GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

KHỐI A VÀ B NĂM 2011
I: ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011

môn thi : hóa học, khối B- mã đề : 794
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phần % khối lượng của nitơ trong X là
11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?
A. 10,56 gam
B. 7,68 gam
C. 3,36 gam
D. 6,72 gam
%khối lượng O: 11,864% x 48/14 =40,677%
% khối lượng các kim loại trong muối: 100 – 40,677 -11,864 = 44,492%
Khối lượng KL điều chế được tối đa: 14,16 x 44,492% = 6,72 gam
Câu 2: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong
dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:
A. 4
B. 2
C. 5
D. 3
Câu 3: Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu
được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là:
A. 31 gam
B. 32,36 gam
C. 30 gam
D. 31,45 gam
gọi số mol NaOH là a
chỉ số axit là 7 nên số mol NaOH dùng trung hòa axit (số mol KOH)là: 200 x 7x 10-3/56 = 0,025mol
số mol H2O tạo ra: 0,025 mol
số mol NaOH pứ trieste: a – 0,025  số mol glixerol thu được: (a-0,025)/3
ĐLBTKL: m(chất béo) + m NaOH = m muối + mglixerol + m H2O
200 + 40a = 207,55 + 92 (a-0,025)/3 + 18 x 0,025  a= 0,775  m NaOH = 31 gam
Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp gồm Ag và Cu (hỗn hợp X):
(a) Cho X vào bình chứa một lượng dư khí O3 (ở điều kiện thường)
(b) Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO3 (đặc)
(c) Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2)
(d) Cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl3
Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa còn Ag không bị oxi hóa là:
A. (a)
B. (b)
C. (d)
D. (c)
Câu 5: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc
thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng
phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 2
nNaOH :nEste = 2:1 → đó là este tạo bởi axit và phenol (vì đề cho X là đơn chức)
RCOOR` + 2NaOH → RCOONa + R`ONa + H2 O
0,15
0,3
0,15
mEste =29,7 + 0,15.18 – 12 =20,4 gam → KLPT của este là 136 → CTPT C8H8O2
Các đồng phân của E: C-COO -C6H5; HCOO –C6H4 – CH 3 (có 3 đồng phân o,p,m). Tổng cổng
có 4 đp.
Câu 6: Cho phản ứng : 3 C6H5-CH=CH2 + 10 KMnO4  3C6H5-COOK + 3K2CO3 + 10 MnO2 + KOH +
4H2O
Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng trên là:
A. 27
B. 31
C. 24
D. 34

Câu 7: Cho dãy các oxi sau: SO2, NO2, NO, SO3, CrO3, P2O5, CO, N2O5, N2O. Số oxit trong dãy tác dụng
được với H2O ở điều kiện thường là:
A. 5
B. 6
C. 8
D. 7
Câu 8: Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95% , cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80%
Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%.
Giá trị của x là:
A. 959,59
B. 1311,90
C. 1394,90
D. 1325,16
Khối lượng Fe trong gang: 800 x 95% = 760 tấn
x = (760 x 232 /( 56x3)) x 100/80 x 100/99 = 1325,16 tấn
Câu 9: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)
B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)
C. Dung dịch NaOH (đun nóng)
D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)
Câu 10: Cho các phản ứng:
(a) Sn + HCl (loãng) t
(b) FeS + H2SO4 (loãng)
t
(c) MnO2 + HCl (đặc)
(d) Cu + H2SO4 (đặc)
(e) Al + H2SO4 (loãng) (g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4
Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò oxi hóa là:
A. 3
B. 6
C. 2
D. 5
Câu 11: Choxt,tsơ đồ phản ứng :
(1) X + O2 xt,t
axit cacboxylic Y1
(2) X + H2 xt,t
ancol Y2
(3) Y1 + Y2
Y3 + H2O
Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là:
A. anđehit acrylic
B. anđehit propionic
C. anđehit metacrylic D. andehit axetic
Câu 12: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nung NH4NO3 rắn.
(b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc)
(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3.
(d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư).
(e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.
(g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
(h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng).
(i) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư) , đun nóng.
Số thí nghiệm sinh ra chất khí là:
A. 2
B. 6
C. 5
D.4
Câu 13: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- và 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml dung dịch Y
gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết ủa. Giá
trị của z, t lần lượt là:
A. 0,020 và 0,012
B. 0,020 và 0,120
C. 0,012 và 0,096
D. 0,120 và 0,020
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có : 0,1 + 3z = t + 0,04
2+
2nBa =0,012 < nSO4 = 0,02 → nBaSO4 = 0,012 mol → mBaSO4 = 2,796 gam → mAl(OH)3 =
3,732 - 2,796 = 0,936 gam → nAl(OH)3 = 0,012 mol.
+
3+
nOH =0,168, nOH dùng trung hòa H = 0,1 → nOH dùng phản ứng với Al =
0,068>0,012.3=0,036 mol mol OH trong kết tủa → số mol OH trong Al(OH)4 =0,032.
3+
Vậy nAl =nAl(OH)3 + nAl(OH)4 = 0,012 + (0,032 : 4) = 0,02 mol = z → t=0,12
Câu 14: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Na, K, Ba
B. Mg, Ca, Ba
C. Na, K , Ca
D. Li , Na, Mg
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.
B. Ở nhiệt độ thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.
C. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ
0

0

0

0

0

72.28% D.08. anilin D.025x2)/2 = 0. Hòa tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng. propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. anilin.06% D.2 . cần 1. 28. D. Tất cả các tinh thể phân tử đều khó nóng chảy và khó bay hơi. các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. 3.05.2. Trong tinh thể nguyên tử.76% B.0. dư) được 8. Y. rồi thêm tiếp dung dịch chất Y thì thu được chất Z (làm vẩn đục dung dịch). axit clohiđric. thu được O2 và m gam chất rắn gồm K2MnO4. Toàn bộ lượng O2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ. xung quanh mỗi ion đều có 6 ion ngược dấu gần nhất.01 mol phương án D thỏa mãn Câu 18: Hỗn hợp khí X gồm etilen. tinh thể iot đều thuộc loại tinh thể phân tử. (2) ta có : x = 0. Câu 17: Để hiđro hóa hoàn toàn 0. Z lần lượt là: A.5M và HNO3 2M.57% Câu 21: Hòa tan chất X vào nước thu được dung dịch trong suốt.05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. 62. OHC-CH2-CHO và OHC-CHO B.5 Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 tăng bằng mCO 2 + mH2O = 0.12 lít H2 (đktc). 6. natri hiđroxit. 5.896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 là 16.D. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng.42% B. thu được 15. Mặt khác.85 B.385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4.68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO.96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất. 27.08/0.6 (2) Từ các phương trình (1). Thành phần % theo khối lượng của KMnO4 trong X là: A.015 mol . ở đktc). metan. khi cho cũng lượng X trên phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3 thì thu được 8. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tinh thể nước đá.92% C.15% H2O + C → CO + H2 x x x 2H2O + C → CO 2 + 2H2 2y y 2y Theo phương trình và theo giả thiết ta có : 2x + 3y = 0. thu được hỗn hợp chất rắn Y. Trong tinh thể NaCl. phenylamoni clorua. phenylamoni clorua Câu 22: Cho 1. 14. axit clohiđric. Đốt cháy hoàn toàn 0. CH2=C(CH3)-CHO và OHC-CHO D. andehit đơn chức = 0. 7. CH2=CH-CHO và OHC-CH2-CHO nH2 : n hai anđeh it = 2: 1 → Vậy hai anđe hit đều cộng hiđ ro theo tỉ lệ 1: 2 → loại B nAg/ n andehit = 0.3 gam Câu 19: Nhiệt phân 4.3 Đặt công thức chung của các chất là CxH4 → 12x+4 =17 . axit clohiđric. 57.57% C.5. y = 0. CO 2 và H2. Công thức cấu tạo của hai anđehit trong X là: A.82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0.6 D. Giá trị của m là: A.64 gam. Các chất X. phenol. C.2.94% Câu 20: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ. MnO2 và KCl . H-CHO và OHC-CH2-CHO C. 74.7 (1) CO +CuO → CO 2 + Cu H2 + CuO → H2 O + Cu Áp dụng bảo toàn eletron ta có : 2nCO+ 2nH2=2nCu =3nNO → nCO + nH2 = 0. thu được 0. Phần trăm thể tích khí CO trong X là: A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. natri phenolat.2 → loại A và andehit 2 chức có số mol (0. 18. phenol C.18=7.1 Vậy %CO = 28.025 = 3. nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai? A. B.39 C. 2 → x = 2.6 mol → 2x +2y = 0.64 gam Ag.025 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit có khối lượng 1. thu được a mol khí NO (sản phẩm . natri phenolat B.05.44 + 0.

(6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng.2 y mol 2Số mol BaSO4 =0.108 mol → nOH trong kết tủa =0.288 mol → 0.144 mol = nSO4 =1. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2.2y → y= 0.035 ← 0. áp suất). (1). O2 thành O .035 RCHO → 2Ag . thu được 18.4x +0.1M. Tỉ lệ x : y là A. các chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ.06 0.1 = 0.552 gam kết tủa. (2).324 < 0. Tỉ lệ V1 : V2 là: A. Vậy trong hỗn hợp anđehit ban đầu có HCHO HCHO → 4Ag + (NH4)2 CO 3 → CO 2 0. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O. Tên của Z là: A. O2) =mO=88gam → n(O3. (4). 7 : 4 D. (2).5 mol → m(O3. (5) D. thu được 0.288:4) → x= 0. O2) =mO 2CnH2n +3N → 2nCO2 + (2n+3)H2O Mol : 1 n (2n+3)/2 nO =2n+(2n+3)/2 =5. (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng. 3 C.1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. (2). Cu đã phản ứng hết.005 → Tổng số mol e cho tối đa = 0. sau khi các phản ứng kết thúc.12 nOH =0. (5) Câu 24: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M. (3). anđehit propionic B. 1 : 2 Đặt CTPT trung bình của 2 amin là CnH2n +3N → n =4/3 Quy đổi O3. (3) hạ nhiệt độ. nAl(OH)3 = 0.8y. anđehit butiric C.612 → số mol OH trong Al(OH)4 =0. m(O3.15 = 0. (3).06 (dư) + 4H +NO3 + 3e → NO + 2H2O 0. nNO3 = 0. thu được 150 ml dung dịch có pH = z. 2NO + O2 → 2NO2 0. anđehit axetic D. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17. Vậy pH= 1 Câu 23: Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) .21 → x:y=7:4 Câu 25: Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22 .14 ← 0.015 0.108 + (0.36 gam Ag và dung dịch E.4x +0. Cho 1.09 mol. (5) giảm nồng độ SO3.khử duy nhất của N+5). (6) B. Mặt khác.02.015:0.015 Nồng độ mol HNO3 =0. 4 : 3 B. 3 : 2 3+ Số mol Al = 0.833. Trộn a mol NO trên với 0.0075 0. 3 : 4 C. khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33. (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5. O2)= 88:44=2 Vậy V1 :V2 = 1:2 Câu 26: Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z).2 +0. nSO4 = 1. H2O và N2. Cho toàn bộ E tác dụng với dung dịch HCl (dư).89 gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. (4). 1 B. 5 : 3 C.424 gam kết tủa.612 mol. ∆H < 0 Cho các biện pháp : (1) tăng nhiệt độ. (4) C.045 0.784 lít CO 2 (đktc). Giá trị của z là: A.02 .015 0. 4 nCu = 0. (1). nAg =0.015 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 0. (2).015 Ag.8y=0. 3 : 5 B. 2 : 1 D. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận? A. anđehit acrylic Vì cho HCl vào dung dịch sau phản ứng tráng gương có CO 2 chứng tỏ trong dung dịch đó có(NH4)2 CO 3 . sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8. 2 D.005.45 + nH = 0.

06 mol B. 8.43% C.46+0.08 mol D.mH2O =3. 8. sau khi phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là: A.05. n2ancol pư = 0. thu được 2.25 . dung dịch HNO3 Câu 31: Chia hỗn hợp gồm hai đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: . Y lần lượt là: A. 8.035. thu được thể tích của 0.78 gam 46a + 60b = 3.015 mol =nH2O.0.05 mol. Khí Cl2.015 + 0. .07 b = 0.015 ← 0.25 gam hỗn hợp ba ete.23% tổng số nguyên tử. 0. 0. 8. (d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau (e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định (g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen trong phân tử Số phát biểu đúng là A.23= 75. áp suất). sau khi phản ứng kết thúc.77% 0. 3 C.35 → Hai ancol ban đầu là no. P2: nCmH2m+2O (ete) = 0. (b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon. thu được hỗn hợp X. 0. Bột Mg. .92% B.06 = nH2 giải phóng. 20% và 40% P1 :nCO 2 = 0. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3 C. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng.1 mol → Số C TB là 2. Bột Mg. dung dịch HNO3 C.79% 35 % → KLNT trung bình của Cl gần bằng số khối TB = 17 Cl = 100-24.4846 37 Giả sử có 1mol HClO4 → n 17Cl =0. dung dịch HCL B.mete . 0. Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc.4) 100% = 8.56% D. 25% và 35% C.6 lít CO2 (đktc) và 6.56 gam Cr 2O3 (trong điều kiện không có O2). dung dịch NaNO3.5 → Hai ancol là C2H5OH và C3H7OH. đơn chức.37/ (1 + 35. nCnH2 n+1OH = 0.Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 1. 30% và 30% B. 37 Thành phần % theo khối lượng của 17 Cl trong HClO4 là: A. dung dịch HCL D. Hiệu suất của phản ứng tạo ete của X. 2 D.04 Hiệu suất este hóa của X và Y là 40% và 20% Câu 32: Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4. (c) Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.03 →  a + b = 0. dung dịch BaCl2. nóng). (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2 37 35 Câu 29: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: 17 Cl chiếm 24.16 mol Giả sử phản ứng xảy ra vừa đủ thì nCr = 0.37= 35. Hóa hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên. 92% Câu 30: Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là: A. 4 B. dung dịch Na2CO3. Khí Cl2. 4846 + 16.016 lít H 2 (đktc). mối chất có 0.2423 mol 37 % về khối lượng của 17Cl trong HClO4 = 0. dung dịch Na2S. nóng). nH2O = 0. còn lại là 17 Cl .05. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2 D. 40% và 20% D.Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5.2424.3 gam H2O.03 → n2ancol dư = 0.60.09 suy ra nhôm dư.7577.0. nhưng nH2 giải phóng =0. 5 Câu 28: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? A.42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH B.07 m2ancol dư = tổng m2ancol – m2ancol pư ete hóa = 0.30 = 1.89 → R = 27 (C2H3 Câu 27: Cho các phát biểu sau: (a) Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X bất kì. 2423.14 mol C.03 Từ sơ đồ phản ứng và giả thiết ta suy ra : (R+29).78 a = 0. nếu thu được số mol CO 2 bằng số mol H2O thì X là anken.35+0.

Sau tất cả các phản ứng Al chuyển thành NaAlO2 nên suy ra nNaOH = 0. thu được 3x mol CO2 và 1. (1) D. 2 B. (1).Áp dụng bảo toàn electron: Khi nhôn phản ứng với Cr2O3 : 3. chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất. Vậy x = 0. 75% X + O2 3 H2O  số mol X = 1/3 số mol H2O = 0.08 mol.08 0.04 → 0.0 B2− . sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. thu được 11. (3). Số phát biểu đúng là: A. 3 Câu 36: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt. 27.08 Câu 39: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là: .06 mol 2CO 2 +2OH → CO3 .4 C.14:0. tơ capron. tơ nitron. 1 C.82 gam kết tủa. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit? A.06 ← 0. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là: A.4M Câu 34: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. (3) .01  86a + 74b = 3. 6 B. mỹ phẩm.2M và KOH x mol/lít .nAl phản ứng = 2. (3) Câu 38: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat.14 mol. tổng số mol metyl axetat và etyl fomat ( 2 chất đồng phân) là b a + b = 0. (2). tạo phức màu xanh lam. (2) B. 72.6.06 ← 0. metyl axetat và etyl fomat.8x mol H2O.3nC r2O3 → nAl pư = 0. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư). toluen và stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hóa học. C. 1. dễ tan trong nước. (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni. chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom. Câu 33: Hấp thụ hoàn toàn 2.6 − − Nhận thấy nCO2 + nCO 3 ban đầu = nHC O 3 + nBaC O3 → nHCO 3 = 0. tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín. D.04 mol gọi số mol vinyl axetat là a.08 mol. (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit. 1. (1). thu được 2. Câu 35: Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat. 1. Đốt cháy hoàn toàn 3.02 mol Vậy tổng số mol Al là 0. 1. 25% B. Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M. glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2.06 mol Khi nhôm dư và Al2O3 phản ứng vơi HCl : 3nAl dư + 2nCr = 2nH2 → nAl dư = 0. H2O tạo nên từ -OH trong nhóm -COOH của axit và H trong nhóm -OH của ancol. Để phân biệt benzen. 4 D. B. 3 C. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là: A. (3) C. (1).08 gam X. Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH.1 = 1. (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit (c) Trong dung dịch. (2) CH3COOH. tơ nilon-6.24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0. được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. 5 Câu 37: Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol : (1) H 2NCH2COOH. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp).08% D.2 D. Giá trị của x là: A. (2). (3) CH3CH2NH2.04  a = 0.16 gam H2O. đun nóng) tạo sobitol. CO2 + OH → HCO3 mol: 0. 4 D.06 - Vậy nOH = 0. Tất cả các este đều tan tốt trong nước. tơ visco. (2) . không độc.92% C. (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

