr ờ g bê g i h tì h hình chính tr ổ đi h. sữ hu u g e s g. tá dụ g. sữ hu u g ti t tr g 18 . có yêu cầu cao về chất g The ụ tiêu phát triể hu g ủ T True Mi k u g ấp sả phẩ từ sữ h tất ả g ời i tN thì vi gi t g th phầ sữ t i tại ph kh the thu hập tru g bì h v thấp v điều ầ . tá ụng chất g ké h s g ũ g ó thể làm cho khách hàng xa rời các sản phẩm hi óv g ty ũ g h đáp ứ g đ c yêu cầu y ê á đ i thủ có thể tìm cách xâm nhập th tr ờng. ầ phải phát triể hữ g sả phẩ ới hiế phát triể sả phẩ đáp ứ g ph h p hu ầu khá h u về sả phẩ sữ v từ sữ ủ g ời tiêu g hằ đ ạ g hó đ i t g khá h h g với độ tuổi. y urt. ông ty có thể g h đ c sự xâm nhập của các doanh nghi p mu n cung cấp cho th tr ờng các m u mã sản phẩ ót h g. hát triể sả phẩ ới: T True Mi k sắp ò g sả phẩ ới : ữ t i ti t tr g 1-2 t.

g y sứ ép ê á đ i thủ. Các hoạt động chính thuộc nhóm chiế c này bao g m: Đầu t h ản thi n h th ng tự ủ c nhằm thay thế cho c nhập từ ớ g i để nuôi bò: một trong những nhân t ả h h ởng không nh đến giá thành sản xuất đó hi ph cho nhập khẩu c từ ớ g i để nuôi bò. + Cải tiến kiểu dáng sản phẩ : ột tr g điể ổi bật ữ ủ á sả phẩ ủ T True Mi k ó thiết kế hì h thứ bề g i rất đ p. hằ tạo ra sự khác bi t của sản phẩ Đầu t phát triên nghiên cứum u mã sản phẩm. t g sức cạnh tranh của Nh đã ph tích trong các phần trên m đã đ c một v i th h t h đá g kể trong nhữ g gầ đ y h g ột trong nhữ g điểm yếu củ T True i k đó giá th h sản phẩm còn cao so với m t bằng chung trên th tr ờng (các sản phẩm sữ t i ủa TH True Milk có giá cao nhất so với các sản phẩm cùng loại Điều này ả h h ởng không nh đến khả g ạnh tranh của TH True milk trên th tr ờ g. đ bi t i i k vì ột khi h r ắt á sả phẩ ới êu trê thì T True Milk đều ó sả phẩ ạ h tr h với Vinamilk. ải tiế á sả phẩ hi ó trê th tr ờ g. hi đại. đ c bi t là trong b i cảnh g ời tiêu dùng ngày càng khắt khe h đó ần có những chiế c cắt giảm những chi phí nhằm giảm giá thành sản xuất. ê g ty ầ h tr g ghiê ứu b bì sả phẩ để th y đổi hình dáng. b bì. mục tiêu là tạo ra nhiều m u mã mới của sản phẩm. u x h trời trê b bì sả phẩ h ả giá t i ới ph h p với th g đi p sạ h” Nh đã êu trê T sẽ h r ắt á sả ới tr g thời gi tới. màu sắ . giúp TH True Milk giảm bớt chi phí thứ h bò. T True Mi k sẽ ó sứ ạ h tr h ạ h ẽ h s với á đ i thủ. ũ g h á hội của môi tr ờ g bê g i h tri h độ nhân lự g y y g đ c cải thi n. với s g đ bò v kh ảng 22000 con và mức giá c nhập khẩu vào khoảng 260 USD/tấn trong b i cảnh tỉ giá VND/USD có xu h ớ g t g tr g thời gian tới. h th y đổi kết cấu. + Tiếp tụ đầu t h ghiê ứu á sả phẩ ới. t g sức cạnh tranh của sản phẩm. l i thế hội nhập d c về ph tr ớc và h tr tài chính từ á h đầu t . Do vậy một h th ng xử lý và ủ c sử dụng ngu n c tr g ớc là một vi c làm cần thiết. hình thức của sản phẩ v que thuộ h sữ . ngu n cung nguyên li u tr g ớ g y g t g hờ các chính sách phát triển củ h ớc. 64 . và thuận l i cho vi c mở rộ g quy h nuôi bò sau này. đ bi t phát triể sả phẩ ó đ điể hiều giá tr sử ụ g tr g g1 sả phẩ v n là xu h ớ g ự h sả phẩ tiêu g ới hi y • Chiế c tinh giả sản phẩm hi ph để giảm giá thành sản xuất. tận dụng á điểm mạnh củ h h T True i k h sở hạ tầng s n có và công ngh hi đại.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 ới ổ ự phát triể h ụ sả phẩ .

TH True Milk có thể tổ chức các khóa h c hay các buổi huấn luy đ h ớng d n bởi á huyê gi ớc ngoài này cho nhân viên.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 + Tổ chức các khóa h . Nếu TH True Milk thực hi n t t hoạt động này thì không chỉ tiết ki m đ c một phần chi phí cho nhân sự ớ g i tr g t g i ò gi p tạo ra ngu n nhân lự tr g ớc có k g đóng góp vào sự phát triển của công ty sau này. Sự h c h i và lan truyền là một nhân t đó g v i trò qu tr ng trong hoạt động này. đ tạo k g h h viê : Tự hào sỡ hữu những chuyên gi tr g h vực quả v h u i bò đến từ hai qu c gia nổi tiếng về h u i bò sữa là New Zealand và Israel. TH True Mi k ũ g ần phải chú tr g đ tạo ngu n nhân lự tr g ớc. với l i thế ó á huyê gi ớc ngoài. 65 .

điểm yếu và các yếu t củ i tr ờ g bê g i h hững cô hội và thách thức hi n có. kế đến là nhóm chiế c phát triển mở rộng th tr ờng (162) vả cu i cùng là nhóm chiế c tinh giảm chi phí sản xuất (148 Nh vậy có thể kết luận chiế c phát triển các dòng sản phẩm mới là chiế c có sức hấp d n lớn nhất và là chiế c mà TH True Mi k ê u tiê thực hi Tuy hiê ũ g ầ u rằng sự chênh l ch không lớn về s diểm hấp d n giữa hai nhóm chiế c phát triển th tr ờng hi n tại và phát triển các sản phẩm mới cho thấy đ y h i hiế c khá hấp d n trong thời điểm hi n tại TH True Milk hoàn toàn có thể lựa ch n một trong hai chiế c này ho ũ g có thể kết h p hai chiế c này với nhau.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 V. Kết quả đ c trình bày trong bảng QSPM. Kết quả thu đ c cho thấy trong ba nhóm chiế đ c phân tích bằng ma trận QSPM thì nhóm chiế c phát triển các sản phẩm mới cho tổng s điểm hấp d n cao nhất (166). điều đó t y thuộc vào quyết đ nh của nhà quản lý của TH True Milk. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÙ HỢP định chiến lược có thể địn lượng (QSPM) c SO Ma trận hoạ Nhóm chiế Sử dụng ma trậ hó xá đ nh nhóm chiế c hấp d n nhất trong tình hình hình hi n tại dựa vào đ c diểm bên trong doanh nghi p h điểm mạ h. m c dù các thông tin thu thập đều mang tính khách quan. Chính vì vậy trên thực tế. Một điểm hạn chế cần phải u ủa ma trận QSPM dó là vi h điểm s hấp d n các chiế c mang tính chủ quan phụ thuộ v phá đ á đ á bằng trự giá v sở kinh nghi m của nhà quản lý. các nhà quản lý TH True Milk có thể sẽ ó á đá h giá về điểm s hấp d n này hoàn toàn khác bi t với s điể hó đã đ r 66 .

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 Các chiến lược có thể thay thế Chiến lược phát triển thị trường hiện tại AS Các yếu tố bên trong IỂM MẠNH 1 Tự u g gu đầu v đ bò guyê i u 4 Th g hi u sữa sạ h c nhiều g ời biết đế sở thuận l i để tung ra sản phẩm mới Công ngh sản xuất hi đại thích h p để mở rộng SX ũ g h ghiê ứu sản phẩm mới Kênh phân ph i riêng giúp TH True Milk d dàng giới thi u các dòng sản phẩm mới 67 Các yếu tố quan trọng Trọng số Chiến lược phát triển s n ph m m i AS TAS Chiến lược tinh gi m chi phí s n xuất AS TAS C sở của số đ ểm hấp d n TAS Th g hi u sữ sạ h đ khá h h g biết đế 4 3 12 4 16 1 4 g gh sả xuất hi hập khẩu từ ớ g i đại 4 3 12 4 16 2 8 Kê h ph ph i riê g T True rt bê ạ h á kê h ph ph i truyề th g 3 4 12 4 12 1 3 .

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 (kh ả g 1 ử h g của mình. Ngu h ự độ g g ời tr g đó ó kh ả g h ự độ g ớ g i 4 3 12 2 8 1 3 3 1 3 1 3 4 12 th g g gh h só bò hập khẩu từ sr e 4 1 4 1 4 3 12 8 h thu v ó xu h ớ g t g tr g thời gi tới t h đế 11: h thu t đ g IỂM YẾU h h ó h th g hậu ãi só khá h h g hi u quả 3 4 12 4 12 1 3 2 68 . Th phầ t g đ i hi n tại là sở vững chắ để TH True Milk thực hi n các chiế c mở rộng th tr ờng Đ tạo hi u quả ngu n nhân lực này sẽ giúp tiết ki m đá g kể chi phí nhân công Gi p g ời độ g ó hội tiếp cận và h c h i với h th ng công ngh SX hi đại hi n nay Doanh thu cao hi n nay giúp g ty ó đ c ngu n lực tài h h ũ g hu động lụ để thực hi á ph gá ở rộng và phát triển th tr ờng ó th phầ t g đ i tr g g h th phầ sữ t i -2011) 6.

Không có i thế về ki h ghi hì xuất hi tr g kh ả g gầ đ y 11 ấu gu v ò phụ thuộ hiều v v v y v v y hiế t tr g -2012) 1 Giá ả sả phẩ ò s với á sả phẩ khá giá trê th tr ờ g hất s với á sả phẩ g ại 1 Ngu h bò v giá 1 h thứ hi y ò hập khẩu với tấ 2 1 2 1 2 4 12 động lự th đẩy ph g á đ tạo phát triể trì h độ nhân lực 1 1 1 1 1 1 4 4 Thực hi ph g á chi phí SX sẽ giúp giả kể giá thành sản phẩm giảm đá g 2 1 2 1 2 4 8 Xây dựng h th ng xử lý ủ c riêng sẽ giúp giả đá g kể chi phí này Đ tạo nhân viên hi u quả sẽ làm giảm các chi phí vận hành này Chiế c nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới sẽ khắc phụ h điểm này hi ph vậ h h h th g u i bò sữ 1 2 2 2 2 4 4 1 ả phẩ h đ ạ g 1 2 2 4 4 1 1 Các yếu tố bên ngoài CƠ HỘI 69 .Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 10.

Thu nhập g ời đ c cải thi n sẽ gi p t g u ầu tiêu dung thích h p cho các chiến 70 5. Mứ tiêu thụ sữ ủ g ời ò thấp s với thế giới t độ t g - 4 4 16 3 12 1 4 hội này thuận l i cho vi c thực hi n chiế c mở rộng th tr ờ g v gi t g sản ng Lạm phát nếu giảm trong thời gian tới có thể sẽ kích thích tiêu dùng SP sữa củ g ời dân H th ng chính tr pháp luật ổ đ nh giúp giảm rủi ro trong vi c thực thi các chiến c. ạ phát sẽ ó thể giả tr g hữ g tới đạt 11. th g pháp uật v tr ổ đ h h h 3 3 9 3 9 3 9 7.7%- 3 4 12 4 12 2 6 .5% ) 4 3 12 3 12 2 8 6. Th tr ờ g ò tiề t g tr ở g 2. R ả r v g h ớ sẽ đ g 4 2 4 16 4 16 3 12 Cả 3 chiế đều có khả g tận dụng t t hội này Ngu u g ội đ t g về sả g đạt 1 4 4.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 1. Thu nhập g ời dân ngày càng đ c cải thi n (4.

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 c phát triển và mở rộng. ớ t g 1 71 . đi . h bò sữ 2 1 1 1 1 1 4 4 Tự chủ đ c ngu n cung thứ h bò sẽ loam giảm đá g kể áp lực này. 8 Trì h độ nhân lực ngành sữ g y g đ c cải thi n do sự xuất hi n nhiều các hàng sữa ngoại THÁCH THỨC T giá gi t g sẽ tạo áp lực lên chi phí thứ u i bò v chi trả tiề g h á huyê gi ớc ngoài Sự xuất hi n của các doanh nghi p sữa ngoại m c dù làm t g áp ực cạ h tr h h g ũ g đ ng thời đe ại l i ích về công ngh quản lí 3 1 3 1 3 4 12 9. Ngu phụ thuộ (70%) u g hi tại ò v ớ g i 1 11. Giá thứ t g 13. Nhu ầu tiêu thụ sữ trê thế giới ó xu h ớ g bã hò TĐTT ò 12. T giá g ại t t g ó xu h ớ g 2 1 2 1 2 4 8 10. Giá x g.

thu c bổ.) 2 3 6 4 8 1 2 16.Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 14. Sự xuất hi n của các sản phẩm thay thế ngày càng nhiều (thực phẩ i h ỡng.v. Sự xuất hi n các sản phẩm thay thế tao áp lực cho doanh nghi p phải nghiên cứu các sản phẩm mới để đáp ứng th hi u củ g ời tiêu dùng Với sự canh tranh quyết li t của các hàng sữa ngoại thì chiế c phát triển sản phẩm mới sẽ hấp d h . giúp doanh nghi p khai thác đ c một th tr ờng mới ì g ời tiêu dung d hoài nghi nên một chiế c tập trung duy trì phát triển th tr ờng hi n tại và củng c th g hi u sẽ hấp d h là tung ra sản phẩm mới 15.. đ c bi t là khi tỉ l n /ngu n v n còn cao. Lãi vay cho hoạt động sản xuất còn cao (15-1 1 2 2 2 2 4 4 Lãi vay cao sẽ ảnh h ởng không nh đến chi phí hoạt độ g ũ g h i nhuận của TH True Mi k.v.Sự gia nhập của các tậpđ sữ ớc ngoài làm gi t g ạnh tranh trên th tr ờng sau khi Vi t Nam gia nhập WTO 1 3 3 4 4 2 2 1 Ng ời tiêu dung d b tác động bởi thông tin truyền thông 1 4 4 3 3 2 2 TỔNG IỂM 162 166 148 72 .

Phân tích kế hoạch và chiến lược kinh doanh_Công ty TH True Milk_Nhóm 2 73 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful