P. 1
05. Chuong 5- Lua Chon He Thong Dieu Hoa Khong Khi

05. Chuong 5- Lua Chon He Thong Dieu Hoa Khong Khi

|Views: 25|Likes:
Được xuất bản bởiHonka Vox

More info:

Published by: Honka Vox on Mar 26, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

74

CHÆÅNG 5
LÆÛA CHOÜN CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOÌA KHÄNG KHÊ

5.1 CÅ SÅÍ LÆÛA CHOÜN MAÏY ÂIÃÖU HOÌA KHÄNG KHÊ.
Viãûc læûa choün maïy âiãöu hoaì âæåüc tiãún haình theo caïc bæåïc sau:
a. Chon hang may
Thë træåìng Viãût nam hiãûn nay sæí duûng nhiãöu haîng maïy hoaì khaïc nhau. Näøi tiãúng hån caí laì
caïc haîng maïy Carrier, Trane, York (Myî), Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Hitachi, National
(Nháût), LG (Haìn Quäúc)...
Hiãûn nay cäng ty Cäø pháön Cå âiãûn laûnh - TP. Häö Chê Minh âaî saín xuáút âæåüc caïc maïy âiãöu
hoaì mang nhaîn hiãûu Reetech coï caïc âàûc tênh kyî thuáût khäng thua keïm caïc haîng næåïc ngoaìi.
âáy laì saín pháøm chênh hiãûu Viãût Nam âáöu tiãn.
Mäùi haîng maïy näøi träüi vãö mäüt vaìi chuíng loaûi nháút âënh, nãn viãûc læûa choün maïy haîng naìo
coìn tuyì thuäüc vaìo caïc âiãöu kiãûn cuû thãø cuía cäng trçnh, tçnh hçnh taìi chênh cuía chuí âáöu tæ, âiãöu
kiãûn thanh toaïn, thåìi gian giao haìng ...vv

b. Chon kiêu may :
Càn cæï vaìo âàûc tênh cuû thãø cuía cäng trçnh, cäng suáút thiãút kãú, yãu cáöu cuía khaïch haìng vaì
caïc yãu cáöu âàûc biãût khaïc âãø læûa choün kiãøu maïy phuì håüp nháút cho cäng trçnh. Âãø laìm täút
âiãöu naìy cáön nàõm bàõt kyî caïc âàûc âiãøm kyî thuáût, æu nhæåüc âiãøm cuía tæìng kiãøu daûng maïy âiãöu
hoìa âãø tæì âoï læûa choün kiãøu maïy thêch håüp nháút cho cäng trçnh vãö táút caí caïc phæång diãûn.
Coï caïc daûng maïy âiãöu hoaì sau:
- Maïy âiãöu hoaì cuûc bäü : Cæía säø, Maïy âiãöu hoaì 2 maînh, maïy âiãöu hoaì gheïp vaì maïy âiãöu
hoaì råìi thäøi tæû do.
- Maïy âiãöu hoaì phán taïn : Maïy âiãöu hoaì VRV, maïy âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc (water
chiller).
- Maïy âiãöu hoaì trung tám : Maïy âiãöu hoaì daûng tuí cáúp gioï bàòng hãû thäúng kãnh gioï.
c. Chon may
Sau khi âaî choün haîng saín xuáút, kiãøu loaûi maïy , bæåïc cuäúi cuìng laì choün model maïy . Viãûc
choün maïy cuû thãø âæåüc càn cæï vaìo kãút quaí thaình láûp vaì tênh toaïn så âäö âiãöu hoaì khäng khê,
trong âoï 2 thäng säú quan troüng nháút laìm càn cæï læûa choün laì :
- Nàng suáút gioï L thäøi vaìo phoìng , kg/s
- Nàng suáút laûnh Q
o
cuía thiãút bë xæí lyï khäng khê , kW
- Cäng suáút sæåíi Q
SI
vaì Q
SII
cuía bäü sáúy cáúp I vaì II (nãúu cáön), kW

5.2 CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOAÌ HIÃÛN ÂAÛI
5.2.1 Hê thóng kiêu cuc bó.
Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê kiãøu cuûc bäü laì hãû thäúng chè âiãöu hoìa khäng khê trong mäüt
phaûm vi heûp, thæåìng chè laì mäüt phoìng riãng âäüc láûp hoàûc mäüt vaìi phoìng nhoí.
Trãn thæûc tãú loaûi maïy âiãöu hoìa kiãøu naìy gäöm 4 loaûi phäø biãún sau :
- Maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø (Window type)
- Maïy âiãöu hoìa kiãøu råìi (split type)
- Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp (multi-split type).
75
- Maïy âiãöu hoaì âàût nãön thäøi tæû do (Free blow floor standing split type)
5.2.1.1 May diêu hoa khóng khi dang cua só(Window 1ype)
Maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø thæåìng âæåüc làõp âàût trãn caïc tæåìng träng giäúng nhæ caïc cæía säø
nãn âæåüc goüi laì maïy âiãöu hoìa khäng khê daûng cæía säø.
Maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø laì maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút nhoí nàòm trong khoaíng 7.000 ÷
24.000 Btu/h våïi caïc model chuí yãúu sau 7.000, 9.000, 12.000, 18.000 vaì 24.000 Btu/h. Tuyì
theo haîng maïy maì säú model coï thãø nhiãöu hay êt.
² Câu tao :
Vãö cáúu taûo maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø laì mäüt täø maïy laûnh âæåüc làõp âàût hoaìn chènh thaình
mäüt khäúi chæî nháût taûi nhaì maïy saín xuáút, trãn âoï coï âáöy âuí daìn noïng, daìn laûnh, maïy neïn laûnh,
hãû thäúng âæåìng äúng ga, hãû thäúng âiãûn vaì ga âaî âæåüc naûp sàôn. Ngæåìi làõp âàût chè viãûc âáúu näúi
âiãûn laì maïy coï thãø hoaût âäüng vaì sinh laûnh.
Trãn hçnh 5-1 laì cáúu taûo bãn trong cuía mäüt maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø . Bçnh thæåìng, daìn
laûnh âàût phêa bãn trong phoìng, daìn noïng nàòm phêa ngoaìi . Quaût daìn noïng vaì daìn laûnh âäöng
truûc vaì chung mä tå. Quaût daìn laûnh thæåìng laì quaût daûng ly tám kiãøu läöng soïc cho pheïp taûo
læu læåüng vaì aïp læûc gioï låïn âãø coï thãø thäøi gioï âi xa. Riãng quaût daìn noïng laì kiãøu hæåïng truûc
ÅÍ giæîa maïy coï vaïch ngàn nhàòm ngàn caïch khoang daìn laûnh vaì khoang daìn noïng.
Gioï trong phoìng âæåüc huït vaìo cæía huït nàòm åí giæîa phêa træåïc maïy vaì âæåüc âæa vaìo daìn
laûnh laìm maït vaì thäøi ra cæía thäøi gioï âàût phêa trãn hoàûc bãn caûnh. Cæía thäøi gioï coï caïc caïnh
hæåïng gioï coï thãø chuyãøn âäüng qua laûi nhàòm âiãöu chènh hæåïng gioï tåïi caïc vë trê báút kyì trong
phoìng .
Khäng khê giaíi nhiãût daìn noïng âæåüc láúy åí 2 bãn häng cuía maïy. Khi quaût hoaût âäüng gioï
tuáön hoaìn vaìo bãn trong vaì âæåüc thäøi qua daìn noï ng vaì sau âoï ra ngoaìi. Khi làõp âàût maïy âiãöu
hoaì cæía säø cáön læu yï âaím baío caïc cæía láúy gioï nhä ra khoíi tæåìng mäüt khoaíng nháút âënh khäng
âæåüc che láúp caïc cæía láúy gioï.


Hinh 5.1 : Câu tao may diêu hoa cua só
1- Daìn noïng 4- Quaût daìn laûnh 7- Cæía huït gioï laûnh
2- Maïy neïn 5- Daìn laûnh 8- Cæía thäøi gioï
3- Mätå quaût 6- Læåïi loüc 9- Tæåìng nhaì
76

Phêa træåïc màût maïy coï bäú trê bäü âiãöu khiãøn . Bäü âiãöu khiãøn cho pheïp âiãöu khiãøn vaì choün
caïc chãú âäü sau:
- Báût tàõt maïy âiãöu hoaì ON-OFF
- Choün chãú âäü laìm laûnh vaì khäng laìm laûnh
- Choün täúc âäü cuía quaût : Nhanh, væìa vaì cháûm
- Âàût nhiãût âäü phoìng.
- Ngoaìi ra trong mäüt säú maïy coìn coï thãm caïc chæïc nàng heûn giåì, chãú âäü laìm khä, chãú âäü
nguí ...vv.
Vãö chuíng loaûi, maïy âiãöu hoaì cæía säø coï 2 daûng: chè laìm laûnh (maïy 1 chiãöu) vaì væìa laìm
laûnh væìa sæåíi áúm (maïy 2 chiãöu). ÅÍ maïy 2 chiãöu noïng laûnh coï cuû m van âaío chiãöu cho pheïp
hoaïn âäøi vë trê daìn noïng vaì daìn laûnh vaìo caïc muìa khaïc nhau trong nàm.
Muìa heì daìn laûnh trong phoìng, daìn noïng bãn ngoaìi, chæïc nàng maïy luïc naìy laì laìm laûnh.
Muìa âäng ngæåüc laûi daìn noïng åí trong phoìng, daìn laûnh bãn ngoaìi phoìng, luïc naìy maïy chaûy åí
chãú âäü båm nhiãût, chæïc nàng cuía maïy laì sæåíi áúm.
Maïy neïn laûnh cuía maïy âiãöu hoaì cæía säø laì maïy laûnh kiãøu kên .
Giæîa khoang daìn noïng vaì khoang daìn laûnh coï cæía âiãöu chènh cáúp gioï tæåi, cho pheïp âiãöu
chènh læåüng khê tæåi cung cáúp vaìo phoìng.
Khoang âaïy cuía voí maïy duìng chæïa næåïc ngæng råi tæì daìn laûnh vaì hæåïng däúc ra cæía thoaït
næåïc ngæng.
Hãû thäúng âiãûn vaì äúng gas âæåüc làõp âàût hoaìn chènh taûi nhaì maïy. Âäúi våïi maïy âiãöu hoaì
daûng cæía säú thiãút bë tiãút læu laì chuìm caïc äúng mao bàòng âäöng.

² Dàc diêm may diêu hoa cua só:
Æu âiãøm:
- Dãù daìng làõp âàût vaì sæí duûng.
- Giaï thaình tênh trung bçnh cho mäüt âån vë cäng suáút laûnh tháúp
- Âäúi våïi cäng såí coï nhiãöu phoìng riãng biãût, sæí duûng maïy âiãöu hoaì cæía säø ráút kinh tãú ,
chi phê âáöu tæ vaì váûn haình âãöu tháúp.
Nhæåüc âiãøm :
- Cäng suáút beï, täúi âa laì 24.000 Btu/h
- Âäúi våï i caïc toaì nhaì låïn, khi làõp âàût maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø thç seî phaï våî kiãún truïc
vaì laìm giaím veí myî quan cuía cäng trçnhì.
- Daìn noïng xaí khê noïng ra bãn ngoaìi nãn chè coï thãø làõp âàût trãn tæåìng ngoaìi. Âäúi våïi
caïc phoìng nàòm sáu trong cäng trçnh thç khäng thãø sæí duûng maïy âiãöu hoaì daûng naìy, nãúu sæí
duûng cáön coï äúng thoaït gioï noïng ra ngoaìi ráút phæïc taûp. Tuyãût âäúi khäng nãn xaí gioï noïng ra
haình lang vç nãúu xaí gioï noïng ra haình laình seî taûo ra âäü chãnh nhiãût âäü ráút låïn giæîa khäng khê
trong phoìng vaì ngoaìi haình lang ráút nguy hiãøm cho ngæåìi sæí duûng.
- Kiãøu loaûi khäng nhiãöu nãn ngæåìi sæí duûng khoï khàn læûa choün. Háöu hãút caïc maïy coï bãö
màût bãn trong khaï giäúng nhau nãn vãö màût myî quan ngæåìi sæí duûng khäng coï mäüt sæû læûa choün
räüng raîi.
² Mót só vân dê cân luu y khi su dung :
- Khäng âãø caïc váût che chàõn laìm aính hæåíng tåïi tuáön hoaìn gioï åí daìn laûnh vaì daìn noïng.
77
- Khi væìa dæìng maïy khäng nãn cho chaûy laûi ngay , maì chåì khoaíng 3 phuït cho aïp læûc
ga trong hãû thäúng tråí laûi cán bàòng, räöi måïi chaûy laûi.
- Âënh kyì vãû sinh phin loüc huït.
- Khäng nãn âàût nhiãût âäü phoìng quaï tháúp væìa khäng kinh tãú laûi khäng âaím yãu cáöu vãû
sinh.
Dæåïi âáy laì baíng thäng säú kyî thuáût maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø cuía haîng LG (Haìn Quäúc)
saín xuáút.
Bang 5.1 : 1hóng só ky thuât may diêu hoa cua só, kiêu 1 chiêu lanh, hang LG

Model Thäng säú Âån vë
LWB0960PCL LWB1260PCL LWB1860QCL
Cäng suáút laûnh Btu/h
KCal/h
W
9.000
2.268
2.637
12.000
3.024
3.516
18.000
4.536
5.274
Hãû säú laûnh E.E.R Btu/W 9,0 9,5 8,6
Âiãûn aïp/Táön säú V/Hz 220 ÷ 240 / 50 220 ÷ 240 / 50 220 ÷ 240 / 50
Cäng suáút tiãu thuû âiãûn W 1.000 1.260 2.100
Doìng âiãûn tiãu thuû A 4,4 5,6 8,6
Âäü äön (Daìn noïng/daìn laûnh) dB (A) 49 / 55 51 / 57 54 / 60
Khaí nàng huït áøm Lêt/h 1,3 1,7 2,1
Læu læåüng gioï (Daìn noïng/daìn laûnh) m
3
/phuït 5,8 / 10,0 7,5 / 15 12 / 23
Kêch thæåïc (Räüng/Cao/Sáu) mm 510x353x487 600 x 380 x 555 600 x 628 x 675
Khäúi læåüng kg 32 43 59

Bang 5.2 : 1hóng só ky thuât may diêu hoa cua só2 chiêu, hang LG

Model Thäng säú Âån vë
LWC0960PHL LWC1260PHL LWC1860QHL
Cäng suáút laûnh Btu/h
KCal/h
W
9.000
2.268
2.637
11.500
2.898
3.369
17..500
4.410
5.128
Cäng suáút sæåíi Btu/h
KCal/h
W
9.000
2.268
2.637
11.500
2.898
3.369
17..500
4.410
5.128
Hãû säú laûnh E.E.R Btu/W 9,0 8,5 7,6
Âiãûn aïp/Táön säú V/Hz 220 ÷ 240 / 50 220 ÷ 240 / 50 220 ÷ 240 / 50
Cäng suáút tiãu thuû âiãûn (Laûnh/Sæåíi) W 1.000 / 920 1.350 / 1.150 2.300 / 2.160
Doìng âiãûn tiãu thuû A 4,4 / 4,0 5,7 / 4,8 9,9 / 9,4
Âäü äön (Daìn noïng/daìn laûnh) dB (A) 49 / 55 52 / 57 55 / 62
Khaí nàng huït áøm Lêt/h 1,4 1,7 1,8
Læu læåüng gioï (Daìn noïng/daìn laûnh) m
3
/phuït 7,0 / 12,0 8,0 / 15 12,3 / 23
Kêch thæåïc (Räüng/Cao/Sáu) mm 600x380x555 600 x 380 x 555 600 x 428 x 770
Khäúi læåüng kg 41 43 67

5.2.1.2 May diêu hoa khóng khi kiêu roi
Âãø khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì cæía säø laì khäng thãø làõp âàût cho caïc phoìng
nàòm sáu trong cäng trçnh vaì sæû haûn chãú vãö kiãøu máøu, ngæåìi ta phaït minh ra maïy âiãöu hoaì
78
kiãøu råìi, åí âoï daìn noïng vaì daìn laûnh âæåüc taïch thaình 2 khäúi. Vç váûy maïy âiãöu hoaì daûng naìy
coìn coï tãn laì maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi hay maïy âiãöu hoaì 2 maînh.
Maïy âiãöu hoìa råìi gäöm 2 cuûm daìn noïng vaì daìn laûnh âæåüc bäú trê taïch råìi nhau . Näúi liãn kãút
giæîa 02 cuûm laì caïc äúng âäöng dáùn gas vaì dáy âiãûn âiãöu khiãøn. Maïy neïn thæåìng âàût åí bãn
trong cuûm daìn noïng, âiãöu khiãøn laìm viãûc cuía maïy tæì daìn laûnh thäng qua bäü âiãöu khiãøn coï
dáy hoàûc âiãöu khiãøn tæì xa
Hinh 5.2 : So dó nguyên ly may diêu hoa roi

Maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi coï cäng suáút nhoí tæì 9.000 Btu/h ÷ 60.000 Btu/h, bao gäöm chuí yãúu
caïc model sau : 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 36.000, 48.000 vaì 60.000 Btu/h. Tuyì theo
tæìng haîng chãú taûo maïy maì säú model mäùi chuíng loaûi coï khaïc nhau.
² Phân loai
- Theo chãú âäü laìm viãûc ngæåìi ta phán ra thaình hai loaûi maïy 1 chiãöu vaì maïy 2 chiãöu .
- Theo âàûc âiãøm cuía daìn laûnh coï thãø chia ra : Maïy âiãöu hoaì gàõn tæåìng, âàût nãön, aïp tráön,
dáúu tráön, cassette, maïy âiãöu hoaì kiãøu vãû tinh.
² So dó nguyên ly
Trãn hçnh 5.2 laì så âäö nguyãn lyï cuía maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi. Theo så âäö naìy hãû thäúng coï
caïc thiãút bë chênh sau:
a) Dan lanh (indoor Unit) âæåüc âàût bãn trong phoìng, laì daìn trao âäøi nhiãût kiãøu äúng âäöng
caïnh nhäm. Daìn laûnh coï trang bë quaût kiãøu ly tám (läöng soïc). Daìn laûnh coï nhiãöu daûng khaïc
nhau cho pheïp ngæåìi sæí duûng coï thãø læûa choün kiãøu phuì håüp våïi kãút cáúu toìa nhaì vaì khäng
gian làõp âàût , cuû thãø nhæ sau:
- Loaûi âàût saìn (Floor Standing) : Loaûi âàût nãön coï cæía thäøi gioï âàût phêa trãn, cæía huït âàût bãn
häng, phêa træåïc. Loaûi naìy thêch håüp cho khäng gian heûp, nhæng tráön cao.
- Loaûi treo tæåìng (Wall mounted) : âáy laì daûng phäø biãún nháút , caïc daìn laûnh làõp âàût trãn
tæåìng, coï cáúu taûo ráút âeûp. Maïy âiãöu hoaì daûng treo tæåìng thêch håüp cho phoìng cán âäúi, khäng
khê âæåüc thäøi ra åí cæía nhoí phêa dæåïi vaì huït vãö åí phêa cæía huït nàòm åí phêa trãn.
- Loaûi aïp tráön (Ceiling suspended) : Loaûi aïp tráön âæåüc làõp âàût aïp saït laphäng . Daìn laûnh
aïp tráön thêch håüp cho caïc cäng trçnh coï tráön tháúp vaì räüng. Gioï âæåüc thäøi ra âi saït tráön, gioï häöi
vãö phêa dæåïi daìn laûnh
- Loaûi cassette : Khi làõp âàût loaûi maïy cassette ngæåìi ta khoeït tráön vaì làõp âàût aïp lãn bãö màût
tráön. Toaìn bäü daìn laûnh nàòm sáu trong tráön, chè coï màût træåïc cuía daìn laûnh laì näøi trãn bãö màût
tráön. Màût træåïc cuía maïy cassette gäöm coï cæía huït nàòm åí giæîa, caïc cæía thäøi nàòm åí caïc bãn.
Tuyì theo maïy maì coï thãø coï 2, 3 hoàûc 4 cæía thäøi vãö caïc hæåïng khaïc nhau. Loaûi cassette ráút
79
3. DAÌN LAÛNH AÏP TRÁÖN
4. DAÌN LAÛNH CASSETTE
1. DAÌN LAÛNH ÂÀÛT SAÌN 2. DAÌN LAÛNH TREO TÆÅÌNG
thêch håüp cho khu væûc coï tráön cao, khäng gian räüng nhæ caïc phoìng hoüp, âaûi saính, häüi træåìng
..
- Loaûi dáúu tráön (concealed type) : Daìn laûnh kiãøu dáúu tráön âæåüc làõp âàût hoaìn toaìn bãn
trong la phäng. Âãø dáùn gioï xuäúng phoìng vaì häöi gioï tråí laûi bàõt buäüc phaíi coï äúng cáúp, häöi gioï
vaì caïc miãûng thäøi, miãûng huït. Kiãøu dáúu tráön thêch håüp cho caïc vàn phoìng, cäng såí, caïc khu
væûc coï tráön giaí.
- Loaûi vãû tinh (Ceiling mounted built-in): Ngoaìi caïc daûng daìn laûnh phäø biãún nhæ trãn,
mäüt säú haîng coìn chãú taûo loaûi daìn laûnh kiãøu vãû tinh. Daìn laûnh kiãøu vãû tinh gäöm mäüt daìn chênh
coï bäú trê miãûng huït, daìn chênh âæåüc näúi våïi caïc vãû tinh, âoï laì caïc häüp coï caïc cæía thäøi gioï.
Caïc vãû tinh âæåüc näúi våïi daìn chênh qua äúng näúi mãöm. Mäùi daìn coï tæì 2 âãún 4 vãû tinh âàût åí caïc
vë trê tuyì yï.
Dæåïi âáy laì caïch bäú trê vaì làõp âàût caïc kiãøu daìn laûnh phäø biãún.Hinh 5-3 : Cac loai dan lanh
Daìn laûnh coï âæåìng thoaït næåïc ngæng, caïc äúng thoaït næåïc ngæng näúi vaìo daìn laûnh phaíi coï
âäü däúc nháút âënh âãø næåïc ngæng chaíy kiãût vaì khäng âoüng laûi trãn âæåìng äúng gáy âoüng sæång.
5. DAÌN LAÛNH DÁÚU TRÁÖN
80
Maïy âiãöu hoaì daûng cassette coï bäú trê båm thoaït næåïc ngæng ráút tiãûn låüi. ÄÚng næåïc ngæng
thæåìng sæí duûng laì äúng PVC vaì coï boüc muït caïch nhiãût nhàòm traïnh âoüng suång bãn ngoaìi voí
äúng.
b) Dan nong. Cuîng laì daìn trao âäøi nhiãût kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm, coï quaût kiãøu hæåïng
truûc. Daìn noïng coï cáúu taûo cho pheïp làõp âàût ngoaìi tråìi maì khäng cáön che chàõn mæa . Tuy
nhiãn cáön traïnh nåi coï nàõng gàõt vaì bæïc xaû træûc tiãúp màût tråìi , vç nhæ váûy seî laìm giaím hiãûu quaí
laìm viãûc cuía maïy.
d) Óng dân ga : Liãn kãút daìn noïng vaì laûnh laì mäüt càûp äúng dëch loíng vaì gas . Kêch cåî äúng
dáùn âæåüc ghi roî trong caïc taìi liãûu kyî thuáût cuía maïy hoàûc coï thãø càn cæï vaìo caïc âáöu näúi cuía
maïy. ÄÚng dëch nhoí hån äúng gas. Caïc äúng dáùn khi làõp âàût nãn keûp vaìo nhau âãø tàng hiãûu quaí
laìm viãûc cuía maïy. Ngoaìi cuìng boüc äúng muït caïch nhiãût.
e) Dây diên diêu khiên : Ngoaìi 2 äúng dáùn gas , giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh coìn coï caïc dáy
âiãûn âiãöu khiãøn . Tuyì theo haîng maïy maì säú læåüng dáy coï khaïc nhau tæì 3÷6 såüi. Kêch cåî dáy
nàòm trong khoaíng tæì 0,75 ÷ 2,5mm
2
.
f) Dây diên dóng luc : Dáy âiãûn âäüng læûc (dáy âiãûn nguäön) thæåìng âæåüc näúi våïi daìn noïng.
Tuyì theo cäng suáút maïy maì âiãûn nguäön laì 1 pha hay 3pha. Thæåìng cäng suáút tæì 36.000 Btu/h
tråí lãn sæí duûng âiãûn 3 pha. Säú dáy âiãûn âäüng læûc tuyì thuäüc vaìo maïy 1 pha, 3 pha vaì haîng
maïy.

² Mót só luu y khi làp dàt va su dung
- Vë trê daìn noïng vaì laûnh : Khi làõp daìn noïng vaì laûnh phaíi chuï yï váún âãö häöi dáöu. Khi hãû
thäúng laìm viãûc dáöu theo ga chaíy âãún daìn laûnh, haûn chãú viãûc trao âäøi nhiãût vaì laìm maïy thiãúu
dáöu. Vç thãú khi vë trê daìn laûnh tháúp hån daìn noïng cáön phaí i coï caïc báøy dáöu åí âáöu ra daìn laûnh,
âãø thæûc hiãûn viãûc häöi dáöu. Ngæåìi thiãút kãú vaì làõp âàût cáön læu yï chãnh lãûch âäü cao cho pheïp
giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh vaì âäü daìi cho pheïp cuía âæåìng äúng âaî nãu trong caïc taìi liãûu kyî
thuáût . Khi âäü cao låïn coï thãø sæí duûng mäüt vaìi báøy dáöu, nhæng cáön læu yï khi sæí duûng quaï nhiãöu
báøy dáöu tråí læûc âæåìng äúng låïn seî laìm giaím nàng suáút laûnh cuía maïy.
- Vë trê làõp âàût daìn noïng phaíi thoaïng, maït vaì traïnh thäøi gioï noïng vaìo ngæåìi, vaìo caïc daìn
noïng khaïc.
- Khi làõp âàût âæåìng äúng cáön vãû sinh saûch seî, huït chán khäng hoàûc âuäøi khê khäng ngæng
khoíi âæåìng äúng, haûn chãú âäü daìi âæåìng äúng caìng ngàõn caìng täút, traïnh âi âæåìng äúng khuïc
khuyíu, nhiãöu mäúi näúi.
- Sau khi væìa tàõt maïy khäng nãn chaûy laûi ngay maì phaíi âåüi êt nháút 3 phuït cho âáöu âáøy vaì
huït maïy cán bàòng räöi chaûy laûi. ÅÍ mäüt säú maïy coï rå le thåìi gian hay maûch trãù cho pheïp maïy
chè coï thãø khåíi âäüng sau mäüt khoaíng thåìi gian naìo âoï kãø tæì khi báût maïy chaûy (thæåìng laì 3
phuït ).
- Khi sæí duûng nãn âàût nhiãût âäü trong nhaì væìa phaíi traïnh âàût quaï tháúp væìa khäng täút vãö màût
vãû sinh væìa täún âiãûn nàng.
- Khäng nãn sæí duûng daìn noïng maïy âiãöu hoìa âãø hong khä, sáúy khä caïc váût khaïc.
² Dàc diêm cua may diêu hoa roi
- Uu diêm:
- So våïi maïy âiãöu hoìa cæía säø, maïy âiãöu hoìa råìi cho pheïp làõp âàût åí nhiãöu khäng gian
khaïc nhau.
81
- Coï nhiãöu kiãøu loaûi daìn laûnh cho pheïp ngæåìi sæí duûng coï thãø choün loaûi thêch håüp nháút
cho cäng trçnh cuîng nhæ yï thêch caï nhán.
- Do chè coï 2 cuûm nãn viãûc làõp âàût tæång âäúi dãù daìng.
- Giaï thaình reí.
- Ráút tiãûn låüi cho caïc khäng gian nhoí heûp vaì caïc häü gia âçnh.
- Dãù daìng sæí duûng, baío dæåîng, sæía chæîa.
- ^huoc diêm:
- Cäng suáút haûn chãú , täúi âa laì 60.000 Btu/h.
- Âäü daìi âæåìng äúng vaì chãnh lãûch âäü cao giæîa caïc daìn bë haûn chãú.
- Giaíi nhiãût bàòng gioï nãn hiãûu quaí khäng cao, âàûc biãût nhæîng ngaìy tråìi noïng
- Âäúi våïi cäng trçnh låïn, sæí duûng maïy âiãöu hoaì råìi ráút dãù phaï våî kiãún truïc cäng trçnh,
laìm giaím myî quan cuía noï, do caïc daìn noïng bäú trê bãn ngoaìi gáy ra. Trong mäüt säú træåìng håüp
ráút khoï bäú trê daìn noïng.
Caïc baíng (5-3) vaì (5-4) dæåïi âáy trçnh baìy âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy âiãöu hoaì 2 maînh,
haîng Trane våïi daìn laûnh kiãøu treo tæåìng vaì dáúu tráön laì 2 daûng sæí duûng phäø biãún nháút.

Bang 5-3 : Dàc tinh ky thuât may diêu hoa 2 manh, treo tuong, hang 1rane
Âàûc tênh Âån vë Model
Cäng suáút laûnh Btu/h 9.000 12.000 18.000 24.000
Læu læåüng gioï CFM 300 400 600 800
Maî hiãûu daìn laûnh
MCW509GA MCW512GA MCW518GA MCW524GA
Maî hiãûu daìn noïng
TTK509MA TTK512MA TTK518MA TTK524MA
Âiãûn nguäön V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Doìng âiãûn
+ Daìn laûnh
+ Daìn noïng

A
A

0,22
4,2

0,22
5,3

0,27
7,7

0,27
11,6
Daûng maïy neïn Räto Räto Räto Räto
Thåìi haûn baío haình maïy neïn Nàm 5 5 5 5
Rå le thåìi gian trãù 3 phuït
• • • •
Bäü âiãöu khiãøn tæì xa khäng dáy
- Rå le thåìi gian 24 giåì
- Chãú âäü laìm khä
- Âiãöu khiãøn täúc âäü quaût
- Chãú âäü queït gioï
- Chãú âäü nguí

3Täúcâäü+Auto


3Täúcâäü+Auto


3Täúcâäü+Auto


3Täúcâäü+Auto


Vë trê làõp âàût Tæåìng Tæåìng Tæåìng Tæåìng
Kêch thæåïc phoìng làõp âàût m
2
9-15 16-22 24-33 32-44
Thäng säú daìn laûnh
- Chiãöu cao
- Chiãöu räüng
- Chiãöu sáu
- Khäúi læåüng

mm
mm
mm
kg

298
900
190
8,7

298
900
190
8,7

295
1.120
200,5
13

295
1.120
200,5
13
Thäng säú daìn noïng
- Chiãöu cao
- Chiãöu räüng
- Chiãöu sáu

mm
mm
mm

590
830
330

590
830
330

590
830
330

590
830
330
82
- Khäúi læåüng kg 36,8 37,5 52 55,5
83
Bang 5-4 : Dàc tinh ky thuât may diêu hoa 2 manh, dâu trân, hang 1rane

Âàûc tênh Âån vë Model
Cäng suáút laûnh Btu/h 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 36.000 42.000 48.000 60.000
Læu læåüng gioï CFM 300 450 600 750 900 900 1400 1600 2000
Maî hiãûu daìn laûnh
MCD512DB MCD518DB MCD524DB MCD530DB MCD536DB MCD536DB MCD048DB MCD048DB MCD060DB
Maî hiãûu daìn noïng
TTK512LB TTK518LB TTK524LB TTK530KB TTK536KB TTK536KD TTK042KD TTK048KD TTK060KD
Âiãûn nguäön V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Doìng âiãûn
+ Daìn laûnh
+ Daìn noïng

A
A

0,4
6,4

0,5
7,9

0,9
11,5

1,1
16,7

1,2
19,2

1,2
7,1

2,6
8,75

2,75
9,8

3,45
11,97
Mäi cháút laûnh R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22
Daûng maïy neïn Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên
Vë trê làõp âàût Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön
Thäng säú daìn laûnh
- Chiãöu cao
- Chiãöu räüng
- Chiãöu sáu
- Khäúi læåüng

mm
mm
mm
kg

254
950
480
20

254
950
480
22

254
950
520
24

254
1.100
520
26

254
1.250
520
29

254
1.250
520
29

408
1.107
759
48,5

408
1.107
759
48,5

408
1.250
759
54,5
Thäng säú daìn noïng
- Chiãöu cao
- Chiãöu räüng
- Chiãöu sáu
- Khäúi læåüng

mm
mm
mm
kg

590
830
330
38

590
830
330
52

590
830
330
56

795
1.018
360
73

795
1.018
360
79

795
1.018
360
79

795
1.018
360
80

1.254
988
350
102

1.254
988
350
111

84
ÄÚng loíng âi
ÄÚng ga vãö
Dáy âiãöu khiãøn
Dáy âäüng læûc
APTOMAT
DAÌN NOÏNG
DAÌN LAÛNH
ÄÚng næåïc ngæng PVC
BÄÜ ÂIÃÖU KHIÃØN
DAÌN LAÛNH
ÄÚng næåïc ngæng PVC
BÄÜ ÂIÃÖU KHIÃØN
5.2.1.3. May diêu hoa kiêu ghep (Multi - SPLI1)
Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp vãö thæûc cháút laì maïy âiãöu hoaì gäöm 1 daìn noïng vaì 2 - 4 daìn laûnh.
Mäùi cuûm daìn laûnh âæåüc goüi laì mäüt hãû thäúng. Thæåìng caïc hãû thäúng hoaût âäüng âäüc láûp. Mäùi
daìn laûnh hoaût âäüng khäng phuû thuäüc vaìo caïc daìn laûnh khaïc. Caïc maïy âiãöu hoaì gheïp coï thãø
coï caïc daìn laûnh chuíng loaûi khaïc nhau.
Maïy âiãöu hoìa daûng gheïp coï nhæîng âàûc âiãøm vaì cáúu taûo tæång tæû maïy âiãöu hoìa kiãøu råìi.
Tuy nhiãn do daìn noïng chung nãn tiãút kiãûm diãûn têch làõp âàût.Hinh 5-4 : May diêu hoa dang ghep

Trãn hçnh 5.4 laì så âäö nguyãn lyï làõp âàût cuía mäüt maïy âiãöu hoaì gheïp . Så âäö naìy khäng
khaïc så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoaì råìi.
Bäú trê bãn trong daìn noïng gäöm 2 maïy neïn vaì sàõp xãúp nhæ sau:
- Træåìng håüp coï 2 daìn laûnh : 2 maïy neïn hoaût âäüng âäüc láûp cho 2 daìn laûnh.
- Træåìng håüp coï 3 daìn laûnh : 1 maïy neïn cho 1 daìn laûnh, 1 maïy neïn cho 2 daìn laûnh.
Nhæ váûy vãö cå baín maïy âiãöu hoaì gheïp coï caïc âàûc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì 2 maînh. Ngoaìi
ra maïy âiãöu hoaì gheïp coìn coï caïc æu âiãøm khaïc:
- Tiãút kiãûn khäng gian làõp âàût daìn noïng
- Chung âiãûn nguäön, giaím chi phê làõp âàût.

Baíng 5.5 dæåïi âáy giåïi thiãûu âàûc tênh kyî thuáût cuía mäüt säú maïy âiãöu hoaì daûng gheïp cuía
haîng Trane.
85

Bang 5.5 : Dàc tinh ky thuât may diêu hoa ghep, hang 1rane

Âàûc tênh Hãû thäúng Âån vë MODEL
Daìn noïng MTK518DB MTK521DB MTK524DB MTK524EB MTK530DB MTK533DB MTK536DB MTK536EB MTK536FB MTK536GB
Hãû thäúng 1 MCW509 MCW509 MCW512 MCX512 MCD512 MCW509 MCW509 MCW518 MCX518 MCD518 MCW512 MCX512 MCD512
Daìn laûnh Hãû thäúng 2 MCW509 MCW512 MCW512 MCX512 MCD512 MCW509 MCW512 MCW518 MCX518 MCD518 MCW512 MCX512 MCD512
Hãû thäúng 3 MCW512 MCW512 MCW512 MCX512 MCD512
Hãû thäúng 1 9.000 9.000 12.000 12.000 12.000 9.000 9.000 18.000 18.000 18.000 12.000 12.000 12.000
Cäng suáút laûnh Hãû thäúng 2 Btu/h 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 9.000 12.000 18.000 18.000 18.000 12.000 12.000 12.000
Hãû thäúng 3 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Âiãûn nguäön V/ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Doìng âiãûn IU Hãû thäúng 1/2/3 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,3/0,3 0,4 / 0,4 0,1/0,1/0,1 0,1/0,1/0,1 0,2 / 0,2 0,4 / 0,4 0,5 / 0,5 0,1/0,1/0,1 0,3/0,3/0,3 0,4/0,4/0,4
Doìng âiãûn OU Hãû thäúng 1/2/3 4,43/4,43 4,43/5,73 5,73/5,73 5,83/5,83 5,73/5,73 4,5/4,5/5,8 4,5/5,8/5,8 8,05/8,05 8,05/8,05 5,8/5,8/5,8 5,9/5,9/5,9 5,8/5,8/5,8
Kêch thæåïc daìn laûnh Hãû thäúng 1/2/3
+ Räüng mm 850 850/1000 1000 1085 950 850/1000 850/1000 1100 1085 950 1000 1085 950
+ Sáu mm 167 167/195 195 243 480 167/195 167/195 210 243 480 195 243 480
+ Cao mm 290 290/335 335 627 254 290/335 290/335 355 627 254 335 627 254
Kêch thæåïc daìn noïng
+ Räüng mm 952 952 952 952 952 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128
+ Sáu mm 330 330 330 330 330 360 360 360 360 360 360 360 360
+ Cao mm 590 590 590 590 590 795 795 795 795 795 795 795 795
Hãû thäúng 1 kg 9 9 14 33 20 9 9 16 36 22 14 33 20
Khäúi læåüng daìn laûnh Hãû thäúng 2 kg 9 14 14 33 20 9 14 16 36 22 14 33 20
Hãû thäúng 3 kg 14 14 14 33 20
Khäúi læåüng daìn noïng kg 60,4 61,8 63,2 63,2 63,2 112 113,4 123 123 123 114,8 114,8 114,8

86
5.2.1.4. May diêu hoa kiêu 2 manh thói tu do
Maïy âiãöu hoaì råìi thäøi tæû do laì maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút trung bçnh. Âáy laì daûng maïy ráút
hay âæåüc làõp âàût åí caïc nhaì haìng vaì saính cuía caïc cå quan.
Cäng suáút cuía maïy tæì 36.000 ÷ 100.000 Btu/h
Vãö nguyãn lyï làõp âàût cuîng giäúng nhæ maïy âiãöu hoaì råìi gäöm daìn noïng, daìn laûnh vaì hãû
thäúng äúng âäöng, dáy âiãûn näúi giæîa chuïng.
Æu âiãøm cuía maïy laì gioï laûnh âæåüc tuáön hoaìn vaì thäøi træûc tiãúp vaìo khäng gian âiãöu hoaì
nãn täøn tháút nhiãût beï, chi phê làõp âàût nhoí . Màût khaïc âäü äön cuía maï y nhoí nãn màûc duì coï cäng
suáút trung bçnh nhæng váùn coï thãø làõp âàût ngay trong phoìng maì khäng såü bë aính hæåíng
Dan nong : Laì daìn trao âäøi nhiãût äúng âäöng caïnh nhäm. Quaût daìn noïng laì quaût hæåïng truûc
coï thãø thäøi ngang hoàûc thäøi âæïng.
Dan lanh : Coï daûng khäúi häüp (daûng tuí) . Cæía thäøi âàût phêa trãn cao, thäøi ngang . Trãn
miãûng thäøi coï caïc caïnh hæåïng doìng, caïc caïnh naìy coï thãø cho chuyãøn âäüng qua laûi hoàûc âæïng
yãn tuyì thêch. Cæía huït âàût phêa dæåïi cuìng mäüt màût våïi cæía thäøi , træåïc cæía huït coï phin loüc
buûi, âënh kyì ngæåìi sæí duûng cáön vãûû sinh phin loüc cáøn tháûn.
Bäü âiãöu khiãøn daìn laûnh âàût phêa màût træåïc cuía daìn laûnh, åí âoï coï âáöy âuí caïc chæïc nàng
âiãöu khiãøn cho pheïp âàût nhiãût âäü phoìng, täúc âäü chuyãøn âäüng cuía quaût ..vv
Dæåïi âáy laì baíng âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì råìi, thäøi tæû do cuía haîng Trane

Bang 5.6 : Dàc tinh ky thuât may diêu hoa kiêu roi, thói tu do, hang 1rane

Model Cäng
suáút
Læu
læåüng gioï
Âiãûn
nguäön
Doìng âiãûn Kêch thæåïc, mm
(Räüng x Sáu x Cao)
Khäúi læåüng, kg

Daìn laûnh Daìn noïng Btu/h CFM V/Ph/Hz Daìn
laûnh
Daìn
noïng
Daìn laûnh Daìn noïng Daìn
laûnh
Daìn
noïng
MCV036AA
MCV036AA
MCV048AA
MCV048AA
MCV048AA
MCV060AA
MCV060AA
MCV090AA
MCV090AA
TTK536KB
TTK536KD
TTK536KB
TTK536KD
TTK048KD
TTK048KD
TTK060KD
TTA075DD
TTA100DD
39.000
39.000
43.100
43.100
49.200
54.100
60.700
79.800
97.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2.000
2.000
3.000
3.000
220/1/50
380/3/50
220/1/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,8
1,8
2 x 1,6
2 x 1,6
17,9
6,6
19,9
6,7
7,7
9,3
10,1
11,7
15,4
782x457x1850
782x457x1850
782x457x1850
782x457x1850
782x457x1850
982x457x1850
982x457x1850
1182x457x1850
1182x457x1850
1018x360x795
1018x360x795
1018x360x795
1018x360x795
988x350x1254
988x350x1254
988x350x1254
1046x862x983
1300x964x1086
110
110
115
115
115
141
141
170
170
90
90
90
90
109
109
109
160
189


Hinh 5-5 : Dan lanh may diêu hoa roi thói tu do

CÆÍA THÄØI
CÆÍA HUÏT
BAÍNG ÂIÃÖU KHIÃØN
87
5.2.2 Hê thóng kiêu phân tan.
Maïy âiãöu hoìa kiãøu phán taïn laì maïy âiãöu hoìa åí âoï kháu xæí lyï khäng khê phán taïn taûi
nhiãöu nåi.
Thæûc tãú maïy âiãöu hoìa kiãøu phán taïn coï 2 daûng phäø biãún sau :
- Maïy âiãöu hoìa kiãøu VRV (Variable Refrigerant Volume).
- Maïy âiãöu hoìa kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc (Water chiller).
Caïc hãû thäúng âiãöu hoaì nãu trãn coï ráút nhiãöu daìn laûnh xæí lyï khäng khê, caïc daìn laûnh bäú trê
taûi caïc phoìng, vç thãú chuïng laì caïc hãû thäúng laûnh kiãøu phán taïn.
5.2.2.1 May diêu hoa khóng khi JRJ
Maïy âiãöu hoaì VRV ra âåìi tæì nhæîng nàm 70 træåïc yãu cáöu vãö tiãút kiãûm nàng læåüng vaì
nhæîng yãu cáöu cáúp thiãút cuía caïc nhaì cao táöng.
Cho tåïi nay váùn chæa coï tãn goüi tiãúng Viãût naìo phaín aïnh âuïng baín cháút maïy âiãöu hoaì
kiãøu VRV. Tuy nhiãn trong giåïi chuyãn män ngæåìi ta âaî cháúp nháûn goüi laì VRV nhæ caïc
næåïc váùn sæí duûng vaì hiãûn nay âæåüc moüi ngæåìi sæí duûng räüng raîi.
Maïy âiãöu hoaì VRV do haîng Daikin cuía Nháût phaït minh âáöu tiãn. Hiãûn nay háöu hãút caïc
haîng âaî saín xuáút caïc maïy âiãöu hoaì VRV vaì âàût dæåïi caïc tãn goüi khaïc nhau , nhæng vãö màût
baín cháút thç khäng coï gç khaïc.
Tãn goüi VRV xuáút phaït tæì caïc chæî âáöu tiãúng Anh : Variable Refrigerant Volume, nghéa laì
hãû thäúng âiãöu hoaì coï khaí nàng âiãö u chènh læu læåüng mäi cháút tuáön hoaìn vaì qua âoï coï thãø thay
âäøi cäng suáút theo phuû taíi bãn ngoaìi.
Maïy âiãöu hoaì VRV ra âåìi nhàòm khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì daûng råìi laì âäü
daìi âæåìng äúng dáùn ga, chãnh lãûch âäü cao giæîa daìn noïng, daìn laûnh vaì cäng suáút laûnh bë haûn
chãú. Våïi maïy âiãöu hoaì VRV cho pheïp coï thãø keïo daìi khoaíng caïch giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh
lãn âãún 100m vaì chãnh lãûch âäü cao âaût 50m. Cäng suáút maïy âiãöu hoaì VRV cuîng âaût giaï trë
cäng suáút trung bçnh.
² So dó nguyên ly va câu tao .
Trãn hçnh 5-6 laì så âäö nguyãn lyï cuía mäüt hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu VRV. Hãû thäúng bao gäöm
caïc thiãút bë chênh : Daìn noïng, daìn laûnh, hãû thäúng âæåìng äúng dáùn vaì phuû kiãûn.
- Dan nong : daìn noïng laì mäüt daìn trao âäøi nhiãût låïn äúng âäöng, caïnh nhäm trong coï bäú trê
mäüt quaût hæåïng truûc. Mätå maïy neïn vaì caïc thiãút bë phuû cuía hãû thäúng laìm laûnh âàût åí daìn
noïng. Maïy neïn laûnh thæåìng laì loaûi maïy ly tám daûng xoàõn.
- Dan lanh : Daìn laûnh coï nhiãöu chuíng loaûi nhæ caïc daìn laûnh cuía caïc maïy âiãöu hoìa råìi.
Mäüt daìn noïng âæåüc làõp khäng cäú âënh våïi mäüt säú daìn laûnh naìo âoï, miãùn laì täøng cäng suáút
cuía caïc daìn laûnh dao âäüng trong khoaíng tæì 50 ÷ 130% cäng suáút daìn noïng. Noïi chung caïc hãû
VRV coï säú daìn laûnh trong khoaíng tæì 4 âãún 16 daìn. Hiãûn nay coï mäüt säú haîng giåïi thiãûu caïc
chuíng loaûi maïy måïi coï säú daìn nhiãöu hån. Trong mäüt hãû thäúng coï thãøí coï nhiãöu daìn laûnh kiãøu
daûng vaì cäng suáút khaïc nhau. Caïc daìn laûnh hoaût âäüng hoaìn toaìn âäüc láûp thäng qua bäü âiãöu
khiãøn. Khi säú læåüng daìn laûnh trong hãû thäúng hoaût âäüng giaím thç hãû thäúng tæû âäüng âiãöu chènh
cäng suáút mäüt caïch tæång æïng.
- Caïc daìn laûnh coï thãø âæåüc âiãöu khiãøn bàòng caïc Remote hoàûc caïc bäü âiãöu khiãøn theo nhoïm
thäúng.
- Näúi daìn noïng vaì daìn laûnh laì mäüt hãû thäúng äúng âäöng vaì dáy âiãûn âiãöu khiãøn. ÄÚng âäöng
trong hãû thäúng naìy coï kêch cåî låïn hån maïy âiãöu hoìa råìi. Hãû thäúng äúng âäöng âæåüc näúi våïi
nhau bàòng caïc chi tiãút gheïp näúi chuyãn duûng goüi laì caïc REFNET ráút tiãûn låüi.
88
- Hãû thäúng coï trang bë bäü âiãöu khiãøn tyí têch vi (PID) âãø âiãöu khiãøn nhiãût âäü phoìng.
- Hãû coï hai nhoïm âaío tæì vaì âiãöu táön (Inverter) vaì häöi nhiãût (Heat recovery). Maïy âiãöu hoaì
VRV kiãøu häöi nhiãût coï thãø laìm viãûc åí 2 chãú âäü sæåíi noïng vaì laìm laûnh.
² Dàc diêm chung :
Uu diêm
- Mäüt daìn noïng cho pheïp làõp âàût våïi nhiãöu daìn laûnh våïi nhiãöu cäng suáút, kiãøu daïng khaïc
nhau. Täøng nàng suáút laûnh cuía caïc IU cho pheïp thay âäøi trong khoaíng låïn 50-130% cäng
suáút laûnh cuía OU
- Thay âäøi cäng suáút laûnh cuía maïy dãù daìng nhåì thay âäøi læu læåüng mäi cháút tuáön hoaìn
trong hãû thäúng thäng qua thay âäøi täúc âäü quay nhåì bäü biãún táön.

Hinh 5.6 : So dó nguyên ly may diêu hoa JRJ
- Hãû váùn coï thãø váûn haình khi coï mäüt säú daìn laûnh hoíng hoïc hay âang sæía chæîa.
- Phaûm vi nhiãût âäü laìm viãûc nàòm trong giåïi haûn räüng.
- Chiãöu daìi cho pheïp låïn (100m) vaì âäü cao chãnh lãûch giæîa OU vaì IU : 50m, giæîa caïc IU
laì 15m.
- Nhåì hãû thäúng äúng näúi REFNET nãn dãù daìng làõp âàût âæåìng äúng vaì tàng âäü tin cáûy cho
hãû thäúng.
- Hãû thäúng âæåìng äúng nhoí nãn ráút thêch håüp cho caïc toìa nhaì cao táöng khi khäng gian làõp
âàût beï.
^huoc diêm :
- Giaíi nhiãût bàòng gioï nãn hiãûu quaí laìm viãûc chæa cao.
- Säú læåüng daìn laûnh bë haûn chãú nãn chè thêch håüp cho caïc hãû thäúng cäng suáút væìa. Âäúi våïi
caïc hãû thäúng låïn thæåìng ngæåìi ta sæí duûng hãû thäúng Water chiller hoàûc âiãöu hoìa trung tám
- Giaï thaình cao nháút trong caïc hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê

Bang 5.7 : Dàc tinh ky thuât dan lanh may JRJ - hang Daikin
Âàûc tênh MODEL K
20

25 32 40 50 63 80 100 125 200 250
Cäng suáút laûnh
- Kcal/h
- Btu/h
- kW

2.000
7.500
2,2

2.500
9.600
2,8

3.150
12.300
3,6

4.000
15.400
4,5

5.000
19.100
5,6

6.300
24.200
7,1

8.000
30.700
9,0

10.000
38.200
11,2

12.500
47.800
14,0

20.000
76.400
22,4

25.000
95.500
28,0
Cäng suáút sæåíi
- Kcal/h
- Btu/h
- kW

2.200
8.500
2,5

2.800
10.900
3,2

3.400
13.600
4,0

4.300
17.000
5,0

5.400
21.500
6,3

6.900
27.300
8,0

8.600
34.100
10,0

10.800
42.700
12,5

13.800
54.600
16,0

21.500
85.300
25,0

27.000
107.500
31,5
89Hinh 5-7 : Cac chê dó diêu khiên dan lanh va suoi âm
90
Trãn hçnh 5-7 mä taí caïc chãú âäü laìm viãûc coï thãø coï cuía caïc hãû thäúng âiãöu hoaì VRV. Theo
baíng naìy ta coï caïc chãúï âäü laìm viãûc cuía maïy âiãöu hoaì VRV nhæ sau :
- Chãú âäü laûnh : Táút caí caïc phoìng âãöu laìm laûnh (1)
- Chãú âäü häöi nhiãût (2), (3) vaì (4) : Mäüt säú phoìng laìm laûnh, mäüt säú phoìng sæåíi áúm.
Âäúi våïi maïy coï chãú âäü häöi nhiãût ngoaìi càûp âæåìng äúng loíng âi vaì ga vãö coìn coï thãm
âæåìng häöi vaì hãû thäúng choün nhaïnh .
- Chãú âäü sæåíi : Táút caí caïc phoìng âãöu sæåíi áúm.
Trãn baíng 5.7 giåïi thiãûu âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy âiãöu hoaì VRV haîng Daikin loaûi
K, kiãøu Inverter (Båm nhiãût vaì laìm laûnh riãng biãût). ÅÍ âáy pháön chæî biãøu thë kiãøu loaûi, pháön
säú biãøu thë cäng suáút . Vê duû loaûi daìn laûnh coï cäng suáút 6300 kCal/h kyï hiãûu laì 63K nhæ
FXYC63K, FXYK63K... YÏ nghéa cuía caïc chæî cuû thãø nhæ sau :
+ FXYC- Laì daìn laûnh thäøi theo 2 hæåïng âäúi diãûn nhau (Double flow Type). Loaûi naìy coï
caïc model : FXYC20K/25K/32K/40K/50K/63K/80K/125K
+ FXYF - Laì daìn laûnh thäøi theo 4 hæåïng (multi flow type). Loaûi naìy coï caïc model sau :
FXYF32K/40K/50K/63K/80K/100K/125K
+ Loaûi thäøi theo 1 hæåïng, duìng làõp âàût åí goïc (corner type) : FXYK25K/32K/40K/63K
+ Loaûi aïp tráön (ceiling suspended type) : FXYH32K/63K/100K
+ Loaûi âàût nãön (floor standing): FXYL25K/40K/63K
+ Loaûi dáúu tráön (ceiling mounted duct type). Loaûi naìy coï caïc model cuû thãø nhæ sau :
FXYM40K/50K/63K/80K/100K/125K/200K/250K
+ Loaûi treo tæåìng (wall mounted type) : FXYA25K/32K/40K/50K/63K
+ Loaûi vãû tinh (Ceiling mounted buit-in type). Loaûi vãû tinh coï caïc model cuû thãø sau :
FXYS25K/32K/40K/50K/63K/80K/100K/125K

Bang 5.8 : Dàc tinh ky thuât dan nong may JRJ - hang Daikin

MODEL Âàûc tênh
RXS5K RSX8K RSX10K RSXY5K RSXY8K RSXY10K
Cäng suáút laûnh
- Kcal/h
- Btu/h
- kW

12.500
47.800
14,0

20.000
76.400
22,4

25.000
95.500
28,0

12.500
47.800
14,0

20.000
76.400
22,4

25.000
95.500
28,0
Cäng suáút sæåíi
- Kcal/h
- Btu/h
- kW13.800
54.600
16,0

21.500
85.300
25,0

27.000
107.500
31,5

Baíng 5-9 giåïi thiãûu daìn noïng maïy âiãöu hoaì loaûi K, kiãøu häöi nhiãût (Heat Recovery ). Âäúi
våïi loaûi häöi nhiãût cáön trang bë bäü læûa choün reí nhaïnh BS (Branch Selector Unit), âãø læûa choün
chãú âäü váûn haình laìm laûnh, sæåíi áúm hoàûc caí 2, tuyì thuäüc vaìo nhiãût âäü cuía phoìng. Âäúi våïi
model loaûi K coï 2 bäü læûa choün reí nhaïnh laì BSV100K vaì BSV160K.
91
Bang 5.9 : Dàc tinh ky thuât dan nong may JRJ, loai hói nhiêt - hang Daikin

MODEL RSEY8K RSEY10K
Cäng suáút
- KCal/h
- Btu/h
- kW

20.000
76.400
22.4

25.000
95.500
28.0
Cäng suáút
- KCal/h
- Btu/h
- kW

21.500
85.300
25.0

27.000
107.500
31.5

5.2.2.2. May diêu hoa khóng khi lam lanh bàng nuoc (WA1ER CHILLER)
Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc laì hãû thäúng trong âoï cuûm maïy laûnh
khäng træûc tiãúp xæí lyï khäng khê maì laìm laûnh næåïc âãún khoaíng 7
o
C. Sau âoï næåïc âæåüc dáùn
theo âæåìng äúng coï boüc caïch nhiãût âãún caïc daìn trao âäøi nhiãût goüi laì caïc FCU vaì AHU âãø xæí
lyï nhiãût áøm khäng khê. Nhæ váûy trong hãû thäúng naìy næåïc sæí duûng laìm cháút taíi laûnh .
² So dó nguyên ly
Trãn hçnh 5-9 laì så âäö nguyãn lyï cuía hãû thäúng âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc. Hãû thäúng gäöm
caïc thiãút bë chênh sau :
- Cuûm maïy laûnh Chiller
- Thaïp giaíi nhiãût (âäúi våïi maïy chiller giaíi nhiãût bàòng næåïc) hoàûc daìn noïng (âäúi våïi chiller
giaíi nhiãût bàòng gioï)
- Båm næåïc giaíi nhiãût
- Båm næåïc laûnh tuáön hoaìn
- Bçnh giaîn nåí vaì cáúp næåïc bäø sung
- Hãû thäúng xæí lyï næåïc
- Caïc daìn laûnh FCU vaì AHU
² Dàc diêm cua cac thiêt bj chinh:
1. Cum Chiller:
Cuûm maïy laûnh chiller laì thiãút bë quan troüng nháút cuía hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu laìm laûnh
bàòng næåïc. Noï âæåüc sæí duûng âãø laìm laûnh cháút loíng, trong âiãöu hoaì khäng khê sæí duûng âãø laìm
laûnh næåïc tåïi khoaíng 7
o
C . ÅÍ âáy næåïc âoïng vai troì laì cháút taíi laûnh.
Cuûm Chiller laì mäüt hãû thäúng laûnh âæåüc làõp âàût hoaìn chènh taûi nhaì maïy nhaì chãú taûo, våïi
caïc thiãút bë sau :
+ Maïy neïn : Coï ráút nhiãöu daûng , nhæng phäø biãún laì loaûi truûc vêt, maïy neïn kên, maïy neïn
pittäng næía kên.
+ Thiãút bë ngæng tuû : Tuyì thuäüc vaìo hçnh thæïc giaíi nhiãût maì thiãút bë ngæng tuû laì bçnh
ngæng hay daìn ngæng. Khi giaíi nhiãût bàòng næåïc thç sæí duûng bçnh ngæng, khi giaíi nhiãût bàòng
gioï sæí duûng daìn ngæng. Nãúu giaíi nhiãût bàòng næåïc thç hãû thäúng coï thãm thaïp giaíi nhiãût vaì
båm næåïc giaíi nhiãût. Trãn thæûc tãú næåïc ta , thæåìng hay sæí duûng maïy giaíi nhiãût bàòng næåïc vç
hiãûu quaí cao vaì äøn âënh hån.
+ Bçnh bay håi : Bçnh bay håi thæåìng sæí duûng laì bçnh bay håi äúng âäöng coï caïnh. Mäi
cháút laûnh säi ngoaìi äúng, næåïc chuyãøn âäüng trong äúng. Bçnh bay håi âæåüc boüc caïc nhiãût vaì
92
duy trç nhiãût âäü khäng âæåüc quaï dæåïi 7
o
C nhàòm ngàn ngæìa næåïc âoïng bàng gáy näø våî bçnh.
Cäng duûng bçnh bay håi laì laìm laûnh næåïc .
+ Tuí âiãûn âiãöu khiãøn.


Hinh 5-8 : Cum may chiller may nen pittóng nua kin Carrier

Trãn hçnh 5-8 laì cuûm chiller våïi maïy neïn kiãøu pittäng næía kên cuía haîng Carrier. Caïc maïy
neïn kiãøu næía kên âæåüc bäú trê nàòm åí trãn cuûm bçnh ngæng - bçnh bay håi. Phêa màût træåïc laì tuí
âiãûn âiãöu khiãøn. Toaìn bäü âæåüc làõp âàût thaình 01 cuûm hoaìn chènh trãn hãû thäúng khung âåî chàõc
chàõn.
Khi làõp âàût cuûm chiller cáön læu yï âãø daình khäng gian cáön thiãút âãø vãû sinh caïc bçnh ngæng.
Khäng gian maïy thoaïng âaîng, coï thãø dãù daìng âi laûi xung quanh cuûm maïy laûnh âãø thao taïc.
Khi làõp cuûm chiller åí caïc phoìng táöng trãn cáön làõp thãm caïc bäü chäúng rung.
Maïy laûnh chiller âiãöu khiãøn phuû taíi theo bæåïc , trong âoï caïc cuûm maïy coï thåìi gian laìm
viãûc khäng âãöu nhau. Vç thãú ngæåìi váûn haình cáön thæåìng xuyãn hoaïn âäøi tuáön tæû khåíi âäüng
cuía caïc cuûm maïy cho nhau. âeí laìm viãûc âoï trong caïc tuí âiãûn âiãöu khiãøn coï trang bë cäng tàõc
hoaïn âäøi vë trê caïc maïy.
Baíng 5.9 laì caïc thäng säú kyî thuáût cå baín cuía cuûm chiller cuía haîng Carrier loaûi 30HK. Âáy
laì chuíng loaûi maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút trung bçnh tæì 10 âeïn 160 ton vaì âæåüc sæí duûng tæång
âäúi räüng raîi taûi Viãût Nam.
93
Hinh 5-9 : So dó nguyên ly hê thóng diêu hoa water chiller
94
Bang 5-10 : Dàc tinh ky thuât cum may chiller Carrier

Âàûc tênh Âån vë Model
30HKA015 30HKA020 30HKA030 30HKA040 30HKA050 30HKA060 30HKA080 30HKA100 30HKA120 30HKA140 30HKA160
Mói chât Maî hiãûu R22
- Læåüng mäi cháút naûp kg 11 8 x2 15 27 18 x2 21 x 2 26 x 2 24 + 42 24 + 54 40 x 2 45 x 2
Daûng MAÏY NEÏN PITTÄNG NÆÍA KÊN, n=1440 V/PH
Maïy 1 06DF337 06DA724 06E6166 06E7199 06E2166 06E6175 06E6199 06E6199 06E6199 06EF175 06EF199x2
06EF199
Maïy 2 06DA724 06E2166 06E6175 06E6199 06EF175x2 06EF199x2 06EF175 06EF199x2
06EF199
Maïy 1
Maïy 2
6
-
6
6
4
-
6
-
4
4
6
6
6
6
6
6 x 2
6
6 x 2
6 x 2
6 x 2
6 x 2
6 x 2
May nen
- Maîî hiãûu- Säú xi lanh cuía 1 maïy

- Säú xi lanh giaím taíi
Maïy 1
Maïy 2
1
-
-
-
1
-
2
-
1
1
1
1
1
1
1
-
1
-
-
-
-
-
Muc giam tai
- % taíi

2
100-67-0
2
10-50-0
2
100-5-0
3
100-67-33-0
4
100-75-50-25-0
4
100-83-67-33-0
4
100-83-67-33-0
4
100-70-57-30-0
4
100-67-56-33-0
4
100-80-60-30-0
4
100-75-50-25-0
Læåüng dáöu naûp cho 1 maïy
Täøng læåüng dáöu naûp
Lit
Lit
4,4
4,4
4,4
8,8
6,7
6,7
9
9
6,7
13,4
9
18
9
18
9
27
9
27
9
36
9
36
Daûng BÇNH BAY HÅI ÄÚNG CHUÌM Binh bay hoi
Âæåìng kênh ngoaìi bçnh
- Säú voìng tuáön hoaìn
- Thãø têch næåïc
- ÄÚng næåïc vaìo / ra
- ÄÚng næåïc ngæng
mm
-
Lit
in
in
216,3
1
12,7
2 MPT
3/8 MPT
216,3
2
20,8
2-1/2 MPT
3/8 MPT
267,4
1
28,6
2-1/2 MPT
1 FPT
267,4
1
38
3 MPT
1 FPT
267,4
2
46
3 MPT
1 FPT
267,4
2
51
4 MPT
1 FPT
318,5
2
70
4 MPT
1 FPT
355,6
2
92
5 F
1 FPT
355,6
2
107
5 F
1 FPT
406,4
2
114
6 F
1 FPT
406
2
133
6 F
1 FPT
Daûng BINH NGÆNG ÄÚNG CHUÌM Binh ngung
- Âæåìng kênh bãn ngoaìi

- ÄÚng næåïc vaìo / ra
Bçnh 1
Bçnh 2
Bçnh 1
Bçnh 2
267,4
-
2-1/2 FPT
-
267,4
267,4
1-1/2 FPT
1-1/2 FPT
267,4
-
2-1/2 FPT
-
267,4
-
2-1/2 FPT
-
216,3
216,3
2 FPT
2 FPT
216,3
216,3
2 FPT
2 FPT
267,4
267,4
2-1/2 FPT
2-1/2 FPT
267,4
318,5
2-1/2 FPT
3 FPT
267,4
355,6
2-1/2 FPT
4 FPT
318,5
318,5
3 FPT
3 FPT
355,6
355,6
4 FPT
4 FPT
- Cäng suáút laûnh
- Cäng suáút nhiãût
- Cäng suáút âiãûn
( t
nl
= 7
o
C, t
k
= 37
o
C)
kW
kW
kW
44,4
56,6
12,2
59,7
74,7
15,0
76,7
96,0
19,3
112
144
32,4
149
193
44,1
179
226
47,1
223
288
64,7
295
371
77,1
335
432
97,1
411
520
110
450
579
129
FPT - Näúi ren trong MPT - Näúi ren ngoaìi F (Flange) : Näúi bêch
t
nl
- Nhiãût âäü næåïc laûnh âáöu ra, t
k
- Nhiãût âäü næåïc ngæng âáöu ra
95
Baíng 5-11 cäng suáút laûnh cuía caïc cuûm maïy chiller Carrier, 30HKA

Bang 5-11 Cóng suât lanh cua chiller 30HK - Carrier (khi t”
nl
= 7
o
C)

t”
gn
,
o
C Maî
hiãûu
Âaûi læåüng
kW 30 35 37 40 45

30HKA015
Q
o

Q
k

N
47,6
58,5
10,8
45,4
57,1
11,8
44,4
56,6
12,2
43,0
55,7
12,7
40,7
54,3
13,6

30HKA020
Q
o

Q
k

N
65,4
78,7
13,2
61,3
75,8
14,5
59,7
74,7
15,0
57,2
72,9
15,7
53,1
69,9
16,8

30HKA030
Q
o

Q
k

N
82,7
100,2
17,5
78,5
97,3
18,8
76,7
96,0
19,3
74,5
94,5
20,0
70,1
91,3
21,2

30HK040
Q
o

Q
k

N
121
151
29,6
114
146
31,6
112
144
32,4
108
141
33,5
101
136
35,2

30HK050
Q
o

Q
k

N
162
202
39,9
153
195
42,9
149
193
44,1
144
190
45,8
135
183
48,5

30HK060
Q
o

Q
k

N
196
239
42,4
184
230
45,8
179
226
47,1
172
221
48,9
160
211
51,7

30HK080
Q
o

Q
k

N
242
301
59,3
228
291
63,2
223
288
64,7
215
282
66,9
202
273
70,4

30HK100
Q
o

Q
k

N
322
392
69,9
302
377
75,1
295
371
77,1
283
364
79,9
264
348
84,3

30HK120
Q
o

Q
k

N
363
452
88,9
343
438
94,8
335
432
97,1
323
422
100
303
408
106

30HK140
Q
o

Q
k

N
449
549
100
422
530
108
411
520
110
395
510
115
368
488
121

30HK160
Q
o

Q
k

N
488
606
118
461
588
126
450
579
129
434
567
133
407
547
140
t”
nl
- Nhiãût âäü næåïc laûnh ra khoíi chiller,
o
C
t”
gn
- Nhiãût âäü næåïc giaíi nhiãût ra khoíi chiller,
o
C
Qo - Cäng suáút laûnh, kW
Qk - Cäng suáút giaíi nhiãût, kW
N - Cäng suáút mä tå âiãûn, kW
96
2. Dan lanh FCU
FCU ( Fan coil Unit) laì daìn trao âäøi nhiãût äúng âäöng caïnh nhäm vaì quaût gioïï . Næåïc
chuyãøn âäüng trong äúng, khäng khê chuyãøn âäüng ngang qua cuûm äúng trao âäøi nhiãût, åí âoï
khäng khê âæåüc trao âäøi nhiãût áøm, sau âoï thäøi træûc tiãúp hoàûc qua mäüt hãû thäúng kãnh gioï vaìo
phoìng. Quaût FCU laì quaût läöng soïc dáùn âäüng træûc tiãúp.
Hinh 5-10 : Câu tao va làp dàt FCU

Trãn baíng 5-12 trçnh baìy âàûc tênh kyî thuáût cå baín cuía caïc FCU haîng Carrier våïi 3 maî
hiãûu 42CLA, 42VLA vaì 42VMA.
Bang 5-12 : Dàc tinh ky thuât FCU hang Carrier

Maî hiãûu Âàûc tênh Âån vë
002 003 004 006 008 010 012
Læu læåüng gioï
- Täúc âäü cao
- Täúc âäü TB
- Täúc âäü tháúp

m
3
/h
m
3
/h
m
3
/h

449
380
317

513
440
337

520
457
387

827
744
599

1066
945
783

1274
1153
950

1534
1482
1223
Daûng Quaût ly tám läöng soïc
Caïi 1 1 1 2 2 3 3
mm Φ144 x 165,5L
Quaût
Säú læåüng quaût
Kêch thæåïc quaût
Váût liãûu
Theïp traïng keîm
220V / 1Ph / 50Hz
1 1 1 1 1 2 2
Âiãûn nguäön quaût
Säú læåüng quaût
Cäng suáút quaût


W 32 38 49 63 94 100 135
- ÄÚng næåïc vaìo / ra 3/4”
- ÄÚng næåïc ngæng 42CLA
42VLA/VMA
Âæåìng kênh trong cuía äúng 26mm
ÄÚng mãöm âæåìng kênh ngoaìi 20mm
- Cuûm trao âäøi nhiãût ÄÚng âäöng, caïnh nhäm gåün soïng
- Säú daîy Daîy 2 3 3 3 3 3 3
- Máût âäü caïnh Säú caïnh /1 in 12 12 12 12 12 12 12
- Diãûn têch bãö màût m
2
0,100 0,100 0,100 0,150 0,192 0,226 0,262
97
KHÄNG KHÊ RA
KHÄNG KHÊ VAÌO
- AÏp suáút laìm viãûc inch 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
- ÆÏng duûng kG/cm2 10 kG/cm
2


kg

26

27

27

34

38

47

52
kg 24 25 25 31 35 43 48
- Khäúi læåüng
+ 42 CLA
+ 42 VLA
+ 42 CMA
kg 18 19 19 24 27 33 38
- Cäng suáút laûnh
+ Nhiãût hiãûn
+ Nhiãût toaìn pháön
t
nl
=7
o
C,t
kk
=26
o
C, ϕ=55%

W
W

1848
2303

1931
3322

2355
4000

3415
5527

4844
7641

5267
8605

6262
10062
t
nl
- Nhiãût âäü næåïc laûnh vaìo FCU
t
kk
- Nhiãût âäü khäng khê vaìo
* Caïc loaûi FCU : CLA : Loaûi dáúu tráön, VLA, VMA âàût nãön,

3. Dan lanh AHU
AHU âæåüc viãút tàõt tæì chæî tiãúng Anh Air Handling Unit. Tæång tæû FCU, AHU thæûc cháút laì
daìn trao âäøi nhiãût. Næåïc laûnh chuyãøn âäüng bãn trong cuûm äúng trao âäøi nhiãût, khäng khê
chuyãøn âäüng ngang qua bãn ngoaìi, laìm laûnh vaì âæåüc quaût thäøi theo hãû thäúng kãnh gioï tåïi caïc
phoìng. Quaût AHU thæåìng laì quaût ly tám dáùn âäüng bàòng âai.
AHU coï 2 daûng : Loaûi âàût nàòm ngang vaì âàût thàóng âæïng. Tuyì thuäüc vaìo vë trê làõp âàût maì
ta coï thãø choün loaûi thêch håüp. Khi âàût nãön, choün loaûi âàût âæïng, khi gaï làõp lãn tráön, choün loaûi
nàòm ngang.
Trãn hçnh 5-11 laì hçnh daûng bãn ngoaìi cuía AHU kiãøu âàût âuïng.Hinh 5.11 : Câu tao bên trong cua AHU

Bang 5-13 : Dàc tinh ky thuât AHU hang Carrier, ma hiêu 39F

Maî hiãûu L
k
(L/s)
åí ω=2,5m/s)
Diãûn
têch, m
2

Cäng suáút laûnh, W
- Säú daîy äúng (Daîy) 4 4 6 6 8 8
- Máût âäü caïnh (Caïnh/meït) 315 551 315 551 315 551
220 473 0,19 6.588 8.702 9.758 12.073 12.047 14.341
230 823 0,33 13.800 18.044 19.098 23.625 22.824 26.890
98
330 1410 0,56 23.512 24.249 27.874 34.566 34.916 41.566
340 1953 0,78 29.128 38.293 42.027 52.284 51.464 61.193
350 2600 1,04 42.456 56.053 59.539 73.948 71.556 84.259
360 3143 1,26 53.770 70.905 74.234 92.076 88.313 104.071
440 2765 1,11 41.239 59.601 59.698 72.876 54.233 86.518
450 3683 1,47 60.162 79.330 84.162 104.524 101.300 119.421
460 4453 1,78 76.328 100.699 105.073 130.179 125.123 147.283
470 5303 2,12 94.283 124.722 128.446 158.681 151.733 164.689
550 4768 1,91 77.959 102.920 109.247 155.039 135.642 131.300
560 5763 2,31 98.631 130.487 136.284 168.642 162.101 190.769
570 6860 2,74 122.095 160.943 166.119 205.411 196.241 213.124
580 7963 3,19 145.838 192.676 196.291 230.232 213.416 252.739
660 7073 2,83 120.637 160.047 167.213 206.937 198.918 234.276
670 8423 3,37 149.926 198.105 204.033 252.212 220.928 261.995
680 9770 3,91 179.197 236.538 243.867 282.643 262.301 310.108
770 9983 3,99 177.754 234.804 241.933 298.962 278.773 325.614
780 11580 4,63 212.591 280.447 285.719 334.734 310.451 367.877
7100 14783 5,91 282.693 352.127 357.698 425.868 409.784 470.547

4. Bom nuoc lanh va bom nuoc giai nhiêt
Båm næåïc laûnh vaì næåïc giaíi nhiãût âæåüc læûa choün dæûa vaìo cäng suáút vaì cäüt aïp
- Læu læåüng båm næåïc giaíi nhiãût :
Qk - Cäng suáút nhiãût cuía chiller, tra theo baíng âàûc tênh kyî thuáût cuía chiller, kW
∆t
gn
- Âäü chãnh nhiãût âäü næåïc giaíi nhiãût âáöu ra vaì âáöu vaìo, ∆t = 5
o
C
Cpn - Nhiãût dung riãng cuía næåïc, Cpn = 4,186 kJ/kg.
o
C
- Læu læåüng båm næåïc laûnh
Qk - Cäng suáút laûnh cuía chiller, tra theo baíng âàûc tênh kyî thuáût cuía chiller, kW
∆t
nl
- Âäü chãnh nhiãût âäü næåïc laûnh âáöu ra vaì âáöu vaìo, ∆t = 5
o
C
C
pn
- Nhiãût dung riãng cuía næåïc, C
pn
= 4,186 kJ/kg.
o
C

Cäüt aïp cuía båm âæåüc choün tuyì thuäüc vaìo maûng âæåìng äúng cuû thãø , trong âoï cäüt aïp ténh
cuía âæåìng äúng coï vai troì quan troüng.

5. Cac hê thóng thiêt bj khac
- Bçnh giaín nåî vaì cáúp næåïc bäø sung : Coï cäng duûng buì giaín nåî khi nhiãût âäü næåïc thay âäøi
vaì bäø sung thãm næåïc khi cáön. Næåïc bäø sung phaíi âæåüc qua xæí lyï cå khê cáøn tháûn.
s kg
C t
Q
G
pn gn
k
k
/ ,
. ∆
=
s kg
C t
Q
G
pn nl
k
/ ,
.
0

=
99
- Hãû thäúng âæåìng äúng næåïc laûnh sæí duûng âãø taíi næåïc laûnh tæì bçnh bay håi tåïi caïc FCU vaì
AHU. Âæåìng äúng næåïc laûnh laì äúng theïp coï boüc caïch nhiãût. Váût liãûu caïch nhiãût laì muït,
styrofor hoàûc polyurethan.
- Hãû thäúng âæåìng äúng giaíi nhiãût laì theïp traïng keîm.
- Hãû thäúng xæí lyï næåïc

6. Dàc diêm hê thóng diêu hoa lam lanh bàng nuoc.
Æu âiãøm:
- Cäng suáút dao âäüng låïn : Tæì 5Ton lãn âãún haìng ngaìn Ton
- Hãû thäúng äúng næåïc laûnh goün nheû, cho pheïp làõp âàût trong caïc toìa nhaì cao táöng, cäng såí
nåi khäng gian làõp âàût äúng nhoí.
- Hãû thäúng hoaût âäüng äøn âënh , bãön vaì tuäøi thoü cao.
- Hãû thäúng coï nhiãöu cáúp giaím taíi, cho pheïp âiãöu chènh cäng suáút theo phuû taíi bãn ngoaìi vaì
do âoï tiãút kiãûm âiãûn nàng khi non taíi : Mäüt maïy thæåìng coï tæì 3 âãún 5 cáúp giaím taíi. Âäúi våïi
hãû thäúng låïn ngæåìi ta sæí duûng nhiãöu cuûm maïy nãn täøng säú cáúp giaím taíi låïn hån nhiãöu.
- Thêch håüp våïi caïc cäng trçnh låïn hoàûc ráút låïn.
Nhæåüc âiãøm:
- Phaíi coï phoìng maïy riãng.
- Phaíi coï ngæåìi chuyãn traïch phuûc vuû.
- Váûn haình, sæía chæîa vaì baío dæåîng tæång âäúi phæïc taûp.
- Tiãu thuû âiãûn nàng cho mäüt âån vë cäng suáút laûnh cao, âàûc biãût khi taíi non.

5.2.3 Hê thóng kiêu trung tâm.
Hãû thäúng âiãöu hoìa trung tám laì hãû thäúng maì åí âoï xæí lyï nhiãût áøm âæåüc tiãún haình åí mäüt
trung tám vaì âæåüc dáùn theo caïc kãnh gioï âãún caïc häü tiãu thuû
Trãn thæûc tãú maïy âiãöu hoìa daûng tuí laì maïy âiãöu hoìa kiãøu trung tám. ÅÍ trong hãû thäúng naìy
khäng khê seî âæåüc xæí lyï nhiãût áøm trong mäüt maïy laûnh låïn, sau âoï âæåüc dáùn theo hãû thäúng
kãnh dáùn âãún caïc häü tiãu thuû.
Coï 2 loaûi :
- Giaíi nhiãût bàòng næåïc : Toaìn bäü hãû thäúng laûnh âæåüc làõp âàût kên trong mäüt tuí, näúi ra ngoaìi
chè laì caïc âæåìng äúng næåïc giaíi nhiãût.
- Giaíi nhiãût bàòng khäng khê : gäöm 2 maînh IU vaì OU råìi nhau
² So dó nguyên ly :
Trãn hçnh 5-12 laì så âäö nguyãn lyï hãû thäúng maïy âiãöu hoaì daûng tuí, giaíi nhiãût bàòng næåïc.
Theo så âäö , hãû thäúng gäöm coï caïc thiãút bë sau :
- Cuûm maïy laûnh :
Toaìn bäü cuûm maïy âæåüc làõp âàût trong mäüt tuí kên giäúng nhæ tuí aïo quáön.
+ Maïy neïn kiãøu kên.
+ Daìn laûnh cuìng kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm coï quaût ly tám.
+ Thiãút bë ngæng tuû kiãøu äúng läöng äúng nãn ráút goün nheû.
- Hãû thäúng kãnh âáøy gioï, kãnh huït, miãûng thäøi vaì miãûng huït gioï : kãnh gioï bàòng tole traïng
keîm coï boüc caïch nhiãût bäng thuíy tinh. Miãûng thäøi cáön âaím baío phán phäúi khäng khê trong
gian maïy âäöng âãöu.
100
Coï træåìng håüp ngæåìi ta làõp âàût cuûm maïy laûnh ngay trong phoìng laìm viãûc vaì thäøi gioï træûc
tiãúp vaìo phoìng khäng cáön phaíi qua kãnh gioï vaì caïc miãûng thäøi. Thæåìng âæåüc âàût åí mäüt goïc
phoìng naìo âoï
- Tuìy theo hãû thäúng giaíi nhiãût bàòng gioï hay bàòng næåïc maì IU âæåüc näúi våïi thaïp giaíi nhiãût
hay daìn noïng. Viãûc giaíi nhiãût bàòng næåïc thæåìng hiãûu quaí vaì äøn âënh cao hån. Âäúi våïi maïy
giaíi nhiãût bàòng næåïc cuûm maïy coï âáöy âuí daìn noïng, daìn laûnh vaì maïy neïn, näúi ra bãn ngoaìi
chè laì âæåìng äúng næåïc giaíi nhiãût .
Uu diêm :
- Làõp âàût vaì váûn haình tæång âäúi dãù daìng
- Khæí ám vaì khæí buûi täút , nãn âäúi våïi khu væûc âoìi hoíi âäü äön tháúp thæåìng sæí duûng kiãøu maïy
daûng tuí.
- Nhåì coï læu læåüng gioï låïn nãn ráút phuì håüp våïi caïc khu væûc táûp trung âäng ngæåìi nhæ :
Raûp chiãúu boïng, raûp haït , häüi træåìng, phoìng hoüp, nhaì haìng, vuî træåìng, phoìng àn.
- Giaï thaình noïi chung khäng cao.
^huoc diêm:
- Hãû thäúng kãnh gioï quaï låïn nãn chè coï thãø sæí duûng trong caïc toìa nhaì coï khäng gian làõp
âàût låïn.
- Âäúi våïi hãû thäúng âiãöu hoìa trung tám do xæí lyï nhiãût áøm taûi mäüt nåi duy nháút nãn chè thêch
håü p cho caïc phoìng låïn, âäng ngæåìi. Âäúi våïi caïc toìa nhaì laìm viãûc, khaïch saûn, cäng såí .. laì
caïc âäúi tæåüng coï nhiãöu phoìng nhoí våïi caïc chãú âäü hoaût âäüng khaïc nhau, khäng gian làõp âàût
beï, tênh âäöng thåìi laìm viãûc khäng cao thç hãû thäúng naìy khäng thêch håüp.
- Hãû thäúng âiãöu hoaì trung tám âoìi hoíi thæåìng xuyãn hoaût âäüng 100% taíi. Trong træåìng
håüp nhiãöu phoìng seî xaíy ra træåìng håüp mäüt säú phoìng âoïng cæía laìm viãûc váùn âæåc laìm laûnh.

Hinh 5-12 : So dó nguyên ly hê thóng diêu hoa dang tu
1- Häüp tiãu ám âæåìng âáøy 5- Thaïp giaíi nhiãût
2- Häüp tiãu ám âæåìng huït MT - Miãûng thäøi gioï
3- Cuûm maïy âiãöu hoaì MH - Miãûng huït gioï
4- Båm næåïc giaíi nhiãût VÂC - Van âiãöu chènh cáúp gioï
3
2
1
VÂC
MT
MH MH
MT
VÂC
MH
MT
VÂC
MH
MT
VÂC
MH
MT
VÂC
MH
MT
VÂC
4
5
101

Bang 5 -14 : Dàc tinh may diêu hoa dang tu 50BP - Carrier

Maî hiãûu maïy Âàûc tênh Âån vë
080 100 160 200 260 340 450 680 900
Cäng suáút laûnh kW
Btu/h
23,2
79.160
29,7
101.340
45,8
156.270
58,8
200.625
75,3
256.925
96,6
336.420
130,1
443.900
199,7
681.000
264,3
902.000
Doìng âiãûn mä tå A 12,2 16,5 2 x 12,2 2 x 18,5 32 42 67 2 x 42 2 x 67
Doìng âiãûn mä tå quaût A 6,7 7,3 4,75 7,7 7,7 10,9 14,4 20,7 28,1
Taíi troüng âäüng kg 240 290 552 634 720 790 950 2050 2550
Kyï hiãûu R22
Maûch 1 4,7 5,0 4,7 5,0 10,0 15,0 17,0 15,0 17,0
Mäi cháút
Læåüng mäi cháút naûp
maûch 2 - - 4,7 5,0 - - - 15,0 17,0
Nguäön âiãûn V/Ph/Hz 380/1/50

Maïy neïn pittäng, kên

Maïy neïn pittäng, næía kên
1 1 2 2 1 1 1 2 2
1 1 2 2 2 2 2 2 2
Maïy neïn
+ Daûng
+ Säú maïy neïn
+ Säú mæïc giaím taíi
+ % cäng suáút
0/100 0 / 100 0/50/100 0/50/100 0/66/100 0/66/100 0/66/100 0/50/100 0/50/100
Daûng BÇNH NGÆNG ÄÚNG CHUÌM Bçnh ngæng
Säú læåüng 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Quaût daìn laûnh Daûng Ly tám
Træûc tiãúp Bàòng âai
mm - - 125 132 160 200 200 300 280
L/s 1288 1675 2750 3600 4150 5000 5750 10000 11000
Dáùn âäüng
Âæåìng kênh puli
Læu læåüng gioï max
Læu læåüng gioï min
L/s 650 940 1600 2200 3000 3500 4500 5000 8000
Mä tå quaût Daûng Mä tå 3 täúc âäü Mä tå 1 täúc âäü
Täúc âäü quaût Voìng/phuït - - 870 1000 860 860 1100 870 830

102

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->