1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

có điều kiện phát triển toàn diện. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. toàn Đảng. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. đậm đà bản sắc dân tộc. tự do. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. dân chủ. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. do nhân dân làm chủ. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. văn hoá phù hợp. con người có cuộc sống ấm no. vượt qua thách thức. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. vì một nước Việt Nam độc lập. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. văn minh. nhưng sẽ có những bước tiến mới. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. do nhân dân. giàu mạnh. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. vừa hợp tác vừa đấu tranh. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . dân chủ. độc lập dân tộc. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. dân tộc. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. có nền văn hoá tiên tiến. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. thực hiện thành công CNXH. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. toàn Đảng.kỹ thuật rất quan trọng. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. ý chí tự lực tự cường. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. đoàn kết. thách thức. công bằng. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . dân chủ. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. hạnh phúc. tư tưởng. Ngày nay. nước mạnh. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. tận dụng thời cơ. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. triệt để. văn minh. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. hạnh phúc. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. xã hội đan xen. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. nhiều hình thức tổ chức kinh tế.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. có ý chí vươn lên mãnh liệt. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. dân chủ. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. xã hội công bằng. cần cù lao động và sáng tạo.

dân chủ. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. xã hội công bằng. hợp tác và phát triển. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. trật tự. . phục vụ nhân dân. tự chủ. dân giàu. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. đẩy mạnh công nghiệp hoá. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. xây dựng con người. + Nay. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. hết sức phục vụ giai cấp. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. nhân dân làm chủ. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. Năm là. đậm đà bản sắc dân tộc. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. ổn định và phát triển. CNXH. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sáu là. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. Bảy là. 1. cực đoan. vì nhân dân. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. hoà bình. văn minh”. bảo vệ tài nguyên. Hai là. Bốn là.Một là. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Không phiến diện. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. xây dựng Đảng trong sạch. tự chủ và hội nhập quốc tế. môi trường. duy ý chí.. Nhà nước quản lý. do nhân dân.. Ba là. Tám là. giữa Đảng lãnh đạo. nước mạnh. Điều lệ Đảng. nâng cao đời sống nhân dân.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. hữu nghị. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới.. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. giữa độc lập. 2. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. an toàn xã hội. vững mạnh.

Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. cho cách mạng” : .Phấn đấu góp phần xây dựng.Mọi lúc. mọi nơi. kém phát triển.. chính kiến rõ ràng. .Rèn luyện bản lĩnh chính trị. hành động sai trái. trì trệ. tiêu cực. nghèo khó không thể chuyển lay.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. 2.Tìm hiểu bản chất. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. . . cho dân. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . không mất phương hướng về chính trị. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? .Tỏ thái độ. không thụ động. uy vũ không thể khuất phục. . đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Bác Hồ đã lựa chọn. vì hạnh phúc của nhân dân. Độc lập. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. hiếu với dân. chống áp bức bất công. . khắc phục những tư tưởng.Thực hiện công bằng xã hội. quan điểm của Đảng. . không mập mờ.Đứng vững trên lập trường.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động.Bảo vệ độc lập dân tộc. .Trung với nước.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. bảo vệ Tổ quốc. vụ lợi. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). “ba phải”. sáng tạo. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : .Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. thực dụng. . . phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động.Đấu tranh ngăn chặn. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. khắc phục tình trạng nước nghèo. . . thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức.

thực dụng. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. trong sáng. làm giàu phi pháp. cho nhân dân thì khó mấy. thẳng thắn. 3 năm (1965 . Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. vàng càng luyện càng trong”. của nhân dân lên trên hết. liêm. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng .“Cần. 3.. không tính toán thiệt hơn với Đảng. mọi người vì mình”. + Liêm: Là trong sạch. đứng đắn. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. kiệm. kể cả hy sinh cũng làm.Yêu thương con người.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. chính. . không tham lam. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng. Cũng như ngọc càng mài càng sáng.. dẻo dai. chính sách để tham nhũng. không ham địa vị. chăm chỉ. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò..Có tinh thần Quốc tế cao cả. trước hết: “Mình vì mọi người. coi đồng tiền là tất cả. có chất lượng. . . nó do đấu tranh.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. quyết tâm cao). sống có tình. lợi dụng sơ hở của cơ chế. có nghĩa: Trong di chúc. lợi dân. . hiệu quả. chống: cơ hội. + Chính: Không tà.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Việc gì có lợi cho cách mạng. vinh hoa phú quý. ngay thẳng. . công danh. tiên phong của đảng viên. . + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. Việc gì có hại cho cách mạng. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. cố gắng.

tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. nâng cao học vấn. + Sẵn sàng. giám sát cán bộ. thông cảm.Gắn bó với tập thể. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. công tác xã hội.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. . chính sách của Đảng vào thực tiễn.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận.Thường xuyên góp ý. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. bà con nơi cư trú (quý trọng. đưa chủ trương. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. với nhân dân. Trento. thẳng thắn đấu tranh. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể.. . nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. nhiệm vụ của Đảng. ăn quả nhớ người trồng cây.+ Có đủ năng lực cần thiết. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. Đó là trách nhiệm của chúng ta. kinh doanh. 5. + Gắn bó với đồng nghiệp. năng động sáng tạo. chủ trương sát đúng. công tác. cải thiện đời sống nhân dân. xoá đói giảm nghèo. phê bình. 4. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung.. việc làm sai. . nâng cao đời sống nhân dân. tránh tụt hậu về trí tuệ. bạn bè nơi công tác. Muốn vậy phải tích cực học tập. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. trình độ am hiểu KHCN. bao che. không lảng tránh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful