ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
14 754 + 23 680
..........................
..........................
..........................

15 840 – 8795
.......................
.......................
.......................

12 936 x 3
.................
.................
.................
.................
.................

45678 : 3
.................
.................
.................
.................
.................

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 7932 x 5
(15 786 – 13 982) x 3
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Bài 3: Tìm x:
24 860 : x = 5
.......................
.......................
.......................

78 026 – X = 69 637
...............................
...............................
...............................

X x 8 = 5696
..........................
..........................
..........................

643 + X = 8190
.........................
.........................
.........................

Bài 4: Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
Bài giải:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích thửa ruộng
đó bằng bao nhiêu cm 2 ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài 6:H×nh ch÷ nhËt ABCD cã kÝch thíc
nh h×nh vÏ bªn .ViÕt tiÕp vµo chç chÊm :
a.Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ ............

A

5 cm

B

3cm

b. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ .................
D
C
Bài7: Bèn bao g¹o nÆng 120 kg .Hái 9 bao nh thÕ nÆng bao nhiªu ki l« gam ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

............................................... Sè lín nhÊt trong c¸c sè: 6091................................................... Thø hai B............................ Sè liÕn tríc cña sè 1100 lµ: A............................................................................................. 10011 6... 2005 x 3 C............................. 6091 B................................................. .... 10009 B 10010 C........................ tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1.................................. 196 C........................................................................... Thø t D...................................................................................................dm ........ N¨m ngh×n l¨m tr¨m linh l¨m B.................................. ...............Hái c« cßn l¹i bao nhiªu gam ®êng? Bài giải: ..... ...... Sè liÒn sau cña sè 10010 lµ: A........................................ Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ bao nhiªu? Bài giải: ....................................................................................................................................... 46 B....................................................................... ....................................................................................... Sè 5505 ®äc lµ: A................................................................................................................................................ ...... 6190....................................................................................................................... .... Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 + 3x 7 lµ: A............................................................... 1100 B...................cm 7m4dm=......................................... ViÕt phÐp céng 2005 + 2005 + 2005 + 2005 thµnh phÐp nh©n: A 2005 x 4 B......................................................................................................... 1099 5................................... 6910.......................... 6901 D......... Bài 9: Chu vi h×nh vu«ng lµ 36 ................................................................................... 2005 x 5 7............. .................. ........................................................................... 1010 C.... Bài 8:C« Mai cã 2kg ®êng c« ®· dïng hÕt 1/4 ®êng ...... Sè gåm 1000 vµ 1 ®¬n vÞ lµ: A...................................................... chiÒu dµi lµ 58 cm ........................ ......................................................... ................. 25 D........................................... 2005 x 2 D............................................................................................................................... 82 9..ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 7m 8cm = ..................................Hái diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhiªu? Bài giải: ...... Bài 10: Nöa chu vi lµ 98cm .. 1001 2.................................................... 999 B................................................................................. 1101 D............ 10001 D... .....................cm 8dm5mm= ........................................................................................................................... Thø n¨m 8....................................................................................................................................................................................................................................................................................................mm 4dm9cm=.......... N¨m ngh×n n¨m tr¨m linh n¨m 3......................................................... Ngµy 28 th¸ng 6 lµ thø 5 th× ngµy 2 th¸ng 7 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy? A........................ 10110 D...................................................................................... 1001 C.............................................................................................. ................. Thø ba C...............................6190 C................................................................................................................................. ......................................................................................... 6901 lµ: A.......................... A............................................... ......................................... 6910 4............................................................................

.....................................................................................................................................14m2 12....... TÝnh diÖn tÝch? ................................ 2.........................................................................................70 phót 1 2 1km 56m.......... ........ ..................................................................................... §Æt tÝnh råi tÝnh: 12849 x 4 2978 x 6 36529 : 4 76298 : 7 43582 + 25462 ........................................................................................................... ................... <................................................................................ ........................................................................................................................T×m x X x 6 = 36426 73865 + x = 92172 x : 7 = 12098 57892..................................................................................................................................................................... c.............................................................................. chiÒu dµi lµ 26m.. ... 21627 – (1836 : 9 + 1978) ................................................................. 972 m2 C......................................................................... ............21m2 B.........................150cm 1giê 20 giê............................... .......................................................................................................................................................................................................................................................108 m2 B..........................16m2 C.................................................................................................................................................................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 18m............................. Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 28m............................................................................................................... 49m2 B................................................................................10........... ...................................................x= 25413 ... TÝnh diÖn tÝch? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................ .......................................... chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng........................................30 phót 11.................................................. 2418 : 6 x7 d........................................................................................................................................................................................ DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ: A................... .....................................1560m 1m5cm.... 56m2 D......................................................................... ......................1 giê phót.............. = vµo chç trèng: 1km......................................................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 70m.................. 54 m2 D............. Tù luËn 1.................................... a............. .......1000m 65 phót......... §iÒn dÊu >................................................ ...................... 5.......................................................................................... chiÒu dµi lµ 17 m ........... Mét h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 26m.............................................................. 37265 + 28412 : 4 b...................................................................................................................... DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ: A.......................................... .................................... 12876 – 2156 + 46787 .............. ...................... 4............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. .................................................................................................................................. .......... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 28m................................ .................................................................................................................................................................................................................................................... .............. ........... .................................................................................................................................................................................................................................................. 7......................................... ...................................................................................................................................... 3765 + 2587 – 265 – 87 ........... Hái 72 c¸i ®Üa th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép? ........................................................................................................ ..................................................................................... b.................................................................................................. ......................................................................................... 84 + 77 + 55+ 23+ 45 + 16 ...................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ngµy thø nhÊt may ®îc 25780 c¸i ¸o............................................................ Hái Èc ba ngµy ®éi c«ng nh©n may ®îc tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ¸o? ............................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c.................................................................................................................................................... TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a................................................................................................ Mét ®éi c«ng nh©n may........................................... 9................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................... 6............................................................................................................................... .................................................. ......................................................................................... ................. 8.............................................. TÝnh chu vi vµ 4 diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã? ....................................................................................................................... ..................... .............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ngµy thø hai may ®îc Ýt h¬n ngµy thø nhÊt 245 c¸i ¸o vµ nhiÒu h¬n ngµy thø ba 325 c¸i ¸o.......... Cã 56 c¸i ®Üa ®îc xÕp vµo 7 hép..................................................................... 815 – 23 – 77 + 185 ........................................................................................................................................... ................................................ .................................................................................................................................................................................................. chiÒu réng b»ng 1 chiÒu dµi.............................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... Bài 4: Đặt tính rồi tính: ......................................................................................................................................................................... ............................................................. ............................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 13............................................................................................................................... .................... 10............. ................................................................. ............................................................ ........................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... ViÕt sè tù nhiªn lín nhÊt cã 5 ch÷ sè sao cho kÓ tõ tr¸i sang ph¶i mçi ch÷ sè ®ã ®Òu lín h¬n ch÷ sè ®øng liÖn sau 2 ®¬n vÞ............................................................................................................................................... T×m mét sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm 1 ch÷ sè 6 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× sè ®ã t¨ng thªm 3228 ®¬n vÞ? ......................................................................... ................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12... ........................................................................................................................................................... T×m 2 sè cã hiÖu b»ng 1644 biÕt r»ng nÕu gi÷u nguyªn sè trõ vµ gÊp sè bÞ trõ lªn 4 lÇn th× hiÖu míi lµ 9033 ................. 25 x 3x 4.............................................................................................................................................................................. ................................................................................ 11............................................................................................................... d................................... Bài 3: (1điểm) Tìm x : a) x × 8 = 2864 b) x : 5 = 1232 ....... .................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... T×m mét sè biÕt r»ng nÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn vµ céng thªm 9 ®¬n vÞ th× ®îc sè míi lµ 720....................................................................................... ................................ ........................... .................................................................................................................................. ....................................................................................................

........ .............................................................................. .................................................................. ......................... ......1765 14072 x 3 35849 : 7 ............. ............................................................. ............................. .............................................................................................................................24964 : 4 = .................................................................................................................................... chiều rộng 6 cm.................................... ......... b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD...................... (13829 + 20718) x 2 = ............................................................................................ ............................................................................................................................... Bài 6: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 8 cm..................... .................................... Hỏi trong 9 phút vòi nước chảy được bao nhiêu lít nước? (Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau) Bài giải: ............................................................................. Bài 7: Một vòi nước chảy vào bể trong 8 phút được 120 lít nước.................. ..................................... Bài 1: ............ ............. ............................................... Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: ..21723 + 12547 17492 ................................................................................ .............................................. ................................................ Bài giải: ......................... .................................. ................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................... 14523 ............................................................................................................................................................................... ............................................... ................................. ... a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD...................

. .................. 9000 B. 73 B.............. . ....................... .. . . . . .... ....... ........ ........................ b) Viết các số sau: .. . c) Số lớn nhất trong các số: 24687.. . .... ..... ... ..... ..... . .......... ....9177 c) 10709 × 7 .. .... .......... ... cm A... ............. . 24678 C..... ... ........... .... .... ..... .......... ... 730 C.. .. ..... ............. .. ... .. ..... 72590 C. ... .............. ...... ... .... ... .... ....... ...... .. ......... 72600 D..................... ........ .. . . ........... . . 24687 B.. .. ........... 28647 D.. . ........... . . ... . .. ... ....... .. ........... ... ... . .. ... .... .. .......... .. .. .. .. ..... . ....3915 : 9 120 72500 8999 là: 28467 7003 Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: : 7 = 36 : 9 Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35820 + 25079 b) 32484 ......... .... ..... Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm: ... ................. .. ....... 22002 : .......... .. ... ... ...... . ....... . ......a) Đọc các số sau: .... ...... .. chiều rộng 7 cm....... ........... ...... ... 24678. ......... . . ..... .... Bài 3: Nối biểu thức với các giá trị tương ứng ở các ô sau: (9 + 6) × 8 57 9+6×8 14088 14523..... ..... .......... .. ... . ... 90900 : ........... . .... . .......... .......... ........... .... .. . ......... ...... ...... . .... . ...... . . 72598 B... .. ... ............ .. . .... .......... . .......... ............. 9989 D............ .. .. ... .... ......... . .... .... ...... . . ....... d) 84848 : 4 đ) 12485 : 3 ...... ... ............ Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy : ... .... .. .... Bài 6: Tính diện tích các hình sau: a) Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 11 cm. ....... d) Viết số bé nhất có năm chữ số: . ....... ........ .. ... ......... .. d) 7 m 3 cm = . .... . .. ... .. 9999 C..... .... .............. .. ..... ...... .... . .... ..... ...... . . . . ....... .... ......... . ............. .. .. ... ........ ... . ...... ..... . ............. ........... .. .... ....... . Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Số liền sau của số 72599 là: A.... ... ... .. .. ... ... .. ..... ... . ... ........... .. .......... ...... ... .. 703 D.... . .. ..................... . ......... ........ ..... 28467 A..... . ........ ............. .. .. . ..... .. . ... .. ... ... c) Viết số lớn nhất có năm chữ số: ..... .... ... ...... .. .. b) Số liền trước của số 10000 là: A........ ....... . ............ ............ ... 28647....................

.......... 47 885 Bµi 4: Buæi s¸ng.. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng lµ: A................... .................................................... Lan gi¶i mét bµi to¸n tõ lóc 8 giê kÐm 5 phót................................................................................................................................... ..................................................................................... I/Trắc nghiệm: khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tríc c©u trả lời đóng nhÊt: Bµi 1: a/ 40 000 + 5 000 + 600 + 40 + 8 = ........... 20 500 D............................................................................................... 49 cm2 C............ ...... ..........................................9 268 ......................................... Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền? Bài giải: .......... 54 658 C................................ 35 cm2 D......................................................................... Hái Lan häc bµi trong thêi gian bao l©u? A............. 47 895 B..................................................................... 46548 B.............. ...................................................................................... ..................................... b) Hình vuông MNPQ có cạnh 9 cm........................................................................................................................................................................... 25 phót II/ Tù luËn Bµi 5: §Æt tÝnh råi tÝnh a/ 57 386 + 29 548 b/ 64 732................. ............................................................................................................ 48 885 D............. ....................... 15 phót C.......... ........ ................... Bài 7: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng......................10 460 × 4 A................................................................................................................................. 20 50 B........... 45648 D........................... 20 050 C.................. 5 phót B. 56 448 b/ 20 000 + 50 = ......... 47 785 C.... Lan gi¶i bµi to¸n xong vµo lóc 8 giê 10 phót.......................................... 30 cm2 Bµi 3: 89 725 ......... 28 cm2 B................................................ Bµi 6: T×m x a/ x : 6 = 6157 b/ x × 8 = 28 160 ............................................. A.... c/ 21 625 × 3 d/ 72 370 : 6 ...................... ................................................ 25 000 Bµi 2: DiÖn tÝch h×nh vu«ng c¹nh 7 cm lµ: A... .................. 10 phót D.......

. ....................... ..................... ................................................... ......... Bµi 7: Cã 28 c¸i b¸nh Trung thu xÕp ®Òu vµo 7 hép. ....................... ................................................................................. Bµi 8: T×m hiÖu cña sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau vµ sè bÐ nhÊt cã 5 ch÷ sè? ................................. ....................................................................................................... ............................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... Hái cã 56 c¸i b¸nh Trung thu th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép nh thÕ? ............................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................