P. 1
[www.PNE.edu.vnư-De cuong on tap toan lop 3

[www.PNE.edu.vnư-De cuong on tap toan lop 3

|Views: 136|Likes:
Được xuất bản bởidiep71tn

More info:

Published by: diep71tn on Apr 13, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3 45678 : 3
.......................... ....................... ................. .................
.......................... ....................... ................. .................
.......................... ....................... ................. .................
................. .................
................. .................
Bài 2: Tính giá tr !"a #i$% th&!:
15 840 + 7932 x 5 '15 786 – 13 982( x 3
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Bài 3: T)* x:
24 860 : x + 5 78 026 – , + 69 637 , x 8 + 5696 643 + , + 8190
....................... ............................... .......................... .........................
....................... ............................... .......................... .........................
....................... ............................... .......................... .........................
Bài 4: -.t / t/ 0i tr1ng 5 gi2 th) 034! 225 5*. 67i / t/ 08 0i tr1ng 3 gi2 034! #a1 nhi9% 5i : ;/ : *<t=
Bài gia>i:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Bài 5: -.t th?a r%.ng h)nh !h@ nhAt !8 !hiB% r.ng 8 C*D !hiB% CEi gFG 3 ;Hn !hiB% r.ng. 67i CiIn tí!h th?a r%.ng
08 #Jng #a1 nhi9% !*
2
= Bài gia>i:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ba ̀i 6 :H×nh ch÷ nhËt ABCD cã kÝch thíc A 5 cm B
nh h×nh vÏ bªn .ViÕt tiÕp vµo chç chm !
".Ch# vi h×nh ch÷ nhËt ABCD $µ ............ %cm
b. Di&n tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD $µ .................
D C
Ba ̀i7 : B'n b"o ()o n*n( +,- k( .H.i / b"o nh thÕ n*n( b"o nhiª# ki $0 ("m 1
Bài gia>i:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài 8:C0 2"i cã ,k( 34n( c0 35 67n( hÕt +89 34n( .H.i c0 c:n $)i b"o nhiª# ("m 34n(1
Bài gia>i:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài 9: Ch# vi h×nh v#0n( $µ %; . H.i 6i&n tÝch h×nh v#0n( 3ã $µ b"o nhiª#1
Bài gia>i:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài 10: <=" ch# vi $µ />cm ? chi@# 6µi $µ 5> cm .H.i 6i&n tÝch h×nh ch÷ nhËt $µ b"o nhiª#1
Bài gia>i:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
A. tABc n(hi&m
Cho"nh vµo ch÷ cDi 3*t tAíc cE# tAF $4i 3Gn(
+. H' (Im +--- vµ + 3Jn vK $µ!
A. ++-- B. +-+- C. +---+ D. +--+
,. H' 55-5 3Lc $µ!
A. <Mm n(h×n $Mm tAMm $inh $Mm B. <Mm n(h×n nMm tAMm $inh nMm
%. H' $ín nht tAon( cDc N'! ;-/+? ;+/-? ;/+-? ;/-+ $µ!
A. ;-/+ B.;+/- C. ;/-+ D. ;/+-
9. H' $iÕn tAíc cO" N' ++-- $µ!
A. /// B. +--+ C. ++-+ D. +-//
5. H' $i@n N"# cO" N' +--+- $µ!
A. +---/ B +--+- C. +-++- D. +--++
;. ViÕt phPp cQn( ,--5 R ,--5 R ,--5 R ,--5 thµnh phPp nhEn!
A ,--5 S 9 B. ,--5 S % C. ,--5 S , D. ,--5 S 5
T. <(µU ,> thDn( ; $µ thV 5 th× n(µU , thDn( T c7n( nMm 3ã $µ thV mU1
A. WhV h"i B. WhV b" C. WhV t D. WhV nMm
>. XiD tAK cO" biY# thVc ,5 R %S T $µ!
A. 9; B. +/; C. ,5 D. >,
/.ViÕt N' thÝch hZp vµo chç chm
Tm >cm [ ..............cm >6m5mm[ ...............mm 96m/cm[...............cm
Tm96m[..................6m
+-. \i@n 6# ]? ^. [ vµo chç tA'n(!
+km.........+---m ;5 phGt...........+ (i4 +m5cm..........+5-cm +(i4 ,-
phGt...........T- phGt
+km 5;m..........+5;-m
1
2
(i4.............%- phGt
++. 2Qt h×nh v#0n( cã ch# vi $µ ,>m. Di&n tÝch h×nh v#0n( 3ã $µ!
A. 9/m, B.+;m, C. 5;m, D.+9m,
+,. 2Qt h×nh ch÷ nhËt cã chi@# 6µi $µ +>m? chi@# 6µi (p % $_n chi@# AQn(. Di&n tÝch
h×nh ch÷ nhËt 3ã $µ!
A.+-> m, B. /T, m, C. 59 m, D.,+m,
B. W` $#Ën
+. \*t tÝnh AIi tÝnh!
+,>9/ S 9 ,/T> S ; %;5,/ ! 9 T;,/> ! T 9%5>, R ,59;,
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.
,.W×m S
, x 6 + 36426 73865 + x + 92172 x : 7 + 12098 57892: x+ 25413
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
aD 37265 + 28412 : 4 #D 21627 – '1836 : 9 + 1978(
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
!D 2418 : 6 x7 CD 12876 – 2156 + 46787
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
9. 2Qt h×nh ch÷ nhËt cã n=" ch# vi $µ ,;m? chi@# 6µi $µ +T m . WÝnh 6i&n tÝch1
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
5. 2Qt h×nh ch÷ nhËt cã ch# vi $µ T-m? chi@# 6µi $µ ,;m. WÝnh 6i&n tÝch1
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
;. 2Qt h×nh ch÷ nhËt cã chi@# 6µi $µ ,>m? chi@# AQn( ban(
1
4
chi@# 6µi. WÝnh ch# vi vµ
6i&n tÝch h×nh ch÷ nhËt 3ã1
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
T. Cã 5; cDi 3b" 3Zc SÕp vµo T hQp. H.i T, cDi 3b" th× SÕp 3@# vµo mU hQp1
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
>. 2Qt 3Qi c0n( nhEn m"U? n(µU thV nht m"U 3Zc ,5T>- cDi Do? n(µU thV h"i m"U 3Zc Ýt
hJn n(µU thV nht ,95 cDi Do vµ nhi@# hJn n(µU thV b" %,5 cDi Do. H.i cc b" n(µU 3Qi
c0n( nhEn m"U 3Zc tt cF b"o nhiª# cDi Do1
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
/. WÝnh ban( cDch th#Ën ti&n nht!
aD 84 + 77 + 55+ 23+ 45 + 16 ..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
#D 3765 + 2587 – 265 – 87 ..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
!D 815 – 23 – 77 + 185 ..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
CD 25 x 3x 4..........................................................................................
..........................................................................................

+-. ViÕt N' t` nhiªn $ín nht cã 5 ch÷ N' N"o cho kY td tADi N"n( phFi mçi ch÷ N' 3ã 3@#
$ín hJn ch÷ N' 3Vn( $i&n N"# , 3Jn vK.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
++. W×m mQt N' t` nhiªn biÕt Aan( nÕ# viÕt thªm + ch÷ N' ; vµo bªn phFi N' 3ã th× N'
3ã tMn( thªm %,,> 3Jn vK1
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
+,. W×m , N' cã hi&# ban( +;99 biÕt Aan( nÕ# (i÷# n(#Uªn N' tAd vµ (p N' bK tAd $ªn 9
$_n th× hi&# míi $µ /-%%
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
+%. W×m mQt N' biÕt Aan( nÕ# (p N' 3ã $ªn % $_n vµ cQn( thªm / 3Jn vK th× 3Zc N' míi
$µ T,-.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Bei %! (1điểm) Wfm x !
"g x × > [ ,>;9 bg x ! 5 [ +,%,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bei 9! hit tính Aji tính!
,+T,% R +,59T +T9/, k +T;5 +9-T, S % %5>9/ ! T
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bei 5! Wính (i. tAl cm" bin# thoc!
. '13829 + 20718( x 2 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. +95,% k ,9/;9 ! 9 [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Bei ;!
Hfnh chp nhqt ABCD cG chir# 6ei $e > cm? chir# Asn( ; cm.
"g Wính ch# vi hfnh chp nhqt ABCD.
bg Wính 6itn tích hfnh chp nhqt ABCD.
Bei (iui!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bei T!
2st vvi nwxc chuU veo bn tAon( > phyt zw{c +,- $ít nwxc. H|i tAon( / phyt vvi nwxc
chuU zw{c b"o nhi4# $ít nwxc1 }H~ $ít nwxc chuU veo bn tAon( m•i phyt zr# nhw nh"#g
Bei (iui!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bei +!
"g h€c c.c N~ N"#!
. ,,--, ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. /-/-- ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bg Vi•t c.c N~ N"#!
. BuU mw‚i N.# n(hfn h"i tAƒm b~n mw‚i $ƒm! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. <ƒm mw‚i m~t n(hfn t.m tAƒm $inh buU ! . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cg Vi•t N~ $xn nh„t cG nƒm chp N~! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6g Vi•t N~ bQ nh„t cG nƒm chp N~! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bei ,! Cho"nh veo chp c.i zit tAwxc c…# tAu $†i zyn(!
"g H~ $irn N"# cm" N~ T,5// $e!
A. T,5/> B. T,5/- C. T,;-- D. T,5--
bg H~ $irn tAwxc cm" N~ +---- $e!
A. /--- B. //// C. //>/ D. >///
cg H~ $xn nh„t tAon( c.c N~! ,9;>T‡ ,9;T>‡ ,>;9T‡ ,>9;T $e!
A. ,9;>T B. ,9;T> C. ,>;9T D. ,>9;T
6g T m % cm [ . . . . . . . . . . . . . . cm
A. T% B. T%- C. T-% D. T--%
Bei %! <~i bin# thoc vxi c.c (i. tAl tw‚n( on( ˆ c.c ‰ N"#!
Bei 9!
hirn N~ thích h{p veo ‰ tA~n(!
! T [ %; ! /
Bei 5! hit tính Aji tính!
"g %5>,- R ,5-T/ bg %,9>9 k /+TT cg +-T-/ × T
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6g >9>9> ! 9 zg +,9>5 ! %
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bei ;! Wính 6itn tích c.c hfnh N"#!
"g Hfnh chp nhqt ABCD cG chir# 6ei ++ cm? chir# Asn( T cm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(9 + 6) × 8
9 + 6 × 8
14523- 3915 : 9
57
14088
120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bg Hfnh v#‰n( 2<Š‹ cG cŒnh / cm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bei T! 2#" 5 z‰i 6Qp c`n( $oŒi phui tAu /,5-- zjn(. H|i m#" % z‰i 6Qp nhw th• phui tAu
b"o nhi4# tirn1
Bei (iui!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•8WA K c n(hi I m! kho"nh tA:n vµo ch÷ 3*t tAíc cE# tAL $2i 0Gn( nht!
Bµi +! "8 9- --- R 5 --- R ;-- R 9- R > [ ...............................
H' thÝch hZp 3i@n vµo chç tA'n( $µ!
A. 9;59> B. 59 ;5> C. 95;9> D. 5; 99>
b8 ,- --- R 5- [ ...................................
A. ,- 5- B. ,- -5- C. ,- 5-- D. ,5 ---
Bµi ,! Di&n tÝch h×nh v#0n( c)nh T cm $µ!
A. ,> cm
,
B. 9/ cm
,
C. %5 cm
,
D. %- cm
,
Bµi %! >/ T,5 k +- 9;- × 9
A. 9T >/5 B. 9T T>5 C. 9> >>5 D. 9T >>5
Bµi 9! B#Ži NDn(? •"n (iFi mQt bµi toDn td $Gc > (i4 kPm 5 phGt. •"n (iFi bµi
toDn Son( vµo $Gc > (i4 +- phGt.
H.i •"n hLc bµi tAon( th4i (i"n b"o $E#1
A. 5 phGt B. +5 phGt C. +- phGt D. ,5 phGt
••8 W` $#Ën
Bµi 5! \*t tÝnh AIi tÝnh
"8 5T %>; R ,/ 59> b8 ;9 T%,k / ,;>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c8 ,+ ;,5 × % 68 T, %T- ! ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bµi ;! W×m S
"8 S ! ; [ ;+5T b8 S × > [ ,> +;-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bµi T! Cã ,> cDi bDnh WA#n( th# SÕp 3@# vµo T hQp. H.i cã 5; cDi bDnh WA#n( th#
th× SÕp 3@# vµo mU hQp nh thÕ1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bµi >! W×m hi&# cO" N' $ín nht cã 5 ch÷ N' khDc nh"# vµ N' bP nht cã 5 ch÷ N'1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

................................................................................. 1001 2..................... 999 B.............. Sè gåm 1000 vµ 1 ®¬n vÞ lµ: A....... Bài 8:C« Mai cã 2kg ®êng c« ®· dïng hÕt 1/4 ®êng ............................... ........... Sè liÒn sau cña sè 10010 lµ: A............. Sè lín nhÊt trong c¸c sè: 6091... 2005 x 5 7..... Thø t D............ tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1........................ 6910................................. 6901 lµ: A......... 6901 D............................................................................. 2005 x 3 C..........mm 4dm9cm=.......................... Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 + 3x 7 lµ: A............... A................. 25 D.............................. ............................. 10001 D........ ... Ngµy 28 th¸ng 6 lµ thø 5 th× ngµy 2 th¸ng 7 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy? A.......................................................... 1099 5.......................................................................... N¨m ngh×n l¨m tr¨m linh l¨m B............................................................. ...........cm 8dm5mm= ......................................................................................................... 1010 C........................................................................... .............................................................. 1101 D................................................................. 2005 x 2 D. ViÕt phÐp céng 2005 + 2005 + 2005 + 2005 thµnh phÐp nh©n: A 2005 x 4 B...................................................................ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 7m 8cm = ............ ................................................................................... ............................................................................................ 10009 B 10010 C......................................... Thø ba C............................Hái diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhiªu? Bài giải: ....................................................................... 6091 B......................... ................................................................................................... chiÒu dµi lµ 58 cm ......................................................................................................................................................... 46 B............. Thø hai B.... 1001 C...... 10110 D..................................................................................................................................................................................... 10011 6............................................................................................................................ Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ bao nhiªu? Bài giải: ................................................................................................................................................................................. Thø n¨m 8..... ................................6190 C........................................................................................................................................................ 6190...................................................................... .....................................dm .... 196 C...... Bài 10: Nöa chu vi lµ 98cm ....................................................... ....................... N¨m ngh×n n¨m tr¨m linh n¨m 3..... 6910 4........................................................................................................................... 1100 B....................................................................................................................cm 7m4dm=.............................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................. ..................................................... Sè 5505 ®äc lµ: A....................................Hái c« cßn l¹i bao nhiªu gam ®êng? Bài giải: ......................................................... 82 9............. Bài 9: Chu vi h×nh vu«ng lµ 36 .... Sè liÕn tríc cña sè 1100 lµ: A.......................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->