P. 1
Glucozo Va Fructozo (Moi_ Thay Sach GK)

Glucozo Va Fructozo (Moi_ Thay Sach GK)

|Views: 2,734|Likes:
Được xuất bản bởimantalata

More info:

Published by: mantalata on Mar 18, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2012

pdf

text

original

GLUXIT

Gluxit là gì?
Gluxit là các hợp chất hữu cơ tạp chức, có
chứa nhiều nhóm hidroxil (!"# $à có nhóm
cac%on&l ('"!, '!# trong ph(n t), có
c*ng thức chung '
n
("
+
!#
m
,

Gluxit có những loại nào?
Glucozơ
Monosaccarit: C
6
H
12
O
6
Fructozơ
Saccarozơ
Disaccarit: C
12
H
22
O
11
Mantozơ
Tinh bột
Polysaccarit: C
6
H
1!
O
"
#
n
$%nlulozơ

Monosaccarit: không bị thủy
phân).

Disaccarit: thủy phân tạo 2
monosaccarit

Polisaccarit: thủy phân !n c"ng
tạo nhi#$ phân t% monosaccarit.
-!.!/0''0123
&'i (.
&' G()CO*+
2, 3rạng thái t4 nhi5n,
,
3rong t4 nhi5n, gluco6ơ có 7 8(u?
II. 39nh chất $:t l;
,
'ho %i<t m=t >? t9nh chất $:t l; c@a gluco6ơ?
AgNO
3
/NH
3
Cu(OH)
2
(CH
3
CO)
2
O HI
este
chứa 5
gc a!it
a!etic
2"
iothe!an
"CHO "(CHOH)
n
" 5 nh#$
"OH
$%ch
th&ng
22, '*ng thức cấu tạo
,
A4a $ào B<t CuD c@a th9 nghiEm nào 8F xác
8Gnh c*ng thức cấu tạo c@a gluco6ơ?
'*ng thức cấu tạo dạng mạch h7 c@a
gluco6ơ?
CH
2
OH
CH
OH
CH
OH
CH
OH
CH
OH
CH
O
H
I J K
+ L
'*ng thức cấu tạo c@a gluco6ơ?
O
OH
OH
OH
OH
CH
2
OH
αGluco6o
O
OH
OH
OH
OH
CH
2
OH
βGluco6o
CH
2
OH
CH
OH
CH
OH
CH
OH
CH
OH
CH
O
6
" - .
2 1
2M, 39nh chất hóa hNc,
A4a $ào cấu tạo, hO& d4 8oán t9nh chất hóa
hNc c@a gluco6ơ?
,
39nh chất c@a andPhit
,
39nh chất c@a rQợu 8a chức,
,
RhDn ứng l5n mPn rQợu,
L, 39nh chất c@a andPhit
,
Mi<t phQơng trình phDn ứng Bhi cho gluco6ơ
tác dSng $Ti "+ U 0g!KV."K $à
'u(!"#+V.a!"
+, 39nh chất c@a rQợu 8a chức
,
.5u hiEn tQợng $à $i<t phQơng trình phDn ứng
Bhi cho gluco6ơ tác dSng $Ti 'u(!"#+V.a!"
7 nhiEt 8= phWng,
,
Mi<t phQơng trình phDn ứng Bh9 cho gluco6ơ
tác dSng $Ti anhidrit axPtic,
K, X5n mPn
,
Mi<t phQơng trình phDn ứng l5n mPn rQợu $à
l5n mPn lactic tY gluco6ơ,
/' F0)CTO*+
II. T)nh ch*t h+a h,c
CH
HC
O
g-$co./
OH
(CHOH)
3
CH
2
OH
CH
C
OH
OH
(CHOH)
3
CH
2
OH
CH
2
C
OH
O
(CHOH)
3
CH
2
OH
0n1io- 2r$cto./
!"

!"

Gluco6ơ $à Zructo6ơ có t9nh chất c@a rQợu 8a
chức, andPhit (ho[c xPton#, 3rong m*i trQ\ng
Biềm có tinh chất tQơng t4 nhau do Zructo6ơ 8]ng
ph(n hoá thành gluco6ơ,
2, '*ng thức cấu tạo
CH
2
OH
CH
OH
CH
OH
CH
OH
C
O
CH
2
(L,K,J,I,HpPntahidroxihPxanon+#
OH
H
I J
K
+
L
CH
2
OH
OH
CH
2
OH
OH
OH
O
βZructo6o
CH
2
OH
CH
2
OH
OH
OH
O
αZructo6o
HO
&'i t3p
α4G-$co.5 c+ công th6c c*$ tạo -'7
CH
2
OH
CH
2
OH
OH
OH
O
Α
HO
CH
2
OH
OH
CH
2
OH
OH
OH
O
A
O
OH
OH
OH
OH
CH
2
OH
^
O
OH
OH
OH
OH
CH
2
OH
'
&8I T9:
,
M; >ao 7 nhiEt 8= phWng gluco6ơ, Zructo6ơ có
-_L`a 8ều là chất rbn, trong Bhi 8ó axit olPic
có -_+`+ lại là chất lcng ?
,
Trong m<$ ng=>i b;nh th=>ng c+ h'm
-=?ng g-$co.5 không @i -'7
A. (B
&. CD(B
E. CDC(B
F. CDCC(B
^ài t:p
,
dF ph(n %i<t các chất >aue gluco6ơ, gl&xPrin
(gl&xProl#, Ptanal , Ptanol ta dfng m=t thu?c
th) nào trong >? các chất >aue
G Aung dGch 0g.!
K
V."
K

G 'u(!"#
+
V!"

G Aung dGch ^r
+
G Aung dGch g-n!
J
,
HIn h?p X gJm g-$co.5 K' 2r$cto.5D
trong + g-$co.5 chi!m 2LB K# khMi
-=?ng. Eho CD2 mo- X t<c 1Nng h!t
KOi 1$ng 1ịch AgPQ
R
S1=) trong PH
R
.
ThMi -=?ng Ag th$ =?c -'7
A. (CDU gam
&. 2(DV gam
E. WRD2 gam
F. LDW gam

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->