BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Tôi tên là: ....................................................................Mã sinh viên: ............................Lớp biên chế: .................
Khóa: ..............................................................................Học kỳ: ............................................Năm học:..............................
Chuyên ngành:.........................................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................Địa chỉ liên lạc:................................................... ......................
Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng cho phép tôi được đăng ký các học phần sau:
STT
I

Tên học phần

Số TC

Khóa

Ghi chú

Học phần bắt buộc

1
2
3
4
5
6
7
8
II

Học phần tự chọn

1
2
3
Tổng cộng:
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
Xác nhận của Cố vấn học tập
(Ký và ghi rõ họ tên)

Huế, ngày tháng
Sinh viên

năm

(Ký và ghi rõ họ tên)