SỞ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH TRA SỞ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/BC-TTr

Huế, ngày 06 tháng 02 năm 2009

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 06/02/2009
I.
Stt

01

02

03

Các trường hợp đã Quyết định:
Họ và tên

Nội dung

Công văn chỉ đạo

Công văn số 4054/UBND-NC ngày
- Bà: Đào Thị Khánh, trú tại số - Xin được trả lại khu nhà đất 27/10/2006 của UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc
235/40A Bạch Đằng, phường 15, số 73/31(hẻm 137 mới) đường Sở XD chủ trì phối hợp với các cơ quan chức
Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
Đinh Tiên Hoàng, phường năng của tỉnh kiểm tra, xác minh việc quản lý,
sử dụng đối với khu nhà đất nói trên theo
Thuận Lộc, TP. Huế.
trình tự, thủ tục và thời hạn pháp luật quy
định; đề xuất hướng giải quyết báo cáo
UBND tỉnh xem xét.

đề xuất và kết quả giải quyết kn
- Báo cáo số 666/BC-SXD (16/8/2007)
- Bổ sung Công văn số 92/CV-SXD
ngày 24/01/2008
- Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày
07/10/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.

Bà: Nguyễn Thị Hảo, trú tại 22 - Xin lại nhà đât số 03(số củ) - Công văn số 3640/UBND-NC ngày
đường Trần Phú, thành phố Nha đường Điện Biên Phủ, phường 29/9/2006 của UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc
Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trường An, TP. Huế.
SXD kiểm tra, xác minh khu nhà đất nói trên
và đề xuất hướng giải quyết; báo cáo kết quả
cho UBND tỉnh trước ngày 25/10/2006.

- Báo cáo số 663/BC-SXD (16/8/2007)

- Bà Hồ Thị Trình và ông Hồ - Khiếu nại xin lại nhà đất số
Linh Chương thường trú tại 40 (số cũ 39) Trần Nhật Duật,
337/29 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân P. Tây Lộc, Tp. Huế
Bình, Tp. HCM.

Báo
cáo
(03/01/2007)

- Công văn số 3549/UBND-NC ngày
25/9/2006 của UBND tỉnh TT.Huế v/v yêu
cầu SXD kiểm tra, xác minh viẹc quản lý, sử
dụng và đề xuất giải quyết khiếu nại đòi lại
nhà đất số 39 Trần Nhật Duật, TP.Huế.

- Báo cáo số 568/TTr-HĐTV ngày
28/11/2007 của Hội đồng Tư vấn.
- Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày
27/5/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.

số

12/SXD-TTr

- Tờ trình số 105/TT-SXD ngày 25
tháng 01 năm 2008.

- Quyết định số 317/QĐ- UBND ngày
- Công văn số 3769/UBND-NC ngày 30/8/2007 01/02/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.
của UBND tỉnh TT.Huế v/v yêu cầu SXD đề

xuất ban hành Quyết định giải quyết
Ông Hà Mạnh Cảnh
04

- Khiếu nại xin lại nhà thờ phái
Đc: 25/56 Nguyễn Công Trứ, Hà Viên ở số 25A, 25B đường
phường Phú Hội, thành phố Huế Nguyễn Thái Học, thành phố
Huế.

- Công văn số 3270/UBND – NC ngày 07
tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc đôn đốc báo cáo các
trường hợp khiếu nại về nhà đất

- Báo cáo
(18/9/2008)

số

1108/SXD-TTr

- Tờ trình số 1102/TT-SXD ngày 18
tháng 9 năm 2008.
- Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày
07/10/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.

05

Bà Trần Thị Kiều Anh trú tại - Khiếu nại đòi lại khu nhà đất Công văn số 2628/UBND-NC ngày 21/5/2008 yêu
số 03 Trần Quốc Toản, Tp. Nha số 43 (số cũ 19) Hồ Xuân cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác minh nội dung đơn
Trang
Hương, Tp. Huế.
nói trên, đề xuất hướng giải quyết; báo cáo UBND
tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 21/6/2008.

- Báo cáo số 1103/BC-SXD ngày
08/9/2008 của SXD.

- Ông Nguyễn Hồng Quân

- Báo cáo số 299/SXD/TTr ngày
20/4/2007 của SXD.

- Đơn kiến nghị của ông - Công văn số 2056/UBND-XD ngày
22/5/2007 v/v yêu cầu kiểm tra, trả lời các
Đ/c: 22 An Dương Vương, Nguyễn Hồng Quân
vấn đề nêu tại đơn kiến nghị của ông Nguyễn
Tp.Huế.
Hồng Quân.

- Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày
07/10/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.

- Báo cáo số 497/BC-SXD ngày
25/6/2007.
- Bản vẽ hiện trạng.
- Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày
31/12/2007 của UBND tỉnh.

06

- Báo cáo bổ sung số 1127/BC-SXD
ngày 22/9/2008 của SXD gửi UBND
tỉnh.
- Quyết định giải quyết cuối cùng số
1303/QĐ-BXD ngày 29/10/2008 của
Bộ Xây dựng.
Ông Lê Quang Kiệu
07

08

-Khiếu nại đòi lại nhà đât số
6/4 đường Huyền Trần Công
Bà Đinh Thị Kim Trà
Chúa (cũ), nay là số 85 đưòng
Đ/c: 53 tổ 47 phươờng Quan Bùi Thị Xuân, Huế.
Hoa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
Ông Nguyễn Cộng Hoà (Việt - Khiếu nại xin lại nhà số 122
kiều)
đường Bạch Đằng, thành phố

- Công văn số 3516/UBND-KN ngày
07/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác
minh trường hợp khiếu nại của ông Lê Quang
Liệu

- Báo cáo số 13/ BC-SXD ngày
03/01/2007.
- UBND tỉnh đã có Quyêt định số 1189
/QĐ-UB ngày 23/5/07.
-

BC

số

1230/BC-SXD

ngày

Đc: Thành phố HCM

Huế.

28/12/2007
- QĐ số 2110/QĐ –UBND ngày 17/9/2008

Bà Đặng Thị Tích

- Khiếu nại đòi lại nhà đất số - Công văn số 3477/UBND-KN ngày
Đc: Thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp 28 Bà Triệu, phường Phú Hội, 02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác
Thành phố Huế.
minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lại
Nam. Cam Ranh, Khánh Hòa
nhà đất.

- Sở Xây dựng đã có Công văn
ngày 12/2/2003 trả lời đương sự và
báo cáo UBND tỉnh.
- Báo cáo số 1231/SXD –TTr ngày
26/10/2006.
- Quyết định giải quyết khiếu nại số
518/QĐ-UBND tỉnh ngày 13/2/07

Ông Vũ Ngọc Toàn
09

- Khiếu nại đòi lại nhà, đất số - Công văn số 4183/UBND-KN ngày - Báo cáo số 669/BC-SXD (16/8/2007)
Đc: phường Xuân An, thị xã 17 Phạm Văn Lạc, phường 28/12/2005 của UBND tỉnh giao Sở Xây dựng - Quyết định số 2321/QĐ-UBND
Thuận Lộc, thành phố Huế.
kiểm tra, xác minh, báo cáo đề xuất UBND (12/10/2007)
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
tỉnh giải quyết.
Ông Ngô Duyệt

10

Khiếu nại đòi lại nhà đất

- Công văn số 3477/UBND-KN ngày - Báo cáo số 679/BC-SXD (16/8/2007)
Ông Ngô Đôn
- số 24, 26 Phan Bội Châu, 02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác - QĐ số 1947/QĐ-UBND ngày
minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lại 29/8/2008
Đc: Số 5B Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế
nhà đất.
phường Đa Kao, quận 1, thành - số 30 và 30A Phan Chu
phố Hồ Chí Minh
Trinh, thành phố Huế
Ông Tôn Vỹ Nhân

11

- Khiếu nại đòi lại nhà đất số - Công văn số 3477/UBND-KN ngày - BC số 874/BC-SXD ngày 28/7/2008
Đc: Số 343/83 Nguyễn Trọng 15 Lý Thường Kiệt, thành phố 02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác -QĐ số 1945/QĐ-UBND ngày
minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lại 29/8/2008
Tuyển, phường 1, quận Tân Huế.
nhà đất.
Bình, thành phố Hồ Chí Minh

12

Bà Huyền Tôn Nữ Hồng - Đơn xin trả lại nhà số 20 Lý - Công văn số 3477/UBND-KN ngày - Báo cáo số 675/BC-SXD (16/8/2007)
Phượng
Thường Kiệt, phường Vĩnh 02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác - Quyết định 2289/QĐ-UBND ngày
minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lại 05/10/2007
Đc: 01D/4 Bùi Thị Xuân, thành Ninh, thành phố Huế.
nhà đất.
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

13

họ Nguyễn Nhơn

- Khiếu nại đòi lại nhà thờ
Đc: Số 171G đường Cô Bắc, quận hương hỏa tại số 53 (33 số cũ)
Chi Lăng, phường Phú Cát,
2, thành phố Hồ Chí Minh
thành phố Huế

- Công văn số 3477/UBND-KN ngày - Báo cáo số 1114/BC-SXD (04/12
02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác /2007)
minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lại -QĐ số 1946/QĐ-UBND ngày
nhà đất.

29/8/2008
Bà Trần Thị Thảo

14

- Đề nghị thi hành Quyết định
709/QĐ-UB-ND
ngày
Đc: Số 750/1 Bis Nguyễn Kiệm, số
14/10/1992
của
UBND
tỉnh
phường 4, quận Phú Nhu, thành
Thừa Thiên Huế V/v trả lại
phố Hồ Chí Minh.
ngôi nhà số 08 Lương Thế
Vinh, thành phố Huế.

- Công văn số 3477/UBND-KN ngày
02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác
minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lại
nhà đất.

- Sở xây dựng có Công văn số
1313/SXD-QLN ngày 08/11/2006 gửi
UBND tỉnh.
- Bộ Xây dựng đã có công văn số
899/BXD-TTr ngày 03/5/2007 yêu cầu
UBND tỉnh ra quyết định theo hướng bác
đơn, không trả nhà theo đề nghị của
đương sự.
- Báo cáo 977/BC-SXD (30/10/2007)
- QĐ số
06/11/2007

Bà Đồng Thị Lý
15

- Khiếu nại đòi lại nhà đất đã
(Uỷ quyền: bà Công Tằng Tôn bị Nhà nước trưng dụng theo
diện vắng chủ tại số 207 (số
Nữ Bạch Yến)
cũ: 105) Trần Hưng Đạo, thành
Đc: Số 306 Nguyễn Sinh Cung, phố Huế.
phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

17

ngày

- Công văn số 3477/UBND-KN ngày - Báo cáo số 674/BC-SXD (16/8/2007)
02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác - Quyết định số 2332/QĐ-UBND
minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lại (15/10/2007)
nhà đất.

Bà Phạm Thị Chước
16

2507/QĐ-UBND

- Khiếu nại đòi lại nhà số 22A - Công Văn số 330/UBND-KN ngày
Đc: khóm 5, phường Đông đường Tăng Bạch Hỗ (cũ), 22A 08/2/2006 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác
Thanh, thị xã Đồng Hà, tỉnh Lê Văn Duyệt, phường Luận minh, đề xuất báo cáo UBND tỉnh
Lộc, thành phố Huế.
Quảng Trị

- Báo cáo
(28/12/2007)

Bà Tôn Nữ Thanh Xuân

BC số 11/SXD-TTr ngày 03/01/2007 của
SXD

Đc: số 6 Mai Thúc Loan, Huế

-Đơn xin lại nhà đất số 04(số
mới 06) Mai Thúc Loan

-QĐ số
17/9/2008

số

1230/BC-SXD

2109/QĐ-UBND

ngày

- QĐ số 633/QĐ-UBND ngày 14/3/2008
Ông Tôn Thất Hoành
18

- Khiếu nại đòi lại 3 ngôi nhà - Công văn số 2339/UBND-KN ngày
số 01, số 09 Đống Đa và số 55 05/8/2005 của UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra,
Bà Tôn Nữ Thanh Xuân
Hai Bà Trưng, thành phố Huế. xác minh đơn khiếu nại của ông Tôn Thất
Đc: 90b Thạch Thị Thanh,
Hoành và bà Tôn Nữ Thanh Xuân.
phường Tân Định, Quận 1,
thành phố HCM.

- Công văn số 1355/SXD-QLN ngày
03/10/2005 của Sở Xây dựng V/v giải
trình trường hợp của ông Tôn Thất
Hoành, bà Tôn Nữ Thanh Xuân.
- Báo cáo số 445/BC-SXD ngày 12/6/2007.
-QĐ số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2007

Ông Nguyễn Văn Lợi Trú tại
19

- Xin được giao trả ngôi nhà - Công Văn số 4080/UBND-KN ngày
2/3 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, 92A Nguyễn Chí Thanh, 19/12/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra,
Thành phố Huế. Được uỷ quyền phường Phú Hiệp, thành phố xác minh, đề xuất báo cáo UBND tỉnh
của bà Hoàng Thị Toả và con Huế thuộc diện vắng chủ hiện
nhà nước đang quản lý.
trai Lê Anh Dũng

- Báo cáo số 13/ BC-SXD ngày
03/01/2007.
- UBND tỉnh đã có Quyêt định số 1189
/QĐ-UB ngày 23/5/07.

Ông Thái Phi Phúc
20

- Khiếu nại đòi lại nhà đất số 48 - Công văn số 3477/UBND-KN ngày - Báo cáo số 86/SXD-TTr ngày
Đc: Số 303/8 thôn Phước Hòa, đường Lê Đại Hành, phường Tây 02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác 29/01/2007.
minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lại - Quyết định của UBND tỉnh 786/QĐthị trấn Phước Bửu, huyện Lộc, thành phố Huế.
nhà đất.
Xuyên Mộc , tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
UBND ngày 23/3/07.

21

- Phiếu báo lần thứ 01 số 57/PB-UBND ngày
- Ông: Nguyễn Tạo và bà - Xin lại khu nhà đât số 70, 25/5/2007 của UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc
Nguyễn Thị Thanh, trú tại 23 70C, 70D, 70Đ(số củ)đường SXD khẩn trương tổ chức thực hiện nội dung
- Báo cáo số 668/BC-SXD (16/8/2007)
đường Nguyễn Công Trứ, Lê Lợi, phường Phú Hội, TP. Công văn nói trên, báo cáo UBND tỉnh.
phường Phú Hội, TP. Huế.
Huế.
- Công văn số 3943/UBND-NC ngày - Quyết định số 2295/QĐ-UBND
19/10/2006 của UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (06/10/2007)
SXD kiểm tra, xác minh nội dung đơn của
ông Nguyễn Tạo và bà Nguyễn Thị Thanh, trú
tại 23 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP.Huế.
- Ông: Hoàng Kim Đào

22

23

24

Số 01 Lê Lợi, TP. Huế

- Khiếu nại đòi lại nhà đất số
01 Lê Lợi, TP. Huế

- Ông Hồ Sỹ Phước Quang - Khiếu nại đòi Khu nhà đất số
thường trú tại 440 đường Hai Bà 04 Nguyễn Thái Học, phường
Trưng, phường Tân Định, quận Phú Hội, thành phố Huế.
01, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Minh Thiện

- Công văn số 1949/UBND-NC ngày
15/5/2007 của UBND tỉnh yêu cầu SXD phối
hợp với Ban Tôn giáo tỉnh kiểm tra, xác minh
quá trình quản lý, sử dụng đối với khu nhà
nói trên và báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Công văn số: 1274/UBND-KN ngày 05
tháng 4 năm 2007 về việc yêu cầu Sở Xây
dựng kiểm tra quá trình giải quyết đơn của
ông Hồ Sỹ Phước Quang khiếu nại đòi Khu
nhà đất số 04 Nguyễn Thái Học, phường Phú
Hội, thành phố Huế.
-

- Báo cáo số 664/BC-SXD (16/8/2007)
- Quyết định số 2322/QĐ-UBND
(06/10/2007)

- Báo cáo
(31/12/2007)

số

1234/BC-SXD

- Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày
24/7/2008

- Khiếu nại Quyết định số -Xin lại khu nhà đất số 244, 246 (số cũ 67) -Báo cáo số 1219/BC-SXd ngày
(được sự ủy quyền của ông 1758/QĐ-UBND ngày 07 đường Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, thành 15/10/2008 của SXD;
tháng 8 năm 2008 của UBND phố Huế.
Nguyễn Văn Phúc)
-Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc

25

thường trú tại 25/6K đường xác lập sở hữu toàn dân khu
Thống Nhất, phường 11, quận nhà, đất số 244, 246 (số cũ 67)
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đường Nguyễn Trãi, phường
Tây Lộc, thành phố Huế

01/12/2008 của UBND tỉnh TT.Huế

- Bà Lý Lệ Hương trú tại số 01 - Khiếu nại đòi lại nhà 134 và
kiệt 57 đường Hai Bà Trưng, 136 Phan Đăng Lưu, phường
phường Vĩnh Ninh, thành phố Phú Hòa, thành phố Huế
Huế.

-Công văn số 1262/BC-SXd ngày
24/10/2008 của SXD.

Nữ tu Bùi Thị Bông – Bề trên
Dòng con Đức mẹ Vô Nhiễm,
trú tại 32 Kim Long, thành phố
Huế.

- Khiếu

nại đòi lại khu nhà đất
số 54 (số củ 46) Chi Lăng,
phường Phú Cát, thành phố
Huế

26

-Quyêt định số 2673/QĐ-UBND ngày
01/12/2008 của UBND tỉnh
- Công

văn số 3921/UBND-NC ngày 11 tháng
9 năm 2006 về việc yêu cầu Sở Xây dựng
kiểm tra, xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu
liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng và
quá trình giải quyết đơn của Nữ tu Bùi Thị
Bông khiếu nại đòi lại khu nhà đất số 54 (số
củ 46) Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố
Huế và đối chiếu các qui định của pháp luật
để đề xuất hướng giải quyết.

Bà Trương Thị Nhàn

27

- Khiếu nại đòi lại nhà số 121 - Công văn số 3477/UBND-KN ngày
(61 cũ) Trần Phú, thành phố 02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra,
Ông Trương Văn Thành
Huế.
xác minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại
Đc: Số 119 Trần Phú, thành phố
đòi lại nhà đất.
Huế.

- Báo cáo
(27/12/2007)

số

1211/BC-SXD

-Quyêt định số 446/QĐ-UBND ngày
19/02/2008 của UBND tỉnh

- Báo cáo
(22/11/2007)

số

1064/BC-SXD

- Tờ trình số 100/TT-SXD ngày 25
tháng 01 năm 2008.
- Đã có Quyết định của UBND tỉnh số
- Đã có Quyết định của BXD số
04/QĐ-BXD ngày 06/01/2009

II. Các trường hợp Sở Xây dựng đã có Báo cáo, Công văn, Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Quyết định:
Stt

Họ và tên

01

Bà Tôn Nữ Thị Tánh

Nội dung

Công văn chỉ đạo

- Khiếu nại đòi lại nhà số 10 - Công văn số 2895/UBND-KN ngày 20/9/2005
Đinh Công Tráng, phường của UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, xác minh, đề
( ủy quyền ông Cao Hữu Hân)
Thuận Thành, thành phố Huế
xuất hướng giải quyết và báo cáo cho UBND
Đc: Số 82/27A Đinh Tiên Hoàng,
tỉnh trước ngày 30/9/2005 đơn khiếu nại của
phường 1, quận Bình Thạnh,
ông Cao Hữu Hân.

Hướng đề xuất giải quyết kn
- Sở Xây dựng đã có Báo cáo số
1490/BC-SXD ngày 21/11/2005
- Báo cáo bổ sung 241/SXD-TTr, ngày
02/4/2007.

thành phố Hồ Chí Minh

- Thông báo số 264/TB-UBND ngày - Hiện nay chưa có QĐ giải quyết của
30/12/2005 của UBND tỉnh họp giải quyết về UBND tỉnh.
nhà, đất số 10 Đinh Công Tráng.

Ông Nguyễn Ngọc Thúy
02

- Khiếu nại đòi lại nhà và đất - Công văn số 3018/UBND-KN ngày - Báo cáo số 665/BC-SXD (16/8/2007)
tại số 109 Tăng Bạch Hổ, 29/9/2005 của UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra,
Bà Ngô Thị Hương
thành phố Huế
xác minh và trả lời đơn khiếu nại của ông, bà
Đc: Số 46 Đào Duy Anh, thành
Nguyễn Ngọc Thuý - Ngô Thị Hương, báo
phố Huế
cáo UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Xuân An Hoà

03

- Đơn xin lại nhà số 165 Phan - Công văn số 25/UBND-KN ngày
Đăng Lưu, phường Phú Hoà, 05/01/2006 của UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra,
Bà Phạm Thị Anh Đào
thành phố Huế
xác minh, đề xuất hướng giải quyết và báo
Đc: Số 165 Phan Đăng Lưu,
cáo UBND tỉnh.
phường Phú Hoà, thành phố Huế
Ông Nguyễn Lê Đỉnh
Đc:

04

- Báo cáo số 85/ SXD- TTr
29/01/2007 của Sở Xây dựng.

ngày

- Hiện nay đang chờ quyết định của
UBND tỉnh.

- Khiếu nại đòi lại nhà đất ở - Công văn số 3477/UBND-KN ngày - Báo cáo số 1141/SXD-TTr ngày
phường Kim Long, thành phố 02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác 11/12/2007.
Huế (hiện nay đang làm nhà trẻ) minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lại nhà đất. - Tờ trình số 103/TT-SXD ngày 25
tháng 01 năm 2008.
- Đã có Dự thảo quyết định gửi UBND tỉnh.

Ông Hồ Viết Trai

05

Khiếu nại đòi lại nhà, đất:

- Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày
Bà La Thúy Quỳnh
- số 38 (28 số cũ) Phan Đăng 10/02/2006 của UBND tỉnh về xác lập sở hữu
toàn dân căn nhà 38 (28 số cũ) Phan Đăng
Đc: Số 119 (41 số cũ) Trần Lưu, phường Phú Hoà, thành Lưu, phường Phú Hoà, thành phố Huế.
phố Huế.
Hưng Đạo, thành phố Huế.
- số 23 (15 số cũ) Huỳnh Thúc - Công Văn số 1881/UBND-NC ngày
Kháng, phường Phú Hoà, 26/5/2006 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác
minh, đề xuất báo cáo UBND tỉnh
thành phố Huế.

- Báo cáo số 760/BC-SXD (04/9
/2007)
- Đã có Dự thảo quyết định gửi UBND
tỉnh.

- Công văn số 2906/UBND-NĐ ngày
10/8/2006 của UBND tỉnh về việc tạm dừng
thi hành Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày
10/02/2006.
06

Bà Hồ Thị Xuân Mai

- Khiếu nại đòi lại nhà số 95A - Công văn số 3516/UBND-KN ngày - Báo cáo số 1239/BC-SXD (31/12
Đc: Số 69 Võ Văn Tần, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 07/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác /2007)
minh
6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Huế.
- Tờ trình số 1404/TT-SXD ngày

Minh.

- Công văn
số 5845/UBND-TG ngày 04/12/2008 + Dự thảo quyết định trình
27/11/2008 v/v yêu cầu SXD dự thảo Quyết định UBND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Lư
07

- Khiếu nại xin lại nhà số 55 - Xin được trả lại khu nhà đất số 55 đường
Đc: Nguyễn Trãi, phường Tây đường Trần Quốc Toản, thành Trần Quốc Toản, phường Tây Lộc, TP. Huế
phố Huế.
theo Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11
Lộc, thành phố Huế.
của Quốc hội.

- Báo cáo
(22/11/2007)

số

1065

/BC-SXD

- Tờ trình số 101/TT-SXD ngày 25
tháng 01 năm 2008.
- Đã có Dự thảo quyết định gửi UBND
tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Song
08

09

- Đơn xin hóa giá khu nhà, đất - Thông báo số 156/TB-UBND ngày - Báo cáo số 1194 /SXD-TTr
Đc: 40 Nguyễn Huệ, phường 40 Nguyễn Huệ, phường Phú 05/9/2006 của UBND tỉnh kết luận tại cuộc (25/12/2007)
Nhuận, thành phố Huế.
họp giải quyết khiếu nại về nhà đất.
Phú Nhuận, thành phố Huế.
- Đã có dự thảo Quyết định trình
UBND tỉnh.
- Bà: Hà Thị Bích Tiên, trú tại - Xin lại căn hai căn nhà số 51
nhà số 253 đường Trần Hưng và 52 đường Trần Quốc Toản,
Đạo, TP.Huế.
phường Tây Lộc, TP. Huế hiện
Nhà nước quản lý.

- Bà: Trần Thị Huệ, trú tại nhà
số 63( số củ 21) đường Mạc
Đĩnh Chi, phường Phú Cát, TP.
Huế.
10

- Xin trả lại khu nhà 21b, 21c,
22 đường Mạc Đĩnh Chi,
phường Phú Cát, TP. Huế bị
nhà nước trưng thu theo Quyết
định 111/CP ngày 14/4/1977
của Chính phủ.

- Công văn số 4683/UBND-NC ngày
07/12/2006 của UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc
Sở XD chủ trì phối hợp với các cơ quan chức
năng của tỉnh kiểm tra, xác minh việc quản lý,
sử dụng đối với khu nhà đất nói trên theo
trình tự, thủ tục và thời hạn pháp luật quy
định; đề xuất hướng giải quyết báo cáo
UBND tỉnh xem xét.
- Công văn số 4684/UBND-NC ngày
07/12/2006 của UBND tỉnh yêu cầu Giám
đốc SXD chủ trì phối hợp với cơ quan chức
năng tỉnh kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử
dụng đối với khu nhà nói trên theo trình tự,
thủ tục và thời hạn pháp luật quy định; đề
xuất hướng giải quyết và báo cáo UBND tỉnh
xem xét.
-Công văn số 5771/UBND-TG ngày
20/11/2008 v/v bổ sung bản vẽ, làm rõ việc
bà Lê Thị Kim Đông thuê nhà số 21B Mạc
Đĩnh Chi, Huế.

- Báo cáo số 680/BC-SXD (16/8/2007)
- Tờ trình số 102/TT-SXD ngày 25
tháng 01 năm 2008.
- Đã có Dự thảo quyết định gửi UBND
tỉnh.

- Báo cáo số 667/BC-SXD (16/8/2007)
- Báo cáo bổ sung số 1403/BC-SXD
ngày 04/12/2008.

Ông Hoàng Quốc Dũng
11

12

- Khiếu nại đòi lại nhà, đất số
Đc: Số 319B6 Nơ Trang Long, 68 Nguyễn Sinh Cung (số cũ
phường 25, quận Bình Thạnh, 40 Thuận An), phường Vỹ Dạ,
thành phố Huế.
thành phố Hồ Chí Minh

- Bà: Trương Thị Khánh Mỹ,
Nhà số 16 ( số củ 09) đường Lê
Huân, phường Thuận Hòa, TP.
Huế

- Xin trả lại phần còn lại căn
Nhà số 16 ( số củ 09) đường
Lê Huân, phường Thuận Hòa,
TP. Huế.

- Công văn số 2157/UBND-KN ngày
06/9/2004 của UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra,
xác minh quá trình quản lý, sử dụng khu nhà
đất và đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND
tỉnh trước ngày 20/9/2004 xem xét, giải quyết
đơn khiếu nại của ông Hoàng Quốc Dũng.

-Báo
cáo
128/BC-SXD
08/02/2007 của Sở Xây dựng.

- Công văn số 1862/UBND-NC ngày
11/5/2007 của UBND tỉnh yêu cầu SXD chủ
trì phối hợp với các cơ quan chức năng của
tỉnh kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử dụng
đối với khu nhà đất nói trên và báo cáo
UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Báo cáo
(05/12/2007)

Dòng Thánh Phaolo

ngày

- BS bản vẽ hiện trạng.
- Đã có dự thảo Quyết định
số

1115/BC-SXD

- Ngày 28/12/2007, Hội đồng Tư vấn
giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh đã
họp xem xét.
- Đã có dự thảo Quyết định.

13

- Xin lại nhà thờ để Hội đồng - Công văn số 2472/UBND-NĐ ngày
17/8/2005 V/v giao trách nhiệm cho SXD chủ
Nữ tu Vũ Thị Thọ trú 42 Kim có nơi cầu nguyện.
trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành có
Long, thành phố Huế.
liên quan kiểm tra xác minh quá trình QL, sử
dụng khu nhà đất 40 Kim Long, thành phố Huế.

- Báo cáo số: 432/BC-SXD ngày
10/5/2006.

- Báo cáo
(18/9/2008)

14

- Bà Phan Thị Đông trú tại số - Khiếu nại Quyết định số:
106 (số cũ 82) đường Nguyễn Chí 2996/QĐ-UBND
ngày
Thanh, thành phố Huế.
29/6/2007 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc xác
lập sở hữu toàn dân khu nhà
đất 106 (số cũ 82) Nguyễn Chí
Thanh, thành phố Huế và
UBND thành phố Huế yêu cầu
gia đình bà đăng ký kê khai để
mua nhà hóa giá theo Nghị
định 61/NĐ-CP của Chính phủ
là không đúng hoàn cảnh thực tế.

15

- Bà Nguyễn Thị Bao thường - Khiếu nại xin hợp thức hóa - Công văn số: 3218/UBND-NĐ ngày
- Lãnh dạo SXD chỉ đạo: ngừng báo
trú 46 (số củ 14) Hồ Xuân nhà.
06/9/2006 v/v yêu SXD kiểm tra, xác minh
cáo vụ việc, chuyển qua Tòa án giải
Hương, thành phố Huế.
quá trình quản lý, sử dụng khu nhà đất số 46
quyết tranh chấp dân sự.
(số củ 14) Hồ Xuân Hương, thành phố Huế.

- Công văn số: 3535/UBND-NC ngày 15
tháng 8 năm 2007 về việc giao Sở Xây dựng
kiểm tra nội dung đơn khiếu nại của bà Phan
Thị Đông đề xuất hướng xử lý báo cáo UBND
tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Đã dự thảo Quyết định + Bản vẽ hiện
trạng.
số

1109/SXD-TTr

-Đang báo cáo bổ sung theo CV số
5771/UBND-TG

- Đã có Dự thảo quyết định gửi UBND
-Công văn số 5771/UBND-TG ngày tỉnh.
20/11/2008 v/v cung cấp hồ sơ, hoàn chỉnh
báo cáo để thống nhất số nhà của các chủ
đang sử dụng.

16

17

- Bà Tôn Nữ Thị Tuyết trú tại - Đề nghị xin lại nhà đất số - Theo đơn của đương sự gửi Thanh tra ngày -BC số 63/BC-TTr ngày 11/7/2008 của
117( số cũ 46) Lê Huân, Tp. Huế
117( số cũ 46) Lê Huân, Tp. Huế 23/8/2007.
Thanh tra SXD gửi SXD.
-Thông báo số 1121/TB-SXD ngày
22/09/2008 gửi bà Tuyết.
- Công văn số 4787/UBND-NC ngày
- Ông: Ngô Văn Hy, trú tại 130 - Khiếu nại đòi lại lại khu nhà 14/12/2006 của UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc
Đinh Công Tráng, tổ 4 phường đất số 6A Trần Cao Vân, TP. Sở XD kiểm tra, xác minh và đề xuất hướng
Duy Tân, Thị xã Kon Tum.
Huế.
giải quyết; báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

- Công văn số 676/SXD-TTr ngày
16/8/2007.
- Công văn số 4575/UBND-NC ngày
16/10/2007.

Giáo xứ Phù Lương
18

- Đơn xin lại cơ sở Giáo xứ - UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giải quyết các - Giao trách nhiệm cho UBND huyện
Hương Thủy tham mưu báo cáo UBND
ĐC: xã Thủy Lương , huyện Phù Lương tại xã Thủy Lương trường hợp tôn giáo ngày 31/5/2006.
,
huyện
Hương
Thủy.
tỉnh và Sở Xây dựng.
Hương Thủy
Nhà xứ Mỹ Thạnh

19

- Đơn xin lại cơ sở tôn giáo - UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giải quyết các - Giao trách nhiệm cho UBND huyện
Quảng Điền tham mưu báo cáo UBND
Đc: xã Quảng Lợi, huyện Quảng Nhà xứ Mỹ Thạnh tại xã trường hợp tôn giáo ngày 31/5/2006.
Quảng
Lợi,
huyện
Quảng
Điền.
tỉnh và Sở Xây dựng.
Điền
Ông Hoàng Văn Cảm

20

Bà Phan Thị Miêng

- Đơn xin hoá giá nhà số 129 - Công Văn số 1166/UBND-KN ngày - Sở Xây dựng đã có báo cáo số 16/BC(45C) đường Trần Hưng Đạo, 11/4/2006 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác SXD ngày 08/01/2007.
thành phố Huế hiện do Nhà minh, đề xuất báo cáo UBND tỉnh
nước quản lý cho thuê

Ông Lê Minh
21

- Đơn xin lại nhà đất số 48-50 - Công Văn số 2493/UBND-NC ngày - Công văn số 206/SXD-QLN
Đc: 48-50 Đào Duy Anh, thành Đào Duy Anh, thành phố Huế, 12/7/2006 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác ngày 15/01/2007 của Sở Xây dựng
Nhà nước đang quản lý hiện minh, đề xuất báo cáo UBND tỉnh
phố Huế
- QLN thụ lý.
nay gia đình ông Minh được
tạm thưòi sử dụng.
Bà Huỳnh Thị Vui

22

- Khiếu nại đòi lại nhà 244A
Đc: 244A (344) Chi Lăng, thành (344) đường Chi Lăng, thành
phố Huế
phố Huế
Bà Nguyễn Thị Lư

23

- Công văn
(16/8/2007).

- Khiếu nại xin lại nhà số 55 - Xin được trả lại khu nhà đất số 55 đường - Báo cáo
Đc: Nguyễn Trãi, phường Tây đường Trần Quốc Toản, thành Trần Quốc Toản, phường Tây Lộc, TP. Huế (22/11/2007)
phố Huế.
theo Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11
Lộc, thành phố Huế.
của Quốc hội.

số

số

671/SXD/TTr

1065

/BC-SXD

24

Ông Lê Hùng Nhân ( được ông - Khiếu nại đòi lại khu nhà đất - Công văn số 3732/UBND-NC ngày - Báo cáo số 1217/BC-SXD, ngày
Trần Văn Thuấn ủy quyền) địa số 13 Nguyễn Trường Tộ, Tp. 22/7/2008 về việc yêu cầu kiểm tra, xác minh 15/10/2008
chỉ: 187/5 đường Phan Đình Huế.
đơn khiếu nại của công dân.
- Đã có Dự thảo quyết định gửi UBND tỉnh.
Phùng, thành phố Huế.

25

- Ông ALVIN TRUNG HAN - Đơn xin trả lại nhà 132 (số cũ - Công văn số 387/UBND-NC ngày
(Hàn Trung Thọ) trú tại 11811 98) đương Phan Đăng Lưu, Tp. 22/01/2008 về việc yêu cầu kiểm tra, xác
HEMLOCK St, EL MONTE, Huế.
minh đơn khiếu nại của công dân.
CA: 91732 USA ủy quyền cho
bà Hàng Liên Anh trú tại 11
Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Huế.

26

- Ông Lê Phàn – Chủ tịch Hội - Khiếu nại đòi lại khu nhà đất - Công văn số 2979/UBND-NC ngày
đồng Giáo xứ Đá Bạc, xã Lộc tọa lạc tại xã Lộc Điền, huyện 10/6/2008 về việc yêu cầu Giám đốc Sở Xây
Điền, Phú Lộc.
Phú Lộc.
dựng, xác minh nội dung đơn của ông Lê
Phàn, đề xuất, dự thảo văn bản giải quyết và - Đã có Công văn trả lời cho đương sự
cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan; báo cáo
UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày
08/7/2008
- Ông Tôn Thất Cơ

27

Khiếu nại đòi lại khu nhà đất
số 139 (số cũ 75)Phan Đình
Phùng, Tp. Huế.

- Công văn số 465/SXD-TTr ngày
05/5/2008 và CV số 1146/SXD-TTr
nagỳ 29/9/2008 của SXD gửi cục
Quản lý nhà& thị trường BĐS, Bộ
Xây dựng.

-

- Đã gửi báo cáo + Bản vẽ

Ông Trần Xuân Quý

28

- Khiếu nại đòi lại nhà đất số - Quyết đính số 531QĐ/UB ngày 20/4/1978 của Năm 1992, Đoàn Thanh tra nhà đất đã
Đc: 38D Trần Bình Trọng, Đà 159 Trần Hưng Đạo, thành phố UBND tỉnh Bình Trị Thiên về quản lý nhà 159 xác minh và thống nhất đề nghị miễn
Huế.
Trần Hưng Đạo, thành phố Huế.
quản lý tại Báo cáo kết luận ngày
Nẵng.
- Công văn số 5845/UBND-TG ngày 23/10/1992

29

- Bà Lê Thị Bê

27/11/2008 v/v yêu cầu SXd cung cấp hồ sơ, - Báo cáo số 689/BC-SXD (20/8/2007).
dự thảo QĐ giải quyết KN.
- Đã Báo cáo bổ sung theo TB số 14/TB- UBND ngày 19/01/2009
Khiếu nại đòi lại khu nhà đất - Công văn số 1207/UBND-NC ngày - Báo cáo số 1275/BC-SXD ngày
trú tại số 05 Phan Đình Phùng, số 03 (07 số mới) Phan Đình 12/3/2008 về việc yêu cầu kiểm tra, xác minh 29/10/2008 của SXD.
Phùng, Tp. Huế.
đơn khiếu nại của công dân.
Tp. Huế
- Đang Báo cáo bổ sung theo CV số
- Công văn số 5830/UBND-TG ngày 5830/UBND-TG (Mộng)
26/11/2008 v/v kiểm tra làm rõ việc cổ phần
hóa của Cty Vinaconex, lý do quản lý một
-

Bà Lê Thị Kim Hồng

Đơn xin lại nhà đất số 329 (số
Đc: 329 Huỳnh Thúc Kháng, cũ: 233) Huỳnh Thúc Kháng,
phường Phú Hoà, thành phố trước đây đã giao cho Xí
nghiệp Hợp tác Thuỷ Tinh Tiền
Huế.
Phong quản lý, sử dụng.
29

phần tài sản trên khu nhà đất nêu bên.

- Đã Báo cáo bổ sung theo TB số 14/TB- UBND ngày 19/01/2009

- Công văn số 3477/UBND-KN ngày
02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác
minh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lại
nhà đất.

- Báo cáo
(18/9/2008)

số

1101/SXD-TTr

- Tờ trình số 1113/TT-SXD ngày 18
tháng 9 năm 2008.

-Công văn số 5771/UBND-TG nfày - Đang bổ sung theo CV số
20/11/2008 v/v cung cấp hồ sơ, làm rõ pháp lý 5771/UBND-TG
để hợp thức hóa quyền sử dụng đất cho bà
- Đã có Dự thảo quyết định gửi UBND
Hồng.
tỉnh.
- Đã Báo cáo bổ sung theo TB số 14/TB- UBND ngày 19/01/2009

II. Các trường hợp đang thụ lý, bổ sung:
Ông Hoàng Viếng

- Khiếu nại đòi lại nhà đất số - Quyết định số 85/QĐ-UB ngày 03/3/1981
Đc: 239 Huỳnh Thúc Kháng, thà 239 Huỳnh Thúc Kháng, thành của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên V/v
phố Huế.
quản lý 4 căn nhà dùng làm kho chứa của ông
nh phố Huế.
Hoàng Viếng nằm trong khuôn viên
239HTK.Huế.

- Tổ công tác của Thủ tướng Chính
phủ đã có báo cáo số 297/TCT-XKT
ngày 11/6/2001 về kết quả kiểm tra
- Quyết định số 823/QĐ-UB ngày 11/8/1993 khiếu nại của ông Hoàng Viếng.
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao khu đất - Thông báo số 283/TB-BXD ngày
trên cho Công ty Khai thác chế biến khoáng 06/02/2006 của Bộ Xây dựng.
sản (Công ty khoáng sản Ti tan)
- Công văn số 77/SXD – QLN ngày
- Công văn số 325/CV-UB ngày 01/4/1996 25/01/2007 của Sở Xây dựng.
của UBND tỉnh thông báo việc giải quyết nhà
239 HTK.Huế vẫn giữ nguyên Quyết định số - Đã báo cáo bổ sung.
85/QĐ-UB ngày 03/3/1981 của UBND tỉnh - Chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
Bình Trị Thiên và yêu cầu ông Hoàng Viếng
chấp hành quyết định của UBND tỉnh

01

03

- Sở Xây dựng đã có Báo cáo số
112/BC-SXD ngày 19/4/2001

- Ông Dương Văn Đức

- Tố cáo Công ty CP May Xuất - Công văn số 713/UBND-TH (02/3/2009) - Đang thụ lý theo Luật KN,TC.
Sở Xây dựng chủ trì phối hợp UBND thành
ĐC: 177 Trần Hưng Đạo, khẩu.
phố Huế kiểm tra, xử lý, báo cáo UBND tỉnh
phường Phú Hòa, Tp. Huế.

trước ngày 20/3/2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful