P. 1
Nghi dinh 205 2004 NĐ-CP ve thang bang luong

Nghi dinh 205 2004 NĐ-CP ve thang bang luong

|Views: 799|Likes:
Được xuất bản bởiPhung Tuan Anh
áâs
áâs

More info:

Published by: Phung Tuan Anh on Mar 25, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍ NH PHỦ SỐ 205/ 2004/ NĐ- CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004
QUY ĐỊ NH HỆ THỐNG THANG LƯNG! "#NG LƯNG $À CH% Đ&
PH' C(P LƯNG T)*NG CÁC C+NG TY NHÀ NƯ,C
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao ộng ngày 2! tháng " năm 1##$; Luật %&a ổ'( )ổ %ung
một %* '+u của Bộ luật Lao ộng ngày 02 tháng $ năm 2002;
Căn cứ Luật ,oanh ngh'-p nhà n./c ngày 2" tháng 11 năm 200!;
Căn cứ 0gh1 2uy3t %* 1#4200!45611 ngày 1" tháng 11 năm 200! 7+ nh'-m 78
năm 200$ của 5u*c hộ' 9hoá :;;
Th<o + ngh1 của Bộ t=.>ng Bộ Lao ộng ? Th.@ng )'nh 7à :A hộ'(
NGHỊ ĐỊNH-
Đ. /0 11 Phạm vi áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế ! phụ
c"p lương #$% &nh tại Ngh& &nh nà%, ba' g(m)
*+ C,ng t% nhà nư-c)
. /0ng c,ng t% nhà nư-c1
. C,ng t% nhà nư-c !c l2p+
3+ C,ng t% thành vi4n hạch t'án !c l2p c5a /0ng c,ng t% d' Nhà nư-c #$%ết
&nh 6$ tư và thành l2p+
Các /0ng c,ng t%, c,ng t% n4$ t74n ư8c g9i t:t là c,ng t%+
Đ. /0 21 ;ối tư8ng áp dụng)
*+ C,ng nh<n, nh<n vi4n t7=c tiếp >ản ?$"t, @inh d'anh1
3+ /hành vi4n H!i (ng #$ản t7&, thành vi4n Aan @iBm >'át1
C+ /0ng giám ốc, Diám ốc, PhE /0ng giám ốc, PhE Diám ốc, Fế t'án
t7ưGng H@h,ng @B /0ng giám ốc, Diám ốc, PhE /0ng giám ốc, PhE Diám ốc, Fế
t'án t7ưGng làm việc thI' h8p (ngJ1
K+ Li4n chMc ch$%4n m,n, nghiệp vụ1 nh<n vi4n thNa hành, phục vụ+
Đ. /0 21 Aan hành @Om thI' Ngh& &nh nà% hệ thống thang lương, bảng
lương, bảng phụ c"p giP chMc vụ /7ưGng phQng, PhE t7ưGng phQng, ba' g(m)
*+ Các thang lương c,ng nh<n, nh<n vi4n t7=c tiếp >ản ?$"t, @inh d'anh1
3+ Các bảng lương c,ng nh<n, nh<n vi4n t7=c tiếp >ản ?$"t, @inh d'anh1
C+ Aảng lương c5a thành vi4n ch$%4n t7ách H!i (ng #$ản t7&1
K+ Aảng lương c5a /0ng giám ốc, Diám ốc, PhE /0ng giám ốc, PhE Diám
ốc, Fế t'án t7ưGng1
R+ Aảng lương ch$%4n gia ca' c"p và nghệ nh<n1
S+ Aảng lương vi4n chMc ch$%4n m,n, nghiệp vụ và bảng phụ c"p giP chMc vụ
/7ưGng phQng, PhE t7ưGng phQng1
T+ Aảng lương nh<n vi4n thNa hành, phục vụ+
Đ. /0 41 Các chế ! phụ c"p lương, ba' g(m)
*+ Phụ c"p @h$ v=c) áp dụng ối v-i ngưUi làm việc G vVng ?a ?,i, hW' lánh và
@hX h2$ ?"$+
Phụ c"p g(m T mMc) Y,*1 Y,31 Y,C1 Y,K1 Y,R1 Y,T và *,Y >' v-i mMc lương tối
thiB$ ch$ng+
3+ Phụ c"p t7ách nhiệm c,ng việc) áp dụng ối v-i thành vi4n @h,ng ch$%4n
t7ách H!i (ng #$ản t7&, thành vi4n Aan @iBm >'át H@h,ng @B /7ưGng Aan @iBm >'átJ
và nhPng ngưUi làm m!t >ố c,ng việc Qi hZi t7ách nhiệm ca' h'[c phải ảm nhiệm
c,ng tác #$ản l\ @h,ng th$!c chMc danh l]nh ạ'+
Phụ c"p g(m K mMc) Y,*1 Y,31 Y,C và Y,R >' v-i mMc lương tối thiB$ ch$ng+
C+ Phụ c"p !c hại, ng$% hiBm) áp dụng ối v-i ngưUi làm ngh^ h'[c c,ng việc
cE i^$ @iện la' !ng !c hại, ng$% hiBm, [c biệt !c hại, ng$% hiBm mà chưa ư8c
?ác &nh t7'ng mMc lương+
Phụ c"p g(m K mMc) Y,*1 Y,31 Y,C và Y,K >' v-i mMc lương tối thiB$ ch$ng+
K+ Phụ c"p lư$ !ng) áp dụng ối v-i ngưUi làm ngh^ h'[c c,ng việc thưUng
?$%4n tha% 0i &a iBm làm việc và nơi G+
Phụ c"p g(m C mMc) Y,31 Y,K và Y,S >' v-i mMc lương tối thiB$ ch$ng+
R+ Phụ c"p th$ h_t) áp dụng ối v-i ngưUi ến làm việc G vVng @inh tế m-i, cơ
>G @inh tế và ả' ?a "t li^n cE i^$ @iện >inh h'ạt [c biệt @hE @h`n+
Phụ c"p g(m K mMc) 3Ya1 CYa1 RYa và TYa mMc lương c"p b2c, chMc vụ h'[c
lương ch$%4n m,n, nghiệp vụ+
/hUi gian hưGng tN C ến R n`m+
Đ. /0 51 Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ c"p lương #$% &nh tại
;i^$ C và ;i^$ K Ngh& &nh nà% làm cơ >G B)
*+ /h'ả th$2n ti^n lương t7'ng h8p (ng la' !ng1
3+ b<% d=ng ơn giá ti^n lương1 th=c hiện chế ! n<ng b2c lương thI' th'ả
th$2n t7'ng h8p (ng la' !ng và th'ả ư-c la' !ng t2p thB1
C+ ;Eng và hưGng các chế ! bả' hiBm ?] h!i, bả' hiBm % tế thI' #$% &nh c5a
pháp l$2t1
K+ /7ả lương ngNng việc và các chế ! @hác thI' #$% &nh c5a pháp l$2t la'
!ng1
2
R+ Diải #$%ết các #$%^n l8i @hác thI' th'ả th$2n c5a ngưUi >c dụng la' !ng và
ngưUi la' !ng và #$% &nh c5a pháp l$2t la' !ng+
Đ. /0 31 Liệc ch$%Bn, ?ếp lương phải bả' ảm thI' ng$%4n t:c làm c,ng
việc gd ?ếp lương thI' c,ng việc E, giP chMc vụ gd ?ếp lương thI' chMc vụ h'[c phụ
c"p giP chMc vụ E t74n cơ >G ti4$ ch$en c"p b2c @f th$2t c,ng nh<n1 ti4$ ch$en
ch$%4n m,n, nghiệp vụ vi4n chMc, nh<n vi4n1 ti4$ ch$en ?ếp hạng c,ng t%+
Đ. /0 41 A! ga' !ng . /hương binh và b] h!i cE t7ách nhiệm)
*+ Hư-ng dhn việc ch$%Bn ?ếp lương ci >ang lương m-i ối v-i /0ng giám
ốc, Diám ốc, PhE /0ng giám ốc, PhE Diám ốc, Fế t'án t7ưGng và c,ng nh<n,
vi4n chMc, nh<n vi4n thI' các thang lương, bảng lương #$% &nh tại các @h'ản *, 3, K,
R, S và @h'ản T ;i^$ C1 hư-ng dhn th=c hiện các chế ! phụ c"p lương #$% &nh tại
;i^$ K Ngh& &nh nà%1 hư-ng dhn phương pháp ?<% d=ng ti4$ ch$en c"p b2c @f th$2t
c,ng nh<n và ti4$ ch$en ch$%4n m,n, nghiệp vụ vi4n chMc, nh<n vi4n t7'ng các c,ng
t%1
3+ Ch5 t7d, phối h8p v-i A! N!i vụ hư-ng dhn việc ch$%Bn ?ếp lương ci >ang
lương m-i ối v-i các thành vi4n H!i (ng #$ản t7& H@h,ng @B /0ng giám ốc, Diám
ốcJ thI' bảng lương #$% &nh tại @h'ản C, ;i^$ C Ngh& &nh nà%1
C+ Ch5 t7d, phối h8p v-i A! /ài chXnh và các A!, ngành li4n #$an)
jJ /7dnh /h5 tư-ng ChXnh ph5 #$% &nh chế ! [c thV cE tXnh ch"t lương c5a
m!t >ố ngành, ngh^1
AJ Aan hành ti4$ ch$en ?ếp hạng c,ng t%+ ki4ng ối v-i c,ng t% hạng [c biệt,
t7dnh /h5 tư-ng ChXnh ph5 ?Im ?lt, #$%ết &nh1
CJ Hư-ng dhn c,ng t% ?ác &nh hạng và `ng @\ v-i ại diện ch5 >G hP$1 `ng @\
v-i A! ga' !ng . /hương binh và b] h!i ối v-i c,ng t% tN hạng m t7G l4n1 t7dnh /h5
tư-ng ChXnh ph5 ối v-i c,ng t% hạng [c biệt+
Đ. /0 51 Ngh& &nh nà% cE hiệ$ l=c thi hành >a$ *R ngà%, @B tN ngà% `ng
C,ng bá' và tha% thế Ngh& &nh >ố 3SnCP ngà% 3C tháng R n`m *ooC c5a ChXnh ph5
#$% &nh tạm thUi chế ! ti^n lương m-i t7'ng các d'anh nghiệp, Ngh& &nh >ố
**Yn*ooTnN;.CP ngà% *p tháng ** n`m *ooT c5a ChXnh ph5 v^ việc b0 >$ng hệ >ố
mMc lương chMc vụ #$ản l\ và phụ c"p chMc vụ l]nh ạ' d'anh nghiệp ban hành @Om
thI' Ngh& &nh >ố 3SnCP ngà% 3C tháng R n`m *ooC c5a ChXnh ph5, q$%ết &nh >ố
pCn*oopnq;.//g ngà% *R tháng K n`m *oop c5a /h5 tư-ng ChXnh ph5 v^ chế ! ti^n
lương và phụ c"p ối v-i các thành vi4n H!i (ng #$ản t7&, Aan @iBm >'át /0ng c,ng
t% nhà nư-c và d'anh nghiệp nhà nư-c !c l2p #$% m, l-n+
Các #$% &nh tại Ngh& &nh nà% ư8c th=c hiện tN ngà% Y* tháng *Y n`m 3YYK+
Đ. /0 61 Các A! t7ưGng, /h5 t7ưGng cơ #$an ngang A!, /h5 t7ưGng cơ #$an
th$!c ChXnh ph5, Ch5 t&ch rs ban nh<n d<n các ttnh, thành phố t7=c th$!c /7$ng
ương ch&$ t7ách nhiệm thi hành Ngh& &nh nà%+
3
CÁC THANG LƯNG C+NG NH7N! NH7N $8 9N
T):C T8 %P S#N ;U(T! <8 NH =*ANH
BBan hành 9Cm th<o 0gh1 1nh %* 2054200$40D?CE
ngày 1$ tháng 12 năm 200$ của Chính phủF
j+*+ /hang lương T b2c
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
NgànhnNhEm ngành A2cnHệ >ố, mMc lương
m
mm mmm mL
L
Lm Lmm
11 =U LỊCH! =ỊCH $' <HÁC


N>?@ 8

- HA BC *,CR *,Ro *,pT 3,3Y 3,Ro C,YR C,SY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Co*,R KS*,* RK3,C SCp,Y TR*,* ppK,R *YKK,Y
N>?@ 88

- HA BC *,KR *,T* 3,YC 3,Co 3,pC C,CK C,oR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK K3Y,R KoR,o Rpp,T SoC,* p3Y,T oSp,S **KR,R
N>?@ 888

- HA BC *,ST *,oS 3,C* 3,T* C,*o C,TK K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C RSp,K SSo,o TpR,o o3R,* *YpK,S *3TS,Y
21 $ĂN H*Á


N>?@ 8

- HA BC *,KR *,T* 3,YC 3,Co 3,pC C,CK C,oR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK K3Y,R KoR,o Rpp,T SoC,* p3Y,T oSp,S **KR,R
N>?@ 88

- HA BC *,RR *,pC 3,*S 3,RR C,Y* C,RS K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo,R RCY,T S3S,K TCo,R pT3,o *YC3,K *3*p,Y
N>?@ 888

- HA BC *,ST *,oS 3,C* 3,T* C,*o C,TK K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C RSp,K SSo,o TpR,o o3R,* *YpK,S *3TS,Y
21 =ƯDC PHEM


N>?@ 8

- HA BC *,KR *,T* 3,YC 3,Co 3,pC C,CK C,oR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK K3Y,R KoR,o Rpp,T SoC,* p3Y,T oSp,S **KR,R
4
N>?@ 88

- HA BC *,RR *,pC 3,*S 3,RR C,Y* C,RS K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo,R RCY,T S3S,K TCo,R pT3,o *YC3,K *3*p,Y
N>?@ 888

- HA BC *,pR 3,*p 3,RS C,Y* C,RK K,*T K,oY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RCS,R SC3,3 TK3,K pT3,o *Y3S,S *3Yo,C *K3*,Y
K+ CHv AmvN gwu xyN
N>?@ 8

- HA BC *,KR *,T* 3,YC 3,Co 3,pC C,CK C,oR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK K3Y,R KoR,o Rpp,T SoC,* p3Y,T oSp,S **KR,R
N>?@ 88

- HA BC *,RR *,pC 3,*S 3,RR C,Y* C,RS K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo,R RCY,T S3S,K TCo,R pT3,o *YC3,K *3*p,Y
N>?@ 888

- HA BC *,ST *,oS 3,C* 3,T* C,*o C,TK K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C RSp,K SSo,o TpR,o o3R,* *YpK,S *3TS,Y
R+ CzND /k{NH ;z /H|


N>?@ 8

- HA BC *,RR *,pC 3,*S 3,RR C,Y* C,RS K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo,R RCY,T S3S,K TCo,R pT3,o *YC3,K *3*p,Y
N>?@ 88

- HA BC *,ST *,oS 3,C* 3,T* C,*o C,TK K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C RSp,K SSo,o TpR,o o3R,* *YpK,S *3TS,Y
N>?@ 888

- HA BC *,Tp 3,*Y 3,Kp 3,o3 C,KR K,YT K,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R*S,3 SYo,Y T*o,3 pKS,p *YYY,R **pY,C *Co3,Y
S+ C} FHÍ, ;m~N, ;m~N /• . /mN
H€C

N>?@ 8

- HA BC *,RR *,pC 3,*S 3,RR C,Y* C,RS K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo,R RCY,T S3S,K TCo,R pT3,o *YC3,K *3*p,Y
N>?@ 88

- HA BC *,ST *,oS 3,C* 3,T* C,*o C,TK K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C RSp,K SSo,o TpR,o o3R,* *YpK,S *3TS,Y
5
N>?@ 888

- HA BC *,Tp 3,*Y 3,Kp 3,o3 C,KR K,YT K,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R*S,3 SYo,Y T*o,3 pKS,p *YYY,R **pY,C *Co3,Y
T+ F• /Hr‚/ LmƒN /HzND
N>?@ 8

- HA BC *,RR *,pC 3,*S 3,RR C,Y* C,RS K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo,R RCY,T S3S,K TCo,R pT3,o *YC3,K *3*p,Y
N>?@ 88

- HA BC *,Tp 3,*Y 3,Kp 3,o3 C,KR K,YT K,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R*S,3 SYo,Y T*o,3 pKS,p *YYY,R **pY,C *Co3,Y
p+ bw„ …†ND C} AyN1 L‚/ gm~r
bw„ …†ND, x‡NH xˆ, /Hr‰ /mNH

N>?@ 8

- HA BC *,RR *,pC 3,*S 3,RR C,Y* C,RS K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo,R RCY,T S3S,K TCo,R pT3,o *YC3,K *3*p,Y
N>?@ 88

- HA BC *,ST *,oS 3,C* 3,T* C,*o C,TK K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C RSp,K SSo,o TpR,o o3R,* *YpK,S *3TS,Y
N>?@ 888

- HA BC *,pR 3,*p 3,RS C,Y* C,RK K,*T K,oY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RCS,R SC3,3 TK3,K pT3,o *Y3S,S *3Yo,C *K3*,Y
o+ gr„~N Fmu, HŠ‹ CHŒ/, ;|j
CHŒ/, ;Š ;•C C} AyN

N>?@ 8

- HA BC *,ST *,oS 3,C* 3,T* C,*o C,TK K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C RSp,K SSo,o TpR,o o3R,* *YpK,S *3TS,Y
N>?@ 88

- HA BC *,Tp 3,*Y 3,Kp 3,o3 C,KR K,YT K,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R*S,3 SYo,Y T*o,3 pKS,p *YYY,R **pY,C *Co3,Y
N>?@ 888

- HA BC 3,YR 3,KY 3,p* C,3o C,pR K,R* R,3p
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK,R SoS,Y p*K,o oRK,* ***S,R *CYT,o *RC*,3
*Y+ FHjm /H‹C uŽ g• /Hm•N


6
N>?@ 8

- HA BC *,ST *,oS 3,C* 3,T* C,*o C,TK K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C RSp,K SSo,o TpR,o o3R,* *YpK,S *3TS,Y
N>?@ 88

- HA BC *,Tp 3,*Y 3,Kp 3,o3 C,KR K,YT K,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R*S,3 SYo,Y T*o,3 pKS,p *YYY,R **pY,C *Co3,Y
N>?@ 888

- HA BC *,oR 3,3T 3,SS C,** C,SR K,3T R,YY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RSR,R SRp,C TT*,K oY*,o *YRp,R *3Cp,C *KRY,Y
**+ mN /m‘N


N>?@ 8

- HA BC *,ST *,oS 3,C* 3,T* C,*o C,TK K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C RSp,K SSo,o TpR,o o3R,* *YpK,S *3TS,Y
N>?@ 88

- HA BC *,Tp 3,*Y 3,Kp 3,o3 C,KR K,YT K,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R*S,3 SYo,Y T*o,3 pKS,p *YYY,R **pY,C *Co3,Y
*3+ CH’NH H{NH


- HA BC *,ST *,oS 3,C* 3,T* C,*o C,TK K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C RSp,K SSo,o TpR,o o3R,* *YpK,S *3TS,Y
7
ĐỐ8 TƯDNG ÁP ='NG THANG LƯNG 4 "FC G A1 1H -
11 =0 IJK>! LJK> MN O>PK-
jJ NhEm m)
. Chế biến @Im, nư-c giải @hát, bánh ng9t1
. Lệ >inh c,ng nghiệp Hla$ bếp, cca @Xnh t7'ng >i4$ th&, vệ >inh nơi >ản ?$"t
tinh b!t >:nJ1
. xơ chế, Eng gEi ng$%4n liệ$ t7'ng các >i4$ th&1
. Phục vụ bàn, phụ bếp Ht7N phụ bếp t7'ng @hách >ạn, nhà hàngJ+
"H N>?@ 88-
. N"$ `n t7'ng các ơn v&, c,ng t% cE t0 chMc 7i4ng b! ph2n phục vụ và cE
hạch t'án1
. Phục vụ bàn, n"$ và chế biến thMc `n t74n tà$ v2n tải ưUng >:t1
. Phụ bếp, chế biến th=c phem, phụ @hác tại @hách >ạn, nhà hàng+
CH N>?@ 888-
Chế biến mEn `n Ht7=c tiếp n"$ bếpJ tại các @hách >ạn, nhà hàng+
21 $QR >SP-
AH N>?@ 8-
. ;i nlt, t, mà$ t7'ng >ản ?$"t phim h'ạt hdnh1
. Aả' #$ản, t$ >ca phim1
. Ngành in) gàm >ách th5 c,ng, #$a% l,, ếm gi"%, v2n ch$%Bn, Eng gEi, má%
d“ gi"%, ục 7`ng cưa, b"m, phơi gi"% ốp ?lt, in lư-i, mài bản @”m, ?a% nghi^n m=c
in1 mài da' b•ng má%1
. mn >ang b`ng1
. …àn d=ng t7iBn l]m, #$ảng cá'+
"H N>?@ 88-
. Pha mà$1 pha chế mà$ t7'ng >ản ?$"t phim h'ạt hdnh1
. Ff th$2t chiế$ phim1 @f th$2t tiếng1 @f th$2t t7ưUng #$a%1 @f th$2t ánh >áng,
bối cảnh1
. Fh:c bản in t7anh d<n gian1
. mn t7anh th5 c,ng, t7anh d<n gian1
. gàm vEc và >ơn >'n thiếp vàng1
. L2n hành thiết b& iện ảnh1
. Phục vụ t7ưUng #$a%1
. xản ?$"t –a hát, b`ng t7:ng1
8
. Ngành in) x:p chP chd1 >:p chP iện tc, >ca bài1 i^$ @hiBn má% g"p, má%
b:t, má% và' bda và má% Eng >ách các l'ại1 i^$ @hiBn các l'ại má% in1 pha m=c in1
i^$ @hiBn má% da'1 bdnh bản1 má% lIdơtXp1 @iBm t7a ch"t lư8ng >ản phem1 v2n hành
má% láng bEng1
. xản ?$"t các phV i4$ @im l'ại1
. g:p 7áp nhạc cụ+
CH N>?@ 888-
. Chạm ục tư8ng g“, á và @iến t7_c c01
. N^ Hng']J @iến t7_c c01
. Ngành in) Phơi bản in ốp ?lt1 chế tạ' @h$,n in ống (ng1 v2n hành má% in
—l4?,1 phơi bản in —l4?,1 ph<n mà$ iện tc1 i^$ @hiBn má% in ốp ?lt K m6$ t7G l4n,
má% in c$ốn, má% in ống (ng, _c chP chd và 0 bản chd+
21 =TUK V>W@-
AH N>?@ 8-
. Lệ >inh c,ng nghiệp, phục vụ, gia' nh2n+
"H N>?@ 88-
. kca t$\p, 7ca chai, 7ca ve% ống1
. 5 ống, c:t ống, ?c l\ ba' bd, h"p tiệt t7Vng1
. x'i th$ốc, in t74n ống th$ốc, in nang, Eng gEi thành phem1
. L2n hành thiết b& ?`ng+
CH N>?@ 888-
. ba%, 7<% ng$%4n liệ$1 pha chế th$ốc ti4m, th$ốc vi4n, th$ốc m˜, th$ốc nư-c,
th$ốc dạng @Im1
. ;Eng hàn th$ốc ti4m1 d2p th$ốc vi4n, ba' vi4n1 Eng th$ốc và' nang1 lp vt1
. L2n hành má% ?c l\ nư-c v, @h'áng và nư-c c"t1
. Chiết ?$"t ca' dư8c liệ$1 n"$ ca'1
. Chiết ?$"t h'á th=c v2t1
. Aán t0ng h8p và t0ng h8p ng$%4n liệ$ h'á dư8c1
. xản ?$"t ng$%4n liệ$ làm th$ốc @háng >inh1
. xản ?$"t vac?in+
41 C>X Y.XR IZ@ B[R-
AH N>?@ 8-
. Chế biến d6$ thả' m!c1
. /7ang t7X b^ m[t g“+
"H N>?@ 88-
. xản ?$"t cEt lp1
9
. xản ?$"t hàng m<%, t7I, t7_c1
. Chế biến cánh @iến Z+
CH N>?@ 888-
. xản ?$"t ván d`m, ván >8i, g“ dán1
. Cưa ?W má%, m!c má%1
. xản ?$"t @I' dán g“1
. u!c ta%1
. Chạm @hảm, @h:c g“1
. Hàn, mài, >ca chPa lư˜i cưa+
51 C\R] ^_`R> a\ ^>J-
AH N>?@ 8-
. q$ản l\, bả' dư˜ng các c,ng t7dnh c"p nư-c1
. …$% t$ mương, >,ng th'át nư-c1
. q$ản l\ c,ng vi4n1
. Dhi >ố (ng h( và th$ ti^n nư-c+
"H N>?@ 88-
. Aả' #$ản, phát t7iBn c<% ?anh1
. q$ản l\ vưUn th_1
. q$ản l\ hệ thống On chiế$ >áng c,ng c!ng1
. Nạ' vlt mương, >,ng th'át nư-c1
. Nạ' vlt cống ngang1 th$ g'm "t1 th$ g'm 7ác Ht7N v-t 7ác t74n @4nh và vIn
@4nhJ1
. L2n hành hệ thống ch$%4n dVng ce$ n<ng 7ác, "t1
. N$,i chim, cá cảnh1 ươm t7(ng c<%+
CJ NhEm mmm)
. Nạ' vlt cống ng6m1
. /h$ g'm ph<n1
. N$,i và th$6n h'á th_ dP1
. b<% [t và >ca chPa cống ng6m1
. q$lt d9n nhà vệ >inh c,ng c!ng1
. xan l"p b]i 7ác1
. L-t 7ác t74n @4nh và vIn @4nh1
. Chế biến ph<n, 7ác1
. bc l\ 7ác >inh h'ạt, ?c l\ ch"t thải % tế, ch"t thải c,ng nghiệp1
10
. C,ng nh<n mai táng, iện táng1
. Ch[t hạ c<% t7'ng thành phố+
31 Cb O>c! a.AR! a.AR ^d - ^.R >eK-
AH N>?@ 8-
. Cưa @im l'ại1
. /h5 @h'1 la' !ng ph0 th,ng1
. Di[t #$6n á' bả' h! la' !ng, giW1
. Fim @hX d<n dụng1
. L2n hành má% bơm nư-c cE c,ng >$"t dư-i p+YYYm
C
nh1
. /7=c t7ạm iện1
. FiBm t7a, @iBm &nh, hiệ$ chtnh, t7I' thá' c,ng tơ1 ghi cht >ố, th$ ti^n iện1
. q$ản l\, v2n hành ưUng d<% và t7ạm biến áp ≤ CR Fv1
. xca chPa iện d<n dụng1
. gàm m$i, ệm, bạt , t,1
. L2n ch$%Bn n!i b!, vệ >inh c,ng nghiệp1
. q$"n m, tơ+
"H N>?@ 88-
. q$"n !ng cơ1
. uài1 mài @h, @im l'ại1
. /h5 @h' h'á ch"t1
. g:p 7áp1 lp nh=a1
. Fl' t7$ng, @l' nhZ d<% @im l'ại1 ?':n d<% nhZ1
. Diáp gi"% d<% mang iện tN1 >ang, ánh c$!n và ba' gEi d<% iện1
. g:p 7áp @hX cụ iện1
. xca @h$,n @l' d<%, @h$,n lp, @h$,n b9c d<%, @h$,n t7áng mIn1
. /iện, pha%, bà', d'a, mài bEng, ánh bEng, mài >:c1
. Dia c,ng bánh 7`ng, ng$!i, gQ, hàn iện, hàn hơi1
. ;i^$ @hiBn c6n t7ục iện bánh lốp, bánh ?Xch1
. xca chPa dụng cụ ga tà$1
. L2n hành má% nln @hX, má% diI™Il1
. xca chPa , t,1
. u!c mh$, mạ iện1
. xca chPa cơ1 >ca chPa iện1 >ca chPa, l:p [t ống nư-c1
. Fh'an, ?9c, mài 7In, vạch d"$, >ơn, n^, t$ốt l“1
11
. lp ph,i, pha t7!n, d2p, c:t >:t1
. ;_c mh$ chả%, bơm d6$ m˜, >àng cát, lái c6$ t7ục1
. FiBm t7a ch"t lư8ng >ản phem1
. xca chPa ưUng d<% ca' thế cE iện áp š < CR Fv H@h,ng mang iệnJ1
. q$ản l\, v2n hành ưUng d<% ca' thế cE iện áp tN SS Fv ến dư-i RYY Fv1
. g:p 7áp, c<n chtnh, v2n hành thiết b& iện tc, tin h9c1
. xản ?$"t linh @iện iện tc, >ca chPa thiết b& iện tc tin h9c1
. xca chPa, chế tạ' má% và thiết b& mZ1
. L2n hành má% bơm th$s l8i cE c,ng >$"t tN p+YYYm
C
nh t7G l4n1
. Chế tạ' tụ iện1
. xca chPa) Lan hơi1 @iBm nhiệt1 b`ng tải than1 bả' ,n lQ hơi1 t$7binI nư-c1
iện t7'ng nhà má% iện1 má% diI™Il1 má% nln @hX1 thiết b& t7ạm biến thế1 :c #$i
t7'ng hang h6m1
. /hX nghiệm) /hiết b& iện1 iện ca' áp1 h'á1
. Hiệ$ chtnh) gQ hơi1 thiết b& th$s l=c1 t$7binI nư-c1
. PhEng nạp :c #$i t7'ng hang h6m1
. Hàn mài cánh hư-ng nư-c, cánh t$7binI nư-c1
. Lệ >inh c,ng nghiệp Ht7'ng các nhà má% iện1 t7ạm biến áp RYY FvJ1
. gái c6n t7ục CRY t"n t7'ng h6m nhà má% th$s iện1
. Fh'an ph$n b4 t,ng b•ng má% nln @hX c6m ta% Hng'ài hang h6mJ1
. g9c d6$ má% biến thế t7'ng hang h6m1
. xản ?$"t) /hiết b& iện1 hQm c,ng tơ v2t liệ$ c'p'>itI1 v2t liệ$ cách iện1
. L2n hành má% bện cáp nh,m1 má% _c c!t iện b4 t,ng l% t<m1
. xca chPa, >"% má% biến áp cE c,ng >$"t tN 3YY FLj t7G l4n1
. ;&a ch"t #$an t7:c &a hdnh+
CH N>?@ 888-
. kOn b_a l-n, làm >ạch v2t _c1 nhiệt l$%ện @im l'ại1
. xơn t7'ng b$(ng @Xn1 hàn t7'ng b$(ng @Xn1
. xca chPa cơ @hX iện tại mZ1 >ca chPa má% ?_c1 >ca chPa , t, mZ, má%
@h'an ?'a% c6$, má% gạt, các má% >àng t$%Bn1
. Nạp :c #$%1 >ca chPa On lQ1
. xca chPa 6$ t6$ h'ả và t'a ?I1
. ;i^$ @hiBn c6n t7ục ch<n ế1
. xca chPa cơ, iện t7'ng các nhà má% h'á ch"t1
. xca chPa t6$ biBn, t6$ >,ng1
12
. /án inh c6$, t6$, má% ba%1
. ;Eng t6$ và phương tiện v2n tải th$s1
. xca chPa) gQ hơi t7'ng nhà má% nhiệt iện1 thiết b& iện1 thiết b& th$s l=c,
thiết b& chXnh má%, thiết b& t7'ng nhà má% iện1 t$7binI @hX1 thiết b& cơ @hX th$s l=c
cca nh2n nư-c, cca 2p t7àn1 má% bơm nư-c nhà má% th$s iện1 c6n t7ục t7'ng h6m
má% phát iện1 hệ thống th,ng giE t7'ng h6m nhà má% th$s iện1 cáp th,ng tin, cáp
l=c t7'ng hang h6m1
. Hiệ$ chtnh thiết b& iện1
. /= !ng iện và nhiệt t7'ng các nhà má% iện1
. L2n hành) C6n t7ục t7'ng h6m má% phát iện1 hệ thống th,ng giE t7'ng h6m
nhà má% th$s iện1
. Cạ' 7t, >ơn, ph$n cát te% 7t t7'ng thVng @Xn và t7'ng hang h6m1
. Fh'an ph$n b4 t,ng t7'ng hang h6m1
. FiBm t7a @im l'ại b•ng #$ang ph0, >i4$ <m1
. q$ản l\, v2n hành ưUng d<% RYY Fv1
. xca chPa) ;ưUng d<% ca' thế ang mang iện1 ưUng d<% SS Fv t7G l4n
H@h,ng mang iệnJ1
. N"$, t7!n tem, lp nh=a ba@IlitI1
. xơn, hàn t7'ng nhà má% h'á ch"t1
. /= !ng iện và nhiệt iện t7'ng nhà má% h'á ch"t1
. C,ng nh<n h'á G các nhà má% iện+
41 <f ^>0g^ M.hR ^>\R]-
AH N>?@ 8-
. L2n hành, bả' dư˜ng, >ca chPa thiết b& viba anal'g1
. L2n hành, bả' dư˜ng, >ca chPa má% th$ phát L/;1
. L2n hành, bả' dư˜ng, >ca chPa má% tải ba1
. L2n hành, bả' dư˜ng, >ca chPa ưUng th$4 ba'1
. L2n hành, bả' dư˜ng thiết b& ng$(n, thiết b& 6$ c$ối+
"H N>?@ 88-
. L2n hành, bả' dư˜ng má% phát hdnh1
. L2n hành, bả' dư˜ng má% phát thanh1
. L2n hành, bả' dư˜ng t0ng ài #$ang1
. L2n hành, bả' dư˜ng t0ng ài iện tc1
. L2n hành, bả' dư˜ng thiết b& viba >ố1
. L2n hành, bả' dư˜ng thiết b& th,ng tin vệ tinh1
13
. Aả' dư˜ng, >ca chPa cáp >8i #$ang1
. Aả' dư˜ng, >ca chPa cáp @im l'ại1
. Aả' dư˜ng, >ca chPa cáp biBn1
. L2n hành, bả' dư˜ng thiết b& iện tc, tin h9c+
51 ;Zi LjR] Kb Y[Rk Mg^ I.A0 lZi LjR]! BmR> Bn! ^>0o ^.R>-
5111 ;Zi LjR] Kb Y[R-
AH N>?@ 8 -
. u!c, n^, >:t1
. g:p ghlp c"$ @iện1 thX nghiệm hiện t7ưUng1
. xơn v,i và c:t l:p @Xnh1
. A4 t,ng1
. …$% t$, bả' dư˜ng ưUng b`ng ><n ba%1
. xca chPa cơ @hX tại hiện t7ưUng1
. C,ng việc th5 c,ng @hác+
"H N>?@ 88-
. L2n hành các l'ại má% ?<% d=ng1
. Fhả' >át, ' ạc ?<% d=ng1
. g:p [t má% mEc, thiết b&, ưUng ống1
. Aả' dư˜ng má% thi c,ng1
. b<% d=ng ưUng gia' th,ng1
. g:p [t t$7binI cE c,ng >$"t < 3R u›1
. Dác ch:n ưUng ngang, gác ch:n c6$ ch$ng th$!c ngành ưUng >:t1
. q$ản l\, >ca chPa thưUng ?$%4n ưUng b!, ưUng >:t, ưUng th$s n!i &a1
. /$6n ưUng, t$6n c6$, t$6n h6m ưUng >:t, ưUng b!1
. Fl' phà, l:p c6$ pha' th5 c,ng+
CH N>?@ 888-
. b<% l:p ưUng d<% iện ca' thế1
. b<% l:p thiết b& t7ạm biến áp1
. b<% l:p c6$1
. b<% l:p c,ng t7dnh th$s1
. b<% d=ng ưUng b`ng ><n ba%1
. C,ng nh<n &a v2t l\1
. g:p [t t$7binI cE c,ng >$"t > š 3R u›1
. b<% d=ng c,ng t7dnh ng6m1
14
. b<% d=ng c,ng t7dnh ng'ài biBn1
. b<% d=ng c,ng t7dnh th$s iện, c,ng t7dnh 6$ mối th$s l8i1
. ;ại t$, làm m-i ưUng >:t+
5121 $g^ I.A0 lZi LjR]-
AH N>?@ 8-
. Fhai thác cát >Zi1 bả' dư˜ng v2t liệ$ ?<% d=ng1
. xản ?$"t ?i m`ng)
œ xản ?$"t vZ ba' ?i m`ng b•ng gi"% g7at1
œ Lệ >inh c,ng nghiệp và các l'ại la' !ng ph0 th,ng @hác1
œ g"% mh$, v2n hành má% bơm nư-c t7'ng nhà má%1
œ /h5 @h' v2t tư, thiết b& phụ tVng+
"H N>?@ 88-
. xản ?$"t gạch, ngEi "t >lt n$ng1
. xản ?$"t á ba, á d`m1
. xản ?$"t c"$ @iện b4 t,ng _c >•n1
. /hX nghiệm v2t liệ$ ?<% d=ng1
. xản ?$"t t"m an cách nhiệt tN >8i ba™an1
. xản ?$"t á ng$%4n liệ$ ba™an1
. xản ?$"t matic1
. xản ?$"t ?i m`ng) Lệ >inh c,ng nghiệp t7'ng ph<n ?ưGng >ản ?$"t chXnh1
>ca chPa cơ @hX, iện t7'ng nhà má%1 ph<n tXch thX nghiệm t7'ng >ản ?$"t ?i m`ng1
v2n hành thiết b& ?$"t ?i m`ng, clin@I71 v2n hành hệ thống các thiết b& v2n ch$%Bn1
v2n hành t7$ng t<m cụm1 >ản ?$"t vPa ?<% d=ng, cát dVng thX nghiệm v2t liệ$ ?<%
d=ng1 ?<% vá lQ n$ng1 >ản ?$"t vZ ba' ?i m`ng b•ng ba' bd PP, Pž+
CH N>?@ 888-
. xản ?$"t á h!c1
. xản ?$"t á ốp lát1
. xản ?$"t t"m l8p1
. xản ?$"t t"m panIn cách nhiệt1
. xản ?$"t @h$,n m!c mh$1
. ;Mng lQ n"$ chả% á ba™an và tạ' >8i >i4$ mảnh HAŠCjNJ1
. xca chPa lQ n"$ chả% á ba™an và các má% dệt t"m an tN >8i ba™an1
. xản ?$"t ?i m`ng) L2n hành hệ thống l9c bụi, ph<n l%, b`ng c<n &nh lư8ng1
v2n hành c6$ t7ục @h' ng$%4n liệ$, c6n t7ục ch<n ế, c6$ 7ải, má% cà', má% ánh
ống1 v2n hành hệ thống bơm v2n ch$%Bn b!t liệ$, ?i m`ng1 v2n hành hệ thống má%
15
nghi^n bi1 v2n hành thiết b& c"p liệ$1 v2n hành t7$ng t<m nhà má%1 v2n hành má%
>"%, lQ n$ng, tháp i^$ h'à, t7a' 0i nhiệt, b$(ng ốt can?inơ, thiết b& làm ng$!i
clin@I71 v2n hành má% nln @hX cụm1 v2n hành má% 7ơnghIn HqCbJ1 v2n hành má%
Eng ba' ?i m`ng1
. N$ng v,i c,ng nghiệp+
5121 SmR> Bn! ^>0o ^.R>-
AH N>?@ 8-
. L” >ản phem >M, gốm1
. mn, d"$, ^ can t74n m[t >ản phem1
. ;Eng gEi >ành, >M, gốm1
. L2n hành t7ạm ,.?% t7'ng >ản ?$"t bEng On iện1
. ;ệm a.mi.`ng t7'ng >ản ?$"t phXch nư-c nEng lạnh1
. ;Eng gEi >ản phem+
"H N>?@ 88-
. L2n ch$%Bn ng$%4n liệ$ tại nơi làm việc1
. /ạ' hdnh @h$,n c'n t7'ng >ản ?$"t >M, gốm1
. b<% >M cách iện l'ại nhZ1
. xca, l2t @h$,n >M cách iện l'ại nhZ1
. ;0 7Et >ản phem >M l'ại nhZ1
. xca l2t @h$,n >M, gốm d<n dụng1
. /7áng mIn >M gốm1
. D:n, 7áp >ản phem >M gốm1
. xản ?$"t gi"% h'a, mà$ in ch' >M, gốm1
. ;Eng gEi >ản phem1
. Ch2p bdnh phXch, bốc d˜ bdnh phXch1
. DiP @h$,n, >ca @h$,n th$s tinh1
. 5 bán thành phem lQ h"p th$s tinh1
. FiBm t7a bán thành phem th$s tinh1
. Pha chế t7áng b!t h$Ÿnh #$ang1 làm l'a, làm tụ On1
. Hàn iện c=c d<% dhn bEng On1
. Ch`ng tEc, gia c,ng h'á ch"t >ản phem bEng On1
. C:t vZ, vXt miệng bEng On1
. k_t @hX, g:n 6$ bEng On1
. /h,ng iện, ốt On thc >áng1
16
. L2n hành lQ a7g,ng1
. /h$ h(i, i^$ chế ni.t.7at bạc t7'ng >ản ?$"t phXch nư-c1
. C:t c0, c:t á% bdnh phXch1
. Nạp d$ng d&ch t7áng bạc1
. k_t @hX phXch1
. x"%, 5 7$!t phXch1
. FiBm t7a 7$!t phXch1
. Phụ @l' á%, phụ vXt miệng phXch+
CH N>?@ 888-
. L2n hành má% nghi^n >a.mốt, thạch ca', thạch anh, t7ưUng thạch, h'ạt
thạch+++ /7'ng >ản ?$"t gốm >M1
. g9c, lp ca' lanh1
. L2n hành má% nghi^n bi1
. lp tinh và l$%ện tinh ph,i liệ$1
. xản ?$"t @h$,n 6$1
. xản ?$"t @h$,n mh$1
. /ạ' hdnh ba' ch&$ lca1
. b<% thI' phương pháp dW' >M, gốm d<n dụng1
. b<% thI' phương pháp dW' >M cách iện l'ại l-n1
. xca >M cách iện l'ại l-n1
. g2t @h$,n >M cách iện l'ại l-n1
. /ạ' hdnh b•ng phương pháp 7Et >M l'ại l-n1
. L2n hành lQ @hX than1 hàn thiếc, chd1
. k_t @hX bEng On h$Ÿnh #$ang1
. LXt phXch nư-c nEng lạnh1
. bc l\, pha chế ng$%4n liệ$ n"$ th$s tinh1
. L2n hành má% l% t<m, t7áng bạc 7$!t phXch1
. bếp d˜ >ản phem >M, gốm 7a và' lQ1
. Fl', th0i, lp th$s tinh1
. C<n ng$%4n liệ$ c'n1
. C<n t7!n ng$%4n liệ$+
61 L0iAR O.@! >SP K>p^! aJq K>p^! aS arK Kb Y[R-
6111 L0iAR O.@-
AH N>?@ 8-
17
. /h5 @h' _c, l$%ện @im và la' !ng ph0 th,ng1
. Phụ cán thlp1 v2n ch$%Bn n!i b!1
. Aốc >:t, ch$en b& ng$%4n liệ$ ch' lQ1
. Phụ t78, phục vụ, vệ >inh c,ng nghiệp1
. L2n hành lQ hơi G các d'anh nghiệp c,ng nghiệp nh ốt lQ d6$+
"H N>?@ 88-
. /h`m tưUng lQ ca'1 ng$%4n liệ$ l$%ện thlp1 tha' tác >àn làm ng$!i1
. /inh chtnh thlp cán1 làm >ạch vả% cán1 cưa c:t thlp ng$!i1
. N:n thlp1 @l' d<% thlp1 7ca a.?Xt1 gia c,ng @h$,n1
. xàng than cốc, >ca chPa lQ l$%ện cốc1 >ca chPa lQ l$%ện @im1 c'i nư-c lQ
ca'1
. gái ?I c<n liệ$ lQ ca'1 tha' tác ài A, ài j l$%ện gang1
. gái má% cán thlp1 ?c l\ @h$%ết t2t thlp cán1
. H6m than l$%ện than cốc1 l9c, 7ca @hX than, v2n hành n(i hơi1
. uài c:t gạch ch&$ lca1 v2n hành b`ng tải1
. L2n hành ?I hMng, d˜ liệ$1 v2n hành t7ạm iện tN1
. Phối liệ$ thi4$ @ết1 v2n hành má% nghi^n1 v2n hành má% h_t giE1 bơm m˜,
bơm d6$1 bơm nư-c1
. ;i^$ chtnh van hơi nư-c1 ba' gEi >ản phem l$%ện @im1
. xca chPa các l'ại (ng h( ' t7'ng thiết b& l$%ện @im1
. FiBm t7a ch"t lư8ng >ản phem1
. L2n hành lQ hơi G các c,ng t% c,ng nghiệp nh ốt lQ than1
. …àn @h$,n @im l'ại ch' ?ưGng _c1
. x"% @h$,n, 7$!t _c @h$,n _c1
. L2n hành lQ t,i, 5 @im l'ại1
. Pha t7!n h“n h8p làm @h$,n _c1
. Hàn iện, hàn hơi1
. C:t iện, c:t hơi ph,i _c và phối liệ$ ch' lQ1
. gái c6n t7ục1
. xca chPa lQ t,i, 5, lQ ?"%1
. g"% mh$, ph<n tXch #$[ng và >ản phem @im l'ại1
. Ph<n tXch h“n h8p làm @h$,n _c1
. Fl' d<% l-n @im l'ại mà$1
. 5 (ng1 , ?i h'á @im l'ại mà$1
. b':n cáp1 t7áng mIn d<% iện tN HPL¡1 Pž¢1 Pr++J1 A9c nh=a d<% iện
HPLC1 Pž1 bgPž++n /7$ng thế, hạ thếnng6m, t7I'J1 lp nh=a+
18
CH N>?@ 888-
. Nhiệt l$%ện h8p @im b!t1
. Nạp liệ$ lQ iện, lQ b•ng1
. ;i^$ @hiBn má% thi4$ @ết1 #$[ng phản thi4$ @ết1
. /h$s l$%ện h8p @im b!t1
. /7=c lQ iện1
. ;2p cục thi4$ @ết, mạ @”m1
. N"$ gang, n"$ thlp G nhà má% cơ @hX1 n"$ l$%ện @im l'ại m6$1
. gàm >ạch v2t _c1 phá @h$,n, làm @h$,n1
. g$%ện ,l,mXt, l$%ện c' lanh ,ng1
. /ha' tác t7ư-c lQ ca'1 >àn _c gang lQ ca'1
. g$%ện gang lQ ca'1 _c thZi thlp, d˜ thZi thlp1
. /ha' tác cán thlp1 lQ n$ng thlp B cán1
. ;_c li4n tục gang, thlp1
. /ha' tác lQ giE nEng1 tha' tác lQ 5 thlp1
. g$%ện thlp lQ iện, lQ b•ng1 6m lQ iện, lQ b•ng1
. g$%ện h8p @im >:t H—I7, h8p @imJ1
. g$%ện gang lQ iện, h( iện c=c1
. ;Eng cca lQ l$%ện cốc1 i^$ @hiBn ?I tống cốc1
. ;i^$ @hiBn ?I 7Et than1
. ;i^$ @hiBn ?I ch[n cốc1
. ;i^$ @hiBn ?I d2p cốc1 b(n d2p cốc1
. ;i^$ nhiệt1
. L2n hành má% gia' h'án1
. Chưng d6$ cốc1
. …ệt lư-i thlp1 dệt @”m gai1
. …2p inh1 n"$ b!t @l' d<%1
. N"$ 7Et @im l'ại1
. N"$, _c, cán, lp @im l'ại mà$ và h8p @im1
. Nhiệt l$%ện @im l'ại, nạp liệ$ và v2n hành lQ mit?I, lQ ch$%Bn+
6121 HSP K>p^-
AH N>?@ 8-
. Phụ t78, phục vụ, vệ >inh c,ng nghiệp1
. /h8 @im h'àn Hchế tác vàng, bạc, hàng t7ang >McJ+
19
"H N>?@ 88-
. bc l\ ng$%4n liệ$ th$ốc b9c #$I hàn1
. L2n hành thiết b& >ản ?$"t >Pa v,i, b!t nh1
. Pha chế ?i, >áp, h( iện d&ch1
. DEi, #$"n cht c=c dương1
. L2n hành má% c:t, ch$ốt l£i #$I hàn1
. L2n hành thiết b& @h$"%, t7!n >ơn1
. L2n hành hệ thống thiết b& phối liệ$, tinh l$%ện d6$ m˜1
. L2n hành thiết b& >ản ?$"t @Im gi[t, @Im ánh 7`ng, ?à phQng bánh các l'ại1
. xản ?$"t m_t ng$%4n liệ$1
. L2n hành thiết b& t$%Bn t79ng l=c1
. L2n hành má% >inh @hX, nạp @hX C
3
H
3
1
. Chống `n mQn thiết b& h'á ch"t1
. g:p 7áp, h'àn chtnh các l'ại pin1
. L2n hành thiết b& ,ng lạnh, n(i hơi, má% nln @hX1
. L2n hành hệ thống nạp iện :c #$%1
. …2p mi (ng, la$, c:t, c[p, mạ, ánh bEng ống @im l'ại1
. L2n hành lQ >"%, ba' gEi #$I hàn iện1
. L2n hành thiết b& t7!n ư-t, lp bánh, lp #$I hàn iện1
. L2n hành thiết b& th$ h(i gl$cI7in1
. L2n hành thiết b& c, lại, c, [c phOn1
. xản ?$"t phOn @lp1
. L2n hành hệ thống thiết b& h'à tan, tinh chế nư-c m$ối1
. L2n hành hệ thống thiết b& >ản ?$"t ba' bd PP, Pž1
. /h5 @h' ng$%4n liệ$ và >ản phem h'á ch"t1
. xản ?$"t ™I'litI1
. Chế tác á #$\ và hàng mf nghệ+
CH N>?@ 888-
. L2n hành b`ng tải $74, b`ng tải lQ @hX than1
. L2n hành má% Eng ba' $74 và ph<n l<n1
. L2n hành má% nln @hX ng$%4n liệ$ ch' >ản ?$"t h'á ch"t1
. L2n hành má% bơm d$ng d&ch, @hX ốt, #$ạt t7'ng >ản ?$"t h'á ch"t1
. L2n hành má% thiết b& l9c bụi iện, l9c t_i1
. L2n hành tháp ph<n l% ,.?%1 nit7, và h%7,1
20
. Ph<n tXch h'á nghiệm, @iBm t7a ch"t lư8ng h'á ch"t1
. xản ?$"t các l'ại iện c=c1
. L2n hành má% chtnh lư$1
. C, [c d$ng d&ch >_t1 phối liệ$ t7Vng h8p PLC1
. L2n hành má% 2p, nghi^n, >"% #$[ng1 bán thành phem v' vi4n NPF1
. Nghi^n, n$ng g7aphXt1
. /7$ng h'à, ?$"t t'a ph<n bEn >$pI7 phốt phát1
. ba% t7!n than, v,i, "t On, Eng thVng "t On1
. L2n hành thiết b& iện giải >ản ?$"t ?_t1
. Phối liệ$ ca' >$, t7!n b!t PLC1
. Chế tạ' ống ?át gạ', ống h_t 3YC1
. L2n hành má% cán, t7áng vải mành, vải phin, vải PLC và c$ốn t"m ca' >$1
. lp ?$"t các m[t hàng ca' >$1
. ;:p vá lốp , . t,1
. Chế tạ' cốt hơi, cốt nư-c1
. xản ?$"t b`ng tải c,ng nghiệp, d<% c$7'a1
. Chế tạ' ca' >$ tái >inh1
. Phối liệ$ h'á ch"t ca' >$ >ống1
. Aốc ?ếp v2n ch$%Bn than In Hthan h'ạt tXnhJ1
. xản ?$"t vZ bdnh, n:m n_t :c #$% chd1
. xản ?$"t lá cách :c #$% chd1
. g:p 7áp, >ca chPa :c #$% chd1
. Phối liệ$ d6$, nh=a t7'ng c,ng nghệ >ản ?$"t >ơn1
. u$ối >ơn, pha m6$ >ơn, m=c in1
. L2n hành thiết b& nghi^n cán >ơn, m=c in, >ản ?$"t @I' >ơn, m=c in1
. Dia c,ng th$ốc b9c #$I hàn1
. Phối liệ$, v2n hành lQ >ản ?$"t phOn1
. L2n hành hệ thống thiết b& >ản ?$"t b!t gi[t t0ng h8p1
. L2n hành hệ thống thiết b& t$%Bn n0i1
. L2n hành hệ thống thiết b& >ản ?$"t ch"t phụ gia, th$ốc t7N ><$ vi >inh1
. gư$ h'á các >ản phem ca' >$1
. L2n hành thiết b& thành hdnh >`m, lốp các l'ại1
. L2n hành lQ >ản ?$"t than h'ạt tXnh1
. L2n hành hệ thống thiết b& >ản ?$"t th$ốc t$%Bn1
21
. C:t vải dán ống lốp má% ba%1
. L2n hành thiết b& >ản ?$"t tanh ,.t,, ?I má%, ?I ạp1
. L2n hành hệ thống thành hdnh >ản phem ca' >$1
. Chế tạ' các l'ại ống dhn, ống dt, lư$ h'á các phụ tVng má% b•ng ca' >$1
. L2n hành lQ @hX than t7'ng >ản ?$"t ph<n ạm H$74J1
. /inh chế @hX than1
. L2n hành thiết b& t0ng h8p am,niac HNH
C
J1
. L2n hành thiết b& t0ng h8p $741
. ;Eng bdnh các >ản phem h'á ch"t !c1
. L2n hành má% nln ca' áp t7'ng >ản ?$"t ph<n ạm H$74J1
. L2n hành má% nln @hX am,niac HNH
C
J1
. L2n hành hệ thống thiết b& cacb'nát h'á t7'ng >ản ?$"t >'a1
. L2n hành hệ thống thiết b& th$ h(i am,niac HNH
C
J1
. L2n hành hệ thống l9c, n$ng >'a1
. L2n hành hệ thống thiết b& c, [c, @ết tinh cl'7$a am'n HNH
K
ClJ
t7'ng >ản ?$"t cacb'nát nat7i HNa
3

C
J1
. L2n hành thiết b& >ản ?$"t cl'7$a am'n HNH
K
ClJ1
. L2n hành hệ thống thiết b& l9c, >"% các >ản phem !c hại1
. L2n hành thiết b& l$%ện H@Xn, hGJ ca' >$1
. L2n hành hệ thống thiết b& lư$ h'á ?`m, lốp các l'ại1
. L2n hành hệ thống thiết b& >ản ?$"t a?it nitơ7ic HHNŠ
C
J1 a?Xt cl'h%7ic
HHClJ1
. L2n hành hệ thống thiết b& >ản ?$"t th$ốc t7N ><$ và ch"t phụ gia1
. L2n hành lQ ốt p%7it, lư$ h$Ÿnh t7'ng >ản ?$"t a?it >$n—$a7ic HH
3

K
J1
. L2n hành hệ thống thiết b& >"%, h"p thụ a?it, pha chế a?it H
3

K
1
. L2n hành hệ thống thiết b& i^$ chế >$pI7 phốt phát1
. ;_c h8p @im chd, hàn l:p thành :c #$% chd1 l$%ện chd tái >inh1
. L2n hành lQ ca' >ản ?$"t ph<n l<n1
. xca chPa thVng iện giải t7'ng c,ng nghệ >ản ?$"t NaŠH H?_tJ1
. H'á thành lá c=c t7'ng >ản ?$"t :c #$% chd1
. xản ?$"t m!t >ố m$ối v, cơ [c biệt Na
C

K
, Na
3
xi¡
S
, Na¡+++1
. L2n hành hệ thống thiết b& >ản ?$"t cl'7át@ali HFClŠ
C
J1
. L2n hành thiết b& >"% @hX cl' HCl
3
J1
. L2n hành hệ thống thiết b& ch$%Bn h'á CŠ HŠ?%t cacb'nJ1
22
. L2n hành má% tiếp ?_c ch$%Bn h'á @hX xŠ
3
H>$n—$7ơJ thành @hX xŠ
C
H>$n—$a7icJ t7'ng c,ng nghệ >ản ?$"t a?it >$n—$a7ic1
. L2n hành hệ thống >ản ?$"t >ưUn c=c :c #$% chd1
. Phối liệ$ các ch"t t7'ng >ản ?$"t iện c=c1
. L2n hành lQ n$ng >ản ?$"t "t On1
. Nghi^n b!t chd, t7át ca' lá c=c :c #$% chd1
. /ạ' hạt nh=a PLC1 >ản ?$"t @I' dán PLC1
. xản ?$"t các >ản phem h'á ch"t t0ng h8p b•ng c'p'>itI t7'ng Eng >ca tà$
th$%^n+
6121 ĐJq K>p^-
AH N>?@ 8-
. Phụ t78, phục vụ, vệ >inh c,ng nghiệp1
. gàm ưUng, >ca ưUng &a ch"t1 làm n^n @h'an, làm c6$ cống &a ch"t+
"H N>?@ 88-
. g! t7dnh tdm @iếm, t7:c &a, &a v2t l\1
. uài á th5 c,ng, cơ gi-i1 mài lát mZng1
. ;à' hà', hố &a ch"t1
. ;]i mh$ t79ng >a1 gi] mh$1
. Fh'an ta% &a ch"t+
CH N>?@ 888-
. Fh'an má% &a ch"t1
. b<% l:p tháp @h'an &a ch"t1
. xản ?$"t d$ng d&ch @h'an1
. xca chPa, v2n hành thiết b& phục vụ @h'an1
. ;à' giếng &a ch"t1
. ;à' lQ ngang1
. ;à' lQ thư8ng1 lQ dư-i giếng1
. ;à' giếng dư-i lQ+
6141 ĐS arK Y[R as-
AH N>?@ 8-
. /`ng d6% iBm @hống chế t74n ảnh1
. ;' v” &a hdnh b•ng ảnh Ht7'ng nhàJ1
. mn, chụp, n:n, c:t, dán ảnh1
. Ai4n v” bản (1 >ca chPa má% t7:c &a1 >ản ?$"t dụng cụ t7:c &a1
23
. /Xnh t'án t7:c &a cơ bản+
"H N>?@ 88-
. …=ng c!t ti4$, ch,n mốc tam giác và ưUng ch$%^n1
. Ch9n iBm tam giác và ưUng ch$%^n1
. ;' ng:m, ghi >0 tam giác và ưUng ch$%^n1
. Ch9n iBm ch,n mốc th$s ch$en1
. ;' ng:m ghi >0 th$s ch$en1
. ;' thi4n v`n1 ' t79ng l=c1
. ;' @h'ảng cách b•ng phương pháp v2t l\1
. ;' v” chi tiết b•ng ảnh1
. ;' @hống chế ảnh1
. ;' v” &a hdnh b•ng ảnh Hng'ài t7UiJ+
24
101 <>q. ^>PK @t Iu ^>.vR-
AH N>?@ 8-
Các c,ng việc th5 c,ng) >àng, c$ốc, >ca chPa ưUng mZ, FCx ng'ài t7Ui, v6n
á t74n b`ng ch$%^n, thá' máng+++
"H N>?@ 88-
. L2n hành má% @h'an d2p cáp, má% ?_c < Km
C
ng6$, má% gạt < *pY CL1
. L2n hành má% >àng t$%Bn1
. N0 mdn l! thi4n1
. L2n hành má% bốc, 7Et, ánh ống, ch$%Bn tải than, c6n t7ục cảng, lái c6n ce$ <
3R t"n1
. L2n hành các l'ại thiết b& l! thi4n) /7ạm iện, chtnh lư$, bơm, tUi, #$ạt giE,
#$ang l2t+++1
. L2n hành má% @h'an ta%+
CH N>?@ 888-
. L2n hành má% @h'an ?'a% c6$, má% ?_c > š Km
C
ng6$, má% gạt > š *pY CL1
. gái ce$ > š 3R t"n+
111 8R ^./R-
AH N>?@ 8-
. Chụp ảnh, in >ố ph¤ng1
. L2n hành má% in mà$1
. Phơi bản+
"H N>?@ 88-
. mn ph51
. mn >in$ltan, in tagli'1
. L2n hành má% c:t, ếm, Eng gEi gi"% bạc1
. mn >ố vQng1
. uạ bản in tagli'1 >ản ?$"t bản in >im$tal chế tạ' l, >áp l,ng1 ?c l\ nư-c thải1
. Dia c,ng và h'àn chtnh bản mạ+
*3+ Chtnh hdnh)
. xản ?$"t ch<n ta% giả b•ng g“ b9c nh=a, b•ng nh=a, b•ng nh,m1
. xản ?$"t np chtnh hdnh1
. ;Eng gi6% chtnh hdnh1
. A`ng a+
25
j+3+ /HjND g¥}ND S A‚C
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
NgànhnNhEm ngành
A2cnHệ >ố, mMc lương
m
mm mmm mL
L
Lm
*+ Chế biến lương th=c, th=c phem
N>?@ 8
- HA BC *,KR *,TK 3,Yo 3,RY C,YY C,SY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK K3Y,R RYK,S SYS,* T3R,Y pTY,Y *YKK,Y
N>?@ 88
- HA BC *,RR *,pR 3,33 3,SR C,*p C,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo,R RCS,R SKC,p TSp,R o33,3 **Y3,Y
N>?@ 888
- HA BC *,ST 3,Y* 3,K3 3,oY C,Ko K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C Rp3,o TY*,p pK*,Y *Y*3,* *3*p,Y
3+ …ệt, th$!c da, giả da, gi"%, ma%
N>?@ 8
. Hệ >ố *,RR *,pR 3,33 3,SR C,*p C,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo,R RCS,R SKC,p TSp,R o33,3 **Y3,Y
N>?@ 88
- HA BC *,ST 3,Y* 3,K3 3,oY C,Ko K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C Rp3,o TY*,p pK*,Y *Y*3,* *3*p,Y
N>?@ 888
- HA BC *,Tp 3,*C 3,RS C,YS C,ST K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R*S,3 S*T,T TK3,K ppT,K *YSK,C *3TS,Y
C+ N,ng nghiệp, th$s l8i1 th$s >ản
N>?@ 8
26
- HA BC *,RR *,pR 3,33 3,SR C,*p C,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo,R RCS,R SKC,p TSp,R o33,3 **Y3,Y
N>?@ 88
- HA BC *,ST 3,Y* 3,K3 3,oY C,Ko K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C Rp3,o TY*,p pK*,Y *Y*3,* *3*p,Y
N>?@ 888
- HA BC *,Tp 3,*C 3,RS C,YS C,ST K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R*S,3 S*T,T TK3,K ppT,K *YSK,C *3TS,Y
K+ g<m nghiệp
N>?@ 8
- HA BC *,ST 3,Y* 3,K3 3,oY C,Ko K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C Rp3,o TY*,p pK*,Y *Y*3,* *3*p,Y
N>?@ 88
- HA BC *,Tp 3,*C 3,RS C,YS C,ST K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R*S,3 S*T,T TK3,K ppT,K *YSK,C *3TS,Y
N>?@ 888
- HA BC *,oR 3,CK 3,p3 C,Co K,YT K,oY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RSR,R STp,S p*T,p opC,* **pY,C *K3*,Y
R+ b¦ND …§r
N>?@ 8
- HA BC *,ST 3,Y* 3,K3 3,oY C,Ko K,3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KpK,C Rp3,o TY*,p pK*,Y *Y*3,* *3*p,Y
N>?@ 88
- HA BC *,pR 3,3K 3,T* C,3p C,oT K,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RCS,R SKo,S TpR,o oR*,3 **R*,C *Co3,Y
S+ …§r FHÍ
N>?@ 8
27
- HA BC *,Tp 3,*C 3,RS C,YS C,ST K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R*S,3 S*T,T TK3,K ppT,K *YSK,C *3TS,Y
N>?@ 88
- HA BC *,pR 3,3K 3,T* C,3p C,oT K,pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RCS,R SKo,S TpR,o oR*,3 **R*,C *Co3,Y
N>?@ 888
- HA BC 3,YR 3,Kp 3,oo C,S3 K,CT R,3p
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK,R T*o,3 pST,* *YKo,p *3ST,C *RC*,3
T+ FHjm /H‹C uŽ H§u g¨
- HA BC 3,YR 3,Kp 3,oo C,S3 K,CT R,3p
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK,R T*o,3 pST,* *YKo,p *3ST,C *RC*,3
28
ĐỐ8 TƯDNG ÁP ='NG THANG LƯNG 3 "FC G A1 2H -
11 C>X Y.XR ITbR] ^>jK! ^>jK V>W@-
AH N>?@ 8-
. xản ?$"t 7ư8$, bia, nư-c giải @hát)
œ ;e% @lt bia, nư-c giải @hát t7'ng d<% ch$%^n >ản ?$"t1
œ u_c nh=a, dán n_t, dán h!p, c:t li.I, cưa, c:t nh]n, Eng, d2p n_t chai1
œ Dia' nh2n >ản phem1
œ xản ?$"t cà ph4 h'à tan+
. Chế biến và >ản ?$"t th$ốc lá)
œ L2n ch$%Bn th$ốc lá ba' t7'ng d<% ch$%^n >ản ?$"t1
œ ;Eng @iện, Eng thVng, ?ếp l, th$ốc lá1
œ FiBm t7a ch"t lư8ng th$ốc lá ba', t_t, @iện, hQm1
œ Dia' nh2n, v2n ch$%Bn th$ốc lá ba' các l'ại t7'ng @h' thành phem+
. Chế biến và >ản ?$"t ưUng, >Pa, bánh @')
œ ;i^$ @hiBn ?I n<ng b!t t7'ng >ản ?$"t >Pa1
œ ;i^$ @hiBn má% ghlp mX h!p >Pa1
œ L2n hành má% dán nh]n và ?ếp >ản phem và' thVng1
œ Ph<n l'ại bánh @', chtnh l\ gi"% tinh b!t, Eng t_i1
œ Chế biến >ản phem 'ng+
. Chế biến lương th=c, th=c phem cQn lại)
œ ;Eng gEi >ản phem, dán hQm =ng md1
œ xản ?$"t md >8i, miến, b_n @h,, bánh phG @h,, bánh ph(ng t,m+++1
œ xản ?$"t b!t canh, nư-c ch"m1
œ bc l\ @I' p7'tIin1
œ xản ?$"t >Pa 2$ nành, @Im >Pa tươi, >Pa ch$a1
œ xản ?$"t ba' bd1
œ Aả' #$ản lương th=c, th=c phem1
œ Ch$en b& ng$%4n liệ$ >ản ?$"t ( h!p+
"H N>?@ 88-
. xản ?$"t 7ư8$, bia, nư-c giải @hát)
œ ;$n h'a, n"$, l9c mạch nha1
œ ba% gạ', ?a% malt, ?a% >:n, n"$, chiết bia 7ư8$1
œ Lệ >inh c,ng nghiệp1
œ L2n hành má% 7ca chai, má% thanh t7Vng, má% dán nh]n1
29
œ q$a% á, ce$ thVng, 7ca thVng bia bốc1
œ C:t t,n, !t d2p n_t, Eng @lt g“1
œ C<n 'ng, v2n ch$%Bn ng$%4n liệ$1
œ ;ưUng h'á, l4n mIn, n"$, 5, c"t, ph<n tXch c(n 7ư8$1
œ Chưng c"t hương liệ$1
œ kang, t7Xch l%, >"% ph$n cà ph4 h'à tan1
œ AZ chai, bZ l'n, gạt l'n, ch9n vZ chai, hạ vZ1
œ x'i vZ chai, >'i bia lạnh, >'i chai thành phem1
œ kca thVng @Ig1
œ ;Eng ai @lt 7ư8$, Eng chai1
œ xản ?$"t h!p catt'n =ng thành phem1
œ L2n ch$%Bn n!i b!1
œ Lệ >inh m,i t7ưUng1
œ L2n hành thiết b& chưng c"t c(n1
œ Aốc ?ếp th5 c,ng thVng, @lt t7'ng >ản ?$"t1
œ Aốc 6$ g'Qng, c$ối g'Qng1
œ Aốc bia, 7ư8$ bàn t7Qn1
œ L2n hành thiết b& t7'ng d<% t7$%^n n"$, l9c, chiết bia 7ư8$ nư-c giải @hát1
œ L2n hành má% g:p @lt @hZi @ệ1
œ L2n hành hệ thống ?c l\ nư-c1 v2n hành má% ?iết n_t1
œ L2n hành, >ca chPa má% nln @hX lạnh1
œ L2n hành, >ca chPa thiết b& th$ h(i @hX CŠ
3
, nạp và bả' #$ản bdnh chMa CŠ
3
1
v2n hành n(i hơi ốt d6$+
. Chế biến và >ản ?$"t th$ốc lá)
œ Ph<n tXch, i^$ chtnh, 7i tơi, ?l mốc, ph<n l% lá th$ốc1
œ Dia' nh2n bốc ?ếp bán thành phem1
œ Aốc lá th$ốc và v2n hành các l'ại má%) d&$, thái, h"p, >"% >8i, 2p c$!ng, h_t
>8i1
œ Pha chế hương liệ$1
œ Lệ >inh c,ng nghiệp1
œ AZ >8i và v2n hành má% c$ốn iế$1
œ AE th$ốc iế$, ch$%Bn 6$ l9c và' @ha%1
œ Ph<n l'ại th$ốc iế$, th$ốc gam, th$ốc vụn+++1
30
œ L2n hành lQ >"% iế$, má% i^$ tiết, má% h_t bụi1
œ ba% b!t n"$ h(1
œ FiBm t7a ch"t lư8ng lá th$ốc và th$ốc iế$1
œ L2n hành má% Eng ba', má% Eng gi"% bEng @Xnh1
œ Aa' gEi th$ốc1
œ ki, v$ốt, ?ln gi"% và ba' gEi th$ốc vụn+
. Chế biến và >ản ?$"t ưUng, >Pa, bánh @')
œ Pha t7!n ng$%4n liệ$, n"$ và v2n hành thiết b& tạ' >Pa1
œ L2n hành thiết b& Eng, dán nh]n h!p >Pa1
œ xản ?$"t >Pa tươi thanh t7Vng1
œ ;i^$ @hiBn thiết b& ?a%, t7!n ưUng >Pa @h,1
œ ;i^$ @hiBn thiết b&) H'à, h<m, bơm >"%, 7Et bơ >Pa1
œ L2n hành má% ghlp á% h!p, nạp nitơ và Eng ba' h!p >Pa1
œ xản ?$"t ưUng gl$c,™a Hc, [c, @ết tinhJ1
œ xản ?$"t ưUng mXa) FiBm nghiệm t74n d<% ch$%^n, >àng, >ả% Eng ba'+
. Chế biến và >ản ?$"t d6$ th=c v2t)
œ H%7, h'á d6$1
œ FiBm t7a @\ m] hiệ$ và v2n ch$%Bn n!i b!, dán nh]n, vệ >inh nh2p @h', >_c
7ca ba' bd, Eng gEi1
œ L2n hành hệ thống thiết b& nghi^n, >"%, &nh hdnh, t7Xch l%, ?ả b]1
œ L2n hành các l'ại thiết b&) /e% t7$ng h'à, l9c @hc mVi, @hc a?it, l9c tạp ch"t
và te% mà$1
œ L2n hành thiết b& pha t7!n ng$%4n liệ$, thiết b& bơm 7Et d6$ HlZng, [cJ1
œ xản ?$"t phụ phem, >ản phem @hác c5a ngành thI' c,ng nghệ l4n mIn Hthạch
dNaJ, c,ng nghệ tiệt t7Vng H>Pa dNa, nư-c cốt dNaJ1
œ xản ?$"t các l'ại ba' bd Hgi"%, nh=aJ1
œ FCx Hl"% mh$, @iBm t7a, ph<n tXch, bá' cá'++J1
œ /h5 @h' Hbả' #$ản, nh2p ?$"tJ1
œ Aốc ?ếp Hc$ng c"p ba' bd, d9n dp, vệ >inh, v2n ch$%Bn t7'ng caJ+
. Chế biến lương th=c, th=c phem cQn lại)
œ Nạp md, t7!n, cán b!t, chi4n md lQ d6$, @iBm t7a >a$ @hi chi4n1
œ ;&nh hdnh, c:t, h"p1
œ L2n hành các l'ại thiết b&) ;&nh hdnh, c:t, h"p1
œ Chế biến thMc `n gia >_c1
31
œ Chế biến chO các l'ại, làm hl', diệt mIn, vQ chO, l4n mIn, pha chế hương
liệ$1
œ Chế biến ( h!p th=c phem1
œ Chế biến cà ph4 nh<n1
œ xản ?$"t m$ối th5 c,ng1
œ Diết m0, chế biến gia c6m+
CH N>?@ 888-
. xản ?$"t 7ư8$, bia, nư-c giải @hát)
œ lp, 5, 7ca mIn, 7ca @Xp1
œ Hạ nhiệt ! l9c t7'ng h6m lạnh1
œ Aơm bia, ' ! P© và i^$ chtnh l4n mIn t7'ng h6m lạnh1
œ L2n hành n(i hơi ốt than1
œ /7áng pa7a—in t7'ng bB chMa 7ư8$+
. Chế biến và >ản ?$"t th$ốc lá)
œ bc l\ mốc lá th$ốc1
œ L2n hành và bốc lá th$ốc G 6$ và c$ối má% >"%1
œ ;Eng @iện lá th$ốc1
œ gàm việc t7'ng lQ l4n mIn1
œ Aốc ?ếp, v2n ch$%Bn @iện th$ốc lá và' má% h"p và ch$%Bn >ang phối t7!n >a$
@hi >"%1
œ ki tơi, phối t7!n và làm d&$1
œ L2n hành lQ >"% th$ốc iế$+
. Chế biến và >ản ?$"t ưUng, >Pa, bánh @')
œ L2n hành hệ thống má% lp mXa1
œ L2n hành hệ thống l:ng l9c1
œ L2n hành hệ thống gia nhiệt bốc hơi nư-c ?i 7,1 n"$ ưUng, t78 tinh h(
ưUng1
œ L2n hành má% l% t<m ưUng1
œ L2n hành má% >ản ?$"t gi"% tinh b!t1
œ Nư-ng bánh1
œ gàm việc t7'ng @h' lạnh tN R
Y
C t7G ?$ống1
œ /h$s ph<n tinh b!t, tinh chế và làm >ạch ưUng gl$c,™a+
. Chế biến và >ản ?$"t d6$ th=c v2t)
œ bc l\ ng$%4n liệ$ và v2n hành thiết b& t7'ng d<% ch$%^n lp d6$ th,1
œ Pha chế và v2n hành má% bơm h'á ch"t1
œ Pha chế và v2n hành các má% c:t d2p >ản ?$"t ?à phQng+
32
. Chế biến lương th=c, th=c phem)
œ kang, ?a%, pha t7!n hạt ti4$, -t1
œ mn t7áng vIcni t74n @im l'ại1
œ x"%, >àng, t7!n, ph<n l'ại chO1
œ ba%, ?át l_a gạ', l_a md1
œ Diết m0, chế biến gia >_c1 ốt lQ >"%, lQ hơi+
21 =A^! ^>0uK Lq! ].pi! ].[ Lq! @qi-
AH N>?@ 8-
. xản ?$"t >8i, dệt, nh$!m, in h'a)
œ …ệt thảm, tta thảm, chlp @iB$ thảm1
œ xca th'i, chế d6$, chtnh l\ g', c:t bi4n, g$(ng th5 c,ng1
œ /h0i bụi, Eng d"$, >'i m2t !1 l!n vải, c<n, v2n ch$%Bn vải, >8i, thành phem,
Eng gEi+
. xản ?$"t ( dVng, ba' bd b•ng nh=a và ca' >$)
œ C:t, dán, gia c,ng màng mZng nh=a, ca' >$1
œ C:t, lạng @hối ?ốp Pr1
œ Pha, c:t, chế biến ca' >$ cán1
œ FiBm t7a thành phem, ba' gEi nh=a, ca' >$+
. xản ?$"t ( dVng >:t t7áng mIn, nh,m, b_t má%, v`n phQng phem)
œ g:p 7áp thành phem b_t má%, b_t bi1
œ FiBm nghiệm viết t7Qn b_t má%1
œ xản ?$"t m=c các l'ại1
œ gà, c$ốn, @iBm t7a 7$ b`ng, gi"% than1
œ FiBm t7a thành phem, ba' gEi, Eng @iện+
. xản ?$"t gi"%)
œ L2n hành má% Eng vG, c:t, ?ln, @W gi"%1
œ FiBm t7a thành phem, ba' gEi+
. xản ?$"t di4m)
œ …án ống ba', á% ba', bZ di4m và' ba'1
œ Aa' gEi, Eng @iện di4m th5 c,ng1
œ g:p 7áp h!p #$t ga Hb2t lca ga>J+
. ua% c,ng nghiệp) ;' ếm, t7ải vải, ánh >ố, >a' chụp >ơ (, l!n bW, phụ c:t
ma%, th4$+
. /h$!c da, >ản ?$"t ( dVng b•ng da) FiBm t7a thành phem, Eng gEi+
"H N>?@ 88-
. xản ?$"t >8i, dệt, nh$!m, in h'a)
33
œ L2n hành má% dệt @im, dệt @h,ng th'i1
œ FiBm t7a ng$%4n liệ$, >ản phem dệt @im1
œ /ha' tác >8i, dệt, thX nghiệm vải, >8i1
œ L2n hành má% m:c, nối, g'1
œ L2n hành thiết b& th,ng giE1
œ L2n hành má% @iBm, g"p, ốt, v`ng nhiệt ! vNa, @i^ng c', cà' b,ng1
œ Di[t, ?c l\, chưng >a$ in, ph<n c"p vải1
œ Fh<$ l2t, @h<$ gi<% ?`ng, @iện, >ca @h0, 0 vải, g˜ >"%, >"% >a$ nh$!m1 @iBm
t7a ph<n tXch >8i vải1 c<n >8i, b,ng h(i, ?$"t vải1 @l' thVng, bốc >$ốt v2n ch$%Bn1
œ …ệt lư-i, ánh cht, ánh –a1
œ g:p 7áp, an vá lư-i1
œ xản ?$"t cht >ơ dNa tN ng$%4n liệ$ vZ dNa+
. xản ?$"t ( dVng, ba' bd b•ng nh=a và ca' >$)
œ C<n, 'ng, ch$en b& ng$%4n liệ$, h'á ch"t HPLC, Pž, PP, Px+++J Là ca' >$1
œ L2n hành má% th0i, @l', cán, lp ph$n, mài, lư$ h'á1
œ L2n hành thiết b& tái >inh phế liệ$ nh=a ca' >$+
. xản ?$"t ( dVng >:t t7áng mIn, nh,m, b_t má%1 v`n phQng phem)
œ L2n hành má% c:t, d2p hdnh, vi^n mlp, hàn iBm, tán #$ai1
œ FiBm nghiệm ph<n l'ại ng$%4n liệ$, bán thành phem >:t t7áng mIn, nh,m tại
d<% ch$%^n >ản ?$"t+
. /h$!c da, >ản ?$"t ( dVng b•ng da) Pha c:t, ma%, chế biến ( dVng b•ng da
và giả da+
. xản ?$"t gi"%)
œ L2n hành d<% ch$%^n 7ca, >àng mảnh ng$%4n liệ$1
œ L2n hành má% ch[t, ch[t lại ng$%4n liệ$1
œ ;i^$ @hiBn t7$ng t<m hệ thống ?c l\ ng$%4n liệ$ Hch[t, >àng, 7ca mảnhJ1
œ ;i^$ chế phụ gia gi"%1
œ L2n hành thiết b& nghi^n lại b!t gi"%1
œ L2n hành má% c$!n lại, c$!n l£i gi"%1
œ Lệ >inh c,ng nghiệp ph<n ?ưGng >ản ?$"t gi"%+
. xản ?$"t di4m)
œ L2n hành má% dán ống, dán á% và #$lt ph"n vZ ba' di4m1
œ Fl', ?l, ?ếp nan ch' >ản ?$"t di4m1
œ L2n hành thiết b& >"% di4m b•ng hơi) ống, á%, m[t ph"n, h!p và #$I di4m+
. ua% c,ng nghiệp)
œ gà, lp1 c:t phá, c:t g9t1 hư-ng dhn @f th$2t c:t1
34
œ L2n hành thiết b&, hư-ng dhn @f th$2t, @iBm t7a >ản phem ma%1
œ gà >ản phem1 v2n hành má% th4$ c,ng nghiệp1 Eng gEi, Eng @iện và bốc
?ếp >ản phem ma% c,ng nghiệp1
œ C:t ma% >ản phem b•ng vải PP+
CH N>?@ 888-
. xản ?$"t >8i, dệt, nh$!m, in h'a)
œ L2n hành má% các l'ại) C<n, ?l, t7!n, chải, ghlp th, t7'ng >ản ?$"t >8i1
œ L2n hành má% >8i c'n, 0 >8i c'n, 0 >8i th,, >8i ?I, má% 2$, má% ống1
œ L2n hành má% dệt th'i, h(, i^$ h(, nối g˜1
œ L2n hành thiết b&) N"$, te%, nh$!m, làm bEng, in h'a, v`ng nhiệt ! ca'1
œ Pha chế h'á ch"t, mà$ h'a1
œ C<n, 'ng, c"p phát h'á ch"t, th$ốc nh$!m1
œ Fh:c bản, @h:c t7ục (ng, mạ, `n mQn t7ục, cảm #$ang, t7ục lư-i, bản @”m,
t7ục (ng, bản phim t7ục lư-i1
œ Nh$!m, h"p lư-i1
œ Fl' >8i Pj, Pž+++1
œ bI >8i, ?I ta', ánh d<%1
œ ¥ơm tơ @l' >8i1
. xản ?$"t ( dVng, ba' bd b•ng nh=a và ca' >$)
œ /7!n, 0, v2n hành thiết b& tạ' ?ốp Pr1
œ L2n hành thiết b& >ản ?$"t giả da, ?ốp Pr1
œ /7!n, cán nh=a PLC1
œ C<n, ', v2n ch$%Bn ng$%4n liệ$ h'á ch"t t7'ng d<% ch$%^n >ản ?$"t ?ốp Pr1
œ xản ?$"t pa?ta g`ng ta% ca' >$+
. xản ?$"t ( dVng >:t t7áng mIn, nh,m1 b_t má%1 v`n phQng phem)
œ Pha t7!n, 2p nghi^n, >àng n"$ mIn1
œ /7áng, >"%, n$ng mIn, vi^n mlp, ph$n h'a1
œ /e% 7ca @im l'ại b•ng a?Xt, ốt d6$, 7ca t7:ng nh,m1
œ N"$, _c, cán, h"p 5 nh,m1
œ Fh:c bản1
œ ;ốt lQ n$ng >:t t7áng mIn1
œ xản ?$"t vlt?i nh_ng1
œ xản ?$"t phụ tVng 4b,nXt1
œ uạ phụ tVng b_t má% b•ng c7,m, ni@In1
œ /7ang t7X mà$, >ơn b^ m[t bán thành phem ( dVng >:t t7áng mIn và b_t má%1
œ bc l\ nhiệt #$a lQ n$ng và lQ phản ?ạ+
35
. /h$!c da, >ản ?$"t ( dVng b•ng da)
œ Aà', t%, lp, c`ng, phơi, ?ln, >ca, vQ da1
œ ;' bia da1 in, là da1
œ gàm việc t7'ng @h' thành phem, ph<n tXch h'á ch"t1
œ …án ế gi6%, c$a7'a, ph-t, g,ng, d<% an t'àn, làm bEng da1
œ lp t:c @4 da1 >ơ chế da, th$!c da1
œ Nh$!m mà$, `n d6$, c`ng da c$a7'a, 6$ >ống da1
œ ;ánh m[t da, >ơn ?d da1 lp da th$!c Z1
œ gàm việc tạ' @h' da m$ối và @h' pha chế h'á ch"t th$!c da1
œ xản ?$"t @I' da+
. xản ?$"t gi"%)
œ L2n hành d<% ch$%^n nạp, cà' ng$%4n liệ$ và' má% ch[t1
œ Aốc, ?ếp, th$ d9n ng$%4n liệ$ gi"% t74n ><n b]i1
œ Chưng, bốc ?_t h'á1
œ Nạp ng$%4n liệ$ và' n(i n"$, b!t gi"%1
œ L2n hành thiết b& n"$, te%, 7ca, >àng b!t gi"%1
œ L2n hành hệ thống thiết b& ?I' gi"%+
. xản ?$"t di4m)
œ xản ?$"t th$ốc di4m1
œ C:t g“ @h_c, ch[t, bEc nan vành, nan á%, ống và nan #$I di4m1
œ kca, v2n ch$%Bn g“ @h_c1
œ L2n hành hệ thống thiết b& li4n h'àn, >àng, >:p, ánh bEng #$I di4m1
œ L2n hành thiết b& li4n h'àn, nh_ng th$ốc 6$ di4m1
œ x"%, bả' #$ản #$I di4m 6$ th$ốc1
œ Ng<m v-t g“ c<%+
. C,ng nghiệp ma%) L2n hành các thiết b& gi[t, te%, mài >ản phem ma%+
21 N\R] R]>.AV! ^>0o IU.! ^>0o B[R-
2111 N\R] R]>.AV! ^>0o IU.-
AH N>?@ 8-
. /7(ng t79t, ch`n n$,i các l'ại c<% và c'n1
. q$ản l\, d$% t$, @hai thác c,ng t7dnh th$s l8i+
"H N>?@ 88-
. /7(ng t79t, ch`n n$,i các l'ại c<%, c'n giống1
. /7$%^n giống t7<$, bQ, l8n b•ng phương pháp nh<n tạ'1
. Ch`n n$,i t7<$, bQ àn1
36
. Cà%, bNa th5 c,ng1
. Fhc t7Vng !ng, th=c v2t1
. FiBm t7a ch"t lư8ng hàng !ng v2t, th=c v2t1
. Aả' vệ th=c v2t1
. q$ản l\, d$% t$, bả' dư˜ng, @hai thác các c,ng t7dnh th$s n,ng 6$ mối1
. /7(ng và ch`m >Ec c<% ca' >$+
CH N>?@ 888-
. /7(ng t79t, ch`n n$,i thX nghiệm, ch`n n$,i giống gốc c<%, c'n các l'ại1
. Fhai thác m5 ca' >$1
. xơ chế m5 ca' >$1
. gái má% @l' n,ng nghiệp1
. gái má% @hai h'ang1
. Chế biến l,ng vi1
. Chế biến ph<n1
. xản ?$"t tinh ,ng vi4n t7<$, bQ1
. L2n hành má% "p t7Mng1
. Ch9n gia c6m t7ống, mái1
. Ch`n n$,i !ng v2t phục vụ thX nghiệm bệnh+
2121 T>0o B[R-
AH N>?@ 8-
. N$,i t7(ng th$s >ản nư-c ng9t1
. /h$ m$a th$s >ản t74n bU1
. xản ?$"t d6$ vi4n cá1 chế biến 7a$ c<$ B >ản ?$"t aga, agInat1
. Chế biến vi cá1 chế biến ng$%4n liệ$ chả cá, chế biến m=c, cá @h, thI'
phương pháp th5 c,ng1 ba' gEi và bả' #$ản thành phem th$s >ản t7'ng @h'1 chế biến
( h!p th$s >ản1 vệ >inh c,ng nghiệp+
"H N>?@ 88-
. N$,i t7(ng th$s >ản t74n biBn1
. /h$ m$a th$s >ản t74n biBn1
. Chế biến th$s >ản ,ng lạnh1
. xản ?$"t b!t cá làm thMc `n ch`n n$,i1
. L2n hành hệ thống thiết b& chế biến th$s >ản1
. L2n hành, >ca chPa bả' dư˜ng hệ thống lạnh, @h' lạnh, hệ thống >ản ?$"t á
c<%, á ve%1
. Chế biến chư8p, m:m t,m, m:m @Im, nư-c m:m, th$s >ản @h,, >_c 7ca ba'
bd, bB chư8p1
37
. L2n hành, >ca chPa, bả' dư˜ng thiết b& >ản ?$"t, tái >inh cư-c1
. ;ánh d–a, >ang cht t7'ng >ản ?$"t >8i an lư-i1
. ;ánh d<% lư-i b•ng má% và th5 c,ng1
. xản ?$"t thMc `n ch' t,m, cá1
. xản ?$"t chitin, chit'™an, gIntatin, alginnat, aga1
. Pha t7!n các h8p ch"t pa>ta làm gi'`ng n:p h!p, t7áng vlcni th<n n:p h!p (
h!p1
. xản ?$"t giống t,m, cá, nh$%ªn thB và các th$s >ản, hải >ản @hác1
. L2n hành má% dệt lư-i1
. x"%, pha chế, @iBm mh$ vi4n d6$ cá1
. Lệ >inh c,ng nghiệp nhà má% chế biến th$s >ản1
. C`ng h"p, nh$!m lư-i+
CH N>?@ 888-
. g[n b:t các l'ại hải >ản, >an h, dư-i biBn1
. N$,i t7(ng các l'ại 7'ng biBn1
. N$,i cá >"$1 n$,i, c"% ng9c t7ai1
. Fhai thác %ến >à'1
. Aốc d˜ á c<%, thVng á l4n ?$ống tà$ ánh cá biBn1
. Fhai thác ng$%4n liệ$, >ản ?$"t th$ốc @Xch dục cá W1
. L2n hành má% ?a%, nghi^n, >"% phế liệ$ th$s >ản làm thMc `n ch`n n$,i1
. Aốc ?ếp th5 c,ng G dư-i các h6m tà$ ánh cá biBn1
. Aốc ?ếp t7'ng h6m @h' ,ng lạnh1
. g:p [t, >ca chPa thiết b&, cơ iện lạnh, ưUng ống, van @lt t7'ng h6m tà$ ánh cá
biBn+
41 LZ@ R]>.AV-
AH N>?@ 8-
/7(ng, ch`m >Ec, bả' vệ 7Nng @inh tế và 7Nng phQng h! t7$ng d$, vIn biBn, n$,i
thả cánh @iến Z+
"H N>?@ 88-
Diống c<% 7Nng, t7(ng ch`m >Ec, bả' vệ 7Nng @inh tế và 7Nng phQng h! vVng
n_i ca', @hai thác g“ ng$%4n liệ$ và các l<m >ản @hác, >ản ?$"t than c5i, v2n ?$"t g“
b•ng cáp+
CH N>?@ 888-
. ;i^$ t7a 7Nng, chống chá% 7Nng1
. Fhai thác g“ l-n, v2n ?$"t b•ng v'i, b•ng tUi, má% @l' bánh l-n1
. b$,i bO l<m >ản+
51 ;QR] Lw0-
38
AH N>?@ 8-
. Lệ >inh @h' ?`ng d6$1
. Aán lW ?`ng d6$1
. Dia' nh2n, ' tXnh ?`ng d6$ t7'ng @h', bến b]i1
. L2n hành má% bơm ?`ng d6$ t7'ng @h', bến b]i1
. …$% t$, >ca chPa ưUng ống, c,ng t7dnh ?`ng d6$1
. L2n hành má% th,ng giE t7'ng @h' ?`ng d6$, hang h6m+
"H N>?@ 88-
. Dia' nh2n, ' tXnh ?`ng d6$ t7'ng @h' hang, h6m1
. Dia' nh2n ?`ng d6$ G cảng biBn, t74n biBn1
. L2n hành má% bơm ?`ng d6$ t74n ưUng ống chXnh dhn ?`ng, d6$+
31 =w0 O>c-
AH N>?@ 8-
. /hX nghiệm h'á ch"t Hv2t l\ vta, nư-c m,i t7ưUngJ1
. FhX tư8ng hải v`n1
. g"% mh$ và ph<n tXch mh$ d6$ @hX, mh$ &a ch"t1
. Phục vụ vệ >inh c,ng nghiệp+
"H N>?@ 88-
. L2n hành và >ca chPa thiết b& @hai thác d6$ @hX1
. L2n hành má% bơm v2n ch$%Bn d6$ @hX1
. L2n hành thiết b& ?c l\ d6$ @hX1
. L2n hành và >ca chPa thiết b& t= !ng h'á1
. Ng$!i >ca chPa giàn @h'an, giàn @hai thác d6$ @hX1
. g"% "t á t7'ng t7'ng #$á t7dnh @h'an1
. L2n hành thiết b& c,ng nghệ t74n giàn nln @hX1
. Ng$!i >ca chPa t$a7bin và má% nln @hX t74n giàn nln @hX1
. Ng$!i ' lưUng và t= !ng h'á t74n giàn nln @hX1
. PhQng chống ph$n t7à' d6$ @hX1
. PhQng chống d6$ l'ang1
. Mng cM$ >= cố t7àn d6$1
. L2n hành, bả' dư˜ng thiết b& Mng cM$ >= cố t7àn d6$1
. CM$ h'ả t74n các c,ng t7dnh d6$ @hX1
. g:p 7áp, cơ @hX Hhàn, tiện, iệnJ làm việc t74n các c,ng t7dnh biBn1
. uEc cáp t7I' hàng t74n các c,ng t7dnh biBn1
39
. Chống `n mQn, ph$n >ơn ph$n cát t74n các c,ng t7dnh biBn1
. FiBm t7a @h$%ết t2t mối hàn, l:p 7áp giàn giá' t74n các c,ng t7dnh biBn1
. xản ?$"t h'á phem d6$ @hX1
. L2n hành thiết b& chế biến c'ndIn>atI, chế biến d6$ m˜ b,i t7ơn1
. g9c h'á d6$ @hX+
CH N>?@ 888-
. Aơm t7ám ?i m`ng giếng @h'an1
. /hc vta giếng @h'an1
. xca chPa ng6m giếng @h'an1
. L2n hành và >ca chPa má% diI™Il và má% !ng cơ ốt t7'ng t74n giàn @h'an1
. Fh'an d6$ @hX1
. L2n hành và >ca chPa thiết b& @h'an d6$ @hX1
. g:p 7áp tháp @h'an1
. Ca7,ta b:n mdn1
. L2n hành má% tUi làm việc t74n giàn @h'an+
41 <>q. ^>PK >w@ Ix-
/"t cả các c,ng việc ?<% d=ng và @hai thác @h'áng >ản G h6m lQ+
40
CÁC "#NG LƯNG C+NG NH7N! NH7N $8 9N
T):C T8 %P S#N ;U(T! <8 NH =*ANH
BBan hành 9Cm th<o 0gh1 1nh %* 254200$40D?CE
ngày 1$ tháng 12 năm 200$ của Chính phủF
A+*+ CzND NHwN Lm•N xyN brŒ/ ;m~N
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
ChMc danh Hệ >ố, mMc lương
m mm mmm mL L
m+ /k¥«ND Cj L‚N H‡NH C‹C NH‡
u‹„ ;m~N, F• x¥ ;m‘r H‡NH H~
/H¬ND ;m~N HH/;J
*+ Nhà má% nhiệt iện HNuN;J, t$ốc bin @hX
h“n h8p H/AFHHJ cE t0ng c,ng >$"t [t HΣ
PJ) Σ P ≥ SYY u›1 nhà má% th5% iện
HNu/;J cE ≤ P ≥ 3YYY u›1 hệ thống iện
HH/;J q$ốc gia HjYJ
- HA BC K+YY K+KY K+pY R+3Y R+SY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK **SY+Y *3TS+Y *Co3+Y *RYp+Y *S3K+Y
3+ NuN;, /AFHH cE KKY u› ≤ Σ P - SYY
u›1 Nu/; cE *YYY u› ≤ Σ P - 3YYY u›1
H/; Fh$ v=c Hui^nJ j*, j3, jC
. Hệ >ố C+TY K+YY K+KY K+pY R+3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *YTC+Y **SY+Y *3TS+Y *Co3+Y *RYp+Y
Cn NuN;, /AFHH cE *YY u› ≤ Σ P -
KKY u›1 Nu/; cE *YY u› ≤ Σ P -
*YYY u›1 H/; c5a các c,ng t% iện l=c
. Hệ >ố C+KY C+TY K+YY K+KY K+pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK opS+Y *YTC+Y **SY+Y *3TS+Y *Co3+Y
K+ NuN;, /AFHH cE Σ P - *YY u›1
Nu/; cE Σ P - *YY u›1 H/; c5a các iện
l=c
. Hệ >ố C+*Y C+KY C+TY K+YY K+KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK poo+Y opS+Y *YTC+Y **SY+Y *3TS+Y
mm+ /k¥«ND FÍP, /k¥«ND FH¬m L‚N
H‡NH /Hmv/ A| /kŠND NH‡ u‹„ ;m~N
HNu;J, /k•u AmvN ‹P
*+ gQ hơi, má%, iện c5a các NuN;, /AFHH
cE Σ P ≥ SYY u›1 má%, iện c5a các Nu/;
cE Σ P ≥ 3YYY u›
. Hệ >ố C+pR K+33 K+Ro K+oS R+CC
41
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK ***S+R *33C+p *CC*+* *KCp+K *RKR+T
3+ gQ hơi, má%, iện c5a các NuN;, /AFHH
cE KKY u› ≤ Σ P - SYY u›1 nhi4n liệ$, h'á
NuN; cE Σ … lQ ≥ CSpY /nh1 má%, iện c5a
các Nu/; cE *YYY u› ≤ Σ P - 3YYY u›1
t7ạm biến áp RYYFv
. Hệ >ố C+RY C+pR K+33 K+Ro K+oS
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *Y*R+Y ***S+R *33C+p *CC*+* *KCp+K
C+ gQ hơi, má%, iện c5a các NuN;, /AFHH
cE *YY u› ≤ Σ P - KKY u›1 má%, iện c5a
các Nu/; cE *YY u› ≤ Σ P - *YYY u›1
nhi4n liệ$ NuN; cE Σ … lQ ≥ *TSY /nh1 @hối
lQ má% cE c,ng >$"t HPJ P ≥ SY u›1 t7ạm biến
áp cE Σ x ≥ 3YY uLj, >ố má% ≥ C, >ố l! ca'
áp ≥ C1 t7ạm phát iện …iI™Il cE Σ P - *Y,R
u›
. Hệ >ố C+*T C+RY C+pR K+33 K+Ro
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK o*o+C *Y*R+Y ***S+R *33C+p *CC*+*
K+ gQ hơi, má%, iện nhà má% iện cE Σ P -
*YY u›1 @hối lQ má% cE CC u› ≤ P - SY
u›1 nhi4n liệ$ NuN; cE Σ … lQ - *TSY /nh1
t7ạm biến áp cE Σ x - 3YY uLj, >ố má% ≥ 3,
>ố l! ca' áp ≥ C1 t7ạm phát iện …iI™Il cE Σ P
- *Y,R u›
. Hệ >ố 3+pS C+*T C+RY C+pR K+33
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK p3o+K o*o+C *Y*R+Y ***S+R *33C+p
mmm+ CzND NHwN Lm•N L‚N H‡NH
/Hmv/ A| CHÍNH
*+ C,ng nh<n vi4n v2n hành chXnh Ht7=c chXnh,
lQ t7ưGng, má% t7ưGng, i^$ hành vi4n++++J
*+*+ uá% Nu; cE P ≥ CYY u›1 iện NuN;,
/AFHH cE Σ P ≥ SYY u›1 iện Nu/; cE Σ
P ≥ 3YYY u›
. Hệ >ố C+RY C+pR K+33 K+Ro K+oS
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *Y*R+Y ***S+R *33C+p *CC*+* *KCp+K
*+3+ gQ hơi ốt than, lQ th$ h(i nhiệt cE … lQ
≥ p3Y /nh1 má% Nu; cE *YY u› ≤ P - CYY
u›1 iện NuN;, /AFHH cE KKY u› ≤ Σ
P - SYY u›1 iện Nu/; cE *YYY u› ≤ Σ
P - 3YYY u›1 t7ạm biến áp RYY Fv
. Hệ >ố C+*T C+RY C+pR K+33 K+Ro
uMc lương thVc hiện t£ ngà% Y*n*Yn3YYK o*o+C *Y*R+Y ***S+R *33C+p *CC*+*
*+C+ gQ hơi ốt than, lQ th$ h(i nhiệt cE
**Y/nh ≤ … lQ - p3Y/nh1 má% Nu; cE 3R
u› ≤ P - *YY u›1 iện NuN;, /AFHH
42
cE *YY u› ≤ Σ P - KKY u›1 iện Nu/;
cE *YY u› ≤ Σ P - *YYY u›1 t7ạm biến áp
cE Σ x ≥ 3YYuLj, >ố má% ≥ C, >ố l! ca' áp
≥ C
. Hệ >ố 3+pS C+*T C+RY C+pR K+33
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK p3o+K o*o+C *Y*R+Y ***S+R *33C+p
*+K+ gQ hơi ốt than, lQ th$ h(i nhiệt cE … lQ -
**Y /nh1 lQ hơi ốt d6$ cE … lQ ≥ *SY /nh1
má% Nu; cE P - 3R u›1 iện Nu; cE Σ P -
*YY u›1 t7ạm biến áp cE RY uLj ≤ Σ x -
3YY uLj, >ố má% ≥ 3, >ố l! ca' áp ≥ C1 t7ạm
phát iện /$7binI @hX cE P ≥ *Yu›1 t7ạm
phát iện …iI™Il cE P ≥ 3,*u›
. Hệ >ố 3+RT 3+pS C+*T C+RY C+pR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK TKR+C p3o+K o*o+C *Y*R+Y ***S+R
*+R+ gQ hơi ốt d6$ cE … lQ - *SY /nh1 t7ạm
phát iện …iI™Il cE P - 3,* u›1 t7ạm biến áp
cE Σ x - RY uLj
. Hệ >ố 3+CY 3+RT 3+pS C+*T C+RY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SST+Y TKR+C p3o+K o*o+C *Y*R+Y
3+ C,ng nh<n vi4n v2n hành phụ Ht7=c phụ, lQ
phE, má% phE®J
3+*+ uá% Nu; cE P ≥ CYY u›1 iện NuN;,
/AFHH cE Σ P ≥ SYY u›1 iện Nu/; cE Σ
P ≥ 3YYY u›
. Hệ >ố C+*T C+RY C+pR K+33 K+Ro
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK o*o+C *Y*R+Y ***S+R *33C+p *CC*+*
3+3+ gQ hơi ốt than, lQ th$ h(i nhiệt cE … lQ
≥ p3Y /nh1 má% Nu; cE *YY u› ≤ P - CYY
u›1 iện NuN;, /AFHH cE KKY u› ≤ Σ
P - SYY u›1 iện Nu/; cE *YYYu› ≤ Σ P
- 3YYY u›1 t7ạm biến áp RYY Fv
. Hệ >ố 3+pS C+*T C+RY C+pR K+33
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK p3o+K o*o+C *Y*R+Y ***S+R *33C+p
3+C+ gQ hơi ốt than, lQ th$ h(i nhiệt cE **Y
/nh ≤ … lQ - p3Y /nh1 má% Nu; cE 3R u›
≤ P - *YY u›1 iện NuN;, /AFHH cE
*YY u› ≤ Σ P - KKY u›1 iện Nu/; cE
*YY u› ≤ Σ P - *YYY u›1 t7ạm biến áp cE Σ
x ≥ 3YY uLj, >ố má% ≥ C, >ố l! ca' áp ≥ C1
@iBm >'át gian /$7binI má% phát nhà má% ≥ 3
má%
. Hệ >ố 3+RT 3+pS C+*T C+RY C+pR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK TKR+C p3o+K o*o+C *Y*R+Y ***S+R
3+K+ gQ hơi ốt than, lQ th$ h(i nhiệt cE … lQ -
**Y /nh1 lQ hơi ốt d6$ cE … lQ ≥ *SY /nh1
43
má% Nu; cE P - 3Ru›1 iện Nu; cE Σ P -
*YYu›1 t7ạm biến áp cE RY uLj ≤ Σ x -
3YYuLj, >ố má% ≥ 3, >ố l! ca' áp ≥ C1 t7ạm
phát iện …iI™Il cE P ≥ 3,*u›1 t7ạm phát
iện /$7binI @hX cE P ≥ *Yu›1 @iBm >'át
gian /$7binI má% phát nhà má% - 3 má%
. Hệ >ố 3+CY 3+RT 3+pS C+*T C+RY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SST+Y TKR+C p3o+K o*o+C *Y*R+Y
3+R+ gQ hơi ốt d6$ cE … lQ - *SY /nh1 t7ạm
phát iện …iI™Il cE P - 3,* u›1 t7ạm biến áp
cE Σ x - RY uLj
. Hệ >ố 3+YR 3+CY 3+RT 3+pS C+*T
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK+R SST+Y TKR+C p3o+K o*o+C
mL+ CzND NHwN Lm•N L‚N H‡NH
/Hmv/ A| PH¯ L‡ C‹C /Hmv/ A| PH¯C
L¯, PH¯ /k°
*+ /7ạm bơm t$6n h'àn, thải ?t nhà má% cE Σ
P ≥ SYY u›1 b! @hc bụi t–nh iện nhà má% cE
Σ P ≥ SYY u›
. Hệ >ố 3+RT 3+pS C+*T C+RY C+pR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK TKR+C p3o+K o*o+C *Y*R+Y ***S+R
3+ uá% nghi^n than cE c,ng >$"t HNngJ Nng
≥ KR /nh h'[c ± 3 má%1 t7ạm bơm t$6n h'àn,
thải ?t nhà má% cE KYY u› ≤ Σ P - SYY u›1
b! @hc bụi t–nh iện nhà má% cE Σ P - SYY
u›
. Hệ >ố 3+CY 3+RT 3+pS C+*T C+RY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SST+Y TKR+C p3o+K o*o+C *Y*R+Y
C+ uá% nghi^n than cE Nng - KR /nh1 t7ạm
bơm t$6n h'àn, thải ?t nhà má% cE Σ P - KYY
u›1 thiết b& thải ?t, b`ng tải, má% g6$, #$ang
l2t t'a, t7ạm H%d7,, t7ạm c:t, má% bV,++++
. Hệ >ố 3+YR 3+CY 3+RT 3+pS C+*T
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK+R SST+Y TKR+C p3o+K o*o+C
K+ Phụ t7'ng d<% ch$%^n c"p than, nhi4n liệ$1
v2n hành t7ạm bơm nư-c >inh h'ạt, bB l:ng
l9c1 t7=c 2p nư-c,++++
. Hệ >ố *+Ro *+p3 3+YR 3+CY 3+RT
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KS*+* R3T+p RoK+R SST+Y TKR+C
44
"1 21 "#NG LƯNG THUYyN $8 9N $À C+NG NH7N $8 9N
TÀU $FN T#8 "8 zN! $FN T#8 S+NG! TÀU =Ị CH $'
={U <HÍ ! TÀU CEU ={U <HÍ
m+ /‡r L‚N /ym Am²N, L‚N /ym xzND
11 Tm0 MgR ^[. Y.|R! MgR ^[. B\R] O>\R] ^>}S R>?@ ^m0
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
ChMc danh @h,ng thI' nhEm tà$ Hệ >ố, mMc lương
m mm mmm mL
81 Tm0 MgR ^[. Y.|R
11 T>0o ^>~
- HA BC 3,*p 3+Ro C,Yp C+TC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SC3+3 TR*+* poC+3 *Yp*+T
21 T>U @Pi O.v@ Kb O>c! ^>U Yb@
- HA BC 3,R* 3+oC C+Ko K,*S
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T3T+o pKo+T *Y*3+* *3YS+K
21 T>U @Pi! a.AR! M\ ^0iXR a.AR
- HA BC 3,CR 3+T3 C,3R C,o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R Tpp+p oK3+R **CC+o
41 P>NK MN M.vR
- HA BC *+TR *,oo 3,CR 3,SS
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RYT+R RTT+* Sp*+R TT*+K
51 CpV LT•R]
- HA BC *+oC 3+Cp 3,TK C+*R
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SoY+3 ToK+S o*C+R
881 Tm0 MgR ^[. B\R] Mm BqR] R]qR]
11 T>0o ^>~
45
N>?@ 8 Hv2n tải d9c >,ngJ
- HA BC *+oC 3,*p 3+R* 3,pC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SC3+3 T3T+o p3Y+T
N>?@ 88 Hv2n tải >ang ngangJ
- HA BC 3+*3 3+Co 3,TS C,**
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK S*K+p SoC+* pYY+K oY*+o
21 T>U @Pi! ^>U a.AR
N>?@ 8 Hv2n tải d9c >,ngJ
- HA BC 3,YR 3,CR 3,SS 3,oo
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK+R Sp*+R TT*+K pST+*
N>?@ 88 Hv2n tải >ang ngangJ
- HA BC 3+3R 3+Rp 3+o3 C+3p
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SR3+R TKp+3 pKS+p oR*+3
21 P>NK MN M.vR
- HA BC *+RR *+TR 3,YR 3,CR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo+R RYT+R RoK+R Sp*+R
Các chMc danh #$ản l\ v2n hành l$(ng tà$ biBn L/x v2n dụng ?ếp như FiBm
>'át vi4n @h,ng lư$ Aảng lương c,ng nh<n vi4n Hàng @h,ng d<n dụng HA+pJ)
. FiBm >'át vi4n tN pha' >ố Y và' cảng t'àn t$%ến ?ếp như FiBm >'át vi4n
@h,ng lư$ c"p mmm+
. FiBm >'át vi4n #$ản l\ v2n hành l$(ng tà$ ?ếp như FiBm >'át vi4n @h,ng
lư$ c"p mm+
. FiBm >'át vi4n #$ản l\ v2n hành @h$ v=c l$(ng tà$ ?ếp như FiBm >'át vi4n
@h,ng lư$ c"p m+
46
"1 21 "#NG LƯNG THUYyN $8 9N $À C+NG NH7N $8 9N TÀU $FN T#8 "8 zN! $FN T#8 S+NG!
TÀU =Ị CH $' ={U <HÍ ! TÀU CEU ={U <HÍ G T8 %P TH€*H
21 Tm0 MgR ^[. Y.|R ^>}S R>?@ ^m0
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH /HžŠ NH³u /‡r H~ x¬, uˆC g¥}ND
…ư-i 3YY Dk/ /N 3YY Dk/
ến Koo
Dk/
/N RYY Dk/
ến *Roo Dk/
/N *SYY Dk/
ến Rooo Dk/
/N SYYY Dk/
ến *YYYY Dk/
/N *YYYY Dk/
t7G l4n
11 T>0i/R ^_T•R]
- HA BC K+RS K+pp K+pp R+*o R+*o R+K* R+K* R+TR S+*S S+RY S+SR T+*R
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*C33+K *K*R+3 *K*R+3 *RYR+* *RYR+* *RSp+o *RSp+o *SST+R *TpS+K *ppR+Y *o3p+R 3YTC+R
21 MPi ^_T•R]
- HA BC K,CS K+RS K+RS K+pp K+pp R+*o R+*o R+K* R+TR S+*S S+3p S+SR
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3SK+K *C33+K *C33+K *K*R+3 *K*R+3 *RYR+* *RYR+* *RSp+o *SST+R *TpS+K *p3*+3 *o3p+R
21 Đr. V>?! @Pi 2
- HA BC K,*K K,CS K,CS K+RS K+RS K,pp K,pp R,*o R+K* R+TR R+oK S+3p
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3YY+S *3SK+K *3SK+K *C33+K *C33+K *K*R+3 *K*R+3 *RYR+* *RSp+o *SST+R *T33+S *p3*+3
41 T>0i/R V>? 2! @Pi 2
- HA BC C,SS C,o* C,o* K,*S K,*S K+CT K+CT K+Sp K,pp R,*o R+3p R+S3
47
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*YS*+K **CC+o **CC+o *3YS+K *3YS+K *3ST+C *3ST+C *CRT+3 *K*R+3 *RYR+* *RC*+3 *S3o+p
51 T>0i/R V>? 2! @Pi 4
- HA BC C,o* K,*S K,*S K+CT K+Sp K,pp R+YY R+3p
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
**CC+o *3YS+K *3YS+K *3ST+C *CRT+3 *K*R+3 *KRY+Y *RC*+3
31 S‚ ƒ0qR a.AR
- HA BC C,o* K,*S K,*S K+CT K+Sp K,pp R+YY R+3p
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
**CC+o *3YS+K *3YS+K *3ST+C *CRT+3 *K*R+3 *KRY+Y *RC*+3
41 S‚ ƒ0qR O.R> ^X! M\ ^0iXR a.AR
- HA BC C,SS C,o* C+o* K,*S K+CT K+Sp K+Sp R+YY
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*YS*+K **CC+o **CC+o *3YS+K *3ST+C *CRT+3 *CRT+3 *KRY+Y
51 T>0o ^>~ ^_T•R]
- HA BC C+RY C,SS C,SS C,o* C+o* K,*S K+CT K+Sp K+Sp R+YY
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*Y*R+Y *YS*+K *YS*+K **CC+o **CC+o *3YS+K *3ST+C *CRT+3 *CRT+3 *KRY+Y
. ;ại diện ch5 tà$ v2n tải d6$ th, áp dụng như ;ại phE, má% 3
. /h8 cả, th8 bơm, bếp t7ưGng tà$ v2n tải d6$ th, áp dụng như /h$s th5 t7ưGng
48
"1 21 "#NG LƯNG THUYyN $8 9N $À C+NG NH7N $8 9N TÀU $FN T#8 "8 zN! $FN T#8 S+NG!
TÀU =Ị CH $' ={U <HÍ ! TÀU CEU ={U <HÍ G T8 %P TH€*H
C+ /à$ v2n tải >,ng thI' nhEm tà$
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH /HžŠ NH³u /‡r H~ x¬, uˆC g¥}ND
NhEm m NhEm mm NhEm mmm NhEm mL
11 T>0i/R ^_T•R]
- HA BC 3+p* 3,oo C+TC C,o* K,*K K,CS K+Sp K+o3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK p*K+o pST+* *Yp*+T **CC+o *3YY+S *3SK+K *CRT+3 *K3S+p
21 Đr. V>?! @Pi ^_T•R]
- HA BC 3,R* 3,SS C,*T C,CY C+RR C,TS K,*S K+CT
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T3T+o TT*+K o*o+C oRT+Y *Y3o+R *YoY+K *3YS+K *3ST+C
21 T>0i/R V>? 2! @Pi 2
- HA BC 3,SS 3+p* 3+oC C+*Y C+RR C,TS
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK TT*+K p*K+o pKo+T poo+Y *Y3o+R *YoY+K
NhEm m) Phương tiện @h,ng cE !ng cơ cE t79ng tải t'àn ph6n tN R t"n ến *R t"n1 phương tiện cE t79ng tải !ng cơ cE c,ng >$"t má% chXnh tN R
m] l=c ến *R m] l=c h'[c >Mc chG tN R ngưUi ến *3 ngưUi+
NhEm mm) /à$ @hách cE >Mc chG tN t74n *3 ngưUi ến RY ngưUi1 phà cE t79ng tải t'àn ph6n ến RY t"n1 'àn lai cE t79ng tải t'àn ph6n ến KYY
t"n1 phương tiện cE t0ng c,ng >$"t má% chXnh tN t74n *R m] l=c ến *RY m] l=c+
49
NhEm mmm) /à$ @hách cE >Mc chG tN t74n RY ngưUi ến *YY ngưUi1 phà cE t79ng tải t'àn ph6n t74n RY t"n ến *RY t"n1 phương tiện chG hàng cE
t79ng tải t'àn ph6n t74n *RY t"n ến RYY t"n1 'àn lai cE t79ng tải t'àn ph6n t74n KYY t"n ến *YYY t"n1 phương tiện cE t0ng c,ng >$"t má% chXnh tN
t74n *RY m] l=c ến KYY m] l=c+
NhEm mL) /à$ @hách cE >Mc chG t74n *YY ngưUi1 phà cE t79ng tải t'àn ph6n t74n *RY t"n1 phương tiện chG hàng cE t79ng tải t'àn ph6n t74n RYY
t"n1 'àn lai cE t79ng tải t'àn ph6n t74n *YYY t"n1 phương tiện cE t0ng c,ng >$"t má% chXnh t74n KYY m] l=c+
50
A+ 3+ "#NG LƯNG THUYyN $8 9N $À C+NG NH7N $8 9N
TÀU $FN T#8 "8 zN! $FN T#8 S+NG! TÀU =Ị CH $'
={U <HÍ ! TÀU CEU ={U <HÍ G T8 %P TH€*H
mm+ TÀU =ỊCH $' ={U <HÍ! TÀU CEU ={U <HÍ
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH /HžŠ NH³u /‡r H~ x¬, uˆC g¥}ND
NhEm m NhEm mm NhEm mmm
*+ /h$%^n t7ưGng
. Hệ >ố R+oK S+3p S+3p S,SR S,SR T,*R
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *T33+S *p3*+3 *p3*+3 *o3p+R *o3p+R 3YTC+R
3+ uá% t7ưGng
. Hệ >ố R+S3 R+oK R+oK S+3p S+3p S,SR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *S3o+p *T33+S *T33+S *p3*+3 *p3*+3 *o3p+R
C+ ;ại phE, má% 3 tà$ d&ch vụ d6$ @hX1
th$%^n phE 3, má% C phụ t7ách thiết b& ce$,
iện t7ưGng tà$ ce$ d6$ @hX
. Hệ >ố R+CY R+S3 R+S3 R+oK R+oK S+3p
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *RCT+Y *S3o+p *S3o+p *T33+S *T33+S *p3*+3
K+ /h$%^n phE 3, má% C tà$ d&ch vụ d6$ @hX1
th$%^n phE C, má% K, má% lạnh, iện 3 phụ
t7ách thiết b& ' lưUng và t= !ng h'á tà$
ce$ d6$ @hX
. Hệ >ố K+TY R+YY R+YY R+CY R+CY R+S3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *CSC+Y *KRY+Y *KRY+Y *RCT+Y *RCT+Y *S3o+p
R+ /h$%^n phE C, >– #$an iện tà$ d&ch vụ
d6$ @hX
. Hệ >ố K+TY R+YY R+YY R+CY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *CSC+Y *KRY+Y *KRY+Y *RCT+Y
S+ /h$s th5 t7ưGng, th8 má% chXnh tà$ d&ch
vụ d6$ @hX
. Hệ >ố K+KY K+TY K+TY R+YY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *3TS+Y *CSC+Y *CSC+Y *KRY+Y
T+ /h$%^n phE C, má% K, iện C, ài t7ưGng
L/; tà$ ce$ d6$ @hX
. Hệ >ố K+*S K+KY K+TY R+YY R+YY R+CY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *3YS+K *3TS+Y *CSC+Y *KRY+Y *KRY+Y *RCT+Y
p+ /h$s th5 t7ưGng, th8 lái ce$ t7ưGng tà$
51
ce$ d6$ @hX
. Hệ >ố C+o* K+*S K+KY K+TY K+TY R+YY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK **CC+o *3YS+K *3TS+Y *CSC+Y *CSC+Y *KRY+Y
o+ /h8 cả, bếp t7ưGng tà$ ce$ d6$ @hX
. Hệ >ố C,SS C,o* C+o* K+*S K+KY K+TY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *YS*+K **CC+o **CC+o *3YS+K *3TS+Y *CSC+Y
52
CHˆC …jNH FHzND /HžŠ NH³u /‡r H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL
*+ /h8 má%, th8 iện
. Hệ >ố 3+CR 3+T3 C+3R C,o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R Tpp+p oK3+R **CC+o
3+ /h$s th5
. Hệ >ố 3,*p 3+Ro C,Yp C+TC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SC3+3 TR*+* poC+3 *Yp*+T
C+ C"p dư˜ng
. Hệ >ố *+oC 3+Cp 3,TK C+*R
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SoY+3 ToK+S o*C+R
NhEm m) áp dụng ối v-i tà$ d&ch vụ d6$ @hX cE c,ng >$"t dư-i *RYY CL, tà$ ce$ d6$ @hX
cE t79ng tải ce$ dư-i *YYYY Dk/+
NhEm mm) áp dụng ối v-i tà$ d&ch vụ d6$ @hX cE c,ng >$"t tN *RYY CL ến dư-i RYYY CL,
tà$ ce$ d6$ @hX cE t79ng tải ce$ tN *YYYY Dk/ ến dư-i RYYYY Dk/+
NhEm mmm) áp dụng ối v-i tà$ d&ch vụ d6$ @hX cE c,ng >$"t tN RYYY CL t7G l4n, tà$ ce$ d6$
@hX cE t79ng tải ce$ tN RYYYY Dk/ t7G l4n+
53
"121 "#NG LƯNG H*A T89U
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
ChMc danh Hệ >ố, mMc lương
m mm
*+ Ng'ại hạng
. Hệ >ố S+*S
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *TpS+K
3+ Hạng m
. Hệ >ố R+*o R+TR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *RYR+* *SST+R
C+ Hạng mm
. Hệ >ố K+*S K+Sp
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *3YS+K *CRT+3
K+ Hạng mmm
. Hệ >ố C,CY C+TC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK oRT+Y *Yp*+T
A+K+ AyND g¥}ND CzND NHwN C‹C /k•u ;´N xzND, ;´N Am²N
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
ChMc danh Hệ >ố, mMc lương
m mm mmm mL L
*+ q$ản l\ v2n hành l$(ng tà$ >,ng
. Hệ >ố *+SR 3+Yp 3,SC C+*o C,o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KTp+R SYC+3 TS3+T o3R+* **CC+o
3+ /7ạm On biBn ?a "t li^n dư-i RY hải l\
. Hệ >ố *+TR 3+33 3,To C+Rp K+Sp
54
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RYT+R SKC+p pYo+* *YCp+3 *CRT+3
C+ /7ạm On biBn ?a "t li^n tN RY hải l\ t7G
l4n
. Hệ >ố *+oC 3+Co 3,oR C,pY K+o3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SoC+* pRR+R **Y3+Y *K3S+p
55
"1 51 "#NG LƯNG THUYyN $8 9N $À C+NG NH7N $8 9N
TÀU C+NG T)„ NH! TÀU T)'C $,T $À C…U H&! TÀU
THAY TH# PHA*! TÀU T„ M <8 %M C…U N†N HÀNG H#8
m+ /‡r CzND /k{NH
11 Tm0 RrS M‡^ Y.|R
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH /HžŠ NH³u /‡r H~ x¬, uˆC g¥}ND
/à$ h_t, tà$ c$ốc tN
CYYm
C
nh ến dư-i
pYYm
C
nh
/à$ h_t, tà$ c$ốc tN
pYYm
C
nh t7G l4n
*+ /h$%^n t7ưGng tà$ h_t bụng
. Hệ >ố R+*o R+K* R+K* R+TR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *RYR+* *RSp+o *RSp+o *SST+R
3+ uá% t7ưGng, th$%^n t7ưGng tà$ c$ốc, tà$ h_t ph$n,
tà$ NL b•ng g6$ ng'ạm
. Hệ >ố K+o3 R,*o R,*o R+K*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *K3S+p *RYR+* *RYR+* *RSp+o
C+ ;iện t7ưGng, ại phE tà$ c$ốc1 @f th$2t vi4n c$ốc *,
tà$ h_t bụng1 th$%^n phE 3, má% C tà$ h_t bụng1 má% C,
@f th$2t vi4n c$ốc 3 tà$ c$ốc, tà$ h_t ph$n, tà$ NL
b•ng g6$ ng'ạm
. Hệ >ố K+CT K+Sp K+Sp K+o3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *3ST+C *CRT+3 *CRT+3 *K3S+p
K+ ;ại phE, má% 3 tà$ h_t bụng1 má% 3, @f th$2t vi4n
c$ốc * tà$ c$ốc, tà$ h_t ph$n, tà$ NL b•ng g6$ ng'ạm
. Hệ >ố K+Sp K+o3 K+o3 R,*o
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *CRT+3 *K3S+p *K3S+p *RYR+*
R+ /h$%^n phE 3 tà$ c$ốc, @f th$2t vi4n c$ốc 3 tà$ h_t1
th$%^n phE C, má% K tà$ h_t bụng1 má% C, @f th$2t vi4n
c$ốc C tà$ c$ốc, tà$ h_t ph$n, tà$ NL b•ng g6$ ng'ạm
. Hệ >ố K,*S K+CT K+CT K+Sp
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *3YS+K *3ST+C *3ST+C *CRT+3
S+ /h$%^n phE C tà$ c$ốc, tà$ h_t ph$n, tà$ NL b•ng
g6$ ng'ạm, @f th$2t vi4n c$ốc C tà$ h_t bụng
. Hệ >ố C,o* K,*S K,*S K+CT
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK **CC+o *3YS+K *3YS+K *3ST+C
T+ q$ản t7& t7ưGng, th$s th5 t7ưGng
56
. Hệ >ố C+RY C+TC C+TC C,o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *Y*R+Y *Yp*+T *Yp*+T **CC+o
CHˆC …jNH FHzND /HžŠ NH³u /‡r H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL
*+ /h8 má% @i4m cơ @hX
. Hệ >ố 3,R* 3,pC C+3p C,o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T3T+o p3Y+T oR*+3 **CC+o
3+ /h8 má%, iện, iện bá'
. Hệ >ố 3,CR 3,SS C,*3 C+TC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R TT*+K oYK+p *Yp*+T
C+ /h$s th5, th8 c$ốc
. Hệ >ố 3,*p 3,Ro C,Yp C+TC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SC3+3 TR*+* poC+3 *Yp*+T
K+ Phục vụ vi4n
. Hệ >ố *+TR *,oo 3,CR 3,SS
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RYT+R RTT+* Sp*+R TT*+K
R+ C"p dư˜ng
. Hệ >ố *+oC 3+Cp 3,TK C+*R
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SoY+3 ToK+S o*C+R
57
"1 51 "#NG LƯNG THUYyN $8 9N $À C+NG NH7N $8 9N TÀU
C+NG T)„ NH! TÀU T)'C $,T $À C…U H&! TÀU THAY TH# PHA*!
TÀU T„ M <8 %M C…U N†N HÀNG H#8 G T8 %P TH€*H
21 Tm0 RrS M‡^ B\R]
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH /HžŠ NH³u
/‡r
H~ x¬, uˆC g¥}ND
/à$ h_t dư-i
*RYm
C
nh
/à$ h_t tN *RYm
C
nh
ến CYYm
C
nh
/à$ h_t t74n CYYm
C
nh,
tà$ c$ốc dư-i CYYm
C
nh
11 T>0i/R ^_T•R]
- HA BC C,o* K,*S K+CT K+Sp K,pp R,*o
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
**CC+o *3YS+K *3ST+C *CRT+3 *K*R+3 *RYR+*
21 MPi ^_T•R]
- HA BC C+RY C+TC K,*S K+CT K+T* R+YT
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*Y*R+Y *Yp*+T *3YS+K *3ST+C *CSR+o *KTY+C
21 Đ.AR ^_T•R]
- HA BC K,*S K,CS
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3YS+K *3SK+K
41 MPi 2! Of ^>0g^ M.vR K0CK 1
- HA BC C,Kp C,T* K,Yo K,CY K+Sp K+o3
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*YYo+3 *YTR+o **pS+* *3KT+Y *CRT+3 *K3S+p
51 MPi 2! Of ^>0g^ M.vR K0CK 2
- HA BC C,*T C+RY C+TC C,o* K+CT K+Sp
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
o*o+C *Y*R+Y *Yp*+T **CC+o *3ST+C *CRT+3
31 MPi 4! Of ^>0g^ M.vR K0CK 2
- HA BC K,*S K,CS
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3YS+K *3SK+K
41 Q0[R ^_J ^_T•R]! ^>0o ^>~
^_T•R]
58
- HA BC C+RY C+TC
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*Y*R+Y *Yp*+T
CHˆC …jNH FHzND /HžŠ NH³u /‡r
H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL
*+ /h8 má%, iện, iện bá'
. Hệ >ố 3,YR 3,CR 3,SS 3,oo
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK+R Sp*+R TT*+K pST+*
3+ /h$s th5
. Hệ >ố *+oC 3,*p 3,R* 3,pC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SC3+3 T3T+o p3Y+T
C+ Phục vụ vi4n
. Hệ >ố *+RR *+TR 3,YR 3,CR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo+R RYT+R RoK+R Sp*+R
K+ C"p dư˜ng
. Hệ >ố *+TR *,oo 3,CR 3,SS
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RYT+R RTT+* Sp*+R TT*+K
mm+ /à$ t7ục v-t và cM$ h!, tà$ tha% thả pha'
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH
/HžŠ NH³u /‡r
H~ x¬, uˆC g¥}ND
…ư-i CYYY CL /N CYYY CL ến
KYYY CL t7G l4n
/74n KYYY CL
11 T>0i/R ^_T•R]
- HA BC R+*o R+K* R+K* R+TR R+TR S+*Y
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*RYR+* *RSp+o *RSp+o *SST+R *SST+R *TSo+Y
21 MPi ^_T•R]
- HA BC K+o3 R,*o R,*o R+K* R+K* R+TR
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*K3S+p *RYR+* *RYR+* *RSp+o *RSp+o *SST+R
59
21 Đr. V>?! @Pi 2
- HA BC K,RS K,pp K,pp R,*o R,*o R+K*
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*C33+K *K*R+3 *K*R+3 *RYR+* *RYR+* *RSp+o
41 T>0i/R V>? 2! @Pi 2
- HA BC K+CT K+Sp K+Sp K+o3 K+o3 R,*o
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3ST+C *CRT+3 *CRT+3 *K3S+p *K3S+p *RYR+*
51 T>0i/R V>? 2! @Pi 4
- HA BC K,*S K+CT K+CT K+Sp K+Sp K+o3
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3YS+K *3ST+C *3ST+C *CRT+3 *CRT+3 *K3S+p
31 S‚ ƒ0qR a.AR
- HA BC K,*S K+CT K+CT K+Sp K+Sp K+o3
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3YS+K *3ST+C *3ST+C *CRT+3 *CRT+3 *K3S+p
41 S‚ ƒ0qR O.R> ^X! M\ ^0iXR
a.AR Mm ^>0o ^>~ ^_T•R]
- HA BC C+RY C+TC C+TC C,o* C,o* K,*S
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*Y*R+Y *Yp*+T *Yp*+T **CC+o **CC+o *3YS+K
CHˆC …jNH FHzND /HžŠ NH³u /‡r H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL
11 T>U @Pi O.v@ Kb O>c
- HA BC 3,R* 3,pC C+3p C,o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T3T+o p3Y+T oR*+3 **CC+o
21 T>U @Pi! a.AR! M\ ^0iXR a.AR
- HA BC 3,CR 3,SS C,*3 C+TC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R TT*+K oYK+p *Yp*+T
21 T>0o ^>~
- HA BC 3,*p 3+Ro C,Yp C+TC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SC3+3 TR*+* poC+3 *Yp*+T
60
41 P>NK MN M.vR
- HA BC *+TR *,oo 3,CR 3,SS
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RYT+R RTT+* Sp*+R TT*+K
51 CpV LT•R]
- HA BC *+oC 3+Cp 3,TK C+*R
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SoY+3 ToK+S o*C+R
mmm+ /‡r /{u Fmvu Cˆr N•N H‡ND Hym
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH /HžŠ NH³u
/‡r
H~ x¬, uˆC g¥}ND
…ư-i CYYY CL /N CYYY CL ến
KYYY CL t7G l4n
/74n KYYY CL
11 T>0i/R ^_T•R]
- HA BC R+KR R+Sp R+Sp S+YK S+YK S+K*
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*RpY+R *SKT+3 *SKT+3 *TR*+S *TR*+S *pRp+o
21 MPi ^_T•R]
- HA BC R+*T R+KR R+KR R+Sp R+Sp S+YK
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*Koo+C *RpY+R *RpY+R *SKT+3 *SKT+3 *TR*+S
21 Đr. V>?! @Pi 2
- HA BC K+To R+*3 R+*3 R+KR R+KR R+Sp
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*Cpo+* *KpK+p *KpK+p *RpY+R *RpY+R *SKT+3
41 T>0i/R V>? 2! @Pi 2! YPK
B‚ ^m0
- HA BC K+Ro K+o* K+o* R+*T R+*T R+KR
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*CC*+* *K3C+o *K3C+o *Koo+C *Koo+C *RpY+R
51 T>0i/R V>? 2! @Pi 4! i B‚
^m0
- HA BC K+CT K+Ro K+Ro K+o* K+o* R+*T
61
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3ST+C *CC*+* *CC*+* *K3C+o *K3C+o *Koo+C
31 S‚ ƒ0qR a.AR! i ^P ^m0
- HA BC K+CT K+Ro K+Ro K+o* K+o* R+*T
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3ST+C *CC*+* *CC*+* *K3C+o *K3C+o *Koo+C
41 S‚ ƒ0qR O.R> ^X! M\ ^0iXR
a.AR Mm ^>0o ^>~ ^_T•R]!
R>ZR M.vR Kn0 RrR
- HA BC C+Sp C+o3 C+o3 K+** K+** K+CT
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*YST+3 **CS+p **CS+p **o*+o **o*+o *3ST+C
CHˆC …jNH FHzND /HžŠ NH³u /‡r H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL
11 T>U @Pi O.v@ Kb O>c
- HA BC 3+SK 3+oT C+KK K+**
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK TSR+S pS*+C ooT+S **o*+o
21 T>U @Pi! a.AR! M\ ^0iXR a.AR
- HA BC 3+KT 3+To C+3p C+o3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T*S+C pYo+* oR*+3 **CS+p
21 T>0o ^>~
- HA BC 3+3o 3+T3 C+3C C+o3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SSK+* Tpp+p oCS+T **CS+p
41 P>NK MN M.vR
- HA BC *+pK 3+Yo 3+KT 3+To
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RCC+S SYS+* T*S+C pYo+*
51 CpV LT•R]
- HA BC 3+YC 3+RY 3+pp C+C*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Rpp+T T3R+Y pCR+3 oRo+o
62
"1 31 "#NG LƯNG THUYyN $8 9N $À C+NG NH7N $8 9N TÀU THUYyN
ĐÁNH CÁ! $FN CHUYzN $À THU MUA CÁ T)9N "8 zN! T)9N S+NG Hˆ
m+ /‡r ;‹NH C‹ Am²N
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH /HžŠ NH³u
/‡r
H~ x¬, uˆC g¥}ND
…ư-i pY CL …ư-i pY CL ến
dư-i 3YY CL
/N 3YY CL ến
dư-i pYY CL
/N pYY CL t7G
l4n
*+ /h$%^n t7ưGng
. Hệ >ố K,*S K,KY K+ST K+oR R+33 R,Kp R+TR S+*S
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3YS+K *3TS+Y *CRK+C *KCR+R *R*C+p *Rpo+3 *SST+R *TpS+K
3+ uá% t7ưGng
. Hệ >ố K,KY K+ST K+oR R+33 R,Kp R+TR
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3TS+Y *CRK+C *KCR+R *R*C+p *Rpo+3 *SST+R
C+ ;ại phE, má% 3
. Hệ >ố C+RY C+Tp K,Yp K,CR K+ST K+oR R+33 R,Kp
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*Y*R+Y *YoS+3 **pC+3 *3S*+R *CRK+C *KCR+R *R*C+p *Rpo+3
K+ /h$%^n phE 3, má% C
. Hệ >ố K,3o K,RS K,pK R,*Y
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*3KK+* *C33+K *KYC+S *KTo+Y
R+ /h$%^n phE C, má% K
. Hệ >ố K,RS K,pK
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*C33+K *KYC+S
S+ ;iện t7ưGng, lạnh t7ưGng,
;ài t7ưGng
. Hệ >ố K+CT K+So
uMc lương th=c hiện tN ngà% *3ST+C *CSY+*
63
Y*n*Yn3YYK
T+ /h$s th5 t7ưGng, lư-i
t7ưGng, chế biến t7ưGng
. Hệ >ố C+KY C+TC C+TC K,Yp K,Yp K,KY
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
opS+Y *Yp*+T *Yp*+T **pC+3 **pC+3 *3TS+Y
CHˆC …jNH FHzND /HžŠ NH³u /‡r H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL
*+ /h8 má%, iện lạnh, bá' vụ
. Hệ >ố 3,R* 3+oC C+Ko K,*S
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T3T+o pKo+T *Y*3+* *3YS+K
3+ /h$s th5, c"p dư˜ng, chế biến
. Hệ >ố 3,CR 3+T3 C,3R C,o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R Tpp+p oK3+R **CC+o
64
mm+ /‡r L‚N CHr„²N L‡ /Hr urj C‹ /k•N Am²N
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH /HžŠ
NH³u /‡r
H~ x¬, uˆC g¥}ND
/h$%^n th5 c,ng …ư-i CY t"n /N CY t"n ến
3YY t"n
/74n 3YY t"n
11 T>0i/R ^_T•R]
- HA BC C+TT K+Y* K+3T K+Ko K,TC K,oS R,*o R+K*
uMc lương th=c hiện tN
ngà% Y*n*Yn3YYK
*YoC+C **S3+o *3Cp+C *CY3+* *CT*+T *KCp+K *RYR+* *RSp+o
21 MPi ^_T•R]
- HA BC K+Ko K,TC K,oS R,*o
uMc lương th=c hiện tN
ngà% Y*n*Yn3YYK
*CY3+* *CT*+T *KCp+K *RYR+*
21 Đr. V>?! @Pi 2
- HA BC C+TT K+Y* K+3T K+Ko K,TC K,oS
uMc lương th=c hiện tN
ngà% Y*n*Yn3YYK
*YoC+C **S3+o *3Cp+C *CY3+* *CT*+T *KCp+K
41 T>0i/R V>? 2! @Pi 2
- HA BC K+Y* K,3R K+Ko K,TC
uMc lương th=c hiện tN
ngà% Y*n*Yn3YYK
**S3+o *3C3+R *CY3+* *CT*+T
51 T>0i/R V>? 2! @Pi 4
- HA BC K+3T K+Ko
uMc lương th=c hiện tN
ngà% Y*n*Yn3YYK
*3Cp+C *CY3+*
31 T>0o ^>~ ^_T•R]! K>X
Y.XR ^_T•R]
- HA BC C,33 C+Ko C+Ko C,TR K+Y* K+3T
uMc lương th=c hiện tN
ngà% Y*n*Yn3YYK
oCC+p *Y*3+* *Y*3+* *YpT+R **S3+o *3Cp+C
41 Đm. ^_T•R]! a.AR
^_T•R]! IrR> ^_T•R]
- HA BC K+*3 K+Cp
uMc lương th=c hiện tN **oK+p *3TY+3
65
ngà% Y*n*Yn3YYK
CHˆC …jNH FHzND /HžŠ NH³u /‡r H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL
11 T>U @Pi! a.AR IrR>! YPS MN
- HA BC 3,CR 3+T3 C,3R C,o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R Tpp+p oK3+R **CC+o
21 T>0o ^>~! KpV LT•R]! K>X Y.XR
- HA BC 3,*p 3+Ro C,Yp C+TC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SC3+3 TR*+* poC+3 *Yp*+T
66
mmm+ /‡r, /Hr„‘N ;‹NH C‹ /k•N xzND, Hµ
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH /HžŠ NH³u
/‡r, /Hr„‘N
H~ x¬, uˆC g¥}ND
/h$%^n th5 c,ng ;ến oY CL /74n oY CL
11 T>0i/R ^_T•R]
- HA BC 3,oR C+CY C+SC C,oo K+CC K+Sp
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
pRR+R oRT+Y *YR3+T **RT+* *3RR+T *CRT+3
21 T>0i/R V>?! @Pi ^_T•R]
- HA BC C+*K C+RY C+pT K+33
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
o*Y+S *Y*R+Y **33+C *33C+p
21 T>0o ^>~ ^_T•R]
- HA BC 3,oR C+*o C,Kp C,TR
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
pRR+R o3R+* *YYo+3 *YpT+R
CHˆC …jNH FHzND /HžŠ NH³u /‡r,
/Hr„‘N
H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL
11 T>U @Pi
- HA BC 3,YR 3,CR 3,SS 3,oo
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK+R Sp*+R TT*+K pST+*
3+ /h$s th5
. Hệ >ố *+oC 3,*p 3,R* 3,pC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SC3+3 T3T+o p3Y+T
A+T+ AyND g¥}ND /H° g¶N
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH H~ x¬, uˆC g¥}ND
67
m mm mmm mL
11 T>U I‰R
- HA BC 3,oo C+3p C,T3 K,*R
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
pST+* oR*+3 *YTp+p *3YC+R
21 T>U I‰R KpV 8
- HA BC K+ST R+3T
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*CRK+C *R3p+C
21 T>U I‰R KpV 88
- HA BC R+TR
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*SST+R
68
"1 51 "#NG LƯNG C+NG NH7N $8 9N HÀNG <H+NG =7N ='NG
11 C>nK LqR> O>\R] ^>}S >rR] @Pi Yqi
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH FHzND /HžŠ
H•ND u‹„ Aj„
H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL L
81 C\R] R>ZR! R>ZR M.vR R]>.AV MN >mR]
O>\R]
11 N>?@ 8
- HA BC *+SY *+o3 3+CY 3+TR C+CY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KSK+Y RRS+p SST+Y ToT+R oRT+Y
21 N>?@ 88
- HA BC *+oR 3+3T 3+SR C+Yo C+SY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RSR+R SRp+C TSp+R poS+* *YKK+Y
21 N>?@ 888
- HA BC 3+YY 3+CR 3+TS C+3K C+pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RpY+Y Sp*+R pYY+K oCo+S **Y3+Y
41 N>?@ 8$
- HA BC 3+YR 3+KY 3+p* C+3o C+pR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK+R SoS+Y p*K+o oRK+* ***S+R
51 N>?@ $
CpV 8
- HA BC 3+*Y 3+KR 3+pS C+CK C+oY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SYo+Y T*Y+R p3o+K oSp+S **C*+Y
CpV 88
- HA BC 3+KR 3+pR C+CY C+pY K+CR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T*Y+R p3S+R oRT+Y **Y3+Y *3S*+R
31 N>?@ $8
69
CpV 8
- HA BC 3+*Y 3+KR 3+pS C+CK C+oY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SYo+Y T*Y+R p3o+K oSp+S **C*+Y
CpV 88
- HA BC 3+oY C+3T C+So K+*S K+TY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK pK*+Y oKp+C *YTY+* *3YS+K *CSC+Y
881 <.|@ BSP^ M.vR O>\R] IT0
11 CpV 8
- HA BC 3+3C 3+Rp C+YY C+Kp K+YC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SKS+T TKp+3 pTY+Y *YYo+3 **Sp+T
21 CpV 88
- HA BC 3+oY C+3T C+So K+*S K+TY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK pK*+Y oKp+C *YTY+* *3YS+K *CSC+Y
21 CpV 888
- HA BC C+pY K+3Y K+SC R+** R+SR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK **Y3+Y *3*p+Y *CK3+T *Kp*+o *SCp+R
8881 <>\R] YPS! ^>~ ^NK Yqi! >.AV asR] ^>\R]
YPS Yqi! O.|@ BSP^ @‰^ ap^! ^`@ O.X@ Kn0
RrR! O>c ^TUR] >mR] O>\R]
11 CpV 8
- HA BC 3+YY 3+CR 3+TS C+3K C+pY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RpY+Y Sp*+R pYY+K oCo+S **Y3+Y
21 CpV 88
- HA BC 3+*Y 3+KR 3+pS C+CK C+oY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SYo+Y T*Y+R p3o+K oSp+S **C*+Y
8$1 AR R.R>! qR ^SmR >mR] O>\R]
11 CpV 8
- HA BC *+oR 3+3T 3+SR C+Yo C+SY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RSR+R SRp+C TSp+R poS+* *YKK+Y
70
"1 51 "#NG LƯNG C+NG NH7N $8 9N HÀNG <H+NG =7N ='NG G T8 %P
TH€*H
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH FHzND /HžŠ H•ND
u‹„ Aj„
H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL L
21 CpV 88
- HA BC 3+YR 3+KY 3+p* C+3o C+pR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK+R SoS+Y p*K+o oRK+* ***S+R
21 CpV 888
- HA BC 3+*R 3+RC 3+oo C+R3 K+*R
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK S3C+R TCC+T pST+* *Y3Y+p *3YC+R
$1 C\R] R>ZR Of ^>0g^ >mR] O>\R]
11 CpV 8
N>?@ 8
- HA BC 3+Yp 3+CS 3+So C+YS C+Kp
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SYC+3 SpK+K TpY+* ppT+K *YYo+3
N>?@ 88
- HA BC 3+*R 3+KT 3+pK C+3p C+TR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK S3C+R T*S+C p3C+S oR*+3 *YpT+R
21 CpV 88
N>?@ 8
- HA BC 3+Sp C+YY C+CR C+TR K+*p
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK TTT+3 pTY+Y oT*+R *YpT+R *3*3+3
N>?@ 88
- HA BC 3+pY C+*T C+Ro K+YS K+SY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK p*3+Y o*o+C *YK*+* **TT+K *CCK+Y
21 CpV 888
71
N>?@ 8
- HA BC C+Cp C+TY K+YS K+KR K+pp
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK opY+3 *YTC+Y **TT+K *3oY+R *K*R+3
N>?@ 88
- HA BC C+SY C+oT K+Co K+pK R+CR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *YKK+Y **R*+C *3TC+* *KYC+S *RR*+R
ĐC. ^TUR] PV LNR]-
11 ĐC. MŠ. K\R] R>ZR! R>ZR M.vR R]>.AV MN >mR] O>\R]-
NhEm m) Nh<n vi4n vệ >inh t74n má% ba%1 nhà ga, ><n “1 vệ >inh rg…1 ?I e%1 c$ng Mng
bá', tạp chX, gia' nh2n dụng cụ, >$"t `n, ( $ống l4n . ?$ống má% ba%+
NhEm mm) Nh<n vi4n ch"t ?ếp hàng h'á, hành l\ hàng @h,ng, vệ >inh c,ng nghiệp má%
ba%+
NhEm mmm) Nh<n vi4n [t giP ch“, bán vl hành @hách, hành l\, hàng h'á, bư$ @iện hàng
@h,ng1 tiếp nh2n hàng h'á, ?$"t @h,ng v2n ơn1 làm th5 tục hành @hách, hàng h'á ch' các
ch$%ến ba%1 phát thanh vi4n1 th$ phX, th$ ng<n+
NhEm mL) Nh<n vi4n tài liệ$ và hư-ng dhn ch"t ?ếp1 i^$ hành h'ạt !ng @hai thác tại ><n
ba%1 giám >át @hai thác hành @hách, hàng h'á tại ><n ba%1 giải áp th,ng tin+
NhEm L) /iếp vi4n t74n @h,ng+
NhEm Lm) ;i^$ ! @hai thác ba% hàng @h,ng+
21 ĐC. MŠ. K\R] R>ZR! Of ^>0g^ >mR] O>\R]-
NhEm m) /h8 @ết c"$ @h$ng >ưUn, cabin má% ba%1 lái, v2n hành, >ca chPa, bả' dư˜ng
t7ang thiết b& @f th$2t m[t "t phục vụ má% ba%, nhà ga1 v2n hành thiết b& th,ng tin, giám >át,
dhn ưUng1 th8 >ca chPa thiết b& phục vụ bả' dư˜ng má% ba%+
NhEm mm) /h8 cơ gi-i má% ba%1 th8 iện, iện tc Hv, t$%ến, [c thiết, 7a aJ má% ba%1 th8
>ca chPa thiết b& th,ng tin, giám >át, dhn ưUng+
72
"1 51 "#NG LƯNG C+NG NH7N $8 9N HÀNG <H+NG =7N ='NG G T8 %P TH€*H
21 C>nK LqR> ^>}S >rR] @Pi Yqi-
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH /HžŠ H•ND
u‹„ Aj„
H~ x¬, uˆC g¥}ND
NhEm m NhEm mm NhEm mmm
* 3 C K R * 3 C K R * 3 C K R
*+ gái t7ưGng
. Hệ >ố C+RR C+oY K+3R K+SY K+oR K+SC K+oo R+CR R+T* S+YT R+T* S+YT S+KC S+To T+*R
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
*Y3o+R **C*+Y *3C3+R *CCK+Y *KCR+R *CK3+T *KKT+* *RR*+R *SRR+o *TSY+C *SRR+o *TSY+C *pSK+T *oSo+* 3YTC+R
3+ gái phụ
. Hệ >ố 3+RR 3+pR C+*R C+RY C+RK C+pK K+*K K+RK K+SY K+oY R+3Y R+SY
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
TCo+R p3S+R o*C+R *Y*R+Y *Y3S+S ***C+S *3YY+S *C*S+S *CCK+Y *K3*+Y *RYp+Y *S3K+Y
NhEm m) uá% ba% chG @hách dư-i SR ch“ ng(i1 má% ba% chG hàng dư-i CY t"n+
NhEm mm) uá% ba% chG @hách tN SR ch“ ng(i ến 3YY ch“ ng(i1 má% ba% chG hàng tN CY t"n ến dư-i *YY t"n+
73
NhEm mmm) uá% ba% chG @hách t74n 3YY ch“ ng(i1 má% ba% chG hàng t74n *YY t"n+
74
"1 61 "#NG LƯNG C+NG NH7N $8 9N "ƯU CHÍ NH $8 ‹N TH+NG
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL L
11 $gR K>0i|R YT0 K>cR>
- HA BC *+R3 *+oC 3+Co 3+pK C+CY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKY+p RRo+T SoC+* p3C+S oRT+Y
21 <>q. ^>PK YT0 K>cR> Mm V>P^ >mR>
YPS K>c
- HA BC *+SR 3+Yp 3+RR C+YS C+TC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KTp+R SYC+3 TCo+R ppT+K *Yp*+T
21 <>q. ^>PK a.AR ^>Sr.! ].qS LJK>! ^.XV
^>J! @0q! YPR B[R V>W@ Mm LJK> MNk
].qS R>gR B[R V>W@ K>0i|R V>P^
R>qR>
CpV 8-
- HA BC 3+CR 3+SS C+*Y C+Sp K+CS
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R TT*+K poo+Y *YST+3 *3SK+K
CpV 88-
- HA BC *+oC 3+Co 3+pY C+CY C+o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SoC+* p*3+Y oRT+Y **CC+o
CpV 888-
- HA BC *+SY 3+Y* 3+KK 3+pR C+CY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KSK+Y Rp3+o TYT+S p3S+R oRT+Y
41 <>q. ^>PK V>. ^>Sr.! ].qS LJK>! ^.XV
^>J! @0q! YPR B[R V>W@ Mm LJK> MNk
].qS R>gR B[R V>W@ K>0i|R V>P^
R>qR>
CpV 8
- HA BC 3+CR 3+SS C+*Y C+Sp K+CS
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R TT*+K poo+Y *YST+3 *3SK+K
75
CpV 88
- HA BC *+oC 3+Co 3+pY C+CY C+o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SoC+* p*3+Y oRT+Y **CC+o
CpV 888
- HA BC *+SR 3+Yp 3+RR C+YY C+RY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KTp+R SYC+3 TCo+R pTY+Y *Y*R+Y
51 <.|@ BSP^ M.vR LSqR> ^>PK YT0 K>cR>
M.hR ^>\R]! ^m. K>cR> YT0 a.AR
CpV 8
- HA BC 3+p* C+*3 C+RC K+YS K+Sp
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK p*K+o oYK+p *Y3C+T **TT+K *CRT+3
CpV 88
- HA BC 3+CR 3+SS C+Yp C+RT K+*S
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R TT*+K poC+3 *YCR+C *3YS+K
CpV 888
- HA BC *+oC 3+Co 3+pY C+CY C+o*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RRo+T SoC+* p*3+Y oRT+Y **CC+o
31 <.|@ BSP^ M.vR Of ^>0g^
CpV 8
- HA BC 3+oo C+CR C+pR K+KC R+*o
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK pST+* oT*+R ***S+R *3pK+T *RYR+*
CpV 88
- HA BC 3+R* 3+pp C+CT C+oT K+Sp
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T3T+o pCR+3 oTT+C **R*+C *CRT+3
CpV 888
- HA BC 3+*p 3+RR 3+op C+RY K+*S
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SC3+3 TCo+R pSK+3 *Y*R+Y *3YS+K
76
"1 101 "#NG LƯNG C+NG NH7N $8 9N $FN T#8 ĐƯŒNG S•T
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL
m+ /k•N /‡r
11Tm. lX
- HA BC K+KR K+pT R+C3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *3oY+R *K*3+C *RK3+p
21 P>N ^m. lX
- HA BC C+TY K+*Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *YTC+Y **po+Y
21 C>Ž arS ^m. lX
- HA BC K+*Y K+KR K+pT
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK **po+Y *3oY+R *K*3+C
41 T_jK YqR aw0 @Pi
- HA BC C+oY K+CY K+TY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK **C*+Y *3KT+Y *CSC+Y
51 T_T•R] ^m0 O>PK>! ^m0 >mR]
77
- HA BC 3+R* 3+oY C+CC C+pR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T3T+o pK*+Y oSR+T ***S+R
31 N>ZR M.vR ^_vR ^m0 GBSP^ M‡! >mR> I•! V>P^
^>qR>H
- HA BC *+SR 3+Yp 3+S3 C+*T
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KTp+R SYC+3 TRo+p o*o+C
mm+ …¥·m Dj
11 Đ./0 au ]q
- HA BC 3+p* C+*o C+TC K+KT
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK p*K+o o3R+* *Yp*+T *3oS+C
21 T_jK YqR
- HA BC 3+R* 3+pC C+3S C+p*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T3T+o p3Y+T oKR+K **YK+o
21 T_T•R] LsR
- HA BC 3+CR 3+SR C+YK C+RY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R TSp+R pp*+S *Y*R+Y
41 G>.! @?K! RC.! L•R @Pi
- HA BC 3+YR 3+KK 3+pK C+CY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RoK+R TYT+S p3C+S oRT+Y
51 N>ZR M.vR R>m ]q
- HA BC *+RR *+oS 3+Kp 3+oo
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo+R RSp+K T*o+3 pST+*
78
"1 111 "#NG LƯNG C+NG NH7N $8 9N THƯNG M†8
$À C+NG NH7N "ỐC ;%P
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm mL L
m+ DmjŠ NH‚N H‡ND HŠ‹
11 G.qS R>gR >mR] >SP! ^>qR> ^SPR ƒ0CK ^X
- HA BC 3+KC 3+p3 C+CY C+oY K+S3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK TYK+T p*T+p oRT+Y **C*+Y *CCo+p
21 G.qS R>gR >mR] >SP! ^>qR> ^SPR Ru. aJqk
@0q Mm YPR >mR] >SPk ].qS R>gR >mR] Y.|R
- HA BC *+pY 3+3p 3+pS C+Cp C+op
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R33+Y SS*+3 p3o+K opY+3 **RK+3
21 T>~ O>S
- HA BC *+TR 3+3* 3+Tp C+CY C+pR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RYT+R SKY+o pYS+3 oRT+Y ***S+R
41 "[S MA ^0wR ^_q! KqR> ]PK ^r. KPK O>S
- HA BC *+TR 3+*R 3+TY C+3Y C+TR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RYT+R S3C+R TpC+Y o3p+Y *YpT+R
51 "[S ƒ0[R Mm ].qS R>gR >mR] >SP ^_SR] KPK
O>S! ].qS R>gR >mR] B\R]
- HA BC *+KR *+TT 3+3p 3+To C+CY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK K3Y+R R*C+C SS*+3 pYo+* oRT+Y
mm+ A¬C bvP
11 Cb ].Š.
N>?@ 8
- HA BC 3+3R 3+pR C+RR K+CY
79
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SR3+R p3S+R *Y3o+R *3KT+Y
N>?@ 88
- HA BC 3+RR C+3Y C+oY K+Sp
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK TCo+R o3p+Y **C*+Y *CRT+3
21 T>~ K\R]
- HA BC 3+3Y 3+pR C+RS K+CR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SCp+Y p3S+R *YC3+K *3S*+R
NhEm m) C,ng nh<n lái ế, lái , t, ?ếp d˜, lái n<ng hàng c˜ nhZ, lái c6n t7ục bánh ?Xch,
bánh lốp, lái ?I ?_c gạt, lái P n0i cE t79ng tải dư-i CY t"n+
NhEm mm) C,ng nh<n lái ế, lái , t, ?ếp d˜, lái n<ng hàng c˜ l-n, lái c6n t7ục giàn cE >Mc
n<ng tN CY t"n t7G l4n+
80
"1 121 "#NG LƯNG C+NG NH7N LÁ8 ;€
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
NhEm ?I Hệ >ố, mMc lương
m mm mmm mL
11 ;} KSR! l} ^‘K l.! l} ^[.! l} KW0 LTŠ. 2!5 ^pR!
l} O>PK> LTŠ. 20 ]>X
- HA BC 3+*p 3+RT C+YR C+SY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK SC3+3 TKR+C ppK+R *YKK+Y
21 ;} ^[.! l} KW0 ^’ 2!5 ^pR aXR LTŠ. 4!5 ^pR! l}
O>PK> ^’ 20 ]>X aXR LTŠ. 40 ]>X
- HA BC 3+CR 3+TS C+3R C+p3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Sp*+R pYY+K oK3+R **YT+p
21 ;} ^[.! l} KW0 ^’ 4!5 ^pR aXR LTŠ. 13!5 ^pR!
l} O>PK> ^’ 40 ]>X aXR LTŠ. 30 ]>X
- HA BC 3+R* 3+oK C+KK K+YR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK T3T+o pR3+S ooT+S **TK+R
41 ;} ^[.! l} KW0 ^’ 13!5 ^pR aXR LTŠ. 25 ^pR! l}
O>PK> ^’ 30 ]>X aXR LTŠ. 50 ]>X
- HA BC 3+SS C+** C+SK K+3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK TT*+K oY*+o *YRR+S *3*p+Y
51 ;} ^[.! l} KW0 ^’ 25 ^pR aXR LTŠ. 40 ^pR! l}
O>PK> ^’ 50 ]>X ^_• IvR
- HA BC 3+oo C+RY K+** K+p3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK pST+* *Y*R+Y **o*+o *CoT+p
31 ;} ^[.! l} KW0 ^’ 40 ^pR ^_• IvR
- HA BC C+3Y C+TR K+Co R+*R
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK o3p+Y *YpT+R *3TC+* *KoC+R
81
"1 121 "#NG LƯNG NH7N $8 9N "ÁN $“! "#* $Ệ T)FT T:
T†8 CÁC Đ8 zM S8 NH H*†T $ĂN H*Á C+NG C&NG!
"%N ;€! NHÀ GA! "%N C#NG $À "#* $Ệ
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
ChMc danh Hệ >ố, mMc lương
m mm mmm mL L
*+ Nh<n vi4n bán vl và phục vụ
NhEm m
. Hệ >ố *+3R *+Kp *+TS 3+*p 3+SC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK CS3+R K3o+3 R*Y+K SC3+3 TS3+T
NhEm mm
. Hệ >ố *+CY *+Ro *+po 3+KY 3+p*
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK CTT+Y KS*+* RKp+* SoS+Y p*K+o
NhEm mmm
. Hệ >ố *+pK 3+CC 3+TC C+3Y C+T3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RCC+S STR+T To*+T o3p+Y *YTp+p
3+ Aả' vệ, giP t72t t=
NhEm m
. Hệ >ố *+RR *+pC 3+3Y 3+R3 3+pR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KKo+R RCY+T SCp+Y TCY+p p3S+R
NhEm mm
. Hệ >ố *+SR *+oo 3+KY 3+T3 C+Yo
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KTp+R RTT+* SoS+Y Tpp+p poS+*
NhEm mmm
. Hệ >ố *+TR 3+*3 3+RS C+YK C+S3
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RYT+R S*K+p TK3+K pp*+S *YKo+p
;ối tư8ng áp dụng)
. NhEm m) áp dụng ối v-i nh<n vi4n bán vl tại các iBm >inh h'ạt v`n h'á c,ng c!ng+
82
. NhEm mm) áp dụng ối v-i nh<n vi4n bán vl G bến ?I , t, @hách, bến cảng1 bả' vệ, t72t t=
tại các iBm >inh h'ạt v`n h'á c,ng c!ng, bả' vệ c,ng t%+
. NhEm mmm) áp dụng ối v-i nh<n vi4n bán vl G nhà ga ?I lca, nh<n vi4n bán vl, >'át vl
t74n ?I b$\t, ?I v2n tải hành @hách, nh<n vi4n th$ phX Hbán vl, >'át vlJ t74n bến phà, c6$ pha',
t7ục ưUng b!, phụ lái ?I1 bả' vệ, t72t t= G nhà ga ?I lca, bến ?I , t, @hách, bến cảng+
83
"1 141 "#NG LƯNG NH7N $8 9N MUA! "ÁN $ÀNG! "†C! ĐÁ QUÍ
$À <8 zM CH”N G8 (Y "†C T†8 NHÀ MÁY 8 N T8 yN
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
ChMc danh Hệ >ố, mMc lương
m mm mmm mL L
11 N>ZR M.vR @0q! YPR MmR]! YrK! aP
ƒ0•
- HA BC *+SR 3+YR 3+R* 3+o3 C+Co
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KTp+R RoK+R T3T+o pKS+p opC+*
21 ĐX@! R>gR! MgR K>0i|R! O.|@ K>eR
].pi YrK ^r. R>m @Pi .R ^./R
- HA BC *+TR 3+3K 3+T* C+33 C+pT
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RYT+R SKo+S TpR+o oCC+p **33+C
84
"1 151 "#NG LƯNG C+NG NH7N $8 9N NGÀNH =U LỊ CH! =Ị CH $'
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
ChMc danh Hệ >ố, mMc lương
m mm mmm mL L
11 N>ZR M.vR K‘^! 0CR ^?K! ].‰^ Im
- HA BC *+SR *+oS 3+CS 3+pY C+CY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KTp+R RSp+K SpK+K p*3+Y oRT+Y
21 N>ZR M.vR Y0sR]! YmR! Yq_
- HA BC *+TY 3+YY 3+KY 3+pR C+CR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK KoC+Y RpY+Y SoS+Y p3S+R oT*+R
21 N>ZR M.vR Ih ^ZR
Lh ^ZR 1
- HA BC *+TR 3+YR 3+KR 3+oY C+KY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK RYT+R RoK+R T*Y+R pK*+Y opS+Y
Lh ^ZR 2
- HA BC 3+CC 3+TS C+33 C+TY K+3Y
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK STR+T pYY+K oCC+p *YTC+Y *3*p+Y
41 HTŠR] L•R M.vR L0 IJK>
HTŠR] L•R M.vR K>cR>
- HA BC K+*R K+KT K+To R+** R+KC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *3YC+R *3oS+C *Cpo+* *Kp*+o *RTK+T
HTŠR] L•R M.vR
- HA BC 3+CK 3+SK 3+oK C+3K C+RK
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK STp+S TSR+S pR3+S oCo+S *Y3S+S
51 C>0ivR ].q Rp0 QR
- HA BC R+YY R+KR R+oR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *KRY+Y *RpY+R *T3R+R
85
86
"#NG LƯNG CỦA THÀNH $8 9N CHUY9N T)ÁCH H&8 ĐˆNG QU#N T)Ị
(Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 nm 2004 !"a Ch#nh $h"%
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
Hạng
CzND /„
CHˆC …jNH
H~ x¬, uˆC g¥}ND
/0ng c,ng t% [c biệt
và tương ương
/0ng c,ng t% và
tương ương
C,ng t%
m
mm mmm
*+ Ch5 t&ch H!i (ng #$ản t7&
. Hệ >ố p,3Y . p,RY T,Tp . p,*3 S,oT . T,CY S,C* . S,SK R,SR ¸ R,op
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
3CTp,Y . 3KSR,Y 33RS,3 ¸ 3CRK,p 3Y3*,C ¸ 3**T,Y *p3o,o ¸ *o3R,S *SCp,R ¸ *TCK,3
3+ /hành vi4n ch$%4n t7ách H!i
(ng #$ản t7& Ht7N /0ng giám ốc,
Diám ốcJ
. Hệ >ố T,CC . T,SS S,oT . T,CY R,op . S,C* R,C3 . R,SR K,SS ¸ K,oo
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
3*3R,T ¸ 333*,K 3Y3*,C ¸ 3**T,Y *TCK,3 ¸ *p3o,o *RK3,p ¸ *SCp,R *CR*,K ¸ *KKT,*
87
"#NG LƯNG CỦA T•NG G8 ÁM ĐỐC! G8 ÁM ĐỐC! PH– T•NG G8 ÁM ĐỐC! PH– G8 ÁM ĐỐC! <% T*ÁN T)Ư—NG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 nm 2004 !"a Ch#nh $h"%
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
Hạng
CzND /„
CHˆC …jNH
H~ x¬, uˆC g¥}ND
/0ng c,ng t%
[c biệt và tương
ương
/0ng c,ng t%
và tương ương
C,ng t%
m
mm mmm
11 T˜R] ].P@ aCK! G.P@ aCK
- HA BC 4!55 - 5!20 4!45 - 4!45 3!34 - 3!64 5!65 - 3!21 5!22 - 5!35
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
33TS,R ¸ 3CTp,Y 3*SY,R ¸ 33RS,3 *o3R,S ¸ 3Y3*,C *TCK,3 ¸ *p3o,o *RK3,p ¸ *SCp,R
21 P>? ^˜R] ].P@ aCK! P>?
].P@ aCK
- HA BC 4!22 - 4!33 3!64 - 4!20 5!65 - 3!21 5!22 - 5!35 4!33 ™ 4!66
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
3*3R,T . 333*,K 3Y3*,C ¸ 3**T,Y *TCK,3 ¸ *p3o,o *RK3,p ¸ *SCp,R *CR*,K ¸ *KKT,*
21 <X ^SPR ^_T•R]
- HA BC 4!00 - 4!22 3!34 - 3!64 5!35 - 5!65 4!66 - 5!22 4!22 - 4!33
uMc lương th=c hiện tN ngà%
Y*n*Yn3YYK
3YCY,Y . 3*3R,T *o3R,S ¸ 3Y3*,C *SCp,R ¸ *TCK,3 *KKT,* ¸ *RK3,p *3RR,T ¸ *CR*,K
88
"#NG LƯNG CHUY9N G8 A CA* C(P $À NGHỆ NH7N
HAan hành @Om thI' Ngh& &nh >ố 3YRn3YYKnN;.CP
ngà% *K tháng *3 n`m 3YYK c5a ChXnh ph5J
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH H~ x¬, uˆC g¥}ND
m mm mmm
11 C>0ivR ].q KqS KpV
- HA BC 4!00 4!50 5!00
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK 3YCY,Y 3*TR,Y 3C3Y,Y
21 N]>A R>ZR
- HA BC 3!25 3!45
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK *p*3,R *oRT,R
;ối tư8ng áp dụng) Ch$%4n gia ca' c"p cht >c dụng G các /0ng c,ng t% [c biệt và tương
ương, d' ại diện ch5 >G hP$ #$%ết &nh >a$ @hi bá' cá' A! ga' !ng . /hương binh và b]
h!i+
89
"[R] I TbR] M. vR K>nK K>0ivR @\R! R]>. AV MN • KPK K\R] ^ i R>m RTŠK
HAan hành @Om thI' Ngh& &nh >ố 3YRn3YYKnN;.CP ngà% *K tháng *3 n`m 3YYK c5a ChXnh ph5J
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
ChMc danh H~ x¬, uˆC g¥}ND
* 3 C K R S T p o
*Y ** *3
11 C>0ivR M.vR KqS KpV! O.R> ^X M.vR KqS
KpV! Of BT KqS KpV
- HA BC
R,Rp R,o3 S,3S S,SY
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK
*S*p,3 *T*S,p *p*R,K *o*K,Y
21 C>0ivR M.vR K>cR>! O.R> ^X M.vR
K>cR>! Of BT K>cR>
- HA BC
K,YY K,CC K,SS K,oo R,C3 R,SR
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK
**SY,Y *3RR,T *CR*,K *KKT,* *RK3,p *SCp,R
21 C>0ivR M.vR! O.R> ^X M.vR! Of BT
- HA BC 3,CK 3,SR 3,oS C,3T C,Rp C,po K,3Y K,R*
90
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK
STp,S TSp,R pRp,K oKp,C *YCp,3 **3p,* *3*p,Y *CYT,o
41 CPR Bj! Of ^>0g^ M.vR
- HA BC *,pY *,oo 3,*p 3,CT 3,RS 3,TR 3,oK C,*C C,C3 C,R* C,TY C,po
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK R33,Y RTT,* SC3,3 SpT,C TK3,K ToT,R pR3,S oYT,T oS3,p *Y*T,o *YTC,Y **3p,*
ĐC. ^TUR] PV LNR]-
. Aa' g(m thành vi4n Aan @iBm >'át Ht7N /7ưGng Aan @iBm >'átJ+
. Ch$%4n vi4n ca' c"p, @inh tế vi4n ca' c"p, @f >ư ca' c"p cht >c dụng G c"p /0ng c,ng t% và tương ương t7G l4n, d' ại diện ch5 >G hP$
#$%ết &nh >a$ @hi bá' cá' A! ga' !ng . /hương binh và b] h!i1 ch$%4n vi4n chXnh, @inh tế vi4n chXnh, @f >ư chXnh cht >c dụng G c,ng t% hạng mm
t7G l4n1 các chMc danh cQn lại >c dụng G t"t cả các c,ng t%+
91
"#NG PH' C(P G8 š CH…C $' T)Ư—NG PH›NG!
PH– T)Ư—NG PH›NG C+NG TY
HAan hành @Om thI' Ngh& &nh >ố 3YRn3YYKnN;.CP
ngà% *K tháng *3 n`m 3YYK c5a ChXnh ph5J
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
Hạng
C,ng t%
ChMc danh
Hệ >ố, mMc phụ c"p
/0ng c,ng t%
;[c biệt và
/ương ương
/0ng c,ng t%
Là tương
ương
C,ng t%
m
mm mmm
11 T_T•R] V>xR] Mm ^TbR]
aTbR]
- HA BC Y,T Y,S Y,R Y,K Y,C
uMc phụ c"p th=c hiện tN
ngà% Y*n*Yn3YYK
3YC,Y *TK,Y *KR,Y **S,Y pT,Y
21 P>? ^_T•R] V>xR] Mm
^TbR] aTbR]
- HA BC Y,S Y,R Y,K Y,C Y,3
uMc phụ c"p th=c hiện tN
ngà% Y*n*Yn3YYK
*TK,Y *KR,Y **S,Y pT,Y Rp,Y
92
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDAA
"#NG LƯNG NH7N $8 9N THœA HÀNH! PH'C $' — CÁC C+NG TY NHÀ NƯ,C
(Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 nm 2004 !"a Ch#nh $h"%
;ơn v& tXnh) *YYY (ng
CHˆC …jNH H~ x¬, uˆC g¥}ND
* 3 C K R S T p o *Y ** *3
11 N>ZR M.vR MQR ^>T
- HA BC *,CR *,RC *,T* *,po 3,YT 3,3R 3,KC 3,S* 3,To 3,oT C,*R C,CC
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK Co*,R KKC,T KoR,o RKp,* SYY,C SR3,R TYK,T TRS,o pYo,* pS*,C o*C,R oSR,T
21 N>ZR M.vR V>NK MN
- HA BC *,YY *,*p *,CS *,RK *,T3 *,oY 3,Yp 3,3S 3,KK 3,S3 3,pY 3,op
uMc lương th=c hiện tN ngà% Y*n*Yn3YYK 3oY,Y CK3,3 CoK,K KKS,S Kop,p RR*,Y SYC,3 SRR,K TYT,S TRo,p p*3,Y pSK,3

4. Bảng lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; 5. Bảng lương chuyên gia cao cấp và nghệ nhân; 6. Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và bảng phụ cấp giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; 7. Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ.

Điều 4. Các chế độ phụ cấp lương, bao gồm:
1. Phụ cấp khu vực: áp dụng đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu. Phụ cấp gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung. 2. Phụ cấp trách nhiệm công việc: áp dụng đối với thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (không kể Trưởng Ban kiểm soát) và những người làm một số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc phải đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo. Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung. 3. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, đặc biệt độc hại, nguy hiểm mà chưa được xác định trong mức lương. Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung. 4. Phụ cấp lưu động: áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở. Phụ cấp gồm 3 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương tối thiểu chung. 5. Phụ cấp thu hút: áp dụng đối với người đến làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Phụ cấp gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương cấp bậc, chức vụ hoặc lương chuyên môn, nghiệp vụ. Thời gian hưởng từ 3 đến 5 năm.

Điều 5. Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương quy định tại
Điều 3 và Điều 4 Nghị định này làm cơ sở để: 1. Thoả thuận tiền lương trong hợp đồng lao động; 2. Xây dựng đơn giá tiền lương; thực hiện chế độ nâng bậc lương theo thoả thuận trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể; 3. Đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; 4. Trả lương ngừng việc và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động;

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->