P. 1
Chuong 4- Du Toan Ngan Sach

Chuong 4- Du Toan Ngan Sach

|Views: 25|Likes:
Được xuất bản bởiHuy Vo
Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri
Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri.Bai giang ke toan quan tri

More info:

Published by: Huy Vo on Mar 30, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

3/30/2013 1

3/30/2013 2
Muïc tieâu

ª Bieát ñöôïc vai troø cuûa döï toaùn.
ª Naém vöõng caùc nguyeân taéc khi laäp döï toaùn
ª Bieát ñöôïc trình töï vaø kyõ thuaät laäp moät döï toaùn toång
theå


3/30/2013 3
NOÄI DUNG
I. TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH:
 Khaùi nieäm
 Muïc ñích
 Caùc loaïi döï toaùn
 Traùch nhieäm vaø trình töï laäp döï toaùn
II. QUY TRÌNH DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH:
 Moái quan heä giöõa caùc döï toaùn boä phaän
 Laäp heä thoáng döï toaùn hoaït ñoäng SXKD haøng naêm
 Döï toaùn tieâu thuï
 Döï toaùn saûn xuaát
 Döï toaùn chi phí baùn haøng vaø chi phí QLDN
 Baùo caùo taøi chính döï toaùn

3/30/2013 4


I.TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH
1. Khaùi nieäm- Taùc duïng cuûa döï toaùn:
 Laø moät keá hoaïch toaøn dieän phoái hôïp caùc hoaït ñoäng vaø caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän
moät khoái löôïng coâng vieäc trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh, ñöôïc bieåu hieän döôùi
daïng moät heä thoáng caùc chæ tieâu veà soá löôïng vaø giaù trò.
 Taùc duïng cuûa döï toaùn: ( trong vieäc phuïc vuï chöùc naêng hoaïch ñònh vaø kieåm soaùt cuûa
nhaø quaûn trò)
 Cung caáp thoâng tin cho nhaø quaûn trò veà toaøn boä keá hoaïch SX-KD cuûa DN moät caùch coù heä
thoáng vaø ñaûm baûo vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu ñeà ra.
 Laø cô sôû cho vieäc kieåm soaùt hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp thoâng qua vieäc so saùnh
keát quaû thöïc hieän vôùi döï toaùn.
 Laø cô sôû ñeå xaây döïng vaø ñaùnh giaù traùch nhieäm quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn trò caùc caáp.
 Phoái hôïp toaøn boä hoaït ñoäng vaø nguoàn löïc cuûa caùc boä phaän trong DN ñaûm baûo cho caùc keá
hoaïch cuûa töøng boä phaän phuø hôïp vôùi muïc tieâu chung cuûa DN.
 Löôøng tröôùc nhöõng khoù khaên khi chuùng chöa xaûy ra ñeå coù phöông aùn ñoái phoù kòp thôøi vaø
ñuùng ñaén.
3/30/2013 5
QUI TRÌNH DỰ TOÁN
Soá lieäu, thoâng
tin cuõ
Thoâng tin hieän
haønh
Döï toaùn (öôùc
tính)
Thöïc teá Baùo caùo bieán
ñoäng
Haønh ñoäng
hieäu chænh
Hoaïch ñònh Kieåm soaùt
3/30/2013 6
2. Caùc loaïi döï toaùn
 Thoâng thöôøng coù 2 loaïi döï toaùn:
 Döï toaùn ngaân saùch ngaén haïn: coøn ñöôïc goïi laø döï toaùn ngaân saùch chuû ñaïo-
Laø moät baûn döï toaùn toång theå phaûn aùnh toaøn boä keá hoaïch SXKD vaø keát quaû
döï tính cuûa moät toå chöùc trong kyø keá hoaïch 1 naêm vaø ñöôïc chia thaønh töøng kyø
ngaén hôn laø töøng quyù, töøng thaùng phuø hôïp vôùi kyø keá toaùn cuûa DN nhaèm
thuaän tieän cho vieäc ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän vaø keá hoaïch.
 Döï toaùn ngaân saùch daøi haïn ( Döï toaùn voán) thöôøng lieân quan ñeán TSCÑ.
Döï toaùn voán lieân quan ñeán vieäc ra quyeát ñònh ñaàu tö daøi haïn, neân caàn phaûi
coù söï phaân tích thaåm ñònh hieäu quaû taøi chính döï aùn ñaàu tö moät caùch khoa hoïc.
(seõ nghieân cöùu keát hôïp ôû Chöông Thoâng tin KTQT cho vieäc ra quyeát ñònh ñaàu tö
daøi haïn)
3/30/2013 7
Caùc loaïi döï toaùn
 Caùc döï toaùn ngaân saùch coù theå ñöôïc laäp döôùi daïng döï toaùn tónh
hoaëc döï toaùn linh hoaït
 Döï toaùn tónh: laø döï toaùn ngaân saùch ñöôïc laäp theo moät möùc ñoä hoaït
ñoäng nhaát ñònh, khoâng coù söï ñieàu chænh khi möùc ñoä hoaït ñoäng thay
ñoåi.→ khoâng cung caáp ñuû thoâng tin ñeå ñaùnh giaù vaø kieåm soaùt hoaït
ñoäng trong caùc tình huoáng khaùc nhau, nhaát laø khi DN coù söï ñieàu chænh
veà quy moâ, möùc ñoä hoaït ñoäng ñeå thích öùng vôùi tình hình thöïc teá cuûa
thò tröôøng.
 Döï toaùn linh hoaït: laø döï toaùn ngaân saùch ñöôïc laäp öùng vôùi nhieàu möùc
ñoä hoaït ñoäng trong phaïm vi phuø hôïp maø hoaït ñoäng cuûa DN seõ coù theå
thay ñoåi ôû kyø saûn xuaát kinh doanh saép tôùi.
3/30/2013 8
3. TRAÙCH NHIEÄM VAØ TRÌNH TÖÏ LAÄP DÖÏ TOAÙN
 Döï toaùn ñöôïc thöïc hieän töø caáp coù traùch nhieäm thaáp nhaát ñeán caáp coù traùch nhieäm cao
nhaát. Döï toaùn ôû caáp naøo do chính nhaø quaûn trò caáp ñoù laäp roài ñeä trình leân caáp treân
 Thuaän lôïi:
 Moïi caáp quaûn lyù töø thaáp ñeán cao ñeàu goùp phaàn vaøo quaù trình xaây döïng döï
toaùn ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu DN ñeà ra. Nhaø quaûn trò caáp cao hôn seõ xem xeùt döï
toaùn caùc caáp tröôùc khi chaáp thuaän, traùnh tröôøng hôïp döï toaùn caùc caáp khoâng
phuø hôïp vôùi muïc tieâu chung cuûa DN, mang tính chuû quan.
 Döï toaùn ñöôïc laäp töø caáp cô sôû neân thöôøng coù khuynh höôùng phuø hôïp vôùi
naêng löïc hoaït ñoäng cuûa boä phaän vaø ñaùng tin caäy hôn.
 Thuùc ñaåy nhaø quaûn trò coù yù thöùc thöïc hieän vaø hoaøn thaønh toát döï toaùn do
mình ñaõ ñöa ra vaøø khoâng mang tính aùp ñaët.


3/30/2013 9
TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOAÙN
Quaûn lyù
caáp cao
Quaûn lyù caáp
trung gian
Quaûn lyù caáp
trung gian
Quaûn lyù caáp
cô sôû
Quaûn lyù caáp cô
sôû
Quaûn lyù caáp cô
sôû
Quaûn lyù caáp cô
sôû
3/30/2013 10
II. HEÄ THOÁNG DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH
1. Moái quan heä giöõa caùc döï toaùn boä phaän
 Döï toaùn tieâu thuï laø khôûi ñaàu vaø ñoùng vai troø chuû ñaïo chi phoái toaøn boä caùc
döï toaùn khaùc.
 Döï toaùn tieâu thuï laø caên cöù ñeå quyeát ñònh khoái löôïng SX trong kyø laäp döï toaùn
SX. Vaø döï toaùn SX laø cô sôû ñeå laäp döï toaùn NVLTT; CP NCTT; CPSXC.
 DT CPBH vaø CPQLDN vöøa taùc ñoäng vöøa phuï thuoäc vaøo döï toaùn tieâu thuï. Döï
toaùn tieâu thuï cuõng taùc ñoäng ñeán döï toaùn keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh .
 Döï toaùn tieâu thuï taùc ñoäng ñeán döï toaùn tieàn vaø döï toaùn tieàn laïi phuï thuoäc
vaøo caùc döï toaùn chi phí .
 Keát quaû cuoái cuøng sau moät thôøi kyø hoaït ñoäng SXKD laø tình hình lôïi nhuaän, taøi
saûn ñöôïc phaûn aùnh treân caùc Döï toaùn BCTC.
3/30/2013 11
HỆ THỐNG DỰ TOÁN HOAÏT ÑOÄNG SXKD HAØNG NAÊM
Döï toaùn tieâu
thuï
DT thu chi tieàn
maët
DT CPNC tröïc
tieáp
Döï toaùn
saûn xuaát
BCÑKT döï
toaùn
Döï toaùn toàn
kho TP
DT CP baùn haøng
&QLDN
DT NVL tröïc
tieáp
DT CPSX
chung
DT keát quaû kinh
doanh
DT toàn kho
NVL
D
T

T
I
E
Â
U

T
H
U
Ï
ï

D
T

H
O
A
Ï
T

Ñ
O
Ä
N
G

D
Ö
Ï

T
O
A
Ù
N

B
C
T
C

3/30/2013 12

2. LAÄP DÖÏ TOAÙN SAÛN XUAÁT KD
2.1 DỰ TOÁN TIÊU THỤ
 Dự toán tiêu thụ được lập dựa trên dự báo về doanh số
bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
 Khi dự báo về khả năng tiêu thụ sản phẩm, cần xem xét
các nhân tố:
- Mức tiêu thụ trong quá khứ và xu hướng
- Chính sách về giá bán của công ty
- Chính sách về quảng cáo, khuyến mãi của công ty
- Chính sách về sản phẩm của công ty
- Xu hướng của nền kinh tế
- Xu hướng của ngành công nghiệp của công ty
- Các chính sách, sự kiện luật pháp và chính trị
- Các động thái cuûa đối thụ cạnh tranh
- Kết quả nghiên cứu thị trường,…

3/30/2013 13
DÖÏ TOAÙN TIEÂU THUÏ
 Döï toaùn tieâu thuï thöôøng bao goàm 2 phaàn chính laø Döï toaùn
doanh thu vaø Döï toaùn thu tieàn ( döï toaùn lòch thu tieàn)
Döï toaùn doanh
thu
=
Döï toaùn Saûn phaåm tieâu
thuï
x Ñôn giaù baùn
Döï toaùn
soá tieàn thu
trong kyø
=
Döï toaùn soá tieàn thu
töø nôï
kyø tröôùc
+
Döï toaùn soá
tieàn thu töø
nôï trong kyø
3/30/2013 14
Ví duï 1: veà laäp döï toaùn tieâu thuï
 Taïi coâng ty A döï kieán toång saûn phaåm K tieâu thuï trong naêm 2007 laø 150.000 saûn
phaåm, trong ñoù saûn löôïng tieâu thuï cuûa töøng quyù laàn löôït chieám tyû leä nhö sau:
quyù 1: 10 %, quyù 2: 30%, quyù 3: 40%, quyù 4: 20%. Ñôn giaù baùn döï kieán laø 200.000
ñoàng.
 Tieàn baùn haøng ñöôïc thu ngay trong quyù phaùt sinh doanh thu laø 70%, soá coøn laïi seõ
ñöôïc thu heát trong quyù sau. Nôï phaûi thu khaùch haøng quyù 4 naêm tröôùc theå hieän
treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 laø 1.350.000.000 ñoàng.
 Töø caùc döõ lieäu treân, döï toaùn tieâu thuï saûn phaåm seõ ñöôïc laäp nhö sau:
3/30/2013 15
DÖÏ TOAÙN DOANH THU
Chæ tieâu Quyù Caû naêm
1 2 3 4
1.Khoái löôïng SP
tieâu thuï (SP)
15.000 45.000 60.000 30.000 150.000
2.Ñôn giaù baùn 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3.Toång Doanh thu
=(1) x(2)
3.000 9.000 12.000 6.000 30.000
(Ñv tính: 1.000.000 ñoàng)
Baûng 1
3/30/2013 16
DÖÏ TOAÙN LÒCH THU TIEÀN

Chæ tieâu Quyù Caû
naêm
1 2 3 4
Naêm tröôùc chuyeån sang 1.350 1.350
Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 1 2.100 900 3.000
Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 2 6.300 2.700 9.000
Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 3 8.400 3.600 12.000
Tieàn thu ñöôïc töø DT quyù 4 4.200 4.200
Toång coäng tieàn thu ñöôïc 3.450 7.200 11.100 7.800 29.550
(Ñv tính: 1.000.000 ñoàng)
Baûng 2:
3/30/2013 17
2.2 DÖÏ TOAÙN SAÛN XUAÁT
 Döï toaùn SX ñöôïc laäp döïa treân cô sôû döï toaùn tieâu thuï, ñoàng thôøi phaûi caên cöù vaøo döï
toaùn toàn kho nhaèm ñaûm baûo möùc toàn kho toái thieåu cho quaù trình tieâu thuï ñöôïc lieân
tuïc.
Döï toaùn SP SX
trong kyø
=
Döï toaùn SP
tieâu thuï trong
kyø
+
Döï toaùn SP
toàn kho cuoái
kyø
-
Döï toaùn SP toàn
kho
ñaàu kyø
Víduï 2: Coâng ty A caên cöù vaøo döï toaùn tieâu thuï saûn phaåm K trong naêm 2007, döï
kieán saûn phaåm toàn kho cuoái quyù baèng 20% nhu caàu tieâu thuï cuûa quyù sau, soá
löôïng saûn phaåm toàn kho ñaàu naêm vaø cuoái naêm laàn löôït laø 3.000 vaø 4.000. Döï
toaùn saûn xuaát seõ ñöôïc laäp nhö sau:
3/30/2013 18
DÖÏ TOAÙN SAÛN XUAÁT
SAÛN PHAÅM K 2007

Chæ tieâu Quyù Caû naêm
1 2 3 4
1.Löôïng SP tieâu thuï döï toaùn (SP) 15.000 45.000 60.000 30.000 150.000
2.Löôïng SP toàn kho cuoái kyø(SP)
(=20% nhu caàu SL tieâu thuï quyù
sau)
9.000 12.000 6.000 4.000 4.000
3.Toång nhu caàu (SP) (3) =
(1)+(2)
24.000 57.000 66.000 34.000 154.000
4.Löôïng SP toàn kho ñaàu kyø 3.000 9.000 12.000 6.000 3.000
5.Soá löôïng SP caàn SX (5) =(3) –
(4)
21.000 48.000 54.000 28.000 151.000
Baûng 3:
3/30/2013 19
Ñoái vôùi caùc DN TM khoâng laäp döï toaùn SX maø seõ laäp döï toaùn mua
haøng hoùa.
Chæ tieâu Quyù Caû
naêm
1 2 3 4
1. Soá löôïng haøng hoùa tieâu thuï döï kieán
2. Soá löôïng haøng hoùa toàn kho cuoái kyø
3. Toång nhu caàu=(1)+(2)
4. Soá löôïng haøng hoùa toàn kho ñaàu kyø
5. Soá löôïng haøng hoùa caàn mua=(3)-(4)
6. Ñôn giaù mua
7. Trò giaù haøng mua=(5)x(6)
DÖÏ TOAÙN MUA HAØNG HOÙA
3/30/2013 20
Keøm theo laø döï toaùn soá tieàn mua haøng chi ra cho caùc quyù:

Chæ tieâu Quyù Caû
naêm
1 2 3 4
1.Khoaûn nôï naêm tröôùc chuyeån sang
2.Chi tieàn mua haøng quyù 1
3. Chi tieàn mua haøng quyù 2
3. Chi tieàn mua haøng quyù 3
4.Chi tieàn mua haøng quyù 4
Toång chi
DÖÏ TOAÙN CHI TIEÀN MUA HAØNG
3/30/2013 21
2.3 DÖÏ TOAÙN CP NVL TRÖÏC TIEÁP
 Döï toaùn CP NVLTT ñöôïc laäp döïa treân: Döï toaùn SX ; Ñònh möùc NVL tieâu
hao; Nhu caàu NVL toàn kho.Khoái löôïng NVL
caàn mua
=
Khoái löôïng NVL
caàn duøng cho SX
+
Khoái löôïng NVL
toàn kho cuoái
kyø
-
Khoái löôïng
NVL toàn kho
ñaàu kyø
Khoái löôïng NVL caàn
duøng cho SX
=
Soá löôïng SP saûn xuaát
trong kyø
x
Möùc tieâu hao
NVL/ 1 SP
Trò giaù mua NVL
=
Khoái löôïng NVL
caàn mua
x
Ñôn giaù mua
NVL
Ñoàng thôøi vôùi döï toùan mua NVL, caên cöù vaøo phöông thöùc thanh toaùn tieàn cho
nhaø cung caáp ñeå laäp döï toaùn chi tieàn traû cho nhaø cung caáp ( gioáng döï toaùn chi
tieàn haøng)
3/30/2013 22
Ví duï: Laäp Döï toaùn Chi phí NVL tröïc tieáp
 Ví duï 3: Caên cöù vaøo keá hoaïch SX ôû VD 2 vaø caùc thoâng tin lieân quan ñeán NVL
SX SP K nhö sau:
- Toàn kho NVL Q ñaàu naêm 2007: 1.680kg
 -yeâu caàu toàn kho cuoái quyù =10% nhu caàu NVL caàn cho SX ôû quyù sau.
 Toàn kho NVL cuoái naêm 2007 : 3.200 kg
 Trò giaù mua NVL ñöôïc traû ngay baèng tieàn maët 50% trong quyù, soá coøn laïi thanh
toaùn trong quyù keá tieáp.
 Khoaûn nôï phaûi traû cho ngöôøi baùn vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm tröôùc laø:
514.000.000ñ
3/30/2013 23
DÖÏ TOAÙN CHI PHÍ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU TRÖÏC TIEÁP (Ñv:trieäu ñ)

Chæ tieâu Quyù Caû naêm
1 2 3 4
1.Khoái löôïng SP caàn SX (SP) 21.000 48.000 54.000 28.000 151.000
2.Ñònh möùc NVL (kg) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
3. Nhu caàu NVL cho SX (kg)(3)=(1) x(2) 16.800 38.400 43.200 22.400 120.800
4.Löôïng döï tröõ NVL cuoái kyø (kg) =10%
nhu caàu NVL cho SX quyù sau
3.840 4.320 2.240 3.200 3.200
5.Toång nhu caàu NVL (kg) =(3)+(4) 20.640 42.720 45.440 25.600 124.000
6. Löôïng NVL toàn ñaàu kyø (kg) 1.680 3.840 4.320 2.240 1.680
7.Döï toaùn NVL caàn mua (kg) (7) = (5) –
(6)
18.960 38.880 41.120 23.360 122.320
8. Ñònh möùc giaù NVL 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
9.Trò giaù mua NVL = (7)x(8) 1.896 3.888 4.112 2.336 12.232
10. Chi phí NVL TT
(10) = (3) x (8)
1.680 3.840 4.320 2.240 12.080
Baûng 4:
3/30/2013 24
DÖÏ TOAÙN CHI TRAÛ TIEÀN MUA NGUYEÂN VAÄT LIEÄU
NAÊM 2007. ( ñôn vò tính: trieäu ñoàng)

Chæ tieâu Quyù Caû naêm
1 2 3 4
1. Khoaûn nôï naêm tröôùc chuyeån sang 514 514
2. Chi tieàn mua NVL quyù 1 948 948 1.896
3. Chi tieàn mua NVL quyù 2 1.944 1.944 3.888
4. Chi tieàn mua NVL quyù 3 2.056 2.056 4.112
5. Chi tieàn mua NVL quyù 4 1.168 1.168
Toång chi 1.462 2.888 4.000 3.224 11.578
Soá tieàn chi mua nguyeân lieäu vaät lieäu trong kyø döï toaùn seõ goàm khoaûn
phaûi traû cuûa kyø tröôùc chuyeån sang coäng vôùi khoaûn chi traû trong kyø döï
toaùn.
Baûng 5:
3/30/2013 25
2.4 DÖÏ TOAÙN CP NHAÂN COÂNG TRÖÏC TIEÁP
 Döï toaùn CP NCTT ñöôïc laäp caên cöù vaøo Döï toaùn saûn xuaát; ñònh möùc thôøi gian lao
ñoäng tröïc tieáp ñeå saûn xuaát moät ñôn vò SP hoaëc thöïc hieän dòch vuï vaø ñôn giaù moät
giôø coâng lao ñoäng tröïc tieáp.
Döï toaùn nhu caàu thôøi gian lao
ñoäng (giôø)
=
Döï toaùn khoái löôïng SP
SX, thöïc hieän dòch vuï x
Ñònh möùc thôøi gian
SX, thöïc hieän dòch
vuï
Döï toaùn CP nhaân coâng
tröïc tieáp
=
Döï toaùn nhu caàu thôøi
gian lao ñoäng
x
Ñònh möùc giaù giôø coâng
LÑ tröïc tieáp
3/30/2013 26
VD veà laäp döï toaùn CP nhaân coâng tröïc tieáp
 Ví duï 4: Caên cöù vaøo döï toaùn SX ôû VD 2 ñeå laäp döï toaùn CP NCTT, cho bieát ñònh möùc thôøi gian SX
SP laø 1giôø vaø Ñôn giaù giôø coâng LÑ tröïc tieáp laø 40.000ñ/giôø.
Chæ tieâu Quyù Caû naêm
1 2 3 4
1.Khoái löôïng SP caàn SX (SP)
21.000 48.000 54.000 28.000 151.000
2.Ñònh möùc thôøi gian LÑTT (giôø) 1 1 1 1 1
3. Döï toaùn nhu caàu thôøi gian LÑTT=(1)
x(2) (giờ)
21.000 48.000 54.000 28.000 151.000
4. Ñôn giaù giôø coâng LÑTT 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
5. Toång CP NCTT = (3)x(4) 840 1.920 2.160 1.120 6.040
DÖÏ TOAÙN CP NCTT – NAÊM 2007- ñv tính: trieäu ñoàng
Baûng 6:
3/30/2013 27
2.5 DÖÏ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CHUNG
 Nhaèm phuïc vuï cho vieäc kieåm soaùt vaø phaân tích söï bieán ñoäng cuûa CPSXC, khi laäp döï toaùn:
CPSXC seõ ñöôïc taùch ra thaønh 2 muïc laø bieán phí saûn xuaát chung vaø ñònh phí SX chung.
 Do khoâng lieân quan tröïc tieáp ñeán quy trình coâng ngheä SX neân Bieán phí saûn xuaát chung thöôøng
ñöôïc öôùc löôïng tyû leä vôùi möùc ñoä hoaït ñoäng SX trong naêm (soá giôø lao ñoäng tröïc tieáp, soá giôø
maùy hoaït ñoäng,…). Coøn Ñònh phí SXC thöôøng ít thay ñoåi theo khoái löôïng SX neân ñöôïc öôùc tính
caên cöù vaøo CP thöïc teá phaùt sinh kyø tröôùc coù chuù yù ñeán vaán ñeà tieát kieäm CP ñeå laøm giaûm
giaù thaønh keá hoaïch vì khoaûn CP naøy thöôøng khoâng laøm taêng giaù trò söû duïng cuûa SP
 Theo ñoù, bieán phí SXC seõ ñöôïc tính cho töøng ñôn vò SP thoâng qua ñôn giaù phaân boå bieán phí SX
chung.Ñôn giaù p/ boå bieán phí SXC
=
Toång BP SXC döï toaùn trong naêm
Toång möùc ñoä hoaït ñoäng döï kieán trong naêm
3/30/2013 28
Löu yù:
 Ngoaøi ra, ñeå coù cô sôû xaây döïng döï toaùn tieàn, khi laäp döï toaùn CPSXC
caàn phaûi döï toaùn ñöôïc doøng tieàn chi lieân quan ñeán hoaït ñoäng naøy.
Theo ñoù, khoaûn CPSXC chi tröïc tieáp baèng tieàn ñöôïc xaùc ñònh baèng döï
toaùn CPSXC tröø cho caùc yeáu toá ñöôïc xaùc nhaän laø CPSXC nhöng khoâng
tröïc tieáp ñöôïc chi baèng tieàn nhö CP khaáu hao nhaø xöôûng, maùy moùc
thieát bò; khoaûn trích tröôùc veà CP söûa chöõa lôùn TSCÑ.
3/30/2013 29
Ví duï veà laäp döï toaùn CPSXC
 Taïi coâng ty A, chi phí saûn xuaát chung ñöôïc phaân boå cho saûn phaåm K theo soá giôø lao ñoäng tröïc tieáp, ñôn
giaù phaân boå bieán phí saûn xuaát chung öôùc tính laø 4 ngaøn ñoàng/giôø. Toång ñònh phí saûn xuaát chung döï
kieán phaùt sinh haøng quyù laø 604 trieäu ñoàng, khaáu hao taøi saûn coá ñònh taïi phaân xöôûng trích haøng quyù
laø 194 trieäu ñoàng.
Chæ tieâu Quyù Caû naêm
1 2 3 4
1. Toång thôøi gian LÑTT (giôø) 21.000 48.000 54.000 28.000 151.000
2. Ñôn giaù phaân boå BP SXC 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
3. Bieán phí Saûn xuaát chung =(1)X (2) 84 192 216 112 604
4. Ñònh phí saûn xuaát chung 604 604 604 604 2.416
5. CPSXC döï toaùn=(3)+(4) 688 796 920 716 3020
6. Tröø CP khoâng thöïc chi =TM (Khaáu hao) 194 194 194 194 776
7. Döï toaùn chi TM cho Hñ SXC=(5) –(6) 494 602 626 522 2.244
DÖÏ TOAÙN CPSX CHUNG NAÊM 2007 -ÑV tính:trieäu ñoàng
Baûng 7:
3/30/2013 30
2.6 DÖÏ TOAÙN HAØNG TOÀN KHO CUOÁI KYØ
 Haøng toàn kho cuoái kyø caàn laäp döï toaùn ñoái vôùi DNSX chuû yeáu laø nguyeân vaät lieäu
vaø thaønh phaåm. Vieäc laäp caùc döï toaùn naøy thöôøng döïa vaøo kinh nghieäm töø vieäc
khaûo saùt tình hình thöïc teá cuûa kyø tröôùc keát hôïp vôùi khaû naêng döï ñoaùn söï bieán
ñoäng cuûa thò tröôøng cung caáp nguyeân vaät lieäu cuõng nhö thò tröôøng tieâu thuï saûn
phaåm cuûa kyø döï toaùn. Treân cô sôû ñoù öôùc tính tyû leä haøng toàn kho cuoái kyø ñeå
ñaùp öùng nhu caàu VL cho SX cuõng nhö nhu caàu döï tröõ thaønh phaåm cho vieäc tieâu thuï .
Döï toaùn trò giaù NVL (Thaønh
phaåm) toàn kho cuoái kyø =
Döï toaùn soá löôïng NVL
(TP) toàn kho cuoái kyø
x
Ñònh möùc giaù mua NVl
(Z ) öôùc tính
Döï toaùn soá löôïng NVL
(TP) toàn kho cuoái kyø
=
Nhu caàu NVL (TP) caàn cho
SX (tieâu thuï) kyø döï toaùn
x
Tyû leä (%) toàn kho öôùc
tính
3/30/2013 31

Caên cöù vaøo caùc döï toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø
chi phí saûn xuaát chung, döï toaùn toàn kho thaønh phaåm cuoái kyø ñöôïc laäp nhö sau:


Chæ tieâu Löôïng Giaù Soá tieàn
Chi phí saûn xuaát 1 saûn phaåm 0,14
 Chi phí NVL tröïc tieáp 0,8 kg 0,1/kg 0,08
 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 1 giôø 0,04/giôø 0,04
 Chi phí saûn xuaát chung 1 giôø 0,02/giôø 0,02
Thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø 4.000 sp 0,14/sp 560
Baûng 8: DÖÏ TOAÙN TOÀN KHO THAØNH PHAÅM
3/30/2013 32
2.7 DÖÏ TOAÙN GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN
 Treân cô sôû döï toaùn CPNVL tröïc tieáp; döï toaùn CPNCTT; döï toaùn CPSXC, keá toaùn seõ tính
ñöôïc toång CPSX döï toùan. Sau ñoù, keát hôïp vôùi chæ tieâu thaønh phaåm döï kieán thaønh phaåm
toàn kho ñaàu kyø (treân baûng caân ñoái taøi saûn döï toaùn) vaø döï toaùn thaønh phaåm toàn kho
cuoái kyø (treân baûng döï toaùn thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø) ñeå xaùc ñònh giaù voán haøng
baùn theo döï toaùn.
Döï toaùn CP NVL tröïc
tieáp
Döï toaùn toång
CPSX
Döï toaùn CPNC tröïc
tieáp
Döï toaùn CPSX
chung
=
+
+
Döï toaùn toång CPSX
Döï toaùn giaù
voán haøng baùn
Döï toaùn Thaønh
phaåm toàn ñaàu
kyø
Döï toaùn Thaønh
phaåm toàn cuoái kyø
=
+ -
3/30/2013 33
2.8 DÖÏ TOAÙN CP BAÙN HAØNG VAØ CP QUAÛN LYÙ DN
 Coù theå laäp rieâng döï toaùn chi phí baùn haøng vaø CP QLDN cuõng nhö döï toaùn cuï theå theo
töøng yeáu toá bieán phí vaø ñònh phí ñoái vôùi moãi loaïi chi phí.

Döï toaùn bieán phí baùn
haøng
=
Döï toaùn soá löôïng SP
tieâu thuï
x
Ñònh möùc CP baùn
haøng
Ñoái vôùi bieán phí QLDN: Cuõng coù theå döïa vaøo tyû leä bieán phí quaûn lyù DN so vôùi
toång bieán phí SX ôû caùc kyø tröôùc ñeå xaùc ñònh bieán phí quaûn lyù bình quaân giöõa
caùc kyø
Döï toaùn bieán phí
QLDN
=
Döï toaùn bieán phí saûn
xuaát
x
Tyû leä bieán phí QLDN
bình quaân
3/30/2013 34
2.8 DÖÏ TOAÙN CP BAÙN HAØNG VAØ CP QUAÛN LYÙ DN (tt)
 Ñoái vôùi ñònh phí baùn haøng vaø ñònh phí QLDN do thöôøng khoâng thay ñoåi khi saûn löôïng tieâu
thuï thay ñoåi trong moät phaïm vi phuø hôïp, neân coù theå caên cöù vaøo ÑP baùn haøng vaø ÑP
QLDN cuûa kyø thöïc hieän tröôùc ñoù keát hôïp vôùi chính saùch tieát kieäm chi phí (% tieát giaûm CP
so vôùi kyø tröôùc) ñeå döï toaùn ÑP baùn haøng vaø ÑP quaûn lyù DN.
Döï toaùn toång CP baùn
haøng
Döï toaùn ñònh phí baùn
haøng
Döï toaùn bieán phí baùn
haøng
+ =
Döï toaùn toång CP QLDN
Döï toaùn ñònh phí QLDN
Döï toaùn bieán phí QLDN
+ =
Sau khi laäp Döï toaùn CPBH vaø CPQLDN, ta cuõng phaûi döï tính ñöôïc doøng tieàn chi cho hoaït ñoäng
baùn haøng vaø hoaït ñoäng QLDN baèng caùch laáy Toång CPBH vaø CPQLDN döï toaùn tröø ñi caùc yeáu
toá CP khoâng thöïc chi baèng tieàn
3/30/2013 35
Ví duï laäp döï toaùn CPBH vaø CPQLDN
 Coâng ty A phaân boå chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp theo soá
löôïng saûn phaåm tieâu thuï, ñôn giaù phaân boå bieán phí baùn haøng vaø quaûn
lyù doanh nghieäp laø 30 ngaøn ñoàng/saûn phaåm. Ñònh phí baùn haøng vaø quaûn
lyù doanh nghieäp bao goàm chi phí quaûng caùo 75 trieäu ñoàng/quyù, chi phí löông
150 trieäu ñoàng/quyù, chi phí baûo hieåm 20 trieäu ñoàng/quyù, khaáu hao taøi saûn
coá ñònh haøng quyù laø 126 trieäu ñoàng, tieàn thueâ taøi saûn phaùt sinh 120 trieäu
ñoàng/quyù.
 Töø caùc taøi lieäu naøy, döï toaùn chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh
nghieäp naêm 2007 cuûa coâng ty A ñöôïc laäp nhö sau:
3/30/2013 36
Döï toaùn CPBH vaø CPQLDN naêm 2007- Ñôn vò tính: trieäu ñoàng
 (7*) = (6) –( Chi phí khaáu hao TSCÑ)
Chæ tieâu
Quyù
Caû naêm
1 2 3 4
1.Soá löôïng tieâu thuï döï kieán (sp) 15.000 45.000 60.000 30.000 150.000
2.Ñôn giaù phaân boå bieán phí BH vaø QLDN 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3.Toång bieán phí döï kieán 450 1.350 1.800 900 4.500
4.Ñònh phí BH vaø QLDN
Quaûng caùo 75 75 75 75 300
Löông 150 150 150 150 600
Baûo hieåm 20 20 20 20 80
Khấu hao TSCÑ
126 126 126 126 504
Thueâ taøi saûn 120 120 120 120 480
5.Toång ñònh phí döï kieán 491 491 491 491 1.964
6.Toång chi phí BH vaø QLDN döï kieán 941 1.841 2.291 1.391 6.464
7.Tiền chi cho BH vaø QLDN (*)
815 1.715 2.165 1.265 5.960
Baûng 9:
3/30/2013 37
2.9 DÖÏ TOAÙN TIEÀN
 Döï toaùn naøy ñöôïc laäp caên cöù vaøo caùc doøng tieàn thu vaøo vaø chi ra ôû caùc döï toaùn boä phaän
ñaõ laäp.
 Döï toaùn tieàn goàm 4 phaàn:
 Phaàn khaû naêng thu tieàn: phaûn aùnh doøng tieàn coù ñöôïc trong kyø döï toaùn Goàm soá dö tieàn
toàn ñaàu kyø coäng vôùi soá tieàn thu do baùn haøng vaø caùc khoaûn thu khaùc baèng tieàn trong
kyø.
 Phaàn nhu caàu chi tieâu: Goàm taát caû caùc khoaûn chi tieàn nhö chi mua nguyeân vaät lieäu, chi
traû löông coâng nhaân tröïc tieáp, chi phí saûn xuaát chung, chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh
nghieäp (laáy treân caùc döï toaùn boä phaän ñaõ trình baøy). Ngoaøi ra coøn coù caùc khoaûn chi
khaùc nhö chi noäp thueá, chi mua taøi saûn coá ñònh, chi traû laõi coå phaàn...
 Phaàn caân ñoái thu chi: Laø cheânh leäch giöõa phaàn thu vaø phaàn chi. So saùnh phaàn caân ñoái
thu chi vôùi nhu caàu tieàn toàn cuoái kyø, neáu thieáu huït tieàn thì doanh nghieäp phaûi ñi vay, neáu
thöøa tieàn thì doanh nghieäp phaûi traû bôùt nôï vay ngaân haøng hoaëc ñem ñi ñaàu tö.
 Phaàn taøi chính: Phaûn aûnh chi tieát soá tieàn vay, traû nôï vay vaø traû laõi tieàn vay trong kyø döï
toaùn.
 Döï toaùn tieàn ñöôïc laäp cho töøng kyø, thôøi kyø laäp döï toaùn caøng ngaén thì thoâng tin treân döï
toaùn caøng höõu ích. Moät soá doanh nghieäp laäp döï toaùn haøng tuaàn, nhöng phoå bieán laø laäp döï
toaùn haøng thaùng, haøng quyù.
3/30/2013 38
Ví duï laäp döï toaùn tieàn
 Coâng ty A caên cöù vaøo caùc döï toaùn ñaõ ñöôïc laäp ôû treân vaø nhöõng thoâng tin lieân quan
ñeán tieàn nhö sau:
 Yeâu caàu toàn quyõ cuoái moãi quyù toái thieåu laø 500 trieäu ñoàng. Toàn quyõ ñaàu naêm treân
baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 laø 680 trieäu ñoàng.
 Döï toaùn mua taøi saûn coá ñònh quyù 1: 865,75 trieäu ñoàng, quyù 2: 337,75, quyù 3: 547,75
trieäu ñoàng, quyù 4: 1.121,75.
 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc noäp vaøo cuoái moãi quyù. Theo döï toaùn toång coäng
thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong naêm laø 613 trieäu ñoàng vaø ñöôïc chia ñeàu
cho moãi quyù.
 Trong kyø döï toaùn, coâng ty döï kieán chia laõi coå phaàn 2 laàn vaøo cuoái quyù 2 vaø cuoái
quyù 4 cho coå ñoâng, moãi laàn laø 150 trieäu ñoàng.
 Ngaân haøng yeâu caàu coâng ty traû nôï goác 1 laàn sau 12 thaùng keå töø thôøi ñieåm ñi vay. Tuy
nhieân, sau khi caân ñoái thu chi vaøo cuoái moãi quyù, neáu thaáy thöøa tieàn coâng ty seõ traû
nôï goác tröôùc haïn. Caùc khoaûn vay ñöôïc vay vaøo ñaàu moãi quyù, vay quyù naøo thì sang
quyù sau seõ traû laõi tieàn vay vôùi laõi suaát vay ngaén haïn laø 3%/quyù.
 Töø nhöõng thoâng tin naøy döï toaùn tieàn cuûa coâng ty A ñöôïc laäp nhö sau:
3/30/2013 39
Baûng 10: DÖÏ TOAÙN TIEÀN NAÊM 2007-Ñv tính: trieäu ñoàng.
Chæ tieâu
Tham
chieáu
Quyù
Caû
naêm
1 2 3 4
I. Tieàn toàn ñaàu kyø 680 500 500 500 680
II. Tieàn thu vaøo trong kyø
· Thu töø baùn haøng Baûng 2 3.450 7.200 11.100 7.800 29.550
III.Coäng khaû naêng tieàn (I) +(II) 4.130 7.700 11.600 8.300 30.230
IV. Tieàn chi ra trong kyø
· Chi phí NVL tröïc tieáp Baûng 5 1.462 2.892 4.000 3.224 11.578
· Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Baûng 6 840 1.920 2.160 1.120 6.040
· Chi phí saûn xuaát chung Baûng 7 494 602 626 522 2.244
· Chi phí BH vaø QLDN Baûng 8 815 1.715 2.165 1.265 5.960
· Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 153,25 153,25 153,25 153,25 613
· Mua sắm taøi saûn coá ñònh
865,75 337,75 547,75 1.121,75 2.872
· Traû laõi coå phaàn - 150 - 150 300
Coäng chi 4.630 7.770 9.652 7.556 29.608
V. Caân ñoái thu vaø chi (III) – (IV) (500) (70) 1.948 744 622
VI. Vay
· Vay ngaén haïn 1.000 600 1.600
· Traû nôï vay (1.400) (200) (1.600)
· Traû laõi vay (30) (48) (6) (84)
Coäng 1.000 570 (1.448) (206) (84)
VII. Tieàn toàn cuoái kyø (V) – (VI) 500 500 500 538 538
Chuù yù: Vì nhu caàu tieàn toái thieåu laø 500 trieäu neân khoaûn vay phaûi ñaûm baûo nhu caàu caân ñoái vaø phaàn nhu caàu tieàn t oái thieåu ñoù.
3/30/2013 40
2.10 DÖÏ TOAÙN KEÁT QUAÛ KINH DOANH
 Treân cô sôû caùc döï toaùn doanh thu, döï toaùn giaù voán haøng baùn, döï toaùn
chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù DN, ta seõ laäp ñöôïc baûn döï toaùn keát
quaû kinh doanh. Ngoaøi taùc duïng phaûn aùnh lôïi nhuaän döï kieán thu ñöôïc, döï
toaùn keát quaû kinh doanh coøn laø cô sôû ñeå so saùnh, ñaùnh giaù quaù trình
hoaït ñoäng kinh doanh treân cô sôû phaân tích tình hình thöïc hieän keá hoaïch lôïi
nhuaän, keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh khi keát thuùc kyø thöïc hieän döï toaùn.
3/30/2013 41
Baûng 11: DÖÏ TOAÙN KEÁT QUAÛ KD NAÊM 2007-
(ÑÔN VÒ TÍNH: 1.000.000Ñ)
Chæ tieâu Tham chieáu Soá tieàn
Doanh thu (150.000 sp × 0,2/sp) Baûng 1 30.000
Giaù voán haøng baùn (150.000 sp × 0,14/sp) Baûng 8 21.000
Lôïi nhuaän goäp 9.000
Chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp Baûng 9 6.464
Chi phí taøi chính Baûng 10 84
Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 2.452
Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp Baûng 10 613
Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 1.839
3/30/2013 42
2.11 DÖÏ TOAÙN BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
 Baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn ñöôïc laäp döïa treân cô sôû baûng caân
ñoái keá toaùn cuoái kyø tröôùc vaø caùc soá lieäu treân caùc döï toaùn coù lieân
quan nhö: döï toaùn tieàn, döï toaùn toàn kho thaønh phaåm, döï toaùn keát
quaû hoaït ñoäng kinh doanh…
 Giaû söû coù soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 cuûa
coâng ty A nhö sau:
3/30/2013 43
Baûng 12: Baûng caân ñoái keá toaùn
Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2006
(ñvt: 1.000.000 ñoàng)
TAØI SAÛN Soá tieàn NGUOÀN VOÁN Soá tieàn
A. Taøi saûn ngaén haïn 2.618 A. Nôï phaûi traû 764
Tieàn 680 Phaûi traû ngöôøi baùn 514
Phaûi thu khaùch haøng 1.350
Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp
ngaén haïn khaùc
250
Haøng toàn kho 588
B. Taøi saûn daøi haïn 8.652 B. Voán chuû sôû höõu
10.506
Taøi saûn coá ñònh höõu hình 7.802 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 8.750
- Nguyeân giaù 9.610
Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân
phoái
1.756
- Giaù trò hao moøn luõy keá (1.808)
Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 850
Toång coäng taøi saûn 11.270 Toång coäng nguoàn voán 11.270
Caên cöù vaøo soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2006 vaø soá lieäu treân caùc döï toaùn boä phaän
coù lieân quan, baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 cuûa coâng ty A ñöôïc laäp nhö sau:
3/30/2013 44
Baûng 13: Baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn
Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007
(ñvt: 1.000.000 ñoàng)
TAØI SAÛN Soá tieàn NGUOÀN VOÁN Soá tieàn
A. Taøi saûn ngaén haïn 3.218 A. Nôï phaûi traû 1.418
Tieàn (1) 538 Phaûi traû ngöôøi baùn (7) 1.168
Phaûi thu khaùch haøng (2) 1.800
Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc
(8)
250
Haøng toàn kho (3) 880
B. Taøi saûn daøi haïn 10.245 B. Voán chuû sôû höõu 12.045
Taøi saûn coá ñònh höõu hình 9.395 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu (9) 8.750
- Nguyeân giaù (4) 12.483 Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái (10) 3.295
- Giaù trò hao moøn luõy keá (5) (3.088)
Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang (6) 850
Toång coäng taøi saûn 13.463 Toång coäng nguoàn voán 13.463
3/30/2013 45
 Thuyeát minh soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn döï toaùn ngaøy 31/12/2007:
 (1). Soá lieäu ñöôïc laáy treân baûng 10 “Döï toaùn tieàn”
 (2). Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 1 “Döï toaùn tieâu thuï saûn phaåm”. Soá dö khoaûn phaûi thu khaùch haøng ngaøy
31 thaùng 12 naêm 2007 laø 30% × 6.000 trieäu ñoàng.
 (3). Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 4 “Döï toaùn chi phí nguyeân lieäu vaät lieäu tröïc tieáp” vaø baûng 8 “Döï toaùn toàn
kho thaønh phaåm cuoái kyø”. Trò giaù haøng toàn kho toàn kho cuoái naêm 2007 laø (3.200 kg × 0,1 trieäu ñoàng/kg) +
560 trieäu ñoàng.
 (4). Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 12 “Baûng caân ñoái keá toaùn” naêm tröôùc vaø baûng 10 “Döï toaùn tieàn”.
Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh höõu hình theå hieän treân baûng caân ñoái keá toaùn naêm tröôùc laø 9.610 trieäu
ñoàng coäng theâm 2.873 trieäu ñoàng mua taøi saûn coá ñònh trong naêm döï toaùn.
 (5) Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 12 “Baûng caân ñoái keá toaùn” naêm tröôùc, baûng 7: “Döï toaùn chi phí saûn xuaát
chung” vaø baûng 9: “Döï toaùn chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp”. Giaù trò hao moøn luõy keá treân
baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 laø 1.808 trieäu ñoàng, coäng theâm vôùi giaù trò hao moøn luõy keá taêng
leân trong naêm döï toaùn laø 1.280 trieäu ñoàng (776 trieäu ñoàng + 504 trieäu ñoàng).
 (6). Soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 (khoâng thay ñoåi).
 (7). Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 5“Döï toaùn chi tieàn mua nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp”. Soá dö khoaûn phaûi traû
ngöôøi baùn cuoái naêm 2007 laø 50% × 2.336 trieäu ñoàng.
 (8). Soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2006 (khoâng thay ñoåi).
 (9). Baûng caân ñoái keá toaùn naêm tröôùc (khoaûn naøy khoâng coù thay ñoåi).
 (10). Soá lieäu ñöôïc tính töø baûng 12: “Baûng caân ñoái keá toaùn” naêm tröôùc, baûng 11: “Döï toaùn keát quaû hoaït
ñoäng kinh doanh” vaø baûng 10: “Döï toaùn tieàn”.
Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái treân baûng caân ñoái keá toaùn ñeán ngaøy 31/12/2007: 1.756 trieäu ñoàng + 1.839
trieäu ñoàng – 300 trieäu ñoàng.

Muïc tieâu
ª Bieát ñöôïc vai troø cuûa döï toaùn. ª Naém vöõng caùc nguyeân taéc khi laäp döï toaùn ª Bieát ñöôïc trình töï vaø kyõ thuaät laäp moät döï toaùn toång theå

3/30/2013

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->