P. 1
cấu tạo ô tô-Chuong 3

cấu tạo ô tô-Chuong 3

|Views: 9|Likes:
Được xuất bản bởiQuangvu Hoang

More info:

Published by: Quangvu Hoang on May 11, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2015

pdf

text

original

Ch−¬ng III.

C¸c bé phËn chuyÓn ®éng

Ch−¬ng III. C¸c Bé phËn chuyÓn ®éng
3.1. Khung xe
3.1.1. C«ng dông: - Khung xe lµ x−¬ng cèt cña « t« ®Ó g¸ ®ì vµ l¾p ghÐp víi c¸c bé phËn cña xe: ®éng c¬, c¸c bé phËn cña hÖ thèng truyÒn lùc, c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, thiÕt bÞ phô vµ thiÕt bÞ chuyªn dïng,... - Khung xe cã ®é cøng v÷ng vµ kh¶ n¨ng chÞu t¶i tèt. Cã h×nh d¹ng phï hîp ®Ó cho phÐp h¹ thÊp träng t©m cña xe, ®¶m b¶o hµnh tr×nh lµm viÖc cña hÖ thèng treo vµ viÖc ®iÒu khiÓn c¸c b¸nh xe dÉn h−íng. 3.1.2. Ph©n lo¹i - C¨n cø vµo lo¹i xe cã thÓ chia thµnh: + Khung xe con (Khung vµ vá t¸ch rêi hoÆc khung vµ vá liªn kÕt l¹i víi nhau). + Khung xe t¶i, xe kh¸ch, xe buýt + Khung ®oµn xe, xe chuyªn dïng,... - Theo kÕt cÊu cña khung cã thÓ chia thµnh: + KÕt cÊu d¹ng dÇm: xµ däc, xµ ngang liªn kÕt + KÕt cÊu d¹ng giµn. 3.1.3. cÊu t¹o mét sè lo¹i khung « t«: 3.1.3.1. CÊu t¹o khung xe con ( h×nh 3.1)

2

3

1

H×nh 3.1. CÊu t¹o khung xe con 1: Xµ däc; 2: Xµ ngang; 3: Gi¸ ®ì ®éng c¬

§Æc ®iÓm chÝnh: - KÕt cÊu khung xe gåm c¸c xµ däc vµ c¸c xµ ngang liªn kÕt b»ng c¸c thÐp dËp ®−îc liªn kÕt b»ng ph−¬ng ph¸p hµn, b¾t bu l«ng hoÆc ®inh t¸n. - T¹i vÞ trÝ liªn kÕt víi cÇu tr−íc vµ cÇu sau, tiÕt diÖn cña xµ däc thay ®æi cho phÐp h¹ thÊp träng t©m cña xe.

1

Ch−¬ng III. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng - T¹i c¸c vÝ trÝ liªn kÕt th−êng ®−îc gia c−êng ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn vµ ®é cøng v÷ng. - Khung xe chÞu toµn bé träng l−îng th©n xe nªn ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn vµ ®é cøng v÷ng víi c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña xe. 3.1.3.2. CÊu t¹o khung xe t¶i, xe kh¸ch, xe buýt.

H×nh 3.2. CÊu t¹o khung xe t¶i

H×nh 3.3. CÊu t¹o khung xe buýt (Aero city)

1: PhÇn tr−íc xe; 2: PhÇn gi÷a xe; 3: PhÇn ®u«i - §Æc ®iÓm: + KÕt cÊu khung gåm hai xµ däc ch¹y tõ ®Çu xe ®Õn phÝa ®u«i xe, c¸c xµ ngang liªn kÕt víi xµ däc t¹o lªn khung v÷ng ch¾c. T¹i c¸c vÞ trÝ liªn kÕt vµ cã tiÕt diÖn thay ®æi th−êng cã c¸c tÊm gia c−êng.

2

Ch−¬ng III. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng + Xe vËn t¶i cã tÝnh c¬ ®éng, yªu cÇu kho¶ng s¸ng gÇm xe lín nªn kÕt cÊu xµ däc th−êng cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi. + Trªn xµ däc vµ xµ ngang cã bè trÝ c¸c vÞ trÝ chê, gi¸ ®ì ®Ó b¾t c¸c chi tiÕt, hÖ thèng kh¸c lªn khung nh−: ®éng c¬, hÖ thèng l¸i, hÖ thèng phanh, thïng nhiªn liÖu,... + Khung ®−îc chÕ t¹o tõ thÐp hîp kim ®−îc dËp ®Þnh h×nh cã chiÒu dµy tõ 4 ®Õn 6 mm. 3.1.3.3. CÊu t¹o khung ®oµn xe.

+ KÕt cÊu khung xe chuyªn dïng.

H×nh 3.4. CÊu t¹o khung ®oµn xe(s¬mi r¬mooc)

- §Æc ®iÓm: + Xe ®Çu kÐo cã kÕt cÊu khung nh− xe t¶i th«ng th−êng tuy nhiªn cã chiÒu dµi ng¾n h¬n, trªn khung cã l¾p ®Æt bÖ m©m xoay ®Ó liªn kÕt víi r¬mooc phÝa sau. + Khung s¬mi r¬mooc cã kÕt cÊu gåm hai xµ däc vµ c¸c xµ ngang liªn kÕt víi nhau b»ng ph−¬ng ph¸p hµn hoÆc mèi ghÐp bu l«ng, ®inh t¸n t¹o thµnh khung v÷ng ch¾c. Liªn kÕt víi khung cßn cã hai ch©n phô ë phÝa tr−íc gióp s¬mi r¬mooc cã thÓ ®øng ®−îc khi th¸o rêi khái xe ®Çu kÐo. Cã gi¸ an toµn ë bªn s−ên tr¸i vµ ph¶i cña khung. Trªn khung cã c¸c xµ däc ®−îc bè trÝ thiÕt bÞ kho¸ chuyªn dïng ®Ó liªn kÕt víi "container " ®¶m b¶o liªn kÕt tèt khi xe chuyÓn ®éng trªn ®−êng. 3.1.3.4. Khung xe chuyªn dïng: - §Æc ®iÓm: + Khung chÝnh cña xe nh− kÕt cÊu cña khung xe t¶i th«ng th−êng. + ThiÕt bÞ vµ c¬ cÊu chuyªn dïng th«ng th−êng kh«ng liªn kÕt trùc tiÕp víi khung mµ th«ng qua khung phô hoÆc gi¸ ®ì. Khung phô ®−îc liªn kÕt víi khung chÝnh cña xe th«ng qua mèi ghÐp bulong ®¶m b¶o kh¶ n¨ng liªn kÕt tèt. + KÕt cÊu khung chÝnh vµ khung phô ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng trong c¸c chÕ ®é lµm viÖc.

3

2.Theo ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o cã thÓ chia thµnh: + ChÕ t¹o b»ng hµn.DÇm cÇu cã c«ng dông g¸ ®ì toµn bé phÇn khèi l−îng ®−îc treo vµ chøa ®ùng hoÆc g¸ ®ì c¸c bé phËn kh«ng ®−îc treo.3. + Liªn hîp .2. . DÇm cÇu 3.2. CÊu t¹o dÇm cÇu bÞ ®éng dÉn h−íng 1: DÇm cÇu. §Æc ®iÓm: + §ì phÇn träng l−îng phÝa tr−íc cña « t«.6: C¸c ®ßn dÉn ®éng cña hÖ thèng l¸i 4 . dÉn h−íng hoÆc kh«ng dÉn h−íng.4. + DÇm cÇu chia c¾t: treo ®éc lËp.2. dËp + ChÕ t¹o b»ng ®óc.DÇm cÇu liªn kÕt hai bªn b¸nh xe trªn cïng mét cÇu cña hÖ thèng treo phô thuéc. . C«ng dông cña dÇm cÇu . + DÇm cÇu chñ ®éng. + Liªn kÕt c¸c b¸nh xe dÉn h−íng.1.2. 2. CÊu t¹o: H×nh 3.Theo lo¹i cÇu cã thÓ chia ra: + DÇm cÇu bÞ ®éng.1.5. dÉn h−íng hoÆc kh«ng dÉn h−íng.2. 3.5. cÊu t¹o dÇm cÇu 3.3. Ph©n lo¹i: .Ch−¬ng III.Theo kÕt cÊu hÖ thèng treo: + DÇm cÇu liÒn : treo phô thuéc. CÊu t¹o dÇm cÇu bÞ ®éng dÉn h−íng: 1.3. 3. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng 3. ®¶m b¶o kh¶ n¨ng dÉn h−íng c¸c b¸nh xe trªn cÇu tr−íc vµ ®iÒu khiÓn dÔ dµng th«ng qua hÖ thèng l¸i.2.

+ KÕt cÊu vá cÇu chøa b¸n trôc vµ côm vi sai cho hai b¸nh xe trªn cÇu tr−íc. 8: C¬ cÊu phanh ®i∙.Ch−¬ng III.2. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng DÇm cÇu cã kÕt cÊu th−êng lµ thÐp ®óc cã tiÕt diÖn ch÷ I.vi sai cÇu tr−íc.6 lµ cÊu t¹o côm cÇu dÉn h−íng chñ ®éng ®iÒn h×nh trªn « t«. DÇm cÇu dÉn h−íng cßn ®−îc liªn kÕt víi c¸c ®ßn dÉn ®éng cña hÖ thèng l¸i. 13: Gi¶m chÊn cña hÖ thèng 1.12: C¸c ®ßn dÉn ®éng l¸i. ®iÒu khiÓn sù quay cña c¸c b¸nh xe tõ t¸c ®éng ®iÒu khiÓn trªn vµnh l¸i. 6: Vá cÇu. CÊu t¹o: Trªn h×nh 3. DÇm cÇu chñ ®éng kh«ng dÉn h−íng. 10: §Üa phanh. 5: §Çu trôc chñ ®éng cña bé truyÒn lùc chÝnh.6. 2. 11: Gi¸ ®ì ngoµi. Vá cÇu cïng víi gi¸ ®ì côm b¸nh xe t¹o nªn trô ®øng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chuyÓn h−íng cña hai bªn b¸nh xe ®ång thêi nhËn chuyÓn ®éng quay tõ côm truyÒn lùc chÝnh.17. §Æc ®iÓm: + Liªn kÕt c¸c b¸nh xe dÉn h−íng trªn cÇu tr−íc + §¶m b¶o chuyÓn ®éng quay cña c¸c b¸nh xe dÉn h−íng chñ ®éng quanh trôc cña nã ®ång thêi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chuyÓn h−íng d−íi t¸c ®éng cña dÉn ®éng hÖ thèng l¸i. 4: N¾p ®Ëy côm truyÒn lùc chÝnh-Vi sai. 3.2. 9: §Çu trôc b¸nh xe.3.5. KÕt cÊu dÇm cÇu dÉn h−íng chñ ®éng 1. CÊu t¹o dÇm cÇu chñ ®éng dÉn h−íng: H×nh 3. 2: Khíp cÇu trªn. cho phÐp hai b¸nh xe cã thÓ chuyÓn h−íng nhê viÖc quay xung quanh trô ®øng liªn kÕt gi÷a ®Çu trôc b¸nh xe vµ dÇm cÇu.2.3. §Æc ®iÓm: 5 . 3. ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng vµ t¶i träng lín ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3. 1. DÇm cÇu liªn kÕt hai bªn b¸nh xe.18.3. B¸nh r¨ng chñ ®éng cña bé vi sai cÇu tr−íc nhËn c«ng suÊt tõ hép ph©n phèi. 3.7: BÖ ®ì bé phËn ®µn håi cña hÖ thèng treo.

H×nh 3. DÇm cÇu chñ ®éng 1: Vá ngoµi vi sai. lµm gi¶m tÝnh n¨ng th«ng qua cña xe.7.8 . KÝch th−íc vá cÇu ®−îc quyÕt ®Þnh bëi kÝch th−íc cña bé truyÒn lùc chÝnh-Vi sai.vi sai gi÷a c¸c b¸nh xe cña cÇu sau. ChÞu träng l−îng toµn bé cña « t« ®Æt lªn c¸c b¸nh xe phÝa sau ®ång thêi nhËn vµ truyÒn lùc kÐo. Cßn cã thÓ chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p dËp hµn tõ ph«i thÐp dËp. DÇm cÇu chñ ®éng Vá cÇu th−êng ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p ®óc tõ gang rÌn hoÆc gang c¶i tiÕn.Ch−¬ng III. vi sai vµ b¸n trôc. 2: Vá cÇu chñ ®éng (DÇm cÇu chñ ®éng) Vá cÇu t¹o kh«ng gian chøa ®ùng côm truyÒn lùc chÝnh. 6 . 2. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng Bao bäc côm truyÒn lùc chÝnh. KÝch th−íc qu¸ lín sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kho¶ng s¸ng gÇm xe. phanh. t¹o gi¸ ®ì vµ liªn kÕt víi bé phËn ®µn håi cña hÖ thèng treo. m«men. CÊu t¹o: H×nh 3.

lèp. . th©n xe. kh«ng cã s¨m. m«men vµ c¸c va ®Ëp tõ mÆt ®−êng t¸c dông lªn khung xe vµ ng−îc l¹i.C¨n cø vµo c«ng dông: b¸nh xe « t« con. CÊu t¹o cña b¸nh xe gåm: Vµnh. « t« t¶i.3. b¸nh xe chÞu t¶i träng lín.1. 3. s¨m hoÆc kh«ng s¨m. .. côm b¸nh xe .Ch−¬ng III.KÕt cÊu ®¶m b¶o kh¶ n¨ng dÉn h−íng cho b¸nh xe. líp lãt vµnh. tanh lèp b»ng kim lo¹i ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3. 3.B¸nh xe víi vµnh ®óc 3.1. + Theo cÊu t¹o cña vµnh: . Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng.C¨n cø vµo h×nh d¸ng: ph©n lo¹i theo kÝch th−íc h×nh häc cña lèp .3. B¸nh xe: B¸nh xe thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng cña côm b¸nh xe.. Lèp « t«: CÊu t¹o chung cña lèp bao gåm: líp cao su lãt trong. .KÕt cÊu cña b¸nh xe thay ®æi nhiÒu vµ ®−îc c¶i thiÖn nh»m n©ng cao chÊt l−îng chuyÓn ®éng cña xe. líp hoa lèp. líp sîi (x−¬ng cña lèp). b¸nh xe lu«n ph¶i tiÕp nhËn c¸c lùc.. B¸nh xe cÇn ph¶i l¨n ªm dÞu vµ t¹o kh¶ n¨ng b¸m tèt nhÊt trªn nÒn ®−êng. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng 3. líp ®Öm.1..C¨n cø vµo cÊu tróc: b¸nh xe cã s¨m. nã lµ mét phÇn cña hÖ thèng l¸i (b¸nh xe dÉn h−íng) hoÆc mét phÇn cña hÖ thèng truyÒn lùc( b¸nh xe chñ ®éng).Côm b¸nh xe lµ côm t¹o chøc n¨ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cho xe. . nhê nã mµ « t« cã thÓ thùc hiÖn di chuyÓn trªn ®−êng.C¸c trôc ®ì vµ moay ¬ b¸nh xe.Liªn kÕt víi cÇu xe.. van khÝ. thµnh bªn. . B¸nh xe hiÖn nay ®ang sö dông lµ lo¹i sö dông khÝ nÐn víi kÕt cÊu rÊt ®a d¹ng phô thuéc vµo tÝnh n¨ng khai th¸c cña « t«.B¸nh xe: Lèp vµ vµnh (®Üa vµnh). vai lèp.. CÊu t¹o chung cña côm b¸nh xe gåm cã: .2.Côm b¸nh xe ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chuyÓn h−íng chuyÓn ®éng cho « t«. .B¸nh xe víi vµnh hµn .3.9 7 . « t« buýt.3. « t« chuyªn dïng.1. æn ®Þnh chuyÓn ®éng khi chuyÓn ®éng th¼ng vµ gi÷ æn ®Þnh khi ®i vµo ®−êng cong.C¸c æ bi ®ì . Ph©n lo¹i: + Theo cÊu t¹o cña lèp: .

. 4: S¨m. Lèp cã s¨m vµ lèp kh«ng s¨m: H×nh 3. 8: Vµnh.11 a) Lèp cã sîi mµnh ®an h−íng t©m: Ký hiÖu trªn lèp cã ch÷ R: “ Radial”. Lèp nhÑ. 7: Tanh lèp. 4: Líp lãt trong 5: Líp mÆt bªn. Yªu cÇu ®é kÝn khÝt mèi l¾p ghÐp vµnh vµ lèp cao ®−îc quyÕt ®Þnh bëi h×nh d¸ng h×nh häc cña lßng vµnh. . . NhiÖt ®é trong lèp thÊp (do kh«ng cã sù ma s¸t gi÷a lèp vµ s¨m) nªn tuæi thä cao. 2: Lèp. 2: Líp x−¬ng mµnh. + §Æc ®iÓm: . h¬i ra rÊt chËm do líp cao su dµy). C¸c bé phËn chuyÓn ®éng H×nh 3. §é cøng lín( kh«ng cã chi tiÕt ®µn håi lµ s¨m). DÔ l¾p r¸p vµ tuæi thä cao. 5: Kho¸ vµnh 8 . 1: Vµnh b¸nh xe. Lèp cã sîi mµnh ®an h−íng t©m vµ ®an chÐo: H×nh 3. CÊu t¹o lèp « t« 1: Líp hoa lèp. . b) Lèp kh«ng s¨m: Ký hiÖu: “ TUBE LESS ” + §Æc ®iÓm: Dïng cho xe cã tèc ®é cao do ®Æc ®iÓm an toµn (khi bÞ sù cè víi lèp.10. CÊu t¹o lèp « t« a) Lèp cã s¨m b) Lèp kh«ng s¨m c) Lèp kh«ng s¨m kh«ng cã vµnh kho¸. 2.Ch−¬ng III. NhiÖt ®é thÊp. 9: Van khÝ 1. kh¶ n¨ng ®µn håi tèt. .9. 3: Lãt vµnh. . máng. 3: Líp ®Öm. 6: TÊm ®Öm tanh lèp.10 a) Lèp cã s¨m: Ký hiÖu trªn bÒ mÆt lèp: “ TUBE TYPE ”. H×nh 3. Cã ®é tin cËy lµm viÖc cao.

b) Lèp cã sîi mµnh ®an chÐo. 3.25MPa ≈ 2. lèp cã kh¶ n¨ng ®µn håi däc lín. ®é gi·n në thÓ tÝch nhá.8 KG/cm2 5.§Æc ®iÓm: + Líp cao su dµy bªn ngoµi cïng cña lèp. CÊu tróc x−¬ng mµnh a) Lo¹i ®an chÐo b) Lo¹i ®an h−íng t©m 9 . Trªn c¸c lo¹i xe hiÖn nay dïng phæ biÕn c¶ hai lo¹i lèp nµy cho c¶ xe con. 4. Ngoµi ra ë Mü cßn s¶n xuÊt lo¹i lèp cã cÊu tróc trung gian gi÷a hai lo¹i trªn cã kÝ hiÖu lµ "B"( Bias).4PR t−¬ng øng ¸p suÊt lèp Pmax=0. ®é cøng v÷ng cao nªn cã tiÕng ån. Sè l−îng líp mµnh vµ ¸p suÊt h¬i lèp: KÝ hiÖu:“ _PR” + §Æc ®iÓm: Lèp cã sè sîi mµnh lín cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i lín.400. T−¬ng øng víi sè líp lµ ¸p suÊt h¬i lèp cho phÐp vµ ®−îc ghi ngay trªn bÒ mÆt lèp. xe t¶i vµ xe buýt. nh¹y c¶m víi sù quay vßng cña b¸nh xe dÉn h−íng. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng + §Æc ®iÓm: Cã hai líp sîi ®an chÐo mét gãc 10-30o vµ líp mµnh h−íng kÝnh Lèp lo¹i nµy cã ®é mµi mßn bÒ mÆt nhá.22MPa ≈ 2.Ch−¬ng III. sù biÕn d¹ng bªn Ýt h¬n.6PR t−¬ng øng ¸p suÊt lèp Pmax=0.28MPa ≈ 2. Ký hiÖu trªn lèp cã ch÷ D: “Diagonal”. Hoa lèp: . Th−êng cã 1 hoÆc 2 líp sîi mµnh kim lo¹i lµ thÐp hîp kim. Lèp cã líp sîi mµnh kim lo¹i: + §Æc ®iÓm: Cã ®é bÒn cao. ®é cøng v÷ng vµ chÞu lùc däc vµ bªn ®ång ®Òu. thÝch hîp víi « t« cã vËn tèc trung b×nh hay nhá. + Cã c¸c r·nh bè trÝ tho¸t n−íc tèt nhÊt khi ®i trªn ®−êng −ít. lùc c¶n l¨n nhá. chÞu lùc bªn tèt. + §Æc ®iÓm: C¸c sîi mµnh ®an chÐo so víi mÆt ph¼ng däc tõ gãc 300. Líp sîi kim lo¹i ph©n bè chñ yÕu trªn bÒ mÆt lµm viÖc cña lèp. ®é ®µn håi tèt. Nhê viÖc ®an chÐo.5 KG/cm2 . kh¶ n¨ng truyÒn nhiÖt tèt.11.2 KG/cm2 .VÝ dô: . Tuy nhiªn lµm t¨ng lùc c¶n l¨n cña b¸nh xe. H×nh 3. n»m trªn bÒ mÆt l¨n trªn nÒn ®−êng cã c¸c h×nh d¹ng kh¸c nhau cã nhiÖm vô b¶o vÖ líp sîi bªn trong vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng b¸m tèt nhÊt víi nÒn ®−êng. Trªn xe t¶i cã thÓ cã tõ 1 ®Õn 24 líp sîi kim lo¹i.8PR t−¬ng øng ¸p suÊt lèp Pmax=0. kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cao.

KÝch th−íc h×nh häc cña lèp ( Pr«fin) . mm) 7.ChiÒu réng : B ( inch. mm) . b·i. §¶m b¶o b¸nh xe quay ®ång t©m vµ c©n b»ng. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng . .§−êng kÝnh ngoµi cña lèp: D( inch.3.). KÝch th−íc h×nh häc cña lèp « t« 3. thµnh phè) ®¶m b¶o kh¶ n¨ng b¸m ®−êng tèt.Lèp ¸p suÊt cao: p= 5-7kG/cm2. mm) . 6.. Lo¹i cã hoa lèp th«ng th−êng: Dïng cho xe ch¹y trªn nÒn ®−êng cøng vµ ®−êng ®Êt. 10 . Ký hiÖu: B-d (Inch hoÆc mm) .1. ®−êng lÇy.3.Ch−¬ng III.ChiÒu cao: H( inch. Ký hiÖu c¸c lo¹i lèp a) C¨n cø vµo ¸p suÊt khÝ nÐn bªn trong lèp: . . Lo¹i cã hoa lèp nhá hoÆc rÊt nhá : Dïng cho xe ch¹y trªn nÒn ®−êng tèt ( xa lé. ®Üa vµnh cè ®Þnh b¸nh xe víi moay ¬ ®Çu trôc b¸nh xe.Vµnh cã chøc n¨ng gi÷ cho lèp ë nguyªn profin theo yªu cÇu. 12.§−êng kÝnh l¾p vµnh cña lèp: d1(inch. Lo¹i hoa lèp cã r·nh lín vµ th«: Dïng cho xe ch¹y trªn nÒn ®−êng xÊu (c«ng tr−êng. Vµnh b¸nh xe: .8-5(kG/cm2).Lèp ¸p suÊt thÊp: p= 0. Ký hiÖu: D × B hoÆc D × H(inch hoÆc mm) b) Theo mét sè tiªu chuÈn: H×nh 3. mm) .

b) Vµnh ®óc b) Trªn h×nh 3. Vµnh b¸nh xe a) Vµnh hµn. + Trªn c¸c lo¹i xe hiÖn nay. n¾p ®Ëy ®Çu trôc b¸nh xe. + b: ChiÒu réng gi÷a hai mÆt bªn l¾p víi lèp xe( chiÒu réng lßng vµnh). lßng vµnh cã cÊu t¹o kh¸c nhau tuú theo kÕt cÊu cña c¸c lo¹i lèp. ngoµi ra cßn cã kÕt cÊu vµnh ®óc hoÆc cã thÓ hµn tõ c¸c tÊm ph«i hoÆc b¾t b»ng bu l«ng ®Þnh vÞ. CÊu tróc lßng vµnh b¸nh xe « t« 11 .Vµnh cã thÓ chÕ t¹o b»ng thÐp dËp sau ®ã liªn kÕt víi nhau b»ng ph−¬ng ph¸p hµn hoÆc b¾t bul«ng.13. + d1: §−êng kÝnh l¾p lèp vµo vµnh (chç b¾t tanh lèp). BÒ mÆt tùa th−êng nghiªng 10 ®Õn 50 ®Ó lèp b¸m ch¾c vµo vµnh kh«ng bÞ xoay.13. 1. VËt liÖu chÕ t¹o th−êng dïng thÐp C15 hoÆc C20. bÒ mÆt tùa cña lßng vµnh cã h×nh d¹ng ®Æc biÖt ®Ó ®¶m b¶o mèi ghÐp gi÷a lèp vµ vµnh tr¸nh hiÖn t−îng rß rØ khÝ nÐn. + Víi lo¹i lèp kh«ng s¨m.Ch−¬ng III. + d : §−êng kÝnh x¸c ®Þnh vÞ trÝ b¾t bu l«ng b¸nh xe víi ®Çu trôc hoÆc moay ¬.14 . CÊu t¹o cña vµnh: Gåm lßng vµnh. + t: ChiÒu dµy cña ®Üa vµnh a) Lßng vµnh: + §¶m b¶o lèp kh«ng cã kh¶ n¨ng dÞch chuyÓn theo ph−¬ng däc trôc b¸nh xe. a) H×nh 3. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng . H×nh 3. ®Üa vµnh.

ViÖc bè trÝ c¸c gãc ®Æt b¸nh xe dÉn h−íng liªn quan ®Õn tÝnh ®iÒu khiÓn vµ æn ®Þnh chuyÓn ®éng.2.15 .3. Xe ph¶i cã tÝnh n¨ng æn ®Þnh khi ®i trªn ®−êng th¼ng vµ khi ®i ra khái ®−êng vßng th× ph¶i cã kh¶ n¨ng håi phôc tr¹ng th¸i ®i th¼ng.15. Moay ¬ quay trªn c¸c æ bi.16 .Ch−¬ng III. cÊu t¹o côm b¸nh xe 3. Mèi ghÐp gi÷a m©m vµnh vµ moay ¬ a) ¤ t« t¶i b¸nh kÐ. KÕt cÊu cô thÓ ®−îc tr×nh bµy ë phÇn kÕt cÊu. a) Gãc nghiªng ngang cña b¸nh xe ( gãc Camber): γ Gãc nghiªng ngang cña b¸nh xe lµ gãc ®−îc x¸c ®Þnh trong mÆt ph¼ng ngang cña xe t¹o nªn bëi mÆt ph¼ng däc ®i qua t©m b¸nh xe víi ph−¬ng th¼ng ®øng. §Üa vµnh lµ chi tiÕt quan träng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®ång t©m cña b¸nh xe víi trôc. C¸c gãc ®Æt côm b¸nh xe dÉn h−íng.1.3.2. Liªn kÕt gi÷a vµnh vµ moay ¬: Vµnh b¸nh xe ®−îc liªn kÕt víi moay ¬ b»ng bul«ng th«ng qua ®Üa vµnh ®¶m b¶o ®é ®ång t©m b»ng c¸c mÆt c«n trªn bul«ng vµ ®ai èc. §Þnh nghÜa gãc nghiªng ngang cña b¸nh xe 12 . 3. ë cÇu chñ ®éng moay ¬ quay ®−îc b¾t chÆt víi bÝch cña b¸n trôc. cã c¸c lç ®Þnh t©m ®Ó cè ®Þnh b¸nh xe víi moay¬. Tham kh¶o h×nh 3. b) ¤ t« t¶i b¸nh ®¬n c) H×nh d¸ng lç m©m vµnh H×nh 3. H×nh 3. C¸c gãc ®Æt b¸nh xe dÉn h−íng. Do ®ã b¸nh xe ®−îc l¾p ®Æt víi c¸c gãc kh¸c nhau so víi mÆt ®−êng vµ ®èi víi hÖ thèng treo kh¸c nhau. Cã xÎ c¸nh t¶n nhiÖt. 1. 2. Moay ¬ ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p ®óc tõ thÐp hoÆc gang rÌn. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng b) §Üa vµnh: §Üa vµnh cã thÓ g¾n víi lßng vµnh b»ng ph−¬ng ph¸p hµn hoÆc ®inh t¸n.

§iÓm ®o: + Cã thÓ ®o ë mÐp ngoµi cña vµnh lèp khi xe ®i th¼ng + Cã thÓ ®o ë ®iÓm lín nhÊt cña mÆt bªn lèp xe khi ®ñ ¸p suÊt + Cã thÓ ®o ë mÆt ph¼ng ®èi xøng däc cña b¸nh xe. Trªn mét sè lo¹i xe gãc nµy cßn cã gi¸ trÞ b»ng kh«ng. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng Gãc nµy cã gi¸ trÞ tõ 1/2 ®Õn 10 . §é chôm cña b¸nh xe a) §é chôm d−¬ng. H×nh 3.A>B gäi lµ ®é cho∙i hoÆc gäi lµ ®é chôm ©m.A<B gäi lµ ®é chôm hoÆc gäi lµ ®é chôm d−¬ng .17. b: §é chôm ©m . b) §é chôm cña b¸nh xe §é chôm cña b¸nh xe lµ ®é lÖch cña phÇn tr−íc so víi phÇn sau b¸nh xe khi nh×n tõ trªn xuèng d−íi theo h−íng chuyÓn ®éng cña xe. Gãc nghiªng ngang trô ®øng Gãc nghiªng ngang nµy cã gi¸ trÞ tõ 20 ÷ 160 13 . C¸c gãc ®Æt trô ®øng côm b¸nh xe dÉn h−íng a) Gãc nghiªng ngang cña trô ®øng ( kingpin angle) σ Gãc nghiªng ngang cña trô ®øng lµ gãc hîp bëi ®−êng t©m trô ®øng vµ ph−¬ng th¼ng ®øng trong mÆt ph¼ng c¾t ngang.Ch−¬ng III. H×nh 3. §é chôm ®ãng vai trß æn ®Þnh vµnh l¸i: 2. Gãc lÖch cña b¸nh xe ®−îc gäi lµ gãc chôm.18.®−îc gäi lµ d−¬ng khi nghiªng ra ngoµi vµ ng−îc l¹i gäi lµ ©m.

2. t¶i träng cña xe mµ trô ®øng cã kÕt cÊu kh¸c nhau. ph¶i. b) Gãc nghiªng däc cña trô ®øng ( caster angle): τ H×nh 3. 14 .Ch−¬ng III. Gãc lÖch nµy (kho¶ng 00 ÷ 120 ) kÌm theo ®é lÖch däc(nk =0 ÷ 25mm) lµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®−êng t©m trô ®øng giao víi mÆt ®−êng víi víi ®−êng t©m b¸nh xe giao víi mÆt ®−êng trong mÆt ph¼ng däc. C¨n cø vµo chøc n¨ng cña côm b¸nh xe cã thÓ t×m hiÓu kÕt cÊu sau: 1.3. ®Ó ®¶m b¶o ®−îc chøc n¨ng nµy. CÊu t¹o côm b¸nh xe B¸nh xe thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cho xe. Gãc nghiªng däc trô ®øng Lµ gãc ®−îc x¸c ®Þnh trong mÆt ph¼ng däc cña xe vµ t¹o nªn bëi t©m ®−êng trô ®øng víi ph−¬ng th¼ng ®øng trong mÆt ph¼ng däc. Côm b¸nh xe bÞ ®éng dÉn h−íng: Côm b¸nh xe dÉn h−íng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: quay xung quanh trôc cña t¹o nªn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cho xe. CÊu t¹o côm b¸nh xe liªn quan ®Õn mét phÇn c¸c bé phËn cña hÖ thèng l¸i. hÖ thèng phanh. b¸nh xe cÇn thiÕt ph¶i liªn kÕt víi cÇu xe hoÆc hÖ thèng treo cña xe. ®ì toµn bé t¶i träng t¸c dông lªn b¸nh xe. Tuú theo lo¹i xe. cã kh¶ n¨ng thay ®æi h−íng (sang tr¸i. 3. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng Kho¶ng c¸ch tõ t©m ®−êng trô ®øng giao víi mÆt ®−êng ®Õn t©m b¸nh xe giao víi mÆt ®−êng ®−îc gäi lµ ®é lÖch hay cßn gäi lµ b¸n kÝnh quay cña b¸nh xe quanh trô ®øng. ViÖc bè trÝ trô ®øng ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng quay tr¬n cña b¸nh xe quanh trô ®øng víi ma s¸t nhá. Trô ®øng lµ kh©u liªn kÕt côm b¸nh xe víi dÇm cÇu trªn hÖ thèng treo phô thuéc. Khi nh×n theo chiÒu chuyÓn ®éng däc xe gãc τ cã gi¸ trÞ d−¬ng khi ®−êng t©m trô ®øng lÖch vÒ phÝa sau vµ cã gi¸ trÞ ©m khi ®−êng t©m trô ®øng lÖch vÒ phÝa tr−íc. vÞ trÝ gi÷a) phï hîp víi c¸c t¸c ®éng ®iÒu khiÓn tõ hÖ thèng l¸i (khi ®ã b¸nh xe dÉn h−íng quay xung quanh trô ®øng).2.19.

6: æ bi c«n ®ì ngoµi 7: æ bi c«n ®ì trong. ph©n phèi m« men xo¾n ®Õn cÇu tr−íc vµ cÇu sau.21 . trô ®øng cã kÕt cÊu ®Æc biÖt ®Ó cã thÓ ®¶m nhËn ®Çy ®ñ chøc n¨ng cña b¸nh xe dÉn h−íng chñ ®éng. H×nh 3. 5: Trôc quay b¸nh xe .22. Côm b¸nh xe liªn kÕt víi b¸n trôc th«ng qua trô ®øng. 2: Trôc b¸nh xe 3: Trô ®øng. 3: æ bi ngâng trôc b¸nh xe. 4: Moay ¬. 2. 7: Trô ®øng . 8: ®ßn dÉn ®éng l¸i.20. 8: æ bi ®Çu trôc. KÕt cÊu côm b¸nh xe dÉn h−íng bÞ ®éng xe Hino 1: B¸nh xe. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng H×nh 3. Côm b¸nh xe chñ ®éng dÉn h−íng: Ngoµi viÖc ®¶m nhËn chøc n¨ng chuyÓn h−íng « t«. nguån ®éng lùc tõ ®éng c¬. th«ng qua hÖ thèng truyÒn lùc qua hép ph©n phèi. 4: Moay ¬. 2: Trô ®øng. 2: Vµnh b¸nh xe.Ch−¬ng III. 7: æ bi chÆn trô ®øng . 9: chèt chÆn Gãc quay cho phÐp tèi ®a cña b¸nh xe dÉn h−íng khi quay xung quanh trô ®øng th−êng n»m trong kho¶ng tõ 550-700 vµ bÞ giíi h¹n bëi vÊu h¹n chÕ. b¸nh xe dÉn h−íng cßn nhËn nguån ®éng lùc tõ hÖ thèng truyÒn lùc th«ng qua ®ßn dÉn ®éng cã thÓ lµ trôc c¸c®¨ng. 5: Trôc quay b¸nh xe . 6: DÇm cÇu. 3: Bul«ng l¾p vµnh víi moay ¬. §èi víi xe cã hai cÇu chñ ®éng. 4: æ bi trô ®øng 5: B¸n trôc. CÇu tr−íc dÉn h−íng chñ ®éng 1: Nöa ngoµi b¸n trôc. KÕt cÊu côm b¸nh xe dÉn h−íng bÞ ®éng 1: Tang trèng. 6: Trèng phanh. 8: Moay ¬ 15 . trong tr−êng hîp nµy. 9: DÇm cÇu H×nh 3.

m©m vµnh cña hai b¸nh xe ®−îc liªn kÕt víi moay ¬ b»ng mèi ghÐp bul«ng nh− ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3. 2: B¸n trôc gi¶m t¶i hoµn toµn.23.23.1. tuú theo kÕt cÊu mµ cã thÓ ph©n lo¹i b¸n trôc gi¶m t¶i hoµn toµn. H×nh 3.Ch−¬ng III. 7: Moay ¬. mét ®Çu liªn kÕt bu l«ng víi b¸n trôc.Bé phËn cña hÖ thèng treo thùc hiÖn nhiÖm vô hÊp thô vµ dËp t¾t c¸c dao ®éng. rung ®éng. 3.C«ng dông . cÇu sau kh«ng dÉn h−íng bÞ ®éng.§ì th©n xe lªn trªn cÇu xe.4. Côm b¸nh xe cÇu sau chñ ®éng 1: DÇm cÇu. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng 3. Moay ¬ mét ®Çu liªn kÕt víi vµnh b¸nh xe th«ng qua mèi ghÐp bu l«ng ®¶m b¶o ®Þnh t©m. n»m trong vá cÇu sau. h¹n chÕ nh÷ng chuyÓn ®éng kh«ng muèn cã kh¸c cña b¸nh xe. 8 æ ®ì trong 3. HÖ thèng treo HÖ thèng treo ®−îc hiÓu nh− hÖ thèng liªn kÕt mÒm (®µn håi) gi÷a b¸nh xe th«ng qua cÇu xe víi khung xe hoÆc vá xe.24. va ®Ëp mÆt ®−êng truyÒn lªn.24. 3: Côm che bÈn. . C¸c b¸nh xe chØ thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay trßn trªn trôc cña nã.Vi sai. cho phÐp b¸nh xe chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi theo ph−¬ng th¼ng ®øng ®èi víi khung xe hoÆc vá xe. b¸nh kÐp. 6: Vµnh b¸nh xe. Côm b¸nh xe cÇu sau bÞ ®éng H×nh 3. 4: èc b¾t æ bi. 16 . Tïy t¶i träng vµ bè trÝ xe mµ b¸nh xe cã thÓ cã kÕt cÊu b¸nh ®¬n. KÕt cÊu nh− trªn h×nh 3. gi¶m t¶i 3/4 hoÆc gi¶m t¶i 1/2 ( Tham kh¶o thªm tµi liÖu kÕt cÊu tÝnh to¸n « t«) 4.4. Côm b¸nh xe bÞ ®éng cÇu sau: Trªn mét sè xe cã kÕt cÊu cÇu tr−íc dÉn h−íng chñ ®éng. B¸n trôc nhËn chuyÓn ®éng quay tõ côm truyÒn lùc chÝnh. 5: æ ®ì ngoµi. Khi ®ã. Côm b¸nh xe chñ ®éng cÇu sau: B¸nh xe cÇu sau chñ ®éng t¹o chuyÓn ®éng chÝnh cho xe nhê nhËn nguån lùc kÐo tõ ®éng c¬ th«ng qua hÖ thèng truyÒn lùc.

m« men gi÷a b¸nh xe víi khung vá xe.X¸c ®Þnh tÝnh chÊt chuyÓn ®éng (®éng häc) cña b¸nh xe ®èi víi khung. + PhÇn tö gi¶m chÊn: ..Nèi mÒm gi÷a b¸nh xe vµ thïng xe gi¶m nhÑ t¶i träng ®éng t¸c dông tõ b¸nh xe lªn khung trªn c¸c ®Þa h×nh kh¸c nhau ®¶m b¶o ®é ªm dÞu khi chuyÓn ®éng. + Lo¹i ®éc lËp ( mét ®ßn. h¹n chÕ hµnh tr×nh vµ chÞu thªm t¶i träng. vá xe.Cã nhiÖm vô ®−a vïng tÇn sè dao ®éng cña xe phï hîp vïng tÇn sè thÝch hîp víi ng−êi sö dông. + Lo¹i thuû lùc (lo¹i èng ).Theo lo¹i bé phËn ®µn håi chia ra : + Lo¹i b»ng kim lo¹i ( gåm cã nhÝp l¸..sîi.2. .). thanh chÞu lùc phô. + C¸c phÇn tö phô kh¸c: vÊu cao su. hai ®ßn..TiÕp nhËn vµ truyÒn lùc. n©ng cao kh¶ n¨ng b¸m ®−êng vµ an toµn trong chuyÓn ®éng.Cã ®−êng ®Æc tÝnh ®µn håi phï hîp víi c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña xe.C«ng dông cña hÖ thèng treo ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c phÇn tö cña hÖ thèng treo: + PhÇn tö ®µn håi: .Theo s¬ ®å bé phËn dÉn h−íng chia ra : + Lo¹i phô thuéc víi cÇu liÒn. -Theo ph−¬ng ph¸p dËp t¾t dao ®éng chia ra : 17 . . + PhÇn tö æn ®Þnh ngang: Víi chøc n¨ng lµ phÇn tö ®µn håi phô lµm t¨ng kh¶ n¨ng chèng lËt th©n xe khi cã sù thay ®æi t¶i träng trong mÆt ph¼ng ngang. mµng.DËp t¾t dao ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh xe chuyÓn ®éng tõ mÆt ®−êng lªn khung xe trong c¸c ®Þa h×nh kh¸c nhau mét c¸ch nhanh chãng. sù tiÕp xóc cña b¸nh xe trªn nÒn ®−êng. 3. lo¹i èng ).. thanh xo¾n ) + Lo¹i khÝ ( lo¹i bäc b»ng cao su .§¶m nhËn kh¶ n¨ng truyÒn lùc vµ m«men gi÷a b¸nh xe vµ khung xe : . C¸c bé phËn chuyÓn ®éng . + Lo¹i cao su... .Ch−¬ng III. . + PhÇn tö dÉn h−íng: .cã t¸c dông t¨ng cøng.§¶m b¶o dao ®éng cña phÇn kh«ng treo nhá nhÊt. lß xo. . Ph©n lo¹i ViÖc ph©n lo¹i hÖ thèng treo dùa theo c¸c c¨n cø sau : .4.

söa ch÷a thay thÕ. + Kh¶ n¨ng chÞu lùc bªn tèt do hai b¸nh xe ®−îc liªn kÕt víi nhau: gi¶m sù tr−ît bªn.4. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng + Lo¹i gi¶m chÊn thuû lùc ( lo¹i t¸c dông mét chiÒu.3. dÇm cÇu chñ ®éng liªn kÕt hai b¸nh xe. va ®Ëp. S¬ ®å hÖ thèng treo a) HÖ thèng treo phô thuéc b) HÖ thèng treo ®éc lËp 1: Bé phËn ®µn håi.3. dÔ th¸o l¾p.25a): DÇm cÇu liªn kÕt cøng hai b¸nh xe ë hai bªn. ë cÇu dÉn h−íng. lo¹i t¸c dông 2 chiÒu ). 3: DÇm cÇu 4: §ßn ngang d−íi. . .4. H×nh 3. dÇm cÇu liÒn b»ng thÐp ®Þnh h×nh liªn kÕt hai b¸nh xe. trªn. S¬ ®å cÊu T¹o chung cña hÖ thèng treo. + C«ng nghÖ chÕ t¹o ®¬n gi¶n. 2: Bé phËn gi¶n chÊn.Nh−îc ®iÓm: + Khèi l−îng kh«ng treo lín: t¨ng t¶i träng ®éng. HÖ thèng treo phô thuéc cã −u nh−îc ®iÓm sau: .25.−u ®iÓm: + VÕt b¸nh xe cè ®Þnh: gi¶m ®é mßn ngang cña lèp. + Nèi cøng b¸nh xe dÔ g©y nªn nh÷ng chuyÓn vÞ phô.Ch−¬ng III.1. trong bé phËn dÉn h−íng). 18 . S¬ ®å hÖ thèng treo phô thuéc (h×nh 3. chiÕm kh«ng gian lín. ë cÇu chñ ®éng. +Lo¹i ma s¸t c¬ ( ma s¸t trong bé phËn ®µn håi. 3. + ChiÒu cao träng t©m lín do ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch lµm viÖc cña cÇu xe: ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh. gi¶m ®é ªm dÞu vµ sù b¸m cña b¸nh xe.Theo ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn cã thÓ chia ra: + HÖ thèng treo bÞ ®éng ( kh«ng ®−îc ®iÒu khiÓn) + HÖ thèng treo chñ ®éng ( HÖ thèng treo cã ®iÒu khiÓn) 3.

tuú theo kÕt cÊu mµ gi¶m ®−îc ®é tr−ît ngang: gi¶m ®é mµi mßn lèp + Cã kh«ng gian ®Ó bè trÝ c¸c bé phËn kh¸c: h¹ thÊp träng t©m xe.4. xe buýt. bé phËn dÉn h−íng vµ mét phÇn lµm nhiÖm vô gi¶m chÊn.4..2. Sù dÞch chuyÓn cña b¸nh xe nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn b¸nh xe kh¸c ( nÕu coi th©n xe ®øng yªn). + Khèi l−îng phÇn kh«ng treo nhá: gi¶m sù va ®Ëp vµ ph¸t sinh t¶i träng ®éng. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng 3.. S¬ ®å hÖ thèng treo ®éc lËp (h×nh3. ®oµn xe. .4. xe chuyªn dïng.1.4. H×nh 3. Trªn xe t¶i vµ c¸c lo¹i xe kh¸c.4. ®é cøng nhá.Ch−¬ng III.. Tuy nhiªn. söa ch÷a vµ b¶o d−ìng.v× nhÝp võa lµ bé phËn ®µn håi. cã bé 19 . Bé phËn ®µn håi kim lo¹i: a) NhÝp l¸: NhÝp ®−îc dïng phæ biÕn nhÊt trªn c¸c lo¹i xe t¶i cã t¶i träng tõ nhá ®Õn lín. t¨ng ®é æn ®Þnh chuyÓn ®éng.Nh−îc ®iÓm: + KÕt cÊu phøc t¹p: khã kh¨n khi th¸o l¾p. nã Ýt ®−îc sö dông trªn xe con. Bé phËn ®µn håi: 1.3. CÊu t¹o c¸c bé phËn cña hÖ thèng treo 3.26. c¸c l¸ nhÝp ®−îc l¾p ghÐp thµnh bé. Bé phËn ®µn håi kim lo¹i (nhÝp l¸) §Æc ®iÓm cña phÇn tö ®µn håi nhÝp l¸: + Trªn xe con bè trÝ hÖ thèng treo sö dông phÇn tö ®µn håi lµ nhÝp l¸ th−êng cã Ýt l¸. HÖ thèng treo ®éc lËp cã −u nh−îc ®iÓm sau: . 3.−u ®iÓm: + §¶m b¶o ®éng häc ®−îc ®óng vµ chÝnh x¸c h¬n.25b): Hai b¸nh xe ë hai bªn dÞch chuyÓn ®éc lËp víi nhau.

+ §Æc tÝnh ®µn håi cña phÇn tö ®µn håi lß xo cã d¹ng tuyÕn tÝnh. + Do ma s¸t trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. cã tuæi thä cao h¬n do kh«ng cã ma s¸t khi lµm viÖc. b) Lß xo: PhÇn tö ®µn håi lß xo ®−îc sö dông réng r·i trªn c¸c xe cã t¶i träng trung b×nh: xe con.Ch−¬ng III.. + PhÇn tö ®µn håi lß xo th−êng bè trÝ trªn hÖ thèng treo ®éc lËp. thÐp Cr«mmangan. ®Ó gi¶m mµi mßn vµ t¶i träng va ®Ëp th−êng ®−îc bæ xung mì ch× gi÷a c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc cña c¸c l¸ nhÝp (triÖt tiªu kh¶ n¨ng gi¶m chÊn cña l¸ nhÝp_ vai trß phô). NhÝp l¸ ®−îc chÕ t¹o tõ thÐp hîp kim c¸n nãng nh−: thÐp α silic55C2. C¸c d¹ng lß xo xo¾n èc th«ng dông H×nh 3. c¸c l¸ nhÞp cä s¸t lªn nhau. 60C2A. + Nh−îc ®iÓm: kh«ng cã kh¶ n¨ng dÉn h−íng vµ gi¶m chÊn. 20 . mét sè Ýt bè trÝ trªn cÇu sau phô thuéc. kh«ng cã kh¶ n¨ng thay ®æi nhiÒu ®é cøng cña hÖ thèng treo. cÇn thiÕt ph¶i t¨ng ®é cøng cña bé nhÝp. Do vËy bè trÝ phøc t¹p h¬n so víi lo¹i dïng nhÝp l¸.. xe t¶i nhá. tøc lµ ®é cøng cña nã kh«ng thay ®æi khi t¨ng t¶i träng. kh«ng ph¶i b¶o d−ìng vµ ch¨m sãc. Bé nhÝp ®−îc b¾t chÆt víi dÇm cÇu th«ng qua bul«ng quang nhÝp. C¸c d¹ng lß xo xo¾n èc ®Æc biÖt + −u ®iÓm: kÕt cÊu ®¬n gi¶n. h×nh d¸ng bao ngoµi cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh»m c¶i thiÖn ®Æc tÝnh ®µn håi cña lß xo..27. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng phËn kÑp ngang ®Ó tr¸nh kh¶ n¨ng x« ngang khi nhÝp lµm viÖc. + §−êng ®Æc tÝnh ®µn håi cña nhÝp l¸ ®−îc coi lµ tuyÕn tÝnh. t¹o kh«ng gian ®Ó bè trÝ c¸c bé phËn kh¸c cña hÖ thèng treo hoÆc hÖ thèng l¸i. §©y lµ ®iÒu kh«ng mong muèn ®èi víi c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña xe. ®ã lµ ph¶i cã bé phËn dÉn h−íng riªng biÖt. Khi t¨ng t¶i träng. víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: + ChÕ t¹o tõ thanh thÐp ®µn håi cã tiÕt diÖn trßn hay vu«ng. H×nh 3. liªn kÕt víi khung th«ng qua tai nhÝp vµ quang treo (®Ó c¸c l¸ nhÝp biÕn d¹ng tù do).28.

5: §ai èc ®iÒu chØnh.Nh−îc ®iÓm: + Cã sù biÕn chÊt ¶nh h−ëng ®Õn ®Æc tÝnh ®µn håi khi nhiÖt ®é thay ®æi + Sù biÕn d¹ng d− lín H×nh 3. söa ch÷a.30. Trong hÖ thèng treo phÇn tö ®µn håi cao su th−êng ®−îc sö dông t¹i c¸c vÞ trÝ liªn kÕt. kh«ng ph¶i ch¨m sãc b¶o d−ìng vµ cã ®é bÒn cao. §Æc ®iÓm cña phÇn tö ®µn håi thanh xo¾n: + PhÈn tö ®µn håi thanh xo¾n th−êng bè trÝ trªn cÇu tr−íc ®éc lËp cña c¸c lo¹i xe con. + KÕt cÊu ®¬n gi¶n. 4: §Öm. h¹n chÕ hµnh tr×nh nh»m lµm gi¶m t¶i träng ®éng khi hÖ thèng treo lµm viÖc. xe du lÞch.−u ®iÓm: + Cã ®é bÒn cao.Ch−¬ng III. HÖ treo tr−íc ®éc lËp hai ®ßn ngang sö dông thanh xo¾n 1: Tay ®ßn thanh xo¾n 1: Thanh xo¾n. T¹i vÞ trÝ liªn kÕt víi khung xe cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh cho phÐp thay ®æi chiÒu cao c¸c ®ßn dÉn h−íng cña hÖ thèng treo. 6: Gi¸ dÉn h−íng 2. Tuy nhiªn Ýt ®−îc sö dông nh− lµ phÇn tö ®µn håi ®éc lËp bëi c¸c ®Æc ®iÓm sau: . mét ®Çu liªn kÕt víi khung xe. Nguyªn lý lµm viÖc cña thanh xo¾n H×nh 3. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng c) Thanh xo¾n : Thanh xo¾n lµ mét thanh thÐp ®µn håi cã ®Æc tÝnh ®µn håi xo¾n tuyÕn tÝnh theo gãc xo¾n. . Thanh xo¾n mét ®Çu liªn kÕt víi ®ßn ngang cña bé phËn dÉn h−íng. H×nh 3. kh«ng ph¶i b¶o d−ìng.29.31. Bé phËn ®µn håi b»ng cao su 21 . Bé phËn ®µn håi b»ng cao su: Cao su cã ®−êng ®Æc tÝnh ®µn håi phi tuyÕn tøc lµ cã kh¶ n¨ng thay ®æi ®é cøng tïy theo tr¹ng th¸i t¶i träng. 3: Tay ®ßn h∙m. + Kh¶ n¨ng hÊp thô n¨ng l−îng tèt + Träng l−îng nhá vµ cã ®Æc tÝnh ®µn håi phi tuyÕn.

Ngµy nay. Bé phËn ®µn håi khÝ nÐn: Bé phËn ®µn håi khÝ nÐn víi ®−êng ®Æc tÝnh ®µn håi phi tuyÕn. Sè l−îng ballon khÝ nÐn trªn mçi hÖ treo tuú thuéc t¶i träng cña xe. xe buýt. H×nh 3. th−êng nguån cung cÊp tõ nguån chung cña hÖ thèng phanh. HÖ thèng treo khÝ nÐn ®−îc cung cÊp khÝ nÐn bëi hÖ thèng tù ®éng cung cÊp khÝ nÐn. lùc bªn do vËy cÇn ph¶i cã bé phËn dÉn h−íng riªng biÖt lµ c¸c ®ßn däc.Ch−¬ng III. xe buýt chÊt l−îng cao. 22 .−u ®iÓm : + Cã kh¶ n¨ng tù ®éng thay ®æi ®é cøng cña hÖ thèng treo.Nh−îc ®iÓm: + Kh«ng cã kh¶ n¨ng dÉn h−íng. + HÖ thèng treo khÝ nÐn cßn cã mét −u ®iÓm n÷a ®ã lµ kh«ng cã ma s¸t trong c¸c phÇn tö ®µn håi. ®−îc sö dông trªn c¸c lo¹i xe cã chÊt l−îng tèt : xe con. MÆt bÝch trªn cña buång cã lç b¾t bu l«ng víi th©n xe. . C¶m biÕn vÞ trÝ t¹i mçi cÇu xe cho phÐp nhËn tÝn hiÖu thay ®æi chiÒu cao th©n xe. + Bé phËn ®µn håi khÝ nÐn bè th−êng bè trÝ trªn hÖ treo phô thuéc trªn xe t¶i.32. ®ßn ngang. mét sè trªn hÖ treo ®éc lËp ®èi víi xe con. + Buång ®µn håi cho phÐp kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng th¼ng ®øng. th«ng qua bé ®iÒu khiÓn vµ chÊp hµnh duy tr× chiÒu cao ballon khÝ nÐn phï hîp. ®Õ cña buång liªn kÕt víi dÇm cÇu hoÆc gi¸ ®ì trªn dÇm cÇu. xe t¶i cã träng t¶i lín víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: + Buång ®µn håi khÝ nÐn ( ballon khÝ nÐn) cã hai lo¹i tiªu chuÈn lµ lo¹i buång d¹ng sãng (a) vµ buång gÊp (b) nh− thÓ hiÖn trªn h×nh. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng 3. kh«ng cã kh¶ n¨ng truyÒn lùc däc. hÖ thèng treo hiÖn ®¹i th−êng sö dông phÇn tö ®µn håi khÝ nÐn kÕt hîp víi gi¶m chÊn cã ®iÒu khiÓn (hÖ thèng treo b¸n tÝch cùc). Bé phËn ®µn håi khÝ nÐn ( balon khÝ nÐn) a) Buång ®µn håi khÝ nÐn d¹ng sãng b) Buång ®µn håi khÝ nÐn d¹ng gÊp . träng l−îng cña phÇn tö ®µn håi nhá.

¸p suÊt t¨ng ®ång thêi ®Èy dÇu qua van mét chiÒu (7).KhÝ nÐn ®Ó tËn dông ®−îc c¸c −u ®iÓm cña hai lo¹i trªn. 3: buång khÝ nÐn 4: Piston tù do 5: Khoang thÓ tÝch 6: Van piston 7: Van nÐn H×nh 3. Bé phËn ®µn håi hçn hîp: a) KiÓu thuû khÝ: Bé phËn ®µn håi dïng kÕt hîp chøc n¨ng gi÷a bé phËn ®µn håi. cÇn pist«n sè (9) dÞch chuyÓn ®i lªn phÝa trªn. Lùc c¶n sinh ra khi dßng chÊt láng tiÕt l−u qua lç van.Ch−¬ng III.Nguyªn lý lµm viÖc: + Hµnh tr×nh nÐn ( b¸nh xe tiÕn gÇn khung xe) Trong hµnh tr×nh nÐn. 4. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng + HÖ thèng ®iÒu khiÓn phøc t¹p. Do cÇn piston ®i ra khái xylanh nªn H×nh 3. bé phËn gi¶m chÊn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu chØnh chiÒu cao vµ träng t©m xe tù ®éng.33.khÝ nÐn: Mçi lo¹i phÇn tö ®µn håi ®Òu cã nh÷ng −u vµ nh−îc ®iÓm riªng. buång phÝa trªn van xi lanh (6) bÞ nÐn l¹i. 3.4. S¬ ®å cÊu t¹o ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: + Vá gi¶m chÊn tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ t¹o ®iÒu kiÖn tho¸t nhiÖt tèt + Do buång khÝ nÐn ®−îc ng¨n c¸ch bëi piston tù do. . b) KiÓu kim lo¹i.2. S¬ ®å cÇu t¹o gi¶m chÊn mét líp vá t¸c dông hai chiÒu 1: van tr¶. van (1) ®ãng. + Hµnh tr×nh tr¶ ( B¸nh xe rêi xa khung xe) Hµnh tr×nh tr¶ ng−îc l¹i so víi hµnh tr×nh nÐn. Bé phËn ®µn håi thuû khÝ 23 . trªn mét sè lo¹i xe cã phÇn tö ®µn håi kiÓu kÕt hîp: Kim lo¹i. Bé phËn gi¶m chÊn: 1.34. + Gi¶m ®−îc tiÕng ån. ®Èy dÇu tõ buång phÝa d−íi lªn buång phÝa trªn th«ng qua van mét chiÒu (1). S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña gi¶m chÊn thñy lùc t¸c ®éng hai chiÒu a) Lo¹i gi¶m chÊn thuû lùc mét líp vá cã buång khÝ nÐn. KhÝ nÐn cao ¸p t¹o ra søc Ðp lín lªn chÊt láng ch¶y qua van tiÕt l−u mét c¸ch nhanh chãng vµ ªm dÞu. cÇn piston (9) dÞch chuyÓn xuèng phÝa d−íi. t¹o nªn lùc c¶n æn ®Þnh cña gi¶m chÊn. do sù thay ®æi thÓ tÝch. tr¸nh ®−îc hiÖn t−îng x©m thùc lµm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng lµm viÖc cña gi¶m chÊn.4. 2: vá.

®Ó bï l¹i piston tù do dÞch chuyÓn xuèng phÝa d−íi bï l¹i l−îng thiÕu hôt t−¬ng øng.Ch−¬ng III. b) Lo¹i gi¶m chÊn thñy lùc hai líp vá. + KÕt cÊu phøc t¹p. 24 . + Kh¶ n¨ng tho¸t nhiÖt kÐm. Trªn c¸c « t« hiÖn nay dïng phæ biÕn lo¹i gi¶m chÊn nµy víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: + ThÓ tÝch dÇu ë buång bï tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ hoÆc khÝ nÐn cã thÓ g©y nªn hiÖn t−îng x©m thùc khi gi¶m chÊn lµm viÖc lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña gi¶m chÊn. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng mét phÇn thÓ tÝch do nã cho¸n chç bÞ thiÕu hôt dÇu.

thÓ tÝch khoang A gi¶m. + Hµnh tr×nh tr¶ : Khi b¸nh xe xa khung xe Ng−îc l¹i ë hµnh tr×nh nÐn. Thùc tÕ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Søc c¶n sinh ra khi dßng chÊt láng tiÕt l−u qua c¸c van. Lùc c¶n t−¬ng øng tuú thuéc vµo tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña c¸c van. tr¶ m¹nh. nÐn m¹nh hay tr¶ nhÑ. cô thÓ ®−îc xem xÐt trªn h×nh kÕt cÊu gi¶m chÊn. S¬ ®å cÊu t¹o gi¶m chÊn thuû lùc hai líp vá 1: B¹c dÉn h−íng trôc 2: Lç dÇu b«i tr¬n trôc 3: Phít lµm kÝn 4: Vá che ngoµi 5: Trôc gi¶m chÊn 6: Piston vµ côm van 7: Vá trong 8: Vá ngoµi 9: Côm van bï A: Buång trªn B: Buång d−íi C: Buång bï . CÊu t¹o gi¶m chÊn thñy lùc hai líp vá: CÊu t¹o cña gi¶m chÊn hai líp vá ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3. ¸p suÊt t¨ng Ðp dÇu th«ng qua van I ch¶y sang khoang B. Lùc c¶n gi¶m chÊn sinh ra khi dßng chÊt láng tiÕt l−u qua c¸c van.Nguyªn lý lµm viÖc: + Hµnh tr×nh nÐn : Khi b¸nh xe ®Õn gÇn khung xe CÇn piston mang theo van dÞch chuyÓn xuèng phÝa d−íi ®i s©u vµo lßng xylanh. thÓ tÝch khoang B gi¶m. 2. §ång thêi do cÇn pis ton dÞch chuyÓn ra khái xylanh nªn mét phÇn thÓ tÝch thiÕu hôt sÏ ®−îc bï l¹i nhê thÓ tÝch dÇu tõ buång bï C ch¶y vµo khoang B th«ng qua van III. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng H×nh 3.Ch−¬ng III.36. 25 .35. Do thÓ tÝch cÇn piston cho¸n mét thÓ tÝch chÊt láng nhÊt ®Þnh nªn mét l−îng thÓ tÝch t−¬ng ®−¬ng sÏ ®−îc chuyÓn vµo buång bï C th«ng qua van IV. dÇu bÞ nÐn víi ¸p suÊt t¨ng ®Èy van II më cho phÐp dÇu th«ng khoang tõ khoang B sang khoang A. cÇn piston mang theo van chuyÓn ®éng lªn trªn ®i ra khái xylanh. gi¶m chÊn dÞch chuyÓn víi tèc ®é kh¸c nhau do vËy cÇn sinh ra lùc c¶n t−¬ng øng. Qu¸ tr×nh ®ã ®−îc gäi lµ nÐn nhÑ.

van ®Õ (8) t¹o nªn c¸c khoang thÓ tÝch A. CÇn piston dÞch chuyÓn tÞnh tiÕn nhê côm chi tiÕt dÉn h−íng (1). 26 . ngay phÝa d−íi cã c¸c l¸ ®µn håi cã ®é cøng nhá h¬n che kÝn hµng lç ngoµi (14) vµ van l¸ (5) che kÝn hµng lç phÝa trong (7). . B. Van l¸ (4) bÞ më ra. ¸p suÊt trong xy lanh t¨ng lªn.Ch−¬ng III. chÊt láng ch¶y tõ buång B lªn buång A mét c¸ch tù do. Gi¶m chÊn cã líp vá che bôi bªn ngoµi (12). van gi¶m t¶i (9) tù më ra cho dÇu vµo buång bï C nhanh h¬n lµm ®é cøng cña hÖ thèng kh«ng bÞ t¨ng lªn. van mét chiÒu (9). C (buång bï) nh− h×nh vÏ. Côm van ®Õ (8) cã van l¸ ®µn håi (10). phÇn thÓ tÝch dÇu t−¬ng øng nµy sÏ ch¶y qua khe (16) cña van (10) và c¸c lç (17)cña van ®Õ (8) vµo buång bï C lµm t¨ng ¸p suÊt kh«ng khÝ trong buång nµy lªn mét Ýt. ®Çu phÝa d−íi (14) liªn kÕt víi dÇm cÇu. chi tiÕt ®Õ van (15) vµ lß xo nÐn. Côm van piston (6) cã van l¸ ®µn håi (4). C¸c lç cña van ®Õ (8) sÏ sinh ra søc c¶n tû lÖ víi b×nh ph−¬ng vËn tèc dßng chÊt láng ch¶y qua nã. vá ngoµi (11) vµ vá trong (2) cïng víi cÇn piston (3) mang theo van piston (6). Nh−ng tÊt c¶ thÓ tÝch kh«ng thÓ ®i vµo hÕt buång B v× cÇn piston (3) ®i vµo xylanh cho¸n chç mét phÇn thÓ tÝch. CÊu t¹o gi¶m chÊn thuû lùc hai líp vá a: Tr¹ng th¸i b×nh th−êng b: Tr¹ng th¸i tr¶ c: Tr¹ng th¸i nÐn Tr¹ng th¸i lµm viÖc nh− sau: . C¸c bé phËn chuyÓn ®éng Gi¶m chÊn mét ®Çu liªn kÕt víi khung xe hoÆc gi¸ b¾t th«ng qua tai phÝa trªn (13).Khi nÐn m¹nh. chÊt láng kh«ng kÞp ch¶y qua c¸c lç cña van ®Õ (8).Tr¹ng th¸i nÐn nhÑ: CÇn piston (3) vµ van piston(6) ®i vµo xylanh. H×nh 3. ®ßn dÉn h−íng hoÆc gi¸ b¾t.36.

3. xe buýt vµ treo sau cña xe du lÞch. 27 .Ch−¬ng III. cÇn piston (3) vµ van piston (6) dÞch chuyÓn lªn trªn. ®Èy van l¸ biÕn d¹ng më ®−êng dÇu th«ng víi buång B. van l¸ (4) vµ c¸c l¸ ®µn håi phÝa d−íi bÞt kÝn lç (17).Tr¹ng th¸i tr¶ nhÑ: Ng−îc l¹i víi tr¹ng th¸i nÐn. ChÊt láng sÏ tõ buång bï C qua lç cña van ®Õ ®i vµo buång B bï l¹i phÇn thÓ tÝch bÞ thiÕu hôt.4. kh¾c phôc lùc ®Èy cña lß xo côm ®Õ van. HÖ thèng treo phô thuéc: HÖ thèng treo phô thuéc cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. Do cÇn piston dÞch chuyÓn ra ngoµi xy lanh nªn t¹o ra sù thiÕu hôt thÓ tÝch dÇu ë buång B khi ch¶y tõ buång A xuèng.37. CÊu t¹o gi¶m chÊn thuû lùc hai líp vá xe Toyota 3. Bé phËn dÉn h−íng C¨n cø theo s¬ ®å bé phËn dÉn h−íng chia ra lo¹i hÖ thèng treo ®éc lËp vµ lo¹i hÖ thèng treo phô thuéc. S¬ ®å hÖ thèng treo phô thuéc vµ ®éc lËp ®· ®−îc tr×nh bµy ë môc tr−íc. ¸p suÊt chÊt láng ë trong xylanh t¨ng lªn. Cã thÓ tham kh¶o kÕt cÊu cña gi¶m chÊn hai líp vá trªn xe con cña Toyota H×nh 3. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng . xe kh¸ch. 1.4. cã thÓ tïy thuéc vµo viÖc sö dông phÇn tö ®µn håi mµ cã c¸c d¹ng th«ng dông sau: a) PhÇn tö ®µn håi nhÝp l¸: HÖ thèng treo phô thuéc sö dông phÇn tö ®µn håi nhÝp l¸ ®a sè sö dông trªn xe t¶i. ChÊt láng tõ buång A ch¶y xuèng buång B qua d·y lç bªn ngoµi cña van piston (6).

hai ®Çu liªn kÕt víi khung qua tai (1) vµ (6). 4: Gi¶m chÊn 5: ô cao su t¨ng cøng cho bé nhÝp. 6: Tai nhÝp. 28 . 10: Bé nhÝp l¸.Ch−¬ng III. Bé phËn ®µn håi lß xo kh«ng cã kh¶ n¨ng dÉn h−íng. 3: ô cao su h¹n chÕ hµnh tr×nh. 11: KÑp nhÝp chèng x« ngang NhÝp lµ ®−îc xÕp thµnh bé (10) ®−îc kÑp chÆt (11) kÑp chèng x« ngang nhÝp. Bé nhÝp ®−îc cè ®Þnh víi dÇm cÇu (8) th«ng qua quang nhÝp (9). mét ®Çu víi tai ®Æt trªn dÇm cÇu. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng H×nh 3. b¸nh xe dÞch chuyÓn lªn phÝa trªn bÞ h¹n chÕ bëi ô cao su (3). mét ®Çu liªn kÕt víi dÇm cÇu. cã nhiÖm vô dËp t¾t dao ®éng. mét ®Çu liªn kÕt víi khung xe. 2: Khung xe. 7: MiÕng v¸t. däc d−íi (5).38. Gi¶m chÊn lo¹i hai vá ®Æt ë phÝa sau. ®Çu kia liªn kÕt víi khung. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. bé nhÝp biÕn d¹ng. HÖ thèng treo sau phô thuéc lo¹i sö dông nhÝp l¸ 1: Tai nhÝp. KÕt cÊu hÖ thèng treo trªn h×nh cßn cã thanh æn ®Þnh ngang (6) lµ bé phËn ®µn håi phô cã t¸c dông chèng lËt ngang cho xe khi cã sù thay ®æi t¶i träng th¼ng ®øng t¸c ®éng lªn c¸c b¸nh xe. 8: DÇm cÇu 9: Bu l«ng quang nhÝp. b) PhÇn tö ®µn håi lß xo: Bé phËn ®µn håi lß xo (1) mét ®Çu liªn kÕt víi dÇm cÇu phô thuéc (7). bé phËn dÉn h−íng riªng biÖt ë ®©y lµ c¸c ®ßn däc trªn (3). thay ®æi chiÒu dµi lµm viÖc cña bé nhÝp khi bé nhÝp biÕn d¹ng ch¹m vµo ô (5). ô cao su (5) cã t¸c dông t¨ng cøng. ®ßn ngang Panhada (2). Gi¶m chÊn (4) liªn kÕt mét ®Çu víi khung xe. Bé nhÝp. tai (6) cã kÕt cÊu ®Æc biÖt (7) cã kh¶ n¨ng thay ®æi chiÒu dµi lµm viÖc cña l¸ nhÝp tøc lµ thay ®æi ®é cøng cña hÖ treo.

2: Thanh truyÒn lùc bªn. Bé phËn dÉn h−íng bao gåm c¸c ®ßn däc d−íi (5).c: S¬ ®å bè trÝ c¸c thanh dÉn h−íng trªn. t¨ng kh¶ n¨ng dËp t¾t dao ®éng. 2: Bé phËn ®µn håi (buång khÝ nÐn).40. 6: §ßn dÉn h−íng trªn 7: §ßn truyÒn lùc bªn. b. trªn cÇu tr−íc bè trÝ 4 gi¶m chÊn (1). 3: DÇm cÇu 4: Thanh æn ®Þnh ngang. d−íi vµ ®ßn ngang 1: Bé phËn ®µn håi lß xo trô.Ch−¬ng III. 5: §ßn dÉn h−íng d−íi. HÖ thèng treo tr−íc phô thuéc sö dông Balon khÝ nÐn 1: Gi¶m chÊn. däc trªn (6).39. Trªn h×nh lµ xe t¶i cã t¶i träng lín. t−¬ng tù nh− ®èi víi phÇn tö ®µn håi lß xo. mçi bªn b¸nh xe hai. 3: §ßn dÉn h−íng trªn 4: Gi¶m chÊn. 6: Thanh æn ®Þnh ngang. 7: DÇm cÇu c) PhÇn tö ®µn håi khÝ nÐn hoÆc thuû khÝ: H×nh 3. ph¶i cã bé phËn dÉn h−íng riªng biÖt. HÖ thèng treo phô thuéc sö dông lß xo ®µn håi a) KÕt cÊu . C¸c bé phËn chuyÓn ®éng a) H×nh 3. 8: §ßn dÉn ®éng l¸i Trªn h×nh 3.40 lµ hÖ thèng treo phô thuéc sö dông phÇn tö ®µn håi lµ buång khÝ nÐn (2) (ballon khÝ) kh«ng cã kh¶ n¨ng dÉn h−íng. ®ßn ngang (7) vµ thanh æn ®Þnh (4). 5: §ßn dÉn h−íng d−íi. 29 .

41 lµ hÖ treo cÇu sau phô thuéc cña xe t¶i cã sö dông phÇn tö ®µn håi lµ ballon khÝ nÐn. 6: Bé phËn ®µn håi ( Buång khÝ nÐn) Trªn h×nh 3. 30 . 3: Thanh æn ®Þnh ngang. CÇu sau cã thanh æn ®Þnh ngang (3). HÖ thèng treo phô thuéc sö dông Balon khÝ nÐn+ NhÝp l¸ H×nh 3. Bé phËn ®µn håi nhÝp l¸ ®ãng vai trß lµ bé phËn dÉn h−íng. H×nh 3. 5: Gi¶m chÊn. HÖ thèng treo phô thuéc lo¹i th¨ng b»ng: Trªn c¸c «t« cã nhiÒu cÇu. HÖ treo cã bé phËn dÉn h−íng d¹ng thanh gi»ng. sö dông phÇn tö ®µn håi hçn hîp : c¬ khÝ (bé nhÝp l¸) vµ buång ®µn håi khÝ nÐn. 2: §ßn dÉn h−íng trªn. 4: §ßn liªn kÕt thanh æn ®Þnh ngang víi khung. 2. mçi bªn hai.42.42 lµ kÕt cÊu hÖ treo tr−íc phô thuéc trªn xe buýt Renault. HÖ thèng treo sau phô thuéc sö dông Balon khÝ nÐn 1: §ßn dÉn h−íng d−íi.41. cÊu tróc thanh gi»ng däc phÝa d−íi (1) vµ c¸c thanh gi»ng (2) bè trÝ d¹ng ch÷ V ë phÝa trªn t¨ng kh¶ n¨ng truyÒn lùc däc vµ lùc bªn. Bèn gi¶m chÊn thuû lùc (5) hai líp vá ®−îc sö trªn mçi cÇu lµm t¨ng kh¶ n¨ng hÊp thô n¨ng l−îng dao ®éng cña xe. t¨ng kh¶ n¨ng chèng lËt ngang th©n xe.Ch−¬ng III. Sö dông 4 buång ®µn håi (6). c¸c cÇu ®Æt gÇn nhau th−êng sö dông lo¹i phô thuéc th¨ng b»ng víi ®ßn th¨ng b»ng ®Æt ë gi÷a 2 cÇu sau nªn b¶o ®¶m t¶i träng th¼ng ®øng b»ng nhau ë c¸c b¸nh xe trªn mçi cÇu. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng H×nh 3.

Tr¹ng th¸i b: Khi mét b¸nh xe bÞ n©ng lªn ®é cao h/2.C¸c s¬ ®å cÊu t¹o: H×nh 3. chiÒu cao th©n xe vÉn ®−îc duy tr× kh«ng ®æi .44.Tr¹ng th¸i a: Khi hai cÇu chuyÓn ®éng trªn ®−êng b»ng.43.Tr¹ng th¸i c: Khi mét b¸nh xe bÞ n©ng lªn ®é cao h. + HÖ thèng treo nµy th−êng dïng phÇn tö ®µn håi phæ biÕn lµ nhÝp l¸ hoÆc buång khÝ nÐn.Ch−¬ng III. th©n xe dÞch chuyÓn mét ®o¹n lµ h/2. S¬ ®å bè trÝ hÖ thèng treo th¨ng b»ng víi xe cã nhiÒu cÇu 31 . C¸c bé phËn chuyÓn ®éng H×nh 3. + TÝnh chÊt c©n b»ng hÖ thèng treo ®−îc m« t¶ ë tr¹ng th¸i nh− h×nh vÏ : . . §éng häc hÖ thèng treo th¨ng b»ng *. §Æc ®iÓm: + Khi mét b¸nh xe chuyÓn ®éng qua mÊp m« cã thÓ gi¶m ®−îc sù dÞch chuyÓn cña thïng xe nh−ng t¶i träng t¸c dông lªn b¸nh xe hÇu nh− kh«ng ®æi. . ®ång thêi b¸nh xe cßn l¹i còng bÞ h¹ thÊp lµ h/2.

2: §Öm ®iÒu chØnh gãc nghiªng ngang trô ®øng 3: Gi¸ ®ßn d−íi. 12: Thanh æn ®Þnh ngang 32 . 10: Lß xo trô 11: §ßn ngang d−íi. HÖ thèng treo th¨ng b»ng a) Sö dông Balon khÝ. 6: §ßn däc d−íi. 6: Khíp cÇu trªn 7: §ßn ngang trªn.46. 4: Gi¶m chÊn. b) Sö dông nhÝp l¸ 1: §ßn däc d−íi. hÖ thèng treo tr−íc vµ sau th−êng bè trÝ hÖ thèng treo ®éc lËp hai ®ßn ngang bè trÝ d¹ng h×nh thang. 5: VÊu h¹n chÕ. HÖ thèng treo ®éc lËp: a) HÖ thèng treo ®éc lËp hai ®ßn ngang Trªn c¸c xe con hiÖn nay. 2: §ßn däc trªn. 8: §Üa phanh.45. Tuy nhiªn kÕt cÊu ®ßn ngang rÊt ®a d¹ng. H×nh 3. 1: Khung xe. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng a) b) H×nh 5. 3. d¹ng tÊm (gi¸) tïy thuéc vµo kÕt cÊu trªn xe cô thÓ.Ch−¬ng III. 4: Bé nhÝp l¸ 5: Gi¶m chÊn. 2: §ßn däc trªn 3: Thanh æn ®Þnh. cã thÓ lµ d¹ng ®ßn. 6: Balon khÝ nÐn 5. 9: Khíp cÇu d−íi. 4: Gi¸ treo thanh æn ®Þnh 3: Trôc c©n b»ng.7: CÇu xe. HÖ thèng treo ®éc lËp hai ®ßn ngang sö dông phÇn tö ®µn håi lß xo 1: Khung xe.

Tuy nhiªn kÕt cÊu phøc t¹p. Hµnh tr×nh lµm viÖc cña hÖ thèng treo bÞ h¹n chÕ khi ®ßn trªn tú vµo ô cao su (5). ®Æt liªn kÕt treo víi khung. t¨ng æn ®Þnh chuyÓn ®éng khi xe chuyÓn ®éng ë tèc ®é cao.47. mét ®Çu liªn kÕt víi ®ßn ngang phÝa trªn qua tai b¾t. Gi¶m chÊn bè trÝ ®Æt trong lßng cña lß xo ®µn håi. hÖ treo mÒm h¬n. tiÕt kiÖm kh«ng gian. ë cÇu tr−íc cña xe cã trang bÞ thanh æn ®Þnh ngang (12) cã d¹ng ch÷ U liªn kÕt hai bªn ®ßn ngang d−íi víi khung xe th«ng qua æ cao su ®µn håi. Hai ®Çu thanh xo¾n cã then hoa. cã d¹ng ®ßn bÈy gióp cho viÖc ®iÒu chØnh ®é xo¾n cña thanh xo¾n.47. Khi chuyÓn h−íng. b¸nh xe quay xung quanh trô ®øng gi¶ t−ëng lµ ®−êng nèi gi÷a hai t©m khíp cÇu trªn (6) vµ d−íi (9).46 lµ d¹ng gi¸. Trªn h×nh 3. −u ®iÓm cña hÖ treo hai ®ßn ngang cho phÐp h¹ thÊp träng t©m cña xe. §ßn ngang trªn (7) cã kÝch th−íc nhá h¬n so víi ®ßn ngang d−íi (11) do tÝnh chÊt chÞu lùc. b¶o d−ìng vµ ®iÒu chØnh. hÖ treo ®éc lËp hai ®ßn ngang cã sö dông phÇn tö ®µn håi lµ thanh xo¾n. §Ó t¨ng ®é æn ®Þnh chuyÓn ®éng. C¸c ®ßn liªn kÕt víi khung th«ng qua gi¸ b¾t. 33 . ®−îc chÕ t¹o tõ c¸c tÊm thÐp dËp. mét ®Çu b¾t víi khung th«ng qua gi¸. khã kh¨n trong söa ch÷a.Ch−¬ng III. kÕt cÊu cã d¹ng ch÷ A t¹o kh¶ n¨ng chÞu lùc v÷ng ch¾c vµ truyÒn lùc ®Çy ®ñ cho hÖ thèng treo. HÖ treo sö dông phÇn tö ®µn håi lß xo cho ®é cøng nhá. ë ®ßn ngang phÝa d−íi cã èc ®iÒu chØnh (2) cho phÐp ®iÒu chØnh gãc nghiªng ngang cña trô ®øng khi thay ®æi chiÒu dµi ®ßn treo d−íi. HÖ thèng treo ®éc lËp hai ®ßn ngang sö dông phÇn tö ®µn håi thanh xo¾n 1: Bu l«ng liªn kÕt víi khung xe 2: Tay ®ßn liªn kÕt thanh xo¾n 3: Thanh xo¾n 4: Gi¸ dÉn h−íng trªn 5: Khíp cÇu trªn 6: Gi¸ liªn kÕt khíp cÇu trªn 7: §Çu trôc b¸nh xe §ßn ngang cña hÖ treo trªn h×nh 3. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng H×nh 3.

14: Khíp cÇu 34 . 2: Gi¸ ®ì moay ¬ 3: §Öm ®ì. + §iÒu chØnh chiÒu cao träng t©m xe b»ng c¸c bu l«ng. 11: B¸n trôc. §ßn ngang trªn cã chiÒu dµi b»ng kh«ng. Nh−îc ®iÓm: + Cã kh¶ n¨ng g©y ra sù thay ®æi gãc nghiªng ngang b¸nh xe. 5: §Öm ch¾n.48. 10: Gi¶m chÊn. 8: VÊu cao su t¨ng cøng vµ h¹n chÕ hµnh tr×nh. 13: §ßn dÉn h−íng d−íi. vÕt b¸nh xe CÊu hÖ thèng treo Mc.Ch−¬ng III. S¬ ®å ho¸ hÖ thèng treo ®éc lËp Mc. Pherson H×nh 3. 7: æ bi tùa.Pherson ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3.Pherson 1: Moay ¬ b¸nh xe. 9: Vµnh ®ì lß xo.Pherson HÖ thèng treo Mc. gi¶m nhÑ khèi l−îng kh«ng ®−îc treo.49 H×nh 3. −u ®iÓm: + CÊu tróc ®¬n gi¶n. HÖ thèng treo tr−íc Mc. Ýt chi tiÕt. + DÔ dµng bè trÝ trong khoang ®éng c¬.49. ®−îc s¬ ®å ho¸ nh− trªn h×nh vÏ. 4: æ cao su ngoµi. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng * HÖ thèng treo Mc. 12: Thanh æn ®Þnh ngang. 6: æ cao su trong. Pherson thùc chÊt lµ sù biÕn d¹ng cña hÖ thèng treo hai ®ßn ngang.

Bé phËn ®µn håi bè trÝ treo trªn th©n gi¶m chÊn. 11: Lß xo trô. Trªn mét sè lo¹i xe. b) HÖ thèng treo ®ßn däc b) a) H×nh 3. c¸c gi¸ trÞ nµy ®Òu b»ng kh«ng. 9: VÊu h¹n chÕ. xe t¶i nhá víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: + Kh«ng x¶y ra sù thay ®æi chiÒu dµi vÕt b¸nh xe.Pherson cã thÓ tham kh¶o trªn h×nh 3. 4: B¸nh xe 6: Trôc b¸nh xe.Ch−¬ng III. ©m hoÆc b»ng kh«ng. cho phÐp ®iÒu chØnh gãc nghiªng ngang cña b¸nh xe. 2: Gi¸ ®í cña ®ßn däc 1: Th©n xe. 2: Lß xo ®µn håi 3: Trôc cña æ. 10: Gi¶m chÊn. 5: §ßn däc 3: Gi¶m chÊn. gãc nghiªng däc trô ®øng. ®−êng trô ®øng gi¶ t−ëng ( ®−êng nèi khíp trô ®Çu trªn gi¶m chÊn vµ khíp cÇu cña ®ßn treo d−íi) kh«ng trïng víi trôc gi¶m chÊn. cã ®é bÒn lín h¬n. HÖ thèng treo ®ßn däc víi kÕt cÊu ®¬n gi¶n ®−îc sö dông réng r·i trªn xe con. §Çu trªn cña gi¶m chÊn cã gi¸ b¾t víi khung hoÆc sµn xe. ®é chôm b¸nh xe khi b¸nh xe dÞch chuyÓn. 6: Trôc cña æ ®ì 8: M©m phanh. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng KÕt cÊu hÖ treo Mc. tuú thuéc kÕt cÊu mµ b¸n kÝnh nµy cã gi¸ trÞ d−¬ng. 7: C¬ cÊu phanh. cã æ bi tùa (7) gi¶m ma s¸t trong qu¸ tr×nh chuyÓn h−íng ®èi víi hÖ treo tr−íc dÉn h−íng. trôc gi¶m chÊn ®ãng vai trß lµ trô quay ®øng. 4: Cao su ®ì. 35 . cã æ ®ì ®Çu trôc gi¶m chÊn (4) phï hîp víi mçi kÕt cÊu. 5: §ßn däc. §ßn ngang d−íi cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh. vµ cã ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn kh¶ n¨ng æn ®Þnh h−íng cña b¸nh xe. §−êng t©m trô ®øng quyÕt ®Þnh b¸n kÝnh quay b¸nh xe. HÖ thèng treo ®ßn däc a) KÕt cÊu b) S¬ ®å ho¸ 1: Gi¸ treo phÝa sau. gãc nghiªng b¸nh xe. ë kÕt cÊu trªn. gióp viÖc bè trÝ gän h¬n. §Çu d−íi cña gi¶m chÊn (10) ®−îc b¾t víi gi¸ (2) cña côm b¸nh xe.50. Trªn côm chi tiÕt ®Çu trªn cña gi¶m chÊn.49.

Mét ®Çu ®ßn däc liªn kÕt víi khung xe th«ng qua gi¸ ®ì (2) vµ c¸c æ cao su ®µn håi (4).C«ng nghÖ hµn cao. 1: B¸nh xe. mét ®Çu liªn kÕt víi côm b¸nh xe. ë hÖ thèng treo ®éc lËp. Trªn h×nh ®ßn däc (5) cã kÕt cÊu d¹ng tÊm cã ®é bÒn cao. Kh¸c víi hÖ thèng treo phô thuéc cã sö dông ®ßn däc. ®ßn däc cã kÝch th−íc lín ®¶m b¶o kh¶ n¨ng truyÒn lùc tèt. 3: §ßn däc. 6: Gi¶m chÊn H×nh 3. ¦u ®iÓm: . 4: Th©n xe. nöa ®éc lËp ®iÒu nµy c¨n cø vµo kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hÖ treo vµ tuú thuéc vµo ®é cøng cña ®ßn liªn kÕt. khi ®i trªn ®−êng vßng cã kh¶ n¨ng bÞ quay trôc cÇu xe. . Nh−îc ®iÓm : . t¶i träng ®Æt lªn h¹n chÕ. kh«ng cÇn ph¶i dïng thanh æn ®Þnh ngang khi nã cã ®é cøng nhá. kh«ng cÇn dïng thªm ®ßn truyÒn lùc ngang.51.DÔ th¸o l¾p c¶ côm cÇu xe. H×nh 3. 2: æ ®ì ®ßn däc. HÖ thèng treo ®ßn däc 1: Gi¶m chÊn.ChÞu t¶i träng ngang. 5: Lß xo trô. 2: Lß xo. 5: Thïng 36 .52. ®¶m b¶o truyÒn lùc ®Çy ®ñ tõ b¸nh xe lªn khung vµ ng−îc l¹i. Tuú theo vÞ trÝ ®Æt ®ßn liªn kÕt mµ cã thÓ lµ treo ®éc lËp hoÆc phô thuéc. ®Æc biÖt dÔ bè trÝ cho hÖ treo dïng thanh xo¾n.Kh«ng g©y nªn sù thay ®æi gãc nghiªng ngang b¸nh xe. c¸c b¸nh xe dÞch chuyÓn ®éc lËp trªn mçi ®ßn däc. 4: §ßn ngang liªn kÕt. vÕt b¸nh xe.Ch−¬ng III. 3: §ßn däc. d) HÖ treo ®ßn däc cã ®ßn ngang liªn kÕt Nã thuéc lo¹i nöa phô thuéc. kÕt cÊu gän. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng + KÕt cÊu cã Ýt chi tiÕt. HÖ treo th−êng bè trÝ trªn cÇu sau kh«ng dÉn h−íng. . gi¶m nhÑ lùc ngang t¸c ®éng lªn c¸c khíp quay. S¬ ®å hÖ thèng treo ®ßn däc cã ®ßn ngang liªn kÕt.

gãc nghiªng ngang b¸nh xe. HÖ thèng treo tÝch cùc. 8: Gi¶m chÊn. tËn dông ®−îc c¸c −u ®iÓm vµ lo¹i trõ c¸c nh−îc ®iÓm cña hÖ treo ®ßn däc vµ ®ßn ngang nãi trªn. HÖ thèng treo tÝch cùc hoµn toµn: 37 . 4: Thanh æn ®Þnh.1. 2: Gi¸ treo. 5: CÇu xe.5. + Cã sù thay ®æi nhá vÕt b¸nh xe. H×nh 3.. Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ hÖ thèng treo tÝch cùc: ¤ t« dao ®éng chñ yÕu do khÝch thÝch tõ mÊp m« mÆt ®−êng. §Æc ®iÓm: + §ßn ®ì b¸nh xe quay trªn ®−êng trôc chÐo lÖch víi ph−¬ng ngang vµ ph−¬ng däc xe t¹o nªn ®ßn chÐo treo b¸nh xe. 3.3. 6: ô cao su cña gi¸ treo.5.3. 3. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng e) HÖ treo víi ®ßn chÐo: Lµ d¹ng kÕt cÊu trung gian gi÷a hÖ treo ®ßn ngang vµ ®ßn däc.5. ®Ó tho¶ m·n c¸c chØ tiªu ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng vµ ®é an toµn chuyÓn ®éng trªn tÊt c¶ c¸c lo¹i ®−êng kh¸c nhau th× c¸c ®Æc tÝnh cña hÖ thèng treo cÇn ph¶i thay ®æi trong qu¸ tr×nh « t« chuyÓn ®éng phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh cña ®−êng vµ vÞ trÝ khung vá xe ®−îc ®iÒu khiÓn nhê hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng. 7: B¸n trôc. HÖ thèng treo ®ßn chÐo 1: Khíp trô ngoµi.3. HiÖn nay hÖ thèng treo bÞ ®éng ®−îc coi lµ tèt nhÊt chØ cã thÓ ®óng víi mét lo¹i ®−êng nhÊt ®Þnh.2. 3: Khíp trô trong. Do vËy.53.Ch−¬ng III. 9: Lß xo 3. Tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c¸c th«ng sè cña hÖ thèng treo ®iÒu khiÓn ng−êi ta ph©n thµnh hai lo¹i: hÖ thèng treo tÝch cùc hoµn toµn vµ hÖ thèng treo b¸n tÝch cùc (hÖ thèng treo chØ cã th«ng sè cña gi¶m chÊn ®−îc ®iÒu khiÓn).

S¬ ®å hÖ thèng treo tÝch cùc HÖ thèng treo tÝch cùc bao gåm bé ph¸t ®éng thuû lùc. HÖ thèng treo b¸n tÝch cùc Gi¶m chÊn m¾c song song víi phÇn tö ®µn håi. S¬ ®å hÖ thèng treo b¸n tÝch cùc HÖ thèng treo b¸n tÝch cùc ®¸p øng kh¶ n¨ng c¸ch ly dao ®éng tèt h¬n hÖ thèng treo bÞ ®éng.5.55. gi¸ thµnh cao. KÕt cÊu gi¶m chÊn tÝch cùc t−¬ng tù kÕt cÊu cña gi¶m chÊn th«ng th−êng nh−ng ®Æc tÝnh cña gi¶m chÊn tÝch cùc cã thÓ thay ®æi nhê sù thay ®æi tiÕt diÖn van tiÕt l−u hoÆc thay ®æi ®é nhít cña m«i chÊt c«ng t¸c d−íi t¸c dông cña tõ tr−êng.54. bé ®iÒu khiÓn vµ c¸c c¶m biÕn. träng l−îng lín vµ phøc t¹p. 3. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng H×nh 3. 38 . H×nh 3. HÖ thèng treo nµy ®ßi hái ph¶i cã n¨ng l−îng cung cÊp cho hÖ thèng lín. §©y chÝnh lµ nh−îc ®iÓm chÝnh cña hÖ thèng treo nµy. gi¶m chÊn tÝch cùc lµ nh©n tè t¹o nªn tÝnh −u viÖt ®ã.3. HÖ thèng treo b¸n tÝch cùc víi gi¶m chÊn tÝch cùc chØ cã nhiÖm vô dËp t¾t dao ®éng cña th©n xe nªn ®ßi hái n¨ng l−îng cung cÊp cho hÖ thèng Ýt h¬n nhiÒu so víi hÖ thèng treo tÝch cùc.Ch−¬ng III.3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->