P. 1
Bai Giai Chi Tiet de Thi Dai Hoc Mon Hoa Khoi a,B-2009

Bai Giai Chi Tiet de Thi Dai Hoc Mon Hoa Khoi a,B-2009

|Views: 67|Likes:
Được xuất bản bởiLinh Miêu

More info:

Published by: Linh Miêu on Mar 29, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

BỘ GD & ĐT

GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2009
Môn thi : HO! "h#i B $ M% &' : ()*
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! C = "! # = $! % = &! ' = ( ! #a = ")! *g = "$! +l = ",! - = )! . = )"! Cl = )/0/!
1 = )(! Ca = $2! *n = //! 'e = /&! Cu = &$! 3n = &/! 45 = 62! +g = 26 ! 7 = ", ! 4a = ), ! +u = (,
+H,N CHUNG CHO T-T CẢ TH. SINH: /40 câu, từ câu 1 đến câu 400
C12 3 : Ch4 5 675 89t :; <=4 >00 5? @2n6 @ABh hCn hDE 6F5 C2/NO
)
0
2
0!2M <= H
2
SO
G
0!2HMI S72 "hi
BJB EhKn Ln6 MKN O7 h4=n t4=n! th2 &PDB 0!(5 675 hCn hDE 89t "i5 ?4Qi <= R ?St "hS NO /TKn EhU5 "hV
@2N nhWt! X &"tB0I GiJ tOA BY7 5 <= R ?Zn ?PDt ?=
[I 3*!> <= G!G>I BI 3*!> <= 2!2GI CI 30!> <= G!G>I DI 30!> <= 2!2GI
-nCu2+ = 0,16; nNO3- = 0,32 ; nH+ = 0,4. Kim lo i d ạ ư  mu i Fe ố
2+
3Fe + 2NO3
-
+ 8H
+
 3Fe
2+
+ 2NO + 4H2O (1) Fe + Cu
2+
 Fe
2+
+ Cu (2)
0,1 ----- 0,4 ------------ 0,1 0,16 0,16 ------- 0,16
m ! 0,1.6 (1) + m"#n$(2) = 0,6m  m = 1%,8 $ &' ( = 0,1.22,4 = 2,24 l)"
*+, +n -
C12 2: C\ BJB thS n6hi]5 T72:
/I0 Nh^n6 th7nh T_t <=4 @2n6 @ABh H
2
SO
G
?4%n6! n629iI
/II0 S`B "hS SO
2
<=4 nPaB 8O45I
/III0 S`B "hS CO
2
<=4 nPaB Gi7$<;nI
/IR0 Nh^n6 ?J nhô5 <=4 @2n6 @ABh H
2
SO
G
&bB! n629iI
S# thS n6hi]5 MKN O7 EhKn Ln6 h\7 hcB ?=
[I GI BI )I CI 3I DI 2I
-(.() /01n$ 2 3 45 (6l "0 7 n$ "4on$ dd H ả ụ ộ 28O4 7 9, n$u i. ặ ộ )
*+, +n -
C12 ): D%N 6F5 BJB BhWt &'2 B\ "hK ndn6 th75 6i7 EhKn Ln6 tOen6 hDE ?=:
[I 3!3!2!2$t;tO7f?4;t;ng EO4Ei?;ng TtiO;ng <inN? B?4O27I
BI 82t7$3!)$&i;ng B25;ng ;ti?;ng trans$82t$2$;nI
CI TtiO;ng B?48;nh;ng iT4EO;ng 82t$3$;nI
DI 3!2$&iB?4EO4E7ng <inN?7M;ti?;ng <inN?8;nh;ng t4?2;nI
-:onome ,0 i 9; li<n / " = i ả ế ộ > 6. CF2=CF2, CH2=CH-CH3, C6HCH=CH2, CH2=CH-Cl
*+, +n 6
C12 G: Đ#t BhJN h4=n t4=n 59t hDE BhWt hi2 Bj k! th2 &PDB 0!)H3 675 H
2
O <= 0!G)(> ?St "hS CO
2
/X
&"tB0I Bilt k B\ EhKn Ln6 <ai C2/OH0
2
tO4n6 5ôi tOPmn6 "i'5 "hi &2n n\n6I ChWt k ?=
[I CH
)
COCH
)
I BI OnCH$CHnOI CI CH
2
nCH$CH
2
$OHI DI C
2
H
H
CHOI
-nCO2 = nH2O = 0,1?%. @ "+9 d n$ & i Cu(OH) ụ ớ 2,"
0
 5nde0i" no 7 n 90 9 ơ ứ
*+, +n A
C12 H: Ch4 BJB n62Non t#: p /q n 390! N /q n *0! Si /q n 3G0! M6 /q n 320I D%N 6F5 BJB n62Non t# &PDB
T_E MlE th;4 Bhi'2 6iK5 @Zn 8Jn "Snh n62Non tV tr tOJi T7n6 EhKi ?=:
[I N! Si! M6! pI BI M6! p! Si! NI CI p! M6! N! SiI DI p! M6! Si! NI
-B0 " =+n /)n0 n$u3<n " $i m n0;m .6C..6C..6C.(6C(6... ứ ự ử ả
( 3, K(.6)C:$(..6)C8i(.(6)CN((6) ậ
*+, +n A
C12 (: +hJt 8is2 n=4 T72 &1N ?= &^n6t
[I TOen6 hDE TtiO;n th2 &PDB E4?i /Eh;n4?$f457n&;hit0I
BI TOen6 n6Pn6 82t7$3!)$&i;n <ai 7BOi?4nitOin B\ M^B tJB N7 &PDB B74 T2 82n7$NI
CI +4?i /;tN?;n t;O;Eht7?7t0 &PDB &i'2 Bhl 8un6 EhKn Ln6 tOen6 n6Pn6 BJB 54n45; tPjn6 Ln6I
DI Tj <iTB4 ?= tj tvn6 hDEI
-D > nHOCH ứ 2-CH2OH + nHOOCC6H4COOH  E-CH2-CH2OOC-C6H4-COO-Fn + 2nH2O
*+, +n C
C12 *: Ch4 (3!2 675 hCn hDE k 6F5 C2 <= :;
)
O
G
tJB @`n6 <ai @2n6 @ABh HNO
)
?4%n6! &2n n\n6 <=
"h2WN &'2I S72 "hi BJB EhKn Ln6 MKN O7 h4=n t4=n! th2 &PDB )!)( ?St "hS NO /TKn EhU5 "hV @2N nhWt! X
&"tB0! @2n6 @ABh Y <= Bwn ?Qi 2!G 675 "i5 ?4QiI Cô BQn @2n6 @ABh Y! th2 &PDB 5 675 52#i "h7nI GiJ tOA
BY7 5 ?=
[I 3H3!HI BI 9*!HI CI 3)*!3I DI 30>!9I
Kim lo i 9Gn l i l' Cu ạ ạ  & 3 " o mu i Fe ậ ạ ố
2+
89: #guy:n 1i; Chiến
-N0 n> N ậ
+
+ 3e  N
+2
&' Fe3O4 + 2e  3Fe
2+
. 90o> Cu  Cu
2+
+ 2e
0,40,1 3 -- 23 33 2-------- 22
64 232 61, 32 2,4 0, 375
2 2 0,45 0,15
x y x
x y y
ì + = - ì =
ï ï
ï ï ï ï
í í
ï ï = + =
ï ï
ï ï î î
 m = 0,3%.188 + 0,1.3.180 = 11, ($)
*+, +n 6
C12 >: phi nhi]t Eh1n h4=n t4=n trn6 52#i k! Y thx &'2 tQ4 O7 T# 54? "hS nhy hjn T# 54? 52#i tPjn6
Ln6I Đ#t 59t ?PDn6 nhy tinh ths Y tOon &zn "hS "hôn6 5=2! thWN n6cn ?V7 B\ 5=2 <=n6I H7i 52#i k! Y
?Zn ?PDt ?=:
[I pMnO
G
! N7NO
)
I BI C2/NO
)
0
2
! N7NO
)
I CI C7CO
)
! N7NO
)
I DI N7NO
)
! pNO
)
I
-n K0) H n @ &' I  lo i - &' C. I " ạ
0
" o l 5 &'n$ ạ ử  mu i 9 5 N5. ( 3, 6 ố ủ ậ
*+, +n 6
C12 9: HCn hDE k 6F5 7Mit Y &jn BhLB <= 7Mit q h7i BhLB /Y! q B\ Ben6 T# n62Non tV B7B84n0I Chi7 k
th=nh h7i EhZn 8un6 nh72I Ch4 EhZn 59t tJB @`n6 hlt <ai N7! Tinh O7 G!G> ?St "hS H
2
/X &"tB0I Đ#t BhJN
h4=n t4=n EhZn h7i! Tinh O7 2(!G 675 CO
2
I Côn6 thLB BW2 tQ4 th2 6cn <= EhZn tOd5 <' "h#i ?PDn6 BY7 q
tO4n6 hCn hDE k ?Zn ?PDt ?=
[I HOOC$CH
2
$COOH <= *0!>*{I BI HOOC$COOH <= (0!00{I
CI HOOC$CH
2
$COOH <= HG!>>{I DI HOOC$COOH <= G2!>({I
- JCOOH + N5  JCOON5 + K H2 ; JL(COOH)2 + 2N5  JL(COON5)2 + H2
@ 2M2 3 3
nH2 = 2M2+3 = 0,02(1) , nCO2 = n2 + n3 = 0,06 (2) 1, Hn H 3. ( 3 n = 2 (CH ậ 3COOH &' HOOC-COOH)
B053 &'o (1), (2)  2 = 0,02 , 3 = 0,01 
0,1.90
% .100 42, 86(%)
0,1.90 0,2.60
HOOC COOH - = =
+
*+, +n A
C12 30: D%N 6F5 BJB BhWt &PDB T_E MlE th;4 Bhi'2 tdn6 @Zn nhi]t &9 Tôi tr tOJi T7n6 EhKi ?=:
[I CH
)
CHO! C
2
H
H
OH! HCOOH! CH
)
COOHI
BI CH
)
COOH! HCOOH! C
2
H
H
OH! CH
)
CHOI
CI HCOOH! CH
)
COOH! C
2
H
H
OH! CH
)
CHO
DI CH
)
COOH! C
2
H
H
OH! HCOOH! CH
)
CHOI
"
0
N1i > CH3CHO H C2HOH H HCOOH H CH3COOH.
*+, +n 6
C12 33: Ch4 @2n6 @ABh BhL7 (!0) 675 hCn hDE 6F5 h7i 52#i N7k <= N7Y /k! Y ?= h7i n62Non t# B\
tO4n6 t| nhion! X h7i Bh2 "x ?ion tilE th29B nh\5 RII[! T# hi]2 n62Non tV q
k
} q
Y
0 <=4 @2n6 @ABh [6NO
)
/@P0! th2 &PDB >!(3 675 "lt tY7I +hZn tOd5 "h#i ?PDn6 BY7 N7k tO4n6 hCn hDE 87n &Z2 ?=
[I H>!2{I BI H2!>{I CI G3!>{I DI G*!2{I
 $i N m i 6$ 9 5 @ &' I 7 u / " " 5. ả ử ố ủ ề ế ủ N5@ + 6$NO3  N5NO3 + 6$@
(23+@)5 (108+@)5 m "#n$ = 85=8,61- 6,06
 5 = 0,03 .
,
6,03
23 178
0,03...
X Y M = - =
?. K01n$ "0o m n ả ả  9; N5F (6$F /01n$ / " " 5) 9Gn l i N5Cl ế ủ ạ
nN5Cl = N6$Cl = 0,06  ON5F =
6, 03 0,06.58,5
.100 41, 8(%)
6, 03
-
=
*+, +n C
C12 32: Hw7 t7n h4=n t4=n 20!>> 675 59t 4Mit T_t 8un6 @2n6 @ABh H
2
SO
G
&bB! n\n6 th2 &PDB @2n6 @ABh
k <= )!2G> ?St "hS SO
2
/TKn EhU5 "hV @2N nhWt! X &"tB0I Cô BQn @2n6 @ABh k! th2 &PDB 5 675 52#i
T2nf7t "h7nI GiJ tOA BY7 5 ?=
[I H2!2I BI G>!GI CI HG!0I DI H>!0I
 Pui Fe2O3 "0'n0 Fe &' O > C0o > Fe ! 3e  Fe
3+
. N0 n> O + 2e ậ  O
2-
&' 8
+6
+ 2e  8
+4
. n8O2 = 0,14(mol)
@ 32 2 3 23 0,2?H--0,14
56 16 20,88 0,29
3 2 0,29 0,29
x y x
x y y
ì + = ì =
ï ï
ï ï ï ï
í í
ï ï = + =
ï ï
ï ï î î
 m:u i ố EFe2(8O4)3 F = K .0,2?.400 = 8 ($)
*+, +n A
C12 3): Ch4 BJB EhKn Ln6 h\7 hcB T72:
/30 /NH
G
0
2
SO
G

~ B7C?
2
→ /20 C2SO
G
~ B7/NO
)
0
2

/)0 N7
2
SO
G
~ B7C?
2
→ /G0 H
2
SO
G
~ B7SO
)

/H0 /NH
G
0
2
SO
G
~ B7/OH0
2
→ /(0 :;
2
/SO
G
0
)
~ B7/NO
)
0
2

CJB EhKn Ln6 &'2 B\ Ben6 59t EhPjn6 tOxnh i4n th2 6cn ?=:
[I /30! /20! /)0! /(0I BI /)0! /G0! /H0! /(0I CI /20! /)0! /G0! /(0I DI /30! /)0! /H0! /(0I
89: #guy:n 1i; Chiến
 1,2,3,6 9; 9Qn$ ," ion "0u $ n l'> 8O ọ 4
2-
+ -5
2+
 -58O4 
*+, +n 6
C12 3G: Hw7 t7n 5 675 hCn hDE 6F5 [?! :; <=4 @2n6 @ABh H
2
SO
G
?4%n6 /@P0I S72 "hi BJB EhKn Ln6 MKN
O7 h4=n t4=n! th2 &PDB @2n6 @ABh kI Ch4 @2n6 @ABh B7/OH0
2
/@P0 <=4 @2n6 @ABh k! th2 &PDB "lt tY7 YI
N2n6 Y tO4n6 "hôn6 "hS &ln "h#i ?PDn6 "hôn6 &vi! th2 &PDB BhWt O_n q ?=
[I hCn hDE 6F5 [?
2
O
)
<= :;
2
O
)
I BI hCn hDE 6F5 B7SO
G
<= :;OI
CI hCn hDE 6F5 B7SO
G
<= :;
2
O
)
I DI :;
2
O
)
I
0 0
2 4 2 2 2
3
4 2 3
( ) , ,
2 3 4 ( ) ,tan
2 4 3 4 4
( ) ( )
,
( )
H SO Ba OH du O H O t t
Al OH
FeSO Fe FeOH FeOH
FeO BaSO
Al Al SO BaSO BaSO
+ + + +
¯
ì
ï
ï
ï
¾¾¾¾® ¾¾¾¾¾¾® ¾¾¾¾¾® ¾¾¾®
í
ï
ï
ïî
*+, +n C
C12 3H: Ch4 0!02 54? 75in4 7Mit k tJB @`n6 <r7 &Y <ai 200 5? @2n6 @ABh HC? 0!3M th2 &PDB )!(* 675
52#i "h7nI Mbt "hJB 0!02 54? k tJB @`n6 <r7 &Y <ai G0 675 @2n6 @ABh N7OH G{I Côn6 thLB BY7 k ?=
[I /H
2
N0
2
C
)
H
H
COOHI BI H
2
NC
2
C
2
H
)
/COOH0
2
I
CI H
2
NC
)
H
(
COOHI DI H
2
NC
)
H
H
/COOH0
2
I
 nHCl=n@ = 0,02, nN5OH = 2n@  9; 1n0;m -NH2 &' 2 n0;m !COOH
(HOOC)2JNH2 + HCl  (HOOC)2JNH3Cl
0,02 0,02  : mu i ố = 4.2 + J + 2, =
3,67
183,5
0,02
=
 J = 41 (C3H)
( 3 @ l'>(HOOC)  2C3HNH2
*+, +n A
C12 3(: Ch4 2!2G 675 89t T_t <=4 200 5? @2n6 @ABh BhL7 hCn hDE 6F5 [6NO
)
0!3M <= C2/NO
)
0
2
0!HMI
S72 "hi BJB EhKn Ln6 MKN O7 h4=n t4=n! th2 &PDB @2n6 @ABh k <= 5 675 BhWt O_n YI GiJ tOA BY7 5 ?=
[I 2!>0I BI G!0>I CI 2!3(I DI 0!(GI
nFe = 0,04 ; nCu
2+
= 0,1 ; n6$
+
= 0,02 . Fe + 26$
+
 Fe
2+
+ 26$ Fe + Cu
2+
 Fe
2+
+ Cu
0,01 0,02 ------ 0,02 (0,04-0,01) ----------- 0,03
m= 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 ($)
*+, +n -
C12 3*: Ch4 k ?= hDE BhWt thj5g 7 54? k EhKn Ln6 <r7 hlt <ai 7 ?St @2n6 @ABh N7OH 3MI Mbt "hJB
nl2 Bh4 7 54? k EhKn Ln6 <ai N7 /@P0 thx T72 EhKn Ln6 th2 &PDB 22!G7 ?St "hS H
2
/X &"tB0I Côn6 thLB
BW2 tQ4 th2 6cn BY7 k ?=
[I CH
)
$C
(
H
)
/OH0
2
I BI HO$C
(
H
G
$COOCH
)
I
CI HO$CH
2
$C
(
H
G
$OHI DI HO$C
(
H
G
$COOHI
n6 = nN5OH, nH2 = n6 .  9; 1n0;m !OH /01n$ lin0 7 n$ &' 1 n0;m !OH lin0 7 n$ (-OH $ n "4 9 "i , & i &Gn$      
"0 m) 0o 9 !COOH.  
*+, +n C
C12 3>: HCn hDE "hS k 6F5 H
2
<= 59t 7n";n B\ "hK ndn6 B9n6 HBO Bh4 TKn EhU5 hi2 Bj @2N nhWtI T•
"h#i BY7 k T4 <ai H
2
8un6 9!3I Đ2n n\n6 k B\ M^B tJB Ni! T72 "hi EhKn Ln6 MKN O7 h4=n t4=n! th2 &PDB
hCn hDE "hS Y "hôn6 ?=5 5Wt 5=2 nPaB 8O45g t• "h#i BY7 Y T4 <ai H
2
8un6 3)I Côn6 thLB BW2 tQ4 BY7
7n";n ?=
[I CH
)
$CHnCH$CH
)
I BI CH
2
nCH$CH
2
$CH
)
I
CI CH
2
nC/CH
)
0
2
I DI CH
2
nCH
2
I
 Ri N 00@ 9; 1mol, N mol C    nH2n+2(2) &' H2(1-2). 85u ,0 n n$ /0 i l n$ 0 n 0 , /01n$ 7 i> 14n2 + 2(1-2).       
CnH2n + H2  CnH2n+2 .
B4 9  2 1-2 0 " n$> 1 (mol) 
D0 n n$   2 2 2
85u 0 1-22 2 " n$  > 1 - 22 + 2= 1-2 (mol)
14 2(1 ) 9,1.2 0,3
4 14 2(1 ) 13.2(1 )
nx x x
n nx x x
ì + - = ì =
ï ï
ï ï ï ï
í í
ï ï = + - = -
ï ï
ïî ïî
@9; 9 u " o d i 2 n$ (9 n$ -4      2 " o 1 N n ,0 m). ( 3 CBCB CH     3CH=CHCH3
*+, +n 6
C12 39 : ThS n6hi]5 n=4 T72 &1N B\ "lt tY7 T72 EhKn Ln6t
[I Ch4 @2n6 @ABh N7OH &ln @P <=4 @2n6 @ABh CO/NO
)
0
)
I
BI Ch4 @2n6 @ABh HC? &ln @P <=4 @2n6 @ABh N7[?O
2
/h4bB N7€[?/OH0
G
•0I
CI Thvi CO
2
&ln @P <=4 @2n6 @ABh C7/OH0
2
I
DI Ch4 @2n6 @ABh NH
)
&ln @P <=4 @2n6 @ABh [?C?
)
I
 90 > 6lCl  3 + 3NH3 + 3H2O  6l(OH)3 + 3NH4Cl. 6l(OH)3 /01n$ "5n "4on$ dd NH3 d
89: #guy:n 1i; Chiến
*+, +n A
C12 20: Ch4 59t T# tSnh BhWt: B\ @Qn6 TDi /30g t7n tO4n6 nPaB /20g t7n tO4n6 nPaB S<7N@; /)0g EhKn Ln6
<ai 7Mit nitOiB &bB /M^B tJB 7Mit T2nf2OiB &bB0 /G0g th75 6i7 EhKn Ln6 tOJn6 8QB /H0g 8A th2‚ Eh1n tO4n6
@2n6 @ABh 7Mit &2n n\n6 /(0I CJB tSnh BhWt BY7 M;n?2?4hj ?=:
[I /)0! /G0! /H0 <= /(0 BI /30! /)0! /G0 <= /(0 CI /20! /)0! /G0 <= /H0 DI /3!0! /20! /)0 <= /G0I
 B)n0 90 "@enluloS l' (1), (3), (4), (6). (2em l i 8RK 12)   
*+, +n -
C12 23: Ch4 BJB hDE BhWt T72 :
/70 HOCH
2
$CH
2
OH /80 HOCH
2
$CH
2
$CH
2
OH
/B0 HOCH
2
$CH/OH0$CH
2
OH /@0 CH
)
$CH/OH0$CH
2
OH
/;0 CH
)
$CH
2
OH /f0 CH
)
$O$CH
2
CH
)
CJB BhWt &'2 tJB @`n6 &PDB <ai N7! C2/OH0
2
?=
[I /B0! /@0! /f0 BI /70! /80! /B0 CI /70! /B0! /@0 DI /B0! /@0! /;0
B+9 d n$ & i N5 &' Cu(OH)   2  C; )" n0 "2 N0;m !OH 9 n0 n05u (0o 9!COOH).   
*+, +n C
C12 22: S# &iE;Etit t#i &7 B\ ths tQ4 O7 tr 59t hCn hDE 6F5 7?7nin <= 6?NMin ?=
[I 2 BI ) CI G DI 3
 C+9 di,e,"i" l'> 6l5-5l5; 5l5-$li; $li-5l5; $li-$li.
*+, +n C
C12 2): Ch4 BJB EhKn Ln6 T72 :
/70 GHC? ~ +8O
2
→ +8C?
2
~ C?
2
~ 2H
2
O /80 HC? ~ NH
G
HCO
)
→ NH
G
C? ~ CO
2
~ H
2
O
/B0 2HC? ~ 2HNO
)
→ 2NO
)
~ C?
2
~ 2H
2
O /@0 2HC? ~ qn → qnC?
2
~ H
2
S# EhKn Ln6 tO4n6 &\ HC? ths hi]n tSnh "hV ?=
[I 2 BI G CI 3 DI )
 (5), (9) 9; 2Cl
-
 Cl2 + 2e( 90 "/0 )  
*+, +n 6
C12 2G: Ch4 h7i hDE BhWt hi2 Bj k! Y B\ Ben6 Bôn6 thLB Eh1n tV ?= C
)
H
*
NO
2
I phi EhKn Ln6 <ai @2n6
@ABh N7OH! k tQ4 O7 H
2
NCH
2
COON7 <= BhWt hi2 Bj q g Bwn Y tQ4 O7 CH
2
nCHCOON7 <= "hS TI CJB
BhWt q <= T ?Zn ?PDt ?=
[I CH
)
OH <= CH
)
NH
2
BI C
2
H
H
OH <= N
2
CI CH
)
OH <= NH
)
DI CH
)
NH
2
<= NH
)
 C3H%NO2 + N5OH  H2NCH2COON5 + CH3OH ; C3H%NO2 + N5OH  CH2=CHCOON5 + NH3 (= o "o'n n$u3<n 
" ) 
( @ ) ( T ) (I) (B)
*+, +n C
C12 2H: N2n6 n\n6 5 675 hCn hDE 6F5 [? <= :;
)
O
G
tO4n6 &i'2 "i]n "hôn6 B\ "hôn6 "hSI S72 "hi EhKn
Ln6 MKN O7 h4=n t4=n! th2 &PDB hCn hDE O_n kI Ch4 k tJB @`n6 <ai @2n6 @ABh N7OH /@P0 th2 &PDB
@2n6 @ABh Y! BhWt O_n q <= )!)( ?St "hS H
2
/X &"tB0I S`B "hS CO
2
/@P0 <=4 @2n6 @ABh Y! th2 &PDB )9 675
"lt tY7I GiJ tOA BY7 5 ?=
[I G>!) BI H*!0 CI GH!( DI )(!*
 86l + 3Fe3O4  ?Fe + 46l2O3 . B+9 d n$ & i N5OH " o/0)     6l d . 
22 3M42 2
6l + N5OH + H2O  N56lO2 + 3M2H2 ; 6l2O3 + 2N5OH 2N56lO2 + H2O; CO2 + 2H2O + N56lO2  6l(OH)3 + N5HCO3
0,1  0,1  0,1 2 22 0,
 22 + 0,1 = 0, ; 2=0,2. m = U.0,2.232 + (2.0,2+0,1).2% = 48,3 ($)
*+, +n 6
C12 2(: Ch4 hCn hDE k 6F5 CH
G
! C
2
H
G
<= C
2
H
2
I ƒWN >!( 675 k tJB @`n6 hlt <ai @2n6 @ABh 8O45 /@P0
thx "h#i ?PDn6 8O45 EhKn Ln6 ?= G> 675I Mbt "hJB! nl2 Bh4 3)!GG ?St /X &"tB0 hCn hDE "hS k tJB @`n6
<ai ?PDn6 @P @2n6 @ABh [6NO
)
tO4n6 NH
)
! th2 &PDB )( 675 "lt tY7I +hZn tOd5 ths tSBh BY7 CH
G
B\
tO4n6 k ?=:
[I G0{ BI 20{ CI 2H{ DI H0{
b
2 2 2 2
2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 4 3
hhX C H hh X C H
C H 2Br C H Br ;C H Br C H Br ; C H 2AgNO 2NH C Ag 2NH NO
c 2c b c c
n 0,6 ; n 36 : 240 0,15 n 4.n hay: a b c 4c(1) ; 16a 28b 26c 8,6 (2) ; b 2c 0,3 (3)
+ → + → + + → +
= = = → = + + = + + = + =
Ri i 0 (1),(2),(3) "5 9;> 5 ả ệ = 0,2 ; = = 0,1 ; 9 = 0,1
4
CH
%V 50 (%) ⇒ =
*+, +n A
89: #guy:n 1i; Chiến
C12 2*: Ch4 BhWt M^B tJB MnO
2
<=4 300 5? @2n6 @ABh H
2
O
2
! T72 (0 6i1N th2 &PDB ))!( 5? "hS O
2
/X
&"tB0 I T#B &9 tO2n6 8xnh BY7 EhKn Ln6 /tSnh th;4 H
2
O
2
0 tO4n6 (0 6i1N tOon ?=
[I 2!HI30
$G
54?„/?IT0 BI H!0I30
$G
54?„/?IT0 CI 3!0I30
$)
54?„/?IT0 DI H!0I30
$H
54?„/?IT0
 H2O2  H2O + K O2.
2 2
2
4 2 4
2 2 2
2.33,6 3.10
2 3, 0.10 ; 3.10 ; 5.10 ( / . )
1000.22.4 60
H O
C
nH O nO C v mol l s
t
-
- - -
D
= = = D = = = =
D
*+, +n -
C12 2>: TO9n 300 5? @2n6 @ABh hCn hDE 6F5 H
2
SO
G
0!0HM <= HC? 0!3M <ai 300 5? @2n6 @ABh hCn hDE
6F5 N7OH 0!2M <= B7/OH0
2
0!3M th2 &PDB @2n6 @ABh kI D2n6 @ABh k B\ EH ?=
[I 3!2 BI 3!0 CI 32!> DI 3)!0
nH
+
= 0,1(2C:H28O4 + C:HCl )= 0,02; nN5OH = 0,1EC:N5OH + 2C:-5(OH)2F = 0,04.
H
+
+ OH
-
 H2O d 0,02 mol OH ư
-
. EOH
-
F = 0,02M(0,1+0,1) = 0,1 = 10
-1
. EH
+
F = 10
-13
. ,H = 13
*+, +n A
C12 29: Đi]n Eh1n B\ 5=n6 n6dn H00 5? @2n6 @ABh BhL7 hCn hDE 6F5 C2C?
2
0!3M <= N7C? 0!HM /&i]n
B|B tOj! hi]2 T2Wt &i]n Eh1n 300{0 <ai BPmn6 &9 @wn6 &i]n H[ tO4n6 )>(0 6i1NI D2n6 @ABh th2 &PDB T72
&i]n Eh1n B\ "hK ndn6 h4= t7n 5 675 [?I GiJ tOA ?an nhWt BY7 5 ?=
[I G!0H BI 2!*0 CI 3!)H DI H!G0

2
35,5.5.3860
7,1( )
96500.1
mCl g = = n$ & i nCl ứ ớ 2 = 0,1 (mol); nCuCl2 = 0,0; nN5Cl = 0,2
CuCl2
dpdd
¾¾¾® Cu + Cl2 ; 2N5Cl + 2H2O
dpdd
¾¾¾® 2N5OH + H2 + Cl2 ; 6l + N5OH + H2O  N56lO2 + 3M2H2
0,0 ---------------- 0,0 0,1 -------------------- 0,1 --- 0,0 0,1  0,1
m6lm52 = 0,1.2%= 2,% ($)
*+, +n -
C12 )0: Ch4 hCn hDE k 6F5 h7i hDE BhWt hi2 Bj n4! &jn BhLB tJB @`n6 <r7 &Y <ai 300 5? @2n6 @ABh
pOH 0!GM! th2 &PDB 59t 52#i <= ))( 5? hji 59t 7nB4? /X &"tB0I Nl2 &#t BhJN h4=n t4=n ?PDn6 hCn
hDE k tOon! T72 &\ hWE th` hlt TKn EhU5 BhJN <=4 8xnh &|n6 @2n6 @ABh C7/OH0
2
/@P0 thx "h#i ?PDn6
8xnh tdn6 (!>2 675I Côn6 thLB BY7 h7i hDE BhWt hi2 Bj tO4n6 k ?=
[I HCOOH <= HCOOC
2
H
H
BI CH
)
COOH <= CH
)
COOC
2
H
H
CI C
2
H
H
COOH <= C
2
H
H
COOCH
)
DI HCOOH <= HCOOC
)
H
*
 n @ = nN5OH = 0,04; n5n9ol = 0,01H n@. 1 52i" &' 1 eN"e 9 5 52i" 7;. C ủ n H2
n O2 n CO2 + n H2O, 442+182 =6,82.
2= 0,11. n = nCO2Mn@ = 2,% ; n.(0,04-0,01) +m.0,01 = 2,%.0,04 ; n= 2 (CH3COOH) &' m = 4(CH3COOC2H)
*+, +n -
C12 )3: Ch4 BJB hDE BhWt hi2 Bj :
/30 7n"7ng /20 7nB4? n4! &jn BhLB! 5QBh hXg
/)0 MiB?47n"7ng /G0 ;t; n4! &jn BhLB! 5QBh hXg
/H0 7n";ng /(0 7nB4? "hôn6 n4 /B\ 59t ?ion "lt &ôi CnC0! 5QBh hX
/*0 7n"ing />0 7n&;hit n4! &jn BhLB! 5QBh hXg
/90 7Mit n4! &jn BhLB! 5QBh hX /300 7Mit "hôn6 n4 /B\ 59t ?ion "lt &ôi CnC0! &jn BhLB
D%N 6F5 BJB BhWt "hi &#t BhJN h4=n t4=n &'2 Bh4 T# 54? CO
2
8un6 T# 54? H
2
O ?= :
[I /)0! /H0! /(0! />0! /90 BI /)0! /G0! /(0! /*0! /300
CI /20! /)0! /H0! /*0! /90 DI /30! /)0! /H0! /(0! />0
 nCO2 = NH2O  CB 90un$ 0 , 90 " C ợ ấ nH2nO2...C; (3),(),(6),(8),(?) "0o mVn. ả
*+, +n 6
C12 )2: Đi]n Eh1n n\n6 BhKN [?
2
O
)
<ai 7n4t th7n Bhx /hi]2 T2Wt &i]n Eh1n 300{0 th2 &PDB 5 "6 [? X
B7t4t <= (*!2 5
)
/X &"tB0 hCn hDE "hS k B\ t• "h#i T4 <ai hi&O4 8un6 3(I ƒWN 2!2G ?St /X &"tB0 hCn hDE "hS
k T`B <=4 @2n6 @ABh nPaB <ôi tO4n6 /@P0 th2 &PDB 2 675 "lt tY7I GiJ tOA BY7 5 ?=
[I HG!0 BI *H!( CI (*!H DI 30>!0
 26l2O3 + 3C
dpnc
¾¾¾®46l + 3CO2 ; 6l2O3 + C
dpnc
¾¾¾® 26l + 3CO ; 26l2O3
dpnc
¾¾¾®46l + 3O2 ; n@ = 3 (Kmol)
4M32 2 2M33 3 4M3S S
B4on$ 2,24li" @ nCO2= 0,02; nCO= 0,08; N u @ 90 9; CO &' CO ế ỉ 2 "0W
0,02.44 0,08.28
31,2
0,1
X
M
+
= =
16X2 & 3 @ 9; O ậ 2
B4on$ @ nCO2 = 0.02.3M0,1 = 0,6(Kmol)
3 0,6
0.6 1,8
44 28 32 0,6
16.2
3
x y z x
x y
x y z z
ì
ï
ï
ì
ï ï
+ + = =
ï ï
ï ï
ï ï
ï ï
ï
= =
í í
ï ï
ï ï
ï ï
+ + =
ï ï
ïî = ï
ï
ïïî
. ( 3 m = 2%.(4M3.0,6 +2M3.1,8 +4M3.0,6) = %,6 ($) ậ
*+, +n -
89: #guy:n 1i; Chiến
C12 )): phi nhi]t Eh1n h4=n t4=n 300 675 5Ci BhWt T72 : pC?O
)
/M^B tJB MnO
2
0! pMnO
G
! pNO
)
<=
[6NO
)
I ChWt tQ4 O7 ?PDn6 O
2
?an nhWt ?=
[I pNO
)
BI [6NO
)
CI pMnO
G
D. KClO
3
nKNO3 = 100M101; n 6$NO3 = 100M1%0 ; nK:nO4 = 100M142 ; nKClO3 = 100M122,
KNO3  K O2 ; 6$NO3  K O2 ; K:nO4  3M4 O2 ; KClO3  O2(X)
100M(2.101) 100M(2.1%0) (100.3)M(4.142) 100M122, (l n n0 ") ớ ấ
*+, +n A
C12 )G: HCn hDE k 6F5 h7i ;Tt; n4! &jn BhLB! 5QBh hXI Đ#t BhJN h4=n t4=n 59t ?PDn6 k BZn @en6 <r7
&Y )!9*( ?St "hS O
2
/X &"tB0! th2 &PDB (!)> 675 CO
2
I Mbt "hJB! k tJB @`n6 <ai @2n6 @ABh N7OH! th2
&PDB 59t 52#i <= h7i 7nB4? ?= &Fn6 &…n6 "l tilEI Côn6 thLB Eh1n tV BY7 h7i ;Tt; tO4n6 k ?=
[I C
2
H
G
O
2
<= C
)
H
(
O
2
BI C
)
H
G
O
2
<= C
G
H
(
O
2
CI C
)
H
(
O
2
<= C
G
H
>
O
2
DI C
2
H
G
O
2
<= C
H
H
30
O
2
B0u ,0Yn " o 1 mu i &' 2 5n9ol li<n "i , ỷ ạ ố ế  2 eN"e no 7 n 90 9 m 90 0 l' 7 n$ 7 n$ / "i , ơ ứ ạ ở ồ ẳ ế ế
CnH2nO2 + 1M2(3n-2) O2  nCO2 + nH2O
0,1%% 0,14 0,1%%4n = K.(3n-2).0,14 n=3,62 (C3H6O2 &' C4H8O2)
*+, +n C
C12 )H: H7i hDE BhWt hi2 Bj k <= Y ?= &Fn6 &…n6 "l tilE! &'2 tJB @`n6 <ai N7 <= B\ EhKn Ln6 tOJn6
8QBI Bilt EhZn tOd5 "h#i ?PDn6 4Mi tO4n6 k! Y ?Zn ?PDt ?= H)!)){ <= G)!2G{I Côn6 thLB BW2 tQ4 BY7 k
<= Y tPjn6 Ln6 ?=
[I HO$CH
2
$CH
2
$CHO <= HO$CH
2
$CH
2
$CH
2
$CHO
BI HO$CH/CH
)
0$CHO <= HOOC$CH
2
$CHO
CI HO$CH
2
$CHO <= HO$CH
2
$CH
2
$CHO
DI HCOOCH
)
<= HCOOCH
2
$CH
)
 B0 > lo i -( /0+9 dV3 77), lo i A(/01n$ "+9 d n$ & i N5). ử ạ ạ ụ ớ C+9 90 " "4<n 7 u 9; CB 90un$ C ấ ề nH2nO2
32 53,33 32 43,24
% 2;% 3
14 32 100 14 32 100
X Y
O n O m
n m
= = ! = = = ! =
+ +
*+, +n C
C12 )(: HDE BhWt hi2 Bj k tJB @`n6 &PDB <ai @2n6 @ABh N7OH &2n n\n6 <= <ai @2n6 @ABh [6NO
)
tO4n6 NH
)
I Ths tSBh BY7 )!* 675 hji BhWt k 8un6 ths tSBh BY7 3!( 675 "hS O
2
/Ben6 &i'2 "i]n <' nhi]t &9
<= JE T2Wt0I phi &#t BhJN h4=n t4=n 3 675 k thx ths tSBh "hS CO
2
th2 &PDB <PDt †2J 0!* ?St /X &"tB0I
Côn6 thLB BW2 tQ4 BY7 k ?=
[I CH
)
COOCH
)
BI OnCH$CH
2
$CH
2
OH CI HOOC$CHO DI HCOOC
2
H
H
Zo i 6 (/01n$ "+9 d n$ & i 6$NO ạ ụ ớ 3MNH3),lo i - /01n "+9 d n$ & i N5OH. C; n ạ ụ ớ @ = no2 . :@ = 3%Mno2 = %4. C5H=O9
* " @> n ố @ = 1M%4 ; n9o2
"
0,%M22,4  5
"
n9o2Mn@ = 2,321 . ( 3 @ l' HCOOC ậ 2H
*+, +n A
C12 )*: Th|B hi]n BJB thS n6hi]5 T72 :
/I0 Ch4 @2n6 @ABh N7C? <=4 @2n6 @ABh pOHI
/II0 Ch4 @2n6 @ABh N7
2
CO
)
<=4 @2n6 @ABh C7/OH0
2
/III0 Đi]n Eh1n @2n6 @ABh N7C? <ai &i]n B|B tOj! B\ 5=n6 n6dn
/IR0 Ch4 C2/OH0
2
<=4 @2n6 @ABh N7NO
)
/R0 S`B "hS NH
)

<=4 @2n6 @ABh N7
2
CO
)
I
/RI0 Ch4 @2n6 @ABh N7
2
SO
G
<=4 @2n6 @ABh B7/OH0
2
I
CJB thS n6hi]5 &'2 &i'2 Bhl &PDB N7OH ?=:
[I II! R <= RI BI II! III <= RI CI I! II <= III DI I! IR <= R
 *i u 90 N5OH " (..),(...),((.) ề ế ừ
*+, +n -
C12 )>: H4= t7n h4=n t4=n 2!9 675 hCn hDE 6F5 "i5 ?4Qi M <= 4Mit BY7 n\ <=4 nPaB! th2 &PDB H00 5?
@2n6 @ABh BhL7 59t BhWt t7n B\ nFn6 &9 0!0GM <= 0!22G ?St "hS H
2
/X &"tB0I pi5 ?4Qi M ?=
[I C7 BI B7 CI p DI N7
: + nH2O  :(OH)n + nM2H2 ; :2On + nH2O  2:(OH)n ; :  :
n+
+ ne; O + 2e  O
2-
; 2H
+
+ 2e  H2
2 n2 3 23 0,02 0,01
( )
16 2,9(1)
2,9 16(0, 02 0,02) 3, 06 0,16
0,02(2)
2.0,02 0,02
2 0,02(3)
n
M OH
Mx y
n n
x n M
nx y
ì
ï
+ =
ï
ï
ï - - -
ï
ï
= = ! = =
í
ï
ï
ï
= +
ï
ïïî
; n = 2  : =13% (-5)
*+, +n -
89: #guy:n 1i; Chiến
C12 )9: phi Bh4 7 54? 59t hDE BhWt hi2 Bj k /BhL7 C! H! O0 EhKn Ln6 h4=n t4=n <ai N7 h4bB <ai
N7HCO
)
thx &'2 Tinh O7 7 54? "hSI ChWt k ?=
[I ;tN?;n 6?iB4? BI 7Mit 7&iEiB
CI 7Mit )$hi&O4MiEO4E7n4iB DI 7nB4? o-hi&O4Mi8;nhN?iB
 B+9 d n$ & i N5HCO ụ ớ 3 l' 52i"> J(COOH)n + nN5HCO3 ...+ nCO2 + ... C; n@ = nCO2  1n0;m !COOH.
B+9 d n$ & i N5 n@ = nH ụ ớ 2 9; "0<m 1 n0;m !OH. (52i" 3-0id4o2i,4o,5noi9> HO-CH2-CH2-COOH "0o m n) ả ả
6.HOCH2-CH2OH &' A.o- HO-C6H4-CH2OH /01n$ "d N5HCO3; -.HOOC-(CH2)4-COOH "d & i N5HCO ớ 3 -25 mol CO2.
*+, +n C
C12 G0: +hJt 8is2 n=4 T72 &1N ?= &^n6t
[I NPaB &J th29B ?4Qi tinh ths Eh1n tVI
BI ‡ ths O_n! N7C? tFn tQi @Pai @Qn6 tinh ths Eh1n tV
CI +h4tEh4 tO_n6 B\ BW2 tO^B tinh ths n62Non tV
DI pi5 BPjn6 B\ BW2 tO^B tinh ths Eh1n tVI
 N5Cl "in0 "0 ion ; D "4 n$ "in0 "0 ,0Yn " ; /im 9 n$ "in0 "0 n$u3<n " . ể ắ ể ử ươ ể ử
*+, +n 6
III +H,N ˆI‰NG: €30 B12•
Thí sinh chỉ đưc ch!n l"# #$t tron% hai &h'n (&h'n ) ho*c +,
[I Th;4 BhPjn6 tOxnh Ch2Un: (10 câu, từ câu 41 đến câu -0,
C12 G3: +hJt 8is2 n=4 T72 &1N ?= &^n6 t
[I G?2B4hj 8A "hV 8Xi @2n6 @ABh [6NO
)
tO4n6 NH
)
BI k;n?2?4hj B\ BW2 tO^B 5QBh Eh1n nhJnh
CI [5i?4E;Btin B\ BW2 tO^B 5QBh Eh1n nhJnh
DI S7BB7O4hj ?=5 5Wt 5=2 nPaB 8O45I
 6milo,e9"in > m 90 ,0Yn n0+n0. 6miloS > m 90 "0 n$. ạ ơ ạ ẳ
*+, +n C
C12 G2: Nh^n6 59t th7nh T_t nbn6 300 675 <=4 300 5? @2n6 @ABh hCn hDE 6F5 C2/NO
)
0
2
0!2M <=
[6NO
)
0!2MI S72 59t thmi 6i7n ?WN th7nh "i5 ?4Qi O7! OV7 TQBh ?=5 "hô B1n &PDB 303!*2 675 /6iK thilt
BJB "i5 ?4Qi tQ4 th=nh &'2 8J5 hlt <=4 th7nh T_t0I ph#i ?PDn6 T_t &% EhKn Ln6 ?=
[I 2!3( 675 BI 0!>G 675 CI 3!*2 675 DI 3!G0 675
nCu(NO3)2=0,02 ; n6$NO3= 0,02. N " d ắ ưFe
2+
. m"#n$ = 101,%2-100 = 1,%2 ($)
Fe + 26$NO3  Fe(NO3)2 + 26$ (1) ; Fe + Cu(NO3)2  Cu + Fe(NO3)2 (2). B (1) ừ  m"#n$ = 0,02.108-0,01.6 = 1,6($)
0,010,02  0,01
 "#n$ do (2) l'> 0,12 = 642 ! 62 ; 2= 0,01 ; m = 0,01.6+0,01.6 = 1,4 ($)
*+, +n A
C12 G): Hi&Oô h4J h4=n t4=n 5 675 hCn hDE k 6F5 h7i 7n&;hit n4! &jn BhLB! 5QBh hX! "l tilE nh72
tO4n6 @%N &Fn6 &…n6 th2 &PDB /5 ~ 30 675 hCn hDE h7i 7nB4?I Mbt "hJB! "hi &#t BhJN h4=n t4=n BŠn6 5
675 k thx BZn <r7 &Y 3*!92 ?St "hS O
2
/X &"tB0I GiJ tOA BY7 5 ?=
[I 30!H BI 3*!> CI >!> DI 2G!>
 CnH2nO + H2  CnH2n+1OH > 9; (14n + 18)2 !(14n + 16)2 = m+1-m 22 = 1 ; 2 = 0, mol
CnH2nO + K(3n-1)O2  nCO2 + nH2O
1 (1,n+0,)
0, 0,8 0,(1,n+0,) = 0,8.1 n = 1,4  m = (14n+16)0, = 1%,8 ($)
*+, +n -
C12 GG: Ch4 300 5? @2n6 @ABh pOH 3!HM <=4 200 5? @2n6 @ABh H
)
+O
G
0!HM! th2 &PDB @2n6 @ABh kI
Cô BQn @2n6 @ABh k! th2 &PDB hCn hDE 6F5 BJB BhWt ?=
[I p
)
+O
G
<= pOH BI pH
2
+O
G
<= p
)
+O
G
CI pH
2
+O
G
<= H
)
+O
G
DI pH
2
+O
G
<= p
2
H+O
G
nKOH = 0,1. nH3DO4 = 0,1. ( 3> ậ
3 4
1 2
KOH
H PO
n
n
# #
" o N5H ạ 2DO4 &' N52HDO4
*+, +n A
C12 GH: ‹n6 @`n6 n=4 T72 &1N "hôn6 EhKi BY7 4h4nt
[I Chi7 T12 Odn6 BI TUN tO_n6 tinh 89t! @Z2 dn
CI Đi'2 Bhl 4Mi tO4n6 Ehwn6 thS n6hi]5 DI SJt tOen6 nPaB Tinh h4Qt
6,-,A l' n$ d n$ 9 5 oSon ứ ụ ủ
*+, +n C
89: #guy:n 1i; Chiến
C12 G(: Ch4 hi&O4B7B84n k EhKn Ln6 <ai 8O45 /tO4n6 @2n6 @ABh0 th;4 t• ?] 54? 3 : 3! th2 &PDB BhWt
hi2 Bj Y /BhL7 *G!0>{ BO <' "h#i ?PDn60I phi k EhKn Ln6 <ai HBO thx th2 &PDB h7i TKn EhU5 hi2 Bj
"hJB nh72I Ton 6ci BY7 k ?=
[I 82t$3$;n BI 82t$2$;n CI EO4Ei?;n DI kiB?4EO4E7n
 C; 1 li<n / " ,i C ế nH2n
2.80 74,08
% ; 4
14 2.80 100
Br n
n
= = =
+
; K0i "+9 d n$ & i H-4 " o n0i u N n ,0 m @ 9; 9 u ụ ớ ạ ề ả ẩ ấ
"5o = " 7 i 2 n$ ấ ố ứ > -u"-1-en
*+, +n 6
C12 G*: Ch4 Tj &F Bh2Nsn h4J 6ii7 BJB hDE BhWt BY7 BO45 :
(Cl 1%H) H .% ('e.% H .% ) 1%H
" " $ $ " $
)
C5(%H) < = 3 >
+ + + + + +
→ → → →
CJB BhWt k! Y! q! T th;4 thL t| ?=:
[I pCOO
2
g p
2
COO
G
g p
2
CO
2
O
*
g CO
2
/SO
G
0
)
BI p
2
COO
G
g pCOO
2
g p
2
CO
2
O
*
g CO
2
/SO
G
0
)
CI pCOO
2
g p
2
CO
2
O
*
g p
2
COO
G
g COSO
G
DI pCOO
2
g p
2
CO
2
O
*
g p
2
COO
G
g CO
2
/SO
G
0
)
(i " l i ế ạ 90u i ổ >
( Cl 1%H) H .% ( 'e.% H .% ) 1%H
" " $ $ " $
) " $ " " , " $ )
C5 (%H) 1C5% (<) 1C5% (=) 1 C5 % (3) (C5 (.% ) (>)
+ + + + + +
  →     →    →      →
*+, +n 6
C12 G>: ŒTt; k /B\ "h#i ?PDn6 Eh1n tV 8un6 30) &<C0 &PDB &i'2 Bhl tr 59t 7nB4? &jn BhLB /B\ t• "h#i
hji T4 <ai 4Mi ?an hjn 30 <= 59t 75in4 7MitI Ch4 2H!*H 675 k EhKn Ln6 hlt <ai )00 5? @2n6 @ABh N7OH
3M! th2 &PDB @2n6 @ABh YI Cô BQn Y th2 &PDB 5 675 BhWt O_nI GiJ tOA 5 ?=:
[I 29!*H BI 2*!*H CI 2(!2H DI 2G!2H
 (NH2 )mJ(COOJL)n =103 . :JLOH C32 (JLOH /0+9 CH3OH)m= n = 1; JL l' -C2H ( 3 CBCB @ l' NH  2-CH2COOC2H
nN5OH =0,3. n @ = 0,2  d 0,0 mol N5OH 
NH2CH2COOC2H + N5OH  NH2CH2COON5 + C2HOH;
0,2 0,2 0,2 0,2
m = m@ + mN5OH !m92HoH = 2,% + 0,3.40 - 0,2.46 = 26,2 ($)
*+, +n C
C12 G9: H4= t7n h4=n t4=n 2G!G 675 hCn hDE 6F5 :;C?
2
<= N7C? /B\ t• ?] T# 54? tPjn6 Ln6 ?= 3 : 20 <=4
59t ?PDn6 nPaB /@P0! th2 &PDB @2n6 @ABh kI Ch4 @2n6 @ABh [6NO
)
/@P0 <=4 @2n6 @ABh k! T72 "hi EhKn
Ln6 MKN O7 h4=n t4=n Tinh O7 5 675 BhWt O_nI GiJ tOA BY7 5 ?=
[I (>!2 BI 2>!* CI 30!> DI H*!G
 12%2 + 8,.2.2= 24,4  2 = 0,1.
FeCl2 + 26$NO3  26$Cl + Fe(NO3)2 ; N5Cl + 6$NO3  6$Cl + N5NO3 ; Fe(NO3)2 + 6$NO3  Fe(NO3)3 + 6$ (X)
2  22 2 22  22 2 ---- - 2
m = (0,01.2 + 0,02)143, + 108.0,1 = 68,2 ($); [[ Z u \ ,0 n n$ ư ả ứ (X)
*+, +n 6
C12 H0: Đ#t BhJN h4=n t4=n 3 54? hDE BhWt hi2 Bj k! th2 &PDB G 54? CO
2
I ChWt k tJB @`n6 &PDB <ai
N7! th75 6i7 EhKn Ln6 tOJn6 8QB <= EhKn Ln6 B9n6 BO
2
th;4 t• ?] 54? 3 : 3I Côn6 thLB BW2 tQ4 BY7 k ?=
[I HOOC$CHnCH$COOH BI HO$CH
2
$CH
2
$CHnCH$CHO
CI HO$CH
2
$CH
2
$CH
2
$CHO DI HO$CH
2
$CHnCH$CHO
nCO2 = 4 9; 4C; BMd n$ & i N5 9; -OH 0o 9 -COOH; 9; ,0 n n$ "4+n$ 6$ 9; -CH=O; 9 n$ -4       2 (1>1) 9; 1li<n / " C=C 
CBCB l' HO-CH2-CH=CH-CH=O
*+, +n A
BI Th;4 BhPjn6 tOxnh N1n6 B74: (10 câu, từ câu -1 đến câu .0,
C12 H3: Ch4 Tj &F Bh2Nsn h4J:
+ +
− − → → →
$
% &' (a)*,t %+, -.,/t/01an
2 4
+2tan 2 $3 4(an0/n) 5 6
TO4n6 &\ k! Y! q ?= TKn EhU5 BhSnhI Côn6 thLB BY7 q ?=
). C/
3
-C/(0%+r,-C/
1
-C/
3
4? (CH
)
)
)
C@*g45
C? CH
)
@CH
"
@CH
"
@CH
"
@*g45 A? (CH
)
)
"
CH@CH
"
@*g45
C0u i &i " l i d n$    
$
% &' (a)*,t %+, -.,/t/01an
2 4
3 2 3
+2tan 2 $3 4(+2t 2 /n) 5 (2 7,$872t an) 6(9% 9%(-.+ ,) 9% 9% )
+ +
− −     → − −   → −     → − − −
*+, +n 6
C12 H2: Ch4 BJB thl &i]n B|B Bh2Un :
2 2 2
) " "
+l B +l 3n B 3n -b B -b
C 0 &&9! C 20 ,&9! C 20)9
+ + +
= − = − = −
g
2
"
Cu BCu
C 20 )$9
+
= +
I TO4n6 BJB Ein T72 &1N! Ein n=4 B\ T2Wt &i]n &9n6 Bh2Un ?an nhWtt
+? -in 3n @ -b 4? -in -b @ Cu C? -in +l @ 3n D. 2in 3n 4 Cu
89: #guy:n 1i; Chiến
@em l i 8RK 12 ạ
*+, +n A
C12 H): +hJt 8is2 n=4 T72 &1N "hôn6 &^n6t
+? 8lucoDE tFn tGi H IGng ;Gch hH vJ IGng ;Gch vKng
4? 8lucoDE tác ILng được vMi nưMc b5o;
C. Khi %luco56 7 89n% :;n% th< t=t c> c?c nh@# O/ đAu t9o BtB :Ci C/
3
O/
A? N IGng ;Gch hH0 glucoDE cO / nhO; %H kP nhau?
@em l i 8RK 12 ạ
*+, +n C
C12 HG: Ch4 @2n6 @ABh k BhL7 hCn hDE 6F5 CH
)
COOH 0!3M <= CH
)
COON7 0!3MI Bilt X 2H
0
C p
7
BY7
CH
)
COOH ?= 3!*HI30
$H
<= 8y †27 T| Eh1n ?i BY7 nPaBI GiJ tOA EH BY7 @2n6 @ABh k X 2H
4
C ?=
+? 022 4? $0"$ C? "066 D. 4,D.
CH3COOH  CH3COO
-
+ H
+
; CH3COON5  CH3COO
-
+ N5
+

0,1-2 2 2 0,1 0,1 0,1
5 3
3
: ;.: ; (0,1 ). 0,1
1,75.10
: ; 0,1 0,1
A
CH COO H x x x
K
CH COOH x
- +
-
+
= = = =
-
2 = 1,%.10
-
 ,H = -Zo$(1,%.10
-
) = 4,%6
*+, +n A
C12 HH: phi h4= t7n h4=n t4=n 0!02 54? [2 8un6 nPaB BPmn6 t47n thx T# 54? HC? EhKn Ln6 <= T# 54?
NO /TKn EhU5 "hV @2N nhWt0 tQ4 th=nh ?Zn ?PDt ?=
+? 202) vJ 202 +. 0,0. :" 0,01 C? 202) vJ 202" A? 202& vJ 202
6u + 3HCl + HNO3  6uCl3 + NO + 2H2O
0,02 0,06  0,02
*+, +n -
C12 H(: Ch4 0!0G 54? 59t hCn hDE k 6F5 CH
2
nCH$COOH! CH
)
COOH <= CH
2
nCH$CHO EhKn Ln6
<r7 &Y <ai @2n6 @ABh BhL7 (!G 675 8O45I Mbt "hJB! &s tO2n6 h4= 0!0G 54? k BZn @en6 <r7 &Y G0 5?
@2n6 @ABh N7OH 0!*H M I ph#i ?PDn6 BY7 CH
2
nCH$COOH tO4n6 k ?=
). 1,44 %a# 4? "066 ga; C? 20," ga; A? 20/& ga;
CH2=CH-COOH + -42  ; CH2=CH-CHO + 2-42  ; CH2=CH-COOH + N5OH  ; CH3-COOH + N5OH ]
@ 2 S 2S 2 2 3 3
Ri i 0 ả ệ
2
0,04(1) 0,02
2 0, 04(2) 0, 01 0, 01.72 0,72( )
0,01 0, 03(3)
x y z x
x z y mCH CH COOH g
z x y
ì ì ï ï
+ + = =
ï ï
ï ï
ï ï
ï ï
ï
+ = = ! = - = =
í í
ï ï
ï ï
ï ï
= + +
ï ï
ïî ïïî
*+, +n 6
C12 H*: N6Pmi t7 &i'2 Bhl 7ni?in 8un6 Tj &F T72
+
+
→ →
%<' (a)*
=/ %93
3
0 % &' (a)*
2 4 t
+/n>/n <?t,$7/n>/n @n?3?n
Bilt hi]2 T2Wt 6i7i &4Qn tQ4 th=nh nitO48;nh;n &Qt (0{ <= hi]2 T2Wt 6i7i &4Qn tQ4 th=nh 7ni?in &Qt
H0{I ph#i ?PDn6 7ni?in th2 &PDB "hi &i'2 Bhl tr 3H( 675 8;nh;n ?=
+? 6&02 ga; 4? 0& ga; C. --,E %a# A? ()02 ga;
93.156 60 50
. . 55,8( )
78 100 100
Anilin
m g = =
*+, +n C
C12 H>: +h1n 8\n n=4 T72 &1N ?=5 tdn6 &9 Bh27 BY7 &Wtt
+? #a#%
)
4? 1Cl C. F/
4
FO
3
A? 1
"
C%
)
NH4
+
+ H2O  NH3 + H3O
+
(52i" l'm 90u5 7 ") ấ
*+, +n C
C12 H9: HCn hDE k 6F5 h7i 7nB4? n4! &jn BhLB! 5QBh hX! "l tilE nh72 tO4n6 @%N &Fn6 &…n6I OMi h4J
h4=n t4=n 0!2 54? hCn hDE k B\ "h#i ?PDn6 5 675 8un6 C2O X nhi]t &9 thSBh hDE! th2 &PDB hCn hDE
TKn EhU5 hi2 Bj YI Ch4 Y tJB @`n6 <ai 59t ?PDn6 @P @2n6 @ABh [6NO
)
tO4n6 NH
)
! th2 &PDB HG 675
[6I GiJ tOA BY7 5 ?=
+? /0) +. E,- C? 60 A? )0/
n6$ = 0, C 2n@ & 3 9; HCH=O, 2 5n9ol l' CH ậ 3OH> 2mol &' C2HOH> 3 mol $i i 0 2=0,0; 3= 0,1 ả ệ
m = 0,1.32 + 0,0.46 = 8, ($)
*+, +n -
89: #guy:n 1i; Chiến
C12 (0: H4= t7n h4=n t4=n 3!2) 675 hCn hDE k 6F5 C2 <= [? <=4 @2n6 @ABh HNO
)
&bB! n\n6 th2 &PDB
3!)GG ?St "hS NO
2
/TKn EhU5 "hV @2N nhWt! X &"tB0 <= @2n6 @ABh YI S`B tr tr "hS NH
)
/@P0 <=4 @2n6 @ABh
Y! T72 "hi EhKn Ln6 MKN O7 h4=n t4=n th2 &PDB 5 675 "lt tY7I +hZn tOd5 <' "h#i ?PDn6 BY7 C2 tO4n6
hCn hDE k <= 6iJ tOA BY7 5 ?Zn ?PDt ?=
+? "0(/Q vJ 20,6 +. DE,0-G :" 0,DE C? ,602/Q vJ "0"/ A? "0(/Q vJ "0"/
C0o> Cu  Cu
+2
+ 2e; n0 n> 6l ậ  6l
+3
+ 3e ; N
+
+ 1e  N
+4
@ 22 3 33 0,06 0,06
3
( )
2 3 0,06 0.015
0,015.64
% .100 78,05(5), 0,01.78 0,78( )
64 27 1,23 0,01
1,23
Al OH
x y x
Cu m m g
x y y
ì + = ì =
ï ï
ï ï ï ï
= = = = =
í í
ï ï + = =
ï ï
ï ï î î
( 7Y3 Cu(OH) ở 2 "5n 0 " "4on$ dd NH ế 3)
*+, +n -
BỘ GD & ĐT
GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2009
Môn thi : HO! "h#i [ $ M% &' : >2H
R Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! C = "! # = $! % = &! #a = ")! *g = "$! +l = ",! . = )"! Cl = )/0/!
1 = )(! Ca = $2! C5 = /"0 *n = //! 'e = /&! Cu = &$! 3n = &/! 45 = 62! +g = 26! .n = (! 4a=),! -b =
"2,?
+H,N CHUNG CHO T-T CẢ TH. SINH : /40 câu, từ câu 1 đến câu 400
C12 3 : Ch4 hCn hDE 6F5 3!32 675 :; <= 3!92 675 C2 <=4 G00 5? @2n6 @ABh BhL7 hCn hDE 6F5 H
2
SO
G
0!HM <= N7 NO
)
0!2MI S72 "hi BJB EhKn Ln6 MKN O7 h4=n t4=n! th2 &PDB @2n6 @ABh k <= "hS NO /TKn
EhU5 "hV @2N nhWt0I Ch4 R 5? @2n6 @ABh N7OH 3M <=4 @2n6 @ABh k thx ?PDn6 "lt tY7 th2 &PDB ?= ?an
nhWtI GiJ tOA t#i this2 BY7 R ?=
[I 2G0I BI 320I CI )(0I DI G00I
nH+=0,4 mol nNO3=0,08 mol nFe=0,2 mol nCu=0,3 mol
Fe S Fe
3+
+3e Cu S Cu
2+
+ 2e
0,02 0,02 0,06 0,03 0,03 0,06 B n$ N mol e n0 n$ = 0,12 mol ổ ố ườ
NO3
-
+3e+4H
+
SNO+2H2O
0,08 0,24 ne n0 n ậ Cne n0 n$ ườ n<n Fe "5n 0 " ế
0,04 0,12 0,16 nH+ dư=0,4-0,16=0,24 mol
B4un$ 0o' @
B n$ N mol OH ổ ố
-
=3nFe3++2nCu2++nOH-=0,06+0,06+0,24=0,36 mol
8 mol N5OH=0,36 l)"=360 ml ố
*+, +n C
C12 2 : k= Ehwn6 h\7 h4=n t4=n ((!( 675 hCn hDE h7i ;Tt; HCOOC
2
H
H
<= CH
)
COOCH
)
8un6 @2n6
@ABh N7OH! th2 &PDB hCn hDE k 6F5 h7i 7nB4?I Đ2n n\n6 hCn hDE k <ai H
2
SO
G
&bB X 3G0
0
C! T72 "hi
EhKn Ln6 MKN O7 h4=n t4=n th2 &PDB 5 675 nPaBI GiJ tOA BY7 5 ?=
[I 3>!00I BI >!30I CI 3(!20I DI G!0HI
HCOOC2H &' CH3COOCH3 9Qn$ 7 n$ ,0Yn C ồ 3H6O2
B n$ N mol 05i 90 " = 66,6>%4=0,? (mol) ổ ố ấ
JCOOJL+ N5OHS JCOON5 + JLOH 2JLOHS JL2O + H2O
0,? 0,? (mol) 0,? 0,4 (mol)
K0 i l n$ n 9 = 0,4 . 18 =8,1($5m) ố ượ ướ
*+, +n -
C12 ): TOPmn6 hDE n=4 T72 &1N "hôn6 MKN O7 EhKn Ln6 h\7 hcBt
[I Ch4 :; <=4 @2n6 @ABh H
2
SO
G
?4%n6! n629iI BI S`B "hS C?
2
<=4 @2n6 @ABh :;C?
2
I
CI S`B "hS H
2
S <=4 @2n6 @ABh C2C?
2
I DI S`B "hS H
2
S <=4 @2n6 @ABh :;C?
2
I
H28 /01n$ ,0 n n$ & i FeCl ả ứ ớ 2
89: #guy:n 1i; Chiến
*+, +n A
C12 G: Ch4 BJB hDE "i5 T72: C2$:; /I0g qn •:; /II0g :;$C /III0g Sn$:; /IR0I phi tilE M^B <ai @2n6 @ABh
BhWt &i]n ?i thx BJB hDE "i5 5= tO4n6 &\ :; &'2 8A dn 5wn tOPaB ?=:
[I I! II <= IIII BI I! II <= IRI CI I! III <= IRI DI II! III <= IRI
B)n0 /0 FeCCu(.), TnCFe(..), FeCC(...), FeC8n(.() ử
Fe = #n mGn ., ..., .(
*+, +n C
C12 H: Ch4 hCn hDE "hS k 6F5 HCHO <= H
2
&i †27 #n6 TL &|n6 89t Ni n2n6 n\n6I S72 "hi EhKn Ln6
MKN O7 h4=n t4=n! th2 &PDB hCn hDE "hS Y 6F5 h7i BhWt hi2 BjI Đ#t BhJN hlt Y thx th2 &PDB 33!* 675
H
2
O <= *!>G ?St "hS CO
2
/X &"tB0I +hZn tOd5 th;4 ths tSBh BY7 H
2
tO4n6 k ?=
[I (H!00{I BI G(!3H{I CI )H!00{ DI H)!>H{I
8 mol HCHO=N mol CO ố ố 2=0,3 (mol)
HCHOSH2O
0,3 0,3 (mol) 8u3 45 N mol H ố 2=(11,%>18)-0,3=0,3(mol)
O "0 ")90 H ể 2=(0,3>0,6).100O=46,1O
*+, +n -
C12 (: Ch4 8#n hCn hDE! 5Ci hCn hDE 6F5 h7i BhWt O_n B\ T# 54? 8un6 nh72: N7
2
O <= [?
2
O
)
g C2 <=
:;C?
)
g B7C?
2
<= C2SO
G
g B7 <= N7HCO
)
I S# hCn hDE B\ ths t7n h4=n t4=n tO4n6 nPaB /@P0 Bh• tQ4 O7
@2n6 @ABh ?=
[I GI BI 2I CI 3I DI )I
C0 " o 45 m " dun$ d 90 l'> ỉ ạ ộ
*+, +n C
C12 *: HCn hDE "hS k 6F5 7n";n M <= 7n"in N B\ Ben6 T# n62Non tV B7B84n tO4n6 Eh1n tVI HCn hDE
k B\ "h#i ?PDn6 32!G 675 <= ths tSBh (!*2 ?St /X &"tB0I S# 54?! Bôn6 thLB Eh1n tV BY7 M <= N ?Zn ?PDt ?=
[I 0!3 54? C
2
H
G
<= 0!2 54? C
2
H
2
I BI 0!3 54? C
)
H
(
<= 0!2 54? C
)
H
G
I
CI 0!2 54? C
2
H
G
<= 0!3 54? C
2
H
2
I DI 0!2 54? C
)
H
(
<= 0!3 54? C
)
H
G
I
D0 n$ ,0+, "0 ươ ử
m=0,2.42+0,1.40=12,4($)
*+, +n A
C12 >: k= Ehwn6 h\7 h4=n t4=n 3!99 675 hCn hDE h7i ;Tt; 8un6 @2n6 @ABh N7OH th2 &PDB 2!0H 675
52#i BY7 59t 7Mit B7B84MN?iB <= 0!9G 675 hCn hDE h7i 7nB4? ?= &Fn6 &…n6 "l tilE nh72I Côn6 thLB BY7
h7i ;Tt; &\ ?=
[I HCOOCH
)
<= HCOOC
2
H
H
I BI C
2
H
H
COOCH
)
<= C
2
H
H
COOC
2
H
H
I
CI CH
)
COOC
2
H
H
<= CH
)
COOC
)
H
*
I DI CH
)
COOCH
)
<= CH
)
COOC
2
H
H
I
^, d n$ = o "o'n /0 i l n$ ụ ả ố ượ
mN5OH=0,?4+2,0-1,??=1($) nN5OH=0,02(mol)
:=1,??>0,02=%?,6
*+, +n A
C12 9: Ch4 3 54? 75in4 7Mit k EhKn Ln6 <ai @2n6 @ABh HC? /@P0! th2 &PDB 5
3
675 52#i YI CŠn6 3
54? 75in4 7Mit k EhKn Ln6 <ai @2n6 @ABh N7OH /@P0! th2 &PDB 5
2
675 52#i qI Bilt 5
2
•5
3
n*!HI Côn6
thLB Eh1n tV BY7 k ?=
[I C
G
H
30
O
2
N
2
I BI C
H
H
9
O
G
NI CI C
G
H
>
O
G
N
2
I DI C
H
H
33
O
2
NI
* " 91n$ "0 9 l' ặ ứ
(NH2)2J(COOH)3 B5 9; ,0 n$ "4Wn0 ươ
223-36,2=%, N$0i m du3 n0 " "0o mVn 2=1, 3=2 90 n - ệ ấ ả ọ
*+, +n -
C12 30: Hw7 t7n hlt 5 675 qnSO
G
<=4 nPaB &PDB @2n6 @ABh kI Ch4 3305? @2n6 @ABh pOH 2M <=4 k!
th2 &PDB 7 675 "lt tY7I Mbt "hJB! nl2 Bh4 3G0 5? @2n6 @ABh pOH 2M <=4 k thx BŠn6 th2 &PDB 7 675
"lt tY7I GiJ tOA BY7 5 ?=
[I 20!32HI BI 32!)*HI CI 22!HG0I DI 3*!*30I
BN.> Tn
2+
d OH ư -

0 " ế
Tn
2+
+2OH
-
S Tn(OH)2
0,22 0,11
BN..> Tn
2+
0 " OH ế
-
d 0o' "5n m " ,0 n / " " 5 ư ộ ! ế ủ
Tn
2+
+2OH
-
S Tn(OH)2
2 22 2
Tn(OH)2+2OH
-
SETn(OH)
-
4F
2-0,11 22-0,22
B n$ N mol OH ổ ố
-
=0,28=22+22-0,22 Nu3 45 2=0,12
m=0,12.161=20,12($)
89: #guy:n 1i; Chiến
*+, +n 6
C12 33: Hi&O4B7B84n k "hôn6 ?=5 5Wt 5=2 @2n6 @ABh 8O45 X nhi]t &9 thPmn6I Ton 6ci BY7 k ?=
[I ;ti?;nI BI MiB?4EO4E7nI CI MiB?4h;M7n DI TtiO;nI
@i9lo 0e25n /01n$ l'm m " m'u n 9 =4om 7/ "0 n$ ấ ướ ở ườ
*+, +n C
C12 32: Ch4 ?2Fn6 "hS CO /@P0 &i †27 9!3 675 hCn hDE 6F5 C2O <= [?
2
O
)
n2n6 n\n6 &ln "hi EhKn
Ln6 h4=n t4=n! th2 &PDB >!) 675 BhWt O_nI ph#i ?PDn6 C2O B\ tO4n6 hCn hDE 87n &Z2 ?=
[I 0!> 675I BI >!) 675I CI 2!0 675I DI G!0 675I
mO=?,1-8,3=0,8($) nO=nCuO=0,0(mol) mCuO=0,0.80=4($)
*+, +n A
C12 3): Đ2n n\n6 hCn hDE h7i 7nB4? &jn BhLB! 5QBh hX <ai H
2
SO
G
&bB! th2 &PDB hCn hDE 6F5 BJB ;t;I
ƒWN *!2 675 59t tO4n6 BJB ;t; &\ &;5 &#t BhJN h4=n t4=n! th2 &PDB >!9( ?St "hS CO
2
/X &"tB0 <= *!2 675
H
2
OI H7i 7nB4? &\ ?=
[I CH
)
OH <= CH
2
nCH$CH
2
$OHI BI C
2
H
H
OH <= CH
2
nCH$CH
2
$OHI
CI CH
)
OH <= C
)
H
*
OHI DI C
2
H
H
OH <= CH
)
OHI
nCO2=nH2O=0,4 n<n 9; m " 5n9ol 90 5 no ộ ư
C1n$ "0 9 5n9ol l' C ứ nH2n+1OH
_"e > (CnH2n+1)2O 28n+18=%,2> (0,4>n) n<n n=1,8 n<n 90 n 6 ọ
*+, +n 6
C12 3G: D%N 6F5 BJB BhWt &'2 tJB @`n6 &PDB <ai @2n6 @ABh HC? ?4%n6 ?=
[I [6NO
)
! /NH
G
0
2
CO
)
! C2SI BI M6/HCO
)
0
2
! HCOON7! C2OI
CI :;S! B7SO
G
! pOHI DI pNO
)
! C7CO
)
! :;/OH0
)
I
AV3 :$(HCO3)2, HCOON5, CuO "+9 d n$ 7 9 & i HCl loVn$ ụ ượ ớ
*+, +n -
C12 3H: Ch4 EhPjn6 tOxnh h\7 hcB: :;
)
O
G
~ HNO
)
→ :;/NO
)
0
)
~ N
M
O
N
~ H
2
O
S72 "hi B1n 8un6 EhPjn6 EhJE h\7 hcB tOon <ai h] T# BY7 BJB BhWt ?= nhin6 T# n62Non! t#i 6iKn thx h]
T# BY7 HNO
)
?=
[I G(M • 3>NI BI GHM • 3>NI CI 3)M • 9NI DI 2)M • 9NI
CYn = n$ "
(2-23)Fe3O4+(462-183)HNO3S 3(2-23)Fe(NO3)3+N2O3+(232-?3)H2O
*+, +n 6
C12 3(: k= Ehwn6 h\7 59t hDE BhWt B\ Bôn6 thLB Eh1n tV C
30
H
3G
O
(
tO4n6 @2n6 @ABh N7OH /@P0! th2
&PDB 6?iM;O4? <= hCn hDE 6F5 87 52#i /"hôn6 B\ &Fn6 Eh1n hxnh hcB0I Côn6 thLB BY7 87 52#i &\ ?=:
[I CH
2
nCH$COON7! HCOON7 <= CH≡ C$COON7I
BI CH
)
$COON7! HCOON7 <= CH
)
$CHnCH$COON7I
CI HCOON7! CH≡ C$COON7 <= CH
)
$CH
2
$COON7I
DI CH
2
nCH$COON7! CH
)
$CH
2
$COON7 <= HCOON7I
C10H14O6
B n$ /=4 = 3,i(COO)+1,i $ 9 n<n 90 n ,0 n$ +n - 0o 9 A ổ ở ố ọ ươ ặ
- CH3CH=CHCOON5 9; 7 n$ ,0Yn 0Wn0 0 9 n<n 90 n A ồ ọ ọ
*+, +n A
C12 3*: ƒon 5;n 5 675 6?2B4hj <ai hi]2 T2Wt 90{! ?PDn6 "hS CO
2
Tinh O7 hWE th` hlt <=4 @2n6 @ABh
nPaB <ôi tO4n6! th2 &PDB 30 675 "lt tY7I ph#i ?PDn6 @2n6 @ABh T72 EhKn Ln6 6iK5 )!G 675 T4 <ai "h#i
?PDn6 @2n6 @ABh nPaB <ôi tO4n6 87n &Z2I GiJ tOA BY7 5 ?=
[I 3)!HI BI )0!0I CI 3H!0I DI 20!0I
K0 i l n$ CO ố ượ 2=10-3,4=6,6($)
8 7 > C ơ ồ 6H12O6S2CO2
180 88
2 6,6 2=13,($) H=?0O n<n
K0 i l n$ $lu9oS =(100.13,)>?0=1($) ố ượ ơ
*+, +n C
C12 3>: Ch4 hCn hDE k 6F5 h7i 7nB4? &7 BhLB! 5QBh hX! th29B Ben6 @%N &Fn6 &…n6I Đ#t BhJN h4=n
t4=n hCn hDE k! th2 &PDB CO
2
<= H
2
O B\ t• ?] 54? tPjn6 Ln6 ?= ) : GI H7i 7nB4? &\ ?=
[I C
2
H
G
/OH0
2
<= C
)
H
(
/OH0
2
I BI C
2
H
H
OH <= C
G
H
9
OHI
CI C
2
H
G
/OH0
2
<= C
G
H
>
/OH0
2
I DI C
)
H
H
/OH0
)
<= C
G
H
*
/OH0
)
I
H5i 5n9ol 75 90 9 9; " l N mol CO ứ ỉ ệ ố 2 &' n 9 l' 3>4 "0W 90 n$ " 05i 5n9ol no 9; ướ ứ #
n "4un$ =Wn0 = 3 90 n C ọ
*+, +n C
89: #guy:n 1i; Chiến
C12 39: Ch4 )!(> 675 hCn hDE 6F5 [? <= qn tJB @`n6 <ai 59t ?PDn6 <r7 &Y @2n6 @ABhH
2
SO
G
30{ th2
&PDB 2!2G ?St "hS H
2
/X &"tB0I ph#i ?PDn6 @2n6 @ABh th2 &PDB T72 EhKn Ln6 ?=
[I 303!G> 675I BI 303!(> 675I CI 9*!>0 675I DI >>!20 675I
8 mol H ố 28O4 ,0 n n$ = N mol H ả ứ ố 2=0,1(mol)
K0 i l n$ dun$ d 90 H ố ượ 28O4= E (0,1.?8).100F>10=?8($) ơ
K0 i l n$ dun$ d 90 N5u ,0 n n$ =?8+3,68-0,1.2=101,48($) ố ượ ả ứ
*+, +n 6
C12 20: Nl2 Bh4 3 54? 5Ci BhWt: C7OC?
2
! pMnO
G
! p
2
CO
2
O
*
! MnO
2
?Zn ?PDt EhKn Ln6 <ai ?PDn6 @P
@2n6 @ABh HC? &bB! BhWt tQ4 O7 ?PDn6 "hS C?
2
nhi'2 nhWt ?=
[I pMnO
G
I BI p
2
CO
2
O
*
I CI C7OC?
2
I DI MnO
2
I
K2C42O%S3Cl2; K:nO4S2,Cl2; C5OCl2SCl2; :nO2SCl2
*+, +n -
C12 23: Ch4 0!2H 54? 59t 7n&;hit 5QBh hX k EhKn Ln6 <ai ?PDn6 @P @2n6 @ABh [6NO
)
tO4n6 NH
)
th2
&PDB HG 675 [6I Mbt "hJB! "hi Bh4 k EhKn Ln6 <ai H
2
@P /M^B tJB Ni! t
0
0 thx 0!32H 54? k EhKn Ln6 hlt
<ai 0!2H 54? H
2
I ChWt k B\ Bôn6 thLB Ln6 <ai Bôn6 thLB Bh2n6 ?=
[I C
n
H
2n$3
CHO /n ≥ 20I BI C
n
H
2n$)
CHO /n ≥ 20I
CI C
n
H
2n
/CHO0
2
/n ≥ 00I DI C
n
H
2n~3
CHO /n ≥ 00I
8 mol 6$ = 2 l n N mol 5n7e0i" 90 n$ " 5n7e0i" 7 n 90 9 ố ! ố ứ # ơ ứ
8 mol H ố 2=2 l n N mol 5n7e0i" 90 n$ " 5n7e0i" 90 5 no 90 5 1 ,i ! ố ứ # ư ứ
*+, +n 6
C12 22: Hw7 t7n h4=n t4=n 32!G2 675 [? 8un6 @2n6 @ABh HNO
)
?4%n6 /@P0! th2 &PDB @2n6 @ABh k <=
3!)GG ?St /X &"tB0 hCn hDE "hS Y 6F5 h7i "hS ?= N
2
O <= N
2
I T• "h#i BY7 hCn hDE "hS Y T4 <ai "hS H
2
?= 3>I
Cô BQn @2n6 @ABh k! th2 &PDB 5 675 BhWt O_n "h7nI GiJ tOA BY7 5 ?=
[I 9*!9>I BI 30(!)>I CI )>!)GI DI )G!0>I
B5 9; 0 ệ
a=0,03 44a+287=0,06.18.2

7=0,03 a+7=0,06

ì ì
ï ï
ï ï ï ï
í í
ï ï
ï ï
ï ï î î
2N
+
+8eSN2O 2N
+
+10eSN2 B n$ N mol e n0 n=0,4(mol) ổ ố ậ
0,24 0,03 0,3 0,03
8 mol 6l=0,46(mol) ố
6lS6l
3+
+3e
0,46 1,38 C 0,4(N mol e n0 n ) 90 n$ " ,0 n n$ 9Gn " o NH ố ậ ứ # ả ứ ạ 4NO3
N
+
+ 8e S NH4NO3
(1,38-0,4) 0,10
B n$ /0 i l n$ mu i = 0,46.n ổ ố ượ ố 6l(NO3)3 + 80.nNH4NO3 = 106,38($)
*+, +n -
C12 2): Ch4 )!02G 675 59t "i5 ?4Qi M t7n hlt tO4n6 @2n6 @ABh HNO
)
?4%n6! th2 &PDB 9G0!> 5? "hS
N
M
O
N
/TKn EhU5 "hV @2N nhWt! X &"tB0 B\ t• "h#i &#i <ai H
2
8un6 22I phS N
M
O
N
<= "i5 ?4Qi M ?=
[I NO <= M6I BI N
2
O <= [? CI N
2
O <= :;I DI NO
2
<= [?I
:K0)=22 90 n$ " N ứ # 2O3 l' N2O du3 n0 " ấ
2N
+
+ 8e S N2O :S:
n+
+ne
0,336 0,042 K0i 7; :=3,024> (0,336>n) :=?n (n=3, :=2%) C0 n 6l ọ
*+, +n -
C12 2G: Ch4 30 675 75in &jn BhLB k EhKn Ln6 h4=n t4=n <ai HC? /@P0! th2 &PDB 3H 675 52#iI S#
&Fn6 Eh1n BW2 tQ4 BY7 k ?=
[I >I BI *I CI HI DI GI
B0eo = o "o'n /0 i l n$ n ả ố ượ HCl=(1-10)>36,
:6min=10>N mol 62i" HCl = %3 (C ố 4H11N) 9; " n$ 8 7 n$ ,0Yn ổ ồ
*+, +n 6
C12 2H: Ch4 hCn hDE 6F5 :; <= qn <=4 @2n6 @ABh [6NO
)
&ln "hi BJB EhKn Ln6 MKN O7 h4=n t4=n! th2
&PDB @2n6 @ABh k 6F5 h7i 52#i <= BhWt O_n Y 6F5 h7i "i5 ?4QiI H7i 52#i tO4n6 k ?=
[I :;/NO
)
0
2
<= [6NO
)
I BI [6NO
)
<= qn/NO
)
0
2
I
CI qn/NO
)
0
2
<= :;/NO
)
0
2
I DI :;/NO
)
0
)
<= qn/NO
)
0
2
I
Aun$ d 90 90 5 2 mu i 90 n$ " Fe ,0 n n$ m " ,0 n &' 6$NO ứ ố ứ # ả ứ ộ ! 3 0 " ế
Aun$ d 90 90 5 Fe(NO ứ 3)2 &' Tn(NO3)2
*+, +n C
C12 2(: Th2#B thV &PDB @en6 &s Eh1n 8i]t G?N$[?7$G?N <ai G?N$[?7 ?=
[I C2/OH0
2
tO4n6 5ôi tOPmn6 "i'5I BI @2n6 @ABh N7C?I
CI @2n6 @ABh HC?I DI @2n6 @ABh N7OHI
89: #guy:n 1i; Chiến
AQn$ Cu(OH)2MOH
-
*+, +n 6
C12 2*: Ch4 (!*2 675 :; <=4 G005? @2n6 @ABh HNO
)
3M! &ln "hi EhKn Ln6 MKN O7 h4=n t4=n! th2 &PDB
"hS NO /TKn EhU5 "hV @2N nhWt0 <= @2n6 @ABh kI D2n6 @ABh k B\ ths hw7 t7n t#i &7 5 675 C2I GiJ tOA
BY7 5 ?=
[I 3!92I BI 0!(GI CI )!>GI DI )!20I
8 mol Fe=0,12(mol) N mol HNO ố ố 3=0,4 (mol)
Fe+4HNO3SFe(NO3)3+NO+2H2O Fe + 2Fe(NO3)3S3Fe(NO3)2
0,1 0,4 0,1 0,02 0,04
Fe(NO3)3 d ư =0,1-0,04=0,06(mol) Cu + 2Fe(NO3)3SCu(NO3)2+2Fe(NO3)2
0,03 0,06 mCu=0,03.64=1,?2($)
*+, +n 6
C12 2>: M9t hDE BhWt k BhL7 87 n62Non t# C! H! O B\ t• ?] "h#i ?PDn6 5
C
: 5
H
: 5
O
n 23:2:GI HDE BhWt
k B\ Bôn6 thLB &jn 6iKn nhWt tOen6 <ai Bôn6 thLB Eh1n tVI S# &Fn6 Eh1n BW2 tQ4 th29B ?4Qi hDE BhWt
thj5 Ln6 <ai Bôn6 thLB Eh1n tV BY7 k ?=
[I HI BI GI CI (I DI )I
C2H3OS 2>3>S=(21>12)>2>(4>16)=%>8>1 C1n$ "0 9 C ứ %H8O=3 ,0enol+1 e"e+1 5n9ol
*+, +n 6
C12 29: Ch4 @%N BJB BhWt <= i4n: qn! S! :;O! SO
2
! N
2
! HC?! C2
2~
! C?
$
I S# BhWt <= i4n B\ BK tSnh 4Mi h\7
<= tSnh "hV ?=
[I GI BI (I CI HI DI *I
C0 " "0o mVn 8, FeO, 8O ấ ả 2, N2, HCl
*+, +n C
C12 )0: N2n6 (!H> 675 C2/NO
)
0
2
tO4n6 8xnh "Sn "hôn6 BhL7 "hôn6 "hS! T72 59t thmi 6i7n th2 &PDB
G!9( 675 BhWt O_n <= hCn hDE "hS kI HWE th` h4=n t4=n k <=4 nPaB &s &PDB )00 5? @2n6 @ABh YI D2n6
@ABh Y B\ EH 8un6
[I 2I BI )I CI GI DI 3I
B0eo ,0 n$ ,0+, "#n$ $i m /0 i l n$ ươ ả ố ượ
8 mol mu i ,0 n n$ =(6,8-4,?6)>108=0,01(mol) ố ố ả ứ
Cu(NO3)2S2NO2+1M2O2
0,01 0,03
4NO2S4HNO3
0,03 0,03 EH
+
F=0,03>0,3=0,1(:) ,H=1
*+, +n A
C12 )3: +4?i /5;tN? 5;t7BON?7t0 <= ni?4n$( &PDB tQ4 th=nh tr BJB 54n45; tPjn6 Ln6 ?=
[I CH
)
$COO$CHnCH
2
<= H
2
N$€CH
2

H
$COOHI
BI CH
2
nC/CH
)
0$COOCH
)
<= H
2
N$€CH
2

(
$COOHI
CI CH
2
nC/CH
)
0$COOCH
)
<= H
2
N$€CH
2

H
$COOHI
DI CH
2
nCH$COOCH
)
<= H
2
N$€CH
2

(
$COOHI
H5i monome l n l " l' ! ượ
CH2=C(CH3)COOCH3 &' H2N-ECH2F-COOH
*+, +n C
C12 )2: HDE BhWt hi2 Bj k tJB @`n6 &PDB <ai @2n6 @ABh N7OH <= @2n6 @ABh 8O45 nhPn6 "hôn6 tJB
@`n6 <ai @2n6 @ABh N7HCO
)
I Ton 6ci BY7 k ?=
[I 5;tN? 7M;t7tI BI 7Mit 7BON?iBI CI 7ni?inI DI Eh;n4?I
@ "+9 d n$ 7 9 & i N5OH &' -4 ụ ượ ớ 2, /01n$ "+9 d n$ & i N5HCO ụ ớ 3 7; l' ,0enol
*+, +n A
C12 )): N62Non tV BY7 n62Non t# k B\ BW2 hxnh ;?;BtO4n ?aE n64=i Ben6 ?= nT
2
nE
G
I TO4n6 hDE BhWt "hS
BY7 n62Non t# k <ai hi&Oô! k Bhil5 9G!32{ "h#i ?PDn6I +hZn tOd5 "h#i ?PDn6 BY7 n62Non t# k tO4n6
4Mit B74 nhWt ?=
[I 2*!2*{I BI G0!00{I CI (0!00{I DI H0!00{I
H , 90 " & i H l' H ợ ấ ớ 2@ 9; O@ "0eo /0 i l n$ l' ?4,12O @ l' 8 n<n O8 "4on$ 8O ố ượ 3 l' 40O
*+, +n -
C12 )G: D%N 6F5 BJB BhWt &'2 &i'2 Bhl tO|B tilE /8un6 59t EhKn Ln60 tQ4 O7 7n&;hit 7M;tiB ?=:
[I CH
)
COOH! C
2
H
2
! C
2
H
G
I BI C
2
H
H
OH! C
2
H
2
! CH
)
COOC
2
H
H
I
CI C
2
H
H
OH! C
2
H
G
! C
2
H
2
I DI HCOOC
2
H
)
! C
2
H
2
! CH
)
COOHI
AV3 90 " 7i u 90 "4 9 "i , " o 45 CH ấ ề ế ự ế ạ 3CHO l'
C2HOH, C2H4, C2H2
*+, +n C
89: #guy:n 1i; Chiến
C12 )H: D2n6 @ABh k BhL7 hCn hDE 6F5 N7
2
CO
)
3!HM <= pHCO
)
3MI Nhy tr tr trn6 6ict Bh4 &ln hlt
200 5? @2n6 @ABh HC? 3M <=4 300 5? @2n6 @ABh k! Tinh O7 R ?St "hS /X &"tB0I GiJ tOA BY7 R ?=
[I G!G>I BI 3!32I CI 2!2GI DI )!)(I
8 mol CO ố 3
2-
=0,1 (mol) ; N mol HCO ố 3
-
=0,1(mol) ; N mol H ố
+
=0,2(mol)
H
+
+CO3
2-
SHCO3
-
; B n$ N mol HCO ổ ố 3
-
=0,2 ; H
+
+ HCO3
-
S CO2+H2O
0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 (CO2=0,0.22,4=1,12 (l)")
*+, +n -
C12 )(: phi &#t BhJN h4=n t4=n 5 675 hCn hDE h7i 7nB4? n4! &jn BhLB! 5QBh hX th2 &PDB R ?St "hS
CO
2
/X &"tB0 <= 7 675 H
2
OI Bis2 thLB ?ion h] 6ii7 5! 7 <= R ?=:
[I
9
; a
/0 &
= −
I BI
9
; "a
0 "
= −
I CI
9
; "a
""0 $
= −
I DI
9
; a
/0 &
= +
I
m=mC+mH+mO=12.((>22,4)+5>?+16.(5>18-(>22,4)
*+, +n 6
C12 )*: C\ 87 @2n6 @ABh: 754ni hi&O4B7B84n7t! n7tOi 7?25in7t! n7tOi Eh;n4?7t <= 87 BhWt ?yn6: 7nB4?
;tN?iB! 8;nh;n! 7ni?in &|n6 tO4n6 TJ2 #n6 n6hi]5 Oion6 8i]tI Nl2 Bh• @en6 59t th2#B thV @2N nhWt ?=
@2n6 @ABh HC? thx nhŽn 8ilt &PDB t#i &7 874 nhio2 #n6 n6hi]5t
[I HI BI (I CI )I DI GI
AQn$ HCl n0 n 45 6 90 "> NH ậ ấ 4HCO3 9; /0) "0o+" 45 ; N56lO2 9; / " " 5 /eo N5u 7; "5n ; D0enol5" n5"4i 9; 0i n " n$ ế ủ ệ ượ
& n 7 9 ; C ẩ ụ 2HOH dun$ d 90 "4on$ Nu " ; D0enol ,0Yn l , ; 6nilin =5n 7 u ,0Yn l , N5u 7; l 9 7 u " o dun$ d 90 ố ớ ! ớ ắ ề ạ
"4on$ Nu " & i HCl d ố ớ ư
*+, +n -
C12 )>: Ch4 0!GG> ?St "hS CO
2
/X &"tB0 hWE th` hlt <=4 300 5? @2n6 @ABh BhL7 hCn hDE N7OH 0!0(M <=
B7/OH0
2
0!32M! th2 &PDB 5 675 "lt tY7I GiJ tOA BY7 5 ?=
[I )!9G0I BI 3!3>2I CI 2!)(GI DI 3!9*0I
nOH-=0,006+2.0,012=0,03(mol)
nCO2=0,02(mol) 1HnOH-MnCO2H2 n<n " o 45 2 ion N mol = n$ n05u=0,01mol ạ ố "
-5
2+
+CO3
2-
S-5CO3
0,012 0,01 0,01
/0 i l n$ / " " 5 = 0,01.1?%=1,?%($) ố ượ ế ủ
*+, +n A
C12 )9: D%N BJB "i5 ?4Qi &'2 B\ ths &PDB &i'2 Bhl 8un6 EhPjn6 EhJE &i]n Eh1n @2n6 @ABh 52#i BY7
Bh^n6 ?=:
[I B7! [6! [2I BI :;! C2! [6I CI [?! :;! COI DI M6! qn! C2I
Fe, Cu, 6$
*+, +n -
C12 G0: CW2 hxnh ;?;BtO4n BY7 i4n k
2~
?= 3T
2
2T
2
2E
(
)T
2
)E
(
)@
(
I TO4n6 8Kn6 t2Zn h4=n BJB n62Non t# h\7
hcB! n62Non t# k th29B
[I Bh2 "x G! nh\5 RIIIBI BI Bh2 "x G! nh\5 RIII[I
CI Bh2 "x )! nh\5 RIBI DI Bh2 "x G! nh\5 II[I
C u 0Wn0 9 5 @ l' ấ ủ
3d
6
4N
2
90u /` 4, n0;m (...-
*+, +n 6
III +H,N ˆI‰NG €30 B12•: Thí sinh chỉ đưc l"# #$t tron% hai &h'n (&h'n ) ho*c +,
[I Th;4 BhPjn6 tOxnh Ch2Un /30 B12! tr B12 G3 &ln B12 H00
C12 G3: Ch4 BJB hDE BhWt hi2 Bj: C
2
H
2
g C
2
H
G
g CH
2
Og CH
2
O
2
/5QBh hX0g C
)
H
G
O
2
/5QBh hX! &jn BhLB0I
Bilt C
)
H
G
O
2
"hôn6 ?=5 Bh2Nsn 5=2 †2• tS5 U5I S# BhWt tJB @`n6 &PDB <ai @2n6 @ABh [6NO
)
tO4n6 NH
)
tQ4 O7 "lt tY7 ?=
[I )I BI G CI 2 DI H
CH=CH, HCHO, HCOOH, CH=C-COOCH3, 4 90 " n'3 7 u "+9 d n$ & i 6$NO ấ ề ụ ớ 3MNH3
*+, +n -
C12 G2: C\ nd5 @2n6 @ABh &|n6 Oion6 8i]t tO4n6 nd5 #n6 n6hi]5: /NH
G
0
2
SO
G
! :;C?
2
! CO/NO
)
0
)
! p
2
CO
)
!
[?/NO
)
0
)
I Ch4 @2n6 @ABh B7/OH0
2
&ln @P <=4 nd5 @2n6 @ABh tOonI S72 "hi EhKn Ln6 "lt th^B! T# #n6
n6hi]5 B\ "lt tY7 ?=
[I HI BI 2I CI GI DI )
(NH4)28O4, FeCl2, K2CO3 " o / " " 5 & i -5(OH) ạ ế ủ ớ 2 &' 9+9 / " " 5 " o 45 /01n$ "5n ế ủ ạ
*+, +n A
89: #guy:n 1i; Chiến
C12 G): Hw7 t7n h4=n t4=n 3G!( 675 hCn hDE k 6F5 [? <= Sn 8un6 @2n6 @ABh HC? /@P0! th2 &PDB H!( ?St
H
2
/X &"tB0I Ths tSBh "hS O
2
/X &"tB0 BZn &s EhKn Ln6 h4=n t4=n <ai 3G!( 675 hCn hDE k ?=
[I )!92 ?StI BI 3!(> ?St CI 2!>0 ?St DI G!G> ?St
6l + 3M2HCl  6lCl3 + 3M2H2  Tn + HCl  TnCl2 + H2 
@ 3M22 3 3
27B+119C=14,6 B=0,1

C=0,1 3/ 2B+C=0,2

5
ì ì
ï ï
ï ï ï ï
í í
ï ï
ï ï
ïî ïî
,ứ > 46l + 3O2  26l2O3 . 8n + O2  8nO2
0,1  0,1X3M4 0,1  0,1
nO2 = (0,1X3M4 + 0,1X1) = 0,1% (mol)  (o2 = 0,1%X22,4 = 3,?2 (l)")
*+, +n 6
C12 GG: C7B84hi&O7t nhWt thilt EhKi BhL7 nh\5 BhLB BY7
[I k;t4n BI [n&;hit CI [5in DI [nB4?I
C59=o0i745" ,0 i 9; n0;m OH(5n9ol) ả
*+, +n A
C12 GH: Ch4 hCn hDE 6F5 3!2 54? M6 <= M 54? qn <=4 @2n6 @ABh BhL7 2 54? C2
2~
<= 3 54? [6
~
&ln "hi
BJB EhKn Ln6 MKN O7 h4=n t4=n! th2 &PDB 59t @2n6 @ABh BhL7 ) i4n "i5 ?4QiI TO4n6 BJB 6iJ tOA T72 &1N!
6iJ tOA n=4 BY7 M thy7 5%n tOPmn6 hDE tOont
[I 3!H BI 3!> CI 2!0 DI 3!2
:$S:$
2+
+2e TnSTn
2+
+2e
1,2 2,4 2 22
6$
+
+1eS6$ Cu
2+
+2eSCu
1 1 2 4
B0o mVn 7 45 "0W 2,4+22H1+4 053 2H1,3(mol) ả ề
*+, +n A
C12 G(: Ch4 hCn hDE k 6F5 h7i 7Mit B7B84MN?iB n4! 5QBh "hôn6 Eh1n nhJnhI Đ#t BhJN h4=n t4=n 0!)
54? hCn hDE k! th2 @PDB 33!2 ?it "hS CO
2
/X &"tB0I Nl2 tO2n6 hw7 0!) 54? k thx BZn @en6 H00 5? @2n6
@ABh N7OH 3MI H7i 7Mit &\ ?=:
[I HCOOH! HOOC$CH
2
$COOHI BI HCOOH! CH
)
COOHI
CI HCOOH! C
2
H
H
COOH DI HCOOH! HOOC$COOHI
0,3 mol 52i" "4un$ 0o' 0, mol N5OH "0W ,0 i 9; 1 52i" 7 n 90 9 &' m " 52i" 05i 90 9 ả ơ ứ ộ ứ
n "4un$ =Wn0 l' M3 n<n 90 n A ọ
*+, +n A
C12 G*: HDE BhWt k 5QBh hX B\ Bôn6 thLB Eh1n tV ?= C
G
H
9
NO
2
I Ch4 30!) 675 k EhKn Ln6 <r7 &Y <ai
@2n6 @ABh N7OH Tinh O7 59t BhWt "hS Y <= @2n6 @ABh qI phS Y nbn6 hjn "hôn6 "hS! ?=5 6iWN †2• tS5
U5 Bh2Nsn 5=2 M7nhI D2n6 @ABh q B\ "hK ndn6 ?=5 5Wt 5=2 nPaB 8O45I Cô BQn @2n6 @ABh q th2 &PDB
5 675 52#i "h7nI GiJ tOA BY7 5 ?=
[I >!2 BI 30!> CI 9!G DI 9!(
C1n$ "0 9 "0u $ n 9 5 @ l' CH ứ ọ ủ 2=CHCOONH3CH3
CH2=CHCOONH3CH3+N5OHSCH2=CHCOON5+CH3NH2+H2O
0,1mol 0,1 mol
K0 i l n$ 90 " 4 n = 0,1.?4=?,4($) ố ượ ấ ắ
*+, +n C
C12 G>: Ch4 B1n 8un6 T72 tO4n6 8xnh "Sn: ( )
"
"#% k ƒ
N
2
O
G
/"0I
/5=2 n12 &y0 /"hôn6 5=20
Bilt "hi hQ nhi]t &9 BY7 8xnh thx 5=2 n12 &y nhQt @ZnI +hKn Ln6 th2Žn B\:
[I ∆H } 0! EhKn Ln6 th2 nhi]t BI ∆H • 0! EhKn Ln6 ty7 nhi]t
CI ∆H • 0! EhKn Ln6 th2 nhi]t DI ∆H } 0! EhKn Ln6 ty7 nhi]t
D0 n n$ "o n0i " " 9 del"5 HHO ả ứ ả ệ ứ
*+, +n A
C12 G9: Đ#t BhJN h4=n t4=n 0!2 54? 59t 7nB4? k n4! 5QBh hX! BZn <r7 &Y 3*!92 ?St "hS O
2
/X &"tB0I Mbt
"hJB! nl2 Bh4 0!3 54? k tJB @`n6 <r7 &Y <ai 5 675 C2/OH0
2
thx tQ4 th=nh @2n6 @ABh B\ 5=2 M7nh ?75I
GiJ tOA BY7 5 <= ton 6ci BY7 k tPjn6 Ln6 ?=
[I G!9 <= EO4E7n$3!2$&i4? BI 9!> <= EO4E7n$3!2$&i4?
CI G!9 <= 6?iM;O4?I DI G!9 <= EO4E7n$3!)$&i4?
N mol Cu(OH) ố 2=1M2N mol @=0,0(mol) ố
K0 i l n$ Cu(OH) ố ượ 2=4,?($)
89: #guy:n 1i; Chiến
90 n 6 0o 9 C 90 9; 6 "0 5 mVn ọ ặ ỉ #
*+, +n 6
C12 H0: +hJt 8is2 n=4 T72 &1N ?= &^n6t
[I +h1n 2Oo B\ Bôn6 thLB ?= /NH
G
0
2
CO
)
I
BI +h1n hCn hDE BhL7 nitj! Eh4tEh4! "7?i &PDB 6ci Bh2n6 ?= Eh1n N+pI
C? +h1n ?1n B2n6 BWE nitj h\7 hDE Bh4 B1N @Pai @Qn6 i4n nitO7t /NO
)
$
0 <= i4n 754ni /NH
G
~
0
DI [54Eh4t ?= hCn hDE BJB 52#i /NH
G
0
2
H+O
G
<= pNO
)
I
D0 n$ +n - ươ
*+, +n -
BI Th;4 BhPjn6 tOxnh N1n6 B74 /30 B12! tr B12 H3 &ln B12 (00
C12 H3: *Tt bUnh VhWn Xng cO Iung tYch khZng đ[i0 chXa h\n hợV khY #
"
vJ H
"
vMi nFng đT tưEng Xng lJ 20)
* vJ 20, *? .au khi VhWn Xng t[ng hợV #H
)
đGt t5Gng thái c]n b^ng H t
2
C0 H
"
chiế; /2Q th_ tYch h\n hợV thu
được? H^ng `ố c]n b^ng 1
C
H t
2
C của VhWn Xng cO giá t5a lJ
+? "0/22 4? 20&2( C? 20/22 D. 3,11-
C12 H2: Cho `ubt đicn đTng chudn của các Vin đicn hOa: 3n@Cu lJ 0 9! Cu@+g lJ 20$& 9? 4iết thế đicn cec
chudn
2
B
20 6
Ag Ag
E V
+
= +
? >hế Iicn cec chudn "
2
B Zn Zn
E
+ vJ "
2
B Cu Cu
E
+ cO giá t5a lfn lượt lJ
+? g0/& 9 vJ g20&$ 9 4? h 0$& 9 vJ h 20)$ 9
C. 4 0,D. H :" I 0,34 H A? h 0/& 9 vJ g20&$ 9
C12 H): #ung nOng ; ga; -b. ngoJi khZng khY `au ;Tt thii gian0 thu được h\n hợV 5jn (cO chXa ;Tt okit)
nlng 20(/ ; ga;? -hfn t5m; khối lượng -b. đn ba đốt cháy lJ
). D4,.J G 4? (/022 Q C? "/0) Q A? &$0&6 Q
C12 HG: -hát bi_u nJo `au đ]y lJ đongp
+? +nilin tác ILng vMi akit nit5E khi đun nOng thu được ;uối điaDoni
4? 4enDen lJ; ;bt ;Ju nưMc b5o; H nhict đT thưing?
C. KtLla#in &h>n Mn% :Ci aNit nitr 6 7 nhiOt đ$ thưPn%, sinh ra Q!t Rhí?
A? Các ancol đa chXc đPu VhWn Xng vMi Cu(%H)
"
tGo Iung Iach ;Ju kanh la;?
C12 HH: Any gF; các Iung Iach đPu tha; gia VhWn Xng t5áng bGc lJ:
). Sluco56, #anto56, aNit To#ic, anđBhit aNBtic
4? '5utoDE0 ;antoDE0 glike5ol0 anđehit aketic
C? 8lucoDE0 glike5ol0 ;antoDE0 akit qo;ic?
A? 8lucoDE0 q5utoDE0 ;antoDE0 `acca5oDE?
C12 H(: Any gF; các chbt vJ thuốc đPu cO th_ g]y nghicn cho con ngưii lJ
+? Venikilin0 Va5aIol0 cocain? 4? he5oin0 `eIuken0 e5yth5o;ikin
C. cocain, sB8uNBn, caTBin. A? a;Vikilin0 e5yth5o;ikin0 caqein?
C12 H*: Chbt hru cE < cO cZng thXc Vh]n tử C
/
H
6
%
"
? Cho / ga; < tác ILng vsa hết vMi Iung Iach #a%H0
thu được ;Tt hợV chbt hru cE khZng lJ; ;bt ;Ju nưMc b5o; vJ )0$ ga; ;Tt ;uối? CZng thXc của < lJ
+? CH
)
C%%C(CH
)
)=CH
"
? 4? HC%%C(CH
)
)=CHCH
)
?
C? HC%%CH
"
CH=CHCH
)
D. /COOC/UC/C/
1
C/
3
.
C12 H>: Cho Iny chuy_n hOa `au:
-henol
X +
→-henyl aketat 2
(Iu) NaOH
t
+
→
= (hợV chbt thE;)
Hai chbt <0= t5ong `E đF t5ên lfn lượt lJ:
+? anhiđ5it aketic0 Vhenol? +. anhiđrit aNBtic, natri &hBnolat
C? akit aketic0 nat5i Vhenolat? A? akit aketic0 Vhenol?
C12 H9: Cho `E đF chuy_n hOa:
CH
)
CH
"
Cl
1C#
→ <
)
2
H %
t
+
→ =
CZng thXc cbu tGo của <0 = lfn lượt lJ:
+? CH
)
CH
"
C#0 CH
)
CH
"
CH%? 4? CH
)
CH
"
#H
"
0 CH
)
CH
"
C%%H?
C? CH
)
CH
"
C#0 CH
)
CH
"
C%%#H
$
? D. C/
3
C/
1
CF, C/
3
C/
1
COO/.
C12 (0: >5ưing hợV kWy 5a VhWn Xng lJ
+? Cu g -b(#%
)
)
"
(lonng) → 4? Cu g HCl (lonng) →
C. Cu I /Cl (loVn%, I O
1
→ A? Cu g H
"
.%
$
(lonng) →
89: #guy:n 1i; Chiến
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
89: #guy:n 1i; Chiến

2%. 86 (%) Thay vào (1).5 <n < 3. CH3COOH.2. (5).29 ï ï ï í í ï 3x = 2y + 0 .88ï ìx =0 . (2).03 .90 + 0 .58. Vậy n = 2 (CH3COOH và HOOC-COOH) 0 . CH3COOH. 58. HCOOH.2 .5 (g) ï ï î î Đáp án A Câu 8: Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X. HOOC-COOH và 60. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu.88%. GV: Nguyễn Kim Chiến . D. -n Khí <n X và Y  loại B và C.3.87%. nCO2 = nx + ny = 0. C.86%. Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Hai muối X.1. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là A.90 .15 y -- 2y 3y x-------- 2x ì 64x + 232y = 61 . thu được m gam muối sunfat khan.COOH = 0 . (3). thấy ngọn lửa có màu vàng.48 lít khí H2 (ở đktc). R’(COOH)2 + 2Na  R’(COONa)2 + H2 X x/2 y y nH2 = x/2+y = 0. (3). B. NaNO3. KNO3. D. B.29<--0. (1).61.06 (2) 1. (6). D.45 y=0 . NaX + AgNO3  NaNO3 + AgX (23+X)a (108+X)a m tăng = 85a=8. (4). 03 .4 gam CO2. 47. M X .8%. 375 ï ï ï í í ï ï 2 x = 2 y + 0 .248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên.0. HCOOH. B. .RCOOH + Na  RCOONa + ½ H2 . Vậy. C. Đốt cháy hoàn toàn phần hai. 54.1. 32 . Nhận: O + 2e  O2. Chia X thành hai phần bằng nhau.và S+6 + 2e  S+4.145(mol) X 3x x y 2y 0. NaNO3.100 = 42 .Y = 0 . Cho phần một tác dụng hết với Na. 03 Đáp án C Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 20.0 . HOOC-COOH và 42. Giá trị của m là A. CH3CHO D.03.-Nhận: N+5 + 3e  N+2 và Fe3O4 + 2e  3Fe2+ .188 + 0. NaNO3.06. C2H5OH. 52.2%. nóng thu được dung dịch X và 3.02(1) . thu được 8.450.02 .  Qui FexOy thành Fe và O : Cho : Fe – 3e  Fe3+ . HOOC-CH2-COOH và 54. B. C2H5OH.23 = 178 9.00%. 8(%) nNaCl = NAgCl = 0.60 Đáp án D Câu 10: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: A. nSO2 = 0. B.15.5 .03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X. cho: Cu  Cu2+ + 2e 0. KMnO4.29.0.145 ì 56x + 16y = 20 . (2). ở đktc). (6). t0sôi : CH3CHO < C2H5OH < HCOOH < CH3COOH.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc.180 = 151. sinh ra 26.4. (6). (3).0. (2)  x = 0.61 gam kết tủa. CH3CHO. CH3CHO. ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA. 48. D. y = 0.2. Cô cạn dung dịch X. HCOOH. Z có cùng số nguyên tử cacbon). (6).400 = 58 (g) ï ï î î Đáp án D Câu 13: Cho các phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion thu gọn là: A. (5). CaCO3. số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư). C. C2H5OH. C.8%. Y lần lượt là: A. sinh ra 4. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là A. CH3COOH. B.29  mMuối [Fe2(SO4)3 ] = ½ . CH3CHO.03 .6. D. Không thoả mản  có NaF (AgF không kết tủa) còn lại NaCl  a = 0. NaNO3.15  m = 0. C.375.4ï ìx =0 . 41. 52. HCOOH.. (4).06 6 .06  %NaF = 6 . (1).01  %HOOC . (3). 58. Đáp án A Câu 11: Cho dung dịch chứa 6. C2H5OH.  giả sử mối Ag của X và Y đều kết tủa. A Đáp án A Câu 9: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y. Cu(NO3)2.100 = 41 . CH3COOH. 6 . C.. HOOC-CH2-COOH và 70. Y t0 tạo lửa vàng  muối của Na.29 ï y = 0 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->