P. 1
De Kiem Tra Cuoi Ki II Mon Toan Lop 5

De Kiem Tra Cuoi Ki II Mon Toan Lop 5

|Views: 180|Likes:
Được xuất bản bởiMercurial Spectre

More info:

Published by: Mercurial Spectre on Apr 26, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

Phòng GD&ĐT TP HƯNG YÊN

Trường TH Hồng Châu
Lớp 5
Họ và tn! …………………....
"#$ %$&' T() C*+$ %, $$
'-n! T./n0 Lớp 5
Thờ1 g12n! 34 ph5t 6%%PĐ7
N89 họ:! ;4<;0;4<=
Đ1>9
Ph?n )@ TrA: ngh1B9
"à1 <@6 ; C1>97@ Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a) Chữ ! " trong ! #$%#"#& c' gi( tr) là*
+. " ,.
"
%#
C.
"
%##
-.
"
%###

.) /#01 2
"
3 ....... ha. 4! th5ch h67 vi8t vào ch9 ch:2 là*
+. /#0$1 ,. /#$01 C. /$#01 -. #$/#01
c) ;hoảng thời gian t< 1giờ 07hút đ8n 0giờ k=2 "#7hút là *
+. "07hút ,. &07hút C. %07hút -. %giờ %07hút
>) H?nh @A) gB2 nhiCu kh!i lD7 7hưEng như nhau c' cFnh "c2
gh=7 lFi @như h?nh vG .Hn). H?nh @A) c' thI t5ch là *
+. /#c2
&
,. 1#c2
&
C. J1c2
&
-. 1/c2
&
@A)
"à1 ;6<C1>97@ KiCn ! th5ch h67 vào ch9 ch:2 *
a) #$0 7hút 3 .....................giây .) 107hút 3 .....................giờ
c) #$& 3 ......................L >) "ngày %1giờ 3 .....................giờ
Ph?n "@ TD EuFn
"à1 =6;G;5C1>97@ Kặt t5nh rBi t5nh*
a) /1/&/ M "N&O .) %/$J P O$/0 c) "% * 0$J
........................................ ..................................... ..................................

........................................ ..................................... ...............................

........................................ ..................................... ................................

…………………………. ...................................... ..............................
"à1 36<G5C1>97@ Q?2
x
*
a)
x
P &0$J 3 /"$N0 .)
x
*
5
2
3
N
1

.................................................. ...............................................

.................................................. ..............................................

..
.................................................. ..............................................

................................................. ...............................................
"à1 56;G;5C1>97@ Rúc N giờ %0 7hút 2St T tT đi t< + với vDn t!c 0#k2Ugiờ và đ8n ,
lúc /giờ 10 7hút. Rúc N giờ &# 7hút 2St VW 2(y cXng đi t< + đ8n , với vDn t!c
&#k2Ugiờ.
a) Q5nh Yuãng đường +,
.) HZi VW 2(y đ8n , lúc 2:y giờ [
G1H1

"à1 I@6<C7 Cho h?nh vuTng +,C- c' cFnh + A ,
.\ng J c2. QrHn +, l:y điI2 A$ .i8t
>i]n t5ch h?nh thang +AC- .\ng &#c2
"
.
a) Q5nh >i]n t5ch h?nh vuTng +,C- [
.) Q5nh đS >ài đoFn th^ng A, [

G1H1
- C25điểm). Lúc 7 giờ 15 phút một ô tô đi từ A với vận tốc 50km/giờ và đến B lúc 8giờ 45 phút. biết diện tích hình thang AMCD bằng 30cm2.Bài 5(2. Trên AB lấy điểm M. Lúc 7 giờ 30 phút một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ. a) Tính quãng đường AB b) Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ ? Giải Bài 6.(1đ) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 6 cm. a) Tính diện tích hình vuông ABCD ? b) Tính độ dài đoạn thẳng MB ? Giải A M B D C .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->