P. 1
200 BAI TAP HOA 10 KHTN HN

200 BAI TAP HOA 10 KHTN HN

|Views: 21|Likes:
Được xuất bản bởiphanvannhan
200 BAI TAP HOA 10 KHTN HN
200 BAI TAP HOA 10 KHTN HN

More info:

Published by: phanvannhan on Apr 24, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

nnr ON TrlP LAN tr-HoA 10-10/2010 gai t) Tinh brin kinh gAn dirng cria nguydn tu Fe vd Au.

Cho khOi lugng ri€ng cua kim loai Fe vd Au ld i",g7-etrrl vd 1.9.32.g7c*'. Cii thiet tiong-tinh thri cdc nguydn tu Fe vd Au ld nhiing hinh ciu chi6m 75% th6 tictr tinh th6, phin con l4i ld c6c khe rSng giira c6c qui ciu. Cho bitit nguydn tfr kh6i cira Fe 1A 55,85
vd cria vdns la 196.97.

Bni 2.

t0 molAl c6 bao.nhi€u 1g_W€n tu Al? 2. ,ni6t rdng l0 mol Al co khdi lugng bing269,7 gam. H6y tinh kh6i lu-ong mol nguydn tir cria Al. Bii 3.J 1. Tfnh ti so hat mang di€n vh khdng mang di6n trong ion llr"'* 2. Cho cdc ki hi€u nguy€n trl iH, '3O , i]p. Trong.phan til HrPOotdng sd hat rnang di€n nhidu hcn
.

1. Hd.y cho biiit trong

cniitit

so Avogadro N:6,022.id23.

tdng so hat kh6ng mang di€n li bao nhi0u hat? eei +JCho c;ic ki higu nguy€n ttr: $Br

\/

; ilK; flAr. Hdy xiic dinh s6 proton, s6 notron, s6 electron vi
?3K.i$ca'?.

diQn tich h4t nhain nguy'€n

tfi'cia

chirng.

ili'sJXacdntt-ro

p.-torono

notron, electron c6 trong c6c h4t

iH '3o i;r

'l'ae'lZeu

!!er- co3- Poi
Soi-,

sau:

i

H2po;,
HzSOl. Cho
iXO

hpt co trong Bii 6.'X6c dinh tdng si5 "lcr'*

cdc ph6n tri', ion sau: 02. s2-, SO2,

115, trong d6 s6 h4t cO tdng s6 h4t proton, nstron vi eleotron proton, notron'vlt electron c6 ld 33 hat. Hiy chr: bi6t sO h4t diQn mang hon trat kh6ng mang diQn nhiAu 15 \, trons X vir tinh so khdi cua Bni 8./T6ng s6 hat proton, ncrtron vd ele,ctroncria I nguy€n tft R le 76, trong dd s6 h4t rnang diQn nhi€u hon s6 hpt khdng ming ctign ln 20. Hdy cho bi6t: 1. Sd hat ptoton, notron vd electron c6 trong R vi tinh sO ttrOi cta R. 2. Tfir.tty cdc mitc ning lugng vd cAu hinh electron nguydn tft R." Bni 9./Vi6t c6u hinh electron nguydn tt cria c6c nguy€n t6 c6 d4c diiim sau: 1. C6 tdng sti cdc electron trong cdc phan lop p ld 7. 2. C6 t6ng s0 c6c electron trong c;ic phfln lqo s li 5. 3. Ld nguy€n t0 p, c<i 4 i6p eiectron vdi 3 eiectron ti iop ngoAi ci)ng. 4. LA nguydn 1d p, c6 4 l6p electron vdi 3 electron o'phdn lop ngoii cing. 5. Ld nguy€n t0 s, c6 4 l6p electrc,n v6i I electron o 16p ngodi ctrng. 6, ,!d nguy.en t5 d, c6 4l6p electron vdi 1 electron o lop. ngodi cirng.. Bni fulT6ng.s6 h4t co b6n cria nguy€n tu cria mQt nguydn td R ld 21. BiCt sd kh6i cria nguy€n tri chia h€t clio 2. Vitit cAu hinh eiectron nguy€n tri cria nguy€n t6 R (dang chfi', d4ng 0 iucmg tfr', d4ng thu gqn) vd x6c dlnf si5 electron dQc thdn trong v6 nguy€n tir"

Bni 7.vMOt nguydn tu cria nguy€n t0 X

li

; i:S

X.

Bei11:Choc6crrguy0ntOhOahgcctisOtrigunguydnttr Zi:8, 11, L4, 17,2A,16, i8,26.Hdy chohi6t chirng ld kim.loai, phi kim hay khi hi6m. Vi sao'/ Cho hi6t trong ciic phdn ftng h6a hgc chfng c6 xu
hur:ng nhu th€ ndo? Bni ii:Ba nguy€n tO A, B, C c6 sd hiQir nguy€n t*'id 3 s6 tr-r nhi6n li€n ti6p. T0ng sO e cria chring ld 5 i. Hby vi6t c6u hinh e vd cho bitlt t€n cira chring. BAi 13: L Cho biet K, Mg, Al thuOc nh6m IA, IIA, IILA. H6y xd'c dinh sO electron ngoii ctng ctra c6c ion Na*, Mg2*, Al3*. Chring c6 chung cdu hinh e vdi khi hi€m nho? 1: Cno bidt Cl; S thuoc nh6m VIIA vb VIA. Xdc dinh sd e ngohi cr)ng c&a ci4c ion Cl vd S1. Cdu hinh dv sidns cau hinh cria khi tro nho? g1i f 4.ftieti6u ninn electron cira ciic cdp nguydn t6 c6 sO hiQu nguy€n tri ld: 2,10; 14,20; 8.18; 17,35. - Nh{n }i.dt vA s6 electron l6p ngoii cung ctia tirng c4p. tr,t6i cflp c6ch nhau bao nhi€u nguy€n t6? - Cdp ndo la kim loqi. phi kim hay khf hi€m? Cap ndo li nguydn td kh6i s. g? Bni 15./ A*, B, C-dAu c6 cdu hinh electron o lcp r,,o ngoai ciurg ld 3s'3po. Viiit cdu hinh,electron nguy€n tu cugA, B, C. eei (/fOng sO h4t (p), (e), (n) trong nguy€n tu'cria nguy€n t6 y ta 28. Trong rJo hgt khdng mang diQn chitiil 35,71Vo. Hdy mO ti criu t4o nguydn trl'cfia nguy0n.tO d6, vi6t ki hi€u nguydn tri vd vi€t cdu hinh

electgn cua Y.

B^i(i/Nguy6n tt'cria nguy€n tO X c6 t6ng sd electron trong c6c phAn ldp p ld 7. Ngyy0! tri cria nguySn t6 Y"c6 t6ng sO hat mang iign ntri6u hon i6ng s6 hat niang <liQn cfia X lA I hat. Vi6t c6tr hinh electron
oic nguy€n td X vd Y. Bni lS.)MQt nguy0n tu R co tbng sd hqt rirang di6n vd hgng mang di€n ld 34, trong 116 s0 h4t mang di€n gdp 11833 lAn sO trat kh6ng mang diQn. Xfc dinh nuuy€n td R vd vi€t cdu hinh electron nguyCn tu cira R.
nguyeq
trlr

cua

.9950 16. b) X c6 ba cl6ng vi. Tinh NTK cria tt6ng vi ths2..760/" O^O4o/" HAy tinh nguy€n tt kh6i cta oxi (tinh chinh x6c vd tinh gin ttfng).082 garn rnQf kini loai X (h6a ti'i 2) vio HCI du thi. sg phdn bO cria electron vao c6c obitan nguydn tt cria cdc nguy€n t6 A. BAi 23. notron. cp\hi c6 50 nguy€n tti cria ddng vithf hai thi c6 bao nhi€u nguy€n hi cria c6c ddng vi con l4i? BniQgiNguy€n tri kh6i trung binh cria hidro diAu ch6 clugc tu m6t loai nu6c ld 1. h4t khdng mang di6n nhiAu hon hat mang diQn ld 4 hpt./Mbt nguy€n t5 X gOm 2 ddng vi c6 s5 nguy6n tu ilr fe vJi nhau ftrni:z3. BIii2SlHda tarr hoin toirr 6. b.ihoi iugng ddng vi . . /iet 22( cdu trintr-etectron nguy€n trl cta R. \I:. ViSt c5u hinh electron cta X.56 nguy€n tu cria ddng vi I chi}m]9o/ot6ng s6 nguy€n tri vd bing 7. '2c.. Hat nhdn ct6ng v!thf nh6t chria 35 (p) vd 44 (n).. Br -chi6m 54.69%0 siS nguy€n d va $ nr chi6m 49. :. NTK trung binh c0a brom ld7g. a.s ?!c 13lr''2r ?3x ?3i Iim14p hqp c6c d6ng vl.. 3E Nguy€n tft kh6i 15./i€tc6u hinh electron. c. tdng sd hat p. qkhc dinh kim lopi X.000.ii co trong io4i nudc ndy.e'io fis ilr'!r 1ZM'ie'ln flr . .6 kh6j cria d6ng v!thr? hai bing trung binh cQng s5 kh6i cria hai ddng vi kia..Trong 100 gam (hoic 100 ml) nu6c n6itr€n c6 bao nhi6u nguy€n tu cl6ng vi ?. cacbon c6 hai d6ng vi 2c. i. oti sA norrv6n fri 99. stto vd stso.008 vi chi gdm 2 loai ddng vi iH vit iH. 2n).i Nguydn t6 M c6 3 ddng vl vdi tdng sO ttroi ld75.X'* . vi 'f O .TinhthC tich cria 15 gam Ar o dktc. NTK trung binh cria d6ng ld 63. Bi€t t6ng s6 kh6i cta 3 dOng vi ld 75. c6c ion X'*..3lyo s6 nguyOn tu. X6c dinh NTK trung binh c0a nguyip. Cho bi6t ki hiQu nguy€n tri cira A vd B.u nhi6n. Tim nguydn fii kh6i (NTK) trung binh c0a brom.Tiqh sd gam cl6ng v! | U co trong 90. !6c dinh s6 electron dQc thdn. Trong tu nhi€n brom c6 hai etdng vl . Brom c6 hai rt6ng vi. Vi6t c6ng thftc c6c loaiph6n tu nuoc..A.Xhc dinh sd khiii cta m6i lo4id6ng vikhi bi6t: .54.gl. Biri 25. ATK trung binh cria nguy€n tO M le 24. R c6 sd khdi ld 56. Trong h4t nhdn nguy€n tu.4% s6 'i) nhi€u hori d6ng vi thri hai ld mQt don vi. B..Tfnh 7i. Ddng vi thri nhAt cO sti 1p. Edng vi thri ba chiilm ll.9993 o-20v" 1.Av lul N rluu u6uJvtt +Jr ^*^ Lu vu4 1\. i .'r'O. e trong ion R2* le 80 hat. Tfnh . Trong cric hat nhdn nguy€n tu A cflng nhu B s6 proton bing s0 ft6 L H 1r Tinh sd khdi cta A vd B. 1 l. SO hat notron cfia R nhi6u hon hat notron cira M ld 10 hal .b€n: ]lBr chi6m 50.063Yo Ar . '!o .le 42.1rir{ Bni@9l Nguy€n tri nguy€n t6 X cO t6ng s6 h4t bing 82. beng s6 1n). Ddng c6 hai cl6ng v! b€n ilcu vir ilcu. . Hiclro co ba d6ng vi li r'H. M.t6 X.HiQu sd notron cfia tt6ng vi 3 vd dOng vi I h 2.6lit H2 (clktc). n. 5.32.5yo s6 nguy€n tri. 0. --. electron lop ngodi cirng trong nguy€n tu X. . C6 bao nhi6u nguy€n tti h6a hgc trong s6 c6c nguy€n tu ndulr€n? Bni 26.vAgon t6ch ra tri kh6ng khi la h5n hqp ba d6ng vi vdi % s6 nguy6 tt t&: 99.^\ l.9ldn st5 nguy€n tu ddng vi2. . Vii5t ki hi$u nguydn tri cria X. Bili(zl)Cho ciic nguy€n trl R vi M. 56 hat manfdiOn cira R nhidu hon sd hat mang di€n cira M ld 18 hat. Tim sO khOi va sO 1n) cria m6i loai d6ng ' (r nguyen tu va co so vi.'H vd r3H. BniQl.f D l\.Juo-c 5. Tinh % vA s6 nguy6n tri cria hai d6ng vicdn l4i.9992 Ti lF. oxi c6 ba d6ng vi ld s16o.d BhiQg. Tinh thinh phAn % sti nguydn tti cria m6i dOng vi. tu 0.i%o oo Ar..04 gam nudc loai nay Bni 301a. lyl. Hoi c6 thri c6 bao nhi€u loai phdn trl khi cacbonic hgp thdnh tu cric ct6ng vi tr€n? Vi6t c6ng thric ph6n tu vd tinh phAn tri khdi cria chring.Ti lC s5 nguy€n tri cfa hai d6ng vi trong m5u hidro cli6u chtS ctuoc.. Trong nudc t. I rl .. . electron hoil tr!. Hpt nhdn ddng vl thri 2 chr?a nhiAu hon 2 (n).'Cho cdc ki hi€u nguy€n tti sau: 17. neiZ+lOxig0m 3 lo4i ddng vi: '3O 'lo 'to Bili 2.. 2. Cho bi€t t6ng s6 electron trong ion AB3. '. Trong tu nhi6n oxi c6 ba <16ng.337Yo Ar .U ? Bitit O:16. io4i nudc c6'ph6n tft kh6i nho nh6t ld bao nhi€u? b. t. cl6ng vi l'.d+ l-a L:A.

TOng s6 h4t proton @Ut6t.. . )o lT.iti. Sd h4t mang <tiQn cta nguy€n t& B nhiOu hon cria Ald 12. . Ggit6n B. Ni. fdng i6 h4t proton.. xiic clinh 2 kim loqi dd cho. Ion E2* co.6 i . X6c clinh NTK cria R vd vi tri cfia R trong PTH..tron nguy€n tu cua nei SgYCno 8....8 gam h6n hgp hai kim lo4inim d hai chu ki ke tit5p vd thuQc nh6m IIA. Xdc dinbvi tri cria A.'il .2 gam X phin img vdi HzO du thu dugc2. Dyat€n c6u hinhplecltron. .r. B ld 142.6 .. Vitit cAu hinh electroncua Fe.ki€ n Z40.nu A vd B ld 3i.phdn lop electron ngoA. B trong BTH.rta" aarig vlthti z nhi€rihcrn trong h4t nhdn <l6.. B trong BTH. c 0. E F. trong h4t nhdn ngu/Cn tu sftrat khOng mang cliQn nhi€u hon sO hpt mang cliQn khdng qu6 2 electron. C Uing ZO.94 . M. Dr. vdi di€u. T6ng kh6i lugng cua 20 lguyen fii tiL 562. Nguy€n tO d co t6ng ./ H6n hqp X gdm hai kim lo4i kiAm thuQc hai chu ki k€ tii5p nhau.A: lllsvt ^^^t ^nar vus ttat J t. n4) '''dI r-r--r.2 gam.tlic dung vdi HCI du thu dugc 3. ta qr h4! trong d6 ti 19 s5 Wr5i vd s5 electron Ua"iq.rs.Nguy€n tO f' thugc kh6i d.tt6t e co c6ng thtic d4ng MX. B thuQc hai nh6m li€n ti6p trong BTH.9/. Bni 66. Xec dinh vitri cia Fe vd Ni trong BTH. Cho todn bQ khi B h6p BTH. Ni2*.r lnoi rr^rvr^r L-.. cAu hinh electron o ldp ngodi cung4LrrJng ung ld ns'.''IJL..y'. ia proton cria nguy6n t.thdi eton ch6t A. ni. Bii 6t/MOt nguy€n tO dcO c6u hinh-electron nguy€n t& lop ngodi cirng le 3s23p3.2 gam X.. LAy 6.ng vl thri nh6t ld I haj TlY .hinh.+. ns'npto nstnp'. tu. B vd vi tr( c0a A.BTH' njiOS.A -A*'u^i -hA. neri Oo/Cno Fe (Z:26).7.G .'.on OiOp tnn'3 trong cAu hinh electron nguy€n tri la 16. Fe3*.Jdng vi vo'iti lQ s5 nguyen tri la 92.eteitron nguy€n tt vi v!tri cria nguy:tg R trong. X vd xic rlinh vi tri cfia M X trons BTH. t6 c6c nguy€n cria A. B khdng t6c dgng v6'i nhau. bei. ncrtron.nTton . H6y xdc dinh vi hi cua X..3.i cung hong cAu hinh l4 !w l\JU otantuan lllvuulr electron ld 3p6.Z c6 4 rr"n .ffi. Xiic dinh s6 hi€u ' nsuvOn A.:: di* s6 kh6i cfia uitren. p' ld s0 notron phi kim c6 3 lcrp e trong nguyen tt. c6u. v rsr sau nqp .4. Trong d6 t6ng sO h4t mang diQn nhiYu hon t6ng sd traf tctrOng mang eign lA 42.14 u (ho4c dYtl. cho bii5t v! tri cua crlc nguy€n tO X.ng.."ouu vdo BTH ggit€n n[uy€n t6 x n6u biet o d6ng v!co so thoi nho nhAt s6 proton = I i .25 lAn s6 (n) cria A. G trong BTH. Hay xi."t. Vie cau hinh erectron c0a nguyen tri nguyen td crrns-nh6m thuQc 2 chu ki ki5 ti6p (tr6n vd du6i) iOi nguyen tO X' irong is niiibii c6 3 .4.{. Y.... Tim kim lo4i M. n'. chu ki 4. B.n nA I eiectron o lop ngcdi cr)ng.A hinh e vdx6c dinh vi tri cira X hong so norron.&l/nncniinirnc -.{A^+L6-.9 3 l6p electron trong vo nguy€n tri.i. B thuQc nh6m V. C ctng thuQc phAn nh6m ' A. Z hong BTF{. . electron trong nguy€n tri cria mQt nguy6n t5ld34.r-. {.76 gam k6t tria.-.IIA thrrAn hoi nhrr Li kA tiAn *nno rrer r\urr -. B i(g/. Bni si.i SOY Cho llq gam h6n hgp mu5i cdobonat vd hidrocacbonat cria kim loai kiAm M t6c dgng hiit voi dung dich HCI du thu tluo.^:al-^+-^-.tilrrx. | ^..Xric tlinh vitri cria nguy€n t6 trong BTH.i.rv:.. t6c dgng vdi HCI du thi thu ctugc 6.. (n).--.?r. T6ng s6 proton trong MXu la 58.. trong d6 M chitim 46.a l^oi I'i. C..ra vdo bAng HTTH. p. Xric dlnh s6 ttrOi cta A. Fe2*.t@. proton. e1i SSJHSn hgp X gdm mu6i cacbonat c0a haikim lo4i kiAm th6 thuQc hai chu ki li€n ti6p.-t-^--^-.. F. B trong BTH vd vitit c6u hinh electron cria chring' / 't Bni 69/Nguy€n td X 6 chu ki 3.67vovA tctrOi lu-o.8 gam B t6c dqng vdi lugng du A ta dugc 1l gam hgpch6t B2A.1uo-^. Nguy9n tu nguy€n t6. electron trong ion n.:al-4-uSsJlrr rv vv rrsr vrvvlrvrr eYv garsar v rvH rrbvea trSuJlrr rs wu4 v4w Vrgt 9a1Ll rllllll C. HAJ nh6n M c6 n-p:4. viet cdu hinh e cfia M. B. X ld (n.2M thi thu dugc 15. notroi.24lit khi (dktc). Bad Og.c dinh vi tri c0a hai nguy-6n t5 A.. Tim hai kim lo4i vd tfnh phAn trpm t<trOi tuqngrn-5i *uOitrong A. Cho 7. g. Nguy€n tu cria nguy€n t5 Y c6 9 electron tr€n c6c phan bp p. t6ng diQn tich hat nhdn cria hai nguy€n tti la 23. Trong hqp ch6t vdi hidro cira nsuy€n t0 dO cO 8. [e....{ hou tan h6t trong dung dich HzSO+ thu h6t bdi 450 ml dung dich Ba(OH)z 0. Y. sd h4t naang diQn trong het nhdn bdngsd h4t kh6ng mang diQn. w4vvvlr4! rr4r *.i M vd X).^ ^:^-^.ru)rr. I ltrlt rrvp n 6urtr lo6ng thu dugc khi B.t4lai nguydn tO A.72lit khi hielro (dktc).Bni 52. T6ng s6 proton trong h4t nh6n nguy€n t-o.ld kim lopi.lG.fe va e ia hai nguydi lO O trai nh6m kti tii5p thuQc hai chu ki li€n tit5p trong BTH.f-Jguy€n tu e cO c6u hinh (e) ngodi cirng lir 3pa. Tim hai kim lo4i d6. nh6m VA cria BTH.82V'oH theo khSi luqng.1.448 lit knf (dktc). (e) trong 2 nguy€n tri kim lo4i A. Tim hai kim lo4i. Z.*.4-*A^:. iG 16 t a. Cho 14. ia"q Ainn ki hiQu nguyen tu. Cho 3 nguy€n t6e. Ni (Z:28) vd ddu c6 2 ilectron o lop ngodi cirng trong c6u hinh elebtron. A vd thuQc 3 chu ki li€n tii5p. NquVen tri B c6 sd (n):1. O tr4ng./'Cho 3 nguy€n td-X. iint'. X6c dinh v! tri c6c nguy€n t5 trong BTH.{guy6n tu cira nguy6n t6 X c6 tdng si5 hpt gric loai ld 60.Vi6t c6u hinh eleitron vi sgphdn b6 ctia electron vio ciic obitan nguy€n tu. BTH' ggtL"ll:91':P' .6Slf6"g sO trAt (p).\/u\rlr Y$^^D (. Tj'lg s6 (n) vd s6 $) ld l:1. Khi cho 7. trong cAu hinh electron cta ion khdng c6 elechon dOc th6n. tinh chdt ho6 hgc co bin cria nguy€n tO d6.36lit COz (dktc). Bni 54.-a 39lo' T0ng sd RE6ictra c6 3 d6ng vi ld 87.6.

. sao? i.pi (z:zo)..i Rhi 42ycho c6c tft.Oi.ryrn-T.i. 16\1.35cl tir kh6i c0a clo la 35'5' H6i B^l3l.: vd thuQc cirng mQt nhgm-f t"i"gtVC"iO11--o-" fa Y vi Bnig/ BTH)' dirns (kh. Nu'tZ+'l). Mg(oH)2' b) KoH' ca(oH)z' Al(oH)3 ") sau: rnrn Biri 36..baochu ki'3. fi.'So s6nh.. nh6m VIIIA. X6c flnrr mQt chu ki' BiCt X' Y d 2 nh6m A li€n ti6p trong cirng Bii bCI phdn t0'XzY c6 t6ng s6 tt* pr"i"" .L."ht:l.cria so t"3oi c'6aY b) Nguy6n t6 ndy girm 3 d6ng Ii. p.svo va nrroi lusns' Ro2. nh6m Y: chu ki 4' nh6m VIIB B: chu ki 3.ffi:"tla lugng. .n 87. nguyen hay -.^^r n'ait*t."m-#. i.. (z=30)' iop ngoai'.So srinh brln kinh cta c6c ion. Mg phi kim. N"oH.^i chu nre' ki rzi lien liAn ti6p tiAn trong trons BTH' BTH.a) K. s6 tri'h. Ao* Aov rrong d6 phil tram khdi rusng tuong img' . rv phi nhi kim)' kim)..rr"id | fi"l' iitn qong thftc cua hgp chAt XzY' Ti .n t6 . H lan lugt chib#bao nhi€u % kh6i lu. o..hi hi6m? Vi t neuv..r:. c) Ca Al' Si .- "lsf.O ffi diin cira c6c nguyen ti5'-b6n kinh cria c6c nguy€n tft sau: Bhi 40.i. HzS. Ar (Z:18) . q1l r..Z. Na.. k. nh6m v€ hgp chat cira n6 v6i hidro co 5.A^ hai L.3Yooxi vc khoi I X6c illnh ch6t v6i oxi. tinh phi kim. Y.2 hidroxit oxi rAn luqt rd 50oi vit 60vo.rve" r6ng so proton cria il.nguy€n \' Bni 39rSo sann.3-iiep . cu (z:29\.h6"ttu electron nguy€n tu cua X' Y' so nt?-""*ta" ly yi :r. Tinh thoi luqng nguy€n tri kh6i .nBuy€n td irong BTH' (6 thtl. Biiilnluycn rfi kh6i cta K.. nhat cria mQt nguy€n to ia nor.xac einh "g'.dSo s6nh.1""i'i?lTl. c6u hinh s6 prglon cua chirng ld 32. ri3. cL.u.loqi nguy€n nhi€u' chu ki' nh6m)' b) [6c dinh v! tri cic .Ne.{+ lopi t6 nguy€n bi€t.0'F.gng trong KClor.':a?. g:zil.ca(z:20\.7.phi lnni nhi kim hav khi hi€m)' a) H6y vi€t cdu hinh e cria c6c gsuvin d. Bii 48. nh6m T: chu ki 4' rih6m VIIIB' c6 3e dOc thdn D: chu ki 4.m. c5c khi hi€m? phan nh6m A ndo g6m c6c kim lo4i' c6c phi kim' Trong BTH Bii 35j-il sinh. R. Na*' Yt* ' an3*' Biri 38l.o.. plri ki.-uuro cta oxit va iridroxit cta ciic nguven 15 qons.ti"" ' kim [o4i. f1? BiiSt nguy6n t6 c6 X: chu ki 4' nh6m VIB A: chu ki 2.'1.i"h: tfnh tim ioai.. nguv€n t6 thuQc phdn ia"a" t6t cria ereciron Bir(fiGgi t6n. cr (z=24). su bi6n d6i va R i6/ph6t bi€u dinh lu4t tuan hodn.iSo s6rrh.. giii thich: tinh i 35cl ffiH.r."R ld nguy€n tO nh6m IIA. xa" X .rorig met'chu ki trong. z.Xitcii"rr rAi16" nguvcn ti ua ki li€n ti6p trong BTH' T6ng vl th. ti" oung v6.irng *al'"g"ven c6u hinh electron vi x6c dinh s6 "r. ^-!lP.ild. . uong 39.B8yo hidro Bii aa!a.to rA (kim /Lim lo4i. gi6i thich tinh axit ctra c6c b) HF' HCI' -dt HBr' HI a) PHr..iOr' b) u) HrPOo. nh6m Z: chuki 4' nh6m VIIIB' c6 4e tlQc thAn C: chu ki 4. giailr.x ua v ra ui6i c6u hinh electron nguy€n tu cira X' Y' chring lit. trong hqp $at v6i hidro thi Rchi€m $ll?J. Bni 43fviCt cdu hinh electron c6c nguyen c6c tlflc tli6m sau: ..rlq y troan y aiitt"itri cria X.idro' Tinh s6 kh6i cua Y vd Z' tliQu s0 (n) c6a-Y vd Z g?pZ't}n sO (p) cria. T6ng ^ -.io 6m b) K.rit"" . VIIIA.llin^..Ti Al Bni 4fl cho cic nguvdn t6: o (Z:8i.ao is.lo4i 6im cho tft..c hui Bni 49. nh6m rA' vre. zn . N€u qui ru4t bi€n ooi tinrr BTH u*i. oxit cao nhat cria n6 ch*a 53.a 2 oxit. Trong hqp tich khi the hiclroxit...cho 16 eu.A.b. (n) nhiAu hon sO hat (e) ln 12 h4t' B^i6?).A. (Z) chu ki 4.fr"O" khAi.i. trong ". vi€t ki hisu nguy€n t...ffi:Ti*:!:i!T"'#-b: . trong bdng tuan cti'n tich hat nnan ctru x-ua h 58..1.f:#..". biiSt nguy€n ti5 niu ii viiit ------.irguy€n li* toai. tim nguY€n 16 io' mQt nguy€n t6 ra RHa.[lSH to R co oxit cao nnat ratd'nguy-cn it_n c6 J (n) bane s6 b)' vi6t c6u hinh electron X6c rrlnh nguyen'.. VTTA.Neuv€n t* X c6 t6ng sO hpt bdng 126' SO hat uirinn ro p vd s6 kh6i ctra x' vdz' kh6icua X bing trung binhcQng...a R vn J6ng thuc phdn ttr c.. giai th(ch tinh axit crha ciic hidroxit HrPO+' HNOr HzS.. ivfg' aL Cs ..clo trong tq nhi6n co hai ddng v! ld :?^:St:\euyen ld HClo+.'( vC t<h6i lugng' Bei 45. d.'#ielililint .BrH.a.c cni*.'N. HCI Ciai tnich' luu' ..6u rtintr nh6il-IA. HzSO+' HCIO+ sau:--chdt hqp Bei 3Z." IVA IIA IIA VIIA j:.ib. itt" uie.ii'*rAr n.**. c..I.tK vd Y ld hai nguy€n t0 thu.. nguyen"tu c6c nguy€n tu sau: cira kinh b6n t6' diQn cria c6c.-")P'S'Cl'F (Z1\tbtk:tl).i nu6c du.?i. gi6i thich tinh bazo c0a c6c hiclroxit sau: Kdri.

C2H2. Cho bidt dQ Arn di€n cira c6c nguy€n td tucng ring rlhu sau: K=0. li€n ktit r trong cic chitsau: CFIa. H= 2. H2SO3. SO2. PhAn trt chdt nho c6 chr(a liOn kdt ion'? li€nkdtc6ngh6atrikhdngcuc. HCl.H=2. Eii. Mg i Ca= 1. HCIO.'Tdng s6 h4t trong ion R* la 57. HClOa. BeH2. trdi 14i NaCl l4i rdt kh6 thing hoa nhung lai ddn diOn khi n6ng chiy ? Z. NH1. c) Nito trong c6c ho'p chAt: N2O. HNOz. HNO3. Bni 81. a) Clo trong c6c hop chet: HCl. hdy nOu bin chdt liOn kdt trong c6c phAn trl vh ion sau: Nr. NO. HCOOH. NaNO:.1: O = 3.8.): C=2. 2. KHS. a) Na*. H2SOa. Hrso4. M6 tA su hinh thdnh li6n k6t ho6 hoc. Mg2*. NO2. bin ch6t lgc 1i6n ki5t. KClOr. b) Nz. tinh th6 phdn tri. Br = 2. b) F. H3Po4" H2sc)3. 2.0 . N2. Bii6ft. Sd oxi h6a cira nito trohg cdc chdt d6. K. Phdn biQt kh6i niQm s6 oxi h6a vd h6a tr!cfa nguydn t6 trong hqp chAt h6a hgc. Phdn biQt su xen phri &uc vd xen phri b6n.tifhd ndo ld li6n kOt ion? Cho vi du. HCO3-. HF.89. HBr./MOt hqp ch6t cAu tqo tt M2* vd ion X-. Bn@) NFI4NO3. Bdi 84.2 cirng cria ciic nguy€n tri trong phdn tu) a. Cl =3. Vi0t c6ng thric c6u tao circ ch6t sau. N=3. Nh{n xdt si5 electron l6p ngodi cirng cria cilc ion. SO:. NO2. Dua vio dO dm di€n. e. H3POj.9. C2FI). Dua vho clo dm di6n. NazSOr.Tinhs6 li6n k6t o. BCl3. C2H4. C2H2. Nr.'Th. N2. AgCl.Bn(72. 1.0. li€n k6t cQng h6a trivd li6n irSt kim loai.5 ndo ld sy lai h6a? ltinh bdy 3 ki6u lai h6a ctd cluo.5.5. H2S.'HAy gidi thich sg hinh thinh li€n. Al4cr.5 .COr. N.{ec dinh sO thri tu. o cria R. AI(OH)3. HNO3 . H2O . Trong phdn tu MX2 c6 t6ng s0 hat (p. li€n ki5t rtch ma(o) vd li6n kiit pi (n\.c6cuc?(ChodOdmdi€nctraO=3.0). NaBr.ai Bni\87 Hdy vii5t c6ng thric electron vd cdng thri'c c6u tao cria c6c phdn tri sau: (cho nh6n xdt s5 electron =1. NzOs. NazSzO:. SO3.8:Na=0.B . c hgc. Cl=3. SO2. N = 3. hdy s6p xOp theo chidu tang c10 phAn cuc cira li€n kdt gifa 2 nguyOn trl trong phAn tir c6c chdt sau: CaO. H2O2.2. MgO. HClOr. cOng tht?c electron cria c6c phdn tu NH3.'/Hay viiit so dO bieu di6n sr.nh trong c6c hqp ch6t: H2S. Tfnh so oxi ho6 cua:. Tir ho6 tri cira c6c nguy€n td hdy vidt CTCT cia cic chdt sau: CaOClr.1 .8. H2SOa. Bni 74. BH3. Viet cliu hinh e cfia ion M2*. BAi 78. KCIO4. li€n t<6t OOi vd li€n k6t ba. /' b) Viet c6u hinh electron cta R.= 3. Ba. SF6. d. Cl". b. s6 chu ki.'X6c dinh h6a tri. a) SO2.5 . n ld kim. HCN. Cho vf dr.. tinh th6 kim logi (kh6i niQm. ! . e) ld 186 h4t. AlCl3.5: S=2. NH3. nhiQt dQ n6ng chiy. cHa. l6p ri-go. HCN. n.0. a)KviCl b)CavdS c)MgvnO Bni SOyT?i sao nito ld mQt ch6t ktri tuong tltii tro d nhiet dQ thuong? ViiSt c6ng thfc c6p tpo. S5 tctrOi cua ibn Mr* l6n hon s6 khOi cria ion X. 1.Cl-3.r minh hga. HClOz. tron$ il6 sO h4t mang cli€n nhiAu hon sO npt kh6ng mang diQn la 54 h4t. NOz. H=2. Giai thich tai sao naptalen vi ibt tai dd thang hoa nhng kh0ng din di6n. Li6n kdt ion nguy€n tr5 thudc idi6i ndo? du-o.Br=2.5.'1. HNO3. khi ndng hba tan ffong nudc crta cdc hqp chdt ion. b) Luu huj. cl-.18 hat. tr. MI4CI. SO3. CH3COOH. CaQ. NO. CH4.0. C3Hs. Li6n kdt kim loai lh gi? Hdy so s6nh gita: li€n kdt ion. dg d6n di€n .. Ag = 0. Bni ffi. 02. NO. nh6m cria M vd X trong BTH.0. CO. d{c tti{m) vd cho vi dg.ld 27. s2-. x6c dinh hinh d4ng c6c phdn tft sau theo thuy6t lai ho6 trong c6c trudng hgp sau: a) BeHz b) BF3 c) CH4 d) NH: . nhiet dO s6i.c hinh rhdnh rt nhftng nguy€n ttr nio? D[c didm cira hqp chat ion? Bii 75.9. B^i77YThd nio li li€n kdt cong hod tri? Lion kdt cong hoi{ tri c6 cuc? Li€n kdt c6ng ho6 rri kh6ng cuc? Li0n kdt cho-nhdn? N€u vf du. O=3. T6ng sO h4t trong ion M2* nhidu hon trong ion X.Hdy nOu nhAn xdt chung vd trang thdi (& didu ki€n thucrng). Clj.ld 21. NzOs. li6n kiit tlon. Bni 73. PCl5. Bni 76. g. 02. sd hat mang cli6n nhidu hon sO h4t kh6ng mang cliQn Id.X-. Hdy so siinh gita c6c dang tinh thi-l ion.ki5t gifra ciic nguy€n tri c6c nguy€n td sau: Ba2*. C =2. o2-. c". x6c dinh ho6 tri c6c nguydn t6 trong c6c hqp ch6t. FeSOo. CH3OH.r hinh thdnh c6c ion sau tir c6c nguydn tu tuong ung. Al = 1. H2.5. HNO:.0. Al3*. Trong nguy€n tri R.loai hay phi kim? R li c) Xic <tinh vi tri cta R trong BTH. B^i69. Bni TgIBang hinh vC mO tA su xen phir obitan nguyOn tu tao ra li€n kdt trong c6cphAn tt sau: H2. a) Tiry s6 h4t p.e-) HzQ D COA E) CzH+ it) CzHz Bni 82. AlN. n. tinh th€ nguy€n tri. HzSO:. Na2SO4. NH4C1.HCIO. ca2*.

K2Cr2O7. CH3COOH.NrD(2. B c6 c6u hinh electron phdn lq.lA 33.n*odi cirng ld 2p6. I Mangan trong ciic hqp ch6t: MnO2. n. Tftlh Vo khdi lugng m6i mudi trong h6n hqp ddu.* llvP ll4l -. Tinh khOi lugng ket tria thu dugc.ia 3 i hat.\.Hai nguy€n tft A. Nguy€n tri ctia n6 c6 tdng sO tr4t p. Bni94.n sd h4t mang-diQn ld 4 hat. Li6n . 8. X vd ion tpo ra tir N'1. trong d6 M chit5m 461. notron. . trong d6 s6 h4t kh6ng mang ilign nhidu hon sO hgt mang <ti6n ln 44 hat. .vNguydn t6 M thu6c nhdm IA cria BTH.Xric ciinh M. T0ng s5 cric hat (p. 1[/M0t noiron. n.n6tm< t6ng sd hat le 143.. 2.ngodi cirng ld 3s*. Anion X.d) Crom trong e) c6c hgp ch6t: Cr2O3.. SO kh6icaa ion I\. e ld 34.f vd X22. 1.Cacbon trong c6c hqp ch6t sau: CHa.Ai -r ^^^l-^-^r vq4 ^i.c rlinh hai kini loai.12 g!m!. "6u a. e) tioi-rg ioii i'f iriii€u iiun irung ion. i-r.. bift trong.730 oxi theo khOi luqng.c6 c6u hinh gi6ng R*. 2. V. SO ttrOi cira M nhi€u hon sO t<. X trong BTI{.X6c dinh nguy6n td R./Oxit cao nh6t cria nguy€n tO n cO cdng thirc RO3. bi6t chfng thu6c 2 chu ki li6n tidp nhau trong BTH.r vi riiQn iicir h4t nhdn cua-A. Xdc dinh vi tri cua M.trong it6 sd h4t. \.o Pst 2 /. Sd kh6i crja M'* nhi€u hon X'.Mq ta sir hinh thdnh li€n kiit trong phdn tii hqp chat gifa R vdi hidro. 3ps ' 1. . c6ng thirc electron cfia hgp ch6t oxit cao nh6t ctia R. hqp Bni ch6t tluoc hinh thanh tir ciic ion M* u1 x]-. Vi6t c6u hinh electron nguy0n tri cria nguy€n tri R. H2MnOa. CzHt.. . Xri. frr.gl. a) X6c ctlnh c0ng thric phdn tri cria NO(? cqi ten? b) Vi6t c6u hinh e. Bni 95. c6ng thric c6u t4o. d. T6ng si5 h4t proton. M. Clio bi6t s6 electron dQc thdn cta A. KMnOa. trong d6 sd hat mang diQn nhiAu hon s6 hat kh6ng mang 9-o cli6n-ld 41. c6 cdng thirc oxit cao nh6t n yO:. Vi6t c6u hinh electron cira c6c ion h. eiectron trong ion fut* nhiAu hon trong ion X3. .^ 4 l. Kgqydn t5 Y le phi kim thu6c chu ki 3. Bni gS.l64. 5. 56 hat mang <li€n trong hat nh6n M nhi6u tron sO tr4i mang cli$n trong h4t nhdn X ld 14. cria nguy€n tri M. HMnO+.Xric dinh nguydn t5 n. ^w4 tor.1{99 y0|lqp c. p.2 Vo v$r L00 ml dr-rng dich H'SO4 2lTo (d=L. Xiic efluh s0 <io.le 7 hat. Trong phdn tu MzXz t6ng s6 c6c hat proton.f ntricu hsn sO kh0i cria ion X2. Vi6t c6u hinh electron nguy€n tri cria nguy€n t6 R. MOt hqp ch6t ion c6u tao ttr ion Iuf ye ion X2-.h4t nhdn nguydn tri cta M s6 h4t Fh0ng mang dign nhiAu hc. Bni 9ly'Cation R* rO hinh electronl*. . X ld nguy€n t6 gi? Vict c6u hinh electron vd x6c dinh vi tri cria X trong BTH. Tfnh ch6t hori hqc d4c trtmg c0a R ld gi? L|'y 2 vidu minh hoa.UTr<1n 400 gam dung clich BaCl..itit cAu hinh electrcn cfia nguy€n tir M. Nguy€n t6 R thudc chu ki ndo? Phdn nh6m ndo? Nguy6n to giiciai thich bin cnr6t tien k6t trong hqp ch6t cira R vdi clo.Vir5t c6u hinh electron vd x6c dinh t6n nguy€n tti Y.: oou/rr. l. T6ng sd ciic h3t (p. HCHO. Oxit cao nh6t cria nO ct *a 72.:* w4luurl4l Nllll r^^: ptldf l f-L:* lv4r +L.CrO3. g biet pnan top :r cria hai nguy0n tu horrr kdm nhau 1 electron. c. M3* va iac dinh vi tri nguy€n td M trong BTH. CzHz.mang di$n nhi0u hon s6 hpt kh6ng mang diQn ln 52 h4t. Vii5t c6u hinh electron vd sr.llo ve rurOi lugng.72 irr lix (dktc).Bi6t I t?o vdi kim loai M mgi trqp ctrit cO c6ng thr?c.trOi cria X ld 23 don vi. Mn2O7.Xt. HCOOH. .TIqp chAt ktri vdi hidro cta mQt nguydn t6 c6 cdng thric RF{+. electron lh. X6c clinh c6c nguydn tii M.Vi6t cdng thric phdn tri. H2'CrO a. Gia thfch sU tao thdnh li6n ktit trong ph6n t'i AB.a^ LII{jU\/ -La* lllullf ^Li-L Llllfill i -Lrllllulll n lt Bni L l00.MO ta su hinh thinh li€n k6t trong hqp ch6t oxit cria M. trong phAn tri ndy dugc hinh thdnh nhu th6 ndo? ktit Bni 97. X? Dg ctoiin tinh ch6t h6a hoc cria M vd X? Bni. Bni 96.h 23. B. X: vi€t c6u hinh electron nqrrvAn trr (it1ng chir vi dlng obitan) cia X. Tinhc% c6c chdt trong dung dich sau phin ring.r phdn b5 electron t ong obitun cria nguy€n tu R b. a r: bang dung dich HCi <iu thu duoc 6.67 % theo kh6i lugng.^: lltuvl -^* hA!q(r 1Q . . . 2.H2Cr2O7. c6c ion M2*. e) trong phAn tu M2X le I40hat. Trong hgp ch6t cira n6 vdi hiclro nguy€n td R chi6m g4.vtaA 54lrr rlvrr L.

o.i. Crz(SO+):.L + ftzO re / itl 'a '/ 3) 30.i lO-q-ttni l) iaO + COz -----) CaCO3' . Cr. Xric dinh sri oxi h6a cfia c6c nguyOn t6 N. CaOClz. CIO o. * zH2s ----a. l'FeS. S+COz . b. KMnO+ + i) lPr b) Hay cho bi6t trong nh0ng phin rlng ndo sau ddy SO2 cl6ng 1) SOz + H2O + Na2SO3 -----) 2NaHSOr I 'i vai tro chAt oxi h6a? 5) 2KMnOa + 5SO2 +zWO ------+ 2MnSO+ + KzSOa+ZH2SOa ) Bni 5. S. . HS-. Ha$€_c6c c6c phdn ftng_ox. Cr2O3. Cr. SOz. KMnO+.X / rlng sau cl6y: z) cuo + ci -+ Bni 3. N2O5. c. Hdy cho bi6t trong nhtng ph6n ring nio sau ddy HCI kh6ng ct6ng vai trd ch6t oxi h6a cfrng nhu chAt khft? 3) +Fe(OH)z 02 2HzO ----) AI(OH)3 J + NaHCOs X 4) NaAlOz + COz + 2HzO 5) 2NH3 + HzSO+ ----+ (NH+)zSO+ -) X '/K 6) NaHSo+ + NaHCOT --+ NazSO+ + CO2t + H2o t'/ 7) 2FeClr + 2KI ------+ ZFeCl2 + 2KCl + h 8) 2FeClr + Fe 3FeClz cu + coz ( j -"-+ + 4Fe(OH)3 v BaClz + 2H2O x 1) 2HCl + Ba(OH)z -+ MnClz + Cl2t + 2HzO 2) MnOz + 4HCl ------+ 3) NaAlOz + HCI + H2O ----) AI(OH)3 J + NuCl 4) Zn + ZHCI ----+ ZnClz + H2t ZCuClz + ZHzO 5) ZCu + 4HCl + Qz --+ FeCl2 + H2t 6) Fe + 2HCl ---+ 7) Fe(OH)3 + 3HCl ------+ FeClr + 3HzO 8) NHr + HCI -----+ NH4CI i/ { V X X 9) 3Cu + 2NaNOr + SHCI l0) ) ----+ 3CuCl2+ 2NOt+ 2NaCl + 4HzO KzCrzOt + l4HCl dac --a-1 2KCl + ZCrCb+ 3Clzt +7HzO v Bni 4.3S + 2*zo 4) SOz+C +. . Mn. Cdn bing phan fng oxi ho6 khf sau theo phuong ph6p thdng bdng electron i. NaClO.AN rI (11/2010) Bni 1. a) Hdy cho bitit trong nhtng phin rlng ndo sau ddy SOz tt6ng vai trd ch6t khfi'? * Cl2 -----a SOzClz 2) SO2 + Ca(OH)z ------+ CaSOr. MnClz. HSO. Cl. . N2. rJ -Z SOl-.9z + HzO + NHg ----_ *t{aHSOr ' v. HzS. HNO3. S trong cdc hgp ch6t sau: NO. Cl2. NOz. + Br2 + ZHzO -----+ 2HBr + HzSO+ X +) l. d. FeS2. 5) SOz + 2HNOr ---+ nrsoo + NO2t 2) SOz + Or ------t SO: + Oz 3) $. K2Cr2O7. MnO2. N2O. Cl-. SOr.ro-r. Mn. e. HNOz. NH3. NazSOr. si5 c6c ph6n trong Bni 2. sAr 6N TAp HoA l6p a. FeS2 + 02 -J:-+ FezO: + SOz 3. Al + HNO: J--+ Al(NOr)r + N2 + H2O l. KzMnO+. HClOz. NHaNO3. KClOl.b Hcld{c -----+ KCI + MnClz + Cl2 +H2O 2. KzCrzOt+ HCld[c -------+ KCI + CrCl3 + Cl2 + H2O 4. ClzOt.

KCIO: ---+ KCI + KCIO+ Bni 10. Clz + NaOH -----+ NaCIO + NaCl + H2O 2.5. CzHq. 6. Cu2S + HNO: dac --t1-. KCIOr ------+ KCI + O. Fe*O. FeSO+ *KzCrzOt + HzSO+ -----+ Fez(SOc)r + KzSOa + Cr2(SO4)3 + H2o Cu + NaNO3 + HCI ---> Cu(NO:)z+NaCl+NOz+HzO FeSO+ + Cl2 + HzSO+ ------+ Fez(SO+)r + HCI Bdi 8. 5. Cdn bing ph6n ung tr. + CO -----+ Fe + COz 5. CzHz-r KMnO+ -----+ KOOC-COOK + MnOz + KOH + HzO 2' CoHs-CHr + KMnO+ -!--+ CcHs-COOK + KOH + MnOz + H2O 2)Xfucdlnh sd oxi h6a cfa tung nguyen tf cacbon trong c6c ho. + HzSO+ cl{c Fe(No3)3 +NOt +H2o 2. Cu(NOr)z + HzSO+ + NOz + H2O 4. FeS2 + HNO: dic --11-+ Fe(NO:)r + HzSO+ + NOz + H2O sO oxi ho5 3. HCOOH Bei 12. C6n bdng c6c ph6n fng oxi hoii khrl sau: l. FeSO+ + KMnO+ + HzSO+ 4. Fe*O. bi6t V*. Cdn bing ph6n rlng oxi ho6 khft c6 nhi6u nguy€n tti thay ddi 1. AI + NaNO3 + NaOH + H2O + NHr + HzO NazZnOz -> 2. Fe*Or+HNor -> ---+ 3. CHr-COO-CHz-CHr.r oxi ho6 khrl vd oxi ho6 khft nQi phdn tt l. CAn bing cdc phdn fng oxi hod khrl sau: Fez(SO+): + SO2t + H2O l. Cdn bing phin fng oxi hoi khrl c6 sp tham gia cria mOi trudng NaAlOz + NH: 1. Bni 9. 4. FeS2 + HzSO+ #"rdry . Mg+HNO3 ------+ Mg(NOs)z +NH+NOr +H2O 6. CoHrzOo.) IITAsO+ +NOz+H2O + HzSO+ + NOz + HzO -!--+ Fe(NOr)r + Cu(NOr)z Bni 7. CHr-CHz-CHr d. Cl2 + NaOH ---> NaClOr + NaCl + H2O 3. Al + HNOr ----+ Mg+HNO3 Bni 11. 1) X6c dinh sO oxi h6a trung binh cta cacbon trong c6c hgp ch6t sau: CzHo.? SO2 + Fez(SO+)i + HzO 5. g. FeCOr+HNOr --+ Fe(NO3)3 + NO +COz+H2O 9. FerOr+HNOr ----+ Fe(NO3)3 +N*Oyt +H2O 5.o:Vpe:1: I -)Mg(NOr)z Al(NOr): + NO + NzO + HzO. CH3-CHz-CH=O e. Cdn bing c6c phin img oxi ho6 khrl sau: + NO + NzO+ H2O. CzHz. Fe*O. C + HzSO+ dic --a-+ CO2t + SOzt + HrO Bni 6.. p ch6t sau: c' CeHs-CH: 3. CnHzn*2. + HNO: d4c ------+Fe(NOr)r + NO2t + H2O 4. FeS +HNO: ddc J--+ Fe(NOr)s +HzSO++NOz+H2O Z.o: VNo: I : 3 ?. + KMnO+ + HzO ----+ CH2(OH)-CH2(OH) + MnO2 + KOH CH3-CH(OH)-CHz(OH) + MnOz + KOH CHr-CH=CH2 + KMnO+ + HzO C2Ha ---+ . Zn + NaNO3 + NaOH -+ ----+ Fe2(SO+): + KzSO+ + MnSO+ + HzO 3. FeO + HNOg ----+ Fe(NO3)3 + NO + H2O 7. b. l. bi6t VN. CzHeO. KMnO+ ------+ KzMnOa + MnO2 + 02 4. Fe(NOr)z + HNOr (loang) --!--> Fe(NO:)r + NO + H2O 10. FerO+ +HNOI ----+ Fe(NO3)3 + NO +H2O 8. 6. AszS: +HNOrdpc+HzO FeCuSz + HNOr dlc --!-. CHr-CHz-CH=CHz a.

. c dung dich B. PhAn 7. Cho A tdc dqng v6'i Fe2O3 nung n6ng tlugc khi B vi h6n h-o. FerOc + HNOg ------+ NO + . c h6n hqp k6t mQt oxit duy nh6t. ilflc. Fe + HNO3 'o > NzO + . Hdy x6c ctlnh c6c ch6t da cho trong A. Hodn thdnh c6c phuong trinh phdn ri'ng sau: l. 9. X. C. 7. - PhAn 1. chot6cdpngvdi Cu.'c l.. dun n6ng dung dich C lai cho t<6t tUa y. 5. . c Bni 18.12lit khi SO2 duy nh6t o tlktc.Suc khi X vdo dung dich Ba(OH)z thi thu du-o.01 mol khi NO. C6c ch6t vi ion sau d6ng vai trd gi trong c6c phin ring oxi h6a-khri? Zn. Cho B t6c dUng vdi dung dich Ca(OH)2 duo-c k6t t0a K vd dung dlch D. chot6c dgng vdi dung dich nudc brom. FeO. PhAn 6.Nung E trong khdng khf o nhiQt dQ cao tltin tchOi lu-o. p gdnr 0. cho t6c dgng vdi HNOr dec. B.LQc ktit tria Y. Cl-. Chia A ldm 7 phAn bing nhau: PhAn4. c h5n ho. p chht rLnC. Hod tan Fe:O+ bdng dung dich HzSO+ lo6ng du thu dugc dung dlch A. c ch6t rin G vd khi X.2 gam kim lopi M vdo dung dich HzSOa. c ki5t tfia Y vd dung dich C. c6 m4t khdng khi.. dun s6i D lpi tlugc k6t ttia K. Vitit c6c phuong trinh phin r?ng xdy ra (n6u c6). C3Ha + KMnO+ + HzSO+ ----+ CH:COOH + CO2 + H2O + MnSO4 + KzSOq Bni 13. CuO. Ph0n 3. Vi6t c6c phuong trinh xdy ra.5. Fe + HzSO+ddc -!--> SO2 + . tta hiclroxit F. Hda tan h6t 1. duqc h6n hqp khi A. Hay vitit vd cAn bang Bni 15. cho t6c dgng v6i dung dlch KNO:. FeCl3 + H2S --11+ S J + 4... ng s6t vira dt vdo dung dich A. FeO + HNOr -----+ NzO + 10. Fe + H2SOa lo6ng ---) 6. du thu duo. S + HNO3 dpc n6ng ------+ NO2 sau th6y t4o thanh S J. . Fe3*. rOi thAy tho6t ra c6c phuong trinh phin rlng. Bni 21. Khi phin fng k6t thric thu cluo. X6c dlnh M. G. Bli Cho E t6c dpng vdi dung dich NaOH du cluo. cho t6c dpng vdi Al.. Bei 14. PhAn 2. . 8. 11. Bni 20. PhAn 5.. Dt5t cacbon trong khdng ktrf d nhiQt dQ cao. .. Bni 16. Hoi tan hoan todn FerO+ trong dung dich HzSO+ lodng du dugc dung dich A.Th6i mQt luOng CO qua 6ng srl nung n6ng chrla F cho il6n khi thu cfuo. khi HzS vd cu5i cing gini ph6ng kh( Hz. k6t tira E. bQt 17. E.01mol khi NzO vi 0. ch6t oxi h6a hopc chi ld mOi trudng trong c6c phin rlng oxi h6a-khr1. H2O.Cho dung dich B t6c dgng vdi dung dich KOH du tlugc dung dich D. F. cho t6c dpng v6i dung dich kali pemanganat. NOa-. Cho mQt luo. H*. Bei 19.. Cu + HNO3lodng 3. D. Nung F trong khdng khi du-o. thu <lugc mQt khi vd dung dich E. . Vi6t cdc phuong trinh phin ftng x6y ra. Cu + HNO: d6c --{--t 2. Y. SOr2-. SOz. S. Tinh m. cho t6c dgng vdi dung dich KzCO: du. + ct4c n6ng.Clz. Cho lugng du nh0m t6c dpng vdi dung dich HzSO+ diu ti6n thhy gitti ph6ng ra khi SO2. KMnOa + HzCzO+ + HzSOI ------+ CO2 + . Cho C tan trong dung dich HCl. ng kh6ng d6i duqc ch6t rin F. Hda tan hodn todn m gam Al vdo dung dich HNOr r6t lodng thu duo. Al+HNO3 to > NH+NOg+ '. Fe2*. NH3. . Ldy vidq minh hga axit c6 th6 d6ng vai trd ld chAt khrl.

ilktc).05 mol sin phAm k'h& duy nh6t c6 chria S. . 34. p dAu. X6c ttinh X. Bii26. Tinh V.48lit hdn ho. c 6.4 garn mu5i clorua. Hod tan hodn toin m gam kim lopi M trong dung dich HNq du thu cluo. tlktc).l2lit khi X (s6n phAm khrJl dLry nh6t. xric <l!nh kim lo4i M. NO2 (ttktc). c 2. COz (dktc).9281it h6n hqp khi X g6m NO. M{t kh6c. i. Cho m gam Al t6c dpng vdi 150 ml dung dich HNOr a (M) vira d0 thu duo. X6c dinh kim lo{ R.6) gam mui5i. dktc).68 lit HzS (sin phAm kht' duy nh6t. Cho 19. Bni 33. ng mu6i nitrat thu duo. Bni 31. CO c4n dung dich A thu dugc (m+18.48 lit khf NO (sdn phArn khrl duy nhdt.i neiZSigOatanh6nhqpg6m 2. clktc). BAi 29. vi ndng d0 mol HNOg dd dirng .7 gamAlvdlg. Cho 10. ng HNOr dd phdn fng.2lft SOz (ilktc). Cho 5. c 0.. Tinh m. Tfnh kh6i lugng I lft h6n hqp X (dktc).48 lit khi H2 (dktc). Mgt6c dqng vdi dung dich HzSOq du gi6i ph6ng 4. Cho 3.04 mol Mg tan htit trong dung dich HNOr du th6y tho6t ra 0. Tinh the tich khi NO vd kh6i luo. Ktit thric phAn rlng thu tlugc 0.l2 lit (dktc) h6n hgp khf gdm NzO. X6c dinh M. X6c dlnh sin phdm d6. Cho 12. Hda tan 2.6272lit khi X (sdn phAm khrl duy nh6t. Xdc rtinh X.nifNO. Cho 11.36 gam Mg trong dung dlch HNOr du sinh ra0.+8N khdi luo. p NuO vi Nz c6 d6yq:18.88 gam kim loai M t6c dpng hiit vdi HNO: dun n6ng gi6i ph6ng 0. Hod tan hodn todn m gam Al vdo dung dlch HNO: lo6ng du thu tluo.4 gamhSn ho.672 lit khi X la s6n phAm duy nh6t hinh thanh do sg khrl 5*6.9 gam h6n ho. ctktc). c 1. X6c dinh X. p Cu vd Fe c6 ti lQ mol 1:1 vdo dung dich HzSOa d{c n6ng. " Bdi24. hod tan hoin todn m gam kim lo4i M trong dung dich HCI du cfing thu tluo.c V lit NO (sin phAm khrl duy nh6t.52 gam hdn hqp kim lopi tr€n tdc dgng hiSt v6i dung dich HzSO+ tl4c n6ng thu drLo. Tinh m. dhc). Cho dung dich NaOH du vdo dung dich X dun nhg th6y c6 0. Mg bing dung dich HCI duthu ilugc 5. Bdi27.Oritiru clu'o. Bni 40. Cho 2. Tinh ttroi luqng m6i tim loSi trong h6n ho.8 gam mQt kim lofl M t6c dqng hoin toan v6'i khi clo thu dugc 53.Tiu.5 gam h5n hqp g6m Al. Bni 35.125 gam suntua kim lopi M c6 hod tr! kh6ng d6i (MS) t6c dsng h6t vO'i dung dlch HzSO+ clflc n6ng du tho6t rall. Bdi 39.c V lft NO (sin ph6m khir duy nhdt. c khf N2O duy nh6t vd dung dlch A.52gam h5n ho.32 gam Cu vdo 3 lit dung dich HNO: vira dri dugc 4. Bni 32.92 gam Cu tan vira dt trong HNO: lodng thu cluo. VFt kh6c. Cho 8.9 gqn A trong HNO: lodng du thu dugc l. Hod tan 11. Bni 25. kh6ng ch6y.2 gam kim lopi M tan h6t trong dung dich HNO3 du thu dugc 4.Bni 22:Hda tan hodn todn 4. kh6ng miri. p A gdm Al. ilktc).336 lit khi (dktc) thodt ra. BAi 28.3 gam h6n hqp Al vd Fe t6c dpng tr6t vOi HzSO+ d4c du thu duo.24 lit o dktc mQt khi kh6ng mdu.c hdn ho. Tim kim lopi M.15 rnol h6n ho. p lihf NOz. NO c6 ti kh6i so vdi oxi bing 1.HL. Tinh a.2. p Mg vd Al t6c dgng h6t vdi dung dich HCI du thu clu'oc 2. Tinh m. Cho 8.6 gam mui5i RCOr blng HNO: tlflc n6ng du thu duo.4 gam kim lo4i R tric dgng n6t vOi HzSO+ dpc n6ng thu cluo.}gamCutrongdungdl.015 rnol NzO vi 0.04 lit khi A (dktc). Bii 42.8 (phin fng khdng t4o muiSi amoni). C6c khf do o' cing diAu kiqn. Cho 1. Xr{c tlinh kim lopi M. Bii Bni 36.'c V lit NO duy nh6t.-. Tinh phan trdm khi5i lusns m6i kim lopi trong h6n hqp dA". c V lit khi vd khdi lugng mui5i clorua thu dugc Aing SZ. fl li-$t {. Cfing cho 2. Hod tan hlt 12 gam mQt kim lo4i chua rO ho6 tri bing dung dich HNOr lodng thu dLro. X6c dinh X. p khi g6rn 0. Bni 37. Hod tan 3. X6c dinh t€n kim lopi.72 lit khi SOz (san ptrAm ttr* duy nh6t. BAi 41. hod tan 3. Bni 38. Hod tan hodn todn m gam Al vio dung dich HNOr lodng du thu dugc dung dich X vd l. Bni 30. c m gam mutii vit 4.01 mol khi X la sdn phAm kh0' duy nh6t (itktc). f.01 mol NO (ph6n fng kh6ng t4o mutii amoni). c d tr€n. Xdc dlnh M. Cho 0.688 lit khi (dktc).

thh n6ng dQ mol cta dung dich HNO:. . Bi6t phAn il'ng khdng t?o ra mu6i amoni. Cu (c6 ti lQ mol l:1) bing dung dich HNO: du thu clu'gc dung dich X (kh6ng chria mu5i amoni) vd V lit h6n hqp khf Y (dktc) g6r NO.X6c ttinh tvt. NO c6 ti kh6i so vdi hidro li 20.48 lit khi kh6ng miu ho6 ndu trong khdng khf (sin pfrAm ttui duy nh6t). Tinh s6 mol m6i chAt.84 gam h5n hqp Mg vd Fe trong dung dich HNO3 du th6y tho6t ra 0. Mg bdng 200 ml dung dich HNOr lodng. dktc). BAi 49.008 lft NO2 vd 0.3 mol NO (s6n phArn khrlduy nh69. th6 tfch khf do d dktc. cO ti l€ mol l:l t6c dung hodn toan vdi dung dich HNO: du th6y sinh ra 13.03 mol Ag vio dung dlch HNOr th6y tho6t ra V tit h6n hcyp khi A (dktc) gdm NO vd NOz c6 ti lQ mol tuong ring ld 2:3. X6c dinh M. X6c dinh X.p A g6m Fe vA kim loai M (hori tri kh6ng OOi. Zn trong HNO3 vira ttri thu <fugc dung dich A vd 3.216 lft (dktc) h6n hq p khi NO2. c 49. Bni 57. trong dung dich HNO: lodng du tgo ra 0.48 lit (dktc) h6n hqp khi Y g6m NO vd NOz. Tinh V. Hod tan hodn todn Bni 48. Tfnh phAn trdm khtii luo. X6c dlnh gi6 tri cria rn. Tinh thanh phAn %kh6i lugng Cu trong hgp kim. ng cfia Cu trong h6n h-o. htSt vdi HzSOe d4c th6y c6 49 gam axit ph6n f'ng tao thdnh MgSO+. Bni 55. CuO.q gam h5n ho. Gi6 tri cna a. p 2 khf kh6ng miu. Hoi tan h}t35. Bii 54.04 rnol khi NO (san phAm kh6'duy nh6t.p NO.6 gamh6n hqp 2kim lopi. Bii 58. Cho 6.224|it khf NO (sdn phAm kh* duy nh6t.ng A tr€n vdo dung dich HNO3 du th6y tho6t ra 4. Hoi tan hodn todn m gam Xementit (Fe3C) trong dung dich HNOr lodng du th6y sinh ra 35. Tinh kh6i luo. dktc) kh6ng mdu ho6 ndu trong khdng khf. 47.4 gam h6n hqp Fe vd FeO trong lugng du HNOr chi tao sAn phAm khu' la 0. NzO cO kn6i lugng 5. Hoi tan 9. p khi C (dktc) giim NO2. p g6m FeO. gid thi6t kh6ng cdn tpp cn6t mrac.. Khi cho 9. Hod tan n}t 16. Tfnh kh6i lugng m6i tim loqi trong h5n hqp. BAi 60. FeO. 44.568 lit (dktc) h6n ho. NO2 c6 dp6711r=19. X6c ttinh Fe"Or.OA+ gam h6n hqp Al.05 mol Fe vd 0.6 gamMg t6c dlrng HzO vd mQt sin phdm X.4 mol AgNO3. ng vila d0 h 250 ml dung dich HNOr n6ng ttQ b (moVl) clun nhg thu dugc dung dich B vd 3. Bii5t ph6n fng kh6ng tpo ra mu5i amoni.4 gam h6n hqp bQt g6m Fe vd Cu vdo dung dich chrla 0. p gdm Fe vi mQt kim lopi M (ho6 tri kh6ng d6i) trong dung dich HCI du tp ra 0.136 lit h6n ho.84 tft (tlktc) hdn hgp 2 khi kh6ng mdu trong d6 c6 1 khf hod ndu trong khOng khi. Hod tan hodn todn 4.59 gam. p gOm Fe. clktc). b lAn luqt ld bao nhi€u? Bii 51.09 mol NO vd 0. Bii Bei 45.4 gamd6ng @ch (hqp kim Cu-Ni. Cho 18. Tinh gi6 tri cria V.34 gam. vila dri thu dugc dung dich A (khOng chfa NH+NOr) vd 1. Tfnh sti mol FeO trong h6n hqp. Cho a gam h6n hqp A gdm FeO. Bi 12 gam h6n hqp Fe. Bni 53.15 rnol NO. NO c6 kh5i luo. Hod tan h6t 1.'ng td 2. X6c tlinh M. Bni 50. C6c phdn ri'ng xAy ra hodn todn. 136lrt (dktc) h5n ho.143.431 garrn h5n hqp Al.96 gam FeOv trong dung dich HNOr du thdy sinh ra 0.Bni 43.8 garn X bing dung dich HNO3 du thu dugc 4. cdn n6u hod tan trong HNO3 lo6ng du thi dugc 0. Bni 56. X ld h6n h-o.003 mol Nz.4 mol Hz.2 gan A vdo dung dlch HCI du' thAy thorit ra2. c6 kh6i luo. Fe:O+ c6 s5 mol bing nhau tiic dqng h6t vO'i dung dich HNO3 th6y t4o ra 1. Ctro 15. Bitit phin rmg khOng tpo ra mu6i amoni. Hod tan hodn todn 11 gam h6n ho. trong d6 c6 mQt khi ho6 ndu ngodi khOng khi. CuO. Bni 46.6 lit khi (san phAm khrl duy nh6t. dktc). Hod tan hetZZ.'ng 26. Bei 59. p.18 gam. Cho hdn h-o. 56 mol Mg vi Fe ldn lu'gt ld bao nhi6u? Bei 52.24lft khi cdn n6u cho lu-o. Hod tan 6. Tinh ti khtii cira Y so vdi oxi vi sti mol HNOr dd phin rlng. Hod tan 16. Bitit phan rlng khOng tpo ra mu6i amoni. Hod tan htit h5n ho.'ng m6i kirn loai trong h6n ho.112 lit NO (ld cric s6n phAm khft duy nhAt. p ban ctAu. FezOr theo ti lQ mol I:2:3:4. FerO+. sau khi phin ri'ng hodn todn thu tluo.p Ag vi Cu trong dung dich HNOr lodng thu dugc 5.'p g6m 0.51 gam h6n h-o.p X g6m FeSz vd MS (M c6 ho6 tri khOng eOi. Hdn h-o. Tinho/o kh6i luqng m6i kim loli trong h6n ho-p. FegO+ c6 sti mol bing nhau t6c dqng trtit vOi luo.

p ch6t rin.p X g'5m Al.6 gam s6t thu dugc 7. Tinh n6ng dQ mol c6c chAt trong dung dich A. Bni 69.1 gam nh6m t4o thdnh 37. NOz (dktc) c6 d56711r= 19. c ch6t rin Y gOm 3 kim lo4i.05 mol sEt vdo l00ml dung dich X d6ng thoi khu6y ky. thu clugc m gam rnu6i sunfat khan. p khi A (ttktc) g6m clo vd oxi ph6n ri'ng vira h6t v6'i h6n ho-p gdm 4. Hod tan h6t X trong dung diclr HNO3 du th6y tho6t ra 0.24 lft NO (dktc). ng nhdm d5 dirng. Cho 2. Tinh x. Hod tan A vdo dung dich HCI du th6y co 1.2.008 lit khi (tlktc) vir 4.1 mol m6i khf SOz.248lit khf SOz (sdn phAm kAfi duy nhdt. Oxi ho6 5.673 gam h6n hgp Mg. dktc).03 mol nhdm vi 0. Cho V lit h6n ho.448 lft khi (dktc).035 mol h5n hqp Y g6m NO. du thAy tho6t ra 0. thu dugc 12. 6.88 gam mQt oxit sit bing dung dlch HzSO+ ddc. p khf NO2.084 mol h5n ho. Cho I 1.04 gam h6n h-op A g6m c6c oxit cria sit. Hoa tan hodn todn A trong dung dich HNO: du sinh ra 0.98 gam hdn ho. Bni 75. Tfnh kh6i luo. H6n hqp A g6m 02 vd O: c6 ti kh6i so vdi hittro li 19.4 gamh6n ho. Tinh kh6i lugng Fe. ng muiSi sinh ra. NO. NOz. p B gdm Mg vd Al tpo ra 42. Bni 66. ng m6i kirn lo4i Al. Cu vio lu-o.02M vd Cu(NOr)z 0. MFt kh'ic. Tinh m vd kh6i lugng HNOg ttd phin ring. Tinh gi6 tri cta m vd kh6i luo. Nung m gam bQt sit trong oxi thu dugc 3 gam h6n ho. SO2 ( lA c6c sin phAm kht duy nhft) c6 ti kh6i so vdi hidro ld 25. Zn tdc dgng vira ctri v6i 500m1 dung dlch chfi'a AgNO: 0.1M. NzO. Tfnh V. Fe (ti l9 mol l:1) vdo l00ml dung dich Y g6m CuOtrO:)z vd AgNO3 tltin khi phin tmg hodn toin thu dugc chdtrilnA. Cho C vdo dung dich HCI du th6y tho6t ra 0. Bni 68.72litkhi H2 (c6c khi do 6 dktc). Tinh %kJlfi lugng Al trong X.2lft khi (dktc). T(nh kh6i luo. OOt chay mQt lugng nhOm trong nh69 cO d6y1r:19.p X giim Mg. Hod tan hodn toan m gam h6n h-o. dQ mol cria Cu(NOr)z vd Bni 70. Gi6 tr! cria m ld bao nhi€u? B i 62.3 gam h6n h-o.2 gam h6n ho. sau mQt thdi gian s€ chuy6n thdnh h6n ha'p B g6m 4 chat rfn c6 kh5i lugng 12 gam. Bni 67. Tfnh V. Fe:O+ vd mQt phAn Fe cdn du. p g6m 0. Thinh phAn ktr6i lugng cta Mg.p c6c sin phAm.56 lit khf NO (sin phAm khri duy nhAt.36 gam h6n hcyp A gdim Fe2O3.34 gam h5n hqp sdn phAm.6. Tfnh n6ng AgNO3 trong Y. OOt chay x mol sit Uing oxi thu dugc 5. Cho 15 gam h5n h-o. D6 m gam bQt sit ngoii khOng khi. 8 i74. ctktc).9 gam h6n hqp Al. Bni 64. p A gdm Fe vd kim lo4i M (ho6 tri kh6ng cl6i) trong dung dich HCI du thu dugc 1. X6c dinh n6ng itQ mol/l cfia Z mutii trong dung dich X. HzSO+ dic. C6 can dung dich X. Tinh th€ tich khf A (tfktc) cAn ding A6 O6t ch6y hoin todn 3 mol khi B. Tfnh thanh phAn % ktrOi luqng mdi kim lopi trong h6n hqp. Cho 8. Cho Y vdo dung dich HCI du th6y giai ph6ng ra 0. Altrong h6n hgp B. NOz (ld c6c sin phAm khri'duy BiLi 72.2lith6n ho. Zn trong binh khf clo thu dugc 59.1 gam. Cho 2. Hda tan hodn todn 20. so BAi 65. p B g6m Hz vd CO c6 ti kh6i vdi hirlro le 3. Dung dlch X chfa AgNO3 vd Cu(NOs)2 c6 cirng ndng dQ mol/I. n6u hod tan h6t m garn A trong dung dich h5n hqp g6m HNOr.72lit khi oxi. ch6t rEn thu duo. Hod tan hoin todn A bing HNOr du th6y tho6t ra V lft h6n hqp khi B gdm NO. Khi d6t 37. Al vdo dung dich Y gdm HNO3.Xdc dinh kim logi M. Thdm m6t luo-ng h6n ho. H5n h-o. n6ng thu duo-c dung dich Xvd3. Bni 76.Bni 61. Cho h5n hqp B phdn rlng trtit vOi dung dich HNOr du thdy thoSt ra 2.A7 gam khi. Cho h6n hqp ndy tan h6t trong dung dich HCI du thAy tho6t ra l1.8 gam h5n hqp gdm Fe. Bni 73.32lit h6n hqp NOz. ng du dung dlch h6n ho-p gdrn HNO3 vd HzSO+ t14c (dun n6ng). . p chAt ran X. Cu trong hdn hqp. Hod tan hodn todn 14.12 lit khi (tlktc) tho6t ra vi cdn lpi 28 gam ch6t rfn kh6ng tan B.25 gam Zn t6c dpng vdi 500 ml dung dich A ch6'a Cu(NOs)z vd AgNO: di5n phin f'ng hodn todn thu dugc dung dich B vd26. 8 i77.34 gam hdn hqp C g6m 3 kim toai. Bei 63. Bni 71.8 gam magie vi 8. p A g6m clo vd oxi phan rlng vira dri vdi 16.575 gam h6n hqp 2 mu5i. ZntronghSn hryp ban diu.25.4 gam Mg vd 3. SOz (dktc) c6 kh6i lugng 27. Khi ph6n f'ng kiSt thric thu dus. c sau phAn 0ng mang hod tan hi5t trong dung dich HCI thdy bay ra 6. n6ng. H2SOa dac (du) thu duo-c 0.

Hod tan h6t 28. Tfnh th6 tich oxi (ttktc) c16 tham gia vio c6c phin ri'ng trong qu6 trinh tr€n.15 mol oxi. Tfnh a. FerO+. Tfnh V.5 gam A trong H2SOa d4c n6ng du thi thu clugc V lft khi B (sAn ptrAm tctrri duy nh6t. Bni 88. Bni 79.p Fe. dktc). PhAn I tan hrit trong dung dich HCI du t4o thinh 1. FerO+. Oxi ho6 mQt luqng Fe thdnh h6n h-o. Cho kh( H2 di qua 6ng srl chrla m gam FezOr dun n6ng. dri'ng tru6'c hidro thdnh 2 phAn bing nhau. X6c clinli M.Bei 78.96 lft khi (dktc) cdn khi hod tan hi5t 5. Ti lQ a:b bing bao nhi0u? Bni 94.896 lit khi NO. CO c4n dung dlch sau phdn tlng clugc 14. Bni 86. Bei 93. dktc). Bni 85.44\it H2 (dktc). Tinh V Bni 87. Bni 83. X6c clinh m vd si5 mol HNOr tl6 tham gia phdn rlng.c 2. Khrl m gam Fe2O3 bdng H2 thu clu-o. b. FeO. C6c phin rlng xiry rahodn todn. Hoi tan fr6t ctrAt rin Y sau phin rlng trong dung dich HNO: du thu duqc V lit (dktc) h6n ho. Tinh m. Tinh m. Hod tan A trong dung dlch HNOr du tho6t ra V lft NO (sin phAm khtl duy nh6t. PhAn 2 nung trong oxi du thLr du-o. ng mui5i sinh ra. c 20. c 5.7 gam nudc vd hdn h-qp A g6m 4 chilt. Chia m gam h6n hgp 2 kim lopi A. Bni 80. c cho tan trong dung dich HCI du th6y tho6t ra 13. Cho h6n ho.24 lit NO duy ntr6t lenc. c 0. N6u cho lugng A o tr€n phin rlng hodn todn vdi dung dich HNOr lodng thi thu tluqc V lit Nz (dktc). Bni 81. Cho B tan h6t trong dung dich HNOI du thdy tho6t ra 2. Cho khi CO qua ting sf chfa m gam Fe2O3 nung n6ng. khtii lugng HNOr tl6 tham gia phin fng.8 gam Cu vdo dung dich HNOr lodng. Tinh V. Hod tan chAt rin A sau khi nung bing dung dich HCI du du-o.52 gam.c 448 ml NO2 (dktc). Ch6t rfn thu du-o. Tinh gi6 tri m. Hod tan hiSt lugng ch6t r6n fi6n trong dung dlch HNOr du th6y tho6t ra 0. sau mQt thd'i gian thu duo. Bni 91. . Fe2O3 trong dung dich HNO: du thu duo.A8lit khi SOz (dktc). Fe2O3 c6 sd mol bing nhau nung n6ng thu ilugc h6n ho. Nung 55. Hoi tan X bing dung dich HNOr d{c n6ng du th6y tho6t ra 0. TrQn 84 gam bQt Fe vdi 32 gambQt S r6i dun n6ng (khOng c6 khdng ktf). OtSt chay hodn todn 16. drlng tru6'c hidro trong d6y ho4t clQng vd khdng t6c dgng vdi nudc o diAu kiQn thuong). BAi 90. t6t ci khi NO (sAn phAm khri'duy nh6t) sinh ra dem oxi ho6 htit thann NOz r6i sgc vdo nudc c6 ddng oxi dO chuy6n h6t thann HNOr. p X gdm FeO.792lft H2 (dktc). Cho A phdn ring hodn todn v6'i dung dich CuSOa du. Tinh khdi lucr. p khi NO. Bili 82. Tinh gi6 tri cria m. X6c dinh V. NOz theo ti lQ mol l:3. C4c phdn rlng xiy ra hodn todn. vd b gam mut5i. lAy lugng Cu thu dugc cho phan fng tr6t vCi dung dich HNO: du thi thu dugc l. c 13.824 lft NO2 ld sin phAm khri duy ntr6t 1Ot<tc. OOt chriy khi C cAn V lit oxi (dktc). p ch6t rin B.2 gam kim lo4i M (ho6 tri kh6ng d6i) trong binh kfn chfi'a 0.88 gam h6n hqp 4 chdtrin. Cho khf CO qua 6ng sf chfa a gam Fe2O3 nung n6ng. Tinh V..l2lit NO duy nh6t (dktc. Hod tan hodn toan c6c oxit ndy trong dung dich HNO: du cluo..72lit SO2 (dktc) vd dung dich B.39 rnol NOz duy nhAt. sau m6t tho'i gian thu drLo. B c6 ho6 tri khdng d6i.81 gam bQt nhOm vdi h6n hqp X g6m Fe2O3. Tfnh V. Hod tan h6t m gam h6n h-o. H5n hqp A gdm Al vd Fe. BAi 89.68 gam h6n hqp gtim Fe:Oa vd FeCO: ngodi khdng khi cluoc 43. CuO r6i thgc hign phAn f'ng nhiQt nh6rn. FerO+.2 gam. Fe:O+. pe nr0'hoan todn hdn hgp X ve Fe cin b mol nhdm. Nung m gam bQt Cu trong khf oxi thu dugc 24.92 garn h6n hgp X g6m Fe. Cho 2. Fe2O3 cAn dirng a mol oxi.3521it CO (dktc) di qua m gam h5n hgp A g6m FeO.84 gam h6n ho-p 3 oxit sit va V lft khi COz (dktc).p A phin rlng tr6t vOi dung dich HzSOa d{c nong du th6y tho6t ra 6. Ntiu hod tan trtit t t gam A trong dung dich HzSO+ lodng du thu dugc 8.2 gam h6n hqp X g6m Fe vi 3 oxit cta sit. Bni 92. FeO. c dung dlch B vd khi C. Hod tan hoin todn X trong HzSO+ tl{c n6ng tho6t ra 4. b. Hod tan frr5t X Uing dung dlch HNO3 ddc n6ng drt thu drroc 5.05 mol khi NOz. sau mQt thdi gian sE chuytin thdnh h6n hgp A g6m 4 ch6t rin c6 kh6i lugng 75.8 gam hdn hqp ch6t rin X gdm Cu. c 2. C6 cpn cAn thfln dung dich B dugc b gam muSi khan Tinh a. D€ a gam bQt s6t ngodi kh6ng khi. TrQn 0.84 gam h6n hq p oxit. FezO:. H6n hgp A g$m 2 kim loai (ddu c6 ho6 tri kh6ng d6i. sau mQt thdi gian thu duo. Bni 84. CuO vd CuzO.

zq tft NO duy ntr6t lOttc. Tfnh n6ng d. du.2lit khf NO2 (sin phAm khrl duy nh6t. Cho B tan h6t trong dung dich HNO3 du thAy rhoiir ra i.84 gam Cu phdn ring vdi 80 ml dung dich HNO: I M tlroat ra Vr lit NO. TrQn 0. Bei 100. NOz. Fe2O3 c6 s6 rnol bing nhau nung n6ng thu du-o. Cho dung dich ndy t6c dgng vdi dung dich KMnO+ 0. thu duo-c dung dich D. Hda tan 1.04 mol khi NO vd 0. TN2: cho 3. c h6n ho. . tr6n trqp kh( B g6m NO.01 mol N2O.-------- Bni 95. Bei 97. Tinh si5 mol HNO3 tl6 tham gia ph6n ri..54 gam bQt nhOm vdi h6n hgp Fe2o3.6 gam hdn hqp gdm Mg vd Fe trong dung dich HNO: 2M. Cu tdc dqng vira dfi vdi dung dich HNO3 63%. Cho dung dich D tiic dung vdi dung dich NaOH l6y du. Cuo r6i ti6n hanh ph6n fng nhiQt nh6m.896 tit 1Ot<tc. c 0. Fe3Oa. 0. p chdt riin B. Sau phdn rlng thu dugc dung dich X vd ll. Cho 12 gam h6n hgp hai kim lo4i Fe.ng. Cho tan hoan todn 3.Q C% c6c chdt trong dung dich X. Bni 99.THzO trong dung dich HzSO+ lodng. Bai 9q. dktc). Tinh th6 tfch dung dich KMnOa (vira dri) tham gia phin f1ng.5 M thoit ra V2 lft No. C6c phin tlng xdy ra hodn toin. Hod ran chAt rEn A sau phAn fng trong dung dich HNO3 du thu du-o.lM.39 gammudi FeSOq.352Ift CO (dktc) di qua m gam h6n hqp A gdm FeO. loc vd nung kiSt tua dtin kh6i luqng thu ilugc m gam chat rin. BAi 98. Cho 2.84 gam Cu phdn fng vdi 80 ml dung dlch chfa HNO: lM vd H2SOa 0. Bi6t NO li sin phAm khf duy nh6t. Tinh ti kh6i cria B so vdi heli. X6c dinh ti s6 Yt/Yz. c6c th6 tich khi ilo o cirng di6u kiQn. Thgc hiQn hai thi nghiQm. TNI: cho 3.

li€n k6t cQng h6a tri kh6ng ph6. phdn tir ndo co chua li6n k6t ion./ Bni S. 37C1. Vit5t cdu hinh electron nguy€n tri cria A. 0:16. Al (Z:13). caBr2. "1 vild flCuva llCu.LAN 1 Thdi gian ldm bei 45 phut (30/1012010) Bni 1. cho S:32. t/ Tinh phAn trdm khdi lugng cria d6ng vi llcu co trong cusoa.12 hat. Trong hqp ch6t oxit cao ntrAt R. Bni 3. c6ng thric electron cria hqp ch6t oxit cao nh6t cria R.54. B ld kim lopi. Vi€t c6u hinh electron nguyOn tr? cria R. So sSnh b6n kfnh nguy6n ttr.27Yo theo kh6i lugng. Bni 7. ncttron vA electron trong nguyOn tri B nhiAu hon cria Ald.i ^ t6: cila cdc nguy€n Na (Z:11).n cuc. Trong d6 tdng s5 nat mang dign nhiAu hcrn t6ng sri hat khdng mang diQn ld 42. C5c nguyOn td thu6c kh6i nao (s. Hqp ch6t khi v6i hidro cria mQt nguy6n t6 c6 c6ng thric RHa.0 nguyOn B 2.1. Bni 2yHidro c6 ba d6ng vi ld lH.DOng trong tu nhiOn c6 hai lopi d6ng cua dong lit 63. 2 nguy€n tri kim loai A. p. phi kim hay khf hi6m vd ld nguyOn . Tinh ti l0 phAn trdm s6 nguy€n tu cia m6i d6ng vi.chi 6m 27 . d. CH4.5 3. nh6m VIA cta BTH. 02. tH'nd 3H. tinh kim loai.0 Bni 6.8 3. Nguy0n tftkh6i trung binh 1. f)? tO A. (bi€t trong hat nh6n nguy6n tri R c6 sO h4t notron bing s5 hat proton) 2. Nguy0n tO X e chu ki 3. S6 h4t mang dign cria sd h4t proton. Vi6t cdng thric c6u t4o. Vii5t c6u hinh electron nguyOn tri c6c ^: td cung nhom vd thuQc hai chu ki k€ tiOp (tron vd dudi) v6i nguyOn t6 X. dQ dm ctiQn . 2. nguy€n . hdy s6p xtip theo chi6u tdng dAn dQ phdn cuc cta li6n kiit gitra 2 nguy€n tri trong phdn tri c6c ch6t sau: K2o. Vitit c6ng thiic c6c loai phdn tri hidroclorua kh6c nhau vd tinh ph6n tri kh6i cria chring. 1.2 1. Mgo. AlN. HCl. B vd x6c dinh Bii 4lTdng vi tri cria A.0 3.K (Z:19).5 2. 2.5 1.Trulng THPT chuy6n Khoa hgc Tg nhi6n BAI KIEM TRA iVTON HOA LOP IO.Mg (Z:12).'Dua viro d0 6m diQn. Phat bi0u dinh lu4t tuAn hodn. li6n k6t cdng h6a tri phdn cgc? Cho t6: K H C Br Cl O N Mg Al Ca dQ 6m diOn: 0. clo c6 hai d6ng v! la 35C1. BCl3.0 1. B trong BTH.8 2. B Id 142. X6c dinh nguy€n t5 n.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->