CHỦ ĐIỂM: GIA ĐÌNH

ĐỀ TÀI : CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Kim Liên-GDMN 4A

Truyện: Cô bé quàng khăn đỏ .