U.B.N.D TP.

HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

----------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng 11 năm 2011

QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STT

NỘI DUNG

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

I

 Xin thông tin qui hoạch:
I.1

I.2

- Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ
Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị
trên địa bàn TP.HCM

Sở Qui hoạch Kiến trúc, các Ban quản lý các khu chức năng
đô thị, các phòng quản lý đô thị các quận, huyện có trách nhiệm
cung cấp về thông tin qui hoạch đô thị đã được phê duyệt cho
các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
-

 Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình:

Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ
Chí Minh về việc ban hành qui định về công bố công khai và
cung cấp thông tin về qui hoạch đô thị trên địa bàn TP.HCM
Điều 2 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố
Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô
thị trên địa bàn TP.HCM

- Điều 6 Nghị định 12/2009/NĐ-CP

Chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án đầu tư và trình người - Điều 15,17,19,21,23,26 của Luật Xây dựng về lấy ý kiến đối với
quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt

1

. .Khoản 5 Điều 35 của Luật Xây dựng. trên địa bàn bao gồm: Tờ trình thẩm định dự án.Điều 7 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình 3. các giải pháp phòng cháy. nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.Điều 10 và khoản 1. các văn bản pháp lý có liên quan.Điều 36.3 I.Điều 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP trình Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ. I. phê duyệt nhiệm Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình vụ.Điều 9 Nghị định 12/2009/NĐ-CP  Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công . công trình : . Các giải pháp thực hiện. 37 luật Xây dựng. 4. . 5. Đánh giá tác động môi trường.5 I. .6  Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng . . 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP  Thẩm quyền thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công 2 . Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư 2. đồ án quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị riêng. chữa cháy và các yêu cầu về an ninh.Thông báo số 2840/TB-SQHKT của Sở Qui hoạch Kiến trúc trình hướng dẫn thành phần hồ sơ trình thẩm định. Tổng mức đầu tư của dự án  Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công .. minh và thiết kế cơ sở.4 I. dự án bao gồm phần thuyết thành phố.Điều 25 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP. quốc phòng.Khoản 1 Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 1.

3. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án.Điều 3 Thông tư 03/2009/TT-BXD để trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ( xem điều 12 của nghị định 12/2009/NĐ-CP). Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế .kỹ thuật xây dựng công trình . 4.Điều 2 thông tư 03/2009/TT-BXD. Các dự án sử dụng vốn khác. Xem xét thiết kế cơ sở.  Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình I. 1.7  Nội dung thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình 1. tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung.Điều 30 của Luật nhà ở. vốn hỗn hợp chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm.kỹ thuật xây dựng công trình . trình I. . Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chỉ được quyết định đầu tư khi đã có kết quả thẩm định dự án. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án 2.Điều 3 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của UBND Thành Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định phố Hồ Chí Minh về việc lập. Nội dung của Báo cáo kinh tế .Khoản 2 điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP .Khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng. Chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công .kỹ thuật xây dựng công trình thực hiện theo quy định.  Báo cáo kinh tế . .Điều 11 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.9 .. 2. 3.8 I. 1.Điều 12 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Người quyết định đầu tư có thể thuê hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung quyết định đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định này. .Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế . thẩm định và phê duyệt quy dự án trước khi phê duyệt. 2.kỹ thuật xây dựng công trình 3 . 3.

4. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định lại. tính chất.Quyết định 20 /2008/QĐ-UBND của UBND TPHCM V/v Ban 4 . c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm. mục tiêu dự án hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. thần. cho thuê đất.kỹ thuật.Điều 14 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.Điểm b khoản 1 điều 17 Nghị định 209/2004/NĐ-CP. bão.Khoản 3 điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế .1 Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Thực hiện thủ tục giao thuê đất - Lập hồ sơ xin giao. lụt. Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng . b) Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án. NĐ . thuê đất . 2. sóng . một trong các trường hợp sau đây: a) Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất.  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình I. quy mô.10 I .11 . mục tiêu của dự án. lũ.Điều 15 Nghị định 12/2009/NĐ-CP . chuyển mục đích sử dụng Nộp hồ sơ xin giao thuê đất cho sở tài nguyên MT đất trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh. Dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh khi có . quy mô.và quyết định đầu tư.Quyết định 19 /2008/QĐ-UBND của UBND TPHCM V/v Quy định về thủ tục giao đất. 1. Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm.Khoản 4 điều 1Nghị định 83/2009/NĐ-CP II II.

thiết kế bản vẽ thi . thẩm định. . . 38.Quyết định 48/2011/QĐ-UBND của UBND TPHCM về cấp giấy có giấy phép xây dựng.Điều 17. cơ sở. Thẩm . công II. + Các bước thiết kế xây dựng công trình + Hồ sơ thiết kế. phép qui hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.Điều 62. 18 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Điều 19 Nghị định 12/2009/NĐ-CP Trước khi khởi công xây dựng công trình.2 - Thẩm tra hồ sơ xin giao. thiết kế bản vẽ thi công.Điều 16 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Điều 16 Nghị định 209/2004/NĐ-CP.. phê duyệt thiết kế kỹ thuật.Điều 13. .Điều 8 của thông tư 27/2009/TT-BXD. 68. 5 Thông tư 03/2009/TT-BXD. chủ đầu tư phải . 63. 14.Điều 4. thiết kế kỹ thuật. Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: thiết kế . dự toán xây dựng công trình. Thiết kế xây dựng công trình . 5 . phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. cho thuê đất.3 Giấy phép xây dựng + Giấy phép xây dựng công trình . chuyển mục đích sử dụng đất trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 39 Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập. 72 của Luật Xây dựng. thuê đất - Cắm mốc giới lô đất - Lập hồ sơ trích lục bản đồ - Quyết định giao thuê đất hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất. 15 Thông tư 27/2009/TT-BXD. . định.II.Điều 37.65.

Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm quản lý chất . chủ đầu tư phải xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. quản lý tiến độ xây dựng.Điều 8 Thông tư 03/2009/TT-BXD.4 Quản lý thi công xây dựng công trình + Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình . . 29. II. quan cấp và gia hạn Giấy phép xây dựng . lượng xây dựng. môi trường thi công xây dựng công trình. 22 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình. . - Khoản 6 Điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP. trách nhiệm của cơ . Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp. + Điều chỉnh Giấy phép xây dựng. .Điều 28. chất lượng công trình xây dựng. khối lượng. + Quản lý tiến độ. thị và nhà ở nông thôn và tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy . nhà ở đô .Điều 21. 26 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Điều 19. phép xây dựng + Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng .Điều 20.Khoản 1.Điều 7 Thông tư 03/2009/TT-BXD. 22 Nghị định 209/2004/NĐ-CP. . 6 . 37 Nghị định 2009/2004/NĐ-CP. 30.Điều 4. quản lý môi trường xây dựng.Khoản 5 Điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP. điều 23 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 31 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 21.Điều 40 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.+ Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình.Điều 24. an toàn lao động. quản lý an toàn lao động trên . 25.Điều 27 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 12 Thông tư 27/2009/TT-BXD về hướng dẫn quản lý công trường xây dựng.

cá nhân trong hoạt động xây dựng + Điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án.Điều 34 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. . .Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP. + Nhiệm vụ. chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình. 46. + Nhiệm vụ.Điều 41. án trong trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý .Điều 5 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. chức tư vấn khi khảo sát xây dựng.Điều 6 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.II.Điều 72 của Luật Xây dựng.Điều 33 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.Điều 35 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 7 . dự án trong trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý . Giám đốc tư vấn quản lý dự án . 44 Nghị định 12/2009/NĐ-CP vấn khi lập dự án. tổ . + Điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát xây dựng. .Điều 45.Điều 18 Nghị định 209/2004/NĐ-CP.Điều 11. chủ trì thiết kế xây dựng công .Khoản 2 Điều 45 của Luật Xây dựng. 42.Điều 12 Thông tư 03/2009.Điều 38 của Luật Xây dựng. 47 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 12 Thông tư 03/2009.5 Các hình thức quản lý xây dựng công trình + Các hình thức quản lý dự án . tổ chức tư . quyền hạn của chủ đầu tư và tư vấn quản lý . 43. dự án . quyền hạn của chủ đầu tư và Ban Quản lý dự . dự án III Điều kiện năng lực của tổ chức. .

huy trưởng công trường.Điều 51. thi công xây dựng công trình + Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế. tổ chức thi công xây dựng khi .49. khảo . 52.trình + Điều kiện năng lực của chủ trì thẩm tra thiết kế xây . giám sát thi công xây dựng công trình. chỉ .Điều 48. 50 Nghị định 12/2009/NĐ-CP dựng công trình và tổ chức tư vấn khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình + Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát.Điều 11 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.Điều 54 Nghị định 12/2009/NĐ-CP sát. 53 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful