PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN Số:48/KHBDTXVK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Krông buk, ngày 24 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Thông tư số 36/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non; Thực hiện Công văn số 80/PGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Búk về thực hiện kế hoạch BDTX cho cán bộ QL và giáo viên; Trường Mầm non Vành Khuyên lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 1. Tình hình nhà trường: - Tổng số CBGVNV: 33 đ/c + CBQL: Trình độ Đại học Sư phạm 01; CĐSP 01; TC 01 + Giáo viên: Trình độ đạt chuẩn 20 + Nhân viên: 10 2. Tình hình tổ chuyên môn Có 04 Tổ chuyên môn: + Tổ chuyên môn lá : Gồm 7 lớp + Tổ chuyên môn chồi + mầm : 05 Lớp + Tổ văn phòng: 01 + Tổ hành chính: 01 3. Những thuận lợi, khó khăn: a. Thuận lợi Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền Địa phương, sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh, dưới sự chỉ đạo của bộ phận chuyên môn Phòng giáo dục đào tạo.Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi có trình độ tay nghề cao và trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn khá cao. Cán bộ và giáo viên tham gia các lớp tập huấn về chương trình mầm non mới thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2012 đầy đủ. b. Khó khăn:

chương trình. hình thức dạy trẻ còn mang phong cách cũ. 3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân. IV. 4.Thông qua học tập bồi dưỡng thường xuyên để cán bộ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo năm học của bậc học mầm non. 1. Một số giáo viên tuổi đời cao. 2. Bồi dưỡng trọng tâm. 2. phòng trường. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. -Giúp cán bộ giáo viên phát triển năng lực tự học. thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo. hệ thống. giáo viên đang giảng dạy tại Trường mầm non Vành Khuyên . Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng. 5. do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học. tập trung vào các vấn đề mới. đạo đức nghề nghiệp. tự bồi dưỡng của giáo viên trong nhà trường. yêu cầu nhiệm vụ năm học của sở. chính sách phát triển giáo dục của bậc học. nắm bắt phương pháp. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình. năng lực tổ chức. tự bồi dưỡng. yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. phát triển năng lực dạy học. yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. II. trong giảng dạy mang tính rập khuôn máy móc. bồi dưỡng phẩm chất chính. Nguyên tắc: 1. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên . kinh tế xã hội.Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ở các phân hiệu còn thiếu nhiều. Nội dung. quản lý hoạt động tự học. tổ chuyên môn. kiến thức cho các môn học. Mục đích bồi dưỡng: . không gây quá tải cho giáo viên. bảo đảm được tính kế thừa. thời lượng bồi dưỡng: Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết. Đối tượng BDTX. vấn đề thực tiễn gặp khó khăn. III. học tập theo nhóm. năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX. bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối.. hiệu phó. Hiệu trưởng. V. việc tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm.

3. Thực hành xây dựng trẻ đồng thời biết cách xây môi trường giáo dục ngoài dựng môi trường giáo dục lớp học cho trẻ 3-6 tuổi. đánh giá và điều chỉnh kế hoạch và thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. Cách xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. thiết kế hoạt động giáo dục. Xây dựng môi trường xây dựng môi trường giáo giáo dục trong lớp học dục ngoài lớp học cho trẻ 3-6 cho trẻ 3-6 tuổi. 1. của nó tới sự phát triển của 4. phương tiện giáo dục. *Nội dung đăng kí: + MN 9 + MN 18 + MN 20 + MN 27 Mã môđun Nội dung bồi dưỡng Môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi Mục tiêu bồi dưỡng Số GV đăng ký T. phương tiện giáo dục. hiệu quả trong trường mầm non 20 9 6 0 MN18 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi 1. không gian thực hiện. Cách lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. thiết kế hoạt động giáo dục. Hướng 0 6 20 9 . thực hành 2. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên thông qua các mô đun tự chọn trong một năm học đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học theo Thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.gia Thời gian học n tự tập trung (tiết) Lý. nội dung. 2. tuổi. những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3-6 tuổi.th T. xác định thời gian. cho trẻ 3-6 tuổi. xác định thời gian. chuẩn bị đồ dùng. Xác định được những 3.Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. chuẩn bị đồ dùng. Xây dựng môi trường đặc thù của môi trường giáo giáo dục ngoài lớp học dục mầm non và ảnh hưởng cho trẻ 3-6 tuổi. cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục 3-6 tuổi: xác định mục tiêu.hành học (tiết) MN9 Kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi. Các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. Những đặc thù của môi xây dựng môi trường giáo trường giáo dục trẻ 3-6 dục trong và ngoài lớp học tuổi. nội dung.

Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. khái niệm về phương pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. 3. Mô đun cung cấp phương pháp dạy học tích cực. tháng. thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. Phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. bao gồm: sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. 3. thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. tuần. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông. ngày theo chương trình giáo dục mầm non Phương pháp dạy học tích cực 1. Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ.không gian thực hiện. Khái niệm về phương pháp dạy học tích cực. 2. Giúp giáo viên mầm non biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong các lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non Mô đun thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. 2. Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. MN27 20 9 6 0 . đánh giá và điều chỉnh kế hoạch. 4. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. gồm: thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông 20 9 6 0 Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. Giúp giáo viên mầm non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. dẫn giáo viên mầm non lập được kế hoạch giáo dục năm. và giáo dục an toàn giao thông 1. MN20: 3.

. xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ chính cho tổ chuyên môn ) . nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường. thực hành. .Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường . trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn. 4. Trách nhiệm của tổ chuyên môn. . Trách nhiệm của Hiệu trưởng (CBQL). Tổ chức thực hiện 1. thanh tra. Bồi dưỡng theo hình thức tổ chức chuyên đề. tài liệu. chỉ đạo. giáo viên . 2.Sổ theo dõi. . cơ sở vật chất. trường. . . nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.Tài liệu theo từng nội dung quy định.Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ. tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho CBQL và GV tùy theo nội dung bồi dưỡng của bậc học mầm non.Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo 2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học. giải đáp thắc mắc.Sổ học tập BDTX. kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn. . Tập thể: . -Ban thanh tra phối hợp với các đoàn thể tổ chức vận động CBQL. trong suốt năm học phân chia theo nội dung của từng môđun. 3. đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên. .Kết quả đánh giá. Nhà trường tổ chức tổng hợp. tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn. Cá nhân: . hội thảo.Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng.Giấy chứng nhận kết quả BDTX b. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).Kế hoạch cá nhân. . ban thanh tra nhân dân. hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên 1. hệ thống hóa kiến thức. V.Quản lí.Đảm bảo các điều kiện về kinh phí. 5. GV tham gia học tập tốt về chương trình BDTX theo quy định và tự chọn. danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học (tự bồi dưỡng) của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn.V. xếp loại BDTX của giáo viên. Hồ sơ BDTX: a.

Phòng GDĐT Krông Búk.CBQL. báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu -Ban chuyên môn có trách nhiệm giám sát. đánh giá giáo viên. . . thanh tra. tự bồi dưỡng của cá nhân. Nơi nhận: . sổ học tập riêng thể hiện được các nội dung bồi dưỡng 1. .-Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về BGH nhà trường. Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường MN Vành Khuyên sẽ đưa vào thực hiện cho năm học 2013-2014. tổng hợp.Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Kế hoạch học tập. tổ chức kiểm tra.Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hường . . các tổ chuyên môn về thực hiện công tác BDTXGV 2. kiểm tra việc thực hiện của các giáo viên. -Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên. đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn.Tích cực tham gia học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định nhằm phát triển năng lực tự học. tự bồi dưỡng của bản thân. các tổ CM. kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ -Tổ chức triển khai. BGH nhà trường về kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức.Xây dựng kế hoạch tự học tập bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trình lên ban giám hiệu trường phê duyệt. Trách nhiệm của giáo viên. năng lực quản lý tự học. sản phẩm làm minh chứng việc học tập. nội dung bồi dưỡng 3. năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên. nội dung bồi dưỡng 2. . đánh giá kết quả BDTXGV. bài thu hoạch. kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.Báo cáo tổ. .