KHO TANC CA ÐAO NC!

OI VIÐT 1

À
1. Ða fình fhì vuong no fình
Trach nguoI da vay, frach mình sao day!
VNP7 233
2. Ða buôn IaI gIuc fhôm buôn
Mua dông chua fanh nuoc nguôn IaI fhôm.
CVPÐ 26
3. Ða cam chIu bac voI fình,
Chua xuan dô fôI môf mình cho ung.
CHC 15
4. Ða cam quan quif ma dao
Nhung mong chIm nhan maI frao chI hông.
HPV 120
5. Ða chôf ma nôf không chua
Ðôn maI dI cho, chô
1
dua IaI an. a
TNPÐ I 111
ÐK a - Ðôn maI dI cho so dua IaI an NNPÐ 52
6. Ða chich
2
phung Ioan, chIa man uyôn fhuy
3


1
Chô: gap.
2
Chich: Ie IoI.
3
!yôn fhuy: !yôn Ia chIm uyôn. !yôn uong Ia chIm frông va maI bao gIo cung sông
fhanh dôI nôn fhuong Ia bIôu fuong cua cap vo chông hanh phuc. Thuy Ia chIm fra. ChIa man
uyôn fhuy Ia chIa re Iua dôI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 2

Ðao da cach Ii, cuc no xa Ian
KIông kIa da vo kho han
Khuyôn anh cho fIôc, hay Io dang fhaf gIa. dô
ÐCNTÐ II 96
7. Ða choI, choI chôn mI mIôu
Tram guom kô cô cung IIôu ma choI.
TCÐÐ IV 100
8. Ða co con maf fhì xem dang a
Co phaI can fhI ma ngo quang ngo quo.
TCÐÐ I 606 TNPÐ I 120
ÐK a - Ða co con maf xem dang NNPÐ 52
9. Ða co môf Iuof fhì fhôI.
Iuof nay, Iuof khac fhì doI khInh chô.
NNPÐ 52 TCÐÐ II 250 TNPÐ I 111
10. Ða danh canh caI nau gung
Chang an fhì cho xIn dung mIa maI. a
NCCK 130a
ÐK a - Không an fhì cho xIn dung mIa maI HPV 157
11. Ða danh caf foc dI fu,
Môf ngay cua Phaf muoI fhu coI fran.
CHC 31
12. Ða danh môf phan do dua bôn khac
Tham fhuong fhan em chôch mac Ie dôI
Sao không kIôm noI mô ma fuong fua,
phan Iaf hoa frôI hôf fô
- Ðm hay dang con frang dIôm foc may
Ðao phu quan chua xung, em o voI me fhay con hon.
ÐCÐTT 188
13. Ða danh môf phan fhuong ôI!
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 3

Ða
1
fan cung doI, phan frôI cung cho.
ÐCÐTT 254
14. Ða danh nôn fhIôp nôn3 fhô
Nôn chan nôn chIôu fa vô cho fron
Non mon nhung ngaI không mon
Tram nam finh cuôc vuông fron day day.
CÐTH 107
15. Ða dI dôn quan fhì nam
Con ve kôu không so, con hum gam không Io.
CÐTCM 256
16. Ða gIau fhì IaI gIau fhôm a
Ða kho fhì kho ca dôm Ian ngay b
ANPT 19a ÐNQT 84a HT 252 IHCÐ 15a NNPÐ 52
ÐK a - NguoI gIau fhoI IaI gIau fhôm NASI III 20a
b - NguoI kho fhoI kho ca dôm Ian ngay NASI III
- Ða kho IaI kho ca dôm Ian ngay
TCÐÐ I 606 TCÐÐ II 455
TCÐÐ I 111 VNP 1 II 30
17. Ða Iau không gap ban vang
Nay gap ban vang Iong cang fhôm fuI
NghI dôn an fình gIo fhoang, may bay
Kô fu ngay xa cach dôn nay
Iong fa ngo ngan dang cay muôn phan
Con gì ma fho ma fhan
Con anh qua IaI an can anh oI!
Anh da co vo rôI
Nhu dua co dôI
Ðo mình em Io Iung mô côI môf mình.

1
Ða: Hoa |fIông dIa phuong).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 4

TCÐÐ I 251
18. Ða Iau moI gap ban quen
Cung bang nau chao dô den xanh Iong.
ÐCNTÐ I 193
19. Ða IIôu muôI man dua xanh
CôI rom nam daf fheo anh ban nay.
ÐCÐTT 126
20. Ða Iong dum boc yôu vì a
ThoI anh dap dIôm fram bô daI khôn b
TCÐÐ II 329 TNPÐ I 111
ÐK a - Ða Iong dum boc vì yôu TCÐÐ II 233
b - ThoI anh dam dIôm fram dIôu daI khôn TCÐÐ II
- Thì anh dam dIôm moI bô daI khôn NCCK 144a
21. Ða mang Iay caI fhan fam
Không vuong fo nua, cung nam frong fo. a
HHÐN 168 HT 184
ÐK a - Không fo vuong nua cung nam frong fo VNP 7 230
22. Ða mang Iay caI fhan fam
Không vuong fo nua, cung nam frong fo
Ðôm nam fo fuong fuong fo
ChIôm bao fhay bau,
1
day so chIôu không.
ÐCNTÐ I 112
23. Ða mang nhan ngaI vao mình
Ðo dI fhì fIôc công frình xua nay.
CHC 13 ÐCÐTT 266
24. Ða mong kôf nghIa fuong gIao
Iong con mo fuong cay cao Ia daI
Ðay gIo buôn ban fheo aI

1
Ðau: ÐaI fu ngôI fhu haI, nghIa Ia: cô, chI, ban,... |fhuong chI con gaI).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 5

Nang dau chu hIôu, nhe vaI chu fình
HIôu fình buôn buc frong mình
So fhay haI me Iam fhInh vuI cuoI.
CÐTH 123 - 124
25. Ða moI không Ie không vao
Sông sau cha bIôf, co sao cam chua7
- ÐIôf Ia anh o mô day
Co chI IaI hoI sông nay sau nông7
Phan em Ia gaI chua chông
Iam chI da bIôf sau nông fhô nao7
ÐCTH 158
26. Ða mung qua han cu môn,
AI hay fhaI fuô
1
haI con o sau.
NQPN 38
27. Ða nguyôn haI chu dông fam,
Cang day nghIa fruoc cang fham an fình.
CHC 5
28. Ða rang Ia nghIa vo chông
Ðau cho nghIông nuI, can sông chang doI.
ÐCNTÐ II 151
29. Ða sa IoI hen khI chIôu
TôI froI nhu muc cung IIôu ra dI.
ÐCÐTT 130
30. Ða sanh Iam phan nu nhan
Nu sanh ngoaI fôc bo phan me cha.
HHÐN 227 TCÐÐ I 206
31. Ða sInh ra kIôp dan ông

1
ThaI fuô: Tôn môf vì sao. Theo quan nIôm cua nhIôu nguoI, môI vì sao ung voI môf
nam fuôI cua môI nguoI. !ng voI sao fhaI fuô Ia nam co van han.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 6

Ðeo cao nuI fham, sông cung quan chI.
CÐTCM 256 HHÐN 257 NNPÐ 52 TCÐÐ I 467
TNPÐ I 111 VNP 1 II 96 VNP 7 97
32. Ða sInh ra kIôp dan ông
Ðeo cao nuI fham sông cung quan chI
Yôu nhau co ngaI dIôu gì
Non cao bô rông fa fhì cung cam.
PÐCÐ 13
33. Ða sInh ra kIôp o doI
TraI fhoI frung hIôu dôI vaI cho fron
CaI fhoI frInh fInh Iong son
Som hôm gìn gIu keo con chuf saI a
TraI Ianh gaI fôf ra nguoI
Khuyôn con frong bay nhIôu IoI cho chuyôn.
TCÐÐ III 146, 474 TNPÐ II 64 VNP 1 I 151 VNP 7 308
ÐK a - Som hôm gìn gIu keo con sof saI THQP 34b
34. Ða sInh ra sô hay choI a
Sao froI IaI daf vao noI không fIôn. b
ÐNQT 98a IHCÐ 26a
ÐK a - Ða sInh ra kIôp hay choI
ANPT 7b NNPÐ 52 TCÐÐ II 480 TNPÐ I 111
- TroI sInh ra kIôp hay choI bk NNPÐ 64 NQPN 49
TCÐÐ I 525 TNPÐ I 311
b - Sao TroI IaI baf vao noI không fIôn ANPT
- Sao TroI IaI khep vao noI không fIôn bk NNPÐ
TCÐÐ I T NPÐ I 311
- Sao ma IaI gap vao noI không fIôn NQPN
- Thì TroI IaI doa vao noI khong fIôn TCÐÐ II TNPÐ I 111
- Thì TroI IaI doa vao noI phaI Iam bk TNPÐ I 111
35. Ða fhanh gIa fhaf hay chua
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 7

Ma anh uoc nhung may mua cung nguoI7
- TuôI anh dang dô fho dao
Ong To chua dInh noI nao xe duyôn.
ÐCTH 161
36. Ða fhanh gIa fhaf fhì fhôI a
Ðeo bong chI Iam, fôI TroI aI mang7 b
HT 208 NNPÐ 52 TCÐÐ I 250 TCÐÐ III 474 TNPÐ I 111
ÐK a - Ða nôn gIa fhaf fhì fhôI IHCÐ 37a
b - Ðeo bong chI nua, fôI TroI aI mang ÐNQT 86b
- Ðeo bong cho Iam, fôI TroI aI mang
VNP 1 I 163 VNP 7 299
37. Ða fhô phaI gIu IoI fhô
Ðung nhu con khach fu bô hof vang.
ÐCTH 181
38. Ða fhuong caf foc frao fay
Tha hô en IIông nhan bay maI ngoaI.
HVP 120
39. Ða fhuong fhì cho co naI
NuI cao fa doI nuI, sông daI fa Iap sông.
ÐCNTÐ II 108
40. Ða fhuong fhì fhuong cho chac
Ða fruc frac fhì fruc frac cho Iuôn
Ðung nhu con fho dung dau fruông
KhI vuI fhì gIon bong khI buôn fhì bo dI.
HVP 119
41. Ða fraI phong fran
ChoI frang, choI gIo, ro maf dôI fa
Ðay gIo buom da gan hoa
ChI HaI noI fhô nhu co maf xe
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 8

Manh frang gIa, khen aI kheo che Iam ba.
QHÐN 325
42. Ða frong nhu dIa dau vung
Ðau hay dau do xIn dung quôn nhau.
HVP 119
43. Ða frof nhung fay fhung cham
Chang xanh fhì cung phaI Iam cho xanh.
ÐNQT 96a IHCÐ 55a
44. Ða frof nhung fay vao fhung
Chua fhanh fhì cung vay vung cho fhanh.
ÐCTH 144
45. Ða frof nhung fay vô cham
Không xanh cung nhuôm cho cam su doI.
CÐTCM 256
46. Ða fung an baf com day
Ða fung nhIn doI bay ngay không an. a
TCÐÐ I 293 NNPÐ 52 TNPÐ I 111 VNP 1 II 85
VNP 7 88
ÐK a - Ða fung nhIn doI ca ngay chang an HHÐN 54
- Ða fung nhIn doI bay ngay không com NCCK 195a
47. Ða fung Iôn dôc xuông nuong
Anh sao an o gaf Iuong rua anh7
ÐCÐTT 249
48. Ða fung xem que boI rua
Con foan boI hac xem cho moI danh.
TCÐÐ I 505
49. Ða cheo Ieo muôn freo so fruof
Muôn noI môf haI IoI so nhôf y em.
CHC 13
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 9

50 Ða cheo Ieo, frau freo frau fruof
Ngua freo ngua dô
TIôc công anh Iao khô
Tu cô chi kIm
Maf em dI anh kho kIôm kho fìm
Cung gIa fI nhu cay kIm ma Ion soI chI
Sao em không bIôf nghI bIôf suy
Ðm ham noI quyôn qui, em không co nghI gì dôn anh
Hoa kIa gIo fhôI Iìa canh
Me cha ep ga, em danh chIu sao7
HMN 6
51. Ða dau naf, vang dau phaI
Tram nam duyôn no chang saI chuf nao.
CHC 17
52. Ða Ðông TrIôu
1
dem dô Io vôI
HoI fham quan ho nha fôI nguoI nao7
Ðac fhang Iôn fhau ThIôn Tao
2

TroI sInh fôI xuông gan vao voI aI7
Co dôm ngôI suôf dôm daI
TIông aI vang vang bôn faI mo mang
Nha fôI fhì o Iung CIang
Ngo o gIua Iang, vô me bôn fay
Nha fôI IaI co buI may
Ðau ngo cay hông, cuôI ngo cay na
Ðao gIo nguoI co dI qua
HoI noI công gach cu noI ma vao.

1
TrIôu Ðông: môf frong chin huyôn cua fInh Quang NInh ngay nay. Ia môf frung fam
dI fich IIch su cua daf nuoc. Huyôn Iy Ðông TrIôu cach Ha NôI 85 km.
2
ThIôn Tao: NoI ngu cua Ngoc Hoang va cac vI fhIôn fhan frong do co fhan frông coI
vIôc sông chôf o coI fran.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 10

QHÐN 313
53. Ða vang day gIu môf mau
Iong son xIn do Iau Iau cho phaI
Ðung nhu cô gaI Chuong ÐaI
1

Tro frôu be IIôu fang aI vôI vang.
ÐCTH 180 HT 380
54. Ða vang fac cua Ðông Môn
Ðôm qua nam nghI nguoI khôn ma fhem.
NCCK I 57b
55. ÐaI bôI kIa hoI daI bôI
Co môf dau fam daI muoI khuc sông.
TCPÐ I 505 TNPÐ I 111
56. ÐaI gIa vuong, fIôu gIa hau,
HaI noI cung muôn bac cau hoa haI.
CHC 17
57. ÐaI Hoang phong canh huu fình
Cua nhIôu daf rông gaI xInh fraI faI.
HT 136
58. ÐaI môc Iuu gIang, baf dac hôI cô
2

Ðan chô
3
fa ngheo, duyôn sô gIa Io
TIông dôn em fron ken Iua fo
Nuoc gIua dong chô duc, nuoc bôn kIa khen frong.
ÐCÐTT 99
59. ÐaI môc Iuu gIang baf dac hôI cô

1
Chuong ÐaI: ÐoI Ðuong, Han Hoanh Iay cô gaI o phô Chuong ÐaI frong fhanh
Truong An Ia IIôu ThI. Ðo fao Ioan, IIôu fhI bI fuong gIac cuop maf. KhI gIac da bI dep, ho
Han cho nguoI dem vang bac dI do IIôu fhI, kem baI fho: Cay IIôu Chuong ÐaI, cay IIôu
Chuong ÐaI, ngay fruoc xanh xanh nay con không7 Cho du canh daI con buông ru fhì co Ie
cung da vIn be vao fay nguoI khac rôI. Sau haI nguoI duoc doan fu. NoI Chuong ÐaI Ia noI haI
nguoI yôu xa cach.
2
ÐaI môc Iuu gIang, baf dac hôI cô: khuc gô Ion frôI sông không fhô quay vô chô cu.
3
Chô: Cap, fhay |fIông dIa phuong)
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 11

Cay ca frôI sông không mong fro IaI,
Môf maI anh co xa nang fhIôn sô su nhIôn.
CHC 6
60. ÐaI phu do fhIôn, fIôu phu do can
1

Thuc khuya day som fao fan cho quen. a
HHÐN 268 TCÐÐ II 329
ÐK a - Thuc khuya day som, fao fan voI anh. HHÐN 227
61. ÐaI vI daI vI cac
TIôu vI dông vI Iuong
2

Anh chang fham rông ruông Ion vuon
Tham vì nhon ngaI, cung fhuong
3
ma fhôI.
CHC 4
62. Ðan aI kheo gay finh fInh
Môf dan con ca Ian ghônh no nghe
Con ca no IôI so Ie
Môf dan con ca Ion no de con ca con.
VNP 1 II 116 VNP 7 522
63. Ðan aI kheo gay finh fInh
Môf dan con ca nuoc Ian ghônh no nghe
Con ca no IôI so Ie
Môf dan con ca Ion no de con ca con
Con ca no vuof Vu Môn
4

Con chIm no ngam môI vô fô
No mom con frôn nganh
AI vô fIn fuc fham oanh.

1
ÐaI phu do fhIôn, fIôu phu do can: CIau Ion do froI, gIau nho do cham chI.
2
ÐaI vI daI vI cac, fIôu vI dông vI Iuong: Ion fhì Iam daI, Iam gac; nho fhì Iam côf Iam
xa.
3
Cuong fhuong: xem chu fhich Ð 570
4
Vu Môn: xem chu fhich o Ð 534
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 12

TNPÐ II 65
64. Ðan ba cung Ia dan ba
Chông bao mua ga dI mua cuôc con.
NASI II 5a
ÐK + NNPÐ 33 TNPÐ I 112:
Ðan ba nam bay dan ba
Chông dan mua ga dI mua cuôc con.
+ HHÐN 232 TCÐÐ I 559:
Ðan ba nam bay dan ba
Chông dan mua ga IaI mua cuôc con
65. Ðan ba Ianh Ianh fIông dông
Môf Ia saf chông, haI Ia haI con.
TCÐÐ I 607 TCÐÐ III 474 TNPÐ I 112
66. Ðan ba nhu canh hoa fuoI
No ra chI duoc môf fhoI ma fhôI.
TCÐÐ I 607
67. Ðan ba nhu chI fìm kIm
Tram nam rôI cung dI fìm dan ông.
CÐTH 95
68. Ðan ba nhu haf mua sa a
Haf vao gac fia, haf ra Iuông cay. b
NASI II 22b
ÐK a - 1!én ba nhu haf mua sa ÐNQT 104a IHCÐ 38b
b - Haf rc! ×ucng g!éng, haf ra ngca! ucng
TCÐÐI 206 TNPÐ I 112
- Haf vao gac fia, haf ra rucng cay.
QHÐN IHCÐ bk TNPÐ I
69. Ðan ba fhì phaI nuôI heo
ThoI van duong ngheo nuôI chang dang frau.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 13

HHÐN 71
70. Ðan ba fôf foc fhoI sang
Ðan ông fôf foc nhung mang nang dau. a
NASI II 20a
ÐK a- Ðan ông fôf foc fhì mang nang dau TNPÐ I 112
71. Ðan Ða Nha
1
Iôn day san doI
ÐoI ban Tu Kì, frI am hoI co hay7
CÐTCM 27
72. Ðan bau kheo gay fhoI nghe
Iam fhan con gaI cho nghe dan bau.
NASI III 40b NASI IV 2b
73. Ðan cam chua ben duyôn fo
Nam canh Iuông nhung ngan ngo fIông dan.
HVP 119
74. Ðan Chau Tuan
2
if aI bIôf gay
Sao Tam Kì
3
if ke bIôf nghe
AI cho fruc no Iôn fre
AI dem chI gam ma xe fIm den
AI cho vang da dua chen
AI cho beo no Iôn sen môf bôn.
VNP1 I 98 VNP 230
ÐK ÐCNTÐ I 251:
Ðan Chau Tuan nao aI bIôf Rhay
Sao Tam Kì aI fhôI na nghe
AI Ircng fruc !cn \c! fre
AI dem chI gam ma xe fIm den
AI uen vang da dua chen

1
Ða Nha, Tu Kì: xem chu fhich o A 482.
2

3
Chau Tuan fam kì: chua ro
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 14

Ðô cho beo no Iôn sen maf dam.
75. Ðan dau ma gay faI frau
Ðan dau ban se, guom dau chem ruôI.
HT 229 NCCK 195a TCÐÐ I 559 TCÐÐ I 112
76. Ðan em khang khI dung
Ðan em gay khuc nam cung ro rang.
HVP 119
77. Ðan kIa Iong phim chung day
Ðem ra anh sua cho ngay cung dan.
CÐTH 127
78. Ðan ông cao ngông cao ngông
Iam an chang duoc dung frông dan ba.
NASI II 17b
79. Ðan ông cho kô Phan Tran
Ðan ba cho kô Thuy Van, Thuy KIôu.
TCÐÐ II 250 TCÐÐ III 146 TNPÐ I 112
80. Ðan ông dong khô duôI Iuon
Ðan ba mac yôm ho Iuon moI xInh.
NNPÐ 53 TCÐÐ I 372 TNPÐ I 112
81. Ðan ông hoc say hoc sang
Ðôn khI vo de fay Iam ma an. a
NCCK 150b
ÐK a - Ðôn khI vo de phaI Iam ma an
TCÐÐ I 294 TCÐÐ II 250
- Ðôn con vo de phaI Iam ma an TCÐÐ I 112
82. Ðan ông không rau baf nghì
Ðan ba không vu Iay gì nuôI con
NASI II 43b NNPÐ 53 NQPN 48 TCÐÐ I 607 TNPÐ I 112
83. Ðan ông môf fram Ia gan
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 15

Ia o cung vo, Ia foan cung nguoI.
HT 235 TCÐÐ II 191 TNPÐ I 112
84. Ðan ông nam, bay dan ông
Ðem bo vao Iông cho kIôn no fha
Ðan ba nam bay dan ba
Ðem bo ra cho kIôn fha no vô. a
TNPÐ II 64
ÐK a - Ðem ra bo cho kIôn fha no vô NQPN 70
85. Ðan ông nam bay dan ông
Iang bao mua công dI mua fhanh Ia.
NASI IV 1b
86. Ðan ông nam bay dan ông
Vo dan mua hông, dI mua cay con. a
TCÐÐ II 191 TNPÐI 112
ÐK a - Vo dan mua hông !a! mua quyI ncn
HHÐN 232 NNPÐ 53 TCÐÐ I 559
Sua IaI: HHÐN TCÐÐI chap fhôm Ð 55, Nhbs da fach ra.
87. Ðan ông nam voI dan ông
Nhu gôc nhu gac nhu chông nhu cha
Ðan ông nam voI dan ba
Nhu Iua nhu IInh, nhu hoa frôn canh. a
CÐTH 84 VNP 7 209
ÐK a - Nhu voc nhu nhIôu, nhu hoa frôn canh NASI II 19b
88. Ðan ông nông nôI gIông khoI
Ðan ba sau sac nhu coI dung frau.
HT 228 NASI II 19b NNPÐ 53 TCÐÐ I 505, 607
TCÐÐ II 153 TNPÐ I 112 VNP1 II 88 VNP 7 90
ÐK ÐNQT 100 a. IHCÐ 38a:
1!én ông nông nôI gIông fhoI
1!én ba sau sac nhu coI dung frau
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 16

89. Ðan ông quan faf fhì chay
Ðan ba quan faf nua ngay nôn quan. a
HT 248 TCÐÐI 607 TNÐÐI 112 VNÐ7 345
ÐK a - Ðan ba quan faf nua ngay !én quan VNP1 II 38
90. Ðan ông rông mIông fhì sang a
Ðan ba rông mIông fan hoang cua nha b
CVPÐ 16 HHÐN 268 NASI II 44b NCCK 145b
TCÐÐ I 607 TNPÐ I 111 VNP1 II 100 VNP 7 101
ÐK a - IIôn ông rông mIông fhì sang ÐNQT 100a IHCÐ 38a
- Ðan ông mIông rông fhì sang TCÐÐ II 153
b - IIôn ba rông mIông foang hoang cua nha ÐNQT IHCÐ
- Ðan ba mIông rông foang hoang cua nha TCÐÐ II
- Ðan ba rông mIông pha hoang cua nha NASI III 37b
- Ðan ba rông mIông foang hoang cua nha NNPÐ 53
91. Ðan ông rông mIông fhì faI
Ðan ba rông mIông dIôc faI Iang gIông.
NNPÐ 53 TCÐÐ I 607 TNPÐ I 111 VNP1 II 100 VNP 7 101
92. Ðan ông sau sac nuoc doI
Ðan ba can sof nhu coI an frau.
TCÐÐ I 559
93. Ðan ông fich huyôf
1
fhì sang
Ðan ba finh huyôf fhì fan hoang cua nha.
NQPN 46
94. Ðan ông finh khi Ioang foang
Ðan ba con gaI gIu gIang nôf na
Phong khI no bo fay ra
Nin dI fhì daI, noI ra mang dIôu.
TCÐÐ II 191 TNPÐ II 65

1
1uyéI: mau u IaI môf noI nao |frong cau nay chua ro mau u chô nao)'
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 17

95. Ðan ông finh nôf hoang foang
Ðan ba con gaI gIu gIang nôf na.
NASI II 29b
96. Ðan ông fôf foc Ia TIôn
Ðan ba fôf foc nam IIôn voI ma.
NASI II 20a, 48a NASI III 37b NASI IV 17b
97. Ðan ông fuôI fi fhì faI
Ðan ba fuôI fi fhì haI doI chông.
TCÐÐ II 153
98. Ðan ông xe chI dang fo
Tram nam rôI cung fhua co dan ba.
CÐTH 95
99. Ðan franh sanh voI dan cam
Môf day môf day dang fram Iuong vang
Con dang fac da ghI vang
Ngô dông no bo phuong hoang ngan ngo
May nam em cung xIn cho
Cam bang foc bac nhu fo cung danh.
CÐTCM 112
100. Ðan dau ma ban chIm froI
IuoI dau ma fha nhung noI ca fhan
Môf maI fhIôn ha xoay van
Con chIm froI anh cung baf, con ca fhan anh cung cau.
CÐTCM 73
101. Ðang con Iua faf com sôI
Ion kôu con khoc chông doI fom fem a
Ðay gIo Iua da chay Iôn
Ion no con nin, fom fem fhoI fom. b
NASI II 1b
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 18

ÐK a - Ccn Ihc! uc! Iu chông doI fom fem
NPCT 26a NPNN 7b
b - Ccn ua Iu ucan, fom fem fhoI fom NPCT
- Ccn Ihc! ua ngu, fom fem fhì fom NPNN
+ NCCK 120a:
Ðuong Rh! Iua faf com sôI
Ccn Ih¡ uc! Iu chông doI fom fem
Ðay gIo Iua da chay Iôn
Ccn Ih¡ ua ngu fom fem fhì fom.
+ TCÐÐ II 214 TNPÐ II 77:
Ðuong Rh! Iép faf com sôI
Ccn ngc! Rhcc uc!, chông doI fom fem
Ðay gIo Iép da chay Iôn
Ccn ua sáp ch!n fom fem fhì fom.
102. Ðang khI bo ngo gIua dang
NgaI nhan cung fIôc bac vang cung fhuong
CHC 8
103. Ðang khI chông gIan, mình dI a
Hôf khI nong gIan, dôn khI vuI vay
NgaI nhan nhu baf nuoc day
Ðung dI ma dô hôf ray dang dau. b
HHÐN 323
ÐK a - KhI chcng hôf gIan !a! Ih¡ vuI Rhuåy CÐTCM 270
- Hôf ccn nong gIan dôn khI vuI vay TCÐÐ II 330 - 331
b - Ðung dI ma dô hcI ray dang dau CÐTCM
104. Ðang khI cuôc ruou say nông
Ðan kIa dang gay, sao chung maf day7
Hôf dIôu fhì em cho vay
Can gì phaI nghI nua ngay, anh oI!
CÐTCM 73
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 19

105. Ðang fhuong, dang nho, dang sau
Ðo duong ngao ngan cho nhau ma vô
Ie dau dau gôI fay kô
Anh bo cho duf ma vô cho dang
MôI fình con hay do dang
Thay me ep ga frong Iang chua xong.
ÐCTH 185
106. Ðang chua bong nang chang chang
Xa cay, xa xom, xa Iang, xa dan
Muon nang caI non Iam an
Xa xôI cach cho co gan dau aI
TroI Iam gIo fruc mua maI
Muon nang cha duoc, muon aI bay gIo7
Co phaI nhan ngaI fình co
Thì cho anh muon caI non fu gIo dôn maI.
CÐTCM 129
107. Ðang xa bIôf may dam fruong
HoI em da kôf cang fhuong dau chua.
CHC 26
108. Ðang xa muon ngua ma dI
XIn cho fôf fuôI, Iuan chI xa dong.
CHC 26
109. Ðang xa nhon ngaI nao xa
ÐI dau anh cung ghe nha
Truoc fham phu mau sau Ia vIông em.
CHC 7
110. Ðang an dau day ma moI
Thuong sao cho duoc chông nguoI ma fhuong.
NASI II 25a
Xem fhôm A 39
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 20

111. Ðanh nhe nhu chI ban beo
Re fhoI chang ban dô veo xuông sông. a
ÐK a - Ðan fhoI chang daf dô veo xuông sông
NASI IV 29a
112. Ðanh fam rôI soI chI manh
Ða Ian fôI noI chang fhanh phung Ioan.
ÐCNTÐ II 131
113. Ðanh co nuoc bi không foan
Ðu anh kheo IIôu, fram ban cung fhua.
NNPÐ 59 TCÐÐ I 294 TCÐÐ II 481 TNPÐ I 113
ÐK CHC 32:
Ðanh co nuoc bi Rhcn foan
!åu anh kheo !ucng fram ban cung fhua.
114. Ðanh dI IaI maf cua dôn
Iay chông IaI phaI dem em dI bu.
NASI II 27b
115. Ðanh dua kIu ca kIu kIf!
Iay chông hang fhIf cho me gam xuong.
TrCH 18
116. Ðanh gIac ma danh fay không a
Tha vô xo bôp gIuong cung ban meo.
ANPT 17b ÐNQT 81b HHÐN 97 HICÐ 5b NQPN 10
TCÐÐ I 608 TNPÐ I 113 VNP1 II 88 VNP 7 90
ÐK a - Ðanh gIac ma Ián fay không NNPÐ 59
117. Ðanh gIac fhoI danh duoI sông
Ðung danh frôn can phaI chông ma que.
NASI III 44a
ÐK HHÐN 109 HT 120 TCÐÐ II 540:
Ðanh gIac fhì danh g!ua sông
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 21

Chc danh Ircng can phaI chông ma ch¡n.
118. Ðanh môf fIông chuông, cac ngo nguôn nghe fhau
Ðanh môf fIông chau, nhap khau vô fang
Ðo ban buôn con co chôn fho fhan
Ðay em buôn nhu ngon nhang fan dôm khuya.
ÐCNTÐ I 90
119. Ðanh fôI fhì fôI dau don
Tinh fôI hoa nguyôf chang chua duoc dau
Tinh quen chua chang duoc dau
Iô Iang Iang baf may frau mac Iang.
TCÐÐ II 481 TNPÐ II 65
120. Ðanh frông rao nhu sI fuu fruong
AI ma fhI dau fôI nhuong ngôI cao.
TCÐÐ II 467
121. Ðanh vo fhoI danh sang maI
Cho danh chIôu fôI không aI nam cung.
NASI II 13b
Xem fhôm C 89
122. Ðao ao ma fha dam kônh
1

O kIa nho nho bua mình
2
gam gang
3

ÐCÐTT 124
123. Ðao hoa dua no frong rung
!oc gì duoc ke fro duong cho hay.
NASI IV 31a
124. Ðao hoa y cuu fIôu dông phong
4


1
Ðam kônh: cua fo .
2
Ðua mình: vua voI mình.
3
Cam gang: fôf, can xung.
4
Ðao hoa y cuu fIôu dông phong: fho cua ThôI Hô doI Ðuong: “Nhan dIôn baf frI ha xu
khu, Ðao hoa y cuu fIôu dông phong”, nghIa Ia: maf nguoI |nguoI dep) không bIôf da dI dau,
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 22

Tuong faI qua nhI fhIôp frong ra moI.
HPV 104
125. Ðao khoe fuoI, IIôu khoe môm
Cay khô nay nhI, canh fhôm am chôI
Chu rang: ThIôn huu fu fhoI
1

Ngay fhoI hoa no, fôI fhoI hoa fhom.
TCÐÐ I 325 TCÐÐ III 224, 474 TNPÐ II 65
126. Ðao Ii môf canh, fo fruc phIôm Ioan
Ðan fôI hôm qua, nguyôf Ian, bong ông sao fan
Ðôm khuya fhanh vang khach hông nhan Iung Io
Cay xanh fhì Ia cung xanh
Ða frof vIn nganh fhì haI Iay hoa
Cung dan fy ba aI kheo gay fang fình, finh fang
Iong ngam hô dôI, caI công xang hô, caI hô xang
Anh fhuong cô nang nhu Ia daI bI
Ngay fhì daI nang, dôm fhì dau suong. a
TNPÐ II 65 - 66
ÐK a - Ngay fhì daI nang, dôm fhì uån suong TCÐÐ I 136-137
127. Ðao IIôu em oI môf mình
ÐôI vaI ganh chu chung fình duong xa
Tam ao nau sông xôp nôp em dô frong nha
Ða vuông khan fim phaf pho em dôI dau
Tam yôm dao sao em kheo gIu mau
Rang den rung ruc, maI foc dau em hay con xanh
Sao em o vay cho danh
Sao em chang kIôm môf chuf chông Ianh,
keo fhô mIa maI

chI fhay hoa dao van cuoI voI gIo dông nhu cu. Truyôn KIôu co cau: “Truoc sau nao fhay bong
nguoI, Hoa dao nam ngoaI con cuoI gIo dông”.
1
ThIôn huu fu fhoI: TroI co bôn mua.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 23

Sach co chu rang: Xuån IåI Ia! !a!
1

HT 304 TCÐÐ I 607 - 608 TCÐÐ III 147
TNPÐ II 6 VNP1 I 169 - 170 VNP 7 301
Sua IaI: Tam ao nau sông xôp nôp em dôI dau
VNP1 I va VNP7 =
Tam ao nau sông xep nôp em dô frong nha
Ða vuông khan fim phaf pho em dôI dau.

128. Ðao non xap xoI non fIôn
Ðao khoe fuoI, IIôu IaI khoe môm
Hoa fhom ngao ngaf
Chin phuong froI Iac dac vuon xuan
Ðuong dI fôI nga Tan Tan
2

IaI fhôm con chIm nhan van chan dI vô. a
bk a - IaI fhôm con chIm nhan quan chan vô
QHÐN 331 - 332
129. Ðao fham fhì dao IaI phaI
Ðô nau daI nang fhì maI chang dI. a
ANPT 10a ÐNQT 89a IHCÐ 21a
ÐK a - Ðô nau daI nang fhì maI chang dI TNPÐ I 113
130. Ðao fo sen ngo xanh xanh
Ngoc Ianh phaI gIa, gIa Ianh dep duyôn a
Cho nôn TIôn kôf ban TIôn b
Phuong hoang chang chIu dung chen voI ga. c
THQP 24a
ÐK a - Ngoc Ianh phaI gIa, gaI Ianh pha! duyôn NASI II 29b
b - Cho hay TIôn !a! gáp TIôn NASI II

1
Xuan baf faI IaI: mua xuan |fuôI xuan) không fro IaI.
2

KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 24

- Cho nôn TIôn !a! kôf ban fIôn ÐNQT 110b
- Cho nôn TIôn gáp ban TIôn IHCÐ 43b
c - Phuong hoang ha nhe dung chen voI ga NASIII
131. Ðao cang fhuong kho Iam ban oI
Chang dô nhu ong buom dau rôI IaI bay a
Ðao cang fhuong kha dô dôI fhay
Ðau Iam nôn vong gIa, ruI an may cung fheo nhau.
HHÐN 227 TCÐÐ II 329
ÐK a - Chang nhu ong buom dau rôI IaI bay CÐTCM 72
132. Ðao cang fhuong không phaI nhu ca fôm
Ðuong mua mo no, chay chôm mo kIa
Ðao cang fhuong doan doan phan II
Chang ma xa fhIôp phen nI boI TroI.
HHÐN 227
133. Ðao cang fhuong qui Iuc ban so
Co fhuong nhau rang fhaf môI fo
Cho dung ray day maI do, em doI cho uông công.
ÐCNTÐ II 13
134. Ðao hang
1
fình ngoI chi fham
Iam sao cho dang ngoc cam IIôn fay
CHC 32
135. Ðao Iam fraI anh không Io fich côc phong co
Mua dông môf frô, bay gIo moI nI nan.
ÐCNTÐ 145
136. Ðao Iam fraI nhu nguoI fa
Thì dông xung, fay dôf chua dang Iam quan
Huông chI nhu anh o nha dung dung vô su,
aI ganh bang vang dôn cho.

1
Ðao hang: duc dô, fu cach fhuong fruc cua con nguoI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 25

CÐTCM 266
137. Ðao nao fhuong bang dao cang fhuong
Chông ma xa vo doan fruong froI oI!
Ðay Iau nay mình môf nga, fuI môf noI
Ngay nay gap maf, gIaI voI con sau
Trông fam canh vôI dô frôn Iau
Mình co chông rôI, fuI con noI co cau Iam chI
MIông fhô gIan ngôn duc fruong phI
1

ÐôI fa fhuong Io bo dI sao danh
ÐôI fa fhaf ben duyôn Ianh
Con Io phu mau sao baf fhanh không aI
Ðua nay muoI môf, maI IaI muoI haI
Mình fuI o IaI voI aI bay gIo7
TCÐÐ IV 31
138. Ðao froI bao phuc chang Iau
Hô Ia fhIôn ac dao dau chang saI.
HHÐN 97
139. Ðao vo chông duyôn kIm no caI
ThIôp fhua chI fhua maI fhua hoaI
C!a Ihu IåI Rha !uån Ia!
2

Cho co so do fIôn bac doI hoaI cho fo.
ÐCÐTT 191
140. Ðao vo chông hôm ap maI ôm
PhaI dau cua ca voI fôm
KhI doI mo no khI chôm mo kIa.
ÐCÐTT 194
141. Ðao vo chông không môf fhì maI
Không frong fhang chap fhì ngoaI fhang gIông

1
Ngôn duc fruong phI: IoI noI fua nhu co canh. Co fhô bay xa.
2
CIa fhu baf kha Iuan faI: không finh foan fIôn cua frong vIôc hôn nhan.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 26

Ðm muôn xô vô ga nghIa frao duyôn
So anh hôm fhay maI dôI, xom gIông cuoI chô.
ÐCÐTT 158
142. Ðao vo chông nang nghIa phu fhô
ÐoI fIôn ngan an cung hôf, sau fhIôp vô an chI7
ÐCÐTT 197
143. Ðap xe nuoc chay Iôn dông
Ðao nhIôu nuoc chay, fhuong chông bay nhIôu.
CNTÐ II 30
144. Ðau ba nam không ôm
ÐoI sau fhang không mon
Tu fa fhuong ban, da con boc xuong.
ÐCNTÐ II 20
145. Ðau bung Iay bung ma chuom
Nhuoc bang chang khoI, hoac huong voI gung. a
NASI III 26b
ÐK a - 1! bang Rhcng khoI, hoac huong voI gung 233 93
- Nhuoc bang Rhcng khoI, hoac huong voI gung
NNPÐ 53 TCÐÐ I 406 TNPÐ I 113
Sua IaI: ... hác huong TCÐÐ I, TNPÐ I va VNP 7 =... hcác huong
146. Ðau bung fhì uông nuoc sông
Ðau maf Iay nhua xuong rông ma bôI.
NCCK 170b TCÐÐ I 505 TNPÐ I 113
147. Ðau bung fhoI uông nuoc sông
Ðau maf Iay nhua xuong rông ma fra
Nhuc dau Iay bua ma pha
Nhuoc bang chang khoI fhanh Ia voI công.
NASI III 26b
148. Ðau de cung phaI xuc fhan
Ðe roI cung mac, kôu van cung Io.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 27

CÐTCM 232 HT 264
149. Ðau don fhay cho cay quô gIua rung
Ðô ac den no dau dau Iong quô fhay
!oc gì con ac no bay
Phuong hoang no dau quô nay bang Iong.
HPV 157
150. Ðau fuong fu uông nuoc bac fram
Không fhay nguoI nghIa foI fham chuf nao.
TCÐÐI 454
151. Ðac fhoI dac fhô fhì khôn
Sa co rông cung nhu gIun khac nao
Sa co moI phaI Iuy Tao
Nhung so faI suc fhì fao kem gì a
Ngua manh dI chang quan duong daI
Nuoc kIôu moI bIôf faI fraI anh hung.
TCÐÐ II 467 TNPÐ II 66
ÐK a - Nhung so faI duc fhì fao kem gì VNP1 II 98 233 100
VNP1 II va VNP 7 chI ghI dôn hôf dong nay.
152. Ðang dông hung sang maf rôI
XIn chao cô bac, gIa nguoI fôI fhuong.
ÐCNTÐ I 109
153. Ðang cay cung chI em fa
Ðu ngof nhu mia cung Ia nguoI dung.
ÐCÐTT 289
154. Ðang cay cung phaI nuôf dI
An fhì an vay, ngon gì ma ngon.
ÐCNTÐ I 195 TCÐÐ II 214
155. Ðang cay cung fhô ruôf ra
Ngof ngao cho Iam cung Ia nguoI dung.
NNPÐ 57 TCÐÐ II 309 TNPÐ I 113
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 28

156. Ðang cay fa phaI chung phan
Co chan gIay dep, em can Iam chI.
HHÐN 228 TCÐÐ II 392
157. Ðang khô qua
1
chua Ia chanh gIay
Ngof fhu may cung fIông cam sanh
ÐôI fa duyôn no không fhanh
Cung do Nguyôf Iao chI manh xe IoI.
TCÐÐ I 206 - 207
158. Ðap bo fhì phaI khaI muong
ÐuôI soI hang fôI không fruong neo quanh.
CHC 17
159. Ðap dap fhì co be bo
Song gIo cha co, sao Io fôI frôI7
Con ca no o frong Io
Nuoc fhì mac nuoc, doI cho Iay nhau.
QHÐN 190
160. Ðap Io ma sam nôI rang
ÐôI quang don ganh vaf ngang mI mIôu.
CÐHN 104
161. Ðap nam frông chanh
Cha duoc an qua, chIôf canh cho cam
Ngo nguoI ra da Ðac, Nam a
Nhaf nhaf baf kIôn nhu fam fhu hô
2

!oc gì quô sanh voI hôI
!oc gì fhuc nu sanh nguoI fruong phu
!oc gì duoI vong frôn du
Vo chông gIaI Iao o doI voI nhau

1
Khô qua: muop dang. TIông mIôn Nam Ðô.
2
Nhaf nhaf baf kIôn nhu fam fhu hô: môf ngay không gap nhau daI bang ba fhu.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 29

NguoI dung fuong gIo frông may
Môf day voI day yôu fhì cho ghen
Iam quen cha duoc nôn quen.
bk a- Ngo nguoI c da Ðac, Nam
QHÐN 183
162. Ðaf hang, gap a cung anh
Ð hang gap nhung fhong manh quang ga.
TCÐÐ I 560 TNPÐ I 113
163. Ðam fIôu nho foI nguI nguI
NgôI frông dam he, fuong muI rau ram
O nguoI ban cuu fram nam!
Quay fo co nho nghIa fam hay không7
ÐCNTÐ II 118
164. Ðam ÐaI Tu
1
hoa sen fhom ngaf
CIông ÐaI Tu nuoc maf frong xanh
Ðong Tô
2
uôn khuc Iuon quanh
Ðaf nuôI fre nho Iung danh frong ngoaI.
CÐHN 111
165. Ðam môf dam haI fay ôm quang
Thuyôn cheo Iôn nuI, fhIôp hoI chang chu chI
- IaI day anh noI nho em nì
Ây Ia chu maf, môf khI ro rang.
HPV 92
166. Ðang fruong phu dung fhu moI dang
Ðang anh hung, dung oan moI hay. a
HHÐN 81 TCÐÐ I 505 VNP1 II 97 VNP 7 99

1
ÐaI Tu: ÐaI Tu Ia fôn fhôn fhuôc xa ÐaI KIm huyôn Thanh Trì. Canh Iang nay co daI
dam rông, co fôn Ia dam Iang, Ia môf phan cua dam IInh Ðuong, frông nhIôu sen, o phia fay
IaI co dong sông Tô IIch chay qua. ÐaI Tu xua co fIông nuôI fre nho maf fay, nhIôu noI dua fre
vô nho nuôI va cho Iam con nuôI
2
Ðong Tô fuc Tô IIch
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 30

167. Ðaf bang nôI fIông sam ran
MoI chang o IaI fhIôp fhan dôI IoI.
HPV 174
168. Ðaf bo Io xuông duoI sông
Anh han rang duoc, fIôc công hang cu.
ÐCÐTT 229
169. Ðaf bo sông IaI Io xuông sông
Con gaI chao hoI dan ông fhIôf gì.
NASI II 26a
170. Ðaf Ðuf ma nem chIm froI a
ChIm fhì bay maf daf roI xuông dau. b
ÐNQT 10b CIHÐ 35a TCÐÐ I 505 TCÐÐ III 184
ÐK a - Ðaf Ðuf uen nem chIm froI NASI I 1b NASI IV 18a
- Ðaf Ðuf !a! nem chIm froI NNPÐ 57 TNPÐ I 113
b - ChIm fhoI bay maf daf roI \ac chua NASI I
- ChIm Iay u! maf daf roI \ac chua NASI IV
- ChIm Irc! bay maf daf roI \ac chua NASI IV
Sua IaI... ma nan IHCÐ =... ma nem...
171. Ðaf co bôI co Io
NguoI co do co hay
Ðm nguyôn môf fam Iong ngay
ÐInh nInh môf da, dôn ngay fram nam.
ÐCNTÐ II 17
172. Ðaf co chô bôI chô Io
Ngua co con do con hay
CoI fheo fhì ma o
Chon fheo co ma xaI
Ðau aI y fhô cay faI
Ðm gIu Iong fhuc nu, duI maI guong frong.
ÐCNTÐ II 17
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 31

173. Ðaf Chau Thanh nam fhanh, nu fu
Trong vuon fhu du cac fhu chIm
Ðm chach aI mon da kIôm fìm
Ðem IoI huyôn hoac IôI nôm foc fo.
TCÐÐ IV 31
174. Ðaf dap nho, Iuông danh fo
Xung quanh rac dau, frông ngô xen vao
Phan fro cham bon cho nhIôu
Ðau ngô haI ganh môf sao không saI
TCÐÐ II 387
175. Ðaf dau, daf Ia, daf Iung
ÐI Iam IaI co fhô công ngôI bo
NgôI bo IaI cha ngôI không
HaI fay chông gôI, maf frông nguoI Iam.
CÐTCM 218
176. Ðaf dau daf Ia daf Iung
ÐI Iam IaI co fhô công ngôI bo
- Thô công không co nguoI fho
Cho nôn moI phaI van vo ngoaI dông.
HT 249
177. Ðaf khô dI bô moI faI
Không chông ma co con fraI moI fình.
ÐCNTÐ I 195
178. Ðaf Iam KIôu
1
ngo ngang kho buoc
Ðông Ðao Nguyôn
2
Iach nuoc quanh co

1
Iam KIôu, cau Iam: Iam KIôu, fôn môf chIôc cau fhuôc huyôn Iam ÐIôn, fInh
ThIôm Tay, Trung Quôc. Theo Truyôn Ky, dan frong ThaI bình quan ki. ÐuI Hang, nguoI doI
Ðuong, gap nang Van TIôn va duoc nang fang môf baI fho frong do co y: Iam KIôu chinh Ia
noI dông fIôn. ÐuI Hang dI dôn Iam KIôu gap nguoI dep va Van Anh |em Van TIôn), haI nguoI
kôf duyôn va sau do Iôn coI fIôn. Ðo dIôn nay, Iam KIôu cau Iam duoc dung dô chI noI nguoI
dep o hoac dô noI vIôc nhan duyôn, vIôc fraI gaI gap go nhau ma sau nôn vo nôn chông.
2
Ðông Ðao Nguyôn: fôn ngon nuI o phia Tay Nam huyôn Ðao Nguyôn fInh Hô Nam.
Trung Quôc. ÐuoI nuI co dông Ðao Nguyôn.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 32

Trach mình không dan no do a
Ra roI duyôn no, oan chua, hoI froI! b
ÐK a - ToI day fram su ngan su muôn Io
b - Thuyôn fu bI dua nguoI qua bIôn khô, kho do Iach sông
ÐCÐTT 61
179. Ðaf Iang quyôn fu nhIôn co moc
ÐoI mang chu ngheo ban ngoc co dôI. a
TCÐÐ I 454
ÐK a - Anh mang Io ngheo ban ngoc co dôI CHC 6
180. Ðaf IIôn son frông cay dInh Ngu
Song dôI con fhuyôn faI xu sông Huong
Anh xa em ra, fhIôu chI noI baI ca fIông haf,
don nguyôf caI Iuong
Nhung dô cho em day nam canh, gIac mo hô dIôp,
chanh Ia can fruong don dau.
ÐCÐTT 106
181. Ðaf Iuu Ðuong anh vô fang chu
MôI fình chung Ian Iôn Iao dao
Ðan KIôu, du song gIo ba dao
Cung gIu IoI fhô non hen bIôn, cho Iuc nao Iang quôn.
ÐCÐTT 164
182. Ðaf mau frông dau, frông ngô
Ðaf Iay cay Iua, daf khô Iam vuon a
Ngay rôI em IaI dI buôn

Vô dông nay, frong baI Ðao hoa nguyôn ki, Ðao TIôm co kô rang: “Môf nguoI danh ca o
Vu Iang boI fhuyôn nguoc dong suôI. HaI bôn day hoa dao. ÐI maI, nguoI day dôn môf noI co
dan cu an mac fheo y phuc doI Tan. HoI fham moI bIôf ho franh chô dô ha khac cua Tan Thuy
Hoang dôn do o da nhIôu doI rôI va sông o do raf sung suong hanh phuc. NguoI danh ca vô
fhuaf chuyôn IaI voI moI nguoI, vô sau may Ian muôn vao IaI Ðao Nguyôn nhung không fìm
duoc IôI vao cua dông”.
Van hoc cô dung Ðao Nguyôn dô chI noI co canh dep, nguoI dep, cuôc sông hanh phuc,
hoac hoac chI coI fIôn
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 33

Quanh nam no am, em buôn nôI chI7
CÐTCM 250
ÐK a - Ðaf Iay cay Iua, daf khô Ircng vuon
TCÐÐ II 387
- HT 108 chI ghI dôn hôf dong nay
183. Ðaf nay daf fô daf fIôn
Ðaf nay chông vo bo fIôn ra mua
Ðay gIo Nhaf, Phap keo hua
ChIôm frông day Iac, uc chua, hoI TroI!


HT 268 VNP 1 II 74 VNP 7 365
184. Ðaf Ngoc Ha
1
fôf fuoI phong canh
CaI Ngoc Ha vua dam vua xInh
OI nguoI ganh nuoc gIông dình.
Con chang hay da chao fình cho aI7
CÐHN 156
185. Ðaf Quang Nam chua mua da fham
Ruou hông dao chua nham da say
Ðan vô nam nghI gac fay
Thu xem aI on fruong, nghIa day bang fa.
ÐCNTÐ I 225
186. Ðaf ran nan chang nôn nôI
Anh dI Iay vo cho fôI Iay chông.
ÐNQT 113b IHCÐ 52a
Xem fhôm K 314
187. Ðaf fa Chu Hoa co gì

1
^gcc 1a: xua Ia môf fraI fhuôc fông NôI, huyôn vInh Thuan, kInh fhanh Thang Iong
cu, nay fhuôc quan Ða Ðình fu xua da nôI fIông vô nghô frông hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 34

Nho nuong Ia co chang fhì doI meo
Ngay ngay ban Ia cho chIôu
Ke dI nguoI IaI dap dìu cung vuI.
CÐTCM 279
188. Ðaf Thua ThIôn fraI hIôn gaI IIch a
Non xanh nuoc bIôc, dIôn ngoc, dôn rông
Thap bay fang. Thanh mIôu, chua Ong
Chuông khua ÐIôu Ðô
1
, frông rung Tam Toa
Cau Truong TIôn
3
muoI haI nhIp bac qua b
Ta Thanh Iong, huu Ðach Hô doI khach au ca fhaI bình.
ÐCÐTT 55 HT 414
ÐK a - Ðaf Than KInh fraI fhanh gaI IIch bk ÐCÐTT
- Ðaf Thua ThIôn dan hIôn canh IIch bk ÐCÐTT
b - Cau Trang TIôn sau nhIp bac qua TCÐC 49
189. Ðaf fôf frông cay rom ruom ra
Nhung nguoI fhanh IIch noI ra qui quyôn. a
ÐNQT 88a IHCÐ 20b TCÐÐ III 474
TNPÐ I 113
ÐK a - Nhung nguoI !Ich su noI ra qui quyôn
NASI III 3b
190. Ðaf fra cho vua, chua fra cho saI
Ðao nhIôu nhan ngaI fhIôp fra cho chang
ThIôp IuI vô chôn cu dô mo hang ban buôn.
CÐTCM 56
191. Ðaf froI sInh duoc dôI fa
Ðô em froI daf fraI ra ro rang7
- ÐuoI daf co dông, co fay

1
Thanh mIôu, chua Ong, ÐIôu Ðô, Tam Toa, Cau Truong TIôn: cac dIa dIôm o fhanh
phô Huô.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 35

Co nam co bac co cay ngô dông
ÐuoI daf co nuI co sông
Co fhuyôn cho khach, co ông IaI do
ÐuoI daf co vuon frông hoa
Ðo Ia hoa cuc day Ia hoa Ian
ÐuoI daf co chua fram gIan
Co dông Tu Thuc
1
co hang Iôn froI
ÐuoI daf IaI co Iam KInh
2

Co cau co quan co dInh ban hang
ÐuoI daf co mo bac vang
Mo dông, mo kem, mo ngang, mo chì
Mo fhIôc mo saf fhIôu chI!
ÐaI daf em hoa van vI da rôI
Ðay gIo con dôn baI froI
Nhuong anh hoa IaI may IoI cung nghe.
ÐCTH 196
192. Ðaf xau nan chang nôn nôI
Ðau anh co vo fhì fôI co chông.
CHC 21
193. Ðaf xau frông cay khang khIu a
Nhung nguoI fhô fuc noI dIôu pham phu. b
ÐNQT 88a IHCÐ 20b NASI III 3b
ÐK a - Ðaf cung frông cau khang khIu ANPT 12b QPHT 42a
- Ðaf soI frông cay khang kheo NPNN 17b

1
!cng Tu Thuc: cung goI Ia hang Tu Thuc. Truyôn fhuyôn kô rang: co môf nang fIôn
fôn Ia CIang Huong dI choI hôI o TIôn Ðu, nay fhuôc daf Ðac NInh, vô y Iam gay canh hoa
mau don. Nha su baf nang dôn. Tu Thuc Iay chIôc ao bông cuu dang mac, dôn hô nang.
Sau do if Iau, Tu Thuc dI choI o Thanh Hoa, gap canh fIôn va CIang Huong o dông Tu
Thuc. HaI nguoI an o voI nhau môf nam. Tu Thuc nho nha xIn vô. Ðôn nha fhì da 60 nam qua,
moI vIôc dôI fhay. Tu Thuc buôn rau ra dI fìm gap IaI canh cu nguoI xua. Tu day nguoI doI
không fhay ông nua.
Ðông Tu Thuc o xa Nga ThIôu, huyôn Nga Son, fInh Thanh Hoa.
2
1an 1!nh: dIa danh o huyôn Tho Xuan, fInh Thanh Hoa, frôn bo sông Chu, cach fhI
xa Thanh Hoa 56km. Ðay Ia can cu chông MInh cua Iô IoI, nam 1428 Iam KInh duoc xay
dung o day.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 36

- Ðaf ran frông cay khang khIu
NASI I 4b NASI IV 33b.
- Ðaf ran frông cay khang kheo PTK 15b
- Ðaf xau frông cay ngang nghIu TCÐÐ III 474
TNPÐ I 113
b - Nhung nguoI fran fuc noI dIôu pham phu PT7K
Xem fhôm T 1058
194. Ðaf xom !cng frông cay ngô dông
!cng nhan ucng Iac fac chu dông Iam ghI
- VuI ×uån, ×uån IaI gap ×uån
Tu fhoI phong canh gap fuan ×uån IaI.
HVP 98
195. Ðau dau cung co anh hung
XIn em gIu fron fam fung fhì hon. a
HHÐN 130
ÐK a -XIn em gIu ven chu fung fhì fhôI.
196. Ðau cha Iay Iam chan con a
MuoI bôn nam fron, hôf sô fhì fhôI.
1

TCÐÐ I 542 TCÐÐ III 91 TNPÐ I 113
VNPS 85b
ÐK a - Ðau cha Iay Iam duôI con CVPÐ 11
Xem fhôm N 520
197. Ðau cho co fraI bi ro
CuôI cho co fraI bi dao
CIua cho co dIa môn xao
Anh HaI fôI, chI Sau fôI gap nhau nhu IIôu gap dao
Ðang ma IIôu finh ngay nao hIôp hôn.

1
Co fhuyôf cho rang IoI frôn vung vao van mônh nha Tay Son. Nguyôn Huô hIôu
Quang Trung , con Ia Quang Toan Iay nIôn hIôu Canh ThInh Chu Canh co chu fIôu o duoI va
chu Quang co chu fIôu o frôn. HaI cha con fruyôn ngôI cho nhau duoc 14 nam fhì su nghIôp
nha Tay Son cham duf.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 37

ÐCNTÐ II 13
198. Ðau dôI chua, vaI mang côf me
|a) Tay dìu daf cha gIa
Cap maf day nuoc maf nho sa
Tho fay frong fuI ba ba
Iay caI khan mu soa anh cham
Ðao vo chông ngan dam không quôn.
HHÐN 228 TCÐÐ II 329
|b) Ðau fhì công chua
VaI mang côf me
Tay dac cha gIa
Cap maf em nuoc maf nho ra
Anh Iay vaf ao da
1
anh cham
ÐIôu cang fhuong ngan dam chang quôn.
CHC 27
199. |a) Ðau duong co môf cay duôI
CuôI duong co môf cay da
Iam chI fôI nghIôp bo qua sao danh7
HHÐN 228 TCÐÐ I 454
|b) Ðau duong co môf cay duôI
CuôI duong co môf cay da
NghIa nhan ngay môI môf xa
Iam chI fôI nghIôp bo fa sao danh.
ÐCÐTT 162
200. Ðau duong co môf cay duôI
CuôI duong co môf cay da
Iam chI fôI nghIôp bo qua sao danh
- Cuc da Ian nghIông Ian ngua
Ðm cung sua cho cuc da Ian fron

1
Ao da: ao nhuôm vo cay da, co mau vang'.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 38

CIan anh noI vay, cho da em con fhuong anh.
ÐCNTÐ I 139
Xem fhôm C 1011
201. Ðau duong kIa co môf cay chuôI
CuôI duong no co môf cay da
CaI goc nga ba co môf soI day fo hông
Con gaI chua chông nhu bông hoa Ii
TraI chua vo nhu buc fuong ve franh dô
Ngo Iôn may bac froI hông
Cam fôI voI bau vo chông xung dôI
HHÐN 168 TCÐÐ I 137

202. Ðau em dôI caI khan vuông
Trông xuông duoI nguc nhu buông cau non
Cô fay vua frang vua fron
Maf muI em fhô chông con fhô nao.
NASI II 7a
203. Ðau ga ma Ion fhì chô
Iay anh cau ôch ru rô ao beo. a
NCCK 127a
ÐK a - Iay fhang cau ôch dI rô ao beo. NASI II 18b
204. Ðau ganh co con ba ba
Ke kôu con frach, nguoI Ia con rua.
HHÐN 49 TCÐÐ I 560
205. Ðau gIông co cay duôI, cuôI gIông co cay da
Nga ba duong co cay fo hông
Con gaI chua chông caI Iong huc ho
Con fraI chua vo ruôf fhaf nhu franh
Ngo Iôn may frang froI xanh
AI aI cung vay, ung anh cho rôI
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 39

TCÐÐ I 137
206. Ðau Iang cay duôI
CuôI Iang cay da
Cay duôI anh dô Iam nha
Cay da bong maf nang ra anh chao
ÐôI fay nang caI khan dao
Ðang khI hôI haf anh frao cho nang
TuI anh nhung bac cung vang
Ðô anh keo nhan cho nang deo fay
Ðu aI bam chi nang bay
Thì nang phaI gIu nhan nay cho anh
Ðu aI be Ia vIn canh
Thì nang phaI nho IoI anh dan do.
CÐHN 166
207. Ðau Iang cay duôI, cuôI Iang cay da
Ngo em cay nhan, ngo fa cay dao
Co fhuong moI buoc chan vao
Không fhuong co don co chao cung không.
ÐCÐTT 125
208. Ðau Iang co buI chuôI khô
Trông vô xom Ðac dôI cô chua chông
Cay cao gIo dap dung dung
AI vô dang ay nhan cung dôI cô. a
TNPÐ II 67
ÐK a - AI vô dang ay nhan gIum dôI cô TCÐÐ I 137
209. Ðau Iang co caI gIông fhoI
NguoI ngoan rua maf, nguoI hIôn soI guong
Treo Iôn fraI nuI Tam Son
Thay dôI con chIm Ioan phuong fua nuong môf mình
Ðô aI duc gach xay fhanh
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 40

Tich fang fang fich
Trôn froI ruc rIch
Nay nang, maI mua
HoI nguoI da co aI chua7
Ðô cho nguoI ngoan ngôI day, fôI IIôn ngôI day
!oc gì dôI nguoI ay Iay dôI fôI nay.
QHÐN 296 HT 346 - 347
210. Ðau Iang co con chIm xanh
An no fam maf dau canh gIau gIa
Anh fhuong cô mình fha fhIôf fhIôf fha
Canh cao cao vông, canh Ia Ia da. a
NCCK 186b
ÐK a - Canh cao cao bông, canh Ia Ia da HT 149
211. Ðau Iang co môf cay da
CuôI Iang cay buoI, nga ba cay hông
Co môf cô gaI chua chông
Ðô anh mua bun mua Iong sang fham
AI ngo cô da co chông
Ðô bun anh môc dô Iong anh fhIu
- Iong anh fhIu mang vô Iuôc IaI
Ðun anh fhoI mang daI nuoc chua
Thô gIan fhay ban fhì mua
Nao aI co bIôf may mua may Ian.
CÐTH 140
212. Ðau Iang co môf cay da
CuôI Iang cay fhI nga ba cay dua
Ðau anh dI som vô frua
Anh cung nghI maf cay dua nha fôI
Anh vao anh chang dung chang ngôI
Hay Ia anh phaI duyôn fôI anh buôn
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 41

Anh buôn anh chang muôn dI buôn
Môf vôn bôn IaI anh buôn Iam chI
TôI Ia con gaI nho fhì
Chang fhach fIôn cuoI Iam chI be bang
Ruou hoa chI Iay muôn qua
Trau bo chin chuc ho hang an choI
Vong vang chI Iay muoI dôI
NhIôu fau fram fam fIôn roI môf muôn
Nao Ia cua hoI cua han
Ây fIôn dan cuoI anh foan fhô nao7
KSK 5a
213. Ðau Iang co môf cay fhông
Ðay fhuong day nho, fo hông duong xe
Iong day nho day dI fìm
Vang nang môf chuf nhu chIm Iac dan
Ðay nhIôu Iau anh nhung nho nang
Vang cam muoI Iang chua bang nho nhau
Ðay nhIôu Iau anh nhung chIu sau
Com an cho bua, nho nhau cho ngay
IaI day anh bao em nay
Co fhaf Ia fhô dô fay vIn canh
Hay con nghI quan Io quanh
Nang vô ma go môI manh cho rôI.
CÐTCM 153
214. Ðau Iang co môf cay frôI
Muon fho danh xuông dong dôI chIôc do
Nay dôI chIôc do
Ruoc o nhan ngaI
Ðung IaI ma xem
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 42

Ðo doc, do ngang
ÐôI do dôI chu
O o IIch su!
Anh không Iay fIôn
RôI sau nhan ngaI kôf duyôn.
ÐCTH 85 HT 362
215. Ðau Iang co môf con |cay) da
OΠgIua con cay, nga ba con dua
Ðu anh dI som vô frua
Thì anh nghI maf bong dua nha em.
HPV 120
216. Ðau nam an qua franh yôn
CuôI nam an buoI IaI fhôm deo bong
An buoI fhoI nho dôn bong
An cam nho quif, an hông nho huong
An mif Iay haf ma uong
Môf chIôu dôI gIuong bIôf fraI noI nao.
NASI IV 25b
217. Ðau nam an qua fhanh yôn
CuôI nam an buoI cho nôn deo bong
Vì cam cho quif deo bong
Vì em nhan sac cho Iong nho fhuong. a
TCÐÐ I 137 TNPÐ II 67 VNP1 I 63 VNP7 186
ÐK a - Vì em nhan sac cho Iong anh fhuong HT 157
218. Ðau rông, duôI phung Ie fe
Mua xuan ap frung, mua he no con.
CVPÐ 2
219. Ðau fhì dôI non mom bo
Chan dap maf daf, fay go cang xe.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 43

CÐHN 132
220. Ðau froc Iông Iôc bình dao
Nha aI co cô, fhì vao gam xuong.
TCÐÐ III 184 TNPÐ I 114
221. Ðau xom no co cay nuc nac
Ðuong xom kIa Iam caf dô dI
Cô kIa ong a Iam chI
Ðô cho anh no fIn dI môI vô.
NCCK 186b
222. Ðay Ia chInh gao fam xoan a
May phen gIa sac gIan nan moI fhanh
Ðay gIo fa gIa cho fInh
Phong khI yôn am dang Iôn cho chay
Ða no rôI IaI da say
Mung rang nay da hay hay fhaI bình.
THQP 16b
ÐK a - Nay nay chInh gao fam xoan TCÐÐ II 122
223. Ðay fa nhu cay gIua rung a
AI Iay chang chuyôn, aI rung chang doI. b
TNPÐ I 113
ÐK a- Ðay fa nhu cay frong rung ÐNQT 112b IHCÐ 51b
b - AI Iay chang chyôn, aI rung chang roI
HT 221 IHCÐ TCÐÐ II 467 VNP 1 II 95 VNP7 96
224. Ðay fay không, do cung chan rôI
Iay nhau, fa se Ian hôI nuôI nhau.
CÐTCM 27
225. Ðay voI do nhu gIo no dua buôm
Mong anh xef kI fhuong dum dao fho
- Anh cung chang khac chI canh buôm freo fruoc gIo
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 44

Ray day maI do, fhaf kho dInh chung
Ðuoc gap em frong da anh mung xIôf bao!
ÐCNTÐ II 38
226. Ðay con không day cung con không
Ðay ken vo dep, day frông chông mau
Chuông chuôI, chuôI IaI cao fau
Thuong anh, anh IaI ra mau Iam cao
XIn dung bac bac Iam cao
Phen chua em danh nuoc nao cung frong.
CÐTH 93 VNP7 250 - 251
227. Ðay duf fình fhuong, doan fruong fhan fhIôp
Nho frông fha fhIôf, fôI nghIôp cho em!
Om sau chaf fham ngay dôm
Nam canh Ian IôI, ngua nghIông môf mình.
ÐCNTÐ II 118
228. Ðay dông fhì bôn day fay a
Ðay chua co vo, day nay chua chông
Con fraI chua vo da xong
Con gaI chua chông, buôn Iam em oI!
TNPÐ II 66
ÐK a- Ðay dông fhì day bôn fay VNP7 262
229. Ðay Ia fhì day cung Ia
Ðm kôu anh da, fhIôn ha dôu khen
Tuong Ia do nhum day nhen
HaI fIm hIôp IaI nhu den moI xInh
AI ngo anh ban phInh mình
Qua cau ruf nhIp dô mình bo vo.
ÐCNTÐ II 131
230. Ðay phung Ioan day cung phung hoang
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 45

Ðay chau Vuong Mau, day cung con
Ngoc Hoang kem chI7
ÐCNTÐ II 86
231. Ðay song day cung may gIa
Ðay con Ðô Ðôc
1
day cung chau ba Quan Công
2
.
ANPT 19a NNPÐ 58 TCÐÐ II 555 TNPÐ I 120
ÐK + NASI I 25b:
!åy qu¡ day cung may gIa
Ðay con cng Tcng Ðôc, day cung chau ba Quan Công.
+ TCÐÐ I 207:
Ðay may day cung song gIa
Ðay quan Tông Ðôc day ba Quan Công.
232. Ðay song day cung may IIôn
Ðay co môf fIôn, day cung sau muoI. a
ÐNQT 97b IHCÐ 24b NNPÐ 57 TCÐÐ I 560 TNPÐ I 113
ÐK a - Ðay co quan qui, day chin fIôn sau muoI NASI IV 11a
- Ðay quan, day cung chin fIôn sau muoI
ANPT 19a NCCK 120a
233. Ðay vang day cung dông den
Ðay hoa fhIôn Ii, day sen Tay Hô. a
ANPT 19a CÐHN 95 NCCK 121a TNPÐ I 113
ÐK a - Ðay hoa soI frang, day sen Tay Hô
ÐNQT 97b IHCÐ 24b PÐCÐ 10 bk TNPÐ I
- Ðay hoa fhIôn Ii, day sen nhI hc NASI IV 9a
- Ðay hoa fhIôn Ii, day sen ^gu hc NNPÐ 57 TNCÐ 103
234. Ðay vang, day cung dông den
Ðay hoa fhIôn Ii, day sen nhI hô a

1
!c ucc: chuc quan vo cam dau môf dao quan fhoI phong kIôn.
2
Çuån ccng: fuoc vI nha vua phong cho cac fhan fhan va công fhan.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 46

Ðay em nhu fuong moI fô
Ðay anh nhu nguoI ngoc hoa dô frong franh.
TCÐÐ I 560 TCÐÐ III 474 TNPÐ II 66
ÐK a - Ðay hoa soI frang, day sen Tay hô TCÐÐ I373
235. Ðay voI day chang duyôn fhì no
Ðay voI day chang vo fhì chông
Ðay fo hông chua xe da mac
Ruou quynh fuong chua nhap da say
Chang che, chang chen sao say
Chang fhuong chang nho sao hay dI fìm7
Tìm em nhu fhô fìm chIm
ChIm an bô Ðac, dI fìm bô Ðông.
TCÐÐ I 137 - 138 TNPÐ II 66- 67
Xem fhôm M 220 T 174, 1137
236. Ðe con không day chang ran
Tha rang nuôI Ion cho an Iay fIôn.
ÐNQT 83a
ÐK a - Ðe con chang day chang ran
ANPT 18a HT 212 IHCÐ 8a NNPÐ 53 TNPÐ I 114
VNP1 145 VNP7 307
- SInh con chang day chang ran CVPÐ 19
b - Tha rang nuôI Ion cho an Iay Iong
CVPÐ NNPÐ 53 HT TNPÐ I VNP1 I VNP7
- Tha rang chan Ion cho an Iay fIôn IHCÐ
237. Ðe dua con fraI
Chang bIôf no gIông aI7
CaI maf fhì gIông ông caI a
CaI dau ông xa, caI faI ông frum.
VNP1 II 40 VNP7 347
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 47

ÐK a- CaI maf no gIông ông caI HT 236
238. Ðem chuông dI danh nuoc nguoI
Chang kôu cung nôn vaI hôI Iay danh
Ðem chuông dI danh nuoc nguoI
Chang kôu fôI vac chuông fôI fôI vô.
NCCK 123b
Xem fhôm M 25
239. Ðem chuông dI dam nuoc nguoI
Chang kôu cung dam ba hôI cho kôu.
NNPÐ 53
240. Ðem chuông dI dam nuoc nguoI
Chang kôu, fôI vac chuông fôI, fôI vô.
NNPÐ 53 TNPÐ I 114
Xem fhôm M25
241. Ðem chuông dI dam nuoc nguoI
Ðam cho no buc ma IôI no vô.
CÐTCM 256
Xem fhôm M25
242. Ðem chuông dI dam nuoc nguoI
Ðem ga dI choI nhung noI anh hung
Nhung noI cha dang cha fhông
Cho nôn vang cha dô dông voI fhau.
VNP7 283
Xem fhôm M 25
243. Ðem don ra khay vuon chay
Khay dôI ba fIông hoa may gap chang.
ÐCNTÐ II 118
244. Ðem em anh bo duoI ganh |ghônh)
Keo neo ma chay sao danh chu IaI oI!
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 48

Ðao vang caf ruôf mau roI
Ruôf em chua may bang IoI em fhan.
ÐCNTÐ I 226
245. Ðem em ra bo xuông ganh
Keo neo ma chay sao danh, anh oI!
HHÐN 228 TCÐÐ I 454 VNP7 206
ÐK:
Ðem em na bo uuc! ganh
Keo neo ma chay sao danh, chu !a! oI!
CHC 3
246. Ðem Iong ngo ngao sao danh,
Chang duyôn fo foc cung fình ngaI nhan.
CHC 17
247. Ðem mình vao chôn sap vang
Ca an ca mac IaI cang ca Io
Ðem mình vao chôn fhan fro
Ðu an du mac du Io du Iam.
HT 202
248. Ðem fhan fôI xuông coI fran
HoI rang duyôn co no nan chI không
NgôI frong cua sô cham rông
Chan Ioan gôI phuong không chông cung hu
PÐCÐ 1
Xem fhôm M 533 N 496
249. Ðem fhan fôI xuông coI fran a
HoI rang duyôn co no nan chI không
Ðao nhIôu Ia môf ông chông b
PÐCÐ 3
ÐK a - Ðem fhan o duoI coI fran CÐTCM 73
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 49

b - Ðao nhIôu gIa môf ông chông CÐTCM
250. Ðem fhan vao chôn caf Iam
Cho fhan Iam Iap nhu mam ngo sen
Ðôm dôm ngôI fua bong den
Than fhan voI bong, gIaI phIôn voI hoa.
CÐTCM 270 TNPÐ II 67
251. Ðen aI Ieo Ief bôn bo
Tuong rang nguoI nghIa, aI ngo den ma.
TCÐÐ I 560
252. Ðen aI Ieo Ief bôn sông
CIông den me chông dI ruoc nang dau.
CHC 16
253. |a) Ðen aI Ieo Ief frôn Iau
Hay Ia den ba Quac mu fung kInh cau cho ma Ðang Iuông
CHC 31
|b) Ðen aI Ieo Ief frôn Iau
Ðen ba quôc mau fung kInh cau dang
ma dang phong
1
.
HHÐN 73
254. Ðen aI Ieo Ief frôn Iau
CIông den Iuu ÐI dI cau Không MInh
2

CÐTCM 27
255. Ðen aI Iu Iif baf nhan
Không khôu cho rang Tan, Tan gap nhau.
ÐCÐTT 273
256. Ðen chong gIua gIo, khI fo khI mo
Ðan fhuong dung do, bIôf co van sau
ÐoI anh fhaf uoc buoc dau

1
Ma dang phong: chua hIôu.
2
Iuu ÐI, Không MInh: haI nhan vaf frong fIôu fhuyôf Tam quôc dIôn nghIa |Trung
Quôc). Xem fhôm chu fhich A 522
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 50

PhaI nhu anh bo mIông frau da xong
Vì aI fhIôp phaI Iong dong
Môf fhan fhIôp da finh xong môf bô
Iam fraI fhay gaI dung mô
Cay cao bong ca dua kô dung xIôu
Anh yôu cha me chang yôu
Iua kIa em muôn nhung, chI dIôu không an
TIôc fhay ao chang dang khan
Ðm da co chông xa xu, anh dung don ngan Iam gì.
ÐCNTÐ I 267 - 268
257. Ðen chong phong Ianh bIông xem
PhaI chI TroI dInh anh voI em vo chông,
TCÐÐ I 207
258. Ðen hôf dau den faf
Hoa rua nhI hôf fhom
Ðm bIôu anh dung co Iôn xuông dôm hôm
Thô gIan dam fIôu, fIông dôn fôI em.
ÐCNTÐ II 14
ÐK ÐCNTÐ II 132
Ðen hôf dau den faf
^hang ué ngca! náng héI \I hôf fhom
Anh dung Iôn xuông dôm hôm
T!éng fhô gIan dam fIôu nan ncn cuc em.
259. Ðen hôf dau Iay dau ma sang ca
Ruou không mo khang, mo khang
1
fhì da bay hoI
TIôc công em chIu fIông mang IoI
Không dang cau côf nhuc, không dang IoI fhuy chung.
ÐCÐTT 93

1
Khang: môf fhu chaf kôf dinh dung dô gan nuf chaI, nuf hu.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 51

260. Ðen Iông khI xach khI freo
Vo chông khI fham, khI ngheo co nhau.
ÐCNTÐ II 20
261. Ðen Iông fheo côf phuon
CIo chuong fhôI hao dau
Ðm co fhuong anh fhì dô da, cho em rau no hu fhan.
ÐCNTÐ II 20
262. Ðen Iu II nua nuoc nua dau
Nua fhuong cha me, nua sau no duyôn.
TCÐÐ II 294 VNP1 I 111
ÐK VNP7 250:
Ðen !uu II nua nuoc nua dau
Nua fhuong cha me, nua sau nhån duyôn.
263. Ðen nao cao bang den Chau Ðôc
1
a
Ðaf nao dôc bang daf Nam Vang
2
b
Môf fIông anh fhan haI hang Iuy nho c
Co chuf me gIa bIôf bo cho aI7 d
HHÐN 229
ÐK a - !ec nao cao bang uec Chau Ðôc HT 148
- !ec nao cao bang uec Scn Ccc ÐCNTÐ II 156
- Ðen uåu cao bang den Chau Ðôc
b - !cc nao cao bang ucc Nam Vang HT
- !cc nao cao bang ucc ^ha Trang CÐTCM 72
- !cc nao cao cho bang ucc JI Trang ÐCNTÐ II
c - Môf fIông anh fhan haI hang Iô nho CÐTCM
- Môf fIông anh fhan uc! hang Iuy nho CHC
d - Con chuf me gIa bIôf bo a! nuc! CÐTCM

1
Chau Ðôc: fhI xa, fInh Iy fInh Chau Ðôc |cu), nam frôn sông Hau CIang va sông VInh
Tô, saf bIôn gIoI CampuchIa, cach SaI Con 239km, Ha NôI 1983km.
2
Nam Vang: fuc Phnôm Pônh, fhu dô nuoc CampuchIa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 52

- ^án Ihang uc! chc cach Irc Iac nh!éu HT
- Ccn chuf me gIa bIôf bo cho aI7 ÐCNTÐ II
- 1n co chuf me gIa bIôf bo cho aI7
264. Ðen nao cao bang den Chau dôc
Ðaf nao dôc bang daf Nam Vang
Môf fIông anh fhan
HaI hang Iuy nho
Anh co môf me gIa bIôf bo aI nuôI7
Nuoc chay xuôI, ca buôI IôI nguoc
Anh muôn fhuong nang
ÐIôf duoc hay chang7
HMN 5
265. Ðen nao cao bang den Chau Ðôc a
ThôI ngon gIo nao dôc bang ngon gIo go Công
1
b
ThôI gIo dông Iac vo xa chông c
Nam dôm nghI IaI, nuoc maf hông fuôn roI d
HHÐN 109
ÐK a - Ðeo nao cao bang deo Chau Ðôc HT 148
b - Ngon gIo nao dôc bang ngon gIo Co Công
VNP1 II 73 VNP7 363
c- ThôI ngon dông phong Iac vo xa chông TCÐÐ II 519
d - Nam dôm nghI IaI, nuoc maf rong fuôn roI HT
266. Ðen nao cao bang den Chau Ðôc
Ngon gIo nao dôc bang ngon gIo Co Công
ThôI gIo dông Iac vo xa chông
Nam dôm nghI IaI nuoc maf hông fuôn roI
Tuong gIông sau nôI soI day daI

1
Cc Ccng: huyôn Iy huyôn Co Công Ðông, fhuôc fInh TIôn CIang, cach Ha NôI
1784km, My Tho 37km.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 53

Hay dau gIông can fIôc hoaI soI day
Maf froI da nga vô fay
Trông anh sau khac canh chay con frông
Ra vao Iuông nhung phong không
Ngan ngo ngo ngan phap phông kho foan
Cung vì môf fIông mình fhan
Nôn nam canh fhôn fhuc phong Ioan khoc fham
NoI ra nuoc maf chay dam
Nua maI xa cach bIôf fam dang không
Trach aI Iam chông bac vo dông
Ðôm nam canh fhôn fhuc phong không môf mình.
HMN 26 - 27
Xem fhôm T 2129
267. Ðen nao cao bang den Chau Ðôc
Xu nao dôc bang xu Nam Vang
Môf fIông anh fhan ba bôn dôI vang em không fIôc
Anh Iay dang cua rôI frôn bIôf Ianh fhan.
TCÐÐ IV 31
268. Ðen nao cao bang den ông Chanh
Ðanh nao frang bang banh bo bông
Anh fhuong em fu fhuo ma bông
Ðay gIo em Ion Iay chông bo anh.
HT 457 TCÐÐ I 454
269. Ðen nha aI rang nha ay
Khach dI qua duong bIôf day Ia dau.
TCÐÐ I 560 TNPÐ I 114
270. Ðen sach van chuong
Ðau hao fôI rof, den mo fôI khôu
Cau fre fôI bac gap gônh
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 54

ChI HaI dI co nga Iam mình fôI nang
TôI nang duoc chI HaI Iôn
Vô nha anh HaI mang, anh HaI
nhIôc IaI phIôn chI HaI.
QHÐN 326
271. Ðen SaI Con ngon xanh ngon do
Ðen MI Tho
1
ngon fo ngon Iu
Anh vô hoc Iay chu nhu
Chin frang em doI, muoI fhu em cho.
TCÐÐ I 138 TCÐÐ IV 19
272. Ðen fan nhìn bong fho fhan
AI xuI duyôn re, khIôn mang no fình.
ÐCNTÐ II 131
273. Ðen freo côf day
Nuoc chay côf den rung
Anh fhuong em fham fhIôf vô cung!
ÐIôf cha voI me co bang Iong hay không7
HHÐN 229 HMN 20 HT 431 TCÐÐ II 272
274. Ðen freo frong quan fo rang bo kInh
Ðm co fhuong anh fhì em noI fhIôf fình a
Ðô anh Iôn xuông môf mình bo vo. b
HHÐN 229 TCÐÐ I 560
ÐK a - Ðm co fhuong anh
- Ðm noI fhIôf fình HMN 20
b - 1ec anh Iôn xuông môf mình bo vo HMN
275. Ðen freo fruoc gIo den faf
Ðen freo nam, bac den mo

1
Jy Thc: fhanh phô, Ðac va Ðông gIap phô huyôn Cho Cao, Nam gIap sông My Tho,
Tay gIap huyôn Chau Thanh, cach Ha NôI 1797km, cach fhanh phô Hô Chi MInh 71 km.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 55

Ðm fhuong anh phaI doI phaI cho
Ðau nam ba noI dI nua, co frao fho cung dung.
ÐCÐTT 82
276. Ðen froI fhì sang bôn phuong a
Ðen fôI fhì sang dau gIuong nha fôI. b
ANPT 16b ÐNQT 80b
ÐK a- Ðen froI Irc! sang bôn phuong
TCÐÐ I 560 TNPÐ I 114
- Ðen froI uen sang bôn phuong
HT 198 VNP 1 II 94 VNP7 288
- CHC 54
Ðen froI soI sang bôn phuong
Ðen fôI sang fo dau gIuong nha fôI
- Ðen froI froI rang bôn phuong NCCK 169b
- Ðen froI fhì rang fu phuong IHCÐ 18b
b - Ðen fôI sang fo dau gIuong nha fôI
- HT TCÐÐ I TNPÐ I VNP 1 II VNP7
- Ðen fa fa rang dau gIuong nha fa NCCK
- Ðen fôI fhì fo dau gIuong nha fôI IHCÐ
277. Ðeo bau mang fIông fhI phI a
Ðau không co ruou Iay gì Iam say. b
ANPT 9a ÐNQT 102b IHCÐ 27b
NCCK 132b NQPN 74 TNPÐ I 114
ÐK a - Mang bau chIu fIông fhI phI
HHÐN 54 VNP 1 II 91
- Jang bau nôn em chIu fIông fhI phI
ÐCNTÐ I 218
- Jang bau nôn en chIu fIông fhI phI VNP7 93
- Ôn bau mang fIông fhI phI VNP7 93
b - Ðau không co ruou Iay gì na say
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 56

NASI III 9b HHNÐ TCÐÐ I 406, 505
- Ðau không co ruou uông gì ma say VNP1 II VNP7
- Ðau không co ruou II bì nhung say ÐCNTÐ I
- Ðau không co ruou II bì cung say bk NCCK
Xem fhôm R 316
278. Ðeo nao cao cho bang deo Ðo CIo
Ðô nao rông cho bang bô An Ða.
TCÐÐ II 519
279. Ðeo ngang san fhuy huu fình
Con chIm kIa Iof ô, con ca no mang kình,
xInh da nôn xInh
CHC2
280. Ðep chI caI ao vaI sông
Ðep chI con gaI Iôn chông ma fhuong.
CÐTCM 27
281. Ðep nhaf con gaI Iang Tranh
1

Chua ngoa ke Nhof
2
, ba vanh ke Om
3

CÐHN 134
ÐK CÐTCM 278;
Ðep nhaf con gaI Iang Chanh
Chua ngoa Iang Nhof, ba vanh ke Om.
282. Ðep nhu caI fep kho fuong a
Kho dI kho IaI no chuong phônh phônh.
NCCK 179a NNPÐ 54 TNPÐ I 114
ÐK a- Ðep nhu caI fep rang fuong NASI II 59a
283. Ðô kIa aI dap nôn cao7
CaI daI sông dao, aI xe Iam khoI7

1
Iang Tranh: cung goI Ia Iang Chanh, fôn chu Ia Tranh Khuc nay fhuôc xa Ðuyôn Ha
huyôn Thanh Trì -. Ha NôI.
2
Ke Nhof: fôn nôm Iang Ðông Phu nay fhuôc xa Ðông Trach, huyôn Thanh Trì, Ha
NôI.
3
Ke Om: fôn nôm Iang Tho Am |Om frôn) NôI Am |Om duoI) xua fhuôc huyôn Thanh
Trì sau fhuôc xa IIôn MInh, huyôn Thuong Tin, Ha Tay.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 57

Cao, ngô, hoa qua moI muI
Nao aI cay cay, nao aI vun frông7
Ðay gIo no am ung dung
ÐIôf aI nho ke co công chang Ia7
HT 116 VNP7 176
284. Ðô CI
1
co nuI Iam Son
Co dam Ðam Thuy
2
nuoc don don xanh.
ÐCNTÐ I 196
285. Ðô hoI ma faf nuoc be
HoaI hoI ma noI voI be fre ranh.
TCÐÐ I 608
286. Ðôm anh nam khô heo Ia gan
Thap dau day anh fhap chay fan bay II
Kô fu ngay em chIu chu fung quI
3

Nay anh Hô
4
em Han faI chI không buôn.
ÐCÐTT 161

287. Ðôm daI ga gay canh ba
Thay nguoI quan fu Iong da van vuong
Iua fình foan fuoI nhanh duong
5

ThôI dung dem sac ma huong frôu nguoI.
ÐCNTÐ II 39
288. Ðôm dôm chop bô mua nguôn a
HoI nguoI quan fu co buôn hay không7 b

1
!é C!: cua sông Phu II |con goI Ia sông Thach Ðan) o huyôn Phu II xua nay goI Ia
sông Phu Caf, fInh Ðình ÐInh.
2
!an Thuy: dIa dIôm o Ðình ÐInh
3
Tung quy: Tung |cung doc Ia fong) nghIa Ia fheo; quy Ia vô. Tung quy Ia con gaI fheo
chông.
4
1c 1a: Hô Ia môf dan fôc fhIôu sô o phia bac Trung Hoa. Han Ia môf frIôu daI o
Trung Hoa |sau fhuong dung chI nguoI Trung Hoa). Hô Han Ia chI su xa cach.
5
^hanh uucng: Phaf quan am Iay canh |nhanh) duong nhung vao nuoc cam Iô ray Iôn
chung sInh dô fay rua phIôn muôn hoac dap faf Iua fình.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 58

NCCK 105a NPCT 20b NPNN 6a
ÐK a - Ðôm qua chop bô mua nguôn ANPT 11b HHÐN 257
HT 172 NNPÐ 54 TCÐÐ I 561 TCÐÐ III 147, 474 TNPÐ I 115
- Tc! hcn qua chop bô mua nguôn NASI I 10a
b - HoI nguoI Ir! RI co buôn hay chang7 ANPT
- HoI nguoI Ir! RI co buôn hay không7 Hf
- HoI nguoI Ir! Ihuc co buôn chang aI7 HHÐN TCÐÐI
- HoI nguoI Ir! Ihuc co buôn hay chang7 TNPÐ I
- HoI nguoI Ir! Ihuc co buôn cung chang7 NASI I
- HoI nguoI quån Iu co buôn hay chang7 bk TNPÐ I
- HoI nguoI Ir! Ihuc co buôn hay không7 NNPÐ
289. Ðôm dôm khôu ngon den Ioan
Nho chang quan fu fho fhan may IoI
Mong chang chang may chang ôI!
ThIôp fôI fran froc vôI doI chan ra
Nhac frông Iôn frang da xô fa
Ðôm hôm khuya khoaf, con ga da gay sang canh
Mong anh ma chang fhay anh
ThIôp fôI buôn ba khôu quanh ngon den.
HT 170 TNPÐ II 70 - 71 VNP1 I 88 - 89 VNP7 218
ÐK NCCK 186a:
Ðôm dôm khôu ngon den Ioan
Chc chang quan fu hc! han may IoI
Th!ép Ic! mong chang chang fhay chang ôI
ThIôp fôI chan froc vôI doI chan ra
1!éc frông Iôn cng frang da xô fa
Ðôm hôm khuya khoaf con ga nc gay sang canh
Th!ép Ic! mong anh ma chang fhay anh
ThIôp fôI buôn ba chay quanh chay ua!.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 59

290. Ðôm dôm ngôI fua bong den
Than fhan voI bong, gIaI phIôn voI hoa.
TCÐÐ II 272
291. Ðôm dôm fhuc gIac mo mang
Cho hoang Iuong
1
chIôm mông fhIôp sau
chang ngan ngo
HPV 147
292. Ðôm dôm vuôf bung fho daI
Tho ngan bang chach, fho daI bang Iuon.
NNPÐ 54 TCÐÐ I 506 TNPÐ I 115
293. Ðôm dông gIa ngaf nhu dông
HoI nguoI fhuc nu phong không Ianh Iung
HoI cô nay da co chông
Hay con doI khach anh hung suf môI.
PÐCÐ 8
294. Ðôm dông Ianh ngaf nhu dông
Muon aI cho muon, muon chông fhì không.
TCÐÐ I 251
295. Ðôm dông nguyôf xô sao fa
ÐIôu Iìa muoc dIôu, bau voI qua dung Iìa.
ÐCNTÐ II 108
296. Ðôm dông fruong, em nghe con vuon cam canh
Nghe chIm môn fô, nghe anh khuyôn nang.
NASI II 20b

1
Hoang Iuong: |gIac mông) kô vang. Theo Cham frung ki, ngay xua Iu SInh dôn fru
ngu o fhanh Ham Ðan, gap dao sI Ia Iu Ong. Iu SInh fhan van vô canh khôn cung cua mình.
Iu Ong ben Iay frong fuI ra môf caI gì va bao: “CôI dau Iôn day, con se duoc vInh hIôn nhu y
con muôn”. KhI do nguoI chu fro duong nau môf nôI kô. Iu SInh gôI dau Iôn gôI ma ngu, mông
fhay mình Iay duoc vo dep, fhI dô fIôn sI, Iam quan fo, danh gIac pha duoc quan gIac, Iam fô
fuong muoI nam, sInh dông con chau va sông frôn fam muoI fuôI. Chof fInh mông, fhay nôI kô
nau van chua chin. Iu SInh ngac nhIôn noI: “Co Ie mình nam mông chang7” Iu Ong mIm cuoI
noI:"VIôc doI fhì cung nhu mông ma fhôI".
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 60

297. Ðôm dông fruong em nghe con vuon cam canh a
Nghe chIm khuyôn fô, nghe anh khuyôn nang
CIau gIua Iang fraI duyôn khôn ep
Kho nuoc nguoI phaI kIôp fìm dI
TIôn fram bac chuc kô chI!
TCÐÐ I 207 TNPÐ II 69
ÐK a - Ðôm dông fruong, nghe con vuon cam canh
VNP1 I 135 VNP7 277
298. Ðôm he gIo maf frang fhanh
Ðm ngôI canh cuI con anh va chaI
Nhaf fhuong Ia caI hoa IaI
Nhì fhuong aI do, ao daI am fhan
Cap nguoI sao co môf Ian
Ðô em fhuong nho fan ngan suôf nam.
ÐCNTÐ I 252
299. Ðôm he gIo maf frang fhanh
Ðm ngôI che Iaf cho anh chap fhung
Iaf chang mong, sao fhung duoc fôf7
Ðuyôn dôI fa da chof cung nhau
Tram nam fhô nhung bac dau
Cho fham phu qui, dI cau frang hoa.
TNPÐ II 70 VNP1 I 70 VNP7 194
300. Ðôm hôm gIo ref mua phun
Thuyôn không dông day, aI buôn chang aI7
ÐCTH 121 HT 372
301. Ðôm hôm nguoI chang bIôf chI
NguoI nhu bIôf dôn fhIôp fhì hô fhay.
HHÐN 130
302. Ðôm hôm qua nam chôn nha ngang
Rem fhua gIo Iof da cang xof xa
Ðm fhuong nha anh không co dan ba
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 61

Phong khI co khach aI hoa do anh
Anh cho em ghe Iung vao
Phong khI co khach em chao do anh
Khach vao danh ca nau canh
Chanh kIa muôI no dô danh chang xoI
Ðm bung ra caI mIông em cuoI
Truoc duoc Iong khach, sau vuI Iong chang.
NASI II 7b
303. Ðôm hôm ram nguoI goI fôI chI7
TôI co vIôc gì, nguoI goI fôI ra7
Trang con gIau CuôI frong nha
Trang Ia dan ba, CuôI Ia dan ông
Muôn cho day vo day chông
NguoI bô con gaI, fôI bông con fraI a
ÐK a - Ðay bô con gaI, day bông con fraI
QHÐN 251
304. Ðôm khuya anh khay caI fam huyôn,
Huyôn kôu may buc da phIôn bay nhIôu.
CHC 2
305. Ðôm khuya anh nghe con nhan kôu suong
Anh buôn anh fhuong, anh frông anh gIan
Anh vo vo van van duoI ngon den fan
Tu day fam da hoang mang
ÐIôf cung aI kôf nghIa da vang fram nam7
HT 416
306. Ðôm khuya anh ngôI dua khoang bong a
Suong sa gIo Ianh, chanh Iong nho em.
CHC 24
ÐK TCÐÐI 138:
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 62

a - Ðôm khuya ngôI dua khoang Icng HHÐN 228
- Ðôm khuya ngôI dua gcc Icng
- Suong sa gIo Ianh, chanh Iong nho anh
307. Ðôm khuya bac hôf dau khô
AI co fình co nghIa fhì rof vô cho day.
CÐTCM 27
308. Ðôm khuya chang ngu day ngôI
CIan nguoI o bac nhu vôI fhô nay.
CHC 17 ÐCNTÐ II 132
309. Ðôm khuya chong ngon den ngôI
Ðang khuang nho ban, bôI hôI Ia gan.
CHC 25 HT 172
310. Ðôm khuya cuoI Ianh canh fruong
TaI nghe cau vi van chuong faI fình.
HPV 65
311. Ðôm khuya cuoI xuông dan dan
Sao Hôm xich IaI cho gan sao MaI.
HPV 120 VNP7 437
312. Ðôm khuya duoI daf frôn froI
Môf mình cô dung, cô ngôI, cô nghe
Cô nghe hôf gIong con ve
Ðôn IoI con cuôc goI he fIôc xuan.
HHÐN 228 TCÐÐ I 506 VNP7 195
313. Ðôm khuya, den faf nhang fan
Ðô kôu ru rI, da cang sau rIông.
ÐCNTÐ II 118
314. Ðôm khuya den faf, nhang fan
Ðô kôu ru rI, da cang sau rIông.
ÐCNTÐ II 118
315. Ðôm khuya gIac ngu mo mang
ChIm mo dôn dau canh vang gay choI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 63

ÐCTH 156
316. Ðôm khuya gIo Iof qua song
Ðong sao vang vac, bong frang, mo mo
Ðôn bô suong fuyôf, mIf mo
Trang nghIông chônh chôch, ga da gay ran
HaI duong Ia ngon dông Ian
Suong sa ngon co, frang Ian chan may
Ta fa frang nga vô fay
ThIôp vô chang o IaI day Iam gì7
Chang không phaI nguoI u!én IhI uc! ph!
1

MaI vô fIông no fIông nI fhIôp ngua
Vi dau som cung nhu frua
Ie mô gIo Iof ma dua den mu
NguoI vô cach bong frang Iu
Ke dI non nuoc mIf mu dam khoI
Ðung cho buom ra ong roI
Con non con nuoc con froI con frang
NghIa nhan môf ganh nang oan
ThIôp fôI fhong fha nI nan dôI IoI
Ruou nông môf chen Iung voI
Chan Ian do buoc dua nguoI bIôf II
Ðau Iong ke o nguoI dI
Chan dI may buoc, Iô II bì bay nhIôu
Tram nam cung quyôf cung IIôu
Cuong hông quyôf dô maI chIôu cung soI.
ÐCNTÐ II 147 - 148
317. Ðôm khuya gIo Iof fhau xuong
Chang vô dô fhIôp nhung fhuong cung sau.

1
!!én IhI Ic! ph!: fruoc maf noI phaI, sau Iung noI fraI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 64

ÐCNTÐ I 194 HHÐN 228
318. Ðôm khuya gIo quaf, frang fan
Trach con ga frông gay fan fình co.
HPV 174 HT 395
319. Ðôm khuya gIuc bong frang fa
Sao MaI da moc, fIông ga goI con
Vang vac gIaI fam Iong son
IaI fhôm con vuon veo von bôn ghônh
Chem cha caI sac khuynh fhanh
Iam cho mac fIông phao danh dô doI
Trach aI sao kheo ve voI
Trach aI kheo daf nhung IoI buom ong
Sông sau nuoc chay dôI dong
ÐIôf dau ma do fam Iong cho dang.
CÐTCM 140 - 141
320. Ðôm khuya hoaI vong doI cho
Ðan Ioan duf nghIa bao gIo không ha.
CHC 28
ÐK TCÐÐ I 454:
Ðôm khuya hoaI vong cho aI
Ðan Ian duf môI bao gIo không hay.
321. Ðôm khuya ke frôm vao nha
Iam fhInh nham maf dô ma maf frau.
IHCÐ 26b
Xem fhôm Ð 456
322. Ðôm khuya Iac dac sao fhua
Sam, Thuong
1
ngan nôI con chua chu fong

1
Sån Thucng: Sam Ia chom sao o phia Tay; Thuong Ia chom sao o phia dông. Vi Sam
va Thuong o haI vI fri dôI nha, không bao gIo xuaf hIôn cung Iuc frôn bau froI nôn fhuong
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 65

- Tu ngay fhuoc bac cau Ngan
Chuc, Nguu con dô foI gan Io chI.
HPV 121 HT 390
323. Ðôm khuya Iang gIo fhanh froI
Khuyôn chang bof ngu nghe IoI em fhan.
ÐCÐTT 228 VNP7 286
324. Ðôm khuya Iang gIo fhanh froI
Ruôf duong dao caf vì IoI mình fhan.
TCÐÐ II 272
325. Ðôm khuya Iong không da doI
Nghe IoI ban noI doI cung ra no
ThôI fhôI dô da fham do
AI bac cau cho bIôf, aI dua do cho hay.
ÐCÐTT 70
326. Ðôm khuya Iôm dôm sao fan
Ðang nguoI bay buom, fIông dan vo ve
- Ðôm khuya maf me gIo dua
TIông xa Iac rac IoI fhua rach roI.
HPV 102
327. Ðôm khuya nghe fIông dô kôu
Phong Ioan em nhung chin chIôu quan dau.
ÐCNTÐ II 118
328. Ðôm khuya nghe fIông vIf kôu|7)
Xof frong gan da chin chIôu fham bau
NoI ra Iuy ua dong chau
Vì chung phu mau côf sau dôI fa.
ÐCNTÐ II 62

dung dô chI su xa cach. Tho Ðô Phu |Trung Quôc): Nhan sInh baf suong kIôn, dông nhu Sam
du Thuong |ÐoI nguoI fa không duoc gap nhau, chuyôn doI nhu Sam, Thuong).

KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 66

Sua IaI:... vIf kôu chIôu|7) =... vIf kôu
329. Ðôm khuya nghe frông ke Sen
Nghe chuông ke Hac, nghe ken ThIôn Yôn.
ÐCÐTT 291
330. Ðôm khuya ngôI dua phong Ioan
Thuc fình
1
nho ban haI hang Iuy roI.
CHC 16
331. Ðôm khuya ngôI dua fhao Iu
CoI fhan phan fhIôp nôn hu faI chang.
CHC 26
332. Ðôm khuya nguyôf khuaf maI nha
Nhìn frang Iuông nhung fhIôf fha Iong nay
Nho maf anh fac da chang khuay
ÐI dau xa cach bay chay baf fIn
Hay Ia dem daô phu fình
Nôu chang duf nghIa fhIôp IIôu mình cho an.
TCÐÐ IV 31- 32
333. Ðôm khuya nguyôf Ian sao doI
Chan frong guôc cuI fhuong nguoI day suong.
HPV 120 TCÐC 57
334. Ðôm khuya nguyôf Ian sao fhanh
Mình voI fôI kôf ngaI co fhanh hay không7
TCÐÐ IV 31
335. Ðôm khuya nuoc maf rong rong
Vì fôI nho chu Ian phong con xa
Iam sao hIôp maf dôI fa
Ðang fôI bao hIôu me voI cha bôn mình7
TCÐÐ II 272

1
Thuc T¡nh: Thuc Ia chof. Thuc fình Ia bông nhIôn.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 67

336. Ðôm khuya ôm Iay cay coc cheo
Suong sa gIo Ianh van ngheo anh phaI dI
Ðô em ba nhay cho kIp fhì
Ðay anh khac fhô bông quy hung suong.
CHC 25
337. Ðôm khuya oI hoI dôm khuya
Ngon frau haI canh, bIôf chIa may phan!
ÐCÐTT 280
338. Ðôm khuya oI hoI dôm khuya
Phan IoI voI fhIôp nuoc maf rong rong a
bk a - HaI hang chau Iuy phan chIa rong rong
ÐCÐTT 224
339. Ðôm khuya ra dung gIua froI
Cam fo gIay baf nghe IoI anh phan.
ÐCÐTT. 257
340. Ðôm khuya ra dung gIua froI
Ðang fay ngoaf nguyôf, nguyôf doI phuong nao7 a
ÐCÐTT 308
ÐK a - CIo fay ngoaf nguyôf nguyôf doI phuong nao CHC 26
341. Ðôm khuya ra dung gIua froI
CIo fay ngoaf nguyôf, nguyôf doI phuong nao7
Ðôm khuya fhuc day xem froI
Thay sao bôn bac da doI bôn nam.
HHÐN 262 TCÐÐ I 325
Xem fhôm N 1130
342. Ðôm khuya sao fan
Trang nga cung Ian
Canh chung fình aI chang xof dau
Thay non cao daf rông fham sau
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 68

Iong anh day khô heo ruôf xof gan bao, bo em!
ÐCÐTT 87
343. Ðôm khuya suong xuông daf Im
Nang KIôu dI nghI, chang KIm xIn vô.
HPV 174
344. Ðôm khuya fa chông môf cay sao
Sau noI mô cho bIôf, can noI nao cho quen.
HPV 121
345. Ðôm khuya fôI nam fôI ngu
Nghe nguoI ban cu fhan fhan
Tay Iau nuoc maf, chan Ian ra dI.
ÐCÐTT 60
346. Ðôm khuya fhanh vang môf mình
Co ông ngu phu bIôf fình ma fhôI
Thuyôn xuôI IaI cung frôI xuôI
Thuong nhau fa kô nhung IoI aI an.
ÐCTH 107 HT 367
Xem fhôm Ð 440
347. Ðôm khuya fhap chuf dau du
TIm Ian chay Iun, sau fu môf mình.
HT 169 TCÐÐ II 272 VNP1 I 84 VNP7 212
348. Ðôm khuya fhap dIa dau day
Ðau da khô hôf, nuoc maf nay không khô. a
ÐCNTÐ I 195
ÐK a - ÐIa dau day khô can, nuoc maf nay chua khô
ÐCÐTT 241
349. Ðôm khuya fhap dIa dau day
Hoc hanh fhì if sau fay fhì nhIôu.
CVPÐ 22
350. Ðôm khuya fhap dIa dau day
TIm non chang chay, fôI nay vô aI7
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 69

ÐCNTÐ I 194
351. Ðôm khuya fhap dIa dau vung
ÐIôf Iay aI fhan fho cho Iung dIa dau.
HPV 147
352. Ðôm khuya fhap ngon den chaI
Quen o nôc
1
day an hoaI ca fuoI.
CÐTCM 244
353. Ðôm khuya fhIôp hoI Iong nhau
Iuoc kIa muôn fua guong fau duoc chang7
HPV 120
354. Ðôm khuya fhIôp moI hoI chang
Cau khô an voI frau vang xung không7 a
CVPÐ 21 HPV 120 NASI II 29a NASI III 13a
NNPÐ 54 TCÐÐ I 139, 561 TNPÐ I 114 VNPS 11a
ÐK a - Cau fuoI an voI frau vang xung không7 HHÐN 109
355. Ðôm khuya fhIôp moI hoI chang
Cau xanh an voI frau vang xung chang7
- Cau xanh nha Ian frau vang a
Ðuyôn em sanh voI fình anh fuyôf voI.
HHÐN 228 TCÐÐ II 329 THÐQ 2
ÐK a - Trau vang nha Ian cau xanh VNP7 290
356. Ðôm khuya fhIôp moI hoI chang
Chac rom ganh da vung vang chI không7
- Chac cay ganh da duf dI
Chac rom ganh da co khI vung bôn.
CÐTCM 74
357. Ðôm khuya fhIôp moI hoI chang
Ong fô nao froan
1
moI chuông cu vang.

1
^cc: Thuyôn co muI |fIông dIa phuong Trung Ðô).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 70

CHC 22
358. Ðôm khuya frang da nam nghIông
Vang nghe cho sua frông IIôn dIôm fu.
CHC 30
359. Ðôm khuya frang gIoI Iau son
Vao ra fhuong ban heo don ruôf vang
Ðôn qua day dang da xa dang
Ðau fuI co Iam nguy fhaf fhô,
hoI con ban vang cuu không7
ChIôu rôI ke bac nguoI dông
Trach Iong nguoI nghIa, noI không fhIôf IoI.
TCÐÐ IV 32
360. Ðôm khuya frang gIoI fhôm dình
HoI nguoI ban cu fhuong mình hay không7
ÐCÐTT 229
361. Ðôm khuya frang Iôch froI frong
Muôn frao duyôn voI ban so Iong me cha.
ÐCÐTT 227
362. Ðôm khuya frang faf, sao fan
Anh choI hôI nua ban Ioan dua vô
- Anh vô dô maI dI cay
Ruông fhoI Iam Iac cay day kho bua.
HPV 174
363. Ðôm khuya frang fhanh gIo maf
Thay chang vô hoI khuc mac chuyôn chI
Thuan buôm xuôI gIo ra dI
Chao rang quan fu vIôc gì fho fhan7
ÐCÐTT 167

1
Troan: fruyôn |fIông dIa phuong mIôn Nam. Theo NRX NTP...)
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 71

364. Ðôm khuya frông bong vang frang
VuI fhay chu CuôI chI Hang sanh duyôn
- Ðôm khuya frông bong fhIôm fhu
1

KhIôn cho a Chuc chang Nguu phaI Iong.
HPV 101
Sua IaI:... frông bong fhIôm fhu =... frông bong fhIôm fhu
365. Ðôm khuya froI Ianh suong Im
TaI nghe fIông nhac, chang KIm foI gan.
HPV 68 VNP7 433
366. Ðôm mua ha day ngôI fhong fha
Iay buf nghIôn fam fa dôI cau
CoI sang fham do keo sau
CôI may Iuôn chang dang chung dau fhì fhôI.
ÐCÐTT 107
367. Ðôm nay anh gôI fay nang
Ðôm maI ra ngoaI bIôn, anh gôI dang day neo.
ÐCNTÐ II 150
368. Ðôm nay hoa no nhuy vang
Sang ngay fhIôp fhay bong chang ao xanh.
TCÐÐ I 139
369. Ðôm nay nam day maf fro ra
Ngay nay moI bIôf cô ba fhuong mình
Mình guI chu frung chu hIôu, con fhIôu chu an fình
Ðao chông nghIa vo sao mình vôI mong
Iam fho gIay frang can phong
Tình fhuong ngaI nho o frong fho nay
ÐôI fa chang dang sum vay

1
Th!én Ihu: Con coc. Tuong fruyôn frôn cung frang co con coc. Ðo do fhIôm fhu chI
maf frang.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 72

Cung nhu chIm nhan Iac bay kôu suong
TôI xa mình cô bac dôu fhuong
Trôn froI van vu, bôn ngon duong xay van
Ðau cho Iac Tan qua Tan
Thuong aI cung dô danh phan fhuong em
Phung hoang dau nhanh vông nem
PhaI re nam ngoaI cuoI
Nga fu cho gao nuoc hôI
TôI chông mình vo con ngôI fhuong aI
Phung hoang dau nhanh cam IaI
Ðan Iong nguoI ngaI cho saI IoI fhô
Che Iôn ghe xuông dam dô
Sao em không guI fhu vô fham anh.
HMN 11
370. Ðôm nay frang bac gIo ngan
Muon fay fhuc nu danh dan fa nghe.
HPV 65
371. Ðôm nam canh anh dua buc rem
Co den co sach không em cung buôn.
HPV 120
372. Ðôm nam canh, anh ngu co ba
Con haI canh nua, anh ra frông froI
Trông froI mau rang dông ra
Ðô cho buom chô maf hoa buom chao.
HPV 147 HT 393
373. Ðôm nam canh anh nhac
Ngay sau khac em frông
Trông cho gap maf
Anh frao chìa khoa bac
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 73

Mo frap frac Iay cay guong vang
ThIôp voI chang soI chung
HaI dua fa fro chuyôn.
CÐTCM 125
374. Ðôm nam canh con dô kôu sau
Ðuong gIa frung nôI fro anh khan cau dôn em.
HPV 121
375. Ðôm nam canh em ngu co ba
Con haI canh nua, em nghI xa, nghI gan.
CÐTCM 28
376. Ðôm nam canh ga kIa gay fhuc
CIo nam phong fhôI gIuc cay sau
Cua dông phong dong xong IaI mo
Con chIôm bao khI fInh khI mô
NghIa nhon em o fô chua fô
Anh Iam môf buc fho nIôm goI không bIôf
da vô foI em chua
ÐCÐTT 152 - 153
377. Ðôm nam canh gIac ngu fu Iuong
1

NghI dI nghI IaI, nam canh fruong khoc fhan
Kô fu canh môf kô qua
Tay bung chen com, nuoc maf nho sa rong rong
Canh haI an uông bI bang
Ðm ngôI nhìn ngon den fan hIu hIu
Canh ba aI nay ngu dôu
TaI nghe con dô no kôu fham sau
Canh fu frông dô frôn Iau
CIaf mình fhuc day, gIuc con sau ra dI

1
Tr! !ucng: Co Ie do fu Iuong |doc chôch): Suy nghI, finh foan.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 74

Ðôm nam canh, em ngu chang dang chI
Cung vì nho ban ra dI chung nay.
ÐCNTÐ I 268
378. Ðôm nam canh không ngu, day ngôI
Co sao frong da bôI hôI chuyôn chI7
Ðau Iong fa Iam, hoI nu nhI
Thôp dau day anh fhap hôf, bay II anh fhan hoaI
Quôn dI fhì cho, nho IaI kho nôI nguôI ngoaI
Tu xua cho foI ray cach fro doI frông
Ð cho nang co chôn ba dông
Co noI kôf foc, không frông dôn phan chang
Ðôm nam khô heo Ia gan
Thôp dau day anh fhap hôf, chay fan bay II
Kô fu ngay em chIu chu fung quI
1

Chang Hô fhIôp Han, faI chI không buôn rau
ChIôu chIôu ra dung soI dau
Nghe con chIm no kôu dìu dac, da anh sau bay nhIôu.
VNP1 I 97 VNP7 227 - 228
379. Ðôm nam canh Iong sau IaI Iang
Ngay sau khac chua can chen fhô
Ruou quynh fuong aI kheo phuc nôn ban vôI say mô
Quôn cau fình chông nghIa vo,
hay aI kheo bo bua mô cho rôI.
ÐCÐTT 95
380. Ðôm nam canh Iuy sa cuc duc
2

ThIôp cho chang môf dôI Iuc da fran aI
3


1
Tung quy: |Iung: fheo; quy: vô): con gaI fheo chông.'
2
Cuc uuc: NuôI nang; Iuy sa cuc duc: nho nuoc maf |vì nghI) công nuôI nang cua cha
me.
3
Trån a!: Caf buI; |vaf va khô so) o coI fran.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 75

Chu fhIôp cho không vang no IaI
1

ThIôp phaI frao duyôn guI phan,
không Ie o hoaI rua rang.
ÐCÐTT 72
381. Ðôm nam canh Iuy sa không rao
Ngay sau khac ao nao dam dô
Ðôm nam quanh vang man fhe
Nho cau fhIôf yôu nhu nho IoI fhô ngay xua.
ÐCÐTT 89
382. Ðôm nam canh mo mang bong nhan
Ngay sau khac nho ban muôn fam
Nao aI nhac foI frI am
Ðô cho Ia gan khô fung chang,
dô cho ruôf dau ngam fung khI.
ÐCÐTT 104
ÐK CÐTCM 74:
Ðôm nam canh mo mang bong ban
Ngay sau khac nho dang frI am
Cay aI nhan ban dông fam,
Ia gan khô fung chang, ruôf heo bam fung khI.
383. Ðôm nam canh mo mang muong fuong
Ngay sau khac hoa fuong hoa fhuong
NôI sau nay aI bIôf cho chang
Xem bong sao nho dang, xem bong frang nho hình.
ÐCÐTT 160 - 161
384. Ðôm nam canh nam vo ngôI hau
Vo ca pha nuoc fôm frau chang xoI
Vo haI fraI chIôu chIa baI

1
1hcng \ang nc !a!: Không qua không IaI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 76

Vo ba coI soc nha ngoaI nha frong
Vo fu fraI chIôu, quaf mung
Vo nam fhuc day frong Iong xof xa
Che fhang, chao dau bung ra a
Chang xoI môf baf keo ma công Iônh.
HHÐN 130 TCÐÐ I 207 THÐQ 16
ÐK a - Che sen, chao dau bung ra TNPÐ II 70
Xem fhôm I 82
385. Ðôm nam canh nam quanh gôc Iuu
Nho dôn nguoI fình cuu aI an.
ÐCNTÐ II 119
386. Ðôm nam canh, ngay cung nam canh
Thuong nguoI fuôI fre foc xanh Io chung.
HPV 120
387. Ðôm nam canh, ngay khac sau, chang oI
Chang cuoI nua mIông fhIôp fôI vuI nôI gì.
CÐTCM 180
388. Ðôm nam canh nghe con dô fhôf
Ngay sau khac Ian dôf ngon fay
HoI aI, duyôn co aI bay7
Ðuyôn fram nam IaI bo, nghIa môf ngay IaI fheo.
VNP1 I 60 - 61 VNP7 183
389. Ðôm nam canh nghe con vac fac canh
Con fhan Ian khac mo, em fhuong anh nhIôu bô.
HPV 120
390. Ðôm nam canh nghe con ve kôu ghônh da
Ngay sau khac nghe con vuon hof canh cay
ÐoaI nhìn nam bac dông fay
AI xuI nguoI ban cu dôn chôn nay gap nhau.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 77

ÐCÐTT 151
391. Ðôm nam canh ruôf fhaf gan bao
Ðua com rof dua, Iuc nao không hay
ÐoI chung fhuong nho ban ray
Cha me em gaI, em bIôf noI sao
Sông kIa co can con ao
Cung nguyôn vef gIông ma frao an fình.
ÐCNTÐ I 252
392. Ðôm nam canh fhan van fho daI
Trông frang rôI IaI nho nguoI nuoc non.
HPV 147
393. Ðôm nam canh fhap dIa dau day
Ðac non không chay, dIa dau nay chang voI.
HPV 146
394. Ðôm nam canh fhap dIa dau voI
Maf fo fuong maf, Iong foI fa Iong.
HPV 120
395. Ðôm nam canh fhap dIa dau vung
Co nguoI cham chu sau Iung em rôI.
HPV 120
396. Ðôm nam canh fhôn fhuc
Ngay sau khac ra vao
Ðo aI oI!
TôI buôn rIông vô phan phong dao Ie IoI.
TCÐÐ IV 31
397. Ðôm nam canh frông nam nho bac
Ngay sau khac frông quô nho fram
Nao aI nhac foI frI am
Ruôf em dau fung chang, gan em bam fung khI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 78

ÐCÐTT 81
398. Ðôm nam canh frông nam fuong bac
Ngay sau khac ruc ru không dang môf fIông cuoI
ÐoI vì sa IoI an fIông noI voI nguoI khI xua.
ÐCÐTT 120
399. Ðôm nam canh froI fhanh bô Iang
Ðông dau ray gap dang phuong Ioan
Trông sao fhIôp IaI gap chang
Ðon dua IoI noI, keo Io Iang duyôn em.
ÐCÐTT 151
400. Ðôm nam canh anh bo fay qua
CIuong không chIôu Ianh, fhuong da qua fhuong.
CHC 10 ÐCNTÐ I 194
401. Ðôm nam bo foc qua mình
Thô cho ban mang keo fình anh nghI.
HHÐN 130
402. Ðôm nam chau Iuy nho sa
!of dam maI foc chang da hay chua7
ÐCÐTT 253
403. Ðôm nam chôch gôI phong Ioan
Ruôf fam doI doan, fam can nhu bao
Iau nay chông vo chung vuI
Nay mình vô duoI bua nao mình Iôn
Ngay may nhon nghIa không nôn
CIa anh vô duoI con Iôn nôI gì
HaI hang chau ngoc Iam II
Ðm danh phu nghIa con gì bo em!
TCÐÐ IV 24
404. Ðôm nam dap chIôu bIf bung
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 79

TaI nghe fIông haf day vung ra dI
Con rông nam baI caf bay vI
Vì chung fhuong ban, nôn ra dI Iam vay
Ra dI, cha danh, me ngay
Không dI, ban o ngoaI nay ban frông!
VNP1 I 96 VNP7 227
405. Ðôm nam daf Iung xuông chIôu
Nghe may IoI fhIôf yôu em fhan
Mau mau rôI day ruôf gan dau fu hôI.
HHÐN 229
406. Ðôm nam daf Iung xuông chIôu
Nghe may IoI fhIôf yôu em fhan
Mau mau frôI day ruôf gan dau fu hôI
Canh khuya anh fho van fhan daI
VaI xIn Nguyôf Iao fruc maI môf nha
Chu can Ia gan
Chu vIôn Ia xa
Anh voI em cach fro faI me cha không danh
NgaI nhan nay da gan fhanh
Mình vô fhua IaI phu mau danh fôI ung.
HMN 30 - 31
407. Ðôm nam gôI chôch nôm gIuong
Nôm nghIông, gôI Iôch không yôn nôI nam
Vang nang anh IaI hoI fham
Nao aI co bIôf ruôf fam van vuong
Vang em môf bua không bIôf maf hay con
Ruôf dau nôI ruôf, gan mon nôI gan
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 80

Anh dI nhu vay, fhac fhô
1
nguoI Tông quôc
fìm ke don bang
Ðuong xa doI doan, anh fho fhan khôn cung
Co fhuong anh, em xich IaI cho anh mung.
ÐCNTÐ I 269
408. Ðôm nam gôI gam không ôm
CôI Iua không môm bang gôI fay em
Co fhuong co nho không em
Sao em chang IaI, dô anh mong dôm nho ngay.
ÐCNTÐ I 181
Xem fhôm C 1751 C 380
409. Ðôm nam gIac ngu chua an
TôI nghe con dô fho fhan fhôm buôn.
ÐCÐTT 281
410. Ðôm nam gIac ngu không an
Trach con dô nhuI kôu vang ngoaI fhanh.
HHÐN 229
411. Ðôm nam gIac ngu không yôn
Nghe aI fhan van may IoI nguyôn fham fhuong.
ÐCÐTT 272
412. Ðôm nam heo ruôf khô gan
Trông cho gap maf ban vang keo fhuong.
ÐCNTÐ II 119
413. Ðôm nam Iang cap faI nghe
Nghe con dô kôu Ia cha
Ngay sau khac cau sông Ngan
nuoc chay pha haI bo gIo rung
Ðm khoac caI ao mau hông ra em ngo fu fung

1
Thác Ihé: khac fhô, cung nhu |fIông dIa phuong).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 81

Tuong Ia fIn fho nhan guI nôn khoac
caI ao mau hông ra dI.
ÐCNTÐ II 118 - 119
414. Ðôm nam Iay ao kô dau
Ao bao nhIôu nôp, da sau bay nhIôu.
ÐCNTÐ II 119
415. Ðôm nam Iuông nhung sau bI
Suu cao fhuô nang Iay chI fhanh nhan.
ÐCÐTT 296
Xem fhôm Ð 971
416. Ðôm nam Iuông nhung fhôn fhuc fram duong
Trach aI Iam phan re haI phuong fhô nay.
TCÐÐ IV 38
417. Ðôm nam Iuy dô chua chan
Nho aI em phaI bang ngan fìm dI.
ÐCÐTT 259
418. Ðôm nam Iung chang ben gIuong
Cung vì môf nôI nguoI fhuong frao IoI
Trao IoI sao chang frao duyôn
Ðô fhuong dô fham dô phIôn cho nhau.
ÐCNTÐ II 132
419. Ðôm nam Iung chang ben gIuong
Cung vì môf nôI nguoI fhuong frao IoI.
ÐCNTÐ II 119
420. Ðôm nam Iung chang foI gIuong
Trông cho mau sang ra duong gap em. a
HHÐN 168 TCÐÐ 138 VNP7 221
ÐK a - Mong cho mau sang ra duong gap em ÐCNTÐ I 194
421. Ðôm nam ma bo fay sang
CIuong không chIôu Ianh, hoI chang dI mô7
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 82

ÐCÐTT 145
422. Ðôm nam nghe dô kôu ram
Ðang fay fhô dô
1
sau fham no duyôn.
ÐCÐTT 272
423. Ðôm nam nghe gIong anh fhan
Nhu aI bung chen nuoc dô vao gan Ianh Iung.
ÐCÐTT 274
424. Ðôm nam nghe vac fro canh
Nghe su go mo, nghe anh dô nang.
HHÐN 229 TCÐÐ II 329
ÐK CHC 12
Nam dôm nghe vac fro canh
Nghe chuông gIong sau nghe anh dô nang.
425. Ðôm nam nghI IaI ma coI
Iay chông danh bac nhu voI pha nha.
CVPÐ 30 ÐCÐTT 294 HT 233 TCÐÐ I 207
TCÐÐ II 191, 214 TNPÐ I 115 VNP7 273
426. Ðôm nam nghI IaI ma coI
Iay chông hay chu nhu soI guong vang.
HHÐN 168 TNPÐ I 115
427. Ðôm nam nghI IaI ma coI
Thang naI
2
nho nho coI voI fong fình
3

Vì fình nôn phaI fheo anh
Rau khoaI cham muôI ngon Ianh chI dau7
Ðôm nam nghI IaI ma coI
Iay chông hay chu hon soI guong vang.
ÐCÐTT 310

1
Thc ué: vô cho dô dung kôu.
2
^a!: quan fuong.
3
Tcng I¡nh: co sach ghI Ia fo Ion.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 83

428. Ðôm nam nuoc maf Iang IaI
Me fhuong con rô hon con fraI frong nha.
CÐTCM 180
429. Ðôm nam o duoI bong frang
Thuong cha nho me, không bang nho em.
CÐTCM 27
430. Ðôm nam fau chuôI co dôI
Hon fram chIôu mIôn Ie IoI môf mình.
TNPÐ I 114
431. Ðôm nam fay gôI chan co
Iong fhuong fhuc nu ôm o gay mon.
ÐCNTÐ I 194
432. Ðôm nam fhôn fhuc ngôI khôu den phung
Canh sang nam gan Iun khuc rông
Trach aI o chang hôf Iong
Phu fình gan guI co chông xa xôI.
HHÐN 170 HMN 25 TCÐÐ I 449
433. Ðôm nam fhôn fhuc vao ra
Cho cha me ngu, Ien qua fham mình
TôI fhan hôf suc, fôI duf hôf fình
ThIôu dIôu caf duf ruôf frao cho mình, mình ôI!
TCÐÐ II 272
434. Ðôm nam fôI nghI fôI sau
Iam dau fhaf khô fu dau chi duôI
Ra fhan fôI maf vuI dau
Cac chI sung suong, rIông dau me hanh
Chô fôI kho daI không Ianh
Me dao me chuoI, me hanh xof xa
Công frình cha me fôI, sanh de fôI ra
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 84

Ca cho con me con bu cua fhôm
PhaI fhoI chông vo fron nIôm
SuI gIa dI IaI am ôm o doI
Không nôn môI dua môf noI
TôI ra khoI cua dô me kIôm noI sang gIau
OΠchI day me mang fruoc, chuoI sau
Ngay nao me cung cu ngheo gIau me day.
ÐCNTÐ II 78 HT 444 - 445
435. Ðôm nam fo fuong fuong fo
ChIôm bao fhay bau, day ro chIôu không.
HHÐN 168 TCÐÐ I 138 VNP7 476
436. Ðôm nam fran fro không yôn
TaI nghe con dô reo duyôn ngoaI fhôm.
HHÐN 257
437. Ðôm nam vong rach cung queo
Ong ba hô foI noI, chô ngheo không ung.
ÐCNTÐ II 78
438. Ðôm ngan, fình daI
Tuong fu bao nhaf, bao phaI hoI fình!
Ðông dau mac môI xich fhang
Khang khang nguoI buôc, aI gIang cho ra
Iôn fan frang gIa
HoI ông Nguyôf Iao co nha hay không.
QHÐN 258
439. Ðôm oI hoI dôm, frông cho mau sang!
Ngay oI hoI ngay, faf quang cho mau!
Ðô em ra khoI cua nha gIau
Keo nay com fhua maI canh can, fôI nam sau xo Iôu.
ÐCÐTT 109
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 85

440. Ðôm qua anh moI hoI nang
Tre non du Ia dan sang nôn chang7
NCCK 173a
Xem fhôm Ð 495 C 59
441. Ðôm qua anh nam nha ngoaI a
Ðô em fho ngam fhan daI nha frong b
!oc gì anh duoc vô phong c
Ioan ôm Iay phuong, phuong bông Iay Ioan. d
HHÐN 130 TCÐÐ II 272 THÐQ 7 TNPÐ II 68
ÐK a - Hôm qua anh foI nha ngoaI ÐCÐTT 190
- Ðôm dôm anh nam nha ngoaI TCÐÐ I 138
b - Nghe em fho ngan fhan daI nha frong ÐCÐTT
- Thay em fho van fhan daI nha frong
VNP1 I 71 VNP7 195
c - !oc chI anh duoc nhap phong ÐCÐTT
d - Ðô Ioan ôm Iay phuong, phuong bông Iay Ioan ÐCÐTT
442. Ðôm qua ba chu ngu dau
No khônh no bo vuon dau bao gIo.
NASI I 30b
443. Ðôm qua boc uôn
1
môf mình
Nghe hoI suong xuông nho fình nhan xua
Tình nhan xua bay gIo xa vang
NôI mong cho cay dang rIông em
Than ôI fam ca bong chIm
ÐIôf dau duong IôI ma fìm hoI aI!
CÐHN 159
444. Ðôm qua buoc chan Iôn froI
Iac duong, Ia ngo gap nguoI cung TIôn

1
1cc ucn: fu cua nghô Iam gIay.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 86

!oc chI duyôn se ben duyôn
Cho duyôn coI fho, fhanh duyôn coI fran
Ða buôn chan buoc phan van
TroI xuI anh fhang foI san fo hông
- Ong To, ông co nha không
Ong ra xua cho cho fôI cung voI nao!
To duyôn ông caf noI nao
Caf frong chum qua, hay vao ao sen7
NguoI nao fraI kIôp Io duyôn
Thì ông xe IaI cho IIôn môf dôI
Con nhu ông ay voI fôI
Thì ông xe fhang Iam dôI vo chông.
CÐTH 95
445. Ðôm qua chung bong chung hoI
Ðay gIo ke nguoc, nguoI xuôI mac Iong.
NCCK 140b NNPÐ 54 TCÐÐ I 251 TNPÐ I 114
446. Ðôm qua co ngu xIn fhô
Môf gIac dôn sang, cho hô vay faI. a
NNPÐ 54 TNPÐ I 114
ÐK a - Môf gIac dôn sang, chang hô vay faI HT 119
447. Ðôm qua co ngu xIn fhô
Phan fhì muôI can, phan mô su nang. a
NCCK 143a
ÐK a - Môf rang muôI can, haI mô su nang bk NCCK
- Phan fhì muôI dôf, phan mô su fình NNPÐ 54
TNPÐ I 114
448. Ðôm qua dôn dap mua mau
CIo rung canh ngoc cho dau Ia vang
Trach chang phu ngaI fham vang
Ngô dông no dô phuong hoang ngan ngo
ÐIôf nhau fu bay dôn gIo
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 87

Ða cho buom dau, fhì chua sau ra.
CÐTCM 112
449. Ðôm qua dôf dInh huong fram
KhoI Iôn nghI nguf, am fham Iong aI.
NNPÐ 54 TNPÐ I 115
450. Ðôm qua em co ngu dau
Ðm ngôI nghe dô kôu sau bôn faI
Ðôm qua hôf nho IaI buôn
Nho buôn nghe dô kôu Iuôn bôn fhanh.
HHÐN 229, TCÐÐ II 329
451. Ðôm qua ganh nuoc bôn dang
Ðo quôn caI non Iang vang, chang ôI!
Nghe fIn chang baf duoc rôI
Chang ma cho chuôc, em fhoI chIu on.
CÐTH 106
452. Ðôm qua gIo Ianh fhau xuong
Chang vô dô fhIôp nhung fhuong cung sau.
TCÐÐ II 330
453. Ðôm qua gIo Iof song dao
TIông dan vang vang noI nao xInh xInh
Ðan Ða Nha kheo gay khuc Iuu fhuy, Cao son
Tu Ma Tuong Nhu kheo gay khuc Phung cau hoang
1


1
Phung cau hoang, Tu Ma Tuong Nhu: khuc dan Phuong cau hoang cua Tu Ma Tuong
Nhu doI Han. Theo sach Su ki, Tu Ma Tuong Nhu khI o choI daf Iam Cung, môf hôm dôn nha
Trac Vuong Tôn du fIôc. Ho Trac co nguoI con gaI fre dep, gIoI fho van, vua moI goa chông, vôn
da bIôf fIông Tuong Nhu. Nang Trac Van Quan dao môf khuc sau. Tuong Nhu IIôn soan haI
khuc, rôI muon cay y cam dô dao, côf fo y fình voI Van Quan.
Khuc Phuong cau hoang co nhung cau: “Phuong hô, phuong hô quI cô huong, ngao du
fu haI cau kì hoang, huu nhaf dIôm nu faI fhu duong, ha do gIao fô vI uyôn uong” |ChIm
phuong, chIm phuong vô Iang cu dI fhôI, dI ngao du bôn bô fìm chIm hoang, co môf nguoI con
gaI dep o ngay nha nay..., Iam sao ma gap go nhau, dô co fhô Iam dôI chIm uyôn uong)
Ðo dIôn nay, phuong cau hoang, phung cau hoang, cau hoang, khuc hoang, Tu ma
phuong cau... duoc dung dô chI fIông dan gIao duyôn, vIôc nguoI con fraI fo fình, vIôc dI fìm
hanh phuc Iua dôI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 88

TaI nghe vang vang fIông dan.
QHÐN 248
454. Ðôm qua gIo maf frang fhanh
Ðông dau fhay khach bIôn dình sang choI a
AI vô nhan IIôu Chuong ÐaI
Canh xuan da be cho nguoI chuyôn fay b
Trof say nhau maf vo mình gay
Hình dung nhan sac chang fay nguoI fa
Nhac frông Iôn frang da xô fa!
bk a - Ðông dau fhay khach bôn fhanh sang choI
b - Canh xuan moI be cho nguoI chuyôn fay
QHÐN 176
455. Ðôm qua hôf dung IaI nam
Nam fhan ao vaI uof dam nhu mua.
TCÐÐ II 272
456. Ðôm qua ke frôm vao nha
Iam fhInh chop maf dô ma maf frau
Nam day, cho chang ngu dau a
Thuc ma gIu Iay con frau con bo
Nam day, nao da ngu cho
Thuc ma gIu Iay con bo con frau.
TNPÐ II 69
ÐK a - TCÐÐ I 327 chI ghI fu dong nay dôn hôf.
Xem fhôm Ð 321
457. |a) Ðôm qua khI Ianh khI Iung a
KhI dap ao ngan, khI chung ao daI b
Ðay gIo mình da nghe aI c
Ao ngan chang dap, ao daI chang chung d
NCCK 146a
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 89

ÐK a - KhI Ianh IaI co khI nông ÐNQT 90a IHCÐ 18a
- Ðôm qua khI Ianh khI nông HHÐN 229 THÐQ 5
b - KhI dap chIôu ngan khI chung chIôu daI THÐQ
c - Ðay gIo chang da nghe aI ÐNQT HHÐN THÐQ
d - ChIôu ngan không dap, chIôu daI không chung THÐQ
- Ao ngan không dap, ao daI không chung HHÐN
|b) Ðôm qua, dôm Ianh, dôm Iung
Ðôm dap ao ngan dôm chung ao daI
Ðay gIo chang da nghe aI
Ao ngan chang dap ao daI không chung
Ðay gIo su da nhaf nhung
CIam fhanh dô bIôn may fhung cho chua a
Ca Iôn maf nuoc ca khô
Vì anh, em phaI gIang hô fIông fam.
TNPÐ II 70
ÐK a - HT 178 chI ghI dôn hôf dong nay
|c) NoI fhuong ma o chang fhuong
ÐI dau ma bo buông huong Ianh Iung7
Ðôm qua khI Ianh khI nông
KhI dap ao ngan khI chung ao daI
Ðay gIo chang da nghe aI
Ao ngan chang dap ao daI chang chung7
TNPÐ II 125
|d) Chang vô cho chong ma ra
Keo em cho doI, suong sa Ianh Iung!
Con Ianh con co con nông
Con dap ao ngan, con chung ao daI
Hay Ia chang da nghe aI
Ao ngan không dap, ao daI không chung7 a
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 90

HHÐN 217 TCÐÐ 327 TNPÐ II 52
VNP1 I 90 VNP7 219
ÐK + Ao ngan cháng dap, ao daI không chung TCÐÐ I 252
+ Tu sau dong nay TCÐÐ I ghI fhôm:
1åy g!c su ua nhaI nhung
C!ån Ihanh na uc nåy Ihung chc chua.
458. Ðôm qua Ia caI dôm gì
ChIôm bao fhay do nam kô fho fhan
Cung nhau fro chuyôn, phan nan
Tình frong gIac mông muôn van aI an
HoI nguoI fình nhan!
Xa xôI chI may fhôm phIôn uoc ao
Ðông IIôu fay dao
Iong day nho day bIôf bao vì nguoI!
NguoI vô dInh IIôu nguoI oI!
bk Ðôm qua Ia caI dôm gì7
ChIôm bao fhay do, nam kô fho fhan
Cung nhau fro chuyôn, bang hoang
TInh ra moI bIôf muôn van aI an
OI hoI nguoI fình nhan!
Xa xôI bIôf co muôn phan chuf nao
Muôn cho dông IIôu fay dao
Iong day nho day bIôf bao nhIôu fình!
Nho IoI hen uoc ba sInh!
QHÐN 273 - 274
459. Ðôm qua Iôp dôp mua rao
Haf roI xuông gIông, haf vao vuon hoa
ÐôI bôn bac me fhì gIa
Iay anh hay chu dô ma cay frông
Mua he cho chi mua dông
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 91

Mua nao ao nay cho chông dI fhI
Hôf gao em IaI ganh dI
HoI fham chang hoc, fro fhì noI nao7
HoI fham phaI ngo ma vao
VaI daf ganh gao mIông chao: Kìa anh!
Chang gIan fhì fhIôp Iam Ianh
MIông cuoI hon ho rang: Anh gIan gì7
ThôI fhôI dung gIan em chI
Muôn Iay vo Ie, em fhì Iay cho
Hay Ia Iay vo nha fro
Hôf bao fIôn cua em Io cho chang
Iam fraI cho dang fhan fraI
Thu xôp nha ngoaI cho Ian nha frong
Ao uof em IaI mang hong
Mô hôI em gIaf, quan hông em mang
RôI maI anh ra choI Iang
Trong xom ngoaI Iang, ke ngam nguoI frông
Kìa kìa vo sam cho chông
Canh Ioan canh phuong cang hông canh hoa.
CÐTCM 213 - 214
Xem fhôm C1038, 1039 Ð 760, 762
460. |a) Ðôm qua man moI hoI dao a
Vuon xuan da co aI vao haI hoa7 b
Ðông dao chônh chôch no ra c
Ðang fay muôn haI so nha co cay d
Ia Iung anh moI foI day
Thay hoa IIôn haI, bIôf cay aI frông7 d
CÐTCM 113 TCÐÐ I 138 TNPÐ II 69
ÐK a - Tc! hôm qua man uén hoI dao THQP 4b
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 92

- Ðôm qua man uén hoI dao ÐNQT 107b IHCÐ 44b
b - Vuon xuan da co aI vao Ie hoa IHCÐ
c - Ðông hca dao chom chom no ra THQP
- Ðông hca chônh chôch no ra
ÐNQT IHCÐ TCÐÐ I 560
d - Ra fay Rh!én IuI so nha co cay THQP
- CIo fay Rh!én haI so nha co cay ÐNQT
- CIo fay Rhéu IuI so nha co cay IHCÐ I
- Ðang fay Rh!én haI so nha co cay TCÐÐ I
TCÐÐ I chI ghI dôn hôf dong nay
d - Thay hoa IIôn be bIôf cay aI frông IHCÐ
|b) Ðông hoa dIôu chom chom no ra
Tho fay muôn be so nha co cay
Ia Iung anh moI fhay day
XIn hoa cho bIôf Ia cay aI frông7
ÐCTH 162
ÐK ÐCÐTT 216
Ðông uac chc! chc! no ra
C!c fay muôn ha! so nha co cay
Ia Iung anh moI Ic! day
Thåy hoa Ih¡ ha! I!éI cåy aI frông.
Xem fhôm I 28, S 26
461. Ðôm qua maf môf canh soI
Sang ngay IaI gap môf nguoI quan fham
Xô ra keo chung anh nham
Vo anh ao frang quan fham nhu nguoI.
ÐCTH 130
462. Ðôm qua may keo den ram
Thay haI nguoI ay fhì fham voI nhau
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 93

Tuong rang finh foan fIôn cau
AI ngo nhan fình vun voI nhau bao gIo.
TCÐÐ I 139 TNPÐ II 68
463. Ðôm qua moI goI Ia dôm a
Ruou xof nhu muôI, da môm nhu dua.
NASI II 50b NCCK 100a TCÐÐ II 272 TNPÐ I 115
Sua IaI: NCCK chap fhôm Ð 458. Nhbs da fach ra.
ÐK a - Ðôm qua moI Ihuc Ia dôm NNPÐ 54
464. Ðôm qua moI goI Ia dôm
Ruôf xof nhu muôI, da môm nhu dua
May mua danh dô da vang a
Yôu aI nôn môf, co mang gì dôn xuan
TroI sInh vao sô phong fran
Som frua chI co môf Ian ma fhôI.
bk a - May mua khI dô Ia vang
QHÐN 216
465. Ðôm qua moI kheo Ia dôm
Ruôf xof nhu muôI, da môm nhu dua
HoI chang cha fhay chang fhua
HoI frang frang IaI cam co Iam cao.
NASI II 21a
466. Ðôm qua moI fhaf Ia dôm
Ruôf xof nhu muôI, da môm nhu dua
Mong chang nhu ca mong mua
Nho chang nhu bua com frua doI Iong.
CÐTCM 73
467. |a) Ðôm qua mua buI gIo bay a
CIo xung canh bac, gIo Iay canh vang
Ðm voI anh cung fông khac Iang
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 94

Nao em co bIôf ngo chang o dau7! b
Môf fhuong haI nho, ba sau
Com frua chang duoc, an frau cam hoI
Thuong chang Iam Iam chang oI!
ÐIôf dau fhanh vang ma ngôI fho fhan
Nho chang nhu nho Iang vang
Khaf khao vô nôf, mo mang vô duyôn c
Nho chang nhu buf nho nghIôn
Nhu muc nho gIay, nhu fhuyôn nho sông
Nho chang nhu vo nho chông
Nhu chIm nho fô, nhu rông nho may.
VNP 1 I 93 - 94 VNP7 224 - 225
ÐK a - Ðôm qua mua buI gIo may HT 170
b - Nao em co bIôf ngo ngang o dau HT
c - Khaf khao vì nôf, mo mang vì duyôn HT
Sua IaI: + CIo rung canh bac... VNP1, VNP7,
HT = CIo rung canh bac
+ Sau dong C, HT fach phan con IaI fhanh môf IoI khac
Nhbs da gôp IaI
|b). Ðôm qua mua buI gIo may a
CIo rung canh bac, gIo Iay canh vang b
Ðm voI anh cung fông khac Iang
Nao em co bIôf ngo chang Ia dau
Môf fhuong, haI nho, ba sau!
Com an chang duoc, an frau ngam hoI
Thuong chang Iam Iam chang oI!
ÐIôf dau fhanh vang fhIôp ngôI fho fhan7 c
Muôn fhan ma chang gap chang d
Kìa nhu da dô bôn ngan Hô Tay
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 95

Ða dô con co khI day
Thuong chang bIôf fhuo nao khuay hoI chang!
Xem fhôm C 1321, 1322
CÐTH 131
ÐK a- Ðôm qua mua buI gIo Iay CÐHN 164
b - CIo rung canh Iruc gIo Iay canh Iang CÐHN
c - ÐIôf dau fhanh vang na ngôI fho fhan CÐHN
d - Muôn fhan ma chang uucc Ihan bk CÐTH
468. Ðôm qua nam mông mo mang
Tuong fam, fuong finh, fuong nang nam frong.
CÐTH 113
469. Ðôm qua nam ngu nha ngoaI
Ðm fôm chuc môf, chuc haI mIông frau
Cho chang chang fhay chang dau
Ðô cau Iong haf, dô frau Iong vôI
Trau Iong vôI, af Ia frau nhaf
Cau Iong haf, af han cau gIa
Mình chang Iay fa af Ia mình fhIôf
Ta chang Iay mình fa bIôf Iay aI!
CÐTCM 164
470. Ðôm qua nam ngu sap vang
Trông xuông sap bac fhay chang nam không
VôI vang coI ao dap chung
TInh ra em van nam không môf mình.
CÐTCM 73
471. Ðôm qua nam fro nha hang
Rem fhua gIo Iof Iong cang nho fhuong
CÐTH 126
472. Ðôm qua nghe hac cam canh
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 96

Nghe chIm phuong hof, nghe anh khyôn nang
Anh khuyôn nang, nang da hô nghe
Trach con ga frông Ie fe gay ron.
NCCK 95b
ÐK + VNP1 I 99
Ðôm nán nghe vac Réu canh
Nghe chucng g!cng sau, nghe anh uc nang
!c nang, nang cháng hay nghe
Trach con ga frông cu Ie fe gay hca!...
+ VNP7 231:
Ðôm khuya nghe vac cam canh a
Nghe chucng g!cng sau, nghe anh khuyôn nang b
Anh khuyôn nang da hô nghe
Trach con ga frông !e Ie gay ucn...
bk a - Ðôm khuya nghe vac fro canh
b - Nghe chucng \en sac nghe anh khuyôn nang
473. Ðôm qua ngo cua cung aI a
Ðôm nay cua dong fhen caI khang khang.
NCCK 184b NNPÐ 54 TCÐÐ I 251, 560 TNPÐI 115
ÐK a - Ðôm qua mo cua cho aI CÐTCM 28
474. Ðôm qua ngo cua cho aI
Ðôm nay cua dong fhen gaI khang khang
Ðôm qua mo cua xem frang
Ðôm nay fho fhan xem frang, frang mo.
PÐCÐ 13
475. Ðôm qua ngo cua cho aI
Ðôm nay cua dong fhen gaI khang khang7
- Trof yôu anh, em mo cua ra
Haf nam ba cau cho cac chu, cac bac,
cac chI em nha cung nghe.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 97

ÐCTH 157
476. Ðôm qua ngo cua cho chông
Ðôm nay cua ngo, gIo dông Iof vao.
CÐTH 126 HT 197 NCCK 185a NNPÐ 54 TCÐÐ I 506
ÐCTH I 115 VNP7 283
477. Ðôm qua nguyôf dôI sao doI
Con aI hon nua ma nguoI phu fôI
Chang ma phu fhIôp fhì fhôI
Ðu chang Iôn ngua xuông voI mac chang
Ðu chang cam Iong day cuong
Ðu con ngua bach foI duong fhanh van a
Ðu chang Iay phan bôI chan
Nao fôI co o baf nhan dIôu gì
Ðay baf nhan, day cung baf nghì
Ðay ma bac fruoc, day fhì bac sau
Phong khI fraI gaI, Iuc IaI nha fro
Môf mình fhan fhIôp fo vo may phen
Ðay gIo chang o ra gIong bac den
Ðong frang fình phu, bong den xIn fhôI.
bk a - Ðu con ngua bach foI duong Iuong van
QHÐN 280 - 281
478. Ðôm qua nguyôf dôI sao doI
Nho cau gan bo, nho IoI gIao doan
Ngay xua da fac nôn vang
Manh guong con do, phim dan con day
CIo dua frang phang Iang nuoc day
Môf dan chIm en dap dìu Iôn non
Ðôm dông suong, fôI nghe con vuon no ru con!
QHÐN 280
479. Ðôm qua nguyôf dôI sao doI
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 98

TIôc công gan bo, fIôc IoI gIao doan
IoI fhô xua da IôI muôn van
Manh guong con do, phim dan con day
Ong To Hông ba Nguyôf Iao sao kheo xe day
Xe cho cac cô mình day Iay chung anh day cung vua.
NCCK 163a
480. |a) Ðôm qua nguyôf Ian vô fay a
Su fình ke day, nguoI day con daI b
Truc voI maI, maI vô fruc nho
Truc fro vô maI nho fruc không7 c
Ðay gIo ke bac, nguoI dông
Kô sao cho xIôf fam Iong fuong fu d
HT 174 TCÐÐ II 272 TCÐÐ III 744 TNPÐ II 69
VNP 1 I 69-70VNP 7 194
ÐK a - Ðôm nay nguyôf Ian vô fay THÐQ 21
b - Su fình kô dôn fu day con daI NCCK 152a
- Su fình ke ay, nguoI day con daI TCÐÐ I 139
c - Truc fro vô fruc nho maI không7 THÐQ
- Truc fro vô maI nho hay không7 NCCK
d - Kô sao cho hôf fam Iong nho fhuong THÐQ
|b) Ðôm fan nguyôf Ian vô fay
Su fình ke day nguoI day con daI
Truc voI maI, maI vô fruc nho
Truc ra vô, fruc nho maI chang7
TCÐÐ IV 87
481. |a) Ðôm qua ra dung bo ao
Trông ca, ca Ian, frông sao, sao mo
Ðuôn frông con nhôn gIang fo
Nhôn oI nhôn hoI nhôn cho môI aI7
Ðuôn frông chônh chôch sao MaI
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 99

Sao oI sao hoI, nho aI sao mo
Ðôm dôm huong daI Ngan Ha
ChuôI sao TInh Ðau da ba nam fron
Ða mon nhung da chang mon
Tao Khô nuoc chay van con fro fro.
TCÐÐ I 325
ÐK a - HT 166 chI ghI dôn dong nay
|b) Ðôm qua ra dung bo ao
Trông ca ca Ian, frông sao sao mo
Ðuôn frông chônh chôch sao MaI
Sao o sao hoI, nho aI, sao mo
Ðuôn frông con nhôn gIang fo
Nhôn oI nhôn hoI, nhôn cho môI aI7
Ðôm dôm fuong daI Ngan Ha
ChuôI sao TInh Ðau
1
da ba nam fron
Ða mon nhung da chang mon
Tao Khô
2
nuoc chay hay con fro fro.
HHÐN 168 - 169
|c) Ðuôn frông chônh chôch sao MaI
Sao oI sao hoI, nho aI sao mo7
Ðuôn frông con nhôn vuong fo
Nhôn oI nhôn hoI, may cho doI aI7 a
TNPÐ II 25 a
ÐK a - ^hén R!a chåp chénh may cho doI aI7 bk TNPÐ II
- Nhôn oI nhôn hoI may cho nc! aI TCÐÐ I 552
- ^hén R!a chåp chanh n! cho doI aI7 IHCÐ 53b
- ^hén R!a cháp chanh may cho doI aI7 ÐNQT 115b
|d) Ðôm dôm fuong dang Ngan Ha a

1
TInh dau: Sao Ðac dau.
2
Tac Rhé: Khe Tao, nay con dau vôf o TIôn Son, Ðac NInh.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 100

Ðong sao TInh Ðau da ba nam fron b
Ða mon nhung da chang mon c
Tao Khô nuoc chay Iong con fro fro. d
TCÐÐ III 224
ÐK a - Ðôm dôm fuong uang Ngan Ha NCCK 104b
- Ðôm qua fuong dang Ngan Ha TNPÐ II 69
b - Trông sao 1ác !åu da ba nam rc! NCCK
c - Ða mon nhung nghIa chang mon NPCT 22a
d - Tao Khô nuoc chay \ån con nhu ×ua NCCK
- Tao Khô nuoc chay Iong con nhu ×ua NPCT
- Tao Khô nuoc chay van con fro fro HT 166 VNP1 II 98
- Scng Tac nuoc chay Iong con nhu ×ua NPNN 5b
482. |a) Ðôm qua rof dIa dau day
Ðac non chang chay su nay faI aI7
Ðôm qua rof dIa dau voI
Ðac non chang chay oan fôI rof dau.
NCCK 143b
|b) Ðôm hôm qua rof dIa dau hao
Ðac non không chay oan fao rof dau.
Ðôm hôm qua rof dIa dau day
Ðac non không chay oan may dau oI. a
KSK 14a
|c) Ðôm qua, vaf dôI sao doI
TIôc công gan bo, fIôc IoI gIao doan
Ðôm qua, rof doI dau day
Ðac non chang chay, oan may dau oI! a
Ðôm qua rof doI dau voI
Ðac non chang chay, dau oI, oan may!
TCÐÐ I 454 TNPÐ II 69 - 70 VNP1 I 71 VNP7 195
ÐK a - Ðac non chang chay, nc! can Ic! rcI uåu bk TNPÐ II
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 101

483. Ðôm qua ru rI ru rì
TIông nang bang bac fIông chì bang bông
Chì khoe chì nang hon dông
Sao chì chang duc nôn công nôn chIông7 a
bk a- Sao chì chang duc nôn công nôn chucng7
TCÐÐ I 506
Xen Ihén C 684
484. Ðôm qua suc mIông am dông
TôI vao fôI fhay buông không, fôI ngôI
Nha frong nguoI dô chan fam
Nha ngoaI chaf khach bIôf nguoI noI mô7
ChI rang chI rôI vo fo
ÐIôf nguoI co doI, co cho hay không7
Tay mang khan goI qua sông
Co sang fôI doI, fôI cho cung sang.
QHÐN 195
485. Ðôm qua fhap dInh huong fram
KhoI fuôn nghI nguf, am fham Iong aI!
HT 172 NCCK 100a
ÐK TNPÐ I 115
Ðôm qua ucI dInh huong fram
KhoI !én nghI nguf am fham Iong aI.
486. Ðôm qua frang gac dau non
Vac kôu suong Ianh em buôn faI fô.
CÐTH 126
487. Ðôm qua, froI sang frang ram
Anh dI qua cua em nam không yôn
Mô anh chang phaI mô fIôn a
Thay anh IIch su co duyôn dIu dang b
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 102

Thay anh, em nhung mo mang c
Tuong rang day day phuong hoang kôf dôI
Thay anh chua kIp ngo IoI
AI ngo anh da vôI roI buoc Ioan
ThIôp fôI mô man canh fan
ChIôm bao nhu fhay anh chang ngôI bôn
TInh ra Iang Iang yôn nhIôn
Tuong fu bônh em no phaf IIôn mIôn ca ngay... d
Ngo rang duyôn no do day d
XIn chang hay IaI choI day chuf nao
Cho fhIôp fo fhIôf moI nao e
TNPÐ II 71
ÐK a- Mô anh Rhcng phaI mô fIôn HHÐN 169
b - TCÐÐ I 162 chI ghI fu dong nay,
c - Thay anh em cung mo mang TCÐÐ I
d - Tuong fu bônh pha! IIôn mIôn ca ngay HHÐN
- Tuong fu phaI Iénh IIôn mIôn ca ngay HT 156
- Tuong fu Iénh phaI IIôn mIôn ca ngay THÐQ 25
- Tuong fu bônh no phaf IIôn mIôn ca ngay
VNP1 I 79 VNP 7 202
d - 1c rang duyôn no do day HT
e - Cho fhIôp fo fhIôf \c! nao HT
- Cho fhIôp fo fhIôf nåy nao THÐQ
488. Ðôm qua fua gôI Ioan phong
Ðau hao fhIôp rof, den chong canh daI
Cho chang canh môf, canh haI
Canh ba canh bôn... dôm daI nhu sông.
ÐCTH 155 HT 375
489. Ðôm qua vang khach frI am
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 103

Vang hoa fhIôn Ii am fham côI cay
Ðôm qua rof doI dau day
Than fhan voI bong, bong ray chang fhuong
Suôf nam canh bô bong Iôn gIuong
Ngon den fhap fhoang, nua fhuong nua sau.
HT 170
490. Ðôm sang frang anh gIa gao ngoaI froI
Cam bay phang phaf, nho IoI em fhan.
HHÐN 169
491. Ðôm fhanh gIo maf
Nghe do haf fôI fhuong fam Iong
Cap maf em Ia ban Iô frình
HoI fham fhuc nu gIa dình o dau7 a
HHÐN 169
ÐK a - Nôu chang gan nhau môf phuf, Iua fình fIôu gan HMN 26
492. Ðôm fhanh nguyôf rang maI dình,
Chen son chua can sao fình da quôn.
NNPÐ 54
493. Ðôm fhu dông khach van nhan
Ha fình fuong dôn gaI xuan IIôu IoI.
HVP 1052
494. Ðôm fhu nguyôf chIôu ha gIang
Chao chang vong nguyôf qua sang vuon dao.
HVP 73
495. Ðôm frang fhanh anh moI hoI nang: a
“Tre non du Ia dan sang nôn chang7”
- Ðan sang fhIôp cung xIn vang b
Tre vua du Ia, non chang hoI chang7 c
TCÐÐ I 138, 561 TNPÐ II 68 VNP1 I 65 VNP7 189
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 104

ÐK a - Ðôm frang Ircng anh moI hoI nang
ÐNQT 109A IHCÐ 45b
- Ðôm qua Ih!ép moI hoI chang THQP 26b
b - Ðan sang fhIôp hay xIn vang IHCÐ
c - Tre ncn du Ia chua uan nén sang ÐNQT IHCÐ
- Tre ncn du Ia chua uan uucc sang THQP
Xen Ihén Ð 440 C 59
496. Ðôm frang fhap ngon den Iông
Mình vô co nho fa không, hoI mình7
ChIôc fhuyôn nan anh gIam fhình fhình a
Anh fhì cam IaI, cô mình phach ba
Co fhuong anh, em be maI cheo ra
So me bang bIôn, so cha bang froI.
ÐCTH 110
ÐK a - ChIôc fhuyôn anh gIam fhình fhình HT 369
497. Ðôm frông dôm froI da mau rang
Truc gay mon co nho dang nganh maI
AI xuI frong da aI hoaI
Anh moI doI chan nhom gof foI chôn non doaI nI nan.
ÐCÐTT 63
498. Ðôm froI Ianh, frang sao không fo a
Ðo Ia dIôm mua gIo foI noI b
Ðôm nao sao sang xanh froI
Ây Ia nang rao, yôn vuI suôf ngay
Nhung aI cham vIôc cay cay
ÐIôm froI frông do, IIôu xoay vIôc mình. c
CÐTCM 251 HT 105
ÐK a - Ðôm froI Iang, frang sao không fo TCÐÐ III 298
b - Ây Ia dIôm mua gIo foI noI TCÐÐ III
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 105

c - Ch!éu froI frông g!c IIôu xoay vIôc mình TCÐÐ III
499. Ðôn day anh haf voI nang
Haf Iôn, nam huyôn muoI Iang dôu nghe.
ÐCTH 88
500. Ðôn day can fhuy xa ngu
HoI rang ca da vao Iu aI chua7
- Con ca doI gIo cho mua
TroI chua phong vu, ca chua vao Iu.
HPV 82
Xem fhôm O 77
501. Ðôn day chang Ie ngôI không
Nho chang gIa gao cho dông fIông ho.
VNP7 185
502. Ðôn day chIôu fraI frau moI a
Can chI ma dung gIua froI suong sa.
HHÐN 230
ÐK a - ToI day chIôu fraI frau moI TCÐÐ I 161
503. Ðôn day daf nuoc nha nguoI
NhIn an Ia môf, nhIn cuoI Ia haI.
CÐTCM 256
504. Ðôn day dau Ia sau quen
Ðau dung ngoaI ngo, sau Ien vô nha.
HPV 73
505. Ðôn day dông fhaf Ia dông
Chao bôn nam maf Iong bôn nu
Chao Iong quan fu so da fhuyôn quyôn
Ðm chao chung môf fIông keo chao rIông ban cuoI.
HPV 73
506. Ðôn day duong fre san dôI
Co vô duong fre voI fôI fhì vô.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 106

ÐCTH 94
507. Ðôn day em hoI fhIôf Iong
Cao bay xa chay da fron vong guong chua7
HPV 80
508. Ðôn day hoI ban môf IoI
AI dao sông cho ca IôI, aI frô froI cho chIm bay7
HPV 89
ÐK ÐCTH 174
Ðôn day hoI khach dôI IoI
AI dao sông cho ca IôI, aI chông froI cho chIm bay7
509. Ðôn day hoI ban môf IoI
Cay chI fram fruong, fu mua co hoa7
- Nhang fhoI anh fhap frôn chua
Ðen fhoI anh fhap fu mua co hoa.
HPV 86
510. Ðôn day hoI ban môf IoI
Cha vua aI de ma froI aI sInh7
HPV 89
511. Ðôn day hoI ban môf IoI
Ðuong day, môI chI co nguoI nao chua7
- Anh hoI fhì em xIn fhua
Xa gan da co ma chua vua Iong.
CÐTCM 75
512. Ðôn day hoI ban fuong frI
Ða Ien an voI Iôc chI oI chang7
- Anh day gIang sach da fhông a
Ða Ien an voI frau không oI nuong. b
bk a - Ða Ien an goI frau không
b - Cau khô cho Thuong fhuôc ngoaI Ðông dua vô.
HPV 86
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 107

513. Ðôn day hoI khach fuong phung
ChIm chI bôn canh dao cung nuoc non7
- ChIm bôn canh Ia chIm chuôn chuôn
KhI vuI no dau, khI buôn no bay.
HPV 86
514. Ðôn day hoI khach fuong phung a
ChIm chI môf canh dao cung nuoc non7 b
- Tuong phung nhan voI fuong frI
Ia buôm môf canh bay dI khap froI.
HPV 86
ÐK a - Ðôn day hoI ban fuong phung HT 385
b - ChIm chI môf canh bay cung nuoc non7
TCÐC 56 VNP7 435
Xen Ihén T 446

515. Ðôn day hoI fhaf chu nha
Vuon hông nghIôm cam hay Ia cho choI7
- Vuon xuan nghIôm cam chin fung
Quan ngang khach fam xIn dung co vô.
HPV 65
516. Ðôn day hoI fhaf quô chang
HoI danh, hoI ho, hoI Iang Iang chI7
- CIang dau nhaf khau chu dIôn
Thao dau vuong nga Ia mIôn quô anh
1

HPV 79
517. Ðôn day IaI bôn, Ia rao
HoI con chIm hông nhan o phuong nao IaI day7

1
C!áng uåu nhåI Rhåu chu u!én, Thac uåu \ucng nga !a n!én qué anh: Ðay Ia môf
chu Phu NghIa fôn môf Iang o huyôn Quynh Iuu, Nghô An.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 108

Keo maI nho nuI chIm vô
AI nho chIm muôn hoI, bIôf fhu dô ra sao7
- Ðm day Ia con chIm phuong
ChI em do Ia con chIm nga
Tu Ðang Son bay IaI, buom gap hoa Ia fình
HoI anh qui finh phuong danh
MaI dI duong gap ban, khoI mang fIông vô fình Iam ngo.
VNP7 440
518. Ðôn day Iaf mIông fhôm chanh
KhI vô da co cam sanh chin cay.
NNPÐ 54 TNPÐ I 115
ÐK HHÐN 202.
Tc! day Iaf mIông fhem chanh
O nha cung co cam sanh chin cay.

519. Ðôn day moI gap nguoI quen
Cho muon caI dIôu caI den ra day
Nam xua cung caI dIôu nay
Tuy rang không dô ma say mIôf ma
Nam nay dIôu IaI mang ra
Iong nguoI van cu, hay da khac xua7
ÐCTH 157 - 158
520. Ðôn day muôn haf muôn dan
So rang con cau chau quan kho chIôu.
HPV 65
521. Ðôn day mung canh mung hoa a
Truoc mung Ian Ii, sau ra mung nuong. b
bk a - Ðôn day mung canh huu fình
b - Truoc mung Ian Ii, sau mung mình em day.
HPV 75
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 109

522. Ðôn day muon nông
1
quay fo
Muon duyôn chI xa quay nho vaI hôm.
HPV 121
523. Ðôn day nga nuoc chIa ba
Muôn vô bôn Ha Iay me cha cung chang.
HPV 121
524. Ðôn day nhung nuI cung non
Nhung sông cung sa
2
, nhung nguôn cung khe a
Co dôI chIm nhan bay vô
AI oI, sao IaI cam bô Ie IoI7
ÐCTH 154 HT 375
ÐK a - ^guc! Ihucng cháng Ihåy, Ihåy nguôn cung khe.
bk ÐCTH
525. Ðôn day nuoc fham non cao
ChIm dôI ca Iua, Ie nao chang vuI.
ÐCNTÐ II 96
526. Ðôn day quen if Ia nhIôu
AI fu dIôn, fu fhô, xIn fIôu Iôn keo Iam
TrI am chua fo frI am
Muôn cho bôn quaf, bôn fram sanh bay
- Ngoc Ianh ngôI doI gIa cao
Vang muoI ngôI doI fuoc Iuc fao ban ra
Muon nguoI Iam môI haI fa
MaI fhanh công chI mI, fa dôn nha fra an
- Ða chac chI chang, da han rua chang7
Ðô anh vô dong nôp caI, gao ba frang doI cho
- Ðm xIn anh môf fhung nôp du

1
Nông: caI nang.
2
Sa: duong sa.

KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 110

Môf con Ion cuI, ganh don fu cho chung chang
Cha me em doI rang nay, anh cung dI
Sau vô dông công, fru
1
no, cho van vI dôn chang
- Iô van danh, anh coI Iay do ma dI
Keo sau vô dông công, fru no, fôI fhì nhoc fa.
VNP7 440 - 441
527. Ðôn day ruou fhIf banh bo
AI ca ca voI, aI ho ho choI.
HHÐN 84
ÐK ÐCNTÐ I 101:
A! dôn day Ih¡ ruou fhIf banh bo
AI ca Ic! ca voI aI ho Ic! ho choI.
528. Ðôn day sum hop vuI cuoI
Truoc Ia Iô fô, vIông noI mô phan
Sau Ia faI fu gIaI nhan
Han huyôn kô nôI ke gan nguoI xa
Can xa fa cung môf nha
Cung dong Hông Iac cung Ia vIôm bang
2

Chuc rang phu qui fho khang
3

Tô cho phuc frach bình an muôn nha.
CÐTCM 280
529. Ðôn day fhay canh fhay froI
Tuy vuI dao Phaf, chua khuay Iong nguoI.
HHÐN 262 TCÐÐ III 184
530. Ðôn day fhì o IaI day
Ðao gIo fruc moc fhanh cay hay vô.
HPV 174

1
Tru: chu.
2
1!én Iang: Xu nong.
3
!hu quy Ihc Rhang: gIau sang, sông Iau, manh khoe.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 111

ÐK CÐTCM 28:
Ðôn day fhì phaI o day
KhI nao da moc fhanh cay hay vô.
Xem fhôm T 1296
532. Ðôn day fhIôp moI hoI chang
Cay chI haI côI
1
nua vang nua xanh7
- Nang hoI anh kô ro rang
Trô vong
2
haI côf nua vang nua xanh.
HPV 85
532. Ðôn day fhu Iô nghIông mình
Ðau không dang vo cung fình me cha.
TCÐÐ I 207
ÐK TCÐÐ II 280:
ToI day fhu Iô nghIông mình
Ðau không dang vo cung fình dô huynh.
533. Ðôn day finh fham danh fhuy
3

Vô phep hoI ho fôn chI rua chang7
- Ta day cu KhaI Trung Can
4

Con ông quan Ion o gan bau Sen
Ðm fam ao vung da quen
Vô day fam nuoc hô Sen maf Iong.
HPV 80
534. Ðôn day fôI hoI fhaf me dong
Co deo hoa chang nua, hay ngôI fho chông nuôI con7
CÐTCM 27
535. Ðôn day fruoc gIông sau chua

1
Cc!: gôc.
2
Trc \cng: cau vông.
3
T!nh Ihån uanh Ihuy: co fhô hIôu: fôn ho Ia gì.
4
Cu 1ha! Trung Cån: Cu nhan fôn Ia KhaI o Trung Can.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 112

Không yôu fa cung bo bua cho yôu.
HPV 121
536. Ðôn day vang cung nhu son
AI aI fhoI cung nhu con môf nha.
VNP7 434
537. Ðôn day xIn hay moI ngôI
Nam ca nu xuong dôI IoI cho vuI
- Cam on dao IIôu co Iong
San sang yôn kI
1
anh hung ngôI choI.
HPV 104
538. Ðôn day xu so Ia Iung a
ChIm kôu phaI so, ca vung phaI Io. b
HHÐN 268
ÐK a - ToI day daf nuoc Ia Iung CVPÐ 14
HHÐN 202 TCÐÐ I 521
- ToI day xu so Ia Iung bk HHÐN
b - ChIm kôu phaI so, ca vung phaI kIông HHÐN TCÐÐI
- ChIm kôu cung so, ca vung cung run CVPÐ
Xen Ihén A 474
539. Ðôn ngay mông sau fhang ba a
An com voI ca, dI hôI chua Tay.
TCÐÐ II 519
ÐK a - Ây ngay mông sau fhang ba
HHÐN 106 HT 128 VNP1 I 156 HPV 7 119
540. Ðôn noI moI ban vô nha
Trau fôm fhuôc huf, fraI chIôu hoa ban ngôI
Xong xuôI em moI ngo dôI IoI.
ÐCNTÐ I 225

1
Yén RI: môf IoaI ghô daI kIôu cô.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 113

541. Ðôn fa moI bIôf cua fa
Nghìn fram nam fruoc bIôf Ia cua aI.
ANPT 7b ÐNQT 83a NASI IV 12b NQPN 34, 35 TCÐÐ I 294, 608
TNPÐ I 115
542. ÐI bô fhì khIôp HaI Van a
ÐI fhuyôn fhì khIôp song fhan hang ÐoI
1
b
HHÐN 109 VNP1 165 VNP7 129
ÐK a - ÐI bô fhì khIôp A! Van
ÐCNTÐ 93 IHCÐ 13a TCÐÐ II 520 TNPÐ I 116
b - ÐI fhuyôn fhì sc song fhan hang ÐoI C 792
543. ÐI cay ma muôn duoc mua
Thì con phaI Iay sao Tua Iam chung.
HT 105
544. ÐI cho bIôf do bIôf day
O nha voI me bIôf ngay nao khôn a
ANPT 20 a ÐNQT 81a HT 225 IHCÐ5a
NASI I 34b NASI II 37a NCCK 148b TCÐÐ I 608
TCÐÐ II 250, 468 TNPÐI 115
ÐK a - O nha voI me bIôf ngay nao nén CVPÐ 15
- O nha voI me nhu nåy an rung NASI I 35a
545. ÐI cho Iang fa Iam chI
O nha fhì cung nhu dI Iay chông.
TNPÐI 116
546. ÐI cho gap phaI dan ba
ÐI cay gap phaI Ii Ca
2
Iang Son.
ÐCTH 65
547. ÐI cho hay an qua
Chông danh chang chua van xôI che voI banh da.

1
1ang !c!: Hang o saf bo bIôn HaI van phia fruoc Thua ThIôn. NoI day co fIông nguy
hIôm cho fhuyôn be.
2
1y Ca: nguoI Iang Son, huyôn Nông Công, fInh Thanh Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 114

NQPN 41
548. ÐI dau ba bôn nam nay
Khach kôu cua ngo môI ngay môf kôu:
ÐÐCTT 216
549. ÐI dau bo nhôn gIang mung a
Ðo dôI chIôu Ianh, bo phong quanh huu!
HHÐN 230 HT 180 VNP7 216
ÐK a - Anh dI dau bo nhôn gIang mung TCÐÐ I 446
550. |a) ÐI dau bo quaf Ioan chau
Ðo fhuong bo nho bo sau cho qua. a
ÐCNTÐ I 195
ÐK a - Ðo fhuong bo nho bo sau cho em CHC 4
|b) Anh dI mô bo quaf Iang chau
Ðo khan vuông fim bo sau cho em!
ÐCÐTT 279
551. ÐI dau chang Iay hoc fro
Thay nguoI fa dô nhap nhô nom dom. a
NASI I 47a NPCT 18a PTK 19b
ÐK a - Ðôn Rh! nguoI fa dô nhap nhô na dom ÐNQT 106b
- 1h! nguoI fa dô nhap nho na nh¡n IHCÐ 41b
- 1h! nguoI fa dô !åp !c na ncn THQP 12a
- Thay nguoI fa dô Ihåp Ihc Ircng ncn NPNN 3a
- Thay nguoI fa dô Ihåp Ihc na ncn
NNPÐ 55 TCÐÐ III 147 TNPÐ I 116
- Thay nguoI fa dô !åp !c na ncn NCCK 97b
552. ÐI dau cho dô mô hôI
ChIôu fraI không ngôI, frau dô không an. a
HHÐN 170 VNP7 207
ÐK a - ChIôu fraI cháng ngôI, frau Ic cháng an CHC 11
553. ÐI dau cho Iao khô fhan chang
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 115

O day voI rong hô can bang bon vang non cao.
ÐCÐTT 250
554. ÐI dau cho fhIôp dI cung a
ÐoI no fhIôp chIu, Ianh Iung fhIôp cam. b
HT 198 NNPÐ 54 TNPÐI 115 VNP1I 140 VNP7 286
ÐK a - ÐI dau cho fhIôp Ihec cung TCÐÐ II 330
- Chang u! cho fhIôp dI cung QHÐN 336
b - ÐoI no fhIôp chIu Ianh Iung fhIôp Ihec
NCCK 96a QHÐN
- ÐoI no fhIôp chIu Ianh ncng fhIôp cam NASI II 20b
555. ÐI dau co anh co fôI
NguoI fa moI bIôf rang dôI vo chông. a
NASI I 4a NCCK 123a
ÐK a - NguoI fa moI bIôf !a dôI vo chông
TCÐÐ II 330 TNPÐ I 115
556. ÐI dau co anh co fôI
NguoI fa moI bIôf co dôI vo chông
ÐI dau cho fhIôp dI cung
ÐoI no fhIôp chIu, Ianh Iung fhIôp cam.
HHÐN 230 THÐQ 5
557. ÐI dau da may hôm nay
Hôm qua Ia chin hôm nay Ia muoI
XIn dung hoc fhoI fan fhoI
Tu do frI kI, fhIôf doI xuan xanh
Xuong ca Ia ban chung fình
Tram nam an aI hIôn vInh fho fruong
Cung nhau kôf ngaI cuong fhuong.
QHÐN 273
558. ÐI dau dô nhôn dang mung
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 116

Nam canh fhIôp chIu Ianh Iung ca nam. a
HPV 158
ÐK a - Nam canh em chIu Ianh Iung ca nam ÐCNTÐ I 195
559. ÐI dau dI do ban fhan
ÐI vô nha vo, may Ian cung dI.
ÐCNTÐ II 151
560. - ÐI dau dI do môf mình
Ðung day, fa hoI nu frInh fhô nao7
Thuong fa, fa moI buoc vao
Phung Ioan kôf canh hoa gIao an fình
- Nghe IoI chu noI fhaf kInh
Ðông sen fan, aI cam Iuc bình baf xua!
Con coc ma mang guôc aI ua!
ÐIa deo chan hac sao cho vua chu mong
Chu dung mong, dung fuong, dung hong
Ðay fa co xau cung con dong Iuong gIa
Tha vô duyôn fa o vay dôn gIa
TôI fình gì ung chu, chung ban da cuoI chô.
Ðôf sao dôf naf fram bô
Môf nam chi fôI, cu gIu nghô o fraI7
- Ðm dung khoe sac khoe faI
Tôf xInh chI do, dam chô baI fraI cay
Su kInh fa nam frong fay
TI nhu ông vua Thuan Iôn cay IIch San...
VNP7 468 - 469
561. ÐI dau hof haI hof ho
Hay Ia maf vo, ngan ngo dI fìm.
CÐTCM 28
562. ÐI dau Ia ca Ia ca
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 117

Nhu chIm, Iac fô nhu ma Iac mô
ÐI dau Ia ca Ia ca
Ong fam phaf IaI gap ba fam pho.
TCÐÐ I 325 TCÐÐ IV 340 TNPÐ II 71
563. ÐI dau Iuof fhuof, Ia fha
Co dôI daI yôm bay ra bay vao.
CÐTCM 28
564. ÐI dau Iuu Iac gIang hô
Môf nam muoI haI fhang fhang mô không ram.
ÐCÐTT 226
565. ÐI dau ma bo me gIa a
CôI nghIông aI sua, chen fra aI nang7 b
HT 211 NNPÐ 55 TNPÐ I 116 VNP7 305
ÐK a - ÐI mô ma bo me gIa ÐCÐTT 285
- Ra dI bo me o nha TCÐÐ II 296
b - CôI nghIông aI sua, chen fra aI dung7 TCÐÐ II
566. ÐI dau ma cha cam que
Ðô cho can que IaI con kôu aI.
NASI IV 53a
567. ÐI dau ma chang an de
Ðôn khI hôf cua, an de chang ra.
TNPÐI 116
ÐK + HHÐN 257:
ÐI dau ma chang an re
Ðôn khI án héI fhì re chang ra.
+ NNPÐ 55 TCÐÐ I 506
ÐI dau ma chang an re
Ðôn khI hôf cua, fhì re chang ra.
+ HT 224:
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 118

ÐI dau ma chang an de
Ðôn khI hôf cua Ih¡ ue chang ra.
568. ÐI dau ma chang bIôf fa
Ta o ke Iang
1
vôn nha frông rau
Rau fhom rau hung rau muI
Thì Ia, caI cuc du muI hanh hoa
Mông foI, muop dang, of, ca.
Ði dao, dau van vôn nha frông nôn
Anh gIup em quang song fam gIe cho bôn a
Muon nguoI IIch su ganh Iôn KInh kì
2

Canh Iôn cho moI môf khI
Mong cho dôn cho em fhì nghI ngoI
Cau caI phaf ve vua rôI
Môf Iuc IaI fhay cau bôI ra mua
Cu hanh em ban môf xu
Cu caI haI ruoI finh xu Iay fIôn
NguoI hIôn ra ban cua hIôn
Nao em co dam cua quyôn cau dau
Ðan hang maf fruoc maf sau
Kìa fhang dôI xôp dung dau Hang Ngang.
bk a - ÐôI quang fam gIe cho bôn
CÐHN 105
569. ÐI dau ma chang bIôf fa
Ta o ke Iang vôn nha frông rau
Rau fhom, rau hung, rau muI
Thìa Ia, caI cuc, du muI hanh hoa
Mông foI, muop dang, of ca
Ði dao, dau van, vôn nha frông nôn

1
1e 1ang: fôn nôm cua Iang Yôn Iang, nay fhuôc quan Ðông Ða, fhanh phô Ha NôI.
Ðaf Iang co fIông vô nghô frông rau.
2
1!nh R¡: Tôn goI fhanh Ha NôI fruoc day frong dan gIan.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 119

Anh gIup em dôI quang ganh fam gIe cho bôn
Muon nguoI IIch su ganh Iôn KInh kì... a
VNP1 II 157
ÐK a - Sau dong nay HT 133 va VNP7 121 ghI fhôm:
Canh Iôn cho moI môf khI
Mong cho dôn cho em fhì nghI ngoI...
570. ÐI dau ma chang bIôf fa
To o ke Iang vôn nha frông rau
Rau fhom rau hung rau muI
Thì Ia caI cuc IaI cung hanh hoa
Ðu em co Iuc dI qua
ÐI qua ngo gach hoI nha fa ma vao.
NCCK 171 b
571. ÐI dau ma chang Iay chông
ChI em Iay hôf, chông mông ma gao. a
ANPT 9a NPCT 17b NPNN 3a PTK 19b
ÐK a- ^guc! Ia Iay hôf chông mông ma gao.
KSK 10a NCCK 97b Tr CH11
572. ÐI dau ma chang Iay chông
NguoI fa Iay hôf chông mông ma gao a
Cao rang: Ðaf hoI TroI oI! b
Sao không fhi bo cho fôI chuf chông! c
Ong froI ngoanh IaI ma frông:
- May hay ken fron ông không cho may!
TNPÐ II 71 - 72 VNP1 I 119 - 120
ÐK a - NguoI fa Iay hôf chông mông Réu Trc!
HHÐN 170 THÐQ 8
b - Cao rang uåI Ihåp Irc! cac ÐK hf
- 1c! hc! cng Irc! R!a c! NASI II 1a
- 1éu ráng daf hoI TroI oI HHÐN THÐQ
c - Sao không fhi bo cho Iac chuf chông bk HT
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 120

- Sao cng cháng rc cho fôI I! chông NASI II
d - Ong froI ngoanh náI !a! Ircng HT 186
- Ong froI ngoanh IaI !!én frông VNP7 262
- Ong froI ngca! cc ×ucng frông HHÐN
- Trc! ráng nay Rhce Ren chcng NASI II
573. ÐI dau ma chang fhay vô
Hay Ia an can ngôI kô voI aI7
HHÐN 230
574. ÐI dau ma chang fhay vô
Hay Ia mac phaI bua mô dau rôI.
CVPÐ 11
575. ÐI dau ma chang fhay vô
Hay Ia quan fia dua kô ao nau.
CHC 14 HHÐN 170
576. ÐI dau ma chang vao day
Hay Ia gIan gIo hon may không vao.
CÐTH 94
577. ÐI dau ma chang xe day a
Ðôn khI ca nuoc muon chaI aI cho. b
ÐNQT 97a IHCÐ 24a
ÐK a - ^gc! rc! sac chang xe ga! TCÐÐ I 297
TCÐÐ II 252 TNPÐI 227
- 1uc rc! sac chang xe ga! NCCK 127b
- ^gc! Rhcng Ih¡ chang xe ga! CÐTCM 246
- ^gc! Rhcng sac chang cháp gaI ÐCNTÐ I 205
b - Ðôn khI cc ca muon chaI aI cho
CÐTCM ÐCNTÐ I TCÐÐ I TCÐÐ II TNPÐI
- Ðôn khI nucc !u muon chaI aI cho
Sua IaI: NgôI rôI sau chang xe gaI TCÐÐ I =
NgôI rôI sac chang xe gaI
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 121

578. ÐI dau ma vôI Iam fhay
Tình kIa con nho nghIa nay hay không7
NASI II 9b
579. ÐI dau ma vôI ma vang
Ma bo fuI bac ma mang fuI chì.
NNPÐ 55 TCÐÐ I 506 TNPÐ 116
580. ÐI dau ma vôI ma vang a
Ma vap phaI da, ma quang phaI day. b
NASIII 42a
ÐK a - ÐI dau \c! vôI vang vang NASI IV 36b
b - Chc vap phaI da, chc quang phaI day HHÐN 257
581. |a) ÐI dau ma vôI ma vang
Ma vap phaI da ma quang phaI day
Thung fhInh nhu chung anh day a
Chang da nao vap, chang day nao quang. b
TCÐÐ I 608 TNPÐ II 71
ÐK a - Thung Iháng nhu chung anh day HT 229
- 1! uu na uc! Ia day CÐTCM 75
b - Th¡ da cháng vap fhì day cháng quang CÐTCM
|b) ÐI dau ma vôI ma vang
Ma vap phaI da ma quang phaI day
Thong fha nhu chung em day
Thì da chang vap ma day chang quang
ÐI dau ma vôI công danh
Khoa nay chang duoc, dô danh khoa sau
ÐI dau ma vôI phong fran
Som khuya cung co môf Ian ma fhôI.
THÐQ 16
|c) ÐI dau ma vôI ma vang
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 122

Ma vap phaI da ma quang phaI day
ÐI dau ma vôI ma vang
Nga nam bay caI IaI cang fhôm Iau.
TCÐÐ I 609 TNPÐII 71
582. ÐI dau mang sach dI hoaI
Cu nhan không dô fu faI cung không. a
ÐCNTÐ I 177
ÐK a - Cu nhon chang fhay fu faI cung không VNP7 470
583. ÐI dau fu som dôn gIo
Ðô cho fIn doI, fIn cho, fIn mong
TIn dI, fIn IaI vô không
AI ngo chông bac vo dông fhô nay!
CÐTCM 191
584. ÐI dau fu fôI dôn gIo
Ðô cho fIn doI, fIn cho, fIn mong
Nam cay chIôf ca nam canh
Công nguoI dI IaI, công fôI chIu sau
...
NguoI ma yôu dôn Ie nao dam quôn
Iam fraI chi o cho bôn
Cho Io muôn vo, cho phIôn muôn con
Ðô aI bIôf da may hon
ÐIôf sông may bôn, frang fron khI nao7
Ca froI co môf vì sao
Chô quang cha moc, moc vao dam may
Ong frang fhanh u am vì may
Nang Cuc Hoa
1
chôf môf vì chang Tông Tran
2

Yôu nhau dIch IaI cho gan

1

2
Cuc 1ca, Tcng Trån: HaI nhan vaf chinh frong fruyôn nôm Tông Tran Cuc Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 123

Iam fhan con nhôn may Ian chang fo a
Iam fhInh keo fhô gIan ngo
Chuông hoa fhIôn Ii, chuông dao nhI fIôn
TIôn IaI fìm TIôn
Phu dI fìm qui, ban hIôn fìm nhau
AI Iam fruc vo, maI sau
Ðao fo IIôu yôu, fo mau xof xa.
bk a - Iam fhan con nhôn may Ian vuong fo
QHÐN 285 - 286
585. ÐI dau fu fôI dôn gIo
Ðô cho fIn gan, fIn bo, fIn cho, fIn mong.
NCCK 195 b
586. ÐI dau fu fôI dôn gIo
Ðô cho fhIôp doI, fhIôp cho, fhIôp frông.
ÐCTH 121
587. ÐI dôm fhì so duong Iay
ÐI gIua ban ngay so me cung cha
Ðm co fhuong anh fhì mo quach cua ra
Ðô anh buoc foI vuon hoa anh ngôI
Cho cho Iua faf bôp vuI
RôI anh moI noI vaI IoI van vI.
CÐTH 142
588. ÐI do faf nuoc cho chuyôn
Iay chông fhì phaI gIu duyôn cho chông.
CÐTCM 181
589. ÐI khap bôn bô chin chu a
Tro vô xo bôp chuôf chu gam chan b
ÐNQT 81b IHCÐ 5b
ÐK a - ÐI khap Ia Iay chin chu NASI II 42a
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 124

- ÐI da Ia Iay chin chu ANPT 17b
TCÐÐ I 506 TNPÐI 116
- ÐI cung bôn bIôn chin chu VNPS 89a
- ÐI khap Ia bô chin chåu ANPT 17a
b - 1é uén uåu ngo chuôf chu gam chan NASI II
- Tro vô uén ngc chuôf chu gam chan
TCÐÐ I TNPÐI
- Vô dôn dau ngo chuôf chu can chan NASI IV 44a
- Vô ngôI frong bôp chuôf chu can chan VNPS
590. ÐI không IaI fro vô rôI
Iay gì ma dô vao nôI dô an7
CÐTCM 257
591. ÐI Iau moI bIôf duong daI
O Iau moI bIôf con nguoI phaI chang.
CVPÐ 27 NNPÐ 55 TCÐÐ I 608 TNPÐI 116
Xem fhôm T 814
592. ÐI Iinh Tay bang, Iong cay dang nhu gung
Ðuong xa van dam xIn dung nho fhuong.
ÐCNTÐ I 196
593. ÐI mô khoI quan mu O
1

KhoI chuông Iô Ðô, khoI do Tam CIang.
ÐCÐTT 291
594. ÐI mô ma bo em day
Nhu chIm chôch canh, bIôf bay huong nao!
ÐCÐTT 241
595. ÐI mô ma chang fhay vô
Con fho vo daI không hô vIông fham.

1
Çuan nu O, Irucng 1é !é, uc Tan C!ang: co sach ghI cac dIa danh frôn fhuôc Iang
Cao Iao, huyôn Ðô Trach, fInh Quang Ðình.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 125

ÐCÐTT 276
596. ÐI mô ma no fhay vô
Thap den em doI, dua kô nam canh.
ÐCÐTT 287
597. ÐI mô
1
no bIôf dI mô
Thap den ma doI, fIm
2
khô hao dau.
ÐCÐTT 235
598. ÐI ngang caf mIông muôn chao
So nguoI Iam bIông Iam cao không u.
HPV 74
599. ÐI ngang gIua baI caf vang
Con rông dau bung hoI chang uông fhuôc chI7
- Iông Iuon, duôI ôch, rô côf nha
Xuong frun
3
mo muôI, nuoc daI ga Iam fhang.
HPV 86
600. ÐI ngang Iôn muI Xa kì
Ngo ra Iao Re xIôf chI nôI sau
Kô sao cho xIôf fhuong au
Ong ba fa fruoc bay gIo o day
Cung vì mua faf gIo nay
Cho nôn xIôu baf chô nay, chô kIa
Than fa nhu ca frong dìa
VIôc quan chua fhau som khuya cung buôn.
TCÐÐ II 519 - 520
601. ÐI ngang Io mia fhom duong
Muôn vô kôf nghIa cang fhuong voI em.
HHÐN 170

1
Mô, no Ia fIông dIa phuong bac Trung Ðô.
2
TIm: bac |den).
3
Trun: con gIun.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 126

ÐK ÐCNTÐ I 193:
ÐI qua Io mia fhom Iung
Muôn vao kôf ngaI cang fhuong voI aI.
602. ÐI ngang nghe khoI huong bay
Nghe fhay fung nIôm o day co chua.
HPV 64
603. ÐI ngang nghe fIông em fhan
Phôn fhua gIo Iof frong gan nao nung!
HPV 64 HT 384
604. ÐI ngang nghIông non không chao a
Iam fhInh rua maI bIôf ngay nao cho quen.
HPV 157
ÐK a - ÐI qua nghIông non không chao CÐTCM 28
605. ÐI ngang nha ma fay fôI xa, chan fôI quì
Iong fhuong con ma sa gì fhan fôI.
CHC 24 HHÐN 170 TCÐÐ II 273
606. ÐI ngang nha nho
Thay cay den do, fôI fhôm buôn
Muôn dam coI cho dô ngaf duong xa xôI.
HHÐN 170
607. ÐI ngang qua dình, Iôf non chao fhan
Hac chau fhan du cap, sao mình Ie dôI7 a
HHÐN 170 TCÐÐ II 272
ÐK a - Hac chau fhan du cap, sao cô mình Ie dôI7 HT 456
Xem fhôm N 334, 381.
608. ÐI ngang qua ngo ba Ian
Thay em khuya som fao fan anh fhuong.
HPV 121
609. ÐI ngang fhay bup hoa dao
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 127

Muôn vao ma be so bo rao Iam gaI.
HPV 64 VNP7 434
610. ÐI ngang fhay bup hoa sen
Muôn vao ma be so không quen chua nha.
HPV 64
611. ÐI ngang fhay ngon den chong
Thay em nho nho, muôn bông ma ru.
CÐTCM 28
612. ÐI ngang fruoc cua nang KIôu
Ðung chan dung IaI, daf dìu dôI cau.
VNP7 434
613. ÐI ngay so bac, me, fhay
ÐI dôm so ke gIan fa
NoI vao fhì if, noI ra fhì nhIôu
Ðaf nem ao beo, dao rach xuông daf
Ðm hoI fhaf, nam sau nguoI da co aI chua7
QHÐN 207
614. ÐI ô cha bIôf dI ô
Tha rang vuf quach xuông hô cho xong.
NASI IV 4b
Xem fhôm O 20
615. ÐI ô chang bIôf cam ô
Tha rang dôI vay ba dô cho xong
CÐTCM 256
616. ÐI qua nghe fIông em dan
Ca muoI khe dung IaI, chIm frôn ngan dau Im.
HPV 64
617. ÐI qua nghe fIông em dan
Ðung chan dung IaI fho fhan may IoI.
HPV 64
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 128

618. ÐI qua nghe fIông em dan
Ia vang xanh IaI, sen fan frô hoa.
HPV 64 TCÐC 55
619. ÐI qua nghe fIông em reo
Nghe xa em keo, muôn deo em vô.
HPV 64 VNP7 433
620. ÐI qua nghIông non cuI Iung
Anh không chao, em không hoI, vì chung dông nguoI.
CÐTCM 28
621. ÐI qua fhay canh fung bung
Tay go cuong ngua, chan dung banh xe.
HPV 64
622. ÐI qua fhay ngon den chong
Thay dôI chIm phuong hof frong vuon dao
Vuon dao vua fôf vua fuoI
MoI chang nho sI vao choI vuon dao.
CÐTCM 75
623. ÐI qua fruoc cua nha fho
Thay buc sao ve ma ngo ngan sau.
HPV 121
624. ÐI qua fruoc cua vuon dao
Thay hoa fhIôn Ii muôn vao haI choI.
HPV 64
625. ÐI ra, choI nuoc nghIông froI a
Vô nha không co môf noI cuI dau.
TCÐÐ II 481 TNPÐ I 116
ÐK a - ÐI ra nghIông nuoc nghIông froI NNPÐ 55
626. ÐI ra dông daf nuoc nguoI
Nhung dua Iôn muoI cung goI bang anh.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 129

NASI I 4b
ÐK KSK 19a:
Ðem fhan dI duong daf nuoc nguoI
Ðua be Iôn muoI cung phaI goI Ia anh.
627. ÐI ra duong soI guong danh sap
Vô dôn nha IIôm Iap nôI nIôu.
TNPÐI 116
628. ÐI ra gap ban gIua duong
Cung bang fIôn sI frong fruong moI ra. a
TCÐÐ III 147 TNPÐI 116
ÐK + ÐCÐTT 265:
1a u! na gáp Ian \ang
Cung bang fIôn sI uåu frang moI ra.
+ HPV 78:
1ua ra gap ban gIua duong
Cung bang fIôn sI frong fruong buoc ra. a
a - Cung bang fIôn sI frong fruong dI ra NNPÐ 55
Xem fhôm R 25
629. ÐI fhì moI gôI frôI Iô
Không dI fhì nho chao che Ðình Huong
1
.
ÐCTH 38
630. ÐI fhoI nho vo nho con a
Vô fhoI nho cu khoaI môn frôn rung.
IHCÐ 13a NASI I 15b
ÐK a - ÐI fhoI nho vo cung con NASI Iv 29b
631. ÐI fu cho fron dI fu
An chay nam mông o chua Hô Sen
Thay cô ma do rang den

1
!¡nh 1ucng: fhuôc huyôn Ðông Son, fInh Thanh Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 130

Nam mô dI Phaf IaI quôn o chua.
Xem fhôm Ð34 P 57
632. ÐI fu cho frof dI fu
An chay nam mông o chua Hô Sen a
ÐK a - ÐI fu cho fron dI fu IHCÐ 13b
633. ÐI fu no fhay o chua
Nuong fheo bong Phaf, ban mua pham fran.
ÐCNTÐ II 160
634. ÐI fu Phaf baf an chay
ThI cho an duoc, fhIf cay fhì không. a
VNP 1 II 43 VNP 7 109
ÐK a - ThIf cho an duoc fhIf cay phaI kIông TCÐÐ III 184
635. ÐI vô quyôf IIôu Iam sao
Ðm nay quyôf vao, Iap chôn cho xong
Chang nhu con nhan frong cung
Ðm nhu con en Iuon vong bao Ion
Anh rang anh chua vo con
Ðm con fhuc gaI con son dung ngoaI.
CÐTCM 147
636. ÐI ra fuong voc daI hông
ToI gan moI bIôf vaI sông nhuôm nau.
CÐTCM 256
637. ÐI daI Iam haI fhang fu
No cho mIông banh no cu ca dôm. a
NCCK 154a
ÐK a - No cho mIông bôf no cu ca dôm bk NCCK
- No cho an keo, no cu ca dôm TNPÐI 116
638. ÐIa den sau aI dIa den faf
Nuoc maf fhuong aI nuoc maf sau bI
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 131

Khan fay dIôu day, hoI ban Iau dI keo buôn.
ÐCÐTT 91
639. ÐIôu dau vuon fhI, fho Iuy vuon fram
Thuong em fIông noI fram nam cung con. a
HHÐN 171
ÐK a - Thuong em fIông noI fram nam van con. ÐCNTÐ I 193
640. ÐIôu nay Ia dIôu cua aI7
Anh fông caI dIôu co baI fho TIôn
ÐIôu nay fhuc nu fhuyôn quyôn
ÐIôu nay anh dô kôf duyôn voI nang
ÐIôu nay dang gIa Iang vang
ÐIôu nay anh chI cho nang an chung
Ðay gIo kì ngô fuong phung
Thì em dIch IaI huf cung voI anh.
THÐQ 13
641. ÐIôu nay Ia dIôu xuan fình
Âm duong fhuy hoa hôI fhanh dam may
KhI sôI nuoc khI côn may
Hoa quang kIôn dIôn
1
em say môI fình.
HPV 121 - 122
642. ÐIôu say dIôu bô dIôu Ian
Anh fhuong em maI maI nhu an phaI bua.
HPV 121
643. ÐIôu cang fhuong aI duf môI Iìa fo
Chem nhau dang sông, IuoI gIo Iôn froI.
ÐCÐTT 232
644. Ðìu hIu Iang Ie hoI fhu
Ðông Iau phoI frang, Ia ngô rang vang

1
Hoa quang kIôn dIôn: Iua sang fhay ro maf.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 132

Ðôm khuya fuong nho ban vang
Nua fình nua canh da cang ngan ngo.
CÐTCM 74
645. Ðo công môf chuyôn nam fIôn
Iam fhan con gaI cho nôn dI do.
ÐCTH 42
646. Ðo cheo sông Huong fIông ho vang vang
Ðuong frông nuI Ngu, gIo fhoang vo vo
Anh nghe aI ngan cho don do
Ðo may IoI nguyôn uoc hen ho fruoc sau.
ÐCÐTT 94 HT 420
647. Ðo doc roI IaI do ngang
Co dI anh doI, co sang anh cho.
CÐTCM 28
648. Ðo day dông khach, khoan sang
Iung voI fhIôp cung dua chang vaI phen.
CÐTCM 29
649. Ðo day không rông khoan sang
Ðô Iung voI dI da, fhIôp se dua chang qua sau.
ÐCÐTT 278
650. Ðo day không xuông so frua
Quan dông không ghe e mua uof mình.
ÐCÐTT 220
651. Ðo dua cô Tan cô Tan
Cô Tan xuông huyôn, cô Tan sang sông. a
NCCK 138b TNPÐ I 117
ÐK a - Cô Tan xuông bô, cô Tan sang aI bk NCCK
Xem fhôm Ð 651
652. Ðo dua do dau mac do
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 133

AI fung duoc chôn am no IaI vô.
HHÐN 230, 257
653. Ðo dua do dau mac do
Ta da co chôn am no fa rôI.
ÐCÐTT 134
654. Ðo dua Ia chôn gIan nguy
TraI dI duoc vo gaI dI duoc chông.
NASI II 3a, 11a
655. Ðo dua môf chuyôn nam fIôn
ChI em aI nay xuông fhuyôn ma dI. a
CVPÐ 15
ÐK a - O cô ban Iua xuông fhuyôn fôI dua CHC 24
656. Ðo nay fhIôp chang dam sang
Ðay voI fhIôp cung cho chang, chang oI.
ÐCTH 112
657. Ðo oI co nho bôn không7
Ðôn fhì chuc fIôf fhu dông doI do.
ÐCNTÐ II 15
Xem fhôm T 719
658. Ðo ra gIua pha gIua voI
Khôn fhan khôn fho, khôn IoI anh oI!
ÐCÐTT 282
659. Ðo ra nuoc man co ngoI
Chang ma xa fhIôp hoa ông TroI re duyôn.
ÐCÐTT 270
660. Ðo sao do co không dua
TaI nguoI dI som vô chua không chung.
TCÐÐ I 561 TNPÐI 117
661. Ðo sao do goI không fhua
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 134

- TaI nguoI dI som vô chua không chung!
Ðo dua ke Tan nguoI Tan
Cô Tan xuông huyôn, cô Tan sang sông.
ÐCTH 108
Xem fhôm Ð 661
662. Ðo fôI o bôn sông Ðau
Ðuôn che man hao fhang sau moI vô
Iônh dônh ba bôn chIôc fhuyôn kô
ChIôc vô Ha NôI, chIôc vô Van Van
1

Van Van co bôn Thô Ha
2

Van Van nau ruou, Thô Ha nung vôI
NghI rang da naf fhì fhôI
AI ngo da naf nung vôI IaI nông
Chan don gôI chIôc Ianh Iung
Nua fhì mình dap, nua phong fình nhan.
CÐHN 150
Xem fhôm R152 V 32
663. Ðo fu Ðông Ða
3
, do qua Ðap Ða
|3)

Ðo vô VI Ða
|3)
, fhang nga ba Sình
|3)

Io do bong nga frang chônh
TIông ho xa vong, nang fình nuoc non.
ÐCÐTT 56 HT 414 TCÐC 49
ÐK VNP1 459:
Thuyén fu Ðông Ða fhuyôn qua Ðap Ða
Thuyôn vô VI Ða, fhang nga ba Sình

1
1an 1ån: fôn Iang ÐaI Iam, huyôn Yôn Phong, fInh Ha Ðac, nôI fIông Ia noI buôn
ban sam uaf frôn bo sông Cau |con co Van Van Ia fôn môf hang nuoc mam o Caf HaI, Quang
NInh).
2
Thc 1a: fhuôc huyôn VIôf Yôn, fInh Ha Ðac, co nghô nung vôI va Iam dô gôm duoc
nhIôu nguoI bIôf. Thô Ha cung o bôn sông Cau dôI dIôn voI Van Van.
3
!cng 1a, !åp !a, 1I !a, S¡nh: cac dIa danh fhuôc Thua ThIôn - Huô.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 135

Io do bong nga frang chônh
CIong ho xa vong, nhan fình nuoc non.
664. Ðo buôn day no vuI chI
Ðo sa nuoc maf day co khI fuI fham.
ÐCÐTT 135
665. Ðo chô day, day cang IIch su
Ðo an mam vang, day ngu foa sen.
ÐCNTÐ I 193
666. Ðo co du dôI an rôI IaI ngu
Ðay co môf mình fhuc du nam canh.
TCÐÐ II 330
667. Ðo da duoc chôn gIau sang
Ðay Io dI cung phaI, no chao mang Iam chI.
ÐCÐTT 263
668. Ðo day co vo co chông
Ðm nhu con sao frong Iông kôu maI.
ÐCNTÐ I 193
669. Ðo day fruoc Ia sau quen
Chang gan qua IaI dôI phen cung gan.
TCÐÐ I 139 TCÐÐ II 351 TNPÐ I 117
670. Ðo day xa Ia chI nhau
Môf sông ca IôI môf bau chIm an
ÐCÐTT 236
671. Ðo gap day nhu rông gap hôI a
Ðm kha nghI chuf fình keo fôI bo em.
HHÐN 171 TCÐÐ I 139
ÐK a - Ðo voI day nhu rông may gap hôI ÐCNTÐ II 96
TCÐÐ IV 60
672. Ðo gap nuoc xuôI nôn vôI IuI fhuyôn
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 136

Sao không nho khI cung nhau duoI côI,
fhô nguyôn fu sanh.
ÐCNTÐ II 24
673. Ðo ngheo fhì day cung ngheo
HaI fa nhu bof voI beo duong nhau.
ÐCÐTT 283 TCÐC 60
674. Ðo ngoc fhì day cung nga
Ðo hoa fhIôn Ii, day Ia mau don.
HPV 124
675. Ðo fhôf IoI dôn dau da em sau foI day
Cuôc chung fình dôI dua mình chua dang bao Iau
TaI nghe sông Ngan, O Thuoc bac cau
Xong chua hoI ban, ban fo duôI dau em hay7
ÐCÐTT 154
676. Ðo fraI day cung Ia fraI
Mac fình nguoI nghIa danh aI fhì danh.
TCÐÐ I 207
677. Ðo fuong Iong mình
Mình fuong nghIa fa
Chu fhaf chu gIa no Ia môf chu
Chu fam chu chi no Ia môf Iong
Chu duc Ia muôn, chu fong Ia fheo
Anh yôu em baf Iuan gIau ngheo
Co aI ganh cua Iôn deo ma can7
Ðau ma fhua suf dôI phan
Trong sach co chu phu ban fuong Ian
1
.
ÐCNTÐ II 96
678. Ðo vang day cung kIm ngan

1
Phu ban fuong Ian: nguoI gIau nguoI ngheo gan guI nhau.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 137

Ðo dang muoI phan day chin co du
CHC 2
679. Ðo
1
voI dang
1
anh kôu rang môf ho
Trang voI den aI fo hon aI7 a
HHÐN 171
ÐK a - Trang voI den, xem aI fo hon aI7 ÐCNTÐ I 194
680. Ðo voI day nhu cay fao hoa,
Ðo ra vô day kha Iong fhuong.
CHC 24
681. Ðoa phu dung no chung vuon ngu
Then khoa bIf bung gìn gIu buom ong vô.
ÐCNTÐ I 194
682. Ðoan sau mình dô fho, dô fhan
Sau fôI khac fhô nhang fan dôm khuya
Ðuôn rau muôn bo ra dI
So e fhaf hIôu IôI khI sInh fhanh
Ðuf dI fhì da không danh
Ma xa nhan ngaI nhu chI manh fhaf gan.
HMN 22 - 23
683. ÐoI com hon ke no rau
Kho ma quan fu hon gIau fIôu nhon. a
HHÐN 257
ÐK a - Ngheo ma quan fu hon gIau fIôu nhan CVPÐ 23
684. ÐoI com rach ao ma gay
No com am ao cung fay vo anh
Kem an, kem mac ma xanh
No com am mac vo anh nao fay.
TCÐÐ II 214 TNPÐ II 72

1
!c, uáng: nhung dung cu danh baf ca.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 138

685. ÐoI Iong an dof chuôI rI
ÐoI nam, doI fhang phaI doI chI môf ngay.
HT 252
686. ÐoI Iong an haf cha Ia
Ðô com nuôI me, me gIa yôu rang. a
HHÐN 89 HT 211 VNP1 I 153 VNP7 306
ÐK a - Ðô com nuôI me, so me gIa yôu rang ÐCNTÐ I 194
687. ÐoI Iong an khô xof xa
Khô chua muôI man Iong fa bôI hôI.
ÐCÐTT 229
688. ÐoI Iong an Ia rau Iu
Con hon Iam muon Ii Xu
1
môf ngay
ÐCTH 65
689. ÐoI Iong an môf qua sung
Qua xanh fhì chaf, qua hông fhì chua.
ÐCÐTT 227
690. ÐoI Iong an nam Ia sung a
Chông môf fhoI Iay, chông chung fhoI dung. b
ÐNQT 113a IHCÐ 50b NPCT 17b
NPNN 3a TNPÐI 117
ÐK a - !c! Ih¡ an nam Ia sung HHÐN 230
NCCK 97b PTK 19b THÐQ 5
b - Chông r!éng fhoI Iay chông chung fhoI dung
NASI II 30b
- Chông môf \c ncI, chông chung fhì dung NCCK
- Chông môf fhì Iay, \c chung fhì dung PTK
691. ÐoI Iong an nam Ia sung
Chông môf fhì Iay, chông chung fhì dung

1
1! Xu: o xa Thach Ðình, huyôn Thach Thanh, fInh Thanh Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 139

Môf fhuyôn môf IaI chang xong
Môf chInh dôI gao con nong fay vao.
HT 208 TCÐC 73 VNP1 I 162 VNP7 299
Xem fhôm M 585, 586
692. ÐoI Iong an nua qua sIm a
!ông Iung baf nuoc dI fìm nguoI fhuong
NguoI fhuong oI hoI nguoI fhuong!
ÐI dau ma dô buông huong Ianh Iung7
HPV 147 HT 172
ÐK a - ÐoI Iong an nua fraI sIm VNP1 I 65 VNP7 189
693. ÐoI Iong an nua fraI sIm a
!ông Iung baf nuoc dI fìm nguoI fhuong.
CVPÐ 10 ÐCÐTT 218 TCÐÐ IV 32 TNPÐI 117
ÐK a - ÐoI Iong ruôf fhaf fan fIm bk ÐCÐTT
- ÐoI Iong an nhung fraI xIôm HHÐN 230
694. ÐoI Iong an fraI khô qua
1

Nuôf vô fhì dang nha ra ban cuoI a
CHC 30 HHÐN 49 TCÐÐ I 506, 609
ÐK a - Nuôf dI fhì dang nha ra ban cuoI CVPÐ 12
695. ÐoI Iong an fraI khô qua
Nuôf vô fhì dang, nha ra ban cuoI
- Ðan cuoI fhì mac ban cuoI
Thang nam dI cuoI, fhang muoI co con
- Co con nôn phaI fhua nguoI
Mac công cho bu, mac cuoI voI con.
ÐCNTÐ I 252
696. ÐoI Iong an fraI ôI non
NhIn com nuôI me, cho fron nghIa xua.
ÐCNTÐ II 155

1
1hc qua: Muop dang |fIông Nam Ðô).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 140

697. ÐoI Iong an fraI fhanh yôn
TôI chI Iam be, nam rIông môf mình.
ÐCNTÐ II 161
698. ÐoI Iong Iôn dôông|dôI) an sIm.
Xuông khe ganh nuoc, dôôc |hu) chìm gIong frôI. a
bk a - Xuông khe uông nuoc dI fìm nguoI fhuong
ÐCÐTT 226
699. ÐoI Iong mIông van con fuoI
Nao aI dem nef noI cuoI dI dau.
HPV 124
700. ÐoI no môf vo môf chông
Môf nIôu com fam, dau Iong an choI.
ÐNQT 113a HHÐN 230 HT 196 IHCÐ 50b NNPÐ 55
THÐQ 5 TNPÐI 117
Sua IaI: HHÐN va THÐQ chap fhôm Ð 659. Nhbs da fach ra
701. ÐoI fhì an com IaI no
Tu ngay co vo chang do dI dau.
NNPÐ 56 TCÐÐ I 269 TNPÐI 117
ÐK NCCK 174a:
!c! án ccn Ih¡ IaI no
Tu ngay co vo Rhcng do dI uén.
702. ÐoI fhì an khô an sung a
Trông fhay me chông fhì nuôf chang frôI. b
HHÐN 218 TCÐÐ II 214 NASI I 43b
TNPÐI 117 VNP1 I 147 VNP7 315
ÐK a - ÐoI !cng an khô \c! sung ÐNQT 93b NCCK 104a
- ÐoI !cng an khô an sung HT 216 NPNN 5a
- ÐoI fhoI an khô \c! sung NPCT 20b
b - Trông fhay me chông fhì nuôf chang u!
ÐNQT NPCT NPNN
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 141

703. ÐoI fhì an nam cam rang
Iam fhuô caI Ngau
1
an vang chang dI.
ÐCTH 65
704. ÐoI fhì an ngô an khoaI
Ðung o voI duong dIôc faI Iang gIông.
VNP1 I 165 VNP7 312
705. ÐoI fhì an ray an khoaI a
Cho fhay Iua frô fhang haI ma mung. b
ÐNQT 90b HHÐN 69 - 70 HT 106 IHCÐ 9a
NASI I 12b NASI III 31b TCÐÐ I 609 VNP1 I 42
ÐK a - ÐoI fhì an uåu an khoaI
ANPT 14b NCCK 106b PQHT 15b
- ÐoI fhì an ngc an khoaI bk ÐNQT
- ÐoI fhì an Rhéan khoaI TCÐÐ II 387, 540
TCÐÐ III 298 TCÐÐ II 72
b - !ung fhay Iua frô fhang haI ma mung
ANPT NCCK
- Cho fhay Iua g!c fhang haI ma mung VNP7 174
- Cho fhay Iua rc fhang haI ma mung
NASI III 3a, 23a TCÐÐ III TNPÐ II
Sua IaI: + HT chap fhôm Ð188. Nhbs da fach ra.
+ TCÐÐ II TCÐÐ III TNPÐ II chap fhôm K 36
Nhbs da fach ra.
706. ÐoI fhì dau gôI phaI bo
CaI chan hay chay, caI gIo hay dI. a
TNPÐ I 117 I VNP 1 II 16 VNP7 330
ÐK a - CaI chan phaI chay, caI gIo phaI dI TCÐÐI 117
707. ÐoI fhì nang maf sa may
No fhoI fuc bung, TroI hay chang TroI.
HT 119 NASI III 93a NNPÐ 55 TCÐÐI 506 TCÐÐI 117

1
Ca! ^gåu: fôn dIa chu o xa Thach Ðình, huyôn Thach Thanh, Thanh Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 142

708. ÐoI fhì fhem fhIf, fhem xôI
Hô no com fe, fhì fhôI moI duong. a
NASI III 11a TCÐÐ II 418 TNPÐI 117
ÐK a - Ða no com fe fhì fhôI moI duong
ÐNQT 89a IHCÐ 16a
709. Ðon ganh cho cong
ÐôI quang cho nuôf dI rong cho dôn
Ða nam fran fhu Iuu dôn
TaI nghe fIông haf, fIông men duong frong
ÐôI daI yôm em, em bo fhong dong
Cô fay Iuon vong nhu non chuôI non
Ðm chI khoe em dep em gIon
IoI an nôf noI em con kem xa
Co khôn ngoan cung fhô dan ba.
QHÐN 276
710. Ðon ngan duong saf
TôI hoI gaf chung fình
ÐIôu xa maI, maI xa dIôu
TôI xa mình faI aI7
Ca sau aI ca IaI quaf duôI
Nhu Ian sau huô, nhu fôI sau mình
Ngay sau duyôn, fôI IaI sau fình
Nuoc maf ra IaI Iang nhu bình nuoc nghIông
Trach aI Iam duyôn phan dao dIôn
Mình oI!
TraI anh hung chIu fham, gaI fhuyôn quyôn chIu sau.
HMN 28 - 29
711. Ðong dong vuI dao dong dong a
Tre choI dao fre, gIa gIong dao gIa. b
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 143

ÐNQT 101a IHCÐ 33b
ÐK a - Ðong dong dI dao dong dong
TCÐÐ I 609 TNPÐI 117
- Iong dong choI dao Iong dong NASI II 35b
- Ðong dong choI dao dong dong NCCK 172a
b - Tre vuI dao fre, gIa gIong dao gIa
NASI IV 46b NCCK TNPÐ I TNPÐ I
- Tre gIong dao fre, gIa gIong dao gIa bk NCCK
- Tre choI dao fre, gIa choI dao gIa bk IHCÐ
712. Ðô Iua fhan nôn vang Iôn frau
Anh mang fhuong fham chua fhau da em. a
HHÐN 171 TCÐÐ I 140
ÐK a - Anh mang fhuong fham không fhau da em ÐCNTÐ I 97
713. Ðô aI baf chach dang duôI
Ðaf chIm dau canh, baf nguoI frong frang. a
NNPÐ 56 TCÐÐ I 609 TNPÐI 117 VNP7 78
ÐK a - Ðaf chIm frong frung, baf nguoI frong guong HPV 90
714. Ðô aI be nang chông froI
Ðan gau faf bIôn goI nguoI khôn ngoan.
CVPÐ 29
715. Ðô aI bôn Sef may nguoI7
NuI Mau
1
bao da, cho TroI bao phIôn7
Ðô aI ông Ðanh Tô sông bao nIôn7
Con do anh da bao phen vuof ghônh7
ÐCTH 104
716. Ðô aI bIôf da may hon
Tua rua may chIôc, frang fron may dôm7

1
^u! Jåu: fhuôc xa Cam Van, huyôn Cam Thuy, fInh Thanh Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 144

ÐNQT 117a IHCÐ 54b HT 99 NNPÐ 56 TCÐÐ II 491
TCÐÐ III 225 TNPÐI 118 VNP7 77
ÐK HHÐN 97: Ðô aI bIôf nuI may hon
- Sao Vua may caI, frang fron may noI7
717. Ðô aI bIôf Iua may cay a
ÐIôf sông may khuc, bIôf may may fang. b
CVPÐ2 HHÐN 262 HT 99
TCÐÐ II 491 TNPÐI 118 VNP7 78
ÐK a- Ðô aI bIôf nuI may cay ÐNQT 117a THQP 19a
b - ÐIôf sông may Iach, bIôf may may fung ÐNQT THQP
718. Ðô aI bIôf Iua may cay
ÐIôf sông may khuc, bIôf may may fang7
Ðô aI quef sach Ia rung
Ðô fa khuyôn gIo, gIo dung rung cay7
CÐNÐ 73 TCÐÐ I 507 VNP1 II 118
719. Ðô aI bIôf nuI may hon
Sao rua may caI frang fron may dôm7
- Sao rua chin caI con nam,
Trang fron co môf bua ram ma fhôI.
CHC 19
720. Ðô aI bIôf nuI may hon
Sao Rua may caI, frang fron may dôm7
- Sông bao nhIôu nhanh, nuI bay nhIôu hon
Sao Rua bay caI, frang fron chI môf bua ram ma fhôI.
ÐCNTÐ I 132
721. Ðô aI bIôf rôf may chan
Cau O may nhIp, cho Ðông Xuan may nguoI7
Ðm oI rôf ba muoI sau chan
Cau O ba muoI sau nhIp, cho Ðông Xuan
ba muoI sau nguoI.
HPV 87

KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 145

722. Ðô aI bung kin mIông bình
Ðô aI dan fhung cho mình up voI
HoI fham cô ÐuoI Hang CaI
Quan sôI yôm nhIôu cho aI maf rôI
ÐIôf chang hoa co ông TroI
Chuyôn nay dôn Ðuf cung cuoI nhan rang
Tre gIa fuI fhen vì mang
Chua ngoa ma cung gIo frang nua Ia.
CÐHN 128
723. Ðô aI chua duoc ruou fam
Chua an fhuôc chin chua nam ngu chung. a
ÐNQT 102b IHCÐ 27b
ÐK a - Chua duoc fhuôc chin, chua nam chung dôI
TCÐÐ I 269
Xem fhôm Ð 733, 734
724. |a) Ðô aI ngôI vong không dua
Ru con không haf anh chua ruou fam
Ðô aI chua duoc ruou fam
Chua an fhuôc chin chua nam chung hoI
- Co fôI chua duoc ma fhôI
Chua an fhuôc chin, chung hoI chang chua.
TCÐÐ I 139 TNPÐII 72
|b) Ðô anh chua duoc ruou fam
Chua an fhuôc chin chua nam chung hoI
Ruou fam anh da chua rôI
Thuôc chin chua doan chung hoI không chua.
HT 202
Xem fhôm Ð 733, 734
725. Ðô aI dôm duoc da ngam
Ðô fa be IaI, IaI cam quen fay7
ÐCTH 103
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 146

726. Ðô aI dôf chay ao beo
Ðô fa ganh Ia Ðông TrIôu vô ngam
Ðao gIo cho da moc mam a
ThoI fa kôf nghIa frI am voI mình. b
ÐNQT 117a THQP 19a TNPÐII 72
ÐK a - Ðao gIo cho da sInh mam IHCÐ 55a
b - Thì fa kôf nghIa frI am voI nang
TCÐÐ I 455 TCÐÐ III 474 bk TNPÐ II
727. Ðô aI kheo nan, kheo ren
Qua cau kheo fIôn, côf den kheo xay
Nhan fình aI kheo do may
CaI Kinh Tam
1
Iay chông ThIôn SI
1

TIa rau chông mang fIông bôI phu
2

Tro ra vô fhi phaf
3
dI fu
Tay chuông fay mo ru rì
MIông fhi phaf vaI, fay fhì ru con.
QHÐN 317-328
728. Ðô aI Ian xuông vuc sau a
Ma do mIông ca uôn cau cho vua.
HHÐN 97 HT 99 NASI IV 46b NNPÐ 57 TCÐÐ I 609
THQP 26b TNPÐI 118 VNP1 II 91 VNP7 77
ÐK a - May aI Ian xuông vuc sau HHÐN 99
- Ðô aI nhay xuông ao sau CHC 30
729. Ðô aI Iôn coI ông frang
Ðô fôI muon gIo cac Ðang
4
dua duyôn

1
1!nh Tån \a Th!én SI: haI nhan vaf frong fruyôn Quan Âm ThI Kinh.
2
1c! phu: phan bôI chông.
3
Th! phaI: caf foc |dô dI fu).
4
Cac !áng hay gac !áng: fuc Ðang Vuong Cac, gac Ðang Vuong, môf công frình kIôn
fruc nôI fIông do Ðang Vuong, con vua Ðuong cho xay dung frôn cua sông Chuong CIang, fInh
CIang Tay, Trung Quôc. Theo Truyôn Vuong Ðôf, fhì môf nam nhan fIôf Trung cuu |mông 9
fhang 9 am IIch), dô dôc ÐIôm Ða Ðu |co sach chep Ia Phu) fhôf fIôc o gac Ðang Vuong. Vuong
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 147

Chung fôI nhu chIôc fhuyôn nan a
Cheo ra baI bô don khach fhIôu nIôn bôI hôI
Ðuong Iôn fran aI xa xôI
Rang nguoI co bIôf rang fôI nho nguoI.
bk a - Chung fôI nhu chIôc fhuyôn quyôn
QHÐN 270
730. Ðô aI Iôn dôn sông Ngan
Ðaf con vIf nuoc ma an con ca TroI.
NCCK 163b
731. Ðô aI Iuom da quang froI a
Ðan gau faf bIôn, gheo nguoI frong frang. b
ÐNQT 117b VNP7 77
ÐK a - Ðô aI Iuom da quáng froI TCÐÐ II 491 TNPÐI 118
- Ðô aI Iuom da \a froI TCÐÐ I 325
- Ðô aI Iuom da nen froI HHÐN 257
b - Ðan gau faf bIôn gheo nguoI cung frang
HHÐN HT 99 IHCÐ 55a TCÐÐ I
732. Ðô aI may fuI dung froI a
Ðan gau faf bô gIôf voI xem gIo.
TNCÐ 97
ÐK a - Ðô aI uan fuI dung froI NNPÐ 57
733. Ðô aI nam vong không dua
Ru con không haf anh chua ruou fam. a
ÐNQT 102b IHCÐ 27b NQPN 13 TCÐÐ I 406
ÐK a- Ru con không haf anh chua nguyéI hca

Ðôf Iuc nay moI 16 fuôI, frôn duong dI fham cha, duoc fIn IIôn vôI va fìm dôn. Ðuong xa, dang
Ie phaI dI may ngay, nhung nho fhuan gIo nôn chI frong môf dôm fhuyôn cua Vuong Ðôf da
dôn noI. Vuong Ðôf da kIp fhoI du fIôc, va frong bua fIôc, ông da Iam baI Ðang Vuong cac fu
nôI fIông. Tô Ðông Pha co cau fho: “ThoI IaI phong fông Ðang Vuong Cac” |Cap fhoI gIo dua
dôn gac Ðang Vuong), y noI Ia gap dIp may man.
Trong van hoc cô, gac Ðang, Ðang cac, gIo Ðang v.v... dôu chI dIp may hIôm co, co hôI
fhuan IoI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 148

NNPÐ 56 TCÐÐ I 270 TCÐÐ III 474 TNPÐI 117 VNP7 273
Xen Ihén Ð 723, 724
734. Ðô aI nam vong không dua a
Ru con không haf anh chua ruou fam
Ðô aI chua duoc ruou fam
Chua an fhuôc chin chua nam ngu chung. b
ANPT 6a
ÐK a - Ðô aI ngc! vong không dua KSK 8a
b - Chua an fhuôc chin chua nam ngu Irua KSK
Xem fhôm Ð 723, 724
735. Ðô aI nam caf Iôn hon
Ðô fa ve nguyôf, nguyôf fron nhu guong7
ÐCTH 103
736. Ðô aI quang da qua sông
Quang da, da nôI, quang bông, bông chìm7
HPV 90
737. Ðô aI quef sach Ia rung a
Ðô fa khuyôn gIo, gIo dung rung cay. b
HHÐN 49, 110 262 NASI I 16a NNPÐ 56 TCÐÐ I 326
TCÐÐ II 491 TNPÐ I 118
ÐK a - Ðô anh khuyôn gIo, gIo dung rung cay VNPS 99b
b - C!áng Iay ucn g!c, gIo dung rung cay CVPÐ1
738. |a) Ðô aI quef sach Ia rung
Ðô fa bao gIo, gIo dung rung cay a
Rung cay rung côI rung canh b
Rung sao cho chuyôn chung mình fhì rung. c
ÐNQT 117b
ÐK a - Ðô fa Rhuyén gIo, gIo dung rung cay
HT 161 IHCÐ 55a TCÐÐ I 139
- Ðô anh Rhuyén g!c, gIo dung rung cay
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 149

VNP1I 63 VNP7 186
b - Rung cay, rung cc!, rung canh TCÐÐ I VNP1 I VNP7
c - Rung sao cho chuyôn !cng anh \c! nang.
HT TCÐÐ I VNP1 I VNP7
|b) Ðô aI quef sach Ia rung
Ðô fa bao gIo, gIo dung rung cay a
Rung canh, rung côI, rung cay
Rung sao cho chuyôn cay nay fhoI rung. b
THQP 19a
ÐK a - Ðô fa Rhuyén gIo, gIo dung rung cay PÐCÐ4
b - Rung sao cho chuyôn canh nay fhì rung PÐCÐ
Xem fhôm: O 81 R270
739. |a) Ðô aI quef sach Ia rung
Ðô fa khuyôn gIo, gIo dung rung cay
Ðô aI bIôf Iua may cay
ÐIôf sông may khuc, bIôf may may fang.
NCCK 141 a
|b) Ðm dô anh bIôf Iua may cay
ÐIôf sông may khuc bIôf may may fung
- Ðô em quef sach Ia rung
Ðô anh khuyôn gIo cho dung rung cay. a
bk a- Ðô anh khuyôn gIo gIo dung rung cay.
KSK 4a
740. Ðô aI faf bô cay quy
1

Thì fôI vo nuI Tam Quy
2
frông che.
ÐCTH 45
741. Ðô aI faf bô frông kô a
Taf sông Ðô Ðô nhô ma cay choI. b

1
Cåy qu¡: cay cay hoa quì, con goI Ia hoa huong dung.
2
^u! Tan Çu!: o huyôn Ha Trung o Thanh Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 150

ÐNQT 117b TNPÐ 97
ÐK a - Ðô aI faf scng frông kô IHCÐ 55a
- Ðô aI Iap bô !cng 1hé HT 135
- Ðô aI faf bô !cng 1hé TCÐÐ I 506 TCÐÐ II 520
- Ðô aI faf bô !cng R!a NNPÐ 57 TNPÐI 118 VNP7 77
b - Taf sông Ðô Ðô nhô ma cay ch!én
HT TCÐÐ I TCÐÐ II TNPÐI VNP7
742. Ðô aI faf gIông fìm kIm7
Ðô aI fôf dep hon TIôn frôn froI7
Ðô aI dem nuoc Iôn froI7
Ðô aI dem gIo frôn froI xuông day7
Ðô aI Iay Iua frong cay7
Ðô aI xe chI fu day sang Tau7
Ðô aI bIôf IIch bôn Tau
Ðô aI co cua dung dau fInh Thanh7
Ðô aI Iôn fhac xuông ghônh
Ðô aI IaI fac cho fhanh fan bIa7
Ðô aI dI som vô khuya7
Ðô aI ganh nuI ma chIa dap froI7
- Ða Nu Oa faf gIông fìm kIm
Phuong hoang fôf dep hon TIôn frôn froI
Rông fhoI dem nuoc Iôn froI
Van vu dem gIo frôn froI xuông day
Ong ToaI Nhan
1
Iay Iua frôn cay
ChI ngu sac xe nhung fu day sang Tau
Ðan fa bIôf IIch bôn Tau
Ong Ðang
2
Iam cua dung dau xu Thanh

1
Tca! ^hån: Sach Trung Quôc noI rang ToaI Nhan Ia nguoI chô ra Iua.
2
Ông !áng: Ðang quan công Nguyôn KhaI doI Iô Trung Hung. ThoI gIan Iam quan o
Thanh Hoa, KhaI nôI fIông vô vIôc vo vef cua caI cua nhan dan.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 151

Maf froI Iôn fhac xuông ghônh
Ong Vôm
1
ma fac cho fhanh fan bIa
Ong Trang dI som vô khuya
Ong Nua
2
ganh nuI ma chIa dap froI.
ÐCTH 174 - 175
743. Ðô aI fìm vay con ca frô vang
Tìm gan co fep bac, fhoI nang fheo không
- Chung nao da nôI vông chìm
MuôI chua chanh man, fhì fìm Iay anh.
HHÐN 171
Xem fhôm: C 1241
744. Ðô anh chI dung, chI quì
ChI dI, chI chay, chI fhì o hang7
HPV 87
745. - Ðô anh chI sac hon dao
ChI sau hon bô, chI cao hon froI7
- Ðm oI maf sac hon dao
Ðung sau hon bô, fran cao hon froI.
HPV 87 HT 385
746. Ðô anh con rôf may chan
NuI Ðau Mau may fhuoc, cho Hôm may nguoI7
HHÐN 110 VNP1 II 165 VNP7 129
747. Ðô anh duoI am phu co may vua
Trôn fran gIan co cho, ban mua may nguoI7

1
Ông 1cn: fuong fruyôn ông quô o ÐaI Khanh, ThIôu Khanh, Thanh Hoa, Ia môf fay
dô vaf nôI fIông khap vung. Nghe fIn Iô Phung HIôu |daI fhan frIôu Ii duoc Ii ThaI Tông
phong Ðô fhông nam 1044) fhich vaf, ông cuoI ngua dôn Iang cua Iô Phung HIôu dô fhu faI.
Ong fhay Iô, so qua, bo chay bI Iô sach quaf vao vach da chôf ngay. Vach da ay nay bI Iom
xuông goI Ia nuI Vôm.
2
Ông ^ua: fheo fruyôn fhuyôf ông Nua quô o nuI Nua, huyôn Nông Công, Thanh Hoa.
Chinh ông da ganh nuI dem raI cac fInh. Truyôn fhuyôf nay noI khac voI cô fich vô ông Nua
|Na son fIôu an, fôn fhaf Ia Tran Tu).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 152

- ÐuoI am phu co môf ông vua
Trôn fran co cho, ban mua haI nguoI.
ÐCTH 164
748. Ðô anh dI hoc không fhay
Cam bIôn |vIôf chu) không buf, em day vô cung.
ÐCTH 212
749. Ðô anh dI hoc không fhay
Iam baI không buf, gaI nay fheo không
- Ðm vô dôf cuI không go
Ðua fhoI không suôf, anh cho Iang vang.
HPV 89
750. Ðô anh dô ca nguoI bay
Sao sa xuông daf, may ngay sao Iôn7
- KhI nao da nôI bông chìm
Nang TIôn xuông daf sao fìm sao Iôn.
HPV 90
751. Ðô bay bIôf bIôn bao sau
ÐIôf sông may nga, bIôf cau may noI.
CHC 22
752. Ðô bay bIôf mIông chI ngon
Ca Iôn fraI vaI, cu con ra rang.
CHC 22
ÐK a - Ðô aI bIôf ncn chI ngon
HHÐN 49 TCÐÐ I 69
753. Ðô bay con rôf may chan a
Cau O may nhIp cho ÐInh may nguoI7
Cho ÐInh ban ao con fraI b
Cho frong ban chI, cho ngoaI ban kIm.
HHÐN 49
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 153

ÐK a - Ðô anh con rôf may chan
TCÐÐ II 520
b - May nguoI ban ao con fraI
TCÐÐ II
754. Ðô bay Iôn vong dung dua a
Iôn du dung nhun fhì chua Iang van
1

CHC 16
ÐK a - Ðô aI Iôn vong dung dua
HHÐN 97
755. Ðô em dI dôn sông Ngan
Ðaf con vIf nuoc dang an gIua dong7
- Ðô anh dI dôn chan froI
Ðe hoa quô do, gheo nguoI cung frang7
ÐCTH 173
756. Ðôc bình chung fruoc fam son
ÐôI fa quì xuông dôn on mau fu.
ÐCNTÐ II 155
757. ÐôI anh dI dôI bôn duong
Thay em dI gIua hoI nuong dI dau7
Thua rang: Ðm dI haI dau
HaI anh IaI gIo khan frau moI an
- Ðm Ia con gaI fhanh fan
Ðuong nay vang ve không an frau nguoI
HaI anh mIm mIông IIôn cuoI
Con nha co y nghe IoI me cha
Trau fa IaI bo fuI fa
Không an dum IaI, keo ma heo dI.
ÐCTH 89

1
1ang \ån: gaI Iôn chông.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 154

Xem fhôm S30 M 280
758. ÐôI ba, dôI ba
TuôI cô mình con chung dô dôI ba
Ðm van caI quan frung sao, caI ao fhe hoa
phaf pho nhuôm mau
Ðm da xInh, em IaI co nhIôu dôI dau
Ðm dôI caI non xu Nghô ra mau dIôm frang
Ðm da xInh, em IaI nhuôm caI bô rang vang
Manh guong fu ma fhIôp voI chang fa cung soI chung.
TCÐÐ I 372 TNPÐII 73 - 74
759. ÐôI ba noI co do anh no
Iong em không mô, mô cho noI anh.
ÐCÐTT 131
760. |a) ÐôI bôn bac me cung gIa
Iay anh hay chu dô ma cay frông
Mua he cho chi mua dông
Mua nao fhuc ay cho chông ra dI
Hôf gao fhIôp IaI ganh dI
HoI fham chang hoc o fhì noI nao7
HoI fham dôn ngo fhì vao
Tay daf ganh xuông, mIông chao: fhua anh! a
HHÐN 230-231 HT 200 TCÐÐ II 330, 509 TNPÐ II 74
ÐK + a - VôI daf ganh xuông, mIông chao: Rhcan Rhcan
bk TNPÐ II
+ QHÐN 281:
Cåy cac g!c uucn !a ua a
Thåy anh hay chu em da cay frông
Mua he cho chi mua dông
Mua nao ao nay cho chông u! Ih!
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 155

Hôf gao en IaI ganh dI
HoI fham Irucng hoc o fhì noI nao
HoI fham chc uén !!én vao
1a! Ih¡ uáI ganh, mIông chao: fhua anh!
bk a - Cay R!éu gIo duom Ia da
|b) Treo Iôn cay khô nua ngay
AI Iam chua xof Iong nay khô oI! a
Khô chôf dI, khô IaI moc chôI
Cay sung co nhI, cay hanh co hoa b
ÐôI bôn bac me fhì gIa
Iay anh hay chu dô ma cay frông
Mua he cho chi mua dông
Mua nao ao ay cho chông dI fhI
Hôf gao em ganh gao dI
HoI fham fruong hoc vay fhì noI nao7
HoI fham dôn ngo ma vao
Tay caf ganh gao mIông chao: Thua anh.
TrCH 16
ÐK a - AI Iam chua xof Iong nay khô oI THÐQ 23
b - Cay sung co nhI cay hc! co hoa THÐQ
Xem fhôm Ð 459, T 1659, 1660, 1661
761. ÐôI bôn bac me fhì gIa
Iay aI coI soc cua nha cho anh7
ÐCTH 104
762. ÐôI bôn bac me fhì gIa
Iay anh hay chu dô ma cay frông. a
NCCK 146a
ÐK a - 1a! bôn bac me fhoI gIa NASI II 13a
Xen Ihén Ð 459
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 156

763. ÐôI bôn bac me fu fô
Anh dI Iam rô em vô Iam dau
Chang fham nha gô xoan dau
Tham vì môf nôI em mau mIông cuoI
Tram quan mua Iay mIông cuoI
Tram quan không fIôc, fIôc nguoI hông nhan.
ÐCTH 104
764. ÐôI bôn bac me fuong fô
NguoI dI Iam rô, fôI vô Iam dau
NguoI nhu con môf nha gIau
TôI nhu canh quô bôn Tau dua sang
NguoI nhu Ia ngoc canh vang
Nam anh em chung fôI chon môf, bang Iong aI chua7
QHÐN 256
765. ÐôI bôn cua mang song kô
TIông fam anh chIu, em vô fay aI7
ÐCTH 116 HT 370
766. ÐôI bôn hang xu gIan ra
Ðô fôI dôI dIch voI ba cô nay
Ðuoc fhoI an dIa frau day
Thua fhoI coI ao frao fay ra vô.
TCÐÐ II 481 TNPÐII 73
767. ÐôI bôn fhung côI huyôn gIa
1

XIn nguoI dInh IIôu fôI da duoc frông
NguoI nhu huô no san rông
TôI nhu ngoc bich canh quynh gIao Ian

1
Thung huyén: cung goI Ia xuan huyôn. Thung Ia môf fhu cay Ion fuong fu nhu nguoI
cha frong gIa dình. Huyôn Ia môf gIông cay co, cung goI Ia “vong uu fhao”, nguoI fa cho Ia an
no gIaI duoc phIôn. Theo fuc Trung Quôc xua: huyôn fuong frung cho nguoI me, nguoI fa frông
no o chô me o. Thung huyôn Ia cha me.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 157

XIn nguoI xich IaI cho gan
Ðô fôI kôf ngaI Chau, Tran chI HaI
XIn chI Ða dung co nghe aI
Tha chông duong nghIa, rap gaI IôI dình.
QHÐN 327 - 328
768. ÐôI cô vac gay choI dao
Cô Ion, cô be, cô nao voI aI7
Cô Ion vuôf bung fho daI
TroI oI daf hoI Iay aI do buôn7
Cô be mac yôm ho Iuon
Ðôm nam ngo cua, con Iuon bo vao
CIo nam danh fôc yôm dao
Anh nghI oan frang anh vao fhap nhang
HaI cô bôn oan ro rang
Anh xIn môf chIôc, cô nang không cho.
TCÐÐ II 273 TNPÐII 74
769. ÐôI chIm se se an re duong cay
ÐôI dua fa fhuong vôI if ngay rôI fhôI.
TCÐÐ I 455
770. ÐôI chung fa duyôn phan phaI chIôu
Ðay fo hông dang xe van vif
CaI soI chI dIôu ba Nguyôf kheo xe
ÐôI chung fa duyôn phan phaI chIôu.
HCVP 33
771. ÐôI duyôn fa nhu Ioan voI phuong
No Iong nao dô phuong Iìa cay
Muôn cho co do, co day
AI Iam nôn nôI nuoc nay chang ôI!
Tha rang chang bIôf fhì fhôI
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 158

ÐIôf chI gôI chIôc Ie IoI fhôm phIôn.
TCÐÐ I 140, 215 TNPÐ II 73
772. ÐôI dua fa nhu Nguyôf Nga ngay fruoc
Ða frao IoI hen uoc voI Van TIôn
1

IIôu mình qua công Tay PhIôn
VaI mang buc fuong, gIu IoI nguyôn không phaI.
ÐCÐTT 89
773. ÐôI hôI dan diu vì duyôn
Ra fay keo ke han hIôn con nha.
HPV 102
774. ÐôI fa an môf qua cau
CIau fhay gIau me dua sau bong den
Chua quen dI IaI cho quen
Chua gan dI IaI vaI phen cho gan.
ÐCTH 104
775. ÐôI fa an môf fraI cau
CIau cha gIau me an sau bong den.
CHC 22
776. ÐôI fa baf ben nhau rôI
AI vo chang sach, aI nhôI chang dI.
HPV 123 VNP7 437
777. ÐôI fa baf ben nhau rôI
Co xa nhau nua faI TroI ma xa.
CÐTCM 29
778. ÐôI fa bôn ban an gIao Ian
Maf fhì fhay maf nam gan fhì không
Cung vì aI ke doI nguoI frông

1
^guyéI ^ga, 1ån T!én: haI nhan vaf chinh frong fruyôn Iuc Van TIôn cua Nguyôn
Ðình ChIôu.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 159

Tham sau nay muôn nhay xuông sông IIôu mình
Anh dung dem da baf bình
Ðanh bo em IaI môf mình bo vo.
TCÐÐ IV 38
779. ÐôI fa cach môf con sông
Muôn sang anh nga canh hông cho sang.
ÐCNTÐ I 194
780. ÐôI fa cach fro Hon Ngô
1

Cung nhu rau nhuf fha hô không fuoI.
CHC 18
781. ÐôI fa can sac can faI
Sanh fo Hac HaI
2
, sanh daI Hoanh Son
3

ÐCÐTT 135
782. ÐôI fa muôn cay muon cay fhuô
Ðo Iôn Iôn doI, do vô vô fheo.
ÐCÐTT 242
783. ÐôI fa chang dang sum vay
Khac nao chIôc nhan Iac bay kôu suong. a
HT 180 VNP7 188
ÐK a - Cung nhu chIm nhan Iac bay kôu suong TCÐÐI 140
- Khac nao chich nhan Iac bay kôu suong CHC 19
784. ÐôI fa chang môf fhì maI
Chang frong fhang chap fhì ngoaI fhang gIông.
CHC 8
785. ÐôI fa chI quyôf dôI fa
Ða vang cung quyôf, phong ba cung IIôu.

1
1cn ^gc: fuc Hon Ngô Ia cac nuoc fhoI Xuan Thu ChIôn Quôc |Trung Hoa). O day
chI su xa cach.
2
1ac 1a!: pha Hac HaI o Iô Thuy, Quang Ðình.
3
1canh Scn: fuc Ia deo Ngang, day nuI Iam phan gIoI Ha TInh va Quang Ðình.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 160

CÐTCM 29
786. ÐôI fa chich huyôf an fhô
Ke o Nông Công nguoI vô Quang Xuong
NuI Nua
1
co Io fhanh duong
Sông Ðo
2
co Iap nôn rung cay xanh
TroI cao co dô fan fanh
ÐôI fa van gIu fron fình dôI fa.
ÐCTH181 HT 381
787. ÐôI fa cung ban chan frau
Cung mac ao va nhuôm nau môf hang
Ðao gIo cho gao ben sang
Cho frang ben gIo, cho nang ben anh.
CÐTCM 75 TCÐC 58
788. ÐôI fa da kôf IoI nguyôn
Iôn non em cung Iôn doI, xuông fhuyôn
em cung xuông fheo
Iôn non em cung Iôn fheo
Xuông fhuyôn em cung ngôI Ieo man fhuyôn.
ÐCÐTT 77
789. ÐôI fa da quyôf môf bô
Anh choI hoa co phu xIn fhô voI em
- ThôI fhôI dung chôI dung fhô
Vo anh Ia ban anh dI vô voI em.
HPV 124
790. ÐôI fa da quyôf fhì IIôu
Cam nhu con fre choI dIôu duf day.

1
^u! ^ua: Tuc Ia Na Son, môf day nuI cao daI, chay doc fheo dIa gIoI phia fay huyôn
Nông Công, fInh Thanh Hoa.
2
Scng !c: môf doan sông Ma chay qua xa Quang Chau, huyôn Quang Xuong, fInh
Thanh Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 161

HPV 124
Xem fhôm Ð 838
791. ÐôI fa da fhôf IoI fhô a
Con dao Ia fruc da kô foc maI
Ðan do aI cho quôn aI b
NPCT 10b
ÐK a - ÐôI fa da frof IoI fhô NCCK 98b NNPÐ 56 PTK 18b
TNPÐI 121
b - Ðan rang aI cho quôn aI NCCK NNPÐ TNPÐI
- Nhu rang aI cha quen aI PTK
Xem fhôm R 150
792. ÐôI fa da frof IoI fhô
O day fhì nho ra vô fhì fhuong
Anh ra vô guI buc fhu fhuong
AI an ngan nôI, fo vuong fram fo.
ÐCTH 185
793. ÐôI fa da frof IoI fhô
O day fhì nho ra vô fhì fhuong
Ra vô Iong nhung van vuong
AI an ngan nôI, neo duong chIa dôI.
HT 382
794. ÐôI fa dung IaI song song
Nhu dôI dua bac dô frong mam vang.
HPV 122
795. ÐôI fa gap go gIua duong
Ðac me fhoI vang ho hang fhoI xa
Cam fay do hoI Ian Ia
Tay nay chông da hay Ia fhanh fan.
NASI I 9b
796. ÐôI fa gap nhau gIua dang
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 162

TIôn fhoI chang co bac vang cung không
Iay chI fra nghIa dôn công
Iay cho cho fhoa fam Iong dôI fa.
ÐCTH 86 - 87
797. ÐôI fa gap nhau gIua dông
NguoI dung aI bIôf vo chông aI hay
Ðay gIo fa gap nhau day
Thuy chung fa ngo, IoI nay frao IoI
Kìa kìa ca cung fôf dôI
Iua kIa con gaI, cung dôn fhoI dam bông.
ÐCTH 88
798. ÐôI fa gIay frang môf fo
Ðung nghI ma fôI, dung ngo ma oan.
HPV 122
ÐK ÐCNTÐ I 96
ÐôI fa nhu g!åy môf fo
Chc nghI ma fôI, chc ngo ma oan.
799. ÐôI fa kôf nghIa phaI fhì
Ðau cho sang ca, han vI cung bôn.
ÐCNTÐ II 96
800. ÐôI fa kôf nghIa vo chông
Cung nhau au yôm dôm dông phI fình
Thay em sac sao dep xInh
Muôn sao cho dang gan mình moI ung.
TCÐÐ IV 25
801. ÐôI fa Ia nghIa fao khang
Xuông khe baf ôc, Iôn ngan haI rau. a
HHÐN 231 HT 198 NNPÐ 56 TCÐÐII 330
NP1I 141 VNP7 287
ÐK a - Xuông khe baf ôc Iôn uang haI rau
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 163

NCCK 96a TCÐÐIII 475 TNPÐI 118
802. ÐôI fa Ia no Ia fình
Ia duyôn, Ia kIôp dôI mình kôf gIao
Ðm nhu hoa man, hoa dao
CaI gì Ia ngaI fuong gIao hoI nang.
TCÐÐ I 208 TCÐÐ III 475 TNPÐ II 72
803. ÐôI fa Ia phan dôI fa
Quaf, fram Ioan quô me cha con cam
Hô mong kôf ngaI frI am
Iay quaf che mIông noI fham cung nhau
Ða danh anh fruoc em sau
Nhung fa phaI quyôf voI nhau môf Iong.
ÐCTH 142
804. ÐôI fa Iam ban fhong dong a
Nhu dôI dua ngoc nam frong mam vang b
ÐoI chung fhay me noI ngang
Ðô cho dua ngoc mam vang cach xa.
HHÐN 231 TCÐÐ I 561 THQP13b TNPÐ II 73
ÐK a - HaI fa Ia ban fhong dong HT 183
- ÐôI fa Ia ban fhong dong
VNP 1I 114 - 115 VNP7 257 - 258
b - Cho nôn dua ngoc mam vang xa nhau HT VNP1I VNP7
Sua IaI: HHÐN 231 chap fhôm haI dong dau Ð 817 Nhbs da fach ra
805. ÐôI fa Iam fam hoa nhaI
Chông day vo day kem aI frôn doI
Muôn cho gan cho fa choI
Can sông fam maf, gan noI dI vô.
HT 197 TCÐÐI 207 TNPÐ II 73
VNP1 I 139 VNP7 285
806. ÐôI fa maf nguyôf hôm ram
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 164

ÐoI chung mua dam nhìn chang fhay sao
ÐoI chung cha me ep vao
Iam cho khôn khô doI nao cho ra
Thac dI so fIông gIem pha
ThIôf fhan ma mIông nguoI fa chô cuoI
ChoI frang không fhen voI froI
ChoI guong không fhen voI nguoI frong guong
HoI nguoI em nho em fhuong
Sông con em nguyôn cung chang fram nam.
CÐTCM 140
807. ÐôI fa moI ngô hôm nay
Môf dôm Ia ngaI, môf ngay Ia duyôn.
ÐCNTÐ II 54b
808. ÐôI fa mua uof ao rôI
KIôm dôI do Iua vô ngôI fa ho.
ÐCNTÐ II 106
809. ÐôI fa nang môf chu fình
Iuông công fa Iam, công mình bao nhIôu7
Iuông công fa, fa không co quan
Iuông công mình chung ban cuoI chô
ÐôI fa chI co môf bô
Tra cua chôn cu, fa vô Iay nhau.
CÐTCM 195
810. ÐôI fa nhu bac nhu dau
Khôu ra cho rang keo sau fuong fu.
HPV123
811. ÐôI fa nhu bô con baI
Ða baf fhì danh dung naI fhap cao.
HPV 123
812. ÐôI fa nhu bô con co
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 165

Truoc on cha me, sau nho phan duyôn.
HPV123
813. ÐôI fa nhu bô chen chung
CIau kin nhu mung con Iau fIông ra.
TCÐÐ I 507
814. ÐôI fa nhu ca Ion mon
O frôn maf nuoc cho con mua rao.
ÐCNTÐ II 97
815. ÐôI fa nhu caI day Iung
ÐuoI Iua frôn hang, aI duf dung cho.
ÐCNTÐ II 97
816. ÐôI fa nhu caI dong dong a
Ðep duyôn nhung chang dep Iong me cha. b
HT 215 NCCK102b VNP1I 147 VNP7 314
ÐK a - ÐôI fa nhu uua ncng ncng
HHÐN 213 TNPÐI 118
- ÐôI fa nhu dua ucng ucng TCÐÐ II 273
b - Ðep duyôn na chang dep Iong me cha HHÐN
Xen Ihén Ð 842
817. ÐôI fa nhu canh hoa dao
Vo day chông day aI nao kem aI7
ÐôI fa nhu bông hoa nhaI
Vo day chông day kem aI frôn doI7
NCCK 155a
818. ÐôI fa nhu chI, chI xe
Xo kIm, kIm xo, may he, he may.
HPV123
819. ÐôI fa nhu chI moI xe
Nhu mang moI moc nhu fre moI frông
Tre moI frông ba nam nôn Iuy
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 166

Ta quyôf Iay mình, mình nghI Iam sao.
NASI II 25a
820. ÐôI fa nhu chI moI xe
Nhu frang moI moc, nhu fre moI frông.
NCCK 148a
821. ÐôI fa nhu chI xe ba
Thay me xe if fhì fa xe nhIôu
ÐôI fa nhu chI xe nam
Thay me xe if fa cam fa xe
ÐôI fa nhu chI xe muoI
Thay me xe if, muon nguoI fa xe.
ÐCTH 144
Xem fhôm Ð 842
822. ÐôI fa nhu chI xe muoI a
KhI san san rua, khI IoI IoI cung.
HPV 122
ÐK a - ÐôI fa nhu chI xe dôI CÐTCM 29
823. ÐôI fa nhu chI xe fu
Xe rang cho duoc y nhu IoI nguyôn.
CÐTCM 29
824. ÐôI fa nhu chI xe fu
Xe rang fhì rua y nhu môf IoI.
HPV 122
825. ÐôI fa nhu chI xe fram
Xe rang cho duoc frong ram fhang fu.
CÐTCM 29
826. ÐôI fa nhu chIm fu quI
1

Ngay fhì no chô
1
maf, dôm dI kôu sau

1
Ch!n Iu qu!: chIm cuôc |fuc dô quyôn).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 167

ThInh fhoang bôn nhau môI con môI nuI
Kôu fu chap fuI |fôI) cho foI canh khuya
Sau nay bIôf dô aI chIa7
HPV124 HT 390
827. ÐôI fa nhu coc me fuong a
Ða chof dan diu fhoI fhuong nhau cung.
NASI II 9a
ÐK a - ÐôI fa nhu coc !ec fuong CÐTCM29
828. ÐôI fa nhu con môf nha
Nhu ao môf mac, nhu hoa môf chum
ÐôI fa nhu nuoc môf chum
Nuoc can mac nuoc, fa dum Iay nhau.
CÐTCM74
829. ÐôI fa nhu con môf nha
Nhu cau môf be nhu ca môf cay. a
HPV 122
ÐK a - Nhu cau môf nu , nhu ca môf !ång QHÐN 271
830. ÐôI fa nhu cuc voI khuy
Nhu kIm voI chI, may dI cho rôI. a
HPV 122 VNP7 437
ÐK a - Nhu kIm voI chI nang dI cho !!én QHÐN 271
831. ÐôI fa nhu da voI dao
Nang IIôc fhoI sac, nang chao fhoI quen.
HPV 122 THQP 8b
832. ÐôI fa nhu dIôu dau frôn nhanh
TôI voI mình chông vo, sao bo danh dI ra7
TCÐÐ II 273
833. ÐôI fa nhu dua fre non a

1
No chô: |no: không; chô: fhay, gap). No chô Ia không fhay.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 168

Khen aI kheo vof nhu con môf nha b
ÐôI fa nhu dua fre gIa
Khen aI kheo vof dua da nôn dôI.
bk a - ÐôI fa nhu uc! uua scn
b - Khen aI kheo I!én nén Ircn nén ×!nh
ÐCTH 128
834. ÐôI fa nhu dua dong dong
Nhu dôI dua ngoc nam frong mam vang
ÐoI vì cac chI ban ngang
Cho nôn dua ngoc mam vang xa nhau
Ðay gIo fa moI xa nhau
Truoc kIa fa van fôm frau môf coI.
NASIII 16a
835. ÐôI fa nhu dua nong nong,
Ðep duyôn nhung chang dep Iong me cha.
NNPÐ 56
836. ÐôI fa nhu dua frong kho
Không fô, không fIôn, không so cung bang.
HHÐN231 HT 152 VNP7 250
837. ÐôI fa nhu dua frong so
1

Không baf ma ben, không so ma bang
ÐôI dua son son, gap hon fro do
Ðo vô coI vang
Ðôn day xa xa ngaI
2
Iang
!oc rang cho duoc con phuong bac ngang con rông.
HPV 123
838. ÐôI fa nhu dua frong so

1
Sc: gIo, ông dung dô cam dua.
2
^ga!: vang, xa |fIông dIa phuong).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 169

Không baf ma ben, không so ma dôu
ÐôI fa da quyôf fhì IIôu
TI nhu con fre fha dIôu duf day.
ÐCNTÐ II 84
Xem fhôm Ð 790
839. ÐôI fa nhu gay chông rem
Vua dôI fhì Iay aI gIem mac aI.
HPV 123
840. ÐôI fa nhu khoa voI chìa
Tron nIôm chung fhuy, dung Iìa moI hay.
ÐCNTÐ II 109
841. ÐôI fa nhu ngon nhang fran
Không cha không me muôn phan cay aI7
TCÐÐII 273
Xem fhôm T 381
842. ÐôI fa nhu Iua dong dong
Ðep duyôn nhung chang dep Iong me cha
ÐôI fa nhu chI xe ba
Thay me xe if dôI fa xe nhIôu.
CÐTCM 74 HT 152
Xem fhôm Ð 817, 822
843. ÐôI fa nhu Iua phoI mau
Ðep duyôn fhì Iay fham gIau Iam chI.
ÐNQT 105b HT 162 IHCÐ 40b NASIII 14a NNPÐ 56
THQP 22a TNPÐI 118
844. ÐôI fa nhu Iua moI nhen
Nhu frang moI moc, nhu den moI khôu.
CHC 1 HT 148 VNP1I 60 VNP7 182
845. ÐôI fa nhu Iua gap dao
Nhu kIông sau gap nuoc, da nao chang fhuong.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 170

ÐCNTÐ II 97
846. ÐôI fa nhu mIông frau cau
CIau fhay gIau me dua sau bong den.
HPV 123
847. ÐôI fa nhu ngaI Phan Tran
KhI xa ngan dam khI gan nôn dôI. a
HT 162 TCÐÐIII 475 TNPÐI 118
ÐK + a - KhI xa ngan dam, khI gan uc! Ién TCÐÐII 330
- KhI xa ngan dam, khI gan Ién dôI VNP7 189
+ ÐCÐTT 231:
1a! fa RéI nghIa Chau Tran
KhI xa ngan dam, khI gan Iåc gang.
848. ÐôI fa nhu nghô voI gung
Ðau sao dI nua cung dung fIông chI.
ÐCNTÐ II 97
849. ÐôI fa nhu nuoc môf chum
Nhu hoa môf chum, nhu dua môf mam.
NCCK 102a
850. ÐôI fa nhu quô frong ngan
Mo ra fhom ngaf, ban khoan da sau
Thuong maI nho Iau
Ia muI quô ay
ÐôI fay nang Iay
Ðay ra ro rang
Iong em fhuong anh
Chan fay yôu dIôu
Con chuf me gIa
Ðao hIôu nghIa fho
Ðm fIôc công anh fram doI ngan cho
Vì aI be khoa Iìa fo cho danh!
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 171

ÐCTH 127
851. ÐôI fa nhu ran IIu dIu
Nuoc chay mac nuoc fa dìu Iay nhau.
CHC 20
ÐK NNPÐ 56
ÐôI fa nhu ran Ih¡u dIu
Nuoc chay mac nuoc fa chec Iay Ia.
852. ÐôI fa nhu ran voI rông
Ran fhua mong vuf nhung dông vay vI.
HPV 122
853. ÐôI fa nhu ruông nam sao
Cach bo o gIua Iam sao cho IIôn7 a
ÐôI fa nhu fhô dông fIôn
Ðông sap dông ngua, dông nghIông, dông nam.
VNP1 I 64 - 65 VNP7 188
ÐK a - TNPÐ II 273 chI ghI dôn hôf dong nay
Xen Ihén Ð 531
854. ÐôI fa nhu fhô con baI
Ða quyôf fhoI danh dung naI fhap cao.
THQP8b
855. ÐôI fa nhu fhô con baI
Ða quyôf fhì danh dung naI fhap cao.
ÐôI fa nhu da voI dao
Nang IIôc, nang sac, nang chao nang quen.
HT 152 TCÐÐI 208 TNPÐII 72 - 73
VNP1I 65 VNP7 189
856. ÐôI fa nhu fhô con ong
Con quan con quif, con frong con ngoaI.
HT 162
857. ÐôI fa nhu fhô con fam
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 172

Cung an môf Ia, cung nam môf nong
HT 162 NPCT 20a NPNN 4b
858. |a) ÐôI fa nhu fhô con fam
Cung an môf Ia cung nam môf nong a
ÐôI fa nhu fhô con ong
Con Ion con be con frong con ngoaI. b
THQP13b
ÐK a - Cung an môf Ren cung nam môf nong VNP1I 65
b - Con quån con qu!I con frong con ngoaI
VNP1I VNP7 188
|b) ÐôI fa nhu fhô dông fIôn
Ðông sap dông ngua dông nghIông dông nam
ÐôI fa nhu fhô con fam
Con quan con quif con frong con ngoaI
ÐôI fa nhu fhô con baI
Chông danh vo kôf chang saI con nao.
NCCK 102a
|c) ÐôI fa nhu fhô dông fIôn
Ðông sap dông ngua, dông bôn dông nam
ÐôI fa nhu fhô con fam
Cung an, cung ngu cung nam môf nong
ÐôI fa nhu fhô con ong
Cung o môf fô vong frong vong ngoaI.
NASI II 18b
|d) ÐôI fa nhu fhô con fam
Cung an môf Ia, cung nam môf nong
ÐôI fa nhu fhô con ong
Con quan con quif, con frong con ngoaI
ÐôI fa fhu fhô con baI
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 173

Chông danh, vo kôf, chang saI quan nao. a
ÐK a - Chông danh vo kôf chang saI \an nao PÐCÐ1 I
- Chông danh vo kôf chang saI ccn nao TCÐÐI 140
Sau dong nay PÐCÐ ghI fhôm:
!c! Ia nhu Ihé ccn uac
^áng !!éc Ih¡ sác náng chac Ih¡ quen.
Xem fhôm Ð 531
859. ÐôI fa nhu fhô Ðao Nguyôn
KhI vuI nuoc Nhuoc
1
, khI nhìn non bang
Thau dôm vuI ve bong Hang
Tron ngay vuI ve sinh dang xuong ca
Ðao hoa Iuu fhuy khac xa
CoI fran gIan may nguoI Ia cha choI
CIaI nhan faI fu o doI
TraI faI, gaI sac vuI choI hôI nay
Rông may mong nhung môf ngay.
QHÐN 234 - 235
860. ÐôI fa nhu fhô dôI chIm
Ngay an fu fan, fôI fìm côI cay.
ÐCNTÐ II 97
861. ÐôI fa nhu fhô quan baI
Vua danh vua kôf chang saI quan nao.
NASI II 29a
862. ÐôI fa nhu fhuy voI ngu
Chang nhu Ðuong Iô, fhIôp nhu Iuu Ðình
HPV 123

1
^ucc ^hucc: fheo Son haI kInh, Nhuoc fhuy Ia môf dong sông o coI cuc Tay. Nuoc o
do raf yôu, du nhe nhu môf haf caI cung không fhô nôI frôn maf duoc. Va fheo fruyôn fhuyôf
noI do co fIôn o.
Nuoc Nhuoc - Non Ðông chI canh fIôn, xu so cua fIôn.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 174

863. ÐôI fa nhu fuong moI fô
Nhu chuông moI duc nhu chua moI xay.
VNP7 189
864. ÐôI fa nhu vo voI chông
ChI hIôm môf nôI ông To Hông chua xe.
CÐTH 119 VNP7 232
865. ÐôI fa phaI Iong nhau rôI
Nhu fam phaI fhuôc, nhu xôI phaI vo
Cang an, cang chang fhay no
Cang nam cang deo, cang vo cang fron
Chông dep vo gIon
Con cung xInh xInh
Ta phaI Iong mình
Mình phaI Iong fa
Iam fho ma fac cay da gIua dông.
CÐTH 114
866. ÐôI fa quan quif fo vuong
AI cam dao caf dôI duong xa nhau
ÐôI fa chung môf mIông frau
Ke vô nguoI o da sau fuong fu. a
bk a - Anh vô dô nho dô sau cho aI7
CÐTH 184
867. ÐôI fa fhô chac môf IoI
Thac fhì fhôI, cho sông quyôf không roI nhau dau.
ÐCNTÐ II 109
868. ÐôI fa fhoI cu dôI fa
Nhung nguoI frang gIo ngôI ra bôn ngoaI.
NASI II 11a
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 175

869. ÐôI fa fhuong chac
1
, chu bac fruc frac,
cha me không y
CIông nhu frau không chac muI,
bIôf fac rì duong mô.
HT 393
870. ÐôI fa fhuong Ien fhuong fham
Cha me hay dang
Mang Ia ngoc naf vang fram
Anh Io cho do, cho anh cam phan danh.
ÐCNTÐ II 14
871. ÐôI fa fhuong maI nho Iau
Nhu sông nho nuoc, nhu nganh dau nho fam.
CÐTCM 29
872. ÐôI fa fôf khom gIua dông
ÐôI bôn fhoI nuI, gIua sông Ngan Ha
Sô em phaI Iay chông xa
Sô anh phaI Iay vo nha moI yôn
Cac Ðang muon gIo dua duyôn
ÐôI fa không hen ma nôn Tan Tan .
NASI II 11b
873. ÐôI fa fôf fuôI vua dôI
KhI dung, khI ngôI fro chuyôn Ian Ia
Yôu nhau may kho cung qua
May gaI cung vuof, may xa cung gan.
CÐTH 100
874. ÐôI fa fu Iuc gap nhau
Tình yôu gan bo nhu cau voI frau
Nhung dôm frang sang nhu fhau

1
Chác: nhau. Thucng chác: fhuong nhau.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 176

ChI mong duoc bac nhIp cau Ngan CIang
Cung nhau chung gôI chung man
Ðô dôI fa duoc phI quyôn uoc ao.
CÐTH 177
875. ÐôI fa vo cay chông cay
Chông nay suong som vo nay suong chIôu
Ta ngheo vuI phan fa ngheo
Quan chI suong som suong chIôu, hoI anh!
ÐCTH 150
876. ÐôI fay cam con dao vang
Thac fhì chIu fhac, quôn chang không quôn.
CÐTCM 29
877. ÐôI fay cam dôI dao cau
ChI froI vach daf Iay nhau phen nay.
NNPÐ 56 TCÐÐI 140 TNPÐI 118
878. ÐôI fay cam dôI ông fo a
Ru nhau ba môI cung cho môI anh. b
THQP 22a
ÐK a - Quay fo phaI gIu môI fo CVÐÐ 6 TCÐÐI 157
b - Ðu nam ba môI cung cho môI anh
NNPÐ 56 TCÐÐI 140 TNPÐI 118
- Ðau nam bay môI phaI cho môI em CVPÐ
- Ðau nam bay môI phaI cho môI anh TCÐÐI 157
879. ÐôI fay cam dôI qua bong
Nang Iôn daf xuông gIua dong nuoc frôI
Cha nôn daf su faI hôI
Ðô cho bong IaI duoc frôI fay nguoI.
CÐTCM 76
880. ÐôI fay nang Iay coI frau
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 177

MIông frau không Ia vo, mIông cau Ia chông.
QHÐN 323
881. ÐôI fay nang Iay coI frau
Nang Iôn daf xuông, dem moI dôI bôn
TôI Ia con gaI Ðac NInh
TôI ra Ha NôI fôI IIôn buôn chanh
TIông dôn ngoaI phô, frong fhanh
Cho NIôm, cho Nhon chung quanh phô nhIôu
TraI fhanh fan, sanh gaI mI mIôu
TraI faI, gaI sac, dap dìu xuong ca
Mông bay fhang ba
Ru nhau dI hôI chua Thay
VuI fhì vuI vay, cha fay kôf duyôn
Anh HaI oI! gIu Iay nhoI nguyôn.
QHÐN 252
882. ÐôI fay nang Iay dông fIôn
Ðe ba, be bôn fhô nguyôn Iay nhau.
HT 337 QHÐN 175
883. ÐôI fay nang Iay qua bong
Tung Iôn nem xuông gIua dong nuoc frong.
HT 337 QHÐN 175
884. ÐôI fay nang Iay qua bong
Tung Iôn nem xuông gIua dong nuoc frong.
THQP24a
Xem fhôm Ð 96
885. ÐôI fa nhu ma moI gIeo
Nhu Iua moI cay con non dong dong
Ðôm qua gIo Ianh suong Iung
HoI nguoI co ao dap cung Iay hoI
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 178

Thay ao sao cha fhay nguoI
Nhu dung nha dôf, nhu ngôI chuông chIm
Thuong aI nôn phaI dI fìm
ÐôI nguoI co nho dua fIn fan nha.
QHÐN 193 - 194
886. ÐôI fôI nhu ma moI gIeo
Nhu Iua moI cay con non dong dong
ÐôI fôI nhu dua fhong dong
Ðep duyôn sao cha dep Iong me cha
Ðu fôI vao cua vao nha
Thay me co hoI fhì da Iam sao7
QHÐN 193
887. ÐôI fôI quyôf Iay dôI nguoI nay
Ðô Iam nha gach, IIôu fay xay fuong
Nha nguoI Iam anh phô fruong
Treo franh fhuy mac, bôn fuong nIôm cung
NguoI dI bo nhôn chang mung
Nam canh bo vang Ianh Iung ca nam.
QHÐN 325
888. ÐôI frIôc
1
con duoI
2
con côI
3

HaI con cung môf kôf dôI vo chông.
ÐCÐTT 237
889. ÐôI mô cao bang dôI danh vong
NghIa mô frong bang nghIa me cha.
TCÐÐII 294
890. ÐôI doI khan ao Iong fhong
ÐôI rang frang IaI, dôI Iong den dI.

1
Tr!éc: con dIôc. ÐôI frIôc: dôI chIm dIôc fIông dIa phuong Ðac Trung Ðô.
2
!uc!: co Ie Ia duoI |duoI dôI voI frôn) fIông dIa phuong Ðac Trung Ðô.
3
cc!: frôn fIông dIa phuong Ðac Trung Ðô.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 179

ÐCNTÐ II 132
891. ÐôI quan dôI ao fhoI hay
ÐôI chông dôI vo xua nay chang Ianh.
NASI II 31a
892. ÐôI dIch fhì dIch IaI day
Ðôn fhung bôn chao xem day nao bôn
- Nhaf bôn Ia day bô nau
ChI con gIaf duf nua dau chung em.
TCÐÐI 251 TNPÐII 74
893. ÐôI dIch fhì dIch IaI day
Trau an fhuôc huf, chIôu may fa ngôI
ChIôu may fa chang fhem ngôI
Ta bac ghô dau fa ngôI cho cao
Chô dau fa nem xuông ao
Tro vô fa Iay vong dao fa dua.
NCCK 165a
894. ÐôI on chin chu cu Iao
SInh fhanh kô may non cao cho bang
TroI oI co fhau fình chang!
Ðuoc sang muoI sau ông frang gan gIa.
TCÐÐ III 475 TNPÐII 74
895. Ðôn Thu an noI co duyôn
ÐoI nao cung co hao quyôn nôI danh
An Thu an noI phong fhuan
Nhung vIôc fuong fô do dan cung nhau.
CÐTCM 279
896. Ðôn anh dI cho da fInh
Nhung chIôu du nuoc chay quanh duong nao7
CÐTCM 245
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 180

897. Ðôn anh dI nghô da fInh
Ca chI duoI nuoc môf mình bôn fôn7
CÐTCM 245
898. Ðôn anh van cung gIoI, vo cung faI
Co sao cua Thuan An
1
Tay cuop,
fran Ðình ÐaI
2
co Tay freo7
ÐCÐTT 58
899. Ðôn chang Ia bac van nhan
Ða nam sInh môf fhang nhuan Ia sao7
- Thông fhoI dIa Iy cung vua
Vì chung do fhIôu day fhua nay ra.
HPV 86 - 87
900. Ðôn day co dôI chIm hông
Thuong fhuong gay maI nao nung xof xa.
HPV 65
901. Ðôn day co dôI chIm quI
Thuong gay maI aI doI dI maf rôI.
HPV 65
902. Ðôn day co gaI haf faI
Ðô fôI dôI dIch môf vaI frông canh
Ðau fhua dau duoc cung danh
Ðo công den sach hoc hanh bay Iau.
HPV 65
903. Ðôn day co gaI ken chông
Treo non Ian suôI cô công fìm vao
CuI IoI hoI khach dông Ðao
Canh xuan dem dô chôn nao cho aI7

1
Thuån An: môf cua bô cach Huô 12km.
2
Trån 1¡nh !a!: fuc Ia dôn Mang Ca o dông bac fhanh Huô Ia môf fhanh nho chu vI
984m dô gIu duong hIôm yôu.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 181

PÐCÐ 5
904 Ðôn day co gaI ma dao
Cac Ðang dua IaI, anh hao foI day
Truoc nho Nguyôf Iao xe day
Saf cam dua IaI do day môf nha.
HPV 65
905. Ðôn day co gaI ma hông
Cho nôn vuof bIôn, vuof sông sa gì
Ðôn day co dôI chIm quI
Ngay ngay hay hof, aI duôI dI maf rôI!
CÐTCM 75
906. Ðôn day co nhanh hoa maI
Cho xIn môf chuf hoa may nôn gan.
CÐTCM 30
907. Ðôn day daI caf ra vang
Nghe aI du dô ma chang ra day7
Iam fhan cuc khô fhô nay!
Xuc fhan, cuôc daf suôf ngay Io Iem.
CÐTCM 234 HT 263
908. Ðôn day Ia chôn Ðao Nguyôn
Trang fhanh gIo maf cam fhuyôn dao choI.
HPV 65 HT 384 VNP7 434
909. Ðôn em hay fruyôn Thuy KIôu
IaI day ma gIang may dIôu cho mInh
Vì dau KIôu gap KIm SInh7
Vì dau KIôu phaI ban mình chuôc cha7
Vì dau KIôu phaI dI xa7
Vì dau KIôu phaI vao nha Iau xanh7
Hoa frôI beo daf da danh
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 182

Vì dau mac phaI So Khanh noI Iua7
Vì dau kôf foc xe fo7
Vì dau KIôu phaI Iôn chua Iam su7
Vì dau KIôu gap ho Tu7
Ðao an bao oan fra fhu sach không7
Vì dau KIôu bI maf chông7
Vì dau KIôu phaI xuông sông TIôn Ðuong7
Ðao nhIôu nghIa fham, fình fhuong
Ðm oI gIang hôf moI duong anh nghe!
- Ðm day fhông fruyôn Thuy KIôu
Ðm xIn gIang hôf moI dIôu moI fInh
ChoI xuan KIôu gap KIm SInh
Vì fhang hang fam, KIôu phaI ban mình chuôc cha
Vì ba fram Iang KIôu phaI dI xa
Vì mu Tu Ða, KIôu mac Iau xanh
Hoa frôI beo daf da danh
So muu mac phaI So Khanh noI Iua
Vì chang Thuc kôf foc xe fo
Vì Hoan Thu KIôu phaI Iôn chua Iam su
Ða nam KIôu gap ho Tu
Ðao an bao oan, fra fhu da xong
Vì IoI noI, KIôu phaI maf chông
Vì Hô Tôn HIôn, KIôu phaI xuông sông TIôn Ðuong
Ðao nhIôu nghIa fham, fình fhuong
Ðm da gIang hôf moI duong anh nghe.
ÐCTH 164 - 165
910. Ðôn rang An Ðô
1
Iam che
Tông Son
1
Iam mia, cho Nghe
2
Iam khoaI.

1
An !c: fhuôc vô huyôn Thach Thanh, Thanh Hoa, co che fuoI nôI fIông.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 183

ÐCTH 49
911. Ðôn rang ca uôn fhan cay a
Ðôn em hay haf, haf hay anh fìm.
HPV 65
ÐK a - Ðôn rang ca uôn fhan vay VNP7 433
912. Ðôn rang cay Iu fhì vuI
Ta ru duoc nguoI fa ban Ion dI
Quan nam, quan fam ban dI
Ðu daf, du re quan chI dông fIôn
NôI dông dem guI Iang gIông
NôI daf dô do, aI chuyôn duoc nao
Công fhì rap chông, rap rao
Ðôm khuya fhanh vang aI vao chI day
Con môf con khuyôn nha nay
Hô dem dI goI no nay IaI vô
Hay Ia Iam fhIf quach dI
CoI mo, bo bI dem dI an duong.
TCÐÐ II 387 - 388 TNPÐ II 75 - 76
913. Ðôn rang: Cô ÐInh mo hôI cho Nua
3

Ong Công, ông Cu ra Io vIôc Iang
Cho Nua Ia cho gIua dang
Quan sang khach frong cung fhuong vang IaI.
ÐCTH41
914. Ðôn rang cho Huyôn vuI fhay
Ðôn dông co mIôu bôn fay co chua.
NASIIII 54a

1
Tcng Scn: fôn cu cua huyôn Ha Trung, co IoaI mia fIôn vua goI Ia mia Ðuong Treo.
2
Chc ^ghe: fhuôc huyôn Hau Iôc, Thanh Hoa, co caI Iang raf Ion |Trông cho Quang,
Iang cho Nghe).
3
Chc ^ua: xem chu fhich nuI Nua o Ð 786
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 184

915. Ðôn rang chua SoI
1
Iam TIôn
Ðach Cau
2
Iam ca, Thach Tuyôn
3
Iam quan.
ÐCTH 44
916. Ðôn rang ke Iang vuI fhay a
ÐI ba bôn ngay kô da Iam công b
Ðôn duoI co sông, bôn frôn co cho
Anh Iay em vô Iam vo nôn chang7
Tre gIa dô gôc moc mang. c
TNPÐ II 520 TNPÐ II 75
ÐK a - Ðôn rang ke C!an vuI fhay NCCK 118a QPHT 36b
b - ÐI ba bôn ngay kô da !ucng công NCCK
- ÐI ba bôn ngay ccn da !ucng công QPHT
c - Tre gIa dô gôc chc mang CÐTCM 106 QPHT
917. Ðôn rang ke Trong
4
Iam cau a
Ke Caf
5
Iam Iua, ke Mau
6
Iam fIôn. b
TCÐÐII 521 TNPÐ I 118
ÐK a - Ðôn rang ke Trong nhIôu cau THQP 6b
b - Ke Caf Iam nua, ke Mau Iam fIôn CÐTH 30
918. Ðôn rang ngoaI fInh Hung Yôn
Co cô con gaI fraI nhan duyôn cô Io chông
Trông com aI kheo vô nôn vông
Môf dan con vIf Ian sông dI fìm
Rang ngay maI con maf IIm dIm
Chan dI fhaf fhôu nhu chIm fha môI.

1
Chua Sc!: o dông Van Hoang, fInh Thanh Hoa. Tuong fruyôn chua SoI Iam fIôn, vì
gan dông Tu Thuc, cua Than Phu.
2
1ach Cåu: fôn Iang o huyôn Nga Son, fInh Thanh Hoa.
3
Thach Tuyén: con goI Ia Thach CIan, fôn Iang o huyôn Nga Son, fInh Thanh Hoa.
4
1e Trcng: Iang Phuc TIôn fhuôc xa Hoang Quì, Hoang Hoa, Thanh Hoa.
5
1e CaI: Iang Caf Xuyôn o xa Hoang Caf, Hoang Hoa, Thanh Hoa.
6
1e Jau: Iang Caf Mao o xa Hoang Caf, Hoang Hoa, Thanh Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 185

TCÐÐ I 507 TCÐÐ II 521 TNPÐ II 75
919. Ðôn rang: nuI Tran
1
Iam công
Ao Quan Iam ca, dình Trung Iam rông.
ÐCTH 25
920. Ðôn rang quan fuong co danh
CuoI ngua môf mình chang phaI vIn aI
Ðan khen rang: Ây moI faI a
Ðan cho caI ao voI haI dông fIôn
Ðanh gIac fhì chay vao fIôn
Xông vao fran fIôn coI khô gIac ra b
CIac so, gIac chay vô nha
Tro vô goI me mô ga khao quan.
TNPÐ II 75
ÐK a - Vua khen quan fuong co faI HT 247 - 248
b - Xông ra fran fIôn coI khô gIac ra HT
921. Ðôn rang sông caI bac cau
Anh dI xem hôI chua Ðau moI vô.
NASIIV 24a
922. |a) Ðôn rang fho môc Thanh Hoa.
Iam cua, Iam nha, cau quan kheo fhay
Caf keo IaI Iua don fay
Ðao fron, dong ben, kheo fhay moI nghô
Ðôn cua anh fram bôn dô
Ðôn con dô duc chau vô fô fông
Ðôn cua anh cham bôn rông
Trôn fhì rông ap, duoI fhì rông Ieo
Ðôn cua anh cham bôn meo
Con fhì baf chuôf, con Ieo xa nha


KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 186

Ðôn cua anh cham bôn hoa
Trôn fhì hoa soI, duoI fhì hoa sen
Ðôn cua anh cham bôn den
Trôn fhì den dôf, duoI fhì den chong
Ðôn cua anh cham bôn cong
HaI cong kin nuoc, haI cong dô danh.
TCÐÐ II 520 TNPÐII 76
|b) Ðôn rang fho môc Thanh Hoa
Iam cau Iam quan Iam nha kheo fhay
Ðaf caI IaI daf don fay
Ðao fron dong ben IaI hay moI nghô a
Ðôn cua anh cham bôn nghô
Anh ruoc nang vô fho phung fô fông
Ðôn cua anh cham bôn rông
Ðôm fhì rông ap ngay rông bo Ieo
Ðôn cua anh cham bôn meo
Ðôm fhì baf chuôf ngay Ieo xa nha
Ðôn cua cham bôn con ga
Ðôm fhì ga gay ngay ra an vuon
Ðôn cua IaI cham bôn Iuon
TôI Iôn an vuon ngay IaI xuông ao
Ðôn cua cham bôn con dao
Ðao vang dao bac dao nao dông den
Ðôn cua IaI cham bôn den
Ðac hoI bac hoI bac quen voI dau.
TNPÐ 110
ÐK a - Ðao fron dong ben dôu hay moI bô THÐQ 27 - 28
|c) Anh dI Iam fho noI nao
Ðô em ganh duc ganh bao dI fheo
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 187

Côf queo anh deo cho ngay
Anh bao cho fhang, anh xoay moI bô
Ðôn cua cham bôn con nghô
Ðôn con nghô duc chau vô xu Ðông
Ðôn cua cham bôn con rông
Ngay fhoI rông ap, fôI fhoI rông Ieo
Ðôn cua cham bôn con meo
Ðôm fhoI baf chuôf ngay Ieo xa nha
Ðôn cua cham bôn con ga
Ðôm fhì ga gay, ngay ra boI vuon
Ðôn cua cham bôn con Iuon
Ngay fhì chuI ông, fôI fruon xuông ao
Ðôn cua cham bôn con dao
Cham IIôc fhoI sac, cham chao fhoI quen
Ðôn cua cham bôn cay den
Ngay fhoI den faf, fôI fhoI den chong
Ðôn cua cham bôn caI cong
Ðô em ganh nuoc fuoI hông fuoI hoa
Ngay maI khI anh vô nha
Tram nam em goI anh Ia chông em.
CÐTCM 173 - 174
|d) Anh Iam fho môc Thanh Hoa
1

Iam cau Iam quan, Iam nha kheo fhay
Iua côf anh dung don fay
Ðao fron, dong ben no ngay môf bô
Ðôn cua anh cham bôn dô
Ðôn con dô duc chau vô fô fông

1
Thanh Hoa: môf vung daf co frung fam Ia fInh Thanh Hoa bay gIo, nhung bIôn gIoI
fhay dôI nhIôu Iuc rông Iuc hep, khI Ia phu, khI Ia fran, Ia fInh. Tôn Thanh Hoa chinh fhuc
duoc daf baf dau fu fhoI fhuôc MInh va cham duf nam 1840.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 188

Ðôn cua anh cham bôn rông
Trôn fhì rông ap, duoI fhì rông Ieo
Ðôn cua anh cham bôn meo
Con fhì baf chuôf, con Ieo xa nha
Ðôn cua anh cham bôn ga
Ðôm fhì no gay, ngay ra an vuon
Ðôn cua anh cham bôn Iuon
Con fhì fhaf khuc, con fhì Iuon ra
Ðôn cua anh cham bôn hoa
Trôn Ia hoa soI, duoI Ia hoa sen
Ðôn cua anh cham bôn den
Môf den dôf cuI, môf den quay fo
Môf den doc sach ngam fho
Môf den anh dô doI cho nang day.
bk a - Tu dong nay, co noI ghI:
Ðôn cua cham bôn cay den.
Ngay fhoI den faf, fôI fhoI den chong
Ðôn cua cham bôn caI cong
Ðô em ganh nuoc fuoI hông, fuoI hoa
Ngay maI khI anh vô nha
Tram nam em goI anh Ia chông em.
TCÐC 45 - 46
923. Ðôn rang frong Huô vuI fhay
VuI fhì vuI vay, chang fay Truong An
Quan dông co bay fram ngan
Thang Iôn muoI bôn
CIac fhoI da khôn
Ong ruf bInh vô
Trông danh dì dom
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 189

Ðan ban dì dom
Cau vô frong Huô cau oI
Ðo quô Nam ÐInh bIôf doI nao ra.
QHÐN 311
924. Ðôn rang Van ÐIôn vuI fhay
NgoaI phô cho hop nam ngay môf phIôn
Tau qua phô duoI phô frôn
Ðình fhì o gIua haI bôn rang bang.
CÐHN 33
925. Ðôn vuI saI fhu dI fham
Thu dI, fhu o muoI nam cha vô
Môf Ia vuI fhu cha vô
HaI Ia da frof IoI fhô cung aI.
NASI III 41a TNPÐ II 75
926. Ðôn cay aI no duf chôI
Ðao chông nghIa vo, gIan rôI IaI fhuong.
HHÐN 231 HT 199 TCÐÐ II 330
927. Ðông Ða, CIa HôI
1
, haI cau
Co chua ÐIôu Ðô
2
bôn Iau haI chuông. a
HHÐN 110 TCÐÐ II 521 VNP1 II 165 VNP7 129
ÐK a - Ngo Iôn ÐIôu Ðô bôn Iau haI chuông
ÐCÐTT 293 HT 145
928. Ðông Ða if daf nhIôu nha
Ðô Ðô sInh nguy dan ba moc rau.
CVPÐ 25
929. Ðông bac fhì dua vung Chua
3


1
C!a 1c!: cau frôn sông Hô Thanh |sông CIa HôI) o goc Ðông Nam fhanh phô Huô,
fruoc nam 1837 goI Ia cau An HôI.
2
!!éu !é: chua o ap Xuan Iôc, frong fhanh Phu Xuan |Huô cu), xay nam 1844 doI
ThIôu TrI.
3
1ung Chua: o ngay Ðeo Ngang.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 190

Nôm nam dua Chuf
1
, bôn mua nhu ao.
ÐCÐTT 292
930. Ðông ken cho ref quan da
Thuong anh vac can fhuyôn fa nhoc nhan.
ÐCTH 121 HT 372
931. Ðông Thanh
2
Ia me Ia cha
ÐoI com rach ao fhì ra Ðông Thanh.
HT 143
932. Ðông an dông guI cho chông
Ðông fhì Iinh frang môI dông môI ghô!
Trông anh chang fhay anh vô
Quan daI, quan ngan guI dI dan dan.
ÐCTH 55
933. Ðông Công dan ro, dan sang
Ðang IaI dôf vaI, cho Ham nhuôm fham
Trung Iang fhì frang banh da
Ngan Cau banh bong, Hung Ia banh beo.
CÐTCM 279
934. |a) Ðông Ðang
3
co phô Ky Iua
4

Co nang Tô ThI
5
co chua Tam Thanh
6

Ðm Iôn xu Iang cung anh a
TIôc công bac me sInh fhanh ra em

1
ChuI: hon dao gan Ðeo Ngang, be fhuong dôn an nap khI bI gIông bao.
2
!cng Thanh: huyôn fhuôc phu ÐIôn Chau, fran Nghô An, sau Ia fInh Nghô An, nam
1837 duoc fach ra Iam haI: Ðông Thanh va Yôn Thanh.
3
!cng !áng: fhI fran, huyôn Iy huyôn Van Iang, fInh Iang Son; co sông Ðông Ðang,
cach Ha NôI 158km, cach Nam Quan 4 km.
4
Ky Iua: phô, cho do Than Nhan Trung Iap fhoI Iô, fhuôc huyôn Van Iang, fInh Iang
Son.
5
Tc IhI: da frông chông |hoac Ia Vong Phu). Nang Tô ThI Iay nham em mình Iam
chông. KhI nguoI em bIôf duoc dIôu nay, bo nha ra dI, nguoI vo không bIôf nguyôn nhan cua
vIôc chông bo dI, bông con Iôn nuI ngong frông chông Iau ngay hoa da.
6
Chua Tam Thanh: chua xay frong dông Tam Thanh, phia Tay Ky Iua, cach 2km.
Tuong fruyôn chua co ba gIan, môI gIan co fIông dôI nghe khac nhau.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 191

Tay cam bau ruou nam nem
Mang vuI quôn hôf IoI em dan do. b
NPCT 15a
ÐK a - AI Iôn xu Iang cung anh THQP 11a
b - KhI vuI quôn hôf IoI anh dan do THQP
|b) Ðông Ðang co phô Ky Iua
Co nang Tô ThI co chua Tam Thanh
AI Iôn xu Iang cung anh a
TIôc công bac me sInh fhanh ra em
Tay cam bau ruou nam nem
MaI vuI quôn hôf IoI em dan do b
Canh vang dI dô sông Ngô
Ðôm nam fo fuong dI mo sông Tuong. c
PÐCÐ 12- 13
ÐK a - A! Iôn Ihu Iang cung anh VNP1 II 164 VNP7 128
b - Jang vuI quôn hôf IoI em dan do HT 125
VNP1 II VNP7
c - Ðôm nam fo fuong dI mo sông Thucng
1

VNP1 II VNP7
- Ðôm nam nc fuong dI mo sông Thucng HT
|c) Ðông Ðang co phô Ky Iua
Co nang Tô ThI co chua Tam Thanh a
AI Iôn xu Iang cung anh b
TIôc công bac me sInh fhanh ra em
Tay cam bau ruou nam nem
KhI vuI quôn hôf IoI em dan do c
Canh vang dI dô sông Ngô d

1
Scng Thucng: phaf nguyôn fu Iang Son qua Ha Ðac cung sông Iuc Nam dô vao sông
Iuc Ðau. Sông Thuong co haI nguôn fu haI vung daf khac nhau nôn nuoc môf bôn frong, môf
bôn duc.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 192

Ðôm nam fo fuong dI mo sông Thuong d
Vao chua fhap môf fuan huong e
MIông khan fay vaI bôn phuong chua nay. g
KSK 3a
ÐK a - Co nang Tô 1ué, co chua Tam Thanh NPNN 23 a
b - AI Iôn Ihu Iang cung anh NNPÐ 58
c - Jang vuI quôn ca IoI em dan do ANPT 13a
- Ccn vuI quôn ca IoI em dan do ÐNQT 99a
- Ccn vuI quôn hôf IoI em dan do TrCH 10
d - Canh vang uen dô sông Ngô ÐNQT
d - Ðôm uén nc fuong dI I¡n sông Thuong|1) NPNN
e - 1én chua fhap môf nen huong NPNN
- Vao chua fhap môf nán huong ÐNQT
- Vao chua fhap môf nen huong TrCH
g - Cháp Iay \a! !ay bôn phuong chua nay NPNN
- MIông khan fay vaI ch!n phuong chua nay TrCH
|d) Ðông Ðang co phô Ky Iua
Co nuI Tô ThI co chua Tam Thanh
AI Iôn xu Iang cung anh
TIôc công bac me sInh fhanh ra em
Tay cam bau ruou nam nem
Mang vuI quôn hôf IoI em dan do
Canh vang dI dô sông Ngô
Ðôm nam fo fuong dI mo sông Thuong
Vao chua fhap môf nam huong
MIông khan fay vaI bôn phuong chua nay
Ðm dI fìm ban anh day
Ðan fhay em kho ban nay chang chao.
IHCÐ 30b - 31a
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 193

|d) Thu nhaf fhoI bau ChI Iang
Thu haI cay khô Ðông Ðang Ky Iua
Ðông Ðang co phô Kì Iua
Co nang Tô ThI co chua Tam Thanh
Ðm Iôn xu Iang cung anh a
TIôc công bac me sInh fhanh ra em
Tay cam bau ruou nam nem
Con vuI quôn maf IoI em dan do b
Canh vang dI dô sông Ngô
Ðôm nam fo fuong dI mo sông Thuong c
Iôn chua fhap môf fuan huong d
Khan cung TroI Ðuf, bôn phuong chua nay d
TôI dI fìm ban fôI day e
Ðan ray fhay khô ban nay không chao g
Chap fay vaI Iay con sao
Nông sau da bIôf, fhap cao da fung. h
QPHT 1a - 12a
ÐK + a - A! Iôn xu Iang cung anh
TCÐÐ II 528 TCÐÐ III 189
- A! Iôn phcIang cung anh PTK 16b - 17a
- A! Iôn Ihu Iang cung anh TNPÐII 169
b - Ja! vuI quôn hôf IoI em dan do
TCÐÐII TCÐÐ III TNPÐII
c - Ðôm nam nc fuong dI mo sông Thuong TCÐÐ III
- Ðôm uén fo fuong dI mo sông Thuong PTK
d - Vao chua fhap môf nen huong TCÐÐ II
TCÐÐ III TNPÐ II
d - J!éng Rhån Iay \a! bôn phuong chua nay
TCÐÐ II TCÐÐ III TNPÐ II
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 194

- Khan cung TroI !håI bôn phuong chua nay PTK
e - TôI dI fìm ban uén day PTK
g - Ðan Ihåy Ic! Rhc ban nay chang chao
PTK TCÐÐ II TCÐÐIII TNPÐ II
h - Scng sau chang bIôf, fhap cao cháng fung
TNPÐ II TCÐÐ III TNPÐ II
- Sau dong nay, PTK ghI fhôm:
Chån u! Ia Iucc !a! uung
Thucng en ccn Ie chua Iung u! Iucn.
|e) Ðông Ðang co phô Ky Iua
Co nang Tô ThI co chua Tam Thanh
Ðm Iôn xu Iang cung anh
TIôc công bac me sInh fhanh ra em
Tay cam bau ruou nam nem
Mang vuI quôn hôf IoI em dan do
Canh vang dI fra nuoc Ngô
Ðôm nam fo fuong dI do sông Thuong
Vao chua fhap môf nen huong
MIông khan fay vaI bôn phuong chua nay
TôI dI fìm ban fôI day
Ðan ray fhay kho ban nay chang chao
Chap fay vaI Iay con sao
Nông sau da bIôf fhap cao da fung
Chan dI ba buoc IaI dung
Thuong em con be chua fung dI buôn
ÐI buôn co dang dI buôn
ÐI buôn cau heo cung buôn cung chang.
NCCK 101a - 102a
|g) Thu nhaf fhì bau ChI Iang,
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 195

Thu nhì cay khô Ðông Ðang Ky Iua
Ðông Ðang co phô Kì Iua
Co nang Tô ThI, co chua Tam Thanh
Chan dI ba buoc IaI dung
Thuong em con be chua fung dI buôn
ÐI buôn co dang dI buôn
ÐI buôn cau heo co buôn cung chang7
ANPT 17a
|h) CaI co bay bông bay cao a
Ðay qua cua phu bay vao Ðông Ðang b
Ðông Ðang co phô Ky Iua
Co nang Tô ThI co chua Tam Thanh
AI Iôn xu Iang cung anh
TIôc công bac mô sInh fhanh ra em
Tay cam bau ruou nam nem
Mang vuI quôn hôf IoI em dan do c
Canh vang dI dô sông Ngô
Nam dôm fo fuong dI mo sông Thuong.
VNP1I 69 VNP7 193
ÐK a - Ccn co bay !a bay !a TCÐÐI 555 TCÐÐII 517
b - Ðay ra cua Ié bay \é Ðông Ðang TCÐÐI TCÐÐII
c - TCÐÐI va TCÐÐ II chI chep dôn hôf dong nay
935. Ðông hô con co khI saI
Chung fình voI bau fruoc hoaI nhu sau.
CHC 14
936. Ðông hô saI vì boI soI day fhIôu
Xa anh vì boI soI chI dIôu xe IoI.
HHÐN 231
937. Ðông hô vôI fro sang canh
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 196

Sa chI môf chuf duyôn Ianh
Anh fhan hôf fIông, con ban danh chang frao.
CHC 29
938. Ðông Iam
1
co vaI nau non
Co hô ca rông, co con sông bôI.
CÐHN 95
939. Ðông nao dông chang co chIm
Sao anh vac sung dI fìm non cao
- Tay anh cam khau sung dan vang
Iam Ie muôn ban phuong hoang frôn cay.
HPV 66
940. Ðông nao dông no co chIm
Ðaf em vac na dI fìm phuong xa.
CVPÐ 8
941. Ðông naf fhì vô cau Nôm
Con gaI rông môm vô o voI cha.
NCCK 197b
942. Ðông fam son saf voI nhau
ThIôp chua phu bac chang sao vôI vang7
- Iong son saf da vung vang
Tram nam fac môf chu dông dôn xuong.
HPV 99
943. Ðông fIôn chIôc dua phan II
ThIôp dI fheo fhIôp, chang dI duong chang.
HHÐN 231
944. Ðông fIôn không phan, không hô
Ðông fIôn kheo dIôm, kheo fô maf nguoI. a

1
!cng 1ån: Ia fôn nôm Iang KIm IIôn fhuôc quan Ðông Ða, fruoc day co nghô nhuôm
vaI nau nôI fIông |ao vaI Ðông Iam), co nhIôu hô ca Ion va co môf vaI Iach dô vao sông Tô IIch
|nay da can).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 197

TCÐÐ I 507, 609 TNPÐI 119 VNP1 II 103
ÐK a - Sao ma kheo dIôm kheo fô maf nguoI HT 231 VNP7 103
945. Ðông fIôn chInh mua vôI mua vang
Mua phaI ca fhôI mua nang ngan ngo.
NQPN 33
946. Ðông fIôn Van IIch
1
anh fhich bôn chu vang
Công anh dan diu voI nang bay Iau.
NCCK 173a
947. |a) Ðông fIôn Van IIch anh fhich bôn chu vang
Công anh dan diu voI nang bay Iau a
Ðay gIo nang Iay chông dau b
Ðô anh gIup do fram cau nghìn vang
Nam fram anh dôf cho nang c
Con nam fram nua gIaI oan nhoI fhô d
Xua kIa noI noI fhô fhô d
Ðay gIo be khoa frao fhìa cho aI.
NNPÐ 58
|b) Ðông fIôn Van IIch fhich bôn chu vang
Anh fIôc công anh gan bo voI cô nang bay Iau a
Ðay gIo cô Iay chông dau7 b
Ðô anh gIup do fram cau nghìn vang
Nam fram anh dôf cho nang c
Con fram nam nua gIaI oan IoI fhô d
Xua kIa noI noI fhô fhô d
Ðay gIo be khoa frao chìa cho aI7
Ðay gIo nang da nghe aI
Cap anh ghe non, cham vaI chang chao!
TCÐÐI 455 TNPÐII 76 - 77 VNP1 I 124 - 125 VNP7 267

1
Ðông fIôn Van IIch: o Trung Quôc, co fIôn duc fheo nIôn hIôu vua Van IIch fhuôc
frIôu MInh. |Theo CS ÐInh CIa Khanh).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 198

ÐK a - Anh fIôc công anh gan bo voI nang bay Iau HT 183
b - Ðay gIo nang Iay chông dau HT
c - Tram cau anh dô cung nang HT
d - Nghìn vang anh dôf gIaI oan IoI fhô HT
d - TCÐÐ I 253 - 254 chI chep dôn hôf dong nay.
Xem fhôm X 130
948. Ðông fIôn xanh, bôn chI vang vang
HôI nao fhIôp noI voI chang Iam sao
Ðay gIo nay Iôn maI nhao
Iam cho fhIôn ha dung rao cuoI chô
Ðm nguyôn voI anh dau không dang chanh fhô
Cung cung anh chu kôf, dua kô bôn anh.
ÐCNTÐ II 18
949. Ðông Trì
1
an ôc an fraI a
Yôn MI
2
nuoc ngap muoI haI nam rong. b
CÐHN 134
ÐK a - Ðông Ch¡ an ôc an fraI CÐTCM 278
b - Yôn MI Ihac ua muoI haI nam rong bk CÐHN CÐTCM
950. Ðông vung oI hoI dông vung
Co fhuong co nho fhì vung ma Iôn
Iôn fhoI choI dam choI du
ChoI Iong choI du cho bo choI Iung
Nghe ba hôI frông Iung fung
Ða hôn chin via nuong vung fhì vô
Ðau ma ngaI
3
cho xa quô
Cung dem nuong vô ma nhap vô vung
Vung daf chi nhung vung dông

1
!cng Tr¡: fôn Iang fhuôc xa Tu HIôp huyôn Thanh Trì, Ha NôI, xua o gIua canh dông
frung phaI sông bang nghô mo cua baf ôc.
2
Yén JI: fôn Iang, nay Ia xa Yôn MI huyôn Thanh Trì, Ha NôI, o ngoaI dô Iuôn Iuôn bI
ngap Iuf vì nhung vu nuoc Ion.
3
^ga!: xa, vang |fIông dIa phuong).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 199

Com cha ao me xay vung cho fron
Môf me sInh duoc ba con
Iung eo vu xôch maf con nhu xua
Nho on ba quan cay dua
An no fam maf doI cho nuong vung
Nho on ba quan cay sung
An no fam maf doI cung voI anh
Nho on ba quan cay sanh
An no fam maf doI anh hoc fro
Nuong vung fhì o bôn do
XIn moI nuong IaI dan do dôI cau
Nuong vung an noI co cau
XIn moI nuong IaI dan cau an fình
Haf gao anh gIa frang fInh
Ðô vô nôI daf da anh bôI hôI
NoI ra môf fIông co dôI
NôI o dang nôI, vung o dang vung.
ÐCÐTT 303 - 304
951. Ðông KIm Ian
1
hôI con nho
ÐI ban gIo nuôI me gIa
Anh gap em day không cua không nha
Muôn vô ga nghIa bIôf Ia duoc không7
- Anh vi vay con saI
Ðm fhay hoaI fhaf qua:
Hô khI huf da
Nhu Hanh CIa
2
Ioan fhIôn

1
!cng 1!n 1ån: nhan vaf frong vo fuông Son Hau |fuong fruyôn fac gIa Ia Ðao Ðuy
Tu) da cung Khuong IInh Ta va Phan ÐIôm chông nghIch fhan Ta ThIôn Iang gIup Thu hau
va hoang fu khôI phuc co nghIôp nuoc Tô.
2
1anh C!a: Tôn Hanh CIa fuc Tô ThIôn ÐaI Thanh, nhan vaf frong Tay du ky cua
Ngô Thua Ân |1500-1581) |Trung Quôc), pho Ðuong Tang dI Tay Truc Iay kInh.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 200

Cap buôI hôf fIôn
Nhu Iuu Huyôn
1
chay gIac
Ðm co noI môf haI IoI Iam maf Truong PhI
2

HuoI “hoa fIm fhuong”
Ðuong Na Tra
3
xuaf fran
Nam chình chong nhu Tôn Tan
4
xem fho
Maf IIm dIm nhu ông Không
5
nghIôm bInh co
Pha hoI khoI nhu KInh Kha
6
oan khi
VuI fhu yôn ha foaI chi phong Iuu.
HHÐN 61 - 61 HMN 43 - 44

952. Ðông Ða
7
ghI dô IaI day
Ðôn kIa Thanh MIôu
8
, bôn nay Ðôc Am
9
.

1
1uu 1uyén: Iuu Huyôn Ðuc fuc Iu ÐI, nhan vaf frong Tam Quôc chi cua Ia Quan
Trung |1330-1400) |Trung Quôc), vua nha Thuc Han. Xem fhôm chu fhich A522.
2
Trucng !h!: nhan vaf frong Tam Quôc chi, anh em kôf nghIa dông fhoI Ia danh fuong
cua Iuu ÐI. Xem fhôm chu fhich A522.
3
^a Tra: nhan vaf frong Tay Ðu Ky |Trung Hoa).
4
Tcn Tån: nhan vaf frong Ðông Chu IIôf Quôc |Trung Hoa). Tôn Tan cung Ðang
Quyôn hoc Quy Côc fIôn sInh. Tan ÐI quyôn phaI chaf haI chan. Sau Tan gIup Tô, gIôf Ðang
Quyôn dô fra fhu.
5
1hcng: Không MInh fuc CIa Caf Iuong, nhan vaf frong Tam Quôc Chi, quan su cua
Iuu Huyôn Ðuc. Xem fhôm chu fhich A522.
6
1!nh 1ha: nhan vaf frong Ðông Chu IIôf Quôc, môf frang sI nôI fIông, Iam fhich
khach gIôf Tan Thuy Hoang. VIôc không fhanh, KInh Kha bI Tan Thuy Hoang gIôf. ÐuôI ThaI
fu nuoc Yôn fIôn KInh Kha frôn sông ÐIch, Kha pha hoI fhanh khoI. Ðay Ia canh chIa fay nôI
fIông frong van hoc.
7
!cng !a: fôn khu vuc phia bac Khuong Thuong noI nghIa quan Tay Son pha haI
muoI van quan Thanh, ngay 5 fhang CIông nam Ky Ðau |30 - 1 - 1789), nay fhuôc vô khu phô
Ðông Ða, Ha NôI.
8
Thanh J!éu: ngôI mIôu “fho” vong hôn quan fhanh va Sam NghI Ðông, fôn fuong
Man Thanh bI chôf fran, dô franh fhu vô ngoaI gIao voI nha Thanh, nhung vô sau finh chaf
fho phung không con nua. Ngay nay, hang nam vao ngay 5 fôf Âm IIch, nhan dan Thu dô nô
nuc keo vô khu vuc Ðông Ða Iong frong Iam Iô ky nIôm ngay chIôn fhang Ðông Ða IIch su,
hoac goI Ia ngay gIô fran Son Tay.
9
1cc An: fuc chua Ðôc, o gan Thanh MIôu fhuôc dIa phan Iang Khuong Thuong quan
Ðông Ða. Ðo Ia ngôI chua cô duoc Iam IaI sau nam 1789. Trong chua co ngôI fuong Ðuc Ong,
phia sau co khac may chu Han “Ðinh Ngo fao Quang Trung fuong” |nam Ðinh Ngo Iam fuong
Quang Trung) co fhô coI nhu Ia môf bang chung cua Iong nhan dan kinh mô vI anh hung dan
fôc không dam bIôu Iô công khaI duoI frIôu Nguyôn. |Theo faI IIôu dIôu fra faI chô) nam Ðinh
Ngo fuc Ia nam 1846 duong IIch.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 201

CÐHN 43
953. Ðông Ðich Ðao
1
vua cao vua Ia
Hang Ðach A
2
nhu ma nang TIôn
Man nông môf ve fhIôn nhIôn
Ðaf fa canh dep cang ngay cang say.
HT 139 - 140
954. Ðông froI bIôn moI day fheo
ÐIôn dau dam dông, bIôn Ieo fruoc froI.
ÐCÐTT 250
955. Ðôf den fhì phaI khôu fIm
Iam fhan con gaI mua kIm dô doI.
Ngua fay dô fam vang muoI
Quan bô ao vaI aI cuoI mac aI.
HHÐN 76
956. Ðôf Iông den a
Xay Iông kIôm
ÐI kIôn cac noI
ÐI choI cac ba b
Cay sanh cay da
Cay ca cay muông
Cay chuông cay Iang
Ngang com ngang ca
Chap cha dôI phuong c
Ðôn phuong nha froI
XIn moI mu bong
Mu mac ao frang

1
!cng I!ch !ac: con goI Ia dông Tu Thuc, fhuôc xa Nga ThIôu, huyôn Nga Son fInh
Thanh Hoa.
2
1ang 1ach A: gan dông Ðich Ðao, fhuôc xa Nga ThIôu, huyôn Nga Son fInh Thanh
Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 202

Mu mac ao den
Mu xay Iông den
Mu cam fay fhuf!
Thuf!
bk a - fu dong nay dôn dong b, co noI haf:
ThuI cng Iay rcng Iay ua!
Tay Ih!én Iay Iha!
Juc! ha! nu Ia...
c - Tu dong nay dôn hôf, co noI haf:
Chåp cha uc! nuc!
Trén Irc! sa ×ucng
Cc ha! nu Icng
Ju Ircng, nu Trec
Ju cån Iay Iec
Ju cån Iay IhuI!
ThuI!
ÐCÐTT 297 - 298
957. Ðôf fhan nuong ca cho vang
Ðem fIôn mua ruou cho chang uông choI
Phong khI co khach dôn choI a
Com an, ruou uông cho vuI Iong chang.
HHÐN 231 TNPÐ II 77
ÐK a - Phong khI co khach dôn noI TCÐÐ II 509
958. Ðôf fhan nuong ca cho vang
Iay fIôn mua ruou cho chang uông choI.
NCCK 117b NNPÐ 57 TCÐÐ II 330 TNPÐ I 119 VNP7 285
959. ÐoI bay gIo vu nghô huyôn fhuyôn
Không aI gIong duoc ngon quyôn cho fhông.
ÐCNTÐ I 178
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 203

960. ÐoI cha cho chi doI con
Co muôn so fron, fhoI phaI so vuông.
NASI I 35b
ÐK TCÐÐ I 610 TNPÐ I 119 NNPÐ 57
!c! cha chc uén uc! ccn
Cc nucn nán fron fhoI phaI nán vuông.
961. ÐoI cha dI haI hoa nguoI
ÐoI con phaI fra no doI cho cha.
NASI I 32a NASI V III 45a
962. ÐoI maf kIôp, sao anh không fhay
PhInh pho anh, no noI gIau sang
XuI anh vao Iinh Tay bang
Ðô cho chung no ngu an frôn Iau
Anh oI phu qui vô dau7
Than mình khô cuc, bu dau foc xo
Anh mau vô Iuc bay gIo
O nha cha doI, me cho, em frông.
ÐCNTÐ I 281
963. ÐoI mô co khô nhu rI
Ðông Khanh
1
o gIua, Ham NghI
2
haI dau.
HT 258
964. ÐoI nao banh duc co xuong
Ðay fo hông co Ia, nghIa da vang vo fu
Cua Tam Quan nuoc can bay cu
Sa Huynh
3
khô fac em moI fu nghIa anh.
ÐCNTÐ II 108 - 109

1
“!cng 1hanh c g!ua”: fuc o kInh dô Huô noI gIac Phap da chIôm duoc.
2
“Ham NghI haI dau”: chI nhung vung co phong frao Can Vuong: fu Quang TrI, Quang
Ðình ra Ðac, va fu Quang Nam vao Ðình Thuan.
3
Sa 1uynh: Cua sông Tra Ðông fhuôc xa Phô Trach, huyôn Phô Ðuc, fInh Quang
NgaI, cach Ða Nang 190km vô phia Ðông Nam.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 204

965. ÐoI nay Iam ke noI khoe
Môf chuyôn xe Iua bao nhIôu ghe cung không bì.
ÐCNTÐ I 179
966. ÐoI nay nhIôu ke frong fIôn
If nguoI so dung sI hIôn nhu xua.
HHÐN 73
967. ÐoI nguoI co môf gang fay a
AI hay ngu ngay chI duoc nua gang. b
TCÐÐ II 481 TNPÐ I 119
ÐK a - ÐoI nguoI Iáng môf gang fay ÐNQT 92b IHCÐ22a
b - AI hay ngu ngay chI cc nua gang ÐNQT IHCÐ
- AI hay ngu ngay ccn duoc nua gang HT 224
- AI hay ngu ngay ccn co nua gang VNP7 78
Xem fhôm Ð 70
968. ÐoI nguoI duoc may gang fay
Sao cô con doI aI fay Iua dôI
Nam canh chIôc bong Ie IoI
Sao chang IIôu kIôm nguoI Iam vuI.
PÐCÐ 5
969. ÐoI nguoI sông may gang fay a
HoI dau cam cuI ca ngay Ian dôm. b
HHÐN 257 NCCK 152b
ÐK a - ÐoI nguoI uucc may gang fay NNPÐ 57
b - HoI dau R¡ cuc ca ngay Ian dôm CÐTCM 257
- HoI dau cån cuI ca ngay ca dôm TNPÐ I 119
- HoI dau cam cuI ca ngay ca dôm NNPÐ.
970. ÐoI ông cho chi doI cha
ÐoI nao cuc khô cho qua doI nay
Tu ngay maf nuoc cho Tay
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 205

TIôu hao fhì co sum vay fhì không
Thuô fhan phaI chIu ba dông
Công suu công ich ma không ra gì
Ðôm nam Iuông nhung sau bI
Suu cao fhuô nang, Iay chI fhanh nhan
Ke fhoI bo xu dI hoang
Xa chông, cach vo, II fan gIa dình
NguoI nao xuaf ngu hanh bInh
Chôf fhay cho chung dan mình ich chI!
NguoI nao phan hô hôI quI
ChIu ba dông haI cac cung y nhu fhuong
OI fhôI! chua xof doan fruong
Thuô franh fhuô cuI, fham fhuong cho dua ngheo
NguoI sao sung suong cuoI reo
Ke sao cuc khô Iôn deo xuông hang
Muôn cho sung suong fhanh nhan
Chung fa doan kôf Iôn dang dau franh!
VNP1 II 71 VNP7 360 - 361
Xem fhôm Ð 415
971. ÐoI vua ThaI Tô ThaI Tông
1

Con bô, con daf, con bông, con mang.
ANPT 15b ÐNQT 78a IHCÐ NASI I 24a
972. |a) ÐoI vua ThaI Tô ThaI Tông
Con bô, con bông, con daf, con mang a
Ðo den huc Iôn bo vang b
HaI con huc chac dam quang xuông sông c
Thang be dI vô bao ông d
Ðo den fa da xuông sông maf rôI. d

1
Tha! Tc, Tha! Tcng: chI vua Iô ThaI Tô
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 206

THQP 10b TNPÐ II 77
ÐK a - Ccn Ié, ccn uáI, ccn Icng, ccn nang HT 121
- Ccn uáI, ccn Ié, ccn Icng ccn nang VNPS 65b
b - Ðo den huc !ån bo vang HT VNPS
c - Ðo \ang héI \!a dam quang xuông sông bk TNPÐII
d - Thang be chay vô bao ông HT
- Thang be chay vô Iån ông VNPS
d - Ðo den fa nga xuông sông maf rôI HT
- Tråu den nc da xuông sông maf rôI VNPS
|b) TroI mua ThaI Tô ThaI Tông a
Con bô con daf con bông con mang
Ðo den huc Ian bo vang
Huc quay huc qua huc quang xuông sông. b
NCCK 134b
ÐK a - !c! \ua ThaI Tô ThaI Tông ÐNQT 78a
b - Huc quay huc qua uån quang xuông sông ÐNQT
Xen Ihén Ð 498
973. ÐoI vua VInh Tô
1
Iôn ngôI a
Com nguôI day nôI fre chang an cho. b
ÐNQT 77b IHCÐ3a TNPÐ I 119
ÐK a - ^ha vuaVInh Tô Iôn ngôI NPCT 29b
b - Com nguôI day nôI ccn Ire cháng án NPNN 9a
- Com Iráng day nôI fre chang an cho HT 121
- Com Ihc! day nôI fre chang an cho NCCK 120a
- Com nguôI day nôI fre chang an nc TCÐÐ II 540
- Com gac day nôI fre chang an cho VNPS 75b
974. ÐoI xua ken nhung con dong
ÐoI nay am caf no Iong fhì fhôI.

1
1Inh Tc: nIôn hIôu vua Iô Thanh Tông fu nam 1619 dôn 1629.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 207

ÐNQT 105b IHCÐ 42b NASI II 19b NNPÐ 57
CÐÐ I 208 TNPÐ I 119
975. ÐoI xua fra bao con chay
ÐoI nay fra bao môf gIay nhan fIôn.
HHÐN 98 TCÐÐ III 184
ÐK VNP1 II 89 va VNP 91:
ÐoI xua qua bao con chay
ÐoI nay qua bao Ihåy ngay nhan fIôn.
976. ÐoI xua fra bao con Iau
ÐoI nay fra bao baf cau gIo nao.
HHÐN 98 TCÐÐ III 184
977. ÐoI aI ra ngan vao ngo
Trông aI Iuông nhung Iong fo rôI nuôI.
ÐCNTÐ II 119
978. ÐoI chang chang fhay chang dau
Ðong frang dung dInh ra mau khoI frôu. a
HHÐN 232 VNP7 222
ÐK a - Sau dong nay, ÐCNTÐ II 85 fhôm:
O cng Tc! Ông ué \ucng uåu sc! chI u!éu
979. ÐoI cho ba bôn nam nI
Maf buôn bo ban Io fhì chông con.
ÐCÐTT 230
980. ÐoI cho fruc o voI maI
ÐoI cho anh o voI aI chua chông.
CÐTCM 30
981. ÐoI cho fruc o voI maI
ÐoI cho fa voI, hoI aI doI cho
Vua dI, vua doI, vua cho
Ðung dung ma doI, ke ngo nguoI nghI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 208

CÐTCM 76
982. ÐoI Iau ca chang an môI
Anh moc vao con fôm bac, con ca Ian hôI cung nac cau.
ÐCÐTT 207
983. ÐoI Iônh song fhan, em phaI hôf Iong hôf da
Sông quyôf môf IoI, anh se cay maI dong.
HHÐN 171
984. ÐoI ngay ham ba fhang ba
1

Ðan fraI fa vuof NhI Ha fham quô
KInh quan cuu quan dô huô
Hô Tay ca nhay dI vô frong may.
CÐHN 38
985. Ðon cam aI no duf day
Cam mình vô fôI, aI gay oan fhu.
HHÐN 275
985. Ðon cam aI no duf day
Cam mình vô fôI, aI gay oan fhu.
HHÐN 275
986. Ðon co Iôn fruc kôu vang
Anh con fhuong ban, ban khoan co chông
Muôn cho nhan ngaI dao dông
TôI day fhuong ban, nhu chông ban fhuong
ChIôu nay anh phan ban hôI huong
XIn em o IaI, dung vay duon noI nao

1
Tuong fruyôn fhoI nha Iy co môf dung sI ho Hoang nguoI fhôn Iô Maf |nay Ia xa Iô
Maf huyôn CIa Iam). Chang da co công vof xac công chua con vua Iy chôf duôI frôn sông
ThIôn Ðuc fuc Ia sông Ðuông va da fu chôI moI su ban fhuong raf hau cua vua, chI xIn phep
duoc dua nhung dan nguoI Iang mình dôn khaI khan vung daf con bo hoang o phia Tay fhanh
Thang Iong Iap fhanh 13 Iang, |bay gIo goI Ia fraI) nay o phia Nam duong Hoang Hoa Tham.
Ðan 13 fraI fu cho Ia co haI quô huong: kInh quan |quô o kInh fhanh) cuu quan, |quô cu o Iô
Maf). Hang nam ngay 23 fhang 3 Âm IIch Ia ngay ky vI fhan ho Hoang dan kInh quan IaI vô
cuu quan Iam gIô voI dan Iang Iô Maf. Tuong fruyôn vao ngay nay, ca o Hô Tay bay vô gIông
nuoc fruoc dình Iang.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 209

Che fuI foI cho cam sao
Nghe em co chôn, muôn nhao xuông sông.
TCÐÐ IV 32
987. Ðon kôu fich fIch fình fang
AI dem công chua Iôn fhang ma ngôI.
HHÐN 110 VNPS 42a
ÐK a - AI mang công chua Iôn hang ma vô CHC 26
988. Ðon Iuu fhuy gay choI vaI dao
Ruou hông dao moI nhau dôI ba chung
Cang cay cang dang gan frung
Cay don IIôu bo, chen chung quôn cam
Truc nhìn nho ban frI am
Ðep don caf chen dI fam nguoI fhuong
MIf mu khoI foa nhu suong
Ðo vo canh cu bIôf duong neo dau
CIo dua cang gIuc con sau
ChIm kôu ngao ngan ha chau môf mình.
ÐCNTÐ I 268
989. Ðu du fia, gIông gIông cung fia a
KhoaI Iang gIam, ngon mia cung gIam b
CuI kIa chen Iôn voI fram c
Ðm gIu sao cho khoI, keo Iam, bo em! d
HHÐN 171 VNP1 I 85 VNP7 213
ÐK a - Ðu du fia, uåu uåu cung fia
ÐCNTÐ I 97 HT 433
b - ^gcn Iang gIam, ngon mia cung gIam ÐCÐTT 64
c - CuI Rhc chen !ån voI cu! fram ÐCNTÐ I
- CuI Rhc chen !ån voI fram HT
- CuI Rhc chen Iôn voI fram ÐCÐTT
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 210

d - CIu sao cho Rhec Rec Iam bo em!
ÐCÐTT ÐCNTÐ I HT
990. Ðu TIôn moI dung nam nay
Cô nao hay haf kì nay haf Iôn
Thang ba nô nuc hôI dôn
Nho ngay gIô fô bôn nghìn nam nay
Ðao xem phong canh froI may
Iô, Ða, Tam Ðao cung quay dau vô
Khap noI con chau ba kì
Ke dI cau phuc, nguoI dI cau faI
So cau nhu y aI aI
XIn rang nho Iay mông muoI fhang ba.
CÐTCM 281 HT 126
991. Ðu cha dua bao fa gIa
Nam nay fam môf van Ia fre fho
TuôI fa con van duong fo
Sao ma dam bao fa gIo gIa nua.
PÐCÐ 8
992. Ðua chen fhu cuc xuan dao
Iuu phun Iua ha, maI chao gIo dông.
CHC 32
993. Ðua nhau cham vIôc cay cay
Mua mang phong van fa ray huong chung.
HPV 124
994. Ðua mun bIf bac anh chô
Ðua fre Iau canh anh mô nôI gì.
HHÐN 232
995. Ðua ngoc sanh voI baf vang a
Anh hay an fhuôc anh sang choI nha b
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 211

Anh sang em nang dIôu ra
ÐIôu fhoI bang bac xe Ia dông den
ÐIôu nay con Ia chua quen
ÐIôu nay sang fo nhu den ba day
ÐIôu nay huf khoI Iôn may
Anh xoI môf dIôu anh say Iu du
NguoI fa say ruou Iu du
Sao anh say fhuôc cung nhu say fình7
- Say huô, say ngaI, say fình
Nao aI say dam ma mình phaI Io.
bk a - Ðua ngoc daf gIua mam vang
b - May khI anh IaI qua sang bôn nha
CÐTH 91
996. Ðua fre môf chIôc kho cam
Nam dôm nghI IaI, fhuong fham ban xua.
CHC 17 ÐCNTÐ II 97
997. Ðua fre môf chIôc kho cam
Thuong nhau phaI finh, fhuong fham kho fhuong. a
ÐCNTÐ II 97
ÐK a - Thuong nhau phaI finh am fham sao nôn TCÐÐI 141
998. Ðua frong so ông Iau ngay chef chac
Tình da không fhuong, fình cang fhac mac bao noI
So môf maI Iong da dôI doI
Chang khoanh fay so vo, fhIôp dung gIua froI kôu aI7
ÐCÐTT 70
999. Ðua vang dông xuông mam son
ÐôI fa fhuong nho vô con hôI nay.
ÐCNTÐ II 119
1000. Ðua vang dông xuông mam son
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 212

Thay aI co ngaI, anh fhuong man nông.
ÐCNTÐ I 194
1001. Ðua vang dau bIf dau son
May IoI ban noI cam on qua chung
Ðo xa nhan ngaI do mung
Ðay xa nhan ngaI nhu gung xaf gan
NgôI buôn nho ban fho fhan
KIông xanh sao heo hoI nang faI aI7
Ca nam frong chau se duôI
Mình vô o bôn cho fôI fheo cung.
HMN 14
1002. |a) Ðuc cun dang gIu Iay fông
Cuôc da Iong can con mong nôI gì7
1

VNPS 83a
ÐK NASI IV 6b
Ðuc ncn Ihc! gIu Iay fông
Cuôc Iong can gay con mong nôI gì.
|b) Ðuc cun phaI gIu Iay fông a
Ðuc Iong, can gay con mong nôI gì7
CÐHN 41
ÐK a - Ðuc cun Ih¡ gIu Iay fông HT 246
1003. Ðuc dôn cham, fhì cham dôn khang a
Ðon danh Ii fruong fhì vang ca Iang. b
NNPÐ 57 TCÐÐ II 555 TNPÐ I 120 VNP1 II 39 VNP7 346
ÐK a - Ðuc dôn cham, cham dôn sang ÐNQT 78b IHCÐ3b
- !u! uanh uuc Ih¡ uu! uanh sáng HT 249
b - Ðon danh Ii fruong fhì \ang ca Iang IHCÐ ÐNQT

1
NhIôu nguoI cho rang cau nay ngam chô TrInh Sam bo fruong Ia TrInh Tông Iap
TrInh Can |con Ðang ThI Huô) Iam fhô fu khIôn co dô nha TrInh sup dô |con mong nôI gì).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 213

- !anh ucn Ii fruong fhì vang ca Iang HT
1004. Ðuc nuoc fhoI moI beo co
Trong nhu gIa Ioc co mo vao dau.
NASI IV 54a
1005. Ðuc fhì cung nuoc gIua dong
Ðu frong Ieo Ieo cung nuoc frong dông chay ra.
ÐCTH 105
1006. Ðung dung ngua chay qua fruông
Mang mô con dI Iuông fuông bo con. a
HHÐN 130 - 131
ÐK a - Mang mô con dI buông fuông bo com.
ÐCNTÐ I 195
1007. Ðua anh haI chu ra voI
Iay gIo frang Iam ban, Iay nuoc froI Iam khuay.
ÐCÐTT 178
1008. Ðua anh ra foI Iang Hô
Ðm mua fraI mif, em vô fraI fhom
Anh vô em no dam dua
HaI hang chau Iô nhu mua fhang muoI a
ÐIôf bao chu cho dang fhanh fhoI
Tay fIôm fhuôc công, mIông moI Iang quan.
TCÐÐ III 475 TNPÐ II 77
ÐK a - TCÐÐ I 507 va TCÐÐ II 428 chI ghI dôn hôf dong nay.
1009. Ðua chang môf baf ngô rang
Ðuc noI mô ma moc fhIôp dôf nhang moI vô7
- Ðaf nao mang maI không khô
Ma mua không uof, duc vô moc IIôn.
HPV 81
1010. Ðua em cho foI bôn do
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 214

Ðm con nho daI hoc fro dô em.
HHÐN 171
1011. Ðua em cho foI Ðông Hô
Anh mua fraI mif, em bô fraI fhom. a
HHÐN 110 VNP1II 165
ÐK a - Anh mua fraI mif, anh bô fraI fhom VNP7 129
1012. Ðua em cho foI rach Chanh
MuôI mong can Iam cay anh dua vô.
HHÐN 131
1013. Ðua em vô cho foI ngoaI san a
Phu mau co hoI noI frong fhan dua vô
Tu khI dua ban ra vô
Môf nam muoI haI fhang không hô vang IaI.
TCÐÐ II 273
ÐK a - Ðua em vô foI ngoaI san TCÐÐ IV 25
1014. Ðua Iôn fa vi cho dông
RôI ra aI vo, aI chông mac aI.
HPV 71
1015. Ðua Iôn fa vi dam ba
Cho Ioan bIôf phuong, cho fa bIôf mình.
HPV 71
1016. Ðua fa Iôn vi dôI IoI
Keo rôI en bac xa roI nhan dông.
HPV 71
1017. Ðua fa Iôn vi dôI IoI
Sao dôI voI nhI, nhI dôI voI dan.
HPV 71
1018. Ðua nhau gIof Iô không ngung
Ngo sông, sông rông, ngo rung, rung cao.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 215

TCÐÐ II 330
1019. Ðua fay vuôf nguc fình nhon
Khoan khoan fu van dô fôI khuyôn dôI IoI.
HHÐN 131
1020. Ðua fhu không fhay dua sang
Hay Ia da co phuong hoang fhì fhôI
Ðay gIo ba chôn bôn noI
Chang o frôn ay, bo fôI duoI nay.
CÐTCM 76
1021. Ðua nao co fôI fhoI Io
Co fo ông công guI cho fhay dô.
NASII 46b
1022. Ðuc Tho
1
gao frang nuoc frong
AI vô Ðuc Tho fhong dong con nguoI.
HT 144
1023. Ðuc vua Thanh ThaI
2
Iôn ngôI
Cuu chau fu haI
3
Iam fôI môf nha
Ðuc vua co sac ban ra
Âm phu duc bao
4
dô ma frung hung
Phuong dan dau do nuc mung
AI aI fhì cung kinh dang môf Iong.
THQP 14a
1024. Ðung chô em xau em den
Vôn em o daf dông quen ba mua
Thang fu cay frôm fua rua

1
!uc Thc: môf huyôn fhuôc fInh Ha TInh.
2
Thanh Tha!: fuc Nguyôn Phuc Ðuu Iam |1879 - 1954), fhông mInh, co oc duy fan, co
fInh fhan yôu nuoc; bI Phap baf fhoaI vI, an fri o Vung Tau, sau do bI day o ReunIon |chau
PhI). Sau Cach mang Thang Tam, vua duoc vô nuoc va sông o SaI Con cho dôn Iuc qua doI.
3
Cuu chåu Iu ha!: chin chau bôn bô.
4
Ân phu uuc Iac: fhan IInh bao hô.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 216

Thang sau cay mua, fhang chap cay chIôm
Môf nam ba vu cay IIôn
Con gì ma phan, rang den hoI chang!
CÐTCM 112
1025. Ðung chô fôI xau, fôI gIa
TôI dI ban fhI moI ba moI hôn.
NNPÐ 58 TCÐÐ I 507 TNPÐ I 119
1026. Ðung co chac Iam aI oI
ÐIôf dau fhuong haI Ia noI fang dIôn
1

HPV 124
1027. Ðung co chôf maf fhì fhôI,
Kìa nhu caI coI bôI vôI IaI vô.
NNPÐ 58
1028. Ðung co chôf maf fhì fhôI
Sông fhì co Iuc no xôI chan che.
IHCÐ 17a TNPÐ I 119 VNP1 II 17 VNP7 330
1029. Ðung con y sac khoe huong
Ðay chìu
2
frôn dông cung co khI vuong quôf frau.
ÐCÐTT 117
1030. Ðung dô cho phan re ba fong
Anh nam em bac, noI ra xIôf nôI dau Iong
TroI xanh ac nghIôf, ma hông danh ghen.
ÐCNTÐ II 24
1031. Ðung dI duong ay ma xa
Co vô Ðon Thuong
3
voI fa fhì vô7
Ðon Thuong co sap nam kô

1
Thucng ha! Iang u!én: vôn Ia cau: “fhuong haI bIôn vI fang dIôn” nghIa Ia bIôn xanh
bIôn fhanh ruông dau, noI vô nhung su dôI fhay Ion frong xa hôI va fu nhIôn.
2
!åy ch¡u: day hoang daI Ieo frôn buI cay.
3
!cn Thucng: fuc Iang Yôn Tôn Thuong, xa VInh Yôn, VInh Iôc, fInh Thanh Hoa...
OŒ day co baI phu sa mau mo, fuoI fôf.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 217

Co sông fam maf IaI kô go dau
Cung vô Ðon Thuong voI nhau
VuI nghô canh cuI, haI dau chan fam.
CÐTH 41 HT142
1032. Ðung ham sao fo bo frang
Môf fram sao fo không bang frang Iôn.
ÐCÐTT 229
1033. Ðung khôn ngoan cho vung vô
Ðung cho aI Ian, cho hô Ian aI!
HT 229 TNPÐ I 119
1034. Ðung Io caI ao cuf fay
MIôn TroI ngo IaI va may may hôI.
CVPÐ 10
1035. Ðung naI Iuong gIao khac dong
Vôn dôu con chau Iac Hông khI xua.
HPV 125
1036. Ðung fham non fôf, dôf mua
Tham con nguoI dep ma fhua vIôc Iam.
HPV 124
ÐK HHÐN 171:
Ðung han non fôf dôf mua
!ung han nguoI IcI ma fhua vIôc Iam.
1037. Ðung fham nha ngoI buc ban
Nha franh quef sach fhanh nhan fhì hon.
HPV 124
1038. Ðung fham quan hô ao canh Iam chI
Quan hô ao canh co khI an may
Io fho nhu chung anh day
Tuy rang rach ruoI, co ngay an choI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 218

NASI III 16a
ÐK CÐTCM 272:
Quan hô ao canh Iam chI
Quan hô ao canh co khI an may
Xuénh ×cang nhu chung en day
1c nåu ac \a co ngay !an nén.
Xem fhôm Q 67
1039. Ðung fhay em be ma chong
Ngay sau em Ion phaI Iong em ngay
Anh dung dau ngo, anh can mong fay
Iay duoc gaI nay daf Io froI Iong
TIôn fhoI Iay fhung ma dong
Ðac fhoI xôp nuI chua mong gaI nay.
CÐTH 99
1040. Ðung fIn caI bung don ba
ChI freo guom fuô no sang Ioa fo chau.
CHC 29
1041. Ðung vô duong ay cho xa
ÐI vô Cô ÐIôn
1
voI fa cho gan a
Cô ÐIôn san cau rua chan
Co ao fam maf IaI gan gIông khoI
Muôn an com frang ca frôI
Thì vô Cô ÐIôn buôn nôI cung anh
Muôn an com frang canh can
Thì vô Cô ÐIôn sam can buôn nôI.
CÐTCM 281 HT 132
ÐK a - Hay vô Cô ÐIôn voI fa cho gan CÐHN 166

1
Cc !!én: fôn Iang o huyôn Thanh Trì, Ha NôI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 219

1042. |a) Ðung bôn nI dông, ngo bôn fô dông,
mônh mông baf ngaf
Ðung bôn fô dông, ngo bôn nI dông,
cung baf ngaf mônh mông a
Than em nhu chen Iua dong dong b
Phaf pho duoI ngon nang hông buôI maI. c
VNP1 I 78
ÐK a - Ðung bôn fô dông, ngo sang bôn nI
dông baf ngaf mônh mông ÐCÐTT 73
- Ðung bôn fô dông, ngo bôn nI dông,
baf ngaf mônh mông HT 416
b - Than em nhu cåy !ua IrIu Icng ÐCÐTT HT
c - ^ga ngh!éng duoI ngon nang hông buôI maI ÐCÐTT HT
- Phaf pho duoI ngon nang hông ban maI VNP 7 202
|b) Ðm dung bôn nI dông
Ðm ngo bôn fô dông
Ðm fhay Iua vang mônh mông baf ngaf
Ðm dung bôn fô dông
Ðm ngo bôn nI dông
Ðm fhay Iua vang baf ngaf mônh mông
Than em nhu Iua frIu bông
Nga nghIông duoI ngon nang hông buôI maI.
ÐCNTÐ I 269
1043. Ðung bôn nI sông cach ba fay sao
Nghe gIong em ho vaf ao ra dI
TaI nghe fhay me o nha ban ga em dI
Ðang aI gIo dao caf ruôf anh dI cho rôI.
ÐCÐTT 88

1044. Ðung bôn nI sông, Iong frông voI voI
Qua khoI sông rôI gap hôI don ca
Tu Kì IaI gap Ða Nha
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 220

Ðon oI Iôn day cho dung buc, dô sao hoa dôI cau. a
bk a - !cn anh !én uåy uung Iuc, sac sac en chua hca rua en7
ÐCÐTT 149
1045. Ðung bôn nI sông, ngo bôn fô sông,
nguoI dông nhu hôI
Ðuc mình fhIôp cung muôn IôI sang sông
Nhung so sông daI hoI ngan, e không gap chang.
ÐCÐTT 71
1046. Ðung bôn nI sông, ngo bôn fô sông,
fhay dông nhu hôI
Ðuôn su fình fôI muôn IôI sang sông
Ðon aI Iôn day cho dung buc, dô sao fôI xuong
cung dang không7
ÐCÐTT 149
1047. Ðung bôn nI, fhay chIôc fhuyôn nam van
Ngong sang bôn kIa, fhay chIôc quan nam gIan
Thuyôn nam van dang doI nguoI fhuong nho
Quan nam gIan dang doI nguoI nho fhuong
Môf em noI rang fhuong
HaI em noI rang nho
Trach ông TroI Iam Io duyôn anh
Anh ngôI gôc cay chanh
Anh dung côI cay dua
Nuoc maf anh nho nhu mua
!of môf caI quan caI ao
CaI quan anh vaf chua rao
CaI ao anh vaf chua khô
Thay me anh ga ban noI mô
TIôc công anh Ian suôI gIang hô
TroI cao anh kôu không fhau
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 221

Ðaf rông anh kôu no fhông
Nhung nguoI bon cua bon công
Na mô a dI da Phaf, anh phuI fay không anh vô.
CÐTCM 170 - 171
1048. Ðung bôn VInh An
1
ngo sang Thuy Ðan
Sông daI caf frang, vô fhang cua Tung
Chang oI fhuong Iay fhIôp cung
CaI fhuyôn quyôn Io Iua, fraI anh hung Io dôI.
HT 416
1049. Ðung day quyôf doI môf fhì
ÐoI chang faf phaI co khI gap chang.
HHÐN 232 TCÐÐ I 141
1050. Ðung gan bôn anh dôI chuôI Iôn mau
Trach Iong nguoI nghIa ham gIau bo em.
TCÐÐ I 455
1051. Ðung gan bôn em gan no phap phông
NghIông faI hoI nho, nuoc maf hông vôI fuôn
Cap mình gIua dam ruông vuông
IoI phan chua hôf, nuoc maf fuôn fheo IIôn.
TCÐÐ IV 25
1052. Ðung hon Chông
2
frông sang hon Yôn
Iôn Thap Ða, vô vIông SInh Trung
CIang son cam fu frap frung
Vì aI sông NhI
3
nuI Nung
4
phan II.

1
1Inh An; Thuy 1an; Cua Tung: cac dIa dIôm fhuôc fInh Quang TrI.
2
1cn Chcng, 1cn Yén, Thap 1a: day Ia nhung dIa dIôm fhuôc Nha Trang. Hon Chông
|con goI Ia da Chông) o phia Ðac fhanh phô, ngoaI khoI co Hon Yôn o phia Ðông fhanh phô va
canh cau xom Ðong co Thap Ða, fho nu fhan nguoI Cham, Pô Ynu Nugar |con duoc goI Ia
ThIôn Y Thanh Mau).
3
Scng ^hI: con goI Ia NhI Ha |hay NhI Ha): xem chu fhich o Ð 638
4
^u! ^ung: khu vuc Ðach Thao cu, fhuôc fhanh phô Ha NôI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 222

TCÐÐ II 521
1053. Ðung xa coI fhô Ia fIôn
IaI gan nuf nIông nhu nIôn
1
côI xay
CHC 18
1054. Ðung xa hoI voI ông frang
Ðuyôn chang no fhIôp ben chang hay Iìa7
ÐCÐTT 229
1055. Ðung xa nghe fIông em ho
Cach sông cung IôI, cach do cung qua.
ÐCÐTT 134
1056. Ðung xa ngo hoa fhIôn Ii fay
Vuof hô sang haI, phaI cay muôI nôI.
VNP7 237
1057. Ðung xa fhay dang em cuoI,
Cung bang vang chin vang muoI frao fay.
CHC 7
1058. Ðung xa nghe maI cheo gIuc fhuc
Che maf IaI fhay gIo gIuc buôm Iay
Chanh Iong nho foI nIôm fay
HoI nguoI an cuu co nho nghIa nay cho không7
ÐCÐTT 60
1059. Ðuoc ban fhì IaI bo be
Ðuoc con frau cham, IaI chô me không cay.
TCÐÐI 561 TNPÐI 120
1060. Ðuoc bong ông frang cho phu bong den
Phong nay, phong no cho quôn phong nao
MoI yôu ma cu cung yôu
MoI co mI mIôu cu co công Iônh

1
^!én: caI vanh |fIông dIa phuong).
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 223

Trach anh chang an o ra da Iam fhInh
ChoI hoa không fhen voI canh hoa ru.
CÐTH 155
1061. Ðuoc buông nay anh khuay buông no
Ðuoc ngaI do anh bo ngaI day
CIa nhu Iang vang sa xuông Hô Tay
1

Iang vang không fIôc may,
fIôc duyôn do no day chua fhanh.
CÐNH 165 ÐCÐTT93
Sua IaI:... anh Rhuåy buông no ÐCÐTT =... anh Rhuåy buông no
Iang vang không fIôc, nåy fIôc duyôn... CÐHN =
Iang vang không fIôc nåy, fIôc duyôn...
1062. Ðuoc chu fình ma quôn chu hIôu
Ðuoc chu hIôu ma quôn IIôu chu fình
Ngon nganh haI buôI con xanh
Anh muôn fheo con duong fung ba
nhung so con nganh mau don.
ÐCÐTT 199
1063. Ðuoc chu frung maf dung chu hIôu
Ðuoc chu fam fung IôI dao me cha.
HHÐN 89 - 90
1064. Ðuoc mua com nhung fam xoan a
Ðôn khI co han, gIe cung nhu chIôm.
NNPÐ 57 TCÐÐ II 338 TNPÐ I 119
ÐK a - Ðuoc mua Ren nhung fam xoan HT 115 NASI III 11a
1065. Ðuoc mua cho phu môn khoaI
Ðôn nam Than, Ðau không aI ban cung. a

1
1c Tåy: môf hô Ion, rông frôn 500 hec fa o phia fay bac nôI fhanh Ha NôI. TaI khu
vuc nay xua kIa duoc fap frung kha nhIôu chung nghô fhu công cô fruyôn va co nhIôu cung
dIôn dôn mIôu nôI fIông.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 224

TCÐÐ 507 TNPÐ I 119
ÐK a - Ðô nam Than, Ðau !åy aI ban cung CVPÐ 22
1066. Ðuoc nhu IoI noI anh mung
Ðuoc nhu IoI noI xIn dung nghe aI
Ðuoc nhu IoI noI không saI
Thang gIông dôn gô, fhang haI Iam nha
Thang ba an cuoI dôI fa
Ðep duyôn dep sô, me cha vuI Iong.
ÐCTH 182 HT 381
Xem fhôm Ð 289
1067. Ðuoc nhu IoI noI anh fhoa fam Iong
KIm fhoa voI IaI khan hông frao fay
Ðuoc nhu IoI noI hôm nay
KIm fhoa voI IaI fo may frao IIôn.
ÐCTH 182
1068. Ðuoc nhu IoI noI em oI
Anh vô gIôf Ion, dô xôI, mô ga
Ruou vo fram bay muoI ba
Cau non dôm qua, frau gIa dôm fram
CuoI em dôI hoan, dôI fram
MuoI chin fhuoc Iua, muoI Iam quan fIôn
Ðac fhoI chin nen cho nguyôn
Vang fhoI vang khôI kôf nguyôn cho cao. a
bk a - Vang fhoI nuc! !a nhån uuyén nc! Ihanh
CÐTH 146 - 147
1069. Ðuoc nhu IoI noI không saI
Thang gIông anh mua gô dô fhang haI dong gIuong
NoI rang nuong o nha nuong
Hôn bay fhap fhoang frong buông nha anh.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 225

CÐTCM 76
1070. Ðuong ban kIm duyôn oI!
May fôI hoI Ia duong ban co may kIa oI!
Con không hay da du dôI ca rôI7
NguoI nhu hoa no mua xuan
!oc gì em duoc foI gan gIan hoa
CIan hoa co bong daI kô
NguoI da yôu dôn cho nô fhap cao
NguoI nhu nuoc dung chau dao
TôI nhu nhIôu frang nhan vao nôn chang!
Nay fôI fuong dôn nguoI, maI fôI nho
dôI ba nguoI fình duyôn
Ðuong ban kIm duyôn oI!
May fôI hoI Ia duong ban co may kIa oI!
Con không hay da du dôI huu fình7
QHÐN 167 - 168
1071. Ðuong cu anh cho rap gaI
Ðô em qua IaI Iam haI cua nha.
CHC 12
1072. Ðuong daI moI bIôf ngua hay
Ðay gIo moI ro con ban day fri khôn.
CHC 27
1073. Ðuong daI ngua chay bIôf fam
NguoI fhuong co nghIa fram nam cung vô. a
NNPÐ 59 TNPÐ I 120 VNP1 I 78 VNP7 201
ÐK a - NguoI fhuong co nghIa fram nam cung chc TCÐÐ II 331
1074. Ðuong daI ngua chay caf bay
Chang vô chôn cu may ngay dôn noI
- Ðuong daI ngua chay caf bôI
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 226

Anh vô frôn xa môf hôI dôn noI.
HPV 174
1075. Ðuong daI ngua chay caf bay
NgaI nhan fham fham môf ngay môf xa.
CHC16 ÐCNTÐ I 195 HHÐN 232 HT 180 VNP7 215
1076. Ðuong daI ngua chay kIôu sa
Ðay cuong duf doan dôI fa fham sau.
ÐCÐTT 241
1077. Ðuong dI ca Iach voI Iau
Ca fram voI chôI, bo nhau rang danh.
ÐCÐTT 276
1078. Ðuong dI caf nho co mon
May IoI huu cuu
1
bau con nho quôn.
CHC 25
1079. Ðuong dI chin xa sông con
HoI fham ông Huong HIôu hay con hay không.
HT 124
1080. - Ðuong dI daf fhIf no fron nhu mo
NgôI IaI gôc da gIo fhôI fhau xuong
Anh ma dôI dang, em kôf ngaI canh fhuong
2
voI anh7
- Chu fhIôn frôI dau nguoc
3

Anh noI duoc, em phaI nhan voI anh caI chu nay
Ngaf vì chang bIôf, em kheo daf bay fhì fhôI
- TIông anh an hoc, bIôf doc kInh fho |fhI)
Ðaf chof em hoI ho co
Vay ma dôn daI fhuo gIo
Tuong Ia fri fuô, nao ngo dôf chan

1
1uu cuu: fôf, xau, Ianh, du.
2
Chu Ih!én Irc! uåu ngucc: Ia chu phu, nghIa Ia chông
3
Tc! ucc phu nhån Iån: Iong da dan ba Ia dôc ac nhaf.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 227

- Hen chI nguoI noI: “TôI dôc phu nhan fam” |3)
Ðau cho anh day co dôf muoI phan
Cung Ia nhan nghIa sao em phan can IoI7
- NoI ra mich bung, nhIn IaI fuc hoI
ÐoI fhay anh hay nhao hay cuoI
ÐaI khôn em day do, cung fhoI nhu khuyôn chông
- Thuyôn quyôn hay chu
Ðau em co chuoI, anh cung maf Iong
Huông chI em noI em khuyôn chông
Ðau em co mang gIua dam dông
Anh van danh da, cho không frach phIôn.
ÐCNTÐ II 33 - 34
1081. Ðuong dI không foI nua ngay
NoI vô fham me, hen ray hen maI.
ÐCNTÐ I 195
1082. Ðuong dI Iôn Ian dan IIu dIu
Ðuong dI xuông IIôu dIôu nganh dau
ÐôI fa an noI da Iau
Vì aI nôn chang xa fhIôp cach may cau an fình.
ÐCÐTT 105
1083. Ðuong dI Iôn, fham fham dìu dIu
Ðuong dI xuông, rIu riu hôf chau
Nhìn em không dam nhìn Iau a
Nhìn rôI fhôm fham fhôm sau bo em. b
ÐCNTÐ I 225
ÐK a - !c! uua n¡nh yéu nén ua !åu ÐCNTÐ I 226
b - ^hung na phu nåu uuI cåu a! ån ÐCNTÐ I
1084. Ðuong dI Ioanh quanh Ieo queo
Ðuong dI ngoaf ngoeo chan frau
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 228

Ðm co chông rôI anh chang dam nhìn Iau
Anh nhìn qua môf fi dô ban sau mua vuI.
HPV 124 HT 390
ÐK ÐCNTÐ I 225:
Ðuong dI quanh u! quec
Ðuong dI ngoaf ngoeo \ung frau
Ðm co chông nén anh chang dam nhìn Iau
Nhìn qua môf !aI chc uc ccn såu na Ihc!.
1085. Ðuong dI môf ngay co xe fay vong cang
Ðuong dI dôI ba fhang co xe dIôn fau bay
Co chI em bIôf chôn anh ray
Ðuong fhIôn son van fhuy, may nghìn ngay cung fìm dI.
ÐCÐTT 85
1086. Ðuong dI nhung Iach cung Iau
Cha me fham gIau, ep uông duyôn con. a
HHÐN 232 TNPÐI 119 VNP7 272
ÐK a - Cha me fham gIau ep ga duyôn con ÐCNTÐ I 195
1087. Ðuong dI nhung Iach cung Iau
Cha me fham gIau ep uông duyôn con a
Ðuyôn sao cac co hoI duyôn!
Cam guong guong fôI, cam vang vang phaI.
HT 192 TNPÐII 77 VNP7 316
ÐK a - Cha me han gIau ep uông duyôn con TCÐÐII 273
1088. Ðuong dI nhung suôI cung khe
Sao nguoI cha bac cay fre Iam cau7
Cau nao dua rô don dau7
Ðô fa dI IaI cung nhau môf nha.
QHÐN 322
1089. Ðuong dI quanh quaf ruôf dô
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 229

ChIm kôu, vuon hu dua kô bôn non. a
CVPÐ 3
ÐK a - ChIm kôu, vuon hof dua kô bôn non VNP7 122
1090. Ðuong dI frôn cho duoI do
Trong dôn ngoaI dIôm chang cho fhông hanh
Chang cho em ben duyôn anh.
HT 315
1091. Ðuong dI frôn suôI duoI dam
Sao anh cha bac cay fram Iam cau
Kô fa dI IaI da Iau.
HX 11
1092. Ðuong dI xa fram ngaI cung
Quyôf dìu cho dang anh hung vô quô.
ÐCÐTT 178
1993. Ðuong doI cach fro non sông
Me gIa dau bac, em con fho ngay
CIang son ganh Iay môf mình
Co hay chang fa fam fình em day.
TCÐÐ II 468
1094. Ðuong ke KhoaI
1
vua fhanh vua maf
Sông ke KhoaI san saf fhuyôn be
Iay chông Van
2
. Iang
3
Iam chI7
Ðam fruong fhan gaI som dI fôI vô.
CÐTH 36 HT140
1095. Ðuong không dI sao bIôf
Chuông không danh sao kôu
Nghe IoI anh noI bao nhIôu

1
1e 1hca!: Iang Iac Ðô fhuôc xa ThIôu Ðô, huyôn ThIôu Hoa, fInh Thanh Hoa.
2
1ån: Iang Van QuI, fhuôc huyôn ThIôu Hoa, fInh Thanh Hoa.
3
1ang: Iang Nguyôf Iang, fhuôc huyôn ThIôu Hoa, fInh Thanh Hoa.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 230

KhIôn Iong fhac fheo fram chIôu xof dau.
ÐCNTÐ II 119
1096. Ðuong Iôn Muong Iô
1
bao xa
Tram bay muoI fhac, fram ba muoI ghônh.
VNP 1II 159 VNP7 122
1097. Ðuong Iôn xu Iang bao xa a
Cach môf caI nuI voI ba quang dông b
AI oI dung IaI ma frông:
Kìa nuI Thanh Iang, kìa sông Tam Co c
Anh cho em Iam ban ma ngo d
Ðung em van frang nhu fo gIay phong. d
TCÐÐI 254 TCÐÐII 521 TNPÐ II 78
ÐK a - Ðuong Iôn IInh Iang bao xa NCCK 100a
b - Cach môf Ira! nuI voI ba quang dông
NCCK VNP1I VNP7 195
c - Kìa nuI Tam Ðao, no sông Tam Kì NCCK
d - Ðm dung fhay anh Iam ban ma ngo NCCK
d - Iong anh van phang nhu fo gIay phong NCCK
- Ðung em van fhang nhu fo gIay phong VNP1I VNP7
1098. Ðuong mô vuI bang duong Thuong Tu
2

Canh mô dep bang canh nuI Ngu, sông Huong7
Vi dau Iong fhay me không fhuong
Tam fhan anh day nhu cay khô chôf dung
gIua chang duong doI em. a
ÐCÐTT 86
ÐK a - Tam fhan anh day nhu cay khô chôf dung
gIua chang duong uc! em. HT 419

1
Jucng 1é: IaI Chau.
2
!ucng Thucng Tu : fhuôc fhanh phô Huô.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 231

1099. Ðuong nay anh van dI qua
ÐôI bôn duong caI Ia hoa em frông
Hoa fhom ngaf, hoa IaI fhom Iung
Anh da co vo, anh dung haI hoa
Nua ma fan cua naf nha
Ðanh con danh vo vì hoa em frông.
NASI II 27b
1100. Ðuong nay em van dI qua
Sao anh buf nhI haI hoa cho danh.
HPV 158
1101. Ðuong quan da dô da Iaf
Cau xay frong caf ngoaI vôI
Nao khI anh dung em ngôI
Ðaf mon co de, mô hôI dang con.
ÐCÐTT 64
1102. Ðuong quan va rông va daI
Mac Iong ông Ki, ông caI dI vô.
CVPÐ 3
1103. Ðuong rông kheo dap vung vang
Ðô anh dI IaI voI nang cho quen.
CÐTH 29
1104. Ðuong SaI Con cay cao bong maf
Ðuong Cho Ion hôf caf nho dô dI.
TCÐÐ II 522
1105. Ðuong fau nuoc chay haI muong
Cha ghe me ruôf khô fram duong em oI!
ÐCÐTT 250
1106. Ðuong fruong cach fro nuoc non
Me gIa dau bac fhIôp con xuan xanh.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 232

NASI III 52a
1107. Ðuong fruong cach fro nuoc non
Me gIa dau bac fhIôp con xuan xanh
CIang son fhIôp ganh môf mình
Co hay chang fo fam fình fhIôp chang7
TroI oI, co fhau fình chang7
Môf ngay dang dang xem bang ba fhu!
Ruôf fam bôI rôI vo fo
Can vang sao kheo fho o da vang.
TNPÐ II 78 VNP1 II 50 VNP7 350
1108. Ðuong fruong caf nong fruông xa
NgaI chua fhanh ngaI, công da fruong công.
ÐCÐTT 281
1109. Ðuong fruong nuoc chay nhu reo
Thuong em chang ngaI maI cheo nguoc xuôI.
CHC 27 VNP7 476
1110. Ðuong vô Ðông VIôf
1
Ioanh quanh
Ðông xanh Iang dep nhu franh hoa dô
ChIôu vô chIm hof Iiu Io
Tung doan fre nho haf nô frong Iang.
CÐTH 39 HT 140
Sua IaI: Ðông xanh !ang dep... HT = Ðông xanh !ang dep...
1111. Ðuong vô KIôp Ðac
2
bao xa7
Ðuong vô KIôp Ðac co cay da bô dô
Co yôu anh cap non ra vô

1
!cng 1!éI: o xa Quang Ðông, Quang Xuong, Thanh Hoa.
2
1!ép 1ac: môf dIa danh fhuôc fInh HaI Hung. KIôp Ðac o cach Pha IaI 5km phia
nguoc sông Thuong. OŒ do co dôn Van KIôp, Iang Ðac hay con goI KIôp Ðac. Ðay xua kIa Ia
dôn fraI Ion cua nha Tran, khI danh quan Nguyôn. Hung Ðao Vuong - Tran Quôc Tuan, Iuc
gIa, vô frông fhuôc rôI maf o day, nam 1300. Ðôn KIôp Ðac o bôn sông, dung nam 1300. HôI
dôn ngay 20 fhang fam am IIch Ia ngay gIô cua hung Ðao Vuong.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 233

CIau an kho chIu, cho hô ho hang.
TCÐÐI 610 TNPÐ II 77 - 78 VNP1 II 159 VNP7 123
1112. Ðuong vô xu Ðac con xa
Co vô Ke SoI voI fa fhì vô
Ke SoI Ia daf fhu quô
Chung quanh fhì Iuy, fu vI fhì dông.
CÐTCM 279
1113. Ðuong vô xu Iang mu xa
AI vô Ha NôI voI fa cho gan a
Vi du môf moI dau chan
Thì fa mua dep chin Ian cho dI b
CÐTCM 76
ÐK a - Cc vô Ha NôI voI fa cho gan CÐHN 12
b - Thì fa mua uep cho Ian cho dI CÐHN
1114. Ðuong vô xu Iang mu xa
Co vô Ha NôI voI fa fhì vô
Ðuong fhuy fhì fIôn fhuyôn be
Ðuong bô cu bôn Ðô Ðô
1
ma sang.
CÐHN 11 HT 129 VNP7 131
Sua IaI: VNP7 chap A 180 voI Ð 1115 fhanh môf IoI. Nhbs da fach ra.
1115. |a) Ðuong vô xu Nghô quanh quanh a
Non xanh nuoc bIôc nhu franh hoa dô
AI vô xu Nghô fhì vô...
ÐNQT 79b IHCÐ 12b NCCK 98a NPCT 14a PTK 19a
VNP1 II 159 VNP7 122
ÐK a - Ðuong vô xu Nghô ranh ranh HHÐN 110 VNPS 56a
|b) Ðuong vô xu Nghô quanh quanh
Ðuong ra Ha NôI nhu franh ve rông

1
1c !é : fôn nôm Iang Phu VIôn nay fhuôc xa Ðô Ðô huyôn CIa Iam, Ha NôI.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 234

Ðuong vô xu Nghô quanh quanh
Non xanh nuoc bIôc nhu franh hoa dô
AI vô xu Nghô fhì vô.
TCÐÐ II 521 TNPÐ II 78
|c) Ðuong vô xu Nghô quanh quanh a
Non xanh nuoc bIôc nhu franh hoa dô.
TCÐC 49
ÐK a - Ðuong vô xu Nghô ranh ranh CVPÐ27
|d) Ðuong vô xu Huô quanh quanh
Non xanh nuoc bIôc nhu franh hoa dô.
HT 144
1116. Ðuong xa dI co môf mình
Nao aI co fhau dôn fình fôI chang7
Ao xôp nguyôn, xôp dô frong nha
Khan hông nguoI dôI phaf pho frôn dau
Yôu nhau fhì gIu Iay mau
Rang den rung ruc, foc dau xanh xanh
TaI nghe IoI noI huu fình
ChIm Iông khôn fhô caf mình bay cao
NgôI rôI frach phan ma dao
QHÐN 333
1117. Ðuong xa dI gap IaI gan a
Me dI Iay vo Thanh Than cho fôI. b
TCÐÐ I 208 TNPÐ I 120
ÐK a - Ðuong xa Rhec ruI IaI gan NASI II 3a
- Ðuong xa dI IáI IaI gan NCCK 141b
b - Me c! Iay vo Thanh Than cho fôI NASI II
- Me c! Iay vo Thanh Than cho ccn NCCK
Sua IaI... Iay vo Thanh Thån NASI II =... Iay vo Thanh Thån...
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 235

1118. Ðuong xa hôp bac khay vang
Nôn hu fhIôp o frong Iang man fhuô.
ÐCÐTT 222
1119. Ðuong xa muon ngua ma dI
Co fình co nghIa Iuan chI xa dang.
ÐCÐTT 268
Xem fhôm X9, 10.
1120. Ðuong xa nhan ngaI nao xa
ÐI dau anh cung ghe nha
Truoc fham phu mau, sau Ia fham em.
ÐCNTÐ I 193
1121. Ðuong xa oI hoI duong xa
Ðem sau foI bo cho fa ma vô.
ÐCÐTT 250 HT 427 VNP7 223
1122. Ðuong xa fhì fhaf Ia xa a
Muon mình Iam môI cho fa môf nguoI
Môf nguoI muoI fam dôI muoI b
Môf nguoI vua dep vua fuoI nhu mình. c
TCÐÐ I 141 THÐQ 1 TNPÐ II 78
ÐK a - Ðuong xa ×a fhaf Ia xa HT 154 NCCK 141b
- Ðuong xa fhì fhaf uucng xa VNP1 I 66
b - Môf nguoI muoI ch!n dôI muoI VNP1 I VNP7 190
c - Môf nguoI nhan sác IcI fuoI nhu mình NCCK
1123. Ðuong xa fôI moI foI day
Xem chang chua fo, nhìn may chua fuong
Co cau: R!én huu Iác nhucng
1

ToI day phaI kinh, phaI nhuong cac huynh
ÐoI chan ra chôn Iô dình

1
1!én huu Iác nhucng: gap ban fhì nhuong ban.
KHO TANC CA ÐAO NC!OI VIÐT 236

Ðô xem nguoI ban cuu co nho mình hay không7
ÐCNTÐ I 110
1124. Ðuong xa xa Iam aI oI
Nuoc non nghìn dam, bô froI mônh mông
ÐI qua muôn cho van rung
Thuyôn con môf chIôc vay vung bô khoI...
TCÐÐ IV 42
1125. Ðuf day nôn gô moI chìm
ÐoI anh o bac, em fìm noI xa.
HHÐN 232 TNPÐ I 455
1126. Ðuf gIong anh phaI fam choang,
Io duyôn anh phaI fam nang co con.
CHC 21
1127. Ðuf fay môf chuf con dau
Huông chI nhan nghIa Iìa sao cho danh.
TCÐÐ IV 32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful