CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM  

Độc  Lập  –  Tự  Do  –  Hạnh  Phúc  
***  
 

HỢP  ĐỒNG  THUÊ  NHÀ  
 
Hôm  nay,  ngày  01  tháng  04  năm  2013  đại  diện  các  bên  xét  thấy  đủ  năng  
lực  hành  vi  dân  sự  và  tự  chịu  trách  nhiệm  trước  pháp  luật  về  mọi  hành  
vi  của  mình,  gồm:  
v BÊN  CHO  THUÊ  (BÊN  A)  
-­‐ Họ  và  tên  :  Nguyễn  Đức    
-­‐ CMND  số  :  270662110  CQuýấp  ngày  24/07/2007  Nơi  cấp:  CA  Đồng  
Nai  
-­‐ Ngụ  tại:  107A/2  ấp  Bạch  Lâm,  Xã  Gia  Tân  II,  Đồng  Nai.  
-­‐ Là  chủ  căn  nhà  số:  39T/c6.  
-­‐ Điện  thoại:  0986306446  –  0972718272  
 
v BÊN  CHO  THUÊ  (BÊN  B)  
-­‐ Họ  và  tên  :    
-­‐ CMND  số  :    
-­‐ Ngụ  tại:    
-­‐ Điện  thoại:    
Sau  khi  bàn  bạc  2  bên  cùn  đi  đến  thống  nhất  như  sau:  
NỘI  DUNG  HỢP  ĐỒNG  
Bên  A  đồng  ý  cho  bên  B  thuê  toàn  bộ  căn  nhà  số:  ............................................  
...................................................................................................    với  nội  dung  như  sau:  
Ø ĐIỀU  1:  Giá  thuê  ngôi  nhà  
-­‐ Tiền  thuê  nhà:  5tr  (bằng  chữ:  năm  triệu  đồng)  
-­‐ Tiền  đặt  cọc:  5tr  (bằng  chữ:  năm  triệu  đồng)  
-­‐ Thời  hạn  thuê  nhà  được  tính  từ  ngày:...................  đến  hết  ngày...................  
-­‐ Thời  hạn  thuê:  5  năm  (bằng  chữ:  năm  năm)  
-­‐ Mục  đích  thuê:  văn  phòng  +  nhà  ở.  
Ø ĐIỀU  2:  Phương  thức  thanh  toán  
-­‐ Phương  thức  thanh  toán:  .........................lần.  Và  được  trả  từ  ngày:.......  
.................................đến  ngày..................................vào  mỗi  tháng.  
Ø ĐIỀU  3:  Trách  nhiệm  mỗi  bên  
-­‐ Bàn  giao  nhà  cho  bên  B  theo  đúng  thời  gian  đã  kí  kết.  
-­‐ Đảm  bảo  cho  người  thuê  sự  dụng  ổn  định  nhà  trong  thời  gian  thuê.  

  -­‐ Trả  đủ  tiền  thuê  nhà  đúng  kỳ  hạn  được  ghi  trong  hợp  đồng.-­‐ Bảo  dưỡng  sửa  chữa  theo  định  kì  hoặc  theo  thoả  thuận.   -­‐ Giữ  gìn  nhà.  trong  trường  hợp  không  phải   giải  quyết  được  thì  đưa  ra  cơ  quan  có  thẩm  quyền  để  giải  quyết.   -­‐ Chấp  hành  đúng  quy  định  vệ  sinh  môi  trường.  nước.   Trách  nhiệm  bên  B:   -­‐ Sử  dụng  nhà  đúng  mục  đích  thue  được  ghi  trong  hợp  đồng.  có  trách  nhiệm  bảo   quản  tốt  tài  sản.  internet.   -­‐ Sử  dụng  nhà  không  đúng  mục  dích  thuê  và  có  những  hành  vi  vi  phạm   pháp  luật.  PCCC.   -­‐ Bên  B  được  đơn  phương  chấm  dứt  hợp  đồng  nếu  bên  A  có  một  trong   các  hành  vi  sau  đây:   -­‐ Bên  B  muốn  thanh  lí  hợp  đồng  thì  phải  chịu  mất  số  tiền  đã  đặt  cọc   cho  bên  A   -­‐ Tăng  giá  thuê  nhà  bất  hợp  lí.   -­‐ Quyền  sử  dụng  nhà  ở  bị  hạn  chế  do  lợi  ích  của  người  thứ  ba.  các  bên   cùng  nhau  thương  lượng  giải  quyết.   Ø ĐIỀU  4:  Thanh  lí  hợp  đồng   -­‐ Bên  A  không  thanh  lý  hợp  đồng  trước  thời  hạn.   -­‐ Tạo  điều  kiện  cho  bên  B  sự  dụng  thuận  tiện  diện  tích  thuê.   -­‐ Trả  lại  cho  bên  B  tiền  đặt  cọc  khi  hết  hợp  đồng.   -­‐ Làm  mất  trật  tự  công  cộng  nhiều  lần  và  ảnh  hưởng  nghiêm  trọng  đến   sinh  hoạt  bình  thường  của  những  người  xung  quanh.  đổi  hoặc  cho  người  khác  thuê  lại  toàn  bộ  ngôi  nhà  mà   không  có  sự  đồng  ý  của  bên  A.  an  ninh  trật  tự   chung.  vệ  sinh  và   các  chi  phí  phát  sinh  khác  trong  thời  gian  thuê  nhà.   -­‐ Trả  tiền  điện.  điện  thoại.   Ø ĐIỀU  5:  Quy  định   -­‐ Trong  quá  trình  thực  hiện  hợp  đồng  mà  phát  sinh  tranh  chấp.   -­‐ Bên  A  được  đơn  phương  chấm  dứt  hợp  đồng  nếu  bên  B  có  một  trong   các  hành  vi  sau  đây:   -­‐ Không  trả  tiền  thuê  nhà  theo  đúng  hợp  đồng  mà  không  có  lí  do  chính   đáng.   -­‐ Sửa  chữa.  truyền  hình  cấp  .   Ø ĐIỀU  6:  Hai  bên  cùng  cam  kết   -­‐ Bên  A  và  bên  B  chịu  trách  nhiệm  trước  pháp  luật  về  những  lời  cùng   cam  kết  sau  đây:   .  sửa  chữa  hư  hỏng  do  mình  gây  ra.   -­‐ Trả  nhà  cho  bên  A  theo  đúng  hợp  đồng.  thiết  bị  trong  nhà  trong  thời  gian  thuê  nhà.  Bên  B  tự  sửa   chữa.

  -­‐ Trong  quá  trình  thuê  nhà  có  vấn  đề  phát  sinh  thì  hai  bên  cùng  nhau   thống  nhất   -­‐ Hợp  đồng  này  được  lập  thành  2  bản  có  giá  trị  như  nhau.  mỗi  bên  giữ   1  bản.     BÊN  THUÊ   BÊN  CHO  THUÊ         .-­‐ Thực  hiện  đúng  theo  các  điều  khoản  đã  ghi  trong  hợp  đồng.