tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4513 : 1988
Nhãm H

CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Internal water supply – Design standard
Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCXD 18 – 64 “CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng
céng, nhμ s¶n xuÊt, nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o.
Chó thÝch : Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh
trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan.
Quy ®Þnh chung.
1.1. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ ®Ó cÊp n|íc trùc tiÕp tíi c¸c ni dïng
n|íc.
HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong (hÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng, sinh ho¹t, hÖ thèng cÊp
n|íc s¶n xuÊt, hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y) bao gåm:
§|êng èng dÉn n|íc vμo, hè ®ång hå ®o n|íc, m¹ng l|íi ®|êng èng chÝnh, èng
nh¸nh, èng ph©n phèi n|íc dÉn ®Õn c¸c dông cô vÖ sinh, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ thiÕt bÞ
ch÷a ch¸y.
Tuú theo l|u l|îng cña ¸p lùc hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi, chøc n¨ng cña nhμ vμ
quy tr×nh c«ng nghÖ mμ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cßn cã : m¸y b¬m, kÐt n|íc ¸p
lùc, kÐt n|íc khÝ nÐn, bÓ chøa n|íc ®|îc bè trÝ ë bªn trong hay ë gÇn c«ng tr×nh.
1.2. HÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng sinh ho¹t (gäi t¾t lμ cÊp n|íc sinh ho¹t) ph¶i thiÕt kÕ
®¶m b¶o cÊp n|íc cã chÊt l|îng theo ®óng tiªu chuÈn chÊt l|îng do Nhμ n|íc quy
®Þnh cho n|íc dïng ®Ó ¨n uèng.
1.

Chó thÝch:
1. ë c¸c khu vùc d©n c| vμ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mμ nguån cÊp cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng
kh«ng ®ñ c«ng suÊt ®Ó ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸c nhu cÇu dïng n|íc, cho phÐp cÊp n|íc
kh«ng cÇn cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng tíi c¸c chËu tiÓu, b×nh x¶, n|íc chËu xÝ, m¸ng
tiÓu, vßi röa sμn nhμ hay c¸c dông cô vÖ sinh t|¬ng tù kh¸c.
2. Tr|êng hîp kh«ng ®ñ n|íc cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng vμ trong khu vùc x©y dùng cã
nguån suèi n|íc nãng, sau khi ®|îc c¬ quan vÖ sinh dÞch tÔ cÊp tØnh, thμnh phè cho phÐp cã
thÓ sö dông nguån suèi n|íc nãng ®Ó cÊp n|íc cho nhu cÇu sinh ho¹t.

1.3.

1.4.

HÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt ph¶i thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ, kh«ng lμm
¨n mßn ®|êng èng vμ phô tïng, kh«ng lμm l¾ng cÆn vμ ph¸t triÓn chÊt b¸m… trong
®|êng èng.
HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong lÊy tõ ®|êng èng cÊp n|íc cña thμnh phè
kh«ng ®|îc nèi cè ®Þnh víi c¸c ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t lÊy tõ c¸c nguån n|íc
côc bé.
Chó thÝch : Cho phÐp nèi víi c¸c hÖ thèng cÊp n|íc côc bé trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc
biÖt khi ®· cã sù tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp n|íc cña thμnh phè hay ®Þa
ph|¬ng së t¹i.

tiªu chuÈn viÖt nam
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

tcvn 4513 : 1988

Ph¶i thiÕt kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c tr|êng hîp sau :
a) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.6 cña tiªu chuÈn nμy.
b) Trong nhμ ë gia ®×nh tõ 4 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë lªn.
c) Trong c¸c c¬ quan hμnh chÝnh cao tõ 6 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë
lªn.
d) Trong nhμ ga, kho tμng, c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c, nhμ phô trî cña c¸c
c«ng tr×nh c«ng nghiÖp khi khèi tÝch ng«i nhμ tõ 5000m3 trë lªn.
e) Trong nhμ h¸t, r¹p chiÕu bãng, héi tr|êng, c©u l¹cbé cã tõ 300 chç ngåi trë lªn.
Chó thÝch:
1) NÕu ë c¸c ng«i nhμ nªu trong ®iÒu kiÖn (b), (c) cã sè tÇng kh¸c nhau th× chØ thiÕt
kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y cho phÇn nhμ cã sè tÇng ®· quy ®Þnh ë trªn.
2) Trong nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I vμ II, s¶n xuÊt h¹ng D, E th× hÖ thèng ®|êng
èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chØ cÇn ®Æt ë phÇn nhμ cã chøa hay s¶n xuÊt nh÷ng vËt liÖu
dÔ ch¸y.
3) Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt, kh«ng thùc hiÖn ®|îc nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.5
th× ph¶i ®|îc sù tho¶ thuËn cña Côc phßng ch¸y ch÷a ch¸y – Bé Néi vô.
Kh«ng thiÕt kÕ hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c
tr|êng hîp sau ®©y :
a) Trong nhμ t¾m, nhμ giÆt c«ng céng.
b) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã sö dông hay b¶o qu¶n c¸c chÊt khi tiÕp xóc víi n|íc cã
thÓ sinh ra ch¸y, næ, ngän löa lan truyÒn.
c) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I, II vμ cã thiÕt bÞ bªn trong lμm b»ng vËt
liÖu kh«ng ch¸y mμ trong ®ã gia c«ng, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n thμnh phÈm, b¸n thμnh
phÈm lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y.
d) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt h¹ng E,D cã bËc chÞu löa III, IV, V mμ cã khèi tÝch kh«ng
lín qu¸ 1.000 m3.
e) Trong c¸c nhμ kho lμm b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ch¸y, chøa c¸c hμng ho¸ kh«ng
ch¸y.
g) Trong c¸c tr¹m b¬m, tr¹m lμm s¹ch n|íc th¶i.
h) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, kh«ng cã
®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t hay s¶n xuÊt vμ viÖc cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn ngoμi lÊy
ë s«ng, hå ao hay bÓ dù tr÷ n|íc.
§Æt thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng trong nhμ, do yªu cÇu c«ng nghÖ quy ®Þnh.
Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy
®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn
“Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. TCVN 2622 : 1978”.
§|êng èng, phô tïng, c¸c chi tiÕt, thiÕt bÞ vμ vËt liÖu ®Ó l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp n|íc
bªn trong ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn
®iÖu kiÖn kÜ thuËt hiÖn hμnh cã liªn quan.

tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4513 : 1988

2. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong
2.1. Trong c¸c nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng céng cã thÓ thiÕt kÕ nh÷ng hÖ thèng cÊp n|íc sau
®©y:
a) HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp.
b) HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y ®Æt riªng hoÆc chØ cã
1 trong 2 hÖ thèng ®ã.
Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã thÓ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng sau ®©y:
- HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ ch÷a ch¸y
hoÆc hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt.
- HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y hoÆc hÖ
thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y.
C¸c hÖ thèng cÊp n|íc riªng biÖt.
2.2. ViÖc lùa chän hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ph¶i c¨n cø vμo luËn chøng kinh tÕ kÜ
thuËt, c¸c yªu cÇu vÖ sinh vμ yªu cÇu phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kÕt hîp víi c¸c th«ng
sè kÜ thuËt cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi vμ c¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt.
2.3. Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, cã thÓ thiÕt kÕ
c¸c hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoμn, hÖ thèng sö dông l¹i, hÖ thèng cÊp n|íc l¹nh, hÖ
thèng ch|ng cÊt n|íc, hÖ thèng lμm mÒm n|íc…
ViÖc x¸c ®Þnh ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ, ph¶i c¨n cø vμo yªu cÇu cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt
vμ ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ x©y dùng cña c¸c ngμnh.
CÇn thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoμn vμ hÖ thèng sö dông l¹i n|íc.
2.4. §èi víi nhμ ë cao tÇng, nhμ hμnh chÝnh, kh¸ch s¹n, nhμ an d|ìng, nhμ nghØ, nhμ s¶n
xuÊt, nhμ phô trî, cÇn nghiªn cøu ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ph©n vïng.
ChiÒu cao ph©n vïng ¸p lùc cÊp n|íc ®|îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n víi ¸p lùc thñy
tÜnh cho phÐp lín nhÊt t¹i c¸c häng ch÷a ch¸y, vßi n|íc sinh ho¹t hoÆc t¹i c¸c vßi
n|íc s¶n xuÊt theo quy ®Þnh ë ®iÒu 3.9 cña tiªu chuÈn nμy.
2.5. ViÖc cÊp n|íc vμo tõng vïng cã thÓ sö dông m¸y b¬m t¨ng ¸p, kÐt n|íc ¸p lùc hoÆc
khÝ nÐn vμ còng cã thÓ lÊy n|íc trùc tiÕp tõ hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi.
¸p lùc n|íc cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoμi, ph¶i ®|îc sö dông ®Ó cÊp n|íc cho
c¸c tÇng d|íi cña c«ng tr×nh.
3. Tiªu chuÈn dïng n|íc, ¸p lùc n|íc tù do
3.1. Tiªu chuÈn tÝnh to¸n trong ngμy dïng n|íc lín nhÊt cho nhu cÇu ¨n uèng sinh ho¹t
trong nhμ ë, nhμ c«ng céng, nhμ s¶n xuÊt, nhμ phô trî lÊy theo tÝnh n¨ng sö dông cña
nhμ, møc ®é trang bÞ c¸c dông cô vÖ sinh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu vμ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa
ph|¬ng kh¸c, theo b¶ng 1.
Chó thÝch:
Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét lÇn hoÆc cña mét dông cô vÖ sinh trong nhμ ë, nhμ c«ng
céng, nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî lÊy theo phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nμy.

3.2.

HÖ sè dïng n|íc kh«ng ®iÒu hoμ giê lÊy theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “CÊp n|íc
®« thÞ, Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.

t¾m ®Æc biÖt Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã bån t¾m vμ cÊp n|íc nãng côc bé Nhμ ë tËp thÓ kÝ tóc x¸ cã xÝ. bÕp riªng cho tõng phßng Kh¸ch s¹n – H¹ng III . cöa hμng ¨n uèng 2 3 Mét ng|êi Tõ 80 ®Õn 100 Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 150 Mét ng|êi Tõ 150 ®Õn 200 Mét ng|êi Tõ 350 ®Õn 400 Mét ng|êi Tõ 75 ®Õn 100 Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 120 Mét ng|êi Mét ng|êi Mét ng|êi Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 120 Tõ 150 ®Õn 200 Tõ 200 ®Õn 250 Tõ 250 ®Õn 300 1 gi|êng bÖnh Tõ 250 ®Õn 300 1gi|êng Tõ 300 ®Õn 400 1 bÖnh nh©n 15 1 ng|êi t¾m Tõ 125 ®Õn 150 1kg ®å giÆt 1 kg ®å giÆt 40 Tõ 60 ®Õn 90 1 mãn ¨n 12 1 mãn ¨n 10 1 ng|êi/ 1 b÷a ¨n Tõ 18 ®Õn 25 % dung tÝch bÓ 1 vËn ®éng viªn 1 chç ngåi 10 50 3 a) ChÕ biÕn thøc ¨n t¹i chç b) ChÕ biÕn thøc ¨n ®em vÒ nhμ Nhμ ¨n tËp thÓ BÓ b¬i trong 1 ngμy ®ªm a) Bæ sung n|íc trμn b) VËn ®éng viªn (tÝnh c¶ t¾m) c) Kh¸n gi¶ .H¹ng ®Æc biÖt BÖnh viÖn. vßi t¾m giÆt. phßng kh¸m ®a khoa Nhμ t¾m c«ng céng cã vßi t¾m h|¬ng sen Nhμ giÆt b»ng tay Nhμ giÆt b»ng m¸y C«ng ty ¨n uèng.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 1 N¬i dïng n|íc §¬n vÞ dïng n|íc Tiªu chuÈn dïng n|íc trong ngμy dïng nhiÒu nhÊt 1/ngμy 1 Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã mét vßi n|íc sö dông chung cho c¸c nhu cÇu sinh ho¹t Nhμ ë bªn trong cã trang thiÕt bÞ vÖ sinh : vßi t¾m. tiÓu vßi t¾m giÆt chung ®Æt ë c¸c tÇng Nhμ ë tËp thÓ cã xÝ.H¹ng I . nhμ ®iÒu d|ìng. röa. nhμ nghØ cã bån t¾m trong tÊt c¶ c¸c phßng Tr¹m y tÕ. röa. tiÓu. nhμ nghØ (cã bån t¾m chung vμ vßi t¾m h|¬ng sen) Nhμ ®iÒu d|ìng. xÝ trong 1 c¨n hé khÐp kÝn Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã trang thiÕt bÞ vÖ sinh : H|¬ng sen t¾m.H¹ng II . xÝ.

4. Khi lÊy n|íc nãng trùc tiÕp tõ m¹ng l|íi cÊp nhiÖt còng nh| tõ tr¹m nåi h¬i khu vùc. cöa hμng ¨n uèng vμ c¸c nhμ kh¸c th× quy ®Þnh theo ®å ¸n thiÕt kÕ kÜ thuËt 5.5 1m2 1 ng|êi trong 1 ca 3 25 Nhμ trÎ a) Göi ban ngμy b) Göi c¶ ®ªm Trô së c¬ quan hμnh chÝnh R¹p chiÕu bãng C©u l¹c bé Nhμ h¸t Tr|êng häc. c©y xanh ®|êng s¸ bªn trong khu vùc s©n vËn ®éng b) T|íi mÆt cá s©n bãng ®¸ Ng|êi phôc vô nhμ c«ng céng Chó thÝch: 1. nhμ an d|ìng.7. 2. n|íc sinh ho¹t dïng hμng ngμy lÊy ë vßi c«ng céng cña ®|êng phè. Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét gi|êng bÖnh trong bÖnh viÖn. 3. nhμ thi ®Êu thÓ thao a) VËn ®éng viªn (kÓ c¶ t¾m) b) Kh¸n gi¶ N|íc t|íi a) T|íi s©n thÓ thao. 8. Tiªu chuÈn dïng n|íc cña mét c¸n bé lμm viÖc ë trô së. l|u l|îng n|íc l¹nh ph¶i tÝnh víi hÖ sè 0. §èi víi c¸c nhμ ë. 6. . nhμ nghØ vμ cho mét chç trong tr|êng néi tró ®· tÝnh ®Õn l|îng n|íc dïng trong nhμ ¨n. 7. th× khi tÝnh to¸n ®|êng èng. s©n ch¬i. kh¸n ®μi vμ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao ngoμi trêi. N|íc dïng cho nhμ ¨n cÇn tÝnh bæ sung. Tiªu chuÈn dïng n|íc cña c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æt bªn trong c¸c nhμ giÆt b»ng m¸y. tr|êng phæ th«ng S©n vËn ®éng. tiÓu khu. Tiªu chuÈn n|íc t|íi ®|êng nªu trong b¶ng 1 ®|îctÝnh cho 1 lÇn t|íi trong ngμy phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn khÝ hËu. th× tiªu chuÈn dïng n|íc trung b×nh mçi ng|êi lÊy tõ 40®Õn 60 l/ngμy. L|u l|îng n|íc cho thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c¸c c¬ së ®iÒu trÞ kh«ng ®|îc nªu trong b¶ng 1 th× lÊy theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ c«ng nghÖ. N|íc lμm nguéi m¸y cña c¸c thiÕt bÞ l¹nh vμ ®iÒu hßa kh«ng khÝ nªu trong tiªu chuÈn dïng n|íc trªn vμ cÇn tÝnh nªng. nhμ giÆt. c¬ quan hμnh chÝnh gåm c¶ l|îng n|íc cho kh¸ch.tiªu chuÈn viÖt nam 1 tcvn 4513 : 1988 2 3 1 trÎ 1 trÎ 1 c¸n bé 1 ghÕ 1 chç ngåi hay 1 ng|êi xem 75 100 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 3 ®Õn 5 10 a) Kh¸n gi¶ 1 chç b) DiÔn viªn 1 diÔn viªn 10 40 1häc sinh hay 1 gi¸o viªn Tõ 15 ®Õn 20 1 vËn ®éng viªn 1 chç 50 3 1m2 1. c¸c c«ng ty ¨n uèng.

33 0.14 0. phô tïng vμ èng thÐp tr¸ng kÏm cã ®|êng kÝnh D = 10mm th× cho phÐp sö dông èng cã ®|êng kÝnh D = 15 mm.2 0.5 1.2 ®Õn 1.2 0. 3.5 phßng thÝ nghiÖm Vßi ë chËu röa trong phßng 1 Vßi t|íi Tõ l. t|íi röa sμn…) vμ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoμ ph¶i lÊy theo yªu cÇu c«ng nghÖ s¶n xuÊt vμ theo chØ dÉn vÒ thiÕt kÕ x©y dùng riªng cho c¸c ngμnh c«ng nghiÖp. b) Cho l xe lín Tõ 300 ®Õn 500 lÝt.3 ®Õn 0. 3. 3. Tiªu chuÈn n|íc trªn øng víi trêng hîp röa thñ c«ng èng mÒm.2 15 0. Tiªu chuÈn n|íc dïng ®Ó röa xe trong nhμ ®Ó xe ®|îc quy ®Þnh nh| sau : a) Cho l xe con Tõ 200 ®Õn 300 lÝt. B¶ng 2 Dông cô vÖ sinh thiÕt bÞ - Sè ®|¬ng l|îng 2 1 0. §èi víi c¸c lo¹i xe ch¹y trªn ®|êng nhùa. 3.07 0.5 ®Õn 2.1 0.5 1 Vßi n|íc cña chËu trót n|íc th¶i Vßi n|íc ë chËu röa mÆt Vßi níc ë chËu tiÓu treo Mét mÐt èng röa m¸ng tiÓu Vßi x¶ ë chËu xÝ Vßi x¶ ë chËu xÝ Vßi trén n|íc nãng l¹nh cña bån t¾m dïng n|íc nãng tËp trung Vßi trén n|íc nãng l¹nh cña bån t¾m cã 1 thiÕt bÞ ®un n|íc b»ng ®iÖn Mét vßi cña chËu giÆt chËu röa 1 ChËu vÖ sinh phô n÷ (bi®ª vμ vßi phun 0.2 15 0.1 15 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 0. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ". tcvn 4513 : 1988 Tiªu chuÈn dïng n|íc vμ hÖ sè kh«ng ®iÒu hßa giê dïng cho nhu cÇu ¨n uèng vμ sinh ho¹t trong nhμ s¶n xuÊt lÊy theo b¶ng l vμ theo TCXD "CÊp n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn n|íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt (d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Tiªu chuÈn n|íc ch÷a ch¸y vμ sè cét n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ lÊy theo b¶ng 3.5 15 Tõ 20 ®Õn 25 Chó thÝch: Tr|êng hîp kh«ng cã vßi n|íc. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cña c¸c dông cô vÖ sinh.7. 2.67 Mét vßi t¾m h|¬ng sen ë bÓ b¬i 1 Mét vßi n|íc nãng 0.07 15 Tõ 10 ®Õn 15 0.5 L|u l|îng n|íc (l/s) 3 0. ®|êng kÝnh èng nèi víi c¸c dông cô vÖ sinh vμ sè ®|¬ng l|îng lÊy theo b¶ng 2.5. röa thiÕt bÞ.17 0.17 Vßi n|íc ë chËu trót n|íc th¶i trong 0.6. lμm l¹nh. 3.3 Tõ 6 ®Õn 7 0.06 Tõ 1.3.4 0.035 0.035 0.35 cña chËu) Mét vßi t¾m h|¬ng sen trong nhãm thiÕt 1 bÞ vÖ sinh Mét vßi t¾m h|¬ng sen ®Æt trong c¨n hé 0.3 §|êng kÝnh èng (mm) 4 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 10 ®Õn 15 Tõ 25 ®Õn 32 Tõ 10 ®Õn 15 15 0.2 Tõ 0. Chó thÝch : 1.4. Thêi gian röa liªn tôc cho mçi xe lμ 10 phót. ¸p dông tiªu chuÇn dïng n|íc cho c¸c xe con.tiªu chuÈn viÖt nam 3.2 0. .

nhμ an d|ìng. tr|êng häc. nhμ v¨n ho¸.000m3. nhμ nghØ m¸t. nhμ triÓn l·m. r¹p xiÕc. phßng hoμ nh¹c cã trªn 800 chç.5 2 2.5 1 2.000 m3 Kh¸ch s¹n.5 2 2. r¹p chiÕu bang. viÖn nghiªn cøu khoa häc Nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong ®iÒu 1. c¬ quan thiÕt kÕ cã khèi tÝch tõ 7. nhμ b¶o tμng. Nhμ an d|ìng.000m3 BÖnh viÖn.000 m3 Nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch lín h¬n 25.5 1 2. mÉu gi¸o. th| viÖn.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 3 Lo¹i nhμ 1 Nhμ hμnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng cã khèi tÝch ®Õn 25.5 1 2. cöa hμng th|¬ng nghiÖp.5 2 2. c¸c c¬ quan phßng bÖnh. c©u l¹c bé. c¸c gian kh¸n gi¶ cã trang bÞ m¸y chiÕu phim cè ®Þnh cã søc chøa tõ 300 ®Õn 800 chç Nhμ ë c¸c lo¹i cao tõ 12 ®Õn 16 tÇng Nhμ hμnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng víi khèi tÝch trªn 25. nhμ c«ng céng cao tõ 5 tÇng trë lªn cã khèi tÝch ®Õn 25.5 1 2. nhμ ga.500 m3 ®Õn 25.5 1 2.5 2 2. Nhμ h¸t.6 C¸c nhμ kho cã khèi tÝch tõ 5000m3 trë lªn chøa vËt liÖu dÔ ch¸y hoÆc vËt liÖu phßng ch¸y b¶o qu¶n trong c¸c bao b× dÔ ch¸y Sè cét n|íc ch÷a ch¸y L|îng n|íc tÝnh cho mçi cét 2 3 1 2.000m3 Nhμ ë gia ®×nh cao tõ 4 tÇng trë lªn. nhμ ë tËp thÓ.5 2 2.000m3 C¸c gian phßng bè trÝ d|íi kh¸n ®μi s©n vËn ®éng vμ c¸c gian thÓ dôc thÓ thao cã khèi tÝch lín h¬n 25. nhμ nghØ.000 m3.5 2 2.5 2 2. bÖnh viÖn.000 m3.5 2 2.000m3 C¸c phßng bè trÝ d|íi kh¸n ®μi cña s©n vËn ®éng cã khèi tÝch tõ 5000 m3 ®Õn 25000 m3 vμ c¸c gian thÓ thao cã khèi tÝch ®Õn 25. kh¸ch s¹n vμ nhμ ë tËp thÓ. c¸c lo¹i cöa hμng.5 Chó thÝch : Khi tÝnh to¸n sö dông c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y cÇn ¸p dông : . nhμ ga. Héi tr|êng cã søc chøa tõ 800 chç trë lªn. nhμ triÓn l·m cã diÖn tÝch tr|ng bμy d|íi 500m2 Héi tr|êng. cã khèi tÝch lín h¬n 25. nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch tõ 5000m3 ®Õn 25. nhμ trÎ.

¸p lùc tù do th|êng xuyªn cña c¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ. ¸p lùc n|íc lμm viÖc cña c¸c dông cô vÖ sinh trong hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kh«ng ®|îc lín qu¸ 60m. nhμ phô vμ nhμ ChiÒu cao cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ phun ®Õn mét s¶n xuÊt cã sö dông vËt liÖu dÔ ch¸y vμ dÔ g©y ®iÓm cao nhÊt vμ xa nhÊt cña ng«i nhμ nh|ng ra ch¸y kh«ng ®|îc thÊp h¬n 6m. 3. 16 . èng vßi rång dÉn n|íc ph¶i cã ®|êng kÝnh 50 mm vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 13mm. trong tr|êng hîp ®Æc biÖt th× ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt ¸p lùc n|íc tù do cã thÓ h¹ thÊp xuèng 7m. Chó thÝch : 1. ph¶i ®¶m b¶o cã cét n|íc phun ®Çy ®Æc víi chiÒu cao cÇn thiÕt quy ®Þnh trong b¶ng 4.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 1. M¹ng l|íi vμ phô tïng ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong 4.9. 3. ¸p lùc do cÇn thiÕt ë c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt lÊy theo ®Æc tr|ng c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ ®ã. bè trÝ ë ngay c¹nh häng ch÷a ch¸y.1. nhμ phô cã bËc 6 chÞu löa I. ë nh÷ng khu d©n dông hay ë c¸c ga xe löa phô. 4. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong.8. NÕu èng vßi rång b»ng v¶i b¹t ®|êng kÝnh tõ 66mm dμi 125m vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng lμ 19mm th× l|u l|îng n|íc lμ 5 l/s. c«ng tr×nh c«ng céng. ®|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc lμ 13 . Tr|êng hîp ¸p lùc trong ®|êng èng qu¸ lín th× ph¶i thiÕt kÕ ph©n vïng m¹ng l|íi. 3. Khi tÝnh to¸n ¸p lùc n|íc ë ®Çu l¨ng phun n|íc. 3. m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y. B¶ng 4 TÝnh chÊt cña ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh ChiÒu cao cÇn thiÕt cña cét n|íc phun dμy ®Æc (m) Nhμ ë c«ng tr×nh c«ng céng. èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm èng gang khi ®|êng kÝnh èng lín h¬n 70mm. Chó thÝch: . m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi ®|êng èng ch÷a ch¸y vμ m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp nø¬c s¶n xuÊt cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng . 19 . §èi víi c¸c ng«i nhμ mμ ¸p lùc n|íc bªn ngoμi th|êng xuyªn kh«ng ®ñ ®Ó cung cÊp n|íc cho c¸c häng ch÷a ch¸y trong nhμ th× cÇn ph¶i ®Æt m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p vμ cã bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y tõ xa. II Nhμ ë. 2. nåi nÊu n|íc uèng vμ m¹ng l|íi h|¬ng sen t¾m tèi thiÓu lμ 4m. 2. §èi víi l|u l|îng 5 l/s ph¶i dïng èng vßi rång cã ®|êng kÝnh 65mm vμ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 16mm. nªn dïng èng thÐp tr¸ng kÏm khi ®|êng kÝnh èng ®Õn 70mm.5 l/s. vßi x¶ chËu xÝ kiÓu kh«ng cã b×nh x¶ tèi thiÓu lμ 3m .10. §èi víi l|u l|îng 2. ph¶i tÝnh ®Õn tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t dμi 10 hay 20 m. 3.11. 22 mm. ¸p lùc n|íc tù do cÇn thiÕt cña c¸c vßi n|íc vμ dông cô vÖ sinh tèi thiÓu 1m .

Kho¶ng gi÷a ®o¹n èng dÉn m¹ng l|íi ngoμi nhμ víi m¹ng l|íi trong nhμ cÇn bè trÝ van kho¸ ®Ó ®¶m b¶o cÊp n|íc liªn tôc khi cã mét trong nh÷ng ®o¹n èng cña m¹ng l|íi bÞ h| háng. èng dÉn n|íc vμo nhμ cÇn dïng c¸c lo¹i èng sau ®©y : a) èng gang. èng thÐp.5. 4. §|êng èng thuéc hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y riªng biÖt cho phÐp dïng èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm nh|ng kh«ng cho phÐp dïng èng chÊt dÎo ®Ó cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong. 2. . Khi m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong lÊy n|íc tõ kÐt n|íc ¸p lùc ®Æt trong nhμ. Tr|êng hîp trªn mçi ®|êng èng dÉn n|íc vμo cã bÓ chøa. §|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t riªng biÖt cã thÓ dïng èng chÊt dÎo.M¹ng vßng hoÆc nèi vßng èng dÉn n|íc vμo khi cÇn b¶o ®¶m cÊp n|íc liªn tôc.Nhμ cã thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng. èng thñy tinh. m¸y b¬m riªng th× kh«ng cÇn ph¶i nèi c¸c èng dÉn n|íc vμo víi nhau. 4. nªn nèi víi nhiÒu m¹ng èng kh¸c nhau cña m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoμi nhμ.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 4. èng thÐp cã thÓ nèi hμn.11.8. C¸c phô tïng vμ c¸c thiÕt bÞ trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i dÔ kiÓm tra vμ dÔ söa ch÷a nhÊt. ViÖc chän läc èng tuú thuéc vμo yªu cÇu vÒ chÊt l|îng n|íc. 2. Khi ®Æt hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nÕu cÇn thiÕt ph¶i ®Æt bÓ chøa.Trong nhμ cã ®Æt trªn 12 häng ch÷a ch¸y.Nhμ ë cao trªn 16 tÇng. Chó thÝch: 1.M¹ng côt.10. èng thÐp lãt chÊt dÎo.3. 4.9.4. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc s¶n xuÊt kh«ng cã chÊt l|îng ¨n uèng mμ cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ n|íc nh| lμm mÒm n|íc. khi ®|êng kÝnh tõ 50 mm trë xuèng. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo mÆt b»ng n»m ngang cña ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ tíi c¸c ®|êng èng kh¸c ch«n ngÇm d|íi ®Êt quy ®Þnh ë b¶ng 5. 4. vμ khi ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi m¹ng l|íi ph©n phèi tõ kÐt n|íc ¸p lùc còng nh| khi cã tõ hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®Æt van mét chiÒu. 4. chèng ¨n mßn. 4. nÕu cho phÐp cÊp n|íc kh«ng liªn tôc. Ph¶i thiÕt kÕ Ýt nhÊt hai èng dÉn n|íc vμo nhμ trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y: . khi ®|êng kÝnh èng lín h¬n 50mm. nèi ren hoÆc nèi mÆt bÝch HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ theo: . nhiÖt ®é.2. MÆt ngoμi èng kim lo¹i cÇn ph¶i cã mét líp b¶o vÖ chèng gØ. m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p lùc trong ®|êng èng th× c¸c èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i ®|îc nèi víi nhau tr|íc m¸y b¬m ®Æt van mét chiÒu. b) èng thÐp tr¸ng kÏm. ¸p lùc vμ yªu cÇu tiÕt kiÖm kim lo¹i. Cho phÐp dïng èng chÊt dÎo trong nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng cã hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong vμ khi cã ®|êng kÝnh èng nhá h¬n 50 mm. khi ®ã m¹ng l|íi vßng ph¶i nèi víi m¹ng l|íi vßng ngoμi nhμ Ýt nhÊt b»ng hai èng dÉn n|íc vμo nhμ. 1. èng thÐp tr¸ng kÏm.6. 4.7. 4. Tr|êng hîp bè trÝ tõ hai ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ trë lªn. ch|ng cÊt n|íc… cã thÓ dïng èng chÊt dÎo. . . 4. .

Khi ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ b»ng gang vμ ¸p lùc cña ®|êng èng bªn ngoμi lín h¬n 50m th× ë nh÷ng chç ngoÆt cña ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ x©y gèi ®ì èng. 4.12. 4. dÉn n|íc nãng ph¶i ®Æt cao h¬n ®|êng èng dÉn n|íc l¹nh.ë nh÷ng n¬i ®Êt kh« r¸o kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh èng tíi ®Ønh lç lμ 0. 2. 4. r·nh ngÇm d|íi ®Êt hoÆc ®Æt chung víi c¸c ®|êng èng n|íc nãng. tÇng kÜ thuËt. Khi ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc vμo nhμ tõ 40 mm trë xuèng ®Æt van chÆn vμ cho phÐp kh«ng ph¶i x©y giÕng van.01m.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 4. 4. Kh«ng ®|îc ®Æt èng cÊp n|íc trong c¸c ®|êng èng th«ng giã. . C¸c ®|êng èng chÝnh. 3. ë nh÷ng chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi ®|êng èng cÊp n|íc cña thμnh phè. Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ngoμi cña hai èng phÝa gi¸p nhau kh«ng ®|îc nhá h¬n 0.5 1.17. . blèc. th«ng khãi.005 vÒ phÝa ®|êng èng ®øng hay ®iÓm lÊy n|íc. th«ng h¬i. T¹i c¸c ®iÓm thÊp nhÊt cña ®|êng èng ph¶i ®Æt thiÕt bÞ x¶ n|íc. Tr|êng hîp nhμ kh«ng cã tÇng hÇm m¹ng l|íi ph©n phèi cña ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong cho phÐp ®|îc ®Æt trùc tiÕp d|íi nÒn ®Êt (nh|ng ph¶i s¬n chèng gØ èng) . KÝch th|íc chõa lç phô thuéc vμo ®|êng kÝnh èng xuyªn qua t|êng.16.5 1. Nªó c¸c ®|êng èng cÊp n|íc ®Æt chung víi ®|êng èng kh¸c trong r·nh ngÇm th× c¸c ®|êng èng dÉn h¬i. èng nh¸nh.15.002 ®Õn 0. Trong nhμ ë vμ nhμ c«ng céng. èng dÉn h¬i cã n¾p ®Ëy.13. m¹ng l|íi ph©n phèi cña ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong ®|îc ®Æt trong tÇng hÇm. cabin kÜ thuËt vÖ sinh s¶n xuÊt ë nhμ m¸y.5 3 1. Chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ xuyªn qua t|êng tÇng hÇm hay t|êng mãng nhμ ®Òu ph¶i ®Æt trong lç chõa s½n: . B¶ng 5 §|êng kÝnh èng (mm) Nhá h¬n 200 Lín h¬n 200 Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ (m) tíi §|êng èng tho¸t §|êng èng dÉn §|êng èng dÉn h¬i ¸p n|íc nhiÖt lùc trung b×nh 1.18. 4.5 1.14. khu d©n c| hay khu xÝ nghiÖp ph¶i thiÕt kÕ giÕng ®Æt van kho¸ n|íc.15m vμ bªn trong lç ph¶i ®|îc nhÐt ®Çy vËt liÖu kh«ng thÊm n|íc ( d©y ®ay tÈm dÇu).5 4. CÊu t¹o theo lo¹i nμy ph¶i ®¶m b¶o cã thÓ thay thÕ vμ söa ch÷a ®|îc ®|êng èng. Chó thÝch: 1. §|êng èng cÊp n|íc trong nhμ ch«n ngÇm d|íi nÒn nhμ mμ giao nhau víi ®|êng èng tho¸t n|íc th× ®|êng èng cÊp n|íc ph¶i ®Æt cao h¬n ®|êng èng tho¸t n|íc. phÇn èng xuyªn qua t|êng ph¶i hμn l¸ ch¾n ng¨n n|íc hoÆc ®Æt trong èng lèng b»ng thÐp hay gang vμ còng cã nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n n|íc kh¸c. èng ph©n phèi n|íc dÉn c¸c dông cô vÖ sinh ®Òu ®Æt dèc tõ 0.ë nh÷ng n¬i ®Êt Èm |ít hay cã nhiÒu n|íc ngÇm . èng ®øng vμ èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cÇn ®Æt chung víi c¸c ®|êng èng kh¸c trong hép panen. §|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chÝnh kh«ng ®|îc ®Æt däc theo v× kÌo cét b»ng kim lo¹i.

hép èng ph¶i chõa nh÷ng cöa kiÓm tra ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lÝ vμ söa ch÷a. c) ë ch©n èng ®øng cÊp n|íc ch÷a ch¸y mμ cã tõ 5 häng ch÷a ch¸y trë lªn. nªn ®Æt vßi lÊy n|íc c«ng céng ë bªn ngoμi cho tõng ®¬n nguyªn nhμ cao tÇng. panen. Chó thÝch: Vßi lÊy n|íc c«ng céng cÇn ®Æt ë sau ®ång hå ®o n|íc cña nhμ. MÆt ngoμi cña r·nh. 4. trõ c¸c ®|êng èng dÉn c¸c chÊt khÝ. cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch li n|íc chèng Èm. Trong cïng mét nhμ. Trªn ®|êng èng cÊp n|íc vμo nhμ. dÔ sö dông. 4. §|êng kÝnh vßi n|íc 20mm hoÆc 25mm. chÊt láng dÔ b¾t löa hoÆc cã chÊt ®éc. tcvn 4513 : 1988 Cho phÐp èng ®øng. T©m cña häng ch÷a ch¸y trong nhμ ph¶i bè trÝ ë ®é cao l. d) ë ch©n èng ®øng cÊp n|íc sinh ho¹t hoÆc cÊp n|íc s¶n xuÊt trong nhμ cao tõ 3 tÇng trë lªn. Chó thÝch: 1..tiªu chuÈn viÖt nam 4.20. vμ ë mçi ®o¹n ch÷a ch¸y. Tr|êng hîp kh«ng thÓ ®Æt hë cho phÐp ®Æt ®|êng èng cÊp n|íc trong r·nh chung víi c¸c ®|êng èng kh¸c. C¸c van ®Æt trong r·nh ngÇm. èng nh¸nh trong nhμ s¶n xuÊt ph¶i ®Æt hë.. b) Trªn m¹ng l|íi ph©n nh¸nh khÐp vßng ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ ®ãng tõng ®o¹n èng ®em söa ch÷a (kh«ng qu¸ nöa vßng) vμ trªn m¹ng vßng cña hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt. treo trªn t|êng hay cét nhμ nh|ng kh«ng ®|îc ¶nh h|ëng ®Õn lèi ®i l¹i vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nhμ. . §|êng èng cÊp n|íc ®Æt trong r·nh blèc bªt«ng. èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc ®Æt hë trªn t|êng v¸ch ng¨n ë phßng vÖ sinh xÝ tÊm. C¸c van khãa n|íc cña hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong nhμ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i sau: a) Trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ.25. ®Æt theo khung nhμ.21. Mçi häng ch÷a ch¸y trong nhμ ph¶i cã mét èng vßi rång chiÒu dμi10m hoÆc 30m cã ®ñ ®Çu nèi vμ mét l¨ng phun n|íc ®|îc ®Æt trong tñ riªng biÖt. trong hép. Trong c¸c gian phßng yªu cÇu bè trÝ néi thÊt ®Æc biÖt th× ®|êng èng cÊp n|íc ph¶i ®Æt trong r·nh ngÇm trong t|êng. C¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ ph¶i bè trÝ c¹nh lèi ra vμo. hμnh lang vμ nh÷ng n¬i dÔ thÊy. trªn chiÕu nghØ cÇu thang. §|êng èng dÉn n|íc tíi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ë c¸ch xa t|êng cét cã thÓ ®Æt trªn sμn hoÆc d|íi sμn. v× kÌo.24. 4. ë s¶nh.22. ChØ ®|îc phÐp ®Æt chung ®|êng èng dÉn n|íc sinh ho¹t víi ®|êng èng tho¸t n|íc trong r·nh kh«. 4. C¸c ®|êng èng chÝnh. theo tÝnh to¸n ®¶m b¶o cÊp n|íc tíi thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc tõ hai phÝa. 2. cÊm kh«ng ®|îc dïng nhiÒu kiÓu ®Çu nèi èng vßi rång vμ l¨ng phun n|íc cã nhiÒu kiÓu hoÆc cã ®|êng kÝnh kh¸c nhau. hép èng cÇn tr¸t v÷a hoÆc l¸t g¹ch che kÝn. röa vμ phßng bÕp mμ kh«ng cã yªu cÇu bè trÝ ®Æc biÖt. t|êng vμ d|íi trÇn nhμ.23.19. 4. 4. cét. buång vÖ sinh khi ®Æt chung víi ®|êng èng cÊp nhiÖt còng nh| ®Æt trong c¸c phßng cã ®é Èm cao. N¾p lç cöa cã thÓ lμm b»ng t«n s¬n cïng mμu víi t|êng. Cho phÐp ®Æt èng cÊp n|íc trong r·nh riªng trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt vμ cã lÝ do chÝnh ®¸ng.25 so víi mÆt sμn. Tñ ch÷a ch¸y cã thÓ ®Æt ngÇm trong t|êng.

. trªn c¸c ®|êng èng nh¸nh cña m¹ng l|íi èng cÊp n|íc chung hay trªn c¸c ®o¹n èng cÊp n|íc ®Õn c¸c n¬i tiªu thô kh¸c. ViÖc lùa chän ®ång hå ®o n|íc (kiÓu c¸nh qu¹t vμ kiÓu tuèc bin) ®Ó l¾p ®Æt trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ cÇn c¨n cø vμo l|u l|îng ngμy lín nhÊt chän theo b¶ng 6. van khãa ph¶i ®Æt ë ch©n hoÆc ®Ønh èng ®øng. 5. vßi trén cña hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh víi ¸p lùc lμm viÖc 60m. i) Tr|íc c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æc biÖt (s¶n xuÊt thö nghiÖm. ë c¸c èng nh¸nh dÉn n|íc tíi b×nh x¶ vßi x¶ trªn c¸c èng nh¸nh dÉn n|íc tíi vßi t¾m vμ chËu röa mÆt. cÇn bè trÝ ë bªn ngoμi c«ng tr×nh.28. ë c¸c nhμ nhiÒu tÇng.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 e) ë c¸c èng nh¸nh cã tõ 5 vßi n|íc trë lªn.27.26. Phô tïng ®|êng èng. Chó thÝch: l. phô tïng. 2. 4. ®Æt thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p lùc. g) ë c¸c èng nh¸nh vμo tõng c¨n hé. §Ó ®o l|u l|îng n|íc. Khi èng ®øng khÐp vßng theo chiÒu ®øng. vμo tõng c¨n hé. Trªn ®|êng èng ch¹y vßng kÝn ë bªn trong nhμ chØ ®|îc phÐp ®Æt c¸c thiÕt bÞ dÉn n|íc theo hai chiÒu. Phô tïng l¾p ë hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt cã ¸p lùc c«ng t¸c ®|îc quy ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ. 4. C¸c van khãa trªn ®|êng èng cÊp n|íc ®Æt qua cöa hμng.2. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cÇn cã biÖn ph¸p chèng ån chèng rung cho thiÕt bÞ vμ ®|êng èng. b) Khi l|u l|îng thay ®æi. . nhμ ¨n c«ng céng vμ c¸c gian phßng kh¸c x©y kÕt hîp víi nhμ ë kh«ng thÓ kiÓm tra ®|îc vμo ban ®ªm. §ång hå ®o n|íc 5.. Chó thÝch: Tr|êng hîp cÊp n|íc cho c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng còng nh| hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y riªng biÖt ph¶i lÊy n|íc trùc tiÕp tõ ®|êng èng dÉn n|íc vμo (kh«ng qua ®ång hå ®o n|íc). ch÷a bÖnh. ë nh÷ng vïng trong m¹ng l|íi cÊp n|íc thμnh phè cã ¸p lùc d|. 5. trªn c¸c ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ. 3. h) Tr|íc vßi n|íc c«ng céng.) trong tr|êng hîp cÇn thiÕt. k) Trªn m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y vßng kÝn th× cø 5 häng ch÷a ch¸y cã mét van khãa cho mét tÇng. vßi n|íc. 4. ®Ó gi¶m ¸p lùc n|íc vμ tr¸nh l·ng phÝ n|íc trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo hoÆc trªn èng nh¸nh dÉn n|íc tíi c¸c ®iÓm lÊy n|íc ë mçi tÇng nhμ cÇn ®Æt thªm c¸c thiÕt bÞ d|íi ®©y: a) Khi l|u l|îng kh«ng ®æi ®Æt r«ng ®en (tÊm ch¾n cã lç). vßi t|íi bªn ngoμi.1. cÇn ®Æt ®ång hå ®o n|íc. §ång hå ®o n|íc ®Æt trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ s¶n xuÊt cÇn ®|îc kiÓm tra víi l|u l|îng giê lín nhÊt.

00207 100 150 200 0.1 1. .220 3 6 8 10 18 50 1 1.3.06 0.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s) S.32 0.3 10 15 45 75 160 165 410 Chó thÝch: §èi víi n|íc cã nhiÖt ®é lín h¬n 30oC th× dïng lo¹i ®ång hå ®Æc biÖt 5.5m.Søc c¶n cña ®ång hå. Tæn thÊt ¸p lùc trong ®ång hå ®o n|íc kiÓu c¸nh qu¹t vμ kiÓu tuèc bin. B¶ng 7 §|êng kÝnh ®ånghå (mm) Søc c¶n cña ®ånghå (m) 15 20 32 14.00013 0.04 0.6 2.0000453 Chó thÝch: Tæn thÊt ¸p lùc khi l|u l|îng n|íc sinh ho¹t.q2 Trong ®ã : h.4 5.5 4 6.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 6 KiÓu ®ång hå ®o n|íc Cì ®ång hå L|u l|îng cho phÐp L|u l|îng danh nghÜa 3 (m /ngμy) 15 20 25 32 40 50 50 80 100 150 200 250 C¸nh qu¹t Tuèc bin L|u l|îng lín nhÊt/ngμy (m3/ngμy) Giíi h¹n d|íi (m3/h) 6 10 14 20 40 60 140 500 880 2000 3400 5200 0. qua ®ång hå kiÓu tuèc bin kh«ng qu¸ 1m vμ khi cã ch¸y t|¬ng øng lμ 5m vμ 2. x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d|íi ®©y : (l) h = S.265 0.5m.Tæn thÊt ¸p lùc (m) q.170 0. s¶n xuÊt qua ®ång hå kiÓu c¸nh qu¹t kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 2.00675 0.08 0.105 0.3 40 50 80 0. lÊy theo b¶ng 7.

Kh«ng ®|îc ®Æt ®ång hå ®o n|íc trong c¸c phßng ngñ.tiªu chuÈn viÖt nam 5.Trong ®|êng èng chÝnh vμ èng ®øng : tõ l. chç ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ë nh÷ng chç dÔ kiÓm tra vμ dÔ söa ch÷a nhÊt. Tr|êng hîp c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng kh«ng qu¸ 10 m/s. . ph¶i bè trÝ van khãa kÑp ch× niªm phong do c¬ quan cÊp n|íc ®Þa ph|¬ng qu¶n lÝ. 3. M¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t vμ m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt sö dông ®Ó ch÷a ch¸y ph¶i b¶o ®¶m l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y khi l|u l|îng n|íc dïng cho sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt lín nhÊt trong mét gi©y. tcvn 4513 : 1988 §ång hå ®o n|íc ph¶i ®Æt ë mÆt ngoμi t|êng bao cña nhμ. Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng gi©y cho l|u l|îng ch÷a ch¸y trong nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô. xa nhÊt so víi èng dÉn n|íc vμo nhμ.1. tèc ®é n|íc trong èng chÝnh vμ èng ®øng kh«ng v|ît qu¸ l. ChØ ®|îc phÐp më van khãa khi cã ch¸y. Tr|êng hîp kh«ng thÓ ®Æt ®ång hå ®o n|íc nh| trªn. Mçi phÝa cña ®ång hå ®o n|íc ph¶i ®Æt van khãa.4. kiÓu tuèc bin cã thÓ ®Æt xiªn.3. cho phÐp ®Æt ngoμi nhμ nh|ng ph¶i ®Æt trong hè riªng cã n¾p ®Ëy.5. §|êng kÝnh èng cÊp n|íc bªn trong ®|îc tÝnh to¸n víi kh¶ n¨ng sö dông tèi ®a ¸p lùc cã s½n trªn ®|êng èng cÊp n|íc bªn ngoμi. Tèc ®é n|íc ch¶y trong ®|êng èng thÐp cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong nhμ kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè sau: . §ång hå kiÓu c¸nh qu¹t ph¶i ®Æt n»m ngang . Khi tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh tõ 20 trë xuèng. ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc cho phÐp lÊy theo b¶ng 8.2. n»m ngang hay ®Æt ®øng khi chiÒu dßng n|íc ch¶y tõ d|íi lªn trªn. Tr|êng hîp ®ång hå ®o n|íc kiÓu tuèc bin. 6. ®Æt sau van khãa cÇn ph¶i nèi l ®o¹n èng th¼ng dμi b»ng 5 lÇn ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc. röa sμn vμ t|íi. 6. 6. §ång hå ®o n|íc ph©i ®Æt trªn ®|êng èng cÊp n|íc vμo nhμ. Tr|êng hîp n|íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt. 6. M¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t. vßi ch÷a ch¸y ®Æt cao nhÊt. Chó thÝch: 1. VÞ trÝ ®Æt ®ång hå ph¶i dÔ thao t¸c vμ cã kÝ hiÖu hoÆc biÓn chØ dÉn. cã ®|êng kÝnh b»ng hay nhá h¬n ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc mét cì. L|u l|îng n|íc ch¶y qua ®ång hå vμ ®|êng èng vßng ph¶i b»ng tæng sè l|u l|îng n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y lín nhÊt trong nhμ. 2.5 ®Õn 2 m/s. m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ m¹ng l|íi cÊp n|íc ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh ®Ó ®¶m b¶o ¸p lùc cÇn thiÕt cña dông cô vÖ sinh. TÝnh to¸n m¹ng l|íi cÊp n|íc 6. Khi chØ cã mét ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ nèi víi hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y bªn trong th× ph¶i ®Æt mét ®|êng èng vßng qua phÝa tr|íc ®ång hå.5 m/s. TÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong theo l|u l|îng lín nhÊt trong mét gi©y. Gi÷a ®ång hå ®o n|íc vμ van khãa thø hai (theo chiÒu n|íc ch¶y) ®Æt vßi x¶. . Chó thÝch : Trªn ®|êng èng vßng.4. thiÕt bÞ. kh«ng tÝnh l|u l|îng n|íc ®Ó t¾m. 6. 5.6. 6.6.èng nh¸nh nèi víi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh 2.2m/s.5. 5.

005 1201 vμ lín h¬n 0.2a N  KN (2) Trong ®ã: q.9 vμ 6.14 2.90 1.2 2. Tr|êng hîp nhμ c«ng céng x©y dùng trong nhãm nhμ ë th× l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cÇn ph¶i x¸c ®Þnh theo ®iÒu 6.7.7.05 2.15 2. Chó thÝch: 1.85 b¶ng 10 Sè ®|¬ng l|îng TrÞ sè K §Õn 300 0. L|u l|îng n|íc trong m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoμi ®Æt ë tiÓu khu hoÆc ë ®|êng phè lÊy theo tiªu chuÈn cÊp n|íc hiÖn hμnh.00 1. N.HÖ sè phô thuéc vμo sè ®|¬ng l|îng lÊy theo b¶ng 10.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y (l/s). 4.Tæng sè ®|¬ng l|îng cña dông cô vÖ sinh trong nhμ hay khu vùc tÝnh to¸n (®o¹n èng tÝnh to¸n).tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 8 Tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh §|êng èng cÊp n|íc (mm) 6. 6.004 Tõ 801 ®Õn 1200 0. Sè ®|¬ng l|îng dông cô vÖ sinh xem b¶ng 2.006 Chó thÝch: Trong nhμ ë cã cÊp n|íc nãng tËp trung l|u l|îng tÝnh to¸n (l/s) cña n|íc trong m¹ng l|íi cÊp n|íc nãng vμ l¹nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) nh©n víi hÖ sè 0.003 Tõ 501 ®Õn 800 0. . 3.002 Tõ 301 ®Õn 500 0.10 cña tiªu chuÈn nμy. 2. K. l. L|u l|îng n|íc trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo phô lôc II cña tiªu chuÈn nμy.8.16 2. a. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) víi sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh ®Õn 5.TrÞ sè phô thuéc vμo tiªu chuÈn dïng n|íc tÝnh cho 1 ng|êi trong mét ngμy lÊy theo b¶ng 9.000. 1 3 6 12 20 10 15 20 25 32 L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhμ ë ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc q 0. B¶ng 9 Tiªu chuÈn dïng n|íc cña mét ng|êi l/ngμy TrÞ sè a 100 125 150 200 250 300 350 400 2.

5 Chó thÝch: 1. Trong ®ã : q . 2. gian kh¸n gi¶. (4) Trong ®ã: q. (5) .a. phßng kh¸m ®a khoa 1. nhμ ®iÒu d|ìng. tr¹i thiÕu nhi 2.4 Trô së c¬ quan hμnh chÝnh.L|u l|îng n|íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s). phßng. kh¸ch s¹n. nhμ trÎ BÖnh viÖn. xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s). q0 . viÖn thiÕt kÕ 1. tcvn 4513 : 1988 L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho c¸c c¬ quan hμnh chÝnh trô së.l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s). nhμ nghØ. nhμ trä.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s).Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i. kh¸ch s¹n.Tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh trong nhμ hay ®o¹n èng tÝnh to¸n. B¶ng 11 Lo¹i nhμ HÖ sè Į Nhμ t¾m c«ng céng.hÖ sè phô tïng chøc n¨ng cña mçi lo¹i nhμ lÊy theo b¶ng 11. 6. c¬ quan gi¸o dôc. bÖnh viÖn ®a khoa. L|u l|îng n|íc trong nhμ t¾m c«ng céng ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = 6 q0. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y dïng cho nhu cÇu sinh ho¹t trong c¸c lo¹i nhμ nªu ë ®iÒu 6.tiªu chuÈn viÖt nam 6.5 Tr|êng häc vμ c¬ quan gi¸o dôc 1. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhu cÇu sinh ho¹t trong nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.0 Nhμ ë tËp thÓ. kÝ tóc x¸. x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = 6 q0. kÝ tóc x¸ 2. nhμ trä. a'-Hª sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh: Cho bån t¾m : 50% Vßi t¾m h|¬ng sen : 100% Vßi t¾m thÊp : 100% ChËu röa : 30% q0 . c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao.L|u l|îng n|íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s).2 N (3) Trong ®ã: q.9. nhμ ë tËp thÓ.10. tr¹i thiÕu nhi. Į . nhμ trÎ. n. x¸c ®Þnh theo phô lôc 3. N .na.8 BÖnh viÖn.2 1. nhμ t¾m c«ng céng. x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d|íi ®©y: q D 0. tr|êng häc. cöa hμng.9.n.

ChËu tiÓu treo . x¸c ®Þnh theo b¶ng tÝnh thñy lùc vμ c«ng thøc d|íi ®©y: i : A. c¸c c«ng tr×nh thÓ thao. p.65 0.1 0.25 0.Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®|êng èng trªn 1m chiÒu dμi èng. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c chËu röa vμ c¸c dông cô kh¸c kh«ng cã trong b¶ng lÊy theo sè liÖu ë phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ.15 0.25 0. (l/s).1 ®Õn 1.4 0.25 0.kÜ thuËt thÝch ®¸ng phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ. q .ChËu xÝ cã b×nh x¶ Sè l|îng dông cô vÖ sinh 1 3 6 10 20 40 60 100 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4 0.3 0.14. A .tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 n.Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i.75 0.3 0. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp tïy thuéc vμo sè l|îng dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12.L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n. gian kh¸n gi¶. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong c¸c phßng.ChËu xÝ cã vßi x¶ .005 0. l|u l|îng cho phÐp nh©n víi hÖ sè tõ 1.45 0. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã s¶n l|îng cao nÕu cã lÝ do kinh tÕ . 6. vßi phun n|íc uèng bi®ª 2. 6.1 0.6 0..7 0.søc c¶n ®¬n vÞ phô thuéc vμo ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc.ChËu röa mÆt trßn cã vßi phun n|íc . B¶ng 13 .5 0.q2 Trong ®ã: i . Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong 1 gi©y kh«ng tÝnh l|u l|îng n|íc ë vßi t|íi. Mét b×nh x¶ dïng ®Ò röa tù ®éng cho 3 ®Õn 4 chËu tiÓu. xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng lÊy theo b¶ng 13.2 B¶ng 12 Lo¹i dông cô vÖ sinh .1 0. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong l gi©y cho nhu cÇu s¶n xuÊt ph¶i x¸c ®Þnh theo phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ cã kÓ tíi chÕ ®é tiªu thô n|íc.2 0.ChËu tiÓu cã b×nh x¶ tù ®éng .12. Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®|êng èng cÊp n|íc b»ng thÐp hay gang.3 0.11.5 0.4 Chó thÝch: 1. 3. 6. 6.H|¬ng sen t¾m .34 0.13.ChËu röa mÆt .HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12 vμ b¶ng 13.4 0.

c©u l¹c bé c«ng tr×nh thÓ thao Nhμ h¸t. HÖ sè K lÊy theo b¶ng 15.002993 0.ChËu röa mÆt . r¹p xiÕc Cöa hμng ¨n uèng c«ng céng .4367 100 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh Dông cô vÖ sinh R¹p chiÕu bãng.0 - - - 6.0 1.9392 0.ChËu tiÓu treo .00008623 0.8 0.M¸y röa b¸t 0.96 300 9.09386 125 150 0.7 1.809 70 80 1.000267 0.04453 b) L|u l|îng tÝnh b»ng m3/s 18.583 400 10 15 20 25 32 40 175 200 225 250 A 4 0.001168 0.4 0.6 0. héi tr|êng.2m/s trÞ sè A ph¶i nh©n víi hÖ sè K.0 1.5 1.B×nh x¶ chËu xÝ .822 350 2.8 0.3 0.643 0.115 1.0 1.95 8. Søc c¶n ®¬n vÞ A dïng cho èng thÐp lÊy theo b¶ng 14 víi tr|êng hîp khi tèc ®é n|íc trong èng lμ l.5 1.00003395 0.8 1.04 1.0 .2062 B¶ng 15 Tèc ®é m/s K 0.5 0.001108 0.2 1.2m/s.4078 0.Vßi t¾m h|¬ng sen .28 1.15. Cßn khi tèc ®é nhá h¬n l.085 0.6088 0.6 0.9 1.06 1.0 0.2 0.015 1.15 0.273 325 4.0 1.6 0.7 1. B¶ng 14 §|êng kÝnh èng mm §|êng kÝnh èng mm A 1 2 3 a) L|u l|îng tÝnh b»ng 1/s 50 32.ChËu röa trong quÇy c¨ng tin .8 0.0 0.035 1.2 1. vμ lín h¬n.41 1.1 1.

19. Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: H = Kp. 2.l Trong ®ã: h .q2. tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i hay trÇn cña phÇn cao nhÊt. ¸p lùc cña cét n|íc ch÷a ch¸y phô thuéc vμo ®|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc vμ b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n|íc dμy ®Æc lÊy theo b¶ng 16.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 6.L|u l|îng cét n|íc ch÷a ch¸y (1/s). . 6.16. èng vßi rång ®|êng kÝnh 66 mm . khi cã trªn 2 èng. q . d) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc ch÷a ch¸y l0%. Chó thÝch: TØ sè phÇn tr¨m vÒ l|îng n|íc tÝnh cho yªu cÇu s¶n xuÊt trong tr|êng hîp ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n|íc c¨n cø vμo luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. Khi tÝnh to¸n m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong cÇn tÝnh thªm tæn thÊt ¸p lùc côc bé lÊy b»ng phÇn tr¨m tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t theo chiÒu dμi èng: a) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t cho nhμ ë vμ nhμ c«ng céng 30%.17. mçi èng tÝnh 50% l|u l|îng n|íc ch¶y qua. l .012. ¸p lùc ë c¸c häng ch÷a ch¸y ®|îc tÝnh to¸n cho èng vßi rång dÉn n|íc b»ng v¶i b¹t. HÖ sè Kp lÊy nh| sau: èng vßi rång ®|êng kÝnh 50 mm . 3.0. 6. trong m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt 20%.0.HÖ sè søc c¶n cña èng vßi rång . mçi èng ph¶i tÝnh víi l00% l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y. Tr|êng hîp cã hai èng dÉn n|íc vμo. khi tÝnh to¸n cÇn tÝnh víi ®iÒu kiÖn ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n|íc vμo.18. Kp . Tr|êng hîp m¹ng l|íi cÊp n|íc nèi víi nhiÒu èng dÉn n|íc vμo. Tr|êng hîp nhμ cã nhiÒu h×nh khèi phøc t¹p th× chiÒu cao cña gian phßng. B¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n|íc phun dμy ®Æc ph¶i lÊy b»ng chiÒu cao cña gian phßng tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i nhμ hay trÇn nhμ.Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång (m). c) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp 15%. b) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp cho nhμ ë vμ nhμ c«ng céng. Chó thÝch: 1. 6.ChiÒu dμi èng vßi rång (m).00385.

2 10 2.2 19.3 3.7 36.5 4.8 40.0 32.0 3.8 23.0 20 b) Vßi ch÷a ch¸y d = 66 mm 7.4 15.8 23.0 23.8 32.1 11.0 40.4 4.0 5.2 3.8 23.6 7.5 10 2.2 21.20.9 14.8 18 3.6 5.0 40.4 2.3 15.0 4.7 5.6 28.3 14.0 46.7 16.2 31.0 38.4 18.0 21.0 48.8 8 3.0 18.2 24.1 12.2 42.9 34.4 6.3 4.3 9.0 13.6 6 2.7 24.4 7.8 9.4 6.5 5.2 10.6 27.3 15.1 36.8 20.5 29.0 23.7 8.8 19.0 14 16 3.2 23.5 4.8 4. TÝnh to¸n thñy lùc cho thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng theo chØ dÉn thiÕt kÕ cña c¸c thiÕt bÞ ®ã.6 16.8 8.0 4.6 20.7 34.2 21.6 5.8 26.4 47.6 14.4 8.5 37.6 44.3 31.0 5.0 3.6 32.2 39.8 11.9 12.6 4.8 10.0 32.3 26.1 6.5 14 16 3.4 4.0 18 3.0 8.0 18.0 2.1 16.0 31.1 33.6 19.5 5. 6.5 5.2 20.9 12 2.3 14.6 38.8 34.4 9.2 18.0 14.7 49.6 12.6 6 2.8 7.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 16 §|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc (mm) ChiÒu 13 16 19 cao n|íc ¸p lùc cña ¸p lùc cña ¸p lùc cña L|u L|u phun L|u häng häng häng dμy l|îng ch÷a ch¸y l|îng ch÷a ch¸y l|îng ch÷a ch¸y 1 cét 1 cét 1 cét ®Æc (m) khi (m) khi (m) khi n|íc n|íc n|íc chiÒu èng vßi èng vßi èng vßi ch÷a rång dμi ch÷a rång dμi ch÷a rång dμi cao ch¸y ch¸y phßng ch¸y (m) (m) (m) 1/s 1/s 1/s (m) 10 20 10 20 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a) Vßi ch÷a ch¸y d = 50 mm 8.6 29.6 24.0 11.4 27.7 19.5 28. M¸y b¬m cÊp n|íc .6 24.3 5.7 7.9 11.4 8.0 12 2.8 20 4.0 47.6 28.6 41.6 Chó thÝch: ¸p lùc vßi ch÷a ch¸y ®|îc tÝnh víi søc c¶n trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t.6 39.2 31. 7.7 21.4 8 3.4 12.7 22 ¸p lùc cña L|u häng l|îng ch÷a ch¸y 1 cét (m) khi n|íc èng vßi ch÷a rång dμi ch¸y (m) 1/s 10 20 11 12 13 - - - 4.

M¸y b¬m cña hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y trong nhμ cã ph©n vïng cÊp n|íc. Chó thÝch: Khi më tù ®éng m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®ång thêi ph¶i ph¸t tÝn hiÖu (¸nh s¸ng vμ ©m thanh) vμo phßng th|êng trùc hoÆc vμo phßng th|êng xuyªn cã c«ng nh©n phôc vô ngμy ®ªm. b) Trong c¸c xÝ nghiÖp cã h¹ng s¶n xuÊt D. 7.M¸y b¬m n|íc ch÷a ch¸y (chØ ho¹t ®éng khi cã ch¸y).2. c¸c phßng ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn. M¸y b¬m trong nhμ s¶n xuÊt nªn bè trÝ ngay trong x|ëng dïng n|íc.8. s¶n xuÊt cã bÓ chøa n|íc cÇn tÝnh theo l|u l|îng giê lín nhÊt. héi tr|êng vμ c«ng tr×nh cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng. còng nh| m¸y b¬m s¶n xuÊt cì lín cÇn thiÕt kÕ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ m¹ng l|íi c«ng tr×nh. 7. Chó thÝch: Tr¹m m¸y b¬m ®Æt riªng biÖt th× ph¶i lμm b»ng vËt liÖu cã bËc chÞu löa III. phßng häp.7. 7. . 7. theo c¸c yªu cÇu sau : a) Më tù ®éng m¸y b¬m lμm viÖc. Khi m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®iÒu khiÓn tõ xa th× nót ®iÒu khiÓn cho m¸y b¬m ch¹y ph¶i ®Ó gÇn häng ch÷a ch¸y mμ t¹i ®ã ¸p lùc cña ®|êng èng bªn ngoμi kh«ng ®ñ ®Ó ch÷a ch¸y ®|îc.9. C«ng suÊt cña m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t.10. ®iÒu khiÓn tõ xa hay cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng.4.tiªu chuÈn viÖt nam 7. .6. c¸c phßng cña nhμ trÎ.5. c¸c líp häc cña tr|êng phæ th«ng. 7. E mμ c«ng tr×nh cã bËc chÞu löa I. c©u l¹c bé. 7. 7. nh|ng ph¶i ®|îc ng¨n c¸ch b»ng t|êng kh«ng ch¸y vμ cã lèi ra ngoμi trùc tiÕp. Kh«ng cho phÐp ®Æt m¸y b¬m trùc tiÕp d|íi c¸c c¨n hé. M¸y b¬m cã thÓ ®iÒu khiÓn b»ng tay. II hoÆc khi l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y bªn ngoμi kh«ng v|ît qu¸ 201/s. phßng hμnh chÝnh.M¸y b¬m ho¹t ®éng tõng thêi k×.11. Ph¶i b¶o ®¶m m¸y b¬m vËn hμnh thuËn lîi.1. M¸y b¬m cã kÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i thiÕt kÕ ®iÒu khiÓn tù ®éng. tcvn 4513 : 1988 Tr|êng hîp m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn ngoμi th|êng xuyªn hay tõng thêi gian kh«ng cã ®ñ ¸p lùc cÇn thiÕt ®Ó ®|a n|íc lªn c¸c tÇng cña c«ng tr×nh cÇn ph¶i thiÕt kÕ tr¹m b¬m t¨ng ¸p. Cho phÐp ®Æt riªng m¸y b¬m cÊp n|íc sinh ho¹t vμ n|íc ch÷a ch¸y trong mét tr¹m hay kÕt hîp víi c¸c ng«i nhμ kh¸c. Tr|êng hîp m¸y b¬m ®Æt trong gian s¶n xuÊt ph¶i cã thiÕt kÕ hμng rμo ng¨n che. ngoμi viÖc ®iÒu khiÓn m¸y b¬m tù ®éng hoÆc tõ xa.M¸y b¬m ho¹t ®éng liªn tôc. Cho phÐp ®Æt m¸y b¬m ch÷a ch¸y mμ kh«ng cÇn m¸y b¬m dù phßng trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y : a) Trong nhμ phô cña kho kh«ng cã thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng vμ cã mét cét n|íc ch÷a ch¸y. 7. Chó thÝch: Nghiªm cÊm viÖc ®Æt m¸y b¬m hót trùc tiÕp trªn ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ mμ ph¶i hót qua bÓ chøa n|íc ®iÒu hßa. cßn cÇn cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng tay. 7. Cßn ®èi víi m¸y b¬m kh«ng cã bÓ chøa n|íc tÝnh theo l|u l|îng gi©y. 7. c¸c gi¶ng ®|êng cña tr|êng ®¹i bäc vμ c¸c phßng t|¬ng tù kh¸c. nhμ v¨n hãa. 7.12. . c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt. r¹p chiÕu bãng. KiÓu lo¹i vμ chÕ ®é lμm viÖc cña m¸y b¬m ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së so s¸nh kinh tÕ kÜ thuËt c¸c ph|¬ng ¸n: . M¸y b¬m phôc vô cho l nhãm nhμ ë ®Æt trong tr¹m riªng.3.

Khi m¸y b¬m hót n|íc tõ bÓ chøa cã hai m¸y b¬m trë lªn th× sè l|îng èng hót Ýt nhÊt lμ 2. cho phÐp ®Æt m¸y b¬m ch÷a ch¸y dù phßng ch¹y b»ng ®éng c¬ ®èt trong.14. 7. NÕu chØ cã mét nguån ®iÖn. Chó thÝch: Trong tõng tr|êng hîp. ChiÒu cao phßng cña tr¹m b¬m cã thiÕt bÞ n©ng cÇn ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch th«ng thñy tõ ®¸y vËt ®|îc n©ng ®Õn ®Ønh cña c¸c thiÕt bÞ ®Æt ë d|íi kh«ng ®|îc nhá h¬n 500mm. Ph¶i cã cÊu t¹o c¸ch ©m cho m¸y b¬m cÊp n|íc sinh häat trong nhμ ë vμ nhμ c«ng céng. M¸y b¬m ph¶i ®Æt trªn bÖ mãng cao h¬n mÆt nÒn nhμ tèi thiÓu lμ 0. s¶n xuÊt) kh«ng cho phÐp ngõng cÊp n|íc ph¶i b¶o ®¶m cÊp ®iÖn liªn tôc b»ng c¸ch nèi víi hai nguån ®iÖn ®éc lËp. b) Tõ c¹nh bÖ m¸y b¬m phÝa èng hót ®Õn mÆt t|êng nhμ ®èi diÖn lμ l000 mm. nh|ng xung quanh mãng ph¶i chõa mét lèi ®i riªng kh«ng nhá h¬n 700mm. 7. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong t¨ng ¸p lùc theo ph|¬ng ¸n m¸y b¬m cã kÐt n|íc khÝ nÐn ®|îc thiÕt kÕ theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ vμ ph¶i ®¸p øng c¸c quy ph¹m cña c¬ quan kiÓm tra an toμn Nhμ n|íc. 2. Chó thÝch: Cho phÐp ®Æt mét èng hót khi kh«ng cã b¬m dù phßng. M¸y b¬m vμ ®éng c¬ ®iÖn ph¶i n»m trªn cïng trôc. tõ c¹nh bÖ m¸y b¬m phÝa ®éng c¬ ®iÖn ®Õn mÆt t|êng nhμ kh«ng ®|îc nhá h¬n kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt ®Ó rót r«to cña ®éng c¬ ®iÖn ra mμ kh«ng cÇn th¸o ®éng c¬ ®iÖn khái bÖ m¸y.22. 7. Trôc m¸y b¬m n|íc cÇn ®Æt thÊp h¬n mùc n|íc thÊp nhÊt cña nguån n|íc.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 b) Më tù ®éng m¸y b¬m dù phßng nÕu m¸y b¬m lμm viÖc kh«ng më ®|îc v× lÝ do kÜ thuËt. Mçi ®|êng èng ph¶i b¶o ®¶m hót ®|îc mét l|îng n|íc ch÷a ch¸y cÇn thiÕt lín nhÊt. sinh ho¹t.2m. Trªn èng hót vμ èng ®Èy ph¶i cã ®Öm lãt chèng rung dμi Ýt nhÊt 1m.15.19.21. trªn ®|êng èng hót chØ cÇn ®Æt van khãa. 7. M¸y b¬m cã ®|êng kÝnh èng ®Èy tõ 100mm cho phÐp ®Æt däc t|êng vμ v¸ch nhμ mμ kh«ng cÇn cã lèi ®i gi÷a m¸y b¬m vμ t|êng. c) Më tù ®éng m¸y b¬m ch÷a ch¸y.18.16. ChiÒu cao th«ng thñy cña tr¹m b¬m kh«ng cã thiÕt bÞ n©ng th× lÊy tèi thiÓu lμ 2. . nh|ng kh«ng nhá h¬n 200mm tÝnh tõ mãng nhμ ®Õn bÖ. Trªn ®|êng èng ®Èy ë mçi m¸y b¬m ph¶i cã van khãa. Chó thÝch: 1. §èi víi m¸y b¬m (ch÷a ch¸y. van mét chiÒu vμ ®ång hå ¸p lùc.17. 7. 7.2m. 7. Kho¶ng c¸ch cho phÐp nhá nhÊt gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong phßng m¸y b¬m.20. 7. Cho phÐp ®Æt hai m¸y b¬m trªn cïng mét mãng mμ kh«ng cÇn bè trÝ lèi ®i l¹i gi÷a chóng. theo quy ®Þnh sau: a) Tõ c¹nh bªn cña mãng ®Æt m¸y b¬m vμ ®éng c¬ ®iÖn ®Õn t|êng nhμ vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mãng lμ 70 mm. 7. Tr|êng hîp m¸y b¬m ®Æt cao h¬n th× ph¶i cã bé phËn måi n|íc. 7. M¸y b¬m cÇn ®Æt trªn nÒn c¸ch ©m nh| ®Æt tÊm ®Öm d|íi ch©n m¸y b¬m b»ng cao su hay gç mÒm.13. m¸y b¬m cÊp n|íc s¶n xuÊt cã thÓ ®Æt trªn khung gç hoÆc khung thÐp mμ kh«ng cÇn x©y mãng.

KÐt n|íc ¸p lùc ph¶i b¶o ®¶m chøa ®|îc mét khèi l|îng n|íc dù tr÷ ®Ó ®iÒu chØnh chÕ ®é n|íc kh«ng ®iÒu hßa vμ cÊp n|íc ch÷a ch¸y. KÐt n|íc ¸p lùc vμ bÓ chøa n|íc 8. Gi¸ trÞ lín dïng cho m¸y b¬m cã c«ng suÊt nhá ®Õn l0 KW.Sè lÇn më m¸y b¬m nhiÒu nhÊt trong mét giê. ®ång thêi vÉn ph¶i ®¶m b¶o l|îng n|íc dïng cho sinh ho¹t lín nhÊt. Tr|êng hîp bªn trong mçi c¨n hé cña nhμ ë cao tÇng ®· cã bÓ chøa n|íc dù tr÷ riªng th× kh«ng cÇn ph¶i ®Æt kÐt n|íc ¸p lùc chung trªn m¸i.M¸y b¬m víi kÐt khÝ nÐn : n = tõ 6 ®Õn l0. KÐt n|íc ¸p lùc vμ bÓ chøa n|íc cã m¸y b¬m t¨ng ¸p dïng ®Ó ch÷a ch¸y ph¶i dù tr÷ mét l|îng n|íc nh| sau: a) §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: l|îng n|íc dù tr÷ ch÷a ch¸y tÝnh víi thêi gian dËp t¾t ®¸m ch¸y dïng häng ch÷a ch¸y bªn trong vμ thiÕt bÞ phun n|íc tù ®éng lμ l0 phót ®Çu khi xÈy ra ch¸y. Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc ¸p lùc hoÆc kÐt n|íc khÝ nÐn cña m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt cÇn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : W Qb 4. Trong mäi tr|êng hîp. b) §èi víi c«ng tr×nh d©n dông th× n|íc dù tr÷ ph¶i b¶o ®¶m cung cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong thêi gian lμ l0 phót. dung tÝch kÐt n|íc ¸p lùc kh«ng ®|îc v|ît qu¸ tõ 20 ®Õn 25m3. . CÇn ph¶i cã èng ph©n phèi riªng ®Ó ®¶m b¶o l|îng n|íc ch÷a ch¸y nguyªn vÑn vμ kh«ng sö dông n|íc vμo c¸c môc ®Ých kh¸c.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 8. 2. 8.1. 8.4.h (8) Trong ®ã : W . TrÞ sè n lÊy nh| sau: .c«ng suÊt ®Þnh møc cña mét m¸y b¬m hay m¸y b¬m cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm m¸y b¬m c«ng t¾c cïng më (m3/h).Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc (m3). Qb. n .3. NÕu v|ît qu¸ quy ®Þnh trªn ph¶i chia nhá mçi kÐt phôc vô cho mét khu vùc cÊp n|íc nhÊt ®Þnh. Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc khÝ nÐn cÇn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : E 1D (9) Dung tÝch toμn phÇn kÐt n|íc ¸p lùc cã m¸y b¬m ch÷a ch¸y tù ®éng tÝnh theo c«ng thøc : VK W VA = E (w + wl) Trong ®ã: (10) .2.M¸y b¬m ë kÐt hë : n= tõ 2 ®Õn 4. Chó thÝch: Tr|êng hîp m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®iÒu khiÓn tù ®éng th× l|îng n|íc dù tr÷ ®Ó ch÷a ch¸y cã thÓ gi¶m xuèng lμ thêi gian ch÷a ch¸y liªn tôc cã thÓ tÝnh lμ 5 phót. Chó thÝch: l. 8.

3. th× nh÷ng èng cïng lo¹i ë ®¸y kÐt cã thÓ nèi chung víi cïng mét ®|êng èng nh¸nh. Tr|êng hîp trong mét nhμ cã nhiÒu kÐt n|íc ¸p lùc th× mçi kÐt ph¶i bè trÝ ®Çy ®ñ nh÷ng bé phËn cÇn thiÕt ®· nªu trong ®iÒu 8. phßng nh©n viªn phôc vô hay phßng m¸y b¬m.TØ lÖ gi÷a ¸p suÊt tuyÖt ®èi nhá nhÊt vμ ¸p suÊt lín nhÊt. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt n|íc ¸p lùc vμ kho¶ng c¸ch gi÷a thμnh kÐt víi c¸c kÕt cÊu cña nhμ kh«ng ®|îc nhá h¬n kho¶ng c¸ch quy ®Þnh trong b¶ng 17. 8.6. 8. §Çu trªn cña ®|êng èng b¸o mùc n|íc ®Æt thÊp h¬n ®¸y èng dÉn n|íc trμn chõng 5cm vμ ®Çu d|íi cña ®|êng èng b¸o mùc n|íc liªn hÖ víi b¶ng ®iÒu khiÓn m¸y b¬m. E . Cã thÓ nèi èng dÉn n|íc vμo kÐt kÕt hîp víi èng ph©n phèi nh|ng ph¶i ®Æt van mét chiÒu vμ van khãa trªn ®o¹n èng ph©n phèi n|íc.7. b) èng ph©n phèi: Nèi ë thμnh kÐt ph¶i c¸ch tèi thiÓu 50mm.Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n|íc khÝ nÐn hoÆc kÐt n|íc ¸p lùc (m3).7.HÖ sè dù tr÷ lÊy tõ l.Dung tÝch n|íc ch÷a ch¸y trong kÐt (m3). ChiÒu cao ®Æt kÐt n|íc ¸p lùc hë vμ ¸p lùc nhá nhÊt trong kÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i b¶o ®¶m ¸p lùc cÇn thiÕt cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ dïng n|íc.10. KÐt n|íc ¸p lùc ph¶i cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ: a) èng dÉn n|íc vμo kÐt: Cã ®Æt van khãa vμ van phao ®iÒu chØnh.9.Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc ¸p lùc (m3). 8. 8. §|êng kÝnh phÔu thu n|íc trμn ®Æt n»m ngang ph¶i lín h¬n 4 lÇn ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc nèi víi phÔu. KÐt n|íc ch÷a ch¸y ph¶i ®Æt thiÕt bÞ b¸o mùc n|íc liªn l¹c víi phßng nh©n viªn ch÷a ch¸y. NÕu c¸c kÐt th«ng víi nhau. 2. Į .tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 VK. d) èng x¶ c¹n: Nèi ë ®¸y kÐt ph¶i ®Æt van khãa tr|íc khi kÕt hîp víi èng dÉn n|íc trμn cña kÐt. .Dung tÝch toμn phÇn cña kÐt n|íc khÝ nÐn (m3). KÐt n|íc ¸p lùc vμ kÐt n|íc khÝ nÐn chøa n|íc sinh ho¹t lμm b»ng thÐp tÊm vμ ph¶i quÐt s¬n c¶ trong lÉn ngoμi. MÐp trªn cña èng dÉn c¸ch mÆt d|íi cña n¾p kÐt tõ l00 ®Õn 150mm. W .8. Cßn trong hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y hoÆc hÖ thèng kÕt hîp ph¶i ®¶m b¶o ¸p lùc cÇn thiÕt ë häng ch÷a ch¸y bªn trong tíi lóc dïng hÕt l|îng n|íc ch÷a ch¸y dù tr÷. TrÞ sè Į lÊy tõ 0. cã ®Æt van khãa (Tr|êng hîp èng dÉn n|íc vμo vμ èng ph©n phèi riªng biÖt). Wl. Chó thÝch: 1.8. NÕu kh«ng cã dông cô b¸o tÝn hiÖu mùc n|íc th× cÇn ph¶i ®Æt mét ®|êng èng b¸o mùc n|íc riªng. §|êng kÝnh èng dÉn n|íc trμn ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc vμo kÐt. e) Th|íc ®o hay dông cô b¸o tÝn hiÖu mùc n|íc nèi liÒn víi tr¹m b¬m. 8. S¬n quÐt mÆt trong kÐt n|íc ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ sinh vμ ph¶i ®|îc c¬ quan y tÕ ®ång ý tr|íc khi sö dông kÐt. c) èng dÉn n|íc trμn: §Æt ë vÞ trÝ møc n|íc cao nhÊt trong kÐt.7 ®Õn 0. VA . 8. Chó thÝch: KÐt n|íc ¸p lùc hë cÇn ®|îc thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp.5.2 ®Õn l.

. t¨ng ¸p cho c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : WBC 1. h×nh ch÷ nhËt. thang vμ cöa ra vμo bÓ. th|íc b¸o mùc n|íc. 8.15.11. Wl . Kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh kÐt tíi trÇn kh«ng nhá h¬n 0.. x©y dùng ë vïng ®Êt yÕu §|êng èng cÊp n|íc bªn trong nhμ ph¶i ®Æt cao h¬n mÆt sμn tÇng l hoÆc tÇng hÇm. ¸p lùc kÕ. èng hót hay èng ph©n phèi n|íc èng dÉn n|íc trμn. t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu ®Þa ph|¬ng.6 8.. 9. 8.L|îng n|íc sinh ho¹t cÇn dïng trong ngμy ®èi víi c«ng tr×nh (m3).1.7 1.Dung tÝch toμn phÇn cña bÓ chøa n|íc (m3).Dung tÝch ®iÒu hßa l|îng n|íc sinh ho¹t cña bÓ chøa n|íc (m3).6 0. èng x¶ van an toμn.8 0.7 0. thiÕt bÞ ®o n|íc vμ thiÕt bÞ ®Ó b¬m vμ ®iÒu chØnh kh«ng khÝ trong kÐt. §¸y bÓ chøa ph¶i cã ®é dèc kh«ng nhá h¬n l% vÒ phÝa hè thu n|íc.0 kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt n|íc ¸p lùc Kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh kÐt ®Õn sμn g¸c phÝa trªn 0.13. èng x¶ n|íc bÈn. s¶n xuÊt. .. Chó thÝch : Ph¶i bè trÝ èng hót cña m¸y b¬m sao cho b¶o ®¶m l|îng n|íc ch÷a ch¸y trong bÓ chøa kh«ng ®|îc sö dông vμo c¸c nhu cÇu kh¸c nh| sinh ho¹t. Dung tÝch toμn phÇn cña bÓ chøa n|íc phôc vô cho m¸y b¬m t¨ng ¸p cung cÊp n|íc sinh ho¹t cho c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: VBC = WBC + Wl (12) Trong ®ã : VBC .7 0.3 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 17 H×nh d¸ng cña kÐt n|íc ¸p lùc H×nh trßn H×nh ch÷ nhËt Kho¶ng c¸ch gi÷a thμnh kÐt vμ t|êng PhÝa kh«ng cã PhÝa cã phao phao nèi 0.5Qngμy n (11) Trong ®ã : WBC . t×nh h×nh ®Þa chÊt thi c«ng.sè lÇn ®ãng më b¬m b»ng tay trong ngμy. ®Æt trong nhμ hay ngoμi nhμ.6m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÐt vμ tõ kÐt tíi t|êng kh«ng nhá h¬n 0. BÓ chøa cã thÓ x©y dùng b»ng bª t«ng cèt thÐp hay g¹ch.7m. ®Æt hë vμ ë vÞ trÝ dÔ dμng lui tíi kiÓm tra vμ qu¶n lÝ. 8. vËt liÖu dïng ®|îc quy ®Þnh theo dung tÝch cña bÓ. Dung tÝch ®iÒu hßa cña bÓ chøa n|íc phôc vô cho m¸y b¬m n|íc sinh ho¹t. 9. BÓ chøa n|íc cã thÓ thiÕt kÕ theo d¹ng h×nh trßn. KÐt n|íc khÝ nÐn ph¶i cã èng dÉn n|íc vμo èng ph©n phèi n|íc. èng th«ng h¬i. n .Dung tÝch n|íc ch÷a ch¸y trong bÓ chøa (m3). 8.12. Qngμy. BÓ chøa ph¶i ®|îc trang bÞ èng cÊp n|íc vμo bÓ.14. Yªu cÇn ®èi víi m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong. ®Æt næi hay ngÇm.

9. phßng t¾m h¬i vμ buång khö trïng .ChËu röa trong phßng b¸c sÜ .Vßi t¾m h|¬ng sen cã khay t¾m n«ng .ChËu röa trong cöa hμng . cÇn chÌn chÆt lç b»ng d©y ®ay tÈm dÇu.15 m. VÞ trÝ ®Æt èng tõ ®Ønh èng ®Õn ®Ønh lç kh«ng nhá h¬n 0.5. 9. Cho phÐp dïng èng gang cÊp n|íc víi mèi nèi cã lãt cao su ®Ó kh¾c phôc c¸c biÕn d¹ng xuÊt hiÖn. 9. Phô lôc 1 Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét lÇn hay cña mét dông cô vÖ sinh Dông cô vÖ sinh §¬n vÞ Tiªu chuÈn dïng n|íc (lÝt) 1 2 3 1 lÇn 250 1 lÇn 275 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 300 200 230 Tõ 100 ®Õn 120 tõ 3 ®Õn 5 Tõ 6 ®Õn 8 Tõ 8 ®Õn 10 Tõ 40 ®Õn 60 1 kh¸ch " 1 m2 500 400 3 ®Õn 5 1 giê " 10 100 1.Vßi t¾m h|¬ng sen t¾m trong c¨n hé 2. Khi thiÕt kÕ m¹ng l|íi ®|êng èng. Kh«ng cho phÐp ngμm cøng ®|êng èng trong t|êng mãng. §|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ph¶i dïng èng thÐp hoÆc èng chÊt dÎo.Vßi t¾m h|¬ng sen cã khay t¾m s©u . Sau khi ®Æt èng. KÝch th|íc lç tèi thiÓu lμ 300 x 300 mm. Nhμ ë .4.Bån t¾m ngåi dμi 1. cÊp n|íc bªn trong x©y dùng ë vïng ®éng ®Êt.ChËu röa trong hiÖu thuèc .200 mm cã vßi t¾m h|¬ng sen . 9.ChËu röa tay trong phßng c¾t tãc .6. 9.Bån t¾m (cã h|¬ng sen t¾m) dμi tõ 1500 ®Õn 1550 mm . Tr|íc khi ®Æt ®|êng èng trong t|êng mãng nhμ hoÆc t|êng hÇm cÇn ph¶i chõa lç ë nh÷ng vÞ trÝ ®ã. C«ng tr×nh c«ng céng .Bån t¾m kh«ng cã h|¬ng sen .tiªu chuÈn viÖt nam 9.B×nh x¶ cña chËu xÝ .ChËu röa trong phßng thay quÇn ¸o hay phßng vÖ sinh .Phßng t¾m cã h|¬ng sen t¾m .Phßng t¾m cã bån t¾m .N|íc röa sμn phßng t¾m. Kh«ng cho phÐp ®Æt ®|êng èng dÉn n|íc vμo nhμ ë d|íi ®¸y mãng mμ chØ ®|îc phÐp ®i qua t|êng mãng.ChËu röa trong nhμ bÕp . cho phÐp thiÕt kÕ nh| ë vïng ®Êt b×nh th|êng.2. cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kh¸c quy ®Þnh riªng.ChËu röa mÆt .7.Nh| trªn dμi tõ 1650 ®Õn 1700 mm . cho c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng ®éng ®Êt.3. tcvn 4513 : 1988 §|êng èng dÉn n|íc vμo hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong x©y dùng ë vïng ®Êt ®· xö lÝ lón. ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy.

86 0.34 0.06 1.00 1.66 0.90 1.28 0.54 0.85 0.58 0.65 0.56 0.43 8 0.64 0.82 0.44 0.93 1.62 0.78 0.55 0.36 1.57 0.54 0.60 0.50 0.61 0.39 0.63 0.71 0.05 2 1. qu¸n cμ phª.11 1.93 1.49 0.59 0.66 0. quÇy b¸nh kÑo.04 1.20 1.49 0.27 5 0.ChËu xÝ trong nhμ xÝ c«ng céng ë nhμ ga .25 4 0.71 0.28 300 400 2.11 1.15 2.40 0.05 1.15 1.29 0.43 1.Vßi t¾m h|¬ng sen t¾m trong nhãm phßng t¾m " " 1 ngμy " " 1 giê Tõ 300 ®Õn 400 120 60 600 1000 250 1 lÇn Tõ 40 ®Õn 60 45 phót 500 Phô lôc 2 L|u l|îng n|íc 1/s trong nhμ ë phô thuéc vμo sè ®¬n vÞ ®|¬ng l|îng cña thiÕt bÞ vÖ sinh L|u l|îng n|íc 1/s khi tiªu chuÈn dïng n|íc 1/ng.81 0.41 0.95 1.34 0.19 1.38 1.72 0.83 0.81 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 .19 1.67 0.99 1.2 2.48 0.43 0.02 1.12 1.91 1.94 1.55 0.01 1.84 0.25 1.34 0.43 0.50 0.19 1.28 0.76 0.57 0.60 0.39 0.35 0.70 0.57 0.Vßi t¾m h|¬ng sen riªng biÖt trong c¸c phßng sinh ho¹t .54 0.50 0.43 0.ng.92 0.14 2 0.15 1.53 0.ChËu röa trong phßng vÖ sinh c«ng céng .48 0.18 1.28 0. qu¸n gi¶i kh¸t.43 0.64 .50 0.77 0.59 0.39 0.73 0.28 0.12 1.64 0.75 0.37 7 0.89 0.32 1.66 0.85 0.® Sè ®|¬ng l|îng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 100 125 150 200 250 Khi hÖ sè dïng n|íc kh«ng ®Òu (m) 2.50 0.28 0.47 0.76 0.74 0.58 0. c¨ng tin 3.37 0.46 0.78 0. Nhμ s¶n xuÊt vμ phô trî .86 0.Vßi lÊy n|íc hay chËu röa ë nhμ ¨n.53 0.41 0.22 3 0.85 6 0.81 0.02 1.63 0.04 1.34 0.37 0.28 0.34 0.46 0.80 0.70 0.74 0.12 1.16 2.78 0.

25 8.63 9.73 1.91 11.94 3.34 14.08 6.59 5.46 5.25 9.46 11.02 16.69 4 3.06 1.85 12.76 2.86 13.32 2.41 3.36 15.40 3.00 13.24 Phô lôc 2 .77 5.62 2.65 10.91 4.28 1.86 10.98 15.99 4.56 12.51 2.46 6.40 8.93 5.74 17.02 6.81 9.88 5.58 1.76 7.85 3.09 8.55 9.30 4.86 3.14 8.32 4.32 15.60 7.72 4.06 1.30 7.60 8 4.69 10.40 7.09 2.14 3.34 1.83 15.80 8.19 9.23 3.91 1.65 2.00 7.04 3.46 4.58 1.30 6.90 3.87 3.20 3.77 2.08 8.36 9.03 7.80 14.43 2.71 1.32 14.34 3.88 3.50 1.67 1.44 4.06 4.92 4.75 1.51 6.92 10.02 13.30 9.89 4.12 4.06 7.32 6.20 11.93 9.46 1.34 6 3.40 6.47 1.20 2.78 11.64 10.24 2.38 18.54 15.52 1.75 3.06 2.83 16.20 5.82 2.68 9.91 2.00 3.32 12.08 4.42 4.93 5.88 .43 2.56 2.00 14.22 9.42 3.73 7.48 13.58 8.04 10.87 3.15 3.58 2.70 7.79 1.90 7.46 1.92 2.86 1.50 10.17 3.63 8.12 14.96 9.14 4.70 1.68 1.46 3.03 3.48 4.22 3.32 1.02 4.88 5.48 2.96 10.90 4.52 4.17 6.07 6.04 5.32 4.99 4.28 3.tiªu chuÈn viÖt nam 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 1.25 4.15 17.47 4.93 15.08 10.30 2.16 13.47 2.07 4.33 7.57 1.34 6.(tiÕp theo) 1 260 280 300 320 340 360 380 400 430 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 2 3.98 2.07 2.33 2.70 3.43 3.62 2.28 4.61 1.92 6.44 2.38 1.44 1.01 15.70 1.91 7 3.20 4.81 1.63 2.06 5.26 16.22 9.88 2.95 2.63 9.63 4.94 6.07 7.54 4.30 2.73 6.70 8.12 4.20 19.90 15.68 11.32 3 3.71 8.52 3.21 2.48 8.31 5.29 2.74 2.10 2.96 2.26 3.70 2.94 5.99 10.0 2.81 1.67 5.28 12.70 8.33 1.60 1.10 10.88 6.78 5 3.12 2.40 14.43 2.64 3.30 7.08 15.56 11.89 7.79 1.83 4.67 7.34 10.58 1.87 9.58 4.36 7.74 3.46 14.64 11.78 2.71 4.26 6.16 6.18 3.12 2.34 14.33 3.50 1.41 13.84 3.80 5.02 tcvn 4513 : 1988 1.06 5.10 20.14 12.

2 0.83 38.74 0.67 41.72 36.96 1.84 17.39 0.05 33.6 0.62 32.31 24.04 28.72 0.67 0.69 0.4 0.17 26.0 1.95 30.48 0.04 47. nhμ phæ th«ng nghØ.9 0.75 20.72 0.62 31.20 1.57 17.95 35.32 tcvn 4513 : 1988 16.81 21.24 24.83 3 0.13 1.34 30.16 39.42 0.21 18.74 0.15 34.88 0.2 0.35 20.97 20.96 26.98 1.46 17.73 .00 18.50 1.89 39.37 21.49 22.97 Phô lôc 3 L|u l|îng n|íc 1/s cho nhu cÇu ¨n uèng sinh ho¹t trong nhμ phô thuéc vμo sè ®¬n vÞ ®|¬ng l|îng cña c¸c lo¹i nhμ c«ng céng Sè ®|¬ng l|îng Nhμ t¾m c«ng céng.40 33.2 0.13 36.56 0.29 20.63 0.79 0.80 0.48 37.26 1.81 0.89 36.86 26.9 0.58 1.82 40.6 0.08 16.38 28.22 39.86 33.6 0.06 1.41 1.12 37.34 18.21 21.30 34.15 21.28 32.54 0.11 40.66 17.66 44.18 25.96 32.51 16.59 0.32 40.tiªu chuÈn viÖt nam 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 16.51 32.74 23.61 27.78 32.12 20.2 0.10 18.03 30.73 18.02 41.02 1.06 36.89 29.87 31.95 1.22 24.4 0.13 1.00 23.8 0.69 26.30 40.71 43.18 30.97 Nhμ hμnh chÝnh vμ cöa hμng 4 0.54 19.35 0.75 18.47 34.14 27.6 0.94 29.46 30. kiªm nhμ Tr|êng kÝ tóc x¸.84 0.09 36.43 36.67 0.71 39. nhμ trÎ Phßng kh¸m ®a khoa vμ ngo¹i tró 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2 0.85 0.41 27.65 38.34 22.38 45.46 29.14 21.60 35.73 24.4 0.90 38.34 49.86 20.46 31. nhμ tró.2 0. ®iÒu tr|êng néi häc tr|êng d|ìng. tr¹i trä thiÕu nhi 5 0.46 36.45 19.83 29.35 24.07 35.04 BÖnh viÖn Kh¸ch s¹n.39 29.22 33.88 0.16 42.52 0.01 27.48 24.76 0.32 1.60 16.80 27.30 37.00 29.38 7 0.64 0.70 17.44 18.4 0.84 41.68 34.65 35.28 22.06 33.43 29.2 0.08 1.38 39.46 33.22 1.48 0.87 23.74 23.30 23.23 18.82 26.58 24.58 18.62 38.94 22.30 42.28 27.70 48.53 38.20 25.8 1.24 6 0.33 19.

98 2.90 2.58 3.81 6.54 3.42 2.38 4.48 5.23 2.02 6.61 1.83 2.5 2.80 3.42 2.68 2.24 4.61 4.58 2.03 4.17 2.35 1.47 4.16 3.12 2.35 3.74 2.08 5.52 1.42 3.53 2.5 1.14 2.33 6.60 1.52 1.18 4.50 1.32 3.00 3.66 1.45 6.tiªu chuÈn viÖt nam 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 0.07 7.(kÕt thóc) 1 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 2 - 3 2.55 4.61 1.34 5.60 3.34 2.71 3.77 1.93 1.00 3.70 - 1.8 - 4 3.71 7.64 1.1 3.34 1.67 2.68 2.08 2.8 4.69 6.0 2.93 7 5.42 1.84 2.87 2.97 3.9 1.90 3.00 5.46 3.27 1.22 2.82 5.12 2.07 1.38 4.20 6.84 5.88 6 4.66 2.8 1.91 6.50 2.53 1.05 1.94 4.42 2.32 2.79 2.78 1.97 2.03 4.36 8.12 1.31 1.02 5.69 3.79 2.02 3.51 2.54 2.0 2.37 2.02 1.56 3.22 3.42 7.33 4.12 3.28 2.51 1.3 3.02 1.34 1.22 3.44 1.06 5.06 8.01 2.00 4.4 1.19 1.45 4.73 5.26 4.60 2.73 tcvn 4513 : 1988 1.69 1.88 1.75 4.77 2.93 6.61 4.96 3.2 1.2 1.96 1.36 5.24 .9 0.66 Phô lôc 3 .57 5.2 2.20 5 3.26 2.65 5.74 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful