P. 1
De Kiem Tra Hoc Ky II - Toan 9

De Kiem Tra Hoc Ky II - Toan 9

4.2

|Views: 43,258|Likes:
Được xuất bản bởiha
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 9
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 9

More info:

Published by: ha on Apr 05, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

TRÖÔØNG PTCS V TRÖÔØNG PTCS V TRÖÔØNG PTCS V TRÖÔØNG PTCS VŨ MUỘN KIEÅM TRA HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2008

KIEÅM TRA HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2008 KIEÅM TRA HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2008 KIEÅM TRA HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2008 – –– – 2009 2009 2009 2009
MOÂN: TOAÙN 9 MOÂN: TOAÙN 9 MOÂN: TOAÙN 9 MOÂN: TOAÙN 9
Thời gian làm bài 90 phút

I/ I/ I/ I/ LYÙ THUYEÁT LYÙ THUYEÁT LYÙ THUYEÁT LYÙ THUYEÁT: (3 ñieåm) : (3 ñieåm) : (3 ñieåm) : (3 ñieåm)
1/. (1 ñiểm) Vieát heä thöùc Vi-eùt ñoái vôùi caùc nghieäm cuûa phöông trình baäc hai:
ax
2
+ ba + c = 0 (a ≠ 0)
AÙp duïng: Duøng heä thöùc Vi-eùt ñeå tính nhaåm caùc nghieäm cuûa phöông trình:
2
2 15 0 x x − − =
2/. (2 ñiểm) Phaùt bieåu ñònh lí veà goùc coù ñænh ôû beân trong ñöôøng troøn. Veõ hình, vieát coâng
thöùc tính soá ño goùc ñoù.
AÙp duïng: Treân hai nửa ñöôøng troøn ñöôøng kính AC, veõ hai cung AB vaø AD sao cho:
Sñ ; sñ Bieát AC vaø BD caét nhau taïi E. Tính soá ño


II/ II/ II/ II/ BAØI TAÄP BAØI TAÄP BAØI TAÄP BAØI TAÄP ( 7 ñieåm) ( 7 ñieåm) ( 7 ñieåm) ( 7 ñieåm)
Baøi 1 Baøi 1 Baøi 1 Baøi 1: :: : (2 ñiểm) Cho
2
1
4
y x = (P) vaø y x m = + (D)

1/ Veõ ñoà thò (P).
2/ Tìm giaù trò m ñeå (D) tieáp xuùc vôùi (P). Tìm toïa ñoä tieáp ñieåm.
Baøi 2 Baøi 2 Baøi 2 Baøi 2: :: : (2 ñiểm) Giaûi caùc phöông trình sau:
1/
2
2 7 3 0 x x + + =
2/
4 2
4 45 0 x x + − =
Baøi 3 Baøi 3 Baøi 3 Baøi 3: :: : (3 ñiểm) Cho (O; R) vaø moät ñieåm M ôû ngoaøi ñöôøng troøn. Töø M keû hai tieáp tuyeán
MA, MB ñeán ñöôøng troøn vôùi A, B laø hai tieáp ñieåm.
1/ Chöùng minh töù giaùc OAMB noäi tieáp moät ñöôøng troøn.
2/ Töø M keû caùt tuyeán MCD tôùi ñöôøng troøn. Chöùng minh: MA
2
= MB
2
= MC.MD
3/ Bieát 60
0
.Tính dieän tích hình vieân phaân AOB cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù
giaùc OAMB (theo R).

Điểm Nhận xét của giáo viên
AB = 90
0
AD = 60
0
HƯỚNG DẪN CHẤM TOAÙN 9 HKII TOAÙN 9 HKII TOAÙN 9 HKII TOAÙN 9 HKII NAÊM HOÏC: 200 NAÊM HOÏC: 200 NAÊM HOÏC: 200 NAÊM HOÏC: 2008 88 8 - -- - 200 200 200 2009 99 9
I/ I/ I/ I/ LYÙ THUYEÁT LYÙ THUYEÁT LYÙ THUYEÁT LYÙ THUYEÁT (3 ñieåm): (3 ñieåm): (3 ñieåm): (3 ñieåm):
1/ Neáu x
1
, x
2
laø 2 nghieäm cuûa pt:
2
0( 0) ax bx c a + + = ≠ thì:
− 
+ =
=


1 2
1 2
.
b
x x
a
c
x x
a
(0,5ñ)
AD:
+ = = −  

 
= − =
 
1 2 1
1 2 2
2 3
. 15 5
x x x
x x x
(0,5ñ)
2/ Phaùt bieåu ñònh lí ñuùng . (0,5ñ)
Veõ hình, vieát coâng thöùc. (0,5ñ)
Hình veõ: (0,25ñ)
Tính sđ (0,25ñ)
Tính = 105
0
(0,5ñ)
II/ II/ II/ II/ TÖÏ LUAÄN TÖÏ LUAÄN TÖÏ LUAÄN TÖÏ LUAÄN (7 ñieåm): (7 ñieåm): (7 ñieåm): (7 ñieåm):
Baøi 1 Baøi 1 Baøi 1 Baøi 1: :: : Cho
2
1
4
y x = (P) vaø y x m = + (D) (2 ñ)
1/ Veõ (P). (1 ñ)
Ñoà thò cuûa haøm soá
2
1
4
y x = (P)
x -4 -2 -1 0 1 2 4
2
1
4
y x =
4 1
1
4

0
1
4

1 4
2/ Hoaønh ñoä giao ñieåm cuûa hai ñoà thò
haøm soá treân laø nghieäm cuûa phöông trình:

2
2
1
4
4 4 0
x x m
x x m
= +
⇔ − − =

' 4 4 4(1 ) m m ∆ = + = +
(D) tieáp xuùc vôùi (P) ' 0 ⇔ ∆ =

1 0
1
m
m
⇔ + =
⇔ = −
(0,5ñ)
Toïa ñoä tieáp ñieåm:
2
1
x
y
= 

=

(0,5ñ)
Baøi 2 Baøi 2 Baøi 2 Baøi 2: (2 ñ)
1/ Phöông trình coù 2 nghieäm phaân bieät:
1 2
1
3;
2
x x = − = − (1 ñ)
2/ Phöông trình coù 2 nghieäm phaân bieät:
1 2
5; 5 x x = − = (1 ñ)

Baøi 3 Baøi 3 Baøi 3 Baøi 3: (3,0 ñ)
Hình veõ: 0,25 ñ
1/ Chöùng minh töù giaùc OAMB noäi tieáp trong moät ñöôøng troøn.
2
1
4
y x =
C
D
E
B
A
AD = 120
0
MA, MB laø hai tieáp tuyeán => = 90
0
=> = 180
0
⇒ Töù giaùc OAMB noäi tieáp moät ñöôøng troøn. (0,75 ñ)
2/ Chöùng minh: MA
2
= MB
2
= MC.MD
Ta coù MA, MB laø 2 tieáp tuyeán
⇒ MA = MB (t/c 2 tieáp tuyeán)
⇒ MA
2
= MB
2
(1) (0,25 ñ)
MAD ∆ vaø MCA ∆ coù
laø goùc chung
(cuøng chaén
Do ñoù MAD ∆ ∽ MCA ∆
⇒ =
MA MD
MC MA


2
. ⇔ = MA MC MD (2) (0,5 ñ)
Töø (1) vaø (2) ⇒ MA
2
= MB
2
= MC.MD (0,25 ñ)
3/ = 60
0
=> = 30
0

OAM ∆ laø nöûa tam giaùc ñeàu coù caïnh OM = 2OA = 2R
Baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc OAMB laø R
Goïi K laø taâm cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc OAMB
= 60
0
=> = 120
0

2 2
. .120 .
360 3
qK AOB
R R
S
π π
= = (ñvdt) (0,5 ñ)
Keû ( )
2
AB
KH AB H AB AH HB ⊥ ∈ ⇒ = =
Ta coù = 60
0

=> AHK ∆ laø nửa tam giaùc ñeàu caïnh R
2 2
1 3 3
. 2
2 4 4
AHK AKB AHK
R R
S S S
∆ ∆ ∆
⇒ = ⇒ = = (ñvdt)
Vaäy

2 2
2
3 4 3 3
.
3 4 12
vpAOB AKB
qK AOB
R R
S S S R
π π


= − = − = (ñvdt) (0,5 ñ)
C
D
O
B
A
M
H
K
B
M
A
O
AC )

ÑEÀ CÖÔNG HOÏC KÌ II MOÂN ÑEÀ CÖÔNG HOÏC KÌ II MOÂN ÑEÀ CÖÔNG HOÏC KÌ II MOÂN ÑEÀ CÖÔNG HOÏC KÌ II MOÂN TOAÙN 9. NAÊM HOÏC: 2006 TOAÙN 9. NAÊM HOÏC: 2006 TOAÙN 9. NAÊM HOÏC: 2006 TOAÙN 9. NAÊM HOÏC: 2006 - -- - 2007 2007 2007 2007
A/ LYÙ THUYEÁT A/ LYÙ THUYEÁT A/ LYÙ THUYEÁT A/ LYÙ THUYEÁT
I/ ÑAÏI SOÁÂ I/ ÑAÏI SOÁÂ I/ ÑAÏI SOÁÂ I/ ÑAÏI SOÁÂ
1/ Caùch giaûi heä phöông trình baäc nhaát hai aån baèng phöông phaùp coäng vaø phöông phaùp
theá.
2/ Caùch giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp heä phöông trình.
3/ Ñoà thò cuûa haøm soá y = ax
2
: Tính chaát, caùch veõ.
4/ Coâng thöùc nghieäm cuûa phöông trình baäc hai, coâng thöùc nghieäm thu goïn.
5/ Heä thöùc Vi-eùt vaø öùng duïng.
6/ Caùch giaûi phöông trình quy veà phöông trình baäc hai.
7/ Giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình.
II/ HÌNH HOÏC II/ HÌNH HOÏC II/ HÌNH HOÏC II/ HÌNH HOÏC
1/ OÂn taäp taát caû caùc loaïi goùc vôùi ñöôøng troøn.
2/ Töù giaùc noäi tieáp laø gì? Khi naøo thì moät töù giaùc noäi tieáp ñöôïc moät ñöôøng troøn?
3/ Phaùt bieåu quyõ tích cung chöùa goùc.
4/ Phaùt bieåu ñònh lí veà ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø noäi tieáp cuûa ña giaùc ñeàu.
5/ Neâu caùch tính ñoä daøi cung troøn, dieän tích hình quaït troøn, dieän tích hình vieân phaân.
6/ Coâng thöùc tính dieän tích xung quanh vaø theå tích cuûa hình truï vaø hình noùn.
7/ Dieän tích maët caàu vaø theå tích hình caàu.
B/ BAØI TAÄP B/ BAØI TAÄP B/ BAØI TAÄP B/ BAØI TAÄP
Caùc baøi taäp ñaõ giaûi trong caùc tieát luyeän taäp, oân taäp chöông vaø oân taäp hoïc kì II.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->