P. 1
CHUYÊN ĐỀ 5 BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL

CHUYÊN ĐỀ 5 BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL

|Views: 545|Likes:
Được xuất bản bởidiep71tn

More info:

Published by: diep71tn on Mar 25, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2014

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL CHUYÊN ĐỀ 4 : HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN

CHUYÊN ĐỀ 3 : HIĐROCACBON KHÔNG NO

CHUYÊN ĐỀ 2 : HIĐROCACBON NO

Mình t}ng bçn.
Đây là bç tài liçu mình tông hçp và biên soçn duçc.
File Hóa chuyên dê - 300 MB
http://www.mediafire.com/?sit4qji2h5ga9

File Toán chuyên dê - 200 MB
http://www.mediafire.com/?lu6ohsmekm8v1

40 GB bài giang hocmai.vn – truòng trµc tuyên ...
http://www.mediafire.com/?ysf07e4yk5js1

25 GB hçc làm giàu + tço dçng lµc.
http://www.mediafire.com/?xc2b6v1dqfdc2

Cách down load + gçp file
http://www.mediafire.com/?lzo9cpo10cqqzvr
http://www.mediafire.com/?hbrc7xpr2ry4cp2
http://www.mediafire.com/?dtcuv0p2duiclmf

Nêu hay ÷> Gui cho bçn bè nhé.

Thanks


CHUYÊN ĐỀ 2 : HIĐROCACBON NO

Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Cng th!c cấu t"o c#a X là:
A. CH
3
CH
2
CH$Cl%CH$CH
3
%
2
.
B. CH
3
CH$Cl%CH$CH
3
%CH
2
CH
3
.

C. CH
3
CH
2
CH$CH
3
%CH
2
CH
2
Cl. D. CH
3
CH$Cl%CH
3
CH$CH
3
%CH
3
.

2 - clo - 3 & metylpentan '()nh *+ g,n halogen t-./c0 12 Cl 3 *+ 2 4 5etyl 3 *+ 3 4 pentan 12 5"ch ch6nh có 7C
'89: ;;- n<ng cao ;=> 4 C<u th,n ch? : 5@ - Am & BhCi & Dón & Bh<n & Hóa & Hợp - E - Fgoài & (Gng
; 2 3 H 7
CH3 & CH$Cl% & CH$CH3% & CH2 & CH3
Câu 2: Có Iao nhiêu JGng ph<n cấu t"o có cng th!c ph<n tK C
7
H
;2
L
A. 3 JGng ph<n. B. H JGng ph<n. C. 7 JGng ph<n. D. M JGng ph<n
'89: ;; n<ng cao & ;3>0 'Fh/ H thNng J,u tiên0 12 C7H;2 có 3 JGng ph<n
CH3 & CH2 & CH2 & CH2 & CH3 4 CH3 & CH$CH3% & CH2 & CH3 4 CH3 & $CH3%C$CH3% & CH34
Câu 3: Có Iao nhiêu JGng ph<n cấu t"o có cng th!c ph<n tK C
M
H
;H
L
A. 3 JGng ph<n. B. H JGng ph<n. C. 7 JGng ph<n. D. M JGng ph<n
'89: ;; nc & ;3>0 12 CMH;H có 7 JGng ph<n. 12 C
CH3 & CH2 & CH2 & CH2 & CH2 & CH3 4 CH3 & CH$CH3% & CH2 & CH2 &CH3 4
CH3 & CH2 & CH$CH3% & CH2 & CH34 CH3 & CH$CH3% & CH$CH3%-CH3 4
CH3 & $CH3%C$CH3% - CH2 &CH3 12 7 Jp 12 C
Xem l"i Oile PiQt JGng ph<n R CS t6nh JGng ph<n : ToUn loaV 3 Oile t-ên .
Câu 4: Có Iao nhiêu JGng ph<n cấu t"o có cng th!c ph<n tK C
H
H
>
Cl L

- 1 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
Câu 1 : 8+ JGng ph<n c#a CHH>D- là
A. H. B. 2. C. 3. D. 7.
Xem l"i chuyên JW ; R XY thuZt [)c J\nh JGng ph<n 'có Iài CHH>Cl 12 t.ơng t] CHH>D-0
'(^ _ m"ch J+i [!ng0
C & C & C & C 4 C & C & C '5`i tên là P\ t-6 D-0 12 H JGng ph<n 12a
C
Câu 2: 8+ JGng ph<n Vbn [uất halogen IZc c có CSBS CHH>Cl là
A. 2. B. 3. C. H. D. 7.
8+ JGng ph<n IZc c 12 Cl gdn P/i C IZc c 4 (^ _ m"ch J+i [!ng
ccc c
C & C & C & C 4 C & C & C '5`i tên là P\ t-6 Cl0 12 2 JGng ph<n 12a
DZc c cc cc c c C
Câu 3: 8+ JGng ph<n m"ch h3 $X^ cC JGng ph<n henh học% c#a chất có CSBS là C3H7D- là
A. 2. B. 3. C. H. D. 7.
C3H7D- có X 1 $3.2 & 7 R;%f2 1 ; 12 có ; liên XQt Ji 3 hiV-ocacIon 'Pe m"ch h3 Xhng phCi Pgng nh. [iclo0
CH$D-% 1 CH & CH3 'có Jp henh học & [em l"i (: Jp henh học chuyên JW ;0 12 2
CH21CH-CH2D- 4 CH21C$D-%-CH3 Xhng có Jp henh học 12 2
12 Shng có H Jp C3H7D- m"ch h3. 12 C
Câu 4: 5it hợp chất hữu cơ j có k Xh+i l.ợng c#a Cl Hl Cl l,n l.ợt là : ;Hl2mk 4 ;l;>k 4 mHl73k. CSBS c#a j là
A. CHCl2. B. C2H2ClH. C. C2HHCl2. D. mit XQt nuC Xh)c.
FhZn thấy kC R kH R kCo 1 ;==k 12 :hng cgn chất nào nữa
9ọi CS(9 : $C[HyClp%n 12 [ : y : p 1 kCf;2 : kHf; : kClf37l7 1 ;l=2 : ;l;> : 2l3m 1 ; : ; : 2
12 $CHCl2%n Hay CnHnCl2n
C)ch ;:liên XQt pi R Pgng 1 $2 -; R2-2%.n f 2 1 nf2 Pe *+ liên XQ pi R Pgng lun nguyên
 n 1 2 12 C2H2ClH 12 D C)ch 2 '[em JiWu Xiqn c#a H - nó g,n gi+ng c)ch ;0
Câu 5: Tbn [uất halogen không có JGng ph<n ci*-t-an* là
A. CHCl1CHCl. B. CH21CH-CH2r. C. CH3CH1CD-CH3.D. CH3CH2CH1CHCHClCH3.
Xem (: JGng ph<n nhs 4 t;ut2 Pà t3utH 12 D *ai Pe t; gi+ng t2 'H0
Câu 6: Tanh ph)p cvBaC c#a Vbn [uất halogen có cng th!c cấu t"o : ClCH2CH$CH3%CHClCH3 là
A. ;l3-Jiclo-2-metylIutan. B. 2lH-Jiclo-3-metylIutan.
C. ;l3-Jiclopentan. D. 2lH-Jiclo-2-metylIutan.
Xem nuy tdc gọi tên Pà c)ch làm 3 chuyên JW ; 12 J)nh *+ th! t] g,n halogen nhất
; 2 3 H
ClCH2CH$CH3%CHClCH3 Hay Cl & CH2 & CH & CH & CH3
CH3 Cl
12 ;l3 & Jiclo & 2 &metylIutan 'P\ t-6 ; l3 ch!a clo 4 Ji Pe 2clo 4 meyl 3 P\ t-6 th! 24 Iutan Pe m"ch ch6nh có HC0
Câu 7: Cho c)c chất *au: CMH7CH2Cl 4 CH3CHClCH3 4 D-2CHCH3 4 CH21CHCH2Cl. Sên gọi c#a c)c chất t-ên l,n
l.ợt là
A. Ienpyl clo-ua 4 i*op-opyl clo-ua 4 ;l;-JiI-ometan 4 anlyl clo-ua.
B. Ienpyl clo-ua 4 2-clop-opan 4 ;l2-JiI-ometan 4;-clop-op-2-en.
C. phenyl clo-ua 4 i*op-opylclo-ua 4 ;l;-JiI-ometan 4 ;-clop-op-2-en.
D. Ienpyl clo-ua 4 n-p-opyl clo-ua 4 ;l;-JiI-ometan 4 ;-clop-op-2-en.
Xem chuyên JW H 12 CMH7CH2 & 'Depyl0 12 oo"i C 4
[em chuyên JW ; 12 V"ng CH3 & CH$CH3% & là i*o 12 oo"i D Pà T 12a 'T"ng này lo"i J)p )n là ch6nh0
:hng th^ Iao nu)t nQu menh Xhng Pững l_ thuyQt 'n - w là m"ch thdng nhs
CH21CHCH2 & là anlyl nhs 4 CH21CH & là Pinyl 4 '89: ;;FC & 2;;0
Câu 8: Cho c)c Vbn [uất halogen *au : C2H7r $;% 4 C2H7D- $2% 4 C2H7c $3% 4 C2H7Cl $H% th! t] giCm V,n nhiqt Ji
*i là
- 2 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
A. $3%2$2%2$H%2$;%. B. $;%2$H%2$2%2$3%. C. $;%2$2%2$3%2$H%. D. $3%2$2%2$;%2$H%.
Xem chuyên JW nhiqt Ji *i 12 (+i P/i Vbn [uất t-X l nQu Xhng có liên XQt hiV-o l nhiqt Ji *i *x càng cao
Xhi X h?t e càng m"nh.
Sa có S6nh phi Xim ty rzClzD-zc 12 XhC n{ng h?t e 12 c2D-2Cl2r 12 $3%2$2%2$H%2$;% 12a
Câu 9: Fh| Vung V\ch agF}3 Pào +ng nghiqm ch!a mit 6t Vbn [uất halogen CH21CHCH2Cll ldc nh@. Hiqn t.ợng
[Cy -a là
A. Sho)t -a Xh6 màu Pàng l~c. B. [uất hiqn XQt t#a t-dng.
C. Xhng có hiqn t.ợng. D. [uất hiqn XQt t#a Pàng.
89: ;; FC & 2;2 c)i ICng 12 BhCi có Jun nóng 12 8inh -a XQt t#a '(+i P/i CH21CHCH2Co & anlylclo-ua0
12 C 'Xhng có hiqn t.ợng ge0
Câu 10: a. 8Cn ph•m ch6nh c#a phCn !ng t)ch HD- c#a CH3CH$CH3%CHD-CH3 là
A. 2-metylIut-2-en. B. 3-metylIut-2-en. C. 3-metyl-Iut-;-en. D. 2-metylIut-;-en.
Xem cơ chQ p! 89: ;;FC & 2;H 12 Halogen t)ch c€ng H 3 C Iên c"nh IZc cao
DZc ccc c ; 2 3 H
CH3CH$CH3%CHD-CH3 hay CH3 & CH &CH &CH3 12 CH3 & C1CH & CH3
CH3 D- CH3
()nh *+ th! t] g,n liên XQt Ji R g,n m"ch nh)nh nhất 12 2 & metyIut & 2 & en $CH3 Pà n+i Ji 3 P\ t-6 3 Pà m"ch
ch6nh có HC%
I. 8a•n ph<•m chi‚nh taƒo tha„nh Xhi cho 2-I-omIutan t)c V~ng Pơ‚i Vung Viƒch :}Hfancoll Jun no‚ng
A. metyl[iclop-opan. B. Iut-2-ol. C. Iut-;-en. D. Iut-2-en.
DZc c cc ; 2 3 H
2-I-omIutan 4 CH3 & CH & CH2 & CH3 12 CH3 & CH 1 CH & CH312 Iut & 2 & en
D-
Câu 11: (un nóng ;3lm…7 gam mit anXyl clo-ua † P/i Vung Viƒch Fa}Hl t)ch I| l/p hữu cơl a[it hóa ph,n cgn l"i
INng Vung Viƒch HF}3l nh| tiQp Pào VV agF}3 thấy t"o thành 2;l727 gam XQt t#a. CSBS c#a † là
A. C2H7Cl. B. C3H…Cl. C. CHH>Cl. D. C7H;;Cl.
anXyl :CnH2nR; 12 anXylclo-ua : CnH2nR;Cl
5@o w ch‡ng c,n IiQt p! ge 12 (o)n XQt t#a Jó là 'agCl Pe lấy 2;l727 chia cho ;H3l705agCl0 1 =l;7 mol J@p0
DSFS Cl 12 nCnH2nR;Cl 1 nagCl 1 =l;7 mol
 5† 1 ;Hn R 3Ml7 1 ;3lm…7f=l;7  n 1 H 12 CHH>Cl
Hoˆc p! Ian J,u t"o -a HCl 12 HCl R agF}3 12 agCl 'XQt t#a t-dng0 R HF}3
Câu 12: 8] t)ch hiJ-o halogenua c#a Vbn [uất halogen X có CSBS CHH>Cl cho 3 oleOin JGng ph<nl X là chất nào
t-ong những chất *au J<y L
A. n- Iutyl clo-ua. B. *ec-Iutyl clo-ua. C. i*o-Iutyl clo-ua. D. te-t-Iutyl clo-ua.
5@o 'FQu Xhng IiQt chất Jó là chất ge copy pa*te Pào google ph,n henh Cnh 12 8x hiqn -a chất Jó & C)ch học0
n- là m"ch th‡ng tuit a .CH3 & CH2 & CH2 & CH2 - Cl
8ec có V"ng CH3 &CH$X%-CH3 - 12 D . CH3 & CH$Cl% & CH2 & CH3
c*o có V"ng CH3 & CH$CH3% & 12 C. CH3 & CH$CH3% & CH2 - Cl
Se-t có V"ng CH3 & $CH3%C$CH3% - T. CH3 & $CH3%C$CH3%-Cl
(^ _ a l C l T có Cl 3 J,u m"ch 12 Ch‰ t)ch c€ng P/i Vuy nhất C Iên canh 'FQu C có H0
12 Ch‰ t"o -a t+i -a 2 JGng ph<n 'X^ cC henh học nQu có0 - '(i thi hŠy tim -a *] Xh)c Iiqt giữa c)c J)p )n J^ có th^
lo"i Pà chọn J)p )n. 12 D J?ng '‹e J^ cho 3 JGng ph<n Xhi th6ch HCl0
c cc
CH3 & CH& CH2 & CH3 12 2 *Cn ph•m : CH21CH-CH2-CH3 'Xo có Jp henh học0
Cl CH3-CH1CH-CH3 12 có Jp henh học 12 3Jp Xhi t)c HCl
Câu 13: Cho hợp chất thơm : ClCMHHCH2Cl R Vung V\ch :}H $loŠngl V.l to% ta thu J.ợc chất nào L
A. H}CMHHCH2}H. B. ClCMHHCH2}H. C. H}CMHHCH2Cl. D. :}CMHHCH2}H.
89: ;;FC & 2;2 12 Halogen gdn P/i Pgng Ienpen Xhng phCn !ng P/i XiWm Jun nóng 'E nhiqt Ji cao Pà )p *uất
cao m/i p!0
Tbn [uất anXyl halogen 'Hay Halogen gdn P/i hiV-ocacIon no0 *x p! P/i Xi^m 3 nhiqt Ji Jun nóng
BS: ClCMHHCH2Cl R :}H 12 ClCMHHCH2}H R :Cl 12 D
Câu 14: Cho hợp chất thơm : ClCMHHCH2Cl R Vung V\ch :}H $Jˆcl V.l tol p% ta thu J.ợc chất nàoL
A. :}CMHHCH2}:. B. H}CMHHCH2}H. C. ClCMHHCH2}H. D. :}CMHHCH2}H.
C<u ;3 12 BhCn !ng 3 nhiqt Ji Pà )p *uất
 BS : ClCMHHCH2Cl R 2:}H 12 }HCMHHCH2}H R 2:Cl
- 3 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
 Xem ph,n ph<n Ii^u giữa anol thơm Pà phenol 'l_ thuyQt chuyên JW 70
 ancol thơm '}H gdn P/i C ngoài Pgng Ienpen0 & Xhng phCn !ng P/i XiWm
 Bhenol '}H gdn P/i C 3 Pgng Ienpen0 & có p! P/i XiWm
 To :}H V. 12 BS : }HCMHHCH2}H R :}H 12 :}CMH7CH2}H R H2} 12 *Cn ph•m J)p )n T
'o_ thuyQt Jơn giCn 89: những Xhng học *x -ất Xhó ldm0
Câu 15: Sh#y ph<n Vbn [uất halogen nào *au J<y *x thu J.ợc ancol L
$;% CH3CH2Cl. $2% CH3CH1CHCl. $3% CMH7CH2Cl. $H% CMH7Cl.
A. $;%l $3%. B. $;%l $2%l $3%. C. $;%l $2%l $H%. D.$;%l $2%l $3%l $H%.
'89: ;; FC & 2;20 Halogen gdn P/i hiVo-acIon no 12 D\ th#y ph<n t"o -a ancol
BSSŒ : t & CH2 & Cl 't có th^ là JGng J‡ng anXyl hoˆc JGng J‡ng anXan0
t & CH2 & Cl R }H- 12 t & CH2 & }H R Cl- ' B! J,u tiên 89:0 12 $;% Pà $3% th|a mŠn
Xst $2% . CH3 & CH 1 CH & Cl R }H- 12 CH3 & CH 1 CH & }H R HCl
'[em l"i JiWu Xiqn hh IiQn c#a -.ợu t-ong ph,n l_ thuyQt0
 T"ng t & CH1CH &}H t)ch H2} 12 anVehit : t & CH2 & CH} 12 $2% t"o -a anVehit 'Xem Iài c#a Fguy•n
Sấn S-ung t-ên htPH.Pn hoˆc thayt-o.Pn0
 $H% 89: có p! 12 CMH7}: Xhng phCi -.ợu 'Có XiWm V.0
 Hoˆc CMH7}H 'XiWm p! Pya J#0 - J<y là phenol
Câu 16: a. (un *i Vbn [uất halogen X P/i n./c mit thŽi gianl *au Jó thêm Vung V\ch agF}3 Pào thấy [uất hiqn XQt
t#a. X là
A. CH21CHCH2Cl. B. CH3CH2CH2Cl. C. CMH7CH2D-. D. a hoˆc C.
89: ;; FC & 2;2 12 Tun *i chất nào 12 t"o -a HX 12 8x có phCn !ng t"o XQt t#a Xhi cho agF}3 'X là CllD-lc0
Sa có a Pà C có t"o -a Xhi Jun *i 12 a l C t"o -a HX 12 có p! XQt t#a
a J?ng 4 C J?ng Pe D- gdn P/i C ngoài Pgng Ienpen 12 Xsm IWn
D Xhng có p! Jun nóng 'Shng nu)t anXyl halogen Xhng p! P/i H2} 3 JiWu Xiqn th.Žng hoˆc Xhi Jun nóng0
12 T
I. (un *i Vbn [uất halogen X P/i Vung V\ch Fa}H loŠng mit thŽi gianl *au Jó thêm Vung V\ch agF}3 Pào thấy
[uất hiqn XQt t#a. X không th^ là
A. CH21CHCH2Cl. B. CH3CH2CH2Cl. C. CMH7CH2Cl. D. CMH7Cl.
89: 12 T ch‰ p! P/i XiWm 3 nhiqt Ji cao Pà )p *uất cao t"o -a FaCo hay có p! P/i agF}3 *inh -a XQt t#a.
'ch?ng Xhng phCn !ng P/i Fa}H 3 nhiqt Ji th.Žng Pà Xhi Jun *i0
12 T . alDlC nh. _ a Pe Jun P/i Vung V\ch Fa}H
Câu 17: :hi Jun nóng Vbn [uất halogen X P/i Vung V\ch Fa}H t"o thành hợp chất anJehit a[etic. Sên c#a hợp chất X

A. ;l2- JiI-ometan. B. ;l;- JiI-ometan. C. etyl clo-ua. D. a Pà D J?ng.
12 t"o -a anVehit a[etic '89: ;; FC -23>0 CH3-CH}
'Xem JiWu Xiqn hh IiQn c#a -.ợu & th,y Fguy•n Sấn S-ung0
 Có t-.Žng hợp 2 nhóm }H gdn Pào c€ng ; C
 SŒ : t & CH$}H%-}H 12 t & CH} 'anVehit0 R H2} 't là hiV-ocacIon : HlCnH2nR;0
 D th|a mŠn : CH2 & CH$D-%-D- RFa}H 12 CH2-CH$}H%-}H 'I\ hh IiQn t"o -a anVehit nh. t-ên0
a ch‰ t"o -a }H-CH2-CH2-}H 'etilen glicol nQu JW ICo t"o thành0
C ch‰ t"o -a CH3-CH2-}H
'Fh/ t-.Žng hợp }H gdn P/i C Xhng no ; n+i Ji c`ng I\ hh IiQn t"o -a anVehit0
t & CH1CH2-}H 12 t & CH2-CH}
Câu 18: Hợp chất X có ch!a Pgng Ienpen Pà có CSBS là C…HMCl2. Sh#y ph<n X t-ong Fa}H Jˆc
$to caol p cao% thu J.ợc chất † có CSBS là C…H…}2Fa. HŠy cho IiQt X có Iao nhiêu CSCS L
A. 3. B. 7. C. H. D. 2.
C…HMCl2 R 2Fa}H 12 C…H…}2Fa R FaCl 'Xem l"i Iài ;H J)p )n T0 C…H…}2:
12 X là ClCMHHCH2Cl 'oấy clo là P\ t-6 th! ; t-ong Pgng Ienpen 12 CH2Cl ch"y 3 P\ t-6 olmlp0 12 3 CSCS th|a
mŠn 'Xem l"i Iài Ienpen J^ thấy -• hơn P\ t-6 olmlp Pà mit *+ Iài [)c J\nh JGng ph<n Ienpen0
Câu 19: Cho *ơ JG phCn !ng *au:
CH
3
X
D-
2
fa*

