P. 1
3000 Tu Phien Am Va Giai Nghia[Gln.edu.Vn]

3000 Tu Phien Am Va Giai Nghia[Gln.edu.Vn]

|Views: 3|Likes:
Được xuất bản bởiNt Binh

More info:

Published by: Nt Binh on May 13, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2015

pdf

text

original

3000 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT (PHIÊN ÂM VÀ GIẢI NGHĨA

)
abandon (v) /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ abandoned (adj) /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ ability (n) /ə'biliti/ khả năng, năng lực able (adj) /'eibl/ có năng lực, có tài unable (adj) /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài about (adv)., prep. /ə'baut/ khoảng, về above prep., (adv) /ə'bʌv/ ở trên, lên trên abroad (adv) /ə'brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời absence (n) /'æbsəns/ sự vắng mặt absent (adj) /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ absolute (adj) /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn absolutely (adv) /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn absorb (v) /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn abuse (n) (v) /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng academic (adj) /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm accent (n) /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm accept (v) /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận acceptable (adj) /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận unacceptable (adj) /'ʌnək'septəbl/ access (n) /'ækses/ lối, cửa, đường vào accident (n) /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro by accident accidental (adj) /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ accidentally (adv) /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên accommodation (n) /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết accompany (v) /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo according to prep. /ə'kɔ:diɳ/ theo, y theo account (n) (v) /ə'kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến accurate (adj) /'ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng accurately (adv) /'ækjuritli/ đúng đắn, chính xác accuse (v) /ə'kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội achieve (v) /ə'tʃi:v/ đạt được, dành được achievement (n) /ə'tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu acid (n) /'æsid/ axit acknowledge (v) /ək'nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận acquire (v) /ə'kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được

across (adv)., prep. /ə'krɔs/ qua, ngang qua act (n) (v) /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử action (n) /'ækʃn/ hành động, hành vi, tác động take action hành động active (adj) /'æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn actively (adv) /'æktivli/ activity (n) /æk'tiviti/ actor, actress (n) /'æktə/ /'æktris/ diễn viên actual (adj) /'æktjuəl/ thực tế, có thật actually (adv) /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại (adv)ertisement /əd'və:tismənt/ quảng cáo adapt (v) /ə'dæpt/ tra, lắp vào add (v) /æd/ cộng, thêm vào addition (n) /ə'diʃn/ tính cộng, phép cộng in addition (to) thêm vào additional (adj) /ə'diʃənl/ thêm vào, tăng thêm address (n) (v) /ə'dres/ địa chỉ, đề địa chỉ adequate (adj) /'ædikwit/ đầy, đầy đủ adequately (adv) /'ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng adjust (v) /ə'dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh admiration (n) /,ædmə'reiʃn/ sự khâm phục,người kp, thán phục admire (v) /əd'maiə/ khâm phục, thán phục admit (v) /əd'mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp adopt (v) /ə'dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi adult (n) (adj) /'ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành (adv)ance (n) (v) /əd'vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất (adv)anced (adj) /əd'vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao in (adv)ance trước, sớm (adv)antage (n) /əb'vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế take (adv)antage of lợi dụng (adv)enture (n) /əd'ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm (adv)ertise (v) /'ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước (adv)ertising (n) sự quảng cáo, nghề quảng cáo (adv)ertisement (also ad, (adv)ert) (n) /əd'və:tismənt/ (adv)ice (n) /əd'vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo (adv)ise (v) /əd'vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo affair (n) /ə'feə/ việc affect (v) /ə'fekt/ làm ảnh hưởng, tác động đến affection (n) /ə'fekʃn/ afford (v) /ə'fɔ:d/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì) afraid (adj) /ə'freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ after prep., conj., (adv) /'ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi

afternoon (n) /'ɑ:ftə'nu:n/ buổi chiều afterwards (adv) /'ɑ:ftəwəd/ sau này, về sau, rồi thì, sau đấy again (adv) /ə'gen/ lại, nữa, lần nữa against prep. /ə'geinst/ chống lại, phản đối age (n) /eidʤ/ tuổi aged (adj) /'eidʤid/ già đi (v) agency (n) /'eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian agent (n) /'eidʤənt/ đại lý, tác nhân aggressive (adj) /ə'gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo) ago (adv) /ə'gou/ trước đây agree (v) /ə'gri:/ đồng ý, tán thành agreement (n) /ə'gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng ahead (adv) /ə'hed/ trước, về phía trước aid (n) (v) /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào aim (n) (v) /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào air (n) /eə/ không khí, bầu không khí, không gian aircraft (n) /'eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu airport (n) sân bay, phi trường alarm (n) (v) /ə'lɑ:m/ báo động, báo nguy alarming (adj) /ə'lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi alarmed (adj) /ə'lɑ:m/ alcohol (n) /'ælkəhɔl/ rượu cồn alcoholic adj., (n) /,ælkə'hɔlik/ rượu; người nghiện rượu alive (adj) /ə'laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại all det., pro (n) (adv) /ɔ:l/ tất cả allow (v) /ə'lau/ cho phép, để cho all right adj., (adv)., exclamation /'ɔ:l'rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được ally (n) (v) /'æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, kết thông gia allied (adj) /ə'laid/ liên minh, đồng minh, thông gia almost (adv) /'ɔ:lmoust/ hầu như, gần như alone adj., (adv) /ə'loun/ cô đơn, một mình along prep., (adv) /ə'lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo alongside prep., (adv) /ə'lɔɳ'said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo aloud (adv) /ə'laud/ lớn tiếng, to tiếng alphabet (n) /'ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản alphabetical (adj) /,æflə'betikl/ thuộc bảng chứ cái alphabetically (adv) /,ælfə'betikəli/ theo thứ tự abc already (adv) /ɔ:l'redi/ đã, rồi, đã… rồi also (adv) /'ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế alter (v) /'ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi alternative (n) (adj) /ɔ:l'tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn

/ə'mʌɳ/ giữa. dẫu cho altogether (adv) /. /ɔ:l'ðou/ mặc dù. giận dữ animal (n) /'æniməl/ động vật. làm sửng sốt amazing (adj) /ə'meiziɳ/ kinh ngạc. làm bực mình. lên tới (money) amuse (v) /ə'mju:z/ làm cho vui. làm phiền. sự lo lắng anxious (adj) /'æɳkʃəs/ lo âu. vật gì. nói chung always (adv) /'ɔ:lwəz/ luôn luôn amaze (v) /ə'meiz/ làm ngạc nhiên. quẫy nhiễu annoying (adj) /ə'nɔiiɳ/ chọc tức. trả lời anti. bất cứ. quẫy nhiễu annoyed (adj) /ə'nɔid/ bị khó chịu. sửng sốt ambition (n) æm'biʃn/ hoài bão. xe cấp cứu among (also amongst) prep. hầu như. vật gì . bực mình. sửng sốt amazed (adj) /ə'meiz/ kinh ngạc. lường trước anxiety (n) /æɳ'zaiəti/ mối lo âu. băn khoăn anxiously (adv) /'æɳkʃəsli/ lo âu. khát vọng ambulance (n) /'æmbjuləns/ xe cứu thương. bất cứ việc gì. tức giận angrily (adv) /'æɳgrili/ tức giận. sự giận dữ angle (n) /'æɳgl/ góc angry (adj) /'æɳgri/ giận. ən/ và anger (n) /'æɳgə/ sự tức giận. làm bực mình..prefix chống lại anticipate (v) /æn'tisipeit/ thấy trước. số nhiều. bị quấy rầy annual (adj) /'ænjuəl/ hàng năm. băn khoăn any det.alternatively (adv) như một sự lựa chọn although conj. làm buồn cười amusing (adj) /ə'mju:ziɳ/ vui thích amused (adj) /ə'mju:zd/ vui thích analyse (BrE) (NAmE analyze) (v) /'ænəlaiz/ phân tích analysis (n) /ə'næləsis/ sự phân tích ancient (adj) /'einʃənt/ xưa. từng năm annually (adv) /'ænjuəli/ hàng năm. thích. vật nào đó. chặn trước. lễ kỉ niệm announce (v) /ə'nauns/ báo. pro (n) (adv) một người. pro(n) /ə'nʌðə/ khác answer (n) (v) /'ɑ:nsə/ sự trả lời. cổ and conj. /ænd. ənd. lo lắng.æni'və:səri/ ngày. thông báo annoy (v) /ə'nɔi/ chọc tức. tí nào anyone (also anybody) pro(n) /'eniwʌn/ người nào. thú vật ankle (n) /'æɳkl/ mắt cá chân anniversary (n) /. một chút nào. từng năm another det.. làm phiền. ở giữa amount (n) (v) /ə'maunt/ số lượng. bất cứ ai anything pro(n) /'eniθiɳ/ việc gì.ɔ:ltə'geðə/ hoàn toàn. lo lắng.

chỉ định. binh giới. tạ lỗi apparent (adj) /ə'pærənt/ rõ ràng. nảy ra. lại gần. sự tới nơi arrive (v) (+at. sự chấp thuận approve (of) (v) /ə'pru:v/ tán thành. đồng ý. sửa soạn arrangement (n) /ə'reindʤmənt/ sự sắp xếp. sự đến gần. đồng ý. người được bổ nhiệm appreciate (v) /ə'pri:ʃieit/ thấy rõ. sự sửa soạn arrest (v) (n) /ə'rest/ bắt giữ. binh khí armed (adj) /ɑ:md/ vũ trang army (n) /'ɑ:mi/ quân đội around (adv). mũi tên art (n) /ɑ:t/ nghệ thuật. sự chuyên cần. sự lại gần appropriate (adj) (+to. ngoài…ra apartment (n) (especially NAmE) /ə'pɑ:tmənt/ căn phòng. bề ngoài. bất cứ nơi đâu apart (adv) /ə'pɑ:t/ về một bên. kêu gọi. chấp thuận approving (adj) /ə'pru:viɳ/ tán thành. dù sao chăng nữa anywhere (adv) /'eniweə/ bất cứ chỗ nào. trang bị (vũ khí) arms (n) vũ khí. bề mặt argue (v) /'ɑ:gju:/ chứng tỏ. cầu khẩn appear (v) /ə'piə/ xuất hiện. ghép vào. trình diện appearance (n) /ə'piərəns/ sự xuất hiện. có vẻ apparently (adv) nhìn bên ngoài. /ə'raund/ xung quanh. mỹ thuật . tới nơi arrow (n) /'ærou/ tên. vòng quanh arrange (v) /ə'reindʤ/ sắp xếp. thích đáng approval (n) /ə'pru:vəl/ sự tán thành.æpli'keiʃn/ sự gắn vào. qua một bên apart from (also aside from especially in NAmE) prep. áp dụng vào appoint (v) /ə'pɔint/ bổ nhiệm. vật gắn vào. đồng ý. prep. lời kêu gọi. độ chừng April (n) (abbr. nhận thức approach (v) (n) /ə'proutʃ/ đến gần.anyway (adv) /'eniwei/ thế nào cũng được. hiện ra. in) /ə'raiv/ đến. rành mạch. sự trình diện apple (n) /'æpl/ quả táo application (n) /. sắp đặt.) /'eiprəl/ tháng Tư area (n) /'eəriə/ diện tích. for) /ə'proupriit/ thích hợp. sắp đặt. hình như appeal (n) (v) /ə'pi:l/ sự kêu gọi. nảy sinh ra arm (n) (v) /ɑ:m/ cánh tay. Apr. sự bắt giữ arrival (n) /ə'raivəl/ sự đến. giống hệt với approximately (adv) /ə'prɔksimitli/ khoảng chừng. vũ trang. chỉ rõ argument (n) /'ɑ:gjumənt/ lý lẽ arise (v) /ə'raiz/ xuất hiện. chấp thuận approximate (adj) (to) /ə'prɔksimit/ giống với. chuyên tâm apply (v) /ə'plai/ gắn vào.. căn buồng apologize (BrE also -ise) (v) /ə'pɔlədʤaiz/ xin lỗi. chọn appointment (n) /ə'pɔintmənt/ sự bổ nhiệm.

thuộc mỹ thuật as prep. conj.. giúp đỡ.ɔ:'gʌst/ tháng Tám aunt (n) /ɑ:nt/ cô. quyền lực . lấy (cái vẻ. tính chất…) assure (v) /ə'ʃuə/ đảm bảo. diện mạo assist (v) /ə'sist/ giúp. sức hút attractive (adj) /ə'træktiv/ hút. đang ngủ fall asleep ngủ thiếp đi aspect (n) /'æspekt/ vẻ bề ngoài. giúp đỡ associate (v) /ə'souʃiit/ kết giao.article (n) /'ɑ:tikl/ bài báo. /æz. có. thử attend (v) /ə'tend/ dự. có mặt attention (n) /ə'tenʃn/ sự chú ý pay attention (to) chú ý tới attitude (n) /'ætitju:d/ thái độ. cam đoan atmosphere (n) /'ætməsfiə/ khí quyển atom (n) /'ætəm/ nguyên tử attach (v) /ə'tætʃ/ gắn. dán. đề mục artificial (adj) /. tấn công. tham dự. dì author (n) /'ɔ:θə/ tác giả authority (n) /ɔ:'θɔriti/ uy quyền. Aug. xấu hổ aside (adv) /ə'said/ về một bên. əz/ như (as you know…) ashamed (adj) /ə'ʃeimd/ ngượng. buộc attached (adj) gắn bó attack (n) (v) /ə'tæk/ sự tấn công.sousi'eiʃn/ sự kết hợp.) /'ɔ:gəst .. thu hút. cho cộng tác associated with liên kết với association (n) /ə. khan giả August (n) (abbr.ɑ:ti'fiʃəl/ nhân tạo artificially (adv) /. quan điểm attorney (n) (especially NAmE) /ə'tə:ni/ người được ủy quyền attract (v) /ə'trækt/ hút. có duyên. công kích attempt (n) (v) /ə'tempt/ sự cố gắng. khoác. thử attempted (adj) /ə'temptid/ cố gắng. lôi cuốn audience (n) /'ɔ:djəns/ thính. liên kết. sự thử. kết hợp. sự công kích.ɑ:ti'fiʃəli/ nhân tạo artist (n) /'ɑ:tist/ nghệ sĩ artistic (adj) /ɑ:'tistik/ thuộc nghệ thuật. thu hút. cố gắng. trừ ra apart from /ə'pɑ:t/ ngoài… ra ask (v) /ɑ:sk/ hỏi asleep (adj) /ə'sli:p/ ngủ. hấp dẫn attraction (n) /ə'trækʃn/ sự hút. sang một bên aside from ngoài ra. sự liên kết assume (v) /ə'sju:m/ mang. (adv). người phụ tá. trói. có mặt assistance (n) /ə'sistəns/ sự giúp đỡ assistant (n) (adj) /ə'sistənt/ người giúp đỡ.

cấm chỉ. nền móng. tương xứng ball (n) /bɔ:l/ quả bóng ban (v) (n) /bæn/ cấm.. cơ sở bath (n) /bɑ:θ/ sự tắm . băng bó bank (n) /bæɳk/ bờ (sông…) . làm thức dậy award (n) (v) /ə'wɔ:d/ phần thưởng.automatic (adj) /. dễ sợ awfully (adv) tàn khốc. tặng.. lung túng awkwardly (adv) vụng về. cơ sở basically (adv) /'beisikəli/ cơ bản. (n) /'ævəridʤ/ trung bình. mức trung bình avoid (v) /ə'vɔid/ tránh.ɔ:tə'mætik/ tự động automatically (adv) một cách tự động autumn (n) (especially BrE) /'ɔ:təm/ mùa thu (US: mùa thu là fall) available (adj) /ə'veiləbl/ có thể dùng được. sự cấm band (n) /bænd/ băng. nướng bằng lò balance (n) (v) /'bæləns/ cái cân. hiệu lực average adj. cặp xách baggage (n) (especially NAmE) /'bædidʤ/ hành lý bake (v) /beik/ nung. sự giao kèo mua bán barrier (n) /bæriə/ đặt chướng ngại vật base (n) (v) /beis/ cơ sở. xa cách. lung túng back (n)adj. (adv). tồi go bad bẩn thỉu. đặt cơ sở trên cái gì based on dựa trên basic (adj) /'beisik/ cơ bản. tránh xa awake (adj) /ə'weik/ đánh thức. nẹp bandage (n) (v) /'bændidʤ/ dải băng. về cơ bản basis (n) /'beisis/ nền tảng. về phía sau. túi. lùi lại bacteria (n) /bæk'tiəriəm/ vi khuẩn bad (adj) /bæd/ xấu. tồi bad-tempered (adj) /'bæd'tempəd/ xấu tính. thối. đặt tên.. đi xa awful (adj) /'ɔ:ful/ oai nghiêm. nền backwards (also backward especially in NAmE) (adv) /'bækwədz/ backward (adj) /'bækwəd/ về phía sau. số trung bình. (v) /bæk/ lưng. dễ nổi cáu bag (n) /bæg/ bao. khủng khiếp awkward (adj) /'ɔ:kwəd/ vụng về. thưởng aware (adj) /ə'weə/ biết. trở lại background (n) /'bækgraund/ phía sau. đai. có giá trị. nhận thức. đê bar (n) /bɑ:/ quán bán rượu bargain (n) /'bɑ:gin/ sự mặc cả. nhận thức thấy away (adv) /ə'wei/ xa. hỏng badly (adv) /'bædli/ xấu. làm cho cân bằng. cơ bản. rời xa.

thắt lưng bend (v) (n) /bentʃ/ chỗ rẽ. vì because of prep. (adv) /bi'haind/ sau. sở thích. vác. cái đẹp. so với bet (v) (n) /bet/ đánh cuộc. cá cược. đánh đập. nhịp (cầu). cúi xuống. làm lợi cho beside prep.. của. chiến thuật bay (n) /bei/ gian (nhà). người đẹp because conj. đức tin. ôm beard (n) /biəd/ râu beat (n) (v) /bi:t/ tiếng đập. sự đập. dưới thấp benefit (n) (v) /'benifit/ lợi. in sb’s behalf) nhân danh cá nhân ai behave (v) /bi'heiv/ đối xử. do bởi become (v) /bi'kʌm/ trở thành. conj. chỗ uốn. /bi'said/ bên cạnh. (adv) /bi'ni:θ/ ở dưới. tin tưởng bell (n) /bel/ cái chuông. khởi đầu beginning (n) /bi'giniɳ/ phần đầu. đeo. cư xử behaviour (BrE) (NAmE behavior) (n) behind prep. dưới thấp. uốn cong bent (adj) /bent/ khiếu. nhân danh ai on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb. sự tin tưởng believe (v) /bi'li:v/ tin. phía dưới belt (n) /belt/ dây lưng. khuynh hướng beneath prep. lúc bắt đầu. bays: vòng nguyệt quế beach (n) /bi:tʃ/ bãi biển beak (n) /bi:k/ mỏ chim bear (v) /beə/ mang. ăn ở. vì. (adv) /bi'lou/ ở dưới. tiếng chuông belong (v) /bi'lɔɳ/ thuộc về. ắc quy battle (n) /'bætl/ trận đánh. đấm beautiful (adj) /'bju:təful/ đẹp beautifully (adv) /'bju:təfuli/ tốt đẹp. thuộc quyền sở hữu below prep.. ở đằng sau belief (n) /bi'li:f/ lòng tin. chuồng (ngựa). khuỷu tay. trở nên bed (n) /bed/ cái giường bedroom (n) /'bedrum/ phòng ngủ beef (n) /bi:f/ thịt bò beer (n) /bi:ə/ rượu bia before prep. /bi'kɔz/ bởi vì. đằng trước begin (v) /bi'gin/ bắt đầu. đáng hài lòng beauty (n) /'bju:ti/ vẻ đẹp. nhà vệ sinh battery (n) /'bætəri/ pin. cầm. giúp ích... (adv) /bi'fɔ:/ trước.. lợi ích.bathroom (n) buồng tắm. sự đánh cuộc betting (n) /beting/ sự đánh cuộc . lúc khởi đầu behalf (n) /bi:hɑ:f/ sự thay mặt on behalf of sb thay mặt cho ai.

làm ngăn cản. màu đen blade (n) /bleid/ lưỡi (dao. (n) /blæk/ đen. lớn bill (n) /bil/ hóa đơn. lót ván on board trên tàu thủy boat (n) /bout/ tàu. màu xanh board (n) (v) /bɔ:d/ tấm ván. luộc bomb (n) (v) /bɔm/ quả bom. (n) /blu:/ xanh. sự ngoạm bitter (adj) /'bitə/ đắng. sự sinh đẻ give birth (to) sinh ra birthday (n) /'bə:θdei/ ngày sinh. lề (đường) . để trắng.. sự khiển trách. chua xót bitterly (adv) /'bitəli/ đắng.. một tí bite (v) (n) /bait/ cắn. (n)blond (adj) /blɔnd/ hoe vàng. thân xác boil (v) /bɔil/ sôi. cây). huyết.. mép. ngoạm. ở giữa beyond prep. kiếm). sự cắn. sự đặt giá. thùng đựng rượu biology (n) /bai'ɔlədʤi/ sinh vật học bird (n) /bə:d/ chim birth (n) /bə:θ/ sự ra đời. cánh (chong chóng) blame (v) (n) /bleim/ khiển trách. trả giá. mái (chèo). mảnh a bit một chút. sự tàn sát. chem giết blow (v) (n) /blou/ nở hoa. mù block (n) (v) /blɔk/ khối. sự trống rỗng blankly (adv) /'blæɳkli/ ngây ra. (n) /blæɳk/ trống. giấy bạc bin (n) (BrE) /bin/ thùng. lá (cỏ. sự mắng trách blank adj. chua xót black adj.. (adv) /bi'jɔnd/ ở xa. lát ván.better. phía bên kia bicycle (also bike) (n) /'baisikl/ xe đạp bid (v) (n) /bid/ đặt giá. không có thần blind (adj) /blaind/ đui. thả bom bone (n) /boun/ xương book (n) (v) /buk/ sách.. sự nở hoa blue adj. oánh bom. (adv) /bi'twi:n/ giữa. sự trả giá big (adj) /big/ to. thuyền body (n) /'bɔdi/ thân thể. đắng cay. khỏe between prep. mái tóc hoe vàng blood (n) /blʌd/ máu. đắng cay. mắng trách. ghi chép boot (n) /bu:t/ giày ống border (n) /'bɔ:də/ bờ. tốt nhất good. tảng (đá). sinh nhật biscuit (n) (BrE) /'biskit/ bánh quy bit (n) (especially BrE) /bit/ miếng. ngăn chặn blonde adj. well /gud/ /wel/ tốt. vỉa.. best /'betə/ /best/ tốt hơn.

can đảm bread (n) /bred/ bánh mỳ break (v) (n) /breik/ bẻ gãy. nhành cây. phát thanh. màu nâu . gọn. thùng boy (n) /bɔi/ con trai. bữa sáng breast (n) /brest/ ngực. nòi giống brick (n) /brik/ gạch bridge (n) /bridʤ/ cái cầu brief (adj) /bri:f/ ngắn. sáng chói brightly (adv) /'braitli/ sáng chói. ngả đường brand (n) /brænd/ nhãn (hàng hóa) brave (adj) /breiv/ gan dạ. lọ bottom (n) (adj) /'bɔtəm/ phần dưới cùng. quấy rầy. em trai brown adj. sự thở breed (v) (n) /bri:d/ nuôi dưỡng. chăm sóc. cầm .. tóm tắt bright (adj) /brait/ sáng. sự gãy. rộng rãi broadcast (v) (n) /'brɔ:dkɑ:st/ tung ra khắp nơi. buồn tẻ boring (adj) /'bɔ:riɳ/ buồn chán bored (adj) buồn chán born: be born (v) /bɔ:n/ sinh. cuối.bore (v) /bɔ:/ buồn chán. trí não branch (n) /brɑ:ntʃ/ ngành. bị vỡ breakfast (n) /'brekfəst/ bữa điểm tâm. vú breath (n) /breθ/ hơi thở. mượn boss (n) /bɔs/ ông chủ. thiếu niên boyfriend (n) bạn trai brain (n) /brein/ óc não. đầu óc. pro(n) /bouθ/ cả hai bother (v) /'bɔðə/ làm phiền.truyền rộng rãi. giáo dục. đập vỡ. quảng bá brother (n) /'brΔðз/ anh. thủ trưởng both det. sinh đẻ. cuối cùng bound adj. xách lại broad (adj) /broutʃ/ rộng broadly (adv) /'brɔ:dli/ rộng. hơi breathe (v) /bri:ð/ hít. vắn tắt briefly (adv) /'bri:fli/ ngắn. vắn tắt. gọn. sự vỡ broken (adj) /'broukən/ bị gãy. (n) /braun/ nâu.. chắc chắn bowl (n) /boul/ cái bát box (n) /bɔks/ hộp. nhánh song. làm bực mình bottle (n) /'bɔtl/ chai.: bound to /baund/ nhất định. tươi brilliant (adj) /'briljənt/ tỏa sáng. rực rỡ. thở breathing (n) /'bri:ðiɳ/ sự hô hấp. đẻ borrow (v) /'bɔrou/ vay. thấp nhất. chói lọi bring (v) /briɳ/ mang.

quét bubble (n) /'bΔbl/ bong bóng. (adv) /bai/ bởi. sự yên lặng. êm ả. bình. kinh doanh businessman. nổ tung (bom. bị cháy. bầy.brush (n) (v) /brΔ∫/ bàn chải. bó. sạm (da) burst (v) /bə:st/ nổ. nhà tù. công trình xây dựng. đạn).. vỡ (bong bóng). tòa nhà binđinh bullet (n) /'bulit/ đạn (súng trường. rám nắng. nung. bị gọi calm adj. chải. tiếng kêu. cái khuy. mai táng bus (n) /bʌs/ xe buýt bush (n) /bu∫/ bụi cây. đàn (AME) burn (v) /bə:n/ đốt. bọt. nhà giam. thương mại. businesswoman (n) thương nhân busy (adj) /´bizi/ bận. bụi rậm business (n) /'bizinis/ việc buôn bán. đốt cháy. bằng bye exclamation /bai/ tạm biệt cent /sent/ đồng xu (bằng 1/100 đô la) cabinet (n) /'kæbinit/ tủ có nhiều ngăn đựng đồ cable (n) /'keibl/ dây cáp cake (n) /keik/ bánh ngọt calculate (v) /'kælkjuleit/ tính toán calculation (n) /. hạ trại camping (n) /kæmpiη/ sự cắm trại campaign (n) /kæmˈpeɪn/ chiến dịch. bình tĩnh. súng lục) bunch (n) /bΛnt∫/ búi. sự êm ả calmly (adv) /kɑ:mli/ yên lặng. tiếng gọi be called được gọi.. cuộc vận động can modal (v) (n) /kæn/ có thể. điềm tĩnh camera (n) /kæmərə/ máy ảnh camp (n) (v) /kæmp/ trại.kælkju'lei∫n/ sự tính toán call (v) (n) /kɔ:l/ gọi. thắp. chỗ cắm trại. nổ. tăm budget (n) /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách build (v) /bild/ xây dựng building (n) /'bildiŋ/ sự xây dựng. (v) (n) /kɑ:m/ yên lặng. thiêu burnt (adj) /bə:nt/ bị đốt. cúc buy (v) /bai/ mua buyer (n) /´baiə/ người mua by prep. háo hức bury (v) /'beri/ chôn cất. /bʌt/ nhưng butter (n) /'bʌtə/ bơ button (n) /'bʌtn/ cái nút. làm dịu đi. xóa bỏ cancer (n) /'kænsə/ bệnh ung thư . chùm. cắm trại. ca đựng cannot không thể could modal (v) /kud/ có thể cancel (v) /´kænsəl/ hủy bỏ. khê. cụm. buồng. bận rộn but conj.

ở giữa. chăm sóc career (n) /kə'riə/ nghề nghiệp. bắt. chủ yếu. cẩn trọng. bất cẩn carpet (n) /'kɑ:pit/ tấm thảm. khuân chở case (n) /keis/ vỏ. cash (n) /kæʃ/ tiền. tóm lấy. mũ vải capable (of) (adj) /'keipәb(ә)l/ có tài. năng suất capital (n) (adj) /ˈkæpɪtl/ thủ đô. gây ra.. tán dương. đánh gục. chăm nom.. sự thả (neo) castle (n) /'kɑ:sl/ thành trì. sự nghiệp careful (adj) /'keəful/ cẩn thận. túi in case (of) nếu. thảm (cỏ) carrot (n) /´kærət/ củ cà rốt carry (v) /ˈkæri/ mang. biết giữ gìn carefully (adv) /´kɛəfuli/ cẩn thận. người chỉ huy. thả. ca tụng celebration (n) /. ngăn cellphone (also cellular phone) (n) (especially NAmE) điện thoại di động cent (n) (abbr. sự bắt giữ. thí sinh. có khả năng. ngớt. ngăn. lễ kỷ niệm. cầu thả carelessly (adv) cẩu thả. sự quăng. cm) xen ti met central (adj) /´sentrəl/ trung tâm. có năng lực. cơ bản captain (n) /'kæptin/ người cầm đầu. chộp lấy category (n) /'kætigəri/ hạng. nắm lấy. trung ương . thiếp cardboard (n) /´ka:d¸bɔ:d/ bìa cứng. vác. các tông care (n) (v) /kɛər/ sự chăm sóc. sự ca tụng cell (n) /sel/ ô. chu đáo careless (adj) /´kɛəlis/ sơ suất. thủ lĩnh capture (v) (n) /'kæptʃə/ bắt giữ. chăm sóc take care (of) sự giữ gìn care for trông nom. khả năng tiếp thu. ct) /sent/ đồng xu (=1/100 đô la) centimetre (BrE) (NAmE centimeter) (n) (abbr. gây nên CD (n) cease (v) /si:s/ dừng. nguyên do. ngừng. loại. sự tán dương.candidate (n) /'kændidit/ người ứng cử. thôi. tạnh ceiling (n) /ˈsilɪŋ/ trần nhà celebrate (v) /'selibreit/ kỷ niệm. làm lễ kỷ niệm. sự bị bắt car (n) /kɑ:/ xe hơi card (n) /kɑ:d/ thẻ.. c. cả gan capacity (n) /kə'pæsiti/ năng lực.. người dự thi candy (n) (NAmE) /´kændi/ kẹo cap (n) /kæp/ mũ lưỡi trai.. chính yếu. ném. tiền vốn. phạm trù cause (n) (v) /kɔ:z/ nguyên nhân. sự ném (lưới). hết. thành quách cat (n) /kæt/ con mèo catch (v) /kætʃ/ bắt lấy.seli'breiʃn/ sự kỷ niệm. tiền mặt cast (v) (n) /kɑ:st/ quăng.

nhất định uncertain (adj) /ʌn'sə:tn/ thiếu chính xác. chuyện phiếm. nghi lễ certain adj. thách thức. biểu đồ. hóa chất chemist (n) /´kemist/ nhà hóa học chemist’s (n) (BrE) chemistry (n) /´kemistri/ hóa học. lừa đảo. ngẫm nghĩ . hồ hởi cheerfully (adv) vui vẻ. chứng chỉ chain (n) (v) /tʃeɪn/ dây. tʃɑ:ns/ sự may mắn change (v) (n) /tʃeɪndʒ/ thay đổi. rương. eo biển chapter (n) /'t∫æptə(r)/ chương (sách) character (n) /'kæriktə/ tính cách. trách nhiệm. hòm chew (v) /tʃu:/ nhai. bổn phận. thử thách chamber (n) /ˈtʃeɪmbər/ buồng. đặc điểm charge (n) (v) /tʃɑ:dʤ/ nhiệm vụ. bằng. trung tâm. phấn khởi. tán gẫu. vẽ đồ thị. chuyện gẫu cheap (adj) /tʃi:p/ rẻ cheaply (adv) rẻ. sự kiểm tra cheek (n) /´tʃi:k/ má cheerful (adj) /´tʃiəful/ vui mừng. nhân vật characteristic adj. lòng nhân đức. xích. sự bố thí chart (n) (v) /tʃa:t/ đồ thị. môn hóa học. trung ương century (n) /'sentʃuri/ thế kỷ ceremony (n) /´seriməni/ nghi thức. xính lại. đặc trưng.wumən/ chủ tịch. (n) /ˈkɛmɪkəl/ thuộc hóa học. phòng. chairwoman (n) /'tʃeəmən/ /'tʃeə. chủ tọa challenge (n) (v) /'tʃælindʤ/ sự thử thách. buồng ngủ chance (n) /tʃæns . không chắc chắn certificate (n) /sə'tifikit/ giấy chứng nhận. (n) /¸kærəktə´ristik/ riêng. trò lừa đảo. pro(n) /'sə:tn/ chắc chắn certainly (adv) /´sə:tnli/ chắc chắn. rẻ tiền cheat (v) (n) /tʃit/ lừa. sự thay đổi.. sự thách thức. phấn khởi cheese (n) /tʃi:z/ pho mát chemical adj. đặc tính. ngành hóa học cheque (n) (BrE) (NAmE check) /t∫ek/ séc chest (n) /tʃest/ tủ.centre (BrE) (NAmE center) (n) /'sentə/ điểm giữa. giao việc in charge of phụ trách charity (n) /´tʃæriti/ lòng từ thiện. trói lại chair (n) /tʃeə/ ghế chairman. đặc tính. lập biểu đồ chase (v) (n) /tʃeis/ săn bắt. radio). sự săn bắt chat (v) (n) /tʃæt/ nói chuyện. sự biến đổi channel (n) /'tʃænl/ kênh (TV. riêng biệt. giao nhiệm vụ.. trò gian lận check (v) (n) /tʃek/ kiểm tra.. chất hóa học.

tỉ mỉ close NAmE (v) đóng.chicken (n) /ˈtʃɪkin/ gà. lãnh tụ. tiếng nổ. đốn. áo thầy tu clothes (n) /klouðz/ quần áo . mẻ chocolate (n) /ˈtʃɒklɪt/ sô cô la choice (n) /tʃɔɪs/ sự lựa chọn choose (v) /t∫u:z/ chọn. khéo léo click (v) (n) /klik/ làm thành tiếng lách cách. quét dọn clearly (adv) /´kliəli/ rõ ràng. yêu sách. thời tiết climb (v) /klaim/ leo. sự thỉnh cầu clap (v) (n) /klæp/ vỗ.. trèo climbing (n) /´klaimiη/ sự leo trèo clock (n) /klɔk/ đồng hồ close NAmE (adj) /klouz/ đóng kín. kỹ lưỡng. chỗ sứt. đứa trẻ chin (n) /tʃin/ cằm chip (n) /tʃip/ vỏ bào. tình huống citizen (n) /´sitizən/ người thành thị city (n) /'si:ti/ thành phố civil (adj) /'sivl/ (thuộc) công dân claim (v) (n) /kleim/ đòi hỏi. sáng sủa clerk (n) /kla:k/ thư ký. xếp child (n) /tʃaild/ đứa bé. vỗ tay. chấm dứt closed (adj) /klouzd/ bảo thủ. sạch sẽ. thông minh. kết thúc. tiếng vỗ tay class (n) /klɑ:s/ lớp học classic adj.. cú nhắp (chuột) client (n) /´klaiənt/ khách hàng climate (n) /'klaimit/ khí hậu. rạp chiếu bóng circle (n) /'sə:kl/ đường tròn. người đứng đầu. khăn trải bàn. mục sư clever (adj) /'klevə/ lanh lợi. chính yếu. không cởi mở. tài giỏi. khép. phòng kho cloth (n) /klɔθ/ vải. (n) /'klæsik/ cổ điển. (n) /tʃi:f/ trọng yếu. ˈsɜrkəmˌstəns/ hoàn cảnh. trường hợp. (v) /kli:n/ sạch... linh mục. khép kín closet (n) (especially NAmE) /'klozit/ buồng. phòng để đồ. sự đòi hỏi. chẻ church (n) /tʃə:tʃ/ nhà thờ cigarette (n) /¸sigə´ret/ điếu thuốc lá cinema (n) (especially BrE) /ˈsɪnəmə/ rạp xi nê. phòng học clean adj. chật chội. clear adj. tiếng lách cách. kinh điển classroom (n) /'klα:si/ lớp học. lựa chọn chop (v) /tʃɔp/ chặt. che đậy closely (adv) /´klousli/ chặt chẽ. (v) lau chùi. gà con. sự yêu sách. mảnh vỡ. thủ lĩnh. hình tròn circumstance (n) /ˈsɜrkəmˌstæns . thịt gà chief adj.

đám mây club (n) /´klʌb/ câu lạc bộ. ủy thác. bình thường .kɔmbi'neiʃn/ sự kết hợp. gửi. phổ biến in common sự chung. tới. bình luận. dùi cui centimetre /'senti. chỉ huy. dẫn giải commercial (adj) /kə'mə:ʃl/ buôn bán. tống giam. tô màu coloured (BrE) (NAmE colored) (adj) /´kʌləd/ mang màu sắc. có màu sắc column (n) /'kɔləm/ cột . đi tới comedy (n) /´kɔmidi/ hài kịch comfort (n) (v) /'kΔmfзt/ sự an ủi. sự đổ nát. khó chịu. lạnh nhạt coldly (adv) /'kouldli/ lạnh nhạt. khuyên giải. ấm cúng uncomfortable (adj) /ʌη´tkʌmfətəbl/ bất tiện. thoải mái. sự ủy thác. tiện nghi. ủy thác commit (v) /kə'mit/ giao. an ủi comfortable (adj) /'kΔmfзtзbl/ thoải mái. lệnh. sự phối hợp combine (v) /'kɔmbain/ kết hợp. sự an nhàn. dỗ dành. chú thích. của chung commonly (adv) /´kɔmənli/ thông thường. đầy đủ comfortably (adv) /´kʌmfətəbli/ dễ chịu. đi đến. điều lệ coffee (n) /'kɔfi/ cà phê coin (n) /kɔin/ tiền kim loại cold adj. gậy.. sụp đổ. tận tâm committee (n) /kə'miti/ ủy ban common (adj) /'kɔmən/ công. tiện nghi. phối hợp come (v) /kʌm/ đến. công cộng. sự sụp đổ colleague (n) /ˈkɒlig/ bạn đồng nghiệp collect (v) /kə´lekt/ sưu tập. thương mại commission (n) (v) /kəˈmɪʃən/ hội đồng. bờ biển coat (n) /koʊt/ áo choàng code (n) /koud/ mật mã. y phục cloud (n) /klaud/ mây. hờ hững. vô tâm collapse (v) (n) /kз'læps/ đổ. luật. quyền ra lệnh. quyền chỉ huy comment (n) (v) /ˈkɒment/ lời bình luận. sự lạnh lẽo. mệnh lệnh. bỏ tù commitment (n) /kə'mmənt/ sự phạm tội. (n) /kould/ lạnh. sự tụ họp college (n) /'kɔlidʤ/ trường cao đẳng. tập trung lại collection (n) /kəˈlɛkʃən/ sự sưu tập. ủy nhiệm. lời động viên. sự tận tụy. ủy ban. lời chú giải. trường đại học colour (BrE) (NAmE color) (n) (v) /'kʌlə/ màu sắc.clothing (n) /´klouðiη/ quần áo.mi:tз/ xen ti mét coach (n) /koʊtʃ/ huấn luyện viên coal (n) /koul/ than đá coast (n) /koust/ sự lao dốc. ủy nhiệm. không thoải mái command (v) (n) /kə'mɑ:nd/ ra lệnh. thông thường. sự ủy nhiệm. mục (báo) combination (n) /. phê bình.

đầy đủ. rắc rối complicated (adj) /'komplikeitid/ phức tạp. sự truyền đạt. đơn kiện complete adj. sự xung đột. sự liên quan. ái ngại concert (n) /kən'sə:t/ buổi hòa nhạc conclude (v) /kənˈklud/ kết luận. đua tranh complain (v) /kəm´plein/ phàn nàn. sự kết luận. chấm dứt (công việc) conclusion (n) /kənˈkluʒən/ sự kết thúc. giới hạn confirm (v) /kən'fə:m/ xác nhận. chỉ huy. xáo trộn . bê tông condition (n) /kәn'di∫әn/ điều kiện. (v) /kəm'pli:t/ hoàn thành. liên lạc. xong. cạnh tranh competition (n) /. tin cậy. tình cảnh. (n) ˈkɒnflɪkt/ xung đột.kɒnsn'trei∫n/ sự tập trung. completely (adv) /kзm'pli:tli/ hoàn thành. sự dính líu tới concerned (adj) /kən´sə:nd/ có liên quan. sự tin cậy confident (adj) /'kɔnfidənt/ tin tưởng. kêu ca complaint (n) /kəmˈpleɪnt/ lời than phiền. chứng thực conflict (n) (v) / (v) kənˈflɪkt . giao thiệp. kết thúc. rắc rối complicate (v) /'komplikeit/ làm phức tạp. ˈkɒnfrəns/ hội nghị. liên lạc communication (n) /kə. đối chiếu comparison (n) /kəm'pærisn/ sự so sánh compete (v) /kəm'pi:t/ đua tranh. nhân dân company (n) /´kʌmpəni/ công ty compare (v) /kәm'peә(r)/ so sánh. (n) /'kɔnkri:t/ bằng bê tông. cuộc thi đấu competitive (adj) /kəm´petitiv/ cạnh tranh. chỉ huy conference (n) /ˈkɒnfərəns .mju:ni'keiʃn/ sự giao tiếp. than thở. cuộc thi. /kən´sə:niη/ bâng khuâng. rắc rối computer (n) /kəm'pju:tə/ máy tính concentrate (v) /'kɔnsentreit/ tập trung concentration (n) /. trọn vẹn complex (adj) /'kɔmleks/ phức tạp..kɔmpi'tiʃn/ sự cạnh tranh. tình thế conduct (v) (n) /'kɔndʌkt/or/kən'dʌkt/ điều khiển. phần kết luận concrete adj. truyền đạt. va chạm. dính líu tới. hạn chế confined (adj) /kən'faind/ hạn chế. có dính líu concerning prep.communicate (v) /kə'mju:nikeit/ truyền. sự bàn bạc confidence (n) /'konfid(ә)ns/ lòng tin tưởng. đối chiếu confuse (v) làm lộn xộn. truyền tin community (n) /kə'mju:niti/ dân chúng. ganh đua. đối diện. tự tin confidently (adv) /'kɔnfidəntli/ tự tin confine (v) /kən'fain/ giam giữ. chỉ đạo. nơi tập trung concept (n) /ˈkɒnsept/ khái niệm concern (v) (n) /kәn'sз:n/ liên quan.. sự khiếu nại. sự điều khiển. sự va chạm confront (v) /kən'frʌnt/ đối mặt.

lớn lao. sự rối loạn congratulations (n) /kən. sự giao kết conscious (adj) /ˈkɒnʃəs/ tỉnh táo. không biết rõ consequence (n) /'kɔnsikwəns/ kết quả. lúng túng. bảo thủ consider (v) /kən´sidə/ cân nhắc. gây bối rối confused (adj) /kən'fju:zd/ bối rối. xem xét. lưu ý đến considerable (adj) /kən'sidərəbl/ lớn lao. tham khảo. biết rõ unconscious (adj) /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh. hội nghị. quan tâm. ký kết contrast (n) (v) /kən'træst/ or /'kɔntræst / sự tương phản. hậu quả conservative (adj) /kən´sə:vətiv/ thận trọng. ngượng confusion (n) /kən'fju:ʒn/ sự lộn xộn. bao gồm container (n) /kən'teinə/ cái đựng.confusing (adj) /kən'fju:ziη/ khó hiểu. ghóp phần contribution (n) /¸kɔntri´bju:ʃən/ sự đóng góp. sự hài lòng contest (n) /kən´test/ cuộc thi. hỏi ý kiến consumer (n) /kən'sju:mə/ người tiêu dùng contact (n) (v) /ˈkɒntækt/ sự liên lạc. khen ngợi. không có ý thức. sự quan tâm consist of (v) /kən'sist/ gồm có constant (adj) /'kɔnstənt/ kiên trì. có ý thức. làm tương phản. đáng kể considerably (adv) /kən'sidərəbly/ đáng kể. sự góp phần control (n) (v) s /kən'troul/ sự điều khiển. Quốc hội connect (v) /kə'nekt/ kết nối. làm trái ngược contrasting (adj) /kən'træsti/ tương phản contribute (v) /kən'tribju:t/ đóng góp. chứa. đương đại content (n) /kən'tent/ nội dung. tiếp xúc contain (v) /kәn'tein/ bao hàm. chứa đựng. sự ký hợp đồng. khung cảnh. lời chúc mừng. chiến tranh context (n) /'kɔntekst/ văn cảnh. dè dặt. đại lục (lục địa Bắc Mỹ) continue (v) /kən´tinju:/ tiếp tục. nhiều consideration (n) /kənsidə'reiʃn/ sự cân nhắc. cuộc tranh luận. nối connection (n) /kə´nekʃən. phạm vi continent (n) /'kɔntinənt/ lục địa. quyền lực. thăm dò. sự giao thiệp. sự để ý.grætju'lei∫n/ sự chúc mừng. bền lòng constantly (adv) /'kɔnstəntli/ kiên định construct (v) /kən´strʌkt/ xây dựng construction (n) /kən'strʌkʃn/ sự xây dựng consult (v) /kən'sʌlt/ tra cứu. công te nơ contemporary (adj) /kən'tempərəri/ đương thời. quyền hành. để ý. khen ngợi (s) congress (n) /'kɔɳgres/ đại hội. trận đấu./ sự kết nối. to tát. liên tiếp contract (n) (v) /'kɔntrækt/ hợp đồng. liên tiếp continuously (adv) /kən'tinjuəsli/ liên tục. cuộc chiến đấu. sự xem xét. . làm tiếp continuous (adj) /kən'tinjuəs/ liên tục.

bắt chước core (n) /kɔ:/ nòng cốt. đôi vợ chồng.. làm mát.) correct adj.. đất nước countryside (n)/'kʌntri'said/ miền quê. quy ước conventional (adj) /kən'ven∫ənl/ quy ước conversation (n) /. biến đổi convince (v) /kən'vins/ làm cho tin. chính xác. được kiểm tra uncontrolled (adj) /'ʌnkən'trould/ không bị điều khiển. quầy thu tiền. không bị hạn chế convenient (adj) /kən´vi:njənt/ tiện lợi. chỉ. tòa án. có khả năng council (n) /kaunsl/ hội đồng count (v) /kaunt/ đếm. cách nấu ăn cooker (n) (BrE) /´kukə/ lò. nhà. không bị kiểm tra.. sợi cough (v) (n) /kɔf/ ho. cuộc trò chuyện convert (v) /kən'və:t/ đổi.. cặp. quan tòa. phiên tòa . cặp nam nữ a couple một cặp. sửa.. miền nông thôn county (n) /koun'ti/ hạt. bản chép lại. chi phí. sự dũng cảm. điềm tĩnh. hiệp định. quá trình diễn tiến. đáy lòng corner (n) /´kɔ:nə/ góc (tường. sửa chữa correctly (adv) /kə´rektli/ đúng. nồi nấu cookie (n) (especially NAmE) /´kuki/ bánh quy cool adj. thuận lợi.). làm cho nhận thức thấy cook (v) (n) /kʊk/ nấu ăn. hạt nhân. tính counter (n) /ˈkaʊntər/ quầy hàng. bếp. sự ho. phải trả cottage (n) /'kɔtidʤ/ nhà tranh cotton (n) /ˈkɒtn/ bông. sao chép. koʊrt/ sân. đương đầu copy (n) (v) /'kɔpi/ bản sao. thích hợp convention (n) /kən'ven∫n/ hội nghị. trả giá. quốc gia.kɔnvə'seiʃn/ cuộc đàm thoại.. (v) /kə´rekt/ đúng. sân chạy đua of course dĩ nhiên court (n) /kɔrt . người nấu ăn cooking (n) /kʊkiɳ/ sự nấu ăn. (v) /ku:l/ mát mẻ.quyền chỉ huy in control (of) trong sự điều khiển của under control dưới sự điều khiển của controlled (adj) /kən'trould/ được điều khiển. dũng khí course (n) /kɔ:s/ tiến trình. phố. tỉnh couple (n) /'kʌpl/ đôi. chính xác cost (n) (v) /kɔst . kɒst/ giá. máy đếm country (n) /ˈkʌntri/ nước. một đôi courage (n) /'kʌridʤ/ sự can đảm. sân (tennis. sự sao chép. thuyết phục. tiếng hoa coughing (n) /´kɔfiη/ ho could /kud/ có thể. cope (with) (v) /koup/ đối phó.

tội ác. mất trí cream (n) /kri:m/ kem create (v) /kri:'eit/ sáng tạo. nứt craft (n) /kra:ft/ nghề. vắt. rạn nứt cracked (adj) /krækt/ rạn. sự giáo dục cup (n) /kʌp/ tách. sụp đổ. nỗi thống khổ. đè bẹp cry (v) (n) /krai/ khóc. tội phạm crisis (n) /ˈkraɪsɪs/ sự khủng hoảng. che phủ. cách điều trị. làm nứt. phạm tội. thuốc curious (adj) /'kjuəriəs/ ham muốn. kín đáo covering (n) /´kʌvəriη/ sự bao bọc. sự che phủ. cốt yếu. tiếng khóc. phê phán. phá vụn crazy (adj) /'kreizi/ điên. sự phê phán. vỏ. vượt qua crowd (n) /kraud/ đám đông crowded (adj) /kraudid/ đông đúc crown (n) /kraun/ vương miện. sự mở mang. băng qua. làm vỡ. cái bao. khó tính criticism (n) /´kriti¸sizəm/ sự phê bình. nén lại. chén cupboard (n) /'kʌpbəd/ 1 loại tủ có ngăn curb (v) /kə:b/ kiềm chế. kẻ phạm tội. sự khóc. cách chữa bệnh. lời phê bình. phá tan tành. vua. lạ lùng . sự phá sản. kêu la. hạn chế cure (v) (n) /kjuə/ chữa trị.. tiền gửi ngân hàng credit card (n) thẻ tín dụng crime (n) /kraim/ tội. tội phạm criminal adj. chỉ trích crop (n) /krop/ vụ mùa cross (n) (v) /krɔs/ cây Thánh Giá. bọc cow (n) /kaʊ/ con bò cái crack (n) (v) /kræk/ cừ. đỉnh cao nhất crucial (adj) /´kru:ʃəl/ quyết định. sự rơi (máy bay). điều trị. phê phán. cơn khủng hoảng crisp (adj) /krips/ giòn criterion (n) /kraɪˈtɪəriən/ tiêu chuẩn critical (adj) /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình. danh tiếng. tạo nên creature (n) /'kri:tʃə/ sinh vật. sự kêu la cultural (adj) /ˈkʌltʃərəl/ (thuộc) văn hóa culture (n) /ˈkʌltʃər/ văn hóa. vỏ bọc covered (adj) /'kʌvərd/ có mái che. dữ tợn. (n) /ˈkrɪmənl/ có tội. đè nát. ngai vàng. lời phê phán criticize (BrE also -ise) (v) /ˈkrɪtəˌsaɪz/ phê bình.cousin (n) /ˈkʌzən/ anh em họ cover (v) (n) /'kʌvə/ bao bọc. nứt nẻ. tàn nhẫn crush (v) /krᴧ∫/ ép. tò mò. xuất sắc. loài vật credit (n) /ˈkrɛdɪt/ sự tin. nghề thủ công crash (n) (v) /kræʃ/ vải thô. lòng tin. sự băng qua. chủ yếu cruel (adj) /'kru:ә(l)/ độc ác.

sự giao dịch. cha daily (adj) /'deili/ hàng ngày damage (n) (v) /'dæmidʤ/ mối hạn. hiện nay. xoắn current adj. chặt. thách dark adj. uốn quăn. sự uốn quăn curly (adj) /´kə:li/ quăn. luống (gió) currently (adv) /'kʌrəntli/ hiện thời. thân mến. bàn cãi debt (n) /det/ nợ decade (n) /'dekeid/ thập kỷ. phổ biến. gây thiệt hại damp (adj) /dæmp/ ẩm. cái chết debate (n) (v) /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận. tắt deaf (adj) /def/ điếc. (n) /'kʌrənt/ hiện hành. sự thiệt hại. xoắn. tranh luận. thói quen. kính thưa. người nhảy múa danger (n) /'deindʤə/ sự nguy hiểm. lạ kỳ curl (v) (n) /kə:l/ quăn. ám muội data (n) /´deitə/ số liệu. thưa death (n) /deθ/ sự chết. sự khiêu vũ dancer (n) /'dɑ:nsə/ diễn viên múa. sự khiêu vũ. mối đe dọa dangerous (adj) /´deindʒərəs/ nguy hiểm dare (v) /deər/ dám. dám đương đầu với. uốn cong. thời đại. thỏa thuận mua bán deal with giải quyết dear (adj) /diə/ thân. nhảy múa. thân yêu. phân phối. nguy cơ. cong. đề ngày tháng. sự cắt cycle (n) (v) /'saikl/ chu kỳ. khiêu vũ dancing (n) /'dɑ:nsiɳ/ sự nhảy múa. bẻ cong curved (adj) /kə:vd/ cong custom (n) /'kʌstəm/ phong tục. ghi niên hiệu daughter (n) /ˈdɔtər/ con gái day (n) /dei/ ngày. nhóm mười . ban ngày dead (adj) /ded/ chết. tục lệ. thời kỳ. làm thinh.curiously (adv) /'kjuəriəsli/ tò mò. làm hư hại. dữ liệu date (n) (v) /deit/ ngày. ẩm ướt. rạp hát. làm ngơ deal (v) (n) /di:l/ phân phát. sương) curve (n) (v) /kə:v/ đường cong. khói. tập quán customer (n) /´kʌstəmə/ khách hàng customs (n) /´kʌstəmz/ thuế nhập khẩu. vòng. cuộc tranh cãi. quay vòng theo chu kỳ. tối tăm. mối hiểm nghèo. kỳ. làm hỏng. đi xe đạp cycling (n) /'saikliŋ/ sự đi xe đạp dad (n) /dæd/ bố. hải quan cut (v) (n) /kʌt/ cắt. đường vòng. (n) /dɑ:k/ tối. ẩm thấp dance (n) (v) /dɑ:ns/ sự nhảy múa. chu trình.. bóng tối. hiện nay curtain (n) /'kə:tn/ màn (cửa. điều hại. hiếu kỳ. làm xoắn. bộ mười. kỳ hạn.. dòng (nước).

có tính toán. sự yêu cầu. làm suy giảm. bằng cấp. làm vui thích. tình trạng đổ nát December (n) (abbr. sâu xa. Dec. sự giảm đi. thanh tú. suy tàn decorate (v) /´dekə¸reit/ trang hoàng. sự giải quyết. độ delay (n) (v) /dɪˈleɪ/ sự chậm trễ. bày tỏ. khoa. giải thích. định rõ. bày tỏ. trang trí decorative (adj) /´dekərətiv/ để trang hoàng.. sự vui sướng. sự trì hoãn. phân xử decision (n) /diˈsiʒn/ sự quyết định. (adv) /di:p/ sâu. tháng Chạp decide (v) /di'said/ quyết định. suy sụp. đánh bại. sự che chở defend (v) /di'fend/ che chở. đòi hỏi. hài lòng deliver (v) /di'livə/ cứu khỏi. sự suy sụp. đồ trang hoàng. gian hàng. gửi. tiền gửi. bí ẩn deeply (adv) /´di:pli/ sâu. sở.ˈmænd/ sự đòi hỏi. tiền đặt cọc. tùy thuộc. dứt khoát definition (n) /defini∫n/ sự định nghĩa. làm phiền muộn. dựa vào. làm say mê delighted (adj) /di'laitid/ vui mừng. sự phân phối.decay (n) (v) /di'kei/ tình trạng suy tàn. làm suy giảm . tế nhị. vật để chống đỡ. bảo vệ. chủ tâm. đặt cọc depress (v) /di´pres/ làm chán nản. ty. sự thất bại (1 kế hoạch). sự phân xử declare (v) /di'kleə/ tuyên bố. sự bày tỏ. trình độ. điều thích thú. để làm cảnh decrease (v) (n) / 'di:kri:s/ giảm bớt. trang trí decoration (n) /¸dekə´reiʃən/ sự trang hoàng. công bố decline (n) (v) /di'klain/ sự suy tàn. lời định nghĩa degree (n) /dɪˈgri:/ mức độ.) /di'sembə/ tháng mười hai. để trang trí. có suy nghĩ cân nhắc delicate (adj) /'delikeit/ thanh nhã. ban.) defence (BrE) (NAmE defense) (n) /di'fens/ cái để bảo vệ. làm chậm trễ deliberate (adj) /di'libәreit/ thận trọng. khu bày hàng departure (n) /di'pɑ:tʃə/ sự rời khỏi. có suy nghĩ cân nhắc deliberately (adv) /di´libəritli/ thận trọng. giãi bày delivery (n) /di'livəri/ sự phân phát. phát biếu demand (n) (v) /dɪ. sự tiêu tan (hy vọng.. thoát khỏi. bào chữa define (v) /di'fain/ định nghĩa definite (adj) /dә'finit/ xác định. suy sụp. sự khởi hành depend (on) (v) /di'pend/ phụ thuộc. sâu sắc defeat (v) (n) /di'fi:t/ đánh thắng. sự giảm sút deep adj. yêu cầu demonstrate (v) /ˈdɛmənˌstreɪt/ chứng minh. sự đi. giải quyết. phản đối. phủ nhận department (n) /di'pɑ:tmənt/ cục. sự giao hàng. khó lường. sự cản trở. biểu lộ dentist (n) /'dentist/ nha sĩ deny (v) /di'nai/ từ chối. trông mong vào deposit (n) (v) /dɪˈpɒzɪt/ vật gửi. rõ ràng definitely (adv) /'definitli/ rạch ròi. khó xử delight (n) (v) /di'lait/ sự vui thích. ỷ vào.

bất chấp destroy (v) /dis'trɔi/ phá. suy yếu. chế độ ăn kiêng difference (n) /ˈdɪfərəns . rời bỏ. khác biệt.tə:mi'neiʃn/ sự xác định. thất vọng. từ trần. nỗi khó khăn.depressing (adj) /di'presiη/ làm chán nản làm thát vọng. bắt nguồn. độ dày derive (v) /di´raiv/ nhận được từ. sự bày tỏ device (n) /di'vais/ kế sách. liều lĩnh. sự tả. nhiệt tình diagram (n) /ˈdaɪəˌgræm/ biểu đồ diamond (n) /´daiəmənd/ kim cương diary (n) /'daiəri/ sổ nhật ký. sự định rõ. phá hoại. sự phá hủy. chuyển hóa từ (from) describe (v) /dɪˈskraɪb/ diễn tả. sự tiêu diệt detail (n) /(n) dɪˈteɪl . sự quyết định determine (v) /di'tз:min/ xác định. máy móc devote (v) /di'vout/ hiến dâng. khác biệt. phác họa. (v) dɪˈteɪl/ chi tiết in detail tường tận. tuyệt vọng desperately (adv) /'despəritli/ liều lĩnh. khác nhau differently (adv) /'difrзntli/ khác. quyết định determined (adj) /di´tə:mind/ đã được xác định. thèm muốn. dâng cho. thiết kế desire (n) (v) /di'zaiə/ ước muốn. ao ước desk (n) /desk/ bàn (học sinh. đình trệ depth (n) /depθ/ chiều sâu. mô tả description (n) /dɪˈskrɪpʃən/ sự mô tả. bỏ trốn deserted (adj) /di'zз:tid/ hoang vắng. phác thảo. sự miêu tả desert (n) (v) /ˈdɛzərt/ sa mạc. công lao. phá huỷ. mở rộng. dụng cụ. triệt p há destruction (n) /dis'trʌk∫n/ sự phá hoại. ˈditeɪl . lấy được từ. liều mạng despite prep. /dis'pait/ dù. phiền muộn. đã được xác định rõ develop (v) /di'veləp/ phát triển. gay go difficulty (n) /'difikəlti/ sự khó khăn. tỉ mỉ. không người ở deserve (v) /di'zз:v/ đáng. hết lòng. xuất phát từ. miêu tả. điều cản trở . nhiều chi tiết determination (n) /di. mặc dù. kế hoạch. ˈdɪfrəns/ sự khác nhau different (adj) /'difrзnt/ khác. sự trình bày. bày tỏ development (n) /di’velәpmәnt/ sự phát triển. dành hết cho devoted (adj) /di´voutid/ hiến cho. xứng đáng design (n) (v) /di´zain/ sự thiết kế. làm trì trệ depressed (adj) /di-'prest/ chán nản. khác nhau difficult (adj) /'difik(ə)lt/ khó. viết. định rõ. đề cương. hy sinh dying (adj) /ˈdaɪɪŋ/ sự chết diet (n) /'daiət/ chế độ ăn uống. lịch ghi nhớ dictionary (n) /'dikʃənəri/ từ điển die (v) /daɪ/ chết. làm việc) desperate (adj) /'despərit/ liều mạng. trình bày. tiêu diệt. khó khăn. dành cho. thiết bị. giá trị. tỉ mỉ detailed (adj) /'di:teild/ cặn kẽ.

chỉ huy dirt (n) /də:t/ đồ bẩn thỉu. . trưng bày. ý mong đợi. chiết khấu discover (v) /dis'kʌvə/ khám phá. làm thất vọng disappointed (adj) /. không lương thiện disk (n) /disk/ đĩa. vật rác rưởi dirty (adj) /´də:ti/ bẩn thỉu. làm kinh tởm. viết cho ai. không có khă năng dis (adv)antage (n) /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ . khác. không giống. đĩa hát dislike (v) (n) /dis'laik/ sự không ưa. người điều khiển. không thành thật dishonestly (adv) /dis'onistli/ bất lương. không thích. thẳng direction (n) /di'rek∫n/ sự điều khiển. kinh tởm disgusted (adj) /dis´gʌstid/ chán ghét. làm thất bại disappointing (adj) /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán. sa thải (người làm) display (v) (n) /dis'plei/ bày tỏ.disз'pointid/ thất vọng disappointment (n) /¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán. phản đối. sự tranh luận disease (n) /di'zi:z/ căn bệnh. thẳng thắn. điều khiển directly (adv) /dai´rektli/ trực tiếp. sự thiệt hại disagree (v) /¸disə´gri:/ bất đồng. chê disapproving (adj) /¸disə´pru:viη/ phản đối disaster (n) /di'zɑ:stə/ tai họa. tranh luận discussion (n) /dis'kʌʃn/ sự thảo luận. xới dinner (n) /'dinə/ bữa trưa. sự khác nhau disappear (v) /disə'piə/ biến mất. sự phát hiện ra discuss (v) /dis'kΛs/ thảo luận. biến đi disappoint (v) /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện. especially in NAmE) (n) /disk/ đĩa discipline (n) /'disiplin/ kỷ luật discount (n) /'diskaunt/ sự bớt giá.. sự thất vọng disapproval (n) /¸disə´pru:vl/ sự phản đổi. đồ dơ bẩn. gửi. sự ghét dismiss (v) /dis'mis/ giải tán (quân đội. phô trương. sự bày ra. làm phẫn nộ disgusting (adj) /dis´gʌstiη/ làm ghê tởm. sự không tán thành disapprove (of) (v) /¸disə´pru:v/ không tán thành. ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/sự bất lợi. phẫn nộ dish (n) /diʃ/ đĩa (đựng thức ăn) dishonest (adj) /dis´ɔnist/ bất lương. bệnh tật disgust (v) (n) /dis´gʌst/ làm ghê tởm. sự tìm ra. chiều direct adj. nhận ra discovery (n) /dis'kʌvəri/ sự khám phá. thất ước. sự chỉ huy director (n) /di'rektə/ giám đốc.dig (v) /dɪg/ đào bới. phát hiện ra. dai'rekt/ trực tiếp. (v) /di'rekt. kh ông hợp disagreement (n) /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng. dơ bẩn disabled (adj) /dis´eibld/ bất lực. sự chiết khấu. thẳng. đám đông). tiền bớt. thảm họa disc (also disk. phô bày. sự không đồng ý. không đồng ý.

chi phối. ngờ vực down (adv). /dʌzn/ tá (12) draft (n)adj. det. sắp xếp. sự ngờ vực.. phân hủy. adj. tầng dưới downwards (also downward especially in NAmE) (adv) /´daun¸wədz/ xuống. thích hợp với sân khấu dramatically (adv) /drə'mætikəli/ đột ngột draw (v) /dro:/ vẽ.. chia ra. tiến sĩ document (n) /'dɒkjʊmənt/ văn kiện. quấy rầy disturbing (adj) /dis´tə:biη/ xáo trộn divide (v) /di'vaid/ chia. như đóng kịch. quận disturb (v) /dis´tə:b/ làm mất yên tĩnh.. tuồng dramatic (adj) /drə´mætik/ như kịch..mə/ kịch. xóa bỏ. thiết kế drag (v) /drӕg/ lôi kéo. hai. tài liệu. Dr... du/ làm undo (v) /ʌn´du:/ tháo. của hồi môn double adj.) /'dɔktə/ bác sĩ y khoa. sơ đồ thiết kế. xống gác. (n) /'daun'steзz/ ở dưới nhà.distri'bju:ʃn/ sự phân bổ. nghi ngờ. gỡ. tầm xa distinguish (v) /dis´tiηgwiʃ/ phân biệt. làm náo động. có ảnh hưởng. cửa ra vào dot (n) /dɔt/ chấm nhỏ. lượng gấp đôi. kép. (thuộc) nội trợ. sự sắp xếp district (n) /'distrikt/ huyện. người kéo dream (n) (v) /dri:m/ giấc mơ. ở tầng dưới. phân phối. cái gấp đôi. kéo lê drama (n) /drɑː. kéo drawing (n) /'dro:iŋ/ bản vẽ. (v) /dra:ft/ bản phác thảo. đi xuống dozen (n)det. phân phát. bức vẽ. /daun/ xuống downstairs (adv). nghe ra distribute (v) /dis'tribju:t/ phân bổ. prep. điểm. (adv). phác thảo.. tư liệu dog (n) /dɔg/ chó dollar (n) /´dɔlə/ đô la Mỹ domestic (adj) /də'mestik/ vật nuôi trong nhà. sự kéo drawer (n) /´drɔ:ə/ người vẽ. sự phân loại divorce (n) (v) /di´vɔ:s/ sự ly dị divorced (adj) /di'vo:sd/ đã ly dị do (v) auxiliary (v) /du:. phân ra division (n) /dɪ'vɪʒn/ sự chia. làm gấp đôi doubt (n) (v) /daut/ sự nghi ngờ. (n) (v) /'dʌbl/ đôi. nhận ra. sự phân chia. phân loại distribution (n) /. đi xuống downward (adj) /´daun¸wəd/ xuống. giải tán distance (n) /'distəns/ khoảng cách. NAmE Dr.trưng bày dissolve (v) /dɪˈzɒlv/ tan rã. mơ . hủy bỏ doctor (n) (abbr. kiềm chế door (n) /dɔ:/ cửa. quốc nội dominate (v) /ˈdɒməˌneɪt/ chiếm ưu thế. sự phân phối.

trách nhiệm DVD (n) each det. máu.. cửa hàng dược phẩm drum (n) /drʌm/ cái trống. sấy khô due (adj) /du. nơi đổ rác during prep. giọt (nước. dễ tính. phía đông. quét bụi. tiếng trống drunk (adj) /drʌŋk/ say rượu dry adj. mặc (quần áo). phấn). rèn luyện educated (adj) /'edju:keitid/ được giáo dục. uống drive (v) (n) /draiv/ lái . dược phẩm. thích đáng due to vì. sự xuất bản editor (n) /´editə/ người thu thập và xuất bản... trái đất ease (n) (v) /i:z/ sự thanh thản. ngu đần dump (v) (n) /dʌmp/ đổ rác. (thuộc) đông. tại. /'djuəriɳ/ trong lúc. sự rèn luyện (kỹ năng) . chủ bút educate (v) /'edju:keit/ giáo dục.. bồn phận. (adv) /i:st/ hướng đông. làm khô. đống rác. làm yên tâm.. rơi. đua xe. rớt. sự quản lý kinh tế edge (n) /edӡ/ lưỡi. phủi bụi duty (n) /'dju:ti/ sự tôn kính. ung dung easily (adv) /'i:zili/ dễ dàng eat (v) /i:t/ ăn economic (adj) /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế economy (n) /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm.dress (n) (v) /dres/ quần áo. cuộc đua xe driver (n) /draivә(r)/ người lái xe drop (v) (n) /drɒp/ chảy nhỏ giọt.edju:'keiʃn/ sự giáo dục. xứng đáng. (v) /drai/ khô. ở phía đông eastern (adj) /'i:stən/ đông easy (adj) /'i:zi/ dễ dàng. rắc (bụi. trong thời gian dust (n) (v) /dʌst/ bụi. rác. giành (phần thưởng) earth (n) /ə:θ/ đất. nhờ có dull (adj) /dʌl/ chậm hiểu. ăn mặc dressed (adj) cách ăn mặc drink (n) (v) /driɳk/ đồ uống. sự thoải mái. ma túy drugstore (n) (NAmE) /'drʌgstɔ:/ hiệu thuốc. pro(n) /i:tʃ/ mỗi each other (also one another) pro(n) nhau. do.. (adv) /´ə:li/ sớm earn (v) /ə:n/ kiếm (tiền). cạn. được đào tạo education (n) /. cho ăn học. cạnh sắc edition (n) /i'diʃn/ nhà xuất bản. lẫn nhau ear (n) /iə/ tai early adj. dyu/ đến kỳ hạn (trả nợ). làm dễ chịu east (n)adj.) drug (n) /drʌg/ thuốc. kính trọng. làm thanh thản. cuộc đua xe (điều khiển) driving (n) /'draiviɳ/ sự lái xe.

đế quốc employ (v) /im'plɔi/ dùng. ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử elegant (adj) /´eligənt/ thanh lịch. người làm công . pro (n) (adv) /´aiðə/ mỗi. không dùng. nổi bật lên emergency (n) /i'mз:dЗensi/ tình trạng khẩn cấp emotion (n) /i'moƱʃ(ә)n/ xự xúc động. quyết định election (n) /i´lekʃən/ sự bầu cử. có hiệu lực efficient (adj) /i'fiʃənt/ có hiệu lực. cũng phải thế elbow (n) /elbou/ khuỷu tay elderly (adj) /´eldəli/ có tuổi.. tầm quan trọng emphasize (BrE also -ise) (v) /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh. gây khó khăn embarrassing (adj) /im´bærəsiη/ làm lúng túng. có hiệu quả efficiently (adv) /i'fiʃəntli/ có hiệu quả. thang máy else (adv) /els/ khác. sự cảm động. dễ xúc cảm emotionally (adv) /i´mouʃənəli/ xúc động emphasis (n) /´emfəsis/ sự nhấn mạnh. bối rối. nguyên tố elevator (n) (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng. xúc động. sự bối rối emerge (v) /i´mə:dʒ/ nổi lên.effect (n) /i'fekt/ hiệu ứng. kết quả effective (adj) /'ifektiv/ có kết quả. mối xác cảm emotional (adj) /i´mouʃənəl/ cảm động. thuê ai làm gì unemployed (adj) /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp. không sử dụng được employee (n) /¸emplɔi´i:/ người lao động. phát điện electrical (adj) /i'lektrikəl/ (thuộc) điện electricity (n) /ilek'trisiti/ điện. abbr. cuộc tuyển cử electric (adj) /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện. có hiệu lực effectively (adv) /i'fektivli/ có kết quả. xúc cảm. nữa. có điện. hiện ra. cao tuổi elect (v) /i´lekt/ bầu. Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example) egg (n) /eg/ trứng either det. mang nợ embarrassment (n) /im´bærəsmənt/ sự lúng túng. làm nổi bật empire (n) /'empaiə/ đế chế. gửi thư điện tử embarrass (v) /im´bærəs/ lúng túng. sự nỗ lực e. hiệu quả. ngượng. làm rắc rối. tao nhã element (n) /ˈɛləmənt/ yếu tôd. ngăn trở embarrassed (adj) /im´bærəst/ lúng túng. điện lực. một.g. hiệu nghiệm effort (n) /´efə:t/ sự cố gắng. dễ cảm động. làm ngượng nghịu. điện lực học electronic (adj) /ɪlɛkˈtrɒnɪk . nếu không elsewhere (adv) /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác email (also e-mail) (n) (v) /'imeil/ thư điện tử.

cho tên (sách). đổ. trọn vẹn. giúp đỡ. toàn bộ entirely (adv) /in´taiəli/ toàn vẹn. say mê.entə'tein/ giải trí. chiêu đãi entertaining (adj) /. toàn bộ entitle (v) /in'taitl/ cho tiêu đề.employer (n) /em´plɔiə/ chủ. chấm dứt in the end cuối cùng. động cơ engineer (n) /endʒi'niər/ kỹ sư engineering (n) /. sự chấm dứt. sinh lực engage (v) /in'geidʤ/ hứa hẹn. làm can đảm. đã hứa hôn. được hưởng. kết thúc. pro (n) (adv) /i'nʌf/ đủ enquiry (also inquiry especially in NAmE) (n) /in'kwaiәri/ sự điều tra. nạn thất nghiệp empty adj. bắt gặp. mạnh dạn encouragement (n) /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ. ɛnˈʃɜr/ bảo đảm. ủng hộ. sự có được. dốc. quân địch energy (n) /ˈɛnərdʒi/ năng lượng. sự bắt gặp encourage (v) /in'kΔridЗ/ động viên. đính ước engaged (adj) /in´geidʒd/ đã đính ước. có khả năng.enʤɪ'nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư. người tiếp đãi. sự tiếp đãi. động viên. tiếp đón. chiêu đãi enthusiasm (n) /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái. đã có người engine (n) /en'ʤin/ máy. chiêu đãi entertainment (n) /entə'teinm(ə)nt/ sự giải trí. sự làm can đảm end (n) (v) /end/ giới hạn. sự tiếp nhận (pháp lý) envelope (n) /'enviloup/ phong bì . sự chạm trán. phần cuối. uống. cam kết. nhiệt tình entire (adj) /in'taiə/ toàn thể.. công việc của kỹ sư enjoy (v) /in'dЗoi/ thưởng thức. chắc chắn enter (v) /´entə/ đi vào. làm cạn enable (v) /i'neibl/ làm cho có thể. được hưởng enormous (adj) /i'nɔ:məs/ to lớn. sự thẩm vấn ensure (v) /ɛnˈʃʊər . cho phép ai làm gì encounter (v) (n) /in'kautә/ chạm chán. về sau ending (n) /´endiη/ sự kết thúc. gia nhập entertain (v) /. kết cục enemy (n) /'enәmi/ kẻ thù. có được enjoyable (adj) /in´dʒɔiəbl/ thú vị. nghị lực. sự kết thúc. khổng lồ enough det. thích thú enjoyment (n) /in´dʒɔimənt/ sự thích thú. cho quyền làm gì entrance (n) /'entrəns/ sự đi vào..entə'teiniɳ/ giải trí entertainer (n) /¸entə´teinə/ người quản trò. sự nhậm chức entry (n) /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách. thích thú cái gì. (v) /'empti/ trống. sự nhiệt tình enthusiastic (adj) /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái. rỗng. sự đi vào. người sử dụng lao động employment (n) /im'plɔimənt/ sự thuê mướn unemployment (n) /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp. khuyến khích.

lại còn. điềm đạm. mọi thứ everywhere (adv) /´evri¸weə/ mọi nơi evidence (n) /'evidəns/ điều hiển nhiên. xuất chúng . (adj) /'i:vn/ ngay cả. ví dụ excellent (adj) /ˈeksələnt/ xuất sắc. ngang bằng equipment (n) /i'kwipmənt/ trang. bằng phẳng. vật tương đương error (n) /'erə/ lỗi. ước lượng. bất động sản estimate (n) (v) /'estimit . ngang equally (adv) /'i:kwзli / bằng nhau. thành lập estate (n) /ɪˈsteɪt/ tài sản. sai lầm escape (v) (n) /is'keip/ trốn thoát. điều xấu..environment (n) /in'vaiərənmənt/ môi trường. ngay. hỏi han (thí sinh) example (n) /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ. đánh giá etc. đúng đắn exaggerate (v) /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu. (n) (v) /´i:kwəl/ ngang. ngang bằng evening (n) /'i:vniɳ/ buổi chiều. lỗi thoát especially (adv) /is'peʃəli/ đặc biệt là. bằng. mọi everyone (also everybody) pro(n) /´evri¸wʌn/ mọi người everything pro(n) /'evriθiɳ/ mọi vật. sức. người ngang hàng. sự kiện eventually (adv) /i´ventjuəli/ cuối cùng ever (adv) /'evә(r)/ từng. tối event (n) /i'vent/ sự việc.prefix tiền tố chỉ bên ngoài exact (adj) /ig´zækt/ chính xác. thực chất. nhất là essay (n) /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận essential adj.. đánh giá... phòng đại exam (n) /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới) examination /ig¸zæmi´neiʃən/ (n) sự thi cử. /'evәri/ mỗi. phóng đại exaggerated (adj) /ig'zædЗзreit/ cường điệu. (full form et cetera) /et setərə/ vân vân euro (n) /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu even (adv). bằng. từ. sự trốn thoát. về cơ bản establish (v) /ɪˈstæblɪʃ/ lập.vairən'mentl/ thuộc về môi trường equal adj. thoát khỏi. di sản.'estimeit/ sự ước lượng. từ trước tới giờ every det. đúng exactly (adv) /ig´zæktli/ chính xác. sự sai sót. điều ác. (n) /'i:vl/ xấu. ngang tài. (n) /əˈsɛnʃəl/ bản chất. khám xét. cốt yếu.. yếu tố cần thiết essentially (adv) /e¸senʃi´əli/ về bản chất. ác. thiết bị equivalent adj. hoàn cảnh xung quanh environmental (adj) /in. điều tai hại ex. (n) /i´kwivələnt/ tương đương. điều rõ ràng evil adj. kỳ thi examine (v) /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra.

trưng bày exist (v) /ig'zist/ tồn tại. sự phát triển ồ ạt export (v) (n) /iks´pɔ:t/ xuất khẩu. tốc hành . sự xuất khẩu expose (v) /ɪkˈspoʊz/ trưng bày. được hy vọng unexpected (adj) /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ. gây ngạc nhiên unexpectedly (adv) /'Δniks'pektid/ bất ngờ. trừ phi exception (n) /ik'sepʃn/ sự trừ ra. thi hành. chuyên môn. sự thi hành. giải thích explanation (n) /. giải thích explode (v) /iks'ploud/ đập tan (hy vọng. trải qua. phơi bày express (v) (adj) /iks'pres/ diễn tả. sống existence (n) /ig'zistəns/ sự tồn tại. sự đi ra. sự kích động exclude (v) /iks´klu:d/ ngăn chạn. nở. thoát ra expand (v) /iks'pænd/ mở rộng. /ik'sept/ trừ ra. biểu lộ. gây ngạc nhiên expectation (n) /. giãn ra expect (v) /ik'spekt/ chờ đợi. thí nghiệm expert (n) (adj) /.ekspз'ti:z/ chuyên gia. nếm mùi experienced (adj) /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm. thực hiện exhibit (v) (n) /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày.). vật trưng bày.except prep. (v) ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm. từng trải. triển lãm. sự sống exit (n) /´egzit/ lỗi ra. bị kích động excitement (n) /ik´saitmənt/ sự kích thích. thành thạo explain (v) /iks'plein/ giải nghĩa. nhanh. bào chữa. giàu kinh nghiệm experiment (n) (v) /(n) ɪkˈspɛrəmənt . sự chờ đợi expense (n) /ɪkˈspɛns/ chi phí expensive (adj) /iks'pensiv/ đắt experience (n) (v) /iks'piəriəns/ kinh nghiệm. sự thực hiện.. làm nổ. phát triển. kích động exciting (adj) /ik´saitiη/ hứng thú. vật triển lãm exhibition (n) /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm. bày tỏ.. trừ ra excuse (n) (v) /iks´kju:z/ lời xin lỗi. sự loại ra exchange (v) (n) /iks´tʃeindʒ/ trao đổi. mong ngóng. loại trừ excluding prep. xin lỗi. (thuộc) sự thi hành. nổ explore (v) /iks´plɔ:/ thăm dò.ekspek'tei∫n/ sự mong chờ. /iks´klu:diη/ ngoài ra. chấp hành exercise (n) (v) /'eksəsaiz/ bài tập. chấp hành. tha lỗi executive (n) (adj) /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành. sự trao đổi in exchange (for) trong việc trao đổi về excite (v) /ik'sait/ kích thích. không kể. conj. thám hiểm explosion (n) /iks'plouʤn/ sự nổ.. thú vị excited (adj) /ɪkˈsaɪtɪd/ bị kích thích. liệu trước expected (adj) /iks´pektid/ được chờ đợi. tha thứ.eksplə'neiʃn/ sự giải nghĩa. hàng xuất khẩu. làm.

sự kéo dài. thứ thêm. tin cậy. thuận lợi fairly (adv) /'feəli/ hợp lý. duỗi. phụ. (n) /iks'tri:m/ vô cùng. đối phó. xưởng fail (v) /feil/ sai. đối mặt facility (n) /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng. ngoại. khác thường extreme adj. biểu lộ. sự diễn đạt extend (v) /iks'tend/ giơ. chung thủy. gửi lời extension (n) /ɪkstent ʃən/ sự giơ. sự dành cho. vật đảm bảo faithful (adj) /'feiθful/ trung thành. bất lợi faith (n) /feiθ/ sự tin tưởng. cực đoan. quen thộc family (n) (adj) /ˈfæmili/ gia đình. gửi lời extensive (adj) /iks´tensiv/ rộng rãi. phụ extraordinary (adj) /iks'trɔ:dnri/ đặc biệt. niềm tin.expression (n) /iks'preʃn/ sự diễn tả. ngã. người thất bại faint (adj) /feɪnt/ nhút nhát. công bằng unfair (adj) /ʌn´fɛə/ gian lận. sự rơi.). quá khích. thất bại failure (n) /ˈfeɪlyər/ sự thất bại. bị đổ false (adj) /fo:ls/ sai. ngã fall over ngã lộn nhào. nhầm. sự kiện factor (n) /'fæktə / nhân tố factory (n) /'fæktəri/ nhà máy. (n) (adv) /'ekstrə/ thêm. trung thực faithfully (adv) /'feiθfuli/ trung thành.). chung thủy. kéo dài (thời gia(n). phạm vi extra adj. bất lợi unfairly (adv) /ʌn´fɛəli/ gian lận. cho. trung thực yours faithfully (BrE) bạn chân thành fall (v) (n) /fɔl/ rơi. tưởng tượng far (adv). thuận lợi fact (n) /fækt/ việc. lạ thường. xí nghiệp. duỗi ra (tay. giả dối fame (n) /feim/ tên tuổi. không công bằng. thuộc gia đình famous (adj) /'feiməs/ nổi tiếng fan (n) /fæn/ người hâm mộ fancy (v) (adj) /ˈfænsi/ tưởng tượng. (adj) /fɑ:/ xa further (adj) /'fə:ðə/ xa hơn nữa.. thể diện. sự quá khích extremely (adv) /iks´tri:mli/ vô cùng. dành cho. đương đầu. danh tiếng familiar (adj) /fəˈmiliər/ thân thiết.. không công bằng. nghĩ rằng. cực độ eye (n) /ai/ mắt face (n) (v) /feis/ mặt. sự bày tỏ. khắc nghiệt. sự dễ dàng. công bằng.. yếu ớt faintly (adv) /'feintli/ nhút nhát. sự việc. bao quát extent (n) v /ɪkˈstɛnt/ quy mô. yếu ớt fair (adj) /feə/ hợp lý. thêm nữa farm (n) /fa:m/ trang trại . châ(n).

. điểm đặc trưng. nhân vật. nuôi feel (v) /fi:l/ cảm thấy feeling (n) /'fi:liɳ/ sự cảm thấy. một vài field (n) /fi:ld/ cánh đồng. (adv) /fa:st/ nhanh fasten (v) /'fɑ:sn/ buộc. (n) /´fi:meil/ thuộc giống cái. người chủ trại fashion (n) /'fæ∫ən/ mốt. cuộc đấu chung kết . mô tả nét đặc biệt. lấp kín film (n) (v) /film/ phim. sự chiếu cố in favour/favor (of) ủng hộ cái gì (to be in favour of something ) favourite (NAmE favorite) adj. e sợ. lo ngại feather (n) /'feðə/ lông chim feature (n) (v) /'fi:tʃə/ nét đặt biệt. một vài a few một ít. trói fat adj. đặc trưng của.. sự đấu tranh figure (n) (v) /figә(r)/ hình dáng. chiến đấu. sự đấu tranh.. người (vật) được ưa thích fear (n) (v) /fɪər/ sự sợ hãi. béo bở. quyến rũ fever (n) /'fi:və/ cơn sốt. làm bực mình... adj. pro(n) /fju:/ ít.. thời trang fashionable (adj) /'fæʃnəbl/ đúng mốt. học phí feed (v) /fid/ cho ăn. hợp thời trang fast adj. Feb. đồng áng farmer (n) /'fɑ:mə(r)/ nông dân. miêu tả file (n) /fail/ hồ sơ.) fault (n) /fɔ:lt/ sự thiết sót. February (n) (abbr.. hình dung.. sự đồng ý. mỡ.. bãi chiến trường fight (v) (n) /fait/ đấu tranh. chất béo father (n) /'fɑ:ðə/ cha (bố) faucet (n) (NAmE) /ˈfɔsɪt/ vòi (ở thùng rượu.farming (n) /'fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt.) /´februəri/ tháng 2 federal (adj) /'fedərəl/ liên bang fee (n) /fi:/ tiền thù lao. bệnh sốt few det. sợ. sự quý mến. đại hội liên hoan fetch (v) /fetʃ/ tìm về. đem về.. cuộc chiến đấu fighting (n) /´faitiη/ sự chiến đấu.. tài liệu fill (v) /fil/ làm đấy. (n) /'feivзrit/ được ưa thích. sai sót favour (BrE) (NAmE favor) (n) /'feivз/ thiện ý. làm say mê. đồng chí female adj. một ít. cảm giác fellow (n) /'felou/ anh chàng (đang yêu). (n) /'fainl/ cuối cùng. (n) /fæt/ béo.vài.. giống cái fence (n) /fens/ hàng rào festival (n) /'festivəl/ lễ hội. được dựng thành phim final adj.

finally (adv) /´fainəli/ cuối cùng. bắt cá fishing (n) /´fiʃiη/ sự câu cá. sự đánh cá fit (v) (adj) /fit/ hợp. hoàn thành fire (n) (v) /'faiə/ lửa. trôi. chuyến bay float (v) /floʊt/ nổi.. chắc. đóa. cao thượng finger (n) /'fiɳgə/ ngón tay finish (v) (n) kết thúc. lắp. tầng (nhà) flour (n) /´flauə/ bột. vật đầu tiên. mặt phẳng flavour (BrE) (NAmE flavor) (n) (v) /'fleivə/ vị. (n) /flæt/ bằng phẳng. lơ lửng flood (n) (v) /flʌd/ lụt. quãng đường bay flying adj. ˈfaɪnæns/ tài chính. đèn nháy flat adj. sau cùng finance (n) (v) /fɪˈnæns . sửa chữa. ánh sáng lóe lên. (adv). xứng đáng fix (v) /fiks/ đóng. căn phòng. sự bay. sự bay. sửa sang fixed (adj) đứng yên. trọng tâm ( (n)bóng) . làm tăng thêm mùi vị flesh (n) /fle∫/ thịt flight (n) /flait/ sự bỏ chạy. tràn ngập floor (n) /flɔ:/ sàn. bất động flag (n) /'flæg/ quốc kỳ flame (n) /fleim/ ngọn lửa flash (v) (n) /flæ∫/ loé sáng. công ty. chuyến bay focus (v) (n) /'foukəs/ tập trung. mạnh mẽ firmly (adv) /´fə:mli/ vững chắc. tìm thấy find out sth khám phá. đốt cháy set fire to đốt cháy cái gì firm (n)adj. phần cuối finished (adj) /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất.. tìm ra fine (adj) /fain/ tốt. nhẵn. trước hết. ordinal number. hoàn thành. sự bay. vụt sáng. bột mỳ flow (n) (v) /flow/ sự chảy. trung tâm. kiên quyết. kiên quyết first det. vừa. bông. người. giỏi finely (adv) /´fainli/ đẹp đẽ. thứ nhất at first trực tiếp fish (n) (v) /fɪʃ/ cá.. sự kết thúc. câu cá.. gắn. dãy phòng. cấp vốn financial (adj) /fai'næn∫l/ thuộc (tài chính) find (v) /faind/ tìm. tài trợ. cho gia vị. tế nhị. lũ lụtl. vũng vàng. đầu tiên.. rút chạy. (n) /fə:st/ thứ nhất. cây hoa flu (n) /flu:/ bệnh cúm fly (v) (n) /flaɪ/ bay. bẹt. (n) /´flaiiη/ biết bay. chảy flower (n) /'flauə/ hoa. mùi. tràn đầy. món cá. thích hợp. (adv) /'fə:m/ hãng.

sau. dành cho. (n)prep. nếp gấp folding (adj) /´fouldiη/ gấp lại được follow (v) /'fɔlou/ đi theo sau.fə/ cho. nguyên formerly (adv) /´fɔ:məli/ trước đây. trả tự do freely (adv) /´fri:li/ tự do. giải phóng. dàn xếp. làm thành. force (n) (v) /fɔ:s/ sức mạnh. bố trí free adj. tự do. món ăn foot (n) /fut/ chân. tổ chức frame (n) (v) /freim/ cấu trúc. hình dạng. cách thức fortune (n) /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có. tiến về phía trước forward (adj) /ˈfɔrwərd/ ở phía trước. hình thức. theo sau. sau này ở phía trước. tiến về phía trước found (v) /faund/ (q. tiếp theo food (n) /fu:d/ đồ ăn. xắn. xưa.) /´fraidi/ thứ Sáu . dự báo foreign (adj) /'fɔrin/ (thuộc) nước ngoài. dự báo.. dự đoán. sự thịnh vượng forward (also forwards) (adv) /ˈfɔrwərd/ về tương lai.. Fri. vén.. tìm thấy foundation (n) /faun'dei∫n/ sự thành lập. (v) (adv) /fri:/ miễn phí. ở nước ngoài forest (n) /'forist/ rừng forever (BrE also for ever) (adv) /fə'revə/ mãi mãi forget (v) /fə'get/ quên forgive (v) /fərˈgɪv/ tha.k of find) tìm. theo. khỏe khoắn Friday (n) (abbr. ép buộc. sự sáng lập. cũ. tươi tắn freshly (adv) /´freʃli/ tươi mát. đông lạnh frozen (adj) /frouzn/ lạnh giá frequent (adj) /ˈfrikwənt/ thường xuyên frequently (adv) /´fri:kwəntli/ thường xuyên fresh (adj) /freʃ/ tươi. từ nước ngoài.fold (v) (n) /foʊld/ gấp. nền tự do freeze (v) /fri:z/ đóng băng. thoải mái freedom (n) /'fri:dəm/ sự tự do. thể thức. thức. bàn chân football (n) /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá for prep. được tạo thành formal (adj) /fɔ:ml/ hình thức formally (adv) /'fo:mзlaiz/ chính thức former (adj) /´fɔ:mə/ trước.. /´fɔlouiη/ tiếp theo. tiếp theo following adj. thuở xưa formula (n) /'fɔ:mjulə/ công thức. hệ thống. tha thứ fork (n) /fɔrk/ cái nĩa form (n) (v) /fɔ:m/ hình thể. sau đây. cưỡng ép forecast (n) (v) /fɔ:'kɑ:st/ sự dự đoán. /fɔ:.

kẽ hở. về phía trước in front (of) ở phía trước freeze (n) (v) /fri:z/ sự đông lạnh. chủ yếu funeral (n) /ˈfju:nərəl/ lễ tang. làm đông.fridge (n) (BrE) /fridЗ/ tủ lạnh friend (n) /frend/ người bạn make friends (with) kết bạn với friendly (adj) /´frendli/ thân thiện. khủng khiếp frightened (adj) /'fraitnd/ hoảng sợ. tình hữu nghị frighten (v) /ˈfraɪtn/ làm sợ. chỗ trống garage (n) /´gæra:ʒ/ nhà để ô tô garbage (n) (especially NAmE) /ˈgɑrbɪdʒ/ lòng. 3. hài hước make fun of đùa cợt. quỹ. sự giá lạnh. khiếp sợ from prep. /frɔm/ frəm/ từ front (n) (adj) /frʌnt/ mặt. tiền bạc. thân mật unfriendly (adj) /ʌn´frendli/ không thân thiện. lỗ hổng. đạt tới gallon (n) /'gælən/ Galông 1gl = 4. xăng . tài trợ. 54 lít ở Anh. sự vui thích. trái cây fry (v) (n) /frai/ rán. chế nhạo function (n) (v) /ˈfʌŋkʃən/ chức năng. chiên. để tiền vào công quỹ fundamental (adj) /. cuộc đánh bạc gambling (n) /'gæmbliɳ/ trò cờ bạc game (n) /geim/ trò chơi gap (n) /gæp/ đèo. chế giễu. kiếm được. ruột (thú) garden (n) /'gɑ:dn/ vườn gas (n) /gæs/ khí. furthest cấp so sánh của far future (n) (adj) /'fju:tʃə/ tương lai gain (v) (n) /geɪn/ lợi. họat động. đám tang funny (adj) /´fʌni/ buồn cười. thịt rán fuel (n) /ˈfyuəl/ chất đốt. nhiên liệu full (adj) /ful/ đầy.fʌndə'mentl/ cơ bản. hơi đốt gasoline (n) (NAmE) /gasolin/ dầu lửa. đằng trước. dầu hỏa. hoàn toàn fun (n) (adj) /fʌn/ sự vui đùa. lợi ích. làm hoảng sợ frightening (adj) /´fraiəniη/ kinh khủng. chạy (máy) fund (n) (v) /fʌnd/ kho. làm đóng băng fruit (n) /fru:t/ quả. đầy đủ fully (adv) /´fuli/ đầy đủ. không có thiện cảm friendship (n) /'frendʃipn/ tình bạn. giành được. khôi hài fur (n) /fə:/ bộ da lông thú furniture (n) /'fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà) further. 78 lít ở Mỹ gamble (v) (n) /'gæmbl/ đánh bạc. cơ sở.

chân thật geography (n) /dʒi´ɔgrəfi/ địa lý. hồ. có được get on leo. người yêu give (v) /giv/ cho. thu thập gear (n) /giə/ cơ cấu. dán bằng keo. lượm. dịu dàng gentleman (n) /ˈdʒɛntlmən/ người quý phái. xác thực genuinely (adv) /´dʒenjuinli/ thành thật. cái cốc. người thượng lưu genuine (adj) /´dʒenjuin/ thành thật.gate (n) /geit/ cổng gather (v) /'gæðə/ tập hợp. khổng lồ. từ bỏ glad (adj) /glæd/ vui lòng. hồ gram (n) /'græm/ đậu xanh go (v) /gou/ đi go down đi xuống go up đi lên be going to sắp sửa. thiết bị. toàn thể. có ý định goal (n) /goƱl/ god (n) /gɒd/ thần. dụng cụ general (adj) /'ʤenər(ə)l/ chung. đại khái generate (v) /'dʒenəreit/ sinh. phân phối give (sth) up bỏ. nhẹ nhàng gently (adv) /'dʤentli/ nhẹ nhàng. sự phát sinh ra. tặng give sth away cho. dịu dàng. phi thường gift (n) /gift/ quà tặng girl (n) /g3:l/ con gái girlfriend (n) /'gз:lfrend/ bạn gái. êm ái. thế hệ. chân thật. găng tay glue (n) (v) /glu:/ keo. toàn bộ glove (n) /glʌv/ bao tay. khoan hồng. hái. đẻ ra generation (n) /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ sự sinh ra. hào phóng gentle (adj) /dʒentl/ hiền lành. đời generous (adj) /´dʒenərəs/ rộng lượng. phát give sth out chia. thủy tinh. chung chung. thoát khỏi giant (n) (adj) /ˈdʒaiənt/ người khổng lồ. người phi thường. gắn lại. ly glasses (n) kính đeo mắt global (adj) v /´gloubl/ toàn cầu. hào phóng generously (adv) /'dʒenərəsli/ rộng lượng. đại thể in general nói chung. sung sướng glass (n) /glɑ:s/ kính. trèo lên get off ra khỏi. khoa địa lý get (v) /get/ được. Chúa . tổng generally (adv) /'dʒenərəli/ nói chung. biếu.

cấp. cao cả green adj. bãi cỏ. hay. hoa râm (tóc) grey /grei/ xám. điều thiện good at tiến bộ ở good for có lợi cho goodbye exclamation. người bảo lãnh. sự cai trị governor (n) /´gʌvənə/ thủ lĩnh. cầm quyền government (n) /ˈgʌvərnmənt . (n) /¸gud´bai/ tạm biệt. hạt. bảo lãnh.. kẻ thống trị grab (v) /græb/ túm lấy. điểm số.gold (n) (adj) /goʊld/ vàng. bản chất gram (BrE also gramme) (n) (abbr. lời chào tạm biệt goods (n) /gudz/ của cải. (n) grocery (NAmE usually grocery store) (n) /´grousəri/ cửa hàng tạp phẩm groceries (n) /ˈgroʊsəri. hàng hóa govern (v) /´gʌvən/ cai trị. tài sản. tuyệt. vồ. trưởng thành growth (n) /grouθ/ sự lớn lên. vĩ đại greatly (adv) /´greitli/ rất. phân loại. hột. ˈgroʊsri/ hàng tạp hóa ground (n) /graund/ mặt đất. sự ban.do:tз/ cháu gái grandfather (n) /´græn¸fa:ðə/ ông grandmother (n) /'græn. lớn. (n) /grin/ xanh lá cây grey (BrE) (NAmE usually gray) adj. xếp loại gradual (adj) /´grædjuəl/ dần dần. khoan khoái grave (n) (adj) /greiv/ mộ. vĩ đại grandchild (n) /´græn¸tʃaild/ cháu (của ông bà) granddaughter (n) /'græn. từ từ grain (n) /grein/ thóc lúa. tính chất. sự phát triển guarantee (n) (v) /ˌgærənˈti/ sự bảo hành. nội các. bãi đất group (n) /gru:p/ nhóm grow (v) /grou/ mọc. đất. ˈgʌvərmənt/ chính phủ. sự cấp grass (n) /grɑ:s/ cỏ. lắm.. dễ chịu. thống trị. đồng cỏ grateful (adj) /´greitful/ biết ơn. điều tốt.. chủ. nghiêm trọng gray(NAmE) /grei/ xám. dấu huyền. mọc lên grow up lớn lên. bằng vàng good adj. gm) /'græm/ ngữ pháp grammar (n) /ˈgræmər/ văn phạm grand (adj) /grænd/ rộng lớn.mʌðə/ bà grandparent (n) /´græn¸pɛərənts/ ông bà grandson (n) /´grænsʌn/ cháu trai grant (v) (n) /grα:nt/ cho. hoa râm (tóc) great (adj) /greɪt/ to. trang nghiêm. sự cho. . chộp lấy grade (n) (v) /greɪd/ điểm. ban. (n) /gud/ tốt. g. cao thượng. từng bước một gradually (adv) /'grædzuәli/ dần dần.

nửa hall (n) /hɔ:l/ đại sảnh. khó khăn harm (n) (v) /hɑ:m/ thiệt hại. hạnh phúc unhappy (adj) /ʌn´hæpi/ buồn rầu. chỉ huy. bàn tay. lành mạnh . sờ mó. bảo đảm guard (n) (v) /ga:d/ cái chắn. nghiêm khắc. bảo vệ. gác. sự lành mạnh healthy (adj) /'helθi/ khỏe mạnh.cam đoan.. canh giữ guess (v) (n) /ges/ đoán.. anh ấy. phỏng đoán. hạnh phúc unhappiness (n) /ʌn´hæpinis/ nỗi buồn. người hướng dẫn. (adv) /ha:d/ cứng. tòa (thị chính). phần chia đôi. trao tay. thù hận hatred (n) /'heitrid/ lòng căm thì. nửa giờ. sự ước chừng guest (n) /gest/ khách. sự đoán. chỉ đường guilty (adj) /ˈgɪlti/ có tội. anh chàng. hội trường hammer (n) /'hæmə/ búa hand (n) (v) /hænd/ tay. móc quai hang (v) /hæŋ/ treo. gây thiệt hại harmful (adj) /´ha:mful/ gây tai hại. dẫn đường. tay cầm. mắc happen (v) /'hæpən/ xảy ra. dẫn đầu headache (n) /'hedeik/ chứng nhức đầu heal (v) /hi:l/ chữa khỏi. làm lành health (n) /hɛlθ/ sức khỏe. ông ấy head (n) (v) /hed/ cái đầu (người. khách mời guide (n) (v) /gaɪd/ điều chỉ dẫn. lãnh đại. tập quán hair (n) /heə/ tóc hairdresser (n) /'heədresə/ thợ làm tóc half (n)det. rắn. thể chất. tổn hao. tội lỗi gun (n) /gʌn/ súng guy (n) /gai/ bù nhìn. hạnh phúc happily (adv) /'hæpili/ sung sướng. xảy đến happiness (n) /'hæpinis/ sự sung sướng. hà khắc. tích cực hardly (adv) /´ha:dli/ khắc nghiệt. tàn tệ. người bảo vệ. làm hại. pro (n) (adv) /hɑ:f/ một nửa. thú). truyền cho handle (v) (n) /'hændl/ cầm. phạm tội. hết sức cố gắng. sự bất hạnh happy (adj) /ˈhæpi/ vui sướng. có bổn phận phải) he pro(n) /hi:/ nó. həv/ có have to modal (v) phải (bắt buộc. lòng căm ghét. có hại harmless (adj) /´ha:mlis/ không có hại hat (n) /hæt/ cái mũ hate (v) (n) /heit/ ghét. khốn khổ hard adj. gã habit (n) /´hæbit/ thói quen. sự căm ghét have (v) auxiliary (v) /hæv.

sáng nhất highway (n) (especially NAmE) /´haiwei/ đường quốc lộ hill (n) /hil/ đồi him pro(n) /him/ nó. cái của hắn.. /hз:/ nó. sự nắm giữ hole (n) /'houl/ lỗ. đẹp. hang . (adv) /hai/ cao. cái của anh ấy historical (adj) /his'tɔrikəl/ lịch sử. cú đấm hobby (n) /'hɒbi/ sở thích riêng hold (v) (n) /hould/ cầm. giúp đỡ hence (adv) /hens/ sau đây. thuộc lịch sử history (n) /´histəri/ lịch sử.. của hắn. sự làm nóng heaven (n) /ˈhɛvən/ thiên đường heavy (adj) /'hevi/ nặng. cái của bà ấy here (adv) /hiə/ đây. ở đây hero (n) /'hiərou/ người anh hùng herself pro(n) /hə:´self/ chính nó. ẩn nấp. thính giác heart (n) /hɑ:t/ tim. kể từ đây. độ cao. chính ông ta. lời chào help (v) (n) /'help/ giúp đỡ. ném trúng. nặng nề heel (n) /hi:l/ gót chân height (n) /hait/ chiều cao. ông ấy. lỗ trống. đỉnh.. anh ấy himself pro(n) /him´self/ chính nó. chính chị ta. trái tim heat (n) (v) /hi:t/ hơi nóng. cô ấy. cao. do đó. chỗ nổi bật nhất. ở mức độ cao highlight (v) (n) /ˈhaɪˌlaɪt/ làm nổi bật. do dự hi exclamation /hai/ xin chào hide (v) /haid/ trốn. giữ. chị ấy. đòn. nắm. xin chào. cái của nó. sự cầm. sự cho thuê his det. ở mức độ cao highly (adv) /´haili/ tốt.. cái của cô ấy. đấm. chính cô ta. điểm cao hell (n) /hel/ địa ngục hello exclamation. nêu bật. vì thế her pro (n)det. chính anh ta hip (n) /hip/ hông hire (v) (n) /haiə/ thuê. che giấu high adj. pro(n) /hiz/ của nó. hết sức. nặng nề heavily (adv) /´hevili/ nặng. của anh ấy. sử học hit (v) (n) /hit/ đánh. sự thuê.hear (v) /hiə/ nghe hearing (n) /ˈhɪərɪŋ/ sự nghe. (n) /hз'lou/ chào.). sức nóng heating (n) /'hi:tiη/ sự đốt nóng. bà ấy hers pro(n) /hə:z/ cái của nó. chính hắn. chính bà ta hesitate (v) /'heziteit/ ngập ngừng. cái của ông ấy. cho thuê (nhà. sự giúp đỡ helpful (adj) /´helpful/ có ích. cái của chị ấy. của ông ấy. hắn.

làm sao. đăng cai tổ chức (hội nghị.) horror (n) /´hɔrə/ điều kinh khủng. nước đá ice cream (n) kem idea (n) /ai'diз/ ý tưởng... căn nhà. tuy vậy. sự gấp rút in a hurry vội vàng.) hot (adj) /hɒt/ nóng.. gấp rút hurt (v) /hɜrt/ làm bị thương. bò. hóm hỉnh humour (BrE) (NAmE humor) (n) /´hju:mə/ sự hài hước.. hối hả. trung thực. sùng đạo home (n) (adv).hɔri'zɔntl/ (thuộc) chân trời. ngang.. (thuộc) gia đình how (adv) /hau/ thế nào.holiday (n) /'hɔlədi/ ngày lễ. ở tại nhà. dẫn (c. như thế nào. thanh danh.. loài người humorous (adj) /´hju:mərəs/ hài hước. /hoʊm/ nhà. gia đình. khổng lồ human adj. (n) /'hju:mən/ (thuộc) con người. lòng kính trọng in honour/honor of để tỏ lòng tôn kính. lưỡi câu hope (v) (n) /houp/ hy vọng. toàn nhà housing (n) /´hauziη/ nơi ăn chốn ở household (n) (adj) /´haushould/ hộ. trân trọng đối với hook (n) /huk/ cái móc. công việc làm ở nhà honest (adj) /'ɔnist/ lương thiện. nằm ngang (trục hoành) horn (n) /hɔ:n/ sừng (trâu. đi săn hunting (n) /'hʌntiɳ/ sự đi săn hurry (v) (n) /ˈhɜri . chân thật honestly (adv) /'ɔnistli/ lương thiện. chân thật honour (BrE) (NAmE honor) (n) /'onз/ danh dự. ngày nghỉ hollow (adj) /'hɔlou/ rỗng. nóng bức hotel (n) /hou´tel/ khách sạn hour (n) /'auз/ giờ house (n) /haus/ nhà. nước mình homework (n) /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh). chủ tiệc. ở chân trời. sự ghê rợn horse (n) /hɔrs/ ngựa hospital (n) /'hɔspitl/ bệnh viện. quan niệm . trung thực.. dù thế nào huge (adj) /hjuːdʒ/ to lớn. trống rỗng holy (adj) /ˈhoʊli/ linh thiêng. ˈhʌri/ sự vội vàng. ra sao however (adv) /hau´evə/ tuy nhiên. gây thiệt hại husband (n) /´hʌzbənd/ người chồng ice (n) /ais/ băng. bản lề. nguồn hy vọng horizontal (adj) /. sự hóm hỉnh hungry (adj) /'hΔŋgri/ đó hunt (v) /hʌnt/ săn. nhà thương host (n) (v) /houst/ chủ nhà.trình).

mở mang improvement (n) /im'pru:vmənt/ sự cái thiện. in sâu vào impression (n) /ɪmˈprɛʃən/ ấn tượng. nghĩa là. nóng vội impatiently (adv) /im'pei∫зns/ nóng lòng. không trọng đại impose (v) /im'pouz/ đánh (thuế. bất hợp pháp illegally (adv) /i´li:gəli/ trái luật. làm cảm động impressed (adj) được ghi. sự tác động. cái tiến. tầm quan trọng important (adj) /im'pɔ:tənt/ quan trọng. vào inability (n) /¸inə´biliti/ sự bất lực. sự liên can. nếu như ignore (v) /ig'no:(r)/ phớt lờ. không thể xảy ra impress (v) /im'pres/ ghi. cho rằng immediate (adj) /i'mi:djət/ lập tức. sốt ruột implication (n) /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo.e. ốm. bất hợp pháp illness (n) /´ilnis/ sự đau yếu. oai vệ improve (v) /im'pru:v/ cải thiện. lợi dụng impossible (adj) /im'pɔsəbl/ không thể làm được. xấu xa impact (n) /ˈɪmpækt/ sự và chạm. giống hệt i. lý tưởng ideally (adv) /aɪˈdiəli/ lý tưởng. tỏ ra không biết đến ill (adj) (especially BrE) /il/ ốm illegal (adj) /i´li:gl/ trái luật. nhập khẩu importance (n) /im'pɔ:təns/ sự quan trọng.. /if/ nếu.).mædʤi'neiʃn/ trí tưởng tượng. luân lý. trọng yếu unimportant (adj) /¸ʌnim´pɔ:tənt/ khônh quan trọng.ideal adj. tức thì immediately (adv) /i'mi:djətli/ ngay lập tức immoral (adj) /i´mɔrəl/ trái đạo đức. sự tưởng tượng imagine (v) /i'mæʤin/ tưởng tượng.. nhận dạng identity (n) /aɪˈdɛntɪti/ cá tính. hùng vĩ. khắc. in sâu vào. (n) /aɪˈdiəl. tư tưởng. hình dung. bao hàm import (n) (v) import sự nhập. tại.. (adv) /in/ ở. nhận ra. sự in. hệ trọng importantly (adv) /im'pɔ:təntli/ quan trọng. sự cải tiến. tưởng rằng. tức là ( Id est) if conj. đánh tráo. aɪˈdil/ (thuộc) quan niệm.. sự nhập khẩu. abbr. bất tài inch (n) /intʃ/ insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2. đóng dấu impressive (adj) /im'presiv/ gấy ấn tượng mạnh. tính đồng nhất. khắc. bệnh tật illustrate (v) /´ilə¸streit/ minh họa. đúng như lý tưởng identify (v) /ai'dentifai/ nhận biết. sự mở mang in prep. làm rõ ý image (n) /´imidʒ/ ảnh. hình ảnh imaginary (adj) /i´mædʒinəri/ tưởng tượng. gây ấn tượng. ảnh hưởng impatient (adj) /im'peiʃən/ thiếu kiên nhẫn. nhập. nét nhận dạng. cảm giác. ảo imagination (n) /i. 54 cm) . trong. bắt gánh vác. điều gợi ý imply (v) /im'plai/ ngụ ý.

cho biết.indi'pendзntli/ độc lập index (n) /'indeks/ chỉ số. làm hại. biểu thị. sự tác dụng. ban đầu initiative (n) /ɪˈnɪʃiətɪv . kỹ nghệ inevitable (adj) /in´evitəbl/ không thể tránh được. nhiễm influence (n) (v) /ˈɪnfluəns/ sự ảnh hưởng. sự biểu lộ indirect (adj) /¸indi´rekt/ gián tiếp indirectly (adv) /. chắc chắn xảy ra. sự đầu độc infectious (adj) /in´fekʃəs/ lây. quả thật independence (n) /.. điều hại. tăng thêm. điều tổn hại ink (n) /iηk/ mực inner (adj) /'inə/ ở trong.infə'meinʃn/ tin tức. tài liệu. tính cả including prep.indi'pendənt/ độc lập independently (adv) /. riêng biệt. kể cả income (n) /'inkəm/ lợi tức. sự biểu thị. sự biểu thị indicate (v) /´indikeit/ chỉ. nghe inevitably (adv) /in’evitəbli/ chắc chắn infect (v) /in'fekt/ nhiễm. không nghi thức information (n) /. kỹ nghệ industry (n) /'indəstri/ công nghiệp. thành phần initial adj.indi'rektli/ gián tiếp individual adj. sự tăng. cung cấp tin tức informal (adj) /in´fɔ:məl/ không chính thức. trình bày ngắn gọn indication (n) /.indi'pendəns/ sự độc lập. nội bộ. ɪˈnɪʃətɪv/ bước đầu. vẫn thường thấy. việc có liên quan include (v) /in'klu:d/ bao gồm. sự tăng thêm increasingly (adv) /in´kri:siηli/ tăng thêm indeed (adv) /ɪnˈdid/ thật vậy. nền độc lập independent (adj) /. thân cận . tác động inform (v) /in'fo:m/ báo cho biết. bị đầu độc infection (n) /in'fekʃn/ sự nhiễm. lan truyền infected (adj) bị nhiễm. kiến thức ingredient (n) /in'gri:diәnt/ phần hợp thành. thu nhập increase (v) (n) /in'kri:s/or/'inkri:s/ tăng. tiêm nhiễm.indi'kei∫n/ sự chỉ.incident (n) /´insidənt/ việc xảy ra.. (n) /indivídʤuəl/ riêng. đầu độc. cá nhân indoors (adv) /¸in´dɔ:z/ ở trong nhà indoor (adj) /´in¸dɔ:/ trong nhà industrial (adj) /in´dʌstriəl/ (thuộc) công nghiệp. ảnh hưởng. sự khởi đầu injure (v) /in'dӡә(r)/ làm tổn thương. lúc đầu. bị xúc phạm injury (n) /'indʤəri/ sự làm tổn thương. (n) /i'ni∫зl/ ban đầu. làm hại. xúc phạm injured (adj) /´indʒə:d/ bị tổn thương. chữ đầu (của 1 tên gọi) initially (adv) /i´niʃəli/ vào lúc ban đầu. /in´klu:diη/ bao gồm.

insti'tju:ʃn .teli'dЗen∫зl/ thông minh. sự quan tâm.intə'rʌp∫n/ sự gián đoạn.. ví dụ. làm chú ý interesting (adj) /'intristiŋ/ làm thích thú. trong trắng. (n) (adj) /'in'said/ mặt trong. phía trong. vào trong introduce (v) /'intrədju:s/ giới thiệu . phía. cứ khăng khăng install (v) /in'stɔ:l/ đặt (hệ thống máy móc. làm quan tâm. sáng trí intend (v) /in'tend/ ý định. trụ sở instruction (n) /ɪn'strʌkʃn/ sự dạy. xỉ nhục insurance (n) /in'ʃuərəns/ sự bảo hiểm intelligence (n) /in'telidʒəns/ sự hiểu biết. sự xỉ nhục insulting (adj) /in´sʌltiη/ lăng mạ. có chú ý interior (n) (adj) /in'teriə/ phần trong. bên trong. ở trong.) instance (n) /'instəns/ thí dị. /'intu/ or /'intə/ vào. tài liệu cung cấp instrument (n) /'instrumənt/ dụng cụ âm nhạc khí insult (v) (n) /'insʌlt/ lăng mạ. có quan tâm. chú ý. thiết bị. lồng vào inside prep.. sự thẩm vấn) insect (n) /'insekt/ sâu bọ. khoảng cách interview (n) (v) /'intəvju:/ cuộc phỏng vấn. ngây thơ (enquiry (n) /in'kwaiәri/ sự điều tra.gian). côn trùng insert (v) /'insə:t/ chèn vào. mục đích interest (n) (v) /ˈɪntərest/ or /ˈɪntrest/ sự thích thú.. làm chú ý interested (adj) có thích thú. nội địa international (adj) /intə'næʃən(ə)l/ quốc tế internet (n) /'intə.insti'tu:ʃn/ sự thành lập. phần trong. US . ở trong. trí thông minh intelligent (adj) /in. ở phía trong internal (adj) /in'tə:nl/ ở trong. sự gặp mặt. nói chuyện riêng into prep. phỏng vấn. lời lăng mạ. trường hợp cá biệt for instance ví dụ chẳng hạn instead (adv) /in'sted/ để thay thế instead of thay cho institute (n) /ˈ´institju:t/ viện. sự ngắt lời interval (n) /ˈɪntərvəl/ khoảng (k-t. cơ quan. làm quan tâm.net/ liên mạng interpret (v) /in'tз:prit/ giải thích interpretation (n) /in. lập. có ý định intended (adj) /in´tendid/ có ý định. ngắt lời interruption (n) /. học viện institution (n) /UK . nội bộ insist (on) (v) /in'sist/ cứ nhất định.tə:pri'teiʃn/ sự giải thích interrupt (v) /ɪntǝ'rʌpt/ làm gián đoạn. xỉ nhục. có dụng ý intention (n) /in'tenʃn/ ý định. (adv).innocent (adj) /'inəsnt/ vô tội..

Ja(n)) /'ʤænjuəri/ tháng giêng jealous (adj) /'ʤeləs/ ghen. thu hút. dồn tâm trí involved in để hết tâm trí vào involvement (n) /in'vɔlvmənt/ sự gồm. chỗ nối. chọc tức irritated (adj) /'iriteitid/ tức giận. sự phát sinh. của con vật đó. sự bao hàm.. việc làm join (v) /ʤɔin/ gia nhập. của điều đó. lời giới thiệu invent (v) /in'vent/ phát minh. (n) /dʒɔɪnt/ chung (giữa 2 người hoặc hơn).. quãng đường. ghen tị jeans (n) /dЗeins/ quần bò. điều đó. cái của điều đó. sáng chế invention (n) /ɪnˈvɛnʃən/ sự phát minh. chính con vật đó jacket (n) /'dʤækit/ áo vét jam (n) /dʒæm/ mứt January (n) (abbr.introduction (n) /¸intrə´dʌkʃən/ sự giới thiệu. /it/ cái đó. tiết mục itself pro(n) /it´self/ chính cái đó.. /its/ của cái đó. tham gia. cái của con vật đó item (n) /'aitəm/ tin tức. quần zin jelly (n) /´dʒeli/ thạch jewellery (BrE) (NAmE jewelry) (n) /'dʤu:əlri/ nữ trang. chọc tức irritating (adj) /´iriteitiη/ làm phát cáu. phát hành. khoả(n). mó(n). đầu nối jointly (adv) /ˈdʒɔɪntli/ cùng nhau. chặng đường đi joy (n) /dʒɔɪ/ niềm vui. lời nói đùa.invi'teiʃn/ lời mời... vốn đầu tư invitation (n) /. đưa ra it pro (n)det. nối. sự sáng chế invest (v) /in'vest/ đầu tư investigate (v) /in'vestigeit/ điều tra. kim hoàn job (n) /dʒɔb/ việc. ghép joint adj. nói đùa. chắp. nghiên cứu investment (n) /in'vestmənt/ sự đầu tư. sự mời invite (v) /in'vait / mời involve (v) /ɪnˈvɒlv/ bao gồm. chính điều đó. sự vui mừng . sự để. BrE also ɪsjuː/ sự phát ra. giễu cợt journalist (n) /´dʒə:nəlist/ nhà báo journey (n) /'dʤə:ni/ cuộc hành trình (đường bộ). con vật đó its det. dồn hết tâm trí vào iron (n) (v) /aɪən / sắt. bọc sắt irritate (v) /´iri¸teit/ làm phát cáu. bao hàm. cáu tiết -ish suffix island (n) /´ailənd/ hòn đảo issue (n) (v) /ɪʃuː. cùng chung joke (n) (v) /dʒouk/ trò cười. nghiên cứu investigation (n) /in¸vesti´geiʃən/ sự điều tra.

phân xử. Ju(n)) /dЗu:n/ tháng 6 junior adj. vừa đủ. sự tàn sát kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) (n) (abbr. bước nhảy June (n) (abbr. có lòng tốt kindly (adv) /´kaindli/ tử tế. thêu knitted (adj) /nitid/ được đan. cú đánh knot (n) /nɔt/ cái nơ. tử tế. tàn nhẫn kindness (n) /'kaindnis/ sự tử tế. điểm trung tâm know (v) /nou/ biết unknown (adj) /'ʌn'noun/ không biết well known (adj) /´wel´noun/ nổi tiếng.judge (n) (v) /dʒʌdʒ/ xét xử. người ít tuổi hơn just (adv) /dʤʌst/ đúng. tiêu diệt killing (n) /´kiliη/ sự giết chóc. sự nhảy. lòng tốt king (n) /kiɳ/ vua. (n) /´dʒu:niə/ trẻ hơn. được chứng minh là đúng keen (adj) /ki:n/ sắc.) /dʒu´lai/ tháng 7 jump (v) (n) /dʒʌmp/ nhảy. được thêu knitting (n) /´nitiη/ việc đan. Jul. quốc vương kiss (v) (n) /kis/ hôn. hàng dệt kim knock (v) (n) /nɔk/ đánh. thẩm phán judgement (also judgment especially in NAmE) (n) /'dʤʌdʤmənt/ sự xét xử juice (n) /ʤu:s/ nước ép (rau. thuộc (khóa) keyboard (n) /'ki:bɔ:d/ bàn phím kick (v) (n) /kick/ đá. củ. tốt bụng unkind (adj) /ʌn´kaind/ độc ác. ít tuổi hơn.. vừa mới. ưa thích keep (v) /ki:p/ giữ. đập. biện hộ justified (adj) /'dʒʌstɪfaɪd/ hợp lý. k. chỉ justice (n) /'dʤʌstis/ sự công bằng justify (v) /´dʒʌsti¸fai/ bào chữa. giống. quan tòa. quả) July (n) (abbr. điểm nút. bén keen on say mê. cái hôn kitchen (n) /´kitʃin/ bếp kilometre (n) /´kilə¸mi:tə/ Kilômet knee (n) /ni:/ đầu gối knife (n) /naif/ con dao knit (v) /nit/ đan. khóa. cú đá kid (n) /kid/ con dê non kill (v) /kil/ giết. được nhiều người biết đến . km) /´kilə¸mi:tə/ Kilômet kind (n) (adj) /kaind/ loại. kg) /´kilou¸græm/ Kilôgam kilometre (BrE) (NAmE kilometer) (n) (abbr. giữ lại key (n) (adj) /ki:/ chìa khóa.

buổi giới thiệu sản phầm law (n) /lo:/ luật lawyer (n) /ˈlɔyər . to largely (adv) /´la:dʒli/ phong phú. gần đây. bố trí layer (n) /'leiə/ lớp lazy (adj) /'leizi/ lười biếng lead /li:d/ (v) (n) lãnh đạo. ở mức độ lớn last det.. dẫn dắt. để lại . nghiên cứu least det. ít nhất. chí ít leather (n) /'leðə/ da thuộc leave (v) /li:v/ bỏ đi. sự hướng dẫn leading (adj) /´li:diη/ lãnh đạo. rời đi. liên hoàn lean (v) /li:n/ nghiêng.. lá (vàng. ghi mác laboratory. khai trương. gần đây nhất latter adj. cuối cùng. ít nhất at least ít ra. quý bà. mác. thiếu lacking (adj) /'lækiη/ ngu đần. lớn.. rốt hết. chậm nhất. sau cùng. người cuối cùng.. sự hạ thủy. công việc lack (n) (v) /læk/ sự thiếu. dán nhãn.. dẫn đầu leader (n) /´li:də/ người lãnh đạo. pro (n) (adv) /li:st/ tối thiểu. đất canh tác. (n) /leitist/ muộn nhất. muộn later (adv). đất đai landscape (n) /'lændskeip/ phong cảnh lane (n) /lein/ đường nhỏ (làng.. lãnh tụ leaf (n) /li:f/ lá cây. ỷ vào learn (v) / lə:n/ học. mới đây laugh (v) (n) /lɑ:f/ cười.. tiểu thư lake (n) /leik/ hồ lamp (n) /læmp/ đèn land (n) (v) /lænd/ đất.knowledge (n) /'nɒliʤ/ sự hiểu biết.. dựa. (adv) /leit/ trễ. vợ. đặt. (n) (v) /lɑ:st/ lầm cuối. hẻm phố) language (n) /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ large (adj) /la:dʒ/ rộng. ngây ngô lady (n) /ˈleɪdi/ người yêu. lab (n) /ˈlæbrəˌtɔri/ phòng thí nghiệm labour (BrE) (NAmE labor) (n) /'leibз/ lao động. (adj) /leɪtə(r)/ chậm hơn latest adj. (adv). tri thức litre (n) /´li:tə/ lít label (n) (v) /leibl/ nhãn. tiếng cười launch (v) (n) /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu). ˈlɔɪər/ luật sư lay (v) /lei/ xếp. kéo dài late adj.) league (n) /li:g/ liên minh.. (n) /´lætə/ sau cùng. sự lãnh đạo.

giới hạn.. độ dài less det. liên kết. êm ái. mẫu tự level (n) (adj) /'levl/ trình độ. về phía trái leg (n) /´leg/ chân (người. cho mượn length (n) /leɳθ/ chiều dài. (v) /lait/ ánh sáng.. bằng. có thể. pro (n) (adv) /'lit(ә)l/ nhỏ.. một chút . chứng chỉ.). có giới hạn line (n) /lain/ dây.. thích. hạn chế limited (adj) /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế. ngang bằng library (n) /'laibrəri/ thư viện licence (BrE) (NAmE license) (n) /ˈlaɪsəns/ bằng. nhấc lên. lắng nghe literature (n) /ˈlɪtərətʃər/ văn chương. du dương. để cho letter (n) /'letə/ thư. pro (n) (adv) /les/ nhỏ bé. nhẹ nhàng. có thể xảy ra. bà(n). không chắc xảy ra limit (n) (v) /'limit/ giới hạn. chữ cái. /laik/ giống như. (adj) /ʌn´laik/ khác. ít hơn.. (v) conj. ranh giới. sự sống lift (v) (n) /lift/ giơ lên. l) /´li:tə/ lít little adj. bài thuyết trình. kết nối lip (n) /lip/ môi liquid (n) (adj) /'likwid/ chất lỏng.) legal (adj) /ˈligəl/ hợp pháp legally (adv) /'li:gзlizm/ hợp pháp lemon (n) /´lemən/ quả chanh lend (v) /lend/ cho vay. cấp bằng.. có khả năng. chút ít.. nồi. ghi vào danh sách listen (to) (v) /'lisn/ nghe. nhẹ. không vững list (n) (v) /list/ danh sách. như unlike prep. mối liên lạc.. bé. bỏ sót lecture (n) /'lekt∫ә(r)/ bài diễn thuyết. (n) /left/ bên trái. vung (xoong. chắc vậy unlikely (adj) /ʌnˈlaɪkli/ không thể xảy ra. thắp sáng lightly (adv) /´laitli/ nhẹ nhàng like prep. đốt. (adv) /´laikli/ có thể đúng. lời nói dối. cấp.. sự nhấc lên light (n)adj. không nhiều.. bằng cử nhân. sự cho phép license (v) /'laisзns/ cấp chứng chỉ. lỏng. cho phép lid (n) /lid/ nắp. số lượng ít hơn lesson (n) /'lesn/ bài học let (v) /lεt/ cho phép.. mi mắt (eyelid) lie (v) (n) /lai/ nói dối. thú. văn học litre (BrE) (NAmE liter) (n) (abbr. vị trí.leave out bỏ quên. sự nâng. tuyến link (n) (v) /lɪɳk/ mắt xích. bài nói chuyện left adj. không giống likely adj. đường. (adv). det. sự dối trá life (n) /laif/ đời.

vua lorry (n) (BrE) /´lɔ:ri/ xe tải lose (v) /lu:z/ mất. sự thua lot: a lot (of) (also lots (of)) pro (n)det. mất loss (n) /lɔs . trung kiên luck (n) /lʌk/ may mắn.. thích lovely (adj) /ˈlʌvli/ đẹp. một ít live adj. inh ỏi. người tình low adj. cục bộ locally (adv) /ˈloʊkəli/ có tính chất địa phương..a little det. xem look for tìm kiếm look forward to mong đợi cách hân hoan loose (adj) /lu:s/ lỏng. ngắm. rất nhiều loud adj.. khóa logic (n) /'lɔdʤik/ lô gic logical (adj) /'lɔdʤikəl/ hợp lý. ầm ĩ. sinh động load (n) (v) /loud/ gánh nặng. hợp logic lonely (adj) /´lounli/ cô đơn. định vị located (adj) /loʊˈkeɪtid/ định vị location (n) /louk´eiʃən/ vị trí. lùn loyal (adj) /'lɔiəl/ trung thành. bơ vơ long adj. chất. chở unload (v) /ʌn´loud/ cất gánh nặng. hạnh phúc . thua. (adv) /laud/ to. xa. sự định vị lock (v) (n) /lɔk/ khóa. to. đang sống lively (adj) /'laivli/ sống.. chăm sóc look at nhìn. (adv) /lɔɳ/ dài. inh ỏi love (n) (v) /lʌv/ tình yêu. lạc lost (adj) /lost/ thua. hoạt động live (v) /liv/ sống living (adj) /'liviŋ/ sống. có duyên lover (n) /´lʌvə/ người yêu. cái nhìn look after (especially BrE) trông nom. vật nặng. xinh xắn. cục bộ locate (v) /loʊˈkeɪt/ xác định vị trí. không chặt loosely (adv) /´lu:sli/ lỏng lẻo lord (n) /lɔrd/ Chúa. bộ phận.. (adv) /lou/ thấp. lâu look (v) (n) /luk/ nhìn. vận may lucky (adj) /'lʌki/ gặp may. (adv) /lɒt/ số lượng lớn. lɒs/ sự mất. (adv) /liv/ sống. yêu. pro(n) nhỏ. lớn (nói) loudly (adv) /'laudili/ ầm ĩ. dỡ hàng loan (n) /ləʊn/ sự vay mượn local (adj) /'ləʊk(ə)l/ địa phương. bé. gặp may mắn. lòng yêu thương..

sự kết hôn. máy móc machinery (n) /mə'ʃi:nəri/ máy móc. sự trông nom. kiểu. đực mall (n) (especially NAmE) /mɔ:l/ búa man (n) /mæn/ con người. duy trì. bảo vệ major (adj) /ˈmeɪdʒər/ lớn. nhiều hơn. giám đốc manner (n) /'mænз/ cách. trống. chủ yếu. son phấn male adj. con trai. cấu thành. phần lớn maintain (v) /mein´tein/ giữ gìn. bất hạnh luggage (n) (especially BrE) /'lʌgiʤ/ hành lý lump (n) /lΛmp/ cục.mægə'zi:n/ tạp chí magic (n) (adj) /'mæʤik/ ma thuật. trông nom. ưu thế make (v) (n) /meik/ làm. chủ yếu. con trống. (n) /meil/ trai. chế tạo. vẻ. ghi dấu market (n) /'mɑ:kit/ chợ. sự điều khiển manager (n) /ˈmænɪdʒər/ người quản lý. bưu kiện. sự chế tạo manufacturer (n) /¸mæni´fæktʃərə/ người chế tạo. đàn ông. pro(n) /'meni/ nhiều map (n) /mæp/ bản đồ March (n) (abbr. gửi qua bưu điện main (adj) /mein/ chính. nhãn. (thuộc) ma thuật. thái độ manufacture (v) (n) /. sự chế tạo make sth up làm thành. Mar. nhãn mác. cuộc hành quân. ảo thuật mail (n) (v) /meil/ thư từ. dáng. người sản xuất many det. đàn ông manage (v) /'mæniʤ/ quản lý.) /mɑ:tʃ/ tháng ba march (v) (n) diễu hành. miếng. cuộc diễu hành mark (n) (v) /mɑ:k/ dấu. bực điên người magazine (n) /. mất trí. ảo thuật. điều khiển management (n) /'mænidʒmənt/ sự quản lý. quần chúng. trọng yếu nhất mainly (adv) /´meinli/ chính.unlucky (adj) /ʌn´lʌki/ không gặp may. đánh dấu.mænju'fæktʃə/ manufacturing (n) /¸mænju´fæktʃəriη/ sự sản xuất. đại chúng .. thị trường marketing (n) /'mα:kitiη/ ma-kết-tinh marriage (n) /ˈmærɪdʒ/ sự cưới xin. hành quân. chủ yếu majority (n) /mə'dʒɔriti/ phần lớn. thiết bị mad (adj) /mæd/ điên. cái bướu lunch (n) /lʌntʃ/ bữa ăn trưa lung (n) /lʌη/ phổi machine (n) /mə'ʃi:n/ máy. kết hôn mass (n) (adj) /mæs/ khối. lấy (chồng) married (adj) /´mærid/ cưới. trọng đại.. lối. tảng. lễ cưới marry (v) /'mæri/ cưới (vợ). đực. đa số. gộp thành make-up (n) /´meik¸ʌp/ đồ hóa trang. khối lượng.

đối thủ. đo lường. hội viên membership (n) /'membəʃip/ tư cách hội viên. có ý nghĩa.. môn toán matter (n) (v) /'mætə/ chất. thuốc medium adj. phép đo meat (n) /mi:t/ thịt media (n) /´mi:diə/ phương tiện truyền thông đại chúng medical (adj) /'medikə/ (thuộc) y học medicine (n) /'medisn/ y học. đề cập menu (n) /'menju/ thực đơn . sánh được matching (adj) /´mætʃiη/ tính địch thù. đồ sộ master (n) /'mɑ:stə/ chủ. tài sản. đơn vị đo lường measurement (n) /'məʤəmənt/ sự đo lường. y khoa. cực độ may modal (v) /mei/ có thể. làm tan chảy ra member (n) /'membə/ thành viên. lượng cực đại. math NAmE) (n) /. tối đa. trung. sự đo lường. có tính chất quan trọng maximum adj. sự trung gian. vật chất. đối chọi. vật chất. mất trí mentally (adv) /´mentəli/ về mặt tinh thần mention (v) /'menʃn/ kể ra. trị số cực đại. chủ nhân. chảy ra. có lẽ mayor (n) /mɛə/ thị trưởng me pro(n) /mi:/ tôi. cuộc biểu tình melt (v) /mɛlt/ tan ra. nói đến. gặp gỡ meeting (n) /'mi:tiɳ/ cuộc mít tinh. (n) /´mæksiməm/ cực độ. vừa. ý nghĩa means (n) /mi:nz/ của cải. kỉ niệm in memory of sự tưởng nhớ mental (adj) /'mentl/ (thuộc) trí tuệ. địch thủ. bạn nghề. sự môi giới meet (v) /mi:t/ gặp. trí nhớ. tao. thầy giáo. thạc sĩ match (n) (v) /mætʃ/ trận thi đấu. có nghĩa là meaning (n) /'mi:niɳ/ ý. phương tiện by means of bằng phương tiện meanwhile (adv) /miː(n)waɪl/ trong lúc đó. thi đấu mate (n) (v) /meit/ bạn.. hữu hình mathematics (also maths BrE. giao phối material (n) (adj) /mə´tiəriəl/ nguyên vật liệu. trí óc. trong lúc ấy measure (v) (n) /'meʤə/ đo. (n) /'mi:djəm/ trung bình.massive (adj) /'mæsiv/ to lớn. tớ meal (n) /mi:l/ bữa ăn mean (v) /mi:n/ nghĩa. có lẽ May (n) /mei/ tháng 5 maybe (adv) /´mei¸bi:/ có thể.mæθi'mætiks/ toán học. địa vị hội viên memory (n) /'meməri/ bộ nhớ.

mere (adj) /miə/ chỉ là merely (adv) /'miәli/ chỉ, đơn thuần mess (n) /mes/ tình trạng bừa bộn, tình trạng lộn xộn; người nhếch nhác, bẩn thỉu message (n) /ˈmɛsɪdʒ/ tin nhắn, thư tín, điện thông báo, thông điệp metal (n) /'metl/ kim loại method (n) /'meθəd/ phương pháp, cách thức metre (BrE) (NAmE meter) (n) /´mi:tə/ mét mid- combining form tiền tố: một nửa midday (n) /´mid´dei/ trưa, buổi trưa middle (n) (adj) /'midl/ giữa, ở giữa midnight (n) /'midnait/ nửa đêm, 12h đêm might modal (v) /mait/ qk. may có thể, có lẽ mild (adj) /maɪld/ nhẹ, êm dịu, ôn hòa mile (n) /mail/ dặm (đo lường) military (adj) /'militəri/ (thuộc) quân đội, quân sự milk (n) /milk/ sữa milligram (BrE also milligramme) (n) (abbr. mg) /´mili¸græm/ mi-li-gam millimetre (NAmE millimeter) (n) (abbr. mm) /´mili¸mi:tə/ mi-li-met mind (n) (v) /maid/ tâm trí, tinh thần, trí tuệ; chú ý, để ý, chăm sóc, quan tâm mine pro (n)(n) của tôi mineral (n) (adj) /ˈmɪnərəl , ˈmɪnrəl/ công nhân, thợ mỏ; khoáng minimum adj., (n) /'miniməm/ tối thiểu; số lượng tối thiểu, mức tối thiểu minister (n) /´ministə/ bộ trưởng ministry (n) /´ministri/ bộ minor (adj) /´mainə/ nhỏ hơn, thứ yếu, không quan trọng minority (n) /mai´nɔriti/ phần ít, thiểu số minute (n) /'minit/ phút mirror (n) /ˈmɪrər/ gương miss (v) (n) /mis/ lỡ, trượt; sự trượt, sự thiếu vắng Miss (n) /mis/ cô gái, thiếu nữ missing (adj) /´misiη/ vắng, thiếu, thất lạc mistake (n) (v) /mis'teik/ lỗi, sai lầm, lỗi lầm; phạm lỗi, phạm sai lầm mistaken (adj) /mis´teiken/ sai lầm, hiểu lầm mix (v) (n) /miks/ pha, trộn lẫn; sự pha trộn mixed (adj) /mikst/ lẫn lộn, pha trộn mixture (n) /ˈmɪkstʃər/ sự pha trộn, sự hỗn hợp mobile (adj) /'məʊbail; 'məʊbi:l/ chuyển động, di động mobile phone (also mobile) (n) (BrE) điện thoại đi động model (n) /ˈmɒdl/ mẫu, kiểu mẫu

modern (adj) /'mɔdən/ hiện đại, tân tiến mum (n) /mʌm/ mẹ moment (n) /'məum(ə)nt/ chốc, lát Monday (n) (abbr. Mo(n)) /'mʌndi/ thứ 2 money (n) /'mʌni/ tiền monitor (n) (v) /'mɔnitə/ lớp trưởng, màn hình máy tính; nghe, ghi phát thanh, giám sát month (n) /mʌnθ/ tháng mood (n) /mu:d/ lối, thức, điệu moon (n) /mu:n/ mặt trăng moral (adj) /ˈmɔrəl , ˈmɒrəl/ (thuộc) đạo đức, luân lý, phẩm hạnh; có đạo đức morally (adv) có đạo đức more det., pro (n) (adv) /mɔ:/ hơn, nhiều hơn moreover (adv) /mɔ:´rouvə/ hơn nữa, ngoài ra, vả lại morning (n) /'mɔ:niɳ/ buổi sáng most det., pro (n) (adv) /moust/ lớn nhất, nhiều nhất; nhất, hơn cả mostly (adv) /´moustli/ hầu hết, chủ yếu là mother (n) /'mΔðз/ mẹ motion (n) /´mouʃən/ sự chuyển động, sụ di động motor (n) /´moutə/ động cơ mô tô motorcycle (BrE also motorbike) (n) /'moutə,saikl/ xe mô tô mount (v) (n) /maunt/ leo, trèo; núi mountain (n) /ˈmaʊntən/ núi mouse (n) /maus - mauz/ chuột mouth (n) /mauθ - mauð/ miệng move (v) (n) /mu:v/ di chuyển, chuyển động; sự di chuyển, sự chuyển động moving (adj) /'mu:viɳ/ động, hoạt động movement (n) /'mu:vmənt/ sự chuyển động, sự hoạt động; cử động, động tác movie (n) (especially NAmE) /´mu:vi/ phim xi nê movie theater (n) (NAmE) rạp chiếu phim Mr (BrE) (also Mr. NAmE, BrE) abbr. Mrs (BrE) (also Mrs. NAmE, BrE) abbr. Ms (BrE) (also Ms. NAmE, BrE) abbr. much det., pro (n) (adv) /mʌtʃ/ nhiều, lắm mud (n) /mʌd/ bùn multiply (v) /'mʌltiplai/ nhân lên, làm tăng lên nhiều lần; sinh sôi nảy nở mum (BrE) (NAmE mom) (n) /mʌm/ mẹ murder (n) (v) /'mə:də/ tội giết người, tội ám sát; giết người, ám sát muscle (n) /'mʌsl/ cơ, bắp thịt museum (n) /mju:´ziəm/ bảo tàng

music (n) /'mju:zik/ nhạc, âm nhạc musical (adj) /ˈmyuzɪkəl/ (thuộc) nhạc, âm nhạc; du dương, êm ái musician (n) /mju:'ziʃn/ nhạc sĩ must modal (v) /mʌst/ phải, cần, nên làm my det. /mai/ của tôi myself pro(n) /mai'self/ tự tôi, chính tôi mysterious (adj) /mis'tiəriəs/ thần bí, huyền bí, khó hiểu mystery (n) /'mistəri/ điều huyền bí, điều thần bí nail (n) /neil/ móng (tay, chân) móng vuốt naked (adj) /'neikid/ trần, khỏa thân, trơ trụi name (n) (v) /neim/ tên; đặt tên, gọi tên narrow (adj) /'nærou/ hẹp, chật hẹp nation (n) /'nei∫n/ dân tộc, quốc gia national (adj) /'næʃən(ə)l/ (thuộc) quốc gia, dân tộc natural (adj) /'nætʃrəl/ (thuộc) tự nhiên, thiên nhiên naturally (adv) /'næt∫rəli/ vốn, tự nhiên, đương nhiên nature (n) /'neitʃə/ tự nhiên, thiên nhiên navy (n) /'neivi/ hải quân near adj., (adv)., prep. /niə/ gần, cận; ở gần nearby adj., (adv) /´niə¸bai/ gần nearly (adv) /´niəli/ gần, sắp, suýt neat (adj) /ni:t/ sạch, ngăn nắp; rành mạch neatly (adv) /ni:tli/ gọn gàng, ngăn nắp necessary (adj) /'nesəseri/ cần, cần thiết, thiết yếu necessarily (adv) /´nesisərili/ tất yếu, nhất thiết unnecessary (adj) /ʌn'nesisəri/ không cần thiết, không mong muốn neck (n) /nek/ cổ need (v) modal (v) (n) /ni:d/ cần, đòi hỏi; sự cần needle (n) /´ni:dl/ cái kim, mũi nhọn negative (adj) /´negətiv/ phủ định neighbour (BrE) (NAmE neighbor) (n) /'neibə/ hàng xóm neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) (n) /´neibəhud/ hàng xóm, làng giềng neither det., pro (n) (adv) /'naiðə/ không này mà cũng không kia nephew (n) /´nevju:/ cháu trai (con anh, chị, em) nerve (n) /nɜrv/ khí lực, thần kinh, can đảm nervous (adj) /ˈnɜrvəs/ hoảng sợ, dễ bị kích thích, hay lo lắng nervously (adv) /'nз:vзstli/ bồn chồn, lo lắng nest (n) (v) /nest/ tổ, ổ; làm tổ net (n) /net/ lưới, mạng network (n) /'netwə:k/ mạng lưới, hệ thống

No. lần sau. dễ chịu nicely (adv) /´naisli/ thú vị. gần. không người nào noise (n) /nɔiz/ tiếng ồn. hiện giờ. tiếp nữa next to prep. mới mẻ. huyên náo noisily (adv) /´nɔizili/ ồn ào. no. bên cạnh. để ý. tình trạng bình thường normally (adv) /'no:mзli/ thông thường.. huyên náo non.never (adv) /'nevə/ không bao giờ. đầu . không ở đâu nuclear (adj) /'nju:kliз/ (thuộc) hạt nhân number (abbr. thú vị. /nou/ không nobody (also no one) pro(n) /'noubədi/ không ai. đáng để ý novel (n) /ˈnɒvəl/ tiểu thuyết.. ghi chép nothing pro(n) /ˈnʌθɪŋ/ không gì. phương bắc northern (adj) /'nɔ:ðən/ Bắc nose (n) /nouz/ mũi not (adv) /nɔt/ không note (n) (v) /nout/ lời ghi. lời ghi chép... như thường lệ north (n)adj. sự huyên náo noisy (adj) /´nɔizi/ ồn ào. (n) /'nɔ:məl/ thường. det.) /nou´vembə/ tháng 11 now (adv) /nau/ bây giờ. gần nice (adj) /nais/ đẹp. nhận biết take notice of chú ý noticeable (adj) /ˈnoʊtɪsəbəl/ đáng chú ý.. không khi nào nevertheless (adv) /. mới lạ newly (adv) /´nju:li/ mới news (n) /nju:z/ tin. (n) /nekst/ sát. vô nghĩa nor conj. Nov. bình thường. tin tức newspaper (n) /'nju:zpeipə/ báo next adj. dễ chịu niece (n) /ni:s/ cháu gái night (n) /nait/ đêm. không cái gì notice (n) (v) /'nәƱtis/ thông báo. (adv) /nɔ:θ/ phía bắc. chú ý. không người. vật gì nonsense (n) /´nɔnsəns/ lời nói vô lý.prefix none pro(n) /nʌn/ không ai. tuy thế mà new (adj) /nju:/ mới.. truyện November (n) (abbr. (adv) /no:/ cũng không normal adj.nevəðə'les/ tuy nhiên. hiện nay nowhere (adv) /´nou¸wɛə/ không nơi nào.) (n) /´nʌmbə/ số nurse (n) /nə:s/ y tá nut (n) /nʌt/ quả hạch. (adv). ghi chú. yết thị. tối no exclamation.

obey (v) /o'bei/ vâng lời, tuân theo, tuân lệnh object (n) (v) /(n) ˈɒbdʒɪkt, ˈɒbdʒɛkt ; (v) əbˈdʒɛkt/ vật, vật thể; phản đối, chống lại objective (n) (adj) /əb´dʒektiv/ mục tiêu, mục đích; (thuộc) mục tiêu, khách quan observation (n) /obzә:'vei∫(ә)n/ sự quan sát, sự theo dõi observe (v) /əbˈzə:v/ quan sát, theo dõi obtain (v) /əb'tein/ đạt được, giành được obvious (adj) /'ɒbviəs/ rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên obviously (adv) /'ɔbviəsli/ một cách rõ ràng, có thể thấy được occasion (n) /əˈkeɪʒən/ dịp, cơ hội occasionally (adv) /з'keiЗnзli/ thỉnh thoảng, đôi khi occupy (v) /'ɔkjupai/ giữ, chiếm lĩnh, chiếm giữ occupied (adj) /'ɔkjupaid/ đang sử dụng, đầy (người) occur (v) /ə'kə:/ xảy ra, xảy đến, xuất hiện ocean (n) /'əuʃ(ə)n/ đại dương o’clock (adv) /klɔk/ đúng giờ October (n) (abbr. Oct.) /ɔk´toubə/ tháng 10 odd (adj) /ɔd/ kỳ quặc, kỳ cục, lẻ (số) oddly (adv) /´ɔdli/ kỳ quặc, kỳ cục, lẻ (số) of prep. /ɔv/ or /əv/ của off (adv)., prep. /ɔ:f/ tắt; khỏi, cách, rời offence (BrE) (NAmE offense) (n) /ə'fens/ sự vi phạm, sự phạm tội offend (v) /ə´fend/ xúc phạm, làm bực mình, làm khó chịu offensive (adj) /ə´fensiv/ sự tấn công, cuộc tấn công offer (v) (n) /´ɔfə/ biếu, tặng, cho; sự trả giá office (n) /'ɔfis/ cơ quan, văn phòng, bộ officer (n) /´ɔfisə/ viên chức, cảnh sát, sĩ quan official adj., (n) /ə'fiʃəl/ (thuộc) chính quyền, văn phòng; viên chức, công chức officially (adv) /ə'fi∫əli/ một cách trịnh trọng, một cách chính thức often (adv) /'ɔ:fn/ thường, hay, luôn oh exclamation /ou/ chao, ôi chao, chà, này.. oil (n) /ɔɪl/ dầu OK (also okay) exclamation, adj., (adv) /əʊkei/ đồng ý, tán thành old (adj) /ould/ già old-fashioned (adj) lỗi thời on prep., (adv) /on/ trên, ở trên; tiếp tục, tiếp diễn once (adv)., conj. /wʌns/ một lần; khi mà, ngay khi, một khi one number, det., pro(n) /wʌn/ một; một người, một vật nào đó each other nhau, lẫn nhau onion (n) /ˈʌnjən/ củ hành

only adj., (adv) /'ounli/ chỉ có 1, duy nhất; chỉ, mới onto prep. /´ɔntu/ về phía trên, lên trên open adj., (v) /'oupən/ mở, ngỏ; mở, bắt đầu, khai mạc openly (adv) /´oupənli/ công khai, thẳng thắn opening (n) /´oupniη/ khe hở, lỗ; sự bắt đầu, sự khai mạc, lễ khánh thành operate (v) /'ɔpəreit/ hoạt động, điều khiển operation (n) /,ɔpə'reiʃn/ sự hoạt động, quá trình hoạt động opinion (n) /ə'pinjən/ ý kiến, quan điểm opponent (n) /əpəʊ.nənt/ địch thủ, đối thủ, kẻ thù opportunity (n) /ˌɒpərˈtunɪti , ˌɒpərˈtyunɪti/ cơ hội, thời cơ oppose (v) /əˈpoʊz/ đối kháng, đối chọi, đối lập; chống đối, phản đối opposing (adj) /з'pouziη/ tính đối kháng, đối chọi opposed to /ə´pouzd/ chống lại, phản đối opposite adj., (adv)., (n)prep. /'ɔpəzit/ đối nhau, ngược nhau; trước mặt, đối diện; điều trái ngược opposition (n) /¸ɔpə´ziʃən/ sự đối lập, sự đối nhau; sự chống lại, sự phản đối; phe đối lập option (n) /'ɔpʃn/ sự lựa chọn orange (n) (adj) /ɒrɪndʒ/ quả cam; có màu da cam order (n) (v) /'ɔ:də/ thứ, bậc; ra lệnh in order to hợp lệ ordinary (adj) /'o:dinәri/ thường, thông thường organ (n) /'ɔ:gən/ đàn óoc gan organization (BrE also -isation) (n) /,ɔ:gənai'zeiʃn/ tổ chức, cơ quan; sự tổ chức organize (BrE also -ise) (v) /´ɔ:gə¸naiz/ tổ chức, thiết lập organized (adj) /'o:gзnaizd/ có trật tự, ngăn nắp, được sắp xếp, được tổ chức origin (n) /'ɔridӡin/ gốc, nguồn gốc, căn nguyên original adj., (n) /ə'ridʒənl/ (thuộc) gốc, nguồn gốc, căn nguyên; nguyên bản originally (adv) /ə'ridʒnəli/ một cách sáng tạo, mới mẻ, độc đáo; khởi đầu, đầu tiên other adj., pro(n) /ˈʌðər/ khác otherwise (adv) /´ʌðə¸waiz/ khác, cách khác; nếu không thì...; mặt khác ought to modal (v) /ɔ:t/ phải, nên, hẳn là our det. /auə/ của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình ours pro(n) /auəz/ của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình ourselves pro(n) /´awə´selvz/ bản thân chúng ta, bản thân chúng tôi, bản thân chúng mình; tự chúng mình out (of) (adv)., prep. /aut/ ngoài, ở ngoài, ra ngoài outdoors (adv) /¸aut´dɔ:z/ ở ngoài trời, ở ngoài nhà

outdoor (adj) /'autdɔ:/ ngoài trời, ở ngoài outer (adj) outer ở phía ngoài, ở xa hơn outline (v) (n) /´aut¸lain/ vẽ, phác tảo; đường nét, hình dáng, nét ngoài output (n) /'autput/ sự sản xuất; sản phẩm, sản lượng outside (n)adj., prep., (adv) /'aut'said/ bề ngoài, bên ngoài; ở ngoài; ngoài outstanding (adj) /¸aut´stændiη/ nổi bật, đáng chú ý; còn tồn lại oven (n) /ʌvn/ lò (nướng) over (adv)., prep. /'ouvə/ bên trên, vượt qua; lên, lên trên overall adj., (adv) / (adv) ˈoʊvərˈɔl ; (adj) ˈoʊvərˌɔl/ toàn bộ, toàn thể; tất cả, bao gồm overcome (v) /ˌoʊvərˈkʌm/ thắng, chiến thắng, khắc phục, đánh bại (khó khăn) owe (v) /ou/ nợ, hàm ơn; có được (cái gì) own adj., pro (n) (v) /oun/ của chính mình, tự mình; nhận, nhìn nhận owner (n) /´ounə/ người chủ, chủ nhân pace (n) /peis/ bước chân, bước pack (v) (n) /pæk/ gói, bọc; bó, gói package (n) (v) /pæk.ɪdʒ/ gói đồ, bưu kiện; đóng gói, đóng kiện packaging (n) /"pækidzŋ/ bao bì packet (n) /'pækit/ gói nhỏ page (n) (abbr. p) /peidʒ/ trang (sách) pain (n) /pein/ sự đau đớn, sự đau khổ painful (adj) /'peinful/ đau đớn, đau khổ paint (n) (v) /peint/ sơn, vôi màu; sơn, quét sơn painting (n) /'peintiɳ/ sự sơn; bức họa, bức tranh painter (n) /peintə/ họa sĩ pair (n) /pɛə/ đôi, cặp palace (n) /ˈpælɪs/ cung điện, lâu đài pale (adj) /peil/ taí, nhợt pan (n) /pæn - pɑ:n/ xoong, chảo panel (n) /'pænl/ ván ô (cửa, tường), pa nô pants (n) /pænts/ quần lót, đùi paper (n) /´peipə/ giấy parallel (adj) /'pærəlel/ song song, tương đương parent (n) /'peərənt/ cha, mẹ park (n) (v) /pa:k/ công viên, vườn hoa; khoanh vùng thành công viên parliament (n) /'pɑ:ləmənt/ nghi viện, quốc hội part (n) /pa:t/ phần, bộ phận take part (in) tham gia (vào) particular (adj) /pə´tikjulə/ riêng biệt, cá biệt

sự tạm nghỉ. (adv) /pɑ:st/ quá khứ. sự cộng tác party (n) /ˈpɑrti/ tiệc. yên tĩnh peak (n) /pi:k/ lưỡi trai. làm. thanh toán.. riêng biệt partly (adv) /´pa:tli/ đến chừng mực nào đó. thoáng qua.particularly (adv) /pə´tikjuləli/ một cách đặc biệt. (n)prep. bền chí pattern (n) /'pætə(r)n/ mẫu. đảng pass (v) /´pa:s/ qua. khuôn mẫu pause (v) (n) /pɔ:z/ tạm nghỉ. vĩnh cửu .. thời kỳ. quá. sự chịu đựng patient (n) (adj) /'peiʃənt/ bệnh nhân. sự thực hiện. qua path (n) /pɑ:θ/ đường mòn. ngắn ngủi passage (n) /ˈpæsɪdʒ/ sự đi qua. lương hưu people (n) /ˈpipəl/ dân tộc. nộp. nhẫn nại. tiền bồi thường peace (n) /pi:s/ hòa bình. hành lang passenger (n) /'pæsindʤə/ hành khách passport (n) /´pa:spɔ:t/ hộ chiếu past adj. phần nào đó partner (n) /'pɑ:tnə/ đối tác. thời gian. buổi liên hoan. vĩnh cửu. tiền lương payment (n) /'peim(ə)nt/ sự trả tiền. sự biểu diễn performer (n) /pə´fɔ:mə/ người biểu diễn. nhẫn nại. thường xuyên permanently (adv) /'pə:mənəntli/ cách thường xuyên. chóp pen (n) /pen/ bút pence (n) /pens/ đồng xu penny /´peni/ đồng xu pencil (n) /´pensil/ bút chì penny (n) (abbr. sự tạm ngừng pay (v) (n) /pei/ trả. thực hiện performance (n) /pə'fɔ:məns/ sự làm. đỉnh. vượt qua. dừng. sự hòa thuận peaceful (adj) /'pi:sfl/ hòa bình. kiên nhẫn. hướng đi patience (n) /´peiʃəns/ tính kiên nhẫn. kiên trì. thái bình. có lẽ period (n) /'piəriəd/ kỳ. dĩ vãng. số tiền trả. (adv) phần trăm perfect (adj) / pə'fekt/ hoàn hảo perfectly (adv) /´pə:fiktli/ một cách hoàn hảo perform (v) /pə´fɔ:m/ biểu diễn. p) /´peni/ số tiền pension (n) /'penʃn/ tiền trợ cấp. cá biệt. thời đại permanent (adj) /'pə:mənənt/ lâu dài. người trình diễn perhaps (adv) /pə'hæps/ có thể. cây ớt per prep. sự trôi qua. sự trôi qua.. người pepper (n) /´pepə/ hạt tiêu. /pə:/ cho mỗi per cent (NAmE usually percent) (n)adj. cộng sự partnership (n) /´pa:tnəʃip/ sự chung phần. sự thi hành. dòng giống. ngang qua passing (n) (adj) /´pa:siη/ sự đi qua.

58 lít. nhân phẩm. được cử hành. tính cách. đồng tiền pig (n) /pig/ con lợn pile (n) (v) /paɪl/ cọc.permission (n) /pə'miʃn/ sự cho phép. vẽ bản đồ. nước. thân thể physically (adv) /´fizikli/ về thân thể. sự quy hoạch . đối với tôi personality (n) /pə:sə'næləti/ nhân cách. pt) /paint/ Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0. lít (bia. sao chụp photograph (n) (v) (also photo (n)) /´foutə¸gra:f/ ảnh. giai đoạn. hoàn hảo pint (n) (abbr. panh. vỡ. bản thân. triết lý photocopy (n) (v) /´foutə¸kɔpi/ bản sao chụp. đống. địa điểm. cá tính persuade (v) /pə'sweid/ thuyết phục pet (n) /pet/ cơn nóng giận. thành ngữ. cho cơ hội person (n) /ˈpɜrsən/ con người. chất chồng pill (n) /´pil/ viên thuốc pilot (n) /´paiələt/ phi công pin (n) (v) /pin/ đinh ghim. khoét (lỗ) pick sth up cuốc. được tổ chức plain (adj) /plein/ ngay thẳng. tư. sữa) a pint of beer + một panh bia pipe (n) /paip/ ống dẫn (khí. dương cầm pick (v) /pik/ cuốc (đất). đáng thương place (n) (v) /pleis/ nơi. điều đáng tiếc.. về phần rôi.. nhà nhiếp ảnh photography (n) /fə´tɔgrəfi/ thuật chụp ảnh. giấy phép permit (v) /'pə:mit/ cho phép. xé picture (n) /'piktʃə/ bức vẽ.. dự kiến planning (n) /plænniη/ sự lập kế hoạch. theo luật tự nhiên physics (n) /'fiziks/ vật lý học piano (n) /'pjænou/ đàn pianô. 473 lít). bức họa piece (n) /pi:s/ mảnh. ở Mỹ bằng 0. thời kỳ philosophy (n) /fɪˈlɒsəfi/ triết học. người personal (adj) /'pə:snl/ cá nhân. chồng.. bức ảnh. kế hoạch. kẹp pink adj. quảng trường take place xảy ra. vật cưng. pin. lập kế hoạch. riêng tư personally (adv) /´pə:sənəli/ đích thân. ghim. cụm từ physical (adj) /´fizikl/ vật chất. đóng cọc. tình trạng tốt. (n) /piηk/ màu hồng.) pitch (n) /pit∫/ sân (chơi các môn thể thao). đào. chất phác plan (n) (v) /plæn/ bản đồ. nghề nhiếp ảnh phrase (n) /freiz/ câu. (thuộc) cơ thể. hoa cẩm chướng. đầu hắc ín pity (n) /´piti/ lòng thương hại. mẩu. người được yêu thích petrol (n) (BrE) /ˈpɛtrəl/ xăng dầu phase (n) /feiz/ tuần trăng. chụp ảnh photographer (n) /fə´tɔgrəfə/ thợ chụp ảnh. đơn giản.

lịch sự politely (adv) /pəˈlaɪtli/ lễ phép. chiều. mong. chậu. trái đất.k.m. vui lòng. xin mời pleasing (adj) /´pli:siη/ mang lại niềm vui thích. conj. cực (nam châm.lượng). đánh thuốc độc. tấm kim loại platform (n) /'plætfɔ:m/ nền. lịch sự political (adj) /pə'litikl/ về chính trị. khó chịu. vót.zə(n)əs/ độc. sân ga play (v) (n) /plei/ chơi. khó ưa please exclamation.M. sơ đồ. dịu dàng.. làm cho láng polite (adj) /pəˈlaɪt/ lễ phép.. sảo quyệt . sự mọc lên. sự sung túc. bệ.. thận trọng. dễ chịu pleased (adj) /pli:zd/ hài lòng pleasure (n) /ˈplɛʒuə(r)/ niềm vui thích.phú plot (n) (v) /plɔt/ mảnh đất nhở. ý muốn. có chất độc. chỉ sự thừa. điều thú vị. trò chơi. thêm vào p. vừa lòng. dấu cộng. dễ thương.. đánh bóng.ə si/ chính sách polish (n) (v) /'pouliʃ/ nước bóng. vẽ sơ đồ. plɑnt/ thực vật. (v) /pli:z/ làm vui lòng. túi tiền poem (n) /'pouim/ bài thơ poetry (n) /'pouitri/ thi ca. gieo plastic (n) (adj) /'plæstik/ chất dẻo. mặt bằng planet (n) /´plænit/ hành tinh plant (n) (v) /plænt . (NAmE also P.plane (n) /plein/ mặt phẳng. bục. trồng. người. sự p. điểm.) police (n) /pə'li:s/ cảnh sát. /pip'emз/ quá trưa. /'plenti/ nhiều (s... khôn ngoan. chấm (câu. thềm.) pointed (adj) /´pɔintid/ nhọn.). điều thích thú. (n)adj. bồ(n). công an policy (n) /'pol. chất thơ point (n) (v) point mũi nhọn. /plʌs/ cộng với (số. thân mật unpleasant (adj) /ʌn'plezənt/ không dễ chịu. dựng đồ án plug (n) /plʌg/ nút (thùng. cộng. có đầu nhọn poison (n) (v) /ˈpɔɪzən/ chất độc. dễ thương.. làm nhọn.. về chính phủ. thân mật pleasantly (adv) /'plezəntli/ vui vẻ. ý thích plenty pro (n) (adv). bệnh pole (n) /poul/ người Ba Lan. đồ án. trong xe hơi). nước láng. có tính chính trị politically (adv) /pə'litikəli/ về mặt chính trị.. gây chết.) plus prep.. (n)det. tối pocket (n) /'pɔkit/ túi (quần áo. sự vui chơi. làm bằng chất dẻo plate (n) /pleit/ bản. đánh.. trận đấu player (n) /'pleiз/ người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ) pleasant (adj) /'pleznt/ vui vẻ. đồ thị. thuốc độc.) abbr. tẩm thuốc độc poisonous (adj) /pɔɪ.

lạc quan possess (v) /pә'zes/ có. sự tán dương.politician (n) /¸pɔli´tiʃən/ nhà chính trị. tiềm lực potentially (adv) /pəˈtɛnʃəlli/ tiềm năng. khen ngợi.. được nhiều người ưa chuộng population (n) /. bưu kiện. đề ra. chỗ positive (adj) /'pɔzətiv/ xác thực. tôn thờ. hồ bơi poor (adj) /puə/ nghèo pop (n) (v) /pɒp. đặt. bể bơi. gửi thư post office (n) /'ɔfis/ bưu điện pot (n) /pɒt/ can.pɔpju'leiʃn/ dân cư. tập luyện praise (n) (v) /preiz/ sự ca ngợi. (v) (NAmE) /´præktis/ thực hành. nổ bốp popular (adj) /´pɔpjulə/ có tính đại chúng. chính xác. hùng cường practical (adj) /ˈpræktɪkəl/ thực hành. rõ ràng.. tích cực. phong cách dân gian hiện đại. potato (n) /pə'teitou/ khoai tây potential adj. có thể chấp nhận được post (n) (v) /poʊst/ thư. (n) /pəˈtɛnʃəl/ tiềm năng. bình. quyền lực powerful (adj) /´pauəful/ hùng mạnh. đề ra position (n) /pəˈzɪʃən/ vị trí. sự đặt. thực tế practically (adv) /´præktikəli/ về mặt thực hành. chính xác. lòng tôn kính. sức mạnh. tỉ mỉ. khả năng. kỹ tính precisely (adv) /pri´saisli/ đúng. tài năng. nội lực. chiếm hữu possession (n) /pə'zeʃn/ quyền sở hữu. tiềm ẩn pound (n) /paund/ pao . giội powder (n) /'paudə/ bột. NAmE pɑːp/ tiếp bốp. mật độ dân số port (n) /pɔ:t/ cảng pose (v) (n) /pouz/ đưa ra. bụi power (n) /ˈpauə(r)/ khả năng. tiên đoán. thực tế practice (n) (BrE. có thể thực hiện possibly (adv) /´pɔsibli/ có lẽ. đời sống chính trị. chính khách politics (n) /'pɔlitiks/ họat động chính trị. thực tiễn practise (v) (BrE) /´præktis/ thực hành. cần thận predict (v) /pri'dikt/ báo trước.đơn vị đo lường pour (v) /pɔ:/ rót. năng lực. dự báo . quan điểm chính trị pollution (n) /pəˈluʃən/ sự ô nhiễm pool (n) /pu:l/ vũng nước.. đổ. triển vọng possible (adj) /'pɔsibəl/ có thể. NAmE). tán dương prayer (n) /prɛər/ sự cầu nguyện precise (adj) /pri´sais/ rõ ràng. có thể. vật sở hữu possibility (n) /¸pɔsi´biliti/ khă năng. lọ. (thuộc) nhân dân. dân số.

cá nhân . sự ấn..prezen'teiʃn/ bài thuyết trình. người. sự có mặt. sự trình diện. chuẩn bị prepared (adj) /pri'peəd/ đã được chuẩn bị presence (n) /'prezns/ sự hiện diện. sáng tạo premises (n) /'premis/ biệt thự preparation (n) /¸prepə´reiʃən/ sự sửa soạn. giả bộ. ép. nguyên tắc print (v) (n) /print/ in. (adj) /'priti/ khá. nén. quyền ưu tiên prison (n) /ˈprɪzən/ nhà tù prisoner (n) /ˈprɪzənə(r)/ tù nhân private (adj) /ˈpraɪvɪt/ cá nhân.. trước đây price (n) /prais/ giá pride (n) /praid/ sự kiêu hãnh. thợ in prior (adj) /'praɪə(r)/ trước. hiện nay. thời cổ đại. chủ tịnh. làm ra vẻ pretty (adv). ngăn chặn. vừa phải. giới thiệu. trình bày presentation (n) /. (n) (v) /(v)pri'zent/ and /(n)'prezәnt/ có mặt. chủ yếu. sự ưa hơn. bày tỏ. đầu tiên. tổng thống press (n) (v) /pres/ sự ép. đầu tiên prime minister (n) /´ministə/ thủ tướng prince (n) /prins/ hoành tử princess (n) /prin'ses/ công chúa principle (n) /ˈprɪnsəpəl/ cơ bản. ưu tiên priority (n) /prai´ɔriti/ sự ưu tế. sự giới thiệu preserve (v) /pri'zə:v/ bảo quản. bóp.. có lẽ pretend (v) /pri'tend/ giả vờ. riêng privately (adv) /ˈpraɪvɪtli/ riêng tư. sự nén. giàu trí tưởng tượng. nguyên lý. sự chuẩn bị prepare (v) /pri´peə/ sửa soạn. ưu tiên previously (adv) /´pri:viəsli/ trước. vât hiện diện present adj. ngày hôm trước). thầy tu primary (adj) /'praiməri/ nguyên thủy. sự in ra printing (n) /´printiη/ sự in. thuật in. kỹ sảo in printer (n) /´printə/ máy in. ấn pressure (n) /'preʃə/ sức ép. hiện diện. nguyên sinh. giữ gìn president (n) /´prezidənt/ hiệu trưởng. cái được ưa thích hơn pregnant (adj) /'pregnənt/ mang thai. tính kiêu căng. trước (vd. xinh xắn. sự hãnh diện. sơ cấp. tiểu học primarily (adv) /´praimərili/ trước hết. xinh. hiện thời.prefer (v) /pri'fə:/ thích hơn preference (n) /'prefərəns/ sự thích hơn. tự phụ priest (n) /pri:st/ linh mục. đẹp prevent (v) /pri'vent/ ngăn cản. áp lực. hấp tấp. ngăn ngừa previous (adj) /ˈpriviəs/ vội vàng. xuất bản. áp suất presumably (adv) /pri'zju:məbli/ có thể được.

lợi nhuận program (n) (v) /´prougræm/ chương trình. chế tạo profession (n) /prə´feʃ(ə)n/ nghề. nghề nghiệp professional adj. thông báo. giục. ˈprɒdʒɪkt . bằng chứng. kế hoạch. mong chờ protect (v) /prə'tekt/ bảo vệ. bất động sản proportion (n) /prə'pɔ:ʃn/ sự cân xứng. dự kiến. chế tạo producer (n) /prə´dju:sə/ nhà sản xuất product (n) /´prɔdʌkt/ sản phẩm production (n) /prə´dʌkʃən/ sự sản xuất. dự án. (v) prəˈdʒɛkt/ đề án. phản kháng .. gia công. lợi ích. thích đáng. che chở protection (n) /prə'tek∫n/ sự bảo vệ. sự tiến triển. sự phản kháng. lên chương trình programme (n) (BrE) /´prougræm/ chương trình progress (n) (v) /'prougres/ sự tiến tới. xử lý produce (v) /'prɔdju:s/ sản xuất. quy trình. giải thưởng probable (adj) /´prɔbəbl/ có thể. sự che chở protest (n) (v) /ˈprəʊ. của cải. lời hứa promote (v) /prəˈmoʊt/ thăng chức. chuyên nghiệp professor (n) /prəˈfɛsər/ giáo sư.. tiến triển. sự tiến triển. thăng cấp promotion (n) /prə'mou∫n/ sự thăng chức. phản đối. theo duổi. nhanh chóng. nhắc nhở promptly (adv) /´prɔmptli/ mau lẹ. phát âm pronunciation (n) /prə¸nʌnsi´eiʃən/ sự phát âm proof (n) /pru:f/ chứng. đất đai. giảng viên profit (n) /ˈprɒfɪt/ thuận lợi. chế biến. đưa ra prospect (n) /´prɔspekt/ viễn cảnh. nghề nghiệp. chứng cớ. sự thăng cấp prompt adj. (v) /prɒmpt/ mau lẹ. đề xuất propose (v) /prǝ'prouz/ đề nghị. ngay lập tức pronounce (v) /prəˈnaʊns/ tuyên bố. (n) /prə'feʃənl/ (thuộc) nghề. tiếp diễn process (n) (v) /'prouses/ quá trình. tiến bộ. nhà cửa.test/ sự phản đối. xúi. phát triển project (n) (v) /(n) ˈprɒdʒɛkt . có khả năng probably (adv) /´prɔbəbli/ hầu như chắc chắn problem (n) /'prɔbləm/ vấn đề. một cách thích đáng property (n) /'prɔpəti/ tài sản. sự cân đối proposal (n) /prə'pouzl/ sự đề nghị. kế hoạch promise (v) (n) hứa. toàn cảnh. đề xuất. triển vọng. sự kiểm chứng proper (adj) /'prɔpə/ đúng. thích hợp properly (adv) /´prɔpəli/ một cách đúng đắn. điều khó giải quyết procedure (n) /prə´si:dʒə/ thủ tục proceed (v) /proceed/ tiến lên.prize (n) /praiz/ giải.

hỏi. năng lực. điều kiện. nghề xuất bản pull (v) (n) /pul/ lôi. (n) /ˈpɜrpəl/ tía. màu tía purpose (n) /'pə:pəs/ mục đích.=0. đủ tư cách. cung cấp. tiệm rượu public adj. chu cấp provided (also providing) conj. kéo. 15 phút queen (n) /kwi:n/ nữ hoàng question (n) (v) /ˈkwɛstʃən/ câu hỏi. 58 lít (E). ban bố. yên tĩnh . phẩm chất quantity (n) /ˈkwɒntɪti/ lượng. kiêu hãnh proudly (adv) /proudly/ một cách tự hào. số lượng quarter (n) /'kwɔ:tə/ 1/4. trong lành purely (adv) /´pjuəli/ hoàn toàn.kwalifi'keiSn/ phẩm chất. miễn là pint (n) /paint/ panh (= 0. chất vấn quick (adj) /kwik/ nhanh quickly (adv) /´kwikli/ nhanh quiet (adj) /'kwaiət/ lặng. đi (giày) put sth out tắt. công khai publicly (adv) /'pΔblikli/ công khai. giật. có chủ tâm pursue (v) /pә'sju:/ đuổi theo. pub (n) = publicyhouse quán rượu. trừng phạt punishment (n) /'pʌniʃmənt/ sự trừng phạt. đội (mũ). chứng minh provide (v) /prə'vaid/ chuẩn bị đầy đủ. cố ý. sự xô đẩy put (v) /put/ đặt. 473 lít (A)). dự phòng.. mua.. cho vào put sth on mặc (áo). /prə´vaidid/ với điều kiện là. sắm. một cách hãnh diện prove (v) /pru:v/ chứng tỏ. công cộng. nhân dân in public giữa công chúng. dập tắt qualification (n) /. khả năng quality (n) /'kwɔliti/ chất lượng. công chúng. đuổi bắt push (v) (n) /puʃ/ xô đẩy. sự lôi kéo. sự tậu. ý định on purpose cố tình. quả đấm. tậu pure (adj) /pjuə(r)/ nguyên chất. công cộng publication (n) /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/ sự công bố.proud (adj) /praud/ tự hào. (n) /'pʌblik/ chung. sự trừng trị pupil (n) (especially BrE) /ˈpju:pl/ học sinh purchase (n) (v) /'pə:t∫əs/ sự mua. yên lặng. để. khả năng chuyên môn qualify (v) /'´kwɔli¸fai/ đủ khả năng. sự giật punch (v) (n) /pʌntʃ/ đấm. xuất bản publishing (n) /´pʌbliʃiη/ công việc. điều kiện qualified (adj) /ˈkwɒləˌfaɪd/ đủ tư cách. chỉ là purple adj. sự xuất bản publicity (n) /pʌb'lɪsətɪ / sự công khai. thụi. sự quảng cáo publish (v) /'pʌbli∫/ công bố. có màu tía. cú thụi punish (v) /'pʌniʃ/ phạt. tinh khiết.

yên tĩnh quit (v) /kwit/ thoát.. thô. ngẩng lên range (n) /reɪndʒ/ dãy. sự phản tác dụng read (v) /ri:d/ đọc reading (n) /´ri:diη/ sự đọc reader (n) /´ri:də/ người đọc. ít khi rate (n) (v) /reit/ tỷ lệ. đưa lên. gợi lại . trình độ rank (n) (v) /ræɳk/ hàng. chủng. dãy rapid (adj) /'ræpid/ nhanh. giống. hơn rather than hơn là raw (adj) /rɔ:/ sống (# chín). phạm vi.quietly (adv) /'kwiətli/ lặng. phản ứng reaction (n) /ri:'ækʃn/ sự phản ứng. hàng.prefix reach (v) /ri:tʃ/ đến. hầu hết quote (v) /kwout/ trích dẫn race (n) (v) /reis/ loài. dãy. yên lặng. thực tế.. thực tế. còn nguyên chất re. thoát ra quite (adv) /kwait/ hoàn toàn. còn hơn. thực hành rear (n) (adj) /rɪər/ phía sau. ít rarely (adv) /'reзli/ hiếm khi. tốc độ rather (adv) /'rɑ:ðə/ thà. nhanh chóng rapidly (adv) / 'ræpidli / nhanh. cơn mưa. triệu hồi. BrE also riə-/ hiện thực reality (n) /ri:'æliti/ sự thật. thực sự realistic (adj) /ri:ə'listik. loại. thực ra. đua racing (n) /´reisiη/ cuộc đua radio (n) /´reidiou/ sóng vô tuyến. độc giả ready (adj) /'redi/ sẵn sàng real (adj) /riəl/ thực. nhanh chóng rare (adj) /reə/ hiếm. ở đằng sau reason (n) /'ri:zn/ lý do. thực tại realize (BrE also -ise) (v) /'riәlaiz/ thực hiện. có thật really (adv) /'riəli/ thực. thích. sắp xếp thành hàng. mưa raise (v) /reiz/ nâng lên. nhặc lại. hợp lý reasonably (adv) /´ri:zənəblli/ hợp lý unreasonable (adj) /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý recall (v) /ri´kɔ:l/ gọi về. đi đến. tới react (v) /ri´ækt/ tác động trở lại. ở đằng sau. lý lẽ reasonable (adj) /´ri:zənəbl/ có lý. cuộc đua. radio rail (n) /reil/ đường ray railway (BrE) (NAmE railroad) (n) /'reilwei/ đường sắt rain (n) (v) /rein/ mưa..

sự quan tâm. đề nghị. /ri´ga:diη/ về. công nhận.rekəg'niʃn/ sự công nhận. đếm recognition (n) /. khuyên bảo record (n) (v) /´rekɔ:d/ bản ghi. đánh giá. sự thu... về việc. liên hệ. sổ sách. thu. nhận diện. địa phương register (v) (n) /'redʤistə/ đăng ký. ghi chép recording (n) /ri´kɔ:diη/ sự ghi. liên quan related (to) (adj) /ri'leitid/ có liên quan. hỏi ýe kiến reflect (v) /ri'flekt/ phản chiếu.. đều đặn regularly (adv) /´regjuləli/ đều đặn. cải tạo refrigerator (n) /ri'fridЗзreitз/ tủ lạnh refusal (n) /ri´fju:zl/ sự từ chối. sự thừa nhận recognize (BrE also -ise) (v) /'rekəgnaiz/ nhận ra. tham khảo. bản thu. màu đỏ reduce (v) /ri'dju:s/ giảm. đại từ quan hệ relatively (adv) /'relətivli/ có liên quan. sự tiếp nhận. phản ánh reform (v) (n) /ri´fɔ:m/ cải cách. giảm bớt reduction (n) /ri´dʌkʃən/ sự giảm giá. sự cải thiện. cải thiện. sự đón tiếp reckon (v) /'rekən/ tính. sự thu âm recover (v) /'ri:'kʌvə/ lấy lại. quy tắc reject (v) /'ri:ʤekt/ không chấp nhận. sự hối tiếc regular (adj) /'rəgjulə/ thường xuyên.) region (n) /'ri:dʒən/ vùng. có quan hệ với ai. mối liên lạc relative adj. ghi vào sổ. khước từ regard (v) (n) /ri'gɑ:d/ nhìn. thừa nhận recommend (v) /rekə'mend/ giới thiệu.receipt (n) /ri´si:t/ công thức. cái nhìn. sự cải cách.. lòng thương tiếc. sự khước từ refuse (v) /rɪˈfyuz/ từ chối. liên lạc relationship (n) /ri'lei∫ әn∫ip/ mối quan hệ. hối tiếc. tiến cử. (n) /red/ đỏ. thuật lại. cái gì relation (n) /ri'leiʃn/ mối quan hệ. (n) /'relətiv/ có liên quan đến. người có họ. có quan hệ . miền regional (adj) /ˈridʒənl/ vùng. mới đây recently (adv) /´ri:səntli/ gần đây. cải tạo. giành lại red adj. điều lệ. sổ. nhắc đến reference (n) /'refərəns/ sự tham khảo. lĩnh. ám chỉ. đối với (vấn đề. sự liên quan. phản hồi. mới đây reception (n) /ri'sep∫n/ sự nhận. đơn thuốc receive (v) /ri'si:v/ nhận. sự hạ giá refer to (v) xem. bác bỏ relate (v) /ri'leit/ kể lại. thường xuyên regulation (n) /¸regju´leiʃən/ sự điều chỉnh. thu recent (adj) /´ri:sənt/ gần đây. máy ghi regret (v) (n) /ri'gret/ đáng tiếc. sự ghi. loại bỏ. sự chú ý (lời chúc tụng cuối thư) regarding prep.

có liên quan relief (n) /ri'li:f/ sự giảm nhẹ. sự giải thoát. sự chỉnh tu repeat (v) /ri'pi:t/ /ri'pi:t/ nhắc lại. sự để ý. vẫn còn như cũ remaining (adj) /ri´meiniη/ còn lại remains (n) /re'meins/ đồ thừa. thay mặt representative (n) (adj) /. gợi nhớ remote (adj) /ri'mout/ xa. cái còn lại remark (n) (v) /ri'mɑ:k/ sự nhận xét. cứu nguy. tin tưởng vào remain (v) /riˈmein/ còn lại. tường trình. sự thả. hình dung. đáng để ý. miêu tả. hồi âm report (v) (n) /ri'pɔ:t/ báo cáo. thuê rented (adj) /rentid/ được thuê. tin cậy. chú ý. lặp lại repeated (adj) /ri´pi:tid/ được nhắc lại. phê bình. luật lệ. sự phát hành relevant (adj) /´reləvənt/ thích hợp. thỉnh cầu. xa cách removal (n) /ri'mu:vəl/ viêc di chuyển. việc dọn nhà. sự giải thoát. yêu cầu. thoát khỏi. bản báo cáo. thoải mái relaxing (adj) /ri'læksiɳ/ làm giảm. cho thuê. bớt. sự cứu nguy . trả lời. phóng thích. khác thường remarkably (adv) /ri'ma:kәb(ә)li/ đáng chú ý. nhớ lại remind (v) /riˈmaind/ nhắc nhở. đáng để ý. chú ý remarkable (adj) /ri'ma:kәb(ә)l/ đáng chú ý.relax (v) /ri´læks/ giải trí. khác thường remember (v) /rɪˈmɛmbər/ nhớ. sự đòi hỏi. tượng trưng. đề nghị. sự trợ cấo. lời đề nghị. xa xôi. phát hành. thủ tục rescue (v) (n) /´reskju:/ giải thoát. mẫu. yêu cầu. sự hồi âm. phê bình. quy định requirement (n) /rɪˈkwaɪərmənt/ nhu cầu. yêu cầu require (v) /ri'kwaiə(r)/ đòi hỏi. nhận xét. di chuyển rent (n) (v) /rent/ sự thuê mướn. dời đi remove (v) /ri'mu:v/ dời đi. chỉnh tu. phóng thích. sự sửa chữa. thả. đại diện. được lặp lại repeatedly (adv) /ri´pi:tidli/ lặp đi lặp lại nhiều lần replace (v) /rɪpleɪs/ thay thế reply (n) (v) /ri'plai/ sự trả lời. biểu hiện. sự làm cho khuây khỏa.ri:prə'dju:s/ tái sản xuất reputation (n) /. để ý.repju:'teiʃn/ sự nổi tiếng. nổi danh request (n) (v) /ri'kwest/ lời thỉnh cầu. sự đền bù religion (n) /rɪˈlɪdʒən/ tôn giáo religious (adj) /ri'lidʒəs/ (thuộc) tôn giáo rely on (v) /ri´lai/ tin vào. nghỉ ngơi relaxed (adj) /ri´lækst/ thanh thản. bản tường trình represent (v) /repri'zent/ miêu tả. bớt căng thẳng release (v) (n) /ri'li:s/ làm nhẹ.repri'zentətiv/ điều tiêu biểu. tượng trưng reproduce (v) /. được mướn repair (v) (n) /ri'peə/ sửa chữa. đại diện.

khách trọ. biểu lộ. bởi. tiết lộ. khâm phục respond (v) /ri'spond/ hưởng ứng. sự về hưu. câu trả lời. sự nghỉ việc return (v) (n) /ri'tə:n/ trở lại. sự kháng cự resolve (v) /ri'zɔlv/ quyết định. lúc nghỉ. phản ứng lại. sự dự trữ. vùng cấm restriction (n) /ri'strik∫n/ sự hạn chế. nghỉ ngơi the rest vật. nơi hẻo lánh. mặt trái review (n) (v) /ri´vju:/ sự xem lại. giới hạn restricted (adj) /ris´triktid/ bị hạn chế. sửa chữa lại. xem lại.) resort (n) /ri´zɔ:t/ kế sách. sự trở về reveal (v) /riˈvi:l/ bộc lộ. do. để dành. cư trú. sự ôn lại revolution (n) /. đã về hưu. cơm. có giới hạn. cây lúa rich (adj) /ritʃ/ giàu. sự lễ phép. phản đổi. sự đặt trước. sự đáp lại responsibility (n) /ris. sự phản đối.ponsз'biliti/ trách nhiệm. có nhà ở. xem xét lại revise (v) /ri'vaiz/ đọc lại. kết quả là. phát hiện. sửa lại.. sự trở lại. điều kiện hạn chế reserve (v) (n) /ri'zЗ:v/ dự trữ. đã nghỉ việc retirement (n) /rɪˈtaɪərmənt/ sự ẩn dật. thưởng. trú ngụ. sự xét lại. phục hồi lại restrict (v) /ris´trikt/ hạn chế. retain (v) /ri'tein/ giữ lại. trả lời response (n) /rɪˈspɒns/ sự trả lời. hẻo lánh. tôn trọng.. kháng cự resistance (n) /ri´zistəns/ sự chống lại.əveɪ. kiên quyết (làm gì). về hưu retired (adj) /ri´taiəd/ ẩn dật. gì rest (n) (v) /rest / sự nghỉ ngơi. kính trọng. rút về. điều trái ngược. ôn lại revision (n) /ri´viʒən/ sự xem lại. sự chịu trách nhiệm responsible (adj) /ri'spɔnsəbl/ chịu trách nhiệm về. mà ra. thóc. trở về. sự sửa lại. nghỉ việc. kế sách. hiệu ăn restore (v) /ris´tɔ:/ hoàn lại. làm lại. chịu trách nhiệm trước ai. sự đăng ký trước resident (n) (adj) /'rezidənt/ người sinh sống. thủ đoạn respect (n) (v) /riˈspekt/ sự kính trọng. nhớ được retire (v) /ri´taiə / rời bỏ.research (n) /ri'sз:tʃ/ sự nghiên cứu reservation (n) /rez. sự hưởng ứng. đăng ký trước. sự đọc lại. sự giới hạn result (n) (v) /ri'zʌlt/ kết quả. giải quyết (vấn đề. cái khác restaurant (n) /´restərɔn/ nhà hàng ăn. trả lại. sự để dành. khó khă(n).. ngược lại. thường trú resist (v) /ri'zist/ chống lại. đặt trước. những người. nghỉ. phương kế resource (n) /ri'so:s/ tài nguyên. thôi.ʃən/ sự hạn chế. cái còn lại. phần thưởng. khám phá reverse (v) (n) /ri'və:s/ đảo.revə'lu:ʃn/ cuộc cách mạng reward (n) (v) /ri'wɔ:d/ sự thưởng. giàu có . thưởng công rhythm (n) /'riðm/ nhịp điệu rice (n) /raɪs/ gạo.

chuỗi rough (adj) /rᴧf/ gồ ghề. thành đạt risk (n) (v) /risk/ sự liều. hoàng gia rub (v) /rʌb/ cọ xát. điện. thô sơ. (n) /raund/ tròn. đeo nhẫn cho ai rise (n) (v) /raiz/ sự lên. dây thừng. nóc room (n) /rum/ phòng. buồng root (n) /ru:t/ gốc. làm phá sản. phải. thô sơ. người đi xe đạp ridiculous (adj) /rɪˈdɪkyələs/ buồn cười. tốt.. đơn giản rudely (adv) /ru:dli/ bất lịch sự. lởm chởm round adj. luật lệ. đối địch. dãy royal (adj) /ˈrɔɪəl/ (thuộc) vua.. bị phá sản rule (n) (v) /ru:l/ quy tắc. rác rưởi rude (adj) /ru:d/ bất lịch sự. cai trị. lố bịch. làm đổ nát. cưỡi (ngựa). xung quanh rounded (adj) /´raundid/ bị làm thành tròn. đúng. (adv). điều khiển . sự đi xe (bus. bỏ đi. lởm chởm roughly (adv) /'rʌfli/ gồ ghề. đường phố rob (v) /rɔb/ cướp. vai trò roll (n) (v) /'roul/ cuốn. thường lệ. sự lăn tròn. sự tăng lương. liều rival (n) (adj) /raivl/ đối thủ. (n) /rait/ thẳng. ngay. thủ tục. xâu. đơn giản ruin (v) (n) /ru:in/ làm hỏng.. rễ rope (n) /roʊp/ dây cáp. mạo hiểm. (adv). lộ trình. tuyến đường routine (n) (adj) /ru:'ti:n/ thói thường. điều lệ. cuốn. đường đi riding (n) /´raidiη/ môn thể thao cưỡi ngựa.. lấy trộm rock (n) /rɔk/ đá role (n) /roul/ vai (diễn). thăng cấp. thô lỗ. lệ thường. quấn. bị đổ nát. có lý ring (n) (v) /riɳ/ chiếc nhẫn. điều thiện. lăn. tán rubber (n) /´rʌbə/ cao su rubbish (n) (especially BrE) /ˈrʌbɪʃ/ vật vô giá trị. địch thủ. cuộn. prep. sự hỏng. mọc (mặt trời). nữ hoàng. thô lỗ. vòng quanh. sự đi. điều phải. phải. sự đổ nát. sự phá sản ruined (adj) /ru:ind/ bị hỏng. bên phải rightly (adv) /´raitli/ đúng. dậy. nghiền.. phát triển đầy đủ route (n) /ru:t/ đường đi. xe đạp) rider (n) /´raidə/ người cưỡi ngựa. tốt. cạnh tranh river (n) /'rivə/ sông road (n) /roʊd/ con đường. đứng lên.rid (v) /rid/ giải thoát (get rid of : tống khứ) ride (v) (n) /raid/ đi. lố lăng right adj. cuộn romantic (adj) /roʊˈmæntɪk/ lãng mạn roof (n) /ru:f/ mái nhà. xoa bóp. chỉ huy. thông thường row NAmE (n) /rou/ hàng.

lao vào. chắc chắn. xô đẩy. rau sống salary (n) /ˈsæləri/ tiền lương sale (n) /seil/ việc bán hàng salt (n) /sɔ:lt/ muối salty (adj) /´sɔ:lti/ chứ vị muối. chắc chắn. làm thỏa mãn. sự lao vào. bị sợ hãi scene (n) /si:n/ cảnh. phong cảnh . sự tiết kiệm say (v) /sei/ nói scale (n) /skeɪl/ vảy (cá. hàng mẫu sand (n) /sænd/ cát satisfaction (n) /. vừa ý. sự xô đẩy sack (n) (v) /sæk/ bào tải. không may mà sadness (n) /'sædnis/ sự buồn rầu. vùng nông thôn rush (v) (n) /rʌ∫/ xông lên. mặn same adj. hài lòng. bồi thường satisfy (v) /'sætisfai/ làm thỏa mãn. trả (nợ). cũng như thế. thước kẻ rumour (n) /ˈrumər/ tin đồn. vẫn cái đó sample (n) /´sa:mpl/ mẫu. đơn điệu. sự chạy running (n) /'rʌniɳ/ sự chạy.. sự sợ hãi. buồm. Sat. sự kinh hoàng scared (adj) /skerd/ bị hoảng sợ. đáng tin safely (adv) /seifli/ an toàn. nhổ neo. sự chắc chăn sail (v) (n) /seil/ đi tàu. thoả mãn satisfying (adj) /'sætisfaiiη/ đem lại sự thỏa mãn.sætis'fæk∫n/ sự làm cho thỏa mãn. sự buồn bã safe (adj) /seif/ an toàn. lời đồn run (v) (n) /rʌn/ chạy.. dọa. đóng bao.ruler (n) /´ru:lə/ người cai trị. sự trả nợ. cuộc chạy đua runner (n) /´rʌnə/ người chạy rural (adj) /´ruərəl/ (thuộc) nông thôn. làm vừa ý Saturday (n) (abbr.) scare (v) (n) /skɛə/ làm kinh hãi. có muối. nước chấm save (v) /seiv/ cứu. sợ hãi. bỏ vào bao sad (adj) /sæd/ buồn. thuyền. cánh buồm. buồn bã sadly (adv) /'sædli/ một cách buồn bã. chuyến đi bằng thuyền buồm sailing (n) /'seiliɳ/ sự đi thuyền sailor (n) /seilə/ thủy thủ salad (n) /'sæləd/ sa lát (xà lách trộng dầu dấm). người trị vì. đáng tin safety (n) /'seifti/ sự an toàn. toại nguyện. đáng buồn là. pro(n) /seim/ đều đều.) /'sætədi/ thứ 7 sauce (n) /sɔ:s/ nước xốt. chuộc tội satisfied (adj) /'sætisfaid/ cảm thấy hài lòng. sự xông lên. lưu saving (n) /´seiviη/ sự cứu.

schedule (n) (v) /´ʃkedju:l/ kế hoạch làm việc. bản liệt kê. làm xước da. theo đuổi seem linking (v) /si:m/ có vẻ như.combining form sell (v) /sel/ bán senate (n) /´senit/ thượng nghi viện. ở vị trí thứ 2.saiən'tifik/ (thuộc) khoa học. đinh ốc. dường như select (v) /si´lekt/ chọn lựa. sự an ninh see (v) /si:/ nhìn. thứ yếu secret adj. lược đồ. giữ an ninh security (n) /siˈkiuəriti/ sự an toàn. chỗ ngồi second det. điều bí mật secretly (adv) /'si:kritli/ bí mật. thăm dò. đảm bảo. (n) /'si:krit/ bí mật. lên thời khóa biểu. ban giám hiệu senator (n) /ˈsɛnətər/ thượng nghị sĩ . người về nhì secondary (adj) /´sekəndəri/ trung học. sơ đồ school (n) /sku:l/ đàn cá. tìm kiếm. (adv). hạt giống seek (v) /si:k/ tìm. cho điểm scratch (v) (n) /skrætʃ/ cào.. sự điều tra. khoa học tự nhiên scientific (adj) /. phần sector (n) /ˈsɛktər/ khu vực. chọn lọc selection (n) /si'lekʃn/ sự lựa chọn. có tính khoa học scientist (n) /'saiəntist/ nhà khoa học scissors (n) /´sizəz/ cái kéo score (n) (v) /skɔ:/ điểm số. tỷ số. bảo đảm. sự cào. lĩnh vực secure adj. bắt ốc sea (n) /si:/ biển seal (n) (v) /si:l/ hải cẩu. sự thăm dò. riêng tư secretary (n) /'sekrətri/ thư ký section (n) /'sekʃn/ mục. kế hoạch thực hiện. tiếng kêu to screen (n) /skrin/ màn che. kêu lên.. sự chọc lọc self (n) /self/ bản thân mình self. bầy cá science (n) /'saiəns/ khoa học. sự phối hợp. lên kế hoạch scheme (n) /ski:m/ sự sắp xếp. màn ảnh. phim ảnh nói chung screw (n) (v) /skru:/ đinh vít. (n) /ˈsɛkənd/ thứ hai.. thành công. tìm kiếm. bắt vít. điều tra season (n) /´si:zən/ mùa seat (n) /si:t/ ghế. tiếng thét.. quan sát seed (n) /sid/ hạt. ordinal number. màn hình. (v) /si'kjuə/ chắc chắn. sự trầy xước da scream (v) (n) /skri:m/ gào thét. đạt được. thứ nhì. nhìn thấy. bản thắng. săn hải cẩu search (n) (v) /sə:t∫/ sự tìm kiếm.

dành cho trẻ em trên 11t. đầy tớ serve (v) /sɜ:v/ phục vụ. giống sexual (adj) /'seksjuəl/ giới tính. bóng tối. dung nhan) severely (adv) /sə´virli/ khắt khe. dễ bị hỏng. đặt. tham gia. phần đóng góp. lắc. giản dị. mộc mạc (kiểu cách. riêng biệt. làm rời. thành người riêng. (n) /'si:niə/ nhiều tuổi hơn. pro(n) /'sevrəl/ vài severe (adj) /səˈvɪər/ khắt khe. sự rung. dung nhan) sew (v) /soʊ/ may. chia sẻ. nghiêm trang seriously (adv) /siəriəsli/ đứng đắn. cao đẳng sense (n) /sens/ giác quan. giũ. phiên set (n) (v) /set/ bộ. sự chia tay. đám. bóng râm. sự ngượng shape (n) (v) /ʃeip/ hình..) /sep´tembə/ tháng 9 series (n) /ˈsɪəriz/ loạt. chia tay separated (adj) /'seprətid/ ly thân separately (adv) /'seprətli/ không cùng nhau. cảm giác sensible (adj) /'sensəbl/ có óc xét đoán. phần tham gia. chuỗi serious (adj) /'siәriәs/ đứng đắn. hiểu. phụng sự service (n) /'sə:vis/ sự phục vụ. các vấn đề sinh lý sexually (adv) /'sekSJli/ giới tính. dễ bị xúc phạm sentence (n) /'sentəns/ câu separate adj. lũ. sự may vá sex (n) /seks/ giới. cạn shame (n) /ʃeɪm/ sự xấu hổ. sinh viên năm cuối trường trung học. cư xử). nghiêm trang servant (n) /'sə:vənt/ người hầu. sự hầu hạ session (n) /'seʃn/ buổi họp. vật riêng separation (n) /¸sepə´reiʃən/ sự chia cắt. các vấn đề sinh lý shade (n) /ʃeid/ bóng. bóng mát shake (v) (n) /ʃeik/ rung. dàn xếp. bọn. hình dạng. phân ly. tri giác. phiên họp. giản dị. cư xử). bố trí several det. tách ra. đặt để. bóng tối shadow (n) /ˈʃædəu/ bóng. sự lắc. thẹn thùng. gay gắt (thái độ. sự giũ shall modal (v) /ʃæl/ dự đoán tương lai: sẽ shallow (adj) /ʃælou/ nông. trang phục. Sept. nhận biết được sensitive (adj) /'sensitiv/ dễ bị thương. phái đi senior adj. khâu sewing (n) /´souiη/ sự khâu. bố trí settle (v) /ˈsɛtl/ giải quyết. dãy. người lớn tuổi hơn. trang phục. hình thù shaped (adj) /ʃeipt/ có hình dáng được chỉ rõ share (v) (n) /ʃeə/ đóng góp. phần chia sẻ . buổi. mộc mạc (kiểu cách. (v) /'seprət/ khác nhau. hòa giải...send (v) /send/ gửi. gay gắt (thái độ. ly thân September (n) (abbr.

đâm ra. sự phóng đi shop (n) (v) /ʃɔp/ cửa hàng. bào. mặt phẳng sideways adj. từ một bên. phiến. reo hò. sớm shot (n) /ʃɔt/ đạn. gây sốc shocking (adj) /´ʃɔkiη/ gây ra căm phẫn. giá shell (n) /ʃɛl/ vỏ. cụt shortly (adv) /´ʃɔ:tli/ trong thời gian ngắn. chạy qua. khép. đau. sang bên sight (n) /sait/ cảnh đẹp. đẽo (gỗ) she pro(n) /ʃi:/ nó. đi chợ shopping (n) /'ʃɔpiɳ/ sự mua sắm short (adj) /ʃɔ:t/ ngắn.sharp (adj) /ʃɑrp/ sắc.. bắn. dấu hiệu. mai. vẻ bề ngoài shelter (n) (v) /'ʃeltə/ sự nương tựa. đi mua hầng. sự luân phiên shine (v) /ʃain/ chiếu sáng. chạm mạnh.. đậy. kí hiệu. viên đạn should modal (v) /ʃud. bảo vệ shift (v) (n) /ʃift/ đổi chỗ. nhọn. trồi ra shooting (n) /'∫u:tiη/ sự bắn. bệnh be sick (BrE) bị ốm feel sick (especially BrE) buồn nôn side (n) /said/ mặt. cô ấy. gây kích động shocked (adj) /Sok/ bị kích động. trưng bày. lá. sự la hét. bén shave (v) /ʃeiv/ cạo (râu). giao. tính khép kín shy (adj) /ʃaɪ/ nhút nhát. ʃd/ nên shoulder (n) /'ʃouldə/ vai shout (v) (n) /ʃaʊt/ hò hét. sự nhìn sign (n) (v) /sain/ dấu. sự choáng. bà ấy. sự bày tỏ shower (n) /´ʃouə/ vòi hoa sen. chuyển. bị va chạm. nhọn. sheep (n) /ʃi:p/ con cừu sheet (n) /ʃi:t/ chăn. e thẹn sick (adj) /sick/ ốm. ʃəd. sự tắm vòi hoa sen shut (v) (adj) /ʃʌt/ đóng. ném. tàu thủy shirt (n) /ʃɜːt/ áo sơ mi shock (n) (v) /Sok/ sự đụng chạm. che chở. tờ shelf (n) /ʃɛlf/ kệ. đánh dấu. phóng. (adv) /´saidwə:dz/ ngang. ngăn. bóng ship (n) /ʃɪp/ tàu. tấm. va chạm. chị ấy. tồi tệ. sự ẩn náu. bén sharply (adv) /ʃɑrpli/ sắc. sự thay đổi.. bị sốc shoe (n) /ʃu:/ giày shoot (v) /ʃut/ vụt qua. sự kích động. sự biểu diễn. va mạnh. viết ký hiệu . tỏa sáng shiny (adj) /'∫aini/ sáng chói. sự che chở. khăn trải giường. dời chỗ. sự hò reo show (v) (n) /ʃou/ biểu diễn.

giản dị since prep. khéo tay skill (n) /skil/ kỹ năng. giống nhau simple (adj) /'simpl/ đơn. ống tay slice (n) (v) /slais/ miếng. quan trọng significantly (adv) /sig'nifikəntli/ đáng kể silence (n) /ˈsaɪləns/ sự im lặng. khờ dại silver (n) (adj) /'silvə/ bạc.signal (n) (v) /'signəl/ dấu hiệu. lành nghề skin (n) /skin/ da. ˈsɪgnəˌtʃʊər/ chữ ký significant (adj) /sɪgˈnɪfɪkənt/ nhiều ý nghĩa. đơn lẻ sink (v) /sɪŋk/ chìm. địa thế. từ lúc đó. có kỹ sảo. vị trí size (n) /saiz/ cỡ -sized /saizd/ đã được định cỡ skilful (BrE) (NAmE skillful) (adj) /´skilful/ tài giỏi. ngu ngốc. lát mỏng . từ khi. vỏ skirt (n) /skɜːrt/ váy. tín hiệu. conj. lát mỏng. chỉ. kỹ sảo skilled (adj) /skild/ có kỹ năng. tiếng hát singer (n) /´siηə/ ca sĩ single (adj) /'siɳgl/ đơn. lụa silly (adj) /´sili/ ngớ ngẩn. lún. cắt ra thành miếng mỏng. đơn giản. từ lúc ấy sincere (adj) /sin´siə/ thật thà.. sự yên tĩnh silent (adj) /ˈsaɪlənt/ im lặng. chị. có kinh nghiệm..sit∫u'ei∫n/ hoàn cảnh. vị trí situation (n) /. đầm sky (n) /skaɪ/ trời. khéo tay skilfully (BrE) (NAmE skillfully) (adv) /´skilfulli/ tài giỏi. yên tĩnh silk (n) /silk/ tơ (t. thẳng thắng. trắng như bạc similar (adj) /´similə/ giống như. chân thành sincerely (adv) /sin'siəli/ một cách chân thành Yours sincerely (BrE) bạn chân thành của anh. em gái sit (v) /sit/ ngồi sit down ngồi xuống site (n) /sait/ chỗ.. (adv) /sins/ từ. từ khi. đơn độc. khẻo tay. đồng bạc. (viết ở cuối thư) sing (v) /siɳ/ hát. từ đó. dễ dàng simply (adv) /´simpli/ một cách dễ dàng. giấc ngủ sleeve (n) /sli:v/ tay áo. Ông sister (n) /'sistə/ chị.. tương tự như similarly (adv) /´similəli/ tương tự. ra hiệu. ca hát singing (n) /´siηiη/ sự hát. đắm sir (n) /sə:/ xưng hô lịch sự Ngài. bầu trời sleep (v) (n) /sli:p/ ngủ. báo hiệu signature (n) /ˈsɪgnətʃər .n+(n)tạo). làm bằng bạc.

hơi thuốc. thon. xảo trá snow (n) (v) /snou/ tuyết. người nham hiểm. mỉm cười. giải thích. trơn.. độ dốc. một chút somewhere (adv) /'sʌmweə/ nơi nào đó. một cái gì đó sometimes (adv) /´sʌm¸taimz/ thỉnh thoảng. chậm chạp slowly (adv) /'slouli/ một cách chậm chạp. hút thuốc. để mà soap (n) /soup/ xà phòng social (adj) /'sou∫l/ có tính xã hội socially (adv) /´souʃəli/ có tính xã hội society (n) /sə'saiəti/ xã hội sock (n) /sɔk/ tất ngăns. vỡ tàn thành mảnh smell (v) (n) /smɛl/ ngửi.. giải pháp solve (v) /sɔlv/ giải. một vài somebody (also someone) pro(n) /'sʌmbədi/ người nào đó somehow (adv) /´sʌm¸hau/ không biết làm sao. trôi qua. đâu đó . đôi khi somewhat (adv) /´sʌm¸wɔt/ đến mức độ nào đó. chạy qua slope (n) (v) /sloup/ dốc. nụ cười. quân nhân solid adj. như thế. vỡ tan thành mảnh. conj. dẻo softly (adv) /sɔftli/ một cách mềm dẻo software (n) /'sɔfweз/ phần mềm (m. để cho. trôi chảy snake (n) /sneik/ con rắn. chất rắnh solution (n) /sə'lu:ʃn/ sự giải quyết. hơi smoking (n) /smoukiη/ sự hút thuốc smooth (adj) /smu:ð/ nhẵn. dốc slow (adj) /slou/ chậm. hơi.tính) soil (n) /sɔɪl/ đất trồng. vẻ tươi cười smoke (n) (v) /smouk/ khói.. một việc gì đó. pro(n) /sʌm/ or /səm/ một it. vì vậy. đường dốc. lướt qua slight (adj) /slait/ mỏng manh. giải quyết some det. chuyển động nhẹ. mượt mà smoothly (adv) /smu:ðli/ một cách êm ả. vết bẩn soldier (n) /'souldʤə/ lính. (n) /'sɔlid/ rắn. /sou/ như vậy. thể rắn. bốc khói. yếu ớt slip (v) /slip/ trượt. miếng lót giày soft (adj) /sɔft/ mềm. bé smart (adj) /sma:t/ mạnh. sự đập. mỏng manh. nghiêng. tuột. vì thế cho nên so that để. chậm dần small (adj) /smɔ:l/ nhỏ. ác liệt smash (v) (n) /smæʃ/ đập. sự ngửi. gầy slightly (adv) /'slaitli/ mảnh khảnh. tuyết rơi so (adv). vì thế. khứu giác smile (v) (n) /smail/ cười.slide (v) /slaid/ trượtc. bằng cách này hay cách khác something pro(n) /'sʌmθiɳ/ một điều gì đó.

sự thu hút. khoảng cách spare adj.son (n) /sʌn/ con trai song (n) /sɔɳ/ bài hát soon (adv) /su:n/ sớm. cách nói. (adv) /sauθ/ phương Nam. người diễn thuyết special (adj) /'speʃəl/ đặc biệt. hướng về phía Nam southern (adj) /´sʌðən/ thuộc phương Nam space (n) /speis/ khoảng trống. phân loại soul (n) /soʊl/ tâm hồn. tách. in spite of : mặc dù. riêng biệt specialist (n) /'spesʃlist/ chuyên gia. riêng biệt speech (n) /spi:tʃ/ sự nói. riêng biệt specifically (adv) /spi'sifikəli/ đặc trưng. hướng Nam. xài spice (n) /spais/ gia vị spicy (adj) /´spaisi/ có gia vị spider (n) /´spaidə/ con nhện spin (v) /spin/ quay.. sự hận thù. ở phía Nam. bài nói speed (n) /spi:d/ tốc độ. nghe soup (n) /su:p/ xúp.. sự chia ra spoil (v) /spɔil/ cướp. lời nói. soʊr/ đau. rộng rãi. lấy làm buồn sort (n) (v) /sɔ:t/ thứ. (n) /speə/ thừa thãi. chia ra. lấy làm tiếc. khả năng nói. đồ dự trữ. tâm trí. chuyên viên specific (adj) /spi'sifik/ đặc trưng. linh hồn spite (n)/spait/ sự giận. có vị giấm source (n) /sɔ:s/ nguồn south (n)adj. tâm hồn. riêng biệt specially (adv) /´speʃəli/ đặc biệt. dự trữ. sắp xếp. nhức sorry (adj) /'sɔri/ xin lỗi. linh hồn spiritual (adj) /'spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần. đồ dự phòng speak (v) /spi:k/ nói spoken (adj) /spoukn/ nói theo 1 cách nào đó speaker (n) /ˈspikər/ người nói. lựa chọn. say mê spelling (n) /´speliη/ sự viết chính tả spend (v) /spɛnd/ tiêu. sự chẻ. sự tách. quay tròn spirit (n) /ˈspɪrɪt/ tinh thần. cướp đọat spoon (n) /spu:n/ cái thìa sport (n) /spɔ:t/ thể thao . hạng loại. vận tốc spell (v) (n) /spel/ đánh vần. cháo sour (adj) /'sauə/ chua. chẳng bao lâu nữa as soon as ngay khi sore (adj) /sɔr . bất chấp split (v) (n) /split/ chẻ. sự quyến rũ. linh hồn sound (n) (v) /sound/ âm thanh. canh.

điểm. đồn statue (n) /'stæt∫u:/ tượng status (n) /ˈsteɪtəs . qua củi. (thuộc) nhà nước. sự bắt đầu. bình phụt. vuông vắn. cứng rắn.. nhớt stiff (adj) /stif/ cứng. phun.. sự tuyên bố. cái gậy. dán tem stand (v) (n) /stænd/ đứng. sự vắt. dạng hình vuông.. bình tĩnh. sự nhìn chằm chằm start (v) (n) /stɑ:t/ bắt đầu.. làm tiêu chuẩn. bệ stair (n) /steə/ bậc thang stamp (n) (v) /stæmp/ tem. chọc. khởi động. cheo leo steer (v) /stiə/ lái (tàu. chuẩn. cắm. kiến định steadily (adv) /'stedili/ vững chắc. xiết. dính. không ổn định steal (v) /sti:l/ ăn cắp. sự phát biểu. vẫn. phun. vẫn còn .) step (n) (v) /step/ bước. sự ở lại. bước. kiên quyết still (adv). có liên quan đến nhà nước. vắt. đốm. ô tô. quốc gia. đánh dấu sao stare (v) (n) /'steә(r)/ nhìm chằm chằm. sự ép. sự đứng stand up đứng đậy standard (n) (adj) /'stændəd/ tiêu chuẩn. dốc đứng steeply (adv) /'sti:pli/ dốc. xịt spread (v) /spred/ trải. bơm. bày ra. mãu. khởi hành state (n)adj. sự xiết stable adj. (v) /steit/ nhà nước.. sự lưu lại steady (adj) /'stedi/ vững chắc. hình vuông squeeze (v) (n) /skwi:z/ ép. vững vàng. tuyên bố statement (n) /'steitmənt/ sự bày tỏ. căng ra. kiên quyết stiffly (adv) /'stifli/ cứng. cán stick out (for) đòi. phát biểu. (adj) /stil/ đứng yên. thọc. cứng rắn.spot (n) /spɔt/ dấu. ống. dán sao. sự trình bày station (n) /'steiʃn/ trạm.. (n) /skweə/ vuông. chính quyền. sự khởi đầu. bước đi stick (v) (n) /stick/ đâm. phù hợp với tiêu chuẩn star (n) (v) /stɑ:/ ngôi sao. ăn trộm steam (n) /stim/ hơi nước steel (n) /sti:l/ thép. vững vàng. trang trí hình sao. đạt được cái gì sticky (adj) /'stiki/ dính. vết spray (n) (v) /spreɪ/ máy. kiên định unsteady (adj) /ʌn´stedi/ không chắc. truyền bá spring (n) /sprɪŋ/ mùa xuân square adj. ngành thép steep (adj) /sti:p/ dốc. ˈstætəs/ tình trạng stay (v) (n) /stei/ ở lại. bơm. (n) /steibl/ ổn định. vững vàng. chuồng ngưa staff (n) /sta:f / gậy stage (n) /steɪdʒ/ tầng. lưu lại.

vòi (ong. viền striped (adj) /straipt/ có sọc. phòng thu study (n) (v) /'stʌdi/ sự học tập. (adj) /streɪt/ thẳng. đốt.sting (v) (n) /stiɳ/ châm. chưa quen strangely (adv) /streindʤli/ lạ. cho vào kho storm (n) /stɔ:m/ cơn giông. xa lạ. ép.. tích trữ. mạnh. cuộc đấu tranh. vững. khắt khe strictly (adv) /striktli/ một cách nghiêm khắc strike (v) (n) /straik/ đánh. sự đỗ lại store (n) (v) /stɔ:/ cửa hàng. sự cởi quần áo stripe (n) /straɪp/ sọc. sự vuốt ve. chích. cuộc đình công striking (adj) /'straikiɳ/ nổi bật. đập. vốn stomach (n) /ˈstʌmək/ dạ dày stone (n) /stoun/ đá stop (v) (n) /stɔp/ dừng. kho hàng. không cong strain (n) /strein/ sự căng thẳng. stir (v) /stə:/ khuấy. cú đòn.. có vằn stroke (n) (v) /strouk/ cú đánh. làm căng stressed (adj) /strest/ bị căng thẳng. muỗi). bãi công. chắc chắn strongly (adv) /strɔŋli/ khỏe. sự châm. cuộc chiến đấu student (n) /'stju:dnt/ sinh viên studio (n) /´stju:diou/ xưởng phim. chích. lò sưởi straight (adv). cái vuốt ve. strɒŋ/ khỏe. bền. duỗi ra. bị ép. cấu trúc struggle (v) (n) /'strʌg(ә)l/ đấu tranh. chất . nọc (rắn). nghiên cứu stuff (n) /stʌf/ chất liệu. lột (quần áo). đảo stock (n) /stə:/ kho sự trữ. căng thẳng. sợi dây strip (v) (n) /strip/ cởi. gây ấn tượng string (n) /strɪŋ/ dây. sự ngừng. sự căng strange (adj) /streindʤ/ xa lạ. trường quay. chắc chắn structure (n) /'strʌkt∫ə/ kết cấu. sự dừng. chưa quen stranger (n) /'streinʤə/ người lạ strategy (n) /'strætəʤɪ/ chiến lược stream (n) /stri:m/ dòng suối street (n) /stri:t/ phố. bão story (n) /'stɔ:ri/ chuyện.. thôi. vuốt ve strong (adj) /strɔŋ . học tập. ngừng. ngòi. đình công. vằn. hàng dự trữ. cuộc bãi công. câu chuyện stove (n) /stouv/ bếp lò. sự nghiên cứu. chặt chẽ. nghỉ. sức khỏe stress (n) (v) sự căng thẳng. kéo dài ra strict (adj) /strikt/ nghiêm khắc. bị căng stretch (v) /strɛtʃ/ căng ra. đườmg phố strength (n) /'streɳθ/ sức mạnh.

nghĩ rằng sure adj. thích hợp. sự thành đạt successful (adj) /səkˈsɛsfəl/ thành công. quen. đề xuất. mẫu. tin rằng. nguồn cung cấp. ngớ ngẩn style (n) /stail/ phong cách. hấp thụ. loại subject (n) /ˈsʌbdʒɪkt / chủ đề.. thích đáng sugar (n) /'ʃugə/ đường suggest (v) /sə'dʤest/ đề nghị. sự ủng hộ. hợp với suited (adj) /´su:tid/ hợp. đột ngột suffer (v) /'sΛfә(r)/ chịu đựng. thích hợp với suitcase (n) /´su:t¸keis/ va li sum (n) /sʌm/ tổng. pro(n) /sʌtʃ/ như thế. bản chất. sự đề xuất. quan trọng substantially (adv) /səb´stænʃəli/ về thực chất. tiếp tế support (n) (v) /sə´pɔ:t/ sự chống đỡ. ˈstyupɪd/ ngu ngốc. về căn bản substitute (n) (v) /´sʌbsti¸tju:t/ người.stupid (adj) /ˈstupɪd . sự đau khổ sufficient (adj) /sə'fi∫nt/ (+ for) đủ. tiếp thu sudden (adj) /'sʌdn/ thình lình. thích hợp với suitable (adj) /´su:təbl/ hợp. đau khổ suffering (n) /'sΛfәriŋ/ sự đau đớn. như là such as đến nỗi. trang phục. thay thế succeed (v) /sәk'si:d/ nối tiếp. thất bại such det. chống đỡ. cung cấp. người cổ vũ. gợi suggestion (n) /sə'dʤestʃn/ sự đề nghị. ngu đần. hút. đột ngột suddenly (adv) /'sʌdnli/ thình lình. phù hợp. thành đạt successfully (adv) /səkˈsɛsfəlli/ thành công. kế vị success (n) /sәk'si:d/ sự thành công. như vậy. kế nghiệp. toàn bộ summary (n) /ˈsʌməri/ bản tóm tắt summer (n) /ˈsʌmər/ mùa hè sun (n) /sʌn/ mặt trời Sunday (n) (abbr. đề tài.. chịu thiệt hại. chủ ngữ substance (n) /'sʌbstəns/ chất liệu. nội dung substantial (adj) /səb´stænʃəl/ thực tế. vật thay thế. xác thực . kiểu. (adv) /ʃuə/ chắc chắn. thắng lợi. phù hợp. đáng kể.. sự khêu gợi suit (n) (v) /su:t/ bộ com lê. thành đạt unsuccessful (adj) /¸ʌnsək´sesful/ không thành công. ủng hộ supporter (n) /sə´pɔ:tə/ vật chống đỡ. Su(n)) /´sʌndi/ Chủ nhật superior (adj) /su:'piәriә(r)/ cao. người ủng hộ suppose (v) /sә'pәƱz/ cho rằng. thắng lợi. đến mức suck (v) /sʌk/ bú. kế tiếp. thích đáng sufficiently (adv) /sə'fiʃəntli/ đủ. đáp ứng. chất lượng cao supermarket (n) /´su:pə¸ma:kit/ siêu thị supply (n) (v) /sə'plai/ sự cung cấp.

roi. sự bao quanh surroundings (n) /sə´raundiηz/ vùng xung quanh. sự bất ngờ. đánh bằng gậy. nghiên cứu survive (v) /sə'vaivə/ sống lâu hơn. quan sát. tắt. nguyền rủa. bật. phình căng swim (v) /swim/ bơi lội swimming (n) /´swimiη/ sự bơi lội swimming pool (n) bể nước swing (n) . đáng mến. (v) /switʃ/ công tắc. làm bất ngờ surprisingly (adv) /sə'praiziηli/ làm ngạc nhiên. sưng lên symbol (n) /simbl/ biểu tượng. gây bất ngờ surprising (adj) /sə:´praiziη/ làm ngạc nhiên. đánh đu.make sure chắc chắn. (n) /swi:t/ ngọt. tiếp tục sống. (v) /swiŋ/ sự đu đưa. sưng lên swelling (n) /´sweliη/ sự sưng lên. nuốt chửng swear (v) /sweə/ chửi rủa. thề. chế độ . người khả nghi. sự ngờ vực suspicious (adj) /səs´piʃəs/ có sự nghi ngờ.ˈrɑʊ(n)diɳ/ sự vây quanh.. roi switch sth off ngắt điện switch sth on bật điện swollen swell (v) /´swoulən/ /swel/ phồng lên. sự đồng ý system (n) /'sistim/ hệ thống. ký hiệu sympathetic (adj) /¸simpə´θetik/ đồng cảm. kẻ bóc lột lao động sweep (v) /swi:p/ quét sweet adj. người bị tình nghi suspicion (n) /səs'pi∫n/ sự nghi ngờ. lúc lắc. sự khảo sát. lời nguyền rủa. môi trường xung quanh survey (n) (v) /'sə:vei/ sự nhìn chung. làm bất ngờ surprised (adj) /sə:´praizd/ ngạc nhiên (+ at) surround (v) /sә'raƱnd/ vây quanh.. lúc lắc switch (n) . dễ thương sympathy (n) /´simpəθi/ sự đồng cảm. nhìn chung. lời thề hứa sweat (n) (v) /swet/ mồ hôi. đổ mồ hôi sweater (n) /'swetз/ người ra mồ hôi. đồ ngọt swell (v) /swel/ phồng. sống sót suspect (v) (n) /səs´pekt/ nghi ngờ. khảo sát. tỏ ra nghi ngờ. hứa swearing (n) lời thề. có vị ngọt. sự ngọt bùi. bao quanh surrounding (adj) /sə. đu đưa. khả nghi swallow (v) /'swɔlou/ nuốt. sự phồng ra swollen (adj) /´swoulən/ sưng phồng. làm cho chắc chắn surely (adv) /´ʃuəli/ chắc chắn surface (n) /ˈsɜrfɪs/ mặt. làm ngạc nhiên. bề mặt surname (n) (especially BrE) /ˈsɜrˌneɪm/ họ surprise (n) (v) /sə'praiz/ sự ngạc nhiên. hoài nghi.

hầu hạ tendency (n) /ˈtɛndənsi/ xu hướng. nghĩa vụ. công việc taste (n) . trò chuyện. không chịu nổi test (n) . bài tập. vị giác. nhất thời temporarily (adv) /'tempзrзlti/ tạm tend (v) /tend/ trông nom. dụng cụ tail (n) /teil/ đuôi. tình trạng căng tent (n) /tent/ lều. kỳ học terrible (adj) /'terəbl/ khủng khiếp. chuyển cái gì. công tác. xét . nếm tax (n) . xét nghiệm. mục tiêu. khóa. băng ghi âm. sự lấy take sth off cởi. khuynh hướng tension (n) /'tenʃn/ sự căng. (v) /teist/ vị. giữ gìn. trà. bể tap (v) (n) . kiểm tra. đoạn cuối take (v) /teik/ sự cầm nắm. đánh thuế taxi (n) /'tæksi/ xe tắc xi tea (n) /ti:/ cây chè. chiều hướng. công việc dạy học teacher (n) /'ti:t∫ə/ giáo viên team (n) /ti:m/ đội. chuyên môn technique (n) /tek'ni:k/ kỹ sảo. rạp term (n) /tɜ:m/ giới hạn. kỹ thuật. dải.table (n) /'teibl/ cái bàn tablet (n) /'tæblit/ tấm. cuộc trò chuyện. /tæp/ mở vòi. chăm sóc. công nghệ học telephone (also phone) (n) . gọi điện thoại television (also TV) (n) /´televiʒn/ vô tuyến truyền hình tell (v) /tel/ nói. phương pháp kỹ thuật technology (n) /tek'nɔlədʤi/ kỹ thuật học. bỏ cái gì. két. (v) /test/ bài kiểm tra. chè teach (v) /ti:tʃ/ dạy teaching (n) /'ti:t∫iŋ/ sự dạy. vòi. đóng vồi. tiếp quản. khắc phục. bàn thảo. sự thử nghiệm. ghê sợ terribly (adv) /'terəbli/ tồi tệ. thẻ phiến tackle (v) (n) /'tækl/ or /'teikl/ giải quyết. nước mắt technical (adj) /'teknikl/ (thuộc) kỹ thuật. chỗ rách. kỳ hạn. bản. (v) /´telefoun/ máy điện thoại. đích task (n) /tɑːsk/ nhiệm vụ. kế tục cái gì talk (v) (n) /tɔ:k/ nói chuyện. đồ dùng. độ căng. lấy đi cái gì take (sth) over chở. nói với temperature (n) /´tempritʃə/ nhiệt độ temporary (adj) /ˈtɛmpəˌrɛri/ tạm thời. (v) /tæks/ thuế. cuộc thảo luận tall (adj) /tɔ:l/ cao tank (n) /tæŋk/ thùng. dây target (n) /'ta:git/ bia. nhóm tear ( NAmE ) (v) (n) /tiə/ xé. khóa tape (n) /teip/ băng. miếng xe. làm rắch.

chủ đề. dày đặc. đó. độ dày. con. ði. (adv) /ðəʊ/ dù... lúc đó. sợi chỉ. /ðea(r)/ của chúng. conj. rằng. những cái ấy thick (adj) /θik/ dày. tiếp đó theory (n) /'θiəri/ lý thuyết. (adv) /θru:/ qua. đồ. vật ấy.. tư duy thread (n) /θred/ chỉ. cổ họng through prep. xuyên qua throughout prep. điều này. pro (n) /ðis/ cái này. mặc dù. của họ them pro (n) /ðem/ chúng. tại nơi đó therefore (adv) /'ðeəfɔ:(r)/ bởi vậy. chúng nó. đe dọa threatening (adj) /´θretəniη/ sự đe dọa. người.. sự hăm dọa throat (n) /θrout/ cổ. mặc dù.nghiệm. nhà hát their det. chúng nó.. họ theme (n) /θi:m/ đề tài. (n) /'θæŋks/ sự cảm ơn. (n) cảm ơn bạn (ông bà.. đề tì than prep. pro (n)conj. bề dày thief (n) /θi:f/ kẻ trộm. của chúng nó. của chúng nó. đậm thickly (adv) /θikli/ dày.) that det.. tự then (adv) /ðen/ khi đó. đó. lời đe dọa threaten (v) /'θretn/ dọa. học thuyết there (adv) /ðeз/ ở nơi đó.. ðз/ cái. họ. tuy vậy thought (n) /θɔ:t/ sự suy nghĩ. theatre (BrE) (NAmE theater) (n) /ˈθiətər/ rạp hát. triệt để though conj. ý nghĩ. là the definite article /ði:. suốt . vì thế they pro (n) /ðei/ chúng. thấu đáo. của họ theirs pro (n) /ðeəz/ của chúng. kẻ cắp thin (adj) /θin/ mỏng. dù cho. sợi dây threat (n) /θrɛt/ sự đe dọa. thử nghiệm text (n) /tɛkst/ nguyên văn.. /ðæt/ người ấy.. cho nên. việc này thorough (adj) /'θʌrə/ cẩn thận. bản văn. (adv) /θru:'aut/ khắp. mảnh thing (n) /θiŋ/ cái. lời cảm ơn thank you exclamation. /ðæn/ hơn thank (v) /θæŋk/ cám ơn thanks exclamation. tuy nhiên. ấy này. chủ đề themselves pro (n) /ðəm'selvz/ tự chúng. suy nghĩ thinking (n) /'θiŋkiŋ/ sự suy nghĩ. tư tưởng. vật think (v) /θiŋk/ nghĩ. khả năng suy nghĩ.. thành lớp dày thickness (n) /´θiknis/ tính chất dày. tự họ. anh chị. cảm thấy khát this det. ý nghĩ thirsty (adj) /´θə:sti/ khát. kỹ lưỡng thoroughly (adv) /'θʌrəli/ kỹ lưỡng.

(n) /tə´nait/ vào đêm nay. chải tóc.) /´θə:zdi/ thứ 5 thus (adv) /ðʌs/ như vậy. ngăn nắp untidy (adj) /ʌn´taidi/ không gọn gàng. vỏ xe tiring (adj) /´taiəriη/ sự mệt mỏi. chật tightly (adv) /'taitli/ chặc chẽ.throw (v) /θrou/ ném. tước vị. lắp đầu vào tire (v) (BrE. NAmE). trên hết topic (n) /ˈtɒpɪk/ đề tài. lốp. (v) /´taidi/ sạch sẽ. (adj) /tɒp/ chóp.. tз/ theo hướng.. đồ dùng tooth (n) /tu:θ/ răng top (n) . gọn gàng. Thurs. dây giày tie sth up có quan hệ mật thiết. ăn mặc.. liệng đi thumb (n) /θʌm/ ngón tay cái Thursday (n) (abbr. (n) (NAmE) (BrE tyre /'taiз/) /´taiə/ làm mệt mỏi. tu. làm cho sạch sẽ. sự trang điểm (rửa mặt.. quăng throw sth away ném đi. ngày nay toe (n) /tou/ ngón chân (người) together (adv) /tə'geðə/ cùng nhau. ngăn nắp.) tomato (n) /tə´ma:tou/ cà chua tomorrow (adv). ngày mai ton (n) /tΔn/ tấn tone (n) /toun/ tiếng.. đỉnh. bịt đầu. (v) /tip/ đầu. cùng với toilet (n) /´tɔilit/ nhà vệ sinh. nhàm chán title (n) /ˈtaɪtl/ đầu đề. mút. do đó ticket (n) /'tikit/ vé tidy adj. cột. tới lúc mà time (n) /taim/ thời gian. chặt. tới today (adv). nhỏ xíu tip (n) . infinitive marker /tu:. lộn xộn tie (v) (n) /tai/ buộc. chủ đề . chóp.. (n) /tə'mɔrou/ vào ngày mai. tư cách to prep. dây buộc. vào tối nay.. vứt. đỉnh. Thur.. trở nên mệt nhọc. (adv) /tait/ kín.. (n) /tə'dei/ vào ngày này. gọn gàng. tiêu đề. đêm nay. thì giờ timetable (n) (especially BrE) /´taimteibl/ kế hoạch làm việc. gắn chặt tight adj. vứt đi. trói. thời gian biểu tin (n) /tɪn/ thiếc tiny (adj) /'taini/ rất nhỏ. giọng tongue (n) /tʌη/ lưỡi tonight (adv). như thế. daay trói. tối nay tonne (n) /tʌn/ tấn too (adv) /tu:/ cũng tool (n) /tu:l/ dụng cụ. đứng đầu. sự mệt nhọc tired (adj) /'taɪəd/ mệt. muốn ngủ. sít sao till until /til/ cho đến khi. không ngăn nắp. hôm nay.

sự đi. NAmE) chuyên chở. hành lý. là truyền thống traffic (n) /'træfik/ sự đi lại. giữ. (v) /trik/ mưu mẹo. sự giao thông. biên dịch. dấu. (adj) /tɔi/ đồ chơi. cuộc đi dạo. những chuyến đi traveller (BrE) (NAmE traveler) (n) /'trævlə/ người đi. bẫy. dạy. trao đổi trading (n) /treidiη/ sự kinh doanh. đối đãi. sự dời chỗ transform (v) /træns'fɔ:m/ thay đổi. toàn bộ số lượng totally (adv) /toutli/ hoàn toàn touch (v) (n) /tʌtʃ/ sờ. đồ trang trí. sự sờ. (v) /tuə/ cuộc đo du lịch. toàn bộ. di chuyển. sự vận tải. dễ hiểu. vết. chặn lại travel (v) (n) /'trævl/ đi lại. sự cư xử tree (n) /tri:/ cây trend (n) /trend/ phương hướng. thể loại đồ chơi trace (v) (n) /treis/ phát hiện. phương tiện đi lại transport (v) (BrE. thị xã. (v) /treid/ thương mại. đi du lịch tourist (n) /'tuərist/ khách du lịch towards (also toward especially in NAmE) prep. theo lối cổ traditionally (adv) /trə´diʃənəlli/ (thuộc) truyền thống. cạm bãy. tiếp xúc. vận tải trap (n) . đi du lịch. cư xử treatment (n) /'tri:tmənt/ sự đối xử. đào tạo training (n) /'trainiŋ/ sự dạy dỗ. lừa gạt . thủ đoạn. sự huấn luyện. buôn bán. đường mòn. tàu hỏa. việc mua bán tradition (n) /trə´diʃən/ truyền thống traditional (adj) /trə´diʃənəl/ theo truyền thống. một chút track (n) /træk/ phần của đĩa. thành phố nhỏ toy (n) . rèn luyện. tổng số. về hướng towel (n) /taʊəl/ khăn tắm. buôn bán. chỉ ra. xu hướng. chuyến du lịch. vạch. sự di chuyển. dai tour (n) . cuộc thử nghiệm triangle (n) /´trai¸æηgl/ hình tam giác trick (n) . di chuyển. bẫy. sự đào tạo transfer (v) (n) /'trænsfə:/ dời. đường đua trade (n) . sự mó. phác họa. /tə´wɔ:dz/ theo hướng. bền. khăn lau tower (n) /'tauə/ tháp town (n) /taun/ thị trấn. biến đổi translate (v) /træns´leit/ dịch. phiên dịch translation (n) /træns'leiʃn/ sự dịch transparent (adj) /træns´pærənt/ trong suốt. lữ khách treat (v) /tri:t/ đối xử. (v) /trein/ xe lửa. trò lừa gatj. chiều hướng trial (n) /'traiəl/ sự thử nghiệm. sự chuyển động train (n) . sự tiếp xúc tough (adj) /tʌf/chắc. sáng sủa transport (n) (BrE) (NAmE transportation) /'trænspɔ:t/ sự vận chuyển. lừa.Total (adj) (n) /'toutl/ tổng cộng. (v) /træp/ đồ đạc. tìm thấy. mó.

sau cùng ultimately (adv) /´ʌltimətli/ cuối cùng. không bị kiểm tra under prep. phó thác truth (n) /tru:θ/ sự thật try (v) /trai/ thử. ở phía dưới. mẫu.. tuýp Tuesday (n) (abbr. xấu xa ultimate (adj) /ˈʌltəmɪt/ cuối cùng. so dây (đàn) tunnel (n) /'tʌnl/ đường hầm. sự xoắn. (adv) /¸ʌndə´ni:θ/ dưới. kiểu. giai điệu. cố gắng tube (n) /tju:b/ ống. (adj) /twɪn/ sinh đôi. tin. (adv) /'ʌndə/ dưới.. đặc trưng typically (adv) /´tipikəlli/ điển hình. ngầm dưới đất. sự phó thác. cặp song sinh twist (v) (n) /twist/ xoắn. xoay. sự quay. (v) /taip/ loại. phân loại. điều muộn phiền trousers (n) (especially BrE) /´trauzə:z/ quần truck (n) (especially NAmE) /trʌk/ rau quả tươi true (adj) /tru:/ đúng. (v) /tun . lên dây. về phía dưới underground (adj) (adv) /'ʌndəgraund/ dưới mặt đất. xếp loại typical (adj) /´tipikəl/ tiêu biểu. ngầm underneath prep. cuộc du ngoạn.) trust (n) . sự hiểu biết . đi dạo. ngất đi uncontrolled control /'ʌnkən'trould/ không bị kiềm chế. thực sự Yours Truly (NAmE) lời kết thúc thư (bạn chân thành của. vòng quay TV television vô tuyến truyền hình twice (adv) /twaɪs/ hai lần twin (n) . du ngoạn tropical (adj) /´trɔpikəl/ nhiệt đới trouble (n) /'trʌbl/ điều lo lắng. không tiện lợi unconscious conscious /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh. hang turn (v) (n) /tə:n/ quay. (v) /trip/ cuộc dạo chơi. quắn... vặn. tạo thành cặp.trip (n) . điển hình. bên dưới understand (v) /ʌndə'stænd/ hiểu. đích thực. thật truly (adv) /'tru:li/ đúng sự thật. tiêu biểu tyre (n) (BrE) (NAmE tire) /'taiз/ lốp. vòng xoắn twisted (adj) /twistid/ được xoắn. Tues. tin cậy. bác uncomfortable comfortable /ʌη´kʌmfətəbl/ bất tiện. được cuộn type (n) . Tue. nhận thức understanding (n) /ˌʌndərˈstændɪŋ/ trí tuệ..) /´tju:zdi/ thứ 3 tune (n) . dù unable able /ʌn´eibl/ không thể. tyun/ điệu. (v) /trʌst/ niềm tin. ở dưới. sau cùng umbrella (n) /ʌm'brelə/ ô. không có khẳ năng (# có thể) unacceptable acceptable /¸ʌnək´septəbl/ không thể chấp nhận uncertain certain /ʌn'sə:tn/ không chắc chắn. khôn biết rõ ràng uncle (n) /ʌηkl/ chú. cuộn. vỏ xe ugly (adj) /'ʌgli/ xấu xí.

ở trên . không được nhận ra unless conj. thất nghiệp unemployment employment /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp. sự hiệp nhất unique (adj) /ju:´ni:k/ độc nhất vô nhị unit (n) /'ju:nit/ đơn vị unite (v) /ju:´nait/ liên kết. không vững. (adj) /ˈjunəˌfɔrm/ đồng phục. đột ngột. /ʌn´til/ trước khi. cho đến khi unusual. unexpectedly expect /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ. không chắc chắn. (adv) /´ʌndə¸wɔtə/ ở dưới mặt nước. không mong muốn unpleasant pleasant /ʌn'plezənt/ không dễ chịu. xóa. không có ý định up (adv). vượt quá giới hạn của cái hợp lý unsteady steady /ʌn´stedi/ không đúng mực. không chắc unsuccessful successful /¸ʌnsək´sesful/ không thành công.. một cách không may unfriendly friendly /ʌn´frendli/ đối địch. lộn xộn until (also till) conj. khác unlikely likely /ʌnˈlaɪkli/ không có thể xảy ra. khó chịu unreasonable reasonable /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý. sự đoàn kết. dưới mặt nước underwear (n) /'ʌndəweə/ quần lót undo do /ʌn´du:/ tháo. khác thường unwilling. đoàn kết. hợp lại. chung. gỡ. không ngăn nắp. prep. đồng dạng unimportant important /¸ʌnim´pɔ:tənt/ không quan trọng union (n) /'ju:njən/ liên hiệp. unfairly fair /ʌn´fɛə/ không đúng. tình trạng thất nghiệp unexpected. hợp nhất. /ə´pɔn/ trên. /Λp/ ở trên. không thành đạt untidy tidy /ʌn´taidi/ không gọn gàng. hủy bỏ unemployed employ /¸ʌnim´plɔid/ không dùng.underwater adj.. không có thực unload load /ʌn´loud/ tháo.. trừ khi. không tốt unknown know /'ʌn'noun/ không biết. gây ngạc nhiên unfair. gian lận unfortunate (adj) /Λnfo:'t∫ әneit/ không may. đều. lên trên. unusually usual /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm. nếu không unlike like /ʌn´laik/ không giống. không may mắn unnecessary necessary /ʌn'nesisəri/ không cần thiết. lên upon prep. prep. không thân thiện unhappiness happiness /ʌn´hæpinis/ sự buồn. bất hạnh unfortunately (adv) /ʌn´fɔ:tʃənətli/ một cách đáng tiếc. rủi ro. kết thân united (adj) /ju:'naitid/ liên minh. không công bằng. giống nhau. thống nhất universe (n) /'ju:nivə:s/ vũ trụ university (n) /¸ju:ni´və:siti/ trường đại học unkind kind /ʌn´kaind/ không tử tế. khổ sở uniform (n) . /ʌn´les/ trừ phi. unwillingly willing /ʌn´wiliη/ không muốn. nỗi buồn unhappy happy /ʌn´hæpi/ buồn rầu. dỡ unlucky lucky /ʌn´lʌki/ không gặp may.

sự khác nhau variety (n) /və'raiəti/ sự đa dạng. thực vật vehicle (n) /'vi:hikl/ xe cộ venture (n) . đứng . quân tiên phong. vô dụng user (n) /´ju:zə/ người dùng. làm đổ upside down (adv) /´ʌp¸said/ lộn ngược upstairs (adv) (adj) (n) /´ʌp´stɛəz/ ở tên gác. đi lên urban (adj) /ˈɜrbən/ (thuộc) thành phố. sự dùng. giục giã. đáng chú ý unusually (adv) /ʌn´ju:ʒuəlli/ cực kỳ. hiệu quả. trạng thái khác nhau various (adj) /veri. gác upwards (also upward especially in NAmE) (adv) upward (adj) /'ʌpwəd/ lên. sự sử dụng used (adj) /ju:st/ đã dùng. đã sử dụng used to sth/to doing sth sử dụng cái gì. biến đổi varied (adj) /'veərid/ thuộc nhiều loại khác nhau. thuộc về nhiều loại vary (v) /'veəri/ thay đổi. làm cho khác nhau. dùng. giúp ích useless (adj) /'ju:slis/ vô ích. ngày lễ valid (adj) /'vælɪd/ chắc chắn. tầng trên. chúng ta. xe tải variation (n) /¸veəri´eiʃən/ sự biến đổi. ước tính. sử dụng để làm cái gì used to modal (v) đã quen dùng useful (adj) /´ju:sful/ hữu ích. sự thôi thúc urgent (adj) /ˈɜrdʒənt/ gấp. mênh mông vegetable (n) /ˈvɛdʒtəbəl . ˈvɛdʒɪtəbəl/ rau. sự thay đổi mức độ. giục.upper (adj) /´ʌpə/ cao hơn upset (v) (adj) /ʌpˈsɛt/ làm đổ. kỳ nghỉ lễ.əs/ khác nhau. khác thường. liều. (v) /'ventʃə/ sự án kinh doanh. thường dùng usually (adv) /'ju:ʒәli/ thường thường unusual (adj) /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm. đánh đổ upsetting (adj) /ʌp´setiη/ tính đánh đổ. đáng giá value (n) . những vẻ đa dạng vast (adj) /vɑ:st/ rộng lớn. cư ngụ ở tầng gác. hợp lý valley (n) /'væli/ thung lũng valuable (adj) /'væljuəbl/ có giá trị lớn. hướng lên. khác thường vacation (n) /və'kei∫n/ kỳ nghỉ hè. mạo hiểm. định giá van (n) /væn/ tiền đội. (v) /'vælju:/ giá trị. ngày nghỉ. người sử dụng usual (adj) /'ju:ʒl/ thông thường. cả gan version (n) /'və:∫n/ bản dịch sang một ngôn ngữ khác vertical (adj) /ˈvɜrtɪkəl/ thẳng đứng. công việc kinh doanh. tôi và anh use (v) (n) /ju:s/ sử dụng. khu vực urge (v) (n) /ə:dʒ/ thúc. khẩn cấp us pro (n) /ʌs/ chúng tôi. sự thúc đẩy.

waitress (n) /'weitə/ người hầu bàn. sự đi bộ. nhìn thấy. (v) /voʊt/ sự bỏ phiếu. tầm nhìn. sự dữ dội. (v) /wɔ:m/ ấm. du khách vital (adj) /'vaitl/ (thuộc) sự sống. đi bộ.very (adv) /'veri/ rất. thị lực visit (v) (n) /vizun/ đi thăm hỏi. (adj) /weɪst/ lãng phí. sự bầu cử. làm cho nóng. theo đường victim (n) /'viktim/ nạn nhân victory (n) /'viktəri/ chiến thắng video (n) /'vidiou/ video view (n) . sự thăm viếng visitor (n) /'vizitə/ khách. lắm via prep.. người đợi. sự đi lang thang want (v) /wɔnt/ muốn war (n) /wɔ:/ chiến tranh warm adj. giặt washing (n) /'wɔʃiɳ/ sự tắm rửa. wɔʃ/ rửa. người trông chờ wake (up) (v) /weik/ thức dậy. (v) /vju:/ sự nhìn. chỗ thắt lưng wait (v) /weit/ chờ đợi waiter. thấy được vision (n) /'viʒn/ sự nhìn. gần như virus (n) /'vaiərəs/ vi rút visible (adj) /'vizəbl/ hữu hình. dữ dội virtually (adv) /'və:tjuəli/ thực sự. sự ấm áp. sự giặt waste (v) (n) . đến chơi. hầu như. tập vote (n) . cần cho sự sống vocabulary (n) /və´kæbjuləri/ từ vựng voice (n) /vɔis/ tiếng. giọng nói volume (n) /´vɔlju:m/ thế tích. /'vaiə/ qua. vùng hoang vu. mạnh mẽ. vách wallet (n) /'wolit/ cái ví wander (v) (n) /'wɔndə/ đi lang thang. tỉnh thức walk (v) (n) /wɔ:k/ đi. hơi ấm warn (v) /wɔ:n/ báo cho biết. quyển. sự đi dạo walking (n) /'wɔ:kiɳ/ sự đi. bạo lực violent (adj) /'vaiələnt/ mãnh liệt. hung dữ violently (adv) /'vaiзlзntli/ mãnh liệt. quan sát village (n) /ˈvɪlɪdʒ/ làng. ấm áp. tiền công waist (n) /weist/ eo. uổng phí. lời cảnh báo wash (v) /wɒʃ . xem. bầu cử wage (n) /weiʤ/ tiền lương. bỏ . tham quan. sự đi thăm. cảnh báo warning (n) /'wɔ:niɳ/ sự báo trước. sự đi bộ wall (n) /wɔ:l/ tường. xã violence (n) /ˈvaɪələns/ sự ác liệt. hâm nóng warmth (n) /wɔ:mθ/ trạng thái ấm. bỏ phiếu. sa mạc.

may quá! as well (as) cũng. cân nặng weight (n) /'weit/ trọng lượng welcome (v) (adj) (n) . cũng như well known know west (n) . pro (n) /wɔt´evə/ bất cứ thứ gì. lúc. gợn nước. theo dõi.. ấy. gợn sóng. chúng ta weak (adj) /wi:k/ yếu. /wʌt/ gì. vào lúc nào whenever conj. tuần lễ weekend (n) /¸wi:k´end/ cuối tuần weekly (adj) /´wi:kli/ mỗi tuần một lần.. /wen'evə/ bất cứ lúc nào.. / weər'evə(r)/ ở bất cứ nơi nào. sự canh gác. ẩm ướt what pro (n)det. lưới the Web (n) website (n) không gian liên tới với Internet wedding (n) /ˈwɛdɪŋ/ lễ cưới. ôi.. hoan nghênh well (adv).. (v) /weɪv/ sóng. lát . nào. lúc nào where (adv). conj.. trong khi wherever conj. quan sát. không which pro (n)det.. bất kể thứ gì wheel (n) /wil/ bánh xe when (adv). ở bất cứ nơi đâu whether conj. lúc.. adj. (n) /wail/ trong lúc. mang. có. theo phía tây.. exclamation /'welkʌm/ chào mừng. không biết có. hàng tuần weigh (v) /wei/ cân. Wed.. đeo weather (n) /'weθə/ thời tiết web (n) /wɛb/ mạng. sự giàu sang weapon (n) /'wepən/ vũ khí wear (v) /weə/ mặc.) /´wensdei/ thứ 4 week (n) /wi:k/ tuần. ở đâu. hôn lễ Wednesday (n) (abbr. sự canh phòng water (n) /'wɔ:tə/ nước wave (n) . /weə'ræz/ nhưng ngược lại. exclamation /wel/ tốt. yếu ớt weakness (n) /´wi:knis/ tình trạng yếu đuối. chốc. pro (n)conj. yếu ớt wealth (n) /welθ/ sự giàu có. (adj) (adv) /west/ phía Tây. của phía tây wet (adj) /wɛt/ ướt. bất cứ. thế nào whatever det. uốn thành sóng way (n) /wei/ đường. /´weðə/ có. trong khi. /witʃ/ nào. /weər/ đâu.không.hoang watch (v) (n) /wɔtʃ/ nhìn. về hướng tây western (adj) /'westn/ về phía tây.. chăng. nơi mà whereas conj. giỏi. đường đi we pro (n) /wi:/ chúng tôi.. /wen/ khi. Weds. đó while conj.

không có witness (n) . /wɪðˈaʊt . kẻ nào. cuộn lại wind sth up lên dây. sự bay. dù ai whole (adj) (n) /həʊl/ bình an vô sự. sáng suốt. rút lui within prep. làm . (v) /'witnis/ sự làm chứng. mong muốn. sự cất cánh winner (n) /winər/ người thắng cuộc winter (n) /ˈwɪntər/ mùa đông wire (n) /waiə/ dây (kim loại) wise (adj) /waiz/ khôn ngoan. bất cứ người nào. wɪθaʊt/ không. tiếng xì xào whistle (n) . giải quyết wind (n) /wind/ gió window (n) /'windəʊ/ cửa sổ wine (n) /wain/ rượu. miễn cưỡng willingness (n) /´wiliηnis/ sự bằng lòng. cùng withdraw (v) /wɪðˈdrɔ .. sự thổi còi. rộng rãi width (n) /wɪdθ. thu được winning (adj) /´winiη/ đang dành thắng lợi. tiếng nói thì thầm. hoang will modal (v) (n) /wil/ sẽ. người như thế nào whoever pro (n) /hu:'ev / ai. chứng kiến. (v) /wisl/ sự huýt sáo. (n) /wai:t/ trắng. rộng lớn widely (adv) /´waidli/ nhiều. thắng cuộc wind (v) /wind/ quấn lại. bề rộng wife (n) /waif/ vợ wild (adj) /waɪld/ dại. trong khi whisper (v) (n) /´wispə/ nói thì thầm. miễn cưỡng unwillingly (adv) /ʌn´wiliηgli/ không sẵn lòng. đọat. trong khoảng thời gian without prep. xa. ý định willing (adj) /´wiliη/ bằng lòng. (especially BrE) /wailst/ trong lúc. người nào. pro (n) /hu:z/ của ai why (adv) /wai/ tại sao. màu trắng who pro (n) /hu:/ ai. người mà whose det. sự mong ước. toàn thể whom pro (n) /hu:m/ ai. muốn willingly (adv) /'wiliηli/ sẵn lòng. /wið/ với. không hư hỏng. sự vui lòng win (v) /win/ chiếm. đồ uống wing (n) /wiη/ cánh. rút khỏi. người nào. wɪθˈdrɔ/ rút. xì xào. thông thái wish (v) (n) /wi∫/ ước. /wið´in/ trong vong thời gian. toàn bộ. bất cứ ai. vui lòng. lòng mong muốn with prep. huýt sáo. tất cả. vì sao wide (adj) /waid/ rộng.whilst conj.. wɪtθ/ tính chất rộng. thổi còi white adj. người nào. ý chí. không suy suyển. bằng chứng. tự nguyện unwilling (adj) /ʌn´wiliη/ không sẵn lòng. quấn. hoang wildly (adv) /waɪldli/ dại.

gây lo nghĩ worried (adj) /´wʌrid/ bồn chồn. thương tích. kinh ngạc wonderful (adj) /´wʌndəful/ phi thường. (v) /waund/ vết thương. thước Anh (bằng 0. gây thương tích wounded (adj) /'wu:ndid/ bị thương wrap (v) /ræp/ gói. kỳ diệu. sai lầm wrongly (adv) /´rɔηgli/ một cách bất công. lấy làm lạ... khác thường. tuyệt vời wood (n) /wud/ gỗ wooden (adj) /´wudən/ làm bằng gỗ wool (n) /wul/ len word (n) /wə:d/ từ work (v) (n) /wɜ:k/ làm việc. tuy nhiên . tuy thế. được thảo ra writer (n) /'raitə/ người viết wrong adj. không đúng yard (n) /ja:d/ lat. tỏ ra lo lắng worse. bọc. ừ year (n) /jə:/ năm yellow adj. suy nghĩ. /yet/ còn. sự tôn sùng. có giá trị would modal (v) /wud/ wound (n) . 914 mét) yawn (v) (n) /jɔ:n/ há miệng. sự làm việc working (adj) /´wə:kiη/ sự làm.chứng woman (n) /'wʊmən/ đàn bà. sự làm việc worker (n) /'wə:kə/ người lao động world (n) /wɜ:ld/ thế giới worry (v) (n) /'wʌri/ lo lắng. như mà. (adv) /rɔɳ/ sai go wrong mắc lỗi. cử chỉ ngáp yeah exclamation /jeə/ vâng. làm bị thường. còn nữa. phụ nữ wonder (v) /'wʌndə/ ngạc nhiên.. sự lo lắng. thờ phụng. phải. worst bad xấu worship (n) . có chứ yesterday (adv). xong. (v) /ˈwɜrʃɪp/ sự tôn thờ. (n) /'jelou/ vàng. tôn thờ worth (adj) /wɜrθ/ đáng giá. (n) /jes/ vâng.. vật quấn quanh wrist (n) /rist/ cổ tay write (v) /rait/ viết writing (n) /´raitiη/ sự viết written (adj) /'ritn/ viết ra. (n) /'jestədei/ hôm qua yet (adv). hãy cỏn. thờ. suy nghĩ worrying (adj) /´wʌriiη/ gấy lo lắng. lo nghĩ. conj. màu vàng yes exclamation. quấn wrapping (n) /'ræpiɳ/ vật bao bọc.

you pro (n) /ju:/ anh. tự mình youth (n) /ju:θ/ tuổi trẻ. vùng . cái của các chị. cái của ngài. cái của chúng mày yourself pro (n) /jɔ:'self/ tự anh. các ông. cái của các ngài. tự mày. thanh niên your det. bà. chính anh. mày. các bà. của chị. của các ngài. cái của chị. cái của các anh. ngài. cái của mày. chúng mày young (adj) /jʌɳ/ trẻ. các anh. tự chị. /jo:/ của anh. của ngài. các chị. trẻ tuổi. các ngài. miền. các người. ngươi. của mày. tuổi xuân. của các anh. chính mày. tuổi niên thiếu zero number /'ziərou/ số không zone (n) /zoun/ khu vực. ông. của chúng mày yours pro (n) /jo:z/ cái của anh. của các chị. tuổi thanh niên. chị.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->