ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
14 754 + 23 680
..........................
..........................
..........................

15 840 – 8795
.......................
.......................
.......................

12 936 x 3
.................
.................
.................
.................
.................

45678 : 3
.................
.................
.................
.................
.................

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 7932 x 5
(15 786 – 13 982) x 3
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Bài 3: Tìm x:
24 860 : x = 5
.......................
.......................
.......................

78 026 – X = 69 637
...............................
...............................
...............................

X x 8 = 5696
..........................
..........................
..........................

643 + X = 8190
.........................
.........................
.........................

Bài 4: Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
Bài giải:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích thửa ruộng
đó bằng bao nhiêu cm 2 ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài 6:H×nh ch÷ nhËt ABCD cã kÝch thíc
nh h×nh vÏ bªn .ViÕt tiÕp vµo chç chÊm :
a.Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ ............

A

5 cm

B

3cm

b. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ .................
D
C
Bài7: Bèn bao g¹o nÆng 120 kg .Hái 9 bao nh thÕ nÆng bao nhiªu ki l« gam ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... .. 2005 x 3 C................................................. 6901 D......6190 C............... Sè lín nhÊt trong c¸c sè: 6091................................. 46 B......................................................................Hái c« cßn l¹i bao nhiªu gam ®êng? Bài giải: ................. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 + 3x 7 lµ: A.................................................................................................................. 10001 D.................................... Ngµy 28 th¸ng 6 lµ thø 5 th× ngµy 2 th¸ng 7 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy? A..... A.................................... Thø hai B...................... 1010 C................. 6901 lµ: A.................................................................. Bài 10: Nöa chu vi lµ 98cm .............dm ................................................................................................................................ N¨m ngh×n l¨m tr¨m linh l¨m B................................. Bài 9: Chu vi h×nh vu«ng lµ 36 ......................................... Bài 8:C« Mai cã 2kg ®êng c« ®· dïng hÕt 1/4 ®êng ............................................................................................................................................................................. Sè 5505 ®äc lµ: A............................................................................................................................. Thø t D................................................................................................................................................................. .............................................. Thø n¨m 8......................................... 10009 B 10010 C................... ................................................................................................................................................... ............................................... ........... 999 B...................................... Sè liÒn sau cña sè 10010 lµ: A................................................................ 1101 D........................................................... 6910............................................................................................ 6910 4......................... 2005 x 5 7............................................... Thø ba C.......................................................... Sè gåm 1000 vµ 1 ®¬n vÞ lµ: A..................mm 4dm9cm=......................................................................................................cm 8dm5mm= ..................................................................................................ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 7m 8cm = .................. Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ bao nhiªu? Bài giải: ............... N¨m ngh×n n¨m tr¨m linh n¨m 3........ Sè liÕn tríc cña sè 1100 lµ: A....................................................................................................................... 1001 2.......................................... tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1.....................................................Hái diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhiªu? Bài giải: .....cm 7m4dm=................................................. ..................................................................................................... 6190....................................................................................... ................................................................................................. 1100 B.............. .......... ..................................................................... 10110 D........ 1001 C.... ............................................................... 6091 B......... 196 C........... ViÕt phÐp céng 2005 + 2005 + 2005 + 2005 thµnh phÐp nh©n: A 2005 x 4 B....... ...................... 1099 5.................................................... chiÒu dµi lµ 58 cm ............................. 82 9.................................................. 25 D....................................... 2005 x 2 D................. . .... 10011 6................................................................................................................................................... .........................................

............................ 4......... .............30 phót 11................... Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 28m................ DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ: A....................................16m2 C......................... 972 m2 C....... .............................. .......................................................................................................................... 21627 – (1836 : 9 + 1978) ....1560m 1m5cm....................................................................................................................................... a................................................................................................................ ........10.............. §iÒn dÊu >............................. <.......................................... Tù luËn 1........................................................................................................................................ chiÒu dµi lµ 26m...................... ....................................................................................................... chiÒu dµi lµ 17 m ...................................................................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 26m..................... ...................................................................................1 giê phót............................................ 37265 + 28412 : 4 b................................................... ....................................................... DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ: A.............................................................................................................................................. 12876 – 2156 + 46787 ......................... ... §Æt tÝnh råi tÝnh: 12849 x 4 2978 x 6 36529 : 4 76298 : 7 43582 + 25462 .............................. ...... 5...........14m2 12..........................................................70 phót 1 2 1km 56m.......................................................................................................................................................................... c...................... 49m2 B.............................. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 18m.... = vµo chç trèng: 1km..........................................................................................................................................................................................x= 25413 ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 56m2 D......................................................... .................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................108 m2 B................................................................... ...................................................................................... 2..................................................... .................................................................................................................................................................T×m x X x 6 = 36426 73865 + x = 92172 x : 7 = 12098 57892.......................................................150cm 1giê 20 giê............................................................................................21m2 B....1000m 65 phót......................................................................................................................................................................................... 54 m2 D.................. TÝnh diÖn tÝch? ............................................................................................................................................................................................................. 2418 : 6 x7 d.......................................................................... chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng............................................................................... TÝnh diÖn tÝch? .................................................... ........................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 70m....... ......................................................................................................

........................................................................................................................ 7................................................................................... ........................................................................................................................ .......................... c............................................................................................................................................................................. ................................. ................................................................................................................ 9........................ .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ chiÒu réng b»ng 1 chiÒu dµi..................... ........................................................................................... ............................................................................................................................................ TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a............................................................................................................................................................................. 3765 + 2587 – 265 – 87 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 28m.................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... ............. ......................... Hái 72 c¸i ®Üa th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép? ............................................................................................... .......................................................................... Cã 56 c¸i ®Üa ®îc xÕp vµo 7 hép.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................ .......................................................... 8........................................................................................................................................................................................................................... ngµy thø hai may ®îc Ýt h¬n ngµy thø nhÊt 245 c¸i ¸o vµ nhiÒu h¬n ngµy thø ba 325 c¸i ¸o............................................................................. TÝnh chu vi vµ 4 diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã? ........................................................................ 6............................................................................................................................................................................................................................................. b....................................................................................................................................... . .......................................................................................... ........................................................ .................................................................... ................................................................................................................................................ Hái Èc ba ngµy ®éi c«ng nh©n may ®îc tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ¸o? ........................................................................................................................................... 84 + 77 + 55+ 23+ 45 + 16 .................................................................. ................................................. ngµy thø nhÊt may ®îc 25780 c¸i ¸o............................................................................................. 815 – 23 – 77 + 185 ............................................................................. Mét ®éi c«ng nh©n may.................................................................................................................. .............................................................

............................................................................................................. ................. ........................................................................................................................................................................................ ... 10............................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Bài 3: (1điểm) Tìm x : a) x × 8 = 2864 b) x : 5 = 1232 .............................................................................................................................. T×m 2 sè cã hiÖu b»ng 1644 biÕt r»ng nÕu gi÷u nguyªn sè trõ vµ gÊp sè bÞ trõ lªn 4 lÇn th× hiÖu míi lµ 9033 ................. ....................................................................................................................... 12....... ........................................ ............................................ 13.............................................................................................................................. Bài 4: Đặt tính rồi tính: ............................................................................................................................................................ T×m mét sè biÕt r»ng nÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn vµ céng thªm 9 ®¬n vÞ th× ®îc sè míi lµ 720.............................................. ........ .................................... .................................................................................................................................................................. ....... T×m mét sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm 1 ch÷ sè 6 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× sè ®ã t¨ng thªm 3228 ®¬n vÞ? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ViÕt sè tù nhiªn lín nhÊt cã 5 ch÷ sè sao cho kÓ tõ tr¸i sang ph¶i mçi ch÷ sè ®ã ®Òu lín h¬n ch÷ sè ®øng liÖn sau 2 ®¬n vÞ........................................................................................................................................................... d................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................... 25 x 3x 4........................................................................................................................................................................................ ....................................................................................... ............................................................. .................................................................. 11............................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................

.. ............................ ................................................................................................................ ..................................................................................... ............. .................. 14523 ....................................................... ...................................................................... ................................................................................................................................................ Bài 7: Một vòi nước chảy vào bể trong 8 phút được 120 lít nước......................................................... .......................................... ................................................................................... ............. Bài giải: .................................................. .......................................................................................................................................................... ...................................................................................... .................................. Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: ........................ (13829 + 20718) x 2 = ....... a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD...................................... Bài 1: ......... ........................................................ ............................................................................................ ............................................ .. .......................................................................... b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD............................................................................................................................ Hỏi trong 9 phút vòi nước chảy được bao nhiêu lít nước? (Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau) Bài giải: .......................................................................................................................... ...................................1765 14072 x 3 35849 : 7 ........................ chiều rộng 6 cm.............. ............................................................ Bài 6: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 8 cm................................................... ......21723 + 12547 17492 ..............................24964 : 4 = ..............................

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Số liền sau của số 72599 là: A..... ............ .... . ...... .... .... ....... ............... ... ... .. .. . ....... ... b) Số liền trước của số 10000 là: A.... .............. . ... ...... ....... ..... ........ . . ...... .... ... 22002 : ......... .. .... ........ ...... .... ............... ...... Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy : ... .... .. . . 28467 A..... . ....... . . ... 72600 D... . 28647 D.......... .. ...... .......... . .. ... .... ......... .......... .. .. ..... ... ..... ... ....... .............. .. ...... ... ...... 9989 D. ......... ........ . .... ... . ........ . 24678... ........... . . ..... .. .... .. ....... .... . ....................... ... ........ ....... . . . ... ... .... .. ..... .. ......... 72598 B... Bài 6: Tính diện tích các hình sau: a) Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 11 cm... . . ...... . ........... .. . . . ........... .......... .. ...... ...... ... .... ........ ....... ....... ........ .... . ..... . ... 703 D... ... . . ......... .... .. ..... ................... .. . ... . ... ........... .................3915 : 9 120 72500 8999 là: 28467 7003 Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: : 7 = 36 : 9 Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35820 + 25079 b) 32484 . ...... d) 84848 : 4 đ) 12485 : 3 .. . . . .... . ...... ...a) Đọc các số sau: ......... ........... . ........ b) Viết các số sau: ..... ... . . ..... .... . . ... ..... ..... ... chiều rộng 7 cm... .... . ......... . Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm: . .... .. ..... . ..... .......... 90900 : ......... ....... 9000 B.... ... .... ...... . ......... ........... 73 B. ... .... ...... .. ............. .............. . .. 730 C.......... ........... .... ....... ... 72590 C....... .... ............................ . 24678 C. ....... ... .... d) Viết số bé nhất có năm chữ số: ..... ... ............. d) 7 m 3 cm = . . .. . . ........ . .......... .. . .. . ....... .... 9999 C. .. .. .. ....... ... .... ..... ........... .... .. ....... ........... .... ........... ... . ... ........ .... ............. ................ .. .. Bài 3: Nối biểu thức với các giá trị tương ứng ở các ô sau: (9 + 6) × 8 57 9+6×8 14088 14523... . . 28647..... ..... ..... ... ............ .......... . ... ............ ..9177 c) 10709 × 7 .... .... .............. c) Số lớn nhất trong các số: 24687.......... 24687 B.... .......... c) Viết số lớn nhất có năm chữ số: ........ . .... .. . .. ..... ......... cm A....... ....

............................. c/ 21 625 × 3 d/ 72 370 : 6 .................................................................................................... Bµi 6: T×m x a/ x : 6 = 6157 b/ x × 8 = 28 160 .............. Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền? Bài giải: ................................ I/Trắc nghiệm: khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tríc c©u trả lời đóng nhÊt: Bµi 1: a/ 40 000 + 5 000 + 600 + 40 + 8 = ....... 47 885 Bµi 4: Buæi s¸ng........................................................................ 10 phót D........................ ................................................ ............................................................................................................................................. 48 885 D......... ........... Lan gi¶i bµi to¸n xong vµo lóc 8 giê 10 phót.......... Hái Lan häc bµi trong thêi gian bao l©u? A. 15 phót C.............. ...................................................................................................................... 25 phót II/ Tù luËn Bµi 5: §Æt tÝnh råi tÝnh a/ 57 386 + 29 548 b/ 64 732......................................... ........................................................... 30 cm2 Bµi 3: 89 725 ............................. 5 phót B............... b) Hình vuông MNPQ có cạnh 9 cm...................................................................................................................... 56 448 b/ 20 000 + 50 = ................................................. 45648 D..................... Lan gi¶i mét bµi to¸n tõ lóc 8 giê kÐm 5 phót.................... .....................9 268 .............. 47 895 B.......... ..........................................................10 460 × 4 A........................................................ .............................................................................................. 49 cm2 C........ 20 50 B............ Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng lµ: A................................................................................. Bài 7: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng.............................................. 35 cm2 D....................... . 28 cm2 B.............. 25 000 Bµi 2: DiÖn tÝch h×nh vu«ng c¹nh 7 cm lµ: A... 54 658 C................................ A...................................... 20 050 C... ............... 20 500 D....................................................................................... 46548 B... 47 785 C........................ .................................... ...............

................ ......... .............................................................................. ............................................... ................................................................................................................................................................ .................................................................... ....................................... .......... .................................................................................................................................................................................................. Bµi 7: Cã 28 c¸i b¸nh Trung thu xÕp ®Òu vµo 7 hép................................................................................................................................................. Hái cã 56 c¸i b¸nh Trung thu th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép nh thÕ? ............................................................................................ Bµi 8: T×m hiÖu cña sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau vµ sè bÐ nhÊt cã 5 ch÷ sè? ............................................................... .............................................. ................................................................................................................................................................................................... ........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful