KHÁI QUÁT VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TẠI BƯU ĐIỆN TRUNG

TÂM GIA ĐỊNH Chương I. Tổng quan về bưu điện trung tâm Gia Định Quá trình hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Các lĩnh vực hoạt động của Công ty

Mô hình tổ chức Chức năng và nhiệm vụ Chương II. Khảo sát thực tế tình hình chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện trung tâm Gia Định 1. Tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của bưu điện trung tâm Gia Định 1.1. Khái quát tình hình hoạt động 1.2. Đội ngũ lao động 1.3. Doanh thu 1.4. Cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, quy trình sản xuất 1.5. Tình hình hợp tác với nước ngoài 2. Tìm hiểu thực trạng chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện trung tâm Gia Định 2.1 Sự hình thành và phát triển của dịch vụ chuyển phát nhanh 2.2 Nhận xét về chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh hiện nay 2.2.1 Ưu điểm 2.2.2 Nhược điểm
Trong cung cách phục vụ

2.2.3 Cơ hội 2.2.4 Thách thức 3. Đánh giá sự tác động của các nhân tố tới chất lượng dịch vụ 3.1 Một số yếu tố ở tầm vĩ mô
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 Môi trường nhân khẩu Môi trường kinh tế Môt trường văn hóa Môi trường công nghệ Môi trường tự nhiên Môi trường chính trị

1 Cải thiện chất lượng đội ngũ quản lý 4.5 Giải pháp về nâng cao hiệu quả về công tác quản lý chất lượng .4 Chủ động quan tâm chăm sóc khách hàng 4. 3.2 Các nhà cung cấp Chương III.2.2 Một số yếu tố ở tầm vi mô 3. Một số định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện trung tâm Gia Định Quan điểm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh Công tác tổ chức thực hiện việc quản lý chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh Một số định hướng dịch vụ chuyển phát nhanh trong thời gian tới Đề xuất giải pháp 4.3 Đầu tư đổi mới trang thiết bị khoa học công nghệ 4. 2. 4. 1.1 Đối thủ cạnh tranh 3.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 4.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful