DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH

3/30/2013

1

Muïc tieâu
ª Bieát ñöôïc vai troø cuûa döï toaùn.
ª Naém vöõng caùc nguyeân taéc khi laäp döï toaùn
ª Bieát ñöôïc trình töï vaø kyõ thuaät laäp moät döï toaùn toång
theå

3/30/2013

2

NOÄI DUNG
I. TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH:
 Khaùi nieäm
 Muïc ñích
 Caùc loaïi döï toaùn
 Traùch nhieäm vaø trình töï laäp döï toaùn
II. QUY TRÌNH DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH:
 Moái quan heä giöõa caùc döï toaùn boä phaän
 Laäp heä thoáng döï toaùn hoaït ñoäng SXKD haøng naêm3/30/2013

Döï toaùn tieâu thuï
Döï toaùn saûn xuaát
Döï toaùn chi phí baùn haøng vaø chi phí QLDN
Baùo caùo taøi chính döï toaùn
3

I.TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH

1. Khaùi nieäm- Taùc duïng cuûa döï toaùn:

Laø moät keá hoaïch toaøn dieän phoái hôïp caùc hoaït ñoäng vaø caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän
moät khoái löôïng coâng vieäc trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh, ñöôïc bieåu hieän döôùi
daïng moät heä thoáng caùc chæ tieâu veà soá löôïng vaø giaù trò.
Taùc duïng cuûa döï toaùn: ( trong vieäc phuïc vuï chöùc naêng hoaïch ñònh vaø kieåm soaùt cuûa
nhaø quaûn trò)
3/30/2013

Cung caáp thoâng tin cho nhaø quaûn trò veà toaøn boä keá hoaïch SX-KD cuûa DN moät caùch coù heä
thoáng vaø ñaûm baûo vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu ñeà ra.
Laø cô sôû cho vieäc kieåm soaùt hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp thoâng qua vieäc so saùnh
keát quaû thöïc hieän vôùi döï toaùn.
Laø cô sôû ñeå xaây döïng vaø ñaùnh giaù traùch nhieäm quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn trò caùc caáp.
Phoái hôïp toaøn boä hoaït ñoäng vaø nguoàn löïc cuûa caùc boä phaän trong DN ñaûm baûo cho caùc keá
hoaïch cuûa töøng boä phaän phuø hôïp vôùi muïc tieâu chung cuûa DN.
Löôøng tröôùc nhöõng khoù khaên khi chuùng chöa xaûy ra ñeå coù phöông aùn ñoái phoù kòp thôøi vaø
ñuùng ñaén.

4

QUI TRÌNH DỰ TOÁN Hoaïch ñònh Kieåm soaùt Soá lieäu. thoâng tin cuõ Döï toaùn (öôùc tính) Thöïc teá Baùo caùo bieán ñoäng Haønh ñoäng hieäu chænh Thoâng tin hieän haønh 3/30/2013 5 .

2. Caùc loaïi döï toaùn  Thoâng thöôøng coù 2 loaïi döï toaùn:  Döï toaùn ngaân saùch ngaén haïn: coøn ñöôïc goïi laø döï toaùn ngaân saùch chuû ñaïoLaø moät baûn döï toaùn toång theå phaûn aùnh toaøn boä keá hoaïch SXKD vaø keát quaû döï tính cuûa moät toå chöùc trong kyø keá hoaïch 1 naêm vaø ñöôïc chia thaønh töøng kyø ngaén hôn laø töøng quyù.  Döï toaùn ngaân saùch daøi haïn ( Döï toaùn voán) thöôøng lieân quan ñeán TSCÑ. (seõ nghieân cöùu keát hôïp ôû Chöông Thoâng tin KTQT cho vieäc ra quyeát ñònh ñaàu tö daøi haïn) 3/30/2013 6 . neân caàn phaûi coù söï phaân tích thaåm ñònh hieäu quaû taøi chính döï aùn ñaàu tö moät caùch khoa hoïc. töøng thaùng phuø hôïp vôùi kyø keá toaùn cuûa DN nhaèm thuaän tieän cho vieäc ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän vaø keá hoaïch. Döï toaùn voán lieân quan ñeán vieäc ra quyeát ñònh ñaàu tö daøi haïn.

 Döï toaùn linh hoaït: laø döï toaùn ngaân saùch ñöôïc laäp öùng vôùi nhieàu möùc ñoä hoaït ñoäng trong phaïm vi phuø hôïp maø hoaït ñoäng cuûa DN seõ coù theå thay ñoåi ôû kyø saûn xuaát kinh doanh saép tôùi.Caùc loaïi döï toaùn  Caùc döï toaùn ngaân saùch coù theå ñöôïc laäp döôùi daïng döï toaùn tónh hoaëc döï toaùn linh hoaït  Döï toaùn tónh: laø döï toaùn ngaân saùch ñöôïc laäp theo moät möùc ñoä hoaït ñoäng nhaát ñònh.→ khoâng cung caáp ñuû thoâng tin ñeå ñaùnh giaù vaø kieåm soaùt hoaït ñoäng trong caùc tình huoáng khaùc nhau. 3/30/2013 7 . möùc ñoä hoaït ñoäng ñeå thích öùng vôùi tình hình thöïc teá cuûa thò tröôøng. nhaát laø khi DN coù söï ñieàu chænh veà quy moâ. khoâng coù söï ñieàu chænh khi möùc ñoä hoaït ñoäng thay ñoåi.

TRAÙCH NHIEÄM VAØ TRÌNH TÖÏ LAÄP DÖÏ TOAÙN   Döï toaùn ñöôïc thöïc hieän töø caáp coù traùch nhieäm thaáp nhaát ñeán caáp coù traùch nhieäm cao nhaát.3.  Thuùc ñaåy nhaø quaûn trò coù yù thöùc thöïc hieän vaø hoaøn thaønh toát döï toaùn do mình ñaõ ñöa ra vaøø khoâng mang tính aùp ñaët. Nhaø quaûn trò caáp cao hôn seõ xem xeùt döï toaùn caùc caáp tröôùc khi chaáp thuaän. traùnh tröôøng hôïp döï toaùn caùc caáp khoâng phuø hôïp vôùi muïc tieâu chung cuûa DN. Döï toaùn ôû caáp naøo do chính nhaø quaûn trò caáp ñoù laäp roài ñeä trình leân caáp treân Thuaän lôïi:  Moïi caáp quaûn lyù töø thaáp ñeán cao ñeàu goùp phaàn vaøo quaù trình xaây döïng döï toaùn ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu DN ñeà ra.  Döï toaùn ñöôïc laäp töø caáp cô sôû neân thöôøng coù khuynh höôùng phuø hôïp vôùi naêng löïc hoaït ñoäng cuûa boä phaän vaø ñaùng tin caäy hôn. mang tính chuû quan. 3/30/2013 8 .

TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOAÙN Quaûn lyù caáp cao Quaûn lyù caáp trung gian Quaûn lyù caáp cô sôû 3/30/2013 Quaûn lyù caáp cô sôû Quaûn lyù caáp trung gian Quaûn lyù caáp cô sôû Quaûn lyù caáp cô sôû 9 .

Moái quan heä giöõa caùc döï toaùn boä phaän  Döï toaùn tieâu thuï laø khôûi ñaàu vaø ñoùng vai troø chuû ñaïo chi phoái toaøn boä caùc döï toaùn khaùc.II. Vaø döï toaùn SX laø cô sôû ñeå laäp döï toaùn NVLTT. HEÄ THOÁNG DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH 1. taøi saûn ñöôïc phaûn aùnh treân caùc Döï toaùn BCTC.  DT CPBH vaø CPQLDN vöøa taùc ñoäng vöøa phuï thuoäc vaøo döï toaùn tieâu thuï.  Döï toaùn tieâu thuï taùc ñoäng ñeán döï toaùn tieàn vaø döï toaùn tieàn laïi phuï thuoäc vaøo caùc döï toaùn chi phí . CP NCTT. CPSXC.  Keát quaû cuoái cuøng sau moät thôøi kyø hoaït ñoäng SXKD laø tình hình lôïi nhuaän. 3/30/2013 10 .  Döï toaùn tieâu thuï laø caên cöù ñeå quyeát ñònh khoái löôïng SX trong kyø laäp döï toaùn SX. Döï toaùn tieâu thuï cuõng taùc ñoäng ñeán döï toaùn keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh .

Döï toaùn tieâu thuï Döï toaùn toàn kho TP DT HOAÏT ÑOÄNG DT TIEÂU THUÏï HỆ THỐNG DỰ TOÁN HOAÏT ÑOÄNG SXKD HAØNG NAÊM DT toàn kho NVL DT NVL tröïc tieáp Döï toaùn saûn xuaát DT CPNC tröïc tieáp DT CP baùn haøng &QLDN DT CPSX chung DÖÏ TOAÙN BCTC DT thu chi tieàn maët DT keát quaû kinh doanh 3/30/2013 BCÑKT döï toaùn 11 .

 Khi dự báo về khả năng tiêu thụ sản phẩm. cần xem xét các nhân tố: - Mức tiêu thụ trong quá khứ và xu hướng Chính sách về giá bán của công ty Chính sách về quảng cáo. sự kiện luật pháp và chính trị Các động thái cuûa đối thụ cạnh tranh . LAÄP DÖÏ TOAÙN SAÛN XUAÁT KD 2.1 DỰ TOÁN TIÊU THỤ  Dự toán tiêu thụ được lập dựa trên dự báo về doanh số bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.2.… 3/30/2013 12 . khuyến mãi của công ty Chính sách về sản phẩm của công ty Xu hướng của nền kinh tế Xu hướng của ngành công nghiệp của công ty Các chính sách.Kết quả nghiên cứu thị trường.

DÖÏ TOAÙN TIEÂU THUÏ  Döï toaùn tieâu thuï thöôøng bao goàm 2 phaàn chính laø Döï toaùn doanh thu vaø Döï toaùn thu tieàn ( döï toaùn lòch thu tieàn) Döï toaùn doanh Döï toaùn Saûn phaåm tieâu x = thu thuï Ñôn giaù baùn Döï toaùn soá tieàn thu töø nôï Döï toaùn soá tieàn thu töø nôï trong kyø Döï toaùn soá tieàn thu 3/30/2013 trong kyø = kyø tröôùc + 13 .

Ñôn giaù baùn döï kieán laø 200. soá coøn laïi seõ ñöôïc thu heát trong quyù sau.000 saûn phaåm.Ví duï 1: veà laäp döï toaùn tieâu thuï  Taïi coâng ty A döï kieán toång saûn phaåm K tieâu thuï trong naêm 2007 laø 150.  Töø caùc döõ lieäu treân. döï toaùn tieâu thuï saûn phaåm seõ ñöôïc laäp nhö sau: 3/30/2013 14 . quyù 4: 20%.350. Nôï phaûi thu khaùch haøng quyù 4 naêm tröôùc theå hieän treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 laø 1.000 ñoàng. quyù 2: 30%. trong ñoù saûn löôïng tieâu thuï cuûa töøng quyù laàn löôït chieám tyû leä nhö sau: quyù 1: 10 %. quyù 3: 40%.000 ñoàng.  Tieàn baùn haøng ñöôïc thu ngay trong quyù phaùt sinh doanh thu laø 70%.000.

000 15 .000 9.000 150.Baûng 1 DÖÏ TOAÙN DOANH THU (Ñv tính: 1.2 0.000 0.000 6.Ñôn giaù baùn 3.Khoái löôïng SP tieâu thuï (SP) 2.000 60.000 30.Toång Doanh thu =(1) x(2) 3/30/2013 Quyù Caû naêm 1 2 3 4 15.000 ñoàng) Chæ tieâu 1.000.000 30.2 3.000 12.2 0.000 45.2 0.2 0.

100 Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 2 2 3 900 6.600 12.450 4 Caû naêm 1.000 4.800 29.000.100 9.Baûng 2: DÖÏ TOAÙN LÒCH THU TIEÀN Chæ tieâu Quyù 1 Naêm tröôùc chuyeån sang 1.550 16 .350 Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 3 Toång coäng tieàn thu ñöôïc (Ñv tính: 1.300 3.000 3.000 2.000 ñoàng) 7.350 Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 1 2.400 Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 4 3/30/2013 3.200 7.700 8.200 11.200 4.

ñoàng thôøi phaûi caên cöù vaøo döï toaùn toàn kho nhaèm ñaûm baûo möùc toàn kho toái thieåu cho quaù trình tieâu thuï ñöôïc lieân tuïc. Döï toaùn saûn xuaát seõ ñöôïc laäp nhö sau: 3/30/2013 17 . döï kieán saûn phaåm toàn kho cuoái quyù baèng 20% nhu caàu tieâu thuï cuûa quyù sau.2 DÖÏ TOAÙN SAÛN XUAÁT  Döï toaùn SX ñöôïc laäp döïa treân cô sôû döï toaùn tieâu thuï. Döï toaùn SP toàn Döï toaùn SP Döï toaùn SP Döï toaùn SP SX kho = tieâu thuï trong + toàn kho cuoái trong kyø kyø kyø ñaàu kyø Víduï 2: Coâng ty A caên cöù vaøo döï toaùn tieâu thuï saûn phaåm K trong naêm 2007.000.000 vaø 4. soá löôïng saûn phaåm toàn kho ñaàu naêm vaø cuoái naêm laàn löôït laø 3.2.

000 12.000 28.000 6.Toång nhu caàu (SP) (1)+(2) (3) = 4.000 2.000 34.000 54.000 66.000 150.Baûng 3: DÖÏ TOAÙN SAÛN XUAÁT SAÛN PHAÅM K 2007 Chæ tieâu Quyù Caû naêm 1 2 3 4 1.000 4.Löôïng SP toàn kho cuoái kyø(SP) (=20% nhu caàu SL tieâu thuï quyù sau) 9.000 3.000 45.000 12.000 4.Löôïng SP toàn kho ñaàu kyø 5.000 9.Soá löôïng SP caàn SX (5) =(3) – (4) 3/30/2013 18 .000 21.000 30.000 151.000 3.000 3.000 60.000 6.Löôïng SP tieâu thuï döï toaùn (SP) 15.000 57.000 24.000 154.000 48.

2 Caû naêm 3 4 Soá löôïng haøng hoùa tieâu thuï döï kieán Soá löôïng haøng hoùa toàn kho cuoái kyø Toång nhu caàu=(1)+(2) Soá löôïng haøng hoùa toàn kho ñaàu kyø Soá löôïng haøng hoùa caàn mua=(3)-(4) Ñôn giaù mua Trò giaù haøng mua=(5)x(6) 3/30/2013 19 .Ñoái vôùi caùc DN TM khoâng laäp döï toaùn SX maø seõ laäp döï toaùn mua haøng hoùa. 4. 3. DÖÏ TOAÙN MUA HAØNG HOÙA Chæ tieâu Quyù 1 1. 6. 2. 7. 5.

Chi tieàn mua haøng quyù 4 Toång chi 3/30/2013 20 .Khoaûn nôï naêm tröôùc chuyeån sang 2.Keøm theo laø döï toaùn soá tieàn mua haøng chi ra cho caùc quyù: DÖÏ TOAÙN CHI TIEÀN MUA HAØNG Chæ tieâu Quyù 1 2 3 4 Caû naêm 1.Chi tieàn mua haøng quyù 1 3. Chi tieàn mua haøng quyù 3 4. Chi tieàn mua haøng quyù 2 3.

3 DÖÏ TOAÙN CP NVL TRÖÏC TIEÁP Khoái löôïng NVL Khoái löôïng NVL Khoái löôïng NVL Khoái löôïng muaCP NVLTT caàn duøng toàntoaùn kho cuoái NVL toàn . Ñònh NVLkho tieâu + = kyø ñaàu kyø hao. Khoái löôïng NVL caàn duøng cho SX Trò giaù mua NVL = = Soá löôïng SP saûn xuaát x trong kyø Khoái löôïng NVL caàn mua x Möùc tieâu hao NVL/ 1 SP Ñôn giaù mua NVL Ñoàng thôøi vôùi döï toùan mua NVL. Nhu caàu NVL toàn kho.2. caên cöù vaøo phöông thöùc thanh toaùn tieàn cho nhaø cung caáp ñeå laäp döï toaùn chi tieàn traû cho nhaø cung caáp ( gioáng döï toaùn chi tieàn haøng) 3/30/2013 21 .möùc  Döïcaàn toaùn ñöôïc cho laäpSX döïa treân: Döï SX .

000.200 kg  Trò giaù mua NVL ñöôïc traû ngay baèng tieàn maët 50% trong quyù.680kg  -yeâu caàu toàn kho cuoái quyù =10% nhu caàu NVL caàn cho SX ôû quyù sau.000ñ 3/30/2013 22 .Toàn kho NVL Q ñaàu naêm 2007: 1.  Khoaûn nôï phaûi traû cho ngöôøi baùn vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm tröôùc laø: 514. soá coøn laïi thanh toaùn trong quyù keá tieáp.  Toàn kho NVL cuoái naêm 2007 : 3.Ví duï: Laäp Döï toaùn Chi phí NVL tröïc tieáp  Ví duï 3: Caên cöù vaøo keá hoaïch SX ôû VD 2 vaø caùc thoâng tin lieân quan ñeán NVL SX SP K nhö sau: .

Chi phí NVL TT (10) = (3) x (8) 1.Baûng 4: DÖÏ TOAÙN CHI PHÍ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU TRÖÏC TIEÁP (Ñv:trieäu ñ) Chæ tieâu Quyù Caû naêm 1 2 3 4 21. Ñònh möùc giaù NVL 3/30/2013 23 .336 12.000 28.000 48.360 122.320 2.880 41.8 0.320 2.720 45.1 0.440 25.Trò giaù mua NVL = (7)x(8) 1.Döï toaùn NVL caàn mua (kg) (7) = (5) – (6) 8.200 3.1 9.888 4.680 3.680 3.000 151.120 23.8 16.112 2.200 20.8 0.896 3.960 38.000 54.Toång nhu caàu NVL (kg) =(3)+(4) 6.Löôïng döï tröõ NVL cuoái kyø (kg) =10% nhu caàu NVL cho SX quyù sau 5.640 42.080 1.8 0.320 0.200 22.1 0.840 4. Löôïng NVL toàn ñaàu kyø (kg) 7.320 2.240 1.000 0.1 0.8 0.800 3.680 18.600 124.400 120. Nhu caàu NVL cho SX (kg)(3)=(1) x(2) 4.240 3.840 4.240 12.840 4.400 43.Khoái löôïng SP caàn SX (SP) 2.1 0.232 10.800 38.Ñònh möùc NVL (kg) 3.000 1.

24 .168 1. Chi tieàn mua NVL quyù 4 Toång chi 1.888 2.056 5.056 4.944 2.944 4.896 1.578 Soá tieàn chi mua nguyeân lieäu vaät lieäu trong kyø döï toaùn seõ goàm khoaûn phaûi traû cuûa kyø tröôùc chuyeån sang coäng vôùi khoaûn chi traû trong kyø döï 3/30/2013 toaùn.112 1. ( ñôn vò tính: trieäu ñoàng) Chæ tieâu Quyù 1 2 1.Baûng 5: DÖÏ TOAÙN CHI TRAÛ TIEÀN MUA NGUYEÂN VAÄT LIEÄU NAÊM 2007.168 3. Chi tieàn mua NVL quyù 1 948 3.462 4 2. Khoaûn nôï naêm tröôùc chuyeån sang 514 2.000 3.224 11.888 4. Chi tieàn mua NVL quyù 3 1. Chi tieàn mua NVL quyù 2 Caû naêm 3 514 948 1.

thöïc hieän dòch vuï Döï toaùn nhu caàu thôøi x gian lao ñoäng Ñònh möùc giaù giôø coâng LÑ tröïc tieáp 25 .2. thöïc hieän dòch vuï x SX. Döï toaùn nhu caàu thôøi gian lao ñoäng (giôø) Döï toaùn CP nhaân coâng = tröïc tieáp 3/30/2013 = Döï toaùn khoái löôïng SP Ñònh möùc thôøi gian SX. ñònh möùc thôøi gian lao ñoäng tröïc tieáp ñeå saûn xuaát moät ñôn vò SP hoaëc thöïc hieän dòch vuï vaø ñôn giaù moät giôø coâng lao ñoäng tröïc tieáp.4 DÖÏ TOAÙN CP NHAÂN COÂNG TRÖÏC TIEÁP  Döï toaùn CP NCTT ñöôïc laäp caên cöù vaøo Döï toaùn saûn xuaát.

Khoái löôïng SP caàn SX (SP) 2.000 1 Caû naêm 4 54.920 2.Ñònh möùc thôøi gian LÑTT (giôø) 2 21.000 1 28.000 151.000 1 3 48.ñv tính: trieäu ñoàng Chæ tieâu Quyù 1 1.04 5.040 3/30/2013 21.04 0.120 6. Baûng 6: DÖÏ TOAÙN CP NCTT – NAÊM 2007.000 26 .160 1.000 54. Döï toaùn nhu caàu thôøi gian LÑTT=(1) x(2) (giờ) 4. Toång CP NCTT = (3)x(4) 840 1.04 0.04 0.000ñ/giôø. cho bieát ñònh möùc thôøi gian SX SP laø 1giôø vaø Ñôn giaù giôø coâng LÑ tröïc tieáp laø 40.VD veà laäp döï toaùn CP nhaân coâng tröïc tieáp  Ví duï 4: Caên cöù vaøo döï toaùn SX ôû VD 2 ñeå laäp döï toaùn CP NCTT.04 0.000 48.000 28.000 1 151.000 1 3. Ñôn giaù giôø coâng LÑTT 0.

khi laäp döï toaùn: CPSXC seõ ñöôïc taùch ra thaønh 2 muïc laø bieán phí saûn xuaát chung vaø ñònh phí SX chung. Coøn Ñònh phí SXC thöôøng ít thay ñoåi theo khoái löôïng SX neân ñöôïc öôùc tính caên cöù vaøo CP thöïc teá phaùt sinh kyø tröôùc coù chuù yù ñeán vaán ñeà tieát kieäm CP ñeå laøm giaûm giaù thaønh keá hoaïch vì khoaûn CP naøy thöôøng khoâng laøm taêng giaù trò söû duïng cuûa SP  Theo ñoù.5 DÖÏ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CHUNG  Nhaèm phuïc vuï cho vieäc kieåm soaùt vaø phaân tích söï bieán ñoäng cuûa CPSXC. Ñôn giaù p/ boå bieán phí SXC 3/30/2013 = Toång BP SXC döï toaùn trong naêm Toång möùc ñoä hoaït ñoäng döï kieán trong naêm 27 . soá giôø maùy hoaït ñoäng.2.  Do khoâng lieân quan tröïc tieáp ñeán quy trình coâng ngheä SX neân Bieán phí saûn xuaát chung thöôøng ñöôïc öôùc löôïng tyû leä vôùi möùc ñoä hoaït ñoäng SX trong naêm (soá giôø lao ñoäng tröïc tieáp. bieán phí SXC seõ ñöôïc tính cho töøng ñôn vò SP thoâng qua ñôn giaù phaân boå bieán phí SX chung.…).

khoaûn trích tröôùc veà CP söûa chöõa lôùn TSCÑ. Theo ñoù. ñeå coù cô sôû xaây döïng döï toaùn tieàn.Löu yù:  Ngoaøi ra. khi laäp döï toaùn CPSXC caàn phaûi döï toaùn ñöôïc doøng tieàn chi lieân quan ñeán hoaït ñoäng naøy. khoaûn CPSXC chi tröïc tieáp baèng tieàn ñöôïc xaùc ñònh baèng döï toaùn CPSXC tröø cho caùc yeáu toá ñöôïc xaùc nhaän laø CPSXC nhöng khoâng tröïc tieáp ñöôïc chi baèng tieàn nhö CP khaáu hao nhaø xöôûng. maùy moùc thieát bò. 3/30/2013 28 .

Toång thôøi gian LÑTT (giôø) 21.Ví duï veà laäp döï toaùn CPSXC  Taïi coâng ty A.416 5. DÖÏ TOAÙN CPSX CHUNG NAÊM 2007 -ÑV tính:trieäu ñoàng Baûng 7: Chæ tieâu Quyù Caû naêm 1 2 3 1. Tröø CP khoâng thöïc chi =TM (Khaáu hao) 194 194 194 194 776 7.000 54. Döï toaùn chi TM cho Hñ SXC=(5) –(6) 494 602 626 522 3. CPSXC döï toaùn=(3)+(4) 688 796 920 716 3020 6.004 0.000 48. ñôn giaù phaân boå bieán phí saûn xuaát chung öôùc tính laø 4 ngaøn ñoàng/giôø.004 0.004 0.000 28. Bieán phí Saûn xuaát chung =(1)X (2) 3/30/2013 4 29 2. Ñònh phí saûn xuaát chung 604 604 604 604 2.000 151.004 0. khaáu hao taøi saûn coá ñònh taïi phaân xöôûng trích haøng quyù laø 194 trieäu ñoàng.000 2.004 84 192 216 112 604 4. chi phí saûn xuaát chung ñöôïc phaân boå cho saûn phaåm K theo soá giôø lao ñoäng tröïc tieáp. Toång ñònh phí saûn xuaát chung döï kieán phaùt sinh haøng quyù laø 604 trieäu ñoàng. Ñôn giaù phaân boå BP SXC 0.244 .

Vieäc laäp caùc döï toaùn naøy thöôøng döïa vaøo kinh nghieäm töø vieäc khaûo saùt tình hình thöïc teá cuûa kyø tröôùc keát hôïp vôùi khaû naêng döï ñoaùn söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng cung caáp nguyeân vaät lieäu cuõng nhö thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm cuûa kyø döï toaùn.2.6 DÖÏ TOAÙN HAØNG TOÀN KHO CUOÁI KYØ  Haøng toàn kho cuoái kyø caàn laäp döï toaùn ñoái vôùi DNSX chuû yeáu laø nguyeân vaät lieäu vaø thaønh phaåm. Treân cô sôû ñoù öôùc tính tyû leä haøng toàn kho cuoái kyø ñeå ñaùp öùng nhu caàu VL cho SX cuõng nhö nhu caàu döï tröõ thaønh phaåm cho vieäc tieâu thuï . Döï toaùn trò giaù NVL (Thaønh = phaåm) toàn kho cuoái kyø Döï toaùn soá löôïng NVL (TP) toàn kho cuoái kyø 3/30/2013 = Döï toaùn soá löôïng NVL (TP) toàn kho cuoái kyø Nhu caàu NVL (TP) caàn cho SX (tieâu thuï) kyø döï toaùn Ñònh möùc giaù mua NVl (Z ) öôùc tính x x Tyû leä (%) toàn kho öôùc tính 30 .

1/kg 0.04/giôø 0.000 sp 0.14/sp 560 Thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø 3/30/2013 31 .02 4. döï toaùn toàn kho thaønh phaåm cuoái kyø ñöôïc laäp nhö sau: Baûng 8: DÖÏ TOAÙN TOÀN KHO THAØNH PHAÅM Chæ tieâu Löôïng Giaù Chi phí saûn xuaát 1 saûn phaåm Soá tieàn 0.04  Chi phí saûn xuaát chung 1 giôø 0.02/giôø 0.14  Chi phí NVL tröïc tieáp 0.8 kg 0.08  Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 1 giôø 0.Caên cöù vaøo caùc döï toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung.

2. keát hôïp vôùi chæ tieâu thaønh phaåm döï kieán thaønh phaåm toàn kho ñaàu kyø (treân baûng caân ñoái taøi saûn döï toaùn) vaø döï toaùn thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø (treân baûng döï toaùn thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø) ñeå xaùc ñònh giaù voán haøng baùn theo döï toaùn. Döï toaùn toång Döï toaùn CP NVL tröïc Döï toaùn CPNC tröïc + + = CPSX tieáp tieáp Döï toaùn giaù voán haøng baùn = 3/30/2013 Döï toaùn toång CPSX + Döï toaùn Thaønh phaåm toàn ñaàu kyø Döï toaùn CPSX chung Döï toaùn Thaønh . döï toaùn CPNCTT. döï toaùn CPSXC. Sau ñoù.7 DÖÏ TOAÙN GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN  Treân cô sôû döï toaùn CPNVL tröïc tieáp. keá toaùn seõ tính ñöôïc toång CPSX döï toùan.phaåm toàn cuoái kyø 32 .

2. Döï toaùn bieán phí baùn haøng = Döï toaùn soá löôïng SP tieâu thuï x Ñònh möùc CP baùn haøng Ñoái vôùi bieán phí QLDN: Cuõng coù theå döïa vaøo tyû leä bieán phí quaûn lyù DN so vôùi toång bieán phí SX ôû caùc kyø tröôùc ñeå xaùc ñònh bieán phí quaûn lyù bình quaân giöõa caùc kyø Döï toaùn bieán phí QLDN 3/30/2013 = Döï toaùn bieán phí saûn xuaát x Tyû leä bieán phí QLDN bình quaân 33 .8 DÖÏ TOAÙN CP BAÙN HAØNG VAØ CP QUAÛN LYÙ DN  Coù theå laäp rieâng döï toaùn chi phí baùn haøng vaø CP QLDN cuõng nhö döï toaùn cuï theå theo töøng yeáu toá bieán phí vaø ñònh phí ñoái vôùi moãi loaïi chi phí.

8 DÖÏ TOAÙN CP BAÙN HAØNG VAØ CP QUAÛN LYÙ DN (tt)  Ñoái vôùi ñònh phí baùn haøng vaø ñònh phí QLDN do thöôøng khoâng thay ñoåi khi saûn löôïng tieâu thuï thay ñoåi trong moät phaïm vi phuø hôïp. neân coù theå caên cöù vaøo ÑP baùn haøng vaø ÑP QLDN cuûa kyø thöïc hieän tröôùc ñoù keát hôïp vôùi chính saùch tieát kieäm chi phí (% tieát giaûm CP so vôùi kyø tröôùc) ñeå döï toaùn ÑP baùn haøng vaø ÑP quaûn lyù DN. Döï toaùn toång CP baùn haøng Döï toaùn toång CP QLDN = = Döï toaùn ñònh phí baùn Döï toaùn bieán phí baùn + haøng haøng Döï toaùn bieán phí QLDN + Döï toaùn ñònh phí QLDN Sau khi laäp Döï toaùn CPBH vaø CPQLDN. ta cuõng phaûi döï tính ñöôïc doøng tieàn chi cho hoaït ñoäng baùn haøng vaø hoaït ñoäng QLDN baèng caùch laáy Toång CPBH vaø CPQLDN döï toaùn tröø ñi caùc yeáu toá CP khoâng thöïc chi baèng tieàn 3/30/2013 34 .2.

chi phí baûo hieåm 20 trieäu ñoàng/quyù.Ví duï laäp döï toaùn CPBH vaø CPQLDN  Coâng ty A phaân boå chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp theo soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï.  Töø caùc taøi lieäu naøy. tieàn thueâ taøi saûn phaùt sinh 120 trieäu ñoàng/quyù. Ñònh phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp bao goàm chi phí quaûng caùo 75 trieäu ñoàng/quyù. chi phí löông 150 trieäu ñoàng/quyù. khaáu hao taøi saûn coá ñònh haøng quyù laø 126 trieäu ñoàng. döï toaùn chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp naêm 2007 cuûa coâng ty A ñöôïc laäp nhö sau: 3/30/2013 35 . ñôn giaù phaân boå bieán phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp laø 30 ngaøn ñoàng/saûn phaåm.

03 3.Baûng 9:  Döï toaùn CPBH vaø CPQLDN naêm 2007.500 75 75 75 75 300 150 150 150 150 600 20 20 20 20 80 Khấu hao TSCÑ Thueâ taøi saûn 126 126 126 126 504 120 120 120 120 480 5.350 1.960 .165 1.Soá löôïng tieâu thuï döï kieán (sp) 4 4.000 45.Toång bieán phí döï kieán 450 1.03 0.03 0.000 150.03 0.464 815 1.715 2.Tiền chi cho BH vaø QLDN (*) 36 5.000 60.800 900 4.391 6.Toång ñònh phí döï kieán 491 491 491 491 1.Ñònh phí BH vaø QLDN Quaûng caùo Löông Baûo hieåm 3/30/2013 7.Toång chi phí BH vaø QLDN döï kieán 941 1.964 6.Ñôn giaù phaân boå bieán phí BH vaø QLDN 0.841 2.265 1.000 30.Ñôn vò tính: trieäu ñoàng (7*) = (6) –( Chi phí khaáu hao TSCÑ) Chæ tieâu Quyù Caû naêm 1 2 3 15.291 1.000 2.03 0.

nhöng phoå bieán laø laäp döï toaùn haøng thaùng.2. So saùnh phaàn caân ñoái thu chi vôùi nhu caàu tieàn toàn cuoái kyø. 3/30/2013 37 . chi phí saûn xuaát chung. thôøi kyø laäp döï toaùn caøng ngaén thì thoâng tin treân döï toaùn caøng höõu ích. Moät soá doanh nghieäp laäp döï toaùn haøng tuaàn. chi traû löông coâng nhaân tröïc tieáp. traû nôï vay vaø traû laõi tieàn vay trong kyø döï toaùn.  Phaàn taøi chính: Phaûn aûnh chi tieát soá tieàn vay. Ngoaøi ra coøn coù caùc khoaûn chi khaùc nhö chi noäp thueá. chi traû laõi coå phaàn. chi mua taøi saûn coá ñònh. neáu thieáu huït tieàn thì doanh nghieäp phaûi ñi vay..  Phaàn caân ñoái thu chi: Laø cheânh leäch giöõa phaàn thu vaø phaàn chi.  Döï toaùn tieàn ñöôïc laäp cho töøng kyø. haøng quyù..  Phaàn nhu caàu chi tieâu: Goàm taát caû caùc khoaûn chi tieàn nhö chi mua nguyeân vaät lieäu.9 DÖÏ TOAÙN TIEÀN  Döï toaùn naøy ñöôïc laäp caên cöù vaøo caùc doøng tieàn thu vaøo vaø chi ra ôû caùc döï toaùn boä phaän ñaõ laäp. chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp (laáy treân caùc döï toaùn boä phaän ñaõ trình baøy).  Döï toaùn tieàn goàm 4 phaàn:  Phaàn khaû naêng thu tieàn: phaûn aùnh doøng tieàn coù ñöôïc trong kyø döï toaùn Goàm soá dö tieàn toàn ñaàu kyø coäng vôùi soá tieàn thu do baùn haøng vaø caùc khoaûn thu khaùc baèng tieàn trong kyø. neáu thöøa tieàn thì doanh nghieäp phaûi traû bôùt nôï vay ngaân haøng hoaëc ñem ñi ñaàu tö.

75.  Ngaân haøng yeâu caàu coâng ty traû nôï goác 1 laàn sau 12 thaùng keå töø thôøi ñieåm ñi vay. quyù 2: 337.  Töø nhöõng thoâng tin naøy döï toaùn tieàn cuûa coâng ty A ñöôïc laäp nhö sau: 3/30/2013 38 . neáu thaáy thöøa tieàn coâng ty seõ traû nôï goác tröôùc haïn.121. Toàn quyõ ñaàu naêm treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 laø 680 trieäu ñoàng.Ví duï laäp döï toaùn tieàn  Coâng ty A caên cöù vaøo caùc döï toaùn ñaõ ñöôïc laäp ôû treân vaø nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán tieàn nhö sau:  Yeâu caàu toàn quyõ cuoái moãi quyù toái thieåu laø 500 trieäu ñoàng. quyù 4: 1.  Trong kyø döï toaùn. Caùc khoaûn vay ñöôïc vay vaøo ñaàu moãi quyù. moãi laàn laø 150 trieäu ñoàng. quyù 3: 547. vay quyù naøo thì sang quyù sau seõ traû laõi tieàn vay vôùi laõi suaát vay ngaén haïn laø 3%/quyù.  Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc noäp vaøo cuoái moãi quyù.75. sau khi caân ñoái thu chi vaøo cuoái moãi quyù. Tuy nhieân.  Döï toaùn mua taøi saûn coá ñònh quyù 1: 865.75 trieäu ñoàng. Theo döï toaùn toång coäng thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong naêm laø 613 trieäu ñoàng vaø ñöôïc chia ñeàu cho moãi quyù. coâng ty döï kieán chia laõi coå phaàn 2 laàn vaøo cuoái quyù 2 vaø cuoái quyù 4 cho coå ñoâng.75 trieäu ñoàng.

000 3.130 7. 39 538 .165 1.224 11.872 - 150 - 150 300 Coäng chi 4. Tieàn toàn ñaàu kyø Quyù 1 2 3 Caû naêm 4 680 500 500 500 680 3.578 · Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Baûng 6 840 1.300 30.948 744 622 1.800 29.556 29.200 11.652 7. Vay · Vay ngaén haïn · Traû nôï vay (1.25 153.550 4.25 153.75 547.630 7. Chæ tieâu Tham chieáu I.920 2.160 1.000 600 · Traû laõi coå phaàn VI. Tieàn chi ra trong kyø · Chi phí NVL tröïc tieáp Baûng 5 1.715 2.Baûng 10: DÖÏ TOAÙN TIEÀN NAÊM 2007-Ñv tính: trieäu ñoàng.265 5.450 7.448) (206) (84) 500 500 500 538 · Traû laõi vay Coäng VII.230 II.Coäng khaû naêng tieàn (I) +(II) IV.120 6.75 2.25 153.770 9.040 · Chi phí saûn xuaát chung Baûng 7 494 602 626 522 2. Caân ñoái thu vaø chi (III) – (IV) (500) (70) 1. Tieàn toàn3/30/2013 cuoái kyø (V) – (VI) 1.600 Chuù yù: Vì nhu caàu tieàn toái thieåu laø 500 trieäu neân khoaûn vay phaûi ñaûm baûo nhu caàu caân ñoái vaø phaàn nhu caàu tieàn t oái thieåu ñoù.25 613 · Mua sắm taøi saûn coá ñònh 865. Tieàn thu vaøo trong kyø · Thu töø baùn haøng Baûng 2 III.75 1.121.960 · Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 153.75 337.100 7.244 · Chi phí BH vaø QLDN Baûng 8 815 1.700 11.400) (200) (1.892 4.600 8.600) (30) (48) (6) (84) 1.608 V.000 570 (1.462 2.

ñaùnh giaù quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh treân cô sôû phaân tích tình hình thöïc hieän keá hoaïch lôïi nhuaän. döï toaùn giaù voán haøng baùn. keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh khi keát thuùc kyø thöïc hieän döï toaùn. döï toaùn chi phí baùn haøng.2. ta seõ laäp ñöôïc baûn döï toaùn keát quaû kinh doanh. chi phí quaûn lyù DN. Ngoaøi taùc duïng phaûn aùnh lôïi nhuaän döï kieán thu ñöôïc. 3/30/2013 40 .10 DÖÏ TOAÙN KEÁT QUAÛ KINH DOANH  Treân cô sôû caùc döï toaùn doanh thu. döï toaùn keát quaû kinh doanh coøn laø cô sôû ñeå so saùnh.

000Ñ) Chæ tieâu Tham chieáu Soá tieàn Doanh thu (150.14/sp) Baûng 8 21.000 sp × 0.000.000 Lôïi nhuaän goäp 9.000 sp × 0.Baûng 11: DÖÏ TOAÙN KEÁT QUAÛ KD NAÊM 2007(ÑÔN VÒ TÍNH: 1.000 Giaù voán haøng baùn (150.2/sp) Baûng 1 30.452 Baûng 10 613 1.464 Chi phí taøi chính Baûng 10 84 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 3/30/2013 2.839 41 .000 Chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp Baûng 9 6.

döï toaùn keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh…  Giaû söû coù soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 cuûa coâng ty A nhö sau: 3/30/2013 42 . döï toaùn toàn kho thaønh phaåm.2.11 DÖÏ TOAÙN BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN  Baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn ñöôïc laäp döïa treân cô sôû baûng caân ñoái keá toaùn cuoái kyø tröôùc vaø caùc soá lieäu treân caùc döï toaùn coù lieân quan nhö: döï toaùn tieàn.

756 .000.270 Toång coäng nguoàn voán 11.350 Soá tieàn A. phaûi noäp ngaén haïn khaùc 250 588 B.Baûng 12: Baûng caân ñoái keá toaùn Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2006 (ñvt: 1.Nguyeân giaù 9. Taøi saûn ngaén haïn Tieàn Phaûi thu khaùch haøng Haøng toàn kho Soá tieàn NGUOÀN VOÁN 2. Taøi saûn daøi haïn 8.652 B. Nôï phaûi traû 764 Phaûi traû ngöôøi baùn 514 Caùc khoaûn phaûi traû. Voán chuû sôû höõu Taøi saûn coá ñònh höõu hình 7.802 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 8.610 Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 1. baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 cuûa coâng ty A ñöôïc laäp nhö sau: 43 .618 680 1.000 ñoàng) TAØI SAÛN A.808) 850 11.Giaù trò hao moøn luõy keá Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang Toång coäng taøi saûn 10.750 .506 (1.270 Caên cöù vaøo soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2006 vaø soá lieäu treân caùc döï toaùn boä phaän 3/30/2013 coù lieân quan.

218 538 1.000 ñoàng) TAØI SAÛN A.463 Toång coäng nguoàn voán 13.800 10.000.168 Caùc khoaûn phaûi traû.245 9. Taøi saûn ngaén haïn Tieàn (1) Phaûi thu khaùch haøng (2) Haøng toàn kho (3) B. phaûi noäp ngaén haïn khaùc (8) 250 880 . Taøi saûn daøi haïn Taøi saûn coá ñònh höõu hình Soá tieàn NGUOÀN VOÁN 3.295 850 13.045 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu (9) 8.Giaù trò hao moøn luõy keá (5) (3. Nôï phaûi traû 1.463 44 .750 Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái (10) 3.418 Phaûi traû ngöôøi baùn (7) 1.483 . Voán chuû sôû höõu 12.Nguyeân giaù (4) Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang (6) Soá tieàn B.Baûng 13: Baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (ñvt: 1.395 12.088) Toång coäng taøi saûn 3/30/2013 A.

200 kg × 0. Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 12 “Baûng caân ñoái keá toaùn” naêm tröôùc vaø baûng 10 “Döï toaùn tieàn”.280 trieäu ñoàng (776 trieäu ñoàng + 504 trieäu ñoàng).  (7).808 trieäu ñoàng.  (3).  (4). Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 1 “Döï toaùn tieâu thuï saûn phaåm”. Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 12: “Baûng caân ñoái keá toaùn” naêm tröôùc. Giaù trò hao moøn luõy keá treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 laø 1. Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 4 “Döï toaùn chi phí nguyeân lieäu vaät lieäu tröïc tieáp” vaø baûng 8 “Döï toaùn toàn kho thaønh phaåm cuoái kyø”. Trò giaù haøng toàn kho toàn kho cuoái naêm 2007 laø (3.610 trieäu ñoàng coäng theâm 2. coäng theâm vôùi giaù trò hao moøn luõy keá taêng leân trong naêm döï toaùn laø 1.000 trieäu ñoàng. baûng 7: “Döï toaùn chi phí saûn xuaát chung” vaø baûng 9: “Döï toaùn chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp”.  (8).873 trieäu ñoàng mua taøi saûn coá ñònh trong naêm döï toaùn.1 trieäu ñoàng/kg) + 560 trieäu ñoàng. Soá lieäu ñöôïc laáy treân baûng 10 “Döï toaùn tieàn” (2).  (9). Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 5“Döï toaùn chi tieàn mua nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp”.839 trieäu ñoàng – 300 trieäu ñoàng. Soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 (khoâng thay ñoåi). baûng 11: “Döï toaùn keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh” vaø baûng 10: “Döï toaùn tieàn”. Soá dö khoaûn phaûi thu khaùch haøng ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 laø 30% × 6. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái treân baûng caân ñoái keá toaùn ñeán ngaøy 31/12/2007: 1.756 trieäu ñoàng + 1.336 trieäu ñoàng. 3/30/2013 45 . Baûng caân ñoái keá toaùn naêm tröôùc (khoaûn naøy khoâng coù thay ñoåi).   Thuyeát minh soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn ngaøy 31/12/2007: (1). Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh höõu hình theå hieän treân baûng caân ñoái keá toaùn naêm tröôùc laø 9.  (10).  (6). Soá dö khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn cuoái naêm 2007 laø 50% × 2. Soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 (khoâng thay ñoåi).  (5) Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 12 “Baûng caân ñoái keá toaùn” naêm tröôùc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful