CHÆÅNG 5

LÆÛA CHOÜN CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOÌA KHÄNG KHÊ
5.1 CÅ SÅÍ LÆÛA CHOÜN MAÏY ÂIÃÖU HOÌA KHÄNG KHÊ.
Viãûc læûa choün maïy âiãöu hoaì âæåüc tiãún haình theo caïc bæåïc sau:
a. Choün haîng maïy
Thë træåìng Viãût nam hiãûn nay sæí duûng nhiãöu haîng maïy hoaì khaïc nhau. Näøi tiãúng hån caí laì
caïc haîng maïy Carrier, Trane, York (Myî), Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Hitachi, National
(Nháût), LG (Haìn Quäúc)...
Hiãûn nay cäng ty Cäø pháön Cå âiãûn laûnh - TP. Häö Chê Minh âaî saín xuáút âæåüc caïc maïy âiãöu
hoaì mang nhaîn hiãûu Reetech coï caïc âàûc tênh kyî thuáût khäng thua keïm caïc haîng næåïc ngoaìi.
âáy laì saín pháøm chênh hiãûu Viãût Nam âáöu tiãn.
Mäùi haîng maïy näøi träüi vãö mäüt vaìi chuíng loaûi nháút âënh, nãn viãûc læûa choün maïy haîng naìo
coìn tuyì thuäüc vaìo caïc âiãöu kiãûn cuû thãø cuía cäng trçnh, tçnh hçnh taìi chênh cuía chuí âáöu tæ, âiãöu
kiãûn thanh toaïn, thåìi gian giao haìng ...vv
b. Choün kiãøu maïy :
Càn cæï vaìo âàûc tênh cuû thãø cuía cäng trçnh, cäng suáút thiãút kãú, yãu cáöu cuía khaïch haìng vaì
caïc yãu cáöu âàûc biãût khaïc âãø læûa choün kiãøu maïy phuì håüp nháút cho cäng trçnh. Âãø laìm täút
âiãöu naìy cáön nàõm bàõt kyî caïc âàûc âiãøm kyî thuáût, æu nhæåüc âiãøm cuía tæìng kiãøu daûng maïy âiãöu
hoìa âãø tæì âoï læûa choün kiãøu maïy thêch håüp nháút cho cäng trçnh vãö táút caí caïc phæång diãûn.
Coï caïc daûng maïy âiãöu hoaì sau:
- Maïy âiãöu hoaì cuûc bäü : Cæía säø, Maïy âiãöu hoaì 2 maînh, maïy âiãöu hoaì gheïp vaì maïy âiãöu
hoaì råìi thäøi tæû do.
- Maïy âiãöu hoaì phán taïn : Maïy âiãöu hoaì VRV, maïy âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc (water
chiller).
- Maïy âiãöu hoaì trung tám : Maïy âiãöu hoaì daûng tuí cáúp gioï bàòng hãû thäúng kãnh gioï.
c. Choün maïy
Sau khi âaî choün haîng saín xuáút, kiãøu loaûi maïy , bæåïc cuäúi cuìng laì choün model maïy . Viãûc
choün maïy cuû thãø âæåüc càn cæï vaìo kãút quaí thaình láûp vaì tênh toaïn så âäö âiãöu hoaì khäng khê,
trong âoï 2 thäng säú quan troüng nháút laìm càn cæï læûa choün laì :
- Nàng suáút gioï L thäøi vaìo phoìng , kg/s
- Nàng suáút laûnh Qo cuía thiãút bë xæí lyï khäng khê , kW
- Cäng suáút sæåíi QSI vaì QSII cuía bäü sáúy cáúp I vaì II (nãúu cáön), kW
5.2 CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOAÌ HIÃÛN ÂAÛI
5.2.1 Hãû thäúng kiãøu cuûc bäü.
Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê kiãøu cuûc bäü laì hãû thäúng chè âiãöu hoìa khäng khê trong mäüt
phaûm vi heûp, thæåìng chè laì mäüt phoìng riãng âäüc láûp hoàûc mäüt vaìi phoìng nhoí.
Trãn thæûc tãú loaûi maïy âiãöu hoìa kiãøu naìy gäöm 4 loaûi phäø biãún sau :
- Maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø (Window type)
- Maïy âiãöu hoìa kiãøu råìi (split type)
- Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp (multi-split type).
74

- Maïy âiãöu hoaì âàût nãön thäøi tæû do (Free blow floor standing split type)
5.2.1.1 Maïy âiãöu hoìa khäng khê daûng cuía säø (Window Type)
Maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø thæåìng âæåüc làõp âàût trãn caïc tæåìng träng giäúng nhæ caïc cæía säø
nãn âæåüc goüi laì maïy âiãöu hoìa khäng khê daûng cæía säø.
Maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø laì maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút nhoí nàòm trong khoaíng 7.000 ÷
24.000 Btu/h våïi caïc model chuí yãúu sau 7.000, 9.000, 12.000, 18.000 vaì 24.000 Btu/h. Tuyì
theo haîng maïy maì säú model coï thãø nhiãöu hay êt.
* Cáúu taûo :
Vãö cáúu taûo maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø laì mäüt täø maïy laûnh âæåüc làõp âàût hoaìn chènh thaình
mäüt khäúi chæî nháût taûi nhaì maïy saín xuáút, trãn âoï coï âáöy âuí daìn noïng, daìn laûnh, maïy neïn laûnh,
hãû thäúng âæåìng äúng ga, hãû thäúng âiãûn vaì ga âaî âæåüc naûp sàôn. Ngæåìi làõp âàût chè viãûc âáúu näúi
âiãûn laì maïy coï thãø hoaût âäüng vaì sinh laûnh.
Trãn hçnh 5-1 laì cáúu taûo bãn trong cuía mäüt maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø . Bçnh thæåìng, daìn
laûnh âàût phêa bãn trong phoìng, daìn noïng nàòm phêa ngoaìi . Quaût daìn noïng vaì daìn laûnh âäöng
truûc vaì chung mä tå. Quaût daìn laûnh thæåìng laì quaût daûng ly tám kiãøu läöng soïc cho pheïp taûo
læu læåüng vaì aïp læûc gioï låïn âãø coï thãø thäøi gioï âi xa. Riãng quaût daìn noïng laì kiãøu hæåïng truûc
ÅÍ giæîa maïy coï vaïch ngàn nhàòm ngàn caïch khoang daìn laûnh vaì khoang daìn noïng.
Gioï trong phoìng âæåüc huït vaìo cæía huït nàòm åí giæîa phêa træåïc maïy vaì âæåüc âæa vaìo daìn
laûnh laìm maït vaì thäøi ra cæía thäøi gioï âàût phêa trãn hoàûc bãn caûnh. Cæía thäøi gioï coï caïc caïnh
hæåïng gioï coï thãø chuyãøn âäüng qua laûi nhàòm âiãöu chènh hæåïng gioï tåïi caïc vë trê báút kyì trong
phoìng .
Khäng khê giaíi nhiãût daìn noïng âæåüc láúy åí 2 bãn häng cuía maïy. Khi quaût hoaût âäüng gioï
tuáön hoaìn vaìo bãn trong vaì âæåüc thäøi qua daìn noïng vaì sau âoï ra ngoaìi. Khi làõp âàût maïy âiãöu
hoaì cæía säø cáön læu yï âaím baío caïc cæía láúy gioï nhä ra khoíi tæåìng mäüt khoaíng nháút âënh khäng
âæåüc che láúp caïc cæía láúy gioï.

Hçnh 5.1 : Cáúu taûo maïy âiãöu hoìa cæía säø
1- Daìn noïng
2- Maïy neïn
3- Mätå quaût

4- Quaût daìn laûnh
5- Daìn laûnh
6- Læåïi loüc
75

7- Cæía huït gioï laûnh
8- Cæía thäøi gioï
9- Tæåìng nhaì

cho pheïp âiãöu chènh læåüng khê tæåi cung cáúp vaìo phoìng.Giaï thaình tênh trung bçnh cho mäüt âån vë cäng suáút laûnh tháúp . daìn laûnh bãn ngoaìi phoìng. chãú âäü nguí . Nhæåüc âiãøm : . .Âàût nhiãût âäü phoìng. * Mäüt säú váún âãö cáön læu yï khi sæí duûng : .Âäúi våïi caïc toaì nhaì låïn. chãú âäü laìm khä.Khäng âãø caïc váût che chàõn laìm aính hæåíng tåïi tuáön hoaìn gioï åí daìn laûnh vaì daìn noïng.000 Btu/h . væìa vaì cháûm .Cäng suáút beï. * Âàûc âiãøm maïy âiãöu hoaì cæía säø : Æu âiãøm: . chi phê âáöu tæ vaì váûn haình âãöu tháúp.Daìn noïng xaí khê noïng ra bãn ngoaìi nãn chè coï thãø làõp âàût trãn tæåìng ngoaìi. daìn noïng bãn ngoaìi.Ngoaìi ra trong mäüt säú maïy coìn coï thãm caïc chæïc nàng heûn giåì.vv.. Tuyãût âäúi khäng nãn xaí gioï noïng ra haình lang vç nãúu xaí gioï noïng ra haình laình seî taûo ra âäü chãnh nhiãût âäü ráút låïn giæîa khäng khê trong phoìng vaì ngoaìi haình lang ráút nguy hiãøm cho ngæåìi sæí duûng.Báût tàõt maïy âiãöu hoaì ON-OFF . nãúu sæí duûng cáön coï äúng thoaït gioï noïng ra ngoaìi ráút phæïc taûp. täúi âa laì 24. Bäü âiãöu khiãøn cho pheïp âiãöu khiãøn vaì choün caïc chãú âäü sau: . Giæîa khoang daìn noïng vaì khoang daìn laûnh coï cæía âiãöu chènh cáúp gioï tæåi..Dãù daìng làõp âàût vaì sæí duûng. ÅÍ maïy 2 chiãöu noïng laûnh coï cuûm van âaío chiãöu cho pheïp hoaïn âäøi vë trê daìn noïng vaì daìn laûnh vaìo caïc muìa khaïc nhau trong nàm. chæïc nàng maïy luïc naìy laì laìm laûnh.Kiãøu loaûi khäng nhiãöu nãn ngæåìi sæí duûng khoï khàn læûa choün. . Muìa âäng ngæåüc laûi daìn noïng åí trong phoìng. Khoang âaïy cuía voí maïy duìng chæïa næåïc ngæng råi tæì daìn laûnh vaì hæåïng däúc ra cæía thoaït næåïc ngæng. maïy âiãöu hoaì cæía säø coï 2 daûng: chè laìm laûnh (maïy 1 chiãöu) vaì væìa laìm laûnh væìa sæåíi áúm (maïy 2 chiãöu). .Choün täúc âäü cuía quaût : Nhanh. luïc naìy maïy chaûy åí chãú âäü båm nhiãût.Âäúi våïi cäng såí coï nhiãöu phoìng riãng biãût. Âäúi våïi maïy âiãöu hoaì daûng cæía säú thiãút bë tiãút læu laì chuìm caïc äúng mao bàòng âäöng. Vãö chuíng loaûi. Hãû thäúng âiãûn vaì äúng gas âæåüc làõp âàût hoaìn chènh taûi nhaì maïy.Phêa træåïc màût maïy coï bäú trê bäü âiãöu khiãøn . Maïy neïn laûnh cuía maïy âiãöu hoaì cæía säø laì maïy laûnh kiãøu kên .Choün chãú âäü laìm laûnh vaì khäng laìm laûnh . Muìa heì daìn laûnh trong phoìng. Háöu hãút caïc maïy coï bãö màût bãn trong khaï giäúng nhau nãn vãö màût myî quan ngæåìi sæí duûng khäng coï mäüt sæû læûa choün räüng raîi. sæí duûng maïy âiãöu hoaì cæía säø ráút kinh tãú . khi làõp âàût maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø thç seî phaï våî kiãún truïc vaì laìm giaím veí myî quan cuía cäng trçnhì. Âäúi våïi caïc phoìng nàòm sáu trong cäng trçnh thç khäng thãø sæí duûng maïy âiãöu hoaì daûng naìy. . 76 . chæïc nàng cuía maïy laì sæåíi áúm.

5 220 ÷ 240 / 50 1.500 4.500 4. haîng LG Thäng säú Cäng suáút laûnh Cäng suáút sæåíi Hãû säú laûnh E.268 2..300 / 2.000 4.4 7.268 2.000 2.8 12. maì chåì khoaíng 3 phuït cho aïp læûc ga trong hãû thäúng tråí laûi cán bàòng.128 17. räöi måïi chaûy laûi.500 2.Âënh kyì vãû sinh phin loüc huït..0 220 ÷ 240 / 50 1. .268 2.516 9.0 / 15 600 x 380 x 555 43 LWC1860QHL 17. haîng LG Thäng säú Cäng suáút laûnh Hãû säú laûnh E. Baíng 5.000 2.100 8.637 9.000 / 920 4.536 5.5 / 15 600 x 380 x 555 43 LWB1860QCL 18.E.0 510x353x487 32 Model LWB1260PCL 12. .8 52 / 57 1. kiãøu 1 chiãöu laûnh.3 5..0 49 / 55 1.Khi væìa dæìng maïy khäng nãn cho chaûy laûi ngay .637 9.1.000 4.0 220 ÷ 240 / 50 1.6 51 / 57 1.369 11.2.4 55 / 62 1.R Âiãûn aïp/Táön säú Cäng suáút tiãu thuû âiãûn Doìng âiãûn tiãu thuû Âäü äön (Daìn noïng/daìn laûnh) Khaí nàng huït áøm Læu læåüng gioï (Daìn noïng/daìn laûnh) Kêch thæåïc (Räüng/Cao/Sáu) Khäúi læåüng Âån vë Btu/h KCal/h W Btu/W V/Hz W A dB (A) Lêt/h m3/phuït mm kg LWB0960PCL 9.9 / 9.350 / 1.2 Maïy âiãöu hoìa khäng khê kiãøu råìi Âãø khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì cæía säø laì khäng thãø làõp âàût cho caïc phoìng nàòm sáu trong cäng trçnh vaì sæû haûn chãú vãö kiãøu máøu.0 600x380x555 41 Model LWC1260PHL 11. ngæåìi ta phaït minh ra maïy âiãöu hoaì 77 .500 2.4 49 / 55 1.637 9.2 : Thäng säú kyî thuáût maïy âiãöu hoaì cæía säø 2 chiãöu.160 9.274 8.7 / 4.5 220 ÷ 240 / 50 1.0 / 12.410 5.7 8.6 54 / 60 2.150 5.024 3.R Âiãûn aïp/Táön säú Cäng suáút tiãu thuû âiãûn (Laûnh/Sæåíi) Doìng âiãûn tiãu thuû Âäü äön (Daìn noïng/daìn laûnh) Khaí nàng huït áøm Læu læåüng gioï (Daìn noïng/daìn laûnh) Kêch thæåïc (Räüng/Cao/Sáu) Khäúi læåüng Âån vë Btu/h KCal/h W Btu/h KCal/h W Btu/W V/Hz W A dB (A) Lêt/h m3/phuït mm kg LWC0960PHL 9.898 3.8 / 10.260 5.000 2.000 3.6 220 ÷ 240 / 50 2.1 : Thäng säú kyî thuáût maïy âiãöu hoaì cæía säø .E.369 8.7 7.1 12 / 23 600 x 628 x 675 59 Baíng 5.3 / 23 600 x 428 x 770 67 5.4 / 4.6 220 ÷ 240 / 50 2.898 3.128 7.410 5.Khäng nãn âàût nhiãût âäü phoìng quaï tháúp væìa khäng kinh tãú laûi khäng âaím yãu cáöu vãû sinh. Dæåïi âáy laì baíng thäng säú kyî thuáût maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø cuía haîng LG (Haìn Quäúc) saín xuáút.

âiãöu khiãøn laìm viãûc cuía maïy tæì daìn laûnh thäng qua bäü âiãöu khiãøn coï dáy hoàûc âiãöu khiãøn tæì xa Hçnh 5. 36. Maïy âiãöu hoìa råìi gäöm 2 cuûm daìn noïng vaì daìn laûnh âæåüc bäú trê taïch råìi nhau .000 Btu/h ÷ 60. âàût nãön. cassette. laì daìn trao âäøi nhiãût kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm. maïy âiãöu hoaì kiãøu vãû tinh. Näúi liãn kãút giæîa 02 cuûm laì caïc äúng âäöng dáùn gas vaì dáy âiãûn âiãöu khiãøn.000.000 Btu/h. .000. 3 hoàûc 4 cæía thäøi vãö caïc hæåïng khaïc nhau. phêa træåïc. aïp tráön.000 Btu/h. 12.000 vaì 60. . Maïy neïn thæåìng âàût åí bãn trong cuûm daìn noïng.Loaûi cassette : Khi làõp âàût loaûi maïy cassette ngæåìi ta khoeït tráön vaì làõp âàût aïp lãn bãö màût tráön.Theo chãú âäü laìm viãûc ngæåìi ta phán ra thaình hai loaûi maïy 1 chiãöu vaì maïy 2 chiãöu . Loaûi cassette ráút 78 . caïc cæía thäøi nàòm åí caïc bãn. 24. bao gäöm chuí yãúu caïc model sau : 9. Vç váûy maïy âiãöu hoaì daûng naìy coìn coï tãn laì maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi hay maïy âiãöu hoaì 2 maînh. . * Så âäö nguyãn lyï Trãn hçnh 5. Daìn laûnh coï trang bë quaût kiãøu ly tám (läöng soïc). chè coï màût træåïc cuía daìn laûnh laì näøi trãn bãö màût tráön. caïc daìn laûnh làõp âàût trãn tæåìng.000. cuû thãø nhæ sau: . Loaûi naìy thêch håüp cho khäng gian heûp. Theo så âäö naìy hãû thäúng coï caïc thiãút bë chênh sau: a) Daìn laûnh (indoor Unit) âæåüc âàût bãn trong phoìng. Tuyì theo maïy maì coï thãø coï 2. dáúu tráön. nhæng tráön cao.Theo âàûc âiãøm cuía daìn laûnh coï thãø chia ra : Maïy âiãöu hoaì gàõn tæåìng. Màût træåïc cuía maïy cassette gäöm coï cæía huït nàòm åí giæîa. cæía huït âàût bãn häng. Gioï âæåüc thäøi ra âi saït tráön. 18. Daìn laûnh aïp tráön thêch håüp cho caïc cäng trçnh coï tráön tháúp vaì räüng.Loaûi treo tæåìng (Wall mounted) : âáy laì daûng phäø biãún nháút .000. 48. Toaìn bäü daìn laûnh nàòm sáu trong tráön. gioï häöi vãö phêa dæåïi daìn laûnh . Daìn laûnh coï nhiãöu daûng khaïc nhau cho pheïp ngæåìi sæí duûng coï thãø læûa choün kiãøu phuì håüp våïi kãút cáúu toìa nhaì vaì khäng gian làõp âàût . * Phán loaûi . coï cáúu taûo ráút âeûp.Loaûi âàût saìn (Floor Standing) : Loaûi âàût nãön coï cæía thäøi gioï âàût phêa trãn.2 laì så âäö nguyãn lyï cuía maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi. Tuyì theo tæìng haîng chãú taûo maïy maì säú model mäùi chuíng loaûi coï khaïc nhau.Loaûi aïp tráön (Ceiling suspended) : Loaûi aïp tráön âæåüc làõp âàût aïp saït laphäng .kiãøu råìi. åí âoï daìn noïng vaì daìn laûnh âæåüc taïch thaình 2 khäúi. khäng khê âæåüc thäøi ra åí cæía nhoí phêa dæåïi vaì huït vãö åí phêa cæía huït nàòm åí phêa trãn. Maïy âiãöu hoaì daûng treo tæåìng thêch håüp cho phoìng cán âäúi.000.2 : Så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoìa råìi Maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi coï cäng suáút nhoí tæì 9.

Kiãøu dáúu tráön thêch håüp cho caïc vàn phoìng. DAÌN LAÛNH TREO TÆÅÌNG 1. Mäùi daìn coï tæì 2 âãún 4 vãû tinh âàût åí caïc vë trê tuyì yï. Dæåïi âáy laì caïch bäú trê vaì làõp âàût caïc kiãøu daìn laûnh phäø biãún. âoï laì caïc häüp coï caïc cæía thäøi gioï. Âãø dáùn gioï xuäúng phoìng vaì häöi gioï tråí laûi bàõt buäüc phaíi coï äúng cáúp. caïc khu væûc coï tráön giaí. DAÌN LAÛNH CASSETTE 3. häöi gioï vaì caïc miãûng thäøi. häüi træåìng .Loaûi vãû tinh (Ceiling mounted built-in): Ngoaìi caïc daûng daìn laûnh phäø biãún nhæ trãn. DAÌN LAÛNH DÁÚU TRÁÖN Hçnh 5-3 : Caïc loaûi daìn laûnh Daìn laûnh coï âæåìng thoaït næåïc ngæng. DAÌN LAÛNH ÂÀÛT SAÌN 4. mäüt säú haîng coìn chãú taûo loaûi daìn laûnh kiãøu vãû tinh.. 2.thêch håüp cho khu væûc coï tráön cao. .Loaûi dáúu tráön (concealed type) : Daìn laûnh kiãøu dáúu tráön âæåüc làõp âàût hoaìn toaìn bãn trong la phäng. caïc äúng thoaït næåïc ngæng näúi vaìo daìn laûnh phaíi coï âäü däúc nháút âënh âãø næåïc ngæng chaíy kiãût vaì khäng âoüng laûi trãn âæåìng äúng gáy âoüng sæång. Caïc vãû tinh âæåüc näúi våïi daìn chênh qua äúng näúi mãöm. daìn chênh âæåüc näúi våïi caïc vãû tinh. âaûi saính. . DAÌN LAÛNH AÏP TRÁÖN 5. khäng gian räüng nhæ caïc phoìng hoüp. cäng såí. Daìn laûnh kiãøu vãû tinh gäöm mäüt daìn chênh coï bäú trê miãûng huït. 79 . miãûng huït.

Vë trê daìn noïng vaì laûnh : Khi làõp daìn noïng vaì laûnh phaíi chuï yï váún âãö häöi dáöu. Tuy nhiãn cáön traïnh nåi coï nàõng gàõt vaì bæïc xaû træûc tiãúp màût tråìi . . ÅÍ mäüt säú maïy coï rå le thåìi gian hay maûch trãù cho pheïp maïy chè coï thãø khåíi âäüng sau mäüt khoaíng thåìi gian naìo âoï kãø tæì khi báût maïy chaûy (thæåìng laì 3 phuït ). Caïc äúng dáùn khi làõp âàût nãn keûp vaìo nhau âãø tàng hiãûu quaí laìm viãûc cuía maïy.Khäng nãn sæí duûng daìn noïng maïy âiãöu hoìa âãø hong khä. * Mäüt säú læu yï khi làõp âàût vaì sæí duûng . b) Daìn noïng. e) Dáy âiãûn âiãöu khiãøn : Ngoaìi 2 äúng dáùn gas .Vë trê làõp âàût daìn noïng phaíi thoaïng. . Kêch cåî äúng dáùn âæåüc ghi roî trong caïc taìi liãûu kyî thuáût cuía maïy hoàûc coï thãø càn cæï vaìo caïc âáöu näúi cuía maïy. . âãø thæûc hiãûn viãûc häöi dáöu. traïnh âi âæåìng äúng khuïc khuyíu. giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh coìn coï caïc dáy âiãûn âiãöu khiãøn . Kêch cåî dáy nàòm trong khoaíng tæì 0. Ngoaìi cuìng boüc äúng muït caïch nhiãût. Daìn noïng coï cáúu taûo cho pheïp làõp âàût ngoaìi tråìi maì khäng cáön che chàõn mæa . Vç thãú khi vë trê daìn laûnh tháúp hån daìn noïng cáön phaíi coï caïc báøy dáöu åí âáöu ra daìn laûnh. . Thæåìng cäng suáút tæì 36. Tuyì theo haîng maïy maì säú læåüng dáy coï khaïc nhau tæì 3÷6 såüi. Khi âäü cao låïn coï thãø sæí duûng mäüt vaìi báøy dáöu. f) Dáy âiãûn âäüng læûc : Dáy âiãûn âäüng læûc (dáy âiãûn nguäön) thæåìng âæåüc näúi våïi daìn noïng. * Âàûc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì råìi . . haûn chãú viãûc trao âäøi nhiãût vaì laìm maïy thiãúu dáöu. Säú dáy âiãûn âäüng læûc tuyì thuäüc vaìo maïy 1 pha.5mm2.75 ÷ 2.Æu âiãøm: . d) ÄÚng dáùn ga : Liãn kãút daìn noïng vaì laûnh laì mäüt càûp äúng dëch loíng vaì gas . nhiãöu mäúi näúi. coï quaût kiãøu hæåïng truûc.Khi làõp âàût âæåìng äúng cáön vãû sinh saûch seî.Maïy âiãöu hoaì daûng cassette coï bäú trê båm thoaït næåïc ngæng ráút tiãûn låüi. sáúy khä caïc váût khaïc.000 Btu/h tråí lãn sæí duûng âiãûn 3 pha. maït vaì traïnh thäøi gioï noïng vaìo ngæåìi. Cuîng laì daìn trao âäøi nhiãût kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm. nhæng cáön læu yï khi sæí duûng quaï nhiãöu báøy dáöu tråí læûc âæåìng äúng låïn seî laìm giaím nàng suáút laûnh cuía maïy. vç nhæ váûy seî laìm giaím hiãûu quaí laìm viãûc cuía maïy. Khi hãû thäúng laìm viãûc dáöu theo ga chaíy âãún daìn laûnh.Khi sæí duûng nãn âàût nhiãût âäü trong nhaì væìa phaíi traïnh âàût quaï tháúp væìa khäng täút vãö màût vãû sinh væìa täún âiãûn nàng. ÄÚng dëch nhoí hån äúng gas. maïy âiãöu hoìa råìi cho pheïp làõp âàût åí nhiãöu khäng gian khaïc nhau. 3 pha vaì haîng maïy. huït chán khäng hoàûc âuäøi khê khäng ngæng khoíi âæåìng äúng. vaìo caïc daìn noïng khaïc. 80 . haûn chãú âäü daìi âæåìng äúng caìng ngàõn caìng täút.So våïi maïy âiãöu hoìa cæía säø.Sau khi væìa tàõt maïy khäng nãn chaûy laûi ngay maì phaíi âåüi êt nháút 3 phuït cho âáöu âáøy vaì huït maïy cán bàòng räöi chaûy laûi. Tuyì theo cäng suáút maïy maì âiãûn nguäön laì 1 pha hay 3pha. ÄÚng næåïc ngæng thæåìng sæí duûng laì äúng PVC vaì coï boüc muït caïch nhiãût nhàòm traïnh âoüng suång bãn ngoaìi voí äúng. Ngæåìi thiãút kãú vaì làõp âàût cáön læu yï chãnh lãûch âäü cao cho pheïp giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh vaì âäü daìi cho pheïp cuía âæåìng äúng âaî nãu trong caïc taìi liãûu kyî thuáût .

2 Räto 5 • 0.5 13 mm mm mm 590 830 330 590 830 330 590 830 330 590 830 330 m 2 81 .Khäúi læåüng Thäng säú daìn noïng .Âäúi våïi cäng trçnh låïn.Dãù daìng sæí duûng.Chiãöu räüng .Chiãöu cao ..Do chè coï 2 cuûm nãn viãûc làõp âàût tæång âäúi dãù daìng. .Chiãöu sáu Btu/h CFM 9. treo tæåìng. . Caïc baíng (5-3) vaì (5-4) dæåïi âáy trçnh baìy âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy âiãöu hoaì 2 maînh. sæía chæîa.27 7.Chiãöu räüng .7 298 900 190 8. täúi âa laì 60. haîng Trane Âàûc tênh Âån vë Model Cäng suáút laûnh Læu læåüng gioï Maî hiãûu daìn laûnh Maî hiãûu daìn noïng Âiãûn nguäön Doìng âiãûn + Daìn laûnh + Daìn noïng Daûng maïy neïn Thåìi haûn baío haình maïy neïn Rå le thåìi gian trãù 3 phuït Bäü âiãöu khiãøn tæì xa khäng dáy .Chãú âäü nguí Vë trê làõp âàût Kêch thæåïc phoìng làõp âàût Thäng säú daìn laûnh .Nhæåüc âiãøm: .3 Räto 5 • 0.Ráút tiãûn låüi cho caïc khäng gian nhoí heûp vaì caïc häü gia âçnh. do caïc daìn noïng bäú trê bãn ngoaìi gáy ra.Chãú âäü laìm khä .Chãú âäü queït gioï .Âiãöu khiãøn täúc âäü quaût .7 Räto 5 • 0.Coï nhiãöu kiãøu loaûi daìn laûnh cho pheïp ngæåìi sæí duûng coï thãø choün loaûi thêch håüp nháút cho cäng trçnh cuîng nhæ yï thêch caï nhán.000 Btu/h. baío dæåîng.22 5. âàûc biãût nhæîng ngaìy tråìi noïng .120 200. Trong mäüt säú træåìng håüp ráút khoï bäú trê daìn noïng.Chiãöu cao . .22 4.000 800 MCW509GA MCW512GA MCW518GA MCW524GA TTK509MA TTK512MA TTK518MA TTK524MA V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 A A 0.120 200.000 600 24.Rå le thåìi gian 24 giåì . .Giaíi nhiãût bàòng gioï nãn hiãûu quaí khäng cao.7 295 1.Chiãöu sáu . . Baíng 5-3 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì 2 maînh. .Giaï thaình reí.Cäng suáút haûn chãú .Âäü daìi âæåìng äúng vaì chãnh lãûch âäü cao giæîa caïc daìn bë haûn chãú.6 Räto 5 • Nàm • • • • • • • • • • • • • • • • 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto • • • • • • • • Tæåìng 9-15 Tæåìng 16-22 Tæåìng 24-33 Tæåìng 32-44 mm mm mm kg 298 900 190 8.5 13 295 1.000 300 12.27 11. . laìm giaím myî quan cuía noï.000 400 18. sæí duûng maïy âiãöu hoaì råìi ráút dãù phaï våî kiãún truïc cäng trçnh. haîng Trane våïi daìn laûnh kiãøu treo tæåìng vaì dáúu tráön laì 2 daûng sæí duûng phäø biãún nháút.

5 52 55..8 82 37.5 .Khäúi læåüng kg 36.

Chiãöu räüng mm 950 950 950 1.000 36.Chiãöu sáu mm 480 480 520 520 520 520 759 759 759 .000 30.2 7.2 2.Khäúi læåüng kg 20 22 24 26 29 29 48.254 .000 24.100 1.018 1.9 1. dáúu tráön.7 19.Baíng 5-4 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì 2 maînh.1 8.018 988 988 .1 1.Chiãöu räüng mm 830 830 830 1.45 + Daìn noïng A 6.6 2.75 9.4 0.Khäúi læåüng kg 38 52 56 73 79 79 80 102 111 83 .000 36.250 1.9 11.8 11.107 1.000 Læu læåüng gioï CFM 300 450 600 750 900 900 1400 1600 2000 MCD512DB MCD518DB MCD524DB MCD530DB MCD536DB MCD536DB MCD048DB MCD048DB MCD060DB Maî hiãûu daìn laûnh TTK512LB TTK518LB TTK524LB TTK530KB TTK536KB TTK536KD TTK042KD TTK048KD TTK060KD Maî hiãûu daìn noïng Âiãûn nguäön V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 Doìng âiãûn + Daìn laûnh A 0.5 54.000 48.250 1.254 1.000 42.Chiãöu cao mm 254 254 254 254 254 254 408 408 408 .250 .4 7.Chiãöu cao mm 590 590 590 795 795 795 795 1.018 1.5 48.Chiãöu sáu mm 330 330 330 360 360 360 360 350 350 .2 1.107 1.018 1.5 16.97 Mäi cháút laûnh R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 Daûng maïy neïn Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Vë trê làõp âàût Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Thäng säú daìn laûnh .5 Thäng säú daìn noïng . haîng Trane Âàûc tênh Âån vë Model Cäng suáút laûnh Btu/h 12.5 0.75 3.000 60.000 18.

Chung âiãûn nguäön. Baíng 5.3.Tiãút kiãûn khäng gian làõp âàût daìn noïng . DAÌN LAÛNH Dáy âäüng læûc DAÌN NOÏNG APTOMAT ÄÚng loíng âi ÄÚng næåïc ngæng PVC ÄÚng ga vãö Dáy âiãöu khiãøn BÄÜ ÂIÃÖU KHIÃØN DAÌN LAÛNH ÄÚng næåïc ngæng PVC BÄÜ ÂIÃÖU KHIÃØN Hçnh 5-4 : Maïy âiãöu hoaì daûng gheïp Trãn hçnh 5. Caïc maïy âiãöu hoaì gheïp coï thãø coï caïc daìn laûnh chuíng loaûi khaïc nhau.2. Ngoaìi ra maïy âiãöu hoaì gheïp coìn coï caïc æu âiãøm khaïc: .5.SPLIT) Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp vãö thæûc cháút laì maïy âiãöu hoaì gäöm 1 daìn noïng vaì 2 . Mäùi cuûm daìn laûnh âæåüc goüi laì mäüt hãû thäúng. 1 maïy neïn cho 2 daìn laûnh. Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp (Multi .4 laì så âäö nguyãn lyï làõp âàût cuía mäüt maïy âiãöu hoaì gheïp . Mäùi daìn laûnh hoaût âäüng khäng phuû thuäüc vaìo caïc daìn laûnh khaïc.1.4 daìn laûnh. Thæåìng caïc hãû thäúng hoaût âäüng âäüc láûp. Maïy âiãöu hoìa daûng gheïp coï nhæîng âàûc âiãøm vaì cáúu taûo tæång tæû maïy âiãöu hoìa kiãøu råìi. giaím chi phê làõp âàût.5 dæåïi âáy giåïi thiãûu âàûc tênh kyî thuáût cuía mäüt säú maïy âiãöu hoaì daûng gheïp cuía haîng Trane. 84 .Træåìng håüp coï 3 daìn laûnh : 1 maïy neïn cho 1 daìn laûnh. Nhæ váûy vãö cå baín maïy âiãöu hoaì gheïp coï caïc âàûc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì 2 maînh. Tuy nhiãn do daìn noïng chung nãn tiãút kiãûm diãûn têch làõp âàût. . Så âäö naìy khäng khaïc så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoaì råìi. Bäú trê bãn trong daìn noïng gäöm 2 maïy neïn vaì sàõp xãúp nhæ sau: .Træåìng håüp coï 2 daìn laûnh : 2 maïy neïn hoaût âäüng âäüc láûp cho 2 daìn laûnh.

2 / 0.9 5.1/0.73/5.1 0.4 Doìng âiãûn OU Hãû thäúng 1/2/3 4.4 / 0.000 18.000 12.1 0.4 123 123 123 114.73 5.83 5.8/5.9/5.05 8.1/0.000 9.3/0.000 12.3/0.000 12.3 0.000 12.8/5.8 Khäúi læåüng daìn laûnh Hãû thäúng 3 Khäúi læåüng daìn noïng kg kg 85 .2 63.1/0.73 4.000 V/ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 0.3 0.73 5.1/0.5/4.000 12.5 / 0.2 0.8 5.4 / 0.000 12.8 4.5 Hãû thäúng 3 Âiãûn nguäön Doìng âiãûn IU Hãû thäúng 1/2/3 0.05 Kêch thæåïc daìn laûnh Hãû thäúng 1/2/3 0.000 9.4 0.000 12.1 0.000 Btu/h 9.000 12.1/0.1/0.5/5.2 63.1 0.000 18.000 12.05/8.1 0.000 18.43 4.73/5.05/8.000 12.1 0.43/5.4 5.000 12.8/5.000 18.Baíng 5.43/4.000 12.000 12.000 18.2 112 113.5/5.5 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì gheïp.4/0.1/0.83/5.8 114.000 12.000 9.000 18.3/0.9/5.000 12.1/0.4/0.000 9.8 63.000 12. haîng Trane Âàûc tênh Hãû thäúng Âån vë Daìn noïng Daìn laûnh MODEL MTK518DB MTK521DB MTK524DB MTK524EB MTK536EB MTK536FB MTK536GB Hãû thäúng 1 MCW509 MCW509 MCW512 MCX512 MCD512 MCW509 MCW509 MCW518 MCX518 MCD518 MCW512 MCX512 MCD512 Hãû thäúng 2 MCW509 MCW512 MCW512 MCX512 MCD512 MCW509 MCW512 MCW518 MCX518 MCD518 MCW512 MCX512 MCD512 MCW512 MCW512 MCW512 MCX512 MCD512 Hãû thäúng 3 Hãû thäúng 1 Cäng suáút laûnh MTK530DB MTK533DB MTK536DB Hãû thäúng 2 9.000 12.8 8.000 12.8/5.000 12.8 114.1/0.8/5.4 61.8 + Räüng mm 850 850/1000 1000 1085 950 850/1000 850/1000 1100 1085 950 1000 1085 950 + Sáu mm 167 167/195 195 243 480 167/195 167/195 210 243 480 195 243 480 + Cao mm 290 290/335 335 627 254 290/335 290/335 355 627 254 335 627 254 Kêch thæåïc daìn noïng + Räüng mm 952 952 952 952 952 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 + Sáu mm 330 330 330 330 330 360 360 360 360 360 360 360 360 + Cao mm 590 590 590 590 590 795 795 795 795 795 795 795 795 Hãû thäúng 1 kg 9 9 14 33 20 9 9 16 36 22 14 33 20 Hãû thäúng 2 kg 9 14 14 33 20 9 14 16 36 22 14 33 20 14 14 14 33 20 60.

træåïc cæía huït coï phin loüc buûi.100 43. Cæía huït âàût phêa dæåïi cuìng mäüt màût våïi cæía thäøi . Âáy laì daûng maïy ráút hay âæåüc làõp âàût åí caïc nhaì haìng vaì saính cuía caïc cå quan.7 9.500 1.000 3.500 1. Cæía thäøi âàût phêa trãn cao.000 43.9 6. caïc caïnh naìy coï thãø cho chuyãøn âäüng qua laûi hoàûc âæïng yãn tuyì thêch. âënh kyì ngæåìi sæí duûng cáön vãûû sinh phin loüc cáøn tháûn.000 3.5.000 39.2. dáy âiãûn näúi giæîa chuïng.000 Btu/h Vãö nguyãn lyï làõp âàût cuîng giäúng nhæ maïy âiãöu hoaì råìi gäöm daìn noïng.6 1.200 54.1 11.6 Daìn noïng 17.4.100 49.vv Dæåïi âáy laì baíng âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì råìi. Màût khaïc âäü äön cuía maïy nhoí nãn màûc duì coï cäng suáút trung bçnh nhæng váùn coï thãø làõp âàût ngay trong phoìng maì khäng såü bë aính hæåíng Daìn noïng : Laì daìn trao âäøi nhiãût äúng âäöng caïnh nhäm.500 2. haîng Trane Model Daìn laûnh Daìn noïng Cäng suáút Btu/h MCV036AA MCV036AA MCV048AA MCV048AA MCV048AA MCV060AA MCV060AA MCV090AA MCV090AA TTK536KB TTK536KD TTK536KB TTK536KD TTK048KD TTK048KD TTK060KD TTA075DD TTA100DD 39.8 2 x 1.8 1. Maïy âiãöu hoaì kiãøu 2 maînh thäøi tæû do Maïy âiãöu hoaì råìi thäøi tæû do laì maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút trung bçnh.500 1.. thäøi ngang .500 Læu læåüng gioï CFM Âiãûn nguäön V/Ph/Hz 1. chi phê làõp âàût nhoí .6 1.000 ÷ 100. kg Daìn laûnh 110 110 115 115 115 141 141 170 170 Daìn noïng 90 90 90 90 109 109 109 160 189 . Quaût daìn noïng laì quaût hæåïng truûc coï thãø thäøi ngang hoàûc thäøi âæïng.9 6.000 220/1/50 380/3/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 Doìng âiãûn Daìn laûnh 1.6 19.3 10.1. daìn laûnh vaì hãû thäúng äúng âäöng. åí âoï coï âáöy âuí caïc chæïc nàng âiãöu khiãøn cho pheïp âàût nhiãût âäü phoìng. Bäü âiãöu khiãøn daìn laûnh âàût phêa màût træåïc cuía daìn laûnh.6 1.500 1.700 79.100 60. Æu âiãøm cuía maïy laì gioï laûnh âæåüc tuáön hoaìn vaì thäøi træûc tiãúp vaìo khäng gian âiãöu hoaì nãn täøn tháút nhiãût beï.6 2 x 1.6 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi.6 1. täúc âäü chuyãøn âäüng cuía quaût . thäøi tæû do cuía haîng Trane Baíng 5. Cäng suáút cuía maïy tæì 36.7 15. Daìn laûnh : Coï daûng khäúi häüp (daûng tuí) .000 2. mm (Räüng x Sáu x Cao) Daìn laûnh Daìn noïng 782x457x1850 782x457x1850 782x457x1850 782x457x1850 782x457x1850 982x457x1850 982x457x1850 1182x457x1850 1182x457x1850 CÆÍA THÄØI BAÍNG ÂIÃÖU KHIÃØN CÆÍA HUÏT Hçnh 5-5 : Daìn laûnh maïy âiãöu hoaì råìi thäøi tæû do 86 1018x360x795 1018x360x795 1018x360x795 1018x360x795 988x350x1254 988x350x1254 988x350x1254 1046x862x983 1300x964x1086 Khäúi læåüng. Trãn miãûng thäøi coï caïc caïnh hæåïng doìng.4 Kêch thæåïc.6 1. thäøi tæû do.800 97.7 7.

. Trãn hçnh 5-6 laì så âäö nguyãn lyï cuía mäüt hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu VRV.Caïc daìn laûnh coï thãø âæåüc âiãöu khiãøn bàòng caïc Remote hoàûc caïc bäü âiãöu khiãøn theo nhoïm thäúng. vç thãú chuïng laì caïc hãû thäúng laûnh kiãøu phán taïn. ÄÚng âäöng trong hãû thäúng naìy coï kêch cåî låïn hån maïy âiãöu hoìa råìi. Maïy âiãöu hoaì VRV ra âåìi nhàòm khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì daûng råìi laì âäü daìi âæåìng äúng dáùn ga. miãùn laì täøng cäng suáút cuía caïc daìn laûnh dao âäüng trong khoaíng tæì 50 ÷ 130% cäng suáút daìn noïng. Caïc hãû thäúng âiãöu hoaì nãu trãn coï ráút nhiãöu daìn laûnh xæí lyï khäng khê.Daìn laûnh : Daìn laûnh coï nhiãöu chuíng loaûi nhæ caïc daìn laûnh cuía caïc maïy âiãöu hoìa råìi. Mätå maïy neïn vaì caïc thiãút bë phuû cuía hãû thäúng laìm laûnh âàût åí daìn noïng. . . Hãû thäúng äúng âäöng âæåüc näúi våïi nhau bàòng caïc chi tiãút gheïp näúi chuyãn duûng goüi laì caïc REFNET ráút tiãûn låüi. Maïy âiãöu hoaì VRV do haîng Daikin cuía Nháût phaït minh âáöu tiãn. Maïy neïn laûnh thæåìng laì loaûi maïy ly tám daûng xoàõn. Hãû thäúng bao gäöm caïc thiãút bë chênh : Daìn noïng.2. hãû thäúng âæåìng äúng dáùn vaì phuû kiãûn. . nghéa laì hãû thäúng âiãöu hoaì coï khaí nàng âiãöu chènh læu læåüng mäi cháút tuáön hoaìn vaì qua âoï coï thãø thay âäøi cäng suáút theo phuû taíi bãn ngoaìi. Trong mäüt hãû thäúng coï thãøí coï nhiãöu daìn laûnh kiãøu daûng vaì cäng suáút khaïc nhau.5. caïc daìn laûnh bäú trê taûi caïc phoìng. Caïc daìn laûnh hoaût âäüng hoaìn toaìn âäüc láûp thäng qua bäü âiãöu khiãøn. 87 . chãnh lãûch âäü cao giæîa daìn noïng. Cho tåïi nay váùn chæa coï tãn goüi tiãúng Viãût naìo phaín aïnh âuïng baín cháút maïy âiãöu hoaì kiãøu VRV. Cäng suáút maïy âiãöu hoaì VRV cuîng âaût giaï trë cäng suáút trung bçnh. Noïi chung caïc hãû VRV coï säú daìn laûnh trong khoaíng tæì 4 âãún 16 daìn.Maïy âiãöu hoìa kiãøu VRV (Variable Refrigerant Volume). daìn laûnh.Maïy âiãöu hoìa kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc (Water chiller). Khi säú læåüng daìn laûnh trong hãû thäúng hoaût âäüng giaím thç hãû thäúng tæû âäüng âiãöu chènh cäng suáút mäüt caïch tæång æïng. Mäüt daìn noïng âæåüc làõp khäng cäú âënh våïi mäüt säú daìn laûnh naìo âoï.Daìn noïng : daìn noïng laì mäüt daìn trao âäøi nhiãût låïn äúng âäöng. Hiãûn nay háöu hãút caïc haîng âaî saín xuáút caïc maïy âiãöu hoaì VRV vaì âàût dæåïi caïc tãn goüi khaïc nhau . Våïi maïy âiãöu hoaì VRV cho pheïp coï thãø keïo daìi khoaíng caïch giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh lãn âãún 100m vaì chãnh lãûch âäü cao âaût 50m. caïnh nhäm trong coï bäú trê mäüt quaût hæåïng truûc. Thæûc tãú maïy âiãöu hoìa kiãøu phán taïn coï 2 daûng phäø biãún sau : . Tãn goüi VRV xuáút phaït tæì caïc chæî âáöu tiãúng Anh : Variable Refrigerant Volume. .2. 5. Hiãûn nay coï mäüt säú haîng giåïi thiãûu caïc chuíng loaûi maïy måïi coï säú daìn nhiãöu hån.2 Hãû thäúng kiãøu phán taïn. daìn laûnh vaì cäng suáút laûnh bë haûn chãú. nhæng vãö màût baín cháút thç khäng coï gç khaïc. Tuy nhiãn trong giåïi chuyãn män ngæåìi ta âaî cháúp nháûn goüi laì VRV nhæ caïc næåïc váùn sæí duûng vaì hiãûn nay âæåüc moüi ngæåìi sæí duûng räüng raîi. * Så âäö nguyãn lyï vaì cáúu taûo . Maïy âiãöu hoìa kiãøu phán taïn laì maïy âiãöu hoìa åí âoï kháu xæí lyï khäng khê phán taïn taûi nhiãöu nåi.2.1 Maïy âiãöu hoìa khäng khê VRV Maïy âiãöu hoaì VRV ra âåìi tæì nhæîng nàm 70 træåïc yãu cáöu vãö tiãút kiãûm nàng læåüng vaì nhæîng yãu cáöu cáúp thiãút cuía caïc nhaì cao táöng.Näúi daìn noïng vaì daìn laûnh laì mäüt hãû thäúng äúng âäöng vaì dáy âiãûn âiãöu khiãøn.

900 3.500 6.800 14.300 107.800 42.300 3.kW Cäng suáút sæåíi .7 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn laûnh maïy VRV .Kcal/h .300 17. giæîa caïc IU laì 15m.Btu/h .000 19.kW 20 25 32 40 50 MODEL K 63 2.Thay âäøi cäng suáút laûnh cuía maïy dãù daìng nhåì thay âäøi læu læåüng mäi cháút tuáön hoaìn trong hãû thäúng thäng qua thay âäøi täúc âäü quay nhåì bäü biãún táön.500 28.000 76. Maïy âiãöu hoaì VRV kiãøu häöi nhiãût coï thãø laìm viãûc åí 2 chãú âäü sæåíi noïng vaì laìm laûnh.6 4.500 25.400 22.6 6.800 54.000 85.5 5.0 4.500 2.6 : Så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoìa VRV .700 12.2 2. * Âàûc âiãøm chung : Æu âiãøm .800 10.300 24.0 8.700 9.5 88 80 100 125 200 250 25.Hãû thäúng coï trang bë bäü âiãöu khiãøn tyí têch vi (PID) âãø âiãöu khiãøn nhiãût âäü phoìng.500 27.500 2. Nhæåüc âiãøm : .400 4.200 7.Chiãöu daìi cho pheïp låïn (100m) vaì âäü cao chãnh lãûch giæîa OU vaì IU : 50m.0 5.0 .5 2.0 20.4 2.500 9.Nhåì hãû thäúng äúng näúi REFNET nãn dãù daìng làõp âàût âæåìng äúng vaì tàng âäü tin cáûy cho hãû thäúng.2 3.000 7.400 21.Hãû váùn coï thãø váûn haình khi coï mäüt säú daìn laûnh hoíng hoïc hay âang sæía chæîa.000 5.500 47.200 8.Giaï thaình cao nháút trong caïc hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê Baíng 5. .0 31..Säú læåüng daìn laûnh bë haûn chãú nãn chè thêch håüp cho caïc hãû thäúng cäng suáút væìa.Phaûm vi nhiãût âäü laìm viãûc nàòm trong giåïi haûn räüng.Btu/h .000 30.600 2.600 34.0 21.2 12. . .Hãû thäúng âæåìng äúng nhoí nãn ráút thêch håüp cho caïc toìa nhaì cao táöng khi khäng gian làõp âàût beï. Âäúi våïi caïc hãû thäúng låïn thæåìng ngæåìi ta sæí duûng hãû thäúng Water chiller hoàûc âiãöu hoìa trung tám . .900 27.300 8.200 11.8 3.Mäüt daìn noïng cho pheïp làõp âàût våïi nhiãöu daìn laûnh våïi nhiãöu cäng suáút.1 8.600 4.5 13.haîng Daikin Âàûc tênh Cäng suáút laûnh .0 10.000 95.000 38. Hçnh 5.Hãû coï hai nhoïm âaío tæì vaì âiãöu táön (Inverter) vaì häöi nhiãût (Heat recovery).0 10. . Täøng nàng suáút laûnh cuía caïc IU cho pheïp thay âäøi trong khoaíng låïn 50-130% cäng suáút laûnh cuía OU .600 16.400 13. . kiãøu daïng khaïc nhau.Giaíi nhiãût bàòng gioï nãn hiãûu quaí laìm viãûc chæa cao.3 6.150 12.100 10.Kcal/h .100 5.000 15.

Hçnh 5-7 : Caïc chãú âäü âiãöu khiãøn daìn laûnh vaì sæåíi áúm 89 .

800 14.400 22.Trãn hçnh 5-7 mä taí caïc chãú âäü laìm viãûc coï thãø coï cuía caïc hãû thäúng âiãöu hoaì VRV.kW Cäng suáút sæåíi . duìng làõp âàût åí goïc (corner type) : FXYK25K/32K/40K/63K + Loaûi aïp tráön (ceiling suspended type) : FXYH32K/63K/100K + Loaûi âàût nãön (floor standing): FXYL25K/40K/63K + Loaûi dáúu tráön (ceiling mounted duct type). kiãøu häöi nhiãût (Heat Recovery ).0 13.7 giåïi thiãûu âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy âiãöu hoaì VRV haîng Daikin loaûi K. Loaûi vãû tinh coï caïc model cuû thãø sau : FXYS25K/32K/40K/50K/63K/80K/100K/125K Baíng 5. Vê duû loaûi daìn laûnh coï cäng suáút 6300 kCal/h kyï hiãûu laì 63K nhæ FXYC63K.5 Baíng 5-9 giåïi thiãûu daìn noïng maïy âiãöu hoaì loaûi K.500 31. pháön säú biãøu thë cäng suáút . (3) vaì (4) : Mäüt säú phoìng laìm laûnh. Loaûi naìy coï caïc model cuû thãø nhæ sau : FXYM40K/50K/63K/80K/100K/125K/200K/250K + Loaûi treo tæåìng (wall mounted type) : FXYA25K/32K/40K/50K/63K + Loaûi vãû tinh (Ceiling mounted buit-in type).800 54. Loaûi naìy coï caïc model : FXYC20K/25K/32K/40K/50K/63K/80K/125K + FXYF .. 90 . Loaûi naìy coï caïc model sau : FXYF32K/40K/50K/63K/80K/100K/125K + Loaûi thäøi theo 1 hæåïng. Theo baíng naìy ta coï caïc chãúï âäü laìm viãûc cuía maïy âiãöu hoaì VRV nhæ sau : . Âäúi våïi maïy coï chãú âäü häöi nhiãût ngoaìi càûp âæåìng äúng loíng âi vaì ga vãö coìn coï thãm âæåìng häöi vaì hãû thäúng choün nhaïnh . YÏ nghéa cuía caïc chæî cuû thãø nhæ sau : + FXYC.Laì daìn laûnh thäøi theo 2 hæåïng âäúi diãûn nhau (Double flow Type).0 21.500 28.8 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn noïng maïy VRV .500 28.400 22. sæåíi áúm hoàûc caí 2.500 47.Chãú âäü häöi nhiãût (2).0 RSXY8K RSXY10K 12. ÅÍ âáy pháön chæî biãøu thë kiãøu loaûi.Kcal/h .000 76..Laì daìn laûnh thäøi theo 4 hæåïng (multi flow type).haîng Daikin Âàûc tênh Cäng suáút laûnh . .800 14.0 27.4 25. Âäúi våïi loaûi häöi nhiãût cáön trang bë bäü læûa choün reí nhaïnh BS (Branch Selector Unit). mäüt säú phoìng sæåíi áúm.Btu/h .500 47.500 85.600 16.000 76.000 107. âãø læûa choün chãú âäü váûn haình laìm laûnh. tuyì thuäüc vaìo nhiãût âäü cuía phoìng.Kcal/h .000 95. Trãn baíng 5. kiãøu Inverter (Båm nhiãût vaì laìm laûnh riãng biãût).0 20.300 25.4 MODEL RSX10K RSXY5K 25. Âäúi våïi model loaûi K coï 2 bäü læûa choün reí nhaïnh laì BSV100K vaì BSV160K.Chãú âäü laûnh : Táút caí caïc phoìng âãöu laìm laûnh (1) . FXYK63K.0 20.Chãú âäü sæåíi : Táút caí caïc phoìng âãöu sæåíi áúm.kW RXS5K RSX8K 12.000 95.Btu/h .

Hãû thäúng xæí lyï næåïc .2.Btu/h .000 95. Maïy âiãöu hoìa khäng khê laìm laûnh bàòng næåïc (WATER CHILLER) Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc laì hãû thäúng trong âoï cuûm maïy laûnh khäng træûc tiãúp xæí lyï khäng khê maì laìm laûnh næåïc âãún khoaíng 7oC.Baíng 5.9 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn noïng maïy VRV. * Så âäö nguyãn lyï Trãn hçnh 5-9 laì så âäö nguyãn lyï cuía hãû thäúng âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc.haîng Daikin MODEL Cäng suáút . trong âiãöu hoaì khäng khê sæí duûng âãø laìm laûnh næåïc tåïi khoaíng 7oC .4 25. Trãn thæûc tãú næåïc ta . våïi caïc thiãút bë sau : + Maïy neïn : Coï ráút nhiãöu daûng .Båm næåïc giaíi nhiãût .KCal/h .300 25.Caïc daìn laûnh FCU vaì AHU * Âàûc âiãøm cuía caïc thiãút bë chênh: 1. Bçnh bay håi âæåüc boüc caïc nhiãût vaì 91 . Cuûm Chiller laì mäüt hãû thäúng laûnh âæåüc làõp âàût hoaìn chènh taûi nhaì maïy nhaì chãú taûo.500 85.400 22.Båm næåïc laûnh tuáön hoaìn . + Bçnh bay håi : Bçnh bay håi thæåìng sæí duûng laì bçnh bay håi äúng âäöng coï caïnh.kW RSEY8K RSEY10K 20. Noï âæåüc sæí duûng âãø laìm laûnh cháút loíng. Mäi cháút laûnh säi ngoaìi äúng.000 107.kW Cäng suáút .2.0 27.0 21.Thaïp giaíi nhiãût (âäúi våïi maïy chiller giaíi nhiãût bàòng næåïc) hoàûc daìn noïng (âäúi våïi chiller giaíi nhiãût bàòng gioï) . Sau âoï næåïc âæåüc dáùn theo âæåìng äúng coï boüc caïch nhiãût âãún caïc daìn trao âäøi nhiãût goüi laì caïc FCU vaì AHU âãø xæí lyï nhiãût áøm khäng khê. maïy neïn pittäng næía kên. næåïc chuyãøn âäüng trong äúng. Khi giaíi nhiãût bàòng næåïc thç sæí duûng bçnh ngæng. Nãúu giaíi nhiãût bàòng næåïc thç hãû thäúng coï thãm thaïp giaíi nhiãût vaì båm næåïc giaíi nhiãût.Bçnh giaîn nåí vaì cáúp næåïc bäø sung . khi giaíi nhiãût bàòng gioï sæí duûng daìn ngæng. loaûi häöi nhiãût . maïy neïn kên.Btu/h .KCal/h .5 5. nhæng phäø biãún laì loaûi truûc vêt.Cuûm maïy laûnh Chiller .500 28.2. thæåìng hay sæí duûng maïy giaíi nhiãût bàòng næåïc vç hiãûu quaí cao vaì äøn âënh hån. ÅÍ âáy næåïc âoïng vai troì laì cháút taíi laûnh. Nhæ váûy trong hãû thäúng naìy næåïc sæí duûng laìm cháút taíi laûnh . + Thiãút bë ngæng tuû : Tuyì thuäüc vaìo hçnh thæïc giaíi nhiãût maì thiãút bë ngæng tuû laì bçnh ngæng hay daìn ngæng.500 31. Cuûm Chiller: Cuûm maïy laûnh chiller laì thiãút bë quan troüng nháút cuía hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc.000 76. Hãû thäúng gäöm caïc thiãút bë chênh sau : .

Khi làõp cuûm chiller åí caïc phoìng táöng trãn cáön làõp thãm caïc bäü chäúng rung. Caïc maïy neïn kiãøu næía kên âæåüc bäú trê nàòm åí trãn cuûm bçnh ngæng . Baíng 5.9 laì caïc thäng säú kyî thuáût cå baín cuía cuûm chiller cuía haîng Carrier loaûi 30HK. âeí laìm viãûc âoï trong caïc tuí âiãûn âiãöu khiãøn coï trang bë cäng tàõc hoaïn âäøi vë trê caïc maïy. Khäng gian maïy thoaïng âaîng. Phêa màût træåïc laì tuí âiãûn âiãöu khiãøn.bçnh bay håi. 92 . Hçnh 5-8 : Cuûm maïy chiller maïy neïn pittäng næía kên Carrier Trãn hçnh 5-8 laì cuûm chiller våïi maïy neïn kiãøu pittäng næía kên cuía haîng Carrier.duy trç nhiãût âäü khäng âæåüc quaï dæåïi 7oC nhàòm ngàn ngæìa næåïc âoïng bàng gáy näø våî bçnh. Khi làõp âàût cuûm chiller cáön læu yï âãø daình khäng gian cáön thiãút âãø vãû sinh caïc bçnh ngæng. + Tuí âiãûn âiãöu khiãøn. Vç thãú ngæåìi váûn haình cáön thæåìng xuyãn hoaïn âäøi tuáön tæû khåíi âäüng cuía caïc cuûm maïy cho nhau. trong âoï caïc cuûm maïy coï thåìi gian laìm viãûc khäng âãöu nhau. Âáy laì chuíng loaûi maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút trung bçnh tæì 10 âeïn 160 ton vaì âæåüc sæí duûng tæång âäúi räüng raîi taûi Viãût Nam. coï thãø dãù daìng âi laûi xung quanh cuûm maïy laûnh âãø thao taïc. Maïy laûnh chiller âiãöu khiãøn phuû taíi theo bæåïc . Cäng duûng bçnh bay håi laì laìm laûnh næåïc . Toaìn bäü âæåüc làõp âàût thaình 01 cuûm hoaìn chènh trãn hãû thäúng khung âåî chàõc chàõn.

Hçnh 5-9 : Så âäö nguyãn lyï hãû thäúng âiãöu hoaì water chiller 93 .

7 2 MPT 3/8 MPT 216.4 3 4 4 4 4 4 4 4 100-67-33-0 100-75-50-25-0 100-83-67-33-0 100-83-67-33-0 100-70-57-30-0 100-67-56-33-0 100-80-60-30-0 100-75-50-25-0 6.4 355.4 4.4 1-1/2 FPT 1-1/2 FPT 59.4 318.0 267.4 56.5 2 2 2 46 51 70 3 MPT 4 MPT 4 MPT 1 FPT 1 FPT 1 FPT BINH NGÆNG ÄÚNG CHUÌM 216.6 4 FPT 4 FPT 450 579 129 .4 1 28.4 4.2 267.4 2 114 6F 1 FPT 406 2 133 6F 1 FPT 267.3 267.4 1 38 3 MPT 1 FPT 267.1 318.8 6.Âæåìng kênh bãn ngoaìi .Cäng suáút nhiãût .6 12.4 318. n=1440 V/PH 06E2166 06E6175 06E6199 06E6199 30HKA120 30HKA140 30HKA160 24 + 54 40 x 2 45 x 2 06E6199 06EF199x2 06E2166 06E6175 06E6199 06EF175x2 06EF199x2 06EF175 06EF199 06EF175 06EF199 06EF199x2 6 - 6 6 4 - 6 - 4 4 6 6 6 6 6 6x2 6 6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 1 - - 1 - 2 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 2 100-67-0 2 10-50-0 2 100-5-0 4.Nhiãût âäü næåïc laûnh âáöu ra.1 267.4 2-1/2 FPT 112 144 32.7 96.4 267.% taíi Læåüng dáöu naûp cho 1 maïy Täøng læåüng dáöu naûp Bçnh bay håi Âæåìng kênh ngoaìi bçnh .4 2 FPT 2 FPT 2-1/2 FPT 2 FPT 2 FPT 2-1/2 FPT 149 179 223 193 226 288 44.Säú xi lanh giaím taíi Mæïc giaím taíi .1 64.4 2-1/2 FPT 44.4 9 9 18 18 BÇNH BAY HÅI ÄÚNG CHUÌM 267.6 355.4 8.4 267.6 2-1/2 FPT 4 FPT 335 432 97.6 2 92 5F 1 FPT 355. 06DA724 30HKA050 30HKA060 30HKA080 30HKA100 R22 18 x2 21 x 2 26 x 2 24 + 42 MAÏY NEÏN PITTÄNG NÆÍA KÊN.ÄÚng næåïc vaìo / ra .ÄÚng næåïc ngæng Bçnh ngæng .7 74.Säú xi lanh cuía 1 maïy .3 216.Säú voìng tuáön hoaìn .7 6.4 216.1 47.5 2-1/2 FPT 3 FPT 295 371 77.Näúi ren ngoaìi F (Flange) : Näúi bêch tk .7 15.7 MPT .4 2-1/2 FPT 76.3 267.0 19.3 216.Cäng suáút laûnh .6 2 107 5F 1 FPT 406. tk = 37oC) Maïy 1 Maïy 2 Maïy 1 Maïy 2 Lit Lit Daûng mm Lit in in Daûng Bçnh 1 Bçnh 2 Bçnh 1 Bçnh 2 kW kW kW FPT .6 2-1/2 MPT 1 FPT 267.Cäng suáút âiãûn ( tnl = 7oC.Baíng 5-10 : Âàûc tênh kyî thuáût cuûm maïy chiller Carrier Âàûc tênh Mäi cháút .8 2-1/2 MPT 3/8 MPT 267.7 13.5 3 FPT 3 FPT 411 520 110 355.7 9 9 216.5 318.ÄÚng næåïc vaìo / ra .Maîî hiãûu Âån vë Model 30HKA015 30HKA020 30HKA030 30HKA040 Maî hiãûu kg Daûng Maïy 1 11 8 x2 15 27 06DF337 06DA724 06E6166 06E7199 Maïy 2 .Thãø têch næåïc .Nhiãût âäü næåïc ngæng âáöu ra 94 9 27 9 27 9 36 9 36 355.Näúi ren trong tnl .3 267.Læåüng mäi cháút naûp Maïy neïn .3 2 20.3 1 12.

5 94.Cäng suáút laûnh.9 283 364 79.4 30HKA015 Qk 58.3 59.Baíng 5-11 cäng suáút laûnh cuía caïc cuûm maïy chiller Carrier.9 94.Cäng suáút giaíi nhiãût.6 32.3 303 408 106 368 488 121 407 547 140 .6 45.7 57.8 74.0 N 17.5 160 211 51. C t”gn .9 42.8 12.7 74. 30HKA Baíng 5-11 Cäng suáút laûnh cuía chiller 30HK .7 202 273 70.9 16. oC Qo .4 44.9 215 282 66.0 108 141 33.7 54.2 101 136 35.3 121 114 112 Qo 151 146 144 30HK040 Qk N 29.9 44. kW Qk .5 144 190 45.9 75.1 91.8 97.5 57. kW N .6 53.1 449 422 411 Qo 549 530 520 30HK140 Qk N 100 108 110 Qo 488 461 450 30HK160 Qk 606 588 579 N 118 126 129 o t”nl .8 70.3 63.2 Qo 82.6 N 10.3 96.Nhiãût âäü næåïc giaíi nhiãût ra khoíi chiller.5 18. oC Âaûi læåüng kW 30 35 37 Qo 47.3 21.7 78.7 12.2 97.8 11.3 13.1 242 228 223 Qo 301 291 288 30HK080 Qk N 59.1 Qo 196 184 179 30HK060 Qk 239 230 226 N 42.5 76.7 30HKA030 Qk 100.4 61.2 72.7 Qo 322 302 295 30HK100 Qk 392 377 371 N 69.Nhiãût âäü næåïc laûnh ra khoíi chiller.4 45.Carrier (khi t”nl = 7oC) t”gn.Cäng suáút mä tå âiãûn.1 77.8 19. kW Maî hiãûu 95 40 43.7 14.8 172 221 48.9 323 422 100 395 510 115 434 567 133 45 40.0 55.1 56.5 15.2 135 183 48.0 N 13.9 15.2 64.1 69.5 20.7 75.4 Qo 162 153 149 30HK050 Qk 202 195 193 N 39.4 264 348 84.6 31.1 Qo 363 343 335 30HK120 Qk 452 438 432 N 88.7 30HKA020 Qk 78.2 Qo 65.8 47.

Daìn laûnh FCU FCU ( Fan coil Unit) laì daìn trao âäøi nhiãût äúng âäöng caïnh nhäm vaì quaût gioïï .Säú daîy .226 96 012 1534 1482 1223 3 2 135 3 12 0.Máût âäü caïnh . khäng khê chuyãøn âäüng ngang qua cuûm äúng trao âäøi nhiãût.ÄÚng næåïc vaìo / ra .Täúc âäü TB .2.Cuûm trao âäøi nhiãût . åí âoï khäng khê âæåüc trao âäøi nhiãût áøm. Quaût FCU laì quaût läöng soïc dáùn âäüng træûc tiãúp.150 0.262 .5L Theïp traïng keîm 220V / 1Ph / 50Hz 1 1 1 1 1 2 W 32 38 49 63 94 100 3/4” 42CLA Âæåìng kênh trong cuía äúng 26mm 42VLA/VMA ÄÚng mãöm âæåìng kênh ngoaìi 20mm ÄÚng âäöng. Baíng 5-12 : Âàûc tênh kyî thuáût FCU haîng Carrier Âàûc tênh Læu læåüng gioï .Diãûn têch bãö màût Âån vë m3/h m3/h m3/h Daûng Caïi mm 002 003 449 380 317 513 440 337 Maî hiãûu 004 006 008 010 520 827 1066 1274 457 744 945 1153 387 599 783 950 Quaût ly tám läöng soïc 1 1 1 2 2 3 Φ144 x 165. Hçnh 5-10 : Cáúu taûo vaì làõp âàût FCU Trãn baíng 5-12 trçnh baìy âàûc tênh kyî thuáût cå baín cuía caïc FCU haîng Carrier våïi 3 maî hiãûu 42CLA. sau âoï thäøi træûc tiãúp hoàûc qua mäüt hãû thäúng kãnh gioï vaìo phoìng.100 0.Täúc âäü cao .Täúc âäü tháúp Quaût Säú læåüng quaût Kêch thæåïc quaût Váût liãûu Âiãûn nguäön quaût Säú læåüng quaût Cäng suáút quaût . Næåïc chuyãøn âäüng trong äúng.192 0.100 0.100 0. 42VLA vaì 42VMA.ÄÚng næåïc ngæng . caïnh nhäm gåün soïng Daîy 2 3 3 3 3 3 Säú caïnh /1 in 12 12 12 12 12 12 2 m 0.

khäng khê chuyãøn âäüng ngang qua bãn ngoaìi.758 19. ϕ=55% tnl .AÏp suáút laìm viãûc .890 .tkk=26 C. VMA âàût nãön. W Maî hiãûu 4 315 6.Nhiãût âäü khäng khê vaìo * Caïc loaûi FCU : CLA : Loaûi dáúu tráön.047 22.625 8 315 12. Daìn laûnh AHU AHU âæåüc viãút tàõt tæì chæî tiãúng Anh Air Handling Unit.341 26.19 230 823 0.800 4 551 8.098 6 551 12. VLA.5m/s) têch.ÆÏng duûng .33 Cäng suáút laûnh. choün loaûi nàòm ngang. AHU thæûc cháút laì daìn trao âäøi nhiãût.11 : Cáúu taûo bãn trong cuía AHU Baíng 5-13 : Âàûc tênh kyî thuáût AHU haîng Carrier.588 13. Quaût AHU thæåìng laì quaût ly tám dáùn âäüng bàòng âai.044 97 6 315 9.702 18. 6262 10062 3. Trãn hçnh 5-11 laì hçnh daûng bãn ngoaìi cuía AHU kiãøu âàût âuïng. KHÄNG KHÊ RA KHÄNG KHÊ VAÌO Hçnh 5.Cäng suáút laûnh W + Nhiãût hiãûn 1848 1931 2355 3415 4844 5267 W + Nhiãût toaìn pháön 2303 3322 4000 5527 7641 8605 o o tnl=7 C. Khi âàût nãön. choün loaûi âàût âæïng. khi gaï làõp lãn tráön.Säú daîy äúng (Daîy) .Khäúi læåüng + 42 CLA + 42 VLA + 42 CMA inch kG/cm2 3/8” 3/8” 3/8” kg kg kg 26 24 18 27 25 19 27 25 19 3/8” 3/8” 10 kG/cm2 34 31 24 38 35 27 3/8” 3/8” 47 43 33 52 48 38 . Næåïc laûnh chuyãøn âäüng bãn trong cuûm äúng trao âäøi nhiãût. Tuyì thuäüc vaìo vë trê làõp âàût maì ta coï thãø choün loaûi thêch håüp. laìm laûnh vaì âæåüc quaût thäøi theo hãû thäúng kãnh gioï tåïi caïc phoìng.824 8 551 14. maî hiãûu 39F Diãûn Lk (L/s) åí ω=2.073 23. AHU coï 2 daûng : Loaûi âàût nàòm ngang vaì âàût thàóng âæïng.Máût âäü caïnh (Caïnh/meït) 220 473 0. m2 . Tæång tæû FCU..Nhiãût âäü næåïc laûnh vaìo FCU tkk .

905 59.739 234.11 1.C pn Qk .330 340 350 360 440 450 460 470 550 560 570 580 660 670 680 770 780 7100 1410 1953 2600 3143 2765 3683 4453 5303 4768 5763 6860 7963 7073 8423 9770 9983 11580 14783 0.876 104.Cäng suáút laûnh cuía chiller.78 2.212 282.456 53.556 88.770 41. Cpn = 4.Cäng suáút nhiãût cuía chiller.249 38.451 409.37 3.933 285.Læu læåüng båm næåïc laûnh Gk = Q0 . 98 . kW ∆tnl . kW ∆tgn .719 357.943 192.247 136.04 1. kg / s ∆t nl .591 282. tra theo baíng âàûc tênh kyî thuáût cuía chiller.63 5.877 470.838 120.101 196.186 kJ/kg.91 2.754 212.119 196.283 164. Caïc hãû thäúng thiãút bë khaïc .698 34.962 334.722 102.566 52.076 72.039 168.123 151.689 131.411 230.232 206.241 213.291 167.239 60.733 135.C pn Qk .128 42.179 158.937 252.78 1.19 2.284 73.773 310.186 kJ/kg.926 179.447 352.301 278.234 59.734 425.784 41.300 190.928 262. tra theo baíng âàûc tênh kyî thuáût cuía chiller.12 1.566 61.614 367.053 70.446 109.213 204.916 51.108 325.99 4.162 105.74 3.421 147.Âäü chãnh nhiãût âäü næåïc giaíi nhiãût âáöu ra vaì âáöu vaìo.601 79.26 1.047 198.Nhiãût dung riãng cuía næåïc.642 162.Âäü chãnh nhiãût âäü næåïc laûnh âáöu ra vaì âáöu vaìo.162 76.293 56.033 243.698 84.637 149.276 261.Nhiãût dung riãng cuía næåïc.073 128.127 27.920 130.512 29.642 205.769 213.918 220.693 24.095 145.Bçnh giaín nåî vaì cáúp næåïc bäø sung : Coï cäng duûng buì giaín nåî khi nhiãût âäü næåïc thay âäøi vaì bäø sung thãm næåïc khi cáön.83 3. trong âoï cäüt aïp ténh cuía âæåìng äúng coï vai troì quan troüng.867 241.197 177.284 166.124 252. ∆t = 5oC Cpn . Båm næåïc laûnh vaì båm næåïc giaíi nhiãût Båm næåïc laûnh vaì næåïc giaíi nhiãût âæåüc læûa choün dæûa vaìo cäng suáút vaì cäüt aïp .538 234. ∆t = 5oC Cpn .oC .47 1.464 71.31 2. 5.300 125.330 100.643 298.313 54.995 310.631 122.539 74.948 92.oC Cäüt aïp cuía båm âæåüc choün tuyì thuäüc vaìo maûng âæåìng äúng cuû thãø . Næåïc bäø sung phaíi âæåüc qua xæí lyï cå khê cáøn tháûn.91 23.681 155.233 101.874 42.Læu læåüng båm næåïc giaíi nhiãût : Gk = Qk .547 4.804 280.416 198.259 104. Cpn = 4.676 160.959 98.868 34.283 77.91 3.487 160.328 94.105 236.524 130.193 84.518 119.56 0. kg / s ∆t gn .699 124.027 59.071 86.

sæía chæîa vaì baío dæåîng tæång âäúi phæïc taûp. Coï 2 loaûi : . . ÅÍ trong hãû thäúng naìy khäng khê seî âæåüc xæí lyï nhiãût áøm trong mäüt maïy laûnh låïn. . giaíi nhiãût bàòng næåïc.Giaíi nhiãût bàòng khäng khê : gäöm 2 maînh IU vaì OU råìi nhau * Så âäö nguyãn lyï : Trãn hçnh 5-12 laì så âäö nguyãn lyï hãû thäúng maïy âiãöu hoaì daûng tuí. Âæåìng äúng næåïc laûnh laì äúng theïp coï boüc caïch nhiãût. 5. miãûng thäøi vaì miãûng huït gioï : kãnh gioï bàòng tole traïng keîm coï boüc caïch nhiãût bäng thuíy tinh. Âàûc âiãøm hãû thäúng âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc. hãû thäúng gäöm coï caïc thiãút bë sau : . âàûc biãût khi taíi non. Váût liãûu caïch nhiãût laì muït.Hãû thäúng hoaût âäüng äøn âënh . cho pheïp làõp âàût trong caïc toìa nhaì cao táöng. + Maïy neïn kiãøu kên. sau âoï âæåüc dáùn theo hãû thäúng kãnh dáùn âãún caïc häü tiãu thuû. .Cuûm maïy laûnh : Toaìn bäü cuûm maïy âæåüc làõp âàût trong mäüt tuí kên giäúng nhæ tuí aïo quáön. Miãûng thäøi cáön âaím baío phán phäúi khäng khê trong gian maïy âäöng âãöu. + Thiãút bë ngæng tuû kiãøu äúng läöng äúng nãn ráút goün nheû. . cho pheïp âiãöu chènh cäng suáút theo phuû taíi bãn ngoaìi vaì do âoï tiãút kiãûm âiãûn nàng khi non taíi : Mäüt maïy thæåìng coï tæì 3 âãún 5 cáúp giaím taíi. Âäúi våïi hãû thäúng låïn ngæåìi ta sæí duûng nhiãöu cuûm maïy nãn täøng säú cáúp giaím taíi låïn hån nhiãöu. näúi ra ngoaìi chè laì caïc âæåìng äúng næåïc giaíi nhiãût.Phaíi coï phoìng maïy riãng. Hãû thäúng âiãöu hoìa trung tám laì hãû thäúng maì åí âoï xæí lyï nhiãût áøm âæåüc tiãún haình åí mäüt trung tám vaì âæåüc dáùn theo caïc kãnh gioï âãún caïc häü tiãu thuû Trãn thæûc tãú maïy âiãöu hoìa daûng tuí laì maïy âiãöu hoìa kiãøu trung tám.Váûn haình.Hãû thäúng âæåìng äúng næåïc laûnh sæí duûng âãø taíi næåïc laûnh tæì bçnh bay håi tåïi caïc FCU vaì AHU.Hãû thäúng âæåìng äúng giaíi nhiãût laì theïp traïng keîm. .Hãû thäúng äúng næåïc laûnh goün nheû. . kãnh huït. 99 . . .Thêch håüp våïi caïc cäng trçnh låïn hoàûc ráút låïn.3 Hãû thäúng kiãøu trung tám. . Nhæåüc âiãøm: .2. bãön vaì tuäøi thoü cao.Phaíi coï ngæåìi chuyãn traïch phuûc vuû. Theo så âäö . .Cäng suáút dao âäüng låïn : Tæì 5Ton lãn âãún haìng ngaìn Ton . cäng såí nåi khäng gian làõp âàût äúng nhoí.Hãû thäúng kãnh âáøy gioï. Æu âiãøm: .Giaíi nhiãût bàòng næåïc : Toaìn bäü hãû thäúng laûnh âæåüc làõp âàût kên trong mäüt tuí. styrofor hoàûc polyurethan. + Daìn laûnh cuìng kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm coï quaût ly tám.Hãû thäúng coï nhiãöu cáúp giaím taíi.Hãû thäúng xæí lyï næåïc 6.Tiãu thuû âiãûn nàng cho mäüt âån vë cäng suáút laûnh cao..

. .Häüp tiãu ám âæåìng âáøy 5. cäng såí . Âäúi våïi maïy giaíi nhiãût bàòng næåïc cuûm maïy coï âáöy âuí daìn noïng.Båm næåïc giaíi nhiãût VÂC .Häüp tiãu ám âæåìng huït MT . vuî træåìng.Giaï thaình noïi chung khäng cao. näúi ra bãn ngoaìi chè laì âæåìng äúng næåïc giaíi nhiãût .Coï træåìng håüp ngæåìi ta làõp âàût cuûm maïy laûnh ngay trong phoìng laìm viãûc vaì thäøi gioï træûc tiãúp vaìo phoìng khäng cáön phaíi qua kãnh gioï vaì caïc miãûng thäøi.Miãûng thäøi gioï MH . nhaì haìng. Thæåìng âæåüc âàût åí mäüt goïc phoìng naìo âoï . . phoìng hoüp. Trong træåìng håüp nhiãöu phoìng seî xaíy ra træåìng håüp mäüt säú phoìng âoïng cæía laìm viãûc váùn âæåc laìm laûnh.Tuìy theo hãû thäúng giaíi nhiãût bàòng gioï hay bàòng næåïc maì IU âæåüc näúi våïi thaïp giaíi nhiãût hay daìn noïng. phoìng àn. Nhæåüc âiãøm: . VÂC VÂC VÂC VÂC VÂC VÂC MT MT MT MT MT MT MH MH MH MH MH MH 1 2 5 3 4 Hçnh 5-12 : Så âäö nguyãn lyï hãû thäúng âiãöu hoaì daûng tuí 1.Cuûm maïy âiãöu hoaì 4. daìn laûnh vaì maïy neïn. Æu âiãøm : . khäng gian làõp âàût beï.Làõp âàût vaì váûn haình tæång âäúi dãù daìng . tênh âäöng thåìi laìm viãûc khäng cao thç hãû thäúng naìy khäng thêch håüp.Thaïp giaíi nhiãût 2.Hãû thäúng âiãöu hoaì trung tám âoìi hoíi thæåìng xuyãn hoaût âäüng 100% taíi. nãn âäúi våïi khu væûc âoìi hoíi âäü äön tháúp thæåìng sæí duûng kiãøu maïy daûng tuí. âäng ngæåìi. Viãûc giaíi nhiãût bàòng næåïc thæåìng hiãûu quaí vaì äøn âënh cao hån. häüi træåìng.Nhåì coï læu læåüng gioï låïn nãn ráút phuì håüp våïi caïc khu væûc táûp trung âäng ngæåìi nhæ : Raûp chiãúu boïng.Miãûng huït gioï 3. khaïch saûn.Van âiãöu chènh cáúp gioï 100 ..Khæí ám vaì khæí buûi täút . raûp haït . .Âäúi våïi hãû thäúng âiãöu hoìa trung tám do xæí lyï nhiãût áøm taûi mäüt nåi duy nháút nãn chè thêch håüp cho caïc phoìng låïn. Âäúi våïi caïc toìa nhaì laìm viãûc. laì caïc âäúi tæåüng coï nhiãöu phoìng nhoí våïi caïc chãú âäü hoaût âäüng khaïc nhau.Hãû thäúng kãnh gioï quaï låïn nãn chè coï thãø sæí duûng trong caïc toìa nhaì coï khäng gian làõp âàût låïn.

7 240 100 29.160 12.7 720 R22 10.925 32 7.7 5.270 2 x 12.0 Maïy neïn pittäng.Carrier Âàûc tênh Cäng suáút laûnh Doìng âiãûn mä tå Doìng âiãûn mä tå quaût Taíi troüng âäüng Mäi cháút Læåüng mäi cháút naûp Nguäön âiãûn Maïy neïn + Daûng + Säú maïy neïn + Säú mæïc giaím taíi + % cäng suáút Bçnh ngæng Säú læåüng Quaût daìn laûnh Dáùn âäüng Âæåìng kênh puli Læu læåüng gioï max Læu læåüng gioï min Mä tå quaût Täúc âäü quaût Âån vë kW Btu/h A A kg Kyï hiãûu Maûch 1 maûch 2 V/Ph/Hz 080 23.0 - 4.0 380/1/50 340 96.7 2050 900 264.9 790 450 130.3 290 160 45.2 6.3 902.7 4.8 156.5 7.4 950 680 199.0 15.0 17.340 16.5 7. kên 1 2 1 2 0 / 100 0/50/100 Daûng 1 1 2 Daûng mm L/s L/s Daûng Voìng/phuït Træûc tiãúp 1288 1675 650 940 Mä tå 3 täúc âäü - 125 2750 1600 870 101 Maî hiãûu maïy 260 75.900 67 14.2 4.420 42 10.000 2 x 42 20.Baíng 5 -14 : Âàûc tênh maïy âiãöu hoaì daûng tuí 50BP .7 634 4.7 681.625 2 x 18.0 1 1 0/100 Maïy neïn pittäng.0 - 17.6 336.1 443.0 17.000 2 x 67 28.2 79.75 552 200 58. næía kên 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0/50/100 0/66/100 0/66/100 0/66/100 0/50/100 BÇNH NGÆNG ÄÚNG CHUÌM 2 1 1 1 2 Ly tám Bàòng âai 132 160 200 200 300 3600 4150 5000 5750 10000 2200 3000 3500 4500 5000 Mä tå 1 täúc âäü 1000 860 860 1100 870 2 2 0/50/100 2 280 11000 8000 830 .0 - 15.7 - 5.8 200.7 101.1 2550 15.3 256.0 5.

102 .