So sanh HP va Sec.

Hối phiếu và séc cùng là giấy xác nhận bên ký thác sẽ chi trả cho bên nắm giữ 1 số tiền nhất định ghi trong hối phiếu / séc.Do đó ,nếu bạn nắm giữ séc của công ty B thì bạn có thể đến ngân hàng,ngân hàng sẽ chuyển tiền từ tài khoản cty B sang tài khoản của bạn,hay nếu công ty b ký vào 1 hối phiếu thì khi bạn cầm tờ hối phiếu đến công ty B xin thanh toán thì công ty b có nghĩa vụ thanh toán cho bạn. Hối phiếu khác séc ở chỗ hối phiếu là vô danh,còn séc là định danh.Vô danh nghĩa là không có tên người thụ hưởng trên hối phiếu,do đó bất cứ ai cầm tờ hối phiếu thì ng đó có quyền đòi cty thanh toán cho mình.Định danh là tờ séc có ghi rõ tên ng đc thụ hưởng ,do đó,ngân hàng chỉ chấp nhận thanh toán nếu bạn chứng minh đc mình là ng có tên ghi trên tờ séc.Do sự khác nhau này mà hối phiếu có thể mua bán đc còn séc thì không ( ai ngu gì bỏ tiền ra mua 1 tờ séc khi biết giá trị ghi trên tờ séc chắc chắn sẽ ko thuộc về mình). Khác nhau là hối phiếu là do người bán phát hành để đòi tiền người mua hoặc nhà nhập khẩu; còn sec là chủ tờ séc phát hành để chi trả cho người bán, nhà cung cấp hoặc để rút tiền mặt! Séc Khái niệm: Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản. Một lệnh trả tiền muốn được coi là séc thì trước tiên phải có tiêu đề SEC ghi trên tờ lệnh đó. Vì séc là lệnh nên khi ngân hàng nhận được séc phải chấp hành lệnh này vô điều kiện, trừ trường hợp tài khoản phát hành séc không có tiền hoặc tờ séc không đủ tính chất pháp lý. Số tiền ghi trên séc phải rõ ràng, phải vừa ghi bằng số và vừa ghi bằng chứ khớp đúng nhau, có ký hiệu tiền tệ. Trên séc phải ghi địa điểm và ngày tháng lập séc, tên địa chỉ của người yêu cầu trích tài khoản, tài khoản được trích trả, ngân hàng trả tiền, tên địa chỉ của người hưởng số tiền trên séc, chữ ký của người phát hành séc. Nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng và dấu của tổ chức đó. Đặc điểm của séc là có tính chất thời hạn, tức là tờ séc chỉ có giá trị tiền tệ hoặc thanh toán nếu thời hạn hiệu lực của nó chưa hết đối với séc thương mại. Thời hạn hiệu lực của tờ séc được ghi rõ trên tờ séc. Thời hạn dó tuỳ thuộc vào phạm vi không gian mà séc lưu hành và luật pháp các nước quy định. Tờ séc muốn có hiệu lực phải có những nội dung sau đây: 1. Tiêu đề SEC. Nếu không có tiêu đề, ngân hàng sẽ từ chối thực hiện lệnh của người phát hành séc. 2. Ngày, tháng, năm và địa điểm phát hành séc. 3. Ngân hàng trả tiền. 4. Tài khoản của người trả tiền.

) 5. days after sight) . Số tiền và loại tiền. Chữ ký của người phát hành séc. yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu. Theo Luật thống nhất về hối phiếu (ULB).. + Trả tiền sau: . phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó (có thể là người phát hành hối phiếu hoặc người thứ ba). đúng tập quán quốc tế. đơn giản số tiền của séc bằng số và bằng chữ (phải thống nhất với nhau).TS Võ Thanh Thu) Hối phiếu Khái niệm (Theo Luật điều chỉnh về hối phiếu .. Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ Hối phiếu (Bill of Exchange). 7. Số tiền. Theo Kỹ thuật kinh doanh XNK (PGS. Tên và chữ ký của người hưởng lợi và tài khoản (nếu có). sight of first (second) Bill of Exchange). hoặc trả cho người sở hữu hối phiếu tại thời điểm đó. Ghi rõ ràng. 8. Ðịa điểm kí phát hối phiếu. được ghi cả bằng số và bằng chữ.30.ULB 1930 thì ) Hối phiếu là tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho người khác. Nếu trên hối phiếu không ghi địa điểm trả tiền thì địa chỉ ghi bên cạnh người trả tiền là địa điểm trả tiền của hối phiếu. Số tiền phải ghi rõ ràng. 6.5. 4. hoặc đến một ngày nhất định trong tương lai.. Nếu có sự không thống nhất giữa hai cách ghi đó thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ.. Chú ý: nếu số tiền ghi bằng số và bằng chữ khác nhau thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ. (Pay to the order of. Trong trường hợp hối phiếu không ghi địa điểm kí phát thì địa chỉ ghi bên cạnh tên người kí phát là địa điểm thành lập hối phiếu. Tên và địa chỉ người trả tiền. đơn giản. Ðịa điểm trả tiền. hối phiếu có giá trị pháp lý khi có các nội dung sau: 1. 6. 3. Trên hối phiếu phải ghi rõ: Trả theo lệnh của .Trả sau một số ngày kể từ ngày nhận hối phiếu: Trả 30 ngày sau khi nhìn thấy (At . Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu: + Trả tiền ngay: hối phiếu ghi: Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này ( At . 2....

tra cho nguoi nam giu to sec cuoi cung. deu co so hieu tham chieu.. Việc ký phát hối phiếu không loại trừ sự uỷ quyền.. deu phai ghi so tien 1 cach chinh xac. 7. Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người hưởng lợi. Ngôn ngữ của hối phiếu là ngôn ngữ nào thì ngôn ngữ thể hiện sự uỷ quyền phải là ngôn ngữ ấy..30. Người hưởng lợi hối phiếu..Luat dieu chinh: + HP: ULB + Sec: ULC Luat quoc te k mang tinh chat bat buoc. days after Bill of Lading date) . 9. người hưởng lợi là người xuất khẩu và cũng có thể là một người khác do người hưởng lợi chỉ định. ..Trả sau một số ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu: Trả sau 30 ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu (At. 8. . Ca 2 ben deu phai co tieu de..30. Các chữ ký dưới dạng in. điều quy định này tạo điều kiện dễ dàng cho người có liên quan đến hối phiếu thấy có sự uỷ quyền về việc thành lập hối phiếu đó. .KN: + HP: la 1 menh lenh tra tien vo dieu kien do 1 ben ki phat va ra lenh cho 1 ben khac phai tra 1 so tien nhat dinh hoac theo lenh cua 1 nguoi nay tra cho 1 nguoi khac or tra cho nguoi cam giu HP va 1 thoi diem va tai 1 dia diem nhat dinh. Ðối với hối phiếu thương mại.. Người được uỷ quyền ký phát hối phiếu phải thể hiện sự uỷ quyền ngay bên cạnh chữ ký của mình. .days after Bill of Exchange date).Hinh thuc: Ca HP va Sec deu la chung tu van ban ro rang. mà không phải viết tay đều không có giá trị pháp lý. Người ký phát hối phiếu. . Người trả tiền hối phiếu: Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người trả tiền của hối phiếu vào góc dưới bên trái của hối phiếu. Người ký phát hối phiếu phải ký tên ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch.30. + Sec: la 1 to menh lenh tra tien vo dieu kien do nguoi chu Tk ra lenh cho NH nam giu TK cua minh tra 1 so tien nhat dinh co ten tren sec or theo lenh cua nguoi nay tra cho nguoi khac. ngày sau khi ký vận đơn (At.Noi dung chi tiet: Ca HP va Sec deu co nhung noi dung co ban khong the thay doi dc.. photocopy và đóng dấu.Trả sau một số ngày kể từ ngày giao hàng: Trả . cac ben co the bao luu nguon luat cua quoc gia minh. So sanh HP va Sec.

Vô danh nghĩa là không có tên người thụ hưởng trên hối phiếu. 2. tuỳ theo phương thức thanh toán. Noi dung co the dc dieu chinh theo y. do các pháp nhânvà thể nhân tự quyết định. . hối phiếu được thể hiệndưới dạng văn bản. 3. mà người trảtiền có thể là nhà nhập khẩu (phươngthức nhờ thu) hay ngân hàng (phươngthức L/C). Cóthể là lưu thông qua một ngân hànghoặc là qua hai ngân hàng Hối phiếu và séc cùng là giấy xác nhận bên ký thác sẽ chi trả cho bên nắm giữ 1 số tiền nhất định ghi trong hối phiếu / séc.Hối phiếu là do người bán phát hànhđể đòi tiền người mua hoặc nhà nhậpkhẩu. Hối phiếu cóthể được lập thành một hay nhiều bản(thường là 2 bản). các bản đều có giá trị như nhau. mỗi bản đều đánh số thứ tự.nếu bạn nắm giữ séc của công ty B thì bạn có thể đến ngân hàng.Về hình thức.ngân hàng sẽ chuyển tiền từ tài khoản cty B sang tài khoản của bạn.Thời hạn hiệu lực của tờ séc được ghirõ trên tờ séc. Đặc điểm của séc là có tính chất thờihạn. 4.được ngân hàng in sẵn theo mẫu. cánhân phải có tài khoản tại ngân hàng.Trong thanh toán quốc tế. đượcchia làm 2 phần có đường cắt bằng răng cưa ở giữa để tách rời.còn séc là định danh. Người ký phát séc là tổ chức.do đó.Định danh là tờ séc có ghi rõ tên gn đc thụ hưởng . tức là tờ séc chỉ có giá trị tiền tệhoặc thanh toán nếu thời hạn hiệu lựccủa nó chưa hết đối với séc thương mại. Hối phiếu khác séc ở chỗ hối phiếu là vô danh. Nguoi co phat khong co quyen thay doi. + Séc: NH giu TK quyet dinh dua ra noi dung co dinh.hay nếu công ty b ký vào 1 hối phiếu thì khi bạn cầm tờ hối phiếu đến công ty B xin thanh toán thì công ty b có nghĩa vụ thanh toán cho bạn. Về hình thức. Thời hạn đó tuỳ thuộcvào phạm vi không gian mà séc lưuhành và luật pháp các nước quy định.Nghiep vu lien quan: So sánh Hối phiếu và Cheque: 1. séc là một văn bản giấy.Do đó . gồm: phầncuống séc để người phát hành lưu và phân tách rời để trao cho người thụhưởng. Séc là chủ tờ séc phát hành để chi trảcho người bán.do đó bất cứ ai cầm tờ hối phiếu thì ng đó có quyền đòi cty thanh toán cho mình. nhà cung cấp hoặc đểrút tiền mặt. Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu phụthuộc vào quy định của từng loại hối phiếu mà không phụ thuộc vào phạm vikhông gian lưu hành.Tong quat:+ HP: do nguoi ki phat HP tu lap. Việc thanh toán séc bắt buộc phải thựchiện lưu thông séc qua ngân hàng.Do sự khác nhau này mà hối phiếu .ngân hàng chỉ chấp nhận thanh toán nếu bạn chứng minh đc mình là ng có tên ghi trên tờ séc.

có thể mua bán đc còn séc thì không ( ai ngu gì bỏ tiền ra mua 1 tờ séc khi biết giá trị ghi trên tờ séc chắc chắn sẽ ko thuộc về mình) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful