TRƯỜNG CAO ĐẲNG

TẾ KỸ THUẬT SÀI GÒN
KINH KINH
TẾ LƯỢNG
Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội
Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

KINH TẾ LƯỢNG
Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội

Trong trường hợp số biến giải thích
>1  hồi quy tuyến nh bội.
Biến cần được giải thích

Y  a 0  a1X1  a 2 X 2  ...  a k X k  
Ví dụ: Hồi quy tuyến nh bội bậc k.

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr

Biến giải thích

Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
1

PGS. TS. Nguyễn Thống

Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

KINH TẾ LƯỢNG
Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội

4

PGS. TS. Nguyễn Thống

KINH TẾ LƯỢNG
Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội

NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 1: Thống kê mô tả & Phân phối xác
suất cơ bản (ôn).
Chương 2: Kiểm định giả thiết thống kê.
Chương 3: Hồi quy tuyến tính (HQTT) đơn.
Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội.
Chương 5: Hồi quy tuyến tính với biến giả & giả
tuyến tính.
Chương 6: Đánh giá chất lượng hồi quy.
Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian.
Chương 8: Giới thiệu phần mềm SPSS áp dụng
cho HQTT & Chuỗi thời gian
2

PGS. TS. Nguyễn Thống

KINH TẾ LƯỢNG
Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội

GIẢ THIẾT
Giả thiết về ngẫu nhiên:
• H1 : các giá trị của xi,t được quan
trắc đúng (không có sai số).
• H2 : E(t )=0; trung bình số học
của các sai số là bằng 0.
5

PGS. TS. Nguyễn Thống

KINH TẾ LƯỢNG
Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội

• H3 :

HỒI QUY
TUYẾN TÍNH BỘI

E ( t2 )   2  hs.

Phương sai của sai số là hằng số với
mọi t (biên độ dao động của 
quanh giá trị TB của nó là không bị
phân kỳ).

3

PGS. TS. Nguyễn Thống

6

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

X2 PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH . điều này cho phép ma trận [X’X] nghịch đảo được. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội ÔN • H4 : các sai số thì độc lập với nhau. TS. t  p )  0 if p  0 Giá trị định thức det[U] ma trận vuông [U] • H5 : Cov(xi. (Tính “Đa cộng tuyến” trong hồi quy bội  Cần loại bỏ). TS. TS. Nguyễn Thống 12 PGS.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội  H3 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội  2  hs t  2  hs ÔN Xét 2 (nhiều) Vectơ : X1  aX 2  b . • H8 : n>(k+1) : số lượng quan trắc phải lớn hơn số lượng biến giải thích. Giả thiết về cấu trúc • H7 : X’X/n tiến về giới hạn hữu hạn n.Nếu a  0  X1. Nguyễn Thống 2 . 9 PGS.Nếu a  0  X1. 2 1   3 5  det[ U ]  2 * 5  3 *1  7 U   8 PGS. TS. Nguyễn Thống 10 PGS. X2 ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH 7 PGS. Nguyễn Thống 11 PGS. E( t . TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Giả thiết về cấu trúc: • H6 : các biến giải thích Xi là độc lập tuyến tính với nhau. t )=0 : các sai số độc lập với biến giải thích.t .

.1 Chọn ai sao cho   cực tiểu ! 14 PGS. . Y  a 0  a1X1  a 2 X 2  .k 1a k 1. Dr.1  X n . .    1 x1n yn n. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội  Min 17 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MÔ HÌNH aI Dùng phương pháp BPTT (xem tài liệu Kinh tế lượng. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Các hệ số cần phải xác định (dựa vào số liệu quan trắc).1 Sai số mô hình 15 PGS.1  X n . TS.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ai MÔ HÌNH Với: 1 x11 y1 1 x y  12 Y   2 X  .1 Y n . Nguyễn Thống). TS.1 n số quan trắc. .1   t n . k  số biến độc lập 13 PGS. Nguyễn Thống 3 . .  a k X k   THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐỂ XÁC ĐỊNH ai Y n . Nguyễn Thống 16 PGS.1 Y n .k 1 a k 1. Nguyễn Thống PGS. xk2  a  1 .Tg..1   t n . xk1 a0  a  . TS.k1 akk1. TS. TS.1   t n .   kk1. Gọi Với vectơ thặng dư  : 0    1 . TS.   .1 . Nguyễn Thống 18 PGS. xknn.k 1 a k 1.1  X n .

Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Dùng p/p bình phương tối thiểu: 2 t Vì S =f(a)  S cực trị (cực tiểu)  : ' t Min    Min (  t ) S    YY  YXa  a XY  a XXa  0 a a Chú ý: i   Min Y  Xa  Y  Xa   Y Xa   aY X   Y X   X Y a a  Min (S) X  Ma trận chuyển vị của X  XEM SAU 20 23 PGS.1  3 2. TS.3 như sau. 3 U   Ta có vectơ chuyển vị [U]’: [U]' [2 5] Ta thấy: 2 2 [U]'[U] [2 5]   29 U 5 19 22 PGS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Vectơ chuyển vị của vectơ U ÔN Ví dụ: Tính module của vectơ U  2  1 2 U     U  2 3   1 3 4 3 7   2 7 6 3   4 6    2 UU  2 31. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 24 PGS.1 U  X2  Y2 2 * 2  3 * 3  13  U 2 Do đó: S   2XY  2XXa   0 a  a  a   XX  XY  1 Công thức xác định các giá trị ai  22  32  13 [X]’  ma trận chuyển vị [X] [Y]-1  ma trận nghịch đảo của [Y] 21 PGS.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 2 [U]    5 Ôn: Xét vectơ cột U: Ví dụ: Cho ma trận [U]2. Nguyễn Thống PGS. TS. TS. 1 3 4  2 7 6  2 .U’ ]. TS. Nguyễn Thống 4 . 2    ?1. Tìm ma trận [K] = [ U.

 1  n số quan trắc.  2 1 U      det[U]  2 * 5  4 * 1  6 4 5 a b 1 0 1  with U  * U   0 1 c d    i j i j a  ( 1) * 5 / det[ U ] . Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Ví dụ: Tính det (định thức) của ma trận sau.xls): det XX   0 Y  a 1X1  a 2 X 2  a 0 detXX   0 Khi  Hiện tượng ĐA CỘNG TUYẾN trong hồi quy tuyến tính bội  Cần LOẠI BỎ. TS. Hồi quy tuyến tính bội bậc 2 27 PGS.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Ôn: Xác định ma trận nghịch đảo của ma trận [U]  [U]-1 ? CHÚ Ý det XX   0 Khi các vectơ Xk (vectơ biến độc lập) có mang tính PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH với nhau.   x1n . xk2  . TS. TS. 1 2 A     detA  1*10  2 * 5  0 5 10 X2  2. TS. d  ( 1)i j * 2 / det[ U ] i. j hang & cot 25 PGS. Nguyễn Thống Y 12 11 14 8 7 13 15 X1 11 10 13 9 8 13 14 X2 16 15 17 10 8 14 15 30 5 . Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Để ma trận : 28 PGS. Nguyễn Thống x11 . Nhận xét.X1 X1 X2 X1 và X2 là 2 vectơ “PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH”  Vectơ này là tổ hợp tuyến tính các vectơ còn26 lại PGS. TS. PTTT  Vectơ bất kỳ Xk là tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại. b  ( 1) * 4 / det[ U ] U1    c  ( 1)i j * 1 / det[ U ] . xkn(n. Nguyễn Thống PGS. Nguyễn Thống Phụ thuộc tuyến tính giữa Xk 1  1 X . xk1   x12 . . k  số biến độc lập 29 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội CHÚ Ý XX 1 nghịch đảo được  Bài tập: Dùng công thức lý thuyết xác định hệ số mô hình hồi quy tuyến tính bội sau (E/KinhTeLuong/Hoi quy boi-Xac dinh he so mo hinh. .k1) PGS. TS.

0409 -0.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Hướng dẫn: [Y] Y 12 11 14 8 7 13 15 Ma tran [X]' *[Y] [ 80 a0 1 1 1 1 1 1 1 X1 11 10 13 9 8 13 14 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội  Mô hình dự kiến: X2 16 15 17 10 8 14 15 931 [X] 1138 ] 31 PGS.0417 -0.30 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội  Mô hình dự kiến: Y  a1X1  a 2 X 2  a 0 Chú ý: Nghịch đảo ma trận trong Excel: Dùng hàm MINVERSE(địa chỉ ma trận vuông)  tạo giá trị a11  Click chuộc chọn vùng xuất ma trận đảo (lấy a11 ở góc cao bên trái)  Bấm F2 sau đó bấm Ctrl & Shift  Enter  0. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Hướng dẫn: 35 PGS.2142 -0.0366 32 PGS. TS. TS. Nguyễn Thống 36 PGS.95X 2  3.20 a1 0. Nguyễn Thống a0 -3.2 33 PGS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Hướng dẫn: Ma tran [X]' *[X] 7 78 95 78 900 1093 95 1093 1355 Ma tran [X]' *[X] nghich đảo 4.95 a2 0. TS. TS. Nguyễn Thống 6 .3146 -0.3146 0.0417 -0.0409 0. Nguyễn Thống 34 PGS.0780 -0. TS.3X1  0.

33 .009 99. thu nhËp (X1) vµ tuæi trung b×nh (X2) nh sau.326 0.629 Standard Error 3.537X2 Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) B Std.22+0. X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè cña m« h×nh.001937 99.056 -5. Y  a 0  a 1X1  a 2 X 2   EXCEL Mô hình  Y = 37. TS. Nguyễn Thống Standardized Coefficients 42 PGS.006 t Stat P-value 10. Nguyễn Thống 40 PGS.011736 X2 37 PGS.516 0. X¸c ®Þnh ®é lÖch chuÈn cña c¸c hÖ sè.sav 38 PGS.097 2. TS. TS.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Ví dụ: Sè liÖu quan s¸t trong 6 n¨m vÒ tiªu dïng (Y).223 0.629 .10 . b. Dïng Excel (hoặc SPSS) x¸c ®Þnh håi quy tuyÕn tÝnh.629X1 – 0.22 3.60 Beta t Sig.012 41 PGS.097 -5. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MÔ HÌNH VỚI PHẦN MỀM ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA CÁC HỆ SỐ MÔ HÌNH 39 PGS. 10.52 .537X2 SUMMARY OUTPUT Intercept X1 Coefficients 37. KiÔm ®Þnh gi¶ thiÕt c¸c hÖ sè nµy so víi 0.097 -.006 1. TS. TS.27E-06 -0. c. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội i 1 2 3 4 5 6 Y ($/tháng) 140 155 180 195 270 330 X1 ($/tháng) 200 220 250 270 400 500 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội X2 (năm) 45 34 28 24 36 40 Y  a0  a1X1  a2X2   Xem EXCEL  KinhTeLuong \ HoiQuyBoi_1 Xem SPSS TKUD \ HoiQuyBoi_1. Error 37. Nguyễn Thống 7 .605 0.537 .22+0. a.537 0.000 X2 -.002 X1 .629X1 – 0. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội SPSS Mô hình  Y = 37.

Nguyễn Thống y 147. Nguyễn Thống 48 PGS.5 PGS.097 -.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Độ lệch chuẩn Unstandardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) Standardized Coefficients B Std.10 . TS.33 .7 170. Nguyễn Thống T¬ng tù vÝ dô 1 víi c¸c sè liÖu nh sau: N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x1 2 4 5 6 8 9 10 7 10 9 9 11 x2 5 4 9 12 14 12 10 9 8 12 15 13 x3 20 22 24 22 30 29 27 21 20 22 24 28 x4 8 18 11 12 10 12 8 13 10 9 19 18 x5 51 55 58 60 62 55 47 65 45 58 55 50 47 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Hướng dẫn: Dùng SPSS với file  TKUD\ HoiQuyBoi_2. TS. Nguyễn Thống 8 .4 187.537 .002 X1 .10 .10 .009 99.Error  a i /  a i Unstandardized Coefficients B Std.1 124.006 1.000 X2 -. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KIỂM ĐỊNH CÁC HỆ SỐ CỦA ai MÔ HÌNH CÓ NGHĨA HAY KHÔNG (KHÁC 0 HAY BẰNG 0 THEO QUAN ĐIỂM THỐNG KÊ)  Kiểm định Student 44 PGS.629 .sav t  B / Std. Error 37.52 .537 .33 .056 -5.6 144.1 105. Error 37.7 172.000 X2 -. 10.52 . TS.22 3.60 Standardized Coefficients Beta t Sig.3 139.9 147. TS.3 131.012 45 PGS. TS.000 X2 -.629 .52 .006 1. Error 37.006 1.3 165.097 -.009 99.012 Standardized Coefficients B Std.33 .537 .60 Beta Model 1 (Constant) t Sig.629 .097 -.009 99. 10.002 X1 .002 X1 .8 189.22 3.056 -5.60 Beta t Sig.056 -5. 10. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Model 1 (Constant) 46 PGS.012 Nếu Sig < 5%  Hệ số ai (B) KHÁC 0 43 PGS.22 3.

288 -.182 .045 .276 PGS.680 18. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Số ngày vắng (Y) 5 4 2 6 8 6 5 3 7 2 Thâm niên (X1) 5 15 10 6 8 7 10 2 5 19 52 PGS.035 49 1.090 3. TS.687 -10.507 X3 -4.253 2. Tuổi. Nguyễn Thống8 Nhiệt (X1) -5 -8 1 6 8 12 3 -2 -7 -3 -8 -2 Độ ẩm (X2) 1 1 4 6 7 14 17 2 1 -1 -2 53 3 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Tuổi (X2) 30 45 42 30 32 35 40 28 50 54 51 PGS.35X1  4.777 15.758 11.086 -1. Nguyễn Thống Sig.000 . số con phải nuôi (Children). Người ta dự kiến nghiên cứu hiện tượng với một mô hình hồi quy tuyến tính bội như sau: Luong  b  a 1GTinh  a 2Tuoi  a 3Children a 4 CoSo  a 5T _ Hoc  a 6 D _ Hoc 54 PGS.12 TS.sav Y  a 0  a 1X 1  a 2 X 2  a 3 X 3  a 4 X 4  a 5 X 5 Y  222. TS.000 .04X 4 Standardi zed Coeffici Unstandardized Coefficients ents Std.619 1.618 . .966 .352 . TS. TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bài tập: Người ta muốn kiểm tra sự quan hệ tuyến nh nếu có giữa lượng rác thải hàng ngày và nhiệt độ trong ngày (so với nhiệt độ chuẩn 650F) và độ ẩm (so với độ ẩm chuẩn 55%). Bài tập: Một cuộc thăm dò về lương (Lương: nghìn VND/tháng) được thực hiện trên một mẫu n=30 người. Nguyễn Thống 9 . ED2: tốt nghiệp phổ thông trung học.871 X1 2.853 X2 -1.554 3.143 -1. Xem số liệu sau.552 1. TS.029 . Model B Error Beta t 1 (Constant) 222.324 . trình độ học vấn (ED1 : tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Nguyễn Thống Y  a 0  a1X1  a 2 X 2   KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Bài tập: Người ta muốn kiểm tra sự quan hệ tuyến nh nếu có giữa số ngày nghĩ việc không phép của công nhân trong năm (Y) và các yếu tố thâm niên (x1) và tuổi tác (X2).711 -.947 . TS. Nguyễn Thống TT Rác thải ngày (Y) 1 14 2 12 3 16 4 20 5 24 6 29 7 24 8 14 9 16 10 10 11 14 PGS.806 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Y  a 0  a1X1  a 2 X 2   50 PGS.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Hướng dẫn: Dùng SPSS với file  TKUD\ HoiQuyBoi_2. Các yếu tố nhằm giải thích thu nhập gồm các biến liên quan đến giới tính (GTính: nam=1 và nữ=0).000 .68  2.249 Collinearity Statistics Toleranc e VIF . ED3: tốt nghiệp đại học và sau đại học).072 .368 .94X 3  5. Xem số liệu sau.163 X5 -.726 X4 5.824 .333 .461 -.282 .

973 22 CoSo 0.548 22 Children 1. Nguyễn Thống 10 .2 1. TS.1139 N 22 GTinh 0.1 . Nguyễn Thống ANOVAb Sum of Mean Model F Sig.sav Câu hỏi: Hãy cho các nhận xét và ý nghĩa từ các kết quả xuất ra từ phần mềm này.31 .23 0.8 21 4. Nguyễn Thống Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Số liệu N° Gioi tinh 1 0 2 1 3 1 4 1 5 0 6 1 7 1 8 1 9 1 10 0 Tuoi Children CoSo PhoT DaiHoc hong 48 2 0 1 0 30 2 1 0 0 38 1 0 0 1 23 1 0 0 0 44 3 0 0 1 29 2 0 1 0 33 2 0 0 1 40 0 0 0 0 19 1 0 0 1 18 1 1 0 0 Luong 4 (10 VNĐ) 362 326 1351 335 1334 344 1339 367 1324 308 Luong Mean 614.34 .429 22 PThong 0. TS.4 .477 22 Tuoi 31. TS. Deviation 457.68 0.4 175212. Model B Beta Error 1 (Constant) 300.2 6 731325.67 GTinh 8.14 11.456 22 55 PGS.5 1. TS. Nguyễn Thống 58 PGS.008 Tuoi 1.6818 Std.038 Children -10.32 0.006 PThong 12. TS.6 15 ual Total 4388014. 57 PGS.04 .013 D_Hoc 999.96 .477 22 D_Hoc 0. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội N° 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Gioit Tuoi Child CoS PhoT DaiH inh ren o hong oc 1 33 2 0 0 0 1 26 2 0 1 0 0 23 1 1 0 0 0 22 0 0 1 0 1 62 0 0 1 0 1 24 1 1 0 0 1 29 3 1 0 0 1 19 0 0 1 0 0 20 1 0 0 0 1 46 0 0 0 1 1 38 2 0 1 0 0 21 0 0 0 1 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Luong 4 (10 VNĐ/th) 334 338 319 346 415 328 316 348 321 1377 358 1333 56 PGS.1 1.7 .022 CoSo -6.42 -.5 .48 -. Squares df Square a 1 Regre 4387952.000 ssion Resid 62. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Kết quả cho bởi SPSS /Kinh te luong/ Hoi quy boi 1.2 59 PGS.997 60 PGS.23 0.27 0.4 1. TS.

29 3.38 4.74 2.02 2.9 2.47 3.52 3.62 2. 2  F    % .4 8.32 2.76 2.68 2.42 2.12 6.79 5.03 3.37 2.39 3.96 4.3 8.4 2.92 2.45 2. TS.76 4.75 4.08 4 3.63 3.28 6.000 .46 2.44 2.39 3.4 8.79 3.51 2.09 4.59 5.04 4.7 Fisher với α=5% PGS.55 3.95 2. Nguyễn Thống 4 225 19.84 4.41 4.64 2.9 2.65 65 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội BẢNG TRA PHÂN PHỐI FISHER 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 60 120 4.89 3.09 3 2.53 2.76 2.99 5.1 3.58 2. TS.000 .05 3.17 4.07 3.64 2.34 2.200 1. Error of Adjuste the R dR Estimat DurbinModel R Square Square e Watson 1 1.74 3 216 19.5 10.051 1.7 2.41 3.16 4.45 2.97 3.71 2.25 2.98 3.71 2. ν1.93 2.23 3.01 2. Tolerance .1 7.3 9. ν2 xaùc ñònh giaù trò cuûa F bôûi: p Fα 0 PHÂN PHỐI FISHER t Vuøng giaù trò kieåm ñònh khaùc 0 PGS.6 2.71 6.34 2.48 3.2 3.44 3.872 61 PGS.07 3.85 2.66 2.46 4.82 4.77 2.1 3.42 2.73 3.69 3.85 7 237 19.87 3.83 2. Nguyễn Thống 3.53 2.86 3.02 2. TS.54 4.49 2.3 2.87 2.35 4.34 2.68 3.46 2.82 2.96 66 11 .36 2.871 1.39 3.4 8.53 4.22 3.81 6 4.54 2.513 .79 2.76 8 239 19.6 2.63 2.85 6.67 4.9 -4. TS.2 3.57 2.11 3.35 4.928 .01 2. Nguyễn Thống • Coù giaù trò cuûa α.54 2.49 3.000 .29 2.26 4. Nguyễn Thống Xaùc suaát α% Vuøng giaù trò kieåm ñònh =0 PGS.59 3.833 .03 2.69 2.33 2.41 4.37 2.37 2. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 9 241 19.000  Pr F1 .28 3.92 2.32 4.27 2.09 2.18 3.1 2.42 3.1 3.29 3.33 3. TS.001 .55 2.51 2.28 4.45 4.89 6.55 2.78 2.44 3.61 2.66 2.077 1.59 2.21 2.18 Fisher với α=5% 2.77 4.07 2.18 2.42 2.37 3.26 5.42 2.28 2.81 2.3 9.58 3.951 1.07 63 PGS.4 8.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Coefficientsa  Collinearity Statistics t 179.71 3.2 9.39 2.952 .12 2.48 2.84 2.13 3.4 35.55 6.2 9.34 62 PGS.32 3.12 4.81 3.85 2.4 2.0 Sig.59 2.94 5.01 2.63 3.91 2.66 2.000 1.59 5.14 4.99 2.68 3.39 5.96 2.24 4.5 3.14 3.61 2.88 4.11 5 230 19.000 2.95 4.8 2. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 64 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Model Summaryb Std.32 5.637 a  2\ν1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 161 18.96 6 234 19.36 3.6 747.000 1.84 2.19 4.17 2.9 2.24 3.49 2.45 2.04302 1.000 .61 5.04 1.05 4.8 2. TS.16 3.15 3.06 3.3 4.000 .12 3.51 2.4 -21.74 2.23 3.26 3.25 2.68 3.48 3.53 2.4 3.71 2.18 3.77 2.6 2 200 19 9.534 VIF 1.94 6.49 4.534 .92 3.15 3.21 3.48 2.01 6.74 4.26 4.84 3.49 3.59 3.

4 4.9 4.5 8.92 1.8 4.8 18. TS.06 2.9 1.5 3.6 6.98 2.02 1.1 7.4 5.0 3.64 5.9 3.2 9.4 8.6 5.4 4.7 3.41 2.9 2.71 1.7 4.9 9.87 1. 6313.6 2.5 6.93 1.03 2.83 1.53 2.5 4.4 5 5763.79 1.3 8.8 2.9 8.62 2.71 2.94 1.06 2.0 2.46 2.0 3.35 2.34 2.2 4.8 5.75 2.5 14.4 4.3 3.7 8.46 2.31 2.2 PGS.2 6.3 5.9 3.8 5.85 2.74 1.7 26.79 1.1 4.4 3.9 4.1 21.2 5.49 2.99 1.3 3.62 3.89 1.8 2.15 2.86 4.27 2.51 1.3 4.9 4. 6157.8 3.2 4.6 5.88 1.18 2.98 1.01 2.3 27.4 3.67 2. Nguyễn Thống Fisher với α=1% 72 12 .6 4.84 1.9 3.7 3.1 7.9 2.57 5.0 13.6 4.4 27.19 2.7 2.64 3.6 7.0 6.2 28.9 3.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 10 242 19.05 2.2 Fisher với α=1% PGS.2 60 252 19.42 2.7 4.94 3.7 3.0 2.01 1.5 2.8 7 5928.99 1.1 6.8 3.1 7.5 3 5.7 4.0 8.6 4. 6286.39 1.14 2.38 3.1 71 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 9 6022.79 1.97 2.1 3.54 2.9 4.7 9.1 4.8 3.4 3.7 13.9 5.5 3.3 2.2 11.4 4.9 3.3 2. Nguyễn Thống 4 5624. 6234.5 8.6 3.7 8.7 3.5 99.1 5.23 2.07 2.24 2.7 12.53 3. 4 99. 1 99.24 2.4 4.06 3.6 4.8 7.3 4.52 2.59 5.4 5.8 3.4 20 248 19.57 PGS.4 8.1 4.0 6.72 2.3 3.43 3.74 4.01 1.9 4.3 3.1 9.0 7.7 2.84 1.4 3.7 4.6 4.01 1.59 1.5 1.9 2.7 2.16 2. 5 99. 3 3 7 6 6 8 0 4 7 99.43 2.04 2. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 2\1 1 9.0 13. Nguyễn Thống 67 12 2\1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 24 30 40 60 120 1000 6106.6 13.1 5.1 3.41 3.12 2.3 28.2 14.91 4.3 8.69 4.9 6.25 2.61 2.7 5.0 2.5 3.5 8.93 1.9 26.92 1.25 40 251 19.0 6.9 3.3 26.4 3.25 1 Fisher với α=5% 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4052 .72 4.5 8.8 6 4.86 1.4 99.0 3.6 9.3 3.0 10.0 6.62 5.5 6.2 8.84 3.5 7.2 3.39 2.7 3.64 1.84 1.29 30 250 19.9 3.32 2.0 30.3 3.6 3.0 4.28 3.8 4.07 2.11 2.03 1.4 10 6055.7 2.25 2.2 6.7 3.69 2.5 26.2 3.0 5.6 7 4.3 69 2\1 12 15 20 24 30 40 60 120 1000 13 14 15 16 17 18 19 4.4 3.9 3.89 1.96 1.4 26.5 99.5 2.1 3.9 13.6 4.0 3.9 2.8 2.76 1. Nguyễn Thống 2.23 2.8 10.44 3.5 10. 6208.7 2.3 9 4.8 6.83 2.21 2.1 3.2 3.7 5.5 34.77 3.2 4.3 4.9 5.0 4.9 2.7 4.75 2.27 2.8 4.98 1.3 4.4 3.5 Fisher với α=1% 5 4.39 2.2 4.5 4.3 2.28 2.19 2.98 1.7 10 4.7 3.8 3.5 8.9 3.4 4.8 2.19 2.66 1.01 1.3 2.89 1.4 2.2 2.1 5.5 27.7 5.05 2.31 2.5 9.8 3.15 2.35 3.3 3.15 2.08 2.7 3.74 5.16 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 120 253 19.5 8.1 4.4 4.12 2.96 1.5 8.2 6.0 3.47 1.6 3.5 8.5 3.65 2.6 26.4 2.4 9.55 5.4 7.5 2.84 1.3 6.13 2.3 10.4 8.9 4. 6362.75 1.45 2.1 8.79 5.7 2.3 3.1 4.5 8.7 10.38 2.3 13.2 4.7 3.1 2.0 7.56 3.4 4.96 4.11  254 19.3 4.0 4.1 5.0 2.2 5. TS.0 3.97 1.9 2.51 2.0 2.37 3.1 68 8 5981.3 10.2 3.53 2.7 2.07 2.0 2.38 2. 0 99.3 2.5 9.25 2.6 2.4 6.7 1.9 2.96 1.83 2.35 1.62 1.9 15.2 2.77 2.0 5.11 2.2 29.39 2.1 3.6 6.0 11.7 5. 5 99.4 3.3 3.2 3.1 6.7 2.68 4 3.55 1.77 4.6 7.49 2.4 Fisher với α=1% PGS.68 1.0 4. 8 99.34 2.5 6.27 2.3 3. 6260.2 5.7 12.7 5.22 2.7 3.54 12 244 19.15 2.6 2 6.5 16.0 3.6 3.6 7.0 3.2 6.5 4.3 3.8 13.8 8.33 24 249 19.81 1.6 4.5 3.79 2.8 4.34 2.5 2.9 2.8 2.66 5.2 14.15 2.1 7.13 2.62 2.18 2.4 3.75 2.74 2.5 20 21 22 24 3.0 5.3 3.79 2.2 4.1 8.07 Fisher với α=5% PGS.9 2.53 5.9 3 5403.96 1.8 7.6 2.11 2.6 5.1 26.53 1.6 9.01 1.3 4.8 5.66 2.35 2.04 2.6 2.7 7.86 2.16 2.58 2.43 1.2 3.7 5. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 2\1 2.3 3.7 15.82 1.6 3.1 14.4 9.2 7.03 2.7 2.4 2.3 4.78 1.46 2.54 2.74 1.47 2.75 1.4 99.57 2.94 1.7 5.3 5. 4 99.6 2.5 3.38 2.58 1.22 3.4 5.67 3.6 8.9 5.01 1.7 16.9 3.2 16.2 8.4 27.42 2.6 5.93 2.92 1.91 1.8 2.9 4.09 2 1.5 11.5 99.0 PGS.5 7.8 3.5 8.4 70 3. 6 99.4 5.6 3.2 6.23 2.35 2.4 8 4.4 27.1 3.57 3.1 2.81 1.8 3.3 4.08 2.1 6.2 15.06 2.8 5.8 3.87 1. TS.5 3.3 7.4 99.5 3.2 10.6 3.84 1.51 3.48 15 246 19.0 5.5 2.1 4.8 3.6 2.1 6 5859.11 2.6 4 5.61 1.45 2.0 6.87 3.18 2.2 3.0 9.74 3.4 14.5 5.01 2.77 1.0 4.1 3.92 1.3 7.0 3.66 4.91 2. TS.6 3.2 4.3 5.7 3.2 98.34 3.4 2.2 3.9 6.5 99. 6 99.3 9.2 5.4 27.0 3.84 1.73 1.2 4.8 2.6 3.6 2.1 4.9 7.9 5.23 2.5 99.0 3.8 3.2 3.5 5.8 3.4 6.27 2.08 1.9 4.1 9.6 10.09 2.31 2.2 26.16 2.9 9.5 3.9 3.91 1.1 4.7 13.4 2.5 3.7 6.5 4.28 2.22 2.7 2.3 2 4999. TS.3 4.7 7.0 2.2 3.69 1.63 4.6 5.6 3.8 4.4 3.1 3.7 3.7 2.5 3.32 2.2 4.8 5.5 3.46 3.0 7.4 8.75 4.53 2.7 4.95 1.92 1. TS.8 3.0 3. 6339.6 4.3 14.85 2.67 2.7 5.94 2.81 3.65 1.

0 2.8 4.5 2.8 3.9 1.1 3.0 1.2 2.6 2.8 1.2 74 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội PGS.9 2.7 1.1 5.4 3.7 3.3 4.0 1.1 28 2.6 2.9 3.2 2. TS.0 3.7 2.7 2. Dr.0 6.6 2.2 3.2 3.5 100 2.1 2.9 1. TS.4 3.4 2.2 2.1 4.4 7.3 2.6 80 2.8 60 2.KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 2\1 26 28 31 34 39 44 60 80 100 200 500 1 7.2 3.1 31 2.6 4.4 200 2.8 2.9 39 2.9 2.1 2. Nguyễn Thống 73 HẾT PGS.6 1.8 3. PGS.3 2.5 2.Nguyễn NguyễnThống Thống 76 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 12 15 20 24 30 40 60 120 1000 26 3.6 3 4.9 1.4 3.4 2.1 2.3 5.6 2.6 3.5 1.7 2. Nguyễn Thống Fisher với α=1% 1. TS.4 2.8 2.5 5.7 2.8 1.6 3.3 2.6 7.2 2.0 2.9 2.4 3.7 4.3 500 2.0 4.5 2.7 1.7 2 5.3 3.5 2.4 5.8 3.1 3.2 2.3 2.4 2.9 1.2 7.3 2.3 4.3 2.4 2.5 3.0 2.5 2.3 3.0 34 2.8 1.6 2.0 3.9 1.8 2.8 2.1 7.6 1.3 2.0 2.6 2.8 1.5 KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội 9 10 3.8 2.3 2.0 1.4 2.8 1.1 3.9 4.7 1.9 3.8 44 2.4 4.1 2.5 3.0 4.5 3.4 3.9 2.1 3.0 1.7 2.5 2.7 7.2 2.5 2.9 1.4 2.6 2.1 4.3 3.1 4.5 4.6 3.8 7 3.0 3.0 1.1 6 3.6 1.2 2.2 3.0 2.9 2.4 2.4 2.2 2. Nguyễn Thống Fisher với α=1% 75 13 .4 2\1 PGS.3 3.2 5.5 3.6 2.1 2.7 1.1 1.1 3.0 3.6 4.8 2.5 5.0 3.0 3. TS.7 2.3 7.4 2.8 2.8 3.6 3.5 2.0 1.2 2.7 1.0 1.8 6.8 2.7 8 3.7 2.4 Fisher với α=1% PGS.9 2.1 3.4 2.5 1.9 6.8 4 4.4 5 3.5 7.1 3.1 2.6 1.2 3.6 2.2 2.1 2.5 2.9 1.4 2.1 2.8 2.3 3.1 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful