P. 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM CÓ NỘI DUNG

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM CÓ NỘI DUNG

5.0

|Views: 215,013|Likes:
Được xuất bản bởiDuc Hieu

More info:

Published by: Duc Hieu on Apr 03, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM

Năm 2008
Họ và tên công chức : NGÔ ĐỨC TÀI
Mã số : ....................................................................... Ngạch bậc lương :.
!hức v" : #$ư%ng &' (hận #h)nh t$) Hành ch*nh
+ơn v, công t-c : #h)nh t$) .% /01 23ng t4nh #h5) #h6ên H78
9: #; NH<N /=# >?# @AB !CND #E!F #A GHIND JKN LAMNN :
1.Chấp hành chính sách, pháp lu! c"# Nhà n$%c &
O L7ôn chP( hành tốt mọ6 chQ t$ươngF ch*nh s-ch cQ) +Rng và (h-( l7ật cQ)
Nhà nưSc. +Tng thU6 t71ên t$71Vn vận W'ng g6) WXnhF bạn bYF WTng ngh6Z( th)m
g6) th3c h6Zn tốt c-c chQ t$ươngF WưUng lố6F Ngh, [718t cQ) +Rng và (h-( l7ật cQ)
Nhà NưSc.
O Ngh6êm t\c chP( hành ch8 W' học tậ( l] l7ận ch*nh t$,F c-c văn ^6Zn Ngh,
[718t cQ) +Rng. Nh_m ^hông ng5ng n0ng c)` bRn lanh ch*nh t$,F (hPn WP7 h`àn
thành tốt nh6Zm v" Wưbc g6)`.
'. ()! *u+ c,n- !ác :
O &Rn th0n l7ôn (hPn WP7 h`àn thành mọ6 nh6Zm v" Wưbc g6)` cQ) thQ t$ư%ng
cơ [7)n và cP( t$ên g6)` (hc.
O #0m h718t tận t7d vS6 công v6ZcF cc ] ch* ce7 t68n và tXm tf6 học hg6 Wh h`àn
thành công v6Zc.
iS6 t$-ch nh6Zm là #$ư%ng &' (hận (h" t$-ch th)nh t$) hành ch*nhF tô6 l7ôn cc ]
thức nj l3c và Wôn Wốc )nh km t$`ng (hfng g6R6 [718t 2ứt W6hm c-c Wơn thư ^h687
nạ6 tố c-` mà tj chức g6)` (hc. !ương [718t ^hông Wh tTn WọngF vưbt cP(F g01
W6hm ncng vV tXnh hXnh )n n6nh ch*nh t$, và t$ật t3 )n t`àn lã h'6 .
.. T/nh !h0n 12 lu! :
O L7ôn cc ] thức tj chức ^m l7ật tốtF WTng thU6 (h"c tnng t71Zt Wố6 mZnh lZnh
cQ) thQ t$ư%ng cơ [7)n và cQ) cP( t$ên.
O !hP( hành tốt mọ6 n'6 [71F [71 ch8 cQ) cơ [7)n và tj chức công W`àn WV $).
ohPn WP7 ^hông Wh v6 (hạm ^m l7ật Wố6 vS6 bRn th0n.
3. T/nh !h0n ph4/ h5p !67n- c,n- !ác &
O !c t6nh then (hố6 hb(F hb( t-c tốt t$`ng công v6Zc Wố6 vS6 WTng ngh6Z( và
c-c W`àn thh t$`ng cơ [7)n Wh th3c h6Zn nh6Zm v" ch7ng. Nh_m h`àn thành công
v6Zc ch71ên môn cQ) mXnh và cQ) cR cơ [7)n.
O >hông nV hàF ngạ6 ^hcF spn sàng nhận và h`àn thành mọ6 công v6Zc Wưbc g6)`.
8. Tính !6un- !h9c !67n- c,n- !ác &
O L7ôn t$7ng th3c t$`ng công t-cF tạ` mố6 W`àn ^8t n'6 b' cơ [7)n.
O !hống mọ6 b6h7 h6Zn l7ận W6Z7 s)6 t$-6F [7)n l6ê7F th)m nhqngF cr) [71VnF
lRng (h*F th)m ô. Nc6 (hR6 W6 Wô6 vS6 làmF ^hông l) h`)F bY (h-6F v" lb6 c- nh0n
làm Rnh hư%ng W8n công v6Zc ch7ng cQ) c- nh0n và tậ( thh .
s
:. ;4/ s4n- <=7 <>c &
O L7ôn cc (htm chPt Wạ` Wức tốtF (h`ng c-ch lố6 sống g6Rn 2,F t$`ng s-ng.
O !hống b6h7 h6Zn chQ ngha) c- nh0nF cơ h'6F c"c b' và c-c b6h7 h6Zn t6ê7 c3c ^h-c.
O #h3c hành t68t ^6ZmF chống lãng (h* t$`ng g6) WXnhF bRn th0n và tạ6 nơ6 cơ
[7)n mXnh công t-c.
O #71Zt Wố6 t$7ng thành vS6 +RngF chP( hành tốt c-c chQ t$ươngF WưUng lố6
ch*nh s-chF (h-( l7ật cQ) Nhà nưSc.
O !c t*nh ^m l7ật và ] thức ^m l7ật c)` t$`ng công v6ZcF chP( hành n'6 [71F [71
ch8 cQ) cơ [7)nF chP( hành tốt nhung [71 W,nh cQ) oh-( lZnh !-n b'F !ông chức.
v. T/nh !h0n h?c !p n@n- c#7 !6Anh <B &
O >hông ng5ng học tậ( Wh n0ng c)` t$Xnh W' ch71ên môn ngh6Z( v".!c ] ch*
ce7 t68nF b68t tXm tf6 học hg6 WTng ch*F WTng ngh6Z( cQ) mXnh Wh h`àn thành tốt mọ6
nh6Zm v" Wưbc g6)`.
O &68t lwng nghk ] ^68n Wcng gc( cQ) tậ( thhF WTng ngh6Z( Wh W\c $\t ^6nh
ngh6Zm ch` bRn th0n t$`ng [7- t$Xnh t3 n0ng c)` t$Xnh W' ch71ên môn ngh6Z( v"
cQ) mXnh.
O >hông ng5ng $Yn l71Zn (htm chPt Wạ` WứcF t$Xnh W'F ch71ên môn ngh6Z( v"
và ^hR năng công t-cF W-( ứng nh6Zm v" Wưbc (h0n công.
O Dương mx7 t$`ng công v6ZcF th3c h6Zn tốt công t-c W`àn thh cc ^hR năng tj
chức tậ( hb( Wưbc c-n b'F [7en ch\ng th)m g6) c-c (h`ng t$à` cc ^8t [7R.
O !hQ W'ng t$`ng công t-c #h)nh t$) Hành ch*nhF g6R6 [718t công v6Zc cc ^8
h`ạchF s-ng tạ`F cc năng s7Pt c)`F l)` W'ng vS6 t6nh then t3 l3c c-nh s6nhF ^hông
lưU6 b68ngF ^hông m lạ6F ^hông 23) 2xm. #h-6 W' (hR6 ch0n thànhF ^h6êm tốnF (hR6
thật thàF W`àn ^8t. +ố6 vS6 v6ZcF (hR6 Wh v6Zc nưSc lên t$ênF lên t$ưSc v6Zc tưF v6Zc
nhà. i6Zc gX cc lb6 ch` mXnhF (hR6 lyt cc lb6 ch` nưSc ^hôngz N87 ^hông cc lb6
ch` nưSc mà cc hạ6F ^6ên [718t ^hông làm.
C. T/nh !h0n Dà !há/ <B phEc DE nh@n F@n &
O !c th-6 W' h`à nhãF ^h6êm tốnF ch0n tXnhF thpn thwng vS6 nh0n 20n ^h6 g6)`
t68( công v6Zc .
O &68t lwng nghk ] ^68n Wcng gc( cQ) nh0n 20n Wh hành W'ng W\ng t$`ng c-ch
ứng lr và g6)` t68( công v6Zc.
H78F ngà1 s{ th-ng s2 năm 2008
NgưU6 t3 nhận lyt
N-, Đ>c Tà/
2
99: | >9?N !}~ #<o #H• +€N i• :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
999: >?# @AB #‚ND Hƒo +• /?o L„…9 !CND !H†! :
.## N'6 27ng /8( l`ạ6 Dh6 ch\
s. !hP( hành ch*nh s-ch (h-( l7ật cQ) nhà nưSc
2. >8t [7R công t-c
‡. #6nh then ^m l7ật
ˆ. #6nh then (hố6 hb( t$`ng công t-c
{. #*nh t$7ng th3c t$`ng công t-c
‰. Lố6 sốngF Wạ` Wức
v. #6nh then học tậ( n0ng c)` t$Xnh W'
8. #6nh then th-6 W' (h"c v" nh0n 20n
/8( thk` l`ạ6 : /7Pt swcF >h-F #$7ng bXnhF >ym.
>8t l7ận : !ông chức Wạt l`ạ6 .............
Ngà1 th-ng năm
#hQ t$ư%ng t$3c t68( W-ng g6-
Š >] tênF gh6 $‹ họ tên Œ

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->