CHÆÅNG 5

LÆÛA CHOÜN CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOÌA KHÄNG KHÊ
5.1 CÅ SÅÍ LÆÛA CHOÜN MAÏY ÂIÃÖU HOÌA KHÄNG KHÊ.
Viãûc læûa choün maïy âiãöu hoaì âæåüc tiãún haình theo caïc bæåïc sau:
a. Choün haîng maïy
Thë træåìng Viãût nam hiãûn nay sæí duûng nhiãöu haîng maïy hoaì khaïc nhau. Näøi tiãúng hån caí laì
caïc haîng maïy Carrier, Trane, York (Myî), Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Hitachi, National
(Nháût), LG (Haìn Quäúc)...
Hiãûn nay cäng ty Cäø pháön Cå âiãûn laûnh - TP. Häö Chê Minh âaî saín xuáút âæåüc caïc maïy âiãöu
hoaì mang nhaîn hiãûu Reetech coï caïc âàûc tênh kyî thuáût khäng thua keïm caïc haîng næåïc ngoaìi.
âáy laì saín pháøm chênh hiãûu Viãût Nam âáöu tiãn.
Mäùi haîng maïy näøi träüi vãö mäüt vaìi chuíng loaûi nháút âënh, nãn viãûc læûa choün maïy haîng naìo
coìn tuyì thuäüc vaìo caïc âiãöu kiãûn cuû thãø cuía cäng trçnh, tçnh hçnh taìi chênh cuía chuí âáöu tæ, âiãöu
kiãûn thanh toaïn, thåìi gian giao haìng ...vv
b. Choün kiãøu maïy :
Càn cæï vaìo âàûc tênh cuû thãø cuía cäng trçnh, cäng suáút thiãút kãú, yãu cáöu cuía khaïch haìng vaì
caïc yãu cáöu âàûc biãût khaïc âãø læûa choün kiãøu maïy phuì håüp nháút cho cäng trçnh. Âãø laìm täút
âiãöu naìy cáön nàõm bàõt kyî caïc âàûc âiãøm kyî thuáût, æu nhæåüc âiãøm cuía tæìng kiãøu daûng maïy âiãöu
hoìa âãø tæì âoï læûa choün kiãøu maïy thêch håüp nháút cho cäng trçnh vãö táút caí caïc phæång diãûn.
Coï caïc daûng maïy âiãöu hoaì sau:
- Maïy âiãöu hoaì cuûc bäü : Cæía säø, Maïy âiãöu hoaì 2 maînh, maïy âiãöu hoaì gheïp vaì maïy âiãöu
hoaì råìi thäøi tæû do.
- Maïy âiãöu hoaì phán taïn : Maïy âiãöu hoaì VRV, maïy âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc (water
chiller).
- Maïy âiãöu hoaì trung tám : Maïy âiãöu hoaì daûng tuí cáúp gioï bàòng hãû thäúng kãnh gioï.
c. Choün maïy
Sau khi âaî choün haîng saín xuáút, kiãøu loaûi maïy , bæåïc cuäúi cuìng laì choün model maïy . Viãûc
choün maïy cuû thãø âæåüc càn cæï vaìo kãút quaí thaình láûp vaì tênh toaïn så âäö âiãöu hoaì khäng khê,
trong âoï 2 thäng säú quan troüng nháút laìm càn cæï læûa choün laì :
- Nàng suáút gioï L thäøi vaìo phoìng , kg/s
- Nàng suáút laûnh Qo cuía thiãút bë xæí lyï khäng khê , kW
- Cäng suáút sæåíi QSI vaì QSII cuía bäü sáúy cáúp I vaì II (nãúu cáön), kW
5.2 CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOAÌ HIÃÛN ÂAÛI
5.2.1 Hãû thäúng kiãøu cuûc bäü.
Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê kiãøu cuûc bäü laì hãû thäúng chè âiãöu hoìa khäng khê trong mäüt
phaûm vi heûp, thæåìng chè laì mäüt phoìng riãng âäüc láûp hoàûc mäüt vaìi phoìng nhoí.
Trãn thæûc tãú loaûi maïy âiãöu hoìa kiãøu naìy gäöm 4 loaûi phäø biãún sau :
- Maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø (Window type)
- Maïy âiãöu hoìa kiãøu råìi (split type)
- Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp (multi-split type).
74

- Maïy âiãöu hoaì âàût nãön thäøi tæû do (Free blow floor standing split type)
5.2.1.1 Maïy âiãöu hoìa khäng khê daûng cuía säø (Window Type)
Maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø thæåìng âæåüc làõp âàût trãn caïc tæåìng träng giäúng nhæ caïc cæía säø
nãn âæåüc goüi laì maïy âiãöu hoìa khäng khê daûng cæía säø.
Maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø laì maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút nhoí nàòm trong khoaíng 7.000 ÷
24.000 Btu/h våïi caïc model chuí yãúu sau 7.000, 9.000, 12.000, 18.000 vaì 24.000 Btu/h. Tuyì
theo haîng maïy maì säú model coï thãø nhiãöu hay êt.
* Cáúu taûo :
Vãö cáúu taûo maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø laì mäüt täø maïy laûnh âæåüc làõp âàût hoaìn chènh thaình
mäüt khäúi chæî nháût taûi nhaì maïy saín xuáút, trãn âoï coï âáöy âuí daìn noïng, daìn laûnh, maïy neïn laûnh,
hãû thäúng âæåìng äúng ga, hãû thäúng âiãûn vaì ga âaî âæåüc naûp sàôn. Ngæåìi làõp âàût chè viãûc âáúu näúi
âiãûn laì maïy coï thãø hoaût âäüng vaì sinh laûnh.
Trãn hçnh 5-1 laì cáúu taûo bãn trong cuía mäüt maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø . Bçnh thæåìng, daìn
laûnh âàût phêa bãn trong phoìng, daìn noïng nàòm phêa ngoaìi . Quaût daìn noïng vaì daìn laûnh âäöng
truûc vaì chung mä tå. Quaût daìn laûnh thæåìng laì quaût daûng ly tám kiãøu läöng soïc cho pheïp taûo
læu læåüng vaì aïp læûc gioï låïn âãø coï thãø thäøi gioï âi xa. Riãng quaût daìn noïng laì kiãøu hæåïng truûc
ÅÍ giæîa maïy coï vaïch ngàn nhàòm ngàn caïch khoang daìn laûnh vaì khoang daìn noïng.
Gioï trong phoìng âæåüc huït vaìo cæía huït nàòm åí giæîa phêa træåïc maïy vaì âæåüc âæa vaìo daìn
laûnh laìm maït vaì thäøi ra cæía thäøi gioï âàût phêa trãn hoàûc bãn caûnh. Cæía thäøi gioï coï caïc caïnh
hæåïng gioï coï thãø chuyãøn âäüng qua laûi nhàòm âiãöu chènh hæåïng gioï tåïi caïc vë trê báút kyì trong
phoìng .
Khäng khê giaíi nhiãût daìn noïng âæåüc láúy åí 2 bãn häng cuía maïy. Khi quaût hoaût âäüng gioï
tuáön hoaìn vaìo bãn trong vaì âæåüc thäøi qua daìn noïng vaì sau âoï ra ngoaìi. Khi làõp âàût maïy âiãöu
hoaì cæía säø cáön læu yï âaím baío caïc cæía láúy gioï nhä ra khoíi tæåìng mäüt khoaíng nháút âënh khäng
âæåüc che láúp caïc cæía láúy gioï.

Hçnh 5.1 : Cáúu taûo maïy âiãöu hoìa cæía säø
1- Daìn noïng
2- Maïy neïn
3- Mätå quaût

4- Quaût daìn laûnh
5- Daìn laûnh
6- Læåïi loüc
75

7- Cæía huït gioï laûnh
8- Cæía thäøi gioï
9- Tæåìng nhaì

Maïy neïn laûnh cuía maïy âiãöu hoaì cæía säø laì maïy laûnh kiãøu kên . Bäü âiãöu khiãøn cho pheïp âiãöu khiãøn vaì choün caïc chãú âäü sau: . sæí duûng maïy âiãöu hoaì cæía säø ráút kinh tãú .Giaï thaình tênh trung bçnh cho mäüt âån vë cäng suáút laûnh tháúp . Âäúi våïi maïy âiãöu hoaì daûng cæía säú thiãút bë tiãút læu laì chuìm caïc äúng mao bàòng âäöng. .000 Btu/h . chi phê âáöu tæ vaì váûn haình âãöu tháúp. . Tuyãût âäúi khäng nãn xaí gioï noïng ra haình lang vç nãúu xaí gioï noïng ra haình laình seî taûo ra âäü chãnh nhiãût âäü ráút låïn giæîa khäng khê trong phoìng vaì ngoaìi haình lang ráút nguy hiãøm cho ngæåìi sæí duûng.Âäúi våïi cäng såí coï nhiãöu phoìng riãng biãût. Vãö chuíng loaûi. chæïc nàng cuía maïy laì sæåíi áúm.Âàût nhiãût âäü phoìng.Âäúi våïi caïc toaì nhaì låïn.Phêa træåïc màût maïy coï bäú trê bäü âiãöu khiãøn .Kiãøu loaûi khäng nhiãöu nãn ngæåìi sæí duûng khoï khàn læûa choün. Giæîa khoang daìn noïng vaì khoang daìn laûnh coï cæía âiãöu chènh cáúp gioï tæåi.. * Âàûc âiãøm maïy âiãöu hoaì cæía säø : Æu âiãøm: . cho pheïp âiãöu chènh læåüng khê tæåi cung cáúp vaìo phoìng.vv. Muìa heì daìn laûnh trong phoìng. chæïc nàng maïy luïc naìy laì laìm laûnh. Hãû thäúng âiãûn vaì äúng gas âæåüc làõp âàût hoaìn chènh taûi nhaì maïy.Cäng suáút beï. daìn laûnh bãn ngoaìi phoìng. 76 .Báût tàõt maïy âiãöu hoaì ON-OFF . * Mäüt säú váún âãö cáön læu yï khi sæí duûng : .Ngoaìi ra trong mäüt säú maïy coìn coï thãm caïc chæïc nàng heûn giåì. täúi âa laì 24. khi làõp âàût maïy âiãöu hoìa daûng cæía säø thç seî phaï våî kiãún truïc vaì laìm giaím veí myî quan cuía cäng trçnhì.Khäng âãø caïc váût che chàõn laìm aính hæåíng tåïi tuáön hoaìn gioï åí daìn laûnh vaì daìn noïng. . maïy âiãöu hoaì cæía säø coï 2 daûng: chè laìm laûnh (maïy 1 chiãöu) vaì væìa laìm laûnh væìa sæåíi áúm (maïy 2 chiãöu).Dãù daìng làõp âàût vaì sæí duûng. Âäúi våïi caïc phoìng nàòm sáu trong cäng trçnh thç khäng thãø sæí duûng maïy âiãöu hoaì daûng naìy. nãúu sæí duûng cáön coï äúng thoaït gioï noïng ra ngoaìi ráút phæïc taûp.Daìn noïng xaí khê noïng ra bãn ngoaìi nãn chè coï thãø làõp âàût trãn tæåìng ngoaìi.Choün chãú âäü laìm laûnh vaì khäng laìm laûnh . chãú âäü nguí . Nhæåüc âiãøm : . væìa vaì cháûm . ÅÍ maïy 2 chiãöu noïng laûnh coï cuûm van âaío chiãöu cho pheïp hoaïn âäøi vë trê daìn noïng vaì daìn laûnh vaìo caïc muìa khaïc nhau trong nàm. luïc naìy maïy chaûy åí chãú âäü båm nhiãût. Muìa âäng ngæåüc laûi daìn noïng åí trong phoìng.Choün täúc âäü cuía quaût : Nhanh. . Háöu hãút caïc maïy coï bãö màût bãn trong khaï giäúng nhau nãn vãö màût myî quan ngæåìi sæí duûng khäng coï mäüt sæû læûa choün räüng raîi. daìn noïng bãn ngoaìi. Khoang âaïy cuía voí maïy duìng chæïa næåïc ngæng råi tæì daìn laûnh vaì hæåïng däúc ra cæía thoaït næåïc ngæng. chãú âäü laìm khä..

0 / 12.Âënh kyì vãû sinh phin loüc huït. ngæåìi ta phaït minh ra maïy âiãöu hoaì 77 .8 12. haîng LG Thäng säú Cäng suáút laûnh Cäng suáút sæåíi Hãû säú laûnh E. kiãøu 1 chiãöu laûnh.5 220 ÷ 240 / 50 1.Khi væìa dæìng maïy khäng nãn cho chaûy laûi ngay .1 : Thäng säú kyî thuáût maïy âiãöu hoaì cæía säø .000 2.6 220 ÷ 240 / 50 2. .274 8.8 52 / 57 1.300 / 2.6 220 ÷ 240 / 50 2.1.898 3.410 5.4 49 / 55 1.000 2.6 54 / 60 2.516 9.E.7 7.8 / 10.000 4.3 / 23 600 x 428 x 770 67 5.369 11.2.150 5.2 Maïy âiãöu hoìa khäng khê kiãøu råìi Âãø khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì cæía säø laì khäng thãø làõp âàût cho caïc phoìng nàòm sáu trong cäng trçnh vaì sæû haûn chãú vãö kiãøu máøu.128 17.260 5. Dæåïi âáy laì baíng thäng säú kyî thuáût maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø cuía haîng LG (Haìn Quäúc) saín xuáút.500 4.0 220 ÷ 240 / 50 1.R Âiãûn aïp/Táön säú Cäng suáút tiãu thuû âiãûn Doìng âiãûn tiãu thuû Âäü äön (Daìn noïng/daìn laûnh) Khaí nàng huït áøm Læu læåüng gioï (Daìn noïng/daìn laûnh) Kêch thæåïc (Räüng/Cao/Sáu) Khäúi læåüng Âån vë Btu/h KCal/h W Btu/W V/Hz W A dB (A) Lêt/h m3/phuït mm kg LWB0960PCL 9.4 7.898 3. räöi måïi chaûy laûi.4 / 4.9 / 9. haîng LG Thäng säú Cäng suáút laûnh Hãû säú laûnh E.024 3.0 220 ÷ 240 / 50 1. maì chåì khoaíng 3 phuït cho aïp læûc ga trong hãû thäúng tråí laûi cán bàòng..536 5.0 600x380x555 41 Model LWC1260PHL 11.3 5.500 2.1 12 / 23 600 x 628 x 675 59 Baíng 5.000 2.7 8..268 2.000 4. .5 220 ÷ 240 / 50 1.7 / 4.637 9.160 9.000 3.6 51 / 57 1.369 8.500 2.268 2.350 / 1.410 5.2 : Thäng säú kyî thuáût maïy âiãöu hoaì cæía säø 2 chiãöu.R Âiãûn aïp/Táön säú Cäng suáút tiãu thuû âiãûn (Laûnh/Sæåíi) Doìng âiãûn tiãu thuû Âäü äön (Daìn noïng/daìn laûnh) Khaí nàng huït áøm Læu læåüng gioï (Daìn noïng/daìn laûnh) Kêch thæåïc (Räüng/Cao/Sáu) Khäúi læåüng Âån vë Btu/h KCal/h W Btu/h KCal/h W Btu/W V/Hz W A dB (A) Lêt/h m3/phuït mm kg LWC0960PHL 9.128 7.E.0 510x353x487 32 Model LWB1260PCL 12.4 55 / 62 1.500 4. Baíng 5.268 2.637 9.0 49 / 55 1.637 9.000 / 920 4.Khäng nãn âàût nhiãût âäü phoìng quaï tháúp væìa khäng kinh tãú laûi khäng âaím yãu cáöu vãû sinh..5 / 15 600 x 380 x 555 43 LWB1860QCL 18.100 8.0 / 15 600 x 380 x 555 43 LWC1860QHL 17.

12. bao gäöm chuí yãúu caïc model sau : 9. * Så âäö nguyãn lyï Trãn hçnh 5. phêa træåïc.Loaûi âàût saìn (Floor Standing) : Loaûi âàût nãön coï cæía thäøi gioï âàût phêa trãn.Theo âàûc âiãøm cuía daìn laûnh coï thãø chia ra : Maïy âiãöu hoaì gàõn tæåìng. aïp tráön. laì daìn trao âäøi nhiãût kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm. Màût træåïc cuía maïy cassette gäöm coï cæía huït nàòm åí giæîa.000. åí âoï daìn noïng vaì daìn laûnh âæåüc taïch thaình 2 khäúi. Gioï âæåüc thäøi ra âi saït tráön. Loaûi cassette ráút 78 .000 Btu/h ÷ 60. Daìn laûnh coï trang bë quaût kiãøu ly tám (läöng soïc). .000. chè coï màût træåïc cuía daìn laûnh laì näøi trãn bãö màût tráön. khäng khê âæåüc thäøi ra åí cæía nhoí phêa dæåïi vaì huït vãö åí phêa cæía huït nàòm åí phêa trãn. 18.Theo chãú âäü laìm viãûc ngæåìi ta phán ra thaình hai loaûi maïy 1 chiãöu vaì maïy 2 chiãöu . caïc cæía thäøi nàòm åí caïc bãn.000 vaì 60. . Näúi liãn kãút giæîa 02 cuûm laì caïc äúng âäöng dáùn gas vaì dáy âiãûn âiãöu khiãøn. Tuyì theo maïy maì coï thãø coï 2. 48. 24. 3 hoàûc 4 cæía thäøi vãö caïc hæåïng khaïc nhau.000. coï cáúu taûo ráút âeûp. âiãöu khiãøn laìm viãûc cuía maïy tæì daìn laûnh thäng qua bäü âiãöu khiãøn coï dáy hoàûc âiãöu khiãøn tæì xa Hçnh 5. Theo så âäö naìy hãû thäúng coï caïc thiãút bë chênh sau: a) Daìn laûnh (indoor Unit) âæåüc âàût bãn trong phoìng.000.000 Btu/h. Toaìn bäü daìn laûnh nàòm sáu trong tráön.000 Btu/h. caïc daìn laûnh làõp âàût trãn tæåìng. * Phán loaûi . Daìn laûnh coï nhiãöu daûng khaïc nhau cho pheïp ngæåìi sæí duûng coï thãø læûa choün kiãøu phuì håüp våïi kãút cáúu toìa nhaì vaì khäng gian làõp âàût . cæía huït âàût bãn häng.2 laì så âäö nguyãn lyï cuía maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi.000. dáúu tráön. cuû thãø nhæ sau: . Maïy âiãöu hoìa råìi gäöm 2 cuûm daìn noïng vaì daìn laûnh âæåüc bäú trê taïch råìi nhau . Vç váûy maïy âiãöu hoaì daûng naìy coìn coï tãn laì maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi hay maïy âiãöu hoaì 2 maînh. gioï häöi vãö phêa dæåïi daìn laûnh .Loaûi cassette : Khi làõp âàût loaûi maïy cassette ngæåìi ta khoeït tráön vaì làõp âàût aïp lãn bãö màût tráön. âàût nãön.2 : Så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoìa råìi Maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi coï cäng suáút nhoí tæì 9. cassette. Maïy neïn thæåìng âàût åí bãn trong cuûm daìn noïng.kiãøu råìi. Daìn laûnh aïp tráön thêch håüp cho caïc cäng trçnh coï tráön tháúp vaì räüng. . Maïy âiãöu hoaì daûng treo tæåìng thêch håüp cho phoìng cán âäúi. Tuyì theo tæìng haîng chãú taûo maïy maì säú model mäùi chuíng loaûi coï khaïc nhau. Loaûi naìy thêch håüp cho khäng gian heûp. maïy âiãöu hoaì kiãøu vãû tinh. 36.Loaûi treo tæåìng (Wall mounted) : âáy laì daûng phäø biãún nháút . nhæng tráön cao.Loaûi aïp tráön (Ceiling suspended) : Loaûi aïp tráön âæåüc làõp âàût aïp saït laphäng .

DAÌN LAÛNH CASSETTE 3. daìn chênh âæåüc näúi våïi caïc vãû tinh. . Caïc vãû tinh âæåüc näúi våïi daìn chênh qua äúng näúi mãöm. mäüt säú haîng coìn chãú taûo loaûi daìn laûnh kiãøu vãû tinh. DAÌN LAÛNH ÂÀÛT SAÌN 4. Âãø dáùn gioï xuäúng phoìng vaì häöi gioï tråí laûi bàõt buäüc phaíi coï äúng cáúp. 2. Dæåïi âáy laì caïch bäú trê vaì làõp âàût caïc kiãøu daìn laûnh phäø biãún. DAÌN LAÛNH TREO TÆÅÌNG 1. caïc äúng thoaït næåïc ngæng näúi vaìo daìn laûnh phaíi coï âäü däúc nháút âënh âãø næåïc ngæng chaíy kiãût vaì khäng âoüng laûi trãn âæåìng äúng gáy âoüng sæång. häüi træåìng . cäng såí. caïc khu væûc coï tráön giaí. Kiãøu dáúu tráön thêch håüp cho caïc vàn phoìng. âoï laì caïc häüp coï caïc cæía thäøi gioï.thêch håüp cho khu væûc coï tráön cao. 79 . Daìn laûnh kiãøu vãû tinh gäöm mäüt daìn chênh coï bäú trê miãûng huït. DAÌN LAÛNH DÁÚU TRÁÖN Hçnh 5-3 : Caïc loaûi daìn laûnh Daìn laûnh coï âæåìng thoaït næåïc ngæng.Loaûi dáúu tráön (concealed type) : Daìn laûnh kiãøu dáúu tráön âæåüc làõp âàût hoaìn toaìn bãn trong la phäng. häöi gioï vaì caïc miãûng thäøi. Mäùi daìn coï tæì 2 âãún 4 vãû tinh âàût åí caïc vë trê tuyì yï. DAÌN LAÛNH AÏP TRÁÖN 5. khäng gian räüng nhæ caïc phoìng hoüp. miãûng huït.Loaûi vãû tinh (Ceiling mounted built-in): Ngoaìi caïc daûng daìn laûnh phäø biãún nhæ trãn. âaûi saính.. .

haûn chãú âäü daìi âæåìng äúng caìng ngàõn caìng täút. traïnh âi âæåìng äúng khuïc khuyíu. huït chán khäng hoàûc âuäøi khê khäng ngæng khoíi âæåìng äúng. Tuy nhiãn cáön traïnh nåi coï nàõng gàõt vaì bæïc xaû træûc tiãúp màût tråìi . nhæng cáön læu yï khi sæí duûng quaï nhiãöu báøy dáöu tråí læûc âæåìng äúng låïn seî laìm giaím nàng suáút laûnh cuía maïy. Ngæåìi thiãút kãú vaì làõp âàût cáön læu yï chãnh lãûch âäü cao cho pheïp giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh vaì âäü daìi cho pheïp cuía âæåìng äúng âaî nãu trong caïc taìi liãûu kyî thuáût . Cuîng laì daìn trao âäøi nhiãût kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm. Daìn noïng coï cáúu taûo cho pheïp làõp âàût ngoaìi tråìi maì khäng cáön che chàõn mæa . Caïc äúng dáùn khi làõp âàût nãn keûp vaìo nhau âãø tàng hiãûu quaí laìm viãûc cuía maïy. vç nhæ váûy seî laìm giaím hiãûu quaí laìm viãûc cuía maïy. Tuyì theo cäng suáút maïy maì âiãûn nguäön laì 1 pha hay 3pha. sáúy khä caïc váût khaïc. d) ÄÚng dáùn ga : Liãn kãút daìn noïng vaì laûnh laì mäüt càûp äúng dëch loíng vaì gas . nhiãöu mäúi näúi. maït vaì traïnh thäøi gioï noïng vaìo ngæåìi. * Âàûc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì råìi . vaìo caïc daìn noïng khaïc.Sau khi væìa tàõt maïy khäng nãn chaûy laûi ngay maì phaíi âåüi êt nháút 3 phuït cho âáöu âáøy vaì huït maïy cán bàòng räöi chaûy laûi. . .Khi sæí duûng nãn âàût nhiãût âäü trong nhaì væìa phaíi traïnh âàût quaï tháúp væìa khäng täút vãö màût vãû sinh væìa täún âiãûn nàng. ÄÚng dëch nhoí hån äúng gas. Ngoaìi cuìng boüc äúng muït caïch nhiãût. Khi âäü cao låïn coï thãø sæí duûng mäüt vaìi báøy dáöu. giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh coìn coï caïc dáy âiãûn âiãöu khiãøn . Vç thãú khi vë trê daìn laûnh tháúp hån daìn noïng cáön phaíi coï caïc báøy dáöu åí âáöu ra daìn laûnh. 80 . ÄÚng næåïc ngæng thæåìng sæí duûng laì äúng PVC vaì coï boüc muït caïch nhiãût nhàòm traïnh âoüng suång bãn ngoaìi voí äúng.Vë trê daìn noïng vaì laûnh : Khi làõp daìn noïng vaì laûnh phaíi chuï yï váún âãö häöi dáöu. Kêch cåî dáy nàòm trong khoaíng tæì 0.So våïi maïy âiãöu hoìa cæía säø. haûn chãú viãûc trao âäøi nhiãût vaì laìm maïy thiãúu dáöu. e) Dáy âiãûn âiãöu khiãøn : Ngoaìi 2 äúng dáùn gas . coï quaût kiãøu hæåïng truûc.75 ÷ 2.Khi làõp âàût âæåìng äúng cáön vãû sinh saûch seî.Khäng nãn sæí duûng daìn noïng maïy âiãöu hoìa âãø hong khä. Kêch cåî äúng dáùn âæåüc ghi roî trong caïc taìi liãûu kyî thuáût cuía maïy hoàûc coï thãø càn cæï vaìo caïc âáöu näúi cuía maïy. Tuyì theo haîng maïy maì säú læåüng dáy coï khaïc nhau tæì 3÷6 såüi.5mm2.Maïy âiãöu hoaì daûng cassette coï bäú trê båm thoaït næåïc ngæng ráút tiãûn låüi. Khi hãû thäúng laìm viãûc dáöu theo ga chaíy âãún daìn laûnh. Thæåìng cäng suáút tæì 36.000 Btu/h tråí lãn sæí duûng âiãûn 3 pha. maïy âiãöu hoìa råìi cho pheïp làõp âàût åí nhiãöu khäng gian khaïc nhau.Vë trê làõp âàût daìn noïng phaíi thoaïng. . * Mäüt säú læu yï khi làõp âàût vaì sæí duûng . 3 pha vaì haîng maïy. b) Daìn noïng. .Æu âiãøm: . f) Dáy âiãûn âäüng læûc : Dáy âiãûn âäüng læûc (dáy âiãûn nguäön) thæåìng âæåüc näúi våïi daìn noïng. âãø thæûc hiãûn viãûc häöi dáöu. . Säú dáy âiãûn âäüng læûc tuyì thuäüc vaìo maïy 1 pha. ÅÍ mäüt säú maïy coï rå le thåìi gian hay maûch trãù cho pheïp maïy chè coï thãø khåíi âäüng sau mäüt khoaíng thåìi gian naìo âoï kãø tæì khi báût maïy chaûy (thæåìng laì 3 phuït ).

5 13 mm mm mm 590 830 330 590 830 330 590 830 330 590 830 330 m 2 81 .000 800 MCW509GA MCW512GA MCW518GA MCW524GA TTK509MA TTK512MA TTK518MA TTK524MA V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 A A 0. .000 300 12. treo tæåìng.7 298 900 190 8.6 Räto 5 • Nàm • • • • • • • • • • • • • • • • 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto • • • • • • • • Tæåìng 9-15 Tæåìng 16-22 Tæåìng 24-33 Tæåìng 32-44 mm mm mm kg 298 900 190 8.7 Räto 5 • 0. .Giaï thaình reí.000 400 18.Ráút tiãûn låüi cho caïc khäng gian nhoí heûp vaì caïc häü gia âçnh.Chãú âäü nguí Vë trê làõp âàût Kêch thæåïc phoìng làõp âàût Thäng säú daìn laûnh .000 600 24. . âàûc biãût nhæîng ngaìy tråìi noïng .Giaíi nhiãût bàòng gioï nãn hiãûu quaí khäng cao. haîng Trane Âàûc tênh Âån vë Model Cäng suáút laûnh Læu læåüng gioï Maî hiãûu daìn laûnh Maî hiãûu daìn noïng Âiãûn nguäön Doìng âiãûn + Daìn laûnh + Daìn noïng Daûng maïy neïn Thåìi haûn baío haình maïy neïn Rå le thåìi gian trãù 3 phuït Bäü âiãöu khiãøn tæì xa khäng dáy .Dãù daìng sæí duûng.27 11. täúi âa laì 60.5 13 295 1.Chiãöu sáu Btu/h CFM 9. haîng Trane våïi daìn laûnh kiãøu treo tæåìng vaì dáúu tráön laì 2 daûng sæí duûng phäø biãún nháút.Âäü daìi âæåìng äúng vaì chãnh lãûch âäü cao giæîa caïc daìn bë haûn chãú.22 4.Chãú âäü laìm khä . do caïc daìn noïng bäú trê bãn ngoaìi gáy ra. Caïc baíng (5-3) vaì (5-4) dæåïi âáy trçnh baìy âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy âiãöu hoaì 2 maînh. sæí duûng maïy âiãöu hoaì råìi ráút dãù phaï våî kiãún truïc cäng trçnh.Chiãöu cao .Chiãöu räüng . sæía chæîa.120 200. .Cäng suáút haûn chãú .Chiãöu cao . .Do chè coï 2 cuûm nãn viãûc làõp âàût tæång âäúi dãù daìng. baío dæåîng. . . Trong mäüt säú træåìng håüp ráút khoï bäú trê daìn noïng.27 7..22 5.3 Räto 5 • 0.Rå le thåìi gian 24 giåì .Chiãöu räüng .Coï nhiãöu kiãøu loaûi daìn laûnh cho pheïp ngæåìi sæí duûng coï thãø choün loaûi thêch håüp nháút cho cäng trçnh cuîng nhæ yï thêch caï nhán.2 Räto 5 • 0.Chiãöu sáu .Chãú âäü queït gioï .Âäúi våïi cäng trçnh låïn.Nhæåüc âiãøm: .Âiãöu khiãøn täúc âäü quaût .000 Btu/h.7 295 1. Baíng 5-3 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì 2 maînh.Khäúi læåüng Thäng säú daìn noïng . laìm giaím myî quan cuía noï.120 200.

8 82 37.5 ..5 52 55.Khäúi læåüng kg 36.

Khäúi læåüng kg 38 52 56 73 79 79 80 102 111 83 .250 .7 19.2 1.Chiãöu räüng mm 830 830 830 1.75 3. haîng Trane Âàûc tênh Âån vë Model Cäng suáút laûnh Btu/h 12.000 60.000 24.6 2.250 1.Chiãöu cao mm 254 254 254 254 254 254 408 408 408 .Baíng 5-4 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì 2 maînh.Chiãöu cao mm 590 590 590 795 795 795 795 1.254 1.5 0.2 7.2 2.5 Thäng säú daìn noïng .100 1.9 11.250 1.1 8.9 1.Chiãöu sáu mm 330 330 330 360 360 360 360 350 350 .018 1.107 1. dáúu tráön.107 1.Chiãöu räüng mm 950 950 950 1.1 1.000 Læu læåüng gioï CFM 300 450 600 750 900 900 1400 1600 2000 MCD512DB MCD518DB MCD524DB MCD530DB MCD536DB MCD536DB MCD048DB MCD048DB MCD060DB Maî hiãûu daìn laûnh TTK512LB TTK518LB TTK524LB TTK530KB TTK536KB TTK536KD TTK042KD TTK048KD TTK060KD Maî hiãûu daìn noïng Âiãûn nguäön V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 Doìng âiãûn + Daìn laûnh A 0.5 54.000 36.000 42.018 988 988 .000 36.45 + Daìn noïng A 6.97 Mäi cháút laûnh R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 Daûng maïy neïn Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Kiãøu kên Vë trê làõp âàût Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Dáúu tráön Thäng säú daìn laûnh .Khäúi læåüng kg 20 22 24 26 29 29 48.8 11.018 1.Chiãöu sáu mm 480 480 520 520 520 520 759 759 759 .018 1.254 .5 16.4 0.4 7.75 9.5 48.000 30.000 18.000 48.

4 daìn laûnh. Tuy nhiãn do daìn noïng chung nãn tiãút kiãûm diãûn têch làõp âàût. Maïy âiãöu hoìa daûng gheïp coï nhæîng âàûc âiãøm vaì cáúu taûo tæång tæû maïy âiãöu hoìa kiãøu råìi. Ngoaìi ra maïy âiãöu hoaì gheïp coìn coï caïc æu âiãøm khaïc: .Træåìng håüp coï 2 daìn laûnh : 2 maïy neïn hoaût âäüng âäüc láûp cho 2 daìn laûnh.5 dæåïi âáy giåïi thiãûu âàûc tênh kyî thuáût cuía mäüt säú maïy âiãöu hoaì daûng gheïp cuía haîng Trane. Thæåìng caïc hãû thäúng hoaût âäüng âäüc láûp. Mäùi daìn laûnh hoaût âäüng khäng phuû thuäüc vaìo caïc daìn laûnh khaïc. DAÌN LAÛNH Dáy âäüng læûc DAÌN NOÏNG APTOMAT ÄÚng loíng âi ÄÚng næåïc ngæng PVC ÄÚng ga vãö Dáy âiãöu khiãøn BÄÜ ÂIÃÖU KHIÃØN DAÌN LAÛNH ÄÚng næåïc ngæng PVC BÄÜ ÂIÃÖU KHIÃØN Hçnh 5-4 : Maïy âiãöu hoaì daûng gheïp Trãn hçnh 5.SPLIT) Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp vãö thæûc cháút laì maïy âiãöu hoaì gäöm 1 daìn noïng vaì 2 .2. Caïc maïy âiãöu hoaì gheïp coï thãø coï caïc daìn laûnh chuíng loaûi khaïc nhau.Træåìng håüp coï 3 daìn laûnh : 1 maïy neïn cho 1 daìn laûnh. Så âäö naìy khäng khaïc så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoaì råìi. giaím chi phê làõp âàût. 84 . 1 maïy neïn cho 2 daìn laûnh. Baíng 5.5. Nhæ váûy vãö cå baín maïy âiãöu hoaì gheïp coï caïc âàûc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì 2 maînh. .4 laì så âäö nguyãn lyï làõp âàût cuía mäüt maïy âiãöu hoaì gheïp . Mäùi cuûm daìn laûnh âæåüc goüi laì mäüt hãû thäúng.3. Bäú trê bãn trong daìn noïng gäöm 2 maïy neïn vaì sàõp xãúp nhæ sau: .1. Maïy âiãöu hoìa kiãøu gheïp (Multi .Chung âiãûn nguäön.Tiãút kiãûn khäng gian làõp âàût daìn noïng .

000 18.8 63.000 12.000 9.1/0.43 4.83/5.1 0.000 18.8 8.000 18.1/0.8 + Räüng mm 850 850/1000 1000 1085 950 850/1000 850/1000 1100 1085 950 1000 1085 950 + Sáu mm 167 167/195 195 243 480 167/195 167/195 210 243 480 195 243 480 + Cao mm 290 290/335 335 627 254 290/335 290/335 355 627 254 335 627 254 Kêch thæåïc daìn noïng + Räüng mm 952 952 952 952 952 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 + Sáu mm 330 330 330 330 330 360 360 360 360 360 360 360 360 + Cao mm 590 590 590 590 590 795 795 795 795 795 795 795 795 Hãû thäúng 1 kg 9 9 14 33 20 9 9 16 36 22 14 33 20 Hãû thäúng 2 kg 9 14 14 33 20 9 14 16 36 22 14 33 20 14 14 14 33 20 60.8 4.4 / 0.000 12.8/5.000 12.5/5.5 Hãû thäúng 3 Âiãûn nguäön Doìng âiãûn IU Hãû thäúng 1/2/3 0.000 12.000 12.000 12.1/0.000 9.8/5.4/0.000 12.1/0.8 114.000 Btu/h 9.000 V/ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 0.000 12.2 / 0.8/5.5/4.000 18.4 Doìng âiãûn OU Hãû thäúng 1/2/3 4.000 18.000 12.8/5.4/0.1 0.3/0.4 / 0.Baíng 5.8 114.1/0.2 63.3/0.8/5.2 63.8 Khäúi læåüng daìn laûnh Hãû thäúng 3 Khäúi læåüng daìn noïng kg kg 85 .43/4.5/5.000 12.73 5.1 0.3 0. haîng Trane Âàûc tênh Hãû thäúng Âån vë Daìn noïng Daìn laûnh MODEL MTK518DB MTK521DB MTK524DB MTK524EB MTK536EB MTK536FB MTK536GB Hãû thäúng 1 MCW509 MCW509 MCW512 MCX512 MCD512 MCW509 MCW509 MCW518 MCX518 MCD518 MCW512 MCX512 MCD512 Hãû thäúng 2 MCW509 MCW512 MCW512 MCX512 MCD512 MCW509 MCW512 MCW518 MCX518 MCD518 MCW512 MCX512 MCD512 MCW512 MCW512 MCW512 MCX512 MCD512 Hãû thäúng 3 Hãû thäúng 1 Cäng suáút laûnh MTK530DB MTK533DB MTK536DB Hãû thäúng 2 9.3/0.000 12.1/0.000 12.05 Kêch thæåïc daìn laûnh Hãû thäúng 1/2/3 0.2 0.2 112 113.4 123 123 123 114.73/5.4 61.9/5.4 5.000 12.000 12.1 0.43/5.000 12.4 0.3 0.000 12.000 9.9 5.05 8.000 12.1/0.1 0.000 18.000 12.9/5.000 9.73/5.000 12.1/0.05/8.73 4.8 5.1/0.83 5.05/8.73 5.5 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì gheïp.1 0.5 / 0.

000 3.500 1.5.3 10.700 79.7 7. täúc âäü chuyãøn âäüng cuía quaût . dáy âiãûn näúi giæîa chuïng. Trãn miãûng thäøi coï caïc caïnh hæåïng doìng.2.4 Kêch thæåïc.8 2 x 1.9 6.7 15.500 Læu læåüng gioï CFM Âiãûn nguäön V/Ph/Hz 1. Quaût daìn noïng laì quaût hæåïng truûc coï thãø thäøi ngang hoàûc thäøi âæïng. Daìn laûnh : Coï daûng khäúi häüp (daûng tuí) . Bäü âiãöu khiãøn daìn laûnh âàût phêa màût træåïc cuía daìn laûnh.6 1. haîng Trane Model Daìn laûnh Daìn noïng Cäng suáút Btu/h MCV036AA MCV036AA MCV048AA MCV048AA MCV048AA MCV060AA MCV060AA MCV090AA MCV090AA TTK536KB TTK536KD TTK536KB TTK536KD TTK048KD TTK048KD TTK060KD TTA075DD TTA100DD 39.4. thäøi ngang .1 11.6 1. thäøi tæû do cuía haîng Trane Baíng 5. caïc caïnh naìy coï thãø cho chuyãøn âäüng qua laûi hoàûc âæïng yãn tuyì thêch.000 43.000 3.6 : Âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi.000 ÷ 100. Màût khaïc âäü äön cuía maïy nhoí nãn màûc duì coï cäng suáút trung bçnh nhæng váùn coï thãø làõp âàût ngay trong phoìng maì khäng såü bë aính hæåíng Daìn noïng : Laì daìn trao âäøi nhiãût äúng âäöng caïnh nhäm.200 54. Cäng suáút cuía maïy tæì 36.000 220/1/50 380/3/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 Doìng âiãûn Daìn laûnh 1.6 1. thäøi tæû do.000 39. mm (Räüng x Sáu x Cao) Daìn laûnh Daìn noïng 782x457x1850 782x457x1850 782x457x1850 782x457x1850 782x457x1850 982x457x1850 982x457x1850 1182x457x1850 1182x457x1850 CÆÍA THÄØI BAÍNG ÂIÃÖU KHIÃØN CÆÍA HUÏT Hçnh 5-5 : Daìn laûnh maïy âiãöu hoaì råìi thäøi tæû do 86 1018x360x795 1018x360x795 1018x360x795 1018x360x795 988x350x1254 988x350x1254 988x350x1254 1046x862x983 1300x964x1086 Khäúi læåüng.6 19. Maïy âiãöu hoaì kiãøu 2 maînh thäøi tæû do Maïy âiãöu hoaì råìi thäøi tæû do laì maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút trung bçnh.100 49. træåïc cæía huït coï phin loüc buûi. chi phê làõp âàût nhoí .vv Dæåïi âáy laì baíng âàûc tênh kyî thuáût maïy âiãöu hoaì råìi.000 2. Cæía thäøi âàût phêa trãn cao.800 97.100 43.6 2 x 1.1.9 6.500 2.500 1. åí âoï coï âáöy âuí caïc chæïc nàng âiãöu khiãøn cho pheïp âàût nhiãût âäü phoìng.6 Daìn noïng 17. daìn laûnh vaì hãû thäúng äúng âäöng. Æu âiãøm cuía maïy laì gioï laûnh âæåüc tuáön hoaìn vaì thäøi træûc tiãúp vaìo khäng gian âiãöu hoaì nãn täøn tháút nhiãût beï.6 1.. âënh kyì ngæåìi sæí duûng cáön vãûû sinh phin loüc cáøn tháûn. kg Daìn laûnh 110 110 115 115 115 141 141 170 170 Daìn noïng 90 90 90 90 109 109 109 160 189 .500 1.7 9. Cæía huït âàût phêa dæåïi cuìng mäüt màût våïi cæía thäøi .100 60.8 1.500 1.000 Btu/h Vãö nguyãn lyï làõp âàût cuîng giäúng nhæ maïy âiãöu hoaì råìi gäöm daìn noïng.6 1. Âáy laì daûng maïy ráút hay âæåüc làõp âàût åí caïc nhaì haìng vaì saính cuía caïc cå quan.

* Så âäö nguyãn lyï vaì cáúu taûo . Maïy âiãöu hoaì VRV ra âåìi nhàòm khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì daûng råìi laì âäü daìi âæåìng äúng dáùn ga. Caïc hãû thäúng âiãöu hoaì nãu trãn coï ráút nhiãöu daìn laûnh xæí lyï khäng khê. miãùn laì täøng cäng suáút cuía caïc daìn laûnh dao âäüng trong khoaíng tæì 50 ÷ 130% cäng suáút daìn noïng.2. .Maïy âiãöu hoìa kiãøu VRV (Variable Refrigerant Volume). Hãû thäúng äúng âäöng âæåüc näúi våïi nhau bàòng caïc chi tiãút gheïp näúi chuyãn duûng goüi laì caïc REFNET ráút tiãûn låüi. ÄÚng âäöng trong hãû thäúng naìy coï kêch cåî låïn hån maïy âiãöu hoìa råìi. caïc daìn laûnh bäú trê taûi caïc phoìng. Tãn goüi VRV xuáút phaït tæì caïc chæî âáöu tiãúng Anh : Variable Refrigerant Volume. Tuy nhiãn trong giåïi chuyãn män ngæåìi ta âaî cháúp nháûn goüi laì VRV nhæ caïc næåïc váùn sæí duûng vaì hiãûn nay âæåüc moüi ngæåìi sæí duûng räüng raîi. Maïy âiãöu hoìa kiãøu phán taïn laì maïy âiãöu hoìa åí âoï kháu xæí lyï khäng khê phán taïn taûi nhiãöu nåi.2 Hãû thäúng kiãøu phán taïn. nhæng vãö màût baín cháút thç khäng coï gç khaïc. Thæûc tãú maïy âiãöu hoìa kiãøu phán taïn coï 2 daûng phäø biãún sau : .Daìn noïng : daìn noïng laì mäüt daìn trao âäøi nhiãût låïn äúng âäöng. . Maïy âiãöu hoaì VRV do haîng Daikin cuía Nháût phaït minh âáöu tiãn. Mätå maïy neïn vaì caïc thiãút bë phuû cuía hãû thäúng laìm laûnh âàût åí daìn noïng.1 Maïy âiãöu hoìa khäng khê VRV Maïy âiãöu hoaì VRV ra âåìi tæì nhæîng nàm 70 træåïc yãu cáöu vãö tiãút kiãûm nàng læåüng vaì nhæîng yãu cáöu cáúp thiãút cuía caïc nhaì cao táöng. nghéa laì hãû thäúng âiãöu hoaì coï khaí nàng âiãöu chènh læu læåüng mäi cháút tuáön hoaìn vaì qua âoï coï thãø thay âäøi cäng suáút theo phuû taíi bãn ngoaìi. caïnh nhäm trong coï bäú trê mäüt quaût hæåïng truûc. hãû thäúng âæåìng äúng dáùn vaì phuû kiãûn. Hiãûn nay háöu hãút caïc haîng âaî saín xuáút caïc maïy âiãöu hoaì VRV vaì âàût dæåïi caïc tãn goüi khaïc nhau . 87 . Noïi chung caïc hãû VRV coï säú daìn laûnh trong khoaíng tæì 4 âãún 16 daìn.5.2. vç thãú chuïng laì caïc hãû thäúng laûnh kiãøu phán taïn. Hãû thäúng bao gäöm caïc thiãút bë chênh : Daìn noïng. Cäng suáút maïy âiãöu hoaì VRV cuîng âaût giaï trë cäng suáút trung bçnh. daìn laûnh vaì cäng suáút laûnh bë haûn chãú.Caïc daìn laûnh coï thãø âæåüc âiãöu khiãøn bàòng caïc Remote hoàûc caïc bäü âiãöu khiãøn theo nhoïm thäúng. Mäüt daìn noïng âæåüc làõp khäng cäú âënh våïi mäüt säú daìn laûnh naìo âoï. Våïi maïy âiãöu hoaì VRV cho pheïp coï thãø keïo daìi khoaíng caïch giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh lãn âãún 100m vaì chãnh lãûch âäü cao âaût 50m. Trong mäüt hãû thäúng coï thãøí coï nhiãöu daìn laûnh kiãøu daûng vaì cäng suáút khaïc nhau. . Trãn hçnh 5-6 laì så âäö nguyãn lyï cuía mäüt hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu VRV. chãnh lãûch âäü cao giæîa daìn noïng.Maïy âiãöu hoìa kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc (Water chiller).Daìn laûnh : Daìn laûnh coï nhiãöu chuíng loaûi nhæ caïc daìn laûnh cuía caïc maïy âiãöu hoìa råìi. 5.Näúi daìn noïng vaì daìn laûnh laì mäüt hãû thäúng äúng âäöng vaì dáy âiãûn âiãöu khiãøn. Maïy neïn laûnh thæåìng laì loaûi maïy ly tám daûng xoàõn. daìn laûnh. . Caïc daìn laûnh hoaût âäüng hoaìn toaìn âäüc láûp thäng qua bäü âiãöu khiãøn. .2. Hiãûn nay coï mäüt säú haîng giåïi thiãûu caïc chuíng loaûi maïy måïi coï säú daìn nhiãöu hån. Khi säú læåüng daìn laûnh trong hãû thäúng hoaût âäüng giaím thç hãû thäúng tæû âäüng âiãöu chènh cäng suáút mäüt caïch tæång æïng. Cho tåïi nay váùn chæa coï tãn goüi tiãúng Viãût naìo phaín aïnh âuïng baín cháút maïy âiãöu hoaì kiãøu VRV.

000 38.6 : Så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoìa VRV .Kcal/h .4 2.7 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn laûnh maïy VRV .Säú læåüng daìn laûnh bë haûn chãú nãn chè thêch håüp cho caïc hãû thäúng cäng suáút væìa.200 8.Phaûm vi nhiãût âäü laìm viãûc nàòm trong giåïi haûn räüng.haîng Daikin Âàûc tênh Cäng suáút laûnh .0 31.150 12.0 5.500 2.kW 20 25 32 40 50 MODEL K 63 2.300 24.Chiãöu daìi cho pheïp låïn (100m) vaì âäü cao chãnh lãûch giæîa OU vaì IU : 50m.500 27.3 6.100 5.700 12.Hãû thäúng coï trang bë bäü âiãöu khiãøn tyí têch vi (PID) âãø âiãöu khiãøn nhiãût âäü phoìng.000 30.500 28.Btu/h . Täøng nàng suáút laûnh cuía caïc IU cho pheïp thay âäøi trong khoaíng låïn 50-130% cäng suáút laûnh cuía OU .900 27.0 10. giæîa caïc IU laì 15m.500 25.100 10.800 54.000 15.5 5.700 9. kiãøu daïng khaïc nhau.Hãû coï hai nhoïm âaío tæì vaì âiãöu táön (Inverter) vaì häöi nhiãût (Heat recovery).000 7.Btu/h .0 21. .500 2. .0 20.500 47. * Âàûc âiãøm chung : Æu âiãøm .0 10.000 5.300 107.600 34.Hãû thäúng âæåìng äúng nhoí nãn ráút thêch håüp cho caïc toìa nhaì cao táöng khi khäng gian làõp âàût beï.Thay âäøi cäng suáút laûnh cuía maïy dãù daìng nhåì thay âäøi læu læåüng mäi cháút tuáön hoaìn trong hãû thäúng thäng qua thay âäøi täúc âäü quay nhåì bäü biãún táön. Nhæåüc âiãøm : .0 4.800 14.300 17.900 3.200 7.5 88 80 100 125 200 250 25. .500 6.6 4.0 8.400 13. Maïy âiãöu hoaì VRV kiãøu häöi nhiãût coï thãø laìm viãûc åí 2 chãú âäü sæåíi noïng vaì laìm laûnh.000 19.5 2..2 12.300 8.600 2.500 9.8 3.300 3.Nhåì hãû thäúng äúng näúi REFNET nãn dãù daìng làõp âàût âæåìng äúng vaì tàng âäü tin cáûy cho hãû thäúng.kW Cäng suáút sæåíi .400 4.6 6.5 13.1 8. .400 21.600 4.Kcal/h .0 .000 95.600 16.2 2. Âäúi våïi caïc hãû thäúng låïn thæåìng ngæåìi ta sæí duûng hãû thäúng Water chiller hoàûc âiãöu hoìa trung tám .000 76.Giaíi nhiãût bàòng gioï nãn hiãûu quaí laìm viãûc chæa cao.Giaï thaình cao nháút trong caïc hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê Baíng 5.2 3.200 11.Hãû váùn coï thãø váûn haình khi coï mäüt säú daìn laûnh hoíng hoïc hay âang sæía chæîa.800 10. Hçnh 5.000 85.800 42.Mäüt daìn noïng cho pheïp làõp âàût våïi nhiãöu daìn laûnh våïi nhiãöu cäng suáút. .400 22. .

Hçnh 5-7 : Caïc chãú âäü âiãöu khiãøn daìn laûnh vaì sæåíi áúm 89 .

400 22.Kcal/h . Vê duû loaûi daìn laûnh coï cäng suáút 6300 kCal/h kyï hiãûu laì 63K nhæ FXYC63K.0 20.Laì daìn laûnh thäøi theo 2 hæåïng âäúi diãûn nhau (Double flow Type).7 giåïi thiãûu âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy âiãöu hoaì VRV haîng Daikin loaûi K.Btu/h .Kcal/h . kiãøu Inverter (Båm nhiãût vaì laìm laûnh riãng biãût).800 14.600 16. âãø læûa choün chãú âäü váûn haình laìm laûnh. Theo baíng naìy ta coï caïc chãúï âäü laìm viãûc cuía maïy âiãöu hoaì VRV nhæ sau : .000 107. 90 .kW Cäng suáút sæåíi .0 21.0 RSXY8K RSXY10K 12.400 22.. Âäúi våïi loaûi häöi nhiãût cáön trang bë bäü læûa choün reí nhaïnh BS (Branch Selector Unit).Chãú âäü sæåíi : Táút caí caïc phoìng âãöu sæåíi áúm.000 95. FXYK63K.Chãú âäü häöi nhiãût (2). Âäúi våïi maïy coï chãú âäü häöi nhiãût ngoaìi càûp âæåìng äúng loíng âi vaì ga vãö coìn coï thãm âæåìng häöi vaì hãû thäúng choün nhaïnh .Laì daìn laûnh thäøi theo 4 hæåïng (multi flow type).500 31.500 28. duìng làõp âàût åí goïc (corner type) : FXYK25K/32K/40K/63K + Loaûi aïp tráön (ceiling suspended type) : FXYH32K/63K/100K + Loaûi âàût nãön (floor standing): FXYL25K/40K/63K + Loaûi dáúu tráön (ceiling mounted duct type).500 47.kW RXS5K RSX8K 12.0 13.Btu/h . Trãn baíng 5.0 27. Loaûi naìy coï caïc model cuû thãø nhæ sau : FXYM40K/50K/63K/80K/100K/125K/200K/250K + Loaûi treo tæåìng (wall mounted type) : FXYA25K/32K/40K/50K/63K + Loaûi vãû tinh (Ceiling mounted buit-in type).8 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn noïng maïy VRV . Loaûi naìy coï caïc model : FXYC20K/25K/32K/40K/50K/63K/80K/125K + FXYF .4 MODEL RSX10K RSXY5K 25. ÅÍ âáy pháön chæî biãøu thë kiãøu loaûi..4 25. YÏ nghéa cuía caïc chæî cuû thãø nhæ sau : + FXYC.800 54.300 25.000 76.000 95.500 28.Chãú âäü laûnh : Táút caí caïc phoìng âãöu laìm laûnh (1) .800 14.0 20. sæåíi áúm hoàûc caí 2.5 Baíng 5-9 giåïi thiãûu daìn noïng maïy âiãöu hoaì loaûi K. kiãøu häöi nhiãût (Heat Recovery ).500 47. tuyì thuäüc vaìo nhiãût âäü cuía phoìng. pháön säú biãøu thë cäng suáút . Loaûi vãû tinh coï caïc model cuû thãø sau : FXYS25K/32K/40K/50K/63K/80K/100K/125K Baíng 5.500 85. (3) vaì (4) : Mäüt säú phoìng laìm laûnh.Trãn hçnh 5-7 mä taí caïc chãú âäü laìm viãûc coï thãø coï cuía caïc hãû thäúng âiãöu hoaì VRV. Loaûi naìy coï caïc model sau : FXYF32K/40K/50K/63K/80K/100K/125K + Loaûi thäøi theo 1 hæåïng. Âäúi våïi model loaûi K coï 2 bäü læûa choün reí nhaïnh laì BSV100K vaì BSV160K.haîng Daikin Âàûc tênh Cäng suáút laûnh . . mäüt säú phoìng sæåíi áúm.000 76.

Bçnh bay håi âæåüc boüc caïc nhiãût vaì 91 . maïy neïn pittäng næía kên. Maïy âiãöu hoìa khäng khê laìm laûnh bàòng næåïc (WATER CHILLER) Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc laì hãû thäúng trong âoï cuûm maïy laûnh khäng træûc tiãúp xæí lyï khäng khê maì laìm laûnh næåïc âãún khoaíng 7oC.Baíng 5. Noï âæåüc sæí duûng âãø laìm laûnh cháút loíng. Hãû thäúng gäöm caïc thiãút bë chênh sau : . khi giaíi nhiãût bàòng gioï sæí duûng daìn ngæng.5 5.2.Caïc daìn laûnh FCU vaì AHU * Âàûc âiãøm cuía caïc thiãút bë chênh: 1.000 76.400 22. våïi caïc thiãút bë sau : + Maïy neïn : Coï ráút nhiãöu daûng .2.500 85. Cuûm Chiller: Cuûm maïy laûnh chiller laì thiãút bë quan troüng nháút cuía hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc.Cuûm maïy laûnh Chiller . * Så âäö nguyãn lyï Trãn hçnh 5-9 laì så âäö nguyãn lyï cuía hãû thäúng âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc.Båm næåïc laûnh tuáön hoaìn .kW Cäng suáút .Bçnh giaîn nåí vaì cáúp næåïc bäø sung .9 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn noïng maïy VRV.Btu/h . Trãn thæûc tãú næåïc ta .500 28.kW RSEY8K RSEY10K 20.2. + Bçnh bay håi : Bçnh bay håi thæåìng sæí duûng laì bçnh bay håi äúng âäöng coï caïnh.300 25.KCal/h .000 107. nhæng phäø biãún laì loaûi truûc vêt. loaûi häöi nhiãût .Båm næåïc giaíi nhiãût . trong âiãöu hoaì khäng khê sæí duûng âãø laìm laûnh næåïc tåïi khoaíng 7oC .000 95.4 25.0 21. næåïc chuyãøn âäüng trong äúng. Cuûm Chiller laì mäüt hãû thäúng laûnh âæåüc làõp âàût hoaìn chènh taûi nhaì maïy nhaì chãú taûo.KCal/h . maïy neïn kên. Nãúu giaíi nhiãût bàòng næåïc thç hãû thäúng coï thãm thaïp giaíi nhiãût vaì båm næåïc giaíi nhiãût. ÅÍ âáy næåïc âoïng vai troì laì cháút taíi laûnh. Sau âoï næåïc âæåüc dáùn theo âæåìng äúng coï boüc caïch nhiãût âãún caïc daìn trao âäøi nhiãût goüi laì caïc FCU vaì AHU âãø xæí lyï nhiãût áøm khäng khê. + Thiãút bë ngæng tuû : Tuyì thuäüc vaìo hçnh thæïc giaíi nhiãût maì thiãút bë ngæng tuû laì bçnh ngæng hay daìn ngæng.0 27.Hãû thäúng xæí lyï næåïc .Thaïp giaíi nhiãût (âäúi våïi maïy chiller giaíi nhiãût bàòng næåïc) hoàûc daìn noïng (âäúi våïi chiller giaíi nhiãût bàòng gioï) .500 31. Khi giaíi nhiãût bàòng næåïc thç sæí duûng bçnh ngæng. thæåìng hay sæí duûng maïy giaíi nhiãût bàòng næåïc vç hiãûu quaí cao vaì äøn âënh hån. Mäi cháút laûnh säi ngoaìi äúng.haîng Daikin MODEL Cäng suáút . Nhæ váûy trong hãû thäúng naìy næåïc sæí duûng laìm cháút taíi laûnh .Btu/h .

Maïy laûnh chiller âiãöu khiãøn phuû taíi theo bæåïc . 92 . + Tuí âiãûn âiãöu khiãøn. coï thãø dãù daìng âi laûi xung quanh cuûm maïy laûnh âãø thao taïc. Phêa màût træåïc laì tuí âiãûn âiãöu khiãøn. Khäng gian maïy thoaïng âaîng. Khi làõp cuûm chiller åí caïc phoìng táöng trãn cáön làõp thãm caïc bäü chäúng rung.9 laì caïc thäng säú kyî thuáût cå baín cuía cuûm chiller cuía haîng Carrier loaûi 30HK. Âáy laì chuíng loaûi maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút trung bçnh tæì 10 âeïn 160 ton vaì âæåüc sæí duûng tæång âäúi räüng raîi taûi Viãût Nam. Toaìn bäü âæåüc làõp âàût thaình 01 cuûm hoaìn chènh trãn hãû thäúng khung âåî chàõc chàõn. Vç thãú ngæåìi váûn haình cáön thæåìng xuyãn hoaïn âäøi tuáön tæû khåíi âäüng cuía caïc cuûm maïy cho nhau. trong âoï caïc cuûm maïy coï thåìi gian laìm viãûc khäng âãöu nhau.bçnh bay håi.duy trç nhiãût âäü khäng âæåüc quaï dæåïi 7oC nhàòm ngàn ngæìa næåïc âoïng bàng gáy näø våî bçnh. Cäng duûng bçnh bay håi laì laìm laûnh næåïc . Hçnh 5-8 : Cuûm maïy chiller maïy neïn pittäng næía kên Carrier Trãn hçnh 5-8 laì cuûm chiller våïi maïy neïn kiãøu pittäng næía kên cuía haîng Carrier. Caïc maïy neïn kiãøu næía kên âæåüc bäú trê nàòm åí trãn cuûm bçnh ngæng . Khi làõp âàût cuûm chiller cáön læu yï âãø daình khäng gian cáön thiãút âãø vãû sinh caïc bçnh ngæng. âeí laìm viãûc âoï trong caïc tuí âiãûn âiãöu khiãøn coï trang bë cäng tàõc hoaïn âäøi vë trê caïc maïy. Baíng 5.

Hçnh 5-9 : Så âäö nguyãn lyï hãû thäúng âiãöu hoaì water chiller 93 .

6 355. tk = 37oC) Maïy 1 Maïy 2 Maïy 1 Maïy 2 Lit Lit Daûng mm Lit in in Daûng Bçnh 1 Bçnh 2 Bçnh 1 Bçnh 2 kW kW kW FPT .4 2 FPT 2 FPT 2-1/2 FPT 2 FPT 2 FPT 2-1/2 FPT 149 179 223 193 226 288 44.3 216.6 2-1/2 FPT 4 FPT 335 432 97.3 1 12.4 2-1/2 FPT 112 144 32.Nhiãût âäü næåïc ngæng âáöu ra 94 9 27 9 27 9 36 9 36 355.4 318.5 2-1/2 FPT 3 FPT 295 371 77.2 267.4 318.4 267. n=1440 V/PH 06E2166 06E6175 06E6199 06E6199 30HKA120 30HKA140 30HKA160 24 + 54 40 x 2 45 x 2 06E6199 06EF199x2 06E2166 06E6175 06E6199 06EF175x2 06EF199x2 06EF175 06EF199 06EF175 06EF199 06EF199x2 6 - 6 6 4 - 6 - 4 4 6 6 6 6 6 6x2 6 6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 1 - - 1 - 2 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 2 100-67-0 2 10-50-0 2 100-5-0 4.7 13.4 1-1/2 FPT 1-1/2 FPT 59.4 2 114 6F 1 FPT 406 2 133 6F 1 FPT 267.Säú xi lanh giaím taíi Mæïc giaím taíi .Näúi ren trong tnl .4 8.1 267.Âæåìng kênh bãn ngoaìi .6 2-1/2 MPT 1 FPT 267.ÄÚng næåïc vaìo / ra .7 74.6 2 92 5F 1 FPT 355.3 267.7 96.Cäng suáút âiãûn ( tnl = 7oC.0 19.7 2 MPT 3/8 MPT 216.1 64.3 216.7 9 9 216.4 2-1/2 FPT 44.Cäng suáút nhiãût .3 267.4 56.3 267.4 9 9 18 18 BÇNH BAY HÅI ÄÚNG CHUÌM 267.ÄÚng næåïc ngæng Bçnh ngæng .4 1 38 3 MPT 1 FPT 267.Näúi ren ngoaìi F (Flange) : Näúi bêch tk .6 12.4 267.7 15.Cäng suáút laûnh .ÄÚng næåïc vaìo / ra .6 4 FPT 4 FPT 450 579 129 .Baíng 5-10 : Âàûc tênh kyî thuáût cuûm maïy chiller Carrier Âàûc tênh Mäi cháút .Nhiãût âäü næåïc laûnh âáöu ra.3 2 20.4 3 4 4 4 4 4 4 4 100-67-33-0 100-75-50-25-0 100-83-67-33-0 100-83-67-33-0 100-70-57-30-0 100-67-56-33-0 100-80-60-30-0 100-75-50-25-0 6.Thãø têch næåïc .0 267.8 6.7 6.8 2-1/2 MPT 3/8 MPT 267.4 4.4 4.5 2 2 2 46 51 70 3 MPT 4 MPT 4 MPT 1 FPT 1 FPT 1 FPT BINH NGÆNG ÄÚNG CHUÌM 216.Säú voìng tuáön hoaìn .4 2-1/2 FPT 76. 06DA724 30HKA050 30HKA060 30HKA080 30HKA100 R22 18 x2 21 x 2 26 x 2 24 + 42 MAÏY NEÏN PITTÄNG NÆÍA KÊN.5 3 FPT 3 FPT 411 520 110 355.1 47.5 318.1 318.7 MPT .Læåüng mäi cháút naûp Maïy neïn .Maîî hiãûu Âån vë Model 30HKA015 30HKA020 30HKA030 30HKA040 Maî hiãûu kg Daûng Maïy 1 11 8 x2 15 27 06DF337 06DA724 06E6166 06E7199 Maïy 2 .4 355.4 216.4 1 28.6 2 107 5F 1 FPT 406.Säú xi lanh cuía 1 maïy .% taíi Læåüng dáöu naûp cho 1 maïy Täøng læåüng dáöu naûp Bçnh bay håi Âæåìng kênh ngoaìi bçnh .

1 77.1 69.5 94. oC Âaûi læåüng kW 30 35 37 Qo 47.0 N 17.3 303 408 106 368 488 121 407 547 140 .7 54.8 70.2 97. kW N .Nhiãût âäü næåïc giaíi nhiãût ra khoíi chiller.1 Qo 196 184 179 30HK060 Qk 239 230 226 N 42.9 283 364 79.1 Qo 363 343 335 30HK120 Qk 452 438 432 N 88.4 30HKA015 Qk 58.1 56.9 15.3 21.Cäng suáút mä tå âiãûn.6 45.7 Qo 322 302 295 30HK100 Qk 392 377 371 N 69.7 75.1 242 228 223 Qo 301 291 288 30HK080 Qk N 59.3 121 114 112 Qo 151 146 144 30HK040 Qk N 29.8 97. kW Maî hiãûu 95 40 43.2 101 136 35.7 57.9 44.4 264 348 84.5 57.8 47.1 449 422 411 Qo 549 530 520 30HK140 Qk N 100 108 110 Qo 488 461 450 30HK160 Qk 606 588 579 N 118 126 129 o t”nl .3 63.9 42.9 75.7 30HKA020 Qk 78.9 16.8 19.6 31.2 72.Nhiãût âäü næåïc laûnh ra khoíi chiller.8 12.7 74.5 20.5 18. oC Qo .7 30HKA030 Qk 100. kW Qk .7 12.9 215 282 66.5 15.6 53.7 14.Cäng suáút giaíi nhiãût.7 78.2 Qo 82.5 144 190 45.3 13.9 94.3 59.4 Qo 162 153 149 30HK050 Qk 202 195 193 N 39.Cäng suáút laûnh.9 323 422 100 395 510 115 434 567 133 45 40.8 172 221 48.2 Qo 65.7 202 273 70.1 91.0 108 141 33.5 76.Carrier (khi t”nl = 7oC) t”gn.Baíng 5-11 cäng suáút laûnh cuía caïc cuûm maïy chiller Carrier.4 45.4 61.2 135 183 48.0 N 13.5 160 211 51.4 44.6 32.8 74.0 55. C t”gn .6 N 10.2 64.3 96. 30HKA Baíng 5-11 Cäng suáút laûnh cuía chiller 30HK .8 11.

Hçnh 5-10 : Cáúu taûo vaì làõp âàût FCU Trãn baíng 5-12 trçnh baìy âàûc tênh kyî thuáût cå baín cuía caïc FCU haîng Carrier våïi 3 maî hiãûu 42CLA. khäng khê chuyãøn âäüng ngang qua cuûm äúng trao âäøi nhiãût.ÄÚng næåïc vaìo / ra .226 96 012 1534 1482 1223 3 2 135 3 12 0.Täúc âäü tháúp Quaût Säú læåüng quaût Kêch thæåïc quaût Váût liãûu Âiãûn nguäön quaût Säú læåüng quaût Cäng suáút quaût . Quaût FCU laì quaût läöng soïc dáùn âäüng træûc tiãúp.150 0. Næåïc chuyãøn âäüng trong äúng. 42VLA vaì 42VMA. Daìn laûnh FCU FCU ( Fan coil Unit) laì daìn trao âäøi nhiãût äúng âäöng caïnh nhäm vaì quaût gioïï .ÄÚng næåïc ngæng .100 0.Máût âäü caïnh .192 0.262 . Baíng 5-12 : Âàûc tênh kyî thuáût FCU haîng Carrier Âàûc tênh Læu læåüng gioï .5L Theïp traïng keîm 220V / 1Ph / 50Hz 1 1 1 1 1 2 W 32 38 49 63 94 100 3/4” 42CLA Âæåìng kênh trong cuía äúng 26mm 42VLA/VMA ÄÚng mãöm âæåìng kênh ngoaìi 20mm ÄÚng âäöng. sau âoï thäøi træûc tiãúp hoàûc qua mäüt hãû thäúng kãnh gioï vaìo phoìng.100 0.Säú daîy . caïnh nhäm gåün soïng Daîy 2 3 3 3 3 3 Säú caïnh /1 in 12 12 12 12 12 12 2 m 0.Täúc âäü TB .Diãûn têch bãö màût Âån vë m3/h m3/h m3/h Daûng Caïi mm 002 003 449 380 317 513 440 337 Maî hiãûu 004 006 008 010 520 827 1066 1274 457 744 945 1153 387 599 783 950 Quaût ly tám läöng soïc 1 1 1 2 2 3 Φ144 x 165.Cuûm trao âäøi nhiãût .2. åí âoï khäng khê âæåüc trao âäøi nhiãût áøm.Täúc âäü cao .100 0.

m2 . Tæång tæû FCU. choün loaûi âàût âæïng. khi gaï làõp lãn tráön.AÏp suáút laìm viãûc .Khäúi læåüng + 42 CLA + 42 VLA + 42 CMA inch kG/cm2 3/8” 3/8” 3/8” kg kg kg 26 24 18 27 25 19 27 25 19 3/8” 3/8” 10 kG/cm2 34 31 24 38 35 27 3/8” 3/8” 47 43 33 52 48 38 . ϕ=55% tnl .Cäng suáút laûnh W + Nhiãût hiãûn 1848 1931 2355 3415 4844 5267 W + Nhiãût toaìn pháön 2303 3322 4000 5527 7641 8605 o o tnl=7 C. 6262 10062 3. maî hiãûu 39F Diãûn Lk (L/s) åí ω=2.Nhiãût âäü næåïc laûnh vaìo FCU tkk .tkk=26 C. choün loaûi nàòm ngang.33 Cäng suáút laûnh. Daìn laûnh AHU AHU âæåüc viãút tàõt tæì chæî tiãúng Anh Air Handling Unit. Næåïc laûnh chuyãøn âäüng bãn trong cuûm äúng trao âäøi nhiãût.800 4 551 8.11 : Cáúu taûo bãn trong cuía AHU Baíng 5-13 : Âàûc tênh kyî thuáût AHU haîng Carrier.702 18.073 23. Trãn hçnh 5-11 laì hçnh daûng bãn ngoaìi cuía AHU kiãøu âàût âuïng.5m/s) têch.824 8 551 14.588 13. laìm laûnh vaì âæåüc quaût thäøi theo hãû thäúng kãnh gioï tåïi caïc phoìng.890 .19 230 823 0. Khi âàût nãön. KHÄNG KHÊ RA KHÄNG KHÊ VAÌO Hçnh 5.. Tuyì thuäüc vaìo vë trê làõp âàût maì ta coï thãø choün loaûi thêch håüp.Nhiãût âäü khäng khê vaìo * Caïc loaûi FCU : CLA : Loaûi dáúu tráön.758 19.044 97 6 315 9.625 8 315 12.098 6 551 12.Säú daîy äúng (Daîy) . VMA âàût nãön.047 22. khäng khê chuyãøn âäüng ngang qua bãn ngoaìi. AHU coï 2 daûng : Loaûi âàût nàòm ngang vaì âàût thàóng âæïng.ÆÏng duûng . Quaût AHU thæåìng laì quaût ly tám dáùn âäüng bàòng âai. VLA. W Maî hiãûu 4 315 6.Máût âäü caïnh (Caïnh/meït) 220 473 0.341 26. AHU thæûc cháút laì daìn trao âäøi nhiãût.

733 135.539 74.105 236. trong âoï cäüt aïp ténh cuía âæåìng äúng coï vai troì quan troüng. ∆t = 5oC Cpn .124 252.31 2.770 41.91 2.566 52. Næåïc bäø sung phaíi âæåüc qua xæí lyï cå khê cáøn tháûn. Cpn = 4.11 1.26 1.293 56.oC .300 190.874 42.926 179.119 196.876 104.916 51. tra theo baíng âàûc tênh kyî thuáût cuía chiller.47 1.Âäü chãnh nhiãût âäü næåïc laûnh âáöu ra vaì âáöu vaìo.047 198.232 206.284 73.239 60.128 42.127 27.643 298. kW ∆tnl .78 2.330 100.Læu læåüng båm næåïc giaíi nhiãût : Gk = Qk .487 160.512 29. Caïc hãû thäúng thiãút bë khaïc .300 125.212 282.193 84.Âäü chãnh nhiãût âäü næåïc giaíi nhiãût âáöu ra vaì âáöu vaìo.78 1.Cäng suáút nhiãût cuía chiller.446 109.769 213.937 252.101 196.108 325.416 198.464 71.699 124.56 0.784 41.995 310.754 212.04 1.186 kJ/kg.Cäng suáút laûnh cuía chiller.447 352.Nhiãût dung riãng cuía næåïc.247 136.421 147.C pn Qk . 5.739 234.642 205.681 155.073 128. kW ∆tgn .330 340 350 360 440 450 460 470 550 560 570 580 660 670 680 770 780 7100 1410 1953 2600 3143 2765 3683 4453 5303 4768 5763 6860 7963 7073 8423 9770 9983 11580 14783 0.12 1.234 59.039 168.076 72.276 261.241 213.197 177.313 54.943 192.773 310.566 61. 98 .283 164.631 122.518 119.920 130.689 131.123 151.867 241.63 5.Nhiãût dung riãng cuía næåïc.Bçnh giaín nåî vaì cáúp næåïc bäø sung : Coï cäng duûng buì giaín nåî khi nhiãût âäü næåïc thay âäøi vaì bäø sung thãm næåïc khi cáön.905 59.C pn Qk . kg / s ∆t nl .556 88.804 280.91 3. Cpn = 4.601 79.591 282. Båm næåïc laûnh vaì båm næåïc giaíi nhiãût Båm næåïc laûnh vaì næåïc giaíi nhiãût âæåüc læûa choün dæûa vaìo cäng suáút vaì cäüt aïp .233 101.37 3. kg / s ∆t gn .162 76.301 278.933 285.838 120.19 2.328 94.962 334.291 167.538 234.033 243.74 3.456 53.284 166.693 24.734 425.676 160.877 470.179 158.213 204.249 38.868 34.259 104.Læu læåüng båm næåïc laûnh Gk = Q0 .91 23.642 162.451 409.928 262.959 98.83 3. tra theo baíng âàûc tênh kyî thuáût cuía chiller. ∆t = 5oC Cpn .186 kJ/kg.948 92.283 77.071 86.698 84.719 357.411 230.722 102.547 4.oC Cäüt aïp cuía båm âæåüc choün tuyì thuäüc vaìo maûng âæåìng äúng cuû thãø .095 145.162 105.614 367.524 130.637 149.053 70.698 34.99 4.027 59.918 220.

giaíi nhiãût bàòng næåïc.Phaíi coï ngæåìi chuyãn traïch phuûc vuû. . . sæía chæîa vaì baío dæåîng tæång âäúi phæïc taûp. + Thiãút bë ngæng tuû kiãøu äúng läöng äúng nãn ráút goün nheû.Cuûm maïy laûnh : Toaìn bäü cuûm maïy âæåüc làõp âàût trong mäüt tuí kên giäúng nhæ tuí aïo quáön. Âäúi våïi hãû thäúng låïn ngæåìi ta sæí duûng nhiãöu cuûm maïy nãn täøng säú cáúp giaím taíi låïn hån nhiãöu. + Maïy neïn kiãøu kên. . . . näúi ra ngoaìi chè laì caïc âæåìng äúng næåïc giaíi nhiãût. + Daìn laûnh cuìng kiãøu äúng âäöng caïnh nhäm coï quaût ly tám. Miãûng thäøi cáön âaím baío phán phäúi khäng khê trong gian maïy âäöng âãöu. âàûc biãût khi taíi non. kãnh huït.3 Hãû thäúng kiãøu trung tám. . ..Hãû thäúng âæåìng äúng giaíi nhiãût laì theïp traïng keîm. .Hãû thäúng coï nhiãöu cáúp giaím taíi.Tiãu thuû âiãûn nàng cho mäüt âån vë cäng suáút laûnh cao.Hãû thäúng âæåìng äúng næåïc laûnh sæí duûng âãø taíi næåïc laûnh tæì bçnh bay håi tåïi caïc FCU vaì AHU. . hãû thäúng gäöm coï caïc thiãút bë sau : .Hãû thäúng xæí lyï næåïc 6. Hãû thäúng âiãöu hoìa trung tám laì hãû thäúng maì åí âoï xæí lyï nhiãût áøm âæåüc tiãún haình åí mäüt trung tám vaì âæåüc dáùn theo caïc kãnh gioï âãún caïc häü tiãu thuû Trãn thæûc tãú maïy âiãöu hoìa daûng tuí laì maïy âiãöu hoìa kiãøu trung tám. ÅÍ trong hãû thäúng naìy khäng khê seî âæåüc xæí lyï nhiãût áøm trong mäüt maïy laûnh låïn.2. styrofor hoàûc polyurethan. miãûng thäøi vaì miãûng huït gioï : kãnh gioï bàòng tole traïng keîm coï boüc caïch nhiãût bäng thuíy tinh.Hãû thäúng kãnh âáøy gioï. . Âæåìng äúng næåïc laûnh laì äúng theïp coï boüc caïch nhiãût.Thêch håüp våïi caïc cäng trçnh låïn hoàûc ráút låïn.Hãû thäúng äúng næåïc laûnh goün nheû.Giaíi nhiãût bàòng næåïc : Toaìn bäü hãû thäúng laûnh âæåüc làõp âàût kên trong mäüt tuí. Âàûc âiãøm hãû thäúng âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc.Váûn haình. sau âoï âæåüc dáùn theo hãû thäúng kãnh dáùn âãún caïc häü tiãu thuû.Cäng suáút dao âäüng låïn : Tæì 5Ton lãn âãún haìng ngaìn Ton . bãön vaì tuäøi thoü cao.Hãû thäúng hoaût âäüng äøn âënh .Phaíi coï phoìng maïy riãng. Coï 2 loaûi : . 99 . cho pheïp làõp âàût trong caïc toìa nhaì cao táöng. Theo så âäö .Giaíi nhiãût bàòng khäng khê : gäöm 2 maînh IU vaì OU råìi nhau * Så âäö nguyãn lyï : Trãn hçnh 5-12 laì så âäö nguyãn lyï hãû thäúng maïy âiãöu hoaì daûng tuí. Nhæåüc âiãøm: . Váût liãûu caïch nhiãût laì muït. Æu âiãøm: . 5. cho pheïp âiãöu chènh cäng suáút theo phuû taíi bãn ngoaìi vaì do âoï tiãút kiãûm âiãûn nàng khi non taíi : Mäüt maïy thæåìng coï tæì 3 âãún 5 cáúp giaím taíi. cäng såí nåi khäng gian làõp âàût äúng nhoí.

Âäúi våïi maïy giaíi nhiãût bàòng næåïc cuûm maïy coï âáöy âuí daìn noïng.Båm næåïc giaíi nhiãût VÂC . Âäúi våïi caïc toìa nhaì laìm viãûc.Coï træåìng håüp ngæåìi ta làõp âàût cuûm maïy laûnh ngay trong phoìng laìm viãûc vaì thäøi gioï træûc tiãúp vaìo phoìng khäng cáön phaíi qua kãnh gioï vaì caïc miãûng thäøi. häüi træåìng. khäng gian làõp âàût beï. Æu âiãøm : . Trong træåìng håüp nhiãöu phoìng seî xaíy ra træåìng håüp mäüt säú phoìng âoïng cæía laìm viãûc váùn âæåc laìm laûnh.Âäúi våïi hãû thäúng âiãöu hoìa trung tám do xæí lyï nhiãût áøm taûi mäüt nåi duy nháút nãn chè thêch håüp cho caïc phoìng låïn. .Cuûm maïy âiãöu hoaì 4. Thæåìng âæåüc âàût åí mäüt goïc phoìng naìo âoï . khaïch saûn.Giaï thaình noïi chung khäng cao.. Viãûc giaíi nhiãût bàòng næåïc thæåìng hiãûu quaí vaì äøn âënh cao hån. tênh âäöng thåìi laìm viãûc khäng cao thç hãû thäúng naìy khäng thêch håüp.Miãûng huït gioï 3. näúi ra bãn ngoaìi chè laì âæåìng äúng næåïc giaíi nhiãût .Van âiãöu chènh cáúp gioï 100 . .Làõp âàût vaì váûn haình tæång âäúi dãù daìng .Miãûng thäøi gioï MH . âäng ngæåìi.Hãû thäúng âiãöu hoaì trung tám âoìi hoíi thæåìng xuyãn hoaût âäüng 100% taíi.Häüp tiãu ám âæåìng huït MT .Tuìy theo hãû thäúng giaíi nhiãût bàòng gioï hay bàòng næåïc maì IU âæåüc näúi våïi thaïp giaíi nhiãût hay daìn noïng. Nhæåüc âiãøm: . . phoìng àn. .Nhåì coï læu læåüng gioï låïn nãn ráút phuì håüp våïi caïc khu væûc táûp trung âäng ngæåìi nhæ : Raûp chiãúu boïng. phoìng hoüp.Hãû thäúng kãnh gioï quaï låïn nãn chè coï thãø sæí duûng trong caïc toìa nhaì coï khäng gian làõp âàût låïn. cäng såí . vuî træåìng. nãn âäúi våïi khu væûc âoìi hoíi âäü äön tháúp thæåìng sæí duûng kiãøu maïy daûng tuí.Häüp tiãu ám âæåìng âáøy 5. raûp haït .Khæí ám vaì khæí buûi täút . daìn laûnh vaì maïy neïn. nhaì haìng. VÂC VÂC VÂC VÂC VÂC VÂC MT MT MT MT MT MT MH MH MH MH MH MH 1 2 5 3 4 Hçnh 5-12 : Så âäö nguyãn lyï hãû thäúng âiãöu hoaì daûng tuí 1. laì caïc âäúi tæåüng coï nhiãöu phoìng nhoí våïi caïc chãú âäü hoaût âäüng khaïc nhau.Thaïp giaíi nhiãût 2.

160 12.7 2050 900 264.6 336.7 720 R22 10.3 256.0 17.Carrier Âàûc tênh Cäng suáút laûnh Doìng âiãûn mä tå Doìng âiãûn mä tå quaût Taíi troüng âäüng Mäi cháút Læåüng mäi cháút naûp Nguäön âiãûn Maïy neïn + Daûng + Säú maïy neïn + Säú mæïc giaím taíi + % cäng suáút Bçnh ngæng Säú læåüng Quaût daìn laûnh Dáùn âäüng Âæåìng kênh puli Læu læåüng gioï max Læu læåüng gioï min Mä tå quaût Täúc âäü quaût Âån vë kW Btu/h A A kg Kyï hiãûu Maûch 1 maûch 2 V/Ph/Hz 080 23.0 - 4.1 2550 15.625 2 x 18.7 681.8 200.Baíng 5 -14 : Âàûc tênh maïy âiãöu hoaì daûng tuí 50BP .7 5.7 - 5.3 290 160 45.0 380/1/50 340 96.3 902.7 634 4.4 950 680 199.270 2 x 12.5 7.0 - 17.7 101.0 5.420 42 10.8 156.0 17.0 - 15.0 1 1 0/100 Maïy neïn pittäng.5 7.7 4.2 79. kên 1 2 1 2 0 / 100 0/50/100 Daûng 1 1 2 Daûng mm L/s L/s Daûng Voìng/phuït Træûc tiãúp 1288 1675 650 940 Mä tå 3 täúc âäü - 125 2750 1600 870 101 Maî hiãûu maïy 260 75.340 16.0 Maïy neïn pittäng.900 67 14. næía kên 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0/50/100 0/66/100 0/66/100 0/66/100 0/50/100 BÇNH NGÆNG ÄÚNG CHUÌM 2 1 1 1 2 Ly tám Bàòng âai 132 160 200 200 300 3600 4150 5000 5750 10000 2200 3000 3500 4500 5000 Mä tå 1 täúc âäü 1000 860 860 1100 870 2 2 0/50/100 2 280 11000 8000 830 .1 443.9 790 450 130.000 2 x 67 28.0 15.2 6.000 2 x 42 20.925 32 7.75 552 200 58.7 240 100 29.2 4.

102 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful