P. 1
16.3.2009

16.3.2009

|Views: 135|Likes:
Được xuất bản bởiDuc Hieu

More info:

Published by: Duc Hieu on Apr 03, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

SỞ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH TRA SỞ Độc !" # T$ %& # H'() ")*c
Số: /BC-TTr Huế, ngày 06 tháng 02 năm 2009
T+NG H,- C.C TR/0NG H,- 1HIẾU N2I NH3 Đ4T C5- NH5T ĐẾN NG3Y 678698966:
I; C<c =>?@(A )B" CD EFGH= CI()J
S== HK LM =N( NộO %F(A CP(A LQ( c)R C'& CS TFU= LM VH= WFX AOXO WFGH= V(
6Y
- Bà: ĐM& T)I 1)<(), trú tại số
235/40A Bạh !"ng, #h$%ng &5,
'( B)nh *hạnh, *+( H,-(
- .in /$0 tr1 2ại 3hu nhà /4t
số 53/3&6h7m &35 m8i9 /$%ng
!inh *i:n H;àng, #h$%ng
*hu<n =>, *+( Huế(
- ,?ng @An số 4054/BBCD-C, ngày
25/&0/2006 EF BBCD tGnh y:u Hu Iiám /ố
JK .D hE tr) #hối h0# @8i á L MuFn hN
nAng EF tGnh 3iOm trF, Pá minh @iQ Mu1n 2R,
sS TUng /ối @8i 3hu nhà /4t nVi tr:n thW;
tr)nh tX, thE tU @à th%i hạn #há# 2u<t Muy
/YnhZ /[ Pu4t h$8ng gi1i Muyết \á; á;
BBCD tGnh PWm P]t(
- Bá; á; số 666/B,-J.D 6&6/^/20059
- B_ sung ,?ng @An số 92/,`-J.D
ngày 24/0&/200^
- 'uyết /Ynh số 23&&/'!-BBCD ngày
05/&0/200^ EF BBCD tGnh **(Huế(
69
Bà: NAFGZ( T)I HX&, trú tại 22
/$%ng *rHn +hú, thành #hố ChF
*rFng, tGnh ahánh HbF(
- .in 2ại nhà /ct số 036số E9
/$%ng !iQn Bi:n +hE, #h$%ng
*r$%ng An, *+( Huế(
- ,?ng @An số 3640/BBCD-C, ngày
29/9/2006 EF BBCD tGnh y:u Hu Iiám /ố
J.D 3iOm trF, Pá minh 3hu nhà /4t nVi tr:n
@à /[ Pu4t h$8ng gi1i MuyếtZ \á; á; 3ết Mu1
h; BBCD tGnh tr$8 ngày 25/&0/2006(
- Bá; á; số 663/B,-J.D 6&6/^/20059
- Bá; á; số 56^/**r-H!*` ngày
2^/&&/2005 EF H>i /dng *$ @4n(
- 'uyết /Ynh số &26&/'!-BBCD ngày
25/5/200^ EF BBCD tGnh **(Huế(
6[ - Bà H\ T)I T>]() @à ?ng H\
^O() ,h$Lng th$%ng trú tại
335/29 =: `An Je, +(&, '( *cn
B)nh, *#( H,-(
- ahiếu nại Pin 2ại nhà /4t số
40 6số f 399 *rHn Ch<t Du<t,
+( *cy =>, *#( Huế
- ,?ng @An số 3549/BBCD-C, ngày
25/9/2006 EF BBCD tGnh **(Huế @/@ y:u
Hu J.D 3iOm trF, Pá minh @ig Mu1n 2R, sS
TUng @à /[ Pu4t gi1i Muyết 3hiếu nại /bi 2ại
nhà /4t số 39 *rHn Ch<t Du<t, *+(Huế(
- ,?ng @An số 3569/BBCD-C, ngày 30/^/2005
EF BBCD tGnh **(Huế @/@ y:u Hu J.D /[
- Bá; á; số &2/J.D-**r
603/0&/20059
- *% tr)nh số &05/**-J.D ngày 25
tháng 0& nAm 200^(
- 'uyết /Ynh số 3&5/'!- BBCD ngày
0&/02/200^ EF BBCD tGnh **(Huế(
Pu4t \Fn hành 'uyết /Ynh gi1i Muyết
6_
hng HM M'() CX()
!: 25/56 Cguyin ,?ng *rN,
#h$%ng +hú H>i, thành #hố Huế
- ahiếu nại Pin 2ại nhà th% #hái
Hà `i:n K số 25A, 25B /$%ng
Cguyin *hái Hj, thành #hố
Huế(
- ,?ng @An số 3250/BBCD k C, ngày 05
tháng 9 nAm 2006 EF BBCD tGnh *hlF
*hi:n Huế @[ @iQ /?n /ố \á; á; á
tr$%ng h0# 3hiếu nại @[ nhà /4t
- Bá; á; số &&0^/J.D-**r
6&^/9/200^9
- *% tr)nh số &&02/**-J.D ngày &^
tháng 9 nAm 200^(
- 'uyết /Ynh số 23&2/'!-BBCD ngày
05/&0/200^ EF BBCD tGnh **(Huế(
6`
Bà T>a( T)I 1OSF A() trú tại
số 03 *rHn 'uố *;1n, *#( ChF
*rFng
- ahiếu nại /bi 2ại 3hu nhà /4t
số 43 6số f &99 Hd .ucn
H$Lng, *#( Huế(
,?ng @An số 262^/BBCD-C, ngày 2&/5/200^ y:u
Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá minh n>i Tung /Ln
nVi tr:n, /[ Pu4t h$8ng gi1i MuyếtZ \á; á; BBCD
tGnh 3ết Mu1 thX hiQn tr$8 ngày 2&/6/200^(
- Bá; á; số &&03/B,-J.D ngày
0^/9/200^ EF J.D(
- 'uyết /Ynh số 23&0/'!-BBCD ngày
05/&0/200^ EF BBCD tGnh **(Huế(
67
- hng NAFGZ( H\(A EFb(
!/: 22 An D$Lng `$Lng,
*#(Huế(
- !Ln 3iến nghY EF ?ng
Cguyin Hdng 'ucn
- ,?ng @An số 2056/BBCD-.D ngày
22/5/2005 @/@ y:u Hu 3iOm trF, tr1 2%i á
@4n /[ n:u tại /Ln 3iến nghY EF ?ng Cguyin
Hdng 'ucn(
- Bá; á; số 299/J.D/**r ngày
20/4/2005 EF J.D(
- Bá; á; số 495/B,-J.D ngày
25/6/2005(
- B1n @m hiQn trạng(
- 'uyết /Ynh số 3005/'!-BBCD ngày
3&/&2/2005 EF BBCD tGnh(
- Bá; á; \_ sung số &&25/B,-J.D
ngày 22/9/200^ EF J.D gSi BBCD
tGnh(
- 'uyết /Ynh gi1i Muyết uối nng số
&303/'!-B.D ngày 29/&0/200^ EF
B> .cy TXng(
6c
hng ^N EFd(A 1OeF
Bà ĐO() T)I 1Of T>M
!/: 53 t_ 45 #h$L%ng 'uFn
H;F, Mu<n ,Hu Ii4y, *#(Hà C>i
-ahiếu nại /bi 2ại nhà /ct số
6/4 /$%ng Huy[n *rHn ,?ng
,húF 6f9, nFy 2à số ^5 /$bng
Bni *hY .ucn, Huế(
- ,?ng @An số 35&6/BBCD-aC ngày
05/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minh tr$%ng h0# 3hiếu nại EF ?ng =: 'uFng
=iQu
- Bá; á; số &3/ B,-J.D ngày
03/0&/2005(
- BBCD tGnh /o V 'uy:t /Ynh số &&^9
/'!-BB ngày 23/5/05(
6g hng NAFGZ( Cộ(A H&M 6`iQt
3i[u9
- ahiếu nại Pin 2ại nhà số &22
/$%ng Bạh !"ng, thành #hố
- B, số &230/B,-J.D ngày
!: *hành #hố H,- Huế( 2^/&2/2005
- '! số 2&&0/'! kBBCD ngày &5/9/200^
Bà Đh(A T)I Tic)
!: *h?n Juối ,át, Po ,Fm HiQ#
CFm( ,Fm pFnh, ahánh HbF
- ahiếu nại /bi 2ại nhà /4t số
2^ Bà *riQu, #h$%ng +hú H>i,
*hành #hố Huế(
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại /bi 2ại
nhà /4t(
- JK .cy TXng /o V ,?ng @An
ngày &2/2/2003 tr1 2%i /$Lng sX @à
\á; á; BBCD tGnh(
- Bá; á; số &23&/J.D k**r ngày
26/&0/2006(
- 'uyết /Ynh gi1i Muyết 3hiếu nại số
5&^/'!-BBCD tGnh ngày &3/2/05
6:
hng Vj NAKc T&M(
!: #h$%ng .ucn An, thY Po
=;ng ahánh, tGnh !dng CFi
- ahiếu nại /bi 2ại nhà, /4t số
&5 +hạm `An =ạ, #h$%ng
*hu<n =>, thành #hố Huế(
- ,?ng @An số 4&^3/BBCD-aC ngày
2^/&2/2005 EF BBCD tGnh giF; JK .cy TXng
3iOm trF, Pá minh, \á; á; /[ Pu4t BBCD
tGnh gi1i Muyết(
- Bá; á; số 669/B,-J.D 6&6/^/20059
- 'uyết /Ynh số 232&/'!-BBCD
6&2/&0/20059
Y6
hng NAP DFGe=
hng NAP ĐP(
!: Jố 5B Cguyin !)nh ,hiOu,
#h$%ng !F aF;, Mu<n &, thành
#hố Hd ,hq -inh
ahiếu nại /bi 2ại nhà /4t
- số 24, 26 +hFn B>i ,hcu,
thành #hố Huế
- số 30 @à 30A +hFn ,hu
*rinh, thành #hố Huế
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại /bi 2ại
nhà /4t(
- Bá; á; số 659/B,-J.D 6&6/^/20059
- '! số &945/'!-BBCD ngày
29/^/200^
YY
hng TP( Vk N)b(
!: Jố 343/^3 Cguyin *rjng
*uyOn, #h$%ng &, Mu<n *cn
B)nh, thành #hố Hd ,hq -inh
- ahiếu nại /bi 2ại nhà /4t số
&5 =R *h$%ng aiQt, thành #hố
Huế(
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại /bi 2ại
nhà /4t(
- B, số ^54/B,-J.D ngày 2^/5/200^
-'! số &945/'!-BBCD ngày
29/^/200^
Y9
Bà HFGS( TP( Nl H\(A
-)?B(A
!: 0&D/4 Bni *hY .ucn, thành
#hố !à =ạt, tGnh =cm !dng(
- !Ln Pin tr1 2ại nhà số 20 =R
*h$%ng aiQt, #h$%ng `rnh
Cinh, thành #hố Huế(
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại /bi 2ại
nhà /4t(
- Bá; á; số 655/B,-J.D 6&6/^/20059
- 'uyết /Ynh 22^9/'!-BBCD ngày
05/&0/2005
Y[ hj NAFGZ( N)m(
!: Jố &5&I /$%ng ,? Bs, Mu<n
2, thành #hố Hd ,hq -inh
- ahiếu nại /bi 2ại nhà th%
h$Lng htF tại số 53 633 số f9
,hi =Ang, #h$%ng +hú ,át,
thành #hố Huế
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại /bi 2ại
nhà /4t(
- Bá; á; số &&&4/B,-J.D 604/&2
/20059
-'! số &946/'!-BBCD ngày
29/^/200^
Y_
Bà T>a( T)I T)X&
!: Jố 550/& Bis Cguyin aiQm,
#h$%ng 4, Mu<n +hú Chu, thành
#hố Hd ,hq -inh(
- ![ nghY thi hành 'uyết /Ynh
số 509/'!-BB-CD ngày
&4/&0/&992 EF BBCD tGnh
*hlF *hi:n Huế `/@ tr1 2ại
ng?i nhà số 0^ =$Lng *hế
`inh, thành #hố Huế(
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại /bi 2ại
nhà /4t(
- JK Pcy TXng V ,?ng @An số
&3&3/J.D-'=C ngày 0^/&&/2006 gSi
BBCD tGnh(
- B> .cy TXng /o V ?ng @An số
^99/B.D-**r ngày 03/5/2005 y:u Hu
BBCD tGnh rF Muyết /Ynh thW; h$8ng \á
/Ln, 3h?ng tr1 nhà thW; /[ nghY EF
/$Lng sX(
- Bá; á; 955/B,-J.D 630/&0/20059
- '! số 2505/'!-BBCD ngày
06/&&/2005
Y`
Bà Đ\(A T)I ^n
6Bu Muy[n: \à CP(A To(A TP(
Nl p'c) YH(9
!: Jố 306 Cguyin Jinh ,ung,
#h$%ng `e Dạ, thành #hố Huế(
- ahiếu nại /bi 2ại nhà /4t /o
\Y Chà n$8 tr$ng TUng thW;
TiQn @sng hE tại số 205 6số
f: &059 *rHn H$ng !ạ;, thành
#hố Huế(
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại /bi 2ại
nhà /4t(
- Bá; á; số 654/B,-J.D 6&6/^/20059
- 'uyết /Ynh số 2332/'!-BBCD
6&5/&0/20059
Y7
Bà -)'f T)I C)?qc
!: 3hVm 5, #h$%ng !?ng
*hFnh, thY Po !dng Hà, tGnh
'u1ng *rY
- ahiếu nại /bi 2ại nhà số 22A
/$%ng *Ang Bạh Hv 6f9, 22A
=: `An DuyQt, #h$%ng =u<n
=>, thành #hố Huế(
- ,?ng `An số 330/BBCD-aC ngày
0^/2/2006 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minh, /[ Pu4t \á; á; BBCD tGnh
- Bá; á; số &230/B,-J.D
62^/&2/20059
-'! số 2&09/'!-BBCD ngày
&5/9/200^
Yc
Bà TP( Nl T)d() XFb(
!: số 6 -Fi *hú =;Fn, Huế
-!Ln Pin 2ại nhà /4t số 046số
m8i 069 -Fi *hú =;Fn
B, số &&/J.D-**r ngày 03/0&/2005 EF
J.D
- '! số 633/'!-BBCD ngày &4/3/200^
Yg
hng TP( T)U= H&M()
Bà TP( Nl T)d() XFb(
!: 90\ *hạh *hY *hFnh,
#h$%ng *cn !Ynh, 'u<n &,
thành #hố H,-(
- ahiếu nại /bi 2ại 3 ng?i nhà
số 0&, số 09 !ống !F @à số 55
HFi Bà *r$ng, thành #hố Huế(
- ,?ng @An số 2339/BBCD-aC ngày
05/^/2005 EF BBCD tGnh y:u Hu 3iOm trF,
Pá minh /Ln 3hiếu nại EF ?ng *?n *h4t
H;ành @à \à *?n Cw *hFnh .ucn(
- ,?ng @An số &355/J.D-'=C ngày
03/&0/2005 EF JK .cy TXng `/@ gi1i
tr)nh tr$%ng h0# EF ?ng *?n *h4t
H;ành, \à *?n Cw *hFnh .ucn(
- Bá; á; số 445/B,-J.D ngày &2/6/2005(
-'! số 2256/'!-BBCD ngày 0&/&0/2005
Y:
hng NAFGZ( VQ( ^BO *rú tại
2/3 ,hi =Ang, #h$%ng +hú HiQ#,
*hành #hố Huế( !$0 uu Muy[n
EF \à H;àng *hY *;1 @à ;n
trFi =: Anh Dfng
- .in /$0 giF; tr1 ng?i nhà
92A Cguyin ,hq *hFnh,
#h$%ng +hú HiQ#, thành #hố
Huế thu> TiQn @sng hE hiQn
nhà n$8 /Fng Mu1n 2R(
- ,?ng `An số 40^0/BBCD-aC ngày
&9/&2/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF,
Pá minh, /[ Pu4t \á; á; BBCD tGnh
- Bá; á; số &3/ B,-J.D ngày
03/0&/2005(
- BBCD tGnh /o V 'uy:t /Ynh số &&^9
/'!-BB ngày 23/5/05(
96
hng T)<O -)O -)*c
!: Jố 303/^ th?n +h$8 HbF,
thY tr4n +h$8 BSu, huyQn
.uy:n -> , tGnh Bà pYF `fng *àu(
- ahiếu nại /bi 2ại nhà /4t số 4^
/$%ng =: !ại Hành, #h$%ng *cy
=>, thành #hố Huế(
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại /bi 2ại
nhà /4t(
- Bá; á; số ^6/J.D-**r ngày
29/0&/2005(
- 'uyết /Ynh EF BBCD tGnh 5^6/'!-
BBCD ngày 23/3/05(
9Y
- hng: NAFGZ( T'& @à \à
NAFGZ( T)I T)d(), trú tại 23
/$%ng Cguyin ,?ng *rN,
#h$%ng +hú H>i, *+( Huế(
- .in 2ại 3hu nhà /ct số 50,
50,, 50D, 50!6số E9/$%ng
=: =0i, #h$%ng +hú H>i, *+(
Huế(
- +hiếu \á; 2Hn thN 0& số 55/+B-BBCD ngày
25/5/2005 EF BBCD tGnh y:u Hu Iiám /ố
J.D 3hxn tr$Lng t_ hN thX hiQn n>i Tung
,?ng @An nVi tr:n, \á; á; BBCD tGnh(
- ,?ng @An số 3943/BBCD-C, ngày
&9/&0/2006 EF BBCD tGnh y:u Hu Iiám /ố
J.D 3iOm trF, Pá minh n>i Tung /Ln EF
?ng Cguyin *ạ; @à \à Cguyin *hY *hFnh, trú
tại 23 Cguyin ,?ng *rN, #h$%ng +hú H>i, *+(Huế(
- Bá; á; số 66^/B,-J.D 6&6/^/20059
- 'uyết /Ynh số 2295/'!-BBCD
606/&0/20059
99
- hng: H&M(A 1Of ĐM&
Jố 0& =: =0i, *+( Huế
- ahiếu nại /bi 2ại nhà /4t số
0& =: =0i, *+( Huế
- ,?ng @An số &949/BBCD-C, ngày
&5/5/2005 EF BBCD tGnh y:u Hu J.D #hối
h0# @8i BFn *?n giá; tGnh 3iOm trF, Pá minh
Muá tr)nh Mu1n 2R, sS TUng /ối @8i 3hu nhà
nVi tr:n @à \á; á; BBCD tGnh PWm P]t, gi1i Muyết(
- Bá; á; số 664/B,-J.D 6&6/^/20059
- 'uyết /Ynh số 2322/'!-BBCD
606/&0/20059
9[
- hng H\ Sk -)?qc EFd(A
th$%ng trú tại 440 /$%ng HFi Bà
*r$ng, #h$%ng *cn !Ynh, Mu<n
0&, thành #hố Hd ,hq -inh(
- ahiếu nại /bi ahu nhà /4t số
04 Cguyin *hái Hj, #h$%ng
+hú H>i, thành #hố Huế(
- ,?ng @An số: &254/BBCD-aC ngày 05
tháng 4 nAm 2005 @[ @iQ y:u Hu JK .cy
TXng 3iOm trF Muá tr)nh gi1i Muyết /Ln EF
?ng Hd Je +h$8 'uFng 3hiếu nại /bi ahu
nhà /4t số 04 Cguyin *hái Hj, #h$%ng +hú
H>i, thành #hố Huế(
- Bá; á; số &234/B,-J.D
63&/&2/20059
- 'uyết /Ynh số &652/'!-BBCD ngày
24/5/200^
9_ - hng NAFGZ( MO() T)Oe(
6/$0 sX Ey Muy[n EF ?ng
NAFGZ( VQ( -)*cr
- ahiếu nại 'uyết /Ynh số
&55^/'!-BBCD ngày 05
tháng ^ nAm 200^ EF BBCD
tGnh *hlF *hi:n Huế @[ @iQ
-.in 2ại 3hu nhà /4t số 244, 246 6số f 659
/$%ng Cguyin *roi, #h$%ng *cy =>, thành
#hố Huế(
-Bá; á; số &2&9/B,-J.T ngày
&5/&0/200^ EF J.DZ
-'uyết /Ynh số 265&/'!-BBCD ngày
th$%ng trú tại 25/6a /$%ng
*hống Ch4t, #h$%ng &&, Mu<n
Ib `4#, thành #hố Hd ,hq -inh
Pá 2<# sK hwu t;àn Tcn 3hu
nhà, /4t số 244, 246 6số f 659
/$%ng Cguyin *roi, #h$%ng
*cy =>, thành #hố Huế
0&/&2/200^ EF BBCD tGnh **(Huế
9`
- Bà ^n ^e H?m(A trú tại số 0&
3iQt 55 /$%ng HFi Bà *r$ng,
#h$%ng `rnh Cinh, thành #hố
Huế(
- ahiếu nại /bi 2ại nhà &34 @à
&36 +hFn !Ang =$u, #h$%ng
+hú HbF, thành #hố Huế
-,?ng @An số &262/B,-J.T ngày
24/&0/200^ EF J.D(
-'uy:t /Ynh số 2653/'!-BBCD ngày
0&/&2/200^ EF BBCD tGnh
97
Cw tu psO T)I pP(A k B[ tr:n
Dbng ;n !N mg `? Chiim,
trú tại 32 aim =;ng, thành #hố
Huế(
- ahiếu nại /bi 2ại 3hu nhà /4t
số 54 6số E 469 ,hi =Ang,
#h$%ng +hú ,át, thành #hố
Huế
- ,?ng @An số 392&/BBCD-C, ngày && tháng
9 nAm 2006 @[ @iQ y:u Hu JK .cy TXng
3iOm trF, Pá minh, thu th<# hd sL, tài 2iQu
2i:n MuFn /ến Muá tr)nh Mu1n 2R, sS TUng @à
Muá tr)nh gi1i Muyết /Ln EF Cw tu Bni *hY
B?ng 3hiếu nại /bi 2ại 3hu nhà /4t số 54 6số
E 469 ,hi =Ang, #h$%ng +hú ,át, thành #hố
Huế @à /ối hiếu á Mui /Ynh EF #há# 2u<t
/O /[ Pu4t h$8ng gi1i Muyết(
- Bá; á; số &2&&/B,-J.D
625/&2/20059
-'uy:t /Ynh số 446/'!-BBCD ngày
&9/02/200^ EF BBCD tGnh
9c
Bà T>?m(A T)I N)M(
hng T>?m(A VQ( T)M()
!: Jố &&9 *rHn +hú, thành #hố
Huế(
- ahiếu nại /bi 2ại nhà số &2&
66& f9 *rHn +hú, thành #hố
Huế(
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF,
Pá minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại
/bi 2ại nhà /4t(
- Bá; á; số &064/B,-J.D
622/&&/20059
- *% tr)nh số &00/**-J.D ngày 25
tháng 0& nAm 200^(
- !o V 'uyết /Ynh EF BBCD tGnh số
- !o V 'uyết /Ynh EF B.D số
04/'!-B.D ngày 06/0&/2009
II; C<c =>?@(A )B" St XbG %$(A CD cu p<& c<&v CP(A LQ(v T@ =>]() UpND =R() LM %$ =)X& EFGH= CI()J
S== HK LM =N( NộO %F(A CP(A LQ( c)R C'& H?q(A CS TFU= AOXO WFGH= V(
6Y Bà TP( Nl T)I T<()
6 Ey Muy[n ?ng Cd& HlF Hb(9
!: Jố ^2/25A !inh *i:n H;àng,
#h$%ng &, Mu<n B)nh *hạnh,
- ahiếu nại /bi 2ại nhà số &0
!inh ,?ng *ráng, #h$%ng
*hu<n *hành, thành #hố Huế
- ,?ng @An số 2^95/BBCD-aC ngày 20/9/2005
EF BBCD tGnh y:u Hu 3iOm trF, Pá minh, /[
Pu4t h$8ng gi1i Muyết @à \á; á; h; BBCD
tGnh tr$8 ngày 30/9/2005 /Ln 3hiếu nại EF
?ng ,F; Hwu Hcn(
- JK .cy TXng /o V Bá; á; số
&490/B,-J.D ngày 2&/&&/2005
- Bá; á; \_ sung 24&/J.D-**r, ngày
02/4/2005(
thành #hố Hd ,hq -inh - *h?ng \á; số 264/*B-BBCD ngày
30/&2/2005 EF BBCD tGnh hj# gi1i Muyết @[
nhà, /4t số &0 !inh ,?ng *ráng(
- HiQn nFy h$F V '! gi1i Muyết EF
BBCD tGnh(
69
hng NAFGZ( NAKc T)*G
Bà NAP T)I H?m(A
!: Jố 46 !à; Duy Anh, thành
#hố Huế
- ahiếu nại /bi 2ại nhà @à /4t
tại số &09 *Ang Bạh H_,
thành #hố Huế
- ,?ng @An số 30&^/BBCD-aC ngày
29/9/2005 EF BBCD tGnh y:u Hu 3iOm trF,
Pá minh @à tr1 2%i /Ln 3hiếu nại EF ?ng, \à
Cguyin Cgj *huR - Cg? *hY H$Lng, \á;
á; BBCD tGnh(
- Bá; á; số 665/B,-J.D 6&6/^/20059
6[
hng NAFGZ( XFb( A( H&M
Bà -)'f T)I A() ĐM&
!: Jố &65 +hFn !Ang =$u,
#h$%ng +hú H;à, thành #hố Huế
- !Ln Pin 2ại nhà số &65 +hFn
!Ang =$u, #h$%ng +hú H;à,
thành #hố Huế
- ,?ng @An số 25/BBCD-aC ngày
05/0&/2006 EF BBCD tGnh y:u Hu 3iOm trF,
Pá minh, /[ Pu4t h$8ng gi1i Muyết @à \á;
á; BBCD tGnh(
- Bá; á; số ^5/ J.D- **r ngày
29/0&/2005 EF JK .cy TXng(
- HiQn nFy /Fng h% Muyết /Ynh EF
BBCD tGnh(
6_
hng NAFGZ( ^N ĐR()
!:
- ahiếu nại /bi 2ại nhà /4t K
#h$%ng aim =;ng, thành #hố
Huế 6hiQn nFy /Fng 2àm nhà tr79
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại /bi 2ại nhà /4t(
- Bá; á; số &&4&/J.D-**r ngày
&&/&2/2005(
- *% tr)nh số &03/**-J.D ngày 25
tháng 0& nAm 200^(
- !o V DX th1; Muyết /Ynh gSi BBCD tGnh(
6`
hng H\ VOH= T>dO
Bà ^d T)*G EFw()
!: Jố &&9 64& số f9 *rHn
H$ng !ạ;, thành #hố Huế(
ahiếu nại /bi 2ại nhà, /4t:
- số 3^ 62^ số f9 +hFn !Ang
=$u, #h$%ng +hú H;à, thành
#hố Huế(
- số 23 6&5 số f9 Huynh *hú
aháng, #h$%ng +hú H;à,
thành #hố Huế(
- 'uyết /Ynh số 356/'!-BBCD ngày
&0/02/2006 EF BBCD tGnh @[ Pá 2<# sK hwu
t;àn Tcn An nhà 3^ 62^ số f9 +hFn !Ang
=$u, #h$%ng +hú H;à, thành #hố Huế(
- ,?ng `An số &^^&/BBCD-C, ngày
26/5/2006 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minh, /[ Pu4t \á; á; BBCD tGnh
- ,?ng @An số 2906/BBCD-C! ngày
&0/^/2006 EF BBCD tGnh @[ @iQ tạm Tlng
thi hành 'uyết /Ynh số 356/'!-BBCD ngày
&0/02/2006(
- Bá; á; số 560/B,-J.D 604/9
/20059
- !o V DX th1; Muyết /Ynh gSi BBCD
tGnh(
67 Bà H\ T)I XFb( MdO
!: Jố 69 `z `An *Hn, #h$%ng
6, Mu<n 3, *hành #hố Hd ,hq
- ahiếu nại /bi 2ại nhà số 95A
*rHn H$ng !ạ;, thành #hố
Huế(
- ,?ng @An số 35&6/BBCD-aC ngày
05/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minh
- Bá; á; số &239/B,-J.D 63&/&2
/20059
- *% tr)nh số &404/**-J.D ngày
-inh( - ,?ng @An số 5^45/BBCD-*I ngày
25/&&/200^ @/@ y:u Hu J.D TX th1; 'uyết /Ynh
04/&2/200^ { DX th1; Muyết /Ynh tr)nh
BBCD tGnh(
6c
Bà NAFGZ( T)I ^?
!: Cguyin *roi, #h$%ng *cy
=>, thành #hố Huế(
- ahiếu nại Pin 2ại nhà số 55
/$%ng *rHn 'uố *;1n, thành
#hố Huế(
- .in /$0 tr1 2ại 3hu nhà /4t số 55 /$%ng
*rHn 'uố *;1n, #h$%ng *cy =>, *+( Huế
thW; CghY Muyết 555/2005/C'-BB*`'H&&
EF 'uố h>i(
- Bá; á; số &065 /B,-J.D
622/&&/20059
- *% tr)nh số &0&/**-J.D ngày 25
tháng 0& nAm 200^(
- !o V DX th1; Muyết /Ynh gSi BBCD
tGnh(
6g
hng NAFGZ( Đ]() S&(A
!: 40 Cguyin HuQ, #h$%ng
+hú Chu<n, thành #hố Huế(
- !Ln Pin hVF giá 3hu nhà, /4t
40 Cguyin HuQ, #h$%ng +hú
Chu<n, thành #hố Huế(
- *h?ng \á; số &56/*B-BBCD ngày
05/9/2006 EF BBCD tGnh 3ết 2u<n tại u>
hj# gi1i Muyết 3hiếu nại @[ nhà /4t(
- Bá; á; số &&94 /J.D-**r
625/&2/20059
- !o V TX th1; 'uyết /Ynh tr)nh
BBCD tGnh(
6:
- Bà: HM T)I pic) TON(, trú tại
nhà số 253 /$%ng *rHn H$ng
!ạ;, *+(Huế(
- .in 2ại An hFi An nhà số 5&
@à 52 /$%ng *rHn 'uố *;1n,
#h$%ng *cy =>, *+( Huế hiQn
Chà n$8 Mu1n 2R(
- ,?ng @An số 46^3/BBCD-C, ngày
05/&2/2006 EF BBCD tGnh y:u Hu Iiám /ố
JK .D hE tr) #hối h0# @8i á L MuFn hN
nAng EF tGnh 3iOm trF, Pá minh @iQ Mu1n 2R,
sS TUng /ối @8i 3hu nhà /4t nVi tr:n thW;
tr)nh tX, thE tU @à th%i hạn #há# 2u<t Muy
/YnhZ /[ Pu4t h$8ng gi1i Muyết \á; á;
BBCD tGnh PWm P]t(
- Bá; á; số 6^0/B,-J.D 6&6/^/20059
- *% tr)nh số &02/**-J.D ngày 25
tháng 0& nAm 200^(
- !o V DX th1; Muyết /Ynh gSi BBCD
tGnh(
Y6
- Bà: T>a( T)I HFe, trú tại nhà
số 636 số E 2&9 /$%ng -ạ
!rnh ,hi, #h$%ng +hú ,át, *+(
Huế(
- .in tr1 2ại 3hu nhà 2&\, 2&,
22 /$%ng -ạ !rnh ,hi,
#h$%ng +hú ,át, *+( Huế \Y
nhà n$8 tr$ng thu thW; 'uyết
/Ynh &&&/,+ ngày &4/4/&955
EF ,hqnh #hE(
- ,?ng @An số 46^4/BBCD-C, ngày
05/&2/2006 EF BBCD tGnh y:u Hu Iiám
/ố J.D hE tr) #hối h0# @8i L MuFn hN
nAng tGnh 3iOm trF, Pá minh @iQ Mu1n 2R, sS
TUng /ối @8i 3hu nhà nVi tr:n thW; tr)nh tX,
thE tU @à th%i hạn #há# 2u<t Muy /YnhZ /[
Pu4t h$8ng gi1i Muyết @à \á; á; BBCD tGnh
PWm P]t(
-,?ng @An số 555&/BBCD-*I ngày
20/&&/200^ @/@ \_ sung \1n @m, 2àm rz @iQ
\à =: *hY aim !?ng thu: nhà số 2&B -ạ
!rnh ,hi, Huế(
- Bá; á; số 665/B,-J.D 6&6/^/20059
- Bá; á; \_ sung số &403/B,-J.D
ngày 04/&2/200^(
YY
hng H&M(A EFxc Dj(A
!: Jố 3&9B6 CL *rFng =;ng,
#h$%ng 25, Mu<n B)nh *hạnh,
thành #hố Hd ,hq -inh
- ahiếu nại /bi 2ại nhà, /4t số
6^ Cguyin Jinh ,ung 6số f
40 *hu<n An9, #h$%ng `e Dạ,
thành #hố Huế(
- ,?ng @An số 2&55/BBCD-aC ngày
06/9/2004 EF BBCD tGnh y:u Hu 3iOm trF,
Pá minh Muá tr)nh Mu1n 2R, sS TUng 3hu nhà
/4t @à /[ Pu4t h$8ng PS 2R, \á; á; BBCD
tGnh tr$8 ngày 20/9/2004 PWm P]t, gi1i Muyết
/Ln 3hiếu nại EF ?ng H;àng 'uố Dfng(
-Bá; á; &2^/B,-J.D ngày
0^/02/2005 EF JK .cy TXng(
- BJ \1n @m hiQn trạng(
- !o V TX th1; 'uyết /Ynh
Y9
- Bà: T>?m(A T)I 1)<() Mk,
Chà số &6 6 số E 099 /$%ng =:
Hucn, #h$%ng *hu<n HbF, *+(
Huế
- .in tr1 2ại #hHn bn 2ại An
Chà số &6 6 số E 099 /$%ng
=: Hucn, #h$%ng *hu<n HbF,
*+( Huế(
- ,?ng @An số &^62/BBCD-C, ngày
&&/5/2005 EF BBCD tGnh y:u Hu J.D hE
tr) #hối h0# @8i á L MuFn hN nAng EF
tGnh 3iOm trF, Pá minh @iQ Mu1n 2R, sS TUng
/ối @8i 3hu nhà /4t nVi tr:n @à \á; á;
BBCD tGnh PWm P]t, gi1i Muyết(
- Bá; á; số &&&5/B,-J.D
605/&2/20059
- Cgày 2^/&2/2005, H>i /dng *$ @4n
gi1i Muyết 3hiếu nại, tố á; EF tGnh /o
hj# PWm P]t(
- !o V TX th1; 'uyết /Ynh(
Y[
Dy(A T)<() -)d&&
Cw tu Vj T)I T)K trú 42 aim
=;ng, thành #hố Huế(
- .in 2ại nhà th% /O H>i /dng
V nLi Hu nguyQn(
- ,?ng @An số 2452/BBCD-C! ngày
&5/^/2005 `/@ giF; tráh nhiQm h; J.D hE
tr), #hối h0# @8i á L MuFn \Fn ngành V
2i:n MuFn 3iOm trF Pá minh Muá tr)nh '=, sS
TUng 3hu nhà /4t 40 aim =;ng, thành #hố Huế(
- Bá; á; số: 432/B,-J.D ngày
&0/5/2006(
- !o TX th1; 'uyết /Ynh { B1n @m hiQn
trạng(
Y_
z Bà -)d( T)I ĐP(A trú tại số
&06 6số f ^29 /$%ng Cguyin ,hq
*hFnh, thành #hố Huế(
- ahiếu nại 'uyết /Ynh số:
2996/'!-BBCD ngày
29/6/2005 EF BBCD tGnh
*hlF *hi:n Huế @[ @iQ Pá
2<# sK hwu t;àn Tcn 3hu nhà
/4t &06 6số f ^29 Cguyin ,hq
*hFnh, thành #hố Huế @à
BBCD thành #hố Huế y:u Hu
giF /)nh \à /Ang 3R 3: 3hFi /O
muF nhà hVF giá thW; CghY
/Ynh 6&/C!-,+ EF ,hqnh #hE
2à 3h?ng /úng h;àn 1nh thX tế(
- ,?ng @An số: 3535/BBCD-C, ngày &5
tháng ^ nAm 2005 @[ @iQ giF; JK .cy TXng
3iOm trF n>i Tung /Ln 3hiếu nại EF \à +hFn
*hY !?ng /[ Pu4t h$8ng PS 2R \á; á; BBCD
tGnh gi1i Muyết thW; Muy /Ynh EF #há# 2u<t(
-,?ng @An số 555&/BBCD-*I ngày
20/&&/200^ @/@ ung 4# hd sL, h;àn hGnh
\á; á; /O thống nh4t số nhà EF á hE
/Fng sS TUng(
- Bá; á; số &&09/J.D-**r
6&^/9/200^9
-!Fng \á; á; \_ sung thW; ,` số
555&/BBCD-*I
- !o V DX th1; Muyết /Ynh gSi BBCD
tGnh(
Y`
- Bà NAFGZ( T)I pd& th$%ng
trú 46 6số E &49 Hd .ucn
H$Lng, thành #hố Huế(
- ahiếu nại Pin h0# thN hVF
nhà(
- ,?ng @An số: 32&^/BBCD-C! ngày
06/9/2006 @/@ y:u J.D 3iOm trF, Pá minh
Muá tr)nh Mu1n 2R, sS TUng 3hu nhà /4t số 46
6số E &49 Hd .ucn H$Lng, thành #hố Huế(
- =onh Tạ; J.D hG /ạ;: nglng \á;
á; @U @iQ, huyOn MuF *bF án gi1i
Muyết trFnh h4# Tcn sX(
Y7
- Bà TP( Nl T)I TFGH= trú tại
&&56 số f 469 =: Hucn, *#( Huế
- ![ nghY Pin 2ại nhà /4t số
&&56 số f 469 =: Hucn, *#( Huế
- *hW; /Ln EF /$Lng sX gSi *hFnh trF ngày
23/^/2005(
-B, số 63/B,-**r ngày &&/5/200^ EF
*hFnh trF J.D gSi J.D(
-*h?ng \á; số &&2&/*B-J.D ngày
22/09/200^ gSi \à *uyết(
Yc
- hng: NAP VQ( HG, trú tại &30
!inh ,?ng *ráng, t_ 4 #h$%ng
Duy *cn, *hY Po a;n *um(
- ahiếu nại /bi 2ại 2ại 3hu nhà
/4t số 6A *rHn ,F; `cn, *+(
Huế(
- ,?ng @An số 45^5/BBCD-C, ngày
&4/&2/2006 EF BBCD tGnh y:u Hu Iiám /ố
JK .D 3iOm trF, Pá minh @à /[ Pu4t h$8ng
gi1i MuyếtZ \á; á; 3ết Mu1 @[ BBCD tGnh(
- ,?ng @An số 656/J.D-**r ngày
&6/^/2005(
- ,?ng @An số 4555/BBCD-C, ngày
&6/&0/2005(
Yg
GO<& T{ -)s ^?m(A
!,: Po *hEy =$Lng , huyQn
H$Lng *hEy
- !Ln Pin 2ại L sK Iiá; PN
+hn =$Lng tại Po *hEy =$Lng
, huyQn H$Lng *hEy(
- BBCD tGnh t_ hN u> hj# gi1i Muyết á
tr$%ng h0# t?n giá; ngày 3&/5/2006(
- IiF; tráh nhiQm h; BBCD huyQn
H$Lng *hEy thFm m$u \á; á; BBCD
tGnh @à JK .cy TXng(
Y:
N)M T{ Mk T)'()
!: Po 'u1ng =0i, huyQn 'u1ng
!i[n
- !Ln Pin 2ại L sK t?n giá;
Chà PN -e *hạnh tại Po
'u1ng =0i, huyQn 'u1ng !i[n(
- BBCD tGnh t_ hN u> hj# gi1i Muyết á
tr$%ng h0# t?n giá; ngày 3&/5/2006(
- IiF; tráh nhiQm h; BBCD huyQn
'u1ng !i[n thFm m$u \á; á; BBCD
tGnh @à JK .cy TXng(
96
hng H&M(A VQ( CXf
Bà -)d( T)I MON(A
- !Ln Pin h;á giá nhà số &29
645,9 /$%ng *rHn H$ng !ạ;,
thành #hố Huế hiQn T; Chà
n$8 Mu1n 2R h; thu:
- ,?ng `An số &&66/BBCD-aC ngày
&&/4/2006 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minh, /[ Pu4t \á; á; BBCD tGnh
- JK .cy TXng /o V \á; á; số &6/B,-
J.D ngày 0^/0&/2005(
9Y
hng ^N MO()
!: 4^-50 !à; Duy Anh, thành
#hố Huế
- !Ln Pin 2ại nhà /4t số 4^-50
!à; Duy Anh, thành #hố Huế,
Chà n$8 /Fng Mu1n 2R hiQn
nFy giF /)nh ?ng -inh /$0
tạm th$bi sS TUng(
- ,?ng `An số 2493/BBCD-C, ngày
&2/5/2006 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minh, /[ Pu4t \á; á; BBCD tGnh
- ,?ng @An số 206/J.D-'=C
ngày &5/0&/2005 EF JK .cy TXng
- '=C thU 2R(
99
Bà HFw() T)I VFO
!: 244A 63449 ,hi =Ang, thành
#hố Huế
- ahiếu nại /bi 2ại nhà 244A
63449 /$%ng ,hi =Ang, thành
#hố Huế
- ,?ng @An số 65&/J.D/**r
6&6/^/20059(
9[
Bà NAFGZ( T)I ^?
!: Cguyin *roi, #h$%ng *cy
=>, thành #hố Huế(
- ahiếu nại Pin 2ại nhà số 55
/$%ng *rHn 'uố *;1n, thành
#hố Huế(
- .in /$0 tr1 2ại 3hu nhà /4t số 55 /$%ng
*rHn 'uố *;1n, #h$%ng *cy =>, *+( Huế
thW; CghY Muyết 555/2005/C'-BB*`'H&&
EF 'uố h>i(
- Bá; á; số &065 /B,-J.D
622/&&/20059
9_
hng ^N Hs(A N)b( 6 /$0 ?ng
T>a( VQ( T)FU( Ey Muy[n9 /YF
hG: &^5/5 /$%ng +hFn !)nh
+hnng, thành #hố Huế(
- ahiếu nại /bi 2ại 3hu nhà /4t
số &3 Cguyin *r$%ng *>, *#(
Huế(
- ,?ng @An số 3532/BBCD-C, ngày
22/5/200^ @[ @iQ y:u Hu 3iOm trF, Pá minh
/Ln 3hiếu nại EF ?ng Tcn(
- Bá; á; số &2&5/B,-J.D, ngày
&5/&0/200^
- !o V DX th1; Muyết /Ynh gSi BBCD tGnh(
9`
- hng A^VIN TRUNG HAN
6HM( T>F(A T)K9 trú tại &&^&&
H|-=},a Jt, |= -}C*|,
,A: 9&532 BJA Ey Muy[n h;
\à Hàng =i:n Anh trú tại &&
Cguyin !N ,1nh, *#( Huế(
- !Ln Pin tr1 2ại nhà &32 6số f
9^9 /$Lng +hFn !Ang =$u, *#(
Huế(
- ,?ng @An số 3^5/BBCD-C, ngày
22/0&/200^ @[ @iQ y:u Hu 3iOm trF, Pá
minh /Ln 3hiếu nại EF ?ng Tcn(
- ,?ng @An số 465/J.D-**r ngày
05/5/200^ @à ,` số &&46/J.D-**r
nFgy 29/9/200^ EF J.D gSi U
'u1n 2R nhà~ thY tr$%ng B!J, B>
.cy TXng(
97
- hng ^N -)M( k ,hE tYh H>i
/dng Iiá; PN !á Bạ, Po =>
!i[n, +hú =>(
- ahiếu nại /bi 2ại 3hu nhà /4t
tjF 2ạ tại Po => !i[n, huyQn
+hú =>(
- ,?ng @An số 2959/BBCD-C, ngày
&0/6/200^ @[ @iQ y:u Hu Iiám /ố JK .cy
TXng, Pá minh n>i Tung /Ln EF ?ng =:
+hàn, /[ Pu4t, TX th1; @An \1n gi1i Muyết @à
ung 4# hd sL, tài 2iQu 2i:n MuFnZ \á; á;
BBCD tGnh 3ết Mu1 thX hiQn tr$8 ngày
0^/5/200^
- !o V ,?ng @An tr1 2%i h; /$Lng sX
9c
- hng TP( T)U= Cm - ahiếu nại /bi 2ại 3hu nhà /4t
số &39 6số f 559+hFn !)nh
+hnng, *#( Huế(
- !o gSi \á; á; { B1n @m
9g
hng T>a( XFb( EFn
!: 3^D *rHn B)nh *rjng, !à
C•ng(
- ahiếu nại /bi 2ại nhà /4t số
&59 *rHn H$ng !ạ;, thành #hố
Huế(
- 'uyết /qnh số 53&'!/BB ngày 20/4/&95^ EF
BBCD tGnh B)nh *rY *hi:n @[ Mu1n 2R nhà &59
*rHn H$ng !ạ;, thành #hố Huế(
- ,?ng @An số 5^45/BBCD-*I ngày
25/&&/200^ @/@ y:u Hu J.T ung 4# hd sL,
TX th1; '! gi1i Muyết aC(
CAm &992, !;àn *hFnh trF nhà /4t /o
Pá minh @à thống nh4t /[ nghY miin
Mu1n 2R tại Bá; á; 3ết 2u<n ngày
23/&0/&992
- Bá; á; số 6^9/B,-J.D 620/^/20059(
- !o Bá; á; \_ sung thW; *B số &4/-
*B- BBCD ngày &9/0&/2009
9: - Bà ^N T)I pN
trú tại số 05 +hFn !)nh +hnng,
*#( Huế
- ahiếu nại /bi 2ại 3hu nhà /4t
số 03 605 số m8i9 +hFn !)nh
+hnng, *#( Huế(
- ,?ng @An số &205/BBCD-C, ngày
&2/3/200^ @[ @iQ y:u Hu 3iOm trF, Pá minh
/Ln 3hiếu nại EF ?ng Tcn(
- ,?ng @An số 5^30/BBCD-*I ngày
26/&&/200^ @/@ 3iOm trF 2àm rz @iQ _ #hHn
hVF EF ,ty `inF;nWP, 2R T; Mu1n 2R m>t
- Bá; á; số &255/B,-J.D ngày
29/&0/200^ EF J.D(
- !Fng Bá; á; \_ sung thW; ,` số
5^30/BBCD-*I 6->ng9
#hHn tài s1n tr:n 3hu nhà /4t n:u \:n(
- !o Bá; á; \_ sung thW; *B số &4/-
*B- BBCD ngày &9/0&/2009
9:
Bà ^N T)I 1Of H\(A
!: 329 Huynh *hú aháng,
#h$%ng +hú H;à, thành #hố
Huế(
!Ln Pin 2ại nhà /4t số 329 6số
f: 2339 Huynh *hú aháng,
tr$8 /cy /o giF; h; .q
nghiQ# H0# tá *huu *inh *i[n
+h;ng Mu1n 2R, sS TUng(
- ,?ng @An số 3455/BBCD-aC ngày
02/&&/2005 y:u Hu JK .cy TXng 3iOm trF, Pá
minhZ \á; á; á tr$%ng h0# 3hiếu nại /bi 2ại
nhà /4t(
-,?ng @An số 555&/BBCD-*I n€ày
20/&&/200^ @/@ ung 4# hd sL, 2àm rz #há# 2R
/O h0# thN hVF Muy[n sS TUng /4t h; \à
Hdng(
- Bá; á; số &&0&/J.D-**r
6&^/9/200^9
- *% tr)nh số &&&3/**-J.D ngày &^
tháng 9 nAm 200^(
- !Fng \_ sung thW; ,` số
555&/BBCD-*I
- !o V DX th1; Muyết /Ynh gSi BBCD
tGnh(
- !o Bá; á; \_ sung thW; *B số &4/-
*B- BBCD ngày &9/0&/2009
II; C<c =>?@(A )B" Cd(A =)| nv }~ •F(AJ
6Y
hng H&M(A VOH(A
!: 239 Huynh *hú aháng, thà
nh #hố Huế(
- ahiếu nại /bi 2ại nhà /4t số
239 Huynh *hú aháng, thành
#hố Huế(
- 'uyết /Ynh số ^5/'!-BB ngày 03/3/&9^&
EF ,hE tYh BBCD tGnh B)nh *rY *hi:n `/@
Mu1n 2R 4 An nhà Tnng 2àm 3h; hNF EF ?ng
H;àng `iếng n"m tr;ng 3hu?n @i:n
239H*a(Huế(
- 'uyết /Ynh số ^23/'!-BB ngày &&/^/&993
EF BBCD tGnh *hlF *hi:n Huế giF; 3hu /4t
tr:n h; ,?ng ty ahFi thá hế \iến 3h;áng
s1n 6,?ng ty 3h;áng s1n *i tFn9
- ,?ng @An số 325/,`-BB ngày 0&/4/&996
EF BBCD tGnh th?ng \á; @iQ gi1i Muyết nhà
239 H*a(Huế @•n giw nguy:n 'uyết /Ynh số
^5/'!-BB ngày 03/3/&9^& EF BBCD tGnh
B)nh *rY *hi:n @à y:u Hu ?ng H;àng `iếng
h4# hành Muyết /Ynh EF BBCD tGnh
- JK .cy TXng /o V Bá; á; số
&&2/B,-J.D ngày &9/4/200&
- *_ ?ng tá EF *hE t$8ng ,hqnh
#hE /o V \á; á; số 295/*,*-.a*
ngày &&/6/200& @[ 3ết Mu1 3iOm trF
3hiếu nại EF ?ng H;àng `iếng(
- *h?ng \á; số 2^3/*B-B.D ngày
06/02/2006 EF B> .cy TXng(
- ,?ng @An số 55/J.D k '=C ngày
25/0&/2005 EF JK .cy TXng(
- !o \á; á; \_ sung(
- ,h% R 3iến hG /ạ; EF BBCD tGnh(
6[ - hng D?m(A VQ( Đ{c
!,: &55 *rHn H$ng !ạ;,
#h$%ng +hú HbF, *#( Huế(
- *ố á; ,?ng ty ,+ -Fy .u4t
3hxu(
- ,?ng @An số 5&3/BBCD-*H 602/3/20099
JK .cy TXng hE tr) #hối h0# BBCD thành
#hố Huế 3iOm trF, PS 2R, \á; á; BBCD tGnh
- !Fng thU 2R thW; =u<t aC,*,(
tr$8 ngày 20/3/2009

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->