LÍ THUYẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH pH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC.

DANG 1. Tính pH của dd axit . + a) Axit mạnh  Độ điện li anpha = 1  nH  pH. b) Axit yếu  tính CP.li = CM * α  DẠNG 2. Tính pH của dd bazơ. Tính nbazơ

nH+  nồng độ H+  pH.

 nOH-  nH+ 

nồng độ H+  pH.

DẠNG 3. Tính pH của các dd axit sau trộn. Tính ∑nH+  nồng độ H+  pH. DẠNG 4. Tính pH của các dd bazơ sau trộn. Tính ∑nOH-  nồng độ OH-  nồng độ H+  pH. DẠNG 5. Tính pH của các dd bazơ trộn với các dd axit. +) +) Tính ∑nH và Tính ∑nOH . Xem ion nào dư sau phản ứng H+ + OH-  H2O.  tính lại nồng độ của nó  pH.
+ -

DẠNG 6. Tính pH của dd sau khi pha loãng hoặc tính số lần pha loãng. +) khi pha loãng thì nOH , nH : không đổi ; chỉ có V của dd : thay đổi +) ta tính lại nồng độ  suy ra yêu cầu đầu bài. DẠNG 7. Tính pH của dd sau phản ứng hoá học . +) Dạng này chủ yếu dùng kiến thức thuỷ phân muối. Ví dụ : a mol NO2 tác dụng với a mol NaOH  xác định pH dd sau phản ứng. 2NO2 + 2NaOH  NaNO3 + NaNO2 + H2O. a → a → a → a (mol).  dung dịch sau phản ứng chỉ có 2 muối NaNO3 ( môi trường trung tính ) NaNO2 ( môi trương bazơ)  dung dịch có môi trường bazơ  pH > 7.
+