1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

độc lập dân tộc. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Ngày nay. đoàn kết. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. văn hoá phù hợp. dân tộc. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. văn minh. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. dân chủ. thực hiện thành công CNXH. cần cù lao động và sáng tạo. có ý chí vươn lên mãnh liệt. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. hạnh phúc. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. con người có cuộc sống ấm no. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. tận dụng thời cơ. tự do. vừa hợp tác vừa đấu tranh. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. ý chí tự lực tự cường.kỹ thuật rất quan trọng. do nhân dân làm chủ. đậm đà bản sắc dân tộc. tư tưởng. dân chủ. dân chủ. vì một nước Việt Nam độc lập. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. do nhân dân. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. xã hội đan xen. nhưng sẽ có những bước tiến mới. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. có điều kiện phát triển toàn diện. dân chủ. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. thách thức. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. triệt để. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. xã hội công bằng. toàn Đảng. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. giàu mạnh. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. nước mạnh. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. có nền văn hoá tiên tiến. công bằng. văn minh. vượt qua thách thức. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. toàn Đảng. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. hạnh phúc.

. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. CNXH. xây dựng con người. hữu nghị. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. xây dựng nền văn hoá tiên tiến.. vững mạnh. 1. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. duy ý chí. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. xây dựng Đảng trong sạch. Sáu là. Hai là. phục vụ nhân dân. văn minh”. vì nhân dân. giữa Đảng lãnh đạo. Không phiến diện. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Bốn là. môi trường. nhân dân làm chủ. dân giàu. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Điều lệ Đảng. hết sức phục vụ giai cấp. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. bảo vệ tài nguyên. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. tự chủ và hội nhập quốc tế. đậm đà bản sắc dân tộc. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. giữa độc lập. Năm là. 2. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Ba là. hoà bình. trật tự. tự chủ. an toàn xã hội. Nhà nước quản lý. Bảy là. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. do nhân dân. Tám là. đẩy mạnh công nghiệp hoá. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. hợp tác và phát triển. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. cực đoan. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức.Một là. dân chủ. nâng cao đời sống nhân dân. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.. xã hội công bằng. nước mạnh. + Nay. ổn định và phát triển. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia.. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Tỏ thái độ. thực dụng. Độc lập.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. khắc phục tình trạng nước nghèo. vì hạnh phúc của nhân dân. . cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng.Thực hiện công bằng xã hội. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. vụ lợi. trì trệ. không mất phương hướng về chính trị.Đứng vững trên lập trường. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu. . chính kiến rõ ràng. . giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng.Mọi lúc. mọi nơi.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. hiếu với dân. sáng tạo.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. .Đấu tranh ngăn chặn. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. .Tìm hiểu bản chất. quan điểm của Đảng. Bác Hồ đã lựa chọn.. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). “ba phải”.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. nghèo khó không thể chuyển lay. cho dân.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . . uy vũ không thể khuất phục. . * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : . kém phát triển. hành động sai trái. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. không mập mờ. không thụ động. . cho cách mạng” : . chống áp bức bất công. tiêu cực.Phấn đấu góp phần xây dựng. . . 2. .Bảo vệ độc lập dân tộc. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. khắc phục những tư tưởng. bảo vệ Tổ quốc.Trung với nước.

kể cả hy sinh cũng làm.Yêu thương con người. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. . . chính. trong sáng.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. + Liêm: Là trong sạch. . Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. sống có tình. nó do đấu tranh.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. tiên phong của đảng viên. + Chính: Không tà. chính sách để tham nhũng. vàng càng luyện càng trong”. vinh hoa phú quý. chống: cơ hội. hiệu quả.. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng.“Cần. chăm chỉ. coi đồng tiền là tất cả. 3 năm (1965 . kiệm. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. Việc gì có hại cho cách mạng. . công danh. trước hết: “Mình vì mọi người. không tính toán thiệt hơn với Đảng. có chất lượng. 3. thực dụng. đứng đắn. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Cũng như ngọc càng mài càng sáng.Có tinh thần Quốc tế cao cả. lợi dân. lợi dụng sơ hở của cơ chế.. cố gắng. làm giàu phi pháp. thẳng thắn. không tham lam. không ham địa vị. . ngay thẳng. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. cho nhân dân thì khó mấy.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. dẻo dai. Việc gì có lợi cho cách mạng. mọi người vì mình”. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. quyết tâm cao). của nhân dân lên trên hết.. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . . cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. liêm. có nghĩa: Trong di chúc.

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. công tác.. Muốn vậy phải tích cực học tập. . bà con nơi cư trú (quý trọng. chính sách của Đảng vào thực tiễn. nâng cao học vấn. Đó là trách nhiệm của chúng ta.Thường xuyên góp ý. trình độ am hiểu KHCN. bạn bè nơi công tác.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. nâng cao đời sống nhân dân. việc làm sai. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. 4. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. năng động sáng tạo. thẳng thắn đấu tranh. không lảng tránh. .Gắn bó với tập thể. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. ăn quả nhớ người trồng cây. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. phát triển nâng hiệu quả sản xuất.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Trento.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo.+ Có đủ năng lực cần thiết. + Sẵn sàng.. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. tránh tụt hậu về trí tuệ. chủ trương sát đúng. xoá đói giảm nghèo. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. . nhiệm vụ của Đảng. bao che. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. kinh doanh. với nhân dân. cải thiện đời sống nhân dân. thông cảm. công tác xã hội. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. 5. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. phê bình. giám sát cán bộ. + Gắn bó với đồng nghiệp. đưa chủ trương. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful