So sanh HP va Sec.

Hối phiếu và séc cùng là giấy xác nhận bên ký thác sẽ chi trả cho bên nắm giữ 1 số tiền nhất định ghi trong hối phiếu / séc.Do đó ,nếu bạn nắm giữ séc của công ty B thì bạn có thể đến ngân hàng,ngân hàng sẽ chuyển tiền từ tài khoản cty B sang tài khoản của bạn,hay nếu công ty b ký vào 1 hối phiếu thì khi bạn cầm tờ hối phiếu đến công ty B xin thanh toán thì công ty b có nghĩa vụ thanh toán cho bạn. Hối phiếu khác séc ở chỗ hối phiếu là vô danh,còn séc là định danh.Vô danh nghĩa là không có tên người thụ hưởng trên hối phiếu,do đó bất cứ ai cầm tờ hối phiếu thì ng đó có quyền đòi cty thanh toán cho mình.Định danh là tờ séc có ghi rõ tên ng đc thụ hưởng ,do đó,ngân hàng chỉ chấp nhận thanh toán nếu bạn chứng minh đc mình là ng có tên ghi trên tờ séc.Do sự khác nhau này mà hối phiếu có thể mua bán đc còn séc thì không ( ai ngu gì bỏ tiền ra mua 1 tờ séc khi biết giá trị ghi trên tờ séc chắc chắn sẽ ko thuộc về mình). Khác nhau là hối phiếu là do người bán phát hành để đòi tiền người mua hoặc nhà nhập khẩu; còn sec là chủ tờ séc phát hành để chi trả cho người bán, nhà cung cấp hoặc để rút tiền mặt! Séc Khái niệm: Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản. Một lệnh trả tiền muốn được coi là séc thì trước tiên phải có tiêu đề SEC ghi trên tờ lệnh đó. Vì séc là lệnh nên khi ngân hàng nhận được séc phải chấp hành lệnh này vô điều kiện, trừ trường hợp tài khoản phát hành séc không có tiền hoặc tờ séc không đủ tính chất pháp lý. Số tiền ghi trên séc phải rõ ràng, phải vừa ghi bằng số và vừa ghi bằng chứ khớp đúng nhau, có ký hiệu tiền tệ. Trên séc phải ghi địa điểm và ngày tháng lập séc, tên địa chỉ của người yêu cầu trích tài khoản, tài khoản được trích trả, ngân hàng trả tiền, tên địa chỉ của người hưởng số tiền trên séc, chữ ký của người phát hành séc. Nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng và dấu của tổ chức đó. Đặc điểm của séc là có tính chất thời hạn, tức là tờ séc chỉ có giá trị tiền tệ hoặc thanh toán nếu thời hạn hiệu lực của nó chưa hết đối với séc thương mại. Thời hạn hiệu lực của tờ séc được ghi rõ trên tờ séc. Thời hạn dó tuỳ thuộc vào phạm vi không gian mà séc lưu hành và luật pháp các nước quy định. Tờ séc muốn có hiệu lực phải có những nội dung sau đây: 1. Tiêu đề SEC. Nếu không có tiêu đề, ngân hàng sẽ từ chối thực hiện lệnh của người phát hành séc. 2. Ngày, tháng, năm và địa điểm phát hành séc. 3. Ngân hàng trả tiền. 4. Tài khoản của người trả tiền.

5. Số tiền và loại tiền. hoặc đến một ngày nhất định trong tương lai.. phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó (có thể là người phát hành hối phiếu hoặc người thứ ba). Trên hối phiếu phải ghi rõ: Trả theo lệnh của . Nếu trên hối phiếu không ghi địa điểm trả tiền thì địa chỉ ghi bên cạnh người trả tiền là địa điểm trả tiền của hối phiếu. Ghi rõ ràng. Trong trường hợp hối phiếu không ghi địa điểm kí phát thì địa chỉ ghi bên cạnh tên người kí phát là địa điểm thành lập hối phiếu. 4. đơn giản..30. đúng tập quán quốc tế. Số tiền phải ghi rõ ràng. Chú ý: nếu số tiền ghi bằng số và bằng chữ khác nhau thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ..) 5.. được ghi cả bằng số và bằng chữ.TS Võ Thanh Thu) Hối phiếu Khái niệm (Theo Luật điều chỉnh về hối phiếu . + Trả tiền sau: . 3. 6.. sight of first (second) Bill of Exchange). Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu: + Trả tiền ngay: hối phiếu ghi: Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này ( At . Tên và địa chỉ người trả tiền. (Pay to the order of. Ðịa điểm trả tiền. days after sight) . 8. đơn giản số tiền của séc bằng số và bằng chữ (phải thống nhất với nhau). Nếu có sự không thống nhất giữa hai cách ghi đó thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ. 7. hối phiếu có giá trị pháp lý khi có các nội dung sau: 1. yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu. Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ Hối phiếu (Bill of Exchange). Theo Luật thống nhất về hối phiếu (ULB). Ðịa điểm kí phát hối phiếu.. Theo Kỹ thuật kinh doanh XNK (PGS. 2. hoặc trả cho người sở hữu hối phiếu tại thời điểm đó. Tên và chữ ký của người hưởng lợi và tài khoản (nếu có). Số tiền. Chữ ký của người phát hành séc. 6.ULB 1930 thì ) Hối phiếu là tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho người khác.Trả sau một số ngày kể từ ngày nhận hối phiếu: Trả 30 ngày sau khi nhìn thấy (At ..

Người hưởng lợi hối phiếu. Người ký phát hối phiếu. deu phai ghi so tien 1 cach chinh xac. cac ben co the bao luu nguon luat cua quoc gia minh. Người ký phát hối phiếu phải ký tên ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch. ngày sau khi ký vận đơn (At. days after Bill of Lading date) .. Các chữ ký dưới dạng in. tra cho nguoi nam giu to sec cuoi cung.days after Bill of Exchange date). photocopy và đóng dấu. Ngôn ngữ của hối phiếu là ngôn ngữ nào thì ngôn ngữ thể hiện sự uỷ quyền phải là ngôn ngữ ấy.30. 8. người hưởng lợi là người xuất khẩu và cũng có thể là một người khác do người hưởng lợi chỉ định. mà không phải viết tay đều không có giá trị pháp lý.. điều quy định này tạo điều kiện dễ dàng cho người có liên quan đến hối phiếu thấy có sự uỷ quyền về việc thành lập hối phiếu đó.. .. . So sanh HP va Sec. . deu co so hieu tham chieu. .KN: + HP: la 1 menh lenh tra tien vo dieu kien do 1 ben ki phat va ra lenh cho 1 ben khac phai tra 1 so tien nhat dinh hoac theo lenh cua 1 nguoi nay tra cho 1 nguoi khac or tra cho nguoi cam giu HP va 1 thoi diem va tai 1 dia diem nhat dinh.30... 7. 9. + Sec: la 1 to menh lenh tra tien vo dieu kien do nguoi chu Tk ra lenh cho NH nam giu TK cua minh tra 1 so tien nhat dinh co ten tren sec or theo lenh cua nguoi nay tra cho nguoi khac. Việc ký phát hối phiếu không loại trừ sự uỷ quyền.Noi dung chi tiet: Ca HP va Sec deu co nhung noi dung co ban khong the thay doi dc.Trả sau một số ngày kể từ ngày giao hàng: Trả . .Luat dieu chinh: + HP: ULB + Sec: ULC Luat quoc te k mang tinh chat bat buoc. Người được uỷ quyền ký phát hối phiếu phải thể hiện sự uỷ quyền ngay bên cạnh chữ ký của mình.Hinh thuc: Ca HP va Sec deu la chung tu van ban ro rang..30. Ðối với hối phiếu thương mại.Trả sau một số ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu: Trả sau 30 ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu (At. Ca 2 ben deu phai co tieu de. Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người hưởng lợi. Người trả tiền hối phiếu: Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người trả tiền của hối phiếu vào góc dưới bên trái của hối phiếu..

Cóthể là lưu thông qua một ngân hànghoặc là qua hai ngân hàng Hối phiếu và séc cùng là giấy xác nhận bên ký thác sẽ chi trả cho bên nắm giữ 1 số tiền nhất định ghi trong hối phiếu / séc. hối phiếu được thể hiệndưới dạng văn bản. + Séc: NH giu TK quyet dinh dua ra noi dung co dinh. mà người trảtiền có thể là nhà nhập khẩu (phươngthức nhờ thu) hay ngân hàng (phươngthức L/C). . cánhân phải có tài khoản tại ngân hàng. Người ký phát séc là tổ chức. séc là một văn bản giấy. tức là tờ séc chỉ có giá trị tiền tệhoặc thanh toán nếu thời hạn hiệu lựccủa nó chưa hết đối với séc thương mại.Về hình thức.do đó bất cứ ai cầm tờ hối phiếu thì ng đó có quyền đòi cty thanh toán cho mình. 4. đượcchia làm 2 phần có đường cắt bằng răng cưa ở giữa để tách rời.Định danh là tờ séc có ghi rõ tên gn đc thụ hưởng . Hối phiếu khác séc ở chỗ hối phiếu là vô danh. Hối phiếu cóthể được lập thành một hay nhiều bản(thường là 2 bản).còn séc là định danh. Nguoi co phat khong co quyen thay doi. Việc thanh toán séc bắt buộc phải thựchiện lưu thông séc qua ngân hàng. tuỳ theo phương thức thanh toán.hay nếu công ty b ký vào 1 hối phiếu thì khi bạn cầm tờ hối phiếu đến công ty B xin thanh toán thì công ty b có nghĩa vụ thanh toán cho bạn. các bản đều có giá trị như nhau.Do sự khác nhau này mà hối phiếu . Đặc điểm của séc là có tính chất thờihạn. Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu phụthuộc vào quy định của từng loại hối phiếu mà không phụ thuộc vào phạm vikhông gian lưu hành. do các pháp nhânvà thể nhân tự quyết định.Nghiep vu lien quan: So sánh Hối phiếu và Cheque: 1.nếu bạn nắm giữ séc của công ty B thì bạn có thể đến ngân hàng.Thời hạn hiệu lực của tờ séc được ghirõ trên tờ séc. Séc là chủ tờ séc phát hành để chi trảcho người bán.ngân hàng sẽ chuyển tiền từ tài khoản cty B sang tài khoản của bạn. Về hình thức. 2.được ngân hàng in sẵn theo mẫu. Noi dung co the dc dieu chinh theo y. nhà cung cấp hoặc đểrút tiền mặt.do đó. Thời hạn đó tuỳ thuộcvào phạm vi không gian mà séc lưuhành và luật pháp các nước quy định.Vô danh nghĩa là không có tên người thụ hưởng trên hối phiếu.ngân hàng chỉ chấp nhận thanh toán nếu bạn chứng minh đc mình là ng có tên ghi trên tờ séc. 3. gồm: phầncuống séc để người phát hành lưu và phân tách rời để trao cho người thụhưởng.Tong quat:+ HP: do nguoi ki phat HP tu lap.Trong thanh toán quốc tế. mỗi bản đều đánh số thứ tự.Do đó .Hối phiếu là do người bán phát hànhđể đòi tiền người mua hoặc nhà nhậpkhẩu.

có thể mua bán đc còn séc thì không ( ai ngu gì bỏ tiền ra mua 1 tờ séc khi biết giá trị ghi trên tờ séc chắc chắn sẽ ko thuộc về mình) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful