ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
14 754 + 23 680
..........................
..........................
..........................

15 840 – 8795
.......................
.......................
.......................

12 936 x 3
.................
.................
.................
.................
.................

45678 : 3
.................
.................
.................
.................
.................

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 7932 x 5
(15 786 – 13 982) x 3
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Bài 3: Tìm x:
24 860 : x = 5
.......................
.......................
.......................

78 026 – X = 69 637
...............................
...............................
...............................

X x 8 = 5696
..........................
..........................
..........................

643 + X = 8190
.........................
.........................
.........................

Bài 4: Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
Bài giải:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích thửa ruộng
đó bằng bao nhiêu cm 2 ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài 6:H×nh ch÷ nhËt ABCD cã kÝch thíc
nh h×nh vÏ bªn .ViÕt tiÕp vµo chç chÊm :
a.Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ ............

A

5 cm

B

3cm

b. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ .................
D
C
Bài7: Bèn bao g¹o nÆng 120 kg .Hái 9 bao nh thÕ nÆng bao nhiªu ki l« gam ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

.............................................................. ... N¨m ngh×n n¨m tr¨m linh n¨m 3.. Sè gåm 1000 vµ 1 ®¬n vÞ lµ: A............. ................................................. ................. tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1..........cm 8dm5mm= ................................................................................. Thø ba C.......... 6910 4......Hái c« cßn l¹i bao nhiªu gam ®êng? Bài giải: ....................... Thø t D.... ............................................................................................................................................................................... 6901 D........ Ngµy 28 th¸ng 6 lµ thø 5 th× ngµy 2 th¸ng 7 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy? A.................................................. Sè 5505 ®äc lµ: A............................................ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 7m 8cm = .......................................................................................................................................................................... 46 B.......... Thø n¨m 8................... A......... 6910............................................. ...................................................................................................................................................................... ................. 2005 x 3 C................................. 2005 x 2 D.................... 1100 B.................................................... 2005 x 5 7........................................................................................................................................................................................ 25 D........................................................................................... Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 + 3x 7 lµ: A......................................................... 6901 lµ: A. Sè liÕn tríc cña sè 1100 lµ: A.........mm 4dm9cm=........................ 10001 D......................................................................................................................... 1001 C...... 82 9.............................................................................................................................................................................................................................. ............................................ 10009 B 10010 C. Bài 10: Nöa chu vi lµ 98cm .................................... Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ bao nhiªu? Bài giải: ............................................................................................... Sè lín nhÊt trong c¸c sè: 6091..........................dm ..................6190 C........................................cm 7m4dm=.................................... 196 C.................................... N¨m ngh×n l¨m tr¨m linh l¨m B................................................................................................. 6091 B......................................................... ..... 10011 6...................... 6190......................................... 1001 2........................... ..................................................................... .................................................................. .................... Bài 9: Chu vi h×nh vu«ng lµ 36 ....................................................................................... Thø hai B. 1101 D.......................... ................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 1010 C................................................................................................. Bài 8:C« Mai cã 2kg ®êng c« ®· dïng hÕt 1/4 ®êng ............................................ ViÕt phÐp céng 2005 + 2005 + 2005 + 2005 thµnh phÐp nh©n: A 2005 x 4 B................ chiÒu dµi lµ 58 cm .........Hái diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhiªu? Bài giải: ... 10110 D.................................... Sè liÒn sau cña sè 10010 lµ: A............. ........................... 1099 5............................................................................................................................................. 999 B...................................

................................. 5....................................................... Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 28m... ...............21m2 B................... ...........................................150cm 1giê 20 giê.................................................................................................................... = vµo chç trèng: 1km...................x= 25413 .................................................. ........ Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 18m................ 972 m2 C................ 12876 – 2156 + 46787 ............................................................................................................. a....................................................1560m 1m5cm................................. ...................... chiÒu dµi lµ 17 m ......................... 4..................................................................................... TÝnh diÖn tÝch? ........... TÝnh diÖn tÝch? ......... ............................................................. Mét h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 26m... 49m2 B...........................................................................................................................................................................................................................................................................................108 m2 B..................................................... ............................ c.................................................... 21627 – (1836 : 9 + 1978) ...................... 2418 : 6 x7 d...................................................................................................T×m x X x 6 = 36426 73865 + x = 92172 x : 7 = 12098 57892......................................................................................................................................................................................................30 phót 11............................................................................................. 54 m2 D............................................................................................................................................................... 37265 + 28412 : 4 b.......................................................................................................... ........................................................ Tù luËn 1.............. ............................................................................................. ................ DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ: A........................................ 2............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ ........14m2 12............................................................... ....................................................................70 phót 1 2 1km 56m...............................................................................................................................................1 giê phót.......... chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng.................. §iÒn dÊu >....................................................... chiÒu dµi lµ 26m....................... <..............................................................................................................................................................................................................................................................10....................................................... ................... ................................................................ §Æt tÝnh råi tÝnh: 12849 x 4 2978 x 6 36529 : 4 76298 : 7 43582 + 25462 ......................................................................................................................1000m 65 phót........................................................................................... ........................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 70m.................... 56m2 D..............................16m2 C........................................................................................................................... DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ: A................................................ ................................................................................................................................

....................................................................... ............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................. ...................................................... ..................................................................................................................... ngµy thø hai may ®îc Ýt h¬n ngµy thø nhÊt 245 c¸i ¸o vµ nhiÒu h¬n ngµy thø ba 325 c¸i ¸o...................... .............................................................................................................. 3765 + 2587 – 265 – 87 ...................................................... chiÒu réng b»ng 1 chiÒu dµi.................. ............. .................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 84 + 77 + 55+ 23+ 45 + 16 ...... Hái Èc ba ngµy ®éi c«ng nh©n may ®îc tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ¸o? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....... ....................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................... .......... ................................................................................................................................................................................................................................. 8......................................... Mét ®éi c«ng nh©n may............................................................... 7...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b............................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a................................................. TÝnh chu vi vµ 4 diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã? ...................... ....................................................................................................................................................................................... 9................................................. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 28m. ........................ Hái 72 c¸i ®Üa th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép? .............................................................................................................................................................. ....................... ........................................................................................................................................................................... .......................................... ....................................................................................................................................................................................................... c..................................................................................................................................................................................................... 6.......................................................................... ................................................................................................................................................ Cã 56 c¸i ®Üa ®îc xÕp vµo 7 hép.............................................................................................................................................................................. ngµy thø nhÊt may ®îc 25780 c¸i ¸o........................................................ 815 – 23 – 77 + 185 ................................................................................................................... .. ..........................

...................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................... ......................... .......................................................... d......... ........................ T×m mét sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm 1 ch÷ sè 6 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× sè ®ã t¨ng thªm 3228 ®¬n vÞ? ............................................................................................... 10....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. ........................................................................................................................................................................................... .................................... ViÕt sè tù nhiªn lín nhÊt cã 5 ch÷ sè sao cho kÓ tõ tr¸i sang ph¶i mçi ch÷ sè ®ã ®Òu lín h¬n ch÷ sè ®øng liÖn sau 2 ®¬n vÞ.... 11............................................................................................................................................. 25 x 3x 4................................................................................................................................................ T×m mét sè biÕt r»ng nÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn vµ céng thªm 9 ®¬n vÞ th× ®îc sè míi lµ 720... ................................................................................................................................................................................. ........................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .......................................................................................................................... T×m 2 sè cã hiÖu b»ng 1644 biÕt r»ng nÕu gi÷u nguyªn sè trõ vµ gÊp sè bÞ trõ lªn 4 lÇn th× hiÖu míi lµ 9033 ..... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12................................................................................................................................ Bài 4: Đặt tính rồi tính: ........................................................................................................................................................................... Bài 3: (1điểm) Tìm x : a) x × 8 = 2864 b) x : 5 = 1232 ................. ............................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................... ........................................... 13.... .................................................................................................................................... .........................................

............................ ......................................................................................... Bài 7: Một vòi nước chảy vào bể trong 8 phút được 120 lít nước.......................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .... ..................................................................................................................................................................... Hỏi trong 9 phút vòi nước chảy được bao nhiêu lít nước? (Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau) Bài giải: ........ ...................................................................................... ............ ......... chiều rộng 6 cm. (13829 + 20718) x 2 = ..... ....24964 : 4 = ................ 14523 ............................................................. ...................... .............. .............................. a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD....................................... Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: ......................................................................................................................................................................................................... Bài 1: .......................................... ....................... Bài 6: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 8 cm....................................... Bài giải: ....................................................................................... ................................................................................ ....... ........................................................................ ... .......................................................................................................... ....................................................... b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD........................................................ ......................... .........................................................................1765 14072 x 3 35849 : 7 ..........................................21723 + 12547 17492 .................................... .....................................

. ..... ... ........ d) 84848 : 4 đ) 12485 : 3 ......... .. ......3915 : 9 120 72500 8999 là: 28467 7003 Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: : 7 = 36 : 9 Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35820 + 25079 b) 32484 . 24678...... . 730 C. .... 24687 B. . b) Viết các số sau: .. .......................... ...... ..... ...... . .. ........... ........ .. Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Số liền sau của số 72599 là: A...... ... .. d) Viết số bé nhất có năm chữ số: .... 22002 : ... .......................... ...... ..... .. 9989 D.. .... .............. ... ....... ........ .................. .............. .. ........ ... ... . ........... .... ................ ... ........................ .. ... .......... .... .. . .. . ... ....... . ........... .... . .... .... ....... ... ......... ... ....... .... . c) Viết số lớn nhất có năm chữ số: ..... ..... 28647 D.. ... ..... ......... . ...... ...... ...... . .. . ...........a) Đọc các số sau: . ... 90900 : . ..... .... Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm: ... ... ... . . ...... ..... ... ... .. . .. .. ... ............. ....... . . .. ....... . Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy : .. .. ... ....... .. ..... ... ..... ... ..... ........ . ..... . 73 B. .. .............. ... . ..... ........... ........... . 9000 B.... 72590 C.. ... ............. .. .. .... .... . ..... . ... .. ..... .. . ........... ... Bài 6: Tính diện tích các hình sau: a) Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 11 cm.............. 24678 C........ ............ . ......... . ......... ... ...... .. . ... ............. 9999 C......... ... 28647....... ..... .................. .... 72598 B... . ..... ..... ...... .. .. 28467 A... . .. .......... ........ ....... .. . .. ..... . . ......... ... . . ......... ......... ....... ...... .. ..... ......... ..... .... ....... ... . ...... chiều rộng 7 cm..... ... ...... ........ . ......... ... . ... .. . ..... .... ....... . ........ ........... .. ... .. ... .......... c) Số lớn nhất trong các số: 24687............... .. ...... . . .. . .. ... ........ ..... .. ... . ....... ..... .... ... Bài 3: Nối biểu thức với các giá trị tương ứng ở các ô sau: (9 + 6) × 8 57 9+6×8 14088 14523....... . ...... ... .... ..... ..... . ........ . ....... d) 7 m 3 cm = .................. .. . .. 703 D. ....... .. ................ ... .9177 c) 10709 × 7 ........ ........... .. ... ......... ..... ... . ... ... ...... cm A..... . ..... . b) Số liền trước của số 10000 là: A............. 72600 D.... .

.................................. 10 phót D................. ................... 45648 D......... ........................ 47 885 Bµi 4: Buæi s¸ng....................... Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền? Bài giải: .......................................... I/Trắc nghiệm: khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tríc c©u trả lời đóng nhÊt: Bµi 1: a/ 40 000 + 5 000 + 600 + 40 + 8 = .................................................................................................. 47 895 B.............. b) Hình vuông MNPQ có cạnh 9 cm........................... 20 050 C.................................................... 47 785 C................................................................. 46548 B................................................. 35 cm2 D...... 20 50 B.................................. 25 phót II/ Tù luËn Bµi 5: §Æt tÝnh råi tÝnh a/ 57 386 + 29 548 b/ 64 732...................................................................... ....................... 49 cm2 C........................................... 20 500 D.............................. 28 cm2 B............................................................................ .. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng lµ: A..........................................................9 268 . 30 cm2 Bµi 3: 89 725 ......................................................................................... 15 phót C................................................................................. Lan gi¶i mét bµi to¸n tõ lóc 8 giê kÐm 5 phót............................ Hái Lan häc bµi trong thêi gian bao l©u? A........................ 54 658 C................. 56 448 b/ 20 000 + 50 = .......................................................... Lan gi¶i bµi to¸n xong vµo lóc 8 giê 10 phót....................... 25 000 Bµi 2: DiÖn tÝch h×nh vu«ng c¹nh 7 cm lµ: A............................................................................................................................................. ........................................... .........................10 460 × 4 A................................... ....... ....................... ..................... 5 phót B...... Bµi 6: T×m x a/ x : 6 = 6157 b/ x × 8 = 28 160 ......... c/ 21 625 × 3 d/ 72 370 : 6 .............. 48 885 D............. Bài 7: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng............................................ . A............. .............................................................................................. ...................................................

............... ............................................................................................................... ........................................................ ................................................................. ............................. Hái cã 56 c¸i b¸nh Trung thu th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép nh thÕ? ........................................................................................................... ........................................... .......................................................................................................................... ........................................................................................................ ....................... ............................................................................................................................................... Bµi 8: T×m hiÖu cña sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau vµ sè bÐ nhÊt cã 5 ch÷ sè? ............................................................................................................................................................................................. ............... Bµi 7: Cã 28 c¸i b¸nh Trung thu xÕp ®Òu vµo 7 hép........................ ............................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful