P. 1
Hop Dong Thue Nha

Hop Dong Thue Nha

|Views: 10|Likes:
Được xuất bản bởiLe Tan Phat
hop dong thue nha
hop dong thue nha

More info:

Published by: Le Tan Phat on Mar 31, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

!"#$ &'( )* &"+ !&, #$&-. /+01 #.

2
345 678 9 1: ;< 9 &=>? @?A5
BBB

&C@ 3D#$ 1&EF #&(

Bôm nay, ngày u1 tháng u4 nám 2u1S dai uiên các bên xét thây dû náng
luc hành vi uân su và tu chiu tiách nhiêm tiuoc pháp luât vê moi hành
vi cûa minh, gôm:
! GF# !&' 1&EF HGF# .I
- Bo và tên : Nguyên Búc
- CNNB sô : 27u66211u CQuýâp ngày 24¡u7¡2uu7 Noi câp: CA Bông
Nai
- Ngu tai: 1u7A¡2 âp Bach Lâm, Xã uia Tân II, Bông Nai.
- Là chû cán nhà sô: S9T¡c6.
- Biên thoai: u986Su6446 - u972718272

! GF# !&' 1&EF HGF# GI
- Bo và tên :
- CNNB sô :
- Ngu tai:
- Biên thoai:
!"# %&' ()* (+, - (.* ,/* 0' 01* 2&3*4 *&52 *&6 7"#8
#"+ ;E#$ &C@ 3D#$
Bên A dông ý cho bên B thuê toàn bô cán nhà sô: ............................................
................................................................................................... voi nôi uung nhu sau:
" 3+JE KL $MN O?PQ >RSM >?T
- Tiên thuê nhà: Sti (bång chü: nám tiiêu dông)
- Tiên dát coc: Sti (bång chü: nám tiiêu dông)
- Thoi han thuê nhà duoc tinh tù ngày:................... dên hêt ngày...................
- Thoi han thuê: S nám (bång chü: nám nám)
- Nuc dich thuê: ván phong + nhà o.
" 3+JE UL @?VW>R O?X5 O?Y>? O<N>
- Phuong thúc thanh toán: .........................lân. •à duoc ti€ tù ngày:.......
.................................dên ngày..................................vào m•i tháng.
" 3+JE ZL 1[N5? >?M\] ]^M _Q>
- Bàn giao nhà cho bên B th‚o dƒng thoi gian dã „i „êt.
- B€m b€o cho nguoi thuê su uung …n dinh nhà tiong thoi gian thuê.
- B€o uu†ng s‡a chüa th‚o dinh „i hoác th‚o tho€ thuân. Bên B tu s‡a
chüa.
- Tao diêu „iên cho bên B su uung thuân tiên uiên tich thuê.
- Ti€ lai cho bên B tiên dát coc „hi hêt hop dông.
1[N5? >?M\] _Q> GL
- ˆ‡ uung nhà dƒng muc dich thu‚ duoc ghi tiong hop dông.
- Ti€ dû tiên thuê nhà dƒng „‰ han duoc ghi tiong hop dông.
- uiü gin nhà, s‡a chüa hu hŠng uo minh gây ia, c‹ tiách nhiêm b€o
Œu€n tôt tài s€n, thiêt bi tiong nhà tiong thoi gian thuê nhà.
- Châp hành dƒng Œuy dinh vê sinh môi tiuong, PCCC, an ninh tiât tu
chung.
- Ti€ tiên diên, nuoc, diên thoai, int‚in‚t, tiuyên hinh câp , vê sinh và
các chi phi phát sinh „hác tiong thoi gian thuê nhà.
- Ti€ nhà cho bên A th‚o dƒng hop dông.
" 3+JE `L 1?Y>? ab ?c8 de>R
- GQ> . „hông thanh lý hop dông tiuoc thoi han.
- GQ> . duoc don phuong châm uút hop dông nêu _Q> G c‹ môt tiong
các hành vi sau dây:
- •hông ti€ tiên thuê nhà th‚o dƒng hop dông mà „hông c‹ li uo chinh
dáng.
- ˆ‡ uung nhà „hông dƒng muc uich thuê và c‹ nhüng hành vi vi pham
pháp luât.
- ˆ‡a chüa, d…i hoác cho nguoi „hác thuê lai toàn bô ngôi nhà mà
„hông c‹ su dông ý cûa _Q> ..
- Làm mât tiât tu công công nhiêu lân và €nh huong nghiêm tiong dên
sinh hoat binh thuong cûa nhüng nguoi xung Œuanh.
- GQ> G duoc don phuong châm uút hop dông nêu _Q> . c‹ môt tiong
các hành vi sau dây:
- GQ> G muôn thanh li hop dông thi ph€i chiu mât sô tiên dã dát coc
cho _Q> .
- Táng giá thuê nhà bât hop li.
- Quyên s‡ uung nhà o bi han chê uo loi ich cûa nguoi thú ba.
" 3+JE fL gPh di>?
- Tiong Œuá tiinh thuc hiên hop dông mà phát sinh tianh châp, các bên
cŽng nhau thuong luong gi€i Œuyêt, tiong tiuong hop „hông ph€i
gi€i Œuyêt duoc thi dua ia co Œuan c‹ th•m Œuyên d• gi€i Œuyêt.
" 3+JE jL &YM _Q> 5k>R 5Y] lmO
- Bên A và bên B chiu tiách nhiêm tiuoc pháp luât vê nhüng loi cŽng
cam „êt sau dây:
- Thuc hiên dƒng th‚o các diêu „ho€n dã ghi tiong hop dông.
- Tiong Œuá tiinh thuê nhà c‹ vân dê phát sinh thi hai bên cŽng nhau
thông nhât
- Bop dông này duoc lâp thành 2 b€n c‹ giá tii nhu nhau, m•i bên giü
1 b€n.

GF# 1&EF GF# !&' 1&EF


  -­‐ Làm  mất  trật  tự  công  cộng  nhiều  lần  và  ảnh  hưởng  nghiêm  trọng  đến   sinh  hoạt  bình  thường  của  những  người  xung  quanh.   Ø ĐIỀU  6:  Hai  bên  cùng  cam  kết   -­‐ Bên  A  và  bên  B  chịu  trách  nhiệm  trước  pháp  luật  về  những  lời  cùng   cam  kết  sau  đây:   .   -­‐ Sử  dụng  nhà  không  đúng  mục  dích  thuê  và  có  những  hành  vi  vi  phạm   pháp  luật.   -­‐ Quyền  sử  dụng  nhà  ở  bị  hạn  chế  do  lợi  ích  của  người  thứ  ba.   Ø ĐIỀU  5:  Quy  định   -­‐ Trong  quá  trình  thực  hiện  hợp  đồng  mà  phát  sinh  tranh  chấp.  đổi  hoặc  cho  người  khác  thuê  lại  toàn  bộ  ngôi  nhà  mà   không  có  sự  đồng  ý  của  bên  A.   Trách  nhiệm  bên  B:   -­‐ Sử  dụng  nhà  đúng  mục  đích  thue  được  ghi  trong  hợp  đồng.  vệ  sinh  và   các  chi  phí  phát  sinh  khác  trong  thời  gian  thuê  nhà.   -­‐ Chấp  hành  đúng  quy  định  vệ  sinh  môi  trường.  internet.  có  trách  nhiệm  bảo   quản  tốt  tài  sản.  sửa  chữa  hư  hỏng  do  mình  gây  ra.   -­‐ Trả  đủ  tiền  thuê  nhà  đúng  kỳ  hạn  được  ghi  trong  hợp  đồng.  điện  thoại.  truyền  hình  cấp  .  an  ninh  trật  tự   chung.   -­‐ Tạo  điều  kiện  cho  bên  B  sự  dụng  thuận  tiện  diện  tích  thuê.   -­‐ Trả  lại  cho  bên  B  tiền  đặt  cọc  khi  hết  hợp  đồng.-­‐ Bảo  dưỡng  sửa  chữa  theo  định  kì  hoặc  theo  thoả  thuận.   -­‐ Giữ  gìn  nhà.   -­‐ Bên  A  được  đơn  phương  chấm  dứt  hợp  đồng  nếu  bên  B  có  một  trong   các  hành  vi  sau  đây:   -­‐ Không  trả  tiền  thuê  nhà  theo  đúng  hợp  đồng  mà  không  có  lí  do  chính   đáng.   Ø ĐIỀU  4:  Thanh  lí  hợp  đồng   -­‐ Bên  A  không  thanh  lý  hợp  đồng  trước  thời  hạn.   -­‐ Trả  tiền  điện.   -­‐ Sửa  chữa.  trong  trường  hợp  không  phải   giải  quyết  được  thì  đưa  ra  cơ  quan  có  thẩm  quyền  để  giải  quyết.  thiết  bị  trong  nhà  trong  thời  gian  thuê  nhà.  Bên  B  tự  sửa   chữa.  PCCC.   -­‐ Trả  nhà  cho  bên  A  theo  đúng  hợp  đồng.  các  bên   cùng  nhau  thương  lượng  giải  quyết.   -­‐ Bên  B  được  đơn  phương  chấm  dứt  hợp  đồng  nếu  bên  A  có  một  trong   các  hành  vi  sau  đây:   -­‐ Bên  B  muốn  thanh  lí  hợp  đồng  thì  phải  chịu  mất  số  tiền  đã  đặt  cọc   cho  bên  A   -­‐ Tăng  giá  thuê  nhà  bất  hợp  lí.  nước.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->