Thiếc có thể dùng để phủ lên bề mặt của sắt để chống gỉ. từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Số đồng phân cấu tạo của C5H10 phản ứng được với dung dịch brom là: A. 7 Ba đồng phân xicloankan và 5 đồng phân anken Câu 42: X là hỗn hợp gồm H2 và hơi của hai anđehit (no. 5 Câu 46: Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH. 20. đơn chức.2 D. NH4Cl. 40% D. Giá trị của m là A. 2. 6 B. (NH4)2CO3. mạch hở.24 0. vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? A. Al2O3. Zn. Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.4 B.03 m =0. được V lít H 2 (đktc).25 D. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni). 13. 3 C. Trong y học. 4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl. Thu lấy toàn bộ các ancol trong Y rồi cho tác dụng với Na (dư). chữa bệnh eczema. 30% Số C trung bình = 3x:x = 3 → Ankin là C3H4 Số H trung bình = 1. CrO3.6 C.2: x = 3. toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hóa thành anđehit). nóng) là A.MX = nY. C. K2CO3.CHO + H2  . 5.MY → nX : nY = MY:MX=2:1 Vậy số mol H2 phản ứng = 2-1 =1 mol Na . được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với heli là 9. 4 PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. phân tử đều có số nguyên tử C nhỏ hơn 4). Giá trị lớn nhất của V là A. K2SO4.8x. B. Al2O3.80 C. khối lượng dung dịch tăng thêm 9. Cr(OH)3.73=89 suy ra X là H2NCH 2COOC H3 H2NCH2COOCH 3 → CH 3OH → HCHO →4Ag Suy ra nH2NCH 2COOC H3= nHCHO = ¼ nAg =0. 50% C. 3. 5.73%.56 Từ giả thiết suy ra mX =100. Theo chương trình Chuẩn (10 câu.5 mol Câu 43: Phát biểu nào sau đây là sai? A. thu được 12. 22. 48.96 gam Ag kết tủa. R' là các gốc hiđrocacbon). Câu 44: Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2N-R-COOR' (R.CH2OH +  → ½ H2 1 mol 0. 29. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 8 B. 5 D. ZnO được dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh. Giá trị của m là: A. Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ.24M.6 → Anđehit có số H nhỏ hơn 3.67 B. phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15.12 2+ Fe + Zn .34 D.14/15.44 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : mX = mY → nX. Zn(OH)2. có tỉ khối so với heli là 4.32.03. NaHCO3.A.6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3. Vậy anđehit có CTPT là C3H2O (CH ≡ C – CHO) Áp dụng sơ đồ dường chéo ta có Câu 40: Cho dãy các chất: SiO2. 20% B.6 và vì sôH trong anđehit phải chẵn nên suy ra anđehit co 2H. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH( đặc.75 3+ 2+ 2+ 2Fe + Zn → 2Fe + Zn 0. NaHCO3. 2 B.7.50 B. bệnh ngứa D.45 C. 9 C. 11.67 gam Câu 45: Cho dãy các chất sau: Al.89=2.12 2+ Fe + Zn → 0.24 → 0.4. 4 D. 3 C. 5 D.

75% 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 x x x 0. 5 B.Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ D.2 + 0. este của vitamin A C.MC4H10 = nX. Số mol khí tăng là 0. 3 D. β-caroten D. thu được ancol bậc một (d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2 (e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ (f) Trong công nghiệp.48 mol B. C4H8. 0.24 mol mC4H10 = mX → nC 4H10. 0. Cho toàn bộ X vào Z. 0.4.6 – 0.6 gam = mZn phản ứng .36. 60% C. thu được dung dịch Z.12+x)65 – 56x = 9. axeton được sản xuất từ cumen Số phát biểu đúng là A.5x 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 x 0. H2. 4 C.Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol B.12)65 = 20.25% B.36 mol ( cứ hình dung là chỉ có phản ứng từ C4H10 thành C4H8 +H2 dễ) Câu 49: Trong quả gấc chín rất giàu hàm lượng: A. Theo chương trình Nâng cao (10 câu. Phần trăm khối lượng của X đã phản ứng là A.75x ← x Phần trăm khối lượng Ag đã phản ứng là 0. Suy ra số mol Br2 tham gia phản ứng = số mol khí tăng lên = 0.36 mol C. vitamin A Câu 50: Cho các phát biểu sau: (a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen (c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng.x → x x x Vì trước và sau phản ứng tổng khối lượng không đổi nên sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 9. 70% D.4:1 → nC4H10=0.Protein là những polopeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài chục triệu C.60 mol D.6 → x= 0. Tỉ khối của X so với butan là 0.8 gam Câu 47: Nhiệt phân một lượng AgNO3 được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. 0. Dẫn toàn bộ Y vào một lượng dư H2O. từ câu 51 đén câu 60) Câu 51:Phát biểu không đúng là A.75x:x = 75% Câu 48: Cho butan qua xúc tác ( ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C 4H10.ete của vitamin A B. Nếu cho 0. 2 B. C4H6.mFe sinh ra = (0.Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit Câu 52: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (c) Nhiệt phân KNO3 (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (h) Nung Ag2S trong không khí (b) Nung FeS2 trong không khí (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư) (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) .MX → nC 4H10 : nX = MX:MC4H10=0.025x x 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O 0. X chỉ tan một phần và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất).2 Vậy mZn =(0.24 = 0.24. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.6 gam thì khối lượng kim loại giảm 9.6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom tối đa phản ứng là A.

68% B.015 mol số mol FeSO4 trong 150 ml dd Y: 0.3 pứ x x cân bằng 0.018M CO (k) + H2O (k) CO2 (k) + H2 (k) ban đầu 0.12  nCO = 0.67% B.003 mol Mn+7 + 5 e Mn+2 Fe+2 -1e  Fe+3 0. H2O lần lượt là A.015 x 150/20 = 0. Y3 lần lượt là A.08 CM CO = 0. Z là: HOOC – COOH nZ = 1. sau phản ứng thu được a mol H 2O.4a)/ ( 46 x 0. 75% 0. 0. mạch hở Y và Z (phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z).3 − x)  x = 0. axit 2-hiđrôxipropanoic và axit propanoic. Y2.1125 x 152/25 x100% = 68. 31.015 Mantozo + H2O  2 glucozo 0.2 0.Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là A. X2. 74. 0. 0.1 = 0.13.18M D. Nồng độ cân bằng của CO. thu được 150 ml dung dịch Y. 0. 40.4a %mY = (46 x 0.12 mol D.3 –x x x [ CO2 ][ H 2 ] = x. Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là A. D.4% Câu 54: Cho sơ đồ phản ứng: +H2O +HCN (1)CH3CHO (2)C2H5Br X1 + Mg ete Y1 H+ . 25.01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%).18 CM H2O = 0. Y1. Thêm H2SO4 (dư) vào 20ml dung dịch Y rồi chuẩn độ toàn bộ dung dịch này bằng dung dịch KMnO 4 0.008M  n H2O = 0.x Kc = =1 [ CO ][ H 2 O ] (0.003 0.6a.008 M B. Z mỗi phân tử chỉ có 2 nguyên tử H: Y là HCOOH. 0.015 0.0.095 mol C.08M và 0. 68.1125 mol % m FeSO4 = 0. 3 B.02 mol saccarozơ và 0.4a + 90 x 0. Thành phần % theo khối lượng của Y trong X là A.008M và 0. 0. thì thu được 1. Mặt khác.090 mol B. Phần trăm khối lượng FeSO4 trong hỗn hợp X là A. axit axetic và axit propanoic. Nung nóng bình một thời gian ở 8300C để hệ đạt đến trạng thái cân bằng: CO (k) + H2O (k)  CO2 (k) + H2 (k) (hằng số cân bằng Kc = 1). 2 D.6% số mol KMnO4: 0.(0.2 – x 0.018M Câu 57: Thủy phân hỗn hợp gồm 0.1M thì dùng hết 30 ml dung dịch chuẩn.12% D.41% Câu 56: Cho 5. 46.024M C.015 .08/10 = 0. C.00% C.06 mol Saccarozo + H2O  glucozo + fructozo 0.6a) = 25. 9. axit 3-hiđrôxipropanoic và ancol propylic. 0. nY = 0.018M và 0. Câu 55: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no. axit axetic và ancol propylic.01 .015  0.02 .41% D.03 x 0.18/10 = 0. Hai chất X2. 4 Câu 53: Hòa tan 25 gam hỗn hợp X gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước. Y3 là các sản phẩm chính.015 0. Đốt cháy hoàn toàn a mol X.59% số nguyên tử H trong axit là số chẵn mà a mol X khi cháy tạo a mol H 2O chứng tỏ trong các chất Y. 5 C. to + CO2 X2 Y2 Y3 + HCl Các chất hữu cơ X1.012M và 0.6a – a = 0.6 gam CO và 5.6a mol CO2.4 gam H2O vào một bình kín dung tích không đổi 10 lít. 75% 0.4% C. B.2 − x). nếu a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3.

5. từ câu 1 đến câu 40) Câu 1 : Đốt cháy hoàn toàn 3. B. 0. 2 D.015 0.40 C. vinyl axetat. Tăng 2. . 0.38 gam. Hướng dẫn: Gọi công thức chung của các chất là CnH2n-2O2 CnH2n-2O2 + O2 → nCO2 + (n-1)H2O → Từ pt cháy ta thấy nCnH2n-2O2 = nCO2 – nH2O nCO2 = nCaCO3 = 18/100 = 0.18 –a)2 + 2y = 0. glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau (c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (d) Trong dung dịch. rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). 6.92 gam. metyl acrylat và axit oleic.3. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào? A.84 B.18 gọi nH2O =a → n CnH2n-2O2 = 0.42 + 32y = 0.44 + 0. Giá trị của m là A.76 Câu 59: Trong quá trình hoạt động của pin điện hóa Zn – Cu thì A.62 = 7. khối A . Giảm 7. Giảm 7.42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic. glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và β) A.06 0. Tăng 7.0025 0.Mã đề : 482 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu. B. Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X.2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M.12 D. khối lượng của điện cực Cu giảm Câu 60: Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ (b) Trong môi trường axit.53 gam chất rắn Z.Glucozo  2 Ag.005 Câu 58: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0.03 0.24. CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi : HÓA. fructozo  2 Ag. Để phản ứng hoàn toàn với 43.5 (2) (1)v(2) → a = 0.18 – a. fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở (f) Trong dung dịch. gọi số mol O2 là y + Bảo toàn nguyên tố O : (0.18.2M. 3 C.74 gam. sau một thời gian phản ứng thu được 7. nồng độ của ion Zn trong dung dịch tăng D. D. glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam (e)Trong dung dịch.44 + 18a → -18a + 32y = 4. thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Lọc tách X.18. Giá trị của V là A. 4 II: GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC.15.2 + a → -3a + 2y = 0 (1) + Bảo toàn khối lượng : 3. C. 0. khối lượng của điện cực Zn tăng B.18. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10. Câu 2: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic..03 0.85 gam bột Zn vào Y. C. Mantozo 2 Ag 0. rồi thêm 5.5 Số phát biểu đúng là B. D.18 = 10. 5.76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y.70 gam.96.72.38gam. nồng độ của ion Cu2+ trong dung dịch tăng 2+ C.48.62 → Khối lượng dung dịch giảm = 18 – 10.15 → m(CO2 + H2O) = 0. 0.

64 = 4.07 mol khí. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. dạng protein hình cầu như anbumin của lòng trắng trứng. D. 1. Hướng dẫn: Điện phân trong thời gian t giây thu được 0. một ion có tính axit và một ion có tính bazơ ( (NH4)2CO3…) + Là các amino axit.… Câu 5: Khi nói về peptit và protein. -------------0. HS-…) ( chú ý : HSO4. móng. Zn. Cr(OH)3. sừng … hoàn toàn không tan trong nước. HPO42-. .0855-----------------------------------0. Cr(OH)3 và Cr2O3.035 mol khí ở anot. 4.035. 1. sự chênh lệch số mol đó là do điện phân nước tạo khí H2 → nH2 = 0. Điện phân X (với điện cực trơ.788.0855 = 160 → M = 64 → m Cu tính theo t giây là mCu = 2.680. Pb. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.0545----0.02725 → nO2 tạo ra do muối điện phân = 0. + Là các ion âm còn chứa H có khả năng phân li ra ion H + của các chất điện li trung bình và yếu ( HCO3-. D.có tính axit do đây là chất điện li mạnh) + Là muối chứa các ion lưỡng tính. B. được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0.035. Al(OH)3.1245 mol. C.04275 MSO4 + H2O → M + H2SO4 + 1/2O2 0. hemoglobin của máu tan được trong nước tạo dung dịch keo.480 gam Câu 4: Cho dãy các chất: NaOH. Sn.0. nhưng thực tế ta thu được 0.2=0. Pb(OH)2. cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây. muối tạo bởi hai ion.24-------------------0. Hướng dẫn: Protein tồn tại ở hai dạng chính: dạng hình sợi và dạng hình cầu.07 = 0. 4. Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai? A. 3.02725 = 0. D.68/0. Sn(OH)2.Hướng dẫn: o-CH3COO-C6H4-COOH + 3NaOH → CH3COONa + o-NaO-C6H4-COONa + 2H2O.1245 – 0.035 mol khí vậy 2t giây ta sẽ thu được 0.72 Câu 3: Hòa tan 13.68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. phát biểu nào sau đây là sai? A. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit. B. C. Giá trị của y là A. 4. Hướng dẫn: Chất lưỡng tính: + Là oxit và hidroxit của các kim loại Al.920. B. Dạng protein hình sợi như keratin của tóc. C. 3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A.1245 mol khí.07 – 0. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.480.04275 → M muối = 13. 2. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0.0545 H2O → H2 + 1/2O2 0.

Al2(SO4)3. Trong phân tử este. dung dịch X và 5. số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. D. Hướng dẫn: Số C trung bình = nCO2/naxit = y/x Số nhóm COOH = nCO2/naxit = y/x → Chất có số C = số nhóm chức ( loại A. C. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. (NH4)2SO4.125 → m = 0. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot. 14.Al2(SO4)3. thu được 0.lớn hơn tính khử của ion Cl-. chất làm trong nước. D.5.6 lít . C.125. Tính khử của ion Br.75m gam chất rắn. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic. Còn sản phẩm trùng hợp metyl metacrylat dùng làm chất dẻo. C) Axit fomic cháy có nCO2 = nH2O (loại) → chọn B Câu 8: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da. C. Khi các phản ứng kết thúc. Câu 10: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic. 16.Al2(SO4)3. Hướng dẫn: Như chúng ta đã biết các axit halogenic thì tính axit được sắp xếp theo chiều HF < HCl < HBr < HI. D. capron) .5. Giá trị của m là A.24H2O.Al2(SO4)3. (NH4)2SO4. K2SO4. Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu được y mol CO2.B.24H2O.24H2O. chất cầm màu trong ngành nhuộm vải. D. C.25 → n este = ½. B.24H2O gọi là phèn chua còn Li2SO4.0. B. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.5.5 gam Câu 11: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3.132 = 16. tơ vinylic ( vinilon).24H2O. công nghiệp giấy. Công thức hóa học của phèn chua là A. axit acrylic.24H2O. (NH4)2SO4. Li2SO4.24H2O. Hướng dẫn: K2SO4. B. thu được y mol CO2 và z mol H2O (với z = y – x). Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E. axit fomic. B.Al2(SO4)3. Trùng hợp metyl metacrylat.25 = 0. 15. Trùng hợp vinyl xianua. D.Al2(SO4)3. 17.5. axit oxalic. Tên của E là A. axit ađipic. Hướng dẫn: Tơ tổng hợp (chế tạo từ các polime tổng hợp ) như các tơ poliamit (nilon.Al2(SO4)3. C.24H2O được gọi chung là phèn nhôm Câu 9: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A. . Hướng dẫn: Este có dạng RCOO-CH2 R’COO-CH2 → Số nguyên tử O = 4 → số nguyên tử C = 5 Vậy R = 1 và R’ = 15 nNaOH = 10/40 = 0. Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl.

00.02----0. C. Hướng dẫn: nKCl = 0. 0.02 Ca2+ + CO32.25 gam. KNO3 và KOH.+ H2O.1 Cu(NO3)2 + H2O → Cu + 2HNO3 + 1/2O2 x---------------------x---------------------1/2x . đun nóng là A.03-----0. C.672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0. 1. 3. Tất cả các chất tan trong dung dịch sau điện phân là A. Câu 14: Điện phân dung dịch gồm 7.3m gam và khối lượng Cu = 0. 33.4 gam Câu 12: Cho dãy các chất: phenylamoni clorua. 1.1 .0125 0. nCa(OH)2 = 0.5.15 2KCl + Cu(NO3)2 → Cu + 2KNO3 + Cl2 0. isopropyl clorua. 5.6. B. Hướng dẫn: nCO2 = 0. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng.→ CaCO3↓ 0. anlyl clorua. 4. D.25m/56 Áp dụng bảo toàn nguyên tố N : nN/muối = nN/axit – nN/khí ↔ 2(0.03 nNaOH = 0. Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 0.45 gam KCl và 28.025M và Ca(OH)2 0. KNO3.02 0. 44.75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). 2. m-crezol. D.15 – 0.2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ.05 – 0. Fe dư vậy sau phản ứng chỉ thu được muối Fe2+ nHNO3 = 0. Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44.05----------------0.7 . D. n(NO + NO2) = 0.25m gam.0125M.25 Fe(NO3)2 = 0. Hướng dẫn: Những chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng là : phenylamoni clorua.1 gam. thu được x gam kết tủa.05 KCl hết .025 .03 = 0.1 ---------0.0125.05 = 0. isopropyl clorua .7m gam Sau phản ứng còn 0. 6. ------------0. 50.05-------0.02 HCO3. ancol benzylic. màng ngăn xốp) đến khí khối lượng dung dịch giảm đi 10.03------0.7 – 0.25 Vậy m = 50.4.→ CO32.0125 → m kết tủa = 0. 40.0125 → ∑nOH. D. Cu(NO3)2 còn = 0. benzyl clorua.+ OH.(dư) = 0. benzyl clorua.8.= 0. KCl và KOH. Hướng dẫn: → khối lượng Fe = 0. HNO3 và Cu(NO3)2.→ HCO30. B.75.hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Giá trị của m là A.05 CO2 + OH.25. m-crezol. B.100 = 1.75m gam → Fe chỉ phản ứng 0.00. C KNO3 và Cu(NO3)2. anlyl clorua. KNO3.03 → nOH. nCu(NO3)2 = 0. C. natri phenolat. B. Giá trị của x là A.25m/56) = 0.

9.75 → x = 0. bó bột khi gãy xương? . Hướng dẫn: Đặt công thức của X là CxHyOz x : y : z = mC/12 : mH : mO/16 = 21/12:2:8/16 = 7:8:2 → C7H8O2 ( X pứ với Na có số mol X = nH2 → Trong X có 2H linh động ) → X là điphenol hoặc vừa là ancol vừa là phenol. B. V = ( x − 62 y ) 55 95 C. HNO3 và Cu(NO3)2. y và V là A.100/23. Câu 19: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng.05.4 + 2y + 64(V/22.05 → Cu(NO3)2 vẫn còn dư → dung dịch sau pứ chứa KNO3.m dung dịch giảm = khối lượng của Cu kết tủa + mCl2 và O2 bay ra → (0. Trong NH3 và NH4+. Trong X. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là A.4 – y)/2 Khối lượng axit = xgam = mC/axit + mH/axit + mO/axit → x = 12V/22. Hướng dẫn: M = 14. D. D. D. B. 10.73 = 59 → C3H7NH2 Có các đồng phân bậc I sau: CH3-CH2-CH2-NH2 và CH3-CH(CH3)-NH2. V = 28 28 ( x + 30 y ) . CH2OH CH3 CH3 CH3 OH Câu 16: Khi OH so sánh NH3 với NH . 4. nitơOH đều có cộng hóa trị 3. phát biểu không đúng là: + CH CH3 B. C. 55 95 Hướng dẫn : Công thức chung của các axit trên là : CnH2n-4O4 CnH2n-4O4 → nCO2 + (n-2)H2O Từ phương trình ta thấy : naxit = (nCO2 – nH2O)/2 → naxit = (V/22. NH3 có tính A. C.73%. B.4 – y)/2 → x = 44V/22. OH HO Hướng dẫn : NH3 có cộng hóa trị 3 còn NH4+ có cộng hóa trị 5. 3. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên? A.4 – 30y → V = 28/55(x + 30y) Câu 18: Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ C xHyN là 23. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị x. Câu 15: Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có CTPT trùng với công thức đơn giản nhất.32 = 10. tính axit.71 + 1/2x. 2.05 + x)64 + 0. Trong NH3 và NH4+OH . V = 28 28 ( x − 30 y ) . 7. OH D. Phân tử NH3 và ion NH4+ đều chứa l/k CH2OH CH2OH + 4 HO cộng hóa trị. 1. OH OH Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic hai chức. 3 OHbazơ. V = ( x + 62 y ) .CH nitơ 3 đều có số oxi hóa -3. tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđrô bằng số mol của X đã phản ứng. 3. thu được V lít khí CO 2 (đktc) và y mol H2O. mạch hở và đều có một liên kết đôi C=C trong phân tử. HONH4 cóOH HO C.

005---1/75----1/300 ---------------1/300 Sau phản ứng H+ và NO3.→ 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0.0.005 n NaNO3 = 0. khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc.… Thạch cao sống dùng sản xuất xi măng.2H2O).005/3-------------0. C.55 (2) (1)v(2) → x = 0. D. Câu 20: Cho 13.06 – 2.0.8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. 4.+ m Na+ = 0. đúc các mẫu chi tiết tinh vi dùng làm trang trí nội thất. n NO3.15 = 306 Kết tủa có dạng : C7H8-xAgx ↔ 92 + 107x = 306 → x = 2 Vậy X phải có 2 liên kết ba ở đầu mạch: CH≡C-CH2-CH2-CH2-C≡CH CH≡C-CH(CH3)-CH2-C≡CH CH≡C-CH(C2H5)-C≡CH CH≡C-C(CH3)(CH3)-C≡CH.01 = 0.005/3 + 1/300 = 0.4 = 0.005 v y = 0.06 n H2 = 0.02 – 1/150 = 1/75 .005/3 = 1/300 3Cu + 8H+ + 2NO3. Hướng dẫn: n H2SO4 = 0.32 = 0.9/0.112 lít và 3.1M.005---1/150---0.005 Fe + 2H+ → Fe2+ + H2 x-----2x--------x--------x Al + 3H+ → Al3+ + 3/2H2 y-----3y---------y--------3/2y Ta có : x + 3/2y = 0. 0.865 gam. thu được 0. Thạch cao nung (CaSO4.23 = 3.hết → n NO = 0.224 lít và 3. Đá vôi (CaCO3).005 – 3. B.→ 3Fe3+ + NO + 2H2O 0.112 lít và 3.865 gam.H2O).005.750 gam. Hướng dẫn: Thạch cao nung thường được dùng đúc tượng.02 n Cu = 0.03. Thêm tiếp vào bình 0.96 + 0. .32/64 = 0. D. Vôi sống (CaO).224 lít và 3.87 gam hh gồm Fe.22. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên? A.005 – 0. 2. 6. sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dd là A.9 gam kết tủa.4 = 0.06 – 2x – 3y = 0. Thạch cao sống (CaSO4. làm phấn viết bảng. thu được 45.= 0. C. 0.005 → V NO = 0. Câu 21: Cho 0. Hướng dẫn: nC7H8 = 0.32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra.87 + 0.02 (1) và 56x + 27y = 0.865gam. bó bột khi gãy xương. C. B. 0.A.112 lít m muối = m các kim loại ban đầu + m SO42.87 – 0. B. Cu và Al vào bình đựng 300 ml dd H 2SO4 0.02 3Fe2+ + 4H+ + NO3. 5.01 Dung dịch sau pứ có : nFe2+ = 0.448/22.750 gam.15 = n kết tủa → M kết tủa = 45. 0.005 và nH+ còn lại = 0. D.005/3 → n H+ còn = 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.03 → nH+ = 0.425 gam NaNO3.005.

PO43. trong nước cứng.02 – 0. (5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). 0. . Na2CO3.Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0. Câu 25: Chia hỗn hợp X gồm K. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0. Hướng dẫn: + Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + H2O + AlCl3 + NH3 + H2O → Al(OH)3↓ + NH4Cl + NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3 + C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2↓ + KOH. Al. Hướng dẫn: FeS2 : pirit Fe3O4 : manhetit Fe2O3 : hematit đỏ hematit nâu D. đối với nước cứng tạm thời ta có thề đun nóng. CO32-.025 mol . Khối lượng (tính theo gam) của K. Hướng dẩn: + Phần 1: n H2 = 0.56. (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). C. FeCO3. B. Hướng dẫn: Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ các cation Ca2+. FeCO3 : xiđerit Fe2O3.4 = 0. Mg2+. (6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. Fe2O3.nH2O : Câu 24: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. Fe3O4. Na3PO4.08. C. C. 0. 1. D. Tương tự để làm mềm nước cứng vĩnh cửu hay toàn phần ta cũng dùng muối tan chứa ion CO32.035 +Phần 2: hỗn hợp kim loại Y là Al dư và Fe K → 1/2H2 K → 1/2H2 a-------1/2a (I) a-------1/2a Al → 3/2H2 Al→ 3/2H2 y--------3/2y a--------3/2a Ta có 1/2a + 3/2a = 0.78. C.488/22. D. Na2CO3 B.và PO43-. Ca(OH)2. 0.448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. 0.56/22. HCl.784 lít khí H2 (đktc). có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? A.01 Thế a = 0. 6.40.54. D. Câu 23: Quặng sắt manhetit có thành phần chính là A.78. Na2CO3. NaOH. Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là: A. 0. dùng một lượng vừa đủ Ca(OH)2 hay dùng OH-. thu được 0.01 = 0. . 1. FeS2.Câu 22: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là: A. B. (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. Ca(OH)2. HCl.39.01 vào (I) → 1/2a + 3/2y = 0.39. 0.035 → y = 0.4 → a = 0.Cho phần 2 vào một lượng dư H2O.12. (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. 0.02 n Al trong hỗn hợp Y = y – a = 0. Sau khi các phản ứng kết thúc. KCl. Na2CO3. 4. 5.56. 1.01 n H2 thu được khi Y pứ với HCl = 0. B.56 lít khí H2 (đktc). 0.54. 0.để kết tủa các ion Mg2+ và Ca2+. 3.54. Al và Fe thành hai phần bằng nhau. NaOH.

36 lít.56 Câu 26: Hỗn hợp X gồm axit axetic.88 gam hh X gồm hai axit cacboxylic no.56 = 0.20 tấn.15 → V O2 = 0.06 = 194/3 → CnH2nO2 = 194/3 → n = 7/3 C7/3H14/3O2 + 5/2 O2 → 7/3CO2 + 7/3H2O.8 lít. thu được hh Y gồm C2H4.015 = 0. C.6 Câu 27: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. mạch hở bằng dd NaOH. Hướng dẫn: Công thức chung của các axit là R(COOH)X R(COOH)x + xNaHCO3 → R(COONa)x + xCO2 + xH2O 0.025 – 0.7/x-----------------------------------------------0.4 lít.48 lít hh khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8.01. Giá trị của y là A.2 gam CO2 và y mol H2O. B. Câu 29: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ).6.39 = 0.015 → n H2 do Fe tạo ra = 0.06 → M axit = 3.48 lít.2 = 0. 22.4 = 3. Lấy một lượng hh X cho qua chất xúc tác nung nóng. C2H6. đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8. axit fomic và axit oxalic.88 lít. 3. 33.54 .15.8 gam và thoát ra 4. B. thu được 35.2 + 0. 2. m Fe = 0.2.01. C.22.01------0.14 + 0.2 = 1.24 lít.4 = 3.5.8 + 0. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15. C.27 = 0.7 → n O/axit = 0. 4.4-------0. Mặt khác. B. B. C. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3. 2. D.10 tấn.15.4. Hướng dẫn: . Câu 28: Trung hòa 3.→ Al → 3/2H2 0. Hướng dẫn: n axit = (m muối – m axit)/22 = (5.8.12 lít. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là A.97 tấn.3. 3. 1. 0.36 lít. 2.06----------0.01 = nFe Vậy khối lượng mỗi kom loại trong mỗi phần là m Al = 0. 1.96 lít khí O2 (đktc). D. 0. m K = 0. Sục Y vào dd brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10. 0.02. Hướng dẫn: nC2H2 = nH2 = a mX = mY = 10.5 = 0. D. 44.2 – 3.16 = 14gam → 28a = 14 → a = 14/28 = 0.2.2 + y → y = 0.7. 0.68 lít khí CO2 (đktc). cô cạn toàn bộ dd sau phản ứng thu được 5. 26.2 gam muối khan.88/0.67 tấn. C2H2 và H2.5 ( bảo toàn nguyên tố C và H) → Đốt cháy Y cũng như đốt cháy X → nO2 = 0. Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là A.4 Axit + O2 → CO2 + H2O 0. đơn chức.8.36 lít.39 . D.22.88)/22 = 0. 0.15 V O2 = 0.88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là A.8------y Bảo toàn nguyên tố O : → 0.6 lít.7 -----0.

54.01.74. C. C.81. Vậy các chất phải có liên kết ≡ ở đầu mạch. hai chức. hai chức.12. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là A.48 gam Ala. D.12 → nAla-Ala-Ala-Ala = (0. CH2=C=C=CH2.04 mol Ag. anđehit no.3)/ 4 = 0. Giá trị của m là A. Câu 34: Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1.01 CH≡CH → CAg≡CAg → m = 0. Hướng dẫn: H2N – CH2. 4.6 gam Nếu C4H4 tạo kết tủa C4H3Ag thì m = 0. anđehit không no. CH2=C=CH2. áp suất).54 gam.6 → C3H4 cũng phải tạo kết tủa với AgNO3. CH≡ C-CH3. D. 66. X là A. CH2=CH-C≡ CH.01 mol X t/d với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thì thu được 0.168 nm.01.2 .COOH và H2N – CH(CH3) – COOH. CH2=C=CH2. 0. CH2=CH-C≡ CH.02.2 tấn.59 < 1. Giả thiết rằng.81 cm3 + Thể tích 1 mol nguyên tử Ca : V = 25. C. Nếu lấy cùng một lượng hỗn hợp X như trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3.32 + 0.32 .1023) = 3. C. Câu 33: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là A.196 nm. CH2=C=C=CH2. trong tinh thể canxi các ngtử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể.74% = 19.155nm. 0. 2.17. 0.185 nm.2.01 = 4 → HCHO.55 = 25. B.4 = 1. 90.55 g/cm3.3). mạch hở.6. C. 81.72 gam Ala-Ala-Ala.4 gam → m kết tủa còn lại > 4 – 2. Hướng dẫn: nAla = 0. B. Câu 31: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28. 32 gam Ala-Ala và 27.27 m = (89. 3. 60%. phần còn lại là khe rỗng.09 mol CO2.10-23 . Khi cho 0. thì khối lượng kết tủa thu được lớn hơn 4 gam.09/(2+3+4) = 0.4 – 18. D. B. Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2.60% → m = 2/162 . Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X.CH2 . D. 0.0. thu được thể tích khí CO 2 bằng thể tích hơi nước (trong cùng điều kiện nhiệt độ.04/0. D. nAla-Ala = 0. B. nAla-Ala-Ala = 0. Hướng dẫn: Andehit đốt cháy có n CO2 = n H2O → andehit no.27 = 81. mạch hở.159 = 1. đơn nAg tạo ra / n andehit = 0. C3H4 và C4H4 (số mol mỗi chất bằng nhau) thu được 0. 1. CH≡ C-CH3.1/(6.[C6H7O2(OH)3] + 3HNO3 → [C6H7O2(ONO2)3] + 3H2O 2/162--------------------------------2/162. anđehit axetic.240 = 2.2 + 0. Hướng dẫn: + Thể tích 1 mol tinh thể Ca : V = 40/1. Hướng dẫn: nC2H2 = nC3H4 = nC4H4 = 0. anđehit fomic. 111.1 cm3 + Thể tích 1 nguyên tử Fe : V = 19. 297 = 2.44. Công thức cấu tạo của C3H4 và C4H4 trong X lần lượt là: A. B.

16 gam. cô cạn cẩn thận toàn bộ dd sau PƯ thì khối lượng muối khan thu được là A.88)/(0. C. 6 D. giảm áp suất chung của hệ. NO2.62 = 19. 14% SO2.6M và H2SO4 0.12.. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là A.20 gam. Al. SO2 . nHNO3 = 0.68 gam Cu vào 200 ml dd gồm HNO 3 0.9434 = 0. y là số mol FeS2 ta giải hệ pt: x + y = 0. và (0.Áp dụng công thức : V = 4π.0755 nSO2= 14%. C. 59.10-8 cm = 0.08) = 0.64% Câu 37: Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) € 2HI (k) .8 = 0. tăng nhiệt độ của hệ.132 Gọi x là số mol FeS. Cân bằng không bị chuyển dịch khi A. 20. C.96. SO2.132 → x = 0.0755 (1) v x + 2y = 0. Câu 38: Cho dãy các chất và ion : Fe. Hướng dẫn: Số mol khí hai vế bằng nhau → áp suất không ảnh hưởng đến căn bằng. Cl2. D. 26. B.75 mol Giả sử ban đầu có 1 mol không khí .64%.019 .32 3Cu + 8H+ + 2NO3. Mg2+. Na+.R3/3 → R = 3√( 3V/4 π. . vừa có tính khử là: A.04.1 mol SO42. D.120) = 19.31%.0566 mol → nX = 0.12.04 mol NO3→ m muối = 0. ∆H > 0.75 = 0. 5 C.→ 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0.9434 = 0. 22.019.5M. C. D.) = 1.08--------0. Hướng dẫn: n Cu = 0. Fe2+.32----0. 19. Fe3+. B. Fe2+. y = 0.0.56 gam.76 gam.8% N2. 0. B. thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84.46%.1.76 gam.88 + 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO). C.12---0. N2 không tham gia vào pứ → nN2 không đổi. 4 B. Số chất và ion vừa có tính oxi hóa.12 – 0. tăng nồng độ H2.0566/0. 8 Hướng dẫn: Các chất vừa có tính oxi hóa và khử là : Cl2.83%.12 → Dung dịch sau pứ có 0. Câu 39: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo.12 mol Cu2+ .9434mol → nkhí giảm = 1 – 0. NO2. nH2SO4 = 0. 19.019.12 . Hướng dẫn: 2FeS + 7/2O2 → Fe2O3 + 2SO2 2FeS2 + 11/2O2 → Fe2O3 + 4SO2 → Từ hai pt cháy cho thấy cứ mỗi mol FeS hay FeS 2 cháy đều làm số mol khí giảm (7/2 – 2)/2 = 0. 19.196 nm Câu 35: Cho 7. (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). sau pứ %N2 tăng lên chứng tỏ số mol hỗn hợp khí giảm) → nY = 80/84. 42. còn lại là O2.64 + 0.0565 →%FeS = (0. giảm nồng độ HI. (Chú ý.1 → ∑nH+ = 0. Câu 36: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.0565.96 + 0.

4 ) riêng sản phẩm cộng 1. ( xem thêm trang 167-SGK 11 nâng cao) Câu 42: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh? A. 1 Hướng dẫn: Thí nghiệm thứ (1) và (3) tạo ra Fe3+ . Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là: A. 5 Hướng dẫn: + SiO2 + HF → SiF4 + H2O + SO2 + H2S → S + H2O + NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O + CaOCl2 + HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O + Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2 + Ag + O3 → Ag2O + O2 + NH4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + H2O → Có 6 thí nghiệm tạo ra đơn chất. 6 D. 4 Hướng dẫn: Buta-1. Dung dịch alanin B. từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Cho buta-1. 4 B. Còn các dung dịch alanin. 3 B.3-dien phản ứng cộng với Br2 cho hai sản phẩm cộng ( sản phẩm cộng 1. II. 3 D. Dung dịch glyxin C. Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ? A.2 và sản phẩm cộng 1.4 có thêm đồng phân cis – trans. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là: A. Dung dịch lysin D. (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng. 4 B. (4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc. 7 C.3 . 2 D. Theo chương trình Chuẩn (10 câu . 1 C.trang 64). PHẦN RIÊNG: [10 câu] Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. . (7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng. các thí nghiệm còn lại tạo ra Fe2+. (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH. (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng. valin. 2 C. Dung dịch valin Hướng dẫn: Trong phân tử lysin có 2 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH → có môi trường bazơ → làm quỳ tím hóa xanh. dư). (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. Câu 40: Trong có thí nghiệm sau : (1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF.(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng. dư). (6) Cho khí O3 tác dụng với Ag. (2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S. glyxin có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH → môi trường trung tính → không làm đổi màu quỳ (xem thêm SGK hóa 12 nâng cao-.đien phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1.

Hướng dẫn: Trong bình điện phân.52 gam ta tìm được Y là HOOC-CH2-COOH Câu 47: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyền vượt quá tiêu chuẩn cho phép? A. D.2 = 2. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2. 405 B.6/28 = 0. CH3-CH2-COOH và HOOC-COOH B. Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu được 10.6 gam N 2 (đo cùng trong điều kiện nhiệt độ. CTCT của X.52 gam hỗn hợp gồm một axit no đơn chức X và một axit no đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y).48/0. thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5. Giá trị của m là: A.4 (loại C) Dùng quy tắc đường chéo dựa vào số C và C trung bình và dữ kiện số mol X lớn hơn số mol Y → X là CH3COOH Dựa vào dữ kiện số mol mỗi chất theo quy tắc đường chéo và khối lượng hỗn hợp là 15. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2. 486 D. còn ở cực dương do Cl. cực dương bằng than chì. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na+ và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-. B.2 nCO2 = 0. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa H2O và ở cực dương xả ra quá trình khử ion Cl-. 324 C. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. C.CO2 và CH4 . do ion Na+ có tính oxi hóa rất yếu nên không bị khử mà nước sẽ bị khử. 162 . CH3-COOH và HOOC-CH2-COOH Hướng dẫn: nN2 = nX = 5. có màng ngăn xốp) thì: A. ở cực âm xảy ra quá trình khử H2O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa Cl-. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3. Hướng dẫn: Cu có số thứ tự = 29 → có 29e → Cu2+ có 27e → [Ar]3d9 Cr có số thứ tự = 24 → có 24e → Cr3+ có 21e → [Ar]3d3 ( Ar có 18e) Câu 45: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%.297 Hướng dẫn: m CO2 = m ↓ .5/2 . sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong .có tính khử mạnh hơn nước nên bị oxi hóa.Câu 43: Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt.48 → C trung bình = 0.752 lít CO2 (đktc) . CH3-COOH và HOOC-CH2-CH2-COOH C. Câu 46: Hóa hơi 15. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2. C. B. thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. D. H-COOH và HOOC-COOH D.5 mol C6H10O5 → 2C2H5OH + 2CO2 m = 4. Y lần lượt là: A.m dung dịch giảm = 330 – 132 = 198g → n CO2 = 198/44 = 4. [Ar]3d9 và [Ar]3d3 . CH4 và H2O D. ion Na+ tiến về cực âm. Câu 44: Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là : A. 100/90 = 405 gam. ở cực dương xảy ra quá trinh oxi hóa ion Na+ và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Cl-. N2 và CO B. CO2 và O2 C. áp suất).

56 (2) (1)v(2) → x = 0. bền có cùng công thức phân tử C 3H6O . Cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 (loãng. B.52% B. CH3-CH2-CHO. CH2=CH-CH2-OH. B. Các chất X.85% C. CH3-CO-CH3.Hướng dẫn: CO2 và CH4 đều gây hiệu ứng nhà kính.7 – 0. B.4/2. Hướng dẫn: C3H6O có thể là rượu không no. còn lại 2 kết tủa Fe(OH)2 và Cu(OH)2. 58. Axetanđehit phản ứng được với nước brom. Câu 50: X. ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. D. Theo chương trình Nâng cao (10 câu. thu được dung dịch Y và 2. CH2=CH-CH2-OH. 48. Sau một thời gian.42 gam → 56x + 65y = 2. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 Hướng dẫn: Phần không tan Z là Cu (dư) → dung dịch Y chứa các ion Fe2+. Câu 48: Cho 2. CH3-CH2-CHO. CH3-CH2-CHO.4 → %mFe = 1.42 (1) v 64x + 64y = 2. Câu 49: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3. 51. CH3-CO-CH3. dư) thu được kết tủa: A. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng.28 = 2. CH3-CO-CH3. Cu(OH)2 và Zn(OH)2 C.Z là các hợp chất mạch hở.56 = 1. CH2=CH-CH2-OH.28 = 1. Fe(OH)3 và Zn(OH)2 B.84 gam chất rắn Z. Fe(OH)3 D. Anđehit fomic tác dụng với H2O tạo thành sản phẩm không bền.02 → mFe(pứ với Cu2+) = 0. Fe(OH)2.84 – 0.85%. CH3-CH2-CHO.12 → m Fe ban đầu = 1. Hiđro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm không bền. C. D.56 gam Cu → m hỗn hợp X pứ với Cu2+ = 2. Y không tác dụng với Na nhưng có phản ứng tráng bạc.02.15% D. sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0. Y . Cu2+ và Zn2+ → do lượng NaOH dư → kết tủa Zn(OH)2 tạo ra bị tan hết. dư).12 + 0. Z lần lượt là: A. CH3-CO-CH3. . andehit va xeton no + X tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc → X là rượu + Y không tác dụng với Na nhưng có phản ứng tráng bạc → Y là andehit + Z không tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc → Z là xeton.28 = 2. Hướng dẫn: + Liên kết đôi C=O ở fomandehit có phản ứng cộng nước nhưng sản phẩm tạo ra có 2 nhóm OH cùng đính vào 1 nguyên tử C nên không bền.7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. X tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc.7 = 51.28 gam Fe dư và 2. Y.28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. 41. + Hidro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm bền gọi là xianohidrin. CH2=CH-CH2-OH. từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Phát biểu nào sau đây về anđehit và xeton là sai? A. Z không tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Axeton không phản ứng được với nước brom.48% Hướng dẫn: Z pứ với dung dịch H2SO4 loãng thu được một muối duy nhất → Z có Fe dư và Cu tạo ra Vậy trong Z có 0. C. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là: A.

82 gam. Tơ nitron và cao su buna-S. có thể xịt vào không khí dd nào sau đây? A. Dung dịch NH3 B.36 gam → n HCl = n aminoaxit = 0.02 + 2x = 0. 7. C. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0.30 gam C.02 .6/10 = 6.015. Tơ nilon-6. X + CH 2=CH-CH=CH2 polime Z Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây? A.09 gam.02 + 2x 5Fe2+ + MnO4.64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng.6 → n H2O = 3.36 + 0.05-------0. D.64 D.01 Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O 0. Vậy mCu = 0. Câu 54 : Cho sơ đồ phản ứng: +HCN trùng hợp đồng trùng hợp CH≡ CH X. n KMnO4 = 0.Tơ capron và cao su buna. X polime Y. Nếu cho 1 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư). Giá trị của m là: A.6 và cao su cloropren. 3. Để khử độc. 8. Hướng dẫn: m H2O = 63. 1. B.5 = 7.6/18 = 0.09 gam.Dung dịch NaOH D.0. 0. Dung dịch chuyển từ màu vàng sau không màu B.N Câu 55: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4. 16.05 → x = 0. Hướng dẫn: X = CH2=CH(CN) trùng hợp tạo poliacrilonitrin dùng để chế tạo tơ nitron hay còn gọi là olon. Câu 56: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là: A.15 gam D.Câu 52: Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. 7.01 → 0.02-----0.+ 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 0. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. thì lượng muối 10 khan thu được là : A. Tơ olon và cao su buna-N.96 Hướng dẫn: n Fe3O4 = 0.02.2/10 = 0.015 .02--------------0.36.24 B. Dung dịch H2SO4 loãng Hướng dẫn: NH3 dễ kết hợp vơi Cl2 tạo sản phẩm không độc : 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2.2 1/10 hỗn hợp X có 0.96 gam.6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Câu 53: Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipetit thu được 63.64 = 0.02 mol aminoaxit và 63. Đồng trùng hợp CH2=CH(CN) + CH2=CH-CH=CH2 ta thu được caosu buna . rất dư) sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X.2 C.02 → m muối = m aminoaxit + m HCl = 6.6 – 60 = 3.04 Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ x----------------------------2x → n Fe2+ = 0. Dung dịch NaCl C.1M. cô cạn cẩn thận dung dịch. B. .

Fe3+.11 gam một este X ( tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0. nH2O = 0.10-3 + 10-3 = 4.C. Fe2+ Hướng dẫn: Fe3+ oxi hóa Fe thành Fe2+ → Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe2+ Ag+ oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+ → Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe3+ Vậy : Ag+ > Fe3+ > Fe2+. as X tỉ lệ mol 1:1 KOH/C2H5OH Yt 0 Z (trong đó X.t 0 +Br2.001M . Z là sản phẩm chính) . Fe3+ D.005 = 22n ↔ 14n + 32 = 22n → n = 4 → este C4H8O2 có 4 đồng phân este. Fe2+.705.33 C. 2 B.005 .55 Hướng dẫn: HCl → H+ + Cl10-3 -----10-3 CH3COOH ↔ CH3COO. Câu 59: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M (Ka = 1.10-3 → [H+] = 3. 2.005 → M = 0. Fe3+ B. Số este đồng phân của X là: A. 2. 2. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.005 → este no. Ag+.+ 2OH. Ag+.75.+ H2O ( màu da cam) ( màu vàng) Câu 57: Cho các phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3  3Fe(NO3)2 AgNO3 + Fe(NO3)2  Fe(NO3)3 + Ag Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa các ion kim loại là: A.005/n -----0. 5 C.4 Hướng dẫn: nCO2 = 0.705.10-3 → pH = -lg[H+] = 2. Fe3+. Ag+. D.09 gam H2O. 6 D. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam Hướng dẫn: 2CrO42.11n/0.+ 2H+ ↔ Cr2O72.43 B. 1. Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn 0.+ H+ Bđ 1 Pư x-----------------x-----------x Spư 1-x ----------------x-----------x → x(x + 10-3)/(1 – x) = 1.33 Câu 60: Cho dãy chuyển hóa sau +C2H4 Benzen xt.75. Ag+ C.705. Fe2+. đơn → CnH2nO2 → nCO2 0. Giá trị pH của dung dịch X là: A.10-5) và HCl 0.↔ 2CrO42.22 gam CO2 và 0. Fe2+.77 D.10-5 → x = 3. Y.+ H2O (màu vàng) ( màu da cam) Cr2O72.

2-brom-1pheny1benzen và stiren D. 1-brom-2-phenyletan và stiren. Hướng dẫn: C6H6 + CH2=CH2 → C6H5CH2CH3 + Br2 → C6H5CHBr-CH3 + KOH/C2H5OH → C6H5CH=CH2. benzylbromua và toluen B. Z lần lượt là A. -------------------------------------X------------------------------Y------------------------------------------------Z--------=================================HẾT================================= ======= .Tên gọi của Y. 1-brom-1-phenyletan và stiren C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful