1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

nước mạnh. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. dân chủ. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. tự do. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. dân tộc. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta.kỹ thuật rất quan trọng. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. triệt để. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . Ngày nay. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. vì một nước Việt Nam độc lập. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. do nhân dân làm chủ. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . có nền văn hoá tiên tiến. xã hội công bằng. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. đậm đà bản sắc dân tộc.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. độc lập dân tộc. công bằng. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. vừa hợp tác vừa đấu tranh. có điều kiện phát triển toàn diện. tận dụng thời cơ. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. vượt qua thách thức. tư tưởng. ý chí tự lực tự cường. toàn Đảng. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. do nhân dân. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. dân chủ. giàu mạnh. văn minh. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. văn minh. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. văn hoá phù hợp. thực hiện thành công CNXH. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. có ý chí vươn lên mãnh liệt. hạnh phúc. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. nhưng sẽ có những bước tiến mới. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. hạnh phúc. toàn Đảng. xã hội đan xen. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. con người có cuộc sống ấm no. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. dân chủ. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. đoàn kết. cần cù lao động và sáng tạo. dân chủ. thách thức. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

cực đoan. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. hoà bình. + Nay. Nhà nước quản lý. vì nhân dân. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Bảy là. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. hết sức phục vụ giai cấp. vững mạnh.Một là. Năm là. Điều lệ Đảng. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa.. Ba là. hợp tác và phát triển. nhân dân làm chủ. an toàn xã hội. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. CNXH. đậm đà bản sắc dân tộc. nước mạnh. văn minh”. giữa Đảng lãnh đạo. do nhân dân. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Sáu là. bảo vệ tài nguyên. dân giàu. giữa độc lập. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới.. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Bốn là. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. môi trường. tự chủ. duy ý chí. 2. xã hội công bằng. xây dựng con người.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. tự chủ và hội nhập quốc tế. . trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 1. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Tám là. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. trật tự. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức.. xây dựng Đảng trong sạch. ổn định và phát triển. Hai là. Không phiến diện. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. nâng cao đời sống nhân dân. phục vụ nhân dân. đẩy mạnh công nghiệp hoá. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. dân chủ. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. hữu nghị.

mọi nơi. không thụ động.Đứng vững trên lập trường.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. khắc phục tình trạng nước nghèo.Trung với nước. kém phát triển.Bảo vệ độc lập dân tộc. “ba phải”. . cho dân. sáng tạo..Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. chống áp bức bất công. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu. . thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. . Bác Hồ đã lựa chọn. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . cho cách mạng” : . . uy vũ không thể khuất phục. vì hạnh phúc của nhân dân. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). Độc lập.Mọi lúc. chính kiến rõ ràng.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. khắc phục những tư tưởng. . không mất phương hướng về chính trị. .Phấn đấu góp phần xây dựng. quan điểm của Đảng. nghèo khó không thể chuyển lay. tiêu cực. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. thực dụng. hiếu với dân.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.Thực hiện công bằng xã hội. hành động sai trái. . bảo vệ Tổ quốc. .Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. vụ lợi.Tìm hiểu bản chất. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. . không mập mờ.Đấu tranh ngăn chặn.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : . trì trệ.Tỏ thái độ. . 2.

lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . đứng đắn. chính sách để tham nhũng. chăm chỉ. chính. chống: cơ hội. tiên phong của đảng viên. công danh. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. thẳng thắn. có nghĩa: Trong di chúc. liêm. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. . lợi dụng sơ hở của cơ chế. sống có tình. mọi người vì mình”. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn.Yêu thương con người. thực dụng. dẻo dai. . cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. + Liêm: Là trong sạch. không tính toán thiệt hơn với Đảng. ngay thẳng. có chất lượng. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. vàng càng luyện càng trong”. quyết tâm cao). cố gắng.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. kiệm. Việc gì có lợi cho cách mạng. 3.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. .“Cần. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. cho nhân dân thì khó mấy. vinh hoa phú quý.. .. của nhân dân lên trên hết. 3 năm (1965 . hiệu quả. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. . Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. làm giàu phi pháp.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng.. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. trong sáng. . Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. Việc gì có hại cho cách mạng. kể cả hy sinh cũng làm. không ham địa vị. lợi dân. không tham lam. + Chính: Không tà. coi đồng tiền là tất cả. nó do đấu tranh. trước hết: “Mình vì mọi người.Có tinh thần Quốc tế cao cả.

+ Gắn bó với đồng nghiệp. Trento. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. . . Đó là trách nhiệm của chúng ta. việc làm sai. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. phê bình. Muốn vậy phải tích cực học tập..Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. nhiệm vụ của Đảng. bạn bè nơi công tác. kinh doanh. bà con nơi cư trú (quý trọng. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. nâng cao học vấn. nâng cao đời sống nhân dân. xoá đói giảm nghèo.+ Có đủ năng lực cần thiết. trình độ am hiểu KHCN. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. công tác xã hội. công tác. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể.. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. năng động sáng tạo. ăn quả nhớ người trồng cây. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. tránh tụt hậu về trí tuệ. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. giám sát cán bộ. với nhân dân. bao che. không lảng tránh. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. + Sẵn sàng.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). chủ trương sát đúng. thông cảm.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. thẳng thắn đấu tranh. cải thiện đời sống nhân dân. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. chính sách của Đảng vào thực tiễn. 5.Thường xuyên góp ý. . 4. đưa chủ trương.Gắn bó với tập thể. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.