http://dany3.

com

VÒNG TRÁNH THAI
Vòng tránh thai hay d ng c d t trong t cung (Intrauterine devices, IUDs) v n còn có khá nhi u ngu i bi t d n trong th k 21, d c bi t là trong s nh ng ngu i ph n dã có em bé. T 'intrauterine' có nghia là 'bên trong t cung'. IUDs không ph i d dàng d chèn du c vào trong nh ng ngu i ph n tr chua có con. Ngoài ra, l i khuyên chính th c là nh ng ph n tr , sinh ho t tình d c d u d n ph i du c ki m tra c n th n các b nh lây truy n qua du ng tình d c (STDs), tru c khi d t m t IUD vào. Nh ng cái tên B n có th nghe nh c d n IUD du i các tên này: IUCD – vi t t t cho intra-uterine contraceptive device nghia là d ng c tránh thai d t trong t cung hay vòng tránh thai. Vòng (the coil) – b i vì IUDs, tr l i trong nh ng nam 1960, m t s d ng c có hình vòng tròn (bây gi thì không ph i v y) Vòng ch U (the loop) – b i vì r t nhi u IUDs c a 45 nam tru c dây có hình ch U (m t l n n a, không ph i là bây gi ) Vòng ch T d ng (the copper T) - vì nhi u d ng c hi n nay ch a m t ít d ng (d làm cho chúng hi u qu hon) và có hình ch T Và các thuong hi u. Ð ng l n l n gi a IUD và IUS (intra-uterine system). IUS không gi ng IUD. Ðó là d ng c tránh thai có ch a hormon cung t t cho di u tr các v n d v kinh nguy t. IUD trông nhu th nào?

Created by maimai1tinhyeu

http://dany3.com

Multiload Cu 375

T Cu 380 A

Nova T

Mirena, Levonova

Nó r t nh - không dài hon m t que diêm. Th t v y, b t k IUD nào cung có th d dàng d t g n trong lòng bàn tay c a b n. Kích c th t s c a t cung c a b n b ng kích c c a m t n m tay. Vì v y, n u b n n m tay l i gi que diêm, b n s có m t ý tu ng d i khái v cách IUD du c gi bên trong t cung c a b n. Nhu tôi dã nói r ng: h u h t các IUD ngày nay có hình ch T. Chúng du c làm b ng nh a và d ng, dôi khi, v i m t ít b c bên trong. T t c IUDs ho c có m t ho c hai s i dây thò xu ng m t kho ng ng n vào âm d o. Ði u dó có ích khi b n (ho c m t bác si ho c y tá) ki m tra d bi t r ng vòng v n còn dúng ch . Ngoài ra, quan tr ng nh t là, các s i dây du c s d ng khi d n lúc lo i b IUD; y tá ho c bác si ch c n n m m t s i b ng m t k p ph u thu t và kéo nó ra. Created by maimai1tinhyeu

http://dany3.com IUDs ho t d ng nhu th nào? Nó trong t cung c a b n và ngan b n không mang thai b ng ba cách chính:

Nó ngan ch n tinh trùng c a b n tình di vào t cung và vòi tr ng c a b n. Nó bi n d i ch t ti t (ch t nh y) trong c t cung c a b n, t o thêm m t tr ng i cho tinh trùng Nó tác d ng d n t cung c a b n - làm cho nó ít có kh nang hon d 'ch p nh n' m t tr ng. H u nhu t t c các bác si và y tá k ho ch hóa gia dình nói r ng các IUD không tránh thai b ng cách ‘gây ra x y thai’, nhu m t s ngu i dã cáo bu c. Có phài có r t nhi u ph n s d ng chúng? Ðúng. Anh kho ng 4 ph n tram ph n có sinh ho t tình d c d u d n dang s d ng IUDs. Nhung, m t s các qu c gia khác chúng còn ph bi n nhi u hon: t i Scandinavia, kho ng m t ph n nam ph n trong d tu i sinh d có IUDs. Tuy nhiên, di u dó không ch c r ng IUDs s ph bi n nhu là thu c viên tránh thai hay các bao cao su. Làm th nào chúng b o v b n không b mang thai? IUDs ngày nay g n nhu là 98 ph n tram có hi u qu , di u này khi n chúng nhung không ph i là t t c không t t b ng thu c viên tránh thai (và t t nhu là các viên mini). Ði u này có nghia là, n u 100 ph n s d ng IUDs trong m t nam, thì ch có kho ng hai ngu i trong s h s mang thai. Con s không ph i là nhi u khi b n xem xét r ng n u h không s d ng bi n pháp tránh thai nào, s có d n 20 ngu i trong s h mang thai. Có b t k ph n ng ph nào? Có nhi u ph n ng ph và b n c n bi t tru c khi b n quy t d nh dùng m t IUD. Các IUDs này thu ng:

Created by maimai1tinhyeu

http://dany3.com Làm cho kinh nguy t nhi u hon và dài hon Có th làm cho b n dau. Hon n a, vì tang ch y máu trong k kinh, b n có th b thi u máu. Vì v y, các IUD thu ng không ph i là l a ch n tránh thai t t nh t cho nh ng ph n v n dã có kinh nguy t kéo dài và máu ra nhi u. H có th tránh thai t t hon v i các phuong pháp khác, ch ng h n nhu dùng thu c viên hay IUS. Có ph i ai cung có th s d ng m t IUD? Sai. Ph n l n ph n có th s d ng chúng, nhung không ph i t t c m i ngu i. B n không nên có m t IUD n u: B n có m t vài c u trúc b t thu ng trong t cung ho c c t cung B n nhi m trùng vùng ch u, ví d m t b nh lây qua du ng tình duc (STD) B n b ch y máu âm d o không rõ nguyên do. B n có v n d v van tim (tr khi m t chuyên gia tim nghi r ng b n nên th ) B n d ng v i d ng (hi m) B n dã t ng có thai l c ch B n nghi mình dã có thai. Các bác si s khuyên b n n u b n có b t k di u gì khi n cho vi c s d ng vòng tránh thai là không thích h p. Làm th nào d tôi có du c m t IUD? B t d u b ng cách di d n m t phòng khám k ho ch hóa gia dình, ho c d n g p bác si, m t s ngu i có kinh nghi m d t IUDs. Ngoài ra, m t s ph n du c d t vòng b i các th y thu c ph khoa - c a y t nhà nu c ho c tu nhân. Hãy ch c ch n r ng ngu i d t nó vào co th b n dã du c dào t o chuyên sâu! Trong quá kh , m t vài bác si có ít ho c không có kinh nghi m v IUDs dã ' th tay ngh ' b ng cách chèn chúng vào - thu ng d n d n k t qu không t t cho nh ng b nh nhân không may. Ði u gì s x y ra khi b n d t vòng? Sau khi b n du c thông báo v vi c d t vòng (và b n hài lòng v i di u dó), b n s du c yêu c u d n b nh vi n / phòng khám vào m t ngày c th . Thu ng vào cu i d t hành kinh c a b n (khi máu ra dã gi m), ho c ch ngay sau khi h t. L i khuyên hi n nay là vòng không nên du c d t trong nh ng ngày ra nhi u c a k kinh. B n ph i ch c ch n r ng b n không có b t c kh nang mang thai. Created by maimai1tinhyeu

http://dany3.com B n s du c yêu c u c i qu n trong, và n m trên gh n m dành cho xét nghi m. Các bác si s chèn m t d ng c nh g i là 'ph u soi' cho phép h xem c t cung c a b n. Sau dó h s ki m tra chi u dài t cung c a b n v i m t công c g i là ' ng dò'. Ði u này có th gây dau nh . T t c các IUDs du c g p l i d nó có th di vào trong m t d ng c y t trông gi ng nhu m t ng hút d u ng nu c. Các bác si ho c y tá d y ' ng' này vào âm d o c a b n và sau dó qua c t cung - và vào du c t cung c a b n. Cu i cùng, h d y IUD ra t ' ng hút' - và nó dã trong!. Toàn b quá trình này thu ng m t kho ng 10 phút. Nó có dau không? Có m t chút. T t nhiên, th t d dàng cho tôi – là m t ngu i dàn ông – d nói r ng ch dau m t ít. Nhung trên th c t , h u h t các ph n nói r ng ít khó ch u hon nhi u so v i vi c di d n phòng nha. Nh ng ngu i khác kêu lên trong ng c nhiên r ng ‘Ph i không dó?Tôi c nghi r ng nó s là t i t hon nhi u'. M c d dau ph thu c vào nhi u y u t , nhu: B n c m th y tho i mái nhu th nào Tay ngh c a bác si ra sao Kích thu c và hình d ng t cung c a b n B n dã mang thai bao gi chua- d t vòng cho ph n dã có con thu ng không d ch u chút nào. B n có th u ng thu c gi m dau m t ho c hai gi tru c khi d t vòng n u b n mu n gi m b t dau d n. Ði u gì s x y ra sau khi d t vòng? Sau khi d ng c dã du c d t vào, b n nên ngh ngoi trong b nh vi n ho c phòng khám n a gi . Ð ng t lái xe v nhà - trong tru ng h p b n c m th y m t. B n có th c n dùng aspirin (ví d nhu Aspro clear) ho c Paracetamol (ví d nhu Panadol) trong vài gi sau, b i vì r t có th b n s th y dau. Dùng m t mi ng lót thích h p, vì có kh nang b n s m t m t ít máu vào dêm dó và kéo dài vài ngày sau. (Cá nhân, tôi khuyên b n không dùng tampons cho d n khi k kinh ti p theo c a b n.) V y còn ‘chuy n dó’ thì sao? Tôi dã du c bi t d n m t ho c hai tru ng h p các bà sau khi xu t vi n dã có giao h p ngay sau khi v a m i ti n hành d t vòng, nhung tôi có l i khuyên chung là b n nên d d ng c du c c d nh trong vòng 24 gi tru c khi làm Created by maimai1tinhyeu

http://dany3.com chuy n dó. Có b t k tr ng i nào v i IUD? Có m t vài v n d g p ph i khi dùng IUD B t ng ra ngoài Ðáng ng c nhiên ít ngu i bi t r ng IUDs thu ng b 't ng ra' - có nghia là, chúng có th di ra ngoài! ( m t s b nh vi n, t l vòng b ra ngoài cao là 10 ph n tram.). Ðây là lý do vi c ki m tra âm d o c a b n thu ng xuyên b ng tay, d d m b o r ng IUD không 'dang di xu ng'. B n s có th c m th y các s i dây không ph i là cái vòng - khó có th ch m du c. Ðâm vào thành t cung Hi m khi, d ng c d t dâm xuyên qua thành t cung. Thu ng di u này ch x y ra khi dang ti n hành d t vòng. Ðâm vào thành t cung là tru ng h p kh n c p, v y n u b n c m th y dau ph n du i c a d dày, hãy liên l c v i m t bác si ngay l p t c. Nhi m trùng Nhi m trùng thu ng g p hon m t ít trong s nh ng ngu i s d ng IUD, và r t thu ng gây ra các tri u ch ng trong ba tu n sau khi d t vòng. Ngày nay thu ng nghi d n vi c nh ng ngu i ph n này dang mang m t b nh nhi m trùng do tình d c, ch ng h n nhu Chlamydia, và vi c d t vòng làm cho nó bùng phát lên. N u b n ti t ra m t ch t nh y có mùi hôi, dau ho c s t, hãy h i bác si ngay. Thai l c ch IUD ngan thai làm t trong t cung r t t t. Vì v y, n u m t ngu i dang d t vòng có thai, có kh nang trên trung bình là s có thai ngoài t cung. Các tri u ch ng là dau vùng b ng du i và ch y máu; hãy liên l c ngay v i bác si n u các tri u ch ng trên x y ra. Kh nang sinh s n có v n d Ði u này không thu ng x y ra tr khi b n không may b m t b nh nhi m trùng. Bao lâu tôi nên ti n hành ki m tra? T i Vuong qu c Anh, vi c ki m tra b i m t bác si ho c y tá thu ng du c làm kho ng sáu tu n sau khi d t vòng. Sau dó, ki m tra m t nam m t l n là d . Created by maimai1tinhyeu

http://dany3.com Nhung d ng ng n ng i tr l i phòng m ch s m hon n u b n dang g p v n d ví d , n u nh ng ngày hành kinh c a b n làm b n khó ch u. Bao lâu s IUD cu i cùng c a tôi? M t s vòng coil và vòng loop ban d u dã du c thi t k d du c dùng vinh vi n, và m t s ph n v n dang s d ng các d ng c này. Nhung t t c IUDs c a Anh ngày nay có h n dùng t 5 nam d n10 nam, b i vì chúng d n d n b 'tu t ra'. Vào g n cu i h n dùng dó, b n c n ph i thay d i IUD - ho c n u b n thích, b n có th chuy n sang m t bi n pháp tránh thai khác. Viên thu c sáng hôm sau (mà nên th c s du c g i là 'viên h u giao h p’) có th du c s d ng d n ba ngày sau khi giao h p. The IUD cung có th du c s d ng sau khi dã giao h p. M t vòng có th du c d t vào nhu m t tru ng h p tránh thai kh n c p, cho d n nam ngày sau khi x y ra tình d c không an toàn. Nó ho t d ng t t, nhung không ph i là 100 ph n tram có hi u qu . Th t không may, có nhi u khó khan d d t vòng hon là u ng viên thu c sáng hôm sau. N u b n g p khó khan, th g i d n m t phòng khám k ho ch hóa gia dình.

Created by maimai1tinhyeu

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.