ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
14 754 + 23 680
..........................
..........................
..........................

15 840 – 8795
.......................
.......................
.......................

12 936 x 3
.................
.................
.................
.................
.................

45678 : 3
.................
.................
.................
.................
.................

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 7932 x 5
(15 786 – 13 982) x 3
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Bài 3: Tìm x:
24 860 : x = 5
.......................
.......................
.......................

78 026 – X = 69 637
...............................
...............................
...............................

X x 8 = 5696
..........................
..........................
..........................

643 + X = 8190
.........................
.........................
.........................

Bài 4: Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
Bài giải:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích thửa ruộng
đó bằng bao nhiêu cm 2 ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài 6:H×nh ch÷ nhËt ABCD cã kÝch thíc
nh h×nh vÏ bªn .ViÕt tiÕp vµo chç chÊm :
a.Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ ............

A

5 cm

B

3cm

b. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ .................
D
C
Bài7: Bèn bao g¹o nÆng 120 kg .Hái 9 bao nh thÕ nÆng bao nhiªu ki l« gam ?
Bài giải:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

. .......................................................................................................... Thø n¨m 8................................................. N¨m ngh×n l¨m tr¨m linh l¨m B............................... 6910 4...........dm .................................................................. 6190........................................................ 2005 x 5 7............................................... 1001 C...... ..6190 C............................................................... 999 B......................................................................................................................................................................... 6091 B............................... 1100 B............................................................................ Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ bao nhiªu? Bài giải: ..............................................................ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 7m 8cm = .......... Ngµy 28 th¸ng 6 lµ thø 5 th× ngµy 2 th¸ng 7 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy? A........................................ Sè gåm 1000 vµ 1 ®¬n vÞ lµ: A................................................................. 82 9.............................................................................................................................................................................. ................................................................ ......................... ViÕt phÐp céng 2005 + 2005 + 2005 + 2005 thµnh phÐp nh©n: A 2005 x 4 B............. .......................................................................................................................................... 1099 5..................................... Sè liÒn sau cña sè 10010 lµ: A........................ 2005 x 2 D................................................................................................... 6901 D. 25 D....................... 10009 B 10010 C............................. 6910............................... ................................................................... Bài 9: Chu vi h×nh vu«ng lµ 36 .......................................................... ...................................................... 10001 D.......... ....................... 2005 x 3 C............................ Sè 5505 ®äc lµ: A..................................................... 46 B................. Bài 8:C« Mai cã 2kg ®êng c« ®· dïng hÕt 1/4 ®êng .......................................................................... Thø hai B........................... . Thø t D............................................................................. Thø ba C..................mm 4dm9cm=........................... 1101 D..cm 7m4dm=............... Sè liÕn tríc cña sè 1100 lµ: A............ Bài 10: Nöa chu vi lµ 98cm .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. chiÒu dµi lµ 58 cm .............. ............................... N¨m ngh×n n¨m tr¨m linh n¨m 3. 196 C........................................................... Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 + 3x 7 lµ: A...cm 8dm5mm= .............................................. 1001 2.................................................................... ...Hái diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhiªu? Bài giải: ........ Sè lín nhÊt trong c¸c sè: 6091............................................. ............................................................................................................................................................................................................ 6901 lµ: A.......... ......................................................................................................................Hái c« cßn l¹i bao nhiªu gam ®êng? Bài giải: ............................................. 1010 C..................... ........................................... tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1.................................................................. 10110 D................................................................................................. A................................ 10011 6........

........................ DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ: A....................................................................................................................... ....................................................................... 54 m2 D................. ....................................................................................................................................... ................................................................ §Æt tÝnh råi tÝnh: 12849 x 4 2978 x 6 36529 : 4 76298 : 7 43582 + 25462 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1000m 65 phót........................................... 5...................... chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng.................150cm 1giê 20 giê...............21m2 B............................................................................... .................................. 4..................................................................................................................................... .........................70 phót 1 2 1km 56m............. ......................................................30 phót 11.................................................1560m 1m5cm.................................................... ....................... 2418 : 6 x7 d.......................................................................................................................................................................................... 12876 – 2156 + 46787 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 37265 + 28412 : 4 b..................... §iÒn dÊu >........................................... ............. <................................................. ..... c............................................................................................................... .......................................................................................................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 26m................................ Tù luËn 1... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 18m.........................................10..................................................................16m2 C.......................................... TÝnh diÖn tÝch? ...................................................................108 m2 B...................................... ......................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 70m.................. chiÒu dµi lµ 26m..........................................x= 25413 ...................... 2........................................................ ......................................................................................................................... ..................................................................................................... DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ: A....1 giê phót.............................................................................. Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 28m........................................ 49m2 B.......................................................... TÝnh diÖn tÝch? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21627 – (1836 : 9 + 1978) ....................... chiÒu dµi lµ 17 m ........................ a.............................................................................. 972 m2 C............... ..T×m x X x 6 = 36426 73865 + x = 92172 x : 7 = 12098 57892...........................................14m2 12............................................ = vµo chç trèng: 1km....................................................... 56m2 D......... ........................................................................................... .......................................................................

................... .................................................................................. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a............................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................... Hái 72 c¸i ®Üa th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép? ................................................................................. Hái Èc ba ngµy ®éi c«ng nh©n may ®îc tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ¸o? .............................................................................................................................................................................................................................................................. ngµy thø nhÊt may ®îc 25780 c¸i ¸o. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. Cã 56 c¸i ®Üa ®îc xÕp vµo 7 hép................. ..................................... 8................................................................................................................. ..... 84 + 77 + 55+ 23+ 45 + 16 ........ 9................................................................................................................................. ....... ........ ................................................ 3765 + 2587 – 265 – 87 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ TÝnh chu vi vµ 4 diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã? ........................................................................................ b................................................................... ................................................................................ Mét ®éi c«ng nh©n may...................................................................................................... ............................................. 6.......................... 815 – 23 – 77 + 185 . ngµy thø hai may ®îc Ýt h¬n ngµy thø nhÊt 245 c¸i ¸o vµ nhiÒu h¬n ngµy thø ba 325 c¸i ¸o.......................................................... ......................................... ............................................................. ....................................................................................................................... chiÒu réng b»ng 1 chiÒu dµi....................................................................... .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................... Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 28m...... ............. c........................ 7......................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............

.................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 13........................................................................................................................................ ........... ................. ..... ViÕt sè tù nhiªn lín nhÊt cã 5 ch÷ sè sao cho kÓ tõ tr¸i sang ph¶i mçi ch÷ sè ®ã ®Òu lín h¬n ch÷ sè ®øng liÖn sau 2 ®¬n vÞ........................................................ ................................. 25 x 3x 4.......................................................................................................................................................................................................... ....... .............................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................... .................................................................. 10. .................................................. ..................................... ................................................................................................................................ T×m 2 sè cã hiÖu b»ng 1644 biÕt r»ng nÕu gi÷u nguyªn sè trõ vµ gÊp sè bÞ trõ lªn 4 lÇn th× hiÖu míi lµ 9033 ................................................................................................................................................................................. ............................................................. Bài 3: (1điểm) Tìm x : a) x × 8 = 2864 b) x : 5 = 1232 ....................................... T×m mét sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm 1 ch÷ sè 6 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× sè ®ã t¨ng thªm 3228 ®¬n vÞ? ................................................................................................................................................................................................................................ Bài 4: Đặt tính rồi tính: ....................................... 12................................................................................................ ................................................................................................ 11................................................................................ T×m mét sè biÕt r»ng nÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn vµ céng thªm 9 ®¬n vÞ th× ®îc sè míi lµ 720......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. d............................................................................................................................................................................................................................................. ....... ................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................

Bài 7: Một vòi nước chảy vào bể trong 8 phút được 120 lít nước................ ...................................................... a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD........ .....................................................................................................24964 : 4 = ............................................................................................................................ Bài giải: .................................................................................. .......................................... .............................. .................................................................................................................................... b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD............... ........................................................... Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: .....................................1765 14072 x 3 35849 : 7 .......................................................................................................... .......................... ................. (13829 + 20718) x 2 = .................................. 14523 ............................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................. .................... ................................................................ ............................................................................ .............................................................................................................21723 + 12547 17492 ...... Bài 6: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 8 cm............. Hỏi trong 9 phút vòi nước chảy được bao nhiêu lít nước? (Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau) Bài giải: .......................................................................... ... .................................... ..... ................................................................................................ ................... ........... Bài 1: ......................................................................... ............................ chiều rộng 6 cm.......................

.... ..... ......... 72598 B.......... .................... .. .. . .... .. ... 28647 D...... .... 90900 : ... ........ .......... ...... . ..... . .... ... .. .......... . . ...... ... chiều rộng 7 cm. ........ . ....... .. ............... .. 73 B...... .. ..... .... ... .......... .... .................... . . ............. ................ ...... .. .9177 c) 10709 × 7 ....... ........ ... . 28467 A............... ...... . 24687 B.......... ... .. ... .... ........ ..... .. . .... ......... . ..... ... ... . .... .... .. . . .......... .. ....... .................. .. ..... .... ... . ... ......... ... ... .... .. ......... ......3915 : 9 120 72500 8999 là: 28467 7003 Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: : 7 = 36 : 9 Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35820 + 25079 b) 32484 .. .... .. b) Viết các số sau: . ............ ..... ....... . .. . ....... . ........... ........... Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy : .................. ..... . . 72590 C...... ... ... ........ .. ........ . ... . ... .. .... .. . . . .. . . ... b) Số liền trước của số 10000 là: A... .... . .. .... Bài 3: Nối biểu thức với các giá trị tương ứng ở các ô sau: (9 + 6) × 8 57 9+6×8 14088 14523. .... .. ..... 9999 C... .. . ..... . .. ......... .. . . ... ... ................ ... ... ... . ..... 9000 B......... .. .... .. ... ..... .... ..... .... ...... ..... . .. 730 C. .............. Bài 6: Tính diện tích các hình sau: a) Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 11 cm..... .. ....... ..... . ...... ... .. . ......... ... ....... ....... ....... . ... c) Số lớn nhất trong các số: 24687.. ....... .. .... .............. ......... .... ......... . . .... . ...... ......... ... ... ...... .. ......... .. . ... d) Viết số bé nhất có năm chữ số: ..... ... 28647....... . 9989 D............ ... ....... c) Viết số lớn nhất có năm chữ số: .a) Đọc các số sau: ........... ... 22002 : .. .. . ..... ...... cm A.. 703 D........... ....... ... ..... ..... 24678. . . ... . ........ .. . .. .......... ...... . . Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Số liền sau của số 72599 là: A.................. ....... .. . ... .. ........... Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm: ... d) 7 m 3 cm = . ............... 72600 D.. .... d) 84848 : 4 đ) 12485 : 3 ............ ... . .............. .... ............. .... ..... ... .... ........... ............ ......... . .. ........ ........... 24678 C... ....... ........ . ....... ................. ...... . ..... ........ .... ................ .......

.................. c/ 21 625 × 3 d/ 72 370 : 6 .................... ..................................................... A...................... ...................................................................................................... .10 460 × 4 A........................................................... Lan gi¶i mét bµi to¸n tõ lóc 8 giê kÐm 5 phót.. 15 phót C............................. ..... b) Hình vuông MNPQ có cạnh 9 cm. 28 cm2 B.. ............................................... 30 cm2 Bµi 3: 89 725 .............................................. Lan gi¶i bµi to¸n xong vµo lóc 8 giê 10 phót..................................................... 35 cm2 D................................................................... 45648 D.................................................9 268 ............................................. 54 658 C........ ............... 48 885 D........ ...... Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền? Bài giải: ........................ 56 448 b/ 20 000 + 50 = ..................... 20 50 B................................................... 25 phót II/ Tù luËn Bµi 5: §Æt tÝnh råi tÝnh a/ 57 386 + 29 548 b/ 64 732........................ 47 885 Bµi 4: Buæi s¸ng....................... 20 050 C............................................................................ Hái Lan häc bµi trong thêi gian bao l©u? A............................................................................................... 25 000 Bµi 2: DiÖn tÝch h×nh vu«ng c¹nh 7 cm lµ: A.................................. 20 500 D.. 46548 B.............................................. .............. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng lµ: A...... ................. 49 cm2 C...................................... .. ..................................... 47 895 B.................................. 47 785 C......................... 10 phót D....................................................................................... Bµi 6: T×m x a/ x : 6 = 6157 b/ x × 8 = 28 160 ...... I/Trắc nghiệm: khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tríc c©u trả lời đóng nhÊt: Bµi 1: a/ 40 000 + 5 000 + 600 + 40 + 8 = . .......................................................................................................................................................................................... Bài 7: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng.................................................................................................................................................... 5 phót B.....................

................................................. Bµi 7: Cã 28 c¸i b¸nh Trung thu xÕp ®Òu vµo 7 hép.............................................................................................................................................................................................................................................................. ....................... Bµi 8: T×m hiÖu cña sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau vµ sè bÐ nhÊt cã 5 ch÷ sè? ............ Hái cã 56 c¸i b¸nh Trung thu th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép nh thÕ? .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................. ...................................................................................... ............................ ..................................... ................................................................................................... ... .................... .............................................................................................................................................................................................. ........................ ..........