DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH

3/30/2013

1

Muïc tieâu
ª Bieát ñöôïc vai troø cuûa döï toaùn.
ª Naém vöõng caùc nguyeân taéc khi laäp döï toaùn
ª Bieát ñöôïc trình töï vaø kyõ thuaät laäp moät döï toaùn toång
theå

3/30/2013

2

NOÄI DUNG
I. TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH:
 Khaùi nieäm
 Muïc ñích
 Caùc loaïi döï toaùn
 Traùch nhieäm vaø trình töï laäp döï toaùn
II. QUY TRÌNH DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH:
 Moái quan heä giöõa caùc döï toaùn boä phaän
 Laäp heä thoáng döï toaùn hoaït ñoäng SXKD haøng naêm3/30/2013

Döï toaùn tieâu thuï
Döï toaùn saûn xuaát
Döï toaùn chi phí baùn haøng vaø chi phí QLDN
Baùo caùo taøi chính döï toaùn
3

I.TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH

1. Khaùi nieäm- Taùc duïng cuûa döï toaùn:

Laø moät keá hoaïch toaøn dieän phoái hôïp caùc hoaït ñoäng vaø caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän
moät khoái löôïng coâng vieäc trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh, ñöôïc bieåu hieän döôùi
daïng moät heä thoáng caùc chæ tieâu veà soá löôïng vaø giaù trò.
Taùc duïng cuûa döï toaùn: ( trong vieäc phuïc vuï chöùc naêng hoaïch ñònh vaø kieåm soaùt cuûa
nhaø quaûn trò)
3/30/2013

Cung caáp thoâng tin cho nhaø quaûn trò veà toaøn boä keá hoaïch SX-KD cuûa DN moät caùch coù heä
thoáng vaø ñaûm baûo vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu ñeà ra.
Laø cô sôû cho vieäc kieåm soaùt hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp thoâng qua vieäc so saùnh
keát quaû thöïc hieän vôùi döï toaùn.
Laø cô sôû ñeå xaây döïng vaø ñaùnh giaù traùch nhieäm quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn trò caùc caáp.
Phoái hôïp toaøn boä hoaït ñoäng vaø nguoàn löïc cuûa caùc boä phaän trong DN ñaûm baûo cho caùc keá
hoaïch cuûa töøng boä phaän phuø hôïp vôùi muïc tieâu chung cuûa DN.
Löôøng tröôùc nhöõng khoù khaên khi chuùng chöa xaûy ra ñeå coù phöông aùn ñoái phoù kòp thôøi vaø
ñuùng ñaén.

4

thoâng tin cuõ Döï toaùn (öôùc tính) Thöïc teá Baùo caùo bieán ñoäng Haønh ñoäng hieäu chænh Thoâng tin hieän haønh 3/30/2013 5 .QUI TRÌNH DỰ TOÁN Hoaïch ñònh Kieåm soaùt Soá lieäu.

 Döï toaùn ngaân saùch daøi haïn ( Döï toaùn voán) thöôøng lieân quan ñeán TSCÑ. töøng thaùng phuø hôïp vôùi kyø keá toaùn cuûa DN nhaèm thuaän tieän cho vieäc ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän vaø keá hoaïch. (seõ nghieân cöùu keát hôïp ôû Chöông Thoâng tin KTQT cho vieäc ra quyeát ñònh ñaàu tö daøi haïn) 3/30/2013 6 . Döï toaùn voán lieân quan ñeán vieäc ra quyeát ñònh ñaàu tö daøi haïn.2. Caùc loaïi döï toaùn  Thoâng thöôøng coù 2 loaïi döï toaùn:  Döï toaùn ngaân saùch ngaén haïn: coøn ñöôïc goïi laø döï toaùn ngaân saùch chuû ñaïoLaø moät baûn döï toaùn toång theå phaûn aùnh toaøn boä keá hoaïch SXKD vaø keát quaû döï tính cuûa moät toå chöùc trong kyø keá hoaïch 1 naêm vaø ñöôïc chia thaønh töøng kyø ngaén hôn laø töøng quyù. neân caàn phaûi coù söï phaân tích thaåm ñònh hieäu quaû taøi chính döï aùn ñaàu tö moät caùch khoa hoïc.

 Döï toaùn linh hoaït: laø döï toaùn ngaân saùch ñöôïc laäp öùng vôùi nhieàu möùc ñoä hoaït ñoäng trong phaïm vi phuø hôïp maø hoaït ñoäng cuûa DN seõ coù theå thay ñoåi ôû kyø saûn xuaát kinh doanh saép tôùi.Caùc loaïi döï toaùn  Caùc döï toaùn ngaân saùch coù theå ñöôïc laäp döôùi daïng döï toaùn tónh hoaëc döï toaùn linh hoaït  Döï toaùn tónh: laø döï toaùn ngaân saùch ñöôïc laäp theo moät möùc ñoä hoaït ñoäng nhaát ñònh. nhaát laø khi DN coù söï ñieàu chænh veà quy moâ.→ khoâng cung caáp ñuû thoâng tin ñeå ñaùnh giaù vaø kieåm soaùt hoaït ñoäng trong caùc tình huoáng khaùc nhau. möùc ñoä hoaït ñoäng ñeå thích öùng vôùi tình hình thöïc teá cuûa thò tröôøng. khoâng coù söï ñieàu chænh khi möùc ñoä hoaït ñoäng thay ñoåi. 3/30/2013 7 .

Döï toaùn ôû caáp naøo do chính nhaø quaûn trò caáp ñoù laäp roài ñeä trình leân caáp treân Thuaän lôïi:  Moïi caáp quaûn lyù töø thaáp ñeán cao ñeàu goùp phaàn vaøo quaù trình xaây döïng döï toaùn ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu DN ñeà ra. TRAÙCH NHIEÄM VAØ TRÌNH TÖÏ LAÄP DÖÏ TOAÙN   Döï toaùn ñöôïc thöïc hieän töø caáp coù traùch nhieäm thaáp nhaát ñeán caáp coù traùch nhieäm cao nhaát.  Döï toaùn ñöôïc laäp töø caáp cô sôû neân thöôøng coù khuynh höôùng phuø hôïp vôùi naêng löïc hoaït ñoäng cuûa boä phaän vaø ñaùng tin caäy hôn. Nhaø quaûn trò caáp cao hôn seõ xem xeùt döï toaùn caùc caáp tröôùc khi chaáp thuaän.3. 3/30/2013 8 .  Thuùc ñaåy nhaø quaûn trò coù yù thöùc thöïc hieän vaø hoaøn thaønh toát döï toaùn do mình ñaõ ñöa ra vaøø khoâng mang tính aùp ñaët. mang tính chuû quan. traùnh tröôøng hôïp döï toaùn caùc caáp khoâng phuø hôïp vôùi muïc tieâu chung cuûa DN.

TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOAÙN Quaûn lyù caáp cao Quaûn lyù caáp trung gian Quaûn lyù caáp cô sôû 3/30/2013 Quaûn lyù caáp cô sôû Quaûn lyù caáp trung gian Quaûn lyù caáp cô sôû Quaûn lyù caáp cô sôû 9 .

taøi saûn ñöôïc phaûn aùnh treân caùc Döï toaùn BCTC.  Keát quaû cuoái cuøng sau moät thôøi kyø hoaït ñoäng SXKD laø tình hình lôïi nhuaän.  Döï toaùn tieâu thuï taùc ñoäng ñeán döï toaùn tieàn vaø döï toaùn tieàn laïi phuï thuoäc vaøo caùc döï toaùn chi phí .  Döï toaùn tieâu thuï laø caên cöù ñeå quyeát ñònh khoái löôïng SX trong kyø laäp döï toaùn SX. 3/30/2013 10 .II. HEÄ THOÁNG DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH 1.  DT CPBH vaø CPQLDN vöøa taùc ñoäng vöøa phuï thuoäc vaøo döï toaùn tieâu thuï. Döï toaùn tieâu thuï cuõng taùc ñoäng ñeán döï toaùn keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh . Vaø döï toaùn SX laø cô sôû ñeå laäp döï toaùn NVLTT. CP NCTT. Moái quan heä giöõa caùc döï toaùn boä phaän  Döï toaùn tieâu thuï laø khôûi ñaàu vaø ñoùng vai troø chuû ñaïo chi phoái toaøn boä caùc döï toaùn khaùc. CPSXC.

Döï toaùn tieâu thuï Döï toaùn toàn kho TP DT HOAÏT ÑOÄNG DT TIEÂU THUÏï HỆ THỐNG DỰ TOÁN HOAÏT ÑOÄNG SXKD HAØNG NAÊM DT toàn kho NVL DT NVL tröïc tieáp Döï toaùn saûn xuaát DT CPNC tröïc tieáp DT CP baùn haøng &QLDN DT CPSX chung DÖÏ TOAÙN BCTC DT thu chi tieàn maët DT keát quaû kinh doanh 3/30/2013 BCÑKT döï toaùn 11 .

khuyến mãi của công ty Chính sách về sản phẩm của công ty Xu hướng của nền kinh tế Xu hướng của ngành công nghiệp của công ty Các chính sách.2.  Khi dự báo về khả năng tiêu thụ sản phẩm. LAÄP DÖÏ TOAÙN SAÛN XUAÁT KD 2.1 DỰ TOÁN TIÊU THỤ  Dự toán tiêu thụ được lập dựa trên dự báo về doanh số bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.… 3/30/2013 12 . sự kiện luật pháp và chính trị Các động thái cuûa đối thụ cạnh tranh . cần xem xét các nhân tố: - Mức tiêu thụ trong quá khứ và xu hướng Chính sách về giá bán của công ty Chính sách về quảng cáo.Kết quả nghiên cứu thị trường.

DÖÏ TOAÙN TIEÂU THUÏ  Döï toaùn tieâu thuï thöôøng bao goàm 2 phaàn chính laø Döï toaùn doanh thu vaø Döï toaùn thu tieàn ( döï toaùn lòch thu tieàn) Döï toaùn doanh Döï toaùn Saûn phaåm tieâu x = thu thuï Ñôn giaù baùn Döï toaùn soá tieàn thu töø nôï Döï toaùn soá tieàn thu töø nôï trong kyø Döï toaùn soá tieàn thu 3/30/2013 trong kyø = kyø tröôùc + 13 .

quyù 3: 40%. döï toaùn tieâu thuï saûn phaåm seõ ñöôïc laäp nhö sau: 3/30/2013 14 .Ví duï 1: veà laäp döï toaùn tieâu thuï  Taïi coâng ty A döï kieán toång saûn phaåm K tieâu thuï trong naêm 2007 laø 150.000. Ñôn giaù baùn döï kieán laø 200. soá coøn laïi seõ ñöôïc thu heát trong quyù sau. quyù 4: 20%.350.000 ñoàng.000 saûn phaåm. quyù 2: 30%.  Tieàn baùn haøng ñöôïc thu ngay trong quyù phaùt sinh doanh thu laø 70%. Nôï phaûi thu khaùch haøng quyù 4 naêm tröôùc theå hieän treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 laø 1.  Töø caùc döõ lieäu treân.000 ñoàng. trong ñoù saûn löôïng tieâu thuï cuûa töøng quyù laàn löôït chieám tyû leä nhö sau: quyù 1: 10 %.

2 0.000 0.000 30.2 0.2 3.000 60.Ñôn giaù baùn 3.000.Khoái löôïng SP tieâu thuï (SP) 2.000 9.000 45.000 ñoàng) Chæ tieâu 1.000 6.000 150.2 0.Baûng 1 DÖÏ TOAÙN DOANH THU (Ñv tính: 1.2 0.000 15 .Toång Doanh thu =(1) x(2) 3/30/2013 Quyù Caû naêm 1 2 3 4 15.000 12.000 30.

450 4 Caû naêm 1.000 ñoàng) 7.200 4.300 3.000 3.600 12.100 Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 2 2 3 900 6.000 2.000.350 Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 3 Toång coäng tieàn thu ñöôïc (Ñv tính: 1.550 16 .200 7.200 11.400 Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 4 3/30/2013 3.000 4.700 8.100 9.Baûng 2: DÖÏ TOAÙN LÒCH THU TIEÀN Chæ tieâu Quyù 1 Naêm tröôùc chuyeån sang 1.800 29.350 Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 1 2.

Döï toaùn SP toàn Döï toaùn SP Döï toaùn SP Döï toaùn SP SX kho = tieâu thuï trong + toàn kho cuoái trong kyø kyø kyø ñaàu kyø Víduï 2: Coâng ty A caên cöù vaøo döï toaùn tieâu thuï saûn phaåm K trong naêm 2007. Döï toaùn saûn xuaát seõ ñöôïc laäp nhö sau: 3/30/2013 17 . ñoàng thôøi phaûi caên cöù vaøo döï toaùn toàn kho nhaèm ñaûm baûo möùc toàn kho toái thieåu cho quaù trình tieâu thuï ñöôïc lieân tuïc.2 DÖÏ TOAÙN SAÛN XUAÁT  Döï toaùn SX ñöôïc laäp döïa treân cô sôû döï toaùn tieâu thuï.000 vaø 4.2.000. döï kieán saûn phaåm toàn kho cuoái quyù baèng 20% nhu caàu tieâu thuï cuûa quyù sau. soá löôïng saûn phaåm toàn kho ñaàu naêm vaø cuoái naêm laàn löôït laø 3.

000 2.000 57.000 24.Soá löôïng SP caàn SX (5) =(3) – (4) 3/30/2013 18 .000 151.Löôïng SP tieâu thuï döï toaùn (SP) 15.Baûng 3: DÖÏ TOAÙN SAÛN XUAÁT SAÛN PHAÅM K 2007 Chæ tieâu Quyù Caû naêm 1 2 3 4 1.000 3.000 6.Toång nhu caàu (SP) (1)+(2) (3) = 4.000 150.000 4.000 9.000 66.000 154.Löôïng SP toàn kho cuoái kyø(SP) (=20% nhu caàu SL tieâu thuï quyù sau) 9.000 12.000 28.000 21.000 34.000 3.000 6.000 60.Löôïng SP toàn kho ñaàu kyø 5.000 30.000 3.000 45.000 12.000 54.000 4.000 48.

4. 2 Caû naêm 3 4 Soá löôïng haøng hoùa tieâu thuï döï kieán Soá löôïng haøng hoùa toàn kho cuoái kyø Toång nhu caàu=(1)+(2) Soá löôïng haøng hoùa toàn kho ñaàu kyø Soá löôïng haøng hoùa caàn mua=(3)-(4) Ñôn giaù mua Trò giaù haøng mua=(5)x(6) 3/30/2013 19 . 5. 7. 3.Ñoái vôùi caùc DN TM khoâng laäp döï toaùn SX maø seõ laäp döï toaùn mua haøng hoùa. 6. DÖÏ TOAÙN MUA HAØNG HOÙA Chæ tieâu Quyù 1 1. 2.

Chi tieàn mua haøng quyù 2 3. Chi tieàn mua haøng quyù 3 4.Chi tieàn mua haøng quyù 4 Toång chi 3/30/2013 20 .Chi tieàn mua haøng quyù 1 3.Khoaûn nôï naêm tröôùc chuyeån sang 2.Keøm theo laø döï toaùn soá tieàn mua haøng chi ra cho caùc quyù: DÖÏ TOAÙN CHI TIEÀN MUA HAØNG Chæ tieâu Quyù 1 2 3 4 Caû naêm 1.

2. Khoái löôïng NVL caàn duøng cho SX Trò giaù mua NVL = = Soá löôïng SP saûn xuaát x trong kyø Khoái löôïng NVL caàn mua x Möùc tieâu hao NVL/ 1 SP Ñôn giaù mua NVL Ñoàng thôøi vôùi döï toùan mua NVL. Ñònh NVLkho tieâu + = kyø ñaàu kyø hao. caên cöù vaøo phöông thöùc thanh toaùn tieàn cho nhaø cung caáp ñeå laäp döï toaùn chi tieàn traû cho nhaø cung caáp ( gioáng döï toaùn chi tieàn haøng) 3/30/2013 21 .3 DÖÏ TOAÙN CP NVL TRÖÏC TIEÁP Khoái löôïng NVL Khoái löôïng NVL Khoái löôïng NVL Khoái löôïng muaCP NVLTT caàn duøng toàntoaùn kho cuoái NVL toàn . Nhu caàu NVL toàn kho.möùc  Döïcaàn toaùn ñöôïc cho laäpSX döïa treân: Döï SX .

000ñ 3/30/2013 22 .Toàn kho NVL Q ñaàu naêm 2007: 1.200 kg  Trò giaù mua NVL ñöôïc traû ngay baèng tieàn maët 50% trong quyù.000.  Toàn kho NVL cuoái naêm 2007 : 3.  Khoaûn nôï phaûi traû cho ngöôøi baùn vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm tröôùc laø: 514. soá coøn laïi thanh toaùn trong quyù keá tieáp.Ví duï: Laäp Döï toaùn Chi phí NVL tröïc tieáp  Ví duï 3: Caên cöù vaøo keá hoaïch SX ôû VD 2 vaø caùc thoâng tin lieân quan ñeán NVL SX SP K nhö sau: .680kg  -yeâu caàu toàn kho cuoái quyù =10% nhu caàu NVL caàn cho SX ôû quyù sau.

8 0.336 12.400 120.232 10.1 0.600 124. Nhu caàu NVL cho SX (kg)(3)=(1) x(2) 4.320 0.888 4.240 3.000 54.200 20.1 0.640 42. Ñònh möùc giaù NVL 3/30/2013 23 .440 25.320 2.120 23. Chi phí NVL TT (10) = (3) x (8) 1.800 38.8 0.8 0.000 1.Löôïng döï tröõ NVL cuoái kyø (kg) =10% nhu caàu NVL cho SX quyù sau 5.680 3.Toång nhu caàu NVL (kg) =(3)+(4) 6.112 2.1 0.896 3.080 1.1 9.360 122.1 0.Khoái löôïng SP caàn SX (SP) 2.240 12.Döï toaùn NVL caàn mua (kg) (7) = (5) – (6) 8.840 4.200 22.8 16.000 0.320 2.720 45.Baûng 4: DÖÏ TOAÙN CHI PHÍ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU TRÖÏC TIEÁP (Ñv:trieäu ñ) Chæ tieâu Quyù Caû naêm 1 2 3 4 21.400 43.320 2.840 4.880 41.Trò giaù mua NVL = (7)x(8) 1.000 28.680 3.960 38.680 18.800 3.000 48.840 4. Löôïng NVL toàn ñaàu kyø (kg) 7.000 151.Ñònh möùc NVL (kg) 3.200 3.8 0.240 1.

Khoaûn nôï naêm tröôùc chuyeån sang 514 2.224 11.888 4.944 4. Chi tieàn mua NVL quyù 4 Toång chi 1. 24 .Baûng 5: DÖÏ TOAÙN CHI TRAÛ TIEÀN MUA NGUYEÂN VAÄT LIEÄU NAÊM 2007.888 2.168 3.056 5. ( ñôn vò tính: trieäu ñoàng) Chæ tieâu Quyù 1 2 1.896 1. Chi tieàn mua NVL quyù 3 1. Chi tieàn mua NVL quyù 1 948 3.944 2.112 1. Chi tieàn mua NVL quyù 2 Caû naêm 3 514 948 1.168 1.462 4 2.056 4.578 Soá tieàn chi mua nguyeân lieäu vaät lieäu trong kyø döï toaùn seõ goàm khoaûn phaûi traû cuûa kyø tröôùc chuyeån sang coäng vôùi khoaûn chi traû trong kyø döï 3/30/2013 toaùn.000 3.

Döï toaùn nhu caàu thôøi gian lao ñoäng (giôø) Döï toaùn CP nhaân coâng = tröïc tieáp 3/30/2013 = Döï toaùn khoái löôïng SP Ñònh möùc thôøi gian SX. thöïc hieän dòch vuï x SX. thöïc hieän dòch vuï Döï toaùn nhu caàu thôøi x gian lao ñoäng Ñònh möùc giaù giôø coâng LÑ tröïc tieáp 25 . ñònh möùc thôøi gian lao ñoäng tröïc tieáp ñeå saûn xuaát moät ñôn vò SP hoaëc thöïc hieän dòch vuï vaø ñôn giaù moät giôø coâng lao ñoäng tröïc tieáp.2.4 DÖÏ TOAÙN CP NHAÂN COÂNG TRÖÏC TIEÁP  Döï toaùn CP NCTT ñöôïc laäp caên cöù vaøo Döï toaùn saûn xuaát.

040 3/30/2013 21.000 54.000 1 3 48.120 6.000 26 .000 151. Döï toaùn nhu caàu thôøi gian LÑTT=(1) x(2) (giờ) 4.920 2. cho bieát ñònh möùc thôøi gian SX SP laø 1giôø vaø Ñôn giaù giôø coâng LÑ tröïc tieáp laø 40. Baûng 6: DÖÏ TOAÙN CP NCTT – NAÊM 2007. Toång CP NCTT = (3)x(4) 840 1.04 0.000ñ/giôø.ñv tính: trieäu ñoàng Chæ tieâu Quyù 1 1.Khoái löôïng SP caàn SX (SP) 2.04 0.04 0.000 1 151. Ñôn giaù giôø coâng LÑTT 0.VD veà laäp döï toaùn CP nhaân coâng tröïc tieáp  Ví duï 4: Caên cöù vaøo döï toaùn SX ôû VD 2 ñeå laäp döï toaùn CP NCTT.000 48.000 28.04 0.000 1 Caû naêm 4 54.000 1 28.160 1.04 5.000 1 3.Ñònh möùc thôøi gian LÑTT (giôø) 2 21.

 Do khoâng lieân quan tröïc tieáp ñeán quy trình coâng ngheä SX neân Bieán phí saûn xuaát chung thöôøng ñöôïc öôùc löôïng tyû leä vôùi möùc ñoä hoaït ñoäng SX trong naêm (soá giôø lao ñoäng tröïc tieáp. khi laäp döï toaùn: CPSXC seõ ñöôïc taùch ra thaønh 2 muïc laø bieán phí saûn xuaát chung vaø ñònh phí SX chung. soá giôø maùy hoaït ñoäng. Coøn Ñònh phí SXC thöôøng ít thay ñoåi theo khoái löôïng SX neân ñöôïc öôùc tính caên cöù vaøo CP thöïc teá phaùt sinh kyø tröôùc coù chuù yù ñeán vaán ñeà tieát kieäm CP ñeå laøm giaûm giaù thaønh keá hoaïch vì khoaûn CP naøy thöôøng khoâng laøm taêng giaù trò söû duïng cuûa SP  Theo ñoù.…). bieán phí SXC seõ ñöôïc tính cho töøng ñôn vò SP thoâng qua ñôn giaù phaân boå bieán phí SX chung.5 DÖÏ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CHUNG  Nhaèm phuïc vuï cho vieäc kieåm soaùt vaø phaân tích söï bieán ñoäng cuûa CPSXC.2. Ñôn giaù p/ boå bieán phí SXC 3/30/2013 = Toång BP SXC döï toaùn trong naêm Toång möùc ñoä hoaït ñoäng döï kieán trong naêm 27 .

maùy moùc thieát bò. 3/30/2013 28 .Löu yù:  Ngoaøi ra. Theo ñoù. ñeå coù cô sôû xaây döïng döï toaùn tieàn. khi laäp döï toaùn CPSXC caàn phaûi döï toaùn ñöôïc doøng tieàn chi lieân quan ñeán hoaït ñoäng naøy. khoaûn trích tröôùc veà CP söûa chöõa lôùn TSCÑ. khoaûn CPSXC chi tröïc tieáp baèng tieàn ñöôïc xaùc ñònh baèng döï toaùn CPSXC tröø cho caùc yeáu toá ñöôïc xaùc nhaän laø CPSXC nhöng khoâng tröïc tieáp ñöôïc chi baèng tieàn nhö CP khaáu hao nhaø xöôûng.

000 48.004 0.004 0. Tröø CP khoâng thöïc chi =TM (Khaáu hao) 194 194 194 194 776 7.244 . Toång ñònh phí saûn xuaát chung döï kieán phaùt sinh haøng quyù laø 604 trieäu ñoàng.000 54.004 0.Ví duï veà laäp döï toaùn CPSXC  Taïi coâng ty A. chi phí saûn xuaát chung ñöôïc phaân boå cho saûn phaåm K theo soá giôø lao ñoäng tröïc tieáp. Ñònh phí saûn xuaát chung 604 604 604 604 2.416 5. khaáu hao taøi saûn coá ñònh taïi phaân xöôûng trích haøng quyù laø 194 trieäu ñoàng.000 2.004 84 192 216 112 604 4. Toång thôøi gian LÑTT (giôø) 21. Ñôn giaù phaân boå BP SXC 0. ñôn giaù phaân boå bieán phí saûn xuaát chung öôùc tính laø 4 ngaøn ñoàng/giôø.000 151. Bieán phí Saûn xuaát chung =(1)X (2) 3/30/2013 4 29 2.004 0. CPSXC döï toaùn=(3)+(4) 688 796 920 716 3020 6. Döï toaùn chi TM cho Hñ SXC=(5) –(6) 494 602 626 522 3. DÖÏ TOAÙN CPSX CHUNG NAÊM 2007 -ÑV tính:trieäu ñoàng Baûng 7: Chæ tieâu Quyù Caû naêm 1 2 3 1.000 28.

Vieäc laäp caùc döï toaùn naøy thöôøng döïa vaøo kinh nghieäm töø vieäc khaûo saùt tình hình thöïc teá cuûa kyø tröôùc keát hôïp vôùi khaû naêng döï ñoaùn söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng cung caáp nguyeân vaät lieäu cuõng nhö thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm cuûa kyø döï toaùn.6 DÖÏ TOAÙN HAØNG TOÀN KHO CUOÁI KYØ  Haøng toàn kho cuoái kyø caàn laäp döï toaùn ñoái vôùi DNSX chuû yeáu laø nguyeân vaät lieäu vaø thaønh phaåm. Döï toaùn trò giaù NVL (Thaønh = phaåm) toàn kho cuoái kyø Döï toaùn soá löôïng NVL (TP) toàn kho cuoái kyø 3/30/2013 = Döï toaùn soá löôïng NVL (TP) toàn kho cuoái kyø Nhu caàu NVL (TP) caàn cho SX (tieâu thuï) kyø döï toaùn Ñònh möùc giaù mua NVl (Z ) öôùc tính x x Tyû leä (%) toàn kho öôùc tính 30 .2. Treân cô sôû ñoù öôùc tính tyû leä haøng toàn kho cuoái kyø ñeå ñaùp öùng nhu caàu VL cho SX cuõng nhö nhu caàu döï tröõ thaønh phaåm cho vieäc tieâu thuï .

Caên cöù vaøo caùc döï toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp.04  Chi phí saûn xuaát chung 1 giôø 0. döï toaùn toàn kho thaønh phaåm cuoái kyø ñöôïc laäp nhö sau: Baûng 8: DÖÏ TOAÙN TOÀN KHO THAØNH PHAÅM Chæ tieâu Löôïng Giaù Chi phí saûn xuaát 1 saûn phaåm Soá tieàn 0.02/giôø 0.14  Chi phí NVL tröïc tieáp 0.14/sp 560 Thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø 3/30/2013 31 .08  Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 1 giôø 0.000 sp 0.8 kg 0.02 4.04/giôø 0.1/kg 0. chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung.

keát hôïp vôùi chæ tieâu thaønh phaåm döï kieán thaønh phaåm toàn kho ñaàu kyø (treân baûng caân ñoái taøi saûn döï toaùn) vaø döï toaùn thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø (treân baûng döï toaùn thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø) ñeå xaùc ñònh giaù voán haøng baùn theo döï toaùn. keá toaùn seõ tính ñöôïc toång CPSX döï toùan.7 DÖÏ TOAÙN GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN  Treân cô sôû döï toaùn CPNVL tröïc tieáp. döï toaùn CPSXC. Döï toaùn toång Döï toaùn CP NVL tröïc Döï toaùn CPNC tröïc + + = CPSX tieáp tieáp Döï toaùn giaù voán haøng baùn = 3/30/2013 Döï toaùn toång CPSX + Döï toaùn Thaønh phaåm toàn ñaàu kyø Döï toaùn CPSX chung Döï toaùn Thaønh . döï toaùn CPNCTT. Sau ñoù.phaåm toàn cuoái kyø 32 .2.

2.8 DÖÏ TOAÙN CP BAÙN HAØNG VAØ CP QUAÛN LYÙ DN  Coù theå laäp rieâng döï toaùn chi phí baùn haøng vaø CP QLDN cuõng nhö döï toaùn cuï theå theo töøng yeáu toá bieán phí vaø ñònh phí ñoái vôùi moãi loaïi chi phí. Döï toaùn bieán phí baùn haøng = Döï toaùn soá löôïng SP tieâu thuï x Ñònh möùc CP baùn haøng Ñoái vôùi bieán phí QLDN: Cuõng coù theå döïa vaøo tyû leä bieán phí quaûn lyù DN so vôùi toång bieán phí SX ôû caùc kyø tröôùc ñeå xaùc ñònh bieán phí quaûn lyù bình quaân giöõa caùc kyø Döï toaùn bieán phí QLDN 3/30/2013 = Döï toaùn bieán phí saûn xuaát x Tyû leä bieán phí QLDN bình quaân 33 .

2.8 DÖÏ TOAÙN CP BAÙN HAØNG VAØ CP QUAÛN LYÙ DN (tt)  Ñoái vôùi ñònh phí baùn haøng vaø ñònh phí QLDN do thöôøng khoâng thay ñoåi khi saûn löôïng tieâu thuï thay ñoåi trong moät phaïm vi phuø hôïp. neân coù theå caên cöù vaøo ÑP baùn haøng vaø ÑP QLDN cuûa kyø thöïc hieän tröôùc ñoù keát hôïp vôùi chính saùch tieát kieäm chi phí (% tieát giaûm CP so vôùi kyø tröôùc) ñeå döï toaùn ÑP baùn haøng vaø ÑP quaûn lyù DN. Döï toaùn toång CP baùn haøng Döï toaùn toång CP QLDN = = Döï toaùn ñònh phí baùn Döï toaùn bieán phí baùn + haøng haøng Döï toaùn bieán phí QLDN + Döï toaùn ñònh phí QLDN Sau khi laäp Döï toaùn CPBH vaø CPQLDN. ta cuõng phaûi döï tính ñöôïc doøng tieàn chi cho hoaït ñoäng baùn haøng vaø hoaït ñoäng QLDN baèng caùch laáy Toång CPBH vaø CPQLDN döï toaùn tröø ñi caùc yeáu toá CP khoâng thöïc chi baèng tieàn 3/30/2013 34 .

chi phí löông 150 trieäu ñoàng/quyù. ñôn giaù phaân boå bieán phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp laø 30 ngaøn ñoàng/saûn phaåm. Ñònh phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp bao goàm chi phí quaûng caùo 75 trieäu ñoàng/quyù. khaáu hao taøi saûn coá ñònh haøng quyù laø 126 trieäu ñoàng.  Töø caùc taøi lieäu naøy. chi phí baûo hieåm 20 trieäu ñoàng/quyù. döï toaùn chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp naêm 2007 cuûa coâng ty A ñöôïc laäp nhö sau: 3/30/2013 35 .Ví duï laäp döï toaùn CPBH vaø CPQLDN  Coâng ty A phaân boå chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp theo soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï. tieàn thueâ taøi saûn phaùt sinh 120 trieäu ñoàng/quyù.

291 1.03 3.464 815 1.000 150.03 0.350 1.500 75 75 75 75 300 150 150 150 150 600 20 20 20 20 80 Khấu hao TSCÑ Thueâ taøi saûn 126 126 126 126 504 120 120 120 120 480 5.000 45.Tiền chi cho BH vaø QLDN (*) 36 5.Toång ñònh phí döï kieán 491 491 491 491 1.Toång chi phí BH vaø QLDN döï kieán 941 1.03 0.000 60.Ñôn vò tính: trieäu ñoàng (7*) = (6) –( Chi phí khaáu hao TSCÑ) Chæ tieâu Quyù Caû naêm 1 2 3 15.Ñònh phí BH vaø QLDN Quaûng caùo Löông Baûo hieåm 3/30/2013 7.Ñôn giaù phaân boå bieán phí BH vaø QLDN 0.265 1.Baûng 9:  Döï toaùn CPBH vaø CPQLDN naêm 2007.000 30.Soá löôïng tieâu thuï döï kieán (sp) 4 4.960 .03 0.Toång bieán phí döï kieán 450 1.841 2.391 6.715 2.964 6.000 2.165 1.03 0.800 900 4.

So saùnh phaàn caân ñoái thu chi vôùi nhu caàu tieàn toàn cuoái kyø.  Phaàn nhu caàu chi tieâu: Goàm taát caû caùc khoaûn chi tieàn nhö chi mua nguyeân vaät lieäu..  Döï toaùn tieàn ñöôïc laäp cho töøng kyø. traû nôï vay vaø traû laõi tieàn vay trong kyø döï toaùn.  Phaàn taøi chính: Phaûn aûnh chi tieát soá tieàn vay.  Phaàn caân ñoái thu chi: Laø cheânh leäch giöõa phaàn thu vaø phaàn chi. nhöng phoå bieán laø laäp döï toaùn haøng thaùng.  Döï toaùn tieàn goàm 4 phaàn:  Phaàn khaû naêng thu tieàn: phaûn aùnh doøng tieàn coù ñöôïc trong kyø döï toaùn Goàm soá dö tieàn toàn ñaàu kyø coäng vôùi soá tieàn thu do baùn haøng vaø caùc khoaûn thu khaùc baèng tieàn trong kyø. Ngoaøi ra coøn coù caùc khoaûn chi khaùc nhö chi noäp thueá. chi traû löông coâng nhaân tröïc tieáp. chi phí saûn xuaát chung. thôøi kyø laäp döï toaùn caøng ngaén thì thoâng tin treân döï toaùn caøng höõu ích. chi traû laõi coå phaàn. Moät soá doanh nghieäp laäp döï toaùn haøng tuaàn.2.. neáu thöøa tieàn thì doanh nghieäp phaûi traû bôùt nôï vay ngaân haøng hoaëc ñem ñi ñaàu tö. 3/30/2013 37 .9 DÖÏ TOAÙN TIEÀN  Döï toaùn naøy ñöôïc laäp caên cöù vaøo caùc doøng tieàn thu vaøo vaø chi ra ôû caùc döï toaùn boä phaän ñaõ laäp. chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp (laáy treân caùc döï toaùn boä phaän ñaõ trình baøy). neáu thieáu huït tieàn thì doanh nghieäp phaûi ñi vay. chi mua taøi saûn coá ñònh. haøng quyù.

quyù 3: 547. Tuy nhieân.75. Theo döï toaùn toång coäng thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong naêm laø 613 trieäu ñoàng vaø ñöôïc chia ñeàu cho moãi quyù.75 trieäu ñoàng. vay quyù naøo thì sang quyù sau seõ traû laõi tieàn vay vôùi laõi suaát vay ngaén haïn laø 3%/quyù.75 trieäu ñoàng.  Trong kyø döï toaùn.75.  Töø nhöõng thoâng tin naøy döï toaùn tieàn cuûa coâng ty A ñöôïc laäp nhö sau: 3/30/2013 38 . Caùc khoaûn vay ñöôïc vay vaøo ñaàu moãi quyù. sau khi caân ñoái thu chi vaøo cuoái moãi quyù. coâng ty döï kieán chia laõi coå phaàn 2 laàn vaøo cuoái quyù 2 vaø cuoái quyù 4 cho coå ñoâng.Ví duï laäp döï toaùn tieàn  Coâng ty A caên cöù vaøo caùc döï toaùn ñaõ ñöôïc laäp ôû treân vaø nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán tieàn nhö sau:  Yeâu caàu toàn quyõ cuoái moãi quyù toái thieåu laø 500 trieäu ñoàng.  Ngaân haøng yeâu caàu coâng ty traû nôï goác 1 laàn sau 12 thaùng keå töø thôøi ñieåm ñi vay. Toàn quyõ ñaàu naêm treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 laø 680 trieäu ñoàng.121. quyù 4: 1. quyù 2: 337.  Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc noäp vaøo cuoái moãi quyù. moãi laàn laø 150 trieäu ñoàng.  Döï toaùn mua taøi saûn coá ñònh quyù 1: 865. neáu thaáy thöøa tieàn coâng ty seõ traû nôï goác tröôùc haïn.

39 538 .75 337.160 1.200 11.000 600 · Traû laõi coå phaàn VI.600) (30) (48) (6) (84) 1.121.770 9.700 11. Tieàn thu vaøo trong kyø · Thu töø baùn haøng Baûng 2 III.578 · Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Baûng 6 840 1.000 570 (1.244 · Chi phí BH vaø QLDN Baûng 8 815 1.400) (200) (1.550 4.130 7.300 30.25 613 · Mua sắm taøi saûn coá ñònh 865.100 7.600 8. Tieàn chi ra trong kyø · Chi phí NVL tröïc tieáp Baûng 5 1.892 4.224 11.265 5. Caân ñoái thu vaø chi (III) – (IV) (500) (70) 1.608 V. Chæ tieâu Tham chieáu I.920 2.165 1.75 1.652 7. Vay · Vay ngaén haïn · Traû nôï vay (1.Baûng 10: DÖÏ TOAÙN TIEÀN NAÊM 2007-Ñv tính: trieäu ñoàng.600 Chuù yù: Vì nhu caàu tieàn toái thieåu laø 500 trieäu neân khoaûn vay phaûi ñaûm baûo nhu caàu caân ñoái vaø phaàn nhu caàu tieàn t oái thieåu ñoù. Tieàn toàn ñaàu kyø Quyù 1 2 3 Caû naêm 4 680 500 500 500 680 3.630 7.230 II.040 · Chi phí saûn xuaát chung Baûng 7 494 602 626 522 2.25 153.872 - 150 - 150 300 Coäng chi 4.450 7. Tieàn toàn3/30/2013 cuoái kyø (V) – (VI) 1.462 2.715 2.960 · Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 153.25 153.948 744 622 1.120 6.556 29.800 29.75 547.Coäng khaû naêng tieàn (I) +(II) IV.000 3.448) (206) (84) 500 500 500 538 · Traû laõi vay Coäng VII.25 153.75 2.

ta seõ laäp ñöôïc baûn döï toaùn keát quaû kinh doanh. keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh khi keát thuùc kyø thöïc hieän döï toaùn. chi phí quaûn lyù DN. döï toaùn chi phí baùn haøng. ñaùnh giaù quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh treân cô sôû phaân tích tình hình thöïc hieän keá hoaïch lôïi nhuaän. döï toaùn keát quaû kinh doanh coøn laø cô sôû ñeå so saùnh. döï toaùn giaù voán haøng baùn.10 DÖÏ TOAÙN KEÁT QUAÛ KINH DOANH  Treân cô sôû caùc döï toaùn doanh thu.2. 3/30/2013 40 . Ngoaøi taùc duïng phaûn aùnh lôïi nhuaän döï kieán thu ñöôïc.

2/sp) Baûng 1 30.839 41 .14/sp) Baûng 8 21.000 Chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp Baûng 9 6.464 Chi phí taøi chính Baûng 10 84 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 3/30/2013 2.452 Baûng 10 613 1.Baûng 11: DÖÏ TOAÙN KEÁT QUAÛ KD NAÊM 2007(ÑÔN VÒ TÍNH: 1.000 sp × 0.000 sp × 0.000.000 Giaù voán haøng baùn (150.000 Lôïi nhuaän goäp 9.000Ñ) Chæ tieâu Tham chieáu Soá tieàn Doanh thu (150.

2. döï toaùn toàn kho thaønh phaåm. döï toaùn keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh…  Giaû söû coù soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 cuûa coâng ty A nhö sau: 3/30/2013 42 .11 DÖÏ TOAÙN BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN  Baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn ñöôïc laäp döïa treân cô sôû baûng caân ñoái keá toaùn cuoái kyø tröôùc vaø caùc soá lieäu treân caùc döï toaùn coù lieân quan nhö: döï toaùn tieàn.

808) 850 11.756 . Nôï phaûi traû 764 Phaûi traû ngöôøi baùn 514 Caùc khoaûn phaûi traû.Giaù trò hao moøn luõy keá Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang Toång coäng taøi saûn 10.350 Soá tieàn A. Taøi saûn daøi haïn 8.506 (1.750 .652 B.618 680 1. Taøi saûn ngaén haïn Tieàn Phaûi thu khaùch haøng Haøng toàn kho Soá tieàn NGUOÀN VOÁN 2. phaûi noäp ngaén haïn khaùc 250 588 B.270 Caên cöù vaøo soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2006 vaø soá lieäu treân caùc döï toaùn boä phaän 3/30/2013 coù lieân quan.270 Toång coäng nguoàn voán 11.000.802 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 8.610 Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 1. Voán chuû sôû höõu Taøi saûn coá ñònh höõu hình 7. baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 cuûa coâng ty A ñöôïc laäp nhö sau: 43 .Nguyeân giaù 9.Baûng 12: Baûng caân ñoái keá toaùn Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2006 (ñvt: 1.000 ñoàng) TAØI SAÛN A.

463 Toång coäng nguoàn voán 13.218 538 1.Nguyeân giaù (4) Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang (6) Soá tieàn B. Nôï phaûi traû 1.000 ñoàng) TAØI SAÛN A. Taøi saûn ngaén haïn Tieàn (1) Phaûi thu khaùch haøng (2) Haøng toàn kho (3) B.Giaù trò hao moøn luõy keá (5) (3.168 Caùc khoaûn phaûi traû.750 Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái (10) 3.483 . phaûi noäp ngaén haïn khaùc (8) 250 880 . Taøi saûn daøi haïn Taøi saûn coá ñònh höõu hình Soá tieàn NGUOÀN VOÁN 3.000.Baûng 13: Baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (ñvt: 1.463 44 .295 850 13.045 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu (9) 8.800 10.245 9. Voán chuû sôû höõu 12.418 Phaûi traû ngöôøi baùn (7) 1.395 12.088) Toång coäng taøi saûn 3/30/2013 A.

Baûng caân ñoái keá toaùn naêm tröôùc (khoaûn naøy khoâng coù thay ñoåi). Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh höõu hình theå hieän treân baûng caân ñoái keá toaùn naêm tröôùc laø 9. baûng 11: “Döï toaùn keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh” vaø baûng 10: “Döï toaùn tieàn”. 3/30/2013 45 . Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 5“Döï toaùn chi tieàn mua nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp”. Soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 (khoâng thay ñoåi). Soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 (khoâng thay ñoåi). Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 4 “Döï toaùn chi phí nguyeân lieäu vaät lieäu tröïc tieáp” vaø baûng 8 “Döï toaùn toàn kho thaønh phaåm cuoái kyø”. Trò giaù haøng toàn kho toàn kho cuoái naêm 2007 laø (3.  (4).  (6).1 trieäu ñoàng/kg) + 560 trieäu ñoàng. Soá lieäu ñöôïc laáy treân baûng 10 “Döï toaùn tieàn” (2). Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái treân baûng caân ñoái keá toaùn ñeán ngaøy 31/12/2007: 1.280 trieäu ñoàng (776 trieäu ñoàng + 504 trieäu ñoàng).  (9).  (8).000 trieäu ñoàng. baûng 7: “Döï toaùn chi phí saûn xuaát chung” vaø baûng 9: “Döï toaùn chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp”. Soá dö khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn cuoái naêm 2007 laø 50% × 2.839 trieäu ñoàng – 300 trieäu ñoàng.  (7). Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 12 “Baûng caân ñoái keá toaùn” naêm tröôùc vaø baûng 10 “Döï toaùn tieàn”. coäng theâm vôùi giaù trò hao moøn luõy keá taêng leân trong naêm döï toaùn laø 1.808 trieäu ñoàng. Soá dö khoaûn phaûi thu khaùch haøng ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 laø 30% × 6. Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 1 “Döï toaùn tieâu thuï saûn phaåm”. Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 12: “Baûng caân ñoái keá toaùn” naêm tröôùc.610 trieäu ñoàng coäng theâm 2.  (5) Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 12 “Baûng caân ñoái keá toaùn” naêm tröôùc.873 trieäu ñoàng mua taøi saûn coá ñònh trong naêm döï toaùn.  (3).  (10).756 trieäu ñoàng + 1. Giaù trò hao moøn luõy keá treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 laø 1.336 trieäu ñoàng.200 kg × 0.   Thuyeát minh soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn ngaøy 31/12/2007: (1).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful