UBND Tỉnh Tiền Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
Đề chính thức
NĂM HỌC 2007 - 2008
Môn : TOÁN ( Đề chuyên toán học )
Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 1:(3,0điểm)
1/ Giải phương trình:

1 2
x + x +1 − 6 − 2 5 = 0
4

2/ Giải hệ phương trình :
 x 2 + 3 xy = 10
 2
4 y + xy = 6
3/ Tính A =

(

4+ 7 − 4− 7

)

3

Bài 2:(2,0điểm)
Cho phương trình x2 – mx + m – 1 = 0
1/ Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có nghiệm với mọi m.
2/ Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất
của biểu thức:

P=

2x1 x 2 + 3
x + x 22 + 2(x1 x 2 + 1)
2
1

Bài 3:(1,5điểm)
Tìm số tự nhiên n sao cho n + 17 và n – 72 là hai số chính phương.
Bài 4:(1,5điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : y = mx + 2m – 1. Xác
định m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) lớn nhất.
Bài 5:(2,0điểm)
Cho đường tròn (O), đường kính AB =2R, dây CD vuông góc với AB tại H,
điểm M di động trên CD. Tia AM cắt đường tròn (O) tại N. Chứng minh rằng:
1/ AC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ∆ CMN.
2/ Khi M di động trên đoạn CD thì trọng tâm G của ∆ CAN chạy trên một
đường tròn xác định.
-----------------------------------------------Hết-----------------------------------------------*Ghi chú: Thí sinh được sử dụng máy tính đơn giản, các máy tính có tính năng
tương tự như máy tính Casio fx-500A,Casio fx-570 MS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful