Làm Th Nào Gi Hnh Phúc Gi a

ì nh?
Cuöc doi có bao nhiêu cái dích cho con nguoi cö gang dat tói: công danh, su nghiêp,
tiên tài, hanh phúc v.v... Và tu cö chí kim, nhìn lai mà xem, có bao nhiêu nguoi dat
duoc tat ca nhung lãnh vuc vua nêu trên? Có nguoi duoc công danh thì chang có tiên
tài. Có nguoi có tiên tài thì chang duoc hanh phúc... Ban tin mói dây cua các báo là có
hai vo chöng vua trúng sö hon sáu triêu döng thì dã dua nhau ra tòa ly di. Còn biêt bao
nhiêu cap vo chöng khác, cö gang làm an, dành dum mua duoc can nhà röi tu nhiên
bao nhiêu chuyên xay dên, nhe thì vo chöng thuong hay cãi nhau, nang thì chia tay
möi nguoi möi ngã. Ðã nhiêu nguoi dau khö hói tai sao? Nhung töt nhat là dung dê
dên lúc dó röi mói hói tai sao thì cung dã muön màng röi. Khoa Phong Thuy giúp cho
chúng ta nhìn thay truóc nhung diêu bat hanh này.
Su dö vo hanh phúc trong gia dình có thê don phuong do nguoi chöng, don phuong do
nguoi vo, hoac do ca hai vo chöng. Bói vay, ó dây, chúng ta bàn dên nhung truong hop
mà ca hai vo chöng phai luu ý, cung nhu nhung truong hop mà nguoi vo nên luu ý dê
giu gìn nguoi chöng, và nguoc lai, nhung truong hop mà nguoi chöng cung không nên
ho hung.
Nhung truong hop mà hai vo chöng phai luu ý:
* Nhà không nên xây vê huóng Ngu Quý: Nhac lai ó dây, möi nguoi có 4 huóng töt là
Sanh Khí, Thiên Y, Niên Duyên, Phuc Vì, và bön huóng xau là Hoa Hai, Ngu Quý, Luc
Sát, Tuyêt Mang. Trong dó, Ngu Quý là huóng mà vo chöng thuong hay bat hòa, cãi vã
nhau hang ngày. Ðó chính là möt trong nhung mam möng làm cho hanh phúc tan vo
dan dan.
- Các ông sinh nam 1915, 1924, 1933,1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996... có
huóng Tây-Nam là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998... có
huóng Ðông-Nam là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991... có huóng
chánh Tây là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999... có
huóng Ðông-Bac là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997... có
huóng Tay-Bac là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992... có huóng
chánh Bac là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994... có huóng
chánh Ðông là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993... có huóng
chánh Nam là huóng Ngu Quý.
* Nêu nhà có dang hình chu U, thì không nên dat phòng ngu cua hai vo chöng gia chu
ó phan hai canh chu U (khu vuc sö 1 và sö 2). Phòng ngu dat tai vi trí này se làm cho
vo chöng thuong hay có nhung suy nghi và hành döng xung khac nhau, tu dó vo chöng
hay bat hòa và tình nghia da dan phai nhat.
* Nhà không nên thiêu cung Tình Duyên: Trong khoa Phong Thuy, góc ó huóng Tây-
Nam cua can nhà chính là vi trí cua cung Tình Duyên và Hôn Nhân. Cung này tuong
trung cho tình yêu, tình nghia vo chöng cung nhu hanh phúc giua hai vo chöng có
duoc bên vung hay không. Khiêm khuyêt cung này se có anh huóng sâu xa döi vói gia
chu: nhe thì vo chöng khac nhau hay chia ly, nang có thê là tu biêt. Chúng ta không
phai chi luu ý dên góc Tây-Nam cua can nhà, mà còn phai luu ý dên góc Tây-Nam
trong phòng ngu cua hai vo chöng gia chu nua. Nêu góc này bi khuyêt, thì anh huóng
cung nhu vua nêu trên, nhung muc dö se nhe hon. Cung Tình Duyên bi khuyêt se anh
huóng manh me cho gia chu khi còn tre. Khi vê già, anh huóng se nhe hon, chi còn là
su xung khac giua hai vo chöng, nhung lúc dó lai anh huóng nhiêu hon cho con cái.
Cho nên bac cha me không thê coi nhe diêu này nêu con cái dã dên tuöi truóng thành.
* Toilet không thê ó ngay cung Tình Duyên: Nêu möt cái toilet ó ngay góc Tây-Nam
cua can nhà hay phòng ngu cua hai vo chöng gia chu, thì tình nghia giua hai vo chöng
dan dan se bi nuóc cuön trôi di.
* Không nên có kiêng trong phòng ngu: Phòng ngu cua vo chöng gia chu không nên có
kiêng, nhat là kiêng döi diên ngay vói giuong ngu. Khoa Phong Thuy cho rang, có kiêng
trong phòng ngu nhu có mat nguoi thu ba, khiên cho vo chöng tu chö hay bat hòa dên
chia tay là chuyên có thê xay ra.
* Không nên dat giuong ngu cua hai vo chöng ngay duói möt cây xà, mà cây xà này
“chia dôi” giuong ngu cua hai vo chöng ngay ó giua theo chiêu doc. Ðó là biêu hiêu
möt su chia cat có thê xay dên trong tuong lai nêu không biêt nhung cách dê hóa giai.
* Nêu biêt và có thê tránh duoc thì không nên muón hoac mua möt can nhà, mà chu
nhà dã ó trong tình trang dö vo, hoac là chia tay, hoac là nua duong dut gánh. Nhung
tà khí tung huy hoai hanh phúc cua doi chu truóc van còn luu lai trong can nhà và tiêp
tuc anh huóng dên nguoi kê tiêp. Truong hop dó, khoa Phong Thuy goi là Luat Luu
Truyên, nguoi My goi là Predecessor Law, còn nguoi Viêt thì goi möt cách bình dân là
có “huông”.
Nhung truong hop vua nêu trên là nhung diêu mà ca hai vo chöng dêu phai luu ý.
Ngoài ra, có nhung truong hop mà quý bà nên quan tâm dê tránh khói su vô tình day
nguoi chöng ra khói tam tay cua mình:
* Nêu nhà có dang hình chu L và có möt canh chu L nam nhô ra gan duong, thì không
nên dat phòng ngu cua hai vo chöng ó trong khu vuc này. Phòng ngu dat tai vi trí này
se khiên cho nguoi chöng dê có nhung hoàn canh dua day, chang han vì công viêc, vì
su giao tê... röi nay sinh ra tình cam riêng tu.
* Nêu thích nhà có hö nuóc, hö cá hay hö dê tha hoa sen, hoa súng... thì các bà nên
luu ý dung bao gio làm möt cái hö ngay truóc nhà và ó vê bên phai cua cua chính, nêu
dung tu trong nhà nhìnra. Möt dang nuóc nào ó vi trí này, thì anh huóng cung tuong tu
nhu truong hop vua nêu trên. Nguoi chöng thuong kiêm co höi an và ngu qua dêm ó
ngoài, röi chuyên có tình nhân hay vo bé chi là van dê thoi gian mà thôi.
Phan các ông, dù lúc nào cung day du phong dö cua möt dang nam nhi, tuy nhiên,
cung nên có möt chút quan tâm dên hanh phúc chung cua gia dình. Bói vay:
* Ðöi vói khoa Phong Thuy, góc Tây-Nam cua can nhà biêu tuong cho nguoi vo, nguoi
me trong gia dình. Cho nên, nêu can nhà có phan ó huóng Tây-Nam nam nhô ra, thì
nhung anh huóng manh me cua phan này se tác döng dên nguoi vo. Có thê nhung su
dua day tình co nào dó trong cuöc söng, khiên cho nguoi dàn bà tró nên có khuynh
huóng thích cuöc söng bên ngoài hon cuöc söng trong gia dình.
O dây chúng ta phân ra hai truong hop: Nêu góc Tây-Nam nhô vê huóng Nam, nguoi
dàn bà có thê vì danh vong, dia vi ngoài xã höi mà coi nhe hanh phúc gia dình. Nêu góc
Tây-Nam nhô vê huóng Tây, nguoi dàn bà có khuynh huóng thích sinh hoat trong các
lãnh vuc vê van hoc, nghê thuat röi tu tu lãng quên trách nhiêm và bön phan cua möt
nguoi vo, nguoi me.
* Nêu quý ông là nguoi thích gan gui vói thiên nhiên, thích tröng cây, tröng hoa trong
vuon, thì cung nên nhó möt vài diêu cam ky cua khoa Phong Thuy vê van dê cây kiêng.
Nguoi Trung Hoa có câu: “Ðông dào, Tây liêu”, có nghia là huóng Ðông không nên
tröng cây dào, huóng Tây không nên tröng cây liêu. Cây dào, cây liêu tröng trong vuon
theo hai huóng này làm cho nguoi dàn bà, con gái trong gia dình tró nên có khuynh
huóng da tình, lãng man.
* Và dù có thích hoa, yêu hoa thì quý ông cung không nên tröng hoa dào truóc ngõ.
Hoa dào truóc nhà là hình anh cua nguoi thiêu phu tua cua doi nguoi tình trong möng.
Cuöi cùng, khu vuc ó huóng Ðông cua can nhà là vi trí cung Gia Ðao, noi biêu tuong
cho tình nghia vo chöng. Anh huóng cua cung này manh hon khi gia chu dã lón tuöi,
lúc dó cung Gia Ðao không nhung anh huóng dên tình nghia mà còn anh huóng dên
suc khóe cua hai vo chöng nua. Huóng Ðông thuöc hành Möc và hop vói màu xanh,
màu luc, cho nên khi tác döng vào cung Gia Ðao dê tình nghia vo chöng thêm nöng
tham thì phai luu ý dên diêu này.
Chúng ta van thuong nghe nói, “Cam tröng dat Tê thì ngot, tröng qua dat Triêu thì
chua”. Con nguoi cung vay, có thê ó trong can nhà này thì cuöc söng töt dep, mà doi
vào can nhà khác thì moi viêc dêu nguoc lai. Khi chuyên xay ra röi chúng ta mói tu hói,
löi tai ai? Có khi löi chang tai ai ca. Cam tröng ó dat khác bi chua thì löi tai cam hay tai
dat? Phong Thuy anh huóng trên cây có. Phong Thuy anh huóng trên cuöc söng cua
con nguoi. Hiêu rõ diêu này, chúng ta có thê tránh duoc nhung su vô tình có thê huy
hoai hanh phúc ca möt doi nguoi.