1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. toàn Đảng. do nhân dân làm chủ. thách thức. tư tưởng. đoàn kết. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. xã hội công bằng. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. văn minh. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. nước mạnh. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. công bằng. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. giàu mạnh. dân chủ. có ý chí vươn lên mãnh liệt. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. triệt để.kỹ thuật rất quan trọng. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. tận dụng thời cơ. độc lập dân tộc. vượt qua thách thức. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. có nền văn hoá tiên tiến. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. vừa hợp tác vừa đấu tranh. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. hạnh phúc. dân chủ. nhưng sẽ có những bước tiến mới. cần cù lao động và sáng tạo.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. vì một nước Việt Nam độc lập. thực hiện thành công CNXH. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. toàn Đảng. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . tự do. do nhân dân. dân chủ. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. đậm đà bản sắc dân tộc. dân tộc. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. có điều kiện phát triển toàn diện. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. văn minh. xã hội đan xen. dân chủ. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. hạnh phúc. ý chí tự lực tự cường. con người có cuộc sống ấm no. Ngày nay. văn hoá phù hợp.

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Năm là. xây dựng Đảng trong sạch. Sáu là. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. Điều lệ Đảng. giữa độc lập. vững mạnh. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 2. hết sức phục vụ giai cấp. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị.. phục vụ nhân dân. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. môi trường. dân giàu. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. hợp tác và phát triển. hoà bình. Bốn là. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. Không phiến diện. 1. cực đoan. bảo vệ tài nguyên. Hai là. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. + Nay. Nhà nước quản lý. dân chủ. giữa Đảng lãnh đạo. do nhân dân. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. an toàn xã hội. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. nước mạnh. văn minh”. xã hội công bằng. trật tự.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. CNXH. Tám là. Bảy là. hữu nghị. Ba là. vì nhân dân. tự chủ. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. đậm đà bản sắc dân tộc.. nhân dân làm chủ. đẩy mạnh công nghiệp hoá. . ổn định và phát triển..Một là. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. xây dựng con người. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. duy ý chí. tự chủ và hội nhập quốc tế. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. nâng cao đời sống nhân dân. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. uy vũ không thể khuất phục. cho cách mạng” : .. không mất phương hướng về chính trị. khắc phục tình trạng nước nghèo. vì hạnh phúc của nhân dân. . giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). quan điểm của Đảng. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. vụ lợi.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao.Đấu tranh ngăn chặn. trì trệ. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” .Đứng vững trên lập trường.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. kém phát triển. bảo vệ Tổ quốc. 2.Trung với nước. Bác Hồ đã lựa chọn.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. mọi nơi. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. khắc phục những tư tưởng.Mọi lúc. nghèo khó không thể chuyển lay.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. .Bảo vệ độc lập dân tộc. Độc lập. hành động sai trái.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. không thụ động.Thực hiện công bằng xã hội. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu.Phấn đấu góp phần xây dựng. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. “ba phải”. . .Tìm hiểu bản chất. . . không mập mờ. . lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. thực dụng. . chính kiến rõ ràng. .Tỏ thái độ. chống áp bức bất công. tiêu cực. . * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . sáng tạo. hiếu với dân. cho dân. .

3. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. .Yêu thương con người. nó do đấu tranh. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . cố gắng. mọi người vì mình”. dẻo dai. cho nhân dân thì khó mấy. + Chính: Không tà. công danh.. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. của nhân dân lên trên hết. trước hết: “Mình vì mọi người. làm giàu phi pháp. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. .Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái..Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước.“Cần. hiệu quả. không tham lam. thực dụng. Việc gì có lợi cho cách mạng. chăm chỉ. . tiên phong của đảng viên. có chất lượng. kiệm. vàng càng luyện càng trong”. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. Việc gì có hại cho cách mạng. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. quyết tâm cao). . + Liêm: Là trong sạch. . trong sáng. có nghĩa: Trong di chúc. lợi dân. chống: cơ hội. .. kể cả hy sinh cũng làm. không ham địa vị.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng. 3 năm (1965 . coi đồng tiền là tất cả. chính sách để tham nhũng. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.Có tinh thần Quốc tế cao cả.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. lợi dụng sơ hở của cơ chế. đứng đắn. liêm. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. chính. không tính toán thiệt hơn với Đảng. thẳng thắn. ngay thẳng. sống có tình. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. vinh hoa phú quý.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu.

+ Có đủ năng lực cần thiết. phê bình. với nhân dân.. bao che. phát triển nâng hiệu quả sản xuất.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. Trento. . . Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh.Gắn bó với tập thể.Thường xuyên góp ý. nâng cao đời sống nhân dân. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. việc làm sai. không lảng tránh. trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. bạn bè nơi công tác. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. Đó là trách nhiệm của chúng ta. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. 5. công tác. chính sách của Đảng vào thực tiễn. cải thiện đời sống nhân dân. 4. thẳng thắn đấu tranh. bà con nơi cư trú (quý trọng. Muốn vậy phải tích cực học tập. + Sẵn sàng. xoá đói giảm nghèo. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. giám sát cán bộ. nâng cao học vấn.. ăn quả nhớ người trồng cây. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. nhiệm vụ của Đảng. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. năng động sáng tạo. chủ trương sát đúng. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. + Gắn bó với đồng nghiệp. công tác xã hội. đưa chủ trương. kinh doanh. tránh tụt hậu về trí tuệ. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . . trình độ am hiểu KHCN. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. thông cảm. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful