PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN Số:48/KHBDTXVK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Krông buk, ngày 24 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Thông tư số 36/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non; Thực hiện Công văn số 80/PGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Búk về thực hiện kế hoạch BDTX cho cán bộ QL và giáo viên; Trường Mầm non Vành Khuyên lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 1. Tình hình nhà trường: - Tổng số CBGVNV: 33 đ/c + CBQL: Trình độ Đại học Sư phạm 01; CĐSP 01; TC 01 + Giáo viên: Trình độ đạt chuẩn 20 + Nhân viên: 10 2. Tình hình tổ chuyên môn Có 04 Tổ chuyên môn: + Tổ chuyên môn lá : Gồm 7 lớp + Tổ chuyên môn chồi + mầm : 05 Lớp + Tổ văn phòng: 01 + Tổ hành chính: 01 3. Những thuận lợi, khó khăn: a. Thuận lợi Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền Địa phương, sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh, dưới sự chỉ đạo của bộ phận chuyên môn Phòng giáo dục đào tạo.Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi có trình độ tay nghề cao và trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn khá cao. Cán bộ và giáo viên tham gia các lớp tập huấn về chương trình mầm non mới thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2012 đầy đủ. b. Khó khăn:

phát triển năng lực dạy học. tổ chuyên môn. học tập theo nhóm.. do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học. chương trình. năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX. thời lượng bồi dưỡng: Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết. phòng trường. bồi dưỡng phẩm chất chính. năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. tự bồi dưỡng của giáo viên trong nhà trường. Nội dung. II. Một số giáo viên tuổi đời cao. quản lý hoạt động tự học. tập trung vào các vấn đề mới. việc tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm. chính sách phát triển giáo dục của bậc học. III. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên . IV. bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng. Bồi dưỡng trọng tâm. yêu cầu nhiệm vụ năm học của sở. 1. năng lực tổ chức. tự bồi dưỡng. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. vấn đề thực tiễn gặp khó khăn. Mục đích bồi dưỡng: . Hiệu trưởng.Thông qua học tập bồi dưỡng thường xuyên để cán bộ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị. giáo viên đang giảng dạy tại Trường mầm non Vành Khuyên . trong giảng dạy mang tính rập khuôn máy móc. yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học. V. Nguyên tắc: 1. thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Đối tượng BDTX. hình thức dạy trẻ còn mang phong cách cũ. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo năm học của bậc học mầm non. nắm bắt phương pháp. kinh tế xã hội. đạo đức nghề nghiệp. yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. không gây quá tải cho giáo viên. hệ thống. kiến thức cho các môn học. 2. bảo đảm được tính kế thừa.Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ở các phân hiệu còn thiếu nhiều. 2. 4. -Giúp cán bộ giáo viên phát triển năng lực tự học. 5. hiệu phó. 3.

những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3-6 tuổi. Xây dựng môi trường xây dựng môi trường giáo giáo dục trong lớp học dục ngoài lớp học cho trẻ 3-6 cho trẻ 3-6 tuổi. cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. chuẩn bị đồ dùng.th T. 2. Xây dựng môi trường đặc thù của môi trường giáo giáo dục ngoài lớp học dục mầm non và ảnh hưởng cho trẻ 3-6 tuổi. phương tiện giáo dục. cho trẻ 3-6 tuổi. 3. của nó tới sự phát triển của 4. thiết kế hoạt động giáo dục. hiệu quả trong trường mầm non 20 9 6 0 MN18 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi 1. xác định thời gian. Hướng 0 6 20 9 . Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên thông qua các mô đun tự chọn trong một năm học đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học theo Thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hành xây dựng trẻ đồng thời biết cách xây môi trường giáo dục ngoài dựng môi trường giáo dục lớp học cho trẻ 3-6 tuổi. chuẩn bị đồ dùng. *Nội dung đăng kí: + MN 9 + MN 18 + MN 20 + MN 27 Mã môđun Nội dung bồi dưỡng Môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi Mục tiêu bồi dưỡng Số GV đăng ký T.Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. không gian thực hiện. Cách xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. Những đặc thù của môi xây dựng môi trường giáo trường giáo dục trẻ 3-6 dục trong và ngoài lớp học tuổi.hành học (tiết) MN9 Kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi. Xác định được những 3. thực hành 2. tuổi. Các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. xác định thời gian. Cách lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. đánh giá và điều chỉnh kế hoạch và thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi.gia Thời gian học n tự tập trung (tiết) Lý. nội dung. nội dung. 1. thiết kế hoạt động giáo dục. phương tiện giáo dục.

tuần. thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông 20 9 6 0 Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. Giúp giáo viên mầm non biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong các lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non Mô đun thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. Phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. gồm: thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. tháng. ngày theo chương trình giáo dục mầm non Phương pháp dạy học tích cực 1. 4. 3. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. Khái niệm về phương pháp dạy học tích cực. MN20: 3. dẫn giáo viên mầm non lập được kế hoạch giáo dục năm. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. 3. khái niệm về phương pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ. Mô đun cung cấp phương pháp dạy học tích cực. bao gồm: sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông. 2. thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. và giáo dục an toàn giao thông 1.không gian thực hiện. đánh giá và điều chỉnh kế hoạch. 2. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. MN27 20 9 6 0 . Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Giúp giáo viên mầm non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm của Hiệu trưởng (CBQL). xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ chính cho tổ chuyên môn ) . kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn. hệ thống hóa kiến thức. tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho CBQL và GV tùy theo nội dung bồi dưỡng của bậc học mầm non. . danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng.Đảm bảo các điều kiện về kinh phí. Bồi dưỡng theo hình thức tổ chức chuyên đề.Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường . trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định. cơ sở vật chất. GV tham gia học tập tốt về chương trình BDTX theo quy định và tự chọn. Nhà trường tổ chức tổng hợp. trường.Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên 1. V.Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn.Kết quả đánh giá. 4.Tài liệu theo từng nội dung quy định. 2. . -Ban thanh tra phối hợp với các đoàn thể tổ chức vận động CBQL. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học. . giáo viên .Sổ theo dõi. ban thanh tra nhân dân.Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng. tài liệu. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học (tự bồi dưỡng) của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn. hội thảo. Tổ chức thực hiện 1. .Sổ học tập BDTX. 5. . Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet). tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn. . thực hành. Cá nhân: . . chỉ đạo. nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường.Quản lí. giải đáp thắc mắc. Hồ sơ BDTX: a. trong suốt năm học phân chia theo nội dung của từng môđun. nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng. 3.Kế hoạch cá nhân. Tập thể: . .V.Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo 2. . đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên. xếp loại BDTX của giáo viên.Giấy chứng nhận kết quả BDTX b. thanh tra. Trách nhiệm của tổ chuyên môn. hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên.

tổ chức kiểm tra. tự bồi dưỡng của bản thân.Xây dựng kế hoạch tự học tập bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trình lên ban giám hiệu trường phê duyệt. Nơi nhận: . Trách nhiệm của giáo viên. năng lực quản lý tự học. bài thu hoạch. . nội dung bồi dưỡng 2. năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên. tự bồi dưỡng của cá nhân. kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ -Tổ chức triển khai. . sổ học tập riêng thể hiện được các nội dung bồi dưỡng 1.Phòng GDĐT Krông Búk. . đánh giá giáo viên. kiểm tra việc thực hiện của các giáo viên. sản phẩm làm minh chứng việc học tập. .Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Kế hoạch học tập.-Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về BGH nhà trường. báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu -Ban chuyên môn có trách nhiệm giám sát. . Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường MN Vành Khuyên sẽ đưa vào thực hiện cho năm học 2013-2014.CBQL. đánh giá kết quả BDTXGV. các tổ CM. HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hường . BGH nhà trường về kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức. các tổ chuyên môn về thực hiện công tác BDTXGV 2. nội dung bồi dưỡng 3. . kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.Lưu: VT.Tích cực tham gia học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định nhằm phát triển năng lực tự học. đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn. thanh tra. tổng hợp.Báo cáo tổ. -Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful