tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4513 : 1988
Nhãm H

CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Internal water supply – Design standard
Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCXD 18 – 64 “CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng
céng, nhμ s¶n xuÊt, nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o.
Chó thÝch : Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh
trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan.
Quy ®Þnh chung.
1.1. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ ®Ó cÊp n|íc trùc tiÕp tíi c¸c ni dïng
n|íc.
HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong (hÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng, sinh ho¹t, hÖ thèng cÊp
n|íc s¶n xuÊt, hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y) bao gåm:
§|êng èng dÉn n|íc vμo, hè ®ång hå ®o n|íc, m¹ng l|íi ®|êng èng chÝnh, èng
nh¸nh, èng ph©n phèi n|íc dÉn ®Õn c¸c dông cô vÖ sinh, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ thiÕt bÞ
ch÷a ch¸y.
Tuú theo l|u l|îng cña ¸p lùc hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi, chøc n¨ng cña nhμ vμ
quy tr×nh c«ng nghÖ mμ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cßn cã : m¸y b¬m, kÐt n|íc ¸p
lùc, kÐt n|íc khÝ nÐn, bÓ chøa n|íc ®|îc bè trÝ ë bªn trong hay ë gÇn c«ng tr×nh.
1.2. HÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng sinh ho¹t (gäi t¾t lμ cÊp n|íc sinh ho¹t) ph¶i thiÕt kÕ
®¶m b¶o cÊp n|íc cã chÊt l|îng theo ®óng tiªu chuÈn chÊt l|îng do Nhμ n|íc quy
®Þnh cho n|íc dïng ®Ó ¨n uèng.
1.

Chó thÝch:
1. ë c¸c khu vùc d©n c| vμ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mμ nguån cÊp cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng
kh«ng ®ñ c«ng suÊt ®Ó ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸c nhu cÇu dïng n|íc, cho phÐp cÊp n|íc
kh«ng cÇn cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng tíi c¸c chËu tiÓu, b×nh x¶, n|íc chËu xÝ, m¸ng
tiÓu, vßi röa sμn nhμ hay c¸c dông cô vÖ sinh t|¬ng tù kh¸c.
2. Tr|êng hîp kh«ng ®ñ n|íc cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng vμ trong khu vùc x©y dùng cã
nguån suèi n|íc nãng, sau khi ®|îc c¬ quan vÖ sinh dÞch tÔ cÊp tØnh, thμnh phè cho phÐp cã
thÓ sö dông nguån suèi n|íc nãng ®Ó cÊp n|íc cho nhu cÇu sinh ho¹t.

1.3.

1.4.

HÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt ph¶i thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ, kh«ng lμm
¨n mßn ®|êng èng vμ phô tïng, kh«ng lμm l¾ng cÆn vμ ph¸t triÓn chÊt b¸m… trong
®|êng èng.
HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong lÊy tõ ®|êng èng cÊp n|íc cña thμnh phè
kh«ng ®|îc nèi cè ®Þnh víi c¸c ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t lÊy tõ c¸c nguån n|íc
côc bé.
Chó thÝch : Cho phÐp nèi víi c¸c hÖ thèng cÊp n|íc côc bé trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc
biÖt khi ®· cã sù tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp n|íc cña thμnh phè hay ®Þa
ph|¬ng së t¹i.

tiªu chuÈn viÖt nam
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

tcvn 4513 : 1988

Ph¶i thiÕt kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c tr|êng hîp sau :
a) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.6 cña tiªu chuÈn nμy.
b) Trong nhμ ë gia ®×nh tõ 4 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë lªn.
c) Trong c¸c c¬ quan hμnh chÝnh cao tõ 6 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë
lªn.
d) Trong nhμ ga, kho tμng, c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c, nhμ phô trî cña c¸c
c«ng tr×nh c«ng nghiÖp khi khèi tÝch ng«i nhμ tõ 5000m3 trë lªn.
e) Trong nhμ h¸t, r¹p chiÕu bãng, héi tr|êng, c©u l¹cbé cã tõ 300 chç ngåi trë lªn.
Chó thÝch:
1) NÕu ë c¸c ng«i nhμ nªu trong ®iÒu kiÖn (b), (c) cã sè tÇng kh¸c nhau th× chØ thiÕt
kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y cho phÇn nhμ cã sè tÇng ®· quy ®Þnh ë trªn.
2) Trong nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I vμ II, s¶n xuÊt h¹ng D, E th× hÖ thèng ®|êng
èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chØ cÇn ®Æt ë phÇn nhμ cã chøa hay s¶n xuÊt nh÷ng vËt liÖu
dÔ ch¸y.
3) Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt, kh«ng thùc hiÖn ®|îc nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.5
th× ph¶i ®|îc sù tho¶ thuËn cña Côc phßng ch¸y ch÷a ch¸y – Bé Néi vô.
Kh«ng thiÕt kÕ hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c
tr|êng hîp sau ®©y :
a) Trong nhμ t¾m, nhμ giÆt c«ng céng.
b) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã sö dông hay b¶o qu¶n c¸c chÊt khi tiÕp xóc víi n|íc cã
thÓ sinh ra ch¸y, næ, ngän löa lan truyÒn.
c) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I, II vμ cã thiÕt bÞ bªn trong lμm b»ng vËt
liÖu kh«ng ch¸y mμ trong ®ã gia c«ng, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n thμnh phÈm, b¸n thμnh
phÈm lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y.
d) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt h¹ng E,D cã bËc chÞu löa III, IV, V mμ cã khèi tÝch kh«ng
lín qu¸ 1.000 m3.
e) Trong c¸c nhμ kho lμm b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ch¸y, chøa c¸c hμng ho¸ kh«ng
ch¸y.
g) Trong c¸c tr¹m b¬m, tr¹m lμm s¹ch n|íc th¶i.
h) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, kh«ng cã
®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t hay s¶n xuÊt vμ viÖc cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn ngoμi lÊy
ë s«ng, hå ao hay bÓ dù tr÷ n|íc.
§Æt thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng trong nhμ, do yªu cÇu c«ng nghÖ quy ®Þnh.
Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy
®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn
“Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. TCVN 2622 : 1978”.
§|êng èng, phô tïng, c¸c chi tiÕt, thiÕt bÞ vμ vËt liÖu ®Ó l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp n|íc
bªn trong ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn
®iÖu kiÖn kÜ thuËt hiÖn hμnh cã liªn quan.

tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4513 : 1988

2. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong
2.1. Trong c¸c nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng céng cã thÓ thiÕt kÕ nh÷ng hÖ thèng cÊp n|íc sau
®©y:
a) HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp.
b) HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y ®Æt riªng hoÆc chØ cã
1 trong 2 hÖ thèng ®ã.
Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã thÓ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng sau ®©y:
- HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ ch÷a ch¸y
hoÆc hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt.
- HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y hoÆc hÖ
thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y.
C¸c hÖ thèng cÊp n|íc riªng biÖt.
2.2. ViÖc lùa chän hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ph¶i c¨n cø vμo luËn chøng kinh tÕ kÜ
thuËt, c¸c yªu cÇu vÖ sinh vμ yªu cÇu phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kÕt hîp víi c¸c th«ng
sè kÜ thuËt cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi vμ c¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt.
2.3. Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, cã thÓ thiÕt kÕ
c¸c hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoμn, hÖ thèng sö dông l¹i, hÖ thèng cÊp n|íc l¹nh, hÖ
thèng ch|ng cÊt n|íc, hÖ thèng lμm mÒm n|íc…
ViÖc x¸c ®Þnh ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ, ph¶i c¨n cø vμo yªu cÇu cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt
vμ ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ x©y dùng cña c¸c ngμnh.
CÇn thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoμn vμ hÖ thèng sö dông l¹i n|íc.
2.4. §èi víi nhμ ë cao tÇng, nhμ hμnh chÝnh, kh¸ch s¹n, nhμ an d|ìng, nhμ nghØ, nhμ s¶n
xuÊt, nhμ phô trî, cÇn nghiªn cøu ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ph©n vïng.
ChiÒu cao ph©n vïng ¸p lùc cÊp n|íc ®|îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n víi ¸p lùc thñy
tÜnh cho phÐp lín nhÊt t¹i c¸c häng ch÷a ch¸y, vßi n|íc sinh ho¹t hoÆc t¹i c¸c vßi
n|íc s¶n xuÊt theo quy ®Þnh ë ®iÒu 3.9 cña tiªu chuÈn nμy.
2.5. ViÖc cÊp n|íc vμo tõng vïng cã thÓ sö dông m¸y b¬m t¨ng ¸p, kÐt n|íc ¸p lùc hoÆc
khÝ nÐn vμ còng cã thÓ lÊy n|íc trùc tiÕp tõ hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi.
¸p lùc n|íc cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi, ph¶i ®|îc sö dông ®Ó cÊp n|íc cho
c¸c tÇng d|íi cña c«ng tr×nh.
3. Tiªu chuÈn dïng n|íc, ¸p lùc n|íc tù do
3.1. Tiªu chuÈn tÝnh to¸n trong ngμy dïng n|íc lín nhÊt cho nhu cÇu ¨n uèng sinh ho¹t
trong nhμ ë, nhμ c«ng céng, nhμ s¶n xuÊt, nhμ phô trî lÊy theo tÝnh n¨ng sö dông cña
nhμ, møc ®é trang bÞ c¸c dông cô vÖ sinh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu vμ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa
ph|¬ng kh¸c, theo b¶ng 1.
Chó thÝch:
Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét lÇn hoÆc cña mét dông cô vÖ sinh trong nhμ ë, nhμ c«ng
céng, nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî lÊy theo phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nμy.

3.2.

HÖ sè dïng n|íc kh«ng ®iÒu hoμ giê lÊy theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “CÊp n|íc
®« thÞ, Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.

phßng kh¸m ®a khoa Nhμ t¾m c«ng céng cã vßi t¾m h|¬ng sen Nhμ giÆt b»ng tay Nhμ giÆt b»ng m¸y C«ng ty ¨n uèng. bÕp riªng cho tõng phßng Kh¸ch s¹n – H¹ng III . xÝ. t¾m ®Æc biÖt Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã bån t¾m vμ cÊp n|íc nãng côc bé Nhμ ë tËp thÓ kÝ tóc x¸ cã xÝ.H¹ng ®Æc biÖt BÖnh viÖn.H¹ng I . nhμ nghØ (cã bån t¾m chung vμ vßi t¾m h|¬ng sen) Nhμ ®iÒu d|ìng. röa.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 1 N¬i dïng n|íc §¬n vÞ dïng n|íc Tiªu chuÈn dïng n|íc trong ngμy dïng nhiÒu nhÊt 1/ngμy 1 Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã mét vßi n|íc sö dông chung cho c¸c nhu cÇu sinh ho¹t Nhμ ë bªn trong cã trang thiÕt bÞ vÖ sinh : vßi t¾m. xÝ trong 1 c¨n hé khÐp kÝn Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã trang thiÕt bÞ vÖ sinh : H|¬ng sen t¾m. vßi t¾m giÆt. nhμ nghØ cã bån t¾m trong tÊt c¶ c¸c phßng Tr¹m y tÕ. cöa hμng ¨n uèng 2 3 Mét ng|êi Tõ 80 ®Õn 100 Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 150 Mét ng|êi Tõ 150 ®Õn 200 Mét ng|êi Tõ 350 ®Õn 400 Mét ng|êi Tõ 75 ®Õn 100 Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 120 Mét ng|êi Mét ng|êi Mét ng|êi Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 120 Tõ 150 ®Õn 200 Tõ 200 ®Õn 250 Tõ 250 ®Õn 300 1 gi|êng bÖnh Tõ 250 ®Õn 300 1gi|êng Tõ 300 ®Õn 400 1 bÖnh nh©n 15 1 ng|êi t¾m Tõ 125 ®Õn 150 1kg ®å giÆt 1 kg ®å giÆt 40 Tõ 60 ®Õn 90 1 mãn ¨n 12 1 mãn ¨n 10 1 ng|êi/ 1 b÷a ¨n Tõ 18 ®Õn 25 % dung tÝch bÓ 1 vËn ®éng viªn 1 chç ngåi 10 50 3 a) ChÕ biÕn thøc ¨n t¹i chç b) ChÕ biÕn thøc ¨n ®em vÒ nhμ Nhμ ¨n tËp thÓ BÓ b¬i trong 1 ngμy ®ªm a) Bæ sung n|íc trμn b) VËn ®éng viªn (tÝnh c¶ t¾m) c) Kh¸n gi¶ . tiÓu. tiÓu vßi t¾m giÆt chung ®Æt ë c¸c tÇng Nhμ ë tËp thÓ cã xÝ. röa. nhμ ®iÒu d|ìng.H¹ng II .

§èi víi c¸c nhμ ë. 8. Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét gi|êng bÖnh trong bÖnh viÖn. n|íc sinh ho¹t dïng hμng ngμy lÊy ë vßi c«ng céng cña ®|êng phè. th× khi tÝnh to¸n ®|êng èng. nhμ giÆt. 7. cöa hμng ¨n uèng vμ c¸c nhμ kh¸c th× quy ®Þnh theo ®å ¸n thiÕt kÕ kÜ thuËt 5. 2. Tiªu chuÈn n|íc t|íi ®|êng nªu trong b¶ng 1 ®|îctÝnh cho 1 lÇn t|íi trong ngμy phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn khÝ hËu. tiÓu khu. Khi lÊy n|íc nãng trùc tiÕp tõ m¹ng l|íi cÊp nhiÖt còng nh| tõ tr¹m nåi h¬i khu vùc.5 1m2 1 ng|êi trong 1 ca 3 25 Nhμ trÎ a) Göi ban ngμy b) Göi c¶ ®ªm Trô së c¬ quan hμnh chÝnh R¹p chiÕu bãng C©u l¹c bé Nhμ h¸t Tr|êng häc. th× tiªu chuÈn dïng n|íc trung b×nh mçi ng|êi lÊy tõ 40®Õn 60 l/ngμy. nhμ nghØ vμ cho mét chç trong tr|êng néi tró ®· tÝnh ®Õn l|îng n|íc dïng trong nhμ ¨n. .7. tr|êng phæ th«ng S©n vËn ®éng. Tiªu chuÈn dïng n|íc cña c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æt bªn trong c¸c nhμ giÆt b»ng m¸y. c©y xanh ®|êng s¸ bªn trong khu vùc s©n vËn ®éng b) T|íi mÆt cá s©n bãng ®¸ Ng|êi phôc vô nhμ c«ng céng Chó thÝch: 1.tiªu chuÈn viÖt nam 1 tcvn 4513 : 1988 2 3 1 trÎ 1 trÎ 1 c¸n bé 1 ghÕ 1 chç ngåi hay 1 ng|êi xem 75 100 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 3 ®Õn 5 10 a) Kh¸n gi¶ 1 chç b) DiÔn viªn 1 diÔn viªn 10 40 1häc sinh hay 1 gi¸o viªn Tõ 15 ®Õn 20 1 vËn ®éng viªn 1 chç 50 3 1m2 1. s©n ch¬i. c¸c c«ng ty ¨n uèng. 3. N|íc dïng cho nhμ ¨n cÇn tÝnh bæ sung. 4. nhμ thi ®Êu thÓ thao a) VËn ®éng viªn (kÓ c¶ t¾m) b) Kh¸n gi¶ N|íc t|íi a) T|íi s©n thÓ thao. L|u l|îng n|íc cho thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c¸c c¬ së ®iÒu trÞ kh«ng ®|îc nªu trong b¶ng 1 th× lÊy theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ c«ng nghÖ. 6. N|íc lμm nguéi m¸y cña c¸c thiÕt bÞ l¹nh vμ ®iÒu hßa kh«ng khÝ nªu trong tiªu chuÈn dïng n|íc trªn vμ cÇn tÝnh nªng. l|u l|îng n|íc l¹nh ph¶i tÝnh víi hÖ sè 0. Tiªu chuÈn dïng n|íc cña mét c¸n bé lμm viÖc ë trô së. kh¸n ®μi vμ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao ngoμi trêi. nhμ an d|ìng. c¬ quan hμnh chÝnh gåm c¶ l|îng n|íc cho kh¸ch.

1 15 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 0. ®|êng kÝnh èng nèi víi c¸c dông cô vÖ sinh vμ sè ®|¬ng l|îng lÊy theo b¶ng 2. 3.5 ®Õn 2.35 cña chËu) Mét vßi t¾m h|¬ng sen trong nhãm thiÕt 1 bÞ vÖ sinh Mét vßi t¾m h|¬ng sen ®Æt trong c¨n hé 0.07 15 Tõ 10 ®Õn 15 0. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ".5.2 ®Õn 1. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cña c¸c dông cô vÖ sinh.5 L|u l|îng n|íc (l/s) 3 0.06 Tõ 1.07 0.5 15 Tõ 20 ®Õn 25 Chó thÝch: Tr|êng hîp kh«ng cã vßi n|íc.17 Vßi n|íc ë chËu trót n|íc th¶i trong 0.5 phßng thÝ nghiÖm Vßi ë chËu röa trong phßng 1 Vßi t|íi Tõ l.4.3 §|êng kÝnh èng (mm) 4 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 25 ®Õn 32 Tõ 10 ®Õn 15 15 0.035 0.4 0. b) Cho l xe lín Tõ 300 ®Õn 500 lÝt. B¶ng 2 Dông cô vÖ sinh thiÕt bÞ - Sè ®|¬ng l|îng 2 1 0.3.67 Mét vßi t¾m h|¬ng sen ë bÓ b¬i 1 Mét vßi n|íc nãng 0. Chó thÝch : 1. §èi víi c¸c lo¹i xe ch¹y trªn ®|êng nhùa.14 0.3 ®Õn 0. 3. phô tïng vμ èng thÐp tr¸ng kÏm cã ®|êng kÝnh D = 10mm th× cho phÐp sö dông èng cã ®|êng kÝnh D = 15 mm. Tiªu chuÈn n|íc dïng ®Ó röa xe trong nhμ ®Ó xe ®|îc quy ®Þnh nh| sau : a) Cho l xe con Tõ 200 ®Õn 300 lÝt.2 0. ¸p dông tiªu chuÇn dïng n|íc cho c¸c xe con. 3. Tiªu chuÈn n|íc ch÷a ch¸y vμ sè cét n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ lÊy theo b¶ng 3. 3. tcvn 4513 : 1988 Tiªu chuÈn dïng n|íc vμ hÖ sè kh«ng ®iÒu hßa giê dïng cho nhu cÇu ¨n uèng vμ sinh ho¹t trong nhμ s¶n xuÊt lÊy theo b¶ng l vμ theo TCXD "CÊp n|íc ®« thÞ.035 0.3 Tõ 6 ®Õn 7 0. .2 0.17 0.7.2 0. Thêi gian röa liªn tôc cho mçi xe lμ 10 phót. Tiªu chuÈn n|íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt (d©y chuyÒn c«ng nghÖ.2 15 0.6. Tiªu chuÈn n|íc trªn øng víi trêng hîp röa thñ c«ng èng mÒm. 2.5 1. t|íi röa sμn…) vμ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoμ ph¶i lÊy theo yªu cÇu c«ng nghÖ s¶n xuÊt vμ theo chØ dÉn vÒ thiÕt kÕ x©y dùng riªng cho c¸c ngμnh c«ng nghiÖp. lμm l¹nh.33 0.5 1 Vßi n|íc cña chËu trót n|íc th¶i Vßi n|íc ë chËu röa mÆt Vßi níc ë chËu tiÓu treo Mét mÐt èng röa m¸ng tiÓu Vßi x¶ ë chËu xÝ Vßi x¶ ë chËu xÝ Vßi trén n|íc nãng l¹nh cña bån t¾m dïng n|íc nãng tËp trung Vßi trén n|íc nãng l¹nh cña bån t¾m cã 1 thiÕt bÞ ®un n|íc b»ng ®iÖn Mét vßi cña chËu giÆt chËu röa 1 ChËu vÖ sinh phô n÷ (bi®ª vμ vßi phun 0. 3.1 0. röa thiÕt bÞ.tiªu chuÈn viÖt nam 3.2 15 0.2 Tõ 0.

5 2 2. th| viÖn. c¬ quan thiÕt kÕ cã khèi tÝch tõ 7.5 2 2.5 2 2.000m3 C¸c phßng bè trÝ d|íi kh¸n ®μi cña s©n vËn ®éng cã khèi tÝch tõ 5000 m3 ®Õn 25000 m3 vμ c¸c gian thÓ thao cã khèi tÝch ®Õn 25. nhμ trÎ.5 1 2. r¹p xiÕc. nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch tõ 5000m3 ®Õn 25. tr|êng häc. nhμ ga.5 1 2.6 C¸c nhμ kho cã khèi tÝch tõ 5000m3 trë lªn chøa vËt liÖu dÔ ch¸y hoÆc vËt liÖu phßng ch¸y b¶o qu¶n trong c¸c bao b× dÔ ch¸y Sè cét n|íc ch÷a ch¸y L|îng n|íc tÝnh cho mçi cét 2 3 1 2.000m3.000m3 BÖnh viÖn.5 2 2.5 2 2.5 1 2. r¹p chiÕu bang.5 Chó thÝch : Khi tÝnh to¸n sö dông c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y cÇn ¸p dông : . nhμ ë tËp thÓ. phßng hoμ nh¹c cã trªn 800 chç. c¸c gian kh¸n gi¶ cã trang bÞ m¸y chiÕu phim cè ®Þnh cã søc chøa tõ 300 ®Õn 800 chç Nhμ ë c¸c lo¹i cao tõ 12 ®Õn 16 tÇng Nhμ hμnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng víi khèi tÝch trªn 25. nhμ an d|ìng.5 1 2.000m3 C¸c gian phßng bè trÝ d|íi kh¸n ®μi s©n vËn ®éng vμ c¸c gian thÓ dôc thÓ thao cã khèi tÝch lín h¬n 25. nhμ triÓn l·m cã diÖn tÝch tr|ng bμy d|íi 500m2 Héi tr|êng. c¸c c¬ quan phßng bÖnh. nhμ c«ng céng cao tõ 5 tÇng trë lªn cã khèi tÝch ®Õn 25. cöa hμng th|¬ng nghiÖp. viÖn nghiªn cøu khoa häc Nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong ®iÒu 1.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 3 Lo¹i nhμ 1 Nhμ hμnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng cã khèi tÝch ®Õn 25.000 m3 Kh¸ch s¹n. c¸c lo¹i cöa hμng. kh¸ch s¹n vμ nhμ ë tËp thÓ. c©u l¹c bé. nhμ triÓn l·m. cã khèi tÝch lín h¬n 25. Héi tr|êng cã søc chøa tõ 800 chç trë lªn. nhμ b¶o tμng.000 m3. Nhμ an d|ìng.000 m3. mÉu gi¸o.500 m3 ®Õn 25.000 m3 Nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch lín h¬n 25.5 2 2.5 2 2. nhμ nghØ.5 2 2. bÖnh viÖn. Nhμ h¸t.000m3 Nhμ ë gia ®×nh cao tõ 4 tÇng trë lªn.5 1 2. nhμ nghØ m¸t. nhμ v¨n ho¸. nhμ ga.

19 . §èi víi c¸c ng«i nhμ mμ ¸p lùc n|íc bªn ngoμi th|êng xuyªn kh«ng ®ñ ®Ó cung cÊp n|íc cho c¸c häng ch÷a ch¸y trong nhμ th× cÇn ph¶i ®Æt m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p vμ cã bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y tõ xa. vßi x¶ chËu xÝ kiÓu kh«ng cã b×nh x¶ tèi thiÓu lμ 3m . Khi tÝnh to¸n ¸p lùc n|íc ë ®Çu l¨ng phun n|íc. nhμ phô vμ nhμ ChiÒu cao cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ phun ®Õn mét s¶n xuÊt cã sö dông vËt liÖu dÔ ch¸y vμ dÔ g©y ®iÓm cao nhÊt vμ xa nhÊt cña ng«i nhμ nh|ng ra ch¸y kh«ng ®|îc thÊp h¬n 6m. ¸p lùc n|íc lμm viÖc cña c¸c dông cô vÖ sinh trong hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kh«ng ®|îc lín qu¸ 60m. trong tr|êng hîp ®Æc biÖt th× ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt ¸p lùc n|íc tù do cã thÓ h¹ thÊp xuèng 7m. ¸p lùc tù do th|êng xuyªn cña c¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ.10. nhμ phô cã bËc 6 chÞu löa I. NÕu èng vßi rång b»ng v¶i b¹t ®|êng kÝnh tõ 66mm dμi 125m vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng lμ 19mm th× l|u l|îng n|íc lμ 5 l/s. ¸p lùc n|íc tù do cÇn thiÕt cña c¸c vßi n|íc vμ dông cô vÖ sinh tèi thiÓu 1m . 3. c«ng tr×nh c«ng céng. èng vßi rång dÉn n|íc ph¶i cã ®|êng kÝnh 50 mm vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 13mm.8. 2. ph¶i tÝnh ®Õn tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t dμi 10 hay 20 m.9. bè trÝ ë ngay c¹nh häng ch÷a ch¸y. B¶ng 4 TÝnh chÊt cña ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh ChiÒu cao cÇn thiÕt cña cét n|íc phun dμy ®Æc (m) Nhμ ë c«ng tr×nh c«ng céng.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 1. II Nhμ ë. 22 mm. M¹ng l|íi vμ phô tïng ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong 4. ph¶i ®¶m b¶o cã cét n|íc phun ®Çy ®Æc víi chiÒu cao cÇn thiÕt quy ®Þnh trong b¶ng 4. èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm èng gang khi ®|êng kÝnh èng lín h¬n 70mm. m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y. nªn dïng èng thÐp tr¸ng kÏm khi ®|êng kÝnh èng ®Õn 70mm. 3. Tr|êng hîp ¸p lùc trong ®|êng èng qu¸ lín th× ph¶i thiÕt kÕ ph©n vïng m¹ng l|íi. 2. 3. m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi ®|êng èng ch÷a ch¸y vμ m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp nø¬c s¶n xuÊt cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng .1. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong. §èi víi l|u l|îng 2. §èi víi l|u l|îng 5 l/s ph¶i dïng èng vßi rång cã ®|êng kÝnh 65mm vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 16mm. 3. nåi nÊu n|íc uèng vμ m¹ng l|íi h|¬ng sen t¾m tèi thiÓu lμ 4m. ®|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc lμ 13 . 3. Chó thÝch : 1. 16 . 4. Chó thÝch: .11. ¸p lùc do cÇn thiÕt ë c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt lÊy theo ®Æc tr|ng c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ ®ã. ë nh÷ng khu d©n dông hay ë c¸c ga xe löa phô.5 l/s.

Trong nhμ cã ®Æt trªn 12 häng ch÷a ch¸y. . nèi ren hoÆc nèi mÆt bÝch HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ theo: . . èng thñy tinh. 4.3. 2. nhiÖt ®é. m¸y b¬m riªng th× kh«ng cÇn ph¶i nèi c¸c èng dÉn n|íc vμo víi nhau.8.7. 4. C¸c phô tïng vμ c¸c thiÕt bÞ trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i dÔ kiÓm tra vμ dÔ söa ch÷a nhÊt. b) èng thÐp tr¸ng kÏm. èng thÐp. Chó thÝch: 1. . Khi m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong lÊy n|íc tõ kÐt n|íc ¸p lùc ®Æt trong nhμ.9. khi ®|êng kÝnh tõ 50 mm trë xuèng. 1. ch|ng cÊt n|íc… cã thÓ dïng èng chÊt dÎo. 2. èng thÐp lãt chÊt dÎo.M¹ng côt. èng thÐp tr¸ng kÏm. Ph¶i thiÕt kÕ Ýt nhÊt hai èng dÉn n|íc vμo nhμ trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y: . chèng ¨n mßn.Nhμ cã thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng. 4. 4. Kho¶ng gi÷a ®o¹n èng dÉn m¹ng l|íi ngoμi nhμ víi m¹ng l|íi trong nhμ cÇn bè trÝ van kho¸ ®Ó ®¶m b¶o cÊp n|íc liªn tôc khi cã mét trong nh÷ng ®o¹n èng cña m¹ng l|íi bÞ h| háng. 4.6. vμ khi ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi m¹ng l|íi ph©n phèi tõ kÐt n|íc ¸p lùc còng nh| khi cã tõ hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®Æt van mét chiÒu. khi ®|êng kÝnh èng lín h¬n 50mm. èng thÐp cã thÓ nèi hμn.5. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo mÆt b»ng n»m ngang cña ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ tíi c¸c ®|êng èng kh¸c ch«n ngÇm d|íi ®Êt quy ®Þnh ë b¶ng 5. nªn nèi víi nhiÒu m¹ng èng kh¸c nhau cña m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoμi nhμ. 4. Tr|êng hîp bè trÝ tõ hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ trë lªn. Cho phÐp dïng èng chÊt dÎo trong nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng cã hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong vμ khi cã ®|êng kÝnh èng nhá h¬n 50 mm. §|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t riªng biÖt cã thÓ dïng èng chÊt dÎo. 4. Tr|êng hîp trªn mçi ®|êng èng dÉn n|íc vμo cã bÓ chøa.2. m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p lùc trong ®|êng èng th× c¸c èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®|îc nèi víi nhau tr|íc m¸y b¬m ®Æt van mét chiÒu.M¹ng vßng hoÆc nèi vßng èng dÉn n|íc vμo khi cÇn b¶o ®¶m cÊp n|íc liªn tôc. ¸p lùc vμ yªu cÇu tiÕt kiÖm kim lo¹i.10. èng dÉn n|íc vμo nhμ cÇn dïng c¸c lo¹i èng sau ®©y : a) èng gang. ViÖc chän läc èng tuú thuéc vμo yªu cÇu vÒ chÊt l|îng n|íc. §|êng èng thuéc hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y riªng biÖt cho phÐp dïng èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm nh|ng kh«ng cho phÐp dïng èng chÊt dÎo ®Ó cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong.Nhμ ë cao trªn 16 tÇng.4. 4.11. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc s¶n xuÊt kh«ng cã chÊt l|îng ¨n uèng mμ cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ n|íc nh| lμm mÒm n|íc. Khi ®Æt hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nÕu cÇn thiÕt ph¶i ®Æt bÓ chøa. .tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 4. 4. khi ®ã m¹ng l|íi vßng ph¶i nèi víi m¹ng l|íi vßng ngoμi nhμ Ýt nhÊt b»ng hai èng dÉn n|íc vμo nhμ. nÕu cho phÐp cÊp n|íc kh«ng liªn tôc. MÆt ngoμi èng kim lo¹i cÇn ph¶i cã mét líp b¶o vÖ chèng gØ.

èng dÉn h¬i cã n¾p ®Ëy. T¹i c¸c ®iÓm thÊp nhÊt cña ®|êng èng ph¶i ®Æt thiÕt bÞ x¶ n|íc. B¶ng 5 §|êng kÝnh èng (mm) Nhá h¬n 200 Lín h¬n 200 Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ (m) tíi §|êng èng tho¸t §|êng èng dÉn §|êng èng dÉn h¬i ¸p n|íc nhiÖt lùc trung b×nh 1.005 vÒ phÝa ®|êng èng ®øng hay ®iÓm lÊy n|íc. 4.15m vμ bªn trong lç ph¶i ®|îc nhÐt ®Çy vËt liÖu kh«ng thÊm n|íc ( d©y ®ay tÈm dÇu).18.5 1. . Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ngoμi cña hai èng phÝa gi¸p nhau kh«ng ®|îc nhá h¬n 0. phÇn èng xuyªn qua t|êng ph¶i hμn l¸ ch¾n ng¨n n|íc hoÆc ®Æt trong èng lèng b»ng thÐp hay gang vμ còng cã nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n n|íc kh¸c.17. §|êng èng cÊp n|íc trong nhμ ch«n ngÇm d|íi nÒn nhμ mμ giao nhau víi ®|êng èng tho¸t n|íc th× ®|êng èng cÊp n|íc ph¶i ®Æt cao h¬n ®|êng èng tho¸t n|íc. Chó thÝch: 1.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 4. Tr|êng hîp nhμ kh«ng cã tÇng hÇm m¹ng l|íi ph©n phèi cña ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong cho phÐp ®|îc ®Æt trùc tiÕp d|íi nÒn ®Êt (nh|ng ph¶i s¬n chèng gØ èng) .12. èng ph©n phèi n|íc dÉn c¸c dông cô vÖ sinh ®Òu ®Æt dèc tõ 0. èng ®øng vμ èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cÇn ®Æt chung víi c¸c ®|êng èng kh¸c trong hép panen. 4. blèc.5 1. CÊu t¹o theo lo¹i nμy ph¶i ®¶m b¶o cã thÓ thay thÕ vμ söa ch÷a ®|îc ®|êng èng.5 4. th«ng h¬i. 2. Chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ xuyªn qua t|êng tÇng hÇm hay t|êng mãng nhμ ®Òu ph¶i ®Æt trong lç chõa s½n: . 4.002 ®Õn 0.ë nh÷ng n¬i ®Êt Èm |ít hay cã nhiÒu n|íc ngÇm . 4.14. 3. r·nh ngÇm d|íi ®Êt hoÆc ®Æt chung víi c¸c ®|êng èng n|íc nãng.5 1. Khi ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc vμo nhμ tõ 40 mm trë xuèng ®Æt van chÆn vμ cho phÐp kh«ng ph¶i x©y giÕng van. èng nh¸nh. §|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chÝnh kh«ng ®|îc ®Æt däc theo v× kÌo cét b»ng kim lo¹i. Nªó c¸c ®|êng èng cÊp n|íc ®Æt chung víi ®|êng èng kh¸c trong r·nh ngÇm th× c¸c ®|êng èng dÉn h¬i.16. th«ng khãi. tÇng kÜ thuËt.15.13. C¸c ®|êng èng chÝnh.ë nh÷ng n¬i ®Êt kh« r¸o kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh èng tíi ®Ønh lç lμ 0. m¹ng l|íi ph©n phèi cña ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong ®|îc ®Æt trong tÇng hÇm. dÉn n|íc nãng ph¶i ®Æt cao h¬n ®|êng èng dÉn n|íc l¹nh. Khi ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ b»ng gang vμ ¸p lùc cña ®|êng èng bªn ngoμi lín h¬n 50m th× ë nh÷ng chç ngoÆt cña ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ x©y gèi ®ì èng. Trong nhμ ë vμ nhμ c«ng céng. ë nh÷ng chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi ®|êng èng cÊp n|íc cña thμnh phè. KÝch th|íc chõa lç phô thuéc vμo ®|êng kÝnh èng xuyªn qua t|êng. . khu d©n c| hay khu xÝ nghiÖp ph¶i thiÕt kÕ giÕng ®Æt van kho¸ n|íc.01m. Kh«ng ®|îc ®Æt èng cÊp n|íc trong c¸c ®|êng èng th«ng giã. cabin kÜ thuËt vÖ sinh s¶n xuÊt ë nhμ m¸y.5 3 1. 4.

panen. T©m cña häng ch÷a ch¸y trong nhμ ph¶i bè trÝ ë ®é cao l.21. 4. MÆt ngoμi cña r·nh. trõ c¸c ®|êng èng dÉn c¸c chÊt khÝ. chÊt láng dÔ b¾t löa hoÆc cã chÊt ®éc. dÔ sö dông. c) ë ch©n èng ®øng cÊp n|íc ch÷a ch¸y mμ cã tõ 5 häng ch÷a ch¸y trë lªn. ®Æt theo khung nhμ. 2. röa vμ phßng bÕp mμ kh«ng cã yªu cÇu bè trÝ ®Æc biÖt. N¾p lç cöa cã thÓ lμm b»ng t«n s¬n cïng mμu víi t|êng.19. Cho phÐp ®Æt èng cÊp n|íc trong r·nh riªng trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt vμ cã lÝ do chÝnh ®¸ng.25. §|êng èng cÊp n|íc ®Æt trong r·nh blèc bªt«ng. d) ë ch©n èng ®øng cÊp n|íc sinh ho¹t hoÆc cÊp n|íc s¶n xuÊt trong nhμ cao tõ 3 tÇng trë lªn. hép èng cÇn tr¸t v÷a hoÆc l¸t g¹ch che kÝn. 4. theo tÝnh to¸n ®¶m b¶o cÊp n|íc tíi thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc tõ hai phÝa. 4.24. Chó thÝch: Vßi lÊy n|íc c«ng céng cÇn ®Æt ë sau ®ång hå ®o n|íc cña nhμ. cÊm kh«ng ®|îc dïng nhiÒu kiÓu ®Çu nèi èng vßi rång vμ l¨ng phun n|íc cã nhiÒu kiÓu hoÆc cã ®|êng kÝnh kh¸c nhau. trªn chiÕu nghØ cÇu thang.23. ChØ ®|îc phÐp ®Æt chung ®|êng èng dÉn n|íc sinh ho¹t víi ®|êng èng tho¸t n|íc trong r·nh kh«. cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch li n|íc chèng Èm. §|êng kÝnh vßi n|íc 20mm hoÆc 25mm. Trong c¸c gian phßng yªu cÇu bè trÝ néi thÊt ®Æc biÖt th× ®|êng èng cÊp n|íc ph¶i ®Æt trong r·nh ngÇm trong t|êng. hép èng ph¶i chõa nh÷ng cöa kiÓm tra ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lÝ vμ söa ch÷a.25 so víi mÆt sμn. cét.tiªu chuÈn viÖt nam 4. v× kÌo. èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc ®Æt hë trªn t|êng v¸ch ng¨n ë phßng vÖ sinh xÝ tÊm. 4. nªn ®Æt vßi lÊy n|íc c«ng céng ë bªn ngoμi cho tõng ®¬n nguyªn nhμ cao tÇng. trong hép. 4. Trªn ®|êng èng cÊp n|íc vμo nhμ. buång vÖ sinh khi ®Æt chung víi ®|êng èng cÊp nhiÖt còng nh| ®Æt trong c¸c phßng cã ®é Èm cao. b) Trªn m¹ng l|íi ph©n nh¸nh khÐp vßng ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ ®ãng tõng ®o¹n èng ®em söa ch÷a (kh«ng qu¸ nöa vßng) vμ trªn m¹ng vßng cña hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt. C¸c van ®Æt trong r·nh ngÇm. treo trªn t|êng hay cét nhμ nh|ng kh«ng ®|îc ¶nh h|ëng ®Õn lèi ®i l¹i vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nhμ. §|êng èng dÉn n|íc tíi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ë c¸ch xa t|êng cét cã thÓ ®Æt trªn sμn hoÆc d|íi sμn. 4. Trong cïng mét nhμ. t|êng vμ d|íi trÇn nhμ. ë s¶nh. Mçi häng ch÷a ch¸y trong nhμ ph¶i cã mét èng vßi rång chiÒu dμi10m hoÆc 30m cã ®ñ ®Çu nèi vμ mét l¨ng phun n|íc ®|îc ®Æt trong tñ riªng biÖt. Tñ ch÷a ch¸y cã thÓ ®Æt ngÇm trong t|êng. tcvn 4513 : 1988 Cho phÐp èng ®øng. Chó thÝch: 1. C¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ ph¶i bè trÝ c¹nh lèi ra vμo. Tr|êng hîp kh«ng thÓ ®Æt hë cho phÐp ®Æt ®|êng èng cÊp n|íc trong r·nh chung víi c¸c ®|êng èng kh¸c. vμ ë mçi ®o¹n ch÷a ch¸y. . èng nh¸nh trong nhμ s¶n xuÊt ph¶i ®Æt hë.22. C¸c van khãa n|íc cña hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong nhμ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i sau: a) Trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ..20. hμnh lang vμ nh÷ng n¬i dÔ thÊy. C¸c ®|êng èng chÝnh..

trªn c¸c ®|êng èng nh¸nh cña m¹ng l|íi èng cÊp n|íc chung hay trªn c¸c ®o¹n èng cÊp n|íc ®Õn c¸c n¬i tiªu thô kh¸c. §ång hå ®o n|íc ®Æt trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ s¶n xuÊt cÇn ®|îc kiÓm tra víi l|u l|îng giê lín nhÊt. ch÷a bÖnh. i) Tr|íc c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æc biÖt (s¶n xuÊt thö nghiÖm. Chó thÝch: l. ®Ó gi¶m ¸p lùc n|íc vμ tr¸nh l·ng phÝ n|íc trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo hoÆc trªn èng nh¸nh dÉn n|íc tíi c¸c ®iÓm lÊy n|íc ë mçi tÇng nhμ cÇn ®Æt thªm c¸c thiÕt bÞ d|íi ®©y: a) Khi l|u l|îng kh«ng ®æi ®Æt r«ng ®en (tÊm ch¾n cã lç). 4. trªn c¸c ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ. cÇn bè trÝ ë bªn ngoμi c«ng tr×nh. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cÇn cã biÖn ph¸p chèng ån chèng rung cho thiÕt bÞ vμ ®|êng èng. vßi n|íc. vßi trén cña hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh víi ¸p lùc lμm viÖc 60m.1.26. ViÖc lùa chän ®ång hå ®o n|íc (kiÓu c¸nh qu¹t vμ kiÓu tuèc bin) ®Ó l¾p ®Æt trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ cÇn c¨n cø vμo l|u l|îng ngμy lín nhÊt chän theo b¶ng 6. h) Tr|íc vßi n|íc c«ng céng. 5.27. Khi èng ®øng khÐp vßng theo chiÒu ®øng. b) Khi l|u l|îng thay ®æi. k) Trªn m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y vßng kÝn th× cø 5 häng ch÷a ch¸y cã mét van khãa cho mét tÇng.. 2. . Phô tïng ®|êng èng. cÇn ®Æt ®ång hå ®o n|íc.) trong tr|êng hîp cÇn thiÕt. vμo tõng c¨n hé.28.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 e) ë c¸c èng nh¸nh cã tõ 5 vßi n|íc trë lªn. ë c¸c èng nh¸nh dÉn n|íc tíi b×nh x¶ vßi x¶ trªn c¸c èng nh¸nh dÉn n|íc tíi vßi t¾m vμ chËu röa mÆt.2. Trªn ®|êng èng ch¹y vßng kÝn ë bªn trong nhμ chØ ®|îc phÐp ®Æt c¸c thiÕt bÞ dÉn n|íc theo hai chiÒu. 4. C¸c van khãa trªn ®|êng èng cÊp n|íc ®Æt qua cöa hμng. §ång hå ®o n|íc 5. 4. van khãa ph¶i ®Æt ë ch©n hoÆc ®Ønh èng ®øng. ë nh÷ng vïng trong m¹ng l|íi cÊp n|íc thμnh phè cã ¸p lùc d|. nhμ ¨n c«ng céng vμ c¸c gian phßng kh¸c x©y kÕt hîp víi nhμ ë kh«ng thÓ kiÓm tra ®|îc vμo ban ®ªm. phô tïng. vßi t|íi bªn ngoμi. g) ë c¸c èng nh¸nh vμo tõng c¨n hé. ®Æt thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p lùc. §Ó ®o l|u l|îng n|íc.. ë c¸c nhμ nhiÒu tÇng. Chó thÝch: Tr|êng hîp cÊp n|íc cho c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng còng nh| hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y riªng biÖt ph¶i lÊy n|íc trùc tiÕp tõ ®|êng èng dÉn n|íc vμo (kh«ng qua ®ång hå ®o n|íc). 5. 3. Phô tïng l¾p ë hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt cã ¸p lùc c«ng t¸c ®|îc quy ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ.

lÊy theo b¶ng 7. qua ®ång hå kiÓu tuèc bin kh«ng qu¸ 1m vμ khi cã ch¸y t|¬ng øng lμ 5m vμ 2.6 2.00207 100 150 200 0.220 3 6 8 10 18 50 1 1. Tæn thÊt ¸p lùc trong ®ång hå ®o n|íc kiÓu c¸nh qu¹t vμ kiÓu tuèc bin.00013 0. x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d|íi ®©y : (l) h = S. .5m.5 4 6.04 0.3 40 50 80 0.0000453 Chó thÝch: Tæn thÊt ¸p lùc khi l|u l|îng n|íc sinh ho¹t.105 0.3 10 15 45 75 160 165 410 Chó thÝch: §èi víi n|íc cã nhiÖt ®é lín h¬n 30oC th× dïng lo¹i ®ång hå ®Æc biÖt 5.08 0. s¶n xuÊt qua ®ång hå kiÓu c¸nh qu¹t kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 2.170 0.00675 0.06 0.5m. B¶ng 7 §|êng kÝnh ®ånghå (mm) Søc c¶n cña ®ånghå (m) 15 20 32 14.265 0.1 1.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 6 KiÓu ®ång hå ®o n|íc Cì ®ång hå L|u l|îng cho phÐp L|u l|îng danh nghÜa 3 (m /ngμy) 15 20 25 32 40 50 50 80 100 150 200 250 C¸nh qu¹t Tuèc bin L|u l|îng lín nhÊt/ngμy (m3/ngμy) Giíi h¹n d|íi (m3/h) 6 10 14 20 40 60 140 500 880 2000 3400 5200 0.Søc c¶n cña ®ång hå.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s) S.Tæn thÊt ¸p lùc (m) q.q2 Trong ®ã : h.32 0.3.4 5.

§ång hå kiÓu c¸nh qu¹t ph¶i ®Æt n»m ngang .2. m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ m¹ng l|íi cÊp n|íc ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh ®Ó ®¶m b¶o ¸p lùc cÇn thiÕt cña dông cô vÖ sinh. M¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t vμ m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt sö dông ®Ó ch÷a ch¸y ph¶i b¶o ®¶m l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y khi l|u l|îng n|íc dïng cho sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt lín nhÊt trong mét gi©y. 5. kiÓu tuèc bin cã thÓ ®Æt xiªn.6. 6.5. Tr|êng hîp ®ång hå ®o n|íc kiÓu tuèc bin. Tr|êng hîp n|íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt.tiªu chuÈn viÖt nam 5. TÝnh to¸n m¹ng l|íi cÊp n|íc 6. Kh«ng ®|îc ®Æt ®ång hå ®o n|íc trong c¸c phßng ngñ. . §|êng kÝnh èng cÊp n|íc bªn trong ®|îc tÝnh to¸n víi kh¶ n¨ng sö dông tèi ®a ¸p lùc cã s½n trªn ®|êng èng cÊp n|íc bªn ngoμi. ph¶i bè trÝ van khãa kÑp ch× niªm phong do c¬ quan cÊp n|íc ®Þa ph|¬ng qu¶n lÝ.5.1. Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng gi©y cho l|u l|îng ch÷a ch¸y trong nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô. ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc cho phÐp lÊy theo b¶ng 8. cã ®|êng kÝnh b»ng hay nhá h¬n ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc mét cì. TÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong theo l|u l|îng lín nhÊt trong mét gi©y. Tr|êng hîp kh«ng thÓ ®Æt ®ång hå ®o n|íc nh| trªn. Khi tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh tõ 20 trë xuèng. VÞ trÝ ®Æt ®ång hå ph¶i dÔ thao t¸c vμ cã kÝ hiÖu hoÆc biÓn chØ dÉn. 6. tcvn 4513 : 1988 §ång hå ®o n|íc ph¶i ®Æt ë mÆt ngoμi t|êng bao cña nhμ.4. . 3.5 m/s. 5.èng nh¸nh nèi víi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh 2. kh«ng tÝnh l|u l|îng n|íc ®Ó t¾m.6. §ång hå ®o n|íc ph©i ®Æt trªn ®|êng èng cÊp n|íc vμo nhμ. ®Æt sau van khãa cÇn ph¶i nèi l ®o¹n èng th¼ng dμi b»ng 5 lÇn ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc. Tèc ®é n|íc ch¶y trong ®|êng èng thÐp cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong nhμ kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè sau: . Tr|êng hîp c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng kh«ng qu¸ 10 m/s.5 ®Õn 2 m/s. M¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t. n»m ngang hay ®Æt ®øng khi chiÒu dßng n|íc ch¶y tõ d|íi lªn trªn. Chó thÝch : Trªn ®|êng èng vßng. 6. Khi chØ cã mét ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y bªn trong th× ph¶i ®Æt mét ®|êng èng vßng qua phÝa tr|íc ®ång hå.Trong ®|êng èng chÝnh vμ èng ®øng : tõ l. Mçi phÝa cña ®ång hå ®o n|íc ph¶i ®Æt van khãa. 2.4. vßi ch÷a ch¸y ®Æt cao nhÊt. tèc ®é n|íc trong èng chÝnh vμ èng ®øng kh«ng v|ît qu¸ l.2m/s. xa nhÊt so víi èng dÉn n|íc vμo nhμ. 6. thiÕt bÞ. 6. Chó thÝch: 1. 6. cho phÐp ®Æt ngoμi nhμ nh|ng ph¶i ®Æt trong hè riªng cã n¾p ®Ëy. Gi÷a ®ång hå ®o n|íc vμ van khãa thø hai (theo chiÒu n|íc ch¶y) ®Æt vßi x¶.3. ChØ ®|îc phÐp më van khãa khi cã ch¸y. röa sμn vμ t|íi. chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ë nh÷ng chç dÔ kiÓm tra vμ dÔ söa ch÷a nhÊt. L|u l|îng n|íc ch¶y qua ®ång hå vμ ®|êng èng vßng ph¶i b»ng tæng sè l|u l|îng n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y lín nhÊt trong nhμ.

TrÞ sè phô thuéc vμo tiªu chuÈn dïng n|íc tÝnh cho 1 ng|êi trong mét ngμy lÊy theo b¶ng 9. . Chó thÝch: 1.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y (l/s). l. B¶ng 9 Tiªu chuÈn dïng n|íc cña mét ng|êi l/ngμy TrÞ sè a 100 125 150 200 250 300 350 400 2.000.2a N  KN (2) Trong ®ã: q. 3.15 2.003 Tõ 501 ®Õn 800 0.HÖ sè phô thuéc vμo sè ®|¬ng l|îng lÊy theo b¶ng 10. a. 4. Tr|êng hîp nhμ c«ng céng x©y dùng trong nhãm nhμ ë th× l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cÇn ph¶i x¸c ®Þnh theo ®iÒu 6. 2. N.05 2.7.006 Chó thÝch: Trong nhμ ë cã cÊp n|íc nãng tËp trung l|u l|îng tÝnh to¸n (l/s) cña n|íc trong m¹ng l|íi cÊp n|íc nãng vμ l¹nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) nh©n víi hÖ sè 0. L|u l|îng n|íc trong m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoμi ®Æt ë tiÓu khu hoÆc ë ®|êng phè lÊy theo tiªu chuÈn cÊp n|íc hiÖn hμnh.005 1201 vμ lín h¬n 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 8 Tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh §|êng èng cÊp n|íc (mm) 6. Sè ®|¬ng l|îng dông cô vÖ sinh xem b¶ng 2.10 cña tiªu chuÈn nμy.14 2.002 Tõ 301 ®Õn 500 0.00 1.9 vμ 6.8.90 1. 1 3 6 12 20 10 15 20 25 32 L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhμ ë ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc q 0. K.Tæng sè ®|¬ng l|îng cña dông cô vÖ sinh trong nhμ hay khu vùc tÝnh to¸n (®o¹n èng tÝnh to¸n). 6. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) víi sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh ®Õn 5.2 2.16 2.85 b¶ng 10 Sè ®|¬ng l|îng TrÞ sè K §Õn 300 0.004 Tõ 801 ®Õn 1200 0.7. L|u l|îng n|íc trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo phô lôc II cña tiªu chuÈn nμy.

L|u l|îng n|íc trong nhμ t¾m c«ng céng ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = 6 q0.Tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh trong nhμ hay ®o¹n èng tÝnh to¸n. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y dïng cho nhu cÇu sinh ho¹t trong c¸c lo¹i nhμ nªu ë ®iÒu 6. x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = 6 q0.2 N (3) Trong ®ã: q. xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng.l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s).na.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s).0 Nhμ ë tËp thÓ. a'-Hª sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh: Cho bån t¾m : 50% Vßi t¾m h|¬ng sen : 100% Vßi t¾m thÊp : 100% ChËu röa : 30% q0 . phßng. 6. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhu cÇu sinh ho¹t trong nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.5 Chó thÝch: 1. cöa hμng. nhμ ë tËp thÓ. tr¹i thiÕu nhi 2.2 1. nhμ nghØ. nhμ ®iÒu d|ìng.hÖ sè phô tïng chøc n¨ng cña mçi lo¹i nhμ lÊy theo b¶ng 11.10.Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i. tcvn 4513 : 1988 L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho c¸c c¬ quan hμnh chÝnh trô së. 2. tr¹i thiÕu nhi.L|u l|îng n|íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s). nhμ trÎ.8 BÖnh viÖn. viÖn thiÕt kÕ 1. n.9. tr|êng häc. x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d|íi ®©y: q D 0. kh¸ch s¹n. Į . (5) .a.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s). bÖnh viÖn ®a khoa.9. Trong ®ã : q .5 Tr|êng häc vμ c¬ quan gi¸o dôc 1. kh¸ch s¹n. nhμ trä. nhμ trä. nhμ t¾m c«ng céng. B¶ng 11 Lo¹i nhμ HÖ sè Į Nhμ t¾m c«ng céng. kÝ tóc x¸. N . (4) Trong ®ã: q. phßng kh¸m ®a khoa 1. gian kh¸n gi¶. c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao. kÝ tóc x¸ 2.n.tiªu chuÈn viÖt nam 6. c¬ quan gi¸o dôc.L|u l|îng n|íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s). q0 . nhμ trÎ BÖnh viÖn. x¸c ®Þnh theo phô lôc 3.4 Trô së c¬ quan hμnh chÝnh.

Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®|êng èng trªn 1m chiÒu dμi èng.ChËu röa mÆt .ChËu tiÓu treo .12.3 0. p.005 0. Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®|êng èng cÊp n|íc b»ng thÐp hay gang. 6.7 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 n.2 0. 6.6 0.HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12 vμ b¶ng 13. gian kh¸n gi¶.13. 6. (l/s).14.1 0.ChËu röa mÆt trßn cã vßi phun n|íc .1 ®Õn 1.75 0. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã s¶n l|îng cao nÕu cã lÝ do kinh tÕ .4 0.kÜ thuËt thÝch ®¸ng phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ.15 0.3 0. Mét b×nh x¶ dïng ®Ò röa tù ®éng cho 3 ®Õn 4 chËu tiÓu.3 0.ChËu tiÓu cã b×nh x¶ tù ®éng .4 Chó thÝch: 1. l|u l|îng cho phÐp nh©n víi hÖ sè tõ 1.45 0. B¶ng 13 . L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong l gi©y cho nhu cÇu s¶n xuÊt ph¶i x¸c ®Þnh theo phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ cã kÓ tíi chÕ ®é tiªu thô n|íc.65 0. 6.1 0. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp tïy thuéc vμo sè l|îng dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12.2 B¶ng 12 Lo¹i dông cô vÖ sinh . q .34 0. c¸c c«ng tr×nh thÓ thao. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c chËu röa vμ c¸c dông cô kh¸c kh«ng cã trong b¶ng lÊy theo sè liÖu ë phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ.25 0. vßi phun n|íc uèng bi®ª 2.1 0.5 0.25 0.ChËu xÝ cã b×nh x¶ Sè l|îng dông cô vÖ sinh 1 3 6 10 20 40 60 100 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4 0.5 0.25 0. 3.4 0. x¸c ®Þnh theo b¶ng tÝnh thñy lùc vμ c«ng thøc d|íi ®©y: i : A. xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng lÊy theo b¶ng 13. Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong 1 gi©y kh«ng tÝnh l|u l|îng n|íc ë vßi t|íi.ChËu xÝ cã vßi x¶ .. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong c¸c phßng.11. A .H|¬ng sen t¾m .Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n.q2 Trong ®ã: i .søc c¶n ®¬n vÞ phô thuéc vμo ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc.

001108 0.8 1.41 1.085 0.ChËu röa mÆt .4367 100 0.002993 0.0 0.ChËu röa trong quÇy c¨ng tin .2 1.2m/s.0 1.0 0.06 1.96 300 9.M¸y röa b¸t 0.809 70 80 1.8 0.822 350 2.15 0.6088 0. vμ lín h¬n.5 0. HÖ sè K lÊy theo b¶ng 15.001168 0.115 1.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh Dông cô vÖ sinh R¹p chiÕu bãng. B¶ng 14 §|êng kÝnh èng mm §|êng kÝnh èng mm A 1 2 3 a) L|u l|îng tÝnh b»ng 1/s 50 32.000267 0.5 1.00003395 0.7 1.5 1.04453 b) L|u l|îng tÝnh b»ng m3/s 18.583 400 10 15 20 25 32 40 175 200 225 250 A 4 0.643 0.4 0.6 0.3 0.4078 0.2 1.28 1.95 8.9392 0.04 1.15.0 1.00008623 0.0 1.6 0.0 - - - 6. héi tr|êng.1 1.09386 125 150 0.B×nh x¶ chËu xÝ . c©u l¹c bé c«ng tr×nh thÓ thao Nhμ h¸t.2m/s trÞ sè A ph¶i nh©n víi hÖ sè K.273 325 4.6 0.8 0.8 0.0 1.2 0. r¹p xiÕc Cöa hμng ¨n uèng c«ng céng .9 1.7 1. Cßn khi tèc ®é nhá h¬n l.015 1. Søc c¶n ®¬n vÞ A dïng cho èng thÐp lÊy theo b¶ng 14 víi tr|êng hîp khi tèc ®é n|íc trong èng lμ l.035 1.ChËu tiÓu treo .Vßi t¾m h|¬ng sen .0 .2062 B¶ng 15 Tèc ®é m/s K 0.

Tr|êng hîp nhμ cã nhiÒu h×nh khèi phøc t¹p th× chiÒu cao cña gian phßng. Tr|êng hîp cã hai èng dÉn n|íc vμo. mçi èng ph¶i tÝnh víi l00% l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y.012.19. 6. khi tÝnh to¸n cÇn tÝnh víi ®iÒu kiÖn ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n|íc vμo. Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: H = Kp.16.0. mçi èng tÝnh 50% l|u l|îng n|íc ch¶y qua.ChiÒu dμi èng vßi rång (m). b) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp cho nhμ ë vμ nhμ c«ng céng. HÖ sè Kp lÊy nh| sau: èng vßi rång ®|êng kÝnh 50 mm . c) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp 15%. trong m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt 20%. 6. 3. khi cã trªn 2 èng. 6. tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i hay trÇn cña phÇn cao nhÊt.17. Kp .00385. 2.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 6. .Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång (m).l Trong ®ã: h . ¸p lùc ë c¸c häng ch÷a ch¸y ®|îc tÝnh to¸n cho èng vßi rång dÉn n|íc b»ng v¶i b¹t. l . Chó thÝch: TØ sè phÇn tr¨m vÒ l|îng n|íc tÝnh cho yªu cÇu s¶n xuÊt trong tr|êng hîp ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n|íc c¨n cø vμo luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. ¸p lùc cña cét n|íc ch÷a ch¸y phô thuéc vμo ®|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc vμ b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n|íc dμy ®Æc lÊy theo b¶ng 16. Khi tÝnh to¸n m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong cÇn tÝnh thªm tæn thÊt ¸p lùc côc bé lÊy b»ng phÇn tr¨m tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t theo chiÒu dμi èng: a) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t cho nhμ ë vμ nhμ c«ng céng 30%.18. Chó thÝch: 1. èng vßi rång ®|êng kÝnh 66 mm .L|u l|îng cét n|íc ch÷a ch¸y (1/s). B¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n|íc phun dμy ®Æc ph¶i lÊy b»ng chiÒu cao cña gian phßng tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i nhμ hay trÇn nhμ.q2.HÖ sè søc c¶n cña èng vßi rång .0. d) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc ch÷a ch¸y l0%. Tr|êng hîp m¹ng l|íi cÊp n|íc nèi víi nhiÒu èng dÉn n|íc vμo. q .

7 36.6 44.4 6.3 15.6 29.5 4.6 41.4 2.7 8.0 21.9 12 2.4 15.8 23.0 32.0 11. 7.0 14 16 3.1 6. 6.7 49.2 39.4 9.1 36.5 10 2.6 32.2 10.0 18 3.0 3.9 12.5 14 16 3.9 11.2 3.6 5.0 14.0 5.20.6 24.0 48.4 12.1 12.3 5.3 9.0 4.7 16.0 8.6 20.0 5.6 24.9 34.2 31.2 10 2.6 12.8 11.1 16.6 Chó thÝch: ¸p lùc vßi ch÷a ch¸y ®|îc tÝnh víi søc c¶n trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t.7 21. TÝnh to¸n thñy lùc cho thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng theo chØ dÉn thiÕt kÕ cña c¸c thiÕt bÞ ®ã.7 19.3 14.4 27.2 21.0 32.3 4.4 4.8 34.4 47.3 3.0 40.5 5.4 8.6 19.6 4.5 4.8 9.0 12 2.8 23.7 24.0 2.6 27.0 18.5 28.6 28.6 6 2.6 38.6 14.3 31.6 7.5 29.0 3.4 18.1 11.4 8 3.0 38.0 40.7 22 ¸p lùc cña L|u häng l|îng ch÷a ch¸y 1 cét (m) khi n|íc èng vßi ch÷a rång dμi ch¸y (m) 1/s 10 20 11 12 13 - - - 4.4 4.4 8.5 5.1 33.2 19.7 34.7 5.0 31.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 16 §|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc (mm) ChiÒu 13 16 19 cao n|íc ¸p lùc cña ¸p lùc cña ¸p lùc cña L|u L|u phun L|u häng häng häng dμy l|îng ch÷a ch¸y l|îng ch÷a ch¸y l|îng ch÷a ch¸y 1 cét 1 cét 1 cét ®Æc (m) khi (m) khi (m) khi n|íc n|íc n|íc chiÒu èng vßi èng vßi èng vßi ch÷a rång dμi ch÷a rång dμi ch÷a rång dμi cao ch¸y ch¸y phßng ch¸y (m) (m) (m) 1/s 1/s 1/s (m) 10 20 10 20 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a) Vßi ch÷a ch¸y d = 50 mm 8.8 26.6 39.0 46.6 28.6 16.8 32.2 24.8 20 4.8 7.2 42. M¸y b¬m cÊp n|íc .6 6 2.0 47.0 13.8 8.0 23.5 5.6 5.8 8 3.0 4.4 7.8 19.3 15.8 23.0 23.7 7.2 20.3 26.8 4.8 18 3.5 37.0 18.3 14.8 40.8 10.2 31.0 20 b) Vßi ch÷a ch¸y d = 66 mm 7.4 6.2 21.2 18.9 14.2 23.8 20.

KiÓu lo¹i vμ chÕ ®é lμm viÖc cña m¸y b¬m ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së so s¸nh kinh tÕ kÜ thuËt c¸c ph|¬ng ¸n: .tiªu chuÈn viÖt nam 7.M¸y b¬m n|íc ch÷a ch¸y (chØ ho¹t ®éng khi cã ch¸y). 7.3. 7.M¸y b¬m ho¹t ®éng liªn tôc. 7.5.6. Cho phÐp ®Æt riªng m¸y b¬m cÊp n|íc sinh ho¹t vμ n|íc ch÷a ch¸y trong mét tr¹m hay kÕt hîp víi c¸c ng«i nhμ kh¸c. Cßn ®èi víi m¸y b¬m kh«ng cã bÓ chøa n|íc tÝnh theo l|u l|îng gi©y. ®iÒu khiÓn tõ xa hay cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng.10. c¸c gi¶ng ®|êng cña tr|êng ®¹i bäc vμ c¸c phßng t|¬ng tù kh¸c. M¸y b¬m cña hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y trong nhμ cã ph©n vïng cÊp n|íc. . Cho phÐp ®Æt m¸y b¬m ch÷a ch¸y mμ kh«ng cÇn m¸y b¬m dù phßng trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y : a) Trong nhμ phô cña kho kh«ng cã thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng vμ cã mét cét n|íc ch÷a ch¸y. E mμ c«ng tr×nh cã bËc chÞu löa I. C«ng suÊt cña m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t. nhμ v¨n hãa. c©u l¹c bé. c¸c líp häc cña tr|êng phæ th«ng. M¸y b¬m cã thÓ ®iÒu khiÓn b»ng tay. c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt. 7. 7. 7.12. 7. b) Trong c¸c xÝ nghiÖp cã h¹ng s¶n xuÊt D.9. Chó thÝch: Tr¹m m¸y b¬m ®Æt riªng biÖt th× ph¶i lμm b»ng vËt liÖu cã bËc chÞu löa III.8. phßng häp. Chó thÝch: Khi më tù ®éng m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®ång thêi ph¶i ph¸t tÝn hiÖu (¸nh s¸ng vμ ©m thanh) vμo phßng th|êng trùc hoÆc vμo phßng th|êng xuyªn cã c«ng nh©n phôc vô ngμy ®ªm. 7. Kh«ng cho phÐp ®Æt m¸y b¬m trùc tiÕp d|íi c¸c c¨n hé. c¸c phßng ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn.7. . còng nh| m¸y b¬m s¶n xuÊt cì lín cÇn thiÕt kÕ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ m¹ng l|íi c«ng tr×nh. cßn cÇn cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng tay.4. c¸c phßng cña nhμ trÎ. 7. héi tr|êng vμ c«ng tr×nh cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng. Ph¶i b¶o ®¶m m¸y b¬m vËn hμnh thuËn lîi.1.2. r¹p chiÕu bãng. M¸y b¬m cã kÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i thiÕt kÕ ®iÒu khiÓn tù ®éng. Tr|êng hîp m¸y b¬m ®Æt trong gian s¶n xuÊt ph¶i cã thiÕt kÕ hμng rμo ng¨n che. s¶n xuÊt cã bÓ chøa n|íc cÇn tÝnh theo l|u l|îng giê lín nhÊt. Chó thÝch: Nghiªm cÊm viÖc ®Æt m¸y b¬m hót trùc tiÕp trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ mμ ph¶i hót qua bÓ chøa n|íc ®iÒu hßa.11.M¸y b¬m ho¹t ®éng tõng thêi k×. Khi m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®iÒu khiÓn tõ xa th× nót ®iÒu khiÓn cho m¸y b¬m ch¹y ph¶i ®Ó gÇn häng ch÷a ch¸y mμ t¹i ®ã ¸p lùc cña ®|êng èng bªn ngoμi kh«ng ®ñ ®Ó ch÷a ch¸y ®|îc. theo c¸c yªu cÇu sau : a) Më tù ®éng m¸y b¬m lμm viÖc. 7. 7. M¸y b¬m phôc vô cho l nhãm nhμ ë ®Æt trong tr¹m riªng. tcvn 4513 : 1988 Tr|êng hîp m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn ngoμi th|êng xuyªn hay tõng thêi gian kh«ng cã ®ñ ¸p lùc cÇn thiÕt ®Ó ®|a n|íc lªn c¸c tÇng cña c«ng tr×nh cÇn ph¶i thiÕt kÕ tr¹m b¬m t¨ng ¸p. nh|ng ph¶i ®|îc ng¨n c¸ch b»ng t|êng kh«ng ch¸y vμ cã lèi ra ngoμi trùc tiÕp. . M¸y b¬m trong nhμ s¶n xuÊt nªn bè trÝ ngay trong x|ëng dïng n|íc. phßng hμnh chÝnh. ngoμi viÖc ®iÒu khiÓn m¸y b¬m tù ®éng hoÆc tõ xa. II hoÆc khi l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y bªn ngoμi kh«ng v|ît qu¸ 201/s.

Tr|êng hîp m¸y b¬m ®Æt cao h¬n th× ph¶i cã bé phËn måi n|íc. Trªn ®|êng èng ®Èy ë mçi m¸y b¬m ph¶i cã van khãa. 7. 7. sinh ho¹t.18. M¸y b¬m cã ®|êng kÝnh èng ®Èy tõ 100mm cho phÐp ®Æt däc t|êng vμ v¸ch nhμ mμ kh«ng cÇn cã lèi ®i gi÷a m¸y b¬m vμ t|êng. nh|ng xung quanh mãng ph¶i chõa mét lèi ®i riªng kh«ng nhá h¬n 700mm. tõ c¹nh bÖ m¸y b¬m phÝa ®éng c¬ ®iÖn ®Õn mÆt t|êng nhμ kh«ng ®|îc nhá h¬n kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt ®Ó rót r«to cña ®éng c¬ ®iÖn ra mμ kh«ng cÇn th¸o ®éng c¬ ®iÖn khái bÖ m¸y.19. 7. §èi víi m¸y b¬m (ch÷a ch¸y.13. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong t¨ng ¸p lùc theo ph|¬ng ¸n m¸y b¬m cã kÐt n|íc khÝ nÐn ®|îc thiÕt kÕ theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ vμ ph¶i ®¸p øng c¸c quy ph¹m cña c¬ quan kiÓm tra an toμn Nhμ n|íc.16. M¸y b¬m cÇn ®Æt trªn nÒn c¸ch ©m nh| ®Æt tÊm ®Öm d|íi ch©n m¸y b¬m b»ng cao su hay gç mÒm.22. 7. Cho phÐp ®Æt hai m¸y b¬m trªn cïng mét mãng mμ kh«ng cÇn bè trÝ lèi ®i l¹i gi÷a chóng. Kho¶ng c¸ch cho phÐp nhá nhÊt gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong phßng m¸y b¬m.20. nh|ng kh«ng nhá h¬n 200mm tÝnh tõ mãng nhμ ®Õn bÖ.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 b) Më tù ®éng m¸y b¬m dù phßng nÕu m¸y b¬m lμm viÖc kh«ng më ®|îc v× lÝ do kÜ thuËt. b) Tõ c¹nh bÖ m¸y b¬m phÝa èng hót ®Õn mÆt t|êng nhμ ®èi diÖn lμ l000 mm.2m. NÕu chØ cã mét nguån ®iÖn. 2. 7. 7. M¸y b¬m vμ ®éng c¬ ®iÖn ph¶i n»m trªn cïng trôc. 7. 7. trªn ®|êng èng hót chØ cÇn ®Æt van khãa. .15. Khi m¸y b¬m hót n|íc tõ bÓ chøa cã hai m¸y b¬m trë lªn th× sè l|îng èng hót Ýt nhÊt lμ 2. ChiÒu cao phßng cña tr¹m b¬m cã thiÕt bÞ n©ng cÇn ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch th«ng thñy tõ ®¸y vËt ®|îc n©ng ®Õn ®Ønh cña c¸c thiÕt bÞ ®Æt ë d|íi kh«ng ®|îc nhá h¬n 500mm.2m. M¸y b¬m ph¶i ®Æt trªn bÖ mãng cao h¬n mÆt nÒn nhμ tèi thiÓu lμ 0. cho phÐp ®Æt m¸y b¬m ch÷a ch¸y dù phßng ch¹y b»ng ®éng c¬ ®èt trong. s¶n xuÊt) kh«ng cho phÐp ngõng cÊp n|íc ph¶i b¶o ®¶m cÊp ®iÖn liªn tôc b»ng c¸ch nèi víi hai nguån ®iÖn ®éc lËp. m¸y b¬m cÊp n|íc s¶n xuÊt cã thÓ ®Æt trªn khung gç hoÆc khung thÐp mμ kh«ng cÇn x©y mãng.17.21. Chó thÝch: 1. c) Më tù ®éng m¸y b¬m ch÷a ch¸y. Chó thÝch: Trong tõng tr|êng hîp. Trªn èng hót vμ èng ®Èy ph¶i cã ®Öm lãt chèng rung dμi Ýt nhÊt 1m. theo quy ®Þnh sau: a) Tõ c¹nh bªn cña mãng ®Æt m¸y b¬m vμ ®éng c¬ ®iÖn ®Õn t|êng nhμ vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mãng lμ 70 mm. Ph¶i cã cÊu t¹o c¸ch ©m cho m¸y b¬m cÊp n|íc sinh häat trong nhμ ë vμ nhμ c«ng céng. Trôc m¸y b¬m n|íc cÇn ®Æt thÊp h¬n mùc n|íc thÊp nhÊt cña nguån n|íc. Chó thÝch: Cho phÐp ®Æt mét èng hót khi kh«ng cã b¬m dù phßng. van mét chiÒu vμ ®ång hå ¸p lùc.14. Mçi ®|êng èng ph¶i b¶o ®¶m hót ®|îc mét l|îng n|íc ch÷a ch¸y cÇn thiÕt lín nhÊt. 7. ChiÒu cao th«ng thñy cña tr¹m b¬m kh«ng cã thiÕt bÞ n©ng th× lÊy tèi thiÓu lμ 2. 7.

8.1. b) §èi víi c«ng tr×nh d©n dông th× n|íc dù tr÷ ph¶i b¶o ®¶m cung cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong thêi gian lμ l0 phót. KÐt n|íc ¸p lùc ph¶i b¶o ®¶m chøa ®|îc mét khèi l|îng n|íc dù tr÷ ®Ó ®iÒu chØnh chÕ ®é n|íc kh«ng ®iÒu hßa vμ cÊp n|íc ch÷a ch¸y. 8.M¸y b¬m víi kÐt khÝ nÐn : n = tõ 6 ®Õn l0.3. Gi¸ trÞ lín dïng cho m¸y b¬m cã c«ng suÊt nhá ®Õn l0 KW.4. Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc ¸p lùc hoÆc kÐt n|íc khÝ nÐn cña m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt cÇn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : W Qb 4. Qb. n . NÕu v|ît qu¸ quy ®Þnh trªn ph¶i chia nhá mçi kÐt phôc vô cho mét khu vùc cÊp n|íc nhÊt ®Þnh. Chó thÝch: Tr|êng hîp m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®iÒu khiÓn tù ®éng th× l|îng n|íc dù tr÷ ®Ó ch÷a ch¸y cã thÓ gi¶m xuèng lμ thêi gian ch÷a ch¸y liªn tôc cã thÓ tÝnh lμ 5 phót.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 8. Tr|êng hîp bªn trong mçi c¨n hé cña nhμ ë cao tÇng ®· cã bÓ chøa n|íc dù tr÷ riªng th× kh«ng cÇn ph¶i ®Æt kÐt n|íc ¸p lùc chung trªn m¸i. 2. CÇn ph¶i cã èng ph©n phèi riªng ®Ó ®¶m b¶o l|îng n|íc ch÷a ch¸y nguyªn vÑn vμ kh«ng sö dông n|íc vμo c¸c môc ®Ých kh¸c. Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc khÝ nÐn cÇn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : E 1D (9) Dung tÝch toμn phÇn kÐt n|íc ¸p lùc cã m¸y b¬m ch÷a ch¸y tù ®éng tÝnh theo c«ng thøc : VK W VA = E (w + wl) Trong ®ã: (10) . Chó thÝch: l. KÐt n|íc ¸p lùc vμ bÓ chøa n|íc cã m¸y b¬m t¨ng ¸p dïng ®Ó ch÷a ch¸y ph¶i dù tr÷ mét l|îng n|íc nh| sau: a) §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: l|îng n|íc dù tr÷ ch÷a ch¸y tÝnh víi thêi gian dËp t¾t ®¸m ch¸y dïng häng ch÷a ch¸y bªn trong vμ thiÕt bÞ phun n|íc tù ®éng lμ l0 phót ®Çu khi xÈy ra ch¸y.c«ng suÊt ®Þnh møc cña mét m¸y b¬m hay m¸y b¬m cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm m¸y b¬m c«ng t¾c cïng më (m3/h).Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc (m3). TrÞ sè n lÊy nh| sau: . ®ång thêi vÉn ph¶i ®¶m b¶o l|îng n|íc dïng cho sinh ho¹t lín nhÊt. Trong mäi tr|êng hîp.Sè lÇn më m¸y b¬m nhiÒu nhÊt trong mét giê.h (8) Trong ®ã : W . KÐt n|íc ¸p lùc vμ bÓ chøa n|íc 8.2. dung tÝch kÐt n|íc ¸p lùc kh«ng ®|îc v|ît qu¸ tõ 20 ®Õn 25m3. 8.M¸y b¬m ë kÐt hë : n= tõ 2 ®Õn 4. .

Cã thÓ nèi èng dÉn n|íc vμo kÐt kÕt hîp víi èng ph©n phèi nh|ng ph¶i ®Æt van mét chiÒu vμ van khãa trªn ®o¹n èng ph©n phèi n|íc.HÖ sè dù tr÷ lÊy tõ l. cã ®Æt van khãa (Tr|êng hîp èng dÉn n|íc vμo vμ èng ph©n phèi riªng biÖt). 8. Tr|êng hîp trong mét nhμ cã nhiÒu kÐt n|íc ¸p lùc th× mçi kÐt ph¶i bè trÝ ®Çy ®ñ nh÷ng bé phËn cÇn thiÕt ®· nªu trong ®iÒu 8. VA .Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc khÝ nÐn (m3).7. S¬n quÐt mÆt trong kÐt n|íc ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ sinh vμ ph¶i ®|îc c¬ quan y tÕ ®ång ý tr|íc khi sö dông kÐt. 8. MÐp trªn cña èng dÉn c¸ch mÆt d|íi cña n¾p kÐt tõ l00 ®Õn 150mm. 8. Wl. Chó thÝch: 1. 8.9. d) èng x¶ c¹n: Nèi ë ®¸y kÐt ph¶i ®Æt van khãa tr|íc khi kÕt hîp víi èng dÉn n|íc trμn cña kÐt.7.10. c) èng dÉn n|íc trμn: §Æt ë vÞ trÝ møc n|íc cao nhÊt trong kÐt. Cßn trong hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y hoÆc hÖ thèng kÕt hîp ph¶i ®¶m b¶o ¸p lùc cÇn thiÕt ë häng ch÷a ch¸y bªn trong tíi lóc dïng hÕt l|îng n|íc ch÷a ch¸y dù tr÷. 8.Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc ¸p lùc (m3). Į . Chó thÝch: KÐt n|íc ¸p lùc hë cÇn ®|îc thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp. §|êng kÝnh èng dÉn n|íc trμn ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc vμo kÐt. ChiÒu cao ®Æt kÐt n|íc ¸p lùc hë vμ ¸p lùc nhá nhÊt trong kÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i b¶o ®¶m ¸p lùc cÇn thiÕt cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ dïng n|íc.Dung tÝch n|íc ch÷a ch¸y trong kÐt (m3). Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt n|íc ¸p lùc vμ kho¶ng c¸ch gi÷a thμnh kÐt víi c¸c kÕt cÊu cña nhμ kh«ng ®|îc nhá h¬n kho¶ng c¸ch quy ®Þnh trong b¶ng 17.5.Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc khÝ nÐn hoÆc kÐt n|íc ¸p lùc (m3). §|êng kÝnh phÔu thu n|íc trμn ®Æt n»m ngang ph¶i lín h¬n 4 lÇn ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc nèi víi phÔu. 2.6.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 VK. KÐt n|íc ch÷a ch¸y ph¶i ®Æt thiÕt bÞ b¸o mùc n|íc liªn l¹c víi phßng nh©n viªn ch÷a ch¸y.7 ®Õn 0. NÕu kh«ng cã dông cô b¸o tÝn hiÖu mùc n|íc th× cÇn ph¶i ®Æt mét ®|êng èng b¸o mùc n|íc riªng.3. e) Th|íc ®o hay dông cô b¸o tÝn hiÖu mùc n|íc nèi liÒn víi tr¹m b¬m. §Çu trªn cña ®|êng èng b¸o mùc n|íc ®Æt thÊp h¬n ®¸y èng dÉn n|íc trμn chõng 5cm vμ ®Çu d|íi cña ®|êng èng b¸o mùc n|íc liªn hÖ víi b¶ng ®iÒu khiÓn m¸y b¬m. KÐt n|íc ¸p lùc vμ kÐt n|íc khÝ nÐn chøa n|íc sinh ho¹t lμm b»ng thÐp tÊm vμ ph¶i quÐt s¬n c¶ trong lÉn ngoμi. phßng nh©n viªn phôc vô hay phßng m¸y b¬m. . TrÞ sè Į lÊy tõ 0. th× nh÷ng èng cïng lo¹i ë ®¸y kÐt cã thÓ nèi chung víi cïng mét ®|êng èng nh¸nh. 8. b) èng ph©n phèi: Nèi ë thμnh kÐt ph¶i c¸ch tèi thiÓu 50mm.8.8. NÕu c¸c kÐt th«ng víi nhau. KÐt n|íc ¸p lùc ph¶i cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ: a) èng dÉn n|íc vμo kÐt: Cã ®Æt van khãa vμ van phao ®iÒu chØnh. E .TØ lÖ gi÷a ¸p suÊt tuyÖt ®èi nhá nhÊt vμ ¸p suÊt lín nhÊt. W .2 ®Õn l.

8. Chó thÝch : Ph¶i bè trÝ èng hót cña m¸y b¬m sao cho b¶o ®¶m l|îng n|íc ch÷a ch¸y trong bÓ chøa kh«ng ®|îc sö dông vμo c¸c nhu cÇu kh¸c nh| sinh ho¹t. t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu ®Þa ph|¬ng. vËt liÖu dïng ®|îc quy ®Þnh theo dung tÝch cña bÓ. ®Æt trong nhμ hay ngoμi nhμ. Kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh kÐt tíi trÇn kh«ng nhá h¬n 0.7 1. èng hót hay èng ph©n phèi n|íc èng dÉn n|íc trμn. §¸y bÓ chøa ph¶i cã ®é dèc kh«ng nhá h¬n l% vÒ phÝa hè thu n|íc.Dung tÝch toμn phÇn cña bÓ chøa n|íc (m3).sè lÇn ®ãng më b¬m b»ng tay trong ngμy. thiÕt bÞ ®o n|íc vμ thiÕt bÞ ®Ó b¬m vμ ®iÒu chØnh kh«ng khÝ trong kÐt.14. t¨ng ¸p cho c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : WBC 1.15.Dung tÝch n|íc ch÷a ch¸y trong bÓ chøa (m3).6 0. BÓ chøa cã thÓ x©y dùng b»ng bª t«ng cèt thÐp hay g¹ch. Qngμy.1. x©y dùng ë vïng ®Êt yÕu §|êng èng cÊp n|íc bªn trong nhμ ph¶i ®Æt cao h¬n mÆt sμn tÇng l hoÆc tÇng hÇm. Dung tÝch toμn phÇn cña bÓ chøa n|íc phôc vô cho m¸y b¬m t¨ng ¸p cung cÊp n|íc sinh ho¹t cho c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: VBC = WBC + Wl (12) Trong ®ã : VBC . n . 9. Wl . èng th«ng h¬i. ¸p lùc kÕ.6 8.7m.7 0. èng x¶ n|íc bÈn. 8.12.13..0 kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt n|íc ¸p lùc Kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh kÐt ®Õn sμn g¸c phÝa trªn 0. 9. t×nh h×nh ®Þa chÊt thi c«ng.L|îng n|íc sinh ho¹t cÇn dïng trong ngμy ®èi víi c«ng tr×nh (m3). thang vμ cöa ra vμo bÓ. h×nh ch÷ nhËt.7 0.3 0.11. th|íc b¸o mùc n|íc.6m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt vμ tõ kÐt tíi t|êng kh«ng nhá h¬n 0. BÓ chøa ph¶i ®|îc trang bÞ èng cÊp n|íc vμo bÓ. ®Æt hë vμ ë vÞ trÝ dÔ dμng lui tíi kiÓm tra vμ qu¶n lÝ. ®Æt næi hay ngÇm. 8. Yªu cÇn ®èi víi m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong. 8. . èng x¶ van an toμn.. s¶n xuÊt.5Qngμy n (11) Trong ®ã : WBC .. BÓ chøa n|íc cã thÓ thiÕt kÕ theo d¹ng h×nh trßn. Dung tÝch ®iÒu hßa cña bÓ chøa n|íc phôc vô cho m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t.Dung tÝch ®iÒu hßa l|îng n|íc sinh ho¹t cña bÓ chøa n|íc (m3). KÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i cã èng dÉn n|íc vμo èng ph©n phèi n|íc..tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 17 H×nh d¸ng cña kÐt n|íc ¸p lùc H×nh trßn H×nh ch÷ nhËt Kho¶ng c¸ch gi÷a thμnh kÐt vμ t|êng PhÝa kh«ng cã PhÝa cã phao phao nèi 0.8 0.

§|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i dïng èng thÐp hoÆc èng chÊt dÎo. 9. 9.ChËu röa trong phßng thay quÇn ¸o hay phßng vÖ sinh . KÝch th|íc lç tèi thiÓu lμ 300 x 300 mm.ChËu röa mÆt . Nhμ ë . cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kh¸c quy ®Þnh riªng. cho c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng ®éng ®Êt. Khi thiÕt kÕ m¹ng l|íi ®|êng èng.ChËu röa tay trong phßng c¾t tãc .Phßng t¾m cã bån t¾m .5. ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy.3.Vßi t¾m h|¬ng sen cã khay t¾m s©u .Vßi t¾m h|¬ng sen cã khay t¾m n«ng . tcvn 4513 : 1988 §|êng èng dÉn n|íc vμo hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong x©y dùng ë vïng ®Êt ®· xö lÝ lón.2. VÞ trÝ ®Æt èng tõ ®Ønh èng ®Õn ®Ønh lç kh«ng nhá h¬n 0.B×nh x¶ cña chËu xÝ . Cho phÐp dïng èng gang cÊp n|íc víi mèi nèi cã lãt cao su ®Ó kh¾c phôc c¸c biÕn d¹ng xuÊt hiÖn.6.N|íc röa sμn phßng t¾m.15 m. 9. 9.ChËu röa trong phßng b¸c sÜ .Nh| trªn dμi tõ 1650 ®Õn 1700 mm .7.ChËu röa trong nhμ bÕp . Kh«ng cho phÐp ®Æt ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ë d|íi ®¸y mãng mμ chØ ®|îc phÐp ®i qua t|êng mãng.ChËu röa trong cöa hμng .4. cÇn chÌn chÆt lç b»ng d©y ®ay tÈm dÇu.Bån t¾m (cã h|¬ng sen t¾m) dμi tõ 1500 ®Õn 1550 mm . Phô lôc 1 Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét lÇn hay cña mét dông cô vÖ sinh Dông cô vÖ sinh §¬n vÞ Tiªu chuÈn dïng n|íc (lÝt) 1 2 3 1 lÇn 250 1 lÇn 275 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 300 200 230 Tõ 100 ®Õn 120 tõ 3 ®Õn 5 Tõ 6 ®Õn 8 Tõ 8 ®Õn 10 Tõ 40 ®Õn 60 1 kh¸ch " 1 m2 500 400 3 ®Õn 5 1 giê " 10 100 1.tiªu chuÈn viÖt nam 9.Bån t¾m kh«ng cã h|¬ng sen .ChËu röa trong hiÖu thuèc . 9. phßng t¾m h¬i vμ buång khö trïng . cÊp n|íc bªn trong x©y dùng ë vïng ®éng ®Êt. C«ng tr×nh c«ng céng .Phßng t¾m cã h|¬ng sen t¾m . Kh«ng cho phÐp ngμm cøng ®|êng èng trong t|êng mãng.200 mm cã vßi t¾m h|¬ng sen . Sau khi ®Æt èng.Vßi t¾m h|¬ng sen t¾m trong c¨n hé 2.Bån t¾m ngåi dμi 1. cho phÐp thiÕt kÕ nh| ë vïng ®Êt b×nh th|êng. Tr|íc khi ®Æt ®|êng èng trong t|êng mãng nhμ hoÆc t|êng hÇm cÇn ph¶i chõa lç ë nh÷ng vÞ trÝ ®ã.

56 0.34 0.70 0.ng.92 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 .18 1.11 1.36 1.15 1.50 0.58 0.29 0.19 1.63 0.80 0.27 5 0.70 0.99 1.39 0.77 0.48 0.55 0.93 1.72 0.16 2.59 0.49 0.74 0.39 0.41 0.28 0.00 1.74 0.04 1.35 0.34 0.73 0.Vßi lÊy n|íc hay chËu röa ë nhμ ¨n.32 1.81 0.62 0.34 0.43 0.Vßi t¾m h|¬ng sen riªng biÖt trong c¸c phßng sinh ho¹t .ChËu xÝ trong nhμ xÝ c«ng céng ë nhμ ga .15 1.54 0.57 0.28 0.39 0.57 0.50 0.65 0.2 2.78 0.86 0.28 0.90 1.64 0.Vßi t¾m h|¬ng sen t¾m trong nhãm phßng t¾m " " 1 ngμy " " 1 giê Tõ 300 ®Õn 400 120 60 600 1000 250 1 lÇn Tõ 40 ®Õn 60 45 phót 500 Phô lôc 2 L|u l|îng n|íc 1/s trong nhμ ë phô thuéc vμo sè ®¬n vÞ ®|¬ng l|îng cña thiÕt bÞ vÖ sinh L|u l|îng n|íc 1/s khi tiªu chuÈn dïng n|íc 1/ng.93 1.64 0.86 0.81 0.94 1.63 0. Nhμ s¶n xuÊt vμ phô trî .ChËu röa trong phßng vÖ sinh c«ng céng .19 1.19 1.25 4 0.15 2.12 1.84 0.61 0.85 6 0.95 1.71 0.85 0.28 0.54 0.28 0.05 2 1.05 1.11 1.34 0.54 0.37 7 0.46 0.14 2 0.46 0.78 0.66 0.76 0.75 0.59 0. qu¸n cμ phª.38 1.67 0.20 1.43 8 0.60 0.53 0.22 3 0.91 1.06 1.66 0.53 0.28 300 400 2.43 0.02 1.83 0.89 0.48 0.12 1.43 1.82 0.71 0.81 0.50 0.04 1.58 0.50 0.49 0. c¨ng tin 3. qu¸n gi¶i kh¸t.60 0.28 0. quÇy b¸nh kÑo.64 .85 0.37 0.57 0.76 0.12 1.50 0.® Sè ®|¬ng l|îng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 100 125 150 200 250 Khi hÖ sè dïng n|íc kh«ng ®Òu (m) 2.78 0.66 0.55 0.37 0.25 1.40 0.02 1.43 0.01 1.43 0.44 0.34 0.47 0.41 0.

30 2.31 5.34 10.40 14.60 7.73 1.48 4.00 13.74 2.06 4.19 9.06 5.57 1.02 6.73 7.48 8.47 2.20 11.54 15.70 2.23 3.44 1.32 3 3.33 3.46 11.22 9.04 10.81 1.21 2.90 15.94 6.43 2.30 4.25 8.70 8.87 9.80 5.02 4.83 4.32 6.07 6.12 2.58 2.71 8.69 10.16 6.64 10.30 6.94 5.09 2.82 2.32 4.42 3.67 7.32 1.52 4.91 7 3.10 10.42 4.99 4.38 1.71 4.30 2.96 10.75 3.52 1.09 8.69 4 3.88 6.64 11.20 19.86 10.91 2.88 3.50 10.91 11.26 16.14 4.30 9.14 12.93 5.01 15.34 6.03 3.29 2.80 8.24 2.68 9.40 8.81 1.22 3.15 17.08 8.15 3.73 6.38 18.93 9.86 3.34 14.87 3.98 2.24 Phô lôc 2 .76 2.88 5.30 7.99 4.17 6.98 15.12 2.60 1.48 13.63 8.33 2.00 7.tiªu chuÈn viÖt nam 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 1.62 2.06 1.91 1.63 4.(tiÕp theo) 1 260 280 300 320 340 360 380 400 430 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 2 3.34 14.43 2.54 4.70 8.28 12.14 8.79 1.32 4.70 3.32 15.75 1.96 9.58 8.34 6 3.84 3.10 2.47 1.60 8 4.88 .90 7.32 14.33 1.34 3.00 14.56 2.12 4.44 4.36 15.91 4.08 4.03 7.72 4.06 5.87 3.65 2.06 1.92 6.51 2.89 7.70 1.65 10.63 9.28 1.92 10.44 2.46 5.16 13.43 3.81 9.14 3.58 1.28 4.94 3.58 4.0 2.08 15.62 2.70 1.46 14.78 2.10 20.51 6.20 5.32 12.68 11.93 5.00 3.46 6.02 13.26 6.34 1.20 4.20 2.08 6.80 14.22 9.58 1.33 7.63 9.46 1.07 2.74 17.88 2.83 15.40 3.56 11.59 5.86 13.20 3.30 7.96 2.02 16.25 9.99 10.46 3.85 3.02 tcvn 4513 : 1988 1.61 1.04 3.67 1.07 7.74 3.06 7.85 12.46 4.64 3.28 3.06 2.43 2.92 4.47 4.70 7.68 1.63 2.78 5 3.41 3.50 1.40 6.41 13.90 4.40 7.79 1.88 5.83 16.46 1.12 4.93 15.86 1.58 1.08 10.92 2.56 12.52 3.18 3.25 4.12 14.77 2.48 2.78 11.17 3.04 5.67 5.89 4.36 9.76 7.07 4.77 5.50 1.32 2.55 9.26 3.95 2.36 7.90 3.71 1.

15 21.97 Phô lôc 3 L|u l|îng n|íc 1/s cho nhu cÇu ¨n uèng sinh ho¹t trong nhμ phô thuéc vμo sè ®¬n vÞ ®|¬ng l|îng cña c¸c lo¹i nhμ c«ng céng Sè ®|¬ng l|îng Nhμ t¾m c«ng céng. nhμ phæ th«ng nghØ.58 18.08 16.82 26.9 0.72 36.05 33.71 43.81 0.46 29.15 34.2 0.54 0.23 18.96 32.32 40.79 0.46 36.38 45.02 41.28 32.39 0.06 33.95 30.28 27.2 0.74 0.47 34. kiªm nhμ Tr|êng kÝ tóc x¸.6 0.50 1.41 1.56 0.64 0.60 35.96 26.21 21.20 25.13 36.35 0.06 36.60 16.87 23.74 23. tr¹i trä thiÕu nhi 5 0.30 34.96 1.48 24.78 32.46 30.46 31.85 0.88 0.75 20.83 38.81 21.49 22.43 36.97 Nhμ hμnh chÝnh vμ cöa hμng 4 0.67 0.97 20.59 0.08 1.26 1.24 6 0.58 1.34 30.70 48.41 27.13 1.22 33.00 18.53 38.30 42.62 31.00 29.69 0.73 .35 24.71 39.73 24.6 0.86 26.24 24.16 39.58 24.22 39.63 0.52 0.30 37. ®iÒu tr|êng néi häc tr|êng d|ìng.54 19.22 1.69 26.84 41.57 17.4 0.46 33.2 0.70 17.16 42.2 0.06 1.31 24.73 18.03 30.48 0.39 29.38 39.34 49.40 33.34 18.48 0.46 17.35 20.74 23.67 0.20 1.51 32.4 0.04 BÖnh viÖn Kh¸ch s¹n.38 7 0.07 35.4 0. nhμ trÎ Phßng kh¸m ®a khoa vμ ngo¹i tró 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2 0.29 20.86 20.90 38.62 38.4 0.21 18.2 0.74 0.87 31.61 27.48 37.45 19.89 39.14 21.62 32.10 18.65 35.37 21.84 17.11 40.17 26.42 0.72 0.84 0.2 0.75 18.14 27.95 1.38 28. nhμ tró.86 33.95 35.33 19.8 1.01 27.67 41.80 0.72 0.94 29.32 tcvn 4513 : 1988 16.9 0.6 0.6 0.12 37.13 1.09 36.02 1.76 0.8 0.89 36.28 22.98 1.68 34.30 40.65 38.00 23.04 47.80 27.66 44.43 29.51 16.94 22.tiªu chuÈn viÖt nam 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 16.18 30.66 17.44 18.34 22.0 1.88 0.83 3 0.32 1.04 28.18 25.89 29.22 24.30 23.12 20.82 40.83 29.

4 1.24 4.51 2.00 4.35 1.61 4.20 5 3.73 tcvn 4513 : 1988 1.35 3.34 2.16 3.75 4.42 3.2 2.08 5.71 7.38 4.14 2.78 1.69 6.38 4.42 7.54 3.19 1.22 2.00 5.90 2.01 2.42 2.33 6.64 1.54 2.71 3.48 5.34 1.93 6.32 2.84 2.8 - 4 3.61 1.5 1.77 2.12 1.82 5.73 5.60 2.53 2.26 2.98 2.66 1.tiªu chuÈn viÖt nam 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 0.12 2.68 2.60 3.93 7 5.03 4.00 3.96 3.83 2.74 2.52 1.31 1.37 2.50 2.69 1.28 2.97 2.45 6.8 1.79 2.33 4.93 1.44 1.07 1.81 6.53 1.20 6.88 6 4.02 6.70 - 1.22 3.91 6.90 3.60 1.87 2.45 4.02 3.26 4.23 2.47 4.34 1.42 2.51 1.57 5.02 1.34 5.0 2.08 2.58 3.9 0.56 3.22 3.46 3.27 1.68 2.65 5.55 4.61 1.74 8.8 4.42 1.32 3.9 1.(kÕt thóc) 1 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 2 - 3 2.96 1.36 5.66 2.24 .12 2.52 1.17 2.02 5.67 2.18 4.07 7.79 2.66 Phô lôc 3 .97 3.2 1.94 4.02 1.50 1.42 2.84 5.06 5.61 4.03 4.1 3.3 3.69 3.36 8.88 1.0 2.05 1.77 1.12 3.00 3.80 3.58 2.5 2.2 1.06 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful