P. 1
BAI-THU-HOẠCH-LỚP-BỒI-DƯỠNG-CẢM-TINH-ĐẢNG

BAI-THU-HOẠCH-LỚP-BỒI-DƯỠNG-CẢM-TINH-ĐẢNG

|Views: 5,254|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Quang Minh Nguyệt
Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng năm 2012
Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng năm 2012

More info:

Published by: Nguyễn Quang Minh Nguyệt on Apr 24, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. có điều kiện phát triển toàn diện. toàn Đảng. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. nước mạnh. Ngày nay. cần cù lao động và sáng tạo. thách thức. dân chủ. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. tư tưởng. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. đoàn kết. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. do nhân dân. văn minh.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. vượt qua thách thức. con người có cuộc sống ấm no. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. giàu mạnh. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. hạnh phúc. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. có ý chí vươn lên mãnh liệt. thực hiện thành công CNXH. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. vì một nước Việt Nam độc lập. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. triệt để. đậm đà bản sắc dân tộc. dân tộc. do nhân dân làm chủ. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. ý chí tự lực tự cường. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . dân chủ. có nền văn hoá tiên tiến. tự do. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. xã hội công bằng. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. vừa hợp tác vừa đấu tranh.kỹ thuật rất quan trọng. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. nhưng sẽ có những bước tiến mới. dân chủ. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. độc lập dân tộc. công bằng. tận dụng thời cơ. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. xã hội đan xen. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. hạnh phúc. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. toàn Đảng. dân chủ. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. văn minh. văn hoá phù hợp.

Hai là. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. . lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. + Nay. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới.. cực đoan. Điều lệ Đảng. giữa độc lập. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. tự chủ. đậm đà bản sắc dân tộc. nhân dân làm chủ. Không phiến diện.Một là. dân chủ. đẩy mạnh công nghiệp hoá. Nhà nước quản lý.. Sáu là. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. nâng cao đời sống nhân dân. giữa Đảng lãnh đạo. văn minh”. trật tự. 2. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. do nhân dân. 1. duy ý chí. hữu nghị. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. xã hội công bằng. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. CNXH. xây dựng con người. phục vụ nhân dân. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. an toàn xã hội. bảo vệ tài nguyên. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. vì nhân dân. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. hết sức phục vụ giai cấp. ổn định và phát triển. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. hợp tác và phát triển. hoà bình. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. dân giàu. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Bốn là. Ba là. xây dựng Đảng trong sạch. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. vững mạnh. nước mạnh. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. môi trường.. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. tự chủ và hội nhập quốc tế. Năm là. Tám là. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảy là.

phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu. cho dân.Tỏ thái độ.Trung với nước. . hiếu với dân. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . khắc phục tình trạng nước nghèo. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. không thụ động. . chính kiến rõ ràng. sáng tạo. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. . cho cách mạng” : . mọi nơi. . .Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. chống áp bức bất công. nghèo khó không thể chuyển lay. bảo vệ Tổ quốc. thực dụng. vì hạnh phúc của nhân dân.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. hành động sai trái. trì trệ. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : . đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.. Độc lập.Mọi lúc. Bác Hồ đã lựa chọn.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ.Đấu tranh ngăn chặn. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức.Đứng vững trên lập trường. . .Phấn đấu góp phần xây dựng.Thực hiện công bằng xã hội.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. 2.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. tiêu cực.Tìm hiểu bản chất. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. vụ lợi.Bảo vệ độc lập dân tộc. kém phát triển. uy vũ không thể khuất phục. quan điểm của Đảng. khắc phục những tư tưởng. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu).Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. không mất phương hướng về chính trị. . . . không mập mờ. . “ba phải”.

dẻo dai. . có chất lượng. 3. lợi dụng sơ hở của cơ chế. liêm. kể cả hy sinh cũng làm. quyết tâm cao). của nhân dân lên trên hết. thẳng thắn.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. chính sách để tham nhũng. có nghĩa: Trong di chúc. . vinh hoa phú quý. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. cho nhân dân thì khó mấy.Yêu thương con người. không tham lam. + Liêm: Là trong sạch. ngay thẳng.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. đứng đắn. chống: cơ hội. kiệm. hiệu quả. không tính toán thiệt hơn với Đảng. + Chính: Không tà. tiên phong của đảng viên. thực dụng.Có tinh thần Quốc tế cao cả. làm giàu phi pháp.“Cần.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng. Việc gì có lợi cho cách mạng. .Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái.. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. coi đồng tiền là tất cả. nó do đấu tranh. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. Việc gì có hại cho cách mạng. 3 năm (1965 .. mọi người vì mình”.. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. lợi dân. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. công danh. trước hết: “Mình vì mọi người. chăm chỉ. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. không ham địa vị. . chính. sống có tình. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. . trong sáng.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. cố gắng. . vàng càng luyện càng trong”. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước.

Đó là trách nhiệm của chúng ta. nhiệm vụ của Đảng.Thường xuyên góp ý. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. năng động sáng tạo. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. chính sách của Đảng vào thực tiễn. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. phê bình. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. công tác xã hội. thẳng thắn đấu tranh. đưa chủ trương...Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. thông cảm. . tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. 5. nâng cao học vấn. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. bạn bè nơi công tác. việc làm sai. chủ trương sát đúng.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị.Gắn bó với tập thể. bao che. + Gắn bó với đồng nghiệp. . + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. + Sẵn sàng. bà con nơi cư trú (quý trọng. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. nâng cao đời sống nhân dân. tránh tụt hậu về trí tuệ. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. giám sát cán bộ. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. không lảng tránh.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. Trento. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). . ăn quả nhớ người trồng cây. kinh doanh. cải thiện đời sống nhân dân. với nhân dân. 4.+ Có đủ năng lực cần thiết. trình độ am hiểu KHCN. xoá đói giảm nghèo. công tác. Muốn vậy phải tích cực học tập. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->