P. 1
Giao an on Thi Tot Nghiep 12 Mon Hoa(1)

Giao an on Thi Tot Nghiep 12 Mon Hoa(1)

|Views: 494|Likes:
Được xuất bản bởiNgoc Ngo Minh

More info:

Published by: Ngoc Ngo Minh on Mar 31, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP
Ngày soạn 29/03/2012 Ngày giảng 03/04/2012 05/04/2012 06/04/2012 Lớp 12A6 12A7 12A4

TIẾT 1: PHƯƠNG PHÁP LÀM NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nhận dạng bài tập trắc nghiệm - Một số phương pháp giải nhanh trắc nghiệm - Các công thức tính nhanh trong giải bài tập hóa học 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng nhận dạng bài tập trắc nghiệm - Kĩ năng giải nhanh bài tập trắc nghiệm 3. Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn II. Chuẩn bị: 1. Giáo viện: Bài soạn, hệ thống câu hỏi, bài tập 2. Học sịnh: Một số phương pháp giải nhanh thông dụng: Định luât bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2. Nội dung bài mới:

Người soạn: Ngô Minh Ngọc

1

Hoạt động của thầy Nội dung và trò TRƯỜNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Hoạt động 1:THPT HOÀNG I. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (15 phút) I.1) Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật GV: Yêu cầu học bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng sinh nhắc lại nội tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng”. dung định luật bảo Cần lưu ý là: không tính khối lượng của phần không tham gia phản ứng toàn khối lượng cũng như phần chất có sẵn, ví dụ nước có sẵn trong dung dịch. HS: Trả lời Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng GV: Nhận xét, đưa ra các cation kim loại và anion gốc axit. những lưu ý khi áp dụng bảo toàn khối I.2) Các ví dụ minh họa lượng Câu 1: Cho 8 gam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe tác dụng hết vơi dd HCl Giáo viên đưa ra ví thấy thoát ra 5,6 lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là dụ minh họa. A. 22,25 g.B. 22,75 g. C. 24,45 g. D. 25,75 g. Học sinh: Vận dụng Giải: Đặt công thức chung của kim loại là R phương pháp để giải R + 2HCl → RCl2 + H2 nhanh nHCl = 2nH 2 = 0,5 mol Giáo viên: Gọi học m 2 = m + m - m 2 = 8 + 0,5x36,5-0,25x2=25,75g RCl R HCl H sinh nhận xét và Câu 2: Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc một tác dụng vừa đủ với chữa cho học sinh dung dịch HCl 1,2 M thì thu được 18,504 gam muối. Thể tích dung dịch trong lớp hiểu HCl phải dùng là A. 0,8 lít. B. 0,08 lít. C. 0,4 lít. D. 0,04 lít. Giáo viên: Gọi một học sinh đứng tại chỗ trả lời câu 2 Học sinh: Trả lời Giáo viên: Nhận xét và bổ sung Hoạt động 2 (25 phút) Giáo viên: Đặt vấn đề, sau đó đưa ra công thức tính nhanh II. Một số công thức tính nhanh trong bài tập trắc nghiệm II.1. Công thức *) Khi cho kim loại tác dụng với H2O; axit; dd bazơ → H2
2 nH 2 với a là hóa trị của kim loại a *) Kim loại tác dụng với HCl → muối + H2

nKL =

mmuối = mkl + 71.nH *) Kim loại tác dụng với H2SO4 loãng → muối + H2 Học sinh: Nghe mmuối = mkl + 96.nH giảng và ghi bài *) Oxit kim loại tác dụng với HCl → muối + H2O mmuối = moxit + 55.nH O = moxit + 27,5.nHCl (nHCl = 2nH O ) *) Oxit kim loại tác dụng với H2SO4 loãng → muối + H2O mmuối = moxit + 80.nH SO 4 Giáo viên đưa ra ví II.2. Ví dụ minh họa dụ minh họa. Câu 3: Hòa tan 1,1 gam hỗn hợp Fe và Al trong dung dịch H2SO4 loãng dư, Học sinh: Dựa vào thu được 896 ml khí H2 (đktc). % theo khối lượng của Fe và Al lần lượt là các công thức tính A. 26,36% và 73,63%. B. 50,91% và 49,01%. nhanh, làm các ví B, 76,36% và 23,64%. D. 40% và 60%. dụ Câu 4: Cho 11 gam hỗn hợp kim loại Fe và Al tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc). Sau khi cô can dd thu được 49,4 gam 2 Người soạn: Ngô Minh Ngọc
2 2 2 2 2

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP

Hoạt động 3: Bài tập áp dụng III- Bài tập vân dụng Câu 8: (TN -2007) Cho 0,69 gam một kim lọai kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim lọai kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) A. Na B. Li C. K D. Rb Caâu 9: Cho 10 gam hoãn hôïp goàm Fe vaø Cu taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 loaõng (dö). Sau phaûn öùng thu ñöôïc 2,24 lít khí hiñro (ôû ñktc), dung dòch X vaø m gam chaát raén khoâng tan. Giaù trò cuûa m laø (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64) A. 6,4 gam B. 5,6 gam C. 4,4 gam D. 3,4 gam. Câu 10: Cho 1,4 gam kim loại R tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 0,56 lít H2 (đktc). Kim loại R là A. Fe (56). B. Mg (24). C. Al (27). D. Zn (65). Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị (I) và muối cacbonat của kim loại hoá trị (II) trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 13 gam. B. 15 gam. C. 26 gam. D. 30 gam. Câu 12: (Đại học khối a-2007) Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe 2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam. Câu 13: Cho 4,8 gam kim loại R tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 4,48 lít H2 (đktc). Kim loại R là A. Fe (56). B. Mg (24). C. Al (27). D. Zn (65). Câu 14: Cho 4,4 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm I A ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối tan. Tên hai kim loại và khối lượng m là A. 11 gam; Li và Na. B. 18,6 gam; Li và Na. C. 18,6 gam; Na và K. D. 12,7 gam; Na và K. Câu 15: Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H 2SO4 đặc ở 140oC thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là bao nhiêu? A. 0,1 mol. B. 0,15 mol. C. 0,4 mol. D. 0,2 mol. Ngày soạn Ngày giảng Lớp 31/03/2012 08/04/2012 12A4 08/04/2012 12A6 08/04/2012 12A7 TIẾT 2+3: ÔN TẬP LÝ THUYẾT VỀ ESTE - LIPIT I. MUÏC TIEÂU: 1. Kiến thức : Học sinh được ôn tập lại toàn bộ kiến thức cơ bản về este – lipit: Khái niêm, công thức tổng quát, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tinhs chất hóa học, điều chế 2. Kĩ năng − Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử cacbon. − Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của este no, đơn chức. − Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit,... bằng phương pháp hoá học.

Người soạn: Ngô Minh Ngọc

3

Chỉ số axít của chất béo: là số miligam KOH dùng để trung hoà lượng axit tự do trong 1 gam chất béo H+ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Chỉ số axit = este tổng quát: RCOOR . 2. IV. Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng kieåm tra. 2 Este đơn chức: CxHyO2 (y ≤ 2x) CH .CO . +Tên gốc axit (RCO) (C15H31COO)3C3H5 tripanmitin Chất + at béo no (C17H35COO)3C3H5 tristearin CH3COOCH3 metyl axetat (C17H33COO)3C3H5 triolein Chất béo ko HCOOC2H5 etyl fomat no CH3COOC2H5 etyl axetat CH3COOCH=CH2 vinyl axetat Người soạn: Ngô Minh Ngọc 4 .Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl .O .TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ − Vận dụng kiến thức đã họ để viết phương trình và phân biệt được dầu ăn và dầu bôi trơn 3. Nội dung bài giảng: Hoạt động 1: Lý thuyết về este và lipit Giáo viên: Yêu cầu học sinh điền thông tin vào bảng Học sinh : Điền thông tin vào bảng Este Lipit – Chất béo . kieåm dieän.R 3 Este no đơn chức: CnH2nO2 (n ≥ 2) Công thức cấu tạo: CH2 .O .O .CO .Chất béo là trieste của glixerol với axit Khái ' béo (axit béo là axit đơn chức có mạch RCOOR . được este. somgKOH so gam chat beo Danh pháp Các chất béo thường gặp Tên gọi =Tên gốcR . không hòa tan trong nước. Trọng tâm − Đặc điểm cấu tạo phân tử và cách gọi tên theo danh pháp (gốc – chức) − Phản ứng thủy phân este trong axit và kiềm. không phân nhánh).Công thức chung của este đơn chức : .R Công thức trung bình: ( RCOO)3C3 H 5 .R R’OH + RCOOH ¬  RCOOR’ + H2O. PHÖÔNG PHAÙP: Neâu vaán ñeà + ñaøm thoaïi + hoaït ñoäng nhoùm. OÅn ñònh lôùp: Chaøo hoûi. (Tạo từ axit RCOOH và ancol niệm cacbon dài.CO . III. tan nhiều trong dung môi hữu cơ . R’COOH) 1  → CH2 .Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì tế bào sống. 3. TIEÁN TRÌNH BAI DAÏY: 1.

sản phẩm thu được là A. B. CH2=CHCOOCH3. Ngoài ra este còn có tính chất của gốc hiđrocacbon và của gốc axit ví dụ: este của axit fomic (RCOOR . D. C.Môi Trường bazơ (P/ư xà phòng hóa) ( RCOO)3C3 H 5 + 3NaOH  → 3 RCOONa + C3H5(OH)3 (glixerol) Phản ứng không thuận nghịch . RCOOR’ + H2O ¬  Phản ứng thuận nghịch + Môi Trường bazơ (P/ư xà phòng hóa): RCOOR’ + NaOH  → RCOONa + R’OH. metyl axetat. C2H5COOH. ) có tính chât của anđehit (tham gia phản ứng tráng gương mất màu nước Br2) Ni (C17 H 33COO)3 C3H 5 +3H 2  →(C17 H 35COO) 3 C3 H 5 Ngoài ra chất béo còn có tính chất của gốc hiđrocacbon. D. 2. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 5 . HCOOC2H5. D.Phản ứng thủy phân. C. CH3COOC2H5. B. 2. B. 3. C. 3. C. Câu 3: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. CH3CH2OH. B. C.Phản ứng thủy phân + Môi trường axit:  → RCOOH + R’OH. propyl axetat. D. metyl propionat. B. 3. 3. CH3COOCH3. Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. Câu 4: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A.Phản ứng ở gốc hidrocacbon không no : + Phản ứng cộng. C. phenol. Câu 8: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Câu 10: Thủy phân este X trong môi trường kiềm. Tên gọi của X là A. etyl axetat. CH3COOH. 5. Câu 9: Este etyl fomiat có công thức là A. 5. Phản ứng không thuận nghịch H + GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP . 5.  → 3 RCOOH + ( RCOO) 3C3 H 5 + 3H2O ¬  C3H5(OH)3 (glixerol) Phản ứng thuận nghịch . B. HCOONa và CH3OH. Câu 7: Este etyl axetat có công thức là A. C. Câu 11: Este metyl acrilat có công thức là A. B. D. este đơn chức. CH3COOCH=CH2. (tham gia phản ứng mất màu nước Br2) Hoạt động 2: Trắc nghiệm về este và lipit Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. CH3COOCH3. 4. B. HCOOC2H5. C. 5. Câu 5: Chất X có công thức phân tử C3H6O2. CH3COOCH3. C. 4.Phản ứng hidro hóa chất béo lỏng (chuyển chất béo từ lỏng thành rắn) H+ to to Tính chất hóa học . HCOOCH3. B. D. CH3COOC2H5. ancol đơn chức. 4. D. CH3COONa và CH3OH. HO-C2H4-CHO. 2. D. Câu 12: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và A. C2H3COOC2H5. là este của axit axetic. HCOOCH3. HCOONa và C2H5OH. D. C. B. + Phản ứng trùng hợp. C. C2H5COOCH3. C. 4. 6. D. B. D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ . HCOOCH=CH2. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là A. CH3COONa và C2H5OH. D. B. CH3CHO. Câu 6: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. CH3COOCH3. glixerol.

giờ sau luyện tập Người soạn: Ngô Minh Ngọc 6 . yêu cầu học sinh về nhà làm.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Hoạt động 3: Củng cố và bài tập về nhà Củng cố: Giáo viên cung cố lại các kiến thức quan trong trong tiết dậy Bài tập về nhà: Giáo viên phát phiếu học tập trắc nghiệm về este – lipit.

CH3COOCH3. 3. B. etyl axetat. *) Tính chất hóa học Câu 9: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. CH3COOH. 2. CH3CH2CH2OH. etyl axetat. metyl propionat. triolein B. C. CH3CH2OH. Tên gọi của este là A. metyl axetat. glixerol. B. metyl axetat. CH3COOC2H5. C. Tên gọi của X là: A. phenol. D. propyl axetat. CH3COOH. C2H5COOCH3. CH3CHO. n-propyl axetat. Tri panmitat. CH3CH2CH2OH. Câu 10: Thủy phân este X trong môi trường kiềm. tristearin C. CH3COONa và C2H5OH. Công thức của X là A. metyl fomiat. D. Câu 3: Chất X có công thức phân tử C3H6O2. CH3COOC2H5. HCOOC2H5. Câu 4: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. CH3COOC2H5. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C. B. CH3CH2CH2OH. B. D. 5. Câu 12: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và A. CH3COONa và CH3OH. ancol đơn chức. Triolein. 3. D. C.LIPIT CHƯƠNG 1: ESTE . CH3COOC2H5. D. B. Tri stearic.CHẤT BÉO Hoạt động 1: TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT Giáo viên Gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời một số câu trắc nghiệm theo dạng Học sinh trả lời *) Khái niệm – đồng phân – danh pháp Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. D. CH3COOH. HCOONa và C2H5OH. HO-C2H4-CHO. thu được natri axetat và ancol etylic. tripanmitin D. Câu 6: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là A. 4. C2H5COOH. D. este đơn chức. B. sản phẩm thu được là A. B. D. Câu 11: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no. C. B. C. C. CH3COOH. C. Tri stearat. B. C. D. 2. B. Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. stearic *) Tính chất vật lý: Câu 7: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là A. 5. Câu 8: Chất béo có trong thành phần của dầu thực vật là A. 4. CH3COOC2H5. CH3CH2CH2OH. HCOONa và CH3OH. CH3COOC2H5. C. đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. là este của axit axetic. Câu 5: Este etyl axetat có công thức là A. D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Ngày soạn 05/04/2012 Ngày giảng 10/04/2012 12/04/2012 13/04/2012 Lớp 12A6 12A7 12A4 TIẾT 4: BÀI TẬP VỀ ESTE . CH3COOH. C. B. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 7 . D. C2H3COOC2H5. CH3COOCH3.

Sù lªn men. Câu 15: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là A. D. Phản ứng thủy phân este. D. C17H35COOH và glixerol. axit fomic và ancol metylic. B. B. D. C. C17H33COONa và glixerol. C. Câu 20: Muốn điều chế xà phòng. C15H31COONa và etanol. NaOH và KOH. Hoạt động 2: BÀI TẬP VỀ ESTE VÀ LIPIT Giáo viên: Đưa ra phương pháp Học sinh: nghe giảng và ghi bài Giáo viên: Gọi một số học sinh đứng tại chỗ trả lời 2 bài tập đốt cháy Học sinh: Trả lời *) Bài tập đốt cháy este C©u 22: §èt ch¸y hoµn toµn 6 gam mét este X thu ®îc 4. C. D. D. C15H31COONa và etanol. B. D. Crackinh. C17H35COONa và glixerol.44 gam CO2 và 4. Xµ phßng ho¸. Ba(OH)2 và KOH. axit propionic và ancol metylic. C5H10O2. Phản ứng este hóa. C©u 23: §èt ch¸y hoµn toµn 0. C3H6O2. Câu 21: Propyl fomat được điều chế từ A. Cô cạn ở nhiệt độ cao. C4H8O2. *) Điều chế: Câu 18: Phản ứng của ancol và axit cacboxylic gọi là A. C2H4O2 D. Công thức phân tử của este là A. D. C. hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình A. C4H6O2. D. C4H8O2. D.72 gam H2O. C. C15H31COONa và etanol. D. B. C4H8O4 B. C3H6O2 Người soạn: Ngô Minh Ngọc 8 . C3H6O2. C«ng thøc ph©n tö cña 2 este lµ A. C2H4O2. C4H6O2.68 gam H2O. D. axit axetic và ancol propylic. người ta đun nóng chất béo với dung dịch nào sau đây A. Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 7. Phản ứng trung hòa. C. B. C17H35COONa và glixerol. C17H35COONa và glixerol. B. B. C17H35COOH và glixerol. Phản ứng xà phòng hóa. C15H31COONa và glixerol. NaOH và Ca(OH)2. C15H31COOH và glixerol. C©u 19: Ph¶n øng thuû ph©n este trong m«i trêng kiÒm khi ®un nãng ®îc gäi lµ g×? A. C15H31COONa và glixerol. Xà phòng hóa.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 13: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là A. B. Câu 16: Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là A.6 gam H2O. C. C17H35COOH và glixerol. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C15H31COONa và etanol. axit fomic và ancol propylic. C. Câu 14: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là A. Ca(OH)2 và Ba(OH)2. Hi®rat ho¸.76 gam CO2 vµ 0. C4H8O2 C.8 gam este X thu được 11. C15H31COOH và glixerol. Làm lạnh. Hiđro hóa (có xúc tác Ni). C17H35COOH và glixerol. B. C. B. C. B.48 lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµ 3. C.88 gam 2 este ®ång ph©n thu ®îc 1. Câu 17: Để biến một số dầu thực vật thành mỡ rắn.

D. C. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A. CH3COOC2H5. 17. metyl propionat. HCOOC3H7 B. Propyl axetat Câu 30: Xà phòng hoá hoàn toàn 22. 13. metyl fomiat. etyl axetat. C = 12. etyl axetat.24 gam. đơn chức. B. 6.2 Giáo viên: Đưa ra phương pháp Học sinh: Nghe giảng và ghi bài Giáo viên: Gọi một học sinh đứng tại chỗ trả lời 1 bài tập tính chỉ số axit của chất béo Học sinh: Trả lời *) Bài tập tính chỉ số axit của chất béo Người soạn: Ngô Minh Ngọc 9 . C. metyl axetat.68 gam. Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn 11. 300 ml.06 mol NaOH. 18. O = 16.8 gam mét este X cã c«ng thøc ph©n tö C4H8O2 t¸c dông hÕt víi dung dÞch KOH thu ®îc 9.6 C. D. C.44 gam este no. 57. C. 4. Etyl fomat B. propyl fomiat. D.8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0. Na = 23) A.98 gam một ancol Y. Câu 31: Xà phòng hóa 8. Câu 33: Cho 10.3M (vừa đủ) thu được 5. B. C2H5COOC2H5. B. C.38 gam.4 gamhỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Giáo viên: Đưa ra phương pháp Học sinh: Nghe giảng và ghi bài Giáo viên: Gọi một số học sinh đứng tại chỗ trả lời 2 bài tập xà phòng hóa Học sinh: Trả lời *) Bài tập xà phòng hóa este Câu 25: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Câu 34: Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%. 42.3%. C. Câu 32: Xà phòng hoá hoàn toàn 17. D.7%. isopropyl fomiat. Câu 26: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. C2H5COOCH3. C. Etyl axetat C. X có công thức là A.2 gam. D. D. B.4 gam. HCOOC3H7. Khối lượng (kg) glixerol thu được là A. 10. Etyl propionat D. B. Tên gọi của este đó là A.2M.24 gam chất béo cần vừa đủ 0. 8.8 B.975 D. 18. cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1. B.28 gam. 88%.2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng).8 gam muèi. 200 ml.56 gam. Công thức cấu tạo của Y là A. 16. 8. Tªn gäi cña X lµ A. CH3COOC2H5 C. n-propyl fomiat. Tên gọi của X là A. giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. 150 ml. Câu 28: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng A. 3. B. 9. mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1. 22%. D. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. HCOOC3H5 D. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A.80 gam. 400 ml. C2H5COOCH3 C©u 27 Cho 8.

6. 5.0 C.4 D. 7. K = 39) A. O = 16. 0.8 B.56 Người soạn: Ngô Minh Ngọc 10 .056 C.04 B.6 thì khối lượng NaOH cần dùng là: A.2 Câu 39: Để trung hòa axit béo tự do có trong 10g chất béo có chỉ số axit là 5. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 35: Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0. 4. 0.5 D. 0.1M. 0.

Từ nhiều nhóm C6H12O6 C6H12O6. thuỷ phân trong môi trường axit).có nhóm -CHO Đisaccarit Fructozơ C6H12O6 Polisaccarit Saccarozơ C12H22O11 Tinh bột (C6H10O5)n Xenlulozơ (C6H10O5)n C6 H11O5 − O − C6 H11O5 [C6 H 7 O2 (OH )3 ] .TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Ngày soạn 05/04/2012 Ngày giảng 10/04/2012 12/04/2012 13/04/2012 Lớp 12A6 12A7 12A4 TIẾT 5: ÔN TẬP VỀ CACBONHIĐRAT A. tính chất vật lí. phản ứng của xenlulozơ với nước Svayde. tính chất hóa học. TÓM TẮC LÍ THUYẾT Cacbo Monosaccarit hđrat Glucozơ Công C6H12O6 thức phân tử CTC CH2OH[CHOH]4CHO T thu gọn Đặc . Người soạn: Ngô Minh Ngọc 11 . tính chất của anđehit đơn chức. phân loại. với axit HNO 3). Từ hai nhóm . Kĩ năng: . công thức tổng quát. cấu tạo .có nhiều nhóm –OH kề nhau. tính chất vật lí. .Từ nhiều nhóm C6H12O6. − Phân biệt các dung dịch : Saccarozơ. Tính chất hoá học của saccarozơ (phản ứng của ancol đa chức. : tính chất của ancol đa chức. bài tập xenlulozơ tác dụng với HNO 3 và dạng bài tập khác có nội dung liên quan. so sánh cấu tạo và tính chất hóa học của cacbonhiđrat tiêu biểu để trả lời các câu trắc nghiệm ở dạng lý thuyết. glixerol bằng phương pháp hoá học.có 3 nhóm –OH kề nhau. Tính chất hoá học của glucozơ. glucozơ.Vận dụng các kiến thức: Khái niệm.Không có nhóm -CHO . . tính chất riêng (phản ứng của hồ tinh bột với iot. 2. . − Giải được bài tập : Phản ứng tráng bạc. Tính chất hoá học của tinh bột và xenlulozơ : Tính chất chung (thuỷ phân).có nhiều nhóm –OH kề điểm nhau. phân loại cacbohiđrat. phản ứng lên men rượu.có nhiều nhóm – OH kề nhau. HOẠT ĐỘNG 1: KIẾN THỨC CẦN NHỚ Giáo viên: Đưa ra thông tin của các chật thuộc cacbonhiđrat thông qua bảng I. Kiến thức: + Học sinh được ôn tập lại toàn bộ kiến thức cơ bản về cacbonhiđrat: Biết được : Khái niệm.MỤC TIÊU: 1.

Tính chất anđeh it 2.Cu(OH)2 . GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP .Phản ứng màu với I2. Glucozơ a) Đặc điểm cấu tạo phân tử 1. xenlulozơ.1 Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có A.chuyển hóa thành glucozơ . Phản ứng thủy phân. D.Mạch xoắn . D. phản ứng với Na và với dung dịch AgNO3 trong amoniac. phản ứng với NaOH và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.Có phản ứng lên men rượu .TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ Tính chất HH 1. 1. 1. fructozơ.Mạch thẳng.3 Hai chất đồng phân của nhau là A. 4. C. Giáo viên: Các chất trên có điểm gì giống nhau về cấu tạo và tính chất hóa học Học sinh: nghiên cứu tìm điểm giống và khác nhau về cấu tạo và tính chất hóa học của các chất HOẠT ĐỘNG 2: TRẮC NGHIỆM Giáo viên: Đưa ra phiếu học tập trắc nghiệm Học sinh: Dựa vào bảng tổng hợp và lượng kiến thức vốn có trả lời các câu hỏi trăc nghiệm lý thuyết 1. D. Tính chất khác Ag(NO)3/NH3 . Tính chất ancol đa chức.Cu(OH)2 . B. 1.HNO3 .Cu(OH)2 .2 Chất thuộc loại đisaccarit là A. saccarozơ và glucozơ. B.4 Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ? A.Cu(OH)2 . fructozơ và glucozơ.Thủy phân . phản ứng với CuO và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.Cu(OH)2 . saccarozơ.Thủy phân . C. C. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 12 . . nhóm chức anđehit. C. nhóm chức ancol. nhóm chức xeton. glucozơ và mantozơ. glucozơ. fructozơ và mantozơ. B. nhóm chức axit. 3. B.Thủy phân .

1.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP D.t C. Tính chất của nhóm andehit B.6 gam. ancol etylic. H2/Ni. NaOH. 16. D. 2. 10. CH3COOH/H2SO4 đặc. oxi hóa glucozơ bằng [Ag(NH3)2]OH. phản ứng với Cu(OH)2.40 gam D. C. [Ag(NH3)2]OH. Để xác định glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng A. xenlulozơ D. 5.11. D. Phản ứng chuyển glucozơ. 21. C. C. 21. H2/Ni . Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. [Ag(NH3)2]OH. Cu(OH)2. B.4 gam. lên men rượu etylic. D. dung dịch Br2.5 Chất tham gia phản ứng tráng gương là A. 10.80 gam C. C. Có bốn lọ mất nhãn chứa: Glixerol. dung dịch brom. khử glucozơ bằng H2/Ni. nhiệt độ. Lên men tạo rượu etylic 1. D. fructozơ 1. B. 32. fructozơ.16 và 1. 1. to. phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức andehit của glucozơ? A. phản ứng với NaOH. glucozơ và axit axetic. Cu(OH)2. nhiệt độ. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3. B.60 gam 1. Tham gia phản ứng thủy phân D.7. Đồng phân của glucozơ là A. D. Cu(OH)2. nhiệt độ. Cu(OH)2. 1. B. D. H2O/H+.8. Khử glucozơ bằng H2/Ni. C.17. D. Mantozơ C. đồng (II) oxit C. H2/Ni. có thể dùng một trong ba phản ứng hoá học. D. phản ứng với Cu(OH)2 và với dung dịch AgNO3 trong amoniac. natri hiđroxit D. HOẠT ĐỘNG 3 : BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG Giáo viện : Đưa ra phương pháp Học sinh nghe giảng. C. Glucozơ tác dụng được với tất cả chất trong nhóm chất nào sau đây? A. Để chứng minh glucozơ có nhóm chức andehit.14. Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. Na2CO3. B.8 gam. B. phản ứng với H2/Ni. Sobit (sobitol) là sản phẩm của phản ứng A. 1. đun nóng. Tính lượng kết tủa Ag hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18 gam glucozơ.6. t . đồng (II) hiđroxit 1. saccarozơ. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim. xenlulozơ. saccarozơ B. Trong các phản ứng sau. phản ứng với kim loại Na. AgNO3/NH3. Na kim loại.16 gam B. glucozơ tác dụng với Cu(OH)2. Cu(OH)2. 1.13 Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây? A. ghi bài và vân dụng lam câu 1. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. [Ag(NH3)2]OH.12. 1. [Ag(NH3)2]OH. Cu(OH)2. H2. B.16. B.15. A. [Ag(NH3)2]OH. Tính chất poliol C.2 gam. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 13 . t0. Thuốc thử phân biệt glucozơ với fructozơ là A. [Ag(NH3)2]OH. B. to. H2/Ni . nhiệt độ.9. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch trong từng lọ trên ? A. 1. H2/Ni . C. 1.18 1. axit axetic B. tinh bột.10. o C. fructozơ thành những sản phẩm giống nhau là A. D. Nước brom. Oxi hoá glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng.

1. Tinh bột và Xenlulozơ a) Đặc điểm cấu tạo phân tử 2. B. 13.4 gam.0g. saccarozơ. CH3COOH /H2SO4 đặc. (C6H12O6)n. Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là A. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn) A. Cu(OH)2. 2.2g. Cu(OH)2. lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3. 342 gam D.4.0g. Saccarozơ B.7. Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%. C. Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương? A. B. biết hiệu suất lên men là 80%. D. 68.8. C. 171 gam C.4 gam 1. 3 nhóm OH C.0g. 85. Khi thuỷ phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là A. fructozơ. 4 nhóm OH D.2.44 gam B. Đều được sử dụng trong y học làm “huyết thanh ngọt” 2. [C6H5O2(OH)3]n. Đều tham gia phản ứng tráng gương C. Cu(OH)2. 68. C. khí CO2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. Qua nghiên cứu phản ứng este hoá xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C 6H10O5) có A. D. fructozơ B. 7.6.6g. 43. 43. Đặc điểm giống nhau giữa glucozơ và saccarozơ là A. 34. đun nóng .22. Đều có trong củ cải đường B. Xenlulozơ 2. 20. D. C.5 gam B. 18. (C6H10O5)n. Saccarozơ có thể tác dụng với các chất A. xenlulozơ. 138 gam. 92 gam.10. khối lượng ancol etylic thu được là A. 1. (C6H10O5)n. Tính a. 5 nhóm OH B. khối lượng ancol thu được là: A. D. 68. Tinh bột. 276 gam.5. D. Khi thủy phân saccarozơ thì thu được A.20 gam D. C. 14. Tính lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành khi đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ và lượng dư đồng (II) hidroxit trong môi trường kiềm. Tinh bột. A. t0. 2 nhóm OH 2. Khối lượng saccarozơ cần để pha 500 ml dung dịch 1M là: A. CH3COOH /H2SO4 đặc.5 gam B. Tinh bột. 1. 23. [C6H7O2(OH)2]n.9. đun nóng . D. t0 . D. B. ancol etylic. xenlulozơ. Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A.1. glucozơ. Tinh bột C. B.0 gam C. glucozơ C. C.19. B. B. [C6H8O2(OH)3]n. thu được 50g kết tủa.2g. 28. D. Saccarozơ.6g. 15. 684 gam 2.0 gam D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP 1. người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. [C6H7O2(OH)3]n. (C6H10O5)n. [C6H7O2(OH)3]n. [C6H7O2(OH)3]n. Tinh bột. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. [C6H7O3(OH)3]n.0g. 184 gam. A.0g. Đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh D. 2. B. [C6H7O2(OH)3]n.0 gam 2. 43. glucozơ. 2. Glucozơ D.18. Cho glucozơ lên men tạo thành ancol. glucozơ và fructozơ.21. 21. 0 t. Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%.60 gam C. đun nóng . 3. 2. C. B. saccarozơ. fructozơ. fructozơ HOẠT ĐỘNG 4: BÀI TẬP XENLULOZƠ TÁC DỤNG VỚI HNO 3 Giáo viên: Đưa ra phương pháp Học sinh: Vận dụng để làm bài tập Người soạn: Ngô Minh Ngọc 14 .2g. H2/Ni. 1.3. saccarozơ D. Để tráng bạc một chiếc gương soi.20. 30.4g. 27. H2/Ni. t0 . xenlulozơ. C.0g. xenlulozơ 2. dung dịch AgNO3/NH3.

C.11. D.25 gam B. Từ 16. 29.73.5 tấn D. vận dụng làm nhanh các câu trắc nghiệm lý thuyết Người soạn: Ngô Minh Ngọc 15 . Giá trị của m là A.44 gam D. 22.46.12. 25. 26. 14. 85 tấn 2. 0.70.5 gam C.20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%).1 kg xenlulozơ và 420 kg HNO3 nguyên chất có thể thu được bao nhiêu tấn xenlulozơ trinitrat.13.6 tấn C. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 1.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP 2. 2.82 gam socbitol với hiệu suất 80% là A. 33. 0. 2. Khử glucozơ bằng hidro để tạo socbitol.4 gam HOẠT ĐỘNG 5: CỦNG CỐ Củng cố: Các kiến thức quan trọng của cacbonhiđrat.00. Dùng 340.75 tấn B. 0. 0. biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20%? A. B. 1.

Hiểu được : Tính chất hoá học của amino axit (tính lưỡng tính. phản ứng với HNO2. Hiểu được : Đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hoá học : Tính chất của nhóm NH2 (tính bazơ. − Viết các phương trình hoá học chứng minh tính chất của amino axit. − Dự đoán được tính chất hoá học của amin và anilin. ứng dụng và điều chế amin (từ NH3) và anilin (từ nitrobenzen). Phản ứng với HNO2 . Người soạn: Ngô Minh Ngọc 16 . phản ứng este hoá . anilin có phản ứng thế ở nhân thơm. phản ứng thay thế nguyên tử H bằng gốc ankyl). − Tính chất vật lí. cấu trúc phân tử. bài tập khác có nội dung liên quan. phân loại.CHUẨN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG Chủ đề Mức độ cần đạt 1. xác định được bậc của amin theo công thức cấu tạo. Phân biệt anilin và phenol bằng phương pháp hoá học. Phản ứng trùng ngưng của ε và ω. Kĩ năng − Viết công thức cấu tạo của các amin đơn chức. danh pháp. kiểm tra dự đoán và kết luận. ứng dụng quan trọng của amino axit. AMINOAXIT Kiến thức Biết được : Định nghĩa. AMIN Kiến thức Biết được : − Khái niệm.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Ngày soạn 10/04/2012 Ngày giảng 15/04/2012 15/04/2012 15/04/2012 Ngày giảng 17/04/2012 19/04/2012 20/04/2012 Lớp 12A4 12A6 12A7 Lớp 12A4 12A6 12A7 Ngày soạn 10/04/2012 TIẾT 6 . − Giải được bài tập : Xác định công thức phân tử. đồng phân. 2.7: ÔN TẬP VỀ AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN I. tính chất vật lí. Kĩ năng − Dự đoán được tính chất hoá học của amino axit. danh pháp (theo danh pháp thay thế và gốc -chức). − Viết các phương trình hoá học minh họa tính chất.amino axit).

− Giải được bài tập : Xác định công thức phân tử.Phản ứng màu biure.Tính chất lưỡng tính. tính chất vật lí. . PEPTIT VÀ PROTEIN − Phân biệt dung dịch amino axit với dung dịch chất hữu cơ khác bằng phương pháp hoá học. − Giải được bài tập có nội dung liên quan.Protein là loại polipeptit cao phân tử có PTK từ vài chục nghìn đến vài triệu.Phản ứng thủy phân. lắng xuống. phản ứng màu của protein với HNO3 và Cu(OH)2. − Phân biệt dung dịch protein với chất lỏng khác. cấu tạo phân tử.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP 3.Tính bazơ.Phản ứng trùng ngưng. bài tập khác có nội dung liên quan. Tạo muối .Phản ứng este hóa. (anilin) Tính chất hóa học HCl . Kĩ năng − Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của peptit và protein. Thủy phân khi đun nóng. tính chất hoá học của protein (phản ứng thuỷ phân. Tạo muối R − NH 2 + HCl → R − NH 3+Cl − → ClH 3 N − R − COOH Bazơ tan (NaOH) Tạo muối H 2 N − R − COOH + NaOH Người soạn: Ngô Minh Ngọc 17 . CTPT H2N – CH2 – COOH (glyxin) CH3 – CH – COOH | NH2 (alanin) Peptit và protein . . sự đông tụ). II – BÀI HỌC CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: KIẾN THỨC CẦN NHỚ Khái niệm Amin *) Amin là hợp chất hữu cơ coi như được tạo nên khi thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử NH 3 bằng gốc hidrocacbon. Tạo muối hoặc thủy phân khi đun nóng. . CH 3 − NH 2 + H 2O € [CH 3 NH 3 ]+ + OH − Trong H2O Không tan. − Sơ lược về cấu trúc. tính chất của peptit.Peptit là hợp chất chứa từ 2 → 50 gốc α amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit −CO − NH − . Tạo muối H 2 N − R − COOH + HCl . Kiến thức Biết được : − Định nghĩa. *) Bậc của amin là số liên kết của nguyên tử N với gốc hiđrocacbon amin béo amin thơm CH3 – NH2 CH3 | CH3 – N – CH3 CH3 – NH – CH3 TQ: RNH2 C6 H 5 − NH 2 Amino axit Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức. phân tử chứa đồng thời nhóm amino ( NH 2 ) và nhóm cacboxyl ( COOH ). .

amino axit tham gia p/ư trùng ngưng.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ Ancol ROH/ HCl Br2/H2O t0. xt Cu(OH)2 Kết tủa trắng GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP → H 2 N − RCOONa + H 2O Tạo este ε và ω . Tạo hợp chất màu tím Người soạn: Ngô Minh Ngọc 18 .

D. C6H5CH2NH2 C. Câu 12: Trong các chất dưới đây. NH3 B. B. C. D. C. 5 amin. C. Benzylamin. C6H5NH2. 4. C. tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2? A. D. Natri axetat. C. Isopropanamin. B. 6. Câu 15: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là A. B. C6H5OH. benzen. C6H5NH2. (C6H5)2NH D. B. 2. C. B. p-CH3-C6H4-NH2. 4 amin. B.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG 2: TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT AMIN . tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2? A. 7. D. Anilin B. D. axit axetic. CH3-NH-CH3 Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là A. C6H5NH2 B. chất nào có tính bazơ mạnh nhất ? A. Hướng dẫn: CH3-CH2-NH2 . C6H5NH2. Câu 6: Trong các chất sau. dung dịch HCl. 4. 3. C2H5OH. D. C. Etylmetylamin. Câu 4: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là A. CH3NH2. Câu 16: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A. 6 amin. 7 amin. 7 amin. 5 amin. Metyletylamin. Câu 3: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là A. D. C. 3. 5. Anilin. Amoniac. (C6H5)2NH C. Hướng dẫn: Câu 14: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào A. H2N-[CH2]6–NH2 B. CH3–NH–CH3 D. C6H5CH2NH2 C. nước Br2. D. Câu 5: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ? A. B. NaOH. ancol etylic. C. B. 5. 5. B. chất nào có lực bazơ yếu nhất ? A. D. chất nào có lực bazơ mạnh nhất ? A. C. Natri hiđroxit. Câu 8: Trong các tên gọi dưới đây. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 19 . 6 amin. D. NaCl. CH3COOH. Câu 17: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A. 3. C. B. CH3–CH(CH3)–NH2 C. C6H5-CH2-NH2 Câu 13: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. B. Isopropylamin. D. 4. Câu 7: Anilin có công thức là A. CH3OH. D. Na2CO3. HCl. 8. NH3 Câu 11: Trong các tên gọi dưới đây. dung dịch NaOH. C. NaCl.ANILIN *) Khái niệm – Đồng phân – Danh pháp Giáo viên: Hướng dẫn học sinh làm các câu trắc nghiệm Học sinh: Nghe hướng dẫn và vận dụng để làm Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là A. *) Tính chất hóa học Câu 9: Trong các tên gọi dưới đây. dung dịch NaCl. anilin. D. C6H5NH2 D. C. (CH3)2NH Câu 10: Trong các tên gọi dưới đây. 2. chất nào là amin bậc 2? A. Phenylamin. 2. Phenylmetylamin. C. D. B. 3 amin. 5. C6H5NH2 Câu 7: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ? A. B. B. D.

1(mol) = nHCl =>mHCl = 3.8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A.65 g Khói lượng muois thu được = 5. 14. CH3-CH2-CH2-NH-CH3.2g D. 4. C3H9N D. C = 12. CH3-(CH2)CH-NH-CH3.65 (g) Khói lượng muois thu được = 9. CH5N C.15(g) Câu 30: Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38. Amin đơn chức nên số mol của amin = số mol của HCl  => M amin = 10/nHCl = 73(đvc)  Vậy amin đó là: C4H11N có số đồng phân  CH3-CH2-CH2-CH2-NH2.5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. C3H5N D. CH3-CH(CH3)-CH2-NH2. Câu 27: Cho 9. C2H7N B.05 mol H 2SO4 loãng. 9.1(mol) => Mamin = 4. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1. 19.6g B. NC2H5NH2 = 0. B.2g.2 = 59 => C3H7NH2 Câu 32: Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0.59 gam. B. 546 gam. Khói lượng của HCl = 15 – 10 = 5(g)  nHCL = 5/36. Công thức phân tử của X là A. D.3(mol) = nalinin => malinin = 93. C3H7N nHCl = 0. CH3-CH2-NH-CH2-CH3. 564 gam. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là (Cho H = 1. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam? A. 12.1g. C. C2H5N B.5 + 3. sản phẩm thu được đem khử thành anilin. C.85 gam. 9. B. 5. 456 gam. NC3H7NH2 = 0.3 = 27.5(g) nHCl = 0.55 gam. 9. 7. 8.1 (mol) => mHCl = 3.85 gam. C.0.65 = 8. 11.1g. 8. 7. C.9 (g) Câu 31: Trung hòa 11.85 gam muối.1(mol) .10 gam.95 gam.3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. N = 14) A. 7. Khối lượng muối thu được là A. 12.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 26: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 đặc.55 (g) Câu 29: Cho 4.3g C. amin đơn chức nên số mol của HCl = n amin =0. D.5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl.8/0.22.3 + 3.10 gam. Nalinin = 0. D. CH3-CH2-CH2(NH2)-CH3. 465 gam. 18. D.4g.95(g) Câu 28: Cho 5. C = 12. 0.1(mol) = nHCl => mHCl = 3. Khối lượng muoi thu được = Câu 33: Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22.65 = 12. N = 14) A.15 gam. thu được 15 gam muối. Nmuối = 0.5 mol.65 gam. B. C. 8. Số đồng phân cấu tạo của X là A. Khối lượng muối thu được là A.95 gam. 11.65 = 9. C3H7N ct M amin = 20. CH3-C(CH3)2-NH2.65 g Khôi lượng muois thu được = 4. Khối lượng anilin đã phản ứng là A. 8.9 gam etylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. 8. 28.2(mol) = namin => Mamin= 11.9 + 3.1 (mol) => nHCL = 0. D.5/0. D. 27. 37. C. B.1 = 45 => C2H7N Câu 34: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư).9g. B.15 gam. CH3-CH2-N(CH3)-CH3 Người soạn: Ngô Minh Ngọc 20 .65 gam. CH5N C.5 /100 = 4.

C2H7N. D. C3H7N. NH3. 1. 3.5M Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn một amin no.2 mol metylamin (CH 3NH2). quỳ tím.2. 6. 2. D.24 lít khí N 2 (ở đktc). sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). C. 3. phenylamoni clorua. Giá trị m đã dùng là A.1 (mol) => V N2 = 2.41ml.24.160 = 6. C6H5NH2.36M D. C. Câu 45: Cho dãy các chất: phenol. C4H11N Câu 42: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br 2 thu được 9. 49. 4. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 21 . CH3NH2. Câu 39: Một amin đơn chức có chứa 31. 2. 164.1 gam.36. C3H7N B. C3H9N C. 16. D. C4H9N D.6 – tribrom anilin = 4. anilin.111%N về khối lượng. thu được 16. 5.8 lít CO2 . B. D. C 146. sinh ra 2.8 lít N2 (đktc) và 20. B. dung dịch Br2.2 gam chất tan. NH3.25 g H2O. C4H9N. D. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là A. Câu 40: Cho 11.24 (l) Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin (CH 3NH2).2 gam.1(mol) m= 0. C. D. C6H5NH2. D.12. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là A. C3H9N. C2H7N. CH3NH2. dung dịch NaOH. CH3NH2. C. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22.48. CH3COOH. B.4. 8 đồng phân.4 gam kết tủa 2. đơn chức. B. NH3. N 2. C.4 /330 = 0. C6H5NH2.6 – tribrom anilin = 3.9 gam kết tủa.25M C. 3. nCO2 = 0. 4 đồng phân. CH5N. NH3.4 gam. etanol.125(mol).1ml.3g/ml) cần dùng để điều chế 4. B. CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. 1. Công thức phân tử và số đồng phân của amin tương ứng là A.2(g) Câu 37: Thể tích nước brom 3% (d = 1. 31 = 6. natri phenolat. 1. C4H11N.4 /330 (mol) nBr2 = 3 n 2. mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO 2 so với nước là 44 : 27. 4. 4.1ml.86 gam D.4.75(mol). 1.23ml.04. 2.6 – tribrom anilin là A.79 gam C. 2. CH3 –NH2 + O2  CO2 + H2O + 1/2N2 0.04 (mol) m Br2 = 0.2 (mol) => nN2 = 0. Giá trị của V là A. C3H9N.25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). 3. D. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là A. 2 đồng phân.3M B. Công thức phân tử của amin đó là A. CH3NH2. C6H5NH2. B. 1. C.2 0. 1 đồng phân.72 gam Câu 43: Ba chất lỏng: C2H5OH. Giá trị của m là A. nN2 = 0. C.4(g) =>V = m/d = Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X. B. Công thức phân tử của X là A. kim loại Na. Giá trị của x là A. 0. B. 2. 1. Ad định luật bảo toàn nguyên tố ta có: nN trong amin = 0.93 gam B. Câu 44.4.6 gam.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 0. 1.

65 gam C 0.Cu(OH)2 2. C.3 gam anilin (C6H5NH2) phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl nồng độ x mol/lit. 21.85 gam D 8.2 C. Dung dịch HCl C.CH2-COOH B.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ Dạng 1: Bài tập nhận biết GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾT 8: CHỮA BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CACBON HIĐRAT – AMIN Câu 1: Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể phân biệt được glucozơ và saccarozơ ? 1. Khối lượng muối (C2H5NH3Cl) thu được là : A 8.Dung dịch NaOH D. Cho 0.CH(NH2)-COOH. D. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.8 g C. 1 . 9 gam Câu 5: Đun nóng dung dịch chứa 27 g glucozơ với dung dịch AgNO 3/NH3 thì khối lượng bạc thu được tối đa là : A.2 g Dạng 3: Bài tập amin tác dụng với HCl Câu 6: Cho 9. Dung dịch Br2 B. glixerol. a có giá trị là : A.05% N.16% N. C 0. CH3. Amin này có công thức phân tử là: A C6H7N B C2H5N C C4H9N D CH5N Câu 9: Một amin đơn chức trong phân tử có chứa 77.15 gam Dạng 4: Bài tập tìm CTPT của amin dựa vào %M của một nguyên tố Câu 8: Một amin đơn chức trong phân tử có chứa15. C3H7-CH(NH2)-COOH Câu 12: X là một α .4 g D. 3 Câu 2: Hãy tìm một thuốc thử để nhận biết được tất cả các chất riệng biệt sau: Glucozơ.Nước brom C. 10. 2 . andehit axetic: A. 1 B. 32.amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH 2 và 1 nhóm -COOH. Giá trị của x là : A 0. ta dùng thuốc thử nào A. 32 gam C.Dung dịch AgNO3/NH3 A. Cho 15.NH 2 và 1 nhóm COOH.5 mol/lit.25 mol/lit. H2N.89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1.Quì tím 3. Công thức cấu tạo của X là công thức nào? Người soạn: Ngô Minh Ngọc 22 .2 mol/lit.1 mol/lit.255 gam muối.42% Cacbon. 1 . Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây? A. 18gam B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm D.5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với HCl. Na kim loại B. B 0.1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18. Câu 7: Cho 4. Amin này có công thức phân tử là: A C6H7N B C2H5N C C4H9N D CH5N Câu 10: Một amin đơn chức trong phân tử có chứa 45. 21. [Ag(NH3)2]OH Câu 3: Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt. 3 D.16 gam kết tủa Ag kim loại. 16. Amin này có công thức phân tử là: A C6H7N B C2H5N C C4H9N D CH5N Dạng 5: Bài tập amino axit tác dụng với HCl hoặc NaOH Câu 11: X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm .10 gam B 7. Dung dịch AgNO3 Dạng 2: Bài tập phản ứng tráng bạc Câu 4: Tráng gương a gam glucozơ hoàn toàn sinh ra 2.75 gam muối. 1 . D 0.6 gam D.6 g B. etanol.

00 gam.232.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ A.CH(NH2)-COOH D.0 g D 198.50 gam.85 gam. 148.C3H7CH(NH2)CH2COOH Dạng 6: Bài tập tính lượng chất theo phương trình phản ứng Câu 13: Khối lượng anilin thu được khi khử 246g nitrobenzen ( hiệu suất H=80%) là: A.5g D.3g Câu 14: Khi cho 3.70 gam.25 g Câu 16: Cho dung dich chỉ chứa 46. C6H5. 186g B.75 gam axit aminoaxetic tác dụng hết với dung dịch NaOH .8g C.0 g Người soạn: Ngô Minh Ngọc 23 .260. Khối lượng muối tạo thành là : A 9.0 g D 581. D 10.5 g anilin vào dung dịch chứa 48 g Br2 thì thu được số gam kết tủa trắng là : A 165. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP B. Câu 15: Khối lượng anilin thu được khi khử 615g nitrobenzen ( hiệu suất H=80%) là: A 492. B 4.0 g C 372.0 g B 465.0 g B 99.CH(NH2)-COOH C. CH3. C 4.0 g C 33.

CH2-CH(OCOCH3)-)n + n NaOH → (..Những polime có liên kết đôi trong mạch có thể tham gia phản ứng cộng vào liên kết đôi mà không làm thay đổi mạch polime. IV. 2. Danh pháp: . -Mạng không gian: VD: Cao su lưu hóa. VD: (-CH2-CH2-)n là polietilen(PE). polistiren bị nhiệt phân cho stiren.. tơ visco. n được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa. glicogen. xenlulozơ. -Mạch phân nhánh: VD: amilopectin. nhựa phenol-fomanđehit. (-NH-[CH2]5-CO-)n: nilon-6. II.liên kết với nhau. III. (. 1. Phản ứng khâu mạch polime: Phản ứng lưu hóa cao su Khi hấp nóng cao su thô với lưu huỳnh thì thu được cao su lưu hóa .CH2-CH (OH)-)n + n CH3COONa . tơ axetat. V.. * Theo cấu trúc: -Mạch không nhánh: VD: PE. * Theo cách tổng hợp: -Polime trùng hợp (tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp).Phản ứng giữ nguyên mạch: . Khái niệm: Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.Tên của polime được cấu tạo bằng cách ghép từ poli trước tên monome. VD: (-CH2CHCl-)n poli (vinyl clorua)(PVC) (-CH2CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n Poli (butađien-stiren) Một số polime có tên riêng (tên thông thường) VD: (-CF2-CF2-)n : Teflon. PVC. VD: (-CH2-CH2-)n là Polime trùng hợp (-HN-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n là Polime trùng ngưng .Các nhóm thế đính vào mạch polime có thể tham gia phản ứng mà không làm thay đổi mạch polime.… 3.. protein.. VD: Cao su tác dụng với HCl cho cao su hiđroclo hóa.. -Polime trùng ngưng (tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng).… -Polime nhân tạo hay bán tổng hợp (do chế hóa một phần polime thiên nhiên) như xenlulozơ trinitrat..Nếu tên monome gồm 2 từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên polime thì tên monome phải để ở trong ngoặc đơn. Điều chế: Có thể điều chế polime bằng phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.. cao su thiên nhiên bị nhiệt phân cho isopren.. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 24 . VD: poli(vinyl axetat) bị thủy phân cho poli(vinyl ancol). (C6H10O5)n : xenlulozơ. … -Polime tổng hợp (do con người tổng hợp nên) như polietilen.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾT 9: POLIME – VẬT LIỆU POLIME A. Phản ứng phân cách mạch polime: Tinh bột. . nhựa Bakelit... VD: Polietilen (-CH2-CH2-)n do các mắt xích –CH2-CH2. phân cách mạch và khâu mạch.… bị thủy phân cắt mạch trong môi trường axít. caosu buna. KIẾN THỨC CƠ BẢN TRỌNG TÂM I. nilon.. xenlulozơ. Phân loại: * Theo nguồn gốc: -Polime thiên nhiên (có nguồn gốc từ thiên nhiên) như tinh bột. Tính chất hóa học: Polime có thể tham gia phản ứng giữ nguyên mạch.

xt + Polietilen (PE): nCH2 = CH2  t → ( -CH2 .Phân loại: Tơ được chia làm 2 loại : + Tơ thiên nhiên (sẵn có trong thiên nhiên) như bông. . xt + Poli(vinyl clorua) (PVC): nCH2 = CHCl  t → (-CH2–CHCl.t nCH2 = CH . Nilon-6.Một số polime dùng làm chất dẻo: . p .COOCH3 CH3 xt.Chất dẻo là những vật liệu polime có túnh dẻo. TƠ: ..fomanđehit) (PPF) PPF có 3 dạng : nhựa novolac.6 được điều chế từ hexametylen điamin H2N[CH2]6NH2 và axit ađipit HOOC[CH2]4COOH: ( -HN[CH2]6NHOC[CH2]4CO-)n + 2nH2O poli(hexametylen-ađipamit)(nilon-6. p . + Cao su thiên nhiên là polime của isopren. 2.Một số loại tơ tổng hợp thường gặp: + Tơ nilon-6. CÂU HỎI VẬN DỤNG Câu 1: Thủy tinh hữu cơ được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây: A Metyl metacrylat B Stiren C Vinyl clorua Câu 2: Teflon là tên của một polime được dùng làm : A Cao su tổng hợp B Tơ tổng hợp C Chất dẻo Câu 3: Khi phân tích cao su thiên nhiên ta được monome nào sau đây: A Butilen B Propilen C Butadien–1. + Cao su tổng hợp: VD: Caosubuna chính là polibutađien tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp buta-1.3-đien: Na . + Tơ nitron (hay olon): Thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên . Vật liệu polime: 1. tơ vinylic (vinilon). len.Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định. nhựa rezit.Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.CH = CH .CH = CH2   → (-CH2 .TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP VI.)n + Poli(metyl metacrylat): Thủy tinh hữu cơ plexiglas Poli(metyl metacrylat) được điều chế từ metyl metacrylat bằng phản ứng trùng hợp : 0 0 nCH =C .. CAO SU: . . .6) + Tơ lapsan: Thuộc loại tơ polieste được tổng hợp từ axit terephtalic và etylenglycol. .CH2-)n . p .3 D Propilen D Keo dán D Isopren Người soạn: Ngô Minh Ngọc 25 .Có hai loại cao su: Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. xt được gọi poliacrilonitrin : nCH2 = CHCN  t (-CH2–CH(CN)-)n → 3.6: Thuộc loại tơ poliamit vì các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit -CO-NH-.. capron). nhựa crezol. tơ xenlulozơ axetat.t 0 CH3 CH -C n COOCH3 - + Poli(phenol . p . + Tơ hóa học (chế tạo bằng phương pháp hóa học): được chia làm 2 nhóm * Tơ tổng hợp (chế tạo từ các polime tổng hợp) như các tơ poliamit (nilon. * Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học) như tơ visco. CHẤT DẺO: .CH2 -)n  t → 0 0 0 nH2N[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH B. tơ tằm.

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 4: polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là : A polistiren B polipeptit C poli(metyl metacrylat) D polietilen Câu 5: Poli(vinyl clorua) có phân tử khối trung bình khoảng 750 000. Chất dẻo không có nhiệt độ nóng chảy cố định.6 D Polipeptit Câu 8: Tơ được tổng hợp từ xenlulozơ có tên là: A. tơ tằm. tơ enang [-NH-(CH2)6-CO-]n Câu 12: Nilon-6. B. B. bông . Câu 10: Chất nào trong phân tử không có nitơ? A. D. tơ visco. Hệ số polime hóa của chất dẻo này là : A 12 000 B 30 000 C 15 000 D 6 000 Câu 7: Polime bị thủy phân cho α-aminoaxit là : A polisaccarit B polistiren C nilon-6. C. Protein. C. teflon (-CF2-CF2-)n B. tơ visco. Tất cả đều sai. tơ axetat. D. nitron (-CH2-CHCN-)n C. [-NH-(CH2)5-CO-]n B. tơ tằm . D. B. Hệ số polime hóa của chất dẻo này là : A 12 000 B 30 000 C 15 000 D 6 000 Câu 6: Polietilen có phân tử khối trung bình khoảng 420 000. len là polime thiên nhiên. tơ capron. tơ poliamit. tơ caprol. C.6 có công thức cấu tạo là: A. Câu 11: Công thức nào sai với tên gọi? A. [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n D. Tơ nilon 6-6. tơ axetat là tơ tổng hợp. Câu 9: Điều nào sau đây không đúng? A. Nilon-6. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 26 . [-NH-(CH2)6-CO-]n C. thủy tinh hữu cơ [-CH2-CH(COOCH3)-]n D.6 và tơ capron là poliamit.

H2N. thủy phân Câu 8: Hợp chất nào dưới dây không thể tham gia phản ứng trùng hợp? A.CH3. Tơ visco và tơ nilon-6. C. toluen.6.CH=C=CH2. III/ Tơ tằm. Tơ nilon-6. (3) Câu 11: Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng A.CH=CH.CH2.CH2. những loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là: A. CH3-CH2-C≡CH B. Câu 14: Công thức cấu tạo của polietilen là: A. trùng ngưng B.C) được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. (2) C. D. D. Caprolactam C. CH3-C(CH3)=CH=CH2 C. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là : A. Tơ visco và tơ axetat. (. IV/ Tơ nilon.CH2-)n. polime hóa D. sự polime hóa C. tơ visco. etan. sự trùng ngưng Câu 5: Chất nào sau đây có khả năng trùng hợp thành cao su . CH2=CH2. III Câu 4: Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành các phân tử lớn (polime) đồng thời loại ra các phân tử nhỏ như H2O . C. Tơ tằm và tơ enan. (-CH2-CHCl-)n. Câu 15: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm. trùng ngưng B. Biết rằng khi hiđro hóa chất đó thu được isopentan? A. CH3. Câu 13: Chất tham gia phản ứng trùng hợp là: A. CH2=CH2. tơ nilon-6.aminocaproic B. polime hóa D. CH3. (-CH2-CH2-)n. II. trùng hợp C. tơ nilon-6. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 27 . D. NH3 . IV C II. II. B.COOH. D. tính trung tính D. B. D. II. C.CH=CH-CH3.CH(NH2).(2).CH2. sự trùng hợp D. CH3. Axit ω . (-CH2-CH=CH. vinyl clorua. (1). (-CH2-CH=CH-CH2-)n. D. (1). A I. IV/ Tơ axetat. B. B. trùng ngưng. III. để tổng hợp ta dùng phản ứng ? A. Chất thuộc tơ hóa học là: A I.3. trùng hợp C. II. trao đổi. (3) B. CH2=C(CH3)-CH=CH2 D.NH-CH2-CO-)n.6.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾT 10: CHỮA BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM POLIME Câu 1: Các chất sau đây: I/ Tơ tằm. II/ Len .CH2-)n.6 thuộc loại: A Tơ bán tổng hợp B Tơ tổng hợp C Tơ thiên nhiên D Tơ nhân tạo Câu 3: Các chất nào sau đây là tơ thiên nhiên: I/ Sợi bông. đều được Câu 10: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH–(CH2)6 – NH –OC – (CH2)4 –CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại sợi poliamit là: A. IV D I. tơ axetat. Câu 9 Để giặt áo bằng len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất nào dưới đây ? A. IV C I. axit . III D I.V. IV B II. CH2=CH2. C. II/ Tơ visco.COOH. tính bazơ B. tơ tằm.CH= CH2. tơ enang. IV B I.(3) D. thủy phân Câu 7: Phân tử Protein có thể xem là một polime tự nhiên nhờ sự ……từ các monome là các αaminoaxit A. Butađien-1. propan. (1). C. II. tính axit C. tơ visco. H2N. H2N.bazơ. II. CH2=CHCl. B. HCl…được gọi là: A. Câu 16: Cho các polime sau: (-CH2. B. Câu 12: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là: A. IV Câu 2: Tơ nilon-6. trùng hợp. Metyl metacrylat D. sự tổng hợp B.6 và tơ capron. CH2=CH.CH2. III/ Tơ capron. (2). tơ capron.COOH. III. tơ capron. C. CH3.6.COOH. III. III. Tất cả đều sai Câu 6: Nhựa polivinylclorua (P. (-CF2-CF2-)n.

Câu 24: Hệ số polime hóa trong mẫu cao su buna (M ≈ 40. [-CH=C(CH3)-]n Câu 29: Phản ứng trùng hợp là phản ứng: A. (3) D. tạo thành từ monome caprolactam. C.(3) Người soạn: Ngô Minh Ngọc 28 . Poli (metyl metacrylat) làm kính máy bay. (-CF2-CF2-)n D. Cộng hợp liên hợp nhiều phân tử nhỏ (nomome) giống nhau thành một phân tử lớn (polime). Cao su (C5H8)n (2) . Sợi amiacat đồng C. PVC được dùng làm vật liệu điện. Polipropilen. PVC. cao su buna – s. C. thuộc loại tơ tổng hợp. MX = 280 000  X.6 là một loại: A. C. (-CH2-CH2-)n B. poli isopren. (-CH2-CH2-CH2-)n D.000)là: A. C. Cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau thành nhiều phân tử lớn (polime) B. vật liệu điện. là sản phẩm của sự trùng ngưng. X là: A... là sản phẩm của sự trùng hợp.000. răng giả. Câu 23: Mô tả ứng dụng của polime nào dưới đây là không đúng? A.(2). Amilopectin của tinh bột. D. PE được dùng nhiều làm màng mỏng. C. [-CH2-CH(CH3)-]n C. Nhựa novolac dùng để sản xuất đồ dùng. (2) C.000. ô tô. poli isopren . polieste. 740 D. tơ visco. vải che mưa. Axeton D. tơ poliamit. đồ dân dụng. D.B. PE. 800 Câu 25: Nilon–6. Cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành một phân tử lớn (polime) và giải phóng phân tử nhỏ (thường là nước) D.B.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 17: Xenlulozơ có phân tử khối trung bình khoảng 1. D. C. Este của xenlulozơ và anhiđric axetic Câu 28: Polime là các phân tử rất lớn hình thành do sự trùng hợp các monome. Hệ số polime hóa của chất dẻo này là : A 12 000 B 10 000 C 4 000 D 6 000 MPVC = 250 000=> n = 4 000 => đáp án C Câu 19: Tinh bột có phân tử khối trung bình khoảng 486 000. vỏ máy. PVC. Câu 30: Cho: Tinh bột (C6H10O5)n (1) . Tơ tằm (-NH-R-CO-)n (3). Hệ số polime hóa của chất dẻo này là: A 12 000 B 3 000 C 1500 D 6 000 Câu 20: Polime nào có cấu trúc mạch phân nhánh ? A. Hệ số polime hóa của chất dẻo này là : A 12 000 B 30 000 C 15 000 D 10 000 Mxenlulozo = 1 620 000 => n =10 000 => đáp án D Câu 18: Poli(vinyl clorua) có phân tử khối trung bình khoảng 250 000. (1) B. B. B. C. Câu 26: Polime X có phân tử khối M = 280. Câu 21: Polime nào có khả năng lưu hóa? A. dụng cụ điện. D. Tất cả đều đúng. Viscơ B.000 đvC và hệ số trùng hợp n =10..620. 400 B. B. 550 C. PE.10 000 = 280 000 => n = 28 => A Câu 27: Tơ sợi axetat được sản xuất từ chất nào? A. cao su buna . ống dẫn nước. (1). Nếu propilen CH2=CH-CH3 là monome thì công thức nào dưới đây biểu diễn polime thu được: A. tơ axetat. D. Câu 22: Điều nào sau đây không đúng về tơ capron ? A. Polime thiên nhiên là sản phẩm của sự trùng ngưng ? A. Cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (momome) giống nhau thành một phân tử lớn (polime) và giải phóng phân tử nhỏ (thường là nước). B.

CH3-CH2-OH GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Người soạn: Ngô Minh Ngọc 29 . X là chất nào sau đây? A. CH≡C-CH2-CH=O B. CH2=CH-CH=O D. CH2=CH-CH2-CH=O C.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ Câu 31: X → Y → cao su Buna.

Công thức cấu tạo của X là: A.75 gam C 2H5OH (H2SO4 ñaëc laøm xt) thu ñöôïc m gam hh este. C2H5NH2 vaø C3H9N Câu 7: Chất béo là trieste được tạo bởi : A. 2 vaø 3 D. glixerol với axit axetic. HCOOCH(CH3)CH2CH3 Câu 4: Cho dãy các dung dịch: glucozơ. Câu 8: Moät chaát X coù M = 74 . cuõng 0. 4 C. C. CH5N vaø C2H7N B. 150. hieäu suaát caùc phaûn öùng este hoùa laø 80%. 6. 1.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾT 11: LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ Câu 1: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7. Giá trị của V là A. 50. CH3COOCH2CH(CH3)2. NH2CH2CH2COOH D. C3H9N vaø C4H11N C. 3. D.15 mol aminoaxit (Y) treân taùc duïng heát vôùi 150 ml dung dòch NaOH 1M. CH3-CH2COONH4 B. Soá nhoùm chöùc amino vaø cacboxyl trong (Y) laàn löôït laø A. 100. xenlulozô soá chaát traùng göông ñöôïc laø A. dung dòch NaOH vaø dung dich HCl . Maët khaùc.48 gam Câu 11: Hôïp chaát X coù coâng thöùc C 3H7O2N . Coâng thöùc phaân töû cuûa 2 amin laø A. HCOOCH(CH3)2 D. Saccarozô B. ancol etylic với axit béo. glixerol với các axit béo.3 gam hh (X) taùc duïng vôùi 5. D. 2. Chaát n ày coù bao nhieâu ñoàng phaân maïch hôû taùc duïng ñöoäc vôùi dd bazơ nhưng không phant ứng với kim loại Na A.5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2M. Câu 2: Cacbohydrat naøo maø khi ñoát chaùy cho nCO2 n H 2O = 6 5 A. 2 B. 8. 2 vaø 1 Câu 6: Ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 amin ñôn chöùc no ñoàng ñaúng keá tieáp thu ñöôïc tæ leä mol CO2 vaø H2O laø 1: 2. CH2=CHCOONH4 Người soạn: Ngô Minh Ngọc 30 . Câu 5: Cöù 0.5M thu được muối A và ancol B . Xenlulozô Câu 3: Xà phòng hóa hòan toàn 17.2 gam B. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là A.4 gam một este đơn chức cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0. 1 vaø 1 B. 4. 3 D. 1 vaø 2 C. 16. tinh boät . 4 Câu 10: Hoãn hôïp (X) goàm HCOOH vaø CH3COOH (tæ leä mol 1 : 1). 200. glixerol. C. Laáy 5. Giaù trò m laø A. 10. Tinh boät vaø xenlulozô C. fructozo . B. Oxi hóa B thu được xeton. saccarozơ. 5. X phaûn öùng vôùi ddòch Brom . D. etanol. X coù coâng thöùc caáu taïo naøo sau ñaây : A. 5 Câu 9: Cho caùc chaát glucozo . Glucozô D. 2 C. B. saccarozo . NH2CH2COOCH3 C. B. 3. B. CH3CH2COOCH(CH3)2 B. D.1 gam D. các phân tử aminoaxit. C. C4H11N vaø C5H13N D.12 gam C. C.15 mol aminoaxit (Y) ph ản ứng vừa đủ với 300 ml dung dòch HCl 1M.

Cao su thieân nhieân. HCOOCH2CH2CH2CH2OOCCH3 Câu 13: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng).75 (l) C. CH3COOH. dung dịch AgNO3/NH3. Câu 22: Thuûy phaân este C4H6O2 trong moâi tröôøng axit ta thu ñöôïc hoãn hôïp caùc chaát ñeàu coù phaûn öùng traùng göông. nước Br2. KÕt qu¶ kh¸c D. CH3COOH. B. 9. CCl2=CCl2 B. D. 10. 5700. BiÕt r»ng khèi lưîng rưîu bÞ hao hôt lµ 10% vµ khèi l ưîng riªng cña rưîu nguyªn chÊt lµ 0. B. C ñeàu ñuùng C. D. C2H5OH. Z trong sơ đồ trên lần lượt là: A. Câu 19: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 6.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 12: Este X có công thức phân tử C 7H12O4. H·y tÝnh thÓ tÝch r ưîu 40o thu ®ược. C5H10O2 vaø C6H12O2 Câu 20: Một loại tinh bột có khối lượng mol phân tử là 939600 đvc. chöng caát este ra khoûi hoãn hôïp D.0. B.0. khi cho 16g X tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch NaOH 4% thì thu được một rượu Y và 17. kim loại Na. C. B.2. 5800.8 gam Ag. 36. Công thức cấu tạo của X là: A. D. HCOOCH=CHCH3 B. Cao su buna. CH2=CHCOOCH3 Câu 23: Cho 5 kg glucoz¬ (chøa 20% t¹p chÊt) lªn men. 18.34 gam C. Số mắt xích (C 6H10O5) có trong phân tử tinh bột đó là A. Các chất Y. 5. CH2=CHCl D. B. 21. CH3COOCH2CH2CH2OOCCH3 D. C2H5COOCH2CH2CH2OOCH C.152 lít CO 2 ôû ñkc. CH3COOCH2CH2OOCC2H5. C2H4. Câu 21: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. C3H6O2 vaø C4H8O2 B. CHCl = CHCl € Câu 17: Cho phaûn öùng CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O Ñeå phaûn öùng xaûy ra vôùi hieäu suaát cao thì: A.5 gam B.6 gam Câu 15: Để phân biệt các chất: glucozơ. taát caû A. 2. CH2=CCl2 C. etanol ta chỉ cần dùng thêm một thuốc thử là A. CH3COOH.42 gam hoãn hôïp goàm hai este ñôn chöùc no keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng thu ñöôïc 5. 16.8 (g/ml). Giảm löôïng axit hoaëc röôïu B.16 gam D.88 (l) Người soạn: Ngô Minh Ngọc 31 . Giá trị của m là A. D. theâm axit sunfuric ñaëc Câu 18: Polime coù caáu truùc maïng khoâng gian laø A. C. 5900 C. Cu(OH)2. CH3COOH. 63. C2H4O2 vaø C3H6O2 D. C2H5OH. Câu 14: Ñun noùng dung dich chöùa 18 gam glucozô vôùi AgNO 3 trong dung dòch NH3 thaáy taùch ra m gam baïc. D. CTPT cuûa hai este treân laø A. C. giaù trò m laø A. Vaäy coâng thöùc caáu taïo cuûa este coù theå laø A. Câu 16: Poli (vinyl clorua) được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây? A. C4H8O2 vaø C5H10O2 C. B. glixerol. Bieát phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. 2.8 gam hỗn hợp 2 muối.0.3 (l) B. C. Cao su löu hoaù. Cao su isopren. etanal. CH3COOCH=CH2 C. HCOOCH2CH=CH2 D. 5600. A. CH3OH. 2. thu được 10. B.

Câu 26: Leân men röôïu 28. C2H5OH. C2H5NH2 vaø (CH3)3N Câu 35: Polipeptit. (2) vaø (4) C. 3. (3) vaø (4) Câu 32: Cho dãy các chất: CH2=CHCl. 15. 1. C5H10O2 Câu 25: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. C3H7OH. C2H5OH C. CH3NHCH3 vaø CH3NHC2H5 C. CH2=CH–C6H5.3g. Coâng thöùc cuûa 2 amin laø A. Tỉ khối hơi của Z đối với H 2 bằng 13. C2H2. Câu 31: Xeùt caùc chaát : (1) : C6H5-NH2 . B. C6H5NH2 D. 14. (2) : C6H5-OH (3) : CH2=CH-CH2OH . C2H5OH B.7g. 4. C. 8.416 gam D. C6H5OH.72 gam Câu 27: Cho 11(g) hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu được 3. 14. đun nóng được dung dịch Y và 4. amoniac. anilin. B. C6H5OH. C2H5OH Câu 34: Cho 1.8 gam glucozô thu ñöôïc bao nhieâu gam ancol etylic. C3H6O2 C. H2NCH2COOH. metyl amin. B. metyl amin. D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 24: Ñeå xaø phoøng hoùa hoaøn toaøn 2. C2H5OH Câu 28: Chæ ra quaù trình khaùc bieät vôùi 3 quaù trình coøn laïi: Söï chaùy. D. C2H6. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là A. CH3NH2 vaø C2H5NH2 B.5g D. C6H5NH2 C. metyl amin. C2H2. Hai ancol đó là: A. söï hoâ haáp. C4H9OH B. C. H2NCH2COOH. C4H9OH D. Söï hoâ haáp C. amoniac. A.75. ñoát chaùy hoaøn toaøn este treân thu ñöôïc tæ leä theå tích CO2 vaø H2O laø 1 : 1. C. C3H7OH. anilin.52 gam hoãn hôïp goàm 2 amin ñôn chöùc no keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng taùc duïng vôùi dung dòch HCl thu ñöôïc 2. 3. natri hidroxit. C2H2. C5H11OH. C6H5OH. söï quang hôïp.9g. Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là A. C6H5OH. natri hidroxit. C. màu đỏ Người soạn: Ngô Minh Ngọc 32 . 2. CH3NH2. D.amoniac. Câu 33: Các chất đều phản ứng với dd brom là: A. 7. (4) : C4H9-CH2OH Chaát naøo vöøa taùc duïng vôùi HCl vöøa taùc duïng vôùi dung dòch Brom ? A. màu tím. 4.36 gam B. C2H4O2 D. 1. CH3OH. B. Söï quang hôïp B. B.48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 khí ( đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là : A. 16. CH2=CH2. C4H8O2 B. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. Maët khaùc. Bieát hieäu suaát leân men ñaït 60% ? A. màu vàng. Söï oxi hoaù chaäm D. söï oxi hoaù chaäm. C. 2.832 gam C. CTPT cuûa (E) laø A. màu da cam. (1) vaø (3) D. 4. Söï chaùy Câu 29: Daõy goàm caùc chaát ñeàu laøm giaáy quyø tím aåm chuyeån sang maøu xanh laø : A. 8. C2H5NH2 vaø C3H7NH2 D.36(l) H2(đktc). (1) vaø (2) B. amoni clorua. natri hidroxit Câu 30: Cho dãy các chất: HCOOCH3. D.22 gam este (E) caàn heát 30 ml dd NaOH1M. C2H4.98 gam muoái .

CH3NH2. Tô nhaân taïo B. 1 B. B. vừa có tính oxi hoá. C. Axit glutamic. Tô thieân nhieân Câu 40: Cho các phản ứng H2N-CH2-COOH + HCl → H3N+-CH2COOHCl-. 2 D. C6H5NH2. lysin. Tô toång hôïp C. CH3COOCH3 B. C3H7COOH D. CH3NH2. C6H5NH2 . Hai phản ứng trên chứng tỏ axit amino axetic A. glixin . NH3. CH3NH2. NH3. Câu 37: Trong caùc chaát sau : Anilin . chỉ có tính axit. NH3.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 36: Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là: A. H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2COONa + H2O. NH3. Coù taát caû bao nhieâu chaát khi cho vaøo nöôùc dd thu ñöôïc khoâng laøm cho quì tím ñoåi maøu A. C. C. có tính chất lưỡng tính. C6H5NH2 . C2H5COOH Câu 39: Tô taèm thuoäc loaïi tô naøo sau ñaây: A. 3 C. C6H5NH2 . Tô hoùa hoïc D. vừa có tính khử. CH3NH2. D. phenol. HCOOC3H7. B. 4 Câu 38: Metyl axetat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo : A. --------------------------------------------------------. chỉ có tính bazơ. D.HẾT ---------- Người soạn: Ngô Minh Ngọc 33 .

fructozo . Câu 8: Moät chaát X coù M = 74 . 4 Câu 10: Hoãn hôïp (X) goàm HCOOH vaø CH3COOH (tæ leä mol 1 : 1). 16. Oxi hóa B thu được xeton. etanol. Giaù trò m laø A. Giá trị của V là A. B.15 mol aminoaxit (Y) phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dòch HCl 1M. D. B. 2. C3H9N vaø C4H11N C. 5 Câu 9: Cho caùc chaát glucozo . 3. 1 vaø 2 C. saccarozơ. HCOOCH(CH3)CH2CH3 Câu 4: Cho dãy các dung dịch: glucozơ. Glucozô D. 3. C4H11N vaø C5H13N D. 50. D. Coâng thöùc phaân töû cuûa 2 amin laø A.CHỮA BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Câu 1: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7. 2 vaø 3 D. cuõng 0. B.15 mol aminoaxit (Y) treân taùc duïng heát vôùi 150 ml dung dòch NaOH 1M. Câu 5: Cöù 0. saccarozo . 4 C. B. 10. khắc phục tồn tại . CH5N vaø C2H7N B.Hướng dẫn HS chuẩn bị ôn tập hoá vô cơ A. 150. tinh boät . D. glixerol với axit axetic. hieäu suaát caùc phaûn öùng este hoùa laø 80%. Laáy 5. ancol etylic với axit béo.Chữa bài kiểm tra trắc nghiệm . C2H5NH2 vaø C3H9N Câu 7: Chất béo là trieste được tạo bởi : A.4 gam một este đơn chức cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0.5M thu được muối A và ancol B .12 gam C. 5. Tinh boät vaø xenlulozô C.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾT 12: TỔNG HỢP VỀ HÓA HỮU CƠ .3 gam hh (X) taùc duïng vôùi 5.75 gam C 2H5OH (H2SO4 ñaëc laøm xt) thu ñöôïc m gam hh este. glixerol với các axit béo. 8. Câu 2: Cacbohydrat naøo maø khi ñoát chaùy cho nCO2 n H 2O = 6 5 A. Maët khaùc. Chaát n ày coù bao nhieâu ñoàng phaân maïch hôû taùc duïng ñöoäc vôùi dd bazơ nhưng không phant ứng với kim loại Na A. C.48 gam Người soạn: Ngô Minh Ngọc 34 . CH3CH2COOCH(CH3)2 B. các phân tử aminoaxit. glixerol. C. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là A.Giải đáp. 2 vaø 1 Câu 6: Ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 amin ñôn chöùc no ñoàng ñaúng keá tieáp thu ñöôïc tæ leä mol CO2 vaø H2O laø 1: 2. 1.5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2M.2 gam B. xenlulozô soá chaát traùng göông ñöôïc laø A. 100.1 gam D. HCOOCH(CH3)2 D. Xenlulozô Câu 3: Xà phòng hóa hòan toàn 17. CH3COOCH2CH(CH3)2. 1 vaø 1 B. 3 D. 2 B. C. Soá nhoùm chöùc amino vaø cacboxyl trong (Y) laàn löôït laø A. Saccarozô B. 6. Công thức cấu tạo của X là: A. C. 200. 2 C. D. 4.

D. NH2CH2CH2COOH D. Z trong sơ đồ trên lần lượt là: A. etanal. thu được 10. 9. C2H4O2 vaø C3H6O2 D. CH3COOH. B. 5800. Bieát phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Cao su buna. D. Các chất Y. 36. B. CH3OH. Vaäy coâng thöùc caáu taïo cuûa este coù theå laø A. D. Câu 16: Poli (vinyl clorua) được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây? A.0. C. CH2=CHCOONH4 Câu 12: Este X có công thức phân tử C7H12O4. CH2=CCl2 C. etanol ta chỉ cần dùng thêm một thuốc thử là A. CH3COOCH2CH2OOCC2H5. NH2CH2COOCH3 C. kim loại Na. C2H4. D. khi cho 16g X tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch NaOH 4% thì thu được một rượu Y và 17. CH2=CHCl D.5 gam B.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 11: Hôïp chaát X coù coâng thöùc C 3H7O2N . nước Br2. 21. X phaûn öùng vôùi ddòch Brom . C3H6O2 vaø C4H8O2 B. CCl2=CCl2 B. Câu 21: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat.16 gam D. Câu 19: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 6. theâm axit sunfuric ñaëc Câu 18: Polime coù caáu truùc maïng khoâng gian laø A. giaù trò m laø A.0. C2H5COOCH2CH2CH2OOCH C. D.42 gam hoãn hôïp goàm hai este ñôn chöùc no keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng thu ñöôïc 5. C. taát caû A. C4H8O2 vaø C5H10O2 C. CH3COOH. CHCl = CHCl Câu 17: Cho phaûn öùng CH3COOH + C2H5OH € CH3COOC2H5 + H2O Ñeå phaûn öùng xaûy ra vôùi hieäu suaát cao thì: A. dung dòch NaOH vaø dung dich HCl . C ñeàu ñuùng C.6 gam Câu 15: Để phân biệt các chất: glucozơ. B. 5700. C5H10O2 vaø C6H12O2 Câu 20: Một loại tinh bột có khối lượng mol phân tử là 939600 đvc. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3COOH. CH3COOCH=CH2 Người soạn: Ngô Minh Ngọc 35 . B. HCOOCH2CH2CH2CH2OOCCH3 Câu 13: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng). Cu(OH)2.0. HCOOCH=CHCH3 B. X coù coâng thöùc caáu taïo naøo sau ñaây : A. Cao su thieân nhieân. dung dịch AgNO3/NH3. 5600. CH3COOCH2CH2CH2OOCCH3 D. glixerol.2. 5900 C.152 lít CO 2 ôû ñkc. Giá trị của m là A. Số mắt xích (C 6H10O5) có trong phân tử tinh bột đó là A. CH3-CH2COONH4 B. C2H5OH. B. Cao su isopren. C. 18. chöng caát este ra khoûi hoãn hôïp D. B. 2. C. CTPT cuûa hai este treân laø A.34 gam C. Câu 22: Thuûy phaân este C4H6O2 trong moâi tröôøng axit ta thu ñöôïc hoãn hôïp caùc chaát ñeàu coù phaûn öùng traùng göông.8 gam hỗn hợp 2 muối. 10. C2H5OH. Câu 14: Ñun noùng dung dich chöùa 18 gam glucozô vôùi AgNO 3 trong dung dòch NH3 thaáy taùch ra m gam baïc. Giảm löôïng axit hoaëc röôïu B. CH3COOH. B. 16. Cao su löu hoaù.8 gam Ag. 2.

A. C3H6O2 C. Tỉ khối hơi của Z đối với H 2 bằng 13.75. CTPT cuûa (E) laø A. C2H2. C6H5NH2 D. anilin. C.7g. C6H5NH2 C.48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 khí ( đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). C5H10O2 Câu 25: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH.88 (l) Câu 24: Ñeå xaø phoøng hoùa hoaøn toaøn 2.3g. C4H8O2 B. C2H5OH B. H2NCH2COOH.amoniac. C2H4. (1) vaø (2) B. ñoát chaùy hoaøn toaøn este treân thu ñöôïc tæ leä theå tích CO2 vaø H2O laø 1 : 1. natri hidroxit Câu 30: Cho dãy các chất: HCOOCH3. 2. 2. CH2=CHCOOCH3 Câu 23: Cho 5 kg glucoz¬ (chøa 20% t¹p chÊt) lªn men. amoniac. D. Câu 31: Xeùt caùc chaát : (1) : C6H5-NH2 .72 gam Câu 27: Cho 11(g) hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu được 3. 1. C5H11OH. metyl amin. söï oxi hoaù chaäm. đun nóng được dung dịch Y và 4. C2H5OH C. amoniac. C3H7OH. Bieát hieäu suaát leân men ñaït 60% ? A. C2H4O2 D.8 gam glucozô thu ñöôïc bao nhieâu gam ancol etylic. natri hidroxit. H2NCH2COOH.36 gam B. Maët khaùc. amoni clorua. (3) vaø (4) Câu 32: Cho dãy các chất: CH2=CHCl. C2H5OH GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Người soạn: Ngô Minh Ngọc 36 . D. H·y tÝnh thÓ tÝch r ưîu 40o thu ®ược.5g D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ C. 5.22 gam este (E) caàn heát 30 ml dd NaOH1M.8 (g/ml). CH2=CH2. C6H5OH. Hai ancol đó là: A. Söï hoâ haáp C. 8. C4H9OH D. HCOOCH2CH=CH2 D. 14. C. C. C2H6.36(l) H2(đktc). 8.9g. anilin. C4H9OH B. metyl amin. natri hidroxit. B. CH2=CH–C6H5.3 (l) B. 3. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là : A. 4. Söï quang hôïp B. metyl amin. C6H5OH. 4. C2H5OH. Söï chaùy Câu 29: Daõy goàm caùc chaát ñeàu laøm giaáy quyø tím aåm chuyeån sang maøu xanh laø : A. 16. B. BiÕt r»ng khèi lưîng rưîu bÞ hao hôt lµ 10% vµ khèi l ưîng riªng cña rưîu nguyªn chÊt lµ 0. CH3OH. 63. Câu 33: Các chất đều phản ứng với dd brom là: A. B. KÕt qu¶ kh¸c D. C2H5OH Câu 28: Chæ ra quaù trình khaùc bieät vôùi 3 quaù trình coøn laïi: Söï chaùy. söï hoâ haáp. C.416 gam D. 4.832 gam C. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 7. (1) vaø (3) D. Câu 26: Leân men röôïu 28. (2) : C6H5-OH (3) : CH2=CH-CH2OH . B. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. 14. C6H5OH. C3H7OH. CH3NH2. 3.75 (l) C. C6H5OH. 15. Söï oxi hoaù chaäm D. C2H2. D. 1. C2H2. A. 2. söï quang hôïp. (2) vaø (4) C. (4) : C4H9-CH2OH Chaát naøo vöøa taùc duïng vôùi HCl vöøa taùc duïng vôùi dung dòch Brom ? A.

Tô toång hôïp C. NH3. C. màu tím. Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn II. D. Hai phản ứng trên chứng tỏ axit amino axetic A. 1 B.Giáo viện: Bài soạn. Coâng thöùc cuûa 2 amin laø A. Tô hoùa hoïc D. CH3NH2. Câu 37: Trong caùc chaát sau : Anilin . bài tập 2.Làm các dạng bài tập định lượng. H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2COONa + H2O. Tô nhaân taïo B. phenol. Axit glutamic. NH3. lysin. chỉ có tính bazơ. Liên kết kim loại. NH3. C2H5COOH Câu 39: Tô taèm thuoäc loaïi tô naøo sau ñaây: A. ----------------------------------------------Tiết 13: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI I. Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là A. Kiến thức: Giúp học sinh ôn lại: Vị trí. CH3COOCH3 B. D. màu đỏ Câu 36: Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là: A. C6H5NH2 . Tô thieân nhieân Câu 40: Cho các phản ứng H2N-CH2-COOH + HCl → H3N+-CH2COOHCl-. CH3NH2 vaø C2H5NH2 B. NH3. có tính chất lưỡng tính. C2H5NH2 vaø (CH3)3N Câu 35: Polipeptit. Mục tiêu: 1. B. Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy Nội dung và trò Hoạt động 1: A. 3 C. hệ thống câu hỏi.Lí thuyết: (15 phút) I. CH3NH2. HCOOC3H7. C. Coù taát caû bao nhieâu chaát khi cho vaøo nöôùc dd thu ñöôïc khoâng laøm cho quì tím ñoåi maøu A. B. chỉ có tính axit. C. C6H5NH2 . CH3NH2. cấu tạo của các kim loại trong HTTH.Học sịnh: Ôn tập lại toàn bộ chương đại cương về kim loại III. C2H5NH2 vaø C3H7NH2 D. Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2. D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 34: Cho 1. 2 D. C6H5NH2. C6H5NH2 .52 gam hoãn hôïp goàm 2 amin ñôn chöùc no keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng taùc duïng vôùi dung dòch HCl thu ñöôïc 2. C3H7COOH D. Kĩ năng: -Rèn luyện kĩ năng xác định vị trí của kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn .98 gam muoái .Tính chất vật lí. glixin . Chuẩn bị: 1. B. CH3NHCH3 vaø CH3NHC2H5 C. 2. vừa có tính oxi hoá. vừa có tính khử. màu vàng. Tiến trình bài dạy: 1. định tính 3. màu da cam. 4 Câu 38: Metyl axetat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo : A. hoá học chung của kim loại. CH3NH2. C.Vị trí của kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn Người soạn: Ngô Minh Ngọc 37 .

B. B. C. IV.Cấu tạo 1. B. VA. cấu hình e của Al là GV: Yêu cầu học A. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại? GV: Nhận xét và sửa A. Xesi. C.Tính chất chung Những tính chất vật lí chung của kim loại nói trên là do các electron tự do trong kim loại gây ra. D. FeSO4. nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyên tử của nguyên tố phi kim. D. C.2. cứng nhất là Cr. sai 4. Mạng tinh thể lập phương tâm diện. AgNO3. 1s 2s 2p 3s . Vàng. Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại? A. 2. Đồng. Đồng 6.Cấu tạo tinh thể -Trong mạng tinh thể kim loại gồm có: nguyên tử. Bạc. Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại? A. HNO3 loãng. D. H2SO4 loãng. lớn nhất là Os. Mạng tinh thể lập phương tâm khối: Li. 1s22s22p63s23p3. VIA. Họ lantan và actini (2 hàng cuối bảng). 7.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức HS: Trả lời GV: Nhận xét và củng cố GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Có 90 nguyên tố kim loại xếp ở các vị trí sau: Nhóm IA (trừ hidro).Các nhóm B (IB  VIIIB). Na. B. B. Kali. Vonfam. 1. HS: Làm bài 3.Tính chất riêng: -Khối lượng riêng:Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li. B. 1s22s2 2p6 3s2. NaCl loãng.Tính chất vật lí. Cs. Đồng. Nguyên tử Al có Z = 13. B. Mo… 3. Liti. K. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại? A. 2. Rb. Nhôm. cao nhất là W. Natri. D. 2. Tính chất hóa học: Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử (kim loại có tính dễ bị oxi hóa ): M → M n + + ne B. 5. B. V. -Có 3 kiểu mạng phổ biến:Mạng tinh thể lục phương. Crom C. Vàng. hoặc 3e) ở các phân lớp ngoài cùng. 1s 2s22p6 3s23p1. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch A. Nhôm. -Trong cùng chu kỳ. D. 1s22s2 2p6.Bài tập: 1. -Tính cứng: kim loại mềm nhất là K. ion kim loại và các electron tự do. 2 2 6 1 2 (20 phút) C.Cấu tạo nguyên tử -Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron (1. IIA.Liên kết kim loại III. -Nhiệt độ nóng chảy: thấp nhất là Hg. 1s22s22p63s23p2. Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch A. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 38 . NaOH loãng. Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là Hoạt động 2: A. D. sinh làm bài tập C. 1s22s22p63s23p1. IIIA (trừ bo) và một phần nhóm IVA. 1s22s22p63s3. C. 8. Bạc. II. Sắt D.

16 gam. B.96 lít khí H2 (đkc). 21.3 gam. D. 18. Al trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 8. Fe. 54. 2.62 gam.7 gam AlCl3? A. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26.08 gam. C. C.2 gam. 63. Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với A. 60. 36. KNO3. Cu. 45. B.1 gam. 23.24 gam C. C.3 gam. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4. 1. 10.2 gam. Củng cố. 2. Zn. C. B.26 gam. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:(4 phút) 1.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Hoạt động 3: (5 phút) GV: Cho HS bài và hướng dẫn học sinh làm bài HS: Làm bài 3. D.Luyện tập:(1 phút) -Chú ý cho học sinh các kiến thức cần nắm vững 4. 1. Ag. HCl.5g. D. 40.Đốt cháy bột Al trong bình khí Clo dư. 3. 55. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. C.Hoà tan hoàn toàn 7. Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. D.2 gam. 11.8 gam hỗn hợp gồm Mg.1 gam. 9. Khối lượng Al đó phản ứng là A. B. 12.5g. 13.3 gam B.5g. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? A. D. D.5g. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 39 . Giá trị của m là A.

Viết được các phương trình của phản ứng oxi hóa khử để chứng minh tính chất của kim loại . Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: (5 phút) GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức HS: Trả lời GV: Nhận xét và củng cố Nội dung A. dẫn nhiệt: Thường kém hơn các kim loại. Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2. Tính khử của kim loại giảm b.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Ngày soạn Ngày giảng Lớp Tiết 14: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (tiếp) I.Lí thuyết: 1. Tính chất vật lí. GV: Nhận xét và K+ Na+ Mg2+Al3+Zn2+ Fe2+ Ni2+Sn2+ Pb2+2H+ Cu2+ Hg2+Ag+ Pt2+Au3+ củng cố K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Pt Au ⇒ Tính oxi hóa của ion kim loại tăng. Định nghĩa: Dãy điện hóa là 1 dãy những cặp oxi hóa – khử được sắp xếp nhắc lại kiến thức theo chiều tăng tính oxi hóa của các ion kim loại và chiều giảm tính khử của HS: Trả lời kim loại. 3. Kiến thức: Giúp học sinh ôn lại các kiến thức về hợp kim.Giúp học sinh ôn lại: Tính chất của kim loại. Ứng dụng của hợp kim: Sgk. Kĩ năng: Làm các dạng bài tập định lượng. hệ thống câu hỏi.Qui luật sắp xếp trong dãy điện hóa các kim loại và ý nghĩa của nó . Ý nghĩa: Người soạn: Ngô Minh Ngọc 40 . Hoạt động 2: 4 Dãy điện hóa của kim loại: GV: Yêu cầu học sinh a. định tính . Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn II. bài tập 2. HK nhẹ : Al-Si…. 2. Tính chất của hợp kim: + Tính dẫn điện.Làm các dạng bài tập định lượng. HK : Siêu cứng W-Co. Tiến trình bài dạy: 1. . hoá học chung của kim loại. Định nghĩa: Hợp kim là vật liệu cơ bản có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác 2.Giáo viện: Bài soạn.Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại trong hỗn hợp 3. Chuẩn bị: 1.Dự đoán được chiều phản ứng oxi hóa khử dựa vào dãy điện hóa. + Cứng và giòn hơn các kim loại + Nhiệt độ nóng chảy thường thấp hơn các kim loại Một số loại hợp kim : inoc : Fe-Cr-Mn…. định tính .Mục tiêu: 1.Học sịnh: Ôn tập lại toàn bộ chương đại cương về kim loại III.

Na. C. Na. 1. B. D.36M C. D. D. Zn. 154 gam. D.Dãy điện hóa của kim loại: Câu 4: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là A. Zn. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Câu 1: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là Người soạn: Ngô Minh Ngọc 41 . Fe. số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO 3)2 là A. Ag. 216 gam. D. 2. Na. 2. CuSO4 và HCl. Câu 2: Cho các kim loại: Ni. Câu 3: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb? A. không thay đổi. 1. B. CuSO4 và ZnCl2. Cu.8M D. B. Cu. Fe. Câu 8: Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là A. Pb(NO3)2. Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. D. tăng 0. C.1 gam. Ca. Câu 7: Cho dãy các kim loại: Fe. B. HCl và CaCl2. B. 2. Câu 4: Tất cả các kim loại Fe. HCl.01 gam. HNO3 loãng. Cu.27M B. giảm 0.Củng cố. B. H2SO4 loãng. K. Ag đều tác dụng được với dung dịch A. II.3M Câu 2: Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0. Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO 3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A. Ag. 108 gam. Al.Bài tập: I. Mg. C. 162 gam. Ca. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là: A.8 gam. Au. Mg.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Hoạt động 5: GV: Cho HS bài và hướng dẫn học sinh làm bài HS: Làm bài Dự đoán được chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hóa – khử. 1. Na. Cu(NO3)2. Fe(NO3)2. Al. C. + 2+ VD: 2Ag + Cu 2Ag + Cu + 2+ 2H + Mg  H + Mg 2 B.Luyện tập: -Chú ý cho học sinh các kiến thức cần nắm vững -Bài tập: Câu 1: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là A.1 mol CuSO 4. C. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là A. Ba. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm: A. C. K. Mg. 0. Mg. D. Fe. B. C. D. Fe. C. C. Fe. 3. 4. tăng 0. D. D. C. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8. B. Na. K. ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại A. B. K. KOH 4. Fe. 4. 1. Zn. 3. Cr.1 gam. Al. D.Kim loại tác dụng với muối: Câu 1. Câu 6: Trong dung dịch CuSO4. MgCl2 và FeCl3. Be. Al. B. Câu 5: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là A. Al. B. Mg. Hoạt động 6: GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập HS: Làm bài GV: Nhận xét và sửa sai Hoạt động 7: GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập HS: Làm bài GV: Nhận xét và sửa sai 3. Ni(NO3)2. C. Fe.

B. HCl và CaCl2. Ag đều tác dụng được với dung dịch A.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP A. CuSO4 và HCl. B. C. Fe. Câu 2: Cho các kim loại: Ni. D. MgCl2 và FeCl3. D. Câu 4: Tất cả các kim loại Fe. 2. 3. Zn. C. Cu(NO3)2. số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO 3)2 là A. Cu. KOH Người soạn: Ngô Minh Ngọc 42 . B. 4. C. B. Cu. Zn. D. Câu 3: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb? A. C. 1. Pb(NO3)2. CuSO4 và ZnCl2. HNO3 loãng. D. Fe(NO3)2. Ni(NO3)2. H2SO4 loãng. HCl.

Ăn mòn kim loại 1.Làm các dạng bài tập định lượng.Chuẩn bị: 1. Nguyên tắc: Người soạn: Ngô Minh Ngọc 43 .TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Ngày soạn Ngày giảng Lớp Tiết 15: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (tiếp) I. * Điều kiện xảy ra sự ăm mòn điện hoá học -Các điện cực phải khác nhau về bản chất.Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức.So sánh ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa HS: Trả lời GV: Nhận xét và củng cố Nội dung A. hệ thống câu hỏi. định tính .Các dạng ăn mòn kim loại a.Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn II. b.Sự ăn mòn kim loại: Sự ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh. Ăn mòn điện hoá Ăn mòn điện hoá là quá trình oxi hoá – khử. trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường. Phương pháp điện hoá II. -Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qu dây dẫn. bài tập 2.Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại trong hỗn hợp 3.Kĩ năng: . Ăn mòn hoá học: Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá – khử.Mục tiêu: 1. -Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.Lí thuyết I.Tiến trình bài dạy: 1. Phương pháp bảo vệ bề mặt 2. 3.Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2.Học sịnh: Ôn tập lại toàn bộ chương đại cương về kim loại III. M → Mn+ + ne 2.Giáo viện: Bài soạn.Chống ăn mòn kim loại 1.Kiến thức: Giúp học sinh ôn lại: Sự ăn mòn kim loại và điều chế kim loại 2.Điều chế kim loại 1. trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương.

HS: Trả lời GV: Nhận xét và củng cố 2. H2. Phương pháp điện phân -Điều chế hầu hết các kim loại a... Phương pháp thủy luyện -Điều chế kim loại có tính khử yếu: Kim loại sau H2 -Dùng kim loại tự do có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu Hoạt động 3: GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức. CuO + H2 → Cu + H2O 2Al + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3 3. 2. C.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ Hoạt động 2: GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập HS: Làm bài GV: Nhận xét và sửa sai GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP .. oxit (gốc axit không có oxi): Người soạn: Ngô Minh Ngọc 44 .Điều chế kim loại có tính khử yếu và trung bình:Kim loại sau nhôm -Dùng chất khử ( CO.) hoặc kim loại Al để khử các ion kim loại trong oxit ở to cao.Khử các ion kim loại thành kim loại tự do: Mn+ + ne → M0 (n = 1. Kim loại có tính khử mạnh (Li → Al): Điện phân nóng chảy muối. 3) 2. kiềm. Phương pháp nhiệt luyện . Phương pháp điều chế kim loại: a.

C. Cu.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP NaCl → Na + ½Cl2 4NaOH → 4Na + O2 + H2O 2Al2O3 → 4Al + 3O2 b. D. 2+ Câu 2: Biết rằng ion Pb trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit. Fe và Sn. Fe bị ăn mòn điện hóa. Fe và Ni. Mỡ. b) CuCl2 .Bài tập: B. sẽ xảy ra quá trình: A. B. Điều chế kim loại có tính khử yếu và trung bình: -Điện phân dung dịch muối mà gốc axit không có oxi. 2. D. 2 D. người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên? A.Bài tập: I. D. C. Hoạt động 2: GV:Cho HS bài tập và hướng dẫn làm bài HS: Làm bài Hoạt động 3 GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập HS: Làm bài GV: Nhận xét và sửa sai Hoạt động 4: GV:Cho HS bài tập và hướng dẫn làm bài HS: Làm bài Người soạn: Ngô Minh Ngọc 45 . Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. 1. C. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. c) FeCl3 . B. Zn. Câu 3: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb. 1 C. B. Câu 5: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại A. Fe bị ăn mòn hóa học. Sau 1 thời gian. Câu 6: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl. D. Fe và Zn. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. C. B. 4 B. H2O Cu2+ + 2e → Cu0 Cl— + 1e → ½Cl2 Phương trình điện phân: CuCl2 → Cu + ½Cl2 Định luật Faraday: AIt m= nF B. 3. Dầu hoả. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. Pb. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì A. C.Ăn mòn kim loại Câu 1: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sn bị ăn mòn hóa học. Sn. H2SO4 . 0. K CuCl2 A (H2O) Cu2+. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá. D. Sơn. 3 Câu 4: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong. d) HCl có lẫn CuCl2 . số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là A. B. H2O Cl—. Sn bị ăn mòn điện hóa.

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP

Câu 7: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. I, II và III. B. I, II và IV. C. I, III và IV. D. II, III và IV. Câu 1. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl 2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là A. 40 gam. B. 0,4 gam. C. 0,2 gam. D. 4 gam. Câu 2. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO 3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam? A. 1,6 gam. B. 6,4 gam. C. 8,0 gam. D. 18,8 gam. Câu 3. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là A. CuSO4. B. NiSO4. C. MgSO4. D. ZnSO4. Câu 4. Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là: A. 0,54 gam. B. 0,108 gam. C. 1,08 gam. D. 0,216 gam. Câu 5: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 trong thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Dung dịch sau điện phân cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9,6g kết tủa đen. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là A. 1M. B.0,5M. C. 2M. D. 1,125M. Câu 6: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Sau đó để làm kết tủa hết ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng điện và khối lượng AgNO3 ban đầu là (Ag=108) A. 0,429 A và 2,38 gam. B. 0,492 A và 3,28 gam. C. 0,429 A và 3,82 gam. D. 0,249 A và 2,38 gam. Câu 7: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe 3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 5 gam kết tủ A. Giá trị của m là: A. 3,22 gam. B. 3,12 gam. C. 4,0 gam. D. 4,2 gam. 3.Củng cố- Luyện tập: -Chú ý cho học sinh các kiến thức cần nắm vững 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Câu 1: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là: A. Zn. B. Cu. C. Ni. D. Sn. Câu 2: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0,224 lít khí (đkc) ở anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là A. 1,28 gam. B. 0,32 gam. C. 0,64 gam. D. 3,2 gam.

Người soạn: Ngô Minh Ngọc

46

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP
Ngày soạn Ngày giảng Lớp

Tiết 16: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (tiếp) I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững kiến thức chương đại cương về kim loại 2.Kĩ năng: - Làm các dạng bài tập định lượng, định tính - Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại trong hỗn hợp 3.Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn II. Chuẩn bị: 1.Giáo viện: Bài soạn, hệ thống câu hỏi, bài tập 2.Học sịnh: Ôn tập lại toàn bộ chương đại cương về kim loại III. Tiến trình bài dạy: 1.Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2.Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy Nội dung và trò Hoạt động 1: Câu 1/ Bạc có lẫn đồng kim loại, dùng phương pháp hoá học nào sau đây GV: Yêu cầu học để thu được bạc tinh khiết. sinh làm bài tập A Ngâm hỗn hợp Ag và Cu trong dung dịch Cu(NO3)2 HS: Làm bài B Ngâm hỗn hợp Ag và Cu trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng. GV: Nhận xét và sửa C Ngâm hỗn hợp Ag và Cu trong dung dịch HCl sai D Ngâm hỗn hợp Ag và Cu trong dung dịch AgNO3 Câu 2/ Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H 2SO4 loãng, người ta thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng là: A 4g B 4,5g C 5g D 5,5g Câu 3/ Cho 2,24 lít khí CO 2 (đktc) vào 20 lít dung dịch Ca(OH) 2 ta thu được 6g kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH) 2 là gía trị nào sau đây? A .0,007M B.0,006M C.0,005M D.0,004M Câu 4/ Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl 3, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi có khối lượng không đổi thu được chất rắn X. Trong chất rắn X gồm: A Fe3O4, CuO, BaSO4 B FeO, CuO, Al2O3 C Fe2O3, CuO D Fe2O3, CuO, BaSO4 Câu 5/ Hoà tan hết a gam một kim loại M bằng dung dịch H 2SO4 loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 5a gam muối khan. M là kim loại nào? A .Al B.Ba C .Ca D.Mg Câu 6/ Cho 4,4g hốn hợp gồm hai kim loại phân nhóm chính nhóm II kề cận nhau tác dụng với dung dịch HCl dư cho 3,36l khí H 2(đktc). Hai kim

Người soạn: Ngô Minh Ngọc

47

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP

Hoạt động 2: GV:Cho HS bài tập và hướng dẫn làm bài HS: Làm bài

loại đó là: A Sr và Ba B Mg và Ca C Be và Mg D Ca và Sr Câu 7/ Đốt cháy 1 mol sắt trong oxi được 1 mol oxit sắt. Công thức phân tử của oxit sắt này là: A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 D Không xác định được Câu 8/ Cho 4,48 l CO2(đktc) hấp thu hết vào 175 ml dung dịch Ca(OH) 2 2M sẽ thu được : A Không có kết tủa B 17,5g kết tủa C 20g kết tủa D 35g kết tủa Câu 9/ Cấu hình electron của ion Fe3+ (Z = 26) là: A 1s22s22p63s23p63d44s1 B 1s22s22p63s23p63d54s0 C 1s22s22p63s23p63d74s0 D 1s22s22p63s23p63d34s2 Câu 10/ Cho dung dịch chứa các ion sau: K +, Ca2+, Mg2+, Pb2+, H+, Cl-. Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch tác dụng với chất nào trong các chất sau: A Dung dịch K2SO4 vừa đủ B Dung dịch K2CO3 vừa đủ C Dung dịch KOH vừa đủ D Dung dịch Na2CO3 vừa đủ Câu 11/ Cho hỗn hợp gồm Fe dư và Cu vào dung dịch HNO 3 thấy thoát ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch là muối nào sau đây: A.Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)2 và Cu(NO)2 C.Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 D.Fe(NO3)2 Câu 12/ Cho V lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2l dung dịch Ba(OH)2 0,0225M thấy có 2,955g kết tủa. Thể tích V có giá trị nào trong các giá trị sau: A.0,168 hay 0,84 B.0,336 hay 1,68 C.0,336 hay 2,68 D.0,436 hay 1,68 Câu 13/ Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần: A.Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K B.K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe C.Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe D.Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn 3+ Câu 14/ Muốn khử dung dịch Fe thành dung dịch Fe2+, ta phải thêm chất nào sau đây vào dung dịch Fe3+? A.Na B.Ag C. Zn D.Cu Câu 15/ Cho 31,2g hỗn hợp bột Al và Al 2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, thu được 13,44l H2(đktc). Khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? A.10,8g và 20,4g B.11,8g và 19,4g C.9,8g và 21,4g D.Kết quả khác Câu 16/ Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỉ lệ mol là 1:2. Cho hỗn hợp này vào nước, sau khi két thúc phản ứng thu được 8,96l H 2 (đktc) và chất rắn, khối lượng chất rắn là bao nhiêu? A.10,8g B.5,4g C.8,1g D.2,7g Câu 17/ Cho 5,05gam hỗn hợp gồm K và một kim loại kiềm tan hết trong nước. Sau phản ứng cần dùng 250ml dung dịch H 2SO40,3M để trung hoà dung dịch thu được. Cho biết tỉ lệ số mol của X và K lớn hơn

Người soạn: Ngô Minh Ngọc

48

12g kim loại ở catot.Làm các dạng bài tập định lượng. Câu 7/ Dung dịch Cu(NO3)2 phản ứng với : A Ag. B 7. D nơtron.Củng cố. D RbCl. hệ thống câu hỏi. Hai kim loại đó là : A K và Rb. hoá học.2g hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng với H 2O dư thu được 2. Câu 3/ Loại liên kết chủ yếu trong hợp kim tinh thể hợp chất hoá học là : A liên kết kim loại. D liên kết ion. D.Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Câu 1/ Cho 6. D 7. D các electron tự do và các cation. B Li và Na. C liên kết cộng hoá trị.Li 3. Ngày soạn Ngày giảng Lớp Tiết 17: KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM I. B các nơtron và các electron. B liên kết hiđro.tính axit. Chuẩn bị: 1. Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn II. C. D tất cả đều sai 4. Muối đó là : A NaCl. Câu 5/ Ống xả của động cơ đốt trong bị thủng chủ yếu là do : A.752 Câu 3/ Điện phân nóng chảy một muối clorua của một kim loại kiềm thu được 0.896 lit Cl 2 (đo ở đktc) ở anot và 3. B. C Na và K Dkhông xác định được vì thiếu dữ kiện.tính bazơ. ma sát với không khí. C cation. phương pháp điều chế của kim loại nhóm IA và các hợp chất của kim loại kiềm 2.Cs GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP D. tính chất vật lí. dễ bị khử nhất là : A K+. C.24 lít H2 (đo ở đktc). định tính 3. C Au3+ . Câu 6/ Trong các phản ứng.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ 1:4.Giáo viện: Bài soạn. Câu 2/ Liên kết kim loại tạo bởi : A các proton và các nơtron. các kim loại thể hiện : A. bài tập Người soạn: Ngô Minh Ngọc 49 . C 7. B Hg.275.tính khử.257. Câu 2/ Số gam K thu được khi điện phân nóng chảy KCl trong 1 giờ với cường độ dòng điện 5A là : A 7. B. Mục tiêu: 1. D. Kĩ năng: -Rèn luyện kĩ năng xác định vị trí của kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn . B Au. C Mg. Kiến thức: Giúp học sinh ôn lại: Vị trí.725. B LiCl. sự rung khi nổ máy.Rb B.tính oxi hoá.Na C. Câu 4/ Trong dãy điện hoá. X là kim loại nào sau đây? A. B electron tự do.Luyện tập: -Chú ý cho học sinh các kiến thức cần nắm vững Câu 1/ Các tính chất vật lí chung của kim loại đều có sự gây bởi: A proton. D K. ăn mòn điện hoá. ăn mòn hoá học. C các cation và các proton. C KCl.

B. B. D.Tác dụng với nước: Khử được nước dễ dàng. 1. 1s22s2 2p6 3s23p1. KOH.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP 2. 4. Phản ứg mãnh liệt. Tiến trình bài dạy: 1. Câu 5: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A.Điều chế: Nguyên tắc: điện phân muối nóng chảy: Điện phân nóng chảy Hoạt động 2: M+ + e M GV: Yêu cầu học B. NaNO3.Tính chất hóa học.Tính chất vật lí HS: Trả lời III. R2O. PP điều chế: 1. RO2.Ứng dụng : học theo SGK. Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy Nội dung và trò Hoạt động 1: A. D. CaCl2. 1. Câu 3: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là A.Lí thuyết: GV: Yêu cầu học sinh I. K2SO4. TTTN. B. D. 1s22s2 2p6. Ứng dụng.TTTN: học theo SGK 3. tạo thành dung dịch bazơ va khí H2 : 2M + 2H2O → 2MOH + H2 ↑ IV. BaCl2. C. gây nổ : 2M + 2H+ → 2M+ + H2 ↑ 3. R2O3. B. KCl. NaNO3. B. Câu 6: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na 2CO3 tác dụng với dung dịch A. sai Câu 2: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là A. Câu 4: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là A. 2. C. Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2. 3. KNO3.Vị trí của kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn nhắc lại kiến thức II. Na2SO4. NaOH. D. C. C.Bài tập: sinh làm bài tập Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm HS: Làm bài IA là GV: Nhận xét và sửa A. C. củng cố năng lượng ion hóa thấp nên nguyên tử rất dễ mất 1e: M M+ + 1e Kim loại kiềm thể hiện tính khử khi phản ứng với phi kim. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 50 . NaCl. D. 1s22s2 2p6 3s2. RO.Tác dụng với phi kim: Khử được các phi kim tạo thành oxit bazơ hoặc muối: 4M + O2 → 2M2O 2M + Cl2 → 2MCl Đặc biệt Natri cháy trong oxi khô tạo thành peoxit Na2O2 2. FeCl3. D. B.Học sịnh: Ôn tập lại toàn bộ kiến thức về kim loại nhóm IA III. GV: Nhận xét và Kim loại kiềm có tính khử rất mạnh do:Chỉ có 1e ở phân lớp ns ngoài cùng.Tác dụng với axit: Khử dễ dàng ion H+ trong dd axit tạo thành khí H2. C. 1s22s2 2p6 3s1. dung dịch axit và nước. 2.

Bài tập: Câu 1: Trong công nghiệp. Na2CO3. natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp A. NaCl. KHSO4. NO2. C. dễ nóng chảy. H2O. H2. bị phân huỷ ở nhiệt độ cao.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 7: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là A. có màng ngăn điện cực C. Câu 10: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí A. N2. B. D.→ CO3. CO2. H2 B. H2 C. muối. phân li hoàn toàn thành ion khi tan trong nước. B.+ H2O 2. nước. . dễ hút ẩm. CO2. CH4. Muối natrihidrocacbonat: NaHCO3 Tính chất: dd trung tính là chất rắn màu trắng ít tan trong nước. C. muối đó là A. phenol lỏng. Một số hợp chất quan trọng của KL kiềm GV: Yêu cầu học sinh 1. điện phân NaCl nóng chảy Hoạt động 4: GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập HS: Làm bài GV: Nhận xét và sửa Người soạn: Ngô Minh Ngọc 51 . lấy -NaOH là chất rắn không màu. N2. HS: Trả lời -NaOH là một bazơ mạnh.Là muối của axit yếu nên pư với axit mạnh. S B.+ 2H+ → CO2 + H2O ⇒ ion CO32. CO2. B. 2NaHCO3 Na2CO3+CO2 +H2O . Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 +H2O CO3. NH3. Câu 9: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm. NaHCO3 +HCl NaCl + CO2 + H2O + HCO3 + H CO2 + H2O . SO2. NaOH. Cl2 D. Na2CO3. điện phân dung dịch NaCl. B.Là muối axit nên pư được với dung dịch bazơ VD: NaHCO3 + NaOH→ Na2CO3 + H2O HCO3. Na2O. điện phân dung dịch NaNO3 . CO2. CH4. dầu hỏa. đỏ quỳ 3. oxit axit. nên dd Na2CO3 có tính bazơ làm hồng phenolphthalein. CO2. t o nc = 850oC . tác dụng với axit mạnh. H2 Hoạt động 3: V. O2. O2. D. không có màng ngăn điện cực. không phân huỷ ở nhiệt độ cao.Là muối của axit yếu. người ta phải ngâm natri trong A. điện phân dung dịch NaCl. MgCl2. D. tan nhiều trong ví dụ nước. Natrihidroxit: NaOH nhắc lại kiến thức. C.+ OH. 1. CO. không bền. GV: Nhận xét và NaOH Na+ + OHcủng cố -Tác dụng với dung dịch axit. rượu etylic. N2. không có màn ngăn điện cực D. H2O. NaOH.nhận proton. Cl2. Kali nitrat: Không bền ở nhiệt độ cao: 3330C bắt đầu bị phân hủy thành O2và KNO2. NH3. 2 Natricacbonat: Na2CO3 Tính chất: Là chất rắn màu trắng dễ tan trong nước. H2O. Câu 8: Để bảo quản natri. 2. thuốc súng là hỗn hợp KNO3 và C. CO2.Natrihidro cacbonat và natricacbonat: 2.

B. NaHCO3 t → NaOH + CO2. 3.Củng cố. 1. 2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là A. CuSO4. B.784 lít. Điện phân NaCl nóng chảy. ion Na+ không bị khử thành Na? A.06 mol Na 2CO3. Điện phân Na2O nóng chảy Câu 5: Quá trình nào sau đây. Câu 4: Quá trình nào sau đây. Điện phân dung dịch NaCl trong nước C. Điện phân NaOH nóng chảy. C. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 52 . 0. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl. D. B.336 lít khí hiđro (ở đktc).344 lít.69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0. C. D. 1. Li. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl. Na. NH4Cl t → NH3 + HCl. K = 39. D. NH4NO2 t → N2 + 2H2O.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ sai GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 2: Cho dãy các chất: FeCl2. D. Rb. Câu 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3. 0. KNO3. B. 0. 2KNO3 t → 2KNO2 + O2. B. C. C.224 lít. C. Điện phân NaCl nóng chảy. 0 0 0 0 3. Rb = 85) A. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được bằng: A. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Câu 1: Cho 0. Kim loại kiềm là (Cho Li = 7. Câu 3: Phản ứng nhiệt phân không đúng là A.07 mol HCl vào dung dịch chứa 0. BaCl2. D.Luyện tập: -Chú ý cho học sinh các kiến thức cần nắm vững 4. 4. ion Na+ bị khử thành Na? A. B. K.560 lít. D. Na = 23.

phương pháp điều chế của kim loại kiềm thổ và tính chất hóa học một số hợp chất quan trọng của KLKT 2.cacbonat. Tính khử tăng dần từ Be → Ba.Sr.Vị trí của kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn nhắc lại kiến thức II. VD: to 2Mg(NO3)2 to 2MgO +4NO2 +O2 Người soạn: Ngô Minh Ngọc 53 . hidroxit của KLKT bị phân huỷ khi đun nóng. củng cố a.Làm các dạng bài tập định lượng.Tính chất vật lí HS: Trả lời III. to VD: Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 +H2 Mg + 2H2O MgO + H2 4. GV: Nhận xét và KLK thổ có tính khử mạnh. hoá học.Tác dụng với axit: -KLK thổ khử được ion H+ trong dung dịch axit thành H2 TQ: M + 2H+ → M2+ + H2 c. hệ thống câu hỏi. định tính 3. Kĩ năng: -Rèn luyện kĩ năng xác định vị trí của kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn . Kiến thức: Giúp học sinh ôn lại: Vị trí.Giáo viện: Bài soạn. KLK thổ pư với oxi(cháy).Lí thuyết: GV: Yêu cầu học sinh I.đpnc   → M + X2 TQ: MX2  đpnc đpnc IV. yếu hơn KLK.Ba pư ở nhiệt độ thường. -Ca.Học sịnh: Ôn tập lại toàn bộ kiến thức về kim loại nhóm IIA III. Tiến trình bài dạy: 1. Mục tiêu: 1. Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2. Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn II. Điều chế: * P2: Đpnc muối halogenua. Chuẩn bị: 1. Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy Nội dung và trò Hoạt động 1: A. TQ: 2M + O2 → 2MO b.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Ngày soạn Ngày giảng Lớp Tiết 18:KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ I.Tác dụng với nước: -Be không phản ứng -Mg: pứ chậm ở nhiệt độ thường. tính chất vật lí.Tính chất hóa học. bài tập 2. Một số hợp chất của KLKT: TC chung: Tính bền đối với nhiệt: -Các muối nitrat. Tác dụng với phi kim: Khi đốt nóng.

Canxi sunfat: CaSO4 . Phân loại nước cứng: Tuỳ thuộc vào thành phần anion gốc axit có trong nứơc cứng. Nước cứng vĩnh cửu: là nước cứng có chứa các ion Cl -.Là chất rắn màu trắng không tan trong nước .hoặc cả 2. MgCl2.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Giáo viên: Yêu cầu học sinh nhắc lại các kiến thức CaCO3 CaO + CO2 to Mg(OH)2 MgO + H2O 1. 2CaSO4. ít tan trong nước. Na3PO4 để làm mềm nước.Là muối của axit yếu nên pư với những axit mạnh hơn -Phản ứng với CO2 và H2O: giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 3. chia làm 2 loại: 1..dung dịch Ca(OH)2 có những tính chất của một dung dịch bazơ kiềm.o Đun sôi trước khi dùng t M(HCO3)2  MCO3  + CO2 + H2O lọc bỏ kết tủa đựợc nước mềm. 2CaSO4 . Phương pháp kết tủa: a.Là chất rắn màu trắng..Là chất rắn. Cách làm mềm nước cứng: Nguyên tắc: làm giảm nồng độ ion Ca2+. Tỉ lệ 1:1 Ca(OH)2 + CO2 →CaCO3+ H2O Dư CO2: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 Tỉ lệ 2: 1 Ca(OH)2 + 2 CO2 →Ca(HCO3)2 2. Nước cứng toàn phần: 2. CaSO4. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 54 . CaSO4 : thạch cao khan.). Mg(HCO3)2 ) 2. 3. Canxihidroxit: . 1.2H2O: thạch cao sống . Nước cứng: • Nước có chứa nhiều ion Ca2+.Dung dịch Ca(OH)2 (nước vôi trong) là một bazơ mạnh. Mg2+trong nước cứng  có 2 phương pháp: 1.Dùng nước vôi trong vừa đủ: M(HCO3)2 + Ca(OH)2 MCO3 + CaCO3 + 2H2O b. Đối với nước cứng vĩnh cữu: dùng các dung dịch Na2CO3. SO42. Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH. Nước cứng tạm thời: là nước cứng có chứa anion HCO3-. màu trắng .H2O + 3 H2O V. 3. H2O: thạch cao nung dùng để bó bột . ít tan trong nước . . Mg2+ gọi là nước cứng. . ( của các muối CaCl2. ( của các muối Ca(HCO3)2 . 2H2O  2CaSO4. CaSO4. Tác hại của nước cứng: .Tuỳ theo lượng nước kết tinh mà ta có 3 loại: . Canxicacbonat: . • Nước có chứa ít hoặc không chứa các ion trên gọi là nước mềm. Đối với nước cứng tạm thời: .

Nước cứng có chứa đồng thời anion HCO-3 và SO2-4 hoặc Cl. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Câu 1: Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây? A. giải phóng Na+. D. Fe.là nước cứng toàn phần Người soạn: Ngô Minh Ngọc 55 . Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm D. 4. D. B. chất này hấp thụ Ca2+.825 gam. Cr. Na. C. IA. 4.900 gam. Câu 4: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là A. Na. 3. zeolit B.00 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại kiềm và một muối cacbonat của kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl thu được 1. Mg2+. C. IVA. C. B. làm tắc các đường ống dẫn nước Câu 2: Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng? A. 7. Câu 6: Hoà tan hết 5. B. Mg2+ là nước mềm C. Câu 2: Trong bảng tuần hoàn.100 gam. 7.→ MCO3 ↓ 3M2+ + 2PO43.68 lít CO2(đkc). B. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là A. H+  nước mềm VD: nhựa cationit. 3.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Hoạt động 2: GV: Cho bài tập yêu cầu học sinh làm HS: Làm bài GV: Nhận xét sửa sai M2+ + CO32. Mg là kim loại thuộc nhóm A. Câu 3: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. D. NaCl.Bài tập: Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là A. 11. K. C. 5. Làm hỏng các dung dịch pha chế. làm hư hại quần áo C. NaOH. CA. 1. C. Mg2+ B. 2. 6. Nước cứng có chứa một trong hai Ion Cl. Nước có chứa nhiều ion Ca2+. Nước không chứa hoặc chứa ít ion Ca2+. Phương pháp trao đổi ion: cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion( ionit). Gây ngộ độc nước uống B.Luyện tập: -Chú ý cho học sinh các kiến thức cần nắm vững 4. B. IIIA. D. HCl. Na. MgCl2. K. Na. Ba. C. K. D. D. Cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được một hỗn hợp muối khan nặng A. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng. D. B.800 gam. ta có thể dùng dung dịch A. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi. 5. 8.và SO2-4 hoặc cả hai là nước cứng tạm thời.Củng cố. IIA.→ M3(PO4)2 ↓ 2. Câu 5: Để phân biệt hai dung dịch KNO3 và Zn(NO3)2 đựng trong hai lọ riêng biệt. Be.

hợp chất của nhôm với kim loại nhóm IA. Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2. Viết PTHH điều chế nhôm HS: Trả lời Nội dung A. Xu hướng nhường 3 e tạo ion Al3+ Al → Al3+ + 3e  Al là kim loại có tính khử mạnh( yếu hơn KLK. t0nóng chảy=6600C -Là kim loại nhẹ(D=2. tính chất vật lý. NHÔM I. dẫn nhiệt tốt gấp 3 lần Fe III.Tính chất hoá học: .7g/cm3). có 3 e hoá trị.Rèn luyện kĩ năng viết PTHH. cấu tạo. Tiến trình bài dạy: 1. Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn.Vận dụng những kiến thức tổng hợp về tinh chất hoá học . Kĩ năng: .Tác dụng với phi kim:. dẫn điện. 2. Biết cách phân biệt những hợp chất của nhôm.Học sịnh: Ôn tập lại bài Al và hợp chất của Al III. . định tính . IIA. Al2O3 và Al(OH)3 để lí giải hiện tượng một vật bằng nhôm bị phá huỷ trong môi trường kiềm. dễ dát mỏng.Vị trí và cấu tạo: 2 2 6 2 1 2 1 13 Al : 1s 2s 2p 3s 3p viết gọn [Ne]3s 3p chu kì 3. Kiến thức: Giúp học sinh ôn lại: Vị trí. bài tập 2.Là nguyên tố p. điều chế của nhôm Ôn lại cho HS tính chất hoá học quan trọng của Al2O3 là chất lưỡng tính tính chất của Al(OH)3. Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: 20 phút GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau 1.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Ngày soạn Ngày giảng Lớp Tiết 19: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM I.Tính chất vật lí của nhôm -Màu trắng bạc. . 3. tự giác học tập II.Tác dụng với axit: Người soạn: Ngô Minh Ngọc 56 . Xu hướng nhường 3 e tạo ion Al3+ Al → Al3+ + 3e Trong hợp chất nhôm có số oxi hoá duy nhất là +3. tính chất hóa học của nhôm? 2.Vị trí cấu hình e. hệ thống câu hỏi. khá mềm. giải thích các hiện tượng. Cấu tạo đơn chất :mạng tinh thể lập phương tâm diện II.Giáo viện: Bài soạn. 2. tính chất hóa học. đó là : Tính chất lưỡng tính.Làm các dạng bài tập định lượng. Mục tiêu: 1. KLK thổ) 1. có 3 e hoá trị. dễ kéo sợi.Là nguyên tố p. Chuẩn bị: 1. nhóm IIIA .

không khử được Al2O3. b. Emeri ( dạng khan) độ cứng cao làm đá mài 2. Ca(OH)2.→ 2AlO2. Điều chế: ptđp: Al2O3 2Al + 3/2 O2 làm bài và hướng dẫn học B – MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM sinh làm bài I. Cho HS IV. CuO. .) thành kim loại tự do. H2SO4 đặc nóng: Al khử được N + 6 và S xuống những mức oxi hoá thấp hơn. HNO3 loãng.(Có lẫn TiO2 và Fe3O4).Với dung dịch HNO3. o Al+6HNO3đặc t Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 2Al +6H2SO4đặc Al+4HNO3loãng Al(NO3)3 + NO + H2O 3.ton/c > 2000oC Trong vỏ quả đất.. không tan và không tác dụng với nước.+ H2O Người soạn: Ngô Minh Ngọc 57 ..TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP a. C. ở dạng tinh thể nó rất bền về mặt hoá học.2Al+2NaOH Hoạt động 2: +2H 20 phút 2O→3NaAlO2 +3H2↑ natri aluminat GV: sử dụng bài tập. 4. không màu.Tác dụng với H O: t2o 2Al + 6H2O → 2 Al(OH)3 + 3 H2  phản ứng dừng lại nhanh và có lớp Al(OH)3 không tan trong H2O bảo vệ lớp nhôm bên trong. -Các chất: H2. H2SO4 đặc nguội. H2SO4loãng: Vd: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 2Al + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2 Pt ion: 2Al + 6H+ → 2 Al3+ + 3H2 Al khử ion H+ trong dung dịch axit thành H2. Al khử được nhiều ion kim loại kém hoạt dộng hơn trong oxit ( FeO. b) Al2O3 là chất lưỡng tính: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3 H2O Al2O3 + 6H+→ 2Al3+ + 3 H2O Al2O3 +2NaOH→2NaAlO2 + H2O Al2O3 +2OH. H2SO4 đặc: -Al không pư với HNO3 đặc nguội. CO.. Tính chất hoá học: a) Al2O3 là hợp chất rất bền: -Al2O3 là hợp chất ion.Tác dụng với oxit kim loại: Ở nhiệt độ cao. ton/c = 2050oC.. Khi tạo hỗn hống Al (Hg) 2Al (Hg)+ 6H2O →2Al(OH)3 ↓ + 3H2+ 2Hg 5. Al2O3 tồn tại ở các dạng sau: + Tinh thể Al2O3 khan là đá quý rất cứng: corindon trong suốt. Đá rubi(hồng ngọc): màu đỏ Đá saphia: màu xanh.Tác dụng với dung dịch kiềm: NaOH. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên: Là chất rắn màu trắng. KOH. +5 -Với các axit HNO3 đặc nóng.. Với các dung dịch axit HCl.Nhôm oxit: Al2O3 HS: Làm bài 1.

Bài tập: Câu1: Nhóm chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch KOH: A. C đều đúng Câu 5: Nhôm bền vững trong môi trường nào sau đây: A Không khí và nước B. 2Al + 6H2O  2HAlO2. 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2 B. Dung dịch NH3 cho đến dư C. Cho từ từ dung dịch NaAlO2 vào dung dịch HCl cho đến dư C.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP II. Có tính oxi hoá mạnh ( HNO3. Dung dịch NaOH vừa đủ D. BeO. dễ dát mỏng) D. Nhôm hidroxit: Al(OH)3. điện cực trơ D.12H2O B. ZnO. B. Na2SO4 trong các lọ mất nhãn: A. Dung dịch NaOH dư Câu 7: Phản ứng nào sau đây sai: A.. Al + 3NaOH  Al(OH)3 + 3Na D. Điện phân dung dịch AlCl3 có màng ngăn. o nhiệt: Tính bền t với 2 Al(OH)3 → Al2O3 + 3 H2O Là hợp chất lưỡng tính: 3 HCl+Al(OH)3→ AlCl3 +3 H2O 3 H+ + Al(OH)3→ Al3+ + 3 H2O Al(OH)3+NaOH→NaAlO2+2 H2O Al(OH)3+OH-→AlO2. Cả A. Dung dịch NH3/AgNO3 B. Trang trí nội thất và làm vật liệu xây dựng ( vì có ánh kim) B.H2O + 3H2 Người soạn: Ngô Minh Ngọc 58 . C Câu2: Trường hợp nào sau đây có xuất hiện kết tủa và lượng kết tủa ngày càng tăng lên đến tối đa: A. ZnSO4. ta có thể dùng phương pháp nào sau đây: A.Be. Có tính oxi hoá mạnh và nước biển Câu 6: Dùng hoá chất nào sau đây để nhận biết được 3 dung dịch AlCl3. 2Al + Ba(OH)2 + 2H2O  Ba(AlO2)2 + 3H2 C. Điện phân dung dịch NaAlO2 có màng ngăn.Quan trọng là phèn chua: Công thức hoá học: K2SO4. Điện phân Al2O3 nóng chảy ở 9000C có xúc tác criolit B. Làm giấy gói thực phẩm ( vì có tính dẽo. Điện phân Al2O3 nóng chảy ở 9000C có màng ngăn C. Axit mạnh và bazơ mạnh C. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 cho đến dư Câu3: Để điều chế được nhôm. Ca(OH)2 .Al2(SO4)3. Al2O3. Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH cho đến dư B.+ 2 H2O -Những đồ vật bằng nhôm bị hoà tan trong dung dịch NaOH. Dẫn khí NH3 vào dung dịch AlCl3 cho đến dư D. B. Be(OH)2 B. Al. Làm dây dẫn điện ( vì nhôm dẫn điện tốt) C.Zn. H2SO4 đặc) D. điện cực trơ Câu 4: Nhôm có một số tính chất vật lý thích hợp nên được dùng để: A. Cả A.24H2O Hay KAl(SO4)2.là do màng bảo vệ: Al2O3 +2NaOH → 2NaAlO2 + H2O 2 Al + 6 H2O → 2 Al(OH)3 + 3 H2 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2+2 H2O III. Nhôm sunfat: Al2(SO4)3. Al(OH)3 C. Zn(OH)2 D.

Cả A. Dùng phản ứng nào sau đây để chứng minh nhôm là chất khử mạnh: A. Điều chế nhôm và các kim loại mạnh D. B. Phản ứng được với oxi ở nhiệt độ thường B. Tiết kiệm được năng lượng. nổi lên bề mặt nhôm ngăn cản nhôm nóng chảy bị oxi hoá D. C đều đúng Câu 10:. Củng cố. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 B. tạo được chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3 C. Điều chế các kim loại lưỡng tính. B. Phản ứng được với dung dịch axit D. C đều đúng 3. Tạo chất lỏng có tỉ khối nhỏ hơn nhôm. Cả A.Luyện tập: Chú ý cho học sinh các kiến thức cần nắm vững 4. chất lưỡng tính Câu 9: Criolit là nguyên liệu được dùng để sx nhôm với mục đích: A. Tất cả các kim loại có tính khử yếu hơn nhôm C.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 8: Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng được dùng để điều chế: A Tất cả các kim loại có tính khử mạnh hơn nhôm B. Phản ứng được với nước khi đánh sạch bề mặt C. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Ôn kỹ lý thuyết về Al và hợp chất của Al Người soạn: Ngô Minh Ngọc 59 .

Nhôm và hợp chất . Mg. Các hoạt động dạy học: 1. Thái độ: Tích cực học tập. Chế tạo máy bay.Ôn tập .9 gam kết tủa keo. vệ tinh nhân tạo.5% Al.7g Câu 5/ Câu nói sai về tính chất của Al(OH)3 là: Người soạn: Ngô Minh Ngọc 60 . ham hiểu biết II. 2.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Ngày soạn Ngày giảng Lớp Tiết 20: CHỮA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM I. 3. Fe ) dùng để: A.Vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng hóa học có liên quan đến tinh chất hóa học của nhôm và hợp chất.1g D 2.Giải một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan đến tính chất của kim loại kiềm.Hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 C. Hợp kim almelec ( 98. Kỹ năng: . nhôm và hợp chất của chúng. ô tô. củng cố. Al có tỉ lệ mol là 1:2. 1. Nồng độ mol/l của dung dịch KOH là: A. Nhận định nào sau đây không phải là vai trò của criolit trong sản xuất Nhôm: A. kim loại kiềm thổ.So sánh tính chất hóa học của nhôm với kim loại kiềm. . kiềm thổ. Chế tạo tàu vũ trụ. 1. Chuẩn bị: GV: Hệ thống câu hỏi và bài tập để học sinh ôn luyện HS: ôn lý thuyết và làm các bài tập III. Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2. hệ thống hóa toàn bộ kiến thức Kim loại kiềm .8g B 5. Câu 3: Cho 100 ml dung dịch KOH vào 100ml dung dịch AlCl 3 1M thu được 3.Tạo hổn hợp lỏng bảo vệ Al nóng chảy không bị oxi hoá Câu 2. xe lửa.96l H 2 (đktc) và chất rắn. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: (20 phút) GV: Sau khi ôn lại kiến thức cần nhớ gv yêu cầu học sinh giải bài tập TNKQ HS: Làm bài GV: Nhận xét và sửa sai Nội dung bài học Câu 1. sau khi két thúc phản ứng thu được 8. 2 và 3 Câu 4/ Một hỗn hợp gồm Na.5 C.4g C 8.5 B. B.Chế tạo dây cáp dẫn điện cao thế. D. khối lượng chất rắn là bao nhiêu? A 10. C. Mục tiêu: 1. Si. kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng.5 và 3. Cho hỗn hợp này vào nước.5 D.Khử Al3+ thành Al B. Đúc một số bộ phận của máy móc.Tạo hổn hợp lỏng dẩn điện tốt hơn Al2O3 nóng chảy D. 3. Kiến thức: .

3NaF. lúc đầu có kết tủa. C Al3F.3AlF3. Câu.AlF3. xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa không bị hoà tan D. cacbon và oxi B. pH = 7 B. sau kết tủa tan một phần C. D. mica D. lúc đầu có kết tủa keo trắng. Câu 13: Trong các chất sau đây. Số phản ứng xảy ra là: A 5. xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa không bị hoà tan D. đuyra C. B. Al(OH)3. 4Al + 3O2  2Al2O3. C Là bazơ lưỡng tính. C + O2  CO 2. C.NaF3. để tiệt trùng nước D. C Có kết tủa keo tạo ra. pH < 7 C. inox Câu 16: Trong quá trình sản xuất Al. silumin B. D Không có phản ứng gì.AlF3. D Na3F.Al2(SO4)3. Câu 17: Nguyên liệu chủ yếu được dùng để sản xuất Al trong công nghiệp là A. NaHCO3. Na2SO4 . Hiện tượng xảy ra là: A Có kết tủa keo tạo ra rồi chuyển thành màu xám. Al2O3. B 3. clo và brom C. Là hợp chất lưỡng tính. có phản ứng xảy ra nhưng không quan sát được hiện tượng Câu 11: Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 là A. Câu8. sau kết tủa tan hết B. D 6. lúc đầu có kết tủa keo trắng. 2C + O2  2CO C. 6/ Cho nước vôi vào vật chứa bằng nhôm. chất nào không có tính chất lưỡng tính: A. cao lanh Câu 18: Phèn chua không được dùng : A.Al2(SO4)3. Al2(SO4)3. D. B NaF. cặp nguyên tố sẽ tạo ra hỗn hống là: A. D. sau đó kết tủa tan hết.24H2O. Là hiđroxit lưỡng tính. bạc và vàng Câu 10: Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 là A. pH < 7 hoặc pH > 7 tuỳ vào lượng muối AlCl3 có trong dung dịch Câu 15: Hợp kim không chứa nhôm là : A. B. Câu 7/Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl 3 khuấy đều. sau đó kết tủa tan dần. nhôm và thuỷ ngân D. D. B.Fe2(SO4)3. B Có kết tủa keo tạo ra. (NH4)2SO4 . K2SO4 . Công thức của Criolit là: A. đất sét B.24H2O. B. lúc đầu có kết tủa. Câu 14: Dung dịch muối AlCl3 trong nước có A. C 4. 2C + O2  2CO và C + O2  CO2. lúc đầu có kết tủa keo trắng.Al2(SO4)3. làm chất cầm màu trong ngành nhuộm vải Người soạn: Ngô Minh Ngọc 61 . quặng boxit C. Li2SO4 . tạo thành dung dịch có màu xanh thẫm Câu 12: Công thức của phèn chua. pH > 7 D. electron D. bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy. xảy ra hiện tượng dương cực bị mòn là do xảy ra phản ứng nào dưới đây? A. Câu 9: Khi kết hợp với nhau. C.24H2O. không tan trong KOH dư. để làm trong nước B.24H2O. sau đó kết tủa bị hoà tan một phần C. trong công nghiệp giấy C. được dùng để làm trong nước là : A.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Hoạt động 2: (23 phút) GV: Cho đề bài yêu cầu HS làm HS: Làm bài GV: Nhận xét và sửa sai A Là chất có cả tính axit và tính bazơ. sau đó kết tủa tan hết tạo dung dịch không màu B.

Muối KAl(SO4)2. B. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. dung dịch NH3 D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 19: Để nhận ra ba chất ở dạng bột là Mg. dung dịch HCl.Tinh thể Al2O3 khan là đá quý như: corindon. VI.24H2O 3. hồng ngọc. Củng cố.Quặng nhôm dùng làm vật liệu mài. C. Al. tự mình giải lại các bài tập đã chữa Người soạn: Ngô Minh Ngọc 62 . dung dịch NaOH. Câu 20. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (1 phút) Ôn lại LT 2 chương V.xa phia. luyện tập: (1 phút) GV sử dụng bài tập: Chỉ dùng thêm 1 hoá chất hãy nhận biết các kim loại sau: Al.Al2(SO4)3. D. C. Ca.12H2O không làm trong nước đục. K 4. H2O B.Công thức của phèn chua là K2SO4. Al 2O3 đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn chỉ cần một thuốc thử là: A.

Hợp chất sắt (II): gồm muối.Tính chất vật lí sinh nhắc lại kiến thức III.Điều chế. và lấy ví dụ . hidroxit. oxit của Fe2+ Hoạt động 2:(10 Vd: FeO.Làm các dạng bài tập định lượng. Chuẩn bị: 1.Tính chất hoá học cơ bản của Fe là tính khử và Fe có thể bị oxi hoá thành Fe+2 hoặc Fe+3 tuỳ thuộc vào chất oxi hoá tác dụng với Fe. 2.Tính chất hóa học.Vị trí của kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn GV: Yêu cầu học II.Giáo viện: Bài soạn. Fe(OH)2. Kĩ năng: . 3.Sắt là một kim loại có độ hoạt động vào loại trung bình.HNO3 và H2SO4 đặc nguội làm cho Fe bị thụ động. Tác dụng với phi kim. định tính 3. . sai .Học sịnh: Ôn tập lại toàn bộ kiến thức về sắt III. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững kiến thức về sắt 2. B. FeCl2 phút) 1.Tác dụng với nước.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Ngày soạn Ngày giảng Lớp Tiết 21: SẮT – Crom – HỢP CHẤT I.HNO3 và H2SO4 đặc nóng đều oxi hoá Fe0 lên Fe+3. . 5. Fe phút) I. Chú ý: .Tính chất hoá học chung của hợp chất sắt (II): GV: Cho HS đề bài . Tiến trình bài dạy: 1.Tác dụng với axit. Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn II. bài tập 2. Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2. Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy Nội dung và trò Hoạt động 1: (15 A.Hợp chất sắt (II) tác dụng với chất oxi hoá sẽ bị oxi hoá thành hợp Người soạn: Ngô Minh Ngọc 63 . . Tác dụng với muối 4. 1. GV: Nhận xét và sửa . hệ thống câu hỏi.Điều chế Fe tinh khiết: 3H2 + Fe2O3 → 2Fe + 3H2O 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 3Fe Sắt kĩ thuật được điều chế bằng cách khử sắt oxit ở nhiệt độ cao. Mục tiêu: 1.HNO3 loãng oxi hoá Fe0 lên Fe+3.Khi tham gia phản ứng hoá học Fe có thể nhường 2e ở phân lớp 4s HS: Trả lời hoặc nhường thêm một số e ở phân lớp 3d chưa bão hoà (thường là 1e).

 Fe(OH)2 b) FeO : . Thép: 1. màu nâu đỏ.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ và yêu cầu HS làm HS: Làm bài GV: Nhận xét và kết luận GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Hoạt động 3:(10 phút) GV: Cho HS bài và hướng dẫn học sinh làm bài HS: Làm bài chất sắt (III). . Fe(OH)3: Chất rắn. Phân loại: Có 2 loại thép: dựa trên hàm lượng của các nguyên tố có trong từng loại thép Người soạn: Ngô Minh Ngọc 64 . Điều chế một số hợp chất sắt (II): a) Fe(OH)2 : Dùng phản ứng trao đổi ion giữa dd muối sắt (II) với dung dịch bazơ.Phân huỷ Fe(OH)2 ở nhiệt độ cao trong môi trường không có không khí . Khái niệm: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng rất ít nguyên tố Si. Tính chất hoá học của hợp chất sắt (III): a) Hợp chất sắt (III) có tính oxi hoá: khi tác dụng với chất khử. Hợp chất sắt (III): 1. Mn . được dùng để đúc các vật dụng 3. Sản xuất gang: E. Gang: 1. Fe(OH)2 tác dụng với các dung dịch HCl. trong đó hàm lượng cacbon biến động trong giới hạn 2% . Muối sắt (III): D. . Trong pư hoá học ion Fe2+ có khả năng cho 1 electron: Fe2+  Fe3+ + 1e  Tính chất hoá học chung của hợp chất sắt (II) là tính khử.01 – 2%. t Fe2O3 + CO  2 FeO + CO2 c) Muối sắt (II): cho Fe hoặc FeO. Gang trắng chứa ít C hơn chủ yếu ở dạng xementit. 2. C. ít cứng và ít giòn hơn. Điều chế một số hợp chất sắt (III): a. Khái niệm: Gang là hợp kim của sắt – cacbon và một số nguyên tố khác. H2SO4 loãng. hợp chất sắt (III) bị khử thành hợp chất sắt (II) hoặc kim loại sắt tự do. giòn. .Hoặc khử oxit o sắt ở nhiệt độ cao. 2. Trong pư hoá học : Fe3+ + 1e  Fe2+ Fe3+ + 3e  Fe  tính chất chung của hợp chất sắt (III) là tính oxi hoá.Điều chế: pư trao đổi ion giữa dung dịch muối sắt (III) với dung dịch kiềm.5% 2. Ví dụ: FeCl2 + 2 NaOH  Fe(OH)2 + 2 NaCl Fe2+ + 2 OH.→ Fe(OH)3 b. Hàm lượng cacbon trong thép chiếm 0. Phân loại: Có 2 loại gang: gang trắng và gang xám. được dùng để luyện thép. Fe(OH)2  FeO + H2O . cứng. 2. Gang xám chứa C ở dạng than chì. Pt ion: Fe3+ + 3 OH. Sắt (III) oxit: Fe2O3 phân huỷ Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao 2 Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3 H2O c.

Crom(III) oxit: Cr2O3 là chất rắn .TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ - GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Thép thường hay thép cacbon chứa ít cacbon. V. III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Crom có màu trắng bạc. Tác dụng với axit HCl. Trong môi trường axít muối Cr(III) dể bị khử→muối Cr(II) 2Cr+3 + Zn0→2Cr+2 + Zn+2 (c. D = 7.Cấu tạo: Crom thuộc ô 24. 2. không tan trong nước. mangan và rất ít S. TÍNH CHẤT HÓA HỌC: Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kém hơn kẽm.2g/cm3. nhóm VIB.Ở nhiệt độ thường Crom chỉ tác dụng với Flo. 1. . Ni. rất cứng. nguội.… 4Cr + 3O2 0  t → o 2Cr2 O 3 0 +3 2Cr + 3Cl2  t → o 0  t → o 2Cr Cl 3 +3 4Cr + 3S 2Cr2 S 3 +3 2. clo. Vd … F. +3. MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CROM II. CROM 1. Tác dụng với phi kim .Điều chế: CrCl3+3NaOH→Cr(OH)3+3NaCl. crom khử nhiều phi kim: oxi. chu kì 4.Crom(III) hiđroxit Cr(OH)3 là chất răn . silic.Muối crom(III): có tính oxi hóa và tính khử. Cr(OH)3+ NaOH→NaCrO2+2H2O Cr(OH)3 + 3HCl→CrCl3+3H2O Tính axit Natricromit Tính bazơ 3. W. Cấu hình electron: Cr (Z=24): 1s22s22p63s23p63d54s1 Hay [Ar]3d54s1 II.Hợp chất crom(III).Crom là kim loại nặng. bền trong kk vì có lớp Cr2 O3 bảo vệ.P. H2SO4 loãng nóng → muối Cr(II) nếu không có kk và khí H2: Cr + 2HCl → Cr Cl 2 + H2↑ 0 +2 Chú ý: Tương tự nhôm. crom không tác dụng với axit HNO3 và H2SO4 đặc.oxh) (c.màu lục lục thẩm. màu lục xám . +6). lưu huỳnh. Mn. Vị trí của .không tan trong nước . khó nóng chảy (tnc = 1890oC). +3 . Cr(OH)3 : hiđroxit lưỡng tính .k) Người soạn: Ngô Minh Ngọc 65 . 1.Ở nhiệt độ cao.Thép đặc biệt là thép có chứa thêm các nguyên tố khác như Si. SẢN XUẤT tách Quặng cromit FeO. Tác dụng với nước: Cr không tác dụng với H2O 3.Cr2O3 tinh khiết 97 – 99%): oxit crom Cr 2O3 to nhiệt nhôm Cr (độ Cr2O3 + 2Al   → 2Cr + Al2O3 G. Cr2O3: là oxít lưỡng tính tan trong axít và kiềm đặc. . số oxi hóa từ +1 đến +6( thường gặp là +2.

C. hematit nâu.56. B. B. [Ar]3d6. CuSO4 và ZnCl2. quặng có hàm lượng sắt cao nhất là A.48 lít khí H2 (ở đktc). Câu 9: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư. H = 1. Trong môi trường axít muối crom(VI) bị khử → muối Crom(III). sau khi phản ứng kết thúc thu được 4.5 gam FeCl3? Người soạn: Ngô Minh Ngọc 66 . C. Tổng các hệ số a. 11.2. D. D. Câu 10.+ H2O (màu vàng) (màu da cam) B. d là A. C.Crom(VI) oxít CrO3 là chất rắn .6. [Ar]3d3. 5. CuSO4 và HCl.P.448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). D. xiđerit. -Là oxít axít tác dụng với nước →2axit: CrO3 + H2O → H2CrO4 (axít cromic) 2CrO3+H2O →H2Cr2O7(axit đicromic) CrO3 có tính oxi hóa rất mạnh . C. tối giản). C. 5. B. [Ar]3d5.Trong môi trường thích hợp :2CrO42.60.NH3. B.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Trong môi trường kiềm muối Cr(III) bị oxi hóa thành muối Cr(VI).+ 2H+ ↔ Cr2O72.C. Muối Cromat CrO42-(màu vàng) và muối đicromat Cr2O72-(màu da cam) đều có tính oxi hóa mạnh. 2. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32. Chất khí đó là A. Câu 5: Trong các loại quặng sắt. Cl = 35. 1.8. [Ar]3d5.2. Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+? A.4. [Ar]3d6. D. [Ar] 4s23d6. b. 1.Hợp chất Crom(VI). manhetit. 24. B. D. 11. 1. D. c. D.5) A. [Ar]3d4. b. 25. B. 26. [Ar]3d64s2. [Ar]3d8. D. hematit đỏ. 27. 0. Giá trị của m là (Cho Fe = 56. C. HCl và AlCl3. Câu 7: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc. Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+? A. C.Muối Cromat và đicromat. [Ar]3d74s1.Bài tập: Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe? A. Câu 4: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe3O4 → cFe + dAl2O3 (a. B. sau khi phản ứng kết thúc thu được 0. H = 1.5) A. d là các số nguyên. C2H5OH…) bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3 → Cr2O3 Vd:2CrO3 + 2 NH3 → Cr2O3 +N2 + 3H2O 2. ZnCl2 và FeCl3. N2O. nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. C. D. B.12. Câu 8: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư. Câu 6: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là A.2Cr+3+3Br20+16OH-→2CrO4-2+16Br-+8H2O III. màu đỏ thẫm . c. Cl = 35. N2. Vd: + K2Cr2O7 + 6 FeSO4 +7H2SO4 → Cr2(SO4)3 +3Fe2(SO4)3 +K2SO4 +7H2O + K2Cr2O7 +6KI +7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 +7H2O +3I2 . NO2. B.một số chất vô cơ và hữu cơ (S. NH3. C. Giá trị của m là (Cho Fe = 56. [Ar]3d3. [Ar]3d4.

B.24% khối lượng. 14. C.Làm bài: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe.2 gam. 1. 1. 3. B. [Ar]3d2. Câu 14: Oxit lưỡng tính là A. +4. B.84 gam muối sunfat. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:(5 phút) Câu 1: Cho 2. 3. B. Câu 2: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. C. Kim loại đó là: A. 2. +6. D. D. B. +3.3 gam B. D.48 lít. 4.Luyện tập:(5 phút) -Chú ý cho học sinh các kiến thức cần nắm vững .1 gam. B. C. trong đó Cu chiếm 43. +2.8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc). [Ar]3d3. Ni. 4.12 lít.2 gam. màu vàng sang màu da cam.52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng.2 gam. Cho 14. 1. Fe và Cr. Al. C. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1. CrO. Cr2O3. Giá trị của V là: A.36 lít. C. +6.24 lít. +2. không màu sang màu da cam. D. 2. Kim loại đó là A. [Ar]3d5. Câu 13: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ A. Củng cố. Fe. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được m gam một chất rắn. [Ar]3d4. C. D. C.2 gam. màu da cam sang màu vàng. 21. 4. Zn.4 gam. Câu 15: Cho phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH  → Na2CrO4 + NaBr + H2O Khi cân bằng phản ứng trên. +1. CaO. D. 23. Zn. D. thu được 6. C.68%. 3+ Câu 11: Cấu hình electron của ion Cr là: A. +4. MgO. 4. B. C. 13. +3. Câu 16: Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ? A. Câu 12: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là: A. +4. C. D. không màu sang màu vàng. D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP A. Mg. +6. +6. Giá trị m là A. Mn và Cr. hệ số của NaCrO2 là A. 3. D. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 67 . Câu 3: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí (ở đktc). B. B. C. Fe. Al.3 gam. D. 3. Al và Cr. Fe và Al. 2. B. +2.

14. D. Giá trị của m là (Cho Fe = 56. [Ar]3d5. tối giản).56. Mục tiêu: 1.6. B. C. C. D. 27. c. [Ar]3d64s2. 2. [Ar]3d3. Tiến trình bài dạy: 1.2. Câu 9: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư. H = 1. 11. d là A. B.3 0. [Ar]3d6.2. N2. Câu 10. B. C. Giá trị của m là (Cho Fe = 56. 1. Cr – Hợp chất 2. D. sau khi phản ứng kết thúc thu được 4. B. Cl = 35. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32.Giáo viện: Bài soạn.2 => mCL2= 0. xiđerit. Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2. B. [Ar]3d6. Tổng các hệ số a.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾT 23: CHỮA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Fe – Cr –HỢP CHẤT SẮT và HỢP CHẤT I. b. D.3. D. bài tập 2. B. C. Nội dung bài mới: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe? A. 25. 2Fe + 3CL2  2FeCL3 0. C.71 = 21. thu được 6. 21. [Ar]3d8.52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng. B.Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững kiến thức Fe.Làm các dạng bài tập định lượng.84 gam muối sunfat. HCl và AlCl3. 0.2 gam.4.3(g) Câu 11: Cho 2. C. Câu 4: Cho phương trình hoá học: 8aAl + 3bFe 3O4 → 9cFe + 4dAl2O3 (a. b.448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). C. NH3. Fe. [Ar]3d3. Kim loại đó là: A. Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+? A. H = 1. hematit nâu. [Ar]3d4. Cl = 35. C. D. C. Chuẩn bị: 1. Al. 23. B. sau khi phản ứng kết thúc thu được 0. [Ar]3d4. Mg. 24. CuSO4 và HCl.Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại trong hỗn hợp 3. Câu 7: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc.5) A. D. hệ thống câu hỏi. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 68 . manhetit. D. định tính .60. C.5 gam FeCl3? A. [Ar]3d74s1.Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn II.5) A. quặng có hàm lượng sắt cao nhất là A. D. NO2. Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+? A. nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. 26.12.1 gam. Câu 6: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là A. hematit đỏ.2 gam. N2O. d là các số nguyên. 11. c. Zn. B. 13. Câu 8: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư. Câu 5: Trong các loại quặng sắt. 5. Chất khí đó là A.3 gam B. ZnCl2 và FeCl3. D. CuSO4 và ZnCl2. [Ar]3d5. D. C.Kĩ năng: . [Ar] 4s23d6. 5.48 lít khí H2 (ở đktc).8. B.Học sịnh: Ôn tập lại toàn bộ chương đại cương về kim loại III. 1.

2.2 gam. B.32 g => nSO4 = 0. 4. Vì khói lương bốt sắt gấp đôi nên số mol Fe + CuSO4 = 0.2 lit. B. D.5 gam. nFe = nNO = 0.4 gam.5 gam. B.24 lít. C.50/100 = 0.3 => VH2 = 6.8448 – 2. 6.48 lít.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Khối lượng SO42.15(mol) => mCu = 0. 55. B. 3. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1. 4.015 =56 => Fe Câu 13: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí (ở đktc).1000 gam Khối lượng Fe tăng = 4. Giá trị của V là: A. B. Fe.15(mol) nH2 = nFe = 0.36(l) Câu 15: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.045 (mol) => M = 2.6(g) Câu 16: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là A. ở đktc). C. 67. C. Giá trị của V là A. D. Ni.1 => VNO = 2.52/ 0. C.5 gam.72 lit. cân nặng 4.4 = 0.68%.05(mol) Fe + CUSO4  FeSO4 + Cu 0. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là. trong đó Cu chiếm 43. 4.9990 gam.72(l) Câu 18: Hoà tan 5. Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 0.2 gam. 9. sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.52 = 4.025 0.= 6. A.9999 gam.24 lit. Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5.24).x = 1. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? A. 4. 9. Zn.2857 => x= 0.14.24% khối lượng. D. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch. D. 1.3 gam. 6.2(g) Câu 14: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe. 2. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là A.4 gam. 1.015(mol) => M = 0. 9.05 => mCu = 0.48 lit.68. D.2857(g) Khối lương Fe tăng = (64 – 56). 45.64 = 3. B.56/22.64 = 9.2857 gam.0357 => mFe = 1.4(g) => nFe = 0. 3.84 / 0. 2. C.9999(g) Câu 17. D.36.05. 9. 40.15(mol) => VH2= 3.3999 gam.15 . B.025(mol). 3. D. D.24. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được m gam một chất rắn. 60.2857 – 4 = 0.05 0. 2. sấy khô.6 gam Fe bằng dung dịch HNO 3 loãng (dư). 1.5 gam. 0.72.6 gam.12 lít.8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc).5 gam. C. 1.8/100 = 8. C. Cho 14. sấy khô thấy khối lượng tăng 1. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 69 . 2.24(l) Câu 19: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H 2 bay ra. B.x = 0. Al.3 gam.84 g nH2 = 0.36 lít. Kim loại đó là A.1(mol) =nH2 Σ nH2= 0. Giá trị m là A.2 => x= 0. Khói lượng thanh sắt tăng = (64 – 56 ).48. Khói lượng lá kim loại giảm là khổi lương lá kim loại tham gia phản ứng : 1.025 nH2 = 0. sau một thời gian lấy đinh sắt ra.2(mol) =nH2 nFe= 0. nZn = 0.6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. C.2 gam. Khói lượng của Fe = (100-43.045 = 56 => M là Fe Câu 12: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl.

D.6 lít khí CO (ở đktc).007 .24 lít. C. Al và Cr. Câu 4: Oxit lưỡng tính là A.2 => VCO = 4.36 lít. 22 gam.86%. +3. Fe 2O3. 5. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A. 90 gam. Mn và Cr. [Ar]3d5. D. B. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 70 . Câu 5: Cho phản ứng :2 NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH  → 2Na2CrO4 +6 NaBr + 4H2O Khi cân bằng phản ứng trên.5 + 20 = 55. +1. 26 gam.6. 2.81 gam.81 gam. D. B. 3. 24 gam.0. C.98 – 0. B. B.25(mol) AD ĐLBTKL : mrắn = 30 + 0. D.5(g) Câu 20: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO. nCO = nCO2 = 0. D. Fe3O4 thấy có 4.82%.6 gam hỗn hợp X gồm Fe. Fe và Al.0 gam. [Ar]3d3.81 + 4. +4. C. +6. C. +2. không màu sang màu vàng. B.25. Khối lượng muối thu được là A. +6. D. nCO2 = 0. Khối lượng chất rắn sau phản ứng là A. CrO. mH2SO4 = 4. 4. D. MgO.81 gam. 8.72 gam.1. C. 6. 1.48 lít. +2. B.28 . 85 gam. màu da cam sang màu vàng.05(mol)  mH2O = 0.48 lít CO2 (đktc) thoát ra.1.44 = 16(g) Câu 23: Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O2 dư thu được 0. B.28 – 0. C. Fe và Cr. Câu 6: Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ? A. Khối lượng sắt thu được = 17. hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A. Oxit + H2SO4  muối + H2O Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố => nH2O = nH2SO4 = 0. 3.48(l) Câu 21: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO.44 = 26(g) Câu 22: Khử hoàn toàn 17. Fe2O3.007(mol) định luật bảo toàn nguyên tố => nC = nCO2 = 0.1568 lít khí CO2 (đktc).84(g) => %mC = 0. [Ar]3d2. D. CaO. Sau phản ứng.84%. Câu 3: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ A. Tương tự bài trên => mmuói= 32 + 0. 1. C. +4. +6. CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M. 2. 0.12 lít. MgO cần dùng 5.6 gam. 3. 4. B.9 – 0. C.25. 60 gam.5. B. FeO. Câu 2: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là: A. 0. B. +6.07 => mC = 0. 2. D. MgO.9(g).81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3. Fe2O3.81(g) Câu 25: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO. 6.85%.18 = 80(g) CRÔM và HỢP CHẤT Câu 1: Cấu hình electron của ion Cr3+ là: A. 4. C.24 lít CO (ở đktc). [Ar]3d4.1M (vừa đủ).12= 0.35. 80 gam.5(mol) mmuối = 0. +2. C. 5. không màu sang màu da cam. +3. Khối lượng sắt thu được là A.84% Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 2. 0.0 gam. D. B. hệ số của NaCrO2 là A. 28 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là A.81 gam.9 = 6.6 + 0.9(g)  khối lượng muối = 2. 0. nCO = nCO2 = 0. D. B. +4. C. màu vàng sang màu da cam. ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0.6. Cr2O3.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP nH2 = 1/2 = 0. FeO. C. 16. D. Fe3O4. Fe 2O3 cần 2.

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP

Câu 7: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là A. Na2Cr2O7, NaCl, H2O. B. Na2CrO4, NaClO3, H2O. C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O. D. Na2CrO4, NaCl, H2O. Câu 8: Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn A. Fe. B. K. C. Na. D. Ca. Câu 9: Khối luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO 4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52) A. 29,4 gam B. 59,2 gam. C. 24,9 gam. D. 29,6 gam +6 +3 Cr2 + 2.3e  2Cr X 6x +2 Fe + 1.e  Fe+ 3 0,6  0,6 6x = 0,6 => x = 0,1 => mK2Cr2O7= 294. 0,1 = 29,4(g) Câu 10: Muốn điều chế 6,72 lít khí clo (đkc) thì khối luợng K 2Cr2O7 tối thiểu cần dùng để tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52) A. 29,4 gam B. 27,4 gam. C. 24,9 gam. D. 26,4 gam 14HCl + K2Cr2O7 = 3Cl2 + 2KCl +2 CrCl3 + 7H2O 0,1 0,3 => m K2Cr2O7 = 0,1 . 294 = 29,4(g) Câu 11: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 gam crom từ Cr 2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là A. 13,5 gam B. 27,0 gam. C. 54,0 gam. D. 40,5 gam 2Al + Cr2O3  Al2O3 + 2Cr 1,5 1,5 => mAl = 40,5(g) Câu 12: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là (cho O = 16, Al = 27, Cr = 52) A. 7,84. B. 4,48. C. 3,36. D. 10,08. 2Al + Cr2O3  Al2O3 + 2Cr 0,2 0,1 0,1 0,2 mCr = 10,4(g) , khói lương Al2O3 = 0,1.102 = 10,2(g) Khối lượng chất rắn thu được = 23,3 – (10,4 + 10,2) = 2,7(g) Chứng tỏ Al dư nAl dư = 0,1(mol)  nH2 tạo thành = 0,2 + 0,1.3/2 = 0,35(mol)  => VH2 = 7,849l)

Người soạn: Ngô Minh Ngọc

71

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP

TIẾT 24 NHẬN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ I - NHẬN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ NHẬN BIẾT ION DƯƠNG (CATION) CATIO Thuốc thử Hiện tượng Giải thích N Dung dịch kiềm Có khí mùi khai thoát NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O. + NH 4 (OH ) ra làm xanh quì tím dd H2SO4 loãng Tạo kết tủa trắng Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ không tan trong thuốc 2+ Ba thử dư. dd K2CrO4 Tạo kết tủa màu vàng Ba2+ + CrO42- → BaCrO4 ↓ hoặc K2Cr2O7 tươi. Ba2+ + Cr2O72-+ H2O → BaCrO4 ↓+ 2H+ Al3+ + 3 OH- → Al(OH)3 ↓ trắng 3+ Al Dung dịch kiềm tạo kết tủa sau đó kết Al(OH)3 + OH → [Al(OH)4] trong suốt (OH-) tan trong kiềm dư Cr3+ + 3 OH- → Cr(OH)3 ↓xanh 3+ Cr Cr(OH)3 + OH- → [Cr(OH)4]xanh dung dịch kiềm tạo kết tủa màu nâu đỏ Fe3+ + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 ↓ + 3NH 3+ + Fe hoặc dd NH3 4 1. dung dịch kiềm hoặc dd NH3 2. Dung dịch thuốc tím HCl, HBr, HI tạo kết tủa trắng xanh, kết tủa chuyễn sang màu nâu đỏ khi tiếp xúc với không khí làm mất màu dung dịch thuốc tím trong H+ AgCl ↓ trắng AgBr ↓ vàng nhạt AgI ↓ vàng đậm ↓ xanh, tan trong dd NH3 dư ↓ trắng ↓ trắng tan trong kiềm dư Fe2+ + 2OH- →Fe(OH)2 ↓ trắng 4Fe(OH)2 +2H2O+ O2 → 4 Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ 5Fe2++ MnO4-+ 8H+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O Ag+ + Cl− → AgCl ↓ Ag+ + Br− → AgBr ↓ Ag+ + I− → AgI ↓ Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4] (OH)2 Mg2+ + 2OH− → Mg(OH)2 ↓ − 2+ Zn + 2OH → Zn(OH)2 ↓ − Zn(OH)2 + 2OH− → ZnO2 2 + 2H2O

Fe2+

Ag+ Cu2+ Mg2+ Zn2+

dd NH3 dd Kiềm

NHẬN BIẾT ION ÂM (ANION) ANION Thuốc thử Hiện tượng tạo dd màu xanh, có NO3Cu, H2SO4 loãng khí không màu (NO) dễ hóa nâu trong

Giải Thích 3Cu + 8H++2NO3- → 3Cu2++ 2NO+4H2O 2NO + O2 → 2NO2 màu nâu đỏ

Người soạn: Ngô Minh Ngọc

72

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
không khí (NO2). SO42CO32dd BaCl2 trong môi trường axit loãng dư Dung dịch axit và nước vôi trong tạo kết tủa trắng không tan trong axit tạo ra khí làm đục nước vôi trong

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP
Ba2+ + SO42-

→ BaSO4 ↓ trắng

Br IAgNO3 ClPO43S2−
SO3
2−

↓ vàng nhạt ↓ vàng đậm ↓ trắng ↓ vàng
Pb(NO3)2 HCl

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓trắng + H2O. Br− + Ag+→ AgBr↓ (hóa đen ngoài ánh sáng) I− + Ag+ → AgI↓ (hóa đen ngoài ánh sáng) Ag+
− PO3 4 +

+ Cl- → AgCl ↓ trắng 3Ag+ → Ag3PO4↓

↓ đen Sủi bọt khí

S2− + Pb2+ − + SO2 3 + 2H

→ PbS↓ → SO2↑ + H2O (mùi hắc)

NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ : Khí Thuốc thử Hiện tượng CO2 dung dịch tạo kết tủa (không màu, không Ba(OH)2, trắng mùi) Ca(OH)2 dư SO2 dd brom; iot nhạt màu (không màu, mùi hoặc cánh hoa brom; iot; cánh hắc, độc) hồng hoa hồng. Cl2 Giấy tẩm dd Giấy chuyễn (màu vàng lục,mùi KI và hồ tinh sang màu xanh hắc độc) bột H2S Giấy lọc tẩm Có màu đen (mùi trứng thối) dd muối chì trên giấy lọc axetat NH3 Giấy quì tím quì tím chuyễn (không màu, mùi ẩm sang màu xanh khai) - Đốt có tiếng nổ. Cho sản phẩm vào CuSO4 khan không màu tạo thành màu xanh H2 CuO(đen)→ - CuO (t0) Cu (đỏ) - Que diêm đỏ Bùng cháy O2 Cu(đỏ)→ CuO - Cu (t0) (đen) HCl - Quì tím ẩm Hóa đỏ

Phản ứng CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 ↓ + H2O SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4 Cl2 + 2KI → 2KCl + I2. H2 S + Pb2+ → PbS +2H+

CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O H2 + CuO(đen)
t   →
0

Cu(đỏ) + H2O

t Cu + O2  → CuO
0

Người soạn: Ngô Minh Ngọc

73

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ .dd AgNO3 Kết tủa trắng GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Cl.+ Ag+ → AgCl ↓ Người soạn: Ngô Minh Ngọc 74 .

Yêu cầu của con người về vật liệu ngày càng to lớn.Sử dụng năng lượng mặt trời. quy trình tiết kiệm nhiên liệu. .Năng lượng và nhiên liệu là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế. chắc. .Phát triển năng lượng hạt nhân. 2. . 3. + Bền.Chế tạo vật liệu chất lượng cao cho ngành năng lượng. Vật liệu hỗn hợp nano. Hoá học và khoa học khác đang nghiên cứu và khai thác những vật liệu mới có trọng lượng nhẹ. . thực phẩm và khẩu phần ăn hàng ngày có ý nghĩa quyết định . đẹp.Mọi hoạt động của con người đều cần năng lượng.Sử dụng năng lượng với hiệu quả cao hơn. thực phẩm: Người soạn: Ngô Minh Ngọc 75 . .Do đó phải tìm kiếm nhiên liệu từ các nguồn: + Các khoáng chất.Vật liệu compozit. + Không khí và nước.Phát triển thuỷ năng.Những vấn đề đang đặt ra cho nhân loại về lương thực.Nhiên liệu khi đốt cháy sinh ra năng lượng. + Có thể tái sinh.Vai trò của lương thực. + Loại hình có tính đa năng. chất vi lượng . . vitamin.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾT 25: CHƯƠNG 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. Vật liệu hỗn hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Hoá học góp phần giải quyết vấn đề vật liệu cho tương lai.Nâng cao hiệu quả của các quy trình chế hoá. sử dụng nhiên liệu. 2. . đa dạng theo hướng: + Kết hợp giữa kết cấu và công dụng. độ bền cao và có công năng đặc biệt: . + Ít nhiễm bẩn. dầu mỏ. . . . 3. các khoáng chất. + Từ các loài động vật. nước. protein.Khai thác và sử dụng nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường. . KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I. MÔI TRƯỜNG A. . Để đảm bảo sự sống thì lương thực. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI I: Hoá học và vấn đề lương thực. Vai trò của vật liệu đối với sự phát triển kinh tế. VẤN ĐỀ VẬT LIỆU 1. thực phẩm đối với con người : Lương thực và thực phẩm được con người sử dụng chứa nhiều loại chất hữu cơ như cacbonhiđrat. thực phẩm 1. II. Những vấn đề đang đặt ra về năng lượng và nhiên liệu. Năng lượng và nhiên liệu có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế . khí thiên nhiên. 2.Hoá học đóng vai trò cơ bản trong việc tạo ra nhiên liệu hạt nhân. chất béo. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu: 1.Vật liệu là một cơ sở quan trọng để phát triển nền kinh tế. + Tiết kiệm năng lượng. . Hoá học góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào ? . .Vật liệu là cơ sở vật chất của sự sinh tồn và phát triển của loài người. Vấn đề vật liệu đang đặt ra cho nhân loại.Nghiên cứu sử dụng các nhiên liệu ít ảnh hưởng đến môi trường.

Tác hại của ô nhiễm không khí : .Các chất kích thích: VD: Cocain trong cây côca . Dược phẩm bao gồm thuốc kháng sinh. tơ tổng hợp chế tạo nhiều loại tơ có tính năng đặc biệt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. nicotin C10H14N2 trong thuốc lá.Nhu cầu may mặc của con người ngày càng đa dạng và ngày càng phát triển . Phòng chống ma tuý : Chúng ta cùng đấu tranh để ngăn chặn không cho matuý sâm nhập vào nhà trường HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG: I : Hoá học và vấn đề ô nhiễm môi trường : 1. các khí độc hại phát sinh trong quá trình đốt cháy nhiên liệu động cơ. lá chè. . H2S. .Nghiên cứu và SX những hoá chất bảo quản lương thực thực phẩm để nâng cao chất lượng của lương thực thực phẩm sau thu hoạch.Các chất gây nghiện không phải là matuý: VD: Rượu. a.Dược phẩm : nguồn gốc dược phẩm có hai loại . các chất bụi. làm cho nó không sạch có bụi có mùi khó chịu làm giảm tầm nhìn. SO2. CFC.… b.tính năng thêm đa dạng. rò rỉ hóa chất. thực phẩm: Hoá học có những hướng hoạt động chính sau: .ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người. b.Hoá học góp phần giải quyết vấn đề lương thực.Dược phẩm có nguồn gốc từ động. II : Hoá học và vấn đề may mặc : . vacxin vitamin thuốc giảm đau . Người soạn: Ngô Minh Ngọc 76 ..Hướng dẫn mọi người sử dụng đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. a. Nguyên nhân gây ô nhiễm: Có hai nguồn cơ bản gây ô nhiễm không khí + Nguồn gây ô nhiễm do thiên nhiên + Nguồn do hoạt động của con người + Nguồn gây ô nhiễm do con người tạo ra từ : ... . 2.Khí thải công nghiệp: VD: Do đốt nhiên liệu. III : Hoá học với việc bảo vệ sức khoẻ con người 1. VD: Các chất gây ô nhiễm không khí như CO.Khí thải do sinh hoạt chủ yếu phát sinh do đun nấu. thuốc chữa bệnh.Khí thải do hoạt động giao thông vận tải. NO2.Gây mưa axit . sử dụng nhiên liệu kém chất lượng ..… .… .TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Để giải quyết vấn đê này thế giới đã có nhiều giải pháp như (cuộc cách mạng xanh ) phát triển công nghệ sinh học 3.Nghiên cứu và SX các chất có tác dụng bảo vệ và phát triển thực vật và động vật.Các chất ức chế thần kinh VD: Nhựa cây thốc phiện . cafein (C8H10N4O2) trong cà phê. .Gây hiệu ứng nhà kính do sự tăng nồng độ CO2.ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động thực vật. lò sưởi. Chế tạo nhiều loại thuốc nhuộm chất phụ gia làm cho màu sắc các loại tơ vải thêm rực rỡ .Bằng con đường chế biến thực phẩm theo công nghệ hoá học để nâng cao chất lượng của sản phẩm nông nghiệp hoặc chế biến thực phẩm. .Một số chất gây nghiện chất matuý phòng chống matuý . Một số chất gây nghiện chất matuý .Nâng cao chất lượng sản lượng các loại tơ hoá học.Dược phẩm có nguồn gốc từ những hợp chất hoá học do con người tổng hợp nên. Ô nhiễm môi trường không khí: Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí . CO2. thực vật. .

phân bón thuốc trừ sẩu trong sản xuất nông nghiệp vào môi trường nước . có trong cây thuốc lá là: A. Cacbon oxit. thực vật và con người. C. CÂU HỎI VẬN DỤNG Câu 1: Nhiên liệu được coi là sạch. Clo. Aspirin. nước đá. Than đá. fomon.. Câu 2: Nhiên liệu được coi là sạch. Cacbonic(CO2). Câu 5: Để bảo quản thịt cá được coi là an toàn khi ta bảo quản chúng trong: A. Vitamin C. C. xăng. B. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò. . PO43-. Seduxen. Khí butan(gaz). Củi. Penixilin. Xăng. C. Cacbonic. Lưu huynh đioxit (SO2). hoạt động giao thông. CH4 và NH3. gỗ.Ô nhiễm môi trường đất gây ra những tổn hại lớn trong đời sống và sản xuất . B.Xác định bằng các thuốc thử pH của môi trường nước. đang được nghiên cứu sử dụng thay một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường là: A. C. Penixilin. lũ lụt . D. Câu 10: Biện pháp có thể hạn chế ô nhiểm không khí là: Người soạn: Ngô Minh Ngọc 77 .TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP 2. C. moocphin. . Thuốc cảm pamin. D. Thuốc bảo vệ thực vật và phân bòn hoá học . SO42.B. Ozon. than cốc. Câu 3: Người ta sản xuất khí metan dùng làm nhiên liệu chủ yếu bằng phương pháp: A. a. D.Sự ô nhiễm nước có nguồn gốc nhân tạo chủ yếu do nước thải công nghiệp. D. B. C. * Tác nhân hoá học gây ô nhiễm môi trường nước bao gồm các ion của kim loại nặng. B. Thu khí metan từ khí bùn ao. 3: Ô nhiễm môi trường đất : Khi có mặt một số chất và hàm lượng của chúng và vượt quá giới hạn thì hệ sinh thái đất sẽ mất cân bằng và môi trường đất bị ô nhiễm . fomon. D. Khí thiên nhiên. . . nước đá khô. Than đá. Câu 7: Chất gây nghiện và gây ung thư cho con người. B. Tác hại của ô nhiễm môi trường nước: Gây tác hại đến sự sinh trưởng và phát triển của động. D. B. glucozơ. Câu 8: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là: A. dầu. Xăng. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước: . Nhận biết môi trường bị ô nhiễm . C. Hiđroclorua. Nước đá. C. amoxilin.Xác định ô nhiễm bằng các dụng cụ đo: Dùng máy sắc kí các phương tiện đo lường để xác định thành phần khí thải nước thải từ các nhà máy . Hoá học với vấn đề phòng chống môi trường 1. SO2 và NO2. 2. D. Câu 6: Hiện tượng Trái Đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do khí: A. Vai trò của hoá học trong việc sử lý chất gây ô nhiễm: Hoá học góp phần lớn trong việc sử lí chất thải gây ô nhiễm môi trường. II. Moocphin. D. dầu. nước đá khô. đất . CO và CO2. b.Ô nhiễm đất do kim loại nặng là nguồn nguy hiểm đối với hệ sinh thái đất . các anion NO3-. Lên men ngũ cốc.Ô nhiễm môi trường nước có nguồn gốc tự nhiên do mưa bão. C. Câu 4: Dãy các loại thuốc gây nghiện cho con người là: A. Khí hiđro. CO và CH4. B. D. Ô nhiễm môi trường nước : Sự ô nhiễm môi trường nước là sự thay đổi thành phần và tính chất của nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật. ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là: A. B. dầu. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong hầm Biogaz. Câu 9: Chất có thể diệt khuẩn và bảo vệ Trái Đất là: A. Oxi. B.Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất: Nguồn gốc do tự nhiên và nguồn gốc do con người . Nicotin. nước đá.Quan sát có thể nhận biết môi trường nước không khí bị ô nhiễm qua mùi màu sắc . Phân đạm. paradol. tuyết tan.

Đốt than đá. Đốt xăng dầu. C. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 78 .TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ A. Đeo khẩu trang khi phun thuốc trừ sâu. GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP B. D. Trồng cây xanh.

Số electron hóa trị c. 5 2+ Câu 6: Cho phản ứng sau : M . Thái độ: Khơi dạy niềm hăng say học tập bộ môn II.Làm các dạng bài tập định lượng. bài tập 2. Số lớp electron d. quá trình(1) là quá trình oxi hóa C. dd MgCl2 lần lượt tác dụng với các dd : NaHCO3. Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy Nội dung và trò Hoạt động 1: Câu 1: Những tính chất vật lý chung của kim loại như: tính dẻo.Trong phản ứng này thì : A. 4 D.Số nơtron b. NaOH .Dung dịch chứa HCl và Cu(NO3)2 B.Học sịnh: Ôn tập lại toàn bộ kiến thức về kim loại III. trường hợp nào Fe bị mòn: a/ Al – Fe b/ Cr – Fe c/ Cu – Fe d/ Zn – Fe Câu 5 : Cho khí CO2.Nước Câu 7: Cho Ba tan hoàn toàn trong nước được dung dịch A. hệ thống câu hỏi.M là chất khử. Dung dịch A tác dụng được hết với các chất tan nào trong các trường hợp nào cho sau đây: A. định tính 3. quá trình (1) là quá trình khử D.M là chất oxi hóa . Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững kiến thức về kim loại.M là chất khử . tính dẫn nhiệt. Tiến trình bài dạy: 1. Na2CO3. Kĩ năng: . 2 B. tính ánh kim được xác định bởi yếu tố nào sau sinh làm bài tập đây: HS: Làm bài a/ Các electron tự do GV: Nhận xét và sửa b/ Các ion dương kim loại sai c/ Các electron tự do và ion dương kim loại d/ Mạng tinh thể kim loại Câu 2: Các nguyên tố nhóm IA trong bảng HTTH có số nào chung? a. quá trình (1) là quá trình oxi hóa . Kiểm tra bài cũ: Phối hợp trong giờ 2.Giáo viện: Bài soạn. D. người ta thường lót kim loại nào sau đây vào mặt trong của nồi hơi: a/ Cr b/ Zn c/ Mn d/ a. Mục tiêu: 1. Số ptpư hóa học xảy ra là : A.c đều đúng Câu 4: Khi để các cặp kim loại dưới đây ngoài không khí ẩm.Số electron lớp ngoài cùng Câu 3: Để bảo vệ nồi hơi (supde) bằng thép khỏi bị ăn mòn. tính GV: Yêu cầu học dẫn điện.2e = M (1). 2.Dung dịch chứa NaCl và MgCl2 Người soạn: Ngô Minh Ngọc 79 . quá trình (1) là quá trình khử B.M là chất oxi hóa . Chuẩn bị: 1.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Tiết 24 +25: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TNKQ HÓA VÔ CƠ I. 3 C.b.

8 gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 3. Cho từ từ dung dịch NaAlO2 vào dung dịch HCl cho đến dư C.78 gam.2. Nồng độ mol/l của dung dịch KOH là: A. C. dùng CO khử CaO ở nhiệt độ cao Câu 9: Hiện tượng quan sát được khi dẫn từ từ khí CO 2 (đến dư) vào bình đựng nước vôi trong là : A/. Cô cạn dung dịch. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Câu 1. Nuớc vôi trong trở nên đục dần. Be. D. Dẫn khí NH3 vào dung dịch AlCl3 cho đến dư D. Điện phân nóng chảy hoàn toàn 19.Al(OH)3 B.34 gam.42 gam Al2(SO4)3. 1. Be(OH)2 B. D.8. 2. C đúng hướng dẫn học sinh Câu 14. sau đó từ trong lại hóa đục. Be(OH)2 D. B. Al2O3. Củng cố.56 gam. Lúc đầu nước vôi vẫn trong.Luyện tập: Chú ý cho học sinh các kiến thức cần nắm vững Chữa bài Câu 1. NaNO3 B. 1. Câu 15: Cho 100 ml dung dịch KOH vào 100ml dung dịch AlCl3 1M thu được 3. 2.5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0.5M. 1.5 B. Na2CO3 Câu11: Nhóm chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch KOH: A. nung nóng chảy . Na2CO3. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A. Zn(OH)2 C. Phát biểu nào sau đây không đúng? A.5 D.12 gam. B. Na2CO3. C. Ca(OH)2 . D/. 3.4. Al = 27) A.Be. Nước vôi hóa đục rồi trở lại trong. điện phân CaCl2 nóng chảy. D.Dung dịch chứa KCl và NaNO3 Câu 8: Từ dung dịch CaCl2 làm thế nào điều chế được canxi? A/. Dùng Kali khử Ca2+ trong dd CaCl2 C/. M là kim loại nào trong các kim loại HS: Làm bài cho dưới đây? A. 4.48 lít khí (đktc) ở anôt. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 cho đến dư Hoạt động 2: Câu 13 : Hiđroxit nào sau đây có tính lưỡng tính: GV: Cho HS bài và A.9 gam kết tủa keo. B. Na2SO4 .TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP C. 0. Al(OH)3 C. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 80 . Na3PO4 C. Al(OH)3 đều bền vững.5 C.Al2O3.Zn. C đều phản ứng được Câu 12: Trường hợp nào sau đây có xuất hiện kết tủa và lượng kết tủa ngày càng tăng lên đến tối đa: A. Al.6 gam. B. A. lượng kết tủa thu được là 15. Câu 2: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1. 2 và 3 3. ZnO. BeO. HCl D. D/. 2. sau đó từ đục dần dần hóa trong C/. Zn(OH)2 D.5 và 3. Điện phân dung dịch CaCl2 B/. Ca. Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH cho đến dư B. 3. Mg. Chuyển CaCl2 thành CaO. Nước vôi từ trong dần dần hóa đục B/.Dung dịch chứa NaOH và Al(NO3)3 D.1. B. Cả A. 1. sau đó mới hóa đục Câu 10: Dãy gồm các chất đều có thể làm mềm được nước cứng vĩnh cửu là A. Ba. C. O = 16. Cho dung dịch chứa 2. Na2CO3.0 gam muối MCl2 thu làm bài được 4.

B.Bằng phương pháp thuỷ luyện.Al2O3.Tạo kết tủa không bị hoà tan Câu 3.Lúc đầu không có hiện tượng gì xảy ra.Lúc đầu không có hiện tượng gì xảy ra sau đó tạo kết tủa keo trắng Câu 4. Al được sản xuất: A.Al2O3.Không tạo kết tủa D.Không tạo kết tủa D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP B.Al2O3. Al(OH)3 đều không tan trong H2O C.Lúc đầu tạo kết tủa sau đó bị hoà tan C.Bằng cách điện phân Bôxit nóng chảy trong criolit. C. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 81 . Khi cho dd NH3 từ từ đến dư vào dd Al(NO 3)3 và khi dẫn CO2 từ từ đến dư vào dd KAlO 2 thì cả 2 trường hợp đều có hiện tượng xảy ra là : A.Bằng phương pháp nhiệt luyện D. Khi cho dd NaOH từ từ đến dư vào dd AlCl 3 và khi cho dd HCl từ từ đến dư vào dd NaAlO 2 thì cả hai trường hợp đều có hiện tượng xảy ra là: A. Al(OH)3 đều tan trong dd Ba(OH)2 D. Al(OH)3 đều tan trong dd H2SO4 Câu 2.Trong lò cao. Trong công nghiệp.Lúc đầu có tạo kết tủa sau đó bị hoà tan B.Tạo kết tủa không bị hoà tan B. sau đó tạo kết tủa keo trắng C.

Cs B. nhiệt phân KCl. 13Al [Ne]3s23p1 B. Al2O3 là oxit lưỡng tính D. Al (4) tăng dần là A. Làm hỏng các dung dịch pha chế. D. Mg. B. B. Nh«m có tính khử mạnh hơn Fe B. D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾT 26 – KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ A –MỤC ĐÍCH: Giúp học sinh tổng hợp được toàn bộ kiến thức vô cơ đã được ôn thông qua bài làm trắc nghiệm B. (1) < (2) < (3) < (4). Ca D. Cr2O3. NO C. 2 2 Mg [Ne]3s 3p 12 C©u 11: Ph¶n øng ®iÒu chÕ kim lo¹i nµo díi ®©y thuéc ph¬ng ph¸p điện phân dung dịch: A. Na. Rb. Li C. C. C. D. Li. FeO. C. Dïng dung dÞch AgNO3 C. B. Al(OH) 3 tan trong dung dịch NaOH Câu 6: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về muối K2CrO4 và muối K2Cr2O7 A. Mg. Câu 5: Ph¸t biÓu nµo díi ®©y lµ sai: A. (3) < (4) < (1) < (2). C + ZnO → Zn + CO B. Ca. B. làm hư hại quần áo. Al(OH)3 là bazơ mạnh hơn NaOH C. NaCl. Ca. dùng Li khử K+ trong dung dịch KCl. làm tắc các đường ống dẫn nước. MgCl2 → Mg + Cl2 D. Chỉ có K2CrO4 có màu da cam. N2O D. Be. Câu 7: Ag tác dụng với HNO3 đặc tạo ra khí: A. nguội: A. NO2 Câu 8: Chất có tính oxi hóa nhưng không có tính khử là: A. B. Cu (3). Chỉ có K2Cr2O7 có màu vàng. Na. Dïng dung dÞch Na2CO3 D. Be. Dïng quú tÝm Câu 10: CÊu h×nh electron nguyªn tö nào sau đây viết đúng: A. D. C. 13Na [Ne]3s2 C. D. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng. Cs.CHUẨN BỊ Giáo viện chuẩn bị đề: + Theo đúng tỉ lệ số câu trắc nghiệm trong kì thi tốt nghiệp + Mức độ đạt chuẩn kiến thức và phù hợp với kì thi tốt nghiệp Câu 1: Dãy kim loại nào sau đây đều tan trong nước ở điều kiện thường: A. H·y chän thuèc thö nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt dung dÞch trong mçi lä: A. Chỉ có K2Cr2O7 có màu da cam. Fe. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi. K. Câu 13: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại K từ KCl là A. 2AgNO3 + 2H2O → 2Ag + O2 + 2HNO3 C. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 82 . C. C©u 9: Cã 2 lä kh«ng nh·n. CrO3. Mg. Na(2). Cr. B. N2 B. điện phân KCl nóng chảy. Na. 26Fe [Ar]3d6 D. Cu. B. Gây ngộ độc nước uống.. C. Zn + CuSO4 → ZnSO4+ Cu Câu 12: Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây? A. K. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm. điện phân dung dịch KCl. D. Câu 3: Các kim loại kiềm thổ là: A. (3) < (4) < (2) < (1). Ag. Na. Dïng dung dÞch Ba(OH)2 B. Mg Câu 4: Bình làm bằng kim loại nào sau đây đựng được HNO3 đặc. Mg. (2) < 4) < (1) < (3). Cả 2 muối đều có màu vàng. Câu 2: Tính khử của: Ca(1). mçi lä ®ùng 1 dung dÞch kh«ng mµu lµ: NaNO 3. C. D.

AgNO3 và H2SO4 loãng. hơi xanh. Cu = 64) A. Giá trị của a là (cho: C = 12. 7. I. Zn-Fe (III). Cu. C. I. Na. B.e là các số nguyên. NaCl. D. B.4 gam Ca tan vừa hết trong HCl lần lượt thu được V1 và V2 lít khí H2(đktc). Ba(NO3)2. xanh đậm. NH3. AgNO3. C. Dung dịch NaOH dư.7 D. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 83 . V1 = V2. 5. B. 8. Câu 24: Fe(OH)2 có màu: A. Ba = 137) A.5. 5790. Fe2O3. C©u 15: Có 4 dung dịch là: NaCl.1 C. C. C. Al.8 lít CO(đktc). B. đỏ. Mg = 24. 3860. FeO. Ni. Dung dịch HNO3dư B. 300 ml. Dung dịch AgNO3 dư . C. B.4 B. D. 200 ml. V1 so với V2 là: (cho Mg = 24. C. MgO cần dùng vừa đủ 16. thu được a gam chất rắn. Rb = 85. 39. III và IV.48 lít CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1 M. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết A. Câu 29: Dung dịch muối Fe(II) tác dụng với kim loại nào dưới đây? A. Fe. 5 B. Na. RbCl. Ag. d là A. HCl và FeCl3. CO2. đỏ thẫm. 9. II và IV. 111 g. AlCl3. 100 ml.24 lít khí (đktc) ở anot. Ni. B. Công thức của muối là: (cho Li = 7. Cu. C. C©u 26: Cho 3 dung dịch: HNO3 loãng. B. III và IV. C©u 25: Khí nào sau đây làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh: A. CuSO4. Fe. 2895. D. B. c.12 gam. Cl = 35. NaNO3.85 Câu 21: Điện phân nóng chảy 11. C. V1 = 2V2. C. D. KCl. B. C. CuO. II và III. Giá trị của t là: (cho Cu = 64) A. D. 19. 3 Câu 20: Hấp thụ hoàn toàn 4. Câu 16: Cho các hợp kim sau: Fe-C (I). Chất không tác dụng được với cả 3 dung dịch trên là A. D. Fe3O4. C. B.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 14: Kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ? A.1M . Câu 18: Điện phân (điện cực trơ) dd muối Cu(NO3)2 với dòng điện cường độ 4A. Câu 19: Cho 2. NaOH Câu 27: Các chất tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch Cu(NO3)2 là: A. FeCl3 và AgNO3. Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. Ag = 108) A. K = 39. Zn. V1= 3 V2 . Câu 22: Cho phương trình hoá học: aCu + bHNO 3→ cCu(NO3)2 + dNO2 + eH2O (a. Cu-Fe (II). Na = 23. Giá trị của V là (Giả thiết toàn bộ Ag tạo ra bám vào lá Zn) (cho Zn = 65.51g. O = 16. Câu 17: Ngâm một lá Zn trong V ml dung dịch AgNO3 0. Fe. C. Câu 28: Để khử hoàn toàn 90 g hỗn hợp gồm CuO. Trắng. II. Dung dịch BaCl2 dư D. Sau khi phản ứng kết thúc. 1930.4 gam Mg và 2. D. H2S. 6. sau t giây thấy khối lượng catot tăng 5. HCl. Câu 23: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Cu là A. thu được 2. AgNO3 và Mg(NO3)2. thu được a gam kết tủa. D. nhận thấy khối lượng lá kẽm tăng 1. Tổng các hệ số b. tối giản). Giá trị của a là? (cho C = 12. O = 16. Fe. 59. 400 ml. B. 60 g. D.5) A. D. I. nâu. Sn-Fe (IV). C. Ca = 40) A. Na. D. SO2. FeCl3. C.7 gam muối clorua của một kim loại kiềm . V1= 5 V2 . 57 g. Fe = 56. B. B. NH4Cl. b. Mg. D. c. C. Zn. d . D. LiCl. 78 g. D.

Mg = 24. S = 32. B. xanh đậm. Mg. Zn. C©u 34: Cho 3 dung dịch: H2SO4 loãng. Fe = 56. ZnCl2 và FeCl3. Cr. Ni. Fe. Dung dịch Ba(OH)2 dư. Al. Al. Cu = 64) A. C. D. 60 g C. Cu. Trắng. Ag. xanh nhạt. Al (4) gảm dần là A. Câu 40: Kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ? A. Fe. Dung dịch KOH dư. nâu. B. Fe. D. Cu (3). Fe2O3. D. Cu = 64) A. C. 36 gam. FeO. Câu 38: Dãy các kim loại tác dụng được với HCl và khí clo cho 2 muối khác nhau là: A. C. 52 g B. C. Câu 32: Fe(OH)3 có màu: A. (2) > (1) > (4) > (3). AgNO3 và Mg(NO3)2. Câu 37: Dung dịch muối Fe(III) không tác dụng với kim loại nào dưới đây? A. D. D. CuO trong 250 ml axit H2SO4 1M (vừa đủ). Ag.2 lít CO(đktc). B. Cr. B. D. C. B. 38 gam.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 30: Hoà tan hoàn toàn 14 gam hỗn hợp gồm Fe2O3. Cu. B. Fe. B. Fe. H2SO4 loãng và AlCl3. O = 16. MgO cần dùng vừa đủ 11. C. 34 gam. HCl. khi cô cạn dung dịch thu được a gam hỗn hợp muối sunfat khan Giá trị của a là (cho: H = 1. Na. Để loại trừ tạp chất SO2 cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch nào sau đây: A. Dung dịch NaOH dư. D. hơi xanh. D. Fe = 56. Fe. Câu 31: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là A. Dung dịch Br2 dư. Fe3O4. C. 40 gam. CuSO4. B. Cr. BaCl2. Mg = 24. Giá trị của a là (Cho: C = 12. thu được a gam chất rắn. (2) > (4) > (1) > (3). Sau phản ứng. Na(2). C. AgNO3. B. NaNO3. đỏ. 30 g D. Na. Zn. KCl. Chất tác dụng được với cả 3 dung dịch trên là A. MgO. D. Sn. C. C. Fe. B. AgNO3 và H2SO4 loãng. Mg. Câu 39: Tính khử của: Ca(1). Ba. Câu 35: Các chất không tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch Cu(NO3)2 là: A. Câu 36: Để khử hoàn toàn 60 g hỗn hợp gồm CuO. D. O = 16. C©u 33: Khí CO2 có lẫn tạp chất là khí SO2. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 84 . 62 g. (1) > (2) > (3) > (4). (2) > (3) > (4) > (1).

Chất trong dãy có lực bazơ yếu nhất là A. điện phân MgCl2 nóng chảy. C. D. B. Ba. D. C. B. Fe(OH)3.LÀM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP A –MỤC ĐÍCH: Giúp học sinh tổng hợp được toàn bộ kiến thức hóa học (chủ yếu lớp 12) đã được ôn thông qua bài làm trắc nghiệm B. K. Cr(OH)3. C. Câu 5: Cho dãy các chất: C 2H5NH2.8gam và 7. Ca và Mg. C. C. B.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾT 27. glixerol.5gam. D. Ca. Câu 7: Cho 1. Fe. Ca(OH)2. Câu 9: Cho 8. Mg. Câu 8: Hai kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là A. 2. kết tủa màu nâu đỏ. Na và Mg. B. sau đó chuyển dẩn sang màu nâu đỏ. Câu 10: Điều chế kim loại Mg bằng phương pháp A.6gam và 5. ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Hóa học (Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian giao đề) Người soạn: Ngô Minh Ngọc 85 . thu được 0. D. D. Khối lượng của Mg và Zn trong 8. 1. B. 3. Ca. B.CHUẨN BỊ Giáo viện chuẩn bị đề: + Theo đúng tỉ lệ số câu trắc nghiệm trong kì thi tốt nghiệp + Mức độ đạt chuẩn kiến thức và phù hợp với kì thi tốt nghiệp SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI ( Đề chính thức) Đề thi gồm: 04 Trang Họ và tên :……………………………………… Líp: Câu 1: Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện A.1gam. C. CH3NH2. C. Fe(OH)2. CH3NH2. Câu 2: Công thức hoá học của sắt (II) hidroxit là A. Ca. Câu 3: Cho dãy các kim loại: K. D. Fe. xenlulozơ. etyl axetat.7 gam. Al. B. Na và Be. Ba(OH)2. Fe3O4. C6H5NH2. FeO. kết tủa màu trắng hơi xanh. dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao.2 mol khí H2. D. Kim loại M là A.9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng( dư).01 mol khí H 2. NaOH. glucozơ. D. C. C2H5NH2. C6H5NH2 (anilin). dùng kim loại Na khử ion Mg2+ trong dung dịch MgCl2. kết tủa màu trắng hơi xanh. B. C.9 gam hỗn hợp trên lần lượt là A. Câu 6: Hợp chất có tính lưỡng tính là A. Câu 4: Đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được A. 1. kết tủa màu xanh lam.2 gam và 7. Sr. NH3. B.3gam. C. điện phân dung dịch MgCl2.37gam kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước (dư). Al. thu được 0. Kim loại trong dãy có tính khử mạnh nhất là A.4gam và 6. D. Be và Mg. NH3. B. D.

metyl. HCOOH và CH3Ona. +4. 0. K2O. +6. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là A. Thạc cao khan. CH3COONa và CH3OH. AlCl3 và HCl. sinh ra các sản phẩm hữu cơ là A.88.3gam. cafein. 2. B. D. D. C6H5NH2.6 gam chất rắn. 46. NaNO3 và Na2CO3. 0. K2O. A. cocain. CH3COOC2H5. +3. Câu 14: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Cu là A. Câu 25: Axit amino axetic ( H2NCH2COOH) tác dụng được với hai dung dịch A. Câu 22: Các số oxi hoá phổ biến của crom trong các hợp chất là A. B. nicotin. C2H5NH2. 3s13p2. C. B.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 11: Cho hỗn hợp kim loại gồm 5.16. B. MgSO4 và ZnCl2. poli (phenol-fomanđehit). Fe2O3. D.224. CH2=CHCOOCH3. D. phenol. D. +2. +6. HCOONa và CH3OH. Câu 17: Chất béo là trieste của axit béo với A. B. +6. FeCl3 và AgNO3. Câu 26: Trùng hợp etilen thu được sản phẩm là A. D.4 gam Al và 2. BaO.4.3 gam Na tác dụng với nước dư. C. bó nột khi gẫy xương: A. Na2O. FeCl2 và ZnCl2.7gam. Câu 20: Cho dãy các chất: H 2NCH2COOH. D. +3. CH3COOH. D.6 gam H2O. C. Câu 18: Hoà tan 0. 1. 34. 0. Câu 16: Chất có chứa nguyên tố nitơ là A. 3s23p3. Câu 12: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit: A. B. thu được 80gam kết tủa. D. Fe2O3.amin. +4. Câu 29: Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu Người soạn: Ngô Minh Ngọc 86 . ở đktc). Câu 23: Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là A. D. etanol. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư. CH3COOCH3. B. B. 3. C. B. C.05gam. Al khử được ion kim loại trong oxit. D. +1. C. glixerol. 36. thạch cao sông B. Thạch cao nung.2. poli (metyl metacrylat). xenlulozơ. etylen glicol. D. C2H5COOCH3. poli (vinyl clorua) (PVC) C. saccarozơ. Giá trị của V là A.672. 2. Câu 15: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Al ( Z= 13) là A. Câu 19: Chất có nhiều trong khói thuốc lá gây hại cho sức khoẻ con người là A. C. B.0 gam. MgO. D. C. B. B. C4H6O2. B. D. glucozơ. D. 59. C3H6O2.48 lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµ 3. CaO. poli etylen (PE) Câu 27: Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam FeO. C. C. Câu 24: Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng). Câu 13: §èt ch¸y hoµn toµn 6 gam mét este X thu ®îc 4. 5. NaOH và NaNO3. 2. NaOH và Na2CO3. Na2SO4 và HCl B. C. C. C.56 gam Fe bằng dung dịch HNO 3 loãng (dư). CH3ONa và HCOONa. Câu 28: Ở nhiệt độ cao. C. C. Sau phản ứng thu được 33. B.336. CrO3. 3s23p1. Giá trị của m là A. B. Số chất trong dãy phản ứng với NaOH trong dung dịch là A. sinh ra V lít khí NO2 ( sản phẩm duy nhất. 4.896. C. Câu 21: Chất hóa học nào sau đây dùng để tạc tượng. +2. C. 0. B. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. +2. heroin. 3s23p2. 4. C4H8O2. D. C2H4O2. +6. D vôi tôi. D. Fe3O4 bằng CO dư ở nhiệt độ cao.

monsaccarit. Fe. tơ tằm. polisaccarit. D. Fe. B. C. B. Ag. Na2SO4. Câu 33: Glucozơ thuộc loại A. NaCl. Cr. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là A.950gam.900 gam . C. D. D. Cu. Chất trong dãy phản ứng được với dung dịch BaCl2 là A. Al. KNO3.3gam. C.475gam.1 mol anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. D.8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư). C. Fe.2gam. B. D. Au. 2. D. Fe. 3. B. Ag. B. Mg. metyl amin. Au. HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH Câu 40: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch MgCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch A. Al. 12. tơ nilon-6. Cr. đỏ. Kim loại trong dãy có độ dẫn điện tốt nhất là A. Câu 30: Kim loại phản ứng được với dung dịch HCl loãng là A. B. Câu 36: Cho dãy các kim loại: Ag. đen. KOH. C. Khối lượng muối CH3COONa thu được là A. 4. Khối lượng muối phenylamoniclorua ( C6H5NH3Cl) thu được là A.425gam. NaNO 3. Al. polime. 1. D. tơ visco. Na2SO4. metyl axetat. 16. C. Mg. Al. Cu. D. B. NaNO3. B.1gam. K2SO4. Câu 35: Cho 8. 25.6. C. nguội là A. B. Cr. B. Al. tơ nitron. D. C. 19. Câu 38: Cho 0. Câu 31: Dãy kim loại không phản ứng được với axit HNO3 đặc. Câu 39: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. vàng. Ag. NaOH. Au. 8. Câu 32: Polime thuộc loại tơ thiên nhiên là A. C. đun nóng. H2N-CH2COOH B. đisaccarit.4gam. H2N-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH D. Câu 37: Cho dãy các chất: glucozơ. Người soạn: Ngô Minh Ngọc 87 . B. D. H2N-CH(CH3)-COOH. Fe. C.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP A. 4. xenlulozơ. tím. NaCl. Câu 34: Cho dãy các chất: NaOH. 6. D. C. KCl. 12. C.

3 D. CrO3 là oxit axit D. Al.25 B.48 C. Cr2O3 và CrO3 đều là oxit lưỡng tính C. Sau phản ứng thu được 0. Giá trị của m là (Cho C=12. Mg. CH2=CHCOOCH3 Câu 9: Lo¹i t¬ nµo dưíi ®©y thưêng dïng ®Ó dÖt v¶i. CrO3 có tính khử mạnh B. Fe2O3 C.336 lít khí hiđro (ở đktc).36 B.5 Câu 6: Hòa tan 22. CH3COOCH3 D. 5 Câu 3: Nhận định nào sau đây là đúng? A. may quÇn ¸o Êm hoÆc bện thµnh sîi "len" ®an ¸o rÐt ? A.6 Câu 10: Điều chế kim loại Mg bằng phương pháp A. 4. Rb = 85. T¬ nitron D. 11. 45 C.4 D. dùng kali khử ion Mg2+ trong dung dịch Người soạn: Ngô Minh Ngọc 88 .LÀM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP A –MỤC ĐÍCH: Giúp học sinh tổng hợp được toàn bộ kiến thức hóa học (chủ yếu lớp 12) đã được ôn thông qua bài làm trắc nghiệm B. Cr2O3 là oxit bazơ Câu 4: Cho 0. Al khử được ion kim loại trong oxit A. 12 D. K2O Câu 2: Cho các kim loại: Fe. Zn. 13 B. điện phân MgCl2 nóng chảy C.5) A. T¬nilon-6. T¬ capron B. Kim loại kiềm là (Cho Li = 7. T¬ lapsan C. 2. điện phân dung dịch MgCl2 B. Rb D.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾT 28. H = 1. Cu. d. 6 C. c. Na B. e là những số nguyên đơn giản nhất. K Câu 5: Cho m gam Glucozơ lên men với hiệu suất 80%. 5 Câu 8: Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là A. hấp thụ hoàn toàn khí sinh ra vào nước vôi trong có dư thu được 20 gam kết tủa. ở đktc). K = 39.4 gam Fe bằng dung dịch HNO 3 loãng dư. 8. MgO D. C2H5COOCH3 B. Li C.96 Câu 7: Cho phản ứng: a FeO + b HNO3 c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a. 14.CHUẨN BỊ Giáo viện chuẩn bị đề: + Theo đúng tỉ lệ số câu trắc nghiệm trong kì thi tốt nghiệp + Mức độ đạt chuẩn kiến thức và phù hợp với kì thi tốt nghiệp SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI ( Đề chính thức) Đề thi gồm: 04 Trang ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Hóa học (Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian giao đề) Mã đề thi: 132 Họ và tên thí sinh:……………………………………… Số báo danh:…………………………………………… PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu. sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Na = 23. O =16. Số kim loại tác dụng được với dung dịch H 2SO4 loãng là: A. 3. BaO B. nhiệt phân MgCl2 D. 6 B. b. Tổng (a+b) bằng A. Giá trị của V là (Cho Fe = 56) A. từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Ở nhiệt độ cao. CH3COOC2H5 C.69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư). Ca = 40) A. Ag. 22.24 D. 4 C.

H2N.8 gam và 7. NH3. C2H5NH2 B. ancol etylic.CH2-CONH. Mg.20 gam B. 4 D. FeSO4 và H2SO4 Câu 19: Dẫn từ từ khí CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có hiện tượng A. có bọt khí bay ra Câu 20: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử giảm dần từ trái sang phải là: A.CH(CH3)-COOH B. C2H5NH2. H2N. Fe. Ca C. ZnCl2. dung dịch NaOH D. 3. thu được 0. C. C2H5NH2. 11. tạo kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần C.7 gam C. CH3COOC2H5 C. C15H31COONa và etanol Câu 23: Để phân biệt 3 dung dịch loãng: NaCl.50 gam Câu 15: Hợp chất không phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 1. Al B. 12. Al Câu 21: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit A. dung dịch NH3 B.CH2. C17H35COONa và glixerol D. H2NCH2COOH D. 2. Dd NaOH và dd NH3 D.COOH D. Mg.CH2-CONH. Fe C.9 gam hỗn hợp bột Mg. O = 16. C17H35COOH và glixerol C. CH3NH2 . natri axetat. Cr(OH)3 và Al2O3 B. 10. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là (cho H = 1. AlCl3 có thể dùng A. FeSO4 và H2SO4 B.1 gam Câu 17: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính.CH2 . C2H5NH2 2+ Câu 12: Cation M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. C6H5NH2 D. 2 C. 1. FeSO4 và H2SO4 D. Al.2 mol khí H2. CH3NH2. C6H5NH2. Fe2(SO4)3.CH2-CONH.CH2-CH2 –COOH C. dd KOH và CuO C. dung dịch Na2SO4 Câu 24: Cho các chất Glixerol. lòng trắng trứng. S = 32) A. Al. C2H5NH2 B.9 gam hỗn hợp trên lần lượt là (Cho Zn = 65.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 11: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tăng dần của lực bazơ là A. dd KOH và dd HCl Câu 18: Khi cho bột Fe3O4 tác dụng hết với lượng dư dung dịch H 2SO4 đặc. Mg = 24) A. Al. Cr và Cr2O3. Na =23. Fe2(SO4)3. CH3NH2 C. ta có thể dùng phản ứng của chất này với A. 1 Người soạn: Ngô Minh Ngọc 89 . M là A.5 gam D. NH3.60 gam D.40 gam C. H2N-CH2-CONH-CH2CONH-CH2COOH Câu 22: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là A. Na Câu 13: Hai chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính A. Al2(SO4)3 và Al(OH)3 D. CH3NH2. tạo bọt khí và kết tủa trắng D. dd HCl và dd Na2SO4 B. CH3CH2COOH Câu 16: Cho 8. Fe. C15H31COOH và glixerol B. H2N.00 gam NaOH thu được dung dịch X.2 gam và 7. dung dịch glucozơ. Mg B. C6H5NH2. 25.4 gam và 6. nóng thu được dung dịch chứa A. Mg D.6 gam và 5. NH3. 3 B. Fe D. Mg. xuất hiện kết tủa trắng B. Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. NH3. Số chất có thể phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là: A.24 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8. C6H5NH2. Al và Al2(SO4)3 Câu 14: Hấp thụ hoàn toàn 2.3 gam B. Fe2(SO4)3 và H2SO4 C. Khối lượng của Mg và Zn trong 8. dung dịch H2SO4 C.

NaCl Câu 32: Thªm dung dÞch NaOH dư vµo dung dÞch chøa 0.350 gam B. O = 16) A.5) A. C2H5OH D. Câu 28: Nhóm chất nào sau đây đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân? A. 1. 200 Câu 36: Để phân biệt CO2 và SO2 thì cần dùng thuốc thử nào? A. Sn bị ăn mòn điện hóa D. N = 14 Cl = 35. Glucozơ. C = 12) A. C2H5COOCH3 D. 16. Glucozơ. ë catot x¶y ra qu¸ tr×nh khö nưíc thµnh H2. tinh bột Câu 30: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát tới lớp sắt bên trong.thµnh Cl2. saccarozơ C. anđehit axetic D. C = 12.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 25: Cho 3. 100 B. MgSO4 và ZnCl2 D. Glucozơ. màu da cam sang màu vàng Người soạn: Ngô Minh Ngọc 90 .63 gam C. 1. Công thức của este là (Cho H = 1. Dung dịch Ba(OH)2 D. Ag Câu 27: §iÖn ph©n dung dÞch NaCl cã mµng ng¨n vµ ®iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y cã ®iÓm gièng nhau lµ A. O = 16. 1. ë anot x¶y ra qu¸ tr×nh oxi ho¸ nưíc thµnh O2. glixerol C. 1000 D.z D. mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH. ë catot x¶y ra qu¸ tr×nh khö ion Na+ thµnh Na. saccarozơ. Al C. axit aminoaxetic Câu 29: Cặp chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng gương? A.30 gam Câu 38: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ A. màu vàng sang màu da cam B. protein. CH3COOCH3 Câu 26: Kim loại không phản ứng được với axit HNO3 đặc. saccarozơ. tinh bột. đơn chức.3 gam ancol etylic. 2000 C.05 gam C. C2H5COO C2H5 C. etylaxetat B. Khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× khèi l ưîng kÕt tña thu ®ưîc b»ng: (Cho : H = 1. AlCl3 và HCl C. C6H5NH2 B. 1. Glucozơ. Dung dịch Ca(OH)2 B. nguội nhưng tan được trong dung dịch NaOH là A. 32. 2 Câu 34: Hai dung dịch đều phản ứng với kim loại Cu là A.00 gam etylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl dư. 8. C. không màu sang màu da cam C. Fructozơ. protein D. Fe bị ăn mòn hóa học B. Mg B. sẽ xảy ra quá trình A.15 gam B. Tinh bột. ë anot x¶y ra qu¸ tr×nh oxi ho¸ ion Cl.095 gam PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc phần II) Phần I: Theo chương trình chuẩn ( 8 câu. từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Số lượng este đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. HCOOC2H5 B. Fe = 56) A. B. Glucozơ. Dung dịch NaOH Câu 37: Cho 9.015 mol FeCl 2 trong kh«ng khÝ. 13. 3 B. không màu sang màu vàng D. Fe bị ăn mòn điện hóa Câu 31: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là A.60 gam D. 4 D. CH3NH2 C. Khối lượng muối thu được là (Cho H = 1. FeCl3 và AgNO3 B. Glucozơ. Cu D. Dung dịch nước brom C. C =12. Hệ số polime hóa là (Cho: H = 1. 5 C. FeCl2 và ZnCl2 Câu 35: Polietylen có phân tử khối trung bình 28000.605 gam D. saccarozơ B. thu được muối và 2. Sn bị ăn mòn hóa học C.7 gam este no.

Polime C.835 gam muối. nước D. NaOH.thu được chất rắn Y. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z gồm A. màu da cam sang màu vàng C.125M thu được 1. C.42 gam. không màu sang màu da cam D. HOOC-[CH2]2 – CH(NH2) . Na = 23.82 gam muối.43 vµ 1. X võa t¸c dông víi dung dÞch BaCl 2 võa t¸c dông víi dung dÞch KOH. CH3COONa và CH2=CHOH C. B.0. D. Mặt khác.39 V D. Khèi lưîng cña Al vµ Mg trong 3.5) A.12 vµ 1. D. H2N-[CH2]4 – CH (NH2) . 0. Al. Na2CO3. B. MgCO3 và CaO D.5M thu ®ưîc dung dÞch B vµ 4. sản phẩm thu được là A. Na2CO3. Al=27) A.44 gam. etyl axetat Câu 46: Để nhận ra 3 chất rắn là Mg. 3.87 gam hỗn hợp lÇn lưît lµ (Cho: Mg=24. đisaccarit D. 1. NaHCO3. Biết rằng: 0. nếu cho 2. xenlulozơ B. dung dịch HCl C.45 vµ 1. -0.87 gam hçn hîp Al vµ Mg vµo 200 ml dung dÞch chøa 2 axit HCl 1M vµ H2SO4 0. thế điện cực chuẩn 2+ / Zn = . Giá trị E là A. C. NaHCO3 B.01 mol X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0. Câu 48: Cho 3. CH3 – CH (NH2) – COOH. O=16. Na2CO3. -------------------------------------------------. Công thức cấu tạo của X là (Cho: H=1.39 V C. C2H5COONa và CH3OH Câu 44: HÊp thô khÝ CO2 vµo dung dÞch NaOH ng ưêi ta thu ®ưîc dung dÞch X. MgCO3 và CaCO3 B. glixerol D. D.75 gam. CH2=CHCOONa và CH3OH B. dung dịch NH3 Câu 47: X là 1 α -amioaxit mạch thẳng. màu vàng sang màu da cam Câu 43: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. 2. 2. polisaccarit B. từ câu 41 đến câu 48) 0 0 EZn Câu 41: Biết suất điện động chuẩn của pin EZn − Pb = 0. C. MgO và CaCO3 Câu 40: Glucozơ và Fructozơ đều thuộc loại A. Câu 45: Đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được A. Al 2O3 đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn chỉ cần một thuốc thử là A. -1.368 lÝt H 2( ®ktc).63 V. không màu sang màu vàng B. H2N – CH2 .75 gam. MgO và CaO C.COOH. dung dịch NaOH B.76 V.13 V B. NaOH.94 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được 3. Thµnh phÇn cña X cã c¸c chÊt tan lµ: A.HẾT ---------- 0 Pb 2 + / Pb Người soạn: Ngô Minh Ngọc 91 . Cl =35.COOH. 2. monosaccarit Phần II: Theo chương trình nâng cao (8 câu.12 vµ 0. C=12.13 V Câu 42: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dd K2Cr2O7 thì màu của dung dịch chuyển từ A.TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 39: Cô cạn dung dịch X chứa các ion Mg 2+. CH3COONa và CH3CHO D. Ca2+ và HCO3.COOH. N =14 . glucozơ C.

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐÁP ÁN Câu 1 Đáp B án Câu 20 Đáp B án câu 39 Đáp B án 2 B 21 D 40 D 3 C 22 C 41 D 4 A 23 A 42 B 5 D 24 A 43 C 6 D 25 A 44 A 7 A 26 B 45 B 8 D 27 D 46 A 9 C 28 A 47 C 10 B 29 C 48 D 11 D 30 D 12 13 C A 31 B 32 C 14 C 33 C 15 A 34 A 16 C 35 C 17 D 36 B 18 B 37 D 19 B 38 A Người soạn: Ngô Minh Ngọc 92 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->