U.B.N.D TP.

HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

----------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng 11 năm 2011

QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STT

NỘI DUNG

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

I

 Xin thông tin qui hoạch:
I.1

I.2

- Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ
Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị
trên địa bàn TP.HCM

Sở Qui hoạch Kiến trúc, các Ban quản lý các khu chức năng
đô thị, các phòng quản lý đô thị các quận, huyện có trách nhiệm
cung cấp về thông tin qui hoạch đô thị đã được phê duyệt cho
các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
-

 Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình:

Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ
Chí Minh về việc ban hành qui định về công bố công khai và
cung cấp thông tin về qui hoạch đô thị trên địa bàn TP.HCM
Điều 2 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố
Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô
thị trên địa bàn TP.HCM

- Điều 6 Nghị định 12/2009/NĐ-CP

Chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án đầu tư và trình người - Điều 15,17,19,21,23,26 của Luật Xây dựng về lấy ý kiến đối với
quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt

1

4 I.Điều 36. 4. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình 3. . dự án bao gồm phần thuyết thành phố. đồ án quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị riêng. .. Các giải pháp thực hiện. minh và thiết kế cơ sở. trên địa bàn bao gồm: Tờ trình thẩm định dự án.Khoản 1 Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. quốc phòng. các giải pháp phòng cháy. các văn bản pháp lý có liên quan.Điều 10 và khoản 1. 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP  Thẩm quyền thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công 2 . . Đánh giá tác động môi trường. công trình : . . 1. I.Điều 25 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP.Khoản 5 Điều 35 của Luật Xây dựng. 37 luật Xây dựng.Điều 9 Nghị định 12/2009/NĐ-CP  Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công . 5. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư 2.5 I.Điều 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP trình Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ. .3 I.Thông báo số 2840/TB-SQHKT của Sở Qui hoạch Kiến trúc trình hướng dẫn thành phần hồ sơ trình thẩm định.6  Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng . chữa cháy và các yêu cầu về an ninh. Tổng mức đầu tư của dự án  Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công .Điều 7 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. phê duyệt nhiệm Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình vụ.

Điều 3 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của UBND Thành Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định phố Hồ Chí Minh về việc lập. Xem xét thiết kế cơ sở.Điều 3 Thông tư 03/2009/TT-BXD để trình người quyết định đầu tư phê duyệt. tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung. . 3. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ( xem điều 12 của nghị định 12/2009/NĐ-CP). trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế . .  Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình I. Chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công .kỹ thuật xây dựng công trình thực hiện theo quy định.Điều 12 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Nội dung của Báo cáo kinh tế .Điều 2 thông tư 03/2009/TT-BXD.Điều 11 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.  Báo cáo kinh tế . trình I. . Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án 2. 1.kỹ thuật xây dựng công trình . 1.Điều 30 của Luật nhà ở. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chỉ được quyết định đầu tư khi đã có kết quả thẩm định dự án. 2. 3.kỹ thuật xây dựng công trình . 2. 3.8 I. 4.Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.9 . Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế . Người quyết định đầu tư có thể thuê hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. vốn hỗn hợp chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm.7  Nội dung thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình 1. Nội dung quyết định đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định này.Khoản 2 điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP . Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án. Các dự án sử dụng vốn khác. thẩm định và phê duyệt quy dự án trước khi phê duyệt.Khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng.kỹ thuật xây dựng công trình 3 ..

Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng . Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế . lụt. thuê đất . chuyển mục đích sử dụng Nộp hồ sơ xin giao thuê đất cho sở tài nguyên MT đất trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh. Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm. quy mô. tính chất. mục tiêu dự án hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. sóng .  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình I.Khoản 4 điều 1Nghị định 83/2009/NĐ-CP II II.Điều 14 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh khi có . 2. mục tiêu của dự án.Khoản 3 điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP.Quyết định 19 /2008/QĐ-UBND của UBND TPHCM V/v Quy định về thủ tục giao đất.kỹ thuật. 4. bão. một trong các trường hợp sau đây: a) Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất. lũ. quy mô.11 .10 I . thần. cho thuê đất.Điểm b khoản 1 điều 17 Nghị định 209/2004/NĐ-CP.Quyết định 20 /2008/QĐ-UBND của UBND TPHCM V/v Ban 4 . 1. NĐ .Điều 15 Nghị định 12/2009/NĐ-CP . c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm. b) Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định lại.và quyết định đầu tư. địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.1 Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Thực hiện thủ tục giao thuê đất - Lập hồ sơ xin giao.

2 - Thẩm tra hồ sơ xin giao. định. thuê đất - Cắm mốc giới lô đất - Lập hồ sơ trích lục bản đồ - Quyết định giao thuê đất hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất. 68. phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. thẩm định. Thẩm .Điều 13.Điều 16 Nghị định 209/2004/NĐ-CP. + Các bước thiết kế xây dựng công trình + Hồ sơ thiết kế.Quyết định 48/2011/QĐ-UBND của UBND TPHCM về cấp giấy có giấy phép xây dựng. Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: thiết kế . . cho thuê đất. Thiết kế xây dựng công trình . 63. công II. chủ đầu tư phải .Điều 62. 5 Thông tư 03/2009/TT-BXD. 5 .. dự toán xây dựng công trình. .Điều 4.Điều 8 của thông tư 27/2009/TT-BXD.65. 39 Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập. 38. . phê duyệt thiết kế kỹ thuật. thiết kế bản vẽ thi . chuyển mục đích sử dụng đất trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 18 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. cơ sở.Điều 17. 72 của Luật Xây dựng. thiết kế kỹ thuật.3 Giấy phép xây dựng + Giấy phép xây dựng công trình .Điều 16 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Điều 37.Điều 19 Nghị định 12/2009/NĐ-CP Trước khi khởi công xây dựng công trình. 14.II. thiết kế bản vẽ thi công. phép qui hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh. 15 Thông tư 27/2009/TT-BXD. .

chất lượng công trình xây dựng. quản lý tiến độ xây dựng. . quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình.Điều 28. 29. 26 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. an toàn lao động.Điều 19. môi trường thi công xây dựng công trình.Khoản 5 Điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP. chủ đầu tư phải xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. + Quản lý tiến độ.Điều 40 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. 25.Điều 7 Thông tư 03/2009/TT-BXD. điều 23 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. lượng xây dựng. . trách nhiệm của cơ .4 Quản lý thi công xây dựng công trình + Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình . 37 Nghị định 2009/2004/NĐ-CP. thị và nhà ở nông thôn và tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy . quản lý môi trường xây dựng. Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm quản lý chất .+ Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình.Điều 8 Thông tư 03/2009/TT-BXD.Điều 20.Điều 21. .Điều 27 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 22 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. + Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.Điều 4. Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp. 31 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 6 . . khối lượng. quan cấp và gia hạn Giấy phép xây dựng . II. 22 Nghị định 209/2004/NĐ-CP. phép xây dựng + Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng . 12 Thông tư 27/2009/TT-BXD về hướng dẫn quản lý công trường xây dựng. nhà ở đô . 21.Khoản 1. - Khoản 6 Điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP. quản lý an toàn lao động trên . 30.Điều 24.

. quyền hạn của chủ đầu tư và tư vấn quản lý .Điều 45. + Nhiệm vụ. dự án trong trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý .Điều 72 của Luật Xây dựng. 46.Khoản 2 Điều 45 của Luật Xây dựng. tổ chức tư . dự án III Điều kiện năng lực của tổ chức.Điều 34 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 12 Thông tư 03/2009.Điều 6 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. chức tư vấn khi khảo sát xây dựng.Điều 35 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Điều 38 của Luật Xây dựng. 47 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. tổ .II.Điều 5 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. 44 Nghị định 12/2009/NĐ-CP vấn khi lập dự án. dự án . cá nhân trong hoạt động xây dựng + Điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án. + Điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát xây dựng.Điều 18 Nghị định 209/2004/NĐ-CP.Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP.Điều 33 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Giám đốc tư vấn quản lý dự án .Điều 11. . 43. + Nhiệm vụ. chủ trì thiết kế xây dựng công .5 Các hình thức quản lý xây dựng công trình + Các hình thức quản lý dự án . 7 . án trong trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý .Điều 41.Điều 12 Thông tư 03/2009. quyền hạn của chủ đầu tư và Ban Quản lý dự . chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình. . . 42.

Điều 54 Nghị định 12/2009/NĐ-CP sát. tổ chức thi công xây dựng khi . khảo .Điều 48.Điều 11 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. thi công xây dựng công trình + Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế.49. 52. 8 . 53 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. giám sát thi công xây dựng công trình. chỉ .Điều 51. huy trưởng công trường. 50 Nghị định 12/2009/NĐ-CP dựng công trình và tổ chức tư vấn khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình + Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát.trình + Điều kiện năng lực của chủ trì thẩm tra thiết kế xây .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful