PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN Số:48/KHBDTXVK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Krông buk, ngày 24 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Thông tư số 36/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non; Thực hiện Công văn số 80/PGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Búk về thực hiện kế hoạch BDTX cho cán bộ QL và giáo viên; Trường Mầm non Vành Khuyên lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 1. Tình hình nhà trường: - Tổng số CBGVNV: 33 đ/c + CBQL: Trình độ Đại học Sư phạm 01; CĐSP 01; TC 01 + Giáo viên: Trình độ đạt chuẩn 20 + Nhân viên: 10 2. Tình hình tổ chuyên môn Có 04 Tổ chuyên môn: + Tổ chuyên môn lá : Gồm 7 lớp + Tổ chuyên môn chồi + mầm : 05 Lớp + Tổ văn phòng: 01 + Tổ hành chính: 01 3. Những thuận lợi, khó khăn: a. Thuận lợi Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền Địa phương, sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh, dưới sự chỉ đạo của bộ phận chuyên môn Phòng giáo dục đào tạo.Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi có trình độ tay nghề cao và trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn khá cao. Cán bộ và giáo viên tham gia các lớp tập huấn về chương trình mầm non mới thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2012 đầy đủ. b. Khó khăn:

Bồi dưỡng trọng tâm. -Giúp cán bộ giáo viên phát triển năng lực tự học. Đối tượng BDTX. 5. 4. V. yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Hiệu trưởng. IV. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. chương trình. trong giảng dạy mang tính rập khuôn máy móc. bảo đảm được tính kế thừa. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng. 1. đạo đức nghề nghiệp. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên . năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX. hệ thống. bồi dưỡng phẩm chất chính. thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân. Nội dung. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo năm học của bậc học mầm non. yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. phòng trường.Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ở các phân hiệu còn thiếu nhiều. tập trung vào các vấn đề mới. nắm bắt phương pháp. chính sách phát triển giáo dục của bậc học. giáo viên đang giảng dạy tại Trường mầm non Vành Khuyên . Một số giáo viên tuổi đời cao. do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học. tự bồi dưỡng của giáo viên trong nhà trường. năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. II. năng lực tổ chức. Mục đích bồi dưỡng: . 2.Thông qua học tập bồi dưỡng thường xuyên để cán bộ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học. quản lý hoạt động tự học. vấn đề thực tiễn gặp khó khăn.. việc tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm. 3. 2. bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. hình thức dạy trẻ còn mang phong cách cũ. III. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình. thời lượng bồi dưỡng: Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết. không gây quá tải cho giáo viên. kiến thức cho các môn học. tổ chuyên môn. yêu cầu nhiệm vụ năm học của sở. kinh tế xã hội. phát triển năng lực dạy học. học tập theo nhóm. hiệu phó. Nguyên tắc: 1. tự bồi dưỡng.

của nó tới sự phát triển của 4. 2. hiệu quả trong trường mầm non 20 9 6 0 MN18 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi 1. phương tiện giáo dục. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên thông qua các mô đun tự chọn trong một năm học đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học theo Thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. thực hành 2. xác định thời gian. nội dung. chuẩn bị đồ dùng. tuổi. Cách lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. Xác định được những 3. chuẩn bị đồ dùng. Thực hành xây dựng trẻ đồng thời biết cách xây môi trường giáo dục ngoài dựng môi trường giáo dục lớp học cho trẻ 3-6 tuổi. thiết kế hoạt động giáo dục. không gian thực hiện. 1.Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. cho trẻ 3-6 tuổi. Xây dựng môi trường đặc thù của môi trường giáo giáo dục ngoài lớp học dục mầm non và ảnh hưởng cho trẻ 3-6 tuổi.gia Thời gian học n tự tập trung (tiết) Lý. cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. *Nội dung đăng kí: + MN 9 + MN 18 + MN 20 + MN 27 Mã môđun Nội dung bồi dưỡng Môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi Mục tiêu bồi dưỡng Số GV đăng ký T.th T. thiết kế hoạt động giáo dục. phương tiện giáo dục. xác định thời gian.hành học (tiết) MN9 Kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi. những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3-6 tuổi. nội dung. Các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. 3. Hướng 0 6 20 9 . đánh giá và điều chỉnh kế hoạch và thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. Xây dựng môi trường xây dựng môi trường giáo giáo dục trong lớp học dục ngoài lớp học cho trẻ 3-6 cho trẻ 3-6 tuổi. Cách xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. Những đặc thù của môi xây dựng môi trường giáo trường giáo dục trẻ 3-6 dục trong và ngoài lớp học tuổi.

4. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. dẫn giáo viên mầm non lập được kế hoạch giáo dục năm. ngày theo chương trình giáo dục mầm non Phương pháp dạy học tích cực 1. Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. 3. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. bao gồm: sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông 20 9 6 0 Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. tuần. tháng. MN20: 3. Phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. gồm: thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. đánh giá và điều chỉnh kế hoạch. 2. khái niệm về phương pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. 2. 3. thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. Giúp giáo viên mầm non biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong các lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non Mô đun thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông. và giáo dục an toàn giao thông 1. MN27 20 9 6 0 . Khái niệm về phương pháp dạy học tích cực.không gian thực hiện. Giúp giáo viên mầm non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. Mô đun cung cấp phương pháp dạy học tích cực.

Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng.Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo 2. . hội thảo. V. giải đáp thắc mắc.V.Sổ học tập BDTX. thực hành.Đảm bảo các điều kiện về kinh phí. tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho CBQL và GV tùy theo nội dung bồi dưỡng của bậc học mầm non. kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn. 5. cơ sở vật chất. . 4. .Quản lí. Bồi dưỡng theo hình thức tổ chức chuyên đề. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học (tự bồi dưỡng) của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet). Trách nhiệm của Hiệu trưởng (CBQL). giáo viên . tài liệu.Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ. tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn. . trong suốt năm học phân chia theo nội dung của từng môđun.Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường . Tổ chức thực hiện 1. -Ban thanh tra phối hợp với các đoàn thể tổ chức vận động CBQL. ban thanh tra nhân dân. nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng. Trách nhiệm của tổ chuyên môn.Kế hoạch cá nhân. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên 1. đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học.Tài liệu theo từng nội dung quy định. hệ thống hóa kiến thức. Tập thể: . . GV tham gia học tập tốt về chương trình BDTX theo quy định và tự chọn. danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng. nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường. . trường. 3. thanh tra.Giấy chứng nhận kết quả BDTX b. Cá nhân: .Sổ theo dõi. chỉ đạo. Hồ sơ BDTX: a.Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn. hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên. xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ chính cho tổ chuyên môn ) . trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.Kết quả đánh giá. 2. Nhà trường tổ chức tổng hợp. . . xếp loại BDTX của giáo viên. .

tự bồi dưỡng của cá nhân.Báo cáo tổ.-Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về BGH nhà trường. Nơi nhận: . sổ học tập riêng thể hiện được các nội dung bồi dưỡng 1. kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. các tổ chuyên môn về thực hiện công tác BDTXGV 2. tổng hợp. báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu -Ban chuyên môn có trách nhiệm giám sát. BGH nhà trường về kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức.Lưu: VT. bài thu hoạch. đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn. HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hường . tổ chức kiểm tra. .Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Kế hoạch học tập. đánh giá kết quả BDTXGV. . các tổ CM. .Xây dựng kế hoạch tự học tập bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trình lên ban giám hiệu trường phê duyệt. kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ -Tổ chức triển khai.Tích cực tham gia học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định nhằm phát triển năng lực tự học. .CBQL. Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường MN Vành Khuyên sẽ đưa vào thực hiện cho năm học 2013-2014.Phòng GDĐT Krông Búk. năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên. . nội dung bồi dưỡng 3. sản phẩm làm minh chứng việc học tập. Trách nhiệm của giáo viên. tự bồi dưỡng của bản thân. kiểm tra việc thực hiện của các giáo viên. năng lực quản lý tự học. -Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên. nội dung bồi dưỡng 2. đánh giá giáo viên. . thanh tra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful