U.B.N.D TP.

HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

----------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng 11 năm 2011

QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STT

NỘI DUNG

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

I

 Xin thông tin qui hoạch:
I.1

I.2

- Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ
Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị
trên địa bàn TP.HCM

Sở Qui hoạch Kiến trúc, các Ban quản lý các khu chức năng
đô thị, các phòng quản lý đô thị các quận, huyện có trách nhiệm
cung cấp về thông tin qui hoạch đô thị đã được phê duyệt cho
các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
-

 Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình:

Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ
Chí Minh về việc ban hành qui định về công bố công khai và
cung cấp thông tin về qui hoạch đô thị trên địa bàn TP.HCM
Điều 2 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố
Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô
thị trên địa bàn TP.HCM

- Điều 6 Nghị định 12/2009/NĐ-CP

Chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án đầu tư và trình người - Điều 15,17,19,21,23,26 của Luật Xây dựng về lấy ý kiến đối với
quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt

1

4 I.Điều 7 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. công trình : . 5. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư 2. Tổng mức đầu tư của dự án  Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công . quốc phòng. . đồ án quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị riêng. . dự án bao gồm phần thuyết thành phố. . các giải pháp phòng cháy.6  Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng . . minh và thiết kế cơ sở.Điều 25 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP.5 I.Điều 9 Nghị định 12/2009/NĐ-CP  Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công . trên địa bàn bao gồm: Tờ trình thẩm định dự án. 4.Thông báo số 2840/TB-SQHKT của Sở Qui hoạch Kiến trúc trình hướng dẫn thành phần hồ sơ trình thẩm định. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình 3. các văn bản pháp lý có liên quan. Các giải pháp thực hiện. nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. I.Điều 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP trình Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ. 1.Khoản 1 Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. chữa cháy và các yêu cầu về an ninh. phê duyệt nhiệm Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình vụ.. . Đánh giá tác động môi trường.Khoản 5 Điều 35 của Luật Xây dựng.Điều 36. 37 luật Xây dựng.3 I. 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP  Thẩm quyền thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công 2 .Điều 10 và khoản 1.

Điều 2 thông tư 03/2009/TT-BXD. Các dự án sử dụng vốn khác. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế .9 . Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chỉ được quyết định đầu tư khi đã có kết quả thẩm định dự án. .kỹ thuật xây dựng công trình . 3. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ( xem điều 12 của nghị định 12/2009/NĐ-CP). Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án 2.Khoản 2 điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP . . 4. thẩm định và phê duyệt quy dự án trước khi phê duyệt. 1.Điều 11 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.  Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình I. Chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công . Nội dung quyết định đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định này.Điều 12 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Người quyết định đầu tư có thể thuê hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 2.Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng. 3.7  Nội dung thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình 1.kỹ thuật xây dựng công trình thực hiện theo quy định. trình I.. tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung.kỹ thuật xây dựng công trình 3 .kỹ thuật xây dựng công trình .8 I. trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế .Điều 30 của Luật nhà ở. 2.  Báo cáo kinh tế .Điều 3 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của UBND Thành Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định phố Hồ Chí Minh về việc lập. . Xem xét thiết kế cơ sở. 3. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án. Nội dung của Báo cáo kinh tế . vốn hỗn hợp chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm.Điều 3 Thông tư 03/2009/TT-BXD để trình người quyết định đầu tư phê duyệt. 1.

quy mô. thuê đất . quy mô.Điều 14 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình I. Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm.Quyết định 20 /2008/QĐ-UBND của UBND TPHCM V/v Ban 4 . Dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh khi có .11 . Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng . tính chất.Điểm b khoản 1 điều 17 Nghị định 209/2004/NĐ-CP. mục tiêu dự án hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. b) Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án.Khoản 3 điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP.Khoản 4 điều 1Nghị định 83/2009/NĐ-CP II II. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế . bão.1 Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Thực hiện thủ tục giao thuê đất - Lập hồ sơ xin giao. chuyển mục đích sử dụng Nộp hồ sơ xin giao thuê đất cho sở tài nguyên MT đất trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh.và quyết định đầu tư.Điều 15 Nghị định 12/2009/NĐ-CP . 1. cho thuê đất.10 I . lũ. 2. 4. thần. NĐ . c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm. một trong các trường hợp sau đây: a) Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất. địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác. lụt.kỹ thuật. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định lại. sóng .Quyết định 19 /2008/QĐ-UBND của UBND TPHCM V/v Quy định về thủ tục giao đất. mục tiêu của dự án.

định.Điều 4.2 - Thẩm tra hồ sơ xin giao.II. chủ đầu tư phải . .Điều 17. Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: thiết kế . 38. chuyển mục đích sử dụng đất trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Điều 16 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. dự toán xây dựng công trình.Điều 62. . phê duyệt thiết kế kỹ thuật. 72 của Luật Xây dựng. 18 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Quyết định 48/2011/QĐ-UBND của UBND TPHCM về cấp giấy có giấy phép xây dựng. cơ sở. 5 . Thiết kế xây dựng công trình . 39 Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập.Điều 37.65. 5 Thông tư 03/2009/TT-BXD.3 Giấy phép xây dựng + Giấy phép xây dựng công trình . . cho thuê đất.. phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 63. thiết kế bản vẽ thi . thẩm định.Điều 13. 68.Điều 16 Nghị định 209/2004/NĐ-CP.Điều 19 Nghị định 12/2009/NĐ-CP Trước khi khởi công xây dựng công trình. .Điều 8 của thông tư 27/2009/TT-BXD. 15 Thông tư 27/2009/TT-BXD. Thẩm . thuê đất - Cắm mốc giới lô đất - Lập hồ sơ trích lục bản đồ - Quyết định giao thuê đất hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất. phép qui hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh. 14. thiết kế bản vẽ thi công. công II. thiết kế kỹ thuật. + Các bước thiết kế xây dựng công trình + Hồ sơ thiết kế.

- Khoản 6 Điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP. 12 Thông tư 27/2009/TT-BXD về hướng dẫn quản lý công trường xây dựng.Điều 19.Điều 28. + Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.Khoản 5 Điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP. . điều 23 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.4 Quản lý thi công xây dựng công trình + Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình . quản lý an toàn lao động trên . 21. . quản lý tiến độ xây dựng. Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp. quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình. môi trường thi công xây dựng công trình. trách nhiệm của cơ . an toàn lao động. 6 . 22 Nghị định 209/2004/NĐ-CP. II. . + Quản lý tiến độ. quản lý môi trường xây dựng.Điều 24. lượng xây dựng. chất lượng công trình xây dựng. nhà ở đô .+ Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình. 22 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. .Khoản 1. 37 Nghị định 2009/2004/NĐ-CP. thị và nhà ở nông thôn và tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy .Điều 7 Thông tư 03/2009/TT-BXD. khối lượng.Điều 40 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. quan cấp và gia hạn Giấy phép xây dựng .Điều 20. phép xây dựng + Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng .Điều 27 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm quản lý chất . 31 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Điều 4. 29.Điều 21.Điều 8 Thông tư 03/2009/TT-BXD. 26 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. chủ đầu tư phải xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. 30. 25.

46. Giám đốc tư vấn quản lý dự án . . + Nhiệm vụ.5 Các hình thức quản lý xây dựng công trình + Các hình thức quản lý dự án .Điều 33 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 7 . dự án III Điều kiện năng lực của tổ chức. quyền hạn của chủ đầu tư và Ban Quản lý dự . chủ trì thiết kế xây dựng công . 12 Thông tư 03/2009. tổ chức tư .Điều 38 của Luật Xây dựng. quyền hạn của chủ đầu tư và tư vấn quản lý . . dự án trong trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý . 47 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Khoản 2 Điều 45 của Luật Xây dựng. 44 Nghị định 12/2009/NĐ-CP vấn khi lập dự án.Điều 34 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 43. chức tư vấn khi khảo sát xây dựng.Điều 12 Thông tư 03/2009.Điều 18 Nghị định 209/2004/NĐ-CP. + Điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát xây dựng.Điều 72 của Luật Xây dựng.Điều 35 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP.Điều 5 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. dự án . + Nhiệm vụ.Điều 45. án trong trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý . . cá nhân trong hoạt động xây dựng + Điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án.II. 42.Điều 6 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. . chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình. tổ .Điều 41.Điều 11.

chỉ .Điều 54 Nghị định 12/2009/NĐ-CP sát. 50 Nghị định 12/2009/NĐ-CP dựng công trình và tổ chức tư vấn khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình + Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát.trình + Điều kiện năng lực của chủ trì thẩm tra thiết kế xây . giám sát thi công xây dựng công trình. 52. 8 . thi công xây dựng công trình + Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế.Điều 11 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. khảo .Điều 51.Điều 48. 53 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. huy trưởng công trường. tổ chức thi công xây dựng khi .49.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful