P. 1
Quy Trinh Quan Ly Du an Dau Tu Xay Dung Cong Trinh

Quy Trinh Quan Ly Du an Dau Tu Xay Dung Cong Trinh

|Views: 30|Likes:
Được xuất bản bởiDuong Hoang Phuong
Du an dau tu xay dung
Du an dau tu xay dung

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Duong Hoang Phuong on Apr 06, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

U.B.N.D TP.

HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
--------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc l! - T" #$ - H%&' !'(c
----------------------
TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2011
QUY TRINH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DJ ÁN ĐAU TU XAY DJNG CÔNG TRINH
STT NÇI DUNG VÄN BAN ÁP DJNG
I Lçp dµ án dâu tu xây dµng công trình
I.1
 Xin thông tin qui hoçch:
)* +,- '$%c' .-/& 01(c2 c3c B4& 5,6& l7 c3c 8', c'9c &:&;
<= 0'>2 c3c !'?&; 5,6& l7 <= 0'> c3c 5,&2 ',@A& cB 013c' &'-AC
c,&; cD! EF 0'=&; 0-& 5,- '$%c' <= 0'> <G <HIc !'J #,@A0 c'$
c3c 0K c'9c2 c3 &'L& 8'- cB @J, cM,.
- Quyêt d|nh sô 48/2011/QĐ-UBND cua UBND Thành phô Hô
Chí Minh vê viçc lçp, thâm d|nh và phê duyçt quy hoçch dô th|
trên d|a bàn TP.HCM
- Quyêt d|nh sô 49/2011/QĐ-UBND cua UBND Thành phô Hô
Chí Minh vê viçc ban hành qui d|nh vê công bô công khai và
cung câp thông tin vê qui hoçch dô th| trên d|a bàn TP.HCM
- Điêu 2 Quyêt d|nh sô 50/2011/QĐ-UBND cua UBND Thành phô
Hô Chí Minh vê viçc lçp, thâm d|nh và phê duyçt quy hoçch dô
th| trên d|a bàn TP.HCM
I.2
 Lçp Dµ án dâu tu xây dµng công trình:
C'N <M, 0H !'6- 0K c'9c l! #" 3& <M, 0H EO 01P&' &;HQ-
5,@/0 <>&' <M, 0H 0'RC <>&'2 !'J #,@A0
- Điêu 6 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP
- Điêu 15,17,19,21,23,26 cua Luçt Xây dµng vê lây ý kiên dôi vói
1
.
nhiçm vµ và dô án quy hoçch xây dµng.
- Điêu 25 cua Ngh| d|nh 08/2005/NĐ-CP.
- Khoan 1 Điêu 13 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP;
- Khoan 5 Điêu 35 cua Luçt Xây dµng.
I.3
 Nçi dung phân thuyêt minh cua Dµ án dâu tu xây dµng
công trình :
S. )" cM& 0'-/0 EO CTc 0-J, <M, 0H
U. M= 06 EF 5,@ C= EO #-A& 0Vc' WL@ #"&; c=&; 01P&'
X. C3c ;-6- !'3! 0'"c '-A&.
Y. Đ3&' ;-3 03c <ộ&; C=- 01HQ&;2 c3c ;-6- !'3! !'?&; c'3@2
c'Z4 c'3@ EO c3c @J, cM, EF 4& &-&'2 5,[c !'?&;.
\. TK&; C9c <M, 0H cN4 #" 3&
- Điêu 7 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Điêu 36, 37 luçt Xây dµng.
I.4
 Nçi dung thiêt kê co so cua Dµ án dâu tu xây dµng công
trình
T'-/0 8/ c] ^* lO 0'-/0 8/ <HIc 0'"c '-A& 01$&; ;-4- <$%& l!
D" 3& <M, 0H WL@ #"&; c=&; 01P&'
Nộ- #,&; 0'-/0 8/ c] ^* _4$ ;`C !'M& 0',@/0 C-&' EO !'M&
_6& Ea.
- Điêu 8 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP
I.5
 Hô so trình thâm d|nh Dµ án dâu tu xây dµng công
trình
H` ^] 01P&' 0'RC <>&' D" 3& <M, 0H WL@ #"&; c=&; 01P&'
_4$ ;`Cb TQ 01P&' 0'RC <>&' #" 3&2 #" 3& _4$ ;`C !'M& 0',@/0
C-&' EO 0'-/0 8/ c] ^*2 c3c E:& _6& !'3! l7 cB l-J& 5,4&.
- Điêu 9 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP
- Thông báo sô 2840/TB-SQHKT cua So Qui hoçch Kiên trúc
huóng dân thành phân hô so trình thâm d|nh, phê duyçt nhiçm
vµ, dô án quy hoçch dô th| và thiêt kê dô th| riêng, trên d|a bàn
thành phô.
I.6  Thâm quyên thâm d|nh Dµ án dâu tu xây dµng công
- Điêu 10 và khoan 1, 2 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP
2
trình
N;HQ- 5,@/0 <>&' <M, 0H cB 013c' &'-AC 0K c'9c 0'RC <>&'
#" 3& 01Hcc 8'- !'J #,@A0. N;HQ- 5,@/0 <>&' <M, 0H cB 0'd 0',J
0H ED& <d 0'RC 014 Cộ0 !'M& '$ec 0$O& _ộ &ộ- #,&;.
- Khoan 2 diêu 1 Ngh| d|nh 83/2009/NĐ-CP
- Điêu 3 Quyêt d|nh sô 50/2011/QĐ-UBND cua UBND Thành
phô Hô Chí Minh vê viçc lçp, thâm d|nh và phê duyçt quy
hoçch dô th| trên d|a bàn Thành phô Hô Chí Minh.
- Điêu 2 thông tu 03/2009/TT-BXD.
- Điêu 30 cua Luçt nhà o.
I.7
 Nçi dung thâm d|nh Dµ án dâu tu xây dµng công trình
S. XfC Wg0 c3c @/, 0[ <6C _6$ 0V&' '-A, 5,6 cN4 #" 3&
U. XfC Wg0 c3c @/, 0[ <6C _6$ 0V&' 8'6 0'- cN4 #" 3&2
X. XfC Wg0 0'-/0 8/ c] ^*.
- Điêu 11 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
I.8
 Thâm quyên quyêt d|nh dâu tu xây dµng công trình
S. Đ[- Ec- c3c #" 3& ^h #T&; E[& &;L& ^3c' &'O &Hcc i WfC
<-F, SU cN4 &;'> <>&' SUjUkkljNĐ-CPm.
U. C3c #" 3& ^h #T&; E[& 8'3c2 E[& 'n& 'I! c'N <M, 0H 0"
5,@/0 <>&' <M, 0H EO c'>, 013c' &'-AC.
X. N;HQ- cB 0'RC 5,@F& 5,@/0 <>&' <M, 0H c'o <HIc 5,@/0
<>&' <M, 0H 8'- <G cB 8/0 5,6 0'RC <>&' #" 3&.
Y. Nộ- #,&; 5,@/0 <>&' <M, 0H WL@ #"&; c=&; 01P&' 0'f$ Cp,
0%- P'T lTc III N;'> <>&' &O@.
- Điêu 12 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
I.9
 Báo cáo kinh tê - kÿ thuçt xây dµng công trình
S. C'N <M, 0H 8'=&; !'6- l! #" 3& <M, 0H WL@ #"&; c=&;
01P&' CO c'o l! B3$ c3$ 8-&' 0/ - 8q 0',0 WL@ #"&; c=&; 01P&'
<d 01P&' &;HQ- 5,@/0 <>&' <M, 0H !'J #,@A0.
U. Nộ- #,&; cN4 B3$ c3$ 8-&' 0/ - 8q 0',0 WL@ #"&; c=&;
01P&' 0'"c '-A& 0'f$ 5,@ <>&'.
3. N;HQ- cB 0'RC 5,@F& 5,@/0 <>&' <M, 0H cB 013c' &'-AC 0K
c'9c 0'RC <>&' B3$ c3$ 8-&' 0/ - 8q 0',0 WL@ #"&; c=&; 01P&'
- Điêu 13 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Khoan 4 Điêu 35 cua Luçt Xây dµng.
- Điêu 3 Thông tu 03/2009/TT-BXD
3
EO 5,@/0 <>&' <M, 0H.
Y. C'N <M, 0H cB 013c' &'-AC 0K c'9c 0'RC <>&' 0'-/0 8/ _6&
Ea 0'- c=&; EO #" 0$3& <d &;HQ- 5,@/0 <>&' <M, 0H !'J #,@A0
B3$ c3$ 8-&' 0/ - 8q 0',0.
I.10
 Điêu chinh dµ án dâu tu xây dµng công trình
S. D" 3& <M, 0H WL@ #"&; c=&; 01P&' <HIc <-F, c'o&' 8'- cB
Cộ0 01$&; c3c 01HQ&; 'I! ^4, <L@b
4m B> 6&' 'H*&; _*- 0'-J& 04- &'H <ộ&; <D02 _G$2 lr2 lT02 ^B&;
0'M&2 <>c' 's4 '$ec c3c ^" 8-A& _D0 8'6 8'3&; 8'3ct
_m X,D0 '-A& c3c @/, 0[ <fC l%- '-A, 5,6 c4$ ']& c'$ #" 3&t
cm .'- 5,@ '$%c' WL@ #"&; 0'4@ <K- 01"c 0-/! 6&' 'H*&; </&
<>4 <-dC2 5,@ C=2 0V&' c'D02 CTc 0-J, cN4 #" 3&t
U. .'- <-F, c'o&' #" 3& lOC 0'4@ <K- <>4 <-dC2 5,@ C=2 CTc
0-J, #" 3& '$ec EHI0 0K&; C9c <M, 0H <G <HIc !'J #,@A0 0'P
c'N <M, 0H !'6- _3$ c3$ &;HQ- 5,@/0 <>&' <M, 0H 5,@/0 <>&'.
N'Z&; &ộ- #,&; 0'4@ <K- !'6- <HIc 0'RC <>&' l%-.
- Điêu 14 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Khoan 3 diêu 1 Ngh| d|nh 83/2009/NĐ-CP.
- Điêm b khoan 1 diêu 17 Ngh| d|nh 209/2004/NĐ-CP.
I .11
Thi tuyên thiêt kê kiên trúc công trình xây dµng

- Điêu 15 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP
- Khoan 4 diêu 1Ngh| d|nh 83/2009/NĐ-CP
II
Thµc hiçn dµ án dâu tu xây dµng công trình
II.1
Thµc hiçn thu tµc giao thuê dât
- Lçp hô so xin giao, thuê dât
- Nçp hô so xin giao thuê dât cho so tài nguyên MT

- Quyêt d|nh 19 /2008/QĐ-UBND cua UBND TPHCM V/v Quy
d|nh vê thu tµc giao dât, cho thuê dât, chuyên mµc dích su dµng
dât trên d|a bànthành phô Hô Chí Minh.
- Quyêt d|nh 20 /2008/QĐ-UBND cua UBND TPHCM V/v Ban
4
- Thâm tra hô so xin giao, thuê dât
- Càm môc giói lô dât
- Lçp hô so trích lµc ban dô
- Quyêt d|nh giao thuê dât
hành Quy chê phôi hçp liên ngành dê giai quyêt hô so giao dât, cho
thuê dât, chuyên mµc dích su dµng dât trênd|a bàn thành phô Hô
Chí Minh.
II.2
Thiêt kê xây dµng công trình
+ Các buóc thiêt kê xây dµng công trình
T'-/0 8/ WL@ #"&; c=&; 01P&' _4$ ;`C c3c _Hccb 0'-/0 8/
c] ^*2 0'-/0 8/ 8q 0',02 0'-/0 8/ _6& Ea 0'- c=&;.
- Điêu 16 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Điêu 13, 14, 15 Thông tu 27/2009/TT-BXD.
- Điêu 8 cua thông tu 27/2009/TT-BXD.
+ Hô so thiêt kê, dµ toán xây dµng công trình. Thâm
d|nh, phê duyçt thiêt kê kÿ thuçt, thiêt kê ban vê thi
công
- Điêu 17, 18 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Điêu 16 Ngh| d|nh 209/2004/NĐ-CP.
II.3
Giây phép xây dµng
+ Giây phép xây dµng công trình
T1Hcc 8'- 8'*- c=&; WL@ #"&; c=&; 01P&'2 c'N <M, 0H !'6-
cB ;-D@ !'g! WL@ #"&;.
- Điêu 19 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP
- Quyêt d|nh 48/2011/QĐ-UBND cua UBND TPHCM vê câp giây
phép qui hoçch tçi Thành phô Hô Chí Minh.
- Điêu 62, 63,65, 68, 72 cua Luçt Xây dµng.
- Điêu 4, 5 Thông tu 03/2009/TT-BXD.
- Điêu 37, 38, 39 Ngh| d|nh 37/2010/NĐ-CP vê lçp, thâm d|nh,
phê duyçt và quan lý quy hoçch dô th|..
5
+ Hô so xin câp Giây phép xây dµng công trình, nhà o dô
th| và nhà o nông thôn và tiêp nhçn hô so xin câp Giây
phép xây dµng
- Điêu 20, 21, 22 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Khoan 5 Điêu 1 Ngh| d|nh 83/2009/NĐ-CP.
+ Thâm quyên câp Giây phép xây dµng - Khoan 1, diêu 23 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Khoan 6 Điêu 1 Ngh| d|nh 83/2009/NĐ-CP.
- Điêu 7 Thông tu 03/2009/TT-BXD.
- Điêu 40 Ngh| d|nh sô 37/2010/NĐ-CP.
+ Điêu chinh Giây phép xây dµng, trách nhiçm cua co
quan câp và gia hçn Giây phép xây dµng
.'- cB &', cM, <-F, c'o&' 0'-/0 8/ WL@ #"&; c=&; 01P&'
8'3c Ec- &ộ- #,&; G-D@ !'g! WL@ #"&; <G <HIc cD!2 c'N <M, 0H
!'6- W-& <-F, c'o&' G-D@ !'g! WL@ #"&; 01Hcc 8'- 0'- c=&; WL@
#"&; c=&; 01P&' 0'f$ &ộ- #,&; <-F, c'o&'.
- Điêu 24, 25, 26 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Điêu 8 Thông tu 03/2009/TT-BXD.
II.4
Quan lý thi công xây dµng công trình
+ Nçi dung quan lý thi công xây dµng công trình
+,6& l7 0'- c=&; WL@ #"&; c=&; 01P&' _4$ ;`C 5,6& l7 c'D0
lHI&; WL@ #"&;2 5,6& l7 0-/& <ộ WL@ #"&;2 5,6& l7 8'[- lHI&;
0'- c=&; WL@ #"&; c=&; 01P&'2 5,6& l7 4& 0$O& l4$ <ộ&; 01J&
c=&; 01HQ&; WL@ #"&;2 5,6& l7 C=- 01HQ&; WL@ #"&;.
- Điêu 27 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Điêu 19, 37 Ngh| d|nh 2009/2004/NĐ-CP.
- Điêu 4, 12 Thông tu 27/2009/TT-BXD vê huóng dân quan lý
chât luçng công trình xây dµng.
+ Quan lý tiên dç, khôi luçng, an toàn lao dçng, môi
truòng thi công xây dµng công trình.
- Điêu 28, 29, 30, 31 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Điêu 21, 22 Ngh| d|nh 209/2004/NĐ-CP.
6
II.5
Các hình thúc quan lý xây dµng công trình
+ Các hình thúc quan lý dµ án - Điêu 33 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Khoan 2 Điêu 45 cua Luçt Xây dµng.
- Điêu 18 Ngh| d|nh 209/2004/NĐ-CP.
- Điêu 11, 12 Thông tu 03/2009.
+ Nhiçm vµ, quyên hçn cua chu dâu tu và Ban Quan lý dµ
án trong truòng hçp chu dâu tu thành lçp Ban Quan lý
dµ án
- Điêu 34 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Điêu 72 cua Luçt Xây dµng.
- Điêu 21 Ngh| d|nh 209/2004/NĐ-CP.
+ Nhiçm vµ, quyên hçn cua chu dâu tu và tu vân quan lý
dµ án trong truòng hçp chu dâu tu thuê tu vân quan lý
dµ án
- Điêu 35 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Điêu 12 Thông tu 03/2009.
III Điêu kiçn nàng lµc cua tô chúc, cá nhân trong hoçt dçng xây dµng
+ Điêu kiçn nàng lµc cua chu nhiçm lçp dµ án, tô chúc tu
vân khi lçp dµ án, Giám dôc tu vân quan lý dµ án
- Điêu 41, 42, 43, 44 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP
- Điêu 5 Ngh| d|nh 37/2010/NĐ-CP.
- Điêu 38 cua Luçt Xây dµng.
+ Điêu kiçn nàng lµc cua chu nhiçm khao sát xây dµng, tô
chúc tu vân khi khao sát xây dµng, chu nhiçm thiêt kê
xây dµng công trình, chu trì thiêt kê xây dµng công
- Điêu 45, 46, 47 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Điêu 6 cua Ngh| d|nh 209/2004/NĐ-CP.
7
trình
+ Điêu kiçn nàng lµc cua chu trì thâm tra thiêt kê xây
dµng công trình và tô chúc tu vân khi thâm tra thiêt kê
xây dµng công trình
- Điêu 48,49, 50 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP
+ Điêu kiçn nàng lµc cua tô chúc tu vân khi giám sát, chi
huy truong công truòng, tô chúc thi công xây dµng khi
thi công xây dµng công trình
- Điêu 51, 52, 53 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP.
- Điêu 11 cua Ngh| d|nh 209/2004/NĐ-CP.
+ Điêu kiçn cua cá nhân hành nghê dçc lçp thiêt kê, khao
sát, giám sát thi công xây dµng công trình.
- Điêu 54 Ngh| d|nh 12/2009/NĐ-CP
8

Điều 9 Nghị định 12/2009/NĐ-CP  Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công . đồ án quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị riêng.5 I. 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP  Thẩm quyền thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công I. trên địa bàn bao gồm: Tờ trình thẩm định dự án.6 2 .Khoản 1 Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 5. . . minh và thiết kế cơ sở.Điều 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP trình Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ. Đánh giá tác động môi trường.Điều 25 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP.Điều 7 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư 2.3  Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng . . I. 37 luật Xây dựng. phê duyệt nhiệm Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình vụ. 4. chữa cháy và các yêu cầu về an ninh. quốc phòng.4 I. các giải pháp phòng cháy. công trình : . các văn bản pháp lý có liên quan..Thông báo số 2840/TB-SQHKT của Sở Qui hoạch Kiến trúc trình hướng dẫn thành phần hồ sơ trình thẩm định.Khoản 5 Điều 35 của Luật Xây dựng. nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. Các giải pháp thực hiện. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình 3.Điều 36.Điều 10 và khoản 1. dự án bao gồm phần thuyết thành phố. . 1. . Tổng mức đầu tư của dự án  Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->