P. 1
BAI-THU-HOẠCH-LỚP-BỒI-DƯỠNG-CẢM-TINH-ĐẢNG

BAI-THU-HOẠCH-LỚP-BỒI-DƯỠNG-CẢM-TINH-ĐẢNG

|Views: 5,254|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Quang Minh Nguyệt
Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng năm 2012
Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng năm 2012

More info:

Published by: Nguyễn Quang Minh Nguyệt on Apr 24, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. hạnh phúc. hạnh phúc. triệt để. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. công bằng. thách thức. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. độc lập dân tộc. tận dụng thời cơ. cần cù lao động và sáng tạo. tư tưởng. văn minh. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. giàu mạnh. đậm đà bản sắc dân tộc. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. dân chủ. có nền văn hoá tiên tiến. dân chủ. do nhân dân. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. toàn Đảng. dân chủ. nhưng sẽ có những bước tiến mới. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. ý chí tự lực tự cường. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. do nhân dân làm chủ. xã hội công bằng. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. tự do. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. có ý chí vươn lên mãnh liệt. đoàn kết. văn minh. có điều kiện phát triển toàn diện. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. dân tộc. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. thực hiện thành công CNXH. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . vì một nước Việt Nam độc lập. xã hội đan xen. nước mạnh. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng.kỹ thuật rất quan trọng. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. vừa hợp tác vừa đấu tranh. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. Ngày nay. dân chủ. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. vượt qua thách thức. con người có cuộc sống ấm no. toàn Đảng. văn hoá phù hợp.

giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. hết sức phục vụ giai cấp. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. xây dựng con người. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. bảo vệ tài nguyên. cực đoan. an toàn xã hội. Điều lệ Đảng. giữa Đảng lãnh đạo. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. đậm đà bản sắc dân tộc. đẩy mạnh công nghiệp hoá. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. dân chủ.Một là. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 1. Không phiến diện. Nhà nước quản lý. + Nay. . tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. vững mạnh. Ba là. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. nhân dân làm chủ. duy ý chí. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. xã hội công bằng. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp.. tự chủ và hội nhập quốc tế. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. tự chủ. nước mạnh. giữa độc lập. hoà bình. trật tự. vì nhân dân. nâng cao đời sống nhân dân. Tám là. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.. Bốn là. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. xây dựng Đảng trong sạch. hữu nghị.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. văn minh”. Hai là. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. 2. Năm là. môi trường. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc.. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. ổn định và phát triển. CNXH. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. phục vụ nhân dân. Sáu là. hợp tác và phát triển. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. dân giàu. Bảy là. do nhân dân.

. “ba phải”. . đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : . * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . khắc phục những tư tưởng. . nghèo khó không thể chuyển lay.Tỏ thái độ. bảo vệ Tổ quốc.. . vì hạnh phúc của nhân dân. cho cách mạng” : .Đấu tranh ngăn chặn. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . . sáng tạo. vụ lợi. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng.Thực hiện công bằng xã hội. kém phát triển. . .Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. chính kiến rõ ràng. mọi nơi.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. quan điểm của Đảng. tiêu cực.Đứng vững trên lập trường. Bác Hồ đã lựa chọn. hiếu với dân.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. cho dân.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. không mập mờ. .Trung với nước. thực dụng. uy vũ không thể khuất phục. khắc phục tình trạng nước nghèo. không thụ động. . giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu).Mọi lúc. chống áp bức bất công. không mất phương hướng về chính trị. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. 2. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. .Bảo vệ độc lập dân tộc.Phấn đấu góp phần xây dựng. Độc lập. . phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.Tìm hiểu bản chất. hành động sai trái. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. trì trệ.

3 năm (1965 . có nghĩa: Trong di chúc. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. không ham địa vị. . coi đồng tiền là tất cả. công danh. dẻo dai. Cũng như ngọc càng mài càng sáng.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. vinh hoa phú quý. . làm giàu phi pháp.“Cần. mọi người vì mình”. cố gắng. . vàng càng luyện càng trong”. Việc gì có hại cho cách mạng. quyết tâm cao). lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . lợi dụng sơ hở của cơ chế. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. của nhân dân lên trên hết. + Chính: Không tà. có chất lượng.Có tinh thần Quốc tế cao cả. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. ngay thẳng. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước.Yêu thương con người. chống: cơ hội. không tham lam.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. kể cả hy sinh cũng làm. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước.. thẳng thắn. . cho nhân dân thì khó mấy. liêm. không tính toán thiệt hơn với Đảng. tiên phong của đảng viên. chính. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. hiệu quả. . . Việc gì có lợi cho cách mạng.. + Liêm: Là trong sạch. lợi dân. nó do đấu tranh. trước hết: “Mình vì mọi người. 3. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. chính sách để tham nhũng. kiệm. chăm chỉ. thực dụng. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. đứng đắn. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. trong sáng. sống có tình..

xoá đói giảm nghèo. công tác. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. thông cảm. .Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. công tác xã hội. cải thiện đời sống nhân dân. 5. Đó là trách nhiệm của chúng ta. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong .. phát triển nâng hiệu quả sản xuất.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. đưa chủ trương. bao che. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. bạn bè nơi công tác. nâng cao học vấn. 4. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. thẳng thắn đấu tranh. với nhân dân. phê bình. không lảng tránh. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế.+ Có đủ năng lực cần thiết. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn.Gắn bó với tập thể. nâng cao đời sống nhân dân. ăn quả nhớ người trồng cây. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. + Gắn bó với đồng nghiệp. + Sẵn sàng. chính sách của Đảng vào thực tiễn. bà con nơi cư trú (quý trọng.Thường xuyên góp ý. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. trình độ am hiểu KHCN. Trento. năng động sáng tạo. . Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. nhiệm vụ của Đảng. tránh tụt hậu về trí tuệ. giám sát cán bộ. Muốn vậy phải tích cực học tập. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. chủ trương sát đúng.. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). . việc làm sai. kinh doanh. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->