BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Tôi tên là: ....................................................................Mã sinh viên: ............................Lớp biên chế: .................
Khóa: ..............................................................................Học kỳ: ............................................Năm học:..............................
Chuyên ngành:.........................................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................Địa chỉ liên lạc:................................................... ......................
Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng cho phép tôi được đăng ký các học phần sau:
STT
I

Tên học phần

Số TC

Khóa

Ghi chú

Học phần bắt buộc

1
2
3
4
5
6
7
8
II

Học phần tự chọn

1
2
3
Tổng cộng:
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
Xác nhận của Cố vấn học tập
(Ký và ghi rõ họ tên)

Huế, ngày tháng
Sinh viên

năm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful