TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

Thanh Chương – Nghệ An

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013
Môn thi: TOÁN; Khối: A
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm):
Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số
3 2
3 4 (1) y x x = − ÷
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
2. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm (1; 2) M với hệ số góc . k Tìm k để đường thẳng d cắt đồ thị hàm số (1) tại 3
điểm phân biệt , , M A B sao cho 2 AB OM = .
Câu II (2,0 điểm)
1. Giải phương trình sin 3 4 sin tan tan
3 3 6
x x x x
π π π
í 1 í 1 í 1
· · ·
÷ − = ÷ − · · ·

· · ·
· · ·
( ) ( ) ( )

2. Giải hệ phương trình
2 2
1
1 1 1
4
x y
x
xy
x y x y
x y
'
1
1
1 ÷ − − = −
1
1
!
1
1
÷ − = ÷
1
1
÷
1+

Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân
2
2 2
2 2
1
2
ln( 1) ( 1)ln
( 1)
x x x x
I dx
x
÷ − ÷
=
÷


Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp . S ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, 2 AB a = ,
0
120 . BAC = Biết
0
90 SBA SCA = = , góc giữa hai mặt phẳng ( ) SBC và mặt phẳng ( ) ABC bằng
0
45 . Tính thể tích khối chóp . S ABC
theo a , tính góc giữa mặt phẳng ( ) SAB và mặt phẳng ( ). ABC
Câu V (1,0 điểm) Cho các số thực dương , , x y z thoả mãn 1 4 . x y z xyz ÷ ÷ ÷ = Chứng minh rằng
xy yz zx x y z ÷ ÷ ≥ ÷ ÷
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ , Oxy cho tam giác ABC có
0
135 BAC = , đường cao : 3 10 0 BH x y ÷ ÷ = ,
trung điểm cạnh BC là
1 3
;
2 2
M
í 1
·
− ·

·
·
( )
và trực tâm (0; 10) H − . Biết tung độ của điểm B âm. Xác định toạ độ các đỉnh
, , A B C và viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác . ABC
2. Trong không gian với hệ toạ độ , Oxyz cho mặt cầu
2 2 2
( ) : 4 2 4 9 0 S x y z x y z ÷ ÷ − − − − = . Viết phương trình
mặt phẳng ( ) P đi qua điểm ( 1;1; 1) M − − song song với đường thẳng
1 3 3
:
2 1 2
x y z
d
− ÷ −
= =
− −
và cắt mặt cầu
( ) S theo đường tròn ( ) C có chu vi bằng 6 . π
Câu VII.a (1,0 điểm) Tìm số phức z thoả mãn
| 1 | 2
| | 2
i z
iz z
'
1
÷ =
1
1
!
1
− =
1
1+

B. Theo chương trình Nâng cao
Câu VI.b (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ , Oxy cho tam giác ABC có trực tâm H , phương trình cạnh : 4 0, BC x y − ÷ =
trung điểm cạnh AC là (0; 3) M , đường cao AH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm (7; 1). N − Xác
định toạ độ các đỉnh , , A B C và viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác . HBC
2. Trong không gian với hệ toạ độ , Oxyz cho mặt phẳng ( ) : 1 0 P x y ÷ ÷ = và hai điểm (1;1; 1), (2; 0; 3). A B − Xác
định toạ độ điểm M trên mặt phẳng ( ) P sao cho tam giác ABM có
0
45 MAB = và nằm trong mặt phẳng vuông góc
với mặt phẳng ( ). P
Câu VII.b (1,0 điểm) Từ các số tự nhiên 0,1, 2, 5, 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau sao cho
mỗi số lập được luôn có mặt chữ số 9 và có tổng các chữ số là một số chẵn.
---------------Hết---------------
www.laisac.page.tl
Cảm ơn bạn Hien Dinh Tran (dinhhientc@gmail.com) gửi tới www.laisac.page.tl 

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.