CHÆÅNG 5

LÆÛA CHOÜN CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOÌA KHÄNG KHÊ
5.1 CÅ SÅÍ LÆÛA CHOÜN MAÏY ÂIÃÖU HOÌA KHÄNG KHÊ.
Viãûc læûa choün maïy âiãöu hoaì âæåüc tiãún haình theo caïc bæåïc sau:
a. Choün haîng maïy
Thë træåìng Viãût nam hiãûn nay sæí duûng nhiãöu haîng maïy hoaì khaïc nhau. Näøi tiãúng hån caí laì
caïc haîng maïy Carrier, Trane, York (Myî), Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Hitachi, National
(Nháût), LG (Haìn Quäúc)...
Hiãûn nay cäng ty Cäø pháön Cå âiãûn laûnh - TP. Häö Chê Minh âaî saín xuáút âæåüc caïc maïy âiãöu
hoaì mang nhaîn hiãûu Reetech coï caïc âàûc tênh kyî thuáût khäng thua keïm caïc haîng næåïc ngoaìi.
âáy laì saín pháøm chênh hiãûu Viãût Nam âáöu tiãn.
Mäùi haîng maïy näøi träüi vãö mäüt vaìi chuíng loaûi nháút âënh, nãn viãûc læûa choün maïy haîng naìo
coìn tuyì thuäüc vaìo caïc âiãöu kiãûn cuû thãø cuía cäng trçnh, tçnh hçnh taìi chênh cuía chuí âáöu tæ, âiãöu
kiãûn thanh toaïn, thåìi gian giao haìng ...vv
b. Choün kiãøu maïy :
Càn cæï vaìo âàûc tênh cuû thãø cuía cäng trçnh, cäng suáút thiãút kãú, yãu cáöu cuía khaïch haìng vaì
caïc yãu cáöu âàûc biãût khaïc âãø læûa choün kiãøu maïy phuì håüp nháút cho cäng trçnh. Âãø laìm täút
âiãöu naìy cáön nàõm bàõt kyî caïc âàûc âiãøm kyî thuáût, æu nhæåüc âiãøm cuía tæìng kiãøu daûng maïy âiãöu
hoìa âãø tæì âoï læûa choün kiãøu maïy thêch håüp nháút cho cäng trçnh vãö táút caí caïc phæång diãûn.
Coï caïc daûng maïy âiãöu hoaì sau:
- Maïy âiãöu hoaì cuûc bäü : Cæía säø, Maïy âiãöu hoaì 2 maînh, maïy âiãöu hoaì gheïp vaì maïy âiãöu
hoaì råìi thäøi tæû do.
- Maïy âiãöu hoaì phán taïn : Maïy âiãöu hoaì VRV, maïy âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc (water
chiller).
- Maïy âiãöu hoaì trung tám : Maïy âiãöu hoaì daûng tuí cáúp gioï bàòng hãû thäúng kãnh gioï.
c. Choün maïy
Sau khi âaî choün haîng saín xuáút, kiãøu loaûi maïy , bæåïc cuäúi cuìng laì choün model maïy . Viãûc
choün maïy cuû thãø âæåüc càn cæï vaìo kãút quaí thaình láûp vaì tênh toaïn så âäö âiãöu hoaì khäng khê,
trong âoï 2 thäng säú quan troüng nháút laìm càn cæï læûa choün laì :
- Nàng suáút gioï L thäøi vaìo phoìng , kg/s
- Nàng suáút laûnh Qo cuía thiãút bë xæí lyï khäng khê , kW
- Cäng suáút sæåíi QSI vaì QSII cuía bäü sáúy cáúp I vaì II (nãúu cáön), kW
5.2 CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOAÌ HIÃÛN ÂAÛI
5.2.1 Hãû thäúng kiãøu cuûc bäü.
Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê kiãøu cuûc bäü laì hãû thäúng chè âiãöu hoìa khäng khê trong mäüt
phaûm vi heûp, thæåìng chè laì mäüt phoìng riãng âäüc láûp hoàûc mäüt vaìi phoìng nhoí.
Trãn thæûc tãú loaûi maïy âiãöu hoìa kiãøu naìy gäöm 4 loaûi phäø biãún sau :
- Maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø (Window type)
- Maïy âiãöu hoìa kiãøu råìi (split type)
- Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp (multi-split type).
74

- Maïy âiãöu hoaì âàût nãön thäøi tæû do (Free blow floor standing split type)
5.2.1.1 Maïy âiãöu hoìa khäng khê daûng cuía säø (Window Type)
Maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø thæåìng âæåüc làõp âàût trãn caïc tæåìng träng giäúng nhæ caïc cæía säø
nãn âæåüc goüi laì maïy âiãöu hoìa khäng khê daûng cæía säø.
Maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø laì maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút nhoí nàòm trong khoaíng 7.000 ÷
24.000 Btu/h våïi caïc model chuí yãúu sau 7.000, 9.000, 12.000, 18.000 vaì 24.000 Btu/h. Tuyì
theo haîng maïy maì säú model coï thãø nhiãöu hay êt.
* Cáúu taûo :
Vãö cáúu taûo maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø laì mäüt täø maïy laûnh âæåüc làõp âàût hoaìn chènh thaình
mäüt khäúi chæî nháût taûi nhaì maïy saín xuáút, trãn âoï coï âáöy âuí daìn noïng, daìn laûnh, maïy neïn laûnh,
hãû thäúng âæåìng äúng ga, hãû thäúng âiãûn vaì ga âaî âæåüc naûp sàôn. Ngæåìi làõp âàût chè viãûc âáúu näúi
âiãûn laì maïy coï thãø hoaût âäüng vaì sinh laûnh.
Trãn hçnh 5-1 laì cáúu taûo bãn trong cuía mäüt maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø . Bçnh thæåìng, daìn
laûnh âàût phêa bãn trong phoìng, daìn noïng nàòm phêa ngoaìi . Quaût daìn noïng vaì daìn laûnh âäöng
truûc vaì chung mä tå. Quaût daìn laûnh thæåìng laì quaût daûng ly tám kiãøu läöng soïc cho pheïp taûo
læu læåüng vaì aïp læûc gioï låïn âãø coï thãø thäøi gioï âi xa. Riãng quaût daìn noïng laì kiãøu hæåïng truûc
ÅÍ giæîa maïy coï vaïch ngàn nhàòm ngàn caïch khoang daìn laûnh vaì khoang daìn noïng.
Gioï trong phoìng âæåüc huït vaìo cæía huït nàòm åí giæîa phêa træåïc maïy vaì âæåüc âæa vaìo daìn
laûnh laìm maït vaì thäøi ra cæía thäøi gioï âàût phêa trãn hoàûc bãn caûnh. Cæía thäøi gioï coï caïc caïnh
hæåïng gioï coï thãø chuyãøn âäüng qua laûi nhàòm âiãöu chènh hæåïng gioï tåïi caïc vë trê báút kyì trong
phoìng .
Khäng khê giaíi nhiãût daìn noïng âæåüc láúy åí 2 bãn häng cuía maïy. Khi quaût hoaût âäüng gioï
tuáön hoaìn vaìo bãn trong vaì âæåüc thäøi qua daìn noïng vaì sau âoï ra ngoaìi. Khi làõp âàût maïy âiãöu
hoaì cæía säø cáön læu yï âaím baío caïc cæía láúy gioï nhä ra khoíi tæåìng mäüt khoaíng nháút âënh khäng
âæåüc che láúp caïc cæía láúy gioï.

Hçnh 5.1 : Cáúu taûo maïy âiãöu hoìa cæía säø
1- Daìn noïng
2- Maïy neïn
3- Mätå quaût

4- Quaût daìn laûnh
5- Daìn laûnh
6- Læåïi loüc
75

7- Cæía huït gioï laûnh
8- Cæía thäøi gioï
9- Tæåìng nhaì

Khoang âaïy cuía voí maïy duìng chæïa næåïc ngæng råi tæì daìn laûnh vaì hæåïng däúc ra cæía thoaït næåïc ngæng. . Bäü âiãöu khiãøn cho pheïp âiãöu khiãøn vaì choün caïc chãú âäü sau: . chi phê âáöu tæ vaì váûn haình âãöu tháúp. Hãû thäúng âiãûn vaì äúng gas âæåüc làõp âàût hoaìn chènh taûi nhaì maïy.Choün täúc âäü cuía quaût : Nhanh.Kiãøu loaûi khäng nhiãöu nãn ngæåìi sæí duûng khoï khàn læûa choün. nãúu sæí duûng cáön coï äúng thoaït gioï noïng ra ngoaìi ráút phæïc taûp. Âäúi våïi caïc phoìng nàòm sáu trong cäng trçnh thç khäng thãø sæí duûng maïy âiãöu hoaì daûng naìy. Âäúi våïi maïy âiãöu hoaì daûng cæía säú thiãút bë tiãút læu laì chuìm caïc äúng mao bàòng âäöng. chæïc nàng cuía maïy laì sæåíi áúm.Âàût nhiãût âäü phoìng. 76 . * Mäüt säú váún âãö cáön læu yï khi sæí duûng : . chæïc nàng maïy luïc naìy laì laìm laûnh. luïc naìy maïy chaûy åí chãú âäü båm nhiãût. Maïy neïn laûnh cuía maïy âiãöu hoaì cæía säø laì maïy laûnh kiãøu kên . Giæîa khoang daìn noïng vaì khoang daìn laûnh coï cæía âiãöu chènh cáúp gioï tæåi.Daìn noïng xaí khê noïng ra bãn ngoaìi nãn chè coï thãø làõp âàût trãn tæåìng ngoaìi. * Âàûc âiãøm maïy âiãöu hoaì cæía säø : Æu âiãøm: .Choün chãú âäü laìm laûnh vaì khäng laìm laûnh . chãú âäü nguí . daìn laûnh bãn ngoaìi phoìng. Muìa âäng ngæåüc laûi daìn noïng åí trong phoìng.Cäng suáút beï.. Muìa heì daìn laûnh trong phoìng. chãú âäü laìm khä.Ngoaìi ra trong mäüt säú maïy coìn coï thãm caïc chæïc nàng heûn giåì. Háöu hãút caïc maïy coï bãö màût bãn trong khaï giäúng nhau nãn vãö màût myî quan ngæåìi sæí duûng khäng coï mäüt sæû læûa choün räüng raîi.Khäng âãø caïc váût che chàõn laìm aính hæåíng tåïi tuáön hoaìn gioï åí daìn laûnh vaì daìn noïng. Nhæåüc âiãøm : . täúi âa laì 24. daìn noïng bãn ngoaìi. Tuyãût âäúi khäng nãn xaí gioï noïng ra haình lang vç nãúu xaí gioï noïng ra haình laình seî taûo ra âäü chãnh nhiãût âäü ráút låïn giæîa khäng khê trong phoìng vaì ngoaìi haình lang ráút nguy hiãøm cho ngæåìi sæí duûng. .vv. cho pheïp âiãöu chènh læåüng khê tæåi cung cáúp vaìo phoìng. ÅÍ maïy 2 chiãöu noïng laûnh coï cuûm van âaío chiãöu cho pheïp hoaïn âäøi vë trê daìn noïng vaì daìn laûnh vaìo caïc muìa khaïc nhau trong nàm.Âäúi våïi caïc toaì nhaì låïn. .Giaï thaình tênh trung bçnh cho mäüt âån vë cäng suáút laûnh tháúp .Âäúi våïi cäng såí coï nhiãöu phoìng riãng biãût..000 Btu/h .Phêa træåïc màût maïy coï bäú trê bäü âiãöu khiãøn . sæí duûng maïy âiãöu hoaì cæía säø ráút kinh tãú . maïy âiãöu hoaì cæía säø coï 2 daûng: chè laìm laûnh (maïy 1 chiãöu) vaì væìa laìm laûnh væìa sæåíi áúm (maïy 2 chiãöu).Báût tàõt maïy âiãöu hoaì ON-OFF . væìa vaì cháûm . . Vãö chuíng loaûi. khi làõp âàût maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø thç seî phaï våî kiãún truïc vaì laìm giaím veí myî quan cuía cäng trçnhì.Dãù daìng làõp âàût vaì sæí duûng.

024 3.000 / 920 4.500 4. .6 220 ÷ 240 / 50 2.8 12.268 2.500 2.0 220 ÷ 240 / 50 1.5 / 15 600 x 380 x 555 43 LWB1860QCL 18. .9 / 9.6 54 / 60 2.E. haîng LG Thäng säú Cäng suáút laûnh Hãû säú laûnh E.898 3.R Âiãûn aïp/Táön säú Cäng suáút tiãu thuû âiãûn Doìng âiãûn tiãu thuû Âäü äön (Daìn noïng/daìn laûnh) Khaí nàng huït áøm Læu læåüng gioï (Daìn noïng/daìn laûnh) Kêch thæåïc (Räüng/Cao/Sáu) Khäúi læåüng Âån vë Btu/h KCal/h W Btu/W V/Hz W A dB (A) Lêt/h m3/phuït mm kg LWB0960PCL 9..2 Maïy âiãöu hoìa khäng khê kiãøu råìi Âãø khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì cæía säø laì khäng thãø làõp âàût cho caïc phoìng nàòm sáu trong cäng trçnh vaì sæû haûn chãú vãö kiãøu máøu.500 4.000 3.350 / 1.7 / 4.300 / 2.5 220 ÷ 240 / 50 1.7 8.4 / 4.2.369 8.8 / 10.5 220 ÷ 240 / 50 1.0 510x353x487 32 Model LWB1260PCL 12.000 4.369 11.4 55 / 62 1.Khäng nãn âàût nhiãût âäü phoìng quaï tháúp væìa khäng kinh tãú laûi khäng âaím yãu cáöu vãû sinh.3 / 23 600 x 428 x 770 67 5..0 / 15 600 x 380 x 555 43 LWC1860QHL 17.E. maì chåì khoaíng 3 phuït cho aïp læûc ga trong hãû thäúng tråí laûi cán bàòng.Âënh kyì vãû sinh phin loüc huït.0 220 ÷ 240 / 50 1. ngæåìi ta phaït minh ra maïy âiãöu hoaì 77 . kiãøu 1 chiãöu laûnh.637 9.1 : Thäng säú kyî thuáût maïy âiãöu hoaì cæía säø .1.8 52 / 57 1.4 7. Baíng 5.000 2.1 12 / 23 600 x 628 x 675 59 Baíng 5.6 220 ÷ 240 / 50 2.637 9.000 2..4 49 / 55 1.410 5.516 9. räöi måïi chaûy laûi.410 5.100 8.898 3.0 49 / 55 1.268 2.Khi væìa dæìng maïy khäng nãn cho chaûy laûi ngay .128 17.160 9.R Âiãûn aïp/Táön säú Cäng suáút tiãu thuû âiãûn (Laûnh/Sæåíi) Doìng âiãûn tiãu thuû Âäü äön (Daìn noïng/daìn laûnh) Khaí nàng huït áøm Læu læåüng gioï (Daìn noïng/daìn laûnh) Kêch thæåïc (Räüng/Cao/Sáu) Khäúi læåüng Âån vë Btu/h KCal/h W Btu/h KCal/h W Btu/W V/Hz W A dB (A) Lêt/h m3/phuït mm kg LWC0960PHL 9.3 5.260 5.0 / 12.150 5. haîng LG Thäng säú Cäng suáút laûnh Cäng suáút sæåíi Hãû säú laûnh E.2 : Thäng säú kyî thuáût maïy âiãöu hoaì cæía säø 2 chiãöu.637 9.268 2.128 7.500 2.000 4.274 8.000 2.6 51 / 57 1.536 5.0 600x380x555 41 Model LWC1260PHL 11. Dæåïi âáy laì baíng thäng säú kyî thuáût maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø cuía haîng LG (Haìn Quäúc) saín xuáút.7 7.

Daìn laûnh coï nhiãöu daûng khaïc nhau cho pheïp ngæåìi sæí duûng coï thãø læûa choün kiãøu phuì håüp våïi kãút cáúu toìa nhaì vaì khäng gian làõp âàût . Màût træåïc cuía maïy cassette gäöm coï cæía huït nàòm åí giæîa. laì daìn trao âäøi nhiãût kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm. Toaìn bäü daìn laûnh nàòm sáu trong tráön. cassette.Loaûi aïp tráön (Ceiling suspended) : Loaûi aïp tráön âæåüc làõp âàût aïp saït laphäng . Maïy neïn thæåìng âàût åí bãn trong cuûm daìn noïng. 48.2 : Så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoìa råìi Maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi coï cäng suáút nhoí tæì 9. cuû thãø nhæ sau: . 18.Theo âàûc âiãøm cuía daìn laûnh coï thãø chia ra : Maïy âiãöu hoaì gàõn tæåìng. * Så âäö nguyãn lyï Trãn hçnh 5.000. âiãöu khiãøn laìm viãûc cuía maïy tæì daìn laûnh thäng qua bäü âiãöu khiãøn coï dáy hoàûc âiãöu khiãøn tæì xa Hçnh 5. phêa træåïc.Loaûi âàût saìn (Floor Standing) : Loaûi âàût nãön coï cæía thäøi gioï âàût phêa trãn. . Theo så âäö naìy hãû thäúng coï caïc thiãút bë chênh sau: a) Daìn laûnh (indoor Unit) âæåüc âàût bãn trong phoìng. Daìn laûnh aïp tráön thêch håüp cho caïc cäng trçnh coï tráön tháúp vaì räüng. cæía huït âàût bãn häng. Näúi liãn kãút giæîa 02 cuûm laì caïc äúng âäöng dáùn gas vaì dáy âiãûn âiãöu khiãøn. . 12. maïy âiãöu hoaì kiãøu vãû tinh. 36.Loaûi treo tæåìng (Wall mounted) : âáy laì daûng phäø biãún nháút . chè coï màût træåïc cuía daìn laûnh laì näøi trãn bãö màût tráön. åí âoï daìn noïng vaì daìn laûnh âæåüc taïch thaình 2 khäúi. Maïy âiãöu hoaì daûng treo tæåìng thêch håüp cho phoìng cán âäúi. caïc cæía thäøi nàòm åí caïc bãn.000. Loaûi naìy thêch håüp cho khäng gian heûp. coï cáúu taûo ráút âeûp. dáúu tráön.000 Btu/h ÷ 60. . caïc daìn laûnh làõp âàût trãn tæåìng. Gioï âæåüc thäøi ra âi saït tráön. Tuyì theo maïy maì coï thãø coï 2. nhæng tráön cao. khäng khê âæåüc thäøi ra åí cæía nhoí phêa dæåïi vaì huït vãö åí phêa cæía huït nàòm åí phêa trãn.000 Btu/h.000 vaì 60. Vç váûy maïy âiãöu hoaì daûng naìy coìn coï tãn laì maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi hay maïy âiãöu hoaì 2 maînh. Loaûi cassette ráút 78 . bao gäöm chuí yãúu caïc model sau : 9.000. 24. gioï häöi vãö phêa dæåïi daìn laûnh .000.Theo chãú âäü laìm viãûc ngæåìi ta phán ra thaình hai loaûi maïy 1 chiãöu vaì maïy 2 chiãöu .000 Btu/h.000. âàût nãön. 3 hoàûc 4 cæía thäøi vãö caïc hæåïng khaïc nhau. * Phán loaûi .kiãøu råìi.Loaûi cassette : Khi làõp âàût loaûi maïy cassette ngæåìi ta khoeït tráön vaì làõp âàût aïp lãn bãö màût tráön. Daìn laûnh coï trang bë quaût kiãøu ly tám (läöng soïc).2 laì så âäö nguyãn lyï cuía maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi. Maïy âiãöu hoìa råìi gäöm 2 cuûm daìn noïng vaì daìn laûnh âæåüc bäú trê taïch råìi nhau . aïp tráön. Tuyì theo tæìng haîng chãú taûo maïy maì säú model mäùi chuíng loaûi coï khaïc nhau.

miãûng huït. 2.Loaûi dáúu tráön (concealed type) : Daìn laûnh kiãøu dáúu tráön âæåüc làõp âàût hoaìn toaìn bãn trong la phäng. Daìn laûnh kiãøu vãû tinh gäöm mäüt daìn chênh coï bäú trê miãûng huït. caïc äúng thoaït næåïc ngæng näúi vaìo daìn laûnh phaíi coï âäü däúc nháút âënh âãø næåïc ngæng chaíy kiãût vaì khäng âoüng laûi trãn âæåìng äúng gáy âoüng sæång. khäng gian räüng nhæ caïc phoìng hoüp. cäng såí. Dæåïi âáy laì caïch bäú trê vaì làõp âàût caïc kiãøu daìn laûnh phäø biãún. Kiãøu dáúu tráön thêch håüp cho caïc vàn phoìng.Loaûi vãû tinh (Ceiling mounted built-in): Ngoaìi caïc daûng daìn laûnh phäø biãún nhæ trãn. mäüt säú haîng coìn chãú taûo loaûi daìn laûnh kiãøu vãû tinh. Caïc vãû tinh âæåüc näúi våïi daìn chênh qua äúng näúi mãöm. DAÌN LAÛNH TREO TÆÅÌNG 1. DAÌN LAÛNH DÁÚU TRÁÖN Hçnh 5-3 : Caïc loaûi daìn laûnh Daìn laûnh coï âæåìng thoaït næåïc ngæng. âaûi saính. Mäùi daìn coï tæì 2 âãún 4 vãû tinh âàût åí caïc vë trê tuyì yï. caïc khu væûc coï tráön giaí.. âoï laì caïc häüp coï caïc cæía thäøi gioï.thêch håüp cho khu væûc coï tráön cao. DAÌN LAÛNH AÏP TRÁÖN 5. . . Âãø dáùn gioï xuäúng phoìng vaì häöi gioï tråí laûi bàõt buäüc phaíi coï äúng cáúp. 79 . häüi træåìng . häöi gioï vaì caïc miãûng thäøi. DAÌN LAÛNH ÂÀÛT SAÌN 4. DAÌN LAÛNH CASSETTE 3. daìn chênh âæåüc näúi våïi caïc vãû tinh.

Ngoaìi cuìng boüc äúng muït caïch nhiãût. huït chán khäng hoàûc âuäøi khê khäng ngæng khoíi âæåìng äúng. 80 . Cuîng laì daìn trao âäøi nhiãût kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm. ÅÍ mäüt säú maïy coï rå le thåìi gian hay maûch trãù cho pheïp maïy chè coï thãø khåíi âäüng sau mäüt khoaíng thåìi gian naìo âoï kãø tæì khi báût maïy chaûy (thæåìng laì 3 phuït ). nhiãöu mäúi näúi. . .Khäng nãn sæí duûng daìn noïng maïy âiãöu hoìa âãø hong khä. traïnh âi âæåìng äúng khuïc khuyíu. Tuyì theo cäng suáút maïy maì âiãûn nguäön laì 1 pha hay 3pha. ÄÚng næåïc ngæng thæåìng sæí duûng laì äúng PVC vaì coï boüc muït caïch nhiãût nhàòm traïnh âoüng suång bãn ngoaìi voí äúng.Æu âiãøm: .Khi làõp âàût âæåìng äúng cáön vãû sinh saûch seî. maït vaì traïnh thäøi gioï noïng vaìo ngæåìi.So våïi maïy âiãöu hoìa cæía säø. Tuy nhiãn cáön traïnh nåi coï nàõng gàõt vaì bæïc xaû træûc tiãúp màût tråìi . b) Daìn noïng. Daìn noïng coï cáúu taûo cho pheïp làõp âàût ngoaìi tråìi maì khäng cáön che chàõn mæa . Säú dáy âiãûn âäüng læûc tuyì thuäüc vaìo maïy 1 pha. Tuyì theo haîng maïy maì säú læåüng dáy coï khaïc nhau tæì 3÷6 såüi.000 Btu/h tråí lãn sæí duûng âiãûn 3 pha. * Mäüt säú læu yï khi làõp âàût vaì sæí duûng . Vç thãú khi vë trê daìn laûnh tháúp hån daìn noïng cáön phaíi coï caïc báøy dáöu åí âáöu ra daìn laûnh. vaìo caïc daìn noïng khaïc. e) Dáy âiãûn âiãöu khiãøn : Ngoaìi 2 äúng dáùn gas . Caïc äúng dáùn khi làõp âàût nãn keûp vaìo nhau âãø tàng hiãûu quaí laìm viãûc cuía maïy.Khi sæí duûng nãn âàût nhiãût âäü trong nhaì væìa phaíi traïnh âàût quaï tháúp væìa khäng täút vãö màût vãû sinh væìa täún âiãûn nàng.Maïy âiãöu hoaì daûng cassette coï bäú trê båm thoaït næåïc ngæng ráút tiãûn låüi. d) ÄÚng dáùn ga : Liãn kãút daìn noïng vaì laûnh laì mäüt càûp äúng dëch loíng vaì gas . 3 pha vaì haîng maïy. ÄÚng dëch nhoí hån äúng gas. . haûn chãú viãûc trao âäøi nhiãût vaì laìm maïy thiãúu dáöu. . f) Dáy âiãûn âäüng læûc : Dáy âiãûn âäüng læûc (dáy âiãûn nguäön) thæåìng âæåüc näúi våïi daìn noïng. nhæng cáön læu yï khi sæí duûng quaï nhiãöu báøy dáöu tråí læûc âæåìng äúng låïn seî laìm giaím nàng suáút laûnh cuía maïy. Khi âäü cao låïn coï thãø sæí duûng mäüt vaìi báøy dáöu.Vë trê daìn noïng vaì laûnh : Khi làõp daìn noïng vaì laûnh phaíi chuï yï váún âãö häöi dáöu. âãø thæûc hiãûn viãûc häöi dáöu. Kêch cåî äúng dáùn âæåüc ghi roî trong caïc taìi liãûu kyî thuáût cuía maïy hoàûc coï thãø càn cæï vaìo caïc âáöu näúi cuía maïy.5mm2. coï quaût kiãøu hæåïng truûc. * Âàûc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì råìi . vç nhæ váûy seî laìm giaím hiãûu quaí laìm viãûc cuía maïy. giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh coìn coï caïc dáy âiãûn âiãöu khiãøn . . Kêch cåî dáy nàòm trong khoaíng tæì 0. Khi hãû thäúng laìm viãûc dáöu theo ga chaíy âãún daìn laûnh. Ngæåìi thiãút kãú vaì làõp âàût cáön læu yï chãnh lãûch âäü cao cho pheïp giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh vaì âäü daìi cho pheïp cuía âæåìng äúng âaî nãu trong caïc taìi liãûu kyî thuáût . Thæåìng cäng suáút tæì 36. haûn chãú âäü daìi âæåìng äúng caìng ngàõn caìng täút. maïy âiãöu hoìa råìi cho pheïp làõp âàût åí nhiãöu khäng gian khaïc nhau.Sau khi væìa tàõt maïy khäng nãn chaûy laûi ngay maì phaíi âåüi êt nháút 3 phuït cho âáöu âáøy vaì huït maïy cán bàòng räöi chaûy laûi. sáúy khä caïc váût khaïc.75 ÷ 2.Vë trê làõp âàût daìn noïng phaíi thoaïng.

.120 200.Chiãöu sáu Btu/h CFM 9.6 Räto 5 • Nàm • • • • • • • • • • • • • • • • 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto • • • • • • • • Tæåìng 9-15 Tæåìng 16-22 Tæåìng 24-33 Tæåìng 32-44 mm mm mm kg 298 900 190 8.Khäúi læåüng Thäng säú daìn noïng .Rå le thåìi gian 24 giåì . . haîng Trane Âàûc tênh Âån vë Model Cäng suáút laûnh Læu læåüng gioï Maî hiãûu daìn laûnh Maî hiãûu daìn noïng Âiãûn nguäön Doìng âiãûn + Daìn laûnh + Daìn noïng Daûng maïy neïn Thåìi haûn baío haình maïy neïn Rå le thåìi gian trãù 3 phuït Bäü âiãöu khiãøn tæì xa khäng dáy . .Chiãöu räüng .Âiãöu khiãøn täúc âäü quaût . Trong mäüt säú træåìng håüp ráút khoï bäú trê daìn noïng.Giaï thaình reí.Âäúi våïi cäng trçnh låïn.Giaíi nhiãût bàòng gioï nãn hiãûu quaí khäng cao.Cäng suáút haûn chãú .000 Btu/h.000 600 24. Baíng 5-3 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì 2 maînh.Chãú âäü laìm khä .2 Räto 5 • 0. sæí duûng maïy âiãöu hoaì råìi ráút dãù phaï våî kiãún truïc cäng trçnh. haîng Trane våïi daìn laûnh kiãøu treo tæåìng vaì dáúu tráön laì 2 daûng sæí duûng phäø biãún nháút.27 7.Chiãöu räüng .Dãù daìng sæí duûng. .22 4. . do caïc daìn noïng bäú trê bãn ngoaìi gáy ra. .Chãú âäü queït gioï . sæía chæîa. Caïc baíng (5-3) vaì (5-4) dæåïi âáy trçnh baìy âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy âiãöu hoaì 2 maînh.7 295 1. baío dæåîng.5 13 mm mm mm 590 830 330 590 830 330 590 830 330 590 830 330 m 2 81 .Chãú âäü nguí Vë trê làõp âàût Kêch thæåïc phoìng làõp âàût Thäng säú daìn laûnh . .000 400 18. treo tæåìng.Chiãöu cao .000 300 12. laìm giaím myî quan cuía noï.7 298 900 190 8.Coï nhiãöu kiãøu loaûi daìn laûnh cho pheïp ngæåìi sæí duûng coï thãø choün loaûi thêch håüp nháút cho cäng trçnh cuîng nhæ yï thêch caï nhán. täúi âa laì 60.5 13 295 1.Nhæåüc âiãøm: . âàûc biãût nhæîng ngaìy tråìi noïng .Chiãöu sáu .7 Räto 5 • 0.Chiãöu cao .22 5.Do chè coï 2 cuûm nãn viãûc làõp âàût tæång âäúi dãù daìng.Ráút tiãûn låüi cho caïc khäng gian nhoí heûp vaì caïc häü gia âçnh.3 Räto 5 • 0. .120 200.000 800 MCW509GA MCW512GA MCW518GA MCW524GA TTK509MA TTK512MA TTK518MA TTK524MA V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 A A 0.Âäü daìi âæåìng äúng vaì chãnh lãûch âäü cao giæîa caïc daìn bë haûn chãú.27 11.

5 .8 82 37.5 52 55.Khäúi læåüng kg 36..

254 1.Chiãöu cao mm 590 590 590 795 795 795 795 1.6 2.5 Thäng säú daìn noïng .000 30.000 42.Chiãöu räüng mm 950 950 950 1.000 24.Khäúi læåüng kg 38 52 56 73 79 79 80 102 111 83 . dáúu tráön.2 1.7 19.97 Mäi cháút laûnh R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 Daûng maïy neïn Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Vë trê làõp âàût Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Thäng säú daìn laûnh .254 .75 3.2 2. haîng Trane Âàûc tênh Âån vë Model Cäng suáút laûnh Btu/h 12.Chiãöu sáu mm 330 330 330 360 360 360 360 350 350 .4 7.018 1.018 1.9 11.018 1.000 48.000 18.8 11.000 36.2 7.Baíng 5-4 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì 2 maînh.100 1.1 1.1 8.250 .45 + Daìn noïng A 6.75 9.250 1.5 16.018 988 988 .000 36.107 1.Chiãöu sáu mm 480 480 520 520 520 520 759 759 759 .9 1.5 48.000 Læu læåüng gioï CFM 300 450 600 750 900 900 1400 1600 2000 MCD512DB MCD518DB MCD524DB MCD530DB MCD536DB MCD536DB MCD048DB MCD048DB MCD060DB Maî hiãûu daìn laûnh TTK512LB TTK518LB TTK524LB TTK530KB TTK536KB TTK536KD TTK042KD TTK048KD TTK060KD Maî hiãûu daìn noïng Âiãûn nguäön V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 Doìng âiãûn + Daìn laûnh A 0.Khäúi læåüng kg 20 22 24 26 29 29 48.4 0.5 54.5 0.Chiãöu cao mm 254 254 254 254 254 254 408 408 408 .Chiãöu räüng mm 830 830 830 1.107 1.250 1.000 60.

Træåìng håüp coï 3 daìn laûnh : 1 maïy neïn cho 1 daìn laûnh.5.Tiãút kiãûn khäng gian làõp âàût daìn noïng . Baíng 5. 84 .3. Bäú trê bãn trong daìn noïng gäöm 2 maïy neïn vaì sàõp xãúp nhæ sau: .SPLIT) Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp vãö thæûc cháút laì maïy âiãöu hoaì gäöm 1 daìn noïng vaì 2 .1. . Ngoaìi ra maïy âiãöu hoaì gheïp coìn coï caïc æu âiãøm khaïc: .4 daìn laûnh. Mäùi daìn laûnh hoaût âäüng khäng phuû thuäüc vaìo caïc daìn laûnh khaïc. Tuy nhiãn do daìn noïng chung nãn tiãút kiãûm diãûn têch làõp âàût.Træåìng håüp coï 2 daìn laûnh : 2 maïy neïn hoaût âäüng âäüc láûp cho 2 daìn laûnh. Nhæ váûy vãö cå baín maïy âiãöu hoaì gheïp coï caïc âàûc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì 2 maînh. Maïy âiãöu hoìa daûng gheïp coï nhæîng âàûc âiãøm vaì cáúu taûo tæång tæû maïy âiãöu hoìa kiãøu råìi. Caïc maïy âiãöu hoaì gheïp coï thãø coï caïc daìn laûnh chuíng loaûi khaïc nhau.2.5 dæåïi âáy giåïi thiãûu âàûc tênh kyî thuáût cuía mäüt säú maïy âiãöu hoaì daûng gheïp cuía haîng Trane. Mäùi cuûm daìn laûnh âæåüc goüi laì mäüt hãû thäúng. Så âäö naìy khäng khaïc så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoaì råìi. DAÌN LAÛNH Dáy âäüng læûc DAÌN NOÏNG APTOMAT ÄÚng loíng âi ÄÚng næåïc ngæng PVC ÄÚng ga vãö Dáy âiãöu khiãøn BÄÜ ÂIÃÖU KHIÃØN DAÌN LAÛNH ÄÚng næåïc ngæng PVC BÄÜ ÂIÃÖU KHIÃØN Hçnh 5-4 : Maïy âiãöu hoaì daûng gheïp Trãn hçnh 5. Thæåìng caïc hãû thäúng hoaût âäüng âäüc láûp. giaím chi phê làõp âàût. Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp (Multi .Chung âiãûn nguäön.4 laì så âäö nguyãn lyï làõp âàût cuía mäüt maïy âiãöu hoaì gheïp . 1 maïy neïn cho 2 daìn laûnh.

73 5.000 9.9/5.4 61.05/8.000 18.83 5.4 123 123 123 114.5/5.4 Doìng âiãûn OU Hãû thäúng 1/2/3 4.1/0.8 8.1/0.2 112 113.5/5.5 / 0.000 18.3 0.8/5.000 12.1/0.000 Btu/h 9.8 + Räüng mm 850 850/1000 1000 1085 950 850/1000 850/1000 1100 1085 950 1000 1085 950 + Sáu mm 167 167/195 195 243 480 167/195 167/195 210 243 480 195 243 480 + Cao mm 290 290/335 335 627 254 290/335 290/335 355 627 254 335 627 254 Kêch thæåïc daìn noïng + Räüng mm 952 952 952 952 952 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 + Sáu mm 330 330 330 330 330 360 360 360 360 360 360 360 360 + Cao mm 590 590 590 590 590 795 795 795 795 795 795 795 795 Hãû thäúng 1 kg 9 9 14 33 20 9 9 16 36 22 14 33 20 Hãû thäúng 2 kg 9 14 14 33 20 9 14 16 36 22 14 33 20 14 14 14 33 20 60.8/5.43/5.8 Khäúi læåüng daìn laûnh Hãû thäúng 3 Khäúi læåüng daìn noïng kg kg 85 .000 12.3/0.1/0.000 12.000 9.4/0.000 12.000 9.000 12.8/5.8/5.1/0.000 18.8 114.000 12.000 12.8/5.000 12.000 18.83/5.8 4.4 0.000 18.1 0.000 9.73 4.5/4.2 / 0.9 5.43 4.05/8.5 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì gheïp.8 63.4 / 0. haîng Trane Âàûc tênh Hãû thäúng Âån vë Daìn noïng Daìn laûnh MODEL MTK518DB MTK521DB MTK524DB MTK524EB MTK536EB MTK536FB MTK536GB Hãû thäúng 1 MCW509 MCW509 MCW512 MCX512 MCD512 MCW509 MCW509 MCW518 MCX518 MCD518 MCW512 MCX512 MCD512 Hãû thäúng 2 MCW509 MCW512 MCW512 MCX512 MCD512 MCW509 MCW512 MCW518 MCX518 MCD518 MCW512 MCX512 MCD512 MCW512 MCW512 MCW512 MCX512 MCD512 Hãû thäúng 3 Hãû thäúng 1 Cäng suáút laûnh MTK530DB MTK533DB MTK536DB Hãû thäúng 2 9.73 5.000 12.3/0.000 12.000 12.2 63.9/5.000 12.000 V/ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 0.1 0.4 5.5 Hãû thäúng 3 Âiãûn nguäön Doìng âiãûn IU Hãû thäúng 1/2/3 0.1 0.000 18.1/0.3/0.Baíng 5.000 12.4/0.43/4.8 5.000 12.000 12.73/5.000 12.8 114.05 Kêch thæåïc daìn laûnh Hãû thäúng 1/2/3 0.2 63.4 / 0.1/0.1/0.3 0.1/0.1 0.000 12.05 8.2 0.1 0.1 0.000 12.000 12.73/5.

000 2.700 79. dáy âiãûn näúi giæîa chuïng. træåïc cæía huït coï phin loüc buûi.7 7. thäøi tæû do. daìn laûnh vaì hãû thäúng äúng âäöng.4.6 2 x 1.5. thäøi tæû do cuía haîng Trane Baíng 5.6 1.000 39.000 220/1/50 380/3/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 Doìng âiãûn Daìn laûnh 1.6 Daìn noïng 17. Cæía thäøi âàût phêa trãn cao. caïc caïnh naìy coï thãø cho chuyãøn âäüng qua laûi hoàûc âæïng yãn tuyì thêch.000 Btu/h Vãö nguyãn lyï làõp âàût cuîng giäúng nhæ maïy âiãöu hoaì råìi gäöm daìn noïng.6 1.6 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi.4 Kêch thæåïc. haîng Trane Model Daìn laûnh Daìn noïng Cäng suáút Btu/h MCV036AA MCV036AA MCV048AA MCV048AA MCV048AA MCV060AA MCV060AA MCV090AA MCV090AA TTK536KB TTK536KD TTK536KB TTK536KD TTK048KD TTK048KD TTK060KD TTA075DD TTA100DD 39.7 15.000 ÷ 100.500 Læu læåüng gioï CFM Âiãûn nguäön V/Ph/Hz 1. Cæía huït âàût phêa dæåïi cuìng mäüt màût våïi cæía thäøi .9 6.200 54. Maïy âiãöu hoaì kiãøu 2 maînh thäøi tæû do Maïy âiãöu hoaì råìi thäøi tæû do laì maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút trung bçnh.500 1. Æu âiãøm cuía maïy laì gioï laûnh âæåüc tuáön hoaìn vaì thäøi træûc tiãúp vaìo khäng gian âiãöu hoaì nãn täøn tháút nhiãût beï.1. kg Daìn laûnh 110 110 115 115 115 141 141 170 170 Daìn noïng 90 90 90 90 109 109 109 160 189 . Trãn miãûng thäøi coï caïc caïnh hæåïng doìng.500 1.6 19.7 9. âënh kyì ngæåìi sæí duûng cáön vãûû sinh phin loüc cáøn tháûn.6 1.100 60.000 3.8 2 x 1.000 3.500 2.3 10..500 1.8 1.1 11. Bäü âiãöu khiãøn daìn laûnh âàût phêa màût træåïc cuía daìn laûnh.vv Dæåïi âáy laì baíng âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì råìi. chi phê làõp âàût nhoí .000 43. Âáy laì daûng maïy ráút hay âæåüc làõp âàût åí caïc nhaì haìng vaì saính cuía caïc cå quan. mm (Räüng x Sáu x Cao) Daìn laûnh Daìn noïng 782x457x1850 782x457x1850 782x457x1850 782x457x1850 782x457x1850 982x457x1850 982x457x1850 1182x457x1850 1182x457x1850 CÆÍA THÄØI BAÍNG ÂIÃÖU KHIÃØN CÆÍA HUÏT Hçnh 5-5 : Daìn laûnh maïy âiãöu hoaì råìi thäøi tæû do 86 1018x360x795 1018x360x795 1018x360x795 1018x360x795 988x350x1254 988x350x1254 988x350x1254 1046x862x983 1300x964x1086 Khäúi læåüng. Daìn laûnh : Coï daûng khäúi häüp (daûng tuí) .6 1. Cäng suáút cuía maïy tæì 36. täúc âäü chuyãøn âäüng cuía quaût .6 1.9 6. Quaût daìn noïng laì quaût hæåïng truûc coï thãø thäøi ngang hoàûc thäøi âæïng. Màût khaïc âäü äön cuía maïy nhoí nãn màûc duì coï cäng suáút trung bçnh nhæng váùn coï thãø làõp âàût ngay trong phoìng maì khäng såü bë aính hæåíng Daìn noïng : Laì daìn trao âäøi nhiãût äúng âäöng caïnh nhäm.500 1.800 97.100 49.100 43. thäøi ngang . åí âoï coï âáöy âuí caïc chæïc nàng âiãöu khiãøn cho pheïp âàût nhiãût âäü phoìng.2.

Caïc daìn laûnh coï thãø âæåüc âiãöu khiãøn bàòng caïc Remote hoàûc caïc bäü âiãöu khiãøn theo nhoïm thäúng.Maïy âiãöu hoìa kiãøu VRV (Variable Refrigerant Volume). Cho tåïi nay váùn chæa coï tãn goüi tiãúng Viãût naìo phaín aïnh âuïng baín cháút maïy âiãöu hoaì kiãøu VRV. . Maïy âiãöu hoìa kiãøu phán taïn laì maïy âiãöu hoìa åí âoï kháu xæí lyï khäng khê phán taïn taûi nhiãöu nåi. . Tuy nhiãn trong giåïi chuyãn män ngæåìi ta âaî cháúp nháûn goüi laì VRV nhæ caïc næåïc váùn sæí duûng vaì hiãûn nay âæåüc moüi ngæåìi sæí duûng räüng raîi.2. Maïy neïn laûnh thæåìng laì loaûi maïy ly tám daûng xoàõn. vç thãú chuïng laì caïc hãû thäúng laûnh kiãøu phán taïn. nghéa laì hãû thäúng âiãöu hoaì coï khaí nàng âiãöu chènh læu læåüng mäi cháút tuáön hoaìn vaì qua âoï coï thãø thay âäøi cäng suáút theo phuû taíi bãn ngoaìi. Trong mäüt hãû thäúng coï thãøí coï nhiãöu daìn laûnh kiãøu daûng vaì cäng suáút khaïc nhau. Hiãûn nay coï mäüt säú haîng giåïi thiãûu caïc chuíng loaûi maïy måïi coï säú daìn nhiãöu hån. Hãû thäúng äúng âäöng âæåüc näúi våïi nhau bàòng caïc chi tiãút gheïp näúi chuyãn duûng goüi laì caïc REFNET ráút tiãûn låüi. ÄÚng âäöng trong hãû thäúng naìy coï kêch cåî låïn hån maïy âiãöu hoìa råìi. Trãn hçnh 5-6 laì så âäö nguyãn lyï cuía mäüt hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu VRV. Tãn goüi VRV xuáút phaït tæì caïc chæî âáöu tiãúng Anh : Variable Refrigerant Volume. Khi säú læåüng daìn laûnh trong hãû thäúng hoaût âäüng giaím thç hãû thäúng tæû âäüng âiãöu chènh cäng suáút mäüt caïch tæång æïng.Näúi daìn noïng vaì daìn laûnh laì mäüt hãû thäúng äúng âäöng vaì dáy âiãûn âiãöu khiãøn. * Så âäö nguyãn lyï vaì cáúu taûo . nhæng vãö màût baín cháút thç khäng coï gç khaïc. . caïc daìn laûnh bäú trê taûi caïc phoìng. hãû thäúng âæåìng äúng dáùn vaì phuû kiãûn. daìn laûnh.Daìn noïng : daìn noïng laì mäüt daìn trao âäøi nhiãût låïn äúng âäöng. Maïy âiãöu hoaì VRV do haîng Daikin cuía Nháût phaït minh âáöu tiãn. Mätå maïy neïn vaì caïc thiãút bë phuû cuía hãû thäúng laìm laûnh âàût åí daìn noïng. Maïy âiãöu hoaì VRV ra âåìi nhàòm khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì daûng råìi laì âäü daìi âæåìng äúng dáùn ga. Noïi chung caïc hãû VRV coï säú daìn laûnh trong khoaíng tæì 4 âãún 16 daìn. 5. caïnh nhäm trong coï bäú trê mäüt quaût hæåïng truûc. Våïi maïy âiãöu hoaì VRV cho pheïp coï thãø keïo daìi khoaíng caïch giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh lãn âãún 100m vaì chãnh lãûch âäü cao âaût 50m.1 Maïy âiãöu hoìa khäng khê VRV Maïy âiãöu hoaì VRV ra âåìi tæì nhæîng nàm 70 træåïc yãu cáöu vãö tiãút kiãûm nàng læåüng vaì nhæîng yãu cáöu cáúp thiãút cuía caïc nhaì cao táöng. Hãû thäúng bao gäöm caïc thiãút bë chênh : Daìn noïng.2.2. Hiãûn nay háöu hãút caïc haîng âaî saín xuáút caïc maïy âiãöu hoaì VRV vaì âàût dæåïi caïc tãn goüi khaïc nhau . Caïc daìn laûnh hoaût âäüng hoaìn toaìn âäüc láûp thäng qua bäü âiãöu khiãøn. chãnh lãûch âäü cao giæîa daìn noïng.2 Hãû thäúng kiãøu phán taïn. miãùn laì täøng cäng suáút cuía caïc daìn laûnh dao âäüng trong khoaíng tæì 50 ÷ 130% cäng suáút daìn noïng. daìn laûnh vaì cäng suáút laûnh bë haûn chãú. 87 . .Maïy âiãöu hoìa kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc (Water chiller). .5. Caïc hãû thäúng âiãöu hoaì nãu trãn coï ráút nhiãöu daìn laûnh xæí lyï khäng khê.Daìn laûnh : Daìn laûnh coï nhiãöu chuíng loaûi nhæ caïc daìn laûnh cuía caïc maïy âiãöu hoìa råìi. Thæûc tãú maïy âiãöu hoìa kiãøu phán taïn coï 2 daûng phäø biãún sau : . Cäng suáút maïy âiãöu hoaì VRV cuîng âaût giaï trë cäng suáút trung bçnh. Mäüt daìn noïng âæåüc làõp khäng cäú âënh våïi mäüt säú daìn laûnh naìo âoï.

6 : Så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoìa VRV . giæîa caïc IU laì 15m.5 5.000 7.800 10.000 5. .8 3.200 7.1 8.2 2.0 .300 24.Giaíi nhiãût bàòng gioï nãn hiãûu quaí laìm viãûc chæa cao.5 2.600 4.500 47.Nhåì hãû thäúng äúng näúi REFNET nãn dãù daìng làõp âàût âæåìng äúng vaì tàng âäü tin cáûy cho hãû thäúng.300 8.000 19.0 5.Hãû coï hai nhoïm âaío tæì vaì âiãöu táön (Inverter) vaì häöi nhiãût (Heat recovery).Btu/h .900 27.300 3.0 8.haîng Daikin Âàûc tênh Cäng suáút laûnh .000 76.800 14.2 3.0 31.800 42.600 34.900 3.400 13.Thay âäøi cäng suáút laûnh cuía maïy dãù daìng nhåì thay âäøi læu læåüng mäi cháút tuáön hoaìn trong hãû thäúng thäng qua thay âäøi täúc âäü quay nhåì bäü biãún táön. kiãøu daïng khaïc nhau.800 54.3 6.0 21.500 28.000 95.000 38.200 11. Nhæåüc âiãøm : .5 13.200 8.500 27.500 6.100 10.400 4. Hçnh 5. .0 10.Btu/h .4 2.500 2.700 12.000 15.6 6.600 16.150 12.000 30.700 9.600 2. . Maïy âiãöu hoaì VRV kiãøu häöi nhiãût coï thãø laìm viãûc åí 2 chãú âäü sæåíi noïng vaì laìm laûnh.kW Cäng suáút sæåíi .5 88 80 100 125 200 250 25. .Säú læåüng daìn laûnh bë haûn chãú nãn chè thêch håüp cho caïc hãû thäúng cäng suáút væìa.Hãû thäúng coï trang bë bäü âiãöu khiãøn tyí têch vi (PID) âãø âiãöu khiãøn nhiãût âäü phoìng.400 21.Chiãöu daìi cho pheïp låïn (100m) vaì âäü cao chãnh lãûch giæîa OU vaì IU : 50m. Âäúi våïi caïc hãû thäúng låïn thæåìng ngæåìi ta sæí duûng hãû thäúng Water chiller hoàûc âiãöu hoìa trung tám .0 10.2 12.Kcal/h .Hãû thäúng âæåìng äúng nhoí nãn ráút thêch håüp cho caïc toìa nhaì cao táöng khi khäng gian làõp âàût beï.500 9.Hãû váùn coï thãø váûn haình khi coï mäüt säú daìn laûnh hoíng hoïc hay âang sæía chæîa.400 22.000 85.Phaûm vi nhiãût âäü laìm viãûc nàòm trong giåïi haûn räüng.Kcal/h .Mäüt daìn noïng cho pheïp làõp âàût våïi nhiãöu daìn laûnh våïi nhiãöu cäng suáút. Täøng nàng suáút laûnh cuía caïc IU cho pheïp thay âäøi trong khoaíng låïn 50-130% cäng suáút laûnh cuía OU ..Giaï thaình cao nháút trong caïc hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê Baíng 5. * Âàûc âiãøm chung : Æu âiãøm . .500 25.kW 20 25 32 40 50 MODEL K 63 2. .6 4.0 4.7 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn laûnh maïy VRV .300 17.0 20.500 2.100 5.300 107.

Hçnh 5-7 : Caïc chãú âäü âiãöu khiãøn daìn laûnh vaì sæåíi áúm 89 .

ÅÍ âáy pháön chæî biãøu thë kiãøu loaûi. Loaûi naìy coï caïc model : FXYC20K/25K/32K/40K/50K/63K/80K/125K + FXYF .Laì daìn laûnh thäøi theo 4 hæåïng (multi flow type). pháön säú biãøu thë cäng suáút .Chãú âäü laûnh : Táút caí caïc phoìng âãöu laìm laûnh (1) .000 76.Kcal/h . âãø læûa choün chãú âäü váûn haình laìm laûnh.haîng Daikin Âàûc tênh Cäng suáút laûnh .000 76.5 Baíng 5-9 giåïi thiãûu daìn noïng maïy âiãöu hoaì loaûi K.0 27. mäüt säú phoìng sæåíi áúm.000 95.4 25.000 107.Trãn hçnh 5-7 mä taí caïc chãú âäü laìm viãûc coï thãø coï cuía caïc hãû thäúng âiãöu hoaì VRV.800 14.Btu/h . 90 .500 28.400 22. Loaûi naìy coï caïc model sau : FXYF32K/40K/50K/63K/80K/100K/125K + Loaûi thäøi theo 1 hæåïng. duìng làõp âàût åí goïc (corner type) : FXYK25K/32K/40K/63K + Loaûi aïp tráön (ceiling suspended type) : FXYH32K/63K/100K + Loaûi âàût nãön (floor standing): FXYL25K/40K/63K + Loaûi dáúu tráön (ceiling mounted duct type).. Theo baíng naìy ta coï caïc chãúï âäü laìm viãûc cuía maïy âiãöu hoaì VRV nhæ sau : .800 54.300 25. Loaûi vãû tinh coï caïc model cuû thãø sau : FXYS25K/32K/40K/50K/63K/80K/100K/125K Baíng 5. Âäúi våïi maïy coï chãú âäü häöi nhiãût ngoaìi càûp âæåìng äúng loíng âi vaì ga vãö coìn coï thãm âæåìng häöi vaì hãû thäúng choün nhaïnh . kiãøu Inverter (Båm nhiãût vaì laìm laûnh riãng biãût).0 RSXY8K RSXY10K 12. .600 16.Laì daìn laûnh thäøi theo 2 hæåïng âäúi diãûn nhau (Double flow Type).Kcal/h .0 20.Chãú âäü häöi nhiãût (2).kW Cäng suáút sæåíi . YÏ nghéa cuía caïc chæî cuû thãø nhæ sau : + FXYC.0 20.0 13. Âäúi våïi model loaûi K coï 2 bäü læûa choün reí nhaïnh laì BSV100K vaì BSV160K.500 85.4 MODEL RSX10K RSXY5K 25.500 47.0 21.000 95.800 14. Vê duû loaûi daìn laûnh coï cäng suáút 6300 kCal/h kyï hiãûu laì 63K nhæ FXYC63K.kW RXS5K RSX8K 12.500 47. (3) vaì (4) : Mäüt säú phoìng laìm laûnh.8 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn noïng maïy VRV .500 31. tuyì thuäüc vaìo nhiãût âäü cuía phoìng.Chãú âäü sæåíi : Táút caí caïc phoìng âãöu sæåíi áúm.500 28.7 giåïi thiãûu âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy âiãöu hoaì VRV haîng Daikin loaûi K. sæåíi áúm hoàûc caí 2.400 22. kiãøu häöi nhiãût (Heat Recovery ). Âäúi våïi loaûi häöi nhiãût cáön trang bë bäü læûa choün reí nhaïnh BS (Branch Selector Unit). Loaûi naìy coï caïc model cuû thãø nhæ sau : FXYM40K/50K/63K/80K/100K/125K/200K/250K + Loaûi treo tæåìng (wall mounted type) : FXYA25K/32K/40K/50K/63K + Loaûi vãû tinh (Ceiling mounted buit-in type). FXYK63K.Btu/h .. Trãn baíng 5.

000 95.Båm næåïc giaíi nhiãût . næåïc chuyãøn âäüng trong äúng.Baíng 5. trong âiãöu hoaì khäng khê sæí duûng âãø laìm laûnh næåïc tåïi khoaíng 7oC .Båm næåïc laûnh tuáön hoaìn .haîng Daikin MODEL Cäng suáút . + Bçnh bay håi : Bçnh bay håi thæåìng sæí duûng laì bçnh bay håi äúng âäöng coï caïnh. thæåìng hay sæí duûng maïy giaíi nhiãût bàòng næåïc vç hiãûu quaí cao vaì äøn âënh hån.500 31.500 85.Caïc daìn laûnh FCU vaì AHU * Âàûc âiãøm cuía caïc thiãút bë chênh: 1.Btu/h . + Thiãút bë ngæng tuû : Tuyì thuäüc vaìo hçnh thæïc giaíi nhiãût maì thiãút bë ngæng tuû laì bçnh ngæng hay daìn ngæng.2. Trãn thæûc tãú næåïc ta .kW RSEY8K RSEY10K 20. Nãúu giaíi nhiãût bàòng næåïc thç hãû thäúng coï thãm thaïp giaíi nhiãût vaì båm næåïc giaíi nhiãût. maïy neïn pittäng næía kên. Cuûm Chiller: Cuûm maïy laûnh chiller laì thiãút bë quan troüng nháút cuía hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc.000 107. * Så âäö nguyãn lyï Trãn hçnh 5-9 laì så âäö nguyãn lyï cuía hãû thäúng âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc. Cuûm Chiller laì mäüt hãû thäúng laûnh âæåüc làõp âàût hoaìn chènh taûi nhaì maïy nhaì chãú taûo.5 5.4 25. khi giaíi nhiãût bàòng gioï sæí duûng daìn ngæng. ÅÍ âáy næåïc âoïng vai troì laì cháút taíi laûnh. våïi caïc thiãút bë sau : + Maïy neïn : Coï ráút nhiãöu daûng .0 27.2.000 76. maïy neïn kên.400 22. Mäi cháút laûnh säi ngoaìi äúng. Sau âoï næåïc âæåüc dáùn theo âæåìng äúng coï boüc caïch nhiãût âãún caïc daìn trao âäøi nhiãût goüi laì caïc FCU vaì AHU âãø xæí lyï nhiãût áøm khäng khê. loaûi häöi nhiãût .0 21.300 25. Khi giaíi nhiãût bàòng næåïc thç sæí duûng bçnh ngæng. Nhæ váûy trong hãû thäúng naìy næåïc sæí duûng laìm cháút taíi laûnh .500 28. Noï âæåüc sæí duûng âãø laìm laûnh cháút loíng.Cuûm maïy laûnh Chiller .Thaïp giaíi nhiãût (âäúi våïi maïy chiller giaíi nhiãût bàòng næåïc) hoàûc daìn noïng (âäúi våïi chiller giaíi nhiãût bàòng gioï) .KCal/h .KCal/h .Btu/h . Bçnh bay håi âæåüc boüc caïc nhiãût vaì 91 .Hãû thäúng xæí lyï næåïc . Hãû thäúng gäöm caïc thiãút bë chênh sau : .Bçnh giaîn nåí vaì cáúp næåïc bäø sung . nhæng phäø biãún laì loaûi truûc vêt.kW Cäng suáút .9 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn noïng maïy VRV. Maïy âiãöu hoìa khäng khê laìm laûnh bàòng næåïc (WATER CHILLER) Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc laì hãû thäúng trong âoï cuûm maïy laûnh khäng træûc tiãúp xæí lyï khäng khê maì laìm laûnh næåïc âãún khoaíng 7oC.2.

Khi làõp cuûm chiller åí caïc phoìng táöng trãn cáön làõp thãm caïc bäü chäúng rung.bçnh bay håi. Caïc maïy neïn kiãøu næía kên âæåüc bäú trê nàòm åí trãn cuûm bçnh ngæng . + Tuí âiãûn âiãöu khiãøn. Cäng duûng bçnh bay håi laì laìm laûnh næåïc . 92 . Maïy laûnh chiller âiãöu khiãøn phuû taíi theo bæåïc . Khi làõp âàût cuûm chiller cáön læu yï âãø daình khäng gian cáön thiãút âãø vãû sinh caïc bçnh ngæng. Âáy laì chuíng loaûi maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút trung bçnh tæì 10 âeïn 160 ton vaì âæåüc sæí duûng tæång âäúi räüng raîi taûi Viãût Nam. âeí laìm viãûc âoï trong caïc tuí âiãûn âiãöu khiãøn coï trang bë cäng tàõc hoaïn âäøi vë trê caïc maïy. Hçnh 5-8 : Cuûm maïy chiller maïy neïn pittäng næía kên Carrier Trãn hçnh 5-8 laì cuûm chiller våïi maïy neïn kiãøu pittäng næía kên cuía haîng Carrier.9 laì caïc thäng säú kyî thuáût cå baín cuía cuûm chiller cuía haîng Carrier loaûi 30HK. Baíng 5. trong âoï caïc cuûm maïy coï thåìi gian laìm viãûc khäng âãöu nhau.duy trç nhiãût âäü khäng âæåüc quaï dæåïi 7oC nhàòm ngàn ngæìa næåïc âoïng bàng gáy näø våî bçnh. Vç thãú ngæåìi váûn haình cáön thæåìng xuyãn hoaïn âäøi tuáön tæû khåíi âäüng cuía caïc cuûm maïy cho nhau. Phêa màût træåïc laì tuí âiãûn âiãöu khiãøn. Khäng gian maïy thoaïng âaîng. coï thãø dãù daìng âi laûi xung quanh cuûm maïy laûnh âãø thao taïc. Toaìn bäü âæåüc làõp âàût thaình 01 cuûm hoaìn chènh trãn hãû thäúng khung âåî chàõc chàõn.

Hçnh 5-9 : Så âäö nguyãn lyï hãû thäúng âiãöu hoaì water chiller 93 .

1 267.6 4 FPT 4 FPT 450 579 129 .4 267.1 64.7 MPT .0 267.4 1-1/2 FPT 1-1/2 FPT 59.Cäng suáút laûnh .Säú voìng tuáön hoaìn .6 2-1/2 MPT 1 FPT 267.3 216.4 1 38 3 MPT 1 FPT 267.Nhiãût âäü næåïc laûnh âáöu ra.6 2 107 5F 1 FPT 406.Näúi ren trong tnl . n=1440 V/PH 06E2166 06E6175 06E6199 06E6199 30HKA120 30HKA140 30HKA160 24 + 54 40 x 2 45 x 2 06E6199 06EF199x2 06E2166 06E6175 06E6199 06EF175x2 06EF199x2 06EF175 06EF199 06EF175 06EF199 06EF199x2 6 - 6 6 4 - 6 - 4 4 6 6 6 6 6 6x2 6 6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 1 - - 1 - 2 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 2 100-67-0 2 10-50-0 2 100-5-0 4.4 4.4 2-1/2 FPT 112 144 32.2 267.7 13.ÄÚng næåïc vaìo / ra .Nhiãût âäü næåïc ngæng âáöu ra 94 9 27 9 27 9 36 9 36 355. tk = 37oC) Maïy 1 Maïy 2 Maïy 1 Maïy 2 Lit Lit Daûng mm Lit in in Daûng Bçnh 1 Bçnh 2 Bçnh 1 Bçnh 2 kW kW kW FPT .7 15.4 318.5 2-1/2 FPT 3 FPT 295 371 77.5 2 2 2 46 51 70 3 MPT 4 MPT 4 MPT 1 FPT 1 FPT 1 FPT BINH NGÆNG ÄÚNG CHUÌM 216.3 2 20.1 47.7 74.5 318.3 267.4 2-1/2 FPT 76.Säú xi lanh cuía 1 maïy .6 12.6 2 92 5F 1 FPT 355.4 4.Baíng 5-10 : Âàûc tênh kyî thuáût cuûm maïy chiller Carrier Âàûc tênh Mäi cháút .0 19.4 2 FPT 2 FPT 2-1/2 FPT 2 FPT 2 FPT 2-1/2 FPT 149 179 223 193 226 288 44.6 2-1/2 FPT 4 FPT 335 432 97.8 6.% taíi Læåüng dáöu naûp cho 1 maïy Täøng læåüng dáöu naûp Bçnh bay håi Âæåìng kênh ngoaìi bçnh .1 318.4 216.4 267.7 9 9 216.4 9 9 18 18 BÇNH BAY HÅI ÄÚNG CHUÌM 267.Thãø têch næåïc .4 2-1/2 FPT 44.Säú xi lanh giaím taíi Mæïc giaím taíi .3 216.6 355.4 56.3 267.7 6.Âæåìng kênh bãn ngoaìi .3 267.Cäng suáút âiãûn ( tnl = 7oC.Näúi ren ngoaìi F (Flange) : Näúi bêch tk .Cäng suáút nhiãût .4 2 114 6F 1 FPT 406 2 133 6F 1 FPT 267.ÄÚng næåïc vaìo / ra .4 355.5 3 FPT 3 FPT 411 520 110 355.4 318.8 2-1/2 MPT 3/8 MPT 267.ÄÚng næåïc ngæng Bçnh ngæng .4 1 28.7 2 MPT 3/8 MPT 216.Maîî hiãûu Âån vë Model 30HKA015 30HKA020 30HKA030 30HKA040 Maî hiãûu kg Daûng Maïy 1 11 8 x2 15 27 06DF337 06DA724 06E6166 06E7199 Maïy 2 . 06DA724 30HKA050 30HKA060 30HKA080 30HKA100 R22 18 x2 21 x 2 26 x 2 24 + 42 MAÏY NEÏN PITTÄNG NÆÍA KÊN.4 8.Læåüng mäi cháút naûp Maïy neïn .4 3 4 4 4 4 4 4 4 100-67-33-0 100-75-50-25-0 100-83-67-33-0 100-83-67-33-0 100-70-57-30-0 100-67-56-33-0 100-80-60-30-0 100-75-50-25-0 6.3 1 12.7 96.

6 45.7 54.1 449 422 411 Qo 549 530 520 30HK140 Qk N 100 108 110 Qo 488 461 450 30HK160 Qk 606 588 579 N 118 126 129 o t”nl .5 144 190 45.2 64.9 94.3 121 114 112 Qo 151 146 144 30HK040 Qk N 29.6 32.5 57.4 Qo 162 153 149 30HK050 Qk 202 195 193 N 39.7 74.7 30HKA030 Qk 100. kW Maî hiãûu 95 40 43.4 264 348 84.8 19.3 21.3 59.9 15. C t”gn .1 56.7 75.9 16.7 78.2 Qo 65.5 76.Carrier (khi t”nl = 7oC) t”gn.8 11.5 94.5 20.6 31.0 N 17.0 55.4 45.4 30HKA015 Qk 58.1 91.9 44.7 202 273 70.4 44.3 63.4 61.8 12.5 18.8 47.9 323 422 100 395 510 115 434 567 133 45 40.6 53.2 135 183 48.8 97.7 14. kW Qk .1 77. kW N .0 N 13.9 75.7 Qo 322 302 295 30HK100 Qk 392 377 371 N 69.2 97.2 Qo 82.8 70. oC Qo .Baíng 5-11 cäng suáút laûnh cuía caïc cuûm maïy chiller Carrier.0 108 141 33.3 303 408 106 368 488 121 407 547 140 .9 42.8 74. 30HKA Baíng 5-11 Cäng suáút laûnh cuía chiller 30HK .7 30HKA020 Qk 78.3 96.Cäng suáút giaíi nhiãût.Cäng suáút laûnh.1 242 228 223 Qo 301 291 288 30HK080 Qk N 59.Nhiãût âäü næåïc giaíi nhiãût ra khoíi chiller.7 12.1 Qo 196 184 179 30HK060 Qk 239 230 226 N 42.8 172 221 48.7 57.3 13.2 72.Cäng suáút mä tå âiãûn.5 160 211 51.9 283 364 79.6 N 10.2 101 136 35.9 215 282 66.1 Qo 363 343 335 30HK120 Qk 452 438 432 N 88.5 15. oC Âaûi læåüng kW 30 35 37 Qo 47.1 69.Nhiãût âäü næåïc laûnh ra khoíi chiller.

150 0.ÄÚng næåïc vaìo / ra . 42VLA vaì 42VMA.Säú daîy .100 0. Quaût FCU laì quaût läöng soïc dáùn âäüng træûc tiãúp. Baíng 5-12 : Âàûc tênh kyî thuáût FCU haîng Carrier Âàûc tênh Læu læåüng gioï .100 0.5L Theïp traïng keîm 220V / 1Ph / 50Hz 1 1 1 1 1 2 W 32 38 49 63 94 100 3/4” 42CLA Âæåìng kênh trong cuía äúng 26mm 42VLA/VMA ÄÚng mãöm âæåìng kênh ngoaìi 20mm ÄÚng âäöng.Täúc âäü TB .192 0. Næåïc chuyãøn âäüng trong äúng. sau âoï thäøi træûc tiãúp hoàûc qua mäüt hãû thäúng kãnh gioï vaìo phoìng.2.Máût âäü caïnh . Daìn laûnh FCU FCU ( Fan coil Unit) laì daìn trao âäøi nhiãût äúng âäöng caïnh nhäm vaì quaût gioïï .100 0.Diãûn têch bãö màût Âån vë m3/h m3/h m3/h Daûng Caïi mm 002 003 449 380 317 513 440 337 Maî hiãûu 004 006 008 010 520 827 1066 1274 457 744 945 1153 387 599 783 950 Quaût ly tám läöng soïc 1 1 1 2 2 3 Φ144 x 165. Hçnh 5-10 : Cáúu taûo vaì làõp âàût FCU Trãn baíng 5-12 trçnh baìy âàûc tênh kyî thuáût cå baín cuía caïc FCU haîng Carrier våïi 3 maî hiãûu 42CLA. khäng khê chuyãøn âäüng ngang qua cuûm äúng trao âäøi nhiãût.262 .Täúc âäü cao .Täúc âäü tháúp Quaût Säú læåüng quaût Kêch thæåïc quaût Váût liãûu Âiãûn nguäön quaût Säú læåüng quaût Cäng suáút quaût . caïnh nhäm gåün soïng Daîy 2 3 3 3 3 3 Säú caïnh /1 in 12 12 12 12 12 12 2 m 0. åí âoï khäng khê âæåüc trao âäøi nhiãût áøm.226 96 012 1534 1482 1223 3 2 135 3 12 0.ÄÚng næåïc ngæng .Cuûm trao âäøi nhiãût .

625 8 315 12.824 8 551 14.588 13.ÆÏng duûng .800 4 551 8.341 26.758 19. Tuyì thuäüc vaìo vë trê làõp âàût maì ta coï thãø choün loaûi thêch håüp.Nhiãût âäü næåïc laûnh vaìo FCU tkk ..Khäúi læåüng + 42 CLA + 42 VLA + 42 CMA inch kG/cm2 3/8” 3/8” 3/8” kg kg kg 26 24 18 27 25 19 27 25 19 3/8” 3/8” 10 kG/cm2 34 31 24 38 35 27 3/8” 3/8” 47 43 33 52 48 38 . AHU thæûc cháút laì daìn trao âäøi nhiãût.AÏp suáút laìm viãûc .Säú daîy äúng (Daîy) . choün loaûi nàòm ngang.073 23. khäng khê chuyãøn âäüng ngang qua bãn ngoaìi.tkk=26 C. Khi âàût nãön.Nhiãût âäü khäng khê vaìo * Caïc loaûi FCU : CLA : Loaûi dáúu tráön.19 230 823 0.044 97 6 315 9. Daìn laûnh AHU AHU âæåüc viãút tàõt tæì chæî tiãúng Anh Air Handling Unit. ϕ=55% tnl . choün loaûi âàût âæïng. Trãn hçnh 5-11 laì hçnh daûng bãn ngoaìi cuía AHU kiãøu âàût âuïng. Quaût AHU thæåìng laì quaût ly tám dáùn âäüng bàòng âai. Tæång tæû FCU.5m/s) têch. khi gaï làõp lãn tráön. Næåïc laûnh chuyãøn âäüng bãn trong cuûm äúng trao âäøi nhiãût.047 22. VMA âàût nãön. maî hiãûu 39F Diãûn Lk (L/s) åí ω=2.702 18.890 . laìm laûnh vaì âæåüc quaût thäøi theo hãû thäúng kãnh gioï tåïi caïc phoìng. W Maî hiãûu 4 315 6. 6262 10062 3.11 : Cáúu taûo bãn trong cuía AHU Baíng 5-13 : Âàûc tênh kyî thuáût AHU haîng Carrier.098 6 551 12. KHÄNG KHÊ RA KHÄNG KHÊ VAÌO Hçnh 5.Cäng suáút laûnh W + Nhiãût hiãûn 1848 1931 2355 3415 4844 5267 W + Nhiãût toaìn pháön 2303 3322 4000 5527 7641 8605 o o tnl=7 C. m2 . AHU coï 2 daûng : Loaûi âàût nàòm ngang vaì âàût thàóng âæïng.33 Cäng suáút laûnh. VLA.Máût âäü caïnh (Caïnh/meït) 220 473 0.

186 kJ/kg. Cpn = 4.Âäü chãnh nhiãût âäü næåïc giaíi nhiãût âáöu ra vaì âáöu vaìo.04 1.877 470.Âäü chãnh nhiãût âäü næåïc laûnh âáöu ra vaì âáöu vaìo. trong âoï cäüt aïp ténh cuía âæåìng äúng coï vai troì quan troüng.Cäng suáút laûnh cuía chiller.Nhiãût dung riãng cuía næåïc.538 234.539 74.928 262.91 3.411 230.300 190.Læu læåüng båm næåïc laûnh Gk = Q0 .91 23.105 236. Båm næåïc laûnh vaì båm næåïc giaíi nhiãût Båm næåïc laûnh vaì næåïc giaíi nhiãût âæåüc læûa choün dæûa vaìo cäng suáút vaì cäüt aïp .926 179.193 84.693 24.995 310.233 101.119 196.Læu læåüng båm næåïc giaíi nhiãût : Gk = Qk .838 120.99 4.916 51.37 3.12 1.C pn Qk .78 2.698 34.948 92.905 59.547 4.283 164.283 77.518 119.91 2.614 367. tra theo baíng âàûc tênh kyî thuáût cuía chiller.26 1.186 kJ/kg.330 340 350 360 440 450 460 470 550 560 570 580 660 670 680 770 780 7100 1410 1953 2600 3143 2765 3683 4453 5303 4768 5763 6860 7963 7073 8423 9770 9983 11580 14783 0.451 409.123 151.108 325.027 59.689 131.681 155.213 204.300 125.293 56.512 29.162 105.868 34. kg / s ∆t gn .524 130.162 76.Nhiãût dung riãng cuía næåïc. ∆t = 5oC Cpn .047 198.456 53.073 128.566 61.284 166.642 205.313 54.11 1.oC Cäüt aïp cuía båm âæåüc choün tuyì thuäüc vaìo maûng âæåìng äúng cuû thãø .83 3.637 149.071 86.076 72.128 42.447 352.19 2.124 252.876 104.241 213.464 71.591 282.446 109.249 38.101 196. ∆t = 5oC Cpn . 98 .754 212.291 167.328 94.56 0.095 145.232 206.739 234.Bçnh giaín nåî vaì cáúp næåïc bäø sung : Coï cäng duûng buì giaín nåî khi nhiãût âäü næåïc thay âäøi vaì bäø sung thãm næåïc khi cáön.284 73.962 334.937 252.566 52.C pn Qk .770 41.197 177. kg / s ∆t nl .784 41.734 425. Næåïc bäø sung phaíi âæåüc qua xæí lyï cå khê cáøn tháûn.719 357.oC .733 135.933 285.039 168.722 102.642 162.556 88.330 100.918 220.63 5.773 310.78 1.053 70.487 160.769 213.959 98.804 280.47 1. kW ∆tnl .601 79.676 160.276 261.239 60.033 243.247 136. kW ∆tgn .416 198.698 84.127 27.867 241.643 298. Caïc hãû thäúng thiãút bë khaïc .421 147.943 192.631 122.920 130.301 278.31 2.699 124.212 282.74 3.874 42.179 158.234 59.Cäng suáút nhiãût cuía chiller. 5. Cpn = 4.259 104. tra theo baíng âàûc tênh kyî thuáût cuía chiller.

styrofor hoàûc polyurethan. . . + Daìn laûnh cuìng kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm coï quaût ly tám. kãnh huït.Hãû thäúng hoaût âäüng äøn âënh . . Nhæåüc âiãøm: .Thêch håüp våïi caïc cäng trçnh låïn hoàûc ráút låïn.2. sau âoï âæåüc dáùn theo hãû thäúng kãnh dáùn âãún caïc häü tiãu thuû. .Cuûm maïy laûnh : Toaìn bäü cuûm maïy âæåüc làõp âàût trong mäüt tuí kên giäúng nhæ tuí aïo quáön.Hãû thäúng âæåìng äúng giaíi nhiãût laì theïp traïng keîm. näúi ra ngoaìi chè laì caïc âæåìng äúng næåïc giaíi nhiãût. sæía chæîa vaì baío dæåîng tæång âäúi phæïc taûp. Âàûc âiãøm hãû thäúng âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc. . 5. 99 .Hãû thäúng kãnh âáøy gioï.Cäng suáút dao âäüng låïn : Tæì 5Ton lãn âãún haìng ngaìn Ton .Hãû thäúng coï nhiãöu cáúp giaím taíi. . hãû thäúng gäöm coï caïc thiãút bë sau : . cho pheïp âiãöu chènh cäng suáút theo phuû taíi bãn ngoaìi vaì do âoï tiãút kiãûm âiãûn nàng khi non taíi : Mäüt maïy thæåìng coï tæì 3 âãún 5 cáúp giaím taíi. Váût liãûu caïch nhiãût laì muït. + Maïy neïn kiãøu kên.Giaíi nhiãût bàòng khäng khê : gäöm 2 maînh IU vaì OU råìi nhau * Så âäö nguyãn lyï : Trãn hçnh 5-12 laì så âäö nguyãn lyï hãû thäúng maïy âiãöu hoaì daûng tuí.Hãû thäúng âæåìng äúng næåïc laûnh sæí duûng âãø taíi næåïc laûnh tæì bçnh bay håi tåïi caïc FCU vaì AHU.Giaíi nhiãût bàòng næåïc : Toaìn bäü hãû thäúng laûnh âæåüc làõp âàût kên trong mäüt tuí. Coï 2 loaûi : .Váûn haình.3 Hãû thäúng kiãøu trung tám. ÅÍ trong hãû thäúng naìy khäng khê seî âæåüc xæí lyï nhiãût áøm trong mäüt maïy laûnh låïn. Âæåìng äúng næåïc laûnh laì äúng theïp coï boüc caïch nhiãût.Hãû thäúng äúng næåïc laûnh goün nheû. + Thiãút bë ngæng tuû kiãøu äúng läöng äúng nãn ráút goün nheû.Tiãu thuû âiãûn nàng cho mäüt âån vë cäng suáút laûnh cao. miãûng thäøi vaì miãûng huït gioï : kãnh gioï bàòng tole traïng keîm coï boüc caïch nhiãût bäng thuíy tinh. Hãû thäúng âiãöu hoìa trung tám laì hãû thäúng maì åí âoï xæí lyï nhiãût áøm âæåüc tiãún haình åí mäüt trung tám vaì âæåüc dáùn theo caïc kãnh gioï âãún caïc häü tiãu thuû Trãn thæûc tãú maïy âiãöu hoìa daûng tuí laì maïy âiãöu hoìa kiãøu trung tám. . Âäúi våïi hãû thäúng låïn ngæåìi ta sæí duûng nhiãöu cuûm maïy nãn täøng säú cáúp giaím taíi låïn hån nhiãöu.Hãû thäúng xæí lyï næåïc 6.Phaíi coï ngæåìi chuyãn traïch phuûc vuû. Miãûng thäøi cáön âaím baío phán phäúi khäng khê trong gian maïy âäöng âãöu.Phaíi coï phoìng maïy riãng. giaíi nhiãût bàòng næåïc. . cho pheïp làõp âàût trong caïc toìa nhaì cao táöng. cäng såí nåi khäng gian làõp âàût äúng nhoí. . bãön vaì tuäøi thoü cao. âàûc biãût khi taíi non. Theo så âäö . .. Æu âiãøm: .

näúi ra bãn ngoaìi chè laì âæåìng äúng næåïc giaíi nhiãût . nãn âäúi våïi khu væûc âoìi hoíi âäü äön tháúp thæåìng sæí duûng kiãøu maïy daûng tuí.Giaï thaình noïi chung khäng cao.Khæí ám vaì khæí buûi täút . laì caïc âäúi tæåüng coï nhiãöu phoìng nhoí våïi caïc chãú âäü hoaût âäüng khaïc nhau. Viãûc giaíi nhiãût bàòng næåïc thæåìng hiãûu quaí vaì äøn âënh cao hån. häüi træåìng.Båm næåïc giaíi nhiãût VÂC . .Hãû thäúng kãnh gioï quaï låïn nãn chè coï thãø sæí duûng trong caïc toìa nhaì coï khäng gian làõp âàût låïn. Trong træåìng håüp nhiãöu phoìng seî xaíy ra træåìng håüp mäüt säú phoìng âoïng cæía laìm viãûc váùn âæåc laìm laûnh.Tuìy theo hãû thäúng giaíi nhiãût bàòng gioï hay bàòng næåïc maì IU âæåüc näúi våïi thaïp giaíi nhiãût hay daìn noïng..Âäúi våïi hãû thäúng âiãöu hoìa trung tám do xæí lyï nhiãût áøm taûi mäüt nåi duy nháút nãn chè thêch håüp cho caïc phoìng låïn.Häüp tiãu ám âæåìng huït MT .Miãûng huït gioï 3.Nhåì coï læu læåüng gioï låïn nãn ráút phuì håüp våïi caïc khu væûc táûp trung âäng ngæåìi nhæ : Raûp chiãúu boïng. Âäúi våïi caïc toìa nhaì laìm viãûc.Thaïp giaíi nhiãût 2. tênh âäöng thåìi laìm viãûc khäng cao thç hãû thäúng naìy khäng thêch håüp. khäng gian làõp âàût beï. Thæåìng âæåüc âàût åí mäüt goïc phoìng naìo âoï . nhaì haìng. Âäúi våïi maïy giaíi nhiãût bàòng næåïc cuûm maïy coï âáöy âuí daìn noïng.Van âiãöu chènh cáúp gioï 100 .Coï træåìng håüp ngæåìi ta làõp âàût cuûm maïy laûnh ngay trong phoìng laìm viãûc vaì thäøi gioï træûc tiãúp vaìo phoìng khäng cáön phaíi qua kãnh gioï vaì caïc miãûng thäøi. raûp haït . VÂC VÂC VÂC VÂC VÂC VÂC MT MT MT MT MT MT MH MH MH MH MH MH 1 2 5 3 4 Hçnh 5-12 : Så âäö nguyãn lyï hãû thäúng âiãöu hoaì daûng tuí 1. . Æu âiãøm : . daìn laûnh vaì maïy neïn.Hãû thäúng âiãöu hoaì trung tám âoìi hoíi thæåìng xuyãn hoaût âäüng 100% taíi. Nhæåüc âiãøm: . vuî træåìng.Làõp âàût vaì váûn haình tæång âäúi dãù daìng . . . khaïch saûn.Miãûng thäøi gioï MH . phoìng hoüp. phoìng àn. âäng ngæåìi.Häüp tiãu ám âæåìng âáøy 5. cäng såí .Cuûm maïy âiãöu hoaì 4.

0 1 1 0/100 Maïy neïn pittäng.625 2 x 18.5 7.Baíng 5 -14 : Âàûc tênh maïy âiãöu hoaì daûng tuí 50BP .0 - 4.2 6.3 290 160 45.75 552 200 58.3 256.0 5.7 240 100 29.270 2 x 12.0 15.160 12.6 336.2 4.900 67 14.0 380/1/50 340 96.7 - 5.7 5.420 42 10.0 17.9 790 450 130.7 720 R22 10.Carrier Âàûc tênh Cäng suáút laûnh Doìng âiãûn mä tå Doìng âiãûn mä tå quaût Taíi troüng âäüng Mäi cháút Læåüng mäi cháút naûp Nguäön âiãûn Maïy neïn + Daûng + Säú maïy neïn + Säú mæïc giaím taíi + % cäng suáút Bçnh ngæng Säú læåüng Quaût daìn laûnh Dáùn âäüng Âæåìng kênh puli Læu læåüng gioï max Læu læåüng gioï min Mä tå quaût Täúc âäü quaût Âån vë kW Btu/h A A kg Kyï hiãûu Maûch 1 maûch 2 V/Ph/Hz 080 23.5 7.925 32 7.000 2 x 67 28.7 634 4.8 200.000 2 x 42 20.1 443.0 - 15.8 156. næía kên 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0/50/100 0/66/100 0/66/100 0/66/100 0/50/100 BÇNH NGÆNG ÄÚNG CHUÌM 2 1 1 1 2 Ly tám Bàòng âai 132 160 200 200 300 3600 4150 5000 5750 10000 2200 3000 3500 4500 5000 Mä tå 1 täúc âäü 1000 860 860 1100 870 2 2 0/50/100 2 280 11000 8000 830 .0 - 17.3 902.1 2550 15.7 4.7 2050 900 264. kên 1 2 1 2 0 / 100 0/50/100 Daûng 1 1 2 Daûng mm L/s L/s Daûng Voìng/phuït Træûc tiãúp 1288 1675 650 940 Mä tå 3 täúc âäü - 125 2750 1600 870 101 Maî hiãûu maïy 260 75.4 950 680 199.2 79.0 17.7 681.7 101.0 Maïy neïn pittäng.340 16.

102 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful