PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN Số:48/KHBDTXVK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Krông buk, ngày 24 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Thông tư số 36/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non; Thực hiện Công văn số 80/PGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Búk về thực hiện kế hoạch BDTX cho cán bộ QL và giáo viên; Trường Mầm non Vành Khuyên lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 1. Tình hình nhà trường: - Tổng số CBGVNV: 33 đ/c + CBQL: Trình độ Đại học Sư phạm 01; CĐSP 01; TC 01 + Giáo viên: Trình độ đạt chuẩn 20 + Nhân viên: 10 2. Tình hình tổ chuyên môn Có 04 Tổ chuyên môn: + Tổ chuyên môn lá : Gồm 7 lớp + Tổ chuyên môn chồi + mầm : 05 Lớp + Tổ văn phòng: 01 + Tổ hành chính: 01 3. Những thuận lợi, khó khăn: a. Thuận lợi Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền Địa phương, sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh, dưới sự chỉ đạo của bộ phận chuyên môn Phòng giáo dục đào tạo.Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi có trình độ tay nghề cao và trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn khá cao. Cán bộ và giáo viên tham gia các lớp tập huấn về chương trình mầm non mới thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2012 đầy đủ. b. Khó khăn:

III. phát triển năng lực dạy học. Hiệu trưởng. phòng trường. yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. việc tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm. Mục đích bồi dưỡng: . do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học. quản lý hoạt động tự học. 2. học tập theo nhóm. chương trình. II. bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên . hệ thống. tập trung vào các vấn đề mới. hình thức dạy trẻ còn mang phong cách cũ. 2. Bồi dưỡng trọng tâm. năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. V. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo năm học của bậc học mầm non. vấn đề thực tiễn gặp khó khăn. 5. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân. tự bồi dưỡng. Nguyên tắc: 1. yêu cầu nhiệm vụ năm học của sở. kiến thức cho các môn học. đạo đức nghề nghiệp. IV. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo. bảo đảm được tính kế thừa. giáo viên đang giảng dạy tại Trường mầm non Vành Khuyên . kinh tế xã hội. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học. bồi dưỡng phẩm chất chính. thời lượng bồi dưỡng: Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết. 1. tự bồi dưỡng của giáo viên trong nhà trường. 3. năng lực tổ chức. Nội dung.. yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Một số giáo viên tuổi đời cao. năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX. nắm bắt phương pháp. trong giảng dạy mang tính rập khuôn máy móc. -Giúp cán bộ giáo viên phát triển năng lực tự học. chính sách phát triển giáo dục của bậc học. hiệu phó. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình. tổ chuyên môn.Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ở các phân hiệu còn thiếu nhiều. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng. không gây quá tải cho giáo viên. Đối tượng BDTX.Thông qua học tập bồi dưỡng thường xuyên để cán bộ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị. 4.

thiết kế hoạt động giáo dục. của nó tới sự phát triển của 4. phương tiện giáo dục. Xây dựng môi trường xây dựng môi trường giáo giáo dục trong lớp học dục ngoài lớp học cho trẻ 3-6 cho trẻ 3-6 tuổi. những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3-6 tuổi. *Nội dung đăng kí: + MN 9 + MN 18 + MN 20 + MN 27 Mã môđun Nội dung bồi dưỡng Môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi Mục tiêu bồi dưỡng Số GV đăng ký T. 2. nội dung. cho trẻ 3-6 tuổi. nội dung. cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. Các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. thiết kế hoạt động giáo dục. hiệu quả trong trường mầm non 20 9 6 0 MN18 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi 1. xác định thời gian. Hướng 0 6 20 9 .hành học (tiết) MN9 Kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên thông qua các mô đun tự chọn trong một năm học đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học theo Thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. thực hành 2. Xác định được những 3.gia Thời gian học n tự tập trung (tiết) Lý.Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. không gian thực hiện. phương tiện giáo dục. xác định thời gian. chuẩn bị đồ dùng. chuẩn bị đồ dùng. Cách lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. Cách xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. tuổi. 1.th T. Xây dựng môi trường đặc thù của môi trường giáo giáo dục ngoài lớp học dục mầm non và ảnh hưởng cho trẻ 3-6 tuổi. đánh giá và điều chỉnh kế hoạch và thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. 3. Những đặc thù của môi xây dựng môi trường giáo trường giáo dục trẻ 3-6 dục trong và ngoài lớp học tuổi. Thực hành xây dựng trẻ đồng thời biết cách xây môi trường giáo dục ngoài dựng môi trường giáo dục lớp học cho trẻ 3-6 tuổi.

thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. 2. tháng. Phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. Khái niệm về phương pháp dạy học tích cực. ngày theo chương trình giáo dục mầm non Phương pháp dạy học tích cực 1. MN20: 3. thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. tuần. và giáo dục an toàn giao thông 1. thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. khái niệm về phương pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. dẫn giáo viên mầm non lập được kế hoạch giáo dục năm. 4. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. bao gồm: sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. Giúp giáo viên mầm non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. Mô đun cung cấp phương pháp dạy học tích cực. 3.không gian thực hiện. MN27 20 9 6 0 . Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. 2. 3. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông 20 9 6 0 Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. Giúp giáo viên mầm non biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong các lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non Mô đun thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. đánh giá và điều chỉnh kế hoạch. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông. gồm: thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo 2. .Đảm bảo các điều kiện về kinh phí. giáo viên .Kết quả đánh giá. trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học (tự bồi dưỡng) của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn. thanh tra. thực hành. . cơ sở vật chất. giải đáp thắc mắc. trường.Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ. . V. GV tham gia học tập tốt về chương trình BDTX theo quy định và tự chọn. -Ban thanh tra phối hợp với các đoàn thể tổ chức vận động CBQL.Sổ học tập BDTX.Tài liệu theo từng nội dung quy định.Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn. Nhà trường tổ chức tổng hợp. . Trách nhiệm của Hiệu trưởng (CBQL). ban thanh tra nhân dân. 5. chỉ đạo. 2. . tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn. Tổ chức thực hiện 1. xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ chính cho tổ chuyên môn ) . danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng. xếp loại BDTX của giáo viên. . hệ thống hóa kiến thức.Quản lí.V. hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên.Giấy chứng nhận kết quả BDTX b. . tài liệu. 3. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên 1. nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng. .Kế hoạch cá nhân. Hồ sơ BDTX: a. . Trách nhiệm của tổ chuyên môn. Bồi dưỡng theo hình thức tổ chức chuyên đề.Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường .Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng. tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho CBQL và GV tùy theo nội dung bồi dưỡng của bậc học mầm non. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet). Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học. kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn.Sổ theo dõi. hội thảo. trong suốt năm học phân chia theo nội dung của từng môđun. Cá nhân: . nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường. 4. Tập thể: . đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên.

Lưu: VT. . Nơi nhận: . HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hường . kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ -Tổ chức triển khai. tự bồi dưỡng của cá nhân.Phòng GDĐT Krông Búk. các tổ CM. các tổ chuyên môn về thực hiện công tác BDTXGV 2. -Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên. nội dung bồi dưỡng 2. tổ chức kiểm tra. BGH nhà trường về kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức. thanh tra. kiểm tra việc thực hiện của các giáo viên. năng lực quản lý tự học. . báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu -Ban chuyên môn có trách nhiệm giám sát.Báo cáo tổ. . Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường MN Vành Khuyên sẽ đưa vào thực hiện cho năm học 2013-2014. đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn. sản phẩm làm minh chứng việc học tập. . sổ học tập riêng thể hiện được các nội dung bồi dưỡng 1. bài thu hoạch.-Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về BGH nhà trường. đánh giá giáo viên.Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Kế hoạch học tập. Trách nhiệm của giáo viên.Xây dựng kế hoạch tự học tập bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trình lên ban giám hiệu trường phê duyệt. kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. tự bồi dưỡng của bản thân. đánh giá kết quả BDTXGV.Tích cực tham gia học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định nhằm phát triển năng lực tự học.CBQL. nội dung bồi dưỡng 3. . . năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên. tổng hợp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful