P. 1
Bài tập quản trị tài chính

Bài tập quản trị tài chính

|Views: 2,330|Likes:
Được xuất bản bởiTớ Là Hà Đây

More info:

Published by: Tớ Là Hà Đây on May 08, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2015

pdf

text

original

GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN

Bài 1: Bố bạn cho bạn một món tiền. Bạn có thể lựa chọn một trong 3 cách nhận tiền sau:
(1 nhận 1!!! " nga# b$# gi%& (' nhận 1'.!!!" ()o th%i *iểm 1' tháng sau& (3 nhận
'+.!!!" ()o th%i *iểm '+ tháng sau. ,i- s. bạn có thể /i0m *12c t3 su4t sinh l2i 11 5 6
tháng tr7n số tiền nhận *12c. Bạn n7n chọn cách nhận tiền n)o8
Bài giải
9g1%i *ó có thể /i0m *12c t3 su4t sinh l2i 11 5 6 tháng tr7n số tiền nhận *12c
 chọn 115 l)m t3 su4t chi0t /h4u *ể t:nh giá tr; th<o th%i gian c=a các món tiền m)
ng1%i *ó nhận *12c.
,iá tr; hi>n tại c=a 1'.!!!" m) ng1%i *ó *12c nhận sau 1' tháng n?a l)
1'.!!! 6 (1@115
1'
A 3B3!.!C "
,iá tr; hi>n tại c=a '+.!!!" m) ng1%i *ó *12c nhận sau '+ tháng n?a l)
'+.!!! 6 (1@115
'+
A 1DB!.'!' "
E chọn cách nhận tiền thF '.
Bài 2: GH Ioan l7n /0 hoạch 1! nJm n?a sK nghL h1u. Mi>n tại& cH 4# *ang có 1 t3 *Nng
tiền g.i ti0t /i>m. GH 4# Oự *;nh bP th7m ()o t)i /ho-n tiền g.i ti0t /i>m n)# 1!! tr* ()o
cuối mQi nJm trong (Rng + nJm *Su& sau *ó sK bP th7m '!! tr* ()o cuối mQi nJm trong
(Rng + nJm ti0T th<o cho *0n /hi nghL h1u. ,i- s.: ng$n h)ng tr- lUi /VT cho t)i /ho-n
tiền g.i ti0t /i>m l) W56nJm& 1 nJm t:nh lUi 1 lSn. MPi: /hi bXt *Su nghL h1u& số tiền cH
Ioan có *12c trong t)i /ho-n tiền g.i ti0t /i>m n)# l) bao nhi7u8
Bài giải
Ya có sZ *N ORng tiền các món tiền g.i nh1 sau: (*Zn (;: tr*
1!!! 1!! 1!! [ 1!! '!! '!! [ '!!
! 1 ' [ + \ W [ 1!
]ố tiền cH Ioan có *12c /hi nghL h1u l):
1!!!(1@W5
1!
@ 1!!(1@W5
C
@ 1!!(1@W5
D
@ 1!!(1@W5
W
@ 1!!(1@W5
\
@ 1!!(1@W5
+
@ '!!(1@W5
B
@ '!!(1@W5
3
@ '!!(1@W5
'
@ '!!(1@W5
1
@ '!! (các bạn có thể tính thủ
công theo công thức vừa xong, nhưng như vậy sẽ rất mất th! g!an, theo tô!, các bạn n"n
á# $%ng các công thức tính g!á tr& tư'ng (a! của $)ng t!*n t+ ,*- c-.! /0 ,ể ,ưa v* công
thức g1n h'n như sa-2
A 1!!!(1@W5
1!
@ 1!!^_(1@W5
+
` 1a 6 W5b c (1@W5
+
@ '!!_(1@W5
+
` 1a 6 W5
A 3.C'3&DW tr*
Bài 3: dng e Oự *;nh 1! nJm n?a sK nghL h1u () muốn mua 1 cJn hộ cao c4T f ghng
Y)u. Mi>n tại& giá cJn hộ l) 1!!.!!! "& Oự /i0n mQi nJm& giá cJn hộ tJng /ho-ng +5. dng
e hi>n có thể *Su t1 tiền c=a minh h)ng nJm (ji su4t sinh l2i l) 1!56nJm. MPi: h)ng
nJm& Hng e Th-i bP ra bao nhi7u tiền *Su t1 ()o cuối mQi nJm *ể có *= tiền mua cJn hộ
/hi nghL h1u.
Bài giải
kự /i0n& sau 1! nJm n?a& giá cJn hộ sK l):
1!!.!!! c (1@+5
1!
A 1\'.DDC&+ "
,ọi e l) số tiền m) Hng e Th-i bP ra *ể *Su t1 ()o cuối mQi nJm nhlm mmc *:ch có *=
tiền mua cJn hộ /hi nghL h1u& ta có sZ *N ORng tiền nh1 sau: (*Zn (;: "
e e e e [ e e e
! 1 ' 3 B [ D C 1!
Y3 su4t sinh l%i l) 1!56nJm.
90u *Su t1 e " ()o cuối mQi nJm nh1 sZ *N ORng tiền tr7n& ()o th%i *iểm cuối nJm thF
1!& Hng e sK có số tiền l):
e(1@1!5
C
@ e(1@1!5
D
@ e(1@1!5
W
@ [ @ e(1@1!5
'
@ e(1@1!5
1
@ e
A e c _(1@1!5
1!
` 1a61!5 (á# $%ng công thức tính g!á tr& tư'ng (a! của $)ng t!*n t+ ,*-
c-.! /02
A e c 1+&CB
]ố tiền n)# Th-i (na *ong blng giá cJn hộ /hi Hng e nghL h1u
 e c 1+&CB A 1\'.DDC&+ "
e A 1!.''!&+\ "
Bài 4: pSu nJm '!1'& Gq Thi0u th1%ng c=a cHng t# r *ang *12c mua bán tr7n th; tr1%ng
(ji giá '\.!!!* 6 cq Thi0u. 9h) *Su t1 e Oự *;nh *Su t1 ()o loại cq Thi0u n)# () Hng ta
th4# n0u *Su t1 thi sau 3 nJm& Hng ta có thể bán *12c cq Thi0u (ji giá tối thiểu l)
3W.!!!* 6 cq Thi0u. Yh<o anh (ch;& nh) *Su t1 e có n7n *Su t1 ha# /hHng8 Bi0t rlng cuối
nJm '!11& cHng t# r (na tr- cq tFc cho cq *Hng th1%ng l) '!!!* 6 cq Thi0u& th<o *ánh
giá c=a các nh) *Su t1& tốc *ộ tJng tr1fng cq tFc c=a cq Thi0u n)# l) 1!56nJm& () t3 su4t
sinh l2i /s (ọng c=a nh) *Su t1 e l) 1+56nJm.
Bài làm
90u tu#0t *;nh *Su t1 ()o 1 cq Thi0u th1%ng c=a cHng t# r& thi giá tr; /ho-n thu nhậT
m) nh) *Su t1 e Oự /i0n sK thu *12c:
@ Yại th%i *iểm cuối nJm '!1' l):
Gq tFc *12c chia cuối nJm '!1'
A '!!!* c (1 @ 1!5 A ''!!*
@ Yại th%i *iểm cuối nJm '!13 l)
Gq tFc *12c chia cuối nJm '!13
A ''!!* c (1 @ 1!5 A 'B'!*
@ Yại th%i *iểm cuối nJm '!1B l)
Gq tFc *12c chia cuối nJm '!1B @ giá bán cq Thi0u tại th%i *iểm cuối nJm
'!1B
A 'B'!* c (1 @ 1!5 @ 3W!!! A 3C\\'*
('\!!!* ''!!* 'B'!* 3C\\'*
pSu nJm
'!1'
Guối nJm
'!1'
Guối nJm
'!13
Guối nJm
'!1B
Yqng giá tr; hi>n tại c=a các /ho-n thu nhậT m) nh) *Su t1 e sK thu *12c /hi *Su t1 ()o
1 cq Thi0u th1%ng c=a cHng t# r l):
A ''!! @ 'B'! @ 3C\\'
1 @ 1+5 (1 @ 1+5
'
(1 @ 1+5
3
A 'CD'1*
gi: 'CD'1* u '\!!!* A số tiền Hng e Th-i bP ra *ể mua 1 cq Thi0u
E 97n *Su t1.
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Bài 1:
a. Y:nh gG]M c=a k9 có M> số 926tqng Y] l) 3!5 () Yqng 9g blng 1!! t3 g9k
b. vột Ooanh nghi>T có Mi>u su4t s. Omng tqng t)i s-n blng 1&' lSn () wxe blng B!5
thi Y3 su4t koanh l2i Ooanh thu (ha# t3 số l2i nhuận rRng bi7n blng bao nhi7u8
c. yT Omng mH hinh kz{x9Y *ể t:nh wx| c=a k9 e bi0t t3 su4t Ooanh l2i Ooanh thu
blng 3!5& hi>u su4t s. Omng tqng Y] l) 1&B lSn () t3 trọng gG]M trong tqng (ốn W!5.
Bài 2:
a I2i nhuận rRng c=a cHng t# GHng ginh nJm gSn nh4t l) "1 t3& () cHng t# hi>n có
'!!.!!!.!!! cq Thi0u *ang l1u h)nh. GHng t# muốn chi tr- B!5 l2i nhuận. Hỏi:
cq tFc 1 cq Thi0u m) cHng t# cHng bố l) bao nhi7u8
b wx| c=a một Ooanh nghi>T l) 1'5 () h> số n2 l) !&B. Hỏi: wxe c=a Ooanh
nghi>T n)# l) bao nhi7u8
c vột Ooanh nghi>T có tqng chi Th: lUi (a# l) '!.!!!" một nJm& Ooanh thu trong
nJm *ó l) ' tri>u "& thu0 su4t thu0 thu nhậT Ooanh nghi>T l) B!5& t3 su4t Ooanh
l2i Ooanh thu l) \5. Yêu cầu: rác *;nh t3 số /h- nJng thanh toán lUi (a# trong
nJm c=a Ooanh nghi>T.
Bài 3: BGp}Y tại th%i *iểm cuối nJm 9 c=a cHng t# r~ có các số li>u sau (pZn (;: t3 *
Yiền
Y)i s-n cố *;nh
pSu t1 t)i ch:nh
ngXn hạn
'!!
+!!
1!!
92 ngXn hạn
gG]M
92 O)i hạn
B+!
\!!
3!!
{h-i thu ngXn hạn
M)ng tNn /ho
888
''!
Bi0t: Yrong nJm 9& cHng t# có koanh thu: \!! t3 *• I2i nhuận sau thu0: 1'! t3 *
Yqng Y)i s-n tại th%i *iểm *Su nJm 9 c=a cHng t# r~ l) 1!!! t3 *.
Y! "#!: Y:nh các số li>u sau c=a cHng t#: {h-i thu ngXn hạn& h> số thanh toán ngXn hạn&
h> số thanh toán nhanh& h> số n2& hi>u su4t s. Omng tqng t)i s-n& t3 su4t Ooanh l2i Ooanh
thu& wxe.
Bài 4: 9g)# 3161'69& GHng t# € có số li>u tr7n B-ng c$n *ối /0 toán nh1 sau (t3 *Nng:
Tài $ả% Ng!&% '(%
Yiền 8 ga# ngXn hạn 8
}ho-n Th-i thu ngXn hạn 8 {h-i tr- ng1%i bán ngXn hạn B!!
M)ng tNn /ho 8 ga# O)i hạn \!!
Y]Gp (,YGI 1C!! gG]M 8
T)%g *ài $ả% 3+++ Ng!&% '(% ,
Yêu cầu: Yim các thHng tin cRn thi0u tr7n BGp}Y. Bi0t: Y3 số 92: \!5• }s thu tiền
binh tu$n: 'B ng)#• Ooanh thu thuSn: \!!! t3 *Nng• Y3 số /h- nJng thanh toán nhanh:
!&+• 1 nJm có 3\! ng)#• ]ố li>u tr7n BGp}Y ng)# 3161'69 blng số li>u binh tu$n nJm
9.
Bài -: Yại ng)# 3161'69& cHng t# 9}k có các số li>u sau *$# (pZn (;: tri>u "
Yiền 1!!
pSu t1 t)i ch:nh ngXn hạn !
Y)i s-n O)i hạn 'D3&+
koanh thu 1.!!!
I2i nhuận sau thu0 +!
Y3 số thanh toán nhanh '
Y3 số thanh toán ngXn hạn 3
}s thu tiền binh tu$n 3C&\ ng)#
wx| 1'&+5
Giả định:
1nJm có 3\! ng)#. ]ố li>u tr7n BGp}Y ng)# 3161'69 blng số li>u binh tu$n nJm 9
34y tính các s. (!+- sa- của công ty tạ! ng5y 678798:; }ho-n Th-i thu& n2 ngXn hạn& t)i
s-n ngXn hạn& tqng t)i s-n& wxe& (ốn ch= sf h?u& n2 O)i hạn.
Bài .: MU# ho)n th)nh b-ng c$n *ối /0 toán () các số li>u (ề doanh thu& giá vốn hàng
bán () lãi gộp cho cHng t# Y•,& s. Omng số li>u sau:
Y3 số 92: +!5 }s thu tiền binh tu$n: B' ng)#
}h- nJng thanh toán nhanh: 1&' Y3 số IUi gộT6koanh thu: 'D5
Mi>u su4t s. Omng tqng t)i s-n: ' gRng tua# h)ng tNn /ho: B (Rng6nJm
Giả định:
1nJm có 3\! ng)#. ]ố li>u tr7n BGp}Y ng)# 3161'69 blng số li>u binh tu$n nJm 9
Bả%g "/% 0(i 12 *34% %gà5 316126N
Tài $ả% Ng!&% '(%
Yiền 8 }ho-n Th-i tr- ngXn hạn 8
}ho-n Th-i thu ngXn hạn 8 92 O)i hạn \!!
M)ng tNn /ho 8 gốn góT ban *Su 8
Y]Gp (,YGI 8 I9,I CW+
T)%g *ài $ả% 3+++ Ng!&% '(% ,
Bài 7: MU# ho)n th)nh các báo cáo t)i ch:nh c=a cHng t# cq ThSn M1Zng ,iang& cho bi0t
các thHng tin sau: (<'n v&; tr!+- ,=ng2
B43 "43 12* 8!ả 1i%9 :3;%9 %<m 2++=
1. koanh thu D!!!
'. ,iá (ốn h)ng bán \W&+5 koanh thu
3. IUi gộT 8
B. Ghi Th: bán h)ng () tu-n l‚ 8
+. Ghi Th: tr- lUi (lUi (a# B!!
\. I2i nhuận tr1jc thu0 8
W. Yhu0 Y9k9 ('+5 8
D. I2i nhuận sau thu0 8
Bả%g "/% 0(i 12 *34% %gà5 3161262++=
Tài $ả% Ng!&% '(%
I> Tài $ả% %g?% 9@% , I> NA B9ải *Cả ,
1. Yiền +!! 1. 92 ngXn hạn 8
'. }ho-n Th-i thu 8 > ?h@! tr@ ngư! bán ABB
3. M)ng tNn /ho 8 > ?h@! nC# D
II> Tài $ả% :ài 9@% , > Eay ngFn hạn :3 9BB
1. Y]Gp (,YGI 8 '. 92 O)i hạn 8
II> D(% "9E $F 9G! ,
1. gốn góT ban *Su 3!!!
'. I9 ch1a Th$n Thối W+!
T)%g Tài $ả% , T)%g Ng!&% '(% ,
Gho bi0t th7m các số li>u sau:
1. Y3 số /h- nJng thanh toán ngXn hạn: 3 lSn '. }s thu tiền binh tu$n: B+ ng)#
3. koanh l2i Ooanh thu: C5 B. Y3 số 926gG]M: 1 lSn
+. 1 nJm có 3\! ng)# \. gRng tua# h)ng tNn /ho 3
(Rng6nJm
G!@ ,&nh; ]ố li>u tr7n BGp}Y ng)# 3161262++= blng số li>u binh tu$n nJm 2++=>
Bài H:
Yim các thHng tin cRn thi0u c=a cHng t# pại Yh)nh& bi0t số li>u cuối nJm 9 nh1 sau:
Y3 số 926tqng t)i s-n A B!5 M> số thanh toán nhanh A !&D
Mi>u su4t s. Omng tqng t)i s-n A 1&+ gRng tua# h)ng tNn /ho A \
}s thu tiền binh tu$n A 1D ng)# I2i nhuận gộT A '!5 Ooanh thu thuSn
Giả định:
1nJm có 3\! ng)#. ]ố li>u tr7n BGp}Y ng)# 3161'69 blng số li>u binh tu$n nJm 9
Bả%g "/% 0(i 12 *34% 316126N
Tài $ả% NA 'à D(% "9E $F 9G!
Yiền mƒt A 888 {h-i tr- A '+.!!!
{h-i thu A 888 ga# ngXn hạn A 888
M)ng tNn /ho A 888 ga# O)i hạn A \!.!!!
Y]Gp A 888 gốn góT ban *Su A 888
I9 ch1a Th$n Thối A C+.!!!
T)%g Tài $ả% I,,, T)%g NA 'à D(% "9E $F 9G! I 37+>+++
koanh thu thuSn A 888 ,iá (ốn h)ng bán A 888
Bài làm
Yqng t)i s-n A Yqng n2 () (csh A 3W!.!!!
Y3 số 926tqng t)i s-n A B!5
Au Yqng 92 A B!5 Yqng t)i s-n A B!5 „ 3W!.!!! A 1BD.!!!.
Au ga# ngXn hạn A Yqng n2 ` {h-i tr- ` ga# O)i hạn A 1BD.!!! … '+.!!! … \!.!!! A
\3.!!!
gốn góT ban *Su A Yqng n2 () (csh ` Yqng n2 ` I9 ch1a Th$n Thối
A 3W!.!!! … 1BD.!!! … C+.!!!
A 1'W.!!!
Mi>u su4t s. Omng tqng t)i s-n A 1&+ Au koanh thu thuSn A 1&+ „ Yqng t)i s-n
A 1&+ „ 3W!.!!!
A +++.!!!
I2i nhuận gộT A '!5 Ooanh thu thuSn Au ,iá (ốn h)ng bán A D!5 Ooanh thu thuSn
A D!5 „ +++.!!!
A BBB.!!!
gRng tua# h)ng tNn /ho A \ Au M)ng tNn /ho A ,iá (ốn h)ng bán 6 gRng tua# MY}
A BBB.!!!6\
A WB.!!!
}s thu tiền binh tu$n A 1D ng)# Au {h-i thu A /s thu tiền binh tu$n „ Ooanh thu binh
tu$n ng)# A 1D „ +++.!!! 6 3\! A 'W.W+!
M> số thanh toán nhanh A !&D Au Yiền @ Th-i thu A !&D „ n2 ngXn hạn
A !&D „ ('+.!!! @ \3.!!!
A W!.B!!
 tiền A W!.B!! … 'W.W+! A B'.\+!
Y]Gp A Yqng t)i s-n ` Yiền ` Th-i thu … MY} A 3W!.!!! … B'.\+! … 'W.W+! … WB.!!!
A ''+.\!!
Tài $ả% NA 'à D(% "9E $F 9G!
Yiền mƒt A B'.\+! {h-i tr- A '+.!!!
{h-i thu A 'W.W+! ga# ngXn hạn A \3.!!!
M)ng tNn /ho A WB.!!! ga# O)i hạn A \!.!!!
Y]Gp A ''+.\!! gốn góT ban *Su A 1'W.!!!
I9 ch1a Th$n Thối A C+.!!!
T)%g Tài $ả% I37+>+++ T)%g NA 'à D(% "9E $F 9G! I 37+>+++
koanh thu thuSn A +++.!!! ,iá (ốn h)ng bán A BBB.!!!
CHI PHÍ DJN
Bài 1: MU# t:nh chi Th: c=a các nguNn t)i tr2 sau:
a. ga# O)i hạn ng$n h)ng& lUi su4t 1!56nJm& thu0 su4t thu0 Yhu nhậT Ooanh nghi>T '+5.
b. {hát h)nh cq Thi0u 1u ti7n (cq Thi0u 1u *Ui cq tFc (ji các thHng tin nh1 sau: v>nh
giá cq Thi0u 1!!"& lUi su4t 1156nJm& có thể bán (ji giá 1'!"6cq Thi0u& chi Th: Thát h)nh
C"6cq Thi0u.
c. †u# mH l2i nhuận gi? lại l) B&D tri>u ". Yh; giá mQi cq Thi0u th1%ng hi>n tại l) W+". Gq
tFc *U tr- cho mQi cq ThSn th1%ng nJm báo cáo l) C&D"& mFc cq tFc n)# Oự /i0n /hHng
tha# *qi trong t1Zng lai.
O. {hát h)nh cq Thi0u th1%ng mji& cq tFc hi>n tại l) '&D"& cq tFc Oự /i0n sK tr- ()o cuối
nJm na# l) 3&!D"& mFc cq tFc n)# Oự /i0n tJng tr1fng *ều trong các nJm ti0T th<o. ,iá
Thát h)nh Oự /i0n l) \!"6cq Thi0u& chi Th: Thát h)nh 1!5.
Bài làm
a Ghi Th: 92 tr1jc thu0: }O A 1!5.
Ghi Th: 92 sau thu0: }O(1`t A 1!5 c (1`!&'+ A W&+5.
b Gq tFc một cq Thi0u 1u ti7n l): k A 115 c 1!!" A 11".
,iá Thát h)nh: { A 1'!"6cq Thi0u.
Ghi Th: Thát h)nh: ‡ A C"6cq Thi0u
Ghi Th: (ốn cq Thi0u 1u ti7n l) :
}T A
k
A
11
A !&!CC A C&C5
{ ` ‡ 1'! ` C
c k
!
A C&D "
Yốc *ộ tJng tr1fng cq tFc: g A !5.
Yh; giá 1 cq Thi0u th1%ng: { A W+".
Ghi Th: l2i nhuận gi? lại:
}s A
k
!
(1@g
@ g A
C&D c (1@!
@ ! A !&13!\W A 13&!\W5
{ W+
O k
!
A '&D ".
k
1
A 3&!D ".
Yốc *ộ tJng tr1fng cq tFc: g A (k
1
` k
!
6 k
!
A (3&!D … '&D 6 '&D A !&1 A 1!5.
,iá Thát h)nh Oự /i0n 1 cq Thi0u th1%ng: { A \! ".
Ghi Th: Thát h)nh: ‡ A 1!5 c \! " A \ "6cq Thi0u.
Ghi Th: (ốn cq Thi0u th1%ng mji :
}< A
k
!
(1@g
@ g A
'&D c (1@!&1
@ !&1 A !&1+W A 1+&W5
{ … ‡ \! ` \
Bài 2: Gq Thi0u e có h> số r=i ro ˆ1 l) 1&1 () t3 l> l2i nhuận /s (ọng l) 1+5. Gq Thi0u B
có h> số r=i ro ˆ' l) !&C () t3 l> l2i nhuận /s (ọng l) 1'&B5. rác *;nh t3 l> l2i nhuận /s
(ọng trung binh tr7n th; tr1%ng () t3 l> l2i nhuận c=a t)i s-n /hHng có r=i ro th<o mH
hinh Ge{v8
Bài làm
Gác bạn tha# số ()o mH hinh Ge{v () gi-i h> bậc nh4t ' Th1Zng trinh ' ‰n l) cong. 
K P9LM%g B94B mN 9O%9 CAPP>
TC3%g 0Q:
` R$: TS $!T* $i%9 lUi 0Vi 9Wi "E; %9à 0#! *L 0(i 'Xi
") B9i2! i>
` R
RY
: TS $!T* $i%9 lUi B9i CEi C3Z *9LU%g 0LA" *[%9
\]%g l^i $!T* *C4i B9i2! C9[%9 B9E>
` R
RP
: TS $!T* $i%9 lUi *C!%g \O%9 *9_ *CLU%g>
R$ I R
RY
K
`R
RP
a R
RY
b
c C9i B9[ lAi %9!d% giG l@i `R$b
gji cq Thi0u e:
1+5 A }
w‡
@ 1&1„(}
wv
` }
w‡

gji cq Thi0u B:
1'&B5 A }
w‡
@ !&C„(}
wv
` }
w‡

,i-i h>& rot ra *12c:
}
w‡
A !&W5
}
wv
A 13&W5
Bài 3: pSu nJm 2012, *ể thực hi>n k0 hoạch mf rộng s-n cu4t& /inh Ooanh&
cHng t# cq ThSn YPa ]áng Oự *;nh hu# *ộng (ốn blng cách (a# O)i hạn ng$n h)ng& Thát
h)nh cq Thi0u 1u ti7n (cq Thi0u 1u *Ui cq tFc () gi? lại l2i nhuận. Gác nh) *Su t1 chFng
/hoán tr7n th; tr1%ng Oự báo cq tFc một cq ThSn th1%ng trong t1Zng lai c=a cHng t# sK tJng
\56nJm. Guối nJm '!11& cHng t# *U thanh toán cq tFc 3.!!!*6cq Thi0u cho cq *Hng
th1%ng. Gq Thi0u th1%ng c=a cHng t# *ang có giá l) +!.!!!*6cq Thi0u. Gq Thi0u 1u ti7n
c=a cHng t# có cq tFc l) 11.!!!*6cq Thi0u& có thể Thát h)nh (ji giá l) 1!!.!!!*6cq Thi0u&
chi Th: Thát h)nh cq Thi0u 1u ti7n blng +5 giá bán. IUi su4t (a# (ốn ng$n h)ng D56nJm&
thu0 su4t thu0 Y9k9 '+5. enh (ch; hU# các *;nh chi Th: (ốn trung binh (ŠeGG c=a
cHng t# YPa ]áng8 Bi0t cZ c4u (ốn mmc ti7u c=a cHng t# nh1 sau: n2 (O)i hạn B!5• (ốn cq
ThSn 1u ti7n: 1!5• l2i nhuận gi? lại: +!5.
Bài 4: pSu nJm '!11& *ể thực hi>n /0 hoạch mf rộng s-n cu4t& /inh Ooanh& cHng t# eBG
Oự *;nh Thát h)nh cq Thi0u th1%ng mji& giá bán Oự /i0n +! z]k6cq Thi0u. Ghi Th: Thát
h)nh cq Thi0u mji l) 1!5 (so (ji giá bán cq Thi0u. Gq tFc *12c chia cho các cq *Hng
th1%ng cuối nJm tr1jc blng D z]k6cq Thi0u () tốc *ộ tJng tr1fng /s (ọng c=a cq tFc
mQi nJm 1jc t:nh l) \56nJm. 9go)i ra& cHng t# cRn *12c ng$n h)ng cho (a# (ốn (ji số
l12ng () lUi su4t nh1 sau: *0n 1.!!!.!!! z]k l) 1'56nJm () tr7n 1.!!!.!!! z]k l)
1+56nJm. Yhu0 su4t thu0 Y9k9 blng '+5. MU# t:nh chi Th: n2 () chi Th: (ốn ch= sf
h?u c=a cHng t# eBG /hi hu# *ộng (ốn tn nh?ng nguNn tr7n.
Bài -:
pSu nJm '!11& *ể thực hi>n /0 hoạch mf rộng s-n cu4t& /inh Ooanh& cHng t# cq ThSn
kY‹G Oự *;nh hu# *ộng (ốn blng cách (a# O)i hạn ng$n h)ng& gi? lại l2i nhuận () Thát
h)nh cq Thi0u 1u ti7n (ề thu nhậT (cq Thi0u 1u *Ui cq tFc. IUi su4t cho (a# trung& O)i
hạn c=a ng$n h)ng l) 1+56nJm. vFc ThSn th1fng r=i ro cho các cq *Hng /hi *Nng ‚ *ể
lại l2i nhuận sau thu0 1jc t:nh blng B5. 90u Thát h)nh cq Thi0u 1u ti7n thi giá bán Oự
/i0n l) 1!.!!! g9k6cq Thi0u. Gq tFc mQi nJm cho một cq Thi0u 1u ti7n blng '.!!!
g9k. Ghi Th: Thát h)nh cq Thi0u 1u ti7n l) 1.!!! g9k6cq Thi0u. Gho bi0t Yhu0 su4t
thu0 thu nhậT Ooanh nghi>T blng '+5. MU# t:nh chi Th: (ốn c=a cHng t# kY‹G /hi hu#
*ộng (ốn tn nh?ng nguNn tr7n.
Bài .: 9gu#7n mji *12c *ề bạt l)m G‡x c=a ]amsung& cH *ƒt mmc ti7u hu# *ộng (ốn
cho cHng t# (ji chi Th: (ốn binh tu$n blng 1'5. Bi0t lUi su4t (a# ng$n h)ng blng 1'5&
chi Th: /hi hu# *ộng (ốn blng cách Thát h)nh cq Thi0u th1%ng mji l) 1D5& thu0 su4t
thu0 Y9k9 '+5. 9gu#7n cSn lựa chọn cZ c4u (ốn gi?a n2 () (ốn ch= sf h?u nh1 th0
n)o *ể *ạt *12c mmc ti7u *ề ra8
Bài 7: pể c$# Oựng nh) má# mji trong nJm '!11& cHng t# eBG Oự *;nh Thát h)nh cq
Thi0u th1%ng mji& giá bán Oự /i0n l) 1!D z]k6cq Thi0u. Ghi Th: Thát h)nh cq Thi0u
th1%ng mji l) 3 z]k6cq Thi0u. Gq tFc *12c chia cho các cq *Hng th1%ng tại th%i *iểm
cuối nJm '!1! l) C z]k6cq Thi0u () tốc *ộ tJng tr1fng /s (ọng c=a cq tFc mQi nJm 1jc
t:nh l) +5. 9go)i ra& cHng t# *12c ng$n h)ng ch4T nhận cho (a# (ốn (ji lUi su4t
1B56nJm. Yhu0 su4t thu0 thu nhậT Ooanh nghi>T l) '+5. Yêu cầu:
a. MU# t:nh chi Th: (ốn c=a cHng t# eBG /hi hu# *ộng (ốn tn nh?ng nguNn tr7n.
b. GHng t# *ang c$n nhXc t3 l> gi?a n2 () (ốn ch= sf h?u t1Zng Fng blng B:\ hoƒc +:+.
kựa ()o ŠeGG& anh (ch; hU# *1a ra l%i /hu#7n cho cHng t#.
BÀI H: GHng t# cq ThSn Yh)nh GHng có cZ c4u (ốn mmc ti7u gNm: B!5 n2 (a#& \!5 (ốn
ch= sf h?u. Yrong tuá trinh hoạt *ộng /inh Ooanh& n0u có nhu cSu hu# *ộng (ốn Thmc (m
*Su t1& cHng t# có thể hu# *ộng (ốn tn các nguNn sau:
1. E.n chủ sH hI-: GHng t# có thể s. Omng số l2i nhuận gi? lại& trong tr1%ng h2T số l2i
nhuận gi? lại /hHng *= *áT Fng nhu cSu& cHng t# có thể Thát h)nh th7m cq Thi0u th1%ng
mji. 9Jm ngoái& cHng t# có l2i nhuận sau thu0 *ạt 1'tr z]k& t3 l> chi tr- cq tFc c=a cHng
t# cố *;nh f mFc B!5. Ghi Th: l2i nhuận gi? lại l) }s A 115& chi Th: (ốn cq ThSn th1%ng
mji l) }< A 1'5.
'. :J vay: piều /i>n (a# (ốn tr7n th; tr1%ng hi>n tại nh1 sau: IUi su4t (a# (ốn ng$n h)ng
blng D56nJm n0u (a# *0n B tr z]k. Yr7n B tr z]k& lUi su4t sK l) 1!56nJm.
Bi0t: thu0 thu nhậT Ooanh nghi>T có thu0 su4t '+5.
Yêu cầu: r$# Oựng *N th; *1%ng chi Th: (ốn cận bi7n cho cHng t# Yh)nh GHng.
Bài làm:
Ghi Th: n2 sau thu0:
92 ΠB tr z]k: }O

A D5 Au }O(1`t A D5„(1`!&'+ A \5
92 u B tr z]k: }O

A 1!5 Au }O(1`t A 1!5„(1`!&'+ A D&'+
Ghi Th: l2i nhuận gi? lại:
}s A 115
Ghi Th: (ốn cq ThSn th1%ng mji:
}< A 1'5
B{
n2
A B 6 B!5 A 1! tr z]k (,!ểm g4y n5y x-ất h!+n /h! công ty ,4 h-y ,Cng hKt
s. nJ ch&- (4! s-ất LM cho ,N- tư2
Gq tFc *U tr- A 1' tr c B!5 A B&D tr z]k Au I2i nhuận gi? lại A 1' … B&D A W&' tr z]k
B{
(csh 1
A W&' 6 \!5 A 1' tr z]k(,!ểm g4y n5y x-ất h!+n /h! công ty ,4 h-y ,Cng
hKt s. (J! nh-ận g!I (ạ! cho ,N- tư2
D(% 9!5 0e%g mXi R%9 9!5 0e%g TS
*Cf%g
C9i B9[ '(%
$;! *9!2
gPCC
Yn ! *0n 1! tr " 92 (a# ch;u lUi su4t D5 B!5 \ 5 A \5„!&B @ 115„ !&\
A C5
I2i nhuận gi? lại \!5 11 5
Yr7n 1! tr " *0n 1'
tr "
92 (a# ch;u lUi su4t 11 5 B!5 D&'+ 5 A D&'+5„!&B @ 115„!&\
A C&C5
I2i nhuận gi? lại \!5 11 5
Yr7n 1' tr " 92 (a# ch;u lUi su4t 11 5 B!5 D&'+ 5 A D&'+5„!&B @ 1'5„!&\
A 1!&+5
gốn cq Thi0u th1%ng mji \!5 1' 5
hijN kl TÀI mjN
Yr z]k 1! 1'
C5
C&C5
1!&+5
ŠeGG (5
ŠvGG
Bài 1: koanh nghi>T 9ar<sim<c có nhu cSu s. Omng ngu#7n (ật li>u trong nJm l) '!!!
*Zn (;& chi Th: mQi lSn *ƒt h)ng l) 1 tri>u *Nng& chi Th: l1u /ho tr7n 1 *Zn (; ngu#7n (ật
li>u l) !&+ tri>u. yT Omng mH hinh |x† *ể tr- l%i các c$u hPi sau:
a. I12ng ngu#7n (ật li>u tối 1u mQi lSn cung Fng 8
b. ]ố lSn *ƒt h)ng trong nJm8
c. Ghi Th: *ƒt h)ng trong nJm8
O. Ghi Th: l1u /ho ngu#7n (ật li>u trong nJm8
Bài làm
I12ng *ƒt h)ng tối 1u:
†„ A ('„'!!!„16!&+
16'
A DC&BB *Zn (;
]ố lSn *ƒt h)ng trong nJm A '!!!6DC&BB A '3 lSn
Ghi Th: *ƒt h)ng trong nJm A '3 „ 1 A '3 tr*
Ghi Th: l1u /ho ngu#7n (ật li>u trong nJm A !&+ „ DC&BB6' A ''&3\ tr*
Bài 2: koanh nghi>T ]<aTroO<c có nhu cSu s. Omng ngu#7n (ật li>u thH trong nJm l)
1+!! *Zn (;. ,iá mua l) W\!.!!! *Nng6 *Zn (;& chi Th: một lSn *ƒt h)ng l) '!!.!!! *Nng&
chi Th: tNn tr? blng 1'5 giá mua. k9 luHn Ou# tri 1 l12ng Oự tr? an to)n l) +! *Zn (;
9gI. ]. Omng mH hinh |x† các *;nh:
a. ]ố l12ng *ƒt h)ng tối 1u
b. vFc tNn /ho tối 1u binh tu$n
c. ]ố lSn *ƒt h)ng tối 1u trong nJm8
O. piểm *ƒt h)ng lại8 1 nJm có 3\! ng)#& th%i gian giao h)ng l) B ng)#
Bài làm
I12ng *ƒt h)ng tối 1u:
†„ A _'„1+!!„!&'6(1'5„!&W\a
16'
A D1&11 *Zn (;
vFc tNn /ho tối 1u binh tu$n A +! @ D1&116' A C!&+++ *Zn (;
]ố lSn *ƒt h)ng tối 1u trong nJm A 1+!!6D1&11 A 1C lSn
piểm *ƒt h)ng lại A (B„1+!!63\!@+! A \\&\W *Zn (;
Bài 3: {hRng /0 hoạch … t)i ch:nh c=a cHng t# ma# gi>t YhXng s. Omng mH hinh c=a
v<rton vill<r () kani<l xrr *ể các *;nh số O1 tiền mƒt tối thiểu l) '! t3 *Nng () tối *a l)
D! t3 *Nng. MU# các *;nh số O1 tiền mƒt tối 1u c=a gi>t YhXng8 }hi số O1 tiền mƒt c=a
cHng t# gi>t YhXng blng C' t3 *Nng& cHng t# n7n mua (ha# bán chFng /hoán (ji giá tr;
blng bao nhi7u (gi- s. cHng t# có *= *iều /i>n thực hi>n giao O;ch8 G$u hPi t1Zng tự
(ji tr1%ng h2T số O1 tiền mƒt c=a cHng t# gi>t YhXng blng 1D t3 *Nng& 3! t3 *Nng8
Bài làm
}ho-ng Oao *ộng tiền mƒt A k1 tiền mƒt tối *a ` k1 tiền mƒt tối thiểu A D! … '! A \! t3
]ố O1 tiền mƒt tối 1u c=a cHng t# gi>t YhXng
A k1 tiền mƒt tối thiểu @ }ho-ng Oao *ộng tiền mƒt 6 3
A '! @ \!63
A B! t3
}hi số O1 tiền mƒt c=a cHng t# gi>t YhXng blng C' t3 *Nng& cHng t# n7n mua chFng
/hoán (ji giá tr; blng: C' … B! A +' t3 (*ể *1a số O1 tiền mƒt gi-m (ề mFc tối 1u
}hi số O1 tiền mƒt c=a cHng t# gi>t YhXng blng 1D t3 *Nng& cHng t# n7n bán chFng
/hoán (ji giá tr; blng: B! … 1D A '' t3 (*ể *1a số O1 tiền mƒt tJng l7n () *ạt mFc tối 1u
}hi số O1 tiền mƒt c=a cHng t# gi>t YhXng blng 3! t3 *Nng& cHng t# /hHng cSn Th-i mua
hoƒc bán chFng /hoán (bfi số O1 tiền mƒt (•n *ang nlm trong giji hạn cho ThVT ` tn '!
*0n D! t3 *Nng
Bài 4: GHng t# B-o vinh Oự *;nh l12ng tiền mƒt tối thiểu l) W.!!! *(tt. {h1Zng sai thu
chi ng$n tuŽ h)ng ng)# l) +'!.!!! *(tt& lUi su4t l) '!56nJm• chi Th: giao O;ch cho mQi
lSn mua bán chFng /hoán l) 3 *(tt. MU# t:nh l12ng tiền mƒt tối 1u c=a cHng t# B-o vinh.
Bài làm
Ya có: (1 @ lUi su4t thực th<o nJm A (1 @ lUi su4t thực th<o ng)#
3\+
IUi su4t th<o nJm A '!5 Au lUi su4t th<o ng)# A (1@'!5
163\+
… 1 A !&!+5
}ho-ng Oao *ộng tiền mƒt A 3„_(36B„(3„+'!!!!6!.!!!+a
163
A 3CD'&DB *(tt
I12ng tiền mƒt tối 1u c=a cHng t# B-o vinh A W!!! @ 3CD'&DB63 A D3'W&\1 *(tt.
noi Tp qÀI HrN
Bài 1:
koanh nghi>T e *ang c$n nhXc một Oự án mua sXm mji Y]Gp có th%i gian hoạt *ộng +
nJm. YhHng tin li7n tuan *0n Oự án nh1 sau: gốn *Su t1 ban *Su ()o Y]Gp l) 1!!! tr.*&
(ốn *Su t1 ()o Y]Ip l) +! tr (Yqng (ốn *Su t1 bP nga# một lSn tn *Su () *12c t)i tr2
ho)n to)n blng gG]M& Y]Gp *12c /h4u hao *ều trong + nJm& giá thanh l‚ ()o cuối
nJm thF + l) +! tr.*& Ooanh thu h)ng nJm Oự /i0n l) W!! tr.*& chi Th: bi0n *qi h)ng nJm
blng +!5 Ooanh thu h)ng nJm& chi Th: cố *;nh ch1a /ể /h4u hao h)ng nJm l) 1!! tr.*.
Bi0t: t3 su4t chi0t /h4u s. Omng l) 1!5& thu0 su4t thu0 Y9k9 A '+5. Y:nh {{& k{{&
9{g& ‹ww& {‹ c=a Oự án tr7n.
Bài làm
G‡
!
A `1!+! tr*
TT C9s *i! T I 1 T I 2 T I 3 T I 4 T I -
1 koanh thu W!! W!! W!! W!! W!!
' Ghi Th: bi0n *qi (A+!5„1 3+! 3+! 3+! 3+! 3+!
3 Ghi Th: cố *;nh (ch1a /ể /h4u hao 1!! 1!! 1!! 1!! 1!!
4 R9T! 9;3 2++ 2++ 2++ 2++ 2++
+ Yhu thanh l‚ Y]Gp +!
\ I9YY (A1`'`3`B@+ +! +! +! +! 1!!
7 kNmT `I.t7-ub 37Z- 37Z- 37Z- 37Z- 7-
H T9! 9&i '(% lL! 0e%g -+
9 ! "# $ % & % '( )*&+
,
)*&+
,
)*&+
,
)*&+
,
*),
Oính th! g!an ho5n v.n g!@n ,'n (/hông ch!Kt /hấ-2 (??2
9Jm kRng tiền c=a Oự án gốn *Su t1 cRn Th-i thu hNi
! (1!+! (1!+!
1 '3W&+ (D1'&+
' '3W&+ (+W+
3 '3W&+ (33W&+
B '3W&+ (1!!
+ 3'+
{{ A B @ 1!!63'+ A B&3 nJm
h- .; :?E P B (theo /Kt Q-@ #hía $ưR!2 S T?? /hông xác ,&nh ,ưJc
Oính :?E
9{g A `1!+! @ '3W&+6(1@1!5 @ '3W&+6(1@1!5
'
@ '3W&+6(1@1!5
3
@ '3W&+6(1@1!5
B
@
3'+6(1@1!5
+
9{g A ` C+&3+W+ tr
Oính UVV
w
1
A \5
 9{g
1
A `1!+! @ '3W&+6(1@\5 @ '3W&+6(1@\5
'
@ '3W&+6(1@\5
3
@ '3W&+6
(1@\5
B
@ 3'+6(1@\5
+
A 1+&D' tr u !
w
'
A 1!5
 9{g
'
A `1!+! @ '3W&+6(1@1!5 @ '3W&+6(1@1!5
'
@ '3W&+6(1@1!5
3
@ '3W&+6
(1@1!5
B
@ 3'+6(1@1!5
+
A ` C'&3+W+ tr • !
 ‹ww A \5 @ (1!5`\5„1+&D'6(1+&D'@C'&3+W+ A \&+D5
Oính ?U
{‹ A
'3W&+6(1@1!5 @ '3W&+6(1@1!5
'
@ '3W&+6(1@1!5
3
@ '3W&+6(1@1!5
B
@ 3'+6
(1@1!5
+
1!+!
{‹ A !&C1
Bài 2: vột Ooanh nghi>T *ang c<m cVt 3 Oự án *Su t1 (ji các thHng tin nh1 sau (,'n v&; tW
,=ng2:
qv 4% CY
+
CY
1
CY
2
CY
3
e `\.!!! 3.!!! '.+!! '.!!!
B `\.!!! '.B!! '.B!! '.B!!
G `\.!!! '.!!! '.+!! 3.!!!
Bi0t lUi su4t chi0t /h4u blng 1!5& Oựa ()o ti7u chu‰n GhL số Ooanh l2i ({‹& hU# cho bi0t
Ooanh nghi>T n7n *Su t1 ()o Oự án n)o trong tr1%ng h2T:
a Gác Oự án *ộc lậT8
b Gác Oự án loại trn8
Bài 3: pSu nJm '!1'& cHng t# Yh)nh GHng *ang c$n nhXc 1 Oự án *Su t1 mua sXm mji t)i
s-n cố *;nh (ji các thHng tin nh1 sau: số (ốn *Su t1 ban *Su ()o t)i s-n cố *;nh l) B!! tri>u&
*12c t)i tr2 ho)n to)n blng gG]M. Yh%i gian hoạt *ộng c=a t)i s-n l) + nJm. GHng t# thực
hi>n /h4u hao *ều& l2i nhuận tn thanh l‚ t)i s-n /hHng *áng /ể. I2i nhuận tr1jc thu0 () lUi
(a# h)ng nJm c=a Oự án l) \! tri>u *Nng. Yhu0 su4t thu0 Y9k9 l) '+5& t3 su4t chi0t /h4u
*12c lựa chọn l) 1!56nJm. BP tua các #0u tố /hác. X"- cN-; MU# Oựa ()o chL ti7u 9{g *ể
t1 (4n cho cHng t# Yh)nh GHng.
Bài làm
Y A 1 Y A ' Y A 3 Y A B Y A +
|B‹Y \! \! \! \! \!
‹ (lUi (a# ! ! ! ! !
|BY (A|B‹Y ` ‹ \! \! \! \! \!
9‹ (AW+5„|BY B+ B+ B+ B+ B+
}h4u hao D! D! D! D! D!
! /), /), /), /), /),
G‡o A ` B!!
Y3 su4t chi0t /h4u A 1!5
9{g A "W3&D+
Bài 4: ,iám *ốc t)i ch:nh c=a cHng t# eBG *ang c$n nhXc lựa chọn một Oự án có số (ốn *Su
t1 ban *Su l) 1'! t3 g9k& tuqi thọ c=a Oự án l) + nJm. g)o cuối nJm *Su ti7n thực hi>n Oự án&
cHng t# sK thu *12c ORng tiền rRng blng 3! t3 g9k. Yrong các nJm ti0T th<o& ORng tiền rRng
thu *12c ()o cuối mQi nJm tJng th7m +5 so (ji nJm liền tr1jc *ó. MU# các *;nh chL ti7u ‹ww
c=a Oự án nói tr7n.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->