UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

ðỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN THI: TOÁN – LỚP 12 – THPT
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao ñề)
Ngày thi 29 tháng 3 năm 2013

ðỀ CHÍNH THỨC

================

Câu 1. (5,0 ñiểm) Cho hàm số y = x + x + 1 (1) .
3

2

1. Lập phương trình tiếp tuyến của ñồ thị hàm số (1) biết tiếp tuyến này vuông góc với
ñường thẳng d có phương trình x + 5 y − 1 = 0 .
2. Tìm m ñể ñường thẳng ∆ có phương trình y = ( m + 1) x + 1 cắt ñồ thị hàm số (1) tại ba
ñiểm phân biệt A ( 0;1) , B, C , biết hai ñiểm B, C có hoành ñộ lần lượt là x1; x2 thỏa mãn:

x13 − ( m + 2 ) x1
x23 − ( m + 2 ) x2
+
= −1 .
x22 + 1
x12 + 1
Câu 2. (5,0 ñiểm)

2 ( sin x − cos x ) (1 + 2sin 2 x )
= 1 − tan x .
sin 3 x + sin 5 x
2

1. Giải phương trình:

 x + log 2 x = log 2 ( 2 x + y.2 x )
2. Giải hệ phương trình: 
2
2log 2 x − 6log 2 ( y + 1) − x log 2 x + 3 y + 3 = 0
Câu 3. (2,0 ñiểm) Tính tổng: S = C

0
2013

( x, y ∈ ℝ ) .

22 − 1
23 − 1 2 2
2 2014 − 1 2013 2013
1
+
.2.C2013 +
.2 .C2013 + ... +
.2 .C2013 .
2
3
2014

Câu 4. (4,0 ñiểm)
1.Trong mặt phẳng tọa ñộ Oxy cho ba ñiểm A (1;1) , B ( 3;2 ) , C ( 7;10 ) . Lập phương trình

ñường thẳng ∆ ñi qua A sao cho tổng khoảng cách từ B và C ñến ñường thẳng ∆ lớn nhất.
2. Trong không gian tọa ñộ Oxyz cho hai mặt cầu ( S1 ) : x 2 + y 2 + ( z − 1) = 4
2

( S2 ) : ( x − 3) + ( y − 1) + ( z + 1)
2

2

2

= 25 . Chứng minh rằng hai mặt cầu trên cắt nhau theo giao

tuyến là một ñường tròn. Tính bán kính ñường tròn ñó.
Câu 5. (3,0 ñiểm)
Cho hình chóp tam giác ñều S . ABC có cạnh ñáy bằng 1. Gọi M , N là hai ñiểm thay ñổi
lần lượt thuộc các cạnh AB, CD sao cho mặt phẳng ( SMN ) luôn vuông góc với mặt phẳng

( ABC ) . ðặt AM = x, AN = y . Chứng minh rằng x + y = 3 xy , từ ñó tìm x, y ñể tam giác
SMN có diện tích bé nhất, lớn nhất.
Câu 6. (1,0 ñiểm)
Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 = a3 + b3 + c3 . Chứng minh rằng

1
8a + 1

+

1
8b + 1

+

1
8c + 1

≥ 1.

------------------------Hết-----------------------(ðề thi gồm có 01 trang)