1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

vượt qua thách thức. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. hạnh phúc.kỹ thuật rất quan trọng. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. nhưng sẽ có những bước tiến mới. dân tộc. văn minh. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. thực hiện thành công CNXH. vừa hợp tác vừa đấu tranh. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. dân chủ. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. có điều kiện phát triển toàn diện. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. tự do. toàn Đảng. đậm đà bản sắc dân tộc. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. cần cù lao động và sáng tạo. xã hội đan xen. tận dụng thời cơ. con người có cuộc sống ấm no. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. có nền văn hoá tiên tiến. văn hoá phù hợp. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. văn minh. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. đoàn kết. tư tưởng. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. hạnh phúc. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. xã hội công bằng. dân chủ. có ý chí vươn lên mãnh liệt. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. nước mạnh. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. dân chủ. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. do nhân dân. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Ngày nay. ý chí tự lực tự cường. dân chủ.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. toàn Đảng. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. vì một nước Việt Nam độc lập. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. thách thức. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. do nhân dân làm chủ. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. độc lập dân tộc. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. công bằng. triệt để. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . giàu mạnh.

. xã hội công bằng. nâng cao đời sống nhân dân. cực đoan. Không phiến diện.. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Ba là. Năm là. Điều lệ Đảng. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. hết sức phục vụ giai cấp. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. Tám là. giữa Đảng lãnh đạo. Sáu là. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. vững mạnh. CNXH. Bốn là. ổn định và phát triển. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. do nhân dân. duy ý chí. + Nay. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. hữu nghị. Hai là. nhân dân làm chủ. Nhà nước quản lý. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. văn minh”. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. trật tự. xây dựng con người. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. xây dựng Đảng trong sạch. 1. . phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. tự chủ. giữa độc lập. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. nước mạnh. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. an toàn xã hội. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. môi trường. hợp tác và phát triển. dân giàu.Một là. tự chủ và hội nhập quốc tế.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. 2. đậm đà bản sắc dân tộc. bảo vệ tài nguyên. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. hoà bình. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. vì nhân dân. dân chủ. Bảy là. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. phục vụ nhân dân.. đẩy mạnh công nghiệp hoá. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá.

. “ba phải”. .Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. . * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). kém phát triển. hành động sai trái. . chính kiến rõ ràng. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. . không thụ động.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. . không mập mờ.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. mọi nơi. khắc phục tình trạng nước nghèo. cho dân.Tìm hiểu bản chất. . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. chống áp bức bất công.Đứng vững trên lập trường. 2. bảo vệ Tổ quốc.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. tiêu cực. vì hạnh phúc của nhân dân. trì trệ. nghèo khó không thể chuyển lay. không mất phương hướng về chính trị. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu.Trung với nước.Bảo vệ độc lập dân tộc. . Độc lập. uy vũ không thể khuất phục. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. . khắc phục những tư tưởng. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng.Tỏ thái độ..Mọi lúc. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . vụ lợi. sáng tạo. quan điểm của Đảng.Đấu tranh ngăn chặn. hiếu với dân. thực dụng. . Bác Hồ đã lựa chọn. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động.Phấn đấu góp phần xây dựng. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : .Thực hiện công bằng xã hội. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. . cho cách mạng” : .

..1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. công danh. nó do đấu tranh. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. của nhân dân lên trên hết. chăm chỉ. + Chính: Không tà. dẻo dai. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. không ham địa vị. hiệu quả. không tính toán thiệt hơn với Đảng. chính. . vinh hoa phú quý. chống: cơ hội. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. kiệm. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. có chất lượng. trước hết: “Mình vì mọi người. 3 năm (1965 . quyết tâm cao). thực dụng. có nghĩa: Trong di chúc.Có tinh thần Quốc tế cao cả. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. kể cả hy sinh cũng làm.. làm giàu phi pháp.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng. Việc gì có hại cho cách mạng. lợi dụng sơ hở của cơ chế. cho nhân dân thì khó mấy. .Yêu thương con người. không tham lam. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. lợi dân. ngay thẳng. . trong sáng. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn.“Cần. 3. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . .Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. sống có tình. cố gắng. . + Liêm: Là trong sạch. thẳng thắn. mọi người vì mình”. đứng đắn. Việc gì có lợi cho cách mạng. vàng càng luyện càng trong”. coi đồng tiền là tất cả.. liêm. chính sách để tham nhũng. tiên phong của đảng viên.

tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. trình độ am hiểu KHCN. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. bạn bè nơi công tác. + Sẵn sàng.Gắn bó với tập thể. công tác. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). 4.. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. Đó là trách nhiệm của chúng ta. giám sát cán bộ. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Muốn vậy phải tích cực học tập. Trento. 5. phê bình. việc làm sai. thẳng thắn đấu tranh. bà con nơi cư trú (quý trọng.+ Có đủ năng lực cần thiết. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể.Thường xuyên góp ý. nâng cao đời sống nhân dân. cải thiện đời sống nhân dân. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. thông cảm.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. nâng cao học vấn. .. . kinh doanh. chủ trương sát đúng. ăn quả nhớ người trồng cây. công tác xã hội. tránh tụt hậu về trí tuệ. nhiệm vụ của Đảng. bao che. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. + Gắn bó với đồng nghiệp. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. xoá đói giảm nghèo. năng động sáng tạo. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. với nhân dân. đưa chủ trương. . không lảng tránh. chính sách của Đảng vào thực tiễn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful