So sanh HP va Sec.

Hối phiếu và séc cùng là giấy xác nhận bên ký thác sẽ chi trả cho bên nắm giữ 1 số tiền nhất định ghi trong hối phiếu / séc.Do đó ,nếu bạn nắm giữ séc của công ty B thì bạn có thể đến ngân hàng,ngân hàng sẽ chuyển tiền từ tài khoản cty B sang tài khoản của bạn,hay nếu công ty b ký vào 1 hối phiếu thì khi bạn cầm tờ hối phiếu đến công ty B xin thanh toán thì công ty b có nghĩa vụ thanh toán cho bạn. Hối phiếu khác séc ở chỗ hối phiếu là vô danh,còn séc là định danh.Vô danh nghĩa là không có tên người thụ hưởng trên hối phiếu,do đó bất cứ ai cầm tờ hối phiếu thì ng đó có quyền đòi cty thanh toán cho mình.Định danh là tờ séc có ghi rõ tên ng đc thụ hưởng ,do đó,ngân hàng chỉ chấp nhận thanh toán nếu bạn chứng minh đc mình là ng có tên ghi trên tờ séc.Do sự khác nhau này mà hối phiếu có thể mua bán đc còn séc thì không ( ai ngu gì bỏ tiền ra mua 1 tờ séc khi biết giá trị ghi trên tờ séc chắc chắn sẽ ko thuộc về mình). Khác nhau là hối phiếu là do người bán phát hành để đòi tiền người mua hoặc nhà nhập khẩu; còn sec là chủ tờ séc phát hành để chi trả cho người bán, nhà cung cấp hoặc để rút tiền mặt! Séc Khái niệm: Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản. Một lệnh trả tiền muốn được coi là séc thì trước tiên phải có tiêu đề SEC ghi trên tờ lệnh đó. Vì séc là lệnh nên khi ngân hàng nhận được séc phải chấp hành lệnh này vô điều kiện, trừ trường hợp tài khoản phát hành séc không có tiền hoặc tờ séc không đủ tính chất pháp lý. Số tiền ghi trên séc phải rõ ràng, phải vừa ghi bằng số và vừa ghi bằng chứ khớp đúng nhau, có ký hiệu tiền tệ. Trên séc phải ghi địa điểm và ngày tháng lập séc, tên địa chỉ của người yêu cầu trích tài khoản, tài khoản được trích trả, ngân hàng trả tiền, tên địa chỉ của người hưởng số tiền trên séc, chữ ký của người phát hành séc. Nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng và dấu của tổ chức đó. Đặc điểm của séc là có tính chất thời hạn, tức là tờ séc chỉ có giá trị tiền tệ hoặc thanh toán nếu thời hạn hiệu lực của nó chưa hết đối với séc thương mại. Thời hạn hiệu lực của tờ séc được ghi rõ trên tờ séc. Thời hạn dó tuỳ thuộc vào phạm vi không gian mà séc lưu hành và luật pháp các nước quy định. Tờ séc muốn có hiệu lực phải có những nội dung sau đây: 1. Tiêu đề SEC. Nếu không có tiêu đề, ngân hàng sẽ từ chối thực hiện lệnh của người phát hành séc. 2. Ngày, tháng, năm và địa điểm phát hành séc. 3. Ngân hàng trả tiền. 4. Tài khoản của người trả tiền.

. 7.. Theo Luật thống nhất về hối phiếu (ULB). 8.TS Võ Thanh Thu) Hối phiếu Khái niệm (Theo Luật điều chỉnh về hối phiếu . hối phiếu có giá trị pháp lý khi có các nội dung sau: 1. Ðịa điểm trả tiền. 3. hoặc đến một ngày nhất định trong tương lai. yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu. hoặc trả cho người sở hữu hối phiếu tại thời điểm đó. Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu: + Trả tiền ngay: hối phiếu ghi: Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này ( At . Nếu có sự không thống nhất giữa hai cách ghi đó thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ. Chữ ký của người phát hành séc. 4.. Ðịa điểm kí phát hối phiếu.. Trong trường hợp hối phiếu không ghi địa điểm kí phát thì địa chỉ ghi bên cạnh tên người kí phát là địa điểm thành lập hối phiếu. days after sight) . Trên hối phiếu phải ghi rõ: Trả theo lệnh của .ULB 1930 thì ) Hối phiếu là tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho người khác. Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ Hối phiếu (Bill of Exchange).. 6. Số tiền.. đơn giản. Tên và chữ ký của người hưởng lợi và tài khoản (nếu có)..Trả sau một số ngày kể từ ngày nhận hối phiếu: Trả 30 ngày sau khi nhìn thấy (At . được ghi cả bằng số và bằng chữ. Ghi rõ ràng. phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó (có thể là người phát hành hối phiếu hoặc người thứ ba). đơn giản số tiền của séc bằng số và bằng chữ (phải thống nhất với nhau). Số tiền và loại tiền.30. Nếu trên hối phiếu không ghi địa điểm trả tiền thì địa chỉ ghi bên cạnh người trả tiền là địa điểm trả tiền của hối phiếu. 6. sight of first (second) Bill of Exchange). Tên và địa chỉ người trả tiền.) 5. (Pay to the order of. + Trả tiền sau: .5. đúng tập quán quốc tế. Số tiền phải ghi rõ ràng. 2. Chú ý: nếu số tiền ghi bằng số và bằng chữ khác nhau thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ. Theo Kỹ thuật kinh doanh XNK (PGS.

.Hinh thuc: Ca HP va Sec deu la chung tu van ban ro rang. người hưởng lợi là người xuất khẩu và cũng có thể là một người khác do người hưởng lợi chỉ định.. Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người hưởng lợi. days after Bill of Lading date) .. mà không phải viết tay đều không có giá trị pháp lý. điều quy định này tạo điều kiện dễ dàng cho người có liên quan đến hối phiếu thấy có sự uỷ quyền về việc thành lập hối phiếu đó. . Người hưởng lợi hối phiếu. tra cho nguoi nam giu to sec cuoi cung. Việc ký phát hối phiếu không loại trừ sự uỷ quyền.Luat dieu chinh: + HP: ULB + Sec: ULC Luat quoc te k mang tinh chat bat buoc.Trả sau một số ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu: Trả sau 30 ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu (At. Người ký phát hối phiếu phải ký tên ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch. . So sanh HP va Sec. Người được uỷ quyền ký phát hối phiếu phải thể hiện sự uỷ quyền ngay bên cạnh chữ ký của mình.30. 7.. Ðối với hối phiếu thương mại. Các chữ ký dưới dạng in.30...days after Bill of Exchange date).. 9. deu co so hieu tham chieu. + Sec: la 1 to menh lenh tra tien vo dieu kien do nguoi chu Tk ra lenh cho NH nam giu TK cua minh tra 1 so tien nhat dinh co ten tren sec or theo lenh cua nguoi nay tra cho nguoi khac. Ca 2 ben deu phai co tieu de. . 8. cac ben co the bao luu nguon luat cua quoc gia minh.Trả sau một số ngày kể từ ngày giao hàng: Trả .. Người trả tiền hối phiếu: Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người trả tiền của hối phiếu vào góc dưới bên trái của hối phiếu. deu phai ghi so tien 1 cach chinh xac.30. Ngôn ngữ của hối phiếu là ngôn ngữ nào thì ngôn ngữ thể hiện sự uỷ quyền phải là ngôn ngữ ấy. .KN: + HP: la 1 menh lenh tra tien vo dieu kien do 1 ben ki phat va ra lenh cho 1 ben khac phai tra 1 so tien nhat dinh hoac theo lenh cua 1 nguoi nay tra cho 1 nguoi khac or tra cho nguoi cam giu HP va 1 thoi diem va tai 1 dia diem nhat dinh. photocopy và đóng dấu.. Người ký phát hối phiếu.Noi dung chi tiet: Ca HP va Sec deu co nhung noi dung co ban khong the thay doi dc. ngày sau khi ký vận đơn (At.

hối phiếu được thể hiệndưới dạng văn bản.do đó bất cứ ai cầm tờ hối phiếu thì ng đó có quyền đòi cty thanh toán cho mình. nhà cung cấp hoặc đểrút tiền mặt. tức là tờ séc chỉ có giá trị tiền tệhoặc thanh toán nếu thời hạn hiệu lựccủa nó chưa hết đối với séc thương mại.Vô danh nghĩa là không có tên người thụ hưởng trên hối phiếu. mà người trảtiền có thể là nhà nhập khẩu (phươngthức nhờ thu) hay ngân hàng (phươngthức L/C).còn séc là định danh.Thời hạn hiệu lực của tờ séc được ghirõ trên tờ séc. Séc là chủ tờ séc phát hành để chi trảcho người bán. Thời hạn đó tuỳ thuộcvào phạm vi không gian mà séc lưuhành và luật pháp các nước quy định.được ngân hàng in sẵn theo mẫu. Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu phụthuộc vào quy định của từng loại hối phiếu mà không phụ thuộc vào phạm vikhông gian lưu hành. Nguoi co phat khong co quyen thay doi. Người ký phát séc là tổ chức.Hối phiếu là do người bán phát hànhđể đòi tiền người mua hoặc nhà nhậpkhẩu.Trong thanh toán quốc tế. séc là một văn bản giấy. 2.do đó. tuỳ theo phương thức thanh toán. Hối phiếu khác séc ở chỗ hối phiếu là vô danh.Do đó . .Tong quat:+ HP: do nguoi ki phat HP tu lap. do các pháp nhânvà thể nhân tự quyết định. Hối phiếu cóthể được lập thành một hay nhiều bản(thường là 2 bản). Đặc điểm của séc là có tính chất thờihạn. các bản đều có giá trị như nhau. Việc thanh toán séc bắt buộc phải thựchiện lưu thông séc qua ngân hàng.Do sự khác nhau này mà hối phiếu .ngân hàng sẽ chuyển tiền từ tài khoản cty B sang tài khoản của bạn. + Séc: NH giu TK quyet dinh dua ra noi dung co dinh. Về hình thức. gồm: phầncuống séc để người phát hành lưu và phân tách rời để trao cho người thụhưởng. 3. đượcchia làm 2 phần có đường cắt bằng răng cưa ở giữa để tách rời.ngân hàng chỉ chấp nhận thanh toán nếu bạn chứng minh đc mình là ng có tên ghi trên tờ séc. 4.hay nếu công ty b ký vào 1 hối phiếu thì khi bạn cầm tờ hối phiếu đến công ty B xin thanh toán thì công ty b có nghĩa vụ thanh toán cho bạn.Định danh là tờ séc có ghi rõ tên gn đc thụ hưởng .Nghiep vu lien quan: So sánh Hối phiếu và Cheque: 1.Về hình thức. Noi dung co the dc dieu chinh theo y. mỗi bản đều đánh số thứ tự.nếu bạn nắm giữ séc của công ty B thì bạn có thể đến ngân hàng. Cóthể là lưu thông qua một ngân hànghoặc là qua hai ngân hàng Hối phiếu và séc cùng là giấy xác nhận bên ký thác sẽ chi trả cho bên nắm giữ 1 số tiền nhất định ghi trong hối phiếu / séc. cánhân phải có tài khoản tại ngân hàng.

có thể mua bán đc còn séc thì không ( ai ngu gì bỏ tiền ra mua 1 tờ séc khi biết giá trị ghi trên tờ séc chắc chắn sẽ ko thuộc về mình) .