P. 1
Giai Chi Tiet de Thi Dai Hoc Khoi AB Mon Hoa

Giai Chi Tiet de Thi Dai Hoc Khoi AB Mon Hoa

|Views: 30|Likes:
Được xuất bản bởidayhoahoc

More info:

Published by: dayhoahoc on Mar 23, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

KHỐI A VÀ B NĂM 2011
I ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
!"# $%& %'( %)*, +%,& B- !. /0 123
4H5N CHUNG CHO T6T CẢ TH7 SINH 840 câu, từ câu 1 đến câu 409
C:; 1 Hỗn hợp X gồm Fe(NO
3
)
2
, Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
. Thành phần % khố !"ợng #$% n&' &()ng X !à
**,+,-%. C. &h/ 01u #h2 0"ợ# &ố 0% 3%) nh4u g%m hỗn hợp 3% km !)5 &6 *-,*, g%m X7
A. *8,9, g%m :. ;,,+ g%m C. 3,3, g%m <. ,,;2 g%m
%khố !"ợng O= **,+,-% > -+?*- @-8,,;;%
% khố !"ợng #A# km !)5 &()ng muố= *88 B -8,,;; C**,+,- @ --,-D2%
Ehố !"ợng EF 01u #h2 0"ợ# &ố 0%= *-,*, > --,-D2% @ ,,;2 g%m
C:; 2 Ch) GHI #A# #hJ&= phenI! %>e&%&, %n!I! %>e&%&, me&I! %>e&%&, e&I! K)m%&, &(p%nm&n. Lố #hJ& &()ng
GHI kh &h$I phMn &()ng Gung GN#h N%OH (G"), 0un n.ng Onh (% %n#)! !à=
A. - :. 2 C. 9 <. 3
C:; < Ch) 288 g%m mP& !)5 #hJ& 3Q) #. #hR Oố %>& 3Sng ; &A# GTng v6% 0$ vU mP& !"ợng N%OH, &hu
0"ợ# 28;,99 g%m hỗn hợp muố kh%n. Ehố !"ợng N%OH 0H &h%m g% phVn Wng !à=
A. 3* g%m :. 32,3, g%m C. 38 g%m <. 3*,-9 g%m
gX Oố m)! N%OH !à %
#hR Oố %>& !à ; n4n Oố m)! N%OH GYng &(ung hZ% %>& (Oố m)! EOH)!à= 288 > ;> *8
C3
?9, @ 8,829m)!
Oố m)! H
2
O &5) (%= 8,829 m)!
Oố m)! N%OH pW &(eO&e= % B 8,829  Oố m)! g!>e()! &hu 0"ợ#= (%C8,829)?3
[F:TEF= m(#hJ& 3Q)) \ m N%OH @ m muố \ mg!>e()! \ m H
2
O
288 \ -8% @ 28;,99 \ D2 (%C8,829)?3 \ *+ > 8,829  %@ 8,;;9  m N%OH @ 3* g%m
C:; 3 Th]# h^n #A# &h_ ngh^m vU hỗn hợp gồm Ag và Cu (hỗn hợp X)=
(%) Ch) X và) 3`nh #hW% mP& !"ợng G" kh_ O
3
(a 01u k^n &h"bng)
(3) Ch) X và) mP& !"ợng G" Gung GN#h HNO
3
(0c#)
(#) Ch) X và) mP& !"ợng G" Gung GN#h HC! (khdng #. mc& O
2
)
(G) Ch) X và) mP& !"ợng G" Gung GN#h FeC!
3
Th_ ngh^m mà Cu 3N )> h.% #Zn Ag khdng 3N )> h.% !à=
A. (%) :. (3) C. (G) <. (#)
C:; = Eh #h) 8,*9 m)! eO&e 0'n #hW# X &A# GTng vU Gung GN#h N%OH (G"), O%u kh phVn Wng k2& &he#
&h` !"ợng N%OH phVn Wng !à *2 g%m và &fng khố !"ợng OVn phgm hhu #' &hu 0"ợ# !à 2D,; g%m. Lố 0ồng
phMn #Ju &5) #$% X &hi% mHn #A# &_nh #hJ& &(4n !à=
A. - :. 9 C. , <. 2
nN%OH=njO&e @ 2=* → 0. !à eO&e &5) 3a %>& và phen)! (v` 01 #h) X !à 0'n #hW#)
kCOOkl \ 2N%OH → kCOON% \ klON% \ H
2
O
8,*9 8,3 8,*9
mjO&e @2D,; \ 8,*9.*+ B *2 @28,- g%m → EFmT #$% eO&e !à *3, → CTmT C
+
H
+
O
2
CA# 0ồng phMn #$% j= CCCOOCC
,
H
9
n HCOOBC
,
H
-
B CH
3
(#. 3 0ồng phMn ),p,m). Tfng #fng
#. - 0p.
C:; > Ch) phVn Wng = 3 C
,
H
9
CCH@CH
2
\ *8 EonO
-
 3C
,
H
9
CCOOE \ 3E
2
CO
3
\ *8 onO
2
\ EOH \
-H
2
O
Tfng h^ Oố (nguI4n, &ố gVn) &J& #V #A# #hJ& &()ng ph"'ng &(`nh h.% hX# #$% phVn Wng &(4n !à=
A. 2; :. 3* C. 2- <. 3-

&
8
&
8
>&,&
8
>&,&
8
>&,&
8
C:; 1 Ch) GHI #A# )> O%u= LO
2
, NO
2
, NO, LO
3
, C(O
3
, m
2
O
9
, CO, N
2
O
9
, N
2
O. Lố )>& &()ng GHI &A# GTng
0"ợ# vU H
2
O a 01u k^n &h"bng !à=
A. 9 :. , C. + <. ;
C:; ? [/ !uI^n 0"ợ# +88 &Jn g%ng #. hàm !"ợng Op& D9% , #ần GYng > &Jn qucng m%nhe&& #hW% +8%
Fe
3
O
-
(#Zn !5 !à &5p #hJ& khdng #hW% Op&). :2& (Sng !"ợng Op& 3N h%) hT& &()ng quA &(`nh OVn >uJ& !à *%.
rA &(N #$% > !à=
A. D9D,9D :. *3**,D8 C. *3D-,D8 <. *329,*,
Ehố !"ợng Fe &()ng g%ng= +88 > D9% @ ;,8 &Jn
> @ (;,8 > 232 ?( 9,>3)) > *88?+8 > *88?DD @ *329,*, &Jn
C:; 2 T()!en +%"#@ &A# GTng vU #hJ& (h)c# Gung GN#h) nà) O%u 0MI7
A. H
2
O (>e# &A# H
2
LO
-
!)Hng, 0un n.ng) :. Cu(OH)
2
(a 01u k^n &h"bng)
C. <ung GN#h N%OH (0un n.ng) <. H
2
(>e# &A# N, 0un n.ng)
C:; 10 Ch) #A# phVn Wng=
(%) Ln \ HC! (!)Hng) (3) FeL \ H
2
LO
-
(!)Hng)
(#) onO
2
\ HC! (0c#) (G) Cu \ H
2
LO
-
(0c#)
(e) A! \ H
2
LO
-
(!)Hng) (g) FeLO
-
\ EonO
-
\ H
2
LO
-

Lố phVn Wng mà H
\
#$% %>& 0.ng v% &(Z )> h.% !à=
A. 3 :. , C. 2 <. 9
C:; 11 Ch) O' 0ồ phVn Wng =
(*) X \ O
2
%>& #%#3)>I!# s
*
(2) X \ H
2
%n#)! s
2
(3) s
*
\ s
2
s
3
\ H
2
O
:2& s
3
#. #dng &hW# phMn &t C
,
H
*8
O
2
. T4n gX #$% X !à=
A. %n0eh& %#(I!# :. %n0eh& p()p)n# C. %n0eh& me&%#(I!# <. %nGeh& %>e&#
C:; 12 Th]# h^n #A# &h_ ngh^m O%u=
(%) Nung NH
-
NO
3
(pn.
(3) [un n.ng N%C! &nh &h/ vU Gung GN#h H
2
LO
-
(0c#)
(#) LT# kh_ C!
2
và) Gung GN#h N%HCO
3
.
(G) LT# kh_ CO
2
và) Gung GN#h C%(OH)
2
(G").
(e) LT# kh_ LO
2
và) Gung GN#h EonO
-
.
(g) Ch) Gung GN#h EHLO
-
và) Gung GN#h N%HCO
3
.
(h) Ch) m3L và) Gung GN#h HC! (!)Hng).
() Ch) N%
2
LO
3
và) Gung GN#h H
2
LO
-
(G") , 0un n.ng.
Lố &h_ ngh^m Onh (% #hJ& kh_ !à=
A. 2 :. , C. 9 <.-
C:; 1< <ung GN#h X gồm 8,* m)! H
\
, u m)! A!
3\
, & m)! NO
3
C
và 8,82 m)! LO
-
2C
. Ch) *28 m! Gung GN#h s
gồm EOH *,2o và :%(OH)
2
8,*o và) X, O%u kh #A# phVn Wng k2& &he#, &hu 0"ợ# 3,;32 g%m k2& $%. rA
&(N #$% u, & !ần !"ợ& !à=
A. 8,828 và 8,8*2 :. 8,828 và 8,*28 C. 8,8*2 và 8,8D, <. 8,*28 và 8,828
vp GTng 0Nnh !uw& 3V) &)àn 0^n &_#h &% #. = 8,* \ 3u @ & \ 8,8-
n:%
2\
@8,8*2 x nLO
-
2C
@ 8,82 → n:%LO
-
@ 8,8*2 m)! → m:%LO
-
@ 2,;D, g%m → mA!(OH)
3
@
3,;32 C 2,;D, @ 8,D3, g%m →nA!(OH)
3
@ 8,8*2 m)!.
nOH
C
@8,*,+, nOH
C
GYng &(ung hZ% H
\
@ 8,* → nOH
C
GYng phVn Wng vU A!
3\
@
8,8,+y8,8*2.3@8,83, m)! m)! OH
C
&()ng k2& &$% → Oố m)! OH
C
&()ng A!(OH)
-
C
@8,832.
zwI nA!
3\
@nA!(OH)
3
\ nA!(OH)
-
C
@ 8,8*2 \ (8,832 = -) @ 8,82 m)! @ u → &@8,*2
C:; 13 <HI gồm #A# km !)5 #. #Yng k/u m5ng &nh &h/ !wp ph"'ng &Mm khố !à=
A. N%, E, :% :. og, C%, :% C. N%, E , C% <. F , N%, og
C:; 1= mhA& 3/u nà) O%u 0MI !à A(&B
A. N%
2
CO
3
!à nguI4n !^u qu%n &(Xng &()ng #dng ngh^p OVn >uJ& &h$I &nh.
:. { nh^& 0P &h"bng, &J& #V km !)5 k1m &hf 01u &A# GTng 0"ợ# vU n"U#.
C. Nhdm 31n &()ng md &("bng khdng kh_ và n"U# !à G) #. màng )>& A!
2
O
3
31n vhng 3V) v^

<. The) #h1u &|ng Gần #$% 0^n &_#h h5& nhMn, nh^& 0P n.ng #hVI #$% km !)5 k1m gVm Gần
C:; 1> mhA& 3/u nà) O%u 0MI !à A(&7
A. Tnh &h/ n"U# 0A, &nh &h/ )& 01u &huP# !)5 &nh &h/ phMn &t.
:. T()ng &nh &h/ N%C!, >ung qu%nh mỗ )n 01u #. , )n ng"ợ# GJu gần nhJ&.
C. TJ& #V #A# &nh &h/ phMn &t 01u kh. n.ng #hVI và kh. 3%I h'.
<. T()ng &nh &h/ nguI4n &t, #A# nguI4n &t !4n k2& vU nh%u 3Sng !4n k2& #Png h.% &(N.
C:; 11 [/ h0() h.% h)àn &)àn 8,829 m)! hỗn hợp X gồm h% %n0eh& #. khố !"ợng *,,- g%m, #ần *,*2
!_& H
2
(0k&#). oc& khA#, kh #h) #}ng !"ợng X &(4n phVn Wng vU mP& !"ợng G" Gung GN#h AgNO
3
&()ng
NH
3
&h` &hu 0"ợ# +,,- g%m Ag. Cdng &hW# #Ju &5) #$% h% %n0eh& &()ng X !à=
A. OHCCCH
2
CCHO và OHCCCHO :. HCCHO và OHCCCH
2
CCHO
C. CH
2
@C(CH
3
)CCHO và OHCCCHO <. CH
2
@CHCCHO và OHCCCH
2
CCHO
nH
2
= n h% %n0eh& @ 2= * → zwI h% %n0eh& 01u #Png h0() &he) &R !^ *= 2 → !)5 :
nAg? n %nGeh& @ 8,8+?8,829 @ 3,2 → !)5 A và %nGeh& 2 #hW# #. Oố m)! (8,8+C 8,829>2)?2 @ 8,8*9 m)!
n %nGeh& 0'n #hW# @ 8,8* m)! ph"'ng An < &hi% mHn
C:; 1? Hỗn hợp kh_ X gồm e&!en, me&%n, p()pn và vnI!%>e&!en #. &R khố O) vU H
2
!à *;. [ố& #hAI
h)àn &)àn 8,89 m)! hỗn hợp X (ồ hJp &hT &)àn 3P OVn phgm #hAI và) 3`nh Gung GN#h C%(OH)
2
(G") &h`
khố !"ợng 3`nh &|ng &h4m m g%m. rA &(N #$% m !à=
A. 9,+9 :. 3,3D C. ,,, <. ;,3
[c& #dng &hW# #hung #$% #A# #hJ& !à C
>
H
-

*2>\- @*; . 2
→ > @
2,9
Ehố !"ợng Gung GN#h C%(OH)
2
&|ng 3Sng mCO
2
\ mH
2
O @ 8,89.2,9.-- \ 8,89.2.*+@;,3 g%m
C:; 12 Nh^& phMn -,3+9 g%m hỗn hợp X gồm EC!O
3
và EonO
-
, &hu 0"ợ# O
2
và m g%m #hJ& (pn gồm
E
2
onO
-
, onO
2
và EC! . T)àn 3P !"ợng O
2
&A# GTng h2& vU #%#3)n n.ng 0i, &hu 0"ợ# 8,+D, !_& hỗn hợp
kh_ s (0k&#) #. &R khố O) vU H
2
!à *,. Thành phần % &he) khố !"ợng #$% EonO
-
&()ng X !à=
A. ,2,;,% :. ;-,D2% C. ;2,8,% <. 2;,D-%
C:; 20 Ch) h' n"U# 0 qu% &h%n n.ng 0i, &hu 0"ợ# *9,,+ !_& hỗn hợp kh_ X (0k&#) gồm CO, CO
2
và H
2
.
Ch) &)àn 3P X &A# GTng h2& vU CuO (G") nung n.ng, &hu 0"ợ# hỗn hợp #hJ& (pn s. HZ% &%n &)àn 3P s
3Sng Gung GN#h HNO
3
(!)Hng, G") 0"ợ# +,D, !_& NO (OVn phgm kht GuI nhJ&, a 0k&#). mhần &(|m &h/ &_#h
kh_ CO &()ng X !à=
A. *+,-2% :. 2+,9;% C. *-,2+% <. 9;,*9%
H
2
O \ C →CO \ H
2
> > >
2H
2
O \ C →CO
2
\ 2H
2
2I I 2I
The) ph"'ng &(`nh và &he) gV &h2& &% #. = 2> \ 3I @ 8,; (*) CO
\CuO → CO
2
\ Cu
H
2
\ CuO → H
2
O \ Cu
vp GTng 3V) &)àn e!e&()n &% #. = 2nCO\ 2nH
2
@2nCu @3nNO → nCO \ nH
2
@ 8,, m)! →
2> \2I @ 8,, (2)
T6 #A# ph"'ng &(`nh (*), (2) &% #. = > @ 8,2 n I @ 8,*
zwI %CO @ 2+,9;%
C:; 21 HZ% &%n #hJ& X và) n"U# &hu 0"ợ# Gung GN#h &()ng Ouố&, (ồ &h4m &2p Gung GN#h #hJ& s &h` &hu
0"ợ# #hJ& ~ (!àm vgn 0T# Gung GN#h). CA# #hJ& X, s, ~ !ần !"ợ& !à=
A. phen)!, n%&( h0()>&, n%&( phen)!%& :. n%&( phen)!%&, %>& #!)h0(#, phen)!
C. phenI!%m)n #!)(u%, %>& #!)h0(#, %n!n <. %n!n, %>& #!)h0(#, phenI!%m)n #!)(u%
C:; 22 Ch) *,+2 g%m hỗn hợp 3P& X gồm Cu và Ag (&R !^ Oố m)! &"'ng Wng - = *) và) 38 m! Gung GN#h
gồm H
2
LO
-
8,9o và HNO
3
2o, O%u kh #A# phVn Wng >VI (% h)àn &)àn, &hu 0"ợ# % m)! kh_ NO (OVn phgm

kht GuI nhJ& #$% N
\9
). T(Pn % m)! NO &(4n vU 8,* m)! O
2
&hu 0"ợ# hỗn hợp kh_ s. Ch) &)àn 3P s &A#
GTng vU H
2
O, &hu 0"ợ# *98 m! Gung GN#h #. pH @ u. rA &(N #$% u !à=
A. * :. 3 C. 2 <. -
nCu @ 8,82 n nAg @8,889 → Tfng Oố m)! e #h) &ố 0% @ 8,82.2 \8,889.* @ 8,-9
nH
\
@ 8,8D m)!n nNO
3
C
@ 8,8, (G")
-H
\
\NO
3
C
\ 3e →NO \ 2H
2
O
8,8, 8,8-9 8,8*9
Ag, Cu 0H phVn Wng h2&.
2NO \ O
2
→ 2NO
2
8,8*9 8,88;9 8,8*9
-NO
2
\ O
2
\ 2H
2
O → -HNO
3
8,8*9 8,8*9
Nồng 0P m)! HNO
3
@8,8*9=8,*9 @ 8,*o. zwI pH@ *
C:; 2< Ch) #Mn 3Sng h.% hX# O%u= 2LO
2
(k) \ O
2
(k) 2LO
3
(k) n ∆H x 8
Ch) #A# 3^n phAp = (*) &|ng nh^& 0P, (2) &|ng Ap OuJ& #hung #$% h^ phVn Wng, (3) h5 nh^& 0P, (-) GYng
&h4m #hJ& >e# &A# z
2
O
9
, (9) gVm nồng 0P LO
3
, (,) gVm Ap OuJ& #hung #$% h^ phVn Wng. Nhhng 3^n phAp
nà) !àm #Mn 3Sng &(4n #huI/n GN#h &he) #h1u &huwn7
A. (2), (3), (-), (,) :. (*), (2), (-) C. (*), (2), (-), (9) <. (2), (3), (9)
C:; 23 Ch) -88 m! Gung GN#h j gồm A!C!
3
> m)!?!_& và A!
2
(LO
-
)
3
I m)!?!_& &A# GTng vU ,*2 m! Gung
GN#h N%OH *o, O%u kh #A# phVn Wng k2& &he# &hu 0"ợ# +,-2- g%m k2& &$%. oc& khA#, kh #h) -88 m! j
&A# GTng vU Gung GN#h :%C!
2
(G") &h` &hu 0"ợ# 33,992 g%m k2& &$%. TR !^ > = I !à
A. - = 3 :. 3 = - C. ; = - <. 3 = 2
Lố m)! A!
3\
@ 8,-> \8,+In nLO
- @ *,2
I m)!
Lố m)! :%LO
-
@8,*-- m)! @ nLO
-
2C
@*,2I →I@ 8,*2
nOH
C
@8,,*2 m)!n nA!(OH)
3 @ 8,*8+ m)! →nOH
C
&()ng k2& &$% @8,32- x 8,,*2 → Oố m)! OH
C
&()ng A!(OH)
-
C
@8,2++ m)! →8,-> \8,+I@8,*8+ \ (8,2++=-) →>@ 8,2* → >=I@;=-
C:; 2= Hỗn hợp X gồm O
2
và O
3
#. &R khố O) vU H
2
!à 22 . Hỗn hợp kh_ s gồm me&I!%mn và e&I!%mn
#. &R khố O) vU H
2
!à *;,+33. [/ 0ố& #hAI h)àn &)àn z
*
!_& s #ần v6% 0$ z
2
!_& X (32& OVn phgm #hAI
gồm CO
2
, H
2
O và N
2
, #A# #hJ& kh_ kh 0) a #Yng 01u k^n nh^& 0P, Ap OuJ&). TR !^ z
*
= z
2
!à=
A. 3 = 9 :. 9 = 3 C. 2 = * <. * = 2
[c& CTmT &(ung 3`nh #$% 2 %mn !à C
n
H
2n \3
N →n @-?3
•uI 0f O
3
, O
2
&hành O , m(O
3
, O
2
) @mO
2C
n
H
2n \3
N →2nCO
2
\ (2n\3)H
2
O
o)! = * n (2n\3)?2
nO @2n\(2n\3)?2 @9,9 m)! → m(O
3
, O
2
) @mO@++g%m → n(O
3
, O
2
)@ ++=--@2
zwI z
*
=z
2
@ *=2
C:; 2> Hỗn hợp X gồm h% %n0eh& 0'n #hW# s và ~ (32& phMn &t khố #$% s nhi h'n #$% ~). Ch) *,+D
g%m X &A# GTng vU mP& !"ợng G" Gung GN#h AgNO
3
&()ng NH
3
, O%u kh #A# phVn Wng k2& &he#, &hu 0"ợ#
*+,3, g%m Ag và Gung GN#h j. Ch) &)àn 3P j &A# GTng vU Gung GN#h HC! (G"), &hu 0"ợ# 8,;+- !_& CO
2
(0k&#). T4n #$% ~ !à=
A. %n0eh& p()p)n# :. %n0eh& 3u&(# C. %n0eh& %>e&# <. %n0eh& %#(I!#
z` #h) HC! và) Gung GN#h O%u phVn Wng &(Ang g"'ng #. CO
2
#hWng &i &()ng Gung GN#h 0.
#.(NH
-
)
2
CO
3
. zwI &()ng hỗn hợp %n0eh& 3%n 0ầu #. HCHO
HCHO → -Ag \ (NH
-
)
2
CO
3
→ CO
2
8,839 ← 8,*- ← 8,839
kCHO → 2Ag

*;
%
39
*;
8,8*9 ← 8,83
T6 O' 0ồ phVn Wng và gV &h2& &% OuI (% = (k\2D).8,8*9 \ 8,839.38 @ *,+D →k @ 2; (C
2
H
3
C:; 21 Ch) #A# phA& 3/u O%u=
(%) Eh 0ố& #hAI h)àn &)àn mP& h0()#%#3)n X 3J& k`, n2u &hu 0"ợ# Oố m)! CO
2
3Sng Oố m)! H
2
O &h` X
!à %nken.
(3) T()ng &hành phần hợp #hJ& hhu #' nhJ& &h2& phV #. #%#3)n.
(#) F4n k2& h.% hX# #h$ I2u &()ng hợp #hJ& hhu #' !à !4n k2& #Png h.% &(N.
(G) Nhhng hợp #hJ& hhu #' khA# nh%u #. #Yng phMn &t khố !à 0ồng phMn #$% nh%u
(e) mhVn Wng hhu #' &h"bng >VI (% nh%nh và khdng &he) mP& h"Ung nhJ& 0Nnh
(g) Hợp #hJ& C
D
H
*-
:(C! #. vZng 3enuen &()ng phMn &t
Lố phA& 3/u 0eng !à
A. - :. 3 C. 2 <. 9
C:; 2? An#)! và %mn nà) O%u 0MI #Yng 3w#7
A. (C
,
H
9
)
2
NH và C
,
H
9
CH
2
OH :. C
,
H
9
NHCH
3
và C
,
H
9
CH(OH)CH
3
C. (CH
3
)
3
COH và (CH
3
)
3
CNH
2
<. (CH
3
)
2
CHOH và (CH
3
)
2
CHNH
2
C:; 22 T()ng &] nh4n #!) #. h% 0ồng vN 31n=
3;
*;
C! #h2m 2-,23% &fng Oố nguI4n &t, #Zn !5 !à
39
*;
C! .
Thành phần % &he) khố !"ợng #$%
3;
*;
C! &()ng HC!O
-
!à=
A. +,D2% :. +,-3% C. +,9,% <. +,;D%
*;
C! @ *88C2-,23@ ;9,;;% → EFNT &(ung 3`nh #$% C! gần 3Sng Oố khố T: @
8.;9;;.39\8,2-2-.3;@ 39,-+-,
rV Ot #. *m)! HC!O
-
→n
3;
C! @8,2-23 m)!
% v1 khố !"ợng #$%
3;
C! &()ng HC!O
-
@ 8, 2-23.3;? (* + 39, -+-, + *,.-) *88% = +, D2%
C:; <0 <HI gồm #A# #hJ& (h)c# Gung GN#h) 01u phVn Wng 0"ợ# vU Gung GN#h FeC!
2
!à=
A. :P& og, Gung GN#h N%NO
3
, Gung GN#h HCF :. :P& og, Gung GN#h :%C!
2
, Gung GN#h HNO
3
C. Eh_ C!
2
, Gung GN#h N%
2
CO
3
, Gung GN#h HCF <. Eh_ C!
2
, Gung GN#h N%
2
L, Gung GN#h HNO
3
C:; <1 Ch% hỗn hợp gồm h% 0'n #hW# X và s (phMn &t khố #$% X nhi h'n #$% s) !à 0ồng 0€ng k2
&2p &hành h% phần 3Sng nh%u=
C [ố& #hAI h)àn &)àn phần * &hu 0"ợ# 9,, !_& CO
2
(0k&#) và ,,3 g%m H
2
O.
C [un n.ng phần 2 vU H
2
LO
-
0c# a *-8
8
C &5) &hành *,29 g%m hỗn hợp 3% e&e. H.% h' h)àn &)àn hỗn
hợp 3% e&e &(4n, &hu 0"ợ# &h/ &_#h #$% 8,-2 g%m N
2
(&()ng #Yng 01u k^n nh^& 0P, Ap OuJ&).
H^u OuJ& #$% phVn Wng &5) e&e #$% X, s !ần !"ợ& !à=
A. 38% và 38% :. 29% và 39% C. -8% và 28% <. 28% và -8%
m* =nCO
2
@ 8,29 n nH
2
O @ 8,39 → H% %n#)! 3%n 0ầu !à n), 0'n #hW#. nCnH2 n\*OH @ 8,*
m)!
→ Lố C T: !à 2,9 → H% %n#)! !à C
2
H
9
OH và C
3
H
;
OH, mố #hJ& #. 8,89 m)!.
m2= nC
m
H
2m\2
O (e&e) @ 8,8*9 m)! @nH
2
O, n2%n#)! p" @ 8,83 → n2%n#)! G" @ 8,8;
m2%n#)! G" @ &fng m2%n#)! B m2%n#)! p" e&e h.% @ 8,89.-,\8,89.,8C me&e C mH
2
O @3,;+ g%m= +
= +
8; , 8
;+ , 3 ,8 -,
b a
b a
=
=

8- , 8
83 , 8
b
a
H^u OuJ& eO&e h.% #$% X và s !à -8% và 28%
C:; <2 Th]# h^n #A# phVn Wng nh^& nhdm hỗn hợp gồm m g%m A! và -,9, g%m C(
2
O
3
(&()ng 01u k^n
khdng #. O
2
), O%u kh phVn Wng k2& &he#, &hu 0"ợ# hỗn hợp X. Ch) &)àn 3P X và) mP& !"ợng G" Gung
GN#h HC! (!)Hng, n.ng), O%u kh #A# phVn Wng >VI (% h)àn &)àn, &hu 0"ợ# 2,8*, !_& H
2
(0k&#). CZn n2u #h)
&)àn 3P X và) mP& !"ợng G" Gung GN#h N%OH (0c#, n.ng), O%u kh phVn Wng k2& &he# &h` Oố m)! N%OH 0H
phVn Wng !à=
A. 8,8, m)! :. 8,*- m)! C. 8,8+ m)! <. 8,*, m)!
rV Ot phVn Wng >VI (% v6% 0$ &h` nC( @ 8,8, @ nH
2
gV ph.ng, nh"ng nH
2
gV ph.ng @8,8D
OuI (% nhdm G".

vp GTng 3V) &)àn e!e#& ()n=
Eh nhdn phVn Wng vU C(
2
O
3
= 3.nA! phVn Wng @ 2.3nC(
2
O
3
→ nA! p" @ 8,8, m)!
Eh nhdm G" và A!
2
O
3
phVn Wng v' HC! = 3nA! G" \ 2nC( @ 2nH
2
→ nA! G" @ 8,82 m)!
zwI &fng Oố m)! A! !à 8,8+ m)!. L%u &J& #V #A# phVn Wng A! #huI/n &hành N%A!O
2
n4n OuI (%
nN%OH @ 8,8+ m)!.
C:; << HJp &hT h)àn &)àn 2,2- !_& CO
2
(0k&#) và) *88 m! Gung GN#h gồm E
2
CO
3
8,2o và EOH >
m)!?!_& , O%u kh #A# phVn Wng >VI (% h)àn &)àn &hu 0"ợ# Gung GN#h s. Ch) &)àn 3P s &A# GTng vU Gung
GN#h :%C!
2
(G"), &hu 0"ợ# **,+2 g%m k2& &$%. rA &(N #$% > !à=
A. *,8 : . *,- C. *,2 <. *,,
Nhwn &hJI nCO
2
\ nCO
− 2
3
3%n 0ầu @ nHCO

3
\ n:%CO
3
→ nHCO

3
@ 8,8, m)!
CO
2
\2OH
C
→ CO
3
2C
n CO
2
\ OH
C
→HCO
3
C
m)!= 8,8- →8,8+ 8,8, ←8,8, ← 8,8,
zwI nOH
C
@ 8,*- m)!. zwI > @ 8,*-=8,* @ *,-o
C:; <3 mhA& 3/u nà) O%u 0MI !à 0eng7
A. [/ phMn 3^& 3enuen, &)!uen và O&(en (a 01u k^n &h"bng) 3Sng ph"'ng phAp h.% hX#, #hR #ần
GYng &huố# &ht !à n"U# 3()m.
:. TJ& #V #A# eO&e 01u &%n &ố& &()ng n"U#, khdng 0P#, 0"ợ# GYng !àm #hJ& &5) h"'ng &()ng #dng ngh^p
&h]# phgm, m• phgm.
C. mhVn Wng gh% %>& %>e&# vU %n#)! 3enuI!# (a 01u k^n &h_#h hợp), &5) &hành 3enuI! %>e&%& #. mY
&h'm #$% #huố #h_n.
<. T()ng phVn Wng eO&e h.% gh% CH
3
COOH vU CH
3
OH, H
2
O &5) n4n &6 COH &()ng nh.m
CCOOH #$% %>& và H &()ng nh.m COH #$% %n#)!.
C:; <= Ch) #A# &' O%u= &' >en!u!)u' %>e&%&, &' #%p()n, &' n&()n, &' vO#), &' n!)nC,,,. C. 3%) nh4u &'
&huP# !)5 &' p)!%m&7
A. 2 :. * C. - <. 3
C:; <> Ch) #A# phA& 3/u O%u v1 #%#3)h0(%&=
(%) r!u#)u' và O%##%()u' 01u !à #hJ& (pn #. vN ngX&, G‚ &%n &()ng n"U#.
(3) Tnh 3P& và >en!u!)u' 01u !à p)!O%##%(&
(#) T()ng Gung GN#h, g!u#)u' và O%##%()u' 01u hZ% &%n Cu(OH)
2
, &5) phW# màu >%nh !%m.
(G) Eh &h$I phMn h)àn &)àn hỗn hợp gồm &nh 3P& và O%##%()u' &()ng md &("bng %>&, #hR &hu 0"ợ#
mP& !)5 m)n)O%##%(& GuI nhJ&.
(e) Eh 0un n.ng g!u#)u' (h)c# K(u#&)u') vU Gung GN#h AgNO
3
&()ng NH
3
&hu 0"ợ# Ag.
(g) r!u#)u' và O%##%()u' 01u &A# GTng vU H
2
(>e# &A# N, 0un n.ng) &5) O)3&)!.
Lố phA& 3/u 0eng !à=
A. , :. 3 C. - <. 9
C:; <1 Ch) 3% Gung GN#h #. #Yng nồng 0P m)! = (*) H
2
NCH
2
COOH, (2) CH
3
COOH, (3) CH
3
CH
2
NH
2
.
<HI >2p &he) &hW &] pH &|ng Gần !à=
A. (3), (*), (2) :. (*), (2), (3) C. (2) , (3) , (*) <. (2), (*), (3)
C:; <? Hỗn hợp X gồm vnI! %>e&%&, me&I! %>e&%& và e&I! K)m%&. [ố& #hAI h)àn &)àn 3,8+ g%m X, &hu
0"ợ# 2,*, g%m H
2
O. mhần &(|m Oố m)! #$% vnI! %>e&%& &()ng X !à=
A. 29% :. 2;,D2% C. ;2,8+% <. ;9%
X \ O
2
3 H
2
O  Oố m)! X @ *?3 Oố m)! H
2
O @ 8,8- m)!
gX Oố m)! vnI! %>e&%& !à %n &fng Oố m)! me&I! %>e&%& và e&I! K)m%& ( 2 #hJ& 0ồng phMn) !à 3= +
= +
8+ , 3 ;- +,
8- , 8
b a
b a
 % @ 8,8*
C:; <2 Hỗn hợp o gồm mP& %n0eh& và mP& %nkn (#. #Yng Oố nguI4n &t #%#3)n). [ố& #hAI h)àn &)àn >
m)! hỗn hợp o, &hu 0"ợ# 3> m)! CO
2
và *,+> m)! H
2
O. mhần &(|m Oố m)! #$% %n0eh& &()ng hỗn hợp o
!à=

A. 28% :. 98% C. -8% <. 38%
Lố C &(ung 3`nh @ 3>=> @ 3 →Ankn !à C
3
H
-
Lố H &(ung 3`nh @ *,+>.2= > @ 3,, → An0eh& #. Oố H nhi h'n 3,, và v` OdH &()ng %n0eh& phV #hƒn
n4n OuI (% %n0eh& #) 2H. zwI %n0eh& #. CTmT !à C
3
H
2
O (CH ≡ C B CHO)
vp GTng O' 0ồ G"bng #hQ) &% #.
C:; 30 Ch) GHI #A# #hJ&= LO
2
, C((OH)
3
, C(O
3
, ~n(OH)
2
, N%HCO
3
, A!
2
O
3
. Lố #hJ& &()ng GHI &A# GTng
0"ợ# vU Gung GN#h N%OH( 0c#, n.ng) !à
A. , :. 3 C. 9 <. -
4H5N CIDNG 810 câu)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phn !phn " ho#c $)
AE T%FG *%HI#@ $JK#% C%;L# 810 *:;, $M *:; 31 /N# *:; =09
C:; 31 Lố 0ồng phMn #Ju &5) #$% C
9
H
*8
phVn Wng 0"ợ# vU Gung GN#h 3()m !à=
A. + :. D C. 9 <. ;
:% 0ồng phMn >#!)%nk%n và 9 0ồng phMn %nken
C:; 32 X !à hỗn hợp gồm H
2
và h' #$% h% %n0eh& (n), 0'n #hW#, m5#h ha, phMn &t 01u #. Oố nguI4n
&t C nhi h'n -), #. &R khố O) vU he! !à -,;. [un n.ng 2 m)! X (>e# &A# N), 0"ợ# hỗn hợp s #. &R khố
h' O) vU he! !à D,-. Thu !JI &)àn 3P #A# %n#)! &()ng s (ồ #h) &A# GTng vU N% (G"), 0"ợ# z !_& H
2
(0k&#). rA &(N !Un nhJ& #$% z !à
A. 22,- :. 9,, C. **,2 <. *3,--
vp GTng 0Nnh !uw& 3V) &)àn khố !"ợng &% #. =
m
X
@ m
s

nX.oX @ ns.os

nX = ns @ os=oX@2=*
zwI Oố m)! H
2
phVn Wng @ 2C* @* m)!
C CHO \ H
2
 C CH
2
OH  → 
+Na
„ H
2
* m)! 8,9 m)!
C:; 3< mhA& 3/u nà) O%u 0MI !à A(&7
A. Nhdm !à km !)5 G…n 0^n &ố& h'n vàng.
:. Ch` (m3) #. Wng GTng 0/ #h2 &5) &h2& 3N ng|n #Vn &% ph.ng >5.
C. T()ng I hX#, ~nO 0"ợ# GYng !àm &huố# gVm 0%u GMI &hần knh, #hh% 3^nh e#uem%, 3^nh ngW%
<. Th2# #. &h/ GYng 0/ ph$ !4n 31 mc& #$% Op& 0/ #hống gR.
C:; 33 ChJ& hhu #' X m5#h ha #. G5ng H
2
NCkCCOOk

(k, k† !à #A# gố# h0()#%#3)n), phần &(|m khố
!"ợng n&' &()ng X !à *9,;3%. Ch) m g%m X phVn Wng h)àn &)àn vU Gung GN#h N%OH, &)àn 3P !"ợng
%n#)! Onh (% #h) &A# GTng h2& vU CuO (0un n.ng) 0"ợ# %n0eh& s (%n#)! #hR 3N )> h.% &hành %n0eh&).
Ch) &)àn 3P s &A# GTng vU mP& !"ợng G" Gung GN#h AgNO
3
&()ng NH
3
, &hu 0"ợ# *2,D, g%m Ag k2& &$%.
rA &(N #$% m !à=
A. 2,,; :. -,-9 C. 9,3- <. 3,9,
T6 gV &h2& OuI (% mX @*88.*-?*9,;3@+D OuI (% X !à H
2
NCH
2
COOCH
3
H
2
NCH
2
COOCH
3
→CH
3
OH → HCHO →-Ag
LuI (% nH
2
NCH
2
COOCH
3
@ nHCHO @ ‡ nAg @8,83
m @8,83.+D@2,,; g%m
C:; 3= Ch) GHI #A# #hJ& O%u= A!, N%HCO
3
, (NH
-
)
2
CO
3
, NH
-
C!, A!
2
O
3
, ~n, E
2
CO
3
, E
2
LO
-
. C. 3%) nh4u
#hJ& &()ng GHI v6% &A# GTng 0"ợ# vU Gung GN#h HC!, v6% &A# GTng 0"ợ# vU Gung GN#h N%OH7
A. 2 :. 3 C. - <. 9
C:; 3> Ch) m g%m 3P& ~n và) 988 m! Gung GN#h Fe
2
(LO
-
)
3
8,2-o. L%u kh #A# phVn Wng >VI (% h)àn
&)àn, khố !"ợng Gung GN#h &|ng &h4m D,, g%m O) vU khố !"ợng Gung GN#h 3%n 0ầu. rA &(N #$% m !à
A.32,98 :. 28,+8 C. 2D,29 <. -+,;9
2Fe
3\
\ ~n

2Fe
2\
\ ~n
2\
8,2-

8,*2 8,2- 8,*2
Fe
2\
\ ~n

Fe \ ~n
2\

>

> > >
z` &("U# và O%u phVn Wng &fng khố !"ợng khdng 0f n4n O%u phVn Wng khố !"ợng Gung GN#h &|ng
D,, g%m &h` khố !"ợng km !)5 gVm D,, g%m @ m~n phVn Wng C mFe Onh (% @ (8,*2\>),9 B 9,> @
D,,

>@ 8,2
zwI m~n @(8,2 \ 8,*2),9 @ 28,+ g%m
C:; 31 Nh^& phMn mP& !"ợng AgNO
3
0"ợ# #hJ& (pn X và hỗn hợp kh_ s. <…n &)àn 3P s và) mP& !"ợng
G" H
2
O, &hu 0"ợ# Gung GN#h ~. Ch) &)àn 3P X và) ~, X #hR &%n mP& phần và &h)A& (% kh_ NO (OVn phgm
kht GuI nhJ&). :2& #A# phVn Wng >VI (% h)àn &)àn. mhần &(|m khố !"ợng #$% X 0H phVn Wng !à
A.29% :. ,8% C. ;8% <. ;9%
2AgNO
3
→ 2Ag \ 2NO
2
\ O
2
> > > 8,9>
-NO
2
\ O
2
\ 2H
2
O → -HNO
3
> 8,829> >
3Ag \ -HNO
3
→ 3AgNO
3
\ NO \ 2H
2
O
8,;9> ← >
mhần &(|m khố !"ợng Ag 0H phVn Wng !à 8,;9>=> @ ;9%
C:; 3? Ch) 3u&%n qu% >e# &A# ( a nh^& 0P #%)) &hu 0"ợ# hỗn hợp X gồm C
-
H
*8
, C
-
H
+
, C
-
H
,
, H
2
. TR khố
#$% X O) vU 3u&%n !à 8,-. N2u #h) 8,, m)! X và) Gung GN#h 3()m (G") &h` Oố m)! 3()m &ố 0% phVn Wng !à
A. 8,-+ m)! :. 8,3, m)! C. 8,,8 m)! <. 8,2- m)!
mC
-
H
*8
@ m
X

nC
-
H
*8
.oC
-
H
*8
@ nX.oX

nC
-
H
*8
= nX @ oX=oC
-
H
*8
@8,-=*

nC
-
H
*8
@8,2-. Lố m)! kh_ &|ng !à 8,, B 8,2- @ 8,3,. LuI (% Oố m)! :(
2
&h%m g% phVn Wng @
Oố m)! kh_ &|ng !4n @ 8,3, m)! ( #W h`nh Gung !à #hR #. phVn Wng &6 C
-
H
*8
&hành C
-
H
+
\H
2
G‚)
CMu -D= T()ng quV gJ# #h_n (J& gàu hàm !"ợng=
A.e&e #$% v&%mn A :. eO&e #$% v&%mn A C. ˆC#%()&en <. v&%mn A
CMu 98= Ch) #A# phA& 3/u O%u=
(%) An0eh& v6% #. &_nh )> h.% v6% #. &_nh kht
(3) mhen)! &h%m g% phVn Wng &h2 3()m kh. h'n 3enuen
(c) An0eh& &A# GTng vU H
2
(G") #. >e# &A# N 0un n.ng, &hu 0"ợ# %n#)! 3w# mP&
(d) <ung GN#h %>& %>e&# &A# GTng 0"ợ# vU Cu(OH)
2
(e) <ung GN#h phen)! &()ng n"U# !àm qu‰ &_m h.% 0i
(K) T()ng #dng ngh^p, %>e&)n 0"ợ# OVn >uJ& &6 #umen
Lố phA& 3/u 0eng !à
A. 9 :. - C. 3 <. 2
BE T%FG *%HI#@ $JK#% N:#@ *(G !10 câu, từ câu %1 đ&n câu '0)
C:; =1mhA& 3/u +%"#@ 0eng !à
A.j&I!%mn &A# GTng vU %>& n&(' a nh^& 0P &h"bng &5) (% e&%n)!
:.m()&en !à nhhng p)!)pep&& #%) phMn &t #. phMn &t khố &6 và #hT# ngh`n 02n và #hT# &(^u
C.oe&I!%mn &%n &()ng n"U# #h) Gung GN#h #. md &("bng 3%u'
<.[pep&& g!I>I!%!%nn (m5#h ha) #. 2 !4n k2& pep&&
C:; =2 Th]# h^n #A# &h_ ngh^m O%u=
(%) Nh^& phMn AgNO
3
(3) Nung FeL
2
&()ng khdng kh_
(#) Nh^& phMn ENO
3
(G) Ch) Gung GN#h CuLO
-
và) Gung GN#h NH
3
(G")
(e) Ch) Fe và) Gung GN#h CuLO
-
(g) Ch) ~n và) Gung GN#h FeC!
3
(G")
(h) Nung Ag
2
L &()ng khdng kh_ () Ch) :% và) Gung GN#h CuLO
-
(G")

Lố &h_ ngh^m &hu 0"ợ# km !)5 O%u kh #A# phVn Wng k2& &he# !à
A. 3 :. 9 C. 2 <. -
C:; =< HZ% &%n 29 g%m hỗn hợp X gồm FeLO
-
và Fe
2
(LO
-
)
3
và) n"U#, &hu 0"ợ# *98 m! Gung GN#h s.
Th4m H
2
LO
-
(G") và) 28m! Gung GN#h s (ồ #hugn 0P &)àn 3P Gung GN#h nàI 3Sng Gung GN#h EonO
-
8,*o &h` GYng h2& 38 m! Gung GN#h #hugn. mhần &(|m khố !"ợng FeLO
-
&()ng hỗn hợp X !à
A.*3,,+% :. ,+,-% C. D,*2% <. 3*,,%
Oố m)! EonO
-
= 8,83 > 8,* @ 8,883 m)!
on
\;
\ 9 e on
\2
Fe
\2
C*e  Fe
\3
8,883 8,8*9 m)! 8,8*9  8,8*9
Oố m)! FeLO
-
&()ng *98 m! GG s= 8,8*9 > *98?28 @ 8,**29 m)!
% m FeLO
-
@ 8,**29 > *92?29 >*88% @ ,+,-%
C:; =3 Ch) O' 0ồ phVn Wng=
(*)CH
3
CHO X
*
X
2
(2)C
2
H
9
:( s
*
s
2
s
3
CA# #hJ& hhu #' X
*
,

X
2
,

s
*
, s
2
,

s
3
!à #A# OVn phgm #h_nh. H% #hJ& X
2
, s
3
!ần !"ợ& !à
A. %>& 3Ch0(d>p()p%n)# và %n#)! p()pI!#. :. %>& %>e&# và %n#)! p()pI!#.
C. %>& 2Ch0(d>p()p%n)# và %>& p()p%n)#. <. %>& %>e&# và %>& p()p%n)#.
C:; == Hỗn hợp X gồm h% %>& #%#3)>I!# n), m5#h ha s và ~ (phMn &t khố #$% s nhi h'n #$% ~).
[ố& #hAI h)àn &)àn % m)! X, O%u phVn Wng &hu 0"ợ# % m)! H
2
O. oc& khA#, n2u % m)! X &A# GTng vU
!"ợng G" Gung GN#h N%HCO
3
, &h` &hu 0"ợ# *,,% m)! CO
2
. Thành phần % &he) khố !"ợng #$% s &()ng X

A. -,,,;% :. -8,88% C. 29,-*% <. ;-,9D%
Oố nguI4n &t H &()ng %>& !à Oố #hƒn mà % m)! X kh #hAI &5) % m)! H
2
O #hWng &i &()ng #A# #hJ& s, ~
mỗ phMn &t #hR #. 2 nguI4n &t H= s !à HCOOH, ~ !à= HOOC B COOH
n
~
@ *,,% B % @ 8,,%n n
s
@ 8,-%
%m
s
@ (-, > 8,-%)? ( -, > 8,-% \ D8 > 8,,%) @ 29,-*%
C:; => Ch) 9,, g%m CO và 9,- g%m H
2
O và) mP& 3`nh k_n Gung &_#h khdng 0f *8 !_&. Nung n.ng 3`nh
mP& &hb g%n a +38
8
C 0/ h^ 05& 02n &(5ng &hA #Mn 3Sng= CO (k) \ H
2
O (k) CO
2
(k) \ H
2
(k) (hSng Oố #Mn
3Sng E
#
@ *). Nồng 0P #Mn 3Sng #$% CO, H
2
O !ần !"ợ& !à
A. 8,8*+o và 8,88+ o :. 8,8*2o và 8,82-o
C. 8,8+o và 8,*+o <. 8,88+o và 8,8*+o
CO (k) \ H
2
O (k) CO
2
(k) \ H
2
(k)
3%n 0ầu 8,2 8,3
pW > >
#Mn 3Sng 8,2 B > 8,3 B> > >
[ ][ ]
[ ][ ]
*
) 3 , 8 ).( 2 , 8 (
.
2
2 2
=
− −
= =
x x
x x
O H CO
H CO
K
c
 > @ 8,*2
 n
CO
@ 8,8+ C
o
CO @ 8,8+?*8 @ 8,88+o
 n H
2
O @ 8,*+ C
o
H
2
O @ 8,*+?*8 @ 8,8*+o
C:; =1 Th$I phMn hỗn hợp gồm 8,82 m)! O%##%()u' và 8,8* m)! m%n&)u' mP& &hb g%n &hu 0"ợ# Gung
GN#h X (h^u OuJ& phVn Wng &h$I phMn mỗ #hJ& 01u !à ;9%). Eh #h) &)àn 3P X &A# GTng vU mP& !"ợng
G" Gung GN#h AgNO
3
&()ng NH
3
&h` !"ợng Ag &hu 0"ợ# !à
A.8,8D8 m)! :. 8,8D9 m)! C. 8,*2 m)! <. 8,8, m)!
L%##%()u) \ H
2
O  g!u#)u) \ K(u#&)u)
8,82 . ;9% 8,8*9 8,8*9
o%n&)u) \ H
2
O  2 g!u#)u)
8,8* . ;9% 8,8*9

\HCN \H2O
H
\
, &
)
\ og
e&e
\ CO2
\ HC!
r!u#)u)  2 Agn K(u#&)u)  2 Agn o%n&)u) 2 Ag
8,83 8,8, 8,8*9 8,83 8,8829 8,889
C:; =? Ch) m g%m 3P& Cu và) -88 m! Gung GN#h AgNO
3
8,2o, O%u mP& &hb g%n phVn Wng &hu 0"ợ#
;,;, g%m hỗn hợp #hJ& (pn X và Gung GN#h s. FX# &A#h X, (ồ &h4m 9,+9 g%m 3P& ~n và) s, O%u kh phVn
Wng >VI (% h)àn &)àn &hu 0"ợ# *8,93 g%m #hJ& (pn ~. rA &(N #$% m !à
A.3,+- :. ,,-8 C. 9,*2 <. 9,;,
C:; =2 T()ng quA &(`nh h)5& 0Png #$% pn 0^n h.% ~n B Cu &h`
A. khố !"ợng #$% 0^n #]# ~n &|ng :. nồng 0P #$% )n Cu
2\
&()ng Gung GN#h &|ng
C. nồng 0P #$% )n ~n
2\
&()ng Gung GN#h &|ng <. khố !"ợng #$% 0^n #]# Cu gVm
C:; >0 Ch) #A# phA& 3/u O%u=
(%) C. &h/ GYng n"U# 3()m 0/ phMn 3^& g!u#)u' và K(u#&)u'
(3) T()ng md &("bng %>&, g!u#)u' và K(u#&)u' #. &h/ #huI/n h.% !…n nh%u
(#) C. &h/ phMn 3^& g!u#)u' và K(u#&)u' 3Sng phVn Wng vU Gung GN#h AgNO
3
&()ng NH
3
(G) T()ng Gung GN#h, g!u#)u' và K(u#&)u' 01u hZ% &%n Cu(OH)
2
a nh^& 0P &h"bng #h) Gung
GN#h màu >%nh !%m
(e)T()ng Gung GN#h, K(u#&)u' &ồn &5 #h$ I2u a G5ng m5#h ha
(K) T()ng Gung GN#h, g!u#)u' &ồn &5 #h$ I2u a G5ng m5#h vZng , #5nh (G5ng α và β)
Lố phA& 3/u 0eng !à
A.9 :. 3 C. 2 <. -

II GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
M"# $%& HOA, +%,& A - M. /0 3?2
4H5N CHUNG CHO T6T CẢ TH7 SINH 840 câu, từ câu 1 đến câu 409
C:; 1 [ố& #hAI h)àn &)àn 3,-2 g%m hỗn hợp gồm %>& %#(I!#, vnI! %>e&%&, me&I! %#(I!%& và
%>& )!e#, (ồ hJp &hT &)àn 3P OVn phgm #hAI và) Gung GN#h C%(OH)
2
(G"). L%u phVn Wng &hu
0"ợ# *+ g%m k2& &$% và Gung GN#h X. Ehố !"ợng X O) vU khố !"ợng Gung GN#h C%(OH)
2
3%n
0ầu 0H &h%I 0f nh" &h2 nà)7
A. T|ng 2,;8 g%m. :. rVm ;,;- g%m. C. T|ng ;,D2 g%m. PE G&Q! 1,<? @(!E
(ư)ng *+n,
rX #dng &hW# #hung #$% #A# #hJ& !à C
#
H
2#-2
O
2
C
n
H
2nC2
O
2
\ O
2
Š nCO
2
\ (nC*)H
2
O
Š T6 p& #hAI &% &hJI nC
n
H
2nC2
O
2
@ nCO
2
B nH
2
O
nCO
2
@ nC%CO
3
@ *+?*88 @ 8,*+
gX nH
2
O

@% Š n C
n
H
2nC2
O
2
@ 8,*+ B %.n gX Oố m)! O
2
!à I
\ :V) &)àn nguI4n &ố O = (8,*+ B%)2 \ 2I @ 8,*+.2 \ % Š C3% \ 2I @ 8 (*)
\ :V) &)àn khố !"ợng = 3,-2 \ 32I @ 8,*+.-- \ *+% Š C*+% \ 32I @ -,9 (2)
(*)v(2) Š % @ 8,*9
Š m(CO
2
\ H
2
O) @ 8,*+.-- \ 8,*9.*+ @ *8,,2
Š Ehố !"ợng Gung GN#h gVm @ *+ B *8,,2 @ ;,3+g%m.
C:; 2 Ch) %>& O%!>I!# (%>& oCh0()>3enu)#) phVn Wng vU %nh0(& %>e&#, &hu 0"ợ# %>&
%>e&I!O%!>I!# (oCCH
3
COOCC
,
H
-
CCOOH) GYng !àm &huố# #Vm (%Op(n). [/ phVn Wng h)àn &)àn
vU -3,2 g%m %>& %>e&I!O%!>I!# #ần v6% 0$ z !_& Gung GN#h EOH *o. rA &(N #$% z !à
AE 0,12E :. 8,-+. C. 8,D,. <. 8,2-.

(ư)ng *+n,
oCCH
3
COOCC
,
H
-
CCOOH \ 3N%OH Š CH
3
COON% \ oCN%OCC
,
H
-
CCOON% \ 2H
2
O.
CCCCCCCCCCCCC8,2-CCCCCCCCCCCCCCCCCCC8,;2
C:; < HZ% &%n *3,,+ g%m muố oLO
-
và) n"U# 0"ợ# Gung GN#h X. [^n phMn X (vU 0^n #]#
&(', #"bng 0P GZng 0^n khdng 0f) &()ng &hb g%n & gMI, 0"ợ# I g%m km !)5 o GuI nhJ& a
#%&)& và 8,839 m)! kh_ a %n)&. CZn n2u &hb g%n 0^n phMn !à 2& gMI &h` &fng Oố m)! kh_ &hu 0"ợ#
a #V h% 0^n #]# !à 8,*2-9 m)!. rA &(N #$% I !à
AE 3,3?0E :. 3,D28. C. *,,+8. <. -,;++.
(ư)ng *+n,
[^n phMn &()ng &hb g%n & gMI &hu 0"ợ# 8,839 m)! kh_ vwI 2& gMI &% O‹ &hu 0"ợ# 8,839.2@8,8;
m)! kh_, nh"ng &h]# &2 &% &hu 0"ợ# 8,*2-9 m)! kh_, O] #h4nh !^#h Oố m)! 0. !à G) 0^n phMn n"U#
&5) kh_ H
2
Š nH
2
@ 8,*2-9 B 8,8; @ 8,89-9
H
2
O Š H
2
\ *?2O
2
8,89-9CCCC8,82;29
Š nO
2
&5) (% G) muố 0^n phMn @ 8,8; B 8,82;29 @ 8,8-2;9
oLO
-
\ H
2
O Š o \ H
2
LO
-
\ *?2O
2
8,8+99CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC8,8-2;9
Š o muố @ *3,,+?8,8+99 @ *,8 Š o @ ,-
Š m Cu &_nh &he) & gMI !à mCu @ 2.8.839.,- @ -,-+8 g%m
C:; 3 Ch) GHI #A# #hJ&= N%OH, Ln(OH)
2
, m3(OH)
2
, A!(OH)
3
, C((OH)
3
. Lố #hJ& &()ng GHI #.
&_nh #hJ& !"Œng &_nh !à
AE 3E :. *. C. 3. <. 2.
(ư)ng *+n,
ChJ& !"Œng &_nh=
\ Fà )>& và hG()>& #$% #A# km !)5 A!, ~n, Ln, m3n C((OH)
3
và C(
2
O
3
.
\ Fà #A# )n Mm #Zn #hW% H #. khV n|ng phMn ! (% )n H
\
#$% #A# #hJ& 0^n ! &(ung 3`nh và I2u (
HCO
3
C
, HmO
-
2C
, HL
C
•)
( #he Ž = HLO
-
C
#. &_nh %>& G) 0MI !à #hJ& 0^n ! m5nh)
\ Fà muố #hW% #A# )n !"Œng &_nhn muố &5) 3a h% )n, mP& )n #. &_nh %>& và mP& )n #. &_nh
3%u' ( (NH
-
)
2
CO
3
•)
\ Fà #A# %mn) %>&,•
C:; = Eh n. v1 pep&& và p()&en, phA& 3/u nà) O%u 0MI !à A(&B
A. F4n k2& #$% nh.m CO vU nh.m NH gh% h% 0'n vN αC%mn) %>& 0"ợ# gX !à !4n k2&
pep&&.
BE TR$ *Q *S* TJG$F&# /0; $(# $JG#@ #HU* $VG $%W#% X;#@ XY*% +FGE
C. m()&en #. phVn Wng màu 3u(e vU Cu(OH)
2
.
<. Th$I phMn h)àn &)àn p()&en 0'n gVn &hu 0"ợ# #A# αC%mn) %>&.
(ư)ng *+n,
m()&en &ồn &5 a h% G5ng #h_nh= G5ng h`nh Oợ và G5ng h`nh #ầu. <5ng p()&en h`nh Oợ nh"
ke(%&n #$% &.#, m.ng, O6ng • h)àn &)àn khdng &%n &()ng n"U#, G5ng p()&en h`nh #ầu nh"
%n3umn #$% !Zng &(png &(Wng, hem)g!)3n #$% mAu &%n 0"ợ# &()ng n"U# &5) Gung GN#h ke).
C:; > mhA& 3/u nà) O%u 0MI !à A(&B
A. :An k_nh nguI4n &t #$% #!) !Un h'n 3An k_nh nguI4n &t #$% K!).

:. [P Mm 0^n #$% 3()m !Un h'n 0P Mm 0^n #$% )&.
CE TZ#% ([&$ *\( H] !V#% %I# $Z#% ([&$ *\( HC^E
<. T_nh kht #$% )n :(
C
!Un h'n &_nh kht #$% )n C!
C
.
(ư)ng *+n,
Nh" #heng &% 0H 32& #A# %>& h%!)gen# &h` &_nh %>& 0"ợ# Opp >2p &he) #h1u HF x HC! x H:( x
H•.
C:; 1 [ố& #hAI h)àn &)àn > m)! %>& #%#3)>I!# j, &hu 0"ợ# I m)! CO
2
và u m)! H
2
O (vU u @ I
B >). Ch) > m)! j &A# GTng vU N%HCO
3
(G") &hu 0"ợ# I m)! CO
2
. T4n #$% j !à
A. %>& %#(I!#. BE ([&$ G[(^&*E C. %>& %0p#. <. %>& K)m#.
(ư)ng *+n,
Lố C &(ung 3`nh @ nCO
2
?n%>& @ I?>
Lố nh.m COOH @ nCO
2
?n%>& @ I?>
Š ChJ& #. Oố C @ Oố nh.m #hW# ( !)5 A, C)
A>& K)m# #hAI #. nCO
2
@ nH
2
O (!)5) Š #hXn :
C:; ? mh•n #hu% 0"ợ# GYng &()ng ngành #dng ngh^p &huP# G%, #dng ngh^p gJI, #hJ& #ầm màu
&()ng ngành nhuPm vV, #hJ& !àm &()ng n"U#. Cdng &hW# h.% hX# #$% ph•n #hu% !à
A. F
2
LO
-
.A!
2
(LO
-
)
3
.2-H
2
O. BE K
2
SO
3
EA^
2
8SO
3
9
<
E23H
2
OE
C. (NH
-
)
2
LO
-
.A!
2
(LO
-
)
3
.2-H
2
O. <. (NH
-
)
2
LO
-
.A!
2
(LO
-
)
3
.2-H
2
O.
(ư)ng *+n,
E
2
LO
-
.A!
2
(LO
-
)
3
.2-H
2
O gX !à ph•n #hu% #Zn F
2
LO
-
.A!
2
(LO
-
)
3
.2-H
2
On (NH
-
)
2
LO
-
.A!
C
2
(LO
-
)
3
.2-H
2
On .
(NH
-
)
2
LO
-
.A!
2
(LO
-
)
3
.2-H
2
O 0"ợ# gX #hung !à ph•n nhdm
C:; 2 LVn phgm hhu #' #$% phVn Wng nà) O%u 0MI +%"#@ GYng 0/ #h2 &5) &' &fng hợp7
A. T(Yng hợp vnI! >%nu%. :. T(Yng ng"ng %>& εC%mn)#%p()#.
CE TJ_#@ %`T !F$a^ !F$(*Ja^($E <. T(Yng ng"ng he>%me&I!en0%mn vU %>&
%0p#.
(ư)ng *+n,
T' &fng hợp (#h2 &5) &6 #A# p)!me &fng hợp ) nh" #A# &' p)!%m& (n!)n, #%p()n) , &' vnI!#
( vn!)n).
CZn OVn phgm &(Yng hợp me&I! me&%#(I!%& GYng !àm #hJ& G‘).
C:; 10 jO&e X 0"ợ# &5) &hành &6 e&I!en g!#)! và h% %>& #%#3)>I!# 0'n #hW#. T()ng phMn &t
eO&e, Oố nguI4n &t #%#3)n nh1u h'n Oố nguI4n &t )> !à *. Eh #h) m g%m X &A# GTng vU Gung
GN#h N%OH (G") &h` !"ợng N%OH 0H phVn Wng !à *8 g%m. rA &(N #$% m !à
A. *-,9. :. *;,9. C. *9,9. PE 1>,=E
(ư)ng *+n,
jO&e #. G5ng kCOOCCH
2
k’COOCCH
2
Š Lố nguI4n &t O @ - Š Oố nguI4n &t C @ 9
zwI k @ * và k’ @ *9
nN%OH @ *8?-8 @ 8,29 Š n eO&e @ „.8,29 @ 8,*29
Š m @ 8,*29.*32 @ *,,9 g%m
C:; 11 [un n.ng m g%m hỗn hợp Cu và Fe #. &R !^ khố !"ợng &"'ng Wng ; = 3 vU mP& !"ợng
Gung GN#h HNO
3
. Eh #A# phVn Wng k2& &he#, &hu 0"ợ# 8,;9m g%m #hJ& (pn, Gung GN#h X và 9,, !_&

hỗn hợp kh_ (0k&#) gồm NO và NO
2
(khdng #. OVn phgm kht khA# #$% N
\9
). :2& !"ợng HNO
3
0H
phVn Wng !à --,* g%m. rA &(N #$% m !à
A. --,+. :. -8,9. C. 33,,. PE =0,3E
(ư)ng *+n,
Š khố !"ợng Fe @ 8,3m g%m và khố !"ợng Cu @ 8,;m g%m
L%u phVn Wng #Zn 8,;9m g%m Š Fe #hR phVn Wng 8,29m g%mn Fe G" vwI O%u phVn Wng #hR &hu
0"ợ# muố Fe
2\
nHNO
3
@ 8,; n n(NO \ NO
2
) @ 8,29
Fe(NO
3
)
2
@ 8,29m?9,
vp GTng 3V) &)àn nguI4n &ố N = nN?muố @ nN?%>& B nN?kh_
“ 2(8,29m?9,) @ 8,; B 8,29
zwI m @ 98,- g%m
C:; 12 Ch) GHI #A# #hJ&= phenI!%m)n #!)(u%, 3enuI! #!)(u%, O)p()pI! #!)(u%, mC#(eu)!, %n#)!
3enuI!#, n%&( phen)!%&, %n!I! #!)(u%. Lố #hJ& &()ng GHI &A# GTng 0"ợ# vU Gung GN#h N%OH
!)Hng, 0un n.ng !à
A. -. :. 3. C. ,. PE =E
(ư)ng *+n,
Nhhng #hJ& &A# GTng 0"ợ# vU Gung GN#h N%OH !)Hng !à = phenI!%m)n #!)(u%, 3enuI! #!)(u%,
O)p()pI! #!)(u% , mC#(eu)!, %n!I! #!)(u%.
C:; 1< HJp &hT h)àn &)àn 8,,;2 !_& kh_ CO
2
(0k&#) và) * !_& Gung GN#h gồm N%OH 8,829o và
C%(OH)
2
8,8*29o, &hu 0"ợ# > g%m k2& &$%. rA &(N #$% > !à
A. 2,88. :. 8,;9. C. *,88. PE 1,2=E
(ư)ng *+n,
nCO
2
@ 8,83
nN%OH @ 8,829 n nC%(OH)
2
@ 8,8*29 Š ”nOH
C
@ 8,89
CO
2
\ OH
C
Š HCO
3
C
8,83CCCCC8,83CCCCCC8,83
Š nOH
C
(G") @ 8,89 B 8,83 @ 8,82
HCO
3
C
\ OH
C
Š CO
3
2C
\ H
2
O.
CCCCCCCCCCCC8,82CCCC8,82
C%
2\
\ CO
3
2C
Š C%CO
3

8,8*29 8,82 8,8*29
Š m k2& &$% @ 8,8*29.*88 @ *,29 g%m.
C:; 13 [^n phMn Gung GN#h gồm ;,-9 g%m EC! và 2+,2 g%m Cu(NO
3
)
2
(0^n #]# &(', màng
ng|n >ốp) 02n kh_ khố !"ợng Gung GN#h gVm 0 *8,;9 g%m &h` ng6ng 0^n phMn (gV &h2& !"ợng
n"U# 3%I h' khdng 0Ang k/). TJ& #V #A# #hJ& &%n &()ng Gung GN#h O%u 0^n phMn !à
A. ENO
3
và EOH. :. ENO
3
, EC! và EOH.
C ENO
3
và Cu(NO
3
)
2
. PE KNO
<
, HNO
<
bW C;8NO
<
9
2
E
(ư)ng *+n,
nEC! @ 8,* n nCu(NO
3
)
2
@ 8,*9
2EC! \ Cu(NO
3
)
2
Š Cu \ 2ENO
3
\ C!
2
8,* CCCCCCCCC8,89CCCCCCC8,89CCCCCCCCCCCCCCCC8,89
EC! h2& , Cu(NO
3
)
2
#Zn @ 8,*9 B 8,89 @ 8,*
Cu(NO
3
)
2
\ H
2
O Š Cu \ 2HNO
3
\ *?2O
2
>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC*?2>

m Gung GN#h gVm @ khố !"ợng #$% Cu k2& &$% \ mC!
2
và O
2
3%I (%
Š (8,89 \ >),- \ 8,89.;* \ *?2>.32 @ *8,;9 Š > @ 8,89
Š Cu(NO
3
)
2
v…n #Zn G" Š Gung GN#h O%u pW #hW% ENO
3
n HNO
3
và Cu(NO
3
)
2
.
C:; 1= Hợp #hJ& hhu #' X #hW% vZng 3enuen #. CTmT &(Yng vU #dng &hW# 0'n gVn nhJ&.
T()ng X, &R !^ khố !"ợng #A# nguI4n &ố !à m
C
= m
H
= m
O
@ 2* = 2 = +. :2& kh X phVn Wng h)àn
&)àn vU N% &h` &hu 0"ợ# Oố m)! kh_ h0(d 3Sng Oố m)! #$% X 0H phVn Wng. X #. 3%) nh4u 0ồng
phMn (#hW% vZng 3enuen) &hi% mHn #A# &_nh #hJ& &(4n7
AE 2E :. 3. C. ;. <. *8.
(ư)ng *+n,
[c& #dng &hW# #$% X !à C
>
H
I
O
u
> = I = u @ mC?*2 = mH = mO?*, @ 2*?*2=2=+?*, @ ;=+=2
Š C
;
H
+
O
2
( X pW vU N% #. Oố m)! X @ nH
2
Š T()ng X #. 2H !nh 0Png ) Š X !à 0phen)! h)c#
v6% !à %n#)! v6% !à phen)!.
C:; 1> Eh O) OAnh NH
3
vU NH
-
\
, phA& 3/u +%"#@ 0eng !à=
A. T()ng NH
3
và NH
-
\
, n&' 01u #. Oố )> h.% C3. :. NH
3
#. &_nh 3%u', NH
-
\
#. &_nh %>&.
-. Trong /(
0
1à /(
4
2
, nit3 đ4u c5 cộng h5a tr6 0. <. mhMn &t NH
3
và )n NH
-
\
01u #hW% !?k
#Png h.% &(N.
(ư)ng *+n ,
NH
3
#. #Png h.% &(N 3 #Zn NH
-
\
#. #Png h.% &(N 9.
C:; 11 [ố& #hAI h)àn &)àn > g%m hỗn hợp gồm h% %>& #%#3)>I!# h% #hW#, m5#h ha và 01u #.
mP& !4n k2& 0d C@C &()ng phMn &t, &hu 0"ợ# z !_& kh_ CO
2
(0k&#) và I m)! H
2
O. :/u &hW# !4n
h^ gh% #A# gA &(N >, I và z !à
A. z @
2+
( 38 )
99
x y −
. :. z @
2+
( ,2 )
D9
x y −
CE V c
2+
( 38 )
99
x y +
E <. z @
2+
( ,2 )
D9
x y +
.
(ư)ng *+n ,
Cdng &hW# #hung #$% #A# %>& &(4n !à = C
n
H
2nC-
O
-
C
n
H
2nC-
O
-
Š nCO
2
\ (nC2)H
2
O
T6 ph"'ng &(`nh &% &hJI = n%>& @ (nCO
2
B nH
2
O)?2
Š n%>& @ (z?22,- B I)?2
Ehố !"ợng %>& @ >g%m @ mC?%>& \ mH?%>& \ mO?%>&
Š > @ *2z?22,- \ 2I \ ,-(z?22,- B I)?2
Š > @ --z?22,- B 38I Š z @ 2+?99(> \ 38I)
C:; 1? Thành phần % khố !"ợng #$% n&' &()ng hợp #hJ& hhu #' C
>
H
I
N !à 23,;3%. Lố 0ồng
phMn %mn 3w# mP& &hi% mHn #A# Gh k^n &(4n !à
AE 2E :. 3. C. -. <. *.
(ư)ng *+n,
o @ *-.*88?23,;3 @ 9D
Š C
3
H
;
NH
2
C. #A# 0ồng phMn 3w# • O%u= CH
3
CCH
2
CCH
2
CNH
2
và CH
3
CCH(CH
3
)CNH
2
.
C:; 12 Hợp #hJ& nà) #$% #%n> 0"ợ# GYng 0/ 0e# &"ợng, 3. 3P& kh gHI >"'ng7

CH
2
OH
OH
CH
2
OH
OH
CH
2
OH
CH
3
OH
HO
CH
3
OH
HO
CH
3
OH
HO
CH
3
OH
HO
CH
3
OH
OH
OH
CH
3
OH
A. zd Oống (C%O).
:. Th5#h #%) Oống (C%LO
-
.2H
2
O).
C. [A vd (C%CO
3
).
PE T%V*% *(G #;#@ 8C(SO
3
EH
2
O9E
(ư)ng *+n,
Th5#h #%) nung &h"bng 0"ợ# GYng 0e# &"ợng, 0e# #A# m…u #h &2& &nh v GYng !àm &(%ng &(_ nP
&hJ&, !àm phJn v2& 3Vng, 3. 3P& kh gHI >"'ng,•
Th5#h #%) Oống GYng OVn >uJ& > m|ng.
C:; 20 Ch) *3,+ g%m #hJ& hhu #' X #. #dng &hW# phMn &t C
;
H
+
&A# GTng vU mP& !"ợng G" Gung
GN#h AgNO
3
&()ng NH
3
, &hu 0"ợ# -9,D g%m k2& &$%. X #. 3%) nh4u 0ồng phMn #Ju &5) &hi% mHn
&_nh #hJ& &(4n7
A. 9. BE 3E C. ,. <. 2.
(ư)ng *+n,
nC
;
H
+
@ 8,*9 @ n k2& &$%
Š o k2& &$% @ -9,D?8,*9 @ 38,
E2& &$% #. G5ng = C
;
H
+C>
Ag
>
“ D2 \ *8;> @ 38, Š > @ 2
zwI X phV #. 2 !4n k2& 3% a 0ầu m5#h=
CH–CCCH
2
CCH
2
CCH
2
CC–CH CH–CCCH(CH
3
)CCH
2
CC–CH
CH–CCCH(C
2
H
9
)CC–CH CH–CCC(CH
3
)(CH
3
)CC–CH.

C:; 21 Ch) 8,+; g%m hh gồm Fe, Cu và A! và) 3`nh 0]ng 388 m! GG H
2
LO
-
8,*o. L%u kh #A#
phVn Wng >VI (% h)àn &)àn, &hu 0"ợ# 8,32 g%m #hJ& (pn và #. --+ m! kh_ (0k&#) &h)A& (%. Th4m
&2p và) 3`nh 8,-29 g%m N%NO
3
, kh #A# phVn Wng k2& &he# &h` &h/ &_#h kh_ NO (0k&#, OVn phgm
kht GuI nhJ&) &5) &hành và khố !"ợng muố &()ng GG !à
A. 8,22- !_& và 3,;98 g%m. :. 8,**2 !_& và 3,;98 g%m.
CE 0,112 ^Z$ bW <,?>= @(!E <. 8,22- !_& và 3,+,9 g%m.
(ư)ng *+n,
n H
2
LO
-
@ 8,83 Š nH
\
@ 8,8,
n H
2
@ 8,--+?22,- @ 8,82
n Cu @ 8,32?,- @ 8,889
n N%NO
3
@ 8,889
Fe \ 2H
\
Š Fe
2\
\ H
2

>CCCCC2>CCCCCCCC>CCCCCCCC>
A! \ 3H
\
Š A!
3\
\ 3?2H
2
ICCCCC3ICCCCCCCCCICCCCCCCC3?2I
T% #. = > \ 3?2I @ 8,82 (*) và 9,> \ 2;I @ 8,+; B 8,32 @ 8,99 (2)
(*)v(2) Š > @ 8,889 v I @ 8,8*
<ung GN#h O%u pW #. = nFe
2\
@ 8,889 và nH
\
#Zn !5 @ 8,8, B 2> B 3I @ 8,8, B 2.8,889 B 3.8,8* @
8,82
3Fe
2\
\ -H
\
\ NO
3
C
Š 3Fe
3\
\ NO \ 2H
2
O
8,889CCC*?*98CCC8,889?3CCCCCCCCCCCCC8,889?3
Š n H
\
#Zn @ 8,82 B *?*98 @ *?;9 n n NO
3
C
@ 8,889 B 8,889?3 @ *?388
3Cu \ +H
\
\ 2NO
3
C
Š 3Cu
2\
\ 2NO \ -H
2
O
8,889CCC*?;9CCCC*?388 CCCCCCCCCCCCCCC*?388
L%u phVn Wng H
\
và NO
3
C
h2&
Š n NO @ 8,889?3 \ *?388 @ 8,889 Š z NO @ 8,889.22,- @ 8,**2 !_&
m muố @ m #A# km !)5 3%n 0ầu \ m LO
-
2C
\ m N%
\
@ 8,+; \ 8,83.D, \ 8,889.23 @ 3,+,9g%m.


C:; 22 <HI gồm #A# #hJ& 01u #. &h/ !àm mJ& &_nh #Wng &5m &hb #$% n"U# !à=
A. HC!, N%OH, N%
2
CO
3
BE N(OH, N(
<
4O
3
, N(
2
CO
<
E
C. EC!, C%(OH)
2
, N%
2
CO
3
. <. HC!, C%(OH)
2
, N%
2
CO
3
.
(ư)ng *+n,
NguI4n &p# !àm m1m n"U# #Wng !à gVm nồng 0P #A# #%&)n C%
2\
, og
2\
, &()ng n"U# #Wng, 0ố vU
n"U# #Wng &5m &hb &% #. &h1 0un n.ng, GYng mP& !"ợng v6% 0$ C%(OH)
2
h%I GYng OH
C
, CO
3
2C
,
mO
-
3C
0/ k2& &$% #A# )n og
2\
và C%
2\
. T"'ng &] 0/ !àm m1m n"U# #Wng v—nh #tu h%I &)àn phần
&% #}ng GYng muố &%n #hW% )n CO
3
2C
và mO
-
3C
.
C:; 2< •ucng Op& m%nhe&& #. &hành phần #h_nh !à
A. FeL
2
. BE ]F
<
O
3
E C. Fe
2
O
3
. <. FeCO
3
.
(ư)ng *+n,
FeL
2
= p(& Fe
3
O
-
= m%nhe&& Fe
2
O
3
= hem%&& 0i FeCO
3
= >0e(& Fe
2
O
3
.nH
2
O =
hem%&& nMu
C:; 23 T2n hành #A# &h_ ngh^m O%u=
(*) Ch) Gung GN#h N%OH và) Gung GN#h C%(HCO
3
)
2
.
(2) Ch) Gung GN#h HC! &U G" và) Gung GN#h N%A!O
2
(h)c# N%˜A!(OH)
-
™).
(3) LT# kh_ H
2
L và) Gung GN#h FeC!
2
.
(-) LT# kh_ NH
3
&U G" và) Gung GN#h A!C!
3
.
(9) LT# kh_ CO
2
&U G" và) Gung GN#h N%A!O
2
(h)c# N%˜A!(OH)
-
™).
(,) LT# kh_ e&!en và) Gung GN#h EonO
-
.
L%u kh #A# phVn Wng k2& &he#, #. 3%) nh4u &h_ ngh^m &hu 0"ợ# k2& &$%7
A. 3. BE 3E C. ,. <. 9.
(ư)ng *+n,
\ C%(HCO
3
)
2
\ N%OH Š C%CO
3
• \ N%
2
CO
3
\ H
2
O
\ A!C!
3
\ NH
3
\ H
2
O Š A!(OH)
3
• \ NH
-
C!
\ N%A!O
2
\ CO
2
\ H
2
O Š A!(OH)
3
• \ N%HCO
3
\ C
2
H
- \
EonO
-
\ H
2
O Š C
2
H
-
(OH)
2
\ onO
2
• \ EOH.
C:; 2= Ch% hỗn hợp X gồm E, A! và Fe &hành h% phần 3Sng nh%u.
C Ch) phần * và) Gung GN#h EOH (G") &hu 0"ợ# 8,;+- !_& kh_ H
2
(0k&#).
C Ch) phần 2 và) mP& !"ợng G" H
2
O, &hu 0"ợ# 8,--+ !_& kh_ H
2
(0k&#) và m g%m hỗn hợp km
!)5 s. HZ% &%n h)àn &)àn s và) Gung GN#h HC! (G") &hu 0"ợ# 8,9, !_& kh_ H
2
(0k&#).
Ehố !"ợng (&_nh &he) g%m) #$% E, A!, Fe &()ng mỗ phần hỗn hợp X !ần !"ợ& !à=
A. 8,3Dn 8,9-n *,-8. :. 8,;+n 8,9-n *,*2. CE 0,<2d 0,=3d 0,=>E <. 8,;+n *,8+n 8,9,.
(ư)ng *7n,
\ mhần *= n H
2
@ 8,839 \mhần 2= hỗn hợp km !)5 s !à A! G" và Fe
E Š *?2H
2
E Š *?2H
2
%CCCCCCC*?2% (•) %CCCCCCC*?2%
A! Š 3?2H
2
A!Š 3?2H
2
ICCCCCCCC3?2I %CCCCCCCC3?2%
T% #. *?2% \ 3?2% @ 8,-++?22,- Š % @ 8,8*
Th2 % @ 8,8* và) (•) Š *?2% \ 3?2I @ 8,839 Š I @ 8,82
n A! &()ng hỗn hợp s @ I B % @ 8,82 B 8,8* @ 8,8*
n H
2
&hu 0"ợ# kh s pW vU HC! @ 8,9,?22,- @ 8,829 m)!

Š A! Š 3?2H
2
8,8*CCCCCC8,8*9
Š n H
2
G) Fe &5) (% @ 8,829 B 8,8*9 @ 8,8* @ nFe
zwI khố !"ợng mỗ k)m !)5 &()ng mỗ phần !à
m A! @ 8,82.2; @ 8,9- n m E @ 8,8*.3D @ 8,3D n m Fe @ 8,8*.9, @ 8,9,
C:; 2> Hỗn hợp X gồm %>& %>e&#, %>& K)m# và %>& )>%!#. Eh #h) m g%m X &A# GTng vU
N%HCO
3
(G") &h` &hu 0"ợ# *9,,+ !_& kh_ CO
2
(0k&#). oc& khA#, 0ố& #hAI h)àn &)àn m g%m X #ần
+,D, !_& kh_ O
2
(0k&#), &hu 0"ợ# 39,2 g%m CO
2
và I m)! H
2
O. rA &(N #$% I !à
A. 8,3. :. 8,+. C. 8,2. PE 0,>E
(ư)ng *+n,
Cdng &hW# #hung #$% #A# %>& !à k(COOH)
X
k(COOH)
>
\ >N%HCO
3
Š k(COON%)
>
\ >CO
2
\ >H
2
O
8,;?>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC8,;
Š n O?%>& @ 8,;.2 @ *,-
A>& \ O
2
Š CO
2
\ H
2
O
8,; CCCCC8,-CCCCCCC8,+CCCCCCI
:V) &)àn nguI4n &ố O = Š 8,*- \ 8,-.2 @ 8,+.2 \ I
Š I @ 8,,
C:; 21 Hỗn hợp X gồm C
2
H
2
và H
2
#. #Yng Oố m)!. FJI mP& !"ợng hh X #h) qu% #hJ& >e# &A#
nung n.ng, &hu 0"ợ# hh s gồm C
2
H
-
, C
2
H
,
, C
2
H
2
và H
2
. LT# s và) GG 3()m (G") &h` khố !"ợng
3`nh 3()m &|ng *8,+ g%m và &h)A& (% -,-+ !_& hh kh_ (0k&#) #. &R khố O) vU H
2
!à +. Th/ &_#h O
2
(0k&#) #ần 0/ 0ố& #hAI h)àn &)àn hỗn hợp s !à
A. 22,- !_&. :. --,+ !_&. C. 2,,++ !_&. PE <<,> ^Z$E
(ư)ng *+n,
nC
2
H
2
@ nH
2
@ %
mX @ ms @ *8,+ \ 8,2.*, @ *-g%m
Š 2+% @ *- Š % @ *-?2+ @ 8,9
( 3V) &)àn nguI4n &ố C và H) Š [ố& #hAI s #}ng nh" 0ố& #hAI X Š nO
2
@ 8,9.2 \ 8,9 @ 8,*9
z O
2
@ 8,*9.22,- @ 3,3, !_&.
C:; 2? T(ung hZ% 3,++ g%m hh X gồm h% %>& #%#3)>I!# n), 0'n #hW#, m5#h ha 3Sng GG
N%OH, #d #5n &)àn 3P GG O%u phVn Wng &hu 0"ợ# 9,2 g%m muố kh%n. N2u 0ố& #hAI h)àn &)àn
3,++ g%m X &h` &h/ &_#h )> (0k&#) #ần GYng !à
A. -,-+ !_&. BE <,<> ^Z$E C. 2,2- !_&. <. *,*2 !_&.
(ư)ng *+n,
n %>& @ (m muố B m %>&)?22 @ (9,2 B 3,++)?22 @ 8,8,
Š o %>& @ 3,++?8,8, @ *D-?3
Š C
n
H
2n
O
2
@ *D-?3 Š n @ ;?3
C
;?3
H
*-?3
O
2
\ 9?2 O
2
Š ;?3CO
2
\ ;?3H
2
O.
8,8,CCCCCCCCCC8,*9
Š z O
2
@ 8,*9.22,- @ 3,3, !_&.
C:; 22 Xen!u!)u' &(n&(%& 0"ợ# 01u #h2 &6 phVn Wng gh% %>& n#&(# vU >en!u!)u' (h^u OuJ&
phVn Wng ,8% &_nh &he) >en!u!)u'). N2u GYng 2 &Jn >en!u!)u' &h` khố !"ợng >en!u!)u' &(n&(%&
01u #h2 0"ợ# !à
A. 2,D; &Jn. :. 3,,; &Jn. CE 2,20 $R#E <. *,*8 &Jn.
(ư)ng *+n,

˜C
,
H
;
O
2
(OH)
3
™ \ 3HNO
3
Š ˜C
,
H
;
O
2
(ONO
2
)
3
™ \ 3H
2
O
2?*,2CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC2?*,2.,8%
Š m @ 2?*,2 . ,8%. 2D; @ 2,2 &Jn.
C:; <0 [ố& #hAI h)àn &)àn %n0eh& X, &hu 0"ợ# &h/ &_#h kh_ CO
2
3Sng &h/ &_#h h' n"U# (&()ng
#Yng 01u k^n nh^& 0P, Ap OuJ&). Eh #h) 8,8* m)! X &?G vU mP& !"ợng G" GG AgNO
3
&()ng NH
3
&h` &hu 0"ợ# 8,8- m)! Ag. X !à
AE (#/F%&$ eG!&*E :. %n0eh& n), m5#h ha, h% #hW#.
C. %n0eh& %>e&#. <. %n0eh& khdng n), m5#h ha, h% #hW#.
(ư)ng *+n,
AnGeh& 0ố& #hAI #. n CO
2
@ n H
2
O Š %nGeh& n), 0'n
nAg &5) (% ? n %nGeh& @ 8,8-?8,8* @ - Š HCHO.
C:; <1 Th$I phMn h2& m g%m &e&(%pep&& A!%CA!%CA!%CA!% (m5#h ha) &hu 0"ợ# hỗn hợp gồm
2+,-+ g%m A!%, 32 g%m A!%CA!% và 2;,;2 g%m A!%CA!%CA!%. rA &(N #$% m !à
A. D8,,. :. ***,;-. CE ?1,=3E <. ,,,--.
(ư)ng *+n,
nA!% @ 8,32 n nA!%CA!% @ 8,2 n nA!%CA!%CA!% @ 8,*2
Š nA!%CA!%CA!%CA!% @ (8,32 \ 8,2.2 \ 8,*2.3)? - @ 8,2;
m @ (+D.- B *+.3).8,2; @ +*,9- g%m.
C:; <2 [ố& #hAI h)àn &)àn hỗn hợp X gồm C
2
H
2
, C
3
H
-
và C
-
H
-
(Oố m)! mỗ #hJ& 3Sng nh%u)
&hu 0"ợ# 8,8D m)! CO
2
. N2u !JI #Yng mP& !"ợng hỗn hợp X nh" &(4n &A# GTng vU mP& !"ợng G"
Gung GN#h AgNO
3
&()ng NH
3
, &h` khố !"ợng k2& &$% &hu 0"ợ# !Un h'n - g%m. Cdng &hW# #Ju &5)
#$% C
3
H
-
và C
-
H
-
&()ng X !ần !"ợ& !à=
AE CH≡ C-CH
<
, CH
2
cCH-C≡ CHE :. CH≡ CCCH
3
, CH
2
@C@C@CH
2
.
C. CH
2
@C@CH
2
, CH
2
@C@C@CH
2
. <. CH
2
@C@CH
2
, CH
2
@CHCC≡ CH.
(ư)ng *+n,
nC
2
H
2
@ nC
3
H
-
@ nC
-
H
-
@ 8,8D?(2\3\-) @ 8,8*
CH–CH Š CAg–CAg Š m @ 8,8*.2-8 @ 2,- g%m
Š m k2& &$% #Zn !5 y - B 2,- @ *,, g%m
N2u C
-
H
-
&5) k2& &$% C
-
H
3
Ag &h` m @ 8,8*.*9D @ *,9D x *,, Š C
3
H
-
#}ng phV &5) k2& &$% vU
AgNO
3
.
zwI #A# #hJ& phV #. !4n k2& – a 0ầu m5#h.
C:; << Lố 0ồng phMn %mn) %>& #. #dng &hW# phMn &t C
3
H
;
O
2
N !à
AE 2E :. -. C. 3. <. *.
(ư)ng *+n,
H
2
N B CH
2
C CH
2
C COOH và H
2
N B CH(CH
3
) B COOH.
C:; <3 Ehố !"ợng (4ng #$% #%n> km !)5 !à *,99 g?#m
3
. rV &h2& (Sng, &()ng &nh &h/ #%n>
#A# ng&t !à nhhng h`nh #ầu #h2m ;-% &h/ &_#h &nh &h/, phần #Zn !5 !à khe (ỗng. :An k_nh
nguI4n &t #%n> &_nh &he) !_ &huI2& !à
A. 8,*99nm. :. 8,*+9 nm. CE 0,12> #!E <. 8,*,+ nm.
(ư)ng *+n,
\ Th/ &_#h * m)! &nh &h/ C% = z @ -8?*,99 @ 29,+* #m
3
\ Th/ &_#h * m)! nguI4n &t C% = z @ 29,+*.;-% @ *D,* #m
3
\ Th/ &_#h * nguI4n &t Fe = z @ *D,*?(,,82.*8
23
) @ 3,*;.*8
C23

vp GTng #dng &hW# = z @ -π.k
3
?3 Š k @
3
š( 3z?- π.) @ *,D,.*8
C+
#m @ 8,*D, nm
C:; <= Ch) ;,,+ g%m Cu và) 288 m! GG gồm HNO
3
8,,o và H
2
LO
-
8,9o. L%u kh #A# phVn
Wng >VI (% h)àn &)àn (OVn phgm kht GuI nhJ& !à NO), #d #5n #gn &hwn &)àn 3P GG O%u m› &h` khố
!"ợng muố kh%n &hu 0"ợ# !à
A. 28,*, g%m. BE 12,1> @(!E C. *D,28 g%m. <. 22,9, g%m.
(ư)ng *+n,
n Cu @ 8,*2 n nHNO
3
@ 8,*2n nH
2
LO
-
@ 8,* Š ”nH
\
@ 8,32
3Cu \ +H
\
\ 2NO
3
C
Š 3Cu
2\
\ 2NO \ -H
2
O
8,*2CCC8,32CCCC8,8+CCCCCCCC8,*2
Š <ung GN#h O%u pW #. 8,*2 m)! Cu
2\
n 8,* m)! LO
-
2C
n và (8,*2 B 8,8+) @ 8,8- m)! NO
3
C
Š m muố @ 8,*2.,- \ 8,*.D, \ 8,8-.,2 @ *D,;, g%m.
C:; <> Nung m g%m hỗn hợp X gồm FeL và FeL
2
&()ng mP& 3`nh k_n #hW% khdng kh_ (gồm 28%
&h/ &_#h O
2
và +8% &h/ &_#h N
2
) 02n kh #A# phVn Wng >VI (% h)àn &)àn, &hu 0"ợ# mP& #hJ& (pn GuI
nhJ& và hỗn hợp kh_ s #. &hành phần &h/ &_#h= +-,+% N
2
, *-% LO
2
, #Zn !5 !à O
2
. mhần &(|m khố
!"ợng #$% FeL &()ng hỗn hợp X !à
A. -2,3*%. :. 9D,-,%. CE 12,>3fE <. 2,,+3%.
(ư)ng *+n,
2FeL \ ;?2O
2
Š Fe
2
O
3
\ 2LO
2
2FeL
2
\ **?2O
2
Š Fe
2
O
3
\ -LO
2
Š T6 h% p& #hAI #h) &hJI #W mỗ m)! FeL h%I FeL
2
#hAI 01u !àm Oố m)! kh_ gVm (;?2 B 2)?2 @
8,;9 m)!
rV Ot 3%n 0ầu #. * m)! khdng kh_ , (Che Ž, N
2
khdng &h%m g% và) pW Š nN
2
khdng 0f, O%u pW
%N
2
&|ng !4n #hWng &i Oố m)! hỗn hợp kh_ gVm) Š ns @ +8?+-,+ @ 8,D-3-m)!
Š nkh_ gVm @ * B 8,D-3- @ 8,89,, m)! Š nX @ 8,89,,?8,;9 @ 8,8;99
nLO
2
@ *-%.8,D-3- @ 8,*32
rX > !à Oố m)! FeL, I !à Oố m)! FeL
2
&% gV h^ p&=
> \ I @ 8,8;99 (*) v > \ 2I @ 8,*32 Š > @ 8,8*D n I @ 8,89,9
Š%FeL @ (8,8*D.++)?(8,8*D.++ \ 8,89,9.*28) @ *D,,-%
C:; <1 Ch) #Mn 3Sng h.% hX#= H
2
(k) \ •
2
(k)
€
2H• (k) n ∆H y 8. CMn 3Sng +%"#@ 3N #huI/n
GN#h kh
AE @&Q! ST A;R$ *%;#@ *\( %gE :. gVm nồng 0P H•.
C. &|ng nh^& 0P #$% h^. <. &|ng nồng 0P H
2
.
(ư)ng *+n,
Lố m)! kh_ h% v2 3Sng nh%u Š Ap OuJ& khdng Vnh h"ang 02n #|n 3Sng.
C:; <?= Ch) GHI #A# #hJ& và )n = Fe, C!
2
, LO
2
, NO
2
, C, A!, og
2\
, N%
\
, Fe
2\
, Fe
3\
. Lố #hJ& và )n
v6% #. &_nh )> h.%, v6% #. &_nh kht !à=
A. - BE = C. , <. +
(ư)ng *+n,
CA# #hJ& v6% #. &_nh )> h.% và kht !à = C!
2
n LO
2
n NO
2
n Cn Fe
2\
.
C:; <2 Th]# h^n #A# &h_ ngh^m O%u=
(*) [ố& GMI Op& &()ng kh_ #!).
(2) [ố& n.ng hỗn hợp 3P& Fe và L (&()ng 01u k^n khdng #. )>).

(3) Ch) FeO và) Gung GN#h HNO
3
(!)Hng, G").
(-) Ch) Fe và) Gung GN#h Fe
2
(LO
-
)
3
.
(9) Ch) Fe và) Gung GN#h H
2
LO
-
(!)Hng, G").
C. 3%) nh4u &h_ ngh^m &5) (% muố Op& (••) 7
A. - :. 2 CE < <. *
(ư)ng *+n,
Th_ ngh^m &hW (*) và (3) &5) (% Fe
3\
n #A# &h_ ngh^m #Zn !5 &5) (% Fe
2\
.
C:; 30 T()ng #. &h_ ngh^m O%u =
(*) Ch) LO
2
&A# GTng vU %>& HF.
(2) Ch) kh_ LO
2
&A# GTng vU kh_ H
2
L.
(3) Ch) kh_ NH
3
&A# GTng vU CuO 0un n.ng.
(-) Ch) C%OC!
2
&A# GTng vU Gung GN#h HC! 0c#.
(9) Ch) L 0'n #hJ& &A# GTng vU Gung GN#h N%OH.
(,) Ch) kh_ O
3
&A# GTng vU Ag.
(;) Ch) Gung GN#h NH
-
C! &A# GTng vU Gung GN#h N%NO
2
0un n.ng.
Lố &h_ ngh^m &5) (% 0'n #hJ& !à=
A. - :. ; CE > <. 9
(ư)ng *+n,
\ LO
2
\ HF Š LF
-
\ H
2
O
\ LO
2
\ H
2
L Š L \ H
2
O
\ NH
3
\ CuO Š Cu \ N
2
\ H
2
O
\ C%OC!
2
\ HC! Š C%C!
2
\ C!
2
\ H
2
O
\ L \ N%OH \ H
2
O Š N%
2
LO
3
\ H
2
\ Ag \ O
3
Š Ag
2
O \ O
2
\ NH
-
C! \ N%NO
2
Š N%C! \ N
2
\ H
2
O
Š C. , &h_ ngh^m &5) (% 0'n #hJ&.
IIE 4H5N CIDNG h10 *:;i
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phn !phn " ho#c $)
AE T%FG *%HI#@ $JK#% C%;L# !10 câu , từ câu 41 đến câu %0)
C:; 31 Ch) 3u&%C*,3 C 0en phVn Wng #Png vU :(
2
&he) &R !^ m)! *=*. Lố G…n >uJ& 03()m (0ồng
phMn #Ju &5) và 0ồng phMn h`nh hX#) &hu 0"ợ# !à=
AE < :. * C. 2 <. -
(ư)ng *+n,
:u&%C*,3CGen phVn Wng #Png vU :(
2
#h) h% OVn phgm #Png ( OVn phgm #Png *,2 và OVn phgm
#Png *,- ) (4ng OVn phgm #Png *,- #. &h4m 0ồng phMn #O B &(%nO.
( >em &h4m &(%ng *,;CLrE ** nMng #%))
C:; 32 <ung GN#h nà) O%u 0MI !àm qu‰ &_m 0f &hành màu >%nh7
A. <ung GN#h %!%nn :. <ung GN#h g!I>n CE P;#@ XY*% ^aA&# <. <ung GN#h
v%!n
(ư)ng *+n,
T()ng phMn &t !IOn #. 2 nh.m NH
2
và * nh.m COOH Š #. md &("bng 3%u' Š !àm qu‰ &_m
h.% >%nh.
CZn #A# Gung GN#h %!%nn, v%!n, g!I>n #. * nh.m NH
2
và * nh.m COOH Š md &("bng &(ung
&_nh Š khdng !àm 0f màu qu‰
(>em &h4m LrE h.% *2 nMng #%)CC &(%ng ,-).

C:; 3<= Eh 0^n phMn Gung GN#h N%C! (#]# Mm 3Sng Op&, #]# G"'ng 3Sng &h%n #h`, #. màng
ng|n >ốp) &h`=
A. a #]# G"'ng >VI (% quA &(nh )> h.% )n N%
\
và a #]# Mm >VI (% quA &(`nh kht )n C!
C
.
BE j *k* :! [Qa J( l;S $JK#% +%m H
2
O bW j *k* XHI#@ [Qa J( l;S $JK#% G[& %'( C^
-
E
C. a #]# Mm >VI (% quA &(`nh )> h.% H
2
O và a #]# G"'ng >V (% quA &(`nh kht )n C!
C
.
<. a #]# Mm >VI (% quA &(`nh kht )n N%
\
và a #]# G"'ng >VI (% quA &(`nh )> h.% )n C!
C
.
(ư)ng *+n,
T()ng 3`nh 0^n phMn, )n N%
\
&2n v1 #]# Mm, G) )n N%
\
#. &_nh )> h.% (J& I2u n4n khdng 3N
kht mà n"U# O‹ 3N kht, #Zn a #]# G"'ng G) C!
C
#. &_nh kht m5nh h'n n"U# n4n 3N )> h.%.
C:; 33= CJu h`nh e!e#&()n #$% )n Cu
2\
và C(
3\
!ần !"ợ& !à =
AE hAJi<X
2
bW hAJi<X
<
E :. ˜A(™3G
;
-O
2
và ˜A(™3G
*
-O
2
.
C. ˜A(™3G
D
và ˜A(™3G
*
-O
2
. <. ˜A(™3G
;
-O
2
và ˜A(™3G
3
.
(ư)ng *+n,
Cu #. Oố &hW &] @ 2D Š #. 2De Š Cu
2\
#. 2;e Š ˜A(™3G
D
C( #. Oố &hW &] @ 2- Š #. 2-e Š C(
3\
#. 2*e Š ˜A(™3G
3
( A( #. *+e)
C:; 3== An#)! e&I!# 0"ợ# 01u #h2 &6 &nh 3P& 3Sng ph"'ng phAp !4n men vU h^u OuJ& &)àn 3P
quA &(`nh !à D8%, HJp &hT &)àn 3P !"ợng CO
2
, Onh (% kh !4n men m g%m &nh 3P& và) n"U# vd
&()ng , &hu 0"ợ# 338 g%m k2& &$% và Gung GN#h X. :2& khố !"ợng X gVm 0 O) vU khố !"ợng
n"U# vd &()ng 3%n 0ầu !à *32 g%m. rA &(N #$% m !à=
AE 30= :. 32- C. -+, <.2D;
(ư)ng *+n,
m CO
2
@ m • C m Gung GN#h gVm @ 338 B *32 @ *D+g
Š n CO
2
@ *D+?-- @ -,9 m)!
C
,
H
*8
O
9
Š 2C
2
H
9
OH \ 2CO
2

m @ -,9?2 . *,2 . *88?D8 @ -89 g%m.
C:; 3> H.% h' *9,92 g%m hỗn hợp gồm mP& %>& n) 0'n #hW# X và mP& %>& n) 0% #hW# s (Oố
m)! X !Un h'n Oố m)! s), &hu 0"ợ# mP& &h/ &_#h h' 3Sng &h/ &_#h #$% 9,, g%m N
2
(0) #Yng &()ng
01u k^n nh^& 0P, Ap OuJ&). N2u 0ố& #hAI &)àn 3P hỗn hợp h% %>& &(4n &h` &hu 0"ợ# *8,;92 !_&
CO
2
(0k&#) . CTCT #$% X, s !ần !"ợ& !à=
A. CH
3
CCH
2
CCOOH và HOOCCCOOH :. CH
3
CCOOH và HOOCCCH
2
CCH
2
CCOOH
C. HCCOOH và HOOCCCOOH PE CH<-COOH bW HOOC-CH
2
-COOH
(ư)ng *+n,
nN
2
@ nX @ 9,,?2+ @ 8,2
nCO
2
@ 8,-+
Š C &(ung 3`nh @ 8,-+?8,2 @ 2,- (!)5 C)
<Yng quI &p# 0"bng #hQ) G]% và) Oố C và C &(ung 3`nh và Gh k^n Oố m)! X !Un h'n Oố m)! s Š
X !à CH
3
COOH
<]% và) Gh k^n Oố m)! mỗ #hJ& &he) quI &p# 0"bng #hQ) và khố !"ợng hỗn hợp !à *9,92 g%m &%
&`m 0"ợ# s !à HOOCCCH
2
CCOOH
C:; 31 Nh.m nhhng #hJ& kh_ (h)c# h') nà) G"U 0MI 01u gMI h^u Wng nhà k_nh kh nồng 0P
#$% #heng &()ng kh_ quI1n v"ợ& quA &4u #hugn #h) phQp7
A. N
2
và CO :. CO
2
và O
2
C. CH
-
và H
2
O PECO
2
bW CH
3

(ư)ng *+n,
CO
2
và CH
-
01u gMI h^u Wng nhà k_nh.
C:; 3? Ch) 2,; g%m hỗn hợp 3P& X gồm Fe và ~n &A# GTng vU Gung GN#h CuLO
-
. L%u mP& &hb
g%n, &hu 0"ợ# Gung GN#h s và 2,+- g%m #hJ& (pn ~. Ch) &)àn 3P ~ và) Gung GN#h H
2
LO
-
(!)Hng,
G"). O%u kh #A# phVn Wng k2& &he# &h` khố !"ợng #hJ& (pn gVm 8,2+ g%m và Gung GN#h &hu 0"ợ#
#hR #hW% mP& muố GuI nhJ&. mhần &(|m khố !"ợng #$% Fe &()ng X !à=
A. 9+,92% BE =1,?=f C. -+,*9% <. -*,-+%
(ư)ng *+n,
~ pW vU Gung GN#h H
2
LO
-
!)Hng &hu 0"ợ# mP& muố GuI nhJ& Š ~ #. Fe G" và Cu &5) (%
zwI &()ng ~ #. 8,2+ g%m Fe G" và 2,+- B 8,2+ @ 2,9, g%m Cu
Š m hỗn hợp X pW vU Cu
2\
@ 2,; B 8,2+ @ 2,-2 g%m
Š 9,> \ ,9I @ 2,-2 (*) v ,-> \ ,-I @ 2,9, (2)
(*)v(2) Š > @ 8,82 Š mFe(pW vU Cu
2\
) @ 8,82.9, @ *,*2 Š m Fe 3%n 0ầu @ *,*2 \ 8,2+ @ *,-
Š %mFe @ *,-?2,; @ 9*,+9%.
C:; 32 Ch) hỗn hợp X gồm Fe
2
O
3
, ~nO và Cu &A# GTng vU Gung GN#h HC! (G") &hu 0"ợ# Gung
GN#h s và phần khdng &%n ~. Ch) s &A# GTng vU Gung GN#h N%OH (!)Hng, G") &hu 0"ợ# k2& &$%=
A. Fe(OH)
3
và ~n(OH)
2
:. Fe(OH)
2
, Cu(OH)
2
và ~n(OH)
2
C. Fe(OH)
3
PE ]F8OH9
2
bW C;8OH9
2
(ư)ng *+n,
mhần khdng &%n ~ !à Cu (G") Š Gung GN#h s #hW% #A# )n Fe
2\
n Cu
2\
và ~n
2\
Š G) !"ợng N%OH
G" Š k2& &$% ~n(OH)
2
&5) (% 3N &%n h2&, #Zn !5 2 k2& &$% Fe(OH)
2
và Cu(OH)
2
.
C:; =0 X, s ,~ !à #A# hợp #hJ& m5#h ha, 31n #. #Yng #dng &hW# phMn &t C
3
H
,
O . X &A# GTng
0"ợ# vU N% và khdng #. phVn Wng &(Ang 35#. s khdng &A# GTng vU N% nh"ng #. phVn Wng &(Ang
35#, ~ khdng &A# GTng 0"ợ# vU N% và khdng #. phVn Wng &(Ang 35#. CA# #hJ& X, s, ~ !ần !"ợ& !à=
AE CH
2
cCH-CH
2
-OH, CH
<
-CH
2
-CHO, CH
<
-CO-CH
<
E
:. CH
2
@CHCCH
2
COH, CH
3
CCOCCH
3
, CH
3
CCH
2
CCHO.
C. CH
3
CCH
2
CCHO, CH
3
CCOCCH
3
, CH
2
@CHCCH
2
COH.
<. CH
3
CCOCCH
3
, CH
3
CCH
2
CCHO, CH
2
@CHCCH
2
COH.
(ư)ng *+n,
C
3
H
,
O #. &h/ !à ("ợu khdng n), %nGeh& v% >e&)n n)
\ X &A# GTng 0"ợ# vU N% và khdng #. phVn Wng &(Ang 35# Š X !à ("ợu
\ s khdng &A# GTng vU N% nh"ng #. phVn Wng &(Ang 35# Š s !à %nGeh&
\ ~ khdng &A# GTng 0"ợ# vU N% và khdng #. phVn Wng &(Ang 35# Š ~ !à >e&)n.
BE T%FG *%HI#@ $JK#% N:#@ *(G !10 câu, từ câu %1 đến câu '0)
C:; =1 mhA& 3/u nà) O%u 0MI v1 %n0eh& và >e&)n !à A(&B
AE H&/JG [&(#;( *n#@ bWG #%'! *(*oG#a^ $VG $%W#% AQ# T%L! +%"#@ o0#.
:. A>e&)n khdng phVn Wng 0"ợ# vU n"U# 3()m.
C. A>e&%n0eh& phVn Wng 0"ợ# vU n"U# 3()m.
<. An0eh& K)m# &A# GTng vU H
2
O &5) &hành OVn phgm khdng 31n.
(ư)ng *+n,
\ F4n k2& 0d C@O a K)m%nGeh& #. phVn Wng #Png n"U# nh"ng OVn phgm &5) (% #. 2 nh.m OH
#Yng 0_nh và) * nguI4n &t C n4n khdng 31n.
\ HG() >%nu% #Png và) nh.m #%#3)nI! &5) &hành OVn phgm 31n gX !à >%n)hG(n.

C:; =2 Ehdng kh_ &()ng phZng &h_ ngh^m 3N d nh‚m 3a kh_ #!). [/ kht 0P#, #. &h/ >N& và)
khdng kh_ GG nà) O%u 0MI7
AE P;#@ XY*% NH
<
:. <ung GN#h N%C! C.<ung GN#h N%OH <. <ung
GN#h H
2
LO
-
!)Hng
(ư)ng *+n,
NH
3
G‚ k2& hợp v' C!
2
&5) OVn phgm khdng 0P# = +NH
3
\ 3C!
2
Š ,NH
-
C! \ N
2.
C:; =< Th$I phMn h)àn &)àn ,8 g%m hỗn hợp h% 0pe&& &hu 0"ợ# ,3,, g%m hỗn hợp X gồm #A#
%mn) %>& (#A# %mn) %>& #hR #. mP& nh.m %mn) và mP& nh.m #%#3)>I! &()ng phMn &t). N2u
#h)
*
*8
hỗn hợp X &A# GTng vU Gung GN#h HC! (G"), #d #5n #gn &hwn Gung GN#h, &h` !"ợng muố
kh%n &hu 0"ợ# !à =
AE 1,02 @(!. :. *,,38 g%m C. +,*9 g%m <. ;,+2 g%m.
(ư)ng *+n,
m H
2
O @ ,3,, B ,8 @ 3,, Š n H
2
O @ 3,,?*+ @ 8,2
*?*8 hỗn hợp X #. 8,2?*8 @ 8,82 m)! %mn)%>& và ,3,,?*8 @ ,,3, g%m
Š n HC! @ n %mn)%>& @ 8,82
Š m muố @ m %mn)%>& \ m HC! @ ,,3, \ 8,82.3,,9 @ ;,8D g%m.
C:; =3 Ch) O' 0ồ phVn Wng=
CH≡ CH Xn X p)!me sn X \ CH
2
@CHCCH@CH
2
p)!me
~
s và ~ !ần !"ợ& GYng 0/ #h2 &5) vw& !^u p)!me nà) O%u 0MI7
A.T' #%p()n và #%) Ou 3un%. :. T' n!)nC,,, và #%) Ou #!)()p(en.
CE TI G^G# bW *(G A; o;#(-N. <. T' n&()n và #%) Ou 3un%CL.
(ư)ng *+n,
X @ CH
2
@CH(CN) &(Yng hợp &5) p)!%#(!)n&(n GYng 0/ #h2 &5) &' n&()n h%I #Zn gX !à )!)n.
[ồng &(Yng hợp CH
2
@CH(CN) \ CH
2
@CHCCH@CH
2
&% &hu 0"ợ# #%)Ou 3un% C N
C:; == HZ% &%n hỗn hợp 3P& gồm m g%m Cu và -,,- g%m Fe
3
O
-
và) Gung GN#h H
2
LO
-
(!)Hng, (J&
G") O%u kh #A# phVn Wng k2& &he# #hR &hu 0"ợ# Gung GN#h X. <ung GN#h X !àm mJ& màu v6% 0$
*88 m! Gung GN#h EonO
-
8,*o. rA &(N #$% m !à=
A. *,2- :. 3,2 C. 8,,- PE0,2>
(ư)ng *+n,
n Fe
3
O
-
@ 8,82 n n EonO
-
@ 8,8*
Fe
3
O
-
\ +H
\
Š Fe
2\
\ 2Fe
3\
\ -H
2
O
8,82CCCCCCCCCCCCCC8,82CCCCC8,8-
Cu \ 2Fe
3\
Š Cu
2\
\ 2Fe
2\
>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC2>
Š n Fe
2\
@ 8,82 \ 2>
9Fe
2\
\ onO
-
C
\ +H
\
Š 9Fe
3\
\ on
2\
\ -H
2
O
8,89CCCCCCC8,8*
Š 8,82 \ 2> @ 8,89 Š > @ 8,8*9 n zwI mCu @ 8,8*9.,- @ 8,D, g%m.
C:; => H^n &"ợng >VI (% kh nhi và gX& Gung GN#h H
2
LO
-
và) Gung GN#h N%
2
C(O
-
!à=
A. <ung GN#h #huI/n &6 màu vàng O%u khdng màu
:. <ung GN#h #huI/n &6 màu G% #%m O%ng màu vàng.

\HCN &(Yng hợp 0ồng &(Yng hợp
CE P;#@ XY*% *%;ap# $M !W; bW#@ A(#@ !W; X( *(!E
<. <ung GN#h #huI/n &6 khdng màu O%ng màu G% #%m
(ư)ng *+n,
2C(O
-
2C
\ 2H
\
“ C(
2
O
;
2C
\ H
2
O
(màu vàng) ( màu G% #%m)
C(
2
O
;
2C
\ 2OH
C
“ 2C(O
-
2C
\ H
2
O
( màu G% #%m) ( màu vàng)
C:; =1 Ch) #A# phVn Wng O%u=
Fe \ 2Fe(NO
3
)
3
 3Fe(NO
3
)
2
AgNO
3
\ Fe(NO
3
)
2
 Fe(NO
3
)
3
\ Ag
<HI Opp >2p &he) &hW &] &|ng Gần &_nh )> h.% #A# )n km !)5 !à=
A. Ag
\
, Fe
2\
, Fe
3\
BE ]F
2q
, ]F
<q
, A@
q
C. Fe
2\
, Ag
\
, Fe
3\
<. Ag
\
, Fe
3\
, Fe
2\
(ư)ng *+n,
Fe
3\
)> h.% Fe &hành Fe
2\
Š Fe
3\
#. &_nh )> h.% m5nh h'n Fe
2\
Ag
\
)> h.% 0"ợ# Fe
2\
&hành Fe
3\
Š Ag
\
#. &_nh )> h.% m5nh h'n Fe
3\
zwI = Ag
\
y Fe
3\
y Fe
2\
.
C:; =? [ố& #hAI h)àn &)àn 8,** g%m mP& eO&e X ( &5) n4n &6 mP& %>& #%#3)>I!# 0'n #hW# và
mP& %n#)! 0'n #hW#) &hu 0"ợ# 8,22 g%m CO
2
và 8,8D g%m H
2
O. Lố eO&e 0ồng phMn #$% X !à=
A. 2 :. 9 C. , PE3
(ư)ng *+n,
nCO
2
@ 8,889 n nH
2
O @ 8,889 Š eO&e n), 0'n
Š C
n
H
2n
O
2
Š nCO
2
8,889?n CCCCC8,889
Š o @ 8,**n?8,889 @ 22n
“ *-n \ 32 @ 22n Š n @ - Š eO&e C
-
H
+
O
2
#. - 0ồng phMn eO&e.
C:; =2 <ung GN#h X gồm CH
3
COOH *o (E
%
@ *,;9.*8
C9
) và HC! 8,88*o . rA &(N pH #$% Gung
GN#h X !à=
A. 2,-3 BE 2,<< C. *,;; <. 2,99
(ư)ng *+n,
HC! Š H
\
\ C!
C

*8
C3
CCCCC*8
C3
CH
3
COOH “ CH
3
COO
C
\ H
\
:0 *
m" >CCCCCCCCCCCCCCCCC>CCCCCCCCCCC>
Lp" *C> CCCCCCCCCCCCCCCC>CCCCCCCCCCC>
Š >(> \ *8
C3
)?(* B >) @ *,;9.*8
C9
Š > @ 3,;89.*8
C3
Š ˜H
\
™ @ 3,;89.*8
C3
\ *8
C3
@ -,;89.*8
C3
Š pH @ C!g˜H
\
™ @ 2,33


C:; >0 Ch) GHI #huI/n h.% O%u
:enuen X s ~ (&()ng 0. X, s, ~ !à OVn phgm #h_nh)


\C2H-
\:(2, %O EOH?C2H9OH
>&.&
8
&R !^ m)! *=*
&
8
T4n gX #$% s, ~ !ần !"ợ& !à
A. 3enuI!3()mu% và &)!uen BE 1-oJG!-1-T%F#a^F$(# bW A$&JF#
C. 2C3()mC*phenI*3enuen và O&(en <. *C3()mC2CphenI!e&%n và O&(en.
(ư)ng *+n,
C
,
H
,
\ CH
2
@CH
2
Š C
,
H
9
CH
2
CH
3
\ :(
2
Š C
,
H
9
CH:(CCH
3
\ EOH?C
2
H
9
OH Š
C
,
H
9
CH@CH
2
.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
sCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC~CCCCCCCCC
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HœT@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@

Câu 7: Cho dãy các oxi sau: SO2, NO2, NO, SO3, CrO3, P2O5, CO, N2O5, N2O. Số oxit trong dãy tác dụng được với H2O ở điều kiện thường là: A. 5 B. 6 C. 8 D. 7 Câu 8: Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95% , cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là: A. 959,59 B. 1311,90 C. 1394,90 D. 1325,16 Khối lượng Fe trong gang: 800 x 95% = 760 tấn x = (760 x 232 /( 56x3)) x 100/80 x 100/99 = 1325,16 tấn Câu 9: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây? A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng) B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) C. Dung dịch NaOH (đun nóng) D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng) Câu 10: Cho các phản ứng: (a) Sn + HCl (loãng) t (b) FeS + H2SO4 (loãng) t (c) MnO2 + HCl (đặc) (d) Cu + H2SO4 (đặc) (e) Al + H2SO4 (loãng) (g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò oxi hóa là: A. 3 B. 6 C. 2 D. 5 Câu 11: Choxt,t sơ đồ phản ứng : (1) X + O2 xt,t axit cacboxylic Y1 (2) X + H2 xt,t ancol Y2 (3) Y1 + Y2 Y3 + H2O Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là: A. anđehit acrylic B. anđehit propionic C. anđehit metacrylic D. andehit axetic Câu 12: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nung NH4NO3 rắn. (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc) (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3. (d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). (e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. (g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3. (h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng). (i) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư) , đun nóng. Số thí nghiệm sinh ra chất khí là: A. 2 B. 6 C. 5 D.4 Câu 13: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- và 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết ủa. Giá trị của z, t lần lượt là: A. 0,020 và 0,012 B. 0,020 và 0,120 C. 0,012 và 0,096 D. 0,120 và 0,020 Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có : 0,1 + 3z = t + 0,04 2+ 2nBa =0,012 < nSO4 = 0,02 → nBaSO4 = 0,012 mol → mBaSO4 = 2,796 gam → mAl(OH)3 = 3,732 - 2,796 = 0,936 gam → nAl(OH)3 = 0,012 mol. + 3+ nOH =0,168, nOH dùng trung hòa H = 0,1 → nOH dùng phản ứng với Al = 0,068>0,012.3=0,036 mol mol OH trong kết tủa → số mol OH trong Al(OH)4 =0,032. 3+ Vậy nAl =nAl(OH)3 + nAl(OH)4 = 0,012 + (0,032 : 4) = 0,02 mol = z → t=0,12 Câu 14: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là: A. Na, K, Ba B. Mg, Ca, Ba C. Na, K , Ca D. Li , Na, Mg Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh. B. Ở nhiệt độ thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước. C. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ
0

0

0

0

0

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->