1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. thực hiện thành công CNXH. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. dân chủ. nước mạnh. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. văn hoá phù hợp. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. Ngày nay. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. toàn Đảng. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. dân tộc. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. vượt qua thách thức. hạnh phúc. dân chủ. độc lập dân tộc. triệt để. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. tư tưởng. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. vì một nước Việt Nam độc lập. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. tự do. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. ý chí tự lực tự cường. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. xã hội đan xen. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. toàn Đảng. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . nhưng sẽ có những bước tiến mới. cần cù lao động và sáng tạo. công bằng. do nhân dân. thách thức. xã hội công bằng. vừa hợp tác vừa đấu tranh. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. có ý chí vươn lên mãnh liệt. đoàn kết.kỹ thuật rất quan trọng. tận dụng thời cơ. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. đậm đà bản sắc dân tộc. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. văn minh. do nhân dân làm chủ. có nền văn hoá tiên tiến. văn minh. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. có điều kiện phát triển toàn diện. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. giàu mạnh. dân chủ. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. con người có cuộc sống ấm no. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. dân chủ. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. hạnh phúc.

Không phiến diện. hết sức phục vụ giai cấp. Bảy là. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. môi trường. dân giàu. ổn định và phát triển. giữa Đảng lãnh đạo. 1. trật tự. bảo vệ tài nguyên. nước mạnh. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. phục vụ nhân dân. tự chủ và hội nhập quốc tế. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. duy ý chí. an toàn xã hội. hữu nghị. đậm đà bản sắc dân tộc. văn minh”. Sáu là. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng.. vì nhân dân. Tám là. giữa độc lập. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. Điều lệ Đảng. CNXH. nhân dân làm chủ. Năm là. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. xây dựng Đảng trong sạch. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ba là. 2. dân chủ. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. tự chủ. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. . Nhà nước quản lý. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Hai là. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. xã hội công bằng. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên..Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng.Một là. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. vững mạnh. hợp tác và phát triển. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. nâng cao đời sống nhân dân. do nhân dân. đẩy mạnh công nghiệp hoá. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị.. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. hoà bình. Bốn là. xây dựng con người. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. + Nay. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. cực đoan.

Rèn luyện bản lĩnh chính trị. kém phát triển. . * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . chính kiến rõ ràng. “ba phải”. .Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. không mất phương hướng về chính trị. khắc phục tình trạng nước nghèo. . uy vũ không thể khuất phục. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. thực dụng. nghèo khó không thể chuyển lay. hành động sai trái.Mọi lúc. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . hiếu với dân.Trung với nước.Đấu tranh ngăn chặn. trì trệ. . cho dân.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. . giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng.Tìm hiểu bản chất. bảo vệ Tổ quốc. quan điểm của Đảng. . * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. . mọi nơi.Đứng vững trên lập trường. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : . .Tỏ thái độ. chống áp bức bất công. .Thực hiện công bằng xã hội. Độc lập. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu).Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng.Phấn đấu góp phần xây dựng. tiêu cực. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. 2.Bảo vệ độc lập dân tộc. không mập mờ. .Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. vì hạnh phúc của nhân dân.. cho cách mạng” : . Bác Hồ đã lựa chọn.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu. không thụ động. khắc phục những tư tưởng.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. sáng tạo. vụ lợi.

.. thẳng thắn. . trong sáng. đứng đắn. + Chính: Không tà. có nghĩa: Trong di chúc. hiệu quả. không tính toán thiệt hơn với Đảng. 3 năm (1965 . 3. chính sách để tham nhũng. . làm giàu phi pháp. kể cả hy sinh cũng làm. coi đồng tiền là tất cả. + Liêm: Là trong sạch. liêm. công danh. quyết tâm cao). + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. không ham địa vị. cố gắng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố.Có tinh thần Quốc tế cao cả. kiệm. chăm chỉ.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”.. mọi người vì mình”. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. lợi dân. Việc gì có lợi cho cách mạng.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. cho nhân dân thì khó mấy.“Cần. thực dụng. lợi dụng sơ hở của cơ chế. sống có tình.Yêu thương con người. chống: cơ hội. chính.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng. vinh hoa phú quý. có chất lượng. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. .Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. không tham lam. dẻo dai. tiên phong của đảng viên. . của nhân dân lên trên hết. vàng càng luyện càng trong”. ngay thẳng. trước hết: “Mình vì mọi người. . . Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Việc gì có hại cho cách mạng. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. nó do đấu tranh. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng .

Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. nâng cao học vấn. nâng cao đời sống nhân dân. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. việc làm sai. nhiệm vụ của Đảng. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. bao che.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. . cải thiện đời sống nhân dân. giám sát cán bộ.. bạn bè nơi công tác. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung.+ Có đủ năng lực cần thiết. bà con nơi cư trú (quý trọng. công tác xã hội. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . Trento. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. thẳng thắn đấu tranh.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. trình độ am hiểu KHCN. đưa chủ trương. tránh tụt hậu về trí tuệ. không lảng tránh. công tác. Đó là trách nhiệm của chúng ta. 4. xoá đói giảm nghèo. với nhân dân. ăn quả nhớ người trồng cây. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Muốn vậy phải tích cực học tập. năng động sáng tạo. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị.Gắn bó với tập thể. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. thông cảm. phê bình. 5. . xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. chính sách của Đảng vào thực tiễn. + Gắn bó với đồng nghiệp. ..Thường xuyên góp ý. chủ trương sát đúng. kinh doanh. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. + Sẵn sàng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful