P. 1
De Thi Hoc Sinh Gioi 12 Thanh Hoa (toanhoccapba.wordpress.com)

De Thi Hoc Sinh Gioi 12 Thanh Hoa (toanhoccapba.wordpress.com)

4.0

|Views: 19,237|Likes:
Được xuất bản bởiha
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12

More info:

Published by: ha on Apr 10, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

thanh ho¸
ĐỀ CHÍNH THỨC
Kú thi chän HäC SINH GIáI TØNH
Năm học: 2008-2009
Môn thi: To¸n
LỚP : 12 THPT
Ngày thi: 28/03/2009
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Bµi 1(5,0 ®iÓm)
Cho hµm sè 2 3
2 3
+ − = x x y cã ®å thÞ (C)
1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè.
2. BiÖn luËn theo m sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh:
2 3 2 3
2 3 2 3
+ − = + − m m x x
3. Víi mçi ®iÓm M thuéc (C) kÎ ®−îc bao nhiªu tiÕp tuyÕn víi (C)?
Bµi 2(4,0 ®iÓm)
1. TÝnh tÝch ph©n: I =
dx
x x
x e

+ +
1
0
2
2 2
4 4

2. Cã bao nhiªu sè tù nhiªn cã 6 ch÷ sè ®«i mét kh¸c nhau mµ trong ®ã chØ cã
mét ch÷ sè lÎ ?

Bµi 3 (5,0 ®iÓm)
1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh: )
4
sin( . 2 sin )
4
3 sin(
π π
+ = − x x x
2. T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh sau nghiÖm ®óng víi mäi x
0 )
1
log 1 ( 2 )
1
log 1 ( 2 )
1
log 2 (
2 2
2
2
<
+
+ −
+
+ −
+

m
m
x
m
m
x
m
m
.
3. Víi gi¸ trÞ nµo cña x, y th× 3 sè y
y x
y x
u u u 5 ,
log
2 ,
log
8
3
2
2
2
1
=

=
+
= theo thø
tù ®ã, ®ång thêi lËp thµnh mét cÊp sè céng vµ mét cÊp sè nh©n.
Bµi 4 (5,0 ®iÓm)
1.Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy cho ®−êng trßn (C) cã ph−¬ng tr×nh:
( ) 1 1
2 2
= − + y x
Chøng minh r»ng víi mçi ®iÓm M(m; 3) trªn ®−êng th¼ng y = 3 ta lu«n t×m
®−îc hai ®iÓm T
1
, T
2
trªn trôc hoµnh, sao cho c¸c ®−êng th¼ng MT
1`
, MT
2
lµ tiÕp
tuyÕn cña (C). Khi ®ã hy viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c MT
1
T
2
.
2. Cho h×nh chãp S.ABC cã ®¸y ABC lµ tam gi¸c vu«ng c©n (AB = BC =1)
vµ c¸c c¹nh bªn SA = SB = SC = 3. Gäi K, L lÇn l−ît lµ trung ®iÓm cña AC vµ BC.
Trªn c¹nh SA, SB lÇn l−ît lÊy c¸c ®iÓm M, N sao cho SM = BN = 1. TÝnh thÓ tÝch
cña tø diÖn LMNK.
Bµi 5 (1,0 ®iÓm)
Cho n lµ sè nguyªn lÎ vµ n >2. Chøng minh r»ng víi mäi a kh¸c 0 lu«n cã:

1 )
! )! 1 (
...
! 3 ! 2
1 )(
!
...
! 3 ! 2
1 (
1 3 2 3 2
< −

+ + − + − + + + + +

n
a
n
a a a
a
n
a a a
a
n n n

HÕt


Số báo danh
…………………….
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
thanh ho¸

§¸p ¸n ®Ò chÝnh thøc
Kú thi chän HäC SINH GIáI TØNH
Năm học: 2008-2009
Môn thi: To¸n
LỚP : 12 THPT
Ngày thi: 28/03/2009

§¸p ¸n nµy gåm cã 5 trang
Bµi §¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm §iÓm
Bµi1

1(3®)
1. TËp x¸c ®Þnh: R

2 Sù biÕn thiªn
1 0
2
0
0
6 6 ; 6 3
,,
,
,, 2 ,
= ⇔ ==
=
⇔ =
− = − =
x y
x
x
y
x y x x y

B¶ng biÕn thiªn

x ∞ − 0 1 2 ∞ +
,
y

+ 0 - 0 +
y
,,
- 0 +
y 2 ) 0 ; 1 ( U ∞ +
∞ − - 2
3 §å thÞ :
y

21 − 2
3 1+ O 1 3 1+ 3 x2 −0,5
0,5


1,0


1,0
2. (1®) §Æt 2 3 ) (
2 3
+ − = m m m f
Sè nghiÖm cña ph¬ng tr×nh 2 3 2 3
2 3 2 3
+ − = + − m m x x lµ sè giao ®iÓm cña
®êng th¼ng y = 2 3 ) (
2 3
+ − = m m m f víi ®å thÞ (C)
Tõ ®å thÞ (C) ta cã -1 < m < 0; 0 < m <2; 2 < m < 3 th× -2 < ) (m f <2
m = -1 hoÆc m = 2 th× ) (m f = -2
m = 3 hoÆc m = 0 th× ) (m f = 2
m < -1 th× ) (m f < -2
m > 3 th× ) (m f > 2
VËy *− <
>
1
3
m
m
ph¬ng tr×nh cã 1 nghiÖm
* { } 3 ; 2 ; 0 ; 1 − =∈ m ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm


0,5

* 3 0 ; 0 1 < < < < − m m ph¬ng tr×nh cã 3 nghiÖm
0,5
3.(1®)
M thuéc ®å thÞ (C) suy ra M ) 2 3 ; (
2 3
+ − a a a .®êng th¼ng (d) tiÕp xóc víi (C) t¹i
T(x
0
;y
0
) th× (d) cã ph¬ng tr×nh:
2 3 ) )( 6 3 (
2
0
3
0 0 0
2
0
+ − + − − = x x x x x x y
[ ]

=
=
⇔ =

− − ⇔
= − + + − − ⇔
− − − − − − ⇔
+ − + − − = + − ⇒ ∈
2
3
0 )
2
3
)( (
0 3 ) 3 ( 2 ) (
) )( 6 3 ( ) ( 3 ) (
2 3 ) )( 6 3 ( 2 3 ) (
0
0
0 0
2
0
2
0 0
0 0
2
0
2
0
2 3
0
3
2
0
3
0 0 0
2
0
2 3
a
x
a x
a
x x a
a a x a x x a
x a x x x a x a
x x x a x x a a d M

TH1 ) 0 ; 1 ( 1
2
3
I M a
a
a ≡ ⇒ = ⇔

= cã 1 tiÕp tuyÕn duy nhÊt
TH2 ) 0 ; 1 ( 1
2
3
I M a
a
a ≠ ⇒ ≠ ⇔

≠ cã 2 tiÕp tuyÕn
0,250,25


0,25

0,25
Bµi2

1.(2®) I =

+ +
1
0
2
2
2
4 4
dx
x x
x
e

TÝnh J =

+ +
1
0
2
2
4 4
dx
x x
x
§Æt

+
− =
=


+
=
=
2
1
2
) 2 (
2
2
x
v
xdx du
x
dx
dv
x u

∫ ∫ ∫
+
− + − =
+
+
+
− = ⇒
1
0
1
0
1
0
1
0
2
2
4 2
3
1
2
2
2 x
dx
dx dx
x
x
x
x
J

2
3
ln 4
3
5
2
3
ln 4
3
5
) 2 ln 3 (ln 4 2
3
1
2 ln 4 2
3
1
2 2
1
0
1
0
e e I
x x
− = ⇒
− = − − + − = + − + −


0,25


0,50,5


0,5

0,25
2.(2®)
Ta kÝ hiÖu sè A lµ
− − − − − − − − − − − − − − −
6 5 4 3 2 1
a a a a a a
• Cã 5 kh¶ n¨ng chän mét ch÷ sè lÎ
• Mçi c¸ch chän 1 ch÷ sè lÎ vµ 5 ch÷ sè ch½n cã P
6
=6! C¸ch s¾p xÕp 6 ch÷ sè
® cho vµo 6 vÞ trÝ tõ a
1
®Õn a
6

Nh vËy cã 5.P
6
=5.6! c¸ch s¾p xÕp 10 ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9 vµo 6 vÞ trÝ tõ a
1
®Õn a
6

mµ mçi c¸ch chØ cã mét ch÷ sè lÎ.
*Trong tÊt c¶ c¸c c¸ch s¾p xÕp ®ã th× nh÷ng c¸ch xÕp cã ch÷ sè 0 ®øng ë vÞ trÝ
a
1
kh«ng ph¶i lµ mét sè cã 6 ch÷ sè
* Do tÝnh b×nh ®¼ng cña c¸c ch÷ sè ® chän cã
6
1
sè c¸ch s¾p xÕp kh«ng ph¶i
lµ sè cã 6 ch÷ sè vµ b»ng
! 5 . 5
6
! 6 . 5
=

VËy sè c¸c sè cã 6 ch÷ sè mµ trong nã chØ cã mét sè lÎ lµ
5.6! - 5.5! = 5!(30 - 5) = 25.5! = 3000 sè
0,5
0,50,5


0,5
Bµi3
5® 1.(2®) §Æt
4
π
+ = x t
khi ®ã ph¬ng tr×nh ® cho trë thµnh
t t t t t t sin 2 cos 3 sin sin )
2
2 sin( ) 3 sin( = − ⇔ + = −
π
π
(*)
§Æt z = sin t §K 1 ≤ z ph¬ng tr×nh (*) trë thµnh
=
=
⇔ = − ⇔ = − + −
3
2
0
0 4 6 0 ) 2 1 ( 4 3
2
3 2 3
z
z
z z z z z x

* Z k k x k t t z ∈ + − = ⇒ = ⇔ = ⇒ = ;
4
0 sin 0 π
π
π
* ⇔ = ⇒ =
3
2
sin
3
2
2 2
t z α cos
3
1
2 cos
3
2
2
2 cos 1
= − = ⇔ =

t
t


Z l
l x
l x
l t
l t
l t
l t+ − − =
+ + − =+ − =
+ =
+ − =
+ =
⇔ ,
2 4
2 4
2
2
2 2
2 2
π
α π
π
α π
π
α
π
α
π α
π α

VËy PT cã nghiÖm lµ Z l k l x k x ∈ + ± − = + − = , .
2 4
,
4
π
α π
π
π

0,5
0,5


0,250,5

0,25
2.(2®) §Æt
1
log 1
2
+
+ =
m
m
a , bÊt ph¬ng tr×nh ® cho trë thµnh:
0 2 2 ) 3 (
2
< − − − a ax x a (1)
VÕ tr¸i cña (1) lµ mét tam thøc b©c hai Èn x cã hÖ sè cña x
2
lµ a − 3 .

TH1: 3 - 3 0 = ⇔ = a a
Khi ®ã (1) lµ 1 0 6 6 < ⇔ < − x x suy ra (1) kh«ng nghiÖm ®óng mäi x

TH2< ∆
< −
0
0 3
,
a
6
6
3
3
0 ) 3 ( 2
3
2
> ⇔
>
<
>
< − +
>
⇔ a
a
a
a
a a a
a


Víi a > 6 ta cã 32
1
6
1
log 1
2
>
+
⇔ >
+
+
m
m
m
m


1
32
31
0
1
32 31
− < < − ⇔ <
+
+
⇔ m
m
m
.
0,50,5
0,5


0,53.(1®)
NÕu c¸c sè a, b, c ®ång thêi lµ cÊp sè céng vµ cÊp sè nh©n th×=
= +
2
2
b ac
b c a

suy ra a, c lµ nghiÖm cña pt: b x b bx x = ⇔ = + − 0 2
2 2
tõ ®ã a = b = c.
Theo bµi ra ta cã hÖ:=


=
+
) 2 ( 5
2
log
2
) 1 (
2
log
2
2
log
8
y
y x
y x y x

Tõ (1) y x y x y x
2 2 2
log 2 log log 3 3 − = ⇔ − = + , thay vµo (2) ta ®−îc:
5 log
2
1
5 log 2 5 1 5 5 2
2
4
2
4 4 log 3
2
= = ⇔ = ⇔ = ⇔ =

x y y y
y

0,25


0,250,5
Bµi4


1.(3®) §−êng trßn (C) cã t©m I ( 0 ; 1 ) b¸n kÝnh R = 1
§iÓm T thuéc trôc hoµnh th× T( t ; 0)
§iÓm M( m; 3) thuéc ®−êng th¼ng y = 3 , ta cã:
Ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng MT:
0 3 ) ( 3
3
3
= − − + ⇔


=


t y m t x
y
m t
m x

Do MT lµ tiÕp tuyÕn cña (C) nªn kho¶ng c¸ch tõ t©m I cña (C) ®Õn MT b»ng 1, hay

(*) 0 3 2
) ( 9 ) 2 ( 1
) ( 3
3
2
2 2
2 2
= − + ⇔
− + = + ⇔ =
− +
− −
mt t
m t t m
m t
t m t

Do ph−¬ng tr×nh (*) lu«n cã hai nghiÖm t
1
, t
2
víi mäi m nªn lu«n tån t¹i hai ®iÓm
T
1
(t
1
;0) vµ T
2
(t
2
;0) ®Ó MT
1
vµ MT
2
lµ tiÕp tuyÕn cña (C).

* Theo ®Þnh lý Vi Ðt cã t
1
+ t
2
= -2m. Ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn (C
1
) ngo¹i tiÕp tam
gi¸c MT
1
T
2
cã d¹ng:
0 2 2
2 2
= + + + + c by ax y x
V× M, T
1
, T
2
thuéc ®−êng trßn (C
1
) nªn cã hÖ
= + +
= + +
= + + + +
) 3 ( 0 2
) 2 ( 0 2
) 1 ( 0 6 2 9
2
2
2
1
2
1
2
c at t
c at t
c b ma m

Tõ (2) vµ (3) suy ra
. 0 2 2
0 2 ) ( 0 ) ( 2
2 1 2 1 2 1
2
2
2
1
m a a m
a t t t t do t t a t t
= ⇔ = + − ⇔
= + + ⇔ ≠ = − + −

Thay vµo (2) ta cã 0 2
1
2
1
= + + c mt t
Do t
1
lµ nghiÖm cña(*) nªn 3 0 3 2
1
2
1
− = ⇒ = − + c mt t
Thay c = -3 vµo (1) ta ®−îc:
2
2
0 3 6 2 9
2
2 2
+
− = ⇔ = − + + +
m
b b m m
VËy ph−¬ng tr×nh cña (C
1
) lµ: 0 3
2
2
2
2
2 2
= −
+
− + + y
m
mx y x0,5


0,5
0,5
0,5

0,5


0,5

2.(2®) LÊy ®iÓm E thuéc SA sao cho AN=1 suy ra NE// AB // KL
MEKL MNKL EKL NKL
V V S S = ⇒ = ⇒
∆ ∆
;
SKC EKM
S S
6
1
=


MÆt kh¸c kho¶ng c¸ch tõ L ®Ðn mÆt ph¼ng (MKE) b»ng
2
BK

VËy
SABC KLME
V V
12
1
= mµ

144
34
2 6
17
.
12
1
2 6
17
2
1
.
2
17
3
1
.
3
1
= = ⇒ = = =
KLMN ABC SABC
V S SK V
(®vtt)

E
M
K C
S
L
N
B
A

0,5

0,50,5


0,5
Bµi5

Coi a lµ Èn , ®iÒu kiÖn a kh¸c 0
§Æt
)! 1 (
...
! 2
1
!
...
! 3 ! 2
1
1 2
,
3 2

+ + + + = ⇒ + + + + + =

n
a a
a u
n
a a a
a u
n n

)! 1 ( )! 2 (
...
! 4 ! 3 ! 2
1
! )! 1 (
...
! 3 ! 2
1
1 2 4 3 2
,
1 3 2+ + − + − + − = ⇒


+ + − + − =
− −

n
a
n
a a a a
a v
n
a
n
a a a
a v
n n
n n

Khi ®ã
!
,
!
, ,
n
a
v v
n
a
u u
n n
− − = + =


0 )
)! 1 (
.....
! 4 ! 2
1 ( 2
1 4 2
>

+ + + + = +

n
a a a
v u
n
víi mäi a vµ n lÎ n > 2

§Æt vÕ tr¸i cña bÊt ®¼ng thøc cÇn chøng minh lµ f(a)
Ta cã ) (
!
)
!
( )
!
( ) (
, , ,
v u
n
a
n
a
u v
n
a
v u vu uv a f
n n n
+ − = − + − − = + =
Do

> <
< >
⇒ ≠ > +
0 0 ) (
0 0 ) (
0 , 0
,
,
a khi a f
a khi a f
a v u
Ta cã b¶ng biÕn thiªn

a
∞ + ∞ − 0
) (
,
a f
+ -
) (a f
1


do a kh¸c 0 nªn f(a) <1 ( ®iÒu ph¶i chøng minh)0,25

0,250,25
0,25


You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->