ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
14 754 + 23 680
..........................
..........................
..........................

15 840 – 8795
.......................
.......................
.......................

12 936 x 3
.................
.................
.................
.................
.................

45678 : 3
.................
.................
.................
.................
.................

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 7932 x 5
(15 786 – 13 982) x 3
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Bài 3: Tìm x:
24 860 : x = 5
.......................
.......................
.......................

78 026 – X = 69 637
...............................
...............................
...............................

X x 8 = 5696
..........................
..........................
..........................

643 + X = 8190
.........................
.........................
.........................

Bài 4: Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
Bài giải:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích thửa ruộng
đó bằng bao nhiêu cm 2 ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài 6:H×nh ch÷ nhËt ABCD cã kÝch thíc
nh h×nh vÏ bªn .ViÕt tiÕp vµo chç chÊm :
a.Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ ............

A

5 cm

B

3cm

b. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ .................
D
C
Bài7: Bèn bao g¹o nÆng 120 kg .Hái 9 bao nh thÕ nÆng bao nhiªu ki l« gam ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

............. ..........................................Hái c« cßn l¹i bao nhiªu gam ®êng? Bài giải: .................................................. 6901 D...................................................................................................................................................................................................... Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ bao nhiªu? Bài giải: ..................................................................................................................................................................................Hái diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhiªu? Bài giải: .................................................................................................... Thø n¨m 8... Ngµy 28 th¸ng 6 lµ thø 5 th× ngµy 2 th¸ng 7 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy? A..........................................................6190 C....................................... 1099 5............................................................. ........................................................................................................ Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 + 3x 7 lµ: A.. 1001 C... Sè gåm 1000 vµ 1 ®¬n vÞ lµ: A.................................................................. ................................................................................................ 1010 C............ Thø hai B.............. 1101 D....... 10009 B 10010 C............................... 1100 B.................................................................. 10110 D................................................................. 25 D....................................................... 10011 6................................... Sè liÒn sau cña sè 10010 lµ: A................................ ........... 10001 D............................. 6910....... 46 B. chiÒu dµi lµ 58 cm ....................... 6901 lµ: A........... Sè 5505 ®äc lµ: A........................................... A........................................ .............................................. ........................................................................................................................................ .........................................................cm 7m4dm=.................................................................................. 999 B.. Sè lín nhÊt trong c¸c sè: 6091............................... Thø ba C.................. 6091 B....................................................... 2005 x 5 7........ 6910 4............................... ViÕt phÐp céng 2005 + 2005 + 2005 + 2005 thµnh phÐp nh©n: A 2005 x 4 B.dm ....... ....................................................................... .................................................... ....... ......... Bài 8:C« Mai cã 2kg ®êng c« ®· dïng hÕt 1/4 ®êng .......................................................... 1001 2.............................................. ............... 2005 x 2 D...... 6190........................mm 4dm9cm=....................................... Bài 10: Nöa chu vi lµ 98cm ........................................................................................................................................................ Sè liÕn tríc cña sè 1100 lµ: A.......................................................... 82 9...........................................................................................ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 7m 8cm = ............................................................................... Thø t D.................................................................................................................................................................. ......... N¨m ngh×n l¨m tr¨m linh l¨m B.....................................................................................................................................................cm 8dm5mm= ... Bài 9: Chu vi h×nh vu«ng lµ 36 ............ tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1.............. N¨m ngh×n n¨m tr¨m linh n¨m 3...................................... 196 C............................................................................................................................................ 2005 x 3 C.................................................................................................................................................................................... .

.............................................10..................................................... 56m2 D........................................................................................................................... .............................................................................. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 18m........ 5..................... 2..................................................................... ............................... 49m2 B..................................................................................... ....................................................................... ...................................................... .......... §Æt tÝnh råi tÝnh: 12849 x 4 2978 x 6 36529 : 4 76298 : 7 43582 + 25462 ....................................................................... .............................................................................................................................................. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 70m.................. Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 28m.....................................................................150cm 1giê 20 giê...........................................................................................................................................................................................................1 giê phót......................................70 phót 1 2 1km 56m..... TÝnh diÖn tÝch? ..............................................................x= 25413 .......................... 37265 + 28412 : 4 b................ 12876 – 2156 + 46787 ................. chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng..................................................................................................................................................................................... ...............................14m2 12....1000m 65 phót.............................................................................................................................. = vµo chç trèng: 1km................................................... §iÒn dÊu >.................................................................................... c........................................................16m2 C.......................................................................................................................................... 2418 : 6 x7 d....................................................................................................................................................................... 972 m2 C........................................................... .. chiÒu dµi lµ 26m............................................. ... a...........................................................................1560m 1m5cm...................................................................................................... ...... DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ: A............................................................................................................................................................. 21627 – (1836 : 9 + 1978) ......................................................................................................................................... 54 m2 D.................. ............................................................................................................. ...............................................30 phót 11................T×m x X x 6 = 36426 73865 + x = 92172 x : 7 = 12098 57892.................................... <....................21m2 B...................................................................................................................................................................... ... 4....... DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ: A................... chiÒu dµi lµ 17 m ..................................................................................... TÝnh diÖn tÝch? .......... Tù luËn 1................................................................................................................................ ..................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 26m.....................................................................................................................................................108 m2 B.......... .................................................................................................. ............................................................................................................................................

.......................................................................... 84 + 77 + 55+ 23+ 45 + 16 ......................................................................... .................................................................................................................... TÝnh chu vi vµ 4 diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã? ................................................................................................... .................................................................................................................................. 7.................................... Hái 72 c¸i ®Üa th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép? ................................................................................................................ ..................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................. chiÒu réng b»ng 1 chiÒu dµi........................... 8................................................................................................................. ............................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................... Mét ®éi c«ng nh©n may......................................... ...................................... . Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 28m........................................................................................................................................................................................ 9........................................ .................................................................................................................................................................................. ................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 815 – 23 – 77 + 185 ...................................................................................... b...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................... 3765 + 2587 – 265 – 87 ...................................... ......................................................................................................................... .................................... ngµy thø nhÊt may ®îc 25780 c¸i ¸o......................................................................................................................................................................................................................... 6.................................................................................................................................................................. Cã 56 c¸i ®Üa ®îc xÕp vµo 7 hép........................................................................................................................................................................................................................................ ........................ .................................................................................................................... ............................................................ ngµy thø hai may ®îc Ýt h¬n ngµy thø nhÊt 245 c¸i ¸o vµ nhiÒu h¬n ngµy thø ba 325 c¸i ¸o................................... .................................................................................................................................................. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a............................................ c.................... Hái Èc ba ngµy ®éi c«ng nh©n may ®îc tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ¸o? ........................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................... ................................. ....................................................................................... ........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... ......................................................... T×m mét sè biÕt r»ng nÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn vµ céng thªm 9 ®¬n vÞ th× ®îc sè míi lµ 720....................................................................... ............................................................................................ ....................................................................................................................................................................................... ............................................. ViÕt sè tù nhiªn lín nhÊt cã 5 ch÷ sè sao cho kÓ tõ tr¸i sang ph¶i mçi ch÷ sè ®ã ®Òu lín h¬n ch÷ sè ®øng liÖn sau 2 ®¬n vÞ................................................................................................... ......................................................................................................................................... 12..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... d................................................................................................................................................................................................................................... ......................................... ....................................... T×m 2 sè cã hiÖu b»ng 1644 biÕt r»ng nÕu gi÷u nguyªn sè trõ vµ gÊp sè bÞ trõ lªn 4 lÇn th× hiÖu míi lµ 9033 .............. 25 x 3x 4............................... ..................................................................................................... 13.............................. 10.............. ...... ............................................................................................... Bài 4: Đặt tính rồi tính: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... .................................. 11............................................................................................................................................................................................................................................................................. T×m mét sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm 1 ch÷ sè 6 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× sè ®ã t¨ng thªm 3228 ®¬n vÞ? ... ............................................................................................................................................... .......................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................. Bài 3: (1điểm) Tìm x : a) x × 8 = 2864 b) x : 5 = 1232 ...........

......................................................................... .................................................................................................. .............................................................. .......... Bài 7: Một vòi nước chảy vào bể trong 8 phút được 120 lít nước.........................................24964 : 4 = ........................................................ ..... ....................................... ..................................... Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: ...................................... ....................................................................................................... ................... ......................................................................................................................................................21723 + 12547 17492 ..................................................................................................................................................... chiều rộng 6 cm....... Hỏi trong 9 phút vòi nước chảy được bao nhiêu lít nước? (Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau) Bài giải: ...................................................................................................................................... 14523 ............ ...... ............................................................. Bài giải: .... .................................................................. b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD................................................................................. (13829 + 20718) x 2 = ........................................................................................................... Bài 1: ...................................................................... ....... .. ........................................................................................................................ ................................. ..................................................................................... .................................................. a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.............................................. Bài 6: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 8 cm.. ................................... ...............................................1765 14072 x 3 35849 : 7 ...................... ...........

..... .... .. .. 73 B.... . .. .. ............... ................ ........ ..... Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm: .. ....... . ......... ... .......... . .. ........ .. .... cm A.. 72598 B. ............. ... ...... ....9177 c) 10709 × 7 ... . .. ... . ... ..... 730 C.......... ...... .. . ............ ......... ....... . .. ................... ..... .. . . .... 703 D... .. . ... d) Viết số bé nhất có năm chữ số: ... ..... ...... . ........................... .. ............ . ... ........ ... .. . . . . .............. 24687 B..... . . ..... .... ..... d) 7 m 3 cm = . ... ..... .. . ... .. ...... ... ....... . . Bài 3: Nối biểu thức với các giá trị tương ứng ở các ô sau: (9 + 6) × 8 57 9+6×8 14088 14523.. Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy : .. ... ....... .. 28467 A... 24678........ ......... .... .... .... ...... ...... b) Số liền trước của số 10000 là: A. .......... chiều rộng 7 cm..... . ......... . ........ ............ ........ .... .. .. ...... . .. . . ... .... . 28647 D.. .... ....... .. .. ... ... .. ......3915 : 9 120 72500 8999 là: 28467 7003 Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: : 7 = 36 : 9 Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35820 + 25079 b) 32484 ... .... ....... ............... ....... .. .......... ........ ......... ... . ... .. ............ . ... .. .... ... .......... .. ...... .... ..... ....... . ... .. .. d) 84848 : 4 đ) 12485 : 3 ............. 72600 D.............. .. ... ..... ... . 9999 C........ . ..... .. . ...... . ................ ... 90900 : ......... ... .... ............ . ..... ........ ... c) Số lớn nhất trong các số: 24687..... Bài 6: Tính diện tích các hình sau: a) Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 11 cm............ .... ...a) Đọc các số sau: .... 72590 C......... .. . ..... ........... . .. 24678 C. . ... .. ...... ... ............... .. .. .. . ...... .......................... . ........... . ... .. .. ............. . ... ... ..... ............ ... ...... ... ...... .... .... ... ... ...... .. 22002 : ..... ..... ........... .......... ..... .... ...................... ................. . .... .. ... ......... .. .................. .. ... .... 28647. .... .. ... Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Số liền sau của số 72599 là: A......... ..... ...... c) Viết số lớn nhất có năm chữ số: ...... .. . ...... . ..... ......... . . ......... .. 9989 D. 9000 B... .. ..... ........ ........ ...... ....... . ...... .... . ....... ........ .... ... b) Viết các số sau: . ..... ... ............. .

...... 10 phót D.................................................................................................................... Bài 7: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng................................................................................................................................................... 56 448 b/ 20 000 + 50 = ................................................ Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền? Bài giải: .. Lan gi¶i mét bµi to¸n tõ lóc 8 giê kÐm 5 phót.................................................................................................................... 47 895 B................. 15 phót C............................... ................................ b) Hình vuông MNPQ có cạnh 9 cm................ 20 500 D....................... ...................................................................................................................... Lan gi¶i bµi to¸n xong vµo lóc 8 giê 10 phót......................................... Hái Lan häc bµi trong thêi gian bao l©u? A....... .................................. 48 885 D................... 54 658 C............................................................9 268 . 20 050 C.... 28 cm2 B........................ ......... ... 25 000 Bµi 2: DiÖn tÝch h×nh vu«ng c¹nh 7 cm lµ: A................................................................... Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng lµ: A..... 49 cm2 C....................................... 47 785 C..........10 460 × 4 A................... ........... ........................................ c/ 21 625 × 3 d/ 72 370 : 6 ..... A........................................................................ 47 885 Bµi 4: Buæi s¸ng........................ 30 cm2 Bµi 3: 89 725 ......................... 5 phót B.... ........ ........................... 45648 D............. ............ 46548 B................................... I/Trắc nghiệm: khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tríc c©u trả lời đóng nhÊt: Bµi 1: a/ 40 000 + 5 000 + 600 + 40 + 8 = ......... Bµi 6: T×m x a/ x : 6 = 6157 b/ x × 8 = 28 160 .................................................................................................................................................................................................................................. 25 phót II/ Tù luËn Bµi 5: §Æt tÝnh råi tÝnh a/ 57 386 + 29 548 b/ 64 732.... 20 50 B................................... ........................................ 35 cm2 D............................................. ...........................

.............. Hái cã 56 c¸i b¸nh Trung thu th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép nh thÕ? .................... ................................................................................................................................................................... Bµi 7: Cã 28 c¸i b¸nh Trung thu xÕp ®Òu vµo 7 hép................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................... ............................... Bµi 8: T×m hiÖu cña sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau vµ sè bÐ nhÊt cã 5 ch÷ sè? ............... .......................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................ ....... .................................. ...... .................................................................................................................................................... .......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful