ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
14 754 + 23 680
..........................
..........................
..........................

15 840 – 8795
.......................
.......................
.......................

12 936 x 3
.................
.................
.................
.................
.................

45678 : 3
.................
.................
.................
.................
.................

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 7932 x 5
(15 786 – 13 982) x 3
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Bài 3: Tìm x:
24 860 : x = 5
.......................
.......................
.......................

78 026 – X = 69 637
...............................
...............................
...............................

X x 8 = 5696
..........................
..........................
..........................

643 + X = 8190
.........................
.........................
.........................

Bài 4: Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
Bài giải:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích thửa ruộng
đó bằng bao nhiêu cm 2 ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài 6:H×nh ch÷ nhËt ABCD cã kÝch thíc
nh h×nh vÏ bªn .ViÕt tiÕp vµo chç chÊm :
a.Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ ............

A

5 cm

B

3cm

b. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ .................
D
C
Bài7: Bèn bao g¹o nÆng 120 kg .Hái 9 bao nh thÕ nÆng bao nhiªu ki l« gam ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................... 46 B................................................................................... N¨m ngh×n n¨m tr¨m linh n¨m 3...................... 1001 2................................................... ........ 25 D..................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................6190 C..................................mm 4dm9cm=........................ 10110 D......................... .............. . Bài 9: Chu vi h×nh vu«ng lµ 36 ..................................................................... 6910.....................................cm 8dm5mm= ............ ..... Thø t D.................................................... 6910 4..........Hái c« cßn l¹i bao nhiªu gam ®êng? Bài giải: ............................................................................. 10001 D..................... A....................................................... .. Sè lín nhÊt trong c¸c sè: 6091........................ 2005 x 3 C......................... Bài 8:C« Mai cã 2kg ®êng c« ®· dïng hÕt 1/4 ®êng ........................................................................................... .................................. .................................................... Sè liÒn sau cña sè 10010 lµ: A.......................................................................................................................... 2005 x 5 7......................................... ViÕt phÐp céng 2005 + 2005 + 2005 + 2005 thµnh phÐp nh©n: A 2005 x 4 B................................... 999 B...................................................................... ......................................................................................................................................... 1001 C......................................... 2005 x 2 D............ Bài 10: Nöa chu vi lµ 98cm ...................... 82 9............................................................................................................................. ............ Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ bao nhiªu? Bài giải: ................................ 6901 lµ: A...................... 6091 B.............................................................................................................................. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 + 3x 7 lµ: A............................................................................................................................................................................................. ............ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 7m 8cm = .................................................................................................. chiÒu dµi lµ 58 cm ................ ................ Thø n¨m 8...................................................................................... Sè gåm 1000 vµ 1 ®¬n vÞ lµ: A............................................................ Ngµy 28 th¸ng 6 lµ thø 5 th× ngµy 2 th¸ng 7 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy? A............... tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1.........................dm ........................................................................ 196 C................................ 6901 D........................................................................ 10011 6.................... ............................................................................................. Thø ba C.................... 10009 B 10010 C..............................Hái diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhiªu? Bài giải: ...................... 1099 5....................................................... 1010 C................. 1100 B.............................................................................. N¨m ngh×n l¨m tr¨m linh l¨m B............................................................................................................................................... Thø hai B...................................................................................................cm 7m4dm=..................................... Sè 5505 ®äc lµ: A... 1101 D........................................................ Sè liÕn tríc cña sè 1100 lµ: A...... 6190.........

.......................................................................... 49m2 B........................................................................................x= 25413 ........................ DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ: A.......................108 m2 B.................. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 56m2 D..........................................................................150cm 1giê 20 giê........... chiÒu dµi lµ 17 m ................................................................................................................. DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ: A............................................................................................................... TÝnh diÖn tÝch? ........................................................................ .......................................................... <............................................................ ........................................... ............................................................................................................................................................................................................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 70m.1000m 65 phót...........................................................16m2 C.............. .................................. .... 4......................................................... TÝnh diÖn tÝch? ....................................................14m2 12............... chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng................................................................................................................. 37265 + 28412 : 4 b...................................................70 phót 1 2 1km 56m...................................................................... .................................................................... 2418 : 6 x7 d......................................................... 54 m2 D............................................... c.............................. Mét h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 26m..................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 18m........................................................ ............... ................................................................................................................................1560m 1m5cm.......................................................................................................... 2........................ Tù luËn 1................................................................................................................................................................................................ ...... ..... .............................. = vµo chç trèng: 1km..........................................................T×m x X x 6 = 36426 73865 + x = 92172 x : 7 = 12098 57892. ................................................................................. 12876 – 2156 + 46787 .................................................................................... ................................................10...................................................................................................................................... Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 28m............. §Æt tÝnh råi tÝnh: 12849 x 4 2978 x 6 36529 : 4 76298 : 7 43582 + 25462 ..............21m2 B...................................................................................30 phót 11............................................................... 972 m2 C....... 21627 – (1836 : 9 + 1978) ................................................................................................................ §iÒn dÊu >....................................................................................... ........................................................................... 5................. a............ chiÒu dµi lµ 26m.......................................................................................1 giê phót...........................................

................................... 9......................................................... 7.................................. ...................................................................................................... ...... TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a................................... ............................... ............................................................................................................ .......................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Mét ®éi c«ng nh©n may...... Hái 72 c¸i ®Üa th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................ ......................... TÝnh chu vi vµ 4 diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã? .................................................. b................. ....... ................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 28m.......................................................... 6......................................................................... chiÒu réng b»ng 1 chiÒu dµi........................ ngµy thø nhÊt may ®îc 25780 c¸i ¸o.............................................................. ngµy thø hai may ®îc Ýt h¬n ngµy thø nhÊt 245 c¸i ¸o vµ nhiÒu h¬n ngµy thø ba 325 c¸i ¸o..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 84 + 77 + 55+ 23+ 45 + 16 ...................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................ Cã 56 c¸i ®Üa ®îc xÕp vµo 7 hép.................................... Hái Èc ba ngµy ®éi c«ng nh©n may ®îc tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ¸o? ................................................................................................................................................................... 8........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................ ............................................ c.... 815 – 23 – 77 + 185 ............................................................ ......................................................................................... ............................................................................................................................. ...... 3765 + 2587 – 265 – 87 ............................................................................................................................................ ....................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................................ ..........................................................................

................................................................................................................................................. 13............................................................................................................................................................ ViÕt sè tù nhiªn lín nhÊt cã 5 ch÷ sè sao cho kÓ tõ tr¸i sang ph¶i mçi ch÷ sè ®ã ®Òu lín h¬n ch÷ sè ®øng liÖn sau 2 ®¬n vÞ.............. d............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 11....................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................... 25 x 3x 4............................................................ ............... ............. ........................................................................................................ .................................................................................................................................................... .................................. ................................................................ ......................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................... T×m 2 sè cã hiÖu b»ng 1644 biÕt r»ng nÕu gi÷u nguyªn sè trõ vµ gÊp sè bÞ trõ lªn 4 lÇn th× hiÖu míi lµ 9033 ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................ ............ T×m mét sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm 1 ch÷ sè 6 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× sè ®ã t¨ng thªm 3228 ®¬n vÞ? ...................................... 10.................................................................................................................................................................................................................................... T×m mét sè biÕt r»ng nÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn vµ céng thªm 9 ®¬n vÞ th× ®îc sè míi lµ 720................................................ .. Bài 3: (1điểm) Tìm x : a) x × 8 = 2864 b) x : 5 = 1232 ........................................................................................................ .............. . 12................................ ..................................................................................................................................... ....................................................................................................................... Bài 4: Đặt tính rồi tính: ..................................................................... .......................

..................................................... .................... b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.................... ................................ ................................................................................................................ ..... ......................................................... Bài 7: Một vòi nước chảy vào bể trong 8 phút được 120 lít nước.............................21723 + 12547 17492 ........... ............................................................................................................................... a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.................. (13829 + 20718) x 2 = ........ ............................................................................................................................................................ ............................. ..................... ......................... ............................................................................................................ chiều rộng 6 cm............................................................................................... .............................................................................. ................... Bài 6: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 8 cm.....................................24964 : 4 = ............................................................................................................. .................................................... Hỏi trong 9 phút vòi nước chảy được bao nhiêu lít nước? (Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau) Bài giải: ................................. Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: ........................................................................................ .................................................... ......................................................... Bài giải: ........... .... . 14523 ........................................................... .................................................................................................. Bài 1: .....1765 14072 x 3 35849 : 7 ................. .......................................................................................................................................................... ........................................................................................

... .. . .......... c) Số lớn nhất trong các số: 24687.... .... ....... .. ..... . ... .... .. ..... .. ......... ...... ........... ....... 24687 B..... .......... .. . .... .. .. ...... ... .... . ...... ... ...... .......3915 : 9 120 72500 8999 là: 28467 7003 Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: : 7 = 36 : 9 Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35820 + 25079 b) 32484 .......9177 c) 10709 × 7 .... ..................... ................. 28647 D............... ... . ... .. .. Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Số liền sau của số 72599 là: A..... . ....... ...... ....... ... ... ........ .. . 24678 C.. ... ....... .. . 28647.. cm A.......... . ...... .. . c) Viết số lớn nhất có năm chữ số: . . . .. . 9999 C. ..... ..... .. ... .............. ............ . ... .... ........... . .... .. . ............. ............ ........ .. .......... .. 22002 : . ......... . 703 D. d) 7 m 3 cm = . .... .. . ....... ...... .. ... .. .. .. . .......... ............. ..... .. ............ .... ........ ....... 72590 C................ ...... Bài 6: Tính diện tích các hình sau: a) Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 11 cm. ...... ... .. 73 B. ... . .. .. .............. ....... . ........ . .. ...... Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm: . .. .... ..... .. ............. ... . Bài 3: Nối biểu thức với các giá trị tương ứng ở các ô sau: (9 + 6) × 8 57 9+6×8 14088 14523..... . ..... . .... . .. .. ......... .... ........... ........... .. . . .. ..... . .. 28467 A... ..... . ...... .. ... ............ ... 730 C. ..... d) Viết số bé nhất có năm chữ số: ... ............ ........ ... 9000 B... .. ........... Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy : . .. 90900 : ................. ... ......... .. . ...... . .. . ..... . .... ..... ....... 72600 D......... ........... .. .. .. ..... ..... .... ......... ...... ..... . . ....... .......................... ......... ...... ...... ... . .. . ..... .... ...... .... ........ . ... ....... 9989 D... ..... .. . .. ..... . .. .. . .................... . ....... ... ....... ......... ....... . .. ... 72598 B.... ........ ..... ......... ... ... .... . ........... ... ..... ...... ..a) Đọc các số sau: ... ...... .... b) Viết các số sau: .................... ...... ...... . ......... .. ... .......... 24678............... ... ............. ................... ......... . .. chiều rộng 7 cm. .. .......... b) Số liền trước của số 10000 là: A..... .. . d) 84848 : 4 đ) 12485 : 3 .. .. . ......... ... .......... ... ...... ..

................................................................. 46548 B........................................................... Lan gi¶i mét bµi to¸n tõ lóc 8 giê kÐm 5 phót........................................................... 15 phót C................... 48 885 D........................................................................................................ 47 895 B. Hái Lan häc bµi trong thêi gian bao l©u? A. 47 885 Bµi 4: Buæi s¸ng................................................... 25 000 Bµi 2: DiÖn tÝch h×nh vu«ng c¹nh 7 cm lµ: A.................................... ................................................. 28 cm2 B..... 20 050 C.................... b) Hình vuông MNPQ có cạnh 9 cm...... ........................................................................................................... 10 phót D................. Bài 7: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng............................................................ Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng lµ: A................................... 35 cm2 D......................................................................................................................... ............................................ ............ Lan gi¶i bµi to¸n xong vµo lóc 8 giê 10 phót........ 5 phót B.. ............................. ................................................................................................................... ..... A.................... 20 50 B.........................................9 268 .............. c/ 21 625 × 3 d/ 72 370 : 6 .... 20 500 D......10 460 × 4 A........................................................................ ............................ 56 448 b/ 20 000 + 50 = ................................. 49 cm2 C........ 54 658 C............................ 30 cm2 Bµi 3: 89 725 ......... Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền? Bài giải: ................................... .................................................................................... Bµi 6: T×m x a/ x : 6 = 6157 b/ x × 8 = 28 160 .... 45648 D............................................................... 47 785 C........ ............................ I/Trắc nghiệm: khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tríc c©u trả lời đóng nhÊt: Bµi 1: a/ 40 000 + 5 000 + 600 + 40 + 8 = ..................... ................................... .................................................................................... 25 phót II/ Tù luËn Bµi 5: §Æt tÝnh råi tÝnh a/ 57 386 + 29 548 b/ 64 732.....................

................. ...... ................ Hái cã 56 c¸i b¸nh Trung thu th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép nh thÕ? ....................................................................................... Bµi 8: T×m hiÖu cña sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau vµ sè bÐ nhÊt cã 5 ch÷ sè? ..................................................................................... .............................................................. ......................................................................................................................... ........................................ ........... ................................................................... ....................................... ............................................................................ Bµi 7: Cã 28 c¸i b¸nh Trung thu xÕp ®Òu vµo 7 hép......................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful