P. 1
200 BAI TAP HOA 10 KHTN HN

200 BAI TAP HOA 10 KHTN HN

|Views: 21|Likes:
Được xuất bản bởiphanvannhan
200 BAI TAP HOA 10 KHTN HN
200 BAI TAP HOA 10 KHTN HN

More info:

Published by: phanvannhan on Apr 24, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

nnr ON TrlP LAN tr-HoA 10-10/2010 gai t) Tinh brin kinh gAn dirng cria nguydn tu Fe vd Au.

Cho khOi lugng ri€ng cua kim loai Fe vd Au ld i",g7-etrrl vd 1.9.32.g7c*'. Cii thiet tiong-tinh thri cdc nguydn tu Fe vd Au ld nhiing hinh ciu chi6m 75% th6 tictr tinh th6, phin con l4i ld c6c khe rSng giira c6c qui ciu. Cho bitit nguydn tfr kh6i cira Fe 1A 55,85
vd cria vdns la 196.97.

Bni 2.

t0 molAl c6 bao.nhi€u 1g_W€n tu Al? 2. ,ni6t rdng l0 mol Al co khdi lugng bing269,7 gam. H6y tinh kh6i lu-ong mol nguydn tir cria Al. Bii 3.J 1. Tfnh ti so hat mang di€n vh khdng mang di6n trong ion llr"'* 2. Cho cdc ki hi€u nguy€n trl iH, '3O , i]p. Trong.phan til HrPOotdng sd hat rnang di€n nhidu hcn
.

1. Hd.y cho biiit trong

cniitit

so Avogadro N:6,022.id23.

tdng so hat kh6ng mang di€n li bao nhi0u hat? eei +JCho c;ic ki higu nguy€n ttr: $Br

\/

; ilK; flAr. Hdy xiic dinh s6 proton, s6 notron, s6 electron vi
?3K.i$ca'?.

diQn tich h4t nhain nguy'€n

tfi'cia

chirng.

ili'sJXacdntt-ro

p.-torono

notron, electron c6 trong c6c h4t

iH '3o i;r

'l'ae'lZeu

!!er- co3- Poi
Soi-,

sau:

i

H2po;,
HzSOl. Cho
iXO

hpt co trong Bii 6.'X6c dinh tdng si5 "lcr'*

cdc ph6n tri', ion sau: 02. s2-, SO2,

115, trong d6 s6 h4t cO tdng s6 h4t proton, nstron vi eleotron proton, notron'vlt electron c6 ld 33 hat. Hiy chr: bi6t sO h4t diQn mang hon trat kh6ng mang diQn nhiAu 15 \, trons X vir tinh so khdi cua Bni 8./T6ng s6 hat proton, ncrtron vd ele,ctroncria I nguy€n tft R le 76, trong dd s6 h4t rnang diQn nhi€u hon s6 hpt khdng ming ctign ln 20. Hdy cho bi6t: 1. Sd hat ptoton, notron vd electron c6 trong R vi tinh sO ttrOi cta R. 2. Tfir.tty cdc mitc ning lugng vd cAu hinh electron nguydn tft R." Bni 9./Vi6t c6u hinh electron nguydn tt cria c6c nguy€n t6 c6 d4c diiim sau: 1. C6 tdng sti cdc electron trong cdc phan lop p ld 7. 2. C6 t6ng s0 c6c electron trong c;ic phfln lqo s li 5. 3. Ld nguy€n t0 p, c<i 4 i6p eiectron vdi 3 eiectron ti iop ngoAi ci)ng. 4. LA nguydn 1d p, c6 4 l6p electron vdi 3 electron o'phdn lop ngoii cing. 5. Ld nguy€n t0 s, c6 4 l6p electrc,n v6i I electron o 16p ngodi ctrng. 6, ,!d nguy.en t5 d, c6 4l6p electron vdi 1 electron o lop. ngodi cirng.. Bni fulT6ng.s6 h4t co b6n cria nguy€n tu cria mQt nguydn td R ld 21. BiCt sd kh6i cria nguy€n tri chia h€t clio 2. Vitit cAu hinh eiectron nguy€n tri cria nguy€n t6 R (dang chfi', d4ng 0 iucmg tfr', d4ng thu gqn) vd x6c dlnf si5 electron dQc thdn trong v6 nguy€n tir"

Bni 7.vMOt nguydn tu cria nguy€n t0 X

li

; i:S

X.

Bei11:Choc6crrguy0ntOhOahgcctisOtrigunguydnttr Zi:8, 11, L4, 17,2A,16, i8,26.Hdy chohi6t chirng ld kim.loai, phi kim hay khi hi6m. Vi sao'/ Cho hi6t trong ciic phdn ftng h6a hgc chfng c6 xu
hur:ng nhu th€ ndo? Bni ii:Ba nguy€n tO A, B, C c6 sd hiQir nguy€n t*'id 3 s6 tr-r nhi6n li€n ti6p. T0ng sO e cria chring ld 5 i. Hby vi6t c6u hinh e vd cho bitlt t€n cira chring. BAi 13: L Cho biet K, Mg, Al thuOc nh6m IA, IIA, IILA. H6y xd'c dinh sO electron ngoii ctng ctra c6c ion Na*, Mg2*, Al3*. Chring c6 chung cdu hinh e vdi khi hi€m nho? 1: Cno bidt Cl; S thuoc nh6m VIIA vb VIA. Xdc dinh sd e ngohi cr)ng c&a ci4c ion Cl vd S1. Cdu hinh dv sidns cau hinh cria khi tro nho? g1i f 4.ftieti6u ninn electron cira ciic cdp nguydn t6 c6 sO hiQu nguy€n tri ld: 2,10; 14,20; 8.18; 17,35. - Nh{n }i.dt vA s6 electron l6p ngoii cung ctia tirng c4p. tr,t6i cflp c6ch nhau bao nhi€u nguy€n t6? - Cdp ndo la kim loqi. phi kim hay khf hi€m? Cap ndo li nguydn td kh6i s. g? Bni 15./ A*, B, C-dAu c6 cdu hinh electron o lcp r,,o ngoai ciurg ld 3s'3po. Viiit cdu hinh,electron nguy€n tu cugA, B, C. eei (/fOng sO h4t (p), (e), (n) trong nguy€n tu'cria nguy€n t6 y ta 28. Trong rJo hgt khdng mang diQn chitiil 35,71Vo. Hdy mO ti criu t4o nguydn trl'cfia nguy0n.tO d6, vi6t ki hi€u nguydn tri vd vi€t cdu hinh

electgn cua Y.

B^i(i/Nguy6n tt'cria nguy€n tO X c6 t6ng sd electron trong c6c phAn ldp p ld 7. Ngyy0! tri cria nguySn t6 Y"c6 t6ng sO hat mang iign ntri6u hon i6ng s6 hat niang <liQn cfia X lA I hat. Vi6t c6tr hinh electron
oic nguy€n td X vd Y. Bni lS.)MQt nguy0n tu R co tbng sd hqt rirang di6n vd hgng mang di€n ld 34, trong 116 s0 h4t mang di€n gdp 11833 lAn sO trat kh6ng mang diQn. Xfc dinh nuuy€n td R vd vi€t cdu hinh electron nguyCn tu cira R.
nguyeq
trlr

cua

NTK trung binh c0a brom ld7g. 2.i%o oo Ar. :. Bili(zl)Cho ciic nguy€n trl R vi M.063Yo Ar . C6 bao nhi6u nguy€n tti h6a hgc trong s6 c6c nguy€n tu ndulr€n? Bni 26.. B.le 42. 2n). i . . \I:.t6 X.U ? Bitit O:16.Av lul N rluu u6uJvtt +Jr ^*^ Lu vu4 1\. 5. --. e trong ion R2* le 80 hat.008 vi chi gdm 2 loai ddng vi iH vit iH.Trong 100 gam (hoic 100 ml) nu6c n6itr€n c6 bao nhi6u nguy€n tu cl6ng vi ?.6 kh6j cria d6ng v!thr? hai bing trung binh cQng s5 kh6i cria hai ddng vi kia.5yo s6 nguy€n tri. a.9993 o-20v" 1. SO hat notron cfia R nhi6u hon hat notron cira M ld 10 hal . . ATK trung binh cria nguy€n tO M le 24.56 nguy€n tu cria ddng vi I chi}m]9o/ot6ng s6 nguy€n tri vd bing 7. c.04 gam nudc loai nay Bni 301a.Xhc dinh sd khiii cta m6i lo4id6ng vikhi bi6t: . X6c dinh NTK trung binh c0a nguyip. io4i nudc c6'ph6n tft kh6i nho nh6t ld bao nhi€u? b.'Cho cdc ki hi€u nguy€n tti sau: 17. /iet 22( cdu trintr-etectron nguy€n trl cta R.'H vd r3H.HiQu sd notron cfia tt6ng vi 3 vd dOng vi I h 2. . oxi c6 ba d6ng vi ld s16o.Juo-c 5.. . ViSt c5u hinh electron cta X.4% s6 'i) nhi€u hori d6ng vi thri hai ld mQt don vi. Br -chi6m 54. '2c.760/" O^O4o/" HAy tinh nguy€n tt kh6i cta oxi (tinh chinh x6c vd tinh gin ttfng).d BhiQg. Trong cric hat nhdn nguy€n tu A cflng nhu B s6 proton bing s0 ft6 L H 1r Tinh sd khdi cta A vd B. Tim nguydn fii kh6i (NTK) trung binh c0a brom. n. b. 1 l.69%0 siS nguy€n d va $ nr chi6m 49. h4t khdng mang di6n nhiAu hon hat mang diQn ld 4 hpt.u nhi6n. Hiclro co ba d6ng vi li r'H.. 0. !6c dinh s6 electron dQc thdn. i.. tu 0.6lit H2 (clktc). Trong h4t nhdn nguy€n tu. I rl . electron hoil tr!... Ddng vi thri nhAt cO sti 1p. cp\hi c6 50 nguy€n tti cria ddng vithf hai thi c6 bao nhi€u nguy€n hi cria c6c ddng vi con l4i? BniQgiNguy€n tri kh6i trung binh cria hidro diAu ch6 clugc tu m6t loai nu6c ld 1.082 garn rnQf kini loai X (h6a ti'i 2) vio HCI du thi.f D l\.9950 16.. '.'r'O. 56 hat manfdiOn cira R nhidu hon sd hat mang di€n cira M ld 18 hat.ii co trong io4i nudc ndy. cl6ng vi l'. Edng vi thri ba chiilm ll.. Tinh thinh phAn % sti nguydn tti cria m6i dOng vi..b€n: ]lBr chi6m 50. Trong nudc t.s ?!c 13lr''2r ?3x ?3i Iim14p hqp c6c d6ng vl. 3E Nguy€n tft kh6i 15.32. beng s6 1n).54. neiZ+lOxig0m 3 lo4i ddng vi: '3O 'lo 'to Bili 2.A.X'* .e'io fis ilr'!r 1ZM'ie'ln flr . Hpt nhdn ddng vl thri 2 chr?a nhiAu hon 2 (n)..Tiqh sd gam cl6ng v! | U co trong 90. Vi6t c6ng thftc c6c loaiph6n tu nuoc.9992 Ti lF. Cho bi€t t6ng s6 electron trong ion AB3. Vii5t ki hi$u nguydn tri cria X.^\ l. Tfnh . Trong tu nhi€n brom c6 hai etdng vl . Trong tu nhi6n oxi c6 ba <16ng. vi 'f O . qkhc dinh kim lopi X. oti sA norrv6n fri 99. BIii2SlHda tarr hoin toirr 6. R c6 sd khdi ld 56.ihoi iugng ddng vi . Hat nhdn ct6ng v!thf nh6t chria 35 (p) vd 44 (n).9ldn st5 nguy€n tu ddng vi2. Tinh % vA s6 nguy6n tri cria hai d6ng vicdn l4i.vAgon t6ch ra tri kh6ng khi la h5n hqp ba d6ng vi vdi % s6 nguy6 tt t&: 99. c6c ion X'*./i€tc6u hinh electron. t.i Nguydn t6 M c6 3 ddng vl vdi tdng sO ttroi ld75. sg phdn bO cria electron vao c6c obitan nguydn tt cria cdc nguy€n t6 A.3lyo s6 nguyOn tu. Brom c6 hai rt6ng vi. b) X c6 ba cl6ng vi. M.1rir{ Bni@9l Nguy€n tri nguy€n t6 X cO t6ng s6 h4t bing 82. NTK trung binh cria d6ng ld 63.gl. notron. . Ddng c6 hai cl6ng v! b€n ilcu vir ilcu. Cho bi6t ki hiQu nguy€n tri cira A vd B. '!o . Tim sO khOi va sO 1n) cria m6i loai d6ng ' (r nguyen tu va co so vi. lyl. BAi 23. .Ti lC s5 nguy€n tri cfa hai d6ng vi trong m5u hidro cli6u chtS ctuoc. ./Mbt nguy€n t5 X gOm 2 ddng vi c6 s5 nguy6n tu ilr fe vJi nhau ftrni:z3. Tinh NTK cria tt6ng vi ths2. stto vd stso. cacbon c6 hai d6ng vi 2c. Hoi c6 thri c6 bao nhi€u loai phdn trl khi cacbonic hgp thdnh tu cric ct6ng vi tr€n? Vi6t c6ng thric ph6n tu vd tinh phAn tri khdi cria chring.d+ l-a L:A.TinhthC tich cria 15 gam Ar o dktc.Tfnh 7i. tdng sd hat p.. electron lop ngodi cirng trong nguy€n tu X. BniQl. Bi€t t6ng s6 kh6i cta 3 dOng vi ld 75..337Yo Ar . Biri 25.000.

{A^+L6-. HAJ nh6n M c6 n-p:4. Sd h4t mang <tiQn cta nguy€n t& B nhiOu hon cria Ald 12..ru)rr.9/. Vitit cAu hinh electroncua Fe. B.448 lit knf (dktc).. T6ng s6 proton trong MXu la 58. Xec dinh vitri cia Fe vd Ni trong BTH.72lit khi hielro (dktc).^:al-^+-^-.r lnoi rr^rvr^r L-.8 gam B t6c dqng vdi lugng du A ta dugc 1l gam hgpch6t B2A..thdi eton ch6t A. T6ng s6 proton trong h4t nh6n nguy€n t-o. | ^.6 .:al-4-uSsJlrr rv vv rrsr vrvvlrvrr eYv garsar v rvH rrbvea trSuJlrr rs wu4 v4w Vrgt 9a1Ll rllllll C. Trong hqp ch6t vdi hidro cira nsuy€n t0 dO cO 8. w4vvvlr4! rr4r *. C Uing ZO.ra vdo bAng HTTH.-t-^--^-. Tim hai kim lo4i.^ ^:^-^.25 lAn s6 (n) cria A.Vi6t c6u hinh eleitron vi sgphdn b6 ctia electron vio ciic obitan nguy€n tu.. fdng i6 h4t proton. B ld 142. c 0. trong d6 M chitim 46.. Bni 54..A hinh e vdx6c dinh vi tri cira X hong so norron. Khi cho 7.. Z..ki€ n Z40. Xric dlnh s6 ttrOi cta A. Cho 3 nguy€n t6e. C ctng thuQc phAn nh6m ' A. Trong d6 t6ng sO h4t mang diQn nhiYu hon t6ng sd traf tctrOng mang eign lA 42.nu A vd B ld 3i.ld kim lopi.Nguy€n tO f' thugc kh6i d.2 gam.nTton .on OiOp tnn'3 trong cAu hinh electron nguy€n tri la 16. t6 c6c nguy€n cria A. I ltrlt rrvp n 6urtr lo6ng thu dugc khi B.2M thi thu dugc 15.i M vd X). Tim hai kim lo4i d6. Fe2*. c6u.6 i .G . v rsr sau nqp . M. E F. proton. B thuQc nh6m V. p. Z hong BTF{. Cho 14. .A: lllsvt ^^^t ^nar vus ttat J t.14 u (ho4c dYtl.tt6t e co c6ng thtic d4ng MX. ia"q Ainn ki hiQu nguyen tu..7. ni.. t6c dgng vdi HCI du thi thu ctugc 6. tu. Y.fe va e ia hai nguydi lO O trai nh6m kti tii5p thuQc hai chu ki li€n tit5p trong BTH.i.&l/nncniinirnc -. NquVen tri B c6 sd (n):1.y'..36lit COz (dktc).t@. Bni si. g.A -A*'u^i -hA. Tj'lg s6 (n) vd s6 $) ld l:1.\/u\rlr Y$^^D (./ H6n hqp X gdm hai kim lo4i kiAm thuQc hai chu ki k€ tii5p nhau.. B i(g/. electron trong nguy€n tri cria mQt nguy6n t5ld34.'.8 gam h6n hgp hai kim lo4inim d hai chu ki ke tit5p vd thuQc nh6m IIA. p' ld s0 notron phi kim c6 3 lcrp e trong nguyen tt.*. Ni2*. B thuQc hai nh6m li€n ti6p trong BTH. )o lT... H6y xdc dinh vi hi cua X.. LAy 6.6.4-*A^:.6Slf6"g sO trAt (p).Bni 52. X vd xic rlinh vi tri cfia M X trons BTH. Xiic dinh s6 hi€u ' nsuvOn A. Ni.Xric tlinh vitri cria nguy€n t6 trong BTH. G trong BTH. Ni (Z:28) vd ddu c6 2 ilectron o lop ngodi cirng trong c6u hinh elebtron. (n). n'.. Ggit6n B. Dr.rv:. X ld (n.f-Jguy€n tu e cO c6u hinh (e) ngodi cirng lir 3pa..9 3 l6p electron trong vo nguy€n tri.?r.. Bad Og. cho bii5t v! tri cua crlc nguy€n tO X.. Nguy€n tu cria nguy€n t5 Y c6 9 electron tr€n c6c phan bp p.rta" aarig vlthti z nhi€rihcrn trong h4t nhdn <l6. (e) trong 2 nguy€n tri kim lo4i A. Tim hai kim lo4i vd tfnh phAn trpm t<trOi tuqngrn-5i *uOitrong A. ia proton cria nguy6n t.Z c6 4 rr"n . TOng s6 h4t proton @Ut6t. chu ki 4.tron nguy€n tu cua nei SgYCno 8. Cho todn bQ khi B h6p BTH.t4lai nguydn tO A. Tim kim lo4i M.Jdng vi vo'iti lQ s5 nguyen tri la 92. B. nh6m VA cria BTH..hinh. O tr4ng. sd h4t naang diQn trong het nhdn bdngsd h4t kh6ng mang diQn. X6c clinh NTK cria R vd vi tri cfia R trong PTH. {.. bei.1uo-^.67vovA tctrOi lu-o. Vie cau hinh erectron c0a nguyen tri nguyen td crrns-nh6m thuQc 2 chu ki ki5 ti6p (tr6n vd du6i) iOi nguyen tO X' irong is niiibii c6 3 .n nA I eiectron o lop ngcdi cr)ng.-.iti.rs. Hay xi. ./'Cho 3 nguy€n td-X.IIA thrrAn hoi nhrr Li kA tiAn *nno rrer r\urr -. t6ng diQn tich hat nhdn cria hai nguy€n tti la 23. . C.{."ouu vdo BTH ggit€n n[uy€n t6 x n6u biet o d6ng v!co so thoi nho nhAt s6 proton = I i . iint'. xiic clinh 2 kim loqi dd cho.4.i cung hong cAu hinh l4 !w l\JU otantuan lllvuulr electron ld 3p6.eteitron nguy€n tt vi v!tri cria nguy:tg R trong. X6c dinh v! tri c6c nguy€n t5 trong BTH.phdn lop electron ngoA. Bni 66. F.3. Xdc dinbvi tri cria A.tlic dung vdi HCI du thu dugc 3. n4) '''dI r-r--r. vdi di€u. ns'npto nstnp'.BTH' njiOS.i. Bii 6t/MOt nguy€n tO dcO c6u hinh-electron nguy€n t& lop ngodi cirng le 3s23p3.a l^oi I'i. B trong BTH.76 gam k6t tria. BTH' ggtL"ll:91':P' .--.ng.{ hou tan h6t trong dung dich HzSO+ thu h6t bdi 450 ml dung dich Ba(OH)z 0. ta qr h4! trong d6 ti 19 s5 Wr5i vd s5 electron Ua"iq.. trong h4t nhdn ngu/Cn tu sftrat khOng mang cliQn nhi€u hon sO hpt mang cliQn khdng qu6 2 electron. tinh chdt ho6 hgc co bin cria nguy€n tO d6. A vd thuQc 3 chu ki li€n tii5p. electron trong ion n. Ion E2* co.. notroi. [e.'il .i SOY Cho llq gam h6n hgp mu5i cdobonat vd hidrocacbonat cria kim loai kiAm M t6c dgng hiit voi dung dich HCI du thu tluo.82V'oH theo khSi luqng. B khdng t6c dgng v6'i nhau. Dyat€n c6u hinhplecltron.+. trong cAu hinh electron cta ion khdng c6 elechon dOc th6n."t. B trong BTH vd vitit c6u hinh electron cria chring' / 't Bni 69/Nguy€n td X 6 chu ki 3. iG 16 t a. neri Oo/Cno Fe (Z:26).ng vl thri nh6t ld I haj TlY . e1i SSJHSn hgp X gdm mu6i cacbonat c0a haikim lo4i kiAm th6 thuQc hai chu ki li€n ti6p. B vd vi tr( c0a A.1. Cho 7.c dinh vi tri c0a hai nguy-6n t5 A. Nguy9n tu nguy€n t6. cAu hinh electron o ldp ngodi cung4LrrJng ung ld ns'.r-..:: di* s6 kh6i cfia uitren.24lit khi (dktc). B trong BTH..tilrrx.{guy6n tu cira nguy6n t6 X c6 tdng si5 hpt gric loai ld 60. ncrtron.r. viet cdu hinh e cfia M.94 . Nguy€n tO d co t6ng .. .4. T6ng kh6i lugng cua 20 lguyen fii tiL 562.ffi.lG.-a 39lo' T0ng sd RE6ictra c6 3 d6ng vi ld 87.2 gam X phin img vdi HzO du thu dugc2. Y.''IJL.2 gam X. Fe3*.

6u rtintr nh6il-IA." IVA IIA IIA VIIA j:. sao? i.2 hidroxit oxi rAn luqt rd 50oi vit 60vo. tim nguY€n 16 io' mQt nguy€n t6 ra RHa. uong 39.m. cu (z:29\.r..iOr' b) u) HrPOo. Tinh thoi luqng nguy€n tri kh6i .a. R. nh6m Z: chuki 4' nh6m VIIIB' c6 4e tlQc thAn C: chu ki 4. T6ng ^ -.':a?.Neuv€n t* X c6 t6ng sO hpt bdng 126' SO hat uirinn ro p vd s6 kh6i ctra x' vdz' kh6icua X bing trung binhcQng. o.. ^-!lP.I.hi hi6m? Vi t neuv..i.gng trong KClor. Na*' Yt* ' an3*' Biri 38l.r:. fi. Y.ib.c cni*. X6c flnrr mQt chu ki' BiCt X' Y d 2 nh6m A li€n ti6p trong cirng Bii bCI phdn t0'XzY c6 t6ng s6 tt* pr"i"" .llin^... itt" uie.u. q1l r.a R vn J6ng thuc phdn ttr c.1""i'i?lTl.ii'*rAr n.3-iiep . ti" oung v6.ao is. .ti"" ' kim [o4i.'So s6nh.iSo s6rrh.clo trong tq nhi6n co hai ddng v! ld :?^:St:\euyen ld HClo+..ryrn-T..O ffi diin cira c6c nguyen ti5'-b6n kinh cria c6c nguy€n tft sau: Bhi 40.i"h: tfnh tim ioai.i.So srinh brln kinh cta c6c ion.ffi:"tla lugng. gi6i thich tinh axit ctra c6c b) HF' HCI' -dt HBr' HI a) PHr. gi6i thich tinh bazo c0a c6c hiclroxit sau: Kdri.idro' Tinh s6 kh6i cua Y vd Z' tliQu s0 (n) c6a-Y vd Z g?pZ't}n sO (p) cria..-")P'S'Cl'F (Z1\tbtk:tl)...nguy€n \' Bni 39rSo sann.. nh6m VIIIA.Xitcii"rr rAi16" nguvcn ti ua ki li€n ti6p trong BTH' T6ng vl th. N"oH. . i.i Rhi 42ycho c6c tft.a) K.cho 16 eu.. nh6m Y: chu ki 4' nh6m VIIB B: chu ki 3. c6u hinh s6 prglon cua chirng ld 32. H lan lugt chib#bao nhi€u % kh6i lu.irguy€n li* toai. Ar (Z:18) .rit"" . Ao* Aov rrong d6 phil tram khdi rusng tuong img' . trong hqp $at v6i hidro thi Rchi€m $ll?J. ivfg' aL Cs ....ca(z:20\. VTTA. cr (z=24).xac einh "g'."m-#. trong ".rve" r6ng so proton cria il.?i.io 6m b) K. ri3.^i chu nre' ki rzi lien liAn ti6p tiAn trong trons BTH' BTH.A.phi lnni nhi kim hav khi hi€m)' a) H6y vi€t cdu hinh e cria c6c gsuvin d.f:#."ht:l. tinh phi kim. trong bdng tuan cti'n tich hat nnan ctru x-ua h 58.x ua v ra ui6i c6u hinh electron nguy€n tu cira X' Y' chring lit. nh6m T: chu ki 4' rih6m VIIIB' c6 3e dOc thdn D: chu ki 4..nBuy€n td irong BTH' (6 thtl. nh6m rA' vre.ild. Biiilnluycn rfi kh6i cta K. p. (Z) chu ki 4.i. nh6m v€ hgp chat cira n6 v6i hidro co 5. giai th(ch tinh axit crha ciic hidroxit HrPO+' HNOr HzS. xa" X ..a 2 oxit. Mg(oH)2' b) KoH' ca(oH)z' Al(oH)3 ") sau: rnrn Biri 36. HzSO+' HCIO+ sau:--chdt hqp Bei 3Z. oxit cao nhat cria n6 ch*a 53.'1.-uuro cta oxit va iridroxit cta ciic nguven 15 qons. su bi6n d6i va R i6/ph6t bi€u dinh lu4t tuan hodn. giailr.n 87. Bni 43fviCt cdu hinh electron c6c nguyen c6c tlflc tli6m sau: .".h6"ttu electron nguy€n tu cua X' Y' so nt?-""*ta" ly yi :r. c) Ca Al' Si .fr"O" khAi.. N€u qui ru4t bi€n ooi tinrr BTH u*i.Ne. (z=30)' iop ngoai'.^^r n'ait*t..Ti Al Bni 4fl cho cic nguvdn t6: o (Z:8i.'#ielililint .A.tK vd Y ld hai nguy€n t0 thu. (n) nhiAu hon sO hat (e) ln 12 h4t' B^i6?). f1? BiiSt nguy6n t6 c6 X: chu ki 4' nh6m VIB A: chu ki 2.'N..{+ lopi t6 nguy€n bi€t. cL.rr"id | fi"l' iitn qong thftc cua hgp chAt XzY' Ti .irng *al'"g"ven c6u hinh electron vi x6c dinh s6 "r. nguv€n t6 thuQc phdn ia"a" t6t cria ereciron Bir(fiGgi t6n.B8yo hidro Bii aa!a. Bii 48... zn . c. nguyen"tu c6c nguy€n tu sau: cira kinh b6n t6' diQn cria c6c.. Mg phi kim.- "lsf. c5c khi hi€m? phan nh6m A ndo g6m c6c kim lo4i' c6c phi kim' Trong BTH Bii 35j-il sinh. Nu'tZ+'l)... VIIIA.pi (z:zo)..[lSH to R co oxit cao nnat ratd'nguy-cn it_n c6 J (n) bane s6 b)' vi6t c6u hinh electron X6c rrlnh nguyen'..rorig met'chu ki trong. k. vi€t ki hisu nguy€n t.0'F. giii thich: tinh i 35cl ffiH.lo4i 6im cho tft. 16\1.ffi:Ti*:!:i!T"'#-b: .L. nhat cria mQt nguy€n to ia nor.**. g:zil."R ld nguy€n tO nh6m IIA.. Na.dSo s6nh.. s6 tri'h.rlq y troan y aiitt"itri cria X.loqi nguy€n nhi€u' chu ki' nh6m)' b) [6c dinh v! tri cic .7.baochu ki'3.n t6 .35cl tir kh6i c0a clo la 35'5' H6i B^l3l..to rA (kim /Lim lo4i. plri ki.. HzS..'( vC t<h6i lugng' Bei 45. nguyen hay -. biiSt nguy€n ti5 niu ii viiit ------.A^ hai L.BrH. d.3Yooxi vc khoi I X6c illnh ch6t v6i oxi. Trong hqp tich khi the hiclroxit.: vd thuQc cirng mQt nhgm-f t"i"gtVC"iO11--o-" fa Y vi Bnig/ BTH)' dirns (kh..1.b.c hui Bni 49.o.i nu6c du.Z.svo va nrroi lusns' Ro2. z.Oi. HCI Ciai tnich' luu' .cria so t"3oi c'6aY b) Nguy6n t6 ndy girm 3 d6ng Ii. rv phi nhi kim)' kim).

Bni 81. N. s6 chu ki. H2SOa. l6p ri-go. SO2. C2H2. K. HNO:. khi ndng hba tan ffong nudc crta cdc hqp chdt ion. NO2. a)KviCl b)CavdS c)MgvnO Bni SOyT?i sao nito ld mQt ch6t ktri tuong tltii tro d nhiet dQ thuong? ViiSt c6ng thfc c6p tpo.89.r minh hga.'X6c dinh h6a tri.8:Na=0. BH3. Mg i Ca= 1. hdy nOu bin chdt liOn kdt trong c6c phAn trl vh ion sau: Nr.c6cuc?(ChodOdmdi€nctraO=3. HNOz.'Th.8. NOz. n ld kim. tinh th€ nguy€n tri. S5 tctrOi cua ibn Mr* l6n hon s6 khOi cria ion X. c) Nito trong c6c ho'p chAt: N2O.0. AgCl. Bni ffi.0. a) SO2. 2.0. e. c". SO2. Cho vf dr. tinh th6 phdn tri. a) Tiry s6 h4t p. B^i69. MI4CI. BCl3. dg d6n di€n . 1. cHa. H2O2.9. T6ng sO h4t trong ion M2* nhidu hon trong ion X.{ec dinh sO thri tu.9. AlN. NaNO:. Na2SO4. KHS. N2.ai Bni\87 Hdy vii5t c6ng thric electron vd cdng thri'c c6u tao cria c6c phdn tri sau: (cho nh6n xdt s5 electron =1. o2-. b) F.H=2.HCIO.2 cirng cria ciic nguy€n tri trong phdn tu) a. nhiQt dQ n6ng chiy. Al4cr. Mg2*. cl-. BAi 78. AI(OH)3. tr. li6n kiit tlon. Tfnh so oxi ho6 cua:. Ba.Tinhs6 li6n k6t o. NO. Clj.Br=2.5.'/Hay viiit so dO bieu di6n sr. Hdy so siinh gita c6c dang tinh thi-l ion. Bdi 84. nhiet dO s6i. H3POj. li€n ktit r trong cic chitsau: CFIa. Eii. Bni 74. Giai thich tai sao naptalen vi ibt tai dd thang hoa nhng kh0ng din di6n.'1.0.Cl-3. HNO3. trdi 14i NaCl l4i rdt kh6 thing hoa nhung lai ddn diOn khi n6ng chiy ? Z. Trong nguy€n tri R. HCOOH. Phdn biQt kh6i niQm s6 oxi h6a vd h6a tr!cfa nguydn t6 trong hqp chAt h6a hgc. C2H2. Cl". NaBr.1 . M6 tA su hinh thdnh li6n k6t ho6 hoc. H2S. HNO3 . HNO3. Sd oxi h6a cira nito trohg cdc chdt d6. FeSOo.ld 27. a) Clo trong c6c hop chet: HCl. H= 2. b) Luu huj. cOng tht?c electron cria c6c phdn tu NH3. PCl5. 1. Cl =3. SO3. HClOa.18 hat. li€n t<6t OOi vd li€n k6t ba. H=2.e-) HzQ D COA E) CzH+ it) CzHz Bni 82. Trong phdn tu MX2 c6 t6ng s0 hat (p. Vi0t c6ng thric c6u tao circ ch6t sau.ld 21..5 . N=3. N = 3. tron$ il6 sO h4t mang cli€n nhiAu hon sO npt kh6ng mang diQn la 54 h4t.c hinh rhdnh rt nhftng nguy€n ttr nio? D[c didm cira hqp chat ion? Bii 75. H3Po4" H2sc)3.'Tdng s6 h4t trong ion R* la 57. NO2. CaQ. Bni 73. Nr. AlCl3.1: O = 3. b) Nz. H2SO3.COr. KClOr. CO.5: S=2. Bn@) NFI4NO3. nh6m cria M vd X trong BTH. e) ld 186 h4t.0.5 ndo ld sy lai h6a? ltinh bdy 3 ki6u lai h6a ctd cluo. NO. Bni TgIBang hinh vC mO tA su xen phir obitan nguyOn tu tao ra li€n kdt trong c6cphAn tt sau: H2. NH4C1. SO3. H2O . Viet cliu hinh e cfia ion M2*. NazSzO:. Li6n kdt ion nguy€n tr5 thudc idi6i ndo? du-o. 02.8.. C3Hs. li€n k6t cQng h6a trivd li6n irSt kim loai.5./MOt hqp ch6t cAu tqo tt M2* vd ion X-.tifhd ndo ld li6n kOt ion? Cho vi du. Dua vho clo dm di6n.loai hay phi kim? R li c) Xic <tinh vi tri cta R trong BTH. n. sd hat mang cli6n nhidu hon sO h4t kh6ng mang cliQn Id.'HAy gidi thich sg hinh thinh li€n.5. C2H4. NazSOr. /' b) Viet c6u hinh electron cta R. B^i77YThd nio li li€n kdt cong hod tri? Lion kdt cong hoi{ tri c6 cuc? Li€n kdt c6ng ho6 rri kh6ng cuc? Li0n kdt cho-nhdn? N€u vf du. O=3. Nh{n xdt si5 electron l6p ngodi cirng cria cilc ion.5 . PhAn trt chdt nho c6 chr(a liOn kdt ion'? li€nkdtc6ngh6atrikhdngcuc.X-. SO:.Bn(72. o cria R. Ag = 0. hdy s6p xOp theo chidu tang c10 phAn cuc cira li€n kdt gifa 2 nguyOn trl trong phAn tir c6c chdt sau: CaO. tinh th6 kim logi (kh6i niQm. Dua vio dO dm di€n. Al = 1.0 . N2. HzSO:. CH3OH. CH4. HCIO. Bni 76. HClOz. H2.0). HBr. KCIO4.nh trong c6c hqp ch6t: H2S. C2FI). C =2. Cl=3. HCl. c hgc. HF. g. d{c tti{m) vd cho vi dg. HCO3-. Li6n kdt kim loai lh gi? Hdy so s6nh gita: li€n kdt ion. H2SOa.r hinh thdnh c6c ion sau tir c6c nguydn tu tuong ung. bin ch6t lgc 1i6n ki5t.ki5t gifra ciic nguy€n tri c6c nguy€n td sau: Ba2*. ! .= 3. NzOs. x6c dinh hinh d4ng c6c phdn tft sau theo thuy6t lai ho6 trong c6c trudng hgp sau: a) BeHz b) BF3 c) CH4 d) NH: . li€n ki5t rtch ma(o) vd li6n kiit pi (n\. 02.5. NO.): C=2. NH3. s2-. MgO. Phdn biQt su xen phri &uc vd xen phri b6n. Al3*.B . Hrso4. HCN. HCN. n. Cho bidt dQ Arn di€n cira c6c nguy€n td tucng ring rlhu sau: K=0. BeH2. CH3COOH. Tir ho6 tri cira c6c nguy€n td hdy vidt CTCT cia cic chdt sau: CaOClr. d. b. x6c dinh ho6 tri c6c nguydn t6 trong c6c hqp ch6t. 2. Bii6ft.2. a) Na*. NzOs. HClOr. NH1. Br = 2.Hdy nOu nhAn xdt chung vd trang thdi (& didu ki€n thucrng). SF6. ca2*.

.d) Crom trong e) c6c hgp ch6t: Cr2O3.f ntricu hsn sO kh0i cria ion X2.Xric dinh nguydn t5 n. c6ng thirc electron cfia hgp ch6t oxit cao nh6t ctia R. Trong phdn tu MzXz t6ng s6 c6c hat proton.llo ve rurOi lugng. g biet pnan top :r cria hai nguy0n tu horrr kdm nhau 1 electron. e) tioi-rg ioii i'f iriii€u iiun irung ion. 1[/M0t noiron.lA 33. hqp Bni ch6t tluoc hinh thanh tir ciic ion M* u1 x]-.2 Vo v$r L00 ml dr-rng dich H'SO4 2lTo (d=L. Bni gS. .* llvP ll4l -.NrD(2. ./Oxit cao nh6t cria nguy€n tO n cO cdng thirc RO3. Li6n .Hai nguy€n tft A. CzHt. I Mangan trong ciic hqp ch6t: MnO2. X? Dg ctoiin tinh ch6t h6a hoc cria M vd X? Bni. X vd ion tpo ra tir N'1. a) X6c ctlnh c0ng thric phdn tri cria NO(? cqi ten? b) Vi6t c6u hinh e. bift trong. l. M.ia 3 i hat. HMnO+.MO ta su hinh thinh li€n k6t trong hqp ch6t oxit cria M. Bni 9ly'Cation R* rO hinh electronl*. Xri.^: lltuvl -^* hA!q(r 1Q . c6c ion M2*. .. . electron lh. 2.^ 4 l. X ld nguy€n t6 gi? Vict c6u hinh electron vd x6c dinh vi tri cria X trong BTH.H2Cr2O7.Xric ciinh M.mang di$n nhi0u hon s6 hpt kh6ng mang diQn ln 52 h4t. trong phAn tri ndy dugc hinh thdnh nhu th6 ndo? ktit Bni 97. KMnOa. Bni 95. 1. Tfnh ch6t hori hqc d4c trtmg c0a R ld gi? L|'y 2 vidu minh hoa.K2Cr2O7.12 g!m!. CH3COOH. HCHO. c. Vi6t c6u hinh electron nguy0n tri cria nguy€n tri R. \.h4t nhdn nguydn tri cta M s6 h4t Fh0ng mang dign nhiAu hc. V. .n6tm< t6ng sd hat le 143. H2'CrO a. HCOOH. SO kh6icaa ion I\.UTr<1n 400 gam dung clich BaCl.h 23. trong d6 s6 h4t kh6ng mang ilign nhidu hon sO hgt mang <ti6n ln 44 hat. eiectron trong ion fut* nhiAu hon trong ion X3. a r: bang dung dich HCi <iu thu duoc 6. B.\.: oou/rr.o Pst 2 /. Nguy€n t6 R thudc chu ki ndo? Phdn nh6m ndo? Nguy6n to giiciai thich bin cnr6t tien k6t trong hqp ch6t cira R vdi clo.r vi riiQn iicir h4t nhdn cua-A. trong d6 sd hat mang diQn nhiAu hon s6 hat kh6ng mang 9-o cli6n-ld 41.trong it6 sd h4t. Kgqydn t5 Y le phi kim thu6c chu ki 3.. Bni 96. d. 5. 3ps ' 1. T0ng s5 cric hat (p.730 oxi theo khOi luqng. n. e ld 34. notron. 2.TIqp chAt ktri vdi hidro cta mQt nguydn t6 c6 cdng thric RF{+. Mn2O7.vNguydn t6 M thu6c nhdm IA cria BTH. 56 hat mang <li€n trong hat nh6n M nhi6u tron sO tr4i mang cli$n trong h4t nhdn X ld 14.c rlinh hai kini loai.72 irr lix (dktc). H2MnOa. p.Cacbon trong c6c hqp ch6t sau: CHa. Anion X. 2. B c6 c6u hinh electron phdn lq.r phdn b5 electron t ong obitun cria nguy€n tu R b. Bni94. . CzHz. i-r.c6 c6u hinh gi6ng R*..n sd h4t mang-diQn ld 4 hat. Gia thfch sU tao thdnh li6n ktit trong ph6n t'i AB.X6c dinh nguy6n td R. Xiic efluh s0 <io. X: vi€t c6u hinh electron nqrrvAn trr (it1ng chir vi dlng obitan) cia X.a^ LII{jU\/ -La* lllullf ^Li-L Llllfill i -Lrllllulll n lt Bni L l00.f vd X22. c6ng thric c6u t4o.l64. Nguy€n tri ctia n6 c6 tdng sO tr4t p. Tinh khOi lugng ket tria thu dugc. cria nguy€n tri M..Vir5t c6u hinh electron vd x6c dinh t6n nguy€n tti Y.itit cAu hinh electrcn cfia nguy€n tir M.67 % theo kh6i lugng. frr. T6ng si5 h4t proton.gl.Ai -r ^^^l-^-^r vq4 ^i. e) trong phAn tu M2X le I40hat.Mq ta sir hinh thdnh li€n kiit trong phdn tii hqp chat gifa R vdi hidro. Tftlh Vo khdi lugng m6i mudi trong h6n hqp ddu. c6 cdng thirc oxit cao nh6t n yO:. SO ttrOi cira M nhi€u hon sO t<.le 7 hat.vtaA 54lrr rlvrr L.n*odi cirng ld 2p6. Xdc dinh vi tri cua M. bi6t chfng thu6c 2 chu ki li6n tidp nhau trong BTH. M3* va iac dinh vi tri nguy€n td M trong BTH. T6ng sd ciic h3t (p. "6u a.Bi6t I t?o vdi kim loai M mgi trqp ctrit cO c6ng thr?c. Vi6t c6u hinh electron cira c6c ion h.:* w4luurl4l Nllll r^^: ptldf l f-L:* lv4r +L.ngodi cirng ld 3s*. X6c clinh c6c nguydn tii M. Vii5t c6u hinh electron vd sr. Oxit cao nh6t cria nO ct *a 72.trOi cria X ld 23 don vi. ^w4 tor. Sd kh6i crja M'* nhi€u hon X'. . trong d6 M chit5m 461. Trong hgp ch6t cira n6 vdi hiclro nguy€n td R chi6m g4. MOt hqp ch6t ion c6u tao ttr ion Iuf ye ion X2-. . Clio bi6t s6 electron dQc thdn cta A. Tinhc% c6c chdt trong dung dich sau phin ring.Vi6t cdng thric phdn tri. 8. X trong BTI{. n.CrO3.1{99 y0|lqp c. .Xt. Vi6t c6u hinh electron nguy€n tri cria nguy€n t6 R.

9z + HzO + NHg ----_ *t{aHSOr ' v. N2. KMnO+. S trong cdc hgp ch6t sau: NO.L + ftzO re / itl 'a '/ 3) 30. HNOz. 5) SOz + 2HNOr ---+ nrsoo + NO2t 2) SOz + Or ------t SO: + Oz 3) $. Xric dinh sri oxi h6a cfia c6c nguyOn t6 N. HzS. KClOl. Ha$€_c6c c6c phdn ftng_ox. d. b. Crz(SO+):. S+COz . KzCrzOt+ HCld[c -------+ KCI + CrCl3 + Cl2 + H2O 4. Cl2. Cr2O3. Cl-. . * zH2s ----a. Hdy cho bi6t trong nhtng ph6n ring nio sau ddy HCI kh6ng ct6ng vai trd ch6t oxi h6a cfrng nhu chAt khft? 3) +Fe(OH)z 02 2HzO ----) AI(OH)3 J + NaHCOs X 4) NaAlOz + COz + 2HzO 5) 2NH3 + HzSO+ ----+ (NH+)zSO+ -) X '/K 6) NaHSo+ + NaHCOT --+ NazSO+ + CO2t + H2o t'/ 7) 2FeClr + 2KI ------+ ZFeCl2 + 2KCl + h 8) 2FeClr + Fe 3FeClz cu + coz ( j -"-+ + 4Fe(OH)3 v BaClz + 2H2O x 1) 2HCl + Ba(OH)z -+ MnClz + Cl2t + 2HzO 2) MnOz + 4HCl ------+ 3) NaAlOz + HCI + H2O ----) AI(OH)3 J + NuCl 4) Zn + ZHCI ----+ ZnClz + H2t ZCuClz + ZHzO 5) ZCu + 4HCl + Qz --+ FeCl2 + H2t 6) Fe + 2HCl ---+ 7) Fe(OH)3 + 3HCl ------+ FeClr + 3HzO 8) NHr + HCI -----+ NH4CI i/ { V X X 9) 3Cu + 2NaNOr + SHCI l0) ) ----+ 3CuCl2+ 2NOt+ 2NaCl + 4HzO KzCrzOt + l4HCl dac --a-1 2KCl + ZCrCb+ 3Clzt +7HzO v Bni 4. MnClz. KzMnO+. N2O. HClOz. c. Cdn bing phan fng oxi ho6 khf sau theo phuong ph6p thdng bdng electron i.AN rI (11/2010) Bni 1. N2O5. Mn. NaClO. e. ClzOt. NH3. NOz. . KMnO+ + i) lPr b) Hay cho bi6t trong nh0ng phin rlng ndo sau ddy SO2 cl6ng 1) SOz + H2O + Na2SO3 -----) 2NaHSOr I 'i vai tro chAt oxi h6a? 5) 2KMnOa + 5SO2 +zWO ------+ 2MnSO+ + KzSOa+ZH2SOa ) Bni 5.o. l'FeS. NazSOr. S. a) Hdy cho bitit trong nhtng phin rlng ndo sau ddy SOz tt6ng vai trd ch6t khfi'? * Cl2 -----a SOzClz 2) SO2 + Ca(OH)z ------+ CaSOr.i. K2Cr2O7. NHaNO3. HSO. . CIO o. HS-. sAr 6N TAp HoA l6p a.i lO-q-ttni l) iaO + COz -----) CaCO3' . rJ -Z SOl-. Al + HNO: J--+ Al(NOr)r + N2 + H2O l. SOr. Cl. + Br2 + ZHzO -----+ 2HBr + HzSO+ X +) l. SOz. Mn.X / rlng sau cl6y: z) cuo + ci -+ Bni 3. si5 c6c ph6n trong Bni 2.3S + 2*zo 4) SOz+C +.ro-r.b Hcld{c -----+ KCI + MnClz + Cl2 +H2O 2. FeS2 + 02 -J:-+ FezO: + SOz 3. CaOClz. HNO3. MnO2. Cr. Cr. FeS2.

. Zn + NaNO3 + NaOH -+ ----+ Fe2(SO+): + KzSO+ + MnSO+ + HzO 3. Cdn bing phin fng oxi hoi khrl c6 sp tham gia cria mOi trudng NaAlOz + NH: 1. 1) X6c dinh sO oxi h6a trung binh cta cacbon trong c6c hgp ch6t sau: CzHo. CzHq. Cdn bing ph6n ung tr. FeS2 + HzSO+ #"rdry . b. Cu(NOr)z + HzSO+ + NOz + H2O 4.) IITAsO+ +NOz+H2O + HzSO+ + NOz + HzO -!--+ Fe(NOr)r + Cu(NOr)z Bni 7. CAn bing cdc phdn fng oxi hod khrl sau: Fez(SO+): + SO2t + H2O l. C6n bdng c6c ph6n fng oxi hoii khrl sau: l. + HNO: d4c ------+Fe(NOr)r + NO2t + H2O 4.5. 6. AszS: +HNOrdpc+HzO FeCuSz + HNOr dlc --!-.? SO2 + Fez(SO+)i + HzO 5. FeS2 + HNO: dic --11-+ Fe(NO:)r + HzSO+ + NOz + H2O sO oxi ho5 3. Fe(NOr)z + HNOr (loang) --!--> Fe(NO:)r + NO + H2O 10. FeSO+ + KMnO+ + HzSO+ 4. Clz + NaOH -----+ NaCIO + NaCl + H2O 2. CnHzn*2. FeCOr+HNOr --+ Fe(NO3)3 + NO +COz+H2O 9. CzHz. FeSO+ *KzCrzOt + HzSO+ -----+ Fez(SOc)r + KzSOa + Cr2(SO4)3 + H2o Cu + NaNO3 + HCI ---> Cu(NO:)z+NaCl+NOz+HzO FeSO+ + Cl2 + HzSO+ ------+ Fez(SO+)r + HCI Bdi 8. Cdn bing ph6n rlng oxi ho6 khft c6 nhi6u nguy€n tti thay ddi 1.o: VNo: I : 3 ?. KCIO: ---+ KCI + KCIO+ Bni 10.r oxi ho6 khrl vd oxi ho6 khft nQi phdn tt l. FerO+ +HNOI ----+ Fe(NO3)3 + NO +H2O 8. CoHrzOo. g. bi6t V*. Mg+HNO3 ------+ Mg(NOs)z +NH+NOr +H2O 6. KMnO+ ------+ KzMnOa + MnO2 + 02 4. AI + NaNO3 + NaOH + H2O + NHr + HzO NazZnOz -> 2. CzHeO. l. p ch6t sau: c' CeHs-CH: 3. Fe*O. Fe*O. 6. + CO -----+ Fe + COz 5. HCOOH Bei 12. CHr-COO-CHz-CHr. CzHz-r KMnO+ -----+ KOOC-COOK + MnOz + KOH + HzO 2' CoHs-CHr + KMnO+ -!--+ CcHs-COOK + KOH + MnOz + H2O 2)Xfucdlnh sd oxi h6a cfa tung nguyen tf cacbon trong c6c ho. Fe*Or+HNor -> ---+ 3. FeO + HNOg ----+ Fe(NO3)3 + NO + H2O 7. FerOr+HNOr ----+ Fe(NO3)3 +N*Oyt +H2O 5. Cl2 + NaOH ---> NaClOr + NaCl + H2O 3. C + HzSO+ dic --a-+ CO2t + SOzt + HrO Bni 6. KCIOr ------+ KCI + O. Bni 9. bi6t VN. 5. FeS +HNO: ddc J--+ Fe(NOr)s +HzSO++NOz+H2O Z. CHr-CHz-CHr d. + HzSO+ cl{c Fe(No3)3 +NOt +H2o 2. Al + HNOr ----+ Mg+HNO3 Bni 11. Cdn bing c6c phin img oxi ho6 khrl sau: + NO + NzO+ H2O. + KMnO+ + HzO ----+ CH2(OH)-CH2(OH) + MnO2 + KOH CH3-CH(OH)-CHz(OH) + MnOz + KOH CHr-CH=CH2 + KMnO+ + HzO C2Ha ---+ . CH3-CHz-CH=O e. 4.o:Vpe:1: I -)Mg(NOr)z Al(NOr): + NO + NzO + HzO. CHr-CHz-CH=CHz a. Fe*O. Cu2S + HNO: dac --t1-.

. ng kh6ng d6i duqc ch6t rin F. PhAn 5.. cho t6c dgng vdi dung dich KzCO: du. Cho A tdc dqng v6'i Fe2O3 nung n6ng tlugc khi B vi h6n h-o. c h6n hqp k6t mQt oxit duy nh6t. cho t6c dgng vdi HNOr dec. Khi phin fng k6t thric thu cluo. KMnOa + HzCzO+ + HzSOI ------+ CO2 + . SOz. c Bni 18. Chia A ldm 7 phAn bing nhau: PhAn4.. p chht rLnC. Fe + HzSO+ddc -!--> SO2 + . rOi thAy tho6t ra c6c phuong trinh phin rlng. FeO.12lit khi SO2 duy nh6t o tlktc. X. H*. .2 gam kim lopi M vdo dung dich HzSOa.01mol khi NzO vi 0. 7. 11. Fe2*. . cho t6c dgng v6i dung dlch KNO:. E. thu <lugc mQt khi vd dung dich E.LQc ktit tria Y. Hda tan hodn todn m gam Al vdo dung dich HNOr r6t lodng thu duo. Ldy vidq minh hga axit c6 th6 d6ng vai trd ld chAt khrl.Th6i mQt luOng CO qua 6ng srl nung n6ng chrla F cho il6n khi thu cfuo. ilflc. Hay vitit vd cAn bang Bni 15. Bei 14. F. Hdy x6c ctlnh c6c ch6t da cho trong A. Ph0n 3. Hda tan h6t 1. PhAn 7.. Cl-. FerOc + HNOg ------+ NO + . Dt5t cacbon trong khdng ktrf d nhiQt dQ cao. c6 m4t khdng khi. Al+HNO3 to > NH+NOg+ '. Bli Cho E t6c dpng vdi dung dich NaOH du cluo. Cu + HNO3lodng 3. . ng s6t vira dt vdo dung dich A. S.'c l. SOr2-.5. Nung F trong khdng khi du-o. Vi6t cdc phuong trinh phin ftng x6y ra. FeCl3 + H2S --11+ S J + 4. Cho B t6c dUng vdi dung dich Ca(OH)2 duo-c k6t t0a K vd dung dlch D.. NOa-. H2O. Vitit c6c phuong trinh phin r?ng xdy ra (n6u c6). dun n6ng dung dich C lai cho t<6t tUa y. CuO. p gdnr 0. cho t6c dpng v6i dung dich kali pemanganat. bQt 17. c ki5t tfia Y vd dung dich C. du thu duo.Nung E trong khdng khf o nhiQt dQ cao tltin tchOi lu-o. PhAn 6. Fe3*. c ch6t rin G vd khi X. NH3. Cho lugng du nh0m t6c dpng vdi dung dich HzSO+ diu ti6n thhy gitti ph6ng ra khi SO2. Cho C tan trong dung dich HCl. Cho mQt luo.Cho dung dich B t6c dgng vdi dung dich KOH du tlugc dung dich D. Hoi tan hoan todn FerO+ trong dung dich HzSO+ lodng du dugc dung dich A. - PhAn 1.Clz. FeO + HNOr -----+ NzO + 10. Fe + HNO3 'o > NzO + . Vi6t c6c phuong trinh xdy ra.. G. tta hiclroxit F. ch6t oxi h6a hopc chi ld mOi trudng trong c6c phin rlng oxi h6a-khr1.01 mol khi NO. D. PhAn 2. Hodn thdnh c6c phuong trinh phdn ri'ng sau: l.. duqc h6n hqp khi A.. S + HNO3 dpc n6ng ------+ NO2 sau th6y t4o thanh S J. cho t6c dpng vdi Al. khi HzS vd cu5i cing gini ph6ng kh( Hz. . C3Ha + KMnO+ + HzSO+ ----+ CH:COOH + CO2 + H2O + MnSO4 + KzSOq Bni 13. + ct4c n6ng. Bni 21. k6t tira E. Bni 20. Hod tan Fe:O+ bdng dung dich HzSO+ lo6ng du thu dugc dung dlch A. c h5n ho. chot6c dgng vdi dung dich nudc brom. Fe + H2SOa lo6ng ---) 6. C. .. c dung dich B. 5. X6c dlnh M. . 8. Bei 19. chot6cdpngvdi Cu. 9. Tinh m.Suc khi X vdo dung dich Ba(OH)z thi thu du-o. C6c ch6t vi ion sau d6ng vai trd gi trong c6c phin ring oxi h6a-khri? Zn. Bni 16. Cu + HNO: d6c --{--t 2. B. Y. dun s6i D lpi tlugc k6t ttia K.

Tiu.15 rnol h6n ho. xric <l!nh kim lo4i M. NO c6 ti kh6i so vdi oxi bing 1.+8N khdi luo. Bni 35. BAi 41.6 gam mui5i RCOr blng HNO: tlflc n6ng du thu duo. Hod tan hlt 12 gam mQt kim lo4i chua rO ho6 tri bing dung dich HNOr lodng thu dLro. c V lit khi vd khdi lugng mui5i clorua thu dugc Aing SZ.36 gam Mg trong dung dlch HNOr du sinh ra0.9 gam h6n ho.4 garn mu5i clorua. X6c dinh X.92 gam Cu tan vira dt trong HNO: lodng thu cluo. Bni 30. Hda tan 2. c 0. ctktc).9 gqn A trong HNO: lodng du thu dugc l.7 gamAlvdlg.HL.52gam h5n ho. p A gdm Al. i. dktc). Tinh m. COz (dktc).015 rnol NzO vi 0.c hdn ho.05 mol sin phAm k'h& duy nh6t c6 chria S. c khf N2O duy nh6t vd dung dlch A. Bni 32. Tinh ttroi luqng m6i tim loSi trong h6n ho.8 (phin fng khdng t4o muiSi amoni). Bii26. .24 lit o dktc mQt khi kh6ng mdu. Cho 11.Bni 22:Hda tan hodn todn 4. p NuO vi Nz c6 d6yq:18. c d tr€n. clktc). VFt kh6c. BAi 28.Oritiru clu'o.5 gam h5n hqp g6m Al.48 lit khf NO (sdn phArn khrl duy nhdt. Cho 5.48 lit khi H2 (dktc). fl li-$t {. Bii 42.48lit hdn ho. Cho 19. Hod tan 3.32 gam Cu vdo 3 lit dung dich HNO: vira dri dugc 4. Cho 2. Cho 3. X6c ttinh X. Bni 40. c 1.52 gam hdn hqp kim lopi tr€n tdc dgng hiSt v6i dung dich HzSO+ tl4c n6ng thu drLo. Cho 10. ilktc). p dAu. M{t kh6c. X6c dlnh sin phdm d6. X6c dinh t€n kim lopi. " Bdi24. Hod tan hodn todn m gam Al vdo dung dlch HNO: lo6ng du thu tluo.01 mol NO (ph6n fng kh6ng t4o mutii amoni). Tinh the tich khi NO vd kh6i luo.336 lit khi (dktc) thodt ra. Cho 12. tlktc).6) gam mui5i.68 lit HzS (sin phAm kht' duy nh6t.04 lit khi A (dktc).04 mol Mg tan htit trong dung dich HNOr du th6y tho6t ra 0. ng mu6i nitrat thu duo. c 6.l2 lit (dktc) h6n hgp khf gdm NzO. kh6ng miri. Tinh m.2.672 lit khi X la s6n phAm duy nh6t hinh thanh do sg khrl 5*6. Tfnh kh6i lugng I lft h6n hqp X (dktc).9281it h6n hqp khi X g6m NO. Tinh phan trdm khi5i lusns m6i kim lopi trong h6n hqp dA".688 lit khi (dktc).4 gamhSn ho.'c V lit NO duy nh6t. ilktc). p Mg vd Al t6c dgng h6t vdi dung dich HCI du thu clu'oc 2. BAi 29. vi ndng d0 mol HNOg dd dirng . NO2 (ttktc). Bii Bni 36.. p khi g6rn 0. Tim kim lopi M. Bdi 39. c 2. X6c dinh X. Hod tan hodn toin m gam kim lopi M trong dung dich HNq du thu cluo. Hod tan hodn todn m gam Al vio dung dich HNOr lodng du thu dugc dung dich X vd l.2lft SOz (ilktc). Tinh a. Hod tan 11.i neiZSigOatanh6nhqpg6m 2. Cho 0. CO c4n dung dich A thu dugc (m+18. Bni 38. Bni 37.4 gam kim lo4i R tric dgng n6t vOi HzSO+ dpc n6ng thu cluo. Bni 31.72 lit khi SOz (san ptrAm ttr* duy nh6t. Tinh m. p Cu vd Fe c6 ti lQ mol 1:1 vdo dung dich HzSOa d{c n6ng. Cho m gam Al t6c dpng vdi 150 ml dung dich HNOr a (M) vira d0 thu duo.6272lit khi X (sdn phAm khrl duy nh6t. hod tan 3. Cho dung dich NaOH du vdo dung dich X dun nhg th6y c6 0. dhc). Xdc rtinh X. ng HNOr dd phdn fng.01 mol khi X la sdn phAm kh0' duy nh6t (itktc).2 gam kim lopi M tan h6t trong dung dich HNO3 du thu dugc 4.l2lit khi X (s6n phAm khrJl dLry nh6t.c V lit NO (sin phAm khrl duy nh6t. Ktit thric phAn rlng thu tlugc 0. Bni 33. Mgt6c dqng vdi dung dich HzSOq du gi6i ph6ng 4. Cfing cho 2.3 gam h6n hqp Al vd Fe t6c dpng tr6t vOi HzSO+ d4c du thu duo. C6c khf do o' cing diAu kiqn. Xdc dlnh M. p lihf NOz.}gamCutrongdungdl. Cho 1. X6c dinh kim lo{ R. Cho 8. f. 34. Tinh V. Xr{c tlinh kim lopi M. X6c dinh M.nifNO.c V lft NO (sin ph6m khir duy nhdt. hod tan hoin todn m gam kim lo4i M trong dung dich HCI du cfing thu tluo.88 gam kim loai M t6c dpng hiit vdi HNO: dun n6ng gi6i ph6ng 0. Bdi27.125 gam suntua kim lopi M c6 hod tr! kh6ng d6i (MS) t6c dsng h6t vO'i dung dlch HzSO+ clflc n6ng du tho6t rall. Mg bing dung dich HCI duthu ilugc 5. kh6ng ch6y.8 gam mQt kim lofl M t6c dqng hoin toan v6'i khi clo thu dugc 53. c m gam mutii vit 4. Bni 25. Cho 8.-.

clktc). dktc). Bitit phin rmg khOng tpo ra mu6i amoni. trong d6 c6 mQt khi ho6 ndu ngodi khOng khi.6 gamh6n hqp 2kim lopi.18 gam.59 gam. FezOr theo ti lQ mol I:2:3:4. Bei 59.48 lit khi kh6ng miu ho6 ndu trong khdng khf (sin pfrAm ttui duy nh6t).003 mol Nz.84 tft (tlktc) hdn hgp 2 khi kh6ng mdu trong d6 c6 1 khf hod ndu trong khOng khi. X6c dlnh gi6 tri cria rn. X ld h6n h-o. Cho hdn h-o. p.51 gam h6n h-o. NO c6 ti kh6i so vdi hidro li 20. Ctro 15.4 mol AgNO3. thh n6ng dQ mol cta dung dich HNO:.8 garn X bing dung dich HNO3 du thu dugc 4. X6c dinh M. cO ti l€ mol l:l t6c dung hodn toan vdi dung dich HNO: du th6y sinh ra 13. Bii 54. NO2 c6 dp6711r=19. X6c tlinh M.OA+ gam h6n hqp Al. Bni 53. C6c phdn ri'ng xAy ra hodn todn. FegO+ c6 sti mol bing nhau t6c dqng trtit vOi luo.568 lit (dktc) h6n ho.6 gamMg t6c dlrng HzO vd mQt sin phdm X. Bi6t phAn il'ng khdng t?o ra mu6i amoni.4 gamd6ng @ch (hqp kim Cu-Ni.05 mol Fe vd 0.X6c ttinh tvt. c 49. Tfnh sti mol FeO trong h6n hqp. b lAn luqt ld bao nhi€u? Bii 51. Hod tan hodn todn 11 gam h6n ho. ng cfia Cu trong h6n h-o.431 garrn h5n hqp Al. 47. X6c ttinh Fe"Or. Zn trong HNO3 vira ttri thu <fugc dung dich A vd 3. Hod tan htit h5n ho.15 rnol NO.p A g6m Fe vA kim loai M (hori tri kh6ng OOi. p 2 khf kh6ng miu.04 rnol khi NO (san phAm kh6'duy nh6t. Bii5t ph6n fng kh6ng tpo ra mu5i amoni. Bi 12 gam h6n hqp Fe. vila dri thu dugc dung dich A (khOng chfa NH+NOr) vd 1.'ng 26. CuO. Hdn h-o. Hod tan n}t 16.Bni 43. FeO. Tfnh kh6i lugng m6i tim loqi trong h5n hqp. sau khi phin ri'ng hodn todn thu tluo. Hod tan hodn todn 4. Cho a gam h6n hqp A gdm FeO.p X g6m FeSz vd MS (M c6 ho6 tri khOng eOi. p g6m FeO. p gOm Fe.136 lit h6n ho.84 gam h5n hqp Mg vd Fe trong dung dich HNO3 du th6y tho6t ra 0. . NO c6 kh5i luo. gid thi6t kh6ng cdn tpp cn6t mrac. Bni 57. 56 mol Mg vi Fe ldn lu'gt ld bao nhi6u? Bei 52. Hod tan 6. Hoi tan h}t35. Hoi tan hodn todn m gam Xementit (Fe3C) trong dung dich HNOr lodng du th6y sinh ra 35.4 gam h6n hqp bQt g6m Fe vd Cu vdo dung dich chrla 0.'ng m6i kirn loai trong h6n ho. Khi cho 9. Bitit phan rlng khOng tpo ra mu6i amoni.112 lit NO (ld cric s6n phAm khft duy nhAt. FerO+. Bni 50.143.p NO.4 gam h6n hqp Fe vd FeO trong lugng du HNOr chi tao sAn phAm khu' la 0. c6 kh6i luo. p ban ctAu. th6 tfch khf do d dktc.224|it khf NO (sdn phAm kh* duy nh6t. Hod tan hetZZ. NzO cO kn6i lugng 5. trong dung dich HNO: lodng du tgo ra 0. Bni 46. Hod tan h6t 1. Bni 56.'p g6m 0. Gi6 tri cna a. dktc) kh6ng mdu ho6 ndu trong khdng khf. Hod tan 16.q gam h5n ho. Cho 18.6 lit khi (san phAm khrl duy nh6t.96 gam FeOv trong dung dich HNOr du thdy sinh ra 0.008 lft NO2 vd 0.24lft khi cdn n6u cho lu-o. BAi 60. dktc).ng A tr€n vdo dung dich HNO3 du th6y tho6t ra 4.p Ag vi Cu trong dung dich HNOr lodng thu dugc 5. Bni 55.'ng td 2.34 gam. 136lrt (dktc) h5n ho. Mg bdng 200 ml dung dich HNOr lodng. Tfnh phAn trdm khtii luo.. 44. Tinh gi6 tri cria V. ng vila d0 h 250 ml dung dich HNOr n6ng ttQ b (moVl) clun nhg thu dugc dung dich B vd 3. Cu (c6 ti lQ mol l:1) bing dung dich HNO: du thu clu'gc dung dich X (kh6ng chria mu5i amoni) vd V lit h6n hqp khf Y (dktc) g6r NO. Bii 58. Tinh ti khtii cira Y so vdi oxi vi sti mol HNOr dd phin rlng. BAi 49. Tinh s6 mol m6i chAt.4 mol Hz. Tinh V. Tinh kh6i luo. p khi C (dktc) giim NO2.3 mol NO (s6n phArn khrlduy nh69.09 mol NO vd 0. cdn n6u hod tan trong HNO3 lo6ng du thi dugc 0. Hoi tan 9. Tinho/o kh6i luqng m6i kim loli trong h6n ho-p.216 lft (dktc) h6n hq p khi NO2. p gdm Fe vi mQt kim lopi M (ho6 tri kh6ng d6i) trong dung dich HCI du tp ra 0. Hod tan hodn todn Bni 48.03 mol Ag vio dung dlch HNOr th6y tho6t ra V tit h6n hcyp khi A (dktc) gdm NO vd NOz c6 ti lQ mol tuong ring ld 2:3. htSt vdi HzSOe d4c th6y c6 49 gam axit ph6n f'ng tao thdnh MgSO+. X6c dinh X.48 lit (dktc) h6n hqp khi Y g6m NO vd NOz. Cho 6. Fe:O+ c6 s5 mol bing nhau tiic dqng h6t vO'i dung dich HNO3 th6y t4o ra 1.2 gan A vdo dung dlch HCI du' thAy thorit ra2. CuO. Tinh thanh phAn %kh6i lugng Cu trong hgp kim. Bii Bei 45.

A7 gam khi. Fe (ti l9 mol l:1) vdo l00ml dung dich Y g6m CuOtrO:)z vd AgNO3 tltin khi phin tmg hodn toin thu dugc chdtrilnA. 8 i74.36 gam h6n hcyp A gdim Fe2O3.05 mol sEt vdo l00ml dung dich X d6ng thoi khu6y ky.02M vd Cu(NOr)z 0.008 lit khi (tlktc) vir 4.24 lft NO (dktc). Tinh x. SO2 ( lA c6c sin phAm kht duy nhft) c6 ti kh6i so vdi hidro ld 25. Hod tan hodn todn 14. Dung dlch X chfa AgNO3 vd Cu(NOs)2 c6 cirng ndng dQ mol/I. H6n hqp A g6m 02 vd O: c6 ti kh6i so vdi hittro li 19.32lit h6n hqp NOz. Tfnh V.Xdc dinh kim logi M. Cho 2. Tfnh V. Tinh n6ng dQ mol c6c chAt trong dung dich A. 6. Tfnh kh6i luo.2lft khi (dktc). Tinh gi6 tri cta m vd kh6i luo. X6c dinh n6ng itQ mol/l cfia Z mutii trong dung dich X. Cho h5n hqp B phdn rlng trtit vOi dung dich HNOr du thdy thoSt ra 2.8 gam h5n hqp gdm Fe. NOz (ld c6c sin phAm khri'duy BiLi 72. p khf NO2. p chAt ran X. p B gdm Mg vd Al tpo ra 42. ch6t rEn thu duo. sau mQt thdi gian s€ chuy6n thdnh h6n ha'p B g6m 4 chat rfn c6 kh5i lugng 12 gam.1 gam. Tinh %kJlfi lugng Al trong X. H2SOa dac (du) thu duo-c 0. ctktc). ng m6i kirn lo4i Al.3 gam h6n h-o. Cho I 1. p ch6t rin.98 gam hdn ho.1 gam nh6m t4o thdnh 37. Tinh kh6i lugng Fe. dktc).p X g'5m Al. Zn trong binh khf clo thu dugc 59. Al vdo dung dich Y gdm HNO3. Khi d6t 37. HzSO+ dic.34 gam hdn hqp C g6m 3 kim toai. Fe:O+ vd mQt phAn Fe cdn du. du thAy tho6t ra 0. H5n h-o. Cho C vdo dung dich HCI du th6y tho6t ra 0. Cho h6n hqp ndy tan h6t trong dung dich HCI du thAy tho6t ra l1. Hod tan hoin todn A bing HNOr du th6y tho6t ra V lft h6n hqp khi B gdm NO.035 mol h5n hqp Y g6m NO.248lit khf SOz (sdn phAm kAfi duy nhdt. ng nhdm d5 dirng. Bni 75.575 gam h6n hqp 2 mu5i. n6ng. OOt chay mQt lugng nhOm trong nh69 cO d6y1r:19.448 lft khi (dktc). Bni 76. NzO. p B g6m Hz vd CO c6 ti kh6i vdi hirlro le 3.88 gam mQt oxit sit bing dung dlch HzSO+ ddc. . Cu trong hdn hqp. n6ng thu duo-c dung dich Xvd3.084 mol h5n ho.673 gam h6n hgp Mg.72lit khi oxi.72litkhi H2 (c6c khi do 6 dktc).2lith6n ho.2. ng muiSi sinh ra. Hod tan hodn toan m gam h6n h-o.34 gam h5n hqp sdn phAm. Oxi ho6 5. Altrong h6n hgp B.p c6c sin phAm.04 gam h6n h-op A g6m c6c oxit cria sit. D6 m gam bQt sit ngoii khOng khi. p A gdm Fe vd kim lo4i M (ho6 tri kh6ng cl6i) trong dung dich HCI du thu dugc 1. NOz (dktc) c6 d56711r= 19. Bei 63. ZntronghSn hryp ban diu. thu dugc 12. Cu vio lu-o.1M.9 gam h6n hqp Al. Hoa tan hodn todn A trong dung dich HNO: du sinh ra 0.03 mol nhdm vi 0.1 mol m6i khf SOz. Thinh phAn ktr6i lugng cta Mg. Cho 2.p X giim Mg.25. Tinh m vd kh6i lugng HNOg ttd phin ring. Bni 64. thu clugc m gam rnu6i sunfat khan. OOt chay x mol sit Uing oxi thu dugc 5. dQ mol cria Cu(NOr)z vd Bni 70. Bni 69. p g6m 0. NO. c sau phAn 0ng mang hod tan hi5t trong dung dich HCI thdy bay ra 6. Bni 68.56 lit khf NO (sin phAm khri duy nhAt.12 lit khi (tlktc) tho6t ra vi cdn lpi 28 gam ch6t rfn kh6ng tan B. Tinh th€ tich khf A (tfktc) cAn ding A6 O6t ch6y hoin todn 3 mol khi B. ng du dung dlch h6n ho-p gdrn HNO3 vd HzSO+ t14c (dun n6ng). Hod tan A vdo dung dich HCI du th6y co 1. Zn tdc dgng vira ctri v6i 500m1 dung dlch chfi'a AgNO: 0.2 gam h6n ho. so BAi 65. Nung m gam bQt sit trong oxi thu dugc 3 gam h6n ho. p khi A (ttktc) g6m clo vd oxi ph6n ri'ng vira h6t v6'i h6n ho-p gdm 4. Cho 8.4 gam Mg vd 3. Cho Y vdo dung dich HCI du th6y giai ph6ng ra 0. Cho V lit h6n ho. 8 i77. Cho 15 gam h5n h-o. MFt kh'ic.6 gam s6t thu dugc 7. NOz. n6u hod tan h6t m garn A trong dung dich h5n hqp g6m HNOr. SOz (dktc) c6 kh6i lugng 27. Bni 71.8 gam magie vi 8. p A g6m clo vd oxi phan rlng vira dri vdi 16. Gi6 tr! cria m ld bao nhi€u? B i 62. Tfnh thanh phAn % ktrOi luqng mdi kim lopi trong h6n hqp. T(nh kh6i luo. c ch6t rin Y gOm 3 kim lo4i. Bni 67.4 gamh6n ho. Bni 66. Hda tan hodn todn 20. Khi ph6n f'ng kiSt thric thu dus.25 gam Zn t6c dpng vdi 500 ml dung dich A ch6'a Cu(NOs)z vd AgNO: di5n phin f'ng hodn todn thu dugc dung dich B vd26. Tfnh n6ng AgNO3 trong Y. Thdm m6t luo-ng h6n ho. Bni 73.Bni 61. C6 can dung dich X.6. Hod tan h6t X trong dung diclr HNO3 du th6y tho6t ra 0.

pe nr0'hoan todn hdn hgp X ve Fe cin b mol nhdm.p A phin rlng tr6t vOi dung dich HzSOa d{c nong du th6y tho6t ra 6. B c6 ho6 tri khdng d6i. Bni 84. Cho kh( H2 di qua 6ng srl chrla m gam FezOr dun n6ng. CuO vd CuzO. Hod tan hodn toan c6c oxit ndy trong dung dich HNO: du cluo. PhAn 2 nung trong oxi du thLr du-o.2 gam.05 mol khi NOz. CuO r6i thgc hign phAn f'ng nhiQt nh6rn. Cho 2. Cho khi CO qua ting sf chfa m gam Fe2O3 nung n6ng.39 rnol NOz duy nhAt.2 gam h6n hqp X g6m Fe vi 3 oxit cta sit.c 448 ml NO2 (dktc). Tfnh V. X6c dinh V. Ch6t rfn thu du-o.68 gam h6n hqp gtim Fe:Oa vd FeCO: ngodi khdng khi cluoc 43. dri'ng tru6'c hidro thdnh 2 phAn bing nhau.8 gam hdn hqp ch6t rin X gdm Cu. Bni 92.p Fe. Hod tan h6t m gam h6n h-o. CO c4n dung dlch sau phdn tlng clugc 14.792lft H2 (dktc). Hod tan A trong dung dlch HNOr du tho6t ra V lft NO (sin phAm khtl duy nh6t. Khrl m gam Fe2O3 bdng H2 thu clu-o. p khi NO. sau mQt thdi gian sE chuytin thdnh h6n hgp A g6m 4 ch6t rin c6 kh6i lugng 75. FerO+. Fe2O3 cAn dirng a mol oxi.Bei 78. p X gdm FeO. Cho B tan h6t trong dung dich HNOI du thdy tho6t ra 2. X6c clinli M.84 gam h6n hq p oxit. c 13.52 gam.8 gam Cu vdo dung dich HNOr lodng. Tinh gi6 tri m.88 gam h6n hqp 4 chdtrin. C6 cpn cAn thfln dung dich B dugc b gam muSi khan Tinh a.c 2. sau m6t tho'i gian thu drLo. FeO. C6c phin rlng xiry rahodn todn. NOz theo ti lQ mol l:3. Tinh gi6 tri cria m. vd b gam mut5i.l2lit NO duy nh6t (dktc.5 gam A trong H2SOa d4c n6ng du thi thu clugc V lft khi B (sAn ptrAm tctrri duy nh6t.824 lft NO2 ld sin phAm khri duy ntr6t 1Ot<tc. Tinh m. dktc).896 lit khi NO. Bni 81. sau mQt thdi gian thu duo. PhAn I tan hrit trong dung dich HCI du t4o thinh 1. c 5. Fe2O3 trong dung dich HNO: du thu duo. C4c phdn rlng xiy ra hodn todn.3521it CO (dktc) di qua m gam h5n hgp A g6m FeO. FerO+. Nung 55. drlng tru6'c hidro trong d6y ho4t clQng vd khdng t6c dgng vdi nudc o diAu kiQn thuong). t6t ci khi NO (sAn phAm khri'duy nh6t) sinh ra dem oxi ho6 htit thann NOz r6i sgc vdo nudc c6 ddng oxi dO chuy6n h6t thann HNOr. Hod tan h6t 28. sau mQt thd'i gian thu duo. FeO. b. Chia m gam h6n hgp 2 kim lopi A. Tinh m. Tfnh V. TrQn 0. . D€ a gam bQt s6t ngodi kh6ng khi. Tfnh a. Hoi tan fr6t ctrAt rin Y sau phin rlng trong dung dich HNO: du thu duqc V lit (dktc) h6n ho.84 gam h6n ho-p 3 oxit sit va V lft khi COz (dktc). Bni 91. c 0. OOt chriy khi C cAn V lit oxi (dktc). Bni 79. Bni 85. Tfnh th6 tich oxi (ttktc) c16 tham gia vio c6c phin ri'ng trong qu6 trinh tr€n. Tinh V. TrQn 84 gam bQt Fe vdi 32 gambQt S r6i dun n6ng (khOng c6 khdng ktf). OtSt chay hodn todn 16.15 mol oxi. H6n hgp A g$m 2 kim loai (ddu c6 ho6 tri kh6ng d6i. Tinh V Bni 87. Ntiu hod tan trtit t t gam A trong dung dich HzSO+ lodng du thu dugc 8.24 lit NO duy ntr6t lenc.A8lit khi SOz (dktc). Hod tan frr5t X Uing dung dlch HNO3 ddc n6ng drt thu drroc 5. Hod tan chAt rin A sau khi nung bing dung dich HCI du du-o. khtii lugng HNOr tl6 tham gia phin fng. N6u cho lugng A o tr€n phin rlng hodn todn vdi dung dich HNOr lodng thi thu tluqc V lit Nz (dktc). H5n hqp A gdm Al vd Fe. Fe2O3 c6 sd mol bing nhau nung n6ng thu ilugc h6n ho.44\it H2 (dktc). Hoi tan X bing dung dich HNOr d{c n6ng du th6y tho6t ra 0.7 gam nudc vd hdn h-qp A g6m 4 chilt. Bni 80. b.96 lft khi (dktc) cdn khi hod tan hi5t 5.2 gam kim lo4i M (ho6 tri kh6ng d6i) trong binh kfn chfi'a 0. Oxi ho6 mQt luqng Fe thdnh h6n h-o. BAi 89. lAy lugng Cu thu dugc cho phan fng tr6t vCi dung dich HNO: du thi thu dugc l. Nung m gam bQt Cu trong khf oxi thu dugc 24. c cho tan trong dung dich HCI du th6y tho6t ra 13. Cho A phdn ring hodn todn v6'i dung dich CuSOa du. Fe:O+.. Ti lQ a:b bing bao nhi0u? Bni 94. BAi 90. p ch6t rin B. Tinh khdi lucr. X6c clinh m vd si5 mol HNOr tl6 tham gia phdn rlng. Bni 86. c dung dlch B vd khi C. FerO+.81 gam bQt nhOm vdi h6n hqp X g6m Fe2O3. Bili 82. Bni 88. ng mui5i sinh ra. Bei 93. Hod tan hoin todn X trong HzSO+ tl{c n6ng tho6t ra 4. dktc).. Cho h6n ho.72lit SO2 (dktc) vd dung dich B.92 garn h6n hgp X g6m Fe. c 20. Tinh V. Hod tan hiSt lugng ch6t r6n fi6n trong dung dlch HNOr du th6y tho6t ra 0. Cho khf CO qua 6ng sf chfa a gam Fe2O3 nung n6ng. c 2. FezO:. Bni 83.

04 mol khi NO vd 0. Tfnh n6ng d.01 mol N2O. Fe2O3 c6 s6 rnol bing nhau nung n6ng thu du-o. Hod ran chAt rEn A sau phAn fng trong dung dich HNO3 du thu du-o. C6c phin tlng xdy ra hodn toin.54 gam bQt nhOm vdi h6n hgp Fe2o3.2lit khf NO2 (sin phAm khrl duy nh6t.5 M thoit ra V2 lft No. Thgc hiQn hai thi nghiQm. c h6n ho. TN2: cho 3. c 0. Bi6t NO li sin phAm khf duy nh6t. Cho tan hoan todn 3..39 gammudi FeSOq. dktc). Cho 2.lM. Fe3Oa. BAi 98.896 tit 1Ot<tc.THzO trong dung dich HzSO+ lodng. Cho 12 gam h6n hgp hai kim lo4i Fe. thu duo-c dung dich D.84 gam Cu phdn fng vdi 80 ml dung dlch chfa HNO: lM vd H2SOa 0. Bei 100. Cho dung dich D tiic dung vdi dung dich NaOH l6y du. X6c dinh ti s6 Yt/Yz. tr6n trqp kh( B g6m NO. Cho B tan h6t trong dung dich HNO3 du thAy rhoiir ra i.Q C% c6c chdt trong dung dich X. Cuo r6i ti6n hanh ph6n fng nhiQt nh6m. loc vd nung kiSt tua dtin kh6i luqng thu ilugc m gam chat rin. Bei 97. TrQn 0. Cho dung dich ndy t6c dgng vdi dung dich KMnO+ 0. Sau phdn rlng thu dugc dung dich X vd ll. Tinh si5 mol HNO3 tl6 tham gia ph6n ri.-------- Bni 95. p chdt riin B.zq tft NO duy ntr6t lOttc. 0.6 gam hdn hqp gdm Mg vd Fe trong dung dich HNO: 2M.ng. c6c th6 tich khi ilo o cirng di6u kiQn.84 gam Cu phdn ring vdi 80 ml dung dich HNO: I M tlroat ra Vr lit NO. Tinh ti kh6i cria B so vdi heli. Bai 9q.352Ift CO (dktc) di qua m gam h6n hqp A gdm FeO. TNI: cho 3. Hda tan 1. . Bni 99. NOz. du. Tinh th6 tfch dung dich KMnOa (vira dri) tham gia phin f1ng. Cu tdc dqng vira dfi vdi dung dich HNO3 63%.

ncttron vA electron trong nguyOn tri B nhiAu hon cria Ald.i ^ t6: cila cdc nguy€n Na (Z:11). c6ng thric electron cria hqp ch6t oxit cao nh6t cria R. B ld kim lopi. tinh kim loai. 0:16. p. 02. nguy€n . hdy s6p xtip theo chi6u tdng dAn dQ phdn cuc cta li6n kiit gitra 2 nguy€n tri trong phdn tri c6c ch6t sau: K2o. S6 h4t mang dign cria sd h4t proton. 1. dQ dm ctiQn .0 1. X6c dinh nguy€n t5 n.'Dua viro d0 6m diQn. 2 nguy€n tri kim loai A. Vit5t cdu hinh electron nguy€n tri cria A./ Bni S.Mg (Z:12).1. 37C1. Vi€t c6u hinh electron nguyOn tr? cria R. Bni 2yHidro c6 ba d6ng vi ld lH.8 3.54. AlN.2 1. Tinh ti l0 phAn trdm s6 nguy€n tu cia m6i d6ng vi. cho S:32. C5c nguyOn td thu6c kh6i nao (s. Vi6t cdng thric c6u t4o. B Id 142. clo c6 hai d6ng v! la 35C1. caBr2. d.n cuc. Nguy0n tftkh6i trung binh 1.5 1.5 2. nh6m VIA cta BTH. phi kim hay khf hi6m vd ld nguyOn . t/ Tinh phAn trdm khdi lugng cria d6ng vi llcu co trong cusoa. B vd x6c dinh Bii 4lTdng vi tri cria A. (bi€t trong hat nh6n nguy6n tri R c6 sO h4t notron bing s5 hat proton) 2. 2.8 2. Trong d6 tdng s5 nat mang dign nhiAu hcrn t6ng sri hat khdng mang diQn ld 42. Bni 7. BCl3. CH4.12 hat.0 nguyOn B 2.0 3.chi 6m 27 . f)? tO A. Al (Z:13). "1 vild flCuva llCu.DOng trong tu nhiOn c6 hai lopi d6ng cua dong lit 63. Bni 3. li€n k6t cQng h6a tri kh6ng ph6.27Yo theo kh6i lugng.Trulng THPT chuy6n Khoa hgc Tg nhi6n BAI KIEM TRA iVTON HOA LOP IO. Mgo. B trong BTH. Vitit c6ng thiic c6c loai phdn tri hidroclorua kh6c nhau vd tinh ph6n tri kh6i cria chring. So sSnh b6n kfnh nguy6n ttr. Hqp ch6t khi v6i hidro cria mQt nguy6n t6 c6 c6ng thric RHa.5 3. Nguy0n tO X e chu ki 3. 2. HCl. Phat bi0u dinh lu4t tuAn hodn. Vii5t c6u hinh electron nguyOn tri c6c ^: td cung nhom vd thuQc hai chu ki k€ tiOp (tron vd dudi) v6i nguyOn t6 X. phdn tir ndo co chua li6n k6t ion.K (Z:19). li6n k6t cdng h6a tri phdn cgc? Cho t6: K H C Br Cl O N Mg Al Ca dQ 6m diOn: 0.0 Bni 6. Trong hqp ch6t oxit cao ntrAt R. tH'nd 3H.LAN 1 Thdi gian ldm bei 45 phut (30/1012010) Bni 1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->