P. 1
Tai Lieu Tu Hoc Ve Giai He Phuong Trinh LTDH_2012

Tai Lieu Tu Hoc Ve Giai He Phuong Trinh LTDH_2012

|Views: 22|Likes:
Được xuất bản bởiLe Duy Hien
LTDH
LTDH

More info:

Published by: Le Duy Hien on May 10, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên đề LTĐH

Biên soạn: Huỳnh Chí Hào

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG SỬ DỤNG GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Yêu cầu: Học sinh đã thành thạo việc giải các hệ cơ bản: bậc nhất hai ẩn, đối xứng loại 1, đối xứng loại 2, đẳng cấp. Các phương trình một ẩn: bậc nhất, bậc hai, bậc ba, các bậc bốn đặc biệt,...Thành thạo các phép biến đổi tương đương một phương trình: chuyển vế, nhân chia hai vế, thay thế biểu thức, bình phương hai vế,... Chú ý: Các bài toán giải hệ 2 ẩn đa phần đều quy về việc tìm một pt một ẩn giải được.

BỐN PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG DÙNG
1. Phương pháp THẾ
Kỹ thuật 1: Rút một biến để thế Cụ thể: Rút một ẩn từ phương trình nầy, thay vào phương trình kia để được phương trình một ẩn giải được. Ví dụ 1:

Hướng dẫn:

1

Ví dụ 3: Hướng dẫn: Ví dụ 4: 2 .THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Biên soạn: Huỳnh Chí Hào Ví dụ 2: Hướng dẫn: Kỹ thuật 2: Rút một biểu thức để thế Cụ thể: Rút một biểu thức từ phương trình nầy. thay vào phương trình kia để được phương trình một ẩn giải được.

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Biên soạn: Huỳnh Chí Hào Hướng dẫn: Kỹ thuật 3: Thế hằng số bởi biểu thức Ví dụ 1: Hướng dẫn: Ví dụ 2: Hướng dẫn: 3 .

Phương pháp CỘNG Có thể: Cộng vế với vế. phương trình tích số.. trừ vế với vế hoặc nhân cho một hằng số thích hợp rồi cộng hoặc trừ vế với vế mục đích để tạo ra một phương trình mới có thể hỗ trợ cho việc giải hệ đã cho như: pt một ẩn.THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Biên soạn: Huỳnh Chí Hào Ví dụ 3: Bài giải: 2. pt bậc nhất hai ẩn. Kỹ thuật 1: Tạo ta pt một ẩn Ví dụ 1: Hướng dẫn: Kỹ thuật 2: Tạo ra pt bậc nhất hai ẩn Ví dụ 2: 4 ...

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Biên soạn: Huỳnh Chí Hào Hướng dẫn: Kỹ thuật 3: Nhân hệ số thích hợp và cộng hoặc trừ vế với vế để tạo ra pt bậc nhất hai ẩn Chú ý: Các hằng đẳng thức cơ bản sau 2 • ( a ± b ) = a 2 ± 2ab + b 2 • • ( a + b ) = a 3 + 3a 2b + 3ab2 + b3 3 ( a − b ) = a3 − 3a 2b + 3ab 2 − b3 3 Ví dụ 3: Hướng dẫn: Ví dụ 4: Hướng dẫn: 5 .

. nhân chia hai vế. Ví dụ 1: Hướng dẫn: Ví dụ 2: Hướng dẫn: 6 ... thay thế biểu thức.THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Biên soạn: Huỳnh Chí Hào 3. Phương pháp đặt ẨN PHỤ Kỹ thuật: Biến đổi mỗi hệ sao cho có hai biểu thức giống nhau Chú ý: Các phép biến đổi tương đương một phương trình: chuyển vế.

.. Kỹ thuật 1: Biến đổi một pt của hệ thành tích số Ví dụ 1: Hướng dẫn: Ví dụ 2: Hướng dẫn: 7 . phân tích tam thức bậc hai thành thừa số.THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Biên soạn: Huỳnh Chí Hào 4. Phương pháp biến đổi về pt TÍCH SỐ Chú ý: Các phép biến đổi: tạo các biểu thức có nhân tử giống nhau.. bình phương.

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Ví dụ 3: Biên soạn: Huỳnh Chí Hào Hướng dẫn: Ví dụ 4: Hướng dẫn: Ví dụ 5: Hướng dẫn: Kỹ thuật 2: Cộng hoặc trừ vế với vế để biến đổi về pt tích số Ví dụ 6: Hướng dẫn: 8 .

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Biên soạn: Huỳnh Chí Hào Ví dụ 7: Hướng dẫn: 9 .

b) ) 3) Tính chaát 3: Giaû söû haøm soá y = f(x) giaûm treân khoaûng (a.b) : x1 < x2 ⇒ f(x1) < f(x2) a) f taêng ( hay ñoàng bieán ) treân khoaûng (a. v ∈ (a.THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Biên soạn: Huỳnh Chí Hào PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN ---------I.b) ) 4) Tính chaát 4: Neáu y = f(x) taêng treân (a.b) thì phöông trình f(x) = C coù khoâng quaù moät nghieäm trong khoûang (a. ( do ñoù neáu toàn taïi x0 ∈ (a.b) ta coù : f(u) < f(v) ⇔ u < v (vôùi u. ( do ñoù neáu toàn taïi x0 ∈ (a.b) b) f giaûm ( hay nghòch bieán ) treân khoaûng (a.b) .b) sao cho f(x0) = g(x0) thì phöông trình f(x) = g(x) coù nghieäm duy nhaát treân (a. v ∈ (a.b) ) 2) Tính chaát 2: Giaû söû haøm soá y = f(x) taêng treân khoaûng (a.b) *Döïa vaøo tính chaát treân ta suy ra : Neáu coù x0 ∈ (a.b) : x1 < x2 ⇒ f(x1) > f(x2) II.b) sao cho f(x0) = g(x0) thì ñoù laø nghieäm duy nhaát cuûa phöông trình f(x) = g(x)) Ví dụ 1: Bài giải: Điều kiện 0 ≤ x ≤ 1 0 ≤ y ≤1  x − y + 1− y − 1− x = 0 Giải hệ phương trình:   x + 1− y = 2 {   x − 1 − x = y − 1 − y ( 2) Khi đó: (1) ⇔  ( 3)   x + 1− y = 2 Xét hàm đặc trưng: f ( t ) = t − 1 − t với t ∈ [ 0.b). x2 ∈ (a.b).b) thì phöông trình f(x) = g(x) coù nhieàu nhaát moät nghieäm thuoäc khoûang (a. v ∈ (a.b) thì phöông trình f(x) = g(x) coù nhieàu nhaát moät nghieäm trong khoûang (a.b) vaø y = g(x) laø haøm haèng hoaëc laø moät haøm soá giaûm treân (a. x2 ∈ (a.b) sao cho f(x0) = C thì ñoù laø nghieäm duy nhaát cuûa phöông trình f(x) = C) Tính chaát 4b : Neáu haøm f taêng trong khoûang (a.b) ta coù : f(u) < f(v) ⇔ u > v (vôùi u.b) vaø haøm g laø moät haøm giaûm trong khoûang (a. ⇔ ∀ x1.b) Cụ thể: • • Tính chaát 4a: Neáu haøm soá f taêng ( hoaëc giaûm ) trong khoûang (a. Ñònh nghóa : Cho haøm soá y = f(x) xaùc ñònh trong khoaûng (a.b) ⇔ ∀ x1.b) ta coù : f(u) = f(v) ⇔ u = v (vôùi u. Caùc tính chaát : 1) Tính chaát 1: Giaû söû haøm soá y = f(x) taêng (hoaëc giaûm) treân khoaûng (a.1] 10 .

+ ∞ )   4  x=   f ( x ) = f ( 4 y ) x = 4 y    5 .1] Do đó: Biên soạn: Huỳnh Chí Hào ( 2) ⇔ f ( x ) = f ( y ) ⇔ x = y Thay x = y vào phương trình (3) ta được phương trình: x + 1 − x = 2 ⇔ x + 1 − x + 2 x (1 − x ) = 2 ⇔ 2 x (1 − x ) = 1 1 ⇔ 4x (1 − x ) = 1 ⇔ 4x 2 − 4x + 1 = 0 ⇔ x = 2 1  x = 2 Vậy nghiệm của hệ phương trình là  1 y =  2 1  8 y2 + 2 +1 x  2 = 3( 2 y − x )  −4 Ví dụ 2: Giải hệ phương trình: 2 2 3 7  2 ( x+ y ) + x+ y =  2 2  Bài giải Điều kiện: x . ( 2t ) + Suy ra: f(t) tăng trên [0.THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu 1 1 Ta có: f ' ( t ) = + > 0 ∀t ∈ ( 0.1) và f liên tục trên đoạn [ 0. +∞ ) và f liên tục trên [ 0 . + ∞ ) Ta có: f '(t ) = 2t +1. +∞ ) 2 3 2 t >0 ∀t ∈ ( 0. y ≥ 0 2 ( 4 y ) 2 +1  + 3 4y 2 x +1 + 3 x = 2 (*) ⇔  2 2 ( x + y ) +1 + 3 x + y = 7   (*) (1) 2 Xét hàm đặc trưng: f (t ) = 2t +1 + 3 t với t ∈ [ 0 .ln 2.1] 2 t 2 1− t Suy ra: f ( t ) đồng biến trên đoạn [ 0. Vậy hệ phương trình có nghiệm là: Do đó: (1) ⇔  ⇔ ⇔ 1 f ( x + y ) = f ( 1 ) x + y = 1   y =   5    Ví dụ 3: 4  x=   5  y = 1  5  11 .

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Biên soạn: Huỳnh Chí Hào Ví dụ 4: Bài giải: 12 .

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Bài 1: Biên soạn: Huỳnh Chí Hào ĐỀ TUYỂN SINH CÁC NĂM QUA Bài 2: Bài 3: Bài 4: Bài 5: Bài 6: Bài 7: Bài 8: Bài 9: ------------------------------Hết-------------------------- 13 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->