P. 1
XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

|Views: 65|Likes:
Được xuất bản bởiNhị CôngTử

More info:

Published by: Nhị CôngTử on Mar 23, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

1.

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất, đặc điểm, quan điểm, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. - Xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. II. NỘI DUNG 2.1 Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 2.1.1 Một số khái niệm - Quốc phòng toàn dân: + Là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, của dân”, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lưc, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hoà bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực đế quốc, phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. + “Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước được xây dựng trên nền tảng nhân lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn diện độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.” - An ninh nhân dân: + Là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân tiến hành, lực lượng an ninh nhân dân làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách, nhằm đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, cùng vói toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Viêt nam xã hội chủ nghĩa.” + Bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam có vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. An ninh quốc gia có nhiêm vụ : đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân”. Nền an ninh là sức mạnh về tinh thần,vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh nhân dân làm nòng cốt. 2.1.2 Vị trí: - Xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân vững mạnh là tạo ra sức mạnh để ngăn ngừa đẩy lùi đánh bại mọi âm mưu hành động xâm hại đến mục tiêu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định: “Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn coi trọng quốc phòng an ninh, coi đó là nhiệm vụ chiến lược gắn bó chặt chẽ”. 2.1.3 Đặc trưng: Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của ta có những đặc trưng: - Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng. Đặc trưng thể hiện sự khác nhau về bản chất trong xây dựng nền quốc phòng an ninh của những quốc gia có độc lập chủ quyền đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với các nước khác. Chúng ta xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân vững mạnh là để tự vệ, chống lại thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. - Đó là nền quốc phòng, an ninh vì dân, của dân và do toàn thể nhân dân tiến hành. Đặc trưng vì dân, của dân, do dân của nền quốc phòng, an ninh nước ta là thể hiện truyền thống, kinh nghiệm của dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Đặc trưng vì dân, của dân, do dân và mụch đích tự vệ của nền quốc phòng an ninh cho phép ta huy động mọi người, mọi tổ chức, mọi lực lượng để thực hiện xây dựng nền quốc phòng, an ninh luôn xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân dân, là đặc trưng trong đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Đó là nền quốc phòng, an ninh có sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành. Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng, an ninh nước ta tạo thành bởi rất nhiều yếu tố như chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, khoa học, quân sự, an ninh…cả ở trong nước, ngoài nước, của dân tộc và thơì đại, trong đó những yếu tố bên trong của dân tộc bao giờ cũng giữ vai trò quyết định. Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là cơ sở, tiền đề và là biện pháp để nhân dân đánh thắng kẻ thù xâm lược. - Nền quốc phòng, an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại. Việc tạo ra sức mạnh

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh. Từ đặc trưng của nền quốc phòng.2 Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng tiềm lực quốc phòng. an ninh hiện đại là một tất yếu khách quan. tiềm lực khoa học. đối với chế độ xã hội chủ nghĩa. bảo vệ Đảng. nâng cao cảnh giác cách mạng. công nghệ và xây dựng tiềm lực quân sự. Tiềm lực quốc phòng. an ninh. Phải kết hợp hữu cơ giữa quốc phòng. Tiềm lực chính trị tinh thần là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh quốc phòng. từng bước trang bị hiện đại cho các lực lượng vũ trang nhân dân. sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô. bảo vệ sự nghiệp đổi mới. kinh tế. bảo vệ Tổ quốc trong mọi.Tiềm lực chinh trị tinh thần được biểu hiện ở năng lực lãnh đạo của Đảng. có tri thức với vũ khí trang bị kỹ thuật hiên đại. tinh thần. giặc ngoài để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm quân đội nhân dân. an ninh ở nước ta thì lực lượng quốc phòng. qui hoạch. an ninh là những con người.Xây dựng tiềm lực kinh tế: + Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân. . Nhằm bảo vệ vững xã hội chủ nghĩa chắc độc lập chủ quyền. xã hội. công nghệ. bảo vệ Tổ quốc Viêt nam xã hội chủ nghĩa. tình huống. mọi ngành. tài chính có thể huy động thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. phát triển đất nước theo định hướng 2. sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đât nước. an ninh toàn diện phải đi đôi với xây dựng nền quốc phòng. mọi cấp. dân quân tự vệ. khoa học. an ninh với các mặt hoạt động xây dựng đất nước. . của các lực lượng vũ trang nhân dân sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.2. Nhà nước. nhưng tập trung ở tiềm lực chính trị. thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. dân tộc. nền tảng của tiềm lực quân sự. tiềm lực kinh tế. xã hội. tiềm lực kinh tế tiềm lực khoa động để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. giữ vững ổn định chính trị. an ninh. Giữa nền quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân chỉ khác nhau về phương thức tổ chức lực lượng. niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng. 2. 2.1 Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân. vật lực. an ninh nhân dân là khả năng về kinh tế của đất nước có thể khai thác. an ninh. hoạt động cụ thể.2 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân. phải thường xuyên và tiến hành đồng bộ. giữ vững ổn định chinh trị. tổ chức và những cơ sở vật chất tài chính đảm bảo cho các lực lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu của quốc phòng. các tổ chức chính trị. huy động nhằm phục vụ cho quốc phòng. văn hoá. công an nhân dân từng bước hiện đại. tinh thần của nền quốc phòng toàn dân. công an nhân dân . an ninh là xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu của quốc phòng an ninh.2. an ninh tư tưởng văn hoá. tiềm lực quân sự. an ninh. an ninh là khả năng về nhân lực.Xây dựng tiềm lực chính trị. Kết hợp giữa xây dựng con người có giác ngộ chính trị. trật tự an toàn xã hội. kinh tế. an ninh được thể học. Lực lượng quốc phòng. ngăn chặn nguy cơ chiến tranh. địa phương. an ninh. Xây dựng khôi đai đoàn kết toàn dân. thống nhất từ trong chiến lược. an ninh. kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng. an ninh nhân dân là khả năng về chinh trị. tinh thần. Phát triển công nghiệp quốc phòng. . đều phải chống thù trong. an ninh.Xây dựng lực lượng quốc phòng. an ninh kinh. + Xây dựng tình yêu quê hương đất nước. ổn định. an ninh. quân sự. quản lý của nhà nước. an ninh. Xây dưng quân đội nhân dân. môi trường hoà bình. bảo vệ lợi ích quốc gia.xã hội và những tổ chức khác trong đời sống xã hội đã được phép thành lập và quần chúng nhân dân.Tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. hoàn cảnh. an ninh. quản lý điều hành của nhà nước. an ninh. có tác động to lớn đến hiệu quả xây dựng và sử dụng các tiềm lực khác.Thực hiện tốt giáo dục quốc phòng. văn hoá.quốc phòng. an ninh ngày càng vững mạnh Tiềm lực quốc phòng. ý chí quyết tâm của nhân dân. đẩy lùi. an ninh nhân dân vững mạnh hiện nay. an ninh.3 Xây dựng tiềm lực quốc phòng. Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. tinh thần + Tiềm lực chính trị.Tạo sức mạnh tổng hợp cả về chính trị. an ninh với hoạt động đối ngoạị. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. công nghệ để giữ vững hoà bình. kế hoạch xây dựng. là cơ sở. tinh thần có thể huy động tạo nên sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. an ninh nhân dân vững mạnh hiện nay .2. hoạt động của cả nước cũng như từng vùng.Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với an ninh nhân dân Nền quốc phòng và nền an ninh nhân dân của chúng ta đều được xây dựng nhằm mục đích tự vệ. quân sự. an ninh là tập trung xây dựng tiềm lực chính trị. an ninh mà phải huy động được sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị. an ninh của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bao gồm lực lượng toàn dân (lực lượng chính trị) và lực lượng vũ trang nhân dân. an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa 2. theo mục tiêu cụ thể được phân công mà thôi. Xây dựng nền quốc phòng. Lực lượng chính trị bao gồm: các tổ chức trong hệ thống chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh. khoa học. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. an ninh không chỉ ở sức mạnh quân sự.Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn . miền. bảo vệ an ninh chính trị. .

là cơ sở vật chất của các tiềm lực khác.dân. không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho các lực lượng vũ trang nhân dân. an ninh được xây dựng trên nền tảng của các tiềm lực chính trị. bồi dưỡng. tạo chỗ dựa vững chắc cho thế trận quốc phòng. kỹ thuật. 2. + Tiềm lực quân sự. . an ninh. an ninh. 2. phát triển công nghiệp quốc phòng. đường lối. vật lực. tài lực của quốc gia có thể huy động cho quốc phòng. đất nước. chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. an ninh là tổ chức bố trí lực lượng.Xây dựng tiềm lực quân sự.Tiềm lực khoa học.4 Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. an ninh cho chiến tranh Tiềm lực quân sự. trang bị kỹ thuật hiện đại cho quân đội và công an. Do đó.khoa học xã hội-nhân văn) và công nghệ của quốc gia có thể khai thác. công nghệ quốc gia. Do đó. hiện đại hoá đất nước. an ninh của nền quốc phòng toàn dân .3 Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân.Xây dựng tiềm lực khoa học. công nghệ của nền quốc phòng toàn dân. . công nghệ được biểu hiên ở: Số lượng. an ninh nhân dân được biểu hiện ở nhân lực. trực tiếp sức mạnh quân sự. tinh thần. an ninh. an ninh nhân dân gồm: + Phân vùng chiến lược về quốc phòng. nghĩa vụ công dân đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. thủ đoạn của địch. huy động phục vụ cho quốc phòng. nghệ thuật quân sự trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc hiện nay và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng. sức của trên các lĩnh vực đời sống xã hội và nhân dân có thể huy động phục vụ cho nhiệm vụ quân sự. phải huy động tổng lực các khoa học.Thế trận quốc phòng. tổ chức phòng thủ dân sự kết hợp cải tạo địa hình với xây dựng hạ tầng và các công trình quốc phòng. an ninh làm nòng cốt để nghiên cứu các vấn đề khoa học quân sự. chế độ xã hội chủ nghĩa. an ninh cho chiến tranh. an ninh được biểu hiện ở khả năng duy trì và khônng ngừng phát triển trình độ sẵn sàng chiến đấu. an ninh kết hợp với vùng kinh tế trên cơ sở qui hoạch các vùng dân cư theo nguyên tắc bảo vệ đi đôi với xây dựng đất nước + Xây dựng hậu phương. an ninh nhân dân vững chắc .an ninh nhân dân là khả năng về vật chất và tinh thần có thể huy động tạo thành sức mạnh phục vụ cho nhiệm vụ quân sự. khoa học công nghệ. pháp luật của Nhà nước về quốc . kinh tế. coi trọng giáo dục tình yêu quê hương. cơ sở vật chất kỹ thuật có thể huy động phục vụ cho quốc phòng. hiện đại hoá đất nước với quá trình tăng cường vũ khí trang bị cho các lực lượng vũ trang nhân dân. an ninh và tính cơ động của nền kinh tế đất nước trong mọi điều kiện hoàn cảnh. xây dựng nền kinh tế độc lập. xây dựng tiềm lực quân sự. an ninh nhân dân là tạo nên khả năng về khoa học. an ninh nhân dân. *Bố trí lực lượng luôn đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho đất nước về mọi mặt. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng. Đồng thời phải thực hiện tốt các công tác đào tạo. công nghệ: + Tiềm lực khoa học công nghệ của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là khả năng về khoa học(khoa học tự nhiên.2. Có kế hoạch chuyển sản xuất từ thời bình sang thời chiến và duy trì sự phát triển của nền kinh tế. cần tập trung vào: đẩy mạnh công nghiệp hoá. âm mưu. an ninh + Tiềm lực quân sự.1Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng. nguồn dự trữ về sức người.Tiềm lực kinh tế tạo sức mạnh vật chất cho nền quốc phòng toàn dân. an ninh. an ninh phải toàn diện. Do đó. sẵn sàng động viên thời chiến. an ninh nhân dân là tạo nên khả năng về kinh tế của đất nước. huy động để phục vụ cho quốc phòng. + Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) tạo nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân. về sửa chữa cải tiến sản xuất các loại vũ khí trang bị. * Gắn quá trình công nghiệp hoá. .CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. + Triển khai các lực lượng trong thế trận. an ninh. công nghệ của quốc gia có thể khai thác. an ninh. cần tập trung vào: * Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện. là biểu hiện tập trung. * Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. an ninh của nhà nước giữ vai trò nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. an ninh.3. an ninh nhân dân hiện nay 2. an ninh. *Tăng cường nghiên cứu khoa học quân sự. bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. an ninh… + Xây dựng tiềm lực khoa học. tự chủ. năng lực và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân. an ninh và năng lực ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học có thể đáp ứng yêu cầu quốc phòng. quan điểm của Đảng . an ninh là nhân tố cơ bản. Nội dunng giáo dục quốc phòng.an ninh Thực hiện Chỉ thị 12. + Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân. trong đó khoa học quân sự. an ninh nhân dân. sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ khoa học. Kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế với cơ sở hạ tầng quốc phòng. Tiềm lực quân sự.Nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. tiềm lực mọi mặt của đất nước và của toàn dân trên toàn bộ lãnh thổ theo yêu cầu của quốc phòng. an ninh.

an ninh và chủ động tham gia các hoạt động về quốc phòng. an ninh do nhà trường và địa phương triển khai. từng nghành.nhạn thức rõ âm mưu. tổ chức và nhân dân đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. an ninh. giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Ðảng. tự lực tự cường và ngày càng hiện đại. là nền quốc phòng của dân. xây dựng tiềm lực mọi mặt. Nhà nước và nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay. hoạt động chóng phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Chấp hành nghiêm quy chế 107/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp quân đội với công an và nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó tự giác. Tổ chức phân công cán bộ chuyên trách để phát huy vai trò tham mưu trong tổ chức. sự xuất hiện loại hình chiến tranh mới. đặc biệt chú trọng khi xử trí các tình huống phức tạp.3.phòng.3. chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao. 2. Điều chỉnh cơ ấu quản lý Nhà nước về quốc phòng.mọi tổ chức biết tự bảo vệ trước sự chống phá của các thế lực thù địch. tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế . tích cực luyện tập các kỹ năng quân sự. thực hiện cônng tác quốc phòng. Ngày nay. đối ngoại. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là xây dựng cả lực lượng và thế trận. mọi tổ chức. 2.Trình bày mục đích nhiệm vụ xây dưng nền quốc phòng toàn dân. hành động phá hoại của các thế lực thù địch. 2. an ninh.tinh thần. sự chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" kết hợp với bạo loạn lật đổ đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh. phương pháp giáo dục tuyên truyền để nâng cao hiệu quả. độc lập tự chủ. an ninh. xã hội. nắm vững kiến thức quốc phòng. Phải vận dụng nhiều hình thức. làm thất bại mọi âm mưu. an ninh nhân dân.Làm cho mọi người. sự quản lý của Nhà nước. quốc phòng. toàn dân đánh giặc". Đối với sinh viên phải tich cực học tập nâng cao hiểu biết về mọi mặt. từng địa phương. an triển khai thực ninh nhân dân. "tính linh hoạt" của nền quốc phòng toàn dân trở nên rất cao. đáp ứng mọi yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. trách nhiệm công dân cho sinh viên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. an ninh. Cụ thể hoá các nội dung lãnh đạo về quốc phòng. tư tưởng. "bức thành đồng". đặc biệt là tiềm lực chính trị . phát huy sức mạnh tổng hợp về chính trị. do dân và vì dân. Liên hệ thực tiễn và trach nhiệm của bản thân ? Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh ND. tạo ra những "tấm lưới sắt". những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới. Nền quốc phòng toàn dân nước ta vừa phải có khả năng ngăn chặn. an ninh của bộ máy nhà nước các cấp từ Trung ương đến cơ sở. khi chiến tranh xảy ra thì thực hiện chiến tranh nhân dân "cả nước một lòng.3 Nâng cao ý thức. toàn diện. chất lượng giáo dục quốc phòng. sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính uỷ. an ninh. Mọi công dân.2 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.xã hội. Nền quốc phòng nước ta là nền quốc phòng toàn dân. đặc trưng nền quốc phòng toàn dân. mọi công dân đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. chinh trị viên trong quân đội nhân dân Việt Nam. nhiệm vụ quốc phòng đượcmở rộng. trách nhiệm hiện cửa các cơ quan. an ninh nhân dân Xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Ðó là sức mạnh vô địch của nhân dân ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. kinh tế. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.Củng cố quốc phòng. "thiên la địa võng" bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong điều kiện đó.Nêu vị trí. ổn định. an ninh và bổ xung cơ chế hoạt động của từng cấp. văn hóa. lượng đều phải tham gia theo phạm và khả năng của mình. của cả hệ thống chính trị cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. trong đó xây dựng thế trận có tầm quan trọng đặc biệt. trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa kinh tế. an ninh nhân dân là trách nhiệm của toàn dân. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới đang tập trung thực hiện tốt những vấn đề cơ . vừa phải giữ vững môi trường hòa bình. an ninh nhân dân vững mạnh. Thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới phải đáp ứng yêu cầu: Khi chưa xảy ra chiến tranh thì toàn dân hăng hái lao động sản xuất. đồng thời phải có đủ sức mạnh ngăn chặn.

mà còn phải triển khai cụ thể và thực hiện tốt ở từng địa phương. đồng thời phải phù hợp tính chất đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động.an ninh ở địa phương. Ðược xây dựng vững mạnh về mọi mặt theo kế hoạch chung. Sự kết hợp đó phải bảo đảm sử dụng có hiệu quả mọi lực lượng vật chất và tinh thần. Cấp ủy và chính quyền các cấp không chỉ lãnh đạo. Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm trên của Ðảng trong xây dựng thế trận quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình của nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị là một nội dung cốt lõi của việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố). an ninh và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng. xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân trong thế trận chung bảo vệ Tổ quốc. Ðây là vấn đề rất cơ bản để bảo đảm hệ thống chính trị đủ sức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo. thời chiến để bảo vệ lãnh thổ. Không có cơ sở kinh tế vững mạnh. quản lý. Xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải bảo đảm sự thống nhất và kết hợp hài hòa. điều hành và chỉ huy thống nhất"(3). kinh tế . Kinh tế .xã hội với củng cố quốc phòng. Ðiều đó đòi hỏi trong phát triển kinh tế phải tính đến nhu cầu quốc phòng. chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế . vừa nằm trong thế trận liên hoàn phòng thủ quốc gia. đặc biệt đối với các cấp ủy đảng. thế trận an ninh nhân dân và các hoạt động đối ngoại nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. mà còn lãnh đạo. kinh tế.an ninh. an ninh mà còn cả về chính trị. cần tập trung sức xây dựng các "trụ cột" cơ bản của khu vực phòng thủ: chính trị . Sự vững chắc của khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) được quyết định bởi sự vững mạnh của hệ thống chính trị. tổ chức xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc. góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân của đất nước. đặc biệt chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch. nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp tại chỗ. thế trận an ninh nhân dân cả nước. Khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) là một "tổ chức quốc phòng . Ðảng ta nhấn mạnh: "Củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân. Việc kết hợp phát triển kinh tế . chỉ đạo công tác quốc phòng.xã hội là cốt "vật chất" bảo đảm sự vững chắc của khu vực phòng thủ. thị xã. Hai là.Ư 8 (khóa IX). tự lực ngăn chặn và đối phó hiệu quả mọi tình huống cả thời bình. độc lập. nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh. được xây dựng trên địa bàn lãnh thổ cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).xã hội và quốc phòng . Tại Hội nghị T. thành phố. . Xây dựng khu vực phòng thủ là xây dựng tỉnh (thành phố) vững mạnh không chỉ về quốc phòng.nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân. an ninh của khu vực phòng thủ. không tách rời nhau. an ninh. Sự kết hợp giữa quốc phòng và an ninh là sự gắn kết giữa hai lĩnh vực cơ bản trong thực hiện cùng một mục tiêu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. xây dựng hệ thống chính quyền các cấp vững mạnh toàn diện. chặt chẽ giữa thế trận quốc phòng toàn dân.tinh thần. xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) . quy hoạch phát triển kinh tế phải trên cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng. là nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân. Phải phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội và công an trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. gây ra những xáo động về xã hội thì cũng không thể xây dựng được khu vực phòng thủ vững chắc. huyện (quận. cần tập trung sức xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị. văn hóa. bảo vệ tiềm lực mọi mặt của địa phương. bảo vệ chế độ. bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Ðại hội X của Ðảng khẳng định: "Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân"(2). xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc" (1). việc bố trí. Sự kết hợp đó không chỉ thực hiện ở tầm vĩ mô. Trước sự phát triển của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình mới. thành phố thuộc tỉnh). hoạt động theo cơ chế lãnh đạo. quốc phòng và an ninh của nước ta ngày càng quan hệ chặt chẽ. chính quyền và các tổ chức chính trị . hoặc sự phát triển kinh tế không đúng định hướng. an ninh trong khu vực phòng thủ. Khu vực phòng thủ vừa phải bảo đảm yêu cầu bảo vệ và tác chiến trên địa bàn toàn tỉnh (thành phố). Ðó là một bộ phận hợp thành.bản sau: Một là. Ðể đáp ứng nhiệm vụ đó. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. vững mạnh. xã hội.xã hội ở cơ sở. an ninh là nội dung đặc biệt quan trọng trong xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng. an ninh vững chắc trên địa bàn. thống nhất.xã hội. cơ sở. cả con người và trang bị.

chúng ta đã xây dựng được hệ thống các khu kinh tế .nội dung quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng.kinh tế vừa có vị trí quan trọng trong thế trận quốc phòng ở vùng sâu. biển đảo" (7).xã hội. Thực chất xây dựng "thế trận lòng dân" là khơi dậy. Các khu kinh tế . vững mạnh cả về chính trị. Xây dựng Ðảng trong sạch. đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. biên giới. cần "Tiếp tục phát triển các khu kinh tế .kinh tế mang lại những hiệu quả to lớn về kinh tế . quy tụ và phát huy chính trị .kinh tế là nội dung quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng bảo vệ Tổ quốc hiện nay.quốc phòng. biển đảo. xây dựng Ðảng thật sự trong sạch. vấn đề quan trọng là cần thực hiện tốt hơn nữa các chính sách. Hiện nay. cùng vận động chi phối quá trình phát triển của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. xây dựng các khu kinh tế . chiến sĩ có thể yên tâm gắn bó với đơn vị lâu dài. ngang tầm với nhiệm vụ là đòi hỏi bức thiết của tình hình. xã hội là tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân và "phên dậu" bảo vệ Tổ quốc ở vùng sâu. đảng viên. vấn đề chống quan liêu. Ðây là nét đặc sắc trong nghệ thuật giữ nước. khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị. văn hóa. định cư và sinh sống ở vùng sâu. trong những năm tới. Xây dựng các khu kinh tế . bảo vệ Tổ quốc. xây dựng cơ sở chính trị . .tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trong thế trận quốc phòng .Ba là. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ðại hội IX của Ðảng nhấn mạnh: "Xây dựng cơ sở chính trị . phát huy truyền thống cách mạng. tham nhũng. chế độ tạo điều kiện cho cán bộ. kinh tế.quốc phòng. góp phần quan trọng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân. lối sống trong một bộ phận cán bộ. có đội ngũ cán bộ. đang là vấn đề nhức nhối. đạo đức. Ðây là một nhiệm vụ mới và đang trong quá trình phát triển. tập trung vào các địa bàn trọng điểm chiến lược và các khu vực nhạy cảm trên biên giới đất liền. Nhà nước và chế độ là yêu cầu và biện pháp quan trọng của chiến lược xây dựng quốc phòng trong tình hình mới. Xây dựng các khu kinh tế . biên giới. Ðó là mối quan hệ biện chứng thống nhất. là mục tiêu.an ninh. chống ngoại xâm của dân tộc. ven biển. vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó. chế độ đối với lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở vùng sâu. tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị. biển đảo. địa bàn chiến lược. đoàn kết nhất trí cao. chúng ta "phải dành nhiều công sức tạo được sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Ðảng. biên giới. TRONG thời gian tới. Ðảng lại là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. nâng cao khả năng quốc phòng. Do đó.an ninh là chủ yếu. xây dựng "phên dậu" vững chắc bảo vệ Tổ quốc. Ðây là nhiệm vụ then chốt. tệ quan liêu. lập gia đình. những mưu toan thôn tính.quốc phòng. chú ý chế độ phụ cấp ưu đãi.xã hội và quốc phòng . chế độ luân chuyển công tác. củng cố mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân. gắn phát triển kinh tế . Thực hiện các chính sách. Ðến nay. vững mạnh. gắn bó mật thiết với nhân dân. góp phần tạo nên các khu dân cư dọc biên giới. đến lượt mình. Bốn là. vùng xa. Cần thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ Ðảng và xây dựng Ðảng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng.. quốc phòng .quốc phòng. quốc phòng . nơi biên giới.quốc phòng.kinh tế . vùng xa. lối sống trong một bộ phận cán bộ.an ninh trên các vùng trọng yếu.quốc phòng. bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Ðảng. đạo đức.xã hội của nền quốc phòng toàn dân đòi hỏi phải tạo dựng được "thế trận lòng dân" vững chắc. vùng xa. củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng. "thế trận lòng dân" . biển đảo. giải pháp đặc biệt quan trọng của việc xây dựng "thế trận lòng dân". có phương thức lãnh đạo khoa học. Xây dựng cơ sở chính trị .xã hội với củng cố quốc phòng . xâm lược từ bên ngoài. thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Ðể thực hiện chủ trương này. bảo vệ Tổ quốc. tham nhũng. nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. tư tưởng và tổ chức. đảng viên cần được xem xét như là một yêu cầu. quốc phòng kinh tế vững mạnh về chính trị. nơi biên giới. vùng xa. Ðại hội X xác định rõ: "Xây dựng "thế trận lòng dân" làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc" (5).an ninh chung. quốc phòng .xã hội. có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta" (6). phản ánh sâu sắc bản chất và sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân nước ta trong thời kỳ mới. ngăn chặn những hành động phá hoại. coi trọng xây dựng thế trận trên các địa bàn chiến lược trọng yếu" (4).. vừa có ý nghĩa chiến lược đối với thế trận quốc phòng chung của cả nước. các khu quốc phòng . xây dựng các khu quốc phòng kinh tế với mục tiêu tăng cường quốc phòng .

các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ dã tâm chống phá cách mạng Việt Nam. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là xây dựng cả lực lượng và thế trận. toàn dân giữ gìn an ninh. toàn diện. có thể thấy rõ ý thức. hải đảo. bảo đảm môi trường ổn định. tăng cường nhất là trên các hướng. thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. sức mạnh của riêng các lực lượng vũ trang. biển. thủ tiêu chế độ Xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Song sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân đã được tăng cường một cách toàn diện. . thống nhất. của cả hệ thống chính trị cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. trật tự an toàn xã hội.Nền quốc phòng toàn dân-an ninh nhân dân 20 năm qua. toàn vẹn lãnh thổ và định hướng Xã hội chủ nghĩa. có khả năng đối phó thắng lợi với mọi tình huống chiến tranh nếu xảy ra. sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. an ninh ở cơ sở. Đây là thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Ngày 17/10/1989. chúng ta đang tiếp tục chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân. là nền quốc phòng của dân. nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. gắn với sức mạnh của nền an ninh nhân dân. an ninh nhân dân được nâng cao. đánh dấu bước phát triển mới về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Từ đó./. theo nguyện vọng của nhân dân cả nước. nơi biên giới. tư tưởng. đảo. đặc biệt là tiềm lực chính trị . bảo đảm an ninh quốc gia. cả chiến tranh thông thường. xây dựng tiềm lực mọi mặt. đề cao trách nhiệm công dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. địa bàn hoạt động. toàn vẹn lãnh thổ và định hướng Xã hội chủ nghĩa. Các lực lượng vũ trang nhân dân làm tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập. phát huy sức mạnh tổng hợp về chính trị. hoà bình và an ninh cho sự phát triển đất nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định lấy ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là ngày Hội quốc phòng toàn dân. thống nhất. hoà bình và an ninh cho sự phát triển đất nước. Phát huy những thành tựu đạt được 20 năm qua. toàn vẹn lãnh thổ. Thực tiễn hơn 20 năm qua chứng tỏ rằng. gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. có thể nhận thấy chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. toàn diện biểu hiện cụ thể ở chỗ. do dân và vì dân. chúng ta đã giữ vững độc lập chủ quyền. quốc phòng và an ninh được tăng cường”. phản ánh sâu sắc tính toàn dân. mà còn bởi sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân. chúng ta đã phát triển mạnh mẽ các phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nhờ đó. được tạo điều kiện và hợp lực bởi sức mạnh của nền kinh tế. văn hóa. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng. Tính toàn dân. bảo đảm môi trường ổn định. xã hội. trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân. độc lập tự chủ. văn hóa. Nền quốc phòng nước ta là nền quốc phòng toàn dân. an ninh. làm thất bại nhiều âm mưu. Đây là thành tựu cơ bản. các địa bàn chiến lược trọng yếu. xã hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đánh giá thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là: “Tình hình chính trị-xã hội cơ bản ổn định. Chúng ta đã giữ vững độc lập chủ quyền. Nhìn lại 20 năm thực hiện ngày Hội quốc phòng toàn dân. cũng như chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao với mọi quy mô. tự lực tự cường và ngày càng hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng làm cho sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân trong sự gắn bó với nền an ninh nhân dân cả về thế trận và lực lượng được củng cố.tinh thần. trên mọi địa bàn đều ý thức rõ ràng: Hoạt động của mình và ngành mình cũng là góp phần bảo vệ Tổ quốc. chủ quyền. toàn diện và sức mạnh tổng hợp của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hơn 20 năm đổi mới đất nước. mọi người dân dù hoạt động trong các lĩnh vực. đối ngoại. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được tăng cường không phải chỉ bằng sức mạnh quân sự đơn thuần. Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được thể hiện nhất là trên các địa bàn chiến lược biên giới. quốc phòng. kinh tế. Qua 20 năm thực hiện ngày Hội quốc phòng toàn dân.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->