1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

nước mạnh. giàu mạnh. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. tự do. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. nhưng sẽ có những bước tiến mới. triệt để. văn minh. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. hạnh phúc. dân chủ. thách thức. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . ý chí tự lực tự cường. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. có ý chí vươn lên mãnh liệt. đoàn kết. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. văn hoá phù hợp. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. vượt qua thách thức. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. cần cù lao động và sáng tạo. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. toàn Đảng. dân chủ. dân tộc. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. dân chủ. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. con người có cuộc sống ấm no.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. vì một nước Việt Nam độc lập. do nhân dân làm chủ. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. hạnh phúc. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. có điều kiện phát triển toàn diện. độc lập dân tộc. văn minh. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. tư tưởng. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. xã hội đan xen. toàn Đảng. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. tận dụng thời cơ. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. Ngày nay. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. dân chủ. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . xã hội công bằng. đậm đà bản sắc dân tộc. có nền văn hoá tiên tiến. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.kỹ thuật rất quan trọng. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. do nhân dân. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. công bằng. thực hiện thành công CNXH. vừa hợp tác vừa đấu tranh. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh.

trật tự. dân giàu. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. ổn định và phát triển. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tám là.. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. xây dựng con người. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. dân chủ. 2. . Điều lệ Đảng. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.. phục vụ nhân dân. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. đẩy mạnh công nghiệp hoá. vì nhân dân. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. giữa Đảng lãnh đạo. môi trường. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. hết sức phục vụ giai cấp. Ba là. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. hợp tác và phát triển. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. Bảy là.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. CNXH. tự chủ. + Nay. Bốn là. tự chủ và hội nhập quốc tế. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. nước mạnh. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. hoà bình. cực đoan. bảo vệ tài nguyên. xã hội công bằng.. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Nhà nước quản lý. văn minh”.Một là. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. đậm đà bản sắc dân tộc. Sáu là. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. vững mạnh. Không phiến diện. nâng cao đời sống nhân dân. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. nhân dân làm chủ. do nhân dân. xây dựng Đảng trong sạch. giữa độc lập. Hai là. 1. Năm là. hữu nghị. an toàn xã hội. duy ý chí.

chống áp bức bất công. . vì hạnh phúc của nhân dân.Tìm hiểu bản chất. 2.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. vụ lợi.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). . giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. . Bác Hồ đã lựa chọn. cho dân. .Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : .Bảo vệ độc lập dân tộc.Phấn đấu góp phần xây dựng. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức.. chính kiến rõ ràng. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. quan điểm của Đảng.Trung với nước. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Độc lập. hiếu với dân. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. . uy vũ không thể khuất phục. thực dụng.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. kém phát triển.Tỏ thái độ.Đấu tranh ngăn chặn.Mọi lúc. bảo vệ Tổ quốc. nghèo khó không thể chuyển lay.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. . mọi nơi. sáng tạo. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . cho cách mạng” : . không mập mờ. khắc phục tình trạng nước nghèo. hành động sai trái. không mất phương hướng về chính trị. . không thụ động. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. . . lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. .Đứng vững trên lập trường. trì trệ. khắc phục những tư tưởng.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.Thực hiện công bằng xã hội. “ba phải”. . tiêu cực.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu.

vinh hoa phú quý. kiệm. mọi người vì mình”. ngay thẳng. . .“Cần.. trước hết: “Mình vì mọi người. công danh. . thực dụng.Có tinh thần Quốc tế cao cả. không tính toán thiệt hơn với Đảng.. đứng đắn. vàng càng luyện càng trong”. coi đồng tiền là tất cả. sống có tình. chính. lợi dụng sơ hở của cơ chế. 3. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. kể cả hy sinh cũng làm. . chống: cơ hội. có chất lượng. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. + Chính: Không tà. Việc gì có hại cho cách mạng. của nhân dân lên trên hết. + Liêm: Là trong sạch. dẻo dai.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. có nghĩa: Trong di chúc. 3 năm (1965 . Việc gì có lợi cho cách mạng. lợi dân. hiệu quả.. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. không ham địa vị. . tiên phong của đảng viên. làm giàu phi pháp. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. chính sách để tham nhũng. .Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. nó do đấu tranh. chăm chỉ.Yêu thương con người. thẳng thắn. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . không tham lam. cố gắng. quyết tâm cao). trong sáng.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. liêm.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. cho nhân dân thì khó mấy.

nhiệm vụ của Đảng. xoá đói giảm nghèo. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. đưa chủ trương. phê bình.Thường xuyên góp ý. nâng cao học vấn. cải thiện đời sống nhân dân.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. + Gắn bó với đồng nghiệp. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . . 4. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. công tác xã hội.Gắn bó với tập thể. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. kinh doanh.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. thông cảm. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ.. bà con nơi cư trú (quý trọng. năng động sáng tạo. trình độ am hiểu KHCN.+ Có đủ năng lực cần thiết. Muốn vậy phải tích cực học tập. chủ trương sát đúng. chính sách của Đảng vào thực tiễn.. việc làm sai. giám sát cán bộ. không lảng tránh. ăn quả nhớ người trồng cây. thẳng thắn đấu tranh. 5. bạn bè nơi công tác. với nhân dân. Trento. tránh tụt hậu về trí tuệ. . + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. + Sẵn sàng. công tác. nâng cao đời sống nhân dân. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. bao che. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. . Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.