CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Kính gửi : Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thường Tín – TP Hà Nội. Đồng kính gửi : hội đồng thi đua khen thưởng huyện Thường Tín. Tên tôi là : Trần Thị Khiếu, sinh năm 1950. Là giáo dân thuộc họ Đạo thôn Kỳ Dương – Chương Dương – Thường Tín – TP Hà Nội. Tôi xin được báo cáo thành tích cá nhân trong phong trào kính chúa yêu nước 2007 – 2012 như sau : 5 năm qua bản thân tôi là một giáo dân, tôi luôn nhận thức rằng bản thân mình phải phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người công dân đối với gia đình và xã hội, là người vợ, người mẹ, người bà là tấm gương để cho con cháu noi theo. Với họ Đạo vận động mọi giáo dân dù lương hay giáo mọi người phải kính chúa yêu nước, phải chấp hành tất cả mọi chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ của người công dân. Tôi tham gia chấp hành hội phụ nữ của thôn, tôi luôn luôn vận động chị em trong chi hội tích cực tham gia lao động, sản xuất, sộng tiết kiệm, thực hiện cuộc vận động của mặt trận của trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, vận động chị em trong hội thường xuyên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, hoàn thành đóng góp thuế nghĩa vụ với nhà nước. Bản thân tôi hai lần được hội phụ nữ xã và huyện hội khen thưởng phụ nữ đảm đang giỏi việc nước đảm việc nhà.

hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét khen thưởng cho cá nhân tôi trong phong trào giáo dân kính chúa yêu nước. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Chương Dương. góp phần chung vào bức tranh của làng quê xã Chương Dương. Người viết đơn báo cáo thành tích. ngày 21/07/2012. Trên đây là báo cáo tóm tắt các thành tích cá nhân của tôi.Gia đình tôi nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa đời sống kinh tế gia đình tôi ổn định và từng bước phát triển. Kính mong Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Trần Thị Khiếu .