P. 1
CD_11CHUYEN DE BOI DUONG HOC SINH GIOI TOAN LOP 4.pdf

CD_11CHUYEN DE BOI DUONG HOC SINH GIOI TOAN LOP 4.pdf

5.0

|Views: 6,898|Likes:
Được xuất bản bởiTran Thien

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Tran Thien on Mar 29, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/06/2015

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 1

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999


CHuyªn ®Ò båi d­ìng häc sinh giái
líp 4

CHuyªn ®Ò 1
T×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp tÝnh

Bµi 1: T×m x
x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698
x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42 = 938 4080 : x = 24
Bµi 2: T×m x
a. x + 6734 = 3478 + 5782 2054 + x = 4725 - 279
x - 3254 = 237 x 145 124 - x = 44658 : 54
Bµi 3: T×m x
a. x x 24 = 3027 + 2589 42 x x = 24024 - 8274
x : 54 = 246 x 185 134260 : x = 13230 : 54
Bµi 4*: T×m x a. ( x + 268) x 137 = 48498 ( x + 3217) : 215 = 348
( x - 2048) : 145 = 246 (2043 - x) x 84 = 132552
Bµi 6*: T×m x
a. x x 124 + 5276 = 48304 x x 45 - 3209 = 13036
x : 125 x 64 = 4608 x : 48 : 25 = 374
b. 12925 : x + 3247 = 3522 17658 : x - 178 = 149
15892 : x x 96 = 5568 117504 : x : 72 = 48
Bµi 7*: T×m x
75 x ( x + 157) = 24450 14700 : ( x + 47) = 84
69 x ( x - 157) = 18837 41846 : ( x - 384) = 98
c. 7649 + x x 54 = 33137 35320 - x x 72 = 13072
4057 + ( x : 38) = 20395 21683 - ( x : 47) = 4857
Bµi 8*: T×m x
a. 327 x (126 + x) = 67035 10208 : (108 + x) = 58
b. 68 x (236 - x) = 9860 17856 : (405 - x) = 48
c. 4768 + 85 x x = 25763 43575 - 75 x x = 4275
d. 3257 + 25286 : x = 3304 3132 - 19832 : x = 3058
Bµi 9*: T×m x
x x 62 + x x 48 = 4200 x x 186 - x x 86 = 3400 x x 623 - x x 123 = 1000
x x 75 + 57 x x = 32604 125 x x - x x 47 = 25350
216 : x + 34 : x = 10 2125 : x - 125 : x = 100
Bµi 14
*
: T×m x x x a = aa ab x x = abab abc x x = abcabc aboabo : x = ab


Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 2

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

CHuyªn ®Ò 2
Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc.
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc

Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
234576 + 578957 + 47958 41235 + 24756 - 37968
324586 - 178395 + 24605 254782 - 34569 - 45796
Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
a. 967364 + ( 20625 + 72438) 420785 + ( 420625 - 72438)
b. ( 47028 + 36720) + 43256 ( 35290 + 47658) - 57302
c. ( 72058 - 45359) + 26705 ( 60320 - 32578) - 17020
Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
25178 + 2357 x 36 42567 + 12328 : 24 100532 - 374 x 38 2345 x 27 + 45679
12348 : 36 + 2435 134415 - 134415 : 45 235 x 148 - 148 115938 : 57 - 57
Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
324 x 49 : 98 4674 : 82 x 19 156 + 6794 : 79
7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42
Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
427 x 234 - 325 x 168 16616 : 67 x 8815 : 43
67032 : 72 + 258 x 37 324 x 127 : 36 + 873
Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
213933 - 213933 : 87 x 68 15275 : 47 x 204 - 204
13623 -13623 : 57 - 57 93784 : 76 - 76 x 14
Bµi 5*: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 - ( 93120 : 24 - 24 x 57 )
100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 - ( 1274 : 14 - 14 )
( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 - 750 : 15 - 15
Bµi 5*: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98
( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )
Bµi 6: Cho biÓu thøc P = m + 527 x n
a. TÝnh P khi m = 473, n = 138.
Bµi7: Cho biÓu thøc P = 4752 : ( x - 28 )
a. TÝnh P khi x = 52.
b. T×m x ®Ó P = 48.
Bµi 8*: Cho biÓu thøc P = 1496 : ( 213 - x ) + 237
a. TÝnh P khi x = 145.
b. T×m x ®Ó P = 373.
- Cho biÓu thøc B = 97 x ( x + 396 ) + 206
a. TÝnh B khi x = 57.
b. T×m x ®Ó B = 40849.

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 3

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

Bµi 9*: H·y so s¸nh A vµ B biÕt :
a. A = 1a26 + 4b4 + 57c B = ab9 + 199c
b. A = a45 + 3b5 B = abc + 570 - 15c
c. A = abc + pq + 452 B = 4bc + 5q + ap3
Bµi 10*: ViÕt mçi biÓu thøc sau thµnh tÝch c¸c thõa sè:
a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 b. mm + pp + xx + yy
c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424
Bµi 11*: Cho biÓu thøc: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. H·y ®Æt dÊu ngoÆc vµo vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó
biÓu thøc A cã gi¸ trÞ lµ: (chó ý tr×nh bµy c¸c b­íc thùc hiÖn).
a, 47 b, Sè bÐ nhÊt cã thÓ. c, Sè lín nhÊt cã thÓ.

Bµi 12* : Cho d·y sè : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5) . H·y ®iÒn thªm c¸c dÊu phÐp tÝnh vµ dÊu ngoÆc
vµo d·y sè ®Ó cã kÕt qu¶ lµ :
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4


Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 4

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

CHuyªn ®Ò 3
VËn dông tÝnh chÊt cña c¸c phÐp tÝnh ®Ó
tÝnh nhanh, tÝnh thuËn tiÖn

Bµi 1: TÝnh nhanh:
237 + 357 + 763 2345 + 4257 - 345 5238 - 476 + 3476 1987 - 538 - 462
4276 + 2357 + 5724 + 7643 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653
2376 + 3425 - 376 - 425 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347
4638 - 2437 + 5362 - 7563 3576 - 4037 - 5963 + 6424
Bµi 1: TÝnh nhanh:
5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25
45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18
125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25
Bµi 2: TÝnh nhanh:
425 x 3475 + 425 x 6525 234 x 1257 - 234 x 257
3876 x 375 + 375 x 6124 1327 x 524 - 524 x 327
257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249
312 x 425 + 312 x 574 + 312 175 x 1274 - 175 x 273 - 175
Bµi 3: TÝnh nhanh:
4 x 125 x 25 x 8 2 x 8 x 50 x 25 x 125 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25
25 x 20 x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125
Bµi 4*: TÝnh nhanh:
8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24
(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27
Bµi 5*: TÝnh nhanh:
10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543
Bµi 6*: TÝnh nhanh:
326 x 728 + 327 x 272 2008 x 867 + 2009 x 133
1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 ) ( m : 1 - m x 1 ) : ( m x 2008 + m + 2008 )
Bµi 7*: TÝnh nhanh:

1995 1991 1996 1995
399 55 45 399
  
  

1994 1993 1975
18 1993 1995
 
 

1994 1996 1000
996 1995 1996
 
 

Bµi 8*: Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 Kh«ng tÝnh A vµ B, em h·y tÝnh nhanh kÕt
qu¶ cña A - B ?Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 5

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

CHuyªn ®Ò 4
Mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn cña phÐp
tÝnh

A/ VËn dông mèi quan hÖ ®Ó T×m c¸c thµnh phÇn cña phÐp tÝnh:
1- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu céng sè ®ã víi 1359 th× ®­îc tæng lµ 4372.
- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy 2348 céng víi sè ®ã th× ®­îc tæng lµ 5247.
- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu trõ sè ®ã cho 3168 th× ®­îc 4527.
- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy 7259 trõ ®i sè ®ã th× ®­îc 3475.
2- Hai sè cã hiÖu lµ 1536. NÕu thªm vµo sè trõ 264 ®¬n vÞ th× hiÖu míi b»ng bao nhiªu ?
- Hai sè cã hiÖu lµ 1536. NÕu bít ë sè trõ 264 ®¬n vÞ th× hiÖu míi b»ng bao nhiªu ?
- Hai sè cã hiÖu lµ 3241. NÕu bít sè bÞ trõ 81 ®¬n vÞ th× hiÖu míi b»ng bao nhiªu ?
- Hai sè cã hiÖu lµ 3241. NÕu thªm vµo sè bÞ trõ 81 ®¬n vÞ th× hiÖu míi b»ng bao nhiªu ?
3- Hai sè cã hiÖu lµ 4275. NÕu thªm vµo sè bÞ trõ 1027®¬n vÞ vµ bít ë sè trõ 2148 ®¬n vÞ th×
®­îc hiÖu míi b»ng bao nhiªu ?
- Hai sè cã hiÖu lµ 5729. NÕu thªm vµo sè trõ 2418 ®¬n vÞ vµ bít ë sè bÞ trõ 1926 ®¬n vÞ th×
®­îc hiÖu míi b»ng bao nhiªu ?
4- Cho mét phÐp trõ. NÕu thªm vµo sè bÞ trõ 3107®¬n vÞ vµ bít ë sè trõ 1738 ®¬n vÞ th×
®­îc hiÖu míi lµ 7248. T×m hiÖu ban ®Çu cña phÐp trõ.
- Cho mét phÐp trõ. NÕu thªm vµo sè trõ 1427 ®¬n vÞ vµ bít ë sè bÞ trõ 2536 ®¬n vÞ th×
®­îc hiÖu míi lµ 9032. T×m hiÖu ban ®Çu cña phÐp trõ.
5- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu nh©n sè ®ã víi 45 th× ®­îc 27045.
- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy 72 nh©n víi sè ®ã th× ®­îc 14328.
- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu chia sè ®ã cho 57 th× ®­îc 426.
- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy 57024 chia cho sè ®ã th× ®­îc 36.
6- T×m hai sè biÕt sè lín gÊp 7 lÇn sè bÐ vµ sè bÐ gÊp 5 lÇn th­¬ng. (h¬n, kÐm)
- T×m hai sè biÕt sè lín gÊp 9 lÇn th­¬ng vµ th­¬ng gÊp 4 lÇn sè bÐ.
- T×m hai sè biÕt sè sè bÐ b»ng 1/5 sè lín vµ sè lín gÊp 8 lÇn th­¬ng.
- T×m hai sè biÕt th­¬ng b»ng 1/4 sè lín vµ gÊp 8 ®«i sè bÐ.
- T×m hai sè biÕt sè sè bÐ b»ng 1/3 th­¬ng vµ th­¬ng b»ng 1/9 sè lín.
7- Trong mét phÐp chia hÕt, 9 chia cho mÊy ®Ó ®­îc:
a, Th­¬ng lín nhÊt.
b, Th­¬ng bÐ nhÊt.
8-T×m mét sè biÕt nÕu chia sè ®ã cho 48 th× ®­îc th­¬ng lµ 274 vµ sè d­ lµ 27.
- Trong mét phÐp chia cã sè chia b»ng 59, th­¬ng b»ng 47 vµ sè d­ lµ sè lín nhÊt cã thÓ
cã. T×m sè bÞ chia.
- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu ®em sè ®ã chia cho 74 th× ®­îc th­¬ng lµ 205 vµ sè d­ lµ sè d­
lín nhÊt.
- T×m sè bÞ chia cña mét phÐp chia biÕt th­¬ng gÊp 24 lÇn sè chia vµ cã sè d­ lín nhÊt lµ
78.
9- Mét phÐp chia cã th­¬ng b»ng 258 vµ sè d­ lín nhÊt cã thÓ cã lµ 36. T×m sè bÞ chia.

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 6

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

10- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu ®em sè ®ã chia cho 68 th× ®­îc th­¬ng b»ng sè d­ vµ sè d­ lµ
lµ sè d­ lín nhÊt cã thÓ cã.
11- T×m sè bÞ chia vµ sè chia bÐ nhÊt ®Ó cã th­¬ng b»ng 125 vµ sè d­ b»ng 47.
12*- Mét sè tù nhiªn chia cho 45 ®­îc th­¬ng lµ 36 vµ d­ 25. NÕu lÊy sè ®ã chia cho 27 th×
®­îc th­¬ng b»ng bao nhiªu? sè d­ b»ng bao nhiªu?
- Mét sè tù nhiªn chia cho 38 ®­îc th­¬ng lµ 75 vµ sè d­ lµ sè d­ lín nhÊt. NÕu lÊy sè ®ã
chia cho 46 th× ®­îc th­¬ng b»ng bao nhiªu? sè d­ b»ng bao nhiªu?
13- Mét phÐp chia cã sè chia b»ng 57, sè d­ b»ng 24. Hái ph¶i bít ®i ë sè bÞ chia Ýt nhÊt
bao nhiªu ®¬n vÞ ®Ó ®­îc phÐp chia hÕt. Khi ®ã th­¬ng thay ®æi thÕ nµo?
- Mét phÐp chia cã sè chia b»ng 48, sè d­ b»ng 23. Hái ph¶i thªm vµo sè bÞ chia Ýt nhÊt
bao nhiªu ®¬n vÞ ®Ó ®­îc phÐp chia hÕt. Khi ®ã th­¬ng thay ®æi thÕ nµo?
14* - Mét phÐp chia cã sè chia b»ng 7, sè d­ b»ng 4. Hái ph¶i thªm vµo sè bÞ chia Ýt nhÊt
bao nhiªu ®¬n vÞ ®Ó ®­îc phÐp chia hÕt vµ cã th­¬ng t¨ng thªm 3 ®¬n vÞ.
- Mét phÐp chia cã sè chia b»ng 8, sè d­ b»ng 5. Hái ph¶i bít ë sè bÞ chia Ýt nhÊt bao nhiªu
®¬n vÞ ®Ó ®­îc phÐp chia hÕt vµ cã th­¬ng gi¶m ®i 2 ®¬n vÞ.
15- T×m mét sè biÕt r»ng lÊy 16452 chia cho sè ®ã ®­îc 45 vµ d­ 27.
16*- Mét phÐp chia cã sè bÞ chia b»ng 44, th­¬ng b»ng 8, sè d­ lµ sè d­ lín nhÊt cã thÓ cã.
T×m sè chia.

B/ VËn dông kÜ thuËt tÝnh ®Ó gi¶i to¸n:
1, Tæng cña hai sè lµ 82. NÕu gÊp sè h¹ng thø nhÊt lªn 3 lÇn th× ®­îc tæng míi lµ 156. T×m
hai sè ®ã.
- Tæng cña hai sè lµ 123. NÕu gÊp sè h¹ng thø hai lªn 5 lÇn th× ®­îc tæng míi lµ 315. T×m
hai sè ®ã.
2, HiÖu cña hai sè lµ 234. NÕu gÊp sè bÞ trõ lªn 3 lÇn th× ®­îc hiÖu míi lµ 1058. T×m hai sè
®ã.
- HiÖu cña hai sè lµ 387. NÕu gÊp sè trõ lªn 3 lÇn th× ®­îc hiÖu míi lµ 113. T×m hai sè ®ã.
- HiÖu cña hai sè lµ 57. NÕu viÕt thªm ch÷ sè 0 vµo tËn bªn ph¶i sè bÞ trõ th× ®­îc hiÖu míi
lµ 2162. T×m sè bÞ trõ vµ sè trõ.
- HiÖu cña hai sè lµ 134. NÕu viÕt thªm mét ch÷ sè vµo tËn bªn ph¶i sè bÞ trõ th× ®­îc hiÖu
míi lµ 2297. T×m sè bÞ trõ , sè trõ vµ ch÷ sè viÕt thªm.
3, Tæng cña hai sè lµ 79. NÕu t¨ng sè thø nhÊt lªn 4 lÇn vµ t¨ng sè thø hai lªn 5 lÇn th× ®­îc
tæng míi lµ 370. T×m hai sè ®ã.
- Tæng cña hai sè lµ 270. NÕu t¨ng sè thø nhÊt lªn 2 lÇn vµ t¨ng sè thø hai lªn 4 lÇn th×
tæng míi t¨ng thªm 370 ®¬n vÞ. T×m hai sè ®ã.
4, TÝch cña hai sè lµ 1932. NÕu thªm vµo thõa sè thø nhÊt 8 ®¬n vÞ th× ®­îc tÝch míi lµ
2604. T×m hai sè ®ã.
- TÝch cña hai sè lµ 1692. NÕu bít ë thõa sè thø hai 17 ®¬n vÞ th× ®­îc tÝch míi lµ 893. T×m
hai sè ®ã.
5 - Khi céng mét sè tù nhiªn víi 107, mét b¹n häc sinh ®· chÐp nhÇm 107 thµnh 1007 nªn
®­îc kÕt qu¶ lµ 1996. T×m tæng ®óng cña phÐp céng.
- Khi céng 2009 víi mét sè tù nhiªn, mét b¹n häc sinh ®· chÐp nhÇm 2009 thµnh 209 nªn
®­îc kÕt qu¶ lµ 684. T×m sè h¹ng ch­a biÕt.

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 7

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

6, Khi trõ mét sè cã 3 ch÷ sè cho mét sè cã 1ch÷ sè, do ®·ng trÝ, mét b¹n häc sinh ®· ®Æt
sè trõ th¼ng víi ch÷ sè hµng tr¨m nªn ®· ®­îc kÕt qu¶ lµ 486 mµ lÏ ra kÕt qu¶ ®óng ph¶i lµ
783. T×m sè bÞ trõ vµ sè trõ.
7, Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 6789 do lóng tóng, b¹n Hoa ®· ®Æt tÊt c¶ c¸c tÝch riªng
th¼ng cét nh­ trong phÐp céng nªn ®· ®­îc kÕt qu¶ lµ 296280. Em h·y gióp b¹n t×m tÝch
®óng cña phÐp nh©n ®ã.
8, Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 235 do s¬ ý, b¹n Cóc ®· tÝch riªng thø hai vµ thø ba th¼ng
cét nh­ trong phÐp céng nªn ®· ®­îc kÕt qu¶ lµ 10285. Em h·y t×m tÝch ®óng gióp b¹n.
9- Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 142 do lóng tóng, b¹n Lan ®· viÕt lén thõa sè thø hai nªn
®· lµm cho kÕt qu¶ t¨ng 27255. Em h·y gióp b¹n t×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã.
- Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 103 do lóng tóng, b¹n HuÖ ®· viÕt thiÕu ch÷ sè 0 nªn ®·
lµm cho kÕt qu¶ gi¶m 37080. Em h·y gióp b¹n t×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã.
10, Khi nh©n 234 víi mét sè tù nhiªn, do chÐp nhÇm, b¹n Ngäc ®· lµm ®æi chç ch÷ sè hµng
ngh×n víi ch÷ sè hµng chôc; ch÷ sè hµng ®¬n vÞ víi ch÷ sè hµng tr¨m cña thõa sè thø hai
nªn ®· ®­îc kÕt qu¶ lµ 2250846. Em h·y gióp b¹n Ngäc t×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã.
11, Lan thùc hiÖn mét phÐp nh©n, do viÕt nhÇm ch÷ sè hµng ®¬n vÞ cña thõa sè thø hai tõ 2
thµnh 8 nªn ®· ®­îc kÕt qu¶ lµ 2034 mµ ®¸ng lÏ ph¶i lµ 1356. Em h·y t×m c¸c thõa sè ban
®Çu cña phÐp nh©n ®ã.
12, Khi nh©n 254 víi mét sè cã hai ch÷ sè gièng nhau, b¹n Hång ®· ®Æt tÊt c¶ c¸c tÝch
riªng th¼ng cét nh­ trong phÐp céng nªn ®· ®­îc kÕt qu¶ kÐm tÝch ®óng lµ 16002. Em h·y
gióp b¹n t×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã.
Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 8

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999


CHuyªn ®Ò 5
DÊu hiÖu chia hÕt
1. KiÕn thøc cÇn n¾m:
- Häc sinh n¾m ®­îc 2 nhãm dÊu hiÖu c¬ b¶n:
+ DÊu hiÖu chia hÕt cho 2 ; 5. (xÐt ch÷ sè tËn cïng)
+ DÊu hiÖu chia hÕt cho 3 ; 9. (xÐt tæng c¸c ch÷ sè)
+ N¾m ®­îc c¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 4 ; 8
+ N¾m ®­îc c¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...
+ N¾m ®­îc mét sè tÝnh chÊt cña phÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d­.
- BiÕt dùa vµo dÊu hiÖu chia hÕt ®Ó x¸c ®Þnh sè d­ trong c¸c phÐp chia.
- BiÕt dùa vµo dÊu hiÖu chia hÕt ®Ó t×m sè vµ lËp c¸c sè theo yªu cÇu.

2. Bµi tËp vËn dông
1- ViÕt 5 sè cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau:
a. Chia hÕt cho 2 ; b. Chia hÕt cho 3 ; c. Chia hÕt cho 5 ;
d. Chia hÕt cho 9. g. Chia hÕt cho c¶ 5 vµ 9. (mçi d¹ng viÕt 5 sè).
2* ViÕt 5 sè cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau:
a. Chia hÕt cho 6 ; b. Chia hÕt cho 15 ; c. Chia hÕt cho 18 ; d. Chia hÕt cho 45.
3* ViÕt 5 sè cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau:
a. Chia hÕt cho 12 ; b. Chia hÕt cho 24 ; c. Chia hÕt cho 36 ; d. Chia hÕt cho 72.
4- Víi 3 ch÷ sè: 2; 3; 5. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè: (3, 4, 5)
a. Chia hÕt cho 2. b. Chia hÕt cho 5. c. Chia hÕt cho 3.
5 - Víi 3 ch÷ sè: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau:
a. Chia hÕt cho 2. b. Chia hÕt cho 5. c. Chia hÕt cho 3.
6 - H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 4 ch÷ sè: 0; 5; 4; 9 vµ tho¶ m·n ®iÒu
kiÖn:
a. Chia hÕt cho 2. b. Chia hÕt cho 4. c. Chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5.
7 - Cho 3 ch÷ sè: 0; 1; 2. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè võa chia hÕt cho 2; võa chia hÕt
cho5.
- Cho 3 ch÷ sè: 0; 1; 2. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau võa chia hÕt cho 2; võa
chia hÕt cho5.
- Cho 4 ch÷ sè: 0; 1; 2; 3. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè võa chia hÕt cho 2; võa chia hÕt
cho5 sao cho mçi sè ®Òu cã ®ñ 4 ch÷ sè ®· cho.
8 - Cho 5 ch÷ sè: 8; 1; 3; 5; 0. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè võa chia hÕt cho 9 ( Mçi
ch÷ sè chØ ®­îc xuÊt hiÖn mét lÇn trong mçi sè ).
9 - Cho 4 ch÷ sè: 0; 1; 2; 5. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè võa chia hÕt cho 5 ( Mçi ch÷
sè chØ ®­îc xuÊt hiÖn mét lÇn trong mçi sè ).
- H·y ghÐp 4 ch÷ sè: 3; 1; 0; 5 thµnh nh÷ng sè võa chia hÕt cho 2; võa chia hÕt cho5.
2. T×m sè:
1 - T×m x, y ®Ó sè 1996xy chia hÕt cho c¶ 2; 5 vµ 9. (a125b)
2 - T×m m, n ®Ó sè m340n chia hÕt cho 45.

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 9

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

3 - X¸c ®Þnh x, y ®Ó ph©n sè
45
23y x
lµ mét sè tù nhiªn.
4 - T×m sè cã hai ch÷ sè biÕt sè ®ã chia cho 2 d­ 1; chia cho 5 d­ 2 vµ chia hÕt cho 9.
5 - T×m sè tù nhiªn bÐ nhÊt chia cho 2 d­ 1; chia 3 d­ 2; chia 4 d­ 3.
6 - Cho A = a459b. H·y thay a, b b»ng nh÷ng ch÷ sè thÝch hîp ®Ó A chia cho 2, cho 5, cho
9 ®Òu cã sè d­ lµ 1.
7 - Cho B = 5x1y. H·y thay x, y b»ng nh÷ng ch÷ sè thÝch hîp ®Ó ®­îc mét sè cã 4 ch÷ sè
kh¸c nhau chia hÕt cho 2, cho 3, vµ chia cho 5 d­ 4.
- Mét sè nh©n víi 9 th× ®­îc kÕt qu¶ lµ 30862a3. T×m sè ®ã.

3. VËn dông tÝnh chÊt chia hÕt:
1- Kh«ng lµm tÝnh, h·y chøng tá r»ng:
a, Sè 171717 lu«n chia hÕt cho 17.
b, aa chia hÕt cho 11.
c, ab + ba chia hÕt cho 11.
2- Cho tæng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Kh«ng thùc hiÖn phÐp tÝnh, h·y cho biÕt A cã
chia hÕt cho 9 kh«ng ? V× sao ?
Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 10

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999


CHuyªn ®Ò 6
pH¢N Sè - c¸C PHÐP TÝNH VÒ PH¢N Sè

Bµi1: LÊy vÝ dô vÒ 5 ph©n sè nhá h¬n1 ; 5 ph©n sè lín h¬n1 ; 5 ph©n sè tèi gi¶n.
Bµi2: §äc c¸c sè sau :

4
3

5
2
giê
100
27
m
b
a
kg
Bµi 6: ViÕt th­¬ng cña mçi phÐp chia sau d­íi d¹ng ph©n sè:
7 : 9 8 : 11 2001 : 2008 a : 7 b : a + c c : ( a + b )
Bµi 7: ViÕt c¸c ph©n sè sau d­íi d¹ng phÐp chia:

4
3

100
27

b
a

a  5
2

d c
b aBµi 8: ViÕt mçi sè tù nhiªn sau d­íi d¹ng ph©n sècã mÉu sè lµ 3:
7 11 23 2008
Bµi 9: - Cho hai sè 5 vµ 7, H·y viÕt c¸c ph©n sè:
a. Nhá h¬n 1. b. b»ng 1. c. Lín h¬n 1.
Bµi 10: - ViÕt 4 ph©n sè b»ng ph©n sè 1/3 sao cho mçi ph©n sè cã tö sè lµ sè lÎ bÐ h¬n 10.
Bµi 11:- ViÕt 3 ph©n sè kh¸c nhau cã cïng tö sè mµ mçi ph©n sè ®ã:
a. Lín h¬n ph©n sè 1/5. b. BÐ h¬n ph©n sè 1/4.
c. Lín h¬n ph©n sè 1/5 vµ bÐ h¬n ph©n sè 1/4.
Bµi 12:- ViÕt 3 ph©n sè kh¸c nhau cã cïng mÉu sè mµ mçi ph©n sè ®ã:
a. Lín h¬n ph©n sè 1/5. b. BÐ h¬n ph©n sè 1/4.
c. Lín h¬n ph©n sè 1/5 vµ bÐ h¬n ph©n sè 1/4.
Bµi 11: T×m c¸c ph©n sè b»ng nhau trong c¸c ph©n sè sau:
3/4 5/7 9/12 15/21 30/42 27/36
Bµi12: Khoanh vµo ph©n sè b»ng ph©n sè 6/14:
a. 9/20 b. 12/28 c. 13/21 d. 15/35 e. 18/35
Bµi 10: ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè b»ng ph©n sè 4/12 sao cho mÉu sè nhá h¬n 30.
Bµi 14: H·y viÕt 3 ph©n sè b»ng ph©n sè 3/4 vµ cã mÉu sè lÇn l­ît lµ 8, 12, 20.
- T×m x, y biÕt :
a. 4/x = 12/15 = y/45 b. 3/x = 1/y = 6/24
Bµi 16: Rót gän c¸c ph©n sè sau:
16/24 35/45 49/28 85/51 64/96
Bµi3: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
( 1/6 + 1/10 + 1/15 ) : ( 1/6 + 1/10 - 1/15 ) ( 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 ) : ( 1/4 - 1/5 )
Bµi5: TÝnh nhanh
3/4 + 2/5 + 1/4 + 3/5 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 4/5 - 2/3 + 1/5 - 1/3
4/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7 2/5 x 7/4 - 2/5 x 3/7 13/4 x 2/3 x 4/13 x 3/2
75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/ 32
5
2
+
9
6
+
4
3
+
5
3
+
3
1
+
4
1

Bµi5: TÝnh nhanh

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 11

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

4/7 x 5/6 + 4/7 x 1/6 3/5 x 7/9 - 3/5 x 2/9 5/9 x 1/4 + 4/9 x 3/12
7/9 x 8/5 - 7/9 x 3/5 2/5 x 3/4 + 3/4 x 3/5 2006/ 2005 x 3/4 - 3/4 x 1/2005
Më réng:
Bµi 1: ViÕt mçi ph©n sè sau thµnh tæng cña 3 ph©n sè tèi gi¶n kh¸c nhau cã cïng mÉu sè:
10/27, 13/12, 15/8.
Bµi 2: ViÕt mçi ph©n sè sau thµnh tæng cña 3 ph©n sè cã tö sè b»ng 1 vµ mÉu sè kh¸c nhau:
9/12 vµ 9/15.
Bµi3*: ViÕt ph©n sè 1/3 thµnh tæng cña hai ph©n sè cã tö sè lµ 1 vµ mÉu sè kh¸c nhau.
Bµi4: ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè bÐ h¬n 1 cã tæng tö sè vµ mÉu sè b»ng 10.
Bµi5: ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè tèi gi¶n cã tæng tö sè vµ mÉu sè b»ng 20.
Bµi6 : ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè cã tÝch tö sè vµ mÉu sè lµ 100.
Bµi7: Rót gän c¸c ph©n sè sau:
1212/3030 32032/ 48048 456456/234234 1339/1442
Bµi 8: ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè b»ng ph©n sè 14/18 sao cho tæng cña tö sè vµ mÉu sè bÐ h¬n
100.
Bµi9: ViÕt 5 ph©n sè kh¸c nhau n»m gi÷a 2 ph©n sè 3/5 vµ 4/5.
Bµi 10 : ViÕt 5 ph©n sè kh¸c nhau n»m gi÷a 2 ph©n sè 3/4 vµ 4/5.
Bµi 11 : Cho 5 ch÷ sè 1, 2, 4, 6, 8. H·y lËp tÊt c¶ c¸c ph©n sè cã gi¸ trÞ b»ng 5/10 sao cho
c¸c ch÷ sè ®· cho kh«ng ®­îc lÆp l¹i trong mçi sè.
Bµi12: LËp c¸c cÆp ph©n sè b»ng nhau tõ 4 trong 5 sè sau: 1; 2 ; 4 ; 8 ; 16. ( 12 cÆp )
Bµi12: TÝnh nhanh:
a.
434343
222222
15
4343
2121
15    b.
c.
48 142 96 29
100 44 25 16
  
  
d.
1986 7 1994 1993 1992
1993 1992 1993 1994
   
  

Bµi13: TÝnh nhanh.
a.
1995 1991 1996 1995
399 55 45 399
  
  
b.
1994 1996 1000
996 1995 1996
 
 

c.
448 637 526
189 527 637
 
 
d.
623 874 678
251 874 677
 
 

Chó ý mét sè d¹ng so s¸nh ph©n sè :
a. So s¸nh c¸c ph©n sè cã mÉu sè b»ng nhau. e. So s¸nh phÇn bï víi 1.
b. So s¸nh c¸c ph©n sè cã tö sè b»ng nhau. g. So s¸nh phÇn h¬n víi 1. ( hçn sè )
c. Rót gän råi so s¸nh. h. B¾c cÇu
d. So s¸nh qua ®¬n vÞ. i. So s¸nh qua ph©n sè trung gian.
Bµi5
*
: TÝnh nhanh
1/2 x 12/13 + 1/3 x 12/13 + 1/4 x 12/13 ( 1- 1/2 ) x ( 1- 1/3 ) x ( 1- 1/4 ) x ( 1 - 1/5 )
9 - T×m ph©n sè b»ng ph©n sè 3/5 biÕt r»ng hiÖu cña tö sè trõ ®i mÉu sè cña ph©n sè ®ã
b»ng 8.
- T×m ph©n sè b»ng ph©n sè 2/3 biÕt r»ng tæng cña tö sè vµ mÉu sè cña ph©n sè ®ã b»ng 15.
- T×m mét sè, biÕt r»ng lÊy sè ®ã céng víi 4/5 råi trõ ®i 1/4 th× ®­îc kÕt qu¶ lµ 7/10.
- Cho ph©n sè 18/27. Hái ®Ó ®­îc mét ph©n sè b»ng ph©n sè 1/2 th× ph¶i trõ ®i ë tö sè vµ
mÉu sè cña ph©n sè ®· cho cïng mét sè tù nhiªn nµo?

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 12

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

- Cho ph©n sè 2/11. Hái ph¶i céng thªm vµo tö sè vµ mÉu sè cña ph©n sè ®ã cïng mét sè
tù nhiªn nµo ®Ó ®­îc ph©n sè b»ng ph©n sè 4/7?
- Cho ph©n sè 3/18. Hái ph¶i thªm vµo tö sè vµ bít ra ë mÉu sè cïng mét sè tù nhiªn nµo
®Ó ®­îc ph©n sè 3/4.
- T×m ph©n sè x/y, biÕt hiÖu cña x vµ y b»ng 8 vµ x/y sau khi rót gän th× b»ng 5/3.
- T×m ph©n sè x/y, biÕt tæng cña x vµ y b»ng 15 vµ x/y sau khi rót gän th× b»ng 2/3.


Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 13

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

CHuyªn ®Ò 7
Bµi to¸n vÒ quan hÖ tØ sè

D¹ng1: T×m ph©n sè cña mét sè.
1 - Líp 4B cã 35 häc sinh. Sè häc sinh n÷ b»ng 2/5 sè häc sinh c¶ líp. Hái líp 4A cã bao
nhiªu häc sinh nam. (2 c¸ch)
2 - Líp 4A cã 18 häc sinh nam. Sè häc sinh n÷ b»ng 2/3 sè häc sinh nam. Hái líp 4A cã
bao nhiªu häc sinh ? (2 c¸ch)
3 - Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 36m, chiÒu réng b»ng 2/3 chiÒu dµi. TÝnh chu
vi vµ diÖn tÝch m¶nh ®Êt.
4 - Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 3/5m, chiÒu réng b»ng 3/4 chiÒu dµi. TÝnh chu vi vµ
diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.
5- Mét cöa hµng cã 15 t¹ g¹o. §· b¸n 2/3 sè g¹o. Hái cöa hµng cßn l¹i ? kg g¹o?
- Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 25m, réng 18m. Ng­êi ta sö dông 2/5 diÖn tÝch
®Ó ®µo ao, phÇn ®Êt cßn l¹i ®Ó lµm v­ên. TÝnh diÖn tÝch phÇn ®Êt lµm v­ên.
6- Hïng cã mét sè tiÒn, Hïng ®· tiªu hÕt 45000 ®ång. Nh­ vËy sè tiÒn cßn l¹i b»ng 3/5 sè
tiÒn ®· tiªu. Hái lóc ®Çu Hïng cã bao nhiªu tiÒn?
D¹ng2: T×m mét sè khi biÕt gi¸ trÞ ph©n sè cña nã.
3 - Líp 4A cã 18 häc sinh nam. Sè häc sinh nam b»ng 2/3 sè häc sinh c¶ líp. Hái líp 4A
cã bao nhiªu häc sinh n÷.(2 c¸ch)
4 - Líp 4B cã 12 häc sinh n÷. Sè häc sinh n÷ b»ng 2/3 sè häc sinh nam. Hái líp 4A cã bao
nhiªu häc sinh. (2 c¸ch)
- Líp 4B cã 15 häc sinh nam. Sè häc sinh nam b»ng 5/4 sè häc sinh n÷. Hái líp 4B cã bao
nhiªu häc sinh? (2 c¸ch)
5 - 3/5 sè häc sinh giái cña líp 5A lµ 6 em. Hái líp 5A cã bao nhiªu häc sinh giái?
- T×m chiÒu dµi cña mét ®o¹n ®­êng, biÕt 3/5 ®o¹n ®ã b»ng 9/10 km.
- Cã hai thïng dÇu. BiÕt 2/3 sè dÇu ë thïng thø nhÊt lµ 24 lÝt. 3/4 sè dÇu ë thïng thø hai lµ
36 lÝt. Hái c¶ hai thïng cã tÊt c¶ bao nhiªu lÝt dÇu ?
- Khèi 5 cã 3 líp. BiÕt 2/3 sè häc sinh cña líp 5A lµ 18 häc sinh; 3/4 sè häc sinh cña líp
5B lµ 24 häc sinh; 4/7 sè häc sinh cña líp 5C lµ 16 häc sinh. Hái khèi 5 cã tÊt c¶ bao nhiªu
häc sinh ?
6- H¶i cã mét sè tiÒn, H¶i ®· tiªu hÕt 45000 ®ång. Nh­ vËy sè tiÒn ®· tiªu b»ng 2/3 sè tiÒn
H¶i cã ban ®Çu. Hái sau khi tiªu, H¶i cßn l¹i bao nhiªu tiÒn?
- Hïng cã mét sè tiÒn, Hïng ®· tiªu hÕt 36000 ®ång. Nh­ vËy sè tiÒn ®· tiªu b»ng 3/4 sè
tiÒn cßn l¹i. Hái lóc ®Çu Hïng cã bao nhiªu tiÒn?
D¹ng3: D¹ng më réng:
1- Lan cã 84000 ®ång, Lan mua vë hÕt 2/7 sè tiÒn, mua s¸ch hÕt 3/5 sè tiÒn. Hái Lan cßn
l¹i bao nhiªu tiÒn? (2 c¸ch)
- Líp 4A cã 35 häc sinh. Cuèi n¨m häc, cã 2/7 sè häc sinh ®¹t danh hiÖu häc sinh Giái,
2/5 sè häc sinh ®¹t danh hiÖu häc sinh Tiªn TiÕn. Hái cã ? häc sinh kh«ng ®¹t danh hiÖu. (2
c¸ch)

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 14

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

- Tuæi anh b»ng 2/5 sè tuæi bè, tuæi em b»ng 2/9 sè tuæi bè. TÝnh tuæi mçi ng­êi biÕt tuæi
bè lµ 45 tuæi.
2- Tuæi anh b»ng 2/5 sè tuæi bè, tuæi em b»ng 1/2 sè tuæi anh. TÝnh tuæi mçi ng­êi biÕt tuæi
bè lµ 45 tuæi.
- Sè tuæi em b»ng 2/9 sè tuæi bè vµ b»ng 5/9 sè tuæi anh. TÝnh tuæi mçi ng­êi biÕt tuæi bè
lµ 45 tuæi.
3- Mét cöa hµng cã 96kg muèi. Buæi s¸ng b¸n ®­îc 24kg muèi, buæi chiÒu b¸n 3/8 sè
muèi. Hái c¶ hai buæi cöa hµng ®· b¸n ®­îc bao nhiªu ki-l«-gam muèi.
- Mét cöa hµng cã 196kg g¹o. Ngµy ®Çu b¸n ®­îc 84kg g¹o ngµy thø hai b¸n 3/4 sè g¹o
cßn l¹i. Hái sau hai ngµy b¸n cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu ki-l« -gam g¹o.
4- ChÞ Hång cã 42 c¸i kÑo, chÞ cho An 2/7 sè kÑo, cho B×nh 3/5 sè kÑo cßn l¹i. Hái cuèi
cïng chÞ Hång cßn l¹i bao nhiªu c¸i kÑo?
- MÑ cho Hoa 48000 ®ång. Hoa mua cÆp hÕt 2/3 sè tiÒn, mua bót hÕt 3/4 sè tiÒn cßn l¹i.
Hái Hoa cßn l¹i bao nhiªu tiÒn?
- Líp 4A cã 40 häc sinh. Cuèi n¨m häc, cã 3/8 sè häc sinh ®¹t danh hiÖu häc sinh Tiªn
TiÕn, 2/5 sè häc sinh cßn l¹i ®¹t danh hiÖu häc sinh Giái. Hái cã ? hsinh kh«ng ®¹t danh
hiÖu.
5- Mét tÊm v¶i dµi 20m. §· may ¸o hÕt 4/5 tÊm v¶i ®ã. Sè v¶i cßn l¹i ng­êi ta ®em may c¸c
tói,
mçi tói hÕt 2/3m. Hái may ®­îc tÊt c¶ bao nhiªu c¸i tói nh­ vËy?
6- Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 24m, réng 15m. Ng­êi ta sö dông 3/8 diÖn tÝch
®Ó trång hoa, 1/5 diÖn tÝch ®Ó lµm ®­êng ®i, phÇn diÖn tÝch cßn l¹i ®Ó x©y bÓ n­íc. TÝnh S
bÓ n­íc.
D¹ng3: D¹ng n©ng cao
1- KÕt qu¶ cña häc k× I, líp 4A cã 1/4 sè häc sinh ®¹t Häc sinh Giái, 3/8 sè häc sinh ®¹t
Häc sinh Tiªn tiÕn. Hái sè häc sinh kh«ng ®­îc khen chiÕm bao nhiªu so víi c¶ líp?
2 - Líp 4B cã 18 häc sinh nam. Sè häc sinh n÷ b»ng 2/3 sè häc sinh c¶ líp. Hái líp 4A cã
bao nhiªu häc sinh n÷.
3- C­êng cã mét sè tiÒn, C­êng ®· tiªu hÕt 45000 ®ång. Nh­ vËy sè tiÒn cßn l¹i b»ng 3/4
sè tiÒn C­êng cã ban ®Çu. Hái C­êng cßn l¹i bao nhiªu tiÒn?

5 - Lan cã mét sè tiÒn. Lan ®· tiªu hÕt 3/4 sè tiÒn th× cßn l¹i 20000 ®ång. Hái lóc ®Çu Lan
cã bao nhiªu tiÒn ?
- Nam cã mét sè tiÒn, sau khi mua vë hÕt 5/8 sè tiÒn th× Nam cßn l¹i 24000 ®ång. Hái lóc
®Çu Nam cã bao nhiªu tiÒn?
6 - Mét thïng chøa ®Çy dÇu c©n nÆng 48 kg, ng­êi ta rãt ra 5/9 sè dÇu trong thïng th× thïng
dÇu chØ cßn nÆng 23 kg. Hái thïng kh«ng nÆng bao nhiªu kg ?
- Mét thïng chøa ®Çy m¾m c©n nÆng 27 kg, ng­êi ta rãt ra 2/5 sè m¾m trong thïng th×
thïng m¾m chØ cßn nÆng 17 kg. Hái thïng kh«ng nÆng bao nhiªu kg ?
7 - Tuæi em b»ng 1/4 tuæi mÑ, tuæi anh b»ng 3/8 tuæi mÑ. BiÕt tæng sè tuæi cña hai anh em
lµ 30 tuæi. TÝnh sè tuæi cña mçi ng­êi.
- Sè tuæi em b»ng 2/9 sè tuæi bè, s« tuæi anh b»ng 2/5 sè tuæi bè. BiÕt tæng sè tuæi cña hai
anh em lµ 28 tuæi. TÝnh sè tuæi cña mçi ng­êi.

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 15

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

8- Mét ng­êi b¸n trøng, buæi s¸ng b¸n ®­îc 1/5 sè trøng, buæi chiÒu b¸n ®­îc 1/3 sè trøng.
BiÕt buæi chiÒu b¸n nhiÒu h¬n buæi s¸ng lµ 30 qu¶. Hái cßn l¹i ? qu¶ trøng?
- Mét m¸y cµy, ngµy thø nhÊt cµy ®­îc 3/8 diÖn tÝch ruéng, ngµy thø hai cµy ®­îc 2/5 diÖn
tÝch ruéng vµ nh­ vËy, ngµy thø hai ®· cµy nhiÒu h¬n ngµy thø nhÊt 100m
2
. Hái mçi ngµy,
m¸y cµy ®ã ®· cµy ®­îc bao nhiªu diÖn tÝch ruéng?
- Qua ®ît KT§K lÇn II, líp 5A cã 5/8 sè häc sinh ®¹t ®iÓm Giái, 1/4 sè häc sinh ®¹t ®iÓm
kh¸, cßn l¹i ®¹t ®iÓm trung b×nh. BiÕt sè hsinh ®¹t ®iÓm Giái h¬n sè häc sinh ®¹t ®iÓm kh¸
lµ 12 em.
a. TÝnh sè häc sinh líp 5B. b. TÝnh sè häc sinh mçi lo¹i.
9- Mét xe m¸y ®i qu·ng ®­êng tõ A ®Õn B. Giê thø nhÊt ®i ®­îc 2/7 qu·ng ®­êng, giê thø
hai ®i ®­îc 1/7 qu·ng ®­êng, giê thø ba «t« ®i 56 km n÷a th× hÕt qu·ng ®­êng. Hái qu·ng
®­êng AB dµi bao nhiªu km?
- Mét «t« ®i qu·ng ®­êng tõ A ®Õn B. Giê thø nhÊt ®i ®­îc 2/5 qu·ng ®­êng, giê thø hai ®i
®­îc 3/7 qu·ng ®­êng, giê thø ba «t« ®i 42 km n÷a th× hÕt qu·ng ®­êng. Hái qu·ng ®­êng
AB dµi bao nhiªu km?
- Mét ng­êi b¸n trøng, lÇn thø nhÊt b¸n ®­îc 1/5 sè trøng, lÇn thø hai b¸n 3/8 sè trøng th×
cßn l¹i 17 qu¶. Hái ng­êi ®ã ®em b¸n ? qu¶ trøng vµ mçi lÇn b¸n bao nhiªu qu¶?
- Mét b¸c c«ng nh©n, mçi th¸ng ¨n hÕt 1/2 s« tiÒn l­¬ng, tr¶ tiÒn nhµ hÕt 1/6 sè tiÒn l­¬ng,
tiªu vÆt hÕt 1/5 sè tiÒn l­¬ng, cuèi th¸ng b¸c cßn ®Ó dµnh ®­îc 200000 ®ång. TÝnh xem
l­¬ng th¸ng cña b¸c c«ng nh©n lµ bao nhiªu?
10- §¹t cã mét sè tiÒn. §¹t mua vë hÕt 2/3 sè tiÒn, mua bót hÕt 1/5 sè tiÒn cßn l¹i sau khi
mua vë th× cßn l¹i 8000 ®ång. Hái lóc ®Çu §¹t cã bao nhiªu tiÒn ?
9- Qua ®ît KT§K lÇn III, líp 5B cã 1/8 sè häc sinh ®¹t ®iÓm Giái, 1/2 sè häc sinh ®¹t ®iÓm
kh¸, cßn l¹i lµ trung b×nh. BiÕt sè häc sinh kh¸ h¬n sè häc sinh trung b×nh lµ 4 em.
a. TÝnh sè häc sinh líp 5B. b. TÝnh sè häc sinh mçi lo¹i.
10- MÑ mang ®i chî 90000 ®ång. MÑ mua thÞt hÕt 2/3 sè tiÒn, mua rau hÕt 1/6 sè tiÒn. Sè
tiÒn cßn l¹i mÑ võa ®ñ mua 4/3 kg cam. TÝnh gi¸ tiÒn kg cam.


Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 16

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999


CHuyªn ®Ò 8
gi¶I BµI TO¸N Cã LêI V¡N

I. Bµi to¸n rót vÒ ®¬n vÞ
- Cã 4 thïng dÇu nh­ nhau chøa tæng céng 112 lÝt. Hái cã 16 thïng nh­ thÕ th× chøa ®­îc
bao nhiªu lÝt ?
- BiÕt 28 bao lóa nh­ nhau th× chøa tæng céng 1260 kg. Hái nÕu cã 1665 kg lóa th× chøa
trong bao nhiªu bao ?
- Xe thø nhÊt chë 12 bao ®­êng, xe thø hai chë 8 bao ®­êng, xe thø hai chë Ýt h¬n xe thø
nhÊt 192 kg ®­êng. Hái mçi xe chë bao nhiªu kg ®­êng ?
- Hai xe «t« chë tæng céng 4554 kg thøc ¨n gia sóc, xe thø nhÊt chë 42 bao, xe thø hai chë
nhiÒu h¬n xe thø nhÊt 15 bao. Hái mçi xe chë bao nhiªu kg ?
- Cöa hµng cã 15 tói bi, cöa hµng b¸n hÕt 84 viªn bi vµ cßn l¹i 8 tói bi. Hái tr­íc khi b¸n
cöa hµng cã bao nhiªu viªn bi ?
- Cã mét sè lÝt n­íc m¾m ®ãng vµo c¸c can. NÕu mçi can chøa 4 lÝt th× ®ãng ®­îc 28 can.
Hái nÕu mçi can chøa 8 lÝt th× ®ãng ®­îc bao nhiªu can ?
II/ To¸n trung b×nh céng: ( 4 tiết)
- Häc sinh cÇn hiÓu ®­îc kh¸i niÖm vÒ sè TBC vµ t×m ®­îc sè TBC cña 2 -> 5 sè.
- Gi¶i ®­îc c¸c bµi to¸n t×m sè TBC d¹ng:
1- Mét kho g¹o, ngµy thø nhÊt xuÊt 180 tÊn, ngµy thø hai xuÊt 270 tÊn, ngµy thø ba xuÊt
156 tÊn. Hái trung b×nh mçi ngµy cöa hµng ®· xuÊt ®­îc bao nhiªu tÊn g¹o ?
2 - H»ng cã 15000 ®ång, HuÖ cã nhiÒu h¬n H»ng 8000 ®ång. Hái trung b×nh mçi b¹n cã
bao nhiªu tiÒn?
- H»ng cã 15000 ®ång, H»ng cã Ýt h¬n HuÖ 8000 ®ång. Hái trung b×nh mçi b¹n cã bao
nhiªu tiÒn?
3 - Lan cã 125000 ®ång, HuÖ cã nhiÒu h¬n Lan 37000 ®ång. Hång cã Ýt h¬n HuÖ 25000
®ång. Hái trung b×nh mçi b¹n cã bao nhiªu tiÒn ?
- Lan cã 125000 ®ång, nh­ vËy Lan cã nhiÒu h¬n HuÖ 37000 ®ång nh­ng l¹i Ýt h¬n Hång
25000 ®ång. Hái trung b×nh mçi b¹n cã bao nhiªu tiÒn ?
4 - H»ng cã 15000 ®ång, HuÖ cã sè tiÒn b»ng 3/5 sè tiÒn cña H»ng. Hái trung b×nh mçi b¹n
cã bao nhiªu tiÒn?
- H»ng cã 15000 ®ång, H»ng cã sè tiÒn b»ng 3/5 sè tiÒn cña HuÖ. Hái trung b×nh mçi b¹n
cã bao nhiªu tiÒn?
5- Lan cã 126000 ®ång, HuÖ cã sè tiÒn b»ng 2/3 sè tiÒn cña Lan. Hång cã sè tiÒn b»ng 3/4
sè tiÒn cña HuÖ. Hái trung b×nh mçi b¹n cã bao nhiªu tiÒn ?
- Lan cã 126000 ®ång, HuÖ cã sè tiÒn b»ng 2/3 sè tiÒn cña Lan vµ b»ng 3/4 sè tiÒn cña
Hång. Hái trung b×nh mçi b¹n cã bao nhiªu tiÒn ?
7 - Mét ®oµn xe chë hµng. Tèp ®Çu cã 4 xe, mçi xe chë 92 t¹ hµng; tèp sau cã 3 xe, mçi xe
chë 64 t¹ hµng. Hái:
a. Trung b×nh mçi tèp chë ®­îc bao nhiªu t¹ hµng ?
b. Trung b×nh mçi xe chë ®­îc bao nhiªu t¹ hµng ?
8- Trung b×nh céng cña ba sè lµ 48. BiÕt sè thø nhÊt lµ 37, sè thø hai lµ 42. T×m sè thø ba.

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 17

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

- Trung b×nh céng cña ba sè lµ 94. BiÕt sè thø nhÊt lµ 85 vµ sè thø nhÊt h¬n sè thø hai lµ
28. T×m sè thø ba.
- Mét cöa hµng nhËp vÒ ba ®ît, trung b×nh mçi ®ît 150 kg ®­êng. §ît mét nhËp 170 kg vµ
nhËp Ýt h¬n ®ît hai 40 kg. Hái ®ît ba cöa hµng ®· nhËp vÒ bao nhiªu kg ?
- Mét cöa hµng nhËp vÒ ba ®ît, trung b×nh mçi ®ît 150 kg ®­êng. §ît mét nhËp 168 kg, vµ
nhËp b»ng 4/5 ®ît hai. Hái ®ît ba cöa hµng ®· nhËp vÒ bao nhiªu kg ?
- Khèi líp 5 cña tr­êng em cã 3 líp, trung b×nh mçi líp cã 32 em. BiÕt líp 5A cã 33 häc
sinh vµ nhiÒu h¬n líp 5B lµ 2 em. Hái líp 5C cã bao nhiªu häc sinh ?
9 - An cã 18 viªn bi, B×nh cã 16 viªn bi, Hïng cã sè viªn bi b»ng trung b×nh céng sè bi cña
An vµ B×nh. Hái Hïng cã bao nhiªu viªn bi ?
- An cã 18 viªn bi, B×nh cã 16 viªn bi, Hïng cã 23 viªn bi. Dòng cã sè viªn bi b»ng trung
b×nh céng sè bi cña An, B×nh vµ Hïng. Hái Dòng cã bao nhiªu viªn bi ?
- An cã 18 viªn bi, B×nh cã nhiÒu h¬n An16 viªn bi, Hïng cã Ýt h¬n B×nh11 viªn, Dòng cã
sè viªn bi b»ng trung b×nh céng sè bi cña An, B×nh vµ Hïng. Hái Dòng cã bao nhiªu viªn
bi ?
- An cã 18 viªn bi, B×nh cã 16 viªn bi, Hïng cã sè viªn bi b»ng trung b×nh céng sè bi cña
An vµ B×nh, Dòng cã sè bi b»ng trung b×nh céng sè bi cña B×nh vµ Hïng. Hái Dòng cã bao
nhiªu viªn bi ?
Më réng:
1- T×m sè trung b×nh céng cña c¸c sè tù nhiªn tõ 20 ®Õn 28.
- T×m sè trung b×nh céng cña c¸c sè tù nhiªn ch½n tõ 30 ®Õn 40.
2 - Lan vµ HuÖ cã 102000 ®ång. Lan vµ Ngäc cã 231000 ®ång. Ngäc vµ HuÖ cã 177000
®ång. Hái trung b×nh mçi b¹n cã bao nhiªu tiÒn ?
3- Trung b×nh céng sè tuæi cña bè, mÑ vµ Hoa lµ 30 tuæi. NÕu kh«ng tÝnh tuæi bè th× trung
b×nh céng sè tuæi cña mÑ vµ Hoa lµ 24. Hái bè Hoa bao nhiªu tuæi ?
- Trung b×nh céng sè tuæi cña bè, mÑ, Mai vµ em Mai lµ 23 tuæi. NÕu kh«ng tÝnh tuæi bè
th× trung b×nh céng sè tuæi cña mÑ, Mai vµ em Mai lµ 18 tuæi. Hái bè Mai bao nhiªu tuæi ?
- ë mét ®éi bãng, tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ lµ 22 tuæi. NÕu kh«ng tÝnh ®éi tr­ëng th×
tuæi trung b×nh cña 10 cÇu thñ lµ 21 tuæi. Hái ®éi tr­ëng bao nhiªu tuæi.
4 - Mét th¸ng cã 15 lÇn kiÓm tra. Sau 10 lÇn kiÓm tra ®Çu th× ®iÓm trung b×nh cña An lµ 7.
Hái víi c¸c lÇn kiÓm tra cßn l¹i, trung b×nh mçi lÇn ph¶i ®¹t bao nhiªu ®iÓm ®Ó ®iÓm trung
b×nh cña c¶ th¸ng lµ 8 ®iÓm.
5 - An cã 18 viªn bi, B×nh cã 16 viªn bi, Hïng cã sè viªn bi b»ng trung b×nh céng sè bi cña
c¶ ba b¹n. Hái Hïng cã bao nhiªu viªn bi ?
- An cã 18 viªn bi, B×nh cã 16 viªn bi, Hïng cã sè viªn bi nhiÒu h¬n trung b×nh céng sè bi
cña ba b¹n lµ 2 viªn. Hái Hïng cã bao nhiªu viªn bi ?
- An cã 18 viªn bi, B×nh cã 16 viªn bi, Hïng cã sè viªn bi kÐm trung b×nh céng sè bi cña
ba b¹n lµ 2 viªn. Hái Hïng cã bao nhiªu viªn bi ?
6 - Cã 4 thïng dÇu, trung b×nh mçi thïng ®ùng 17 lÝt, nÕu kh«ng kÓ thïng thø nhÊt th× trung
b×nh mçi thïng cßn l¹i chøa 15 lÝt. Hái thïng thø nhÊt chøa bao nhiªu lÝt dÇu
7 - Trung b×nh céng tuæi bè, mÑ, vµ chÞ Lan lµ 29 tuæi. TBC sè tuæi cña bè, vµ chÞ Lan lµ
26 tuæi. BiÕt tuæi Lan b»ng 3/7 sè tuæi mÑ. TÝnh sè tuæi cña mçi ng­êi.
- Trung b×nh céng sè tuæi cña bè vµ mÑ lµ 39 tuæi. TBC sè tuæi cña bè, mÑ vµ Lan lµ 30
tuæi. BiÕt tuæi Lan b»ng 2/7 sè tuæi bè. TÝnh sè tuæi cña mçi ng­êi.

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 18

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

- Trung b×nh céng sè tuæi cña bè, mÑ, B×nh vµ Lan lµ 24 tuæi. TBC sè tuæi cña bè, mÑ vµ
Lan lµ 28 tuæi. BiÕt tuæi B×nh gÊp ®«i tuæi Lan, tuæi Lan b»ng 1/6 tuæi mÑ. T×m sè tuæi cña
mçi ng­êi.
- Trung b×nh céng tuæi «ng, tuæi bè vµ tuæi ch¸u lµ 36 tuæi. TBC sè tuæi cña bè vµ ch¸u lµ
23 tuæi. BiÕt «ng h¬n ch¸u 54 tuæi. T×m sè tuæi cña mçi ng­êi.
- TBC cña sè sè thø nhÊt, sè thø hai vµ sè thø ba lµ 26. TBC cña sè sè thø nhÊt vµ sè thø
hai lµ 21. TBC cña sè thø hai vµ sè thø ba lµ 30. T×m mçi sè.
@- Gia ®×nh An hiÖn cã 4 ng­êi nh­ng chØ cã bè vµ mÑ lµ ®i lµm. L­¬ng th¸ng cña mÑ lµ
1100000 ®ång, l­¬ng cña bè gÊp ®«i l­¬ng cña mÑ. Mçi th¸ng mÑ ®Òu ®Ó dµnh 1500000
®ång. Hái:
a. Mçi th¸ng trung b×nh mçi ng­êi ®· tiªu bao nhiªu tiÒn ?
b. NÕu Lan cã thªm mét ng­êi em n÷a mµ mÑ vÉn ®Ó dµnh nh­ tr­íc th× sè tiÒn tiªu trung
b×nh hµng th¸ng cña mçi ng­êi sÏ gi¶m ®i bao nhiªu tiÒn ?

III/ To¸n t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã:
D¹ng1: Cho biÕt c¶ tæng lÉn hiÖu.
- Mét h×nh ch÷ nhËt cã hiÖu hai c¹nh liªn tiÕp lµ 24 cm vµ tæng cña chóng lµ 92 cm. TÝnh
diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®· cho.
D¹ng2: Cho biÕt tæng nh­ng dÊu hiÖu.
1 - T×m hai sè lÎ cã tæng lµ 186. BiÕt gi÷a chóng cã 5 sè lÎ.
2- Hai «ng ch¸u hiÖn nay cã tæng sè tuæi lµ 68, biÕt r»ng c¸ch ®©y 5 n¨m ch¸u kÐm «ng 52
tuæi. TÝnh sè tuæi cña mçi ng­êi.
3 - Hïng vµ Dòng cã tÊt c¶ 45 viªn bi. NÕu Hïng cã thªm 5 viªn bi th× Hïng cã nhiÒu h¬n
Dòng 14 viªn. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi.
- Hïng vµ Dòng cã tÊt c¶ 45 viªn bi. NÕu Hïng cho ®i 5 viªn bi th× Hïng cã nhiÒu h¬n
Dòng 14 viªn. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi.
6 - Líp 4A cã 32 häc sinh. H«m nay cã 3 b¹n n÷ nghØ häc nªn sè nam nhiÒu h¬n sè n÷ lµ 5
b¹n. Hái líp 4A cã bao nhiªu häc sinh n÷, bao nhiªu häc sinh nam ?
7 - Hïng vµ Dòng cã tÊt c¶ 46 viªn bi. NÕu Hïng cho Dòng 5 viªn bi th× sè bi cña hai b¹n
b»ng nhau. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi.
- Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 120 m. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 5m vµ bít
chiÒu dµi ®i 5 m th× m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt ®ã trë thµnh mét m¶nh ®Êt h×nh vu«ng. TÝnh
diÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt trªn.
- Hai thïng dÇu cã tÊt c¶ 116 lÝt. NÕu chuyÓn 6 lÝt tõ thïng thø nhÊt sang thïng thø hai th×
l­îng dÇu ë hai thïng b»ng nhau. Hái mçi thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu ?
8 - T×m hai sè cã tæng lµ 132. BiÕt r»ng nÕu lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ råi céng víi tæng cña
chóng th× ®­îc 178.
- T×m hai sè cã tæng lµ 234. BiÕt r»ng nÕu lÊy sè thø nhÊt trõ ®i sè thø hai råi céng víi hiÖu
cña chóng th× ®­îc 172.
9 - An vµ B×nh cã tÊt c¶ 120 viªn bi. NÕu An cho B×nh 20 viªn th× B×nh sÏ cã nhiÒu h¬n An
16 viªn. Hái mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi ?
- An vµ B×nh cã tÊt c¶ 120 viªn bi. NÕu An cho B×nh 20 viªn th× B×nh cã Ýt h¬n An 16 viªn.
Hái mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi ?

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 19

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

10 - Hai kho g¹o cã 155 tÊn. NÕu thªm vµo kho thø nhÊt 8 tÊn vµ kho thø hai 17 tÊn th× sè
g¹o ë mçi kho b»ng nhau. Hái lóc ®Çu mçi kho cã bao nhiªu tÊn g¹o ?
- Ngäc cã tÊt c¶ 48 viªn bi võa xanh võa ®á. BiÕt r»ng nÕu lÊy ra 10 viªn bi ®á vµ hai viªn
bi xanh th× sè bi ®á b»ng sè bi xanh. Hái cã bao nhiªu viªn bi mçi lo¹i ?
11 - Hai ng­êi thî dÖt dÖt ®­îc 270 m v¶i. NÕu ng­êi thø nhÊt dÖt thªm 12m vµ ng­êi thø
hai dÖt thªm 8 m th× ng­êi thø nhÊt sÏ dÖt nhiÒu h¬n ng­êi thø hai 10 m. hái mçi ng­êi ®·
dÖt ®­îc bao nhiªu m v¶i ?
12* - Hai thïng dÇu cã tÊt c¶ 132 lÝt. NÕu chuyÓn 12lÝt tõ thïng 1 sang thïng 2 vµ chuyÓn 7
lÝt tõ thïng 2 sang thïng 1 th× thïng 1 sÏ cã nhiÒu h¬n thïng 2 lµ 14 lÝt. Hái lóc ®Çu mçi
thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu ?

D¹ng3: Cho biÕt hiÖu nh­ng dÊu tæng.
1- Tæng cña hai sè lµ mét sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè chia hÕt cho 5. BiÕt nÕu thªm vµo sè bÐ
35 ®¬n vÞ th× ta ®­îc sè lín. T×m mçi sè.
2 - Trªn mét b·i cá ng­êi ta ®Õm ®­îc 100 c¸i ch©n võa gµ võa chã. BiÕt sè ch©n chã nhiÒu
h¬n ch©n gµ lµ 12 chiÕc. Hái cã bao nhiªu con gµ, bao nhiªu con chã ?
- Trªn mét b·i cá ng­êi ta ®Õm ®­îc 100 c¸i m¾t võa gµ võa chã. BiÕt sè chã nhiÒu h¬n sè
gµ lµ 12con. Hái cã bao nhiªu con gµ, bao nhiªu con chã ?
3 - T×m hai sè cã hiÖu lµ 129. BiÕt r»ng nÕu lÊy sè thø nhÊt céng víi sè thø hai råi céng víi
tæng cña chóng th× ®­îc 2010.
- Mét phÐp trõ cã tæng cña sè bÞ trõ, sè trõ vµ hiÖu lµ 7652. HiÖu lín h¬n sè trõ 798 ®¬n vÞ.
H·y t×m phÐp trõ ®ã.
- T×m hai sè cã hiÖu lµ 22. BiÕt r»ng nÕu lÊy sè lín céng víi sè bÐ råi céng víi hiÖu cña
chóng th× ®­îc 116.
- T×m hai sè cã hiÖu lµ 132. BiÕt r»ng nÕu lÊy sè lín céng víi sè bÐ råi trõ ®i hiÖu cña
chóng th× ®­îc 548.
4 - Lan ®i bé vßng quanh s©n vËn ®éng hÕt 15 phót, mçi phót ®i ®­îc 36 m. BiÕt chiÒu dµi
s©n vËn ®éng h¬n chiÒu réng lµ 24 m. TÝnh diÖn tÝch cña s©n vËn ®éng.
5- Hång cã nhiÒu h¬n HuÖ 16000 ®ång. NÕu Hång cã thªm 5000 ®ång vµ HuÖ cã thªm
11000 ®ång th× c¶ hai b¹n sÏ cã tÊt c¶ 70000 ®ång. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã bao nhiªu tiÒn ?
- Hång cã nhiÒu h¬n HuÖ 16000 ®ång. NÕu Hång cho ®i 5000 ®ång vµ HuÖ cho 11000
®ång th× c¶ hai b¹n sÏ cã tÊt c¶ 70000 ®ång. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã bao nhiªu tiÒn ?

D¹ng4: DÊu c¶ tæng lÉn hiÖu.
1-Tæng 2 sè lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. HiÖu cña chóng lµ sè lÎ nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè. T×m
mçi sè.
- T×m hai sè cã tæng lµ sè lín nhÊt cã 4 ch÷ sè vµ hiÖu lµ sè lÎ bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè.
- T×m hai sè cã tæng lµ sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè vµ hiÖu lµ sè ch½n lín nhÊt cã 2 ch÷ sè.
2 - T×m hai sè cã hiÖu lµ sè bÐ nhÊt cã 2 ch÷ sè chia hÕt cho 3 vµ tæng lµ sè lín nhÊt cã 2
ch÷ sè chia hÕt cho 2.

D¹ng5: D¹ng tæng hîp.
1 - An vµ B×nh mua chung 45 quyÓn vë vµ ph¶i tr¶ hÕt sè tiÒn lµ 72000 ®ång. BiÕt An ph¶i
tr¶ nhiÒu h¬n B×nh 11200. Hái mçi b¹n ®· mua bao nhiªu quyÓn vë.

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 20

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

2* - Tæng cña 3 sè lµ 1978. Sè thø nhÊt h¬n tæng hai sè kia lµ 58 ®¬n vÞ. NÕu bít ë sè thø
hai ®i 36 ®¬n vÞ th× sè thø hai sÏ b»ng sè thø ba. T×m 3 sè ®ã.
3* - Ba b¹n Lan, §µo, Hång cã tÊt c¶ 27 c¸i kÑo. NÕu Lan cho §µo 5 c¸i, §µo cho Hång 3
c¸i, Hång l¹i cho Lan 1 c¸i th× sè kÑo cña ba b¹n b»ng nhau. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã bao
nhiªu c¸i kÑo ?
4*- Trung b×nh céng sè tuæi cña bè, tuæi An vµ tuæi Hång lµ 19 tuæi, tuæi bè h¬n tæng sè
tuæi cña An vµ Hång lµ 2 tuæi, Hång kÐm An 8 tuæi. TÝnh sè tuæi cña mçi ng­êi.


IV/To¸n t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè ®ã:
D¹ng1: Cho biÕt c¶ tæng lÉn tØ sè cña hai sè.
1- T×m hai sè cã tæng lµ 80 vµ tØ sè cña chóng lµ 3 : 5.
2 - Hai thïng dÇu chøa tæng céng 126 lÝt. BiÕt sè dÇu ë thïng thø nhÊt b»ng 5/2 sè dÇu ë
thïng thø hai. Hái mçi thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu?
3- Hai líp 4A vµ 4B trång ®­îc 204 c©y. BiÕt líp 4A cã 32 häc sinh, líp 4B cã 36 häc sinh,
mçi häc sinh ®Òu trång ®­îc sè c©y b»ng nhau. Hái mçi líp trång ®­îc bao nhiªu c©y?
D¹ng2: Cho biÕt tæng nh­ng dÊu tØ sè cña chóng.
1- Khèi 5 cã tæng céng 147 häc sinh, tÝnh ra cø 4 häc sinh nam th× cã 3 häc sinh n÷. Hái
khèi líp 5 cã bao nhiªu häc sinh nam, bao nhiªu häc sinh n÷ ?
- Dòng chia 64 viªn bi cho Hïng vµ M¹nh. Cø mçi lÇn chia cho Hïng 3 viªn th× l¹i chia
cho M¹nh 5 viªn bi. Hái Dòng ®· chia cho Hïng bao nhiªu vien bi, cho M¹nh bao nhiªu
viªn bi?
- Hång vµ Loan mua tÊt c¶ 40 quyÓn vë. BiÕt r»ng 3 lÇn sè vë cña Hång th× b»ng 2 lÇn sè
vë cña Loan. Hái mçi b¹n mua bao nhiªu quyÓn vë?
2 - Tæng sè tuæi hiÖn nay cña hai «ng ch¸u lµ 65 tuæi. BiÕt tuæi ch¸u bao nhiªu th¸ng th×
tuæi «ng bÊy nhiªu n¨m. TÝnh sè tuæi hiÖn nay cña mçi ng­êi.
3 - T×m hai sè cã tæng lµ 480. BiÕt nÕu lÊy sè lín chia cho sè bÐ th× ®­îc th­¬ng lµ 5.
- T×m hai sè cã tæng lµ 900. BiÕt nÕu lÊy sè lín chia cho sè bÐ th× ®­îc th­¬ng lµ 3 vµ sè
d­ lµ 4.
- T×m hai sè cã tæng lµ 129. BiÕt nÕu lÊy sè lín chia cho sè bÐ th× ®­îc th­¬ng lµ 6 vµ sè
d­ lµ 3.
- T×m hai sè cã tæng lµ 295. BiÕt nÕu lÊy sè lín chia cho sè bÐ th× ®­îc th­¬ng lµ 8 vµ sè
d­ lµ 7.
- T×m hai sè a, b biÕt r»ng khi chia a cho b th× ®­îc th­¬ng lµ 5 d­ 2 vµ tæng cña chóng lµ
44.
- T×m hai sè cã tæng lµ 715. BiÕt r»ng nÕu thªm mét ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i sè bÐ th× ®­îc
sè lín.
- T×m hai sè cã tæng lµ 177. NÕu bít sè thø nhÊt ®i 17 ®¬n vÞ vµ thªm vµo sè thø hai 25 ®¬n
vÞ th× sè thø nhÊt sÏ b»ng 2/3 sè thø hai.
D¹ng3: Cho biÕt tØ sè nh­ng dÊu tæng.
1- Tæng 2 sè lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. TØ sè cña chóng lµ 4/5. T×m mçi sè.
3 - HiÖn nay tuæi bè gÊp 4 lÇn tuæi con. BiÕt r»ng 5 n¨m n÷a th× tæng sè tuæi cña hai bè con
lµ 55 tuæi. Hái hiÖn nay bè bao nhiªu tuæi ? Con bao nhiªu tuæi ?

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 21

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

- HiÖn nay tuæi con b»ng 2/7sè tuæi mÑ. BiÕt r»ng 5 n¨m tr­íc th× tæng sè tuæi cña hai mÑ
con lµ 35 tuæi. Hái hiÖn nay bè bao nhiªu tuæi ? Con bao nhiªu tuæi ?
4 - Trªn mét b·i cá ng­êi ta ®Õm ®­îc 112 c¸i ch©n võa tr©u võa bß. BiÕt sè bß b»ng 3/4 sè
tr©u. Hái cã bao nhiªu con bß, bao nhiªu con tr©u ?
- Trªn mét b·i cá ng­êi ta ®Õm ®­îc 112 c¸i ch©n võa gµ võa chã. BiÕt sè ch©n gµ b»ng
5/2 sè ch©n chã. Hái cã bao nhiªu con gµ, bao nhiªu con chã?
5 - HiÖn nay trung b×nh céng sè tuæi cña bè vµ Lan lµ 21 tuæi. BiÕt sè tuæi cña Lan b»ng 2/5
sè tuæi cña bè. TÝnh sè tuæi cña mçi ng­êi.
6 - Minh ®è H¹nh: " Thêi gian tõ ®Çu ngµy ®Õn giê b»ng 3/5 thêi gian tõ b©y giê ®Õn hÕt
ngµy. §è b¹n b©y giê lµ mÊy giê? ". Em h·y gióp H¹nh gi¶i ®¸p c©u ®è cña Minh.
7 - T×m hai sè biÕt r»ng sè thø nhÊt b»ng 2/5 sè thø hai. NÕu lÊy sè thø nhÊt céng víi sè thø
hai råi céng víi tæng cña chóng th× ®­îc 168.
8 - T×m hai sè biÕt sè thø nhÊt b»ng 3/4 sè thø hai. BiÕt r»ng nÕu bít ë sè thø nhÊt ®i 28 ®¬n
vÞ th× ®­îc tæng míi lµ 357.
- T×m hai sè biÕt sè thø nhÊt b»ng 3/4 sè thø hai. BiÕt r»ng nÕu thªm vµo sè thø hai 28 ®¬n
vÞ th× ®­îc tæng míi lµ 357.
- T×m hai sè biÕt sè thø nhÊt b»ng 3/4 sè thø hai. BiÕt r»ng nÕu bít ë sè thø nhÊt ®i 28 ®¬n
vÞ vµ thªm vµo sè thø hai lµ 35 ®¬n vÞ th× ®­îc tæng míi lµ 357.
9 - B¸c Ba nu«i c¶ gµ vµ vÞt tæng céng 80 con. B¸c Ba ®· b¸n hÕt 10 con gµ vµ 7 con vÞt nªn
cßn l¹i sè gµ b»ng 2/5 sè vÞt. Hái lóc ch­a b¸n, b¸c Ba cã bao nhiªu con gµ, bao nhiªu con
vÞt?
- Mét n«ng tr¹i cã tæng sè gµ vµ vÞt lµ 600 con. sau khi b¸n ®i 33 con gµ vµ 7 con vÞt th× sè
vÞt cßn l¹i b»ng 2/5 sè gµ. Hái sau khi b¸n, n«ng tr¹i cßn l¹i bao nhiªu con gµ, bao nhiªu
con vÞt?
D¹ng4: DÊu c¶ tæng lÉn tØ sè.
1 - T×m hai sè cã TBC b»ng 92 vµ th­¬ng cña chóng b»ng 3.
D¹ng5: D¹ng tæng hîp.
1 - Trªn mét b·i cá ng­êi ta ®Õm ®­îc 112 c¸i ch©n võa tr©u võa bß. BiÕt sè ch©n bß b»ng
3/4 sè ch©n tr©u. Hái cã bao nhiªu con bß, bao nhiªu con tr©u ?
2 - Tuæi Hång b»ng 1/2 tuæi Hoa, tuæi Hoa b»ng 1/4 tuæi bè, tæng sè tuæi cña Hång lµ 36
tuæi. Hái mçi ng­êi bao nhiªu tuæi?
3 - Cho tr­íc s¬ ®å. Dùa vµo s¬ ®å h·y nªu bµi to¸n ( víi c¸c c¸ch theo quan hÖ tØ sè - hiÖu
- tæng).
4- Trong mét hép cã 48 viªn bi gåm ba lo¹i: bi xanh, bi ®á, bi vµng. BiÕt sè bi xanh b»ng
tæng sè bi ®á vµ bi vµng; sè bi xanh céng víi sè bi ®á th× gÊp 5 lÇn sè bi vµng. Hái mçi lo¹i
cã bao nhiªu viªn bi?
5- Mét phÐp chia cã th­¬ng lµ 6, sè d­ lµ 3. Tæng cña sè bÞ chia, sè chia lµ 199. T×m sè bÞ
chia vµ sè chia.
- Mét phÐp chia cã th­¬ng lµ 5, sè d­ lµ 4. Tæng cña sè bÞ chia, sè chia, th­¬ng vµ sè d­ lµ
201. T×m sè bÞ chia vµ sè chia.
- Khi thùc hiÖn phÐp chia hai sè tù nhiªn th× ®­îc th­¬ng lµ 6 vµ d­ 51. BiÕt tæng cña sè bÞ
chia vµ sè chia, th­¬ng vµ sè d­ lµ 969. H·y t×m sè bÞ chia vµ sè chia trong phÐp chia.
6*- Ba líp cïng gãp b¸nh ®Ó liªn hoan cuèi n¨m. Líp 5A gãp 5 kg b¸nh, líp 5 B ®em ®Õn 3
kg cïng lo¹i. Sè b¸nh ®ã ®ñ dïng cho c¶ ba líp nªn líp 5C kh«ng ph¶i mua mµ ph¶i tr¶ l¹i

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 22

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

cho hai líp kia 24000 ®ång. Hái mçi líp 5A, 5B nhËn l¹i bao nhiªu tiÒn? ( biÕt r»ng ba líp
gãp b»ng nhau )

V/To¸n t×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã:
- Häc sinh cÇn hiÓu ®­îc c¬ së cña c¸ch lµm.
- N¾m ®­îc c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n.
- Gi¶i tèt c¸c d¹ng bµi tËp :
D¹ng1: Cho biÕt c¶ hiÖu vµ tØ sè cña hai sè.
1- Mai cã nhiÒu h¬n §µo 27000 ®ång. BiÕt sè tiÒn cña §µo gÊp 3 sè tiÒn cña Mai. Hái mçi
b¹n cã bao nhiªu tiÒn ?
- Mai cã nhiÒu h¬n §µo 27000 ®ång. BiÕt sè tiÒn cña §µo b»ng 1/3 sè tiÒn cña Mai. Hái
mçi b¹n cã bao nhiªu tiÒn ?
2- Cã hai m¶nh v­ên. M¶nh 1 cã diÖn tÝch b»ng 2/5 diÖn tÝch m¶nh 2 vµ kÐm m¶nh 2 lµ
1350 m
2
. TÝnh diÖn tÝch mçi m¶nh v­ên.
- T×m hai sè cã hiÖu lµ 72, biÕt sè lín b»ng 5/2 sè bÐ.
- Dòng cã nhiÒu h¬n Hïng 57 viªn bi, biÕt sè bi cña Dòng b»ng 7/4 sè bi cña Hïng. Hái
mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi?
- T×m hai sè biÕt tØ sè cña chóng b»ng 4/7 vµ nÕu lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ th× ®­îc kÕt qu¶
b»ng 360.
- Dòng cã nhiÒu h¬n Minh 36 viªn bi. BiÕt 3/7 sè bi cña Dòng th× b»ng sè bi cña Minh.
Hái mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi?
3- Hai líp 4A vµ 4B cïng tham gia trång c©y. BiÕt líp 4A cã 32 häc sinh, líp 4B cã 36 häc
sinh, mçi häc sinh ®Òu trång ®­îc sè c©y b»ng nhau v× thÕ líp 4A ®· trång Ýt h¬n líp 4B lµ
12 c©y. Hái mçi líp trång ®­îc bao nhiªu c©y ?
4- S©n tr­êng em h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng 3/5 chiÒu dµi vµ kÐm chiÒu dµi 26 m.
TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña s©n tr­êng.
D¹ng2: Cho biÕt hiÖu nh­ng dÊu tØ sè cña chóng.
- T×m hai sè cã hiÖu lµ 516, biÕt r»ng nÕu lÊy sè lín chia cho sè bÐ th× ®­îc th­¬ng lµ 4.
- Hai sè cã hiÖu b»ng 216, biÕt r»ng nÕu thªm mét ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i sè bÐ th× ®­îc sè
lín.
- T×m hai sè cã hiÖu lµ 36. NÕu thªm vµo sè trõ 14 ®¬n vÞ vµ bít ë sè bÞ trõ ®i 8 ®¬n vÞ th×
sè trõ sÏ b»ng 3/5 sè bÞ trõ.
4- T×m hai sè, biÕt sè thø nhÊt h¬n sè thø hai 83 ®¬n vÞ vµ nÕu thªm vµo sè thø nhÊt 37 ®¬n
vÞ th× ®­îc sè míi b»ng 8/3 sè thø hai.

D¹ng3: Cho biÕt tØ sè nh­ng dÊu hiÖu.
1- HiÖu 2 sè lµ sè ch½n lín nhÊt cã 2 ch÷ sè. Sè bÐ b»ng 3/5 sè lín. T×m mçi sè.
2- T×m hai sè, biÕt sè bÐ b»ng 5/7 sè lín, vµ nÕu lÊy sè lín trõ sè bÐ råi céng víi hiÖu cña
chóng th× ®­îc kÕt qu¶ lµ 64.
3- MÑ sinh Hµ n¨m mÑ 25 tuæi. HiÖn nay sè tuæi cña Hµ b»ng 2/7 sè tuæi cña mÑ. TÝnh sè
tuæi hiÖn nay cña mçi ng­êi.
5- T×m hai sè biÕt sè thø nhÊt b»ng 2/5 sè thø hai. BiÕt r»ng nÕu thªm vµo sè thø nhÊt ®i 13
®¬n vÞ vµ bít ë sè thø hai ®i 8 ®¬n vÞ th× hiÖu cña chóng lµ 6.

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 23

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

6- Mét ®µn tr©u bß cã sè tr©u b»ng 4/7 sè bß. NÕu b¸n mçi lo¹i 15 con th× sè bß h¬n sè tr©u
lµ 24 con. Hái ®µn tr©u bß cã tÊt c¶ bao nhiªu con ?
- Mét cöa hµng cã sè g¹o tÎ gÊp 3 lÇn sè g¹o nÕp, cöa hµng ®· b¸n 12kg g¹o tÎ vµ 7 kg g¹o
nÕp th× phÇn cßn l¹i cña sè g¹o tÎ h¬n sè g¹o nÕp lµ 51 kg. Hái tr­íc khi b¸n, cöa hµng cã
bao nhiªu kg g¹o mçi lo¹i ?
- Hoa vµ H­¬ng cã mét sè tiÒn. BiÕt sè tiÒn cña Hoa b»ng 3/8 sè tiÒn cña H­¬ng. NÕu Hoa
tiªu hÕt 9000 ®ång vµ H­¬ng tiªu hÕt 15000 ®ång th× H­¬ng cßn nhiÒu h¬n Hoa 39000
®ång. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã bao nhiªu tiÒn ?
7- Mét gia ®×nh nu«i mét sè gµ vµ vÞt. BiÕt sè gµ b»ng 3/7 sè vÞt. NÕu b¸n ®i 6 con gµ vµ
mua thªm 9 con vÞt th× sè vÞt h¬n sè gµ lµ 29 con. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu con gµ vµ vÞt ?
8- Mét tr¹i ch¨n nu«i cã mét sè dª vµ cõu. BiÕt sè gµ b»ng 3/7 sè vÞt. NÕu cã thªm 8 con dª
vµ 15 con cõu th× sè cõu h¬n sè dª lµ 35 con. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu con dª vµ cõu ?
D¹ng4: DÊu c¶ hiÖu lÉn tØ sè cña chóng.
- T×m hai sè biÕt hiÖu vµ th­¬ng cña chóng ®Òu b»ng 5.
- T×m A vµ B biÕt ( A + B ): 2 = 21vµ A : B = 6
D¹ng5: D¹ng tæng hîp.
1 - Trªn mét b·i cá ng­êi ta ®Õm thÊy sè ch©n tr©u nhiÒu h¬n sè ch©n bß lµ 24 chiÕc. BiÕt
sè ch©n bß b»ng 2/5 sè ch©n tr©u. Hái cã bao nhiªu con bß, bao nhiªu con tr©u ?
2 - T×m hai sè cã hiÖu lµ 165, biÕt r»ng nÕu lÊy sè lín chia cho sè bÐ th× ®­îc th­¬ng lµ 7
vµ sè d­ lµ 3.
- T×m hai sè a, b biÕt hiÖu cña chóng lµ 48vµ khi chia a cho b th× ®­îc th­¬ng lµ 6 d­ 3.
3* An cã nhiÒu h¬n B×nh 24 c¸i kÑo. biÕt r»ng nÕu An cho B×nh 6 c¸i kÑo th× sè kÑo cña
B×nh b»ng 2/5 sè kÑo cña An. Hái mçi b¹n cã bao nhiªu viªn kÑo?
- T×m hai sè biÕt sè thø nhÊt b»ng 2/5 sè thø hai vµ nÕu giÈm sè thø nhÊt 12 ®¬n vÞ th× ®­îc
sè míi kÐm sè thø hai 87 ®¬n vÞ.

VI/ Bµi to¸n liªn quan ®Õn hai hiÖu sè:
" Tang t¶ng lóc trêi míi r¹ng ®«ng
Rñ nhau ®i h¸i mÊy qu¶ bßng
Mçi ng­êi 5 qu¶ thõa 5 qu¶
Mçi ng­êi 6 qu¶ mét ng­êi kh«ng "
Hái cã bao nhiªu ng­êi, bao nhiªu qu¶ bßng ?
- Hïng mua 16 quyÓn vë, Dòng mua 9 quyÓn vë cïng lo¹i vµ tr¶ Ýt h¬n Hïng 22400 ®ång.
Hái mçi b¹n ®· tr¶ hÕt bao nhiªu tiÒn mua vë ?
- HiÖn nay bµ 60 tuæi, bè 28 tuæi, mÑ 24 tuæi vµ con 2 tuæi. Hái sau bao nhiªu n¨m n÷a th×
tæng sè tuæi cña bè, mÑ vµ con bµng tuæi cña bµ ?
- Hå thø nhÊt chøa 1600 lÝt n­íc, hå thø hai chøa 1600 lÝt n­íc. Ng­êi ta th¸o ra cïng mét
lóc ë hå thø nhÊt mçi phót 30 lÝt n­íc vµ ë hå thø hai mçi phót 10 lÝt. Hái sau bao l©u th× sã
n­íc cßn l¹i trong hai hå b»ng nhau ?

- Hång mua 4 bót ch× vµ 8 quyÓn vë ph¶i tr¶ hÕt 23600 ®ång, Lan mua 4 bót ch× vµ 10
quyÓn vë ph¶i tr¶ hÕt 28000 ®ång. TÝnh gi¸ tiÒn mét bót ch×, mét quyÓn vë. ( më réng )


Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 24

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

- An cã mét sè bi vµ mét sè tói, nÕu An bá vµo mçi tói 9 viªn th× cßn thõa 15 viªn, cßn nªu
bá vµo mçi tói 12 viªn th× võa ®ñ. Hái An cã bao nhiªu bi vµ bao nhiªu tói ?
- C« gi¸o chia kÑo cho c¸c em bÐ. NÕu cã chia cho mçi em 3 chiÕc th× c« cßn thõa 2 chiÕc,
cßn nÕu chia cho mçi em 4 chiÕc th× bÞ thiÕu mÊt 2 chiÕc. Hái cè gi¸o cã tÊt c¶ bao nhieu
chiÕc kÑo vµ c« ®· chia cho bao nhiªu em bÐ ?

VII/ Bµi to¸n trång c©y:
- Trªn mét ®o¹n ®­êng dµi 780, ng­êi ta trång c©y hai bªn ®­êng, cø c¸ch 30m th× trång
mét c©y. Hái ng­êi ta ®· trång tÊt c¶ bao nhiªu c©y ? ( BiÕt r»ng hai ®Çu ®­êng ®Òu cã
trång c©y )
- Ng­êi ta c­a mét c©y gç dµi 6m thµnh nh÷ng ®o¹n dµi b»ng nhau, mçi ®o¹n dµi 4 dm,
mçi lÇn c­a mÊt 2 phót. Hái ph¶i c­a bao nhiªu l©u míi xong?
- Mét cuén d©y thÐp dµi 56m. Ng­êi ta ®Þnh chÆt ®Ó lµm ®inh, mçi c¸i ®inh dµi 7cm . Hái
thêi gian chÆt lµ bao nhiªu, biÕt r»ng mçi nh¸t chÆt hÕt 2 gi©y.
- Mét ng­êi thî méc c­a mét c©y gç dµi 12m thµnh nh÷ng ®o¹n dµi 15dm. Mçi lÇn c­a hÕt
6 phót. thêi gian nghØ tay gi÷a hai lÇn c­a lµ 2 phót. Hái ng­êi Êy c­a xong c©y gç hÕt bao
nhiªu l©u? ( 54 phót )
- Cã mét miÕng ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 15m, chiÒu dµi 24m. Ng­êi ta dùng cäc ®Ó
lµm hµng rµo, hai cäc liªn tiÕp c¸ch nhau 3m. Hái ®Ó rµo hÕt miÕng ®Êt th× cÇn ph¶i cã bao
nhiªu cäc ?
- Ng­êi ta m¾c bãng ®Ìn mµu xung quanh mét b¶ng hiÖu h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 25dm,
réng 12dm, hai bãng ®Ìn liªn tiÕp c¸ch nhau 2cm. Hái ph¶i m¾c tÊt c¶ bao nhiªu bãng ®Ìn
- Qu·ng ®­êng tõ nhµ Lan ®Õn tr­êng cã tÊt c¶ 52 trô ®iÖn, hai trô ®iÖn liªn kÒ c¸ch nhau
50m. Hái qu·ng ®­êng nhµ Lan ®Õn tr­êng dµi bao nhiªu m ? ( biÕt hai ®Çu ®­êng ®Òu cã
trô ®iÖn )
- Muèn lªn tÇng ba cña mét ng«i nhµ cao tÇng ph¶i ®i qua 52 bËc cÇu thang. VËy ph¶i ®i
qua bao nhiªu bËc cÇu thang ®Ó ®Õn tÇng s¸u cña ng«i nhµ nµy ? BiÕt r»ng sè bËc cÇu thang
cña mçi tÇng lµ nh­ nhau.


Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 25

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

CHuyªn ®Ò 9
Bµi to¸n vÒ c«ng viÖc chung

1/ Cã hai ng­êi cïng lµm mét c«ng viÖc. Ng­êi thø nhÊt lµm mét m×nh th× ph¶i 3 giê míi
xong. Ng­êi thø hai lµm mét m×nh th× ph¶i 4 giê míi xong. Hái nÕu hai ng­êi cïng lµm
chung c«ng viÖc ®ã th× sau bao l©u sÏ xong ?
- Cã hai vßi n­íc cïng ch¶y vµo mét c¸i bÓ. Vßi thø nhÊt ch¶y ®Çy bÓ trong 4giê. Vßi thø
hai ch¶y ®Çy bÓ trong 6giê. BÓ kh«ng cã n­íc, nÕu cho hai vßi ch¶y vµo bÓ cïng mét lóc
th× sau bao l©u bÓ sÏ ®Çy n­íc?
2/ Cã ba ng­êi cïng lµm mét c«ng viÖc. Ng­êi thø nhÊt lµm mét m×nh th× ph¶i 3 giê míi
xong. Ng­êi thø hai lµm mét m×nh th× ph¶i 4 giê míi xong. Ng­êi thø ba lµm mét m×nh th×
chØ sau 2 giê lµ xong Hái nÕu c¶ ba ng­êi cïng lµm chung c«ng viÖc ®ã th× sau bao l©u sÏ
xong ?
3/ Hai ng­êi cïng lµm chung mét c«ng viÖc th× sau 2 giê sÏ xong. NÕu ng­êi thø nhÊt lµm
mét m×nh th× ph¶i mÊt 5 giê míi xong. Hái nÕu ng­êi thø hai lµm mét m×nh th× ph¶i ccÇn
bao nhiªu thêi gian ®Ó lµm xong c«ng viÖc ®ã ?
- Hai vßi n­íc cïng ch¶y vµo bÒ th× sau 3 giê sÏ ®Çy bÓ. NÕu ®Ó mét vßi thø nhÊt ch¶y th×
ph¶i mÊt 8 giê míi ®Çy. Hái nÕu chØ më mét vßi thø hai th× sau bao l©u bÓ sÏ ®Çy ?
4/ Hai ng­êi thî cïng lµm chung mét c«ng viÖc th× sau 5 giê sÏ xong. Sau khi lµm ®­îc 3
giê th× ng­êi thî c¶ bËn viÖc nªn ®Ó ng­êi thî phô hoµn thµnh nèt c«ng viÖc ®ã trong 6 giê.
Hái nÕu mçi thî lµm mét m×nh th× sau bao l©u sÏ xong c«ng viÖc ®ã ?
5/ Mét c¸i bÓ cã hai vßi n­íc, mét ch¶y vµo vµ mét ch¶y ra. Vßi ch¶y vµo ch¶y trong 5 giê
th× ®Çy bÓ. Vßi ch¶y ra sÏ lµm c¹n bÓ ®Çy n­íc trong 7 giê. NÕu më c¶ hai vßi cïng lóc th×
sau bao l©u bÓ sÏ ®Çy n­íc ?
6/ Mét c¸i bÓ cã ba vßi n­íc, hai ch¶y vµo (V1, V2) vµ mét ch¶y ra (V3). Vßi1 ch¶y ®Çy bÓ
trong 2 giê. Vßi2 ch¶y ®Çy bÓ trong 6 giê. Vßi ch¶y ra sÏ lµm c¹n bÓ ®Çy n­íc trong 4 giê.
NÕu 2/5 bÓ ®· cã n­íc ta më c¶ ba vßi cïng lóc th× sau bao l©u bÓ sÏ ®Çy n­íc ?
8/ Tr©u mÑ ¨n mét bã cá hÕt 16 phót. Nh­ng tr©u míi ¨n ®­îc 4 phót th× cã thªm nghÐ con
®Õn cïng ¨n vµ c¶ hai mÑ con chØ ¨n trong 10 phót th× hÕt bã cá. Hái nÕu nghÐ con ¨n mét
m×nh th× sau bao l©u sÏ hÕt bã cá trªn ?
9*/ Mét bÓ n­íc cã hai c¸i vßi. Vßi 1 ch¶y ®Çy bÓ trong 2giê15phót. C¸ch ®¸y bÓ 1/3 chiÒu
cao cã vßi thø hai dïng ®Ó th¸o n­íc ra. NÕu bÓ ®Çy n­íc, ta më vßi hai trong 3 giê th× vßi
hai kh«ng cßn ch¶y n÷a. BÓ kh«ng cã n­íc, lóc 5giê ng­êi ta më vßi1 vµ quªn kh«ng kho¸
vßi 2. Hái ®Õn khi nµo th× bÓ ®Çy n­íc ?Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 26

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999


CHuyªn ®Ò 10
tO¸N VUI - SUY LUËN

- Gµ N©u vµ gµ M¬ Êp trøng. Gµ N©u nãi: " NÕu t«i chuyÓn cho chÞ 2 trøng th× sè trøng cña
hai ta Êp b»ng nhau". Gµ M¬ nãi: " NÕu t«i chuyÓn cho chÞ 3 trøng th× th× sè trøng cña t«i
chØ b»ng 1/2 sè trøng cña chÞ Êp ".
Hái mçi con Êp bao nhiªu trøng ?
- 3 b¹n Hång, Hoa, HuÖ dù thi häc sinh giái líp 5 ®¹t 3 gi¶i: NhÊt, nh×, ba. Sau khi nghe
c¸c b¹n ®o¸n:
+ Tïng gi¶i ba.
+ L©m kh«ng ®¹t gi¶i ba.
+ Tó kh«ng ®¹t gi¶i nh×.
- Ba b¹n Tïng, L©m, Tó lµm bµi kiÓm tra to¸n ®¹t ba ®iÓm: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 c©u: " L©m
®­îc ®iÓm 10 ", " Tïng kh«ng ®¹t ®iÓm 10 ", " Tó kh«ng ®­îc 9 " th× chØ cã 1 c©u ®óng.
TÝnh sè ®iÓm cña mçi b¹n.
- Hai b¹n TÝ vµ TÌo sèng trªn hßn ®¶o nãi thËt vµ nãi dèi. TÝ nãi víi TÌo : " Ýt nhÊt mét
trong hai chóng ta cã mét ng­êi nãi dèi ". Hái TÝ vµ TÌo ai lµ ng­êi nãi thËt, ai lµ ng­êi nãi
dèi ?
- Cã 5 æ kho¸ tr«ng gièng hÖt nhau, c¸c ch×a còng cã vÎ gièng nhau nh­ng mçi æ kho¸ ®Òu
cã ch×a thÝch hîp. V× s¬ ý ng­êi chñ ®· ®Ó lÉn lén c¸c ch×a kho¸. Hái ph¶i thö nhiÒu nhÊt
bao nhiªu lÇn ®Ó t×m ra ch×a kho¸ thÝch hîp cho mçi æ kho¸.
- Trong hép cã 15 viªn bi ®á, 14 viªn bi xanh, 10 viªn bi vµng. Hái ph¶i lÊy ra Ýt nhÊt bao
nhiªu viªn bi th× th× ch¾c ch¾n trong ®ã cã 10 viªn bi cïng mµu ( kh«ng nh×n vµo hép ).
- Ng­êi ta ®Ó 10 chiÕc bót ch× ®á, 20 bót ch× xanh vµ 30 bót ch× vµng trong mét chiÕc hép.
Hái nÕu kh«ng nh×n vµo hép th× ph¶i lÊy ra Ýt nhÊt bao nhiªu c¸i bót ch× ®Ó trong sè bót lÊy
ra cã:
a. Ýt nhÊt 1 chiÕc bót mµu ®á.
b. Ýt nhÊt 2 chiÕc bót mµu xanh.
c. Ýt nhÊt 3 chiÕc bót mµu vµng.
d. Ýt nhÊt 2 chiÕc bót cïng mµu.
g. Ýt nhÊt cã 1 chiÕc bót mçi lo¹i.
h. Ýt nhÊt 3 chiÕc bót mµu ®á vµ 2 chiÕc bót mµu xanh.
- Ba b¹n Hång, Cóc, HuÖ trång 3 c©y hoa: hång, cóc, huÖ. B¹n trång c©y hång nãi víi Cóc
: " Trong c¶ ba chóng ta, kh«ng cã ai trång c©y trïng víi tªn cña m×nh c¶ ". Hái b¹n nµo ®·
trång c©y nµo ?
- Cã 10 ng­êi b­íc vµo phßng häp, tÊt c¶ ®Òu b¾t tay lÉn nhau. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu c¸i
b¾t tay?
- Tr­íc khi vµo trËn bãng ®¸, c¸c cÇu thñ lÇn l­ît b¾t tay nhau vµ b¾t tay 3 träng tµi, c¸c
träng tµi còng lÇn l­ît b¾t tay nhau. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu c¸i b¾t tay.

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 27

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

- Cã 9 chiÕc nhÉn bÒ ngoµi gièng hÖt nhau, trong ®ã cã 8 chiÕc nÆng b»ng nhau vµ 1 chiÕc
nÆng h¬n mét chót. Lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®­îc chiÕc nhÉn nÆng h¬n b»ng mét chiÕc c©n ®Üa
vµ chØ víi 2 lÇn c©n ?
- Cã 5 hßm ®ùng xµ phßng, trong ®ã cã mét hßm mµ mçi gãi bÞ thiÕu 10g. Lµm thÕ nµo chØ
dïng c¸i c©n ®ång hå (c©n ®¬n) vµ víi mét lÇn c©n ®Ó ph¸t hiÖn ra hßm xµ phßng bÞ thiÕu. (
®¸nh sè thø tù vµ lÊy ra ë mçi hßm sè gãi theo thø tù cña hßm -> c©n vµ c¨n cø vµo khèi
l­îng xµ phßng htiÕu ®Ó ph¸t hiÖn ra hßm xµ phßng thiÕu.
- An cã 3 m¶nh giÊy. Tõ 3 m¶nh giÊy nµy, An lÊy ra mét sè m¶nh råi xÐ mçi m¶nh ®ã
thµnh 3 m¶nh nhá. Trong sè c¸c m¶nh cã ®­îc An l¹i lÊy ra mét sè m¶nh råi l¹i xÐ mçi
m¶nh thµnh 3 m¶nh nhá h¬n. Cø lµm nh­ vËy cuèi cïng An ®Õm ®­îc tÊt c¶ 102 m¶nh giÊy
lín nhá. Hái An ®· ®Õm ®óng hay sai ?Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 28

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999


CHuyªn ®Ò 11
C¸c bµi to¸n vÒ c©n - ®ong - ®o

*- Mét tÊm v¶i dµi 2m4dm. Muèn c¾t lÊy 6dm v¶i mµ kh«ng cã th­íc ®o th× lµm thÕ nµo ®Ó
c¾t cho ®óng ?
- Cã mét sîi d©y dµi 3m2dm. Muèn c¾t lÊy mét ®o¹n dµi 6dm mµ kh«ng cã th­íc ®o th×
lµm thÕ nµo ®Ó c¾t cho ®óng ?
- Cã mét sîi d©y dµi 3m6dm. Muèn c¾t lÊy mét ®o¹n dµi 9dm mµ kh«ng cã th­íc ®o th×
lµm thÕ nµo ®Ó c¾t cho ®óng ?
- Cã mét sîi d©y dµi 1m2dm. Kh«ng cã th­íc ®o, lµm thÕ nµo ®Ó c¾t ra mét ®o¹n dµi
4dm5cm?
- B×nh cã mét sîi d©y dµi 1m2dm, B×nh muèn c¾t ra mét ®o¹n d©y dµi 4dm5cm nh­ng
kh«ng cã th­íc ®o nªn kh«ng c¾t ®­îc. Em h·y nghÜ c¸ch gióp B×nh.

*- Cã 4 kg g¹o vµ mét c©n hai ®Üa, kh«ng cã qu¶ c©n. Muèn lÊy ra 1kg g¹o th× ph¶i lµm
nh­ thÕ nµo?
- Cã 5 kg g¹o, mét qu¶ c©n 1kg vµ mét c©n hai ®Üa. Muèn lÊy ra 1kg g¹o b»ng mét lÇn c©n
th× ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?
- Cã mét c©n hai ®Üa vµ mét qu¶ c©n 1kg, mét qu¶ c©n 2kg. Lµm thÕ nµo ®Ó qua hai lÇn c©n
lÊy ra ®­îc 9kg g¹o ?
- Cã mét c©n hai ®Üa vµ mét qu¶ c©n 1kg, mét qu¶ c©n 2kg. Hái qua hai lÇn c©n cã thÓ c©n
®­îc nhiÒu nhÊt lµ bao nhiªu kg g¹o ?
- Cã mét c©n hai ®Üa vµ mét qu¶ c©n 1kg, mét qu¶ c©n 2kg. Hái cã bao nhiªu c¸ch ®Ó sau
mét lÇn c©n lÇn c©n lÊy ra ®­îc 1kg g¹o ?
- Cã 7 kg g¹o, mét qu¶ c©n 1kg vµ mét c©n hai ®Üa, Lµm thÕ nµo ®Ó qua mét lÇn c©n lÊy ra
®­îc 3kg g¹o ?
- Cã mét c©n hai ®Üa vµ mét qu¶ c©n 2kg, mét qu¶ c©n 5kg. H·y nªu c¸ch c©n ®Ó sau hai
lÇn c©n lÊy ra ®­îc 1kg ®­êng ?
- Cã mét c©n hai ®Üa vµ mét qu¶ c©n 3kg, mét qu¶ c©n 5kg. Lµm thÕ nµo ®Ó sau hai lÇn c©n
lÊy ra ®­îc 1kg g¹o ?
- Cã mét c©n hai ®Üa vµ ba qu¶ c©n gåm 3 lo¹i: 1kg, 2kg vµ 3kg. Hái cã bao nhiªu c¸ch c©n
mµ chØ cÇn mét lÇn c©n lÊy ra ®­îc 4kg g¹o ?
- Cã 10 kg ®­êng, mét c©n hai ®Üa vµ hai qu¶ c©n lo¹i 1kg vµ 5kg. Lµm thÕ nµo ®Ó lÊy ra
®­î 3kg mµ chØ b»ng mét lÇn c©n ?

*- Cã 3 hép b¸nh h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc gièng nhau, nh­ng cã mét hép nhÑ h¬n hai hép
cßn l¹i. Lµm thÕ nµo qua mét lÇn c©n, ta lÊy ra ®­îc hép b¸nh nhÑ?
- Cã 8 ®ång tiÒn tr«ng gièng nhau nh­ng cã mét ®ång nhÑ h¬n c¸c ®ång tiÒn cßn l¹i. Lµm
thÕ nµo qua hai lÇn c©n ta lÊy ®­îc ®ång tiÒn nhÑ?
- Cã 9 viªn bi tr«ng gièng nhau nh­ng cã mét viªn nÆng h¬n c¸c viªn cßn l¹i. Lµm thÕ nµo
qua hai lÇn c©n ta lÊy ®­îc viªn bi nÆng h¬n?

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 29

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999


*- Cã mét tuÇn lÔ, ë mét nhµ hé sinh cã 8 em bÐ ra ®êi. Cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng cã hai
em bÐ sinh cïng mét ngµy trong tuÇn kh«ng? T¹i sao?
- Cã 7 con chim ph¶i nhét vµo 3 c¸i lång, mçi lång nhèt kh«ng qu¸ 3 con chimB¹n Lan nãi
ch¾c ch¾n r»ng ph¶i cã hai c¸i lång nhèt sè chim b»ng nhau. §iÒu Lan nãi cã ®óng kh«ng?
V× sao?
- Trong tói cã 10 viªn bi ®á, 9 viªn bi xanh, 11 viªn bi vµng, 4 viªn bi tr¾ng. Hái kh«ng
nh×n vµo tói, ph¶i lÊy ra Ýt nhÊt bao nhiªu viªn bi ®Ó ch¾c ch¾n cã 6 viªn bi cïng mµu? (20 )

*- Mét khóc gç dµi 1m8dm. NÕu muèn c¾t ra thµnh c¸c khóc gç dµi 3dm th× c¾t ®­îc bao
nhiªu khóc gç? Ph¶i c¾t bao nhiªu lÇn? NÕu mçi lÇn c¾t mÊt 10 phót, thêi gian nghØ gi¶i lao
gi÷a hai lÇn c¾t lµ 2 phót th× c¾t xong khóc gç hÕt bao nhiªu l©u ?
- Mét khóc gç dµi 2m4dm. NÕu muèn c¾t ra thµnh c¸c khóc gç dµi 4dm th× c¾t ®­îc bao
nhiªu khóc gç vµ ph¶i c¾t bao nhiªu lÇn?
- B×nh c­a mét khóc gç dµi thµnh c¸c khóc gç ng¾n h¬n, mçi khóc gç c­a ra dµi 6dm vµ
B×nh ®· c­a 4 lÇn th× hÕt khóc gç. Hái khuc gç cña B×nh lóc ch­a c­a dµi bao nhiªu m?

*- Cã hai c¸i can, mét can 7 lÝt vµ mét can 5 lÝt.
a. CÇn ®ong 2 lÝt n­íc m¾m th× ®ong nh­ thÕ nµo?
b. CÇn ®ong 3 lÝt n­íc m¾m th× ®ong nh­ thÕ nµo?
c. CÇn ®ong 4 lÝt n­íc m¾m th× ®ong nh­ thÕ nµo?
d. CÇn ®ong 6 lÝt n­íc m¾m th× ®ong nh­ thÕ nµo?
- ë mét cöa hµng dÇu cã mét can 7 lÝt vµ mét can 5 lÝt. Lµm thÕ nµo ®Ó ®ong ®­îc 4 lÝt dÇu
tõ thïng dÇu mµ chØ dïng hai chiÕc can trªn.
- Cã hai chiÕc can 4 lÝt vµ 9 lÝt. Lµm thÕ nµo ®Ó lÊy ®­îc 6 lÝt n­íc tõ bÓ n­íc.
- Cã mét thïng dÇu ®ùng 12 lÝt. B»ng mét can 9 lÝt vµ m«th can 5 lÝtlµm thÕ nµo ®Ó lÊy ra
®­îc 6 lÝt dÇu tõ thïng dÇu ®ã.
- Cã mét thïng m¾m ®ùng 12 lÝt. ChØ dïng mét can 9 lÝt vµ mét can 5 lÝt lµm thÕ nµo ®Ó
chia sè m¾m ®ã thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- CÇn chia 10 lÝt n­íc m¾m thµnh hai phÇn b»ng nhau mµ dông cô chia chØ cã : mét chËu
lín, mét can 7 lÝt vµ mét can 3 lÝt. Hái ph¶i chia nh­ thÕ nµo?
- CÇn chia 10 lÝt dÇu thµnh hai phÇn b»ng nhau mµ dông cô chia chØ cã : mét chËu lín, mét
can 8 lÝt vµ mét can 6 lÝt. Hái cã thÓ thùc hiÖn ®­îc viÖc chia hay kh«ng? T¹i sao?

*- Hoa r¸n c¸ b»ng mét c¸i ch¶o mµ mçi lÇn r¸n chØ ®Æt võa ®ñ 4 con c¸, thêi gian ®Ó r¸n
chÝn mét mÆt con c¸ lµ 1phót. Hái muèn r¸n 6 con c¸ th× Hoa ph¶i cÇn Ýt nhÊt lµ bao nhiªu
l©u?
- Mét ng­êi cha nÆng 60kg, hai ng­êi con cã sè kg lÇn l­ît lµ 40kg vµ 20kg. CÇn ph¶i qua
s«ng b»ng mét con thuyÒn cã träng t¶i 60kg. Hái hä ®· sang s«ng b»ng c¸ch nµo?
- Mét ng­êi cÇn qua s«ng b»ng mét con thuyÒn cïng víi mét con dª, mét con chã sãi vµ
mét c¸i b¾p c¶i. ThuyÒn nhá nªn chØ chë ®­îc anh ta cïng víi dª hoÆc chã sãi hoÆc b¾p
c¶i. §iÒu khã kh¨n ®Æt ra lµ sãi mµ ë víi dª nÕu kh«ng cã anh ta th× sãi sÏ ¨n thÞt dª. Cßn
nÕu dª ë víi b¾p c¶i mµ kh«ng cã anh ta th× dª sÏ ¨n b¾p c¶i.
B¹n h·y nghÜ c¸ch ®Ó gióp anh ta qua s«ng cïng víi c¶ dª, sãi vµ b¾p c¶i?

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 30

TRUNG TÂM TOÁN OLYMPIC ISI Trần Thiện  0913.430 999

- Mét ®µn chim sÎ cã sè con nhiÒu h¬n 40 vµ Ýt h¬n 47 con ®ang ®Ëu trªn bèn c©y cau. NÕu
4 con chim tõ c©y thø nhÊt bay sang c©y thø hai, 3 con chim tõ c©y thø hai bay sang c©y thø
ba, 5 con chim tõ c©y thø ba bay sang c©y thø t­ th× sè chim trªn bèn c©y b»ng nhau. Hái
trªn mçi c©y cã bao nhiªu con chim sÎ ®©ng ®Ëu?

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->