CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH SIÊU BỀN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BIỂN NGŨ HÀNH SƠN Địa chỉ: Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn – Tp Đà Nẵng

Dựa theo điều khoản thanh toán của Order No. 1207007-A, PR No. MMBR-568 được Công ty Cp Khu Du Lịch Biển Ngũ Hành Sơn phát hành ngày 18 tháng 7 năm 2012. Kể từ ngày Công ty Cổ Phần Khu Du Lịch Biển Ngũ Hành Sơn thanh toán đợt thứ 4. Công ty TNHH Máy Tính Siêu Bền nhận được khoản thanh toán thư 4 vào ngày 10 tháng 10 năm 2012, đến nay đã đúng 6 tháng. Nay chúng tôi làm giấy đề nghị Công Ty Cồ Phần Khu Du Lịch Biển Ngũ Hành Sơn thanh toán khoản thanh toán còn lại (5%) theo thỏa thuận thanh toán với số tiền là 11,717,758 VND ( mười một triệu bảy trăm mười bảy nghìn bảy trăm năm mươi tám đồng) Trước đó, ở đợt thanh toán thứ 4, chúng tôi đã giao hóa đơn GTGT số 0000005 cho khoản thanh toán cuối cùng này vào ngày 5 tháng 10 năm 2012 cho công ty cổ phần khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn. Vậy chúng tôi kính đề nghị công ty cổ phần khu du lịch biển Ngũa Hành Sơn thực hiện việc thanh toán này theo như thỏa thuận trong thời gian sớm nhất. Trân trọng kính chào Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2013 Giám đốc

Eric Guiffault