D-
2
frel t
o
j
VV Fa}H
S
Fa}H nfcl t
o
l p

Xl †l jl S có cng th!c l,n l.ợt là
A. p-CH3CMHHD-l p-CH2D-CMHHD-l p-H}CH2CMHHD-l p-H}CH2CMHH}H.
- 4 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
B. CH2D-CMH7l p-CH2D--CMHHD-l p-H}CH2CMHHD-l p-H}CH2CMHH}H.
C. CH2D--CMH7l p-CH2D--CMHHD-l p-CH3CMHH}Hl p-CH2}HCMHH}H.
D. p-CH3CMHHD-l p-CH2D-CMHHD-l p-CH2D-CMHH}Hl p-CH2}HCMHH}H.
:Qt hợp P/i Iài Ienpen Pà ch.ơng này
 B! D-2fa* 12 D- thQ Pào H 3 C ngoài Pgng Ienpen 12 D-CH2CMH7 'X0 12 lo"i a Pà T
BhCn !ng D-2frelto 12 D- thQ Pào Pgng Ienpen c~ th^ o hoˆc p *Cn ph•m ch6nh p
12 † : p & CH2D--CMHHD- phCn !ng Fa}H 12 Ch‰ thQ 3 Halogen g)n P/i C ngoài Pgng Ienpen
Xem Iài ;3 12 p & }HCH2CMHHD- 12 D '‹e C J)p )n Xh)c0
Câu 20: Cho *ơ J„ pha•n .‚ng *au : CHH • X • †• j• S • CMH7}H. $Xl †l j la„ ca‚ c ch<‚ t h.‘u cơ Xha‚ c nhau%. j

A. CMH7Cl. B. CMH7FH2. C. CMH7F}2. D. CMH7}Fa.
89: ;; FC 23; 12 S là CMH7}Fa 'T]a Pào S 12 CMH7}H 12 phCn !ng JiWu chQ phenol0
 Xem 89: ;;FC & 2;m 12 j là CMH7Cl 12 a
 Shêm menh ch‰ Jo)n X là C2H2 4 † là CMHM 4 j là CMHMCl 4 S là CMH7}Fa
Câu 21: X là Vbn [uất clo c#a etan. (un nóng X t-ong Fa}H V. thu J.ợc chất hữu cơ † Pya t)c V~ng P/i Fa Pya t)c
V~ng P/i Cu$}H%2 3 nhiqt Ji th.Žng. ‹Zy X là
A. ;l;l2l2-tet-acloetan. B. ;l2-Jicloetan. C. ;l;-Jicloetan. D. ;l;l;-t-icloetan.
‹ya t)c V~ng P/i Fa Pya t)c V~ng P/i Cu$}H%2 3 nhiqt Ji th.Žng 12 Có nhiWu g+c }H liWn XW nhau $Hay gdn P/i C
XW nhau ‹T : C2HH$}H%2 4 }H & CH2-CH2-}H 4 C3H7$}H%3 4 }H & CH2 & CH$}H% & CH2 & }H
B! P/i Fa 12 có H linh Jing $‹T 4 t - }H 4t - C}}H 4 CMH7}H%
B! P/i Cu$}H%2 JiWu Xiqn th.Žng 12 t & }H 4 t - C}}H
Xem *] hh IiQn c#a -.ợu nữa nhs

a . Cl-CH$Cl%- CH$Cl%-Cl R Fa}H 12 CH} & CH} $Pe t"o -a }H & CH$}H% & CH$}H%-}H % R FaCl

D . Cl & CH2 & CH2 &Cl R Fa}H 12 }H & CH2 & CH2 & }H R FaCo $SH|a mŠn 2}H liWn XW % 12D

C . CH3 & CH$Cl% & Cl RFa}H 12 CH3 & CH} R Fao $‹e t"o -a CH3 & CH$}H% & }H hh IiQn%

T . CH3 & $Cl%C$Cl% &Cl R Fa}H 12 CH3C}}H R FaCl $Tang t & $}H%C$}H%-}H hh IiQn t"o -a
a[it %
 Fh.ng Vo Fa}H V. 12 CH3C}}H R Fa}H 12 CH3C}}Fa R H2} 12 Xhng p! P/i Fa Pà Cu$}H%2
12 D
Câu 22: Cho 7 chất: CH3CH2CH2Cl $;%4 CH21CHCH2Cl $2%4 CMH7Cl $3%4 CH21CHCl $H%4
CMH7CH2Cl $7%. (un tyng chất P/i Vung V\ch Fa}H loŠngl V.l *au Jó g"n lấy l/p n./c Pà a[it ho) INng Vung V\ch
HF}3l *au Jó nh| Pào Jó Vung V\ch agF}3 the c)c chất có [uất hiqn XQt t#a t-dng là
A. $;%l $3%l $7%. B. $2%l $3%l $7%. C. $;%l $2%l $3%l $7%. D. $;%l $2%l $7%.
Chất t"o XQt t#a t-dng là chất *inh -a FaCl
(iWu Xiqn p! là Jun P/i VV Fa}H V. 12 $;% l $2% l $7% có t"o -a FaCl $Dài ;M _ I%
$3% ch‰ p! P/i nhiqt Ji cao l )p *uất cao
Halogen gdn P/i C n+i Ji Xhng phCn !ng P/i Fa}H c`ng nh. H2} Ž nhiqt Ji th.Žng Pà Xhi Jung nóng$5enh Jo)n%
C<u này ngi c)c J)p )n JW Xhng ch!a $H%
Câu 23: Cho *ơ JG chuy^n ho) : Denpen →a →D →C →a a[it pic-ic. D là
A. phenylclo-ua. B. o &C-epol. C. Fat-i phenolat. D. Bhenol.
a[it pic-ic . '8each google nQu Xhng IiQt c)c chất0 http:ffPi.UiXipeVia.o-gfUiXifa[kC3kaTt’pic-ic
a[it pic-ic thng hợp ty Ienpen hoˆc phenol
CMH7}H R3HF}3 J 12 CMH2$}H%$F}2%3 $có cC [t H28}H J%
12 D Fat-i phenolat : CMH7}Fa '(^ JiWu chQ phenol C0
Câu 24: Cho *ơ JG phCn !ng :
  →      → 
+ + NaOH C Cl
Y X
=
2
7== l
ancol anlylic. X là chất nào *au J<y L
A. B-opan. B. Xiclop-opan. C. B-open. D. B-opin.
anlyl 12 CH21CH-CH2- 12 ancol anlylic : CH21CH & CH2 & }H
 † là CH2 1 CH & CH2 & Cl 12 X là CH2 1 CH &CH3
 ‹e Ch‰ mit *+ anXen J,u m"ch m/i có XhC n{ng tham gia phCn !ng thQ 3 7==-M== Ji C
CH21CH-CH3 RCo2 --2CH21CH-CH2Co 12 C p-open
Câu 25: Cho *ơ JG *au : C2H7D-
   → 
ete , Mg
a
  → 
2
CO
D
  → 
+HCl
C. C có cng th!c là
- 5 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
A. CH3C}}H. B. CH3CH2C}}H. C. CH3CH2}H. D. CH3CH2CH2C}}H.
89: ;; FC & 2;H 12 C2H7D- R 5g 12 C2H7-5g & D- 'a0
C2H7 & 5g & D- R C}2 12 C2H7C}} & 5g & D-
CMH7C}25gD- R HCl • CMH7C}2H R 5gD-Cl
Xem p! 3 J<y : http:ffen.UiXipeVia.o-gfUiXifDenpoic’aciV 'Sem *each google0
Câu 26: Cho Iit 5g Pào Jietyl ete Xhanl Xhuấy m"nhl Xhng thấy hiqn t.ợng ge. Fh| ty ty Pào Jó etyl I-omual Xhuấy
JWu the 5g tan V,n thu J.ợc Vung V\ch JGng nhất. C)c hiqn t.ợng t-ên J.ợc giCi th6ch nh. *au:
A. 5g Xhng tan t-ong Jietyl ete mà tan t-ong etyl I-omua.
B. 5g Xhng tan t-ong Jietyl etel 5g phCn !ng P/i etyl I-omua thành etyl magieI-omua tan t-ong ete.
C. 5g Xhng tan t-ong Jietyl ete nh.ng tan t-ong h“n hợp Jietyl ete Pà etyl I-omua.
D. 5g Xhng tan t-ong Jietyl etel 5g phCn !ng P/i etyl I-omua thành C2H75g tan t-ong ete.
Bh,n 3 89: ;; FC 2;H 12 D
Câu 27: Cho *ơ JG: CMHM

Xj

m-H}CMHHFH2. Xl †l j t.ơng !ng là
A. CMH7F}2l m-ClCMHHF}2l m-H}CMHHF}2. B. CMH7F}2l CMH7FH2l m-H}CMHHF}2.
C. CMH7Cll m-ClCMHHF}2l m-H}CMHHF}2. D. CMH7Cll CMH7}Hl m-H}CMHHF}2.
Câu 28: Cng th!c VŠy JGng J‡ng c#a ancol etylic là
A. CnH2n R 2}. B. t}H. C. CnH2n R ;}H. D. Sất cC JWu J?ng.
89: ;; FC & 22= 12 C 'ancol etylic C2H7}H là ancol no Jơn ch!c0
Câu 29: Cng th!c nào V./i J<y là cng th!c c#a ancol nol m"ch h3 ch6nh [)c nhất L
A. t$}H%n. B. CnH2n R 2}. C. CnH2n R 2}[. D. CnH2n R 2 & [
$}H%[.
Xem chuyên JW ; . C)ch tem CS thng nu)t c)ch ;
ancol no 12 X 1 = 12 CnH2nR2 & 2.= & [$}H%[ hay CnH2nR2 & [ $}H%[ 12 T
Câu 30: (un nóng mit ancol X P/i H28}H Jˆc 3 nhiqt Ji th6ch hợp thu J.ợc mit oleOin Vuy nhất. Cng th!c thng
nu)t c#a X là $P/i n 2 =l n nguyên%
A. CnH2n R ;}H. B. t}H. C. CnH2n R 2}. D. CnH2n R
;CH2}H.
S)ch H2} 12 }H P/i C IZc c 3 Iên c"nh 12 To Vuy nhất 12 T hợp l_ nhất
a *ai Pe Xhng th^ IiQt }H gdn P/i C IZc c l cc lccc
D Xhng IiQt là -.ợu no hay Xhng no
C Xhng IiQt có phCi là -.ợu Xhng. Có th^ anVehit l [eton lêt
Câu 31: Sên nu+c tQ c#a hợp chất có cng th!c CH3CH$C2H7%CH$}H%CH3 là
A. H-etyl pentan-2-ol. B. 2-etyl Iutan-3-ol. C. 3-etyl he[an-7-ol. D. 3-metyl pentan-2-ol.
7 H 3 2 ;
CH3CH$C2H7%CH$}H%CH3 hayCH3 & CH2 & CH & CH & CH3
CH3 }H
12 3 & metyl pentan & 2 & ol
Câu 32: 5it ancol no có cng th!c th]c nghiqm là $C2H7}%n. CSBS c#a ancol có th^ là
A. C2H7}. B. CHH;=}2. C. CHH;=}. D. CMH;7}3.
$C2H7}%n 12 C2nH7n}n 4 ancol no 12 Shn pi R Pgng 1 = 1 $2.2n & 7n R 2%f2  n 1 2 12 CHH;=}2
Câu 33: ancol nol Jơn ch!c có ;= nguyên tK H t-ong ph<n tK có *+ JGng ph<n là
A. 7. B. 3. C. H. D. 2.
ancol no Jơn ch!c 12 CS : CnH2nR;}H hay CnH2nR2} 12 8+ H 1 2n R 2 1 ;= 12 n 1H
12 CHH;=} '[em CS t6nh ancol no t-ong chuyên JW JGng ph<n0 2n-2 122 1 H 12C
Câu 34: 5it ancol no Jơn ch!c có kH 1 ;3l=Hk PW Xh+i l.ợng. CSBS c#a ancol là
A. CMH7CH2}H.B. CH3}H. C. C2H7}H. D. CH21CHCH2}H.
ancol no Jơn ch!c 12 CnH2nR;}H hay CnH2nR2}
12 kH 1 $2nR2%.;==kf$;Hn R ;m% 1 ;3l=H 12 n 1 2 12 C2H7}H 12 C
Câu 35: 5it ancol no Jơn ch!c có k} 1 7=k PW Xh+i l.ợng. CSBS c#a ancol là
A. C3H…}H. B. CH3}H. C. CMH7CH2}H. D. CH21CHCH2}H.
ancol no Jơn ch!c 12 CnH2nR;}H 12 k} 1 ;M.;==k f $;Hn R ;m% 1 7=k 12 n 1 ; 12 CH3}H 12 D
Câu 36: Có Iao nhiêu -.ợu $ancol% IZc 2l nol Jơn ch!cl m"ch h3 là JGng ph<n cấu t"o c#a nhau mà ph<n tK c#a ch?ng
có ph,n t-{m Xh+i l.ợng cacIon INng Mml;mk L
A. 2. B. 3. C. H. D. 7.
t.ợu no Jơn ch!c 12 CnH2nR;}H hay CnH2nR2}
 kC 1 ;2n.;==k f $;HnR;m% 1 Mml;mk 12 n 1 7 12 C7H;;}H
- 6 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
 t.ợu IZc 2 12 }H gdn P/i C IZc 2 - $C%C$}H% -
C & C & C & C & C 4 C & C & C & C & C 4 C & C & C$C% & C 12 3 12 D
}H }H }H
Câu 37: Co‚ Iao nhiêu J„ng ph<n có cng th.‚c ph<n t.• là CHH;=} L
A. M. B. …. C. H. D. 7.
T"ng CnH2nR2} 'X1=0 'Xem ph,n c)ch PiQt JGng ph<n0 12 C)c t-.Žng hợp : ancol no Jơn ch!c 4 ete '-}-'
ancol no Jơn ch!c CS: 2n-2 12 n 1 H 12 H Jp
Ate : C & } & C & C & C 4 C & C & } & C & C 4 C & } & C$C% & C 12 3Jp
12 Shng 1 … Jp 12 D
Câu 38: Co‚ Iao nhiêu ancol I<ƒc cccl co‚ cng th.‚c ph<n t.• CMH;H} L
A. ;. B. 2. C. 3. D. H.
ancol IZc 3 12 }H gdn P/i C IZc 3 : - C - C$C% & C -
}H
C - C$C% & C & C & C 4 C & C$C% & C$C% & C 4 C & C & C$C% & C & C 12 3Jp 12 C
}H }H }H
Câu 39: Co‚ Iao nhiêu ancol thơml cng th.‚c CmH;=} L
A. 7. B. M. C. …. D. m.
CmH;=} có X 1 H 'th|a mŠn ; Pgng Ienpen có ; Pgng R 3 pi0 ancol thơm 12 }H gdn P/i C ngoài Pgng Ienpen
CMH7 & C w - }H
CMH7 & CH & CH3 4 CMH7 & CH2 & CH2 & }H 4 122
}H
CH3 & CMHH & CH3 & }H 'CH3 3 P\ t-6 ; l CH3-}H 3 P\ t-6 olmlp0 12 3
Shng 12 có 7 Jp 12 a
Câu 40: Co‚ Iao nhiêu ancol thơml cng th.‚c CmH;=} Xhi ta‚c Vuƒng Pơ‚i Cu} Jun no‚ng cho -a anJehitL
A. 2. B. 3. C. H. D. 7.
ancol thơm 12 }H gdn P/i C ngoài l S)c V~ng Cu} 12 anVehit 12 }H gdn P/i C IZc ;
Dài 3> 12 oo"i Ji t-.Žng hợp IZc cc 4 CMH7 & CH & CH3 12 HJp 12 C
}H
Câu 41: Co‚ Iao nhiêu ancol C7H;2} Xhi ta‚ch n.ơ‚c chi• taƒo mƒt anXen Vuy nh<‚ tL
A. ;. B. 2. C. 3. D. H.
S)ch n./c thu J.ợc anXen Vuy nhất 12 }H gdn P/i C IZc c ' t & CH2-}H0 Pà ancol J+i [!ng
}H gdn P/i C IZc c 4 C & C & C & C & C & }H 4 C & C$C% & C & C &}H 4 C & $C%C$C% & C & }H
ancol J+i [!ng : C & C & C & C & C 12 Shng 1 H 12T
}H
Câu 42: 8+ JGng ph<n ancol !ng P/i CSBS C7H;2} là
A. m. B. …. C. 7. D. M.
(p ancol 12 2n-2 1 m 'Pe n 1 70 12 a
Câu 43: 8+ JGng ph<n ancol t+i Ja !ng P/i CSBS C3Hm}[ là
A. H. B. 7. C. M. D. Xhng [)c J\nh J.ợc.
Xst [ 1 ; 12 C3Hm} 4 Jp ancol 12 g+c }H gdn P/i C C & C & C & }H 4 C & C$}H% & C
Xst [ 1 2 12 C3Hm}24 Jp }H- C & C$}H% &C 4 }H & C & C & C & }H
Xst [ 1 3 12 C3Hm}2 }H & C & C$}H% & C & }H
Shng 1 7 12D
Câu 44: X là ancol m"ch h3 có ch!a ; liên XQt Ji t-ong ph<n tK. Xh+i l.ợng ph<n tK c#a X nh| hơn M=. CSBS c#a X

A. C3HM}. B. C2HH}. C. C2HH$}H%2. D. C3HM$}H%2.
ancol m"ch h3 ch!a ; liên XQt Ji 12 X 1 ; 12 CnH2nR2 & 2.; }p hay CnH2n}p 'Xem chuyên JW ; c)ch tem CS
c)ch 20
12 oo"i C Pà T Pe Cl T JWu no có V"ng CnH2nR2}p
D lo"i Pe }H gdn P/i C IZc 2 hh IiQn 12 anVehit
Câu 45: al Dl T la„ 3 J„ng ph<n co‚ cu„ng cng th.‚c ph<n t.• C3Hm}. Diê‚ t a ta‚c Vuƒng Pơ‚i Cu} Jun no‚ng cho -a
anVehitl co„n D cho -a [eton. ‹<ƒy T la„
A. ancol I<ƒc ccc. B. Ch<‚t co‚ nhiêƒt Jƒ *i cao nh<‚ t.
C. Ch<‚t co‚ nhiêƒ t Jƒ *i th<‚p nh<‚t. D. Ch<‚t co‚ Xha• n{ng ta‚ch n.ơ‚c taƒo anXen Vuy nh<‚t.
C3Hm} 12 V"ng CnH2nR2} 12 JGng ph<n ancol Pà ete 12 có 2 Jp ancol Pà ; Jp ete
a t"o -a anVehit 12 a là ancol }H gdn P/i C IZc ;
D t"o -a [eton 12D là ancol IZc }H gdn P/i C IZc 2
- 7 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
12 T là ete 4 C & } & C & C 12 oo"i a Pà T 'Pe ete Xhng t)ch H2} ch‰ có -.ợu0
Xem ph,n nhiqt Ji *i 12 Chất có H linh Jing 12 Fhiqt Ji *i cao 12 ancol nhiqt J *i 2 Ate '‹e có H linh Jing
t-ong }H0
12 oo"i D 12 C nhiqt Ji *i thấp nhất
Câu 46: Xl †l j la„ 3 ancol liên tiê‚p t-ong Va‘y J„ng J{•ngl t-ong Jo‚ 5j 1 ;lm…75X. X co‚ J{ƒ c Jiê•m là
A. Sa‚ch n.ơ‚c taƒo ; anXen Vuy nh<‚t. B. Ho„a tan J.ơƒc Cu$}H%2.
C. Ch.‚a ; liên Xê‚ t
π
t-ong ph<n t.• . D. :hng co‚ J„ng ph<n cu„ng ch.‚c ho{ƒc Xha‚c ch.‚c.
C€ng JGng J‡ng 12 Hơn Xsm nhau ;H.X JPc 'X là *+ C c#a chất l/n & *+ C c#a chất nh|0
‹T C2H7}H có 5 1 HM 12 CHH>}H có 5 1 HM R ;H.2 1 …H
 5j 1 5X R 2m 4 (W 12 5j 1 ;lm…75X
 5j 1 M= 4 5X 1 32 12 X : CH3}H 'Tuy nhất0 12 T
 a *ai Pe phCi có 2C t-3 lên 4 D *ai Pe phCi có 6t nhất 2 nhóm }H liWn XW
 C *ai Pe CH3}H có X 1 = 4
Câu 47: ancol X Jơn ch!cl nol m"ch h3 có t‰ Xh+i hơi *o P/i hiJ-o INng 3…. Cho X t)c V~ng P/i H28}H Jˆc Jun
nóng JQn ;m=oC thấy t"o thành mit anXen có nh)nh Vuy nhất. X là
A. p-opan-2-ol. B. Iutan-2-ol. C. Iutan-;-ol. D. 2-metylp-opan-2-ol.
C)ch ;: (W 12 t"o -a anXen có nh)nh Vuy nhất 12 ancol phCi có nh)nh 12 T 'Vuy nhất 2 & metyl0
C)ch 2:ancol Jơn ch!c l no l m"ch h3 12 CnH2nR;}H có 5 1 ;Hn R ;m 1 3….2 12 n 1 H 4 CHH>}H
(un nóng 3 ;m== 12 ancol có nh)nh Vuy nhất 12 }H gdn P/i C IZc c hoˆc J+i [!ng R 5"ch ch6nh có nh)nh
3 2 ; ; 2 3
12 CH3 & CH$CH3% & CH2 & }H hoˆc CH3 & C$CH3% &CH3 12 ()p )n có t-.Žng hợp T J?ng
}H
Câu 48: 5it ancol Jơn ch!c X m"ch h3 t)c V~ng P/i HD- J.ợc Vbn [uất † ch!a 7mlHk I-om PW Xh+i l.ợng. (un X
P/i H28}H Jˆc 3 ;…=oC J.ợc 3 anXen. Sên X là
A. pentan-2-ol. B. Iutan-;-ol. C. Iutan-2-ol. D. 2-metylp-opan-2-ol.
B! P/i HD- '89: ;;FC & 22M0
()p )n 12 ancolno Jơn ch!c '‹e có Jui an & anXan 4 Pà ol0
 CnH2nR;}H R HD- 12 CnH2nR;D- '†0 R H2}
 kD- 1 m=.;==kf$;Hn R m;% 1 7mlH 12 n 1 H 12 CHH>}H
 oo"i a Pe có 7C 4 D Pe ch‰ t"o -a ; anXen '}H gdn P/i C IZc c - ; & ol0
 Xst C Pà T 4 T lo"i Pe ch‰ t"o -a ; anXen 'm"ch J+i [!ng0 C & C$C% & C
}H
C : C & C$}H% & C & C 12 anXen C 1 C & C & C 'Xo Jp henh học0 4 C & C 1 C & C 'Jp henh học0
Câu 49: 5it chất X có CSBS là CHHm}. X làm mất màu n./c I-oml t)c V~ng P/i Fa. 8Cn ph•m o[i hóa X I3i Cu}
Xhng phCi là anJehit. ‹Zy X là
A. Iut-3-en-;-ol. B. Iut-3-en-2-ol. C. 2-metylp-openol. D. tất cC JWu *ai.
CHHm} 12 X 1 ; 12 có ; n+i Ji 4 B! P/i Fa 12 có H linh Jing 'ancol l phenoll a[it hay có H linh Jing có nhóm }H
l C}}H0 12 Ch‰ có th^ là ancol Pe X1; 4 FQu là a[it phCi có 2 }[i 4 phenol có X ”H '
}[i hóa X I3i Cu} Xhng phCi là anVehit 12 có nhóm }H
Sy 3 Vữ Xiqn t-ên 12 ancol Jơn ch!c có ; liên XQt Ji có nhóm }H Xhng gdn P/i C IZc c
12 D Dut & 3 & en & 2 & ol 4 C &C$}H% & C 1 C 'C)ch Jọc tên lun 12 ()nh *+ g,n }H hay g,n H linh Jing nhất0
Câu 50: DZc c#a ancol là
A. IZc cacIon l/n nhất t-ong ph<n tK. B. IZc c#a cacIon liên XQt P/i nhóm -}H.
C. *+ nhóm ch!c có t-ong ph<n tK. D. *+ cacIon có t-ong ph<n tK ancol.
89: ;; FC & 22= 12 D 'ph,n V./i c€ng •0
Câu 51: DZc ancol c#a 2-metylIutan-2-ol là
A. IZc H. B. IZc ;. C. IZc 2. D. IZc 3.
; 2 3 H
2 & metyl Iutan & 2 & ol C & C$C% & C & C 12 DZc 3
}H
Câu 52: C)c ancol J.ợc ph<n lo"i t-ên cơ *3
A. *+ l.ợng nhóm }H. B. Jˆc Ji^m cấu t"o c#a g+c hiJ-ocacIon.
C. IZc c#a ancol. D. Sất cC c)c cơ *3 t-ên.
89: ;; FC & 22= 12 8+ l.ợng }H 4 D Jˆc Ji^m g+c 'no l Xhng nol Pgngl Iepen0 IZc ancol 'cl ccl ccc0 12 T
Câu 53: C)c ancol $CH3%2CH}H 4 CH3CH2}H 4 $CH3%3C}H có IZc ancol l,n l.ợt là
A. ;l 2l 3. B. ;l 3l 2. C. 2l ;l 3. D. 2l 3l ;.
- 8 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
$CH3%2CH}H hay CH3 & CH & CH3 12 IZc 2
}H
CH3CH2}H hay CH3 & CH2 & }H 12 IZc ; 4 $CH3%3C}H hay CH3 & C$CH3% & CH3 12 IZc 3
}H
12 C
Câu 54: C<u nào *au J<y là J?ng L
A. Hợp chất CH3CH2}H là ancol etylic. B. ancol là hợp chất hữu cơ t-ong ph<n tK nhóm -}H.
C. Hợp chất CMH7CH2}H là phenol. D. Sất cC JWu J?ng.
CH3CH2}H 12 ancol etylic 12 a
D *ai Pe t"p ch!c hoˆc CacIonhiV-at w
C *ai Pe là ancol thơm '}H gdn P/i C ngoài Pgng Ienpen0
Câu 55: ancol etylic tan t+t t-ong n./c Pà có nhiqt Ji *i cao hơn h‡n *o P/i anXan Pà c)c Vbn [uất halogen có Xh+i
l.ợng ph<n tK [ấp [‰ P/i nó Pe
A. S-ong c)c hợp chất t-ên ch‰ có ancol etylic t)c V~ng P/i Fa.
B. S-ong c)c hợp chất t-ên ch‰ có ancol etylic có liên XQt hiJ-o P/i n./c.
C. S-ong c)c hợp chất t-ên ch‰ có ancol etylic có liên XQt hiJ-o liên ph<n tK.
D. D Pà C JWu J?ng.
89: ;; FC & 222 12 T '(ọc XY ph,n Jó0 a là Vo liên XQt hiV-o liên ph<n tK
Câu 56: al Dl C la„ 3 ch<‚t h.‘u cơ co‚ cu„ng cng th.‚c C[Hy}. Diê‚t k } $theo Xh‚i l.ơƒng% t-ong a la„ 2MlMMk. Ch<‚t co‚
nhiêƒt Jƒ *i th<‚p nh<‚t t-ong *‚ al Dl C la„
A. p-opan-2-ol. B. p-opan-;-ol. C. etylmetyl ete. D. p-opanal.
Ch6nh là Iài H7 'Xem l"i0
'(o)n ty J)p )n 12 C3Hm} Pe al D l C có c€ng CS PZy0 T là C3HM} 'anVehit có CS : CnH2n}0
Sem -a CS [em chuyên JW ; 'Bh,n tem CS [em t-ên thayt-o.com0
9ọi CS: C[Hy} 12 k} 1 ;M.;==kf$;2[RyR;M% 1 2MlMMk
 ;2[ R y 1 HH P/i alDlC có CS là CnH2nR2}
12 ;2n R $2nR2% 1 HH  n 1 3 12 C3Hm} '3 Jp Iài H70 R V]a Pào nhiqt Ji nh| nhất 12 C
Câu 57: ancol etylic có lbn mit 6t n./cl có th^ V€ng chất nào *au J<y J^ làm Xhan ancol L
A. Ca}. B. Cu8}H Xhan. C. B2}7. D. tất cC JWu J.ợc.
Xem l"i chuyên JW ; Iài hấp th~ H2} Pào Ienh ; 12 T
Ca} R H2} 12 Ca$}H%2 4
B2}7 R H2} 12 H3B}H 4 Cu8}H Xhan R H2} 12 Cu8}H Vung V\ch
Câu 58: Bh.ơng ph)p JiWu chQ ancol etylic ty chất nào *au J<y là ph.ơng ph)p *inh hóa L
A. anJehit a[etic. B. Atylclo-ua. C. Sinh Iit. D. Atilen.
Bh.ơng ph)p *inh hóa 12 C . Sinh Iit $CMH;=}7%n 'oên men0 12 89:
Câu 59: anXen th6ch hợp J^ JiWu chQ 3-etylpentan-3-ol INng phCn !ng hiJ-at hóa là
A. 3l3-Jimetyl pent-2-en. B. 3-etyl pent-2-en. C. 3-etyl pent-;-en. D. 3-etyl pent-3-en.
‹e :hi phCn !ng hiV-at hóa 'BhCn !ng R H2} Iài anXen0 '}H Pà H cing Pào n+i Ji0
12 m"ch ch6nh Xhng thay Jhi 12 Pbn là 3 & etylpent l P\ t-6 ol Vữ nguyên hoˆc thay Jhi
}H ; 2 3 H 7
C & C & C & C & C 5"ch J+i [!ng nua C t-ung t<m 12 anXen Vuy nhất C & C 1 C & C & C
C C
C C
Câu 60: HiJ-at hóa 2-metyl Iut-2-en thu J.ợc *Cn ph•m ch6nh là
A. 2-metyl Iutan-2-ol. B. 3-metyl Iutan-;-ol. C. 3-metyl Iutan-2-ol. D. 2-metyl Iutan-;-ol.
Fh. Iài t-ên 12 m"ch ch6nh Xhng thay Jhi 12 2 & metylIut 12 lo"i D Pà C
Shu J.ợc *Cn ph•m ch6nh . (W 12 n+i Ji gdn P/i C P\ t-6 th! 2
 }H gdn P/i C IZc 2 Xhng th^ là IZc c '‹e *Cn ph•m ch6nh 12 }H gdn P/i C IZc cao0
c 2 cc }H
2 & metyl Iut & 2 & en : C & C 1 C &C 12 C & C - C & C 12 a
C C
Câu 61: HiJ-at hóa p-open Pà mit oleOin a thu J.ợc 3 ancol có *+ C t-ong ph<n tK Xhng nu) H. Sên c#a a là
A. etilen. B. Iut-2-en. C. i*oIutilen. D. al D JWu J?ng.
B-open : C 1 C & C 12 S"o -a 2 ancol 4 }H & C & C &C hoˆc C & C$}H% & C & C
 ancol cgn l"i t"o -a ; ancol 12 5"ch J+i [!ng
 a Pà D JWu th|a mŠn : C 1 C 4 C & C 1 C & C 12 T
 T : i*oIutilen : C 1 C$C% & C 12 }H & C - C$C% & C hoˆc C & $C%C$}H% & C 'oo"i0
- 9 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
Câu 62: X la„ h‘n hơƒp g„m hai anXen $ơ• thê• Xhi‚ t-ong JX th.ơ„ng%. HiJ-at ho‚ a X J.ơƒc h‘n hơƒp † g„m H ancol $Xhng
co‚ ancol I<ƒc ccc%. X g„m
A. p-open Pa„ Iut-;-en. B. etilen Pa„ p-open.
C. p-open Pa„ Iut-2-en. D. p-open Pà 2-metylp-open.
Dài M; 12 B-open t"o -a 2 *Cn ph•m 4 etilen l Iut & 2 & ; *Cn ph•m 12 oo"i D Pà C
2 & metylp-open là i*oIutilen 12 t"o -a ancol IZc ccc C & $C%C$}H% & C 12 oo"i '‹e JW Iài0
12 a 'hoˆc nhZn thấy anXen có n+i Ji P\ t-6 ; lun t"o -a 2 ancol0 Dut & ; & en : C 1 C & C & C
Câu 63: HiJ-at ho‚a 2 anXen J.ơƒc h‘n hơƒp j g„m 2 ancol liên tiê‚p t-ong Va‘y J„ng J{•ng. (‚t cha‚y hoa„n toa„n =l73 gam
j -„ i h<‚p thuƒ toa„n Iƒ *a•n ph<•m cha‚y Pa„o 2 li‚ t Vung Viƒch Fa}H =l=75 J.ơƒc Vung Viƒch S t-ong Jo‚ n„ng Jƒ cu• a Fa}H
la„ =l=275 $9iC *K th^ t6ch Vung V\ch thay Jhi Xhng J)ng X^%. Cng th.‚c c<‚u taƒo cu•a2 anXen la„
A. CH21CH2 Pa„ CH21CHCH3. B. CH21CHCH3 Pa„ CH21CHCH2CH3.
C. CH21CHCH3 Pa„ CH3CH1CHCH3. D. CH21CHCH3 Pa„ CH21C$CH3%2.
C5 cgn l"i 1 =l=275 12 C5 p! 1 =l=7 & =l=27 1 =l=27 Pà Fa}H V. 12 XCy -a p! t-ung hga
C}2 R 2Fa}H 12 Fa2C}3 R H2} 12 nC}2 1 nFa}H p! f 2 1 2.=l=27f2 1 =l=27 mol
ancol là ancol no Jơn ch!c 'V]a Pào anXen có ; n+i Ji0
Câu 64: 5it chai J]ng ancol etylic có nhŠn ghi 27
o
có ngh–a là
A. c! ;== ml n./c the có 27 ml ancol nguyên chất.
B. c! ;== gam Vung V\ch the có 27 ml ancol nguyên chất.
C. c! ;== gam Vung V\ch the có 27 gam ancol nguyên chất.
D. c! …7 ml n./c the có 27 ml ancol nguyên chất.
(i -.ợu 1 $ ‹ -.ợu [;== Ji % f ‹ VV -.ợu 4 ‹ Vung V\ch -.ợu 1 ‹ -.ợu R ‹ H2} 12 T
Câu 65: Bha a gam ancol etylic $V 1 =lm gfml% Pa„o n.ơ‚c J.ơƒc m= ml ancol 27
o
. 9ia‚ t-iƒ a la„
A. ;M. B. 27lM. C. 32. D. H=.
Dài MH: (i -.ợu 1 $ ‹ -.ợu [;== Ji % f ‹ VV -.ợu  27 1 $‹-uou.;==%fm=  ‹ -.ợu 1 2= 12 mtuou 1 ‹.V
1 2=.=lm 1 ;M g 12 a
Câu 66: TŠy gGm c)c chất JWu t)c V~ng P/i ancol etylic là
A. HD- $to%l Fal Cu} $to%l CH3C}}H $[?c t)c%. B. Cal Cu} $to%l CMH7}H $phenol%l H}CH2CH2}H.
C. Fa}Hl :l 5g}l HC}}H $[?c t)c%. D. Fa2C}3l Cu} $to%l CH3C}}H $[?c t)c%l $CHC}%2}.
89: ;; FC 227 'S6nh chất hóa học0 12 a 'CH3C}}H là p! JiWu chQ e*te0 '89: ;; & 27H0
FQu Xhng làm J.ợc th.Žng V€ng c)ch lo"i J)p )n
oo"i D Pe thấy ngay Ca Xhng p! 'Ch‰ p! P/i Fal:0
oo"i C Pe có Fa}H '-.ợu ch‰ p! P/i Fa0
oo"i T Pe có Fa2C}3 '-.ợu Xhng p! P/i mu+i0
Câu 67: Cho c)c hợp chất *au :
$a% H}CH2CH2}H. $I% H}CH2CH2CH2}H. $c% H}CH2CH$}H%CH2}H.
$V% CH3CH$}H%CH2}H. $e% CH3CH2}H. $O% CH3}CH2CH3.
C)c chất JWu t)c V~ng J.ợc P/i Fal Cu$}H%2 là
A. $a%l $I%l $c%. B. $c%l $V%l $O%. C. $a%l $c%l $V%. D. $c%l $V%l $e%.
S)c V~ng Fal Cu$}H%2 12 -.ợu có nhóm }H liWn XW : V"ng & C$}H% & C$}H% & 'Có th^ là a[it nhs:
$a% l $c%l $V% JWu có V"ng t-ên 12 C
D lo"i Pe }H c)ch nhau ; CH2 4 e *ai Pe ch‰ có ; nhóm }H l O *ai Pe Xhng phCi -.ợu
Câu 68: a. Cho *ơ JG chuy^n hóa *au $m“i m`i tên là mit ph.ơng t-enh phCn !ng% :
Sinh Iit • X • † • j • metyl a[etat. C)c chất †l j t-ong *ơ JG t-ên l,n l.ợt là
A. CH3C}}Hl CH3}H. B. C2HHl CH3C}}H.
C. C2H7}Hl CH3C}}H. D. CH3C}}Hl C2H7}H.
89: ;; FC & 22… 12 X là glucopo l † là C2H7}H 12 C
j là CH3C}}H Pe C2H7}H R }2 12 CH3C}}H R H2} 4 5etyla[etat 'e*te & CH3C}}CH30
CH3C}}H R CH3}H 12 CH3C}}CH3 R H2} 'phCn !ng JiWu chQ e*te0
I. Cho *ơ JG chuy^n ho) : 9lucopơ • X • † • CH3C}}H. Hai chất Xl † l,n l.ợt là
A. CH3CH2}H Pà CH1CH. B. CH3CH2}H Pà CH3CH}.
C. CH3CH} Pà CH3CH2}H. D. CH3CH$}H%C}}H Pà CH3CH}.
X là CH3CH2}H 12 lo"i C Pà T 12 Xst al D 4 P/i CH1CH Xhng có p! JiWu chQ CH3C}}H
‹/i CH3CH} R }2 12 CH3C}}H 12 D
Câu 69: Cho Fa t)c V~ng Pya J# P/i ;l2H gam h“n hợp 3 ancol Jơn ch!c Xl †l j thấy tho)t -a =l33M l6t Xh6 H2 $JXc%.
:h+i l.ợng mu+i nat-i ancolat thu J.ợc là
A. 2lH gam. B. ;l> gam. C. 2lm7 gam. D. 3lm gam.
Xem ph.ơng ph)p t{ng giCm Xh+i l.ợng . ancol t}H 12 5u+i t}Fa 12 5 t{ng 1 22.[ g '‹/i [ là nt}H0
- 10 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
Sa lun có [.ntuou 1 2nH2 '‹/i [ là *+ nhóm }H l thng nu)t hơn là *+ H linh Jing0 hay [.ntuou 1 mH2
 ntuou 1 2nH2 'Pe -.ợu Jơn ch!c 12 ; nhóm }H0 1 =l=3 mol
 mt}H 1 mt}H R 22[ 1 ;l2H R 22.=l=3 1 ;l> g
C)ch Xh)c: DS e 12 nFa 1 2nH2  nFa 1 =l=3 mol
DS :o 12 m t.ợu R mFa 1 m mu+i R mH2  ;l2H R =l=3.23 1 m mu+i R =l=;7.2
 m mu+i 1 ;l> g
Câu 70: Cho …lm gam h‘n hơƒp 2 ancol Jơn ch.‚c Xê‚ tiê‚p nhau t-ong Va‘y J„ng J{•ng ta‚ c Vuƒng hê‚t Pơ‚i HlM gam Fa J.ơƒc
;2l27 gam ch<‚t -{‚n. (o‚ la„ 2 ancol
A. CH3}H Pa„ C2H7}H. B. C2H7}H Pa„ C3H…}H.
C. C3H7}H Pa„ CHH…}H. D. C3H…}H Pa„ CHH>}H.
()p )n 12 t.ợu no Jơn ch!c '‹e có V"ng CnH2nR;}H0
 9ọi CS : CnH2nR;}H 4 DS :h+i l.ợng 12 m h“n hợp ancol R mFa 1 m tdn 'mu+i0 R mH2
 mH2 1 =l;7 g 12 n H2 1 =l=…7 mol 12 ntuou 1 2nH2 1 =l;7 mol 'aT M>0
 5 -.ợu 1 ;H
n
R ;m 1 …lmf=l;7 
n
1 2lH3 12 D
Câu 71: ;3lm gam ancol a ta‚c Vuƒng Pơ‚i Fa V. gia• i pho‚ng 7l=H li‚ t H2 ơ• JXtcl Iiê‚ t 5a z ;==. ‹<ƒy a co‚ cng th.‚c c<‚u
taƒo thu goƒn la„
A. CH3}H. B. C2H7}H. C. C3HM$}H%2. D. C3H7$}H%3.
C)ch ; : oấy ;3lm chia cho c)c J)p )n 12 D Pà T th|a mŠn 12 Xst D hoˆc T
C)ch 2: 5a z w 'C)c V"ng Iài th.Žng lấy 2 *+ g,n nhất 'hay 2 J)p )n g,n nhất0
 (W 12 Cl T mà lo"i C Pe t6nh l— 12 T
C)ch 3:
()p )n -.ợu no 12 CnH2nR2 & m$}H%m Hay CnH2nR2}m'Sem CS theo c)ch 2 chuyên JW ;0
 m. n t.ợu 1 2nH2  n t.ợu 1 2nH2fm 1 =lH7fm 12 5 -.ợu 1 ;Hn R 2 R ;Mm 1 ;3lmf$=lH7fm%
 ;Hn R 2 1 HHmf3
'C)i *+ f w 3 V./i ch6nh là *+ }H l J?ng P/i t-.Žng hợp f2 Pà f 30
HHmf3 12 f3 12 có 3 nhóm }H 12 T
C)ch H: ;Hn R 2 1 HHmf3 '‹e ;Hn R 2 nguyên 12 HHmf3 nguyên 12 m 1 3 'thng nu)t hơn *+ chia hQt cho 30
12 3 nhóm }H 12 T 'Hoˆc thQ m 13 12 n 1 3 12 T '
Câu 72: Co‚ hai thi‚ nghiêƒm *au :
SF ;: Cho M gam ancol nol m"ch h3l Jơn ch.‚c a ta‚ c Vuƒng Pơ‚i m gam Fal thu J.ơƒc =l=…7 gam H2.
SF 2: Cho M gam ancol nol m"ch h3l Jơn ch.‚c a ta‚ c Vuƒng Pơ‚i 2m gam Fal thu J.ơƒc Xhng t/i =l; gam H2. a co‚ cng
th.‚c la„
A. CH3}H. B. C2H7}H. C. C3H…}H. D. CHH…}H.
'Ch? _ Iài này Xhng V€ng c)ch chia J.ợc Pe Xhng IiQt nó p! hQt hay Xhng hQt0
T]a Pào ph<n ; là m g Fa 4 Bh,n 2 là 2m g Fa 'C)i này ch‰ là Xinh nghiqml nhiWu Iài tZp nó th.Žng cho PZyl JW
2=;=0 2==> JWu có V"ng nNm giữa. ‹à ph,n 2 th.Žng là p! hQt
SH; 12 ancol V. l Fa hQt
SH2 12 ancol hQt l Fa V. '‹e *+ mol H2 ph,n H2 Xhng gấp Ji ph,n ; nQu Fa hQt0
12 n t.ợu SH2 z mH2 'CS0 12 5 -.ợu 2 Mf=l; 1 M= 12 T
Câu 73: Cho ;2lm gam Vung V\ch ancol a $t-ong n./c% có nGng Ji …;lm…7k t)c V~ng P/i l.ợng Fa V. thu J.ợc 7lM l6t
Xh6 $JXtc%. Cng th!c c#a ancol a là
A. CH3}H. B. C2HH $}H%2. C. C3H7$}H%3. D. CHH…}H.
C<u này hay JW thi thK 2=;=. '5enh mong nó có t-ong JW 2=;;0 'Xem ph,n lŽi giCi c)c n{m thi (H Xh+i a l D '
C)ch ;: m -.ợu 1 ;2lm.…;lm…7f;==k 1 >l2 g . 5@o lấy >l2 chia c)c J)p )n 12 C '(@p0
C)ch 2: 12 m H2} 1 mVV & m -.ợu 1 ;2lm & >l2 1 3lM g
‹e p! P/i Fa V. 12 H2} có p! t"o -a H2 Pà -.ợu c`ng p! t"o -a H2
BS : 2Fa R 2H2} 12 2Fa}H R H2 12 nH2 t"o thành Vo H2} 1 nH2} f 2 1 =l; mol
 nH2 t"o -a Vo ancol 1 =l27 & =l; 1 =l;7 mol
 [ . n t.ợu 1 2nH2  n t.ợu 1 =l3 f [ 12 5 -.ợu 1 >l2f$=l3f[% 1 >2[ f 3 12 [ 1 3 '‹e 5 nguyên0
 5 1 >2 12 C
Câu 74: ancol a ta‚c Vuƒng Pơ‚i Fa V. cho *‚ mol H2 I{„ng *‚ mol a Ja‘ Vu„ng. (‚t cha‚y hoa„n toa„n a J.ơƒc mC}2 1
;lm33mH2}. a co‚ c<‚u taƒ o thu goƒn la„
A. C2HH$}H%2. B. C3HM$}H%2. C. C3H7$}H%3. D. CHHm$}H%2.
n t.ợu 1 nH2 12 t.ợu có 2 nhóm }H 12 oo"i C Pà CS : CnH2n$}H%2 hay CnH2nR2}2
mC}2 1 ;lm33mH2} 12 chọn mH2} 1 ;mg 12 mC}2 1 33 g '‹e ancol no l J)p )n0
- 11 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
12 n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 =l…7 f $; & =l…7% 1 3 12 C3HM$}H%2 12 D 'Xem CS t6nh nhanh t-ong chuyên JW
giCi nhanh INng hóa hữu cơ0
Câu 75: (un ;2 gam a[it a[etic P/i ;3lm gam etanol $có H28}H

Jˆc làm [?c t)c% JQn Xhi phCn !ng J"t t/i t-"ng th)i c<n
INng thu J.ợc ;; gam e*te. Hiqu *uất c#a phCn !ng e*te ho) là
A. 77k. B. 7=k. C. M2l7k. D. …7k.
BS : CH3C}}H $a[it a[etic% R C2H7}H $etanol% 12 CH3C}}C2H7 R H2}
Dan J,u =l2 mol =l3mol
B! =l2 mol 12 =l2 mol $‹e C2H7}H V. %
 mBS CH3C}}C2H7 $e*te% 1 =l2.mm1;…lM g
 Hk *Cn ph•m 1 m th]c tQ . ;==k f mBS 1 ;;.;==k f ; …lM 1 M2l7 k 12 C
Câu 76: :hi th]c hiqn phCn !ng e*te ho) ; mol CH3C}}H Pà ; mol C2H7}Hl l.ợng e*te l/n nhất thu J.ợc là 2f3
mol. (^ J"t hiqu *uất c]c J"i là >=k $t6nh theo a[it% Xhi tiQn hành e*te ho) ; mol CH3C}}H c,n *+ mol C2H7}H là
$IiQt c)c phCn !ng e*te ho) th]c hiqn 3 c€ng nhiqt Ji%
A. =l3H2. B. 2l>27. C. 2lH;2. D. =lH7M.
'(W J"i học ph,n n<ng cao0
Xst Ian J,u
BS : CH3C}}H R C2H7}H 12 CH3C}}C2H7 R H2}
Dan J,u ; mol ;mol
B! 2f3 mol z1 2f3 mol 2f3 mol 12 2f3 mol
8au p! ;f3 mol ;f3 mol 2f3 mol 2f3 mol
12 :cI ': c<n INng0 'Xem 89: Iài cu+i c€ng0 1 ˜CH3C}}C2H7™.˜H2}™ f ˜CH3C}}H™.˜C2H7}H™ ':_ hiq ˜X™
là nGng Ji 5 c#a chất X 1 $$2f3%.$2f3%%f$$;f3%.$;f3%% 1 H
Xst Xhi Hk c]c J"i 1 >=k
BS : CH3C}}H R C2H7}H 12 CH3C}}C2H7 R H2}
Dan J,u ;mol [ mol
B! =l> mol '‹e Hk1>=0 =l> mol 12 =l>mol =l> mol
8au p! =l; [ & =l> =l> =l>
12 :cI 1 =l>.=l> f =l;.$[-=l>% 1 H '‹e :cI c#a p! Xhng thay Jhi0 12 giCi -a [ 1 2l>27 12 D
Câu 77: :hi Jun nóng Iutan-2-ol P/i H28}H Jˆc 3 ;…=
o
C the nhZn J.ợc *Cn ph•m ch6nh là
A. Iut-2-en. B. JiIutyl ete. C. Jietyl ete. D. Iut-;-en.
E nhiqt Ji ;…= 12 S"o -a anXen 12 oo"i D Pà T
8Cn ph•m ch6nh 12 }H t)ch c€ng P/i H 3 C IZc cao c cc
Dutan & 2 & ol : C & C$}H% & C &C 12 C & C 1 C & C 12 a
Câu 78: :hi Jun nóng 2 t-ong *+ 3 ancol CHH}l C2HM}l C3Hm} P/i [?c t)cl nhiqt Ji th6ch hợp ch‰ thu J.ợc ; oleOin
Vuy nhất the 2 ancol Jó là
A. CHH} Pà C2HM}. B. CHH} Pà C3Hm}. C. al D J?ng. D. C3Hm} Pà C2HM}.
CHH} Xhng t"o -a oleOin 'anXen0 Pà C2HM} t"o -a ; anXen Vuy nhất C & C &}H 12 C 1 C
C3Hm} hay }H & C & C & C 12 Ch‰ t"o -a ; anXen C 1 C - C
Hoˆc C & C$}H%-C 12 C 1 C & C 12 gi+ng nhau 12 ch‰ t"o -a ; anXen
12 a Pà D th|a mŠn t"o -a ; anXen 12 C
Câu 79: :hi ta‚ch n.ơ‚c cu•a ancol CHH;=} J.ơƒc h‘n hơƒp 3 anXen J„ng ph<n cu•a nhau $ti‚nh ca• J„ng ph<n hi„nh hoƒc%.
Cng th.‚c c<‚u taƒo thu goƒn cu• a ancol la„
A. CH3CH}HCH2CH3. B. $CH3%2CHCH2}H.
C. $CH3%3C}H. D. CH3CH2CH2CH2}H.
3anXen JGng ph<n 12 có Jp henh học 12 }H gdn P/i C IZc cc hoˆc ccc 'Pe }H gdn P/i C IZc c 12 ch‰ t"o -a ; anXen0
 oo"i D Pà T
Xst a hoˆc C 4 CH3 & CH & CH2 & CH3 12 CH21CH-CH2-CH3 Pà CH3 & CH1CH-CH3 'Jp henh
học0 }H 12 a l C ch‰ t"o -a ; anXen
Câu 80: Hơƒp ch<‚t h.‘u cơ X co‚ cng th.‚c ph<n t.• la„ C7H;2}l Xhi ta‚ch n.ơ‚c taƒo h‘n hơƒp 3 anXen J„ng ph<n $Xê• ca•
J„ng ph<n hi„nh hoƒc%. X co‚ c<‚u taƒo thu goƒn la„
A. CH3CH2CH}HCH2CH3. B. $CH3%3CCH2}H.
C. $CH3%2CHCH2CH2}H. D. CH3CH2CH2CH}HCH3.
Dài …> 12 }H gdn P/i C IZc cc hoˆc IZc ccc 12 oo"i D Pà C
Xst a. CH3 & CH2 & CH$}H% & CH2 & CH3 12 CH3 & CH2 1CH & CH2 & CH3 'Jp henh học0 12 2 anXen 12oo"i
12 T '(^ _ }H gdn P/i C t-ung t<m c#a m"ch hay J+i [!ng nua nó0
Câu 81: :hi Jun nóng h“n hợp ancol etylic Pà ancol i*op-opylic P/i H28}H Jˆc 3 ;H=oC có th^ thu J.ợc *+ ete t+i Ja

- 12 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
A. 2. B. H. C. 7. D. 3.
CS t6nh ete : 1 n$nR;%f2 '‹/i n là *+ -.ợu tham gia p!0 12 n 1 2 12 8+ ete 1 3 12 T
Câu 82: :hi Jun nóng h“n hợp gGm C2H7}H Pà C3H…}H P/i H28}H Jˆc 3 ;H=oC có th^ thu J.ợc *+ ete t+i Ja là
A. M. B. H. C. 7. D. 3.
Dài m; 12 T
Câu 83: (un no‚ng h‘n hơƒp g„m 3 ancol la„ a}Hl D}H Pa„ t}H Pơ‚i H28}H J{ƒ c ơ• ;H=oC thi„ thu J.ơƒc t‚ i Ja Iao
nhiêu ete L
A. 3. B. H. C. 7. D. M.
Dài m; 12 T
Câu 84: (un no‚ng h‘n hơƒp n ancol Jơn ch.‚c Xha‚c nhau Pơ‚i H28}H J{ƒ c ơ• ;H=oC thi„ *‚ ete thu J.ơƒc t‚i Ja la„
A.
2
;% n$n +
. B.
2
;% 2n$n +
. C.
2
2
n
. D. nš
Dài m; 12 a
Câu 85: Cho *ơ JG chuy^n hóa : Dut-;-en
  → 
+ HCl
a
   → 
+ Fa}H
D
     → 
+ C ;…= l 8} H
o
J{c H 2
A
Sên c#a A là
A. p-open. B. JiIutyl ete. C. Iut-2-en. D. i*oIutilen.
C)c phCn !ng t-ung gian 12 Xhng làm thay Jhi *+ C Pà P\ t-6 m"ch ch6nh '‹e ch‰ là p! cing Pà thQ0 12 oo"i a lT
E nhiqt Ji ;…= 12 oo"i D Pe t"o -a anXen 12 C
B! : Dut & ; & en : C 1 C & C & C R HCl 12 C & C$Cl% & C & C RFa}H 12 C & C$}H% & C & C 12 C & C 1 C & C
12 C 'p! J,u là cing l p! 2 là phCn !ng thQ Iài Vbn [uấtl p! 3 là t)ch H2}0 12 t"o -a *Cn ph•m ch6nh là C
Câu 86: (un nóng h“n hợp gGm hai -.ợu $ancol% Jơn ch!cl m"ch h3l XQ tiQp nhau t-ong VŠy JGng J‡ng P/i H28}H
Jˆc 3 ;H=oC. 8au Xhi c)c phCn !ng XQt th?cl thu J.ợc M gam h“n hợp gGm Ia ete Pà ;lm gam n./c. Cng th!c ph<n tK
c#a hai -.ợu t-ên là
A. CH3}H Pà C2H7}H. B. C2H7}H Pà C3H…}H.
C. C3H7}H Pà CHH…}H. D. C3H…}H Pà CHH>}H.
al D l T là ancol no Jơn ch!c 12 Xst ancol no Jơn ch!c :
CnH2nR;}H
'h“n hợp0
DS Xh+i l.ợng 12 m ancol p! 1 m ete R mH2} 'Pe p! ancol 12 ete R H2}0 1 …lm g
n hh ancol p! 1 2nH2} '‹e lun có 2 ancol p! 12 ; H2}0 '‹T4 CH3}H R CH3}H 12 CH3 & } & CH3 R H2}0
12 n ancol p! 1 =l2 mol 12 5 ancol 1 ;H
n
R ;m 1 …lmf=l2 1 ;l7 12 a
Câu 87: (un nóng ty ty h“n hợp etanol Pà p-opan-2-ol P/i H28}H Jˆc có th^ thu J.ợc t+i Ja *+ *Cn ph•m hữu cơ là
A. 3. B. 2. C. 7. D. H.
2 anXen Pà 3 ete 12 7 chất 12 C 'etanol C2H7}H 12 t"o -a ; anXen 4 B-opan - 2 & ol C & C$}H% & C 12 t"o -a ;
anXen0 4 *+ ete 1 cng th!c 1 3
Câu 88: Co‚ Iao nhiêu J„ng ph<n .‚ng Pơ‚i cng th.‚c ph<n t.• CmH;=}l Jê„u la„ V<‘n [u<‚t cu•a Ienpenl Xhi ta‚ch n.ơ‚c cho
*a•n ph<•m co‚ thê• t-u„ng hơƒp taƒo polime L
A. ;. B. 2. C. 3. D. H.
8Cn ph•m có th^ t-€ng hợp t"o polime 12 Có n+i Ji 3 C ngoài Pgng Ienpen
(p : CMH7 & CH2 & CH2 & }H 12 CMH7 &CH1CH2 '8ti-en0
CMH7 & CH$}H% & CH2 12 CMH7 & CH 1CH2 '8ti-en0 12 có 2 Jp 12 D
Câu 89: a la„ ancol Jơn ch.‚c co‚ k } $theo Xh‚i l.ơƒng% la„ ;ml;mk. a cho pha•n .‚ ng ta‚ch n.ơ‚c taƒo 3 anXen. a co‚ tên la„
A. Bentan-;-ol. B. 2-metylIutan-2-ol. C. pentan-2-ol. D. 2l2-Jimetyl p-opan-;-ol.
()p )n 12 ancol no Jơn ch!c 'Pe JWu là 'an0 hay anXan l Pà ol hay ; ol0 12 CnH2nR;}H
 k} 1 ;M.;==k f $;Hn R ;m% 1 ;ml;mk  n 1 7 12 C7H;;}H
 S"o -a 3 anXen 12 }H gdn P/i C IZc cc hoˆc ccc 12 oo"i al T
 Xst D : 2 & metylIutan & 2 & ol 4 c cc
C & C$C%& C & C 12 C & C$C% 1 C &C Pà C 1 C$C% & C & C
CC 2 chất JWu Xhng có Jp henh học 12 lo"i D 12 C }H
Câu 90: (W hiJ-at hóa ;Hlm gam ancol thu J.ợc ;;l2 gam anXen. CSBS c#a ancol là
A. C2H7}H. B. C3H…}H. C. CHH>}H. D. CnH2n R ;}H.
C)ch ; m@o 12 oấy ;Hlm chia c)c J)p )n 12 C
(W hiV-at 12 S)ch H2} 12 mancol 1 manXen R mH2}  mH2} 1 3lM g 12 nH2} 1 ntuou 1 =l2 mol
12 5 -uou 1 ;Hn R ;m 1 ;Hlm f =l2  n 1 H 12 C
Câu 91: (un no‚ng h‘n hơƒp X g„m 2 ancol Jơn ch.‚c liên tiê‚p t-ong Va‘y J„ng J{•ng Pơ‚ i H28}H J{ƒc ơ• ;H=oC. 8au pha•n
.‚ ng J.ơƒc h‘n hơƒp † g„m 7lH gam n.ơ‚c Pa„ ;>lH gam 3 ete. Hai ancol Ian J<„u la„
A. CH3}H Pa„ C2H7}H. B. C2H7}H Pa„ C3H…}H.
- 13 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
C. C3H7}H Pa„ CHH…}H. D. C3H…}H Pa„ CHH>}H.
9i+ng Iài mM 12 m ancol 1 m H2} R m hh ete 4 n ancol 1 2nH2} 12
n
1 ;lM… 12 a
Câu 92: (un no‚ng h‘n hơƒp X g„m =l; mol CH3}H Pa„ =l2 mol C2H7}H Pơ‚i H28}H J{ƒc ơ• ;H=oCl Xh‚i l.ơƒng ete thu
J.ơƒc la„
A. ;2lH gam. B. … gam. C. >l… gam. D. ;7l; gam.
Sa lun có n hh ancol 1 2nH2} 12 nH2} 1 $=l; R =l2%f2 1 =l;7 mol
12 m h“n hợp ete 1 m h“n -.ợu & m H2} 1 =l;.32 R =l2 .HM & =l;7.;m 1 >l… g 12 C
Câu 93: (un nóng ancol Jơn ch!c X P/i H28}H Jˆc 3 ;H=oC thu J.ợc †. S‰ Xh+i hơi c#a † J+i P/i X là ;lH3…7. X là
A. CH3}H. B. C2H7}H. C. C3H…}H. D. CHH>}H.
T"ng Iài n)y có m@o. ()p )n 12 ancol có V"ng : CnH2nR;}H
;H=oC 12 S"o -a ete 12 2X 12 † R H2}
Sa có 25X 1 5† R ;m 'DCo toàn Fguyên tK Xh+i BS0
(W 12 5† 1 ;lH3…75X giCi hq 12 5X 1 32 12 CH3}H
t?t -a m@o . T"ng Iài ;H=oC 12 5† 1 X.5X 'X2; Vo 2 5X 1 5† R ;m Pà 5X ” 32 P/i ancol thấp nhất CH3}H0
'(W *x cho0 12 ShQ Pào 25X 1 5† R ;m 12 5X $2 & X% 1 ;m 12 5X 1 ;mf$2-X%
Fh. Iài t-ên 12 X 1 ;lH3…7 12 5 1 32
Câu 94: (un nóng h“n hợp hai ancol Jơn ch!cl m"ch h3 P/i H28}H Jˆcl thu J.ợc h“n hợp gGm c)c ete. oấy …l2 gam
mit t-ong c)c ete Jó Jem J+t ch)y hoàn toànl thu J.ợc ml>M l6t Xh6 C}2 $3 JXtc% Pà …l2 gam H2}. Hai ancol Jó là
A. C2H7}H Pà CH21CHCH2}H. B. C2H7}H Pà CH3}H.
C. CH3}H Pà C3H…}H. D. CH3}H Pà CH21CHCH2}H.
(W (H: nC}2 1 nH2} 12 ete có ch!a ; liên XQt Ji 12 ; t-ong 2 ancol có ; liên XQt Ji 12 oo"i D Pà C
Ate có ; liên XQt Ji 12 có V"ng CnH2n} 12 nCnH2n} 1 nC}2 f n 1 =lH f n
 5 CnH2n} 1 ;Hn R ;M 1 …l2 f $=lHfn%  H 1 Shng *+ C c#a 2 ancol 12 T th|a mŠn
 a lo"i Pe 1 7
 Ch? _ Xhi p! t"o -a ete nQu cing tất cC C l H c#a c)c ete 12 *x -a *Cn ph•m là p! giữa 2 ancol0
Câu 95: :hi Jun nóng mit ancol Jơn ch!c no a P/i H28}H Jˆc 3 JiWu Xiqn nhiqt Ji th6ch hợp thu J.ợc *Cn ph•m D
có t‰ Xh+i hơi *o P/i a là =l…. ‹Zy cng th!c c#a a là
A. CHH…}H. B. C3H…}H. C. C3H7}H. D. C2H7}H.
5D 1 =l… 5a 12 *Cn ph•m t"o -a anXen ' 2 ; là t"o -a ete0 ‹e p! t)ch n./c ty -.ợu
a 12 D R H2} 12 5a 1 5D R ;m 4 JW 5D 1 =l….5a 12 thQ Pào 12 5a 1 M= 12 D
Sy Jó 12 CS : 5a 1 ;m f $;-X%
Câu 96: (un nóng mit -.ợu $ancol% Jơn ch!c X P/i Vung V\ch H8}H

Jˆc t-ong JiWu Xiqn nhiqt Ji th6ch hợp *inh -a
chất hữu cơ †l t‰ Xh+i hơi c#a X *o P/i † là ;lMH2m. Cng th!c ph<n tK c#a X là
A. C3Hm}. B. C2HM}. C. CHH}. D. CHHm}.
5X 1 ;lMH2m5† 12 5† 1 =lM=m…5X 12 X z ; 12 aT >7 12 5X 1 HM 12 D
Câu 97: Chi• -a VŠy c)c ch<‚ t Xhi ta‚ ch n.ơ‚c taƒo ; anXen Vuy nh<‚t L
A. 5etanol 4 etanol 4 Iutan -;-ol.
B. Atanol4 Iutan -;l2-Jiol 4 2-metylp-opan-;-ol.
C. B-opanol-;4 2-metylp-opan-;-ol4 2l2 Jimetylp-opan-;-ol.
D. B-opan-2-ol 4 Iutan -;-ol 4 pentan -2-ol.
ancol t)ch H2} 12 anXen Vuy nhất 12 }H gdn P/i P\ t-6 C IZc c 12 C 'Pe }H gdn P/i C P\ t-6 ;0
a lo"i Pe metanol CH3}H Xhng t"o -a anXen l D *ai Pe Iutan & ;l2 & Jiol có }H gdn P/i P\ t-6 C th! 2 hay IZc cc0
T lo"i Pe pentan & 2 & ol
Câu 98: ancol X Jơn ch!c ta‚ch n.ơ‚c chi• taƒo mƒt anXen Vuy nh<‚ t. (‚t cha‚y mƒt l.ơƒng X J.ơƒc ;; gam C}2 Pa„ 7lH
gam H2}. X co‚ thê• co‚ Iao nhiêu cng th.‚c c<‚u taƒo phu„ hơƒp L
A. 2. B. 3. C. H. D. 7.
nC}2 1 =l27 mol 4 nH2} 1 =l3 mol 12 t.ợu no Pe nH2} 2 nC}2 . [em ph,n pp giCi nhanh hóa hữu cơ
n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 7 12 C7H;;}H 12 Xem Iài H; 12 C : H CS cấu t"o th|a mŠn.
Câu 99: (un no‚ng h‘n hơƒp X g„m 2 ancol Jơn ch.‚c no $co‚ H28}H J{ƒc la„m [u‚c ta‚c% ơ• ;H=oC. 8au Xhi pha•n .‚ ng J.ơƒc
h‘n hơƒp † g„m 2;lM gam n.ơ‚c Pa„ …2 gam Ia ete co‚ *‚ mol I{„ng nhau. Cng th.‚c 2 ancol no‚ i t-ên la„
A. CH3}H Pa„ C2H7}H. B. C2H7}H Pa„ C3H…}H. C. C2H7}H Pa„ C3H…}H. D. C3H…}H Pa„ CHH>}H.
Xem Iài mM 12
n
1 ;l7 12 a
Câu 100: (un nóng ‹ $ml% ancol etylic >7o P/i H28}H Jˆc 3 ;…=oC J.ợc 3l3M l6t Xh6 etilen $JXtc%. DiQt hiqu *uất
phCn !ng là M=k Pà ancol etylic nguyên chất có V 1 =lm gfml. 9i) t-\ c#a ‹ $ml% là
A. ml;>. B. ;=l;m. C. ;2. D. ;7l;3.
- 14 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
ancol etylic C2H7}H 4 nC2H7}H 1 nanXen 1 =l;7 mol 'BhCn !ng t‰ lq ; : ;'
 Hk p! 1 nBS . ;==k f nD(  n t.ợu Ian J,u 1 =l;7.;==k f M= 1 =l27 mol 12 mC2H7}H 1 ;;l7 g
 ‹ C2H7}H 1 ;;l7f=lm 1 ;Hl3…7 ml 12 (i -.ợu 1 ‹ C2H7}H . ;== f ‹
 ‹ 1 ;Hl3…7.;== f >7 1 ;7l;3 ml 12 T
Câu 101: ancol nào I\ o[i hóa t"o [eton L
A. p-opan-2-ol. B. Iutan-;-ol. C. 2-metyl p-opan-;-ol.D. p-opan-;-ol.
ancol I\ o[i hóa t"o -a [eton 12 ancol có }H gdn P/i C IZc cc hay ancol IZc cc 12 a 'Pe & 2 & ol Pà Xhng có nh)nh0
D l C l T JWu có }H gdn P/i C IZc c ' & ; & ol '
Câu 102: ancol no Jơn ch!c t)c V~ng J.ợc P/i Cu} t"o anJehit là
A. ancol IZc 2. B. ancol IZc 3. C. ancol IZc ;. D. ancol IZc ; Pà ancol IZc 2.
ancol Jơn ch?c phCn !ng P/i Cu} t"o -a anVehit 12 ancol có }H gdn P/i C IZc c hay ancol IZc c 12C
Câu 103: }[i hóa M gam ancol no X thu J.ợc 7lm gam anJehit. CSBS c#a ancol là
A. CH3CH2}H. B. CH3CH$}H%CH3. C. CH3CH2CH2}H. D. :Qt nuC Xh)c.
oấy M chia cho J)p )n 12 C
C)ch Xh)c . S{ng giCm Xh+i l.ợng : Sy t.ợu CnH2nR;}H 12 CnH2n} 'anVehit0 12 9iCm 2 g 'mất Ji 2 hiV-o0
BS : CnH2nR;}H R Cu} 12 CnH2n} R Cu R H2}
12 n t.ợu 1 $m -.ợu & m anVehit% f 2 1=l; mol 12 5X 1 Mf=l; 1 M= 12 C
Câu 104: Cho m gam ancol Jơn ch.‚cl nol m"ch hơ• nua Ii„nh J.ƒng Cu} $V.% nung no‚ng. 8au Xhi pha•n .‚ ng [a•y -a hoa„n
toa„nl Xh‚i l.ơƒng ch<‚ t -{‚n t-ong Ii„nh gia•m =l32 gam. H‘n hơƒp thu J.ơƒc co‚ ti• Xh‚i hơi J‚ i Pơ‚ i H2 la„ ;>. 9ia‚ t-iƒ m la„
A. ;lHm gam. B. ;l2 gam. C. =l>2 gam. D. =lMH gam.
C)ch ;: (W (H. Sy Cu} 12 Cu 12 5 giCm ;Mg '5ất Ji ; }[i0
 nCu} 1 =l32 f ;M 1 =l=2 mol
 BS : CnH2nR;}H RCu} 12 CnH2n} R Cu R H2} 'Ch? _ H2} là hơi Xhng phCi l|ng0
 H“n hợp thu J.ợc là CnH2n} Pà H2}
Sa có nCu} 1 nCnH2n} 1 nH2} 1 =l=2 mol 12 m h“n hợp 1 mCnH2n} R mH2} 1 =l=H mol
DS :o : m t.ợu R mCu} 1 mCnH2n} R mCu R mH2}
 m t.ợu 1 $mCnH2n} R mH2}% - $mCu} & mCu%
1 m h“n hợp - m giCm 1 3m.=l=H & =l32 1 ;l2 g
C)ch 2:
Sa lun có m t.ợu 1 m anVehit R 2.n t.ợu '‹e giCm 2 H Xhi o[i hóa: ty CnH2nR;}H 12 CnH2n}0
5 h“n hợp 1 manVehit R mH2} f $nanVehit R nH2}%  3m 1 $m anVehit R =l=2.;m%f=l=H
12 m anVehit 1 ;l;M g 12 m -.ợu 1 ;l;M R =l=2.2 1 ;l2 g
C)ch 3: Sem n ta có 5 anVehit 1 ;Hn R ;M 1 ;l;Mf=l=2  n 1 3 12 t.ợu C3H…}H 12 m 1 =l=2.M= 1 ;l2 g
Câu 105`: }[i ho‚a H gam ancol Jơn ch.‚c a I{„ng o[i Xhng Xhi‚ $co‚ [u‚ c ta‚c Pa„ Jun no‚ng% thu J.ơƒc 7lM gam h‘n hơƒp
anJehitl ancol V. Pa„ n.ơ‚c. a co‚ cng th.‚c la„
A. CH3}H. B. C2H7}H. C. C3H7}H. D. C3H…}H.
C)ch ; : oấy H g chia cho J)p )n 12 a J@p nhất.
B! : CnH2nR;}H R } 12 CnH2n} R H2}
DS Xh+i l.ợng : m -.ợu a R m} 1 m h“n hợp *au p!  m} 1 ;lM g 12 n} 1 n t.ợu 1 n anVehit 1 nH2} 1 =l; mol
Sa có -.ợu V. 12 m t.ợu p! z H 12 5 -.ợu z Hf=l; 1 H= 12 a th|a mŠn
Câu 106: }[i ho‚a M gam ancol Jơn ch.‚c a I{„ng o[i Xhng Xhi‚ $co‚ [u‚ c ta‚c Pa„ Jun no‚ng% thu J.ơƒc mlH gam h‘n hơƒp
anJehitl ancol V. Pa„ n.ơ‚c. Bh<„n t-{m a Iiƒ o[i ho‚a la„
A. M=k. B. …7k. C. m=k. D. 73l33k.
S.ơng t] Iài ;=7 12 n t.ợu p! 1 n}[i 1 =l;7 mol 12 5 -.ợu z Mf=l;7 1 H= 12 Ch‰ có CH3}H
12 m CH3}H p! 1 32.=l;7 1 Hlmg 12 ka I\ o[i hóa 1 Hlm.;==kfM 1 m=k
Câu 107: T<‘n m gam hơi ancol Jơn ch.‚c a nua ‚ng J.ƒng Cu} $V.% nung no‚ng. 8au Xhi pha•n .‚ng hoa„n toa„n th<‚y
Xh‚ i l.ơƒng ch<‚t -{‚n t-ong ‚ng gia•m =l7m gam. ancol a co‚ tên la„
A. metanol. B. etanol. C. p-opan-;-ol. D. p-opan-2-ol.
Sy Cu} 12 Cu} 12 5 giCm 1 ;M g '5ất ; o[i0
12 n t.ợu 1 nCu} 1 =l7mf;M 12 5 -.ợu 1 m f $=l7mf;M% 1 32 12 CH3}H hay metanol 12 a
Câu 108: T<‘n hơi C2H7}H nua ‚ng J.ƒng Cu} nung no‚ng J.ơƒc h‘n hơƒp X g„m anJehitl ancol V. Pa„ n.ơ‚c. Cho X
ta‚c Vuƒng Pơ‚i Fa V. J.ơƒc HlHm li‚ t H2 ơ• JXtc. :h‚i l.ơƒng h‘n hơƒp X là $Iiê‚ t chi• co‚ m=k ancol Iiƒ o[i ho‚a%
A. ;3lm gam B. 2…lM gam. C. ;mlH gam. D. 23l72 gam.
X gGm C2H7}H V. l anVehit l H2} 12 Sa lun có nC2H7}H V. RnH2} 1 2nH2}
5ˆt Xh)c ta có nH2} 1 nC2H7}H p! 12 nC2H7}H Ian J,u 1 2nH2} 1 =lH mol
nC2H7}H p! 1 =lm.=lH 1 =l32 mol 'Pe ch‰ p! m=k0 1 nCu} 1 nCu
- 15 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
 m t.ợu Ian J,u R mCu} 1 m h“n hợp X R mCu
 =lH . HM R =l32.m= 1 m h“n hợp X R =l32.MH  m h“n hợp X 1 23l72
Có th^ V€ng t{ng ;M g J+i P/i Cu} lCu
Câu 109: T<‘n hơi C2H7}H nua ‚ng J.ƒng Cu} nung no‚ng J.ơƒc ;;l…M gam h‘n hơƒp X g„m anJehitl ancol V. Pa„
n.ơ‚c. Cho X ta‚ c Vuƒng Pơ‚i Fa V. J.ơƒc 2l2H li‚ t H2 $ơ• JXtc%. k ancol Iiƒ o[i ho) là
A. m=k. B. …7k. C. M=k. D. 7=k.
Fg.ợc l"i Iài ;=m 12 nC2H7}H Ian J,u 1 2nH2 1 =l2 mol
m t.ợu Ian J,u R mCu} 1 m h“n hợp X R mCu
 =l2.HM R [.m= 1 ;;l…M R [.MH 'P/i [ là nC2H7}H p!0 12 [ 1 =l;M mol
12 kC2H7}H I\ o[i hóa 1 [.;==k f =l2 1 m=k
Câu 110: (+t ch)y mit ancol X J.ợc
2 2
C} } H
n n >
. :Qt luZn nào *au J<y là J?ng nhấtL
A. X là ancol nol m"ch h3. B. X là anXanJiol.
C. X là anXanol Jơn ch!c. D. X là ancol Jơn ch!c m"ch h3.
nH2} 2 nC}2 12 ancol no l m"ch h3 12 a '9i+ng c#a anXan0
Câu 111: :hi J+t ch)y JGng J‡ng c#a ancol Jơn ch!c thấy t‰ lq *+ mol
} H C}
2 2
n : n
t{ng V,n. ancol t-ên thuic VŠy
JGng J‡ng c#a
A. ancol Xhng no. B. ancol no. C. ancol thơm. D. Xhng [)c J\nh J.ợc.
Xem chuyên JW hiV-ocacIon no 12 P/i ancol no 12 nC}2 f nH2} 1 n f $nR;% 1 ; & ;f$nR;% '(^ IiQt t{ng m@o [st n 1
; Pà n 1 2 *o *)ch 12 oun t{ng Xhi n t{ng 'n là *+ C hay CnH2nR;}H0
Câu 112: (‚t cha‚y hoa„n toa„n m gam ancol Jơn ch.‚c a J.ơƒc MlM gam C}2 Pa„ 3lM gam H2}. 9ia‚ t-iƒ m la„
A. ;=l2 gam. B. 2 gam. C. 2lm gam. D. 3 gam.
C)ch ;: nC}2 1 =l;7 mol 4 nH2} 1 =l2 mol 12 n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 3 12 C3H…}H 'Pe nH2} 2 nC}2 12
có V"ng CnH2nR2}p0
 nC3H…}H 1 nC}2 f 3 1 =l=7 mol 12 m 1 3 g
C)ch 2: n}2 1 $2nC}2 R nH2}%f2 1 =l27 mol 4 DS:o 12 m -.ợu R m}2 1 mC}2 R mH2} 12 m -.ợu 1 3 g
C)ch 3: Xst [ : y 1 nC}2 f 2nH2} 1 3fm 12 C3Hm} 'Pe Jơn ch!c nên có ; }[i0 12 c)ch ;
Câu 113: (+t ch)y mit ancol Jơn ch!cl m"ch h3 X thu J.ợc C}2 Pà hơi n./c theo t‰ lq th^ t6ch
7 : H ‹ : ‹
} H C}
2 2
=
. CSBS c#a X là
A. CHH;=}. B. C3HM}. C. C7H;2}. D. C2HM}.
C)ch ; :[ : y 1 ‹C}2 f 2‹H2} 1 H f ;= 12 ancol CHH;=} 'Pe Jơn ch!c 12 có ; }[i0
C)ch 2 : ‹C}2 : ‹H2} 1 H : 7 t‰ lq th^ t6ch 1 t‰ lq *+ mol 12 chọn nC}2 1 H mol 4 nH2} 1 7 mol
n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 H 12 CHH;=} 'Pe nH2} 2 nC}2 12 có V"ng CnH2nR2}p0
Câu 114: (+t ch)y mit ancol Ja ch!c thu J.ợc H2} Pà C}2 có t‰ lq mol
2 : 3 n : n
2 2
C} } H
=
. ‹Zy ancol Jó là
A. C3Hm}2. B. C2HM}2. C. CHH;=}2. D. tất cC JWu *ai.
nH2} : nC}2 1 3 : 2 12 chọn nH2} 1 3 4 nC}2 1 2 12 n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 2 'Pe nH2} 2 nC}2 12 có
V"ng CnH2nR2}p0
12 C2HM}p Pe Ja ch!c R nhen J)p )n 12 C2HM}2 12 D
Câu 115: :hi J+t ch)y mit ancol Ja ch!c thu J.ợc n./c Pà Xh6 C}2 theo t‰ lq Xh+i l.ợng
HH : 2… m : m
2 2
C} } H
=
. CSBS c#a ancol là
A. C7H;=}2. B. C2HM}2. C. C3Hm}2. D. CHHm}2.
mH2} : mC}2 1 2… : HH 12 chọn mH2} 1 2… g 12 mC}2 1 HH g 4 nH2} 1 ;l7 mol 4 nC}2 1 ; mol
12 n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 2 12 D 'Pe ch‰ ch! 2 C0
Câu 116: (+t ch)y hoàn toàn 7lm gam ancol Jơn ch!c X thu J.ợc ;3l2 gam C}2 Pà 7lH gam H2}. X)c J\nh X
A. CHH…}H. B. C2H7}H. C. C3H7}H. D. tất cC JWu *ai.
C)ch ;: lấy 7lm chia J)p )n 12 C
C)ch 2: nC}2 1 nH2} 1=l3 mol 12 ancol CnH2n} 12 nancol 1 nC}2 f n 1 =l3 f n
12 5 ancol 1 ;Hn R ;M 1 7lm f $=l3fn%  n 1 3 12 C3HM} hay C3H7}H 12 C
Câu 117: Da ancol Xl †l j JWu IWn Pà có Xh+i l.ợng ph<n tK Xh)c nhau. (+t ch)y m“i chất JWu *inh -a C}2 Pà H2}
theo t‰ lq mol
} H C}
2 2
n : n
1 3 : H. ‹Zy CSBS Ia ancol là
A. C2HM} 4 C3Hm} 4 CHH;=}. B. C3Hm} 4 C3Hm}2 4 C3Hm}3.
C. C3Hm} 4 CHH;=} 4 C7H;=}. D. C3HM} 4 C3HM}2 4 C3HM}3.
‹e J+t ch)y m“i chất 12 n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 3 12 D 'Pe là ancol no Vo nH2} 2 nC}20 & c)ch chọn nh.
Iài t-ên nC}2 1 3 4 nH2} 1 H
Câu 118: (‚t cha‚y -.ơƒu a I{„ng }2 P.„a Ju• nh<ƒn th<‚y: nC}2 : n}2 : nH2} 1 H : 7: M. a co‚ cng th.‚c ph<n t.• la„
- 16 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
A. C2HM}. B. C2HM}2. C. C3Hm}. D. CHH;=}.
nC}2 : n}2 : nH2} 1 H : 7 : M 12 chọn nC}2 1 H mol 12 n}2 1 7mol 4 nH2} 1 M mol
 n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 2 12 C2HM}p
Hoˆc [ : y 1 nC}2 f 2nH2} 1 2 f M 12 C2HM}p
C)ch ;: nC2HM}p 1 nC}2 f 2 1 2 mol 12 aT [ R yfH & pf2 1 n}2 f nX
 2 R MfH & pf2 1 7f2  p 1 2 12 C2HM}2
C)ch 2 : nC2HM}p 1 nC}2 f 2 1 2 mol
DS FS }[i : p . nC2HM}p R 2n}2 1 2nC}2 R nH2} 12 p 1 2
C)ch 3: Fh/ cng th!c n}2 f nancol 1 nl7 12 Iài t-ên n}2 f nC2HM}p 1 7f2 1 2l7 12 *+ C 1 *+ }H 12 p 1 2
Câu 119: (‚t cha‚y ancol ch‰ ch!a mit lo"i nhóm ch!c a I{„ng }2 P.„ a Ju• nh<ƒn th<‚y :
nC}2 : n}2 : nH2} 1 M: …: m. a co‚ J{ƒc Jiê•m là
A. Sa‚c Vuƒng Pơ‚ i Fa V. cho nH2 1 ;l7na. B. Sa‚ c Vuƒng Pơ‚i Cu} Jun no‚ng cho -a hơƒp ch<‚ t Ja ch.‚ c.
C. Sa‚ch n.ơ‚c taƒo tha„nh mƒt anXen Vuy nh<‚t. D. :hng co‚ Xha• n{ng ho„a tan Cu$}H%2.
nC}2 : n}2 : nH2} 1 M : … : m 12 chọn nC}2 1 M mol 12 n}2 1 … mol 4 nH2} 1 m mol
 n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2 % 1 3 12 C3Hm}p hoˆc [ : y 1 nC}2 f 2nH2} 1 3 f m 12C3Hm}p
aT Iài ;;m 12 p 1 3 12 C3Hm}3 hay C3H7$}H%3 12 3nC3H7$}H%3 1 2nH2 'CS0 12 a
'Fh/ n}2 f nX 1 nl7 l n là *+ C Pà *+ }H0
Câu 120: ancol Jơn ch.‚c a cha‚y cho mC}2 : mH2} 1 ;;: >. (‚t cha‚y hoa„n toa„n ; mol a -„ i h<‚p thuƒ toa„n Iƒ *a•n
ph<•m cha‚y Pa„o M== ml Vung Viƒch Da$}H%2 ;5 thi„ l.ơƒng Xê‚t tu•a la„
A. ;;lHm gam. B. 7>l;gam. C. 3>lHgam. D. ;>l…gam.
mC}2 : mH2} 1 ;; : > 12 chọn mC}2 1 ;; g 4 mH2} 1 > g 12 nC}2 l nH2}
 n 1 nC}2 f $nC}2 & nH2}% 1 ; 12 CH3}H 'ancol a0
 (+t ; mol CH3}H 12 ; mol C}2
 aTCS : nC}3$2-% hay DaC}3 'XQt t#a0 1 n}H- - nC}2 1 2nDa$}H%2 & nC}2 1 ;l2 & ; 1 =l2 mol
 m DaC}3 1 3>lH g 12 C
Câu 121: X la„ mƒt ancol nol maƒch hơ•. (ê• J‚t cha‚y =l=7 mol X c<„n H gam o[i. X co‚ cng th.‚c là
A. C3H7$}H%3. B. C3HM$}H%2. C. C2HH$}H%2. D. CHHm$}H%2.
n}2 f nX 1 2l7 12 C2HH$}H%2 'T"ng Iài *+ C 1 *+ nhóm }H & chuyên JW ; hay Iài giCng nguy•n tấn t-ung0
Câu 122: (‚t cha‚y hoa„n toa„n ancol X J.ơƒc C}2 Pa„ H2} co‚ ti• lêƒ mol t.ơng .‚ng la„ 3: Hl thê• ti‚ ch o[i c<„n Vu„ng Jê• J‚t
cha‚y X I{„ng ;l7 l<„n thê• ti‚ ch C}2 thu J.ơƒc $Jo cu„ng JX%. X la„
A. C3Hm}. B. C3Hm}2. C. C3Hm}3. D. C3HH}.
[ : y 1 nC}2 f 2nH2} 1 3fm 12 C3Hm}p
C)ch ;:‹}2 1 ;l7 ‹C}2 12 chọn nC}2 1 3 mol 12 n}2 1 Hl7 mol 4 12 nC3Hm}p 1 nC}2 f 3 1 ; mol
12 $3 R mfH & pf2% 1 n}2 f nC3Hm}p 1 Hl7 12 p 1 ; 12 C3Hm}
C)ch 2: ‹iQt BS C3Hm}p R $3 R mfH & pf2%}2 1 3C}2 R HH2}
;l7 mol ; mol 'Chọn nC}2 1 ;mol 12 n}2 1 ;l7 mol0*
12 3 R mfH - pf2 1 ;l7.3 12 p 1 ;
Câu 123: X là mit ancol $-.ợu% nol m"ch h3. (+t ch)y hoàn toàn =l=7 mol X c,n 7lM gam o[il thu J.ợc hơi n./c Pà MlM
gam C}2. Cng th!c c#a X là
A. C3H7$}H%3. B. C3HM$}H%
2
. C. C2HH$}H%2. D. C3H…}H.
C)ch ; :n}2 f nX 1 3l7 12 C3H7$}H%3
C)ch 2: t.ợu no : CnH2nR2}p 12 n 1 nC}2 f nX 1 3 12 C3Hm}p
$3RmfH & pf2% 1 n}2 f nX 1 3l7 12 p 1 3 12 C3Hm}3 hay C3H7$}H%3
Câu 124`: X la„ h‘n hơƒp 2 ancol Jơn ch.‚ cl cu„ng Va‘y J„ng J{•ngl co‚ ty• lêƒ Xh‚i l.ơƒng ;:;. (‚t cha‚y hê‚t X J.ơƒc 2;lH7
gam C}2 Pa„ ;3l>7 gam H2}. ‹<ƒy X g„m 2 ancol là
A. CH3}H Pa„ C2H7}H. B. CH3}H Pa„ CHH>}H.
C. CH3}H Pa„ C3H…}H. D. C2H7}H Pa„ C3H…}H.
C)c J)p )n JWu no Jơn ch!c 12 n h“n hợp -.ợu 1 nH2} & nC}2 1 =l2m…7 mol
DSFS }[i : n h“n hợp -.ợu R 2n }2 1 2nC}2 R nH2}  n}2 1 =l…3;27
 m h“n hợp -.ợu 1 mC}2 R mH2} & m}2 1 ;2 g 12 m -.ợu ; 1 m -.ợu 2 1 M g '‹e t‰ lq Xh+i l.ợng ; : ;0
C)ch ;:
 5 't-ung Ienh0 h“n hợp -.ợu 1 ;2 f =l2m…7 1 H;l…H 1 ;Hn R ;m 'CnH2nR;}H0 n 1 ;lM> 'n t-ung Ienh
nhs0 12 oo"i T
 ‹e m -.ợu ; hoˆc 2 1 M g 12 Chdc chdn có C3H…}H 'Pe chia J@p0 12 C
C)ch 2: thQ J)p )n t6nh -a *+ mol R thK Vữ Xiqn DSFS C 12 n . na R m.nD 1 nC}2 ' n l m là *+ C c#a 2 -.ợu0
C)ch 3: ShQ J)p )n : FQu V€ng m)y t6nh r[ 7…= the nhanh hơn 7== 'Iấm Pào hq 2 BS0
- 17 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
DSFS C 12 n.[ R m.y 1 nC}2
DSFS H 12 $2nR2%[ R $2m R 2%y 1 2nH2} '‹/i -.ợu có CS là : CnH2nR2 4 CmH2mR20
ShQ tyng J)p )n 12 C J@p nhất P/i n 1 ; Pà m 1 3 Pà th|a mŠn JiWu Xiqn m ; 1 m 2 1 M g 'C)ch này Xhng tem m 1
M g c`ng J.ợc0
C)ch H: ()p )n 12 ancol no Jơn ch!c.
n h“n hợp ancol 1 nH2} & nC}2 1 =l2m…7 mol
12 n tI 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 ;l… 12 Có CH3}H
m h“n hợp ancol1 mH R mC R } 1 2.nH2} R ;2.nC}2 R $nH2} & nC}2%.;M 1 ;2 g
t‰ lq Xh+i l.ợng là ;:;12 mCH3}H1Mgl m ancol cgn l"i1Mg
mCH3}H1Mg 12 nCH3}H1=.;m…7moll n ancol cgn l"i1 =.2m…7-=.;m…71=.; mol
12 5 ancol cgn l"i 1 M= 12 C3H…}H.
Câu 125: (‚t cha‚y hoa„n toa„n a gam ancol X -„ i h<‚p thuƒ toa„n Iƒ *a•n ph<•m cha‚y Pa„o Ii„nh n.ơ‚c Pi t-ong V. th<‚y Xh‚ i
l.ơƒng Ii„nh t{ng I gam Pa„ co‚ c gam Xê‚ t tu•a. Diê‚ t I 1 =l…;c Pa„ c 1
;l=2
I a +
. X co‚ c<‚u taƒo thu goƒn la„
A. C2H7}H. B. C2HH$}H%2. C. C3H7$}H%3. D. C3HM$}H%2.
I 1 =l…;c 4 c 1 $a R I%f;l=2
XQt t#a CaC}3 12 Chọn c 1 ;== g '5@o chọn 5CaC}30 12 I 1 …; g thQ Pào 12 a 1 3; g
nCaC}3 1 nC}2 1 ; mol l m Ienh t{ng 1 mC}2 R mH2} 1 …;  HH R mH2} 1 …;  mH2} 1 2… g
12 nH2} 1 ;l7 mol 12 n ancol 1 nH2} & nC}2 1 =l7 mol 12 5 X 1 3; f =l7 1 M2 12 D
Câu 126: (‚t cha‚y hoàn toa„n a gam h‘n hơƒp g„m metanol Pa„ Iutan-2-ol J.ơƒc 3=lm gam C}2 Pa„ ;m gam H2}. 9ia‚ t-iƒ
a la„
A. 3=lH gam. B. ;M gam. C. ;7l2 gam. D. …lM gam.
C)ch ;:
n
1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 …f3 12
… … … 2=
2. R2
3 3 3 3
C H } hay C H }
'Pe 2 ancol JW cho JWu no0
 n
… 2=
3 3
C H }
1 nC}2 f $…f3% 1 =l3 mol 12 m 1 =l3 . ;72f3 1 ;7l2 g 12 C
C)ch 2 : n h“n hợp -.ợu 1 nH2} - nC}2 1 ; & =.… 1 =l3 mol
DSFS }[i : n h“n hợp t.ợu R 2n}2 1 2nC}2 R nH2}  n}2 1 ;l=7 mol 'Pe t.ợu JWu no 12 có ; o[i0
DS:o 12 m R m}2 1 mC}2 R mH2}  m 1 ;7l2 g
Câu 127: (‚t cha‚y hoa„n toa„n =lH mol h‘n hơƒp X g„m ancol metylicl ancol etylic Pa„ ancol i*op-opylic -„i h<‚p thuƒ toa„n
Iƒ *a•n ph<•m cha‚y Pa„o n.ơ‚c Pi t-ong V. J.ơƒc m= gam Xê‚t tu•a. Shê• ti‚ ch o[i $JXtc% t‚ i thiê•u c<„n Vu„ng la„
A. 2Mlmm li‚t. B. 23l72 li‚ t. C. 2;l2m li‚ t. D. ;Mlm li‚ t.
nC}2 1 nCaC}3 1 =lm mol 12 nH2} 1 ntuou R nC}2 'Pe -.ợu no0 1 ;l2 mol
DSFS }[i 12 nh“n hợp -.ợu R 2n}2 1 2nC}2 R nH2}  =lH R 2n}2 1 2.=lm R ;l2  n}2 1 ;l2 mol 12 ‹ 1 2Mlmm
l6t 12 a
Câu 128: (‚t cha‚y h‘n hơƒp X g„m 2 ancol co‚ *‚ mol I{„ng nhau thu J.ơƒc h‘n hơƒp C}2 Pa„ H2} theo lêƒ mol t.ơng
.‚ ng 2 : 3. X g„m
A. CH3}H Pa„ C2H7}H. C. C2H7}H Pa„ C2HH$}H%2.
B. C3H…}H Pa„ C3HM$}H%2. D. C2H7}H Pa„ C3H…}H.
Shng [ f Shng y 1 nC}2 f 2nH2} 1 ;f3 12 C th|a mŠn 'Pe *+ C 1 H 4 *+ H 1 ;20 Pà Vo n 2 ancol INng nhau.
Câu 129: (‚t cha‚y hoa„n toa„n a mol ancol a J.ơƒc I mol C}2 Pa„ c mol H2}. Diê‚t a 1 c - I. :ê‚ t lu<ƒn na„o *au J<y Ju‚ng
L
A. a la„ ancol nol maƒch Po„ng. B. a la„ ancol nol maƒch hơ• .
C. a la 2ancol ch.a no. C. a la„ ancol thơm.
a 1 nancol 1 nH2} & nC}2 12 ancol no l m"ch h3
Câu 130: (‚t cha‚y mƒt l.ơƒng ancol a c<„n P.„a Ju• 2Mlmm li‚t }2 ơ• JXtcl thu J.ơƒc 3>lM gam C}2 Pa„ 2;lM gam H2}. a
co‚ cng th.‚ c ph<n t.• là
A. C2HM}. B. C3Hm}. C. C3Hm}2. D. CHH;=}.
n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 3 12 C3Hm}p 4 nC3Hm}p 1 nC}2 f 3 1 =l3
3 R mfH & pf2 1 n}2 f nC3Hm}p 1 H 12 p 1 2 12 C3Hm}2
Câu 131: Cho h“n hợp X gGm hai ancol Ja ch!cl m"ch h3l thuic c€ng VŠy JGng J‡ng. (+t ch)y hoàn toàn h“n hợp Xl
thu J.ợc C}2 Pà H2} có t‰ lq mol t.ơng !ng là 3 : H. Hai ancol Jó là
A. C3H7$}H%3 Pà CHH…$}H%3. B. C2H7}H Pà CHH>}H.
C. C2HH$}H%2 Pà CHHm$}H%2. D. C2HH$}H%2 Pà C3HM$}H%2.
- 18 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 3 12 C 'Pe chọn nC}2 1 3 mol 4 nH2} 1H mol Pà Vo Ja ch!c 12 có mấy nhóm }H0
Câu 132: :hi J+t ch)y hoàn toàn m gam h“n hợp hai ancol nol Jơn ch!cl m"ch h3 thu J.ợc ‹ l6t Xh6 C}2$3 JXtc% Pà
a gam H2}. Di^u th!c liên hq giữa ml a Pà ‹ là
A. m 1 2a - ‹f22lH. B. m 1 2a - ‹f;;l2. C. m 1 a R ‹f7lM. D. m 1 a - ‹f7lM.
C)ch ;: Chọn 32 g CH3}H 12 t"o -a ; mol C}2 '22lH l6t0 R 2mol H2} '3M g0
 thay *+ Pào tyng J)p )n 12 T J?ng : 32 1 3M & 22lHf7lM 'oấy
C)ch 2: ancol no l Jơn ch!c 12 CnH2nR;}H
nancol 1 nH2} & nC}2 4 DSFS }[i : nancol R 2n}2 1 2nC}2 R nH2}
 nH2} & nC}2 R 2n}2 1 2nC}2 R nH2}  n}2 1 3nC}2 f 2
DS:o 12 m R m}2 1 mC}2 R mH2}
 m R $3‹.32%f$22lH.2% 1 ‹C}2 . HHf22lH R a  m 1 a & ‹f7lM
C)ch 3: m ancol 1 mC R mH R m} 1 ;2.nC}2 R 2.nH2} R ;M$nH2} & nC}2% 1 ;mnH2} & HnC}2
1 ;m. mH2} f;m - H.‹C}2 f 22lH 1 mH2} & ‹C}2 f 7lM 1 a & ‹ f 7lM
Câu 133: (+t ch)y hoàn toàn =l2 mol mit ancol X nol m"ch h3 c,n Pya J# ;…l>2 l6t Xh6 }2 $3 JXtc%. 5ˆt Xh)cl nQu
cho =l; mol X t)c V~ng Pya J# P/i m gam Cu$}H%2 the t"o thành Vung V\ch có màu [anh lam. 9i) t-\ c#a m Pà tên gọi
c#a X t.ơng !ng là
A. >lm Pà p-opan-;l2-Jiol. B. Hl> Pà p-opan-;l2-Jiol.
C. Hl> Pà p-opan-;l3-Jiol. D. Hl> Pà gli[e-ol.
X t)c V~ng P/i Cu$}H%2 12 Vung V\ch màu [anh lam 12 X phCi có 6t nhất 2 nhóm }H liWn XW 4 - C$}H% & C$}H% &
12 oo"i C
n}2 f nX 1 H u 3l7 12 Xhng th^ là gli[e-ol C3H7$}H%3 'n}2 f nX 1 nl70
12 oo"i T 12 Shấy al D JWu có B-opan & ;l2 & Jiol 'C3HM$}H%20 12 [st Xh+i l.ợng Cu$}H%2
Sa lun có 2ancol R Cu$}H%2 12 nCu$}H%2 1 nancol f 2 1 =l;f2 & =l=7 mol 12 mCu$}H%2 1 Hl> g 12 D
Câu 134: a. :h6 C}2 *inh -a Xhi lên men -.ợu mit l.ợng glucopơ J.ợc Vbn Pào Vung V\ch Ca$}H%2 V. t"o J.ợc H=g
XQt t#a. :h+i l.ợng ancol etylic thu J.ợc là
A. ;mlH gam. B. ;Mlm gam. C. ;MlH gam. D. ;…lH gam.
B! : CMH;2}M 12 2C2H7}H R 2C}2 12 nC2H7}H 1 nC}2 1 nCaC}3 'XQ t#a0 1 =lH mol
12 mC2H7}H 1 ;mlH g 12 a
I. FQu hiqu *uất phCn !ng lên men là m=k the Xh+i l.ợng glucopơ JŠ V€ng là Iao nhiêu gam L
A. H7 gam. B. >= gam. C. 3M gam. D. H= gam.
nCMH;2}M 1 nC}2 f 2 1 =l2 mol 12 mCMH;2}M theo BS 1 3M g 12 Hk p! 1 mBS .;==k f mD(
 m Ian J,u 1 3M.;==k f m=k 1 H7 g 12 a
Câu 135: Cho m gam tinh Iƒ t lên men tha„nh C2H7}H Pơ‚i hiêƒu *u<‚t m;kl h<‚p thuƒ hê‚t l.ơƒng C}2 *inh -a Pa„o Vung
Viƒch Ca$}H%2 J.ơƒc 77 gam Xê‚ t tu•a Pa„ Vung Viƒch X. (un no‚ng Vung Viƒch X laƒi co‚ ;= gam Xê‚ t tu•a n.‘a. 9ia‚ t-iƒ m la„
A. …7 gam. B. ;27 gam. C. ;7= gam. D. 227 gam
Xem l"i chuyên JW ; 'ph,n CS : nC}2 1 n :Qt t#a ; R 2. n :Qt t#a 2 'nung0
 nC}2 p. 1 =l77 R 2.=l; 1 =l…7 mol 12 nCMH;=}7 1 nC}2 f 2 1 =l327 mol
 '‹e CMH;=}7 12 CMH;2}M 12 2C}2 R 2C2H7}H0 12 mCMH;=}7 theo BS 1 =l3…7.;M2 1 M=l…7g
 Hk p! 1 mBS . ;==k f mD(  mD( 1 M=l…7.;==k f m; 1 …7g 12 a
Câu 136: Shê• ti‚ch ancol etylic >2o c<„n Vu„ng la„ Iao nhiêu Jê• Jiê„u chê‚ J.ơƒc 2l2H li‚t C2HH $JXtc%. Cho IiQt hiêƒu *u<‚t
pha•n .‚ng Jaƒt M2l7k Pa„ V 1 =lm gfml.
A. m ml. B. ;= ml. C. ;2l7ml. D. 3l> ml.
nC2H7}H 1 nC2HH 1 =l; mol 12 mC2H7}H theo BS 1 HlM g 4 Hk p! 1 mBS.;==k f mD(
 mD( 1 HlM.;==k f M2l7k 1 …l3M g 12 ‹ C2H7}H 1 …l3Mf=lm 1 >l2 g 'mBS l mD( c#a -.ợu0
12 (i -.ợu 1 ‹C2H7}H .;== f ‹ t.ợu  ‹ -.ợu 1 >l2.;==k f >2 1 ;= ml 12 D
Câu 137: (i t.„ ;7= gam tinh Iƒt *e‘ Jiê„u chê‚ J.ơƒc Iao nhiêu ml ancol etylic HMo I{„ng ph.ơng pha‚p lên men ancolL
Cho Iiê‚t hiêƒu *u<‚ t pha•n .‚ng Jaƒt m;k Pa„ V 1 =lm gfml.
A. HMlm…7 ml. B. >3l…7 ml. C. 2;l7M27 ml. D. ;m…l7 ml.
Hk p! 1 m BS . ;==k f mD(  m;k 1 mBS . ;==k f ;7= 1 mBS 'Sinh Iit0 1 ;2;l7 g 12 nSinh Iit 1 =l…7 mol
 nC2H7}H 1 2nSinh Iit 1 ;l7 mol 'Dài ;370 12 mC2H7}H 1 M> g
 ‹ C2H7}H 1 M>f=lm 1 mMl27 g 12 (i -.ợu 1 ‹C2H7}H . ;== f ‹ -.ợu
 ‹ -.ợu 1 mMl27.;== f HM 1 ;m…l7 ml 12 T
Câu 138: :h+i l.ợng c#a tinh Iit c,n V€ng t-ong nu) t-enh lên men J^ t"o thành 7 l6t -.ợu $ancol% etylic HM› là $IiQt
hiqu *uất c#a cC nu) t-enh là …2k Pà Xh+i l.ợng -iêng c#a -.ợu etylic nguyên chất là =lm gfml%
A. 7lH Xg. B. 7l= Xg. C. Ml= Xg. D. Hl7 Xg.
Sem J.ợc nC2H7}H V]a Pào ‹ -.ợu l Ji -.ợu l V 12 m Sinh Iit theo BS V]a Pào Hk
- 19 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
12 mSinh Iit Ian V,u 1 Hl7 Xg12 T
Câu 139: oên men hoàn toàn m gam glucopơ thành ancol etylic. Soàn Ii Xh6 C}2

*inh -a t-ong nu) t-enh này J.ợc
hấp th~ hQt Pào Vung V\ch Ca$}H%2

V. t"o -a H= gam XQt t#a. FQu hiqu *uất c#a nu) t-enh lên men là …7k the gi) t-\
c#a m là
A. M=. B. 7m. C. 3=. D. Hm.
nC}2 1 nCaC}3 1 =lH mol 12 nCMH;2}M 1 nC}2 f 2 1 =l2 mol 'CMH;2}M22C2H7}H R2C}20
12m CMH;2}M theo BS 1 3M g 4 Hk p! 1 mBS . ;==k f mD(  mD( 1 3M.;==k f …7k 1 Hm 12 T
Câu 140: oên men m gam glucopơ P/i hiqu *uất >=kl l.ợng Xh6 C}2 *inh -a hấp th~ hQt Pào Vung V\ch n./c Pi
t-ongl thu J.ợc ;= gam XQt t#a. :h+i l.ợng Vung V\ch *au phCn !ng giCm 3lH gam *o P/i Xh+i l.ợng Vung V\ch n./c
Pi t-ong Ian J,u. 9i) t-\ c#a m là
A. 2=l=. B. 3=l=. C. ;3l7. D. ;7l=
Xem chuyên JW ; 12 m VV giCm 1 m XQt t#a & mC}2 cho Pào '(W (H0
 3lH 1 ;= & nC}2  mC}2 1 MlM g 12 nC}2 1 =l;7 mol 12 nCMH;2}M 1 nC}2 f 2 1 =l=…7 mol
Hk p! 1 mBS .;==k f mD(  mD( 1 =l=…7.;m=.;==k f >=k 1 ;7g 12 T
Câu 141: X la„ h‘n hơƒp g„m phenol Pa„ ancol Jơn ch.‚c a. Cho 27lH gam X ta‚c Vuƒng Pơ‚i Fa $V.% J.ơƒc Ml…2 li‚t H2 $ơ•
JXtc%. a la„
A. CH3}H. B. C2H7}H. C. C3H7}H. D. CHH>}H.
Sa có nh“n hợp 1 2nH2 1 =lM mol '‹e ta lun có [ . na 1 2nH2 P/i [ là *+ H linh Jing l a là chất ch!a H linh Jing l
phenol Pà ancol Jơn ch!c JWu có ; nhóm }H 12 [ 1 ;'
12
27lH
51 H2l 33
=lM
=
12 5 -.ợu z H2l33 '‹e 5 phenol 1 >H 2 H2l330 12 Ch‰ có CH3}H '5 1 320 12 a
Câu 142: Co‚ Iao nhiêu hơƒp ch<‚t h.‘u cơ C…Hm} P.„a ta‚c Vuƒng Pơ‚i Fal P.„a ta‚ c Vuƒng Pơ‚i Fa}H L
A. ;. B. 2. C. 3. D. H.
‹ya t)c V~ng Pói Fa lPya t)c V~ng P/i Fa}H12hợp chất ch!a g+c phenol
CH3 & CMHH & }H 'CH3 gdn P\ t-6 ; l g+c }H gdn 3 P\ t-6 m l p l o0 12 3 chất
Câu 143: a la„ hơƒp ch<‚t co‚ cng th.‚c ph<n t.• C…Hm}2. a ta‚c Vuƒng Pơ‚i Fa V. cho *‚ mol H2 Iay -a I{„ng *‚ mol
Fa}H c<„n Vu„ng Jê• t-ung ho„a cu‘ng l.ơƒng a t-ên. Chi• -a cng th.‚ c c<‚u taƒ o thu goƒn cu•a a.
A. CMH…C}}H. B. H}CMHHCH2}H. C. CH3}CMHH}H. D. CH3CMH3$}H%2.
na 1 nH2 12 a ch!a 2 H linh Jing hay 2 nhóm }H 12 oo"i a Pà C
na 1 nFa}H 12 a ch!a ; g+c }H gdn P/i Pgng Ienpen 12 D
oo"i T Pe 2 }H gdn P/i Pgng Ienpen
Câu 144: :hi J‚ t cha‚y =l=7 mol X $V<‘n [u<‚ t Ienpen% thu J.ơƒc V.ơ‚i ;7lH gam C}2. Diê‚ t ; mol X pha•n .‚ng P.„a Ju•
Pơ‚i ; mol Fa}H ho{ƒ c Pơ‚i 2 mol Fa. X co‚ cng th.‚c c<‚u taƒo thu goƒn la„
A. CH3CMHH}H.B. CH3}CMHH}H. C. H}CMHHCH2}H. D.CMHH$}H%2.
S)c V~ng 2 mol Fa Pà ; mol Fa}H 12Vbn [uất c#a phenol có 2 nhóm }H l ; nhóm gdn P/i Pgng Ienpen l ; nhóm
gdn P/i C ngoài Pgng Ienpen nh. Iài ;H30 12 C
‹e nX 1 nFa}H 12 có ;}H gdn P/i Pgng Ienpen 4 nX 1 2nFa 12 có ; }H gdn P/i C ngoài Pgng Ienpen
Câu 145: Ho‚a ch<‚ t na„o V.ơ‚ i J<y Vu„ng Jê• ph<n Iiêƒt 2 loƒ m<‚t nha‘n ch.‚a Vung Viƒch phenol Pa„ Ienpen.
;. Fa. 2. VV Fa}H. 3. n.ơ‚c I-om.
A. ; Pa„ 2. B. ; Pa„ 3. C. 2 Pa„ 3. D. ;l 2 Pa„ 3.
Fa 12 phenol t"o -a Xh6 l Ienpen Xhng p!
Fa}H phenol có p! nh.ng Xhng IiQt hiqn t.ợng
VV D-2 12 phenol t"o -a XQt t#a l Ienpen Xhng p! 12 ; Pà 3 12 D '5enh Xhng IiQt Fa}H c`ng J?ng
XoL 'Cho menh _ XiQn c#a I"n0
Câu 146: a la„ hơƒp ch<‚t h.‘u cơ cng th.‚ c ph<n t.• la„ C…Hm}2. a ta‚c Vuƒng Pơ‚i Fa}H theo ti• lêƒ ; : 2. ‹<ƒy a thuƒ c loaƒi
hơƒp ch<‚t na„o V.ơ‚i J<y L
A. (i phenol. B. a[it cacIo[ylic C. A*te cu•a phenol. D. ‹.„a ancoll P.„a phenol.
nFa}H 1 2na 12 có 2 H linh Jing
a th|a mŠn Pe 2}H gdn P/i Pgng Ienpen
D *ai Pe ch‰ là Jơn ch!c 'Vo 2}[i0
C *ai Pe Xhng có H linh Jing
T *ai Pe ancol Xhng p! P/i Fa}H
Câu 147: Co‚ Iao nhiêu J„ng ph<n $ch.‚a Po„ng Iepen%l cng th.‚c ph<n t.• CmH;=}l Xhng ta‚c Vuƒng Pơ‚i FaL
A. 2. B. 3. C. H. D. 7.
:hng phCn !ng P/i Fa 12 :hng là ancol l Xhng là phenol
: 1 $m.2 & ;= R 2%f2 1 H 'mà Pgng Ienpen có H pi0 12 ete ' & } & ' 'Pe ch‰ có ete Pà -.ợu là có ; o[i R no0
- 20 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
CMH7 & CH2 - } - CH34 CMH7 & } & CH2 & CH3
CH3 & CMHH & } & CH3 'CH3 3 P\ t-6 ; l - } & CH3 3 P\ t-6 o lp l m0 12 3
12 Shng 1 7 Jp 12 T
Câu 148: a la„ ch<‚ t h.‘u cơ co‚ cng th.‚c ph<n t.• C[Hy}. (‚t cha‚y hoa„n toa„n =l; mol a -„i h<‚p thuƒ toa„n Iƒ *a•n ph<•m
cha‚y Pa„o n.ơ‚c Pi t-ong th<‚y co‚ 3= gam Xê‚t tu• a. ooƒc Io• Xê‚ t tu•a Jem Jun no‚ng ph<„n n.ơ‚c loƒc th<‚y co‚ 2= gam Xê‚ t tu•a
n.‘a. Diê‚t a P.„ a ta‚c Vuƒng Fal P.„a ta‚c Vuƒng Fa}H. Chi• -a cng th.‚ c ph<n t.• cu•a a.
A. CMHM}. B. C…Hm}. C. C…Hm}2. D. CmH;=}.
nC}2 1 n :Qt t#a ; R 2.n XQt t#a 2 1 =l3 R 2.=l2 1 =l… mol 12 [ 1 nC}2 f na 1 …
12 C…Hm} 'Fhen J)p )n0 'Pe JW là C[Hy} Pà [ 1 …0
Câu 149: Chi• -a th.‚ t.ƒ t{ng V<„n m.‚c Jƒ linh Jƒ cu•a nguyên t.• H t-ong nho‚m -}H cu•a ca‚c hơƒp ch<‚ t *au: phenoll
etanoll n.ơ‚c.
A. Atanol z n.ơ‚c z phenol. C. F.ơ‚c z phenol z etanol.
B. Atanol z phenol z n.ơ‚c. D. Bhenol z n.ơ‚c z etanol.
Bhenol p! P/i Fa}H l nFa 12 Bhenol l/n nhất
H2} p! mŠnh liqt P/i Fa 12 H2} th! nhe
Atanol p! P/i Fa Ienh th.Žng 12 t.ợu cu+i c€ng 12 a
Câu 150: S.„ H== gam Iepen co‚ thê• Jiê„u chê‚ J.ơƒc t‚ i Ja Iao nhiêu gam phenol. Cho Iiê‚t hiêƒu *u<‚ t toa„n Iƒ nua‚ t-i„ nh
Jaƒ t …mk.
A. 3…M gam. B. 3;2 gam. C. M;m gam. D. 32= gam.
CMHM 12 CMHM} 12 nCMHM 1 nCMHM} 4 Hk *p 1 mSS.;==k f mBS
 mSS 1 mBS . Hk f ;==k 1 nCMHM.>H.…mkf;==k 1 3…M g 12 a
Câu 151: Ho‚a ch<‚t na„o V.ơ‚i J<y co‚ thê• Vu„ng Jê• ph<n Iiêƒt ca‚ c loƒ m<‚t nha‘n ch.‚a ca‚ c Vung Viƒch : CMH7}Fal FaCll
DaCl2l Fa28l Fa2C}3 là
A. VV Fa}H. B. VV HCl. C. Fa. D VV :Cl.
:Cl t-ung t6nh *x Xhng p! P/i c)c chất 'Pe t"o ty :o m"nh Pà g+c a[it m"nh0
Fa}H Xhng p! P/i c)c chất Pe c)c chất JWu ch!a Fa Pà DaCl2 Xo p! P/i Fa}H
 Fa c`ng Xhng p! Pe Fa R H2} 12 Fa}H -€i Xo p! P/i c)c chất
 D HCl Bh<n t6ch
HCl R Fa28 12 H28 R FaCo 12 t"o -a Xh6 H28 m€i t-!ng th+i 12 FhZn IiQt Fa28
HCl R Fa2C}3 12 FaCl R C}2 R H2} 12 t"o -a Xh6 12 S"o -a Xh6 nhZn IiQt Fa2C}3
HCl R CMH7}Fa 12 CMH7}H R FaCl 12 có p! 12 CMH7}Fa
FhZn IiQt J.ợc Fa2C}3 cho Pào 2 Ienh con l"i Xhng p! 12 DaCo2 t"o -a XQt t#a t-dng 'DaC}30
Câu 152: 8o Pơ‚i etanoll nguyên t.• H t-ong nho‚m -}H cu•a phenol linh Jƒng hơn Pi„ :
A. 5<ƒt Jƒ elect-on ơ• Po„ng Ienpen t{ng lênl nh<‚t la„ ơ• ca‚ c Piƒ t-i‚ o Pa„ p.
B. oiên Xê‚ t C-} cu• a phenol Iê„n P.‘ng.
C. S-ong phenoll c{ƒp elect-on ch.a tham gia liên Xê‚t cu•a nguyên t.• o[i Ja‘ tham gia liên hơƒp Pa„o Po„ng Ienpen
la„m liên Xê‚ t -}H ph<n c.ƒc hơn.
D. Bhenol ta‚c Vuƒng Vê‘ Va„ng Pơ‚i n.ơ‚c I-om taƒo Xê‚ t tu•a t-{‚ng 2l Hl M-t-i I-om phenol.
89: ;; FC & 232 12 C
Câu 153: Co‚ Iao nhiêu pha•n .‚ ng [a•y -a Xhi cho ca‚c ch<‚t CMH7}H 4 FaHC}3 4 Fa}H 4 HCl ta‚ c Vuƒng Pơ‚i nhau t.„ng
Ji mƒt L
A. 3. B. H. C. 7. D. M.
FaHC}3 R Fa}H 12 Fa2Co3 R H2}
FaHC}3 R HCl 12 FaCl R C}2 R H2}
Fa}H R HCl 12 FaCl R H2}
CMH7}H R Fa}H 12 CMH7}Fa R H2} 12 H 12 D
Câu 154: TŠy gGm c)c chất JWu phCn !ng P/i phenol là
A. Vung V\ch FaCll Vung V\ch Fa}Hl Xim lo"i Fa. B. n./c I-oml a[it a[eticl Vung V\ch Fa}H.
C. n./c I-oml anhiJ-it a[eticl Vung V\ch Fa}H. D. n./c I-oml anJehit a[eticl Vung V\ch Fa}H.
89: ;; FC - 23; 12 C
Câu 155: Hiêƒn t.ơƒng l<„ n l.ơƒt [a•y -a Xhi nho• Pa„i gioƒt Vung Viƒch HCl J{ƒc Pa„o ‚ng nghiêƒm ch.‚a mƒt i‚ t Vung Viƒch
HC}}Fa Pa„ mƒt i‚ t Vung Viƒch CMH7}Fa -„ i l{‚c maƒnh la„
A. Co‚ *.ƒ ph<n lơ‚p 4 Vung Viƒch t-ong *u‚t ho‚a Juƒ c. B. Tung Viƒch t-ong *u‚ t ho‚a Juƒc.
C. Co‚ ph<n lơ‚p 4 Vung Viƒch t-ong *u‚ t. D. Xu<‚t hiêƒn *.ƒ ph<n lơ‚p ơ• ca• 2 ‚ng nghiêƒm.
Câu 156: œnh h.3ng c#a nhóm -}H JQn g+c CMH7- t-ong ph<n tK phenol th^ hiqn nua phCn !ng giữa phenol P/i
A. Vung V\ch Fa}H. B. Fa Xim lo"i. C. n./c D-2. D. H2

$Fil nung nóng%.
- 21 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
89: ;; & FC & 23; 12 BhCn !ng thQ D-2 Pào phenol V• hơn *o P/i Ienpen 12 Vo Cnh h.3ng c#a nhóm }H 12 C
Câu 157: Ch<‚t co‚ cng th.‚c ph<n t.• na„o V.ơ‚ i J<y co‚ thê• ta‚c Vuƒng J.ơƒc ca• Fal ca• Fa}H L
A. C7Hm}. B. CMHm}. C. C…H;=}. D. C>H;2}.
S)c V~ng cC Fa Pà Fa}H 12 phenol 12 có *+ Shng Pgng R pi ” H
12 ch‰ có T có thng pi R Pgng 1 H 12 T th|a mŠn
Câu 158: Da hợp chất thơm Xl †l j JWu có cng th!c ph<n tK C…Hm}. X t)c V~ng P/i Fa Pà Fa}H 4 † t)c V~ng P/i
Fal Xhng t)c V~ng Fa}H 4 j Xhng t)c V~ng P/i Fa Pà Fa}H Cng th!c cấu t"o c#a Xl †l j l,n l.ợt là
A. CMHH$CH3%}H 4 CMH7}CH3 4 CMH7CH2}H. B. CMH7}CH3 4 CMH7CH2}H 4 CMHH$CH3%}H.
C. CMH7CH2}H 4 CMH7}CH3 4 CMHH$CH3%}H. D. CMHH$CH3%}H 4 CMH7CH2}H 4 CMH7}CH3.
X t)c V~ng Fa Pà Fa}H 12 X là phenol l }H gdn P/i C t-ên Pgng Ienpen 12 oo"i D Pà C
† t)c V~ng P/i Fa Xhng t)c V~ng P/i Fa}H 12 † là ancol thơm '}H gdn P/i C ngoài Pgng Ienpen0 12 T
j là ete
Câu 159: Cho l,n l.ợt c)c chất C2H7Cll C2H7}Hl CMH7}Hl CMH7Cl Pào Vung V\ch Fa}H loŠng Jun nóng. H|i
mấy chất có phCn !ng L
A. CC I+n chất. B. 5it chất. C. Hai chất. D. Da chất.
C2H7Cl Pà CMH7}H Pe p! P/i Fa}H loŠng Jun nóng 12 Vbn [uất halogen no có p! 4 Pà phenol c`ng có p! 12 C
Câu 160: a. 8+ JGng ph<n c#a C3H7Cl3 là
A. 7. B. M. C. 3. D. H.
: 1 $3.2 & 7 R 2 & 3%f2 1 = 12 Jp cấu t"o
C$Cl3% &C & C 4 C$Cl% & C$Cl2% & C 4
C$Cl% & C$Cl% & C$Cl% 4 C$Cl2% & C$Cl% & C 4 C$Cl2% & C & C$Cl%
12 Shng 1 7 12 a
I. S-ong *+ c)c JGng ph<n c#a C3H7Cl3 có th^ có Iao nhiêu JGng ph<n Xhi thu• ph<n t-ong mi t-.Žng XiWm cho
*Cn ph•m phCn !ng J.ợc cC P/i Fa Pà Vung V\ch agF}3fFH3 t"o -a ag L
A. ;. B. H. C. 3. D. 2.
Sh#y ph<n mi t-.Žng XiWm 12 phCn !ng thQ Cl thành }H
8Cn ph•m p! J.ợc Fa Pà agF}3fFH3 t"o -a ag 12 BhCi ch!a g+c }H $(^ p! Fa% Pà ; g+c CH} J^ p! P/i
agF}3fFH3
Fh/ JiWu Xiqn hh IiQn c#a -.ợu 12 phCi có 2 Cl gdn Pào ; C $Xhi 2 }H gdn c€ng ; C 12 hh IiQn t"o -a anVehit%
12 Cl & C & C & C$Cl2% R Fa}H 12 }H & C & C & CH} R FaCl R H2}
C & C$Cl% & C$Cl2% R Fa}H 12 C & C$}H% & CH} R FaCl R H2}
12 2 Jp 12 T
Câu 161: Hợp chất X có ch!a Pgng Ienpen Pà có CSBS là C…HMCl2. Sh#y ph<n X t-ong Fa}H V. Jˆcl to caol p cao
thu J.ợc chất † có CSBS là C…HM}. HŠy cho IiQt X có Iao nhiêu CSCSL
A. 3. B. ;. C. H. D. 2.
‹e † là C…HM} hay CMH7 & CH2 & }H Pe nQu là phenol the *x p! P/i Fa}H V.
12 CH‰ có t-.Žng hợp Vuy nhất CMH7 & CH$Cl2% RFa}H 12 CMH7-CH} R H2} R FaCo 'JiWu Xiqn hh IiQn Xhi 2
}H gdn c€ng ; C0
Câu 162: Cho c)c hợp chất *au : $c% CH3CH2}H. $cc% CMH7}H. $ccc% F}2CMHH}H.
Chọn ph)t Ii^u sai
A. CC 3 chất JWu có nguyên tK H linh Jing.
B. CC 3 JWu phCn !ng J.ợc P/i Vung V\ch Iapơ 3 JiWu Xiqn th.Žng.
C. Chất $ccc% có nguyên tK H linh Jing nhất.
D. Sh! t] linh Jing c#a nguyên tK H J.ợc *dp [Qp theo chiWu nh. *au : ccc 2 cc 2 c.
CH3CH2}H là -.ợu Xhng p! P/i Iapo 12 D *ai 12 D
Câu 163: Cho c)c chất *au a : CHH} 4 D: C2HM}2 4 C: C3Hm}3.
(iWu nào *au J<y lun J?ng L
A. al Dl C là c)c ancol nol m"ch h3. B. al Dl C JWu làm mất màu VV thu+c t6m.
C. al Dl C là c)c hợp chất hữu cơ no. D. al Dl C JWu là e*te nol Jơn ch!c.
alDlC JWu có V"ng CnH2nR2}p 12 (Wu là hợp chất no l m"ch h3 12 a
Câu 164: Cho 2 phCn !ng :$;% 2CH3C}}H R Fa2C}3 → 2CH3C}}Fa R H2} R C}2
$2% CMH7}Fa R C}2 R H2} → CMH7}H R FaHC}3
Hai phCn !ng t-ên ch!ng t| l]c a[it theo th! t] CH3C}}Hl H2C}3l CMH7}Hl HC}3- là
A. S{ng V,n. B. 9iCm V,n. C. :hng thay Jhi. D. ‹ya t{ng Pya giCm.
B! $;% t"o -a H2C}3 $C}2RH2}% 12 S6nh a[it c#a CH3C}}H 2 H2C}3
B! $2% CMH7}Fa t"o -a FaHC}3 hay HC}3- 12 S6nh a[it c#a CMH7}Fa 2 HC}3-
Fgoài -a CH3C}}H có H linh Jing m"nh 12 o/n nhất 12 o]c a[it giCm V,n 12 D
- 22 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
Câu 165: Cho VŠy c)c chất : phenoll anilinl phenylamoni clo-ual nat-i phenolatl etanol. 8+ chất t-ong VŠy phCn !ng
J.ợc P/i Fa}H $t-ong Vung V\ch% là
A. H. B. 3. C. ;. D. 2.
Câu 166: X la„ h‘n hơƒp g„m phenol Pa„ metanol. (‚t cha‚y hoa„n toa„n X J.ơƒc nC}2 1 nH2}. ‹<ƒy k Xh‚i l.ơƒng
metanol t-ong X la„
A. 27k. B. 7>l7k. C. 7=l7k. D. 2=k.
Bhenol CMH7}H 4 metanol CH3}H
nC}2 1 nH2} 12 chọn nC}2 1 ; mol 12 nH2} 1 ;mol
DSFSC 12 MnCMH7}H R nCH3}H 1 nC}2 4 MnCMH7}H R HnCH3}H 1 2nH2}
9iCi hq 12 nCMH7}H 1 ;f> 4 nCH3}H 1 ;f3
12 km CH3}H 1 $32f3%.;==kf$>Hf> R 32f3% 1 7=l7 k 12 C
Câu 167: 5it hợp chất X ch!a Ia nguyên t+ Cl Hl } có t‰ lq Xh+i l.ợng mC : mH : m} 1 2; : 2 : H. Hợp chất X có
cng th!c Jơn giCn nhất t-€ng P/i cng th!c ph<n tK. 8+ JGng ph<n cấu t"o thuic lo"i hợp chất thơm !ng P/i cng
th!c ph<n tK c#a X là
A. 3. B. M. C. H. D. 7.
(W (H
mC : mH : m} 1 2; : 2 : H 12 chọn mC 1 2;g 12 mH 1 2g 4 m} 1 H g
 [ : y : p 1 2;f;2 : 2f; : Hf;M 1 ;l…7 : 2 : =l27 1 … : m : ; 12 C…Hm} Pe cng th!c Jơn giCn nhất t-€ng CSBS
 (p thơm 12 ch‰ c,n ch!a Pgng Ienpen
 CMH7 & CH2 &}H 4 CMH7 & } & CH3 4 CH3 & CMHH & }H 'CH3 gdn P\ t-6 ; l }H gdn P\ t-6 olmlp0
 Shng 1 7 12 T
Câu 168: Cho X là hợp chất thơm 4 a mol X phCn !ng Pya hQt P/i a l6t Vung V\ch Fa}H ;5. 5ˆt Xh)cl nQu cho a mol
X phCn !ng P/i Fa $V.% the *au phCn !ng thu J.ợc 22lHa l6t Xh6 H2 $3 JXtc%. Cng th!c cấu t"o thu gọn c#a X là
A. H}CMHHC}}CH3. B. CH3CMH3$}H%2. C. H}CMHHC}}H. D. H}CH2CMHH}H.
Sa có nX 1 nFa}H 12 X có ; g+c }H gdn P/i Pgng Ienpen
nX 1 nH212 X có 2 H linh Jing mà X có ; g+c }H gdn Pgng Ienpen
12 X có thêm ; g+c }H gdn P/i C ngoài Pgng Ienpen 12 T th|a mŠn
Câu 169: Hợp chất hữu cơ X $ph<n tK có Pgng Ienpen% có cng th!c ph<n tK là C…Hm}2l t)c V~ng J.ợc P/i Fa Pà P/i
Fa}H. DiQt -Nng Xhi cho X t)c V~ng P/i Fa V.l *+ mol H2

thu J.ợc INng *+ mol X tham gia phCn !ng Pà X t)c V~ng
J.ợc P/i Fa}H theo t‰ lq *+ mol ; : 2. Cng th!c cấu t"o thu gọn c#a X là
A. CMH7CH$}H%2. B. CH3CMH3$}H%2. C. CH3}CMHH}H. D. C. H}CH2CMHH}H.
X t)c V~ng P/i Fa 12 nX 1 nH2 12 [ ch!a 2 H linh Jing hay 2 g+c }H
X t)c V~ng P/i Fa}H 12 2nX 1 nFa}H 12 X ch!a 2 g+c }H gdn P/i Pgng Ienpen 12 D
Câu 170: Cho h“n hợp hai anXen JGng J‡ng XQ tiQp nhau t)c V~ng P/i n./c $có H28}H

làm [?c t)c% thu J.ợc h“n
hợp j gGm hai -.ợu $ancol% X Pà †. (+t ch)y hoàn toàn ;l=M gam h“n hợp j *au Jó hấp th~ toàn Ii *Cn ph•m ch)y
Pào 2 l6t Vung V\ch Fa}H =l;5 thu J.ợc Vung V\ch S t-ong Jó nGng Ji c#a Fa}H INng =l=75. Cng th!c cấu t"o thu
gọn c#a X Pà † là $Sh^ t6ch Vung V\ch thay Jhi Xhng J)ng X^%
A. CHH>}H Pà C7H;;}H. B. C3H…}H Pà CHH>}H.
C. C2H7}H Pà C3H…}H. D. C2H7}H Pà CHH>}H.
Fa}H V. Pe C5 Fa}H cgn l"i 1 =l=7 5 12 C5 Fa}H p! 1 =l; & =l=7 1 =l=7 5
 nFa}H p! 1 =l; mol 12 nC}2 p! 1 nFa}H f 2 1 =l=7 mol
 '‹e Fa}H V. 12 [Cy -a p! t-ung hga C}2 R 2Fa}H 12 Fa2C}3 R H2}
 ()p )n 12 -.ợu no Jơn ch!c : C
n
H2
n
R;}H 12 n H“n hợp -.ợu 1 nC}2 f
n
1 =l=7 f
n
 5 -.ợu 1 ;H
n
R ;m 1 ;l=M f $=l=7f
n
%  n 1 2l7 12 C
Câu 171: (+t ch)y hoàn toàn h“n hợp 5 gGm hai -.ợu $ancol% X Pà † là JGng J‡ng XQ tiQp c#a nhaul thu J.ợc =l3
mol C}2

Pà =lH27 mol H2}. 5ˆt Xh)cl cho =l27 mol h“n hợp 5 t)c V~ng P/i Fa $V.%l thu J.ợc ch.a JQn =l;7 mol
H2. Cng th!c ph<n tK c#a Xl † là
A. C3HM}l CHHm}. B. C2HM}l C3Hm}. C. C2HM}2l C3Hm}2. D. C2HM}l CHH}.
n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 2lH
Sa có =l27 mol 5 12 nH2 z =l;7 mol 12 Sh|a mŠn n5 1 2nH2 12 t.ợu Jơn ch!c 12 D
Câu 172: }[i ho) m gam etanol thu J.ợc h“n hợp X gGm a[etanJehitl a[it a[eticl n./c Pà etanol V.. Cho toàn Ii X
t)c V~ng P/i Vung V\ch FaHC}3 $V.%l thu J.ợc =l7M l6t Xh6 C}2

$3 JXtc%. :h+i l.ợng etanol JŠ I\ o[i ho) t"o -a a[it

A. ;l;7 gam. B. HlM= gam. C. 2l3= gam. D. 7l…7 gam.
na[it 1 nC}2 1 =l=27 mol 'B! CH3C}}H R FaHC}3 12 CH3C}}Fa R C}2 R H2}0
na[it 1 n t.ợu 1 =l=27 mol 'B! : C2H7}H R }2 12 CH3C}}H0
- 23 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
12 m -.ợu I\ o[i hóa t"o -a a[it 1 =l=27.HM 1 ;l;7 g
Câu 173: :hi ph<n t6ch thành ph,n mit -.ợu $ancol% Jơn ch!c X the thu J.ợc XQt nuC : Shng Xh+i l.ợng c#a cacIon
Pà hiJ-o gấp 3lM27 l,n Xh+i l.ợng o[i. 8+ JGng ph<n -.ợu $ancol% !ng P/i cng th!c ph<n tK c#a X là
A. 3. B. H. C. 2. D. ;.
ancol Jơn ch!c 12 C[Hy} chọn ; mol C[Hy}
(W : mC R mH 1 3lM27m}  ;2[ R y 1 3lM27.;M 1 7m  y 1 7m & ;2[ 4 ta có =z y ž2[ R 2
 = z 7m & ;2[ ž 2[ R 2  H ž [ z Hlm33 12 [ 1 H 12 y 1 ;= 12 CHH;=} 4 -.ợu no Jơn ch!c
12CS t6nh *+ Jp : 2
n-2
12 CHH;=} có H Jp -.ợu 12 D
Câu 174: }[i ho) ancol Jơn ch!c X INng Cu} $Jun nóng%l *inh -a mit *Cn ph•m hữu cơ Vuy nhất là [eton † $t‰ Xh+i
hơi c#a † *o P/i Xh6 hiJ-o INng 2>%. Cng th!c cấu t"o c#a X là
A. CH3CH}HCH3. B. CH3C}CH3. C. CH3CH2CH2}H. D. CH3CH2CH}HCH3.
Xeton :CnH2n} 12 JW 5 1 7m 1 ;Hn R ;M 12 n 1 3 hay C3H…}H 12 oo"i D Pà T
‹e t"o -a [eton 12 t.ợu IZc 2 hay }H gdn P/i C IZc 2 12 a
Câu 175: 5it hợp chất hữu cơ a gGm Cl Hl } có 7=k o[i PW Xh+i l.ợng. Fg.Ži ta cho a nua +ng J]ng ;=lH gam
Cu} nung nóng thu J.ợc 2 chất hữu cơ Pà mlHm gam chất -dn. 5ˆt Xh)c cho h“n hợp 2 chất hữu cơ t-ên t)c V~ng P/i
Vung V\ch agF}3$V.% t-ong FH3 t"o -a h“n hợp 2 mu+i Pà 3mlmm gam ag. :h+i l.ợng c#a a c,n V€ng là
A. ;l2m gam. B. Hlm gam. C. 2l7M gam. D. 3l2 gam.
Chuyên JW ; c)ch tem ClHl} Xhi IiQt k c#a thành ph,n
9Ÿi C[Hy}p 12 k} 1 ;Mp .;==k $;2[ R y R ;Mp% 1 7=k  ;2[ R y 1 ;Mp 12 p 1 ; l [ 1 ; l y 1 H12 CHH} Hay
CH3}H
Câu 176: (un nóng ancol a P/i h“n hợp FaD- Pà H28}H Jˆc thu J.ợc chất hữu cơ Dl ;2l3 gam hơi chất D chiQm
mit th^ t6ch INng th^ t6ch c#a 2lm gam F2 3 c€ng nhiqt Ji 7M=oC 4 )p *uất ; atm. }[i ho) a INng Cu} nung nóng thu
J.ợc hợp chất hữu cơ có XhC n{ng làm mất màu Vung V\ch n./c I-om. CSCS c#a a là
A. CH3}H. B. C2H7}H. C. CH3CH}HCH3. D. CH3CH2CH2}H.
(W 12 a là ancol no Jơn ch!c : CnH2nR;}H
Ch‰ nh/ D là CnH2nR;D- ta có nD 1 nF2 Pe th^ t6ch INng nhau  mD f 5D 1 2lm f 2m 12 5D 1 ;23 1 ;Hn R m;
 n 1 3 12a là C3H…}H
 Sa có o[i hóa t"o -a *Cn ph•m làm mất màu Vung V\ch D-2 12 Ch‰ có t"o -a anVehit 12 }H gdn P/i C IZc c 12
T
Câu 177: (un mit ancol a P/i Vung V\ch h“n hợp gGm :D- Pà H28}H Jˆc the t-ong h“n hợp *Cn ph•m thu J.ợc có
chất hữu cơ D. Hơi c#a ;2l7 gam chất D nói t-ên chiQm ; th^ t6ch c#a 2lm= gam nitơ t-ong c€ng JiWu Xiqn. Cng th!c
cấu t"o c#a a là
A. C2H7}H. B. CH3CH2CH2}H. C. CH3}H. D. H}CH2CH2}H.
a l D l C là ancol no l Jơn ch!c 12 Xst CnH2nR;}H
S.ơng t] ;…M 12 D là CnH2nR;D- có 5 1 ;Hn R m; 1 ;27 'Pe nD 1 nF2 1 =l;mol0 12 Xhng có n nguyên
 T J?ng 'Pe a l D l C *ai0

C~ th^ Xhi cho Pào h“n hợp :D- Pà H28}H the *x có mit }H I\ thay thQ I3i D-0

CnH2nR2}2 12 CnH2nR;} D- 12 có 5 1 ;Hn R ;… R m= 1 ;27 12 n 1 2 12 T
Câu 178: anXen X có cng th!c ph<n tK là C7H;=. X Xhng có JGng ph<n henh học. :hi cho X t)c V~ng P/i :5n}H
3 nhiqt Ji thấp thu J.ợc chất hữu cơ † có cng th!c ph<n tK là C7H;2}2. }[i hóa nh@ † INng Cu} V. thu J.ợc chất
hữu cơ j. j Xhng có phCn !ng t-)ng g.ơng. ‹Zy X là
A. 2-metyl Iuten-2. B. Dut-;-en. C. 2-metyl Iut-;-en. D. Dut-2-en.
Câu 179: (+t ch)y hoàn toàn ; th^ t6ch hơi ancol no Jơn ch!c a thu J.ợc C}2 Pà H2} có thng th^ t6ch gấp 7 l,n th^
t6ch hơi ancol a JŠ V€ng $3 c€ng JiWu Xiqn%. ‹Zy a là
A. C2H7}H. B. CHH>}H. C. CH3}H. D. C3H…}H.
S‰ lq th^ t6ch 1 t‰ lq *+ mol 12 Chọn ; mol ancol 12 7 mol h“n hợp C}2 Pà H2}
 nC}2 R nH2} 1 7 mol 4 nH2} & nC}2 1 n t.ợu 1 ; 12 nH2} 1 3 4 nC}2 1 2
 n 1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 2 12 C2H7}H 12 a
Câu 180: Cho 3=lH gam h“n hợp gGm gli[e-ol0C3H7$}H%30 Pà mit -.ợu Jơn ch!cl no a phCn !ng P/i Fa the thu
J.ợc ml>M l6t Xh6 $JXtc%. FQu cho h“n hợp t-ên t)c V~ng P/i Cu$}H%2 the hoà tan J.ợc >lm gam Cu$}H%2. Cng th!c
c#a a là
A. C2H7}H. B. C3H…}H. C. CH3}H. D. CHH>}H.
Ch‰ có gli[e-ol m/i p! P/i Cu$}H%2 12 n9li[e-ol 1 2nCu$}H%2 1 =l2 mol '‹ lun có 2 ancol R Cu$}H%20
 m -.ợu cgn l"i 1 3=lH & m gli[e-ol 1 3=lH & =l2.>2 1 ;2 g
 Sa có 3nC3H7$}H%3 R ntuou 1 2nH2 'CS : [ . nX 1 2nH2 P/i [ là *+ H linh Jing. ..0
- 24 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
 3.=l2 R n t.ợu 1 2.=lH  n t.ợu 1 =l2
12 5 -.ợu 1 ;2f=l2 1 M= 12 D 'Hoˆc 1 ;Hn R ;m 12n 1 30
Câu 181: H“n hợp X gGm ancol metylic Pà mit ancol nol Jơn ch!c al m"ch h3. Cho 2l…M gam X t)c V~ng P/i Fa V.
thu J.ợc =lM…2 l6t H2 $JXtc%l mˆt Xh)c o[i hóa hoàn toàn 2l…M gam X INng Cu} $to% thu J.ợc h“n hợp anJehit. Cho
toàn Ii l.ợng anJehit này t)c V~ng P/i Vung V\ch agF}3fFH3 V. thu J.ợc ;>lHH gam chất XQt t#a. Cng th!c cấu
t"o c#a a là
A. C2H7}H. B. CH3CH2CH2}H.
C. CH3CH$CH3%}H. D. CH3CH2CH2CH2}H.
C)ch ; thQ J)p )n Pào giCi hq ' m h“n hợp -.ợu 1 2l…M g Pà n h“n hợp 1 2nH20 12 P/i C3H…}H J@p
T]a Pào p! t"o anVehit 12 }H gdn P/i C IZc c 12D
C)ch 2: ta có gọi [ l y l,n l.ợt là *+ mol c#a tyng -.ợu
 [ R y 1 2nH2 1 =l=Mmol
Sa có CS : 2[.nanVehit 1 nag 'P/i [ là *+ nhóm CH} - ch? _ HCH} có 2 g+c CH} Vo CH3}H o[i hóa t"o -a0
 H[ R 2y 1 nag 1 =l;m mol '‹e nanVehit 1 nancol0
 9iCi hq 12 [ 1 y1 =l=3 12 mancol 1 2l…M & mCH3}H 1 ;lm g 12 5 1 ;lmf=l=3 1 M= 12 C3H…}H
T]a Pào p! t"o -a anVehit 12 D
Câu 182: ancol no m"ch h3 a ch!a n nguyên tK C Pà m nhóm }H t-ong cấu t"o ph<n tK. Cho …lM gam a t)c V~ng hQt
P/i Fa cho 2l2H l6t H2 $JXtc%. 5+i nuan hq giữa n Pà m là
A. 2m 1 2n R ;. B. m 1 2n R 2. C. ;;m 1 …n R ;. D. …n 1 ;Hm R 2.
ancol no có n nguyên tK C Pà m nhóm }H 12 có CS : CnH2nR2}m
Sa có m . nancol 1 2nH2 'CS0 1 =l2 mol  nancol 1 =l2 f m
12 5 ancol 1 …lMf$=l2fm% 1 3mm 1 ;Hn R 2 R ;Mm  ;;m 1 …n R ; 12 C
Câu 183: Chất hữu cơ X m"ch h3 J.ợc t"o -a ty a[it no a Pà etylen glicol. DiQt -Nng a gam X 3 th^ hơi chiQm th^ t6ch
INng th^ t6ch c#a MlH gam o[i 3 c€ng JiWu Xiqn nhiqt Ji Pà )p *uất4 a gam X phCn !ng hQt P/i [?t t"o -a 32lm gam
mu+i. FQu cho 2== gam a phCn !ng P/i 7= gam etilenglicol ta thu J.ợc m…lM gam e*te. Sên c#a X Pà hiqu *uất phCn
!ng t"o X là
A. Atylen glicol Jia[etat 4 …HlHk. B. Atylen glicol JiOomat 4 …HlHk.
C. Atylen glicol Jia[etat 4 3Ml3k. D. Atylen glicol JiOomat 4 3MlMk.
Câu 184: }[i ho) ancol etylic INng [?c t)c men giấml *au phCn !ng thu J.ợc h“n hợp X $giC *K Xhng t"o -a
anJehit%. Chia h“n hợp X thành 2 ph,n INng nhau. Bh,n ; cho t)c V~ng P/i Fa V.l thu J.ợc Ml2…2 l6t H2 $JXtc%. S-ung
hoà ph,n 2 INng Vung V\ch Fa}H 25 thấy hQt ;2= ml. Hiqu *uất phCn !ng o[i ho) ancol etylic là:
A. H2lmMk. B. MMl…k. C. m7l…k. D. …7k.
X gGm ancol V. R a[it t"o thành R H2} 'BS : C2H7}H R }2 12 CH3C}}H R H2}0
Bh,n ; 12 nC2H7}H V. R na[it R nH2} 1 2nH2 1 =l7M mol
Bh,n 2 12 na[it 1 nFa}H 1 =l2H mol 1 nC2H7}H p! Pe nCH3C}}H 1 nC2H7}H p!
thQ Pào ph,n ; Pe 2 ph,n INng nhau
 nC2H7}H V. R nH2} 1 =l7M & =l2H 1 =l32 mol 1 nC2H7}H Ian J,u 'Pe nH2} 1 nC2H7}H p!0
 Hk o[i hóa 1 nC2H7}H p! .;==k f nC2H7}H Ian J,u 1 =l2Hf=l32 1 …7k12 T
Câu 185: (+t ch)y hoàn toàn mit l.ợng h“n hợp 2 ancol no Jơn ch!c Xl † là JGng J‡ng liên tiQp thu J.ợc ;;l2 l6t
C}2 c`ng P/i l.ợng h“n hợp t-ên cho phCn !ng P/i Fa V. the thu J.ợc 2l2H l6t H2 $3 JXtc%. Cng th!c ph<n tK c#a 2
ancol t-ên là
A. C2H7}H4 C3H…}H. B. CH3}H4 C3H…}H.
C. CHH>}H4 C3H…}H. D. C2H7}H 4 CH3}H.
B! P/i Fa 12 =l; mol H2 12 n h“n hợp -.ợu 1 2nH2 1 =l2mol
()p )n 12 ancol no Jơn ch!c : C
n
H2
n
R;}H
12
n
1 nC}2 f n h“n hợp 1 =l7 f =l2 1 2l7 12 a
Câu 186`: }[i ho) >l2 gam ancol etylic INng Cu} Jun nóng thu J.ợc ;3l2 gam h“n hợp gGm anJehitl a[itl ancol V.
Pà n./c. H“n hợp này t)c V~ng P/i Fa *inh -a 3l3M l6t H2 $3 JXtc%. Bh,n t-{m ancol I\ o[i ho) là
A. 27k. B. 7=k. C. …7k. D. >=k.
BhCn !ng P/i Fa 12 na[it 'CH3C}}H0 R n -.ợu V. 'C2H7}H0 R nH2} 1 2nH2 1 =l3 mol
Sa có n t.ợu p! 1 nH2}
 $;%  nCH3C}}H R nC2H7}H Ian J,u 1 =l3  nCH3C}}H 1 =l; mol
‹e p! t‰ lq ; : ; giữa C2H7}H P/i H2} C2H7}H R Cu} 12 CH3CH} R Cu R H2} $c%
C2H7}H R }2 12 CH3C}}H R H2} $cc%
 nC2H7}H 3 BS cc 1 nCH3C}}H 1 nH2} 3 BS cc 1 =l; mol
- 25 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
 9ọi [ là *+ mol C2H7}H 3 BS c 12 [ 1 nCH3CH} 1 nH2} Bti
 (W 12 h“n hợp 1 ;3l2 g 1 mCH3CH} R mH2} $BS c% R mCH3C}}H R mH2} $BS 2% R C2H7}H V.
 ;3l2 1 HH[ R ;m[ R M R ;lm R $>l2 & =l;.HM & [.HM%  [ 1 =l=7 mol
 nC2H7}H JŠ p! 1 [ R =l; 1 =l;7 mol 12 Hk 1 =l;7.;==k f =l2 1 …7k 12C
Câu 187: Sh]c hiqn c)c th6 nghiqm *au:
SF ; : S-in =l=;7 mol -.ợu no X P/i =l=2 mol -.ợu no † -Gi cho t)c V~ng hQt P/i Fa the thu J.ợc ;l==m l6t H2.
SF 2 : S-in =l=2 mol -.ợu X P/i =l=;7 mol -.ợu † -Gi cho hợp t)c V~ng hQt P/i Fa the thu J.ợc =l>72 l6t H2.
Sh6 nghiqm 3 : (+t ch)y hoàn toàn mit l.ợng h“n hợp -.ợu nh. t-ong th6 nghiqm ; -Gi cho tất cC *Cn ph•m ch)y Ji
nua Ienh J]ng Ca} m/i nungl V. thấy Xh+i l.ợng Ienh t{ng thêm Ml2; gam. DiQt th^ t6ch c)c Xhi Jo 3 JXtc. Cng th!c
2 -.ợu là
A. C2HH$}H%2 Pà C3HM$}H%2. B. C2HH$}H%2 Pà C3H7$}H%3.
C. CH3}H Pà C2H7}H. D. :hng [)c J\nh J.ợc.
9ọi [ l y là *+ nhóm }H c#a X Pà †
SH; 12 [ .nX R y.n† 1 2nH2  =l=;7[ R =l=2y 1 =l=>
SH2 12 =l=2[ R =l=;7y 1 =l=m7 9iCi hq 12 [ 1 2 4 y 1 3 12 D '(i thi Xo có J)p )n Xo
[)c J\nh0
 X là CnH2n$}H%2 4 † là CmH2m-;$}H%3 'Xem chuyên JW ; c)ch [)c J\nh chất0
 CnH2nR2 & 2a & m$}H%m 'a là thng I\ R Pgng l m là *+ ch!c0
Sa có cC 2 -.ợu JWu no 12 nH2} & nC}2 1 n h“n hợp -.ợu 1 =l=;7 R =l=2 1 =l=37 mol
m Ienh t{ng 1 mH2} R mC}2 1 ;m.nH2} R HH.nC}2 1 Ml2;
9iCi hq 12 nH2} 1 =l;27 4 nC}2 1 =l=> 12
n
1 nC}2 f $nH2} & nC}2% 1 2l7… 12 D
- 26 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN-PHENOL-ANCOL
;a 2a 3C HD 7D Ma …a ma >C ;=aT
;;C ;2D ;3D ;HT ;7a ;MTT ;…D ;ma ;>D 2=a
2;D 22T 23C 2HC 27D 2MD 2…a 2mC 2>T 3=T
3;T 32D 33C 3HC 37D 3MD 3…D 3mC 3>a H=C
H;T H2a H3D HHa H7C HMT H…T HmC H>D 7=D
7;T 72T 73C 7Ha 77T 7MC 7…T 7mC 7>D M=a
M;T M2a M3a MHT M7a MMa M…C MmCD M>D …=D
…;T …2T …3C …HD …7C …MD ……a …mC …>a m=T
m;T m2a m3T mHa m7C mMa m…C mmD m>C >=C
>;a >2C >3a >HT >7D >MD >…C >mC >>a ;==T
;=;a ;=2C ;=3C ;=HD ;=7a ;=MC ;=…a ;=mT ;=>a ;;=a
;;;D ;;2T ;;3a ;;HD ;;7D ;;MC ;;…D ;;mD ;;>a ;2=C
;2;C ;22a ;23a ;2HC ;27D ;2MC ;2…a ;2mC ;2>D ;3=C
;3;C ;32T ;33D ;3Haa ;37a ;3MD ;3…T ;3mT ;3>T ;H=T
;H;a ;H2C ;H3D ;HHC ;H7T ;HMa ;H…T ;HmD ;H>a ;7=a
;7;D ;72C ;73D ;7HC ;77D ;7MC ;7…T ;7mT ;7>C ;M=aT
;M;D ;M2D ;M3a ;MHD ;M7T ;MMC ;M…T ;MmT ;M>D ;…=C
;…;D ;…2a ;…3D ;…Ha ;…7T ;…MT ;……T ;…ma ;…>a ;m=D
;m;D ;m2C ;m3a ;mHT ;m7a ;mMa ;m…D
'()p )n Xhng phCi J?ng ;==k J<u nhs & có th^ ; *+ J)p )n *ai0
D"n c! cho _ XiQn PW c<u Jó . 5enh Pà mit *+ ng.Ži *x [em l"i.
CCm ơn I"n JŠ gi?p J¡.
Ch?c I"n thành cng.
- 27 -
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
To thŽi gian gấp -?t Pà t-enh Ji ICn th<n cgn nhiWu h"n chQl m“i c<u h|i menh JŠ giCi
theo ph.ơng )n c#a _ XiQn c) nh<n cho là nhanh Pà V• hi^u nhấtl JGng thŽi JŠ có những ph<n
t6ch Pà J)nh gi) PW c)c c<u.
Xin l.u _ ngoài những ph.ơng ph)p giCi nh. JŠ t-enh Iày 3 t-ênl Pbn cgn có những
ph.ơng )n giCi có th^ *ai hoˆc ch.a gọn 12 Ch6nh Pe thQ Iài PiQt ch‰ mang tenh chất minh
họal h./ng Vbnl t-ên cơ *3 Jó gi?p c)c I"n có c)i nhen chuyên *<u PW c)c ph.ơng ph)p Pà có
th^ )p V~ng cho c)c Iài to)n t.ơng t] J^ t] -¢n luyqn menh.
5ˆt Xh)cl XiQn th!c Hóa học -ất -ing nên c)c ph.ơng ph)p giCi 3 t-ên có th^ )p V~ng
nhiWu cho c)c Iài tZp t.ơng t] Vo PZy I"n c,n ldm Pững XiQn th!c J^ giCi nuyQt c)c yêu c,u
Jˆt -a c#a Iài thi.
Dên c"nh Jó c)c ph.ơng ph)p giCi *x gi?p học c)ch t6nh nh•ml nhanhl m@o Pà t"o Xinh
nghiqm Ji thi c)c cng th!c m@o gi?p I"n hoàn thành JW thi P/i XQt t#a t+t.
Hi Pọng Iài PiQt này *x J)p !ng J.ợc *] Xe Pọng c#a c)c I"n Jọc
tất mong nhZn J.ợc c)c _ XiQn phCn hGi c#a I"nl gi)o Piên J^ menh có th^ hoàn thiqn
t+t gi)o )n này. (^ nó có th^ t-3 thành tài liqu học tZp cho c)c I"n . C`ng nh. J^ chuZn I\
hành t-ang I./c Pào cGng t-.Žng (H & C( & là mit I./c Jqm J^ tiQn t/i thành cng *au
này.
5ọi _ XiQn phCn hGi [in gKi PW J\a ch‰ : Hieu’;==2>3£yahoo.com
Ch?c c)c I"n học *inh thi t+tl ch?c c)c th,y c gi)o V"y t+t šš
Sh<n tˆng I"n.
HiQu
Shay Jhi là nuy luZt *+ng. Fhững ai ch‰ PiQt nhen Pào nu) Xh! Pà hiqn t-"i chdc chdn *x J)nh
mất t.ơng lai.
H,u hQt mọi ng.Ži I| cuic Xhi thành cng JŠ t/i -ất g,n.
Họ I| cuic Xhi ch‰ cgn c)ch J6ch mit mst.
Họ I| cuic ngay Xhi cuic chơi ch‰ cgn l"i mit ph?tl Xhi VŠ ch"m J.ợc mit tay Pào chiQn
thdng.
5ọi ng.Ži ICo ti là ng.Ži càu toànl những JiWu Jó Xhng ch6nh [)c. Si ch‰ là ng.Ži 'lun
tem XiQm *] hoàn thiqn0. Si lun làm mit Piqc ge Jó cho t/i Xhi hoàn thành [ongl -Gi *au
Jól ti l"i chuy^n *ang Piqc Xh)c.
D"n J.ợc Ian cho Ji ch<n J^ m“i l,n I"n mdc l“i Xhi I./c ch<n t-)i lênl ch<n phCi *x J.a
I"n l"i J?ng J.Žng.
- 28 -

CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL

CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL Câu 1 : Số đồng phân của C4H9Br là A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. Xem lại chuyên đề 1 + kỹ thuật xác định đồng phân “có bài C4H9Cl => tương tự C4H9Br” C–C–C–C ; C–C–C C “Để ý mạch đối xứng” “Mũi tên là vị trí Br” => 4 đồng phân =>A

Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là A. 2. B. 3. C. 4. Số đồng phân bậc I => Cl gắn với C bậc I ; Để ý mạch đối xứng C–C–C–C ; I II II I III I C–C–C I C

D. 5.

“Mũi tên là vị trí Cl” => 2 đồng phân

=>A

Bậc

Câu 3: Số đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân hình học) của chất có CTPT là C3H5Br là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C3H5Br có k = (3.2 – 5 +1)/2 = 1 => có 1 liên kết đôi ở hidrocacbon “vì mạch hở không phải vòng như xiclo” CH(Br) = CH – CH3 “có đp hình học – xem lại ĐK đp hình học chuyên đề 1” => 2 CH2=CH-CH2Br ; CH2=C(Br)-CH3 không có đp hình học => 2 => Tổng có 4 đp C3H5Br mạch hở. => C Câu 4: Một hợp chất hữu cơ Z có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%. CTPT của Z là A. CHCl2. B. C2H2Cl4. C. C2H4Cl2. D. một kết quả khác. Nhận thấy %C + %H + %CL = 100% => Không còn chất nào nữa Gọi CTĐG : (CxHyClz)n => x : y : z = %C/12 : %H/1 : %Cl/35,5 = 1,02 : 1,19 : 2,38 = 1 : 1 : 2 => (CHCl2)n Hay CnHnCl2n Cách 1:liên kết pi + vòng = (2 -1 +2-2).n / 2 = n/2 vì số liên kế pi + vòng luôn nguyên  n = 2 => C2H2Cl4 => B Cách 2 “xem điều kiện của H - nó gần giống cách 1” Câu 5: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là A. CHCl=CHCl. B. CH2=CH-CH2F. C. CH3CH=CBrCH3.D. CH3CH2CH=CHCHClCH3. Xem ĐK đồng phân nhé ; R1#R2 và R3#R4 => B sai vì R1 giống R2 “H” Câu 6: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo : ClCH2CH(CH3)CHClCH3 là A. 1,3-điclo-2-metylbutan. B. 2,4-điclo-3-metylbutan. C. 1,3-điclopentan. D. 2,4-điclo-2-metylbutan. Xem quy tắc gọi tên và cách làm ở chuyên đề 1 => đánh số thứ tự gần halogen nhất 1 2 3 4 ClCH2CH(CH3)CHClCH3 Hay Cl – CH2 – CH – CH – CH3 CH3 Cl => 1,3 – điclo – 2 –metylbutan “vị trí 1 ,3 chứa clo ; đi vì 2clo ; meyl ở vị trí thứ 2; butan vì mạch chính có 4C” Câu 7: Cho các chất sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3 ; Br2CHCH3 ; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt là A. benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-đibrometan ; anlyl clorua. B. benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-đibrometan ;1-cloprop-2-en. C. phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en. D. benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en. Xem chuyên đề 4 => C6H5CH2 – “Bezyl” => Loại C ; xem chuyên đề 1 => dạng CH3 – CH(CH3) – là iso => Loại B và D =>A “Dạng này loại đáp án là chính” Không thể bao quát nếu mình không vững lý thuyết “n - … là mạch thắng nhé CH2=CHCH2 – là anlyl nhé ; CH2=CH – là vinyl ; “SGK 11NC – 211” Câu 8: Cho các dẫn xuất halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là -2-

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->