ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN PHỐ MỚI CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHỐ MỚI.

Số /KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phố Mới, ngày 20 tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ NĂM 2013
- Thực hiện Điều 30, Điều lệ Đảng Khóa XI và quyết định số 46- QĐ/TW ; - Căn cứ công văn của Đảng bộ Thị trấn Phố Mới về chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2013. - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường THPT Phố Mới ; - Chi uỷ Chi bộ trường THPT Phố Mới quyết định kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2013, như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Mục đích: Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng đối với công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ lãnh đạo trong BGH, trong đoàn thể chính trị xã hội. Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Đảng. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và các đoàn thể, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo. khắc phục tình trạng mất dân chủ hoạc dân chủ hình thức. b. Yêu cầu: Công tác kiểm tra giám sát là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy tiến hành, Tổ chức Đảng, đảng viên phải nghiêm túc chấp hành, phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác kiểm tra-giám sát phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức, cá nhân đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm tra. II-VỀ NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT - Về thực hiện 4 nhiệm vụ của người Đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. - Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. - Hoạt động của các tổ chức Đoàn thể chính trị, xã hội, tổ chuyên môn , nhiệm vụ của các Đảng viên. - Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó. III-ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT Về số lượt đảng viên được kiểm tra, giám sát: Trong năm được kiểm tra ít nhất 7 đồng chí (Trên 50% tổng số đảng viên)

Chi uỷ Chi bộ ra Quyết định kiểm tra (người đứng đầu trong nhiệm vụ được phân công kiểm tra tham mưu nội dung. . tuy theo từng nội dung ứng với từng đối tượng kiểm tra. viết báo cáo hoạt động của tổ chức mình. Nơi nhận . kế hoạch chi tiết.Các đồng chí chi ủy viên. 2-Tháng 7 – 12 /2013: Hoạt động của tổ và các Đ/C Đảng viên trong tổ Xã Hội. (Đ/c Thiềng – Chiến – Vững).Lưu Chi uỷ. Về nội dung kiểm tra Tổ.Đối với tổ chức được kiểm tra Các tổ chức chính trị xã hội. những yêu cầu đề xuất… 3-Đối với đảng viên được kiểm tra Những đảng viên được kiểm tra phải chấp hành nghiêm túc sự kiểm tra của Đảng. giám sát cụ thể như sau: 1-Tháng 1 – 6 /2013: Hoạt động của tổ và các Đ/C Đảng viên trong tổ Tự Nhiên. tổ Hành Chính (Đ/c Thiềng – Chiến – Vững). giám sát. tham gia kiểm tra. quyết định kiểm tra). IV-VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. bố trí thời gian sinh hoạt Chi bộ để tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành theo thời gian đã xác định. Chi đoàn giáo viên. Công Đoàn. có trách nhiệm chuẩn bị bản tự kiểm tra theo nội dung được giới thiệu để báo cáo trước hội nghị của Chi bộ.Đảng bộ TT Phố Mới T/M CHI BỘ BÍ THƯ . chuẩn bị nhân sự. các tổ chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Nguyễn Văn Thiềng . Chi bộ Trên cơ sở kế hoạch. hướng dẫn cho đảng viên được kiểm tra chuẩn bị Bản tự kiểm tra chấp hành. 2. bộ phân từng đảng viên tuỳ tình hình thực tế Chi uỷ Chi bộ quyết định kiểm tra cụ thể và với từng trường hợp khi cần ( do tổ trưởng kiểm tra quyết định).Đối với Chi uỷ.Phân công nhiệm vụ và thời gian kiểm tra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful