PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM

Năm 2008

Họ và tên công chức : NGÔ ĐỨC TÀI
Mã số : ....................................................................... Ngạch bậc lương :…………………………………………….
Chức vụ : Trưởng Bộ phận Thanh tra Hành chính
Đơn vị công tác : Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
I/ TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN :
1.Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước :
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước. Đồng thời tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tham
gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của
Nhà Nước.
- Nghiêm túc chấp hành chế độ học tập lý luận chính trị, các văn kiện Nghị
quyết của Đảng. Nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Kết quả công tác :
- Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của thủ trưởng
cơ quan và cấp trên giao phó.
- Tâm huyết tận tuỵ với công việc, có ý chí cầu tiến và tìm tòi học hỏi để hoàn
thành công việc.
Với trách nhiệm là Trưởng Bộ phận phụ trách thanh tra hành chính, tôi luôn có ý
thức nổ lực và đôn đốc anh em trong phòng giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu
nại tố cáo mà tổ chức giao phó. Cương quyết không để tồn đọng, vượt cấp, gây
điểm nóng về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội .
3. Tinh thần kỷ luật :
- Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đồng thời phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh
của thủ trưởng cơ quan và của cấp trên.
- Chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của cơ quan và tổ chức công đoàn đề ra.
Phấn đấu không để vi phạm kỷ luật đối với bản thân.
4. Tinh thần phối hợp trong công tác :
- Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và
các đoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công
việc chuyên môn của mình và của cả cơ quan.
- Không nề hà, ngại khó, sẳn sàng nhận và hoàn thành mọi công việc được giao.
5. Tính trung thực trong công tác :
- Luôn trung thực trong công tác, tạo mối đoàn kết nội bộ cơ quan.
- Chống mọi biểu hiện luận điệu sai trái, quan liêu, tham nhũng, cửa quyền,
lảng phí, tham ô. Nói phải đi đôi với làm, không xa hoa, bè phái, vụ lợi cá nhân
làm ảnh hưởng đến công việc chung của cá nhân và tập thể .
1

6. Lối sống đạo đức :
- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng.
- Chống biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, bản thân và tại nơi cơ
quan mình công tác.
- Tuyệt đối trung thành với Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy, quy
chế của cơ quan, chấp hành tốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức.
7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ :
- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Có ý chí
cầu tiến, biết tìm tòi học hỏi đồng chí, đồng nghiệp của mình để hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao.
- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinh
nghiệm cho bản thân trong quá trình tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
của mình.
- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ
và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.
- Gương mẫu trong công việc, thực hiện tốt công tác đoàn thể có khả năng tổ
chức tập hợp được cán bộ, quần chúng tham gia các phong trào có kết quả.
- Chủ động trong công tác Thanh tra Hành chính, giải quyết công việc có kế
hoạch, sáng tạo, có năng suất cao, lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không
lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải
thật thà, đoàn kết. Đối với việc, phải để việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc
nhà. Việc gì có lợi cho mình, phải xét có lợi cho nước không? Nếu không có lợi
cho nước mà có hại, kiên quyết không làm.
8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân :
- Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với nhân dân khi giao
tiếp công việc .
- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng trong cách
ứng xử và giao tiếp công việc.
Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2008
Người tự nhận xét

Ngô Đức Tài

2

II/ Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
III/ KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC :
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nội dung
Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước
Kết quả công tác
Tinh thần kỷ luật
Tinh thần phối hợp trong công tác
Tính trung thực trong công tác
Lối sống, đạo đức
Tinh thần học tập nâng cao trình độ
Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

Xếp loại

Xếp theo loại : Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.
Kết luận : Công chức đạt loại .............
Ngày
tháng
năm
Thủ trưởng trực tiếp đáng giá
( Ký tên, ghi rõ họ tên )

3

Ghi chú

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful