tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4513 : 1988
Nhãm H

CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Internal water supply – Design standard
Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCXD 18 – 64 “CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng
céng, nhμ s¶n xuÊt, nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o.
Chó thÝch : Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh
trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan.
Quy ®Þnh chung.
1.1. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ ®Ó cÊp n|íc trùc tiÕp tíi c¸c ni dïng
n|íc.
HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong (hÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng, sinh ho¹t, hÖ thèng cÊp
n|íc s¶n xuÊt, hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y) bao gåm:
§|êng èng dÉn n|íc vμo, hè ®ång hå ®o n|íc, m¹ng l|íi ®|êng èng chÝnh, èng
nh¸nh, èng ph©n phèi n|íc dÉn ®Õn c¸c dông cô vÖ sinh, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ thiÕt bÞ
ch÷a ch¸y.
Tuú theo l|u l|îng cña ¸p lùc hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi, chøc n¨ng cña nhμ vμ
quy tr×nh c«ng nghÖ mμ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cßn cã : m¸y b¬m, kÐt n|íc ¸p
lùc, kÐt n|íc khÝ nÐn, bÓ chøa n|íc ®|îc bè trÝ ë bªn trong hay ë gÇn c«ng tr×nh.
1.2. HÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng sinh ho¹t (gäi t¾t lμ cÊp n|íc sinh ho¹t) ph¶i thiÕt kÕ
®¶m b¶o cÊp n|íc cã chÊt l|îng theo ®óng tiªu chuÈn chÊt l|îng do Nhμ n|íc quy
®Þnh cho n|íc dïng ®Ó ¨n uèng.
1.

Chó thÝch:
1. ë c¸c khu vùc d©n c| vμ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mμ nguån cÊp cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng
kh«ng ®ñ c«ng suÊt ®Ó ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸c nhu cÇu dïng n|íc, cho phÐp cÊp n|íc
kh«ng cÇn cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng tíi c¸c chËu tiÓu, b×nh x¶, n|íc chËu xÝ, m¸ng
tiÓu, vßi röa sμn nhμ hay c¸c dông cô vÖ sinh t|¬ng tù kh¸c.
2. Tr|êng hîp kh«ng ®ñ n|íc cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng vμ trong khu vùc x©y dùng cã
nguån suèi n|íc nãng, sau khi ®|îc c¬ quan vÖ sinh dÞch tÔ cÊp tØnh, thμnh phè cho phÐp cã
thÓ sö dông nguån suèi n|íc nãng ®Ó cÊp n|íc cho nhu cÇu sinh ho¹t.

1.3.

1.4.

HÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt ph¶i thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ, kh«ng lμm
¨n mßn ®|êng èng vμ phô tïng, kh«ng lμm l¾ng cÆn vμ ph¸t triÓn chÊt b¸m… trong
®|êng èng.
HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong lÊy tõ ®|êng èng cÊp n|íc cña thμnh phè
kh«ng ®|îc nèi cè ®Þnh víi c¸c ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t lÊy tõ c¸c nguån n|íc
côc bé.
Chó thÝch : Cho phÐp nèi víi c¸c hÖ thèng cÊp n|íc côc bé trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc
biÖt khi ®· cã sù tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp n|íc cña thμnh phè hay ®Þa
ph|¬ng së t¹i.

tiªu chuÈn viÖt nam
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

tcvn 4513 : 1988

Ph¶i thiÕt kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c tr|êng hîp sau :
a) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.6 cña tiªu chuÈn nμy.
b) Trong nhμ ë gia ®×nh tõ 4 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë lªn.
c) Trong c¸c c¬ quan hμnh chÝnh cao tõ 6 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë
lªn.
d) Trong nhμ ga, kho tμng, c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c, nhμ phô trî cña c¸c
c«ng tr×nh c«ng nghiÖp khi khèi tÝch ng«i nhμ tõ 5000m3 trë lªn.
e) Trong nhμ h¸t, r¹p chiÕu bãng, héi tr|êng, c©u l¹cbé cã tõ 300 chç ngåi trë lªn.
Chó thÝch:
1) NÕu ë c¸c ng«i nhμ nªu trong ®iÒu kiÖn (b), (c) cã sè tÇng kh¸c nhau th× chØ thiÕt
kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y cho phÇn nhμ cã sè tÇng ®· quy ®Þnh ë trªn.
2) Trong nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I vμ II, s¶n xuÊt h¹ng D, E th× hÖ thèng ®|êng
èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chØ cÇn ®Æt ë phÇn nhμ cã chøa hay s¶n xuÊt nh÷ng vËt liÖu
dÔ ch¸y.
3) Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt, kh«ng thùc hiÖn ®|îc nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.5
th× ph¶i ®|îc sù tho¶ thuËn cña Côc phßng ch¸y ch÷a ch¸y – Bé Néi vô.
Kh«ng thiÕt kÕ hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c
tr|êng hîp sau ®©y :
a) Trong nhμ t¾m, nhμ giÆt c«ng céng.
b) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã sö dông hay b¶o qu¶n c¸c chÊt khi tiÕp xóc víi n|íc cã
thÓ sinh ra ch¸y, næ, ngän löa lan truyÒn.
c) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I, II vμ cã thiÕt bÞ bªn trong lμm b»ng vËt
liÖu kh«ng ch¸y mμ trong ®ã gia c«ng, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n thμnh phÈm, b¸n thμnh
phÈm lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y.
d) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt h¹ng E,D cã bËc chÞu löa III, IV, V mμ cã khèi tÝch kh«ng
lín qu¸ 1.000 m3.
e) Trong c¸c nhμ kho lμm b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ch¸y, chøa c¸c hμng ho¸ kh«ng
ch¸y.
g) Trong c¸c tr¹m b¬m, tr¹m lμm s¹ch n|íc th¶i.
h) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, kh«ng cã
®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t hay s¶n xuÊt vμ viÖc cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn ngoμi lÊy
ë s«ng, hå ao hay bÓ dù tr÷ n|íc.
§Æt thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng trong nhμ, do yªu cÇu c«ng nghÖ quy ®Þnh.
Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy
®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn
“Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. TCVN 2622 : 1978”.
§|êng èng, phô tïng, c¸c chi tiÕt, thiÕt bÞ vμ vËt liÖu ®Ó l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp n|íc
bªn trong ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn
®iÖu kiÖn kÜ thuËt hiÖn hμnh cã liªn quan.

tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4513 : 1988

2. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong
2.1. Trong c¸c nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng céng cã thÓ thiÕt kÕ nh÷ng hÖ thèng cÊp n|íc sau
®©y:
a) HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp.
b) HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y ®Æt riªng hoÆc chØ cã
1 trong 2 hÖ thèng ®ã.
Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã thÓ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng sau ®©y:
- HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ ch÷a ch¸y
hoÆc hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt.
- HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y hoÆc hÖ
thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y.
C¸c hÖ thèng cÊp n|íc riªng biÖt.
2.2. ViÖc lùa chän hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ph¶i c¨n cø vμo luËn chøng kinh tÕ kÜ
thuËt, c¸c yªu cÇu vÖ sinh vμ yªu cÇu phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kÕt hîp víi c¸c th«ng
sè kÜ thuËt cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi vμ c¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt.
2.3. Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, cã thÓ thiÕt kÕ
c¸c hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoμn, hÖ thèng sö dông l¹i, hÖ thèng cÊp n|íc l¹nh, hÖ
thèng ch|ng cÊt n|íc, hÖ thèng lμm mÒm n|íc…
ViÖc x¸c ®Þnh ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ, ph¶i c¨n cø vμo yªu cÇu cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt
vμ ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ x©y dùng cña c¸c ngμnh.
CÇn thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoμn vμ hÖ thèng sö dông l¹i n|íc.
2.4. §èi víi nhμ ë cao tÇng, nhμ hμnh chÝnh, kh¸ch s¹n, nhμ an d|ìng, nhμ nghØ, nhμ s¶n
xuÊt, nhμ phô trî, cÇn nghiªn cøu ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ph©n vïng.
ChiÒu cao ph©n vïng ¸p lùc cÊp n|íc ®|îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n víi ¸p lùc thñy
tÜnh cho phÐp lín nhÊt t¹i c¸c häng ch÷a ch¸y, vßi n|íc sinh ho¹t hoÆc t¹i c¸c vßi
n|íc s¶n xuÊt theo quy ®Þnh ë ®iÒu 3.9 cña tiªu chuÈn nμy.
2.5. ViÖc cÊp n|íc vμo tõng vïng cã thÓ sö dông m¸y b¬m t¨ng ¸p, kÐt n|íc ¸p lùc hoÆc
khÝ nÐn vμ còng cã thÓ lÊy n|íc trùc tiÕp tõ hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi.
¸p lùc n|íc cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi, ph¶i ®|îc sö dông ®Ó cÊp n|íc cho
c¸c tÇng d|íi cña c«ng tr×nh.
3. Tiªu chuÈn dïng n|íc, ¸p lùc n|íc tù do
3.1. Tiªu chuÈn tÝnh to¸n trong ngμy dïng n|íc lín nhÊt cho nhu cÇu ¨n uèng sinh ho¹t
trong nhμ ë, nhμ c«ng céng, nhμ s¶n xuÊt, nhμ phô trî lÊy theo tÝnh n¨ng sö dông cña
nhμ, møc ®é trang bÞ c¸c dông cô vÖ sinh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu vμ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa
ph|¬ng kh¸c, theo b¶ng 1.
Chó thÝch:
Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét lÇn hoÆc cña mét dông cô vÖ sinh trong nhμ ë, nhμ c«ng
céng, nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî lÊy theo phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nμy.

3.2.

HÖ sè dïng n|íc kh«ng ®iÒu hoμ giê lÊy theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “CÊp n|íc
®« thÞ, Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.

t¾m ®Æc biÖt Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã bån t¾m vμ cÊp n|íc nãng côc bé Nhμ ë tËp thÓ kÝ tóc x¸ cã xÝ. vßi t¾m giÆt. tiÓu vßi t¾m giÆt chung ®Æt ë c¸c tÇng Nhμ ë tËp thÓ cã xÝ. nhμ ®iÒu d|ìng.H¹ng ®Æc biÖt BÖnh viÖn. cöa hμng ¨n uèng 2 3 Mét ng|êi Tõ 80 ®Õn 100 Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 150 Mét ng|êi Tõ 150 ®Õn 200 Mét ng|êi Tõ 350 ®Õn 400 Mét ng|êi Tõ 75 ®Õn 100 Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 120 Mét ng|êi Mét ng|êi Mét ng|êi Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 120 Tõ 150 ®Õn 200 Tõ 200 ®Õn 250 Tõ 250 ®Õn 300 1 gi|êng bÖnh Tõ 250 ®Õn 300 1gi|êng Tõ 300 ®Õn 400 1 bÖnh nh©n 15 1 ng|êi t¾m Tõ 125 ®Õn 150 1kg ®å giÆt 1 kg ®å giÆt 40 Tõ 60 ®Õn 90 1 mãn ¨n 12 1 mãn ¨n 10 1 ng|êi/ 1 b÷a ¨n Tõ 18 ®Õn 25 % dung tÝch bÓ 1 vËn ®éng viªn 1 chç ngåi 10 50 3 a) ChÕ biÕn thøc ¨n t¹i chç b) ChÕ biÕn thøc ¨n ®em vÒ nhμ Nhμ ¨n tËp thÓ BÓ b¬i trong 1 ngμy ®ªm a) Bæ sung n|íc trμn b) VËn ®éng viªn (tÝnh c¶ t¾m) c) Kh¸n gi¶ . röa. phßng kh¸m ®a khoa Nhμ t¾m c«ng céng cã vßi t¾m h|¬ng sen Nhμ giÆt b»ng tay Nhμ giÆt b»ng m¸y C«ng ty ¨n uèng.H¹ng II . xÝ trong 1 c¨n hé khÐp kÝn Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã trang thiÕt bÞ vÖ sinh : H|¬ng sen t¾m.H¹ng I . nhμ nghØ (cã bån t¾m chung vμ vßi t¾m h|¬ng sen) Nhμ ®iÒu d|ìng. nhμ nghØ cã bån t¾m trong tÊt c¶ c¸c phßng Tr¹m y tÕ. röa. tiÓu. bÕp riªng cho tõng phßng Kh¸ch s¹n – H¹ng III .tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 1 N¬i dïng n|íc §¬n vÞ dïng n|íc Tiªu chuÈn dïng n|íc trong ngμy dïng nhiÒu nhÊt 1/ngμy 1 Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã mét vßi n|íc sö dông chung cho c¸c nhu cÇu sinh ho¹t Nhμ ë bªn trong cã trang thiÕt bÞ vÖ sinh : vßi t¾m. xÝ.

nhμ an d|ìng. tiÓu khu.5 1m2 1 ng|êi trong 1 ca 3 25 Nhμ trÎ a) Göi ban ngμy b) Göi c¶ ®ªm Trô së c¬ quan hμnh chÝnh R¹p chiÕu bãng C©u l¹c bé Nhμ h¸t Tr|êng häc. Tiªu chuÈn dïng n|íc cña c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æt bªn trong c¸c nhμ giÆt b»ng m¸y. cöa hμng ¨n uèng vμ c¸c nhμ kh¸c th× quy ®Þnh theo ®å ¸n thiÕt kÕ kÜ thuËt 5. L|u l|îng n|íc cho thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c¸c c¬ së ®iÒu trÞ kh«ng ®|îc nªu trong b¶ng 1 th× lÊy theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ c«ng nghÖ. th× tiªu chuÈn dïng n|íc trung b×nh mçi ng|êi lÊy tõ 40®Õn 60 l/ngμy. Tiªu chuÈn n|íc t|íi ®|êng nªu trong b¶ng 1 ®|îctÝnh cho 1 lÇn t|íi trong ngμy phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn khÝ hËu. 6. nhμ nghØ vμ cho mét chç trong tr|êng néi tró ®· tÝnh ®Õn l|îng n|íc dïng trong nhμ ¨n. §èi víi c¸c nhμ ë. c¸c c«ng ty ¨n uèng.tiªu chuÈn viÖt nam 1 tcvn 4513 : 1988 2 3 1 trÎ 1 trÎ 1 c¸n bé 1 ghÕ 1 chç ngåi hay 1 ng|êi xem 75 100 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 3 ®Õn 5 10 a) Kh¸n gi¶ 1 chç b) DiÔn viªn 1 diÔn viªn 10 40 1häc sinh hay 1 gi¸o viªn Tõ 15 ®Õn 20 1 vËn ®éng viªn 1 chç 50 3 1m2 1. 4. c©y xanh ®|êng s¸ bªn trong khu vùc s©n vËn ®éng b) T|íi mÆt cá s©n bãng ®¸ Ng|êi phôc vô nhμ c«ng céng Chó thÝch: 1. Khi lÊy n|íc nãng trùc tiÕp tõ m¹ng l|íi cÊp nhiÖt còng nh| tõ tr¹m nåi h¬i khu vùc. 2.7. N|íc dïng cho nhμ ¨n cÇn tÝnh bæ sung. th× khi tÝnh to¸n ®|êng èng. 3. Tiªu chuÈn dïng n|íc cña mét c¸n bé lμm viÖc ë trô së. . 7. Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét gi|êng bÖnh trong bÖnh viÖn. kh¸n ®μi vμ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao ngoμi trêi. nhμ giÆt. n|íc sinh ho¹t dïng hμng ngμy lÊy ë vßi c«ng céng cña ®|êng phè. tr|êng phæ th«ng S©n vËn ®éng. c¬ quan hμnh chÝnh gåm c¶ l|îng n|íc cho kh¸ch. l|u l|îng n|íc l¹nh ph¶i tÝnh víi hÖ sè 0. 8. N|íc lμm nguéi m¸y cña c¸c thiÕt bÞ l¹nh vμ ®iÒu hßa kh«ng khÝ nªu trong tiªu chuÈn dïng n|íc trªn vμ cÇn tÝnh nªng. nhμ thi ®Êu thÓ thao a) VËn ®éng viªn (kÓ c¶ t¾m) b) Kh¸n gi¶ N|íc t|íi a) T|íi s©n thÓ thao. s©n ch¬i.

Thêi gian röa liªn tôc cho mçi xe lμ 10 phót.3.5 ®Õn 2. phô tïng vμ èng thÐp tr¸ng kÏm cã ®|êng kÝnh D = 10mm th× cho phÐp sö dông èng cã ®|êng kÝnh D = 15 mm.2 15 0.6.035 0.5 1 Vßi n|íc cña chËu trót n|íc th¶i Vßi n|íc ë chËu röa mÆt Vßi níc ë chËu tiÓu treo Mét mÐt èng röa m¸ng tiÓu Vßi x¶ ë chËu xÝ Vßi x¶ ë chËu xÝ Vßi trén n|íc nãng l¹nh cña bån t¾m dïng n|íc nãng tËp trung Vßi trén n|íc nãng l¹nh cña bån t¾m cã 1 thiÕt bÞ ®un n|íc b»ng ®iÖn Mét vßi cña chËu giÆt chËu röa 1 ChËu vÖ sinh phô n÷ (bi®ª vμ vßi phun 0.3 §|êng kÝnh èng (mm) 4 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 25 ®Õn 32 Tõ 10 ®Õn 15 15 0.1 15 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 0.5 15 Tõ 20 ®Õn 25 Chó thÝch: Tr|êng hîp kh«ng cã vßi n|íc. Tiªu chuÈn n|íc ch÷a ch¸y vμ sè cét n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ lÊy theo b¶ng 3.17 Vßi n|íc ë chËu trót n|íc th¶i trong 0. tcvn 4513 : 1988 Tiªu chuÈn dïng n|íc vμ hÖ sè kh«ng ®iÒu hßa giê dïng cho nhu cÇu ¨n uèng vμ sinh ho¹t trong nhμ s¶n xuÊt lÊy theo b¶ng l vμ theo TCXD "CÊp n|íc ®« thÞ.33 0.4 0. ®|êng kÝnh èng nèi víi c¸c dông cô vÖ sinh vμ sè ®|¬ng l|îng lÊy theo b¶ng 2. 3. b) Cho l xe lín Tõ 300 ®Õn 500 lÝt.2 0.3 ®Õn 0.tiªu chuÈn viÖt nam 3. .5 1.3 Tõ 6 ®Õn 7 0. lμm l¹nh. §èi víi c¸c lo¹i xe ch¹y trªn ®|êng nhùa.07 0.5 L|u l|îng n|íc (l/s) 3 0. 3.1 0. Tiªu chuÈn n|íc dïng ®Ó röa xe trong nhμ ®Ó xe ®|îc quy ®Þnh nh| sau : a) Cho l xe con Tõ 200 ®Õn 300 lÝt. 3.17 0. ¸p dông tiªu chuÇn dïng n|íc cho c¸c xe con. 3. 3. B¶ng 2 Dông cô vÖ sinh thiÕt bÞ - Sè ®|¬ng l|îng 2 1 0.2 15 0.7.2 0. Tiªu chuÈn n|íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt (d©y chuyÒn c«ng nghÖ.5.14 0.07 15 Tõ 10 ®Õn 15 0. Chó thÝch : 1. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cña c¸c dông cô vÖ sinh.035 0.4.67 Mét vßi t¾m h|¬ng sen ë bÓ b¬i 1 Mét vßi n|íc nãng 0. Tiªu chuÈn n|íc trªn øng víi trêng hîp röa thñ c«ng èng mÒm. röa thiÕt bÞ.2 0.06 Tõ 1. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ".2 Tõ 0.35 cña chËu) Mét vßi t¾m h|¬ng sen trong nhãm thiÕt 1 bÞ vÖ sinh Mét vßi t¾m h|¬ng sen ®Æt trong c¨n hé 0.5 phßng thÝ nghiÖm Vßi ë chËu röa trong phßng 1 Vßi t|íi Tõ l. t|íi röa sμn…) vμ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoμ ph¶i lÊy theo yªu cÇu c«ng nghÖ s¶n xuÊt vμ theo chØ dÉn vÒ thiÕt kÕ x©y dùng riªng cho c¸c ngμnh c«ng nghiÖp.2 ®Õn 1. 2.

nhμ nghØ m¸t. c¸c gian kh¸n gi¶ cã trang bÞ m¸y chiÕu phim cè ®Þnh cã søc chøa tõ 300 ®Õn 800 chç Nhμ ë c¸c lo¹i cao tõ 12 ®Õn 16 tÇng Nhμ hμnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng víi khèi tÝch trªn 25. phßng hoμ nh¹c cã trªn 800 chç. cã khèi tÝch lín h¬n 25.000 m3 Nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch lín h¬n 25.5 1 2. Héi tr|êng cã søc chøa tõ 800 chç trë lªn.6 C¸c nhμ kho cã khèi tÝch tõ 5000m3 trë lªn chøa vËt liÖu dÔ ch¸y hoÆc vËt liÖu phßng ch¸y b¶o qu¶n trong c¸c bao b× dÔ ch¸y Sè cét n|íc ch÷a ch¸y L|îng n|íc tÝnh cho mçi cét 2 3 1 2. nhμ triÓn l·m cã diÖn tÝch tr|ng bμy d|íi 500m2 Héi tr|êng.000 m3. nhμ trÎ. r¹p xiÕc. nhμ v¨n ho¸.000 m3.000m3 BÖnh viÖn.5 2 2.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 3 Lo¹i nhμ 1 Nhμ hμnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng cã khèi tÝch ®Õn 25. mÉu gi¸o. th| viÖn. viÖn nghiªn cøu khoa häc Nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong ®iÒu 1. nhμ b¶o tμng.5 Chó thÝch : Khi tÝnh to¸n sö dông c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y cÇn ¸p dông : . c¬ quan thiÕt kÕ cã khèi tÝch tõ 7.5 2 2. bÖnh viÖn. nhμ triÓn l·m.5 2 2. kh¸ch s¹n vμ nhμ ë tËp thÓ. c©u l¹c bé.000m3 Nhμ ë gia ®×nh cao tõ 4 tÇng trë lªn.5 1 2. nhμ c«ng céng cao tõ 5 tÇng trë lªn cã khèi tÝch ®Õn 25.000 m3 Kh¸ch s¹n.5 2 2. nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch tõ 5000m3 ®Õn 25. Nhμ an d|ìng. nhμ ë tËp thÓ.5 1 2.000m3 C¸c gian phßng bè trÝ d|íi kh¸n ®μi s©n vËn ®éng vμ c¸c gian thÓ dôc thÓ thao cã khèi tÝch lín h¬n 25.5 2 2.5 2 2. nhμ an d|ìng.5 2 2.5 1 2. nhμ nghØ.000m3. nhμ ga. Nhμ h¸t.500 m3 ®Õn 25.000m3 C¸c phßng bè trÝ d|íi kh¸n ®μi cña s©n vËn ®éng cã khèi tÝch tõ 5000 m3 ®Õn 25000 m3 vμ c¸c gian thÓ thao cã khèi tÝch ®Õn 25. r¹p chiÕu bang. tr|êng häc. nhμ ga. c¸c lo¹i cöa hμng.5 2 2. cöa hμng th|¬ng nghiÖp. c¸c c¬ quan phßng bÖnh.5 1 2.

®|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc lμ 13 . ¸p lùc n|íc tù do cÇn thiÕt cña c¸c vßi n|íc vμ dông cô vÖ sinh tèi thiÓu 1m . B¶ng 4 TÝnh chÊt cña ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh ChiÒu cao cÇn thiÕt cña cét n|íc phun dμy ®Æc (m) Nhμ ë c«ng tr×nh c«ng céng. nhμ phô cã bËc 6 chÞu löa I. 19 . Khi tÝnh to¸n ¸p lùc n|íc ë ®Çu l¨ng phun n|íc. 3. 3. èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm èng gang khi ®|êng kÝnh èng lín h¬n 70mm. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong. 4. ¸p lùc n|íc lμm viÖc cña c¸c dông cô vÖ sinh trong hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kh«ng ®|îc lín qu¸ 60m. trong tr|êng hîp ®Æc biÖt th× ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt ¸p lùc n|íc tù do cã thÓ h¹ thÊp xuèng 7m. M¹ng l|íi vμ phô tïng ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong 4. nhμ phô vμ nhμ ChiÒu cao cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ phun ®Õn mét s¶n xuÊt cã sö dông vËt liÖu dÔ ch¸y vμ dÔ g©y ®iÓm cao nhÊt vμ xa nhÊt cña ng«i nhμ nh|ng ra ch¸y kh«ng ®|îc thÊp h¬n 6m. èng vßi rång dÉn n|íc ph¶i cã ®|êng kÝnh 50 mm vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 13mm. 3.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 1. nåi nÊu n|íc uèng vμ m¹ng l|íi h|¬ng sen t¾m tèi thiÓu lμ 4m.1. c«ng tr×nh c«ng céng. §èi víi l|u l|îng 5 l/s ph¶i dïng èng vßi rång cã ®|êng kÝnh 65mm vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 16mm.8. ph¶i tÝnh ®Õn tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t dμi 10 hay 20 m.11. ¸p lùc do cÇn thiÕt ë c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt lÊy theo ®Æc tr|ng c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ ®ã. §èi víi c¸c ng«i nhμ mμ ¸p lùc n|íc bªn ngoμi th|êng xuyªn kh«ng ®ñ ®Ó cung cÊp n|íc cho c¸c häng ch÷a ch¸y trong nhμ th× cÇn ph¶i ®Æt m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p vμ cã bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y tõ xa. 2. 2. m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi ®|êng èng ch÷a ch¸y vμ m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp nø¬c s¶n xuÊt cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng . ph¶i ®¶m b¶o cã cét n|íc phun ®Çy ®Æc víi chiÒu cao cÇn thiÕt quy ®Þnh trong b¶ng 4. Tr|êng hîp ¸p lùc trong ®|êng èng qu¸ lín th× ph¶i thiÕt kÕ ph©n vïng m¹ng l|íi. ¸p lùc tù do th|êng xuyªn cña c¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ. vßi x¶ chËu xÝ kiÓu kh«ng cã b×nh x¶ tèi thiÓu lμ 3m . m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y.10. ë nh÷ng khu d©n dông hay ë c¸c ga xe löa phô. 3. bè trÝ ë ngay c¹nh häng ch÷a ch¸y. Chó thÝch: . §èi víi l|u l|îng 2.5 l/s. II Nhμ ë. 22 mm. NÕu èng vßi rång b»ng v¶i b¹t ®|êng kÝnh tõ 66mm dμi 125m vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng lμ 19mm th× l|u l|îng n|íc lμ 5 l/s. nªn dïng èng thÐp tr¸ng kÏm khi ®|êng kÝnh èng ®Õn 70mm. 16 . Chó thÝch : 1. 3.9.

Ph¶i thiÕt kÕ Ýt nhÊt hai èng dÉn n|íc vμo nhμ trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y: . Khi m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong lÊy n|íc tõ kÐt n|íc ¸p lùc ®Æt trong nhμ. nªn nèi víi nhiÒu m¹ng èng kh¸c nhau cña m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoμi nhμ.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 4.5. èng dÉn n|íc vμo nhμ cÇn dïng c¸c lo¹i èng sau ®©y : a) èng gang.M¹ng côt. 1. èng thÐp tr¸ng kÏm. §|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t riªng biÖt cã thÓ dïng èng chÊt dÎo. Tr|êng hîp bè trÝ tõ hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ trë lªn. Tr|êng hîp trªn mçi ®|êng èng dÉn n|íc vμo cã bÓ chøa.M¹ng vßng hoÆc nèi vßng èng dÉn n|íc vμo khi cÇn b¶o ®¶m cÊp n|íc liªn tôc. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc s¶n xuÊt kh«ng cã chÊt l|îng ¨n uèng mμ cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ n|íc nh| lμm mÒm n|íc. ch|ng cÊt n|íc… cã thÓ dïng èng chÊt dÎo.6. vμ khi ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi m¹ng l|íi ph©n phèi tõ kÐt n|íc ¸p lùc còng nh| khi cã tõ hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®Æt van mét chiÒu. 4. 4. MÆt ngoμi èng kim lo¹i cÇn ph¶i cã mét líp b¶o vÖ chèng gØ. èng thÐp cã thÓ nèi hμn. khi ®ã m¹ng l|íi vßng ph¶i nèi víi m¹ng l|íi vßng ngoμi nhμ Ýt nhÊt b»ng hai èng dÉn n|íc vμo nhμ.2. 4. chèng ¨n mßn. èng thÐp. Khi ®Æt hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nÕu cÇn thiÕt ph¶i ®Æt bÓ chøa.9. m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p lùc trong ®|êng èng th× c¸c èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®|îc nèi víi nhau tr|íc m¸y b¬m ®Æt van mét chiÒu. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo mÆt b»ng n»m ngang cña ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ tíi c¸c ®|êng èng kh¸c ch«n ngÇm d|íi ®Êt quy ®Þnh ë b¶ng 5. b) èng thÐp tr¸ng kÏm. 4. 4.Nhμ ë cao trªn 16 tÇng. . khi ®|êng kÝnh èng lín h¬n 50mm.10. . §|êng èng thuéc hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y riªng biÖt cho phÐp dïng èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm nh|ng kh«ng cho phÐp dïng èng chÊt dÎo ®Ó cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong.11. 4. nèi ren hoÆc nèi mÆt bÝch HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ theo: . Kho¶ng gi÷a ®o¹n èng dÉn m¹ng l|íi ngoμi nhμ víi m¹ng l|íi trong nhμ cÇn bè trÝ van kho¸ ®Ó ®¶m b¶o cÊp n|íc liªn tôc khi cã mét trong nh÷ng ®o¹n èng cña m¹ng l|íi bÞ h| háng.7.3. khi ®|êng kÝnh tõ 50 mm trë xuèng. C¸c phô tïng vμ c¸c thiÕt bÞ trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i dÔ kiÓm tra vμ dÔ söa ch÷a nhÊt. ViÖc chän läc èng tuú thuéc vμo yªu cÇu vÒ chÊt l|îng n|íc. Cho phÐp dïng èng chÊt dÎo trong nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng cã hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong vμ khi cã ®|êng kÝnh èng nhá h¬n 50 mm. . 4.Nhμ cã thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng.4. 2. ¸p lùc vμ yªu cÇu tiÕt kiÖm kim lo¹i. èng thñy tinh.8. nÕu cho phÐp cÊp n|íc kh«ng liªn tôc. Chó thÝch: 1. nhiÖt ®é.Trong nhμ cã ®Æt trªn 12 häng ch÷a ch¸y. èng thÐp lãt chÊt dÎo. 4. 4. m¸y b¬m riªng th× kh«ng cÇn ph¶i nèi c¸c èng dÉn n|íc vμo víi nhau. . 2.

12.17. Tr|êng hîp nhμ kh«ng cã tÇng hÇm m¹ng l|íi ph©n phèi cña ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong cho phÐp ®|îc ®Æt trùc tiÕp d|íi nÒn ®Êt (nh|ng ph¶i s¬n chèng gØ èng) . 3. dÉn n|íc nãng ph¶i ®Æt cao h¬n ®|êng èng dÉn n|íc l¹nh.ë nh÷ng n¬i ®Êt Èm |ít hay cã nhiÒu n|íc ngÇm . Chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ xuyªn qua t|êng tÇng hÇm hay t|êng mãng nhμ ®Òu ph¶i ®Æt trong lç chõa s½n: . B¶ng 5 §|êng kÝnh èng (mm) Nhá h¬n 200 Lín h¬n 200 Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ (m) tíi §|êng èng tho¸t §|êng èng dÉn §|êng èng dÉn h¬i ¸p n|íc nhiÖt lùc trung b×nh 1. Chó thÝch: 1. èng ®øng vμ èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cÇn ®Æt chung víi c¸c ®|êng èng kh¸c trong hép panen.005 vÒ phÝa ®|êng èng ®øng hay ®iÓm lÊy n|íc. khu d©n c| hay khu xÝ nghiÖp ph¶i thiÕt kÕ giÕng ®Æt van kho¸ n|íc.14. . phÇn èng xuyªn qua t|êng ph¶i hμn l¸ ch¾n ng¨n n|íc hoÆc ®Æt trong èng lèng b»ng thÐp hay gang vμ còng cã nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n n|íc kh¸c. 4.16. 2. th«ng khãi. 4.01m. tÇng kÜ thuËt. m¹ng l|íi ph©n phèi cña ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong ®|îc ®Æt trong tÇng hÇm.ë nh÷ng n¬i ®Êt kh« r¸o kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh èng tíi ®Ønh lç lμ 0. ë nh÷ng chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi ®|êng èng cÊp n|íc cña thμnh phè. èng nh¸nh. èng dÉn h¬i cã n¾p ®Ëy. 4. th«ng h¬i.18.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 4. Khi ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc vμo nhμ tõ 40 mm trë xuèng ®Æt van chÆn vμ cho phÐp kh«ng ph¶i x©y giÕng van.5 1.13. Trong nhμ ë vμ nhμ c«ng céng. 4. .15. T¹i c¸c ®iÓm thÊp nhÊt cña ®|êng èng ph¶i ®Æt thiÕt bÞ x¶ n|íc. Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ngoμi cña hai èng phÝa gi¸p nhau kh«ng ®|îc nhá h¬n 0. èng ph©n phèi n|íc dÉn c¸c dông cô vÖ sinh ®Òu ®Æt dèc tõ 0.002 ®Õn 0. blèc.5 3 1. Nªó c¸c ®|êng èng cÊp n|íc ®Æt chung víi ®|êng èng kh¸c trong r·nh ngÇm th× c¸c ®|êng èng dÉn h¬i. 4. KÝch th|íc chõa lç phô thuéc vμo ®|êng kÝnh èng xuyªn qua t|êng.5 1. Kh«ng ®|îc ®Æt èng cÊp n|íc trong c¸c ®|êng èng th«ng giã. cabin kÜ thuËt vÖ sinh s¶n xuÊt ë nhμ m¸y.5 4. C¸c ®|êng èng chÝnh.15m vμ bªn trong lç ph¶i ®|îc nhÐt ®Çy vËt liÖu kh«ng thÊm n|íc ( d©y ®ay tÈm dÇu). §|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chÝnh kh«ng ®|îc ®Æt däc theo v× kÌo cét b»ng kim lo¹i. Khi ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ b»ng gang vμ ¸p lùc cña ®|êng èng bªn ngoμi lín h¬n 50m th× ë nh÷ng chç ngoÆt cña ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ x©y gèi ®ì èng. CÊu t¹o theo lo¹i nμy ph¶i ®¶m b¶o cã thÓ thay thÕ vμ söa ch÷a ®|îc ®|êng èng. r·nh ngÇm d|íi ®Êt hoÆc ®Æt chung víi c¸c ®|êng èng n|íc nãng.5 1. §|êng èng cÊp n|íc trong nhμ ch«n ngÇm d|íi nÒn nhμ mμ giao nhau víi ®|êng èng tho¸t n|íc th× ®|êng èng cÊp n|íc ph¶i ®Æt cao h¬n ®|êng èng tho¸t n|íc.

röa vμ phßng bÕp mμ kh«ng cã yªu cÇu bè trÝ ®Æc biÖt. C¸c ®|êng èng chÝnh. cÊm kh«ng ®|îc dïng nhiÒu kiÓu ®Çu nèi èng vßi rång vμ l¨ng phun n|íc cã nhiÒu kiÓu hoÆc cã ®|êng kÝnh kh¸c nhau. 4. tcvn 4513 : 1988 Cho phÐp èng ®øng. C¸c van ®Æt trong r·nh ngÇm. d) ë ch©n èng ®øng cÊp n|íc sinh ho¹t hoÆc cÊp n|íc s¶n xuÊt trong nhμ cao tõ 3 tÇng trë lªn. cét. 4. ®Æt theo khung nhμ. Tr|êng hîp kh«ng thÓ ®Æt hë cho phÐp ®Æt ®|êng èng cÊp n|íc trong r·nh chung víi c¸c ®|êng èng kh¸c.tiªu chuÈn viÖt nam 4. nªn ®Æt vßi lÊy n|íc c«ng céng ë bªn ngoμi cho tõng ®¬n nguyªn nhμ cao tÇng. Trong cïng mét nhμ.20. panen. 2. trõ c¸c ®|êng èng dÉn c¸c chÊt khÝ.21. hép èng cÇn tr¸t v÷a hoÆc l¸t g¹ch che kÝn. Trªn ®|êng èng cÊp n|íc vμo nhμ. C¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ ph¶i bè trÝ c¹nh lèi ra vμo.. èng nh¸nh trong nhμ s¶n xuÊt ph¶i ®Æt hë.. hμnh lang vμ nh÷ng n¬i dÔ thÊy. c) ë ch©n èng ®øng cÊp n|íc ch÷a ch¸y mμ cã tõ 5 häng ch÷a ch¸y trë lªn. chÊt láng dÔ b¾t löa hoÆc cã chÊt ®éc. C¸c van khãa n|íc cña hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong nhμ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i sau: a) Trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ.25. 4. trong hép. Mçi häng ch÷a ch¸y trong nhμ ph¶i cã mét èng vßi rång chiÒu dμi10m hoÆc 30m cã ®ñ ®Çu nèi vμ mét l¨ng phun n|íc ®|îc ®Æt trong tñ riªng biÖt.22. theo tÝnh to¸n ®¶m b¶o cÊp n|íc tíi thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc tõ hai phÝa. T©m cña häng ch÷a ch¸y trong nhμ ph¶i bè trÝ ë ®é cao l. . Tñ ch÷a ch¸y cã thÓ ®Æt ngÇm trong t|êng. Chó thÝch: Vßi lÊy n|íc c«ng céng cÇn ®Æt ë sau ®ång hå ®o n|íc cña nhμ. trªn chiÕu nghØ cÇu thang. §|êng kÝnh vßi n|íc 20mm hoÆc 25mm. §|êng èng cÊp n|íc ®Æt trong r·nh blèc bªt«ng. dÔ sö dông.24. MÆt ngoμi cña r·nh. t|êng vμ d|íi trÇn nhμ. §|êng èng dÉn n|íc tíi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ë c¸ch xa t|êng cét cã thÓ ®Æt trªn sμn hoÆc d|íi sμn. Chó thÝch: 1. 4. ë s¶nh.25 so víi mÆt sμn. vμ ë mçi ®o¹n ch÷a ch¸y. Trong c¸c gian phßng yªu cÇu bè trÝ néi thÊt ®Æc biÖt th× ®|êng èng cÊp n|íc ph¶i ®Æt trong r·nh ngÇm trong t|êng. buång vÖ sinh khi ®Æt chung víi ®|êng èng cÊp nhiÖt còng nh| ®Æt trong c¸c phßng cã ®é Èm cao. N¾p lç cöa cã thÓ lμm b»ng t«n s¬n cïng mμu víi t|êng.19. b) Trªn m¹ng l|íi ph©n nh¸nh khÐp vßng ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ ®ãng tõng ®o¹n èng ®em söa ch÷a (kh«ng qu¸ nöa vßng) vμ trªn m¹ng vßng cña hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt. ChØ ®|îc phÐp ®Æt chung ®|êng èng dÉn n|íc sinh ho¹t víi ®|êng èng tho¸t n|íc trong r·nh kh«. 4. v× kÌo. hép èng ph¶i chõa nh÷ng cöa kiÓm tra ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lÝ vμ söa ch÷a.23. cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch li n|íc chèng Èm. treo trªn t|êng hay cét nhμ nh|ng kh«ng ®|îc ¶nh h|ëng ®Õn lèi ®i l¹i vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nhμ. èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc ®Æt hë trªn t|êng v¸ch ng¨n ë phßng vÖ sinh xÝ tÊm. Cho phÐp ®Æt èng cÊp n|íc trong r·nh riªng trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt vμ cã lÝ do chÝnh ®¸ng. 4.

®Æt thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p lùc. Trªn ®|êng èng ch¹y vßng kÝn ë bªn trong nhμ chØ ®|îc phÐp ®Æt c¸c thiÕt bÞ dÉn n|íc theo hai chiÒu.. Chó thÝch: Tr|êng hîp cÊp n|íc cho c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng còng nh| hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y riªng biÖt ph¶i lÊy n|íc trùc tiÕp tõ ®|êng èng dÉn n|íc vμo (kh«ng qua ®ång hå ®o n|íc). phô tïng. Chó thÝch: l. van khãa ph¶i ®Æt ë ch©n hoÆc ®Ønh èng ®øng. i) Tr|íc c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æc biÖt (s¶n xuÊt thö nghiÖm.. §ång hå ®o n|íc 5. ViÖc lùa chän ®ång hå ®o n|íc (kiÓu c¸nh qu¹t vμ kiÓu tuèc bin) ®Ó l¾p ®Æt trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ cÇn c¨n cø vμo l|u l|îng ngμy lín nhÊt chän theo b¶ng 6. ë c¸c nhμ nhiÒu tÇng. 5. C¸c van khãa trªn ®|êng èng cÊp n|íc ®Æt qua cöa hμng. g) ë c¸c èng nh¸nh vμo tõng c¨n hé. §ång hå ®o n|íc ®Æt trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ s¶n xuÊt cÇn ®|îc kiÓm tra víi l|u l|îng giê lín nhÊt. vßi trén cña hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh víi ¸p lùc lμm viÖc 60m.27. Khi èng ®øng khÐp vßng theo chiÒu ®øng. . vßi t|íi bªn ngoμi. cÇn bè trÝ ë bªn ngoμi c«ng tr×nh. vßi n|íc. ch÷a bÖnh. h) Tr|íc vßi n|íc c«ng céng.1. ®Ó gi¶m ¸p lùc n|íc vμ tr¸nh l·ng phÝ n|íc trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo hoÆc trªn èng nh¸nh dÉn n|íc tíi c¸c ®iÓm lÊy n|íc ë mçi tÇng nhμ cÇn ®Æt thªm c¸c thiÕt bÞ d|íi ®©y: a) Khi l|u l|îng kh«ng ®æi ®Æt r«ng ®en (tÊm ch¾n cã lç). Phô tïng ®|êng èng.28.) trong tr|êng hîp cÇn thiÕt. ë c¸c èng nh¸nh dÉn n|íc tíi b×nh x¶ vßi x¶ trªn c¸c èng nh¸nh dÉn n|íc tíi vßi t¾m vμ chËu röa mÆt. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cÇn cã biÖn ph¸p chèng ån chèng rung cho thiÕt bÞ vμ ®|êng èng.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 e) ë c¸c èng nh¸nh cã tõ 5 vßi n|íc trë lªn.26.2. 4. 5. 3. k) Trªn m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y vßng kÝn th× cø 5 häng ch÷a ch¸y cã mét van khãa cho mét tÇng. 2. nhμ ¨n c«ng céng vμ c¸c gian phßng kh¸c x©y kÕt hîp víi nhμ ë kh«ng thÓ kiÓm tra ®|îc vμo ban ®ªm. ë nh÷ng vïng trong m¹ng l|íi cÊp n|íc thμnh phè cã ¸p lùc d|. 4. vμo tõng c¨n hé. 4. b) Khi l|u l|îng thay ®æi. Phô tïng l¾p ë hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt cã ¸p lùc c«ng t¸c ®|îc quy ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ. §Ó ®o l|u l|îng n|íc. trªn c¸c ®|êng èng nh¸nh cña m¹ng l|íi èng cÊp n|íc chung hay trªn c¸c ®o¹n èng cÊp n|íc ®Õn c¸c n¬i tiªu thô kh¸c. cÇn ®Æt ®ång hå ®o n|íc. trªn c¸c ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ.

4 5. s¶n xuÊt qua ®ång hå kiÓu c¸nh qu¹t kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 2.08 0.5 4 6.3 10 15 45 75 160 165 410 Chó thÝch: §èi víi n|íc cã nhiÖt ®é lín h¬n 30oC th× dïng lo¹i ®ång hå ®Æc biÖt 5.6 2.3 40 50 80 0.3.105 0.32 0. Tæn thÊt ¸p lùc trong ®ång hå ®o n|íc kiÓu c¸nh qu¹t vμ kiÓu tuèc bin.220 3 6 8 10 18 50 1 1. lÊy theo b¶ng 7.00675 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 6 KiÓu ®ång hå ®o n|íc Cì ®ång hå L|u l|îng cho phÐp L|u l|îng danh nghÜa 3 (m /ngμy) 15 20 25 32 40 50 50 80 100 150 200 250 C¸nh qu¹t Tuèc bin L|u l|îng lín nhÊt/ngμy (m3/ngμy) Giíi h¹n d|íi (m3/h) 6 10 14 20 40 60 140 500 880 2000 3400 5200 0. qua ®ång hå kiÓu tuèc bin kh«ng qu¸ 1m vμ khi cã ch¸y t|¬ng øng lμ 5m vμ 2.5m.04 0.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s) S.00207 100 150 200 0.170 0.Tæn thÊt ¸p lùc (m) q.06 0.265 0.0000453 Chó thÝch: Tæn thÊt ¸p lùc khi l|u l|îng n|íc sinh ho¹t.5m.1 1.q2 Trong ®ã : h.Søc c¶n cña ®ång hå. . B¶ng 7 §|êng kÝnh ®ånghå (mm) Søc c¶n cña ®ånghå (m) 15 20 32 14.00013 0. x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d|íi ®©y : (l) h = S.

Mçi phÝa cña ®ång hå ®o n|íc ph¶i ®Æt van khãa. tcvn 4513 : 1988 §ång hå ®o n|íc ph¶i ®Æt ë mÆt ngoμi t|êng bao cña nhμ. m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ m¹ng l|íi cÊp n|íc ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh ®Ó ®¶m b¶o ¸p lùc cÇn thiÕt cña dông cô vÖ sinh. Tr|êng hîp ®ång hå ®o n|íc kiÓu tuèc bin. Tr|êng hîp kh«ng thÓ ®Æt ®ång hå ®o n|íc nh| trªn.2.6. 6.5.5. Chó thÝch: 1. Tr|êng hîp n|íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt.5 m/s. 5. Khi chØ cã mét ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y bªn trong th× ph¶i ®Æt mét ®|êng èng vßng qua phÝa tr|íc ®ång hå. 6.6. 5. cho phÐp ®Æt ngoμi nhμ nh|ng ph¶i ®Æt trong hè riªng cã n¾p ®Ëy. tèc ®é n|íc trong èng chÝnh vμ èng ®øng kh«ng v|ît qu¸ l. Gi÷a ®ång hå ®o n|íc vμ van khãa thø hai (theo chiÒu n|íc ch¶y) ®Æt vßi x¶. §ång hå ®o n|íc ph©i ®Æt trªn ®|êng èng cÊp n|íc vμo nhμ. M¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t vμ m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt sö dông ®Ó ch÷a ch¸y ph¶i b¶o ®¶m l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y khi l|u l|îng n|íc dïng cho sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt lín nhÊt trong mét gi©y.4.tiªu chuÈn viÖt nam 5. 3. 6. chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ë nh÷ng chç dÔ kiÓm tra vμ dÔ söa ch÷a nhÊt. TÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong theo l|u l|îng lín nhÊt trong mét gi©y.4. ®Æt sau van khãa cÇn ph¶i nèi l ®o¹n èng th¼ng dμi b»ng 5 lÇn ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc. §|êng kÝnh èng cÊp n|íc bªn trong ®|îc tÝnh to¸n víi kh¶ n¨ng sö dông tèi ®a ¸p lùc cã s½n trªn ®|êng èng cÊp n|íc bªn ngoμi. M¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t. röa sμn vμ t|íi. xa nhÊt so víi èng dÉn n|íc vμo nhμ.Trong ®|êng èng chÝnh vμ èng ®øng : tõ l.2m/s. . kh«ng tÝnh l|u l|îng n|íc ®Ó t¾m. L|u l|îng n|íc ch¶y qua ®ång hå vμ ®|êng èng vßng ph¶i b»ng tæng sè l|u l|îng n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y lín nhÊt trong nhμ. ChØ ®|îc phÐp më van khãa khi cã ch¸y. cã ®|êng kÝnh b»ng hay nhá h¬n ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc mét cì.1. VÞ trÝ ®Æt ®ång hå ph¶i dÔ thao t¸c vμ cã kÝ hiÖu hoÆc biÓn chØ dÉn. Chó thÝch : Trªn ®|êng èng vßng. . Tr|êng hîp c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng kh«ng qu¸ 10 m/s. 6.3. Kh«ng ®|îc ®Æt ®ång hå ®o n|íc trong c¸c phßng ngñ. Tèc ®é n|íc ch¶y trong ®|êng èng thÐp cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong nhμ kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè sau: . TÝnh to¸n m¹ng l|íi cÊp n|íc 6. Khi tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh tõ 20 trë xuèng.5 ®Õn 2 m/s. 6. Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng gi©y cho l|u l|îng ch÷a ch¸y trong nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô. 2. vßi ch÷a ch¸y ®Æt cao nhÊt. kiÓu tuèc bin cã thÓ ®Æt xiªn. 6. ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc cho phÐp lÊy theo b¶ng 8. §ång hå kiÓu c¸nh qu¹t ph¶i ®Æt n»m ngang . ph¶i bè trÝ van khãa kÑp ch× niªm phong do c¬ quan cÊp n|íc ®Þa ph|¬ng qu¶n lÝ.èng nh¸nh nèi víi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh 2. thiÕt bÞ. n»m ngang hay ®Æt ®øng khi chiÒu dßng n|íc ch¶y tõ d|íi lªn trªn.

05 2. L|u l|îng n|íc trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo phô lôc II cña tiªu chuÈn nμy. B¶ng 9 Tiªu chuÈn dïng n|íc cña mét ng|êi l/ngμy TrÞ sè a 100 125 150 200 250 300 350 400 2. a. l. K.HÖ sè phô thuéc vμo sè ®|¬ng l|îng lÊy theo b¶ng 10. 4. N. Chó thÝch: 1.2a N  KN (2) Trong ®ã: q.7. Sè ®|¬ng l|îng dông cô vÖ sinh xem b¶ng 2.90 1.Tæng sè ®|¬ng l|îng cña dông cô vÖ sinh trong nhμ hay khu vùc tÝnh to¸n (®o¹n èng tÝnh to¸n).003 Tõ 501 ®Õn 800 0. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) víi sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh ®Õn 5. L|u l|îng n|íc trong m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoμi ®Æt ë tiÓu khu hoÆc ë ®|êng phè lÊy theo tiªu chuÈn cÊp n|íc hiÖn hμnh.004 Tõ 801 ®Õn 1200 0.7. .16 2.002 Tõ 301 ®Õn 500 0. 6.005 1201 vμ lín h¬n 0.9 vμ 6.TrÞ sè phô thuéc vμo tiªu chuÈn dïng n|íc tÝnh cho 1 ng|êi trong mét ngμy lÊy theo b¶ng 9.00 1.006 Chó thÝch: Trong nhμ ë cã cÊp n|íc nãng tËp trung l|u l|îng tÝnh to¸n (l/s) cña n|íc trong m¹ng l|íi cÊp n|íc nãng vμ l¹nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) nh©n víi hÖ sè 0. 1 3 6 12 20 10 15 20 25 32 L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhμ ë ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc q 0.14 2.000.10 cña tiªu chuÈn nμy.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y (l/s). 2.15 2. 3.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 8 Tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh §|êng èng cÊp n|íc (mm) 6.2 2. Tr|êng hîp nhμ c«ng céng x©y dùng trong nhãm nhμ ë th× l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cÇn ph¶i x¸c ®Þnh theo ®iÒu 6.8.85 b¶ng 10 Sè ®|¬ng l|îng TrÞ sè K §Õn 300 0.

bÖnh viÖn ®a khoa. nhμ nghØ.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s).L|u l|îng n|íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s). tr¹i thiÕu nhi 2. nhμ ë tËp thÓ. xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng. a'-Hª sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh: Cho bån t¾m : 50% Vßi t¾m h|¬ng sen : 100% Vßi t¾m thÊp : 100% ChËu röa : 30% q0 .5 Chó thÝch: 1. Trong ®ã : q .L|u l|îng n|íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s).n.2 1. N . tcvn 4513 : 1988 L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho c¸c c¬ quan hμnh chÝnh trô së. x¸c ®Þnh theo phô lôc 3. n. nhμ trä. kh¸ch s¹n. kh¸ch s¹n.na. phßng.hÖ sè phô tïng chøc n¨ng cña mçi lo¹i nhμ lÊy theo b¶ng 11. (4) Trong ®ã: q. 2. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhu cÇu sinh ho¹t trong nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.5 Tr|êng häc vμ c¬ quan gi¸o dôc 1.8 BÖnh viÖn. nhμ ®iÒu d|ìng. (5) . kÝ tóc x¸ 2. tr¹i thiÕu nhi. Į . L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y dïng cho nhu cÇu sinh ho¹t trong c¸c lo¹i nhμ nªu ë ®iÒu 6.9. x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = 6 q0. kÝ tóc x¸.Tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh trong nhμ hay ®o¹n èng tÝnh to¸n. nhμ trÎ BÖnh viÖn. c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao.Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s). nhμ t¾m c«ng céng. nhμ trä. L|u l|îng n|íc trong nhμ t¾m c«ng céng ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = 6 q0.9. phßng kh¸m ®a khoa 1.0 Nhμ ë tËp thÓ.2 N (3) Trong ®ã: q. gian kh¸n gi¶. cöa hμng. nhμ trÎ. x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d|íi ®©y: q D 0.10.4 Trô së c¬ quan hμnh chÝnh.a. c¬ quan gi¸o dôc. viÖn thiÕt kÕ 1.tiªu chuÈn viÖt nam 6. tr|êng häc.l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s). B¶ng 11 Lo¹i nhμ HÖ sè Į Nhμ t¾m c«ng céng. 6. q0 .

34 0. (l/s).ChËu röa mÆt . 3. l|u l|îng cho phÐp nh©n víi hÖ sè tõ 1. B¶ng 13 .1 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 n.6 0. Mét b×nh x¶ dïng ®Ò röa tù ®éng cho 3 ®Õn 4 chËu tiÓu.65 0. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong l gi©y cho nhu cÇu s¶n xuÊt ph¶i x¸c ®Þnh theo phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ cã kÓ tíi chÕ ®é tiªu thô n|íc. Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®|êng èng cÊp n|íc b»ng thÐp hay gang.Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®|êng èng trªn 1m chiÒu dμi èng. 6.1 0.ChËu tiÓu treo . HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c chËu röa vμ c¸c dông cô kh¸c kh«ng cã trong b¶ng lÊy theo sè liÖu ë phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ.HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12 vμ b¶ng 13.12. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong c¸c phßng. 6.ChËu röa mÆt trßn cã vßi phun n|íc .ChËu tiÓu cã b×nh x¶ tù ®éng .. x¸c ®Þnh theo b¶ng tÝnh thñy lùc vμ c«ng thøc d|íi ®©y: i : A.q2 Trong ®ã: i .L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n.4 0.4 0.3 0. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp tïy thuéc vμo sè l|îng dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12.25 0. Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong 1 gi©y kh«ng tÝnh l|u l|îng n|íc ë vßi t|íi. gian kh¸n gi¶.25 0. A . Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã s¶n l|îng cao nÕu cã lÝ do kinh tÕ .7 0.1 ®Õn 1.4 Chó thÝch: 1.75 0.14. 6. 6.H|¬ng sen t¾m .5 0. xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng lÊy theo b¶ng 13.Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i.1 0.2 0.13. q .25 0.3 0.5 0.15 0.005 0.45 0.ChËu xÝ cã vßi x¶ .kÜ thuËt thÝch ®¸ng phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ. p.11. c¸c c«ng tr×nh thÓ thao.ChËu xÝ cã b×nh x¶ Sè l|îng dông cô vÖ sinh 1 3 6 10 20 40 60 100 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0. vßi phun n|íc uèng bi®ª 2.3 0.4 0.2 B¶ng 12 Lo¹i dông cô vÖ sinh .søc c¶n ®¬n vÞ phô thuéc vμo ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh Dông cô vÖ sinh R¹p chiÕu bãng.2 1.15 0.001108 0.0 1.001168 0.9 1.6 0.035 1.B×nh x¶ chËu xÝ .7 1.4 0.273 325 4.2m/s.00008623 0.8 0.6 0.09386 125 150 0.0 0.000267 0.ChËu röa mÆt .ChËu tiÓu treo . Cßn khi tèc ®é nhá h¬n l.4367 100 0.8 0.643 0.0 - - - 6.M¸y röa b¸t 0. Søc c¶n ®¬n vÞ A dïng cho èng thÐp lÊy theo b¶ng 14 víi tr|êng hîp khi tèc ®é n|íc trong èng lμ l.2m/s trÞ sè A ph¶i nh©n víi hÖ sè K.04453 b) L|u l|îng tÝnh b»ng m3/s 18.9392 0.3 0.95 8.2 0. HÖ sè K lÊy theo b¶ng 15.015 1.809 70 80 1.7 1.Vßi t¾m h|¬ng sen . c©u l¹c bé c«ng tr×nh thÓ thao Nhμ h¸t.41 1.00003395 0.8 0.06 1.115 1.5 0.96 300 9.822 350 2.5 1.2 1.0 1.ChËu röa trong quÇy c¨ng tin .4078 0. B¶ng 14 §|êng kÝnh èng mm §|êng kÝnh èng mm A 1 2 3 a) L|u l|îng tÝnh b»ng 1/s 50 32.0 0.6088 0.583 400 10 15 20 25 32 40 175 200 225 250 A 4 0. r¹p xiÕc Cöa hμng ¨n uèng c«ng céng .0 1.0 1.28 1. héi tr|êng.002993 0.085 0.1 1. vμ lín h¬n.15.2062 B¶ng 15 Tèc ®é m/s K 0.8 1.5 1.6 0.04 1.0 .

2.19.Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång (m). Chó thÝch: TØ sè phÇn tr¨m vÒ l|îng n|íc tÝnh cho yªu cÇu s¶n xuÊt trong tr|êng hîp ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n|íc c¨n cø vμo luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. q .q2. ¸p lùc ë c¸c häng ch÷a ch¸y ®|îc tÝnh to¸n cho èng vßi rång dÉn n|íc b»ng v¶i b¹t. mçi èng ph¶i tÝnh víi l00% l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y. khi tÝnh to¸n cÇn tÝnh víi ®iÒu kiÖn ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n|íc vμo.l Trong ®ã: h . b) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp cho nhμ ë vμ nhμ c«ng céng. 6.00385. d) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc ch÷a ch¸y l0%.L|u l|îng cét n|íc ch÷a ch¸y (1/s).18.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 6. c) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp 15%. l . Khi tÝnh to¸n m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong cÇn tÝnh thªm tæn thÊt ¸p lùc côc bé lÊy b»ng phÇn tr¨m tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t theo chiÒu dμi èng: a) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t cho nhμ ë vμ nhμ c«ng céng 30%. B¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n|íc phun dμy ®Æc ph¶i lÊy b»ng chiÒu cao cña gian phßng tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i nhμ hay trÇn nhμ. khi cã trªn 2 èng.17. trong m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt 20%. ¸p lùc cña cét n|íc ch÷a ch¸y phô thuéc vμo ®|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc vμ b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n|íc dμy ®Æc lÊy theo b¶ng 16. èng vßi rång ®|êng kÝnh 66 mm . HÖ sè Kp lÊy nh| sau: èng vßi rång ®|êng kÝnh 50 mm .012.ChiÒu dμi èng vßi rång (m). tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i hay trÇn cña phÇn cao nhÊt. Kp . 6. 3.0. Tr|êng hîp m¹ng l|íi cÊp n|íc nèi víi nhiÒu èng dÉn n|íc vμo. 6. Chó thÝch: 1. . Tr|êng hîp cã hai èng dÉn n|íc vμo.HÖ sè søc c¶n cña èng vßi rång . mçi èng tÝnh 50% l|u l|îng n|íc ch¶y qua.16. Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: H = Kp. Tr|êng hîp nhμ cã nhiÒu h×nh khèi phøc t¹p th× chiÒu cao cña gian phßng.0.

3 3.5 5.6 28.2 31.4 47.8 26.6 5.4 27.2 39.7 19.8 7.0 3.0 11.5 5.6 19.6 20.0 4.7 7.2 19.0 48.6 29.6 6 2.8 32.7 22 ¸p lùc cña L|u häng l|îng ch÷a ch¸y 1 cét (m) khi n|íc èng vßi ch÷a rång dμi ch¸y (m) 1/s 10 20 11 12 13 - - - 4.6 12.1 6.6 39.20.0 18.0 46.6 4.4 6.6 5.4 12.4 8.5 10 2.1 36.9 11.8 34. 6.1 33.0 31.1 11.6 44.6 24.0 18 3.0 5.2 3.2 24.8 8 3.0 23.2 21.0 32.8 40.3 9.2 18.6 27.2 31.6 16.9 12 2.8 23.4 15.3 4.4 4.6 6 2.4 8.0 4.7 8.5 4.8 20.6 14. TÝnh to¸n thñy lùc cho thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng theo chØ dÉn thiÕt kÕ cña c¸c thiÕt bÞ ®ã.0 20 b) Vßi ch÷a ch¸y d = 66 mm 7.4 7.6 41.8 23.4 2.5 29.0 40.6 32.7 49.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 16 §|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc (mm) ChiÒu 13 16 19 cao n|íc ¸p lùc cña ¸p lùc cña ¸p lùc cña L|u L|u phun L|u häng häng häng dμy l|îng ch÷a ch¸y l|îng ch÷a ch¸y l|îng ch÷a ch¸y 1 cét 1 cét 1 cét ®Æc (m) khi (m) khi (m) khi n|íc n|íc n|íc chiÒu èng vßi èng vßi èng vßi ch÷a rång dμi ch÷a rång dμi ch÷a rång dμi cao ch¸y ch¸y phßng ch¸y (m) (m) (m) 1/s 1/s 1/s (m) 10 20 10 20 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a) Vßi ch÷a ch¸y d = 50 mm 8.0 14 16 3.6 7.8 9.7 21.9 34.3 5.0 18.7 16.0 47.5 14 16 3.3 26.7 5.4 6.6 38.4 18.5 37.2 20.3 14.8 23.0 8.0 13.8 10.8 20 4.6 24.6 Chó thÝch: ¸p lùc vßi ch÷a ch¸y ®|îc tÝnh víi søc c¶n trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t.5 5.5 4.0 3.3 15.0 2.1 16.4 8 3.8 11.8 18 3.0 5.7 34.4 9.8 19.2 23.2 42.5 28.8 4.0 12 2.9 12.3 31.1 12.6 28.2 21.3 15.0 38. 7.0 21.8 8.0 32.0 23. M¸y b¬m cÊp n|íc .7 24.4 4.2 10.2 10 2.9 14.0 14.3 14.7 36.0 40.

Tr|êng hîp m¸y b¬m ®Æt trong gian s¶n xuÊt ph¶i cã thiÕt kÕ hμng rμo ng¨n che. 7. Khi m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®iÒu khiÓn tõ xa th× nót ®iÒu khiÓn cho m¸y b¬m ch¹y ph¶i ®Ó gÇn häng ch÷a ch¸y mμ t¹i ®ã ¸p lùc cña ®|êng èng bªn ngoμi kh«ng ®ñ ®Ó ch÷a ch¸y ®|îc. c¸c phßng ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn. 7. phßng häp. c¸c phßng cña nhμ trÎ.9. . ngoμi viÖc ®iÒu khiÓn m¸y b¬m tù ®éng hoÆc tõ xa. Cho phÐp ®Æt riªng m¸y b¬m cÊp n|íc sinh ho¹t vμ n|íc ch÷a ch¸y trong mét tr¹m hay kÕt hîp víi c¸c ng«i nhμ kh¸c. c¸c gi¶ng ®|êng cña tr|êng ®¹i bäc vμ c¸c phßng t|¬ng tù kh¸c. M¸y b¬m phôc vô cho l nhãm nhμ ë ®Æt trong tr¹m riªng.4. 7.M¸y b¬m ho¹t ®éng liªn tôc. M¸y b¬m cña hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y trong nhμ cã ph©n vïng cÊp n|íc. Chó thÝch: Khi më tù ®éng m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®ång thêi ph¶i ph¸t tÝn hiÖu (¸nh s¸ng vμ ©m thanh) vμo phßng th|êng trùc hoÆc vμo phßng th|êng xuyªn cã c«ng nh©n phôc vô ngμy ®ªm.8.2. Ph¶i b¶o ®¶m m¸y b¬m vËn hμnh thuËn lîi.5.11. C«ng suÊt cña m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t. 7.6. . theo c¸c yªu cÇu sau : a) Më tù ®éng m¸y b¬m lμm viÖc. Chó thÝch: Nghiªm cÊm viÖc ®Æt m¸y b¬m hót trùc tiÕp trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ mμ ph¶i hót qua bÓ chøa n|íc ®iÒu hßa. 7. M¸y b¬m cã kÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i thiÕt kÕ ®iÒu khiÓn tù ®éng. . II hoÆc khi l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y bªn ngoμi kh«ng v|ît qu¸ 201/s. 7. phßng hμnh chÝnh. E mμ c«ng tr×nh cã bËc chÞu löa I. 7. c©u l¹c bé. ®iÒu khiÓn tõ xa hay cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng. Cßn ®èi víi m¸y b¬m kh«ng cã bÓ chøa n|íc tÝnh theo l|u l|îng gi©y.7. 7. c¸c líp häc cña tr|êng phæ th«ng. tcvn 4513 : 1988 Tr|êng hîp m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn ngoμi th|êng xuyªn hay tõng thêi gian kh«ng cã ®ñ ¸p lùc cÇn thiÕt ®Ó ®|a n|íc lªn c¸c tÇng cña c«ng tr×nh cÇn ph¶i thiÕt kÕ tr¹m b¬m t¨ng ¸p. r¹p chiÕu bãng. 7. nhμ v¨n hãa.12. 7. c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt.M¸y b¬m n|íc ch÷a ch¸y (chØ ho¹t ®éng khi cã ch¸y). Chó thÝch: Tr¹m m¸y b¬m ®Æt riªng biÖt th× ph¶i lμm b»ng vËt liÖu cã bËc chÞu löa III. nh|ng ph¶i ®|îc ng¨n c¸ch b»ng t|êng kh«ng ch¸y vμ cã lèi ra ngoμi trùc tiÕp. s¶n xuÊt cã bÓ chøa n|íc cÇn tÝnh theo l|u l|îng giê lín nhÊt.tiªu chuÈn viÖt nam 7. KiÓu lo¹i vμ chÕ ®é lμm viÖc cña m¸y b¬m ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së so s¸nh kinh tÕ kÜ thuËt c¸c ph|¬ng ¸n: . Kh«ng cho phÐp ®Æt m¸y b¬m trùc tiÕp d|íi c¸c c¨n hé. Cho phÐp ®Æt m¸y b¬m ch÷a ch¸y mμ kh«ng cÇn m¸y b¬m dù phßng trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y : a) Trong nhμ phô cña kho kh«ng cã thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng vμ cã mét cét n|íc ch÷a ch¸y. héi tr|êng vμ c«ng tr×nh cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng.3. M¸y b¬m trong nhμ s¶n xuÊt nªn bè trÝ ngay trong x|ëng dïng n|íc. b) Trong c¸c xÝ nghiÖp cã h¹ng s¶n xuÊt D. cßn cÇn cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng tay.10.M¸y b¬m ho¹t ®éng tõng thêi k×.1. M¸y b¬m cã thÓ ®iÒu khiÓn b»ng tay. 7. còng nh| m¸y b¬m s¶n xuÊt cì lín cÇn thiÕt kÕ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ m¹ng l|íi c«ng tr×nh.

m¸y b¬m cÊp n|íc s¶n xuÊt cã thÓ ®Æt trªn khung gç hoÆc khung thÐp mμ kh«ng cÇn x©y mãng.13. Khi m¸y b¬m hót n|íc tõ bÓ chøa cã hai m¸y b¬m trë lªn th× sè l|îng èng hót Ýt nhÊt lμ 2. 7. 7. NÕu chØ cã mét nguån ®iÖn. Trªn ®|êng èng ®Èy ë mçi m¸y b¬m ph¶i cã van khãa.16. Mçi ®|êng èng ph¶i b¶o ®¶m hót ®|îc mét l|îng n|íc ch÷a ch¸y cÇn thiÕt lín nhÊt. 7. nh|ng kh«ng nhá h¬n 200mm tÝnh tõ mãng nhμ ®Õn bÖ.17.19. cho phÐp ®Æt m¸y b¬m ch÷a ch¸y dù phßng ch¹y b»ng ®éng c¬ ®èt trong. Chó thÝch: Trong tõng tr|êng hîp. M¸y b¬m cã ®|êng kÝnh èng ®Èy tõ 100mm cho phÐp ®Æt däc t|êng vμ v¸ch nhμ mμ kh«ng cÇn cã lèi ®i gi÷a m¸y b¬m vμ t|êng. Trªn èng hót vμ èng ®Èy ph¶i cã ®Öm lãt chèng rung dμi Ýt nhÊt 1m.14. ChiÒu cao th«ng thñy cña tr¹m b¬m kh«ng cã thiÕt bÞ n©ng th× lÊy tèi thiÓu lμ 2. 7.22. van mét chiÒu vμ ®ång hå ¸p lùc. M¸y b¬m ph¶i ®Æt trªn bÖ mãng cao h¬n mÆt nÒn nhμ tèi thiÓu lμ 0. M¸y b¬m vμ ®éng c¬ ®iÖn ph¶i n»m trªn cïng trôc.2m. Chó thÝch: Cho phÐp ®Æt mét èng hót khi kh«ng cã b¬m dù phßng.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 b) Më tù ®éng m¸y b¬m dù phßng nÕu m¸y b¬m lμm viÖc kh«ng më ®|îc v× lÝ do kÜ thuËt. Cho phÐp ®Æt hai m¸y b¬m trªn cïng mét mãng mμ kh«ng cÇn bè trÝ lèi ®i l¹i gi÷a chóng. Trôc m¸y b¬m n|íc cÇn ®Æt thÊp h¬n mùc n|íc thÊp nhÊt cña nguån n|íc. c) Më tù ®éng m¸y b¬m ch÷a ch¸y. b) Tõ c¹nh bÖ m¸y b¬m phÝa èng hót ®Õn mÆt t|êng nhμ ®èi diÖn lμ l000 mm. tõ c¹nh bÖ m¸y b¬m phÝa ®éng c¬ ®iÖn ®Õn mÆt t|êng nhμ kh«ng ®|îc nhá h¬n kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt ®Ó rót r«to cña ®éng c¬ ®iÖn ra mμ kh«ng cÇn th¸o ®éng c¬ ®iÖn khái bÖ m¸y. nh|ng xung quanh mãng ph¶i chõa mét lèi ®i riªng kh«ng nhá h¬n 700mm. 7.18.20. . s¶n xuÊt) kh«ng cho phÐp ngõng cÊp n|íc ph¶i b¶o ®¶m cÊp ®iÖn liªn tôc b»ng c¸ch nèi víi hai nguån ®iÖn ®éc lËp. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong t¨ng ¸p lùc theo ph|¬ng ¸n m¸y b¬m cã kÐt n|íc khÝ nÐn ®|îc thiÕt kÕ theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ vμ ph¶i ®¸p øng c¸c quy ph¹m cña c¬ quan kiÓm tra an toμn Nhμ n|íc. sinh ho¹t. 2. ChiÒu cao phßng cña tr¹m b¬m cã thiÕt bÞ n©ng cÇn ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch th«ng thñy tõ ®¸y vËt ®|îc n©ng ®Õn ®Ønh cña c¸c thiÕt bÞ ®Æt ë d|íi kh«ng ®|îc nhá h¬n 500mm.2m. 7. 7. 7. Kho¶ng c¸ch cho phÐp nhá nhÊt gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong phßng m¸y b¬m. Chó thÝch: 1. §èi víi m¸y b¬m (ch÷a ch¸y. trªn ®|êng èng hót chØ cÇn ®Æt van khãa. Tr|êng hîp m¸y b¬m ®Æt cao h¬n th× ph¶i cã bé phËn måi n|íc. 7. M¸y b¬m cÇn ®Æt trªn nÒn c¸ch ©m nh| ®Æt tÊm ®Öm d|íi ch©n m¸y b¬m b»ng cao su hay gç mÒm. 7.21.15. Ph¶i cã cÊu t¹o c¸ch ©m cho m¸y b¬m cÊp n|íc sinh häat trong nhμ ë vμ nhμ c«ng céng. theo quy ®Þnh sau: a) Tõ c¹nh bªn cña mãng ®Æt m¸y b¬m vμ ®éng c¬ ®iÖn ®Õn t|êng nhμ vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mãng lμ 70 mm.

Trong mäi tr|êng hîp. KÐt n|íc ¸p lùc vμ bÓ chøa n|íc cã m¸y b¬m t¨ng ¸p dïng ®Ó ch÷a ch¸y ph¶i dù tr÷ mét l|îng n|íc nh| sau: a) §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: l|îng n|íc dù tr÷ ch÷a ch¸y tÝnh víi thêi gian dËp t¾t ®¸m ch¸y dïng häng ch÷a ch¸y bªn trong vμ thiÕt bÞ phun n|íc tù ®éng lμ l0 phót ®Çu khi xÈy ra ch¸y.c«ng suÊt ®Þnh møc cña mét m¸y b¬m hay m¸y b¬m cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm m¸y b¬m c«ng t¾c cïng më (m3/h). 8. KÐt n|íc ¸p lùc vμ bÓ chøa n|íc 8. 8. Tr|êng hîp bªn trong mçi c¨n hé cña nhμ ë cao tÇng ®· cã bÓ chøa n|íc dù tr÷ riªng th× kh«ng cÇn ph¶i ®Æt kÐt n|íc ¸p lùc chung trªn m¸i. dung tÝch kÐt n|íc ¸p lùc kh«ng ®|îc v|ît qu¸ tõ 20 ®Õn 25m3. ®ång thêi vÉn ph¶i ®¶m b¶o l|îng n|íc dïng cho sinh ho¹t lín nhÊt. KÐt n|íc ¸p lùc ph¶i b¶o ®¶m chøa ®|îc mét khèi l|îng n|íc dù tr÷ ®Ó ®iÒu chØnh chÕ ®é n|íc kh«ng ®iÒu hßa vμ cÊp n|íc ch÷a ch¸y.Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc (m3).M¸y b¬m víi kÐt khÝ nÐn : n = tõ 6 ®Õn l0. . Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc ¸p lùc hoÆc kÐt n|íc khÝ nÐn cña m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt cÇn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : W Qb 4.3.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 8. Chó thÝch: l. 8. n . Chó thÝch: Tr|êng hîp m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®iÒu khiÓn tù ®éng th× l|îng n|íc dù tr÷ ®Ó ch÷a ch¸y cã thÓ gi¶m xuèng lμ thêi gian ch÷a ch¸y liªn tôc cã thÓ tÝnh lμ 5 phót. Qb.Sè lÇn më m¸y b¬m nhiÒu nhÊt trong mét giê. Gi¸ trÞ lín dïng cho m¸y b¬m cã c«ng suÊt nhá ®Õn l0 KW. 2. Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc khÝ nÐn cÇn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : E 1D (9) Dung tÝch toμn phÇn kÐt n|íc ¸p lùc cã m¸y b¬m ch÷a ch¸y tù ®éng tÝnh theo c«ng thøc : VK W VA = E (w + wl) Trong ®ã: (10) .2.1. TrÞ sè n lÊy nh| sau: .4. b) §èi víi c«ng tr×nh d©n dông th× n|íc dù tr÷ ph¶i b¶o ®¶m cung cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong thêi gian lμ l0 phót. NÕu v|ît qu¸ quy ®Þnh trªn ph¶i chia nhá mçi kÐt phôc vô cho mét khu vùc cÊp n|íc nhÊt ®Þnh. CÇn ph¶i cã èng ph©n phèi riªng ®Ó ®¶m b¶o l|îng n|íc ch÷a ch¸y nguyªn vÑn vμ kh«ng sö dông n|íc vμo c¸c môc ®Ých kh¸c.M¸y b¬m ë kÐt hë : n= tõ 2 ®Õn 4.h (8) Trong ®ã : W .

NÕu kh«ng cã dông cô b¸o tÝn hiÖu mùc n|íc th× cÇn ph¶i ®Æt mét ®|êng èng b¸o mùc n|íc riªng. .Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc khÝ nÐn (m3). ChiÒu cao ®Æt kÐt n|íc ¸p lùc hë vμ ¸p lùc nhá nhÊt trong kÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i b¶o ®¶m ¸p lùc cÇn thiÕt cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ dïng n|íc. 2.Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc ¸p lùc (m3). Wl. Tr|êng hîp trong mét nhμ cã nhiÒu kÐt n|íc ¸p lùc th× mçi kÐt ph¶i bè trÝ ®Çy ®ñ nh÷ng bé phËn cÇn thiÕt ®· nªu trong ®iÒu 8. e) Th|íc ®o hay dông cô b¸o tÝn hiÖu mùc n|íc nèi liÒn víi tr¹m b¬m.3. cã ®Æt van khãa (Tr|êng hîp èng dÉn n|íc vμo vμ èng ph©n phèi riªng biÖt). §|êng kÝnh èng dÉn n|íc trμn ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc vμo kÐt.TØ lÖ gi÷a ¸p suÊt tuyÖt ®èi nhá nhÊt vμ ¸p suÊt lín nhÊt.2 ®Õn l. Į .tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 VK. KÐt n|íc ch÷a ch¸y ph¶i ®Æt thiÕt bÞ b¸o mùc n|íc liªn l¹c víi phßng nh©n viªn ch÷a ch¸y.8. c) èng dÉn n|íc trμn: §Æt ë vÞ trÝ møc n|íc cao nhÊt trong kÐt. E . TrÞ sè Į lÊy tõ 0. KÐt n|íc ¸p lùc vμ kÐt n|íc khÝ nÐn chøa n|íc sinh ho¹t lμm b»ng thÐp tÊm vμ ph¶i quÐt s¬n c¶ trong lÉn ngoμi. 8. 8.7. 8. Cã thÓ nèi èng dÉn n|íc vμo kÐt kÕt hîp víi èng ph©n phèi nh|ng ph¶i ®Æt van mét chiÒu vμ van khãa trªn ®o¹n èng ph©n phèi n|íc. th× nh÷ng èng cïng lo¹i ë ®¸y kÐt cã thÓ nèi chung víi cïng mét ®|êng èng nh¸nh.HÖ sè dù tr÷ lÊy tõ l. §|êng kÝnh phÔu thu n|íc trμn ®Æt n»m ngang ph¶i lín h¬n 4 lÇn ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc nèi víi phÔu.7 ®Õn 0. Chó thÝch: KÐt n|íc ¸p lùc hë cÇn ®|îc thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp. Chó thÝch: 1. 8. Cßn trong hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y hoÆc hÖ thèng kÕt hîp ph¶i ®¶m b¶o ¸p lùc cÇn thiÕt ë häng ch÷a ch¸y bªn trong tíi lóc dïng hÕt l|îng n|íc ch÷a ch¸y dù tr÷. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt n|íc ¸p lùc vμ kho¶ng c¸ch gi÷a thμnh kÐt víi c¸c kÕt cÊu cña nhμ kh«ng ®|îc nhá h¬n kho¶ng c¸ch quy ®Þnh trong b¶ng 17. §Çu trªn cña ®|êng èng b¸o mùc n|íc ®Æt thÊp h¬n ®¸y èng dÉn n|íc trμn chõng 5cm vμ ®Çu d|íi cña ®|êng èng b¸o mùc n|íc liªn hÖ víi b¶ng ®iÒu khiÓn m¸y b¬m. phßng nh©n viªn phôc vô hay phßng m¸y b¬m.5. MÐp trªn cña èng dÉn c¸ch mÆt d|íi cña n¾p kÐt tõ l00 ®Õn 150mm.6. d) èng x¶ c¹n: Nèi ë ®¸y kÐt ph¶i ®Æt van khãa tr|íc khi kÕt hîp víi èng dÉn n|íc trμn cña kÐt. NÕu c¸c kÐt th«ng víi nhau.Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc khÝ nÐn hoÆc kÐt n|íc ¸p lùc (m3).Dung tÝch n|íc ch÷a ch¸y trong kÐt (m3).7.9. W . 8. S¬n quÐt mÆt trong kÐt n|íc ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ sinh vμ ph¶i ®|îc c¬ quan y tÕ ®ång ý tr|íc khi sö dông kÐt. 8.8. KÐt n|íc ¸p lùc ph¶i cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ: a) èng dÉn n|íc vμo kÐt: Cã ®Æt van khãa vμ van phao ®iÒu chØnh. VA .10. b) èng ph©n phèi: Nèi ë thμnh kÐt ph¶i c¸ch tèi thiÓu 50mm.

sè lÇn ®ãng më b¬m b»ng tay trong ngμy.15. Qngμy.7m. x©y dùng ë vïng ®Êt yÕu §|êng èng cÊp n|íc bªn trong nhμ ph¶i ®Æt cao h¬n mÆt sμn tÇng l hoÆc tÇng hÇm.8 0. KÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i cã èng dÉn n|íc vμo èng ph©n phèi n|íc. t×nh h×nh ®Þa chÊt thi c«ng. ¸p lùc kÕ. ®Æt næi hay ngÇm.5Qngμy n (11) Trong ®ã : WBC .. ®Æt trong nhμ hay ngoμi nhμ. Chó thÝch : Ph¶i bè trÝ èng hót cña m¸y b¬m sao cho b¶o ®¶m l|îng n|íc ch÷a ch¸y trong bÓ chøa kh«ng ®|îc sö dông vμo c¸c nhu cÇu kh¸c nh| sinh ho¹t. Dung tÝch toμn phÇn cña bÓ chøa n|íc phôc vô cho m¸y b¬m t¨ng ¸p cung cÊp n|íc sinh ho¹t cho c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: VBC = WBC + Wl (12) Trong ®ã : VBC . 8.0 kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt n|íc ¸p lùc Kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh kÐt ®Õn sμn g¸c phÝa trªn 0. §¸y bÓ chøa ph¶i cã ®é dèc kh«ng nhá h¬n l% vÒ phÝa hè thu n|íc. ®Æt hë vμ ë vÞ trÝ dÔ dμng lui tíi kiÓm tra vμ qu¶n lÝ..6 0. BÓ chøa ph¶i ®|îc trang bÞ èng cÊp n|íc vμo bÓ.7 1..12. èng th«ng h¬i. 8. t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu ®Þa ph|¬ng. Yªu cÇn ®èi víi m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong.13. 9.1. Wl .. 9.Dung tÝch n|íc ch÷a ch¸y trong bÓ chøa (m3).Dung tÝch toμn phÇn cña bÓ chøa n|íc (m3).3 0.6 8. n . Dung tÝch ®iÒu hßa cña bÓ chøa n|íc phôc vô cho m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t. thiÕt bÞ ®o n|íc vμ thiÕt bÞ ®Ó b¬m vμ ®iÒu chØnh kh«ng khÝ trong kÐt.6m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt vμ tõ kÐt tíi t|êng kh«ng nhá h¬n 0. thang vμ cöa ra vμo bÓ. èng x¶ van an toμn. Kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh kÐt tíi trÇn kh«ng nhá h¬n 0. vËt liÖu dïng ®|îc quy ®Þnh theo dung tÝch cña bÓ. èng x¶ n|íc bÈn.Dung tÝch ®iÒu hßa l|îng n|íc sinh ho¹t cña bÓ chøa n|íc (m3). s¶n xuÊt. èng hót hay èng ph©n phèi n|íc èng dÉn n|íc trμn. t¨ng ¸p cho c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : WBC 1. .L|îng n|íc sinh ho¹t cÇn dïng trong ngμy ®èi víi c«ng tr×nh (m3). 8. BÓ chøa n|íc cã thÓ thiÕt kÕ theo d¹ng h×nh trßn. h×nh ch÷ nhËt. th|íc b¸o mùc n|íc.7 0.11. 8.14.7 0. BÓ chøa cã thÓ x©y dùng b»ng bª t«ng cèt thÐp hay g¹ch.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 17 H×nh d¸ng cña kÐt n|íc ¸p lùc H×nh trßn H×nh ch÷ nhËt Kho¶ng c¸ch gi÷a thμnh kÐt vμ t|êng PhÝa kh«ng cã PhÝa cã phao phao nèi 0.

ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy. Kh«ng cho phÐp ngμm cøng ®|êng èng trong t|êng mãng.3. 9. KÝch th|íc lç tèi thiÓu lμ 300 x 300 mm. C«ng tr×nh c«ng céng . 9.Vßi t¾m h|¬ng sen cã khay t¾m s©u .Vßi t¾m h|¬ng sen t¾m trong c¨n hé 2.tiªu chuÈn viÖt nam 9.ChËu röa trong cöa hμng . 9.Bån t¾m ngåi dμi 1.N|íc röa sμn phßng t¾m.Phßng t¾m cã h|¬ng sen t¾m .ChËu röa trong phßng thay quÇn ¸o hay phßng vÖ sinh . §|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i dïng èng thÐp hoÆc èng chÊt dÎo. Kh«ng cho phÐp ®Æt ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ë d|íi ®¸y mãng mμ chØ ®|îc phÐp ®i qua t|êng mãng. cÊp n|íc bªn trong x©y dùng ë vïng ®éng ®Êt.6.ChËu röa trong phßng b¸c sÜ . 9.ChËu röa tay trong phßng c¾t tãc .200 mm cã vßi t¾m h|¬ng sen .ChËu röa trong hiÖu thuèc . tcvn 4513 : 1988 §|êng èng dÉn n|íc vμo hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong x©y dùng ë vïng ®Êt ®· xö lÝ lón.ChËu röa trong nhμ bÕp .7. phßng t¾m h¬i vμ buång khö trïng .ChËu röa mÆt . VÞ trÝ ®Æt èng tõ ®Ønh èng ®Õn ®Ønh lç kh«ng nhá h¬n 0. Phô lôc 1 Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét lÇn hay cña mét dông cô vÖ sinh Dông cô vÖ sinh §¬n vÞ Tiªu chuÈn dïng n|íc (lÝt) 1 2 3 1 lÇn 250 1 lÇn 275 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 300 200 230 Tõ 100 ®Õn 120 tõ 3 ®Õn 5 Tõ 6 ®Õn 8 Tõ 8 ®Õn 10 Tõ 40 ®Õn 60 1 kh¸ch " 1 m2 500 400 3 ®Õn 5 1 giê " 10 100 1. Sau khi ®Æt èng.2.Nh| trªn dμi tõ 1650 ®Õn 1700 mm .Bån t¾m (cã h|¬ng sen t¾m) dμi tõ 1500 ®Õn 1550 mm . cho phÐp thiÕt kÕ nh| ë vïng ®Êt b×nh th|êng. cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kh¸c quy ®Þnh riªng. 9.5.Bån t¾m kh«ng cã h|¬ng sen . cho c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng ®éng ®Êt. cÇn chÌn chÆt lç b»ng d©y ®ay tÈm dÇu.15 m. Nhμ ë .4.Phßng t¾m cã bån t¾m .Vßi t¾m h|¬ng sen cã khay t¾m n«ng . Tr|íc khi ®Æt ®|êng èng trong t|êng mãng nhμ hoÆc t|êng hÇm cÇn ph¶i chõa lç ë nh÷ng vÞ trÝ ®ã. Cho phÐp dïng èng gang cÊp n|íc víi mèi nèi cã lãt cao su ®Ó kh¾c phôc c¸c biÕn d¹ng xuÊt hiÖn. Khi thiÕt kÕ m¹ng l|íi ®|êng èng.B×nh x¶ cña chËu xÝ .

63 0.63 0.25 1.65 0.15 1.93 1.05 2 1.53 0.39 0.15 1.37 7 0.74 0.53 0.12 1.46 0.Vßi t¾m h|¬ng sen riªng biÖt trong c¸c phßng sinh ho¹t .ChËu röa trong phßng vÖ sinh c«ng céng .Vßi lÊy n|íc hay chËu röa ë nhμ ¨n.54 0.85 0.73 0.75 0.41 0.54 0.04 1.28 0.76 0.59 0.66 0.57 0.05 1.ng.11 1.55 0.89 0.86 0.19 1.39 0.38 1.58 0.37 0.58 0.81 0.47 0.43 0.06 1.18 1.94 1.93 1.64 0.78 0.60 0.74 0.43 1.19 1.95 1. qu¸n cμ phª.25 4 0.50 0.70 0.90 1.71 0.Vßi t¾m h|¬ng sen t¾m trong nhãm phßng t¾m " " 1 ngμy " " 1 giê Tõ 300 ®Õn 400 120 60 600 1000 250 1 lÇn Tõ 40 ®Õn 60 45 phót 500 Phô lôc 2 L|u l|îng n|íc 1/s trong nhμ ë phô thuéc vμo sè ®¬n vÞ ®|¬ng l|îng cña thiÕt bÞ vÖ sinh L|u l|îng n|íc 1/s khi tiªu chuÈn dïng n|íc 1/ng.62 0.29 0.81 0.81 0.28 0.99 1.28 0.86 0.28 300 400 2.50 0.43 0.48 0.71 0.34 0.85 6 0.48 0.34 0.83 0.12 1.66 0.50 0.78 0.43 8 0.78 0.46 0.70 0. qu¸n gi¶i kh¸t.34 0.14 2 0. c¨ng tin 3.20 1.80 0.16 2.35 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 .41 0.28 0.02 1.19 1.36 1.84 0.34 0.22 3 0.49 0.59 0.12 1.00 1.60 0.34 0.64 0.11 1.82 0.® Sè ®|¬ng l|îng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 100 125 150 200 250 Khi hÖ sè dïng n|íc kh«ng ®Òu (m) 2.61 0.85 0.28 0. Nhμ s¶n xuÊt vμ phô trî .ChËu xÝ trong nhμ xÝ c«ng céng ë nhμ ga .40 0.43 0.2 2.66 0.91 1.04 1.37 0.15 2.57 0.92 0. quÇy b¸nh kÑo.28 0.39 0.77 0.72 0.02 1.44 0.32 1.43 0.49 0.67 0.55 0.27 5 0.64 .54 0.57 0.50 0.76 0.56 0.50 0.01 1.

70 1.20 4.31 5.87 9.47 2.24 2.99 4.68 9.90 3.57 1.63 9.26 3.98 2.91 2.30 7.34 3.58 4.34 6.43 2.74 17.70 3.28 3.15 17.89 7.10 20.63 8.07 6.30 2.91 11.25 9.29 2.02 tcvn 4513 : 1988 1.90 7.10 2.17 6.69 10.06 2.18 3.88 6.58 1.86 13.80 5.99 10.99 4.02 6.63 2.79 1.06 1.81 1.36 7.70 2.46 14.88 5.14 4.15 3.43 2.44 1.73 6.06 5.71 8.72 4.51 6.91 1.78 11.55 9.14 12.47 4.94 6.73 1.14 8.63 9.62 2.79 1.92 2.95 2.86 10.09 8.20 19.34 1.88 5.26 6.44 2.54 15.93 5.52 4.60 7.74 2.22 9.84 3.48 2.02 16.89 4.46 3.77 2.77 5.04 10.03 3.28 4.32 2.46 6.67 1.70 8.56 2.88 .93 15.12 4.24 Phô lôc 2 .20 3.56 12.00 14.65 2.78 2.32 4.80 8.20 5.19 9.41 13.63 4.32 4.tiªu chuÈn viÖt nam 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 1.22 9.60 8 4.93 5.16 6.22 3.76 2.92 6.48 13.44 4.08 4.43 3.48 8.36 9.67 5.36 15.34 14.48 4.59 5.61 1.40 3.16 13.91 4.07 7.41 3.38 1.54 4.25 8.85 12.20 11.46 1.88 2.58 2.71 1.04 3.68 1.58 8.52 3.69 4 3.88 3.90 15.10 10.46 11.83 16.70 1.08 15.46 1.51 2.00 3.34 10.52 1.17 3.06 7.40 14.47 1.00 7.68 11.30 4.90 4.14 3.50 1.50 1.32 12.12 2.50 10.30 2.12 14.78 5 3.96 10.71 4.46 5.12 4.32 14.40 8.81 1.67 7.60 1.81 9.96 2.83 4.03 7.75 3.06 4.32 1.(tiÕp theo) 1 260 280 300 320 340 360 380 400 430 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 2 3.23 3.56 11.01 15.07 2.80 14.87 3.02 4.85 3.65 10.40 6.33 2.04 5.0 2.75 1.08 10.92 4.42 3.00 13.98 15.08 6.02 13.34 6 3.62 2.64 3.28 12.30 9.64 10.07 4.12 2.93 9.06 1.46 4.58 1.82 2.76 7.40 7.25 4.86 3.96 9.30 6.21 2.32 15.06 5.73 7.34 14.43 2.87 3.74 3.32 3 3.83 15.33 7.70 8.09 2.92 10.94 5.86 1.33 1.42 4.32 6.94 3.70 7.30 7.64 11.38 18.20 2.58 1.28 1.33 3.08 8.91 7 3.26 16.

21 18.00 18.9 0.2 0.35 0.68 34.35 20.31 24.2 0.30 40.78 32.48 0.97 20.22 39.14 27.74 0.12 20.4 0.84 17.39 0.34 22.51 32.71 39.28 22.32 1.22 1.24 6 0.45 19.00 29.94 22.94 29.38 45.26 1.46 30.2 0.2 0.62 32.59 0.54 19.30 23.04 28.88 0.35 24.34 18.6 0.48 37.48 24.05 33.81 0.73 24.75 18.47 34.96 32.4 0.39 29.67 41.16 39. nhμ tró.90 38. nhμ phæ th«ng nghØ.6 0.4 0.83 38.2 0.64 0.71 43.75 20.07 35.01 27.74 23.67 0.96 26.29 20.13 1.08 16.09 36.62 31.02 1.69 0.8 1.88 0.33 19.38 7 0. kiªm nhμ Tr|êng kÝ tóc x¸.37 21.32 40. nhμ trÎ Phßng kh¸m ®a khoa vμ ngo¹i tró 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2 0.85 0.87 23.58 24.97 Nhμ hμnh chÝnh vμ cöa hμng 4 0.38 28. tr¹i trä thiÕu nhi 5 0.60 35.46 33.17 26.28 32.32 tcvn 4513 : 1988 16.43 29.84 0.15 21.03 30.34 30.66 44.89 29.72 0.44 18.87 31.84 41.58 18.20 25.83 29.86 26.83 3 0.74 23.86 33.66 17.46 31.96 1.46 29.86 20.4 0.98 1.00 23.11 40.53 38.80 0.52 0.18 30.48 0.95 35.63 0.12 37.82 26.72 36.6 0.30 42.97 Phô lôc 3 L|u l|îng n|íc 1/s cho nhu cÇu ¨n uèng sinh ho¹t trong nhμ phô thuéc vμo sè ®¬n vÞ ®|¬ng l|îng cña c¸c lo¹i nhμ c«ng céng Sè ®|¬ng l|îng Nhμ t¾m c«ng céng.13 36.02 41.38 39.82 40.58 1.46 36.89 36.49 22.15 34.57 17.50 1.8 0.74 0.95 30.81 21.76 0.41 1.04 47.tiªu chuÈn viÖt nam 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 16.18 25.65 35.6 0.73 .2 0.34 49.24 24.08 1.20 1.51 16.22 33.42 0.95 1.56 0.60 16.43 36.23 18.70 17.14 21.22 24.41 27.46 17.54 0.80 27.28 27.0 1.13 1.73 18.04 BÖnh viÖn Kh¸ch s¹n.89 39.79 0.06 36. ®iÒu tr|êng néi häc tr|êng d|ìng.06 1.65 38.10 18.06 33.9 0.16 42.61 27.30 37.30 34.69 26.67 0.70 48.21 21.72 0.62 38.40 33.

33 6.54 3.26 4.81 6.20 6.5 2.05 1.00 5.12 2.83 2.44 1.90 2.58 3.42 2.68 2.93 7 5.74 2.8 4.66 1.00 3.56 3.16 3.90 3.35 1.08 2.51 1.46 3.52 1.42 7.37 2.93 6.65 5.0 2.35 3.23 2.03 4.00 3.61 1.5 1.69 6.75 4.38 4.22 3.61 4.58 2.(kÕt thóc) 1 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 2 - 3 2.1 3.20 5 3.08 5.60 2.36 5.34 5.32 2.19 1.42 3.84 2.88 1.38 4.8 1.79 2.12 1.26 2.9 0.2 1.0 2.94 4.12 3.73 5.66 2.tiªu chuÈn viÖt nam 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 0.64 1.28 2.02 3.93 1.61 1.4 1.61 4.84 5.69 1.01 2.14 2.02 1.22 3.07 7.55 4.97 2.73 tcvn 4513 : 1988 1.67 2.50 1.88 6 4.78 1.54 2.87 2.34 1.24 .60 3.97 3.00 4.17 2.27 1.71 3.53 2.9 1.36 8.69 3.45 4.45 6.06 8.2 1.98 2.2 2.71 7.34 1.02 1.31 1.51 2.42 1.22 2.50 2.8 - 4 3.52 1.42 2.32 3.82 5.96 1.42 2.60 1.02 6.77 2.91 6.48 5.33 4.18 4.80 3.34 2.53 1.68 2.3 3.07 1.77 1.24 4.74 8.02 5.03 4.12 2.66 Phô lôc 3 .96 3.47 4.06 5.70 - 1.57 5.79 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful