CHUONG TRÌNH “QUÀN TR[ VIÊN TAP SU 2013”

1. GII THIU::
Chuong trình quán trj viên tâp su cúa Prudential duoc tô chúc hàng nãm, nhãm muc dích tuyên
dung các sinh viên tài nãng dang hoc nãm cuôi hoãc mói tôt nghiêp tù các truòng dai hoc lón tai
TP. HCM, Hà Nôi và Ðà Nãng dê dào tao thành nhüng nhà quán trj trong tuong lai.

Ðê tró thành các quán trj viên tâp su, thí sinh së trái qua các vòng thi tuyên, sau dó duoc giao
nhiêm vu theo các du án ó nhiêu phòng ban khác nhau trong công ty. So dô phát triên nghê
nghiêp së di tù quán trj viên tâp su dên chuyên viên, truóng nhóm/giám sát, phó phòng, truóng
phòng và quán lý câp cao. Chuong trình dào tao và phát triên các quán trj viên tâp su kéo dài
trong 2 nãm vói 1 tháng dành cho “Hôi nhâp và djnh huóng”, 9 tháng dành cho “Thú thách” và 14
tháng còn lai là thòi gian “Khám phá”. Trong toàn bô thòi gian này, các quán trj viên tâp su duoc
huóng múc luong canh tranh dua trên nãng luc và chính sách phúc loi cúa Prudential Viêt Nam.

2. IU KIN THAM GIA:
Sinh viên nãm cuôi hoãc mói tôt nghiêp các truòng dai hoc trong và ngoài nuóc
Nói và viêt tiêng Anh luu loát
Luôn sáng tao, cái tiên và không ngùng hoc hói
Có kÿ nãng giao tiêp tôt, tinh thân dông dôi và tiêm nãng lãnh dao.

3. CÁC VÒNG TUYN DNG:

Thòi gian Vòng tuyên dµng
Tháng 1 – 2 Nhân hô so
Tháng 3 Ký kiêm tra dâu vào
Tháng 4
Phóng vân so bô ban dâu
Tháo luân theo nhóm
Tháng 5 - 6
Phóng vân vói ban lãnh dao
câp cao cúa Công ty
Tháng 7 Chính thúc vào làm