P. 1
văn khấn

văn khấn

|Views: 417|Likes:
Được xuất bản bởiDinh Ngoc Quyen

More info:

Published by: Dinh Ngoc Quyen on Apr 21, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

Đồ lễ

:
- Một con gà.
- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.
- Một đĩa muối
- Một bát gạo, Một bát nước.
- Nửa lt !ư"u t!#ng.
- $ao thuốc, lạng ch%.
- Một bộ &u'n áo (uan )h'n *inh, m+, hia t,t c- màu đ., /i0m t!#ng.
- Một đinh 1àng hoa.
- N2m l3 1àng ti4n.
- N2m cái o-n đ..
- N2m lá t!'u, n2m &u- cau.
- N2m &u- t!5n.
- 6hn bông hoa h7ng đ..
Cách thức tiến hành:
Chọn ngày giờ tốt. Lễ vật được đặt ở một cái mâm nhỏ. Nếu động th đà!
m"ng nhà# $ưởng %&u 'hi (ọn mặt )*ng# đặt mâm +ễ +,n một cái )àn c!n -h&y ghế
c&!. ở gi/& 'hu đ0t %1 được đà! m"ng.
2i& ch3 4u5n á! ch6nh t7# th89 đ:n nh&ng vái )ốn 9hư;ng# tám hư<ng =>i 4u&y
và! mâm +ễ mà 'h0n. ?h0n $!ng# 'hi hư;ng g5n tàn gi& ch3 h!á ti7n vàng =>i t@ t&y
cuốc m0y nhát và! chA đBnh đà! m"ng. Ng&y %&u đ" tố9 thợ đà! m"ng c" thC tiến
hành cDng viEc.
-Nếu mượn tui +àm nhàF t!ước đ8 9h-i làm gi,: t; bán tư"ng t!ưng /hu đ,t
đ8 cho ngư;i mư"n tu<i l,: ==.>>> đ7ng c8 làm gi,: t; ?ch@ nhà giAB.
G ?hi động thF ngư;i mư"n tu<i tha: gia ch@ /h,n 1ái 1à động th< như t!Cn.
*Dc nà: gia ch@ 9h-i lánh /h.i nEi làm nhà xa tF G>m t!H lCn, Iau /hi hoàn t,t 1iJc
động th< xong mới t!H 14.
G Các 'H đ mái t5ng I# t5ng JK và t5ng cuối cLng# ngư;i mư"n tu<i 1Kn ti09
tLc MNng hưEng, /h,n l3, gia ch@ 1Kn 9h-i lánh mặt lDc làm l3.
G ?hi nhậ9 t=MchF ngư;i mư"n tu<i làm mOi th@ tLc MNng hưEng, /h,n thành l;i
bàn giao nhà cho gia ch@. Pia ch@ làm gi,: t; mua lại nhà 1ới giá Q>>.>>> đ7ng 1à
/h,n c'u, l3 thRo 9h'n nhS9 t!ạch.B
- Một con gà ?n0u c8B, hoặc một /hoanh gi5 ha: T lạng thUt 1ai luộc.
- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.
- Một đĩa muối gạo.
- Một bát nước.
- Nửa lt !ư"u t!#ng.
- $ao thuốc, lạng ch%.
- Một bộ &u'n áo &uan th'n linh, m+, hia t,t c- màu đ., /i0m t!#ng.
- Một đinh 1àng hoa.
- N2m l3 1àng ti4n.
- N2m cái o-n đ..
- N2m lá t!'u, n2m &u- cau.
- N2m &u- t!5n.
- 6hn bông hoa h7ng đ..
Cách tiến hành:
Chọn ngày giờ tốt# thời gi&n 9hNi +à và! )ui %áng %<m# )ui gi/& t=ư&# h!ặc t=ư<c +Oc mặt t=ời
+ặn# t=ánh đến nhà m<i và! )ui tối.
Pọi viEc chuyCn đ> 9hNi (! t&y mQnh h&y người t=!ng gi& đQnh chuyCn# t!àn gi& 'hDng thC t&y
'hDng đến nhà m<i.
Rài vB cOng t ti,n# các th5n 9hNi được +àm t=ư<c và 9hNi (! gi& ch3 t@ t&y c5m đến nhà m<i.
Nh/ng người 'hác t=!ng gi& đQnh đi thS! %&u và!# mAi người đ7u c5m thS! ti7n tài c3& cNi.
Th3 tUcF
?hi và! nhà m<i# $ài 1U cOng t ti,n# các th5n 9hNi (! gi& ch3 t@ t&y c5m và! nhà m<i t=ư<c#
%&u đ" vật đ5u ti,n m&ng và! +à chiếu -h!ặc đEm. đ&ng %V (Ung# b09 lửa -g&# (5u....# ,m đun nướcV
G WI ch<i &uWt nhà đX (Lng =>i -(Lng đC 4uYt nhà và tường nhà m<i.Z
G Pột bXnh 1ôi [n t=5u đX tDi =>iZ
G Pột đôi đ+a c- hoặc một thXa to (Lng đC $<i c;mZ
G Ng+ 1U hưEng -vài ngàn đ>ng.# Yàn thR -vài ngàn đ>ng. n,u /ho-ng T-G lt nước ch! và! c&n
m&ng thS! đC =ư<i 4u&nh chân m"ng 'hi hư;ng g5n tàn# h!á vàngZ
G *3 1St cOng th5n +inh# đC +,n t=,n )àn h!ặc mâm đặt tMi n;i c" hư<ng đ\9 v<i gi& ch3# t@ t&y
gi& ch3 th89 hư;ng và! một )át nh&ng +àm tMm. ?h0n +ễF
] ^in nhậ9 và! nhà m<iZ
] ^in +ậ9 )át nh&ng thờ th5n +inh.
] ^in 9hY9 th5n +inh ch! =ư<c v!ng +inh 2i& ti,n nhà mQnh v7 n;i ở m<i này đC thờ 9hUng.
Ng&y %&u đ" gi& ch3 châm )ế9 và đun nư<c đC 'h&i )ế9# 9h& t=à (âng Th5n Linh và 2i& Ti,n
-9hNi đC ch! %Di 5 ÷ 10 9hOt# +âu h;n càng tốt =>i m<i t8t +V&..
Nếu (ọn đC +0y ngày# gi& ch3 9h-i ng@ lại một đCm tMi nhà m<i.
_&u 'hi 'h0n th5n +inh $!ng gi& ch3 +àm +ễ cá! yết 2i& Ti,n =>i m<i (ọn (\9 đ> đMc.
_&u 'hi (ọn $!ng# đC c5u )Qnh y,n# t!àn gi& 9hNi t ch`c +ễ )ái tM các T Ti,n và Th5n ahật.
C" người chV& thQ tốt nh0t 'hDng n,n (ọn nhà. T=!ng t=ường hợ9 'hDng thC (bng# n,n mu& một
cái chi m<i tinh# đC đcch thân người chV& 4uYt 4u& các đ> đMc một +ượt =>i m<i chuyCn như vậy
m<i 'hDng 9hMm tội v<i dTh5n th&id.
Nh/ng người giO9 (ọn nhà 'hDng được +à người tui e5n

VĂN KHẤN THẦN LINH KHI NHẬP T!CH
?65n gOi là 9h'n Iài hoặc &u: ho-, tZc là b#t đ'u MOn 1ào H, đun b09 tại nhà mới làm hoặc
Iửa chAa xong, n0u nhà c8 bàn th; [hSt thX cDng [hSt t!ướcB
N"# $% & 'i Đà Ph(t) -f +5n.
C*n +,nh l-. Ch,n /h01n2 T34i5 #04i /h01n2 Ch0 Ph(t5 Ch0 Ph(t #04i /h01n26
C*n +,nh l-. H*àn2 thi7n H(8 Th9 ch0 :; T%n th<n6
C*n +,nh l-. Các th<n linh =>n ?ứ c"i @8>n A t3*n2 +h8 :Bc nà.
H%# n". là n2à. .......... thán2 .......... nC# ...........
T,n chD c*n là: KKKKKKKKKK.......KK.
N2E t-i: KKKKKKKK.......................... ...........................................KK K. ���
Thành tF# GH" =iIn h01n2 h*" lễ :(t :à các thứ cJn2 KFn2 =à. l7n t37n án5 t30Lc =>n
t*- ch0 :; t%n th<n +,nh cMn tF8 t3Nnh:
Các n2ài Th<n Linh ch,nh t3Bc 2iO n2%i t"# th"i5 nP# @8.Qn t-* h*á5 thR Sức hiế8
Ginh cD" t34i STt5 /hU hV KFn lành =>* :I Ginh linh5 n78 c"* ch,nh S-*6
N". 2i" SNnh chJn2 c*n h*àn tTt c%n2 t3Nnh5 chWn S0Xc n2à. lành KWn Sến c0 n2E5
/h<n Gài nhY# lH"5 +,nh lễ +hánh h-5 c<8 ?in ch0 :; #inh th<n ch* chJn2 c*n S0Xc Sến
nh(/ :à* nhà #Li t-i KKKKKKKK.......................... .................................................. .KK
:à l(/ =át nh"n2 th4 ch0 :; T%n th<n6 -nếu (ọn đến nhà m<i thQ th,mF Ch* /hZ/ t,n chD c*n
30Lc :*n2 linh [i" Ti7n chJn2 c*n :Q n1i A #Li nà. SR 2i" SNnh th4 /hEn2\6 ChJn2 c*n c<8
?in ch0 :; #inh th<n 2i" Fn tác /hJc5 SV ch* 2i" @8.ến chJn2 c*n "n ninh5 +h"n2 thái5 là#
Cn tiến tLi5 tài lVc Kồi Kà* nh0 ]5 :-n SiQ8 t^t lành6 N204i n204i S0Xc chO =Nnh "n5 ?8Tt nh(/
h0An2 /h<n lXi l-c6 CJi #*n2 1n Sức c"* K<.5 th01n2 ?Yt /hU t3N =>* hV6
T,n chD l-i #4i các :*n2 linh TiQn chD5 H(8 chD A t3*n2 nhà nà.5 STt nà. ?in cUn2 :Q
SF. chi7# n20_n2 t%n th<n5 thE h0An2 lễ :(t5 /hU t3N ch* t,n chD c*n Gức +h*` Kồi Kà*5 th;nh
:0Xn2 "n +h"n26 a^n #U" +h%n2 h-n ách nà* ?F#5 tá# tiết cY SiQ8 lành tiế/ ứn26
ChJn2 c*n lễ =-c tF# thành5 t30Lc án +,nh lễ5 cJi ?in S0Xc /hU hV SV t3N6
N"# $% & 'i Đà Ph(t) -f +5n.
VĂN KHẤN Cbc deT [I& TIfN KHI NHẬP T!CH
N"# $% & 'i Đà Ph(t) -f +5n.
K,nh l-. T9 Ti7n nVi n2*-i hW KKKK.......................KKKK... ..
H%# n". là n2à. .......... thán2 .......... nC# ...........
[i" SNnh chJn2 c*n #Li KWn Sến SF. là -đB& ch6.F KKKK.......................KKKK... ..
KKKKKKKK.......................... .................................................. ..............................KKKK.
ChJn2 c*n thiết l(/ linh Gàn25 GH" =iIn lễ :(t5 =à. t37n =àn th45 t30Lc linh t*- +,nh
t3Nnh các cE nVi n2*-i [i" Ti7n6 Nh4 hồn2 /hJc T9 Ti7n5 %n2 =à ch" #g5 chJn2 c*n Sh t-*
l(/ S0Xc n2%i nhà #Li6 NhFn chWn S0Xc n2à. lành thán2 t^t5 thiết l(/ án th45 +7 2i04n2
nhY# lH"5 +,nh lễ +hánh h-6
CJi ?in các cE5 %n2 =à cUn2 ch0 :; h01n2 linh nVi n2*-i hW ............... th01n2 ?Yt c*n
chá85 chứn2 2iá# lin2 thành5 2ián2 /hY linh Gàn2 thE h0An2 lễ :(t5 /hU hV SV t3N ch* chJn2
c*n5 lVc tài :0Xn2 tiến5 2i" S-* h0n2 l*n25 chá8 c*n S0Xc =Nnh "n5 #-nh +h*` ?8Tt nh(/
h0An2 /h<n lXi l-c6 &nh linh chiế8 2iá#5 c># niI# 1n Kà.
ChJn2 c*n lễ =-c tF# thành5 t30Lc án +,nh lễ5 cJi ?in S0Xc /hU hV SV t3N6
N"# $% & 'i Đà Ph(t) -f +5n.
GG
ajI KHẤN NHẬP T!CH -)ài 'hác.
k C*n N"# $% & 'i Đà Ph(t -f +5n.
k C*n l-. :8" ch" N2Wc H*àn2 Th0Xn2 Đế6
k C*n l-. @8"n KKKKKKKKK. :01n2 hành +hiRn KK..KKKKK. Chi
th<n ............... tà* /hán @8"n6
k C*n l-. @8"n N"# Tà* aPc ĐM8
k C*n l-. $l8 Th0Xn2 Thi7n
k C*n l-. HVi Đồn2 Các m8"n
k C*n l-. %n2 Thánh H*àn2 làn25 Th<n H*àn2 a>n Th9
k C*n l-. th<n linh Tá* C%n2 V8" =ế/
k C*n l-. m8"n Th<n STt5 m8"n Th<n 2i
k C*n l-. m8"n Đ-i nB L*n2 th<n Th9 th<n
T-i n0Lc CVn2 h*à ?h hVi chD n2ho" ViIt N"#5 ...................................... tpnh5
.................................................. ........... m8(n5 .................................................. ..... /h04n25
nhà G^ .................................................. .................................................. .................................
C*n là .................................................. ....# t89i ..............# cUn2 Sồn2 2i" nhFn666666666
H%# n".5 n2à. ........ thán2 ....... nC# ................................ -âm +Bch.
ChJn2 c*n cY nZn h01n25 h*" :à lễ :(t6 ChJn2 c*n +,nh KFn2 l7n V8" Ch"5
$l8 $g5 HVi Sồn2 các @8"n :Q chứn2 lễ SR -chOng. c*n ?in nh(/ t3-ch :Q nhà -t=U %ở.
#Li S0Xc #". #Pn th8(n lXi5 @8"n t3<n hàn2 ?Y# +h%n2 2F. /hiQn hà /hức t-/ 2N5
?8n2 @8"nh n0Lc ch>. #Vt Kin25 th8(n t37n .7n K0Li6 ChJn2 c*n ?in c<8 n28.In ="
thán2 hq5 ch,n thán2 S%n2 c<8 S0Xc 0Lc thT.5 c<8 SiQ8 lành #"n2 Sến SiQ8 KO #"n2
Si5 c<8 nhFn +h"n2 :(t th;nh6
ChJn2 c*n ?in tiế/ tài5 tiế/ lVc5 tiế/ n2Fn5 tiế/ ?8.ến5 tiế/ lVc =8%n =án là# ch*
2i" t3-ch -c; 4u&n. 2i" t38n2 l8%n S0Xc =Nnh "n +h*` #-nh5 n2à. #Vt t^t Sg/6
C*n N"# $% & 'i Đà Ph(t -f +5n
VCn +hTn k arC abT HstN[5 TH&d a&N THu
Đồ lễ:
Q con gà l3 ?n0u c8BV
Q chNn gi5 t!ước làm Iạch luộc chnV
Q đĩa xôi t!#ngV
Q chai !ư"u t!#ng ?Q\T ltBV
G &u- t!Zng gà ta ?đ] IốngBT lạng thUt 1ai ?đ] IốngB
Lễ $!ng 9hNi +uộc
chcn +uDn
^ lá t!'u _ ^ &u- cauV
^ chWn nướcV
G &u- t!5n ?táo ha: lC...BV
= bông h7ng màu h7ng IonV
Q đĩa gạo mối ?/hông t!ộn lKnBV
Q lạng ch% ngon _ Q bao thuốc láV
Q đinh 1àng hoaV
G l3 1àng ti4nV
Q bộ &u'n áo &uan th'n linh đ., hia, m+, ng`a đ., /i0m t!#ngV
Q mNm cEm canh ?/hông hành t.iB, nước luộc _ canh b, a bát cEm ?một xớiB.
Bốc bát hương: Chọn )át hư;ng đáy +>i +,n 9hc& miEng# h&i đ5u =>ng ch5u và! một thái c@c.
gV& %Mch )át hư;ng )*ng nư<c %Mch# đC 'hD. L0y một +ễ vàng ti7n +&u t=!ng ng!ài# $!ng h!á +ễ đ"# t&y
c5m
)át hư;ng O9 $uống# ng"n t&y cái )Bt m8t h&i c!n =>ng h; 4u&y f vhng t=,n +V& vàng ti7n. Rốc t!àn )ộ
t=!
ti7n )ỏ và! )át hư;ng -đ0y +à cốt.# ch! một vi,n ngọc c" màu tư;ng %inh v<i cung _inh c3& mEnh ch3
và!
đáy )át hư;ng -chọn ngọc c" hQnh đ>ng ti7n càng tốt.. Ch! t=! =;m nế9 và!# 'hDng được vA h&y 0n.
Cách bày bát hương: iC )át hư;ng cách tường jcm# )át hư;ng th5n +inh ở gi/&# )át hư;ng
gi& ti,n ),n t&y t=ái -thS! chi7u tb t=!ng tường nhQn =&.# )át hư;ng )à t cD Dng mXnh ),n t&y 9hNi. Các
)át
hư;ng cách nh&u IWcm đến Ijcm.
Cách thắp hương: Rát hư;ng th5n +inh th89 k nYn hư;ng# h&i )át hư;ng chn +Mi th89 j nYn
hư;ng. lết tu5n hư;ng này thQ th89 th,m một tu5n n/&# mAi )át ch6 c5n f nYn. ?hi cháy hết hư;ng nếu
hư;ng thDng thQ được viEc# nếu t8t hư;ng +à viEc 'hDng thành. Nếu chân gih h!ặc thBt cOng $!ng c"
mLi
th;m như mLi c;m nế9 +à =0t tốt -C" mLi t&nh thQ 9hNi +àm +ễ h!á giNi..
Bài cúng:
N"# $% & 'i Đà Ph(t vw l<n\6
C*n l-. ch,n /h01n2 t34i #04i /h01n2 Ph(t6 C*n +,nh l-. các ch0 :; th<n linh5
hiRn linh5 hiRn /há/5 /há/ th8(t :% =i7n6
H%# n". là n2à. KK.. thán2 KK. NC# KK.
T7n c*n là .............................. -Tcn ch3 c3& ....................... đB& ch6 ...........................
C*n là# lễ =^c =át h01n2 #Li -th&y )àn thờ m<i.# #Ec S,ch c*n ?in c<86666666665
c<8 tài SPc tài5 c<8 lVc SPc lVc5 Cn n7n là# 3"5 c<8 S0Xc 0Lc thT.5 :-n GB nh0 ]6
C*n ?in +,nh l-. các cE t9 ti7n nVi n2*-i G^n2 +h%n chết thi7n25 h%# n". c*n
là# lễ =^c =át h01n2 #Li -th&y )àn thờ m<i.# +,nh ?in các cE :Q /hU hV SV t3N ch* c*n
ch* chá8 #-nh +h*`5 Cn n7n là# 3"5 c<8 S0Xc 0Lc thT.6
C*n +,nh l-. các =à c% t9 %n2 #hnh nVi n2*-i G^n2 +h%n chết thi7n2 ch* c*n c<8
KKKKKKKKKK.................... .................................................. ....................................
6Dng xong, hưEng chá: h0t đ"t thZ nh,t, Iau /hi th#9 đ"t thZ hai thX b#t đ'u h8a ti4n 1àng, t; 12n
/h,n. bci gạo, muối !a t!ước cửa ngd ?1ci !iCng tFng thZB. *Dc tàn h0t hưEng thX xin hạ l3, đRm thUt 1à
t!Zng Iống luộc chn.
VCn +hTn k Lx ayI HcjN Đz& $!CH
T=!ng 4uá t=Qnh $ây c0t# đà! đ0t# 'h&i mư;ng =Xnh# n"i chung 4uy +à đà! $m $uống đ0t# (! người t&
'hDng $ác đBnh chcnh $ác được đ" +à n;i L!ng Nhậ9 Th3 -đi7u này )&! g>m cN viEc )iết đ" +à L!ng
PMch nhưng ahân ?im %&i +Ech.# và vD tQnh +àm tn thư;ng đến L!ng PMch. Nh\ thQ tán gi& )Mi %Nn#
nặng thQ người chết c3& hết# =0t nguy hiCm.
iC giNi cOng# người t& 9hNi (Lng T&m gi&ng th3y và Ngn +inh th đC nhà! nặn thành hQnh Th5n ouy#
ch! ?im Ch6 ngn %8c và! t=!ng mQnh gL&. L0y nư<c T&m 2i&ng Th3y n0u +,n # ch! và! đ" Clp _q#
đợi nư<c nguội# Clr và! đ" J ch/ sN LqP. Chutn )B th,m j +!Mi đậu -j màu.# j +!Mi h!& -j màu.# j
%8c cờ# I ct cát ở n;i ngX f %Dng.
Tiế9 đến chọn các ngàyF Thi,n ^á# Thi,n Nguy,n# iB& Nguy,n# h!ặc T` Pậu# T` ?u. iặc )iEt +à các
ngày c" các iMi ?iết Tinh như Thi,n i`c# Thi,n i`c lợ9# NguyEt i`c# NguyEt i`c lợ9# T&m iMi
?H PDn 9hi đến vB t=c LvN2 Nlwa Tlx# các ngày c" ouy nhânzLộc PX c3& gi& ch3 và Thái Tuế 9hi
đến vB t=c LvN2 Nlwa Tlx đ". Rày t=ận Ngn lành n;i đàn t=àng đ" mà vái cOng. Ng&y t=ung tâm
t=ận đ"# đà! %{n I hố nhỏ. Chờ ch! 'h0n vái $!ng# (Lng nư<c T&m 2i&ng Th3y đX chutn )B đ" =ư<i
$uống hố đ"# %&u đ" đặt Th5n ouy $uống hố# (Lng cát ở )Xi nư<c ngX )& %Dng t=ộn v<i j th` đậu mà
+09 hố đ" +Mi# =>i h"& gi0y vàng )Mc
|}N ?l~N R•€ lv•N i‚q PƒClF
NqP GP„ qGe€Gi• alwT…
?†Nl Lƒ‡F
G iˆC p P€Nl 2€sv Clx i‚q TƒN2 |‰ŠN2 R• TsT.
G lv•N2 Tl€‹N# lwp TlŒ chư vB T„N Tl•N.
G CsC N2•€ N2Ž al‰ŠN2# N2Ž i•# N2Ž NlƒC TlsNl i•# Nl‚ Tlwa
RsT Tr T€Nl op•N# i‚q PƒCl Tl•N opqN# TlqNl LvN2 G RƒCl lŒ
T„N Tl•N
cLng các iƒ€ ?€•T T€Nl......# .... iƒ€ ?‘ P„N Tg~N Tlx..... al‰ŠN2.
lDm n&y +à ngày..... tháng..... n[m......
Tcn ch3 c!n +à........
ngU tMi........
thành tâm %V& )iEn hư;ng h!& +ễ vật $in )>i h!àn đB& mMch. e! t=ư<c đây tâm
tcnh mờ mBt# th5n t=c u m,# ........-nguy,n nhân. đX +àm tn thư;ng LvN2 PƒCl# mM!
9hMm LvN2 p‡# Nnh hưởng đến Nguy,n ?hc vLng đ0t này. N&y muốn ch! 9h!ng th
&n hh&# gi& đQnh chOng c!n người người được ch/ )Qnh &n ti,u t&i giNi họ&# n,n
n&y Tg‰’N2 p‡ iƒ€ _“# nư;ng đ`c TDn Th5n# cung th6nh t=iCn +ộng Th5n v&i nối
gihng L!ng ?hc. COi $in +iEt vB TDn Th5n ch`ng minh tâm thành# giá đá! đàn t=àng
thU hưởng +ễ vật. Tcn ch3 c!n $in chc thành cOng (âng Ngài p minh 2iá! Ch3 iB&
TMng |ư;ng R> Tát# Ngài ?i,n L&! iB& Th5n Rố Tát# Các Ngài Ngn ahư;ng G Ngn iế
Glậu Th Nguy,n ouân G_;n NhMc iế ouân Giư;ng ahư;ng Th iB& GTh ah3 Th5n
?H GNhB Thậ9 Rát TO Tinh ouân# NhB Thậ9 T` L!ng PMch Th5n ou&n# NhB Thậ9 T`
iB& PMch Th0n ou&n# NhB Thậ9 T` _;n lư<ng iB& PMch L!ng Th5n# Th&nh L!ng
RMch l TDn Th5n# Th RáGTh l5uGTh PMnhG Th T=ọngGTh ouy Th0n ou&n#
Th Ptu GTh Th ahU GTh TVGTh TDn GTh Tư<ng GTh 2i& Th0n ou&n# Th
C0nGTh ?hDn# Th ?H Ngn ahư;ng GRát ouái +iEt vB TDn Th5n# ?im ni,n iư;ng c&i
lành 'hiCn Thái Tuế chc đ`c TDn Th5n# Ngài RNn CNnh Thành l!àng chư vB iMi
|ư;ng cLng t0t cN chư vB iƒ€ ?€•T T€Nl hiEn Tọ& T=0n n;i đây. COi $in chư vB TDn
Th5n thư;ng $"t tcn ch3# nhận +ời th6nh c5u# giáng 9h" án ti7n #t=ợ ch! ah!ng Th 9hQ
nhi,u # ?hc PMch %ung vượng # Tài ?hc hưng +!ng# Nhân iinh &n +Mc# _ở nguyEn thng
tâm.
VCn +hTn cJn2 #E
N&m mD & (i ià ahật…
N&m mD & (i ià ahật…
N&m mD & (i ià ahật…
G C!n 'cnh +My iE nh0t Thi,n tu đMi ti,n chO&.
G C!n 'cnh +My iE nhB Thi,n đ, đMi ti,n chO&.
G C!n 'cnh +My iE t&m Ti,n PU đMi ti,n chO&.
G C!n 'cnh +My Thậ9 nhB )ộ Ti,n Nư;ng
G C!n 'cnh +My T&m thậ9 +Uc cung chư vB Ti,n Nư;ng
lDm n&y +à ngàyKK.thángKKn[mK..
|ợ ch>ng c!n +à KKKKKKKKKK.%inh được c!n -t=&i# gái. đặt t,n +àFKKKK................
ChOng c!n ngU tMiFKKKKKKKKKKKKKKK
N&y nhân ngày đ5y tháng -đ5y c/# đ5y n[m. chOng c!n thành tâm %V& )iEn hư;ng h!& +ễ vật và các th`
cOng (âng )5y +,n t=ư<c án# t=ư<c )àn tọ& chư vB TDn th5n 'cnh c”n tâu t=QnhF
Nhờ ;n thậ9 9hư;ng chư ahật# chư vB Thánh hi7n# chư vB Ti,n Rà# các đ0ng Th5n +inh# Th cDng đB&
mMch# Th đB& chcnh th0n#Ti,n t nội ng!Mi# ch! c!n %inh =& cháu# t,nKKK..%inh
ngàyKKKKK.được m\ t=hn c!n vuDng.
COi $in chư vB ti,n Rà# chư vB TDn th5n giáng +âm t=ư<c án# ch`ng giám +hng thành thU hưởng +ễ vật#
9hL hộ độ t=Q# vuốt vS chS chở ch! cháu được [n ng!&n# ng3 y,n# h&y [n ch"ng +<n# vD )Enh vD tật# vD
t&i# vD ư;ng# vD hMn# vD ách# 9hL hộ ch! cháu )Y được tư;i đ\9# thDng minh# %áng +áng# thân mEnh )Qnh
y,n# cường t=áng# 'iế9 'iế9 được hưởng vinh h!& 9hO 4uc. 2i& đQnh c!n được 9hOc thọ &n 'h&ng# nhân
+ành nNy nở# nghiE9 (/ ti,u t&n# )ốn mL& 'hDng hMn ách ngh• +!.
^in thành tâm đ6nh +ễ# cOi $in được ch`ng giám +hng thành
N&m mD & (i ià ahật…
N&m mD & (i ià ahật…
N&m mD & (i ià ahật…
VCn +hTn [i" Ti7n vVà* các n2à. #ồn2 $Vt :à n2à. {#\
|[n 'h0n 2i& Ti,n
-|à! các ngày m>ng Pột và ngày g*m.
N&m mD & (i ià ahật…
N&m mD & (i ià ahật…
N&m mD & (i ià ahật…
G C!n +My chcn 9hư;ng T=ời# mười 9hư;ng Chư ahật# Chư ahật mười 9hư;ng.
G C!n 'cnh +My l!àng thi,n lậu Th chư vB TDn th5n.
G C!n 'cnh +My ngài RNn cNnh Thành l!àng# ngài RNn $` Th đB&# ngài RNn gi& Tá! 4uân cLng chư vB
TDn th5n.
G C!n 'cnh +My T ti,n# liCn 'hN!# liCn tu# chư vB lư;ng +inh -nếu )ố# m\ chn %ống thQ th&y )*ng T
?hN!# T Tu.
Tcn ch3 -chOng. c!n +àFKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.................
NgU tMiFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..........................
lDm n&y +à ngàyKKKKKKKKK..gặ9 tiếtKKKKKKKK..-ngày =*m# m>ng một.# tcn ch3
c!n nhờ đ0t ;n đ`c t=ời đât# chư vB TDn th5n# cL +&! ti,n t# thành tâm %8m +ễ# 4uN c&u +á t=5u# hư;ng#
h!& t=à 4uN# th89 nYn tâm hư;ng (âng +,n t=ư<c án.
ChOng c!n 'cnh mờiF RNn cNnh Thành h!&ng Chư vB iMi |ư;ng# ngài RNn $` Th5n +inh Th đB&# ngài
RNn gi& T&! 4uân# Ngn 9hư;ng# L!ng PMch# Tài th5n. COi $in các giáng +âm t=ư<c án# ch`ng giám
+hng thành thU hưởng +ễ vật.
ChOng c!n 'cnh mời các cU T ?hN!# T tu# chư vB lư;ng +inh gi& ti,n nội ng!Mi
họK...........................# cOi $in thư;ng $"t c!n cháu +inh thi,ng hiEn v7# ch`ng giám tâm thành thU
hưởng +ễ vật.
Tcn ch3 c!n +Mi 'cnh mời các vB Ti7n ch3# lậu ch3 ngU tMi nhà này# đ0t này đ>ng +âm án ti7n# đ>ng +&i
hâm hưởng# 9hL hộ ch! gi& chOng c!n +uDn +uDn mMnh 'hỏS# mọi %@ )Qnh &n# vMn %@ tốt +ành# +àm [n
9hát tài# gi& đQnh hh& thuân.
ChOng c!n +ễ )Mc tâm thành# t=ư<c án 'cnh +ễ# cOi $in được 9hL hộ độ t=Q.
N&m mD & (i ià ahật
N&m mD & (i ià ahật
N&m mD & (i ià ahật

. sau đó vật đầu tiên mang vào là chiếu (hoặc đệm) đang sử dụng.. .. Sau khi dọn xong. .. mười phương Chư Phật... Nếu dọn để lấy ngày..... Thủ tục: Khi vào nhà mới. pha trà dâng Thần Linh và Gia Tiên (phải để cho sôi 5 ÷ 10 phút..... Chư Phật mười phương.... các thần phải do gia chủ tự tay cầm vào nhà mới trước. Bài vị cúng tổ tiên.. Sau khi khấn thần linh xong gia chủ làm lễ cáo yết Gia Tiên rồi mới dọn dẹp đồ đạc...Chín bông hoa hồng đỏ.. dầu. tháng . tức là bắt đầu dọn vào ở.. ấm đun nước......01 chổi quét nhà đã dùng rồi (dùng để quét nhà và tường nhà mới)...... Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. toàn gia không thể tay không đến nhà mới.... để lên trên bàn hoặc mâm đặt tại nơi có hướng đẹp với gia chủ.... Ngụ tại: …………………….... ...... Mọi việc chuyển đồ phải do tay mình hay người trong gia đình chuyển. . gia chủ phải ngủ lại một đêm tại nhà mới. ..)... trước bản toạ chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình: . nếu nhà có bàn thờ Phật thì cúng Phật trước) Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con kính lạy Chín phương Trời. Tín chủ con là: ………………………….. Cách tiến hành: Chọn ngày giờ tốt.Một đôi đũa cả hoặc một thìa to dùng để xới cơm. để cầu bình yên. các thần phải được làm trước và phải do gia chủ tự tay cầm đến nhà mới. tránh đến nhà mới vào buổi tối... Những người giúp dọn nhà không được là người tuổi Dần VĂN KHẤN THẦN LINH KHI NHẬP TRẠCH (Còn gọi là phần sài hoặc quy hoả... * Xin lập bát nhang thờ thần linh.. bếp lửa (ga..... lâu hơn càng tốt rồi mới tắt lửa). Con kính lạy Các thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này Hôm nay là ngày . Có người chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà.Năm quả tròn.. Ngay sau đó gia chủ châm bếp và đun nước để khai bếp.. Trong trường hợp không thể dừng..... ...... Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trên án.... để đích thân người chửa quét qua các đồ đạc một lượt rồi mới chuyển như vậy mới không phạm tội với "Thần thai".... buổi giữa trưa....Một bình vôi ăn trầu đã tôi rồi... năm quả cau. thời gian phải là vào buổi sáng sớm. năm .. Bài vị cúng tổ tiên...Ngũ vị hương (vài ngàn đồng). tự tay gia chủ thắp hương vào một bát nhang làm tạm.Lễ vật cúng thần linh. Những người khác trong gia đình đi theo sau vào..……� ��…. hoặc trước lúc mặt trời lặn.. đun bếp tại nhà mới làm hoặc sửa chữa xong. nên mua một cái chổi mới tinh.. .Năm lá trầu........……...... toàn gia phải tổ chức lễ bái tạ các Tổ Tiên và Thần Phật.. hoá vàng.. * Xin phép thần linh cho rước vong linh Gia tiên nhà mình về nơi ở mới này để thờ phụng.. Hàn the (vài ngàn đồng) nấu khoảng 2-5 lít nước cho vào can mang theo để rưới quanh chân móng khi hương gần tàn. mỗi người đều cầm theo tiền tài của cải. Khấn lễ: * Xin nhập vào nhà mới... .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->