P. 1
TCVN_4513_1988

TCVN_4513_1988

|Views: 10|Likes:
Được xuất bản bởiThiện Vương
abc
abc

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Thiện Vương on May 09, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

Nhãm H


CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Internal water supply – Design standard

Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCXD 18 – 64 “CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng
céng, nhμ s¶n xuÊt, nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o.
Chó thÝch : Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh
trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan.

1. Quy ®Þnh chung.
1.1. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ ®Ó cÊp n|íc trùc tiÕp tíi c¸c ni dïng
n|íc.
HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong (hÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng, sinh ho¹t, hÖ thèng cÊp
n|íc s¶n xuÊt, hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y) bao gåm:
§|êng èng dÉn n|íc vμo, hè ®ång hå ®o n|íc, m¹ng l|íi ®|êng èng chÝnh, èng
nh¸nh, èng ph©n phèi n|íc dÉn ®Õn c¸c dông cô vÖ sinh, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ thiÕt bÞ
ch÷a ch¸y.
Tuú theo l|u l|îng cña ¸p lùc hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi, chøc n¨ng cña nhμ vμ
quy tr×nh c«ng nghÖ mμ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cßn cã : m¸y b¬m, kÐt n|íc ¸p
lùc, kÐt n|íc khÝ nÐn, bÓ chøa n|íc ®|îc bè trÝ ë bªn trong hay ë gÇn c«ng tr×nh.
1.2. HÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng sinh ho¹t (gäi t¾t lμ cÊp n|íc sinh ho¹t) ph¶i thiÕt kÕ
®¶m b¶o cÊp n|íc cã chÊt l|îng theo ®óng tiªu chuÈn chÊt l|îng do Nhμ n|íc quy
®Þnh cho n|íc dïng ®Ó ¨n uèng.

Chó thÝch:
1. ë c¸c khu vùc d©n c| vμ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mμ nguån cÊp cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng
kh«ng ®ñ c«ng suÊt ®Ó ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸c nhu cÇu dïng n|íc, cho phÐp cÊp n|íc
kh«ng cÇn cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng tíi c¸c chËu tiÓu, b×nh x¶, n|íc chËu xÝ, m¸ng
tiÓu, vßi röa sμn nhμ hay c¸c dông cô vÖ sinh t|¬ng tù kh¸c.
2. Tr|êng hîp kh«ng ®ñ n|íc cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng vμ trong khu vùc x©y dùng cã
nguån suèi n|íc nãng, sau khi ®|îc c¬ quan vÖ sinh dÞch tÔ cÊp tØnh, thμnh phè cho phÐp cã
thÓ sö dông nguån suèi n|íc nãng ®Ó cÊp n|íc cho nhu cÇu sinh ho¹t.
1.3. HÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt ph¶i thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ, kh«ng lμm
¨n mßn ®|êng èng vμ phô tïng, kh«ng lμm l¾ng cÆn vμ ph¸t triÓn chÊt b¸m… trong
®|êng èng.
1.4. HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong lÊy tõ ®|êng èng cÊp n|íc cña thμnh phè
kh«ng ®|îc nèi cè ®Þnh víi c¸c ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t lÊy tõ c¸c nguån n|íc
côc bé.
Chó thÝch : Cho phÐp nèi víi c¸c hÖ thèng cÊp n|íc côc bé trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc
biÖt khi ®· cã sù tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp n|íc cña thμnh phè hay ®Þa
ph|¬ng së t¹i.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

1.5. Ph¶i thiÕt kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c tr|êng hîp sau :
a) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.6 cña tiªu chuÈn nμy.
b) Trong nhμ ë gia ®×nh tõ 4 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë lªn.
c) Trong c¸c c¬ quan hμnh chÝnh cao tõ 6 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë
lªn.
d) Trong nhμ ga, kho tμng, c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c, nhμ phô trî cña c¸c
c«ng tr×nh c«ng nghiÖp khi khèi tÝch ng«i nhμ tõ 5000m
3
trë lªn.
e) Trong nhμ h¸t, r¹p chiÕu bãng, héi tr|êng, c©u l¹cbé cã tõ 300 chç ngåi trë lªn.
Chó thÝch:
1) NÕu ë c¸c ng«i nhμ nªu trong ®iÒu kiÖn (b), (c) cã sè tÇng kh¸c nhau th× chØ thiÕt
kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y cho phÇn nhμ cã sè tÇng ®· quy ®Þnh ë trªn.
2) Trong nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I vμ II, s¶n xuÊt h¹ng D, E th× hÖ thèng ®|êng
èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chØ cÇn ®Æt ë phÇn nhμ cã chøa hay s¶n xuÊt nh÷ng vËt liÖu
dÔ ch¸y.
3) Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt, kh«ng thùc hiÖn ®|îc nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.5
th× ph¶i ®|îc sù tho¶ thuËn cña Côc phßng ch¸y ch÷a ch¸y – Bé Néi vô.
1.6. Kh«ng thiÕt kÕ hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c
tr|êng hîp sau ®©y :
a) Trong nhμ t¾m, nhμ giÆt c«ng céng.
b) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã sö dông hay b¶o qu¶n c¸c chÊt khi tiÕp xóc víi n|íc cã
thÓ sinh ra ch¸y, næ, ngän löa lan truyÒn.
c) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I, II vμ cã thiÕt bÞ bªn trong lμm b»ng vËt
liÖu kh«ng ch¸y mμ trong ®ã gia c«ng, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n thμnh phÈm, b¸n thμnh
phÈm lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y.
d) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt h¹ng E,D cã bËc chÞu löa III, IV, V mμ cã khèi tÝch kh«ng
lín qu¸ 1.000 m
3
.
e) Trong c¸c nhμ kho lμm b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ch¸y, chøa c¸c hμng ho¸ kh«ng
ch¸y.
g) Trong c¸c tr¹m b¬m, tr¹m lμm s¹ch n|íc th¶i.
h) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, kh«ng cã
®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t hay s¶n xuÊt vμ viÖc cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn ngoμi lÊy
ë s«ng, hå ao hay bÓ dù tr÷ n|íc.
1.7. §Æt thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng trong nhμ, do yªu cÇu c«ng nghÖ quy ®Þnh.
1.8. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy
®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn
“Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. TCVN 2622 : 1978”.
1.9. §|êng èng, phô tïng, c¸c chi tiÕt, thiÕt bÞ vμ vËt liÖu ®Ó l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp n|íc
bªn trong ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn
®iÖu kiÖn kÜ thuËt hiÖn hμnh cã liªn quan.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

2. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong
2.1. Trong c¸c nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng céng cã thÓ thiÕt kÕ nh÷ng hÖ thèng cÊp n|íc sau
®©y:
a) HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp.
b) HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y ®Æt riªng hoÆc chØ cã
1 trong 2 hÖ thèng ®ã.
Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã thÓ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng sau ®©y:
- HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ ch÷a ch¸y
hoÆc hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt.
- HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y hoÆc hÖ
thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y.
C¸c hÖ thèng cÊp n|íc riªng biÖt.
2.2. ViÖc lùa chän hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ph¶i c¨n cø vμo luËn chøng kinh tÕ kÜ
thuËt, c¸c yªu cÇu vÖ sinh vμ yªu cÇu phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kÕt hîp víi c¸c th«ng
sè kÜ thuËt cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi vμ c¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt.
2.3. Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, cã thÓ thiÕt kÕ
c¸c hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoμn, hÖ thèng sö dông l¹i, hÖ thèng cÊp n|íc l¹nh, hÖ
thèng ch|ng cÊt n|íc, hÖ thèng lμm mÒm n|íc…
ViÖc x¸c ®Þnh ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ, ph¶i c¨n cø vμo yªu cÇu cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt
vμ ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ x©y dùng cña c¸c ngμnh.
CÇn thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoμn vμ hÖ thèng sö dông l¹i n|íc.
2.4. §èi víi nhμ ë cao tÇng, nhμ hμnh chÝnh, kh¸ch s¹n, nhμ an d|ìng, nhμ nghØ, nhμ s¶n
xuÊt, nhμ phô trî, cÇn nghiªn cøu ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ph©n vïng.
ChiÒu cao ph©n vïng ¸p lùc cÊp n|íc ®|îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n víi ¸p lùc thñy
tÜnh cho phÐp lín nhÊt t¹i c¸c häng ch÷a ch¸y, vßi n|íc sinh ho¹t hoÆc t¹i c¸c vßi
n|íc s¶n xuÊt theo quy ®Þnh ë ®iÒu 3.9 cña tiªu chuÈn nμy.
2.5. ViÖc cÊp n|íc vμo tõng vïng cã thÓ sö dông m¸y b¬m t¨ng ¸p, kÐt n|íc ¸p lùc hoÆc
khÝ nÐn vμ còng cã thÓ lÊy n|íc trùc tiÕp tõ hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi.
¸p lùc n|íc cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi, ph¶i ®|îc sö dông ®Ó cÊp n|íc cho
c¸c tÇng d|íi cña c«ng tr×nh.

3. Tiªu chuÈn dïng n|íc, ¸p lùc n|íc tù do
3.1. Tiªu chuÈn tÝnh to¸n trong ngμy dïng n|íc lín nhÊt cho nhu cÇu ¨n uèng sinh ho¹t
trong nhμ ë, nhμ c«ng céng, nhμ s¶n xuÊt, nhμ phô trî lÊy theo tÝnh n¨ng sö dông cña
nhμ, møc ®é trang bÞ c¸c dông cô vÖ sinh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu vμ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa
ph|¬ng kh¸c, theo b¶ng 1.
Chó thÝch:
Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét lÇn hoÆc cña mét dông cô vÖ sinh trong nhμ ë, nhμ c«ng
céng, nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî lÊy theo phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nμy.
3.2. HÖ sè dïng n|íc kh«ng ®iÒu hoμ giê lÊy theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “CÊp n|íc
®« thÞ, Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

B¶ng 1
N¬i dïng n|íc §¬n vÞ dïng n|íc
Tiªu chuÈn dïng n|íc
trong ngμy dïng nhiÒu
nhÊt 1/ngμy
1 2 3
Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã mét vßi
n|íc sö dông chung cho c¸c nhu cÇu
sinh ho¹t
Mét ng|êi Tõ 80 ®Õn 100
Nhμ ë bªn trong cã trang thiÕt bÞ vÖ
sinh : vßi t¾m, röa, xÝ trong 1 c¨n hé
khÐp kÝn
Mét ng|êi
Tõ 100 ®Õn 150
Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã trang
thiÕt bÞ vÖ sinh : H|¬ng sen t¾m, röa,
xÝ, t¾m ®Æc biÖt
Mét ng|êi
Tõ 150 ®Õn 200
Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã bån t¾m
vμ cÊp n|íc nãng côc bé
Mét ng|êi
Tõ 350 ®Õn 400
Nhμ ë tËp thÓ kÝ tóc x¸ cã xÝ, tiÓu vßi
t¾m giÆt chung ®Æt ë c¸c tÇng
Mét ng|êi
Tõ 75 ®Õn 100
Nhμ ë tËp thÓ cã xÝ, tiÓu, vßi t¾m giÆt,
bÕp riªng cho tõng phßng
Mét ng|êi
Tõ 100 ®Õn 120
Kh¸ch s¹n – H¹ng III
Mét ng|êi
Tõ 100 ®Õn 120
- H¹ng II
Mét ng|êi
Tõ 150 ®Õn 200
- H¹ng I
Mét ng|êi
Tõ 200 ®Õn 250
- H¹ng ®Æc biÖt
Mét ng|êi
Tõ 250 ®Õn 300
BÖnh viÖn, nhμ ®iÒu d|ìng, nhμ nghØ
(cã bån t¾m chung vμ vßi t¾m h|¬ng
sen)
1 gi|êng bÖnh Tõ 250 ®Õn 300
Nhμ ®iÒu d|ìng, nhμ nghØ cã bån t¾m
trong tÊt c¶ c¸c phßng
1gi|êng Tõ 300 ®Õn 400
Tr¹m y tÕ, phßng kh¸m ®a khoa 1 bÖnh nh©n 15
Nhμ t¾m c«ng céng cã vßi t¾m h|¬ng
sen
1 ng|êi t¾m Tõ 125 ®Õn 150
Nhμ giÆt b»ng tay 1kg ®å giÆt 40
Nhμ giÆt b»ng m¸y 1 kg ®å giÆt Tõ 60 ®Õn 90
C«ng ty ¨n uèng, cöa hμng ¨n uèng

a) ChÕ biÕn thøc ¨n t¹i chç 1 mãn ¨n 12
b) ChÕ biÕn thøc ¨n ®em vÒ
nhμ
1 mãn ¨n 10
Nhμ ¨n tËp thÓ 1 ng|êi/ 1 b÷a ¨n Tõ 18 ®Õn 25
BÓ b¬i trong 1 ngμy ®ªm

a) Bæ sung n|íc trμn % dung tÝch bÓ 10
b) VËn ®éng viªn (tÝnh c¶ t¾m) 1 vËn ®éng viªn 50
c) Kh¸n gi¶ 1 chç ngåi 3

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

1 2 3
Nhμ trÎ

a) Göi ban ngμy 1 trÎ 75
b) Göi c¶ ®ªm 1 trÎ 100
Trô së c¬ quan hμnh chÝnh 1 c¸n bé Tõ 10 ®Õn 15
R¹p chiÕu bãng 1 ghÕ Tõ 3 ®Õn 5
C©u l¹c bé 1 chç ngåi hay 1 ng|êi xem 10


Nhμ h¸t

a) Kh¸n gi¶ 1 chç
10
b) DiÔn viªn 1 diÔn viªn
40
Tr|êng häc, tr|êng phæ th«ng 1häc sinh hay 1 gi¸o viªn Tõ 15 ®Õn 20


S©n vËn ®éng, nhμ thi ®Êu thÓ thao

a) VËn ®éng viªn (kÓ c¶ t¾m) 1 vËn ®éng viªn
50
b) Kh¸n gi¶
1 chç 3
N|íc t|íi

a) T|íi s©n thÓ thao, s©n ch¬i,
kh¸n ®μi vμ c¸c c«ng tr×nh
thÓ thao ngoμi trêi, c©y xanh
®|êng s¸ bªn trong khu vùc
s©n vËn ®éng
1m
2
1,5
b) T|íi mÆt cá s©n bãng ®¸
1m
2
3
Ng|êi phôc vô nhμ c«ng céng
1 ng|êi trong 1 ca 25

Chó thÝch:
1. §èi víi c¸c nhμ ë, n|íc sinh ho¹t dïng hμng ngμy lÊy ë vßi c«ng céng cña ®|êng phè,
tiÓu khu, th× tiªu chuÈn dïng n|íc trung b×nh mçi ng|êi lÊy tõ 40®Õn 60 l/ngμy.
2. Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét gi|êng bÖnh trong bÖnh viÖn, nhμ an d|ìng, nhμ nghØ vμ
cho mét chç trong tr|êng néi tró ®· tÝnh ®Õn l|îng n|íc dïng trong nhμ ¨n, nhμ giÆt.
3. Tiªu chuÈn dïng n|íc cña mét c¸n bé lμm viÖc ë trô së, c¬ quan hμnh chÝnh gåm c¶
l|îng n|íc cho kh¸ch. N|íc dïng cho nhμ ¨n cÇn tÝnh bæ sung.
4. Tiªu chuÈn dïng n|íc cña c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æt bªn trong c¸c nhμ giÆt b»ng m¸y,
c¸c c«ng ty ¨n uèng, cöa hμng ¨n uèng vμ c¸c nhμ kh¸c th× quy ®Þnh theo ®å ¸n thiÕt kÕ
kÜ thuËt
5. N|íc lμm nguéi m¸y cña c¸c thiÕt bÞ l¹nh vμ ®iÒu hßa kh«ng khÝ nªu trong tiªu chuÈn
dïng n|íc trªn vμ cÇn tÝnh nªng.
6. Khi lÊy n|íc nãng trùc tiÕp tõ m¹ng l|íi cÊp nhiÖt còng nh| tõ tr¹m nåi h¬i khu vùc, th×
khi tÝnh to¸n ®|êng èng, l|u l|îng n|íc l¹nh ph¶i tÝnh víi hÖ sè 0,7.
7. Tiªu chuÈn n|íc t|íi ®|êng nªu trong b¶ng 1 ®|îctÝnh cho 1 lÇn t|íi trong ngμy phô
thuéc vμo ®iÒu kiÖn khÝ hËu.
8. L|u l|îng n|íc cho thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c¸c c¬ së ®iÒu trÞ kh«ng ®|îc nªu trong b¶ng
1 th× lÊy theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ c«ng nghÖ.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

3.3. Tiªu chuÈn dïng n|íc vμ hÖ sè kh«ng ®iÒu hßa giê dïng cho nhu cÇu ¨n uèng vμ
sinh ho¹t trong nhμ s¶n xuÊt lÊy theo b¶ng l vμ theo TCXD "CÊp n|íc ®« thÞ. Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ".
3.4. Tiªu chuÈn n|íc dïng ®Ó röa xe trong nhμ ®Ó xe ®|îc quy ®Þnh nh| sau :
a) Cho l xe con Tõ 200 ®Õn 300 lÝt.
b) Cho l xe lín Tõ 300 ®Õn 500 lÝt.
Chó thÝch :
1. §èi víi c¸c lo¹i xe ch¹y trªn ®|êng nhùa, ¸p dông tiªu chuÇn dïng n|íc cho c¸c xe
con.
2. Thêi gian röa liªn tôc cho mçi xe lμ 10 phót.
3. Tiªu chuÈn n|íc trªn øng víi trêng hîp röa thñ c«ng èng mÒm.
3.5. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cña c¸c dông cô vÖ sinh, ®|êng kÝnh èng
nèi víi c¸c dông cô vÖ sinh vμ sè ®|¬ng l|îng lÊy theo b¶ng 2.
B¶ng 2

Dông cô vÖ sinh thiÕt bÞ Sè ®|¬ng
l|îng
L|u l|îng
n|íc (l/s)
§|êng kÝnh
èng (mm)
1 2 3 4
- Vßi n|íc cña chËu trót n|íc th¶i 1 0,2 Tõ 10 ®Õn 15
- Vßi n|íc ë chËu röa mÆt 0,33 0,07 Tõ 10 ®Õn 15
- Vßi níc ë chËu tiÓu treo 0,17 0,035 Tõ 10 ®Õn 15
- Mét mÐt èng röa m¸ng tiÓu 0,3 0,06 Tõ 10 ®Õn 15
- Vßi x¶ ë chËu xÝ Tõ 6 ®Õn 7 Tõ 1,2 ®Õn 1,4 Tõ 25 ®Õn 32
- Vßi x¶ ë chËu xÝ 0,5 0,1 Tõ 10 ®Õn 15
- Vßi trén n|íc nãng l¹nh cña bån t¾m
dïng n|íc nãng tËp trung
1,5 0,3 15
- Vßi trén n|íc nãng l¹nh cña bån t¾m cã
thiÕt bÞ ®un n|íc b»ng ®iÖn
1 0,2 15
- Mét vßi cña chËu giÆt chËu röa 1 0,2 15
- ChËu vÖ sinh phô n÷ (bi®ª vμ vßi phun
cña chËu)
0,35 0,07 Tõ 10 ®Õn 15
- Mét vßi t¾m h|¬ng sen trong nhãm thiÕt
bÞ vÖ sinh
1 0,2 15
- Mét vßi t¾m h|¬ng sen ®Æt trong c¨n hé 0,67 0,14 15
- Mét vßi t¾m h|¬ng sen ë bÓ b¬i 1 0,2 15
- Mét vßi n|íc nãng 0,17 0,035 Tõ 10 ®Õn 15
- Vßi n|íc ë chËu trót n|íc th¶i trong
phßng thÝ nghiÖm
0,5 0,1 Tõ 10 ®Õn 15
- Vßi ë chËu röa trong phßng 1 0,2 15
- Vßi t|íi Tõ l,5 ®Õn 2,5 Tõ 0,3 ®Õn 0,5 Tõ 20 ®Õn 25

Chó thÝch: Tr|êng hîp kh«ng cã vßi n|íc, phô tïng vμ èng thÐp tr¸ng kÏm cã ®|êng kÝnh D
= 10mm th× cho phÐp sö dông èng cã ®|êng kÝnh D = 15 mm.
3.6. Tiªu chuÈn n|íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt (d©y chuyÒn c«ng nghÖ, lμm l¹nh, röa
thiÕt bÞ, t|íi röa sμn…) vμ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoμ ph¶i lÊy theo yªu cÇu c«ng nghÖ s¶n
xuÊt vμ theo chØ dÉn vÒ thiÕt kÕ x©y dùng riªng cho c¸c ngμnh c«ng nghiÖp.
3.7. Tiªu chuÈn n|íc ch÷a ch¸y vμ sè cét n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ lÊy theo b¶ng 3.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

B¶ng 3

Lo¹i nhμ
Sè cét n|íc ch÷a
ch¸y
L|îng n|íc tÝnh
cho mçi cét
1 2 3
Nhμ hμnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng cã khèi tÝch
®Õn 25.000m
3

1 2,5
Nhμ ë gia ®×nh cao tõ 4 tÇng trë lªn, kh¸ch s¹n vμ
nhμ ë tËp thÓ, nhμ c«ng céng cao tõ 5 tÇng trë lªn
cã khèi tÝch ®Õn 25.000m
3

1 2,5
BÖnh viÖn, c¸c c¬ quan phßng bÖnh, nhμ trÎ, mÉu
gi¸o, cöa hμng th|¬ng nghiÖp, nhμ ga, nhμ phô trî
cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch tõ 5000m
3

®Õn 25.000m
3

1 2,5
C¸c phßng bè trÝ d|íi kh¸n ®μi cña s©n vËn ®éng
cã khèi tÝch tõ 5000 m
3
®Õn 25000 m
3
vμ c¸c gian
thÓ thao cã khèi tÝch ®Õn 25.000 m
3
.
1 2,5
Nhμ an d|ìng, nhμ nghØ m¸t, nhμ b¶o tμng, th|
viÖn, c¬ quan thiÕt kÕ cã khèi tÝch tõ 7.500 m
3
®Õn
25.000 m
3
, nhμ triÓn l·m cã diÖn tÝch tr|ng bμy
d|íi 500m
2
1 2,5
Héi tr|êng, c¸c gian kh¸n gi¶ cã trang bÞ m¸y
chiÕu phim cè ®Þnh cã søc chøa tõ 300 ®Õn 800 chç
1 2,5
Nhμ ë c¸c lo¹i cao tõ 12 ®Õn 16 tÇng 2 2,5
Nhμ hμnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng víi khèi tÝch
trªn 25.000 m
3

2 2,5
Kh¸ch s¹n, nhμ ë tËp thÓ, nhμ an d|ìng, nhμ nghØ,
bÖnh viÖn, nhμ triÓn l·m, c¸c lo¹i cöa hμng, nhμ ga,
tr|êng häc, cã khèi tÝch lín h¬n 25.000 m
3

2 2,5
Nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi
tÝch lín h¬n 25.000m
3

2 2,5
C¸c gian phßng bè trÝ d|íi kh¸n ®μi s©n vËn ®éng
vμ c¸c gian thÓ dôc thÓ thao cã khèi tÝch lín h¬n
25.000m
3
. Héi tr|êng cã søc chøa tõ 800 chç trë
lªn.
2 2,5
Nhμ h¸t, r¹p chiÕu bang, c©u l¹c bé, nhμ v¨n ho¸,
r¹p xiÕc, phßng hoμ nh¹c cã trªn 800 chç, viÖn
nghiªn cøu khoa häc
2 2,5
Nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong
®iÒu 1.6
2 2,5
C¸c nhμ kho cã khèi tÝch tõ 5000m
3
trë lªn chøa
vËt liÖu dÔ ch¸y hoÆc vËt liÖu phßng ch¸y b¶o qu¶n
trong c¸c bao b× dÔ ch¸y
2 2,5

Chó thÝch : Khi tÝnh to¸n sö dông c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y cÇn ¸p dông :

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

1. NÕu èng vßi rång b»ng v¶i b¹t ®|êng kÝnh tõ 66mm dμi 125m vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun
cña l¨ng lμ 19mm th× l|u l|îng n|íc lμ 5 l/s.
2. ë nh÷ng khu d©n dông hay ë c¸c ga xe löa phô, trong tr|êng hîp ®Æc biÖt th× ë vÞ trÝ bÊt
lîi nhÊt ¸p lùc n|íc tù do cã thÓ h¹ thÊp xuèng 7m.
3.8. ¸p lùc n|íc tù do cÇn thiÕt cña c¸c vßi n|íc vμ dông cô vÖ sinh tèi thiÓu 1m ; vßi x¶
chËu xÝ kiÓu kh«ng cã b×nh x¶ tèi thiÓu lμ 3m ; nåi nÊu n|íc uèng vμ m¹ng l|íi
h|¬ng sen t¾m tèi thiÓu lμ 4m.
3.9. ¸p lùc n|íc lμm viÖc cña c¸c dông cô vÖ sinh trong hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t
kh«ng ®|îc lín qu¸ 60m. Tr|êng hîp ¸p lùc trong ®|êng èng qu¸ lín th× ph¶i thiÕt
kÕ ph©n vïng m¹ng l|íi.
3.10. ¸p lùc tù do th|êng xuyªn cña c¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ, ph¶i ®¶m b¶o cã
cét n|íc phun ®Çy ®Æc víi chiÒu cao cÇn thiÕt quy ®Þnh trong b¶ng 4.

B¶ng 4

TÝnh chÊt cña ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh
ChiÒu cao cÇn thiÕt cña cét n|íc phun dμy
®Æc (m)
Nhμ ë c«ng tr×nh c«ng céng, nhμ phô cã bËc
chÞu löa I, II
6
Nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng céng, nhμ phô vμ nhμ
s¶n xuÊt cã sö dông vËt liÖu dÔ ch¸y vμ dÔ g©y
ra ch¸y
ChiÒu cao cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ phun ®Õn mét
®iÓm cao nhÊt vμ xa nhÊt cña ng«i nhμ nh|ng
kh«ng ®|îc thÊp h¬n 6m.
Chó thÝch :
1. Khi tÝnh to¸n ¸p lùc n|íc ë ®Çu l¨ng phun n|íc, ph¶i tÝnh ®Õn tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi
rång b»ng v¶i b¹t dμi 10 hay 20 m, ®|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc lμ 13 ; 16 ; 19 ; 22
mm.
2. §èi víi l|u l|îng 2,5 l/s, èng vßi rång dÉn n|íc ph¶i cã ®|êng kÝnh 50 mm vμ ®|êng kÝnh
®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 13mm. §èi víi l|u l|îng 5 l/s ph¶i dïng èng vßi rång cã ®|êng
kÝnh 65mm vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 16mm.
3. §èi víi c¸c ng«i nhμ mμ ¸p lùc n|íc bªn ngoμi th|êng xuyªn kh«ng ®ñ ®Ó cung cÊp n|íc cho
c¸c häng ch÷a ch¸y trong nhμ th× cÇn ph¶i ®Æt m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p vμ cã bé phËn ®iÒu khiÓn
m¸y tõ xa, bè trÝ ë ngay c¹nh häng ch÷a ch¸y.

3.11. ¸p lùc do cÇn thiÕt ë c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt lÊy theo ®Æc tr|ng c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ
®ã.

4. M¹ng l|íi vμ phô tïng ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong
4.1. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong, m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc
ch÷a ch¸y, m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi ®|êng èng ch÷a
ch¸y vμ m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp nø¬c s¶n xuÊt cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng ;
nªn dïng èng thÐp tr¸ng kÏm khi ®|êng kÝnh èng ®Õn 70mm, èng thÐp kh«ng tr¸ng
kÏm èng gang khi ®|êng kÝnh èng lín h¬n 70mm.
Chó thÝch:

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

1. §|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t riªng biÖt cã thÓ dïng èng chÊt dÎo.
2. §|êng èng thuéc hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y riªng biÖt cho phÐp dïng èng thÐp
kh«ng tr¸ng kÏm nh|ng kh«ng cho phÐp dïng èng chÊt dÎo ®Ó cÊp n|íc ch÷a ch¸y
bªn trong.
4.2. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc s¶n xuÊt kh«ng cã chÊt l|îng ¨n uèng mμ cã yªu cÇu
®Æc biÖt vÒ n|íc nh| lμm mÒm n|íc, ch|ng cÊt n|íc… cã thÓ dïng èng chÊt dÎo,
èng thÐp tr¸ng kÏm, èng thÐp, èng thñy tinh, èng thÐp lãt chÊt dÎo.
ViÖc chän läc èng tuú thuéc vμo yªu cÇu vÒ chÊt l|îng n|íc, nhiÖt ®é, ¸p lùc vμ yªu
cÇu tiÕt kiÖm kim lo¹i.
4.3. èng dÉn n|íc vμo nhμ cÇn dïng c¸c lo¹i èng sau ®©y :
a) èng gang, khi ®|êng kÝnh èng lín h¬n 50mm.
b) èng thÐp tr¸ng kÏm, khi ®|êng kÝnh tõ 50 mm trë xuèng.
Chó thÝch:
1. Cho phÐp dïng èng chÊt dÎo trong nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng cã hÖ thèng cÊp n|íc
ch÷a ch¸y bªn trong vμ khi cã ®|êng kÝnh èng nhá h¬n 50 mm.
2. MÆt ngoμi èng kim lo¹i cÇn ph¶i cã mét líp b¶o vÖ chèng gØ, chèng ¨n mßn.
4.4. èng thÐp cã thÓ nèi hμn, nèi ren hoÆc nèi mÆt bÝch
4.5. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ theo:
- M¹ng côt, nÕu cho phÐp cÊp n|íc kh«ng liªn tôc;
- M¹ng vßng hoÆc nèi vßng èng dÉn n|íc vμo khi cÇn b¶o ®¶m cÊp n|íc liªn tôc, khi
®ã m¹ng l|íi vßng ph¶i nèi víi m¹ng l|íi vßng ngoμi nhμ Ýt nhÊt b»ng hai èng dÉn
n|íc vμo nhμ;
4.6. Ph¶i thiÕt kÕ Ýt nhÊt hai èng dÉn n|íc vμo nhμ trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y:
- Trong nhμ cã ®Æt trªn 12 häng ch÷a ch¸y;
- Nhμ cã thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng;
- Nhμ ë cao trªn 16 tÇng;
4.7. Tr|êng hîp bè trÝ tõ hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ trë lªn, nªn nèi víi nhiÒu m¹ng
èng kh¸c nhau cña m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoμi nhμ. Kho¶ng gi÷a ®o¹n èng dÉn
m¹ng l|íi ngoμi nhμ víi m¹ng l|íi trong nhμ cÇn bè trÝ van kho¸ ®Ó ®¶m b¶o cÊp
n|íc liªn tôc khi cã mét trong nh÷ng ®o¹n èng cña m¹ng l|íi bÞ h| háng.
4.8. Khi ®Æt hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nÕu cÇn thiÕt ph¶i ®Æt bÓ chøa, m¸y b¬m ®Ó
t¨ng ¸p lùc trong ®|êng èng th× c¸c èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®|îc nèi víi nhau
tr|íc m¸y b¬m ®Æt van mét chiÒu.
Tr|êng hîp trªn mçi ®|êng èng dÉn n|íc vμo cã bÓ chøa, m¸y b¬m riªng th× kh«ng
cÇn ph¶i nèi c¸c èng dÉn n|íc vμo víi nhau.
4.9. Khi m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong lÊy n|íc tõ kÐt n|íc ¸p lùc ®Æt trong nhμ; vμ khi
®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi m¹ng l|íi ph©n phèi tõ kÐt n|íc ¸p lùc còng
nh| khi cã tõ hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®Æt van mét chiÒu.
4.10. C¸c phô tïng vμ c¸c thiÕt bÞ trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i
dÔ kiÓm tra vμ dÔ söa ch÷a nhÊt.
4.11. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo mÆt b»ng n»m ngang cña ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ
tíi c¸c ®|êng èng kh¸c ch«n ngÇm d|íi ®Êt quy ®Þnh ë b¶ng 5.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

4.12. §|êng èng cÊp n|íc trong nhμ ch«n ngÇm d|íi nÒn nhμ mμ giao nhau víi ®|êng èng
tho¸t n|íc th× ®|êng èng cÊp n|íc ph¶i ®Æt cao h¬n ®|êng èng tho¸t n|íc. Kho¶ng
c¸ch gi÷a mÆt ngoμi cña hai èng phÝa gi¸p nhau kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,01m.

B¶ng 5

Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ (m)
tíi §|êng kÝnh èng
(mm) §|êng èng tho¸t
n|íc
§|êng èng dÉn
nhiÖt
§|êng èng dÉn h¬i ¸p
lùc trung b×nh
Nhá h¬n 200
Lín h¬n 200
1,5
3
1,5
1,5
1,5
1,5

4.13. ë nh÷ng chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi ®|êng èng cÊp n|íc cña thμnh
phè, khu d©n c| hay khu xÝ nghiÖp ph¶i thiÕt kÕ giÕng ®Æt van kho¸ n|íc. Khi ®|êng
kÝnh èng dÉn n|íc vμo nhμ tõ 40 mm trë xuèng ®Æt van chÆn vμ cho phÐp kh«ng ph¶i
x©y giÕng van.
4.14. Khi ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ b»ng gang vμ ¸p lùc cña ®|êng èng bªn ngoμi lín
h¬n 50m th× ë nh÷ng chç ngoÆt cña ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ x©y gèi ®ì èng.
4.15. Chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ xuyªn qua t|êng tÇng hÇm hay t|êng mãng nhμ
®Òu ph¶i ®Æt trong lç chõa s½n:
- ë nh÷ng n¬i ®Êt kh« r¸o kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh èng tíi ®Ønh lç lμ 0,15m vμ bªn trong
lç ph¶i ®|îc nhÐt ®Çy vËt liÖu kh«ng thÊm n|íc ( d©y ®ay tÈm dÇu).
- ë nh÷ng n¬i ®Êt Èm |ít hay cã nhiÒu n|íc ngÇm , phÇn èng xuyªn qua t|êng ph¶i
hμn l¸ ch¾n ng¨n n|íc hoÆc ®Æt trong èng lèng b»ng thÐp hay gang vμ còng cã nh÷ng
biÖn ph¸p ng¨n n|íc kh¸c. KÝch th|íc chõa lç phô thuéc vμo ®|êng kÝnh èng xuyªn
qua t|êng.
4.16. Trong nhμ ë vμ nhμ c«ng céng, m¹ng l|íi ph©n phèi cña ®|êng èng cÊp n|íc bªn
trong ®|îc ®Æt trong tÇng hÇm, tÇng kÜ thuËt, r·nh ngÇm d|íi ®Êt hoÆc ®Æt chung víi
c¸c ®|êng èng n|íc nãng, èng dÉn h¬i cã n¾p ®Ëy. Tr|êng hîp nhμ kh«ng cã tÇng
hÇm m¹ng l|íi ph©n phèi cña ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong cho phÐp ®|îc ®Æt trùc
tiÕp d|íi nÒn ®Êt (nh|ng ph¶i s¬n chèng gØ èng) .
Chó thÝch:
1. Nªó c¸c ®|êng èng cÊp n|íc ®Æt chung víi ®|êng èng kh¸c trong r·nh ngÇm th× c¸c
®|êng èng dÉn h¬i, dÉn n|íc nãng ph¶i ®Æt cao h¬n ®|êng èng dÉn n|íc l¹nh.
2. §|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chÝnh kh«ng ®|îc ®Æt däc theo v× kÌo cét b»ng kim lo¹i.
3. Kh«ng ®|îc ®Æt èng cÊp n|íc trong c¸c ®|êng èng th«ng giã, th«ng h¬i, th«ng khãi.
4.17. C¸c ®|êng èng chÝnh, èng nh¸nh, èng ph©n phèi n|íc dÉn c¸c dông cô vÖ sinh ®Òu
®Æt dèc tõ 0,002 ®Õn 0,005 vÒ phÝa ®|êng èng ®øng hay ®iÓm lÊy n|íc. T¹i c¸c ®iÓm
thÊp nhÊt cña ®|êng èng ph¶i ®Æt thiÕt bÞ x¶ n|íc.
4.18. èng ®øng vμ èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cÇn ®Æt chung víi c¸c ®|-
êng èng kh¸c trong hép panen, blèc, cabin kÜ thuËt vÖ sinh s¶n xuÊt ë nhμ m¸y. CÊu
t¹o theo lo¹i nμy ph¶i ®¶m b¶o cã thÓ thay thÕ vμ söa ch÷a ®|îc ®|êng èng.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

Cho phÐp èng ®øng, èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc ®Æt hë trªn
t|êng v¸ch ng¨n ë phßng vÖ sinh xÝ tÊm, röa vμ phßng bÕp mμ kh«ng cã yªu cÇu bè
trÝ ®Æc biÖt.
4.19. Trong c¸c gian phßng yªu cÇu bè trÝ néi thÊt ®Æc biÖt th× ®|êng èng cÊp n|íc ph¶i
®Æt trong r·nh ngÇm trong t|êng, trong hép. MÆt ngoμi cña r·nh, hép èng cÇn tr¸t
v÷a hoÆc l¸t g¹ch che kÝn. C¸c van ®Æt trong r·nh ngÇm, hép èng ph¶i chõa nh÷ng
cöa kiÓm tra ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lÝ vμ söa ch÷a. N¾p lç cöa cã thÓ lμm b»ng t«n
s¬n cïng mμu víi t|êng.
4.20. C¸c ®|êng èng chÝnh, èng nh¸nh trong nhμ s¶n xuÊt ph¶i ®Æt hë... ®Æt theo khung
nhμ, v× kÌo, cét, t|êng vμ d|íi trÇn nhμ. Tr|êng hîp kh«ng thÓ ®Æt hë cho phÐp ®Æt
®|êng èng cÊp n|íc trong r·nh chung víi c¸c ®|êng èng kh¸c; trõ c¸c ®|êng èng
dÉn c¸c chÊt khÝ, chÊt láng dÔ b¾t löa hoÆc cã chÊt ®éc.
ChØ ®|îc phÐp ®Æt chung ®|êng èng dÉn n|íc sinh ho¹t víi ®|êng èng tho¸t n|íc
trong r·nh kh«.
Cho phÐp ®Æt èng cÊp n|íc trong r·nh riªng trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt vμ cã lÝ
do chÝnh ®¸ng.
§|êng èng dÉn n|íc tíi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ë c¸ch xa t|êng cét cã thÓ ®Æt trªn sμn
hoÆc d|íi sμn.
4.21. §|êng èng cÊp n|íc ®Æt trong r·nh blèc bªt«ng, panen, buång vÖ sinh khi ®Æt chung
víi ®|êng èng cÊp nhiÖt còng nh| ®Æt trong c¸c phßng cã ®é Èm cao, cÇn thiÕt ph¶i
cã biÖn ph¸p c¸ch li n|íc chèng Èm.
4.22. C¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ ph¶i bè trÝ c¹nh lèi ra vμo, trªn chiÕu nghØ cÇu
thang, ë s¶nh, hμnh lang vμ nh÷ng n¬i dÔ thÊy, dÔ sö dông.
4.23. T©m cña häng ch÷a ch¸y trong nhμ ph¶i bè trÝ ë ®é cao l,25 so víi mÆt sμn. Mçi
häng ch÷a ch¸y trong nhμ ph¶i cã mét èng vßi rång chiÒu dμi10m hoÆc 30m cã ®ñ
®Çu nèi vμ mét l¨ng phun n|íc ®|îc ®Æt trong tñ riªng biÖt.
Chó thÝch:
1. Tñ ch÷a ch¸y cã thÓ ®Æt ngÇm trong t|êng, treo trªn t|êng hay cét nhμ nh|ng kh«ng ®|îc
¶nh h|ëng ®Õn lèi ®i l¹i vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nhμ.
2. Trong cïng mét nhμ, cÊm kh«ng ®|îc dïng nhiÒu kiÓu ®Çu nèi èng vßi rång vμ l¨ng phun
n|íc cã nhiÒu kiÓu hoÆc cã ®|êng kÝnh kh¸c nhau.
4.24. Trªn ®|êng èng cÊp n|íc vμo nhμ, nªn ®Æt vßi lÊy n|íc c«ng céng ë bªn ngoμi cho
tõng ®¬n nguyªn nhμ cao tÇng. §|êng kÝnh vßi n|íc 20mm hoÆc 25mm.
Chó thÝch: Vßi lÊy n|íc c«ng céng cÇn ®Æt ë sau ®ång hå ®o n|íc cña nhμ.
4.25. C¸c van khãa n|íc cña hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong nhμ ph¶i ®Æt ë nh÷ng
n¬i sau:
a) Trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ;
b) Trªn m¹ng l|íi ph©n nh¸nh khÐp vßng ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ ®ãng tõng ®o¹n èng
®em söa ch÷a (kh«ng qu¸ nöa vßng) vμ trªn m¹ng vßng cña hÖ thèng cÊp n|íc s¶n
xuÊt, theo tÝnh to¸n ®¶m b¶o cÊp n|íc tíi thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc tõ hai phÝa;
c) ë ch©n èng ®øng cÊp n|íc ch÷a ch¸y mμ cã tõ 5 häng ch÷a ch¸y trë lªn, vμ ë mçi
®o¹n ch÷a ch¸y;
d) ë ch©n èng ®øng cÊp n|íc sinh ho¹t hoÆc cÊp n|íc s¶n xuÊt trong nhμ cao tõ 3
tÇng trë lªn;

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

e) ë c¸c èng nh¸nh cã tõ 5 vßi n|íc trë lªn;
g) ë c¸c èng nh¸nh vμo tõng c¨n hé, ë c¸c èng nh¸nh dÉn n|íc tíi b×nh x¶ vßi x¶
trªn c¸c èng nh¸nh dÉn n|íc tíi vßi t¾m vμ chËu röa mÆt;
h) Tr|íc vßi n|íc c«ng céng, vßi t|íi bªn ngoμi;
i) Tr|íc c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æc biÖt (s¶n xuÊt thö nghiÖm, ch÷a bÖnh...) trong
tr|êng hîp cÇn thiÕt;
k) Trªn m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y vßng kÝn th× cø 5
häng ch÷a ch¸y cã mét van khãa cho mét tÇng;
Chó thÝch:
l. Khi èng ®øng khÐp vßng theo chiÒu ®øng, van khãa ph¶i ®Æt ë ch©n hoÆc ®Ønh èng ®øng.
2. Trªn ®|êng èng ch¹y vßng kÝn ë bªn trong nhμ chØ ®|îc phÐp ®Æt c¸c thiÕt bÞ dÉn n|íc
theo hai chiÒu.
3. C¸c van khãa trªn ®|êng èng cÊp n|íc ®Æt qua cöa hμng, nhμ ¨n c«ng céng vμ c¸c gian
phßng kh¸c x©y kÕt hîp víi nhμ ë kh«ng thÓ kiÓm tra ®|îc vμo ban ®ªm, cÇn bè trÝ ë bªn
ngoμi c«ng tr×nh.
4.26. Phô tïng ®|êng èng, vßi n|íc, vßi trén cña hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng
cÊp n|íc sinh ho¹t ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh víi ¸p lùc lμm viÖc 60m. Phô tïng l¾p ë hÖ
thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt cã ¸p lùc c«ng t¸c ®|îc quy ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ.
4.27. ë nh÷ng vïng trong m¹ng l|íi cÊp n|íc thμnh phè cã ¸p lùc d|, ë c¸c nhμ nhiÒu
tÇng, ®Ó gi¶m ¸p lùc n|íc vμ tr¸nh l·ng phÝ n|íc trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo hoÆc
trªn èng nh¸nh dÉn n|íc tíi c¸c ®iÓm lÊy n|íc ë mçi tÇng nhμ cÇn ®Æt thªm c¸c thiÕt
bÞ d|íi ®©y:
a) Khi l|u l|îng kh«ng ®æi ®Æt r«ng ®en (tÊm ch¾n cã lç);
b) Khi l|u l|îng thay ®æi, ®Æt thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p lùc;
4.28. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cÇn cã biÖn ph¸p chèng ån chèng rung cho
thiÕt bÞ vμ ®|êng èng, phô tïng.
5. §ång hå ®o n|íc
5.1. §Ó ®o l|u l|îng n|íc, trªn c¸c ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ, vμo tõng c¨n hé, trªn
c¸c ®|êng èng nh¸nh cña m¹ng l|íi èng cÊp n|íc chung hay trªn c¸c ®o¹n èng cÊp
n|íc ®Õn c¸c n¬i tiªu thô kh¸c, cÇn ®Æt ®ång hå ®o n|íc.
5.2. ViÖc lùa chän ®ång hå ®o n|íc (kiÓu c¸nh qu¹t vμ kiÓu tuèc bin) ®Ó l¾p ®Æt trªn ®|-
êng èng dÉn n|íc vμo nhμ cÇn c¨n cø vμo l|u l|îng ngμy lín nhÊt chän theo b¶ng 6.
§ång hå ®o n|íc ®Æt trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ s¶n xuÊt cÇn ®|îc kiÓm tra
víi l|u l|îng giê lín nhÊt.
Chó thÝch: Tr|êng hîp cÊp n|íc cho c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng còng nh| hÖ thèng cÊp
n|íc ch÷a ch¸y riªng biÖt ph¶i lÊy n|íc trùc tiÕp tõ ®|êng èng dÉn n|íc vμo (kh«ng qua
®ång hå ®o n|íc).


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

B¶ng 6

L|u l|îng cho phÐp
KiÓu ®ång hå
®o n|íc
Cì ®ång hå
L|u l|îng
danh nghÜa
(m
3
/ngμy)
L|u l|îng lín
nhÊt/ngμy
(m
3
/ngμy)
Giíi h¹n d|íi
(m
3
/h)
C¸nh qu¹t
15
20
25
32
40
50
1
1,6
2,5
4
6,3
10
6
10
14
20
40
60
0,04
0,06
0,08
0,105
0,170
0,220
Tuèc bin
50
80
100
150
200
250
15
45
75
160
165
410
140
500
880
2000
3400
5200
3
6
8
10
18
50

Chó thÝch: §èi víi n|íc cã nhiÖt ®é lín h¬n 30
o
C th× dïng lo¹i ®ång hå ®Æc biÖt
5.3. Tæn thÊt ¸p lùc trong ®ång hå ®o n|íc kiÓu c¸nh qu¹t vμ kiÓu tuèc bin, x¸c ®Þnh theo
c«ng thøc d|íi ®©y :
h = S.q
2
(l)
Trong ®ã :
h- Tæn thÊt ¸p lùc (m)
q- L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s)
S- Søc c¶n cña ®ång hå, lÊy theo b¶ng 7.
B¶ng 7

§|êng kÝnh
®ånghå
(mm)
15 20 32 40 50 80 100 150 200
Søc c¶n cña
®ånghå (m)
14,4 5,1 1,3 0,32 0,265 0,00207 0,00675 0,00013 0,0000453

Chó thÝch: Tæn thÊt ¸p lùc khi l|u l|îng n|íc sinh ho¹t, s¶n xuÊt qua ®ång hå kiÓu c¸nh qu¹t
kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 2,5m, qua ®ång hå kiÓu tuèc bin kh«ng qu¸ 1m vμ khi cã ch¸y t|¬ng øng lμ
5m vμ 2,5m.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

5.4. §ång hå ®o n|íc ph¶i ®Æt ë mÆt ngoμi t|êng bao cña nhμ, chç ®|êng èng dÉn n|íc
vμo nhμ ë nh÷ng chç dÔ kiÓm tra vμ dÔ söa ch÷a nhÊt.
Chó thÝch:
1. Kh«ng ®|îc ®Æt ®ång hå ®o n|íc trong c¸c phßng ngñ.
2. §ång hå ®o n|íc ph©i ®Æt trªn ®|êng èng cÊp n|íc vμo nhμ, cã ®|êng kÝnh b»ng hay nhá
h¬n ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc mét cì.
3. Tr|êng hîp kh«ng thÓ ®Æt ®ång hå ®o n|íc nh| trªn, cho phÐp ®Æt ngoμi nhμ nh|ng ph¶i
®Æt trong hè riªng cã n¾p ®Ëy.
5.5. Khi chØ cã mét ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ
ch÷a ch¸y bªn trong th× ph¶i ®Æt mét ®|êng èng vßng qua phÝa tr|íc ®ång hå.
L|u l|îng n|íc ch¶y qua ®ång hå vμ ®|êng èng vßng ph¶i b»ng tæng sè l|u l|îng
n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y lín nhÊt trong nhμ.
Chó thÝch : Trªn ®|êng èng vßng, ph¶i bè trÝ van khãa kÑp ch× niªm phong do c¬
quan cÊp n|íc ®Þa ph|¬ng qu¶n lÝ. ChØ ®|îc phÐp më van khãa khi cã ch¸y. VÞ trÝ
®Æt ®ång hå ph¶i dÔ thao t¸c vμ cã kÝ hiÖu hoÆc biÓn chØ dÉn.
5.6. §ång hå kiÓu c¸nh qu¹t ph¶i ®Æt n»m ngang ; kiÓu tuèc bin cã thÓ ®Æt xiªn, n»m
ngang hay ®Æt ®øng khi chiÒu dßng n|íc ch¶y tõ d|íi lªn trªn. Mçi phÝa cña ®ång hå
®o n|íc ph¶i ®Æt van khãa. Gi÷a ®ång hå ®o n|íc vμ van khãa thø hai (theo chiÒu
n|íc ch¶y) ®Æt vßi x¶. Tr|êng hîp ®ång hå ®o n|íc kiÓu tuèc bin, ®Æt sau van khãa
cÇn ph¶i nèi l ®o¹n èng th¼ng dμi b»ng 5 lÇn ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc.

6. TÝnh to¸n m¹ng l|íi cÊp n|íc
6.1. TÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong theo l|u l|îng lín nhÊt trong mét
gi©y.
6.2. M¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t vμ m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt sö dông ®Ó ch÷a ch¸y
ph¶i b¶o ®¶m l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y khi l|u l|îng n|íc dïng cho sinh ho¹t vμ
s¶n xuÊt lín nhÊt trong mét gi©y.
Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng gi©y cho l|u l|îng ch÷a ch¸y trong nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ
phô, kh«ng tÝnh l|u l|îng n|íc ®Ó t¾m, röa sμn vμ t|íi.
6.3. M¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t, m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ m¹ng l|íi cÊp n|íc
ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh ®Ó ®¶m b¶o ¸p lùc cÇn thiÕt cña dông cô vÖ sinh, thiÕt bÞ, vßi
ch÷a ch¸y ®Æt cao nhÊt, xa nhÊt so víi èng dÉn n|íc vμo nhμ.
6.4. §|êng kÝnh èng cÊp n|íc bªn trong ®|îc tÝnh to¸n víi kh¶ n¨ng sö dông tèi ®a ¸p
lùc cã s½n trªn ®|êng èng cÊp n|íc bªn ngoμi.
6.5. Tèc ®é n|íc ch¶y trong ®|êng èng thÐp cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong nhμ kh«ng
v|ît qu¸ c¸c trÞ sè sau:
- Trong ®|êng èng chÝnh vμ èng ®øng : tõ l,5 ®Õn 2 m/s;
- èng nh¸nh nèi víi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh 2,5 m/s;
Tr|êng hîp n|íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt, tèc ®é n|íc trong èng chÝnh vμ èng
®øng kh«ng v|ît qu¸ l,2m/s;
Tr|êng hîp c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng kh«ng qu¸ 10 m/s;
6.6. Khi tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh tõ 20 trë xuèng, ®|êng kÝnh èng
cÊp n|íc cho phÐp lÊy theo b¶ng 8.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

B¶ng 8

Tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông
cô vÖ sinh
1 3 6 12 20
§|êng èng cÊp n|íc
(mm)
10 15 20 25 32

6.7. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhμ ë ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc

a
KN N q 2 , 0
(2)
Trong ®ã:
q- L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y (l/s);
a- TrÞ sè phô thuéc vμo tiªu chuÈn dïng n|íc tÝnh cho 1 ng|êi trong mét ngμy lÊy
theo b¶ng 9. l;
K- HÖ sè phô thuéc vμo sè ®|¬ng l|îng lÊy theo b¶ng 10;
N- Tæng sè ®|¬ng l|îng cña dông cô vÖ sinh trong nhμ hay khu vùc tÝnh to¸n (®o¹n
èng tÝnh to¸n);
Chó thÝch:
1. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) víi sè ®|¬ng l|îng cña
c¸c dông cô vÖ sinh ®Õn 5.000.
2. L|u l|îng n|íc trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo phô lôc II cña tiªu chuÈn nμy.
3. L|u l|îng n|íc trong m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoμi ®Æt ë tiÓu khu hoÆc ë ®|êng phè lÊy
theo tiªu chuÈn cÊp n|íc hiÖn hμnh.
4. Sè ®|¬ng l|îng dông cô vÖ sinh xem b¶ng 2.

B¶ng 9

Tiªu chuÈn dïng n|íc
cña mét ng|êi l/ngμy
100 125 150 200 250 300 350 400
TrÞ sè a 2,2 2,16 2,15 2,14 2,05 2,00 1,90 1,85

b¶ng 10

Sè ®|¬ng
l|îng
§Õn 300
Tõ 301 ®Õn
500
Tõ 501 ®Õn
800
Tõ 801 ®Õn
1200
1201 vμ lín
h¬n
TrÞ sè K 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006

Chó thÝch: Trong nhμ ë cã cÊp n|íc nãng tËp trung l|u l|îng tÝnh to¸n (l/s) cña n|íc trong
m¹ng l|íi cÊp n|íc nãng vμ l¹nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) nh©n víi hÖ sè 0,7.
6.8. Tr|êng hîp nhμ c«ng céng x©y dùng trong nhãm nhμ ë th× l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n
trong mét gi©y cÇn ph¶i x¸c ®Þnh theo ®iÒu 6.9 vμ 6.10 cña tiªu chuÈn nμy.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

6.9. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho c¸c c¬ quan hμnh chÝnh trô së, nhμ trä,
kh¸ch s¹n, nhμ ë tËp thÓ, kÝ tóc x¸, nhμ trÎ, tr|êng häc, c¬ quan gi¸o dôc, bÖnh viÖn
®a khoa, nhμ t¾m c«ng céng, tr¹i thiÕu nhi, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d|íi ®©y:

N q 2 , 0
(3)
Trong ®ã:
q- l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s);
N - Tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh trong nhμ hay ®o¹n èng tÝnh to¸n;
- hÖ sè phô tïng chøc n¨ng cña mçi lo¹i nhμ lÊy theo b¶ng 11;

B¶ng 11

Lo¹i nhμ
HÖ sè
Nhμ t¾m
c«ng
céng, nhμ
trÎ
BÖnh viÖn,
phßng
kh¸m ®a
khoa
Trô së c¬
quan hμnh
chÝnh, cöa
hμng, viÖn
thiÕt kÕ
Tr|êng häc
vμ c¬ quan
gi¸o dôc
BÖnh viÖn,
nhμ ®iÒu
d|ìng, nhμ
nghØ, tr¹i
thiÕu nhi
Nhμ ë tËp
thÓ, nhμ
trä, kh¸ch
s¹n, kÝ tóc

1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,5

Chó thÝch:
1. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y dïng cho nhu cÇu sinh ho¹t trong c¸c lo¹i nhμ
nªu ë ®iÒu 6.9, x¸c ®Þnh theo phô lôc 3.
2. L|u l|îng n|íc trong nhμ t¾m c«ng céng ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
q = q
0
.na
,
(4)
Trong ®ã:
q- L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s);
n- Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i;
a'-Hª sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh:
Cho bån t¾m : 50%
Vßi t¾m h|¬ng sen : 100%
Vßi t¾m thÊp : 100%
ChËu röa : 30%
q
0
- L|u l|îng n|íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s);
6.10. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhu cÇu sinh ho¹t trong nhμ s¶n xuÊt vμ
c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, phßng, gian kh¸n gi¶, c«ng tr×nh thÓ
dôc thÓ thao, xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
q = q
0
.n.a
,
(5)
Trong ®ã :
q - L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s);
q
0
- L|u l|îng n|íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s);

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

n- Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i;
p- HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12 vμ b¶ng 13.
6.11. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c phßng
sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp tïy thuéc vμo sè l|îng dông cô vÖ sinh lÊy theo
b¶ng 12.
6.12. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong c¸c phßng, gian kh¸n gi¶,
c¸c c«ng tr×nh thÓ thao, xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng lÊy theo b¶ng 13.
6.13. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong l gi©y cho nhu cÇu s¶n xuÊt ph¶i x¸c ®Þnh theo phÇn
c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ cã kÓ tíi chÕ ®é tiªu thô n|íc.
Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã s¶n l|îng cao nÕu cã lÝ do kinh tÕ - kÜ
thuËt thÝch ®¸ng phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ, l|u l|îng cho phÐp nh©n víi hÖ sè tõ
1,1 ®Õn 1,2
B¶ng 12

Sè l|îng dông cô vÖ sinh
Lo¹i dông cô vÖ sinh
1 3 6 10 20 40 60 100 120
- ChËu röa mÆt
- ChËu röa mÆt trßn cã vßi
phun n|íc
- H|¬ng sen t¾m
- ChËu tiÓu cã b×nh x¶ tù
®éng
- ChËu tiÓu treo
- ChËu xÝ cã vßi x¶
- ChËu xÝ cã b×nh x¶
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

0,7
0,3
0,75
1
1

1
1

0,5
0,25
0,65
1
1

1
1

0,4
0,2
0,6
1
1

1
1

0,34
0,15
0,5
1
1

1
1

0,3
0,1
0,45
1
1

1
1

0,3
0,1
0,4
1
1

1
1

0,25
0,1
0,4
1
1

1
1

0,25
0,005
0,4

Chó thÝch:
1. Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong 1 gi©y kh«ng tÝnh l|u l|îng n|íc ë vßi t|íi,
vßi phun n|íc uèng bi®ª
2. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c chËu röa vμ c¸c dông cô kh¸c kh«ng cã trong b¶ng
lÊy theo sè liÖu ë phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ.
3. Mét b×nh x¶ dïng ®Ò röa tù ®éng cho 3 ®Õn 4 chËu tiÓu.
6.14. Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®|êng èng cÊp n|íc b»ng thÐp hay gang, x¸c
®Þnh theo b¶ng tÝnh thñy lùc vμ c«ng thøc d|íi ®©y:
i : A.q
2

Trong ®ã:
i - Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®|êng èng trªn 1m chiÒu dμi èng.;
A - søc c¶n ®¬n vÞ phô thuéc vμo ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc;
q - L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n. (l/s);
B¶ng 13


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh
Dông cô vÖ sinh
R¹p chiÕu bãng, héi
tr|êng, c©u l¹c bé
c«ng tr×nh thÓ thao
Nhμ h¸t, r¹p
xiÕc
Cöa hμng ¨n uèng
c«ng céng
- ChËu röa mÆt
- B×nh x¶ chËu xÝ
- ChËu tiÓu treo
- Vßi t¾m h|¬ng sen
- ChËu röa trong quÇy
c¨ng tin
- M¸y röa b¸t
0,8
0,7
1,0
1,0

1,0

-
0,6
0,5
0,8
1,0

1,0

-
0,8
0,6
0,5
1,0-

6.15. Søc c¶n ®¬n vÞ A dïng cho èng thÐp lÊy theo b¶ng 14 víi tr|êng hîp khi tèc ®é n|íc
trong èng lμ l,2m/s, vμ lín h¬n. Cßn khi tèc ®é nhá h¬n l,2m/s trÞ sè A ph¶i nh©n víi
hÖ sè K. HÖ sè K lÊy theo b¶ng 15.

B¶ng 14

§|êng kÝnh èng
mm
A
§|êng kÝnh èng
mm
A
1 2 3 4
a) L|u l|îng tÝnh b»ng 1/s
10
15
20
25
32
40
32,95
8,809
1,643
0,4367
0,09386
0,04453
50
70
80
100
125
150
0,001108
0,002993
0,001168
0,000267
0,00008623
0,00003395
b) L|u l|îng tÝnh b»ng m
3
/s
175
200
225
250
18,96
9,273
4,822
2,583
300
325
350
400
0,9392
0,6088
0,4078
0,2062

B¶ng 15

Tèc ®é
m/s
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1.1 1,2
K 1,41 1,28 1,2 1,15 1,115 1,085 1,06 1,04 1,035 1,015 1,0


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

6.16. Khi tÝnh to¸n m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong cÇn tÝnh thªm tæn thÊt ¸p lùc côc bé lÊy
b»ng phÇn tr¨m tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t theo chiÒu dμi èng:
a) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t cho nhμ ë vμ nhμ c«ng céng 30%;
b) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp cho nhμ ë vμ nhμ c«ng
céng, trong m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt 20%;
c) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp 15%;
d) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc ch÷a ch¸y l0%;
6.17. Tr|êng hîp m¹ng l|íi cÊp n|íc nèi víi nhiÒu èng dÉn n|íc vμo, khi tÝnh to¸n cÇn tÝ-
nh víi ®iÒu kiÖn ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n|íc vμo. Tr|êng hîp cã hai èng dÉn
n|íc vμo, mçi èng ph¶i tÝnh víi l00% l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y, khi cã trªn 2 èng,
mçi èng tÝnh 50% l|u l|îng n|íc ch¶y qua.
Chó thÝch: TØ sè phÇn tr¨m vÒ l|îng n|íc tÝnh cho yªu cÇu s¶n xuÊt trong tr|êng hîp ®ãng
mét trong c¸c èng dÉn n|íc c¨n cø vμo luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt.
6.18. ¸p lùc cña cét n|íc ch÷a ch¸y phô thuéc vμo ®|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc vμ
b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n|íc dμy ®Æc lÊy theo b¶ng 16.
Chó thÝch:
1. B¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n|íc phun dμy ®Æc ph¶i lÊy b»ng chiÒu cao cña gian phßng
tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i nhμ hay trÇn nhμ.
2. Tr|êng hîp nhμ cã nhiÒu h×nh khèi phøc t¹p th× chiÒu cao cña gian phßng, tÝnh tõ nÒn
®Õn m¸i hay trÇn cña phÇn cao nhÊt.
3. ¸p lùc ë c¸c häng ch÷a ch¸y ®|îc tÝnh to¸n cho èng vßi rång dÉn n|íc b»ng v¶i b¹t.
6.19. Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
H = K
p
.q
2
.l
Trong ®ã:
h - Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång (m);
q - L|u l|îng cét n|íc ch÷a ch¸y (1/s);
K
p
- HÖ sè søc c¶n cña èng vßi rång ;
l - ChiÒu dμi èng vßi rång (m);
HÖ sè K
p
lÊy nh| sau:
èng vßi rång ®|êng kÝnh 50 mm - 0,012;
èng vßi rång ®|êng kÝnh 66 mm - 0,00385;


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

B¶ng 16

§|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc (mm)
13 16 19 22
¸p lùc cña
häng
ch÷a ch¸y
(m) khi
èng vßi
rång dμi
(m)
¸p lùc cña
häng
ch÷a ch¸y
(m) khi
èng vßi
rång dμi
(m)
¸p lùc cña
häng
ch÷a ch¸y
(m) khi
èng vßi
rång dμi
(m)
¸p lùc cña
häng
ch÷a ch¸y
(m) khi
èng vßi
rång dμi
(m)
ChiÒu
cao
n|íc
phun
dμy
®Æc
chiÒu
cao
phßng
(m)
L|u
l|îng
1 cét
n|íc
ch÷a
ch¸y
1/s
10 20
L|u
l|îng
1 cét
n|íc
ch÷a
ch¸y
1/s
10 20
L|u
l|îng
1 cét
n|íc
ch÷a
ch¸y
1/s
10 20
L|u
l|îng
1 cét
n|íc
ch÷a
ch¸y
1/s
10 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a) Vßi ch÷a ch¸y d = 50 mm
6
8
10
12
14
16
18
20
-
-
-
2,6
2,8
3,2
3,6
4,0
-
-
-
20,2
23,6
31,6
39,0
47,7
-
-
-
21,0
24,5
32,8
40,6
49,7
2,6
2,9
3,3
3,7
4,2
4,6
5,1
5,6
9,2
12,0
15,1
19,2
24,8
29,3
36,0
44,0
10,0
13,0
16,4
21,0
26,3
31,8
40,0
48,0
3,4
4,1
4,6
5,2
5,7
-
-
-
8,8
12,9
16,0
20,6
24,5
-
-
-
10,4
14,8
18,5
24,0
28,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b) Vßi ch÷a ch¸y d = 66 mm
6
8
10
12
14
16
18
20
-
-
-
2,6
2,8
3,2
3,6
4,0
-
-
-
19,8
23,0
31,0
38,0
46,4
-

-
20,2
23,3
31,5
38,5
47,0
2,6
2,9
3,3
3,7
4,2
4,6
5,1
5,6
8,8
11,0
14,0
16,0
23,0
27,6
33,8
41,2
9,0
11,4
14,6
18,6
23,5
28,4
34,6
42,4
3,4
4,1
4,6
5,2
5,7
6,3
7,0
7,5
7,8
11,4
14,3
18,2
21,8
26,6
32,9
37,2
8,3
12,4
15,2
19,9
23,0
28,0
34,8
39,7
4,5
5,4
6,1
6,8
7,4
8,3
9,0
8,7
7,8
11,3
14,4
18,0
21,4
27,0
32,7
36,7
8,6
12,4
15,8
19,8
32,5
29,7
34,8
40,6

Chó thÝch: ¸p lùc vßi ch÷a ch¸y ®|îc tÝnh víi søc c¶n trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t.
6.20. TÝnh to¸n thñy lùc cho thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng theo chØ dÉn thiÕt kÕ cña c¸c thiÕt
bÞ ®ã.

7. M¸y b¬m cÊp n|íc

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

7.1. Tr|êng hîp m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn ngoμi th|êng xuyªn hay tõng thêi
gian kh«ng cã ®ñ ¸p lùc cÇn thiÕt ®Ó ®|a n|íc lªn c¸c tÇng cña c«ng tr×nh cÇn ph¶i
thiÕt kÕ tr¹m b¬m t¨ng ¸p.
Chó thÝch: Nghiªm cÊm viÖc ®Æt m¸y b¬m hót trùc tiÕp trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ
mμ ph¶i hót qua bÓ chøa n|íc ®iÒu hßa.
7.2. KiÓu lo¹i vμ chÕ ®é lμm viÖc cña m¸y b¬m ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së so s¸nh
kinh tÕ kÜ thuËt c¸c ph|¬ng ¸n:
- M¸y b¬m ho¹t ®éng liªn tôc;
- M¸y b¬m ho¹t ®éng tõng thêi k×;
- M¸y b¬m n|íc ch÷a ch¸y (chØ ho¹t ®éng khi cã ch¸y);
7.3. Cho phÐp ®Æt riªng m¸y b¬m cÊp n|íc sinh ho¹t vμ n|íc ch÷a ch¸y trong mét tr¹m
hay kÕt hîp víi c¸c ng«i nhμ kh¸c, nh|ng ph¶i ®|îc ng¨n c¸ch b»ng t|êng kh«ng
ch¸y vμ cã lèi ra ngoμi trùc tiÕp.
Chó thÝch: Tr¹m m¸y b¬m ®Æt riªng biÖt th× ph¶i lμm b»ng vËt liÖu cã bËc chÞu löa III.
7.4. Kh«ng cho phÐp ®Æt m¸y b¬m trùc tiÕp d|íi c¸c c¨n hé, c¸c phßng cña nhμ trÎ, c¸c
líp häc cña tr|êng phæ th«ng, c¸c phßng ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn, phßng hμnh chÝnh,
c¸c gi¶ng ®|êng cña tr|êng ®¹i bäc vμ c¸c phßng t|¬ng tù kh¸c.
7.5. M¸y b¬m trong nhμ s¶n xuÊt nªn bè trÝ ngay trong x|ëng dïng n|íc. Tr|êng hîp
m¸y b¬m ®Æt trong gian s¶n xuÊt ph¶i cã thiÕt kÕ hμng rμo ng¨n che.
7.6. M¸y b¬m phôc vô cho l nhãm nhμ ë ®Æt trong tr¹m riªng, còng nh| m¸y b¬m s¶n
xuÊt cì lín cÇn thiÕt kÕ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ m¹ng l|íi c«ng tr×nh.
7.7. C«ng suÊt cña m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t, s¶n xuÊt cã bÓ chøa n|íc cÇn tÝnh theo l|u
l|îng giê lín nhÊt. Cßn ®èi víi m¸y b¬m kh«ng cã bÓ chøa n|íc tÝnh theo l|u l|îng
gi©y.
7.8. M¸y b¬m cã thÓ ®iÒu khiÓn b»ng tay, ®iÒu khiÓn tõ xa hay cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù
®éng. Khi m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®iÒu khiÓn tõ xa th× nót ®iÒu khiÓn cho m¸y b¬m
ch¹y ph¶i ®Ó gÇn häng ch÷a ch¸y mμ t¹i ®ã ¸p lùc cña ®|êng èng bªn ngoμi kh«ng
®ñ ®Ó ch÷a ch¸y ®|îc.
7.9. Cho phÐp ®Æt m¸y b¬m ch÷a ch¸y mμ kh«ng cÇn m¸y b¬m dù phßng trong c¸c
tr|êng hîp sau ®©y :
a) Trong nhμ phô cña kho kh«ng cã thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng vμ cã mét cét n|íc
ch÷a ch¸y.
b) Trong c¸c xÝ nghiÖp cã h¹ng s¶n xuÊt D, E mμ c«ng tr×nh cã bËc chÞu löa I, II hoÆc
khi l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y bªn ngoμi kh«ng v|ît qu¸ 201/s.
7.10. M¸y b¬m cña hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y trong nhμ cã ph©n vïng cÊp n|íc, c¸c
c«ng tr×nh ®Æc biÖt, r¹p chiÕu bãng, c©u l¹c bé, nhμ v¨n hãa, phßng häp, héi tr|êng
vμ c«ng tr×nh cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng, ngoμi viÖc ®iÒu khiÓn m¸y
b¬m tù ®éng hoÆc tõ xa, cßn cÇn cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng tay.
Chó thÝch: Khi më tù ®éng m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®ång thêi ph¶i ph¸t tÝn hiÖu (¸nh s¸ng vμ
©m thanh) vμo phßng th|êng trùc hoÆc vμo phßng th|êng xuyªn cã c«ng nh©n phôc vô ngμy
®ªm.
7.11. M¸y b¬m cã kÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i thiÕt kÕ ®iÒu khiÓn tù ®éng.
7.12. Ph¶i b¶o ®¶m m¸y b¬m vËn hμnh thuËn lîi, theo c¸c yªu cÇu sau :
a) Më tù ®éng m¸y b¬m lμm viÖc.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

b) Më tù ®éng m¸y b¬m dù phßng nÕu m¸y b¬m lμm viÖc kh«ng më ®|îc v× lÝ do kÜ
thuËt.
c) Më tù ®éng m¸y b¬m ch÷a ch¸y.
7.13. Trôc m¸y b¬m n|íc cÇn ®Æt thÊp h¬n mùc n|íc thÊp nhÊt cña nguån n|íc. Tr|êng
hîp m¸y b¬m ®Æt cao h¬n th× ph¶i cã bé phËn måi n|íc.
7.14. Khi m¸y b¬m hót n|íc tõ bÓ chøa cã hai m¸y b¬m trë lªn th× sè l|îng èng hót Ýt
nhÊt lμ 2. Mçi ®|êng èng ph¶i b¶o ®¶m hót ®|îc mét l|îng n|íc ch÷a ch¸y cÇn thiÕt
lín nhÊt.
Chó thÝch: Cho phÐp ®Æt mét èng hót khi kh«ng cã b¬m dù phßng.
7.15. Trªn ®|êng èng ®Èy ë mçi m¸y b¬m ph¶i cã van khãa, van mét chiÒu vμ ®ång hå ¸p
lùc, trªn ®|êng èng hót chØ cÇn ®Æt van khãa.
7.16. §èi víi m¸y b¬m (ch÷a ch¸y, sinh ho¹t, s¶n xuÊt) kh«ng cho phÐp ngõng cÊp n|íc
ph¶i b¶o ®¶m cÊp ®iÖn liªn tôc b»ng c¸ch nèi víi hai nguån ®iÖn ®éc lËp. NÕu chØ cã
mét nguån ®iÖn, cho phÐp ®Æt m¸y b¬m ch÷a ch¸y dù phßng ch¹y b»ng ®éng c¬ ®èt
trong.
7.17. M¸y b¬m vμ ®éng c¬ ®iÖn ph¶i n»m trªn cïng trôc.
7.18. M¸y b¬m ph¶i ®Æt trªn bÖ mãng cao h¬n mÆt nÒn nhμ tèi thiÓu lμ 0,2m.
Chó thÝch: Trong tõng tr|êng hîp, m¸y b¬m cÊp n|íc s¶n xuÊt cã thÓ ®Æt trªn khung gç
hoÆc khung thÐp mμ kh«ng cÇn x©y mãng.
7.19. Kho¶ng c¸ch cho phÐp nhá nhÊt gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong phßng m¸y b¬m, theo quy
®Þnh sau:
a) Tõ c¹nh bªn cña mãng ®Æt m¸y b¬m vμ ®éng c¬ ®iÖn ®Õn t|êng nhμ vμ kho¶ng
c¸ch gi÷a c¸c mãng lμ 70 mm;
b) Tõ c¹nh bÖ m¸y b¬m phÝa èng hót ®Õn mÆt t|êng nhμ ®èi diÖn lμ l000 mm; tõ
c¹nh bÖ m¸y b¬m phÝa ®éng c¬ ®iÖn ®Õn mÆt t|êng nhμ kh«ng ®|îc nhá h¬n kho¶ng
c¸ch cÇn thiÕt ®Ó rót r«to cña ®éng c¬ ®iÖn ra mμ kh«ng cÇn th¸o ®éng c¬ ®iÖn khái
bÖ m¸y.
Chó thÝch:
1. M¸y b¬m cã ®|êng kÝnh èng ®Èy tõ 100mm cho phÐp ®Æt däc t|êng vμ v¸ch nhμ mμ
kh«ng cÇn cã lèi ®i gi÷a m¸y b¬m vμ t|êng, nh|ng kh«ng nhá h¬n 200mm tÝnh tõ mãng nhμ
®Õn bÖ.
2. Cho phÐp ®Æt hai m¸y b¬m trªn cïng mét mãng mμ kh«ng cÇn bè trÝ lèi ®i l¹i gi÷a chóng,
nh|ng xung quanh mãng ph¶i chõa mét lèi ®i riªng kh«ng nhá h¬n 700mm.
7.20. ChiÒu cao phßng cña tr¹m b¬m cã thiÕt bÞ n©ng cÇn ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch th«ng
thñy tõ ®¸y vËt ®|îc n©ng ®Õn ®Ønh cña c¸c thiÕt bÞ ®Æt ë d|íi kh«ng ®|îc nhá h¬n
500mm.
ChiÒu cao th«ng thñy cña tr¹m b¬m kh«ng cã thiÕt bÞ n©ng th× lÊy tèi thiÓu lμ 2,2m.
7.21. Ph¶i cã cÊu t¹o c¸ch ©m cho m¸y b¬m cÊp n|íc sinh häat trong nhμ ë vμ nhμ c«ng
céng. M¸y b¬m cÇn ®Æt trªn nÒn c¸ch ©m nh| ®Æt tÊm ®Öm d|íi ch©n m¸y b¬m b»ng
cao su hay gç mÒm. Trªn èng hót vμ èng ®Èy ph¶i cã ®Öm lãt chèng rung dμi Ýt nhÊt
1m.
7.22. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong t¨ng ¸p lùc theo ph|¬ng ¸n m¸y b¬m cã
kÐt n|íc khÝ nÐn ®|îc thiÕt kÕ theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ vμ ph¶i ®¸p øng c¸c quy
ph¹m cña c¬ quan kiÓm tra an toμn Nhμ n|íc.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988


8. KÐt n|íc ¸p lùc vμ bÓ chøa n|íc
8.1. KÐt n|íc ¸p lùc ph¶i b¶o ®¶m chøa ®|îc mét khèi l|îng n|íc dù tr÷ ®Ó ®iÒu chØnh
chÕ ®é n|íc kh«ng ®iÒu hßa vμ cÊp n|íc ch÷a ch¸y. CÇn ph¶i cã èng ph©n phèi riªng
®Ó ®¶m b¶o l|îng n|íc ch÷a ch¸y nguyªn vÑn vμ kh«ng sö dông n|íc vμo c¸c môc
®Ých kh¸c.
Chó thÝch:
l. Tr|êng hîp bªn trong mçi c¨n hé cña nhμ ë cao tÇng ®· cã bÓ chøa n|íc dù tr÷ riªng th×
kh«ng cÇn ph¶i ®Æt kÐt n|íc ¸p lùc chung trªn m¸i.
2. Trong mäi tr|êng hîp, dung tÝch kÐt n|íc ¸p lùc kh«ng ®|îc v|ît qu¸ tõ 20 ®Õn 25m
3
.
NÕu v|ît qu¸ quy ®Þnh trªn ph¶i chia nhá mçi kÐt phôc vô cho mét khu vùc cÊp n|íc nhÊt
®Þnh.
8.2. Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc ¸p lùc hoÆc kÐt n|íc khÝ nÐn cña m¸y b¬m n|íc
sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt cÇn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :
h
Q
W
b
. 4

(8)
Trong ®ã :
W - Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc (m
3
);
Q
b
- c«ng suÊt ®Þnh møc cña mét m¸y b¬m hay m¸y b¬m cã c«ng suÊt lín nhÊt trong
nhãm m¸y b¬m c«ng t¾c cïng më (m
3
/h);
n - Sè lÇn më m¸y b¬m nhiÒu nhÊt trong mét giê. TrÞ sè n lÊy nh| sau:
- M¸y b¬m ë kÐt hë : n= tõ 2 ®Õn 4;
- M¸y b¬m víi kÐt khÝ nÐn : n = tõ 6 ®Õn l0;
Gi¸ trÞ lín dïng cho m¸y b¬m cã c«ng suÊt nhá ®Õn l0 KW.
8.3. KÐt n|íc ¸p lùc vμ bÓ chøa n|íc cã m¸y b¬m t¨ng ¸p dïng ®Ó ch÷a ch¸y ph¶i dù tr÷
mét l|îng n|íc nh| sau:
a) §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: l|îng n|íc dù tr÷ ch÷a ch¸y tÝnh víi thêi gian
dËp t¾t ®¸m ch¸y dïng häng ch÷a ch¸y bªn trong vμ thiÕt bÞ phun n|íc tù ®éng lμ l0
phót ®Çu khi xÈy ra ch¸y.
b) §èi víi c«ng tr×nh d©n dông th× n|íc dù tr÷ ph¶i b¶o ®¶m cung cÊp n|íc ch÷a
ch¸y bªn trong thêi gian lμ l0 phót, ®ång thêi vÉn ph¶i ®¶m b¶o l|îng n|íc dïng cho
sinh ho¹t lín nhÊt.
Chó thÝch: Tr|êng hîp m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®iÒu khiÓn tù ®éng th× l|îng n|íc dù tr÷ ®Ó
ch÷a ch¸y cã thÓ gi¶m xuèng lμ thêi gian ch÷a ch¸y liªn tôc cã thÓ tÝnh lμ 5 phót.
8.4. Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc khÝ nÐn cÇn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :

1
W V
K
(9)
Dung tÝch toμn phÇn kÐt n|íc ¸p lùc cã m¸y b¬m ch÷a ch¸y tù ®éng tÝnh theo c«ng
thøc :
V
A
= (w + w
l
) (10)
Trong ®ã:

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

V
K
- Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc khÝ nÐn (m
3
);
V
A
- Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc ¸p lùc (m
3
);
W - Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc khÝ nÐn hoÆc kÐt n|íc ¸p lùc (m
3
);
W
l
- Dung tÝch n|íc ch÷a ch¸y trong kÐt (m
3
);
- TØ lÖ gi÷a ¸p suÊt tuyÖt ®èi nhá nhÊt vμ ¸p suÊt lín nhÊt;
TrÞ sè lÊy tõ 0,7 ®Õn 0,8;
- HÖ sè dù tr÷ lÊy tõ l,2 ®Õn l,3;

8.5. ChiÒu cao ®Æt kÐt n|íc ¸p lùc hë vμ ¸p lùc nhá nhÊt trong kÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i b¶o
®¶m ¸p lùc cÇn thiÕt cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ dïng n|íc. Cßn trong hÖ thèng cÊp n|íc
ch÷a ch¸y hoÆc hÖ thèng kÕt hîp ph¶i ®¶m b¶o ¸p lùc cÇn thiÕt ë häng ch÷a ch¸y bªn
trong tíi lóc dïng hÕt l|îng n|íc ch÷a ch¸y dù tr÷.
8.6. KÐt n|íc ¸p lùc vμ kÐt n|íc khÝ nÐn chøa n|íc sinh ho¹t lμm b»ng thÐp tÊm vμ ph¶i
quÐt s¬n c¶ trong lÉn ngoμi. S¬n quÐt mÆt trong kÐt n|íc ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ
sinh vμ ph¶i ®|îc c¬ quan y tÕ ®ång ý tr|íc khi sö dông kÐt.
Chó thÝch: KÐt n|íc ¸p lùc hë cÇn ®|îc thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp.
8.7. KÐt n|íc ¸p lùc ph¶i cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ:
a) èng dÉn n|íc vμo kÐt: Cã ®Æt van khãa vμ van phao ®iÒu chØnh. MÐp trªn cña èng
dÉn c¸ch mÆt d|íi cña n¾p kÐt tõ l00 ®Õn 150mm.
b) èng ph©n phèi: Nèi ë thμnh kÐt ph¶i c¸ch tèi thiÓu 50mm, cã ®Æt van khãa
(Tr|êng hîp èng dÉn n|íc vμo vμ èng ph©n phèi riªng biÖt).
c) èng dÉn n|íc trμn: §Æt ë vÞ trÝ møc n|íc cao nhÊt trong kÐt. §|êng kÝnh phÔu thu
n|íc trμn ®Æt n»m ngang ph¶i lín h¬n 4 lÇn ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc nèi víi phÔu.
§|êng kÝnh èng dÉn n|íc trμn ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc vμo
kÐt.
d) èng x¶ c¹n: Nèi ë ®¸y kÐt ph¶i ®Æt van khãa tr|íc khi kÕt hîp víi èng dÉn n|íc
trμn cña kÐt.
e) Th|íc ®o hay dông cô b¸o tÝn hiÖu mùc n|íc nèi liÒn víi tr¹m b¬m.
Chó thÝch:
1. Cã thÓ nèi èng dÉn n|íc vμo kÐt kÕt hîp víi èng ph©n phèi nh|ng ph¶i ®Æt van mét chiÒu
vμ van khãa trªn ®o¹n èng ph©n phèi n|íc.
2. NÕu kh«ng cã dông cô b¸o tÝn hiÖu mùc n|íc th× cÇn ph¶i ®Æt mét ®|êng èng b¸o mùc
n|íc riªng. §Çu trªn cña ®|êng èng b¸o mùc n|íc ®Æt thÊp h¬n ®¸y èng dÉn n|íc trμn
chõng 5cm vμ ®Çu d|íi cña ®|êng èng b¸o mùc n|íc liªn hÖ víi b¶ng ®iÒu khiÓn m¸y b¬m.
8.8. Tr|êng hîp trong mét nhμ cã nhiÒu kÐt n|íc ¸p lùc th× mçi kÐt ph¶i bè trÝ ®Çy ®ñ
nh÷ng bé phËn cÇn thiÕt ®· nªu trong ®iÒu 8.7. NÕu c¸c kÐt th«ng víi nhau, th×
nh÷ng èng cïng lo¹i ë ®¸y kÐt cã thÓ nèi chung víi cïng mét ®|êng èng nh¸nh.
8.9. KÐt n|íc ch÷a ch¸y ph¶i ®Æt thiÕt bÞ b¸o mùc n|íc liªn l¹c víi phßng nh©n viªn ch÷a
ch¸y, phßng nh©n viªn phôc vô hay phßng m¸y b¬m.
8.10. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt n|íc ¸p lùc vμ kho¶ng c¸ch gi÷a thμnh kÐt víi c¸c kÕt cÊu
cña nhμ kh«ng ®|îc nhá h¬n kho¶ng c¸ch quy ®Þnh trong b¶ng 17.


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

B¶ng 17

Kho¶ng c¸ch gi÷a thμnh kÐt vμ
t|êng
H×nh d¸ng cña
kÐt n|íc ¸p
lùc
PhÝa kh«ng cã
phao
PhÝa cã phao
nèi
kho¶ng c¸ch
gi÷a c¸c kÐt
n|íc ¸p lùc
Kho¶ng c¸ch
tõ ®Ønh kÐt ®Õn
sμn g¸c phÝa
trªn
H×nh trßn
H×nh ch÷ nhËt
0,3
0,7
0,8
1,0
0,7
0,7
0,6
0,6

8.11. Dung tÝch ®iÒu hßa cña bÓ chøa n|íc phôc vô cho m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t, t¨ng ¸p
cho c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :
n
Qng
W
BC
μy ,5 1

(11)
Trong ®ã :
W
BC
- Dung tÝch ®iÒu hßa l|îng n|íc sinh ho¹t cña bÓ chøa n|íc (m
3
);
Q
ngμy
- L|îng n|íc sinh ho¹t cÇn dïng trong ngμy ®èi víi c«ng tr×nh (m
3
);
n - sè lÇn ®ãng më b¬m b»ng tay trong ngμy;
8.12. Dung tÝch toμn phÇn cña bÓ chøa n|íc phôc vô cho m¸y b¬m t¨ng ¸p cung cÊp n|íc
sinh ho¹t cho c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
V
BC
= W
BC
+ W
l
(12)
Trong ®ã :
V
BC
- Dung tÝch toμn phÇn cña bÓ chøa n|íc (m
3
);
W
l
- Dung tÝch n|íc ch÷a ch¸y trong bÓ chøa (m
3
);
Chó thÝch : Ph¶i bè trÝ èng hót cña m¸y b¬m sao cho b¶o ®¶m l|îng n|íc ch÷a ch¸y trong
bÓ chøa kh«ng ®|îc sö dông vμo c¸c nhu cÇu kh¸c nh| sinh ho¹t, s¶n xuÊt.
8.13. BÓ chøa cã thÓ x©y dùng b»ng bª t«ng cèt thÐp hay g¹ch, vËt liÖu dïng ®|îc quy
®Þnh theo dung tÝch cña bÓ, t×nh h×nh ®Þa chÊt thi c«ng, t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu ®Þa
ph|¬ng... §¸y bÓ chøa ph¶i cã ®é dèc kh«ng nhá h¬n l% vÒ phÝa hè thu n|íc.
8.14. BÓ chøa n|íc cã thÓ thiÕt kÕ theo d¹ng h×nh trßn, h×nh ch÷ nhËt... ®Æt trong nhμ hay
ngoμi nhμ, ®Æt næi hay ngÇm.
BÓ chøa ph¶i ®|îc trang bÞ èng cÊp n|íc vμo bÓ, èng hót hay èng ph©n phèi n|íc
èng dÉn n|íc trμn, èng x¶ n|íc bÈn, th|íc b¸o mùc n|íc, èng th«ng h¬i, thang vμ
cöa ra vμo bÓ.
8.15. KÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i cã èng dÉn n|íc vμo èng ph©n phèi n|íc, èng x¶ van an toμn,
¸p lùc kÕ, thiÕt bÞ ®o n|íc vμ thiÕt bÞ ®Ó b¬m vμ ®iÒu chØnh kh«ng khÝ trong kÐt.
Kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh kÐt tíi trÇn kh«ng nhá h¬n 0,6m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt vμ tõ
kÐt tíi t|êng kh«ng nhá h¬n 0,7m.

9. Yªu cÇn ®èi víi m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong, x©y dùng ë vïng ®Êt yÕu
9.1. §|êng èng cÊp n|íc bªn trong nhμ ph¶i ®Æt cao h¬n mÆt sμn tÇng l hoÆc tÇng hÇm,
®Æt hë vμ ë vÞ trÝ dÔ dμng lui tíi kiÓm tra vμ qu¶n lÝ.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

9.2. §|êng èng dÉn n|íc vμo hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong x©y dùng ë vïng ®Êt ®· xö lÝ
lón, cho phÐp thiÕt kÕ nh| ë vïng ®Êt b×nh th|êng.
9.3. Kh«ng cho phÐp ®Æt ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ë d|íi ®¸y mãng mμ chØ ®|îc phÐp
®i qua t|êng mãng.
9.4. Tr|íc khi ®Æt ®|êng èng trong t|êng mãng nhμ hoÆc t|êng hÇm cÇn ph¶i chõa lç ë
nh÷ng vÞ trÝ ®ã. KÝch th|íc lç tèi thiÓu lμ 300 x 300 mm. VÞ trÝ ®Æt èng tõ ®Ønh èng
®Õn ®Ønh lç kh«ng nhá h¬n 0,15 m.
9.5. Kh«ng cho phÐp ngμm cøng ®|êng èng trong t|êng mãng. Sau khi ®Æt èng, cÇn chÌn
chÆt lç b»ng d©y ®ay tÈm dÇu.
9.6. §|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i dïng èng thÐp hoÆc èng chÊt dÎo. Cho phÐp dïng
èng gang cÊp n|íc víi mèi nèi cã lãt cao su ®Ó kh¾c phôc c¸c biÕn d¹ng xuÊt hiÖn.
9.7. Khi thiÕt kÕ m¹ng l|íi ®|êng èng, cÊp n|íc bªn trong x©y dùng ë vïng ®éng ®Êt;
ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu
chuÈn thiÕt kÕ kh¸c quy ®Þnh riªng, cho c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng ®éng ®Êt.

Phô lôc 1
Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét lÇn hay cña mét dông cô vÖ sinh

Dông cô vÖ sinh §¬n vÞ
Tiªu chuÈn dïng
n|íc (lÝt)
1 2 3
1. Nhμ ë
- Bån t¾m ngåi dμi 1.200 mm cã vßi t¾m h|¬ng sen
- Bån t¾m (cã h|¬ng sen t¾m) dμi tõ 1500 ®Õn 1550 mm
- Nh| trªn dμi tõ 1650 ®Õn 1700 mm
- Bån t¾m kh«ng cã h|¬ng sen
- Vßi t¾m h|¬ng sen cã khay t¾m s©u
- Vßi t¾m h|¬ng sen cã khay t¾m n«ng
- ChËu röa mÆt
- B×nh x¶ cña chËu xÝ
- ChËu röa trong nhμ bÕp
- Vßi t¾m h|¬ng sen t¾m trong c¨n hé
2. C«ng tr×nh c«ng céng
- Phßng t¾m cã bån t¾m
- Phßng t¾m cã h|¬ng sen t¾m
- N|íc röa sμn phßng t¾m, phßng t¾m h¬i vμ buång khö
trïng
- ChËu röa tay trong phßng c¾t tãc
- ChËu röa trong phßng thay quÇn ¸o hay phßng vÖ sinh
- ChËu röa trong phßng b¸c sÜ
- ChËu röa trong cöa hμng
- ChËu röa trong hiÖu thuèc

1 lÇn

1 lÇn

1 lÇn
1 lÇn
1 lÇn
1 lÇn
1 lÇn
1 lÇn
1 lÇn
1 lÇn

1 kh¸ch
"
1 m
2


1 giê
"


250

275

300
200
230
Tõ 100 ®Õn 120
tõ 3 ®Õn 5
Tõ 6 ®Õn 8
Tõ 8 ®Õn 10
Tõ 40 ®Õn 60

500
400
3 ®Õn 5

10
100


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

- ChËu röa trong phßng vÖ sinh c«ng céng
- ChËu xÝ trong nhμ xÝ c«ng céng ë nhμ ga
- Vßi lÊy n|íc hay chËu röa ë nhμ ¨n, qu¸n cμ phª, qu¸n
gi¶i kh¸t, quÇy b¸nh kÑo, c¨ng tin
"
"
1 ngμy
"
"
1 giê

Tõ 300 ®Õn 400
120
60
600
1000
250

3. Nhμ s¶n xuÊt vμ phô trî
- Vßi t¾m h|¬ng sen riªng biÖt trong c¸c phßng sinh ho¹t
- Vßi t¾m h|¬ng sen t¾m trong nhãm phßng t¾m

1 lÇn

45 phót

Tõ 40 ®Õn 60

500

Phô lôc 2
L|u l|îng n|íc 1/s trong nhμ ë phô thuéc
vμo sè ®¬n vÞ ®|¬ng l|îng cña thiÕt bÞ vÖ sinh

L|u l|îng n|íc 1/s khi tiªu chuÈn dïng n|íc 1/ng.ng.®
100 125 150 200 250 300 400
Khi hÖ sè dïng n|íc kh«ng ®Òu (m)
Sè ®|¬ng
l|îng
2,2 2,16 2,15 2,14 2,05 2 1,85
1 2 3 4 5 6 7 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
0,28
0,34
0,37
0,41
0,46
0,50
0,53
0,56
0,57
0,64
0,70
0,74
0,78
0,82
0,91
1,00
1,06
1,15
1,22
0,28
0,34
0,39
0,43
0,47
0,50
0,54
0,57
0,60
0,66
0,72
0,75
0,80
0,84
0,93
1,02
1,11
1,19
1,25
0,28
0,34
0,39
0,43
0,48
0,50
0,55
0,58
0,61
0,66
0,73
0,76
0,81
0,85
0,94
1,02
1,12
1,19
1,27
0,28
0,34
0,39
0,43
0,48
0,50
0,55
0,58
0,63
0,66
0,74
0,76
0,81
0,85
0,95
1,04
1,12
1,20
1,28
0,28
0,34
0,40
0,43
0,49
0,53
0,57
0,60
0,64
0,70
0,77
0,81
0,86
0,90
1,01
1,11
1,12
1,19
1,37
0,28
0,35
0,41
0,46
0,50
0,54
0,59
0,62
0,65
0,71
0,78
0,83
0,89
0,93
1,05
1,15
1,25
1,43
1,43
0,29
0,37
0,44
0,49
0,54
0,59
0,63
0,67
0,71
0,78
0,86
0,92
0,99
1,04
1,18
1,32
1,36
1,38
1,64

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
1,28
1,50
1,50
1,61
1,70
1,82
2,0
2,21
2,33
2,47
2,63
2,77
2,91
1,32
1,46
1,57
1,68
1,79
1,88
2,06
2,29
2,43
2,56
2,74
2,86
3,02
1,33
1,46
1,58
1,70
1,79
1,91
2,09
2,30
2,44
2,58
2,76
2,90
3,06
1,34
1,47
1,60
1,71
1,81
1,92
2,12
2,32
2,48
2,62
2,78
2,94
3,06
1,44
1,58
1,73
1,86
1,98
2,10
2,30
2,51
2,70
2,84
3,04
3,22
3,38
1,52
1,67
1,81
1,95
2,07
2,20
2,43
2,65
2,85
3,00
3,23
3,41
3,58
1,75
1,96
2,12
2,24
2,43
2,62
2,88
3,17
3,42
3,64
3,89
4,08
4,34
Phô lôc 2 - (tiÕp theo)
1 2 3 4 5 6 7 8
260
280
300
320
340
360
380
400
430
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
3,03
3,15
3,26
3,74
3,87
3,99
4,12
4,25
4,63
4,93
5,73
6,08
6,46
6,76
7,07
7,40
8,58
8,93
9,25
9,64
10,20
11,02
13,00
13,80
14,54
15,32
3,14
3,28
3,40
3,87
3,99
4,12
4,28
4,42
4,77
5,06
5,92
6,26
6,60
7,00
7,33
7,63
8,81
9,19
9,55
9,92
10,46
11,16
13,32
14,12
14,90
15,69
3,18
3,33
3,43
3,90
4,02
4,14
4,32
4,44
4,80
5,06
5,94
6,30
6,67
7,03
7,36
7,71
8,87
9,22
9,63
9,96
10,68
11,41
13,40
14,00
14,98
15,78
3,20
3,34
3,46
3,92
4,06
4,20
4,32
4,48
4,88
5,16
6,02
6,34
6,70
7,06
7,40
7,80
8,96
9,30
9,65
10,04
10,78
11,48
13,46
14,32
15,08
15,88
3,52
3,70
3,83
4,30
4,46
4,58
4,72
4,94
5,31
5,51
6,32
6,90
7,30
7,70
8,08
8,36
9,63
9,99
10,34
10,64
11,56
12,34
14,36
15,26
16,02
16,91
3,75
3,91
4,07
4,54
4,71
4,88
5,04
5,20
5,59
5,17
6,89
7,30
7,70
8,09
8,48
8,86
10,08
10,50
10,91
11,32
12,14
12,93
15,01
15,83
16,74
17,60
4,52
4,47
4,93
5,46
5,67
5,88
6,07
6,40
6,73
7,14
8,25
8,68
9,22
9,69
10,10
10,56
11,85
12,28
12,86
13,34
14,83
15,15
17,38
18,20
19,10
20,24

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
16,08
16,84
17,58
18,33
19,81
21,28
22,73
24,18
25,61
27,04
28,46
29,87
31,28
32,68
34,07
35,46
36,83
38,22
39,60
16,46
17,23
18,00
18,75
20,21
21,74
23,22
24,69
26,14
27,39
29,03
30,46
31,86
33,30
34,72
36,12
37,53
38,82
40,32
16,57
17,34
18,10
18,86
20,37
21,87
23,35
24,82
26,28
27,89
29,18
30,62
32,05
33,47
34,09
36,30
37,71
39,11
40,51
16,66
17,44
18,21
18,97
20,49
22,00
23,48
24,96
26,43
29,00
29,34
30,78
32,22
33,65
35,06
36,48
37,89
39,30
40,70
17,73
18,54
19,35
20,15
21,74
23,31
24,86
26,41
27,94
29,46
30,96
32,46
33,95
35,43
36,90
38,38
39,84
41,30
42,75
18,45
19,29
20,12
20,94
22,58
24,20
25,80
27,38
28,95
30,51
32,06
33,60
35,13
36,65
38,16
39,67
41,16
42,66
44,14
21,34
22,30
23,24
24,17
26,01
27,83
29,62
31,40
33,15
34,89
36,62
38,32
40,02
41,71
43,38
45,04
47,70
48,34
49,97

Phô lôc 3
L|u l|îng n|íc 1/s cho nhu cÇu ¨n uèng sinh ho¹t trong nhμ
phô thuéc vμo sè ®¬n vÞ ®|¬ng l|îng cña c¸c lo¹i nhμ c«ng céng
Sè ®|¬ng
l|îng
Nhμ t¾m
c«ng céng,
nhμ trÎ
Phßng
kh¸m ®a
khoa vμ
ngo¹i tró
Nhμ hμnh
chÝnh vμ
cöa hμng
Tr|êng
häc tr|êng
phæ th«ng
BÖnh viÖn
kiªm nhμ
®iÒu
d|ìng, nhμ
nghØ, tr¹i
thiÕu nhi
Kh¸ch s¹n,
kÝ tóc x¸,
tr|êng néi
tró, nhμ
trä
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
0,2
0,35
0,42
0,48
0,54
0,59
0,64
0,67
0,72
0,76
0,83
0,2
0,39
0,48
0,56
0,63
0,69
0,74
0,79
0,84
0,88
0,97
0,2
0,4
0,52
0,6
0,67
0,74
0,80
0,85
0,9
0,95
1,04
0,2
0,4
0,6
0,72
0,81
0,88
0,96
1,02
1,08
1,13
1,24
0,2
0,4
0,6
0,8
0,9
0,98
1,06
1,13
1,20
1,26
1,38
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,22
1,32
1,41
1,50
1,58
1,73

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988

14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
0,9
0,96
1,02
1,07
1,2
1,31
1,42
1,52
1,61
1,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,05
1,02
1,19
1,35
1,4
1,53
1,66
1,77
1,88
1,98
2,08
2,17
2,26
2,34
2,42
2,5
2,58
2,66
2,73
1,12
1,2
1,27
1,34
1,5
1,64
1,78
1,90
2,01
2,12
2,22
2,32
2,42
2,51
2,60
2,68
2,77
2,84
2,93
1,34
1,44
1,52
1,61
1,8
1,97
2,14
2,28
2,42
2,54
2,67
2,79
2,90
3,02
3,12
3,22
3,32
3,42
3,51
1,50
1,60
1,69
1,79
2,0
2,2
2,37
2,53
2,68
2,83
2,97
3,1
3,22
3,3
3,46
3,58
3,69
3,80
3,9
1,87
2,0
2,12
2,23
2,50
2,74
2,96
3,16
3,35
3,54
3,71
3,38
4,03
4,18
4,33
4,47
4,61
4,75
4,88


Phô lôc 3 - (kÕt thóc)
1 2 3 4 5 6 7
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,00
3,00
3,56
3,8
4,03
4,24
4,45
4,61
4,84
5,02
5,20
3,60
3,94
4,26
4,55
4,82
5,08
5,34
5,57
5,81
6,02
6,24
4,00
4,38
4,73
5,06
5,36
5,65
5,93
6,20
6,45
6,69
6,93
5,00
5,48
5,91
6,33
6,71
7,07
7,42
7,74
8,06
8,36
8,66

tiªu chuÈn viÖt nam
1.5.

tcvn 4513 : 1988

1.6.

1.7. 1.8.

1.9.

Ph¶i thiÕt kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c tr|êng hîp sau : a) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.6 cña tiªu chuÈn nμy. b) Trong nhμ ë gia ®×nh tõ 4 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë lªn. c) Trong c¸c c¬ quan hμnh chÝnh cao tõ 6 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë lªn. d) Trong nhμ ga, kho tμng, c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c, nhμ phô trî cña c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp khi khèi tÝch ng«i nhμ tõ 5000m3 trë lªn. e) Trong nhμ h¸t, r¹p chiÕu bãng, héi tr|êng, c©u l¹cbé cã tõ 300 chç ngåi trë lªn. Chó thÝch: 1) NÕu ë c¸c ng«i nhμ nªu trong ®iÒu kiÖn (b), (c) cã sè tÇng kh¸c nhau th× chØ thiÕt kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y cho phÇn nhμ cã sè tÇng ®· quy ®Þnh ë trªn. 2) Trong nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I vμ II, s¶n xuÊt h¹ng D, E th× hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chØ cÇn ®Æt ë phÇn nhμ cã chøa hay s¶n xuÊt nh÷ng vËt liÖu dÔ ch¸y. 3) Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt, kh«ng thùc hiÖn ®|îc nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.5 th× ph¶i ®|îc sù tho¶ thuËn cña Côc phßng ch¸y ch÷a ch¸y – Bé Néi vô. Kh«ng thiÕt kÕ hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y : a) Trong nhμ t¾m, nhμ giÆt c«ng céng. b) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã sö dông hay b¶o qu¶n c¸c chÊt khi tiÕp xóc víi n|íc cã thÓ sinh ra ch¸y, næ, ngän löa lan truyÒn. c) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I, II vμ cã thiÕt bÞ bªn trong lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y mμ trong ®ã gia c«ng, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n thμnh phÈm, b¸n thμnh phÈm lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y. d) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt h¹ng E,D cã bËc chÞu löa III, IV, V mμ cã khèi tÝch kh«ng lín qu¸ 1.000 m3. e) Trong c¸c nhμ kho lμm b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ch¸y, chøa c¸c hμng ho¸ kh«ng ch¸y. g) Trong c¸c tr¹m b¬m, tr¹m lμm s¹ch n|íc th¶i. h) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, kh«ng cã ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t hay s¶n xuÊt vμ viÖc cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn ngoμi lÊy ë s«ng, hå ao hay bÓ dù tr÷ n|íc. §Æt thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng trong nhμ, do yªu cÇu c«ng nghÖ quy ®Þnh. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. TCVN 2622 : 1978”. §|êng èng, phô tïng, c¸c chi tiÕt, thiÕt bÞ vμ vËt liÖu ®Ó l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn ®iÖu kiÖn kÜ thuËt hiÖn hμnh cã liªn quan.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->