GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC QUẢN LÝ THEO CÁCH TIẾP CẬN MỚI PGS,TS.

LÊ NGỌC HÙNG
Trên thế giới, ở một số nước phát triển, chuyên ngành xã hội học quản lý thường bị lấn át bởi nhiều chuyên ngành khác như xã hội học công nghiệp, xã hội tổ chức, xã hội học kinh tế, xã hội học lao động, xã hội học chính trị... Do đó, rất khó tìm thấy thuật ngữ “xã hội học quản lý” trong các từ điển xã hội học. Việc xã hội học quản lý bị lu mờ còn có một số lý do khác bên ngoài xã hội học. Đó là sự kiện quản lý chỉ xuất hiện một cách chính thức kể từ khi xuất hiện cách mạng công nghiệp, cách mạng khoa học kỹ thuật và chủ nghĩa tư bản. Hầu hết các học thuyết quản lý đều được phát hiện và kiểm nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và hành chính công, hành chính tư và trong lĩnh vực điều khiển học. Các nghiên cứu về quản lý chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tức là các quá trình diễn ra trong các tổ chức doanh nghiệp. Mô hình quản lý kiểu hiện đại kiểu văn phòng, nhiệm sở như ta thấy ngày nay, theo lý thuyết của Weber, xét cho cùng đã xuất hiện trước hết là khu vực sản xuất kinh doanh rồi sau đó mới lan sang lĩnh vực hành chính sự vụ. Tuy nhiên, cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế thế giới đang diễn ra với nhịp độ ngày càng nhanh và phức tạp, mối quan tâm tới xã hội học quản lý đã tăng lên ở các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Đối với một nền kinh tế đang chuyển đổi trong đó mô hình và cơ chế quản lý kiểu tập trungquan liêu-hành chính-mệnh lệnh-bao cấp đang bị thay thế bởi mô hình và cơ chế quản lý theo quy luật thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì yêu cầu phát triển xã hội học quản lý nói riêng và khoa học về lãnh đạo, quản lý đang tăng lên mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là các lý thuyết quản lý đặc trưng cho quản lý trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong phạm vi tổ chức doanh nghiệp sẽ khó có thể phù hợp cho quản lý trong lĩnh vực tái sản xuất xã hội trên phạm vi toàn xã hội. Trên thực tế, ở Việt Nam nhu cầu thực tiễn đổi mới kinh tế-xã hội đang đòi hỏi phải phát triển hướng nghiên cứu khoa học về quản lý xã hội và nhất là chuyên ngành xã hội học quản lý chứ khó có thể áp dụng các lý thuyết quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh và quản lý đời sống xã hội của cộng đồng xã hội. Lý do nhìn thấy rõ ở đây là cộng đồng xã hội gồm các giai tầng xã hội với các cấu trúc gia đình, nhóm, tổ chức, thiết chế xã hội phức tạp hơn rất nhiều so với một nhà máy, một tổng công ty hay cả một bộ ngành. Xã hội không phải là tổng số các cá nhân và cũng không phải tổng số các doanh nghiệp, công ty và các tổ chức cộng lại với nhau. Điều này thật là hiển nhiên, nhưng các môn học về xã hội học quản lý nói riêng và các môn khoa học về quản lý nói chung hiện đang được dạy học trong trường đại học Việt Nam có vẻ không như không biết tới và cứ giảng dạy các lý thuyết quản lý doanh nghiệp, quản lý kinh tế cho cả những sinh viên, học viên chuyên ngành quản lý xã hội. Rất nhiều câu hỏi đang được thực tiễn đặt ra đối với quản lý mà các tài liệu dạy học về quản lý kinh tế, quản lý hành chính nhà

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ. 8 - 2008

67

sự phổ cập giáo dục và học tập suốt đời. Một loạt những quá trình xã hội đang diễn ra với tốc độ và quy mô to lớn trên phạm vi thế giới như : dân chủ hoá và thị trường. sự biến đổi kép từ cấu trúc xã hội đơn điều. Nxb Trẻ. Về nghiên cứu. cơ động xã hội. Ngân hàng Thế giới. Toàn cầu hoá và những mặt trái. Về cơ bản các học thuyết quản lý trước đây chủ yếu bàn về các quá trình kinh tế-xã hội trong phạm vi tổ chức doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. giáo trình đã được biên soạn nhằm giới thiệu các học thuyết và kinh nghiệm quản lý phương Tây nhằm phục vụ dạy học ở trường đại học.2008 68 . phân hoá và bất bình đẳng xã hội. Joshep Stiglitz. Các học thuyết quản lý thế kỷ XIX và thế kỷ XX chủ yếu giới hạn phạm vi nghiên cứu trong khuôn khổ của tổ chức kinh tế và tổ chức hành chính mà ít mở rộng sang cộng đồng xã hội và bối cảnh xã hội. chính trị học và khoa học hành chính. di động xã hội. 2008. 2002. Một số học thuyết quản lý nói đến các quá trình trong tổ chức hành chính và tổ chức chính trị và do vậy thường lệch sang lĩnh vực luật học. đơn điệu và từ trạng thái nghèo nàn lạc hậu sang trạng thái phát triển hơn. dân chủ hoá và sự phản biện xã hội. một mặt các nhà khoa học tiếp tục cởi mở trong việc học tập và tiếp thu có phê phán những thành tựu mới nhất của học thuyết quản lý phương Tây nơi có nền kinh tế thị trường kiểu tư bản chủ nghĩa phát triển hàng trăm năm qua. khép kín sang cấu trúc xã hội đa dạng. trong hơn một thế kỷ qua ở các nước công nghiệp phát triển. phân tầng xã hội. 1997. Hà Nội. Các học thuyết đó đã phản ánh những biến đổi xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra. Ngày nay loài người đang chứng kiến những sự biến đổi xã hội to lớn và nhanh chóng do hàng loạt các yếu tố mới xuất hiện như sự phát triển của khoa họccông nghệ. Peter F. Hà Nội.nước còn bỏ ngỏ hoặc khó có thể giải đáp được. Về mặt này. trì trệ. quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Drucker. ví dụ sự biến đổi từ lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp. 8 . Hà Nội. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Có thể nói. Tất cả những biến đổi xã hội ở tầm vĩ mô này đang buộc quản lý phải thay đổi trên các phương diện từ người lãnh đạo quản lý đến các hình thức tổ chức trong xã hội. những hạt nhân hợp lý của khoa học quản lý nước ngoài vào điều kiện Việt Nam. Dân chủ. Kinh tế thị trường và Phát triển : Từ góc nhìn châu Á. sự tham gia của người dân và sự phát triển xã hội dân sự. năng động và mở cửa. truyền thống phát triển các học thuyết quản lý theo hướng này càng mạnh bao nhiêu thì xu hướng phát triển xã hội học quản lý càng yếu kém bấy nhiêu. xí nghiệp. Trên cơ sở đó có thể chắt lọc những tinh hoa. 1 TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ. Ví dụ những vấn đề về cấu trúc giai tầng xã hội. từ tổ chức kiểu gia đình sang tổ chức kiểu nhà máy. Quản lý vì Tương lai : những năm 1990 và sau đó. Một số nước trong đó có Việt Nam đang trải qua thời kỳ quá độ phức tạp với nhiều biến đổi xã hội rất sâu sắc như: sự đổi mới kinh tế-xã hội sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. sự biến đổi hệ các giá trị văn hoá. Farrukh Iqbal và Jong-II You. các công trình nghiên cứu hiện có đã được không ít kết quả tích cực thể hiện ở các cuốn sách về quản lý được biên dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt1 và một số sách giáo khoa. Những biến đổi xã hội sâu sắc ở Việt Nam hiện nay đang tác động tới quản lý trên tất cả các lĩnh vực trong đó nổi bật nhất là hai lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục-đào tạo về quản lý ở bậc đại học. tin học và sự bùng nổ thông tin. toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế thế giới và cả sự khủng hoảng và các cuộc cải cách trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Điều này cho thấy sự cần thiết phải đổi mới hoặc bổ sung cách tiếp cận quan hệ xã hội trong đó quản lý cần được xem xét trong mối quan hệ với xã hội bên ngoài tổ chức hay công ty. theo cách tiếp cận hoạt động này. 118. Các tiếp cận hoạt động được áp dụng để định nghĩa quản lý xã hội theo nghĩa hẹp là “sự tác động có ý thức. phương tiện và công cụ. công cụ quản lý xã hội và điều kiện quản lý xã hội2.2008 69 . một số tác giả định nghĩa “Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức. một số tác giả đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc xác định đối tượng nghiên cứu của xã hội học quản lý khi cho rằng cần phải nghiên cứu các quan hệ xã hội trong một tổ chức1. Sđd. Một phương pháp tiếp cận phổ biến trong giảng dạy và nghiên cứu về quản lý nói chung và quản lý xã hội nói riêng là cách tiếp cận hoạt động quản lý. 8 . Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ điển quản lý xã hội. Tuy nhiên. mục đích. Trên thực tế. giáo trình và bài giảng về xã hội học quản lý theo hướng mới nhằm đáp ứng những yêu cầu đã phân tích ở trên. Về mặt này các nhà khoa học có lẽ mới chỉ bắt đầu quan tâm tìm hiểu các biến đổi xã hội để phát hiện ra những cơ hội và thách đối với đổi mới quản lý. mục đích của quản lý xã hội. Quản lý luôn nằm trong mối quan hệ phức tạp với xã hội với tất cả các sự kiện xã hội và các chiều cạnh phức tạp của nó mà cách tiếp cận hoạt động khó có thể giải đáp một cách phù hợp và thoả đáng. khách thể quản lý xã hội. chủ thuyết phát triển xã hội. Tr. quản lý được phân tích như là một quá trình hoạt động trong đó chủ thể hoạt động tác động tới đối tượng nhất định nhằm đạt được mục tiêu xác định. phương pháp quản lý xã hội. 187-188. 2002. khách thể. Xã hội học quản lý. nhu cầu và động cơ. không ít tác giả rất lúng túng khi đưa ra các định nghĩa về chủ thể quản lý xã hội. Phương pháp tiếp cận hoạt động đòi hỏi phải xác định một loạt các yếu tố cấu thành gồm: chủ thể. 2002. trong đời sống xã hội. Có thể nêu một vài thí dụ để làm sáng tỏ điều này như sau : Một công ty có 1 Vũ Hào Quang. Khó khăn này càng bộc lộ rõ khi phải xác định những khái niệm khác đặc trưng như đối tượng của quản lý xã hội. phương tiện quản lý xã hội. điều kiệnhoàn cảnh. Ngay cả đối với ngành đào tạo là quản lý xã hội. Từ điển quản lý xã hội. Tr. dự án phát triển kinh tế-xã hội có nguồn tài trợ quốc tế. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. Vấn đề ở chỗ quản lý không đơn giản là hoạt động quản lý diễn ra trong một cơ quan. Tr. 107. đối tượng. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo cách tiếp cận này. trong trường đại học vẫn còn tình trạng rất khan hiếm các sách. tổ chức. Gần đây mới xuất hiện những đề tài khoa học tập trung vào chủ đề mới như quản lý xã hội dân sự.Đỗ Minh Hợp. 3 Vũ Hào Quang. có tổ chức đặc biệt đến xã hội nhằm chấn chỉnh và hoàn thiện cơ cấu hoạt động xã hội của nó trong quá trình hoạch định và đạt tới mục đích”4. quản lý sự phát triển xã hội. hiện đại hoá và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ. 2002.Đỗ Minh Hợp.Mặt khác của nghiên cứu quản lý là tổng kết kinh nghiệm đổi mới quản lý trong thời kỳ công nghiệp hoá. cách tiếp cận quản lý dựa vào cộng đồng và sự tham gia của người dân và các nguyên tắc quản lý như công bằng xã hội và bình đẳng giới đã được áp dụng rộng rãi trong các chương trình. chủ thuyết phát triển giáo dục. Dựa vào cách tiếp cận này. 4 Nguyễn Tuấn Dũng . 2 Nguyễn Tuấn Dũng . Thí dụ. có hệ thống. có ý thức hướng mục đích của chủ thể vào đối tượng nhằm đạt được hiệu quả tối ưu so với yêu cầu đặt ra”3.

với tư cách là một chuyên ngành. khách thể tham gia các quan hệ phức tạp liên quan tới quản lý sản xuất và tái sản xuất xã hội. vận động và biến đổi mối quan hệ giữa con người và xã hội1. Hoặc một số quyết định của các chủ thể quản lý mặc dù được ban hành theo đúng quy trình hoạt động quản lý. xã hội dân sự và sự phản biện xã hội. 1997. cần xác định rõ: xã hội học quản lý nghiên cứu quy luật và tính quy luật của sự nảy sinh. cấu trúc giai tầng xã hội. cơ động xã hội và di động xã hội. Đồng thời nghiên cứu sự tác động của quản lý tới xã hội và sự ảnh hưởng của xã hội tới quản lý. quá trình tham gia và dân chủ. Xem xét từ góc độ hoạt động quản lý thì rõ ràng là công ty đó đáng được khen thưởng hoặc ít là tự trích tiền lãi từ sản xuất kinh doanh để tự khen thưởng. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. dân làm. Cách tiếp cận mới đòi hỏi phải khắc phục những nhược điểm của cách tiếp cận cũ đồng thời phải phát triển những đặc trưng của tiếp cận xã hội học trong quản lý. Mà xã hội học quản lý nghiên cứu cách thức mà con người tác động tới quản lý và cách thức mà quản lý tác động tới con người. dân bàn. nhưng khi đặt các quyết định quản lý đó trong mối quan hệ với quá trình dân chủ hoá tức là dân biết. như trường hợp Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) định làm vào cuối năm 2008. Hàng loạt những câu hỏi nghiên cứu cần nêu lên ở đây là: quản lý có vị trí và vai trò như thế nào trong xã hội ? Quản lý làm biến đổi xã hội thế nào và xã hội đã làm thay đổi quản lý ra sao? Xã hội học quản lý theo cách tiếp cận mới luôn xem xét quản lý trong mối quan hệ với sự phân hoá xã hội và bình đẳng xã hội. Dưới đây là một số đề xuất xây dựng và phát triển cách tiếp cận mới trong nghiên cứu và giảng dạy xã hội họ quản lý ở bậc đại học. nhân viên của công ty. Do vậy. 1 TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ. Có thể khái quát một số đặc trưng cơ bản của cách tiếp cận cũ trong xã hội học quản lý như sau: một là áp dụng quá nhiều tri thức của quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh đến mức là trùng lặp .thể quản lý rất hiệu quả hoạt động của công ty và sản xuất ra những hàng hoá đem lại lợi nhuận và nâng cao đời sống phúc lợi cho từng cán bộ. Một ví dụ khác là Công ty Vedan có thể quản lý sản xuất kinh doanh rất có hiệu quả kinh tế nhưng lại làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và bị phản biện gay gắt từ phía xã hội. định hướng giá Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên). Xã hội học là khoa học nghiên cứu quy luật và tính quy luật của sự nảy sinh. 8 . tức là luôn xem xét quản lý trong mối quan hệ với xã hội và với con người trong tư cách là chủ thể. hai là hạn chế nghiên cứu quản lý trong phạm vi tổ chức mà không mở rộng sang cộng đồng xã hội. Điều này có nghĩa là cần nghiên cứu và dạy học về quản lý theo cách tiếp cận quan hệ xã hội. điều khiển học. mạng lưới xã hội và các loại vốn phi kinh tế. Xã hội học. Nhưng khi đặt sự kiện này trong mối quan hệ với toàn xã hội hiện nay thì không chỉ đề xuất tự trích thưởng của EVN không được chấp nhận mà còn có cả ý kiến phản biện rằng EVN cần phải xem lại có nên khen thưởng không khi mà để xảy ra tình trạng thiếu điện và cắt điện ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của toàn xã hội. Định nghĩa này cho thấy xã hội học quản lý không tập trung nghiên cứu quản lý bởi vì đó là lĩnh vực của khoa học về quản lý hay quản lý học. vận động và biến đổi mối quan hệ giữa con người và quản lý và xã hội và quản lý. ba là luôn coi quản lý là một hoạt động quá duy lý. dân kiểm tra thì tình hình khác hẳn: một loạt quyết định quản lý đã bị tạm ngưng hoặc huỷ bỏ do bị phản biện xã hội.2008 70 .

Tõ ®ã c¸c néi dung nghiªn cøu c¬ b¶n cña x· héi häc qu¶n lý cÇn ®−îc ph¸t hiÖn vµ gîi më nh»m ®¸p øng nhu cÇu gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong c¸c tr−êng ®¹i häc vµ nhÊt lµ hÖ thèng Häc viÖn ChÝnh trÞ-Hµnh chÝnh Quèc gia Hå ChÝ Minh2. vËn ®éng vµ biÕn ®æi mèi quan hÖ gi÷a qu¶n lý víi con ng−êi vµ x· héi. lÞch sö ph¸t triÓn x· héi häc trªn thÕ giíi ®· chøa ®ùng ®Çy ®ñ c¸c c¬ së lý luËn vµ ph−¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu x· héi häc vÒ qu¶n lý. ho¹t ®éng vµ c¸c qu¸ tr×nh trong tæ chøc. nhÊt lµ trong tæ chøc kinh tÕ. qu¶n lý. 2 TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ. qu¶n lý x· héi vµ c¶ chuyªn ngµnh x· héi häc tæ chøc. sù biÕn ®æi x· héi nhÊt lµ thùc tiÔn ®æi míi kinh tÕ-x· héi ë ViÖt Nam trong thêi gian võa qua ®· ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò míi ®èi víi l·nh ®¹o. Thø t−. Tõ qu¶n lý c¸ nh©n ®Õn qu¶n lý x· héi – tõ t©m lý häc ®Õn x· héi häc. thËm chÝ cßn xem nhÑ. Tr. tæ chøc gi¸o dôc. Trªn c¬ së häc tËp cã tÝnh phª ph¸n c¸c t− t−ëng x· héi häc vÒ qu¶n lý cña c¸c thêi ®¹i tr−íc. ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ hÖ thèng c¸c kh¸i niÖm riªng vÉn ch−a ph¸t triÓn vµ ®Þnh h×nh râ nÐt trong thêi gian qua. §éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý lµ häc viªn ®ang häc tËp trong hÖ thèng Häc viÖn cÇn ®−îc tiÕp cËn nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng x· héi häc qu¶n lý ®Ó cã thÓ kÞp thêi n¾m b¾t vµ t×m ra c¸c biÖn ph¸p l·nh ®¹o. Thø hai. Mét hÖ thèng c¸c häc thuyÕt qu¶n lý ®· ®−îc h×nh thµnh. (Xem tiÕp trang 66) Lª Ngäc Hïng. Nguyễn Đình Tấn (Chủ biên). cïng víi x· héi häc c¸c khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n kh¸c vÒ qu¶n lý còng ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong hai thiªn niªn kû võa qua. qu¶n lý c¸c hµnh vi. mÆc dï ®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu cã tªn gäi lµ x· héi häc qu¶n lý. t©m lý häc qu¶n lý. X· héi häc qu¶n lý ®−îc x¸c ®Þnh lµ mét chuyªn ngµnh x· héi häc cã ®èi t−îng nghiªn cøu lµ c¸c quy luËt.trị và sự biến đổi xã hội và một số sự kiện xã hội khác của con người trong xã hội hiện nay1. 1 Thø ba. T¹p chÝ Nghiªn cøu Con ng−êi.2008 71 . Nh−ng bé m«n x· héi häc qu¶n lý víi t− c¸ch lµ mét chuyªn ngµnh khoa häc ®éc lËp cã ®èi t−îng nghiªn cøu. kinh tÕ häc vÒ qu¶n lý d−íi h×nh thøc tËp trung nhÊt cña nã lµ qu¶n trÞ kinh doanh. ®Æc biÖt lµ nghiªn cøu tr−êng hîp gi¸o tr×nh x· héi häc qu¶n lý vµ gi¸o tr×nh qu¶n lý x· héi cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt nh− sau : Thø nhÊt. 35-49. 2000. Giáo trình xã hội học trong quản lý. ph¸t triÓn vµ ®−îc øng dông trong qu¶n lý lao ®éng. Hà Nội. Qua kh¶o s¸t s¬ bé t×nh h×nh nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y. tæ chøc hµnh chÝnh. Trong sè c¸c vÊn ®Ò cÇn ¸p dông ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn x· héi häc næi lªn vÊn ®Ò qu¶n lý x· héi mµ c¸c m«n khoa häc qu¶n lý chuyªn ngµnh ch−a nghiªn cøu ®Çy ®ñ. 8 . Sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc võa ®Æt ra c¸c yªu cÇu míi võa t¹o c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thóc ®Èy nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc vÒ l·nh ®¹o. qu¶n lý ®ßi hái ph¶i vËn dông hÖ thèng lý luËn vµ ph−¬ng ph¸p luËn x· héi häc vµo t×m hiÓu vµ gi¶i ®¸p. Sè 27 (6). Do vËy. trong hÖ thèng c¸c khoa häc ®· xuÊt hiÖn nh÷ng bé m«n khoa häc qu¶n lý nh− ®iÒu khiÓn häc. Nxb Chính trị quốc giao. qu¸ tr×nh x· héi cña qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa ë n−íc ta. 2006. qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c hiÖn t−îng x· héi. tÝnh quy luËt cña sù h×nh thµnh. c¸c quan niÖm khoa häc x· héi häc vÒ qu¶n lý ®· ®−îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngay tõ khi bé m«n x· héi häc ra ®êi vµo thÕ kû XIX vµ tiÕp tôc tiÕn triÓn cho ®Õn ngµy nay.

qu¶n lý khã cã thÓ cung cÊp mét c¸ch hÖ thèng vµ ®Çy ®ñ cho ng−êi häc. Nxb Trẻ. Hà Nội. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.Đỗ Minh Hợp. Toàn cầu hoá và những mặt trái. Tr. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. trang này là trang 66 1 5. 35-49. 4. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 2002. qu¶n lý ®ang ®−îc nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y ë bËc ®¹i häc. ViÖc ®Èy m¹nh nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y m«n x· héi häc qu¶n lý theo h−íng tiÕp cËn míi nh− ®· nªu sÏ kh«ng thay thÕ cho c¸c khoa häc kh¸c vÒ l·nh ®¹o. 2002. 2008. Dân chủ. Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên). Nguyễn Tuấn Dũng . Farrukh Iqbal và Jong-II You. §ã lµ nh÷ng kiÕn thøc vµ n¨ng lùc vÒ qu¶n lý xÐt trong mèi quan hÖ víi c¸c qu¸ tr×nh x· héi. Nxb Chính trị quốc giao. 2006. Hà Nội. sù kiÖn x· héi cña ®êi sèng con ng−êi hiÖn nay. Từ điển quản lý xã hội. Quản lý vì Tương lai : những năm 1990 và sau đó. Sè 27 (6). Peter F. 1997. Trong tạp chí Lý luận chính trị. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi ®èi víi ®éi ngò häc viªn lµ nh÷ng c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý kh«ng bã hÑp ho¹t ®éng trong ph¹m vi mét tæ chøc.(TiÕp theo trang 71)1 Thø n¨m. Ngân hàng Thế giới. 1997. Lª Ngäc Hïng. 8 . 6. Xã hội học quản lý. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. T¹p chÝ Nghiªn cøu Con ng−êi. Xã hội học. 3. Giáo trình xã hội học trong quản lý. Vũ Hào Quang. Kinh tế thị trường và Phát triển: Từ góc nhìn châu Á. hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. 2. Joshep Stiglitz. 2000 TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ. Tõ qu¶n lý c¸ nh©n ®Õn qu¶n lý x· héi – tõ t©m lý häc ®Õn x· héi häc. 2002. Hà Nội. mét c¬ quan mµ thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi ®ang trªn ®−êng c«ng nghiÖp ho¸. Nguyễn Đình Tấn (Chủ biên). TµI LIÖU THAM KH¶O CHÝNH 1. Drucker. Hà Nội.2008 72 . Mµ x· héi häc qu¶n lý theo h−íng tiÕp cËn míi sÏ gãp phÇn bæ sung kiÕn thøc vµ kü n¨ng cÇn thiÕt mµ c¸c m«n khoa häc kh¸c vÒ l·nh ®¹o.

8 .TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ.2008 67 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful