P. 1
Giao an Tu Chon Ngu Van 12 Day Du

Giao an Tu Chon Ngu Van 12 Day Du

|Views: 59|Likes:
Được xuất bản bởiQuangvu Hoang

More info:

Published by: Quangvu Hoang on Apr 01, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

Ngµy so¹n: 05/01/2013 TuÇn 20

Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “vî chång A Phñ”
A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: - Qua mét sè bµi tËp gióp HS hiÓu s©u h¬n vÒ gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm - RÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch nh©n vËt; ®Æc biÖt lµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©m lÝ nh©n vËt b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I.VÊn ®Ò th¶o luËn: 1. Søc sèng tiÒm tµng cña nh©n vËt MÞ trong t¸c phÈm “Vî Chång A Phñ” cña T« Hoµi 2. Gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o trong t¸c phÈm “Vî Chång A Phñ” cña T« Hoµi II. Gîi ý: C©u 1: - Tríc khi vÒ lµm d©u nhµ thèng lÝ Pa Tra, MÞ lµ mét c« g¸i trÎ trung, trµn ®Çy søc sèng. C« giµu lßng tù träng vµ cã ý thøc vÒ cuéc sèng thùc sù. Sau khi vÒ lµm d©u nhµ thèng lÝ, t©m hån MÞ ®· tr¶i qua bao nhiªu biÕn ®æi. chÝnh sù biÕn ®æi Êy ®· cho thÊy chiÒu s©u søc sèng trong t©m hån c«. - Nh÷ng ngµy ®Çu tiªn vÒ lµm d©u, MÞ v« cïng ®au khæ, c« ph¶n kh¸ng mét c¸ch d÷ déi. Sù ph¶n kh¸ng Êy lµ biÓu hiÖn cña søc sèng. + Hµng mÊy th¸ng trêi, ®ªm nµo MÞ còng khãc + ThËm chÝ c« cßn muèn lÊy c¸i chÕt ®Ó tù gi¶i tho¸t cho m×nh - DÇn dÇn, bÞ ®µy ®o¹ trong nh÷ng ®au khæ triÒn miªn, t©m hån c«, søc sèng cña c« bÞ huû ho¹i. + Tr¸i tim c« trë nªn tª liÖt tríc ®au khæ bëi c« ®· quen víi c¸i khæ + C« sèng lÆng lÏ nh c¸i bãng ©m thÇm kh«ng sinh khÝ + Nh÷ng dÊu hiÖu sù sèng mÊt dÇn ®i trong c«. C« kh«ng nãi, kh«ng cêi, kh«ng nhí, kh«ng suy nghÜ. + C« ®¸nh mÊt c¶ nçi phÉn uÊt ngµy nµo, c« kh«ng cßn tëng ®Õn c¸i chÕt n÷a + MÞ chØ biÕt giam m×nh trong c¨n buång nh mét nhµ må ch«n sèng cuéc ®êi c« - Nhng søc sèng tiÒm tµng cña MÞ kh«ng chÞu lôi t¾t dï bÞ chµ ®¹p. Bëi thÕ kh«ng khÝ ®ªm t×nh mïa xu©n trªn b¶n MÌo vµ tiÕng s¸o gäi b¹n t×nh tha thiÕt ®· ®¸nh thøc søc sèng trong c«, lay tØnh t©m hån c«. + C« b¾t ®Çu nhÈm thÇm lêi bµi h¸t + C« nhí l¹i kÝ øc xa xa. nh÷ng kÝ øc Êy lµ hiÖn th©n cña kh¸t väng sèng, kh¸t väng h¹nh phóc vÉn ®îc gi÷ g×n trong ®¸y s©u t©m hån MÞ.
1

+ C« l¹i thÊy ®au khæ, thËm chÝ c« l¹i muèn chÕt ®Ó khái ph¶i ®èi diÖn víi qu¸ khø + Nhng trªn hÕt, c« thÊy m×nh cßn trÎ, c« muèn ®i ch¬i. Vµ c« hµnh ®éng thËt khoÎ kho¾n chø kh«ng lÇm lòi, ©m thÇm n÷a - Nhng nguån sèng võa míi træi dËy trong c« ®· bÞ dËp t¾t mét c¸ch tµn nhÉn bëi vßng d©y trãi cña A Sö. Tõ ®©y c« ch×m s©u vµo chai s¹n h¬n tríc + C« kh«ng g¾n bã g× víi cuéc sèng xung quanh n÷a. C« chØ nh c¸i bãng vËt vê bªn bÕp löa + C« döng dng víi chÝnh m×nh + ThËm chÝ c« v« c¶m tríc nçi ®au cña ngêi kh¸c - Nhng vÉn cã mét ngän löa sèng ©m thÇm, leo lÐt ch¸y trong tr¸i tim cña MÞ. Ngän löa Êy ®îc thæi bïng lªn nhê dßng níc m¾t bß trªn gß m¸ ®· s¹m ®en cña A Phñ. + MÞ nhí l¹i nçi ®au cña chÝnh m×nh + C« thÊy th¬ng cho ngêi ®µn «ng tríc mÆt vµ ngêi phô n÷ ngµy tríc bÞ trãi ®Õn chÕt ë c¸i nhµ nµy. + C« thÊy A Phñ ph¶i chÕt thËt phi lÝ + Søc sèng trong MÞ træi dËy cïng sù thøc tØnh cña t©m hån. Nã gióp c« vïng lªn c¾t d©y trãi cho A Phñ vµ ch¹y theo anh ®Ó tù gi¶i tho¸t cho chÝnh m×nh. => Miªu t¶ qu¸ tr×nh diÔn biÕn t©m lÝ cña nh©n vËt MÞ, T« Hoµi ®· kh¸m ph¸ vµ kh¼ng ®Þnh nguån søc sèng m·nh liÖt, tiÒm tµng trong t©m hån ngêi lao ®éng. ChÝnh nguån søc sèng Êy ®· khiÕn MÞ håi sinh thùc sù vµ dµnh l¹i ®îc cuéc sèng mµ c« bÞ cíp mÊt. C©u 2: * Gi¸ trÞ hiÖn thùc: - TP ®· t¸i hiÖn mét bøc tranh ®êi sèng x· héi cña c¸c d©n téc miÒn nói T©y B¾c tríc ngµy gi¶i phãng + §ã lµ chÕ ®é PKMN b¹o tµn, chµ ®¹p con ngêi b»ng cêng quyÒn vµ thÇn quyÒn + §ã lµ nh÷ng phong tôc tËp qu¸n, b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng cña c¸c d©n téc miÒn nói - Bªn c¹nh ®ã, t¸c gi¶ cßn miªu t¶ ch©n thùc sè phËn ®au th¬ng, bi th¶m cña ngêi lao ®éng nghÌo miÒn nói + Hä bÞ tíc ®o¹t quyÒn sèng, quyÒn tù do h¹nh phóc + Hä bÞ ®µy ®o¹, chµ ®¹p ®Õn tµn lôi c¶ søc sèng * Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: - Lßng c¶m th¬ng s©u s¾c dµnh cho nh÷ng sè phËn bÊt h¹nh bÞ dµy xÐo, chµ ®¹p, bÞ tíc ®o¹t quyÒn tù do h¹nh phóc - Kh¸m ph¸, bªnh vùc phÈm chÊt tèt ®Ñp, søc sèng tiÒm tµng cña hä - ChØ ra con ®êng gi¶i phãng thùc sù cho con ngêi lao ®éng tho¸t khái cêng quyÒn, thÇn quyÒn, ®ã lµ con ®êng ®Êu tranh. III. Bµi tËp vÒ nhµ:
2

hai m¾t nhá tÝ.Gîi ý: (GV nªu vÊn ®Ò. nhµ v¨n ®· miªu t¶ mét c¸ch ch©n thùc sè phËn.H×nh tîng ngêi vî nhÆt trong tac phÈm cïng tªn cña nhµ v¨n Kim L©n? II.Trµng lµ mét ngêi n«ng d©n ngô c nghÌo khæ. anh nãi víi ngêi ®µn bµ míi quen b¨ng nh÷ng lêi lÏ 3 . . HS th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi.Trµng lµ nh©n vËt trung t©m trong truyÖn ng¾n “Vî nhÆt”cña nhµ v¨n Kim L©n. xÊu xÝ + Anh cã mét ngo¹i h×nh th« kÖch: c¸i ®Çu träc. VÊn ®Ò th¶o luËn: 1. ®Æc biÖt lµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©m lÝ nh©n vËt( nh©n vËt Trµng vµ ngêi vî Trµng ) b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. th« kÖch. + TÝnh c¸ch cña anh còng rÊt th« méc: anh hay ®ïa víi trÎ con råi cêi hÒnh hÖch. GV kh¸i qu¸t l¹i) C©u 1: . c¶nh ngé vµ phÈm chÊt cña ngêi n«ng d©n nghÌo tríc C¸ch m¹ng.Mµu s¾c T©y B¾c ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo qua t¸c phÈm “Vî chång A Phñ” cña T« Hoµi Ngµy so¹n:10/01/2013 TuÇn 21 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “vî nhÆt” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè bµi tËp gióp HS rÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch nh©n vËt. Qua nh©n vËt nµy.C¶m nhËn cña anh (chÞ) vÒ h×nh tîng nh©n v©th Trµng trong truyÖn ng¾n “Vî nhÆt” cña Kim L©n? 2. quai hµm b¹nh ra vµ d¸ng ®i chói vÒ phÝa tríc.

tuyÖt väng. hiÒn thôc + Søc sèng Êy ®· gióp chÞ t×m l¹i ®îc tÊt c¶ nh÷ng g× mµ sè phËn ®· cíp mÊt cña chÞ: cuéc sèng. cña søc sèng k× diÖu trong t©m hån ngêi lao ®éng nghÌo. khu«n mÆt lìi cµy x¸m xÞt.Nhng Èn díi vÎ bÒ ngoµi Êy lµ mét tr¸i tim Êm ¸p yªu th¬ng vµ trµn ®Çy søc sèng + MÆc dï bÞ ®Èy ®Õn miÖng vùc cña c¸i chÕt nhng Trµng vÉn kh«ng bi quan. + Søc sèng trong chÞ ®· mang ®Õn sinh khÝ cho ng«i nhµ cña Trµng. Trµng còng bÞ ®Èy ®Õn miÖng vùc cña sù chÕt ®ãi . III. l¹i ph¶i nu«i mÑ giµ. quª h¬ng. Do vËy anh vÉn “nhÆt vî” vµ c¶m trhÊy nªn ngêi nhê ngêi ®µn bµ Êy + Dï lÊy vî mét c¸ch qu¸ dÔ dµng nhng cha d©y phót nµo anh coi khinh c« vî theo kh«ng m×nh.ChÞ lµ mét ngêi phô n÷ cã sè phËn bÊt h¹nh: + Lµ mét ngêi ®µn bµ kh«ng tªn. Kim L©n ®· kh¸m ph¸ ra vÎ ®Ñp cña t×nh ngêi. nÕt na. ChÞ trë nªn ý tø. thËm chÝ anh kh«ng hÒ biÕt an ñi. tr©n träng. gia ®×nh. mang ®Õn niÒm vui cho Trµng vµ bµ cô Tø B»ng th¸i ®é n©ng niu. §· vËy anh cßn lµ d©n ngô c. Tr¸i l¹i anh dµnh cho chÞ mét t×nh c¶m th« méc nhng Êm ¸p. .céc lèc. anh vÉn v¬n lªn dµnh lÊy h¹nh phóc.Bµi tËp vÒ nhµ: DiÔn biÕn t©m tr¹ng bµ cô Tø trong t¸c phÈm “Vî nhÆt cña Kim l©n? 4 . ngo¹i h×nh xÊu xÝ. kh¸t väng h¹nh phóc. C©u 2: Kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt trung t©m cña truyÖn nhng chÞ “vî nhÆt” trong truyÖn ng¾n cïng tªn cña Kim L©n ®· trë thµnh mét biÓu tîng cho kh¸t väng sèng.Nhng trong ngêi ®µn bµ ®ãi r¸ch nh tæ ®Øa Êy l¹i Èn chøa mét søc sèng m¹nh mÏ: + Søc sèng ®· gióp chÞ theo kh«ng Trµng vÒ lµm vî ®Ó t×m sù sèng + VÒ ®Õn nhµ Trµng chÞ thay ®æi h¼n. + C¸i ®ãi ®· cíp mÊt gia ®×nh. quª h¬ng. m¾t trñng ho¸y. lµm cho chÞ trë nªn tr¬ trÏn . chia sÏ khi thÊy vî thÊy mÑ buån + C¶nh ngé cña Trµng còng rÊt khèn khã: anh kiÕm sèng b»ng nghÒ ®Èy xe thuª. Còng nh bao ngêi d©n kh¸c ë xãm nµy. khu«n mÆt gÇy lÐp. ®Èy chÞ ra sèng ®Çu ®êng xã chî + C¸i chÕt ®ang r×nh rËp cuéc sèng cña chÞ tõng ngµy tõng giê + C¸i ®ãi còng ®· bãp mÐo nh©n c¸ch cña chÞ.

lËp dµn ý trong mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm hoÆc ®o¹n trÝch v¨n xu«i.Ngµy so¹n: 17/01/2013 TuÇn: 22 Thùc hµnh nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm. 5 . ®o¹n trÝch v¨n xu«i A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè bµi tËp (®Ò v¨n) gióp HS rÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò.

Hä tin tëng vµo ngµy mai. T×nh ngêi lµ ®¸ng träng.Ph¹m vi t liÖu: v¨n b¶n “Vî nhÆt” 2. niÒm tin tëng l¹c quan vµo t¬ng lai… §Ò II: 1. + Kh«ng khÝ ®Çm Êm trong gia ®×nh.T×nh huèng téi nghiÖp v×: + Ngêi con g¸i heo Trµng v× 4 b¸t b¸nh ®óc. Bµ cô Tø nãi toµn chuyÖn lµm ¨n. Th©n phËn con ngêi qu¸ rÏ róng.Néi dung vÊn ®Ò: nghÖ thuËt kh¾c ho¹ nh©n vËt ®iÓn h×nh .T×m hiÓu ®Ò: .Thao t¸c chÝnh: ph©n tÝch. . + B÷a c¬m ®Çu ®ãn nµng d©u m¬I thËt th¶m h¹i + C¸I ®ãi vµ c¸i hÕt ®ang ®e do¹ mäi ngêi *KÕt bµi: §¸nh gi¸ ý nghÜa t×nh huèng truyÖn: ph¬I bµy th¶m c¶nh n¹n ®ãi 1945 v¬I nh÷ng sè phËn bi th¶m. . VÊn ®Ò th¶o luËn: §Ò I: Trong t¸c phÈm “Vî nhÆt” cña Kim L©n.T×nh huèng vui v×: + §· nªn vî nªn chång. anh Trµng nhÆt ®îc vî tríc c¸I ®ãi vµ c¸I chÕt ®e do¹ lµ mét t×nh huèng vui mµ téi nghiÖp. c¸I ®ãi. chøng minh vµ b×nh luËn.Néi dung vÊn ®Ò: Gi¶i thÝch v× sao l¹i lµ mét t×nh huèng vui mµ téi nghiÖp . chøng minh .Thao t¸c chÝnh: gi¶i thÝch. nhËn con.Dµn ý: * Më bµi: * Th©n bµi: CÇn tr×nh bµy nh÷ng ý c¬ b¶n sau: . V× sao? §Ò II: “ChØ khi ChÝ PhÌo ngËt ngìng bíc ra tõ trang s¸ch cña Nam Cao. Gîi ý: §Ò I: 1.ThÓ lo¹i: NghÞ luËn t¸c phÈm v¨n xu«i: T×nh huèng truyÖn . dän nhµ dän cöa.Ph¹m vi t liÖu: v¨n b¶n “ChÝ PhÌo” 6 . sù thÊt väng cña nh÷ng ngêi xung quanh kh«ng ¸t ®îc niÒm vui cña ®«I vî chång trÎ + Bµ cô Tø ®· nhËn d©u. Hä ®a nhau vÒ qua xãm ngô c.b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I.ThÓ lo¹i: NghÞ luËn t¸c phÈm v¨n xu«i: nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt . ngêi ta míi thÊm thÝa nçi khæ cña ngêi n«ng d©n sèng ng¾c ngo¶i sau luû tre lµng” ý kiÕn cña anh chÞ nh thÕ nµo? II.T×m hiÓu ®Ò: . kh¼ng ®Þnh t×nh ngêi vµ nçi khat khao h¹nh phóc cña nh÷ng con ngêi nghÌo khæ.

l¹i v¸c dao ®i ®©m chÕt kÎ thï vµ tù s¸t.Nh©n vËt ChÝ PhÌo trong t¸c phÈm cïng tªn cña Nam Cao lµ ®iÓn h×nh tiªu biÓu vÒ nçi khæ cña ngêi n«ng d©n tríc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945. chÝ l¹i uèng rîu. . .Dµn ý: * Më bµi: * Th©n bµi: CÇn tr×nh bµy nh÷ng ý c¬ b¶n sau: .2. dù b¸o cuéc ®Êu tranh giai cÊp ë n«ng th«n sÏ quyÕt liÖt. ®Ém m¸u.So s¸nh mét sè t¸c phÈm viÕt vÒ cïng ®Ò tµi: + Ng« TÊt Tè ph¬i bµy cÈnh sèng su cao thuÕ nÆng.Ph©n tÝch t©m lÝ nh©n vËt + ý nghÜa cña h×nh tîng nh©n vËt ChÝ PhÌo III. ChÝ hoµn l¬ng nhng ®Þnh kiÕn cña x· héi kh«ng cho ChÝ thùc hiÖn. Bµi tËp vÒ nhµ: Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi ? 7 . * KÕt bµi: +§¸nh gi¸ nghÖ thuËt: . v× thÕ nh©n vËt ChÝ PhÌo trë thµnh nh©n vËt ®iÓn h×nh s¾c s¶o. bøc tö ngêi lao ®éng(T¾t ®Ìn) + NguyÔn C«ng Hoan phanh phui n¹n cho vay l·i vµ lîi dông m¸nh khoÐ ®ßn xãc hai ®Çu ®Ó dån nÐn ngêi n«ng d©n ®Õn “bíc ®êng cïng” + Nam Cao ®· ®Æt ra sè phËn con ngêi.ChÝ ®iÓn h×nh cho nçi ®au xãt xa v× bÞ cù tuyÖt quyÒn lµm ngêi + Muèn lµm ngêi l¬ng thiÖn kh«ng ®îc + Muèn sèng nh mét con quû d÷ kh«ng xong (kÎ thï giai cÊp vÉn t×m c¸ch lîi dông) + GÆp ThÞ Në.Dùng ch©n dung nh©n vËt .

§Ò tµi vµ cèt truyÖn: + §Ò tµi: Cuéc næi dËy vµ ®Êu tranh chèng MÜ cña d©n lµng X« Man. h×nh ¶nh ®«I bµn tay Tnó. Gîi ý: C©u 1: Mét trong nh÷ng vÎ ®Ñp ®Æc biÖt trong “Rõng xµ nu” cña NguyÔn Trung Thµnh chÝnh lµ mµu s¾c sö thi ®Ëm nÐt. kh¸m pha t¸c phÈm. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I.Giäng ®iÖu mang ©m hëng trang träng. tÝnh c¸ch. trë l¹i . . ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch.Bµn tay cÇm viªn phÊn b»ng ®¸ tr¾ng lÊy tõ nói Ngäc Linh vÒ viÕt lªn b¶ng ®en ®an b»ng nøa hun khãi xµ nu… 8 .nghÖ thuËt kh¾c ho¹ nh©n vËt: Tnó . VÊn ®Ò th¶o luËn: C©u 1: ChÊt sö thi trong t¸c phÈm “rõng xµ nu” cña NguyÔn Trung Thµnh C©u 2: Suy nghÜ cña em vÒ h×nh ¶nh “ ®«i bµn tay” Tnó trong t¸c phÈm “Rõng xµ nu” cña NguyÔn Trung Thµnh II. nhiÒu ®iÖp khóc cø vang lªn.Ngµy so¹n: 25/02/2013 TuÇn: 23 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “rõng xµ nu” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: khuynh híng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n. ®ång bµo T©y Nguyªn nãi riªng vµ cña nh©n d©n MiÒn Nam nãi chung + Cèt truyÖn: th«ng qua c©u chuyÖn vÒ sè phËn mét con ngêi (Tnó)ta thÊy ®îc sè phËn cña c¶ céng ®ång . hµo hïng C©u 2: HS cã thÓ nªu ®îc mét sè ý c¬ b¶n sau: .kÕt tinh sè phËn. phÈm chÊt con ngêi T©y Nguyªn . trë ®i.Ng«n ng÷ thÊm ®Ém chÊt th¬.Bøc tranh thiªn nhiªn: Rõng xµ nu b¹t ngµn.Bµn tay chó bÐ Tnó d¾t c« bÐ Mai lªn rÈy trång tØa. x¸ch xµ lÐt giÊu vµi lon g¹o ®I nu«I c¸n bé QuyÕt trèn ë rõng. BiÓu hiÖn: . hoµnh tr¸ng .

Bµn tay (cïng víi tiÕng thÐt “giÕt”) lµ mÖnh lÖnh hµnh ®éng. ba. th«i thóc.Trong cuèn sæ gia ®×nh Êy hiÖn lªn h×nh ¶nh cña bao nhiªu ngêi ®· khuÊt: «ng. . ViÖt.ChÊt sö thi trong truyÖn ng¾n “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi ? 3. bÞ giÕt chÕt bëi sù tµn b¹o cña kÎ thï. b¸c. kªu gäi c¶ d©n lµng X« Man cÇm vò khÝ vïng lªn tiªu diÖt kÎ thï. kh¸m ph¸ t¸c phÈm.Bµn tay mang c«ng v¨n ®I lµm liªn l¹c. VÊn ®Ò th¶o luËn: 1. .Bµn tay cña lßng c¨m thï vµ ý chÝ quyÕt t©m tr¶ thï: chÝnh bµn tay ®ã Tnó ®· bãp chÕt th»ng Dôc khi anh tham gia lùc lîng( víi Tnó th× th»ng nµo còng lµ th»ng Dôc)… III. Nã cho ta thÊy c¸c thÕ hÖ sau kh«ng chØ xøng ®¸ng mµ cßn ph¸t huy tèt truyÒn thèng gia ®×nh. ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch. 9 . h¬ng rõng T©y Nguyªn ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo qua t¸c phÈm “Rõng xµ nu Ngµy so¹n: 06/03/2013 TuÇn: 24 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: khuynh híng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n. Hä kh¸c nhau vÌ løa tuæi nhng ®Òu bÞ hµnh h¹. yªu th¬ng ®èi víi vî con . m¸ ViÖt.Bµn tay cÇm ®¸ tù ®Ëp vµo ®Çu ch¶y m¸u chØ v× häc dèt. bµn tay chØ ®êng. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I.C¶m nhËn cña anh (chÞ) vÒ nh©n vËt ChiÕn trong truyÖn ng¾n “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi ? II.Bµn tay cßn lµ nh©n chøng téi ¸c cña kÎ thï . . Bµi tËp vÒ nhµ: Mµu s¾c. . h×nh ¶nh cuèn sæ gia ®×nh cña ViÖt ®· gîi bao suy nghÜ vÒ truyÒn thèng gia ®×nh.Cuèn sæ Êy sÏ ghi c¸c thÕ hÖ kÕ tiÕp nh ChiÕn.. truyÒn thèng d©n téc. Trong truyÖn “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi. . Cuéc ®êi hä trë thµnh nguån m¹ch cña truyÒn thèng gia ®×nh. thÝm. .Gi¶i thÝch ý nghÜa h×nh ¶nh “cuèn sæ gia ®×nh” trong truyÖn “nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi? 2. bµ.Bµn tay tÝn nghÜa kh«ng biÕt ph¶n béi. Gîi ý: C©u 1.Bµn tay ©n t×nh.

tranh coâng baén taøu giaëc vôùi em… .Thöông cha meï (taâm traïng coâ khi cuøng em khieâng baøn thôø ba maù ñi göûi tröôùc ngaøy toøng quaân…) => Chieán laø moät hình aûnh sinh ñoäng cuûa ngöôøi con gaùi Vieät nam trong cuoäc soáng ñôøi thöôøng nhöõng naêm khaùng chieán choáng Myõ. Cuèn sæ ®ã lµ hiÖn th©n cña lÞch sö gia ®×nh còng lµ lÞch sö cña mét ®Êt níc.Coâ thöông em neân cuõng sôùm bieát nhöôøng nhòn em. * Chieán mang trong mình phaåm chaát ngöôøi anh huøng. . tính khí ñoâi luùc coøn raát treû con: tranh coâng baét eách. sôùm bieát tính toaùn lo lieäu vieäc nhµ . vaäy aø”. . C©u3.Gan goùc. duõng caûm: cuøng em baén chaùy taøu giaëc. + Mçi nh©n vËt trong truyÖn ®Òu tiªu biÓu cho truyÒn thèng. nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh còng lµ sè phËn cña nh©n d©n miÒn Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ khèc liÖt. neáu caâu chuyeän cuûa gia ñình Chieán laø moät “doøng soâng” thì Chieán laø khuùc soâng sau – Chieán raát gioáng meï nhöng coâ 10 . Ñaõ laøm thaân con gaùi ra ñi thì tao chæ coù moät caâu: neáu giaëc coøn thì tao maát. ®Òu g¸nh v¸c trªn vai tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh.Nhöõng phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa Chieán luoân ñöôïc Nguyeãn Thi mieâu taû trong söï soi roïi vôùi hình töôïng ngöôøi meï. mét d©n téc trong cuéc chiÕn chèng MÜ. . ph¶i hiÓu vÒ truyÒn thèng cña gia ®×nh ®ã.§Ëm chÊt sö thi: + §îc thÓ hiÖn qua cuèn sæ cña gia ®×nh víi truyÒn thèng yªu níc.TruyÒn thèng gia ®×nh Êy hoµ nhËp vµo truyÒn thèng d©n téc ®Ó lµm nªn b¶n s¾c t©m hån d©n téc.Quyeát taâm leân ñöôøng traû thuø cho gia ñình vôùi lôøi noùi nhö dao cheùm ñaù: “Tao ñaõ thöa vôùi chuù Naêm roài. . + TruyÖn cña mét gia ®×nh dµi nh dßng s«ng cßn nèi tiÕp"…. .ngöôøi con gaùi anh huøng vôùi nhöõng veû ñeïp ñôøi thöôøng. + Sè phËn cña nh÷ng ®øa con.. Nhöng. ®ång thêi muèn hiÓu vÒ nh÷ng ®øa con ph¶i hiÓu ngän nguån ®· sinh ra nã. con s«ng cña gia ®×nh ta còng ch¶y vÒ biÓn …".Coâ môùi 18 tuoåi. víi Tæ quèc trong cuéc chiÕn tranh vÖ quèc vÜ ®¹i. . C©u 2. c¨m thï giÆc. * Chieán.“ChuyÖn cña gia ®×nh ta còng dµi nh mét dßng s«ng ®Ó råi chó sÏ chia cho mçi ®øa mét khóc mµ ghi vµo ®ã” Con lµ sù tiÕp nèi cha mÑ: tiÕp nèi huyÕt thèng vµ tiÕp nèi truyÒn thèng. thñy chung son s¾t víi quª h¬ng.

b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. ñaùng yeâu nhöng cuõng raát möïc anh huøng duõng caûm. III. quyeát dònh caàm suùng ñi traû thuø cho gia ñình. Bèi c¶nh lÞch sö cña v¨n häc chèng MÜ 11 . ®¸nh gi¸ s©u s¾c h¬n vÒ hai t¸c phÈm ®· häc trong ch¬ng tr×nh .ñaõ khaùc meï ôû haønh ñoäng quyeát ñònh vaøo boä ñoäi . queâ höông. duyeân daùng. tõ ®ã c¸c em cã c¸ch nh×n nhËn. => Chieán mang trong mình veû ñeïp cuûa ngöôøi con gaùi Vieät Nam thôøi choáng Myõ: treû trung.Bµi tËp vÒ nhµ: Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ : “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi Ngµy so¹n: 12/03/2009 TuÇn: 25 Mét sè vÊn ®Ò vÒ V¨n xu«i kh¸ng chiÕn chèng MÜ (1965 – 1975) A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Cung cÊp cho HS mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Ó c¸c em hiÓu thªm vÒ v¨n xu«i khÊng chiÕn chèng MÜ. Coâ ñaõ tieáp noái vaø laøm raïng rôõ truyeàn thoáng ñaùnh giaëc cöùu nöôùc cuûa gia ñình vaø ñoù cuõng laø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam. Nguyeãn Thi ñaõ raát thaønh coâng trong vieäc xaây döïng hình töôïng nhaân vaät nöõ anh huøng trong thôøi ñaïi ñaùnh Myõ.

chÝnh trÞ.(…)Th¾ng lîi ®ã cóng lµ mét nguyªn nh©n g©y nªn ©m hëng ngîi ca vµ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch ån µo vµ vui vÎ trong v¨n häc thêi chèng MÜ.(c¸c TP tËp trung viÕt vÒ ®Ò tµi miÒn Nam.Nhng trong 10 n¨m ®ã d©n ta sèng trong mét thêi k× æn ®Þnh toµn diÖn vÒ kinh tÕ. l¹i ph¶I g¸nh chÞu hµng chôc triÖu tÊn bom ®¹n.GV: Em h·y cho biÕt hoµn c¶nh lÞch sö. Chñ nghÜa x· héi lóc nµy lµ nÒn t¶ng cña chñ nghÜa anh hïng. x· héi ViÖt Nam giai ®o¹n 1965-1975 ? . s¾t thÐp cña mét nÒn c«ng nghiÖp chiÕn tranh hiÖn ®¹i nhÊt hµnh tinh. Cã thÓ nãi hoµn c¶nh chia c¾t ®Êt níc ®· chi phèi toµn bé t duy nghÖ thuËt thêi chèng MÜ. . Liªn tôc h¬n 10 n¨m. híng tíi nh÷ng t×nh c¶m cao thîng h¬n. Cho nªn ý chÝ ®éc lËp tù cêng vµ kh¸t väng thèng nhÊt Tæ quèc lµ v« cïng m¹nh mÏ. kÝ. mÊy chôc triÖu ngêi VN sèng díi bom ®¹n. vÕt th¬ng chiÕn tranh chèng Ph¸p cha kÞp hµn g¾n xong.M¶nh ®Êt miÒn B¾c míi håi sinh. . §Æc ®iÓm v¨n xu«i chèng MÜ 1. III. v× thÕ v¨n häc thêi chèng MÜ kh«ng ph¶I bËn t©m d»n vÆt nhiÒu víi chuyÖn “c¬m ¸o g¹o tiÒn”…mµ chØ quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n trong chiÕn tranh. V¨n xu«i chèng MÜ miÒn B¾c: Tæ quèc vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¶m høng chñ ®¹o trong nh÷ng sÊng t¸c v¨n xu«i ë miÒn B¾c.Sù æn ®Þnh t¬ng ®èi vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ.Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c thÓ lo¹i: th¬. v¨n ho¸ vµ x· héi ë miÒn B¾c trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ®· t¹o tiÒn ®Ò cho tinh thÇn l¹c quan c¸ch m¹ng trong v¨n häc.Chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong v¨n häc chèng MÜ.thay ®æi”. Mét cuéc chiÕn tranh vÖ quèc vÜ ®¹i diÔn ra trªn toµn bé d¶i ®Êt h×nh ch÷ S nµy. .§Æc ®iÓm thèng nhÊt cña mét nÒn v¨n häc cã sù l·nh ®¹o chÆt chÏ cña §¶ng. + NhiÒu TP viÕt vÒ ®Ò tµi x©y dùng CNXH në ré: “Chñ tÞch huyÖn”-NguyÔn Kh¶i => §i s©u vµo nghiªn cøu vµ t¸i hiÖn cuéc 12 .Thêi k× lÞch sö 1965-1975 lµ thêi k× ®Êt níc cã nguy c¬ bÞ chia c¾t l©u dµi. d÷ déi vµ oai hïng nhÊt cña d©n téc ViÖt Nam b¾t ®Çu.Ngµy 5-8-1964 nh÷ng qu¶ bom ®Çu tiªn cña kh«ng qu©n MÜ ®· déi xuèng miÒn B¾c ViÖt Nam.Sù æn ®Þnh Êy cho phÐp nÒn v¨n ho¸ tinh thÇn ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n.Thêi k× lÞch sö 1965-1975 lµ thêi k× cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc cña nh©n d©n ta liªn tôc dµnh ®îc th¾ng lîi. .. tiÓu thuyÕt.(…) . ®Ò tµi chèng MÜ) II. . nh©n d©n hai miÒn lu«n híng vÒ nhau víi mét ý chÝ s¾t ®¸: “Níc VN lµ mét…. kÞch nãi. Kh¸i qu¸t v¨n häc chèng MÜ (HS xem l¹i bµi kh¸i qu¸t) . lµ sù quyÕt ®Þnh søc m¹nh cña Tæ quèc. Mét thêi k× khèc liÖt. truyÖn ng¾n. . x· héi vµ v¨n ho¸ (kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt).

“ChiÕn sÜ”-NguyÔn Kh¶i…C¸c Tp ®Òu gÆp nhau ë mét t tëng-chñ ®Ò chÝnh: Tæ quèc vµ chñ nghÜa x· héi 2. hµng lo¹t Tp cã gi¸ trÞ xuÊt hiÖn: “DÊu ch©n ngêi lÝnh”-NguyÔn Minh Ch©u.N¨m 1966. v¨n xu«i thêi chèng MÜ cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. thÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng cña nghÖ thuËt trong viÖc th©m nhËp c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña cuéc sèng.ph¶n ®éng trong qu¸ tr×nh XDCNXH. kÝ cã gi¸ trÞ: “ChiÕc lîc ngµ”-NguyÔn Quang S¸ng. + Thùc tÕ bao trïm nhÊt cña giai ®o¹n lÞch sö nµy lµ cuéc chiÕn ®Êu cña toµn d©n b¶o vÖ ®éc lËp-tù do cña Tæ quèc. . .§Æc ®iÓm chung: GV: Qua hai TP ®· häc em rót ra ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm g× vÒ v¨n xu«i thêi k× kh¸ng chiÕn chèng MÜ ? -Ph¬ng diÖn ®Ò tµi: Khuynh híng sö thi vµ c¶m h÷ng l·ng m¹n lµ ®Æc ®iÓm næi bËt cña v¨n xu«I thêi chèng MÜ. c¸i l¹c hËu. mét chiÒu vÒ hiÖn thùc vµ con ngêi. Trªn nÒn bøc tranh Êy lµ h×nh tîng ngêi lÝnh víi phÈm chÊt cao ®Ñp. kÕt tinh nh÷ng vÎ ®Ñp tinh thÇn vµ lÝ tëng cao c¶ cña mét d©n téc anh hïng. víi d©n téc. 13 . V¨n xu«i chèng MÜ miÒn B¾c: . víi giai cÊp. + V¨n xu«i thêi chèng MÜ viÕt vÒ ®êi sèng chiÕn tranh thêng ph¶n ¸nh con ngêi trong mèi quan hÖ víi céng ®ång. Hä mang trong m×nh nh÷ng phÈm chÊt cao ®Ñp. QNNT vÒ con ngêi lµ cèt lâi t tëng. ®ã lµ nh÷ng h¹n chÕ trªn nh÷ng khÝa c¹nh nµo ? .Quan niÖm nghÖ thuËt vÒ con ngêi: + Con ngêi lµ ®èi tîng trung t©m cña ph¶n ¸nh hiÖn thùc. HiÖn thùc anh hïng ®· nu«i dìng c¶m høng lín lao cho v¨n xu«i. lÝ tëng.Quan niÖm ®¬n gi¶n. Theo em.§Çu nh÷ng n¨m 70 xuÊt hiÖn hµng lo¹t tËp truyÖn ng¾n. víi sù ra ®êi cña tiÓu thuyÕt “Hßn ®Êt”-Anh §øc. “Trªn quª h¬ng nh÷ng anh hïng §iÖn Ngäc”-NguyÔn Trung Thµnh… 3. v¨n xu«i c¸ch m¹ng MN ®· chuyÓn sang mét bíc ngoÆt míi trong kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh ngµy cµng quy m« h¬n hiÖn thùc CM vÜ ®¹i. “Rõng xµ nu”NguyÔn Trung Thµnh… .Mét vµi h¹n chÕ: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®ã.N¨m 1965 víi gi¶i thëng VHNT NguyÔn §×nh ChiÓu v¨n häc c¸ch m¹ng miÒn Nam ®· chuyÓn sang mét bíc ph¸t triÓn míi vÒ c¶ sè lîng vµ chÊt lîng: “Ngêi mÑ cÇm sóng”-NguyÔn Thi. t¸i hiÖn mét thêi k× ®au th¬ng nhng hµo hïng cña lÞch sö d©n téc. C¸c t¸c gi¶ ®· dùng lªn bøc tranh hoµnh tr¸ng vÒ lÞch sö. ý chÝ vµ søc m¹nh phi thêng. lµ c¸ch nhh×n nhËn ®¸nh gi¸ con ngêi b»ng nghÖ thuËt cña t¸c gi¶. 4. H×nh tîng trung t©m cña v¨n xu«igiai ®o¹n nµy lµ nh÷ng ngêi lÝnh g¸nh v¸c trªn vai nh÷ng nhiÖm vô nÆng nÒ mµ cao c¶ cña d©n téc.®Êu tranh trong néi bé nh©n d©n ®Ó nh»m thay ®æi c¸i cò.

Nhµ v¨n tù biÕn m×nh “ thµnh mét ®øa trÎ ngoan ngo·n.Gîi ý: C©u 1: . VÊn ®Ò th¶o luËn: C©u 1:Ph©n tÝch ý nghÜa biÓu tîng cña h×nh ¶nh “chiÕc thuyÒn ngoµi xa” tõ ®ã kh¸i qu¸t chñ ®Ò t¸c phÈm ? C©u 2: C¶m nhËn cña anh (chÞ ) vÒ ngêi ®µn bµ vïng biÓn trong “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa”cña NMC II. chiªm nghiÖm ngæn ngang.C¸ tÝnh.ChiÕc thuyÒn lµ biÓu tîng cña bøc tranh thiªn nhiªn vÒ biÓn vµ còng lµ biÓu tîng vÒ cuéc sèng sinh ho¹t cña ngêi d©n hµng chµi . bao ®iÒu suy nghÜ. vÊt v¶ trong cuéc sèng thêng nhËt. nh÷ng cuéc ®êi tr«i næi trªn s«ng níc . tæn thÊt…=> VH thiªn vÒ ph¶n ¸nh hiÖn thùc mét chiÒu. bao lo ©u tr¨n trë vÒ con ngêi.ChiÕc thuyÒn ngoµi xa biÓu tîng cho mèi quan hÖ gi÷a nghÖ thuËt vµ ®êi sèng. kh¸m ph¸ t¸c phÈm.+ ThÓ hiÖn con ngêi chñ yÕu ë ph¬ng diÖn chÝnh trÞ. .Tiªu chÝ nghÖ thuËt bÞ h¹ thÊp: V× nhiÖm vô theo s¸t chÝnh trÞ buéc VH ph¶i s¸ng t¸c nhanh chãng kÞp. ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch. ph¬ng diÖn c«ng d©n: ®¬n gi¶n vµ phiÕn diÖn. C¸i hån cña bøc tranh nghÖ thuËt Êy chÝnh lµ vÎ ®Ñp rÊt ®çi b×nh dÞ cña nh÷ng con ngêi lam lò. . + Kh¼ng ®Þnh tinh thÇn l¹c quan tin tëng: tr¸nh nãi ®Õn nçi buån. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. C¸i ®Ñp lµ b¶n th©n cuéc sèng víi ®Çy ®ñ nh÷ng gam mµu tèi. nãi c¸I tèt. 14 .TP thÓ hiÖn mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a cuéc sèng víi nghÖ thuËt. phong c¸ch cña nhµ v¨n kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy m¹nh mÏ. nçi ®au. viÖc ®êi ®em giÊu ®i” ®Ó “nãi niÒm vui. c¸I xu«I chiÒu” (NguyÔn Minh Ch©u) Ngµy so¹n: 18/3/2009 TuÇn: 26 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: khuynh híng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n. . cã søc ¸m ¶nh vÒ sù bÊp bªnh.ChiÕc thuyÒn ngoµi xa lµ mét h×nh ¶nh gîi c¶m. bao kiÕn thøc th©u lîm c¶ mét ®êi. phª b×nh ph¶i ®Ò cao gi¸ trÞ néi dung vµ “chiÕu cè” gi¸ trÞ v¨n ch¬ng. dËp dÒnh cña nh÷ng th©n phËn.

ChÞ nhÉn nhôc chÞu ®ùng sù hµnh h¹ ®¸nh ®Ëp cña chång . hiÓu s©u s¾c lÏ ®êi nhng chÞ kh«ng hÒ ®Ó lé ®iÒu ®ã ra ngoµi. vÊt v¶ v× chång v× con + Cuéc sèng cña chÞ nhiÒu nçi buån h¬n niÒm vui. Nhan ®Ò “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa” gièng nh mét gîi ý vÒ kho¶ng c¸ch. thÊp tho¸ng bãng d¸ng cña ngêi phô n÷ ViÖt Nam nh©n hËu. ®¸nh gi¸ s©u s¾c h¬n vÒ hai t¸c phÈm ®· häc trong ch¬ng tr×nh .s¸ng. mét ngêi phô n÷ cã ngo¹i h×nh xÊu xÝ. thÊu hiÓu lÏ ®êi. lam lò nhng biÕt ch¾t chiu nh÷ng h¹nh phóc ®êi thêng. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. nhÉn n¹i. .ChÞ kh«ng li dÞ chång. nhiÒu nçi ®au h¬n h¹nh phóc.ChÞ ph¶i gi÷ g×n h×nh ¶nh ®Ñp cña mét ngêi chång vò phu tríc mÆt c¸c con + Nhng chÞ vÉn bÒn bØ.ChÞ h¹nh phóc khi nh×n c¸c con ®îc ¨n no. Ngêi phô n÷ nµy cã mét cuéc ®êi nhäc nh»n. Sèng cam chÞu vµ kÝn ®¸o. ®îc h¹nh phóc => Mét ngêi ®µn bµ kh«ng hÒ cam chÞu mét c¸ch v« lÝ.ChÞ ph¶i göi th»ng con trai ®i xa ®Ó ng¨n nã chèng l¹i bè .Bµi tËp vÒ nhµ: Suy nghÜ cña anh(chÞ) vÒ nh÷ng nhËn thøc cña nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh Phïng trong “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa” cña NguyÔn Minh Ch©u ? Ngµy soËn:19/03/2009 TiÕt 27 Mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n xu«I Sau 1975 A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè v¨n b¶n ®· häc gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n xu«i sau 1975 ®Ó tõ ®ã c¸c em cã c¸ch nh×n nhËn. giµu ®øc hi sinh vµ lßng vÞ tha. chÞ cÇn mét ngêi cha cho c¸c con . d¸ng ngêi th« kÖch + ChÞ suèt ®êi lam lò. §©y lµ chñ ®Ò c¬ b¶n xuyªn suèt TP . kh«ng hÒ n«ng nçi mét c¸ch ngê nghÖch mµ thùc ra chÞ lµ mét ngêi rÊt s©u s¾c. t¸c gi¶ chØ gäi chÞ lµ “ngêi ®µn bµ” mét c¸ch phiÕm chØ + ChÞ kho¶ng 40 tuæi. mÆt rç. th« kÖch nhng t©m hån ®Ñp ®Ï. th¬ng con hÕt mùc .Chñ nghÜa nh©n ®¹o trong nghÖ thuËt kh«ng thÓ xa l¹ víi sè phËn cô thÓ cña con ngêi. nh÷ng quy luËt tÊt yÕu lÉn ngÉu nhiªn. C©u 2: §ã lµ mét ngêi ®µn bµ kh«ng tªn. bao dung. §æi míi vÒ ph¬ng diÖn ®Ò tµi: GV: V¨n xu«i sau 1975 cã sù ®æi míi vÒ ®Ò tµi ntn ? 15 . may rñi kho bÒ lêng hÕt. III. vÒ cù li ng¾m nh×n ®êi sèng mµ ngêi nghÖ sÜ cÇn coi träng.

x©y dùng mét nh©n c¸ch x· héi chñ nghÜa hoµn thiÖn. . gi¸o s Phan Cù §Ò cho r»ng: “TruyÖn vµ tiÓu thuyÕt ®i s©u h¬n vµo ®êi sèng thÕ tôc. II. ®èi tîng cña v¨n häc lµ con ngêi c¸ nh©n trong c¸c mèi quan hÖ ®a chiÒu cña nã “…v¨n xu«i ®· quan t©m h¬n ®Õn vÊn ®Ò néi bé nh©n d©n. giai ®äan VH nµy cã g× míi trong quan niÖm nghÖ thuËt vÒ con ngêi? Con ngêi lµ ®èi tîng trung t©m cña ph¶n ¸nh hiÖn thùc. ®ßi hái VH ph¶i thay ®æi c¸ch nh×n nhËn. hiÖn thùc míi ®ßi hái ph¶i ®îc nh×n nhËn toµn diÖn vµ thÊu ®¸o h¬n. hiÖn thùc.Lµ mét ngêi “më ®êng tinh anh” cho c«ng cuéc ®æi míi v¨n häc. Con ngêi trong s¸ng t¸c cña NMC sau 1975 ®îc kh¸m ph¸ trong nhiÒu hoµn c¶nh vµ nhiÒu mèi quan hÖ phøc t¹p. NguyÔn Minh Ch©u ®· lÆng lÏ lµm mét cuéc ®èi chøng víi qu¸ khø ®Ó v¬n tíi mét thø v¨n ch¬ng ®Ých thùc mµ “nÒn t¶ng cña nã lµ chiÒu s©u triÕt häc nh©n b¶n” (L· Nguyªn). . c¸ch ®¸nh gi¸ con ngêi.C¶m høng thÕ sù. thÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng cña nghÖ thuËt trong viÖc th©m nhËp c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña cuéc sèng. con ngêi trë vÒ víi cuéc sèng ®êi thêng. híng ngßi bót cña m×nh vµo ®êi sèng thÕ sù. ®èi mÆt víi bao vÊn ®Ò phøc t¹p. ®Õn cuéc sèng b×nh thêng h»ng ngµy cña con ngêi trong tÊt c¶ nh÷ng quan hÖ phøc t¹p vµ ®a d¹ng cña nã” (Phan Cù §Ò) .C¸c t¸c gi¶ tËp trung phª ph¸n kÞch liÖt nh÷ng trêng hîp sôp ®æ vÒ ®¹o ®øc. Ðo le. ch»ng chÞt cña ®êi sèng. ®Õn sè phËn cac nh©n vµ h¹nh phóc c¸ nh©n.BÕn Quª) 16 .Con ngêi ®îc miªu t¶ trong v¨n häc kh«ng cßn ®¹i diÖn cho c¸i chung n÷a. nh÷ng sè phËn trí trªu. bi kÞch cña nh÷ng ngêi lÝnh võa ®i ra tõ cuéc chiÕn ®îc v¨n häc ph¶n ¸nh ch©n thùc vµ sinh ®éng h¬n. nh©n sinh thêng ngµy víi nh÷ng chi tiÕt sinh ho¹t ®êi thêng cã khi nhá nhÆt ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸i “hµng ngµy” vèn rÊt ®a d¹ng vµ phong phó cña ®êi sèng hiÖn thùc. nh÷ng bi kÞch t©m hån. Sau 1975. . bén bÒ víi cuéc sèng thêng nhËt. “BÕn quª”-NguyÔn Minh Ch©u…).Sau chiÕn tranh. QNNT vÒ con ngêi lµ cèt lâi t tëng. con ngêi c«ng d©n. con ngêi x· héi vµ con ngêi tù nhiªn” . sinh ho¹t (“Mïa l¸ rông trong vên”-Ma V¨n Kh¸ng. nh÷ng mÊt m¸t. gi¶i quyÕt tèt h¬n mèi quan hÖ c¸ nh©n vµ céng ®ång. Nhµ v¨n tá râ th¸i ®é cña m×nh ®èi víi cuéc sèng h«m nay. cuéc sèng h»ng ngµy b×nh thêng cña con ngêi víi nh÷ng vÊn ®Ò x· héi ngæn ngang phøc t¹p. lµ c¸ch nhh×n nhËn ®¸nh gi¸ con ngêi b»ng nghÖ thuËt cña t¸c gi¶.ý thøc c«ng d©n cña c¸c nhµ v¨n thÓ hiÖn râ nÐt. cã khi nh©n vËt cña «ng ®îc ®Æt trong nh÷ng t×nh huèng trí trªu ®Çy nghÞch lÝ ®Ó thÓ hiÖn mét sù chiªm nghiÖm vÒ lÏ ®êi (NhÜ. víi nh÷ng uÈn khóc t©m lÝ. §æi míi quan niÖm nghÖ thuËt vÒ con ngêi: GV: Em hiÓu ntn lµ QNNT vÒ con ngêi ?So víi v¨n häc tríc 1975.

Con ngêi vµ thêi gian ®îc nh×n nhËn trong mèi quan hÖ h÷u c¬ chÆt chÏ. C¸c ®iÓm nh×n nµy xoay quanh hÖ thèng nh©n vËt.C¸ch tæ chøc ®iÓm nh×n trÇn thuËt: Sö dông mét ®iÓm nh×n trÇn thuËt (Bøc tranh-NMC) vµ phèi hîp c¸c ®iÓm nh×n trÇn thuËt ®Ó cã c¸c ®iÓm nh×n: ngêi dÉn truyÖn. §æi míi vÒ ph¬ng diªn nghÖ thuËt: GV: Em h·y nhí l¹i 3 v¨n b¶n ®· häc (…) vµ cho biÕt nh÷ng ®æi míi trªn ph¬ng diÖn nghÖ thuËt cña v¨n xu«i sau 1975 ? * KÕt cÊu: kÕt cÊu më ®îc sö dông phæ biÕn vµ réng r·i. ®¸nh gi¸. . bªn ngoµi. t¸c gi¶.Giäng ®iÖu trÇn thuËt mang tÝnh chÊt híng néi. ®iÓm nh×n kh«ng gian. mäi viÖc vµ gi÷ vai trß thèng so¸i trong miªu t¶. nh©n vËt béc lé 17 .V¨n xu«i giai ®o¹n nµy cßn xuÊt hiÖn nhiÒu con ngêi ®îc kh¸m ph¸ vµ soi chiÕu ë nh÷ng b×nh diÖn kh¸c nhau nh con ngêi tù nhiªn. III.(Mét ngêi Hµ Néi) t¸c gi¶ ®· t×m c¸ch lÝ gi¶i sù tån t¹i cña con ngêi trªn nhiÒu chiÒu thêi gian: qu¸ khø. dù ®o¸n. nhng ë chiÒu s©u gãc khuÊt Èn dÊu trong t©m hån hä ®ang diÔn ra mét qu¸ tr×nh lùa chän cang th¼ng quyÕt liÖt. con ngêi trong mèi quan hÖ víi kh«ng gian vµ thêi gian . tÝnh c¸ch. ngêi ®äc tham gia s¸ng t¹o. * NghÖ thuËt ttæ chøc trÇn thuËt: + §iÓm nh×n trÇn thuËt: . ®iÓm nh×n ®¸nh gi¸ t tëng c¶m xóc. kÓ chuyÖn. phøc t¹p cña ®êi sèng. sè phËn nh©n vËt vµ kh¸i qu¸t vÊn ®Ò nh©n sinh. (GÆp gì cuèi n¨m) nh©n vËt bÒ ngoµi cã vÎ b×nh th¶n. thêi gian. gîi ra kh¶ n¨ng vËn ®éng bÊt ngê vµ phong phó. quan t©m ®Õn con ngêi c¸ nh©n nh mét ý thøc ®éc lËp. gãp phÇn kh¾c hä toµn vÑn ch©n dung. ph¸n xÐt d©n chñ vÒ t¸c phÈm.C¸c h×nh thøc trÇn thuËt: TrÇn thuËt tõ ng«i thø ba: chñ thÓ trÇn thuËt lµ ngêi “biÕt hÕt” mäi ngêi. TrÇn thuËt tõ ng«i thø nhÊt: h×nh thøc trÇn thuËt ®îc v¨n xu«i sau 1975 sö dông phæ biÕn víi 2 d¹ng cô thÓ: trÇn thuËt tõ ng«I thø nhÊt víi vai trß “ngêi dÉn truyÖn” (ChiÕc thuyÒn ngoµi xa vµ Mét ngêi Hµ Néi) vµ trÇn thuËt tõ ng«i thø nhÊt víi nh÷ng nh©n vËt híng néi .. ®iÓm nh×n ng«n tõ. trong ®ã con ngêi ®ãng vai trß chñ ®äng tÝch cùc tríc lÞch sö. ®iÓm nh×n bªn trong. Nhµ v¨n chØ ®a ra vÊn ®Ò mµ kh«ng cã kÕt luËn. hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. ®Æc biÖt lµ nh©n vËt chÝnh. KÕt cÊu më hoµn toµn thÝch hîp víi quan niÖm ®a chiÒu vÒ con ngêi. nh©n vËt. Nh©n vËt cña «ng lu«n lu«n ®îc ®Æt tríc nh÷ng t×nh thÕ lùa chän. (ChiÕc thuyÒn ngoµi xa cña NMC) + Tæ chøc giäng ®iÖu trÇn thuËt: .NguyÔn Kh¶i lµ mét trong nh÷ng nhµ v¨n cã nhiÒu nç lùc t×m kiÕm. kh¸m ph¸. dÉn truyÖn. C¸c t¸c gi¶ ®· chó ý miªu t¶ nÐt t©m lÝ cuéc sèng bªn trong con ngêi.

giäng ®iÖu th¬ vµ xóc c¶m riªng th× kh«ng ai gièng ai. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn râ qua ®o¹n trÝch “§Êt Níc” (trÝch trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng”) cña NguyÔn Khoa §iÒm. nhËn thøc cña ngêi cÇm bót cßn lµ vÊn ®Ò phong c¸ch. ViÕt phÇn më bµi: GV tæ chøc cho HS ph©n tÝch ®Ò. Ng«n ng÷ th¬. tËp viÕt. H×nh ¶nh trong th¬ ®Òu thÊm t tëng t×nh c¶m ch©n thËt vµ ®Òu b¾t nguån tõ cuéc sèng. chóng ta t×m hiÓu bµi th¬ “T©y TiÕn” cña Quang Dòng vµ “§ång ChÝ” cña ChÝnh H÷u. nhËn xÐt vµ ®Þnh híng kiÕn thøc. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. së trêng riªng cña mçi ngêi.Sù ®an xen nhiÒu giäng ®iÖu: ®èi tho¹i. VÊn ®Ò th¶o luËn: §Ò 1. §iÒu ®ã lµ ®¬ng nhiªn. §Ò 1: 18 . II. §Ó thÊy râ ®iÒu ®ã. lËp dµn ý trong mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm hoÆc ®o¹n trÝch v¨n xu«i. tËp viÕt. 2. Song cïng viÕt vÒ mét vÊn ®Ò mµ mçi nhµ th¬ l¹i cã xóc c¶m vµ c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau. c¸c nhµ th¬ ®Òu cã c¶m nhËn chung. phøc t¹p. Bªn c¹nh sù xóc c¶m. nhËn xÐt vµ ®Þnh híng kiÕn thøc. t tëng. bót ph¸p. ViÕt phÇn kÕt bµi: GV tæ chøc cho HS ph©n tÝch ®Ò. ViÕt vÒ cïng mét ®Ò tµi lµ chuyÖn kh«ng cã g× lµ. ng«n ng÷ nöa trùc tiÕp… Ngµy soËn:25/03/2009 TiÕt 28 Bµi tËp Thùc hµnh viÕt ®o¹n më bµi. ng«n ng÷ trùc tiÕp. .Giäng ®iÖu chñ ©m trong VH thêi k× nµy lµ giäng ®iÖu ®a thanh. §ã lµ lßng yªu quª h¬ng. §Ò 1: HiÖn thøc cuéc sèng t¸c ®éng vµo nhµ th¬ cïng mét lóc. So s¸nh bµi th¬ “T©y TiÕn” cña Quang Dòng vµ “§ång ChÝ” cña ChÝnh H÷u. §Ò 2: ViÕt vÒ quª h¬ng ®Êt níc. con ngêi vµ c¨m thï giÆc. kÕt bµi trong v¨n nghÞ luËn A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè bµi tËp (®Ò v¨n) gióp HS rÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò. §Ò 2. H×nh ¶nh Tæ quèc qua ®o¹n trÝch “§Êt Níc” (TrÝch trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng”) cña NguyÔn Khoa §iÒm. phÈm chÊt qua sù suy nghÜ ®Êu tranh víi chinh b¶n th©n m×nh.nh÷ng nÐt tÝnh c¸ch. ®éc tho¹i. . Gîi ý: 1.

Ngêi lÝnh n¨m xa ai cßn ai mÊt. söa m×nh vµ sèng cho hÕt m×nh. ta cµng thÊm thÝa cuéc sèng chiÕn ®Êu gian khæ. víi nh÷ng ngêi d©n 19 . ®êi sèng t×nh c¶m mang nh÷ng vÎ ®Ñp cña ngêi lÝnh. V× chóng ta lµ con ngêi ViÖt Nam. b÷a c¬m cha thËt no. “§ång ChÝ” cña ChÝnh H÷u. §Êt níc g¾n liÒn víi nh÷ng ®Þa danh. ®¸ng träng nh nh÷ng gi¸ g¬ng phñ nhiÒu ®iÒu. §Õn víi bµi th¬ “T©y TiÕn” cña Quang Dòng. nghÞ lùc. Nhng nh÷ng vÇn th¬ nµy m·i m·i kh¾c s©u trong lßng ngêi ®äc. §Ò 2: §éc ®o¹n trÝch “§Êt Níc” (trÝch trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” cña NguyÔn Khoa §iÒm míi thÊy hÕt ®îc tÇm vãc cña Tæ quèc. Mçi lÇn chóng ta soi m×nh vµo ®ã ®Ó thÊy m×nh. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. Cßn cã niÒm tù hµo nµo h¬n ®îc lµm con ngêi ®Êt níc cho dï cuéc sèng hiÖn t¹i cßn nhiÒu khã kh¨n. thÕ hÖ trÎ h«m nay vµ mai sau liÖu cßn ghi nhí vÒ chiÕn c«ng cña ngêi lÝnh. ngñ ®ªm cha thËt sù ngon giÊc.Ngêi lÝnh thËt ®¸ng yªu. Cã lóc ta tù hái. ®¸ng kÝnh träng. §Êt níc trong lßng mçi chóng ta. ë ®©u ®ã trªn ®Êt Níc. nh©n d©n m×nh. t¸c phÈm ®îc häc trong ch¬ng tr×nh. Thuèc vµ c¶m høng hiÖn thùc hÕt søc nghiªm ngÆt : GV: gi¸ trÞ hiÖn thùc cña “Thuèc” ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng khÝa c¹nh nµo? T¸c gi¶ nÐn thËt chÆt t×nh c¶m chñ quan ®Ó cho sù thËt cña mét thêi k× lÞch sö ®en tèi cña Trung Quèc. m¸i trêng dµnh cho trÎ th¬ cßn ma n¾ng lät qua v× cßn bao nçi lo riªng cho mçi gia ®×nh r¬i vµo c¶nh bÊt h¹nh…Chóng ta tin sÏ vît qua. ®Çy thö th¸ch hi sinh cña anh bé ®éi cô Hå thêi ®¸nh giÆc. Vît lªn tÊt c¶ hiÖn thùc Êy lµ ý chÝ.Bµi tËp vÒ nhµ: ViÕt phÇn më bµi vµ kÕt bµi cho ®Ò sau: ChÊt th¬ trong truyÖn ng¾n “Vî chång A Phñ” cña T« Hoµi ? Ngµy so¹n: 01/04/2009 TuÇn: 30 T×m hiÓu thªm vÒ v¨n häc níc ngoµi A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Bµi häc nµy nh»m n©ng cao mét sè kiÕn thøc vÒ v¨n häc níc ngoµi gióp HS hiÓu s©u h¬n vÒ c¸c t¸c gi¶. g¾n víi lÞch sö nh÷ng ngµy c¶ d©n téc chÊp nhËn cuéc ®ông ®Çu lÞch sö quyÕt liÖt víi Ph¸p MÜ. III. §©y lµ nh÷ng ®µi kØ niÖm b»ng th¬.

t¶ c¶nh. + Ph¬ng thøc trÇn thuËt ®Æc s¾c. hiÖn lªn mét c¸ch trÇn trôi ®Õn ghª sî. vËy mµ ®· ®øng th¼ng dËy: søc m¹nh cña t×nh yªu níc. . Nhµ v¨n kh«ng tËp trung x©y dùng mét nh©n vËt nµo thµnh nh©n vËt chÝnh. l¹c hËu cña quÇn chóng vµ nçi c« ®¬n cña nhµ c¸ch m¹ng . nhng nh÷ng vÕt th¬ng tinh thÇn ®ªm ®ªm l¹i hiÖn vÒ trong giÊc ngñ. Nh©n vËt do ¸p lùc c«ng viÖc nhiÒu lóc tëng ®· quªn ®i. c¸ch trÇn thuËt-di chuyÓn quan ®iÓm trÇn thuËt tõ ngêi dÉn truyÖn ®Õn nh©n vËt. ®øa con. th»ng con. phñ nhËn nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp. tµn nhÉn mét c¸ch ngu xuÈn. l¹c lâng trong thêi b×nh. cña lßng dòng c¶m. kÓ lµm ®ao phñ…T¸c gi¶ bµy tá th¸iI dé ghª tëm. ngu muéi mµ cßn ph¶n ®éng. chÕ giÔu bän chóng. l¹c hËu («ng bµ Hoa Thuyªn. T¸c gi¶ dµnh cho hä nh÷ng t×nh c¶m th¬ng xãt. ®¸m ®«ng chen chóc xem hµnh h×nh. + C¶m høng tr÷ t×nh chi phèi tõ c¸ch s¸ng t¹o t×nh huèng. tÝnh c¸ch anh hïng cña ngêi d©n Nga. vÎ ngêi. hoÆc hiÖn ra trong nh÷ng c©u hái ng©y th¬ cña bÐ Vania mµ X« c« lèp ph¶i ®èi phã. mÑ H¹ Du).Chñ ®Ò cña truyÖn lµ sù ngu muéi. Hä c¶m thÊy b¬ v¬. chän chi tiÕt. ngêi tè gi¸c nhµ c¸ch m¹ng. 20 . thÓ hiÖn ë viÖc khai th¸c c¸c chi tiÕt ®êi sèng v« thøc ®Ó thÓ hiÖn nçi ®au. mÊt m¸t trong chiÕn tranh. 3.Nhµ v¨n cña thÕ hÖ vøt ®i ( thÕ hÖ mÊt m¸t) GV: Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ nhµ v¨n thuéc “thÕ hÖ mÊt m¸t”? §iÒu ®ã cã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn s¸ng t¸c cña Hª min guª? §©y lµ t©m lÝ chung cña c¸c nhµ v¨n bíc ra tõ cuéc chiÕn tranh. Sè phËn con ngêi lµ mét thiªn anh hïng ca ®îc viÕt theo c¶m høng tr÷ t×nh: GV: V× sao nãi: “Sè phËn con ngêi” lµ mét thiªn anh hïng ca ®îc viÕt theo c¶m høng tr÷ t×nh ? + Con ngêi tõ vùc th¼m ®au khæ. Song trong t¸c phÈm l¹i cã thÓ ph©n thµnh c¸c nhãm nh©n vËt: nhãm nh©n vËt ngu muéi. Trong nhãm nh©n v©t ngu muéi l¹i cã thÓ chia thµnh hai nhãm: nh÷ng ngêi ®¸ng th¬ng ( vî chång Hoa Thuyªn. 2. tÝnh c¸h anh hïng cña ngêi d©n Nga. tëng chõng c¶ thÓ x¸c vµ t©m hån ®Òu sôp ®æ. ®¸m ®«ng trong qu¸n trµ…) vµ H¹ Du – nhãm nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng ®¬n ph¬ng ®éc m·. lßng nh©n ¸i vµ béc lé t©m hån cao c¶.Nh©n vËt cña truyÖn ng¾n “Thuèc” lµ nh©n vËt ®¸m ®«ng. §ã cóng lµ sè phËn con ngêi mµ nh©n vËt ph¶i gång m×nh ®Ó ®øng lªn. TÊt c¶ ®Òu nh»m gîi c¶m vÒ nçi ®au. lßng nh©n ¸i vµ béc lé t©m hån cao c¶. vµ ®Æc biÖt lµ cña t×nh th¬ng. hÇu nh kh«ng ®îc ai hiÓu vµ dång t×nh. “¤ng giµ vµ biÓn c¶” .t©m hån mª muéi. hä phñ nhËn c¸i v« nghÜa cña cuéc chiÕn tranh. t×nh th¬ng. Cßn nhãm cßn l¹i lµ nh÷ng ngêi kh«ng chØ l¹c hËu. hµnh ®éng nãi n¨ng l¹nh lïng.

( Chu«ng nguyÖn hån ai) + NghÖ thuËt mØa mai còng lµ c¸ch ®Ó nhµ v¨n béc lä th¸i ®é cña m×nh qua mét kho¶ng c¸ch Èn dÊu. Bµi tËp vÒ nhµ: Em h·y ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn cña lèi viÕt “t¶ng b¨ng tr«i” qua ®o¹n trÝch “¤ng giµ vµ biÓn c¶” 21 . §äc c¸c t¸c phÈm cña Hª min guª. 4. Nh©n vËt trong c¸c t¸c phÈm cña «ng thêng t×m ®Õn nh÷ng miÒn thiªn nhiªn xa l¹. + TÝnh chÊt hµm Èn ®a nghÜa cña t¸c phÈm Hª min guª cßn thÓ hiÖn ë nghÖ thuËt tÜnh lîc. gi¶n dÞ. cèt truyÖn vµ c¶ qua nh÷ng kÕt thóc bá ngâ. nhng ®a ©m. ng¾n gän. t¸c phÈm hay bao giê còng Èn cha nh÷ng phÇn mµ m·i m·i ngêi ®äc cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng líp ý nghÜa ®a ©m. + H×nh tîng trong s¸ng t¸c cña Hª min guª gîi lªn mét ý nghÜa réng h¬n b¶n th©n nã. + Lèi viÕt ®èi tho¹i cña Hª min guª ®îc rÌn luyÖn qua thêi k× viÕt b¸o: s¸t cuéc sèng. chØ cã mét phÇn næi lªn”. thËm chÝ cã pha chót mØa mai. g¾n bã víi v¨n c¶nh thùc. chÊp nhËn ®au ®ín vÒ thÓ chÊt. ®a nghÜa. thÊt b¹i hoÆc lµ c¸i chÕt. . Theo Hª min guª. t¸c gi¶ tù giíi h¹n trong viÖc miªu t¶ c¸ch xö sù cña nh©n vËt vµ ghi chÐp l¹i lêi ®èi tho¹i cña hä. Con ngêi thêng ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n. tinh thÇn kÓ c¶ c¸i chÕt. bao giê còng cã mét “m¹ch ngÇm v¨n b¶n” + §Ó tr¸nh can thiÖp vµo t¸c phÈm. phãng kho¸ng ®Ó t×m ®Êt dung th©n. Trong nh÷ng t¸c phÈm cña Hª min guª (Gi· tõ vò khÝ) nh©n vËt chÝnh xuÊt hiÖn ë ng«i thø nhÊtnã l¹i ®îc ®an cµi víi giäng kÓ chuyÖn th¶n nhiªn vµ l¹nh lïng.Nhµ v¨n ®Ò xíng nguyªn lÝ “t¶ng b¨ng tr«i” GV: Em h·y lµm râ lèi viÕt “t¶ng b¨ng tr«i” qua t¸c phÈm cña «ng? “ B¶y phÇn t¸m cña t¶ng b¨ng ch×m díi níc. t¹o ra nh÷ng lç hæng trong t×nh tiÕt. quy tô vÒ mét híng. chuyÓn ho¸ thµnh tîng trng. ta dÔ dµng nhËn thÊy dÊu Ên ®ã trong c¸ch x©y dùng nh©n vËt. MÆt kh¸c ta cßn nhËn thÊy dÊu Ên “chñ nghÜa kh¾c kØ” trong c¸c nh©n vËt cña Hªminguª: th¶n nhiªn chÞu ®ùng nh÷ng g× ngoµi ý muèn.§iÒu ®ã cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn s¸ng t¸c v¨n häc.

§o¹n trÝch “Hån Tr¬ng Ba. Hån Tr¬ng Ba ®· l©m vµo bi kÞch nµo vµ bi kÞch ®ã ®îc gi¶i quyÕt ra sao ? II. + Kh«ng thÓ sèng gi¶ dèi. VÊn ®Ò th¶o luËn: 1. nh©n vËt hån Tr¬ng ba ®· l©m vµo bi kÞch ®au ®ín cña mét con ngêi ®ang sèng víi linh hån cña b¶n th©n ë trong thÓ x¸c mîn cña ngêi kh¸c. kh¸m ph¸ t¸c phÈm.X©y dùng t×nh huèng kÞch nµy Lu Quang Vò muèn nãi víi chóng ta nhiÒu ®iÒu: + Bi kÞch cña con ngêi mang kh¸t väng sèng ch©n thËt víi b¶n th©n nhng l¹i bÞ b¾t buéc ph¶I sèng theo kÎ kh¸c. + Sù sèng thËt ®¸ng quý. 22 . da hµng thÞt” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: ®Æc ®iÓm cña thÓ lo¹i kÞch vµ gi¸ trÞ t tëng cña ®o¹n trÝch ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch. da hµng thÞt” cña Lu Quang Vò ®· x©y dùng trªn t×nh huèn kÞch nµo? 2. vÒ h¹nh phóc vµ kÕt hîp phª ph¸n mét sè tiªu cùc trong lèi sång hiÖn thêi. “Hån Tr¬ng Ba. T×nh huèng Êy ®îc ®Êy lªn ®Ønh ®iÓm khi Hån Tr¬ng Ba mét chót n÷a bÞ thÊt b¹i tríc sù dÉn d¾t cña thÓ x¸c. nhng nã thùc sù cã gi¸ trÞ khi ®îc lµ chÝnh m×nh C©u 2: Trong ®o¹n trÝch “Hån Tr¬ng Ba.Ngµy so¹n: 06/04/2009 TuÇn: 31 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “Hån tr¬ng ba. Bëi kh«ng thÓ cã mét linh hån cao thîng Èn trong mét th©n x¸c phµm tôc.Gîi ý: C©u 1. da hµng thÞt” lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm ®îc ®¸nh gi¸ cao nhÊt trong toµn bé s¸ng t¸c cña Lu Quang Vò. . . da hµng thÞt” cña Lu Quang Vò. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I.§o¹n trÝch lµ mét minh chøng cho tµi nghÖ t¹o dùng t×nh huèng kÞch cña Lu Quang Vò: cuéc ®Êu tranh gay g¾t. ®Ó råi cuèi cïng hån T¬ng ba quyÕt ®Þnh chÕt vÜnh viÔn ®Ó cu TÞ ®îc sèng. quyÕt liÖt gi÷a Hån Tr¬ng ba víi chÝnh c¸I thÓ x¸c cña anh hµng thÞtt mµ nã tró ngô. T¸c gi¶ ®· khai th¸c cèt truyÖn d©n gian ®Ó göi g¾m vµo ®ã nh÷ng suy nghÜ vÒ nh©n sinh. kh«ng thÓ tù ¶o tëng. tù bao biÖn cho m×nh.

r¸ch diÒu. Hån Tr¬ng Ba v« cïng ®au khæ vµ thÊy m×nh kh«ng thÓ chÞu ®ùng ®îc h¬n n÷a. híng tíi mét c¸ch sèng ®Ñp ®Ï.¤ng còng trë nªn th« lç phñ phµng h¬n: t¸t con ch¶y m¸u. con ngêikh«ng thÓ chØ sèng b»ng thÓ x¸c hay linh hån mµ c¶ phÇn x¸c vµ phÇn hån ph¶I hµi hoµ ®Ó hoµn thiÖn nh©n c¸ch. kh«ng lµ chÝnh m×nh hay vay mîn cuéc sèng cña ngêi kh¸c. ch¸u néi kh«ng nhËn «ng… T¹o dùng bi kÞch nµy t¸c gi¶ muèn göi ®Õn ngêi ®äc mét th«ng ®iÖp: con ngêi kh«ng thÓ sèng gi¶ dèi. thÊy r¹o rùc bªn vî anh hµng thÞt… + Hån Tr¬ng Ba c¶m thÊy xa l¹ víi chÝnh nh÷ng ngêi th©n cña m×nh: vî muèn bá ®I. mØa mai miÖt thÞ. sØ nhôc linh hån Tr¬ng Ba.+ X¸c hµng thÞt ®· dÇn ®iÒu khiÓn hån Tr¬ng Ba. hån Tr¬ng Ba trë nªn th« vông h¬n: lµm g·y cµnh c©y. 23 . + Mang x¸c hµng thÞt. cao quý.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->