Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

thanh ho¸

Kú thi chän HäC SINH GIáI TØNH
Năm học: 2008-2009
Môn thi: To¸n
LỚP : 12 THPT
Ngày thi: 28/03/2009
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Số báo danh
…………………….

Bµi 1(5,0 ®iÓm)
Cho hµm sè y = x 3 − 3 x 2 + 2 cã ®å thÞ (C)
1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè.
2. BiÖn luËn theo m sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh:
x 3 − 3 x 2 + 2 = m 3 − 3m 2 + 2
3. Víi mçi ®iÓm M thuéc (C) kÎ ®−îc bao nhiªu tiÕp tuyÕn víi (C)?
Bµi 2(4,0 ®iÓm)
1
e2 x2
dx
1. TÝnh tÝch ph©n: I = ∫ 2
x
x
+
4
+
4
0
2. Cã bao nhiªu sè tù nhiªn cã 6 ch÷ sè ®«i mét kh¸c nhau mµ trong ®ã chØ cã
mét ch÷ sè lÎ ?
Bµi 3 (5,0 ®iÓm)
π
π
1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh: sin(3x − ) = sin 2 x. sin( x + )
4

4

2. T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh sau nghiÖm ®óng víi mäi x
m
m
m
) x 2 − 2(1 + log 2
) x − 2(1 + log 2
) < 0.
m +1
m +1
m +1
x − log y
x+log2 y
2 , u = 5y theo thø
, u2 = 2
3. Víi gi¸ trÞ nµo cña x, y th× 3 sè u1 = 8
3
( 2 − log 2

tù ®ã, ®ång thêi lËp thµnh mét cÊp sè céng vµ mét cÊp sè nh©n.
Bµi 4 (5,0 ®iÓm)
1.Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy cho ®−êng trßn (C) cã ph−¬ng tr×nh:
2
x 2 + ( y − 1) = 1
Chøng minh r»ng víi mçi ®iÓm M(m; 3) trªn ®−êng th¼ng y = 3 ta lu«n t×m
®−îc hai ®iÓm T1 , T2 trªn trôc hoµnh, sao cho c¸c ®−êng th¼ng MT1`, MT2 lµ tiÕp
tuyÕn cña (C). Khi ®ã hWy viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c MT1T2.
2. Cho h×nh chãp S.ABC cã ®¸y ABC lµ tam gi¸c vu«ng c©n (AB = BC =1)
vµ c¸c c¹nh bªn SA = SB = SC = 3. Gäi K, L lÇn l−ît lµ trung ®iÓm cña AC vµ BC.
Trªn c¹nh SA, SB lÇn l−ît lÊy c¸c ®iÓm M, N sao cho SM = BN = 1. TÝnh thÓ tÝch
cña tø diÖn LMNK.
Bµi 5 (1,0 ®iÓm)
Cho n lµ sè nguyªn lÎ vµ n >2. Chøng minh r»ng víi mäi a kh¸c 0 lu«n cã:
a2 a3
an
a2 a3
a n −1
an
(1 + a +
+
+ ... + )(1 − a +

+ ... +
− ) <1
2! 3!
n!
2! 3!
(n − 1)! n!
HÕt

Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
thanh ho¸

Kú thi chän HäC SINH GIáI TØNH
Năm học: 2008-2009
Môn thi: To¸n
LỚP : 12 THPT
Ngày thi: 28/03/2009

§¸p ¸n ®Ò chÝnh thøc
§¸p ¸n nµy gåm cã 5 trang
Bµi
Bµi1 1(3®)
5® 1. TËp x¸c ®Þnh: R

§¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm
y , = 3x 2 − 6 x ;

§iÓm
0,5

y ,, = 6 x − 6

x = 0
y, = 0 ⇔ 
x = 2
,,
y = 0 ⇔ x =1

2 Sù biÕn thiªn

0,5

B¶ng biÕn thiªn
x

y

0
0

−∞
+

,

1
-

2
0

y,,

-

0

y

2

U (1;0)

+∞
+

+

+∞

1,0

-2

−∞

3 §å thÞ :
y
2

−1

2

1+ 3 O

1

1,0
1+ 3 3

x

−2

2. (1®) §Æt

f (m) = m 3 − 3m 2 + 2
3

2

3

2

Sè nghiÖm cña ph¬ng tr×nh x − 3 x + 2 = m − 3m + 2 lµ sè giao ®iÓm cña
3

2

®êng th¼ng y = f (m) = m − 3m + 2 víi ®å thÞ (C)
Tõ ®å thÞ (C) ta cã -1 < m < 0; 0 < m <2; 2 < m < 3 th× -2 < f (m ) <2

f (m ) = -2
m = 3 hoÆc m = 0 th× f (m ) = 2
m < -1 th× f (m ) < -2
m > 3 th× f (m ) > 2
m = -1 hoÆc m = 2 th×

VËy *
*

m > 3
 m < −1

ph¬ng tr×nh cã 1 nghiÖm

m =∈ {− 1; 0; 2; 3} ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm

0,5

*

− 1 < m < 0; 0 < m < 3

ph¬ng tr×nh cã 3 nghiÖm
0,5

3.(1®)
3

2

M thuéc ®å thÞ (C) suy ra M (a; a − 3a + 2) .®êng th¼ng (d) tiÕp xóc víi (C) t¹i
T(x0;y0) th× (d) cã ph¬ng tr×nh:
y = (3 x 02 − 6 x 0 )( x − x 0 ) + x 03 − 3 x 02 + 2
3

2

2
0

3
0

0,25

2
0

M ∈ (d ) ⇒ a − 3a + 2 = (3 x − 6 x0 )(a − x0 ) + x − 3x + 2
⇔ (a 3 − x03 ) − 3(a 2 − x02 ) − (3x02 − 6 x0 )(a − x0 )

[

]

⇔ (a − x0 ) 2 x02 − (a + 3) x0 + 3a − a 2 = 0
 x0 = a
a −3
⇔ (a − x0 )( x0 −
)=0⇔
 x0 = 3 − a
2
2

0,25

3−a
⇔ a = 1 ⇒ M ≡ I (1 ; 0) cã 1 tiÕp tuyÕn duy nhÊt
2
3−a
⇔ a ≠ 1 ⇒ M ≠ I (1 ; 0) cã 2 tiÕp tuyÕn
TH2 a ≠
2

TH1

a=

Bµi2
4® 1.(2®)

I=

1

e2 ∫
0

x2
dx
x + 4x + 4

TÝnh

x2
dx
J= ∫ 2
x
+
4
x
+
4
0
1

u = x 2
du = 2 xdx


§Æt 
dx ⇒ 
1
dv = ( x + 2) 2
v = − x + 2

1

0,25
0,25

2

1

0,25

1

0,5

1

1
dx
x2
x
⇒J =−
+ 2∫
dx = − + 2 ∫ dx − 4∫
3
x+2
x+2 0
x+2
0
0
0
1
1
5
3
1
1
+ 2 x 0 − 4 ln x + 2 0 = − + 2 − 4(ln 3 − ln 2) = − 4 ln
3
3
3
2
5
3
⇒ I = e 2 − 4e 2 ln
3
2
2.(2®)

0,5
0,5
0,25

− − −− − − −− − − −− − − −

Ta kÝ hiÖu sè A lµ a1a2 a3a4 a5 a6
• Cã 5 kh¶ n¨ng chän mét ch÷ sè lÎ
• Mçi c¸ch chän 1 ch÷ sè lÎ vµ 5 ch÷ sè ch½n cã P6=6! C¸ch s¾p xÕp 6 ch÷ sè
®W cho vµo 6 vÞ trÝ tõ a1®Õn a6
Nh vËy cã 5.P6 =5.6! c¸ch s¾p xÕp 10 ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9 vµo 6 vÞ trÝ tõ a1 ®Õn a6
mµ mçi c¸ch chØ cã mét ch÷ sè lÎ.
*Trong tÊt c¶ c¸c c¸ch s¾p xÕp ®ã th× nh÷ng c¸ch xÕp cã ch÷ sè 0 ®øng ë vÞ trÝ
a1 kh«ng ph¶i lµ mét sè cã 6 ch÷ sè

1
* Do tÝnh b×nh ®¼ng cña c¸c ch÷ sè ®W chän cã sè c¸ch s¾p xÕp kh«ng ph¶i
6
lµ sè cã 6 ch÷ sè vµ b»ng

5.6!
= 5.5!
6

VËy sè c¸c sè cã 6 ch÷ sè mµ trong nã chØ cã mét sè lÎ lµ
5.6! - 5.5! = 5!(30 - 5) = 25.5! = 3000 sè
Bµi3
π
khi ®ã ph¬ng tr×nh ®W cho trë thµnh
5® 1.(2®) §Æt t = x +

4

0,5

0,5

0,5
0,5

sin(3t − π ) = sin( 2t +

π

§Æt z = sin t §K z ≤ 1

2

) sin t ⇔ − sin 3t = cos 2t sin t (*)
ph¬ng tr×nh (*) trë thµnh

z = 0
3x − 4 z 3 + (1 − 2 z 2 ) z = 0 ⇔ 6 z 3 − 4 z = 0 ⇔  2 2
z =
3

*

0,5

z = 0 ⇒ sin t = 0 ⇔ t = kπ ⇒ x = −

π
4

0,5

+ kπ ; k ∈ Z

1 − cos 2t 2
1
2
2
= ⇔ cos 2t = − = cosα
⇒ sin 2 t = ⇔
2
3
3
3
3
α
π
α


t = 2 + lπ
 x = − 4 + 2 + lπ
2t = α + l 2π
⇔
,l ∈ Z
⇔
⇒
2t = −α + l 2π
t = − α + lπ
 x = − π − α + lπ


2
4 2
π
π α
VËy PT cã nghiÖm lµ x = − + kπ , x = − ± + lπ . k , l ∈ Z

0,25

* z2 =

2.(2®)

4
4 2
m
§Æt a = 1 + log 2
, bÊt ph¬ng tr×nh ®W cho trë thµnh:
m +1
(3 − a) x 2 − 2ax − 2a < 0 (1)

VÕ tr¸i cña (1) lµ mét tam thøc b©c hai Èn x cã hÖ sè cña x lµ 3 − a .
2

TH1: 3 - a = 0 ⇔ a = 3
Khi ®ã (1) lµ 6 x− 6 < 0 ⇔ x < 1 suy ra (1) kh«ng nghiÖm ®óng mäi x

TH2

a > 3
3 − a < 0
a > 3

⇔ 2
⇔  a < 3 ⇔ a > 6
 ,
∆ < 0
a + 2a(3 − a) < 0
 a > 6

Víi a > 6 ta cã 1 + log 2

0,5
0,25

0,5

0,5

0,5

m
m
>6⇔
> 32
m +1
m +1

31m + 32
31
<0⇔−
< m < −1 .
m +1
32

0,5

3.(1®)

a + c = 2b
NÕu c¸c sè a, b, c ®ång thêi lµ cÊp sè céng vµ cÊp sè nh©n th× 
2
ac = b
suy ra a, c lµ nghiÖm cña pt: x 2 − 2bx + b 2 = 0 ⇔ x = b tõ ®ã a = b = c.
 x + log y
x − log y
2 (1)
2 =2
Theo bµi ra ta cã hÖ: 8
 x − log2 y
= 5y
(2)
2
Tõ (1) 3x + 3 log 2 y = x − log 2 y ⇔ x = −2 log 2 y , thay vµo (2) ta ®−îc:
1
2 −3 log 2 y = 5 y ⇔ 5 y 4 = 1 ⇔ y = 4 5 ⇔ x = 2 log 2 4 5 = log 2 5
2
Bµi4 1.(3®)
§−êng trßn (C) cã t©m I ( 0 ; 1 ) b¸n kÝnh R = 1
§iÓm T thuéc trôc hoµnh th× T( t ; 0)

§iÓm M( m; 3) thuéc ®−êng th¼ng y = 3 , ta cã:
Ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng MT:
x −m y −3
=
⇔ 3x + (t − m) y − 3t = 0
t −m
−3
Do MT lµ tiÕp tuyÕn cña (C) nªn kho¶ng c¸ch tõ t©m I cña (C) ®Õn MT b»ng 1, hay
t − m − 3t
= 1 ⇔ (m + 2t ) 2 = 9 + (t − m) 2
2
2
3 + (t − m )

0,25
0,25

0,5

0,5
0,5

⇔ t 2 + 2mt − 3 = 0 (*)
Do ph−¬ng tr×nh (*) lu«n cã hai nghiÖm t1 , t2 víi mäi m nªn lu«n tån t¹i hai ®iÓm
T1(t1;0) vµ T2(t2;0) ®Ó MT1vµ MT2 lµ tiÕp tuyÕn cña (C).
* Theo ®Þnh lý Vi Ðt cã t1 + t2 = -2m. Ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn (C1) ngo¹i tiÕp tam
gi¸c MT1T2 cã d¹ng:

0,5

x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0
V× M, T1, T2 thuéc ®−êng trßn (C1) nªn cã hÖ
m 2 + 9 + 2ma + 6b + c = 0 (1)
 2
t1 + 2at1 + c = 0 (2)
 2
t 2 + 2at 2 + c = 0 (3)
Tõ (2) vµ (3) suy ra
2

0,5

2

t1 − t 2 + 2a (t1 − t 2 ) = 0 (do t1 ≠ t 2 ) ⇔ t1 + t 2 + 2a = 0
⇔ −2m + 2a = 0 ⇔ a = m.
Thay vµo (2) ta cã

2

t1 + 2mt1 + c = 0
2

Do t1 lµ nghiÖm cña(*) nªn t1 + 2mt1 − 3 = 0 ⇒ c = −3
Thay c = -3 vµo (1) ta ®−îc:
m2 + 2
2
2
m + 9 + 2m + 6b − 3 = 0 ⇔ b = −
2
m2 + 2
2
2
y −3 = 0
VËy ph−¬ng tr×nh cña (C1) lµ: x + y + 2mx −
2

0,5

0,5

2.(2®)

LÊy ®iÓm E thuéc SA sao cho AN=1 suy ra NE// AB // KL
⇒ S ∆NKL = S ∆EKL ⇒ VMNKL = VMEKL ; S ∆EKM = 1 S SKC
6
MÆt kh¸c kho¶ng c¸ch tõ L ®Ðn mÆt ph¼ng (MKE) b»ng BK

0,5
0,5

2

VËy VKLME

1
= VSABC mµ
12

0,5

1
1 17 1
17
1 17
34
(®vtt)
⇒ VKLMN = .
=
. =
VSABC = SK .S ABC =
3
3 2 2 6 2
12 6 2 144

0,5

S

M

E

N
K

A

C
L

B

Bµi5 Coi a lµ Èn , ®iÒu kiÖn a kh¸c 0

a 2 a3
an
a2
a n −1
,
=
+
+
+
+
+

u
a
u
a
1
...
=
1
+
+
+
...
+
§Æt

2!

2

v = 1− a +

3

3!

n!

n −1

2!

(n − 1)!

n

a
a
a
a

+ ... +

2! 3!
(n − 1)! n!

⇒ v , = −1 + a −

a2 a3 a4
a n−2
a n −1
+

+ ... +

2! 3! 4!
(n − 2)! (n − 1)!

0,25

an
an
,
, v = −v −
Khi ®ã u = u +
n!
n!
,

u + v = 2(1 +

a2 a4
a n −1
+
+ ..... +
) > 0 víi mäi a vµ n lÎ n > 2
2! 4!
(n − 1)!

0,25

§Æt vÕ tr¸i cña bÊt ®¼ng thøc cÇn chøng minh lµ f(a)

an
an
an
) + v(u − ) = − (u + v)
n!
n!
n!
,
 f (a ) > 0 khi a < 0
Do u + v > 0 , a ≠ 0 ⇒  ,
 f (a ) < 0 khi a > 0

,
,
,
Ta cã f (a ) = uv + vu = u (−v −

0,25

Ta cã b¶ng biÕn thiªn
a

0

−∞
,

f (a)
f (a )

+

+∞
-

1

do a kh¸c 0 nªn f(a) <1 ( ®iÒu ph¶i chøng minh)

0,25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful