TT lagcn tbi [ [[h hhD DDA AA h hhD DD C CC T TTU UU S SSh hhl lll ll S SS

ÐC. SO · Ywang Tg. bHT
ÐT. OSOO 393 4l ¿l · Ol 6B6 O7O 6B6
Wcbsitc. www.|agcntbi[btn.comThS. Trân Quôc Lâm
½ ½½t tt ¬ ¬¬ ³ ³³A AA 1 11 f ff^ ^^Hç và tên:...............


Buôn Ma Thuçt, 2013
http://ebooktoan.com/forum
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013Trung tâm luyçn thi [ [[h hhD DDA AA h hhD DD C CC T TTU UU S SSh hhl lll ll S SS
| ||. ..y yy· ·· i ii | ||. ..y yy· ·· i ii | ||| ||| || . ..i ii . .. a aao oo i ii 1 11t ttA AA ¬ ¬¬ - -- ³ ³³A AA 1 11 f ff^ ^^ - -- f fft tt A AA - -- ¥ ¥¥f ff¬ ¬¬f ff

` ``o oo | || a aao oo | || i ii_ __. .. _ __| ||i ii i ii_ __ v vv| ||· ·· i ii l lli ii | || | ||o oo . .. ¹ ¹¹i ii y yy ! !!_ __. ..y yy· ·· i ii v vvi ii _ __| ||i ii o oo v vv| ||· ·· i ii . ..o oo | ||| ||i ii| || i ii_ __| ||| ||· ·· a aa
| ||. ..y yy· ·· i ii | ||| ||| || | ||. ..: :: . .. | ||| ||· ·· ¡ ¡¡ _ __| ||i ii i ii_ __ a aai ii y yy. .. ¹ ¹¹¹ ¹¹ a aao oo . ..i ii . .. | ||| ||o oo i ii | ||. ..y yy· ·· i ii | ||| ||| || l lli ii | || | ||o oo . .. | ||| ||: ::o oo i ii_ __ i ii| ||· ·· i ii

l ll| ||o oo i ii l lli ii | || | ||i ii i ii l ll| ||i ii| || _ __| ||i ii i ii_ __ I II¨ ¨¨/ //. ..` `` | ||i ii i ii_ __ i iii ii a aa
l ll| ||o oo i ii ¹ ¹¹. ... ..i ii_ __ | ||i ii i ii l ll| ||i ii| || _ __| ||i ii i ii_ __ | ||| ||i ii i ii_ __ 2 22 | ||i ii i ii_ __ i iii ii a aa ( ((· ··i ii. .. | ||· ·· | || i ii a aa | ||| ||. ..| ||) ))
l ll| ||o oo i ii i ii ¡ ¡¡ | ||o oo . .. l ll| ||i ii| || _ __| ||i ii i ii_ __ | ||| ||i ii i ii_ __ c cc | ||i ii i ii_ __ i iii ii a aa ( ((· ··i ii. .. | ||y yy | ||| ||| || ¹ ¹¹! !!) ))

± ±±u uu r rr v vvi iie ee · ··. ..
| ||c cc ¦cp ¦uqcr i¦i ¦ ¦¦c cc p pp ¦ ¦¦u uuq qqc cc r rr i ii¦ ¦¦i ii ! !!| ||| || ! !! l ll| ||| || k kk¦ ¦¦c cc u uu ¦c ¦ ¦¦c cc dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ d ddu uu r rr¦ ¦¦ e ee¦ ¦¦c cc ¦ ¦¦c cc e ee · ··i iir rr¦ ¦¦
¦ ¦¦c cc p pp i iii ¦cr i2 i ii ¦ ¦¦c cc r rr i ii2 22 - - -- ¦ ¦¦¦ ¦¦u uui ii ¸ ¸¸i iiu uu r rr¸ ¸¸ o ooi ii/ //o oot tt/ //2 22o ooi iiö öö

Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: . ..¨ ¨¨. ... ..° °°` ``° °°+ ++I II2 22I II . ..I IIc cc3 33c cc. ..¨ ¨¨. ..c cc3 33c cc . ..` ``I II° °° 3 33. ..3 332 223 332 22
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

http://ebooktoan.com/forum
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

·~· ~~· ~~~


Bo dê trác nghiêm luvên thi dai hoc nàm hoc 2012-2013 mon J±1 LÝ gom 2 tap, duoc chinh
sua va bo sung theo huong ra dê thi trong nàm 2013.
Tap 1 la hê thong gan 1250 cau hoi phan bo theo tung chuong, moi chuong co hai phan lv
thuvêt va bai tap. Trong phan bai tap, cac cau hoi duoc phan ra theo cac dang cu thê giup cho hoc
viên dê nám bát, co thê lam mot cach dê dang khi van dung cac phuong phap dà duoc hoc trên lop
(⇒ khong duoc nghi hoc´¸´). Sau moi chuong co dê tong hop cua cac chuong truoc. Cac dê tong
hop nav duoc phat riêng trong cac gio kiêm tra dinh kv (thi thu) nhám on tap mot cach xuvên suot
kiên thuc dà hoc dong thoi danh gia muc do tiêp thu cua hoc viên dê co nhùng diêu chinh kip thoi.
Trong tap 1 con kem theo cac dê thi Cao dáng Ðai hoc tu nàm 2007 dên 2012 dà duoc tach theo
tung chuong. Ðav la hê thong cac cau trác nghiêm dang tin cav nhat dê cac tu luvên va on tap cac
chuvên dê dà hoc trên lop.
Tap 2 la hê thong 25 dê thi theo cau truc cua Bo Giao duc va Ðao tao (⇒ Tap 1·2·dê kiêm
tra dinh kv ÷ 2500 cau trác nghiêm ⇔ 2500 con hac giav thoi mu, hic.). Cac dê thi duoc tac gia
biên soan (co tham khao mot so dê thi thu cua mot so truong chuvên trên ca nuoc) theo chuong
trinh chuan (se khong binh thuong nêu luvên thi theo chuong trinh nang cao) voi do kho tuong ung
dê thi dai hoc cac nàm dong thoi tap trung vao cac huong ra dê thi cua Bo GD&ÐT trong nàm
2013.
Bo tai liêu nav duoc su dung cho cac hoc viên tham gia lop luvên thi khoa dai han (hoc tu
thang 9/2012) va khoa trung han (hoc tu thang 2/2013) dên hêt thang 06/2013. Khoa duoc chia
thanh hai giai doan. Giai doan thu nhat, hoc theo chuvên dê dong thoi giai quvêt cac cau hoi trong
Tap 1 va cac dê thi thu dinh kv. Giai doan thu hai, cac hoc viên lam cac dê thi thu trong Tap 2
nhám on tap kiên thuc, ren luvên kv nàng lam nhanh (Ðê thi gom 50 cau, 5 trang giav, Jua doc,
hiêu, tim cach lam, viêt, bam mav dê tim ra dap an trong vong 90 phut, tuc la 108 giav/cau, àc àc.)
thich ung voi dê thi dai hoc cua (Ong) Bo Giao duc va Ðao tao.
Ban doc co thê truv cap website www.luventhikhtn.com hoàc truv cap vao tai khoan facebook
www.facebook.com/luventhibmt cua TT Luvên thi KHOA HOC TU NHIÊN 50 Ywang Tp. Buon
Ma Thuot dê tai file tai liêu luvên thi Jat lv, Hoa, Toan nàm 2013 va cung trao doi cac van dê liên
quan voi admin.
Trong qua trinh biên soan, khong thê khoi nhùng thiêu sot, tac gia mong nhan duoc nhùng
gop v tu cac hoc viên, dong nghiêp va ban doc. Moi gop v xin gui vê Email. tqlamvl•gmail.com
Chuc cac em hoc tap tot€

1hS. 1rân Quôc Lâm - Dçi hçc 1ây Aguyênhttp://ebooktoan.com/forum
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013


TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com


MJC LJC

Dê thi thu sô 01 ........................................................................................................................ 5
Dê thi thu sô 02 ....................................................................................................................... 10
Dê thi thu sô 03 ....................................................................................................................... 15
Dê thi thu sô 04 ....................................................................................................................... 20
Dê thi thu sô 05 ....................................................................................................................... 25
Dê thi thu sô 06 ....................................................................................................................... 30
Dê thi thu sô 07 ....................................................................................................................... 35
Dê thi thu sô 08 ....................................................................................................................... 40
Dê thi thu sô 09 ....................................................................................................................... 45
Dê thi thu sô 10 ....................................................................................................................... 50
Dê thi thu sô 11 ....................................................................................................................... 55
Dê thi thu sô 12 ....................................................................................................................... 60
Dê thi thu sô 13 ....................................................................................................................... 65
Dê thi thu sô 14 ....................................................................................................................... 70
Dê thi thu sô 15 ....................................................................................................................... 75
Dê thi thu sô 16 ....................................................................................................................... 80
Dê thi thu sô 17 ....................................................................................................................... 85
Dê thi thu sô 18 ....................................................................................................................... 90
Dê thi thu sô 19 ....................................................................................................................... 95
Dê thi thu sô 20 ..................................................................................................................... 100
Dê thi thu sô 21 ..................................................................................................................... 105
Dê thi thu sô 22 ..................................................................................................................... 110
Dê thi thu sô 23 ..................................................................................................................... 115
Dê thi thu sô 24 ..................................................................................................................... 120
Dê thi thu sô 25 ..................................................................................................................... 125
Dap an.................................................................................................................................... 130

http://ebooktoan.com/forum
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 5 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 01 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút


Cho biêt: háng sô Pláng h ÷ 6,625.10
34
Js; dô lon diên tich nguyên tô e ÷ 1,6.10
19
C, khôi luong êlectron m
e
÷
9,1.10
31
kg; tôc dô anh sang trong chân không c ÷ 3.10
8
m/s; háng sô Avôgadrô N
A
÷ 6,022.10
23
mol
1
.

Câu 1: Quang phô liên tuc phat ra boi hai vât khac nhau thi
A. giông nhau nêu hai vât co cung nhiêt dô.
B. khac nhau o moi nhiêt dô.
C. giông nhau nêu môi vât co nhiêt dô thich hop.
D. giông nhau o moi nhiêt dô.
Câu 2: Khi môt chum anh sang don sác truyên tu môi truong co chiêt suât n ÷ 1,6 vao môi truong co chiêt suât
n` ÷
4
3
thi anh sang don sác nay co
A. tân sô táng, buoc song giam. B. tân sô giam, buoc song táng.
C. tân sô không dôi, buoc song táng. D. tân sô không dôi, buoc song giam.
Câu 3: Biêu thuc cua diên tich trong mach dao dông li tuong la q ÷ 2.10
7
sin 2.10
4
t (C). Khi q ÷ 10
7
C thi dong
diên trong mach la
A. 2 mA. B. 3 mA. C. 2 3 mA. D. 3 3 mA.
Câu 4: Trong thi nghiêm Young vê giao thoa anh sang, khoang cach giua hai khe la a ÷ 0,5 mm, khoang cach tu
mát pháng chua hai khe dên man la D ÷1,5 m. Anh sang don sác dung trong thi nghiêm co buoc song λ

÷ 0,4 µm.
Vung giao thoa trên man rông L ÷ 15 mm. Sô vân sang trong vung giao thoa la
A. 11. B. 12. C. 14. D. 13.
Câu 5: Doan mach diên xoay chiêu gôm diên tro thuân R, cuôn dây cam thuân L va tu diên C mác nôi tiêp. Ki
hiêu u
R
, u
L
, u
C
tuong ung la diên ap tuc thoi o hai dâu cac phân tu R, L va C. Quan hê vê pha cua cac diên ap
nay la
A. u
L
som pha a/2 so voi u
C
. B. u
R
som pha a/2 so voi u
L
.
C. u
C
trê pha a so voi u
L
. D. u
R
trê pha a/2 so voi u
C
.
Câu 6: Song diên tu va âm thanh co cung tinh chât nao sau dây ?
A. Tân sô không dôi khi lan truyên. B. Truyên duoc trong chân không.
C. Luôn la song ngang. D. Tai nguoi nghe duoc.
Câu 7: Môt lo xo co chiêu dai tu nhiên l ÷ 40 cm, dâu trên duoc mác vao môt diêm cô dinh, dâu duoi treo vât co
khôi luong m thi lo xo dãn ra 12 cm rôi cân báng. Keo vât xuông theo phuong tháng dung cho lo xo dãn 58 cm
rôi tha nhe cho dao dông. Cho g ÷ 10 m/s
2
. Ty sô giua luc dan hôi cuc dai va luc dan hôi cuc tiêu tac dung vao
vât la
A. 3. B. −3. C. −1. D. 2.
Câu 8: Môt vât co khôi luong m ÷ 500 g roi tu do không vân tôc dâu tu dô cao h ÷ 0,4 m lên môt dia cân (h so
voi mát dia cân), bên duoi dia cân gán môt lo xo tháng dung co dô cung k ÷ 40 N/m. Khi cham vao dia vât gán
chát vao dia (va cham mêm) va dao dông diêu hoa. Bo qua khôi luong dia va moi ma sat. Náng luong dao dông
cua vât báng
A. 3,2135 J. B. 5,3125 J. C. 2,5312 J. D. 2,3125 J.
Câu 9: Chon phat biêu sai: Tia tu ngoai
A. không bi lêch khi di trong diên truong. B. co tac dung nhiêt.
C. co cung ban chât voi tia α. D. co cung ban chât voi tia γ.
Câu 10: Khi dát diên ap u ÷ U
0
coset (V) vao hai dâu doan mach RLC không phân nhanh thi diên ap hiêu dung
giua hai dâu diên tro, hai dâu cuôn dây va hai ban tu diên lân luot la 30 V, 120 V va 80 V. Gia tri cua U
0
báng
A. 50 V. B. 30 V. C. 50 2 V. D. 30 2 V.
Câu 11: Môt mach chon song cua may thu vô tuyên diên gôm cuôn cam thuân co dô tu cam L biên thiên tu 10
µH dên 40 µH va môt tu diên co diên dung C biên thiên tu 20 pF dên 200 pF. Mach dao dông nay thu duoc song
diên tu trong dai buoc song tu
MÄ DE 001

http://ebooktoan.com/forum
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 6 -
A. 16,6 m dên 86,4 m. B. 26,6 m dên 168,5 m.
C. 18 m dên 143 m. D. 332,4 m dên 216,2 m.
Câu 12: Môt tram phat diên xoay chiêu co công suât không dôi, truyên diên di xa voi diên ap hai dâu dây tai noi
truyên di la 200 KV thi hao phi diên náng la 30°. Nêu táng diên ap truyên tai lên 500 KV thi hao phi diên náng
la
A. 7,5°. B. 2,4°. C. 12°. D. 4,8°.
Câu 13: Doan mach diên xoay chiêu AB chi chua môt trong cac phân tu: diên tro thuân, cuôn dây hoác tu diên.
Khi dát diên ap u ÷ U
0
cos(et ¹ a/6) lên hai dâu A va B thi dong diên trong mach co biêu thuc i ÷ •
0
sin(et ¹ a/6).
Môt phân tu do la
A. cuôn dây thuân cam. B. diên tro thuân.
C. tu diên. D. cuôn dây co diên tro thuân.
Câu 14: Tai thoi diêm t, diên ap u ÷ 200 2 cos(100 )
2
− t
π
π (V) co gia tri 100 2 V va dang giam. Sau thoi
diêm do
1
300
s , diên ap nay co gia tri la
A. 100 3 V. B. 200 V. C. −100 V. D. −100 2 V.
Câu 15: Loa cua môt may thu thanh (radio) co công suât cuc dai P ÷ 1 €. Ngu•ng nghe cua âm do nguôn phat
ra la •
0
÷ 10
−12
€/m
2
. Tai môt diêm cach may 4 m thi muc cuong dô âm L do loa tao ra la
A. 54 dB. B. 68 dB. C. 97 dB. D. 79 dB.
Câu 16: Phat biêu nao sau dây sai vê phôtôn?
A. Náng luong cua phôtôn ε ÷ h‚ voi h la háng sô Pláng, ‚ la tân sô anh sang.
B. Khi truyên cang xa nguôn thi náng luong cua phôtôn cang giam.
C. Cuong dô chum sang ti lê voi sô phôton chiêu toi trong 1s.
D. Náng luong cua phôtôn ti lê nghich voi buoc song cua no.
Câu 17: Môt may biên thê dung lam may ha thê gôm cuôn dây 100 vong va cuôn dây 500 vong. Bo qua moi
hao phi cua may biên thê. Khi nôi hai dâu cuôn so câp voi hiêu diên thê u ÷ 100 2 cos100at (V) thi
hiêu diên thê hiêu dung o hai dâu cuôn thu câp báng
A. 10 V. B. 20 V. C. 50 V. D. 500 V.
Câu 18: Lân luot dát hiêu diên thê xoay chiêu u ÷ 5 2 coset (V) voi e không dôi vao hai dâu môi phân tu : diên
tro thuân R, cuôn dây thuân cam co dô tu cam L, tu diên co diên dung C thi dong diên qua môi phân tu trên dêu
co gia tri hiêu dung báng 50 mA. Dát hiêu diên thê nay vao hai dâu doan mach gôm cac phân tu trên mác nôi tiêp
thi tông tro cua doan mach la
A. 3100 ƒ . B. 2100 ƒ . C. 100 ƒ. D. 300 ƒ.
Câu 19: Tia hông ngoai va tia tu ngoai không có chung
A. kha náng ion hoa không khi. B. tac dung nhiêt.
C. tinh chât hat. D. tinh chât song.
Câu 20: Phat biêu nao sai khi noi vê song diên tu?
A. Song diên tu la su lan truyên trong không gian cua diên tu truong biên thiên theo thoi gian.
B. Trong song diên tu, diên truong va tu truong luôn dao dông lêch pha nhau
2
π
.
C. Trong song diên tu, diên truong va tu truong biên thiên theo thoi gian voi cung chu ki.
D. Song diên tu dung trong thông tin vô tuyên goi la song vô tuyên.
Câu 21: Mach dao dông diên tu l„ tuong co C ÷ 10 µF va L ÷ 0,1 H. Tai thoi diêm u
C
÷ 4 V thi i ÷ 0,02 A. Cuong
dô dong diên cuc dai trong khung báng
A. 20.10
4
A. B. 2.10
4
A. C. 4,5.10
2
A. D. 4,47.10
2
A.
Câu 22: Môt mach dao dông LC co diên tro thuân báng không gôm cuôn dây thuân cam (cam thuân) va tu diên
co diên dung 5 …F. Trong mach co dao dông diên tu tu do voi hiêu diên thê cuc dai giua hai ban tu diên báng 10
V. Náng luong dao dông diên tu trong mach báng
A. 2,5.10
-3
J. B. 2,5.10
-4
J. C. 2,5.10
-2
J. D. 2,5.10
-1
J.
Câu 23: Doan mach R, L, C nôi tiêp co tinh cam khang. Nêu ta giam dân tân sô cua dong diên thi hê sô công suât
cua mach s†
A. không thay dôi. B. táng lên rôi giam xuông.

http://ebooktoan.com/forum
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 7 -
C. giam. D. táng.
Câu 24: Hai nguôn song kêt hop S
1
va S
2
o mát nuoc dao dông dông pha gây ra giao thoa song co. Diêm N o
trên duong gon l‡m cach S
1
va S
2
la 12,1 cm va 13,6 cm. Giua N va duong trung truc cua S
1
S
2
con 2 gon l‡m
khac. Tôc dô truyên song trên mát nuoc la v ÷ 48 cm/s. Buoc song truyên trên mát nuoc la
A. 0,8 cm. B. 0,5 cm. C. 0,6 cm. D. 0,4 cm.
Câu 25: Hai lo xo L
1
va L
2
co cung dô dai tu nhiên. Khi treo môt vât khôi luong m ÷ 200 g vao lo xo L
1
thi no
dao dông voi chu kˆ T
1
÷ 0,3 s ; khi treo m vao lo xo L
2
thi chu kˆ la T
2
÷ 0,4 s. Nôi 2 lo xo trên voi nhau thanh
môt lo xo dai gâp dôi rôi treo vât m vao thi vât dao dông voi chu kˆ la
A. 0,75 s. B. 0,24 s. C. 1,25 s. D. 0,5s.
Câu 26: Môt con lác cua môt dông hô qua lác duoc xem nhu môt con lác don co chu kˆ T ÷1 s tai môt noi co g
÷ 9,81 m/s
2
va co nhiêt dô 15
0
C. Thanh treo qua lác lam báng kim loai co hê sô no dai 2.10
−5
K
−1
. Cho a
2
÷ 10.
Khi nhiêt dô o noi do táng lên dên 35
0
C thi trong môi ngay dêm dông hô chay
A. nhanh 34,56 s. B. châm 34,56 s. C. châm 17,28 s. D. nhanh 17,28 s.
Câu 27: Dôi voi nguyên tu hidrô, khi êlectron chuyên tu qu‰ dao N vê qu‰ dao K thi nguyên tu phat ra phôtôn co
buoc song 0,0974 µm. Náng luong cua phôton nay báng
A. 1,275 MeV. B. 1,275 eV. C. 12,75 MeV. D. 12,75 eV.
Câu 28: Treo vât co khôi luong 300 g vao lo xo co dô cung 20 N/m. Nen lo xo 10 cm rôi buông nhe cho dao
dông. Cho g ÷ 10 m/s
2
. Luc hôi phuc cuc dai tac dung vao vât co dô lon
A. 2 N. B. 1,2 N. C. 2,5 N. D. 0,8 N.
Câu 29: Trong thi nghiêm giao thoa anh sang boi khe Young, khoang cach giua hai khe la a ÷1,5 mm, khoang
cach tu hai khe dên man quan sat la D ÷ 2 m. Nguôn S phat dông thoi hai buc xa λ
1
÷ 0,48 µm va λ
2
÷ 0,64 µm.
Biêt bê rông cua vung giao thoa trên man la L ÷ 7,68 mm. Sô vân sang co mau giông mau vân sang trung tâm
trong vung L la
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 30: Trong thi nghiêm vê hiên tuong quang diên voi tê bao quang diên. Khi ta giam buoc song anh sang kich
thich thi
A. dông náng ban dâu cuc dai cua êlectron quang diên táng.
B. dô lon cua hiêu diên thê hãm giam.
C. cuong dô dong quang diên bao hoa giam.
D. công thoat cua êlectron ra khoi kim loai táng.
Câu 31: Tu môt lo xo dai ta cát ra lam 2 lo xo L
1
va L
2
rôi gán o hai bên môt qua câu nho khôi luong m ÷ 50 g co
thê truot không ma sat doc theo môt dây thep , xuyên qua qua câu va cáng ngang giua 2 diêm cô dinh A va B
cach nhau 50 cm. Š vi tri cân báng ‹ lo xo L
1
dai ‹A ÷ 20 cm va lo xo L
2
dai ‹B ÷ 30 cm va ca 2 lo xo dêu
không biên dang. Dung luc F ÷ 5 N dŒy qua câu thi no roi khoi vi tri cân báng môt doan báng 1 cm. Dô cung cua
môi lo xo la
A. k
1
÷ 300 N/m va k
2
÷ 450 N/m. B. k
1
÷ 300 N/m va k
2
÷ 200 N/m.
C. k
1
÷ 150 N/m va k
2
÷ 450 N/m. D. k
1
÷ 200 N/m va k
2
÷ 300 N/m.
Câu 32: Quang phô vach phat xa va quang phô vach hâp thu cua cung môt nguyên tô khac nhau vê
A. mau sác va dô sang cac vach. B. mau sác va vi tri cac vach.
C. mau sác va sô luong cac vach. D. vi tri va sô luong cac vach.
Câu 33: Thu tu vân tôc âm giam dân trong cac môi truong
A. thep, nuoc, nhung. B. thep, nhung, dâu .
C. dâu, nuoc, thep. D. thep, nhung, nuoc.
Câu 34: Môt ông Ron-ghen phat ra tia • co buoc song ngán nhât la 1,825 A
0
. Dê táng dô cung cua tia •, nguoi
ta táng hiêu diên thê giua hai cuc cua ông thêm 3400 V. Buoc song ngán nhât cua tia • phat ra khi do báng
A. 1,217 A
0
. B. 1,217 nm. C. 1,217 pm. D. 1,217.10
11
m.
Câu 35: Dát diên ap u ÷ 120cos(100πt ¹
3
π
) (V) vao hai dâu môt doan mach gôm cuôn thuân cam mác nôi tiêp
voi diên tro thuân R ÷ 30 ƒ thi diên ap hiêu dung hai dâu cuôn cam la 60 V. Cuong dô tuc thoi cua dong diên
qua doan mach la
A. i ÷ 2 3 cos (100πt ¹
6
π
) (A). B. i ÷ 2 2 cos (100πt ¹
12
π
) (A).

http://ebooktoan.com/forum
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 8 -
C. i ÷ 2 2 cos (100 πt
4
π
+ ) (A). D. i ÷ 2 2 cos (100 πt
4
π
− ) (A).
Câu 36: Môt con lác don co chu kˆ dao dông T
0
÷ 2 s o môt noi co g ÷ 9,8 m/s
2
va nhiêt dô 0
0
C. Dây treo con
lác co hê sô no dai Ž ÷ 2.10
−5
K
−1
. Dê con lác o 20
0
C v•n co chu kˆ la 2 s, nguoi ta truyên cho qua câu cua con
lác môt diên tich q ÷10
−9
C rôi dát no trong môt diên truong dêu co cuong dô •, cac duong suc nám ngang va
song song voi mát pháng dao dông cua con lác. Khôi luong cua qua câu con lác la m ÷ 1 g. Cuong dô diên truong
• co gia tri khoang
A. 727.10
3
V/m. B. 277.10
3
V/m. C. 27.10
3
V/m. D. 72.10
3
V/m.
Câu 37: Ban dâu (t÷0) co môt m•u chât phong xa nguyên chât. Š thoi diêm t
1
m•u chât phong xa con lai 40° hat
nhân chua bi phân rã. Dên thoi diêm t
2
÷ t
1
¹ 900 s thi sô hat nhân chua bi phân rã chi con 5° so voi sô hat nhân
ban dâu. Chu kˆ ban rã cua chât do la
A. 300 s. B. 350 s. C. 500 s. D. 450 s.
Câu 38: Môt dông co diên xoay chiêu hoat dông binh thuong voi diên ap hiêu dung 200 V thi sinh ra công suât
co la 320 €. Biêt diên tro thuân cua dây quân dông co la 20 ‘ va hê sô công suât cua dông co la 0,89. Cuong dô
hiêu dung cua dong diên chay trong dông co la
A. 4,4 A. B. 2,5 A. C. 4 A. D. 1,8 A.
Câu 39: Trên mát thoang chât long co hai nguôn kêt hop S
1
va S
2
dao dông dông pha cach nhau l ÷ 6,5 cm cham
nhe vao mát chât long. Khi hai nguôn dao dông, song truyên trên mát chât long co buoc song ’ ÷ 1,2 cm. Sô
diêm không dao dông trên doan S
1
S
2
la
A. 16. B. 14. C. 12. D. 10.
Câu 40: Dát diên ap xoay chiêu vao hai dâu doan mach co R, L, C mác nôi tiêp. Biêt R ÷ 10 ƒ, cuôn cam thuân
co L ÷
1
10π
H, tu diên co C ÷
3
10
2

π
F va diên ap giua hai dâu cuôn cam thuân la u
L
÷ 20 cos(100at ¹ a/2) (V).
Biêu thuc diên ap giua hai dâu doan mach la
A. u ÷ 40cos(100at ¹ a/4) (V). B. u ÷ 40 2 cos(100at a/4) (V).
C. u ÷ 40 2 cos(100at ¹ a/4) (V). D. u ÷ 40cos(100at a/4) (V).
Câu 41: Môt vât dao dông diêu hoa voi biên dô A va chu kˆ T. Goi ‹ la gôc toa dô va M, N la cac diêm co li dô
lân luot la ¹A/2, −A/2. Tôc dô trung binh cuc dai trên doan MN la
A. 3A/T. B. 4A/T. C. 6A/T. D. 9A/T.
Câu 42: Môt con lác don gôm môt qua câu khôi luong m treo vao dâu dây dai l, o noi co gia tôc trong truong g.
Biên dô goc cua dao dông la 30
0
. Ti sô giua luc cáng dây lon nhât va nho nhât trong qua trinh dao dông la
A. 1,6428. B. 1,8542. C. 1,4641. D. 1,2425.
Câu 43: Môt soi dây AB co chiêu dai l cáng ngang, dâu B cô dinh, dâu A dao dông theo phuong tháng dung voi
tân sô ‚ ÷ 800 H“. Tôc dô truyên song trên dây không dôi la v ÷ 400 m/s. Trên dây hinh thanh 4 bung song. Muôn
tao ra 5 bung song thi phai thay dôi tân sô báng cach
A. giam bot 100 H“. B. giam bot 200 H“.
C. táng thêm 100 H“. D. táng thêm 200 H“.
Câu 44: Cho con lác lo xo treo tháng dung, tu vi tri cân báng nen lo xo 1 cm, khi buông ra dông thoi truyên vân
tôc ban dâu theo chiêu âm huong lên voi dô lon a 3 cm/s , con lác dao dông voi chu kˆ 2 s. Phuong trinh dao
dông cua con lác co dang
A. x ÷ 2 cos (at − 2a/3) cm. B. x ÷ 1 cos (at ¹ 2a/3) cm.
C. x ÷ 2 cos (2at ¹ a/6) cm. D. x ÷ 1 cos (at − a/3) cm.
Câu 45: Š mát chât long co hai nguôn song co A, B cach nhau 18 cm, dao dông theo phuong tháng dung voi
phuong trinh la u
A
÷ u
B
÷ acos50πt (voi t tinh báng s). Tôc dô truyên song cua mát chât long la 50 cm/s. C la môt
diêm o mát chât long tao thanh tam giac ABC vuông cân tai B. Sô diêm tai do phân tu chât long không dao dông
trên doan BC la
A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.
Câu 46: Tai hai diêm P va Q trong không khi co hai nguôn song âm cung tân sô ‚, cung biên dô A, dô lêch pha la
a. Song âm truyên tu hai nguôn âm do voi buoc song ’ dên diêm N nám ngoai duong tháng PQ, co hiêu khoang
cach dên P, Q la k ’ ( voi k ÷ 1,2,3.). Coi môi truong không hâp thu âm. Khi do, tai diêm N
A. hai song không giao thoa nhau nhung co biên dô song la A
N
” 0.
B. hai song giao thoa nhau ung voi biên dô cuc dai la A
N
÷ 2A.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 9 -
C. hai song giao thoa nhau ung voi biên dô la A
N
÷ A 2 .
D. hai song giao thoa nhau ung voi biên dô cuc tiêu la A
N
÷ 0.
Câu 47: Dát diên ap ) V ( ) t 100 cos( 6 100 u π = vao hai dâu doan mach RLC nôi tiêp. Biêt cuôn cam thuân co
dô tu cam thay dôi duoc. Diêu chinh dô tu cam L dê diên ap hiêu dung giua hai dâu cuôn cam dat gia tri cuc dai
thi diên ap hiêu dung giua hai dâu tu diên la 200 V. Gia tri cuc dai do la
A. 200 V. B. 241 V. C. 300 V. D. 150 V.
Câu 48: Dung môt prôton co dông náng 5,45 MeV bán vao hat nhân

dang dung yên. Phan ung tao ra hat
nhân • va hat Ž . Hat Ž bay ra theo phuong vuông goc voi phuong toi cua prôton va co dông náng 4 MeV. Khi
tinh dông náng cua cac hat, lây khôi luong cac hat tinh theo don vi khôi luong nguyên tu báng sô khôi cua ch•ng.
Náng luong toa ra trong phan ung nay la
A. 3,125 MeV. B. 4,225 MeV. C. 1,145 MeV. D. 2,125MeV.
Câu 49: Phong xa –
-
la
A. phan ung hat nhân không thu va không toa náng luong.
B. phan ung hat nhân toa náng luong.
C. su giai phong êlectron tu lop êlectron ngoai cung cua nguyên tu.
D. phan ung hat nhân thu náng luong.
Câu 50: Hat nhân
210
84
Po dung yên phân rã α va biên thanh hat nhân •. Biêt khôi luong cac hat
210
84
Po , α va •
lân luot la 209,9904 u; 4,0015 u; 205,9747 u va 1u ÷ 931,5 MeV/c
2
. Cho khôi luong cua hat nhân tinh theo don
vi u gân d•ng báng sô khôi cua ch•ng. Dông náng cua hat α va hat • xâp xi la
A. 12,9753 MeV va 26,2026 MeV. B. 0,2520 MeV va 12,9753 MeV.
C. 12,9753 MeV va 0,2520 MeV. D. 0,2520 MeV va 13,7493 MeV.

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷
Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |i l|i| _|ii_ I¨/.` |i l|i| _|ii_ I¨/.` |i l|i| _|ii_ I¨/.` |i i_ iia i_ iia i_ iia i_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) ¹!) ¹!) ¹!)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2o ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2o ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2o ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö iö iö iö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 10 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 02 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút


Câu 1: Muc náng luong trong nguyên tu hidrô duoc xac dinh báng biêu thuc • ÷
2
13, 6
n
− (eV) voi n ∈ N—, trang
thai co ban ung voi n ÷ 1. Khi nguyên tu chuyên tu muc náng luong ‹ vê N thi phat ra môt phôtôn co buoc song

o
. Khi nguyên tu hâp thu môt phôtôn co buoc song ’ no chuyên tu muc náng luong K lên muc náng luong M.
So voi ’
o
thi ’
A. nho hon
3200
81
lân. B. lon hon
81
1600
lân. C. nho hon 50 lân. D. lon hon 25 lân.
Câu 2: Mach diên AB gôm R, L, C nôi tiêp, u
AB
÷ U 2 coset. Chi co R thay dôi duoc va
2
1
LC
ω ≠ . Hê sô công
suât cua mach diên dang báng
2
2
, nêu táng R thi
A. tông tro cua mach giam. B. công suât toan mach táng.
C. hê sô công suât cua mach giam. D. hiêu diên thê hiêu dung hai dâu diên tro R táng.
Câu 3: Dong diên i ÷ 4cos
2
et (A) co gia tri hiêu dung la
A. 6 A. B. 2 2 A. C. (2¹ 2 )A. D. 2 A.
Câu 4: Diên náng o môt tram phat diên xoay chiêu môt pha duoc truyên di xa voi diên ap la10 kV thi hiêu suât
truyên tai la 84°. Dê hiêu suât truyên tai báng 96° thi diên ap truyên tai la
A. 80 kV. B. 5 kV. C. 20 kV. D. 40 kV.
Câu 5: Phuong trinh mô ta môt song dung co dang y ÷ 10cos(0,2ax)sin(20 at¹
4
π
), x va y do báng cm, t do báng
giây. Khoang cach tu môt n•t song, qua 4 bung song dên môt n•t song khac la
A. 40 cm. B. 25 cm. C. 10 cm. D. 20 cm.
Câu 6: So voi hat nhân
27
13
Al thi hat nhân
40
20
Ca co nhiêu hon
A. 7 prôton va 6 notron. B. 6 prôton va 7 notron.
C. 7 prôton va 13 notron. D. 13 prôton va 7 notron.
Câu 7: Môt vât dao dông diêu hoa khi dang chuyên dông tu vi tri cân báng dên vi tri biên âm thi
A. vecto vân tôc nguoc chiêu voi vecto gia tôc. B. dô lon vân tôc va gia tôc cung táng.
C. vân tôc va gia tôc cung co gia tri âm. D. dô lon vân tôc va dô lon gia tôc cung giam.
Câu 8: Gioi han quang diên cua k†m la 0,350µm, cua dông la 0,300µm. Nêu lân luot chiêu buc xa co buoc song
0,320µm vao môt tâm k†m tich diên duong va môt tâm dông tich diên âm dát cô lâp thi:
A. Diên tich duong cua tâm k†m cang lon dân, tâm dông s† mât dân diên tich âm;
B. Tâm k†m v•n tich diên duong, tâm dông v•n tich diên âm nhu truoc
C. Tâm k†m va tâm dông dêu dân tro nên trung hoa vê diên;
D. Tâm k†m v•n tich diên duong, tâm dông dân tro nên trung hoa vê diên.
Câu 9: Trong mach dao dông li tuong LC. L•c t
o
÷ 0 ban tu A tich diên duong, ban tu B tich diên âm va chiêu
dong diên di qua cuôn cam tu B sang A. Sau ˜ chu ki dao dông cua mach thi
A. dong diên qua L theo chiêu tu A dên B, ban A tich diên âm.
B. dong diên di theo chiêu tu A dên B, ban A tich diên duong.
C. dong diên di theo chiêu tu B dên A, ban A mang diên duong.
D. dong diên di theo chiêu tu B dên A, ban A tich diên âm.
Câu 10: Chât phong xa • co chu kˆ ban rã T
1,
chât phong xa Y co chu kˆ ban rã T
2
. Biêt T
2
÷2T
1
. Trong cung 1
khoang thoi gian, nêu chât phong xa Y co sô hat nhân con lai báng 1/4 sô hat nhân Y ban dâu thi sô hat nhân • bi
phân rã báng:
A. 1/16 sô hat nhân • ban dâu B. 15/16 sô hat nhân • ban dâu.
C. 7/8 sô hat nhân • ban dâu. D. 1/8 sô hat nhân • ban dâu.
Câu 11: Môt nguôn âm phat ra tân sô 800H“, tôc dô truyên âm trong không khi la 330m/s. Môt nguoi dang di ra xa
nguôn âm voi tôc dô 18km/h s† nghe duoc âm co tân sô:
MÄ DE 002
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 11 -
A. 843,64H“. B. 812,12H“. C. 756,36H“. D. 787,88H“.
Câu 12: Dung hat Ž co dông náng 7,7MeV bán pha hat nhân nguyên tu nito N14 dung yên thi co hat prôtôn bay ra.
Hoi hat prôtôn bay ra theo chiêu hop voi chiêu bay cua hat Ž môt goc báng bao nhiêu biêt ráng no co dông náng báng
5,7MeV. Cho biêt m(N14)÷ 14,00752u; m(Ž)÷ 4,00388u; m(p)÷ 1,00814u; m(‹17)÷ 17,00453u.
A. 30
0
B. 37
0
C. 45
0
. D. 60
0
.
Câu 13: Thuc hiên giao thoa khe •-âng voi nguôn anh sang co buoc song ’, khoang cach giua hai khe toi man la
D trong môi truong không khi thi khoang vân la i. Khi chuyên toan bô thi nghiêm vao trong nuoc co chiêt suât la
4/3 thi dê khoang vân không dôi phai doi man quan sat ra xa hay lai gân môt khoang bao nhiêu?
A. Lai gân thêm 3D/4. B. Lai gân thêm D/3. C. Ra xa thêm 3D/4. D. Ra xa thêm D/3.
Câu 14: Cho ông sao co môt dâu bit kin va môt dâu dê ho. Biêt ráng ông sao phat ra âm to nhât ung voi hai gia tri tân
sô cua hai hoa âm liên tiêp la 150H“ va 250H“. Tân sô âm nho nhât khi ông sao phat ra âm to nhât báng
A. 100 H“. B. 25 H“. C. 75 H“. D. 50 H“.
Câu 15: Môt con lác lo xo dao dông diêu hoa theo phuong ngang voi náng luong dao dông 1J va luc dan hôi cuc
dai la 10N. • la dâu cô dinh cua lo xo. Khoang thoi gian ngán nhât giua hai lân liên tiêp diêm • chiu tac dung cua
luc keo 5 3 N la 0,1s. Quãng duong dai nhât ma vât di duoc trong 0,4s la
A. 84cm. B. 115cm. C. 64cm. D. 60cm.
Câu 16: Mach diên xoay chiêu R, L, C mác nôi tiêp. Diên ap o hai dâu doan mach la u÷U
o
coset. Chi co e thay
dôi duoc. Diêu chinh e thây khi gia tri cua no la e
1
hoác e
2
(e
2
™ e
1
) thi dong diên hiêu dung dêu nho hon
cuong dô hiêu dung cuc dai n lân (n š 1). Biêu thuc tinh R la
A.
1 2
2
( )
1
R
L n
ω ω −
=

. B.
1 2
2
( )
1
L
R
n
ω ω −
=

. C.
1 2
2
( )
1
L
R
n
ω ω −
=

. D.
1 2
2
1
L
R
n
ω ω
=

.
Câu 17: Lo xo nhe co dô cung k, môt dâu treo vao diêm cô dinh, dâu con lai gán voi qua náng co khôi luong m.
Khi m o vi tri cân báng thi lo xo bi dãn môt doan ›l. Kich thich cho qua náng dao dông diêu hoa theo phuong
tháng dung xung quanh vi tri cân báng cua no voi chu ki T. •et trong môt chu ki dao dông thi thoi gian ma dô
lon gia tôc cua qua náng lon hon gia tôc roi tu do g tai noi treo con lác la 2T/3. Biên dô dao dông A cua qua náng
m la
A. / 2 ∆l . B. 2∆l . C. 2∆l . D. 3∆l .
Câu 18: Bán pha hat nhân N
14
7
dang dung yên báng môt hat Ž co dông náng
α
K thi thu duoc hat prôtôn va môt hat
nhân • voi m

÷16,9947u. Tông dông náng cua cac hat tao thanh lon hon hay nho hon tông dông náng cua hat Ž ban dâu
bao nhiêu? Phan ung nay toa hay thu náng luong? Cho khôi luong cua cac hat nhân m
N
÷ 13,9992u; m
p
÷ 1,0073u; m
Ž
÷
4,0015u.
A. Nho hon 1,21MeV; thu náng luong. B. lon hon 12,1MeV; thu náng luong.
C. Nho hon 1,21MeV; toa náng luong. D. lon hon 12,1MeV; toa náng luong.
Câu 19: Mach chon song cua môt may thu vô tuyên gôm cuôn cam thuân L ÷
2
1
108π
mH va tu xoay co diên
dung biên thiên theo goc xoay: C ÷ Ž ¹ 30 (pF). Goc xoay Ž thay dôi duoc tu 0 dên 180
o
. Mach thu duoc song
diên tu co buoc song 15m khi goc xoay Ž báng
A. 82,5
o
. B. 36,5
o
. C. 37,5
o
. D. 35,5
o
.
Câu 20: Bên duoi mát nuoc du rông co môt nguôn sang tráng kich thuoc nho. Trên mát nuoc quan sat thây
A. môt vung sang tron, phân giua mau tráng, mep ngoai mau tim.
B. môt vung sang tron, mep ngoai mau tim.
C. môt vung sang tron, phân giua mau tráng, mep ngoai mau do.
D. cac vong tron câu vông dông tâm.
Câu 21: Trong thi nghiêm giao thoa khe Y-âng, nguôn S phat 3 anh sang don sác: mau tim ’
1
÷ 0,42 …m; mau luc

2
÷ 0,56 …m; mau do ’
3
÷ 0,70 …m. Giua hai vân sang liên tiêp giông mau vân sang trung tâm co 11 cuc dai giao
thoa cua anh sang do. Sô cuc dai giao thoa cua anh sang mau luc va mau tim giua hai vân sang liên tiêp noi trên
la
A. 15 vân luc, 20 vân tim. B. 14 vân luc, 19 vân tim. C. 14 vân luc, 20 vân tim. D. 13 vân luc, 18 vân tim.
Câu 22: Song trên mát nuoc co tân sô ‚ ÷ 100 H“ do mœi nhon S cua môt la thep dao dông cham vao mát nuoc
tai ‹ gây ra. Chiêu mát nuoc báng d•n nhâp nhay phat ra 10 chop sang trong 1 giây. Quan sat mát nuoc ta thây
A. nhung vong tron dông tâm (tâm ‹) lan rông dân trên mát nuoc ra xa ‹.
B. nhung gon song dang hyperbol lôi l‡m xen k† nhau.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 12 -
C. do chu kˆ dao dông cua S nho hon nhiêu so voi thoi gian luu anh trên v‡ng mac nên không quan sat duoc
su dao dông cua mát nuoc.
D. co cam giac song không truyên di va mát nuoc co dang cô dinh (voi nhung gon tron lôi l‡m cô dinh).
Câu 23: Trong mach dao dông LC li tuong: i va u la cuong dô dong diên trong mach va hiêu diên thê giua hai
dâu cuôn dây tai thoi diêm t. •
o
la cuong dô dong diên cuc dai trong mach. Hê thuc biêu diên môi liên hê giua i, u
va •
o
la
A.
( )
2 2 2
o
L
I i u
C
+ = . B.
( )
2 2 2
o
L
I i u
C
− = . C.
( )
2 2 2
o
C
I i u
L
+ = . D.
( )
2 2 2
o
C
I i u
L
− = .
Câu 24: Môt con lác lo xo gôm môt vât nho khôi luong 100g va lo xo nhe co dô cung 0,01N/cm. Ban dâu giu vât
o vi tri lo xo dãn 10cm rôi buông nhe cho vât dao dông. Trong qua trinh dao dông luc can tac dung lên vât co dô
lon không dôi 10
-3
N. Lây a
2
÷ 10. Sau 21,4s dao dông, tôc dô lon nhât cua vât chi co thê la
A. 50a mm/s. B. 57a mm/s. C. 56a mm/s. D. 54a mm/s.
Câu 25: Cho song co lan truyên trên mát thoang chât long voi tân sô 20H“, tôc dô truyên la 2 m/s. Hai diêm M,
N nám trên mát thoang chât long cach nhau 22,5cm (M nám gân nguôn song hon). Tai thoi diêm t, diêm N ha
xuông thâp nhât. Thoi gian sau do M ha xuông thâp nhât lân thu 2013 la
A. 100,6250s B. 100,6500s C. 100,6375s. D. 100,6125s
Câu 26: Công suât âm thanh cuc dai cua môt may nghe nhac gia dinh la 10€. Cho ráng khi âm truyên di thi cu
môi 1m, náng luong âm lai bi giam 5° do su hâp thu cua môi truong. Biêt cuong dô âm chuŒn •
o
÷ 10
-12
€/m
2
.
Muc cuong dô âm lon nhât o khoang cach 6m la
A. 107 dB. B. 102 dB. C. 98 dB. D. 89 dB.
Câu 27: Cuong dô cua môt chum sang hep don sác co buoc song 0,5…m khi chiêu vuông goc toi bê mát cua môt
tâm kim loai la • (€/m
2
), diên tich cua bê mát kim loai nhân duoc anh sang toi la 32 mm
2
. Cu 50 phô tôn toi bê
mát tâm kim loai thi giai phong duoc 2 electron quang diên va sô electron bât ra trong 1s la 3,2.10
13
. Gia tri cua •
la
A. 9,9375 €/m
2
. B. 9,9735 €/m
2
. C. 8,5435 €/m
2
. D. 8,9435 €/m
2
.
Câu 28: Mach R, L, C nôi tiêp . Dát vao 2 dâu mach diên ap xoay chiêu u ÷ U
0
cosωt (V), voi ω thay dôi duoc. Thay
dôi ω dê U
Cmax
. Gia tri U
Cmax
la biêu thuc nao sau dây
A. U
Cmax
÷
2
C
2
L
U
ž
1
ž


B. U
Cmax
÷
2 2
2U.L
4LC R C −
C. U
Cmax
÷
2
L
2
C
U
.
ž
1
ž

D. U
Cmax
÷
2 2
2U
R 4LC R C −

Câu 29: Giao thoa anh sang voi khe Y-âng. Khi chiêu buc xa ’
1
thi doan MN trên man hung vân dêm duoc 10
vân tôi voi M, N dêu la vân sang. Khi chiêu buc xa ’
2
÷
5
3

1
thi
A. M v•n la vi tri cua vân sang va sô vân tôi trên khoang MN la 6.
B. M v•n la vi tri cua vân sang va sô vân tôi trên khoang MN la 5.
C. M la vi tri cua vân tôi va sô vân sang trên khoang MN la 6.
D. M v•n la vi tri cua vân sang va sô vân sang trên khoang MN la 6.
Câu 30: Chiêu tu nuoc ra không khi môt chum tia sang song song rât hep (coi nhu môt tia sang) gôm 5 thanh phân
don sác: tim, cham, lam, luc, vang. Tia lo don sác mau lam di la la mát nuoc (sat voi mát phân cach giua hai môi
truong). Không xet dên tia lam, cac tia không lo ra ngoai không khi la cac tia don sác mau:
A. vang, tim. B. tim, cham. C. luc, vang. D. vang, cham.
Câu 31: Dát môt diên ap u ÷ 80cos(ωt) (V) vao hai dâu doan mach nôi tiêp gôm diên tro R, tu diên C va cuôn dây
không thuân cam thi thây công suât tiêu thu cua mach la 40€, diên ap hiêu dung U
R
÷ U
Lr
÷ 25V; U
C
÷ 60V. Diên tro
thuân r cua cuôn dây báng bao nhiêu?
A. 15‘ B. 25‘ C. 20‘ D. 40‘
Câu 32: Theo li thuyêt cua Bo vê nguyên tu thi
A. khi o cac trang thai dung, dông náng cua electron trong nguyên tu báng 0.
B. khi o trang thai co ban, nguyên tu co náng luong cao nhât.
C. nguyên tu buc xa chi khi chuyên tu trang thai co ban lên trang thai kich thich.
D. trang thai kich thich co náng luong cang cao ung voi ban kinh qu‰ dao cua electron cang lon.
Câu 33: Chum tia • phat ra tu môt ông tia • co tân sô lon nhât la 7,2.10
18
H“. Bo qua dông náng cua cac
electron khi bât khoi catôt. Hiêu diên thê giua anôt va catôt cua ông tia • la
A. 29,8125 kV. B. 26,50 kV. C. 30,3012 kV. D. 13,25 kV.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 13 -
Câu 34: Mach diên xoay chiêu nôi tiêp AMB co tân sô 50H“. AM chua L va R ÷ 50 3 ƒ. MB chua tu diên C ÷
4
10
π

F. Diên ap u
AM
lêch pha
3
π
so voi u
AB
. Gia tri cua L la
A.
3
π
H. B.
1
π
H. C.
1

H. D.
2
π
H.
Câu 35: Trong quang phô cua nguyên tu hidrô, gia su ‚
1
, ‚
2
tuong ung voi tân sô lon nhât va nho nhât cua dãy
Ban-me, ‚
3
la tân sô lon nhât cua dãy Pa-sen thi
A. ‚
1
÷ ‚
2

3
. B. ‚
3
÷
1 2
2
f f +
. C. ‚
1
÷ ‚
2
¹ ‚
3
. D. ‚
3
÷ ‚
1
¹ ‚
2
.
Câu 36: Mach RLC nôi tiêp, cuôn dây thuân cam. Mác vao 2 dâu mach diên ap xoay chiêu u ÷ U
0
cos(2aft) voi f thay
dôi duoc. Khi f ÷ f
1
÷ 36H“ va f ÷ f
2
÷ 64H“ thi công suât tiêu thu cua mach la nhu nhau P
1
÷ P
2
. Khi f ÷ f
3
÷ 48H“ thi
công suât tiêu thu cua mach la P
3
, khi f ÷ f
4
÷ 50H“ thi công suât tiêu thu cua mach la P
4
. So sanh cac công suât ta co :
A. P
3
™ P
1
B. P
4
™ P
2
C. P
4
š P
3
D. P
4
™ P
3

Câu 37: Anh sang lân quang
A. duoc phat ra boi ca chât rán, long va khi.
B. co thê tôn tai trong thoi gian dai hon 10
-8
s sau khi tát anh sang kich thich.
C. co tân sô lon hon tân sô cua anh sang kich thich.
D. hâu nhu tát ngay sau khi tát anh sang kich thich.
Câu 38: Gioi han quang diên cua natri la 0,5…m, công thoat cua k†m lon hon công thoat cua natri 1,4 lân. Gioi
han quang diên cua k†m la
A. 0,7…m. B. 0,36…m. C. 0,35…m. D. 0,71…m.
Câu 39: Mach diênAB gôm R, L, C nôi tiêp, u
AB
÷ U 2 coset. Chi co e thay dôi duoc. Gia tri hiêu dung cua
diên ap o hai dâu cac phân tu R, L, C lân luot la U
R
; U
L
; U
C
. Cho e táng dân tu 0 dên ∞ thi thu tu dat cuc dai cua
cac diên ap trên la
A. U
C
; U
R
; U
L
. B. U
C
; U
L
; U
R
. C. U
L
; U
R
; U
C
. D. U
R
; U
L
; U
C
.
Câu 40: Mach diênAB gôm R, L, C nôi tiêp, u
AB
÷ U 2 coset. Chi co L thay dôi duoc. Khi L thay dôi tu
L÷L
1
÷
2
1
C ω
dên L÷L
2
÷
2 2 2
2
1 C R
C
ω
ω
+
thi
A. cuong dô dong diên luôn táng.
B. tông tro cua mach luôn giam.
C. hiêu diên thê hiêu dung o hai dâu cuôn cam luôn táng.
D. hiêu diên thê hiêu dung giua hai ban tu luôn táng.
Câu 41: Suât diên dông cua môt pin quang diên
A. co gia tri rât lon. B. chi xuât hiên khi duoc chiêu sang.
C. co gia tri rât nho.
D. co gia tri không dôi, không phu thuôc vao diêu kiên bên ngoai.
Câu 42: Thi nghiêm giao thoa song nuoc voi hai nguôn kêt hop S
1
, S
2
. Nhung diêm nám trên duong trung truc
cua S
1
va S
2
s†
A. dao dông voi biên dô nho nhât.
B. dung yên không dao dông.
C. dao dông voi biên dô lon nhât.
D. dao dông voi biên dô co gia tri chua thê xac dinh vi chua du du kiên.
Câu 43: Mach R, L, C không phân nhanh. Diên ap o hai dâu doan mach la u÷U
o
sin(100at) (V), voi L ÷
2
π
H.
Mác ampe kê co diên tro không dang kê vao hai dâu cuôn dây thi thây công suât cua mach v•n không thay dôi.
Diên dung cua tu la
A.
4
1
10 π
F. B.
4
10
π

…F. C.
2
10
π
F. D.
4
2.10
π

F.
Câu 44: Môt mach dao dông L, C li tuong co C ÷ 5…F, L ÷ 50mH. Hiêu diên thê cuc dai trên tu la 6V. Khi hiêu
diên thê trên tu la u ÷ 4V thi dô lon cua dong trong mach la
A. i ÷ 2mA. B. i ÷ 44,7mA. C. i ÷ 2A. D. i ÷ 4,47A.
Câu 45: Anh sang do co buoc song trong chân không la 0,6563…m, chiêt suât cua nuoc dôi voi anh sang do la
1,3311. Trong nuoc, anh sang do co buoc song
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 14 -
A. 0,4930…m. B. 0,4931…m. C. 0,4415…m. D. 0,4549…m.
Câu 46: Goi d la khoang cach giua hai diêm trên phuong truyên song. Nêu d ÷ k
v
f
; voi ‚ la tân sô song, v la vân
tôc truyên song va k ∈N— thi hai diêm do
A. dao dông cung pha. B. dao dông vuông pha.
C. dao dông nguoc pha. D. dao dông voi dô lêch pha phu thuôc vao k.
Câu 47: Trong phan ung phân hach:
236 117 117
92
2 U X Y n → + + , biêt náng luong liên kêt riêng cua • va Y dêu
báng 8,5 MeV, con cua
236
U la 7,6 MeV. Náng luong giai phong trong phan ung trên gân d•ng la
A. 195,4 KeV. B. 195,4 MeV. C. 200 MeV. D. 20 MeV.
Câu 48: Song duoc dai phat co công suât lon co thê truyên di moi diêm trên mát dât la
A. song trung. B. song cuc ngán. C. song ngán. D. song dai.
Câu 49: Môt dao dông diêu hoa voi phuong trinh x÷Acos(et¹Ÿ). Khi vân tôc cua vât cuc dai thi
A. li dô cuc dai. B. li dô cuc tiêu.
C. gia tôc cuc dai hoác cuc tiêu. D. gia tôc báng không.
Câu 50: Môt vât dao dông diêu hoa trên qu‰ dao dai 40cm. Khi dô doi la 10cm vât co vân tôc 20 a 3 cm/s. Lây
a
2
÷10. Chu ki dao dông cua vât la
A. 0,1s. B. 0,5s. C. 1s. D. 5s.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |i i_ iia (·i. |·| ia i_ iia (·i. |·| ia i_ iia (·i. |·| ia i_ iia (·i. |·| ia ||.|) ||.|) ||.|) ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) !) !) !)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 15 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 03 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Cho môt cuôn dây co diên tro thuân 40 Ω va dô tu cam
0, 4
H
π
. Dát vao hai dâu cuôn dây môt diên ap
xoay chiêu co biêu thuc u ÷ U
0
cos(100πt a/2) V. Tai thoi diêm t ÷ 0,1 s cuong dô dong diên trong mach co gia
tri 2, 75 2 A. − Biên dô cua diên ap xoay chiêu dát vao hai dâu cuôn dây báng
A. 110 2 V. B. 220 2 V. C. 200 2 V. D. 220 V.
Câu 2: Tinh chât nao sau dây la tinh chât chung cua tia hông ngoai va tia tu ngoai?
A. Co tac dung nhiêt. B. Lam ion hoa không khi.
C. Lam phat quang môt sô chât. D. Co tac dung chua bênh coi xuong.
Câu 3: Cho hai nguôn song âm kêt hop A, B dát cach nhau 2 m dao dông cung pha nhau. Di chuyên trên doan
AB, nguoi ta thây co 5 vi tri âm co dô to cuc dai. Cho biêt tôc dô truyên âm trong không khi la 350 m/s. Tân sô ‚
cua nguôn âm co gia tri thoa mãn
A. 350 H“ ™ ‚ ™ 525 H“. B. 175 H“ ™ ‚ ™ 262,5 H“.
C. 350 H“ ≤ ‚ ™ 525 H“. D. 175 H“ ≤ ‚ ™ 262,5 H“.
Câu 4: Chon câu sai khi noi vê song dung xay ra trên soi dây?
A. Hai diêm dôi xung nhau qua diêm n•t luôn dao dông cung pha.
B. Khoang cach giua diêm n•t va diêm bung liên kê la môt phân tu buoc song.
C. Khoang thoi gian giua hai lân liên tiêp dây duôi tháng la nua chu ki.
D. Hai diêm dôi xung nhau qua diêm n•t luôn dao dông nguoc pha.
Câu 5: Dát môt diên ap xoay chiêu co biêu thuc ( )
0
u ÷ U cos 120at ¹ /3 V π vao hai dâu doan mach gôm môt cuôn
cam thuân co dô tu cam
1
L ÷ H
3a
nôi tiêp voi môt tu diên co diên dung
4
10
C F
24
= µ
π
. Tai thoi diêm diên ap giua
hai dâu mach la 40 2 V thi cuong dô dong diên qua cuôn cam la 1A Biêu thuc cua cuong dô dong diên qua cuôn
cam la
A. ( ) i ÷ 2cos 120at ¹ /6 A. π B. ( ) i ÷ 3 2cos 120at - / 6 A. π
C. ( ) i ÷ 2 2cos 120at - /6 A. π D. ( ) i ÷ 3cos 120at - / 6 A. π
Câu 6: Môt con lác lo xo dao dông diêu hoa co phuong trinh dao dông ( ) x Acos 4 t / 2 cm = π + π (t tinh báng s). Kê
tu thoi diêm ban dâu t ÷ 0, khoang thoi gian nho nhât dê ti sô giua dông náng cua vât va thê náng cua lo xo báng
1/3 la
A. 2/7 s. B. 2/15 s. C. 1/12 s. D. 1/6 s.
Câu 7: Cho mach diên xoay chiêu RLC mác nôi tiêp, cuôn dây thuân cam (
2
2L CR > ). Dát vao hai dâu doan
mach diên ap xoay chiêu ôn dinh u U 2cos2 ‚t (V). = π Khi tân sô cua dong diên xoay chiêu trong mach co gia tri
1
‚ 30 2 H“ = hoác
2
‚ 40 2 H“ = thi diên ap hiêu dung giua hai dâu tu diên co gia tri không dôi. Dê diên ap hiêu
dung giua hai dâu tu diên dat gia tri cuc dai thi tân sô dong diên báng
A. 20 6 H“. B. 50 H“. C. 50 2 H“. D. 48 H“.
Câu 8: Dông vi
24
11
Na phong xa
-
– voi chu ki ban rã 15 gio, tao thanh hat nhân con
24
12
Mg . Khi nghiên cuu môt
m•u chât nguoi ta thây o thoi diêm bát dâu khao sat ti sô khôi luong
24
12
Mg
va
24
11
Na la 0,25. sau do bao lâu ti sô
nay báng 9
A. 45 gio. B. 30 gio. C. 60 gio. D. 25 gio
Câu 9: Bán môt hat prôtôn vao hat nhât
7
3
Li dang dung yên. Phan ung hat nhân tao ra hai hat giông nhau co cung
tôc dô va hop voi phuong chuyên dông cua prôtôn goc 60
0
. Lây khôi luong cac hat nhân theo don vi u báng sô khôi.
Ti sô dô lon vân tôc cua hat prôtôn va cua hat • la
A. 2. B. 0,5. C. 0,25. D. 4.
Câu 10: Môt mach dao dông gôm cuôn dây co dô tu cam L ÷ 1,5 mH va môt tu xoay co diên dung biên thiên tu
C
1
÷ 50 pF dên C
2
÷ 450 pF khi môt trong hai ban tu xoay môt goc tu 0
0
dên 180
0
. Biêt diên dung cua tu phu
MÄ DE 003
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 16 -
thuôc vao goc xoay theo ham bâc nhât. Dê mach thu duoc song diên tu co buoc song 1200 m cân xoay ban dông
cua tu diên môt goc báng bao nhiêu kê tu vi tri ma tu co diên dung cuc tiêu? Cho
2
10 π = .
A. 99
0
. B. 88
0
. C. 121
0
. D. 108
0
.
Câu 11: Cho mach diên gôm ba phân tu mác nôi tiêp theo thu tu R, C, L. Trong do cuôn dây thuân cam co dô tu
cam L thay dôi duoc, diên tro thuân co gia tri R ÷ 100 Ω va tu diên co diên dung C không dôi. Dát vao hai dâu
doan mach diên ap xoay chiêu tân sô ‚ ÷ 50 H“. Thay dôi L nguoi ta thây khi L ÷ L
1
va khi L ÷ L
2
÷
1
L
2
thi
công suât tiêu thu trên doan mach báng nhau nhung cuong dô dong diên tuc thoi lêch pha nhau môt goc 2a/3. Gia
tri cua L
1
va diên dung C lân luot la
A.
4
1 3.10
H; F.
4 3

π π
B.
4
4 3 10
H; F.
3 3

π π
C.
4
2 3 10
H; F.
3 3

π π
D.
4
4 3 3.10
H; F.
2 3

π π

Câu 12: Chon câu sai khi noi vê tinh chât va ung dung cua cac loai quang phô?
A. Dua vao quang phô liên tuc ta biêt duoc nhiêt dô nguôn sang.
B. Dua vao quang phô liên tuc ta biêt duoc thanh phân câu tao nguôn sang.
C. Dua vao quang phô vach hâp thu va vach phat xa ta biêt duoc thanh phân câu tao cua nguôn sang.
D. Môi nguyên tô hoa hoc duoc dác trung boi môt quang phô vach phat xa va môt quang phô vach hâp thu
riêng dác trung.
Câu 13: Dát diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung 60 V vao hai dâu doan mach R, L, C mác nôi tiêp thi cuong
dô dong diên chay qua doan mach la ( )
1 0
i • cos 100 t 7 /12 A. = π + π Nêu nôi tát tu diên C thi cuong dô dong diên qua
doan mach la ( )
2 0
i • cos 100 t /12 A. = π −π Biêu thuc diên ap xoay chiêu giua hai dâu doan mach la
A. ( ) u 60cos 100 t / 4 V. = π + π B. ( ) u 60 2cos 100 t / 3 V. = π + π
C. ( ) u 60cos 100 t / 3 V. = π + π D. ( ) u 60 2cos 100 t / 4 V. = π + π
Câu 14: Môt may phat diên xoay chiêu môt pha co diên tro trong không dang kê. Nôi hai cuc cua may phat voi
môt doan mach gôm cuôn cam thuân mác nôi tiêp voi diên tro thuân. Khi rôto cua may phat diên quay dêu voi
tôc dô goc 3n vong/s thi dong diên trong mach co cuong dô hiêu dung 3 A va hê sô công suât cua doan mach
báng 0,5. Hoi khi rôto cua may quay dêu voi tôc dô goc n vong/s thi cuong dô dong diên hiêu dung trong mach
co gia tri báng
A. 3 3 A. B. 2 A. C. 2 2 A. D. 3 A.
Câu 15: Cho doan mach AB gôm hai doan AN va NB mác nôi tiêp, doan AN gôm biên tro R va cuôn cam thuân
co dô tu cam
2
L H =
π
, doan NB chi co tu diên voi diên dung C không dôi. Dát vao hai dâu A, B môt diên ap xoay
chiêu co biêu thuc
AB
u 100 2cos100 t (V) = π . Vôn kê co diên tro rât lon mác vao hai dâu doan AN. Dê sô chi cua
vôn kê không dôi voi moi gia tri cua biên tro R thi diên dung C cua tu diên co gia tri báng
A.
4
10
F.
2

π
B.
4
10
F.

π
C.
4
10
F.
3

π
D.
4
10
F.
4

π

Câu 16: Môt vât dao dông diêu hoa doc theo truc ‹x voi phuong trinh ( ) x Acos t = ω +ϕ . Vân tôc cuc dai cua vât la
v
max
÷ 8π cm/s va gia tôc cuc dai a
max
÷ 16π
2
cm/s
2
. Trong thoi gian môt chu ki dao dông vât di duoc quãng duong la
A. 8 cm. B. 12 cm. C. 20 cm. D. 16 cm.
Câu 17: Theo thuyêt tuong dôi, môt êlectron co dông náng báng môt nua náng luong nghi cua no thi êlectron
nay chuyên dông voi tôc dô báng
A. 2,41.10
8
m/s B. 2,75.10
8
m/s C. 2,24.10
8
m/s D. 1,67.10
8
m/s
Câu 18: Mach dao dông LC li tuong thuc hiên dao dông diên tu tu do voi diên ap cuc dai giua hai ban tu la 12 V. Tai
thoi diêm diên tich giua hai ban tu co gia tri q ÷ 6.10
-9
C thi cuong dô dong diên qua cuôn dây la i 3 3 = mA. Biêt
cuôn dây co dô tu cam 4 mH. Tân sô goc cua mach la
A. 5.10
5
rad/s. B. 25.10
4
rad/s. C. 25.10
5
rad/s. D. 5.10
4
rad/s.
Câu 19: Môt khung dây d•n quay dêu quanh truc xx` voi tôc dô 150 vong/ph•t trong môt tu truong dêu co cam
ung tu B
ur
vuông goc voi truc quay xx` cua khung. Š môt thoi diêm nao do tu thông gui qua khung dây la 4 €b
thi suât diên dông cam ung trong khung dây báng 15 V. π Tu thông cuc dai gui qua khung dây báng
A. 6 €b. B. 5 π €b. C. 4,5 €b. D. 5 €b.
Câu 20: Trong thi nghiêm giao thoa anh sang khe Y-âng nêu lam cho 2 nguôn kêt hop lêch pha thi vân sang
chinh giua s† thay dôi nhu thê nao?
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 17 -
A. V•n nám chinh giua không thay dôi. B. Không con vân giao thoa nua.
C. •ê dich vê nguôn som pha hon. D. •ê dich vê nguôn trê pha hon.
Câu 21: Su phong xa va phan ung nhiêt hach giông nhau o nhung diêm nao sau dây?
A. Dê cac phan ung do xay ra thi dêu phai cân nhiêt dô rât cao.
B. Tông khôi luong cua cac hat sau phan ung lon hon tông khôi luong cua cac hat truoc phan ung.
C. Tông dô hut khôi cua cac hat sau phan ung lon hon tông dô hut khôi cua cac hat truoc phan ung.
D. Dêu la cac phan ung hat nhân xay ra môt cach tu phat không chiu tac dông bên ngoai.
Câu 22: Cho mach diên xoay chiêu RLC mác nôi tiêp. Diên ap xoay chiêu dát vao hai dâu doan mach co biêu
thuc u U 2cos t, = ω tân sô goc ω biên dôi. Khi
1
40 (rad / s) ω = ω = π va khi
2
360 (rad / s) ω = ω = π thi cuong dô dong
diên hiêu dung qua mach diên co gia tri báng nhau. Dê cuong dô dong diên trong mach dat gia tri lon nhât thi tân
sô goc ω báng
A. 110 π(rad/s). B. 120 π(rad/s). C. 100 π(rad/s). D. 200 π(rad/s).
Câu 23: Hai chât diêm dao dông diêu hoa cung phuong, cung tân sô, co phuong trinh dao dông lân luot la:
( ) ( )
1 1 1 2 2 2
x ÷A cos et¹Ÿ ; x ÷A cos et¹Ÿ . Cho biêt:
2 2 2
4x ¹x ÷13 cm .
1 2
Khi chât diêm thu nhât co li dô x
1
÷1 cm thi
tôc dô cua no báng 6 cm/s, khi do tôc dô cua chât diêm thu hai báng.
A. 8 cm/s. B. 9 cm/s. C. 10 cm/s. D. 12 cm/s.
Câu 24: Vach quang phô co tân sô nho nhât trong dãy Ban-me la tân sô ‚
1
. Vach quang phô co tân sô nho nhât
trong dãy Lai-man la tân sô ‚
2
. Vach quang phô trong dãy Lai-man sat voi vach co tân sô ‚
2
s† co tân sô bao
nhiêu?
A.
2 1
‚ ‚ . − B.
1 2
‚ ‚ . + C.
1 2
‚ .‚ . D.
1 2
1 2
‚ .‚
.
‚ ‚ +

Câu 25: Môt âm thoa co tân sô dao dông riêng 850 H“ duoc dát sat miêng môt ông nghiêm hinh tru day kin dát
tháng dung cao 80 cm. Dô dân nuoc vao ông nghiêm dên dô cao 30 cm thi thây âm duoc khuêch dai lên rât
manh. Biêt tôc dô truyên âm trong không khi co gia tri nám trong khoang tu 300 m/s dên 350 m/s. Hoi khi tiêp
tuc dô nuoc thêm vao ông thi co thêm mây vi tri cua muc nuoc cho âm duoc khuêch dai rât manh?
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 26: Dát vao hai dâu doan mach gôm co ba phân tu R, L, C mác nôi tiêp (cuôn dây thuân cam) môt diên ap
xoay chiêu co biêu thuc u ÷ U 2 cos ωt. Cho biêt
R
U
U
2
= va
2
1
C
2L
=
ω
. Hê thuc liên hê giua cac dai luong R,
L va ω la
A.
2L
R .
3
ω
= B.
L
R
3
ω
= . C. R L . = ω D. R 3L . = ω
Câu 27: Môt lo xo dô cung k ÷ 50 N/m, môt dâu cô dinh, dâu con lai co treo vât náng khôi luong m ÷ 100 g.
Diêm treo lo xo chiu duoc luc tôi da không qua 4 N. Lây g ÷ 10m/s
2
. Dê hê thông không bi roi thi vât náng dao
dông theo phuong tháng dung voi biên dô không qua
A. 10 cm. B. 6 cm. C. 5 cm. D. 8 cm.
Câu 28: Khi cho môt tia sang di tu nuoc co chiêt suât n
1
÷ 4/3 vao môt môi truong trong suôt nao do, nguoi ta
nhân thây tôc dô cua anh sang bi giam di môt luong ∆v ÷ 10
8
m/s. Chiêt suât tuyêt dôi n cua môi truong nay báng
A. 1,5. B. 2 . C. 2,4. D. 2.
Câu 29: Môt chât phong xa phat ra tia Ž, cu môt hat nhân bi phân rã sinh ra môt hat Ž. Trong thoi gian môt ph•t
dâu, chât phong xa sinh ra 360 hat Ž, sau 6 gio thi trong môt ph•t chât phong xa nay chi sinh ra duoc 45 hat Ž.
Chu ki cua chât phong xa nay la
A. 3 gio. B. 4 gio. C. 1 gio. D. 2 gio.
Câu 30: Môt con lác don co qua náng la môt qua câu báng kim loai thuc hiên dao dông nho voi ma sat không
dang kê. Chu kˆ cua con lác la T
0
tai môt noi g ÷ 10 m/s
2
. Con lác duoc dát trong diên truong dêu, vecto cuong
dô diên truong co phuong tháng dung va huong xuông duoi. Khi qua câu mang tich diên q
1
thi chu kˆ con lác la
T
1
÷ 3T
0
. Khi qua câu mang tich diên q
2
thi chu kˆ con lác la T
2
÷
0
3
T
5
. Ti sô
1
2
q
q
báng
A. - 0,5. B. 1. C. 0,5. D. -1.
Câu 31: Hai con lác don co cung khôi luong vât náng, dao dông trong hai mát pháng song song canh nhau va
cung vi tri cân báng. Chu ki dao dông cua con lác thu nhât báng hai lân chu ki dao dông cua con lác thu hai va
biên dô dao dông cua con lác thu hai báng ba lân con lác thu nhât. Khi hai con lác gáp nhau thi con lác thu nhât
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 18 -
co dông náng báng ba lân thê náng. Ti sô dô lon vân tôc cua con lác thu hai va con lác thu nhât khi ch•ng gáp
nhau báng
A. 4. B.
14
.
3
C.
140
.
3
D. 8.
Câu 32: Trên môt soi dây dan hôi co hai diêm A, B cach nhau môt phân tu buoc song. Tai thoi diêm t, phân tu
soi dây o A va B co li dô tuong ung la 0,5 mm va 0,866 mm(0,86
3
2
≈ ), phân tu soi dây o A dang di xuông con
o B dang di lên. Coi biên dô song không dôi. Song nay co biên dô
A. 1,73 mm. B. 1 mm. C. 0,86 mm. D. 1,2 mm.
Câu 33: Trên môt soi dây AB hai dâu cô dinh dang co song dung. Khi tân sô song la ‚
1
thi thây trên dây co 11
n•t song. Muôn trên dây AB co 13 n•t song thi tân sô song la ‚
2
phai co gia tri
A.
1
6‚
.
5
B.
1
13‚
.
11
C.
1
11‚
.
13
D.
1
5‚
.
6

Câu 34: Trong nguyên tu hidrô, khi electron nhay tu qu‰ dao N vê qu‰ dao K thi nguyên tu phat ra buc xa co buoc
song ’
1
, khi electron nhay tu qu‰ dao M vê qu‰ dao L thi nguyên tu phat ra buc xa co buoc song ’
2
. Nhân xet nao sau
dây vê quan hê giua ’
1
va ’
2
la d•ng?
A. 256’
1
÷ 675’
2
. B. 3’
1
÷ 4’
2
. C. 27’
1
÷ 4’
2
. D. 25’
1
÷ 28’
2
.
Câu 35: Môt con lác lo xo treo tháng dung dao dông diêu hoa voi chu kˆ T, biên dô 5 2 cm. Khi vât di qua vi tri
cân báng thi nguoi ta giu cô dinh diêm chinh giua cua lo xo lai. Bát dâu tu thoi diêm do vât s† dao dông diêu hoa
voi biên dô la
A. 5 2 cm. B. 2, 5 2 cm. C. 5 cm. D. 10 2 cm.
Câu 36: Bôn khung dao dông diên tu co cac cuôn cam giông hêt nhau, con cac tu diên thi khac nhau. Diên dung cua
tu diên trong khung thu nhât la C
1
, cua khung thu hai la C
2
™ C
1
, cua khung thu ba la bô tu diên gôm C
1
, C
2
ghep nôi
tiêp, cua khung thu tu la bô tu diên gôm C
1
, C
2
ghep song song. Tân sô dao dông riêng cua khung thu ba la f
3
÷5MH“,
cua khung thu tu la f
4
÷ 2,4MH“. Hoi khung thu nhât va thu hai co thê bát duoc cac song co buoc song lân luot la ’
1
va

2
báng bao nhiêu? Cho c ÷ 3.10
8
m/s.
A. ’
1
÷ 100m; ’
2
÷ 75m. B. ’
1
÷ 75m; ’
2
÷ 100m. C. B. ’
1
÷ 750m; ’
2
÷ 1000m. D. ’
1
÷ 1000m; ’
2
÷ 750m.
Câu 37: Chiêu môt chum anh sang tráng song song hep (coi nhu môt tia sang) tu không khi vao môt bê nuoc voi
goc toi báng 30
0
. Duoi day bê co môt guong pháng dát song song voi mát nuoc va mát phan xa huong lên. Chum
tia lo ra khoi mát nuoc sau khi phan xa tai guong la
A. chum sang song song co mau câu vông, phuong hop voi tia toi môt goc 60
0
.
B. chum sang phân ki co mau câu vông, tia tim lêch it nhât, tia do lêch nhiêu nhât.
C. chum sang song song co mau câu vông, phuong vuông goc voi tia toi.
D. chum sang phân ki co mau câu vông, tia tim lêch nhiêu nhât, tia do lêch it nhât.
Câu 38: Môt mach dao dông li tuong gôm cuôn thuân cam co dô tu cam L va hai tu diên co diên dung C giông nhau
mác nôi tiêp, khoa K mác o hai dâu môt tu C. Mach dang thuc hiên dao dông diên tu thi ta dong khoa K ngay tai thoi
diêm náng luong diên truong va náng luong tu truong trong mach báng nhau. Kê tu thoi diêm do biên dô cua cuong
dô dong diên trong mach s†
A. không dôi. B. giam 3 / 2 lân. C. giam 2/ 3 lân. D. táng 2 lân .
Câu 39: Trong thi nghiêm giao thoa khe Y-âng, khe S phat ra dông thoi 3 anh sang don sác, co buoc song tuong
ung
1
’ ÷ 0, 40…m,
2
’ ÷ 0, 48…m va
3
’ ÷ 0, 64…m. Trên man, trong khoang giua hai vân sang liên tiêp co mau cung
voi mau vân trung tâm, quan sat thây sô vân sang không phai don sác la
A. 11. B. 9. C. 44. D. 35.
Câu 40: Hai hat nhân • va Y co dô hut khôi báng nhau, sô nuclôn cua hat nhân • lon hon sô nuclôn cua hat
nhân Y thi
A. náng luong liên kêt cua hat nhân • lon hon náng luong liên kêt cua hat nhân Y.
B. hat nhân Y bên vung hon hat nhân •.
C. náng luong liên kêt riêng cua hai hat nhân báng nhau.
D. hat nhân • bên vung hon hat nhân Y.
Câu 41: Phat biêu nao sau dây la không d•ng?
A. Tân sô cua dao dông cu•ng buc luôn báng tân sô cua dao dông riêng.
B. Tân sô cua dao dông cu•ng buc báng tân sô cua luc cu•ng buc.
C. Chu ki cua dao dông cu•ng buc co thê báng chu ki cua dao dông riêng.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 19 -
D. Chu ki cua dao dông cu•ng buc báng chu ki cua luc cu•ng buc.
Câu 42: Dát môt diên ap xoay chiêu co tân sô ‚ ÷ 50 H“ va co gia tri hiêu dung U ÷ 220 V vao hai dâu doan
mach RLC nôi tiêp. Cuôn dây thuân cam co dô tu cam L ÷
1
H
π
, diên tro thuân co gia tri R ÷ 100 Ω, tu diên co
diên dung C thay dôi duoc. Diêu chinh C dê cho cuong dô dong diên hiêu dung trong mach dat gia tri cuc dai

max
. Gia tri cua C va •
max
lân luot la
A.
4
10
F; 2, 2A.
2

π
B.
4
10
F; 2, 55A.

π
C.
4
10
F; 2, 2A.

π
D.
4
10
F; 1, 55A.
2

π

Câu 43: Nhân xet nao sau dây la d•ng:
A. Môi nguyên tô hoa hoc chi hâp thu nhung buc xa nao ma no co kha náng phat xa;
B. Quang phô liên tuc phu thuôc vao nhiêt dô va thanh phân câu tao cua nguôn sang;
C. Dê thu duoc quang phô vach hâp thu thi nhiêt dô cua dam khi hay hoi hâp thu phai cao hon nhiêt dô cua nguôn
sang phat ra quang phô liên tuc;
D. Quang phô vach phat xa cua môt chât thi phu thuôc vao ti lê phân trám cac nguyên tô va câu tao phân tu cua
chât ây.
Câu 44: Môt con lác lo xo dao dông tát dân trong môi truong co luc ma sat nho, biên dô l•c dâu la A . Quan sat
thây tông quãng duong ma vât di duoc tu l•c dao dông dên khi dung hán la S. Nêu biên dô dao dông l•c dâu la
2A thi tông quãng duong ma vât di duoc tu l•c dao dông cho dên khi dung hán la
A. S 2. B. 4S. C. S/2. D. 2S.
Câu 45: Phan ung nhiêt hach D D • n 3, 25 MeV. + → + + Biêt dô hut khôi cua D la D
m ∆

÷ 0,0024 u va 1 uc
2
÷
931 MeV. Náng luong liên kêt cua hat nhân • la
A. 5,22 MeV. B. 9,24 MeV. C. 8,52 MeV. D. 7,72 MeV.
Câu 46: Tim tôc dô cua hat mê“ôn dê náng luong toan phân cua no gâp 10 lân náng luong nghi. Coi tôc dô anh
sang trong chân không 3.10
8
m/s.
A. 0,4.10
8
m/s. B. 2,985.10
8
m/s. C. 1,2.10
8
m/s. D. 0,8.10
8
m/s.
Câu 47: Môt song ngang truyên trên soi dây rât dai nám ngang. Hai diêm P va Q nám trên soi dây va cach nhau
môt khoang
5
4
λ
( λ la buoc song). Biêt ráng phuong truyên song trên dây tu P dên Q. Chon kêt luân d•ng?
A. Li dô cua P va Q luôn trai dâu.
B. Khi P co vân tôc cuc dai thi Q cœng co vân tôc cuc dai.
C. Khi P o vi tri biên duong thi Q o vi tri biên âm.
D. Khi P co li dô cuc dai thi Q co vân tôc cuc dai.
Câu 48: Con lác lo xo treo tháng dung dao dông diêu hoa voi chu kˆ T. Khi treo trên mát mát pháng nghiêng goc
α thi dao dông voi chu kˆ
A.
T
sin α
B. T C.
T
sin α
D. T sin α
Câu 49: Tai hai diêm A va B trên mát nuoc cach nhau 8 cm co hai nguôn song kêt hop dao dông voi phuong trinh u
1

÷ u
2
÷ Acos40at tôc dô truyên song trên mát nuoc la 30 cm/s. •et doan tháng CD ÷ 4 cm trên mát nuoc co chung
duong trung truc voi AB. Khoang cach lon nhât tu CD dên AB sao cho trên doan CD chi co 3 diêm dao dông voi biên
dô cuc dai la
A. 6 cm. B. 8,9 cm. C. 3,3 cm. D. 9,7 cm.
Câu 50: Môt vât thuc hiên dông thoi hai dao dông diêu hoa cung phuong, cung tân sô va co cac biên dô thanh
phân lân luot la 2 cm, 5 cm. Biên dô dao dông tông hop la 3 cm. Chon kêt luân dúng?
A. Hai dao dông thanh phân cung pha. B. Hai dao dông thanh phân vuông pha.
C. Hai dao dông thanh phân nguoc pha. D. Hai dao dông thanh phân lêch pha 120
0
.


÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷


ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 20 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 04 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Chiêu anh sang tráng ( 0, 40 0, 75 m m µ λ µ ≤ ≤ ) vao 2 khe trong thi nghiêm •-âng. Hoi tai vi tri ung
voi vân sang bâc 3 cua anh sang don sác buoc song báng 0,48 m µ con co vân sang cua anh sang don sác co
buoc song báng bao nhiêu?
A. 0,55 m µ B. 0,64 m µ C. 0,72 m µ D. 0,4 m µ
Câu 2: Con lác don dao dông trong môi truong không khi. Keo con lác lêch phuong tháng dung môt goc 0,1
rad rôi tha nhe. Biêt luc can cua không khi tac dung lên con lác la không dôi va báng 0,001 lân trong luong
cua vât. Coi biên dô giam dêu trong tung chu kˆ. Sô lân con lác qua vi tri cân báng dên l•c dung lai la:
A. 100 B. 200 C. 50 D. 25
Câu 3: Môt dông co diên xoay chiêu hoat dông binh thuong voi diên ap hiêu dung báng 220V va dong diên
hiêu dung báng 1A . Biêt diên tro trong cua dông co la 35,2Ω va hê sô công suât cua dông co la 0,8. Hiêu
suât cua dông co (ti sô giua công suât huu ich va công suât tiêu thu toan phân) báng
A. 91°. B. 86°. C. 90°. D. 80°.
Câu 4: Dát diên ap xoay chiêu u ÷
0
U cos100 t π vao hai dâu doan mach mác nôi tiêp gôm diên tro thuân R;
cuôn cam thuân co cam khang ž
L
÷ 50Ω va tu diên co diên dung ž
C
÷ 100Ω. Tai môt thoi diêm nao do, diên
ap trên diên tro va trên cuôn dây co gia tri tuc thoi dêu la 40V thi diên ap tuc thoi giua hai dâu mach diên la:
A. 40V B. 0 C. 60V D. 40 2 V
Câu 5: Môt mach dao dông l„ tuong gôm cuôn dây co dô tu cam L va tu diên co diên dung C. Cung câp cho
tu môt náng luong báng cach ghep tu vao nguôn diên không dôi co suât diên dông • ÷ 2V. Mach thuc hiên
dao dông diên tu voi biêu thuc náng luong tu truong €
t
÷ 2.10
-8
cos
2
ωt(J). Diên dung C cua tu la :
A. 10 nF B. 2.10
-8
F C. 2,5 nF D. 5.10
-7
F
Câu 6: Hai tu diên C
1
, C
2
co diên dung báng nhau mác song song. Nôi hai dâu bô tu voi ácqui co suât diên
dông • ÷ 6V dê nap diên cho cac tu rôi ngát ra va nôi voi cuôn dây thuân cam L dê tao thanh mach dao
dông. Sau khi dao dông trong mach dã ôn dinh, tai thoi diêm dong diên qua cuôn dây co dô lon báng môt
nua gia tri dong diên cuc dai, nguoi ta thao tu C
2
di. Hiêu diên thê cuc dai trên tu C
1
con lai la:
A. 3 5 V B. 3 3 V C. 2 V D. 3 V
Câu 7: Trong thi nghiêm • âng vê giao thoa anh sang, khoang cach giua hai khe a ÷ 2mm, khoang cach tu
hai khe dên man anh D ÷ 2m. Nguôn S phat dông thoi hai buc xa co buoc song λ
1
÷ 0,5µm va λ
2
÷ 0,4µm.
Trên doan MN ÷ 30mm (M va N o cung môt bên cua vân sang trung tâm ‹ va ‹M ÷ 5,5mm) co bao nhiêu
vân tôi buc xa λ
2
trung voi vân sang cua buc xa λ
1
:
A. 15 B. 7 C. 14 D. 9
Câu 8: Mác nguôn diên không dôi co suât diên dông ç va diên tro trong r ÷ 2Ω vao hai dâu cuôn dây cua
môt mach dao dông li tuong LC thông qua môt khoa K co diên tro không dang kê. Ban dâu dong khoa K.
Sau khi dong diên dã ôn dinh thi ngát khoa K. Biêt cuôn dây co dô tu cam L ÷ 4 mH, tu diên co diên dung C
÷ 10
-5
F. Ti sô U
0
/ç báng: (voi U
0
la hiêu diên thê cuc dai giua hai ban tu) :
A. 1/10 B. 1/5 C. 10 D. 5
Câu 9: Khi noi vê môt hê co hoc dao dông cu•ng buc, phat biêu nao duoi dây la sai?
A. Dao dông cu•ng buc gôm hai giai doan, giai doan chuyên tiêp va giai doan ôn dinh.
B. Dao dông cu•ng buc la dao dông diêu hoa.
C. Tân sô cua hê dao dông cu•ng buc báng tân sô cua ngoai luc cu•ng buc.
D. Biên dô cua hê dao dông cu•ng buc phu thuôc vao tân sô cua ngoai luc cu•ng buc.
Câu 10: Môt song co hoc duoc truyên theo phuong ‹x voi tôc dô v ÷20cm/s. Gia su khi song truyên di biên
dô không thay dôi. Tai ‹ song co phuong trinh:
( )( )
0
4cos 4 / 2 u t mm π π = − , t do báng s. Tai thoi diêm t
1
, li
dô tai diêm ‹ la u ÷ 3 mm va dang giam. L•c do o diêm M cach ‹ môt doan 40 cm s† co li dô la:
A. 3 mm va dang táng B. 3 mm va dang giam
MÄ DE 004
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 21 -
C. - 3 mm va dang táng D. 4mm va dang giam
Câu 11: Phat biêu nao sau dây sai? Khi co su truyên song trên môt soi dây dan hôi rât dai thi
A. cac diêm trên dây ma vi tri cân báng cua ch•ng cach nhau báng bôi sô le cua buoc song thi dao dông
nguoc pha.
B. duong biêu diên su phu thuôc ly dô cua môt diêm trên dây theo thoi gian la môt duong hinh sin co chu
ki báng chu ki dao dông cua nguôn phat song.
C. duong biêu diên ly dô cua tât ca cac diêm trên dây tai môt thoi diêm t
0
nao do cho biêt hinh dang soi
dây tai thoi diêm t
0
.
D. duong biêu diên ly dô cua tât ca cac diêm trên dây tai môt thoi diêm t
0
nao do la môt duong hinh sin
co 'chu ki¨ báng buoc song.
Câu 12: Trong qua trinh truyên tai diên náng di xa, khi táng diên ap o noi phat lên thêm 200kV thi hiêu suât
truyên tai diên náng táng tu 80° lên 95°. Diên ap o noi phat truoc va sau khi táng la
A. 100kV va 300kV. B. 300kV va 500kV. C. 200kV va 400kV. D. 400kV va 600kV
Câu 13: Cho doan mach xoay chiêu gôm cuôn dây thuân cam L, tu diên C va biên tro R mác nôi tiêp. Dát vao
hai dâu mach môt hiêu diên thê xoay chiêu ôn dinh thi thây mach công huong. Khi táng gia tri cua R thi:
A. Công suât tiêu thu trên mach táng. B. Công suât tiêu thu trên mach giam.
C. Dô lêch pha giua u va i giam D. Dô lêch pha giua u va i táng
Câu 14: Môt chât diêm co khôi luong m dao dông diêu hoa xung quanh vi cân báng voi biên dô A . Goi
v
max
, a
max
, €
dmax
, lân luot la dô lon vân tôc cuc dai, dô lon gia tôc cuc dai va dông náng cuc dai cua chât
diêm. Tai thoi diêm t chât diêm co ly dô x va vân tôc la v. Công thuc nao sau dây la không dung dê tinh chu
ki dao dông diêu hoa cua chât diêm?
A. T ÷
dmax
m
2a.A
2€
B. T ÷
2 2
2a
. A ¹ x
v
C. T ÷
max
A
2a
a
D. T ÷
max
A
2a
v

Câu 15: Chiêu dông thoi hai buc xa don sác co buoc song ’
1
÷ 0,75…m va ’
2
÷ 0,5…m vao hai khe •âng cach
nhau a÷0,8 mm. Khoang cach tu mát pháng chua hai khe dên man D ÷ 1,2m. Trên man hung vân giao thoa
rông 10mm (hai mep man dôi xung qua vân sang trung tâm) co bao nhiêu vân sang co mau giông mau cua
vân sang trung tâm (kê ca vân trung tâm)?
A. Co 3 vân sang. B. Co 5 vân sang. C. Co 6 vân sang. D. Co 4 vân sang.
Câu 16: Dát diên ap u ÷ 2 cos U t ω co ω thay dôi duoc vao hai dâu doan mach RLC nôi tiêp. Khi ω ÷ ω
0

thi trong mach xay ra công huong diên. Voi cac gia tri ω
1
÷ 2ω
0
, ω
2
÷ 2 ω
0
, ω
3
÷ 0,5ω
0
, ω
4
÷ 0,25ω
0
, tân
sô goc ω báng gia tri nao thi co công suât tiêu thu cua doan mach lon hon công suât ung voi gia tri con lai.
A. ω
4
. B. ω
2
. C. ω
3
. D. ω
1
.
Câu 17: Phat biêu nao sau dây la sai vê su tuong tu giua dao dông diêu hoa cua con lác don voi dao dông
diên tu trong mach LC?
A. Luc can môi truong (hay ma sat) lam tát dân dao dông cua con lác don tuong tu nhu diên tro thuân
lam tát dân dao dông diên tu trong mach dao dông.
B. Keo con lác don ra khoi vi tri cân báng rôi tha nhe tuong tu nhu ban dâu nap diên cho tu diên.
C. Co náng con lác tuong tu nhu náng luong diên tu trong mach dao dông.
D. Con lác don co thê náng lon nhât khi qua náng o biên tuong tu nhu náng luong tu truong cuc dai khi
dong diên trong mach cuc dai.
Câu 18: Môt nguoi dung cach nguôn âm môt khoang la d thi cuong dô âm la •. Khi nguoi do tiên ra xa
nguôn âm thêm môt khoang 40m nua thi cuong dô âm chi con báng •/9. Khoang cach d ban dâu la:
A. 20m B. 10m C. 60m D. 30m
Câu 19: Š mát thoang cua môt chât long co hai nguôn kêt hop A va B cach nhau 20(cm) dao dông theo
phuong tháng dung voi phuong trinh ( )( ) 2cos 40
A
u t mm π = va ( )( ) 2cos 40
B
u t mm π π = + . Biêt tôc dô
truyên song trên mát chât long la 30 cm/s. •et hinh vuông ABCD thuôc mát chât long. Sô diêm dao dông
voi biên dô cuc dai trên doan BD la :
A. 18 B. 26 C. 19 D. 20
Câu 20: Trên mát thoang chât long, cho hai nguôn song kêt hop cung pha S
1
va S
2
cach nhau 8cm. Vê môt phia
cua S
1
S
2
lây thêm hai diêm S
3
va S
4
sao cho S
3
S
4
÷ 4cm va hop thanh hinh thang cân S
1
S
2
S
3
S
4
. Biêt buoc song ’
÷ 1cm. Hoi duong cao cua hinh thang lon nhât la bao nhiêu dê trên S
3
S
4
co 5 diêm dao dông cuc dai
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 22 -
A. 6 2( ) cm . B. 2 2( ) cm . C. 3 5( ) cm . D. 4( ) cm .
Câu 21: Chiêu môt chum anh sang tráng song song hep (coi nhu môt tia sang) tu không khi vao môt bê
nuoc voi goc toi báng 30
0
. Duoi day bê co môt guong pháng dát song song voi mát nuoc va mát phan xa
huong lên. Chum tia lo ra khoi mát nuoc sau khi phan xa tai guong la
A. chum sang song song co mau nhu câu vông, cung phuong voi tia toi.
B. chum sang phân ki co mau nhu câu vông, tia tim lêch it nhât, tia do lêch nhiêu nhât.
C. chum sang phân ki co mau nhu câu vông, tia tim lêch nhiêu nhât, tia do lêch it nhât.
D. chum sang song song co mau nhu câu vông, phuong hop voi tia toi môt goc 60
0
.
Câu 22: Vât dao dông diêu hoa voi phuong trinh: x ÷ 8cos (et ¹ a/2) (cm). Sau thoi gian t
1
÷ 0,5 s kê tu thoi
diêm ban dâu vât di duoc quãng duong s
1
÷ 4cm. Sau khoang thoi gian t
2
÷ 12,5 s (kê tu thoi diêm ban dâu) vât
di duoc quãng duong:
A. 50 cm B. 160 cm C. 68cm D. 36 cm
Câu 23: Dát vao hai dâu mach diên RLC mác nôi tiêp môt diên ap xoay chiêu u ÷ 100cos100πt (V), cuôn
dây thuân cam va co hê sô tu cam L biên thiên. Chinh L dê cho diên ap hiêu dung giua hai dâu cuôn dây la
lon nhât thi thây ráng khi u triêt tiêu thi diên ap tuc thoi giua hai dâu diên tro va tu diên la 100
RC
u J = ± .
Diên ap hiêu dung cuc dai giua dâu cuôn dây la:
A. 50 2 V B. 50V C. 100V D. 50 3 V
Câu 24: Môt con lác lo xo treo tháng dung, khi vât o vi tri cân báng lo xo giãn 6 cm. Kich thich cho vât dao dông
diêu hoa thi thây thoi gian lo xo giãn trong môt chu ki la 2T/3 (T la chu ki dao dông cua vât). Dô giãn lon nhât
cua lo xo trong qua trinh vât dao dông la :
A. 18cm B. 9 cm C. 12 cm D. 24 cm
Câu 25: Khi cho dong diên không dôi qua cuôn so câp cua may biên ap thi trong mach kin cua cuôn thu câp
A. co dong diên xoay chiêu chay qua. B. co dong diên không dôi chay qua.
C. co dong diên môt chiêu chay qua D. không co dong diên chay qua.
Câu 26: Trong thi nghiêm vê song dung trên dây dan hôi dai 1,2 m voi hai dâu cô dinh, nguoi ta quan sat
thây ngoai hai dâu dây cô dinh con co 2 diêm khac trên dây không dao dông. Biêt thoi gian giua 2 lân soi
dây duôi tháng liên tiêp la 0,05s va bê rông bung song la 4 cm. Tôc dô dao dông cuc dai tai bung song la:
A. 24cm/s B. 80 cm/s C. 20π cm/s D. 40π cm/s
Câu 27: Dát diên ap u ÷ 2 cos U t ω co ω thay dôi duoc vao hai dâu doan mach RLC nôi tiêp gôm biên tro
R, cuôn dây thuân cam co hê sô tu cam L va tu diên co diên dung C. Chinh ω dên gia tri ω
0
dê cuong dô
dong diên hiêu dung dat cuc dai. Dê diên ap hiêu dung U
RL
giua hai dâu doan mach chua biên tro R va cuôn
dây L không phu thuôc vao gia tri cua R thi cân thay dôi tân sô goc nhu thê nao?
A. táng thêm
0
2
ω
B. giam bot
0
2 2
2
ω

C. giam bot
0
2
ω
D. táng thêm
0
2 2
2
ω


Câu 28: Dao dông tông hop cua hai dao dông diêu hoa cung phuong, cung tân sô co biên dô báng trung binh
công biên dô cua hai dao dông thanh phân; co goc lêch pha so voi dao dông thanh phân thu nhât la 90
0
. Goc
lêch pha cua hai dao dông thanh phân do la:
A. 120,0
0
B. 143,1
0
C. 126,9
0
D. 105,0
0

Câu 29: Phat biêu nao duoi dây vê anh sang don sác la d•ng?
A. Anh sang don sác la anh sang không bi lêch duong truyên khi di qua láng kinh
B. Anh sang don sác la anh sang co tân sô hoan toan xac dinh.
C. Dôi voi anh sang don sác, goc lêch cua tia sang dôi voi cac láng kinh khac nhau dêu co cung gia tri
D. Dôi voi cac môi truong khac nhau anh sang don sác luôn co cung buoc song
Câu 30: Môt khung dây d•n pháng quay dêu voi tôc dô goc ω quanh môt truc cô dinh nám trong mát pháng
khung dây, trong môt tu truong dêu co vecto cam ung tu vuông goc voi truc quay cua khung. Suât diên dông
cam ung trong khung co biêu thuc e ÷
0
cos( ) E t ω . Biêu thuc cua tu thông gui qua khung dây la
A.
0
os
2
E
c t
π
φ ω
ω
 
= −
 
 
.B.
0
os
2
E c t
π
φ ω ω
 
= −
 
 
.C.
0
os
2
E c t
π
φ ω ω
 
= +
 
 
.D.
0
os
2
E
c t
π
φ ω
ω
 
= +
 
 
.
Câu 31: Môt vât dao dông diêu hoa voi biên dô A÷10 cm, tân sô ‚ ÷ 2 H“. Tôc dô trung binh lon nhât cua
vât trong thoi gian 1/6 s la:
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 23 -
A. 60 3 cm/s B. 30 3 cm/s C. 30 cm/s D. 60 cm/s
Câu 32: Dát diên ap xoay chiêu ( )
0
os / 6 u U c t ω π = + vao hai dâu doan mach RLC nôi tiêp thi cuong dô
dong diên trong mach co biêu thuc ( )
0
os / 6 i I c t ω π = − . Trong môt phân tu chu ki dâu tiên, công suât tiêu
thu tuc thoi cua doan mach co gia tri
A. âm rôi duong B. duong rôi âm C. duong D. âm
Câu 33: Cho doan mach diên xoay chiêu gôm cuôn dây mác nôi tiêp voi tu diên. Dô lêch pha cua diên ap
giua hai dâu cuôn dây so voi cuong dô dong diên trong mach la π/4. Diên ap hiêu dung giua hai dâu tu diên
báng
( )
50 50 3 + V, diên ap hiêu dung giua hai dâu cuôn dây báng 50 6 V. Dô lêch pha cua diên ap giua
hai dâu cuôn dây so voi diên ap giua hai dâu doan mach trên la
A. 5π/12 B. 7π/12 C. π/4 D. π/6
Câu 34: Môt con lác don gôm môt vât nho duoc treo vao dâu duoi cua môt soi dây không giãn, dâu trên cua
soi dây duoc buôc cô dinh. Bo qua ma sat va luc can cua không khi. Keo con lác lêch khoi phuong tháng
dung môt goc 0,1 rad rôi tha nhe. Ti sô giua dô lon gia tôc tiêp tuyên cua vât tai vi tri biên va dô lon gia tôc
tiêp tuyên cua vât tai vi tri dông náng báng 2 thê náng la :
A. 3 B. 1/3 C. 3 D. 2
Câu 35: Trên truc chinh cua môt thâu kinh hôi tu mong, dát môt man anh M vuông goc voi truc chinh cua
thâu kinh tai tiêu diêm anh F
d
` cua thâu kinh dôi voi anh sang do. Biêt thâu kinh co ria la duong tron duong
kinh d. Khi chiêu chum anh sang tráng dang tru co duong kinh d va co truc trung voi voi truc chinh cua thâu
kinh thi kêt luân nao sau dây la d•ng vê vêt sang trên man
A. La môt vêt sang tráng
B. Vêt sang trên man co mau nhu câu vông tâm mau tim, mep mau do
C. Vêt sang trên man co mau nhu câu vông tâm mau do, mep mau tim
D. La môt dãi mau biên thiên liên luc tu do dên tim
Câu 36: Phat biêu nao sau dây la d•ng.
A. Chiêt suât cua môt môi truong la nhu nhau dôi voi moi anh sang don sác khac nhau.
B. Buoc song cua môt buc xa don sác s† giam di khi truyên tu môi truong co chiêt suât lon sang môi
truong co chiêt suât nho hon.
C. Môi truong co chiêt suât cang lon thi tôc dô anh sang trong môi truong do cang lon.
D. Buoc song cua môt buc xa don sác s† táng lên khi truyên tu môi truong co chiêt suât lon sang môi
truong co chiêt suât nho hon.
Câu 37: Trong mach dao dông LC li tuong dang co dao dông diên tu tu do. Thoi gian ngán nhât giua hai lân
liên tiêp náng luong tu truong báng ba lân náng luong diên truong la 10
-4
s. Chu ki dao dông cua mach
A. 3.10
-4
s B. 6.10
-4
s C. 9.10
-4
s D. 2.10
-4
s
Câu 38: Dát diên ap xoay chiêu u÷U
0
cosωt vao hai dâu doan mach chi co tu diên. Goi U la diên ap hiêu
dung giua hai dâu doan mach, i, •
0
va • lân luot la gia tri tuc thoi, gia tri cuc dai va gia tri hiêu dung cua
cuong dô dong diên trong doan mach. Hê thuc nao sau dây sai?
A.
2 2
2 2
0 0
1
u i
U I
+ = . B.
0 0
0
U I
U I
− = . C.
2 2
2 2
0 0
1
U I
U I
+ = . D.
0 0
0
u i
U I
− = .
Câu 39: Con lác lo xo dao dông diêu hoa theo phuong ngang voi biên dô A . D•ng l•c con lác qua vi tri co
dông náng báng thê náng va lo xo dang giãn thi nguoi ta cô dinh môt diêm chinh giua cua lo xo, kêt qua lam
con lác dao dông diêu hoa voi biên dô A`. Hãy lâp ti lê giua biên dô A va biên dô A`.
A.
6
4
B.
3
2
C.
2 6
3
D.
2
1

Câu 40: Trong thi nghiêm •âng vê giao thoa anh sang, khi nguôn sang phat ra anh sang don sác co buoc
song λ
1
÷ 0,640µm thi trên man quan sat ta thây tai M va N la 2 vân sang, trong khoang giua MN con co 7
vân sang khac nua. Khi nguôn sang phat ra dông thoi hai anh sang don sác co buoc song λ
1
va λ
2
thi trên
doan MN ta thây co 19 vach sang, trong do co 3 vach sang co mau giông mau vach sang trung tâm va 2
trong 3 vach sang nay nám tai M va N. Buoc song λ
2
co gia tri báng
A. 0,427µm . B. 0,478µm . C. 0,450µm D. 0,624µm
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 24 -
Câu 41: Tai hai diêm S
1 va S
2 trên mát nuoc cach nhau 20 cm co hai nguôn phat song dao dông theo
phuong tháng dung voi cac phuong trinh lân luot la u
1

= 2cos(50πt)(cm) va u
2

= 3cos(50πt + π )(cm), tôc dô
truyên song trên mát nuoc la 1 m/s. Diêm M trên mát nuoc cach hai nguôn song S
1
, S
2
lân luot 12 cm va 16
cm. Sô diêm dao dông voi biên dô cuc dai trên doan S
2
M la :
A. 5 B. 7 C. 4 D. 6
Câu 42: Con lác lo xo tháng dung, lo xo co dô cung k ÷ 100N/m, vât náng co khôi luong m ÷ 1kg. Nâng
vât lên cho lo xo co chiêu dai tu nhiên rôi tha nhe dê con lác dao dông. Bo qua moi luc can. Khi vât m toi vi
tri thâp nhât thi no tu dông duoc gán thêm vât m
0
÷ 500g môt cach nhe nhang. Lây g ÷ 10m/s
2
. Hoi náng
luong dao dông cua hê sau khi gán thêm vât la
A. 0,375J B. 0,25J C. 0,325J D. 0,125J
Câu 43: Môt tu diên co diên dung C ÷ 10nF duoc tich diên dên hiêu diên thê U
0
. Sau do nôi hai ban tu vao
hai dâu cuôn dây thuân cam co L ÷ 1mH. Diên tro dây nôi không dang kê. Sau thoi gian ngán nhât báng bao
nhiêu cuong dô dong diên trong mach co dô lon cuc dai? (lây π
2
÷ 10)
A. 10
-5
s B. 2π.10
-4
s C. 2.10
-5
s D. 0,5.10
-5
s
Câu 44: Trong môt hôp kin chua 2 trong 3 phân tu: diên tro thuân, cuôn cam thuân, tu diên mác nôi tiêp, voi
hai dâu nôi ra ngoai la A va B . Dát vao hai dâu A, B cua no môt diên ap xoay chiêu
120 2 os(100 / 3) ( ) u c t J π π = − thi cuong dô dong diên qua hôp la 6 sin(100 / 3) ( ) i t A π π = + . Cac phân tu
trong hôp la
A.
3
10
20 3 ;
6
R C F
π

= Ω = B.
3
10
60 ;
2 3
R C F
π

= Ω =
C.
3
60 ;
5
R L H
π
= Ω = D.
6
20 3 ;
10
R L H
π
= Ω =
Câu 45: Cho doan mach xoay chiêu gôm cuôn dây thuân cam L, tu diên C va biên tro R mác nôi tiêp. Khi dát
vao hai dâu mach môt hiêu diên thê xoay chiêu ôn dinh co tân sô f thi thây LC÷
2 2
1
4 f π
. Khi thay dôi R thi:
A. Công suât tiêu thu trên mach không dôi. B. Dô lêch pha giua u va i thay dôi.
C. Hiêu diên thê giua hai dâu biên tro không dôi. D. Hê sô công suât trên mach thay dôi.
Câu 46: Khi co song dung trên môt soi dây dan hôi thi
A. khoang cach giua diêm n•t va diêm bung liên kê la môt nua buoc song.
B. tât ca cac phân tu trên dây dêu dao dông cung pha tru cac diêm n•t.
C. hai diêm dao dông dôi xung voi nhau qua môt diêm n•t luôn dao dông nguoc pha.
D. khoang thoi gian ngán nhât giua hai lân soi dây duôi tháng la môt phân tu chu ki song.
Câu 47: Trong mach dao dông LC li tuong co dao dông diên tu tu do. Thoi gian ngán nhât dê náng luong
diên truong giam tu gia tri cuc dai xuông con nua gia tri cuc dai la
1
t ∆ . Thoi gian ngán nhât dê diên tich trên
tu giam tu gia tri cuc dai xuông con nua gia tri cuc dai la
2
t ∆ . Ti sô
1
t ∆ /
2
t ∆ báng:
A. 4/3 B. 1/2 C. 3/4 D. 1
Câu 48: Cho láng kinh co goc chiêt quang A dát trong không khi. Chiêu chum tia sang don sác mau luc theo
phuong vuông goc voi mát bên thu nhât thi tia lo ra khoi láng kinh nám sat mát bên thu hai. Nêu chiêu tia
sang gôm 3 anh sang don sác: cam, cham, tim vao láng kinh theo phuong nhu trên thi cac tia không thê lo ra
khoi láng kinh o mát bên thu hai
A. gôm hai tia cam va tim. B. chi co tia cam.
C. chi co tia tim. D. gôm hai tia cham va tim.
Câu 49: Hai nguôn song kêt hop trên mát nuoc cach nhau môt doan S
1
S
2
÷ 9λ, phat ra dao dông cung pha
nhau. Trên doan S
1
S
2
, sô diêm co biên dô cuc dai cung pha voi nguôn (không kê hai nguôn) la:
A. 8 B. 17 C. 9 D. 19
Câu 50: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ 80 2 cos100 t π (V) vao hai dâu doan mach mác nôi tiêp gôm diên tro
thuân R, tu diên co diên dung C va cuôn cam thuân co dô tu cam L thay dôi duoc. Diêu chinh L dê diên ap
hiêu dung o hai dâu cuôn cam dat gia tri cuc dai thi thây gia tri cuc dai do báng 100 V, diên ap hiêu dung o
hai dâu diên tro báng bao nhiêu?
A. 48 V B. 64 V C. 60 V D. 36 V
÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 25 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 05 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Con lác lo xo tháng dung, lo xo co dô cung k ÷ 100N/m, vât náng co khôi luong m ÷ 1kg. Nâng vât lên
cho lo xo co chiêu dai tu nhiên rôi tha nhe dê con lác dao dông. Bo qua moi luc can. Khi vât m toi vi tri thâp nhât
thi no tu dông duoc gán thêm vât m
0
÷ 500g môt cach nhe nhang. Lây g ÷ 10m/s
2
. Hoi náng luong dao dông cua
hê thay dôi môt luong báng bao nhiêu?
A. Táng 0,125J B. Giam 0,125J C. Giam 0,375J D. Táng 0,375J
Câu 2: Vât dao dông diêu hoa voi biên dô A. Khi thê náng gâp n lân dông náng, vât co li dô
A. x ÷ ±
A
n
B. x ÷ ± A
n
n 1 +
C.
n
x A
n 1
= ±
+
. D. x ÷± A
n 1
n


Câu 3: Thi nghiêm giao thoa Y- âng voi anh sang don sác co buoc song ’, khoang cach giua hai khe a ÷ 1 mm.
Ban dâu, tai M cach vân trung tâm 5,25 mm nguoi ta quan sat duoc vân sang bâc 5. Giu cô dinh man chua hai
khe, di chuyên tu tu man quan sat ra xa va doc theo duong tháng vuông goc voi mát pháng chua hai khe môt
doan 0,75 m thi thây tai M chuyên thanh vân tôi lân thu hai. Buoc song ’ co gia tri la
A. 0, 50 m. µ B. 0, 60 m. µ C. 0, 64 m. µ D. 0, 70 m. µ
Câu 4: Trên bê mát chât long co hai nguôn kêt hop A va B cach nhau 30 cm dao dông nguoc pha, cung chu ki
0,01 s. Biêt tôc dô truyên song trên mát chât long v ÷ 3 m/s. •et diêm M nám trên duong tháng vuông goc voi
AB tai B. Dê tai M co dao dông voi biên dô cuc tiêu thi M cach B môt doan lon nhât la
A. 10,56 cm. B. 97,5 cm. C. 20 cm. D. 148,5 cm.
Câu 5: Khi dát môt hiêu diên thê xoay chiêu vao hai dâu mach RC thi biêu thuc dong diên co dang i
1
÷ •
0
cos(ωt -
π/12)A. Mác nôi tiêp thêm vao mach diên cuôn dây thuân cam rôi mác vao mach diên noi trên thi biêu thuc dong
diên co dang i
2
÷ •
0
cos(ωt ¹ 7π/12)A. Biêu thuc hiêu diên thê hai dâu mach co dang
A. u÷ U
0
cos(ωt¹π/2)V B. u÷ U
0
cos(ωt¹π/4)V
C. u÷ U
0
cos(ωt-π/4)V D. u÷ U
0
cos(ωt-π/2)V
Câu 6: Môt chât diêm dao dông diêu hoa co phuong trinh x ÷ 6cos(5at ¹ a/2) cm, t(s). Š thoi diêm t (kê tu l•c
dao dông) trong khoang nao sau dây, gia tri cua vân tôc va li dô cung duong ?
A. 0,2 s ™ t ™ 0,3 s. B. 0,3 s ™ t ™ 0,4 s. C. 0,1 s ™ t ™ 0,2 s. D. 0 s ™ t ™ 0,1 s.
Câu 7: Trong thang may treo môt con lác lo xo co dô cung 25N/m, vât náng co khôi luong 400 g. Khi thang may
dung yên ta cho con lác dao dông diêu hoa, chiêu dai con lác thay dôi tu 32cm dên 48cm. Tai thoi diêm ma vât o
vi tri thâp nhât thi cho thang may di xuông nhanh dân dêu voi gia tôc a ÷ g/10. Lây g ÷
2
a ÷ 10 m/s
2
. Biên dô
dao dông cua vât trong truong hop nay la :
A. 8,5 cm. B. 17 cm. C. 9,6 cm. D. 19,2 cm.
Câu 8: Pin quang diên la nguôn diên, trong do co su biên dôi
A. náng luong diên tu thanh diên náng. B. hoa náng thanh diên náng.
C. co náng thanh diên náng. D. nhiêt náng thanh diên náng.
Câu 9: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, hai khe duoc chiêu báng anh sang tráng co buoc song tu 0,38 µm
dên 0,76 µm. Tai vi tri vân sang bâc 4 cua anh sang don sác co buoc song 0,76µm con co bao nhiêu vân sang nua cua
cac anh sang don sác khac?
A. 3. B. 7. C. 4. D. 8.
Câu 10: Goi τ la khoang thoi gian dê sô hat nhân nguyên tu giam di e lân, Sau thoi gian τ 51 , 0 sô hat nhân cua
chât phong xa do con lai bao nhiêu ?
A. 13,5° B. 35° C. 40° D. 60°
Câu 11: Tai noi co gia tôc trong truong g, môt con lác don dao dông diêu hoa voi biên dô goc α
0
nho. Lây môc
thê náng o vi tri cân báng. Khi con lác chuyên dông châm dân theo chiêu duong dên vi tri co dông náng báng thê
náng thi li dô goc α cua con lác báng
A.
0
.
3
α
B.
0
.
3
α −
C.
0
.
2
α −
D.
0
.
2
α

MÄ DE 005
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 26 -
Câu 12: Vât co khôi luong m ÷ 1kg dao dông diêu hoa. Trong qua trinh dao dông cua vât thê náng dan hôi biên
thiên theo phuong trinh co dang 0,1 0,1cos(4 / 2)( , )
t
E t J s π π = + + . Hoi biêu thuc nao sau dây la phuong trinh
dao dông cua vât.
A. 10cos(2 / 2)( , ) x t cm s π π = + B. 10cos(4 / 2)( , ) x t cm s π π = +
C. 10cos(2 / 4)( , ) x t cm s π π = + D. 5cos(2 / 4)( , ) x t cm s π π = +
Câu 13: Trong mach diên RLC nêu tân sô ‚ va hiêu diên thê U cua dong diên không dôi thi khi R thay dôi ta s† co:
A.
C R
U .U const. = B.
L
C
U
const.
U
= C.
L R
U .U const. = D.
C L
U .U const. =
Câu 14: Tu thông xuyên qua môt khung dây d•n pháng biên thiên diêu hoa theo thoi gian theo quy luât
Φ÷Φ
0
cos(ωt¹ϕ
1
) lam cho trong khung dây xuât hiên môt suât diên dông cam ung e÷•
0
cos(ωt ¹ϕ
2
). Hiêu sô ϕ
2
-
ϕ
1
nhân gia tri nao?
A. -π/2 B. π C. 0 D. π/2
Câu 15: Hai tâm kim loai A, B hinh tron duoc dát gân nhau, dôi diên va cach diên nhau. A duoc nôi voi cuc âm
va B duoc nôi voi cuc duong cua môt nguôn diên môt chiêu. Dê lam but cac e tu mát trong cua tâm A, nguoi ta
chiêu chum buc xa don sác công suât 4,9m€ ma môi photon co náng luong 9,8.10
-19
J vao mát trong cua tâm A
nay. Biêt ráng cu 100 photon chiêu vao A thi co 1 e quang diên bi but ra. Môt sô e nay chuyên dông dên B dê tao
ra dong diên qua nguôn co cuong dô 1,6µA. Phân trám e quang diên buc ra khoi A không dên duoc B la :
A. 20° B. 70° C. 80° D. 30°
Câu 16: Muc náng luong cua cac trang thai dung trong nguyên tu hidrô •
n
÷ -13,6/n
2
(eV); voi n ÷ 1, 2, 3... Môt
electron co dông náng báng 12,6 eV dên va cham voi nguyên tu hidrô dung yên, o trang thai co ban. Sau va cham
nguyên tu hidrô v•n dung yên nhung chuyên dông lên muc kich thich dâu tiên. Dông náng cua electron sau va
cham la:
A. 3,2 eV. B. 10,2 eV. C. 2,4 eV. D. 1,2 eV.
Câu 17: Dao dông tông hop cua hai dao dông diêu hoa cung phuong, cung tân sô co biên dô báng trung binh
công cua hai biên dô thanh phân; co goc lêch pha so voi dao dông thanh phân thu nhât la 90
0
. Goc lêch pha cua
hai dao dông thanh phân do la :
A. 143,1
0
. B. 120
0
. C. 126,9
0
. D. 105
0
.
Câu 18: Náng luong toa ra cua khi tông hop duoc 10g He trong phan ung H
2
1
¹ H
3
1
÷ He
4
2
¹ n
1
0
+17,6MeV la

1
va cua 10g nhiên liêu U trong phan ung n
1
0
¹ U
235
92
÷ Xe
139
54
¹ Sr
95
38
¹2 n
1
0
¹210 MeV la •
2
. Ta co:
A. •
1
š•
2
B. •
1
÷4•
2
C. •
1
÷12•
2
D. •
1
÷ •
2

Câu 19: Môt con lác lo xo dao dông diêu hoa voi chu kˆ T trên mát pháng nghiêng goc 30
0
so voi phuong ngang.
Bo qua moi ma sat. Khi táng goc nghiêng lên 45
0
thi chu kˆ dao dông cua vât la
A. 2 T. B. T 3 . C. T/ 2 . D. T.
Câu 20: Môt khung dây diên pháng gôm 10 vong dây hinh vuông canh 10cm, co thê quay quanh môt truc nám
ngang o trong mát pháng khung, di qua tâm ‹ cua khung va song song voi canh cua khung. Cam ung tu B tai noi
dát khung B÷0,2T va khung quay dêu 300 vong/ph•t. Biêt diên tro cua khung la 1ƒ va cua mach ngoai la 4ƒ.
Cuong dô cuc dai cua dong diên cam ung trong mach la
A. 6,280A B. 0,126A C. 0,628A D. 1,570A
Câu 21: Dát diên ap u ÷ U
0
cosωt vao hai dâu cuôn cam thuân co dô tu cam L. Tai thoi diêm diên ap giua hai dâu
cuôn cam co dô lon cuc dai thi cuong dô dong diên qua cuôn cam báng
A. 0. B.
0
U
L ω
. C.
0
2
U
L ω
. D.
0
2
U
L ω
.
Câu 22: Cho láng kinh co goc chiêt quang A dát trong không khi. Chiêu chum tia sang don sác mau luc theo
phuong vuông goc voi mát bên thu nhât thi tia lo ra khoi láng kinh nám sat mát bên thu hai. Nêu chiêu tia sang
gôm 3 anh sang don sác: cam, cham, tim vao láng kinh theo phuong nhu trên thi cac tia lo ra khoi láng kinh o
mát bên thu hai
A. chi co tia cam. B. gôm hai tia cam va tim.
C. chi co tia tim. D. gôm hai tia cham va tim.
Câu 23: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ 80 2 cos100 t π vao hai dâu doan mach mác nôi tiêp gôm diên tro thuân R,
tu diên co diên dung C va cuôn cam thuân co dô tu cam L thay dôi duoc. Diêu chinh L dê diên ap hiêu dung o hai
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 27 -
dâu cuôn cam dat gia tri cuc dai thi thây gia tri cuc dai do báng 100 V, diên ap hiêu dung o hai dâu tu diên báng
bao nhiêu?
A. 60 V B. 48 V C. 36 V D. 64 V
Câu 24: Phan ung phân hach duoc thuc hiên trong lo phan ung hat nhân. Dê dam bao hê sô nhân notrôn k ÷ 1,
nguoi ta dung cac thanh diêu khiên. Nhung thanh diêu khiên co chua:
A. nuoc náng. B. kim loai náng. C. urani va plutôni. D. bo va cadimi.
Câu 25: Trong thi nghiêm giao thoa ang sang dung khe •-âng, khoang cach 2 khe a ÷ 1 mm, khoang cach hai khe toi
man D ÷ 2 m. Chiêu báng sang tráng co buoc song thoa mãn 0,39 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm. Khoang cach gân nhât tu noi co
hai vach mau don sác khac nhau trung nhau dên vân sang trung tâm o trên man la
A. 3,24 mm. B. 2,34 mm. C. 2,40 mm. D. 1,64 mm.
Câu 26: Phuong trinh song tai hai nguôn la: cos 20 u a t cm π = . AB cach nhau 10cm, vân tôc truyên song trên
mát nuoc la v ÷ 15cm/s. C va D la hai diêm nám trên hai vân cuc dai va tao voi AB môt hinh chu nhât ABCD.
Hoi ABCD co diên tich nho nhât báng bao nhiêu?
A. 9,36 cm
2
. B. 10,56 cm
2
. C. 12,6 cm
2
. D. 15,2 cm
2
.
Câu 27: Khi elêctrôn o qu‰ dao dung thu n thi náng luong cua nguyên tu hidrô duoc xac dinh boi
2
n
• 13, 6/ n (eV), = − voi —. n N ∈ Môt dam khi hidrô hâp thu náng luong chuyên lên trang thai dung co náng luong
cao nhât la
3
E (ung voi qu‰ dao M). Ti sô giua buoc song dai nhât va ngán nhât ma dam khi trên co thê phat ra la
A. 32/3. B. 32/27. C. 32/5. D. 27/8.
Câu 28: Hai tu diên C
1
÷ C
2
mác song song. Nôi hai dâu bô tu voi ác qui co suât diên dông • ÷ 6V dê nap diên
cho cac tu rôi ngát ra va nôi voi cuôn dây thuân cam L dê tao thanh mach dao dông. Sau khi dao dông trong mach
dã ôn dinh, tai thoi diêm dong diên qua cuôn dây co dô lon báng môt nua gia tri dong diên cuc dai, nguoi ta ngát
khoa K dê cho mach nhanh chua tu C
2
ho. Kê tu do, hiêu diên thê cuc dai trên tu con lai C
1
la:
A. 3 5 . B. 3. C. 2 D. 3 3 .
Câu 29: Nguôn sang co công suât W P 2 = , phat ra buc xa co buoc song m µ λ 597 , 0 = toa theo moi huong.
Tinh xem o khoang cach bao xa nguoi ta con co thê trông thây duoc nguôn sang nay, biêt ráng mát con thây
nguôn sang khi co it nhât 80 = n photon lot vao mát trong 1 giây. Biêt con nguoi co duong kinh mm d 4 = . Bo
qua su hâp thu photon cua môi truong.
A. kêt qua khac B. 374m C. 374.10
6
m D. 374.10
3
m
Câu 30: Chon phat biêu sai. May biên ap duoc ung dung dê
A. nâu chay kim loai B. ôn dinh tân sô cua dong diên
C. truyên tai diên náng D. han diên
Câu 31: Dác diêm giông nhau giua song co va song diên tu la
A. gôm ca song ngang va song doc.
B. dêu truyên di nho luc liên kêt giua cac phân tu môi truong.
C. dêu truyên duoc trong chân không.
D. qua trinh truyên pha dao dông.
Câu 32: Thuc hiên thi nghiêm Y-âng vê giao thoa voi anh sang don sác mau lam ta quan sat duoc hê vân giao
thoa trên man. Nêu thay anh sang don sác mau lam báng anh sang don sác mau vang va cac diêu kiên khac cua
thi nghiêm duoc giu nguyên thi
A. khoang vân giam xuông. B. khoang vân không thay dôi.
C. khoang vân táng lên. D. vi tri vân trung tâm thay dôi.
Câu 33: Cho A, B, C, D, • theo thu tu la 5 n•t liên tiêp trên môt soi dây co song dung. M, N, P la cac diêm bât
kˆ cua dây lân luot nám trong cac khoang AB, BC, D•. Kêt luân nao sau dây la d•ng?
A. M dao dông cung pha N, nguoc pha voi P.
B. M dao dông cung pha P, nguoc pha voi N.
C. không thê biêt duoc vi không biêt chinh xac vi tri cac diêm M, N, P.
D. N dao dông cung pha P, nguoc pha voi M.
Câu 34: Trong thi nghiêm •âng (Y-âng) vê giao thoa cua anh sang don sác, hai khe hep cach nhau 1 mm, mát
pháng chua hai khe cach man quan sat 1,5 m. Khoang cach giua 5 vân sang liên tiêp la 3,6 mm. Buoc song cua
anh sang dung trong thi nghiêm nay báng
A. 0,48 …m. B. 0,40 …m. C. 0,60 …m. D. 0,76 …m.
Câu 35: Môt may phat diên xoay chiêu môt pha co diên tro không dang kê, duoc mác voi mach ngoai la môt
doan mach mác nôi tiêp gôm diên tro thuân R, tu diên C va cuôn cam thuân L. Khi tôc dô quay cua roto la n
1
va
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 28 -
n
2
thi cuong dô dong diên hiêu dung trong mach co cung gia tri. Khi tôc dô quay la n
0
thi cuong dô dong diên
hiêu dung trong mach dat cuc dai. Môi liên hê giua n
1
, n
2
va n
0
la :
A.
2 2
2 1 2
0 2 2
1 2
2 . n n
n
n n
=
+
B.
2 2
2 1 2
2
o
n n
n
+
= C.
2
0 1 2
. n n n = D.
2 2 2
0 1 2
n n n = +
Câu 36: Dát diên ap xoay chiêu u÷220 2 cos(100πt) vao 2 dâu doan mach gôm diên tro R÷50Ω , cuôn cam
thuân ž
L
÷100Ω va tu diên ž
C
÷ 50Ω mác nôi tiêp. Trong môt chu ki khoang thoi gian diên ap 2 dâu mach thuc
hiên thuc hiên công âm la ?
A. 15 ms B. 17,5 ms C. 5 ms D. 12,5 ms
Câu 37: Nguôn âm tai ‹ co công suât không dôi. Trên cung duong tháng qua ‹ co ba diêm A, B, C cung nám vê
môt phia cua ‹ va theo thu tu xa co khoang cach toi nguôn táng dân. Muc cuong dô âm tai B kem muc cuong dô
âm tai A la a (dB), muc cuong dô âm tai B hon muc cuong dô âm tai C la: 3a (dB). Biêt ‹A ÷
2
3
‹B. Ti sô
OC
OA
la:
A.
9
4
B.
9
4
C.
16
81
D.
81
16

Câu 38: Môt tu diên co diên dung C ÷ 10nF duoc tich diên dên hiêu diên thê U
0
. Sau do nôi hai ban tu vao hai
dâu cuôn dây thuân cam co L ÷ 1mH. Diên tro dây nôi không dang kê. Sau thoi gian ngán nhât báng bao nhiêu
cuong dô dong diên trong mach co dô lon cuc dai? (lây π
2
÷ 10)
A. 2π.10
-4
s B. 0,5.10
-5
s C. 10
-5
s D. 2.10
-5
s
Câu 39: Khi co song dung trên môt soi dây dan hôi thi
A. khoang cach giua diêm n•t va diêm bung liên kê la môt nua buoc song.
B. tât ca cac phân tu trên dây dêu dao dông cung pha tru cac diêm n•t.
C. hai diêm dôi xung voi nhau qua môt diêm n•t luôn dao dông cung pha.
D. khoang thoi gian ngán nhât giua hai lân soi dây duôi tháng la môt nua chu ki song.
Câu 40: Môt may biên ap li tuong l•c moi san xuât co ti sô diên ap hiêu dung cuôn so câp va thu câp báng 2. Sau
môt thoi gian su dung do lop cach diên kem nên co x vong dây cuôn thu câp bi nôi tát; vi vây ti sô diên ap hiêu
dung cuôn so câp va thu câp báng 2,5. Dê xac dinh x nguoi ta cuôn thêm vao cuôn thu câp 90 vong dây thi thây ti
sô diên ap hiêu dung cuôn so câp va thu câp báng 1,6. Sô vong dây bi nôi tát la:
A. x ÷ 50vong. B. x ÷ 80vong. C. x ÷ 40vong. D. x ÷ 60vong
Câu 41: Ban dâu (t ÷ 0) co môt m•u chât phong xa • nguyên chât. Š thoi diêm t
1
m•u chât phong xa • con lai
20° hat nhân chua bi phân rã. Dên thoi diêm t
2
÷ t
1
¹ 100 (s) sô hat nhân • chua bi phân rã chi con 5° so voi sô
hat nhân ban dâu. Chu ki ban rã cua chât phong xa do la
A. 50 s. B. 25 s. C. 200 s. D. 400 s.
Câu 42: Cho phan ung hat nhân: T ¹ D → α ¹ n. Biêt náng luong liên kêt riêng cua hai hat nhân T va α lân luot
la 2,823 MeV; 7,076 MeV va dô hut khôi cua hat nhân D la 0,0024u. Lây 1u ÷ 931,5 (MeV/c
2
). Náng luong ma
phan ung toa ra la
A. 17,699 MeV. B. 17,799 MeV. C. 17,499 MeV. D. 17,599 MeV.
Câu 43: Š mát chât long co hai nguôn song co A, B cach nhau 14 cm, dao dông theo phuong tháng dung voi
phuong trinh la u
A
÷ u
B
÷ acos60πt (voi t tinh báng s). Tôc dô truyên song cua mát chât long la 60 cm/s. C la
trung diêm cua AB, diêm M o mát chât long nám trên duong trung truc cua AB va gân C nhât sao cho phân tu
chât long tai M dao dông cung pha voi phân tu chât long tai C. Khoang cach CM la
A. 7 2 cm. B. 10 cm. C. 8 cm. D. 4 2 cm.
Câu 44: Mach chon song cua môt may thu vô tuyên diên gôm cuôn dây thuân cam va môt bô tu diên co diên
dung C
0
không dôi mác song song voi tu xoay co diên dung biên thiên tu 10 pF dên 250 pF thi goc xoay biên
thiên tu 0
0
dên 120
0
. Diên dung cua tu diên ti lê voi goc xoay theo ham bâc nhât. Mach nay thu duoc song diên tu
co buoc song tu 10 m dên 30 m. Nguoi ta mác nôi tiêp thêm vao mach môt cuôn cam thuân giông hêt cuôn cam
thuân truoc thi cân xoay goc cua tu xoay báng bao nhiêu ( kê tu vi tri co diên dung cuc tiêu) dê thu duoc song
diên tu co buoc song 20 m?
A.
0
15 B.
0
45 C.
0
10 D.
0
30
Câu 45: Cho mach diên gôm cuôn cam co diên tro thuân r va hê sô tu cam cua cuân dây L, mác nôi tiêp voi môt
tu diên co diên dung C, dong diên trong mach co dang i÷4cos
2
ωt (A) . Gia tri cuong dô hiêu dung la
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 29 -
A. •÷2A B. •÷ 2 A C. •÷4A D. •÷ 6 A
Câu 46: Trong mach dao dông co dao dông diên tu tu do voi diên tich cuc dai cua môt ban tu la q
0
va dong diên
cuc dai qua cuôn cam la •
0
. Khi dong diên qua cuôn cam báng •
0
/n thi diên tich môt ban cua tu co dô lon
A. q ÷
n
n 1
2

q
0
. B. q ÷
n
n
2
1
2

q
0
. C. q ÷
n
n 1 2
2

q
0
. D. q ÷
n
n
2
1 2
2

q
0
.
Câu 47: Môt vât dao dông diêu hoa voi tân sô dao dông 1 H“, biêt ráng trong 1 chu ki, khoang thoi gian ma vân
tôc cua vât co gia tri biên thiên trên doan tu 2 3 π − cm/s dên 2π cm/s la 0,5 s. Tinh vân tôc cuc dai cua dao
dông ?
A.
max
2 ( / ) v cm s π = B.
max
4( / ) v cm s = C.
max
4 ( / ) v cm s π = D.
max
( / ) v cm s π =
Câu 48: Tinh tuôi cua môt tuong gô cô biêt ráng luong chât phong xa
14
6
C phong xa β
-
hiên nay cua tuong gô ây
báng 0,77 lân luong chât phong xa cua môt kh•c gô cung khôi luong moi chát. Biêt chu ki ban rã cua
14
6
C la 5600
nám.
A. 1500 nám. B. 2500 nám. C. 2112 nám. D. 1056 nám.
Câu 49: Co ba con lác don cung chiêu dai, cung khôi luong, cung duoc treo trong diên truong dêu co E
ur
tháng
dung. Con lác thu nhât va thu hai tich diên q
1
va q
2
, con lác thu ba không tich diên. Chu kˆ dao dông nho cua
ch•ng lân luot la T
1
, T
2
, T
3
voi
1 3 2 3
1 5
;
3 3
T T T T = = . Ti sô
1
2
q
q
la:
A. 12,5 B. 8 C. -8 D. -12,5
Câu 50: Dô bên vung cua hat nhân phu thuôc vao
A. ti sô giua dô hut khôi va sô khôi. B. náng luong liên kêt.
C. dô hut khôi. D. khôi luong hat nhân.

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷


Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| l|i| l|i| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) ¹!) ¹!) ¹!)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨.. .¨.. .¨.. .¨..°`°+I2I °`°+I2I °`°+I2I °`°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 30 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 06 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút


Câu 1: Mach diên AB gôm R,L,C mác nôi tiêp,
AB
u U 2cos t(V) = ω . Chi co R thay dôi duoc va
2
1
LC
ω ≠ . Hê
sô công suât cua mach diên dang báng
2
2
, nêu táng R thi:
A. Tông tro cua mach giam B. Hê sô công suât cua mach giam
C. Công suât toan mach táng D. Hiêu diên thê hiêu dung hai dâu diên tro táng
Câu 2: Dâu ‹ cua môt soi dây dan hôi nám ngang dao dông diêu hoa theo phuong tháng dung voi biên dô 3cm
voi tân sô 2H“. Sau 2s song truyên duoc 2m. Chon gôc thoi gian la l•c diêm ‹ di qua vi tri cân báng theo chiêu
duong. Diêm M co vi tri cân báng cach ‹ môt doan 2m tai thoi diêm 2s co
A. u
M
÷1,5cm. B. u
M
÷ - 3cm. C. u
M
÷0cm. D. u
M
÷3cm.
Câu 3: Trong môt phan ung hat nhân, tông khôi luong cac hat tham gia s† nhu thê nao?
A. Táng B. Táng, hoác giam tuˆ theo phan ung
C. Duoc bao toan D. Giam
Câu 4: Dê tao song dung co môt m•i (hai dâu la hai n•t song, o giua co môt bung song) trên môt soi dây dan hôi
mêm ta phai buôc chát môt dâu soi dây nay va cho dâu kia dao dông voi tân sô 10H“. Cát soi dây nay thanh hai
phân co chiêu dai không báng nhau, dê tao song dung môt m•i trên phân thu nhât ta phai cho dâu dây cua no dao
dông voi tân sô 15H“. Dê tao song dung môt m•i trên phân thu hai ta phai cho dâu dây cua no dao dông voi tân
sô:
A. 30H“ B. 13H“ C. 5,0H“ D. 25H“
Câu 5: Phat biêu nao sau dây la dúng khi noi vê viêc su dung cac loai song vô tuyên?
A. Song co buoc song cang lon thi náng luong cang be.
B. Song dai bi nuoc hâp thu manh nhât.
C. Song trung va song ngán bi tâng diên li phan xa vao ban dêm.
D. Song cuc ngán bi tâng diên li phan xa manh nhât.
Câu 6: Mach chon song cua may thu vô tuyên diên gôm cuôn dây thuân cam va môt tu xoay. Tu xoay tu goc 0
0

dên 120
0
thi diên dung biên thiên tu 10pF dên 250pF. Khi goc xoay cua tu o 8
0
thi mach thu duoc song diên tu co
buoc song la 10m. Biêt ráng diên dung cua tu ti lê bâc nhât voi goc xoay. Muôn bát duoc song co buoc song 20m
thi tu cân xoay thêm môt goc:
A. 31
0
. B. 47
0
. C. 55
0
. D. 39
0
.
Câu 7: Hai khe Young cach nhau 1mm duoc chiêu báng anh sang tráng (0,4µm _ λ _ 0,76µm), khoang cach tu
hai khe dên man la 1m. Tai diêm M trên man cach vân trung tâm 2mm co cac buc xa cho vân tôi co buoc song:
A. 0,40µm va 0,44µm B. 0,57µm va 0,60µm C. 0,60µm va 0,76µm D. 0,44µm va 0,57µm
Câu 8: Trong môt môi truong vât chât dan hôi co hai nguôn kêt hop A va B cach nhau 10 cm, cung tân sô. Khi
do tai vung giua hai nguôn nguoi ta quan sat thây xuât hiên 10 dãy dao dông cuc dai va cát doan S
1
S
2
thanh 11
doan ma hai doan gân cac nguôn chi dai báng môt nua cac doan con lai. Biêt Tôc dô truyên song trong môi
truong do la 50cm/s. Tân sô dao dông cua hai nguôn la:
A. 50H“ B. 15H“ C. 30H“ D. 25H“
Câu 9: Môt nguôn ‹ phat song co dao dông theo phuong trinh u
0
÷ 2cos(20at ¹
3
π
) (trong do u tinh báng don vi
mm, t tinh báng don vi s). •et song truyên theo môt duong tháng tu ‹ dên diêm M voi tôc dô không dôi 1m/s.
Trong khoang tu ‹ dên M co bao nhiêu diêm dao dông cung pha voi dao dông tai nguôn ‹? Biêt M cach ‹ môt
khoang 45cm.
A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 10: môt may phat diên xoay chiêu môt pha co 4 cáp cuc, bo qua diên tro cua cac cuôn dây o phân ung. Dung
nguôn diên nay mác vao hai dâu môt doan môt doan mach nôi tiêp gôm môt diên tro R, môt tu diên voi diên dung
C ÷ 100/πµF va môt cuôn dây thuân cam voi dô tu cam L ÷ 1/πH. Rô to cua may phat phai quay voi tôc dô báng
bao nhiêu dê công suât trong mach dat cuc dai.
MÄ DE 006
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 31 -
A. 25 2 vong/s B. 12,5 vong/s C. 12,5 2 vong/s D. 25 vong/s
Câu 11: Môt con lác lo xo treo tháng dung dao dông diêu hoa voi chu kˆ T, biên dô A, khi vât di qua vi tri cân
báng thi nguoi ta giu cô dinh diêm chinh giua cua lo xo lai. Bát dâu tu thoi diêm do vât s† dao dông diêu hoa voi
biên dô
A.
2
A
B. 2 A C. 2A D.
2
A

Câu 12: Môt nguôn phong xa co chu ki ban rã T va tai thoi diêm ban dâu co 32N
0
hat nhân. Sau cac khoang thoi
gian T/2, 2T va 3T, sô hat nhân con lai lân luot báng bao nhiêu?
A.
0 0 0
16 2N , 8 2N , 4 2N B.
0 0 0
24N ,12N , 6N
C.
0 0 0
16N ,8N , 4N D.
0 0 0
16 2N , 8N , 4N
Câu 13: Dát hiêu diên thê xoay chiêu ) ( 100 cos 2 120 J t u π = vao hai dâu môt doan mach RLC nôi tiêp, diên tro
R co thê thay dôi duoc. Thay dôi R thi gia tri công suât cuc dai cua mach W P 300 = . Tiêp tuc diêu chinh R thi
thây voi hai gia tri cua diên tro
1
R va
2
R ma
2 1
5625 , 0 R R = thi công suât tiêu thu trên doan mach la nhu nhau. Gia
tri cua
1
R :
A. Ω 18 B. Ω 20 C. Ω 32 D. Ω 28
Câu 14: Thuc hiên giao thoa anh sang 2 khe Young cach nhau a ÷ 1,2mm co khoang vân la 1mm. Di chuyên
man anh • ra xa 2 khe Young thêm 50cm, thi khoang vân la 1,25mm. Tinh buoc song cua buc xa trong thi
nghiêm.
A. 0,54µm. B. 0,50µm. C. 0,66µm. D. 0,60µm.
Câu 15: Khoang cach giua hai khe S
1
va S
2
trong thi nghiêm giao thoa Young báng 1mm. Khoang cach tu man
toi khe báng 2m. Dát tai S hai buc xa co buoc song λ
1
÷ 0,4µm va λ
2
÷ 0,6µm. Trên man, giua vân sang bâc 4
cua buc xa λ
1
va vân sang bâc 7 cua buc xa λ
2
o cung phia so voi vân trung tâm co bao nhiêu vân sang?
A. 9 B. 8 C. 7 D. 10
Câu 16: Trong thi nghiêm Young vê giao thoa anh sang tráng, nguoi ta do duoc khoang vân la 1,12mm. •et 2
diêm M, N cung môt phia voi vân trung tâm ‹ va ‹M÷5,6mm, ‹N÷12,88mm. Sô vân sang va vân tôi trong doan
MN (tinh ca hai diêm M, N) lân luot la
A. 7; 6 B. 6; 7 C. 6; 6 D. 7; 7
Câu 17: Co thê táng háng sô phân rã λ cua dông vi phong xa báng cach nao?
A. Dát nguôn phong xa vao trong tu truong manh
B. Dát nguôn phong xa do vao trong diên truong manh
C. Hiên nay ta không biêt cach nao co thê lam thay dôi háng sô phân rã phong xa
D. Dôt nong nguôn phong xa do
Câu 18: Cho náng luong liên kêt riêng cua α la 7,10 MeV, cua urani
234
U la 7,63 MeV, cua Thôri
230
Th la 7,70
MeV. Phan ung hat nhân
234
U phong xa α tao thanh
230
Th la phan ung thu hay toa náng luong bao nhiêu?
A. thu 14MeV B. thu 12MeV C. toa 13MeV D. toa 14MeV
Câu 19: Cho môt chât phong xa co chu ki ban rã T. Trong t
1
gio dâu tiên nguoi ta dêm duoc n
1
nguyên tu bi
phân rã; trong t
2
÷ 2t
1
gio tiêp theo, nguoi ta dêm duoc

9
n n
64
= nguyên tu bi phân rã. Chu ki ban rã T co gia
tri la bao nhiêu?
A.
1
4
t
T = B.
1
6
t
T = C.
1
3
t
T = D.
1
2
t
T =
Câu 20: Tai diêm M trên man cua môt thi nghiêm khe Young vê giao thoa anh sang, hiêu duong di cua hai song
tu S1 va S2 toi diêm M nám trên man la 60µm. Biêt ráng tai M co vân sang. Buoc song anh sang không thê co
gia tri nao duoi dây ?
A. 5 m µ B. 6 m µ C. 4 m µ D. 7 m µ
Câu 21: Mach diên gôm ba phân tu R
1
L
1
C
1
co tân sô goc công huong la e
1
va mach diên gôm ba phân tu R
2
L
2

C
2
co tân sô goc công huong la e
2
( voi e
1
” e
2
). Mác nôi tiêp hai mach do voi nhau thi tân sô goc công huong
cua mach la
A.
2 2
1 1 2 2
1 2
L L
C C
ω ω
ω
+
=
+
B.
1 2
ω ω ω = C. e ÷ e
1
e
2
D.
2 2
1 1 2 2
1 2
L L
L L
ω ω
ω
+
=
+

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 32 -
Câu 22:

U sau nhiêu lân phong xa hat α va β
-
biên thanh chi
206
82
Pb . Biêt chu ki ban rã cua su biên dôi tông
hop nay la T ÷ 4,6.10
9
nám. Gia su ban dâu môt loai da chi chua urani, không co chi. Nêu hiên nay ti lê cac khôi
luong cua
238
U va
206
Pb la 37:1 thi tuôi cua da ây la bao nhiêu nám?
A. ≈ 2.10
8
B. ≈ 2.10
9
C. ≈ 2.10
10
D. ≈ 2.10
7

Câu 23: Trong quang phô vach cua hidro, goi d
1
la khoang cach giua muc K va P, d
2
la khoang cach giua muc M
va N. Ti sô giua d
1
: d
2
la
A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 24: Môt con lác lo xo gôm vât co khôi luong m ÷ 1000g, lo xo co dô cung k ÷ 10N/m. Trong cung môt diêu
kiên vê luc can cua môi truong, thi biêu thuc ngoai luc diêu hoa nao sau dây lam cho con lác dao dông cu•ng buc
voi biên dô lon nhât? Lây π
2
÷10.
A.
0
2 (2 ). F H cos t π = B.
0
2 ( )
4
F H cos t
π
π = + .C.
0
(2 ) F H cos t π = D.
0
( ).
2
F H cos t
π
π = +
Câu 25: Trong mach dao dông LC li tuong dang co dao dông diên tu tu do, diên tich cua môt ban tu diên va
cuong dô dong diên qua cuôn cam biên thiên diêu hoa theo thoi gian
A. nguoc pha nhau. B. voi cung tân sô. C. voi cung biên dô. D. cung pha nhau.
Câu 26: Khi táng nhiêt dô cua khôi Hidro thi cac vach trong quang phô cua hidro s† xuât hiên
A. theo thu tu tim, cham, lam, do B. dông thoi 1 l•c
C. theo thu tu do, lam, cham, tim D. theo thu tu do, cham, lam, tim
Câu 27: Môt nguyên tu hidrô dang o trang thai kich thich N môt phô tôn co náng luong ε bay qua. Phô tôn nao
duoi day s† không gây ra su phat xa cam ung cua nguyên tu
A. ε ÷•
N
-•
M
B. ε ÷•
N
-•
L
C. ε ÷•
N
-•
K
D. ε ÷•
L
-•
K

Câu 28: Hat nhân phong xa

U dung yên phat ra hat α theo phuong trinh
234 4 A
92 2 Z
U He X → + . Náng luong toa
ra cua phan ung nay la 14,15MeV. •em khôi luong hat nhân gân d•ng báng sô khôi tinh theo don vi u. Dông
náng cua hat α la bao nhiêu?
A. 12,91MeV B. 13,91MeV C. 12,79MeV D. 13,72MeV
Câu 29: Môt trong nhung san phŒm cua qua trinh phong xa la cac tia phong xa. Hat nao không co ban chât la hat
so câp:
A. Hat β
¹
B. Hat γ C. Hat α D. Hat β
-

Câu 30: Khi noi vê vân tôc cua môt vât dao dông diêu hoa, phat biêu nao sau dây sai?
A. Vân tôc biên thiên diêu hoa theo thoi gian.
B. Vân tôc cung chiêu voi luc hôi phuc khi vât chuyên dông vê vi tri cân báng .
C. Khi vân tôc va li dô cung dâu vât chuyên dông nhanh dân.
D. Vân tôc cung chiêu voi gia tôc khi vât chuyên dông vê vi tri cân báng.
Câu 31: Muc náng luong cua cac trang thai dung trong nguyên tu hidrô •
n
÷ -13,6/n
2
(eV); voi n ÷ 1, 2, 3... Môt
electron co dông náng báng 12,6 eV dên va cham voi nguyên tu hidrô dung yên, o trang thai co ban. Sau va cham
nguyên tu hidrô v•n dung yên nhung chuyên dông lên muc kich thich dâu tiên. Dông náng cua electron sau va
cham la
A. 10,2 eV. B. 2,4 eV. C. 3,4 eV. D. 1,2 eV.
Câu 32: Urani (
238
92
U ) co chu ki ban rã la 4,5.10
9
nám. Khi phong xa α, urani biên thanh Thôri (
234
90
Th ). Khôi
luong Thôri tao thanh trong 23,8 g urani sau 9.10
9
nám la bao nhiêu?
A. 17,6g B. 70,2g C. 72,6g D. 18,2g
Câu 33: Dát môt hiêu diên thê xoay chiêu co tân sô goc e vao hai dâu cuôn dây co R, L thi công suât tiêu thu cua
doan mach la P
1
. Nêu nôi tiêp voi cuôn dây môt tu C voi 2LCe
2
÷ 1 va dát vao hiêu diên thê trên thi công suât
tiêu thu la P
2
. Ta co:
A. P
1
÷ P
2
. B. P
2
÷
1
P
2
. C. P
2
÷ 2 P
1
. D. P
1
÷ 2P
2
.
Câu 34: Trong may phat diên xoay chiêu 3 pha, suât diên dông cuc dai trong môi cuôn dây cua phân ung la •
0
. Tai
thoi diêm suât diên dông tuc thoi o cuôn 1 báng 0 va dang táng thi suât diên dông tuc thoi trong cuôn 2 va cuôn 3
tuong ung la
A. -•
0
3 /2; •
0
/2. B. •
0 3
/2; - •
0
3 /2. C. •
0
3 /2; - •
0
/2. D. -•
0
/2; •
0
/2.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 33 -
Câu 35: Mach RLC nôi tiêp, cuôn dây thuân cam co L thay dôi duoc. Dát hiêu diên thê xoay chiêu vao 2 dâu doan
mach trên thi U
R
÷ 20V, U
C
÷ 40V, U
L
÷ 20V. Diêu chinh L sao cho U
L
÷ 40V. U
R
co thê nhân gia tri nao sau dây:
A. 18,2 V B. 25,8 V C. 20 V D. 20 2 V
Câu 36: Cho con lác lo xo dao dông không ma sat trên mát pháng nghiêng 1 goc α so voi mát pháng nám ngang
voi chu kˆ T. Nêu con lác do dao dông trên mát pháng nghiêng goc 2α thi chu ki dao dông cua vât náng la
A.
2cos
T
α
B. T C.
2cos
T
α
D.
cos
T
α

Câu 37: Môt vât nho co khôi luong 150 g dao dông diêu hoa trên truc ‹x. Biêt vân tôc cuc dai va gia tôc cuc dai
cua vât co dô lon lân luot báng 80 cm/s va 16 m/s
2
. Dô lon luc keo vê cuc dai tac dung lên vât la
A. 12 N. B. 2,4 N. C. 0,12 N. D. 24 N.
Câu 38: Môt may phat diên ba pha mác hinh sao co hiêu diên thê pha U
p
÷ 115,5V va tân sô 50H“. Nguoi ta dua
dong ba pha vao ba tai nhu nhau mác hinh tam giac, môi tai co diên tro thuân 12,4ƒ va dô tu cam 50mH. Cuong
dô dong diên qua cac tai la
A. 20 A B. 8 A C. 10 A D. 5 A
Câu 39: Tim phat biêu dúng. Dôi voi con lác lo xo treo tháng dung dao dông diêu hoa:
A. Luc dan hôi tac dung lên vât co gia tri nho nhât khi lo xo co chiêu dai ngán nhât
B. Luc dan hôi tac dung lên vât co gia tri nho nhât khi vât o vi tri cân báng
C. Luc dan hôi tac dung lên vât luôn huong lên nêu biên dô nho hon dô giãn cua lo xo khi vât o VTCB
D. Luc dan hôi tac dung lên vât luôn huong vê VTCB
Câu 40: Trong môt thi nghiêm vê giao thoa anh sang, tai diêm M co vân tôi khi hiêu sô pha cua hai song anh
sang tu hai nguôn kêt hop dên M báng
A. sô le lân
2
π
. B. sô le lân π. C. sô chán lân π. D. sô chán lân
2
π
.
Câu 41: Môt con lác gôm qua câu kim loai khôi luong m ÷ 0,1kg duoc treo vao môt diêm A cô dinh báng môt
doan dây manh co dô dai l ÷5m. Dua qua câu ra khoi vi tri cân báng (sang phai ) dên khi dây treo nghiêng voi
phuong tháng dung môt goc α
0
÷9
0
rôi buông cho no dao dông tu do không vân tôc dâu. Lây g ÷ π
2
÷ 10m/s
2
.
Chon gôc toa dô la vi tri cân báng, chiêu duong huong sang phai, gôc thoi gian la l•c con lác di qua vi tri cân
báng lân thu hai. Phuong trinh dao dông cua con lác la:
A. α ÷
20
π
cos( 2 t -
2
π
) (rad). B. α ÷ 9cos( 2 t - π) (rad).
C. α ÷
20
π
cos( 2 t ¹
2
π
) (rad). D. α ÷ 9cos( 2 t ¹ π) (rad).
Câu 42: Hai lo xo co dô cung la k
1,
k
2
va môt vât náng m ÷ 1kg. Khi mác hai lo xo song song thi tao ra môt con
lác dao dông diêu hoa voi e
1
÷ 10 5 rad/s, khi mác nôi tiêp hai lo xo thi con lác dao dông voi e
2
÷ 2 30 rad/s. Gia
tri cua k
1
, k
2
la
A. 100N/m, 200N/m B. 200N/m, 300N/m C. 100N/m, 400N/m D. 200N/m, 400N/m
Câu 43: Môt vât dao dông diêu hoa voi li dô x ÷ 5cos(0,5at ¹ a/3) cm. Trong 2013s dâu tiên, vât di duoc quãng
duong la
A. 100,2500 m B. 100,6683m C. 100,6317m D. 100,6500m
Câu 44: Khoang cach giua hai khe S
1
va S
2
trong thi nghiêm giao thoa •âng báng 1mm. Khoang cach tu man toi
khe báng 3m. Khoang cach giua hai vân sang liên tiêp trên man báng 1,5mm. Dát sau khe S
1
môt ban mát song
song pháng co chiêt suât n' ÷ 1,5 va dô day 10…m. •ac dinh dô dich chuyên cua hê vân.
A. 1,8cm B. 2cm C. 1,5cm D. 2,5cm
Câu 45: Diêu nao sau dây d•ng khi noi vê tia
+
β ?
A. Hat
+
β co cung khôi luong voi êlectron nhung mang diên tich nguyên tô duong.
B. Tia
+
β co kha náng ion hoa chât khi manh hon so voi tia α.
C. Tia
+
β co kha náng dâm xuyên rât manh, giông nhu tia Ron ghen.
D. Tia
+
β co tâm bay ngán hon so voi tia α.
Câu 46: Hai con lác don co cung dô dai, cung khôi luong. Hai vât náng cua hai con lác do mang diên tich lân
luot la q
1
va q
2
. Ch•ng duoc dát vao trong diên truong dêu co phuong tháng dung huong xuông thi chu ki dao
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 34 -
dông be cua cac con lác lân luot la T
1
÷ 2T
0
va
2 0
2
T T
3
=
, voi T
0
la chu ki cua ch•ng khi không co diên truong. Ti

1
2
q
q
co gia tri la bao nhiêu?
A.
5
3
− B.
2
3
C.
3
5

D.
1
3


Câu 47: Môt song co co chu ki T, buoc song ’ truyên trên môt dây dan hôi rât dai tao thanh song dung. Phat biêu
nao sau dây không d•ng?
A. Thoi gian pha dao dông truyên trên dây quãng duong báng ’ la T.
B. Hai diêm trên dây dao dông vuông pha cach nhau la (2k ¹1)’/4 ( voi k ÷ 0,1,2,3.).
C. Moi diêm trên dây dao dông quanh vi tri cân báng cung chu ki T.
D. Hai diêm trên dây cach nhau la ’ /2 thi dao dông nguoc pha.
Câu 48: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ U
0
coset (V) vao hai dâu doan mach chi co cuôn dây thuân cam, dô tu cam
L. Goi i, •
0
lân luot la cuong dô tuc thoi va cuong dô cuc dai. Diên ap tuc thoi qua mach duoc tinh :
A.
2 2
0
1
u I i
L ω
= − . B.
2 2
0
u L I i ω = − . C.
2 2 0
0
0
I
u I i
U
= − . D. u Li ω = .
Câu 49: Môt thâu kinh hôi tu co hai mát lôi co ban kinh giông nhau 20cm. Chiêt suât cua anh sang do va tim dôi
voi thâu kinh la: n
d
÷1,5, n
t
÷1,54. Khi do khoang cach tu tiêu diêm dôi voi tia do va tia tim la:
A. 0,148m B. 0,148cm. C. 1,48cm. D. 1,48m.
Câu 50: Ta cân truyên môt công suât diên 1(M€) dên noi tiêu thu báng duong dây 1 pha, hiêu diên thê hiêu
dung 10(kV). Mach diên co hê sô công suât cosϕ ÷ 0,85. Lây π
2
÷10. Muôn cho ti lê náng luong mât mat trên
duong dây không qua 5° công suât truyên thi diên tro cua duong dây phai co gia tri
A. R ≤ 3,61(Ω). B. R ≤ 3,61(kΩ). C. R ≤ 361(Ω). D. R ≤ 36,1(Ω).

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷


Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A ³A ³A ³A 1 f^ 1 f^ 1 f^ 1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) ¹!) ¹!) ¹!)

±ur ±ur ±ur ±ur vie·. vie·. vie·. vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 35 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 07 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Môt soi dây dan hôi cáng ngang dang co song dung ôn dinh. Trên dây, A la môt diêm n•t, B la môt
diêm bung gân A nhât, C la diêm nám trong AB voi biên dô cua C báng môt nua biên dô cua B. Tôc dô
truyên song trên dây la 0,25 m/s. Khoang thoi gian ngán nhât giua hai lân dây duôi tháng liên tiêp la 0,2 (s).
Khoang cach AC la
A. 6/5 cm B. 8/5 cm C. 5/8 cm D. 5/6 cm
Câu 2: Nhân xet nao sau dây la d•ng vê câu tao cua hat nhân nguyên tu:
A. Hat nhân co náng luong liên kêt riêng cang lon thi cang bên vung.
B. Ti lê vê sô prôtôn va sô notrôn trong hat nhân cua moi nguyên tô dêu nhu nhau;
C. Dông vi la nhung nguyên tu ma hat nhân chua cung sô nuclôn A, nhung sô prôtôn va sô notrôn khac
nhau;
D. Luc liên kêt cac nuclôn trong hat nhân co ban kinh tac dung rât nho va la luc tinh diên;
Câu 3: Trong thi nghiêm •âng vê giao thoa anh sang, hai khe cach nhau a ÷ 0,5 mm va duoc chiêu sang
báng môt anh sang don sác. Khoang cach tu hai khe dên man quan sat la 2 m. Trên man quan sat, trong vung
giua M va N (MN ÷ 2 cm) nguoi ta dêm duoc co 10 vân tôi va thây tai M va N dêu la vân sang. Buoc song
cua anh sang don sác dung trong thi nghiêm nay la
A. 0,600 µm. B. 0,500 µm. C. 0,700 µm. D. 0,400 µm.
Câu 4: Ba diêm ‹, A, B cung nám trên môt nua duong xuât phat tu ‹. A la trung diêm cua ‹B. Tai ‹ dát
môt nguôn diêm phat song âm dáng huong ra không gian, môi truong không hâp thu âm. So voi o A, muc
cuong dô âm o B giam
A. 4,37 dB. B. 4 dB. C. 5,34 dB. D. 6,02 dB.
Câu 5: Môt vât khôi luong 100g nôi voi môt lo xo co dô cung 100N/m. Dâu con lai cua lo xo gán cô dinh,
sao cho vât co thê dao dông trên mát pháng nám ngang. Keo vât ra khoi vi tri cân báng môt doan 9cm rôi
buông nhe. Lây gia tôc trong truong 10m/s
2
. Biêt hê sô ma sat giua vât va mát pháng nám ngang la 0,2. Biên
dô dao dông cua vât sau 5 chu ki dao dông la:
A. 6cm B. 4cm C. 3cm D. 5cm
Câu 6: Co náng cua môt dao dông tát dân giam 5° sau môi chu ki. Sau môi chu ki biên dô giam
A. 2,24° B. 10° C. 5° D. 2,5°
Câu 7: Gioi han quang diên cua k†m la 0,350µm, cua dông la 0,300µm. Nêu lân luot chiêu buc xa co buoc
song 0,320µm vao môt tâm k†m tich diên duong va môt tâm dông tich diên âm dát cô lâp thi:
A. Diên tich duong cua tâm k†m cang lon dân, tâm dông s† mât dân diên tich âm;
B. Tâm k†m v•n tich diên duong, tâm dông v•n tich diên âm nhu truoc
C. Tâm k†m va tâm dông dêu dân tro nên trung hoa vê diên;
D. Tâm k†m v•n tich diên duong, tâm dông dân tro nên trung hoa vê diên.
Câu 8: Môt lo xo nhe môt dâu treo vao gia cô dinh dâu con lai gán môt vât nho co khôi luong 100g. Chon
truc toa dô xx` voi gôc toa dô tai vi tri cân báng, chiêu duong truc toa dô tháng dung huong lên. Kich thich
dê qua náng con lác dao dông theo phuong tháng dung voi phuong trinh x ÷ 4cos(10t ¹ π/3) (trong do x tinh
báng cm, t tinh báng s). Lây gia tôc trong truong tai noi treo con lác g ÷ 10 m/s
2
. Dô lon luc dan hôi tac dung
vao vât tai thoi diêm vât dã di quãng duong 3cm kê tu t ÷ 0 báng:
A. 0,9N B. 1,6N C. 1,1N D. 2,0N
Câu 9: Co 3 d•n loai 220V - 100€, mác vao nguôn 3 pha co U
d
÷ 380V, cho biêt 3 d•n sang binh thuong.
Hoi cach mác va công suât tiêu thu cua mang diên 3 pha?
A. Mác hinh sao va P ÷ 300 € B. Mác hinh sao va P ÷ 100€
C. Mác hinh tam giac va P ÷ 100€ D. Mác hinh tam giac va P ÷ 300€
Câu 10: Co ba con lác don cung chiêu dai dây treo, cung treo tai môt noi. Ba vât treo co khôi luong
m
1
šm
2
šm
3
, luc can cua môi truong dôi voi 3 vât la nhu nhau. Dông thoi keo 3 vât lêch môt goc nho rôi buông nhe thi
A. con lác m
3
dung lai sau cung. B. ca 3 con lác dung cung môt l•c.
C. con lác m
2
dung lai sau cung. D. con lác m
1
dung lai sau cung
MÄ DE 007
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 36 -
Câu 11: Chiêu 1 tia sang mau luc tu thuy tinh toi mát phân cach voi môi truong không khi, nguoi ta thây tia
lo di la la mát phân cach giua hai môi truong. Thay tia mau luc báng chum hep gôm 3 buc xa don sác co
mau vang, mau lam, mau tim duoi goc toi không dôi thi quan sat duoc:
A. Chum tia mau vang.
B. Chum tia co 2 mau lam va tim.
C. Chum tia co mau giông chum tia hep dung dê thay thê.
D. Không quan sat duoc chum tia lo.
Câu 12: Cho doan mach RLC nôi tiêp, C thay dôi duoc. Dát vao hai dâu doan mach hiêu diên thê xoay
chiêu u ÷ U 2 cos100πt (V). Khi
4
2
10
( )
2
C C F
π

= =
va
4
2
10
( ) C C F
π

= = thi công suât cua mach báng
nhau. Gia tri cua L la:
A.
1, 5
( ) H
π
B.
1
( ) H
π
C.
2, 5
( ) H
π
D.
2
( ) H
π

Câu 13: Chiêu dông thoi hai buc xa don sác co buoc song ’
1
÷0,75…m va ’
2
÷0,5…m vao hai khe •âng cach
nhau a÷0,8 mm. Khoang cach tu mát pháng chua hai khe dên man D÷1,2m. Trên man hung vân giao thoa
rông 10mm (hai mep man dôi xung qua vân sang trung tâm) co bao nhiêu vân sang co mau giông mau cua
vân sang trung tâm?
A. Co 6 vân sang B. Co 3 vân sang. C. Co 5 vân sang. D. Co 4 vân sang.
Câu 14: Doan mach RLC nôi tiêp gôm diên tro R÷100Ω, L la thuân cam, tu C biên dôi duoc. Dát vao hai
dâu doan mach môt diên ap u÷100 2 cos100πt(V). Khi diên dung C cua tu táng 2 lân thi gia tri hiêu dung
cua cuong dô dong diên không dôi nhung pha cua dong diên thay dôi môt goc π/2. Biêu thuc cua cuong dô
dong diên khi chua táng diên dung C la:
A. i ÷ 2cos(100πt ¹ 3π/4) (A) B. i ÷ cos(100πt ¹ π/4) (A)
C. i ÷ 2cos(100πt - 3π/4) (A) D. i ÷ cos(100πt - π/4) (A)
Câu 15: Môt d•n ông huˆnh quang duoc dát duoi diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung 220V va tân sô 50
H“. Biêt d•n chi sang lên khi diên ap tuc thoi dát vao d•n ) ( 2 110 J u ≥ . Tinh trung binh, thoi gian d•n
sang trong môi ph•t la:
A. 10s B. 20s C. 30s D. 40s
Câu 16: Cho nguôn phat song tai ‹ trên mát nuoc co phuong trinh )
3
20 cos( .
π
π − = t a u
O
, (gôc thoi gian la
l•c song xuât phat tu ‹, coi song không giam). Hai diêm M va N cach nhau
3

sao cho tam giac ‹MN dêu.
λ la buoc song. Trong cac nhân xet sau nhân xet nao la sai:
A. Biên dô song tai M va N báng nhau tai moi thoi diêm la báng nhau.
B. Khi t÷1/5s diêm M va N dang dao dông voi ly dô báng a.
C. Vi M va N cach ‹ doan báng nhau nên ch•ng cung nám trên mát dáng song va dao dông cung pha.
D. • la trung diêm MN luôn dao dông som pha ( ) ) ( 1 3
6
7
2
rad −
π
khi song dã ôn dinh.
Câu 17: Dác diêm nao sau dây la d•ng voi ca ba loai buc xa hông ngoai, tu ngoai va tia •:
A. Co thê giao thoa, nhiêu xa.
B. Bi thuy tinh, nuoc hâp thu rât manh;
C. Co tac dung nhiêt manh khi duoc cac vât hâp thu;
D. Co thê gây ra hiên tuong quang diên voi hâu hêt cac kim loai;
Câu 18: Dát vao hai dâu cuôn so câp cua môt may biên ap li tuong (bo qua hao phi) môt diên ap xoay chiêu
co gia tri hiêu dung 120 V thi diên ap hiêu dung giua hai dâu cuôn thu câp dê ho cua no la 100 V. Nêu dát
vao hai dâu cuôn so câp môt diên ap hiêu dung 160 V, dê diên ap hiêu dung o hai dâu cuôn thu câp dê ho
v•n la 100 V thi phai giam o cuôn thu câp 150 vong va táng o cuôn so câp 150 vong. Sô vong dây o cuôn so
câp cua biên ap khi chua thay dôi la
A. 1120 vong. B. 1170 vong. C. 1100 vong. D. 1000 vong.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 37 -
Câu 19: Môt con lác don duoc tich diên q š 0 dát trong diên truong dêu vecto • huong tháng dung xuông
duoi. Cho con lác dao dông diêu hoa voi biên dô goc nho. Biêt ráng khi chua dát vao diên truong, chu ki cua
con lác T
0
÷ 2s. Sau khi dua vao vung co diên truong, trong môt chu ki no chay sai 0,002s; biêt khôi luong
cua vât náng m ÷ 100g; cuong dô diên truong • ÷ 9,8.10
3
(V/m); g ÷ 9,8 m/s
2
. Diên tich q báng:
A. 4.10
-6
(C) B. 2.10
-7
(C) C. 3.10
-6
(C) D. 2.10
-6
(C)
Câu 20: Cho môt song âm dang câu. Diêm M cach nguôn ‹ môt khoang d co cuong dô âm la •. Tinh tiên
diêm M ra xa ‹ theo phuong ‹M môt doan 2m thi cuong dô âm giam dên gia tri 10
-10
(€/m
2
). Tinh tiên
diêm M lai gân ‹ theo phuong ‹M môt doan 1m nhung chua toi diêm ‹ thi cuong dô âm táng lên dên gia
tri 10
-8
(€/m
2
). Cuong dô âm • tai M la
A. 6,25.10
-6
(€/m
2
) B. 6,25.10
-10
(€/m
2
) C. 16.10
-6
(€/m
2
) D. 16.10
-10
(€/m
2
)
Câu 21: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ 200cos(et) V, (voi e không dôi) vao 2 dâu doan mach R , L, C mác nôi
tiêp. R va L không dôi va C thay dôi duoc. Khi C ÷ C
1
va khi C÷C
2
÷1/3C
1
thi cuong dô dong diên hiêu dung
qua mach co cung môt gia tri. Khi C÷C
3
÷3/4C
2
thi diên ap hiêu dung giua hai ban tu dat cuc dai la
A. 200 2 V B. 100 3 V C. 200 V D. 100 2 V
Câu 22: Cho biêt
238
92
U va
235
92
U la cac chât phong xa co chu ki ban rã lân luot la T
1
÷ 4,5.10
9
nám va
T
2
÷7,13.10
8
nám. Hiên nay trong quáng urani thiên nhiên co l•n
238
U va
235
U theo ti lê 160 : 1. Gia thiêt o
thoi diêm tao thanh Trai Dât ti lê 1:1. Cho ln10 ÷ 2,3; ln2 ÷ 0,693. Tuôi cua Trai Dât xâp xi báng?
A. 6,2 ti nám. B. 6,6 ti nám. C. 5,6 ti nám. D. 6,7 ti nám.
Câu 23: Môt chât diêm dao dông diêu hoa theo phuong trinh: x÷4cos(πt/2) (cm). Dê cac vecto v, vecto a
cung voi chiêu duong truc ‹x thi thoi diêm t phai thuôc khoang:
A. 0™t™1s B. 1s™t™2s C. 3s™t™4s D. 2s™t™3s
Câu 24: Vât co khôi luong m ÷ 100g roi tu dô cao h ÷ 70cm lên môt dia nho khôi luong không dang kê gán
o dâu môt lo xo dát tháng dung trên san nám ngang, dô cung k ÷ 80
N
m
, chiêu dai tu nhiên cua lo xo la l
0
÷
20cm. Tinh luc nen cuc dai cua lo xo lên san. Lây g ÷ 10 m/s
2
.
A. 25 N. B. 12,5 N. C. 10 N. D. 5,4 N.
Câu 25: Hai diêm M va N nám cung môt phia cua nguôn âm trên cung môt phuong truyên âm cach nhau
môt khoang la a co muc cuong dô âm L
M
÷30 dB va L
N
÷10 dB. Nêu nguôn âm dát o M thi muc cuong dô
âm tai N báng bao nhiêu, biêt nguôn âm dáng huong?
A. 7dB B. 9dB C. 12dB D. 11dB
Câu 26: Môt con lác don voi vât náng co khôi luong riêng la D, dao dông diêu hoa trong nuoc. Biêt khôi
luong riêng cua nuoc la D
n
÷ D/2. Chu kˆ dao dông cua con lác don thay dôi nhu thê nao so voi khi no dao
dông ngoai không khi:
A. không thay dôi B. giam 2 lân C. táng 2 lân D. giam 2 lân
Câu 27: Mach diên xoay chiêu gôm diên tro thuân R ÷ 30Ω mác nôi tiêp voi cuôn dây. Dát vao hai dâu
doan mach môt diên ap xoay chiêu u ÷ U 2 cos(100πt)(V). Diên ap hiêu dung o hai dâu cuôn dây la U
d
÷
60V. Dong diên trong mach lêch pha π/6 so voi u va π/3 so voi u
d
. Cuong dô hiêu dung cua dong diên trong
mach co gia tri:
A. 3 A B. 2A C. 3A D. 2 3 A
Câu 28: Môt soi dây dai 2L, duoc keo cáng, co cac dâu A, B duoc giu cô dinh. Soi dây duoc kich thich dê
tao song dung trên no sao cho ngoai hai dâu A va B thi chi co diêm chinh giua C cua soi dây la n•t song. M
va N la hai diêm trên dây, nám hai bên diêm C va cach C môt doan x (x ™ L) nhu nhau. Dao dông tai cac
diêm M va N s† co biên dô:
A. khac nhau va nguoc pha nhau. B. nhu nhau va nguoc pha nhau.
C. nhu nhau va cung pha. D. khac nhau va cung pha.
Câu 29: Hai nguôn song kêt hop A, B nguoc pha nhau cach nhau 10 cm. Buoc song dai 1,5cm. Diêm C nám
trên duong trung truc cua AB tao thanh tam giac vuông cân tai C. Tinh sô diêm dao dông voi biên dô cuc dai
trên cac canh tam giac ABC.
A. 28 B. 26 C. 13 D. 14
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 38 -
Câu 30: Cho hai dao dông diêu hoa cung phuong, cung tân sô co phuong trinh lân luot la
( )cm t x 6 / 10 cos 6
1
π + = va ( )cm t A x 6 / 5 10 cos
2 2
π − = . Dao dông tông hop cua hai dao dông trên co biên
dô 4cm. Biên dô A
2
cua dao dông thanh phân thu hai la
A. 9cm hoác 6cm B. 4cm hoác 8cm C. 2cm hoác 10cm. D. 3cm hoác 5cm.
Câu 31: Cho doan mach xoay chiêu AB gôm hai doan mach AM va MB mác nôi tiêp. Doan AM gôm diên
tro R mác nôi tiêp voi cuôn cam thuân. Doan MB la hôp den • chua 2 trong 3 phân tu R, L, C. Biêu thuc
diên ap trên hai dâu AM va MB la ( )J t u
AM
2 / 100 cos 2 100 π π + = , ( )J t u
MB
π 100 cos 2 100 = . Hôp den •
co câu tao:
A. gôm C va L. B. chi co C. C. chi co L. D. gôm R' va C.
Câu 32: Môt con lác don dêm giây chay d•ng khi nhiêt dô la 20
0
C. Biêt hê sô no dai cua dây la
1 5
10 . 8 , 1
− −
= K α . Š nhiêt dô 80
0
C, trong môt ngay dêm con lác
A. dêm nhanh 47s B. dêm châm 47s C. dêm nhanh 74s D. dêm nhanh 74 s
Câu 33: Hat nhân Poloni (
210
84
Po ) la chât phong xa phat ra tia Ž va biên dôi thanh hat nhân chi. Tai thoi diêm
t, ti lê giua sô hat nhân chi va sô hat
210
84
Po co trong m•u la 3:1. Ti lê giua khôi luong cua hat nhân chi va
khôi luong cua hat nhân
210
84
Po m
Pb
:m
Po
co trong m•u tai thoi diêm 2t la
A.
7
103
B.
61,8
1
C.
103
7
D.
1
61,8

Câu 34: Dát vao hai dâu môt cuôn dây thuân cam co dô tu cam 0,5/π (H) môt diên ap xoay chiêu ôn dinh.
Khi diên ap tuc thoi la 60 6 − (V) thi cuong dô dong diên tuc thoi qua mach la 2 − (A) va khi diên ap tuc
thoi la 60 2 − (V) thi cuong dô dong diên tuc thoi qua mach la 6 − (A). Tân sô cua dong diên dát vao hai
dâu mach la
A. 50H“ B. 68H“ C. 60H“ D. 65H“
Câu 35: Môt may biên ap l„ tuong co hiêu suât báng 1 duoc nôi vao nguôn xoay chiêu co diên ap hiêu dung
5V. Biêt sô vong dây cua cuôn so câp va thu câp lân luot la 100 vong va 150 vong. Do o cuôn so câp co 10
vong dây bi quân nguoc nên diên ap thu duoc o cuôn thu câp la:
A. 8,33V B. 7,78V C. 9,37V D. 7,50V
Câu 36: Con lác lo xo tháng dung gôm vât náng khôi luong m÷200g treo vao dâu môt lo xo nhe co dô cung
k÷50N/m. Dâu trên cua lo xo duoc treo cô dinh boi môt soi dây mêm. Keo vât xuông vi tri cân báng theo
phuong tháng dung môt doan ∆! rôi tha nhe cho vât dao dông. Lây g÷10m/s
2
. Muôn cho vât dao dông diêu
hoa thi:
A. ∆! š4cm B. 4cm™∆!≤5cm C. ∆! ≤4cm D. ∆! š5cm
Câu 37: Tai hai diêm A va B trên mát chât long co hai nguôn song cm t u
A
) cos( . 4 ω = va
)
3
cos( . 2 cm t u
B
π
ω + = . Coi biên dô song không dôi trong qua trinh truyên di. Tinh biên dô song tai trung
diêm ‹ cua AB:
A. 6cm B. 4,6cm C. 0 D. 5,3cm
Câu 38: Môt toa xe truot không ma sat trên môt duong dôc xuông duoi, goc nghiêng la Ž ÷ 30
o
. Treo lên
trân toa xe môt con lác don gôm dây treo chiêu dai l ÷ 1 m nôi voi môt qua câu nho. Trong thoi gian xe truot
xuông, kich thich cho con lác dao dông diêu hoa voi biên dô goc nho. Bo qua ma sat, lây g ÷ 10m/s
2
. Chu ki
dao dông cua con lác la
A. 1,987s B. 2,315s C. 2,135s D. 2,809s
Câu 39: Môt mach dao dông diên tu tu do LC co dong diên cuc dai trong mach la •
0
, tai thoi diêm ma diên tich
trên tu diên co gia tri q, cuong dô dong diên trong mach co gia tri i thi tân sô goc ω thoa mãn biêu thuc
A. ω
2
÷
2 2
0
2
• i
q

B. ω
2
÷
2 2
0
• i
q

C. ω
2
÷
2 2
0
2
• i
q
+
D. ω
2
÷
2 2
0
• i
q
+

Câu 40: Song co tân sô 20H“ truyên trên mát thoang nám ngang cua môt chât long, voi tôc 2m/s, gây ra cac
dao dông theo phuong tháng dung cua cac phân tu chât long. Hai diêm M va N thuôc mát thoang chât long,
nám trên cung môt phuong truyên song, cach nhau 22,5 cm. Biêt diêm M nám gân nguôn song hon. Tai thoi
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 39 -
diêm t, diêm N ha xuông thâp nhât.Sau thoi diêm do, khoang thoi gian ngán nhât dê diêm M s† ha xuông
thâp nhât la:
A. 3/80s B. 1/160s C. 7/160s D. 1/80s
Câu 41: Môt soi dây dan hôi chiêu dai l co môt dâu cô dinh, môt dâu tu do. Tân sô dao dông be nhât dê soi
dây co song dung la ‚
0
. Táng chiêu dai thêm 1 met thi tân sô dao dông be nhât dê soi dây co song dung la
5H“. Giam chiêu dai bot 1 met thi tân sô dao dông be nhât dê soi dây co song dung la 20H“. Gia tri cua ‚
0
la
A. 10 B. 7 C. 9 D. 8
Câu 42: Dông vi phong xa A dang dung yên, phân rã α va biên dôi thanh hat nhân B. Goi E ∆ la náng luong
tao ra cua phan ung, K
α
la dông náng cua hat α ,
B
K la dông náng cua hat B, khôi luong cua ch•ng lân luot
la ;
B
m m
α
. Biêu thuc liên hê giua E ∆ , K
α
, ,
B
m m
α
:
A.
B
B
m m
E K
m
α
α
+
∆ = B.
B
m m
E K
m
α
α
α
+
∆ = C.
B
B
m m
E K
m m
α
α
α
+
∆ =

D.
2
B
m m
E K
m
α
α
α
+
∆ =
Câu 43: Tin hiêu nhân duoc o mát dât, tu môt vê tinh thông tin co cuong dô la 1,1 n€/m
2
. Vung phu song
co duong kinh 1000 km. Tinh công suât phat song diên tu cua anten vê tinh.
A. 1720 €. B. 860 €. C. 215 €. D. 430€.
Câu 44: Mach diên RLC mác nôi tiêp, cuôn dây thuân cam, R la biên tro. Diêu chinh R ÷ R
0
thi công suât
trên mach dat gia tri cuc dai. Táng R thêm 10Ω thi công suât tiêu thu trên mach la P
0
, sau do giam bot 15Ω
thi công suât tiêu thu trên mach cœng la P
0
. Gia tri cua R
0
la
A. 7,5Ω B. 15Ω C. 10Ω D. 50Ω
Câu 45: Môt chât diêm diêu hoa dao dông xung quanh vi tri cân báng ‹. Thoi diêm ban dâu vât qua vi tri
cân báng theo chiêu duong, dên thoi diêm t
1
÷ 1/3(s) vât chua dôi chiêu chuyên dông va co vân tôc báng
3 / 2 lân vân tôc ban dâu. Dên thoi diêm t
2
÷ 5/3(s), vât dã di duoc quãng duong 6cm. Vân tôc ban dâu cua
vât:
A. 4π cm/s B. π cm/s C. 3π cm/s D. 2π cm/s
Câu 46: Chon phat biêu sai vê phong xa hat nhân
A. Trong phong xa β dô hut khôi hat nhân me nho hon dô hut khôi hat nhân con
B Khi môt hat nhân phân rã phong xa thi bao gio cœng thu duoc it nhât 2 tia phong xa co ban chât khac
nhau
C. Phong xa gamma không lam thay dôi câu tao hat nhân
D. Trong phong xa β
-
sô notron trong hat nhân me it hon so voi hat nhân con
Câu 47: Dung hat prôtôn co dông náng 1,6 MeV bán vao hat nhân liti (
7
3
Li ) dung yên. Gia su sau phan ung
thu duoc hai hat giông nhau co cung dông náng va không k•m theo tia γ. Biêt náng luong toa ra cua phan
ung la 17,4 MeV. Dông náng cua môi hat sinh ra la
A. 19,0 MeV. B. 15,8 MeV C. 7,9 MeV. D. 9,5 MeV.
Câu 48: Duoi tac dung cua buc xa ¸, hat
10
4
Be co thê tach thanh hai hat
4
2
He . Biêt m
Be
÷ 9,0112u; m
He
÷
4,0015u; m
n
÷1,0087u; 1u÷931MeV/c
2
; h÷6,625.10
-34
Js. Dê phan ung trên xay ra thi buc xa ¸ phai co tân sô
tôi thiêu la:
A. 2,27.10
23
H“ B. 2,62.10
23
H“ C. 4,02.10
20
H“ D. 1,13.10
20
H“
Câu 49: Trong phan ung hat nhân không co su bao toan khôi luong la vi
A Su hut khôi cua tung hat nhân truoc va sau phan ung khac nhau
B sô hat tao thanh sau pu co thê lon hon sô hat tham gia phan ung
C phan ung hat nhân co toa náng luong hoác thu náng luong
D Môt phân khôi luong cua cac hat dã chuyên thanh náng luong toa ra
Câu 50: Hai nguôn kêt hop A va B cach nhau 50mm lân luot dao dông theo phuong trinh u
1
÷
acos200πt(cm) va u
2
÷ acos(200πt¹π)(cm) trên mát thoang cua thuy ngân. •et vê môt phia cua duong trung
truc cua AB, nguoi ta thây vân bâc k di qua diêm M co MA - MB ÷ 12mm va vân bâc (k ¹ 3) (cung loai voi
vân bâc k) di qua diêm N co NA - NB ÷ 36mm. Sô diêm cuc dai giao thoa trên doan AB la:
A. 11 B. 12 C. 14 D. 13

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 40 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 08 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Dát diên ap u ÷U
0
Cosωt(V) vao hai dâu doan mach R,L,C mác nôi tiêp thi diên ap hiêu dung trên
diên tro, cuôn thuân cam va tu diên lân luot la U
R
÷ 30 3 V, U
L
÷ 30V, U
C
÷ 60V. Nôi tát tu diên thi diên
ap hiêu dung trên diên tro va cuôn cam tuong ung la
A. 60V va 30V. B. 60V va 30 3 V. C. 30V va 60V. D. 30 3 V va 30V.
Câu 2: Chât diêm tham gia dông thoi 2 dao dông diêu hoa cung phuong, cung tân sô x
1
÷ 3 cos(πt¹7π/6)
(cm) va x
2
. Dao dông tông hop co phuong trinh x ÷ 2sin(πt- π/6) (cm). Phuong trinh dao dông thanh phân x
2

co biêu thuc
A. x
2
÷cos(πt- π/3)(cm). B. x
2
÷cos(πt-π/6)(cm).
C. x
2
÷cos(πt ¹π/3)(cm). D. x
2
÷cos(πt ¹ π/6)(cm).
Câu 3: Hai con lác lo xo giông nhau co khôi luong vât náng 10g, dô cung lo xo 100π
2
N/m dao dông diêu
hoa doc theo hai duong tháng song song kê liên nhau (vi tri cân báng hai vât dêu o gôc toa dô). Biên dô cua
con lác thu nhât lon gâp dôi con lác thu hai. Biêt ráng hai vât gáp nhau khi ch•ng chuyên dông nguoc chiêu
nhau. Khoang thoi gian giua ba lân hai vât náng gáp nhau liên tiêp la:
A. 0,02s B. 0,03s C. 0,01s D. 0,04s
Câu 4: Cho hai dao dông diêu hoa cung phuong:
1 1
2cos(4 ) x t ϕ = + (cm);
2 2
2cos(4 ) x t ϕ = + (cm). Voi
2 1
0 ϕ ϕ π ≤ − ≤ . Biêt phuong trinh dao dông tông hop 2cos(4 )
6
x t
π
= + (cm). Gia tri cua
1
ϕ la
A.
2
π
− B.
6
π
− C.
2
π
D.
6
π

Câu 5: Trong mach dao dông co dao dông diên tu tu do voi diên tich cuc dai cua môt ban tu la q
0
va dong
diên cuc dai qua cuôn cam la •
0
. Khi dong diên qua cuôn cam báng •
0
/n thi diên tich môt ban cua tu co dô lon
A. q ÷
n
n
2
1
2

q
0
. B. q ÷
n
n 1 2
2

q
0
. C. q ÷
n
n 1
2

q
0
. D. q ÷
n
n
2
1 2
2

q
0
.
Câu 6: Trong thi nghiêm giao thoa anh sang qua khe •âng. Nguôn sang S phat dông thoi 2 buc xa ’
1
va ’
2
.
Trên man anh thây vân sang bâc bôn cua buc xa ’
1
trung voi vân tôi thu nám cua buc xa ’
2
. Môi liên hê giua
buoc song ’
1
va ’
2
la
A. 8’
1
÷ 11’
2
B. 8’
1
÷9’
2
C. 6’
1
÷9’
2
D. 6’
1
÷11’
2

Câu 7: Mach diên gôm môt biên tro R mác nôi tiêp voi cuôn dây thuân cam. Dát vao hai dâu doan mach
môt diên ap xoay chiêu ôn dinh u ÷ U
0
cos100πt (V). Thay dôi R ta thây voi hai gia tri
1
45 R = Ω
va
2
80 R = Ω thi mach tiêu thu công suât dêu báng 80 €, công suât tiêu thu trên mach dat cuc dai báng
A. 100€ B.
250

3
C. 250 € D. 80 2 €
Câu 8: Dát môt diên ap xoay chiêu u ÷ U
0
cos(100at¹ Ÿ) vao hai dâu môt doan mach gôm R, L, C mác nôi
tiêp (L la cuôn cam thuân). Biêt
4
10
C F

=
π
; R không thay dôi, L thay dôi duoc. Khi
2
L H =
π
thi biêu thuc
cua dong diên trong mach la
1
2 os(100 t / 12) i I c A = π − π . Khi
4
L H =
π
thi biêu thuc cua dong diên trong mach
la
2
2 os(100 t / 4) i I c A = π − π . Diên tro R co gia tri la
A. 100 3 ƒ. B. 100ƒ. C. 200ƒ. D. 100 2 ƒ.
Câu 9: Môt chât phong xa sau thoi gian t
1
÷ 4,83 gio kê thu thoi diêm ban dâu co n
1
nguyên tu bi phân rã,
sau thoi gian t
2
÷ 2t
1
kê tu thoi diêm ban dâu co n
2
÷ 1,8n
1
nguyên tu bi phân rã. Chu ki ban rã cua chât
phong xa nay la
A. 9,7h B. 15h C. 18h D. 8,7h
MÄ DE 008
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 41 -
Câu 10: Môt con lác lo xo gôm vât co khôi luong m ÷ 200g, lo xo co khôi luong không dang kê, dô cung k÷
80N/m; dát trên mát san nám ngang. Nguoi ta keo vât ra khoi vi tri cân báng doan 3cm va truyên cho no vân
tôc 80cm/s. Cho g ÷ 10m/s
2
. Do co luc ma sat nên vât dao dông tát dân, sau khi thuc hiên duoc 10 dao dông
vât dung lai. Hê sô ma sat giua vât va san la
A. 0,05 B. 0,10 C. 0,15 D. 0,04
Câu 11: Môt con lác lo xo dao dông nám ngang không ma Sat lo xo co dô cung k, vât co khôi luong m, L•c
dâu keo con lác lêch khoi VTCB 1 khoang A sao cho lo xo dang nen rôi tha không vân tôc dâu, Khi con lác
qua VTCB nguoi ta tha nhe 1 vât co khôi luong cœng báng m sao cho ch•ng dinh lai voi nhau. Tim quãng
duong vât di duoc khi lo xo dãn dai nhât tinh tu thoi diêm ban dâu.
A. 1,7A B. 2A C. 2,5A D. 1,5A
Câu 12: Môt con lác lo xo bô tri nám ngang. Vât dang dao dông diêu hoa voi chu ki T, biên dô A, khi vât di
qua vi tri cân báng thi nguoi ta giu cô dinh môt diêm trên lo xo sao cho phân lo xo không tham gia vao su
dao dông cua vât báng 2/3 chiêu dai lo xo ban dâu. Kê tu thoi diêm do vât s† dao dông diêu hoa voi biên dô
moi báng:
A. / 3 A B. 3A C. A/2 D. / 2 A
Câu 13: Ta thu duoc quang phô vach phat xa cua môt dam khi hidrô trong hai truong hop sau:
Truong hop 1: Kich thich dam khi hidrô báng anh sang don sác ma cac photon co náng luong •
1
֥
M

K

Truong hop 2: Kich thich dam khi hidrô báng anh sang don sác ma cac photon co náng luong •
2
֥
M

L

Hoi trong truong hop nao ta S† thu duoc vach quang phô ung voi Su chuyên tu muc •
M
vê muc •
L
cua
cac nguyên tu hidrô?
A. trong truong hop 1 ta thu duoc vach quang phô noi trên, truong hop 2 thi không
B. trong ca hai truong hop ta dêu không thu duoc vach quang phô noi trên
C. trong truong hop 1 thi không, truong hop 2 ta thu duoc vach quang phô noi trên
D. trong ca hai truong hop ta dêu thu duoc vach quang phô noi trên
Câu 14: Môt nguôn âm la môt nguôn âm diêm, dát tai ‹ phat âm dáng huong trong môt môi truong không
co su hâp thu va phan xa âm. Tai môt diêm M muc cuong dô âm la L
1
÷ 50dB. Tai diêm N nám trên duong
tháng ‹M va o xa nguôn âm hon so voi M môt khoang la 40m co muc cuong dô âm la L
2
÷ 36,02dB.
Cuong dô âm chuŒn •
0
÷ 10
-12
€/m
2
. Công suât cua nguôn âm noi trên la
A. 1,256m€. B. 2,513m€. C. 0,1256m€. D. 0,2513m€.
Câu 15: Cho háng sô Pláng h÷ 6,625.10
- 34
(Js); vân tôc anh sang trong chân không c ÷ 3.10
8
(m/s);
,e,÷1,6.10
-19
C. Dê ion hoa nguyên tu hidro, nguoi ta cân môt náng luong la 13,6 eV. Buoc song ngán nhât
cua vach quang phô co thê co duoc trong quang phô hidro la
A. 91 nm. B. 0,071 µm. C. 112nm. D. 0,91 µm.
Câu 16: Trong thi nghiêm Song dung trên hai dâu dây dan hôi cô dinh, khi tân Sô dao dông la 48H“ thi trên
dây co 3 n•t Song. Phai táng tân sô 1 luong báng bao nhiêu dê trên dây co thêm 3 n•t
A. 120H“ B. 72H“ C. 48H“ D. 68H“
Câu 17: Cho phan ung hat nhân
230
90
Th →
226
88
Ra ¹ • ¹ 4,91MeV. Tinh dông náng cua hat nhân Ra. Biêt hat
nhân Th dung yên. Lây khôi luong gân d•ng cua cac hat nhân tinh báng don vi u co gia tri báng sô khôi cua
ch•ng.
A. 2,445 MeV B. 0,087 MeV C. 0,085 MeV D. 4,825 MeV
Câu 18: Con lác don co chiêu dai l, vât nho co khôi luong m ÷ 100g duoc keo lêch khoi phuong dung goc
α
0
rôi buông nhe. Lây g ÷ 10m/s
2
. Trong qua trinh dao dông dô lon luc cáng cuc dai va cuc tiêu lân luot la
τ
M
va τ
m
, ta co:
A. τ
M
-2τ
m
÷ 3(N). B. τ
M
¹2τ
m
÷ 3(N). C. τ
M
¹ τ
m
÷ 2(N). D. τ
M

m
÷ 1(N).
Câu 19: Môt phôtôn co náng luong •, truyên trong môt môi truong voi buoc Song λ. Voi h la háng sô
Plank, c la vân tôc anh sang truyên trong chân không. Chiêt suât tuyêt dôi cua môi truong do la
A. 1 B.
hc
E λ
C.
E
hc
λ
D.
h
Ec
λ

Câu 20: Dung cu nao duoi dây duoc chê tao không dua trên hiên tuong quang diên trong?
A. pin mát troi. B. quang diên tro.
C. tê bao quang diên chân không. D. pin quang diên.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 42 -
Câu 21: Môt con lác don co chiêu dai 44 cm, duoc treo vao trân môt toa xe lua. Con lác bi kich dông môi
khi banh cua toa xe gáp chô nôi giua hai thanh ray. Chiêu dai môi thanh ray la 12,5m. Lây g ÷ 9,8 m/s
2
. Con
lác dao dông manh nhât khi tau chay tháng dêu voi vân tôc:
A. v ÷ 45 km/h. B. v ÷ 10,7 km/h. C. v ÷ 33,8 km/h. D. v ÷ 106,5 km/h.
Câu 22: Mach diên RLC duoc nôi vao môt hiêu diên thê xoay chiêu cô dinh. Dung khang cua tu diên la
40Ω, cam khang cua cuôn dây la 50Ω. Khi thay dôi dô tu cam cua cuôn dây thuân cam, nguoi ta nhân thêm
duoc môt gia tri nua cua cam khang cua no ma công suât tiêu thu cua mach v•n báng gia tri ban dâu. Dô lon
thu hai cua cam khang cuôn dây la:
A. 25Ω B. 20Ω C. 30Ω D. 90Ω
Câu 23: Môt khung dây quay dêu voi vân tôc 3000 vong/ph•t trong tu truong dêu co tu thông cuc dai gui
qua khung la
π
1
(€b). Chon gôc thoi gian l•c mát pháng cua khung dây hop voi B
r
môt goc 30
0
thi biêu
thuc suât diên dông hai dâu khung dây la:
A. ( ) ) ( 3 / 100 cos 100 J t e π π − = B. ( ) ) ( 6 / 50 cos 100 J t e π π − =
C. ( ) ) ( 6 / 100 cos 100 J t e π π − = D. ( ) ) ( 3 / 50 cos 100 J t e π π − =
Câu 24: Cho môt song âm dang câu. Diêm M cach nguôn ‹ môt khoang 6m co muc cuong dô âm la 10dB.
Tinh tiên diêm M theo phuong vuông goc voi ‹M môt doan 8m thi muc cuong dô âm tai do co gia tri xâp xi
A. 7,50 dB B. 14,44 dB C. 5,56 dB D. 12,50 dB
Câu 25: Hiên tuong quang d•n la
A. hiên tuong giam diên tro cua chât ban d•n khi chiêu anh sang vao.
B. hiên tuong môt chât bi phat quang khi bi chiêu anh sang vao.
C. su truyên song anh sang báng soi cap quang.
D. hiên tuong môt chât bi nong lên khi chiêu anh sang vao.
Câu 26: Cho mach diên xoay chiêu RLC không phân nhanh, cuôn dây thuân cam voi dô tu cam L co thê
thay dôi duoc; R ÷ 40ƒ. Dát vao hai dâu mach diên ap u ÷ U
0
coset luôn ôn dinh. Diêu chinh L ÷ L
0
thi công
suât tiêu thu trên mach co gia tri cuc dai va báng 302,5€. Khi nôi tát cuôn cam thi công suât tiêu thu trên
mach la 242€. Dung khang cua tu diên báng
A. 30ƒ B. 60 ƒ. C. 50 ƒ. D. 20 ƒ.
Câu 27: môt con lác lo xo co k÷100 N/m, m÷400gam, duoc dát trên môt mát pháng ngang. Hê sô ma sat
giua vât va mát pháng ngang la 0,1. Ban dâu nguoi ta keo vât ra doc theo truc cua lo xo ra khoi vi tri ‹, tai
do lo xo biên dang môt doan 10cm rôi buông nhe.Lây g÷10m/s
2
, bo qua suc can không khi. Tôc dô vât khi
no qua vi tri ‹ lân hai tinh tu l•c buông vât báng:
A. 0,95m/s B. 1,45m/s C. 0,88m/s D. 1,39m/s
Câu 28: Môt m•u chât phong xa, sau thoi gian
1
t con 20° hat nhân chua bi phân rã. Dên thoi diêm
2 1
t ÷t ¹100s sô hat nhân chua bi phân rã chi con 5°. Chu kˆ ban rã cua dông vi phong xa do la
A. 50s B. 400s C. 300s D. 25s
Câu 29: Hat nhân
60
Co la chât phong xa, chu kˆ ban rã la T. Sau bao lâu thi sô hat
60
Co bi phân rã chiêm
700° so voi sô hat con lai?
A. T B. 4T C. 3T D. 2T
Câu 30: Khi noi vê dao dông diên tu trong mach dao dông LC li tuong, phat biêu nao sau dây sai?
A. Náng luong tu truong va náng luong diên truong cua mach luôn cung táng hoác luôn cung giam.
B. Náng luong diên tu cua mach gôm náng luong tu truong va náng luong diên truong.
C. Diên tich cua môt ban tu diên va cuong dô dong diên trong mach biên thiên diêu hoa theo thoi gian
lêch pha nhau
2
π
.
D. Cuong dô dong diên qua cuôn cam va hiêu diên thê giua hai ban tu diên biên thiên diêu hoa theo thoi
gian voi cung tân sô.
Câu 31: Môt vât thuc hiên dông thoi 2 dao dông diêu hoa cung phuong, cung tân sô co phuong trinh lân
luot la ( )
1 1
x ÷A cos 4 t- /6 (cm) π π ,
2 2
cos(4 / 2) x A t = π + π (cm). Tai thoi diêm t
1
cac gia tri li dô x
1
(t
1
)÷ 4 cm;
x
2
(t
1
) ÷ -4cm. Thoi diêm t
2
÷ t
1
¹0,125 (s) cac gia tri li dô x
1
(t
2
)÷ 0cm; x
2
(t
2
)÷ 4 3 cm. Phuong trinh dao
dông tông hop la
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 43 -
A.
( ) x÷8cos 2 t¹ / 3 π π
(cm). B.
( ) x÷4 3cos 4 t¹ / 3 π π
(cm).
C.
( ) x÷4 3cos 2 t¹ / 6 π π
(cm). D.
( ) x÷8cos 2 t¹ / 6 π π
(cm).
Câu 32: Cho hat proton bán pha hat nhân
7
3
Li, sau phan ung ta thu duoc hai hat cung sô khôi A. Cho biêt m
p

÷ 1,0073u; m
α
÷ 4,0015u. va m
Li
÷ 7,0144u. Phan ung nay toa hay thu náng luong bao nhiêu?
A. Phan ung toa náng luong 17,41MeV. B. Phan ung toa náng luong 15MeV.
C. Phan ung thu náng luong 15MeV. D. Phan ung thu náng luong 17,41MeV.
Câu 33: Môt may biên ap l„ tuong co sô vong dây cuôn thu câp gâp 2 lân cuôn so câp. Khi dát vao 2 dâu
cuôn so câp môt diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung U thi diên ap hiêu dung o dâu cuôn thu câp dê ho la
1,5U. Khi kiêm tra thi phat hiên co môt sô vong dây cuôn thu câp bi cuôn nguoc chiêu so voi da sô cac vong
dây cua no. Sô cuôn so câp la 1000. Sô vong dây cuôn nhâm cua cuôn thu câp la:
A. 150 B. 500 C. 750 D. 250
Câu 34: Môt chum tia don Sác khi duoc truyên trong chân không co buoc song λ va náng luong môt photon
cua chum la •. Khi truyên trong môt môi truong trong suôt khac, buoc song cua chum tia don Sác do la
/ 2 λ thi náng luong cua môi phôton khi do la
A. / 2 E B. • C. 2 E D. •/2
Câu 35: Môt song co truyên trong môi truong voi buoc song 2m. Vi tri cac diêm dao dông lêch pha a/4 so
voi nguôn la
A. k ¹ 1/8 (m) B. 2k + 1/4 (m) C. 2k ¹ 1/4 (m) D. 2k ¹ 1/8 (m)
Câu 36: Môt con lác lo xo dát nám ngang, ban dâu giãn 8cm, tha nhe thây vât dao dông tát dân voi hê Sô ma
sat 0,06. Tinh tôc dô lon nhât cua vât sau khi lo xo dã dat dô nen cuc dai biêt m ÷ 0,4kg, g ÷ 10m/s
2
, k ÷
50N/m
A. 89,03 B. 73,34 C. 84,07 D. 107,52
Câu 37: Hai chât diêm dao dong diêu hoa trên hai duong tháng song song rât gân nhau, coi nhu chung gôc
‹, cung chiêu duong ‹x, cung tân sô ‚, co biên dô báng nhau la A. Tai thoi diêm ban dâu chât diêm thu nhât
di qua vi tri cân báng, chât diêm thu hai o vi tri biên. Khoang cach lon nhât giua hai chât diêm theo phuong
‹x la
A. 2A B. 2 A C. / 2 A D. A
Câu 38: Hai chiêc ban ui (ban la) 220V - 1100€ duoc mác vao hai pha cua luoi diên ba pha 4 dây, co U
p
÷
220V. Môt nôi com diên 220V - 550€ duoc mác vao pha thu 3 cua luoi diên nay, thi ca 3 dung cu dêu hoat
dông binh thuong (d•ng dinh muc). Khi do dong diên chay trong dây trung hoa co gia tri hiêu dung báng
A. 4,17A B. 12,5A C. 2,5A D. 7,5A
Câu 39: Doan mach RLC mác nôi tiêp co R va L không thay dôi, C thay dôi. Hiêu diên thê xoay chiêu u ÷
Uocosωt (V) dát giua 2 dâu doan mach thi cam khang ž
L
÷2R. Chinh C co gia tri C
1
thi công suât tiêu thu
cua mach dat gia tri cuc dai la 100€. Hoi nêu diêu chinh C÷0,5C
1
thi công suât tiêu thu giam bao nhiêu so
voi công suât cuc dai
A. 40€ B. 60€ C. 20€ D. 80€
Câu 40: Dát diên ap u÷U 2cos2a‚t (U không dôi, tân sô ‚ thay dôi duoc) vao hai dâu doan mach nôi tiêp
gôm diên tro thuân R, cuôn cam thuân co dô tu cam L va ti diên co diên dung C. Khi tân sô la ‚
1
thi cam
khang va dung khang cua doan mach co gia tri lân luot la 10ƒ va ž
C1
. Khi tân sô la ‚
2
thi diên ap hiêu dung
hai dâu diên tro thuân báng U. Biêt ‚
2
÷ 4‚
1
. Gia tri cua ž
C1
la
A. 16 ƒ. B. 160 ƒ. C. 50 ƒ. D. 150 ƒ.
Câu 41: Diêu nao sau dây la dúng khi noi vê dông náng va thê náng cua môt vât khôi luong không dôi dao
dông diêu hoa.
A. Dông náng cua môt vât táng chi khi vân tôc cua vât táng.
B. Trong môt chu ki luôn co 4 thoi diêm ma o do dông náng báng 4 thê náng.
C. Thê náng táng chi khi li dô cua vât táng
D. Trong môt chu kˆ luôn co 2 thoi diêm ma o do dông báng thê náng.
Câu 42: Công suât tuc thoi cua dong diên xoay chiêu
A. luôn biên thiên voi tân sô báng 2 lân tân sô cua dong diên.
B. luôn la háng sô
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 44 -
C. luôn biên thiên cung pha, cung tân sô voi dong diên
D. co gia tri trung binh biên thiên theo thoi gian.
Câu 43: Môt doan mach xoay chiêu gôm 3 phân tu mác nôi tiêp: diên tro thuân R, cuôn dây co dô tu cam L
va diên tro thuân r, tu diên co diên dung C. Dát vao hai dâu doan mach môt diên ap xoay chiêu, khi do diên
ap tuc thoi o hai dâu cuôn dây va hai dâu tu diên lân luot co biêu thuc ( ) 80 6 cos / 6
d
u t J = ω + π ,
( ) 40 2 os 2 / 3
C
u c t J = ω − π , diên ap hiêu dung o hai dâu diên tro la U
R
÷ 60 3 V. Hê sô công suât cua doan
mach trên la
A. 0,862. B. 0,908. C. 0,753. D. 0,664.
Câu 44: Con lác lo xo gôm vât co khôi luong m, lo xo co dô cung k duoc kich thich dao dông voi biên dô
A. Khi di qua vi tri cân báng tôc dô cua vât la v
0
. Khi tôc dô cua vât la v
0
/3 thi no o li dô
A. x ÷ A
3
2
. B. x ÷ ± A
3
2
. C. x ÷ ± A
3
2 2
. D. x ÷ ± A
3
2
.
Câu 45: Trong may quang phô láng kinh, chum sang sau khi di qua ông chuŒn truc cua may la chum
A. song song hoác hôi tu. B. phân kˆ.
C. song song. D. hôi tu.
Câu 46: Hê thuc nao sau dây co cung thu nguyên voi tân sô:
A. 1/RL B. 1/LC C. 1/RC D. L/C
Câu 47: Cu 1kg nuoc thi co 0,15 g nuoc náng O D
2
. Doteri duoc dung lam nhiên liêu trong phan ung nhiêt
hach. Tinh sô hat nuclon cua Doteri co trong 1kg nuoc.
A.
21
10 06 , 20 × nuclon B.
21
10 03 , 9 × nuclon C.
21
10 06 , 18 × nuclon D.
21
10 03 , 10 × nuclon
Câu 48: Hê thông phat thanh gôm:
A. Ong noi, dao dông cao tân, tach song, khuêch dai âm tân, ángten phat.
B. Ong noi, chon song, tach song, khuêch dai âm tân, ángten phat.
C. Ong noi, dao dông cao tân, chon song, khuêch dai cao tân, ángten phat
D. Ong noi, dao dông cao tân, biên diêu, khuêch dai cao tân, ángten phat.
Câu 49: Theo thuyêt luong tu anh sang, phat biêu nao sau dây không d•ng:
A. khôi luong cua phôtôn phu thuôc vao mau sác anh sang
B. náng luong cua phôtôn báng dông náng cua no
C. dôi voi môi anh sang don sác thi phôton co 1 náng luong hoan toan xac dinh
D. dôi voi môi phôtôn, tich sô giua dông luong va buoc song la dai luong không dôi
Câu 50: Trong dao dông diêu hoa cua con lác lo xo nám ngang, cáp vecto nao sau dây luôn luôn cung
huong?
A. vecto luc dan hôi va vecto vân tôc. B. vecto gia tôc va vecto luc dan hôi.
C. vecto vân tôc va vecto gia tôc. D. vecto gia tôc va vecto dô doi.


÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷


ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 45 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 09 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Chu ki dao dông be cua con lác don phu thuôc vao:
A. Biên dô dao dông B. Gia tôc trong truong g C. Khôi luong vât náng D. Náng luong dao dông
Câu 2: Trong thi nghiêm giao thoa anh sang voi khe Y-âng, khi man quan sat cach cach man chán chua hai khe
môt doan D
1
thi nguoi ta nhân duoc môt hê vân giao thoa. Doi man quan sat dên vi tri cach man chán chua hai
khe môt doan D
2
thi nguoi ta nhân duoc môt hê vân khac trên man ma vi tri vân tôi thu k trung voi vi tri vân sang
bâc k cua hê vân ban dâu. Ti sô
2
1
D
D
la :
A.
2k 1
k

B.
k
2k 1 −
C.
2k
2k 1 +
D.
2k
2k 1 −

Câu 3: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, khe hep S phat dông thoi 3 buc xa don sác thuôc vung
anh sang nhin thây co buoc song lân luot
1
0, 42 m λ = µ ,
2
0, 56 m λ = µ va
3
λ , voi
3 2
λ > λ . Trên man, trong
khoang giua vân sang trung tâm toi vân sang tiêp theo co mau giông mau vân sang trung tâm, ta thây co 2 vach
sang la su trung nhau cua hai vân sang
1
λ va
2
λ , 3 vach sang la su trung nhau cua hai vân sang
1
λ va
3
λ . Buoc
song
3
λ la:
A. 0,60…m B. 0,65…m C. 0,76…m D. 0,63…m
Câu 4: Trong doan mach xoay chiêu co diên tro R, cuôn dây thuân cam L, tu diên C mác nôi tiêp. Diên ap hiêu
dung hai dâu doan mach:
A. Luôn lon hon diên ap hiêu dung giua hai dâu tu diên
B. Co thê nho hon diên ap hiêu dung giua hai dâu tu diên
C. Luôn lon hon diên ap hiêu dung giua hai dâu cuôn dây
D. Co thê nho hon diên ap hiêu dung giua hai dâu diên tro
Câu 5: Mach dao dông cua môt may thu vô tuyên co cuôn cam voi dô tu cam biên thiên tu 0,5…H dên 10…H va tu
diên voi diên dung biên thiên tu 10pF dên 50pF. May thu co thê bát duoc cac song vô tuyên trong vung buoc
song :
A. 2, 4m 125,15m ≤ λ ≤ B. 4, 21m 42,1m ≤ λ ≤ C. 4, 21m 32, 05m ≤ λ ≤ D. 4, 2m 122, 3m ≤ λ ≤
Câu 6: Môt chât diêm dao dông diêu hoa: Tai thoi diêm t
1
co li dô 3cm thi tôc dô la
60 3
cm/s. Tai thoi diêm t
2

co li dô
3 2
cm thi tôc dô
60 2
cm/s. Tai thoi diêm t
3
co li dô
3 3
cm thi tôc dô la:
A. 60 cm/s B.
30 3
cm/s C. 30 cm/s D.
30 2
cm/s
Câu 7: Giao thoa
A. la su chông chât hai song trong không gian
B. chi xay ra khi ta thuc hiên thi nghiêm trên mát nuoc
C. la hiên tuong dác trung cho song
D. chi xay ra khi ta thuc hiên voi song co
Câu 8: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, nguôn phat ra dông thoi ba buc xa don sác co buoc song
lân luot la
1
0, 4 m λ = µ ;
2
0, 5 m λ = µ ;
3
0, 6 m λ = µ . Khoang cach tu vân sang trung tâm dên vân sang tiêp theo
cung mau vân sang trung tâm co tông sô cac vân sang don sác riêng biêt cua môt trong ba buc xa trên la:
A. 34 B. 21 C. 27 D. 20
Câu 9: Con lác don gôm vât nho khôi luong m÷500g, chiêu dai dây treo l, dao dông diêu hoa tai noi co gia tôc
trong truong g ÷ 10m/s
2
voi goc lêch cuc dai la
0
0
6 α = , lây
2
10 π =
. Gia tri luc cáng dây treo khi con lác di qua
vi tri vât co dông náng báng ba lân thê náng la:
A. 4,086N B. 4,97N C. 5,035N D. 5,055N
Câu 10: Môt mach dao dông diên tu gôm cuôn dây co dô tu cam 0,1H va tu diên co diên dung C ÷ 10…F thuc
hiên dao dông diên tu tu do. Khi diên ap giua hai ban tu diên la 4V thi cuong dô dong diên trong mach la i ÷
30mA. Cuong dô dong diên cuc dai trong mach la:
A. 50mA B. 60mA C. 40mA D. 48mA
Câu 11: Ta cân truyên môt công suât diên P ÷ 2M€ dên noi tiêu thu báng duong dây 1 pha, diên ap hiêu dung
hai dâu duong dây truyên tai la U ÷ 10kV. Mach diên co hê sô công suât k ÷ 0,9. Muôn cho hiêu suât truyên tai
trên 90° thi diên tro cua duong dây phai co gia tri:
MÄ DE 009
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 46 -
A. R ™ 6,05ƒ B. R ™ 2,05ƒ C. R ™ 4,05ƒ D. R ™ 8,05ƒ
Câu 12: Mach chon song vô tuyên khi mác tu diên co diên dung C
1
voi cuôn dây co dô tu cam L thi thu duoc
song vô tuyên co buoc song
1
90m λ = , khi mác tu diên co diên dung C
2
voi cuôn dây co dô tu cam L thi thu
duoc song vô tuyên co buoc song
2
120m λ = . Khi mác tu diên C
1
song song voi tu diên C
2
rôi mác vao cuôn dây
L thi mach thu duoc song vô tuyên co buoc song :
A. 150m B. 72m C. 210m D. 30m
Câu 13: Trong thi nghiêm giao thoa trên mát nuoc, hai nguôn song kêt hop A va B dao dông cung pha, cung tân
sô, cach nhau AB ÷ 8cm, tao ra hai song kêt hop co buoc song 2cm λ = . Duong tháng › song song voi AB va
cach AB môt khoang 2cm cát duong trung truc cua AB tai C, cát vân giao thoa cuc tiêu gân C nhât tai M.
Khoang cach CM la:
A. 0,64cm B. 0,5cm C. 0,56cm D. 0,42cm
Câu 14: Trong mach dao dông li tuong LC voi chu ki T, tai thoi diêm t ÷ 0 dong diên trong cuôn dây co gia tri
cuc dai •
0
thi sau do
T
12
:
A. Náng luong diên báng 3 lân náng luong tu B. Náng luong tu báng 3 lân náng luong diên
C. Náng luong diên báng náng luong tu D. Dong diên trong cuôn dây co gia tri
0

i
4
=
Câu 15: Khi khoang cach giua hai diêm trên phuong truyên song báng
A. Môt nua sô nguyên lân buoc song thi hai diêm do dao dông nguoc pha.
B. Môt nua buoc song thi hai diêm do dao dông cung pha.
C. Môt sô nguyên lân buoc song thi hai diêm do dao dông vuông pha.
D. Môt buoc song thi hai diêm do dao dông nguoc pha.
Câu 16. Trong thi nghiêm giao thoa Y-âng vê giao thoa anh sang don sác, khoang cach giua hai khe sang la a ÷
2mm, khoang cach tu hai khe dên man quan sat la D ÷ 2m. Trên man quan sat nguoi ta do duoc bê rông cua 7
vân sang liên tiêp la 3,3mm. Anh sang don sác dung lam thi nghiêm la anh sang mau:
A. Lam B. Do C. Luc D. Tim
Câu 17: Môt khung dây d•n pháng det hinh chu nhât co 500 vong dây, diên tich môi vong dây la 220cm
2
. Khung
dây quay dêu voi tôc dô 50 vong/giây quanh môt truc dôi xung nám trong mát pháng khung dây, trong môt tu
truong dêu co vec to cam ung tu
B
ur
vuông goc voi truc quay va co dô lon
2
T

. Chon t ÷ 0 khi mát pháng
khung dây hop voi
B
ur
goc 30
0
. Biêu thuc suât diên dông xuât hiên trong khung dây la:
A. e 200 2cos 100 t V
6
π  
= π −
 
 
B. e 220 2cos 100 t V
3
π  
= π +
 
 

C. e 200 2cos 100 t V
3
π  
= π −
 
 
D. e 220 2cos 100 t V
6
π  
= π −
 
 

Câu 18: Cho mach diên xoay chiêu không phân nhanh gôm diên tro thuân R ÷ 50ƒ, tu diên co dung khang 50ƒ
va môt cuôn dây thuân cam co cam khang 100ƒ. Diên ap giua hai dâu doan mach co biêu thuc
u 200 2cos100 t(V) = π . Biêu thuc diên ap giua hai dâu cuôn dây la:
A.
L
u 400 2cos 100 t V
4
π  
= π +
 
 
B.
L
u 400cos 100 t V
4
π  
= π +
 
 

C.
L
2
u 400 2cos 100 t V
3
π  
= π +
 
 
D.
L
u 400cos 100 t V
2
π  
= π +
 
 

Câu 19: Trong doan mach xoay chiêu co biên tro R, cuôn dây thuân cam L, tu diên C mác nôi tiêp. Khi thay dôi
gia tri biên tro, nguoi ta thây co hai gia tri R
1
va R
2
lam công suât tiêu thu cua doan mach nhu nhau. Khi do ta co:
A.
1 2 C L
R R ž ž = − B. ( )
2
1 2 C L
R R ž ž − = − C. ( )
2
1 2 L C
R R ž ž = − D. ( )
2
1 2 L C
R R ž ž + = −
Câu 20: Dát diên ap xoay chiêu
0
u U cos t(V) = ω co U
0
không dôi va
ω
thay dôi duoc vao hai dâu doan mach
R,L,C mác nôi tiêp. Thay dôi
ω
thi cuong dô dong diên hiêu dung trong mach khi
1
ω = ω báng cuong dô dong
diên hiêu dung trong mach khi
2
ω = ω . Hê thuc d•ng la:
A.
1 2
1
.
LC
ω ω = B.
1 2
1
LC
ω + ω =
C.
1 2
1
.
LC
ω ω =
D.
1 2
1
LC
ω +ω =
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 47 -
Câu 21: Dai luong nao sau dây dác trung cho tinh chât dôi chiêu nhanh hay châm cua môt dao dông diêu hoa?
A. Tân sô B. Gia tôc C. Vân tôc D. Biên dô
Câu 22: Trong thuc tê, dê giam hao phi trên duong dây tai diên tu noi san xuât diên dên noi tiêu thu, nguoi ta:
A. Giam hê sô công suât cac thiêt bi tiêu thu diên B. Táng tiêt diên cua dây d•n diên
C. Giam chiêu dai cua duong dây tai diên D. Táng diên ap o noi phat diên
Câu 23: Môt con lác lo xo treo tháng dung duoc kich thich cho dao dông diêu hoa. Tai vi tri lo xo không biên
dang thi dông náng báng thê náng. Thoi gian lo xo bi nen trong môt chu ki la 0,25s. Vât náng co khôi luong m ÷
100g. Lây g ÷ 10m/s
2
,
2
10 π =
. Dô cung cua lo xo la:
A. 40N/m B. 200N/m C. 4N/m D. 100N/m
Câu 24: Môt mach dao dông LC li tuong co tu diên C ÷ 2nF, cuôn dây co L ÷ 20…H. Diên ap cuc dai giua hai
ban tu diên la U
0
÷ 4V. Nêu lây gôc thoi gian la l•c diên ap giua hai ban tu diên u ÷ 2V va tu diên dang duoc tich
diên thi biêu thuc cuong dô dong diên trong mach la :
A.
2 6
i 4.10 cos 5.10 t A
2

π  
= +
 
 
B.
2 6
i 4.10 cos 5.10 t A
3

π  
= −
 
 

C.
2 6
i 4.10 cos 5.10 t A
6

π  
= +
 
 
D.
3 6
i 4.10 cos 5.10 t A
6

π  
= +
 
 

Câu 25: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, hai khe hep duoc chiêu báng anh sang tráng co buoc
song tu 0,38…m dên 0,76…m. Tai vi tri vân sang bâc 4 cua anh sang don sác do co buoc song 0,76…m con co bao
nhiêu vân sang cua cac mau don sác khac?
A. 5 B. 4 C. 6 D. 3
Câu 26: Môt con lác lo xo dao dông diêu hoa theo phuong ngang. Trong qua trinh dao dông tôc dô cuc dai va gia
tôc cuc dai lân luot la 6m/s va 60
π
(m/s
2
). Tai thoi diêm ban dâu vât co vân tôc 3m/s va thê náng dang táng. Thoi
gian ngán nhât sau do dê vât co gia tôc 30
π
(m/s
2
) la :
A.
1
s
12
B.
1
s
24
C.
1
s
20
D.
1
s
6

Câu 27: Tia hông ngoai va tia tu ngoai dêu
A. Co tân sô lon hon tân sô tia Ronghen B. Gây ra môt sô phan ung hoa hoc
C. Kich thich môt sô chât phat sang D. Co tinh dâm xuyên manh
Câu 28: Cho doan mach xoay chiêu AB gôm hai doan mach nôi tiêp. Doan AM gôm diên tro R ÷ 30ƒ nôi tiêp
voi cuôn dây thuân cam co dô tu cam L, doan mach MB chi co diên dung
3
10
C F
8

=
π
. Diên ap hai dâu doan
mach
AB
u U 2cos100 t(V) = π . Dê diên ap hiêu dung U
AM
cuc dai, dô tu cam L co gia tri:
A.
0, 6
L H =
π
B.
0, 9
L H =
π
C.
2
L H =
π
D.
1
L H =
π

Câu 29: Dát diên ap xoay chiêu co diên ap hiêu dung U ÷ 120V, tân sô ‚ ÷ 60H“ vao hai dâu doan mach RLC nôi
tiêp thi cuong dô dong diên hiêu dung qua mach do duoc la 1,2A. Biêt diên ap hai dâu doan mach nhanh pha
2
3
π
rad so voi diên ap hai dâu mach RC, biêt diên ap hiêu dung U
RC
÷ 120V. Gia tri diên tro thuân la:
A. 40ƒ B. 100ƒ C. 200ƒ D. 50ƒ
Câu 30: Môt lo xo nhe dô cung k ÷ 20N/m dát tháng dung, dâu duoi gán cô dinh, dâu trên gán voi 1 cai dia nho
khôi luong M ÷ 600g, môt vât nho khôi luong m ÷ 200g duoc tha roi tu dô cao h ÷ 20cm so voi dia, khi vât nho
cham dia thi ch•ng bát dâu dao dông diêu hoa, coi va cham hoan toan không dan hôi. Chon t ÷ 0 ngay l•c va
cham, gôc toa dô tai vi tri cân báng cua hê vât M¹m, chiêu duong huong xuông. Phuong trinh dao dông cua hê
vât la.
A.
3
x 20 2cos(5t )cm
4
π
= − B.
3
x 10 2cos(5t )cm
4
π
= −
C. x 10 2cos(5t )cm
4
π
= + D. x 20 2cos(5t )cm
4
π
= −
Câu 31: Nguyên tác thu song diên tu dua vao:
A. Su công huong diên B. Su hâp thu song diên tu
C. Su biên diêu tân sô D. Su khuêch dai biên dô
Câu 32: Môt nguôn diêm ‹ phat song âm dáng huong ra không gian, môi truong không hâp thu âm. Muc cuong
dô âm tai A la 80dB. Nêu khoang cach tu B dên ‹ gâp dôi khoang cach tu A dên ‹ thi muc cuong dô âm tai B la:
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 48 -
A. 40dB B. 44dB C. 74dB D. 160dB
Câu 33: Môt vât dao dông diêu hoa. Ti sô giua tôc dô trung binh nho nhât voi tôc dô trung binh lon nhât trong
cung khoang thoi gian T/4 la:
A. 1 2 − B. 3 C. 1 6 − D. 1 2 +
Câu 34: Quang phô liên tuc:
A. Do cac chât rán, long, khi o ap suât lon bi nung nong phat ra
B. Do cac chât khi hoác hoi o ap suât thâp nong sang phat ra
C. Không phu thuôc vao nhiêt dô cua nguôn sang
D. Dung dê nhân biêt thanh phân cac chât trong nguôn sang
Câu 35: Thuc hiên giao thoa trên mát chât long voi hai nguôn kêt hop co phuong trinh
A B
u u acos t = = ω . Song
truyên trên mát chât long co buoc song λ, khoang cach giua hai nguôn song la AB ÷ 7λ. Sô diêm trên khoang
AB dao dông voi biên dô cuc dai va cung pha voi hai nguôn la:
A. 5 B. 7 C. 4 D. 6
Câu 36: Dôi voi dao dông co tát dân thi
A. Khôi luong vât náng cang lon su tát dân cang nhanh
B. Chu ki dao dông cang lon thi su tát dân cang châm
C. Dông náng cuc dai giam dân theo thoi gian
D. Thê náng giam dân theo thoi gian
Câu 37: Soi dây dan hôi co chiêu dai AB ÷ 1m, dâu A gán cô dinh, dâu B gán vao môt cân rung co tân sô thay
dôi duoc va coi la n•t song. Ban dâu trên dây co song dung, nêu táng tân sô thêm 30H“ thi sô n•t trên dây táng
thêm 5 n•t. Tôc dô truyên song trên dây la:
A. 20m/s B. 40m/s C. 24m/s D. 12m/s
Câu 38: Môt vât nho dao dông diêu hoa voi biên dô 10cm. Quãng duong nho nhât ma vât di duoc trong 0,5s la
10cm. Tôc dô lon nhât cua vât gân báng:
A. 41,87 cm/s B. 20,87 cm/s C. 31,83 cm/s D. 39,83 cm/s
Câu 39: Cho doan mach R, L, C mác nôi tiêp, diên dung C thay dôi duoc. Khi
4
1
10
C F

=
π
hoác
4
2
3.10
C F

=
π

thi diên ap hai dâu tu diên co gia tri báng nhau. Dê diên ap giua hai dâu tu diên dat cuc dai thi diên dung cua tu
diên co gia tri báng:
A.
4
2.10
C F

=
π
B.
4
2, 5.10
C F

=
π
C.
4
1, 5.10
C F

=
π
D.
4
4.10
C F

=
π

Câu 40: Mach diên xoay chiêu gôm diên tro thuân R thay dôi duoc, cuôn dây co diên tro thuân r ÷ 20ƒ va dô tu
cam L ÷ 2H, tu diên co diên dung C ÷ 100…F mác nôi tiêp voi nhau. Dát vao hai dâu doan mach môt diên ap xoay
chiêu u 240cos100t(V). = Khi R ÷ R
0
thi công suât tiêu thu trên toan mach dat cuc dai. Khi do công suât tiêu
thu trên cuôn dây la:
A. P
r
÷ 108€ B. P
r
÷ 88,8€ C. P
r
÷ 28,8€ D. P
r
÷ 12,8€
Câu 41: Nhân xet nao sau dây la d•ng vê câu tao cua hat nhân nguyên tu:
A. Hat nhân co náng luong liên kêt riêng cang lon thi cang bên vung.
B. Dông vi la nhung nguyên tu ma hat nhân chua cung sô nuclôn A, nhung sô prôtôn va sô notrôn khac nhau;
C. Luc liên kêt cac nuclôn trong hat nhân co ban kinh tac dung rât nho va la luc tinh diên;
D. Ti lê vê sô prôtôn va sô notrôn trong hat nhân cua moi nguyên tô dêu nhu nhau;
Câu 42: Phat biêu nao sau dây la sai voi nôi dung hai tiên dê cua Bo
A. Nguyên tu co náng luong xac dinh khi nguyên tu do dang o trang thai dung
B. Ban kinh qu‰ dao dung cua electron trong nguyên tu hidro la r
n
÷ n
2
.r
0
(r
0
la ban kinh Bo)
C. Trong cac trang thai dung, nguyên tu không buc xa náng luong
D. Khi chuyên tu trang thai dung co náng luong thâp sang trang thai dung co náng luong cao, nguyên tu s†
phat ra phôton
Câu 43: Nguyên tu Hidro co trang thai co ban duoc kich thich va co ban kinh qu‰ dao táng lên 9 lân. Chuyên doi
nay co thê xay ra la
A. tu M vê K B. tu M vê L C. tu N vê K D. tu ‹ vê K
Câu 44: Dung proton bán vao Liti gây ra phan ung:
1 7 4
1 3 2
p Li 2. He + → Biêt phan ung toa náng luong. Hai hat
4
2
He
co cung dông náng va hop voi nhau goc Ÿ. Khôi luong cac hat nhân tinh theo u báng sô khôi. Goc Ÿ phai co:
A. cosŸ™ -0,875 B. cosŸ š 0,875 C. cosŸ ™ - 0,75 D. cosŸ š 0,75
Câu 45: Kêt luân nao sau dây la sai khi noi vê hiên tuong quang phat quang lân quang
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 49 -
A. La su phat quang co thoi gian phat quang dai
B. No thuong xay ra dôi voi chât rán
C. Chât phat quang loai nay goi la lân quang
D. Thoi gian phat quang gâp 10
8
lân thoi gian phat quang cua hiên tuong huˆnh quang
Câu 46: Nguôn sang thu nhât co công suât P
1
phat ra anh sang don sác co buoc song
1
450nm λ = . Nguôn sang
thu hai co công suât P
2
phat ra anh sang don sác co buoc song
2
0, 60 m λ µ = . Trong cung môt khoang thoi gian,
ti sô giua sô photon ma nguôn thu nhât phat ra so voi sô photon ma nguôn thu hai phat ra la 3:1. Ti sô P
1
va P
2
la:
A. 3. B. 4. C. 4/3. D. 9/4
Câu 47:
235
92
U ¹
1
0
n ÷
95
42
Mo ¹
139
57
La ¹2
1
0
n ¹ 7e
-
la môt phan ung phân hach cua Urani 235. Biêt khôi luong
hat nhân: m
U
÷ 234,99 u; m
Mo
÷ 94,88 u; m
La
÷ 138,87 u; m
n
÷ 1,0087 u.Cho náng suât toa nhiêt cua xáng la
46.106 J/kg. Khôi luong xáng cân dung dê co thê toa náng luong tuong duong voi 1 gam U phân hach ?
A. 1616 kg B. 1717 kg C. 1818 kg D. 1919 kg
Câu 48: Chiêu buc xa co buoc song λ ÷ 0,552µm voi công suât P ÷ 1,2€ vao catot cua môt tê bao quang diên,
dong quang diên bão hoa co cuong dô •
bh
÷ 2mA. Tinh hiêu suât luong tu cua hiên tuong quang diên.
A. 0,65° B. 0,37° C. 0,425° D. 0,55°
Câu 49: Trong quang phô vach cua nguyên tu hidrô,vach dâu tiên trong dãy Lai-man co buoc song ’
1
÷
0,1216…m va vach dâu tiên trong dãy Ban-me co buoc song ’
2
÷ 0, 6566…m.Ta co thê tim thêm duoc vach:
A. thu hai trong dãy Lai-man co buoc song 0,1026(…m)
B. trong dãy Pa-sen co buoc song 0,1494(…m)
C. co buoc song ngán nhât trong dãy Ban-mme la 0,1026(…m)
D. co buoc song ngán nhât trong dãy Lai-man la 0,1026(…m).
Câu 50: Nguoi ta dung hat proton bán vao hat nhân
7
3
Li dung yên, dê gây ra phan ung

1
1
P ¹
7
3
Li → 2α . Biêt phan ung toa náng luong va hai hat α co cung dông náng. Lây khôi luong cac hat theo
don vi u gân báng sô khôi cua ch•ng. Goc ϕ tao boi huong cua cac hat α co thê la:
A. Co gia tri bât ki. B. 60
0
C. 150
0
D. 120
0

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷


Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) ¹!) ¹!) ¹!)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c du du du dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ r¦ e¦c ¦ce ·ir¦ r¦ e¦c ¦ce ·ir¦ r¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨.. .¨.. .¨.. .¨..°`°+I2I °`°+I2I °`°+I2I °`°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 50 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 10 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Phat biêu nao sau dây d•ng khi noi vê song diên tu?
A. Khi môt diên tich diêm dao dông thi s† co diên tu truong lan truyên trong không gian duoi dang song.
B. Tôc dô cua song diên tu trong chân không nho hon nhiêu lân so voi tôc dô anh sang.
C. Diên tich dao dông không thê buc xa ra song diên tu.
D. Môt diên tich diêm chuyên dông s† sinh ra diên tu truong lan truyên trong không gian duoi dang song.
Câu 2: Cho hai mach dao dông li tuong L
1
C
1
va L
2
C
2
voi C
1
÷ C
2
÷ 0,1…F; L
1

÷ L
2
÷ 1…H. Ban dâu tich cho tu
C
1
dên hiêu diên thê 6V va tu C
2
dên hiêu diên thê 12V rôi cho cac mach cung dao dông. •ac dinh thoi gian ngán
nhât kê tu khi cac mach bát dâu dao dông dên khi hiêu diên thê trên 2 tu C
1
va C
2
chênh nhau 3V?
A. 10
-6
/3 s. B. 10
-6
/6 s. C. 10
-6
/2 s. D. 10
-6
/12 s.
Câu 3: Môt mach dao dông li tuong LC dang dao dông diên tu tu do. Š thoi diêm t, diên tich trên môt ban
tu diên co gia tri báng nua gia tri cuc dai Q
0
va dang giam. Sau do môt khoang thoi gian t LC
6
π
∆ = thi:
A. Náng luong tu truong báng
2
0
Q
4C
B. Náng luong tu truong dat cuc dai
C. Diên tich trên môt ban tu lai co gia tri
0
Q
2
D. Cuong dô dong diên trong mach báng không
Câu 4: Phat biêu nao sau dây la d•ng?
A. Dôi voi cung môt chât hoi, o cung môt nhiêt dô, sô luong vach den trong quang phô hâp thu báng sô luong
vach mau trong quang phô vach phat xa.
B. Quang phô vach cua d•n hoi Natri nong sang cœng giông voi quang phô do manh Natri nong sang phat ra.
C. Quang phô vach táng sô luong vach khi nhiêt dô táng.
D. Quang phô liên tuc la môt dai sang gôm cac vach co du mau sác tu do dên tim.
Câu 5: Trên mát nuoc pháng co hai nguôn diêm S
1
va S
2
dao dông theo phuong tháng dung. Biêt biên dô, tân sô
dao dông cua cac nguôn la a ÷ 0,5cm va ‚ ÷ 120H“; S
1
S
2
÷ 10cm. Khi do trên mát nuoc, tai vung giua S
1
va S
2

quan sat thây co 5 gon lôi va ch•ng chia doan S
1
S
2
thanh 6 doan ma hai doan o hai dâu chi dai báng môt nua cac
doan con lai. Khoang cach giua hai diêm gân nhau nhât trên doan S
1
S
2
co biên dô dao dông tông hop báng 0,5cm
va dao dông cung pha nhau la:
A. 4 cm. B. 1cm. C. 4/3 cm. D. 2/3 cm.
Câu 6: Trên mát nuoc co hai nguôn kêt hop cung pha tai A va B dang dao dông diêu hoa vuông goc voi mát
nuoc tao ra hai song voi buoc song
1, 6cm λ =
. Biêt AB ÷ 12cm. Goi C la môt diêm trên mát nuoc cach dêu
hai nguôn va cach trung diêm ‹ cua doan AB môt khoang 8cm. Sô diêm dao dông nguoc pha voi hai nguôn
trên doan C‹ la:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 7: U235 hâp thu notrôn nhiêt, phân hach va sau môt vai qua trinh phan ung d•n dên kêt qua tao thanh cac
hat nhân bên theo phuong trinh sau:
235 143 90
92 60 40
U n Nd Zr xn v vv β

+ → + + + + , trong do x va y tuong ung la sô
hat notrôn, êlectrôn va phan notrinô phat ra (notrinô coi la co diên tich va khôi luong báng 0), x va y báng:
A. 4 ; 5 x v = = B. 5 ; 6 x v = = C. 3 ; 8 x v = = D. 6 ; 4 x v = =
Câu 8: Môt con lác dao dông tát dân châm. Cu sau môi chu kˆ, biên dô giam 3°. Phân náng luong con lác bi
mât di trong môt dao dông toan phân báng bao nhiêu phân trám náng luong dao dông o thoi diêm cuôi dao dông
truoc do?
A. 3°; B. 6°; C. 4,5°; D. 9°;
Câu 9: Phat biêu nao sau dây vê hiên tuong tan sác anh sang la sai:
A. Anh sang tráng sau khi di qua láng kinh, tia lo co goc lêch nho nhât la anh sang tim va goc lêch lon nhât la
anh sang do.
B. Hiên tuong tan sác la hiên tuong dác trung cua anh sang chi xay ra voi anh sang da sác.
MÄ DE 010
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 51 -
C. Sau khi di qua lán kinh, cac chum sang don sác khac nhau trong chum sang tráng bi lêch cac goc khac
nhau tach roi nhau.
D. Hiên tuong tan sác anh sang xay ra khi môt chum sang tráng hep di tu không khi vao nuoc voi goc toi bât
ki i ” 0.
Câu 10: Dát diên ap xoay chiêu 2 os( ) u U c t J ω = vao hai dâu doan mach không phân nhanh gôm cac cuôn
thuân cam L, diên tro thuân R va tu diên C mác nôi tiêp theo thu tu L-R-C. Quan hê giua cac diên ap hiêu dung
la U÷2U
L
÷U
C
. Nhân xet nao sau dây la d•ng vê cuong dô dong diên, diên ap u va diên ap u
LR
giua hai dâu doan
L-R?
A. Dong diên som pha a/6 hon diên ap hai dâu mach va u lêch pha voi u
LR
goc a/6
B. Khi dong diên tuc thoi trong mach co gia tri cuc dai thi u ÷ u
LR
÷ u
Rmax

C. Dong diên trê pha a/6 hon diên ap hai dâu mach va u lêch pha voi u
LR
goc a/3
D. Cac diên ap u va u
LR
lêch pha voi dong diên cac goc co cung dô lon a/6 va luôn co cung gia tri.
Câu 11: Nhân xet nao sau dây vê su phong xa β
¹
la d•ng: Trong su phong xa β
¹
thi
A. sô proton cua hat nhân con nhiêu hon cua hat nhân me la 1
B. diên tich cua hat nhân con nho hon diên tich cua hat nhân me la 1 don vi diên tich nguyên tô.
C. diên tich cua hat nhân me nho hon diên tich cua hat nhân con la 1 don vi diên tich.
D. sô notron cua hat nhân con it hon cua hat nhân me la 1
Câu 12: Dung khang cua doan mach RLC nôi tiêp dang co gia tri nho hon cam khang. Ta lam thay dôi chi môt
trong cac thông sô cua doan mach báng cac cach nêu sau dây, cach nao co thê lam cho hiên tuong công huong
diên co thê xay ra?
A. Táng diên dung cua tu diên. B. Táng hê sô tu cam cua cuôn dây.
C. Giam diên tro thuân cua mach. D. Giam tân sô dong diên.
Câu 13: Nguoi ta truyên tai dong diên xoay chiêu môt pha tu nha may diên dên noi tiêu thu. Khi diên ap o nha
may diên la 6kV thi hiêu suât truyên tai la 73°. Dê hiêu suât truyên tai la 97° thi diên ap o nha may diên la
A. 36kV B. 2kV C. 54kV D. 18kV.
Câu 14: Môt doan mach xoay chiêu RLC nôi tiêp co R thay dôi duoc. Khi cho R ÷ R
1
÷ 10‘ hoác R ÷ R
2
÷ 30‘
thi công suât tiêu thu cua mach nhu nhau. Dô lêch pha giua u va i khi R ÷ R
1
la :
A. a/3 B. a/4 C. a/6 D. a/5
Câu 15: Môt song âm truyên trong thep voi tôc dô 5000 m/s. Nêu dô lêch pha cua song âm do o hai diêm gân
nhau nhât cach nhau 1 m trên cung môt phuong truyên song la a/2 thi tân sô cua song báng
A. 1000 H“. B. 1250 H“. C. 2500 H“. D. 5000 H“.
Câu 16: Goi ’
Ž
va ’

lân luot la hai buoc song cua 2 vach H
Ž
va H

trong dãy Banme. goi ’
1
la buoc song dai
nhât trong dãy Pasen. •ac dinh môi liên hê ’
Ž
, ’

va ’
1
la:
A. λ
1
÷
α
λ ¹
β
λ B.
1
1
λ
÷
α
λ
1
¹
β
λ
1
C. λ
1
÷
β
λ -
α
λ D.
1
1
λ
÷
β
λ
1
-
α
λ
1

Câu 17: Môt con lác lo xo dao dông trên mát san nám ngang gôm môt lo xo nhe co dô cung k ÷ 10N/m,
môt dâu gán cô dinh, dâu con lai gán vao vât khôi luong m÷100g. Hê sô ma sat giua vât voi mát san la … ÷
0,1. Ban dâu dua vât dên vi tri lo xo bi nen môt doan 7cm va tha ra. Lây g ÷ 10m/s
2
. Quãng duong vât di
duoc cho dên khi vât dung lai la:
A. 32cm B. 32,5cm C. 24cm D. 24,5cm
Câu 18: Hai con lác lo xo giông nhau dêu gôm hai vât co khôi luong 4kg gán vao hai lo xo co dô cung 100N/m.
Hai con lác duoc dát sat bên nhau sao cho 2 truc dao dông (cœng la truc cac lo xo) duoc coi la trung nhau va nám
ngang. Tu VTCB keo hai vât theo phuong cua truc lo xo vê cung môt phia thêm doan 4cm va buông nhe không
cung l•c. Chon t ÷ 0 la thoi diêm buông vât (1). Thoi diêm phai buông vât (2) dê dao dông cua (2) dôi voi (1) co
biên dô dao dông cuc dai co thê la:
A. a/10 s. B. 3a/10 s. C. 2a/5 s. D. t ÷ 3a/5 s.
Câu 19: Trong thi nghiêm giao thoa anh sang khe •-âng nguôn S phat ba anh sang don sác
1
λ (tim ) ÷ 0,42µ m,
2
λ (luc ) ÷ 0,56µ m,
3
λ (do ) ÷ 0,70µ m. Sô vân tim va vân mau luc giua hai vân sang liên tiêp co mau giông
nhu mau cua vân trung tâm khi giua ch•ng co 11 vân do la :
A. 14 vân luc, 20 vân tim. B. 14 vân luc,19 vân tim
C. 13 vân luc, 17 vân tim D. 15 vân luc, 20 vân tim
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 52 -
Câu 20: Môt doan mach diên xoay chiêu RLC mác nôi tiêp vao nguôn xoay chiêu co diên ap hiêu dung không
dôi, co tân sô ‚ ÷ 55H“, diên tro R ÷ 100ƒ, hê sô tu cam la L ÷ 0,3H. Dê diên tich cuc dai trên ban tu diên dat gia
tri lon nhât thi diên dung C cua tu diên la
A. -14,46…F B. -33,77…F C. -1102…F D. -27,9…F
Câu 21: Môt tu diên co diên dung C ÷
3
10
2
F
π

duoc nap môt luong diên tich nhât dinh. Sau do nôi hai ban tu vao
hai dâu môt cuôn dây thuân cam co dô tu cam
1
5
L H
π
= . Bo qua diên tro dây nôi. Thoi gian ngán nhât kê tu l•c
nôi dên khi náng luong tu truong cua cuôn dây báng ba lân náng luong diên truong trong tu la
A.
1
.
300
s B.
1
.
60
s C.
1
.
100
s D.
3
.
400
s
Câu 22: Cho A, M, B la 3 diêm liên tiêp trên môt doan mach xoay chiêu không phân nhanh. Biêt biêu thuc hiêu
diên thê trên cac doan AM, MB lân luot la: u
AM
÷ 40cos(et¹a/6) (V); u
BM
÷ 50cos(et - a/2) (V). Diên ap cuc dai
giua hai diêm A, B la
A. -78,1 (V). B. -45,83 (V). C. -60,23 (V). D. -90 (V).
Câu 23: Môt soi dây dan hôi AB co dâu B cô dinh va dâu A duoc gán voi cân rung voi tân sô 20 H“ thi trên dây
co song dung ma ngoai hai n•t song o hai dâu dây con co 3 n•t song khac. Dê trên dây AB co song dung voi dâu
A coi la môt n•t song va trên dây co 2 bung song thi dâu A phai duoc rung voi tân sô
A. 5 H“. B. 40 H“. C. 10 H“. D. 20 H“.
Câu 24: Môt con lác lo xo treo tháng dung, dâu trên cô dinh, dâu duoi treo vât m. Keo vât xuông khoi vi tri cân
báng môt doan 3cm rôi tha không vân tôc dâu thi vât dao dông diêu hoa voi tôc dô cuc dai 30a cm/s. Biêt o vi tri
cân báng lo xo bi giãn 1,5cm. Thoi gian tu l•c tha vât chuyên dông dên khi luc dan hôi co dô lon báng 0 lân thu
hai la:
A. 2/15 giây; B. 2/5 giây; C. 1/5 giây; D. 1/15 giây;
Câu 25: Bán hat αvao hat nhân
14
7
N ta co phan ung
14 17
7 8
N ‹ p + α → + . Nêu cac hat sinh ra co cung vecto
vân tôc. Tinh ti sô cua dông náng cua cac hat sinh ra va cac hat ban dâu la
A. 2/9 B. 2/1 C. 1/1 D. 17/14
Câu 26: Dao dông tông hop cua hai dao dông diêu hoa cung phuong, cung tân sô va
A. co biên dô phu thuôc vao biên dô cua dao dông hop thanh thu hai.
B. co biên dô phu thuôc vao tân sô chung cua hai dao dông hop thanh.
C. co biên dô phu thuôc vao biên dô cua dao dông hop thanh thu nhât.
D. co biên dô phu thuôc vao dô lêch pha giua hai dao dông hop thanh.
Câu 27: Dung cu nao sau dây hoat dông dua trên viêc ung dung cua hiên tuong quang diên bên trong va lop tiêp
x•c p-n?
A. Quang diên tro B. Tê bao quang diên C. Pin quang diên D. Diôt phat quang
Câu 28: Môt vât dao dông diêu hoa voi phuong trinh
2
4cos
3
x t cm
π
ω
 
= −
 
 
. Trong giây dâu tiên vât di duoc
quãng duong la 6cm. Trong giây thu 2013 vât di duoc quãng duong la
A. 2 cm B. 6 cm C. 4cm D. 3 cm
Câu 29: Thi nghiêm giao thoa anh sang don sác voi 2 khe hep S
1

va S
2
duoc thuc hiên trong không khi va trong
chât long co chiêt suât n. Dê vi tri vân sang bâc 5 khi thuc hiên trong không khi trung voi vi tri vân sang bâc 8 khi
cho ca hê thông trong chât long thi chiêt suât cua chât long la
A. n ÷ 1,5. B. n ÷ 1,4. C. n ÷ 1,3. D. n ÷ 1,6.
Câu 30: Dung dich Fluorêxêin hâp thu anh sang co buoc song 0,49µm va phat ra anh sang co buoc song
0,52µm. Nguoi ta goi hiêu suât cua su phat quang la ti sô giua náng luong anh sang phat quang va náng luong
anh sang hâp thu. Biêt hiêu suât cua su phat quang cua dung dich Fluorêxêin la 75°. Sô phân trám cua phôtôn bi
hâp thu dã d•n dên su phat quang cua dung dich la
A. 82,7° B. 79,6° C. 75,0° D. 66,8°
Câu 31: Hai chât diêm dao dông diêu hoa cung tân sô trên duong tháng ‹x. Tai thoi diêm t, hai chât diêm dêu co
dông náng báng 3 lân thê náng, khi do ch•ng co li dô cung dâu nhau va chuyên dông nguoc chiêu nhau. Kêt luân
nao sau dây d•ng?
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 53 -
A. Hai chât diêm dao dông lêch pha nhau a/6. B. Hai chât diêm dao dông lêch pha nhau a/3.
C. Hai chât diêm dao dông vuông pha. D. Hai chât diêm dao dông lêch pha nhau 2a/3
Câu 32: Nêu anh sang kich thich la anh sang mau vang thi anh sang huˆnh quang co thê la
A. anh sang lam. B. anh sang tim. C. anh sang do. D. anh sang luc.
Câu 33: Môt vât dao dông diêu hoa theo môt truc cô dinh (môc thê náng o vi tri cân báng) thi
A. dông náng cua vât cuc dai khi gia tôc cua vât co dô lon cuc dai.
B. thê náng cua vât cuc dai khi vât o vi tri biên.
C. khi qua vi tri cân báng, thê náng cua vât báng co náng.
D. khi vât di tu vi tri cân báng ra biên, vân tôc va gia tôc cua vât luôn cung dâu.
Câu 34: Doan mach xoay chiêu gôm cuôn dây thuân cam mác nôi tiêp voi biên tro R. Diên ap hai dâu doan
mach
u U 2cos t = ω
. Khi
1
R R = thi dô lêch pha giua u va • la
1
ϕ . Khi
2
R R = thi dô lêch pha giua u va i
la
2
ϕ . Nêu
1 2
2
π
ϕ + ϕ = thi công suât tiêu thu cua doan mach:
A.
2
1 2
U
P
R R
=
+
B.
2
1 2
U
P
R R
=

C.
2
1 2
U
P
2(R R )
=
+
D.
2
1 2
2U
P
R R
=
+

Câu 35: Cho mach diên xoay chiêu AB gôm hai doan AM va MB mác nôi tiêp, doan AM gôm biên tro R va tu
diên co diên dung C ÷ π / 100 ( F µ ), doan MB chi co cuôn cam thuân co dô tu cam co thê diêu chinh duoc. Dát
vao hai dâu doan mach AB môt diên ap xoay chiêu ôn dinh t 100 cos 2 U u π = (V). Khi thay dôi dô tu cam dên
gia tri L ta thây diên ap hiêu dung giua hai dâu doan mach AM luôn không dôi voi moi gia tri cua biên tro R. Dô
tu cam L co gia tri báng
A.
π
2
H. B.
π
3
H. C.
π
1
H. D.
π 2
1
H.
Câu 36: Môt vât co khôi luong m ÷ 150g duoc treo vao môt lo xo nhe co dô cung k ÷ 100N/m dang dung yên o
vi tri cân báng (VTCB) cua no thi co môt vât nho khôi luong m
0
÷ 100g bay theo phuong tháng dung lên va
cham tuc thoi va dinh vao m voi tôc dô ngay truoc va cham la v
0
÷ 50cm/s. Sau va cham hê dao dông diêu hoa
voi biên dô la:
A. 2 2 cm; B. 1cm; C. 2 cm; D. 2cm
Câu 37:
210
84
Po dung yên, phân rã α thanh hat nhân •:
210 4
84 2
A
Z
Po He X → + . Biêt khôi luong cua cac nguyên tu
tuong ung la 209, 982876
Po
m u = , 4, 002603
He
m u = , 205, 974468
X
m u = va
2
1 931, 5 / u MeJ c = . Vân tôc cua
hat α bay ra xâp xi báng bao nhiêu ?
A.
6
1, 2.10 / m s B.
6
12.10 / m s C.
6
1, 6.10 / m s D.
6
16.10 / m s
Câu 38: Môt khung dây d•n pháng co diên tich 20 cm
2
gôm 1000 vong quay dêu voi tôc dô 3000 vong/ph•t
quanh môt truc cô dinh nám trong mát pháng khung dây, trong môt tu truong dêu B ÷ 1 T, co vecto cam ung tu
vuông goc voi truc quay cua khung. Thoi diêm t ÷ 0, vecto phap tuyên cua mát pháng khung dây hop voi vecto
cam ung tu môt goc báng a/3. Suât diên dông cam ung trong khung co biêu thuc
A. 200 cos(100 )
6
e t
π
π π = + V B. 100 cos(100 )
3
π
π π = − e t V
C. 100 cos(100 )
3
e t
π
π π = + V D. 200 cos(100 )
6
π
π π = − e t V
Câu 39: Dát môt loa phong thanh o dâu ho cua môt ông chua không khi. Khi thay dôi tân sô cua âm phat ra,
nguoi ta thây ráng hiên tuong công huong âm trong ông xay ra o cac tân sô 700H“ va 900Hx, chu không phai o
tân sô 800H“. Kêt luân nao sau dây la d•ng:
A. Ong ho ca hai dâu va tân sô âm co ban la 200H“. B. Ong ho ca hai dâu va tân sô âm co ban la 100H“.
C. Ong kin o môt dâu va tân sô âm co ban la 200H“. D. Ong kin o môt dâu va tân sô âm co ban la 100H“.
Câu 40: Dát diên ap xoay chiêu u÷120 2 cos(100πt ¹ π/3) vao hai dâu doan mach gôm môt cuôn dây thuân
cam L, môt diên tro R va môt tu diên C÷
π
4
10

mác nôi tiêp. Biêt diên ap hiêu dung trên cuôn dây L va trên tu
diên C báng nhau va báng môt nua trên diên tro R. Công suât tiêu thu trên doan mach do báng:
A. 144€ B. 72€ C. 240€ D. 100
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 54 -
Câu 41: Hai diêm A, B cung nám trên môt phuong truyên song, cach nhau 24cm. Trên doan AB co 3 diêm A
1
,
A
2
, A
3
dao dông cung pha voi A; 3 diêm B
1
, B
2
, B
3
dao dông cung pha voi B. Song truyên theo thu tu A, B
1
,
A
1
, B
2
, A
2
, B
3
, A3, B, biêt AB
1
÷ 3cm. Buoc song cua song la
A. 7cm B. 6cm C. 3cm D. 9cm
Câu 42: Dôi voi âm co ban va hoa âm thu 2 do cung môt dây dan phat ra thi
A. hoa âm thu 2 co cuong dô lon hon cuong dô âm co ban.
B. tôc dô âm co ban gâp dôi tôc dô hoa âm thu 2
C. tân sô hoa âm thu 2 gâp dôi tân sô âm co ban.
D. tân sô âm co ban lon gâp dôi tân sô hoa âm thu 2.
Câu 43: Trong thi nghiêm •âng, hai khe duoc chiêu sang báng anh sang tráng (co buoc song tu 0,38µm dên
0,76µm). Khi do tai vi tri vân sang bâc 4 cua anh sang do (λ
do
÷ 0,75µm), con co thêm bao nhiêu buc xa don
sác cho vân sang tai do?
A. 3 buc xa B. 5 buc xa C. 4 buc xa D. 6 buc xa
Câu 44: Môt con lác don duoc treo vao môt diên truong dêu co duong suc tháng dung. Khi qua náng cua con
lác duoc tich diên q
1
thi chu kˆ dao dông diêu hoa cua con lác la 1,6 s. Khi qua náng cua con lác duoc tich diên
q
2
÷ - q
1
thi chu kˆ dao dông diêu hoa cua con lác la 2,5 s. Khi qua náng cua con lác không mang diên thi chu
ki dao dông diêu hoa cua con lác la
A. 2,84 s. B. 2,61 s. C. 2,78 s. D. 1,91 s.
Câu 45: Dát diên ap 2 cos(100 ) u U t π = vao hai dâu môt mach diên xoay chiêu gôm cuôn dây thuân cam dô
tu cam L ÷ 0,5a (H) mác nôi tiêp voi tu diên co diên dung
4
10
( ) C F
π

= . Tai thoi diêm t, cuong dô dong diên
va diên ap qua mach la i ÷ 2A; u ÷ 200V. Gia tri cua U la:
A. -158V; B. -210V. C. -224V. D. -180V.
Câu 46: Dung proton (p) co dông náng
1
K bán vao hat nhân
9
4
Be dung yên gây ra phan ung:
9 6
4 3
p Be Li α + → + . Phan ung nay toa ra náng luong báng 2,125 Q MeJ = . Hat nhân
6
3
Li va hat Ž bay ra voi
cac dông náng lân luot báng
2
4 K MeJ = va
3
3, 575 K MeJ = . Tinh goc giua cac huong chuyên dông cua hat
Ž va hat p (lây gân d•ng khôi luong cac hat nhân, tinh theo don vi u, báng sô khôi). Cho
2
1 931, 5 / u MeJ c =
A.
0
45 B.
0
75 C.
0
90 D.
0
120
Câu 47: •et môt con lác don dao dông nho. Dây treo nhe, không giãn duoc cô dinh môt dâu tai ‹, dâu kia gán
voi vât náng m. Nhân xet nao sau dây la d•ng nêu cac diêu kiên vê môi truong la ôn dinh?
A. Gia tôc cua m cung huong voi vân tôc khi m di tu biên vê vi tri cân báng.
B. Tôc dô goc cua m biên thiên diêu hoa theo thoi gian va vuông pha voi li dô cong.
C. Khi con lác qua vi tri cân báng thi luc cáng cua dây treo cân báng voi trong luc tac dung lên m.
D. Khi thê náng cua con lác nho nhât thi m co gia tôc co gia tri khac không.
Câu 48: Mach dao dông dung dê chon song cua môt may thu vô tuyên diên gôm tu diên co diên dung C
0
va
cuôn cam thuân co dô tu cam L. May nay thu duoc song diên tu co buoc song 20m. Dê thu duoc song diên tu
co buoc song 60m, phai mác song song voi tu diên C
0
cua mach dao dông môt tu diên co diên dung
A. C ÷ 4C
0
. B. C ÷ 2C
0
. C. C ÷ 8C
0
. D. C ÷ C
0
.
Câu 49: May phat diên xoay chiêu môt pha co rôto la phân ung va may phat diên xoay chiêu ba pha giông
nhau o diêm nao sau dây?
A. Trong môi vong quay cua rôto, suât diên dông cua may dêu biên thiên hai lân
B. Dêu co nguyên tác hoat dông dua trên hiên tuong cam ung diên tu.
C. Dêu co phân ung quay, phân cam cô dinh.
D. Dêu co bô gop diên dê d•n diên ra mach ngoai.
Câu 50: Trong môt mach dao dông LC không co diên tro thuân, diên tich trên tu biên thiên theo phuong
trinh q ÷ 2 2 cos(1000πt - π/3) µC. Kê tu thoi diêm ban dâu, diên tich trên tu co gia tri báng 2µC lân thu
2013 tai thoi diêm
A. 2,012s B. 2,013s C. 4,026s D. 4,024s

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 55 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 11 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Trên mát nuoc co hai diêm A va B o trên cung môt phuong truyên song, cach nhau môt phân tu
buoc song. Tai thoi diêm t, mát thoang o A va B dang cao hon vi tri cân báng lân luot la 0,6mm va 0,8mm,
mát thoang o A dang di lên con o B dang di xuông. Coi biên dô song không dôi trên duong truyên song.
Song co
A. biên dô 1.4mm, truyên tu B dên A B. biên dô 1mm, truyên tu B dên A
C. biên dô 1.4mm, truyên tu A dên B D. biên dô 1mm, truyên tu A dên B
Câu 2: Môt vât dao dông diêu hoa voi chu ki báng T, tai thoi diêm t÷0 vât qua vi tri co li dô báng môt nua
biên dô va dang di theo chiêu âm cua truc tao dô. Trong thoi gian 16T/3 kê tu t÷0 vât di duoc quãng duong
1,29m. Biên dô dao dông cua vât báng:
A. 10 cm B. 6 cm C. 8 cm D. 5 cm
Câu 3: Dát diên ap 220 2 cos100 u t π = (V) vao hai dâu doan mach AB gôm hai doan mach AM va MB
mác nôi tiêp. Doan AM gôm diên tro thuân R mác nôi tiêp voi cuôn cam thuân L, doan MB chi co tu diên C.
Biêt diên ap giua hai dâu doan mach AM va diên ap giua hai dâu doan mach MB co gia tri hiêu dung báng
nhau nhung lêch pha nhau
2
3
π
. Diên ap hiêu dung giua hai dâu doan mach AM báng
A. 220 3 V. B. 220 V. C. 110 V. D. 220 2 V.
Câu 4: Cho mach diên xoay chiêu RLC mác nôi tiêp, mach co C biên dôi duoc; diên ap hai dâu doan mach
co dang 220 2.cos100 ( ) u t J π = . Diêu chinh C dê diên ap hiêu dung hai dâu no cuc dai, khi do thây diên ap tuc
thoi hai dâu doan mach lêch pha so voi dong diên tuc thoi trong mach môt goc π/3. Gia tri cuc dai cua diên
ap hiêu dung hai dâu tu la:
A. 250 V. B. 440/ 3 V. C. 220V. D. 110 V.
Câu 5: Môt proton co vân tôc v

bán vao nhân Liti ( Li
7
3
) dung yên. Phan ung tao ra hai hat nhân • giông
hêt nhau voi vân tôc co cung dô lon báng ' v va cung hop voi phuong toi cua proton môt goc 60
0
,
m

la khôi
luong nghi cua hat •

. Gia tri cua ' v la
A. m
p
v. 3 m

B. m

v. 3 m
p
C. m

v/m
p
D. m
p
v/m

Câu 6: Dâu ‹ cua môt soi dây nám ngang rât dai dao dông diêu hoa theo phuong vuông goc voi dây voi biên
dô 3cm voi tân sô 2H“. Tôc dô truyên song la 1m/s. Chon t÷0 l•c ‹ bát dâu dao dông va chuyên dông qua vi tri
cân báng theo chiêu duong. Li dô cua diêm M trên dây cach ‹ doan 2,5m tai thoi diêm 2,125 s la:
A. u
M
÷1,5cm. B. u
M
÷3cm. C. u
M
÷-3cm. D. u
M
÷0.
Câu 7: Trên mát nuoc co hai nguôn giông nhau A va B, cach nhau khoang AB÷12 cm dang dao dông vuông
goc voi mát nuoc tao ra song co buoc song 1,6 cm. Goi M va N la hai diêm khac nhau trên mát nuoc, cach
dêu hai nguôn va cach trung diêm • cua AB môt khoang 8 cm. Sô diêm dao dông cung pha voi hai nguôn o
trên doan MN báng
A. 6 B. 7 C. 3 D. 5
Câu 8: Suât diên dông cua môt pin quang diên co dác diêm nao duoi dây?
A. Co gia tri rât nho.
B. Co gia tri không dôi, không phu thuôc diêu kiên bên ngoai
C. Co gia tri rât lon.
D. Chi xuât hiên khi pin duoc chiêu sang.
Câu 9: Trong thi nghiêm vê giao thoa song trên mát nuoc, hai nguôn kêt hop tai A va B cach nhau 20 cm
dao dông voi phuong trinh u
A
÷u
B
÷5cos20πt (cm). Tôc dô truyên song trên mát nuoc báng 36 cm/s. Môt
diêm M trên doan AB cach A la 10,3cm dao dông voi biên dô báng:
MÄ DE 011
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 56 -
A. 5 2 cm B. 5cm C. 5 3 cm D. 10cm
Câu 10: Chiêu môt tia sang mau luc tu thuy tinh toi mát phân cach voi môi truong không khi, nguoi ta thây
tia lo di la la mát phân cach giua hai môi truong. Thay tia sang luc báng môt chum tia sang song song, hep,
chua dông thoi ba anh sang don sác: mau vang, mau lam, mau tim chiêu toi mát phân cach trên theo d•ng
huong cœ thi chum tia sang lo ra ngoai không khi la
A. ba chum tia sang: vang, lam va tim. B. hai chum tia sang vang va lam.
C. hai chum tia sang lam va tim. D. chum tia sang vang.
Câu 11: Trên bê mát chât long co hai nguôn kêt hop A va B cach nhau 100 cm dao dông nguoc pha, cung
chu ki 0,1 s. Biêt tôc dô truyên song trên mát chât long v÷3 m/s. •et diêm M nám trên duong tháng vuông
goc voi AB tai B. Dê tai M co dao dông voi biên dô cuc tiêu thi M cach B môt doan nho nhât báng
A. 20 cm. B. 15,06 cm. C. 29,17 cm. D. 10,56 cm.
Câu 12: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, nguôn S phat ra ba anh sang don sác: λ
1
÷0,42µm
(mau tim); λ
2
÷0,56µm (mau luc); λ
1
÷0,70µm (mau do). Giua hai vân sang liên tiêp co mau giông nhu mau
cua vân trung tâm co bao nhiêu vân tim va vân do nám giua hai vân sang kê trên
A. 20 vân tim; 12 vân do. B. 12 vân tim; 6 vân do
C. 19 vân tim; 11 vân do. D. 18 vân tim; 12 vân do.
Câu 13: Nguôn sang thu nhât co công suât P
1
phat ra anh sang don sác co buoc song
1
450nm λ = . Nguôn
sang thu hai co công suât P
2
phat ra anh sang don sác co buoc song
2
0, 60 m λ µ = . Trong cung môt khoang
thoi gian, ti sô giua sô photon ma nguôn thu nhât phat ra so voi sô photon ma nguôn thu hai phat ra la 3:1.
Ti sô P
1
va P
2
la:
A. 4/3. B. 3. C. 9/4 D. 4.
Câu 14: Con lác cua môt dông hô co chu kˆ T÷2s o noi co gia tôc trong luc g tai mát dât. Dua dông hô lên
môt hanh tinh khac co cung nhiêt dô voi trai dât nhung co gia tôc trong luc g`÷0,8g. Trong môt ngay dêm o
trai dât thi dông hô trên hanh tinh do chay nhanh hay châm bao nhiêu.
A. Châm 9198 B. Châm 9121s C. Châm10198s D. Châm 10918s
Câu 15: Chiêu môt chum buc xa don sác thich hop vao môt dam nguyên tu hidro dang o trang thai dung
kich thich thu nhât thi thây êlectron trong nguyên tu hidrô chuyên lên trang thai dung co ban kinh táng 9 lân.
Sô buc xa anh sang nhin thây ma dam nguyên tu phat ra sau do la:
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 16: Môt hat nhân • tu phong ra tia bêta va biên dôi thanh hat nhân Y. Tai thoi diêm t nguoi ta khao sat
thây ti sô khôi luong hat nhân Y va • báng a. Sau do tai thoi diêm t ¹ T (T la chu kˆ phân rã cua hat nhân
•) ti sô trên xâp xi báng
A. a ¹ 1. B. a ¹ 2. C. 2a ¹ 1. D. 2a 1.
Câu 17: Luc tuong tac Cu-lông giua êlectron va hat nhân cua nguyên tu hidrô khi nguyên tu nay o qu‰ dao
dung L la F. Khi nguyên tu nay chuyên lên qu‰ dao N thi luc tuong tac giua êlectron va hat nhân la
A. F/16. B. F/4. C. F/2. D. F/12.
Câu 18: Hai vât dao dông diêu hoa trên hai doan tháng canh nhau, song song voi nhau, cung co môt vi tri
cân báng trung voi gôc toa dô, ca hai vât cung duoc xet môt truc toa dô song song voi hai doan tháng do voi
cac phuong trinh li dô lân luot la x
1
÷3cos(5πt/3¹π/3)cm va x
2
÷3 3 cos(5πt/3¹5π/6)cm. Thoi diêm dâu tiên
ma khoang cach giua hai vât nho nhât la
A. 0,6s B. 0,3s C. 0,5s D. 0,4s
Câu 19: Môt may biên thê co sô vong cuôn so câp gâp 10 lân cuôn thu câp. Hai dâu cuôn so câp mác vao nguôn
xoay chiêu co diên ap hiêu dung U
1
÷220V. Diên tro cua cuôn so câp la r
1
≈ 0 va cuôn thu câp r
2
≈ 2ƒ. Mach tu
khep kin; bo qua hao phi do dong Fuco va buc xa. Khi hai dâu cuôn thu câp mác voi diên tro R÷20ƒ thi diên ap
hiêu dung giua hai dâu cuôn thu câp báng bao nhiêu?
A. 22V. B. 20V C. 24V. D. 18V.
Câu 20: Môt song co truyên trên mát nuoc co tân sô 40 H“, khoang cach giua 5 dinh song kê tiêp trên môt
phuong truyên song va o cung môt phia so voi nguôn la 1,5m. Tôc dô truyên song báng:
A. 16 m/s B. 18 m/s C. 12 m/s D. 15m/s
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 57 -
Câu 21: Môt doan mach gôm môt tu diên co dung khang ž
C
÷100ƒ va cuôn dây co cam khang ž
L
÷200ƒ
mác nôi tiêp nhau. Hiêu diên thê tai hai dâu cuôn cam co dang u
L
÷100cos(100πt¹π/6)(V). Biêu thuc hiêu
diên thê o hai dâu tu diên la
A. u
C
÷100cos(100πt¹π/6)(V) B. u
C
÷50cos(100πt-π/3)(V)
C. u
C
÷100cos(100πt-π/2)(V) D. u
C
÷50cos(100πt-5π/6)(V)
Câu 22: Mach chon song cua may thu vô tuyên diên gôm môt cuôn dây thuân cam L va môt tu diên co diên
dung biên dôi tu 40pF dên 810 pF. Khi diêu chinh diên dung C dên gia tri 90pF thi may thu duoc song co
buoc song 30m. Dai song ma may thu duoc co buoc song:
A. tu 15m dên 180m. B. tu 20m dên 90m. C. tu 13,33m dên 270m.D. tu 10m dên 270m.
Câu 23: Tai môt noi bên bo vuc sâu, môt nguoi tha roi môt viên da xuông vuc, sau thoi gian 2s thi nguoi do
nghe thây tiêng viên da va vao day vuc. Coi chuyên dông roi cua viên da la roi tu do, lây g÷10m/s
2
; tôc dô
âm trong không khi la 340m/s. Dô sâu cua day vuc la
A. 19m. B. 340m. C. 680m. D. 20m.
Câu 24: Môt con lác lo xo gôm vât nho khôi luong 0,2 kg va lo xo co dô cung k÷20 N/m. Vât nho duoc dát
trên gia d• cô dinh nám ngang doc theo truc lo xo. Hê sô ma sat truot giua gia d• va vât nho la 0,01. Tu vi
tri lo xo không bi biên dang, truyên cho vât vân tôc ban dâu 1 m/s thi thây con lác dao dông tát dân trong
gioi han dan hôi cua lo xo. Lây g÷10 m/s
2
. Dô lon luc dan hôi cuc dai cua lo xo trong qua trinh dao dông
báng
A. 2,98 N. B. 1,98 N. C. 1,5 N. D. 2N.
Câu 25: Môt d•n ông khi hoat dông binh thuong thi dong diên qua d•n co cuong dô 0,4(A) va hiêu diên thê
2 dâu d•n la 80(V). Dê su dung d•n voi mang diên xoay chiêu 200V-50H“ nguoi ta mác nôi tiêp voi no môt
chân luu co R÷100( Ω). Dô tu cam cua chân luu la:
A. 4/π (H). B. 5/π(H). C. 2/π(H). D. 3/π (H).
Câu 26: Môt may biên ap li tuong co cuôn so câp gôm 2400 vong dây, cuôn thu câp gôm 800 vong dây. Nôi
hai dâu cuôn so câp voi diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung 210V. Diên ap hiêu dung giua hai dâu cuôn
thu câp khi biên ap hoat dông không tai la
A. 105 V. B. 70V. C. 0. D. 630 V.
Câu 27: Môt con lác lo xo gôm môt lo xo khôi luong không dang kê, môt dâu cô dinh va môt dâu gán voi
viên bi nho, dao dông diêu hoa theo phuong ngang. Luc dan hôi cua lo xo tac dung lên viên bi luôn huong
A. vê vi tri cân báng cua viên bi. B. theo chiêu chuyên dông cua viên bi.
C. theo chiêu âm qui uoc. D. theo chiêu duong qui uoc.
Câu 28: Mach diên xoay chiêu RLC ghep nôi tiêp, dát vao hai dâu mach môt diên ap u÷U
0
cosωt (V). Diêu
chinh C÷C
1
thi công suât cua mach dat gia tri cuc dai P
max
÷400€. Diêu chinh C÷C
2
thi hê sô công suât cua
mach la
3
2
. Công suât cua mach khi do la
A. 300€ B. 150€ C. 200€ D. 350€
Câu 29: Hat nhân pôlôni
210
84
Po la chât phong xa anpha (α) . Biêt hat nhân me dang dung yên va lây gân
d•ng khôi luong cac hat nhân theo sô khôi A. Hãy tim phân trám cua náng luong toa ra chuyên thanh dông
náng hat α. (Coi phan ung không k•m theo buc xa gam-ma). Kêt qua d•ng la:
A. 98,1° B. 99,2° C. 89,3° D. 95,2°
Câu 30: Con lác don dao dông nho trong môt diên truong dêu co phuong tháng dung huong xuông, vât náng co
diên tich duong, dao dông voi biên dô A va chu kˆ dao dông T. Vao thoi diêm vât di qua vi tri cân báng thi dôt ngôt
tát diên truong. Chu kˆ va biên dô cua con lác khi do thay dôi nhu thê nao? Bo qua moi luc can.
A. Chu kˆ giam; biên dô táng. B. Chu kˆ táng; biên dô táng.
C. Chu kˆ giam biên do giam. D. Chu kˆ táng; biên dô giam.
Câu 31: Môt con lác don dao dông diêu hoa voi biên dô goc
0
α ÷ 9
0
va náng luong •÷0,02 J. Dông náng
cua con lác khi li dô goc α ÷4,5
0
la:
A. 0,027 J B. 0,198J C. 0,225 J D. 0,015J
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 58 -
Câu 32: Hat nhân cang bên vung thi
A. Náng luong liên kêt riêng cang lon. B. Dô hut khôi cang lon.
C. Khôi luong cang lon. D. Náng luong liên kêt cang lon.
Câu 33: Phat biêu sai khi noi vê mach dao dông LC la:
A. B va • biên thiên vuông pha, cung tân sô. B. q va • biên thiên cung tân sô, cung pha.
C. i va q biên thiên cung tân sô va vuông pha. D. B va i biên thiên cung tân sô va vuông pha.
Câu 34: Môt lo xo nhe co dô cung k, môt dâu treo vao môt diêm cô dinh, dâu duoi treo vât náng 100g. Keo
vât náng xuông duoi theo phuong tháng dung rôi buông nhe. Vât dao dông diêu hoa theo phuong trinh
x÷5cos4at (cm), lây g÷10m/s
2
.va π
2
÷10. Luc dung dê keo vât truoc khi dao dông co dô lon.
A. 1,6N. B. 3,2N C. 6,4N D. 0,8N.
Câu 35: Khi chiêu vao tâm bia tim chum sang do, ta thây tâm bia mau
A. lam. B. den. C. cham. D. tim.
Câu 36: Cho mach diên xoay chiêu chi co tu diên. Dát vao hai dâu doan mach môt diên ap xoay chiêu ôn
dinh co biêu thuc ) V ( ) 3 / t 100 cos( 2 U u π + π = . Dô thi cua diên ap tuc thoi hai dâu doan mach theo cuong
dô dong diên tuc thoi trong mach co dang la
A. doan tháng. B. hinh sin. C. duong tron. D. elip.
Câu 37: Hai con lác don ban dâu cung trang thai. Con lác thu nhât co chu kˆ la T
1
÷ 2s. Biêt khoang thoi
gian giua 2013 lân liên tiêp trang thai ban dâu láp lai la 4024s. Chu kˆ con lác thu hai la
A. 1,0000s B. 0,9995s C. 2,0000s D. 1,9995s
Câu 38: Mach dao dông gôm cuôn dây co dô tu cam L÷30µH môt tu diên co C÷3000pF. Diên tro thuân cua
mach dao dông la 1Ω. Dê duy tri dao dông diên tu trong mach voi hiêu diên thê cuc dai trên tu diên la 6V
phai cung câp cho mach môt náng luong diên co công suât:
A. 1,8 €. B. 1,8 m€. C. 5,5 m€. D. 0,18 €.
Câu 39: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, cho biêt khoang cach giua 2 khe sang a÷0,3mm,
khoang cach tu hai khe sang dên man hung vân la D÷1m. Ta thây khoang cach cua 11 vân sang liên tiêp
nhau la 1,9cm. Tinh buoc song dã su dung trong thi nghiêm giao thoa?
A. 520nm. B. 5,7µm. C. 0,57.10
3
mm. D. 0,48.10
3
mm
Câu 40: Trong mach dao dông LC li tuong dang co dao dông diên tu tu do. Thoi gian ngán nhât dê náng
luong diên truong giam tu gia tri cuc dai xuông con môt nua gia tri cuc dai la 1,5.10
-4
s. Thoi gian ngán nhât
dê tu phong diên tu gia tri cuc dai dên khi phong diên hêt la:
A. 1,5.10
-4
s. B. 12.10
-4
s. C. 3.10
-4
s. D. 6.10
-4
s.
Câu 41: Cho biêt náng luong cân thiêt tôi thiêu dê but diên tu ra khoi nguyên tu Hydrô tu trang thai co ban
la 13,6eV. Tinh buoc song ngán nhât cua vach quang phô trong dãy Pasen. Biêt khi chuyên tu qu‰ dao M vê
qu‰ dao K, nguyên tu Hydrô phat ra môt phôtôn co buoc song 0,1026µm.
A. λ
min
÷0,8321 µm. B. λ
min
÷0,1541µm. C. λ
min
÷0,1321µm. D. λ
min
÷0,4832µm.
Câu 42: Song doc truyên trên 1 soi dây dai li tuong voi tân sô 50H“, vân tôc song la 200cm/s, biên dô song
la 5cm. Tim khoang cach lon nhât giua 2 diêm A, B. Biêt A, B nám trên soi dây, khi chua co song lân luot
cach nguôn môt khoang la 20cm va 42cm.
A. 22cm B. 24cm C. 32cm D. 12cm
Câu 43: Chon phat biêu sai vê thang song diên tu:
A. cac song co buoc song cang ngán thi cang dê lam phat quang cac chât va gây •on hoa chât khi.
B. cac song co tân sô cang nho thi kha náng dâm xuyên cang manh.
C. cac song co tân sô cang nho thi cang dê quan sat hiên tuong giao thoa cua ch•ng.
D. cac song co buoc song cang ngán thi cang dê tac dung lên kinh anh.
Câu 44: Dát diên ap u÷U
0
cosωt (U
0
va ω không dôi) vao hai dâu môt doan mach RLC không phân nhanh.
Biêt dô tu cam va diên dung duoc giu không dôi. Diêu chinh tri sô diên tro dê công suât tiêu thu cua doan
mach dat cuc dai. Khi do hê sô công suât cua doan mach báng
A. 0,5 2 . B. 0,85. C. 1. D. 0,5.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 59 -
Câu 45: Môt chât phong xa ban dâu co N
0
hat nhân. Sau 1 nám, con lai môt phân ba sô hat nhân ban dâu
chua phân rã. Sau 1 nám nua, sô hat nhân con lai chua phân rã cua chât phong xa do la
A. N
o
/4. B. N
o
/16. C. N
o
/6. D. N
0
/9.
Câu 46: Khi dát môt diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung không dôi vao cuôn so câp thi diên ap thu câp
la 20V. Khi táng sô vong dây thu câp 60 vong thi diên ap thu câp la 25V. Khi giam sô vong dây thu câp 90
vong thi diên ap trên hai dâu dây cuôn thu câp la
A. 10V. B. 17,5V. C. 12,5V. D. 15V.
Câu 47: Môt vât dao dông diêu hoa voi biên dô la A chu kˆ dao dông la T. Tôc dô trung binh be nhât khi vât
di duoc quãng duong s÷A la:
A.
3A
T
. B.
2A
T
. C.
6A
T
. D.
4A
T
.
Câu 48: Con lác don dao dông diêu hoa tai noi co gia tôc trong truong g voi biên dô dai S
0
không dôi. Nêu
tân sô goc táng thi
A. co náng giam. B. co náng không dôi. C. co náng táng. D. dông náng cuc dai giam.
Câu 49: Trong thi nghiêm •-âng nguôn la anh sang tráng, dô rông cua quang phô bâc 3 la 1,8mm thi quang
phô bâc 8 rông:
A. 3,9mm. B. 2,7mm. C. 4,8mm D. 3,6mm.
Câu 50: Trong thi nghiêm giao thoa •âng, thuc hiên dông thoi voi hai buc xa don sác trên man thu duoc hai
hê vân giao thoa voi khoang vân lân luot la 1,35 (mm) va 2,25 (mm). Tai hai diêm gân nhau nhât trên man la
M va N thi cac vân tôi cua hai buc xa trung nhau. Tinh MN:
A. 6,75 (mm) B. 3,375 (mm) C. 4,375 (mm) D. 3,2 (mm)

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia a a a
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) ¹!) ¹!) ¹!)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 60 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 12 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút


Câu 1: Môt chât diêm dao dông diêu hoa theo ham cosin voi chu kˆ 2s va co tôc dô 10cm/s vao l•c pha dao
dông báng / 4 π thi co biên dô dao dông la
A. 4,5cm. B. 3,5cm. C. 2,5cm. D. 1,5cm.
Câu 2: Dát môt hiêu diên thê u ÷ 120 2 cos ( ) t J ω vao hai dâu doan mach nôi tiêp gôm diên tro R, cuôn dây
co diên tro thuân r ÷ 0,5R va môt tu diên co diên dung thay dôi, thi thây gia tri cuc tiêu cua hiêu diên thê
hiêu dung hai dâu doan mach co cuôn dây nôi tiêp voi tu C la:
A. 40V. B. 60 2 V. C. 60V. D. 40 2 V.
Câu 3: Môt chât phong xa ma hat nhân cua no phat ra môt hat α rôi biên dôi thanh hat nhân • bên vung.
Trong 1 ph•t dâu tiên co n
1
hat α bán ra va sau do 24 gio thi trong 1 ph•t co n
2
÷ 0,3294n
1
hat α bán ra.
Chu kˆ ban rã cua chât do xâp xi báng:
A. 15gio. B. 138ngay. C. 3,8ngay. D. 50gio.
Câu 2. Thi nghiêm giao thoa song nuoc voi hai nguôn song kêt hop S
1
va S
2
. Nhung diêm nám trên duong trung
truc cua S
1
S
2
s†:
A. Dao dông voi biên dô cuc tiêu B. La nhung diêm không dao dông
C. Dao dông voi biên dô chua thê xac dinh D. Dao dông voi biên dô cuc dai
Câu 5: Trong cac nhac cu thuôc bô dây, thi hôp dan co tac dung:
A. vua khuyêch dai âm vua tao ra âm sác riêng cua âm do dan phat ra.
B. lam táng dô to va dô cao cua âm.
C. tranh duoc tap âm va tiêng ôn, lam cho tiêng dan trong treo.
D. giu cho âm phat ra co tân sô ôn dinh.
Câu 8: Ban dâu co 1mg radon( 222) Rn . Sau 15,2 ngay thi khôi luong cua no giam 93,75°. Chu kˆ ban rã
cua Rn222 la
A. 240 gio. B. 7,6 ngay. C. 38 ngay. D. 91,2gio.
Câu 7: Trong thi nghiêm giao thoa anh sang voi hai khe Y-âng, khoang cach tu mát pháng chua hai khe S
1

va S
2
dên man M la D
1
÷250cm. Khe S la nguôn cung câp anh sang don sác cho hai khe S
1
va S
2
. L•c dâu
khe sang S cach dêu hai khe S
1
va S
2
va cach mát pháng chua hai khe nay môt doan D
2
÷ 49cm, sau do cho
khe S chuyên dông tinh tiên 20mm theo phuong tao môt goc 30
0
voi man M va huong ra xa man M. Khi do
vân trung tâm trên man doi môt doan báng bao nhiêu? Khoang vân trên man co thay dôi không?
A. Doi 8,66cm, khoang vân trên man không thay dôi.
B. Doi 7,07cm:khoang vân trên man co thay dôi.
C. Doi 8,84mm, khoang vân trên man không thay dôi.
D. Doi 8,84mm, khoang vân trên man co thay dôi.
Câu 8: Môt con lác lo xo treo tháng dung gôm lo xo dô cung k ÷ 40N/m, gán voi vât khôi luong m ÷ 100g,
duoc kich thich cho dao dông diêu hoa voi biên dô 4 cm. Khi vât dang qua vi tri cân báng va dang di lên,dát
nhe nhang gia trong Am ÷ 20g lên vât va gia trong dinh voi vât. Bo qua moi luc can. Biên dô dao dông moi
cua con lác la:
A. 3,65 cm. B. 3,69cm. C. 4cm. D. 4,38 cm.
Câu 9: Trong thi nghiêm giao thoa Y- âng, chiêu vao khe S dông thoi hai buc xa don sác co buoc song

1
÷0,49…m va ’
2
. Trên man quan sat, trong môt khoang rông dêm duoc 29 vân sang, trong do co 5 vân cung
mau voi vân trung tâm (kê ca vân trung tâm) va hai trong nám vân nám ngoai cung cua khoang rông. Biêt
trong khoang rông do, sô vân sang cua ’
1
nhiêu hon sô vân sang cua ’
2
la 4 vân. Buoc song ’
2
:
A. ’
2
÷ 0,56…m. B. ’
2
÷ 0,68…m C. ’
2
÷ 0,62…m. D. ’
2
÷ 0,63…m.
Câu 10: Mát troi khôi luong 2.10
30
kg co công suât buc xa 3,8.10
26
€. Gia thuyêt công suât nay không dôi
thi sau 10 ti nám khôi luong mát troi giam di bao nhiêu phân trám khôi luong hiên nay ?
A. 0,0515°. B. 0,0666°. C. 0,0765 °. D. 0,0815°.
MÄ DE 012
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 61 -
Câu 11: Môt chât diêm tham gia dông thoi 2 dao dông diêu hoa cung phuong trên truc ‹x co phuong trinh
1
2 3sin ( ) x t cm ω = va
2 2 2
cos( )( ) x A t cm ω ϕ = + . Phuong trinh dao dông tông hop 2cos( )( ) x t cm ω ϕ = + ,
voi
2
/ 3 ϕ ϕ π − = . Biên dô va pha ban dâu cua dao dông thanh phân 2 la:
A.
2 2
4 ; / 6 A cm ϕ π = = B.
2 2
4 ; / 3 A cm ϕ π = =
C.
2 2
2 3 ; / 4 A cm ϕ π = = D.
2 2
4 3 ; / 3 A cm ϕ π = =
Câu 12: Chon câu SA•.
A. Tia • co kha náng dâm xuyên kem hon tia ¸ (gamma).
B. Tia •, tu ngoai, hông ngoai, tia ¸ dêu co cung ban chât song diên tu.
C. Buoc song tia • cung nho hon buoc song tia • mêm.
D. Trong môt môi truong truyên sang, tia tu ngoai co vân tôc lon hon tia hông ngoai.
Câu 13: Song siêu âm va song anh sang dêu:
A. co ban chât la song diên tu. B. co vân tôc giam khi di tu không khi vao nuoc.
C. co hiên tuong nhiêu xa khi gáp vât can. D. duoc tao thanh tu cac phô tôn.
Câu 14: Doan mach RLC nôi tiêp ( voi L la cuôn dây thuân cam ) duoc mác vao diên ap xoay chiêu co U
không dôi, tân sô ‚ thay dôi. Khi ‚ ÷ ‚
o
thi trong mach co công huong va công suât co tri sô 220€. Thay dôi ‚
cho dên khi hê sô công suât giam con môt nua thi công suât tiêu thu cua doan mach co tri sô la:
A. 55€ . B. 80€ . C. 100€. D. 110€.
Câu 15: Môt vât nho co khôi luong m dát tai ‹ trên môt tâm van nám ngang. Hê sô ma sat nghi cuc dai giua
vât va van la … ÷ 0,2. Nguoi ta cho hê vât - van dao dông diêu hoa doc truc ‹x nám ngang voi phuong trinh
dao dông x ÷ Acos2at(cm). Cho g ÷ 9,8 m/s
2
, a
2
÷ 9,8. Biên dô duoc phep cua dao dông dê vât m con dung
yên dôi voi tâm van la:
A. A_ 2,5cm. B. A_ 2,5cm. C. A_ 5cm. D. A_ 5cm.
Câu 16: Mach xoay chiêu RLC nôi tiêp co tân sô goc thay dôi, cuôn dây thuân cam. Khi e
1
÷ 100a(rad/s)
thi diên ap hiêu dung trên tu dat cuc dai, con khi e
2
÷ 400a(rad/s) thi diên ap hiêu dung trên cuôn cam dat
cuc dai. Dê diên ap trên diên tro dat cuc dai thi e co gia tri la:
A. 200a(rad/s). B. 300a(rad/s). C. 250a(rad/s) . D. 500a(rad/s) .
Câu 17: Môt con lác lo xo treo tháng dung dang dao dông diêu hoa. Biêt quãng duong ngán nhât ma vât di
duoc trong 2/15 giây la 8cm, khi vât di qua vi tri cân báng lo xo giãn 4cm, gia tôc roi tu do g ÷ 10m/s
2
, lây
2
10 π = . Vân tôc cuc dai cua dao dông nay la:
A. 45acm/s. B. 30acm/s. C. 50acm/s. D. 40acm/s.
Câu 18: Chiêt suât cua nuoc dôi voi tia do la n
d
, tia tim la n
t
. Chiêu chum tia sang hep gôm ca hai anh sang
do va tim tu nuoc ra không khi voi goc toi i sao cho 1/n
t
™ sin i ™ 1/n
d
. Tia lo la:
A. tia tim. B. không co tia nao lo ra.
C. tia do. D. ca tia tim va tia do.
Câu 19: Môt hon bi nho co khôi luong m treo duoi soi dây thuc hiên dao dông diêu hoa voi chu kˆ T . Nêu
hon bi duoc tich diên q š 0 va treo trong diên truong dêu co vec to cuong dô diên truong E
ur
huong tháng
xuông duoi thi chu kˆ dao dông cua no:
A. giam 1
qE
mg
+ lân B. táng
1
2
qE
mg
+ lân.
C. giam
1
2
qE
mg
+ lân D. táng 1
qE
mg
+ lân
Câu 20: Trên môt con duong lat gach, môt nguoi lai ô tô trên doan duong do hai lân: môt lân xe không tai
voi vân tôc v
1
, va môt lân xe co tai voi vân tôc v
2
. So sanh tôc dô v
1
,v
2
ung voi hai truong hop trên, khi bát
dâu xuât hiên su xoc manh nhât trên nhip xe?
A. v
1
÷ v
2
. B. v
1
š v
2
. C. v
1
™ v
2
. D. v
1
÷ 2v
2
.
Câu 21: Doan mach RLC nôi tiêp ( voi L la cuôn dây thuân cam ) co R ÷ 20ƒ, khi diên ap hai dâu doan
mach la u÷100 2 cos(100πt ¹ π/6)V thi diên ap hai dâu tu la: u ÷ U
C
2 cos(100πt)V. Công suât tiêu thu
cua mach la:
A. 150€. B. 40€ . C. 100€. D. 125€.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 62 -
Câu 22: Môt vât dao dông diêu hoa theo phuong ngang. Tôc dô cua vât l•c qua vi tri cân báng la 20πcm/s,
gia tôc cuc dai cua vât la 2m/s
2
. Cho π
2
÷ 10. Thoi gian ngán nhât dê vât di tu vi tri cân báng dên diêm co li
dô 10cm la:
A. 1/2s. B. 1/3 s. C. 1/12s. D. 1/6 s.
Câu 23: Môt con lác lo xo dao dông diêu hoa theo phuong ngang co co náng báng 10
-2
J, khôi luong qua
náng la m÷0,5kg. Chon gôc thoi gian l•c vât co vân tôc 0,1m/s va gia tôc a ™ 0 . Pha ban dâu cua dao dông
la:
A. - π/3. Β. Β. Β. Β. π/6 . C. - π/6 . ∆. ∆. ∆. ∆. π/3 .
Câu 24: Trong thi nghiêm giao thoa anh sang dung khe Y-âng, co khoang cach 2 khe a ÷ 2mm; tu man anh
dên 2 khe D ÷ 2m. Chiêu dông thoi 3 buc xa λ
1
÷ 0,64…m; λ
2
÷ 0,54 …m va λ
3
÷

0,48 …m thi trên bê rông giao
thoa L ÷ 40mm cua man anh(co vân trung tâm o chinh giua) s† quan sat thây bao nhiêu vân sang cua buc xa
λ
1
?
A. 45 B. 44. C. 42. D. 43 .
Câu 25: Hai cuôn dây mác nôi tiêp vao môt diên ap xoay chiêu, diên ap trên ch•ng co cung gia tri hiêu dung
nhung lêch pha nhau la π/3. Cuôn 1 co diên tro thuân r
1
lon gâp 3 lân

cam khang
1
L
Z cua no thi cuôn 2 co:
A.
2 1
2 1
;
L L
Z Z r r = = . B.
2
2
3
L
Z r = .
C.
2 1
2 1
2 ; 0, 5
L L
Z Z r r = = . D.
2 1
2
2 ; 0
L L
Z Z r = = .
Câu 26: Môi nguyên tu U235 bi phân hach toa ra náng luong 200MeV. Dung náng luong hat nhân cua
U235 dê lam nhiên liêu trong nha may diên nguyên tu co hiêu suât 30°. Môt nha may diên co công suât
1920 M€ môi gio cân dung khôi luong U235 la :
A. 271g. B. 265g. C. 292g. D. 281g.
Câu 27: Môt mach dao dông diên tu l„ tuong gôm tu va môt cuôn dây thuân cam. Tai thoi diêm ma diên ap
trên tu diên u ÷ 4V thi ti sô náng luong diên truong va náng luong tu truong la 4/5. Diên ap cuc dai trên tu
diên báng:
A. 12V. B. 6V. C. 9V. D. 5V.
Câu 28: Trên doan mach nôi tiêp co 4 diêm theo thu tu M, N, P, Q sao cho giua M va N co diên tro R, giua
N va P co cuôn dây không thuân cam, giua P va Q co tu diên. Dát vao 2 dâu M va Q diên ap xoay chiêu co
tân sô ‚, mach co tinh cam khang. L•c nay,trong 4 doan mach: NP, MN, MP, NQ, doan mach co hê sô công
suât nho nhât la:
A. NP. B. MP. C. NQ. D. MN.
Câu 29: Con lác don (vât náng khôi luong m, dây treo dai 1m) dao dông diêu hoa duoi tac dung cua ngoai
luc os(2 )
o
F F c ft π = .Lây g ÷ a
2
÷ 10m/s
2
. Nêu tân sô ‚ cua ngoai luc thay dôi tu 1H“ dên 2H“ thi biên dô
dao dông cua con lác :
A. không thay dôi. B. giam. C. táng rôi giam. D. táng.
Câu 30: Môt mach dao dông diên tu tu do LC co chu kˆ dao dông riêng la T. Nêu mác thêm môt tu C`÷
440pF song song voi tu C thi chu kˆ dao dông táng thêm 20°. Hoi C co gia tri báng bao nhiêu?
A. 1000pF B. 10pF. C. 1200 pF. D. 20 pF.
Câu 31: Môt con lác don duoc keo ra khoi vi tri cân báng môt goc nho Ž
0
÷ 0,1rad rôi buông không co vân
tôc ban dâu. Coi ráng trong qua trinh dao dông, luc can cua môi truong tac dung lên con lác không dôi va
báng 1/1000 trong luong con lác. Con lác s† dung hán lai sau thoi gian báng:
A. 50 chu kˆ. B. 25 chu kˆ. C. 100 chu kˆ. D. 40 chu kˆ.
Câu 32: Môt song co co buoc song λ, tân sô ‚ va biên dô A không dôi, lan truyên trên môt duong tháng tu
diêm M dên diêm N cach M môt doan 7λ /3 . Tai môt thoi diêm nao do (t š 3T ), tôc dô dao dông cua M
báng 2π‚A, l•c do tôc dô dao dông cua diêm N báng :
A. 3 π‚A . Β. Β. Β. Β. π‚A. C. 0. D. 2 π‚A.
Câu 33: Dung prôtôn co dông náng K
p
÷ 5,45 MeV bán pha hat nhân
9
4
Be dung yên sinh ra hat α va •. Gia
su phan ung không k•m theo buc xa γ, cho 1u ÷ 931 MeV/c
2
. Biêt dông náng cua hat α la K
α
÷ 4MeV,
huong cua proton bay toi va huong cua hat α vuông goc voi nhau. •em khôi luong cac hat báng sô khôi.
Vân tôc cua hat • xâp xi báng:
A. 10,7.10
6
m/s. B. 2,7.10
8
m/s. C. 1,7.10
8

m/s. D. 0,1.10
6
m/s.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 63 -
Câu 34: Hiên tuong công huong thê hiên r‡ rêt nhât khi:
A. Luc ma sat cua môi truong nho. B. Biên dô cua luc cu•ng buc nho.
C. Tân sô cua luc cu•ng buc lon. D. Tân sô cua luc cu•ng buc nho.
Câu 35: Phân cam cua môt may phat diên xoay chiêu gôm 2 cáp cuc. Khi cho rô to quay voi tôc dô 1500
vong/ph•t, tu thông cuc dai qua môi vong dây la 5.10
-3
€b va suât diên dông hiêu dung ma may tao ra la
120V. Sô vong dây cua môi cuôn dây la:
A. 27 vong. B. 108 vong. C. 54 vong. D. 100 vong.
Câu 36: Viên kim cuong co nhiêu mau lâp lanh la do:
A. hiên tuong giao thoa cua anh sang xay ra o mát kim cuong.
B. hiên tuong tan sác anh sang va hiên tuong phan xa toan phân.
C. hiên tuong tan sác anh sang va hiên tuong giao thoa.
D. kim cuong phan xa moi thanh phân don sác trong chum sang tráng.
Câu 37: Môt tu diên co dung khang 20Ω cân ghep nôi tiêp voi cac linh kiên nao duoi dây dê dong diên trê
pha / 4 π so voi diên ap 2 dâu doan mach xoay chiêu?
A. Môt cuôn dây thuân cam co cam khang 20Ω.
B. Môt cuôn dây co cam khang 30Ω va co diên tro thuân 10Ω.
C. Môt diên tro R ÷ 20Ω.
D. Môt cuôn dây co cam khang 40Ω.
Câu 38: Môt láng kinh thuy tinh co tiêt diên tháng la môt tam giac cân ABC dinh A . Môt tia sang mau luc
vuông goc voi mát bên AB sau hai lân phan xa toan phân trên AC va AB thi lo ra khoi day BC theo phuong
vuông goc voi BC. Vây nêu roi anh sang tráng vuông goc voi mát bên AB va dát mát nhin vao mát day BC
thi s† thây chum sang di ra co mau :
A. vang do. B. tráng. C. xanh tim. D. vang luc.
Câu 39: Tai hai diêm A, B trên mát chât long cach nhau 15cm co hai nguôn phat song kêt hop dao dông
theo phuong trinh u
1
÷ acos(40πt) cm va u
2
÷ bcos(40πt ¹ π) cm. Tôc dô truyên song trên bê mát chât long
la 40cm/s. Goi •, F la 2 diêm trên doan AB sao cho A• ÷ •F ÷ FB. Sô cuc dai giao thoa trên •F la:
A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.
Câu 40: Biêt A va B la 2 nguôn song giông nhau trên mát nuoc cach nhau 4cm. C la môt diêm trên mát
nuoc, sao cho
AB AC ⊥
. Gia tri lon nhât cua doan AC dê C nám trên duong cuc dai giao thoa la 4,2cm. D
cœng la môt diêm trên mát nuoc, sao cho
AD AB ⊥
. Gia tri nho nhât cua AD dê D thuôc cuc dai giao thoa
la:
A. 0,8cm. B. 3,2cm. C. 0,9cm. D. 2,4cm.
Câu 41: Dát diên ap xoay chiêu ôn dinh co 2 sin( )
3
u U t
π
ω = + vao 2 dâu A va B cua doan mach mác nôi
tiêp theo thu tu gôm diên tro R ÷ 100‘, cuôn cam thuân L va tu diên C. Giua hai diêm M, N chua hai phân
tu nao do trên doan mach s† co diên ap ' 2 2 os( )
3
u U c t
π
ω = + . Gia tri cua ž
L
va ž
C
lân luot la:
A. 250 ‘ va 200 ‘. B. 200 ‘ va 100 ‘. C. 150 ‘ va 250 ‘ . D. 200 ‘ va 250 ‘.
Câu 42: Ba diêm A, B, C trên mát nuoc la 3 dinh cua môt tam giac vuông o A, trong do A va B la 2 nguôn
song nuoc giông nhau, cach nhau 8cm, cung phat song co ’ ÷ 3,2cm. Khoang cach AC ÷ 8,4cm thi sô diêm
dao dông voi biên dô cuc dai co trên doan AC la:
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 43: Dát môt diên ap
0
cos ( ) u U t J ω = vao hai dâu doan mach gôm cuôn dây nôi tiêp voi môt tu diên C
co diên dung thay dôi duoc. Ban dâu tu diên co dung khang 100Ω, cuôn dây co cam khang 50Ω. Giam diên
dung môt luong
3
10 / (8 )( ) C F π

∆ = thi tân sô goc dao dông riêng cua mach la80 ( / ) rad s π . Tân sô goc ω
cua dong diên trong mach la
A. 50 ( / ) rad s π . B. 100 ( / ) rad s π . C. 60 ( / ) rad s π . D. 40 ( / ) rad s π .
Câu 44: Dông vi
24
11
Na phong xa –
-
tao thanh hat nhân con Mg. Khôi luong ban dâu cua Na la 2,4g. Sau 30
gio chi con lai 0,6g Na. Khi nghiên cuu o thoi diêm t
1
thi ti sô giua khôi luong Mg va Na la 0,25. Hoi sau
thoi diêm t
1
bao lâu thi ti sô do báng 9.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 64 -
A. 30 gio B. 40 gio. C. 45 gio. D. 35 gio
Câu 45: Dát môt diên ap
0
cos ( ) u U t J ω = vao hai dâu môt cuôn dây thuân cam co L ÷ 0,5/a (H) thi thây o
cac thoi diêm ma diên ap u co dô lon 32V; 24V thi cuong dô dong diên i co dô lon tuong ung la 1,2A ; 1,6A.
U
0
va ω co gia tri báng:
A.
0
40 ; 60 / U J rad s ω π = = . B.
0
40 2 ; 40 / U J rad s ω π = = .
C.
0
40 ; 40 / U J rad s ω π = = D.
0
30 2 ; 80 / U J rad s ω π = = .
Câu 46: Dôi voi anh sang nhin thây, yêu tô nao sau dây gây ra cam giac mau ?
A. Buoc song anh sang. B. Môi truong truyên song.
C. Vân tôc anh sang. D. Tân sô anh sang.
Câu 47: Biêt gioi han quang diên cua bac la 0,26…m, cua dông la 0,3 …m, cua k†m la 0,35 …m. Gioi han
quang diên cua hop kim gôm bac, dông va k†m la:
A. 0,35 …m. B. 0,33…m. C. 0,26…m. D. 0,3 …m.
Câu 48: Dê bao vê mát: tranh tia tu ngoai va giam cuong dô cac tia kha kiên cho d• choi mát, nguoi tho han
phai dung kinh bao vê la:
A. tâm thach anh day mau tráng. B. tâm thuy tinh day không mau.
C. tâm thuy tinh day mau tim. D. tâm thach anh day mau tim.
Câu 49: Khi táng nhiêt dô thi chu kˆ dao dông cua con lác don:
A. giam. B. không xac dinh duoc.
C. không dôi. D. táng.
Câu 50: Môt nguôn sang diêm phat dông thoi môt buc xa don sác do ’
1
÷640 nm va buc xa mau luc chiêu
sang hai khe Y-âng. Trên man quan sat thây giua hai vân sang gân nhau nhât cung mau voi vân chinh giua
co 7 vân luc. Giua hai vân sang trên co bao nhiêu vân mau do ?
A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷

Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |· . |· . |· . |· | ia ||.|) | ia ||.|) | ia ||.|) | ia ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) ¹!) ¹!) ¹!)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 65 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 13 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Cho mach diên xoay chiêu mác nôi tiêp theo thu tu R, L, C. Diên ap hiêu dung hai dâu mach U
AB
÷
120V, hai dâu doan R,L la U
AN
báng 160V, hai dâu tu diên la U
NB
báng 56V. Hê sô công suât cua doan
mach AB báng
A. 0,9. B. 0,75. C. 0,64. D. 0,8.
Câu 2: Treo vât m ÷ 100g vao lo xo co dô cung k rôi kich thich cho vât dao dông diêu hoa theo phuong
tháng dung. Trong qua trinh dao dông nguoi ta thây ti sô dô lon luc dan hôi cuc dai va cuc tiêu báng 3. Lây
g ÷ 10m/s
2
. Biêt o VTCB lo xo giãn 8cm. Khi tôc dô cua vât co gia tri báng môt nua tôc dô cuc dai thi dô
lon cua luc phuc hôi l•c do báng
A. 0,5N. B. 0,36N. C. 0,25N. D. 0,43N.
Câu 3: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, hai khe duoc chiêu báng anh sang don sác co buoc
song 0,6µm. Khoang cach giua hai khe sang la 1mm, khoang cach tu mát pháng chua hai khe dên man quan
sat la 1,5m. Trên man quan sat, hai vân sang bâc 4 nám o hai diêm M va N. Dich man quan sat môt doan
50cm theo huong ra 2 khe Y-âng thi sô vân sang trên doan MN giam so voi l•c dâu la
A. 7 vân. B. 4 vân. C. 6 vân. D. 2 vân.
Câu 4: Trong mach dao dông LC co dao dông diên tu tu do. Khi diên tich môt ban tu diên co gia tri la q
1
thi
cuong dô dong diên la i
1
; khi diên tich môt ban tu diên co gia tri la q
2
thi cuong dô dong diên la i
2
. Goi c la
tôc anh sang trong chân không. Nêu dung mach dao dông nay dê la mach chon song cua may thu thanh thi
song diên tu ma may co thê thu co buoc song
A. λ ÷ 2πc
2
1
2
2
2
1
2
2
i i
q q


. B. λ ÷ 2πc
2
2
2
1
2
1
2
2
i i
q q


. C. λ ÷ 2πc
2
1
2
2
2
1
2
2
q q
i i


. D. λ ÷ 2πc
2
2
2
1
2
1
2
2
q q
i i


.
Câu 5: Môt cuôn dây det, quay dêu quanh môt truc cô dinh nám trong mát pháng voi cuôn dây va trong tu
truong dêu co phuong vuông goc voi truc quay. Suât diên dông cam ung xuât hiên trong cuôn dây co gia tri
cuc dai la •
0
. Tai thoi diêm suât diên dông tuc thoi báng e ÷ •
0
/2 va dang táng thi vec to phap tuyên n
r
lam
voi vec to B
r
môt goc
A. 120
0
. B. 150
0
. C. 60
0
. D. 30
0
.
Câu 6: Dát diên ap xoay chiêu vao hai dâu doan mach gôm diên tro thuân, cuôn cam thuân va tu diên mác
nôi tiêp. Biêt dung khang cua tu diên báng 2 lân cam khang cua cuôn cam. Tai thoi diêm t, diên ap tuc thoi
giua hai dâu diên tro va diên ap tuc thoi giua hai dâu mach co gia tri tuong ung la 40 V va 60 V. Khi do diên
ap tuc thoi giua hai dâu tu diên la
A. 20V. B. 40V. C. -20V. D. -40V.
Câu 7: Môt may phat diên co phân cam gôm hai cáp cuc va phân ung gôm hai cáp cuôn dây mác nôi tiêp.
Suât diên dông hiêu dung cua may la 220V va tân sô 50H“. Cho biêt tu thông cuc dai qua môi vong dây la
4m€b. Sô vong dây cua môi cuôn trong phân ung la
A. 175 vong B. 44 vong C. 248 vong D. 62 vong
Câu 8: Trong môi truong dáng huong, không hâp thu âm, co 1 nguôn âm diêm voi công suât phat âm không
dôi. Tai diêm M co muc cuong dô âm 60 dB. Dich chuyên nguôn âm môt doan a theo huong ra xa diêm M
thi muc cuong dô âm tai M l•c nay la 40dB. Dê muc cuong dô âm tai M la 20dB thi phai dich chuyên
nguôn âm theo huong ra xa diêm M so voi vi tri ban dâu môt doan
A. 99a. B. 11a. C. 90a. D. 9a.
Câu 9: Chon phat biêu sai. Dao dông cu•ng buc co
A. tân sô báng tân sô cua luc cu•ng buc. B. biên dô chi phu thuôc vao tân sô ngoai luc.
C. biên dô không dôi. D. biên dô phu thuôc vao biên dô ngoai luc.
Câu 10: Trong thi nghiêm vê su phan xa song trên vât can cô dinh. Soi dây mên AB co dâu B cô dinh, dâu
A dao dông diêu hoa. Ba diêm M, N, P không phai la n•t song, nám trên soi dây cach nhau MN ÷ λ/2; MP
÷ λ. Khi diêm M di qua vi tri cân báng (VTCB) thi
A. diêm N co li dô cuc dai, diêm P di qua VTCB.B. N di qua VTCB, diêm P co li dô cuc dai.
MÄ DE 013
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 66 -
C. diêm N va diêm P di qua VTCB. D. diêm N co li dô cuc tiêu, diêm P co li dô cuc dai.
Câu 11: Dô to cua âm phu thuôc vao
A. muc cuong dô âm. B. tân sô âm. C. dô thi âm. D. cuong dô âm.
Câu 12: Tai môt diêm co song diên tu truyên qua. Khi diên truong báng 0 thi tu truong
A. báng 0. B. cuc dai. C. cuc tiêu. D. co dô lon cuc dai.
Câu 13: Hiên tuong tan sác chác chán xay ra khi chiêu
A. chum sang tráng tu không khi vao nuoc.
B. chum sang tráng tu nuoc ra không khi theo phuong không trung voi phap tuyên.
C. chum sang da sác tu không khi vao nuoc theo phuong không trung voi phap tuyên.
D. chum sang tráng tu nuoc ra không khi.
Câu 14: Dao dông cua con lác dông hô la dao dông
A. tu do. B. tát dân. C. cu•ng buc. D. duy tri.
Câu 15: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ U 2 cosωt vao hai dâu mach diên mác nôi tiêp theo thu tu: diên tro R,
cuôn thuân cam L va tu C. Biêt U, L, ω không thay dôi; diên dung C va diên tro R co thê thay dôi. Khi C ÷
C
1
thi diên ap hiêu dung hai dâu diên tro không phu thuôc R; khi C ÷ C
2
thi diên ap hiêu dung hai dâu mach
chua L va R cœng không phu thuôc R. Biêu thuc d•ng la
A. C
2
÷ 0,5C
1
. B. C
2
÷ C
1
. C. C
2
÷ 2C
1
. D. C
2
÷ 2 C
1
.
Câu 16: Trong mach dao dông li tuong dang co dao dông diên tu tu do. Khi diên tich môt ban tu dat cuc dai
thi cuong dô dong diên qua cuôn cam
A. co dô lon cuc dai. B. dat cuc dai. C. dat cuc tiêu. D. báng 0.
Câu 17: Dát diên ap u ÷ U
0
cos(ωt ¹ ϕ) (U
0
không dôi, ω thay dôi duoc) vao hai dâu doan mach gôm diên
tro thuân, cuôn cam thuân va tu diên mác nôi tiêp. Diêu chinh ω ÷ ω
1
thi diên ap hiêu dung hai dâu tu diên
báng 2 lân diên ap hiêu dung hai dâu cuôn cam thuân. Dê công suât tiêu thu cuc dai thi tân sô goc cua dong
diên báng
A. ω
2
÷ 2 ω
1
. B. ω
2
÷ ω
1
/ 2 . C. ω
2
÷ 0,5ω
1
. D. ω
2
÷ 2ω
1
.
Câu 18: Song co truyên trên mát nuoc, cang xa nguôn song thi
A. tôc dô truyên song cang giam. B. biên dô giam.
C. tân sô cang giam. D. buoc song giam.
Câu 19: Trong hiên tuong giao thoa song nuoc, hai nguôn dao dông theo phuong vuông goc voi mát nuoc,
cung biên dô A, cung tân sô, nguoc pha, duoc dát tai hai diêm S
1
va S
2
cach nhau khoang d š λ. Coi biên dô
cua song la không dôi trong qua trinh truyên di. Phân tu thuôc mát nuoc, nám trên doan tháng nôi 2 nguôn,
cach trung diêm S
1
S
2
khoang λ/4 dao dông voi biên dô
A. A. B. A 2 . C. 2A. D. 0.
Câu 20: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ 200 2 cos(100πt) V vao 2 dâu mach gôm diên tro thuân R ÷ 100Ω nôi
tiêp voi cuôn cam thuân L ÷ 2/π (H) va tu C ÷ 10
-4
/π (F). Khi diên ap tuc thoi hai dâu cuôn cam báng 200V
va dang giam thi cuong dô dong diên tuc thoi báng
A. 3 A. B. 2 A. C. 1A. D. 2A.
Câu 21: Mach diên xoay chiêu AB mác nôi tiêp theo thu tu cuôn cam thuân L, diên tro R, tu diên C. Goi M
la diêm nôi giua L va R, N la diêm nôi giua R va C. Diên ap u
AN
châm pha hon u
L
goc π/6; diên ap u
MB
som
pha hon u
C
goc π/3. Hê sô công suât cua doan mach AB xâp xi báng
A. 0,85. B. 0,54. C. 0,66. D. 0,72.
Câu 22: Môt con lác lo xo gôm lo xo nhe co dô cung K va vât nho khôi luong m ÷ 1kg. Con lác dao dông
diêu hoa theo phuong ngang voi chu ki T. Biêt o thoi diêm t vât co li dô 5cm, o thoi diêm (t ¹ 2013T/4) vât
co tôc dô 50cm/s. Dô cung k báng
A. 150N/m. B. 100N/m. C. 50N/m. D. 200N/m.
Câu 23: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, nguôn sang phat dông thoi hai anh sang don sác λ
1
,
λ
2
co buoc song lân luot la 0,48 µm va 0,60 µm. Sô vân sang cung mau voi vân trung tâm trên man quan sat
tu vân tôi thu nhât dên vân tôi thu 13 cua buc xa λ
1
(o cung môt phia so voi vân trung tâm) la
A. 1 vân. B. 2 vân. C. 4 vân. D. 3 vân.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 67 -
Câu 24: Vât dao dông diêu hoa voi biên dô 4cm, chu kˆ 1,2s. Tôc dô trung binh trong khoang thoi gian 0,4s
không thê nhân gia tri nao sau dây?
A. 16cm/s. B. 14cm/s. C. 18cm/s. D. 12cm/s.
Câu 25: Trong may quang phô láng kinh, khe hep cua ông chuŒn truc dát
A. o tiêu diêm chinh cua thâu kinh hôi tu L
1
. B. trong khoang tiêu cu cua thâu kinh hôi tu L
1
.
C. ngoai khoang tiêu cu cua thâu kinh hôi tu L
1
. D. o vi tri bât kˆ.
Câu 26: Môt song hinh sin truyên doc theo môt truc ‹x. Hai diêm M va N nám trên truc ox co song truyên
qua (MN ™ λ). Khi M co li dô cuc dai thi N di qua vi tri cân báng theo chiêu âm. Dô lêch pha giua M va N la
A. 3π/2. B. π/2. C. π/4. D. 3π/4.
Câu 27: Mach diên diên R, L, C mác nôi tiêp, dang xay ra hiêu tuong công huong thi diêu nao sau dây la
sai?
A. Diên ap tuc thoi hai dâu tu báng diên ap tuc thoi hai dâu cuôn cam thuân.
B. Dong diên cung pha voi diên ap hai dâu mach.
C. Cuong dô dong diên t•c thoi i báng diên ap tuc thoi hai dâu mach chia tông tro (i ÷u/ž).
D. Hê sô công suât cua doan mach báng 1.
Câu 28: Nguoi ta gán vât m
1
÷ 100g vao vât m
2
co khôi luong báng m
1
. Sau do treo m
1
vao môt lo xo co dô
cung k÷ 100N/m. Ban dâu nâng 2 vât dên vi tri lo xo không biên dang (lo xo tháng dung) rôi buông nhe cho
cac vât dao dông; dên khi 2 vât di qua VTCB (cua hê) thi m
2
bi bong khoi m
1
. Lây g ÷ 10m/s
2
. Sau khi tach
khoi m
2
thi m
1
dao dông voi biên dô
A. 1,73cm. B. 1,25cm. C. 2,61cm. D. 1,42cm.
Câu 29: Con lác don dao dông voi biên dô nho, bo qua ma sat. Khi vât di qua VTCB thi luc cáng soi dây
A. co dô lon nho hon trong luc. B. co dô lon cuc dai.
C. co dô lon báng trong luc. D. co dô lon cuc tiêu.
Câu 30: Nôi hai ban cua tu diên C voi nguôn diên môt chiêu co suât diên dông •. Sau do ngát tu C ra khoi
nguôn, rôi nôi hai ban tu voi hai dâu cuôn thuân cam L, thi thây sau khoang thoi gian ngán nhât la π/6000 (s)
kê tu l•c nôi voi cuôn cam thi diên tich cua ban duong giam di môt nua. Biêt cuong dô dong diên cuc dai
qua cuôn dây la 0,6A, tu diên co diên dung 50µF. Suât diên dông • báng
A. 1,5V. B. 4,5V. C. 6V. D. 3V.
Câu 31: Vât dao dông diêu hoa. Tai thoi diêm t
1
thi tich cua vân tôc va gia tôc a
1
v
1
š 0, tai thoi diêm t
2
÷ t
1

¹T/4 thi vât dang chuyên dông
A. châm dân dêu vê biên. B. nhanh dân vê VTCB.
C. châm dân vê biên. D. nhanh dân dêu vê VTCB.
Câu 32: Phat biêu nao sau dây la sai? Song diên tu
A. truyên duoc trong chân không.
B. khi gáp mát phân cach giua hai môi truong thi không bi kh•c xa.
C. la song ngang.
D. lan truyên duoc trong cac diên môi.
Câu 33: Mach diên xoay chiêu R, L, C mác nôi tiêp (trong do R, L không thay dôi; C co thê thay dôi). Dát
vao hai dâu mach diên ap u ÷ 100cos(100πt) V. Ban dâu C co gia tri sao cho diên ap hiêu dung hai dâu tu la
lon nhât; sau do giam C thi cuong dô dong diên hiêu dung trong mach
A. giam. B. táng rôi giam. C. giam rôi táng. D. táng.
Câu 34: Hai dao dông cung phuong lân luot co phuong trinh x
1
÷ A
1
cos(ωt-π/2) (cm) va x
2
÷
6cos(ωt¹π/3)(cm). Dê dao dông tông hop cua hai dao dông nay co biên dô báng A ÷ 6cm thi A
1
báng
A. 6cm. B. 6 2 cm. C. 12cm. D. 6 3 cm.
Câu 35: Môt may phat diên xoay chiêu môt pha co phân cam la roto va sô cáp cuc la p. Khi roto quay dêu
voi tôc dô n (vong/ph•t) thi suât diên dông cua may biên thiên tuân hoan voi tân sô (tinh theo don vi H“) la
A. pn/60. B. pn. C. 60pn. D. n/60.
Câu 36: Môt may biên ap li tuong gôm cuôn so câp co N
1
vong, cuôn thu câp co N
2
vong (N
1
÷ 10N
2
). May
biên ap nay co thê
A. táng tân sô lên 10 lân. B. táng cuong dô dong diên lên 10 lân.
C. táng diên ap lên 10 lân. D. táng diên ap va tân sô lên 10 lân.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 68 -
Câu 37: Trên môt soi dây cáng ngang voi hai dâu cô dinh dang co song dung. Biên dô dao dông cua diêm
bung la 2cm. Khoang cach giua 2 n•t liên tiêp la 30cm. Hai diêm gân nhau nhât dao dông voi biên dô 1cm
cach nhau
A. 10cm. B. 5cm. C. 20cm. D. 12cm.
Câu 38: Doan mach AB gôm diên tro R ÷ 40Ω nôi tiêp voi tu C va cuôn dây (Doan AM ch•a R; doan MN
chua tu C, doan NB chua cuôn dây co diên tro thuân r). Dát vao AB diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung
la 120 3 V thi u
AN
lêch pha π/2 so voi u
MB
; u
AB
lêch pha π/3 so voi u
AN
va U
MB
÷ 120V. Diên tro r báng
A. 10Ω. B. 20Ω. C. 30Ω. D. 15Ω.
Câu 39: Hai chât diêm M va N dao dông diêu hoa cung tân sô ‚ ÷ 0,5H“ doc theo hai duong tháng song
song kê nhau va song song voi truc toa dô ‹x. Vi tri cân báng cua M va cua N dêu o trên môt duong tháng
qua gôc toa dô va vuông goc voi ‹x. Trong qua trinh dao dông, khoang cach lon nhât giua M va N theo
phuong ‹x la 10 cm. Tai thoi diêm t
1
hai vât di ngang nhau, hoi sau khoang thoi gian ngán nhât la bao nhiêu
kê tu thoi diêm t
1
khoang cach giua ch•ng báng 5cm.
A. 1/3s. B. 1/2s. C. 1/6s. D. 1/4s.
Câu 40: Trong gio hoc thuc hanh, hoc sinh mác nôi tiêp môt quat diên xoay chiêu voi diên tro R rôi mác hai
dâu doan mach nay vao diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung 380 V. Biêt quat diên nay co cac gia tri dinh
muc 220V-88€ va khi hoat dông d•ng công suât dinh muc thi dô lêch pha giua diên ap o hai dâu quat va
cuong dô dong diên qua no la ϕ , voi cosϕ ÷ 0,8. Dê quat diên nay chay d•ng công suât dinh muc thi R
báng
A. 180Ω. B. 361Ω. C. 354 Ω. D. 267Ω.
Câu 41: Tai diêm M trong môi truong truyên âm co muc cuong dô âm la L
M
. Nêu cuong dô âm tai M táng
lên 10 lân thi muc cuong dô âm tai do
A. táng thêm 10B. B. táng thêm 1B. C. táng lên 100 lân. D. táng lên 10 lân.
Câu 42: Con lác lo xo co dô cung k va vât nho khôi luong m co thê dao dông không ma sat trên mát pháng
nghiêng goc α so voi phuong ngang. Š vi tri cân báng dô biên dang cua lo xo la ∆l. Cho gia tôc roi tu do tai
do la g thi chu kˆ dao dông la
A. T ÷ 2π
α cos g
l ∆
. B. T ÷ 2π
g
l ∆
. C. T ÷ 2π
α sin g
l ∆
. D. T ÷ 2π
l
g

.
Câu 43: Môt doan mach AB gôm hai doan mach AM va MB mác nôi tiêp. Doan mach AM co diên tro thuân
R ÷ 100Ω mác nôi tiêp voi tu diên co diên dung C, doan mach MB chi co cuôn thuân cam voi dô tu cam
thay dôi duoc. Dát diên ap u ÷ 100 2 cos(100πt¹π/4) vao hai dâu doan mach AB. Diêu chinh L dê U
L
max,
khi do u
AM
÷ 100 2 cos(100 ϕ π + t ). Gia tri cua C báng
A. C÷10
-4
/π (F). B. C÷10
-4
/(2π) (F) . C. C÷10
-4
/π (F). D. C÷10
-4
/(2π) (F).
Câu 44: Dao dông diên tu trong mach la dao dông diêu hoa. Khi hiêu diên thê giua hai dâu cuôn cam bang
1,2V thi cuong dô dong diên trong mach báng 1,8mA. Con khi hiêu diên thê giua hai dâu cuôn cam báng
0,9V thi cuong dô dong diên trong mach báng 2,4mA. Biêt dô tu cam cua cuôn dây L ÷ 5mH. Diên dung cua
tu báng
A. 20nF. B. 10nF. C. 20µF. D. 10µF.
Câu 45: Mach diên xoay chiêu gôm diên tro R ÷ 100 3 Ω nôi tiêp voi cuôn cam thuân L ÷ 1/π (H) (doan
AM) va hôp • chua 2 trong 3 phân tu mác nôi tiêp: diên tro R
0
, cuôn cam thuân L
0
, tu diên co diên dung C
0

(doan MB). Dát vao hai dâu doan mach AB diên ap xoay chiêu u ÷ 200 2 cos(100πt) V thi thây diên ap
hiêu dung U
AM
÷ 160V, U
MB
÷ 40V. Trong hôp • chua
A. R
0
÷ 25Ω, L
0
÷ 3 /(4π)H. B. R
0
÷ 25Ω, C
0
÷ 10
-2
/(25 3 π)H.
C. R
0
÷ 25 3 Ω, L
0
÷ 1/(4π)H. D. R
0
÷ 25 3 Ω, C
0
÷ 10
-2
/(25π)H.
Câu 46: Khi dông co không dông bô ba pha hoat dông thi tôc dô quay cua tu truong quay trong stato
A. lon hon tôc dô quay cua roto. B. giam khi ma sat lon.
C. nho hon tôc dô quay cua roto. D. táng khi luc ma sat nho.
Câu 47: Môt dông co diên xoay chiêu khi hoat dông binh thuong voi diên ap hiêu dung 220V thi sinh ra
công suât co hoc la 170 €. Biêt dông co co hê sô công suât 0,85 va diên tro dây quân cua dông co la r÷17Ω.
Bo qua cac hao phi khac, cuong dô dong diên cuc dai qua dông co la
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 69 -
A. 10 2 A. B. 10A. C. 1A. D. 2 A.
Câu 48: Trong hiên tuong giao thoa song nuoc, hai nguôn S
1
va S
2
dao dông theo phuong vuông goc voi
mát nuoc, cung biên dô, cung pha, cung tân sô 50 H“ duoc dát tai hai diêm S
1
va S
2
cach nhau 10cm. Tôc dô
truyên song trên mát nuoc la 75 cm/s. C la diêm trên mát nuoc co CS
1
÷ CS
2
÷ 10cm. •et cac diêm trên mát
nuoc thuôc doan tháng CS
2
, diêm ma phân tu tai do dao dông voi biên dô cuc dai cach diêm S
2
môt doan
ngán nhât xâp xi báng
A. 7,2 mm. B. 6,8 mm. C. 8,9 mm. D. 4,6 mm.
Câu 49: Trong thông tin liên lac báng song vô tuyên nguoi ta su dung cac song mang. So voi vô tuyên
truyên thanh, thi song mang trong vô tuyên truyên hinh co tân sô
A. nho hon hoác báng. B. nho hon. C. báng nhau. D. lon hon.
Câu 50: Môt mach dao dông LC co tu diên 25pF va cuôn cam 10
-4
H. Biêt o tai thoi diêm ban dâu cua dao
dông, cuong dô dong diên co gia tri cuc dai va báng 40mA. Diên tich môt ban tu co dô lon 10
-9
C lân thu 3
vao thoi diêm
A. 18,33µs. B. 0,45µs. C. 0,34µs. D. 31,42µs.

-÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷
Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| |.y·i |.y·i ||| |.y·i |.y·i ||| |.y·i |.y·i ||| .i. aoi .i. aoi .i. aoi .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) ||.|) ||.|) ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ (·i. |y ||| ¹ (·i. |y ||| ¹ (·i. |y ||| ¹!) !) !) !)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 70 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 14 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Cho ba hat nhân
4
2
He ,
139
53

va
235
92
U
co khôi luong tuong ung la 4,0015u; 138,8970u va 234,9933u. Biêt
khôi luong proton la 1,0073u va khôi luong notron la 1,0087u. Thu tu giam dân tinh bên vung cua ba hat nhân
nay la
A.
4
2
He ;
139
53

;
235
92
U B.
139
53
• ;
4
2
He ;
235
92
U C.
235
92
U;
4
2
He;
139
53
• D.
139
53
•;
235
92
U;
4
2
He
Câu 2: Song co ngang không truyên duoc trong cac chât
A. rán, long va khi. B. rán va khi. C. rán va long. D. long va khi.
Câu 3: Cho mach diên xoay chiêu AB theo thu tu gôm cuôn dây thuân cam L, tu diên C va diên tro R. Biêt M
nám giua cuôn dây va tu diên. N nám giua tu diên va diên tro. Tân sô dong diên ‚ ÷ 50 H“, cuôn dây cam thuân
co L ÷
π
3
H. Biêt u
MB
trê pha 90
0
so voi u
AB
va u
MN
trê pha 135
0
so voi u
AB
. Diên tro R co gia tri:
A. 120ƒ B. 100ƒ C. 300ƒ D. 150ƒ
Câu 4: Khi mác tu diên co diên dung C
1
voi cuôn cam L, thi mach thu duoc song co buoc song ’
1
÷ 30m. Khi mác tu
diên co diên dung C
2
voi cuôn L co mach thu duoc song co buoc song ’
2
÷ 40m. Khi mác nôi tiêp tu C ÷
2 1
2 1
C C
C C
+

voi cuôn L thi mach thu duoc song co buoc song
A. 70 m B. 120 m C. 50 m D. 24 m
Câu 5: Song truyên tu ‹ dên M voi vân tôc không dôi, phuong trinh song tai ‹ la u ÷ 4sin(at/2) cm. Tai thoi
diêm t li dô cua phân tu M la 2cm thi tai thoi diêm t ¹ 6 (s) li dô cua M s† la
A. 2cm B. -3cm C. -2cm D. 3cm
Câu 6: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ U
0
cos(ωt ¹ ϕ) vao hai dâu doan mach gôm cuôn cam thuân L, tu diên C va
diên tro thuân R mác nôi tiêp. Ban dâu mach co tinh dung khang. Cach nao sau dây co thê lam mach xay ra hiên
tuong công huong diên?
A. Giam L. B. Giam C. C. Táng ω. D. Táng R.
Câu 7: Dát diên ap u ÷ U
0
cos(100at ¹ a/3) (V) vao hai dâu doan mach mác nôi tiêp gôm diên tro thuân R, tu diên
co diên dung F C
π 5
10
3 −
= va cuôn cam thuân co dô tu cam
H
1
L
π
=
. Nêu nôi tát cuôn cam thi diên ap hai dâu tu
diên co biêu thuc ) t 100 cos( 2 100 u
C
π = (V). Nêu không nôi tát cuôn cam thi diên ap hai dâu cuôn cam co biêu
thuc la
A. )
2
t 100 cos( 2 200 u
L
π
+ π = (V). B.
)
6
5
t 100 cos( 2 200 u
L
π
+ π =
(V).
C. )
3
2
t 100 cos( 2 200 u
L
π
+ π = (V). D. )
3
100 cos( 2 100
π
π − = t u
L
(V).
Câu 8: Cho thi nghiêm Y-âng, nguoi ta dung dông thoi anh sang mau do co buoc song 0,72 …m va anh sang mau
luc co buoc song tu 500 nm dên 575 nm. Giua hai vân sang liên tiêp cung mau vân trung tâm, nguoi ta dêm duoc
4 vân sang mau do. Giua hai vân sang cung mau vân trung tâm dêm duoc 12 vân sang mau do thi co tông sô vân
sang báng bao nhiêu?
A. 32 B. 27 C. 21 D. 35
Câu 9: Phat biêu nao sau dây la sai khi noi vê song diên tu?
A. Khi song diên tu gáp mát phân cach giua hai môi truong thi no co thê bi phan xa va kh•c xa.
B. Song diên tu la song ngang .
C. Trong song diên tu thi dao dông cua diên truong va cua tu truong tai môt diêm luôn vuông pha voi nhau.
D. Song diên tu truyên duoc trong chân không.
Câu 10: Môt mach dao dông diên tu tu do tân sô co thê biên dôi trong khoang tu 10 MH“ dên 160 MH“ báng
cach thay dôi khoang cach giua hai ban tu pháng. Voi dai tân sô nay thi khoang cach giua cac ban tu thay dôi
A. 256 lân. B. 4 lân. C. 160 lân. D. 16 lân.
Câu 11: Trong mach dao dông LC li tuong: i va u la cuong dô dong diên trong mach va hiêu diên thê giua hai
dâu cuôn dây tai thoi diêm t; •
0
la cuong dô dong diên cuc dai trong mach. Hê thuc biêu diên môi liên hê giua i, u
va •
0
la
MÄ DE 014
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 71 -
A.
( )
2 2 2
0
L
• i u
C
− = B.
( )
2 2 2
0
C
• i u
L
− = C.
( )
2 2 2
0
L
• i u
C
+ = D.
( )
2 2 2
0
C
• i u
L
+ =
Câu 12: Hai nguôn song co A, B cach nhau 1m dao dông cung tân sô 100H“, cung pha theo phuong vuông goc
voi mát chât long. Vân tôc truyên song la 20m/s. Diêm không dao dông trên doan AB va gân A nhât, cach A môt
doan
A. 7,5 cm B. 10 cm C. 15 cm D. 5 cm
Câu 13: Dát vao hai dâu doan mach diên ap xoay chiêu u ÷ U
0
cos(ωt ¹ ϕ) thi dong diên trong mach la i ÷

0
cosωt. Nhân xet nao sau dây la không d•ng dôi voi công suât tuc thoi cua doan mach?
A. Công suât tuc thoi cuc dai p
max
÷ ) 1 (cos
2
0 0
+ ϕ
I U
.
B. p ÷ u.i.
C. p ÷ ϕ cos
2
0 0
I U
.
D. Công suât tuc thoi biên thiên tuân hoan voi tân sô goc 2ω.
Câu 14: Hai dao dông diêu hoa cung phuong co phuong trinh lân luot la x
1
÷ 4sin(10t) cm va
x
2
÷ 4cos(10t ¹ a/6) cm. Vân tôc cuc dai cua dao dông tông hop la
A. 40 3 cm/s B. 15 cm/s C. 20 cm/s D. 40 cm/s
Câu 15: Khi táng hiêu diên thê cua môt ông Ronghen n ÷ 1,8 lân, thi buoc song gioi han vê phia song ngán cua
phô Ronghen biên dôi la λ ∆ ÷ 30 pm. Tim hiêu diên thê l•c sau cua ông.
A. 24,7 kV B. 18,4 kV C. 33,1 kV D. 16,2 kV
Câu 16: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ U
0
cos(ωt ¹ ϕ) vao hai dâu doan mach gôm cuôn cam thuân L, tu diên C va
diên tro thuân R mác nôi tiêp. Táng dân diên dung cua tu diên, goi t
1
, t
2
va t
3
la thoi diêm ma gia tri hiêu dung U
L
,
U
C,
va U
R
dat cuc dai. Kêt luân nao sau dây la d•ng?
A. t
1
÷ t
2
š t
3
. B. t
1
÷ t
3
š t
2
. C. t
1
÷ t
2
™ t
3
. D. t
1
÷ t
3
™ t
2
.
Câu 17: Dát diên ap xoay chiêu ) ( cos 2 J t U u ω = vao hai dâu doan mach RLC mác nôi tiêp (cuôn dây thuân
cam). Khi nôi tát tu C thi diên ap hiêu dung trên diên tro R táng 2 lân va dong diên trong hai truong hop nay
vuông pha nhau. Hê sô công suât cua doan mach ban dâu báng
A. . 5 / 1 B. . 2 / 2 C. . 2 / 3 D. . 3 / 1
Câu 18: Trong dao dông diêu hoa thi
A. vecto vân tôc luôn cung huong voi chuyên dông cua vât, vecto gia tôc luôn huong vê vi tri cân báng
B. vecto vân tôc va vec to gia tôc luôn cung huong voi chuyên dông cua vât
C. vecto vân tôc va vecto gia tôc luôn la nhung vecto không dôi
D. vecto vân tôc va vec to gia tôc luôn dôi chiêu khi vât di qua vi tri cân báng
Câu 19: Gioi han quang diên cua dông la 0,3 …m. Biêt háng sô Pláng h ÷ 6,625. 10
34 −
Js va tôc dô anh sang trong
chân không c ÷ 3.10
8
m/s. Công thoat cua eletron ra khoi bê mát cua dông la:
A. 8,526.10
-19
J B. 6,625.10
-25
J C. 6,625.10
-19
J D. 5,625.10
-20
J
Câu 20: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ 220 2 cos(100at) V (t tinh báng giây) vao hai dâu doan mach gôm diên tro
R ÷ 100‘, cuôn cam thuân L ÷
π
3 2
H va tu diên C ÷
3
10
4
π

F mác nôi tiêp. Trong môt chu kˆ, khoang thoi gian
diên ap hai dâu doan mach sinh công duong cung câp diên náng cho mach báng
A. 15 ms. B. 7,5ms. C.
3
40
ms. D.
3
20
ms.
Câu 21: Treo vât khôi luong 100 g vao môt lo xo tháng dung co dô cung 100 N/m. Keo vât theo phuong tháng
dung dên vi tri lo xo dãn 4 cm rôi tha nhe cho dao dông. Lây g ÷ 10 m/s
2
va π
2
÷ 10. Chon truc toa dô tháng
dung, chiêu duong huong xuông, gôc toa dô o vi tri cân báng cua vât, gôc thoi gian la l•c vât di qua vi tri cân
báng lân thu nhât. Phuong trinh dao dông cua vât la
A. x ÷ 3 cos(10πt - a/2) cm B. x ÷ 4 cos(10πt - a/2) cm
C. x ÷ 3 cos(10πt ¹ a/2) cm. D. x ÷ 4 cos(10πt ¹ a/2) cm
Câu 22: Môt soi dây dan hôi dai 60cm, tôc dô truyên song trên dây 8 m/s, treo lo lung trên môt cân rung. Cân dao
dông theo phuong ngang voi tân sô ‚ thay dôi tu 40 H“ dên 60 H“. Trong qua trinh thay dôi tân sô, co bao nhiêu gia
tri tân sô co thê tao song dung trên dây?
A. 15. B. 3. C. 5. D. 7.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 72 -
Câu 23: Cho thi nghiêm Y-âng, khoang cach 10 vân giao thoa liên tiêp la 6,84 mm, khoang cach hai khe sang la
0,2 mm, khoang cach tu hai khe toi man quan sat la 0,8 m. Tim buoc song anh sang.
A. 0,42 …m B. 0,76 …m C. 0,56 …m D. 0,38 …m
Câu 24: Mach dao dông co C ÷ 12 nF , L ÷ 6 µ H. Do mach co R ÷ 0,5 Ω nên dao dông trong mach tát dân. Dê
duy tri dao dông voi hiêu diên thê cuc dai giua hai ban tu diên la U
0
÷ 10 V thi phai bô sung cho mach náng
luong môt công suât la
A. 5 m€ B. 50 m€ C. 25 m€ D. 20 m€
Câu 25: Cho mach diên RLC, tu diên co diên dung C thay dôi. Ta diêu chinh diên dung sao cho diên ap hiêu
dung cua tu dat gia tri cuc dai. Khi do diên ap hiêu dung trên R la 75 V va khi diên ap tuc thoi hai dâu mach la
75 6J
thi diên ap tuc thoi cua doan mach RL la 25 6 . J Diên ap hiêu dung cua doan mach la
A. 150 V. B. 150 2 . J C. 75 3 . J D.
75 6 . J

Câu 26: Môt vât dao dông diêu hoa voi chu ki báng 2s va biên dô A. Quãng duong dai nhât vât di duoc trong
thoi gian 1/3 s la
A. 2A/3 B. A/2. C. A. D. 3A/2.
Câu 27: Chon dap an d•ng:
A. Anh sang phat ra o con dom dom không phai la hiên tuong quang phat quang.
B. Dung tinh chât song anh sang co thê giai thich duoc hiên tuong quang diên trong.
C. Trong hiên tuong quang diên trong, náng luong kich hoat la náng luong cân thiêt dê giai phong môt electron
d•n thanh electron tu do.
D. Pin quang diên không biên dôi truc tiêp quang náng thanh diên náng.
Câu 28: Kêt luân nao sau dây la sai vê dao dông diêu hoa biên dô A:
A. Dô thi biêu diên quan hê giua thê náng va vân tôc la duong parabol
B. Dô thi biêu diên quan hê giua luc hôi phuc va ly dô la doan tháng
C. Dô thi biêu diên quan hê giua vân tôc va gia tôc; giua vân tôc va ly dô la duong elip
D. Dô thi biêu diên quan hê giua gia tôc va ly dô la duong tháng
Câu 29: Môt dông hô qua lác chay d•ng gio tai môt noi trên bo biên co nhiêt dô 5
0
C. Dua dông hô nay lên dinh n•i
cao cœng co nhiêt dô 5
0
C thi dông hô chay sai 13,5 s . Coi ban kinh trai dât la R ÷ 6400 km. Dô cao dinh n•i la
A. 0,5 km. B. 1 km. C. 1,5 km. D. 2 km.
Câu 30: Cho môt nguyên tu hidrô co muc náng luong thu n tuân theo công thuc •
n
÷ -13,6 eV/n
2

nguyên tu dang o trang thai kich thich thu nhât. Kich thich nguyên tu dê ban kinh qu‰ dao electron táng 9 lân.
Tim ti sô buoc song hông ngoai lon nhât va buoc song nhin thây nho nhât ma nguyên tu nay co thê phat ra.

A. 33,4 B. 18,2 C. 2,3.10
-3
D. 5,5.10
-2

Câu 31: Cho môt hat nhân khôi luong A dang dung yên thi phân rã thanh hai hat nhân co khôi luong B va D.
Cho tôc dô anh sang la c. Dông náng cua hat D la
A.
B A
c A D B B
+
− +
2
) (
B.
D B
c D B A B
+
− −
2
) (
C.
D
c D B A B
2
) ( − −
D.
D B
c D B A D
+
− +
2
) (

Câu 32: Chiêu anh sang don sác co buoc song 0,3 …m vao môt chât thi thây co hiên tuong phat quang. Cho biêt
công suât cua chum sang phat quang chi báng 0,5° công suât cua chum sang kich thich va cu 300 phôtôn anh
sang kich thich cho 2 phôtôn anh sang phat quang. Buoc song anh sang phat quang la
A. 0,5 …m B. 0,4 …m C. 0,48 …m D. 0,6 …m
Câu 33: Môt m•u hat nhân phong xa l•c dâu không tap chât, sau thoi gian t, sô hat dã phân rã gâp 7 lân sô hat
chua phân rã. Thoi gian tu l•c sô hat giam môt nua dên l•c sô hat giam e lân (e la co sô tu nhiên) la
A. )
2 ln
1
2 (ln
8

t
B. )
2 ln
1
1 (
3

t
C. )
2 ln
1
1 ( 3 − t D. ) 1 2 (ln
2

t

Câu 34: Chon dap an d•ng:
A. Khi chiêu anh sang tráng qua môt ban thuy tinh hai mát song song theo phuong vuông goc bê mát ban thi co
thê xay ra hiên tuong tan sác anh sang.
B. Chiêu môt chum sang gôm cac tia mau do, luc, vang, cham va tim tu nuoc ra không khi thi thây tia sang
mau cham bi phan xa toan phân chung to tia sang mau vang cœng bi phan xa toan phân.
C. Môt chum tia sang hep, mau luc khi di qua láng kinh không thê bi tan sác.
D. Chiêu môt chum sang tráng hep tu không khi vao nuoc theo phuong xiên goc voi mát nuoc thi tia sang lêch
it nhât co tôc dô lon nhât so voi cac tia con lai.
Câu 35: Hat Ž co dông náng 5 MeV bán pha hat nhân
14
7
N dung yên sinh ra hat p voi dông náng 2,79 MeV va
hat •. Tim goc giua vân tôc hat Ž va vân tôc hat p. Cho m
Ž
÷ 4,0015u; m

÷ 16,9947u; m
N
÷ 13,9992u; m
p
÷
1,0073u; 1u ÷ 931,5 MeV/c
2
.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 73 -
A. 44
0
B. 67
0
C. 74
0
D. 24
0

Câu 36: Cho thi nghiêm Y-âng, anh sang co buoc song 500 nm. H la chân duong cao ha vuông goc tu S
1
toi man
M. L•c dâu nguoi ta thây H la môt cuc dai giao thoa. Dich man M ra xa hai khe S
1
, S
2
dên khi tai H bi triêt tiêu
náng luong sang lân thu nhât thi dô dich la 1/7 m. Dê náng luong tai H lai triêt tiêu thi phai dich man xa thêm it
nhât la 16/35 m. Khoang cach hai khe S
1
va S
2
la
A. 2 mm B. 1,8 mm C. 0,5 mm D. 1 mm
Câu 37: Nhân dinh nao sau dây sai khi noi vê dao dông co hoc tát dân?
A. Luc ma sat cang lon thi dao dông tát cang nhanh.
B. Dao dông tát dân la dao dông co biên dô giam dân theo thoi gian.
C. Dao dông tát dân co dông náng giam dân con thê náng biên thiên diêu hoa
D. Trong dao dông tát dân, co náng giam dân theo thoi gian.
Câu 38: Trên môt soi dây dan hôi, hai dâu A B cô dinh co song dung ôn dinh voi buoc song λ ÷ 24 cm. Hai diêm
M va N cach dâu A nhung khoang lân luot la d
M
÷ 14cm va d
N
÷ 27 cm. Khi vân tôc dao dông cua phân tu vât
chât o M la v
M
÷ 2 cm/s thi vân tôc dao dông cua phân tu vât chât o N la
A. 2 2 cm/s. B. - 2 2 cm/s. C. 3 2 cm/s. D. -2 cm/s.
Câu 39: Môt con lác lo xo co vât nho khôi luong la 100g. Con lác dao dông diêu hoa theo nám ngang voi
phuong trinh x ÷ Acosωt. Cho 10
2
= π . Cu sau nhung khoang thoi gian 0,1 s thi dông náng va thê náng cua vât
lai báng nhau, lo xo cua con lác co dô cung báng
A. 25 N/m B. 200 N/m C. 50 N/m D. 100 N/m
Câu 40: Cho bôn nhân xet sau, tim sô nhân xet sai:
Hat nhân cang náng thi náng luong liên kêt cang lon nên náng luong liên kêt riêng cang lon.
Cac hat nhân dông vi co sô notron cang nhiêu thi cang bên vung.
Vi tia –
-
la cac electron nên trong hat nhân phong xa tia –
-
phai chua cac electron.
Qua trinh phong xa không chiu tac dông cua nhiêt dô môi truong bên ngoai hat nhân nên không toa nhiêt ra
bên ngoai.
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 41: Cho môt vât dao dông diêu hoa voi chu ki T. Tim khoang thoi gian ngán nhât tu l•c công suât luc hôi
phuc cuc dai dên l•c dông náng vât gâp ba lân thê náng.
A. T/24 B. T/36 C. T/12 D. T/6
Câu 42: Cho môt con lác lo xo treo tháng dung. Môt hoc sinh tiên hanh hai lân kich thich dao dông. Lân thu
nhât, nâng vât lên rôi tha nhe thi gian ngán nhât vât dên vi tri luc dan hôi triêt tiêu la x. Lân thu hai, dua vât vê vi
tri lo xo không biên dang rôi tha nhe thi thoi gian ngán nhât dên l•c luc hôi phuc dôi chiêu la y. Ti sô x/y ÷ 2/3.
Ti sô gia tôc vât va gia tôc trong truong ngay khi tha lân thu nhât la
A. 3 B. 3/2 C. 1/5 D. 2
Câu 43: Don vi khôi luong nguyên tu 1 u la
A. 1/12 khôi luong dông vi nguyên tu
12
6
C
B. Môt nua tông khôi luong cua môt proton, môt notron va môt electron
C. 1/12 khôi luong dông vi hat nhân
12
6
C
D. Môt nua tông khôi luong cua môt proton va môt notron
Câu 43: •lectron co khôi luong nghi m
e
÷ 9,1.10
-31
kg, trong dong hat –
-
electron co vân tôc
8
2
2.10 / .
3
c
v m s = = Khôi luong cua electron khi do la
A. 6,83.10
-31
kg. B. 13,65.10
-31
kg. C. 12,21.10
-31
kg. D. 6,10.10
-31
kg.
Câu 45: Cho môt con lác don co vât náng 100 g, tich diên 0,5 mC, dao dông tai noi co gia tôc g ÷ 10 m/s
2
. Dát
con lác trong diên truong dêu co vec to diên truong nám ngang, dô lon 2000/ 3 V/m. Dua con lác vê vi tri thâp
nhât rôi tha nhe. Tim luc cáng dây treo khi gia tôc vât náng cuc tiêu
A. 2,19 N B. 1,5 N C. 2 N D. 1,46 N
Câu 46: Gioi han quang diên cua kim loai phu thuôc vao
A. náng luong cua photon chiêu toi kim loai.
B. dông náng ban dâu cua electron khi bât ra khoi kim loai.
C. ban chât cua kim loai.
D. buoc song cua anh sang chiêu vao kim
Câu 47: Cho hai nguôn song kêt hop trên mát nuoc, cung pha co biên dô 4 cm tai hai diêm A va B cach nhau 31
cm. Cho buoc song la 12 cm. ‹ la trung diêm AB. Trên doan ‹B co hai diêm M va N cach ‹ lân luot 1 cm va 4
cm. Khi N co li dô 2 3 cm thi M co li dô
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 74 -
A. 2 cm B. 2 cm C. 4 3 cm D. 6 cm
Câu 48: Cho mach RLC mác nôi tiêp theo thu tu gôm cuôn dây thuân cam L ÷ 1,5/a, diên tro R va tu C. • la
diêm giua cuôn dây va diên tro. Dát vao hai dâu mach hiêu diên thê u
AB
÷ 100 2 cos(100at) (V;s). Thay dôi C
thi hiêu diên thê hiêu dung doan •B dat cuc dai báng 200V. Tim dung khang cua tu khi do.
A. 100 ƒ B. 300 ƒ C. 50 ƒ D. 200 ƒ
Câu 49: Môt con lác lo xo khôi luong vât náng 100 g, dô cung lo xo 10 N/m, dát trên mát pháng ngang co hê sô
ma sat truot 0,2. Keo con lác dê lo xo dãn 20 cm rôi tha nhe. Chon gôc thoi gian l•c tha vât. Tim thoi diêm lân
thu hai lo xo dãn 7 cm.
A. 13a/60 s B. a/6 s C. a/60 s D. 15a/60 s
Câu 50: Chon dap an d•ng vê la“e:
A. Cac phôtôn bay theo cung môt huong nên song diên tu trong chum sang cung pha.
B. Anh-xtanh la nguoi tim ra hiên tuong phat xa cam ung.
C. Mau do cua la“e hông ngoc do ion nhôm phat ra.
D. Cac phôtôn trong chum sang la“e dao dông trong cac mát pháng vuông goc nhau.

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷

Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) ||.|) ||.|) ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) !) !) !)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k kk k¦cu ¦cu ¦cu ¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 75 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 15 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Chon câu dúng:
A. Chi co dong diên xoay chiêu 3 pha moi tao ra duoc tu truong quay
B. Suât diên dông cua may phat diên xoay chiêu ti lê voi tôc dô quay cua roto
C. Tân sô cua dong diên xoay chiêu d•ng báng sô vong quay cua roto may phat trong 1 giây
D. Dong diên xoay chiêu môt pha chi co thê do may phat diên xoay chiêu 1 pha tao ra
Câu 2: Phat biêu nao sau dây la sai khi noi vê dao dông cua con lác don (bo qua luc can cua môi truong)?
A. Voi dao dông nho thi dao dông cua con lác la dao dông diêu hoa.
B. Khi vât náng di qua vi tri cân báng, thi trong luc tac dung lên no cân báng voi luc cáng cua dây.
C. Chuyên dông cua con lác tu vi tri biên vê vi tri cân báng la nhanh dân.
D. Khi vât náng o vi tri biên, co náng cua con lác báng thê náng cua no.
Câu 3: Nguôn âm tai ‹ co công suât không dôi. Trên cung duong tháng qua ‹ co ba diêm A, B, C cung nám vê
môt phia cua ‹ va theo thu tu ra xa nguôn. Muc cuong dô âm tai B kem muc cuong dô âm tai A la a (dB), muc
cuong dô âm tai B hon muc cuong dô âm tai C la 3a (dB), biêt 3‹A ÷ 2‹B. Ti sô ‹C/‹A la
A. 32/27 B. 81/16 C. 9/4 D. 27/8
Câu 4: Song diên tu nao sau dây có kha náng xuyên qua tâng diên li dê dung trong truyên thông vê tinh ?
A. Song trung B. Song dai C. Song ngán D. Song cuc ngán
Câu 5: Môt song ngang, buoc songλ truyên trên môt soi dây cáng ngang theo chiêu tu M dên N . Biêt
MN÷ 4 / 5λ . Chon truc biêu diên li dô cua cac diêm co chiêu duong huong lên trên. Tai môt thoi diêm nao do M
dang co li dô duong va chuyên dông di xuông, d•ng vao l•c nay, li dô va chiêu chuyên dông tuong ung cua N la
A. duong, di xuông B. âm, di lên C. duong, di lên D. âm, di xuông
Câu 6: Chiêu môt chum sang don sác co buoc song ’ ÷ 570nm va co công suât P ÷ 0,625€ duoc chiêu vao
catôt cua môt tê bao quang diên. Biêt hiêu suât luong tu H ÷ 90°. Cho h ÷ 6.625.10
-34
J.s, e ÷ 1,6.10
-19
C, c ÷
3.10
8
m/s. Cuong dô dong quang diên bão hoa la:
A.0,179A. B.0,125A. C.0,258A. D. 0,416A.
D. chi la chum tia mau vang con chum tia mau cham bi phan xa toan phân.
Câu 7: Môt con lác lo xo dang dao dông tát dân. Co náng ban dâu cua no la 5J. Sau ba chu ki dao dông thi biên
dô cua no giam di 20°. Phân co náng chuyên hoa thanh nhiêt náng trung binh trong môi chu ki la
A. 1,80J B. 1,07J C. 0,64J D. 0,60 J.
Câu 8: Môt vât dao dông diêu hoa voi phuong trinh ) 3 / cos( π ω + = t A x cm. Biêt quãng duong vât di duoc
trong thoi gian 1(s) la 2A (cm) va trong 2/3 (s) la 9cm. Gia tri cua A va ω la
A. 6cm; π rad/s. B. 12 cm; 2π rad/s. C. 9cm; π rad/s. D. 12cm; π rad/s.
Câu 9: Môt dong diên xoay chiêu co cuong dô ) )( 100 sin( 3 A t i π = chay trên môt dây d•n. Trong thoi gian môt
giây, sô lân cuong dô dong diên co gia tri tuyêt dôi báng 2A la
A. 50 B. 100 C. 200 D. 400
Câu 10: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ 120 6 cosωt (V) vao hai dâu doan mach AB gôm hai doan mach AM va
MB mác nôi tiêp. Doan AM la cuôn dây co diên tro thuân r va co dô tu cam L, doan MB gôm diên tro thuân R
mác nôi tiêp voi tu diên C. Diên ap hiêu dung trên doan MB gâp dôi diên ap hiêu dung trên R va cuong dô hiêu
dung cua dong diên trong mach la 0,5A. Diên ap trên doan MB lêch pha so voi diên ap hai dâu doan mach la
π/2. Công suât tiêu thu trên toan mach la
A. 180€ B. 90€ C. 120€ D. 60€
Câu 11: Dát môt diên ap xoay chiêu ôn dinh co diên ap hiêu dung U va tân sô ‚ vao hai dâu doan mach AB gôm
hai doan mach AM va MB mác nôi tiêp. Doan AM la cuôn dây thuân cam co dô tu cam L, doan MB gôm diên
tro thuân R mác nôi tiêp voi tu diên co diên dung C. Giu nguyên gia tri R, C va thay dôi gia tri L dê u
MB
vuông
pha voi u
AB
. Khi do nêu táng gia tri L thi
A. U
AM
táng, • táng. B. U
AM
giam, • giam. C. U
AM
giam, • táng. D. U
AM
táng, • giam.
Câu 12: Theo thuyêt tuong dôi, môt vât co khôi luong nghi m
0
chuyên dông voi tôc dô v thi khôi luong tuong
dôi tinh la
MÄ DE 015
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 76 -
A. m ÷ m
0
(1 −
2
2
c
v
)
2
1
. B. m ÷ m
0
(1 −
2
2
c
v
)
2
1

.
C. m ÷ m
0
(1 −
2
2
c
v
)
−1
. D. m ÷ m
0
(1 −
2
2
c
v
)
.

Câu 13: Môt con lác lo xo dao dông diêu hoa voi chu kˆ T ÷ 0,5(s). Trong môt chu kˆ, khoang thoi gian dê vât
co dô lon gia tôc không vuot qua 160 3 cm/s
2
la 1/3(s); náng luong dao dông cua vât la 4mJ, cho 10
2
≈ π . Dô
cung cua lo xo la
A. 15N/m B. 40N/m C. 20N/m D. 50N/m
Câu 14: Dông vi phong xa côban
60
27
Co phat ra tia β
-
va tia γ. Biêt
Co n
m 55, 940u:m 1, 008665u: = =
p
m 1, 007276u = . Náng luong liên kêt cua hat nhân côban la bao nhiêu?
A.
10
E 6, 766.10 J

∆ = B.
10
E 3, 766.10 J

∆ = C.
10
E 5, 766.10 J

∆ = D.
10
E 7, 766.10 J

∆ =
Câu 15: Môt vât co khôi luong m÷ 0,1kg tham gia dông thoi vao hai dao dông diêu hoa cung phuong, cung tân
sô co phuong trinh lân luot la x
1
÷ ) 10 cos( 3
1
ϕ + t cm va x
2
÷ ) 10 cos( 4
2
ϕ + t cm. Náng luong dao dông cua vât có
thê nhân gia tri nao sau dây?
A. 0,032J B. 2,8125.10
-4
J C. 28,125.10
-3
J D. 0,0125J
Câu 16: Hai nguôn phat song kêt hop A, B voi AB÷ 16cm trên mát thoang chât long, dao dông theo phuong
trinh mm t u
A
) 3 / 30 cos( 5 π π + = ; mm t u
B
) 6 / 30 cos( 5 π π − = . Coi biên dô song không dôi, tôc dô song
60 / . v cm s = Goi ‹ la trung diêm cua AB, diêm dung yên trên doan AB gân ‹ nhât va xa ‹ nhât cach ‹ môt doan
tuong ung la
A. 1cm; 8 cm. B. 0,25 cm; 7,75 cm. C. 1 cm; 6,5 cm. D. 0,5 cm; 7,5 cm.
Câu 17: Trong cac dung cu tiêu thu diên nhu quat, tu lanh, dông co, nguoi ta phai nâng cao hê sô công suât
nhám
A. táng cuong dô dong diên B. giam công suât tiêu thu
C. giam hao phi vi nhiêt D. táng công suât toa nhiêt
Câu 18 Chon câu tra loi sai:
A. Don vi khôi luong nguyên tu la khôi luong cua môt nguyên tu cacbon.
B. Dotori kêt hop voi ‹xi thanh nuoc náng la nguyên liêu cua công nghiêp nguyên tu.
C. Hâu hêt cac nguyên tô la hôn hop cua nhiêu dông vi.
D. Hat nhân Hidrô co ba dông vi.
Câu 19: Trong hiên tuong quang d•n cua môt chât ban d•n. Náng luong cân thiêt dê giai phong môt electron liên
kêt thanh electron tu do la A thi buoc song dai nhât cua anh sang kich thich gây ra duoc hiên tuong quang d•n o
chât ban d•n do duoc xac dinh tu công thuc
A. hA/c B. c/hA C. A/hc D. hc/A
Câu 21: Diêu nao sau dây sai khi noi vê quang tro?
A. Bô phân quan trong nhât cua quang diên tro la môt lop chât ban d•n co gán 2 diên cuc.
B. Quang diên tro co thê dung thay thê cho cac tê bao quang diên.
C. Quang diên tro thuc chât la môt diên tro ma gia tri cua no co thê thay dôi theo nhiêt dô.
D. quang diên tro la môt diên tro ma gia tri cua no không thay dôi theo nhiêt dô.
Câu 21: Diên tich cuc dai trên 1 ban cua tu diên trong môt mach dao dông diên tu tu do li tuong la q
0
, khoang
thoi gian ngán nhât dê náng luong diên truong lai báng náng luong tu truong la t ∆ , khi do cuong dô dong diên
cuc dai trong mach
A. t q I ∆ = 2 /
0 0
π B. t q I ∆ = 4 /
0 0
π C. t q I ∆ = / 2
0 0
π D. t q I ∆ = / 4
0 0
π
Câu 22: Dát vao hai dâu doan mach RCL mác nôi tiêp theo thu tu R, C, L môt hiêu diên thê xoay chiêu co tân sô ‚ ÷
50H“. Trong do R÷100Ω, cuôn cam thuân co dô tu cam L co thê thay dôi duoc. Thay dôi L nguoi ta thây khi L÷L
1

va khi L÷ L
2
÷L
1
/2 thi công suât tiêu thu trên doan mach nhu nhau nhung cuong dô dong diên tuc thoi vuông pha
nhau. Gia tri cua L
1
va diên dung C lân luot la
A. ) (
3
10
); (
2
4
1
F C H L
π π

= = B. ) (
3
10
); (
4
4
1
F C H L
π π

= =
C. ) (
2
10 . 3
); (
4
4
1
F C H L
π π

= = D. ) (
10 . 3
); (
4
1
4
1
F C H L
π π

= =
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 77 -
Câu 23: Dát môt diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung 100 3 V va tân sô 50H“ vao hai dâu doan mach AB
gôm diên tro thuân 40Ω mác nôi tiêp voi hôp kin • (hôp • chua hai trong ba phân tu r, L, C mác nôi tiêp).
Cuong dô hiêu dung dong diên qua mach báng 3A. Tai thoi diêm t cuong dô dong diên qua mach báng 3 2 A,
dên thoi diêm t`÷ t¹ 1/300 (s) diên ap hai dâu doan mach báng không va dang giam. Công suât tiêu thu trên hôp
kin • la
A. 90€ B. 120€ C. 75 3 € D. 150 3 €
Câu 24: Môt con lác don duoc treo vao trân cua môt toa xe. Khi xe dung yên thi no dao dông voi chu ki T÷
2 2 s, khi xe chuyên dông nhanh dân dêu thi chu ki dao dông cua no giam 2 lân. Cho gia tôc trong truong g÷
10m/s
2
. Gia tôc cua toa xe la
A. 10m/s
2
B. 5 3 m/s
2
C. 5m/s
2
D. 10 3 m/s
2

Câu 25: Khi dát môt diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung không dôi vao cuôn so câp thi diên ap thu câp la
20V. Khi táng sô vong dây thu câp 60 vong thi diên ap thu câp la 25V. Khi giam sô vong dây thu câp 90 vong
thi diên ap thu câp la
A. 10V B. 15V C. 12,5V D. 17,5V
Câu 26: Môt con lác lo xo co K÷ 100N/m, dâu trên cô dinh con dâu duoi gán vât náng m÷ 0,4kg. Cho vât náng m dao
dông diêu hoa theo phuong tháng dung thi thây thoi gian lo xo nen trong môt chu ki la 0,1s. Cho g÷ 10 m/s
2 2
π ≈ m/s
2
,
Biên dô dao dông cua vât la
A. 8 3 cm B. 4cm C. 4 2 cm D. 4 3 cm
Câu 27: Trên môt soi dây dan hôi AB dai 25cm dang co song dung, nguoi ta thây co 6 diêm n•t kê ca hai dâu A
va B. Hoi co bao nhiêu diêm khac diêm M trên dây dao dông cung biên dô, cung pha voi M ? Biêt diêm M cach
A 1cm.
A. 6 B. 5 C. 10 D. 9
Câu 28: Phat biêu nao sau dây la d•ng?
A. Náng luong liên kêt cua môt hat nhân la náng luong tôi thiêu cân thiêt phai cung câp dê tach cac nuclôn.
B. náng luong liên kêt la toan bô náng luong cua nguyên tu gôm dông náng va náng luong nghi.
C. Náng luong liên kêt la náng luong toan phân cua nguyên tu tinh trung binh trên sô nuclôn.
D. Náng luong liên kêt la náng luong liên kêt cac êlectron va hat nhân nguyên tu.
Câu 29: Môt song co truyên theo truc ‹x. Li dô u cua phân tu M co toa dô x, tai thoi diêm t duoc xac dinh
) 2 / 4 40 cos( 2 π π − − = x t u , trong do u va x duoc do báng cm, t tinh báng s. Ti sô giua tôc dô truyên song va
tôc dô dao dông cuc dai báng
A. 0,25 B. 8 C. 4 D. 0,125
Câu 30: Môt vât dao dông diêu hoa trên qu‰ dao tháng co dô dai l. Tôc dô trung binh lon nhât trong khoang thoi
gian T/3 la
A.
T
l
2
2 3
B.
T
l
6
3
C.
T
l 3
D.
T
l
2
3 3

Câu 31: Dát môt diên ap xoay chiêu ôn dinh vao hai dâu doan mach gôm môt diên tro R ÷ 50‘ va môt cuôn dây
thuân cam co L ÷ π 2 / 1 (H) thi dong diên qua mach co dang i ÷ 2cos(100at - 2 / π ) (A). Nêu thay diên tro R
báng tu diên C thi cuong dô hiêu dung qua mach táng lên 2 lân. Biêu thuc i cua dong diên qua mach sau khi
thay la
A. i ÷ 2 2 cos(100at - 4 / π ) (A) B. i ÷ 2 2 cos(100at ¹ 4 / π ) (A)
C. i ÷ 2 2 cos(100at - 4 / 3π ) (A) D. i ÷ 2cos(100at ¹ 4 / π ) (A)
Câu 32: Tai hai diêm A va B trên mát nuoc cach nhau 8cm co hai nguôn kêt hop dao dông voi phuong trinh
t a u u π 40 cos
2 1
= = (cm), tôc dô truyên song trên mát nuoc v÷30cm/ s . •et doan tháng •F ÷ 4cm trên mát nuoc
co chung duong trung truc voi AB. Khoang cach lon nhât tu •F dên AB sao cho trên doan •F chi co 3 diêm dao dông
voi biên dô cuc dai la
A. 6 cm. B. 8,9 cm. C. 3,3 cm. D. 9,7 cm
Câu 33: Môt dông co diên xoay chiêu khi hoat dông binh thuong voi diên ap hiêu dung 220V thi sinh ra công
suât co hoc la 80€. Biêt diên tro thuân cua dây quân la 32Ω, công suât toa nhiêt nho hon công suât co hoc va
hê sô công suât cua dông co la 0,8. Bo qua cac hao phi khac, cuong dô dong diên cuc dai qua dông co la
A. 0,5 2 A B. 2 A C. 0,5 A D. 1,25 A
Câu 36: Phat biêu nao sau dây la dúng?
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 78 -
Tiên dê vê su hâp thu va buc xa náng luong cua nguyên tu co nôi dung la:
A. Môi khi chuyên trang thai dung nguyên tu buc xa hoác hâp thu photon co náng luong d•ng báng dô chênh
lêch náng luong giua hai trang thai do
B. Nguyên tu hâp thu phôton thi chuyên trang thai dung.
C. Nguyên tu buc xa phôton thi chuyên trang thai dung.
D. Nguyên tu hâp thu anh sang nao thi s† phat ra anh sang do.
Câu 35: Môt vât dao dông diêu hoa voi tân sô ‚ thi pha cua dao dông
A. ti lê bâc nhât voi thoi gian. B. biên thiên diêu hoa theo thoi gian.
C. la ham bâc hai cua thoi gian. D. không phu thuôc vao thoi gian.
Câu 36: Nêu dua môt l‡i sát non vao trong long ông dây cua môt mach dao dông diên tu LC thi
A. tân sô dao dông riêng ‚ cua mach s† táng B. tân sô dao dông riêng ‚ cua mach s† giam
C. chu kˆ dao dông riêng cua mach s† giam D. dô tu cam cua cuôn dây s† giam
Câu 37: Tinh náng luong liên kêt riêng cua hat nhân
12
6
C . Biêt khôi luong cua cac hat la m
n
÷ 939,6 MeV/c
2
; m
p

÷ 938,3 MeV/c
2
; m
e
÷ 0,512 MeV/c
2
. Khôi luong nghi cua nguyên tu
12
6
C la 12 u. Cho u ÷ 931,5 MeV/c
2
.
A. 7,6 MeV/nuclon B. 7,7 MeV/nuclon C. 7,8 MeV/nuclon D. 7,9 MeV/nuclon
Câu 38: Cuong dô dong diên cuc dai trong môt mach dao dông LC la 2 5 , 0 π (A). Biêt thoi gian dê cuong dô
dong diên trong mach giam tu gia tri cuc dai xuông con môt nua cua no la 8/3 µ s. Š nhung thoi diêm cuong dô
dong diên trong mach báng không thi diên tich trên tu báng
A. C µ 2 2 B. C µ 2 8 C. C µ 6 D. C µ 2 4
Câu 39: Hat nhân Ra
226
88
dung yên phat ra tia α va biên thanh hat nhân •. Biêt ráng Dông náng cua hat α la
4,8MeV. Lây gân d•ng khôi luong theo sô khôi. Náng luong toa ra trong môt phan ung nhân gia tri nao
A. 1,231 MeV B. 2,596 MeV C. 4,886 MeV D. 9,667 MeV
Câu 40: Môt bô tu diên gôm hai tu diên C
1
÷ C
2
mác song song. Nôi hai dâu bô tu nay voi môt ác qui co suât
diên dông • ÷ 6V dê nap diên. Sau khi nap dây diên tich, nguoi ta ngát bô tu ra khoi nguôn rôi nôi voi môt cuôn
dây thuân cam co dô tu cam L dê tao thanh mach dao dông. Sau khi dao dông trong mach dã ôn dinh, tai thoi
diêm dong diên qua cuôn dây co dô lon báng môt nua gia tri dong diên cuc dai, nguoi ta lai ngát khoa K dê cho
mach nhanh chua tu C
2
ho. Kê tu do, hiêu diên thê cuc dai trên tu con lai C
1
la
A. 4,5V B. 3V C. 3 5 V D. 3 2 V
Câu 41: Hai con lác don treo canh nhau co chu kˆ dao dông nho la 2,4s va 1,8s. Keo hai con lác lêch môt goc
nho nhu nhau rôi dông thoi buông nhe thi hai con lác s† dông thoi tro lai vi tri nay sau thoi gian ngán nhât
A. 4,2s B. 18s C. 7,2s D. 3,6s
Câu 42: Phat biêu nao duoi dây la không d•ng ?
Hai nguyên tô khac nhau co dác diêm quang phô vach phat xa khac nhau vê
A. dô sang ti dôi giua cac vach quang phô B. bê rông cac vach quang phô
C. sô luong vach quang phô D. mau sác va vi tri cac vach mau
Câu 43: Dát môt diên ap xoay chiêu co diên ap hiêu dung 120V va tân sô 50H“ vao hai dâu doan mach gôm môt
diên tro thuân R÷30Ω, môt cuôn cam thuân co L÷ π / 4 , 0 (H) va môt tu diên co diên dung thay dôi duoc. Diêu
chinh diên dung cua tu diên sao cho diên ap hiêu dung giua hai dâu cuôn cam dat cuc dai. Diên dung cua tu diên
l•c do va diên ap cuc dai noi trên tuong ung báng
A.
π
4
10 . 6 , 1

(F) va 128V B.
π 4
10
3 −
(F) va 120 2 V
C.
π
4
10 . 6 , 1

(F) va 200V D.
π 4
10
3 −
(F) va 160V
Câu 44: Trong môt thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang nguoi ta su dung dông thoi hai anh sang don sác
1
λ
va
2
λ trong do
1 2
2 , 1 λ λ = . Khoang cach giua hai khe la 0,5mm, khoang cach tu mát pháng hai khe toi man la
1,5m. Trên bê rông L ÷ 1,8cm nguoi ta quan sat duoc 21 vân sang, trong do co 3 vân la kêt qua trung nhau cua
hê hai vân, va hai trong ba vân trung nhau nám o hai dâu L. Buoc song
1
λ va
2
λ lân luot báng
A. 0,64 m µ va 0,768 m µ B. 0,60 m µ va 0,72 m µ C. 0,50 m µ va 0,60 m µ D. 0,48 m µ va 0,576 m µ
Câu 45: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, nguôn sang phat ra hai buc xa co buoc song lân luot la
m µ λ 5 , 0
1
= va m µ λ 75 , 0
2
= . •et tai M la vân sang bâc 6 ung voi buoc song
1
λ , tai N la vân sang bâc 6 ung voi
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 79 -
buoc song
2
λ (M, N o cung phia dôi voi vân trung tâm ‹), goi • la trung diêm cua doan ‹M. Trong khoang giua
N va • ta quan sat duoc
A. 9 vân sang. B. 7 vân sang. C. 3 vân sang. D. 6 vân sang.
Câu 46: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, nguôn sang gôm cac buc xa co buoc song lân luot la λ
1

÷ 750 nm, λ
2
÷ 675 nm va λ
3
÷ 600 nm. Tai diêm M trong vung giao thoa trên man ma hiêu khoang cach dên hai
khe báng 1,5 µm co vân sang cua buc xa
A. λ
2
va λ
3
. B. λ
3
. C. λ
1
. D. λ
2
.
Câu 47: Hai khe cua thi nghiêm Y-âng duoc chiêu báng anh don sác co buoc songλ , khoang cach giua hai khe
a. Vân tôi thu 3 tinh tu trung tâm cach vân sang bâc 5 cung phia so voi vân trung tâm môt doan δ . Khi do
khoang cach tu hai khe dên man quan sat
A. D÷ λ δ 5 , 2 / a B. D÷ λ δ 5 , 7 / a C. D÷ λ δ 5 , 1 / a D. D÷ λ δ 5 , 8 / a
Câu 48: Môt soi dây dan hôi dai 60 cm, tôc dô truyên song trên dây 8 m/s, treo lo lung trên môt cân rung. Cân dao
dông theo phuong ngang voi tân sô ‚ thay dôi tu 80 H“ dên 120 H“. Trong qua trinh thay dôi tân sô, co bao nhiêu gia
tri tân sô co thê tao song dung trên dây?
A. 15 B. 7 C. 8 D. 6
Câu 49: Môt song co truyên doc theo truc ‹•, biêt phuong trinh dao dông tai môt diêm M trên phuong truyên
song co dang ) cos( ϕ ω + = t a u cm. Dô lêch pha tai M sau thoi gian 1s la
A. ( ϕ ω + ) B. ϕ C. 2π D. ω
Câu 50: Môt mach diên xoay chiêu nôi tiêp gôm tu diên co diên dung C, diên tro thuân R va cuôn dây co dô tu
cam L co diên tro thuân r. Dung vôn kê co diên tro rât lon lân luot do hai dâu diên tro, hai dâu cuôn dây va hai
dâu doan mach thi sô chi lân luot la 50 V, 30 2 V va 80 V. Biêt diên ap tuc thoi trên cuôn dây som pha hon
dong diên la π/4. Diên ap hiêu dung trên tu báng
A. 30V B. 30 2 V C. 50V D. 50 2 V

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷


Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨ l|i| _|ii_ I¨ l|i| _|ii_ I¨ l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia /.` |ii_ iia /.` |ii_ iia /.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) ¹!) ¹!) ¹!)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ o ¦¦ui ¸iur¸ o ¦¦ui ¸iur¸ o ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö i/ot/2oiö i/ot/2oiö i/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 80 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 16 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút


Câu 1: Môt trong cac phan ung phân hach co thê xay ra cua
235
92
U la tao thanh
140
58
Ce ,
93
41
Nb dông thoi k•m
theo cac hat notron va electron. Náng luong liên kêt riêng cua
235
92
U la 7,71MeV,
140
58
Ce la 8,45 MeV, cua
93
41
Nb la 8,7 MeV. Tinh náng luong toa ra khi phân hach 1 kg U235.
A. 1,13.10
13
J B. 3,67.10
13
J C. 7,36.10
13
J D. 10
13
J
Câu 2: Môt con lác don, qua câu mang diên duong duoc dát vao diên truong dêu. Trong truong hop nao sau dây
chu ki dao dông nho cua con lác don lon hon chu ki dao dông nho cua no khi không co diên truong?
A. Diên truong co phuong tháng dung, chiêu huong xuông.
B. Diên truong co phuong tháng dung, chiêu huong lên.
C. Diên truong co phuong ngang, chiêu tu trai sang phai.
D. Diên truong co phuong ngang, chiêu tu phai sang trai.
Câu 3: Môt chât diêm dao dông diêu hoa, tai cac thoi diêm
2 1
, t t li dô va vân tôc tuong ung , 3 8
1
cm x =
; / 20
1
s cm v = , 2 8
2
cm x = . / 2 20
2
s cm v = Tôc dô dao dông cuc dai cua vât báng
A. . / 80 s cm B. . / 2 40 s cm C. . / 3 40 s cm D. . / 40 s cm
Câu 4: Môt lo xo co khôi luong không dang kê, dô cung m N k / 20 = nám ngang, môt dâu duoc giu cô dinh,
dâu con lai duoc gán voi chât diêm . 1 , 0
1
kg m = Chât diêm m
1
duoc gán voi chât diêm thu hai . 1 , 0
2
kg m = Cac
chât diêm do co thê dao dông không ma sat trên truc ‹x nám ngang (gôc ‹ o vi tri cân báng cua hai vât)
huong tu diêm cô dinh giu lo xo vê phia cac chât diêm m
1
, m
2
. Tai thoi diêm ban dâu giu hai vât o vi tri lo
xo nen 4cm rôi buông nhe dê hê dao dông diêu hoa. Gôc thoi gian duoc chon khi buông vât. Chô gán hai
chât diêm bi bong ra nêu luc keo tai do dat dên . 2 , 0 N Thoi diêm ma
2
m bi tach khoi
1
m la
A. ). ( 10 / s π B. ). ( 15 / s π C. ). ( 6 / s π D. ). ( 3 / s π
Câu 5: Môt con lác lo xo treo tháng dung, vât nho cua con lác dao dông diêu hoa voi biên dô . A Khi vât di
qua vi tri cân báng nguoi ta giu chát lo xo o vi tri cach diêm treo cua lo xo môt doan báng 4 / 3 chiêu dai cua
lo xo l•c do. Biên dô dao dông cua vât sau do báng
A. . 2A B. . 2 A C. . 2 / A D. . A
Câu 6: Môt vât dao dông diêu hoa doc theo truc ‹x nám ngang, gôc ‹ va môc thê náng o vi tri cân báng. Cu
sau s 5 , 0 thi dông náng lai báng thê náng va trong thoi gian s 5 , 0 vât di duoc doan duong dai nhât báng
. 2 4 cm Chon t ÷ 0 l•c vât qua vi tri cân báng theo chiêu duong. Phuong trinh dao dông cua vât la
A. ). )( 2 / 2 cos( 4 cm t x π π − = B. ). )( 2 / cos( 2 cm t x π π − =
C. ). )( 2 / 2 cos( 2 cm t x π π + = D. ). )( 2 / cos( 4 cm t x π π − =
Câu 7: Chu ki ban rã cua U235 la T ÷ 7,13.10
8
nám. Sô nguyên tu bi phân rã trong môt nám tu môt gam
U235 la:
A. 2,49.10
10
nguyên tu B. 2,49.10
12
nguyên tu C. 4,9.10
10
nguyên tu D. 4,9.10
12
nguyên tu
Câu 8: Kháng dinh nao la d•ng vê hat nhân nguyên tu ?
A. Luc tinh diên liên kêt cac nuclôn trong hat nhân .
B. Khôi luong cua nguyên tu xâp xi khôi luong hat nhân.
C. Ban kinh cua nguyên tu báng ban kinh hat nhân.
D. Diên tich cua nguyên tu báng diên tich hat nhân.
Câu 9: Khi tông hop hai dao dông diêu hoa cung phuong cung tân sô co biên dô thanh phân a va a 2 duoc
dao dông tông hop co biên dô la . 3a Hai dao dông thanh phân do
A. cung pha voi nhau. B. lêch pha . 3 / 2π C. vuông pha voi nhau. D. lêch pha . 6 / 5π
Câu 10: Trong mach dao dông LC li tuong dang co dao dông diên tu tu do. Thoi gian ngán nhât giua hai lân liên
tiêp náng luong tu truong báng ba lân náng luong diên truong la 10
-4
s. Thoi gian giua ba lân liên tiêp dong diên
trong mach co gia tri lon nhât la:
A.
4
18.10 s

B.
4
6.10 s

C.
4
3.10 s

D.
4
9.10 s


Câu 11: Khi noi vê song âm, diêu nao sau dây la sai?
MÄ DE 016
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 81 -
A. Dô to cua âm ti lê thuân voi cuong dô âm.
B. Trong chât rán, song âm co thê la song ngang hoác song doc.
C. Khi môt nhac cu phat ra âm co ban co tân sô f
0
, thi s† dông thoi phat ra cac hoa âm co tân sô 2f
0
; 3f
0
;
4f
0
..
D. Co thê chuyên dao dông âm thanh dao dông diên va dung dao dông ki diên tu dê khao sat dao dông
âm.
Câu 12: Môt song ngang truyên theo chiêu tu P dên Q nám trên cung môt phuong truyên song. Hai diêm do cach nhau
môt khoang báng 4 / 5λ thi
A. khi P o li dô cuc dai duong, Q co vân tôc cuc dai duong.
B. khi P co vân tôc cuc dai duong, Q o li dô cuc dai duong.
C. li dô dao dông cua P va Q luôn luôn báng nhau vê dô lon nhung nguoc dâu.
D. khi P co thê náng cuc dai, thi Q co dông náng cuc tiêu.
Câu 13: Môt song co lan truyên trên mát thoang chât long nám ngang voi tân sô 10 H“, tôc dô truyên song
1,2 m/s. Hai diêm M va N thuôc mát thoang, trên cung môt phuong truyên song, cach nhau 26 cm (M nám
gân nguôn song hon). Tai thoi diêm t, diêm N ha xuông thâp nhât. Khoang thoi gian ngán nhât sau do diêm
M ha xuông thâp nhât la
A. 11/120 . s B. 1/ 60 . s C. 1/120 . s D. 1/12 . s
Câu 14: Hai nguôn phat song kêt hop A, B voi 16 AB cm = trên mát thoang chât long, dao dông theo phuong
trinh 5 os(30 ) ;
A
u c t mm π = 5 os(30 / 2)
B
u c t mm π π = + . Coi biên dô song không dôi, tôc dô song 60 / . v cm s = Goi ‹ la
trung diêm cua AB, diêm dung yên trên doan AB gân ‹ nhât va xa ‹ nhât cach ‹ môt doan tuong ung la
A. 1cm; 8 cm. B. 0,25 cm; 7,75 cm. C. 1 cm; 6,5 cm. D. 0,5 cm; 7,5 cm.
Câu 15: Tai hai diêm A, B trên mát chât long cach nhau 14,5cm co hai nguôn phat song kêt hop dao dông
theo phuong trinh cm t a u ) 40 cos(
1
π = va . ) 40 cos(
1
cm t a u π π + = Tôc dô truyên song trên bê mát chât long la
. / 40 s cm Goi E, F, G la ba diêm trên doan AB sao cho AE ÷ EF ÷ FG ÷ GB. Sô diêm dao dông voi biên dô
cuc dai trên AG la
A. 12. B. 10. C. 9. D. 11.
Câu 16: Môt soi dây dan hôi cáng ngang, dang co song dung ôn dinh. Trên dây, A la môt diêm n•t, B la
diêm bung gân A nhât voi AB ÷ 18 cm, M la môt diêm trên dây cach B môt khoang 12 cm. Biêt ráng trong
môt chu kˆ song, khoang thoi gian ma dô lon vân tôc dao dông cua phân tu B nho hon vân tôc cuc dai cua
phân tu M la 0,1s. Tôc dô truyên song trên dây la:
A. 3,2 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 2,4 m/s.
Câu 17: Doan mach xoay chiêu gôm môt cuôn dây mác nôi tiêp voi môt tu diên. Diên ap hiêu dung giua hai dâu
cuôn dây, giua hai ban tu, hai dâu doan mach lân luot la . , , U U U
C cd
Biêt
C cd
U U 2 = va ,
C
U U = doan mach nay
A. co R va i cung pha voi u hai dâu doan mach.
B. co R va i vuông pha voi u hai dâu doan mach.
C. không co R va i cung pha voi u hai dâu doan mach.
D. co R va i lêch pha 4 / π voi u hai dâu doan mach.
Câu 18: Voi dông co không dông bô ba pha thi cam ung tu tông hop do ca ba cuôn dây gây ra tai tâm stato
co
A. huong quay dêu. B. phuong không dôi.
C. dô lon thay dôi. D. tân sô quay báng ba lân tân sô cua dong diên.
Câu 19: Dát diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung 60J vao doan mach nôi tiêp gôm cuôn dây co
20 ; 50 ,
L
r Z = Ω = Ω tu diên 65
C
Z = Ω va biên tro R. Diêu chinh R thay dôi tu 0 →∞ thi thây công suât toan
mach dat cuc dai la
A. 120 €. B. 115,2 €. C. 40 €. D. 105,7 €.
Câu 20: Cho doan mach RLC voi
2
/ , L C R = dát vao hai dâu doan mach trên diên ap xoay chiêu
2 cos , u U t ω = (voi U không dôi, ω thay dôi duoc). Khi
1
ω ω = va
2 1
9 ω ω ω = = thi mach co cung hê sô công
suât, gia tri hê sô công suât do la
A. 3/ 73. B. 2 / 13. C. 2/ 21. D. 4/ 67.
Câu 21: Môt doan mach gôm cuôn dây co diên tro thuân 100 3 Ω, co dô tu cam L nôi tiêp voi tu diên co
diên dung C ÷ 0,00005/π (F). Dát vao hai dâu doan mach môt hiêu diên thê xoay chiêu
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 82 -
0
os(100 )
4
u U c t J
π
π = − thi biêu thuc cuong dô dong diên tuc thoi qua mach 2 os(100 )
12
i c t A
π
π = − . Dô
tu cam cua cuôn dây la:
A. L ÷ 0,4/π H. B. L ÷ 0,5/π H. C. L ÷ 0,6/π H. D. L ÷ 1/π H.
Câu 22: Doan mach xoay chiêu AB chua 3 linh kiên R, L, C. Doan AM chua L, MN chua R va NB chua C.
R ÷ 50ƒ, ž
L
÷ 50 3 ƒ, ž
C
÷ (50 3 /3)ƒ. Khi u
AN
÷ 80 3 V thi u
MB
÷ 60V. u
AB
co gia tri cuc dai la:
A. 100V. B. 150V. C. 50 7 V. D. 100 3 V.
Câu 23: Dong diên xoay chiêu chay qua môt doan mach co biêu thuc i ÷ 2 2 cos(100πt ¹ π) (A), t tinh
báng giây (s). Tinh tu l•c ban dâu, dong diên co cuong dô báng không lân thu nám vao thoi diêm:
A. 0,025 s. B. 0,015 s. C. 0,035 s. D. 0,045 s.
Câu 24: Dát diên ap ) )( 6 / 100 cos(
0
J t U u π π + = vao cuôn cam thuân co dô tu cam ). ( 2 / 1 H π Š thoi diêm khi
diên ap giua hai dâu cuôn cam thuân la 150J thi cuong dô dong diên trong mach la 4A. Biêu thuc cua cuong
dô dong diên trong mach la
A. ). ( ) 3 / 100 cos( 5 A t i π π − = B. ). ( ) 6 / 5 100 cos( 5 ` A t i π π + =
C. ). ( ) 3 / 100 cos( 6 A t i π π − = D. ). ( ) 6 / 5 100 cos( 6 A t i π π + =
Câu 25: Hai con lác don giông hêt nhau, cac qua câu co kich thuoc nho lam báng chât co khôi luong riêng
D ÷ 8540 kg/m
3
. Dung cac con lác noi trên dê diêu khiên cac dông hô qua lác. Dông hô thu nhât dát trong
không khi va dông hô thu hai dát trong chân không. Biêt khôi luong riêng cua không khi la ρ ÷ 1,3 kg/m
3
.
Biêt cac diêu kiên khac giông hêt nhau khi hai dông hô hoat dông. Nêu coi dông hô trong chân không chay
d•ng thi dông hô dát trong không khi chay nhanh hay châm bao nhiêu sau môt ngay dêm.
A. 6,65 giây B. 2,15 giây C. 3,98 giây D. 8,24 giây
Câu 26: Môt may phat diên xoay chiêu môt pha co rôto la phân cam, cân phat ra dong diên co tân sô không
dôi 60H: dê duy tri hoat dông cua môt thiêt bi k‰ thuât. Nêu thay rôto cua may phat diên báng môt rôto khac
co it hon hai cáp cuc thi sô vong quay cua rôto trong môt gio phai thay dôi di 18000vong. Sô cáp cuc cua
rôto l•c dâu la
A. 4. B. 5. C. 10. D. 6.
Câu 27: Công suât truyên di cua môt tram phat diên la 220k€. Hiêu sô chi cua cac công to diên o tram phat
va o tram thu sau 1 ngay dêm lêch nhau 480k€h. Hiêu suât truyên tai diên la:
A. 70° B. 80° C. 91° D. 95°
Câu 28: Môt con lác lo xo dao dông diêu hoa. Vân tôc co dô lon cuc dai báng 60cm/s. Chon gôc toa dô o vi
tri cân báng, gôc thoi gian la l•c vât qua vi tri co li dô x
0
÷ 3 2 cm va dông náng dang giam. Tai vi tri vât
co li dô x
0
thi dông náng báng thê náng. Phuong trinh dao dông cua vât la
A. x ÷ 6cos (10t ¹
4
π
)cm B. x ÷ 6 2 cos(10t -
4
π
)cm
C. x ÷ 6 2 cos (10t ¹
4
π
) cm D. x ÷ 6 cos(10t -
4
π
)cm
Câu 29: Trong mach dao dông l„ tuong co dao dông diên tu tu do voi diên tich cuc dai cua môt ban tu la q
0

va dong diên cuc dai qua cuôn cam la •
0
. Khi dong diên qua cuôn cam báng
0
/ I n (voi n š 1) thi diên tich cua
tu co dô lon
A.
2
0
1 1/ . q n − B.
2
0
/ 1 1/ . q n − C.
2
0
1 2 / . q n − D.
2
0
/ 1 2/ . q n −
Câu 30: Dung proton bán vao Liti gây ra phan ung:
1 7 4
1 3 2
p Li 2. He + → Biêt phan ung toa náng luong. Hai hat
4
2
He co cung dông náng va hop voi nhau goc Ÿ. Khôi luong cac hat nhân tinh theo u báng sô khôi. Goc Ÿ
phai co:
A. cosŸ™ -0,875 B. cosŸ š 0,875 C. cosŸ ™ - 0,75 D. cosŸ š 0,75
Câu 31: Tân sô dao dông riêng cua mach LC la f. Muôn tân sô dao dông riêng la 3f thi mác thêm môt tu ' C
báng bao nhiêu va mác nhu thê nao voi C?
A. Nôi tiêp va . 3 / ' C C = B. Song song va . 3 / ' C C =
C. Nôi tiêp va . 8 / ' C C = D. Nôi tiêp va . 2 / ' C C =
Câu 32: Mach dao dông o lôi vao cua môt may thu thanh gôm cuôn dây thuân cam co dô tu cam
0
L va môt tu
diên co diên dung
0
C khi do may thu duoc song diên tu co buoc song
0
. λ Nêu dung n tu diên giông nhau
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 83 -
cung diên dung
0
C mác nôi tiêp voi nhau rôi mác song song voi tu
0
C cua mach dao dông, khi do may thu
duoc song co buoc song:
A.
0
( 1) / . n n λ + B.
0
/( 1). n n λ + C.
0
/ . n λ D.
0
. n λ
Câu 33: Mach dao dông LC dang thuc hiên dao dông diên tu tu do voi chu kˆ T. Tai thoi diêm nao do dong
diên trong mach co cuong dô 8 ( ) mA π va dang táng, sau do khoang thoi gian 3 / 4 T thi diên tich trên ban tu co
dô lon
9
2.10 . C

Chu kˆ dao dông diên tu cua mach báng
A. 0,5 . ms B. 0, 25 . ms C. 0,5 . s µ D. 0, 25 . s µ
Câu 34: Cho hat proton co dông náng 5,45 MeV bán vao hat nhân
9
4
Be dung yên. Phan ung cho hat Ž va hat
nhân •. Biêt hat nhân Ž bay ra voi dông náng 4Mev va vân tôc cua proton va vân tôc hat Ž vuông goc nhau.
Tinh náng luong toa ra cua phan ung. Coi khôi luong hat nhân xâp xi báng sô khôi(tinh báng u cua no):
A. 21,25 MeV. B. 2,125 MeV. C. 0,675 MeV D. 7,5 MeV.
Câu 35: Cho môt chum sang tráng hep chiêu tu không khi toi mát trên cua môt tâm thuy tinh theo phuong
xiên. Hiên tuong nao sau dây không xay ra o bê mát :
A. Phan xa. B. Kh•c xa. C. Phan xa toan phân. D. Tan sác.
Câu 36: Dua vao tac dung nao cua tia tu ngoai ma nguoi ta co thê tim duoc vêt nut trên bê mát san phŒm
báng kim loai?
A. kich thich phat quang. B. nhiêt.
C. huy diêt tê bao. D. gây ra hiên tuong quang diên.
Câu 37: Khi anh sang di tu nuoc ra không khi thi diêu nao sau dây la dúng?
A. Tân sô táng lên va vân tôc giam di.
B. Tân sô giam di va buoc song trong nuoc nho hon trong không khi.
C. Tân sô không dôi nhung buoc song trong nuoc lon hon trong không khi.
D. Tân sô không dôi nhung buoc song trong nuoc nho hon trong không khi.
Câu 38: Môt vât bi nung nong không thê phat ra loai buc xa nao sau dây?
A. Anh sang nhin thây. B. Tia •. C. Tia hông ngoai. D. Tia tu ngoai.
Câu 39: Tai môt diêm M co môt may phat diên xoay chiêu môt pha co công suât phat diên va hiêu diên thê
hiêu dung o hai cuc cua may phat dêu không dôi. Nôi hai cuc cua may phat voi môt tram táng ap co hê sô
táng ap la k dát tai do. Tu may táng ap diên náng duoc dua lên dây tai cung câp cho môt xuong co khi cach
xa diêm M. •uong co khi co cac may tiên cung loai công suât khi hoat dông la nhu nhau. Khi hê sô k ÷ 2 thi
o xuong co khi co tôi da 120 may tiên cung hoat dông. Khi hê sô k ÷ 3 thi o xuong co khi co tôi da 125 may
tiên cung hoat dông. Do xŒy ra su cô o tram táng ap nguoi ta phai nôi truc tiêp dây tai diên vao hai cuc cua
may phat diên. Khi do o xuong co khi co thê cho tôi da bao nhiêu may tiên cung hoat dông. Coi ráng chi co
hao phi trên dây tai diên la dang kê. Diên ap va dong diên trên dây tai diên luôn cung pha .
A. 93 B. 108 C. 84 D. 112
Câu 40: Trong thi nghiêm giao thoa Y-âng voi anh sang tráng co buoc song . 76 , 0 38 , 0 m m µ λ µ ≤ ≤ Tai vi tri
vân sang bâc 12 cua anh sang tim m µ λ 4 , 0 = co thêm bao nhiêu vân sang cua cac buc xa khac va co vân sang
bâc mây cua anh sang luc?
A. 6, bâc 9. B. 5, bâc 9. C. 5, bâc 8. D. 6, bâc 8.
Câu 41: Trong thi nghiêm vê giao thoa cua hai song co, môt diêm co biên dô cuc tiêu khi
A. hiêu duong di tu hai nguôn dên diêm do báng sô nguyên lân nua buoc song.
B. hiêu duong di tu hai nguôn dên diêm do báng sô nguyên lân buoc song.
C. hai song thanh phân tai diêm do nguoc pha nhau
D. hai song thanh phân tai diêm do cung pha nhau.
Câu 42: Thi nghiêm giao thoa Yâng trong không khi, khoang cach hai khe , 2 , 1 mm a = duoc chiêu buc xa
don sác. Nêu nh•ng toan bô thi nghiêm vao trong nuoc co chiêt suât , 3 4 = n dê khoang vân v•n nhu trong
không khi thi khoang cach hai khe la
A. . 9 , 0 mm B. . 6 , 1 mm C. . 8 , 0 mm D. . 5 , 1 mm
Câu 43: Pin quang diên la nguôn diên, trong do co su biên dôi
A. hoa náng thanh diên náng. B. náng luong diên tu thanh diên náng.
C. co náng thanh diên náng. D. nhiêt náng thanh diên náng.
Câu 44: Hiên tuong quang diên s† không xay ra nêu chiêu anh sang hô quang vao môt tâm k†m
A. duoc chán boi tâm thuy tinh day. B. tich diên âm.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 84 -
C. tich diên duong voi gia tri nho. D. duoc chán boi tâm thach anh day.
Câu 45: Chon phuong an sai khi noi vê hiên tuong quang d•n.
A. Môi phôtôn anh sang bi hâp thu s† giai phong môt electron liên kêt dê no tro thanh môt electron d•n.
B. Náng luong cân dê but electrôn ra khoi liên kêt trong ban d•n thuong lon nên chi cac phôtôn trong
vung tu ngoai moi co thê gây ra hiên tuong quang d•n.
C. Cac lô trông tham gia vao qua trinh d•n diên.
D. La hiên tuong giam manh diên tro cua ban d•n khi bi chiêu sang.
Câu 46: Trong hiên tuong quang-phat quang, su hâp thu hoan toan môt photon s† dua dên:
A. Su giai phong môt electron liên kêt. B. Su giai phong môt cáp electron va lô trông.
C. Su phat ra môt photon khac. D. Su giai phong môt electron tu do.
Câu 47: Trong quang phô cua nguyên tu hidrô, nêu biêt duoc ba buoc song dai nhât cua cac vach trong dãy
Lyman thi co thê tinh duoc bao nhiêu gia tri buoc song cua cac vach trong dãy Banme?
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 48: Co hai vât dao dông diêu hoa cung biên dô A, tân sô 3H“ va 6H“. L•c dâu hai vât dông thoi xuât
phat tu vi tri co li dô A/2. Khoang thoi gian ngán nhât dê hai vât co cung môt li dô la:
A.
1
36
. B.
1
35
. C.
1
27
. D.
1
40
.
Câu 49: Cho môt nguôn phat anh sang tráng trong nuoc phat ra môt chum anh sang tráng song song hep. Ban
dâu chiêu tia sang theo phuong song song voi mát nuoc, sau do quay dân huong tia sang lên. Tia sang lo ra khoi
mát nuoc dâu tiên la:
A. Tia sang luc B. Tia sang do C. Tia sang tráng D. Tia sang tim
Câu 50: Khi táng hiêu diên thê cua môt ông phat tia • thêm 40° thi buoc song ngán nhât cua tia • ma ông
phat ra giam di:
A. 12,5 °. B. 28,6 °. C. 32,2 °. D. 15,7 °.

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷

Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) ¹!) ¹!) ¹!)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 85 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 17 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: So voi hat nhân
29
14
Si , hat nhân
40
20
Ca co nhiêu hon
A. 11 notrôn va 6 prôtôn. B. 6 notrôn va 5 prôtôn.
C. 5 notrôn va 6 prôtôn. D. 5 notrôn va 12 prôtôn.
Câu 2: Khi dông co không dông bô ba pha hoat dông ôn dinh, tu truong quay trong dông co co tân sô
A. co thê lon hon hay nho hon tân sô cua dong diên chay trong cac cuôn dây cua stato, tuy vao tai.
B. lon hon tân sô cua dong diên chay trong cac cuôn dây cua stato.
C. nho hon tân sô cua dong diên chay trong cac cuôn dây cua stato.
D. báng tân sô cua dong diên chay trong cac cuôn dây cua stato.
Câu 3: Môt song ngang truyên trên soi dây rât dai voi tôc dô truyên song la 4 m/s va tân sô song co gia tri tu
33 H“ dên 43 H“. Biêt hai phân tu tai hai diêm trên dây cach nhau 25 cm luôn dao dông nguoc pha nhau.
Tân sô song trên dây la
A. 42 H“. B. 35 H“. C. 37 H“. D. 40 H“.
Câu 4: Mach chon song cua môt may thu vô tuyên diên gôm cuôn dây thuân cam va môt bô tu diên co diên
dung C
0
không dôi mác song song voi tu xoay co diên dung biên thiên tu 10 pF dên 250 pF khi goc xoay
biên thiên tu 0
0
dên 120
0
. Diên dung cua tu diên ti lê voi goc xoay theo ham bâc nhât. Mach nay thu duoc
song diên tu co buoc song tu 10 m dên 30 m. Nguoi ta mác nôi tiêp thêm vao mach môt cuôn cam thuân
giông hêt cuôn cam thuân truoc. Dê thu duoc song diên tu co buoc song 20 m thi phai xoay tu xoay(kê tu vi
tri co diên dung cuc tiêu) môt goc báng
A.
0
30 . B.
0
45 . C.
0
10 . D.
0
15 .
Câu 5: Trong mach dao dông diên tu l„ tuong dang co dao dông diên tu tu do. Biêt tu co diên dung C ÷ 4
nF. Tai thoi diêm t
1
thi cuong dô dong diên la 5 mA, sau do T/4 thi hiêu diên thê giua hai ban tu la 10 V. Dô
tu cam cua cuôn dây la
A. 10 mH. B. 16 mH. C. 25 mH. D. 4 mH.
Câu 6: Song truyên trên môt soi dây co môt dâu cô dinh, môt dâu tu do. Muôn co song dung trên dây thi
chiêu dai cua soi dây phai báng
A. môt sô chán lân môt phân tu buoc song. B. môt sô nguyên lân buoc song.
C. môt sô le lân nua buoc song. D. môt sô le lân môt phân tu buoc song.
Câu 7: Môt dông co diên xoay chiêu hoat dông binh thuong voi diên ap hiêu dung báng 220 V va cuong dô
dong diên hiêu dung báng 0,5 A. Nêu công suât toa nhiêt trên dông co la 8,8 € va hê sô công suât cua dông
co la 0,8 thi hiêu suât cua dông co báng
A. 86 °. B. 90 °. C. 95 °. D. 98 °.
Câu 8: Môt khung dây d•n pháng, hinh chu nhât, diên tich 0,025 m
2
, gôm 200 vong dây quay dêu voi tôc dô
20 vong/s quanh môt truc cô dinh trong môt tu truong dêu. Biêt truc quay la truc dôi xung nám trong mát
pháng khung va vuông goc voi phuong cua tu truong. Suât diên dông hiêu dung xuât hiên trong khung co dô
lon báng 222V. Cam ung tu co dô lon báng
A. 0,45 T. B. 0,50 T. C. 0,60 T. D. 0,40 T.
Câu 9: Tia la“e co tinh don sác rât cao vi cac phôtôn do la“e phat ra co
A. dô sai lêch tân sô la rât nho. B. dô sai lêch tân sô la rât lon.
C. dô sai lêch buoc song la rât lon. D. dô sai lêch náng luong la rât lon.
Câu 10: Dát diên ap u ÷
0
cos( )
2
U t
π
ω + vao hai dâu doan mach gôm diên tro thuân R mác nôi tiêp voi cuôn
cam thuân co dô tu cam L, cuong dô dong diên trong mach la i ÷
0
2
sin( )
3
I t
π
ω + . Biêt U
0
, •
0
va ω không
dôi. Hê thuc d•ng la
A. ωL ÷ 3 R. B. ωL ÷ 3R. C. R ÷ 3 ωL. D. R ÷ 3ωL.
MÄ DE 017
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 86 -
Câu 11: Môt vât dao dông diêu hoa voi phuong trinh x ÷ 8cos(2πt -
6
π
) cm. Vât di qua vi tri co vân tôc v ÷
- 8π cm/s lân thu thu 2013 vao thoi diêm
A.
6
6037
s. B. 1006,5 s. C. 1007 s. D.
3
6037
s.
Câu 12: Môt mach dao dông diên tu li tuong gôm cuôn cam thuân co dô tu cam L va tu diên co diên dung
C. Trong mach dang co dao dông diên tu tu do. Biêt diên tich cuc dai trên môt ban tu diên la Q
0
va cuong dô
dong diên cuc dai trong mach la •
0
. Tân sô dao dông duoc tinh theo công thuc
A. f ÷
0
0
2
Q
I π
. B. f ÷ 2πLC. C. f ÷
1
2 LC π
. D. f ÷
0
0
2
I
Q π
.
Câu 13: Treo hai vât nho khôi luong m
1
va m
2
vao môt lo xo nhe, ta duoc môt con lác lo xo dao dông voi
tân sô f. Nêu chi treo vât m
1
thi tân sô dao dông cua con lác la f
3
5
. Nêu chi treo vât khôi luong m
2
thi tân sô
dao dông cua con lác la
A. .
4
5
f B. .
5
8
f C. .
3
2
f D. f
4
3
.
Câu 14: Môt cuôn dây co diên tro thuân Ω = 3 100 R va dô tu cam H L
π
3
= mác nôi tiêp voi môt doan
mach • rôi mác vao diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung 120 V, tân sô 50 H“ thi thây dong diên qua
mach diên co cuong dô hiêu dung báng 0,3 A va châm pha
6
π
so voi diên ap giua hai dâu mach. Công suât
tiêu thu trên doan mach • báng
A. € 3 9 . B. € 3 18 . C. 30 €. D. 0 4 €.
Câu 15: Hai diêm A, B nám trên cung môt duong tháng di qua môt nguôn âm va o hai phia so voi nguôn
âm. Biêt muc cuong dô âm tai A va tai trung diêm cua AB lân luot la 60 dB va 55 dB. Muc cuong dô âm tai
B la
A. 8,2 dB. B. 46,8 dB. C. 57,5 dB. D. 13,2 dB.
Câu 16: Trên doan mach xoay chiêu không phân nhanh co bôn diêm theo d•ng thu tu A, M, N va B. Giua
hai diêm A va M chi co diên tro thuân, giua hai diêm M va N chi co tu diên, giua hai diêm N va B chi co
cuôn dây. Dát vao hai dâu doan mach môt diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung báng 240V thi u
MB
va u
AM

lêch pha nhau π/3, u
AB
va

u
AM
lêch pha nhau π/6. Diên ap hiêu dung trên R la
A. 3 60 V. B. 80V. C. 3 80 V. D. 60 V.
Câu 17: Con lác lo xo nám ngang gôm vât nho co khôi luong 100 g va lo xo co dô cung 10 N/m dát trên mát
pháng nám ngang co hê sô ma sat báng 0,2. Lây g ÷ 10 m/s
2
. Dua vât toi vi tri lo xo bi nen 10 cm rôi tha
nhe. Ngay sau khi tha vât, no chuyên dông theo chiêu duong. Vân tôc cuc dai cua vât trong qua trinh no
chuyên dông theo chiêu âm lân dâu tiên la
A. 0,35 m/s. B. 0,8 m/s. C. 0,4 m/s. D. 0,7 m/s.
Câu 54: Môt âm thoa co tân sô dao dông riêng 850 H“ duoc dát sat miêng môt ông nghiêm hinh tru day kin
dát tháng dung cao 80 cm. Dô dân nuoc vao ông nghiêm dên dô cao 30 cm thi thây âm duoc khuêch dai lên
manh nhât. Biêt tôc dô truyên âm trong không khi co gia tri nám trong khoang s m v s m / 350 / 300 ≤ ≤ . Nêu
tiêp tuc dô nuoc thêm vao ông thi âm duoc khuêch dai manh nhât thêm sô lân la
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 19: Dát vao hai dâu cuôn so câp cua may biên ap li tuong diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung không
dôi. Nêu quân thêm vao cuôn thu câp 90 vong thi diên ap hiêu dung hai dâu cuôn thu câp dê ho thay dôi
30° so voi l•c dâu. Sô vong dây ban dâu o cuôn thu câp la
A. 300 vong. B. 900 vong. C. 600 vong. D. 1200 vong.
Câu 20: Khi noi vê hê sô công suât cosŸ cua doan mach xoay chiêu, phat biêu nao sau dây sai?
A. Voi doan mach co R, L, C mác nôi tiêp dang xay ra công huong thi cosŸ ÷ 0.
B. Voi doan mach gôm tu diên va diên tro thuân mác nôi tiêp thi 0 ™ cosŸ ™ 1.
C. Voi doan mach chi co diên tro thuân thi cosŸ ÷ 1.
D. Voi doan mach chi co tu diên hoác chi co cuôn cam thuân thi cosŸ ÷ 0.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 87 -
Câu 21: Khi noi vê tia tu ngoai, phat biêu nao sau dây sai?
A. Tia tu ngoai tac dung lên phim anh.
B. Tia tu ngoai lam ion hoa không khi.
C. Tia tu ngoai co tac dung sinh hoc: diêt vi khuŒn, huy diêt tê bao da.
D. Tia tu ngoai dê dang di xuyên qua tâm chi day vai xentimet.
Câu 22: Mach LC dao dông diên tu diêu hoa, náng luong tông công duoc chuyên hêt tu náng luong diên
truong trong tu diên thanh náng luong tu trong cuôn cam mât 0,3 µs. Chu kˆ dao dông diên tu cua mach la
A. 0,3 µs. B. 0,15 µs. C. 1,8 µs. D. 1,2 µs.
Câu 23: Dát môt diên ap u ÷ U
0
coset (V) co gia tri hiêu dung không dôi, tân sô thay dôi duoc vao hai dâu
doan mach gôm diên tro thuân R ÷ 100 ƒ, cuôn dây thuân cam va tu diên mác nôi tiêp. Khi e ÷ e
0
thi cuong
dô dong diên hiêu dung trong mach cuc dai va báng •
m
. Khi e ÷ e
1
hoác e ÷ e
2
thi cuong dô dong diên cuc
dai qua mach báng nhau va báng •
m
. Biêt e
2
e
1
÷ 80a rad/s. Gia tri cua dô tu cam L báng
A.
π 4
5
H. B.
π 3
2
H. C.
π 3
1
H. D.
π 4
1
H.
Câu 24: Biêt dông náng tuong dôi tinh cua môt hat báng náng luong nghi cua no. Tôc dô cua hat nay (tinh
theo tôc dô anh sang trong chân không c) báng
A.
2
1
c. B.
3
4
c C.
3
2
c D.
2
2

Câu 25: Công suât buc xa toan phân cua Mát Troi la P ÷ 3,9.10
26
€. Náng luong trên la do phan ung nhiêt
hach tông hop hidrô thanh hêli. Biêt ráng luong hêli tao tao ra trong môt ngay la 5,33.10
16
kg. Náng luong
toa ra khi môt hat hêli duoc tao thanh la
A. 13,6 MeV. B. 18,75 MeV. C. 22,50 MeV. D. 26,25 MeV.
Câu 26: Trên mát nuoc tai hai diêm A va B co hai nguôn song kêt hop dao dông cung pha, lan truyên voi
buoc song ’. Biêt AB ÷ 11’. Sô diêm dao dông voi biên dô cuc dai va nguoc pha voi hai nguôn trên doan
AB (không tinh A va B) la
A. 5. B. 10. C. 11. D. 22.
Câu 27: Trong thi nghiêm giao thoa anh sang voi khe Young, khoang cach hai khe la 0,5 mm, khoang cach
tu hai khe toi man la 1,2 m. Nguoi ta do duoc khoang cach giua 6 vân sang liên tiêp la 0,72 cm. Buoc song
cua anh sang dung trong thi nghiêm la
A. 6 µm. B. 0,6 µm. C. 0,3 µm. D. 3 µm.
Câu 28: Dát môt diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung U không dôi va tân sô thay dôi duoc vao hai dâu
doan mach AB gôm ba phân tu R, L(thuân cam) va C theo d•ng thu tu do mác nôi tiêp. Khi tân sô la f
1
thi
diên ap giua hai dâu doan mach chua cuôn cam va tu diên báng 0. Khi tân sô báng f
2
thi ti sô cac diên ap
hiêu dung trên tu diên va cuôn cam báng 0,75. Ti sô
2
1
f
f
báng
A. .
4
3
B. .
3
4
C.
3
2
. D. .
2
3

Câu 29: Dát diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung U ÷ 120 V, tân sô thay dôi duoc vao hai dâu doan mach
AB gôm hai doan mach AM va MB mác nôi tiêp. Doan mach AM chi co diên tro thuân R ÷ 26 ƒ; doan
mach MB gôm tu diên va cuôn dây không thuân cam co diên tro thuân r ÷ 4 ƒ. Thay dôi tân sô dong diên
dên khi diên ap hiêu dung hai dâu doan mach MB cuc tiêu. Gia tri cuc tiêu do báng
A. 24 V. B. 60 V. C. 16 V. D. 32 V.
Câu 30: Dát diên ap u ÷ U
0
cos(ωt ¹
3
π
) vao hai dâu doan mach gôm diên tro thuân, cuôn cam thuân va tu
diên mác nôi tiêp. Biêt cuong dô dong diên trong mach co biêu thuc i ÷ 6 cos( )
6
t
π
ω + (A) va công suât tiêu
thu cua doan mach báng 150 €. Gia tri U
0
báng
A. 100 3 V. B. 100 2 V. C. 100 V. D. 120 V.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 88 -
Câu 31: Môt vât thuc hiên dông thoi 3 dao dông diêu hoa cung phuong cung tân sô co li dô lân luot la la x
1
,
x
2
, x
3
. Biêt phuong trinh li dô tông hop cua cac dao dông thanh phân lân luot la
12
x 6cos( t )cm
6
π
= π + ;
23
x 6cos( t )cm
3

= π + ;
13
x 6 2 cos( t )cm
4
π
= π + . Khi li dô cua dao dông x
1
dat gia tri cuc dai thi li dô
cua dao dông x
3
la
A. 3 cm. B. 0 cm. C. 3 2 cm. D. 3 6 cm.
Câu 32: Môt con lác dao dông cu•ng buc duoi tac dung cua luc diêu hoa co tân sô thay dôi duoc. Khi tân sô
la f
1
hoác f
2
š f
1
thi co biên dô dao dông la A. Nêu tân sô cua luc cu•ng buc la ( )
2 1
2
1
f f f + = thi biên dô
dao dông la A', trong do
A. A' ÷ A. B. A' ™ A.
C. A' š A. D. chua du co so dê kêt luân.
Câu 33: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, khoang cach giua hai khe la 0,5 mm, khoang cach
tu hai khe dên man quan sat la 2 m. Nguôn sang dung trong thi nghiêm gôm hai buc xa co buoc song λ
1
÷
450 nm va λ
2
÷ 600 nm. Trên man quan sat, goi M, N la hai diêm o cung môt phia so voi vân trung tâm,
cach vân trung tâm lân luot la 2,5 mm va 25 mm. Sô vân sang quan sat duoc trong khoang MN la
A. 24 vân. B. 23 vân. C. 21 vân. D. 18 vân.
Câu 34: Song tu ‹ truyên theo duong tháng tuong ung toi M va N. Biêt MN ÷ 5 cm va khi M di qua vi tri
cân báng theo chiêu duong thi N dang o vi tri biên. Buoc song cua song noi trên không thê la
A. 4 cm. B.
3
20
cm. C. 10 cm. D. 20 cm.
Câu 35: Dung nguôn diên môt chiêu co suât diên dông 10 V cung câp cho mach dao dông l„ tuong LC môt
náng luong 25 µJ báng cach nap diên cho tu thi dong diên tuc thoi trong mach cu sau khoang thoi gian
π/4000 s lai báng không. Dô tu cam cuôn dây la
A. L ÷ 1 H. B. L ÷ 0,125 H. C. L ÷ 0,5 H. D. L ÷ 0,25 H.
Câu 36: Khi noi vê quang phô, phat biêu nao sau dây la d•ng?
A. Cac chât khi o ap suât lon bi nung nong thi phat ra quang phô vach.
B. Cac chât rán bi nung nong thi phat ra quang phô vach.
C. Quang phô liên tuc cua nguyên tô nao thi dác trung cho nguyên tô do.
D. Môi nguyên tô hoa hoc co môt quang phô vach dác trung cua nguyên tô ây.
Câu 37: Cho doan mach diên xoay chiêu gôm 3 phân tu R, L(thuân cam) va C mác nôi tiêp, voi
2
R
C
L
= .
Dát vao hai dâu doan mach trên diên ap xoay chiêu 2 cos , u U t ω = (voi U không dôi, ω thay dôi duoc).
Khi
1
ω ω =
va
2 1
9 ω ω ω = = thi mach co cung hê sô công suât, gia tri hê sô công suât do la
A.
21
2
. B.
67
4
. C.
73
3
. D.
13
2
.
Câu 38: Mach dao dông diên tu gôm môt cuôn cam thuân L ÷ 50 mH va tu diên C. Biêt gia tri cuc dai cua
cuong dô dong diên trong mach la •
0
÷ 0,1 A. Tai thoi diêm náng luong diên truong trong mach báng 1,6.10
-
4
J thi cuong dô dong diên tuc thoi co dô lon la
A. 0,08 A. B. 0,04 A. C. 0,06 A. D. 0,10 A.
Câu 39: Khi táng khôi luong vât náng cua con lác don lên 2 lân va giam chiêu dai di môt nua (coi biên dô
goc không dôi) thi
A. biên dô cong cua con lác táng lên 2 lân. B. chu ki dao dông be cua con lác don không dôi.
C. co náng dao dông cua con lác không dôi. D. tân sô dao dông be cua con lác giam di 2 lân.
Câu 40: Phat biêu nao sau dây la sai khi noi vê song diên tu?
A. Trong song diên tu thi dao dông cua diên truong va cua tu truong tai môt diêm luôn dông pha nhau.
B. Song diên tu truyên duoc trong chân không.
C. Khi song diên tu gáp mát phân cach giua hai môi truong thi no co thê bi phan xa hoác kh•c xa.
D. Song diên tu la song ngang nên no chi truyên duoc trong chât rán.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 89 -
Câu 41: Khi môt phôtôn di tu không khi vao nuoc thi náng luong cua no
A. giam, vi vân tôc anh sang o trong nuoc giam so voi không khi.
B. không dôi, vi hf = ε ma tân sô f lai không dôi.
C. giam, vi môt phân náng luong cua no truyên cho nuoc.
D. táng, vi
λ
ε
hc
= ma buoc song λ lai giam.
Câu 42: Môt con lác lo xo môt dâu gán cô dinh, môt dâu gán vât m dao dông diêu hoa theo phuong ngang.
Con lác co biên dô báng 10 cm va co náng dao dông la 0,5 J. Lây môc thê náng tai vi tri cân báng. Khoang
thoi gian ngán nhât giua hai lân liên tiêp vât di qua vi tri co li dô 3 5 cm báng 0,1 s. Khoang thoi gian ngán
nhât dê luc dan hôi cua lo xo keo dâu cô dinh cua no môt luc báng 5 N la
A. 0,5 s. B. 0,1 s. C. 0,2 s. D. 0,4 s.
Câu 43: Môt vât dao dông diêu hoa co co náng báng 0,5.10
-2
J. Tôc dô trung binh nho nhât cua vât trong
thoi gian môt phân ba chu ki dao dông báng 15 cm/s. Lây . 10
2
= π Khôi luong cua vât náng báng
A. 75 g. B. 200 g. C. 100 g. D. 50 g.
Câu 44: Cuong dô dong diên tuc thoi chay qua môt doan mach diên xoay chiêu la ) 100 cos( 2 t i π = (A), voi t
do báng giây. Tai thoi diêm t
1
(s) nao do dong diên dang giam va co cuong dô báng 1 A. Dên thoi diêm t
2
÷
t
1
¹ 0,005 (s) thi cuong dô dong diên báng
A. 2 A. B. 3 − A. C. 2 − A. D. 3 A.
Câu 45: Gia thiêt môt chât phong xa co háng sô phong xa la λ ÷ 5.10
-8
s
-1
. Thoi gian dê sô hat nhân chât
phong xa do giam di e lân (voi lne ÷ 1) la
A. 2.10
7
s. B. 2.10
8
s. C. 5.10
8
s. D. 5.10
7
s.
Câu 46: Môt may táng ap co cuôn thu câp mác voi diên tro thuân, cuôn so câp mác voi nguôn diên xoay
chiêu. Tân sô dong diên trong cuôn thu câp
A. báng tân sô dong diên trong cuôn so câp.
B. co thê nho hon hoác lon hon tân sô trong cuôn so câp.
C. luôn nho hon tân sô dong diên trong cuôn so câp.
D. luôn lon hon tân sô dong diên trong cuôn so câp.
Câu 47: Trong hiên tuong giao thoa song trên mát nuoc, cho hai nguôn kêt hop A, B dao dông cung pha.
Buoc song la ’ ÷ 24 cm. Goi • la trung diêm cua AB. Diêm M nám trên doan AB cach diêm • doan 2 cm.
Khi diêm • co li dô - 6 mm thi li dô cua M la
A. 3 3 − mm. B. 3 3 mm. C. 3 mm. D. 3 mm.
Câu 48: Trong mach dao dông li tuong gôm tu diên co diên dung C va cuôn cam thuân co dô tu cam L, dang
co dao dông diên tu tu do. Biêt hiêu diên thê cuc dai giua hai ban tu la U
0
. Khi hiêu diên thê giua hai ban tu
la
0
2
U
thi cuong dô dong diên trong mach co dô lon báng
A.
0
5
2
U C
L
. B.
0
5
2
U L
C
. C.
0
3
2
U L
C
. D.
0
3
2
U C
L
.
Câu 49: Dát diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung U không dôi va tân sô ‚ ÷ 50 H“ vao hai dâu doan mach
AB gôm hai doan mach AM va MB mác nôi tiêp. Doan mach AM chi co cuôn cam thuân
π
6 , 0
= L H, doan
mach MB gôm tu diên C va diên tro 3 10 = R ƒ nôi tiêp. Biêt diên ap hai dâu doan mach AB lêch pha
3


so voi diên ap hai dâu doan mach MB. Diên dung cua tu diên báng
A.
π 3
10
3 −
F. B.
π 6
10
3 −
F. C.
π 9
10
3 −
F. D.
π 2
10
3 −
F.
Câu 50: Náng luong cua môt vât dao dông diêu hoa báng 50 J. Dông náng cua vât tai diêm cach vi tri biên
môt doan báng 2/5 biên dô la
A. 42 J. B. 32 J. C. 20 J. D. 30 J.

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 90 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 18 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Môt lo xo co khôi luong không dang kê, dô cung m N k / 20 = nám ngang, môt dâu duoc giu cô dinh,
dâu con lai duoc gán voi chât diêm . 1 , 0
1
kg m = Chât diêm m
1
duoc gán voi chât diêm thu hai . 1 , 0
2
kg m = Cac
chât diêm do co thê dao dông không ma sat trên truc ‹x nám ngang (gôc ‹ o vi tri cân báng cua hai vât)
huong tu diêm cô dinh giu lo xo vê phia cac chât diêm m
1
, m
2
. Tai thoi diêm ban dâu giu hai vât o vi tri lo
xo nen 4cm rôi buông nhe dê hê dao dông diêu hoa. Gôc thoi gian duoc chon khi buông vât. Chô gán hai
chât diêm bi bong ra nêu luc keo tai do dat dên . 2 , 0 N Thoi diêm ma
2
m bi tach khoi
1
m la
A. ). ( 15 / s π B. ). ( 10 / s π C. ). ( 3 / s π D. ). ( 6 / s π
Câu 2: Môt vât bi nung nong không thê phat ra loai buc xa nao sau dây?
A. Anh sang nhin thây. B. Tia •. C. Tia hông ngoai. D. Tia tu ngoai.
Câu 3: Môt chât diêm dao dông diêu hoa, tai cac thoi diêm
2 1
, t t li dô va vân tôc tuong ung , 3 8
1
cm x =
; / 20
1
s cm v = , 2 8
2
cm x = . / 2 20
2
s cm v = Tôc dô dao dông cuc dai cua vât báng
A. . / 3 40 s cm B. . / 40 s cm C. . / 2 40 s cm D. . / 80 s cm
Câu 4: Môt con lác lo xo treo tháng dung, vât dao dông diêu hoa voi biên dô . A Khi vât di qua vi tri cân
báng nguoi ta giu chát lo xo o vi tri cach diêm treo cua lo xo môt doan báng 4 / 3 chiêu dai cua lo xo l•c do.
Biên dô dao dông cua vât sau do báng
A. . 2A B. . 2 A C. . A D. . 2 / A
Câu 5: Hai tu diên
0 1
3C C = va
0 2
6C C = mác nôi tiêp. Nôi hai dâu bô tu voi pin co suât diên dông J E 6 = dê
nap diên cho cac tu rôi ngát ra va nôi voi cuôn dây thuân cam L tao thanh mach dao dông diên tu tu do. Khi
dong diên trong mach dao dông dat cuc dai thi nguoi ta nôi tát hai cuc cua tu .
1
C Hiêu diên thê cuc dai trên
cuôn dây cua mach dao dông sau do la
A. . 3J B. . 2 3 J C. . 6J D. . 3 2 J
Câu 6: Môt song co co tân sô f, lan truyên trong môt môi truong voi buoc song , λ biên dô song la a không
dôi. Goi M, N la hai diêm trên cung môt phuong truyên song cach nhau môt doan 13 12 / . MN λ = Tai thoi
diêm nao do, tôc dô dao dông cua diêm M la fa π 2 thi tôc dô dao dông cua diêm N báng
A. . fa π B. . 0 C. . 3 fa π D. . 2 fa π
Câu 7: Cuong dô âm tai diêm A cach môt nguôn âm diêm môt khoang 1m báng . €/m 10
2 6 −
Cuong dô âm chuŒn
báng . €/m 10
2 2 1 −
Cho ráng nguôn âm la nguôn dáng huong va môi truong không hâp thu âm. Khoang cach tu nguôn
âm dên diêm ma tai do muc cuong dô âm báng 0 la
A. 500m. B. 1000m. C. 750m. D. 250m.
Câu 8: Môt chât diêm dao dông diêu hoa voi phuong trinh ). 2 / 3 / 5 cos( 5 π π + = t x Sau s 7 , 1 kê tu thoi diêm
0 = t co mây lân vân tôc cua chât diêm co gia tri báng môt nua tôc dô cuc dai?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 6.
Câu 9: Voi dông co không dông bô ba pha thi cam ung tu tông hop do ca ba cuôn dây gây ra tai tâm stato co
A. phuong không dôi. B. dô lon thay dôi.
C. tân sô quay báng ba lân tân sô cua dong diên. D. huong quay dêu.
Câu 10: Diêu nao sau dây la Sai khi noi vê quan hê giua diên truong va tu truong biên thiên theo thoi gian?
A. Tu truong biên thiên cang nhanh thi diên truong sinh ra co tân sô cang lon.
B. Duong suc cua diên truong do tu truong biên thiên gây ra la nhung duong cong kin.
C. Khi tu truong biên thiên lam xuât hiên diên truong biên thiên va nguoc lai.
D. Chi cân co diên truong biên thiên s† sinh ra song diên tu.
Câu 11: Môt may phat diên xoay chiêu môt pha co rôto la phân cam, cân phat ra dong diên co tân sô không
dôi 60H: dê duy tri hoat dông cua môt thiêt bi k‰ thuât. Nêu thay rôto cua may phat diên báng môt rôto khac
co it hon hai cáp cuc thi sô vong quay cua rôto trong môt gio phai thay dôi di 18000vong. Sô cáp cuc cua
rôto l•c dâu la
A. 6. B. 10. C. 5. D. 4.
Câu 12: Doan mach xoay chiêu gôm môt cuôn dây mác nôi tiêp voi môt tu diên. Diên ap hiêu dung giua hai dâu
cuôn dây, giua hai ban tu, hai dâu doan mach lân luot la . , , U U U
C cd
Biêt
C cd
U U 2 = va ,
C
U U = doan mach nay
MÄ DE 018
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 91 -
A. co R va i vuông pha voi u hai dâu doan mach.
B. co R va i cung pha voi u hai dâu doan mach.
C. không co R va i cung pha voi u hai dâu doan mach.
D. co R va i lêch pha 4 / π voi u hai dâu doan mach.
Câu 13: Môt mach dao dông l„ tuong gôm cuôn cam co dô tu cam L va tu diên co diên dung C thuc hiên dao dông
diên tu voi chu kˆ . 10
4
s T

= Nêu mác nôi tiêp thêm vao mach môt tu diên va môt cuôn cam giông hêt tu diên va
cuôn cam trên thi mach s† dao dông diên tu voi chu kˆ
A. 0,5.10
-4
s. B. 10
-4
s. C. . 2 10
- 4
s. D. 2.10
-4
s.
Câu 14: Hai chât diêm M
1
va M
2
cung dao dông diêu hoa trên môt truc x quanh diêm ‹ voi cung tân sô f. Biên
dô cua M
1
la A, cua M
2
la 2A. Dao dông cua M
1
châm pha hon môt goc 3 / π ϕ = so voi dao dông cua M
2
, l•c do
A. Dô dai dai sô
2 1
M M biên dôi diêu hoa voi tân sô 2f, biên dô 3 A va vuông pha voi dao dông cua M
2
.
B. Khoang cach M
1
M
2
biên dôi diêu hoa voi tân sô 2f, biên dô . 3 A
C. Dô dai dai sô
2 1
M M biên dôi diêu hoa voi tân sô f, biên dô 3 A va vuông pha voi dao dông cua M
1
.
D. Khoang cach M
1
M
2
biên dôi tuân hoan voi tân sô f, biên dô . 3 A
Câu 15: Dát diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung va tân sô không dôi vao hai dâu doan mach gôm biên
tro R mác nôi tiêp voi cuôn thuân cam. Goi diên ap hiêu dung giua hai dâu cuôn cam, giua hai dâu biên tro
va hê sô công suât cua doan mach khi biên tro co gia tri
1
R lân luot la ; cos , ,
1 R
1 1
ϕ U U
L
khi biên tro co gia tri
R
2
thi cac gia tri tuong ung noi trên la
2 R
cos , ,
2 2
ϕ U U
L
. Biêt . 4 3
1 2
R R
U U = Ti sô
2 1
cos / cos ϕ ϕ báng
A. 0,64. B. 0,31. C. 0,49. D. 0,75.
Câu 16: Môt mach dao dông li tuong duoc dung lam mach chon song cua môt may thu vô tuyên diên. Khi
dung tu
1
C va cuôn dây thi may thu bát duoc song diên tu co buoc song , 300m mác thêm tu
2
C nôi tiêp voi
tu
1
C thi may thu bát duoc song diên tu co buoc song . 240m Nêu chi dung tu
2
C va cuôn dây thi may thu bát
duoc song diên tu co buoc song
A. 400m. B. 700m. C. 600m. D. 500m.
Câu 17: Môt may phat diên xoay chiêu môt pha co rôto la phân cam, diên tro thuân cua may không dang kê, dang
quay voi tôc dô n vong/phut duoc nôi vao hai dâu doan mach RLC nôi tiêp, L thay dôi duoc. Ban dâu khi
1
L L = thi
R Z Z
C L
= =
1
va hiêu diên thê hiêu dung hai dâu cuôn cam la . U Bây gio, nêu rôto quay voi tôc dô n 2 vong/phut, dê
hiêu diên thê hiêu dung hai dâu cuôn cam v•n la U thi dô tu cam
2
L báng
A. . 4 / 5
1
L B.
1
4 / . L C. . 8 / 3
1
L D. . 4 / 3
1
L
Câu 18: Trong dao dông diêu hoa nhung dai luong dao dông cung tân sô voi li dô la
A. vân tôc, gia tôc va co náng. B. vân tôc, dông náng va thê náng.
C. vân tôc, gia tôc va luc phuc hôi. D. dông náng, thê náng va luc phuc hôi.
Câu 19: Tân sô dao dông riêng cua mach LC la f. Muôn tân sô dao dông riêng la 3f thi mác thêm môt tu ' C
báng bao nhiêu va mác nhu thê nao voi C?
A. Song song va . 3 / ' C C = B. Nôi tiêp va . 3 / ' C C =
C. Nôi tiêp va . 2 / ' C C = D. Nôi tiêp va . 8 / ' C C =
Câu 20: Trong thi nghiêm giao thoa Y-âng voi anh sang tráng co buoc song . 76 , 0 38 , 0 m m µ λ µ ≤ ≤ Tai vi tri
vân sang bâc 12 cua anh sang tim m µ λ 4 , 0 = co thêm bao nhiêu vân sang cua cac buc xa khac va co vân sang
bâc mây cua anh sang luc?
A. 6, bâc 8. B. 6, bâc 9. C. 5, bâc 8. D. 5, bâc 9.
Câu 21: Trong mach dao dông co dao dông diên tu tu do voi diên tich cuc dai cua môt ban tu la .
0
q Khi
dong diên co gia tri la i thi diên tich môt ban cua tu la , q tân sô goc dao dông riêng cua mach la
A. . 2 /
2 2
0
i q q − = ω B. . /
2 2
0
i q q − = ω C. . /
2 2
0
q q i − = ω D. . / 2
2 2
0
q q i − = ω
Câu 22: Khi co song dung trên dây AB voi tân sô dao dông la 27H: thi thây trên dây co 5 n•t (kê ca hai dâu
cô dinh A, B). Bây gio nêu muôn trên dây co song dung va co tât ca 11 n•t thi tân sô dao dông cua nguôn la
A. 135H:. B. 67,5H:. C. 76,5H:. D. 10,8H:.
Câu 23: Hai nguôn song A, B cach nhau 12,5 cm trên mát nuoc tao ra giao thoa song, dao dông tai nguôn co
phuong trinh ) ( 100 cos cm t a u u
B A
π = = tôc dô truyên song trên mát nuoc la 0,5 m/s. Sô diêm trên doan AB dao
dông voi biên dô cuc dai va dao dông nguoc pha voi trung diêm I cua doan AB la
A. 12. B. 13. C. 25. D. 24.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 92 -
Câu 24: Doan mach diên xoay chiêu RLC mác nôi tiêp dang co tinh dung khang. Khi táng tân sô thi hê sô
công suât cua mach
A. không dôi. B. giam rôi táng. C. táng rôi giam. D. báng 0.
Câu 25: Doan mach xoay chiêu AB gôm cuôn dây thuân cam L, nôi tiêp voi biên tro R duoc mác vao diên
ap xoay chiêu ). ( 2 cos
0
J ft U u
AB
π = Ta thây co hai gia tri cua biên tro la
1
R va
2
R lam dô lêch pha tuong
ung cua
AB
u

voi dong diên qua mach lân luot la
1
ϕ va .
2
ϕ Cho biêt . 2 /
2 1
π ϕ ϕ = + Dô tu cam L cua cuôn dây
duoc xac dinh báng biêu thuc
A. . 2 /
2 1
f R R L π = B. . 2 .
2 1
f R R L π = C. . 2 /
2 1
f R R L π = D. . 2 .
2 1
f R R L π =
Câu 26: Chiêu dông thoi hai buc xa nhin thây co buoc song m µ λ 72 , 0
1
= va
2
λ vao khe Y-âng thi trên doan
AB o trên man quan sat thây tông công 19 vân sang, trong do co 6 vân sang cua riêng buc xa ·
1
, 9 vân sang
cua riêng buc xa ·
2
. Ngoai ra, hai vân sang ngoai cung (trung A, B) khac mau voi hai loai vân sang don sác
trên. Buoc song
2
λ báng
A. . 48 , 0 m µ B. . 54 , 0 m µ C. . 576 , 0 m µ D. . 42 , 0 m µ
Câu 27: Dát diên ap xoay chiêu ) ( cos 2 J t U u ω = vao hai dâu doan mach RLC mác nôi tiêp (cuôn dây thuân cam).
Khi nôi tát tu C thi diên ap hiêu dung trên diên tro R táng 2 lân va dong diên trong hai truong hop nay vuông pha
nhau. Hê sô công suât cua doan mach ban dâu báng
A. . 2 / 2 B. . 2 / 3 C. . 3 / 1 D. . 5 / 1
Câu 28: Chum anh sang hep truyên qua môt láng kinh
A. nêu không bi tan sác thi chum tia toi la anh sang don sác.
B. chác chán s† bi tan sác.
C. s† không bi tan sác nêu goc chiêt quang cua láng kinh rât nho.
D. s† không bi tan sác nêu chum tia toi không phai la anh sang tráng.
Câu 29: Môt khung dây d•n quay dêu quanh truc ' xx voi tôc dô 150 vong/phut trong môt tu truong dêu co
cam ung tu B vuông goc voi truc quay ' xx cua khung. Š môt thoi diêm nao do tu thông gui qua khung dây
la €b 4 thi suât diên dông cam ung trong khung dây báng ). ( 15 J π Tu thông cuc dai gui qua khung dây báng
A. €b. 5 B. €b. 6π C. 6€b. D. €b. 5π
Câu 30: Khi noi vê song âm, diêu nao sau dây la Sai?
A. Khi môt nhac cu phat ra âm co ban co tân sô f
0
, thi s† dông thoi phat ra cac hoa âm co tân sô 2f
0
; 3f
0
;
4f
0
..
B. Co thê chuyên dao dông âm thanh dao dông diên va dung dao dông ki diên tu dê khao sat dao dông
âm.
C. Trong chât rán, song âm co thê la song ngang hoác song doc.
D. Dô to cua âm ti lê thuân voi cuong dô âm.
Câu 31: Tai hai diêm A, B trên mát chât long cach nhau 14,5cm co hai nguôn phat song kêt hop dao dông
theo phuong trinh cm t a u ) 40 cos(
1
π = va . ) 40 cos(
1
cm t a u π π + = Tôc dô truyên song trên bê mát chât long la
. / 40 s cm Goi E, F, G la ba diêm trên doan AB sao cho AE ÷ EF ÷ FG ÷ GB. Sô diêm dao dông voi biên dô
cuc dai trên AG la
A. 11. B. 12. C. 10. D. 9.
Câu 32: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, nêu hai nguôn kêt hop lêch pha nhau thi vân sang
trung tâm s†
A. không con vi không co giao thoa. B. dich vê phia nguôn som pha.
C. không thay dôi vi tri. D. dich vê phia nguôn trê pha.
Câu 33: Con lác don co qua câu tich diên âm dao dông diêu hoa trong diên truong dêu co vec to cuong dô
diên truong tháng dung. Dô lon luc diên báng môt phân nám trong luc. Khi diên truong huong xuông chu kˆ
dao dông cua con lác la T
1
. Khi diên truong huong lên thi chu kˆ dao dông cua con lác la
A. . 5 / 3
1 2
T T = B. . 2 / 3
1 2
T T = C. . 3 / 2
1 2
T T = D. . 3 / 5
1 2
T T =
Câu 34: Cho mach diên xoay chiêu AB gôm hai doan AM va MB mác nôi tiêp, doan AM gôm biên tro R va tu diên co
diên dung C, doan MB chi co cuôn cam thuân co dô tu cam thay dôi duoc. Dát vao hai dâu doan mach AB môt diên ap
xoay chiêu ôn dinh ). ( cos 2 J t U u ω = Ban dâu, giu ,
1
L L = thay dôi gia tri cua biên tro R ta thây diên ap hiêu dung
giua hai dâu doan mach AM luôn không dôi voi moi gia tri cua biên tro. Sau do, giu
1 L
Z R = thay dôi L dê diên ap
hiêu dung hai dâu cuôn cam cuc dai, gia tri diên ap hiêu dung cuc dai trên cuôn cam báng
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 93 -
A. ). ( 2 / 2 J U B. ). ( 2 / J U C. ). ( 2 / 3 J U D. ). ( 2 / 5 J U
Câu 35: Dát diên ap ) )( 6 / 100 cos(
0
J t U u π π + = vao cuôn cam thuân co dô tu cam ). ( 2 / 1 H π Š thoi diêm khi
diên ap giua hai dâu cuôn cam thuân la 150J thi cuong dô dong diên trong mach la 4A. Biêu thuc cua cuong
dô dong diên trong mach la
A. ). ( ) 6 / 5 100 cos( 5 ` A t i π π + = B. ). ( ) 3 / 100 cos( 6 A t i π π − =
C. ). ( ) 3 / 100 cos( 5 A t i π π − = D. ). ( ) 6 / 5 100 cos( 6 A t i π π + =
Câu 36: Trong dao dông diêu hoa cua con lác lo xo, luc phuc hôi tac dung lên vât
A. co gia tri dông biên voi li dô va luôn huong vê vi tri cân báng.
B. dô lon ti lê thuân voi dô biên dang cua lo xo.
C. co gia tri nghich biên voi li dô va luôn huong vê vi tri cân báng.
D. co gia tri nghich biên voi li dô va luôn huong ra xa vi tri cân báng.
Câu 37: Môt vât dao dông diêu hoa doc theo truc ‹x nám ngang, gôc ‹ va môc thê náng o vi tri cân báng.
Cu sau s 5 , 0 thi dông náng lai báng thê náng va trong thoi gian s 5 , 0 vât di duoc doan duong dai nhât báng
. 2 4 cm Chon t ÷ 0 l•c vât qua vi tri cân báng theo chiêu duong. Phuong trinh dao dông cua vât la
A. ). )( 2 / cos( 4 cm t x π π − = B. ). )( 2 / cos( 2 cm t x π π − =
C. ). )( 2 / 2 cos( 4 cm t x π π − = D. ). )( 2 / 2 cos( 2 cm t x π π + =
Câu 38: Trên mát nuoc co hai nguôn kêt hop A, B dao dông theo phuong tháng dung co phuong trinh
cos20 ( )
A B
u u a t cm π = = . Biêt tôc dô truyên song trên mát nuoc la 30cm/s. M
1
, M
2
la hai diêm trên cung môt
elip nhân A, B lam tiêu diêm. Biêt ; 1
1 1
cm BM AM = − . 5 , 3
2 2
cm BM AM = − Tai thoi diêm li dô cua M
1
la
cm 3 − thi li dô cua M
2
la
A. 3 3 − cm. B. 3 3 cm. C. 3 cm. D. 3 − cm.
Câu 39: Khi tông hop hai dao dông diêu hoa cung phuong cung tân sô co biên dô thanh phân a va a 2 duoc
dao dông tông hop co biên dô la . 3a Hai dao dông thanh phân do
A. lêch pha . 3 / 2π B. cung pha voi nhau. C. vuông pha voi nhau. D. lêch pha . 6 / 5π
Câu 40: Thi nghiêm giao thoa Yâng trong không khi, khoang cach hai khe , 2 , 1 mm a = duoc chiêu buc xa
don sác. Nêu nh•ng toan bô thi nghiêm vao trong nuoc co chiêt suât , 3 4 = n dê khoang vân v•n nhu trong
không khi thi khoang cach hai khe la
A. . 6 , 1 mm B. . 5 , 1 mm C. . 8 , 0 mm D. . 9 , 0 mm
Câu 41: Môt chât diêm dao dông diêu hoa voi chu kˆ , T co náng €. Thoi gian ngán nhât dê dông náng cua
vât giam tu gia tri € dên gia tri 4 / € la
A. . 6 / T B. . 4 / T C. . 2 / T D. . 3 / T
Câu 42: Môt con lác don dao dông diêu hoa tai noi co . / 10
2
s m g = Biêt dô lon vân tôc cua vât o vi tri thâp
nhât báng s cm/ 40 va dô lon gia tôc cua vât o vi tri cao nhât báng , / 1
2
s m biên dô goc cua dao dông báng
A. . 85 , 4
0
B. . 25 , 7
0
C. . 88 , 6
0
D. . 73 , 5
0

Câu 43: Dát vao hai dâu doan mach xoay chiêu diên ap ) )( 6 / 100 cos( 180 J t u π π − = thi cuong dô dong diên
qua mach ). )( 6 / 100 sin( 2 A t i π π + = Công suât tiêu thu trên doan mach báng
A. €. 3 90 B. €. 90 C. 60€. 3 D. 80€. 1
Câu 44: Cho mach diên xoay chiêu RLC mác nôi tiêp, cuôn dây thuân cam. Biêt . 4
2
CR L = Dát vao hai dâu doan mach
diên ap xoay chiêu ôn dinh, mach co cung hê sô công suât voi hai gia tri cua tân sô goc s rad / 50
1
π ω = va
. / 200
2
s rad π ω = Hê sô công suât cua doan mach báng
A. . 13 / 1 B. . 10 / 1 C. . 13 / 2 D. . 10 / 2
Câu 45: Voi môt vât dao dông diêu hoa thi
A. gia tri gia tôc cua vât nho nhât khi tôc dô lon nhât.
B. vec to vân tôc va gia tôc cung chiêu khi vât di tu biên âm vê vi tri cân báng.
C. gia tôc cua vât som pha hon li dô . 2 / π
D. tôc dô cua vât lon nhât khi li dô lon nhât.
Câu 46: Dát diên ap ) ( 100 cos 2 240 J t u π = vao hai dâu doan mach RLC mác nôi tiêp. Biêt , 60Ω = R cuôn
dây thuân cam co dô tu cam ) ( / 2 , 1 H L π = va tu diên co diên dung ). ( 6 / 10
3
F C π

= Khi diên ap tuc thoi
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 94 -
giua hai dâu cuôn cam báng J 240 thi dô lon cua diên ap tuc thoi giua hai dâu diên tro va giua hai ban tu
diên lân luot báng
A. J 240 va . 0J B. J 2 120 va . 3 120 J C. J 3 120 va . 120J D. J 120 va . 3 120 J
Câu 47: Môt soi dây cáng giua hai diêm cô dinh, nguoi ta tao song dung trên dây. Hai tân sô gân nhau nhât
co tao ra song dung trên dây la 150H: va 200H:. Tân sô nho nhât tao ra song dung trên soi dây do la
A. 50H:. B. 125H:. C. 100H:. D. 75H:.
Câu 48: Dát diên ap xoay chiêu ) ( 2 cos
0
J ft U u π = (trong do
0
U không dôi, f thay dôi duoc) vao hai dâu
doan mach mác nôi tiêp gôm diên tro R va tu diên. Khi tân sô báng H: 20 thi công suât tiêu thu cua doan
mach la 0€; 2 khi tân sô báng H: 40 thi công suât tiêu thu cua doan mach la 2€. 3 Khi tân sô báng H: 60 thi
công suât tiêu thu cua doan mach la
A. 8€. 4 B. 4€. 4 C. 6€. 3 D. 4€. 6
Câu 49: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, khi chiêu hai khe báng anh sang don sác co buoc song
m µ λ 5 , 0 = thi khoang cach lon nhât giua vân tôi thu tu va vân sang bâc nám báng . 5mm Khoang cach tu hai khe dên
man quan sat báng . 2m Khoang cach giua hai khe báng
A. . 5 , 1 mm B. . 3 , 0 mm C. . 2 , 1 mm D. . 7 , 1 mm
Câu 50: Phat biêu nao sau dây la Sai vê song diên tu?
A. Co thê truyên qua nhiêu loai vât liêu.
B. Tân sô lon nhât khi truyên trong chân không.
C. Co thê bi phan xa khi gáp cac bê mát.
D. Tôc dô truyên trong cac môi truong khac nhau thi khac nhau.

÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷

Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i |.y·i |.y·i |.y·i |.y·i |.y·i |.y·i ||| .i. aoi ||| .i. aoi ||| .i. aoi ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) ||.|) ||.|) ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ i l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ i l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ i l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ ia (·i. |y ||| ¹ ia (·i. |y ||| ¹ ia (·i. |y ||| ¹!) !) !) !)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 95 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 19 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút


Câu 1: Khi noi vê phan ung hat nhân toa náng luong, diêu nao sau dây la sai?
A. Tông dô hut cac hat tuong tac nho hon tông dô hut khôi cac hat san phŒm.
B. Tông náng luong liên kêt cua cac hat san phŒm lon hon tông náng luong liên kêt cua cac hat tuong tac.
C. Cac hat nhân san phŒm bên hon cac hat nhân tuong tac.
D. Tông khôi luong cac hat tuong tac nho hon tông khôi luong cac hat san phŒm.
Câu 2: Cuong dô dong diên trong mach dao dông LC co biêu thuc i ÷ 9cos ωt(mA). Vao thoi diêm náng
luong diên truong báng 8 lân náng luong tu truong thi cuong dô dong diên i báng
A. 1,5 2 mA. B. 2 2 mA. C. 3mA. D. 1mA.
Câu 3: Cho doan mach AB gôm hai doan mach AN va NB mác nôi tiêp. Doan AN gôm diên tro thuân R
mác nôi tiêp voi tu diên C. Doan NB chi co cuôn cam L. Khi dát vao hai dâu mach AB môt diên ap co biêu
thuc u ÷ 120 2 cos100 πt(V) thi thây diên ap giua hai dâu doan NB va diên ap giua dâu doan AN va co
cung môt gia tri hiêu dung va trong mach dang co công huong diên. Diên ap hiêu dung giua hai dâu diên tro
R la
A. 60V B. 30 2 V. C. 60 2 V. D. 30V.
Câu 4: Môt chât phong xa phat ra tia Ž, cu môt hat nhân bi phân rã sinh ra môt hat Ž. Trong thoi gian môt
ph•t dâu, chât phong xa sinh ra 360 hat Ž, sau 6 gio, thi trong môt ph•t chât phong xa nay chi sinh ra duoc
45 hat Ž. Chu ki cua chât phong xa nay la
A. 4. gio. B. 1 gio. C. 2 gio. D. 3 gio.
Câu 5: Diên náng o môt tram phat diên duoc truyên di voi U ÷ 2 kV, hiêu suât truyên tai la 80°. Muôn
nâng hiêu suât lên 95° thi phai
A. Táng U lên dên 4 kV B. Táng U lên dên 8 kV
C. giam U xuông con 1 kV D. giam U xuông con 0,5 kV
Câu 6: Môt vât thuc hiên dông thoi hai dao dông diêu hoa cung phuong cung tân sô. Phuong trinh dao dông
thu nhât la
1
5cos( )
6
x t
π
π = +
(cm) va phuong trinh dao dông tông hop la
5
3cos( )
6
x t
π
π = −
(cm). Phuong trinh
dao dông thu hai la
A.
2
5
2cos( )
6
x t
π
π = − cm. B.
2
5
8cos( )
6
x t
π
π = − cm.
C.
2
8cos( )
6
x t
π
π = + cm. D.
2
2cos( )
6
x t
π
π = + cm.
Câu 7: Chon phat biêu dúng khi noi vê kha náng phat quang cua môt vât.
A. Buoc song ma vât co kha náng phat ra nho hon buoc song anh sang kich thich chiêu toi no.
B. Buoc song ma vât co kha náng phat ra lon hon buoc song anh sang kich thich chiêu toi no.
C. Môt vât duoc chiêu sang boi anh sang co buoc song nao thi phat ra anh sang co buoc song do.
D. Moi vât khi duoc chiêu sang voi anh sang co buoc song thich hop dêu phat ra anh sang.
Câu 8: Trong TN Y- âng vê giao thoa anh sang, cac khe F
1
, F
2
duoc chiêu sang boi anh sang don sác.
Khoang cach giua hai khe la 0,5mm. Khoang cach tu hai khe dên man thu anh la 2m.Anh sang don sác trong
TN co buoc song 0,5 …m. Bê rông miên giao thoa trên man do duoc la 26mm. Khi do trong miên giao thoa
quan sat duoc
A. 13 vân sang va 12 vân tôi. B. 13 vân sang va 14 vân tôi.
C. 6 vân sang va 7 vân tôi. D. 7 vân sang va 6 vân tôi.
Câu 9: Môt biên thê co hao phi bên trong xem nhu không dang kê, khi cuôn 1 nôi voi nguôn xoay chiêu U
1

÷ 110V thi hiêu diên thê do duoc o cuôn 2 la U
2
÷ 220V. Nêu nôi cuôn 2 voi nguôn U
1
thi hiêu diên thê do
duoc o cuôn 1 la
A. 110 V. B. 45V. C. 220 V. D. 55 V .
MÄ DE 019
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 96 -
Câu 10: Cho mach diên xoay chiêu RLC mác nôi tiêp, co R la biên tro. Dát vao hai dâu doan mach hiêu
diên thê xoay chiêu co biêu thuc 120 2 cos(120 ) u t π = V. Biêt ráng ung voi hai gia tri cua biên tro: R
1
÷38
Ω, R
2
÷22 Ω thi công suât tiêu thu P trên doan mach nhu nhau. Công suât cua doan mach khi do la
A. 484 € B. 120 € C. 282 € D. 240 €
Câu 11: Môt vât dao dông diêu hoa voi phuong trinh cos( ) x A t ω ϕ = + (cm). Trong khoang thoi gian
1
60
s
dâu tiên vât di tu vi tri co li dô x
0
÷ ¹A dên vi tri
3
2
A
x = + theo chiêu âm va tai diêm cach vi tri cân báng
2cm, vât co vân tôc 20 3 π cm/s. Tân sô goc va biên dô cua dao dông lân luot la
A. 10 / ; 2 . rad s A cm ω π = = B. 20 / ; 2 . rad s A cm ω π = =
C. 10 / ; 4 . rad s A cm ω π = = D. 20 / ; 4 . rad s A cm ω π = =
Câu 12: Khi cuong dô âm táng lên gâp 10 lân thi muc cuong dô âm táng thêm 10dB. Khi cuong dô âm táng
1000 lân thi muc cuong dô âm s† táng thêm
A. 30dB. B. 40dB. C. 100dB. D. 1000dB.
Câu 13: Môt vât dao dông diêu hoa voi phuong trinh 10cos( ) x t π = (cm). Thoi diêm vât di qua vi tri co li dô
x ÷ 5cm theo chiêu âm lân dâu tiên kê tu l•c t ÷ 0 la
A.
1
3
s. B.
1
6
s. C.
1
2
s. D. 1s.
Câu 14: Cho câu sai
A. Khi vât o vi tri biên thi thê náng cua hê lon nhât
B. Khi vât di qua vi tri cân báng thi dông náng cua hê lon nhât
C. Khi vât chuyên dông vê vi tri cân báng thi thê náng cua hê giam con dông náng cua hê táng lên.
D. Khi dông náng cua hê táng lên bao nhiêu lân thi thê náng cua hê giam di bây nhiêu lân va nguoc lai
Câu 15: Cho doan mach AB gôm hai doan mach AM va MB mác nôi tiêp. Doan AM gôm diên tro R
1
mác
nôi tiêp voi tu diên C
1
. Doan MB gôm diên tro R
2
mác nôi tiêp voi tu diên C
2
. Cac diên ap hiêu dung trên
cac doan mach la U
AB
, U
AM
, U
MB
. Diêu kiên dê U
AB
÷ U
AM
¹ U
MB
la
A. R
1
¹ R
2
÷ C
2
¹ C
1
. B.
1 2
1 2
1
C C
R R
+ =
+
. C.
1 1
2 2
R C
R C
= D.
1 2
2 1
R C
R C
=
Câu 16: Diên tich cua tu diên trong mach dao dông LC biên thiên theo phuong trinh q ÷ Q
o
cos(
2
T
π
t ¹
π )(C). Tai thoi diêm t ÷
4
T
, ta co:
A. Náng luong diên truong cuc dai. B. Hiêu diên thê giua hai ban tu báng 0.
C. Diên tich cua tu cuc dai. D. Dong diên qua cuôn dây báng 0.
Câu 17: Môt con lác lo xo co dô cung k ÷ 10N/m, vât náng m÷ 100g dao dông trên mát pháng ngang, duoc
tha nhe tu vi tri lo xo giãn 6cm. Hê sô ma sat truot giua con lác va mát pháng ngang la 0,2. Tinh thoi gian
chuyên dông tháng cua vât tu vi tri ban dâu dên vi tri lo xo không biên dang?
A. a/15s. B. a/18s. C. a/20s. D. a/16s.
Câu 18: Môt nguôn ‹ phat song co dao dông theo phuong trinh u
0
÷ 2cos(20at ¹
3
π
) (trong do u tinh báng
don vi mm, t tinh báng don vi s). •et song truyên theo môt duong tháng tu ‹ dên diêm M voi tôc dô không
dôi 1m/s. Trong khoang tu ‹ dên M co bao nhiêu diêm dao dông cung pha voi dao dông tai nguôn ‹? Biêt
M cach ‹ môt khoang 45cm.
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 19: Môt con lác don gôm môt vât náng khôi luong 80gam, dát trong diên truong dêu co vecto cuong dô
diên truong E
r
tháng dung huong lên co dô lon • ÷ 4800V/m. Khi chua tich diên cho qua náng chu ki dao
dông cua con lác voi biên dô nho tai noi co gia tôc trong truong g ÷ 10m/s
2
la 2s. Khi tich diên cho qua náng
diên tich q ÷ 6.10
-5
C thi chu ki dao dông cua no la
A. 2,33s. B. 1,54s. C. 2,5s. D. 1,72s.
Câu 20: Mau sác cua cac vât
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 97 -
A. chi phu thuôc vao anh sang chiêu toi no.
B. chi do su hâp thu co loc lua tao nên.
C. phu thuôc vao anh sang chiêu toi no va vât liêu câu tao nên no.
D. chi do vât liêu câu tao nên vât ây ma co.
Câu 21: Hat nhân me A co khôi luong m
A
dang dung yên, phân ro thanh hat nhân con B va hat Ž co khôi
luong m
B
va m
Ž
, co vân tôc la v
B
va v
Ž
. Môi liên hê giua ti sô dông náng, ti sô khôi luong va ti sô dô lon vân
tôc cua hai hat sau phan ung xac ding boi :
A.
B B B
K v m
K v m
α α α
= = B.
B B
B
K v m
K v m
α
α α
= = C.
B
B B
K v m
K v m
α α
α
= = D.
B B
B
K v m
K v m
α
α α
= =
Câu 22: Chon câu sai.
A. Môi anh sang don sác co môt mau sác va tân sô nhât dinh.
B. Chiêt suât cua chât lam láng kinh dôi voi anh sang don sác co buoc song cang ngán thi cang lon.
C. Môi anh sang don sác co môt buoc song va tân sô xac dinh.
D. Tôc dô truyên cua cac anh don sác khac nhau trong cung môt môi truong thi khac nhau.
Câu 23: Khi noi vê qua trinh song diên tu, diêu nao sau dây la không d•ng?
A. Trong qua trinh truyên song, diên truong va tu truong luôn dao dông vuông pha nhau.
B. Vecto cuong dô diên truong va vecto cam ung tu luôn vuông goc voi phuong truyên song.
C. Trong chân không, buoc song cua song diên tu ti lê nghich voi tân sô song.
D. Trong qua trinh lan truyên, no mang theo náng luong.
Câu 24: Môt lo xo co khôi luong không dang kê co dô cung k ÷ 100N/m. Môt dâu treo vao môt diêm cô
dinh, dâu con lai treo môt vât náng khôi luong 500g. Tu vi tri cân báng keo vât xuông duoi theo phuong
tháng dung môt doan 10cm rôi buông cho vât dao dông diêu hoa. Lây g ÷ 10m/s
2
, khoang thoi gian ma lo xo
bi nen môt chu kˆ la
A.
5 2
π
s. B.
15 2
π
s. C.
3 2
π
s. D.
6 2
π
s.
Câu 25: Môt vât dao dông diêu hoa voi phuong trinh : x ÷ 6cos(5at ¹ a/6)cm. Trong khoang thoi gian 2,5s
vât qua vi tri x ÷ 3cm mây lân:
A. 13 lân B. 12 lân C.14 lân D.15 lân
Câu 26: Tai môt noi trên trai dât môt con lác don dao dông diêu hoa. Trong khoang thoi gian t ∆ no thuc
hiên 60 dao dông toan phân thay dôi chiêu dai cua con lác môt doan 44cm thi cœng trong khoang thoi gian
t ∆ ây con lác thuc hiên duoc 50 dao dông. Chiêu dai ban dâu cua con lác la
A. 60cm. B. 80cm. C. 100cm. D. 144cm.
Câu 27: Môt mach dao dông LC dang thuc hiên dao dông diên tu tu do voi chu ki T. Thoi gian ngán nhât kê
tu l•c náng luong tu báng 3 náng luong diên dên l•c cuong dô dong diên trong mach co gia tri báng gia tri
hiêu dung la
A. T/6 B. T/ 12 C. T/24 D. T/8
Câu 28: Quang phô vach phat xa la môt quang phô gôm
A. môt sô vach mau riêng biêt cach nhau báng nhung khoang tôi.
B. môt vach mau nám trên nên tôi.
C. cac vach tu do toi tim cach nhau nhung khoang tôi.
D. cac vach tôi nám trên nên quang phô liên tuc.
Câu 29: Nhân xet nao sau dây vê dao dông tát dân la dúng?
A. Co tân sô va biên dô giam dân theo thoi gian.
B. Biên dô không dôi nhung tôc dô dao dông thi giam dân.
C. Môi truong cang nhot thi dao dông tát dân cang nhanh.
D. Co náng luong dao dông luôn không dôi theo thoi gian.
Câu 30: Tia hông ngoai va tia Ronghen co buoc song dai ngán khac nhau nên ch•ng
A. bi lêch khac nhau trong tu truong dêu.
B. ch•ng dêu co ban chât giông nhau nhung tinh chât khac nhau.
C. bi lêch khac nhau trong diên truong dêu.
D. co ban chât khac nhau va ung dung trong khoa hoc k‰ thuât khac nhau.
Câu 31: Tân sô quay cua roto luôn báng tân sô dong diên trong:
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 98 -
A. may phat diên xoay chiêu 3 pha. B. dông co không dông bô 3 pha.
C. may phat diên môt chiêu. D. may phat diên xoay chiêu môt pha.
Câu 32: Hat nhân
210
Po la chât phong xa phat ra tia Ž va biên dôi thanh hat nhân Pb. Tai thoi diêm t, ti lê
giua sô hat nhân chi va sô hat Po trong m•u la 5, vây tai thoi diêm nay ti lê khôi luong hat chi va khôi luong
hat Po la
A. 4,905. B. 0,196. C. 0,204. D. 5,097.
Câu 33: Chon phat biêu sai vê dao dông duy tri.
A. Co chu kˆ báng chu kˆ dao dông riêng cua hê.
B. Náng luong cung câp cho hê d•ng báng phân náng luong mât di trong môi chu kˆ.
C. Co tân sô dao dông không phu thuôc náng luong cung câp cho hê.
D. Co biên dô phu thuôc vao náng luong cung câp cho hê trong môi chu kˆ.
Câu 34: Trong thi nghiêm giao thoa song trên mát nuoc, hai nguôn kêt hop S
1
, S
2
dao dông voi tân sô
16H“, tai môt diêm M cach S
1
, S
2
nhung khoang cm d 30
1
= , cm d 5 , 25
2
= song co biên dô cuc dai. Giua M
va duong trung truc cua S
1
S
2
co hai dãy cuc dai khac. Tôc dô truyên song trên mát nuoc la
A. s cm v / 24 = B. s cm v / 18 = C. s cm v / 36 = . D. s cm v / 12 = .
Câu 35: Môt mach diên xoay chiêu gôm môt cuôn dây va môt tu diên co diên dung thay dôi duoc mác nôi
tiêp. Dát vao hai dâu mach diên nay môt diên ap xoay chiêu co tân sô va diên ap hiêu dung không dôi, diêu
chinh diên dung cua tu sao cho diên ap hiêu dung giua hai ban tu co gia tri lon nhât. Khi do
A. trong mach co công huong diên.
B. công suât tiêu thu trên mach la lon nhât.
C. diên ap giua hai dâu mach châm pha π/2 so voi diên ap giua hai dâu cuôn dây.
D. diên ap giua hai dâu cuôn dây som pha π/2 so voi diên ap giua hai ban tu.
Câu 36: Nhân xet nao vê phan ung phân hach va phan ung nhiêt hach la không d•ng?
A. Su phân hach la hiên tuong môt hat nhân náng hâp thu môt notron châm rôi v• thanh hai hat nhân
trung binh cung voi 2 hoác 3 notron.
B. Phan ung nhiêt hach chi xay ra o nhiêt dô rât cao .
C. Bom khinh khi duoc thuc hiên boi phan ung phân hach.
D. Con nguoi chi thuc hiên duoc phan ung nhiêt hach duoi dang không kiêm soat duoc .
Câu 37: Hai âm phat ra tu hai nhac cu co cung dô cao ma tai nguoi nghe v•n phân biêt duoc la vi ch•ng co
A. pha dao dông khac nhau. B. âm sác khac nhau.
C. tân sô khac nhau. D. biên dô khac nhau.
Câu 38: Môt con lác don duoc treo vao trân thang may tai noi co gia tôc trong truong g. Khi thang may
dung yên thi con lác dao dông voi tân sô ‚
1
. Khi thang may di lên nhanh dân dêu thi con lác dao dông voi tân
sô ‚
2
. Khi do ta co
A. ‚
1
÷ ‚
2
. B. ‚
1
š ‚
2
. C. ‚
1
™ ‚
2
. D. ‚
1
÷ 2‚
2
.
Câu 39: Dát môt nguôn u ÷ 120cos100π t (V) vao hai dâu môt doan mach gôm R ÷ 120Ω, L ÷ 1H, C ÷
50 F µ mác nôi tiêp. Muôn hê sô công suât cua mach cuc dai ta mác thêm C' vao C thoa mãn
A. C' ÷ C/4 va nôi tiêp C. B. C' ÷ C va nôi tiêp voi
C. C. C' ÷ C/4 va song song voi C. D. C' ÷ C va song song voi C.
Câu 40: Môt tu diên co diên dung 10 …F duoc tich diên dên môt hiêu diên thê xac dinh. Sau do nôi hai ban
tu diên vao hai dâu môt cuôn dây thuân cam co dô tu cam 1 H. Bo qua diên tro cua cac dây nôi, lây a
2
÷ 10.
Sau khoang thoi gian ngán nhât la bao nhiêu (kê tu l•c nôi) diên tich trên tu diên co gia tri báng môt nua gia
tri ban dâu?
A.
3
400
s. B.
1
1200
s. C.
1
600
s. D.
1
300
s
Câu 41: Thuc hiên song dung trên dây AB co chiêu dai l voi dâu B cô dinh, dâu A dao dông theo phuong
trinh cos 2 . u a ft π = Goi M la diêm cach B môt doan d, buoc song la λ , k la cac sô nguyên. Kháng dinh nao
sau dây la sai?
A. Vi tri cac n•t song duoc xac dinh boi công thuc d ÷ k.λ/2
B. Khoang cach giua môt n•t song va môt bung song liên tiêp la d ÷ λ/4
C. Khoang cach giua hai bung song liên tiêp la d ÷ λ/2.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 99 -
D. Vi tri cac bung song duoc xac dinh boi công thuc d ÷ (2k ¹ 1).λ/2
Câu 42: Môt nguôn âm la nguôn diêm phat âm dáng huong trong không gian. Gia su không co su hâp thu va
phan xa âm.Tai môt diêm cach nguôn âm 10m thi muc cuong dô âm la 80 dB. Tai diêm cach nguôn âm 1m
thi muc cuong dô âm la
A. 110 dB. B. 100 dB. C. 90 dB. D. 120 dB.
Câu 43: Trong qua trinh dao dông diêu hoa cua con lác don. Nhân dinh nao sau dây la sai?
A. Khi khi goc hop boi phuong dây treo con lác va phuong tháng dung giam, tôc dô cua qua náng s†
táng.
B. Dô lon cua luc cáng dây treo con lác luôn lon hon trong luong vât.
C. Chu kˆ dao dông cua con lác không phu thuôc vao biên dô dao dông cua no.
D. Khi qua náng o diêm gioi han, luc cáng dây treo co co dô lon cua nho hon trong luong cua vât.
Câu 44:Chu ki ban rã cua hai nguyên tô phong xa • va Y lân luot la 1h va 2h. Ban dâu hai khôi chât • va
Y co khôi luong nhu nhau. Coi M

, M
Y
la sô khôi cua 2 nguyên tô •,Y. Sau thoi gian 2h thi ti sô giua sô hat
nhân • va Y con lai la
A. M
Y
/2M

B. 2M
Y
/M

C. M
Y
/M

D. M
Y
/4M

.
Câu 45: Cho doan mach diên xoay chiêu RLC mác nôi tiêp trong do tu diên co diên dung thay dôi duoc
biêt diên ap hai dâu doan mach la u ÷ 200 2 cos100t (V) khi C ÷ C
1
÷ 2,5.10
-5
F va C ÷ C
2
÷ 5.10
-5
F thi
mach diên co cung công suât P÷200€. Cam khang va diên tro thuân cua doan mach la
A. ž
L
÷300ƒ ;R÷200ƒ B. ž
L
÷200ƒ ;R÷200ƒ
C. ž
L
÷300ƒ ;R÷100ƒ D. ž
L
÷100ƒ ;R÷100ƒ
Câu 46: Môt mach diên gôm diên tro thuân R, cuôn dây thuân cam va môt tu diên co diên dung thay dôi
duoc mác nôi tiêp. Dát vao hai dâu doan mach trên môt hiêu diên thê xoay chiêu co biêu thuc
0
cos u U t ω = (V). Khi thay dôi diên dung cua tu dê cho hiêu diên thê giua hai ban tu dat cuc dai va báng 2U.
Ta co quan hê giua ž
L
va R la
A. ž
L
÷
3
R
. B. ž
L
÷ 2R. C. ž
L
÷ 3 R. D. ž
L
÷ 3R.
Câu 47: Môt miêng sát va môt miêng su cung dát trong môt lo nung dên nhiêt dô 1500
0
C s† cho
A. quang phô liên tuc giông nhau. B. quang phô vach hâp thu giông nhau.
C. quang quang phô vach phat xa giông nhau. D. miêng su không co quang phô.
Câu 48: Nguoi ta dung prôton bán pha hat nhân
9
4
Be dung yên. Hai hat sinh ra la Hêli va •. Biêt prton co
dông náng K÷ 5,45MeV, Hat Hêli co vân tôc vuông goc voi vân tôc cua hat prôton va co dông náng K
He
÷
4MeV. Cho ráng dô lon cua khôi luong cua môt hat nhân (do báng don vi u) xâp xi báng sô khôi A cua no.
Dông náng cua hat • báng
A. 6,225MeV . B. 1,225MeV . C. 4,125MeV. D. 3,575MeV .
Câu 49: Môt doan mach diên xoay chiêu gôm môt tu diên co dung khang ž
C
÷ 200ƒ va môt cuôn dây mác
nôi tiêp. Khi dát vao hai dâu doan mach trên môt diên ap xoay chiêu luôn co biêu thuc u ÷ 120 2 cos(100at
¹
3
π
)V thi thây diên ap giua hai dâu cuôn dây co gia tri hiêu dung la 120 va som pha
2
π
so voi diên ap dát
vao mach. Công suât tiêu thu cua cuôn dây la
A. 120€. B. 72 €. C. 144€. D. 240€.
Câu 50: Cho e ÷ -1,6.10
-19
C; c ÷ 3.10
8
m/s; h ÷ 6,625.10
-34
Js. Môt ông Ronghen phat ra buc xa co buoc
song nho nhât la 6.10
-11
m. Bo qua dông náng cua electron bán ra tu catot. Hiêu diên thê giua anot va catot la
A. 21 kV B. 18 kV C. 25kV D. 33 kV

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 100 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 20 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Môt con lác lo xo, khôi luong cua vât báng 0,1 kg dao dông diêu hoa doc theo truc ox voi co náng • ÷
0,08J. Tai thoi diêm ban dâu vât co vân tôc v
0
÷ 20a
3
cm/s va gia tôc a ÷ 20m/s
2
. Lây a
2
÷ 10. Phuong trinh
dao dông cua vât la
A. x ÷ 4.cos( 10at -
2
3
π
) cm B. x ÷ 4.cos( 10at ¹
3
π
) cm
C. x ÷ 4.cos( 10at -
3
π
) cm D. x ÷ 4.cos( 10at ¹
2
3
π
) cm
Câu 2: Phat biêu nao sau dây la sai khi noi vê song diên tu?
A. Song diên tu truyên duoc trong chân không.
B. Song diên tu la song ngang nên no chi truyên duoc trong chât rán.
C. Trong song diên tu thi dao dông cua diên truong va cua tu truong tai môt diêm luôn dông pha voi nhau.
D. Khi song diên tu gáp mát phân cach giua hai môi truong thi no co thê bi phan xa va kh•c xa.
Câu 3: Trong thi nghiêm giao thoa Y-âng, nguôn S phat anh sang don sác co buoc song λ nguoi ta dát man quan
sat cach mát pháng hai khe môt khoang D thi khoang vân la 1mm. Khi khoang cach tu man quan sat dên mát
pháng hai khe lân luot la D D + ∆ hoác D D −∆ thi khoang vân thu duoc trên man tuong ung la 2i va . i Nêu
khoang cach tu man quan sat dên mát pháng hai khe la 3 D D + ∆ thi khoang vân trên man la:
A. 4 mm. B. 2,5 mm. C. 2 mm. D. 3 mm.
Câu 4: Hai nguôn song kêt hop A, B trên mát thoang chât long cach nhau 8 cm, dao dông theo phuong trinh
u
A
÷ - u
B
÷ 2.cos( 100at) (cm). Coi biên dô song không dôi, tôc dô song la 1 m/s . Sô diêm co biên dô dao
dông báng 2 cm trong khoang AB la:
A. 9 B. 18 C. 16 D. 15
Câu 5: Trong môt may phat diên xoay chiêu môt pha, nêu tôc dô quay cua rôto táng thêm 60 vong/ph•t thi tân sô
cua dong diên xoay chiêu do may phat ra táng tu 50 H“ dên 60 H“ va suât diên dông hiêu dung cua may thay dôi
40 V so voi ban dâu. Nêu tiêp tuc táng tôc dô quay cua rôto thêm 60 vong/ph•t nua thi suât diên dông hiêu dung
do may phat ra khi do la
A. 240V. B. 320V. C. 400V D. 280V.
Câu 6: Doan mach AB gôm hai doan mach AM va MB, doan mach AM gôm diên tro R
1
÷ 60ƒ mác nôi tiêp voi
tu diên co diên dung C ÷
π 6
3 10
3 −
F, doan mach MB la môt hôp kin • chua hai trong ba phân tu diên tro R
2
, cuôn
cam thuân L hoác tu diên C
2
mác nôi tiêp. Dát vao hai dâu doan mach AB môt diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu
dung 240V thi u
AM
÷ 120
6
cos100at ( V ); U
MB
÷ 120(V). Cac phân tu cua hôp kin • va gia tri cua ch•ng la
A. mach co R
2
÷ 10
3
ƒ, L ÷
π 10
3
H B. mach co R
2
÷ 20ƒ, L ÷
π 5
3
H
C. mach co R
2
÷ 20ƒ, L ÷
π 20
3
H D. mach co R
2
÷ 30ƒ, L ÷
π 30
3
H
Câu 7: Môt con lác lo xo dát nám ngang co tân sô dao dông riêng ‚
0
÷ 6H“, lân luot tac dung vao con lác cac luc
cu•ng buc co tân sô ‚
1
÷ 4H“ va ‚
2
÷ 5H“, ‚
3
÷ 7H“ thi con lác dao dông cu•ng buc voi cac biên dô A
1
, A
2
va A
3
.
Hê thuc nao sau dây la dúng
A. A
1
™ A
2
™ A
3
B. A
2
÷ A
3
™ A
1
C. A
2
÷ A
3
š A
1
D. A
3
™ A
2
™ A
1
Câu 8: Diêu nao sau dây sai khi noi vê dông co không dông bô ba pha
A. chu kˆ quay cua khung dây luôn nho hon chu kˆ quay cua tu truong quay
B. tôc dô quay cua khung dây luôn nho hon tôc dô quay cua tu truong quay
C. dông co hoat dông dua trên hiên tuong cam ung diên tu
D. dông co không dông bô ba pha biên dôi diên náng thanh co náng
Câu 9: Doan mach AMB chua 2 trong trong 3 linh kiên: diên tro thuân, cuôn cam thuân, tu diên mác nôi tiêp.
Diên ap xoay chiêu dát vao hai dâu mach co gia tri hiêu dung không dôi U ÷ 120V va tân sô co thê thay dôi. Khi
‚ ÷ ‚
0
thi thây U
AM
÷ 200V, U
MB
÷ 80V. Khi táng ‚ qua ‚
0
thi cuong dô dong diên hiêu dung giam.
MÄ DE 020
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 101 -
A. Doan AM chua tu diên, doan MB chua diên tro.
B. Doan AM chua tu diên, doan MB chua cuôn cam.
C. Doan AM chua cuôn cam, doan MB chua diên tro.
D. Doan AM chua cuôn cam, doan MB chua tu diên.
Câu 10: Môt mach dao dông li tuong gôm tu diên co diên dung C va cuôn cam thuân L. Khi mach hoat dông thi
phuong trinh cua dong diên trong mach co biêu thuc i ÷ •
0
cos(10
6
t -
3
π
) ( A ) va tai môt thoi diêm nao do cuong
dô dong diên trong mach co dô lon 2mA thi diên tich cua tu diên trong mach co dô lon 2 3 .10
- 9
C . Phuong
trinh cua diên tich cua tu diên trong mach la
A. q ÷ 4.10
- 9
.cos( 10
6
t -
6
π
) ( C ) B. q ÷ 4.10
- 9
.cos( 10
6
t -
2
π
) ( C )
C. q ÷ 4.10
- 9
.cos( 10
6
t -
5
6
π
) ( C ) D. q ÷ 4.10
- 9
.cos( 10
6
t ¹
2
π
) ( C )
Câu 11: Trong môt gio thuc hanh môt hoc sinh muôn môt quat diên loai 180 V - 120€ hoat dông binh thuong
duoi diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung 220 V, nên mác nôi tiêp voi quat môt biên tro. Ban dâu hoc sinh do
dê biên tro co gia tri 70 € thi do thây cuong dô dong diên hiêu dung trong mach la 0,75A va công suât cua quat
diên dat 92,8°. Muôn quat hoat dông binh thuong thi phai diêu chinh biên tro nhu thê nao?
A. táng thêm 20 € B. giam di 12 € C. táng thêm 12 € D. giam di 20 €
Câu 12: Trong thi nghiêm •-âng vê giao thoa anh sang, chiêu dông thoi 2 buc xa don sác co buoc song λ
1
÷
0,64µm va λ
2
÷ 0,42µm. Biêt khoang cach giua hai khe la 1mm, khoang cach tu mát pháng chua hai khe dên
man quan sat la 2 m. Trong khoang giua hai vân sang co mau cua vân sang trung tâm va gân nhau nhât, tinh
khoang cach xa nhât giua hai vân sang don sác.
A. 24,32 mm B. 25,2 mm C. 25,6 mm D. 26,04 mm
Câu 13: Trong thi nghiêm • âng vê hiên tuong giao thoa anh sang, chiêu vao khe S lân luot 4 buc xa: do, tim, luc,
vang. Goi khoang vân cua 4 buc xa do lân luot la i
1
, i
2
, i
3
, i
4
. Thu tu táng dân vê khoang vân cua 4 buc xa do la
A. i
1
, i
3
, i
4
, i
2
B. i
3
, i
4
, i
1
, i
2
C. i
2
, i
3
, i
4
, i
1
D. i
1
, i
4
, i
3
, i
2

Câu 14: Trong quang phô cua nguyên tu hidrô, nêu biêt duoc ba buoc song dai nhât cua cac vach trong dãy
Laiman thi co thê tinh duoc bao nhiêu gia tri buoc song cua cac vach trong dãy Banme?
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 15: Doan mach AB gôm diên tro R mác giua hai diêm A va M, cuôn cam thuân L mác giua hai diêm M va
N, tu diên C coa diên dung thay dôi mác giua hai diêm N va B . Dát vao hai dâu doan mach môt diên ap xoay
chiêu co biêu thuc u ÷ 160 2 cos (100 )
3
t
π
π + (V). Diêu chinh tu diên dê diên ap giua N va B co gia tri cuc dai
báng 160 2 V. Biêu thuc cua diên ap giua hai M va N khi do la :
A. u
MN
÷ 80 2 cos
7
(100 )
12
t
π
π + (V) B. u
MN
÷ 80cos
7
(100 )
12
t
π
π + (V)
C. u
MN
÷ 160cos
13
(100 )
12
t
π
π + (V) D. u
MN
÷ 160cos (100 )
4
t
π
π + (V)
Câu 16: Môt soi dây dan hôi cáng ngang, dang co song dung ôn dinh. Trên dây, A la môt diêm n•t, B la môt
diêm bung gân A nhât, C la diêm nám trên AB, voi AB ÷ 30cm, CB ÷ 2/3AB. Biêt khoang thoi gian ngán nhât
giua hai lân ma li dô dao dông cua phân tu tai B báng biên dô dao dông cua phân tu tai C la 0,2 s. Tôc dô truyên
song trên dây la
A. 3m/s B. 6m/s C. 2,5m/s D. 2m/s
Câu 17: Môt dông co không dông bô ba pha, cac cuôn dây cua no duoc mác tam giac. Nôi dông co do vao mang
diên xoay chiêu ba pha co diên ap pha la 220V. Dông co dat công suât 10,392k€ va co hê sô công suât cosŸ
÷10/11. Cuong dô dong diên chay qua dông co la :
A. 5A B. 30A C. 15A D. 10A.
Câu 18: Khi noi vê song co phat biêu nao sau dây sai?
A. song trong do cac phân tu cua môi truong dao dông theo phuong vuông goc voi phuong truyên song goi la
song ngang.
B. song trong do cac phân tu cua môi truong dao dông theo phuong trung voi phuong truyên song goi la song
doc.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 102 -
C. tai môi diêm cua môi truong co song truyên qua, biên dô cua song la biên dô dao dông cua phân tu môi
truong.
D. buoc song la khoang cach giua 2 diêm gân nhau nhât trên cung môt phuong truyên song ma 2 dao dông tai
2 diêm do nguoc pha nhau.
Câu 19: Môt vât thuc hiên dông thoi hai dao dông diêu hoa cung phuong co cac phuong trinh
x
1
÷ 6.cos(10at ¹
3
π
) cm, x
2
÷ 6 3 .cos( 10at -
6
π
) cm. Khi dao dông thu nhât co li dô 3cm va dang táng thi dao
dông tông hop
A. co li dô - 6 cm va dang táng B. co li dô - 6 3 cm va dang táng
C. co li dô - 6cm va dang giam D. co li dô báng không va dang táng
Câu 20: Môt con lác lo xo nám ngang gôm lo xo co hê sô dan hôi k ÷ 100(N/m) va qua câu co khôi luong m ÷
100(g), hê sô ma sat giua vât va san la m ÷ 0,01. Lây g ÷ a
2
÷ 10m/s
2
. Dua vât dên vi tri lo xo giãn 4 (cm) rôi
truyên cho vât vân tôc dâu 40π(cm/s) huong vê vi tri cân báng thi quãng duong vât di duoc cho dên l•c dung lai
la:
A. 4 m B. 16 m C. 2m D. 24 m
Câu 21: Tinh chât nao sau dây không phai la tinh chât chung cua cac tia α, β va γ?
A. Co kha náng ion hoa chât khi. B. Co mang náng luong.
C. Co tac dung lên phim anh D. Bi lêch trong diên truong va tu truong.
Câu 22: Mach dao dông diên tu LC gôm môt cuôn dây thuân cam co dô tu cam L va tu co diên dung. Dung
nguôn diên môt chiêu co suât diên dông 6V cung câp cho mach môt náng luong 5…J, thi cu sau khoang thoi gian
ngán nhât 1…s dong diên trong mach lai triêt tiêu. Cho a
2
÷ 10. •ac dinh L
A. 0,36…H B. 14,4…H C. 0,144…H D. 1,44…H
Câu 23: Dôi voi cung môt hê dao dông thi ngoai luc trong dao dông duy tri va trong dao dông cu•ng buc công
huong khac nhau la do
A. pha ban dâu cua ngoai luc khac nhau.
B. biên dô cua ngoai luc khac nhau.
C. tân sô biên thiên cua ngoai luc khac nhau.
D. ngoai luc dôc lâp va không dôc lâp voi hê dao dông.
Câu 24: Khi elêctrôn o qu‰ dao dung thu n thi náng luong cua nguyên tu hidrô duoc xac dinh boi
2
n
• 13, 6/ n (eV), = − voi —. n N ∈ Môt dam khi hidrô hâp thu náng luong chuyên lên trang thai dung co náng luong
cao nhât la
3
E (ung voi qu‰ dao M). Ti sô giua buoc song dai nhât va ngán nhât ma dam khi trên co thê phat ra la
A. 32/27. B. 32/3. C. 32/5. D. 27/8.
Câu 25: Môt chât diêm dao dông diêu hoa trên truc ox voi biên dô A ÷ 10cm, cu sau nhung khoang thoi gian
ngán nhât la 0,15s thi dông náng cua vât lai co gia tri báng thê náng. Tai môt thoi diêm nao do vât co dông náng
la €
d,
thê náng la €
t
. Sau môt khoang thoi gian ngán nhât la ›t, dông náng cua vât táng lên 3 lân, thê náng cua
vât giam di 3 lân. Tôc dô trung binh cua vât trong khoang thoi gian ›t la
A. 72,3cm/s B. 7,23m/s C. 73,2cm/s D. 7,32m/s
Câu 26: Môt bong d•n ông duoc mác vao mang diên xoay chiêu tân sô ‚ ÷ 50 H“, diên ap hiêu dung 220 V. Biêt
ráng d•n chi sang khi diên ap giua hai cuc cua d•n dat gia tri u ≥110 2 V. Thoi gian d•n sang trong 1s la
A. 0,5 s B.
3
4
s C.
2
3
s D.
1
3
s
Câu 27: Môt con lác lo xo dát trên mát ban nám ngang, gôm vât co khôi luong m ÷ 100g, lo xo nhe co dô cung k
÷ 100N/m. Keo vât ra khoi vi tri lo xo không biên dang theo phuong ngang môt doan 5cm rôi buông cho vât dao
dông. Lây g ÷ 10m/s
2
. Do co luc ma sat nên vât dao dông tát dân, sau khi thuc hiên duoc 10 dao dông vât dung
lai o vi tri lo xo không biên dang. Hê sô ma sat giua vât voi mát san la:
A. 0,125 B. 0,05 C. 0,245 D. 0,25
Câu 28: Môt tên lua bát dâu bay lên theo phuong tháng dung voi gia tôc a ÷ 3g. Trong tên lua co treo môt con
lác don dai 1 , l m = khi bát dâu bay thi dông thoi kich thich cho con lác thuc hiên dao dông nho. Bo qua su thay
dôi gia tôc roi tu do theo dô cao. Lây
2 2
10 / ; 10. g m s π = ≈ Dên khi dat dô cao 1500 h m = thi con lác dã thuc hiên
duoc sô dao dông la:
A. 20. B. 18. C. 14. D. 10.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 103 -
Câu 29: Môt hat nhân nguyên tu hidrô chuyên dông voi vân tôc v dên va cham voi hat nhân nguyên tu
7
3
Li dung
yên va bi hat nhân liti bát giu. Sau va cham xuât hiên hai hat Ž bay ra cung gia tri vân tôc v`. Qu‰ dao cua hai hat
α dôi xung voi nhau va hop voi duong nôi dai cua qu‰ dao hat prôtôn goc Ÿ ÷80
0
. Biêt khôi luong cac hat m
p

÷1,007u; m
Ž
÷ 4,000u; m
Li
÷7,000u; u ÷1,66055.10
-27
kg.Tinh vân tôc v cua hat nhân nguyên tu hidrô?
A. 2,467.10
7
m/s B. 1,812.10
7
m/s C. 1,9826.10
7
m/s D. 1,5605.10
7
m/s
Câu 30: Trên môt soi dây co song dung goi A,B,C la 3 diêm liên tiêp nhau dao dông voi cung biên dô la 6 mm.
Biêt A dao dông cung pha B va 2.AB ÷ BC ÷ 30 cm. •ac dinh biên dô dao dông cua cac bung song.
A. ) ( 3 2 mm B. ) ( 2 4 mm C. ) ( 6 mm D. ) ( 3 4 mm
Câu 31: Trong mach diên xoay chiêu chi chua tu diên, U
0
, •
0
lân luot la gia tri biên dô cua hiêu diên thê va dong
diên. Tai thoi diêm hiêu diên thê co gia tri báng 0,6U
0
va co dô lon dang táng thi cuong dô dong diên co dô lon
A. báng 0,6•
0
va dang giam B. báng 0,6•
0
va dang táng
C. báng 0,8•
0
va dang giam D. báng 0,8•
0
va dang táng
Câu 32: Môt chon song la mach dao dông LC co L ÷ 2mH, C ÷ 8pF. Lây p
2
÷ 10.Mach trên thu duoc song vô
tuyên nao duoi dây ?
A. song trung, λ ÷ 240 m B. song cuc ngán, λ ÷ 24 m
C. song dai, λ ÷ 240 cm D. song ngán, λ ÷ 24 m
Câu 33: Môt vât co náng luong nghi la •
0
. Khi vât chuyên dông voi tôc dô v ÷ 0,6c thi vât co dông náng báng
A.
9
50

0
B.
4
5

0
C.
1
4

0
D. 4•
0

Câu 34: Chon câu sai trong cac phat biêu sau.
A. Co thê dung tia hông ngoai dê suoi âm vi no co tac dung nhiêt rât manh.
B. Tia tu ngoai co thê ion hoa chât khi, lam phat quang môt sô chât.
C. Tia • co tac dung rât manh lên kinh anh.
D. Tia • duoc dung dê chua bênh coi xuong
Câu 35: Tia nao sau dây co ban chât khac voi cac tia con lai:
A. Tia tu ngoai. B. Tia •. C. Tia gamma. D. Tia catôt.
Câu 36: Doan mach AB gôm diên tro thuân R, cuôn cam thuân L thay dôi va tu diên C mác nôi tiêp. Dát vao hai
dâu doan mach môt diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung va tân sô không thay dôi. Khi thay dôi L thi co hai gia
tri cua L la L
1
÷
1
π
H va L
2
÷
2
π
H diên ap hiêu dung giua hai dâu cuôn cam co cung gia tri. Dê diên ap hiêu dung
giua hai dâu cuôn cam co gia tri cuc dai thi L co gia tri
A.
2
π
H B.
3

H C.
3
π
H D.
4

H
Câu 37: Môt mach diên gôm R nôi tiêp tu diên C nôi tiêp cuôn dây L. Duy tri hai dâu doan mach môt diên ap xoay
chiêu u ÷ 240 2 cos(100πt)V, diên tro co thê thay dôi duoc. Cho R ÷ 80Ω, • ÷ 3 A, U
CL
÷ 80 3 V, diên ap u
RC

vuông pha voi u
CL
. Tinh L?
A. 0,37H B. 0,68H C. 0,47H D. 0,58H
Câu 38: Muc náng luong •
n
trong nguyên tu hidrô duoc xac dinh
0
2 n
E
E
n
= − trong do n la sô nguyên duong, •
0

la náng luong ung voi trang thai co ban). Khi êlectron nhay tu qu‰ dao thu ba vê qu‰ dao thu hai thi nguyên tu
hidrô phat ra buc xa co buoc song
0
λ . Nêu êlectron nhay tu qu‰ dao thu hai vê qu‰ dao thu nhÊt thi buoc song cua
buc xa duoc phat ra s† la:
A.
0
5
27
λ B.
0
1
15
λ C.
0
λ D.
0
5
7
λ
Câu 39: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, nguôn sang phat dông thoi hai buc xa don sác, trong do
buc xa mau do co buoc song 720 nm va buc xa mau tim co buoc song l (co gia tri trong khoang tu 380 nm dên
440 nm). Trên man quan sat, giua hai vân sang gân nhau nhât va cung mau voi vân sang trung tâm co11 vân sang
mau tim. Gia tri cua l la
A. 392,7 nm B. 420 nm C. 380 nm D. 400 nm
Câu 40: Biêt công thoat electron cua Liti (Li) la 2,39 eV. Buc xa diên tu nao co thanh phân diên truong biên
thiên theo quy luât duoi dây s† gây ra duoc hiên tuong quang diên o Li ?
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 104 -
A.
14
0
os(10 .10 ) E E c t π = B.
14
0
os(9 .10 ) E E c t π =
C.
15
0
os(2 .10 ) E E c t π = D.
14
0
os(5 .10 ) E E c t π =
Câu 41: Con lác lo xo dao dông theo phuong tháng dung, trong hai lân liên tiêp con lác qua vi tri cân báng thi:
A. gia tôc báng nhau, vân tôc báng nhau. B. gia tôc báng nhau, dông náng báng nhau.
C. Thê náng báng nhau,vân tôc báng nhau D. dông náng báng nhau, vân tôc báng nhau.
Câu 42: Chu kˆ ban rã cua hai chât phong xa A va B lân luot la 20 ngay va 40 ngay. Ban dâu hai khôi chât A va
B co sô luong hat nhân nhu nhau. Sau 80 ngay, ty sô cac hat nhân A va B con lai la:
A. 1: 6 B. 3: 4 C. 4: 1 D. 1: 4
Câu 43: Dô bên vung cua hat nhân phu thuôc vao
A. ti sô giua dô hut khôi va sô khôi. B. dô hut khôi.
C. khôi luong hat nhân. D. náng luong liên kêt.
Câu 44: Quang phô cua anh sang mát troi thu duoc o mát dât la quang phô:
A. Quang phô vach hâp thu.
B. Quang phô vach hâp thu va quang phô vach phat xa
C. Quang phô liên tuc
D. Quang phô vach phat xa
Câu 45: Náng luong toa ra cua 10g nhiên liêu trong phan ung H
2
1
¹ H
3
1
÷ He
4
2
¹ n
1
0
+17,6(MeV) la •
1
va cua
10g nhiên liêu trong phan ung ) ( 210 . 2
95
38
139
54
235
92
MeJ n Sr Xe n U + + + → + la •
2
.Ta co:
A. •
1
÷ •
2
B. •
2
÷ 11,93.•
1
C. •
1
š •
2
D. •
2
÷ 4.•
1

Câu 46: Phat biêu nao sau dây la sai, khi noi vê m•u nguyên tu Bo?
A. Trong trang thai dung, nguyên tu co buc xa.
B. Nguyên tu chi tôn tai o môt sô trang thai co náng luong xac dinh, goi la cac trang thai dung.
C. Trong trang thai dung, nguyên tu không buc xa.
D. Khi nguyên tu chuyên tu trang thai dung co náng luong •
n
sang trang thai dung co náng luong •
m
(•
m
™•
n
)
thi nguyên tu phat ra môt phôtôn co náng luong d•ng báng (•
n
-•
m
).
Câu 47: Cho môt mach dao dông diên tu LC l„ tuong. Khi diên ap giua hai dâu tu la 1V thi cuong dô dong diên
qua cuôn dây la i, khi diên ap giua hai dâu tu la 2V thi cuong dô dong diên qua cuôn dây la i/2. Diên ap cuc dai
giua hai dâu cuôn dây la :
A. ) ( 5 J B. ) ( 3 J C. ) ( 2 2 J D. ) ( 2 J
Câu 48: Môt soi dây AB co môt dâu cô dinh va môt dâu tu do. Cho soi dây dao dông voi tân sô ‚ ÷ 150H“ thi
trên dây co song dung voi 8 n•t song. Dê trên soi dây co song dung voi 5 n•t song thi tân sô dao dông cua soi
dây khi do la
A. 90H“ B. 75H“ C. 107H“ D. 97H“
Câu 49: Môt mach dao dông gôm tu diên co diên dung C ÷ 500pF va môt cuôn dây co dô tu cam L ÷ 40 µH,
diên tro thuân r ÷ 1Ω. Hiêu diên thê cuc dai o hai dâu tu diên la 12V. Nguoi ta su dung pin co diên náng 450 J
dê duy tri dao dông diên tu trong mach. Biêt hiêu suât bô sung náng luong la 75° . Nêu su dung liên tuc, ta phai
thay pin sau khoang thoi gian:
A. 52,083 (gio) B. 156,343 (gio) C. 208,333 (gio) D. 104,167 (gio)
Câu 50: Môt song anh sang truyên trong chân không, trên duong truyên thây hai diêm gân nhau nhât ma diên
truong tai diêm nay nguoc pha voi tu truong cua diêm kia cach nhau 5 mm. Tinh náng luong photon cua anh
sang nay.
A. 1,9875.10
-19
J B. 3,975.10
-20
J C. 3,975.10
-19

J D. 1,9875.10
-20
J

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 105 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 21 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Hai nguôn song kêt hop A, B cach nhau 18cm. A, B cung phuong trinh song u ÷ 5cos(40πt) cm. Tôc dô
truyên song la 0,6m/s. Sô diêm dao dông voi biên dô cuc dai trên duong tron duong kinh AB, tâm la trung diêm
cua doan AB la
A. 13 B. 26 C. 11 D. 24
Câu 2: Mach RLC mác nôi tiêp, cuôn dây thuân co L co thê thay dôi duoc. Diêu chinh L sao cho hiêu diên thê
hiêu dung hai dâu cuôn dây co gia tri lon nhât la U
L
. Goi U, U
R
, U
C
lân luot la hiêu diên thê hiêu dung giua hai
dâu doan mach, diên tro, tu diên. Kêt luân nao sau dây la sai:
A.
2
L C L
U U U U = − B.
2 2
L C R
R
U
U U U
U
= −
C. ( )
R C L C
U U U U = − D.
2
2 2
R
C
R
U
U
U U
=


Câu 3: Cho môt con lác lo xo co khôi luong không dang kê co dô cung k va vât nho co khôi luong m, dao dông
diêu hoa voi biên dô A. Vao thoi diêm dông náng cua con lác báng 3 lân thê náng cua vât, dô lon tôc dô cua vât
duoc tinh báng biêu thuc
A. v ÷ A
m
k
8
. B. v ÷ A
m
k
4
. C. v ÷ A
m
k
4
3
. D. v ÷ A
m
k
2
.
Câu 4: Cho vât dao dông diêu hoa. Goi v la tôc dô dao dông tuc thoi, v
m
la tôc dô dao dông khi vât o vi tri cân
báng; a la gia tôc tuc thoi, a
m
la gia tôc khi vât o biên. Biêu thuc nao sau dây la d•ng:
A.
4
m m
v a
v a
π
= − B.
4
m m
a v
a v
π
= − C.
2 2
2 2
1
m m
v a
v a
+ = D. 1
m m
v a
v a
+ =
Câu 5: Cho môt mach dao dông diên tu LC l„ tuong. Khi diên ap giua hai dâu tu la 4V thi cuong dô dong diên
qua cuôn dây la i, khi diên ap giua hai dâu tu giam bot môt luong ∆u thi cuong dô dong diên qua cuôn dây la 2i,
khi diên ap giua hai dâu tu táng thêm môt luong
u
6

thi cuong dô dong diên qua cuôn dây la i/2. Diên ap cuc dai
hai dâu ban tu la
A. 20,48 V B. 8,00 V C. 4,80 V D. 4,53V
Câu 6: Trong quang phô vach cua nguyên tu hidrô,vach dâu tiên trong dãy Lai-man co buoc song ’
1
÷ 0,1216…m
va vach dâu tiên trong dãy Ban-me co buoc song ’
2
÷ 0, 6566…m.Ta co thê tim thêm duoc vach:
A. co buoc song ngán nhât trong dãy Ban-mme la 0,1026(…m)
B. trong dãy Pa-sen co buoc song 0,1494(…m)
C. thu hai trong dãy Lai-man co buoc song 0,1026(…m)
D. co buoc song ngán nhât trong dãy Lai-man la 0,1026(…m).
Câu 7: Môt vât dao dông diêu hoa voi biên dô A, chu kˆ T. Khoang thoi gian ngán nhât vât di duoc 2013A la
A.
2013
T
4
B.
6037
T
12
C.
1510
T
3
D.
3019
T
6

Câu 8: Cho mach dao dông diên tu l„ tuong LC
b
voi C
b
gôm 2 tu C
1
va C
2
ghep nôi tiêp. Biêt C
1
÷ C
2
. Dong diên
cuc dai qua cuôn dây la •
0
. Tai thoi diêm náng luong tu truong báng môt nua náng luong diên tu truong thi nôi
tát tu C
1
. Khi do, dong diên cuc dai qua cuôn dây báng
A.
0
2
2
I B.
0
I C.
0
3
2
I D.
0
1
2
I
Câu 9: Chon câu sai:
A. Buoc song cua song diên tu cang ngán thi náng luong song cang nho
B. Trong may thu thanh vô tuyên diên, mach dao dông LC thuc hiên chon song cân thu
C. Dê thu song diên tu, mác phôi hop ángten voi mach dao dông LC co tân sô riêng diêu chinh duoc
D. Dê phat song diên tu, mác phôi hop may phat dao dông LC voi môt ángten
MÄ DE 021
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 106 -
Câu 10: Ba diêm ‹, P, Q cung nám trên môt nua duong tháng xuât phat tu ‹. Tai ‹ dát môt nguôn âm diêm phat
song âm dáng huong ra không gian, môi truong không hâp thu hay phan xa âm. Muc cuong dô âm tai P la 100
dB, tai Q la 80dB. Biêt PQ ÷ 18m. Cuong dô ân chuŒn •
0
÷ 10
-12
€/m
2
. Công suât cua nguôn âm báng
A. 0,5€ B. 0,9€ C. 0,7€ D. 1,2€
Câu 11: Dung hat nhân p bán vao hat
7
3
Li dung yên. Phan ung sinh ra 2 hat • giông nhau co cung tôc dô. Biêt
tôc dô hat p báng 4 lân tôc dô hat •. Coi khôi luong cac hat nhân báng sô khôi tinh theo don vi u. Goc tao boi
phuong chuyên dông cua 2 hat • la:
A. 90
0
B. 120
0
C. 160
0
D. 150
0

Câu 12: Trong môt doan mach diên xoay chiêu mác nôi tiêp, gôm diên tro R, môt cuôn dây thuân cam L va môt
tu diên C, hiêu diên thê hai dâu doan mach trê pha hon cuong dô dong diên môt goc ϕ (0 / 2) ϕ π < < . Kêt luân
nao sau dây d•ng ?
A.
2 2 2 2
L C
R Z R Z + > + B.
L C
Z Z R + >
C.
L C
Z Z R + < D.
2 2 2 2
L C
R Z R Z + < +
Câu 13: Môt binh dung dây chât phong xa •. Sau 1 gio luong chât phong xa trong binh giam di 1/3 binh. Hoi
sau bao lâu thi luong chât phong xa trong binh giam di 2/3 binh ?
A. 4h B. 2 h C. 2,71 h D. 1,71 h
Câu 14: Trong thi nghiêm giao thoa khe Y-âng, nguôn S phat 3 anh sang don sác: mau tim ’
1
÷ 0,42 …m; mau luc

2
÷ 0,56 …m; mau do ’
3
÷ 0,70 …m. Giua hai vân sang liên tiêp giông mau vân sang trung tâm co 11 cuc dai giao
thoa cua anh sang do. Sô cuc dai giao thoa cua anh sang luc va tim giua hai vân sang liên tiêp noi trên la
A. 13 vân luc, 18 vân tim.B. 14 vân luc, 20 vân tim. C. 15 vân luc, 20 vân tim. D. 14 vân luc, 19 vân tim.
Câu 15: Tim phat biêu sai vê su tao thanh quang phô vach cua hidro
A. Cac vach trong dãy Pasen duoc tao thanh khi electron chuyên tu cac qu‰ dao bên ngoai vê qu‰ dao M
B. Trong dãy Banme co bôn vach trong vung nhin thây , , , H H H H
α β γ δ

C. Cac vach trong dãy Banme duoc tao thanh khi electron chuyên tu cac qu‰ dao bên ngoai vê qu‰ dao N
D. Cac vach quang phô trong dãy Laiman duoc tao thanh khi electron chuyên tu cac qu‰ dao bên ngoai vê qu‰
dao K
Câu 16: Mach xoay chiêu gôm biên tro R, cuôn dây co diên tro r ÷ 30Ω, dô tu cam L ÷ H
π
6 , 0
, tu diên co diên
dung mF C
π 2
1
= mác nôi tiêp. Dát vao 2 dâu doan mach môt diên ap xoay chiêu 100V 50 H“. Dê công suât tiêu
thu trên biên tro dat cuc dai thi gia tri cua no phai báng
A. 50Ω B. 40Ω C. 0 D. 10Ω
Câu 17: Câu nao sau dây la sai khi electron cua nguyên tu Hidro chuyên tu trang thai dung co qu‰ dao M vê
trang thai dung co qu‰ dao L
A. electron chuyên tu qu‰ dao dung co ban kinh lon sang qu‰ dao dung co ban kinh nho hon
B. nguyên tu phat ra photon co náng luong c ÷ •
M

L

C. nguyên tu phat ra môt vach quang phô thuôc dãy Pa-sen
D. nguyên tu phat ra photon co tân sô
M L
• •
f
h
=
Câu 18: Con lác lo xo co dô cung k ÷ 10N/m dát nám ngang. Keo vât ra sao cho lo xo dãn môt doan A rôi buông
nhe cho vât dao dông, thoi diêm gân nhât dông náng báng thê náng la t
1
va tai do ly dô la x
0
. Nêu keo vât ra sao
cho lo xo dãn môt doan 10cm buông nhe cho vât dao dông thi thoi diêm gân nhât vât toi x
0
la t
2
, biêt ti sô giua t
1

va t
2
la 3/4. Khi do, luc dan hôi cua lo xo tai thoi diêm vât di duoc quãng duong 2A la
A. 2,00N B. 0,41N C. 0,70N D. 1,00N
Câu 19: Môt con lác lo xo dát nám ngang gôm lo xo nhe co dô cung k ÷ 100 N/m, môt dâu cô dinh, môt dâu gán
vât náng khôi luong m ÷ 1 kg. Ban dâu keo vât khoi vi tri cân báng 10 cm rôi buông nhe cho dao dông. Hê sô ma
sat giua vât va mát pháng ngang la 0,01. Coi biên dô cua vât giam dêu trong tung chu kˆ, lây g ÷ 10 m/s
2
. Kêt
luân nao sau dây la sai:
A. Sau chu kˆ dâu tiên, biên dô giam 0,4°
B. Vi tri vât co tôc dô cuc dai lân dâu tiên kê tu khi buông vât cach vi tri cân báng môt khoang 0,1cm
C. Quãng duoc vât di duoc dên khi vât dung hán la 5m
D. Thoi gian vât dao dông dên khi dung hán la 5π giây
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 107 -
Câu 20: Cho mach diên gôm diên tro thuân R, cuôn cam thuân L, tu diên co diên dung C. Chon câu dúng:
A. Diên ap tuc thoi hai dâu C va cuong dô dong diên tuc thoi trong mach luôn dat cuc dai cung môt l•c.
B. Diên ap tuc thoi hai dâu mach va cuong dô dong diên tuc thoi trong mach luôn dat cuc dai cung môt l•c.
C. Diên ap tuc thoi hai dâu R va cuong dô dong diên tuc thoi trong mach luôn dat cuc dai cung môt l•c.
D. Diên ap tuc thoi hai dâu L va cuong dô dong diên tuc thoi trong mach luôn dat cuc dai cung môt l•c.
Câu 21: Trong thi nghiêm giao thoa Y-âng, nguôn S phat buc xa don sác
λ
, man quan sat cach mát pháng hai khe
môt khoang không dôi D, khoang cach giua hai khe S
1
S
2
÷ a co thê thay dôi (nhung S
1
va S
2
luôn cach dêu S). •et
diêm M trên man, l•c dâu la vân tôi thu 3. Nêu lân luot giam hoác táng khoang cach S
1
S
2
môt luong Aa thi tai M la
vân sang bâc n va bâc 3n. Nêu táng khoang cach S
1
S
2
thêm 2Aa thi tai M la:
A. vân sang bâc 5. B. vân tôi thu 5 . C. vân sang bâc 6. D. vân tôi thu 6.
Câu 22: Cho doan mach diên xoay chiêu gôm cuôn dây co diên tro thuân R, mác nôi tiêp voi tu diên. Biêt hiêu
diên thê giua hai dâu cuôn dây lêch pha
2
π
so voi hiêu diên thê giua hai dâu doan mach. Môi liên hê giua diên tro
thuân R voi cam khang ž
L
cua cuôn dây va dung khang ž
C
cua tu diên la
A. R
2
÷ ž
C

L
ž
C
). B. R
2
÷ ž
C

C
ž
L
). C. R
2
÷ ž
L

L
ž
C
). D. R
2
÷ ž
L

C
ž
L
).
Câu 23: Mach dao dông diên tu gôm môt cuôn cam thuân L ÷ 50mH va tu diên C. Biêt gia tri cuc dai cua cuong
dô dong diên trong mach la •
o
÷ 0,1A. Tai thoi diêm náng luong diên truong trong mach báng 1,6.10
-4
J thi cuong
dô dong diên tuc thoi co dô lon la
A. 0,06A. B. 0,04A. C. 0,08A. D. 0,10A.
Câu 24: Nhân dinh nao duoi dây vê tia Ron-ghen la d•ng:
A. Tia Ron-ghen mang diên tich âm tac dung lên kinh anh va duoc su dung trong phân tich quang phô.
B. Tia Ron-ghen co kha náng ion hoa, lam phat quang cac man hinh quang, co tinh dâm xuyên va duoc su
dung trong thám do khuyêt tât cua cac vât liêu
C. Tia Ron-ghen co tinh dâm xuyên, bi dôi huong lan truyên trong tu truong va co tac dung huy diêt tê bao
sông.
D. Tia Ron-ghen co tinh dâm xuyên, ion hoa, va tac dung nhiêt duoc dung trong sây, suoi.
Câu 25: Ban kinh cua cac qu‰ dao dung cua nguyên tu Hidro co dác diêm
A. táng ti lê nghich voi cán bâc hai cua cac sô nguyên liên tiêp
B. táng ti lê thuân voi cac sô nguyên liên tiêp
C. táng ti lê thuân voi binh phuong cua cac sô nguyên liên tiêp
D. táng ti lê thuân voi cán bâc hai cua cac sô nguyên liên tiêp
Câu 26: Con lác lo xo dao dông theo phuong ngang voi phuong trinh
3 2
cos( ) .
2 3
x A t cm = +
π π
Chiêu duong
huong vao diêm cô dinh cua lo xo. Ti sô thoi gian lo xo bi nen va thoi gian lo xo bi dãn trong 2013 giây dâu tiên
la
A.
3020
3019
B.
3019
3020
C.
9059
9058
D.
9058
9059

Câu 27: Con lác don gán trên trân ô tô. Khi ô tô dung yên thi chu kˆ dao dông cua con lác la T. Lây π
2
÷ 10. Khi
ô tô chuyên dông nhanh dân dêu theo phuong ngang voi gia tôc a thi chu kˆ dao dông cua con lác don la
2
T
.
Khi ô tô chuyên dông châm dân dêu theo phuong ngang voi gia tôc 3 a thi chu kˆ dao dông cua con lác don la
A.
T
π
B.
2
T
C.
1 3
T
+
D.
T
π

Câu 28: Goi D
d
, ‚
d
, D
t
, ‚
t
lân luot la dô tu va tiêu cu cua cung môt thâu kinh thuy tinh, thi do n
d
™ n
t
nên
A. D
d
™ D
t
, ‚
d
™ ‚
t
B. D
t
™ D
d
, ‚
d
™ ‚
t
C. D
d
™ D
t
, ‚
d
š ‚
t
D. D
d
š D
t
, ‚
d
š ‚
t

Câu 29: Dát diên ap xoay chiêu u ÷ U 2 cos(ωt) (U, ω không dôi) vao hai dâu doan mach gôm diên tro thuân R,
cuôn cam thuân co dô tu cam L thay dôi duoc va tu diên co diên dung C mác nôi tiêp. Thay dôi L thi U
Lmax
÷
90 5 V khi do U
C
÷ 40 5 V. Gia tri cua U la

A. 150 V. B. 60 5 V. C. 50 5 V. D. 80 V.
Câu 30: Hai mach dao dông diên tu giông nhau (cung C, cung L). Ban dâu nap cho tu cua mach thu nhât diên
tich Q
0
, nap cho tu cua mach thu hai diên tich 0,5Q
0
. Sau do cung nôi tu cua môi mach voi cuôn dây. Khi náng
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 108 -
luong diên truong cua mach thu nhât la 4J thi náng luong tu truong cua mach thu hai la 1J. Khi náng luong tu
truong cua mach thu nhât la 1J thi náng luong diên truong cua mach thu hai la
A. 0,25J B. 1,50J C. 0,50J D. 4,00J
Câu 31: Quang phô liên tuc phat ra boi hai vât khac nhau thi
A. hoan toan giông nhau o moi nhiêt dô B. hoan toan khac nhau o moi nhiêt dô
C. giông nhau, nêu hai vât co cung nhiêt dô D. giông nhau, nêu môi vât co môt nhiêt dô thich hop.
Câu 32: Kêt luân nao sau dây không dúng vê su truyên song co
A. Song truyên trong môi truong rán, long luôn la song ngang
B. Song truyên trong môi truong khi luôn luôn la song doc
C. Song ngang la song ma phuong dao dông cua phân tu môi truong vuông goc voi phuong truyên song
D. Song doc la song ma phuong dao dông cua phân tu môi truong trung voi phuong truyên song
Câu 33: Chon câu tra loi sai khi noi vê „ nghia cua hê sô công suât cosϕ ?
A. Hê sô công suât cang lon thi công suât hao phi cua mach cang lon.
B. Dê táng hiêu qua su dung diên náng, ta phai tim cach nâng cao hê sô công suât.
C. Hê sô công suât cang lon thi công suât tiêu thu cua mach cang lon.
D. Công suât cua cac thiêt bi diên thuong phai co cosϕ ≥0,85.
Câu 34: Môt vât thuc hiên dông thoi hai dao dông diêu hoa cung phuong:
( )
1
x 4 3 cos 10 t cm = π va
2
x 4 cos 10 t cm
2
π  
= π −
 
 
, t do báng giây. Vân tôc cua vât tai thoi diêm t ÷ 2s la
A. 40π cm/s. B. 20π cm/s. C. 30π cm/s. D. 10π cm/s.
Câu 35: Con lác lo xo treo theo phuong tháng dung. Luc dan hôi cuc dai gâp ba luc dan hôi khi vât o vi tri cân
báng. Dua vât dên vi tri lo xo dãn 30cm rôi buông nhe cho vât dao dông. Lây g ÷10m/s
2
. Chon chiêu duong
huong lên, gôc thoi gian l•c vât qua vi tri lo xo co luc dan hôi cuc tiêu va khi do dông náng cua vât dang táng.
Phuong trinh dao dông cua vât la
A. x ÷ 10cos(10πt - π/3) cm B. x ÷ 30cos(10πt ¹ π/3) cm
C. x ÷ 20cos(10t ¹ π/3) cm D. x ÷ 30cos(10t - π/3) cm
Câu 36: Môt soi dây dan hôi co song dung voi hai tân sô liên tiêp la 70H“; 80H“. Dây thuôc loai 2 dâu cô dinh.
Tinh tân sô dê trên dây quan sat duoc 9 bung song:
A. ‚

÷ 40H“ B. ‚

÷ 90H“ C. ‚ ÷ 80H“ D. ‚

÷ 45H“
Câu 37: Trong thi nghiêm •-âng, khoang cach tu vân trung tâm dên vân tôi thu k duoc tinh báng công thuc
A.
1
2 2
k
D
x k
a
λ  
= +
 
 
voi (k ÷ 0, ± 1, ± 2,.) B.
1
2
tk
D
x k
a
λ  
= ± −
 
 
( k ÷ 1,2,3,.)
C.
1
2
k
D
x k
a
λ  
= +
 
 
voi (k ÷ 0, ± 1, ± 2,.) D.
k
D
x k
a
λ
= voi (k ÷ 0, ± 1, ± 2,.)
Câu 38: Chon cum tu thich hop diên vao chô trông. Trang thai dung co náng luong cang thâp thi
cang....Trang thai dung co náng luong cang cao thi cang.....Do do, khi nguyên tu o cac trang thai
dung co ..... Bao gio cœng co xu huong chuyên sang trang thai dung.....
A. bên vung/ kem bên vung/ náng luong lon/ náng luong nho
B. bên vung/ kem bên vung/ náng luong nho / náng luong lon
C. kem bên vung/ bên vung/ náng luong lon/ náng luong nho
D. kem bên vung / bên vung / náng luong nho / náng luong lon
Câu 39: Cho mach diên xoay chiêu RLC; cuôn dây thuân cam; cac gia tri ban dâu R, L, C co thê thay dôi duoc.
Kêt luân nao sau dây la sai:
A. Diêu chinh R ÷ R
0
dê công suât trên biên tro dat cuc dai thi dong diên hiêu dung trong mach co gia tri lon
nhât va báng
0
2
U
R

B. Diêu chinh C ÷ C
1
va C ÷ C
2
thi hiêu diên thê hai dâu tu diên báng nhau. Dê hiêu diên thê hai dâu tu co gia
tri lon nhât thi C phai báng
1 2
2
C C +

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 109 -
C. Diêu chinh C ÷ C
0
va L ÷ L
0
thi dong diên va hiêu diên thê hai dâu mach cung pha. Tân sô dong diên duoc
tinh báng
0 0
1
2 C L π

D. Diêu chinh R ÷ R
1
va R ÷ R
2
thi công suât trên biên tro co gia tri nhu nhau. Dê công suât tiêu thu trong
mach co gia tri lon nhât thi R phai báng
1 2
R R
Câu 40: Cho háng sô Pláng h÷ 6,625.10
- 34
(Js); vân tôc anh sang trong chân không c ÷ 3.10
8
(m/s); ,e,÷1,6.10
-19
C. Dê ion hoa nguyên tu hidro, nguoi ta cân môt náng luong la 13,6 eV. Buoc song ngán nhât cua vach quang
phô co thê co duoc trong quang phô hidro la
A. 112nm. B. 0,91 µm. C. 91 nm. D. 0,071 µm.
Câu 41: Trong môt may biên ap, sô vong cua cuôn so câp la N
1
, hiêu diên thê hai dâu cuôn so câp la U
1
, sô vong
cua cuôn thu câp la N
2
, hiêu diên thê hai dâu cuôn thu câp khi mach ho la U
2
. Biêt trong cuôn so câp co ∆n vong
bi cuôn nguoc. Biêu thuc tinh U
2
la
A.
2
2 1
1
2
N
U U
N n
=
− ∆
B.
2
2 1
1
N
U U
N n
=
− ∆
C.
2
2 1
1
N n
U U
N
+ ∆
=
D.
2
2 1
1
2 N n
U U
N
+ ∆
=

Câu 42: Dung trên bo biên quan sat, nguoi ta thây song biên dang tu ngoai khoi âp vao bo voi khoang cach giua
hai ngon song liên tiêp la 3m. Nêu ra khoi, thi tân sô va cham giua thuyên va song la 4H“ con nêu câp bo, thi tân sô
do la 2H“. Biêt tôc dô cua thuyên không dôi va lon hon tôc dô truyên song. Tôc dô truyên song báng
A. 4m/s. B. 6m/s. C. 3m/s. D. 2m/s.
Câu 43: Cho mach dao dông diên tu l„ tuong LC. Goi q, u, i lân luot la diên tich tuc thoi trên tu, hiêu diên thê
tuc thoi giua hai dâu ban tu, dong diên tuc thoi trong mach. Kêt luân nao sau dây la dúng:
A.
du
i C
dt
= B.
C du
i
L dt
= C.
2 2
i CL q u = + D.
Cu
i
LC
=
Câu 44: Ki hiêu cac mau nhu sau: (1) mau cam (2) mau lam (3) mau tim (4) mau luc
Môt chât phat quang phat ra anh sang mau vang. Khi chiêu anh sang nao kê trên vao chât do thi không thê xay
ra hiên tuong phat quang
A. (1) B. (1) va (2) C. (2) va (3) D. (3) va (4)
Câu 45: Hai diêm M, N nám cung phia trên cung môt phuong truyên song cua môt nguôn âm ‹. Muc cuong ô
âm tai M, N lân luot la 40dB va 20dB. Nêu tinh tiên nguôn ‹ toi diêm M thi muc cuong dô âm tai N la
A. 20,9dB B. 40dB C. 19,1dB D. 39,1dB
Câu 46: Môt dây dan hôi chiêu dai l voi môt dâu cô dinh, môt dâu tu do co song dung. Nêu cát bot 10cm thi tân
sô tôi thiêu dê gây ra song dung la 5H“, nêu cát bot 20cm thi tân sô tôi thiêu dê gây ra song dung la 10H“. Nêu
cát bot 15cm thi tân sô tôi thiêu dê gây ra song dung la
A. 15/2 H“ B. 40/3 H“ C. 40/6 H“ D. 25/2 H“
Câu 47: Môt khôi chât phong xa Radôn, sau thoi gian môt ngay dêm thi sô hat nhân ban dâu giam di 18,2°.
Háng sô phong xa cua Radôn la:
A. 3 (gio
-1
). B. 2,33.10
-6
(s
-1
). C. 0,2 (s
-1
). D. 2,33.10
-6
(ngay
-1
).
Câu 48: Dung hat prôtôn co dông náng 5, 58
p
K MeJ = bán vao hat nhân
23
11
Na dung yên, ta thu duoc hat α va hat
• co dông náng tuong ung la 6, 6 ; 2, 64 .
X
K MeJ K MeJ
α
= = Coi ráng phan ung không k•m theo buc xa gamma,
lây khôi luong hat nhân tinh theo u xâp xi báng sô khôi cua no. Goc giua vecto vân tôc cua hat Ž va hat • la:
A. 30
0
. B. 150
0
. C. 70
0
. D. 170
0
.
Câu 49: Trong thi nghiêm Y−âng vê giao thoa anh sang, nguôn S phat dông thoi 2 buc xa don sác co buoc song
1 2
0, 50 , 0, 60 m m λ µ λ µ = = . Biêt hai khe hep cach nhau 1 mm va khoang cach tu mát pháng chua hai khe dên
man quan sat la 1 m. Kich thuoc vung giao thoa trên man la 15 mm. Sô vân sang trên man co mau cua
1
λ la
A. 31 B. 28 C. 24 D. 26
Câu 50: Cho mach dao dông diên tu l„ tuong LC. biêu thuc dong diên qua cuôn dây co dang i ÷ 2cos(1000πt-
π/3) (mA). Kê tu thoi diêm ban dâu, thoi diêm ma náng luong diên truong co gia tri cuc dai lân thuc 2013 la
A.
12077
6
ms B.
4025
2
ms C.
6037
3
ms D.
12073
6
ms

÷÷÷÷÷÷÷÷ HET ÷÷÷÷÷÷÷÷
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 110 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 22 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Mác nôi tiêp diên tro thuân R voi môt cuôn dây co dô tu cam L rôi mác vao nguôn xoay chiêu. Dung vôn
kê co diên tro rât lon do hiêu diên thê o hai dâu cuôn cam, hai dâu diên tro va ca doan mach duoc cac gia tri
tuong ung lân luot la 100 V, 100 V va 173,2 V. Hê sô công suât cua cuôn cam la
A. 0,866. B. 0,707. C. 0,577 D. 0,499.
Câu 2: Cho môt vât dao dông diêu hoa voi biên dô A. Khi thê náng cua vât báng n lân dông náng cua vât (voi n
la sô thuc duong) thi ly dô x cua vât duoc tinh
A.
1
1
A
x
n
= ±
+
B.
1
A
x
n
= ±
+
C.
1
A
x
n
= ±
+
D.
1
1
A
x
n
= ±
+

Câu 3: Môt may phat diên xoay chiêu môt pha thu nhât co 2p cáp cuc tu, rôto quay voi tôc dô
n vong/ph•t thi phat ra suât diên dông co tân sô 60 H“. May phat diên xoay chiêu môt pha thu hai co p cuc tu,
rôto quay voi tôc dô lon hon cua may thu nhât la 525 vong/ph•t thi tân sô cua suât diên dông do may phat ra la
50 H“. Sô cuc tu cua may thu hai báng
A. 16 B. 8 C. 4 D. 6
Câu 4: Trên mát nuoc co hai nguôn song kêt hop A, B nguoc pha va cach nhau 7,8cm, buoc song λ ÷ 1cm. •et
hai diêm C, D trên mát nuoc tao thanh hinh vuông ABCD. Tông sô diêm dao dông voi biên dô cuc dai va cuc
tiêu trên AC la:
A. 22 B. 11 C. 21 D. 13
Câu 5: So dô cua hê thông thu thanh gôm:
A. Anten thu, biên diêu, chon song, tach song, loa.
B. Anten thu, may phat dao dông cao tân, tach song, loa.
C. Anten thu, chon song, tach song, khuêch dai âm tân, loa.
D. Anten thu, chon song, khuêch dai cao tân, loa.
Câu 6: Cho môt vât dao dông diêu hoa. Dô thi biêu diên môi quan hê giua vân tôc dao dông va ly dô la
A. doan tháng B. duong elip C. duong hyperbol D. duong tháng
Câu 7: Môt dông hô qua lác chay d•ng tai nhiêt dô t
0
va voi chu kˆ dao dông cua qua lác la T. Khi nhiêt dô táng
lên gâp dôi thi chu kˆ dao dông cua qua lác la 1,1T. Khi nhiêt dô ha xuông môt nua thi trong môt ngay dêm dông
hô chay
A. nhanh 8640,0s B. châm 4661,6s C. châm 8640,0s D. nhanh 4661,6s
Câu 8: Thuc hiên giao thoa anh sang voi nguôn gôm hai thanh phân don sác nhin thây co buoc song ’
1
÷
0,64…m; ’
2
. Trên man hung cac vân giao thoa, giua hai vân gân nhât cung mau voi vân sang trung tâm dêm duoc
11 vân sang. Trong do, sô vân cua buc xa ’
1
va cua buc xa ’
2
lêch nhau 3 vân, buoc song cua ’
2
la:
A. 0,45…m B. 0,4…m. C. 0,72…m D. 0,54…m
Câu 9: Š môt nhiêt dô nhât dinh, nêu môt dam hoi co kha náng phat ra hai anh sang don sác co buoc song tuong
ung ’
1
va ’
2
(voi ’
1
™ ’
2
) thi no cœng co kha náng hâp thu
A. moi anh sang don sác co buoc song trong khoang tu ’
1
dên ’
2

B. moi anh sang don sác co buoc song nho hon ’
1

C. moi anh sang don sác co buoc song lon hon ’
1

D. hai anh sang don sác do
Câu 10: Trong quang phô vach cua nguyên tu hidrô, ba vach quang phô dâu tiên trong dãy Layman co buoc song
lân luot la
1
121, 6nm λ = ;
2
102, 6nm λ = ;
3
97, 3nm λ = . Buoc song cua hai vach phô dâu tiên trong dãy Banme
la
A. 686,6 nm va 447,4 nm B. 656,6 nmva 486,9 nm
C. 624,6 nm va 422,5 nm D. 660,3 nm va 440,2 nm
Câu 11: Nguôn song o ‹ dao dông theo phuong ‹y voi tân sô 10H“, dao dông truyên di voi vân tôc 40cm/s theo
phuong ‹x⊥‹y; trên phuong ‹x song truyên tu ‹→P→Q voi PQ ÷15cm. Biên dô song nay báng 4 cm va không
thay dôi khi lan truyên. Nêu tai thoi diêm nao do P co li dô 2 cm va dang chuyên dông theo chiêu duong cua truc
‹y thi li dô tai Q la
MÄ DE 022
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 111 -
A. 4 B. 2 cm C. 2 2 cm D. 2 3 cm
Câu 12: Hai chât diêm dao dông diêu hoa trên cung môt truc toa dô ‹x, coi trong qua trinh dao dông hai chât
diêm không va cham vao nhau. Biêt phuong trinh dao dông cua hai chât diêm lân luot la
1
x 6cos(4t )cm
3
π
= +
va
2
x 6cos(4t )cm
12
π
= + . Trong qua trinh dao dông, khoang cach lon nhât giua hai vât la:
A. 8,5cm B. 12cm C. 4,6cm D. 6cm
Câu 13: Cho mach diên xoay chiêu gôm biên tro R va cuôn dây thuân co L ÷ 1/2π H mác nôi tiêp. Dát vao hai
dâu mach diên môt hiêu diên thê xoay chiêu ôn dinh tân sô 50H“. Thay dôi R ta thây ung voi hai gia tri R ÷ R
1
va
R ÷ R
2
thi công suât cua mach diên dêu báng nhau. Khi do tich sô R
1
.R
2
la:
A. 250 (Ω
2
) B. 25

(Ω
2
) C. 2500 (Ω
2
) D. 50 (Ω
2
)
Câu 14: Môt khung dây det hinh chu nhât gôm 200 vong, co cac canh 15cm va 20cm quay dêu trong tu truong
voi vân tôc 1200 vong/ph•t. Biêt tu truong dêu co vec to cam ung tu B
r
vuông goc voi truc quay va B ÷ 0,05T.
Gia tri hiêu dung cua suât diên dông xoay chiêu la:
A. 26,7V. B. 42,6V. C. 4260V. D. 2670V.
Câu 15: Thâu kinh hôi tu gôm 2 mát câu lôi giông nhau ban kinh R÷22cm. Chiêt suât cua thâu kinh dôi voi anh
sang do la 1,5 va dôi voi anh sang tim la 1,55. Khoang cach giua tiêu diêm dôi voi tia do va tiêu diêm dôi voi tia
tim cua thâu kinh la:
A. 22 cm. B. 2 cm. C. 3 cm. D. 20 cm.
Câu 16: Trong thi nghiêm giao thoa Young, hai khe duoc chiêu báng anh sang don sác co buoc song λ ÷
0,5µm,biêt S
1
S
2
÷ a ÷ 0,5mm, khoang cach tu mát pháng chua hai khe dên man quan sat la D ÷ 1m.Bê rông giao
thoa trên man la 1,2 cm.Sô vân giao thoa thu duoc trên man la:
A. 13 B. 29 C. 25 D. 12
Câu 17: Con lác lo xo treo (diêm cô dinh o phia trên) trên mát pháng nghiêng goc 60
0
so voi mát pháng nám
ngang, vât co khôi luong 100g, lo xo co dô cung 10N/m, hê sô ma sat giua vât va mát pháng nghiêng la 0,1. Lây
g ÷ 10m/s
2
va 10
2
= π . Keo vât xuông doc theo mát pháng nghiêng sao cho lo xo bi dãn 15cm rôi buông nhe cho
vât dao dông. Quãng duong vât di duoc dên khi vât dung hán la
A. 112,5cm B. 25cm C. 12,5cm D. 40cm
Câu 18: Cho môt phân hach theo phuong trinh

+ + + → + β . .
90
40
143
60
235
92
v n x Zr Nd n U trong do x va y
tuong ung la sô hat notrôn, êlectrôn phat ra. •ac dinh x va y .
A. 4 ; 5 x v = = B. 5 ; 6 x v = = C. 3 ; 8 x v = = D. 6 ; 4 x v = =
Câu 19: Khi song co truyên trên soi dây bi phan xa tai dâu cô dinh,
A. tân sô cua song phan xa luôn lon hon tân sô cua song toi.
B. song phan xa luôn nguoc pha voi song toi o diêm phan xa.
C. song phan xa luôn cung pha voi song toi o diêm phan xa.
D. tân sô cua song phan xa luôn nho hon tân sô cua song toi.
Câu 20: Cho mach dao dông diên tu l„ tuong LC. Ban dâu tu duoc tich dên gia tri diên tich 10
-6
C, sau do nôi voi
cuôn dây. Biêt khoang thoi gian ngán nhât giua hai lân náng luong trên cuôn dây báng ba lân náng luong trên tu
diên la 0,3ms. Lây gôc thoi gian l•c diên tich trên tu 5.10
-7
C lân dâu tiên kê tu l•c nôi tu voi cuôn dây. Biêu thuc
dong diên qua cuôn dây la
A.
4
10 5
cos 10 ( )
9 9 6
i t mA
π π π  
= +
 
 
B.
4
20 2
cos 10 ( )
9 9 6
i t mA
π π π  
= +
 
 

C.
4
20 2 5
cos 10 ( )
9 9 6
i t mA
π π π  
= +
 
 
D.
4
10
cos 10 ( )
9 9 6
i t mA
π π π  
= +
 
 

Câu 21: Cho môt doan mach RLC nôi tiêp. Cuôn cam co dô tu cam L ÷
1
π
H, tu diên co diên dung C ÷
3
10


F.
Dát vao hai dâu doan mach môt hiêu diên thê xoay chiêu co biêu thuc u ÷ 120 2 cos(100 t) V π . Diên tro thuân
R co gia tri thay dôi duoc. Thay dôi R dê cuong dô dong diên hiêu dung trong mach dat cuc dai. Phat biêu nao
duoi dây sai?
A. Công suât mach la P ÷ 0. B. Diên tro R ÷ 0.
C. Cuong dô hiêu dung trong mach la •
max
÷ 2 A. D. Công suât mach la P ÷ 240 €.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 112 -
Câu 22: Nôi hai cuc cua môt may phat diên xoay chiêu môt pha vao hai dâu doan mach ngoai RLC nôi tiêp. Bo
qua diên tro dây nôi, coi tu thông cuc dai gui qua cac cuôn dây cua may phat không dôi. Khi rôto cua may phat
quay voi tôc dô n
1
÷ 30 vong/ph•t va n
2
÷ 40 vong/ph•t thi công suât tiêu thu o mach ngoai co cung môt gia tri.
Hoi khi rôto cua may phat quay voi tôc dô bao nhiêu vong/ph•t thi công suât tiêu thu o mach ngoai dat cuc dai?
A. 50 vong/ph•t. B. 24 2 vong/ph•t. C. 24 vong/ph•t. D. 20 3 vong/ph•t.
Câu 23: Không co electron bât ra khoi kim loai khi chiêu môt chum sang don sác vao no vi
A. chum sang co cuong dô qua nho
B. kim loai hâp thu qua it anh sang do
C. công thoat cua electron nho hon náng luong cua photon
D. buoc song cua anh sang lon hon gioi han quang diên
Câu 24: Dông vi
31
14
phong xa β

. Môt m•u phong xa
31
14
ban dâu trong thoi gian 5 ph•t co 190 nguyên tu bi
phân rã nhung sau 3 gio trong thoi gian 1 ph•t co 17 nguyên tu bi phân rã. Biêt chu kˆ ban rã cua chât phong xa
lon hon 5 ph•t rât nhiêu. Chu ki ban rã cua chât do la
A. 2,6 h. B. 2,7 h. C. 2,5 h. D. 2,8 h.
Câu 25: Quang phô liên tuc phu thuôc vao nhiêt dô nhu thê nao
A. Dô rông cua cac vach quang phô ti lê thuân voi nhiêt dô cua nguôn sang.
B. Š nhiêt dô cang thâp, quang phô cang mo rông vê miên co buoc song ngán
C. Š nhiêt dô cang cao, quang phô cang mo rông vê miên co buoc song dai
D. Š nhiêt dô cang cao, quang phô cang mo rông vê miên co buoc song ngán
Câu 26: Môt nguoi nghe âm cua môt nhac cu phat ra co tân sô la ‚, cuong dô âm la •. Nêu nguoi do nghe âm voi
tân sô ‚` ÷ 10‚ va •` ÷ 10• thi
A. dô cao táng 10 lân B. dô to táng 1dB C. dô cao táng D. dô to táng lên 10 lân
Câu 27: thi nghiêm cua Young, khoang cach giua hai khe la 0,5mm, khoang cach giua hai khe dên man la 2m,
anh sang dung trong thi nghiêm co ’ ÷ 0,5…m. •et hai diêm M va N trên man o cung môt phia voi vân trung tâm
cach vân nay lân luot la 7mm va 24mm. Sô vân sang trong khoang MN la
A. 7 vân. B. 9 vân. C. 8 vân. D. 10 vân.
Câu 28: Cho mach dao dông diên tu l„ tuong voi q, u, i, Q
0
, U
0
, •
0
, ω lân luot la diên tich tuc thoi, hiêu diên thê
tuc thoi, dong diên tuc thoi, diên tich cuc dai, hiêu diên thê cuc dai, dong diên cuc dai, tân sô goc. Kêt luân nao
sau dây la sai:
A.
2 2
2 2
0 0
q u
Q U
= B.
2 2
2 0
U i
qu
L C
ω = − C.
2 2 2
0
I i LCu − = D.
2 2 2
2 2 2
0 0 0
2 1
q u i
Q U I
 
+ = −
 
 

Câu 29: Phat biêu nao sau dây la d•ng khi noi vê hiên tuong quang d•n
A. Trong hiên tuong quang d•n, electron duoc giai phong ra khoi khôi chât ban d•n
B. Hiên tuong quang d•n la hiên tuong giam manh diên tro cua chât ban d•n khi co anh sang thich hop chiêu
vao
C. Trong hiên tuong quang d•n, náng luong cân thiêt dê giai phong electron liên kêt thanh electron d•n la rât
lon
D. Môt trong nhung ung dung quan trong cua hiên tuong quang d•n la viêc chê tao d•n ông (d•n nê-ôn)
Câu 30: Cho dong diên xoay chiêu chay qua môt môt doan mach chi co cuôn dây thuân cam. Khi diên ap tuc
thoi o hai dâu mach báng không thi dong diên tuc thoi co gia tri
A. báng môt phân tu gia tri cuc dai. B. báng 0.
C. báng môt nua cua gia tri cuc dai. D. cuc dai.
Câu 31: Kêt luân nao sau dây la sai khi noi vê dao dông diên tu trong mach dao dông LC
A. Do la qua trinh biên dôi tuân hoan cua náng luong cua mach
B. Do la qua trinh biên dôi tuân hoan giua náng luong diên truong va náng luong tu truong
C. Do la qua trinh biên dôi tuân hoan cua diên tich cua tu diên
D. Do la qua trinh biên dôi tuân hoan cua cuong dô dong diên
Câu 32: Tim phat biêu sai vê xac dinh vi tri vân giao thoa
A. Tai cac vân sang:
2 1
d d kλ − = (k ÷ 0, ± 1, ± 2,.) suy ra vi tri vân sang bâc k la
k
D
x k
a
λ
=
B. Hiêu duong di cua hai song tu S
1
va S
2
dên A la
2 1
ax
d d
D
− =
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 113 -
C. Tai cac vân tôi:
2 1
(2 1)
2
d d k
λ
− = − suy ra vi tri vân tôi thu k trên man M la
1
2
tk
D
x k
a
λ  
= ± −
 
 

( k ÷ 1,2,3,.)
D. Khoang cach giua hai vân sang liên tiêp lon hon khoang cach giua hai vân tôi liên tiêp
Câu 33: Tai diêm S trên mát nuoc yên tinh co nguôn dao dông diêu hoa theo phuong tháng dung voi tân sô
50H“. Khi do trên mát nuoc hinh thanh hê song tron dông tâm S. Tai hai diêm M, N nám cach nhau 10cm trên
duong tháng di qua S luôn dao dông vuông pha voi nhau. Biêt ráng, tôc dô truyên song thay dôi trong khoang tu
56cm/s dên 62cm/s. Tôc dô truyên song trên mát nuoc xâp xi báng
A. 57,14cm/s. B. 61,58cm/s. C. 61,85 cm/s. D. 58,41 cm/s.
Câu 34: Theo công thuc vê dô tu cua thâu kinh: ( )
1 2
1 1 1
1 D n
f R R
 
= = − +
 
 
thi dôi voi môt thâu kih hôi tu, dô
tu dôi voi anh sang
A. luc lon hon so voi anh sang cham B. do lon hon so voi anh sang luc
C. do lon hon so voi anh sang tim D. vang nho hon so voi anh sang lam
Câu 35: Cho doan mach diên xoay chiêu gôm cuôn dây mác nôi tiêp voi tu diên. Dô lêch pha cua hiêu diên thê
giua hai dâu cuôn dây so voi cuong dô dong diên trong mach la
3
π
. Hiêu diên thê hiêu dung giua hai dâu tu diên
báng 3 lân hiêu diên thê hiêu dung giua hai dâu cuôn dây. Dô lêch pha cua hiêu diên thê giua hai dâu cuôn dây
so voi hiêu diên thê giua hai dâu doan mach trên la
A.
2
π
. B.
3
π
− . C. 0. D.
2
3
π
.
Câu 36: Môt mach diên gôm môt cuôn dây không thuân cam mác nôi tiêp voi môt tu diên co diên dung C thay
dôi duoc. Môt vôn kê co diên tro rât lon mác vao hai dâu tu diên. Dát vao hai dâu mach diên môt diên ap xoay
chiêu co gia tri hiêu dung va tân sô không dôi. Thay dôi diên dung cua tu diên nguoi ta thây khi C ÷ C
1
÷ 4.10
-5
F
va C ÷ C
2
÷ 2.10
-5
F thi vôn kê chi cung tri sô. Vôn kê chi gia tri cuc dai khi diên dung cua tu diên co gia tri la
A. 1.10
-5
F. B.
4
3
.10
-5
F. C. 6.10
-5
F. D. 3.10
-5
F.
Câu 37: Muc cuong dô âm tai môt diêm cach môt nguôn phat âm 1 m co gia tri la 50 dB. Môt nguoi xuât phat tu
nguôn âm, di ra xa nguôn âm thêm 100 m thi không con nghe duoc âm do nguôn do phat ra. Ngu•ng nghe cua tai
nguoi nay la bao nhiêu dB?
A. 1 B. 10 C. 500 D. 100
Câu 38: Môt doan mach PQ gôm môt biên tro R (doan mach PM) nôi tiêp voi doan mach MQ (gôm môt cuôn
cam thuân nôi tiêp voi môt tu diên. Dát vao hai dâu doan mach PQ môt diên ap xoay chiêu ôn dinh. Diêu chinh
gia tri cua biên tro, khi R ÷ 40 ƒ thi công suât tiêu thu cua doan mach PQ dat cuc dai va báng 80 €, khi do diên
ap hiêu dung cua doan mach MQ báng
A. 80 V B. 80 2 V C. 40 2 V D. 40 V
Câu 39: Š mát dât co nhiêt dô t
1
, môt con lác don dao dông diêu hoa voi chu kˆ T. Ban kinh trai dât la R. Dua con
lác lên dô cao h so voi mát dât va tai do nhiêt dô la t
2
. Biêt hê sô no dai cua dây treo la α. Chu ki dao dông nho
cua no thay dôi môt luong
A.
1 2
1 ( )
2
h
t t T
R
α  
+ − −
 
 
B.
1 2
( )
2
h
t t T
R
α  
− −
 
 
C.
1 2
( )
2
h
t t T
R
α  
+ −
 
 
D.
1 2
1 ( )
2
h
t t T
R
α  
+ + −
 
 

Câu 40: Cho mach dao dông diên tu l„ tuong LC. Khi diên tich trên tu lân luot la 1µC, 2µC thi dong diên qua
cuôn dây lân luot la 20mA, 10mA. Khi diên tich trên tu la 1,5µC thi dong diên qua cuôn dây la
A. 14,4mA B. 16,6mA C. 15,0mA D. 12,7mA
Câu 41: Chiêu buc xa co buoc song λ ÷ 0,552µm voi công suât P ÷ 1,2€ vao catot cua môt tê bao quang diên,
dong quang diên bão hoa co cuong dô •
bh
÷ 2mA. Tinh hiêu suât luong tu cua hiên tuong quang diên.
A. 0,425° B. 0,37° C. 0,55° D. 0,65°
Câu 42: Hat Ž bán vao hat nhân Al dung yên gây ra phan ung : Ž ¹
27
13
Al ÷
30
15
P ¹ n. phan ung nay thu náng
luong Q÷ 2,7 MeV. Biêt hai hat sinh ra co cung vân tôc. Coi khôi luong hat nhân báng sô khôi cua ch•ng. Dông
náng cua hat Ž la
A. 31 MeV B. 3,1 MeV C. 1,3 MeV D. 13 MeV
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 114 -
Câu 43: Trên soi dây CB dan hôi co song dung voi dâu B dao dông tu do. Song toi B co chu kˆ T va biên dô la A.
Diêm M nám trên CB va cach B môt khoang d. Tôc dô truyên song la v. Thoi gian song truyên tu B toi M la ∆t.
Biên dô dao dông tai M duoc tinh báng biêu thuc:
A.
2
2A os
M
t
A c
T
π∆
= B. 2A sin
M
d
A
vT
π
= C. 2A os
M
d
A c
vT
π
= D.
2
2A sin
M
t
A
T
π∆
=
Câu 44: Môt mach dao dông diên tu LC l„ tuong dang dao dông voi diên tich cuc dai trên ban cuc cua tu diên la
Q
0
. Khi náng luong tu truong trong cuôn dây co dô lon báng
2
0
8
Q
C
thi náng luong diên truong trên tu diên la
A.
2
0
3
8
Q
C
B.
2
0
4
Q
C
C.
2
0
16
Q
C
D.
2
0
8
Q
C

Câu 45: Cho R ÷ ž
L
÷ 2ž
c
. •et 3 so dô diên xoay chiêu sau: Mach (RL) (so dô 1); mach RC (so dô 2) va mach
LC (so dô 3).
Thi nghiêm 1: Nôi hai dâu mach vao nguôn diên không dôithi không co dong diên qua mach.
Thi nghiêm 2: Nôi hai dâu mach vao nguôn diên xoay chiêu co u ÷ 100cosω t thi co dong diên chay qua la i ÷
5cos(ω t -
2
π
). Nguoi ta dã lam thi nghiêm trong so dô nao ?
A. So dô 2 B. so dô 1
C. So dô 3 D. Không co so dô nao thoa diêu kiên thi nghiêm.
Câu 46: Âm thanh phat ra tu môt ông sao tao thanh song dung. Ong sao co môt dâu kin, tai do xem la n•t song;
co môt dâu ho, tai do xem la bung song. Giua hai dâu ông sao con co 2 bung song. Âm so ông sao nay phat ra la
hoa âm bâc
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 47: Môt con lác lo xo dát nám ngang, môt dâu duoc gán cô dinh. Trong qua trinh vât dao dông, khi vât toi vi
tri cân báng thi lây tay giu tai diêm cach vi tri cân báng môt doan báng / chiêu dai lo xo thi biên dô dao dông l•c
nay la 2cm, sau do buông tay. Khi vât toi vi tri cân báng lai lây tay giu tai diêm cach dâu duoc gán cô dinh môt
doan báng / chiêu dai lo xo, biên dô dao dông l•c nay báng
A. 2 3 cm B. 6 cm C. 2 cm D. 2/3 cm
Câu 48: Phat biêu nao sau dây la sai voi nôi dung hai tiên dê cua Bo
A. Trong cac trang thai dung, nguyên tu không buc xa náng luong
B. Khi chuyên tu trang thai dung co náng luong thâp sang trang thai dung co náng luong cao, nguyên tu s†
phat ra phôton
C. Nguyên tu co náng luong xac dinh khi nguyên tu do dang o trang thai dung
D. Ban kinh qu‰ dao dung cua electron trong nguyên tu hidro la r
n
÷ n
2
.r
0
(r
0
la ban kinh Bo)
Câu 49: Vât dao dông voi phuong trinh
2
10cos( ) .
2 3
x t cm
π π
= − Quãng duong di duoc trong giây thu 2013 la
A. 6,34 cm. B. 20133,66 cm. C. 20130 cm. D. 13,66 cm.
Câu 50: Cho biêt m
Fe
÷ 55,927u ; m
N
÷ 13,9992u ; m
U
÷ 238,0002u ; m
n
÷ 1,0087u ; m
p
÷ 1,0073u. Sáp xêp cac
hat nhân sau :
56
26
Fe ;
14
7
N ;
238
92
U theo thu tu co dô bên vung táng dân.
A.
56
26
Fe ;
238
92
U ;
14
7
N B.
14
7
N ;
238
92
U ;
56
26
Fe C.
56
26
Fe ;
14
7
N ;
238
92
U D.
14
7
N ;
56
26
Fe ;
238
92
U


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 115 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 23 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút


Câu 1: Môt con lác lo xo gôm lo xo co dô cung k va vât náng khôi luong m dao dông diêu hoa doc theo truc ‹x
nám ngang. Cu sau nhung khoang thoi gian 0,5 giây thi luc dan hôi cua lo xo tac dung vao vât lai dat gia tri cuc
dai. Thoi gian ngán nhât
A. dê vât di tu vi tri biên âm dên vi tri biên duong la 1 giây.
B. giua hai lân liên tiêp dông náng cua vât dat cuc dai báng 0,25 giây.
C. dê vât di tu vi tri biên duong toi vi tri co toa dô x ÷ A/2 báng 1/6 giây
D. giua hai lân co náng cua vât dat cuc dai la 0,5 giây
Câu 2: Phuong trinh mô ta môt song dung co dang y ÷ 10cos(0,2ax)sin(20 at¹
4
π
), x va y do báng cm, t do báng
giây. Khoang cach tu môt n•t song, qua 4 bung song dên môt n•t song khac la
A. 25 cm. B. 20 cm. C. 10 cm. D. 40 cm.
Câu 3: Phat biêu nao duoi dây la d•ng
A. Cac phôtôn luôn chuyên dông voi vân tôc xâp xi môt nua vân tôc cua anh sang trong chân không
B. Qua trinh hâp thu hay buc xa cua phôtôn cua chân không chinh la qua trinh truyên sang.
C. Vi không co khôi luong nên cac phôtôn không ngung bi táng tôc trong suôt qua trinh chuyên dông
D. Không tôn tai cac phôtôn dung yên, chi co cac phôtôn chuyên dông voi vân tôc báng vân tôc anh sang
Câu 4: Kêt luân nao sau dây la sai vê song dung trên môt soi dây dan hôi
A. Cac tân sô gây ra song dung lâp thanh môt câp sô công voi công sai báng 2 lân tân sô nho nhât gây nên
song dung.
B. Soi dây hai dâu cô dinh co tân nho nhât gây nên song dung gâp dôi so voi soi dây môt dâu cô dinh, môt dâu
tu do.
C. Hai diêm (không phai la n•t song) dôi xung qua môt n•t thi dao dông nguoc pha.
D. Hai diêm (không phai la n•t song) dôi xung qua môt bung thi dao dông cung pha.
Câu 5: Tu môt may phat diên nguoi ta muôn truyên tai toi noi tiêu thu 1 công suât diên la 196 k€ voi hiêu suât
truyên tai la 98°. Biêt diên tro cua duong dây tai la 40 Ω. Cân phai dua lên duong dây tai tai noi dát may phat
diên môt hiêu diên thê báng bao nhiêu?
A. 20 kV. B. 40 kV. C. 30 kV. D. 10 kV.
Câu 6: Dong diên xoay chiêu hinh sin chay qua môt doan mach co biêu thuc co biêu thuc cuong dô la
o
a
i • cos et A
2
 
= −
 
 
. Tinh tu l•c t ÷ 0, diên luong chuyên qua tiêt diên tháng cua dây d•n cua doan mach do
trong thoi gian báng nua chu ki cua dong diên la
A.
o
a 2•
.
e
B. 0. C.
o
a•
.
e 2
D.
o
2•
.
e

Câu 7: Con lác lo xo treo tháng dung. Khi vât o vi tri cân báng thi lo xo dãn l ∆ . Kich thich cho con lác dao dông
diêu hoa theo phuong tháng dung voi chu ki T thi thây thoi gian dô lon gia tôc cua con lác không lon hon gia tôc
roi tu do g noi dát con lác la 3 T . Biên dô dao dông A cua con lác báng
A. 2 l ∆ B. 2 l ∆ C. 3 l ∆ D. 2 l ∆
Câu 8: Biêu thuc cua diên tich trong mach dao dông LC không chua diên tro thuân la q÷ Q
0
cosωt; • va •
0
lân
luot la cuong dô dong diên hiêu dung va cuong dô dong diên cuc dai. Biêu thuc náng luong tu truong la
A. •
t
÷ (L•
0
/2)cos
2
ωt B. •
t
÷ L•
2
sin
2
ωt C. •
t
÷ (L•
0
2
/2)cos
2
ωt D. •
t
÷ (L•
2
/2)sin
2
ωt
Câu 9: Dát vao hai dâu cuôn so câp cua may biên ap li tuong diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung không dôi.
Nêu táng sô vong dây cua cuôn thu câp thêm 20° thi diên ap hiêu dung giua hai dâu cuôn thu câp dê ho táng
thêm 6 V so voi l•c dâu. Diên ap hiêu dung ban dâu o cuôn thu câp khi dê ho la
A. 42 V B. 30 V C. 24 V D. 36 V
MÄ DE 023
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 116 -
Câu 10: Cho mach dao dông diên tu l„ tuong LC. Ban dâu, hiêu diên thê cuc dai hai dâu ban tu la U
0
. Tai thoi
diêm hiêu diên thê hai dâu ban tu giam di 13 lân so voi hiêu diên thê ban dâu thi cuong dô dong trong mach báng
k•
0
, voi •
0
la cuong dô dong cuc dai trong mach. k báng
A. 92,3° B. 99,7° C. 96,1° D. 99,4°
Câu 11: Môt doan mach RLC mác nôi tiêp co tân sô dong diên 50 H“, Ω = 20
L
Z , C co thê thay dôi duoc. Cho C
táng lên 5 lân so voi gia tri khi xay ra công huong thi diên ap hai dâu doan mach lêch pha π /3 so voi dong diên
trong mach. Gia tri cua R la:
A.
16
3
Ω B. Ω
3
16
C. Ω
3
80
D. Ω
3
16

Câu 12: Môt nguyên tu Hidro dang o trang thai dung co náng luong •
n
thi hâp thu môt photon co náng luong •
m


n
. •
m
cœng la náng luong cua môt trang thai dung khac cua nguyên tu Hidro. Sau khi hâp thu photon, nguyên
tu s†
A. Chuyên lên trang thai dung co náng luong •
m
B. Không co hiên tuong gi xay ra
C. Buc xa ngay photon nay D. •ay ra hiên tuong phat sang
Câu 13: Môt mach diên gôm R nôi tiêp tu diên C nôi tiêp cuôn dây L. Duy tri hai dâu doan mach môt diên ap xoay
chiêu u ÷ 240 2 cos(100πt)V, diên tro co thê thay dôi duoc. Cho R ÷ 80Ω, • ÷ 3 A, U
CL
÷ 80 3 V, diên ap u
RC

vuông pha voi u
CL
. Tinh L?
A. 0,58H B. 0,47H C. 0,37H D. 0,68H
Câu 14: Trong thi nghiêm Young vê giao thoa anh sang, nguôn sang S phat dông thoi 2 buc xa co buoc song la
1
λ ÷ 0,42µm va
2
λ ÷ 0,7µm. Khoang cach hai khe S
1
va S
2
la a ÷ 0,8mm, man anh cach 2 khe la D ÷ 2,4m.
Tinh khoang cach tu vân tôi thu 3 cua buc xa
1
λ va vân tôi thu 5 cua buc xa
2
λ .
A. 6,30mm. B. 9,45mm. C. 8,15mm. D. 6,45mm.
Câu 15: Môt may biên ap l„ tuong gôm môt cuôn so câp va hai cuôn thu câp. Cuôn so câp co n
1
÷ 1320 vong , diên
ap U
1
÷ 220V. Cuôn thu câp thu nhât co U
2
÷ 10V, •
2
÷ 0,5A; Cuôn thu câp thu 2co n
3
÷ 25 vong, •
3
÷ 1,2A. Cuong
dô dong diên qua cuôn so câp la :
A. •
1
÷ 0,055A B. •
1
÷ 0,035A C. •
1
÷ 0,023A D. •
1
÷ 0,045A
Câu 16: Nguôn song ‹ co phuong trinh u

÷ 2cos(100t ¹ π/3) cm. M nám trên phuong truyên song co phuong
trinh song u
M
÷ 2cos(100t ¹ π/6) cm. Phuong trinh song tai N voi N la trung diêm cua ‹M la
A. u
N
÷ 2cos(100t ¹ π/12) cm B. u
N
÷ 2cos(100t ¹ π/8) cm
C. u
N
÷ 2cos(100t ¹ π/4) cm D. u
N
÷ 2cos(100t ¹ 5π/24) cm
Câu 17: Môt khung dây quay trong tu truong dêu B. Khi suât diên dông la e
1
thi tu thông la φ
1
; khi suât diên
dông la e
2
thi tu thông la φ
2.
Khi do tân sô goc cua khung dây duoc tinh báng biêu thuc
A.
2 2
1 2
2 2
2 1
e e
φ φ
ω

=

B.
2 2
2 1
2 2
1 2
e e
ω
φ φ

=

C.
2 2
1 2
2 2
1 2
e e
φ φ
ω

=

D.
2 2
1 2
2 2
1 2
e e
ω
φ φ

=


Câu 18: Môt con lác don dao dông diêu hoa voi chu kˆ T o mát dât. Ban kinh trai dât la R. Dua con lác lên dô cao
h so voi mát dât (coi nhiêt dô không dôi) thi chu ki dao dông nho cua no thay dôi môt luong
A. 1
h
R
+ B. 1
h
R
− C. 1
h
T
R
 
+
 
 
D.
h
T
R

Câu 19: Vân tôc cua môt vât dao dông diêu hoa biên thiên theo thoi gian theo phuong trinh v ÷ 2πcos(0,5πt -
6
π
). Trong
do v tinh báng cm/s va t tinh báng giây. Vao thoi diêm nao sau dây vât s† di qua vi tri co li dô x ÷ 2cm theo chiêu duong
cua truc toa dô
A. t ÷ 14/3 s B. t ÷ 4/3 s C. t ÷2 s D. t ÷ 6s
Câu 20: Môt con lác lo xo gôm lo xo nhe co dô cung k ÷ 100 N/m, môt dâu cô dinh, môt dâu gán vât náng khôi
luong m ÷ 50g dát nám ngang trên mát pháng co hê sô ma sat µ÷0,02. Ban dâu keo vât theo phuong tháng ngang
khoi vi tri cân báng 10 cm rôi buông nhe cho dao dông. Coi biên dô cua vât giam dêu trong tung chu kˆ, lây g ÷
10 m/s
2
. Quãng duong vât di duoc kê tu khi tha vât dên khi no dung hán la
A. 100m. B. 1000m. C. 10m. D. 50m.
Câu 21: Môt tia sang tráng chiêu toi ban hai mát song song voi goc toi i ÷ 60
0
. Biêt chiêt suât cua ban mát dôi
voi tia tim va tia do lân luot la 1,732 va 1,70. Bê day cua ban mát e ÷ 2 cm. Dô rông cua chum tia khi ra khoi ban
mát la:
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 117 -
A. 0,0146 m. B. 0,146 cm. C. 0,0146 cm. D. 0,292 cm.
Câu 22: Trong mach LC l„ tuong phat biêu nao sai
A. Khi dong diên trong mach cuc dai, náng luong tu truong dat gia tri cuc dai
B. Khi hiêu diên thê trên tu cuc dai thi náng luong tu truong báng không
C. Khi diên tich trên tu cuc dai thi náng luong diên truong báng náng luong cua mach
D. Khi dong diên trong mach giam dên gia tri báng không thi náng luong cua mach giam toi không
Câu 23: Phat biêu nao sau dây la dúng vê con lác don dao dông diêu hoa
A. Gia tôc luôn tiêp tuyên voi qu‰ dao dao dông
B. Tai vi tri cân báng, trong luong cua vât co dô lon nho hon luc cáng dây treo.
C. Luc cáng dây treo biên thiên thuân hoan voi chu kˆ báng chu kˆ dao dông riêng cua con lác
D. Tai vi tri cân báng, gia tôc co dô lon báng gia tôc trong truong nhung nguoc huong
Câu 24: Trong thi nghiêm Young vê giao thoa anh sang, khoang cach giua hai khe la a ÷ 0,5 mm, khoang cach tu
mát pháng chua hai khe dên man la D ÷1,5 m. Anh sang don sác dung trong thi nghiêm co buoc song λ

÷ 0,4 µm.
Vung giao thoa trên man rông L ÷ 15 mm. Sô vân sang trong vung giao thoa la
A. 14. B. 13. C. 12. D. 11.
Câu 25: Hai chât diêm dao dông diêu hoa voi chu kˆ T , lêch pha nhau / 3 π voi biên dô lân luot la A va 2A, trên
hai truc toa dô song song cung chiêu, gôc toa dô nám trên duong vuông goc chung. Khoang thoi gian nho nhât giua
hai lân ch•ng di ngang nhau la:
A. / 4 T . B. / 3 T . C. T . D. / 2 T .
Câu 26: Mach RLC nôi tiêp, cuôn dây thuân cam. Mác vao 2 dâu mach diên ap xoay chiêu u ÷ U
0
cos(2a‚t) voi ‚ thay
dôi duoc. Khi ‚ ÷ ‚
1
÷ 36H“ va ‚ ÷ ‚
2
÷ 64H“ thi công suât tiêu thu cua mach la nhu nhau P
1
÷ P
2
. Khi ‚ ÷ ‚
3
÷ 48H“
thi công suât tiêu thu cua mach la P
3
, khi ‚ ÷ ‚
4
÷ 50H“ thi công suât tiêu thu cua mach la P
4
. So sanh cac công suât ta
co :
A. P
4
™ P
2
B. P
3
™ P
1
C. P
4
š P
3
D. P
4
™ P
3

Câu 27: Môt dao dông riêng co tân sô dao dông la 5H“. Nêu tac dung môt ngoai luc
1
5cos(5 ) F t = π (N) thi biên
dô dao dông cu•ng buc la A
1
. Nêu tac dung môt ngoai luc
2
5cos(20 ) F t = π (N) thi biên dô dao dông cu•ng buc
la A
2
. Nêu tac dung môt ngoai luc
3
10cos(5 ) F t = π (N) thi biên dô dao dông cu•ng buc la A
3
. Kêt luân nao sau
dây la dúng:
A. A
1
÷ A
3
š A
2
B. A
3
š A
1
š A
2
C. A
1
š A
2
š A
3
D. A
3
š A
2
š A
1

Câu 28: Hai lo xo co dô cung lân luot la k
1
÷ 1N/m, k
2
÷ 9N/m, dát trên phuong ‹x gán cô dinh 2 dâu. Vât co
khôi luong m ÷ 1kg dát o giua hai lo xo sao cho 2 dâu con lai cua hai lo xo chi vua cham vao vât m. Tu vi tri hai
lo xo không nen không dãn, dua vât dich doan 9cm vê phia lo xo thu nhât rôi buông nhe cho vât dao dông. Bo
qua moi luc can va ma sat. Tôc dô trung binh cua vât kê tu khi buông tay dên khi vât dôi chiêu chuyên dông lân
dâu tiên la
A. 5,73cm/s B. 4,77cm/s C. 18,00cm/s D. 5,44cm/s
Câu 29: Trong phan ung sau dây : n ¹
235
92
U ÷
95
42
Mo ¹
139
57
La ¹ 2• ¹ 7–

; hat • la
A. Notron B. •lectron C. Hêli D. Proton
Câu 30: Cho song co lan truyên trên mát thoang chât long voi tân sô 20H“, tôc dô truyên la 2 m/s. Hai diêm M,
N nám trên mát thoang chât long cach nhau 22,5cm (M nám gân nguôn song hon). Tai thoi diêm t, diêm N ha
xuông thâp nhât. Thoi gian sau do M ha xuông thâp nhât lân thu 2013 la
A. 100,6500s B. 100,6125s C. 100,6375s D. 100,6250s
Câu 31: Cho may biên ap gôm cuôn so câp co 1000 vong, diên tro r
1
÷1Ω. cuôn thu câp co 200 vong, diên tro
r
2
÷1,2Ω. Nguôn so câp co diên ap U
1
, mach thu câp co tai tiêu thu la diên tro thuân R ÷ 10Ω. Bo qua su mât mat
náng luong o l‡i tu. Ti sô U
1
/U
2
la
A. 5,00 B. 6,00 C. 5,62 D. 6,52
Câu 32: Cho mach dao dông diên tu l„ tuong LC. Dô thi môi quan hê giua cuong dô dong diên tuc thoi chay qua
cuôn dây va diên tich tuc thoi trên tu la
A. duong hyperbol B. duong tháng C. duong hinh sin D. duong elip
Câu 33: Trong phan ung v• hat nhân urani U235 náng luong trung binh toa ra khi phân chia môt hat nhân la
200MeV. Môt nha may diên nguyên tu dung nguyên liêu u rani, co công suât 500.000k€, hiêu suât la 20°.
Luong tiêu thu hang nám nhiên liêu urani la:
A. 1421kg. B. 1121kg; C. 1352,5kg; D. 961kg;
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 118 -
Câu 34: Trong thi nghiêm Young vê giao thoa anh sang, chiêu anh sang don sác co buoc song λ vao khe S nám
trên mát pháng trung truc cua 2 khe S
1
,

S
2
thi vân sang trung tâm la ‹. Dich chuyên khe S theo phuong song song
voi S
1
S
2
toi vi tri S` sao cho S`S
2
S`S
1
÷ λ/2 thi thây
A. Diêm ‹ la vân tôi thu nhât B. Diêm ‹ v•n la vân sang trung tâm
C. Diêm ‹ không phai vân sang hay vân tôi D. Diêm ‹ la vân sang thu nhât
Câu 35: Cho gioi han quang diên
0
λ cua cac kim loai: K†m (0,35µm) , Canxi (0,45µm) , •esi (0, 66µm) ,
Nêu dung anh sang kich thich ma môi photon cua no co náng luong c ÷ 2eV thi co thê gây ra hiên tuong
quang diên voi kim loai nao kê trên.
A. K†m B. K†m, canxi C. •esi D. Canxi, •esi
Câu 36: Trong môt mach dao dông LC không co diên tro thuân, diên tich trên tu biên thiên theo phuong trinh q ÷
q
0
cos(1000πt - π/3). Trong giây thu 2013, sô lân náng luong diên truong báng môt nua náng luong diên tu
truong la
A. 4026000 lân B. 1000 lân C. 2000 lân D. 2013000 lân
Câu 37: Môt khung dây diên pháng hinh vuông canh 10 cm, gôm 10 vong dây, co thê quay quanh môt truc nám
ngang o trong mát pháng khung, di qua tâm ‹ cua khung va song song voi canh cua khung. Cam ung tu B tai noi
dát khung B ÷ 0,2 T va khung quay dêu 3000 vong/ph•t. Biêt diên tro cua khung la 1 ƒ va cua mach ngoai la 4
ƒ. Cuong dô cuc dai cua dong diên cam ung trong mach la
A. 1,256 A. B. 6,280 A. C. 1,570 A. D. 0,628 A.
Câu 38: Trong thi nghiêm Young vê giao thoa anh sang , cac khe duoc chiêu boi anh sang tráng co buoc song nám trong
khoang tu 0,40…m dên 0,75…m. Tai d•ng vi tri cua vân sang bâc 4 cua anh sang vang co ’
1
÷ 0,5…m con co bao nhiêu buc
xa khac co vân sang tai vi tri do ?
A. 4 buc xa. B. 3 buc xa. C. 2 buc xa. D. 5 buc xa.
Câu 39: Nguôn sang thu nhât co công suât P
1
phat ra anh sang don sác co buoc song
1
450nm λ = . Nguôn sang
thu hai co công suât P
2
phat ra anh sang don sác co buoc song
2
0, 60 m λ µ = . Trong cung môt khoang thoi gian,
ti sô giua sô photon ma nguôn thu nhât phat ra so voi sô photon ma nguôn thu hai phat ra la 3:1. Ti sô P
1
va P
2
la:
A. 4. B. 4/3. C. 9/4 D. 3.
Câu 40: Hat Ž bán vao hat nhân Al dung yên gây ra phan ung: Ž ¹
27
13
Al ÷
30
15
P ¹ n. phan ung nay thu náng
luong Q÷ 2,7 MeV. Biêt hai hat sinh ra co cung vân tôc, tinh dông náng cua hat Ž . (coi khôi luong hat nhân
báng sô khôi cua ch•ng).
A. 1,3 MeV B. 3,1 MeV C. 31 MeV D. 13 MeV
Câu 41: Môt lo xo khôi luong dang kê co dô cung
100
N
k
m
=
, dâu trên cô dinh, dâu duoi gán vât náng co khôi
luong m ÷ 1kg, g ÷ 10m/s
2
. Cho vât dao dông diêu hoa voi phuong trinh:
) )(
3
cos( 10 cm t x
π
ω − =
. Dô lon cua
luc dan hôi khi vât co vân tôc
50 3( )
cm
s
va o phia duoi vi tri cân báng la:
A. 5N. B. 10N. C. 15N. D. 30N.
Câu 42: Trong thi nghiêm • âng vê giao thoa anh sang, tai diêm M trên man co vân sang bâc 5. Di chuyên ma ra xa
thêm 20 cm thi tai diêm M co vân tôi thu 5. Khoang cach tu man quan sat toi 2 khe truoc khi dich chuyên la:
A. 2,2 m B. 1,8 m C. 1,6 m D. 2 m
Câu 43: Tiêm vao mau bênh nhân 10cm
3
dung dich chua Na
24
11
co chu ki ban rã T ÷ 15h voi nông dô 10
-3
mol/lit.
Sau 6h lây 10cm
3
mau tim thây 1,5.10
-8
mol
24
Na. Coi
24
Na phân bô dêu. Thê tich mau cua nguoi duoc tiêm
khoang:
A. 8 lit. B. 4 lit. C. 5 lit. D. 6 lit.
Câu 44: Dong quang diên bao hoa chay qua tê bao quang diên la 3,2 mA. Sô electron quang diên giai phong ra
khoi catôt trong môi giây la (coi ráng moi electron giai phong khoi catôt dêu vê anôt)
A. 2.10
16
hat B. 2.10
17
hat C. 5,12.10
16
hat D. 3,2.10
16
hat
Câu 45: Chât phong xa Po
210
84
phat ra tia α va biên dôi thanh Pb
206
82
. Biêt khôi luong cac hat la m
Pb
÷ 205,9744u,
m
Po
÷ 209,9828u, mα

÷ 4,0026u. Náng luong toa ra khi 10g Po phân rã hêt la
A. 2,2.10
10
J; B. 2,5.10
10
J; C. 2,7.10
10
J; D. 2,8.10
10
J
Câu 46: Chiêu tia sang tráng vao môt thâu kinh hôi tu theo phuong song song voi quang truc chinh. Hai mát
cong cua thâu kinh hôi tu la hai mát câu co cung ban kinh R. Chiêt suât cua thâu kinh dôi voi anh sang do la n
d
,
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 119 -
dôi voi anh sang tim la n
t
. Biêu thuc tinh khoang cach d giua tiêu diêm anh cua thâu kinh ung voi mau do va tiêu
diêm anh cua thâu kinh ung voi mau tim la
A.
d t
R
d (n n )
2
= − B.
d t
2
d (n n )
R
= −
C.
d t
R 1 1
d
2 n 1 n 1
 
= −
 
− −
 
D.
t d
R 1 1
d
2 n 1 n 1
 
= −
 
− −
 

Câu 47: Dát hai nguôn song A, B giông nhau u ÷ 2cosωt (cm) cach nhau môt khoang 20cm. Tôc dô dao dông
cuc dai cua trung diêm doan AB la 80π (cm/s). Tôc dô truyên song la 20 (cm/s). Sô diêm dao dông voi biên dô
cuc dai nám trên duong tron duong kinh AB la
A. 42 B. 80 C. 40 D. 82
Câu 48: Phuong trinh song tai hai nguôn la: cos 20 u a t cm π = . AB cach nhau 20cm, vân tôc truyên song trên
mát nuoc la v ÷ 15cm/s. CD la hai diêm nám trên vân cuc dai va tao voi AB môt hinh chu nhât ABCD. Hinh chu
nhât ABCD co diên tich cuc dai báng
A. 651,6 cm
2
. B. 354,4 cm
2
. C. 2651,6 cm
2
. D. 458,8 cm
2
.
Câu 49: Môt soi dây dan hôi co song dung voi hai tân sô liên tiêp la 90H“; 110H“. Dây co môt dâu cô dinh, môt
dâu tu do. Dê trên soi dây 10 bung song thi tân sô báng
A. 210H“ B. 420H“ C. 190H“ D. 380H“
Câu 50: Chiêu dông thoi hai anh sang don sác ’
1
÷0,5…m va ’
2
÷0,6…m vao hai khe •âng. Trong khoang giua vân
sang bâc 4 cua buc xa λ
1
va vân sang bâc 7 cua buc xa λ
2
o cung phia so voi vân sang trung tâm, co sô vân sang
la
A. 7 B. 6 C. 8 D. 9


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i l|oi ¹..i l|oi ¹..i l|oi ¹..i_ |ii _ |ii _ |ii _ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|) . |·| ia ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) ¹!) ¹!) ¹!)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨.. .¨.. .¨.. .¨..°`°+I2I °`°+I2I °`°+I2I °`°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 120 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 24 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Cho mach diên gôm diên tro va tu diên ghep nôi tiêp, co C÷
π 2
10
4 −
F. Dát vao hai dâu mach diên môt diên
ap xoay chiêu co tân sô 50H“. Thay dôi diên tro R thi thây co hai gia tri R
1
va R
2
lam cho doan mach tiêu thu môt
công suât nhu nhau. Tich sô R
1
R
2
báng
A. 2.10
4
(Ω
2
) B. 200(Ω
2
) C. 4.10
4
(Ω
2
) D. 400(Ω
2
)
Câu 2: Phat biêu nao sau dây la d•ng? Trong khi vât náng cua môt con lác don dang dao dông diêu hoa, di
chuyên tu biên nay sang biên kia thi
A. vân tôc cua vât co huong không thay dôi. B. vân tôc cua vât luôn co dô lon khac 0.
C. gia tôc cua vât luôn co dô lon khac 0. D. gia tôc cua vât luôn huong vê vi tri cân báng.
Câu 3: Môt nguôn âm dáng huong dát tai ‹. Ba diêm A, B, C cung nám trên môt huong truyên âm. Muc cuong
dô âm tai A lon hon muc cuong dô âm tai B la 20 dB, muc cuong dô âm tai B lon hon muc cuong dô âm tai C la
20 dB. Ti sô BC/AB báng
A. 1/10 B. 10 C. 9 D. 1/9
Câu 4: Chon phat biêu sai vê quang phô vach phat xa
A. Do la quang phô gôm nhung vach mau riêng biêt nám trên môt nên tôi
B. Quang phô vach phat xa do cac chât khi hoác hoi o ap suât cao phat sang khi bi dôt nong
C. Dung dê nhân biêt thanh phân cua cac nguyên tô co trong môt m•u vât
D. Quang phô vach phat xa cua cac nguyên tô khac nhau thi khac nhau vê sô luong vach, vi tri cac vach va
cuong dô sang cua cac vach do
Câu 5: Tai hai diêm A, B trên mát nuoc nguoi ta gay ra hai dao dông hinh sin theo phuong tháng(dung cung tân
sô goc goc w va cung pha ban dâu. Vân tôc ruyên song trên mát nuoc la v. Diêm M trên mát nuoc cach A môt
khoang d
1
va B môt khoang d
2
. Dô lêch pha cua hai song do ha nguôn A, B truyên toi M la:
A. AŸ ÷
v
ω
(d
1
¹ d
2
) B. AŸ÷
v
ω
(d
1
-d
2
) C. AŸ÷
v
ω
(d
1
-d
2
) D. AŸ÷
v
ω
(d
1
¹d
2
)
Câu 6: Phat biêu nao sau dây la d•ng?
A. náng luong liên kêt la toan bô náng luong cua nguyên tu gôm dông náng va náng luong nghi.
B. Náng luong liên kêt cua môt hat nhân la náng luong tôi thiêu cân thiêt phai cung câp dê tach cac nuclôn.
C. Náng luong liên kêt la náng luong toan phân cua nguyên tu tinh trung binh trên sô nuclôn.
D. Náng luong liên kêt la náng luong liên kêt cac êlectron va hat nhân nguyên tu.
Câu 7: Môt soi dây dan hôi dai 1,2 m duoc treo lo lung lên môt cân rung. Cân rung tao dao dông diêu hoa theo
phuong ngang voi tân sô thay dôi duoc tu 100 H“ dên 125 H“. Tôc dô truyên song trên dây la 8 m/s. Trong qua
trinh thay dôi tân sô rung cua cân, co thê tao ra duoc bao nhiêu lân song dung trên dây?
A. 7 lân. B. 8 lân. C. 15 lân. D. 16 lân.
Câu 8: Môt con lác lo xo gôm vât náng co khôi luong m ÷ 400 g va lo xo co khôi luong không dang kê, co dô
cung k ÷ 100 N/m. Con lác duoc dát trên mát pháng nghiêng
0
30 = α so voi mát pháng nám ngang theo chiêu
huong lên. Dua vât dên vi tri ma lo xo bi giãn 4 cm rôi tha không vân tôc dâu cho vât dao dông diêu hoa. Chon
gôc toa dô o vi tri cân báng, gôc thoi gian la l•c bát dâu tha vât, chiêu duong ‹x huong lên trên. Lây g ÷ 10m/s
2
.
Luc dan hôi cuc dai gâp bao nhiêu lân luc dan hôi khi vât o vi tri cân báng?
A. 4. B. 3 C. 1. D. 2.
Câu 9: Cho mach dao dông diên tu l„ tuong LC. Ban dâu, hiêu diên thê cuc dai hai dâu ban tu la U
0
. Tai thoi
diêm hiêu diên thê hai dâu ban tu giam di 13 lân so voi hiêu diên thê ban dâu thi cuong dô dong trong mach báng
k•
0
, voi •
0
la cuong dô dong cuc dai trong mach. k báng
A. 99,7° B. 99,4° C. 92,3° D. 96,1°
Câu 10: Cho môt doan mach diên RLC nôi tiêp. Biêt L ÷ 0,5/π H, C ÷ 10
-4
/π F, R thay dôi duoc. Dát vao hai
dâu doan mach môt hiêu diên thê ôn dinh co biêu thuc: u ÷ U 2 sin 100πt (V). Khi thay dôi R, ta thây co hai gia
tri khac nhau cua biên tro la R
1
va R
2
ung voi cung môt công suât tiêu thu P cua mach. Kêt luân nao sau dây la
không d•ng voi cac gia tri kha di cua P?
A. R
1
¹ R
2
÷ U
2
/P. B. R
1
.R
2
÷ 2500 Ω
2
. C. P ™ U
2
/100. D. ,R
1
R
2
, ÷ 50Ω.
MÄ DE 024
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 121 -
Câu 11: Nhân xet không dúng vê tia tu ngoai la
A. Hô quang diên, d•n thuy ngân va nhung vât bi nung nong trên 3000
0
C dêu la nhung nguôn phat ra tia tu
ngoai .
B. Tia tu ngoai la nhung buc xa không nhin thây duoc, co buoc song lon hon buoc song cua anh sang do.
C. Tia tu ngoai bi thuy tinh va nuoc hâp thu manh.
D. Tia tu ngoai co tac dung manh lên kinh anh.
Câu 12: Môt doan mach gôm diên tro thuân R, tu diên co diên dung C va cuôn dây thuân cam co dô tu cam L
thay dôi duoc. Diêu chinh L dê hiêu diên thê trên hai dâu cuôn dây dat gia tri cuc dai. Khi do:
A. Hiêu diên thê hai dâu cuôn dây châm pha hon hiêu diên thê hai dâu mach
B. Cuong dô dong diên hiêu dung qua mach co gia tri lon nhât
C.
2 2
L C C
Z Z R Z = +

D.
2 2
R C R L
U U U U U = +

Câu 13: Hai con lác lo xo giông nhau (vât cung khôi luong m, lo xo cung dô cung k). Kich thich cho hai con lác
dao dông diêu hoa voi biên dô lân luot la 2A, A va dao dông cung pha. Chon gôc thê náng tai VTCB hai con lác.
Khi dông náng cua con lác thu nhât la 0,6J thi thê náng con lác thu hai la 0,05J. Hoi khi thê náng con lác thu nhât
la 0,4J thi dông náng con lác thu hai la
A. 0,1J B. 0,4J C. 0,2J D. 0,6J
Câu 14: Buoc song dai nhât trong dãy Lai-man la 0,1220µm. Môt electron co dông náng 12,40eV dên va cham
voi nguyên tu hydrô dang dung yên, o trang thai co ban. Sau va cham nguyên tu hydro v•n dung yên nhung
chuyên lên muc L. Dông náng cua electron sau va cham la
A. 10,20 eV. B. 2,22 eV. C. 1,20 eV. D. 8,80 eV.
Câu 15: Môt con lác lo xo tháng dung gôm lo xo nhe co dô cung k ÷ 100 N/m, môt dâu cô dinh, môt dâu gán vât
náng khôi luong m ÷ 0,5 kg. Ban dâu keo vât theo phuong tháng dung khoi vi tri cân báng 5 cm rôi buông nhe
cho dao dông. Trong qua trinh dao dông vât luôn chiu tac dung cua luc can co dô lon báng 0,01 trong luc tac
dung lên vât. Coi biên dô cua vât giam dêu trong tung chu kˆ, lây g ÷ 10 m/s
2
. Quãng duong vât di duoc kê tu
khi tha vât dên khi no dung hán la
A. 10m. B. 12,5m. C. 5m. D. 2,5m.
Câu 16: Khi noi vê môi liên hê giua vec to cuong dô diên truong E va vec to cam ung tu B tai cung môt diêm
trong vung co song diên tu, phat biêu nao sau dây la sai?
A. E va B biên thiên tuân hoan theo thoi gian voi cung pha.
B. Khi dô lon cua E táng thi dô lon cua B giam.
C. E va B co phuong vuông goc voi nhau.
D. E va B biên thiên tuân hoan theo thoi gian voi cung tân sô.
Câu 17: Dao dông diên tu trong mach LC l„ tuong la dao dông diêu hoa. Khi hiêu diên thê giua hai dâu cuôn
cam báng 1,2 mV thi cuong dô dong diên trong mach báng 1,8 mA. Con khi hiêu diên thê giua hai dâu tu diên
báng - 0,9 mV thi cuong dô dong diên trong mach báng 2,4 mA. Biêt dô tu cam cua cuôn dây la L 5 H = µ . Chu
ki biên thiên cua náng luong diên truong trong tu diên báng
A. 31,4 s. µ B. 20,0 s. µ C. 62,8 s. µ D. 15,7 s. µ
Câu 18: Dây AB dai 13,8 m, dâu A gán voi môt âm thoa dao dông voi tân sô la 30 H“, trên dây co song
dung voi 12 diêm bung (A la môt diêm n•t). Diêm C la trung diêm cua AB, khi cát bot doan BC va giu cô
dinh dâu C cua dây thi trên dây không co song dung. Tôc dô truyên song trên dây báng
A. 75 m/s B. 78 m/s C. 68 m/s D. 72 m/s
Câu 19: Môt vât dao dông diêu hoa voi li dô x ÷ 5cos(0,5at ¹ a/3) cm. Trong 2013s dâu tiên, vât di duoc quãng
duong la
A. 100,2500 m B. 100,6500m C. 100,6683m D. 100,6317m
Câu 20: Khi noi vê dong diên xoay chiêu phat biêu d•ng la
A. Co thê dung dong diên xoay chiêu dê ma diên, d•c diên.
B. Diên luong chuyên qua tiêt diên cua dây d•n trong môt chu ki dong diên báng 0.
C. Công suât toa nhiêt tuc thoi trên môt doan mach co gia tri cuc dai báng công suât toa nhiêt trung binh nhân
voi 2 .
D. Diên luong chuyên qua tiêt diên cua dây d•n trong moi khoang thoi gian bât ki báng 0.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 122 -
Câu 21: Trong thi nghiêm Young vê giao thoa anh sang, trên môt doan MN cua man quan sat , khi dung anh sang
vang co buoc song 0,6 m µ thi quan sat duoc 17 vân sang. (Tai M va N la vân sang). Nêu dung anh sang co buoc
song 0, 48 m µ thi sô vân sang quan sat duoc trên doan MN la :
A. 17 B. 25 C. 21 D. 33
Câu 22: Mach RLC nôi tiêp, cuôn dây thuân cam co L thay dôi duoc. Dát hiêu diên thê xoay chiêu vao 2 dâu doan
mach trên thi U
R
÷ 20V, U
C
÷ 40V, U
L
÷ 20V. Diêu chinh L sao cho U
L
÷ 40V. U
R
co thê nhân gia tri nao sau dây:
A. 20 V B. 25,8 V C. 18,2 V D. 20 2 V
Câu 23: Trong thi nghiêm giao thoa anh sang voi khe Y-âng, khi man quan sat cach cach man chán chua hai khe
môt doan D
1
thi nguoi ta nhân duoc môt hê vân giao thoa. Doi man quan sat dên vi tri cach man chán chua hai
khe môt doan D
2
thi nguoi ta nhân duoc môt hê vân khac trên man ma vi tri vân tôi thu k trung voi vi tri vân sang
bâc k cua hê vân ban dâu. Ti sô
1
2
D
D
la :
A.
2k
2k 1 −
B.
k
2k 1 −
C.
2k 1
2k

D.
2k 1
k


Câu 24: Con lác lo xo dát trên mát pháng nghiêng goc 30
0
so voi mát pháng nám ngang, diêm cô dinh o phia
duoi. Lo xo co dô cung k ÷ 30 N/m va vât náng co khôi luong 300g. Hê dao dông không ma sat. Cho g ÷
10(m/s
2
). Keo vât huong lên trên toi vi tri lo xo giãn 1 doan 5cm rôi buông cho vât dao dông diêu hoa. Chon truc
‹x doc theo mát pháng nghiêng va huong lên trên, gôc ‹ tai VTCB, gôc thoi gian la lo xo không bi biên dang lân
dâu tiên kê tu khi buông vât. Phuong trinh dao dông cua vât la
A. x ÷ 5cos(10t ¹ π/3) cm B. x ÷ 10cos(10t ¹ π/3) cm
C. x ÷ 5cos(10t - π/3) cm D. x ÷ 10cos(10t - π/3) cm
Câu 25: Dong diên xoay chiêu qua môt doan mach co biêu thuc
0
os(120 )
3
i I c t A
π
π = − . Thoi diêm thu 2013
cuong dô dong diên tuc thoi báng cuong dô hiêu dung la:
A.
671
80
s B.
2073
240
s C.
12073
1440
s D.
2013
240
s
Câu 26: Môt dông hô qua lác môi ngay châm 130s phai diêu chinh chiêu dai cua con lác thê nao dê dông hô chay
d•ng
A. Táng 0,3 ° B. Táng 0,2 ° C. Giam 0,2 ° D. Giam 0,3 °
Câu 27: Mach chon song cua môt may thu vô tuyên gôm cuôn dây co dô tu cam L va môt bô tu diên gôm tu diên
cô dinh C
0
mác song song voi tu C. Tu C co diên dung thay dôi tu 10 nF dên 170 nF, nho vây mach co thê thu
duoc cac song diên tu co buoc song tu λ dên 3λ. Diên dung C
0
co gia tri la
A. 20 nF. B. 10 nF. C. 30 nF. D. 15 nF.
Câu 28: Cho mach diên xoay chiêu RLC nôi tiêp co ‚ thay dôi duoc, cuôn dây thuân cam. Ban dâu tân sô ‚ ÷ ‚
0

thi công suât tiêu thu trên mach co gia tri lon nhât. Tu gia tri ‚
0
, nêu táng tân sô cua dong diên thêm 20H“ thi diên
ap hiêu dung trên cuôn dây dat cuc dai, nêu giam tân sô cua dong diên di 10H“ thi diên ap hiêu dung trên tu diên
dat cuc dai. Gia tri ‚
0
la
A. 10 B. 15 C. 20 D. 30
Câu 29: Trên mát nuoc co hai nguôn song giông nhau A va B, hai nguôn cung pha, cach nhau khoang AB ÷ 10
cm dang dao dông vuông goc voi mát nuoc tao ra song co buoc song λ ÷ 0,5 cm. C va D la hai diêm khac nhau
trên mát nuoc, CD vuông goc voi AB tai M sao cho MA ÷ 3 cm; MC ÷ MD ÷ 6 cm. Sô diêm dao dông cuc dai
trên CD la
A. 7 B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 30: Hai vât dao dông diêu hoa theo hai truc toa dô song song cung chiêu. Phuong trinh dao dông cua hai vât
tuong ung la x
1
÷Acos(3at ¹ Ÿ
1
) va x
2
÷Acos(4at ¹ Ÿ
2
). Tai thoi diêm ban dâu, hai vât dêu co li dô báng A/2
nhung vât thu nhât di theo chiêu duong truc toa dô, vât thu hai di theo chiêu âm truc toa dô. Kêt luân nao sau dây
la dúng:
A. Khoang thoi gian ngán nhât dê hai vât láp lai trang thai ban dâu la 2s
B. Hai dao dông lêch pha π/6
C. Khoang thoi gian ngán nhât dê hai vât láp lai trang thai ban dâu la 1s
D. Hai dao dông lêch pha π/3
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 123 -
Câu 31: Nguoi ta truyên tai diên xoay chiêu môt pha tu môt tram phat diên cach noi tiêu thu 10km. Dây d•n lam
báng kim loai co diên tro suât 2,5.10
-8
Ωm, tiêt diên 0,4cm
2
, hê sô công suât cua mach diên la 0,9. Diên ap va
công suât truyên di o tram phat diên la 10kV va 500k€. Hiêu suât truyên tai diên la:
A. 96,14° B. 93,75° C. 96,88° D. 92,28°
Câu 32: Môt mach thu song diên tu gôm cuôn dây thuân cam co hê sô tu cam không dôi va tu diên co diên dung
biên dôi. Dê thu duoc song co buoc song 90 m, nguoi ta phai diêu chinh diên dung cua tu la 300 pF. Dê thu duoc
song 91 m thi phai
A. táng diên dung cua tu thêm 306,7 pF. B. táng diên dung cua tu thêm 3,3 pF.
C. táng diên dung cua tu thêm 6,7 pF. D. táng diên dung cua tu thêm 303,3 pF.
Câu 33: Trong thi nghiêm •-âng vê giao thoa anh sang, nguôn phat ra hai buc xa co buoc song lân luot la
λ
1
÷0,5µm va λ
2
÷0,75µm. Hai diêm M, N o hai phia so voi vân sang trung tâm, tai M la vân sang bâc 6 ung voi
buoc song λ
1
, tai N la vân sang bâc 6 ung voi buoc song λ
2.
Trên doan MN ta dêm duoc
A. 19 vân sang. B. 27 vân sang. C. 21 vân sang. D. 20 vân sang.
Câu 34: Kháng dinh nao sau dây la d•ng
A. Khi electron dich chuyên tu muc kich thich nay sang muc khich thich khac thi hâp thu photon.
B. Khi electron dich chuyên tu muc kich thich nay sang muc khich thich khac thi phat xa photon.
C. Š muc kich thich cang cao thi electron co náng luong cang lon
D. Š muc co ban (muc K), electron co náng luong lon nhât
Câu 35: Co ba con lác don treo canh nhau cung chiêu dai, ba vât báng sát, nhôm va gô (khôi luong riêng la D
sát
š
D
nhôm
š D

) cung kich thuoc va duoc phu mát ngoai môt lop son nhu nhau cung dao dông trong khong khi. Keo 3 vât
sao cho 3 soi dây lêch môt goc nho nhu nhau rôi dông thoi buông nhe thi.
A. con lác báng sát dung lai sau cung. B. con lác báng nhôm dung lai sau cung
C. con lác báng gô dung lai sau cung. D. ca 3 con lác dung lai môt l•c.
Câu 36: Trên duong di cua chum sang do bong d•n diên dây toc chiêu toi may quang phô, nguoi ta dát môt ông
thuy tinh dung hoi Natri thi thu duoc vach tôi moi trung vach vang cua quang phô liên tuc. Nêu tát d•n diên va
phong tia lua diên qua ông thuy tinh thi ta thu duoc
A. quang phô liên tuc co mau biên thiên liên tuc tu do dên tim
B. vach vang nám trên môt nên tôi
C. hê thông nhung vach mau biên thiên liên tuc tu do dên tim nhung vach vang không chuyên thanh vach tôi.
D. không thu duoc vach quang phô nao
Câu 37: Hat nhân Po
210
84
dung yên phat ra tia α va biên thanh hat nhân •. Biêt ráng môi phan ung phân rã giai
phong 2,6MeV. Lây gân d•ng khôi luong theo sô khôi. Dông náng cua hat α nhân gia tri nao
A. 2,15 MeV B. 2,55 MeV C. 2,75 MeV D. 2,89 MeV
Câu 38: Chiêu môt buc xa co tân sô ‚ vao tâm kim loai co công thoat A. Goi h la háng sô Plank, c la tôc dô anh
sang trong chân không. Tân sô ‚ nho nhât dê co thê gây ra hiên tuong quang diên duoc tinh báng
A.
hc
A
B.
A
h
C.
h
A
D.
A
hc

Câu 39: Chât long ‚luorexein hâp thu anh sang kich thich co buoc song ’ ÷ 0,48…m va phat ra anh co buoc song
’` ÷ 0,64…m. Biêt hiêu suât cua su phat quang nay la 90° (ti so giùa nàng luong cua anh sang phat quang va
nàng luong cua anh sang kich thich trong mot don vi thoi gian), sô phôtôn cua anh sang kich thich chiêu dên
trong 1s la 2013.10
13
hat. Sô phôtôn cua chum sang phat quang phat ra trong 1s la
A. 2684,0.10
13
B. 2684,0.10
12
C. 2415,6.10
12
D. 2415,6.10
13

Câu 40: Công thoat cua electron dôi voi môt kim loai la 2,3eV. Hãy cho biêt nêu chiêu lên bê mát kim loai nay
lân luot hai buc xa co buoc song la ’
1
÷ 0,45…m va ’
2
÷ 0,55…m. Hãy cho biêt buc xa nao co kha náng gây ra
hiên tuong quang diên dôi voi kim loai nay?
A. Chi co buc xa co buoc song ’
2
la co kha náng gây ra hiên tuong quang diên
B. Ca hai buc xa trên dêu không thê gây ra hiên tuong quang diên
C. Ca hai buc xa trên dêu co thê gây ra hiên tuong quang diên
D. Chi co buc xa co buoc song ’
1
la co kha náng gây ra hiên tuong quang diên
Câu 41: Kêt luân nao sau dây la d•ng vê song dung trên soi dây dan hôi:
A. Song toi diêm phan xa cô dinh cung pha voi song phan xa tai do.
B. Tân sô nho nhât gây ra song dung dôi voi soi dây hai dâu cô dinh gâp dôi tân sô nho nhât gây ra song dung
dôi voi soi dây co môt dâu cô dinh va môt dâu tu do
C. Dôi voi soi dây hai dâu cô dinh va co chiêu dai xac dinh, co thê tao ra song dung voi bât kˆ buoc song nao.
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 124 -
D. Dôi voi soi dây môt dâu cô dinh va môt dâu tu do, cac tân sô gây ra song dung lâp thanh câp sô công voi
công sai báng tân sô be nhât co thê gây ra song dung.
Câu 42: Tia • phat ra tu ông Ron ghen. Khi hiêu diên thê hai dâu Katot va Anot la U
AK
thi tân sô lon nhât cua tia
• phat ra la ‚
0
. Nêu táng hiêu diên thê hai dâu Katot va Anot thêm môt luong ∆U thi tân sô lon nhât cua tia •
phat ra la 1,5‚
0
. Nêu táng hiêu diên thê hai dâu Katot va Anot thêm môt luong 2∆U thi tân sô lon nhât cua tia •
phat ra la
A. 1,5‚
0
B. 3‚
0
C. ‚
0
D. 2‚
0

Câu 43: Dát hiêu diên thê xoay chiêu co tân sô f thay dôi duoc vao hai dâu doan mach RLC nôi tiêp, cuôn dây
thuân co
1
( ) L H
π
= . Khi f ÷ 40H“ hoác f ÷ 90H“ thi công suât toa nhiêt trên R nhu nhau. Khi ‚ ÷ ‚
0
thi công suât
toa nhiêt trên R dat cuc dai. C báng bao nhiêu Fara?
A.
2
10
144π

B.
2
10
169π

C.
2
10
64π

D.
4
10
π


Câu 44: Bán hat α co dông náng 4 MeV vao hat nhân
14
7
N dung yên thi thu duoc môt prôton va hat nhân
10
8
‹.
Gia su hai hat sinh ra co cung tôc dô. Cho: m
α
÷ 4,0015 u; m

÷ 16,9947 u; m
N
÷ 13,9992 u; m
p
÷ 1,0073 u; 1u ÷
931 MeV/c
2
; c ÷ 3.10
8
m/s. Dông náng va tôc dô cua prôton lân luot la
A. 0,05MeV; 3,085.10
5
m/s. B. 0,5MeV; 30,85.10
5
m/s.
C. 0,05MeV; 30,85.10
5
m/s. D. 0,5MeV; 3,085.10
5
m/s.
Câu 45: Gia su hai hat nhân • va Y co dô hut khôi báng nhau va sô nuclôn cua hat nhân • lon hon sô nuclôn cua
hat nhân Y thi
A. hat nhân Y bên vung hon hat nhân •.
B. hat nhân • bên vung hon hat nhân Y.
C. náng luong liên kêt riêng cua hai hat nhân báng nhau.
D. náng luong liên kêt cua hat nhân • lon hon náng luong liên kêt cua hat nhân Y.
Câu 46: Duoi tac dung cua buc xa ¸, hat
10
4
Be co thê tach thanh hai hat
4
2
He . Biêt m
Be
÷ 9,0112u; m
He
÷ 4,0015u;
m
n
÷1,0087u; 1u÷931MeV/c
2
; h÷6,625.10
-34
Js. Dê phan ung trên xay ra thi buc xa ¸ phai co tân sô tôi thiêu la:
A. 2,62.10
23
H“ B. 2,27.10
23
H“ C. 4,02.10
20
H“ D. 1,13.10
20
H“
Câu 47: Thoi gian : dê sô hat nhân phong xa giam di e ÷ 2,7183 lân goi la thoi gian sông trung binh cua chât
phong xa. Co bao nhiêu phân trám nguyên tô phong xa bi phân rã sau thoi gian t ÷ : ?
A. 35° B. 36,79° C. 63,21° D. 65°
Câu 48: Môt mach dao dông diên tu gôm môt tu diên co diên dung C va môt cuôn cam thuân co dô tu cam L,
diên dung C va dô tu cam L dêu co thê thay dôi duoc. Ban dâu mach công huong voi song diên tu co buoc song
100 m. Nêu táng dô tu cam L thêm 4 µH va táng diên dung C cua tu diên lên gâp dôi thi mach công huong voi
buoc song 200 m. Nêu giam diên dung C di 2 lân va giam dô tu cam L di 2 µH thi mach công huong voi song
diên tu co buoc song báng
A. 25 m B. 20 m C. 40 m D. 50 m
Câu 49: Trên môt soi dây dan hôi dai 2,1 m co song dung voi tân sô 20 H“ va biên dô cua song toi diêm phan xa
la 4 mm. Biêt song truyên trên dây co tôc dô 8 m/s. Sô diêm trên dây dao dông voi biên dô 6 mm la
A. 10 B. 20 C. 11 D. 21
Câu 50: Môt may biên ap l„ tuong gôm môt cuôn so câp va hai cuôn thu câp. Cuôn so câp co n
1
÷ 1320 vong , diên
ap U
1
÷ 220V. Cuôn thu câp thu nhât co U
2
÷ 10V, •
2
÷ 0,5A; Cuôn thu câp thu 2 co n
3
÷ 25 vong, •
3
÷ 1,2A. Cuong
dô dong diên qua cuôn so câp la :
A. •
1
÷ 0,035A B. •
1
÷ 0,045A C. •
1
÷ 0,023A D. •
1
÷ 0,055A

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 125 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DE THI THU SÓ 25 - NÄM 2013
Môn: Vçt lý
1hòi gian làm bài: 9ô phút

Câu 1: Trong dao dông diên tu tân sô ‚ cua mach LC, diên truong trên tu biên thiên diêu hoa voi tân sô:
A. 2‚ B. 0 C. ‚ D. ‚/2
Câu 2: 16. Môt chât diêm khôi luong m chuyên dông trên truc ‹x voi phuong trinh x ÷ Acos
2
(e.t ¹ Ÿ). Vât nay
dao dông diêu hoa voi
A. gia tôc cuc dai A.e
2
. B. biên dô A. C. vân tôc cuc dai A.e. D. chu kˆ T ÷ 2a/e.
Câu 3: Môt soi dây dan hôi cáng ngang, dang co song dung ôn dinh. Trên dây, A la môt diêm n•t, B la diêm
bung gân A nhât voi AB ÷ 18 cm, M la môt diêm trên dây cach B môt khoang 12 cm. Biêt ráng trong môt chu kˆ
song, khoang thoi gian ma dô lon vân tôc dao dông cua phân tu B nho hon vân tôc cuc dai cua phân tu M la 0,1s.
Tôc dô truyên song trên dây la:
A. 2,4 m/s. B. 3,2 m/s. C. 5,6 m/s. D. 4,8 m/s.
Câu 4: Môt tâm kim loai co gioi han quang diên ngoai λ
0
÷ 0,46µm. Hiên tuong quang diên ngoai s† xay ra voi
nguôn buc xa
A. hông ngoai co công suât 100€. B. co buoc song 0,64µm co công suât 20€.
C. tu ngoai co công suât 0,1€. D. hông ngoai co công suât 11€.
Câu 5: Khi co song dung trên môt dây AB hai dâu cô dinh voi tân sô la ‚
1
thi thây trên dây co 11 n•t song. Muôn
trên dây AB co 13 n•t song thi tân sô ‚
2
phai co gia tri la
A.
1
2
6
.
5
f
f = B.
1
2
5
.
6
f
f = C.
1
2
13
.
11
f
f = D.
1
2
11
.
13
f
f =
Câu 6: Trong thi nghiêm giao thoa •âng, thuc hiên dông thoi voi hai anh sang don sác ’
1
va ’
2
÷ 0,4…m. •ac dinh

1
dê vân sang bâc 2 cua ’
2
÷ 0,4 …m trung voi môt vân tôi cua ’
1
. Biêt 0,4 …m _ ’
1
_ 0,76…m .
A. 8/15 …m. B. 7/15…m. C. 0,6…m. D. 0,65…m.
Câu 7: Con lác lo xo dao dông diêu hoa theo phuong ngang, l•c dô doi cua vât báng 10° biên dô dao dông thi:
A. ti sô giua thê náng dao dông va dông náng la 99
B. vân tôc co dô lon báng 99,5° vân tôc cuc dai
C. gia tôc co dô lon báng 90° gia tôc cuc dai
D. ti sô giua dông náng va thê náng dao dông la 1/99
Câu 8: Môt con lác lo xo tháng dung gôm lo xo nhe co dô cung k ÷ 100 N/m, môt dâu cô dinh, môt dâu gán vât
náng khôi luong m ÷ 0,5 kg. Ban dâu keo vât theo phuong tháng dung khoi vi tri cân báng 5 cm rôi buông nhe
cho dao dông. Trong qua trinh dao dông vât luôn chiu tac dung cua luc can co dô lon báng 0,01 trong luc tac
dung lên vât. Coi biên dô cua vât giam dêu trong tung chu kˆ, lây g ÷ 10 m/s
2
. Quãng duong vât di duoc kê tu
khi tha vât dên khi no dung hán la
A. 2,5m. B. 5m. C. 12,5m. D. 10m.
Câu 9: Buoc song FM cua dai tiêng noi Viêt nam la 3m. Song nay thuôc loai song:
A. cuc ngán B. trung C. ngán D. dai
Câu 10: Mach diên gôm diên tro thuân R, cuôn cam thuân L co dô tu cam thay dôi duoc va tu diên C mác nôi
tiêp vao diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung va tân sô không dôi. Ban dâu, diên ap hiêu dung trên cac phân tu
R, L, C lân luot la U
R
÷ 60V; U
L
÷ 120V ; U
C
÷ 40V. Thay dôi L dê diên ap hiêu dung trên no la 100V, khi do
diên ap hiêu dung hai dâu diên tro R báng
A. 80,0V. B. 55,7V. C. 61,5V. D. 92,3V.
Câu 11: Trong nguyên tu hidrô, ban kinh Bo la r
0
÷ 5,3.10
-11
m. Ban kinh qu‰ dao dung N la
A. 84,8.10
-11
m. B. 132,5.10
-11
m. C. 21,2.10
-11
m. D. 47,7.10
-11
m.
Câu 12: Môt doan mach gôm diên tro thuân R, tu diên co diên dung C va cuôn dây thuân cam co dô tu cam L
thay dôi duoc. Diêu chinh C dê hiêu diên thê trên hai dâu tu diên dat gia tri cuc dai. Phat biêu nao sau dây la sai:
A. Hiêu diên thê hai dâu tu châm pha hon hiêu diên thê hai dâu mach
B. Cuong dô dong diên hiêu dung qua mach co gia tri lon nhât
C.
2 2
R C R L
U U U U U = +
D.
2 2
L C L
Z Z R Z = +
MÄ DE 025
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 126 -
Câu 13: Dô thi biêu diên môi quan hê giua dông náng va ly dô cua môt vât dao dông diêu hoa co dang
A. duong elip. B. duong parabol. C. duong tháng. D. duong hypebol.
Câu 14: Trong thi nghiêm Y-âng vê giao thoa anh sang, hai khe duoc chiêu báng anh sang don sác λ , man quan sat
cach mát pháng hai khe môt khoang không dôi D, khoang cach giua hai khe co thê thay dôi (nhung S
1
va S
2
luôn cach
dêu S). •et diêm M trên man, l•c dâu la vân sang bâc 4, nêu lân luot giam hoác táng khoang cach S
1
S
2
môt luong a ∆
thi tai do la vân sang bâc k va bâc 3k. Nêu táng khoang cach S
1
S
2
thêm 2 a ∆ thi tai M la
A. vân sang bâc 7. B. vân sang bâc 9. C. vân sang bâc 8. D. vân tôi thu 9 .
Câu 15: Môt con lác lo xo dao dông diêu hoa. Vân tôc co dô lon cuc dai báng 60cm/s. Chon gôc toa dô o vi tri
cân báng, gôc thoi gian la l•c vât qua vi tri x ÷ 3 2 cm theo chiêu âm va tai do dông náng báng thê náng.
Phuong trinh dao dông cua vât co dang
A. ( )( ) x 6 2cos 10t / 4 cm = − π B. ( )( ) x 6cos 10t / 4 cm = + π
C. ( )( ) x 6 2cos 10t / 4 cm = + π D. ( )( ) x 6cos 10t / 4 cm = −π
Câu 16: Trong hiên tuong giao thoa song mát nuoc, hai nguôn kêt hop A va B dao dông cung pha phat ra song
co buoc song 6,0cm. Tai diêm M nám trên doan AB voi MA ÷ 7,0cm, MB ÷ 9,0cm, biên dô song do môi nguôn
gui toi do dêu báng 2,0cm. Biên dô dao dông tông hop cua phân tu nuoc tai M báng
A. 2cm.
B.
2 3 cm.
C.
2 2 cm. D. 4 cm.
Câu 17: Môt tu diên co diên dung C tich diên dên hiêu diên thê U
o
duoc nôi voi cuôn dây cam thuân co dô tu
cam L qua khoa k. Ban dâu khoa k ngát. Kê tu thoi diêm dong khoa k (t ÷ 0), dô lon cuong dô dong diên trong
mach dat gia tri cuc dai lân thu 2012 vao thoi diêm
A. t 1006 LC = π B.
8047
t LC
2
π
= C.
4025
t LC
2
π
= 6 D.
4023
t LC
2
π
=
Câu 18: 10. Môt soi dây dan hôi dai 60cm treo lo lung vao môt cân rung. Tôc dô truyên song trên dây 8,0m/s.
Cân rung dao dông theo phuong ngang voi tân sô ‚ thay dôi tu 80H“ dên 120H“. Trong qua trinh thay dôi, co bao
nhiêu gia tri tân sô co thê tao song dung trên dây?
A. 6
B. 5

C. 8
D. 7
Câu 19: Dông hô qua lác chay d•ng o mát biên voi chu kˆ T. Š dô cao h, qua lác dao dông voi chu kˆ la 3T.
Bo qua thay dôi nhiêt dô. Š dô cao 3h, trong môt ngay dêm dông hô chay
A. nhanh 365,5.10
3
s B. nhanh 189.7.10
3
s C. châm 189.7.10
3
s D. châm 365,5.10
3
s
Câu 20: 50. Dát diên ap u ÷ U
o
.cos(et) vao hai dâu doan mach R, L, C mác nôi tiêp. Trong do U
o
, e, R va C
không dôi con L thay dôi duoc. Thay dôi L thi thây voi hai gia tri L ÷ L
1
va L ÷ L
2
, diên ap hiêu dung hai dâu
cuôn cam thuân L co gia tri nhu nhau. Giua L
1
va L
2
co hê thuc:
A. ( )
1 2
2
L L R
C
ω + = +
ω
B. ( )
1 2
2
L L
C
ω + =
ω
C.
2
1 2
2 2
1
L L
C
ω =
ω
D.
2 2
1 2
2 2
1
L L R
C
ω = +
ω

Câu 21: Chon phat biêu sai
A. Chât huˆnh quang chi co thê tôn tai thoi gian vai giây sau khi ngung chiêu anh sang kich thich
B. Chât lân quang co dang rán
C. Chât lân quang co thê tôn tai thoi gian rât dai sau khi ngung chiêu anh sang kich thich
D. Chât huˆnh quang co dang long hoác khi
Câu 22: Cho mach diên xoay chiêu AB mác nôi tiêp theo thu tu LRC, cuôn dây thuân cam va co dô tu cam L
thay dôi duoc. M la diêm giua L va R. Dát vao hai dâu doan mach diên ap xoay chiêu ôn dinh. Diêu chinh L dê
U
Lmax
khi do
A. diên ap hai dâu doan mach trê pha so voi u
MB
môt goc 4 / π .
B. diên ap hai dâu doan mach som pha so voi u
MB
môt goc 2 / π .
C. diên ap hai dâu doan mach som pha so voi u
MB
môt goc 4 / π .
D. diên ap hai dâu doan mach trê pha so voi u
MB
môt goc 2 / π .
Câu 23: Quang phô phat xa cua Natri chua vach mau vang ung voi buoc song λ ÷ 0,56µm. Trong quang phô hâp
thu cua Natri s†:
A. thiêu tât ca cac vach ma buoc song khac λ ÷ 0,56µm
B. thiêu vach co buoc song λ ÷ 0,56µm
C. thiêu moi vach co buoc song λ ™ 0,56µm
D. thiêu moi vach co buoc song λ š 0,56µm
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 127 -
Câu 24: Cho 2 vât dao dông diêu hoa cung biên dô A trên truc 0x. Biêt f
1
÷ 3H“, ‚
2
÷ 6H“. Š thoi diêm ban dâu
hai vât dêu co li dô x
0
÷ A/2 chuyên dông cung chiêu vê vi tri cân báng. Khoang thoi gian ngán nhât dê hai vât co
cung li dô la:
A. 1/9 s. B. 1/27 s. C. 2/9 s. D. 2/27s.
Câu 25: Dát diên ap xoay chiêu co gia tri hiêu dung 60J vao doan mach nôi tiêp gôm cuôn dây co
20 ; 50 ,
L
r Z = Ω = Ω tu diên 65
C
Z = Ω va biên tro R. Diêu chinh R thay dôi tu 0 →∞ thi thây công suât
toan mach dat cuc dai la
A. 120 €. B. 105,7 €. C. 115,2 €. D. 40 €.
Câu 26: Tai vi tri co gia tôc g, treo con lác don co chiêu dai l lên trân xe. Khi xe dung yên, con lác dao dông voi
chu ki T. Nêu xe chuyên dông nhanh dân dêu theo phuong ngang voi gia tôc báng 3g thi phai thay dôi chiêu dai
dây treo nhu thê nao dê con lác v•n dao dông voi chu ki T?
A. giam 10 lân B. táng 10 lân C. giam 10 lân D. táng 10 lân
Câu 27: Kêt luân nao dây la sai dôi voi song dung trên soi dây dan hôi:
A. Cac diêm (không phai la n•t) dôi xung nhau qua môt diêm bung thi dao dông cung pha
B. Cac diêm (không phai la n•t) cach nhau sô le môt phân tu buoc song thi dao dông vuông pha
C. Cac diêm (không phai la n•t) cach nhau sô le lân buoc song thi dao dông cung pha
D. Cac diêm (không phai la n•t) dôi xung nhau qua môt n•t thi dao dông nguoc pha
Câu 28: Mach xoay chiêu RLC co diên ap hiêu dung o 2 dâu doan mach không dôi. Hiên tuong công huong
diên xay ra khi:
A. Thay dôi dô tu cam L dê diên ap trên cuôn cam dat cuc dai
B. Thay dôi R dê diên ap trên tu dat cuc dai
C. Thay dôi tân sô ‚ dê diên ap trên tu dat cuc dai
D. Thay dôi diên dung C dê diên ap trên R dat cuc dai
Câu 29: Trên mát nuoc co hai nguôn kêt hop A va B dao dông cung biên dô, cung pha, khoang cach AB ÷ 20
cm. Nguoi ta quan sat duoc 5 vân cuc dai. Tôc dô truyên song trên mát nuoc la 3 m/s. Tân sô song ‚ co gia tri
A. 30 H“ ™ ‚ ™ 37,5 H“ B. 30 H“ _ ‚ ™ 37,5 H“ C. 30 H“ _ ‚ ™ 45 H“ D. 30 H“ ™ ‚ ™ 45 H“
Câu 30: Trong qua trinh dao dông diêu hoa cua con lác lo xo thi
A. sau môi lân vât dôi chiêu, co 2 thoi diêm tai do co náng gâp hai lân dông náng.
B. co náng cua vât báng dông náng khi vât dôi chiêu chuyên dông.
C. khi dông náng táng, co náng giam va nguoc lai, khi dông náng giam thi co náng táng.
D. co náng va dông náng biên thiên tuân hoan cung tân sô, tân sô do gâp dôi tân sô dao dông.
Câu 31: Môt phôtôn co náng luong •, truyên trong môt môi truong voi buoc Song λ. Voi h la háng sô Plank, c la
vân tôc anh sang truyên trong chân không. Chiêt suât tuyêt dôi cua môi truong do la
A. 1 B.
hc
E λ
C.
E
hc
λ
D.
h
Ec
λ

Câu 32: Mach dao dông diên tu l„ tuong gôm cuôn cam thuân va hai tu diên co cung diên dung C
1
÷ C
2
mác nôi
tiêp, hai ban tu C
1
duoc nôi voi nhau báng môt khoa K. Ban dâu khoa K mo thi diên ap cuc dai hai dâu cuân dây
la 8 6 (V) , sau do d•ng vao thoi diêm dong diên qua cuôn dây co gia tri báng gia tri hiêu dung thi dong khoa K
lai, diên ap cuc dai hai dâu cuôn dây sau khi dong khoa K la:
A. 12V.
B.
12 3 V. C. 16V.
D.
14 6 V.
Câu 33: Cac electron cua khôi khi Hydro dang o trang thai kich thich muc thu n. Sô vach phô co thê thu duoc la
A. n B. n-1 C. n(n-1) D. 0,5n(n-1)
Câu 34: Trong thi nghiêm giao thoa anh sang dung khe •âng, khoang cach giua hai khe la 1mm, cac khe cach
man 1m. Bê rông truong giao thoa khao sat trên man la L÷1cm. Chiêu dông thoi hai buc xa don sác mau vang co
buoc song ’
v
÷0,6…m va mau tim co buoc song ’
t
÷0,4…m. Kêt luân nao sau dây không chinh xac:
A. Trong truong giao thoa co hai loai vân sang vang va mau tim
B. Co 8 vân sang mau vang phân bô trong truong giao thoa
C. Co 16 vân sang mau tim phân bô trong truong giao thoa
D. Co tông công 33 vach sang trong truong giao thoa
Câu 35: Hai vât A va B co cung khôi luong 1 kg va co kich thuoc nho duoc nôi voi nhau boi soi dây manh nhe
dai 10cm, hai vât duoc treo vao lo xo co dô cung k ÷ 100N/m tai noi co gia tôc trong truong g÷10 m/ s
2
. Lây a
2
÷
10. Khi hê vât va lo xo dang o vi tri cân báng du cao so voi mát dât, nguoi ta dôt soi dây nôi hai vât va vât B s†
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 128 -
roi tu do con vât A s† dao dông diêu hoa theo phuong tháng dung. Lân dâu tiên vât A lên dên vi tri cao nhât thi
khoang cach giua hai vât báng:
A. 70cm B. 20cm. C. 50cm D. 80cm
Câu 36: Trong quang phô vach cua hidro, goi d
1
la khoang cach giua muc L va M, d
2
la khoang cach giua muc
M va N. Ti sô giua d
2
va d
1
la
A. 2,4 B. 1 C. 0,7 D. 1,4
Câu 37: Ban dâu (t ÷ 0) co môt m•u chât phong xa • nguyên chât. Š thoi diêm t
1
m•u chât phong xa • con lai
20° hat nhân chua bi phân rã. Dên thoi diêm t
2
÷ t
1
¹ 100(s) sô hat nhân • chua bi phân rã chi con 5° so voi sô
hat nhân ban dâu. Chu ki ban rã cua chât phong xa do la:
A. 400 s. B. 50 s. C. 200 s. D. 25 s.
Câu 38: Buoc song dai nhât trong ba dãy phô cua Hidrô la: Dãy Lai man: ’
1
; dãy ban me ’
2
; dãy Pasen ’
3
. Buoc
song ngán nhât co thê tim duoc tu ba buc xa nay la:
A.
1 2 3
min
1 2 3
λ λ λ
λ =
λ + λ + λ
B.
1 2 3
min
1 2 3
λ + λ + λ
λ =
λ λ λ
C.

1 3
min
1 3
λ λ
λ =
λ + λ
D.
1 2 3
min
1 2 2 3 3 1
λ λ λ
λ =
λ λ + λ λ + λ λ

Câu 39: Phat biêu nao sau dây la d•ng? Tia hông ngoai duoc phat ra
A. chi boi moi vât co nhiêt dô cao hon môi truong xung quanh.
B. boi cac vât co nhiêt dô lon hon 0(K).
C. chi boi cac vât duoc nung nong dên nhiêt dô cao.
D. chi boi cac vât co nhiêt dô trên 0
0
C.
Câu 40: Môt nguôn sang S phat ra hai buc xa ’
1
÷ 0,4 …m va ’
2
÷ 0,6…m toi truc chinh cua môt thâu kinh. Biêt
chiêt suât cua thuy tinh lam thâu kinh thay dôi theo buoc song cua anh sang theo quy luât
2
0,0096
n 1,55 = +
λ
(’ tinh
ra …m). Voi buc xa ’
1
thi thâu kinh co tiêu cu ‚
1
÷ 50cm. Voi buc xa ’
2
thi tiêu cu thâu kinh co gia tri
A. 75 cm. B. 112,5cm. C. 50cm. D. 33,3cm.
Câu 41: Môt con lác lo xo dao dông diêu hoa voi biên dô A ÷ 10cm. Tai vi tri co li dô x ÷ 5cm, ti sô giua thê
náng va dông náng cua con lác la
A. 3. B. 2. C. 1. D.
3
1
.
Câu 42: Chiêu dông thoi hai anh sang don sác ’
1
÷0,4…m va ’
2
÷0,6…m vao hai khe •âng. Trong khoang giua vân
sang bâc 4 cua buc xa λ
1
va vân sang bâc 7 cua buc xa λ
2
o hai bên cua vân sang trung tâm, co sô vân sang la
A. 17 B. 18 C. 22 D. 23
Câu 43: Dát môt diên ap u ÷ U
0
coset (U
0
không dôi, e thay dôi duoc) vao hai dâu doan mach gôm C, R, L mác
nôi tiêp thoa mãn diêu kiên CR
2
™ 2L. Goi V
1,
, V
2
, V
3
lân luot la cac vôn kê mác vao hai dâu C, R, L. Khi táng
dân tân sô thi thây trên môi vôn kê dêu co môt gia tri cuc dai, thu tu lân luot cac vôn kê chi gia tri cuc dai khi
táng dân tân sô la:
A. V
1
, V
3
,V
2
. B. V
3
, V
2
, V
1
. C. V
1
, V
2
, V
3
. D. V
3
, V
1
, V
2
.
Câu 44: Hai chât phong xa A va B co chu kˆ ban rã la T
1
, T
2
(T
2
š T
1
) Ban dâu sô hat nhân cua hai
chât nay la N
01
÷ 4N
02
, thoi gian dê sô hat nhân con lai cua A va B báng nhau la:
A.
1 2
2 1
4TT
t
T T
=

B.
1 2
2 1
2TT
t
T T
=

C.
1 2
2 1
4TT
t
T T
=
+
D.
1 2
1 2
2TT
t
T T
=


Câu 45: Câu nao sau dây la sai khi noi vê su phong xa.
A. hat nhân con bên hon hat nhân me.
B. không phu thuôc vao cac tac dông bên ngoai.
C. Tông khôi luong cua hat nhân tao thanh co khôi luong lon hon khôi luong hat nhân me.
D. La phan ung hat nhân tu xay ra.
Câu 46: nguoi ta dung hat prôtôn co dông náng 2,69 MeV bán vao hat nhân Liti dung yên thu duoc 2 hat Ž co
cung dông náng . cho m
p
÷ 1,0073u; m
Li
÷ 7,0144u; m
Ž
÷4,0015u ; 1u ÷ 931 MeV/c
2
. Tinh dông náng va vân
tôc cua môi hat Ž tao thanh?
A. 9,755 MeV ; 3,2.10
7
m/s B. 10,5 MeV; 2,2.10
7
m/s
C. 10,55 MeV ; 3,2.10
7
m/s D. 9,755.10
7
; 2,2.10
7
m/s.
Câu 47: Dung hat prôtôn co dông náng 5, 58
p
K MeJ = bán vao hat nhân
23
11
Na dung yên, ta thu duoc hat α va hat
• co dông náng tuong ung la 6, 6 ; 2, 64 .
X
K MeJ K MeJ
α
= = Coi ráng phan ung không k•m theo buc xa gamma,
lây khôi luong hat nhân tinh theo u xâp xi báng sô khôi cua no. Goc giua vecto vân tôc cua hat Ž va hat • la:
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 129 -
A. 30
0
. B. 150
0
. C. 70
0
. D. 170
0
.
Câu 48: Mach dao dông gôm: tu diên 50µF; cuôn dây co dô tu cam 5,0mH va diên tro 0,10‘. Muôn duy tri dao
dông diên tu trong mach voi hiêu diên thê cuc dai trên tu báng 6,0V, nguoi ta bô sung náng luong cho mach nho
môt cai pin. 15,5kJ diên náng du tru trong pin s† hêt sau thoi gian.
A. 10 ph•t. B. 10 ngay. C. 10 tuân D. 10 gio.
Câu 49: Nguôn ‹ dao dông voi tân sô ‚ tao song trên mát nuoc. Nêu táng tân sô cua nguôn lên 3 lân thi
A. buoc song không dôi, tôc dô truyên song táng 3 lân.
B. tôc dô truyên song không dôi, buoc song táng 3 lân.
C. buoc song không dôi, tôc dô truyên song giam 3 lân.
D. tôc dô truyên song không dôi, buoc song giam 3 lân.
Câu 50: Mach diên xoay chiêu RLC nôi tiêp co tân sô ‚ thay dôi (cuôn dây thuân cam). Khi ‚ ÷ ‚
1
÷ 50H“ thi
U
C
÷U
Cmax
, khi ‚ ÷ ‚
2
÷ 200H“ thi U
L
÷ U
Lmax
. Gia tri cua tân sô dê công suât tiêu thu diên trong mach dat gia tri
cuc dai la:
A. 49H“. B. 100H“. C. 250H“. D. 206H“.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷HET÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Trung tâm luyçn thi [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS [hDA hDC TU ShllS
|.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi |.y·i |.y·i ||| .i. aoi1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ 1tA¬ - -- - ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ ³A1 f^ - -- - ftA ftA ftA ftA - -- - ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f ¥f¬f

l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|oi li| |ii l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia l|i| _|ii_ I¨/.` |ii_ iia
l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|oi ¹..i_ |ii l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia l|i| _|ii_ ||ii_ 2 |ii_ iia (·i. |·| ia ||.|) ||.|) ||.|) ||.|)
l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|oi i¡ |o. l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹ l|i| _|ii_ ||ii_ c |ii_ iia (·i. |y ||| ¹!) !) !) !)

±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·. ±ur vie·.
|c |c |c |c ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ¦cp ¦uqcr i¦i ! !! !| || || || | ! !! ! l ll l| || || || | k¦cu k¦cu k¦cu k¦cu ¦c ¦c ¦c ¦c dur¦ dur¦ dur¦ dur¦ e¦c ¦ce ·ir¦ e¦c ¦ce ·ir¦ e¦c ¦ce ·ir¦ e¦c ¦ce ·ir¦
¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 ¦cp ii ¦cr i2 - -- - ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ ¦¦ui ¸iur¸ oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö oi/ot/2oiö
Qhl dooh oo hce tol: Hem 50 - Ywang - TP. Buôn Ma Thuçt
DT: .¨..° .¨..° .¨..° .¨..°`°+I2I `°+I2I `°+I2I `°+I2I .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .Ic3c.¨.c3c .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232 .`I° 3.3232
7e llet thcoq tlo ehl tlet, teaq eop oelslte:

www.luyenthikhtn.com; www.facebook.com/luyenthibmt

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 130 -

TTLT KHOA HÇC TJ NHIÊN
50-YWANG-TP. BMT
www.luyenthikhtn.com
DÁP ÁN 25 DE THI THU VAT LÝ NÄM 2013

DE 01

1A 2C 3C 4D 5C 6A 7A 8D 9C 10C
11B 12D 13A 14D 15C 16B 17B 18C 19A 20B
21D 22B 23B 24C 25D 26C 27D 28A 29A 30A
31B 32A 33A 34A 35B 36B 37A 38B 39D 40D
41C 42C 43D 44A 45A 46D 47C 48D 49B 50C

DE 02

1A 2D 3A 4C 5D 6A 7A 8B 9D 10A
11D 12A 13D 14D 15D 16B 17C 18A 19C 20C
21B 22B 23B 24B 25C 26B 27A 28C 29B 30B
31A 32D 33A 34C 35C 36D 37B 38B 39A 40C
41B 42D 43A 44D 45B 46A 47B 48C 49D 50C

DE 03

1B 2A 3C 4A 5D 6C 7B 8A 9D 10A
11B 12B 13D 14D 15D 16D 17C 18A 19D 20D
21C 22B 23A 24B 25C 26B 27B 28C 29D 30A
31C 32B 33A 34C 35C 36A 37A 38C 39B 40B
41A 42C 43A 44B 45D 46B 47D 48B 49D 50C
DE 04

1C 2C 3D 4B 5A 6A 7D 8C 9A 10B
11A 12C 13B 14B 15B 16B 17D 18A 19C 20C
21D 22C 23C 24A 25D 26D 27B 28C 29B 30D
31A 32B 33A 34A 35C 36D 37B 38D 39C 40A
41D 42D 43D 44B 45C 46C 47C 48D 49A 50A
DE 05

1C 2B 3B 4D 5B 6A 7C 8A 9C 10D
11D 12C 13B 14A 15C 16C 17C 18B 19D 20B
21A 22A 23C 24D 25B 26B 27C 28A 29D 30B
31D 32C 33D 34C 35A 36C 37D 38B 39D 40C
41A 42D 43D 44A 45B 46A 47C 48C 49D 50A

DE 06

1D 2C 3B 4A 5A 6D 7D 8D 9A 10B
11D 12D 13A 14D 15B 16D 17C 18D 19C 20D
21D 22A 23C 24B 25B 26C 27D 28B 29C 30C
31B 32A 33A 34B 35B 36B 37B 38C 39C 40B
41A 42B 43B 44C 45A 46C 47C 48B 49C 50A

ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 131 -
DE 07

1D 2A 3B 4D 5D 6D 7B 8C 9A 10D
11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18B 19B 20B
21C 22A 23D 24C 25D 26C 27B 28B 29A 30C
31D 32B 33C 34C 35C 36C 37D 38C 39A 40A
41D 42A 43B 44C 45D 46D 47D 48A 49C 50B

DE 08

1D 2A 3A 4B 5C 6B 7B 8A 9B 10A
11A 12A 13D 14C 15A 16B 17C 18B 19B 20C
21C 22C 23C 24C 25A 26D 27D 28A 29C 30A
31B 32A 33D 34B 35B 36B 37B 38A 39D 40B
41B 42A 43B 44C 45C 46C 47C 48D 49A 50B

DE 09

1B 2D 3D 4B 5B 6A 7C 8D 9C 10A
11C 12A 13C 14B 15A 16C 17D 18B 19C 20A
21A 22D 23C 24C 25B 26A 27B 28B 29D 30B
31A 32C 33A 34A 35D 36C 37D 38A 39A 40C
41B 42A 43B 44C 45C 46C 47C 48D 49A 50B

DE 10

1A 2A 3B 4A 5C 6A 7C 8B 9A 10B
11B 12D 13D 14A 15B 16D 17C 18D 19B 20D
21A 22A 23C 24A 25A 26D 27C 28C 29D 30B
31D 32C 33B 34A 35A 36C 37D 38D 39D 40B
41A 42C 43A 44D 45A 46C 47D 48B 49B 50A

DE 11

1 B 2 B 3 B 4 B 5 D 6 D 7 A 8 D 9 C 10 D
11 D 12 B 13 D 14 B 15 B 16 C 17 A 18 B 19 B 20 D
21 D 22 B 23 A 24 B 25 A 26 B 27 A 28 A 29 A 30 B
31 D 32 A 33 D 34 D 35 B 36 D 37 D 38 B 39 D 40 C
41 A 42 C 43 B 44 A 45 D 46 C 47 A 48 C 49 C 50 A

DE 12
1A 2A 3A 4C 5A 6D 7A 8D 9D 10B
11B 12D 13C 14A 15D 16A 17D 18C 19A 20B
21D 22D 23C 24C 25D 26D 27B 28A 29B 30A
31B 32B 33A 34A 35B 36B 37B 38C 39C 40C
41D 42B 43D 44C 45C 46D 47A 48C 49D 50D

DE 13
1D 2D 3D 4B 5D 6B 7D 8B 9B 10C
11A 12B 13C 14D 15A 16D 17A 18B 19C 20D
21C 22B 23B 24C 25A 26A 27A 28A 29B 30C
31C 32B 33A 34D 35A 36B 37A 38B 39C 40B
41B 42C 43C 44A 45C 46A 47D 48B 49D 50B
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 132 -

DE 14

1D 2D 3D 4D 5C 6C 7C 8A 9C 10A
11A 12D 13C 14D 15C 16B 17D 18A 19C 20C
21C 22B 23D 24B 25A 26C 27A 28D 29B 30B
31B 32B 33B 34D 35B 36A 37C 38B 39A 40B
41A 42D 43A 44C 45C 46C 47D 48D 49A 50B

DE 15

1B 2B 3B 4D 5C 6C 7D 8A 9C 10B
11B 12C 13C 14A 15D 16D 17C 18A 19D 20C
21A 22B 23A 24D 25C 26C 27B 28A 29D 30D
31B 32D 33A 34A 35A 36B 37B 38D 39C 40C
41C 42B 43D 44C 45B 46C 47A 48D 49D 50A

DE 16

1C 2B 3D 4B 5C 6D 7B 8B 9B 10B
11A 12A 13B 14D 15D 16D 17A 18A 19B 20A
21D 22C 23D 24A 25A 26D 27C 28D 29A 30C
31C 32A 33C 34B 35C 36A 37D 38B 39A 40B
41C 42A 43B 44A 45B 46C 47A 48C 49B 50B

DE 17

1C 2D 3D 4D 5B 6D 7B 8B 9A 10A
11A 12D 13A 14A 15B 16C 17C 18C 19A 20A
21D 22D 23A 24C 25D 26C 27B 28D 29C 30B
31B 32C 33D 34C 35B 36D 37C 38C 39C 40D
41B 42C 43C 44B 45A 46A 47A 48D 49A 50B

DE 18

1A 2B 3B 4D 5D 6C 7B 8B 9D 10A
11A 12B 13B 14C 15D 16A 17B 18C 19D 20D
21C 22B 23A 24C 25C 26B 27C 28A 29A 30D
31A 32D 33C 34D 35C 36C 37A 38B 39A 40D
41A 42D 43A 44B 45B 46C 47A 48C 49D 50B

DE 19

1D 2C 3A 4C 5A 6B 7B 8B 9D 10D
11C 12A 13A 14D 15D 16B 17A 18B 19C 20C
21B 22C 23A 24B 25A 26C 27C 28A 29C 30B
31D 32A 33D 34A 35C 36C 37B 38C 39A 40D
41D 42B 43B 44A 45C 46C 47A 48D 49C 50A

DE 20
1A 2B 3C 4C 5D 6B 7C 8B 9D 10C
11B 12B 13C 14C 15C 16D 17D 18D 19A 20B
21D 22D 23D 24C 25C 26C 27B 28D 29C 30D
31C 32A 33C 34D 35D 36D 37A 38A 39B 40C
41B 42D 43A 44A 45C 46A 47A 48A 49D 50D
ThS. Trân Quôc Lâm ÷ ÐH Tây Nguyên ÷ 0913 808282 Luyên thi dai hoc 2012-2013

- 133 -

DE 21

1D 2B 3C 4C 5D 6C 7D 8C 9A 10A
11B 12D 13C 14D 15C 16A 17C 18B 19A 20C
21A 22D 23A 24B 25C 26D 27A 28C 29A 30A
31C 32A 33A 34A 35C 36B 37B 38A 39A 40C
41A 42C 43A 44A 45A 46C 47B 48D 49D 50A

DE 22

1D 2D 3B 4A 5C 6B 7D 8B 9D 10B
11D 12C 13C 14A 15B 16C 17D 18C 19B 20A
21D 22B 23D 24A 25D 26C 27C 28C 29B 30D
31A 32D 33A 34D 35D 36D 37B 38C 39B 40B
41B 42B 43A 44A 45C 46D 47A 48B 49D 50B

DE 23

1C 2B 3B 4A 5A 6D 7B 8B 9B 10B
11D 12A 13C 14A 15D 16C 17B 18D 19A 20D
21A 22D 23B 24B 25D 26D 27B 28A 29A 30C
31C 32D 33D 34A 35C 36C 37A 38C 39A 40B
41C 42B 43C 44A 45B 46C 47C 48C 49C 50B

DE 24

1C 2C 3B 4B 5C 6B 7B 8A 9A 10D
11B 12C 13C 14B 15D 16B 17A 18D 19C 20B
21C 22B 23C 24B 25C 26D 27B 28C 29C 30A
31D 32C 33C 34C 35A 36B 37B 38B 39D 40D
41B 42D 43A 44C 45A 46B 47C 48D 49D 50B

DE 25

1C 2C 3A 4C 5A 6A 7B 8A 9A 10D
11A 12B 13B 14C 15B 16A 17C 18A 19C 20D
21A 22B 23B 24D 25C 26D 27B 28D 29C 30A
31B 32A 33D 34A 35A 36D 37B 38D 39B 40B
41D 42B 43C 44B 45C 46B 47D 48B 49B 50B


|.. .i. ·a .o |y ||| ||ii| .oi_'

http://ebooktoan.com/forum